LuRadiografijaPB12en

advertisement
Ministry of Education and Science of Latvia
Department of Higher Education
The Centre for Evaluating
the Quality of Higher Education
APPLICATION FOR STUDY PROGRAMME ACCREDITATION
Higher Education Institution
University of Latvia
Legal address and telephone
Raina bulv. 19,
Riga, LV-1586, Latvia
Phone number: +371 67034301
Registration Number
Nr. 3341000218
Study Programme
The second level professional Bachelor study
programme „Radiography”
Study Programme Code
42722
Study Programme Duration and
Volume
4 years or 8 semesters full time direct
studies
160 Latvian credit points, 240 ECTS credit
Requirements
programme
Secondary education or Secondary
Professional education
to
begin
study
Degree obtained
Professional Bachelor Degree in Radiography;
Qualification of Radiographer 2269 11
Place of Study Programme
Implementation
University of Latvia, Faculty of Medicine,
1a Sarlotes str, Riga, LV-1001, Latvia
Person’s name, surname, occupation
who has been endorsed by institute
of higher education to handle the
questions related to accreditation
Elita Rutka, lecturer
Dean of Faculty of Medicine
Prof. Ingrīda Rumba Rozenfelde
Study Programme Director
Elita Rutka, lecturer
CONTENT
The Copy of University of Latvia Registration Certificate
The Copy of Study Programme Licence
The Decision of the Senate on Study Programme Approval
The Settlement Agreement between the University of Latvia and Riga Technical
University of student transfer
Title page
Summary of the Bachelor’s study programme
General characteristics of the study programme
1. Study programme aim, tasks and planned results
2. The perspective evaluation of the Programme from the point of view of
national interests of Latvia
3. Study programme accordance with higher professional education standard and
radiographer’s professional standard
4. Study programme comparison with other EU’s study programmes
4.1. Comparison of the study programme with curricula of the Bachelor in
Radiography study programmes at University of Malta and Bradford University
5. Study programme organization and provision of continuity
6. Study programme financing sources and infrastructure
7. Conditions of Immatriculation
8. Practical implementation of the study programme
9. Evaluation system
10. Quality assurance and guaranties
11. Study programme academic staff
12. The Research Directions and Results, Project Management of the Academic Staff
Involved in the Study Programme
13. The characteristics of supporting staff
14. External relations
15. Study programme development plan
16. Study programme SWOT analysis
Study plan
Annex 1. Study programme course descriptions
Annex 2. Information on academic staff involved in study programme implementation
The list of academic staff
CV of academic staff
Annex 3. Student questionnaire materials, students and alumni questionnaire samples
Annex 4. Internship agreements
Annex 5. Internship instruction
Annex 6. Study programme material, technical and methodical foundation
Library resources
Computer classrooms and their resources
4
6
7
8
9
11
14
15
16
17
20
20
22
24
30
30
31
32
34
35
39
40
40
42
44
51
103
104
109
193
205
213
219
222
229
2
Annex 7. Methodical guidelines for working-out bachelor’s thesis
Annex 8. The specimen of diploma attachment
Annex 9. EU study programmes (curricula) used for the comparison
Annex 10. References of the study programme from other higher education
establishments in Europe
Annex 11. References from European Committee of Radiographers and Radiology
technologists
Annex 12. Standard of the radiographer profession
Annex 13. Letter of intent for opportunities to continue higher education
Annex 14. ERDF project of the University of Latvia Agency "P.Stradins College of the
University of Latvia” premises and equipment modernization
Annex 15. Scietifics reserch work of the academic staff
232
253
260
273
282
285
299
302
3
4
5
A document certifying that in the case of
liquidation of the study programme students
are given the opportunity to continue
education at a different study programme
6
Vienošanās
starp Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko Universitāti
Rīgā
2010. gada _________
Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) rektora Mārča Auziņa personā, kurš rīkojas saskaņā
ar LU Satversmi, no vienas puses, un Rīgas tehniskā universitāte (turpmāk – RTU) rektora Ivara
Knēta personā, kura rīkojas saskaņā ar RTU Satversmi, no otras puses, noslēdz vienošanos par
sekojošo:
1.Gadījumā, ja tiks pārtraukta LU profesionālā bakalaura programmas ”Radiogrāfija” realizācija
profesionālā bakalaura grāda radiogrāfijā iegūšanai, RTU apņemas šīs studiju programmas
studējošiem nodrošināt iespējas turpināt studijas RTU bakalaura studiju programmā ”Medicīnas
inženierija un fizika”.
2.Studiju pārņemšana tiek nodrošināta ar šādiem nosacījumiem:
3.
4.
5.
6.
7.
2.1.LU un RTU informē augstāk minētās studiju programmas studējošos par šīs
vienošanās nosacījumiem;
2.2.LU nepārņem RTU un RTU nepārņem LU saistības pret attiecīgo studiju programmas
studējošiem;
2.3.LU studējošiem, kuri noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts
tiks nodrošināts pēc saskaņošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz
studiju kredītus;
2.4.LU studējošo imatrikulācija RTU, kā arī veiktā studiju apjoma pielīdzināšana studiju
programmā notiek atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas
kārtībai, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.
Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi.
Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku.
Vienošanās var tikt pārtraukta vai grozīta pēc LU vai RTU iniciatīvas.
Visi strīdi starp LU un RTU izšķirami sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams panākt
vienošanos, tad strīdi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Vienošanos paraksta:
Latvijas Universitāte
Reģ.nr. 3341000218
Raiņa bulv.19
Rīgā
LV – 1586
Rīgas Tehniskā Universitāte
Reģ.nr. 3341000709
Kaļķu ielā 1
Rīgā
LV – 1658
___________________
Rektors M.Auziņš
___________________
Rektors I.Knēts
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU
PROGRAMMA
„RADIOGRĀFIJA” (kods 42722)
PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA GRĀDA
RADIOGRĀFIJĀ
UN RADIOGRĀFERA (kods 2269 11) KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI
Programme of Professional Bachelor Degree in Radiography for receiving the
qualification „Radiographer”
Programmas direktore:
Elita Rutka
APSTIPRINĀTA
APSTIPRINĀTA
LU Medicīnas fakultātes
Studiju programmu
padomes sēdē
._ ._ ___
protokola Nr. __ __
padomes priekšsēdētāja
I.Rumba
LU Medicīnas fakultātes
Domes sēdē _.__ ._
protokola Nr. __ __
Domes priekšsēdētājs
A.Vīksna
APSTIPRINĀTA
APSTIPRINĀTA
LU Studiju programmu kvalitātes
novērtēšanas komisijas
sēdē ..........
lēmuma Nr.......
Priekšsēdētājs
J.Krūmiņš
__
LU Senāta sēdē
...........
lēmuma Nr.......
Senāta priekšsēdētājs
J. Rozenvalds
8
Study Programme Summary
9
Summary of the Bachelor’s study programme
The second level professional higher education bachelor’s study programme
"Radiography" (code 42722, license no. 04047-81) is unique, the only one in Latvia, designed
according to harmonization of radiographers’ education level in Europe following the
recommendations of the European Federation of Radiographer Societies. The programme prepares
professionals with a bachelor's degree that corresponds to the Latvian and European labor market
and creates the opportunity for free movement within a comparable degree system in Europe.
Radiology is one of the branches in medicine that has developed rapidly in recent years,
equipment and methods have become digital and very complicated, therefore the labor market
needs skilled, professionally trained specialists who can work independently through the
curriculum knowledge and skills, and who are qualified to requirements of the 5th level of
professional standard "Radiographer”. Bachelor's programme "Radiography" curriculum provides
the professional competences, which are equivalent to the level of education in other European
countries.
Implementation of the programme is intended for medical academic studies and research
environment such as that provided by the University of Latvia, as well as the clinical environment
at diagnostic radiology institutes, centres and offices of Latvian medical institutions.
Professional bachelor’s study programme in radiography is constructed in accordance with:
1. European Parliament and Council Directive 2005/36/EC on the recognition of professional
qualifications (07/09/2005);
2. RL Law "On Regulated Professions and Recognition of Professional Qualifications"
(effective 07/20/2011)
3. RL Vocational Education law (10.06.1999);
4. RL law "Amendments to the Higher Education Act” (14.07. 2011);
5. 11/20/2001. Cabinet Regulations Nr.481 "Regulations on national standard of the second
level professional higher education", as amended on 29.05.2007. Cabinet Regulation No.
348;
6. RL Treatment Act (12/06/1997);
7. 24.03. 2009 Cabinet Regulations Nr.268 "On the medical staff and students, who learn the
first or second level professional higher education programs for medical, therapeutic
expertise and their theoretical and practical knowledge content";
10
8. 06.06.2006. Cabinet Regulations Nr.460 "Regulations on list of regulated professions in
specialties, subspecialties and complementary specialties";
9. RL Law "On Radiation Safety and Nuclear Safety", as amended (11.16.2011);
10. Professional standard "Radiographer".
The content of study programme is assessed positively by the Latvian Society of
Radiology assistants and by the Latvian Association of Radiologists, and the European Federation
of Radiographer Societies; it is set within the requirements for professional bachelor's study
programme and is based on professional specialization and theoretical courses in diagnostic
radiology that allows students to obtain the knowledge and skills needed for practical job.
Program workload distribution percentages are following: clinical placements - 16%, professional
specialization courses in radiography and radiology - 41%, the general and medical subject
courses - 43%.
Study programme is 160 credits (240 ECTS), of which 20 CP are general courses (30 ECTS),
the courses in theoretical basis of radiography include 36 CP (54 ECTS), the professional
specialization 60 CP (90 ECTS), a free choice courses 6 CP (9 ECTS), clinical placement 26
credits (39 ECTS) and thesis of 12 CP (18 ECTS).
Students acquire knowledge in specialized courses of the profession, reinforce practical skills
learning in clinical placement, develop a thesis and defend it. The total duration of studies is 4
years full-time direct studies. Successful completion of programme leads to award of professional
bachelor's degree in Radiography and 5th level professional qualification of radiographer.
Graduates have the right to enter master study programme at any university within the European
Union.
11
General characteristics of the study
programme
12
1. Study programme aim, tasks and planned results
The aim of the programme is to prepare highly qualified and multi-professional specialists in
radiology to work with modern digital technologies, with skills in patient care in radiology,
radiation therapy. The graduate will be able to work in various Latvian health care facilities
according to the second level vocational education national standard, radiology assistant
professional standard and radiographer professional standard, ensuring graduates personal
development and the opportunity to obtain a second level professional higher education, and, if
necessary, further studies in professional master’s study programmes.
The tasks of the professional bachelor’s programme “Radiography”:
1. to provide the necessary skills and practical knowledge according to radiologist assistant
and radiographer professional standards;
2. to develop the practical skills for use of radiographic methods;
3. to develop practical skills in image acquisition, digital processing, the archive creation and
maintenance of examination quality;
4. to provide professional skills and academic knowledge necessary during clinical placement
within the study period;
5. to develop the organizational, administrative and pedagogical skills, and analytical
capabilities, and precision in applying laws and regulations;
6. to develop a high level of professional medical ethics and to provide basic social
communication, own initiative and team work skills;
7. to create the necessary conditions for preparation of competitive, highly qualified
specialists in radiography in the Latvian labor market;
8. to provide a flexible approach to content of the study process with regard to changing
economical situation.
Planned results
This programme ensures such general and specific skills:
1. to professional use of modern methods of radiography (X-ray, CT, MRI, U.S.) as clinically
appropriate, to choose the appropriate test protocols, providing maximum quality of the
examination results with minimal patient radiation;
2. interpretation and analysis of digitally acquired images to image post-processing, the
establishment and maintenance of a digital archive in accordance with the procedures for
image handling;
3. to apply knowledge and skills to patient care in radiology, emergency assistance, education
with respect to the laws on patient protection and rights, radiation safety and protection;
4. to manage quality assurance and maintenance system in radiography, dose optimization;
5. to organize and manage work in radiology departments in accordance with internal control
requirements;
6. to read freely the professional literature, to manage terminology in English;
7. to use information and knowledge search techniques;
8. to find innovative solutions to everyday problems;
9. to develop communication skills in team work;
10. able to apply research results in their professional activity;
11. to maintain continuously professional qualification and rights to practice.
2. The perspective evaluation of the programme from the point of view of national
interests of Latvia
Professional Bachelor’s study programme “Radiography” is developed based on variety of
new modern radiological techniques that are entering the market, including complex equipment of
computer tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), radiation therapy (RT), nuclear
diagnostic (ND) and digital interventional radiology; the principles of this equipment are very
complex, so there is a need for properly trained staff who can provide employment, working with
modern techniques, parallel to the professional application of all the patient care-related
knowledge and skills.
Latvian national interest is to educate and professionally prepare such specialists –
radiographers with the knowledge and skills based on modern radiological techniques and
professionals who can benefit from the technical feasibility of performing diagnostic radiology
examinations and radiation therapy procedures with modern technologies that has rapidly in recent
years entered the modern labour market in many Latvian medical institutions and private
practices.
As evidenced by the study carried out by Latvian Society of Radiology assistants, in recent
years there is a rapid aging of radiology assistant profession, 58 % of professionals have already
14
reached age of 50 and more (Figure 2.1). Also must be taken into account the professional growth
inhibitory factor such as a lack of an advanced education. For the majority of the working
radiology assistants the education has been very superficial, having only four months of
professional development courses in radiography, which once provided the Soviet educational
system. This means that the current working radiology assistants do not have sufficient theoretical
basis to be able to work on own with new digital technologies, thus deficiency of new specialists,
who could perform all the functions in radiography determined by today's job market
requirements is established in the Latvian labour market. This is confirmed in report of Latvian
Association of Radiologists to the Ministry of Health in 2009, which refers to the required number
of radiographic specialists, at least 25 radiographers per year, thus this means a sufficient
availability of jobs for graduates in the future.
Figure 2.1 Number of practicing radiology assistants by the age groups.
16%
7%
12%
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
42%
23%
60 and more
Professional bachelor’s study programme "Radiography" is realized within four years (160
credits/ 240 ECTS). Professional bachelor’s programme includes professional specialization
courses required for radiographer qualification and that are required by radiographer’s
professional standard (see Annex 12). In addition, in the survey of potential employers is stressed
that radiographers need the knowledge within fields of modern diagnostic and therapeutic
radiology, such as computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound
(U.S.), establishing a modern labour market not only in Latvia, but also in Europe.
Radiographer’s profession is regulated by the European Directive 89/48/EEC on the general
system of recognition in occupations requiring higher education for at least 3 years in most
European Union countries. In 2007 radiographers’ professional organizations established the
15
European Federation, which aims to create common, harmonized requirements for duration and
content of radiographer education in the Member States of European Union and European
Economic Area.
3. Study programme accordance with higher professional education standard and
radiographer’s professional standard
Professional bachelor’s study program in Radiography is designed according to Cabinet
Regulations Nr.481 from 20/11/2001 “Regulations on the national standard of second level
professional higher education” and Cabinet Regulation No.348 from 29/05/2007 “Amendments to
Cabinet Regulations Nr.481 from 20/11/2001 “Regulations on the national standard of second
level professional higher education” (see Table 1).
Table 1. Compliance of the second level higher education professional bachelor’s study
programme in radiography with higher professional education standard
Requirements of Cabinet Regulation no.
Study programme “Radiography”
481
Extent of professional programs is at least Extent of study programme is 160 credits
160 credits (240 ECTS)
Professional specialization courses are at Professional specialization courses (Standards of
procedure techniques I and II, Patient Care in
least 60 credits (90 ECTS)
Radiology I and II, Radiological Anatomy I and II,
Radiographic science, imaging I and II,
Radiotherapy and oncology I and II, Modern
methods of Radiology I, II and III, Radiography of
systems I and II, Course work in Radiography)
amounts to 60 credits
Branch basic theoretical courses and Branch basic theoretical courses (Anatomy and
information technology courses, which are Physiology I and II, Basic pathophysiology and
pharmacology I and II, Latin terminology, General
at least 36 credits (54 ECTS)
Medicine I and II, English terminology for
radiographers, Introduction to radiological
methods, Radiography and ethics, Emergency and
Disaster Medicine, Work organization, statistics
and numerical methods, Quality systems in health
care, Biomechanics of injury) amounts to 36
credits
Comprehensive study courses, which are at Comprehensive study courses (Modelling of
professional competencies in the Business I and II,
least 20 credits
Basics of psychology and pedagogy, Computer
science, Cell Biology and Biochemistry, Radiation
Physics, Medical equipment in radiology, radiation
protection and dosimetry, Quality assurance and
quality control in radiology) are 20 credits
Free
choice
courses
within
bachelor Free choice courses are 6 credits
16
Requirements of Cabinet Regulation no.
481
programme are at least 6 credits
Study programme “Radiography”
Practices that are at least 26 credits
Clinical placement amounts for 26 credits
Development and defence of Bachelor or
Diploma thesis as part of State examinations
and which is at least 12 credits
After completion of bachelor programme
shall be granted the fifth level professional
qualification and professional bachelor
degree in the professional field
Development and defence of Bachelor or
Diploma thesis as part of State examinations is
12 credits
After completion of bachelor programme the 5th
level professional qualification “Radiographer”
and professional bachelor degree in Radiography is
granted
Summarized comparison indicates that the professional bachelor study programme in
Radiography is fully consistent with higher professional education standard.
As one of the most important objectives of the programme is to provide professional
competences and skills necessary in radiographers’ work in accordance with radiographer
professional standard (see Annex 11), a comparison of study programme with the required
specific skills and knowledge in the professional standard is summarized in Table 2.
Table 2. Comparison of study programme with the list of skills and knowledge included in
radiographer professional standard
Level of knowledge
Knowledge
Idea
Comprehension
Use
Requi
remen
ts of
stand
ard
Conformity of
programme
Requir
ements
of
standar
d
Conformity of programme
Biomechanics
x
Biomechanics of
injury
Quality systems
x
Quality systems in
health care
Basic pedagogy
x
Basics of psychology
and pedagogy
x
Radiographic science,
imaging I and II
Requi
reme
nts of
stand
ard
Conform
ity of
program
me
Professional terms in
the national language
and at least two
foreign languages
Latin terminology
English terminology for
radiographers
Computed tomography
x
Radiology techniques I
Ultrasound
x
Radiology techniques III
Magnetic resonanse
x
Radiology techniques II
Radionuclide
diagnostics and
x
Introduction into
radiological methods
17
therapy
General pathophysiology
and pharmacology II
Radiation safety and
protection in
examinations of
diagnostic radiology
x
Radiation physics
The use of contrast
agents and
radionuclides
x
General pathophysiology
and pharmacology II
Data selection,
preparation and use of
protocols
x
Radiographic science,
imaging I and II
Data processing and
analysis
x
Radiographic science,
imaging I and II
Data storage in digital
archives
x
Work organization,
statistics and numerical
methods
Health care
organization and
ensurance
x
Patient care in radiology I,
II
Medical equipment in
radiology, radiation
protection and dosimetry
Musculoskeletal
radiography, projection
lesson I, II
Standards of procedures
techniques I, II
General medicine I, II
Modelling of professional
competencies in the
Business I, II
Recognition of urgent
or life-threatening
perception in
diagnostic imaging
x
Emergency and disaster
medicine
Quality control
measurements and
their application in
practice
x
Quality assurance and
quality control in
radiology
Quality assurance
using various
measurements and
protocols
x
Quality assurance and
quality control in
radiology
Research
x
Research
Protection of the
environment
x
Medical equipment in
radiology, radiation
protection and dosimetry
Work safety
x
Modelling of professional
competencies in the
Business I
Labour relations
x
Modelling of professional
competencies in the
Business I, II
Radiography of systems II
Radiation Physics
18
Feedback about the conformity with the national standard of second level professional
higher education and radiographer’s 5th qualification level standard has been received from
Karolinska Institutet, Sweden and Oslo University College, Norway. Besides that there have been
positive evaluations of programme from Latvian Society of Radiology assistants and Latvian
Association of Radiologists (see Annex 10).
4. Study programme comparison with other study programmes in Latvia
The comparison with the same level study programmes in other Latvian universities is not
possible, because this level study programme is unique in Latvia. Part of the general and
professional courses is available in the vocational radiology assistant study programme that is
necessary for obtaining 4th level professional qualification of radiology assistant. Study
programmes of similar educational level are not available also in Lithuania and Estonia.
Therefore, the comparison is done with radiographer bachelor study programmes in the three EU
countries (Sweden, Great Britain, Malta), see paragraph 4.1.
In recent years the European Union countries have actively worked to create a common
education standard in Europe. European Committee of Radiographers and Radiology
technologists (ECRRT) have developed recommendations for the first cycle (bachelor) of
education in Radiography (see Annex 11), the professional bachelor's study programme in
Radiography has been formed according to these recommendations. ECRRT concluded that it is
now necessary to have studies at bachelor level, with the right to pursue Master studies in
Radiography in any European university thus providing qualified teachers for study programme in
the future. Therefore the bachelor's programme will provide opportunities to obtain the
professional Bachelor degree in Radiography and qualification of radiographer.
4.1 Comparison of the study programme with curricula of the Bachelor in Radiography
study programmes at University of Malta and Bradford University
For international comparisons were analyzed radiography undergraduate courses at
universities in EU countries: Karolinska Institutet, Sweden, the University of Malta, Malta and
the University of Bradford, UK.
1) Karolinska university undergraduate program is for three years, courses have been designed
mostly in 5-10 credits (7.5 to 15 ECTS). Studies are organized on three levels:
I – during the first year students learn basic knowledge needed to understand the diagnostic
19
radiology techniques and patient care in radiology. After learning of the theory clinical
placement is intended - students use their knowledge by playing different situations during
radiological examinations;
II – during the second year students acquire a thorough knowledge of first year modules,
courses, with more attention to image acquisition, processing, analysis and archiving;
III – the third year is intended for clinical practice and thesis, as well as optional subjects.
In comparison to the UL programme, provided courses are either with the same or similar
name and number of credits, either course is partially included in the composition of other
courses. The biggest difference is due to the nursing subjects, which are intended at
Karolinska Instititet programme, because in Sweden for students who during their studies
decide that they do not want to work with ionizing radiation equipment, oportunity should be
provided to continue studies in nursing. This type of organization of radiography studies is
only available in Sweden, in other EU countries radiography is a fully independent field.
2) duration of the University of Malta bachelor's program is four years, including one
semester 12 CP is intended as a learning module to be acquired in another European higher
education institution within the ERASMUS project. Studies at the University of Malta in part
are built in modules, but the analysis of course curricula reveals that courses of similar content
and scope at the University of Malta University study programme is 156.5 credits. The key
branch and professional specialization courses of the University of Malta are in line with the
UL in radiography courses. The main difference is in the number of credits because at the
University of Malta the study programme has no courses in radiation therapy and nuclear
diagnostics.
3) University of Bradford bachelor's program is for 3 years, it is designed in large three,
seven or thirteen CP modules. A similar course curricula volume is in total 117 credits.
Bradford University bachelor's program has no separated clinical practice and the target
amount of hours dedicated for that. The main professional specialization courses at the
University of Bradford are in line with radiography courses at the UL, however, taking into
account the specificity of the market, the UL programme is designed to acquire knowledge
and skills in radiotherapy and radionuclide diagnostics.
The overall conclusion is that professional bachelor's study programme at the UL is
comparable with the EU higher education programmes in radiography that will enable graduates
to continue their studies at Master level in foreign countries (see Annex 9).
20
5. Study programme organization and provision of continuity
The second level professional bachelor's study programme in radiography is carried out in
Faculty of Medicine, the University of Latvia. The graduates will have professional bachelor's
degree in Radiography and 5th level qualification of radiographer.
The form of studies is 4 years full-time studies and courses are in total 160 credits (240
ECTS) and are realized at Faculty of Medicine, UL.
As three course works that students develop and defend during the undergraduate
programme, in accordance with the Cabinet Regulations on the national standard for second level
professional higher education, are considered course works: “Course work in Radiography” of 8
CP (12 ECTS), as well as "Patient care in radiology", "Quality assurance and quality control of
Radiography," which are integrated into courses as students' independent work during the certain
courses, thus last two course works are not reflected in the curriculum.
The study programme has 26 weeks of clinical placement, which is arranged outside the
university in different diagnostic radiology clinics and radiotherapy departments.
Clinical placement is implemented in accordance with a contract of practice placement
possibilities. Clinical placement contracts are negotiated with employers. Clinical placement
contract includes clinical placement goals, objectives, design of clinical placement, clinical
placement assessment procedures, as well as the parties' obligations and responsibilities. A student
reaches the goal of clinical placement, based on acquired knowledge, skills and competences.
It has been evidenced by the practice manager survey, which interviewed 31 supervisor
from different clinics in Latvia, where 38 % of respondents argue that the content of study
programme meets current labor market requirements, 61 % answer that programme rather meets
than not the requirements. 97 % of employers fully agree that graduate may use in the real
professional work the knowledge gained during studies. 58 % have a welcoming view on the
student's ability to comply with the rules of medical ethics, ability to apply knowledge of
information technologies.
From this survey it can be concluded that the supervisors are satisfied with the students'
knowledge professionally, in communication and in patient care.
Professional bachelor's programme in radiography studies is completed by the state
examination, part of that is bachelor’s thesis development and defense, in total 12 CPs. At least
five specialists are included into State examination commission, of which the Chairman and two
members are representatives of employers and two representatives of professors, associate
professors, assistant professors or lecturers from the UL leading departments.
21
The main study forms are lectures, seminars and practicals in a form of profile practices and,
above all, the student's individual work with literature, preparation of study works. During
workshops students present their reports, discuss topics or parts of most demanding courses
without the theoretical lectures thus acquaint in detail specific radiographic methods. Historical,
philosophical or community aspects are being addressed during workshops.
Study programme organization is adequate to prepare specialists whose theoretical and
practical training enables to perform complicated tasks, as well as organize and manage the work
of others according to the 5th level professional qualification requirements. The proposed study
programme is mobile; it is possible in the future to provide courses in the English language, thus
attracting foreign students; as well as the flexibility to develop it in response to new societal
demands.
Courses included in the programme are divided into three parts: A - compulsory courses;
B - courses of limited choice, and C - elective courses.
The total amount is 160 credits, including:
• Compulsory (Part A) - courses of 114 CP, representing 71% of the total,
of which:
26 CP – clinical placement,
12 CP – bachelor’s thesis,
6 CP – Modelling of professional competencies in the Business;
• Courses of limited choice (Part B) - 40 CP, which account for 25% of the total,
• Elective (Part C) courses - 6 CP or 4%.
Content of study programme provides professional competences necessary for professional
activities - the knowledge, skills and competences. The detailed structure of the study programme
is shown in Table 5.1.
Table 5.1. The structure of professional bachelor's study programme in radiography
Amount in credit
points
Part of study courses, in percents
Part A
Comprehensive courses
Theoretical courses of the branch and IT
courses
Professional specialization courses
Professional practice (clinical placement)
State examination
Part B
22
114
20
24
Proportion of part of
study corses, in
percents
71.25
12,50
15
32
26
12
40
20
16,25
7,50
25
Theoretical courses of the branch and IT
courses
Professional specialization courses
Part C
In total
12
7.5
28
6
160
17.5
3.75
100,00
Distribution of comprehensive courses, theoretical courses and professional specialization
courses in groups is designed according to Cabinet Regulations Nr.481 from 20/11/2001
“Regulations on the national standard of second level professional higher education” and Cabinet
Regulation No.348 from 29/05/2007 “Amendments to Cabinet Regulations Nr.481 from
20/11/2001 “Regulations on the national standard of second level professional higher education”.
6. Study programme financing sources and infrastructure
The second level higher professional education programme “Radiography” will be realized
through self-financing by students – from private and corporate funds. Tuition fee is being
planned - 1302.81 LVL per year in full-time program (see Table 3), estimated optimal number of
students in the programme – 25 students.
Taking into consideration high costs of practical sessions, for ensuring qualitative
implementation of the programme, the necessary material and technical base is assured at
Diagnostic Radiology Institute, P.Stradins Clinical University Hospital (see Annex 6.), P.Stradins
Medical College of the UL and Faculty of Medicine, the University of Latvia (see Annex 13).
Consequently, two lecure rooms are available for teaching process, one methodical cabinet with
special literature and equipment for image analysis of radiographic examinations, as well as
library of branch literature at Diagnostic Radiology Institute, P.Stradins Clinical University
Hospital.
For practical sessions in radiography hospital’s diagnostic radiology equipment PHILIP IU
22 with two work places is used, with which one can acquire all the skills in projections. Imaging
in conventional radiography is acquired in chemical film processing laboratory; X-ray-image
registration, interpretation and referral to the stations is acquired through phosphoplate systems
AGFA and KODAK in a semi-digital radiography method; digital radiography equipment
REVOLUTION RHID is used for learning imaging techniques in a fully digital format
radiography. Students can acquire a digital image archiving capabilities, digital image recording
on
CD,
DVD,
examination
answer’s
registration
and
issuance
to
patients.
By using equipment MAMMOMAT 3000 students learn mammography, projections, image
acquisition and interpretation.
23
Patient care skills and characteristics during the examination in computer tomography
(CT) and magnetic resonance imaging (MRI) techniques are obtained using LIGHT SPEED VCT
64 GE and SIEMENS MAGNETOM AVANT with accessories and equipment necessary for the
proper and accurate patient positioning.
Skills in radionuclide diagnostics, including preparation and administration of the
radionuclides students can acquire by use of modern laboratory equipment: the E-CAM Gamma
Camera and SPECT camera with a CT capabilities (SIEMENS).
At Diagnostic Radiology Institute, P.Stradins Clinical University Hospital students can
acquire skills for work with mobile X-ray-equipment, dental X-ray equipment, as well as
ultrasonography equipment.
Quality control measurements on diagnostic imaging equipment students can learn using
different test devices available at Diagnostic Radiology Institute, P.Stradins Clinical University
Hospital.
Skills in patient care in radiation therapy - the planning computed tomography, patient
immobilization / positioning for radiation therapy, as well as routine radiation therapy procedures
for patients with oncological diseases, students obtain at the Clinic of Oncology and
Radiotherapy, P.Stradins Clinical University Hospital, which is equipped according to the latest
requirements in Europe. In Radiotherapy cabinet students can learn the practical radiographer’s
responsibilities during the preparation of the patient to radiation therapy. Cabinet has a CTsimulation apparatus SIEMENS VOLUME OPEN SIM, which provides digital images for
radiotherapy planning from patients. Students learn practical patient immobilization / positioning
for radiation therapy before the planning CT, which allows reproducible patient positioning during
irradiation and plays a key role in improving the efficiency of treatment. Cabinet hass available
equipment for patient immobilization with different tumor localizations to ensure accuracy - head,
head-neck thermoplastic masks, chest pad, vacuum bags, thermoplastic mask for fixation of
pelvis, knee and foot pad lock. Students will gain maximum practical skills needed for
radiotherapy by working with digital linear accelerator ONCOR IMPRESION PLUS from
Siemens AG Medical Solutions, which provides a photon and electron radiation. Teatment
planning system - Radiation therapy planning system XiO (ELEKTA) is optimal for irradiation
treatment, thereby ensuring a sufficient dose of radiation to the tumor, while sparing the
surrounding normal tissues. Dosimetry equipment (manufacturer DOZIMETRY IBA) is designed
for quality control performance of a linear accelerator.
For correct selection of CT, MRI examination protocol according to clinical situations, the
digital image reconstruction and interpretation of radiological examinations for registration and
24
information system (RIS) acquisition, digital image archiving, transfer to other work stations,
recording CDs, and learning radiological anatomy, at the P.Stradins Medical College of the UL
will be made a test simulation class, equipped with CT, MRI and digital radiography stations,
financed by ERDF project “The Latvian University Agency “P.Stradins Medical College of the
UL” premises and equipment modernization" within the framework of Convention No.
2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017 (see Annex 15).
For acquisition of practical computer skills, the classroom is available at P.Stradins
Medical College of the UL, where classroom has 18 working places for students and one teacher’s
workstation, equipped with a projector. Students’ work is arranged in the way that the teacher is
able at the same time to follow each student. The minimum distance between the desk with the
monitor (the monitor back) to the next desktop with the monitor is not less than 1 m, while the
lateral surfaces of the monitor - not less than 0,5 m. The room is equipped with air conditioning,
providing an average temperature of 20 °C. Windows in the computer class are fitted with blinds,
if necessary, to prevent direct sunlight from entering the room. Area lighting is provided from 12
fluorescent tubes. All computers are connected to a global network, so any computer has internet
access. Computers are interconnected in a local area network that provides access to any
information on computer. Additional computer classroom is available for all students at Sarlotes
Str. 1a (see Annex 6).
Well-equipped library and reading room is available for students at P.Stradins Medical
College of the UL. The total number of books in college library fund is more than 15 thousand, of
which about half is medical literature. Widely represented is literature in psychology, social
sciences, ethics and philosophy, as well as reference books, dictionaries, encyclopaedias, etc. of
various profiles. Library books are available for college students for take away or use in on-site
reading room. In the library reading room are also available periodicals - Latvijas vēstnesis, 36,6
veselīgāk, saskanīgāk, gudrāk, DOCTUS, Mans Mazais, Psiholoģija mums+ Psiholoģija ģimenei
un skolai, Psiholoģijas Pasaule, Latvijas ārsts, etc. In the reading room students have access to
computers with free internet access. It is also possible to use a wireless internet. Basic services of
the library are free of charge. According to the library use provisions and fee-based type of
service, the library also provides fee-based services - copying, printing from a computer, spiral
stitching.
For self-studies in radiography study programme students use infrastructure of University
Library (LUL) (total fund - 1,997,081 units, total reader service area of 1463 m2). Study literature
for students of Faculty of Medicine is available on a national level library electronic catalogue
which consists of LUL, the Latvian National Library, Riga Stradins University Library, Riga
25
Technical University Scientific Library, the Latvian University of Agriculture, Fundamental
Library, etc. To use the library services, students use a common reader’s card.
26
Table 3. Calculation of professional bachelor’s study programme “Radiography” costs per one full-time student in 2010
A
B
Nr
Parameter name
N1
Direct costs of the study programme
Teachers' salary fund calculation per student per year
Position
Number
of
programme
hours
in
Professor
380
Associated professor
120
Docent
280
Lecturer
1500
Total during studies
2280 h or 114 credit points
Supervision of scientific work and clinical placements,
committees (46 credit points)
Teachers’ salary per student per year, LVL
N3
N4
D
Row
Nr.
Formula of calculation
E
Calculated
value
Costs of one studenthour, LVL
0,6178
0,5148
0,4290
0,3432
1
2
3
4
5
D1=A1*B1
D2=A2*B2
D3=A3*B3
D4=A4*B4
D5=D1+D2+D3+D4
234,76
61,78
120,12
514,80
931,46
6
7
D6=D5/114*46
D7=(D5+D6)/4
8
X
375,85
326,83
0,15
9
10
11
X
D10=D7*D8/D9
D11=D7+D10
3,20
15,32
342,15
12
13
14
15
16
17
18
19
D12=D11*0,2409
X
82,42
34,00
10,00
25,00
35,00
32,50
15,43
47,93
work in the defence
The rest of the staff per teacher (not counting technical staff)
N2
C
Relation of salary fund between teaching staff and other staff in the study
programme
Salary for the rest of the staff per student per year
Wage fund per student per year, LVL
Employer's social contributions per student per year (24,09%), LVL
Business and duty travel expenses per student per year, LVL
Costs on mail and other services per student per year, LVL
N5
Other services (copy, print, fax etc), LVL
Costs on services, in total, LVL
N6
Teaching aids and materials purchase per student per year, LVL
Stationery and other inventories
Materials and low-value inventory purchase per student
X
D16=D14+D15
X
X
D19=D17+D18
per year
Textbook to a student per year, LVL
N7
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
X
X
X
D23=D20*D22/D21
X
D25=D24+D23
X
X
D28=D27+D26
X
40,00
10,00
60,00
240,00
20,00
260,00
15,00
5,00
20,00
90,9
30
31
32
X
D31=D29*D30
D32=D29+D31
0,20
18,18
109,08
33
D33=D11+D12+D13+D16+D19+
+D25+D28+D32
930,58
Expenditure on operation of the UL: University Library, land tax,
rooms for rent, building operating costs, telephone subscription
and
service
charges,
utilities,
current
repair,
special programs, etc. per student per year (40.00%), LVL
34
D34=D33*0,40
372,23
A total of one student's study costs per year, LVL
35
D35=D33+D34
1302,81
Book life in years
Textbook price, LVL
Book purchase costs per student per year
Journal purchase costs per student per year
Textbook and journal purchase costs per student per year
For sport activities per student per year, LVL
For amateur performances per student per year, LVL
N8
Student social security per student per year
N9
Equipment purchases per student per year, LVL
Investments for equipment iekārtu modernization - 20% of
equipment costs
Costs of equipment modernization, LVL
Costs on equipment purchase and modernization per student per year, LVL
In total direct costs per student per year –
sum from N1 to N9, LVL
N10
N11
II Indirect costs of the study programme
Ingrīda Rumba Rozenfelde
Dean of Faculty of Medicine, the UL
29.11.2011.
28
7. Conditions of Matriculation
Matriculation regulations state that persons, who have acquired general secondary or
vocational education and who have passed centralized exams in Latvian and English
languages, if educational institution graduated starting with 2004 and later, may study in the
second level professional bachelor's study programme in radiography full-time studies.
Matriculation in professional bachelor's study programme in radiography is conducted in
accordance with the common matriculation regulations at the University of Latvia. Persons,
who have obtained secondary education starting from 2004, participate in a tender for the
rights to register for study programme, based on the district exam (DE) results. According to
the University admission requirements and criteria, the following grades are taken into
account: DE in Latvian and English, and the exam score (average grade) of medical school
diploma. Persons, who have obtained secondary education in 2004 (inclusive), may participate
in the overall competition for the right to register for study programme, based on the
successful grades (no lower than 4) in 10-point system of secondary education document. In
this case, according to the University admission requirements and criteria, are taken into
account average mark in Latvian language and literature in the document on secondary
education, average mark in English in the document on secondary education, average mark of
all subjects in the document on secondary education, the exam score (average grade) from
medical school diploma.
Matriculation of students, who continue their studies after graduation from P.Stradins
Medical College of UL with the qualification “Radiology assistant”, is in accordance with the
rules approved by the University Rector Decree No.. 1/128 (08.06.2009.) "The study triggers
in the later stages of studies at UL", in accordance with the provisions of the Cabinet of
Ministers (16.11.2004.) No. 932.
8.
Practical implementation of the study programme
A variety of teaching methods is used in study programme:
a)
for lecturing – modern computer technologies, overhead projectors, videos, lecture
handouts, lectures. Lectures, seminars and practical classes are held on a single
methodological principle, which allows not only to improve and diversify the theoretical
course of study, learning through theory, practice and teaching methodology for
interaction, but also objectively evaluate students' knowledge in a uniform evaluation
system;
b) active forms of learning are used in workshops and exercises: business games, decision
making in small and large groups (group work), autonomy decision-making (individual
29
work), individual homework, problem solving and a schematic representation, reports,
essays, presentations of new books, discussions concerning the problems radiography,
tests, short written answers to certain questions, meetings, student conferences, debates.
Laptop computers and overhead projectors are used during seminars and exercises;
c)
for students' independent work methodological materials published on the Internet and
handouts are offered.
Clinical placement is during the 4th, 6th and 8th semester in following modules: skeletal
radiography, radiation protection, conventional imaging, pediatric imaging, computed
tomography, magnetic resonance imaging, ultrasonography, radionuclide diagnostics and
radiation therapy. Within each module student will need to independently carry out a full
examination or procedure and to describe in the diary of clinical placement.
9. Evaluation system
Evaluation on performance during studies takes place in accordance with the rules laid
down in the University of Latvia. Performance is measured in a 10-point system. Each course
description contains requirements for allocation of credit points. Students are informed about
the course evaluation’s requirements and procedures at the beginning of the semester and
information must be written on the website.
A complex method is used for course evaluation in professional bachelor's study
programe. It involves assesent of students’ practical work, individual work, interim tests, and
exam results. In practice, the evaluation process is continuous. Student assessment in profiling
courses: skeletal radiography, radiation safety, patient care in radiology, pediatric radiology,
computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasonography, radionuclide
diagnostics and radiation therapy is a complex, consisting of several stages. The final
assessment of students' knowledge is done at the end of the semester after all the phases:
practical work, seminars, independent work, control work and test results. Each course
lecturer has developed an evaluation methodology that is commonly discussed and lead to the
additions. The evaluation methodology points to the % of the total assessment that shall be
drawn up for each evaluation criterion, and that is presented to students at the beginning of the
course. Analyzing the course descriptions contained requirements for obtaining credits; it
appears that approximately 46% of final examinations are written examination, which can be
compiled with the tasks. Such a test amounts for up to 50% of the final assessment. This
suggests that a relatively large part of the requirements for obtaining credits is done by
students during the semester. Distribution of interim tests is different, however, is dominated
by 2-3 interim tests during the semester. Actual evaluation forms are also reports, group work
and presentations.
30
Evaluate of course work consists of specific number of shares, based on its development
stages. Head of study programme designate a supervisor at an early stage of course, who
advises students on the purpose, objectives and structure of course work, thus supervisor gets
a picture of student abilities and skills of scientific work organization, then, during evaluation
process of draft - on use of analytical techniques and problem solving. Course work is
defended to the supervisor and the study program director or lecturer on other relevant
subject. Student receives a rating in 10-point system, based on scientific quality of defended
work, compliance with the requirements of the work design and work progress evaluation by
supervisor.
Assessment on clinical placement is carried out in accordance with developed regulations
of clinical placement (see Annex 5). Students’ report of clinical placement is evaluated by the
commission, which consists from teachers, approved by the head of study programme. All
supervisors of clinical placement from institutions are invited to participate in meeting of the
commission. During the time of defence (up to 10 min.) student informs about the main
results of clinical placement, illustrating them with a variety of visual materials.
In assessing the report of clinical placement (in 10-point scale) the commission shall consider
the report content, supervisors’ from the institutions oral or written comments, assessment of
report, student’s performance and ability to respond to questions of the commission.
A complex approach is used for evaluation of thesis. To ensure quality of thesis
preparation, program implementation requires that the student is completed the theoretical
course only when evaluation of thesis has been received from thesis’ supervisor (see Annex
7). Theses are assessed on the final examinations in a closed committee meeting after all
students have defended their work. Results are communicated to students after completion the
meeting. Graduation evaluation takes into account the following criteria: 1) quality of thesis
content and relevance of thesis writing according to methodical instructions, 2) content of the
presentation and answers to panel members’ and reviewers' questions, 3) review, rating and
comments expressed. The total diploma score is formed by aggregating grades from each
member of the commission, by negotiations of the final grade and by voting. President of the
commission has a key voice (see Annex 7).
10. Quality assurance and guaranties
For study programme quality assurance guarantee an internal quality system is in place
that meets the ENQA developed requirements for the standards and guidelines for quality
assurance in higher education.
31
The aim of quality assurance is a systematic study process monitoring, creative
interaction between academic staff and students during studies, which can be ensured by
setting following tasks:
• development of qualification for academic staff by open competitions on vacant posts for
academic staff, the staff's ongoing education and involvement in research and implementation
of various projects;
• provision and security control on realization of the study process, academic staff’s personal
contact, communication with the student group already during first lecture of the course;
• independent judgement of student opinion when advising students on preparation of course
works and thesis;
• obtaining students’ views on the curriculum as a whole and for specific teaching staff and
courses of study through regular students' questionnaires, as well as the interpretation of the
results;
• continuous cooperation with employers and graduates to hear their views on students'
preparedness for the labour market, which is essential to the professional conduct of the study
programme;
• regular meetings of academic staff and discussions in meetings of professional study
programme and Faculty of Medicine Council meetings, which promotes quality culture;
• regularly, at the end of academic year self-reporting and discussions on study programme;
• preparation of study programme for accreditation.
Since the programme runs only the first year, it is important to know students' opinions
about the organization of studies, their motivation to study. After the survey "First Steps at
University and the study process" (see Annex 3), which was filled by 18 students from 30
students in the programme, one can see that 83 % of respondents are motivated to study,
because they believe to possibility to develop new or deepen their existing knowledge while
33% have confidence that in the future they can expect well-paid job. 44 % of respondents
emphasizes that information about continuation of studies is obtained from the academic staff
of the study programme “Radiology assistant”. For 67 % respondents it is an important factor
that the University offered study programme in radiography, 22 % believe that the University
has high prestige in society, while for 11 % tuition fees are very important, but 44 % of the
students have not even thought about that. 39 % of students’ response on application process
for study loans is that it is well organized, and 6 % of respondents disagree. 56 % of
respodents note that teachers are sympathetic and understanding, 50 % are already well
accomodated in academic environment, while 50 % partly agree on that. Results of the survey
point out that more information is needed from the students’ union, because 33 % of
32
respondents note that they are not aware on activities of students' union; 44 % of students
claim that necessary information can be obtained easily at the Faculty of Medicine, only 6 %
disagree, 94 % do not need more information about libraries resources, 56 % note that does
not require the aid courses for course learning, 28 % respodents do not have an opinion on
that.
Thus by analyses of students’ views it is possible through creative collaboration
between academic staff and students in a timely manner to clarify and strengthen the
programme's organization, which can be achieved through regular surveys and analyses, both
the programme and conduct of specific courses.
Study quality is facilitated by the fact that academic staff regularly takes part in
discussions on programme at the Board meetings.
The programme’s content, the organization is regularly analyzed by the Educational
wing HENRE (Higher Education Network for Radiographers in Europe) of the European
Federation of Radiographer Associations, which helps to optimize the programme’s content,
aligning it with the labour market, thus providing opportunities for students to practice in
different European clinics.
11. Study programme academic staff
Structure of academic staff within the study programme is shown in Table 3. Taking
into account the fact that so far in Latvia this type of higher education for radiography
specialists has not been provided, one of the aims for these studies is to prepare new academic
and teaching staff with appropriate education and training. Currently, one of the course
teachers is studying at postgraduate level (PhD studies) in Sweden.
Table 3. Structure of academic staff, in percent
Degree
With a
master’s
degree
(number)
Other
(physicians)
(number)
In total
(number)
Occupation
(elected UL)
With a
doctor’s
degree
(number)
Professors
9
-
-
9
Asociated
professors
Docents
4
-
-
4
2
-
-
2
Course
assistants
Invited
teaching staff
In total
-
-
-
-
3
14
11
28
18
14
11
43
33
Policy on selection, renewal, training and development of the academic staff within the
study programme for the next 6 years is most directly linked with the development of fieldbased professional bachelor's study programme. The dominant trend of the University of
Latvia is to recruit the academic staff from professionals with doctoral degrees. Hiring
policies of the academic staff are focused on the need to involve not only University lecturers,
but also guest lecturers - Latvian leading experts in implementing of the programme, to cover
all possible expertise related to quality assurance in radiology, radiation protection and safety,
labor and environmental issues.
The criteria determining the choice of guest lecturers are expertise, knowledge,
practical experience, as well as the ability to transfer their knowledge to others. Renewal,
training and development policies are based on the teaching staff which in the near future
would complement the number of implementers of the study programme, including academic
staff. In general they are doctoral students from the Faculty of Medicine who have been able
to participate in the European programs/projects, research projects of the Latvian Council of
Science (LCS) and to lecture on courses within "Radiography" programme. Thus, they have
sufficient knowledge to become teachers in the professional bachelor's degree programme.
Teaching staff regularly participate in various training courses and professional
conferences for professional development and core curriculum development (see the academic
CV in Annex 2.). The work of the Faculty of Medicine on recruitment, renewal, training and
development policy is influenced by many factors:
•
work with prospective students, which begins already during undergraduate
studies;
•
teachers' motivation to obtain the academic qualifications;
•
the ability to use creative vacation to raise skills in foreign universities;
•
the long-term prognosis on the implementation of plan on personnel renewal
and attraction, associated with the election dates.
The guideline of the Faculty of Medicine is based on attraction of highly skilled
professionals or academics for further implementation of the programme from local
authorities and from abroad with the conditions that these specialists not only have lectures,
but are willing to contribute to the development of research and academic activities in the
faculty.
12. The Research Directions and Results, Project Management of the Academic Staff
Involved in the Study Programme
Qualification of academic staff meets the aim and tasks of the study programme
realization. Since the purpose of this programme is to prepare radiography professionals with
extensive theoretical and practical knowledge, both the University academic staff and guest
lecturers are specialists with high theoretical and practical training (see Annex 13).
Table 4. Research directions of the academic staff
Lecturer
Juris Imants Aivars
Scientific research direction
Dependence of afferentation effects by
myokines and muscle metaboreceptors on
the type of physical activity and body
structure and metabolic characteristics
Research in improving the quality of
bachelor's, master's and doctoral
programmes
34
Implemented course in
curriculum
Anatomy and physiology
Information technology in heart and
circulatory optical monitoring
Ainārs Bajinskis
Studies of DNA repair strategies in response to
complex DNA damages
Radiation biology
Jurijs Dehtjars
Medical Physics, the biomedical
biological
applications
in
applied
nanophysics, physics of solid-state surface,
physical material science, nanostructured
materials,
nanolayers,
nanoparticles,
biomaterials,
electron
spectroscopy,
medical physical engineering
Carbapenemrezistent Acinetobacter
baumannii prevalence in Latvian hospitals
and molecularly epidemiological
description Nr. 09.1302
Topical antimicrobials against resistant
infectious pathogens in advanced
diagnostics, epidemiology, prevention and
treatment measures design
Uga Dumpis
Māra Kalniņa
Radiotherapy and
oncology (Radiobiology);
Biomechanics of injury
and Radiation physics;
Intestinal Mucosa and Liver in Iron Deficiency
Anemia
Reaction of Ito cells and Kupffer cells on
oxidativestress in VHC patients
Morphofunctional characteristics on
changes in Golgi complex of different
Medical equipment in
radiology, radiation
protection and
dosimetry
General medicine I
Cell biology and
biochemistry of human
specialized cells
Vija Kluša
Neuropharmacology: influence of
neuropeptides, peptidomimetics, atipical 1,4dihidropiridin, butirobetain (mildronat) on
brain processes, modeling of neurodegerative
and inflammatory processes, studies on
neuroprotective mechanisms. Search for
mithochondrial processes targeted substances
Immunopathology and
radiological
pharmacology;
Basic pathophysiology
and pharmacology
Gundega Knipše
Specialist in the normal, functional and
regional anatomy, sports morphology,
static and dynamic anatomy, age
morphology. Studied the children's
anthropometric characteristics, physical
development and physical fitness in
various age period, participated in
morphological studies on extramedullar
haemopoietic features of liver fibrotization
mechanisms in the liver of infants with
SIDS syndrome, studies of the small
intestine and liver morphophunctional
changes in Fe deficiency
Anatomy and physiology
Maija Radziņa
Brain perfusion in acute stroke patients with Radiological anatomy
ateroschlerotic changes in brachiocephal
vessels
Dainis Krieviņš
Experimental model of aortic stentprosthesis
Treatment of choice of endovascular and
Kārlis Kupčs
35
Emergency and disaster
medicine
Radiography and
surgical methods in case of intracranial
aneurysm, results and justification
Ligita Zvaigzne
Māra Epermane
Pēteris Līkums
Jurijs Markovs
Māris Mihelsons
Līga Plakane
Gunta Purkalne
Antra Sakne
Introduction and demonstration of the
importance of non-invasive imaging in
coronary heart anatomical and functional
diagnosis
Correlation of multidetector CT bone
microarchitecture, magnetic resonance
spectroscopy and diffusion correlation with
two energies absorption radiography and
central and quantitative osteodensitometry
in lumbar spine examinations, its role in
osteoporosis diagnosis and
drug therapy monitoring of patients with
osteoporosis, rheumatoid
arthritis and diabetes
Evaluation of the effectiveness of
thrombolytic agent in patients following
hip replacement - radiological evaluation
Osteostimulating agent performance
evaluation of patients with distal segment
metaphysis extraarticular fractures of
radius bone
Organ and tissue reactivity characteristics
on heavy metals and natural antioxidants
modulating influence
Characteristics of splenic white pulp
marginal
zone
and
extramedullary
haematopoietics in sudden infant death
syndrome
Correlation of tracheal and bronchial
morphological structure and mechanical
properties and the use in manufacturing of
stents
Dependence of afferentation effects by
miokines and muscle metaboreceptors on
the type of physical activity and body
structure and metabolic characteristics
Obesity-related diseases and diabetes,
advanced early detection, prevention and
treatment measures design
Central and Eastern European Lung Cancer
Expert Panel member
Central and Eastern European Breast
Cancer Expert Panel member
Management, conduct surveys and data
analysis of the monitoring project by
36
imaging science;
Introduction to
advanced radiology
techniques;
Radiology techniques
(Cardiovascular
System)
Radiography and
imaging science;
Radiography of systems
Introduction to
advanced radiology
techniques;
Radiology techniques
(CT in musculoskeletal
diagnostics)
Musculosceletal
radiography
Cell biology and
biochemistry of human
General medicine
Anatomy un physiology
Radiotherapy and
oncology
Modelling of
professional
Latvian Medical Society “The new health
care financing policy and increased patient
contributions for the first 2 weeks of
experience”
Mildronate
effect
on
carbohydrate
metabolism
and
their
regulatory
mechanisms in rat experimental models of
diabetes
PPP "Latvian population survival and
quality of life-threatening major pathology
research
with
the
help
of
a
multidisciplinary research consortium, task
“To develop malignant tumor markers by
using closely to the DNA related protein
group”
Assessment of Mildronate
therapeutic/protective activity of cardio-,
neuro-and hepatotoxicity models
in different classes of anti-HIV
drugs
Study of new analogues of Cerebrocrast on
neiroprotective activity in vivo
Late complications of stent-assisted
intracranial aneurysms embolization:
restenosis, migration, thrombosis, and
radial force changes
Participating in a “Nellix” abdominal aortic
aneurysm stent prosthesis device study
within the framework “CE approval”
Clinical drug studies
competencies in the
Business
Uldis Vikmanis
Use of 13C breath test analysis for the
possible hepatic functional
condition monitoring in patients receiving
hepatotoxic chemotherapy
Diagnostic methods for cancer risk factors,
early cancers and precancerous conditions
in the diagnosis, cancer therapy
optimization
New drugs and biocoreection agents:
design, forms of transport and mechanism
of action
Radiotherapy and
oncology
Irēna Žogla
In Pedagogics
Basics of psychology
and pedagogy
Nikolajs Sjakste
Šimons Svirskis
Jānis Šavlovskis
Immanuels Taivans
37
Cell biology and
biochemistry of human
Basic pathophysiology
and pharmacology
Radiological anatomy
Immunopathology and
radiological
pharmacology;
Basic pathophysiology
and pharmacology
Academic staff in project management
1.
Bajinskis A., Higher Education Network for Radiographers in Europe (HENRE2), 2005.2008.
2. Bajinskis A., Higher Education Network for Radiographers in Europe as an educational
wing of EFRS, 2008.-2009.
3. Bajinskis A., 38th Annual Meeting of the European Radiation Research Society,
organizators, 2010.
4. Bajinskis A., EC 7th framework “Cooperation” project „Multi-disciplinary biodosimetric
tools to manage high scale radiological casualties” 2010.-2013., project manager.
5. Epermane M., Phare project: “Radiological Safety Improvement of medical radiation
exposure”, 2004.
6. Epermane M., collaborative project with the University of Helsinki, Institute of
Technology “Regional Health Care”, 2007.
7. Epermane M., the organizing committee of the European musculoskeletal radiology
continuing education training programs within the European Congress of Radiologists
2009, 2010.
8. Epermane M., European Association of Radiologists, Management in Radiology 2009,
Congress Organizer
9. Epermane M., The Norwegian Financial Mechanism project "Diagnostic radiology digital
image transmission system development and increased access within cancer control
program in Latvia, 2008-2010.
10. Epermane M., ESF continuing education programme in health care for radiology
assistants “Computed tomography, radiation safety and quality assurance”, programme
developer, 2010.
11. Epermane M., ERASMUS training cycle in musculoskeletal radiology 2013, organizing
committee.
12. Rutka E., 5th Baltic Congress for Radiographers, organizer, 2008.
13. Rutka E., Higher Education Network for Radiographers in Europe (HENRE2), 2009.
14. Rutka E., Leonardo da Vinci programme “Unified mentor training for qualitative student
practice in Radiography”, Health Care College in Tartu, Estonia 2008.
15. Rutka E., Leonardo da Vinci programme “Methodological material selection for theory
and practice in Radiography”, Karolinska Institutet, Sweden 2007.
16. Rutka E., ERASMUS programme, Semmelweis University, Hungary, 22.10.2009. –
25.10.2009.
17. Rutka E., ERASMUS programme, Tartu Health Care College, Estonia, 30.11.2009. –
01.12.2009.
18. Rutka E., ERASMUS programme, Karolinska Institutet, Sweden, 10.05.2010. –
14.05.2010.
19. Rutka E., ERASMUS programme, Medical College of Medical University Plovdiv,
Bulgary, 27.09.2010. – 02.10.2010.
20. Rutka E., M., ESF continuing education programme in health care for radiology assistants
“Computed tomography, radiation safety and quality assurance”, programme developer,
2010 – 2011.
21. Rutka E., ERASMUS programme, University of Tromsø, Norway, 18.09.2011.23.09.2011.
22. Rutka E., 6th Baltic Congress for Radiographers, member of scientific committee, 2012,
Lithuania
23. Rutka E., EFRS HENRE subgroup, member, 2011.
38
Developed training tools by academic staff
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sedleniece I., handouts for ultrasound specialization course 2007., 2008., 2009.
Epermane M., training lecture courses in Radiography, "CT Basics", "Quality systems
and quality assurance in radiology," "Medical records, medical archives and legal
frameworks" 2008, 2009.
Bajinskis A., handouts for radiation biology course (Stockholm University) 2007 to 2010.
Rutka E., training material "Radiographic examination guide", a lecture course “Skeletal
radiography, projections“ 2004.
Rutka E., methodological materials for course “Patient care in radiology”, 2010.
Līkums P., training material monograph “Skeletal radiography guide” 2005.
L.Zvaigzne, methodological materials for course “Imaging and radiography of systems”
2008.
J.Šavlovskis, methodological materials for a course of study in the normal anatomy 2008.
13. Characteristics of the required support staff
Characteristics of support staff
Position
Number Tasks
Documentation secretary
1
Implement directions of head of study
programme.
To collect and systematize the department
records; to receive visitors. Administrative,
educationally-methodical, scientific-research
organization, the technical design (work with
computer). Students’ record-keeping and filing,
work with the information system of the
University of Latvia. Correspondence
processing and transmission. Materiallytechnical equipment for the study organization.
14. External relations
Cooperation with employers in developing the study programme is conducted on a
regular basis - advice on the structure of study programme, necessary knowledge and skills for
specialists. It is also intended to invite employers as chairpersons in thesis defence
commission, involve them in surveys of study quality, and to encourage them to offer places
of clinical placement at P.Stradins Clinical University Hospital, Riga Eastern Clinical
University Hospital "Gailezers", Riga Eastern Clinical University Hospital LOC (see Annex
1).
There is already established cooperation with radiographers’ study programme at the
Karolinska Institutet, there have been several meetings and discussions about the core
curriculum of study programme. It is intended to attract guest speakers from Karolinska
Institutet, and also offer students the chance to take part of clinical placements in the Swedish
39
medical institutions, as well as offering internships in Latvia for Karolinska Institutet students.
Study programme’ content is also discussed by the HENRE2 and has received a verbal
support from different EU countries, academics, such as radiographers’ courses on magnetic
resonance methods in Malta, CT acquisition techniques training programme from Slovenia, as
well as the involvement as guest lecturers. Invitation of visiting lecturers is very important at
the beginning of study programme, due to the fact that currently there are no educated
teachers in Radiography in Latvia.
It is planned to participate in the Erasmus programme for Radiographers, providing
exchange of students and faculty members, thus contributing to students' language skills and
interest in the latest trends in radiography.
A partnership has launched with the University of Tromso Radiography study
programme on scientific projects.
15. Study programme development plan
Study programme content, structure and development plan is aligned with the Latvian
national strategy and Faculty of Medicine, the University of Latvia strategy, taking into
account labour market demands and research.
Key plans include the following elements for the next few years:
1. Systematic update of core curriculum, focusing on scientific and technical advice
in radiology.
2. For development of academic staff targeting the best students and preparing them
as teaching staff, attracting foreign guest lecturers and expansion of international
students and study abroad opportunities.
3. Involvement of invited teachers and establishment of an unified exchange system.
4. To promote academic research activities, publications, and developing and
publishing of training materials.
5. Expand international cooperation, to promote academic mobility.
6. Support preparation and submission of project applications for tenders in EU
structural funds. Sign up for international cooperation projects on course design,
development, international practice and the provision of academic staff mobility.
7. Continue cooperation with employers and professional associations to promote and
develop cooperation between students, graduates and employers.
8. Development of hardware for study process.
9. To replenish the fund of library books and other resources with the latest teaching
aids and reference materials for study course curriculum.
10. Establishment of computer room for simulations of magnetic resonance imaging
(MRI), computed tomography (CT), digital radiography (RTG) examinations,
digital image reconstructions, registration and digital archive creation.
11. Continue development of programme by introducing the professional master's
programme in radiography, in cooperation with the European Masters Programme
in Medical Imaging EMPIMI.
40
12. Maintain active collaboration with the EFRS Higher Education Network for
Radiographers in Europe HENRE, actively engaging the University as a full
partner in the organization.
13. Ensure high academic standard for exchange students, achieve an effective
cooperation between the clinic in radiological departments in places of clinical
placement.
In the long term:
1. Preparation of new e-learning courses and e-textbooks.
2. Academic staff involvement, training, promoting the accumulation of international
experience for scientific and studies work.
3. Preparation of the new associate professors.
4. Transition to the competencies and learning outcomes-based education following
the HENRE guidelines.
5. Supervision of students’ research papers, their targeted preparation for contests
and student participation in international conferences and seminars.
6. Development of common study and research projects with foreign partners in such
a way that by the experience and knowledge from such projects graduates could
participate in the master’s programmes.
7. Contracts with equivalent study programmes in foreign universities on
cooperation and increased exchange of students.
41
16. Study programme SWOT analysis
Strengths
Weaknesses
1. Students acquire a competitive education 1. Insufficient funding for the carrying out
with good career opportunities in Latvia
the education programme.
and in Europe.
2. Organisation of study process is difficult
2. Accordance of programme content with
because lecture rooms are localized in
development strategies of the UL and
different places.
goals and objectives of Faculty of 3. Lack of computer simulations room for
Medicine.
students' practical training in MRI, CT
3. Involvement
of
professional
and
scans.
experienced teachers as academic staff of
studies.
4. Involvement
of
highly
qualified
specialists in the study process.
5. Incease in qualification of academic staff
in Latvia and abroad.
6. Carrying out the scientific research work
and use of the results in development of
core curriculum content.
7. Experience
in
organization
of
international scientific conferences and
involvement in the work of international
conferences abroad.
8. Opportunities for students to use
University resources for study: libraries,
computer laboratories, scientific journal
databases.
9. Theory-building
opportunities
by
performance of clinical placement.
10. Students have an opportunity after three
years of studies to get a first-level higher
education diploma and begin their
professional activities as radiology
assistants.
11. Good students' previous education (at
college) and the motivation for study
continuation at the UL.
1.
Opportunities
Threats
Employers' interest in radiographers - 1. Uncertainty of Latvian health care
professionals with extensive knowledge
developmental strategy and possible
and methods of radiography, as well as
unemployment.
specificity of quality systems in health 2. Impact of world economic and financial
care.
crisis on students' ability to pay study
42
2.
3.
4.
5.
Interest of potential students in study
fees.
programme and a desire to continue their 3. Worsening demographic situation in
studies after graduation, with the
Latvia.
possibility to participate in the study
process as faculty.
Receiving a scholarship to continue the
masters studies programme EMPIMI.
Use of EU structural funds for the study
program organizational and technical
provision.
Use of EU structural funds for
development of professional master’s
programme.
43
Study plan
44
Professional bachelor's study programme “Radiography” full-time studies (4 years, 8 semesters)
Course
code
1st year
1.s.
2.s.
Name of course
2nd year
3.s.
4.s.
3rd year
5.s.
6.s.
4th year
7.s.
8.s.
Total
CP
Test mode
Lectures,
seminars,
practices
2
exam
Lectures 16,
Seminars 16
Lectures 28,
Seminars 36
Tutor
Obligatory part (Part A)
Comprehensive study courses
VadZ1011
VadZ1022
SDSK1087
DatZ1083
Record
Keeping
Correspondence
Entrepreneurship
and
Basics of psychology
pedagogy
Computer science
and
2
4
Medi1044
Cell biology and biochemistry
of human
Fizi1034
Radiation Physics
Fizi1036
Medical equipment in radiology,
radiation
protection
and
dosimetry
Medi2029
Quality assurance and quality
control in radiography
2
2
3
2
3
2
45
4
exam
2
exam
2
exam
3
exam
2
exam
3
exam
2
exam
Lectures 26,
Seminars 14
Lectures 2,
practical
assignments
38
Lectures 36,
Seminars 24
Lectures 26,
practical
assignments
14
Lectures 39,
Seminars17,
practical
assignments
4
Lectures 14,
practical
Doc. Antra Sakne
Doc. Antra Sakne
Mg. Ruta Akermane
Inga Štrause Patmanatane
Prof. Irēna Žogla
Mg. R.Akermane
Mg. Agnese Oliņa
Prof. Jurijs Markovs
Prof. Nikolajs
Sjakste
Asoc. prof. Māra
Kalniņa
Ruta Kārklīte
Mg. Maija Kurmiņa
Prof. Jurijs Dehtjars
Prof. Jurijs Dehtjars
Mg. Ļubova
Šuvalova
assignments
26
Total
Basic Theoretical courses in Medicine
Medi1045
Anatomy and Physiology I
4
6
4
-
4
2
5
Medi2030
Anatomy and Physiology II
Medi2032
Basic pathophysiology
pharmacology
Medi2033
Immunopathology
and
radiological pharmacology
Medi1046
General medicine I
Medi2034
General medicine II
and
-
-
20
5
exam
Lectures 56,
Seminars 44
2
2
exam
Lectures 22,
Seminars 18
3
3
exam
Lectures 34,
Seminars 26
3
exam
Lectures 33,
Seminars 27
3
exam
Lectures 36,
Seminars 24
2
exam
Lectures 17,
Seminars 23
3
3
2
46
Prof. Gundega
Knipše
Prof. Juris Imants
Aivars
Doc. Līga Plakane
Mg. Ilga Eriņa
Prof. Gundega
Knipše
Prof. Juris Imants
Aivars
Doc. Līga Plakane
Mg. Ilga Eriņa
Prof. Immanuels
Taivans
Prof. Vija Kluša
Asoc. prof. Šimons
Svirskis
Mg. Olga Valošina
Prof. Immanuels
Taivans
Prof. Vija Kluša
Asoc. prof. Šimons
Svirskis
Dr. Uldis Kažajevs
Dr.Maija Ratniece
Prof. Māris
Mihelsons
Asoc. prof. Uga
Dumpis
Mg. Aelita Koha
Prof. Māris
Mihelsons
Asoc. prof. Uga
Dumpis
Valo1875
Medi1047
Latin terminology
Radiography and ethics
Medi2035
Emergency
medicine
and
2
2
disaster
Total
Professional specialization courses
Medi1048
Standards
of
procedures’
technique I
Medi2037
Standards
of
technique II
procedures’
Medi2039
Patient care in radiology I
Medi2043
Patient care in radiology II
Medi2045
Radiological anatomy I
Medi3040
Radiological anatomy II
Medi2049
Radiographic science, imaging I
2
12
7
5
-
-
-
2
3
2
2
2
2
3
47
-
-
2
2
exam
exam
Lectures 40
Lectures 30,
practical
assignments
10
Lectures 22,
practical
assignments
18
2
exam
24
exam
2
exam
3
exam
2
exam
2
exam
2
exam
2
exam
Lectures 30,
Seminars 10
3
exam
Lectures 36,
practical
Lectures 4,
practical
assignments
36
Lectures 0,
practical
assignments
60
Lectures 27,
practical
assignments
13
Lectures 21,
practical
assignments
19
Lectures 26,
Seminars 14
Mg. Aelita Koha
Māra Briņķe
Mg. Elita Rutka
Asoc. prof Dainis
Krieviņš
Mg. Maija Zute
Mg. Aelita Koha
Mg. Aelita Koha
Mg. Elita Rutka
Mg. Elita Rutka
Prof. Gundega
Knipše
Dr. Jānis Šavlovskis
Dr. Maija Radziņa
Prof. Gundega
Knipše
Dr.Jānis Šavlovskis
Dr. Maija Radziņa
Dr.med. Kārlis
Kupčs
assignments
24
Medi3041
Radiographic science, imaging
II
Medi2050
Musculoskeletal
radiography,
projection lesson I
Medi3042
Musculoskeletal
radiography,
projection lesson II
MediK000
MediR000
Course work in radiography
Total
Clinical placement I
MediR001
MediR002
MediN000
Clinical placement II
Clinical placement III
Bachelor’s thesis
2
2
Medi4059
Biomechanics of injury
EkonP062
Quality systems in health care
7
8
6
8
8
2
-
-
-
-
6
-
14
-
2
2
exam
4
exam
defence
defence
-
Mg. Elita Rutka
6
12
14
6
12
defence
defence
defence
-
Mg. Elita Rutka
Mg. Elita Rutka
Mg. Elita Rutka
18
38
Lectures 0,
Seminars 40
Lectures 16,
Seminars 16
Mg. Maija Kurmiņa
2
exam
2
exam
2
2
exam
2
2
exam
2
48
Lectures 23,
practical
assignments
17
8
32
6
-
14
Total clinical placement and
final test
Part B
Basic theoretical courses in radiography
Valo1881
English
terminology
for
radiographers
Medi3044
Introduction to radiological
methods
5
exam
Lectures 14,
practical
assignments
26
Lectures 28,
practical
assignments
52
-
4
2
2
Dr. Ligita Zvaigzne
Dr. Maija Ratniece
Dr. Jolanta Purviņa
Dr.med. Kārlis
Kupčs
Dr. Ligita Zvaigzne
Dr. Maija Ratniece
Dr. Jolanta Purviņa
Mg. Elita Rutka
Dr. Pēteris Līkums
Lectures 24,
Seminars 8
Lectures 16,
Mg. Elita Rutka
Dr. Pēteris Līkums
Mg. Elita Rutka
Dr.med. Kārlis
Kupčs
Dr.Māra Epermane
Dr. Ligita Zvaigzne
Dr. Ilze Sedleniece
Mg. Ainārs
Bajinskis
Mg. Elita Rutka
Medi2036
Research
Work organization, statistics
and numerical methods
Total
Professional specialization courses
Medi2051
Radiotherapy and oncology I
2
SDSK3031
2
2
-
-
2
4
-
4
-
2
4
2
exam
2
exam
exam
Lectures 23,
Seminars 17
4
exam
Lectures 57,
Seminars 23
Lectures 64,
practical
assignments
64
Lectures 38,
practical
assignments
58
Lectures 12,
Seminars 20
Lectures 22,
practical
assignments
18
Lectures 22,
practical
assignments
Medi4064
Radiology techniques I
8
8
exam
Medi4065
Radiology techniques II
6
6
exam
Medi4068
Radiology techniques III
2
exam
Medi2054
Radiography of systems I
2
exam
Medi2055
Radiography of systems II
2
exam
2
49
Prof. Uldis
Vikmanis
Dr. Gunta Purkalne
Mg. Aiga Lasmane
Mg. Lelde Jurkāne
Mg. Evija Bladiko
Mg. Ainārs
Bajinskis
Prof. Uldis
Vikmanis
Dr. Gunta Purkalne
Mg. Aiga Lasmane
Mg. Lelde Jurkāne
Mg. Evija Bladiko
Dr.med. Kārlis
Kupčs
Dr. Māra Epermane
2
Radiotherapy and oncology II
2
Dr. Māra Epermane
Mg. Elita Rutka
Mg. Agnese Oliņa
Dr. Māra Epermane
12
Medi3045
2
Seminars 16
Lectures 14,
Seminars 26
Lectures 30,
Seminars 10
Dr. Ligita Zvaigzne
Dr. Ligita Zvaigzne
Dr. Ilze Sedleniece
Dr.med. Kārlis
Kupčs
Dr. Ligita Zvaigzne
Dr. Jolanta Purviņa
Dr.Med. Kārlis
Kupčs
Dr. Ligita Zvaigzne
Medi2056
Pediatric radiography
Total
Free choice courses in other
fields
Total
Total in Part A
Total in Part B
Total in Part C
Total in programme:
2
-
-
4
2
18
2
20
2
18
2
20
16
4
20
2
4
4
14
Free choice part (Part C)
2
2
2
14
6
20
18
2
20
12
8
20
2
18
2
20
50
2
18
2
20
exam
28
6
6
114
40
6
160
exam
18
Lectures 20,
practical
assignments
20
Dr. Jolanta Purviņa
Dr.Med. Kārlis
Kupčs
Dr. Ojārs Šmitiņš
Annex 1
Study programme course descriptions
51
Course title Record Keeping and Correspondence
Course code VadZ1011
Credit points 2
ECTS creditpoints 3
Total Contact Hours 32
Number of hours for lectures 16
Number of hours for seminars and practical assignments 16
Independent study hours 48
Date of course confirmation 01.11.2011
Responsible Unit Faculty of Economics and Management
Responsible course teaching staff Valērijs Praude Course developers Anda Batraga
Replaced course VadZ1011 [2VAD1021] Record keeping and correspondence
Course abstract The objective of the course is to provide students with the knowledge about the essence and
necessity of record keeping and business correspondence and its application in practice by following certain
systematisation in designing and filing of documents and to develop the skills of applying the acquired knowledge in
practice. The course imparts knowledge to work out documents without assistance, to process the business
correspondence in accordance with statements and other reguirements. The course covers the range of issues relating
to the basic ideas behind record keeping, basic aspects of business correspondence, its service, governing documents
and regulations about designing specific kinds of documents, document circulation, registration and control over their
execution. Learning outcomes The course provides competence on the essence of record keeping and necessity as
well as its application in practice by following a certain systematization in designing the and filing documents
Students can independently analyze and assess the development of the record keeping process and use their
documentation skills.
Academic competences:
1. Theoretical knowledge on the essence and need for record keeping, its application by following a certain
systematization in designing and filing of documents is expanded and made more thorough.
2.. Students can independently analyze and objectively assess the development of the record-keeping process and use
skills of documenting in compliance with legislation and regulatory acts as well as official language requirements in
document design.
3.. Students develop their critical thinking skills and acquire the theoretical foundations of record keeping and business
correspondence.
Professional competences:
1.. Students are able of creating the contents of record-keeping and business correspondence and motivate its
necessity in practice.
2.. Students can independently analyze, compare and assess the problems and solutions of the record-keeping process
and its object.
3.. Students recognize, are able to choose and apply their documentation skills. Course plan 1. Record keeping, record
keeping service. Documents governing record keeping. L2;S2
2. Documentation, a document. Legal basis of documentation. Grouping of documents. Quality regirements of
documentsL2;S2
3. Document development and design regulations of Juridical entity L2;S2
4. Administrative documents(public records). Elaboration and formating;
Design of the administrative documents.L2;S2
5.Design of organizational documents.L2;S2
6.Design of account, reference and personnel documents. L2;S2
7.Transaction documents. Modifications of bisiness correspondence L2;S2
8.Document circulation, registration and control of execution. L2;S2
Requirements for awarding credit points Attendance of lectures is optional;
Seminar attendance – compulsory
seminar work (40%) + 2 inter-semester tests (40%);
Course examination – (20%);
Test (written) – control questions on the themes covered in the course. Compulsory reading 1. V. Bahanovskis
Praktiskā lietvedība, Rokasgrāmata. Sēr. uzņēmējdarbības pamati. R.: Kamene 2005., 254 lpp.
Vēl ir: 2004.2002.1997.EZB: 25. EZB: 19;CB: 1;CB: 3; EZB: 37
2. V. Bahanovskis. Lietvedības instrukcija: lietu nomenklatūra, arhīvu darbības noteikumi. Elektroniskie dokumenti. R.:
Kamene 2005. Vēl ir: 2004.CB: 1; EZB: 2
3. R. Urtāne. Lietvedības darba organizēšana. R.: Lietišķās apmācības centrs.2009.266 lpp.EZB: 2
4. I. Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. R.: „Biznesa augstskola Turība SIA”, 2006., 228 lpp.Valkas fil.: 4; EZB: 12.
Further reading 1. I. Ezera Lietišķā komunikācija 1. d. - Rīga : Multineo, 2007. - 111 lpp.
2. J. Kalējs, M. Ābele. Lietvedības pamati. R.: KIF „Biznesa komplekss”1998., 184lpp.
3. I V. Skujiņa Lietišķo rakstu paraugi / Valentīna Skujiņa. - 2., labotais, papild. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. 43lpp.
4. II V. Skujiņa. Latviešu valoda lietišķajos rakstos / Valentīna Skujiņa ; Dzintras Hiršas ievadv. - 2., lab. izd. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2003. - 147, lpp.
5. III.V. Skujiņa. Lietišķo rakstu paraugi / Valentīna Skujiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000] - 39 lpp.
6. IV.V. Skujiņa Latviešu valoda lietišķajos rakstos. R.: Zvaigzne, 1999., 147lpp.
7. Taylor Shirley. Model business letters, e-mails & other business documents = Lietišķo vēstuļu, e-pasta un citu
lietišķo dokumentu paraugi : Zvaigzne ABC, 2006 : Visaptvērošs lietišķās sarakstes ceļvedis.
8. I. Dimante. Lietišķā lietvedība un korespondence. R.: SIA „HOĻDA”BKI, 2006., 124lpp.
9. I.Kalve, J. Augucēvičs. Dokumentu datorizēta sagatavošana. R.: „Biznesa augstskola Turība SIA”, 2002., 76 lpp.
CB:1
10. Kalve I. Dokumentu datorizēta sagatavošana / Ieva Kalve, Jānis Augucēvičs. - Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2007. – 73 lpp. CB: 1 Periodicals and other sources http://www.likumi.lv
• LR MK noteikumi Nr.918, 2010. gada 28. septembrī.
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi / red. Santa Svaža . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 63 lpp.
1. 31.10.2002. likums "Elektronisko dokumentu likums"ar grozījumiem: 06.05.2004.; 28.10.2004.; 22.06.2006.;
52
24.05.2007. 12.06.2007.
2. 26.03.1991. likums "Par arhīviem" ar grozījumiem:04.11.1993.; 23.11.2000.; 16.06.2005.
3. 14.10.1992. likums "Par grāmatvedību" Grozījumi: 15.12.1994.; 05.10.1995. ; 06.11.1996.; 08.07.1999.;
06.04.2000.; 15.05.2003. ; 26.02.2004.; 06.04.2006.
4. 27.02.2003. Likums „Par Latvijas valsts ģerboni”.
5. 12.05.1994. likums "Pasta likums" ar grozījumiem: 15.12.1994.; 20.02.1997.; 07.12.2000.; 26.02.2004.;
04.11.2004.
6. 09.12.1999. likums "Valsts valodas likums"
Course title Entrepreneurship
Course code VadZ1022
Credit points 4
ECTS creditpoints 6
Total Contact Hours 64
Number of hours for lectures 28
Number of hours for seminars and practical assignments 36
Independent study hours 96
Date of course confirmation 14.02.2011
Responsible Unit Faculty of Economics and Management
Responsible course teaching staff Sandis Babris
Course developers Irina Rezepina
Vizma Niedrīte
Replaced course VadZ1022 [2VAD1023] Entrepreneurship
Course abstract The aim of the study course is to offer students the knowledge of methods for organizing and
planning the process of entrepreneurship.
Tasks of the course: To enquire the factors that affect the establishment of the enterprise and to acquire the skills
necessary for foundation of the enterprise; acquire the methods of management and the terms of their application
within the enterprise; to obtain skills in nowadays planning methods; to acquire the information about the indicator
system applied in enterprise planning and to obtain the skills to apply it; to acquire the nowadays methods in personnel
management and to obtain the skills to apply them; to acquire the skills for the information system development
necessary for the management of the enterprise.
Learning outcomes Successfully finishing the course, students are familiar with and able to apply knowledge
necessary for the start-up of business activities.
Academic competences:
1) new theoretical knowledge obtained in business start-up;
2) students know how to select the appropriate organizational structure for the new company;
3) knowledge needed for the development of justified planning system and business plan gained
Professional competences:
1) students are able to develop justification for new business foundation;
2) an economic project execution plan (business plan) preparation skills obtained;
3) students can define the company's competitive strategy and offer its implementation ensuring system;
4) students are able to present clearly the results of their research and justifiably maintain their opinion.
Course plan 1. Enterprise as the complex social and economic system. L 2 S 4
2. Foundation and territorial location of the enterprise. L 4 S 4
3. The process of product/service production, organization and management of the process. L 2 S 2
4. Design of the organizational structure and management system within the enterprise. L 4 S 4
5. Planning system and provision of its functioning within the enterprise. L 4 S 6
6. Enterprise provision with the the necessary production resources. L 2 S 4
7. Selection of enterprise competition strategy and management of its fulfilment. L 2 S 4
8. The management describing indicators, calculation methods and application in the business plan development. L 4 S
6
9. Necessary information systems for enterprise management, its regulative documents. L 4 S 2
Requirements for awarding credit points Intermediate tests passed:
• Two tests (after 4th topic and after 8th topic) - 20%
• active participation in seminars presenting results of carried out practical assignments and – 30%;
• practical assignment: drawn up and successfully presented business project (the company's establishment business
plan) - 30%
Final examination passed:
• Exam in written - 20%
Knowledge evaluation criteria:
 in test and exam the level of theoretical knowledge is evaluated in accordance with the general knowledge evaluation
criteria out of 10 points. Since Management science offers various management methods and theories critical and
creative approach to the evaluation of the theories is particularly valued;
 in seminars and workshops active participation in discussion and justification and innovative content (the acquiring
level of organizational and planning skills) are evaluated. Compulsory reading 1. D.Butler. Business Planing. Oxford.
Butterworth Heine mann. 2000.
2. J.Caune, A.Dzedons. Stratēģiskā vadīšana. Otrais izdevums. R.: „Lidojošā zivs”, 2009. – 379 lpp.
3. R.Z.Daft. Essentials of Organization. Theory and Design. 2001., by South-Western College Publishing.
4. H.Diderihs. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. – R.: Zinātne, 2000. – 515 lpp.
5. J.Endziņš, J.Paiders. Komerclikums. Kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS vadītājiem. R.: Izd. Diena-Bonnier SIA, 2002..
165 lpp.
6. I.Slavinska. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Otrais papildinātais izdevums. R.: Biznesa augstskola Turība,
SIA 2000. – 176 lpp. Further reading 1. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? R.: Apgāds „Rasa
ABC”, 2002. – 240 lpp.
2. J.Ē.Niedrītis. Mārketings. R.: Izd. „Biznesa Augstskola Turība”, 2008. – 488 lpp.
3. V.Praude, J.Beļčikovs. Menedžments. R.: Vaidelote, 2001. – 509 lpp.
4. M.Rurāne. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. R.: Izd. SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2002. – 336 lpp.
53
5. William J.Stevenson. Production/Operation. Management. Fifth Edition, Chicago, 1998.
6. K.Subatnieks. Komercdarbības naudas plūsma. R.: SIA Drukātava, 2008. – 99 lpp.
7. V.Zariņa, I.Strēle. Finanšu plānošana uzņēmumā. R.: Izd. „Lietišķās informācijas Dienests”. 2009. – 105 lpp.
8. I.Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. R.: Biznesa augstskola Turība, SIA. 2006. Periodicals and other sources 1.
Žurnāls „Kapitāls”.
2. Žurnāls „Latvijas ekonomists”.
3. Avīze „Dienas Bizness”.
4. Zinātniskais žurnāls Journal of Policy Analysis and Management
5. http://www.likumi.lv
Course title
Basics of Psychology and Pedagogy
Course code
SDSK1087
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
26
Number of hours for seminars and
practical assignments
14
Independent study hours
40
Date of course confirmation
15.12.2011
Responsible Unit
Course developers
Irēna Žogla
Course abstract
The course aims to build a view for radiography students about pedagogy as a science, its components, and the role of
psychology in modern society. To raise awareness of radiographer on their personality development, so as better to
communicate with patients and their relatives, as well as for patients, their relatives and the public education process.
Manage the acquired knowledge in their working environment through a successful interaction and to address conflicts
in the collective, with patients and their relatives.
Learning outcomes
Upon course completion students will understand the importance of the educational process, will be able to use
communication skills and critical thinking in their daily work diagnostic radiology, psychology and understand the
importance of lifelong learning in their profession, will be able to work in a group and successfully deal with conflict in
own work environment, will be able to use teaching methods and knowledge of the personal cognitive style in their
working environment with colleagues, patients and their relatives.
Course plan
1. Main directions of scientific psychology L2
2. Mutual perceptions and understanding L3
3. Emotional intelligence L2, S1
4. Cognitive styles of personality characteristics L2, S1
5. Communication types and functions L2, S1
6. Conflicts and possibilities in their resolution L2, S1
7. Temperament types L1, S1
8. Professional contacts L2, S1
9. Pedagogy subject, concepts L1, S1
10. Education framework L1, S1
11. Teaching characteristics L1, S1
12. Organisation of teaching process L2, S1
13. Critical thinking L1, S1
14. Lifelong learning vision for the profession L1, S1
15. Use of educational approaches in radiology L2, S1
16. Patient motivation L1, S1
Requirements for awarding credit points
- exam (written) - 50%
- individual work - 30%
- report – 20%
Compulsory reading
1. Bandura A: Health promotion from the persepctive of social cognitive
theory. In Understanding and changing Health Behaviour from Health Beliefs to Self-Regulation. Edited by: Norman P,
Abraham C, Conner M. Amsterdam: Harwood; 2000:
2. Autoru kolektīvs.Psiholoģijas pamati. Rīga:Zvaigzne ABC,1998.
3. Autoru kolektīvs. Saskarsme.Rīga: Jumava,2002.
4. Dubkēvičs.L. Saskarsme un pacientu aprūpe.Rīga:MPIC,1998.
5. Eberhards G.,Fēlavs G. Konflikti darbā.Rīga: Balta Eko, 2003.
6. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: SIA’’ TURĪBA’’,2004.
7. Eiders Dž. Efektīva komunikācija.Rīga:SIA „Asja” 1999.
8. Hellers.R. Darba grupas vadība. R: RaKa, 2000.
54
Further reading
1. Karpova Ā. Personība.Teorijas un to rādītāji. R: Zvaigzne ABC,1998.
2. Glanz K, Rimer BK, Lewis FM. Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (3rd Edition).
San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2002.
3. Karpova Ā. Personība un individuālais stils .Rīga: LU 1994.
4. Jungs K.G. Dvēseles pasaule. Rīga: „Spektrs’’ 1994.
5. Geidžs N.L., Pedagoģiskā psiholoģija. R: Zvaigzne ABC, 1999.
6. Kolominskis J. Cilvēks:Psiholoģija. Rīga: Zvaigzne,1990.
7. Špona A., Audzināšanas teorija un metodika. R, 1996.
8. Žogla I., Vispārīgā didaktika. Mācību līdzeklis. R: Raka, 1997.
9. Žukovs I., Ievads pedagoģijā. R: Raka, 1997.
10. Zelmenis V., Īss pedagoģijas kurss. R: Zvaigzne, 1991.
11. Geidžs N.L., Pedagoģiskā psiholoģija. R: Zvaigzne ABC, 1999.
12. Gudjons H., Pedagoģijas pamatatziņas. R: Zvaigzne ABC, 1998.
13. Jurgena I., Vispārīgā pedagoģija. R: Jumi, 2001.
14 Kupčs J. Saskarsmes psiholoģija.Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
15 Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku.Saskarsmes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2002.
16 Plotnieks I.,Karpova Ā. Personība un saskarsme.Rīga: LVU, 1984.
17 Reņģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija.Rīga: Zvaigzne ABC,2004.
18 Svence G.Attīstības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC,1999.
19 Gallring A. Setterberg E. Pacientu aprūpes situāciju apraksti. MPIC
20 Svence G. Pieaugušo psiholoģija. Rīga: RaKa,2003.
21 Lieģeniece D., Kopveseluma pieeja audzināšanā. R: RaKa, 1999
22 Plotnieks I., Psiholoģija ģimenē. R: Zvaigzne, 1998.
23. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Rīga: Mācību apgāds,1996.
24. Granuma V., Pacienta izglītošana. Mācību līdzeklis. R: MPIC, 1998.
25. Milts A., Personība, morāle un garīgās vērtības. Palīgmateriāli. Valsts administrācijas skola, Ogre, 1995.
26. Vidnere M. Pārdzīvojumu pieredzes psiholoģija. Rīga: RaKa,1999.
27. Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts.
28. Lieģeniece D., Kopveseluma pieeja audzināšanā. R: RaKa, 1999.
29. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. R: Apgāds Zvaigzne ABC, 2000.
30. Plotnieks I., Psiholoģija ģimenē. R: Zvaigzne, 1998.
31. Forands I., Stratēģija. Kvalitāte. R: Latvijas izglītības fonds „Elpa-2”, 2000.
32. Granuma V., Pacienta izglītošana. Mācību līdzeklis. R: MPIC, 1998.
33. Koķe T., Mūsdienu akcenti pieaugušo izglītībā. Pieaugušo izglītības gadagrāmata. R: Rakstu krājums, 1999.
Periodicals and other sources
1. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentive perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
2. Eccles M, Grimshaw J, Walker A, Johnston M, Pitts N: Changing the
behavior of healthcare professionals: the use of theory in promoting the
uptake of research findings. J Clin Epidemiol 2005, 58 :107-112.
3. Godin G, Belanger-Gravel A, Eccles M, Grimshaw J: Healthcare
professionals’ intentions and behaviours: A systematic review of studies
based on social cognitive theories. Implement Sci 2008, 3 :36
4. Bonetti D, Pitts NB, Eccles M, Grimshaw J, Johnston M, Steen N, et al :
Applying psychological theory to evidence-based clinical practice:
identifying factors predictive of taking intra-oral radiographs. Soc Sci Med 2006, 63 :1889-1899.
5. Francis JJ, Stockton C, Eccles MP, Johnston M, Cuthbertson BH,
Grimshaw JM, et al: Evidence-based selection of theories for designing
behaviour change interventions: using methods based on theoretical
construct domains to understand clinicians’ blood transfusion
behaviour. Br J Health Psychol 2009, 14 :625-646
Course title
Computer Science
Course code
DatZ1083
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
2
Number of hours for seminars and
practical assignments
38
Independent study hours
40
Date of course confirmation
02.11.2011
Responsible Unit
Faculty of Computing
Responsible course teaching staff
Māris Vītiņš
Course developers
Ainārs Bajinskis
Agnese Oliņa
Course abstract
55
Deepen and broaden students' knowledge on applications of the computer programs, data processing techniques and
their importance in profession, developing students' ability to independently complement and enhance the practical
skills of information technology.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to apply the knowledge and skills for independent preparation of the
course work and skill development work, understand the use of information technology in the specialty.
Course plan
1. Word processing applications.
1.1. Introductory lesson, Internet and e-mail use and create L2, P1
1.2. Text input and easy editing. P1
1.3.Working with documents produced. Text formatting options P2
1.4. Styles. Default styles, their use. New style and use. Style uses a table of contents creation. P4
1.5. Auto Image, Table numbers and formulas. Figure and table lists. P2
1.6. Bookmarks, references and footnotes in your document. P2
1.7. Preparation of envelopes and labels. Database creation and use of documents (envelopes, labels and letters) in the
merge. P2
1.8. Document protection. P2
2. Spreadsheet application, the user interface.
2.1 .Estimates tables. Function use. Creation of a composite function. P2
2.2. The use of absolute addressing. Addressing mixed use. P2
2.3. Links between worksheets and workbook P 2
2.4. Database creation and use of a spreadsheet application. Sorting and filtering data. P2
2.5. Various sophisticated charting. P2
2.6. Table. Design conditions. P2
2.7. Intermediate creation and grouping of data records in the tables. P2
2.8. workbook protection. P1
3. Presentation applications
3.1. Using different slide layout. P1
3.2. Design templates and color schemes change. P2
3.3. Control button and use hyperlinks. Presentation template design and maintenance. P2
3.4.Save a presentation in other file formats (home page, slide shows, images, text formats). P2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- exam (written) - 50%
- individual work - 50%
Compulsory reading
Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A., Pirmie soļi pie datora, Mācību grāmata, 2000.
Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A., Teksta redaktors Microsoft Word, Mācību grāmata,
2000.
Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A., Elektroniskās tabulas Microsoft Excel, Mācību
grāmata, 2000.
Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A., Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete
Microsoft Powerpoint, Mācību grāmata, 2000.
Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Žodziņa A., Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana,
Mācību grāmata, 2000
Kenedijs A. Interneta rokasgrāmata. R.: SIA Nordik, 1998.
Ķinķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z. 1.grāmata. - Mācību līdzeklis. R.: Datorzinību Centrs, 2000.
Further reading
Irving R. and Higgins C., Office Information Systems, John Wiley & Sons, 1991
Lancaster J., ECDL Module 1: Basic Concepts of Information Technology, Springer, 2000.
Penfold D., ECDL Module 2: Using The Computer & Managing Files, Springer, 2000.
Penfold D., ECDL Module 3: Word Processing, Springer, 2000.
Sataki K., Murāne D., Microsoft Word 97 no A – Z. R.: Datorzinību centrs, 1999.
Stott D. and Moran D., ECDL Module 7: Information & Communication, Springer, 2000.
Stott D., ECDL Module 4: Spreadsheets, Springer, 2000.
Stott D., ECDL Module 6: Presentation, Springer, 2000.
Žemaitis V., Jurēnoks A., Microsoft Word 2000 no iesācēja līdz lietpratējam, Mācību līdzeklis, R.: Zvaigzne ABC, 2001.
Periodicals and other sources
http://informatika.liis.lv
http://www.liis.lv/mspamati
http://www.termini.lv
Course title
Cell Biology and Biochemistry of Human
Course code
Medi1044
Credit points
3
56
ECTS creditpoints
4.50
Total Contact Hours
60
Number of hours for lectures
36
Number of hours for seminars and
practical assignments
24
Independent study hours
60
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Jurijs Markovs
Nikolajs Sjakste
Māra Kalniņa
Ainārs Bajinskis
Course abstract
The aim of study course is to gain understanding of the cell as the basic unit of life, provide an insight into the classical
and molecular genetics. Lectures will address the processes that ensure cell metabolism, division, signal transduction,
genetic information storage and use. The course will made awareness of inorganic and organic compounds, and their
characteristics, which are used in medicine, particularly in radiology.
Learning outcomes
Students acquire understanding of prokaryotic and eukaryotic cells processes, are able to independently read and
analyze scientific literature on the cell biology questions. Upon completion of the course students will have
understanding of inorganic and organic nomenclature, will know of inorganic and organic matter classes, their agents,
as well as its properties, will understand the role of organic functions of life and medicine.
Course plan
1.Element values. Formulas. Names. L2
2.Basic classification of inorganic substances, their properties L2
3. Electrolytic dissociation theory L2
4. Redox processes L2
5. Solutions. Calculations and preparation of concentrations of the solutions L2, S2
6. Hydrocarbons - organic chemical basis L2
7. Classes of organic substances, representatives, their role in medicine L2, S2
8. Basic substances in living cells, their role in living organisms and their role in medicine L2
9. Cell as the basic unit of life L2
10. Cells organelles and their functions L2
11. Cell division: mitosis and meiosis L2
12. Cell interaction with the environment: signal transduction L2
13. Cells differentiation and the regulatory framework L2
14. Mendelian laws and the method, deviations from them. Gender-associated inheritance L2, S4
15. Gene interactions. Non-nuclear genes. Quantitative characteristics L2, S4
16. Recombination. Genetic analyses, genetic map L2, S4
17. Molecular bases of inheritance L2, S4
18. Chromosome and genome mutations L2, S4
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- activity and challenges in lectures and seminars – 30%
- test - 20%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cēdere D., Logins I., Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. R.: Zvaigzne ABC, 1996
Šmite A., Aldersons J., Ievads organiskajā ķīmijā un bioķīmijā. Rīga, 1992
Klein D., Organic Chemistry as a Second Language. 2nd.ed. Wiley, 2007
Sackheim G., Lehman D., Chemistry for the Health Sciences. New York, Macmillan publishing Company, 1990
Dzintare Z., Organiskā ķīmija. R.: Zvaigzne, 1974
Muižnieks I. 1998. Šūnas ķīmija. Lekciju konspekti, 30 lpp
Wolfe S.L. 1993. Molecular and Cellular Biology, Wadsworth Pub. Comp. Belmont, 1146 pp.
Further reading
1.
2.
3.
4.
Jansons E., Ķīmija. Rokasgrāmata. R.: Zvaigzne, 1994
Rudzītis G., Feldmanis F., Neorganiskā ķīmija. R.: Zvaigzne, 1973
Cotton A., Murillo C., Bochmann M., Advanced Inorganic Chemistry.6th.ed. Wiley- Interscience, 1999
Campbell N.A., Reece J.B. 2005. Biology. Pearson / Benjamin Cummings, 1231 pp.
Periodicals and other sources
1. Chemistry (University at Albany, New York )
57
2. Chemistry, Biology and related disciplines in the WWW links. (Ķīmijas Bioloģijas Farmācijas Informācijas centrs,
Cīrihe)
3. Chemistry.org (Amerikas Ķīmijas biedrība)
4. Organic Chemistry and Medicinal Chemistry Resources (Pomonas koledžas Ķīmijas nodaļa, Klermonta, Kalifornija)
5. Organic Chemistry links. (Ķīmijas Bioloģijas Farmācijas Informācijas centrs, Cīrihe)
6 The Radiation Chemistry Data Center
7. Cell Biology animation: www.johnkyrk.com
Course title
Radiation Physics
Course code
Fizi1034
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
26
Number of hours for seminars
and practical assignments
14
Independent study hours
40
Date of course confirmation
29.11.2011
Responsible Unit
Course developers
Ainārs Bajinskis
Course abstract
Introduce students with types of ionizing radiation, their acquisition and use. Students should understand the
effects of ionizing radiation on the environment and be able to evaluate the use of ionizing radiation in
diagnostic radiology.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to explain the mechanisms of ionizing radiation sources,
understand the interaction of ionizing radiation with the environment, will be able to explain the principles of
radiological imaging and to evaluate its quality
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Basics of radiation physics and radioactivity L4, P4
X-rays L4, P2
Interaction of X- and gamma-rays with matter L6
Properties of X-rays L4, P2
Radiological image L4, P2
Image quality indicators L4, P4
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 30%
- individual work - 20%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. Dendy, B.Heaton „Physics for Diagnostic Radiology”. 2nd ed. Medical science series 1999.
2. Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
3. Ballingper P (1999) Mreills Atlas of Radiographic Positioning and Radiological Procedures 9th edition, Edition
Mosby
4. Gullinan A&Gullinan J (1994) Producing Quality Radiographs, Lippincott Co
5. William R.Hendee, E.Russell Reutenour “Medical imaging physics”. 4th edition, Wiley-Liss, Inc. 2002
Further reading
1. Douglas S.Katz, Kevin R.Math, Stuart A.Groskin “Radiology sectrets”, Hanly&Belfus, Inc. 1998
2. J.Dehtjars, Ņ. Mironova-Ulmane, A.Salmiņš, R.Spāde, A.Supe, J.Tīliks, U.Ulmanis “Radiācijas drošības
rokasgrāmata speciālistiem”. Rīga 2004
3. RTU (J.Dehtjars, Dz.Emziņš, A.Jurkevics, F.Milano, A.Millers, A.Platkājis, S.Popovs) “Radiācijas drošība
radiologu asistentiem”. Rīga 2006
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
5.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionizing_radiation
www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/RadiationSafety
www.arpansa.gov.au
www.hpa.org.uk/radiation
http://web.princeton.edu/sites/ehs/index.html
58
6. http://www.iaea.org
Course title
Medical Equipment in Radiology, Radiation Protection and
Dosimetry
Course code
Fizi1036
Credit points
3
ECTS creditpoints
4.50
Total Contact Hours
60
Number of hours for lectures
39
Number of hours for seminars
and practical assignments
21
Independent study hours
60
Date of course confirmation
29.11.2011
Responsible Unit
Course developers
Ainārs Bajinskis
Course abstract
To provide basic knowledge, understanding and practical skills related to medical technologies and techniques
used in modern physics achievements of patient images; to acquaint students with the radiation safety
requirements for radiology. Students should understand the concept of quality of radiological image based on
the principle of radiological safety and protection. Students should be able to assess radiation doses received by
patient and their meaning.
Learning outcomes
Upon course completion students will have basic knowledge, understanding and practical skills related to
medical technologies and techniques used in modern physics achievements of patient images, will be able to
explain the radiation safety and protection principles, understand the effects of ionizing radiation on the human
body, will be able to explain the basic principles of dosimetry and evaluation of radiation doses received by the
patient and staff.
Course plan
1. Physical diagnostics L3
2. X-rays for diagnostics L4, P3
3. Magnetic resonance diagnostics L2
4. Positron electron annihilation tomography L3
5. Gamma scintillation tomography L2, S1
6. Diagnostic ultrasound principles L2, P1
7. Radiation measurements L2
8. Radiation dosimetry L2, S2
9. Dosimeters of ionizing radiation L1, S2
10. Radiation damage in the body L2
11. Patient doses in diagnostic radiology L1, S2
12. Radiation protection in diagnostic radiology L3
13. European radiation protection legislation L2, S1
14. Patient and staff dose L2, S4
15. Radiation protection principles L2, S1
16. Patient radiation protection L2, S2
17. Radiological diagnostics and pregnancy L2
18. High exposure diagnostics L2, S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 30%
- individual work - 20%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
2. Gullinan A&Gullinan J (1994) Producing Quality Radiographs, Lippincott Co
3. Grainger R G & Allison D C (2001) Diagnostic Radiology 4th edition A textbook of Medical Imaging Churchill
Livingstone
4. Alhuwalia B D (2000) Tomographic Methods in Nuclear Medicine: Physical Princioles, Instrumentations and
Clinical Appliccations, CRC Press
5. Nemiro J., Amoliņš A.,Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983.
6. Dendy, B.Heaton „Physics for Diagnostic Radiology”. 2nd ed. Medical science series 1999.
7. William R.Hendee, E.Russell Reutenour “Medical imaging physics”. 4th edition, Wiley-Liss, Inc. 2002
8. J.Dehtjars, Ņ. Mironova-Ulmane, A.Salmiņš, R.Spāde, A.Supe, J.Tīliks, U.Ulmanis “Radiācijas drošības
rokasgrāmata speciālistiem”. Rīga 2004
59
Further reading
1. RTU (J.Dehtjars, Dz.Emziņš, A.Jurkevics, F.Milano, A.Millers, A.Platkājis, S.Popovs) “Radiācijas drošība
radiologu asistentiem”. Rīga 2006
2. R.Wootton “Radiation protection of patients”. Cambridge University Press, 1993
3. World Health Organisation “Basics of Radiation protection”. 2004
4. Webb R; Brabt W& HelmsC (1998) Fundamentals of Body CT , 2nd editions Saunders Co
5. Westbrook K (1999) Handbook of MRI Technique 2nd Edition Blackwell
6. Stevens A (2001) Quality Managment for Radiographic McGraw- Hill
7. Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
8. Douglas S.Katz, Kevin R.Math, Stuart A.Groskin “Radiology sectrets”, Hanly&Belfus, Inc. 1998
9. Ballingper P (1999) Mreills Atlas of Radiographic Positioning and Radiological Procedures 9th edition, Edition
Mosby
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
5.
6.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionizing_radiation
www.arpansa.gov.au
www.hpa.org.uk/radiation
http://web.princeton.edu/sites/ehs/index.html
http://www.iaea.org
www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/RadiationSafety
Course title
Quality Assurance and Quality Control in Radiology
Course code
Medi2029
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
14
Number of hours for seminars and
26
practical assignments
Independent study hours
40
Date of course confirmation
29.11.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Prerequisite knowledge
Fizi1034, Radiation Physics
Fizi1036, Medical Equipment in Radiology, Radiation Protection and Dosimetry
Course abstract
The course aims to promote awareness of radiology assistant professional growth, promote critical evaluation and
quality assurance of their work, to understand the quality control measurements and error analysis, to deepen the
liability for nuclear applications.
The aim of course work is by creative use of theoretical knowledge to acquire practical skills in research design
and execution, in-depth investigation and strengthen of the theoretical course in quality assurance and quality
control in radiography. To encourage, by investigating some radiographic problem, the formation of students to
educated professionals who are able to navigate in the literature, knows how to collect, analyze and justify their
conclusions.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students acquire skills to apply appropriate quality control
measurements, to assess the error analysis.
Course plan
1. Radiation doses in various image diagnostic methods L1,S2
2. Assessment of indications in the context of applied method of investigation L2,S2
3. Comparison of anatomical structures using different methods of investigation L2,S4
4. Quality control measurements in radiography L1,S2
5. Internal medical audits L1,S2
6. External medical audits L1,S2
7. Guidelines for radiography L1,S2
8. Quality control measurements in fluoroscopy L2,S4
9. Quality control measurements in computed tomography L1,S2
10. Quality control measurements in dental radiography and mammography L1,S2
11. Quality control of the doses received by patient L1,S2
Requirements for awarding credit points
- Exam (written) – 20%
- individual work - 50%
- course work - 30%
Compulsory reading
1. Stevens A (2001) Quality Managment for Radiographic Imaging McGraw- Hill
60
2.
3.
4.
5.
Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
Gullinan A&Gullinan J (1994) Producing Quality Radiographs, Lippincott Co
Webb R; Brabt W& HelmsC (1998) Fundamentals of Body CT , 2nd editions Saunders Co
Westbrook K (1999) Handbook of MRI Technique 2nd Edition Blackwell
Further reading
1. Grainger R G & Allison D C (2001) Diagnostic Radiology 4th edition A textbook of Medical Imaging Churchill
Livingstone
2. Ellis&Whittington D (1993) Quality Assurance in Health Care
3. Meores B & Watkinson S (1987) Practical Quide to Quality Assurance in Medical Imaging, Wilay
4. Nemiro J., Amoliņš A.,Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983
5. Haus A (1993) Film Processing In Medical Imaging, Medical Physics Publication
6. Culmer P (1995) Chesney’s Care of Patient in Diagnostic Radiography Blackwell
7. Jonkins D (1980) Radiographic Photography and Imaging Process
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
BioMechanics. The Magasine of Body Movement and Medicine
Journal of Biomechanics
Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
Course title
Anatomy and Physiology I
Course code
Medi1045
Credit points
5
ECTS creditpoints
7.50
Total Contact Hours
100
Number of hours for lectures
56
Number of hours for seminars and
practical assignments
44
Independent study hours
100
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Gundega Knipše
Juris Imants Aivars
Līga Plakane
Course abstract
To acquaint students with the normal human anatomy, the anatomical terminology, that is widely
used in practical medicine. Introduce students to the human organism, commitments of organs and
organ systems and to an understanding of normal physiological processes. The student is able to use
the knowledge gained in future clinical disciplines and to understand the whole nature of the human
body functioning.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to navigate the human body's
anatomy, will be able to correctly interpret and independently use the anatomical terminology.
Students will be able to explain interrelation of the human organ systems; understand the
physiological mechanisms of human body at the level of cells, tissues, organs and organ systems,
will be able to explain the human organism, life cycle changes and conditions for maintenance of a
health.
Course plan
1. Anatomical terminology: basic terms L2
2. The spine, ribs and joints L4,S2
3. Back, chest and abdominal muscles L2,S2
4. Upper limb bones and joints L2,S2
5. Upper limb muscles L2,S2
6. Lower limb bones and joints L2,S2
7. Lower limb muscles L2,S2
8. Skull L2,S2
9. Head and neck muscles L2,S2
10. Respiratory system L4,S2
11. Digestive system L2,S2
12. Heart anatomy L2,S2
13. Urinary system L2,S2
14. Physiology of cardio-vascular system L2,S2
15. Physiology of respiratory system L2,S2
16. Blood. Immunology L4,S2
61
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Physiology of digestive system L2,S2
Substance and energy exchange L4,S2
Thermoregulation L1
Excretion processes L2,S2
Internal secretion glands L2,S2
Physiology of Excitable Tissue L3,S2
Physiology of nervous system L4,S4
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 25%
- individual work - 25%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. Feneis Heinz, Dauber Wolfgang. Pocket atlas of human anatomy based on the International
Nomenclature. 4th edition. Thieme, 2000
2. Knipše G., Krūmiņa D., Kaminskis M., Pļaviņa L., Šavlovskis J. Cilvēka anatomija: roka un kāja. LU
Akadēmiskais apgāds, 2008
3. Sobotta J. Atlas of human anatomy. ed Ferner H., Staubesand J. 9th ed. Thieme, 1945
4. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. – Rīga, „Zvaigzne”, 1995.
5. Valtneris A. - Praktisko darbu apraksti cilvēka fizioloģijā skolām. - Rīga, „Mācību grāmata”, 1999.
6. Valtneris A. - Tavai veselībai Rīga, „Mācību grāmata”, 1998.
7. Apinis P. Cilvēks. - Rīga, „Latgarants”, 1999
Further reading
1. Valtneris A. – Bērnu un pusaudžu fizioloģija. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2001.
2. Valtneris A. – Asinsrites fizioloģija. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 1990.
3. Aberberga – Augškalne L. - Fizioloģija rehabitologiem. „SIA Nacionālais apgāds”, 2002.
4. Aberberga – Augškalne L., Koroļova O. – Fizioloģija ārstiem. Rīga, „Medicīnas apgāds”, 2007.
5. Kellers R. – Ievads imunoloģijā un imūnpatoloģijā. Rīga, „Zvaigzne”, 1991.
6. Žilēviča A. u. c. – Mikroorganismi un vīrusi: morfoloģiskās, fizioloģiskās un antigēnās īpašības
(krievu val.), Rīga, „Zinātne”, 1992.
Periodicals and other sources
1.http://anatomyatlases.org
2. http://www.getbodysmart.com
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy
Course title
Anatomy and Physiology II
Course code
Medi2030
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
22
Number of hours for seminars
and practical assignments
18
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Gundega Knipše
Juris Imants Aivars
Līga Plakane
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Course abstract
To acquaint students with the normal human anatomy, the anatomical terminology, that
is widely used in practical medicine.
Learning outcomes
62
Upon successful completion of the course students will be able to navigate the human
body's anatomy, will be able to correctly interpret and independently use the anatomical
terminology.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Male reproductive system L2, S2
Female reproductive system L2, S2
Central nervous system L3, S2
Peripheral nervous system L3, S2
Autonomic nervous system L3, S2
Vascular system L3, S2
Anatomy of the visual organ L2, S2
Anatomy of the auditory organ L2, S2
Balance system L2, S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 25%
- individual work - 25%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. Feneis Heinz, Dauber Wolfgang. Pocket atlas of human anatomy based on the
International Nomenclature. 4th edition. Thieme, 2000
2. Knipše G., Krūmiņa D., Kaminskis M., Pļaviņa L., Šavlovskis J. Cilvēka anatomija: roka
un kāja. LU Akadēmiskais apgāds, 2008
3. Sobotta J. Atlas of human anatomy. ed Ferner H., Staubesand J. 9th ed. Thieme, 1945
Periodicals and other sources
1. http://anatomyatlases.org
2. http://www.getbodysmart.com
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy
Course title
Basic Pathophysiology and Pharmacology
Course code
Medi2032
Credit points
3
ECTS creditpoints
4.50
Total Contact Hours
60
Number of hours for lectures
34
Number of hours for seminars and
practical assignments
26
Independent study hours
60
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Vija Zaiga Kluša
Immanuels Taivans
Šimons Svirskis
Olga Valošina
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Course abstract
The course aims to provide an overview of common diseases, to understand symptoms and syndromes of the various
pathological processes. To provide students with the knowledge of subdivision of pharmacological products, their
mechanisms of action, indications, contraindications, side effects, implications of use and practicality in the treatment
and care.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to analyze the symptoms of different pathological
63
processes, clinical course, possible complications, the main diagnostic methods, the risk factors affecting the
development of the disease, understand the patient's care according to disease manifestations, will be able to educate
patients and their relatives about the disease and prevention. Students understand the effects of medication type and
location in the body, will be able to explain the movement of drugs in the body, could read a prescription, will be able
to calculate the required medication dose; will know a pharmacological group of emergency medication, indications,
contraindications, side effects and user features, will be able to practice medicine for emergency patients.
Course plan
1. Introduction to pathology L2, S2
2. Pathology of respiratory system L2,S2
3. Pathology of cardio-vascular system L2,S4
4. Pathology of digestive system L2,S2
5. Pathology of genitourinary system L2,S4
6. Pathology of endocrine system L2,S4
7. Introduction to pharmacology L3
8. The general recipe L3
9. General pharmacology L2,S4
10. Special pharmacology L14,S4
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 40%
- individual work - 10%
- written final test - 50%
Compulsory reading
1. R.S. Cotran, V. Kumar, T. Collins. Robbins pathologic basis of disease, VIII ed. Saunders 2010, 1430pp.
2. E. Rubin, F. Gorstein, R. Rubin, D. Strayer. Rubins Pathology: cinicopathologic foundations of medicine”, 4th edition,
Lippincott-Williams Publ, 2005, 1587 pp
3. Biksone G. Klīniskā farmakoloģija un pacientu aprūpe. R.: I.U. MEDBIKS, 1998, - 602 lpp.
4. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. R.: SIA Karena, 2002, -734 lpp.
5. Maiskis V. Farmakoloģija ar receptūru. R.: Zvaigzne, 1994, - 402 lpp.
6. Purviņš I. Praktiskā farmakoloģija. R.: Medikamentu Informācijas centrs, 1994, - 582 lpp.
7. Purviņš I. Praktiskā farmakoloģija. R.: Farmserviss. 1997. – 634 lpp.
Further reading
1.
2.
3.
4.
Leja J. Veselības paškontrole.R: a/s McĀbols, 2000
Siliņš I. Iekšķīgās slimības.R:Zvaigzne,1986
Purviņš I., Purviņa I. Praktiskā farmakoloģija. R.: Zāļu infocentrs, 2002,
Zāļu lietošana. Latvijas ārstu biedrība. 1994.
Course title
Immunopathology and Radiological Pharmacology
Course code
Medi2033
Credit points
3
ECTS creditpoints
4.50
Total Contact Hours
60
Number of hours for lectures
33
Number of hours for seminars and
practical assignments
27
Independent study hours
60
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Vija Zaiga Kluša
Immanuels Taivans
Šimons Svirskis
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Medi2030, Anatomy and Physiology II
Medi2032, Basic Pathophysiology and Pharmacology
Course abstract
The course aims to provide knowledge about the body's non-specific and specific reactivity, as well as basic knowledge
in radiopharmacology, choice of radiopharmaceuticals for examination of organs and organ systems, in
pharmacodynamics of radiopharmaceuticals, involvement in physiological processes, elimination mechanisms, side
effects and radiation safety. Provide basic knowledge in use of contrast agents in diagnostic imaging. Acquire
theoretical knowledge in pharmacodynamical and pharmokinetical mechanisms of contrast agents, in immunology reactions of the organism in response to contrast agents. Understand the responsibility of the use of contrast medium
64
and ionizing radiation applications.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to understand the body's non-specific and specific
reactivity, gain an understanding about the inflammation process, its initiatory and supportive factors, morphological
changes, how to pharmacologically interfere inflammation process. Students will gain knowledge in immune organs, in
cells realizing immune response, in the role of T- and B-ly in marketing of humoral and cellular immune response,
understand the realization mechanism of immune response, will gain understanding in primary and secondary immune
deficiency diseases, gain understanding of early and late type allergic reactions, the treatment and prevention, will gain
the understanding of autoimmune diseases, the development mechanisms, will be able to use the specialized literature.
Upon course completion students will be able to choose the RFP investigations, understand the importance of
radionuclides for diagnostics and opportunities, will know the preparation and application of pharmaceuticals, and
understand the pharmacokinetics of RFP. Students will be able to distinguish between the groups of contrast agents by
its nature, will appreciate the patient's risk of contrast media application, will be able to ask questions and prepare the
patient for carrying out imaging with contrast, will have acquired a theoretical knowledge of the behavior in the case of
different reactions, understand the responsibility for the use of contrast media.
Course plan
1. Non-specific and specific reactivity of organism. Inflammation. Acute and chronic inflammation L1,S1
2. Mediators of inflammation and pharmacotherapy of inflammation L1,S1
3. Immunization. Cellular and humoral immune responses. Immunological deficiency. Congenital and acquired
immunodeficiency L1,S1
4. Tissue (HLA) antigens. Immunological tolerance. Immunology of transplantation. Autoimmunity and autoimmune
disorders. L2,S2
5. Hypersensitivity reactions L2,S2
6. Applicable radionuclides L1,S1
7. MAA preparation L1,S1
8. DTPA & DMSA preparation L1,S1
9. MDP preparation L2,S1
10. Tc preparation L2,S1
11. MYOVIEW preparation L2,S1
12. HIDA, Bridatex preparation L2,S1
13. NANOCOL preparation L1,S1
14. DATscan L1,S1
15. Mag3 preparation L1,S1
16. The concept of contrast. General groups of contrast agents. Development history of X-ray contrast media. L1,S1
17. X-ray contrast media chemical structure. Principles of chemical structure. X-ray contrast media physical - chemical
properties L1,S1
18. X-ray contrast media safety assessment. X-ray contrast agent pharmacokinetics L1,S1
19. Response to X-ray contrast media, the mechanism L2,S1
20. X-ray contrast media-induced nephropathy L1,S1
21. X-ray contrast media effects on organ systems. X-ray contrast media interactions with other drugs L2,S1
22. Oral contrast, the history of the development L1,S1
23. Magnetic resonance contrast agents L2,S2
24. Ultrasound contrast agents, the history of the development L1,S1
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 40%
- individual work - 10%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
R.S. Cotran, V. Kumar, T. Collins. Robbins pathologic basis of disease, VIII ed. Saunders 2010, 1430pp.
Early P J & Sodee D B (1995) Principles and Practice of Nuclear Medicine 2nd edition Mosby
Sharp E & Gemmel H G (1989) Practical Nuclear Medicine IRL Press
Thomsen, Henrik S.; Webb, Judith A.W, Contrast Media, Safety Issues and ESUR Guideline. Springer, 2009
Peter Dawson, David O. Cosgrove, Ronals G. Grainger., Textbook of Contrast Media. IsisMedical Media, 1999
Henrik S. Thomsen, Robert N. Muller, Robert F. Mattrey, R. Agati, Trends in Contrast Media, Springer 1999
Ulrich Speck, X-Ray Contrast Media: Overview, Use and Pharmaceutical Aspects, Springer 1991
Further reading
1. E. Rubin, F. Gorstein, R. Rubin, D. Strayer. Rubins Pathology: cinicopathologic foundations of medicine”, 4th edition,
Lippincott-Williams Publ, 2005, 1587 pp
2. D.A Ado Patologičeskaja fizioloģija (rus) 2001, Moskva, 886 lpp
3. Parker S.,The human body book,Dorling Kindersley Limited,GB,2007, pg. 154-168
4. Emilio Quaia, Contrast Media in Ultrasonography, Springer 2005
5. Peter Dawson, Wolfram Clauss, Contrast Media in Practice: Questions and Answers, Springer 1999
Course title
Course code
Credit points
ECTS creditpoints
General Medicine I
Medi1046
3
4.50
65
Total Contact Hours
60
Number of hours for lectures
36
Number of hours for seminars and practical assignments
Independent study hours
60
Date of course confirmation 28.10.2011
Responsible Unit Faculty of Medicine
24
Course developers
Māris Mihelsons
Uga Dumpis
Course abstract
The aim of the course is to provide students with the knowledge and assist in the understanding of infectious
diseases aetiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treatment principles, prevention, to apply
theoretical insights in the planning of care, implementation and assessment.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to analyze the clinical course and severity of the
infectious diseases, understand the patient's care according to disease manifestations, will be able to identify the
main diagnostic methods for the clinical manifestations of infection, and will be able to educate patients and their
relatives about infectious diseases and infection prevention.
Course plan
1. Epidemiology of infectious diseases L1 ,S2
2. Infectious diseases as a medical discipline, related concepts L1
3. Respiratory infections L5,S1
4. Gastrointestinal infections L5,S6
5. Viral hepatitis (A, B, C, D, E), complications and consequences. The epidemiological situation of Latvian L4
6. Blood (transmitted) infections L5,S2
7. Contact infections L4,S4
8. Parasitic infestations L4
9. Vaccination L4,S4
10. Herpes virus classification L1
11. Intrahospital infections L2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 40%
- individual work - 10%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1. Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Nacionālais apgāds, 2003.
2. Tirāns E., Mazjānis I. Infekcijas slimības. Autorkolektīvs, 2006
3. Tirāns E., Mazjānis I. Infekciju slimību un sindromu terapija un profilakse. 2002
4. Kalniņa V.I. Virusoloģija. R.:Nacionālais apgāds. 2003
5. Vīksna L. Vakcinācija. Nacionālais medicīnas apgāds, 2002
Further reading
1. Tirāns E., Mazjānis I. HIV infekcija un AIDS. 2001./2002
2. Vīksna L. Vīrushepatīts C. Nacionālais apgāds, 2003
Periodicals and other sources
1.žurnāls ‘’Jums kolēģi’’
2. žurnāls ‘’Latvijas Ārsts’’
Course title
General Medicine II
Course code
Medi2034
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
17
Number of hours for seminars and
practical assignments
23
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Māris Mihelsons
Uga Dumpis
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
66
Medi2030, Anatomy and Physiology II
Medi2032, Basic Pathophysiology and Pharmacology
Medi2033, Immunopathology and Radiological Pharmacology
Course abstract
The aim of the course is to provide students with the knowledge and help understand the pathological
processes of various symptoms and syndromes, to provide an overview of some common diseases, as
well as assist in the understanding of surgical disease etiology, pathogenesis, clinical manifestations,
diagnosis and treatment principles, prevention, to apply theoretical insights in the planning of care,
implementation and evaluation.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to analyze the different pathological processes and surgical
disease processes symptoms, clinical course, possible complications, the main diagnostic methods, the
level of risk factors affecting the development of the disease, understand the patient's care according to
disease manifestations, will be able to educate patients and their relatives about the medical history and
prevention.
Course plan
1. Introduction to the general diagnostic L1,S2
2. Respiratory diseasesL1,S2
3. Cardiovascular diseases L1,S2
4. Diseases of digestive system L1,S2
5. Diseases of uropoetic system L1,S3
6. Diseases of endocrine system L1,S3
7. Introduction to surgery L1
8. Antiseptics and aseptic L1
9. Bleeding. Blood transfusion S1
10. Anesthetics S1
11. Surgical infections L1
12. Traumatology L2
13. Wounds, wound types - classification S2
14. Burn trauma. Frost-bite L2
15. Diseases of gallbladder and bile duct L1,S1
16. Pancreatic diseases L2
17. Diseases of small and large intestine L1,S2
18. Diseases of esophagus, stomach and duodenum S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 40%
- individual work - 10%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1. Rudzītis K. Diagnostikas pamati un terapijas preambula. SIA Nacionālais apgāds, 2005.
2. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata, R: Jumava, 2001
3. Korša O. Iekšīgās slimības. Propadētika. R:Zvaigzne, 1971
4. Siliņš I. Iekšķīgās slimības.R:Zvaigzne,1986
5. Ķirurģija/Prof.J Gardovska red-, Rīga: Latvijas Medicīnas akadēmija./Rīgas Stradiņu iniversitāte,
Latvijas ķiruģijas asociācija, 2001.-648 lpp
6. Vispārīgā ķirurģija, J.Volkolākovs, Zvaigzne, 1985, 444 lpp
7. AngusD.C Wax R.S. Epidemiology of sepsis: an update Crit Care Med, 2001
8. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata (The Liipincot Manual of Nursing Practice) Edited by Nettina
Sandra M., izd. Jumava, Rīga, 2001
Further reading
1. Lucien A. Taal The psyhological aspets of burn injuries – 1998., page 133
2. Savicka M. Apdeguma trauma. SIA Nacionālais apgāds, 2004., 58lpp.
3. Valsts Apdeguma Centra statistiskie rādītāji un materiāli 1997.-2003.g.
4. Savicka M.,Grīnberga N., Apdegumu traumu ierobežošanas profilakses un vides drošības pasākumu
kompleksa valsts programma, 1997-2010.gadiem.
Course title
Medical Latin
Course code
Valo1875
Credit points
2
67
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
40
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.11.2011
Responsible Unit
Course developers
Māra Briņķe
Course abstract
The course aims to acquaint students with historic role of Latin in science and medicine. Students learn anatomical
and clinical terminology in Latin, focus on its development principles, pronunciation and spelling, understood role
of terminal elements in clinical diagnosis formation.
Learning outcomes
Upon course completion students will understand the conditions for the formation of medical terminology, will be
able to translate and understand the clinical diagnosis and anatomical terms, will manage the pharmacology
parlance.
Course plan
1.Latin phonetics L4
2.Parts of speech and the use in anatomical terminology L4
3.Noun in anatomical and clinical terminology L10
4.Adjective in anatomical and clinical terminology L8
5.Comparison of use of Greek and Latin origin words in anatomical and clinical terminology L6
6.Numeral L4
7.The composition and role of expression in clinical terminology L4
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 40%
- individual work - 20%
- exam (written) - 40%
Compulsory reading
1.Roba E., Altemente I. Lingua Latina pro medicis.
2.Gorodkova J. Latīņu valoda.
3.Roba E. Lingua latina pharmaceutica.
4.Strads A. Latīņu valodas konspektīvā gramatika.
5.Bertmans A., Blanks M., Erasmusa G. u.c. Salvete.
Periodicals and other sources
1.Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
2.Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
Course title
Radiography and Ethics
Course code
Medi1047
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
30
Number of hours for seminars and
practical assignments
10
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Course abstract
The course aims to provide basic knowledge and understanding of the profession, theoretical knowledge of professional
standards and code of ethics. Understand the place of diagnostic and therapeutic radiology in health care. Get familiar
with the diagnostic and therapeutic radiology industry, methods, and technologies. Understand the responsibility of the
diagnostic and therapeutic radiology applications. Raise awareness of the basic concepts in the profession, their use in
68
radiology and patient care, ethical treatment, the importance of working with patients and their relatives. To promote
the free-minded personality dictated value of life and strengthening of the position in terms of responsible, professional
and universal quality assurance positions and actions.
Learning outcomes
Upon course completion students will understand the nature of the chosen profession, will be able to assess the
diagnostic radiology and radiotherapy, the features, understand the basic principles of image processing in radiology.
Upon successful completion of the course students will be able to analyze problem situations, will be able to solve
them, and get into other people's beliefs and value systems, will be able to understand their own and other
nationalities, different features and value, will be able to develop tolerance to dissidents.
Course plan
1. Diagnostic radiology L1,P1
2. Radiologist assistant profession, occupation definition, an explanation of the profession, professional standard. L1
3. Introduction to diagnostic radiography - conventional X-ray L1
4. Introduction to diagnostic radiography - digital radiography L1,P2
5. Introduction to diagnostic radiography: skeletal, pulmonary, dental X-ray, mammography; examinations of urinary
tract, gastro - intestinal tract, cardio – vascular system L1,P2
6. Introduction to diagnostic imaging fluoroscopy: examinations of thoracic, gastro - intestinal tract, urinary tract, heart
- cardiovascular system L1,P1
7. Introduction to computed tomography L1
8. Introduction to ultrasonography L1
9. Introduction to magnetic resonance L1
10. Introduction to radionuclide diagnostics L1
11. Introduction to radiotherapy L1,P1
12. Introduction to basic principles of work organization in diagnostic radiology department L1
13. Introduction to quality control and accounting systems in departments of diagnostic radiology, radionuclide
diagnostics and radiation therapy L1
14. Ethical guidelines and objectives L2
15. Ethical values L2
16. Man and Religion L2,P1
17. Human Rights and Medicine L2
18. Principles of ethics in medicine L2,P1
19. Confidentiality and Privacy L2
20. Code of Ethics L2,P1
21. Ethical point process L1
22. Euthanasia L2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- report – 30%
- individual work - 50%
- exam (written) - 20%
Compulsory reading
1. Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
2. Ballingper P (1999) Mreillš Atlas of Radiographic Positioning and Radiologica Procedures 9th edition, Edition Mosby
3. Gullinan A&Gullinan J (1994) Producing Quality Radiographs, Lippincott Co
4. Grainger R G & Allison D C (2001) Diagnostic Radiology 4th edition A textbook of Medical Imaging Churchill
Livingstone
5. Dubkēvičs L. Saskarsme un pacientu aprūpe I daļa. Mācību līdzeklis, 1995
6. Dubkēvičs L. Saskarsme un pacientu aprūpe II daļa. Mācību līdzeklis, 1995
7. Reņģe V., Psiholoģija. Zvaigzne ABC,2004
8. Milts A. Ētika. R.:Zvaigzne ABC, 1999
Further reading
1. Sīle V, Medicīnas ētikas pamatprincipi., Zinātne,1999
2. Kuzņecova A., Profesionālās ētikas pamati., RaKa, 2003
3. Webb R; Brabt W& HelmsC (1998) Fundamentals of Body CT , 2nd editions Saunders Co
4. Weir J& Abrahams P (1978) An Atlas of Radiological Anatomy, Churchill Licingstone
5. Westbrook K (1999) Handbook of MRI Technique 2nd Edition Blackwell
6. Stevens A (2001) Quality Managment for Radiographic McGraw- Hill
7. Ellis&Whittington D (1993) Quality Assurance in Health Care
8. Rubenis Ā. Ētika XX gadsimtā.R.: Zvaigzne ABC, 1996
9. Šiliņa M., Dāboliņa D.Ievads aprūpē.R.,1998
10. Vilks A.Deviantoloģija.R.:Tiesu nama aģentūra, 2001
11. LEMON Mācību matriāls māsām un vecmātēm. PVO, 1996, 4.grāmata
Periodicals and other sources
Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Course title
Emergency and Disaster Medicine
Course code
Medi2035
Credit points
2
69
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
22
Number of hours for seminars and
practical assignments
18
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Dainis Krieviņš
Maija Zute
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Course abstract
Study course aims to give students the theoretical knowledge and develop practical skills to be able to identify some
common emergency situations, provide emergency assistance in collaboration with other colleagues and rescuers. To
provide students with the knowledge of the possible medical disasters, conduct at the place, the principles of victim
sorting, collaboration with other services.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to recognize the most common emergency conditions, to afford the first
and emergency aid (within its jurisdiction) for patients with urgent illnesses and injuries, to effectively cooperate with
medical specialists of other disciplines caring for patients with urgent illnesses and injuries, involved in helping victims
and the sick in case of medical disasters
Course plan
1. The International Cardiopulmonary resuscitation and cardiac assistance guidelines. Rescue chain. L1
2. Human resuscitation guidelines L2,P4
3. ACS – manifestations, first aid L1,P4
4. Injuries - opened and closed defects L2,P2
5. Shock. Anaphylaxis L2
6. Thermal damages L2
7. Head injuries L2
8. Bone fractures L1,P2
9. Acute abdominal diseases L1
10. Chest trauma L1
11. Poisoning by chemicals L1
12. A subject of disaster medicine L1
13. Factors causing disasters L1P2
14. Victim triage, evacuation, transportation in various disasters L1,P4
15. Chemical disasters L1
16. Nuclear disasters L1
17. Public health L1
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- practical work – 50%
- individual work - 20%
- exam (oral) - 30%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D. Krieviņa redakcijā (Atdzīvināšana) NMPC, Rīga,2003., 384 lpp.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D. Krieviņa redakcijā (Traumas), NMPC, Rīga.2001., 350 lpp.
R. Jakušonoka, H. Jodzēviča, R. Gibners. Transporta imobilizācija. Pārsēji. Multineo, 2008, 57 lpp.
Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata, Medicīnas apgāds, 2008., 560 lpp.
Liguts V. Ekstremālā toksikoloģija. Nacionālais apgāds,2003., 95 lpp.
Further reading
Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Nacionālais apgāds, 2003., 128 lpp.
Course title
Standards of Procedures’ Technique I
Course code
Medi1048
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
4
70
Number of hours for seminars and
practical assignments
36
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course abstract
The course aims to encourage students to learn the technique of the procedures in accordance with standards and
to promote students' understanding of the procedure indications, contraindications, desired and undesired result.
To encourage students' abilities to assess patients' problems, modulate the situation; carry out the patient and
family education.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to assess patients' vital parameters and
anthropometric data, will assess the environment, which is around the patient and contribute to its security, will be
able to evaluate the patient's problems and take care, will be able to carry out procedures in accordance with the
standards .
Course plan
1.A clean environment, its provision L2
2.Comfort provision and patient safety L2
3.Determination of anthropometrical parameters P6
4.Patient's vital parameters, their determination P6
5.Skin care P10
6.Patient handling and transportation methods P6
7.Therapeutic feeding. Dietetics P8
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 30%
- work exercises - 20%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1.Ed.Nettina S.M. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata.R.: Jumava,2001.-1415 lpp.
2.MPIC Procedūru tehnikas standarti. R.2003.
3.Ābrahams P. Medicīnas enciklopēdija visai ģimenei.R.:Jumava.2006.-255 lpp.
4.Jakubaņeca Dz. Šoks.R.:Nacionalais apgads. 2004.-127 lpp.
Further reading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Savicka M. Apdegumu traumas. R.:Nacionalais apgads. 2004.-63 lpp.
Brila A.Infekcijas slimību epidemioloģija. R.:Nacionalais apgāds.2005.-142 lpp.
Hofbauere G. Laboratorijas analīzes. R.: Jumava. 2006.-166 lpp.
Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība.R.:Rasa ABC 2002.-414 lpp.
Zeidlers I. Klīniskā fizikālā medicīna.R.:Nacionālais apgāds 2004.-396 lpp.
Krieviņa D. red. Atdzīvināšana. R.: NMPC 2003.-396 lpp.
Skuja N.,Danilāns A., Geldnere G. Praktiskā gastroenteroloģija un hepatoloģija.R.: Zvaigzne ABC 1999.-538 lpp.
Course title
Standards of Procedures’ Technique II
Course code
Medi2037
Credit points
3
ECTS creditpoints
4.50
Total Contact Hours
60
Number of hours for seminars and
practical assignments
60
Independent study hours
60
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Prerequisite knowledge
Medi1048, Standards of Procedures’ Technique I
Course abstract
The course aims to encourage students to learn the technique of the procedures in accordance with standards and to
promote students' understanding of the procedure indications, contraindications, desired and undesired result. To
encourage students' abilities to assess patients' problems, modulate the situation; carry out the patient and family
education.
71
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to assess patients' vital parameters and anthropometric
data, will assess the environment, which is around the patient and contribute to its security, will be able to evaluate the
patient's problems and take care, will be able to carry out procedures in accordance with the standards .
Course plan
1.Care of the patient’s digestive system, basic procedures P6
2.Transdermal and parenteral administration of medicines P12
3.Care of the patient’s urogenital system P6
4.Patient preparation for instrumental and non-instrumental investigation techniques. Laboratory Tests P12
5.Care of sensory organs, administration of medicines P6
6.Simple physioprocedures P6
7.Cardiovascular patient care. Respiratory system patient care, basic procedures P6
8.Ergonomic basics P6
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 30%
- work exercises - 20%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
Ed.Nettina S.M. Medicīnas aprūpes rokasgrāmata.R.: Jumava,2001.-1415 lpp.
MPIC Procedūru tehnikas standarti. R.2003.
Ābrahams P. Medicīnas enciklopēdija visai ģimenei.R.:Jumava.2006.-255 lpp.
Jakubaņeca Dz. Šoks.R.:Nacionalais apgads. 2004.-127 lpp.
Further reading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Savicka M. Apdegumu traumas. R.:Nacionalais apgads. 2004.-63 lpp.
Brila A.Infekcijas slimību epidemioloģija. R.:Nacionalais apgāds.2005.-142 lpp.
Hofbauere G. Laboratorijas analīzes. R.: Jumava. 2006.-166 lpp.
Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība.R.:Rasa ABC 2002.-414 lpp.
Zeidlers I. Klīniskā fizikālā medicīna.R.:Nacionālais apgāds 2004.-396 lpp.
Krieviņa D. red. Atdzīvināšana. R.: NMPC 2003.-396 lpp.
Skuja N.,Danilāns A., Geldnere G. Praktiskā gastroenteroloģija un hepatoloģija.R.: Zvaigzne ABC 1999.-538 lpp.
Course title
Patient Care in Radiology I
Course code
Medi2039
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
27
Number of hours for seminars and
practical assignments
13
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Medi2032, Basic Pathophysiology and Pharmacology
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding of patient care in medicine and radiology. Acquire
theoretical knowledge and practical skills in patient care. Acquire theoretical knowledge in dealing with patients with
special needs. Understand the responsibilities of the diagnostic and therapeutic radiology applications in patient care.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to work in the radiology, understand the terminology, understand the
necessity and applicable measures for radiation safety and protection, both for patients and staff, will manage the
specialty-related laws, will be able to make patient care and education in radiology.
Course plan
1.Insight to radiography L4
72
2.Professional role in radiography. Basic principles of patient care in radiology L6
3.Patient education in radiology L3,P3
4.Infectious diseases and hygiene in radiography L2
5.Patient care during the lung and thoracic organs imaging techniques. Patient education during the lung and thoracic
organ examination L8, P8
6.Patient care during various injuries, acute situations L4,P2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 30%
- work exercises - 20%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Chesney’s Care of Patient in Diagnostic Radiography Blackwell (2000)
Quality Assurance in Health Care, Burns N & Grove S (1997)
Patient Care in Radiography, 6th edition, Ruth Ann Ehrlich, Ellen Doble McClosky, Joan A. Daly (2006)
Radiologic Sciences and Patien Care, 4 th edition, Arlene M.Adler, Richard R. Carlton (2006)
Diagnostic Radiology, 4th edition, A textbook of Medical Imaging Churchill Livingstone Culmer P. (1995)
Further reading
1.
2.
3.
4.
The Practice of Nursing Reserch, 3rd edition, Saunders Polit F & HunglerB (1999)
Nursing Research, 6th edition, Lippincott Grainger R G & Allison D C (2001)
Kraca R.Š. Slimnieku kopšanas un aprūpes process. R.: Pētergailis (1995)
Dubkēvičs L. Saskarsme un pacientu aprūpe I daļa. Mācību līdzeklis (1995)
Periodicals and other sources
http://www.radiographyonline.com/
Course title
Patient Care in Radiology II
Course code
Medi2043
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
21
Number of hours for seminars and
practical assignments
19
Independent study hours
40
Date of course confirmation
29.11.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Medi2039, Patient Care in Radiology I
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding of patient care in medicine and radiology. Acquire
theoretical knowledge and practical skills in patient care. Acquire theoretical knowledge in dealing with patients with
special needs. Understand the responsibilities of the diagnostic and therapeutic radiology applications in patient care.
The aim of course work is by creative use of theoretical knowledge to acquire practical skills in research design and
execution, in-depth investigation and strengthen of the theoretical course in a patient care in radiology. To encourage,
by investigating some radiographic problem, the formation of students to educated professionals who are able to
navigate in the literature, knows how to collect, analyze and justify their conclusions.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to work in the radiology, understand the terminology, understand the
necessity and applicable measures for radiation safety and protection, both for patients and staff, will manage the
specialty-related laws, and will be able to make patient care and education in radiology.
Course plan
Patient care and education during examination on organs of gastro - intestinal tract L5, P5
Patient care and education during examination on organs of urogenital system L5, P5
Patient care features, using different types of contrast agents L3, P3
Quality assurance of medical imaging L5, P3
Patient care and education during imaging examinations with radiopharmaceuticals L3, P3
Requirements for awarding credit points
73
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 30%
- Course work - 20%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Chesney’s Care of Patient in Diagnostic Radiography Blackwell (2000)
Quality Assurance in Health Care, Burns N & Grove S (1997)
Patient Care in Radiography, 6th edition, Ruth Ann Ehrlich, Ellen Doble McClosky, Joan A. Daly (2006)
Radiologic Sciences and Patien Care, 4 th edition, Arlene M.Adler, Richard R. Carlton (2006)
Diagnostic Radiology, 4th edition, A textbook of Medical Imaging Churchill Livingstone Culmer P. (1995)
Further reading
1.
2.
3.
4.
The Practice of Nursing Reserch, 3rd edition, Saunders Polit F & HunglerB (1999)
Nursing Research, 6th edition, Lippincott Grainger R G & Allison D C (2001)
Kraca R.Š. Slimnieku kopšanas un aprūpes process. R.: Pētergailis (1995)
Dubkēvičs L. Saskarsme un pacientu aprūpe I daļa. Mācību līdzeklis (1995)
Periodicals and other sources
http://www.radiographyonline.com/
Course title
Radiological Anatomy I
Course code
Medi2045
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
26
Number of hours for seminars and
practical assignments
14
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Gundega Knipše
Jānis Šavlovskis
Maija Radziņa
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding of the human body's tissues and organs, the position,
according to conditional topographical areas of the body, to build an integrated understanding of the anatomy as a
whole. To provide basic knowledge and understanding on normal appearance of the human body's tissues and organs
and location in radiology images within conditional topographical areas of the body, to build an integrated
understanding of the anatomy of a set of images. Understand the basic principles of radiology practices, imaging
features according to the methods of investigation.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will know about the anatomy, position of organs within a body, their
characteristic appearance in imaging techniques and about the physiological processes provided by the specific
anatomical units, will be able to perceive the state of knowledge, which is useful for radiology assistants work with
patients, will be able to overcome the psychological barrier, looking at natural preparations.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Concept, meaning and content of topographic anatomy. Topographic anatomy of head and neck region L6, S2
Topographic anatomy of chest organs L4, S2
Topographic anatomy of abdominal organs L4, S2
Topographic anatomy of extremities L4, S2
Concept, meaning and content of radiological anatomy L2
Planes in radiology. Imaging techniques L4, S4
Radiological anatomy of head and neck organs L2, S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 30%
- work exercises - 20%
74
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. M.P.Federle, M.L.Rosado, P.Woodward, G.F.Abbott, A.M.Shaaban. ,,Diagnostic and surgical Imaging anatomy, Chest,
Abdomen, Pelvis’’, Amirsys 2006
2. H.R.Harnsberger, A.G.Osborn, J.S.Rooss, K.R.Moore, K.L.Salzman, C.R.Carrasco, B.E. Hamilton, H.C. Davidson,
R.H.Wiggins. ,,Diagnostic and surgical Imaging anatomy, Brain’’, Amirsys 2006
3. B.E.Hamilton, H.C.Davidson, R.H.Wiggins ,,Diagnostic and surgical Imaging anatomy, Head, Neck, Spine’’, Amirsys
2006
4. P.Apinis Cilvēka anatomija, fizioloģija,pataloģijas pamati.Apgāds Jāņa sēta, Cēsis,1999
Further reading
1. N.Koļesņikovs. Cilvēka anatomija.Zvaigzne,Rīga,1966
2. Astankovs. Cilvēka anatomija.LU izdevniecība,Rīga,1961
3. V.Kalbergs. Cilvēka anatomija. Zvaigzne, Rīga,1971
Course title
Radiological Anatomy II
Course code
Medi3040
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
30
Number of hours for seminars and
practical assignments
10
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Gundega Knipše
Jānis Šavlovskis
Maija Radziņa
Prerequisite knowledge
Medi2045, Radiological Anatomy I
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding in normal appearance of the human body's
tissues and organs and their locations in radiology images within conditional topographical areas of the body, to
build an integrated understanding of the anatomy of a set of images. Understand the basic principles of radiology
practices, imaging features according to the methods of investigation.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will know to determine the location of human organs, their
characteristic appearance in imaging techniques, will be able to perceive the state of knowledge, which is useful
for radiology assistants work with patients.
Course plan
1.Radiological anatomy of head and neck organs L4, S2
2.Radiological anatomy of chest organs L6, S2
3.Radiological anatomy of organs in abdominal cavity, retroperitoneal space and small pelvis L6, S2
4.Anatomy of abdominal parenchyma organs L6, S2
5.Musculosceletal and extremities radiological anatomy L8, S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 30%
- practical work - 20%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. M.P.Federle, M.L.Rosado, P.Woodward, G.F.Abbott, A.M.Shaaban. ,,Diagnostic and surgical Imaging anatomy,
Chest, Abdomen, Pelvis’’, Amirsys 2006
2. H.R.Harnsberger, A.G.Osborn, J.S.Rooss, K.R.Moore, K.L.Salzman, C.R.Carrasco, B.E. Hamilton, H.C.
Davidson, R.H.Wiggins. ,,Diagnostic and surgical Imaging anatomy, Brain’’, Amirsys 2006
3. B.E.Hamilton, H.C.Davidson, R.H.Wiggins ,,Diagnostic and surgical Imaging anatomy, Head, Neck, Spine’’,
Amirsys 2006
4. P.Apinis Cilvēka anatomija, fizioloģija,pataloģijas pamati.Apgāds Jāņa sēta, Cēsis,1999
75
Further reading
1. N.Koļesņikovs. Cilvēka anatomija.Zvaigzne,Rīga,1966
2. Astankovs. Cilvēka anatomija.LU izdevniecība,Rīga,1961
3. V.Kalbergs. Cilvēka anatomija. Zvaigzne, Rīga,1971
Course title
Radiographic Science, Imaging I
Course code
Medi2049
Credit points
3
ECTS creditpoints
4.50
Total Contact Hours
60
Number of hours for lectures
36
Number of hours for seminars and
practical assignments
24
Independent study hours
60
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Medi2030, Anatomy and Physiology II
Medi2045, Radiological Anatomy I
Course abstract
The course aims to provide a basic understanding in positioning and understanding of radiological
anatomy of human organs and systems. Acquire theoretical and practical knowledge of topographical
radiological anatomy relative to physiology and pathology. Acquire theoretical knowledge and practical
skills in examine techniques and imaging contrast agents and pharmaceutical application, using various
methods of investigation and equipment. Acquire theoretical knowledge of the apparatus of technical
operations, technical characteristics, and their relationship to the image formation, quality and quality
control. Understand the role of immunology in imaging techniques. Provide in depth understanding of the
use of ionizing radiation in diagnosis and patient care in radiological office.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to explain the relationship between organ
systems, understand and be able to describe the physiological mechanisms in cells, tissues, organs and
organ systems level, will be able to explain the human body functions, life cycle changes and conditions
for maintenance of a health, able and qualified to interpret changes in X-ray image, will appreciate the
importance of high-quality X-ray examination and the need for examination merits.
Course plan
1. Thoracic radiology L2, P1
2. Role of normal physiology in thoracic radiology L2, P1
3. X-ray topographic anatomy of thoracic radiology L4, P2
4. Lymphatic system in thoracic radiology L2, P2
5. Lung pneumatisation L2, P1
6. Reduced lung pneumatisation L2, P2
7. Nodal infiltrative changes in lungs L1, P2
8. Abdominal radiology. Introduction in abdominal radiology L2, P1
9. Accident and emergency X-ray diagnosis of pharyngeal-esophageal pathology case L4, P2
10.Choice of contrast media L1, P1
11.Role of normal physiology in abdominal radiology L1, P2
12.Investigation methods of gaster L4, P2
13.Gastric disease - ulcer L2, P1
14. Passage problems L1, P1
15. Gastric diseases L2, P1
16. Small bowel examination L4, P2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
76
- 3 tests – 30%
- work exercises - 20%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Līkums P., Skeleta rentgenogrāfijas rokasgrāmata - Rīgas Nacionālais apgāds, 2005.-247 lpp.
Valtneris A. Cilvēka fizioloģija.-R.:Zvaigzne, 1995
Aberberga-Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. R.:Medicīnas apgāds, 2007
Winer-Muran Stern Diagnostic Imaging-Chest Amirsys Inc.2006
Nemiro J., Amoliņš A., Lindenbratens L., Rentgenoloģija un radioloģija Rīga Zvaigzne-247 lpp.
Further reading
1. Noteikumi par aizsardzību pret starojumu medicīniskajā apstarošanā:Latvijas Republikas Ministru
Kabineta noteikumiNr.97, Rīgā 2002.gada 5. martā (protokols Nr.10.8.)no http://www.likumi.lv
2008.01.21.
2.
3.
4.
5.
J.Nemiro, Videnes tilpumprocesu rentgendiagnostika.R.: Zvaigzne,1983
J.Leja, E.Pevznere Speciālā klīniskā pataloģiskā fizioloģija R.: Zvaigzne,1987
Voskis H., Timermane V., Mansone A., Topogrāfiskā anatomija Rīga, Zvaigzne, 1975.-309 lpp.
Valtneris A. Asinsrites fizioloģija.R.:Zvaigzne ABC,2001.
Course title
Radiographic Science, Imaging II
Course code
Medi3041
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
23
Number of hours for seminars and
practical assignments
17
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi1045,
Medi2030,
Medi2045,
Medi2049,
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Radiographic Science, Imaging I
Course abstract
The course aims to provide a basic understanding in positioning and understanding of radiological anatomy of human
organs and systems. Acquire theoretical and practical knowledge of topographical radiological anatomy relative to
physiology and pathology. Acquire theoretical knowledge and practical skills in examine techniques and imaging
contrast agents and pharmaceutical application, using various methods of investigation and equipment. Acquire
theoretical knowledge of the apparatus of technical operations, technical characteristics, and their relationship to the
image formation, quality and quality control. Understand the role of immunology in imaging techniques. Provide in
depth understanding of the use of ionizing radiation in diagnosis and patient care in radiological office.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to explain the relationship between organ systems,
understand and be able to describe the physiological mechanisms in cells, tissues, organs and organ systems level, will
be able to explain the human body functions, life cycle changes and conditions for maintenance of a health, able and
qualified to interpret changes in X-ray image, will appreciate the importance of high-quality X-ray examination and the
need for examination merits.
Course plan
1. Dental radiography L2, P1
2. Image capture modes and principles L1, P1
3. Tooth anatomy, facial bone anatomy, X-ray anatomy. Patient positioning methods, positioning options, accessories
L3, P3
4. Standard and special projections of facial bones L2, P2
5. Standard and special projections of salivary glands L2, P1
6. Organization of work and daily documentation in dental x-ray cabinet, unit L1
7. Mammography L4, P4
77
8. Screening mammography L2, P1
9. Benign nature changes in breast L2, P2
10. Malignancies L2, P2
11. Breast after plastic surgery. Male breast. Injuries L2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 30%
- practical work - 20%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Līkums P., Skeleta rentgenogrāfijas rokasgrāmata - Rīgas Nacionālais apgāds, 2005.-247 lpp.
Valtneris A. Cilvēka fizioloģija.-R.:Zvaigzne, 1995
Aberberga-Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. R.:Medicīnas apgāds, 2007
Winer-Muran Stern Diagnostic Imaging-Chest Amirsys Inc.2006
Nemiro J., Amoliņš A., Lindenbratens L., Rentgenoloģija un radioloģija Rīga Zvaigzne-247 lpp.
Further reading
1. Noteikumi par aizsardzību pret starojumu medicīniskajā apstarošanā:Latvijas Republikas Ministru Kabineta
noteikumiNr.97, Rīgā 2002.gada 5. martā (protokols Nr.10.8.)no http://www.likumi.lv 2008.01.21.
2. J.Nemiro, Videnes tilpumprocesu rentgendiagnostika.R.: Zvaigzne,1983
3. J.Leja, E.Pevznere Speciālā klīniskā pataloģiskā fizioloģija R.: Zvaigzne,1987
4. Voskis H., Timermane V., Mansone A., Topogrāfiskā anatomija Rīga, Zvaigzne, 1975.-309 lpp.
5. Valtneris A. Asinsrites fizioloģija.R.:Zvaigzne ABC,2001.
Course title
Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson I
Course code
Medi2050
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
14
Number of hours for seminars and practical
assignments
26
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Pēteris Līkums
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Medi2030, Anatomy and Physiology II
Medi2045, Radiological Anatomy I
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding of the positioning training. Acquire theoretical
knowledge and practical skills in patient positioning bone - joint systems investigation methods, image quality criteria,
the radiation dose optimization and error analysis. Acquire theoretical knowledge about the technical operation of the
apparatus, technical characteristics, and their relationship to the image formation, quality and quality control.
Understand the liability for use of ionizing radiation.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to apply knowledge and skills in patient positioning, and
will be able to position the radiation dose optimization and high-quality imaging at the skeletal investigation.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
Positioning principles, accessories L6, P10
Palm - standard and special projections L2, P4
Forearm - standard and special projections L2, P4
Elbow joint - standard and special projections L2, P4
Biceps - standard and special projections L2, P4
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 20%
- work exercises - 30%
78
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. Kenneth L., Bontrager; John P. Lampignano, TEXTBOOK OF Radiographic Positioning and Related Anatomy, 6th ed.,
ELSEVIER, MOSBY, 2005.
2. Philip W. Ballinger, Eugene D. Frank, Pocket Guide to Radiography, 5th ed., ELSEVIER, MOSBY, 2003.
3. P.Līkums. Skeleta rentgenogrāfijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, 2005.
4. Jenkins D J. Radiographic Photography and Imaging Process. Springer, 1980.
5. Ballingper P. Atlas of Radiographic Positioning and Radiological Procedures. 9th edition. Mosby, 1999.
Further reading
1. Armstrong P & WasterM. Diagnostic Imaging. 4th edition. Blackwell, 1998.
2. Gullinan A & Gullinan J. Producing Quality Radiographs. Lippincott Co, 1994.
3. Grainger R G & Allison D C. Diagnostic Radiology. A Textbook of Medical Imaging. 4th edition. Churchill Livingstone,
2001
4. Weir J & Abrahams P H. Imaging Atlas of Human Anatomy 3rd Edition Mosby 2003
5. Weir J. An atlas of radiological anatomy. Churchill Livingstone,1986
Periodicals and other sources
1. Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Course title
Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson II
Course code
Medi3042
Credit points
4
ECTS creditpoints
6
Total Contact Hours
80
Number of hours for lectures
28
Number of hours for seminars and
practical assignments
52
Independent study hours
80
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Pēteris Līkums
Prerequisite knowledge
Medi1045,
Medi2030,
Medi2045,
Medi2050,
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson I
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding of the positioning training. Acquire theoretical
knowledge and practical skills in patient positioning bone - joint systems investigation methods, image quality
criteria, the radiation dose optimization and error analysis. Acquire theoretical knowledge about the technical
operation of the apparatus, technical characteristics, and their relationship to the image formation, quality and
quality control. Understand the liability for use of ionizing radiation.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to apply knowledge and skills in patient
positioning, and will be able to position the radiation dose optimization and high-quality imaging at the skeletal
investigation.
Course plan
1. Shoulder joint - standard and special projections L2, P4
2. Scapula and clavicle and sternum - standard and special projections L2, P4
3. Ribs - standard and special projections L2, P4
4. Foot, heel bone, ankle joint, toe - standard and special projections L2, P4
5. Shank - standard and special projections L2, P4
6. The knee joint and knee cap - standard and special projections L2, P4
7. Femur - standard and special projections L2, P4
8. Pelvic bone, symphysis, sacroileal joints and hip joints -standard and special projections L2, P4
9. Arm - standard and special projections L2, P4
10. Thoracic spine, lumbar and sacral parts - standard and special projections L2, P4
11. The skull, nasal bones - standard and special projections L2, P4
12. Radiography of sinuses, facial bones, pyramids and Turkish saddle L2, P4
13. Lower jaw, teeth - standard and special projections L2, P4
79
14. Test L2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 4 tests – 20%
- work exercises - 30%
- exam (oral) - 50%
Compulsory reading
1. Kenneth L., Bontrager; John P. Lampignano, TEXTBOOK OF Radiographic Positioning and Related Anatomy,
6th ed., ELSEVIER, MOSBY, 2005.
2. Philip W. Ballinger, Eugene D. Frank, Pocket Guide to Radiography, 5th ed., ELSEVIER, MOSBY, 2003.
3. P.Līkums. Skeleta rentgenogrāfijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, 2005.
4. Jenkins D J. Radiographic Photography and Imaging Process. Springer, 1980.
5. Ballingper P. Atlas of Radiographic Positioning and Radiological Procedures. 9th edition. Mosby, 1999.
Further reading
1. Armstrong P & WasterM. Diagnostic Imaging. 4th edition. Blackwell, 1998.
2. Gullinan A & Gullinan J. Producing Quality Radiographs. Lippincott Co, 1994.
3. Grainger R G & Allison D C. Diagnostic Radiology. A Textbook of Medical Imaging. 4th edition. Churchill
Livingstone, 2001
4. Weir J & Abrahams P H. Imaging Atlas of Human Anatomy 3rd Edition Mosby 2003
5. Weir J. An atlas of radiological anatomy. Churchill Livingstone,1986
Periodicals and other sources
1. Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Course title
Course Work in Radiography
Course code
MediK000
Credit points
8
ECTS creditpoints
12
Total Contact Hours
0
Independent study hours
320
Date of course confirmation
13.09.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Medi2050, Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson I
Medi3042, Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson II
Course abstract
The aim of course work is by creative use of theoretical knowledge to acquire practical skills in research design
and execution, by in-depth investigation of a radiography problem, to encourage the formation of students to
educated professionals who are able to navigate in the literature, knows how to collect, analyze and justify their
conclusions.
Learning outcomes
The course work as an independent, scientific study presented in writing enables students to acquire skills to
formulate goals and objectives, analyze the situation, describing the performance, solve problems, and justify
conclusions and recommendations related to radiology.
Course plan
1.Challenges, formulation of subject, target and mission
2.Search for literature and sources, literature review writing, analysis, conclusions, proposals
3.Designing of the course work
4.The defense of the work
Requirements for awarding credit points
The course work must be a stand-alone study on a topical problem of radiography, it must display a student's
orientation in the specialized literature and other sources, assessment of those publications. The course work
must contain specific, precise look at the problem, statement of the results of the study, arising problem, the
author's conclusions and recommendations. The main criterion for the evaluation of the course is the author's
analysis of the quality, accuracy, and the conclusion reached in the developed optimization proposal specificity,
validity and use of facilities and the student's ability to answer questions and defend his / her expressed views
and proposals.
80
Student develops the course work in supervision of an approved scientific supervisor. The course work is being
developed following the guidelines of the faculty. The course work is defended to the commission approved by the
faculty.
Compulsory reading
Pamata literatūras avoti atbilstīgi kursa darba tematam
1.Lasmanis A. Māksla apstrādāt datus: pirmie soļi.-R.: P&K, 2003,32 lpp.
2.Polgar S., A. T. Shane. Introduction to Research in the Health Sciences : Churchill Livingstone; 4th edition,
2000, 328 pages
Further reading
1.Grainger R G & Allison D C. Diagnostic Radiology. A Textbook of Medical Imaging. 4th edition. Churchill
Livingstone, 2001
2.Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. – R.: LU
Akadēmiskais apgāds, 2005
Periodicals and other sources
1.Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Course title
Clinical Placement I
Course code
MediR000
Credit points
6
ECTS creditpoints
9
Total Contact Hours
0
Independent study hours
240
Date of course confirmation
03.11.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Medi2049,
Medi2050,
Medi3041,
Medi3042,
Radiographic Science, Imaging I
Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson I
Radiographic Science, Imaging II
Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson II
Course abstract
The purpose of clinical placement is practical performance of radiographer duties in health care facilities to
expand on the relevant theoretical course knowledge by linking the scientific opinion with the possibilities of its
introduction and implementation in radiographer practice. During the placement students familiarize themselves
with the specificity of work in radiography, in supervision of health care specialist independently perform
skeletal radiography examinations. The knowledge obtained during clinical placement students systematize,
analyze and report to clinical placement’s supervisor.
Learning outcomes
Clinical placement will result in obtaining of professional competence, skills and knowledge defined in the
radiographer’s standard.
Course plan
1.
2.
3.
4.
The specificity of Radiography in health care facilities.
Independent performance of examinations of skeletal radiography
Clinical placement’s report presentation
Defense of clinical placement
Requirements for awarding credit points
Performance of the clinical placement according to tasks.
1. Supervisor’s score - 20%
2. Report on the clinical placement (in writing) - 60%
3. Presentation of report on the clinical placement and answer to questions - 20%
Compulsory reading
1. Kenneth L., Bontrager; John P. Lampignano, TEXTBOOK OF Radiographic Positioning and Related Anatomy,
6th ed., ELSEVIER, MOSBY, 2005.
2. Philip W. Ballinger, Eugene D. Frank, Pocket Guide to Radiography, 5th ed., ELSEVIER, MOSBY, 2003.
3. P.Līkums. Skeleta rentgenogrāfijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, 2005.
4. Jenkins D J. Radiographic Photography and Imaging Process. Springer, 1980.
5. Ballingper P. Atlas of Radiographic Positioning and Radiological Procedures. 9th edition. Mosby, 1999.
81
Further reading
1. Armstrong P & WasterM. Diagnostic Imaging. 4th edition. Blackwell, 1998.
2. Gullinan A & Gullinan J. Producing Quality Radiographs. Lippincott Co, 1994.
3. Grainger R G & Allison D C. Diagnostic Radiology. A Textbook of Medical Imaging. 4th edition. Churchill
Livingstone, 2001
4. Weir J & Abrahams P H. Imaging Atlas of Human Anatomy 3rd Edition Mosby 2003
5. Weir J. An atlas of radiological anatomy. Churchill Livingstone,1986
Periodicals and other sources
Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Course title
Clinical Placement II
Course code
MediR001
Credit points
14
ECTS creditpoints
21
Total Contact Hours
0
Independent study hours
560
Date of course confirmation
03.11.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Fizi1036, Medical Equipment in Radiology, Radiation Protection and Dosimetry
Medi2049, Radiographic Science, Imaging I
Medi2050, Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson I
Medi3041, Radiographic Science, Imaging II
Medi3042, Musculoskeletal Radiography, Projection Lesson II
Medi3044, Introduction to Radiological Methods
Course abstract
The purpose of clinical placement is practical performance of radiographer duties in health care facilities to
expand on the relevant theoretical course knowledge by linking the scientific opinion with the possibilities of its
introduction and implementation in radiographer practice. During the placement students familiarize themselves
with the specificity of work in radiography, in supervision of health care specialist independently perform
investigations of the child radiology, computer tomography, magnetic resonance, radionuclide diagnostic tests.
The knowledge obtained during clinical placement students systematize, analyze and report to clinical
placement’s supervisor.
Learning outcomes
Clinical placement will result in obtaining of professional competence, skills and knowledge defined in the
radiographer’s standard.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Children's radiology
Conventional radiology
Radiation Safety
Radionuclide diagnostics
Computed Tomography
Magnetic resonance
Clinical placement’s report presentation
Defense of clinical placement
Requirements for awarding credit points
Performance of the clinical placement according to tasks.
1. Supervisor’s score - 20%
2. Report on the clinical placement (in writing) - 60%
3. Presentation of report on the clinical placement and answer to questions - 20%
Compulsory reading
1. Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
2. Ballingper P (1999) Mreillš Atlas of Radiographic Positioning and Radiologica Procedures 9th edition, Edition
Mosby
3. Gullinan A&Gullinan J (1994) Producing Quality Radiographs, Lippincott Co
4. Webb R; Brabt W& HelmsC (1998) Fundamentals of Body CT , 2nd editions Saunders Co
5. Catherine Westbrook Handbook of MRI Technique; Wiley-Blackwell; 3 edition; 2008
6. Stevens A (2001) Quality Managment for Radiographic McGraw- Hill
7. Torsten Moeller, Emil Reif, Dietrich Herrmann MRI Parameters and Positioning; Georg Thieme Verlag; 1
82
edition; 2002
Further reading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Weir J& Abrahams P An Imaging Atlas of Human Anatomy, Mosby Year Book Inc, 2003, 224 p.
Ellis&Whittington D (1993) Quality Assurance in Health Care
Early P J & Sodee D B (1995) Principles and Practice of Nuclear Medicine 2nd edition Mosby
Armstrong P &Waster M. Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell, 1998
Nemiro J., Amoliņš A.,Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983
Elnlich AR (1993) Patient Care in Radiography 5 th edition Mosby
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
Radiography
European Journal of Radiology
Course title
Clinical Placement III
Course code
MediR002
Credit points
6
ECTS creditpoints
9
Total Contact Hours
0
Independent study hours
240
Date of course confirmation
03.11.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Medi2051, Radiotherapy and Oncology I
Medi3044, Introduction to Radiological Methods
Medi3045, Radiotherapy and Oncology II
Course abstract
The purpose of clinical placement is practical performance of radiographer duties in health care facilities to expand
on the relevant theoretical course knowledge by linking the scientific opinion with the possibilities of its
introduction and implementation in radiographer practice. During the placement students familiarize themselves
with the specificity of work in radiography, in supervision of health care specialist independently perform
investigations of computer tomography, magnetic resonance, ultrasound, radiation therapy procedures. The
knowledge obtained during clinical placement students systematize, analyze and report to clinical placement’s
supervisor.
Learning outcomes
Clinical placement will result in obtaining of professional competence, skills and knowledge defined in the
radiographer’s standard.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Computed Tomography
Magnetic resonance
Ultrasonography
Radiation Therapy
Clinical placement’s report presentation
Defense of clinical placement
Requirements for awarding credit points
Performance of the clinical placement according to tasks.
1. Supervisor’s score - 20%
2. Report on the clinical placement (in writing) - 60%
3. Presentation of report on the clinical placement and answer to questions - 20%
Compulsory reading
1. Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
2. Ballingper P (1999) Mreillš Atlas of Radiographic Positioning and Radiologica Procedures 9th edition, Edition
Mosby
3. Webb R; Brabt W& HelmsC (1998) Fundamentals of Body CT , 2nd editions Saunders Co
4. Catherine Westbrook Handbook of MRI Technique; Wiley-Blackwell; 3 edition; 2008
5. Stevens A (2001) Quality Managment for Radiographic McGraw- Hill
6. Torsten Moeller, Emil Reif, Dietrich Herrmann MRI Parameters and Positioning; Georg Thieme Verlag; 1 edition;
2002
83
7. Ultrasound, Thieme Clinical Companions, Thieme; 1st edition, 2007, 484 p.
8. B. Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy, Thieme; 1 edition, 2004, 282 p.
9. M. Hofer. Ultrasound Teaching Manual, Thieme; 2nd edition, 2005), 120 p.
10. Kazaks J. Staru terapijas galvenie principi un metodes// Ķirurģija. prof. Gardovska red.. – Rīga: LMA/RSU,
LĶA, 2001. – 612.- 621.lpp.
11. Washington C.M., Leaver D.T. Principles and Practice of Radiation Therapy 3rd ed., A Mosby Title (2009)
Further reading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Weir J& Abrahams P An Imaging Atlas of Human Anatomy, Mosby Year Book Inc, 2003, 224 p.
Ellis&Whittington D (1993) Quality Assurance in Health Care
C. Henningsen. Clinical Guide to Ultrasonography, Mosby; 1st edition, 2004, 608 p.
. Stocksley. Abdominal Ultrasound, Greenwich Medical Media; 1st edition, 2001, 298 p.
Armstrong P &Waster M. Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell, 1998
Nemiro J., Amoliņš A.,Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983
Elnlich AR (1993) Patient Care in Radiography 5 th edition Mosby
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
Radiography
European Journal of Radiology
Course title
Thesis
Course code
MediN000
Credit points
12
ECTS creditpoints
18
Total Contact Hours
0
Independent study hours
480
Date of course confirmation
13.09.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Medi3044, Introduction to Radiological Methods
VadZ4051, Quality Systems of Health Care
Course abstract
Thesis is an independent scientific - exploratory work, which confirms the student's readiness to carry out skilled
professional radiographer duties. In developing a thesis, students show skills acquired during the study to gather
theoretical and practical skills to identify and tackle new challenges, to defend the proposals developed.
Learning outcomes
Upon successful completion of thesis students are awarded the professional bachelor's degree in radiography and 5th
level radiographer’s qualification.
Course plan
1.Thesis topic selection and coordination with program director
2.Thesis goal and task setting
3.The work plan preparation and coordination with scientific supervisor
4.Collection and systematization of information
5.Main part of thesis development
6.Thesis design
7.Evaluation of thesis and defense
Requirements for awarding credit points
Thesis must be successfully defended to the final examination committee.
Compulsory reading
Pamata literatūras avoti atbilstīgi diplomdarba tematam
1.Lasmanis A. Māksla apstrādāt datus: pirmie soļi.-R.: P&K, 2003,32 lpp.
2.Polgar S., A. T. Shane. Introduction to Research in the Health Sciences : Churchill Livingstone; 4th edition, 2000,
328 pages
Further reading
1.Grainger R G & Allison D C. Diagnostic Radiology. A Textbook of Medical Imaging. 4th edition. Churchill Livingstone,
2001
2.Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. – R.: LU Akadēmiskais
84
apgāds, 2005
3.Culmer P (1995) Chesney’s Care of Patient in Diagnostic Radiography Blackwell Science
Periodicals and other sources
1.Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
2.European Journal of Radiology
3.Radiology
4.Radiography
Course title
English Terminology for Radiographers
Course code
Valo1881
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for seminars and
practical assignments
40
Independent study hours
40
Date of course confirmation
19.12.2011
Responsible Unit
Course developers
Maija Kurmiņa
Course abstract
The course aims to provide radiography students the opportunity to learn the English terms used in the
specialty. The course is designed to learn the different imaging terminology in English, to learn the
pronunciation and spelling of the terms, as well as principles for construction of terminology.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to demonstrate:
1) Academic competences: knowledge and understanding of the radiographic terminology in English;
2) Professional competences:
- skills to use English terminology for professional purposes;
- skills to translate the terms in descriptions of radiological examinations and equipment, hardware manuals.
Course plan
No. Topic Planned amount in hours
1. Introduction to radiographic terminology in English S6
2. Examination of patients in hospitals and clinics S4
3. A test S2
4. Radiology - the medical science sector S6
5. Computed tomography S4
6. Magnetic resonance S4
7 Translation of text in speciality S2
8. A test S2
9. Fluoroscopy, angiography S4
10. Ultrasound, nuclear medicine, interventional radiology S6
Requirements for awarding credit points
- Tests (2) - 20%
- Individual work - 30%
- Examination (written) - 50%
Compulsory reading
1. Banerjee A., Radiology Made Easy. Second Edition. UK, Cambridge University Press, 2006
2. Check Your English Vocabulary for Medicine. A&C Black Publishers Ltd Staff, 2006
3. Dahnert W., Radiology Review Manual. 6th Edition. William&Wilkins, 2007
4. Daffner R., Clinical Radiology, 2007
5. Bickley L.,Szilasyi P., Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking. Lippincott Williams&Wilkins,
2007
Further reading
1. Coulehan J., Block M., The Medical Interview. Mastering Skills for Clinical Practice. Fifth Edition, F.A.Davis
Company,2007
2. Glendinning E., Holmstrom B., English in Medicine. Cambridge University Press, 2004.
3. Glendinning E., Howard R., Professional English in Use. Medicine. Cambridge University Press, 2007
4. Mettler F., Essentials of Radiology. W.B.Saunders Company, 1996
5. Weissleder R., Wittenberg I. and others Primer of Diagnostic Imaging. Fourth Edition. Mosby, 2007
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
5.
http://www.physician.com/portal
http://www.healthline.com/
http://www.patientcareonline.com
http://www.radiology.org/
http://www.radiologyinfo.org/
85
6. http://www.rtstudents.com/
7. http://www.radiologyeducation.com/
8. What is Radiology? A Simple Guide http://www.rad.usuhs.mil/rad/home/whatis.html
Course title
Introduction to Radiological Methods
Course code
Medi3044
Credit points
2
ECTS creditpoints 3
Total Contact Hours
32
Number of hours for lectures
16
Number of hours for seminars and practical assignments
Independent study hours
48
Date of course confirmation 28.10.2011
Responsible Unit Faculty of Medicine
16
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Medi1047, Radiography and Ethics
Medi2030, Anatomy and Physiology II
Medi2049, Radiographic Science, Imaging I
Medi3041, Radiographic Science, Imaging II
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding of computer tomography, magnetic resonance,
ultrasound and radionuclide diagnostic examinations. Acquire theoretical knowledge on available hardware of the CT,
MRI, the physical basis, terms used in the investigations, preparation of patient investigation, examination, indications
and contraindications, possible artifacts and their prevention
Learning outcomes
Upon course completion students will understand CT, MRI, physical and technical basis of the examination, will know
the main indications, contraindications. Will be able to ask questions and prepare the patient to carry out examinations,
will understand the equipment and hardware information in the guide, and driven orientation in the specialized
literature.
Course plan
1. CT examination, the physical basics and terminology, which is used for CT examinations L2, S2
2. CT examination protocols, standards and image post-processing L2, S2
3. CT examination tactics L2, S2
4. CT examination tactics of various body systems examinations L2, S2
5. MR examination, the physical fundamentals and terms, as used in MRI examinations L2, S2
6. MR image parameters L2, S2
7. MR examination tactics L2, S2
8. MR examination tactics of various body systems examinations L2, S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 3 tests – 20%
- practical exercises - 30%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, 5th Edition (2008) A textbook of Medical Imaging, Churchill Livingstone
2. Webb R, Brabt W & Helms C (2005) Fundamentals of Body CT , 3rd edition, Saunders Co
3. Ray H Hashemi,William G Bradley ,Christopher J Lisanti MRI: The Basics; Lippincott Williams & Wilkins; 2nd edition;
2004
4. Donald W. McRobbie, Elizabeth A. Moore, Martin J. Graves, Martin R. Prince MRI from Picture to Proton; Cambridge
University Press; 2 edition; 2007
5. Mootoo S. Chunasamy MRI Guide for Technologists: A Step by Step Approach; 1st Books Library; 1 edition; 2003
6. Catherine Westbrook Handbook of MRI Technique; Wiley-Blackwell; 3 edition; 2008
7. Torsten Moeller, Emil Reif, Dietrich Herrmann MRI Parameters and Positioning; Georg Thieme Verlag; 1 edition; 2002
8. Ultrasound, Thieme Clinical Companions, Thieme; 1st edition, 2007, 484 p.
Further reading
1. B. Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy, Thieme; 1 edition, 2004, 282 p.
2. M. Hofer. Ultrasound Teaching Manual, Thieme; 2nd edition, 2005), 120 p.
3. Weir J& Abrahams P An Imaging Atlas of Human Anatomy, Mosby Year Book Inc, 2003, 224 p.
4. M. Hofer. Teaching Manual of Color Duplex Sonography, Thieme; 2nd edition, 2004, 108 lpp.
5. Armstrong P &Waster M. Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell, 1998
6. Nemiro J., Amoliņš A.,Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983
Periodicals and other sources
1. Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
2. Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
3. Radiography
4. European Journal of Radiology
5. MR fizikas pamati: www.cis.rit.edu/htbooks/mri
6. MR fizikas pamati: www. spinwarp.ucsd.edu/neuroweb/Text/br
7. MR fizikas pamati: www.authorstream.com/.../aSGuest1645-98178-mri-basics-lecture-9-26-science-technology-pptpowerpo
Course title
Introduction to Radiological Methods
86
Course code
Medi3044
Credit points
3
ECTS creditpoints
4.50
Total Contact Hours
60
Number of hours for lectures
35
Number of hours for seminars and
practical assignments
25
Independent study hours
60
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi1045,
Medi1047,
Medi2030,
Medi2049,
Medi3041,
Anatomy and Physiology I
Radiography and Ethics
Anatomy and Physiology II
Radiographic Science, Imaging I
Radiographic Science, Imaging II
Course abstract
Study course aims to provide basic knowledge and understanding of computer tomography, magnetic resonance,
ultrasound and radionuclide diagnostic examinations. Acquire theoretical knowledge on available hardware of the CT,
MRI, US, the physical basis, terms used in the investigations, preparation of patient investigation, examination,
indications and contraindications, possible artifacts and their prevention.
Learning outcomes
Upon course completion students will understand CT, MRI, US physical and technical basis of the examination, will
know the main indications, contraindications. Will be able to ask questions and prepare the patient to carry out
examinations, will understand the equipment and hardware information in the guide, and driven orientation in the
specialized literature.
Course plan
1. CT examination, the physical basics and terminology, which is used for CT examinations L4, S2
2. CT examination protocols, standards and image post-processing L2, S2
3. CT examination tactics L2, S2
4. CT examination tactics of various body systems examinations L4, S2
5. MR examination, the physical fundamentals and terms, as used in MRI examinations L4, S2
6. MR image parameters L2, S2
7. MR examination tactics L2, S2
8. MR examination tactics of various body systems examinations L4, S2
9. Ultrasound physical fundamentals, ultrasonic equipment L2, S2
10. Visual images L1, S1
11. US examination tactics of various body systems examinations L8, S6
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 3 tests – 20%
- practical exercises - 30%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, 5th Edition (2008) A textbook of Medical Imaging, Churchill Livingstone
2. Webb R, Brabt W & Helms C (2005) Fundamentals of Body CT , 3rd edition, Saunders Co
3. Ray H Hashemi,William G Bradley ,Christopher J Lisanti MRI: The Basics; Lippincott Williams & Wilkins; 2nd
edition; 2004
4. Donald W. McRobbie, Elizabeth A. Moore, Martin J. Graves, Martin R. Prince MRI from Picture to Proton; Cambridge
University Press; 2 edition; 2007
5. Mootoo S. Chunasamy MRI Guide for Technologists: A Step by Step Approach; 1st Books Library; 1 edition; 2003
6. Catherine Westbrook Handbook of MRI Technique; Wiley-Blackwell; 3 edition; 2008
7. Torsten Moeller, Emil Reif, Dietrich Herrmann MRI Parameters and Positioning; Georg Thieme Verlag; 1 edition;
2002
8. Ultrasound, Thieme Clinical Companions, Thieme; 1st edition, 2007, 484 p.
Further reading
1.
2.
3.
4.
5.
B. Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy, Thieme; 1 edition, 2004, 282 p.
M. Hofer. Ultrasound Teaching Manual, Thieme; 2nd edition, 2005), 120 p.
Weir J& Abrahams P An Imaging Atlas of Human Anatomy, Mosby Year Book Inc, 2003, 224 p.
M. Hofer. Teaching Manual of Color Duplex Sonography, Thieme; 2nd edition, 2004, 108 lpp.
C. Henningsen. Clinical Guide to Ultrasonography, Mosby; 1st edition, 2004, 608 p.
87
6. . Stocksley. Abdominal Ultrasound, Greenwich Medical Media; 1st edition, 2001, 298 p.
7. Armstrong P &Waster M. Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell, 1998
8. Nemiro J., Amoliņš A.,Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983
Periodicals and other sources
1. Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
2. Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
3. Radiography
4. European Journal of Radiology
5. MR fizikas pamati: www.cis.rit.edu/htbooks/mri
6. MR fizikas pamati: www. spinwarp.ucsd.edu/neuroweb/Text/br
7. MR fizikas pamati: www.authorstream.com/.../aSGuest1645-98178-mri-basics-lecture-9-26-science-technologyppt-powerpo
Course title
Injury Biomechanics
Course code
Medi4059
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
32
Number of hours for lectures
24
Number of hours for seminars and practical
8
assignments
Independent study hours
48
Date of course confirmation
13.09.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Ainārs Bajinskis
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Medi2030, Anatomy and Physiology II
Course abstract
The course aims to develop students' understanding of biological processes in tissue injury. Students learn the
principles of tissue mechanics, various tissue mechanical properties and changes in tissue mechanics of injury
and an understanding for use of injury biomechanics principles in radiographic examinations.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students acquire skills to evaluate and apply appropriate positioning
and radiographic examinations, according to the biomechanics of body trauma.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introduction to the trauma L2
Biological tissues: classification, structure and functions L4
Concepts of biomechanics L4
Tissue biomechanics and adaptation L4
Injury mechanisms L2, S2
Lower limb injuries L2, S2
Upper limb injuries L2, S2
Head, neck and torso injuries L2, S2
Final test L2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 1 interval test – 20%
- practical exercises - 30%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1. Biomechanics of the musculo-skeletal system / ed. by Benno M.Nigg, Walter Herzog. - 3rd ed. - [Hoboken],
New Jersey : John Wiley & Sons, 2007. - xiii, 672 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogr. nod. beigās. - Priekšm. rād.:
[663.]-672.lpp.
2. Basic biomechanics of the musculoskeletal system / [edited by] Margareta Nordin, Victor H.Frankel. - 3rd ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2001. - xvii, 467 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogr. nod. beigās. Priekšm. rād.: 459.-467. lpp.
3. Whiting W.C. & Zernicke R.F. Biomechanics of Musculoskeletal Injury – Illinois: Human Kinetics, 1998 – 274 p.
4. Lanka J. Biomehānika / J.Lanka ; [Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija]. - [Rīga : Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija, 1995]. - 132 lpp. : il., sh. - Bibliogr.: 129.-131.lpp. (57 nos.)
88
5. Lanka J. Fizisko īpašību biomehānika : māc. līdz. / J.Lanka ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga :
[LSPA], 1997. - 107 lpp. : il., tab.
Further reading
1. Hay James G. Anatomy, mechanics, and human motion / J.G.Hay, J.G.Reid. - 2nd ed. - New Jersey : Prentice
Hall, 1988. - 417 p. : ill.
2. Граевская Н.Д. Спортивная медицина : курс лекций и практические занятия : учеб. пособие для вузов :
[в 2-х ч.] / Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова ; [предисл. Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова]. - Москва : Советский
спорт, 2004.
3. Īsa angļu-latviešu, latviešu-angļu biomehānikas terminu mācību vārdnīca : aptuveni 36 000 vārdu un vārdkopu
= Concise English-Latvian, Latvian-English learner's dictionary of terms in biomechanics : approx 36 000 words
and phrases / [sast. Broņislava Kalniņa u.c.] ; [zin. red. Māris Baltiņš]. - Daugavpils : Saule, 2008. - 235 lpp.
4. Chaffin Don B. Occupational biomechanics / D.B.Chaffin, G.Anderron. - New York etc. : Wiley & Sons, 1984. 454 p. : ill.
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
BioMechanics. The Magasine of Body Movement and Medicine
Journal of Biomechanics
Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
Course title
Quality Systems of Health Care
Course code
VadZ4051
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
32
Number of hours for lectures
28
Number of hours for seminars and
practical assignments
4
Independent study hours
48
Responsible Unit
Faculty of Economics and Management
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
Medi2029, Quality Assurance and Quality Control in Radiology
VadZ1035, Modelling of Professional Competencies in the Business I
VadZ2056, Modelling of Professional Competencies in the Business II
Course abstract
The aim of this course is to provide insight into the quality management systems and to develop skills of quality
management system development, implementation and maintenance in health care.
Learning outcomes
Upon successful completion of this course students acquire knowledge and skills to organize a quality management
system development and implementation in health care facilities, as well as the quality management system
maintenance and improvement in radiology departments of health care facilities
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Quality assurance and development related concepts and their explanations L2
Essence of the quality management system, analysis of requirements of the standard ISO 9001/AC L4
Implementation of the quality management system L4
Implementation of the quality management system in the healt care facilities L4
Content and establishment of the Quality manual L4
Establishment specificity of the Quality manual in radiology departments L4, S2
Quality management system auditing and certification L4, S2
Final test L2
Requirements for awarding credit points
- 2 interval tests – 20%
- practical exercises - 50%
- exam (written) - 30%
Compulsory reading
1. LVS EN ISO 9001 /AC. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības. (ISO 9001:2008 / Cor 1:2009)
2. LVS EN ISO 13485:2003 /AC 2010. Medicīniskās ierīces. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Reglamentējošās prasības
(ISO 13485:2003 / Cor 1:2009)
3. LVS CEN ISO/TR 14969:2005. Medicīniskie līdzekļi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Norādījumi ISO 13485:2003
lietošanā
4. LVS CEN/TS 15224:2006. Medicīnas pakalpojumi. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Norādījumi EN ISO 9001:2000
lietošanai
89
5. J.Leilands. Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums. Latvijas Vēstnesis, 2009. 176 lpp.
6. Th. Foster. Managing Quality. New Yersey. Pearson Edu., 3 rd ed. 2007
7. D. H. Basterfield. Quality Control. Pearson Ed. New Jersey, 2004.520 p.
Further reading
1. David L.Goetsch, Stanley B.Davis. Toatal Quality Handbook. New Yersey.2001.278 p.
2. Th. Foster. Managing Quality An Integrative Approach. New Yersey. Pearson Edu., 2 rd ed. 2004. 520 p.
3, N. Slack, S. Chambers, R. Johnston, Operation Management. London – New York – Boston. Pearson Educ. 5th ed.
2007. p 88 – 118; p. 220 – 252
4. Kvalitātes sistēmu ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos. – Rīga, LZA, Sertifikācijas centrs. 2004
5. H. Neave, The Deming Dimensions. Tulk. krievu val.,-M.: Alpina, 2005.369 lpp.
Periodicals and other sources
1. A.Goldšteins, M.Krūze. Kvalitātes vadības metodoloģiju pielietojuma analīze. Rēzekne, RA izd., 2006., 270-278.lpp.
2. LR ekonomikas ministrija, Pētījums par Latvijas Kvalitātes nodrošināšanas politikas attīstības veicināšanu 2006., 89
lpp.
3. M. Borbale. Iekšējie auditi. Ž. Kvalitāte. – 2006. Nr.1 – 4. - 5. lpp.
4. Latvijas Kvalitātes asociācija: www.lka.lv
5. EFQM www.efqm.org
6. ASV kvalitātes asociācija www.asq.org
7.International Organization for Standardization www.iso.org
Course title
Research
Course code
Medi2036
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
14
Number of hours for seminars and
practical assignments
26
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Elita Rutka
Prerequisite knowledge
DatZ1083, Computer Science
Medi2049, Radiographic Science, Imaging I
Course abstract
The course aims to gain knowledge about the differences and similarities between the concepts of science and
research, the role of research and steps. Raise awareness of data collection, processing and analysis, to be able to use
their knowledge of research design.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to carry out the analysis of scientific literature and their
practical performance, managed by the research methods, will be able to apply the acquired theoretical and practical
knowledge of study and qualification in the production.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
The concept of science, science is all about. Qualifications framework for professionals L4, S2
Research Methods L2, S8
Research work L4, S8
Information Sources L2, S6
The practical part of research work L2, S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- individual work – 30%
- report - 20%
- exam (oral – 30%, written – 20%) - 50%
Compulsory reading
1. Lasmanis A. Māksla apstrādāt datus: pirmie soļi.-R.: P&K, 2003,32 lpp.
2. Polgar S., A. T. Shane. Introduction to Research in the Health Sciences : Churchill Livingstone; 4th edition, 2000,
328 pages
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. R. Raka, 2001
4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.- R.: RaKa, 2004
5. Lasmanis A. Faktoru analīze.- R.: Izglītības soļi, 2004
90
Further reading
1. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. R.: Izglītības
soļi,1999
Course title
Work Organization, Statistics and Numerical Methods
Course code
SDSK3031
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
30
Number of hours for seminars and
practical assignments
10
Independent study hours
40
Date of course confirmation
19.12.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Agnese Oliņa
Prerequisite knowledge
Medi2029, Quality Assurance and Quality Control in Radiology
Medi2036, Research
Course abstract
The course aims to acquaint students with the foundations of management theory, its use in work organization of
radiology assistants. Provide basic knowledge of statistics basic methodology and raise awareness on statistical
research methods and their use in radiology assistants and radiographer specialties.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students acquire skills to use statistical terminology and statistical analysis
of the parameters in radiology.
Course plan
1. Introduction to statistics L5
2. Descriptive statistics L3, S2
3. Correlation and Regression L3, S2
4. Professional use of statistics L3, S2
5. Basics on radiologist assistant's work organization. Organization's internal and external environment L1, S1
6. Public health care organization L2
7. Manager and management L2
8. Management theories, their applications, analysis L2
9. Management functions - planning, organizing, motivating, monitoring L1, S1
10. Decision-making process and methods L2
11. Care management principles L2
12. Radiologist assistant’s profession regulatory legal documents, laws and regulations L2
13. The creation of film archives, archive maintenance, information storage and type of procedures as required L2,
S2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- individual work – 50%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. R.: Zinātne. 2003.
Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. R/: RaKa2001
Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos R.: 1999
Marshall G. and Jonker L. An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide, Radiography 2010
Forands I. Vadītājs un vadīšana. R.: Kamene, 1999, 176 lpp
Further reading
1.
2.
3.
4.
5.
Škapars R. Mikroekonomika. R.: LU. 1998
Niedrītis J. Ē. Mārketings. R.: Biznesa Augstskola Turība, 2000, 238 lpp
Praude V., Beļčikovs J Menedžments. R.: Vaidelote, 1996, 184 lpp
Libermanis G. Īpašuma attiecības un uzņēmējdarbības formas. R.: Kamene, 1998, 132 lpp
Rūrāne M. Uzņēmējdarbības pamati R.: Turības Mācību Centrs, 1997, 184 lpp
Periodicals and other sources
91
1. Radiography
2. www.likumi.lv
Course title
Radiotherapy and Oncology I
Course code
Medi2051
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
23
Number of hours for seminars and practical
17
assignments
Independent study hours
40
Date of course confirmation
03.11.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Uldis Vikmanis
Gunta Purkalne
Prerequisite knowledge
Medi1044,
Medi1045,
Medi2030,
Medi2045,
Cell Biology and Biochemistry of Human
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Course abstract
The course aims to acquaint students with effects of ionizing radiation on molecules and cells, as well as the
relationship of these effects with the human body. Deepen their knowledge and understanding of the basic principles
of radiation therapy. Introduce to the radiation therapy equipment and the safe use of ionizing radiation in clinical
practice. Provide knowledge of the different radiotherapy equipment, radiotherapy planning, and dosimetry.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to understand and describe the effects of ionizing radiation in molecules,
cells, tissues, organs and organ systems, understand the risks of ionizing radiation, will be able to explain the process
of carcinogenesis and mutation formation. Students will know the basic principles of radiation therapy, radiation
therapy equipment and its use in clinical practice, subject to radiation protection principles.
Course plan
1. General information about radiation therapy L1
2. Tumor pathology TNM classification system L1, S1
3. The role of radiotherapy in the treatment of tumors L1, S1
4. Radiation biology L5
5. Radiation therapy equipment L2, S2
6. High energy and orthovolthage equipment L2, S2
7. Simulators and the computed tomography apparatus L2, S2
8. Brachytherapy principles L2, S2
9. Medical and physical planning of the irradiation L2, S2
10. Irradiation technique L2, S2
11. Radiotherapy effects on organs and systems L2, S2
12. Acute and chronic effects of radiation L1, S1
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- individual work – 50%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1. Basic Clinical Radiobiology by Albert Van der Kogel and Michael Jioner, 4th ed., Arnold 2009
2. Faiz M Khan The Physics of Radiation Therapy: Mechanisms, Diagnosis, and Management, Lippincott Williams &
Wilkins; 3 edition (2003)
3. Washington C.M., Leaver D.T. Principles and Practice of Radiation Therapy 3rd ed., A Mosby Title (2009)
4. Bentel G. Radiation Therapy Planning 2nd ed., McGraw-Hill Professional (1995)
5. Hansen E.K., Roach M. Handbook of Evidence-Based Radiation Oncology 2nd ed., Springer (2010)
6. Nias AHW. An introduction to radiobiology. Chichester: Wiley, 1998.
7. Hall EJ. Radiobiology for the radiologist. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
8. Baltiņas D. red. Klīniskā onkoloģija. R: Zvaigzne ABC, 1999.
9. Millers A., Rūse I. Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija. R: LU izdevn., 1995.
Further reading
92
R1. Rubin P., Williams J.P. Clinical Oncology: A Multidisciplinary Approach for Physicians and Students 8th ed., A
Saunders Title (2001)
2. Faithfull S., Wells M. Supportive Care in Radiotherapy, A Churchill Livingstone Title (2003)
3. Ellis H., Logan B.M., Dixon A.K. Human Sectional Anatomy: Pocket Atlas of Body Sections, CT and MRI Images 2nd
ed., Arnold (2001)
4. Casciato D.A., Territo M.C. Manual of Clinical Oncology 6th ed., Lippincott Williams & Wilkins (2008)
5. Bortfeld T., Schmidt-Ullrich R., De Neve R., Wazer D.E. Image-Guided IMRT, Springer (2005)
Periodicals and other sources
1. International Journal of Radiation Biology
2. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Course title
Radiotherapy and Oncology II
Course code
Medi3045
Credit points
4
ECTS creditpoints
6
Total Contact Hours
80
Number of hours for lectures
57
Number of hours for seminars and practical
23
assignments
Independent study hours
80
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Uldis Vikmanis
Gunta Purkalne
Prerequisite knowledge
Medi1044,
Medi1045,
Medi2030,
Medi2045,
Medi2051,
Cell Biology and Biochemistry of Human
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Radiotherapy and Oncology I
Course abstract
Study course aims to deepen students' knowledge and understanding of the basic principles of radiation therapy, to
introduce with the technology / techniques applied in radiation therapy, including the calculation and irradiation dose
verification methods. Learn the principles of radiation therapy planning and imaging techniques, including methods
that help to reduce patient dose. The course focuses on various types of irradiation, as well as provides knowledge
about radiation therapy technologies / techniques and the associated irradiation. Acquaint with the preparation of
radiation therapy patients and radiation therapy treatment procedures. Various oncological diseases: breast cancer,
prostate, bladder cancer, throat, nose, lung cancer, CNS - symptoms, diagnosis, histology, proliferation, tumor
classification, therapy, radiation therapy side effects and projections. Acquire theoretical and practical knowledge
about practice and scope of radiology assistant and radiographer practicing in radiation therapy. Encourage
awareness and responsibility for the radiation therapy patient education and the importance of patient involvement
in care.
Learning outcomes
Upon course completion students will be able to make radiation dose estimates and the irradiation of verification, as
well as radiation therapy planning, know the oncological diseases and radiation therapy options. Students will be
able to apply the learning in teaching and patient involvement in care during radiotherapy, recognize and limit
potential side effects of radiotherapy.
Course plan
1. Radiotherapy equipment and the safe use of ionizing radiation in clinical practice L3
2.Biological basis of tumor exposure L4, S1
3.Radiotherapy planning and imaging L2, S2
4.Non-homogeneity L2, S1
5.Immobilization procedure L2, S1
6.Anatomy and technology relationship L2, S1
7.Malignant diseases symptoms L2
8. Irradiation Plan Preparation L2, S3
9.Brain tumors L2
10. Epipharynx, oropharynx and larynx cancer L2
11.Lung tumors L2
12. Breast cancer L2
13. Esophageal cancers L2
14. Testicular cancer L2
93
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Prostate cancers L2
Uterine tumors L2
Bladder tumors L2
Hodgkin's disease L2
Irradiation regimes L2, S1
Quality management in radiation therapy from the point of view of radiology assistant L1, S1
Radiotherapy history in Latvia. Radiation therapy technologies approved in Latvia L2
Patient pathway: diagnosis → radiotherapy L2, S2
Aspects to take into account in the care of oncology patient L2, S1
Preparation of the patient for radiation therapy L1, S1
Radiology assistant’s and radiographer’s role in radiotherapy patient care L1, S1
General radiotherapy side effects L1, S1
Radiotherapy induced skin reactions L1, S1
Patient care problems in irradiation of the head, neck, and CNS tumors L1, S1
Patient care problems in irradiation of the chest, lung and breast tumors L1, S1
Patient care problems in irradiation of the abdominal and pelvic tumors L1, S1
Radiation therapy in pediatric oncology L1, S1
Radiotherapy of non-oncological diseases L1, S1
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 4 tests – 20%
- individual work – 30%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1. Baltiņa D. Ko derētu zināt par vēzi.- Rīga: Zinātne, 2000. – 65.-86.lpp
2. Kalnciema E. Onkoloģija māsām. – Rīga : SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 2002.- 159 lpp.
3. Kazaks J. Staru terapijas galvenie principi un metodes// Ķirurģija. prof. Gardovska red.. – Rīga: LMA/RSU, LĶA,
2001. – 612.- 621.lpp.
4. Klīniskā onkoloģija, aut. kol. D.Baltiņas red. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. –73.–84.; 125.-127.lpp.
5. Plāte S. Dzīves kvalitāte – viens no būtiskākajiem terapijas efektivitātes rādītājiem//ACTA Oncologica Latviensia.
– Rīga: Zinātne, 2002.Nr 1, 6. sēj.
6. Staru terapijas izraisītās komplikācijas ādā un to ārstēšanas iespējas// Latvijas Ārstu žurnāls – 2000. – Nr.5 –
43.-45.lpp.
7. Faithfull S., Wells M. Supportive Care in Radiotherapy, A Churchill Livingstone Title (2003)
8. Key topics in Oncology/ ed. by Selby P.J. –UK, Trowbridge : BIOS Scientific Publishers Ltd., 1998.-278 pp
Further reading
1. Capra L.G. The Care of the Cancer Patient.- London: William Heinemann Medical books Ltd., 1972 – 451 pp.
2. Clinical Oncology/ ed. by Lenhard R.E., Osteen R.T., Gansler T.-USA, Atlanta, Georgia: American Cancer Society,
2001- 919p.
3. Manual for Radiation Oncology Nursing Practice and Education. Oncology Nursing Society -Pitsburg (PA) – 1998.79 pp.
4. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata/tulkojums no angļu valodas – Rīga: Jumava, 2001. – 1415 lpp.
5. Лучевая терапия в лечении рака: Практическое руководство/ перевод Щербенко О.И. - Москва: Медицина,
2000. – 250 стр.
6. Практическая онкология: избранные лекциипод ред. Тюляндина С.А. и Моисеенко В.М. – Санкт-Петербург:
Центр ТОММ, 2004 – 784 стр.
7. Washington C.M., Leaver D.T. Principles and Practice of Radiation Therapy 3rd ed., A Mosby Title (2009)
8. Bentel G. Radiation Therapy Planning 2nd ed., McGraw-Hill Professional (1995)
9. Hansen E.K., Roach M. Handbook of Evidence-Based Radiation Oncology 2nd ed., Springer (2010)
10. Rubin P., Williams J.P. Clinical Oncology: A Multidisciplinary Approach for Physicians and Students 8th ed., A
Saunders Title (2001)
11. Faiz M Khan The Physics of Radiation Therapy: Mechanisms, Diagnosis, and Management, Lippincott Williams &
Wilkins; 3 edition (2003)
12. Casciato D.A., Territo M.C. Manual of Clinical Oncology 6th ed., Lippincott Williams & Wilkins (2008)
13. Bortfeld T., Schmidt-Ullrich R., De Neve R., Wazer D.E. Image-Guided IMRT, Springer (2005)
Periodicals and other sources
1. International Journal of Radiation Biology
2. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Course title
Radiology Techniques I
Course code
Medi4064
Credit points
8
ECTS creditpoints
12
Total Contact Hours
128
Number of hours for lectures
64
Number of hours for seminars and
practical assignments
64
Independent study hours
192
94
Date of course confirmation
13.09.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi1045,
Medi2030,
Medi2045,
Medi3040,
Medi3044,
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Radiological Anatomy II
Introduction to Radiological Methods
Course abstract
The course aims to provide in-depth knowledge and understanding of computed tomography, theoretical knowledge of
the CT technical parameters and image processing programs, algorithms, and radiation safety; to provide theoretical
knowledge and practical skills in functions and clinical applications of equipment, to understand the role of CT imaging;
to further our theoretical and practical skills in application of contrast medium. Students acquire an in-depth
understanding of the use of ionizing radiation and responsibility for it.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students are able to use computed tomography equipment, installation,
technical parameters and image processing programs in accordance with the procedure descriptions. Students are able
to communicate with patients, preparing them for the procedure and providing patient with all the necessary
information in accordance with radiation safety laws and regulations, and the ability to make the necessary contrast
administration estimates for the patient in accordance with the procedures indicated. Students are able to make the
resulting image post-processing and initial interpretation of the clinical condition assessment, as well as image
retention, storage.
Course plan
1.CT Historical Review. Technical parameters - detection systems, image reconstruction L4
2. Technical parameters - voltage during the examination L2
3. Technical parameters - the current intensity during the examination L2
4. Technical parameters - Z axis, thickness, rotation step L2
5. Technical parameters - image processing filters L2, P2
6. CT examination protocols, standards and image post-processing L6, P16
7. Image artefacts L4, P8
8. Computed tomography of head, chest, abdominal cavity and retroperitoneal space, pelvis, spine, skeleton without
technical specifications and image processing protocols for contrast media, performed for different patient age groups
and at different pathological changes L10, P8
9. Computed tomography of brain, heart and blood vessels in abdominal organs, soft tissue examinations using the
technical characteristics and imaging protocols for contrast media, performed for different patient age groups and at
different pathological changes L8, P8
10. Special dynamic tests, angiography. Brain, heart, kidney and peripheral vascular contrast examinations L6, P6
11. Osteodensitometry, its physical and mathematical reasoning L4, P6
12. MPR, 3D surface and volume reconstruction L2, P2
13. Quality assurance, quality criteria L4, P4
14. Image print technologies L2, P2
15. DICOM standard, DICOM Print, Store, Retrieve, a standard assembly impact on the functionality of the image chain
L2, P2
16. Recent developments in computed tomography L2
17. Final test 2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 interval tests – 10%
- practical work – 50%
- exam (written) - 40%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Webb R, Brabt W & Helms C (2005) Fundamentals of Body CT , 3rd edition, Saunders Co
Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, 5th Edition (2008) A textbook of Medical Imaging, Churchill Livingstone
Meores B & Watkinson S (1987) Practical Quide to Quality Assurance in Medical Imaging, Wilay
Laudicina P (1989) Applied Pathology for Radiographers, Saunders
Ellis & Whittington D (1993) Quality Assurance in Health Care, Hodder Arnold
Nemiro J., Amoliņš A., Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983
Further reading
1. Weir J. and Abrahams P.H. (2003), Imaging Atlas of Human Anatomy (3rd edition), Mosby
2. Seeram E., Computed Tomography – Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control, 2nd ed.
Philadelphia, W.B.Saunders, 2009
3. Burns N & Grove S (2008) The Practice of Nursing Reserch: Appraisal, Synthesis, And Generation Of Evidence,
Elsevier Science Health Science Div.
95
4. Culmer P (1995) Chesney’s Care of Patient in Diagnostic Radiography Blackwell Science
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
European Journal of Radiology
Radiology
Radiography
www.medcyclopaedia.com
Course title
Radiology Techniques II
Course code
Medi4065
Credit points
6
ECTS creditpoints
9
Total Contact Hours
96
Number of hours for lectures
38
Number of hours for seminars and practical
assignments
58
Independent study hours
144
Date of course confirmation
13.09.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Prerequisite knowledge
Medi1045,
Medi2030,
Medi2045,
Medi3040,
Medi3044,
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Radiological Anatomy II
Introduction to Radiological Methods
Course abstract
The course objective is to develop students' understanding of MR physics grounds, imaging principles, the basic
physics terms. Students learn the principles of MRI investigations, security provisions, image artifacts and their
prevention, as well as the MR investigation indications, contraindications, MR spectroscopy and MR contrast
agents.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students are able to use MRI apparatus according to the MRI procedure,
and are familiar with the safety measures and possible contraindications. Students are able to communicate with
patients, preparing them for the intended MR procedures and providing all necessary patient information in
accordance with laws and regulations, and the ability to make the necessary contrast media administration
estimates for the patient in accordance with the procedures indicated. Students are able to make the resulting
image post-processing and initial interpretation of the clinical condition assessment, as well as image retention,
storage.
Course plan
1. Magnetism and electricity L2
2. Frequency, phase, amplitude L2
3. Magnetic Resonance Basics L4
4. MR scanners L4, P8
5. Basic investigation sequences, relaxation time L4, P10
6. MR spectroscopy L6
7. MR imaging basics L6, P18
8. Image data transformation L2, P2
9. MR image analysis, artifacts L4, P20
10. MR contrast media L2
11. Final test L2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 interval tests – 10%
- practical work – 50%
- exam (written) - 40%
Compulsory reading
1. Peter A. Rinck Magnetic Resonance in Medicine. 4th, Completely Revised Edition, Blackwell, 2001
2. Magnetic Resonance Imaging by Stark and Bradley, second edition (Artifacts, Basics, Contrast Agents,
Instrumentation, Pulse Sequences, Spectroscopy), C.V. Mosby, 1999
3. Magnetic resonance imaging artifacts: Mechanism and clinical significance by Pusey et al. Radiographics,
September, 1986 (Artifacts) PMID: 3685515
4. Clinical Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy by Andrew et al. (Basics, Spectroscopy), John Wiley &
Sons, 1990
5. The Essential Physics of Medical Imaging by Bushberg et al. (Basics), Williams & Wilkins, 2001
96
6. Safety Considerations in MR Imaging by Kanal et al. Radiology 176:593-606, 1990 (Safety), PMID: 2202008
Further reading
1. MRI in Practice, 3rd ed by Westbrook et al., Oxford, Blackwell Science, 2005
2. Christensen's Physics of Diagnostic Radiology, fourth edition (Basics), LWW, 1990
3. Abdominal Magnetic Resonance Imaging by Ros and Bidgood (Contrast Agents, Instrumentation and RF Coils),
Mosby, 1993
4. Fast-Scan Magnetic Resonance Principles and Applications by Felix Wehrli (Pulse Sequences), Medical Physics,
Volume 18, Issue 4, July 1991, pp.833-834
5. Dynamic magnetic resonance imaging of human brain activity during primary sensory stimulation by Kwong et
al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, June 1992 (Functional Brain Imaging)
6. Questions and Answers in Magnetic Resonance Imaging by Elster (Artifacts, Basics, Magnetization Transfer,
Safety), Mosby, 2000
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
European Journal of Radiology
Radiology
Radiography
www.medcyclopaedia.com
Course title
Radiology Techniques III
Course code
Medi4068
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
32
Number of hours for lectures
12
Number of hours for seminars and practical
assignments
20
Independent study hours
48
Date of course confirmation
13.09.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Prerequisite knowledge
Medi1045,
Medi2030,
Medi2045,
Medi3040,
Medi3044,
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Radiological Anatomy II
Introduction to Radiological Methods
Course abstract
The course aims to help students understand the physical foundations of ultrasound techniques, imaging and
optimization principles, anatomical features of organs investigation and possible pathology, as well as provide
insights into interventional ultrasonography. The course content covers all the possible anatomical structures for
the investigation technique and enables students to use ultrasound techniques in professional work of
radiographer.
Learning outcomes
Students are able to use the ultrasonographic equipment in accordance to description of the procedures and adapt
it for each procedure, are capable of resulting image post-processing and initial interpretation of the clinical
condition assessment, as well as image retention, storage, transfer and archiving in accordance with the
procedures for handling images.
Course plan
1. Physical fundamentals of ultrasound techniques L1, S2
2. Gallbladder US investigation S2
3. Liver parenchyma US investigation L1, S2
4. Bile duct US investigation S2
5. Pancreatic US investigation L1, S2
6. Spleen US investigation L1, S1
7. Renal US investigation L1, S2
8. Bladder US investigation L1
9. General abdominal US investigation L1, S2
10. Acute appendicitis US diagnostics L1, S1
11. US investigation of neck structures L1, S1
12. US evaluation of pleural space L1
13. US evaluation of pregnancy L1, S3
14. Insight into the interventional ultrasonography L1
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
97
- 2 interval tests – 10%
- practical work – 50%
- exam (written) - 40%
Compulsory reading
1. Gibbs V, Cole D and Sassano A (2009) Ultrasound Physics and Technology: How, Why and When Churchill
Livingstone
2. Sanders RC. Clinical Sonography: a practical guide. LW&W, 2007
3. Bates J (ed) (2006) Practical Gynaecological Ultrasound, 2nd Ed Greenwich Medical Media Ltd
4. Thrush & Hartshorne (2005) Peripheral Vascular Ultrasound – how, why and when Churchill Livingstone
5. Dixon A.M. Breast Ultrasound - Churcill Livingstone Elsevier, 2007 - 282 p.: ill. ISBN 0443100764
6. Physics in Medical Ultrasound II / The Institute of physical sciences in medicine ; Ed. by D.H.Evans and
K.Martin. - York YO1 1QU : The Institute of Physical Sciences in Medicine, 1988. - 156 p. : ill. - Bibliogr. at the end
of the chap. ISBN 0904181545
Further reading
1. Peters Bruce E. Diagnostic medical ultrasound : 950 multiple-choice questions with referenced, explanatory
answers : Examination review / B.E.Peters, G.P.Kocheril. - 2nd ed. - New York, NY : Medical Examination
Publishing Company, 1989. - i-xi, 406 p. ISBN 0-444-01334-2
2. Tempkin Betty Bates. Ultrasound scanning : principles and protocols / Betty Bates Tempkin. - 2nd ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1999. - xx, 475 lpp. : il. - Priekšm. rād.: 467.-475.lpp. ISBN 0721668798
Periodicals and other sources
1. Radiography – žurnāls radiogrāferiem
2. http://www.aium.org/
Course title
Radiography of Systems I
Course code
Medi2054
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
22
Number of hours for seminars and practical
assignments
18
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi1045,
Medi1047,
Medi2030,
Medi2045,
Anatomy and Physiology I
Radiography and Ethics
Anatomy and Physiology II
Radiological Anatomy I
Course abstract
Provide a basic understanding of positioning learning and understanding of human organs and systems x-ray
anatomy. Acquire theoretical and practical knowledge of topographical radiographic anatomy in relation to
physiology and pathology. Acquire theoretical knowledge and practical skills in examining techniques and
imaging contrast agents and drug-use application, using various methods of investigation and equipment.
Acquire theoretical knowledge of the apparatus of technical operations, technical characteristics, and their
relationship to the image formation, quality and quality control. Understand the role of immunology in imaging
techniques. Acquire in depth understanding of the use of ionizing radiation in diagnosis and patient care in
radiology.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course students will be able to qualify and recognize changes in radiograph,
understand and be able to decide on additional projection pursuit, appreciate high-quality X-ray, CT and MR
examination, the importance and validity of the examination need to be able to read normal brain and spine
radiograph, and CT, MR imaging.
Course plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Introduction to Neuroradiology L1
X-ray, CT and MRI normal anatomy of head L2, P2
X-ray, CT and MR normal anatomy of the spine L2, P2
X-ray, CT and MRI of soft tissue normal anatomy L1, P1
Head trauma L1, P1
Spinal trauma L1, P1
Brain and spinal tumors L1, P2
Brain and spinal cord inflammation L1, P1
98
9. Brain and spinal cord ischemia L1
10. Spinal degenerative changes P1
11. Neck’s soft tissue, orbital, sinus diseases L1
12. Vascular radiology. Introduction to interventional radiologyL 1
13. Patient and room preparation for examination L1
14. The role of normal anatomical knowledge in carrying out invasive procedures L1
15. Arterial vascular examinations L1, P1
16. Examination of large blood vessels L1, P1
17. Examination of brachiocephal blood vessels L1, P1
18. Vein-investigation - flebography L1, P1
19.Examination of lymphatic paths – lymphography L1, P1
20.Specialized invasive tests L1, P1
21. Emergency invasive X-ray diagnostics L1, P1
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- test – 10%
- practical work – 50%
- exam (written) - 40%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Neuroradiology Companion-Mauricio Castillo, Lippincott-Raven, 1999
Diagnostic Imaging Head-Osborn,Amirsys, 2004-2006
Diagnostic Imaging Head and Neck-Harnsberger, Amirsys,2004-2006
Diagnostic Imaging Spine-Ross, Amirsys, 2004-2006
Diagnostic and surgical Imaging Anatomy- Amirsys, 2004-2006
Further reading
1. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija.-R.:Zvaigzne,1995
2. Leja, E.Pevznere Speciālā klīniskā pataloģiskāfizioloģija R.: Zvaigzne,1987
Periodicals and other sources
1. Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Course title
Radiology Techniques II
Course code
Medi2055
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
22
Number of hours for seminars and practical
assignments
18
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi2054, Radiography of Systems I
Course abstract
The course objective is to develop students' understanding of MR physics grounds, imaging principles, the basic
physics terms. Students learn the principles of MRI investigations, security provisions, image artifacts and their
prevention, as well as the MR investigation indications, contraindications, MR spectroscopy and MR contrast
agents.
Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students are able to use MRI apparatus according to the MRI procedure,
and are familiar with the safety measures and possible contraindications. Students are able to communicate with
patients, preparing them for the intended MR procedures and providing all necessary patient information in
accordance with laws and regulations, and the ability to make the necessary contrast media administration
estimates for the patient in accordance with the procedures indicated. Students are able to make the resulting
image post-processing and initial interpretation of the clinical condition assessment, as well as image retention,
storage.
Course plan
1. Thoracic radiology. Pulmonary edema L2
99
2. Bronchitis - etiology and pathogenesis L1, P1
3. Pleuritis - Etiology and Pathogenesis L1, P1
4. Pneumothorax L1, P1
5. Mediastinum L2, P2
6. Heart L1, P1
7. Chest trauma L2, P2
8. Abdominal radiology. Changes in the colon L2, P2
9. Accident and emergency X-ray diagnosis of pathological cases L1, P1
10. Changes in the kidney L2, P2
11. Bladder L1, P1
12. Liver, gall bladder and pancreas L3, P1
13. Tubal and uterine pathology L1, P1
14. Abdominal trauma L2, P2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- 2 tests – 20%
- practical work – 30%
- exam (written) - 50%
Compulsory reading
1.
2.
3.
4.
5.
Winer-Muran Stern Diagnostic Imaging-Chest Amirsys Inc.2006
Diagnostic Imaging Head-Osborn,Amirsys, 2004-2006
Diagnostic Imaging Head and Neck-Harnsberger, Amirsys,2004-2006
Diagnostic Imaging Spine-Ross, Amirsys, 2004-2006
Diagnostic and surgical Imaging Anatomy- Amirsys, 2004-2006
Further reading
1. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija.-R.:Zvaigzne,1995
2. Leja, E.Pevznere Speciālā klīniskā pataloģiskāfizioloģija R.: Zvaigzne,1987
Periodicals and other sources
1. Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Course title
Pediatric Radiography
Course code
Medi2056
Credit points
2
ECTS creditpoints
3
Total Contact Hours
40
Number of hours for lectures
20
Number of hours for seminars and practical
assignments
20
Independent study hours
40
Date of course confirmation
28.10.2011
Responsible Unit
Faculty of Medicine
Course developers
Kārlis Kupčs
Prerequisite knowledge
Medi1045, Anatomy and Physiology I
Medi2030, Anatomy and Physiology II
Medi2045, Radiological Anatomy I
Course abstract
Provide a basic knowledge and understanding pediatric x-ray anatomy of human organs and systems. Acquire
theoretical knowledge of topographical x-ray anatomy in relation to child physiology and pathology. Acquire
theoretical knowledge and practical skills in imaging techniques and contrast media examinations and medicines in
use for pediatric patients. Understand the role of immunology in imaging techniques. Provide theoretical
knowledge and practical skills for protection against ionizing radiation in pediatric patients. Raise awareness on the
use of ionizing radiation.
Learning outcomes
Upon successful course completion students will understand pediatric x-ray anatomy of human organs and
systems, will be able to link information obtained by radiograph with the child's physiology and pathology, and
apply knowledge of radiological protection in pediatric patients.
Course plan
1. Psychological and physical aspects of child radiography. X-rays of children L2, P2
100
2. Psychological and physical aspects of child ultrasonography L3, P3
3. Psychological and physical aspects of children computed tomography L3, P3
4. Psychological and physical aspects of children's magnetic resonance L3, P3
5. Human development. Antenatal, perinatal development, diagnostic options. Organ development, developmental
abnormalities L3, P3
6. Radiation safety and protection in pediatric patients L2, P2
7. Pediatric oncology L2, P2
8. Quality criteria of hardware applied in pediatric practice L2, P2
Requirements for awarding credit points
The course's final assessment consists of:
- tests – 10%
- practical work – 50%
- exam (written) - 40%
Compulsory reading
1. Armstrong P &Waster M (1998) Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell
2. Ballingper P (1999) Mreillš Atlas of Radiographic Positioning and Radiologica Procedures 9th edition, Edition
Mosby
3. Gullinan A&Gullinan J (1994) Producing Quality Radiographs, Lippincott Co
4. Webb R; Brabt W& HelmsC (1998) Fundamentals of Body CT , 2nd editions Saunders Co
5. Catherine Westbrook Handbook of MRI Technique; Wiley-Blackwell; 3 edition; 2008
6. Stevens A (2001) Quality Managment for Radiographic McGraw- Hill
7. Torsten Moeller, Emil Reif, Dietrich Herrmann MRI Parameters and Positioning; Georg Thieme Verlag; 1 edition;
2002
8. Ultrasound, Thieme Clinical Companions, Thieme; 1st edition, 2007, 484 p.
Further reading
1. B. Block. Color Atlas of Ultrasound Anatomy, Thieme; 1 edition, 2004, 282 p.
2. M. Hofer. Ultrasound Teaching Manual, Thieme; 2nd edition, 2005), 120 p.
3. Weir J& Abrahams P An Imaging Atlas of Human Anatomy, Mosby Year Book Inc, 2003, 224 p.
4. Ellis&Whittington D (1993) Quality Assurance in Health Care
5. C. Henningsen. Clinical Guide to Ultrasonography, Mosby; 1st edition, 2004, 608 p.
6. . Stocksley. Abdominal Ultrasound, Greenwich Medical Media; 1st edition, 2001, 298 p.
7. Early P J & Sodee D B (1995) Principles and Practice of Nuclear Medicine 2nd edition Mosby
8. Armstrong P &Waster M. Diagnostic Imaging 4th edition, Blackwell, 1998
9. Nemiro J., Amoliņš A.,Medicīniskā Rentgenoloģija – Rīga, Zvaigzne, 1983
10. Elnlich AR (1993) Patient Care in Radiography 5 th edition Mosby
Periodicals and other sources
1.
2.
3.
4.
Radioloģijas enciklopēdija www.medcyclopaedia.com
Radiogrāfijas enciklopēdija www.wikiradiography.com
Radiography
European Journal of Radiology
101
Annex 2
Information on academic staff involved in
study programme implementation
102
The list of academic staff
103
The list of academic staff (in alphabetic order)
Nr
Name
Surname
Degree
Position
Status in
UL
Elected
UL
Main place of
employment
UL
Tutored course
in programme
Anatomy
and
physiology
1
Juris
Imants
Aivars
Dr.h. biol.
professor
2
Ruta
Akermane
M. ped.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
Basics
psychology
pedagogy
3
Ainārs
Bajinskis
M. mech.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
Stockholm
University
Biomechanics of
injury
Radiotherapy and
oncology
(Radiobiology)
4
Evija
Bladiko
M. health sc.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
RECUH
Oncology
centre
Radiotherapy and
oncology
Methodology in
Radiotherapy
5
Māra
Briņķe
Philolog
lecturer
Māra
Epermane
Physician’s
degree
lecturer
P.Stradins
Medical
College of UL
RECUH
Centre of
Diagnostic
Radiology
Latin terminology
6
Intent to
Contract
with UL
Intent to
Contract
with UL
7
Ilga
Eriņa
lecturer
Jurijs
Dehtjars
Intent to
Contract
with UL
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
RTU
Anatomy
Physiology
8
Physician’s
degree
M. ped.
Dr.h.phys.
9
Uga
Dumpis
Dr. med.
assoc.
prof.
UL
UL
General medicine,
infectious
diseases
10
Lelde
Jurkāne
M. health sc.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
Radiotherapy and
oncology
11
Māra
Kalniņa
Dr. med.
assoc.
prof.
UL
P.Stradins
CUH
Oncology
centre
UL
12
Ruta
Kārklīte
lecturer
13
Uldis
Kažajevs
Intent to
Contract
with UL
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
P.Stradins
Medical
College of UL
Physician’s
degree
professor
lecturer
104
of
and
Work
organization,
statistics
and
numerical
methods
Quality systems in
health care
Introduction
to
radiological
methods
Radiology
techniques I (CT)
and
Radiation Physics
Medical
equipment
in
radiology,
radiation
protection
and
dosimetry
Cell biology and
biochemistry
Cell biology and
biochemistry
Immunopathology
and radiological
pharmacology
Contrast media in
radiology
14
Vija
Kluša
Dr.h.med.
professor
UL
UL
Immunopathology
and radiological
pharmacology
Basic
pathophysiology
and
pharmacology
15
Gundega
Knipše
Dr. med.
professor
UL
UL
Anatomy
and
Physiology
Radiological
anatomy
16
Aelita
Koha
M. ped
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
General medicine
Standards
of
procedures’
technique
17
Dainis
Krieviņš
Dr. med.
assoc.
prof.
UL
UL
Emergency and
disaster medicine
18
Kārlis
Kupčs
Dr. med.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
CUH
Institute
Diagnostic
Radiology
Radiographic
science, imaging
Introduction
to
radiological
methods
Radiology
techniques
Cardiovascular
system
Intent to
Contract
with UL
Intent to
Contract
with UL
English
terminology
of
19
Maija
Kurmiņa
M. paed
lecturer
20
Aiga
Lasmane
M. health sc.
lecturer
21
Pēteris
Līkums
Physician’s
degree
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
P.Stradins
CUH
Oncology
centre
Traumathology
and orthopedy
hospital
22
Jurijs
Markovs
Dr.h.med.
professor
UL
UL
Cell biology and
genetics
23
Māris
Mihelsons
Dr.med.
professor
UL
UL
General medicine
24
Agnese
Oliņa
M.oec.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
Computer science
Work
organization,
statistics
and
numerical
methods
25
Līga
Plakane
Dr. biol.
docent
UL
UL
Anatomy
Physiology
26
Gunta
Purkalne
Dr. med.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
Radiotherapy and
oncology
27
Jolanta
Purviņa
Physician’s
degree
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
CUH
Oncology
centre
P.Stradins
CUH
Institute
Diagnostic
Radiology
P.Stradins
CUH
28
Maija
Radziņa
Physician’s
degree
lecturer
105
Intent to
Contract
of
Radiotherapy and
oncology
Musculoskeletal
radiography,
projection lesson
and
Radiographic
science, imaging
Neuroradiology
Radiological
with UL
29
Maija
Ratniece
Physician’s
degree
lecturer
Intent to
Contract
with UL
Institute
Diagnostic
Radiology
P.Stradins
CUH
Institute
Diagnostic
Radiology
of
anatomy
of
Immunopathology
and radiological
pharmacology
Radiological
anatomy
30
Elita
Rutka
M. ped.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
Musculoskeletal
radiography,
projection lesson
Patient care in
Radiography
Research
Radiography and
ethics
Quality systems in
health care
31
Antra
Sakne
Dr. oec.
docent
UL
UL
Business Basics
Record-keeping
and
Correspondence
32
Ilze
Sedleniece
Physician’s
degree
M. biol.
lecturer
Intent to
Contract
with UL
33
Nikolajs
Sjakste
Dr.h. biol.
professor
UL
RACUH
Centre
Diagnostic
Radiology
UL
34
Šimons
Svirskis
Dr. med.
assoc.
prof.
UL
UL
35
Jānis
Šavlovskis
Physician’s
degree
lecturer
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
CUH
Institute
Diagnostic
Radiology
Childrens’
CUH
36
Ojārs
Šmitiņš
Physician’s
degree
lecturer
37
Inga
ŠtrausePatmanatane
M. law
lecturer
38
Ļubova
Šuvalova
M. med.
phys.
lecturer
39
Immanuels
Taivans
Dr.habil.med.
40
Uldis
Vikmanis
41
Maija
Zute
Intent to
Contract
with UL
Intent to
Contract
with UL
of
Radiology
techniques
US
Cell biology and
biochemistry
Basic
pathophysiology
and
pharmacology
of
Radiological
anatomy
Pediatric
radiography
P.Stradins
Medical
College of UL
Business Basics
Record-keeping
and
Correspondence
Intent to
Contract
with UL
P.Stradins
Medical
College of UL
Quality assurance
and
quality
control
in
radiography
professor
UL
UL
Basic
pathophysiology
and
pharmacology
Immunopathology
and radiological
pharmacology
Dr.habil.med.
professor
UL
UL
Radiotherapy and
oncology
M. health sc.
lecturer
Intent to
Contract
P.Stradins
Medical
Emergency and
disaster medicine
106
42
Ligita
Zvaigzne
Physician’s
degree
lecturer
43
Irēna
Žogla
Dr.
Habil.paed.
Professor
107
with UL
Intent to
Contract
with UL
College of UL
P.Stradins
CUH
Institute
of
Diagnostic
Radiology
UL
UL
Radiology
techniques (MR)
Radiography of
systems
Radiographic
science, imaging
Basics
psychology
pedagogy
of
and
CV of academic staff
108
ACADEMIC STAFF CV
Juris Imants Aivars
span of life and work
(curriculum vitae)
Data of birth
Education:
1958 -1964
1966 - 1969
1941.
Studies at the Riga Medical Institute
Residency studies at the State University in Leningrad (St.Peterburg)
Academic titles and scientific degrees
1969.
Candidate of Biological Sciences
1976.
Associate professor
1986
Doctor of Biology
1987
Professor
1992
Habil. Doctor of Biology
1992
Professor at the University of Latvia
Employment
1969 - 1975
1976 - 1985
Since 1986
Since 1992
Assistant
Associate professor
Head of Department of Human and Animal Physiology
Professor at the University of Latvia
Scientific Publications and Teaching Aids of last years:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V.Veliks, B.Ceihnere, I.Svikis, J.Aivars Static magnetic field influence on the rat brain
function detected by heart rate monitoring. Bioelectromagnetics, 2004, vol. 25, N 3, pp. 211 –
215.
Tretjakovs P., Jurka A., Stifts A., Ivanova P., Krievins D., Jansone A., Aivars J.I., Pirags V.
2006. The Effect of Serotonin 5-HT2 Receptor Inhibitor on Vasomotor Responses. Vascular
Disease Prevention, 3(4): 297-304.
V. Veliks, P. Gustsons, G. Praulīte, J. Aivars, I. Birznieks, Š. Svirskis Changes of monoamine
concentratin iin rat brain under the influence of static magnetic field. Proceeding of the Latvian
Academy of Sciences, Section B, 2006; 60(1): 40–44.
Plakane L., Aivars J.I., Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. 2006. Oxygen
uptake efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. Proceeding of the Latvian
Academy of Sciences, Section B. Vol. 60, No. 5/6 (646/547), 170 - 175.
Aivars J. I., Plakane L., Sīpols J. 2006. Blood glucose level in endurance-trained climbers at
high altitude. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B. Vol. 60, No. 5/6
(646/547), 166 - 169.
Tretjakovs P., Aivars J., Latkovskis G., Līcis N. Interleukin-6 gene promoter – 174G/C
polymorphism and insulin resistance: a pilot study. Clin Chem Lab Medic, 2007, vol. 45, Nr 9,
pp. 1145 – 1148.
P.Tretjakovs, J.Aivars, A.Jurka, I. Bormane, V.Pirags Endothelin-1 TNF-alpha and vasomotor
dysfunction in metabolic syndrome patients with insuline resistance. J Clin Lipidology, 2008,
vol.2, Nr 55, pp. 102 – 103.
P.Tretjakovs, A. Jurka, I. Bormane, V. Mackevics, I, Mikelsone, L. Balode, D. Reimane, I.
Stukane, G. Bahs, J.I. Aivars, V. Pirags Relation of inflammatory chemokines to insulin
resistance and hipoadiponectinemia in coronary artery disease patients. Eur J Intern Med, 2009,
vol. 20, pp. 712 – 717.
109
9.
Marcinkevics Z., Greve M., Aivars J.I., Erts R., Zehtabi A.H. Relationship between arterial
pressure and pulce wave velocity using photoplethysmography during post-exercise recovery
period. Sc Papers Univ Latv, 2009, 753: 59 – 68.
10.
Marcinkevics Z., Kusnere S., Aivars J.I., Rubins U., Zehtabi A.H. The shape and dimensions
of photoplethismographic pulse waves: a measurement repeatability study. Sc Papers Univ
Latv, 2009, 753: 99 – 106.
Ozolina-Moll L., Aivars J.I., Volceka K., Strode A., Rumaka M., Kaminska I., AberbergaAugskalne L. Explicit risk factors in Latvian young adults with increased body mass index and
body fat percentage, Proceedings of 1st International Diabetes and Obesity Forum, Athens,
2010, pp.121-124.
Tretjakovs P., Jurka A., Bormane I., Mikelsone I., Reihmane D., Balode L., Aivars J. I.,
Stukena I., Bahs G., Lejnieks A. Alterations of tumor necrosis factor-alfa, endothelin-1 and
vasomotor activity in patients with insulin resistance. Scientific papers RSU, 2010, pp. 27 – 34.
11.
12.
13.
14.
15.
Strode A., Ozoliņa-Moll L., Aivars J.I. 2010. Somatotipisko īpatnību izvērtējums Latvijas
Universitātes studējošajiem jauniešiem laika periodā no 2007 g. līdz 2009.gadam. Scientiaa et
adulescentiae, 2010, 48.-51. lpp.
Volčeka K., Ozoliņa-Moll L., Aivars J.I. Ķermeņa masas un relatīvā tauku daudzuma
izvērtējums Latvijas Universitātes studējošajiem jauniešiem laika periodā no 2007 g. līdz
2009.gadam. Scientiaa et adulescentiae, 2010, 52.-55. lpp.
Āboliņš A., Plakane L., Aivars J.I. Organisma skābekļa patēriņa īpatnības normobāriskas
īslaicīgas hipoksijas apstākļos. Scientiae et Adulescentiae, 2010, 36.-38. lpp.
Teaching aids:
Cilvēka fizioloģija (co-auhtor; Ed. A.Valtners), Rīga, Zvaigzne, 1986.
J.Aivars u.c. Psiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
J.Aivars Fizioloģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Šūnas fizioloģija (LU, 2000. 41 pp.);
Imūnfizioloģija (LU,2000, 46 pp.); Veģetatīvās funkcijas (2001, 39 pp.);, Fizioloģisko funkciju
hormonālā regulācija (LU, 2002, 43 pp.).
J.Aivars, L.Ozoliņa-Moll Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā. Mācību līdzeklis uzturzinātnes
specialitātes studentiem. Rīga, LU apgāds, 2008, 96 pp.
Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliņa-Moll L. 2002. Human Physiology. Laboratory manual. LU, Rīga, 84.pp.
Scientific publications
Abstracts of Conferences
Research work:
2001 - 2003
2004 - 2008
2009 - 2012
76
22
Project of Latv.Council Science “Vasomotion of arteries and arterioles: the nature and
control factors”
Project of Latv. Council Science “Vasomotion in microcirculatory vessels: influences of
magnetic fields and temperature”
Adaptive tissue reactions to oxidative stress induced by components of food and physical
activity: an animal and human study
Academic courses
Title of course
Human Physiology
Hormonal control of autonomic functions
Regulation of Physiological Functions in the Human Organism
Physiology of human immune system
Neuroscience
110
Part of
Program
A
B
A
B
B
Credit
points
10
4
3
4
3
Biological principles of mental functions
Psychophysiology
B
B
3
3
Additional pofessional activities:
Senator of University of Latvia (1992 - 2004)
Member of Senate Academic Committee at the University of Latvia (2002 – 2008)
Expert of Latvian Council of Science since 1996;
Head of the Dome of Faculty of Biology at the University of Latvia ( 1998 - 2010) and Head of the Study
Program Council (since 2000);
Head of the Latvian Physiological Society ( 1992 – 2002)
1 December 2011
J. I. Aivars
111
ACADEMIC STAFF CV
Ruta Akermane
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1956
Education:
2005 – 2007
1999 – 2003
1972 – 1975
Faculty of Pedagogy and Psychology, The University of Latvia
Riga Teacher Training and Educational Management Academy
Riga 4th Medical School
Academic titles and scientific degrees:
2007 Education Master's degree in Pedagogy
Occupation:
2005 –
lecturer, Department of Medical Technologies, P. Stradins Medical College of the
University of Latvia, head of Study Programme “Podology”
2003 – 2005 head of human resources, Latvian Nurses Association
1995 – 2004 freelance lecturer, Medical Professional Education Centre
1995 – 2002 head of cabinet for training of patients with diabetes, “Pulss – 5” Ltd.
Lifelong Learning:
2005 Conference “The modern view on the treatment of second type of diabetes”
2006 Conference “New opportunities for the treatment of diabetes”;
Students’ International Scientific Conference “The role of research in health and social care
studies”
2007 FINE Conference “Bologna process and the competences of nurse educators” Maribor,
Slovenia; Scientific and Practical Conference “Practice trends in biomedical laboratory
education''; Scientific session of Latvian endocrinologists and Latvian Diabetes Association
“Guidelines on prevention, diagnosis and treatment of second type of diabetes”, Scientific and
Practical Conference “21st century - a new era of knowledge and technology”, Seminars
“Development of individual presentation using Microsoft Power Point”,”Data processing
research”; Seminars “Research methods in social care”, “Didactics of social care”
2008 Seminar “Scientific publications”; seminar by Farmeko Ltd. and Abbot Laboratories
Ltd. Baltic and Latvian Endocrinology and diabetology nurses association “Control of glucose
for patients with CD, the consequences, the benefits”; exchange program within the Leonardo
da Vinci project in Savonlinna, Finland; Invitros and Latvian Endocrinology and diabetology
nurses association seminar “Role of regular and accurate glucose self-monitoring for the CD
patients”; 5th Baltic Congress for Radiographers “Quality Assurance in Radiography:
education for practice”; Scientific and practical seminar ” Research methods in the
qualification works”
2009 Seminar “Neural and vascular damage in diabetes”; exchange program within the
Leonardo da Vinci project in Dobeln, Germany; seminar by Latvian Association of nurses and
Latvian Association of nurse managers on “Quality Management: financial and human
resource planning in nursing practice”; “Motivational techniques for different generations of
staff in patient care”; participation with oral presentation “Education on Podology in Latvia”
in the 2nd Congress for Latvian Nurses and Midwives; Conference “College education in
theory and practice”
2010 Latvian Endocrinology and diabetology nurses association Conference; Latvian
endocrinologist and diabetes nurses seminar “BGAT - Blood Glucose Awareness Training”
training program; visit within ERASMUS project on exchange of experience to the Karolinska
112
Institute in Sweden; lecture within ERASMUS project at Plovdiv University College of
Medicine, Bulgary
2011 Academic Information Center - a national coordination point ECI training seminar
“Learning outcomes: from theory to practice”; organization and realization of seminar
“Ortonicsy with Gold clip - use, indications, contraindications” within operational programme
of European Social Fund “Human Resources and Employment”, addition 1.3.2.3. on activity
“Competence, skills and raising for staff from institutions involved in health care and health
promotion processes” project „For sustainable development on lifelong learning of staff from
institutions involved in health care and health promotion processes”; seminar „Research in
Medicine and importance of data processing”.
Scientific research publications and teaching literature (methodological materials):
1999 book by R. Akermane, I. Konrade “Aid in training for the diabetic patient”, Riga
2009 Training material for the Diabetes care nurses, project of European Social Fund „For
sustainable development on lifelong learning of staff from institutions involved in health care
and health promotion processes”
Courses:

Knowledge on social dialogue in society and working relationships with regulatory
laws and regulations, Part A, 2 CP

Research methods and ethical guidelines, Part A, 2 CP

Human anatomy and physiology, medical terminology in Latin, Part A, 2 CP
In addition to information about professional activities:
• 1995 -2002 Latvian Endocrinology and diabetology nurses association, President
• 2002 - currently in Latvian diabetes nurse association, member of the Board
• 1995 - 2007 Latvian Endocrinology and diabetology nursing certification commission, the
chair
of
the
Certification
• 2006 - 2007 Professional standard “Podologist” development working group team leader
• 2005 - currently the European diabetes nurses association (FENDI) member
• 1998 - 2000 Phare and Tacis LIEN Project Sweden - Latvia, diabetic foot care team leader
December 1st, 2011
/Ruta Akermane /
Signature of the staff
113
ACADEMIC STAFF CV
M.Sc., lecturer Ainars Bajinskis
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1973
Education:
2005 –
postgraduate studies in Molecular Genetics at the Faculty of Natural Sciences,
Stockholm University
2003 – 2004 Institute of Oncology, University College London, University of London,
Master Degree of Science in Radiation Biology
1999 – 2001 Faculty of Transport and Mechanical Engineering, Riga Technical University,
Master Degree of Engineering Science in Mechanics and Mechanical Engineering
1996 – 1999 Faculty of Mechanical Engineering, Riga Technical University, Bachelor
Degree of Engineering Science in Engineer Mechanics
1993 – 1996 nursing studies at P.Stradins Riga 2nd Medical School
Academic titles and scientific degrees:
2007
Licentiate of Science in Molecular Genetics, Stockholm University
2004
Master of Science in Radiation Biology, University of London
2001 Master of Engineering Science in Mechanics and Mechanical Engineering, Riga
Technical University
Occupation:
2006 –
lecturer, P. Stradins Medical College of the University of Latvia
2005 –
postgraduate student and research assistant, Stockholm University
2002 – 2004 expert, Early warning sector at Radiation Safety Centre
1999 – 2004 medical physicist, Radiotherapy and Chemotherapy Centre, P.Stradins Clinical
University Hospital
1994 – 1999 nurse, Department of Rheumathology, P.Stradins Clinical University Hospital
The most important scientific publications and educational literature:
1.
Ainars Bajinskis, Heléne Lindegren, Lotta Johansson, Mats Harms-Ringdahl and Anna Forsby. Low
Dose/Dose-Rate γ Radiation Depresses Neural Differentiation and Alters Protein Expression Profiles in
Neuroblastoma SH-SY5Y Cells and C17.2 Neural Stem Cells. Radiat Res 2011 Feb;175(2):185-92.
2.
Brehwens K, Bajinskis A, Staaf E, Haghdoost S, Cederwall B, Wojcik A. A New Device to Expose
Cells to Changing Dose Rates of Ionising Radiation. Radiat Prot Dosimetry. 2011 Apr 11. [Epub ahead of print].
Conference abstracts: 4
Research projects:
2010. –
EU project „Multi-disciplinary biodosimetric tools to manage
high scale radiological casualties”, project manager
International Conference „The 38th Annual Meeting of the European Radiation Research
Society” (Stockholm, Sweden, 5.-9.9.2010), head of local committee
Higher Education Network for Radiographers in Europe as an educational wing of EFRS
2008.-2009., member
Baltic Congress for Radiographers, September12-13, 2008, Jūrmala, member of Scientific
Committee
Member of working group on development of professional standard „Radiographer” (2008 2010)
Higher Education Network for Radiographers in Europe HENRE2 2005.-2008., member
114
Courses:

Biomechanics of Injury, Study program “Radiographer”, UL, 2 CP

Radiation Biology, Radiation Therapy I, Study program „Radiographer”, PMC UL, 1
CP
December 1st, 2011
/ Ainars Bajinskis /
Signature of the staff
115
ACADEMIC STAFF CV
Evita Bladiko
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1972.
Education:
2005 - 2007 Master degree , Riga Stradins University Faculty of nursing
2002 - 2005 Medical nurse degree, Riga Stradins University, faculty of nursing
1990 - 1992 Studies at Cesis medical school
Academic titles and scientific degrees:
2007 Master's degree in health care
2005 Medical nurse
Occupation:
2010 Lecturer at the Latvian University - Stradins Medical College
2002 Conducting practical training for students (nurses, radiologist assistants and physician
assistants) at the medical college of Riga, Latvian University, Stradins medical college.
2009 senior radiologist assistant in "Riga Eastern Clinical University Hospital" for
Therapeutic Radiology and Medical Physics, Clinic “clinical medical physics and dosimeters”
2006 – 2009 head nurse in "Riga Eastern Clinical University Hospital" Latvian Centre for
Radiation Oncology department.
1998 – 2006 Latvian Oncology Centre, radiologist assistant
1992 - 1999 Nurse in Riga Social care center "Mezciems"
Lifelong Learning:
2002 Medical Professional Education Centre courses in "X-ray and radiology nursing
specialization course 'Certificate Nr.S-11923, Latvia
1999 Medical Professional Education Center courses "Specialization course in oncology for
nurses' licenses Nr.S-10603, Latvia.
Scientific research publications and teaching literature (methodological materials):
2010 Additional specialties "oncology nurse" training material development for the Latvian
University and the Latvian University Medical College, organized cycle "programs and
training material development and implementation of learning additional specialty nurses.
Research projects:
1.
2010 Lecture in "Riga Eastern Clinical University Hospital" conference "Patient
Preparation for radiation therapy", Riga, Latvia
2.
2009 Lecture in the 2nd.Latvian Nurses and Midwives Congress "Palliative
radiotherapy", Riga, Latvia
3.
2008 Lecture in P. Stradins health and social care college for students - Radiographer
"Radiotherapy”. Patient care in radiation therapy ", Riga, Latvia
4.
2007 Lecture in the Latvian Association of Radiography Conference " Causes of fear
in gynecological patients with genital tumors, during the course of radiation therapy " Riga,
Latvia
116
5.
2005 Lecture at the conference of the Latvian Association of Radiography "Principles
of Radiation Therapy", Riga, Latvia
6.
2004 Lectures in pedagogical practices within the Riga Medical college students
nurses – “nursing science theory "Riga, Latvia.
Courses:
•
Oncology and Radiology skills maintenance course participation
•
2011 Latvian University Stradins medical college training course program
"Radiological safety and quality assurance working with sources of ionizing radiation in
medicine", Latvia
•
2010 ESF training course "Computed tomography, radiology safety and quality
assurance", Riga, Latvia
•
2008 5thBaltic radiologist Congress "Radiographic Quality Assurance: Education for
practice", Jurmala, Latvia
•
2006 Radiological Institute of postgraduate training program "Medical radiology
safety and protection of doctors and medical personnel who work with sources of ionizing
radiation", Riga Stradins University, Latvia
•
2005 Mediterranean Congress of "The Higher Education Network for Radiography in
Europe (Henri) at the 1st Euro-Med Congress for Radiographers", Valletta, Malta
•
2002 Medical Professional Education Centre for courses in "X-ray and radiology
nursing specialization course 'Certificate Nr.S-11923, Latvia
•
1999 Medical Professional Education Center courses "Specialization course in
oncology for nurses' licenses Nr.S-10603, Latvia
•
1998 Medical Professional Education Centre and the Danish Rotary Club organized
courses in "elderly care theory and practical education", Orhus, Denmark
Additional information:
•
Oncology nurse certificate Nr.015084
•
Radiography Certificate No.R-398, the Latvian Association of Radiography
2011. 08. November
117
ACADEMIC STAFF CV
Mara Briņķe
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1948.
Education:
1966-1971
Diploma in Latvian Philology, Lecturer of Latvian Language and Literature,
Latvian, Russian and International literature, Basics of Philosophy, Latin language
Occupation:
1973-currently
Lecturer P.Stradins Medical College of the University of Latvia,
Delivering of lectures and seminars in Latin, Ethics and Cultural History
2009-currenlty Lecturer University of Latvia Delivering of lectures and seminars in Latin.
1995-2004
Head of Library P.Stradins Medical College of the University of Latvia,
Managing library collections and services
Lifelong Learning:
2011 Certificate of attendance, P.Stradins Medical College of the University of Latvia,
Conference “Hemodialysis and Kidney Transplantation in Practice”
2011 Certificate of attendance, P.Stradins Medical College of the University of Latvia,
Seminar “Research Methods in Medicine and Importance of Data Processing”
2007, May – June
Certificate of attendance, University of Latvia, Seminar “Social relations”
Understanding
Listening
Reading
Speaking
Spoken interaction
Writing
Spoken production
C1
Proficient user
C1
Proficient user
C1
Proficient user
C1
Proficient user
C1
Proficient user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
B1
Independent user
Organisational skills and competences
Experience in organizing and managing educational process.
Social skills and competences
Team player. People oriented. Excellent inter-personal skills and an effective communicator at
all levels within an organisation. Excellent presentation skills gained through my work. I
communicate clearly and listen well. Able to initiate or lead discussions.
01.12.2011.
118
ACADEMIC STAFF CV
Mara Epermane
span of life and work
(curriculum vitae)
Data of birth
January 6,1957, Riga, Latvia
Address
„Silenieki”, p.o. Jaunolaine
Region: Riga Region,
Country: Latvia
Postal index: LV-2127
Nationality
Latvian
Profession
Radiologist
Education
2011 Doctorial Degree in Medicine
1981 – 1982 Specialization course in Radiology, Riga Medical Institute
1975 - 1981 Riga Medical institute, Faculty of General Medicine, MD
1964 - 1975 Riga Secondary School No 50
Occupation
2008Director of Radiology Centre, Riga East University Hospital
2004 – 2008 Consultant Radiologist, Executive Director, Vidzeme Regional Hospital
2005 Lecturer; School of Radiographers: „Introduction in Speciality” – 3 year;
College of Social Care and Healthcare; fundamentals of CT and MRI scanning;4 year CT
2004 - 2004 Twinning Project “Radiation Protection” Leader of implementation group.
2004 Lecturer for doctors, Post-graduating Course in QA and QC in radiation
protection, Riga P. Stradina University
2002 – 2004 Lecturer and organizer of Training Course in Application of C-arm in
Operating Theatre
2001 – 2004 Chief of Department of Radiology, Hospital of Traumatology and
Orthopaedics, Riga
1993 – 2001 Chief of Department of Radiology, Latvian Maritime
Medicine Center;
1997 - 2001Leader of working group for elaboration and implentation of
RIS and Patient Electronic Record
1991 – 1993 Chief of Department of Radiology, Hospital „Bikur Holim”
1984 – 1991 Radiologist, Riga Hospital No 3
1983 – 1984 Radiologist, Riga Policlinic No 10
1981 – 1983 Radiologist, Talsi Central Hospital
Public Works
2009; 2010; 2011 member of subcommittee of MSK of ECR,
2009 - 2011board member of national society committee of ESR
2009- 2011board member of management subcommittee of ESR
2007
Member of ESR
2006
Member of Society of Physicians of Latvia
2005 – 2007 Councellor of Board of ESSR
2002
Member of expert committee, Radiation Safety Center of Latvia
2002
Member of ESSR
2003 - 2011 Vice-president of Society of Radiologists of Latvia, Chairman of Working
Group of Digital Radiology and Computer
2002
President of Society of Musculoskeletal Radiology of Latvia
1981
Member of Society of Radiologists of Latvia
Attended of
2003 Course of Radiation Protection, Uppsala
119
Courses
1999 Course of CT and MRI, Riga Stradidina University
1993 Course of US, Riga Stradinian University Hospital
1991 Course for qualification in Radiology, Riga Medical University
Attended
Congresses
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2000; 1998 ECR
2007, 2006, 2001 MIR
2007; 2006; 2005; 2004; 2003; 2002 ESSR
1991 – 2011 Seminars organized by Society of Radiologists of Latvia
Latvian, English, Russian
Languages
Proffesional
Interests
Interests
MSK, Computer Aplication, IT, Managment
IT, tourism
01.12.2011.
120
Ilga Eriņa
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1952
Education:
1998 – 2000 Institute of Pedagogy and Psychology, The University of Latvia
1977 – 1978 Internship at Medical Academy of Latvia
1971 – 1977 Faculty of Medicine, Medical Academy of Latvia
Academic titles and scientific degrees:
2000 Master's degree in Pedagogy
Occupation:
2010 –
director, P.Stradins Medical College of the University of Latvia
2004 – 2009 director, P.Stradins Health and Social Care College
1989 – 2004 director, P.Stradins Riga 2nd medical school
1979 – 1989 head of department, P.Stradins Riga 2nd medical school
1978 – 1979 teacher, P.Stradins Riga 2nd medical school
Scientific and research activities:





scientific and practical seminar “Qualifications of Research Methods” 2008
LPVAKA 2nd International scientific-practical conference “21st century - a new era of
knowledge and technology” 2007
scientific-research conference “The role of research in health and social care studies”
2006
conference “Research in nursing education” 2004
research conference “Social Care in Theory and Practice in Latvia”, Orebro University,
LPSCWA, P.Stradins Riga 2nd medical school, 2003
Courses:
 Anatomy, Part A, 2 CP
In addition to information about professional activities:
 Decision of the National Certification Commission on managers of vocational education
institutions at the Ministry of Education and Science from April 5, 2000 regarding
allocation of qualification for professional education of managers and higher professional
qualification award category for Ilga Erina
 participation in the conference “College education in theory and practice” 2009
 participation in the seminar “Public administration system - an internal legislative
instruments and the publishers” 2008
 participation in the 2nd Congress for Radiographers in Medicine 2008
 participation in the seminar “Quality management system in vocational education
institutions” 2008
 participation in the international conference “Quality of life in illness and death - an
interdisciplinary approach” 2007
 participation in the conference “Education Science and innovations in a modern school”,
society "Latvian forum for sustainable education management” 2007
121















participation in the conference “Higher Education Didactics: contemporary theory and
practice” 2007
participation in the conference “'Quality Criteria for nursing education and practice”,
P.Stradins Health and Social Care College “Baltic Summer Conference” LRAA 2006
participation in courses “'Medical personnel legal protection”, Financial Solutions Center
2006
participation in courses “Ability to work unburned”, SOCIAL, Latvia, 2005
participation in the 1st European Congress for Radiographers in Medicine, Malta, 2005
participation in the Conference of Faculty of Rehabilitation, RSU “Rehabilitologist’s
academic and professional education in Latvia within a decade and the outlook for the
future” 2004
participation in the International Conference “Elderly care in Europe”, Augsburg,
Germany 2004
participation in courses “Business Communication, Management Processes” 2004
participation in courses “Humane and personal approach to children in the educational
process”, the Latvian Education Forum, 2003
participation in the conference “People with disabilities, human rights and social work”,
the Latvian professional social and health workers association 2001
participation in the course “Modern school management”, St.Petersburg State University,
Russia 2001
participation in the courses “Organization and implementation of learning process in
education institutions”, Vocational Training Center 2001
participation in the conference “Tendencies in the Social Care System and Education
Development”, Orebro University, LPSCWA, P.Stradins Riga 2nd medical school 2001.
participation in the conference “Nurse and Nursing Paradigma at the begining of the New
Millenium”, P.Stradins Riga 2nd medical school, the School of Nursing in Storstroms Amt
Denmark, 2000
Participation in training “Education”, the Latvian Adult Education Association, 1996
/Ilga Eriņa /
November 25th, 2011
Signature of the staff
122
ACADEMIC STAFF CV
Dr.hab. phys, prof. Jurijs Dehtjars
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1947
Education:
1973 -1976 postgraduate studies, Riga Technical University
1966 -1971 Faculty of Economics, University of Latvia
Academic titles and scientific degrees:
2008 Latvian Science Academy full member
2005 honorary professor, Zhitomir Technological university, Ukraine
2001 Latvian Science Academy ass. member
1993 professor, RTU
1992 Dr. phys., University of Latvia
1992 Dr. hab. phys., University of Latvia
1987 Docent, USSR Higher and Secondary Special Education Ministry
1982 Candidate of Phys.-Mathem. Sciences, Ural Polytechnical Institute
Occupation:
In Latvia
1993 professor, RTU
1973 junior research fellow, senior research associate, leading research associate, team
leader, senior lecturer, associate professor, RTU
Abroad
2010/2011 – consultant, Norwich University, USA
1999 guest researcher, Martin-Luther University, Germany
1995 guest researcher, Chugoku National Industrial Research Institute, Japan
Lifelong Learning:
2007 NATO advanced study institute (10 days, Rumania).
2005 International summer school-conference “Advanced Materials and Technologies”,
Lithuania
2004 training in radiation physics course and professional training in radiation safety in
medicine, King’s College London and Royal Marsden Hospital, UK
Scientific research publications and teaching literature (methodological materials):
1. Physical Basics of Radiation Therapy. ESF project, RTU and LU Joint Master study
module „Medical Physics”, CD, 2008
2. Physical basics of Medical Imaging. ESF project, RTU and LU Joint Master study module
„Medical Physics”, CD, 2008
3. Medical physics dictionary. http://emitdictionary.co.uk/emitdictionary/credits.htm. EMIT,
2008. Co-authors: S. Tabakov (coordinator), M. Buchgeister, G. Helms, S. Delorme, A. Noel,
, J. Giraud, H. Bouscayrol, L. Blache, I. Lamm, M. Almquits, R. Wirestam, S. Strand, Bo.
Jonsson, M. Ljungberg, F. Stahlberg, T. Jansson, F. Milano, A. Pascoal, I. Hernando, A. Paula
Millan, A. Garcia, M. M. Wasilewska-Radwanska, K. Grymek, A. Krisanachinda, P. Zarand,
I Polgár, T. Porubszky, J. Martos, T. Daboczi, G. Sáfrány, F. Humml, J. Varga, K. Meigas, K.
123
Kepler, J. Vedru, S. Rootsmaa, A. Lukosevicius, A. Basevicius, D. Serenaite, D. Andrei, C.
Petroiu, A. Popescu, O. Duliu, R. Popa, C. Milu, P. Unak, T. Karalý, F. Lambrecht, F. Zumrut
Biber Muftuler, S. Teksoz, F. Bentayeb, R. El Meliani, I. Elyaseery, N. Hussein, I. Horakova,
A. Kindlova S. Trampotova, D. Kotalova, V. Husak, J. Ptacek, Josef Pacholik K. Georgiana,
K. Demetrios, M. Georgios, P. Christos, Y. Charalambos, C. Dora, C. Christodoulos, C.
Stelios, C. George, C. Demetra, G. Yiannis, H. Michalis, K. Prodromos, M. Andreas, P.
Nicos, S. Anastasia, S. Spyros, L. Bumbure, M. Chaikovska, Dz. Emzins, A. Katashevs, S.
Plaude, S. Popovs, J. Rauzins.
4. Physical basics of Speach and Hearing. Programme of study course. Liepaja Pedagogic
Academy, 2006
5.
Practice Guide, Riga, “P&Ko” Ltd, 2006, 36 p, co-author: V. Zemīte.
6.
Practice Guidelines, Riga, “P&Ko” Ltd, 2006, 8 p, co-author: V. Zemīte.
7.
Medical equipment and image recording equipment in radiology. Course of the study
programme at P.Stradins health and social care college, 2009.
8.
Radiation Physics. Course of the study programme at P.Stradins health and social care
college, 2009.
9.
Introduction into Medical Physics and Engineering Science. Course of the study
programme at P.Stradins health and social care college, 2009.
Articles in scientific journals and collections
Conference abstracts
151
154
Scientific research projects:
2000 Analysis of air pollution in Riga
1997 Marketing research methods
1990 -1999 Analysis of experience in ffinancing and crediting of studies
1974 -1990 Analysis of cereal yields and the affecting factors
December 1st, 2011
/Jurijs Dehtjars /
Signature of the staff
124
ACADEMIC STAFF CV
Uga Dumpis
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of Birth
1967
Education
28.06-5.06.2003
10-14.11.2001
03.10.2000
20.01.2000
ESCMID course. Update in infectious diseases. Utrecht, Netherlands
3th European course on Hospital Epidemiology. Brugge, Belgium
PhD, Open University, UK
Royal college of physicians. Seminar on viral hepatitis.
1.10. 96-21.06.97
06.1993-06.1996
01.10.94-21.12.94
18.09.94-25.09.94
Soros scholar, Oxford University, Hertford College
Residency in Infectious Diseases, Latvian Medical Academy
Diploma in Tropical Medicine, Karolinska Institute, Stockholm
The Second John Humprey Advanced Summer School on Immunology
of Infection organized by British Immunological Society
Course in Foundations of Management in Public Health, Göteburg. The
Nordic School of Public Health, Geteborg
Course in Intensive Care of Severe Infections. St. Peterburg. Academy
of Postgraduate Education.
Degree of Physician, Latvian Medical Academy
Riga 64-th Secondary School
06.06.94-01.07.94
07.04.94-07.05.94
1993
1985
Work
From 10.09.2001
From 14.10.2000
04.05.97-01.04.00
07.08.93-1.10.96
Associated professor, University of Latvia, Department of Internal
Medicine
P.Stradina University Hospital, Consultant Infectious Diseases and
Hospital Epidemiologist
Clinical research fellow, Oxford University, Wellcome Trust Centre for
Human Genetics
Resident, State Centre for Infectious Disease
Publications
de Kraker ME, Wolkewitz M, Davey PG, Koller W, Berger J, Nagler J, Icket C, Kalenic S, Horvatic J, Seifert H,
Kaasch AJ, Paniara O, Argyropoulou A, Bompola M, Smyth E, Skally M, Raglio A, Dumpis U, Kelmere AM,
Borg M, Xuereb D, Ghita MC, Noble M, Kolman J, Grabljevec S, Turner D, Lansbury L, Grundmann H;
BURDEN Study Group. Clinical impact of antimicrobial resistance in European hospitals: excess mortality and
length of hospital stay related to methicillin-resistant Staphylococcus aureus bloodstream infections. Antimicrob
Agents Chemother. 2011 Apr;55(4):1598-605. Epub 2011 Jan 10.
de Kraker ME, Wolkewitz M, Davey PG, Koller W, Berger J, Nagler J, Icket C, Kalenic S, Horvatic J, Seifert H,
Kaasch A, Paniara O, Argyropoulou A, Bompola M, Smyth E, Skally M, Raglio A, Dumpis U, Melbarde
Kelmere A, Borg M, Xuereb D, Ghita MC, Noble M, Kolman J, Grabljevec S, Turner D, Lansbury L,
Grundmann H.
Burden of antimicrobial resistance in European hospitals: excess mortality and length of hospital stay associated
with bloodstream infections due to Escherichia coli resistant to third-generation cephalosporins. J Antimicrob
Chemother. 2011 Feb;66(2):398-407.
Dumpis U, Iversen A, Balode A, Saule M, Miklasevics E, Giske CG.
Outbreak of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae of sequence type 199 in a Latvian teaching hospital.
APMIS. 2010 Sep 1;118(9):713-6.
Dumpis U, Gulbinovic J, Struwe J, Lagergren A, Griskevicius L, Bergman U. Differences in
antibiotic prescribing in three university hospitals in the Baltic region revealed by a simple
125
protocol for quality assessment of therapeutic indications. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007
Oct;45(10):568-76.
Vlahovic-Palcevski V, Dumpis U, Mitt U, Gulbinovic J, Struwe J, Palcevski G, Stimac D,
Lagergren A, and Bergman U. Benchmarking antimicrobial drug use at university hospitals in
five European countries. Clin Microbiol Infect 2007; 13: 277-283
Struwe J, Dumpis U, Gulbinovic J, Lagergren A, Bergman U.
Healthcare
associated
infections in university hospitals in Latvia, Lithuania and Sweden: a simple protocol for
quality assessment.
Euro Surveill. 2006 Jul 20;11(7)
Frodsham AJ, Zhang L, Dumpis U, Taib NA, Best S, Durham A, Hennig BJ, Hellier S, Knapp
S, Wright M, Chiaramonte M, Bell JI, Graves M, Whittle HC, Thomas HC, Thursz MR, Hill
AV. Class II cytokine receptor gene cluster is a major locus for hepatitis B persistence. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2006 Jun 13;103(24):9148-53
Dumpis U, Balode A, Eremin S, Smirnova M, Naaber P, Mitt P, Miciuleviciene S,
Valinteliene R, Hambreus A, Olsson- Liljequist B, Kallings I. Infection Control and
Containment of Antibiotic Resistance. EpiNorth. 2005 (II).
Pujate E, Vigante I, Vingre I, Kočkina E, Pavlovska D, Mironovska O, Ņikitina O, Kūla M,
Zeidaka L, Lucenko I, Preveščikovs J, Dumpis U. Prevalence Study of Antimicrobial Use and
Hospital Infections in Latvia, 2003. EpiNorth. 2005 (II)
Sominskaya I, Mihailova M, Jansons J, Emelyanova V, Folkmane I, Smagris E, Dumpis U,
Rozentals R, Pumpens P. Hepatitis B and C virus variants in long-term immunosuppressed
renal transplant patients in Latvia. Intervirology. 2005 Mar-Jun;48(2-3):192-200.
Miklasevics E, Haeggman S, Balode A, Sanchez B, Martinsons A, Olsson-Liljequist B,
Dumpis U. Report on the first PVL-positive community acquired MRSA strain in Latvia. Euro
Surveill. 2004 Nov 1;9(11 -13)
Dumpis U, Balode A, Vīgante D, Narbute I, Valinteliene R, Vingre I. Prevalence of
nosocomial infections in two Latvian hospitals. Euro Surveill. 2003. Vol 8 (March). 73-79.
Uga Dumpis , Žanna Kovaļova, Juris Jansons, Liene Čupāne, Irina Sominskaya, Marija
Michailova, Peter Karayiannis, Dace Gardovska, Sergey Viazov, Stefan Ross , Roggendorf
Michael and Paul Pumpēns. An outbreak of HBV and HCV infections in a paediatric
oncology ward: Epidemiological investigations and prevention of further spread. J Med Virol.
2003. 69:331-338
Whittle H, Jaffar S, Wandsborough M, Mendy M, Dumpis U, Collinson A, Hall AV. Hepatitis
B infection in two Gambian villages after fourteen years of vaccination. BMJ. 2002 Sep
14;325(7364):569.
Zampino R, Lobello S, Chiaramonte M, Venturi-Pasini C, Dumpis U, Thursz M and
Karayiannis P Intra-familial transmission of hepatitis B virus in Italy: phylogenetic sequence
analysis and amino-acid variation of the core gene. Journal of Hepatology 2002. J Hepatol.
2002 Feb;36(2):248-53
126
Dumpis U, Edward C. Holmes E, Mendy M , Hill A, Thursz M, Hall A, Whittle H, Karayiannis P.
Transmission of hepatitis B virus infection in Gambian families revealed by phylogenetic analysis. Journal of
Hepatology 2001. 35 (2001) 99-104
Dumpis U, Mendy M, Hill AV, Thursz M, Hall A, Whittle H, Karayiannis P. Prevalence of
HBV core/promoter/core mutations in Gambian chronic carriers.
Journal of Medical
Virology 2001 65; 4: 664-670
Poster Presentations
E. Pujate, A. Balode, P. Oss, U. Dumpis. Association between antibiotic use and incidence of
methicillin-resistant Staphylococcus aureus in general intensive care unit. 17th European
Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)&25th International
Congress of Chemotherapy (ICC) 31.03.2007 - 03.04.2007
M. Pinke, L. Cupane, A. Balode, E. Pujate, U. Dumpis, K. Aksenoka, E. Miklasevics. Clonal
spread of Staphyloccocus aureus among soldiers in Latvian contingent in Iraq. 17th European
Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)&25th International
Congress of Chemotherapy (ICC) 31.03.2007 - 03.04.2007
Pujate E, Kvista E, Miklasevics E, Grave I, Balode A, Dumpis U. Epidemiology of
methicillin-resistant staphylococcus aureus in the Latvian multidisciplinary teaching hospital.
7th Nordic-Baltic Congress of Infectious Diseases. Riga Sept 18-21, 2006
Pinke M, Cupane L, Pujate E, Balode A, Dumpis U, Aksenoka K, Miklasevics E. Clonal Spread of
Staphylococcus aureus among soldiers in Latvian contingent in Iraq. 7th Nordic-Baltic Congress of Infectious
Diseases. Riga Sept 18-21, 2006
Vlahovic-Palcevski V. Dumpis U. Mitt P. Gulbinovic J. Struwe J. Palcevski G. Stimac D.
Lagergren Å. Bergman U. Benchmarking antimicrobial drug use in university hospitals in five
European countries 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases. Nice, France, April 1-4 2006
Balode A. Cupane L. Dumpis U. Kannina I. Rudzite D. Martinsons A. Miklasevics E. Clonal
spread of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Latvia. 16th
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Nice, France, April 1-4
2006
Pujate E. Apine I. Dumpis U. Comparison of different antibiotic consumption measurement
methods in large multidisciplinary hospital. 16th European Congress of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases. Nice, France, April 1-4 2006
Pujate E, Vigante D, Kvista E, Pavlovska D, Mirononovska A, Lāma A, Ņikitina O, Kūla M, Snipe R, Zeidaka L,
Dumpis U. Two consecutive point prevalence studies on indications for antibiotic use in selected Latvian
hospitals. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen 2-5. April. 2005
Cupane L. Pugacova N. Bagrade L. Drukalska L. Balode A. Dumpis U. Martinsons A. Miklasevics E. Molecular
characterisation of MRSA outbreaks in a children's clinical university hospital. European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen 2-5. April. 2005
127
Miklasēvičs E, Balode A, Dumpis U, Martinsons A. Initial molecular characterisation of the first MRSA
outbreak at a clinical university hospital. 14. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases. Prague, Czech Republic 1-4 May, 2004.
Dumpis U, Kockina E, Malina D, Geldners I, Geldnere K, Balode A, Martinsons A. Surveillance of nosocomial
infections and antibiotic consumption in a Latvian University Hospital. European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases. Prague, Czech Republic 1-4 May, 2004.
Kockina E, Miklasevics A, Balode A, Dumpis U. Clinical and epidemiological characteristics of first cases of
MRSA infection in a Latvian University Hospital. Surveillance of nosocomial infections and antibiotic
consumption in a Latvian University Hospital. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases. Prague, Czech Republic 1-4 May, 2004.
Kockina E, Balode A, Miklasēvičs E, Dumpis U. Clinical and epidemiological features of MRSA outbreaks in
Latvian University Hospital. Nordic-Baltic Congress of Infectious Diseases. June 3-6. 2004. Palanga. Lithuania
Sominskaya I, Jansons J, Mikhailova M, Dumpis U, Folkmane I, Rozentāls R, Pumpēns P.
Structura features of HBV and HCV infection in a patients from kidney transplantation centre.
2002. The world of microbes. Paris 27.06-1.07 Joint Meeting of the three divisions of
International Union of Microbiological Societies.
Uga Dumpis, Žanna Kovaļova, Juris Jansons, Liene Čupāne, Irina Sominskaya, Marija
Michailova, Peter Karayiannis, Dace Gardovska, Sergey Viazov, Stefan Ross , Michael
Roggendorf and Paul Pumpens. An outbreak of HBV and HCV infection in a paediatric
oncology ward. 2002. The world of microbes. Paris 27.06-1.07 Joint Meeting of the three
divisions of International Union of Microbiological Societies.
Dumpis U, Balode A, Vigante D, Narbute I, Valinteliene R, Martinsons A, Vingre I. Study on prevalence of
Nosocomial Infections in Two Latvian Hospitals. Fifth International Conference of the Hospital Infection
Society. 2002. 15-18 September
Malina D, Aboltina K, Spilnere D, Oss P, Balode A, Dumpis U. VAP in Intensive Care Unit of the Latvian
University Hospital. Fifth International Conference of the Hospital Infection Society. 2002. 15-18 September
Scientific activity
Latvian research grants
LZP grants Nr. 09.1302 "Karbapenēmrezistentās Acinetobacter baumannii izplatība Latvijas
slimnīcās un tās molekulārepidemioloģiskais raksturojums " Uzsākts 2010. gadā
Valsts Pētījumu programmas " Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un
metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" Programmas
projekts Nr. 9 „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība”
dalībnieks 2010-2013. gads
128
Sadarbības projekts "Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību un ar
tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas slimību
uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē" 6.
apakšprojekta " Nozokomiālo infekciju uzraudzība intensīvās terapijas nodalā, lietojot
epidemioloģiskās un molekulāri ģenētiskās metodes" vadītājs 2010-13. gads
LZP grants 05.1800. Projekta vadītājs. Nozokomiālo infekciju prevalence un antibiotiku
lietošanas izmaiņas P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā: prevalences pētījumi un
analīze.
Projekta vadītājs „Infekciju slimību izraisošo aģentu klīniskās diagnostikas un fenotipiskās
raksturošanas testu izstrādāšana un ieviešana NBS medicīnas daļas praksē”. AĪVA2005-098
International research activities
ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption) projekta koordinētājs Latvijā
2004-2011. gads
BURDEN (Burden of Resistance and Diseases in European Nations) projekta koordinētājs
Latvijā 2008-2010 gads
MOSAR (Mastering of Hospital Antimicrobial Resistane in Europe) projekta koordinētājs
Latvijā 2008-2010 gads
PROHIBIT (Prevention of Hospital Infections by Intervention and Training) WP2 WP3 un
WP4 koordinētājs Latvijā 2011-2014 gads
Other activities
European Medicines Agency Committee for Human Medicinal Products (CHMP) Scientific
Advisory Group (SAG) Core member
ECDC (European Centre for Disease Control) national focal point for antimicrobial resistance
Northern Dimension Partnership in Public Health and Socieal Well being Task Group on
Antimicrobial Resistance National representative
BARN (Baltic Antimicrobial Resistance Network) steering group member
ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases) member
ASM (American Society of Microbiology) member
01.12.2011.
129
ACADEMIC STAFF CV
Lelde Jurkane
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth
22nd October 1962
Nationality
Latvian
Experience
2007 – P.Stradins Medical College of the University of Latvia, lecturer
2002 – Pauls Stradins University Hospital, Oncology clinic, Head Nurse
2001-2002 Pauls Stradins University Hospital, Oncology clinic,
Radiotherapy Department, Radiographer
1982-2001 Pauls Stradins University Hospital, Neurology Department,
Nurse
Education
2002-2004
Master`s degree, Health sciences, University of Latvia
2002-2005
Bachelor`s degree, Health sciences, University of Latvia
1980- 1982 Nurse, P. Stradins Riga 2 nd medical School
Qualifications
04.Aug. 2011, Certificed Onkology nurse, Certificate Nr 22959
2010 3rd Euro–Med Congress for Radiographers, Portugal
04. Mar. 2009, Certficed Radiographer, Certificate Nr 3600A
2008 Certificate „United Practice Supervisor Education for Qualitative
Radiography`s Practice”
2008 5th Baltic States Congress of Radiographers, Latvia
2006 4th Baltic Congress of Oncology, Tartu, Estonia
2005 3rd Baltic States Congress of Lithuanian Radiographers, Vilnius
2005 1st Euro – Med Congress for Radiographers, Malta
Languages
Latvian – native, Russian – good, German, English -basic
01.12.2011.
130
ACADEMIC STAFF CV
Mara Kalnina
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of Birth: 6th September 1945
Nationality: Latvian
Education:
1964-1970
1970-1973
student, Medical Faculty, Riga Medicine Institute
post-graduate student, Medical Faculty, Riga Medicine Institute
Academic Degrees:
1974
1986
2004
2008
Candidate of Medical Sciences (PhD)
Doctor of medicine (PhD)
Assistant Profesor at the University of Latvia
Associate Professor at the University of Latvia
Affiliation:
1970 - 1973 Post-graduate student, Medical Faculty, Riga Medicine Institute
1973 - 1986 Assistant at the Department of Histology in the Rigaer Medical Institute
1986-1995
Assistant Professor at the Department of Histology in the Rigaer Medical
Institute
1995-1996
Consultant at the Protocol Department of the Parliment of Latvia
1996-1997
Consultant - medical adviser at the LTD Madaras aptieka
1997-2004
Director for Education programme of Latvian Association of family
physicians (1999-2002 while working at the Riga Medicine Institute and 2002 – 2004 while
working at the University of Latvia )
1999-2002
Assistant Professor at the Department of Histology in the Rigaer Medical
Institute
2002 -2008 Assistant Professor, University of Latvia, Faculty of Medicine Department of
Anatomy and Hystology
Since 2008
Associate profesor, University of Latvia, Faculty of Medicine Department of
Anatomy and Hystology
Recent Representative Publications:
1.
Kalniņa M. Docents Eduards Arvīds Kalniņš – ārsts, pedagogs, personība. LU raksti,
2005. Nr.684.:Zinātņu vēsture un muzejniecība, 176 – 179.lpp.
2.
Dalmane A., M.Kalnina, S.Kukaine. Functional morphology of human endocrine
cardiomyocytes. Eesti Arst, Lisa 6. 2005. pp. 52 -55
3.
Kalnina M., S.Kukaine, A.Dalmane. Historical view on the development of special cell
biology in Latvia. Cell Biology International 29(2005), 1105.
4.
Dālmane A., Kalniņa M., Koroļova O. Development of cytology in Latvia-XXII Baltic
conference on the history of science 2006, 31-32 lpp.
5.
Dālmane A. M.Kalniņa, O. Koroļova. Profesora K.Bogojavļenska darbība LVU
Medicīnas fakultātes un RMI Histoloģijas katedrā (1947 – 1965). LU raksti, 2006. Nr.693.:
Zinātņu vēsture un muzejniecība” , 174 – 177 lpp.
6.
Dālmane A., Kalniņa M., Koroļova O., Kukaine S. Cilvēka embrioģenēze. LU
Akadēmiskais apgāds, 2006. 1-248 lpp. (Mācību grāmata)
131
7.
Dālmane A., Kalniņa M., Koroļova O. K.Rudzīša saistaudu šūnu asociācija un
histoloģija mūsdienu skatījumā, LU raksti, 2007. Nr.704.:Zinātņu vēsture un muzejniecība,
134 -136 lpp.
8.
Kalniņa M., Koroļova O.,Dālmane A. Noslēpumainie mitohondriji, LU raksti, 2007.
Nr.712.:Medicīna,142 -147 lpp.
9.
Dālmane A., M.Kalniņa, O. Koroļova. Embrioloģijas attīstība Latvijā. Iesniegts - LU
raksti, Zinātņu vēsture un muzejniecība. (2007)
10.
Kalniņa M., Koroļova O. Morfoloģiskās izmaiņas tievo zarnu gļotādā asiņojošas kuņģa
čūlas eksperimentālā modelī. Veterinārmedicīnas raksti, Jelgava, 2008. 74-78 lpp.
11.
Dālmane A., Kalniņa M. Cilvēka embrioģenēze skolām . LU Akadēmiskais apgāds,
2008. 1-119 lpp. (Mācību grāmata)
12.
Kalniņa M., Dālmane A. Dažādu specializēto šūnu Goldži kompleksa pārmaiņu
morfofunkcionālais raksturojums. LU raksti, 2009. Nr.750.:Medicīna, 213 - 221 lpp.
13. Markovs J., Rozentāle B., Knipše G.,Kalniņa M. Ito šūnu un Kupfera šūnu reakcija uz
oksidatīvo stresu VHC slimniekiem. 6.Latvijas Ārstu kongresa tēzes, 2009.,35 – 36 lpp.
14. Markovs J., Babarikins D., Knipše G., Kalniņa M. Intestinal Mucosa and Liver in Iron
Deficiency Anemia. Iesniegts - LU raksti, Medicīna. (2010)
In total 54 publications
Teaching:
Since 1973 -1995
the Cell biology, Histology and Embryology of Riga Medicine
Institute
Since 1999-2002
the Cell biology, Histology and Embryology of Riga Medicine
Institute
Since 2002
the Cell biology – 3 credits, Histology – 5 credits and Medical Embryology 3 credits - at the University of Latvia, Faculty of Medicine
07.12.2011
M. Kalnina
132
Ruta Kārklīte
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1939.
Education:
1957 – 1962
Faculty of Biology, University of Latvia
Occupation:
2006 –
lecturer, P. Stradins Medical College of the University of Latvia
2005 – 2006 head of studies in social care, P. Stradins Medical College of the
University of Latvia
2004 – 2005 lecturer, P.Stradins Health and Social Care College
1996 – 2004 lecturer, P.Stradins Riga 2nd medical school
1977 – 1979 deputy director of the teaching, Riga 58th Secondary School
1965 – 1976 teacher, Riga Building Technical School
1962 – 1965 lecturer – methodologist, Riga Zoo
Scientific and research activities:


participation in the conference “The role of research in health and social care studies” at
P.Stradins Health and Social Care College 2006
participation in the conference “Research in nursing education” at P.Stradins Health and
Social Care College 2004.
Courses:
 Biology,genetics and basic microbiology, Part A, 2 CP
In addition to information about professional activities:
 participation in the research conference “Social Care in Theory and Practice in Latvia”,
Orebro University, LPSCWA, P.Stradins Riga 2nd medical school, 2003
 participation in the seminar „Research Methods in Riga, Latvia”, Orebro University
department of caring sciences, 2002
 participation in the conference by P.Stradins Health and Social Care College “Quality
criteria in nursing education and practice”
 participation in the conference “Tendencies in the Social Care System and Education
Development”, Orebro University, LPSCWA, P.Stradins Riga 2nd medical school 2001.
 participation in the conference “Nurse and Nursing Paradigma at the begining of the New
Millenium”, P.Stradins Riga 2nd medical school, the School of Nursing in Storstroms Amt
Denmark, 2000
 participation in interstate (Lithuania-Latvia-Estonia) courses in chemistry 1984 – 1986
/ Ruta Kārklīte /
November 30, 2011
Signature of the staff
133
ACADEMIC STAFF CV
Uldis Kažajevs
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth June 4, 1970
E-mail
[email protected]
Education
1998 - 2000
1992-1998
1977 – 1988
University of Latvia. Degree of Medical Doctor.
Riga P. Stradins University.
Secondary school
Additional education
2006 TVG 1 course, Luzern, Switzerland
2005 Perspectives in Central Nervous Systheme Malignancies, Prague.
2004 Schering-Plough Biotech training course, Luzerne, Switzerland
2003 Schering-Plough & Mercury International "Sales technique training, video
presentation", Vilnius, Lithuania
2002 Sales technique, course of "Nordica"
2002 Schering-Plough & Mercury International Sales training, Las Palmas, Gran Canaria
island
2001 Schering-Plough & Mercury International sales work training, Prague and Carlovy
Vary, Czech Republic
2011 Schering-Plough & Mercury International course "Effective sales work", Levi, Finland
2000 Schering-Plough training course
1999 First Aid instructor course
1998 Full Accountancy Course. Certificate obtained.
1996 Accountancy Course at Arthur Andersen.
1995 Course of psychosomatic medicine.
1992 Marketing strategy. Effective Sales Work. Course organized by "Minapa Ltd." official
representative office
of "Minolta Cameras Company Ltd." in Latvia.
Additional skills
Valid driving license
Experience in working with MS Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, accountancy
programs, etc.
Working experience
2004- current time GE International Inc. branch in Latvia, Key account manager
2004- 2007 “Schering-Plough Central East AG branch in Latvia”, Biotech and hospital
products Business unit manager, local safety officer, Deputy of Baltic Area Manager in
Latvia
2003-2004
“Schering-Plough branch in Latvia”, Biotech and hospital products manager
2000 - 2003 "Schering-Plough Pharmaceutical", pharmaceutical representative
2000-2000
"Heel Biologische Heilmittel" Gmbh, Medical representative in Latvia.
134
1999 – 2000 Department of Planning and Cooperation Disaster Medicine Centre, Ministry
of Welfare. Senior specialist.
1999 – 2000 Latvian Pharmaceutical Trade Union Sick Fund. Medical representative.
1998 – 2000 Latvian Pharmaceutical Trade Union. Member of board of directors.
1994-1996
"Minapa Ltd." - official representative office of "Minolta Cameras Company
Ltd." in
Latvia. Sales manager;
1993 1994
P. Stradiņa hospital. Nurse assistant.
1989 – 1990 Rēzekne hospital. Nurse assistant.
Languages
Latvian - native, Russian and English – fluent.
Uldis Kažajevs
23rd December, 2011.
135
ACADEMIC STAFF CV
VIJA KLUŠA
span of life and work
(curriculum vitae)
VIJA KLUŠA (for search in Internet see also Klusa and/or Klusha)
BIRTH: September 5, 1940, Riga, Latvia
NATIONALITY: Latvian
E-mail: [email protected] http://www.lza.lv/scientists/klusav.htm
CURRENT POSITION: Professor, Faculty of Medicine, University of Latvia.
SCIENTIFIC INTERESTS:

Neurosciences/Neuropharmacology (neuropeptides and peptidomimetics; behaviour, neuroprotection,
influence on memory, reward system, neurochemical mechanisms).

Bioethics.
EDUCATION:
1958-1964 Student, Riga Medical Institute, Faculty of General Medicine, Riga, Latvia.
1964-1967 PhD student (pharmacology, scientific advisor Dr.A Ķimenis), Institute of Organic
Synthesis, Latvian Academy of Sciences, Riga,Latvia.
Postdoc studies:
1968-1970 Laboratory of Pharmacology, Institute of Organic Synthesis, Latvian Academy of
Sciences, Riga,Latvia. (neuropharmacology, Dr.A.Ķimenis).
1978 1978
Institute of Physiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria (vasoactive peptides,
Prof. V.Petkov).
1979 1984
Institute for Drug Research, Academy of Sciences GDR Berlin, GDR (stress pharmacology,
Prof.P.Oehme).
1990
Institute of Organic Chemistry and biochemistry, Czechoslovakian Academy of
Sciences, Prague, ČSSR (memory pharmacology, Dr.T.Barth, Dr.J.Škopkova).
1992
Stocholm University, Stocholm, Sweden (peptide neurochemistry, Prof.
T.Bartfai).
EMPLOYMENT:
Since 1998: Professor, Head of the Department of Pharmacology, Faculty of Medicine,
University of Latvia.
1987-1998:
Head, Laboratory of Pharmacology, Laboratory of Pharmacology, Latvian Institute of Organic
Synthesis, Riga, Latvia.
1978-1987:
Head, Laboratory of Peptide Molecular Biology and Pharmacology, Institute of Organic
Synthesis, LAS, Riga, Latvia.
1974-1978:
Senior Research Associate, Institute of Organic Synthesis, LAS, Riga, Latvia.
1969-1978:
Junior Research Associate, Institute of Organic Synthesis, LAS, Riga, Latvia
ACADEMIC TITLES AND SCIENTIFIC DEGREES
1998: Professor, Faculty of Medicine, University of Latvia.
1993:
Professor, Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga, Latvia,.
1992:
1992:
Full member, Latvian Academy of Sciences.
Corresponding member, Latvian Academy of Sciences.
1984:
DSci (Dr.habil.med.) thesis “Neurotropic Effects of Peptide and Protein Fragments”, Institute of
Pharmacology, Moscow, USSR.
1968:
PhD (Dr.med.) thesis “ Quaternary bis-aminomethyildioxolanylethane- and un –
ethylene: influence on N-cholinoreceptors”, Tartu University, Tartu, Estonia..
SCIENTIFIC ACTIVITIES:
136
Participation in scientific projects:
2009-2012: ESF project Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031 „Neuroimmune regulation of
neurodegenerative diseases and their treatment by novel type of privileged structures”, project participant.
Latvian Science Council (LZP) and University of Latvia (LU) projects:
2009-2012: LZP Nr.09.1025 (LU Z-6173-840) "Mitochondria-targeted small molecule regenerative effects in
the neurodegeneration models“, Head.
2009-2012: LZP Nr. 10.0030 (Z-6214) „Multiheterocycle chemistry: its development to create
the novel biologically active substances”, Head.
2009: LU-2009/ZP-94 „ Neuroglial cells as the target for neuroprotective drugs”, Head.
2005-2008: LZP Nr.05.1418 (LU Nr.836) „ New strategies in the protection of anti-HIV druginduced neuro- and cardiopathies”, Head.
2007-2008: LU Nr. 2007/ZP-28 „ Mitochondria-targeted pharmacotherapy in a multiple
sclerosis model”, Head.
2006: LU „ Stress-induced neurochemical disturbances and their protection/reversion
possibilities: mitochondria as target”, Head.
2004-2005: LZP Nr.01.0037 (LU Nr.459) “Drug-dependence and their melanocortinergic
sugnal-mechanisms”, Head.
2001-2004:
Latvian Science Council grant “Melanocortins as regulators of drug dependence-induced
neurochemical and behavioural processesi”, Head.
2001-2003:
EU COST project “Novel Peptidomimetic Type Substances with Neuroprotective Properties”,
Subcontractor.
1995-2000:
Howard Hughes Medical Institute (USA) grants HHMI No.75195-542601 “Pharmacological
Studies on Melanocortin Receptor Subtypes”, Head.
1997-2000:
Latvian Science Council grant “Amino acid-containing peptidomimetics: studies on their
neurotrophic un antineurotoxic mechanisms”, Head.
1995-1997:
EU COPERNICUS project “Investigation and Elaboration of Novel Chiral Drugs for
Biotechnological Procedures”, Subcontractor.
1994-1996:
Latvian Science Council grant “Novel type of cognition stimulants: behavioural and
intracellular processes”, Head.
1991-1993:
Latvian Science Council grant “Studies on nerve and myocardial cell functioning in hypoxia,
aging and other aversive states, and search for endogenous and exogenous correctors”, Head..
1994-1996:
KIRT (Research collaboration between Karolinska Institute and Baltic countries) projects
“Peptide-mimicking Substances: Role of the “Free” and “Crypto” Amino Acids in Memory Improving Activity”
(1994), “Neuroactive Amino Acid Containing Peptidomimetics: Focus in the Neurotransmitter Mechanisms”
(1995, 1996), Head.
1993-1995:
EU PECO project “Pathology of the Nervous System in HIV Infection”, subcontractor.
1979-1989:
Multilateral programmes “INTERMOZG” and “INTERVISCERA”: projects carried out at the
Institute of Organic Synthesis, LAS, Riga, Latvia.
ACADEMIC COURCES:
1998- :
Pharmacology, for students of the Faculty of Medicine, University of Latvia.
1995- :
Cell Signal Transduction Mechanisms, for mastership students Dept. Organic Synthesis and
Biotechnology, Riga Technical University.
1995-1999:
Molecular Pharmacology, for mastership students, Faculty of Biology, University of Latvia.
2000:
Bioethics, for mastership students, Faculty of Biology, University of Latvia.
1995-1999:
Biochemistry of Membranes and Hormones, for mastership students, Dept. Organic Chemistry,
University of Latvia.
1996:
Neurochemistry, Advanced course in Psychotherapy, Latvian Academy of Medicine.
1996:
Novel Drug Design and pharmacotherapeutic strategies, Advanced course in Pharmacy,
Latvian Academy of Medicine.
1995:
Molecular Pharmacology, Advanced course in Theoretical medicine, Latvian Academy of
Medicine.
1994:
Basic Laboratory Animal Science, the 1st National Course.
1980-1995:
Experimental Pharmacology, for students, Faculty of Biology, University of Latvia.
1998:
Cell Biology, for students Faculty of Medicine, University of Latvia.
SCIENTIFIC ACTIVITIES, SOCIETIES AND ASSOCIATIONS:
137

President, Latvian Society of Pharmacology, 1994-.

President, Balt-LASA (Baltic Laboratory Animal Science Association), 1993-2002;
Vice-president, 2002-.

Board member, FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science
Associations), 1993-2002.

Governing Board member, ICLAS (International Council for Laboratory Animal
Science, 1995-.

Member, European Neuropeptide Club, 1993-.

Member, New York Academy of Sciences, 1995-.

Member, European Academy of Sciences and Arts, 2007
Honorary member, LASA (Laboratory Animal Science association), UK, 1994-1996.

Senator, Senate of the Latvian Academy of Sciences 1996-.

Deputy Chair, Division of Chemistry, Biology and Medicine at the Latvian Academy
of Sciences, 1996-.

Chair, Ethics Committee for Laboratory Animal Use in Biomedicine at the Latvian
Science Council, 1994-2004.

Chair, Scientist’s Ethics Committee, at the Latvian Academy of Sciences and Latvian
Science Council, 1998-.

Member, Central Medicine Ethics Committee, Latvia, 1998-.

Expert in Medicine at the Latvian Science Council, 1991-.

Member, Promotion Councils at the University of Latvia: biology, 1997-1999;
medicine – 1998-.

Member, Scientific Council at the University of Latvia, 1999-.

Member, Dome at the Faculty of Medicine, University of Latvia, 1998-2005.

Head, Professor’s Council at the Faculty of Medicine, University of Latvia, 2000-.

Member, Grindel’s Fraternity, 2000-.
EDITORIAL BOARDS:
Advances in Neuroimmunology (Pergamon Press), 1991-1996.
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Part B, 1991-.
Acta Medica Baltica, 1992-.
Baltic Journal for Laboratory Animals, 1993-.
SCIENTIFIC PUBLICATIONS (in Internet see Klusa and /or Klusha):
Totally: more than 250 articles, 2 monographs (1976; 1984), more than 300 conference abstracts,
about 50 popular-science articles.
Selected publications (2008- ):
Sergejs Isajevs, Darja Svirina, Ulrika Beitnere, Baiba Jansone, Harry Valdis Vinters, Ivars
Kalvinsh, Vija Klusa. MILDRONATE AS A REGULATOR OF PROTEIN EXPRESSION
IN RAT MODEL OF PARKINSON’S DISEASE. Medicina, 2011, in press.
Linda Klimaviciusa, Maria A. S. Fernandes, Nelda Lencberga, Marta Pavasare, Joaquim A. F.
Vicente, António J. M. Moreno, Maria S.Santos, Catarina R. Oliveira, Imanta Bruvere, Egils
Bisenieks, Brigita Vigante, Vija Klusa. TARGETING THE MITOCHONDRIA BY NOVEL
ADAMANTANE-CONTAINING 1,4-DIHYDROPYRIDINE COMPOUNDS. Bioenergetics,
2011, in press.
Dzirkale Z, Pupure J, Rumaks J, Svirskis S, Vanina M, Mezhapuke R, Sile V, Fernandes MA, Duburs G, Klusa
V.Comparative study of taurine and tauropyrone: GABA receptor binding, mitochondrial processes and
behaviour. J Pharm Pharmacol. 2011 Feb;63(2):230-7.
Vija Klusa, Sergejs Isajevs, Darja Svirina , Jolanta Pupure, Ulrika Beitnere, Juris Rumaks,
Simons Svirskis, Baiba Jansone, Zane Dzirkale, Ruta Muceniece, Ivars Kalvinsh, Harry V.
Vinters. Neuroprotective Properties of Mildronate, a Small Molecule, in a Rat Model of
Parkinson’s Disease. Int. J. Mol. Sci. 2010, 11, 4465-4487 ; doi:10.3390/ijms11114465
138
[Jelizaveta Sokolovska, Juris Rumaks, Ņina Karajeva, Dace Grīnvalde, Jelena Sharipova, Vija
Kluša, Ivars Kalvinsh and Nikolajs Sjakste . Influence of mildronate on some characteristics
of glucose and lipid metabolism, and peripheral neuropathy in rat streptozocin-induced
diabetes model. Biochemistry (Moscow), Supplement series B: Biomedical Chemistry, 2011,
v. 57, issue 5, 490-500. (in Russ.)]
J. Pupure, S. Isajevs, I. Kalvinsh, V. Klusa. Effects of mildronate in indinavir- and efavirenzinduced toxicity in mice. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 64
(2010), No. 3/4 (668/669), pp. 20–25.
J. Pupure, J. Rumaks, S. Isajevs, O. Korzakova, J. Puncule, S. Svirskis, I. Kalvinsh, V. Klusa.
Mildronate’s protective effects in peripheral nervous system: stavudine-induced neuropathy
and formalin-induced inflammation. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences,
Section B, Vol. 64 (2010), No. 3/4 (668/669), pp. 26–30.
Jolanta Pupure, Sergejs Isajevs, Juris Rumaks, Simons Svirskisa, Ivars Kalvinsh , Vija Klusa
Neuroprotective properties of mildronate, a mitochondria-targeted small molecule.
NeurosciLett, 2010, 470, 100-105.
Jansone B, Rumaks J, Dzirkale Z, Pupure J, Svirskis S, Muceniece R, Klusa V Gamma1- and gamma2melanocyte stimulating hormones induce central anxiogenic effects and potentiate ethanol withdrawal responses
in the elevated plus-maze test in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2009 Apr;92(2):267-71.
Pupure J, Isajevs S, Gordjushina V, Taivans I, Rumaks J, Svirskis S, Kratovska A, Dzirkale Z, Pilipenko J,
Duburs G, Klusa V Distinct influence of atypical 1,4-dihydropyridine compounds in azidothymidine-induced
neuro- and cardiotoxicity in mice ex vivo. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008 Nov;103(5):401-6.
Pupure J, Fernandes MA, Santos MS, Moreno AJ, Kalvinsh I, Klusa V, Oliveira CR. Mitochondria as the target
for mildronate's protective effects in azidothymidine (AZT)-induced toxicity of isolated rat liver mitochondria.
Cell Biochem Funct. 2008 Sep-Oct;26(5):620-31.
Vija Klusa, Jolanta Pupure, Sergejs Isajevs, Juris Rumaks, Valentina Gordjushina, Aina
Kratovska, Immanuels Taivans, Simons Svirskis, Ludmila Viksna, Ivars Kalvinsh. “Protection
of azidothymidine-induced cardiopathology in mice by mildronate, a mitochondria-targeted
drug.” Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2006, 99: 323-328.
Klimavičiusa L, Safiulina D, Kaasik A, Kluša V, Zharkovsky A. „The effects of glutamate
receptor antagonists on cerebellar granule cell survival and development.” Neurotoxicology
2008; 29(1):101-8.
01.12.2011.
139
ACADEMIC STAFF CV
Gundega Knipse
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of Birth: 30th May 1950
Nationality: Latvian
Education:
1968-1974 student, Medical Faculty, Riga Medicine Institute
1974-1975 physician, Medical Faculty, Riga Medicine Institute
1978-1981 post-graduate student, 1st Leningrad Medicine Institute
Academic Degrees:
1982 Candidate of Medical Sciences (PhD)
1992 Doctor of medicine (PhD)
1998 Associate Professor of Latvian Academy of Sport Education
1998 Associate Professor of University of Latvia
2002 Professor of University of Latvia
Affiliation:
1974-1976 physician of Central Hospital at Saldus
1976-1977 physician of 1st Riga polyclinik
1977-1978 assistant, Anatomy Department, Riga Medicine Institute
1978-1981 post-graduate student, Anatomy Department, 1st Leningrad Medicine Institute
1981-1987 assitant, Anatomy Department, Riga Medicine Institute
1987-1991 senior lecturer, Anatomy Dept., Latvian Academy of Sport Education
1991-1995 docent, Anatomy Dept., Latvian Academy os Sport Education
1995-1996 docent, head, Anatomy Department, Medical Academy of Latvia
1996-1997 docent, Anatomy Dept., Latvian Academy of Sport Education
1998 -2001 assoc. professor, head, Anatomy Dept., Latvian academy of Sport Education
1998 -2002 assoc. professor of Department of Anatomy and Hystology of Faculty of
Medicine of University of Latvia
Since 2002 professor of Department of Anatomy and Hystology of Faculty of Medicine of
University of Latvia
Since 2003 head of Department of Anatomy and Hystology of Faculty of Medicine of
University of Latvia
Recent/Representative Publications:
1. Immunological tolerance and recurrent tonsillitis //Eesti Arst, 2005,Vol.6, p.74-76 (līdzaut.
J. Markovs, S. Isajevs)
2. Weakness of ankle pronation muscles after lateral ligament sprains in basketball and
handball. Medicina Sportiva, Vol. 9 (4):109-112, 2005.(līdzaut. I. Pontaga, H.C.G. Kemper)
3. Autocrine regulation of palatine tonsil inflamation by substance P: role of lymphocytes and
macrophages// Cell Biology International. Vol.29, 2005, p. 1107 (līdzaut. J. Markovs, S.
Isajevs)
4. Diagnostic value of histological and microbiological screening in etiopathogenesis of
recurrent and hypertrophic tonsillitis. Bioautomation, 2006, 5, p. 49-56 (līdzaut. S. Isajevs, A.
Zilevica, J. Markovs, U. Viesturs)
5. Strong and weak sides of athlete condition. International association of sport kinetics
(IASK) . Vol. 26, 2009, p.302-306 (līdzaut. L. Cupriks)
6. G. Knipše „Cilvēka anatomija.” LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 85 lpp.
7. G. Knipšes redakcijā „Cilvēka anatomija. Roka. Kāja.” LU Akadēmiskais apgāds, 2008,
223 lpp.
140
8. G. Knipše, L. Čupriks. Fiziskās sagatavošanas līdzekļi. Trenera rokasgrāmata -2 . Rīga, a/s
Preses nams, 2006., 286 – 306.
9. Gender and liver fibrosis in chronic hepatitis C: Role of TGF-beta 1. Virchows Archiv, Vol.
451, N2, 2007, pp.223-223. (līdzaut. J. Markovs, S. Isajevs, B. Rozentale)
10, Caspase-3 has nonapoptotic function in Kupfer cell activation. Histopathology. Vol. 53(1),
2008, pp. 261-262(līdzaut. J. Markovs, S. Isajevs, D. Svirina, B. Rozentale).
11. Body mass analysis in primary school age children in Latvia. Journal of epidemiology and
community health. Vol. 65, Supl. 1, 2011, pp.339-340 (līdzaut. H. Karklina. D. Krumina).
Professional and Scientific Activities and Membership: The specialist in normal, functional
and regional anatomy, sport morphology, static and dynamic anatomy, morphology of
different ages. Investigations on liver microcirculatory system during hypokinesia.
Scientifig Grant Nr. 05.1452 „Orgānu un audu reaktivitāte un īpatnības smago metālu un
dabīgo antioksidantu modificējošā ietekmē” (vad. N. Bērziņa).
ESF project Nr.2005/0117VPD1..../3.2.3.2/0063 „Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo
moduļu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmai uzturzinātnē” (ekspert).
ESF project Nr. 2005/0210/VPD..../3.2.6.3/013333/0176 „Sporta pedagoģiskās prakses
portfolio sporta augstskolas studentiem un mentoriem” (ekspert).
ESF project Nr. 2006/0237/VPD1...../3...2.3.2.//0012/0065 „Starpnozaru Biomehānikas un
nozares saistīto kursu attīstība Daugavpils Universitātē”.
In total 139 publications.
Member of Council of Medicine faculty o University of Latvia, Member of Latvian Skiing
Federation Counsil of Sciences, Member of Association of Clinically Integrated
morphologists, Member of European College of Sport Science, Member of Commission of
Terminology of Latvian Academy of Sciences.
Academical work/Teaching:

Normal anatomy I

Normal anatomy II

Normal anatomy III

Normal anatomyIV

Anatomy and sport morfology (LSPA)
A daļa
A daļa
A daļa
A daļa
2011-12-06
4 kredītp.
3 kredītp.
2 kredītp.
3 kredītp.
4 kredītp.
G.Knipse
141
ACADEMIC STAFF CV
Aelita Koha
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1970
Education:
2005 – 2007
2000 –2003
1985 – 1988
Latvian University of Agriculture, Education Master's degree in Pedagogy
University of Latvia, Bachelor of Health Sciences
Riga Red Cross 4th Medical School
Academic titles and scientific degrees:
2007 Education Master's degree in Pedagogy
2003 Health Sciences Bachelor's Degree in Nursing
Occupation:
2009 – Head of Study Programme “Biomedical analyst”
2006 – Lecturer, Department of Medical Technologies, P. Stradins Medical College of the
University of Latvia
2007 – Latvian Culture College, visiting lecturer
2004 – RSU Red Cross Medical College, visiting lecturer
1996 – RECUH clinic "Bikernieki", National Burns Center, nurse
Lifelong Learning:
2007 Scientific and practical conference “21st century - a new era of knowledge and
technology”
2008 Certificate “Research methods in the qualification works”; Certificate “University
Didactics: contemporary theory and practice”, Faculty of Pedagogy and Psychology, The
University of Latvia
2009 Certificate “Enteral feeding of burn disease patients”
2009 International Conference for Radiographers “College education in theory and
practice”, Tartu, Estonia
2010 Presentation “Reintegration into society of patients with burn injuries” at the
conference „Cooperation of sspecialists, general practitioners and nurses in building healthy
society”
2010 visit to Tartu College of Medicine within ERASMUS project on exchange of
experience, lecture within ERASMUS project at Tartu College of Medicine
2010 Conference “Research elements in practice of vocational education”
2010 Certificate in “Specialty of surgical nurse”
2010 Scientific conference “News in improvement of health care education: at the present
and in the future”
2011 Certificate “Ortonicsy with Gold clip - use, indications, contraindications”
Scientific research publications and teaching literature (methodological materials):
2007 Magazine “Latvian Nurse”, “Patients' reintegration into society after burn injury”
2008 Scientific articles, Red Cross Medical College
2009 Training material for the primary surgical nurses, project of European Social Fund
„For sustainable development on lifelong learning of staff from institutions involved in health
care and health promotion processes”
Courses:
142




General Medicine I, Part A, 2 CP
General Medicine II, Part A, 2 CP
Standards of procedures techniques I, Part A, 2 CP
Standards of procedures techniques II, Part A, 3 CP
In addition to information about professional activities:
2010 - Task Force member on Development of Professional Standard “Biomedical analyst”
December 1st, 2011
/ Aelita Koha /
Signature of the staff
143
ACADEMIC STAFF CV
Dainis Krieviņš
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth:
1967, 28 June
Education and training:,
1986 – 1933
Medical Academy of Latvia
diploma of physician cum laude M. D.
1993
Chicago University,
Pritsker School of Medicine
Chicago, Illinois, USA
P.Stradins
Clinical
University
Hospital, Medical Academy of Latvia
P.Stradins
Clinical
University
Hospital, Medical Academy of Latvia
Stanford University,
School of Medicine
Stanford, California, USA
Training programme in Surgery
1993–1995
1995–1998
1996-1997
Resident in Surgery
Clinical
Surgery
Research
Surgery
Fellow/Vascular
Fellow
/Vascular
Work experience and Academic degrees:
1998–present
1998
1999–present
2003–2005
2005–present
2005–present
2011-present
Board of Vascular Surgery under the
Latvian Medical Society
Aortic Stent-graft experimental model
Riga Stradins University
Board of Vascular Surgery under the
Latvian Medical Society
Faculty of Medicine, University of
Latvia
Faculty of Medicine, University of
Latvia
Latvian Society of Phlebology
Faculty of Medicine, University of
Latvia
Certified vascular surgeon
No A-19586
Medical Doctor (PhD)
No. G-D 000467
Invasive radiologyst
No 0334
Assistant Professor
Nr. 0001
Associate Professor
No 0179
Certified phlebologist No 63560
Professor of Vascular Surgery
No 0302
1998-present
P.Stradins Clinical University Hospital, Vascular Surgery Center,
Vascular Surgeon
1998-present
2006-present
P.Stradins Clinical University Hospital, Invasive Radiology Unit, Invasive Radiologist
P.Stradins Clinical University Hospital, Director of the Department of Science and
Education
Emergency and Disaster medicine center, Consultant
Expert, Member of Commettee of Orphan medicinal products, European Medicine
Agency
1996-present
2009-present
Most important publication:
1.
1. J.Rits, J. Herwaarden, A. K. Jahrome, D.Krievins, F.L.Moll. The Incidence of Arterial Stent
Fractures With Exclusion of Coronary, Aortic, and Non-arterial Settings. European Journal of
Vascular Surgery. 2008. European J Vasc Endovasc Surg. 2008:36, 339-345.
2.
GALA Trial Collaborative Group. (D.Krievins). General anaesthesia versus local
anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised trial. Lancet. 2008; 372:2132-42.
144
3.
D.Krievins, R.Brandt, S.Hawser, P.Hadvary, K.Islam. Efficasy and safety of intravenous
iclaprim in complicated skin and skin strukturē infections: a multi-centre, randomized study.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2009;53 (7) 2834-2840.
4.
P. Ivanova, I. Kikule, D. Krievins, V. Zvirgzdins, E.Lietuvietis, G. Sprudzans. Carotid
endarterectomies in Latvia. Acta Chirurgica Latviensis. 2009 (9): 33-38.
5.
Carlos E. Donayre, Christopher K. Zarins, Dainis K. Krievins, Andrew Holden, Andrew Hill,
Carlos Calderas, Jaime Velez and Rodney White. Endoluminal Aortic Aneurysm Repair with a Sac
Anchoring Prostheses: Initial Clinical Experience. Journal of Vascular Surgery. 2011. 53:3, 574-582.
6.
S.Warringtn, C.Lee, A.Otabe, T.Narita, O.Polnjak, V.Pirags, D. Krievins.. Acute and MultipleDose Studies to Determine the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetic Profile of Advantame in
Healthy Volunteers. Food and Chemical Toxicology. 2011. 49:S77-S83. P. McCollum, J. Bush, G.
James, T. Mason, S. O’Kane, C. McCollum, D.Krievins, S. Shiralker, M.Fergusson. Avotemin for scar
improvement following bilateral varicose vein surgery: a randomised, double-blind, placebocontrolled, phase II clinical trial. British Journal of Surgery. 2011;98:925-934.
7.
COMP group. D.Krievins. The European Union Orphan Regulation – 10 years of experience
and future perspectives. Nature Reviews Drug Discovery. 2011;10:341-349.
8.
Dainis Krievins, Frans Moll, Janis Savlovskis, Andrew Holden, Carlos Calderas, Carlos
Donayre, Barry Katzen and Christopher Zarins. Endoluminal Aortic Aneurysm Repair Using a Novel
Sac Anchoring Endoprosthesis. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2011;42:3846.
Most important textbooks and monographs:
1.
C.K.Zarins, D.K.Krievins and G.D.Rubin. Spiral computed tomography and three–dimensional
reconstruction in the evaluation of aortic aneurysm. Progress in Vascular Surgery. Eds: J.S.T. Yao and
W.H.Pearce, Appleton&Lange, Inc. ASV. 1996; 117–125 lpp.
1.
C.K.Zarins and D.K.Krievins. Aneurysms. Fundamentals of Surgery. Ed. J.Niederhuber,
Appleton&Lange Inc., East Norwalk, ASV. 1998; 566–571 lpp.
2.
M.Baumane, R.Jakušonoka, A.Kalēja, D.Krieviņš, I.Madrevica, M.Rossinska, A.Sondore.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība ķīmiskos negadījumos. KMC. Rīga. 1998; 44 lpp.
3.
I.Madrevica, D.Krieviņš. Ko darīt? KMC. Rīga. 1997. (1.izdevums), 1998. (2.izdevums), 1999.
(3.izdevums, krievu val.). 2000. (4.izdevums).68 lpp.
4.
D.Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. NMPC. Rīga. 2001; 350 lpp.
5.
D.Krieviņš, R.Spručs. Testu jautājumi neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un katastrofu
medicīnā. Rīga, 2001; 185 lpp.
6.
S.Doniņa, I.Dzīvīte, I.Hartmane, S.Kovaļovs, D.Krieviņš, H.Mikažāne, I.Mikažāns, J.Ozola,
S.Remberga, V.Staņēviča, R.Šantere, E.Štekels, N.Valdmane. MMML. Sistēmiskā enzīmterapija.
Praktiska rokasgrāmata ārstiem. Rīga. 2002; 35.lpp.
7.
D.Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Sirds – plaušu reanimācija. 1.izdevums.
NMPC, 2003; 350 lpp.
8.
D.Krieviņš. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Sirds – plaušu reanimācija. 2.izdevums.
NMPC, 2004; 383 lpp.
9.
D.Krieviņš. Zīdaiņu un bērnu kardiopulmonālā reanimācija. Bērnu ķirurģija. A.Pētersons.
Nacionālais medicīnas apgāds. Rīga, 2005; 33.-43.lpp.
10. Vascular and Endovascular Consensus Update. Roger M Greenhalgh redakcija. Conservative
versus subfascial endoscopic perforator surgery for venous stasis ulcers. D.Krievins. J.Rits. Londona,
Anglija. 2008;696-702.lpp.
11. Asinsvadu ķirurģijas atlants. Kristaps Zariņš un Brūss Gevercs. (Zinātniskais redaktors latviešu
izdevumam – D.Krieviņš). Rīga, 2008; 293.lpp.
12. Čīfs. Profesors Jānis Volkolākovs. (D.Krieviņš). Nacionālais medicīnas apgāds. Rīga, 2010.
Most important projects:
1.
State research program. Scientific research of main pathologies posing a threat to life
expectancy and quality of life of the Latvian residents with the aid of multidisciplinary consortium.
2007.-2010. Investigator.
2.
Epidemiology survey. Chronic venous insufficiency in the Latvian patients. De facto. 20072008. Principal Investigator.
145
3.
State research program. Scientific research of main pathologies posing a threat to life
expectancy and quality of life of the Latvian residents with the aid of multidisciplinary consortium.
2010.-present. Investigator.
4.
Phase II clinical trial. Prevention of venous tromboembolism in patients undergoing elective
total hip replacement. YM-150 comparison with enoxaparin. (Astellas). 2007-2008. Investigator.
5.
GALA – trial. General versus local anestesia for patients undergoing CAE surgery. (UK,
Vascular surgery society sponsored trial). 2005 – 2008. Investigator.
6.
Phase III clinical trial. A prospective, randomized, double, double blind, multional, multicenter
trial comparing the efficacy and safety of xxx to piperacillin/tazobactam for the treatment of subjects
with complicated skin and skin structure infections. (Bayer). 2006–2008. Principal Investigator.
7.
Phase III clinical trial. Study to evaluate the efficacy and safety of xxx. An International,
multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, two-parallel group. Comparison of xxx in
lower limb superficial trombophlebitis with placebo (CALISTO, Glaxo SmitKline). 2007–2009.
Principal Investigator.
8.
Phase III clinical trial. A double blind, placebo controlled trial to investigate the efficacy of xxx
in accelerating the healing of split thickness skin graft donor sites. 2006-2008. (UK, Renovo).
Principal investigator.
9.
Phase III clinical trial. A double blind, placebo controlled trial to investigate the efficacy of xxx
in accelerating the healing of wounds after bilateral venous stripping. (UK, Renovo). 2007–2009.
Principal Investigator.
10. Phase III clinical trial. A multinational, multicenter, randomized, double blind study comparing
the efficacy and safety of xxx with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in
patients undergoing major abdominal surgery. (Sanofi-Aventis, Europe). Principal investigator. 20082011.
11. Phase III clinical trial. A multinational, multicenter, randomized, double blind study comparing
the efficacy and safety of xxx with placebo for the prevention of venous thromboembolism in patients
undergoing chemiotherapy. (Sanofi-Aventis, Europe). Principal investigator. 2008-2011.
12. Phase III clinical trial. A multinational, multicenter, randomized, double blind study comparing
the efficacy and safety xxx with enoxaparin for the primary prevention of venous thromboembolism in
acutely ill medical patients with restricted mobility. (Sanofi-Aventis, Europe). Principal investigator.
2008-2009.
13. Phase III clinical trial. Multicenter, randomized, parallel, group efficacy superiority study in
hospitalized medically ill patients comparing rivaroxaban with enoxaparin. MAGELLAN. (Bayer
Health Care, Europe). Principal investigator. 2008-2011.
14. Phase I. Safety and Pharmacokinetic interaction of xxx with Methotrexate in patients with
Rheumatoid arthritis. (Kowa Research Europe). Investigator.2007-2008.
15. Phase I. Feasibility & Safety of Nellix Endograft system for Exclusion of Infrarenal or Aortoiliac aortic aneurysms. (USA, Nellix). Principal Investigator. 2008-present.
16. Phase III clinical trial. Administration of xxx for the profilaxis of VTE after total knee
replacement surgery. (ThromboGenics, USA). Investigator. 2008.- 2010.
17. Phase III clinical trial. A double blind, placebo controlled trial to assess the efficacy of xxx in
conjunction with scar revision surgery for the improvement of disfiguring scars. (UK, Renovo). 2009. 2011. Principal Investigator.
18. CE mark study. The Nellix AAA Device for the Treatment of Infrarenal Abdominal Aortic
Aneurysms. (USA, Nellix /Endologyx). Principal Investigator. 2009-present.
19. StarFix System Feasibility and Safety in Treatment of Hyperthension. (Vascular Dynamics,
Israel). Principal investigator. 2010-2011.
20. Phase III clinical trial. Administration of xxx for the profilaxis of VTE after total knee
replacement surgery. (ThromboGenics, USA). Investigator. 2011.- present.
Study courses:
1.
Angiology (2 creditpionts),
2.
Surgery I (Vascular Surgery) (2 creditpionts),
3.
Health in 21st century (2 creditpionts), Higher Professional Educational Study Programme in
Medicine
December 21, 2011
D.Krievins
146
ACADEMIC STAFF CV
Kārlis Kupčs
span of life and work
(curriculum vitae)
Functional summary
Born: 1969, 15th of February, Riga, Latvia.
Citizenship: Latvian
Married to Una Kupcs
Children’s: Katrina (14), Zaklina (10), Roberts (5)
Education
2004-2009
University of Latvia, Faculty of Medicine,
Doctorates degree in Medicine.
2002-2003
Uppsala University, Department of Radiology, Uppsala, Sweden
Fellow, Interventional Neuroradiology
1997-2000
Riga Stradins University (Medical Academy of Latvia) Postgraduate faculty
Resident Doctor, Diagnostic Radiology
1989–1997
1987–1989
The Medical Academy of Latvia Doctorates degree in General Medicine.
Obligatory Conscription Soviet Army Forces
Served with the Marine Corps Special Sports Unit and received an education in sailing.
1983-1987
Riga’s 1st Gymnasium, Riga, Latvia General middle school education with
strong emphasis on math and science.
Employment
2008-present P.Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology,
Head Doctor
2005-2007
Uppsala University Hospital, Department of Neuroradiology, Uppasala,
Sweden
Senior Consultant Neurointervention
2005-2007
“Gailezers” Hospital, Riga, Latvia
Senior Consultant Neurointervention
2004-2008
P.Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology,
Department of Interventional and Neuroradiology, Riga, Latvia
Head of Department
2002-2004
P.Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology,
Department of Interventional and Neuroradiology, Riga, Latvia
Head of Department
2000-2002
P.Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology,
Department of Interventional Radiology, Riga, Latvia
Head of Department
1999-2002
P.Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology
Resident Doctor of Radiology.
Additional activities
Latvian Association of Radiology, President.
European Association of Radiology, member.
European Congress of Radiology, Research committee member.
Latvian Association of Neurosurgery, member.
147
World Federation on Therapeutic Neuroradiology, member.
Languages
Fluent Latvian, Russian and English.
Computers
MS Office, Internet.
Interests
Kitesurfing, skiing, basketball, travel.
References
Available on request.
01.12.2011.
148
ACADEMIC STAFF CV
Maija KURMIŅA
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of Birth: 4 January 1957
Education:
2001 - 2006 B.A., University of Latvia, Faculty of Modern Languages, English Philology
1998 - 2001 (studied for doctorate) University of Latvia, Institute of Psychology and
Pedagogy
1995 - 1997 M. Sc., University of Latvia, Centre of Environmental Science and
Administration
1975 - 1980 B.Sc. Polytechnic Institute of Riga, Faculty of Chemistry, engineer
1964 - 1975 Secondary School No 4 (English language school)
Work experience:
1986 to present
P.Stradiņš medical college of the University of Latvia (previously
P.Stradiņš health and care college, P.Stradiņš Riga 2nd medical school)
Post: lecturer (inorganic, organic, analytic and biological chemistries; hygiene; environmental
research methods; English language for specialties: biomedical laboratory technician, nurse,
doctor's assistant, radiographer, podiatrist, cosmetologist, social rehabilitator and social care
worker.
1984 – 1986 Riga 6th hospital, engineer in X-ray department
1980 - 1982 factory of building materials "Spartaks", engineer
Lifelong education:
2011 annual international conference of English language teachers “ELT: Sharing Good
Practice organized by IATEFL and British Council (25. -26.08.2011)
2011 international conference “Unified System in Quality Valuation of Higher Education”
organized by College of accountancy and finance (2.06.2011)
2009 conference “College education in theory and practice” organized by P.Stradiņš Health
and Care college (1.10.2009)
Research work:
2000 presentation in international scientific conference “Biomedical Engineering and
Microtechnologies” organized by Riga Technical university (11. -14. 10. 2000)
1997 research study program organized by The Baltic International School of Health in
Karlskrona (Sweden) “Theory of Science and Research Methodology”(05. 1996 – 05. 1997)
1996 studies in University of Bath (UK) and Centre for Research in Environmental
Education Theory and Practice (8.08. – 26.09. 1996)
Skills: Good computer skills with Trados 6.5., MS Office 2007, Windows 98/XP/Vista,
WinZip, WinRAR, Adobe reader 9.0, SPSS, Openoffice 3.0, ABBYY FineReader 9.0
01.12.2011.
149
ACADEMIC STAFF CV
Aiga Lasmane
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth:
20 July 1972
Nationality
Sex
Latvian
F
Business Address
Oncology clinic
Pauls Stradins Clinical University Hospital
13 Pilsonu street
Riga, LV1002
Latvia
+371 67069318
Master’s degree, Health Sciences, Riga Stradins University,
2004-2006
Bachelor’s degree, Nursing Sciences, Academia Medicinae
Latviensis, 1996-2000
Nurse, P.Stradins Riga 2nd Medical School, 1993-1996
04 Aug 2011, Certified oncology nurse,
Certificate Nr. 22960
2006 Mar – May Course in Oncology nursing
17-19 Feb 2003, Course on Antiblastic Medicine in Oncology,
Riga
9 Nov 2001, Psychology and Stress at Work, Riga
26-27 Feb 2001, Psychology of the Personality and Professional
Communication, Riga
19 Oct 2001, Work Planning, Career Analyses and Planning,
Riga
Oct - Dec 1998, Course in Documentation of Nursing Care
according to the VIPS model, Riga, Stockholm
4 Oct – 3 Dec 1993, Course in Nursing, Storstroms AMT,
Denmark, Riga, Latvia
2009 - Lecturer in P.Stradins Medical College of the University
of Latvia
2002 – Pauls Stradins University Hospital, Oncology clinic,
Chemotherapy Dept., Head Nurse
2000 – 2002 Rehabilitation Hospital Krimulda, Head Nurse
1996 – 2000 P.Stradins Clinical University Hospital, Nurse
1995 – 1996 Children Clinical Hospital, Nurse Assistant
Latvian - native, Russian – good, German, English – average
Tel.No.
Education
Qualifications:
Experience
Languages
01.12.2011.
150
ACADEMIC STAFF CV
Peteris Likums
span of life and work
(curriculum vitae)
PERSONAL INFORMATION
Name, Surname
Identity Number
Place of Birth
Current Address
Telephone
E-mail
EDUCATION
1989 - 1992
1992 – 2998
1998 – 2002
WORK EXPERIENCE
1994 - 1998
1998 - 2000
1999 – 2003
1999 – 2005
Since 1999
Since 2003
Since 2002
Since 2005
Since 2005
Since 2006
Since 2007
Peteris Likums
290474-11704
Ergli, Madonas District
189 Slokas Street 18, Riga, LV-1067
Cell: 9437571
[email protected]
Ergli Secondary School of Madonas District
Secondary Education, Diploma No 018046
Medical Academy of Latvia
Faculty of Medicine
Doctor’s Degree
Riga’s Stradins University
Institute of Radiology
Residenture in Diagnostic Radiology
Qualification of Radiologist Diagnostician
Residentiary Diploma No 000627
Emergency Hospital
Surgery Department; Medical Assistant (Feldsher)
Riga’s Samaritan Union
First Aid Courses, Instructor
Riga’s Stradins University
Institute of Radiology, Senior Laboratory Assistant
Amerilat MD Ltd; medical consultant
SLtd Hospital of Traumatology and Orthopedics
Diagnostic Radiology Department; Resident
Since 2002 – Radiologist Diagnostician
Since 2004 – Head of Department
Quality Management System Group
Since 2001 – Internal Auditor
Riga’s Stradins University
Institute of Radiology, teacher, lecturer
Since 2006 Doctor of Medicine
Medical Professional Education Centre
Postgraduate Studies Department
Teaching of nursing personnel, lecturer
Latvian Academy of Sport Education
Department of Sport Medicine
Roentgenology course teacher
Medical Center ARS
Radiologist Diagnostician
Latvian Olympic Union
Radiologist Diagnostician
Veselibas Centrs 4 (Healthcare Center 4)
Radiologist Diagnostician
151
ADDITIONAL
TRAINING/COURSES
1999
30.08.2001
03-10-2002
2002 – 2005
LANGUAGES
Latvian
Russian
English
PUBLICATIONS
2005
2005
2005
RESEARCH
2001 – 2002
Courses of
Emergency and Disaster Medicine
Association “First aider”
Certificate No PP II-153
First Aider’s License No 130
Zygon Baltic Consulting
Quality Auditor Course, Certificate No 275
Association of Roentgenologists and Radiologists
Radiologist Diagnostician certificate No 62007
Several courses on medical radiology safety and
protection for activities related to ion radiation sources;
30.03.2005 Radiation Safety Center;
Management Certification Committee
Manager Certificate (for a manager who ensures
observance of radiation safety principles performing
activities with ion radiation sources) No DV-127
Mother language
Good
Reading and writing – good, oral speech – basics
Study “ Skeleton Roentgenography Manual” ,
“Nacionalas Apgads”, 2005
Co-author of a poster presentation “Short term results of
noncemented Duraloc (DePuy) acetabular component”,
XXIII Trivial SICOT congress, Istambul, 4-9.09.2005
Risk factors to hip dislocation after primery total hip
replacement (THR) – clinical and radiological analysis.
P.Likums, P.Studers, K.Krastins, M.Zambrans. ESMR,
14th Annual Meeting, Izmir, Turkey, June 1-2, 2007
Participation in scientific contract „Efficiency study of
osteostimulating agent in patients with extraarticular
fractures of the distal segment metaphysis of radial
bone.”– radiological evaluation.
Participation in scientific contract „Efficiency study of
trombolitic agent in patients following primary hip
replacement.” – radiological evaluation.
2005
01.12.2011.
152
ACADEMIC STAFF CV
Jurijs Markovs
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth: 23 October 1949
Nationality: Russian
EDUCATION
1967 - 1973, Riga Medical Institute, Latvia
1956 - 1966, Secondary school №44, Daugavpils, Latvia
Postgraduate academic degrees
1978 Riga Medical Institute Dphil
1993 Latvian Medical Academy Doctor habilitus
EMPLOYMENT HISTORY
1991-present Professor, University of Latvia, Faculty of Medicine
199 – 2008
Associate Professor, University of Latvia, Faculty of Medicine
1973 – 1978 Senior lecturer , Riga Medical Institute
PUBLICATIONS:
Books:
Medical Histology I, Riga, EVE, 2003.
Medical Histology II, Riga, EVE, 2005.
Medical Histology III, Riga, EVE, 2007.
Basic Human Embryology, Riga, Literara braliba, 2009.
Cell Biology and Basic Tissues, Riga, Literara braliba, 2011
2009 – 2012 Research group member „Adaptive tissue reactions to oxidative stress induced by
components of food and physical activity: an animal and human study” Research grant
09.1596 funded by the Latvian Council of Science
LANGUAGES
Latvian - fluent
Russian - native
English – fluent
13.12.2011.
153
ACADEMIC STAFF CV
Dr.habil.med., prof. Maris Mihelsons
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth:
1936, 26 december
Education and training:
1962. Riga Medical Institute
1969., 1976. Institute of surgery, Leningrad
1989.
Institute of surgery, Mascawa
1995. University of Őrebro, Sweden
Work experience and Academic degrees:
1962.-1967.
Military surgeon of USSR
1967.-1970. Surgeon of Paula Stradiņa University Clinical Hospital.
1970.-1982. RMI asistent
1983.-1990. RMI profesor of surgery
1990.-1998. RMI head of 3. department of surgery
1998. LU profesor of surgery
2008.
LU MF head of department of surgery
Most important publication:
1.
Tension-Free Laparascopic and Open Hernia Repair: a Randomized Controlled Trial
of Early results. World J.Surg.1998, Vol.21, No 3, pp. 280-284. M.Picehio u.c.
2.
Structural and ultrasonic changes in human bronchi in ageing.Proc. Latvian
Acad.Sci.B.Vol.54(2000), No1-2,pp.32-35. M.Pilmane u.c.
3.
Balstaudu deģenerācijas morfospektrofoto metriskais raksturojums. Latvijas Ārstu
Žurnāls 2000./11, 28-31. M.Pilmane u.c.
4.
Venozās tromboembolijas primārā profilakse. Rīga, 2000. M.Dubņiks u.c.
5.
Early inflammation reaction of patients to polypropylene mesh after hernioplasty.
Proc.Latvian Acad. Sci., vol.59, B, 2005, No 1, pp.16-19. A.Jezupovs
6.
Mini – laparotomy in surgical treatment of cholelythyasis.Khirurgia (Mosk) 2006; 11:
33-34. I.Trachums
7.
The analysis of infection after polypropylene mesh repair of abdominal wall hernia .
World J. Surg (2006) 30: 2270 -2278. A.Jezupovs
8.
Effects of the prolonged thoracic epidural analgesia on ventilation function and
complication rate after the lung cancer surgery. Medicina (Kaunas) 2007; 43 (3): 199 – 207.
U.Kopeika, I.Taivans, e.a.
9.
Fiberbronchoscopic intubation for difficult airways in emergency situations.
Eur.J.Anesthesiology 2007, Euroanaesthesia 2007:198. N.Jakushenko, U.Kopeika,
D.Nagobade , e.a.
154
Study courses:
Eelements of surgey
Surgery
Specific Considerations of Surgery
and Anesthesiology
Clinical Practice V
Practice of Surgery
A daļa
A daļa
A daļa
2 creditpoints
5 creditpoints
4 creditpoints
B daļa
B daļa
4 creditpoints
3 creditpoints
01.12.2011.
M.Mihelsons
155
ACADEMIC STAFF CV
Mg.oes., lecturer Agnese Oliņa
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1972
Education:
2008 – 2010 Riga International School of Economics and Business Administration,
Professional Master Degree in Business Administration
2002 –2007 Faculty of Economics and Management, the University of Latvia, Bachelor
Degree of Social Sciences in Economics
Academic titles and scientific degrees:
2010 Professional Master Degree in Business Administration
Occupation:
2010 –
lecturer, P. Stradins Medical College of the University of Latvia
2006 –
public relation specialist, P. Stradins Medical College of the University of
Latvia
2007 – 2010 assistant lecturer, P. Stradins Medical College of the University of Latvia
1993 – 2006 administrator-manager, “NMS Diagnostika” Ltd, medical equipment sales and
service
Lifelong Learning:
2011 seminar, „Research in Medicine and importance of data processing”;
visit to the University of Tromsø, Norway within ERASMUS project on exchange of
experience,
18.09.2011.
24.09.2011.;
P. Stradins Medical College of the University of Latvia, seminar on “Sources of the History of
Medicine”;
LEC seminar “The talks are the result – 2” - 23.02. - 24.02.2011.;
P. Stradins Medical College of the University of Latvia, Conference on “Research –
Interaction of Studies and Practice”, 28.4.2011.;
2010 staff exchange visit within ERASMUS project to Plovdiv University College of
Medicine, Bulgaria, 27.09. - 02.10.2010.;
2008 P. Stradins Health and Social Care College, “Research methods in the qualification
works”;
Faculty of Pedagogy and Psychology, the University of Latvia, training program course
“University Didactics: contemporary theory and practice”
Courses:

Business organization and establishment, Management and financial accounting
system, Study program “Biomedical analyst”, PMC UL, 2 CP

Basics of project development and management, Information technologies, Study
program “Biomedical analyst”, PMC UL, 2 CP

Creation of professional competencies in business, Study program “Podology”, PMC
UL, 2 CP

Numerical methods, Study program „Radiographer”, PMC UL, 1 CP

Computer Sciences, Study program „Radiographer”, PMC UL, 2 CP
In addition to information about professional activities:
156

from 2008 financial coordinator, continuing education courses for the radiologist
assistants on “Radiation safety and protection”

2007 - drafting of project within the Lifelong Learning Programme Leonardo Da Vinci
“Common education of practice leaders for high-quality student practice in Radiography”,
“Teaching methods of professional disciplines for biomedical analysts in Spain”
/ Agnese Oliņa /
December 1st, 2011
Signature of the staff
157
ACADEMIC STAFF CV
Dr.biol. Līga Plakane
span of life and work
(curriculum vitae)
Data of birth:
Place of birth:
Address, phone number:
1970.
Rīga
Atgāzenes Street 1, Rīga, LV-1004, 26528853; [email protected]
Education:
1987.
Riga Secondary school 2
1987.-1992.
Studies at the University of Latvia Faculty of Biology, Department of Human and
animal physiology
1995.-1998.
PhD studies at the Latvia Institute of Experimental and Clinical medicine
Academic titles and scientific degrees:
1998.
Doctor of Biological Sciences
1998.-2006. Researcher at the Latvia Institute of Experimental and Clinical medicine
2001.Associate professor of University of Latvia
2007.- Leading scientific researcher at the Latvia Institute of Experimental and Clinical medicine
Employment:
1992.-1998. Scientific assistant at the Latvia Institute of Experimental and Clinical medicine
1995.-1998. PhD student of the Latvia Council of Sciences
1998.-2006. Researcher at the Latvia Institute of Experimental and Clinical medicine
1998.-2001. Assistant of University of Latvia, Faculty of Biology Department of Human and animal
physiology
2001.-
Associate professor of University of Latvia, Faculty of Biology
Scientific Publications and Teaching Aids of last years:
1. Ozoliņš P., Plakane L., Blumberga I. 1996. Skeletal muscle contraction force in ischemia in man,
Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, No.2, 82–84.
2. Gailāns J., Dzērve V., Kukulis I., Matisone D., Ozoliņš P., Plakane L. 1999. Ascending dilation of
the magistral artery during isometric contraction of cat skeletal muscle, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B,
53, No.4, 212–215.
3. Ozoliņš P., Gailāns J., Plakane L., Jermacāne L., Kļavinska A. 1999. Supercompensation of cat
skeletal muscle contraction force in hypoxia, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, 53, No.4, 216–218.
4. Plakane L., Ozoliņa L., Ozoliņš P. 2001. The contraction force mobilization by ischemia in cat
fast- and slow-twitch skeletal muscles, Proc. Latv. Acad. Sci., Sect. B, 55, No.2/3, 96-99.
5. Švinka N., Plakane L., and A. Elksne. Potassium-evoked contractures in frog skeletal muscle:
dependence of fibre content and seasonal changes. 2003. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B,57, No.6 (629),
pp.228-231.
6. Švinka N., Plakane L., Elksne A. Palielinātas ārpusšūnas kālija koncentrācijas ietekme uz skeleta
muskuļu kontrakcijām. 2004. Latvijas Universitātes raksti, 668. sēj., Medicīna, 168–174 (Latvian).
7. Plakane L., Aivars J.I., Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. Oxygen uptake
efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. 2006. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60,
No.5/6, pp. 170-175.
8. Aivars J.I., Plakane L., Sīpols J. Blood glucose level in endurance-trained climbers at high
altitude. 2006. Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 166-169.
9. Plakane L., Pēteris Ozoliņš – life and scientific accomplishments of renowned physiologist. 2006.
Proc. Latv. Acad. Sci., Sect.B, 60, No.5/6, pp. 240-244.
10. Plakane L., Aivars J.I. The effect of high altitude and normobaric hypoxia on fuel metabolism in
endurance-trained men. 2009. 16th Intern. Hypoxia Symposium, Lake Louise, Canada, 10-14 March,
2009.
11. Plakane L., Aivars J.I., Marcinkevičs Z., Ozolina-Moll L., Skutela A., Acute hypoxia increases
the oxygen uptake efficiency. 2009. XXXVI Int.Congr.of Physiol. Sciences, Kyoto, Japan, July 27 August 1, 2009.
158
12. Tomiņš P., Plakane L. Acid-base balance and Composition of arterial blood gases in mountaineers
at high altitudes in the Himalayas. 2009. 22nd Annual Congress European Society of Intensive Care
medicine, Vienna, 11-14 October, 2009.
Teaching aids:
1. Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliņa-Moll L. 2008. Fizioloģija: Praktiskie darbi, Latvijas
Universitāte, Rīga, 118 lpp. – 3rd enlarged ed. (Latvian).
2. Plakane L., Aivars J., Eglīte K., Ozoliņa-Moll L. 2002. Human physiology: Laboratory manual,
University of Latvia, Rīga, 84 p. (English.). – 2nd enlarged ed.
Scientific publications
Abstracts of Conferences
15
12
Research work:
1994.-1997.
LZP project Nr.93.939 Intramuscular regulation of muscle contraction force
(supervisor - Dr.hab.biol. P.Ozoliņš);
1997.-2000.
LZP granta Nr.96.0055 Physiological mechanisms of fatigue and their changes by
aging (supervisor - Dr.hab.biol. N.Švinka);
2001.-2004.
LZP project Nr.010425 “Membrānaktīvo vielu izmantošana jonu transporta
normalizācijai muskuļu patoloģijās” (supervisor - Dr.hab.biol. N.Švinka).
2005.- LZP project Nr. 788/04.1116.1 “Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar
smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā” (supervisor - Dr.med. J.Sīpols).
2004.-2008.
ESF project Skeletal muscle metabolism and neurohormonal changes caused by
hypobaric and physical exercise hypoxia – supervisor.
2006.-2008.
ESF finansētais “Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošana dzīvās dabas zinātņu
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās” (supervisor - Dr.biol.P.Tretjakovs).
2008.
LZP Valsts pētījumu programma Nr.Y3-23464-003 “Aptaukošanās izraisīto slimību un
cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde (supervisor
- Dr.biol.P.Tretjakovs).
2009.
LZP project Nr. 09.1373 Dependency of myokine’s and muscle metaboreflex efficiency
from body composition, mode of physical activity, and peculiarities of whole organism metabolism
(supervisor - prof., Dr.habil.biol. J.I.Aivars).
Academic courses:
Title of course
Human Physiology
Human anatomy and Physiology
Regulation of Physiological Functions in the Human Organism
Physiolgy of Sports and extreme conditions
Sports and exercise physiology
2011.g. 5. decembrī.
Part of
Program
A
A
A
B
B
Līga Plakane
159
Credit
points
5+5
5
3
3
2
ACADEMIC STAFF CV
Dr.med., doc. Gunta Purkalne
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth: March 25th,1946
Education and training:
1965. – 1971. Riga Medical Institute, Faculty of General Medicine, MD
1971. - 1972. Riga Medical institute, Postgraduate training in Anaestesiology and
reanimatology
1984.
Institute of Oncology, Moscow, Course of Oncology – chemotherapy
1986.
Postgraduate Institute of Medicine, Course of Oncology
1990.
Karolinska Hospital, Stockholm, Training course in Oncology
1991. – 1992. Michigan State University, Fox Chase Cancer center, USA, Training course in
Oncology
1995.
Uppsala University, Sweden, Training course in oncology
1997.
Righospital, Copenhagen, Denmark, Training in Good Clinical Practice
2011.
P. Stradins Clinical University hospital, Training course in Good Clinical
Practice
2011.
Latvian Ministry of Health, Training course in Oncology - chemotherapy
Work experience and Academic degrees:
1972. – 1974. anaestesiologist- reanimatologist in Tukums Central regional hospital
1974. – 1082. anaestesiologist-reanimatologist in Riga Red Cross hospital
1984. – 1987. general oncologist in Latvian Oncology center
1987. – 1993. oncologist-chemotherapist in Latvian oncology center
1993. – 2000. Head of Oncology- chemotherapy department at the Latvian Oncology center
2000. – current Head of Oncology Clinic at the P. Stradins Clinical University hospital
2000. - current Chief of the Postgraduate training program in medical oncology at the P.
Stradins Clinical university hospital
2001. - current Faculty member at Department of Internal medicine at the University of
Latvia
2009. PhD degree in Oncology and hematology
2010.Docent at Department of Internal medicine at the University of Latvia
Most important publications:
1.
Purkalne G., Svjatoha V., Leja D., Buiķis I., Vikmanis U. Prognotisko faktoru loma
primāra krūts vēža ārstēšanā. Latvijas Universitātes raksti. 2004. 668. sēj. Medicīna, 159. 167. lpp.
2.
Purkalne G., Vikmanis U. Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru
nozīme lokāli izplatīta krūts vēža ārstēšanā. Latvijas Universitātes raksti. 2009. 750.sēj.
Medicīna, 300. - 315. lpp.
3.
Hansen H.H., Purkalne G. et al. Recommendations for a Global Core Curriculum in
Medical Oncology. Annals of Oncology 15: 1603 – 1612, 2004
4.
Hansen H.H., Purkalne G. et al. Recommendations for a Global Core Curriculum in
Medical Oncology. Journal of Clinical Oncology. Vol 22, NO 22, 2004 – p. 4616 – 4625
5.
Stahel R., Purkalne G. et al. ESMO Minimum Clinical Recommendations. Annals of
Oncology 16 (Supplement 1): i5 – i6, 2005
6.
Irmejs A., Purkalne G. et al., Discussion on the use of taxanes for treatment of breast
cancers in BRCA 1 mutations carriers. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2007; 5 (3) pp.
160
125 – 126
7.
Robert Pirker, Gunta Purkalne et al., Therapy of small cell lung cancer with emphasis
on oral topotecan. Lung cancer 70 (2010) 7-13
Most important project:
The Latvian National Research Programme 2010. – 2013. „Development of new prevention,
treatment, diagnostics means and practices and biomedicine technologies for improvement of
public health” , project Nr, 5 „Output of anticancer drugs targeted to the cancer stem cells”
01.12.2011.
161
ACADEMIC STAFF CV
Dr. Jolanta Purviņa
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth 1974.
Education:
2002 –
1998 – 2002
1991 – 1998
1981 – 1992.
Physician diagnostic radiologist, certificate nr. 62008
Resident in diagnostic radiology, AML PIF
Faculty of Medicine, Medical Academy of Latvia
Riga 84th secondary school
Occupation:
from 2002
from 2007
from 2005
from 2002
2000 – 2002
P.Stradins CUH, physician diagnostic radiologist
Center of Magnetic Resonanse Imaging “Diamed”
lecturer, P. Stradins Medical College of the University of Latvia
MC “ARS”
hospital “Bikur-Holim”, trainee physician
Courses:
Radiographic Science, Imaging I, part B, 2CP
/ Jolanta Purviņa /
November 25th, 2011
Signature of the staff
162
ACADEMIC STAFF CV
Dr. Maija Radziņa
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth: 8th of October, 1978
Address:
Diagnostic Radiology Institute
Paula Stradina Clinical University Hospital
Pilsonu str. 13, Riga, LV-1002, Latvia
E-mail: [email protected]
Professional interests
Emergency radiology, neuroradiology, vascular radiology, CT/MR perfusion imaging
Education:
2009 - present Doctoral studies in Riga Stradins University
2002 – 2006
Diagnostic Radiology Residency at the Riga Stradina University,
Institute of Radiology, Latvia
1996 - 2002 Faculty of General Medicine, Medical Academy of Latvia /Riga Stradina
University, Latvia
Professional experience:
Jun 2006 – present Head of the Emergency Radiology department,
Radiologist in Abdominal Radiology Department of Diagnostic Radiology Institute in Paula
Stradina Clinical University Hospital
2002 – 2006 Residency at Clinical hospital “Gailezers”, Radiology Institute
Oct. 01 – Feb. 02
Medical Academy of Latvia, Executive of Students Information centre
Professional education:
Sep.2011
Congress Nordic Stroke 2011, Tallinn, Estonia
Aug.2011
WFUMB Annual congress 2011, Vienna, Austria
Apr.2011
RSU 10th Scientific Conference, Riga, Latvia
Dec.2010
„Acute Ischemic Stroke Workshop”, seminar, Stockholm, Sweden
May.2010
„Advances and Trends in Regional Anaesthesia”, conference, Riga, Latvia
Apr.2010
Medical Scientific Statistics, lecture course asoc. prof. Mesfin Kassaye Tessma, (Karolinska
university, Sweden), Riga, Latvia
Mar.2010
RSU 9th Scientific Conference, Riga, Latvia
Mar.2010
European Radiology Congress 2010, Vienna, Austria
Oct.2010
„3rd Baltic Congress of Radiology”, Riga, Latvia
Sep.2010
„Financial Crisis Implications for Health Care. Lessons for future”, WMA conference, Riga,
Latvia
Mar. 2010
ECR 2010
Jun.-Sep. 2009 Fellowship in Massachusetts general hospital, Boston, MA, USA Emergency radiology and
Vascular radiology
May. 2009
Tutorial on Neurosonology at the 14th meeting of the European Society of Neurosonology and
Cerebral Hemodynamics (ESNCH), Riga, Latvia
Oct. 2008
„2nd Baltic Conference of Radiology”, Tartu, Estonia
Apr. 2008
“Masterclass in Cardiothoracic Imaging” Royal College of Radiologists - course, London, UK
Mar. 2008
ECR 2008, Vienna, Austria
Jan. 2008
“Applying Industry Leadership Concepts to Healthcare”, Management in Radiology course,
Bad Gastein, Austria
Oct. 2007
Management in Radiology congress, Oxford, UK
Oct. 2007
XIX EUROSON, Leipzig, Germany
163
Mar. 2007
International diagnostic course in Davos. Diseases of the Heart and Chest. Management in
Radiology satellite Course, Switzerland
Jan. 2007
“Art of Leadership”, Management in Radiology course, Geneva, Switzerland
Oct. 2006
XVIII EUROSON, congress, Bologna, Italy
Oct. 2006
1st Baltic Congress of Radiology, Kaunas, Lithuania
Oct. 2006
Management in Radiology, congress, Budapest, Hungary
Jun. 2006
5th Baltic Congress of Neurology, Riga, Latvia
Mar. 2006
ECR 2006, Vienna, Austria
Sep. 2005
XVII European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology
(EUROSON), Geneva, Switzerland
Sep 2005
European Respiratory Society Annual Congress 2005, Copenhagen, Denmark
Aug.-Sep. 2005
Fellowship in Hammersmith’s and Charing Cross Hospitals Radiology
departments, London, UK
May 2005
ISS Outreach Programm Lectures in Musculoskeletal Radiology, Riga, Latvia
Apr. 2005
“Multidetector CT in Emergency Radiology”, Prof. R. A. Novelline lectures,
Riga, Latvia
Mar. 2005
ECR 2005, Vienna, Austria
Dec. 2004
“Course in vascular ultrasound” – P.Stradina Clinical University Hospital,
Riga, Latvia
Sep. 2004
“Advanced Breast Imaging Seminar”, International Breast Ultrasound School
(IBUS), Riga, Latvia
Apr. 2004
2nd Baltic States Conference on Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology,
Riga, Latvia
Nov.2001
“Pediatric Neuroradiology progress”, Prof. O. Flodmark, MD, PhD, FRCPC
(Karolinska Institute, Sweden), honorary lectures, Riga, Latvia
Educational experience:
2006-now
Lecturer of the course “Radiology anatomy”, “X Ray anatomy”, “Topographic
anatomy” for Radiographers at Paula Stradina medical and social care college.
2006 – now
Lecturer of the Radiology course for Medical students of University of
Latvia
2006 – 2009 Lecturer of the course “Imaging basics”, “Methods of Diagnostic Radiology”,
for Radiographers
Publications, presentations:
1.
Priede Z., Ķēniņa V., Miglāne E., Millers A., Pūcīte E., Radziņa M. (2010). S-100
proteīns kā cerebrāla infarkta plašuma un iznākuma prognostisks marķieris. Rīgas Stradiņa
universitāte, Zinātniskie raksti, 1.sēj.: 86-90.
2.
Radziņa M., Krūmiņa G., Pūpols J. (2006). Daudzslāņu spirāles CT angiogrāfijas
iespējas intrakraniālo un ekstrakraniālo artēriju disekciju diagnostikā. Rīgas Stradiņa
universitāte. Zinātniskie raksti. 1. Sēj.: 224-229.
3.
Radziņa M., Krūmiņa G., Kupčs K., Miglāne E., Dzelzīte S., Millers A., Priede Z.
(2010). Multimodāla datortomogrāfiska izmeklēšana agrīna akūta insulta diagnostikā un
terapijas taktikas plānošanā. Rīgas Stradiņa universitāte, Zinātniskie raksti, 1. sēj.: 397-405.
4.
Radzina M., Laganovskis A., Tirane M., Zvaigzne L., Prieditis P., Bruns V., Lugovska
S. (2010). Multislice Computed tomography Imaging of Diverticulitis Complication:
Colovenous fistula. Acta Chirurgica Latviensis, 10: 117-119.
5.
Radzina M. (2010). Dealing with burnout syndrome in your team. Imaging
management 10 (1), 31-34.
6.
Vasiļevskis E. , Radziņa M., Evansa I., Teibe U., Vanags I. (2010). Arteriālās plūsmas un artērijas
diametra izmaiņas kostoklavikulāri aksilārajā zonā anestēzijas laikā dažādās rokas abdukcijas
pozīcijās. Rīgas Stradiņa universitāte, Zinātniskie raksti, 1.sēj. :244-252.
7.
„US Implication of Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration Biopsy in Proper
Diagnosis of Thyroid Gland Lesions”, E. Kadakovska, M. Radzina. Ultraschall in der
164
Medizin/European Journal of Ultrasound 2006;26: Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New
York.
8.
„Review of Diagnostic Differences and Aims in Pleural Pathology in Computed
Tomography and Ultrasonography”, E. Kadakovska, M. Radzina, Ultraschall in der
Medizin/European Journal of Ultrasound 2005;26: S43, Georg Thieme Verlag KG Stuttgart,
New York.
9.
„Review of diagnostic differences and aims in pleural pathology in computed
tomography and ultrasonography” E. Kadakovska, M. Radzina, Agency of Tuberculosis and
Lung Diseases of Latvia. P2081. European Respiratory Journal Vol 26, Supplement 49, Sept
2005 pp. 315s.
Additional professional activities:
President of Latvian Latvian Society of Ultrasound specialists
President of Latvian Junior doctors association
Board member of Latvian Medical Association
Member of EFSUMB , ESR
Member of Latvian Association of Radiologists and Latvian Association of Musculoskeletal
Radiology – LAMSR
Languages:
Latvian – primary language
English, Russian – fluent
German – basic
Hobbies:
water sports, skiing
8th of November 2011
165
ACADEMIC STAFF CV
Dr. Maija Ratniece
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1952
Education:
1993
1993
qualification of diagnostic radiologist
qualification courses 2 months at P.Stradins CUH “US diagnostics of
abdominal and retroperitoneal organs’ diseases”
1993
qualification improvement courses on basics in radionuclide diagnostics, for
physicians, 1.5 months, Russia.
1983 – 1984 Internship at Republic Children clinical hospital
1977 – 1983 physician in pediatrics, Riga Medical institute
1968 – 1971 Riga 2nd medical school, physician’s assistant
Occupation:
1988 –
diagnostic radiologist, Department of radionuclide diagnostics, Institute of
Radiology, P.Stradins Clinical University Hospital
Academic work:
2004 – teaching of residents and trainees in radionuclide diagnostics, Institute of Radiology,
P.Stradins Clinical University Hospital
2007 – lecturer, P.Stradins Medical College of the University of Latvia
Special education, courses:
1. the 6th seminar of the European school in nuclear medicine, Tallinn, Estonia – 1997
2. course in nuclear cardiology, the European school in nuclear medicine, Budapest,
Hungary - 1999
3. ENMA Regional training courses in nuclear cardiology, Tallinn, Estonia - 2001
4. the 18th seminar of the European school in nuclear medicine, Budapest, Hungary –
2001
5. Internship training at Department of Nuclear Medicine, Uppsala University Clinic,
Sweden – 2002
6. the 6th Seminar of the European Cardiology Association in clinical nuclear cardiology,
Sophia Antipolis, France – 2002
7. ENMA Regional training courses in Cardiovascular Nuclear Medicine, Bratislava,
Slovakia – 2004
8. the 33rd seminar of the European school in nuclear medicine, Tallinn, Estonia - 2006
9. ENMA Regional training courses in pediatric oncology, Riga, Latvia – 2007
10. the 36th seminar of the European school in nuclear medicine – Szczecin, Poland 2007
11. Repeated courses-seminars in radiation protection, safety and quality assurance in
medicine – 1999, 2000, 2001, 2007
Participation in conferences, congresses:
1. 5th Congress of Poland Nuclear Medicine - 1996
2. Latvian-American seminar on US – 1997
3. the 2nd Baltic Congress in Oncology and Radiology - 1998
4. Annual regular sessions of Latvian Association of Radiologists
5. Latvian Medical Association conferences 2007, 2008, 2009
6. Riga Stradins University Scientific Conferences 2006, 2007
166
7. Conferences of the Latvian Ultrasound Association 1997, 1999, 2000, 2002, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Scientific and research activities:
2005 – 2007 participation in the research work – “Clinical findings and treatment options at an
early stage of breast cancer” - EGF30001, EGF30008, EGF100151, EGF104383, EGF104900,
EGF100161, EGF105764 - in performing nuclear medicine examinations
“Salivary gland scintigraphy after experimental ligation of the common carotid artery”, Acta
CHIRURGICA Latviensis
Courses:
Immunopathology and radiological pharmacology, part A, 2CP
Radiographic Science, Imaging I and II, part B, 2 and 2 CP
November 25th, 2011
/ Maija Ratniece /
167
ACADEMIC STAFF CV
M.pead. Elita Rutka
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth: 28 June 1953
Education:
2004 – 2006 Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Household,
Master’s Degree in Pedagogy
2000 – 2003 University of Latvia, Faculty of Medicine, Department of Nursing, Bachelor’s
Degree in Nursing
1970 – 1973 Pauls Dauge 1st Medical School of Riga, Department of Medical Nurse
Extra education:
1997 Certificate in speciality of radiographer
1988 Qualification training school, Radiographer’s qualification
Academic degree:
Bachelor in Health sciences
Master in Pedagogy
Professional experience:
2011 - ...
University of Latvia, Faculty of Medicine, Director of the professional
bachelor study program „Radiographer”
2006 - ...
P. Stradins Medical College of University of Latvia, Director of Department of
Medical Technology, Director of study program „Radiographer”, associate professor
2008 - ...
Pauls Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology,
Director’s assistant
2004 – 2010 Latvian Society of Radiographers, Director of courses of radiographer’s
professional development
1998 – 2004 Professional Education Centre of Medicine, Director of specialization courses
of radiographers
1989 – 2008 Pauls Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology,
Radiographer
Academic courses:

Speciality of Radiographer and Basics of Ethics, part A, 2 ECTS

Patients Nursing in Radiology I, part A, 2 ECTS

Patients Nursing in Radiology II, part A, 2 ECTS

Radiography of Skeleton and Projection Lesson I, part A, 2 ECTS

Radiography of Skeleton and Projection Lesson II, part A, 2 ECTS

Research, part B, 2 ECTS

System of Quality Assurance, part B, 2 ECTS
Scientific publications and study literature:

ISRRT Newsletter, No 1, 2009, publication “Quality Assurance in Radiography:
Education for Practice” 5th Baltic Congress of Radiographers;
168

Worked out methodical material in study course “Radiography of Skeleton and
Projection Lesson”, „Handbook of Roentgenographic Selection”.
Organizing work:
2009 Director of initiative group in professional bachelor study program „Radiographer”
2009 Director of group developing profession standard „Radiographer”
2008 Directing and developing improvement course „Radiology safety and quality
assurance working with source of jonizing ray in medicine”.
2008 Organizator and director of 5th congress of Baltic States „Quality Assurance in
Radiography: Education for practice”
2008 Board member of European Federation of Radiographer Societies (ERFS)
2005 Director of group developing profession standard „Radiographer”
2005
Directing and developing study program „Radiographer”
2004
Director of Latvian Society of Radiographers
2004 Board member of International Society of Radiographers and Radiological
Technologists (ISRRT)
1997 – 2004 Director of certification commission and Society of Radiographers
22.12.2011.
169
ACADEMIC STAFF CV
Dr.oec.assistant professor Antra Sakne
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1969.
Education:
2004.-2008. Latvian University of Economics and Management Faculty,
obtain a doctorate in economics
1999.-2001. Latvian University, obtained a Master's degree in health sciences
1994.-1998. Latvian Academy of Medicine, Bachelors Degree
1988.-1992. Riga 1. Medical School, midwifery specialty
1974.-1987. Riga 45th secondary school, secondary education
Academic titles and scientific degrees:
2008.
Latvian University, assistant professor
2008.
Doctor of Economics
2001.
Master degree of Health Sciences
Jobs:
Since 2009. Riga City Council deputy
Since 2008.g.. Latvian University, assistant profesor, Nursing undergraduate and graduate
program director
2007.-2008. Latvian University, investigator
2001.-2007. Latvian University, lecturer
2006.-2007. Riga City Council Welfare Department of Health Care Administration,
Chief Specialist
2005.-2006. A/ S "Grindeks", project manager of the new product
1997.-2005. State Limited Liability Company "Children's Clinical Hospital" Gailezers
"chief sister of hospital
The most important scientific publications, and educational literature:
1.
Menedžmenta teorijas un prakses saskaņa veselības aprūpes sistēmā// zinātnisko
rakstu krājums.- Latvija: Rīga, Rīgas Medicīnas koledža, 2005, 62 – 68.lpp.
2.
Sociālā un ārstniecības procesa mijiedarbība veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu
procesā// zinātnisko rakstu krājums.-Latvija: Rīga, Psiholoģijas augstskola, 2008.
3.
Veselības aprūpe pārmaiņu vidē// sestais zinātnisko rakstu krājums „Statistikas un
pārvaldes problēmas 2007”, Rīga, Latvijas Statistikas institūts, 2007, 231 – 244. lpp.
4.
Veselības aprūpes vadības sistēma Latvijā// sestais zinātnisko rakstu krājums
„Statistikas un pārvaldes problēmas 2007”, Rīga, Latvijas Statistikas institūts, 2007, 245 –
248.lpp.
5.
Rīgas iedzīvotāju viedoklis un vērtējums veselības aprūpei// žurnāls „Latvijas
Ārsts”, Rīga, Latvijas Ārstu biedrības savienība, 2007.gads Nr.7/8., 39 - 41.lpp.
6.
Vadības procesi veselības aprūpes organizācijās// zinātnisko rakstu krājums.Latvija: Rīga, Rīgas Medicīnas koledža, 2008.
7.
The management process in health care organizations// zinātnisko rakstu krājums.Latvija: Rīga, Rīgas Medicīnas koledža, 2008.
8.
Veselības aprūpes iestāžu organizatoriskā struktūra// zinātnisko rakstu krājums.Latvija: Jūrmala, P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža, 2008.
9.
Veselības aprūpes organizāciju vadības modelis // Latvijas Universitātes Vadības
zinību doktorantu rakstu krājums. – Latvija: Rīga, Latvijas Universitāte, 2008.
170
10.
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un efektivitāte Rīgā// zinātnisko rakstu
krājums „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti”.- Latvija: Rīga, Latvijas Statistikas
institūts, 2008.g.
11. A book: Veselības aprūpes organizāciju vadība / Antra Sakne ; rec. Māris Baltiņš,
Edvīns Vanags. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. - 104 lpp. ISBN 9789984779782
Articles in scientific journals and collections of:
11 (2005.-2011.)
Conferences abstracts:
6 (2005.-2011.)
Scientific and research projects:
2009.-2009. Latvian Medical Society for the monitoring of the project "The new health
care financing policy and increased patient contributions for the first 2 weeks of
experience 'management, conduct surveys and data analysis.
2007.-2008. Latvian University research project "Health care organizational change
management system in Riga." Conducted a survey of public health care system in Latvian.
2000.-2001.g. Latvian University, study of the most commonly diagnosed food allergens
Latvian, a survey of laboratory analysis of food allergens and the identification of more
frequent food allergens in children aged 1 month to 18. years, using the questionnaire
method.
Courses:

Business Management
Part A: 3 credit point
In addition to information about professional activities:
2009. European Structural Funds project "Learning process realization of nurse specialty"
project manager
2009. European Structural Funds project "The consultant services of human resources
training plan" expert
2009. Latvian Nurses and Midwives II Congress of the Scientific Committee and the
content manager
05.12.2011.
171
ACADEMIC STAFF CV
Ilze Sedleniece
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of Birth :
January 16, 1972
Nationality :
Latvian
Title :
Medical Doctor
Master of Science in Radiation Biology
EDUCATION
October 1998 – August 2000 Residency in Diagnostic Radiology,
Riga Stradin’s University, Latvia
October 1997 – September 1998
Master of Science Course In Radiation Biology
St Bartholomew's and the Royal School of Medicine and Dentistry
Queen Mary and Westfield College,
University of London
September 1990 - June 1997 Faculty of General Medicine
Medical Academy of Latvia
September 1979 - June 1990 Mazsalaca Secondary School
WORK EXPERIENCE
July 2010 - Present Doctor – diagnostic radiologist, Riga East Clinical University Hospital
March 2010 - Present Doctor – diagnostic radiologist, ARS Medical Company
March 2008 - Present Doctor – diagnostic radiologist, „Vizuālā diagnostika, Ltd”
July 2007 – Present Lecturer, Conductor or Ultrasound Educational Courses Riga Stradin’s
University
March 2003 – Present
Doctor – diagnostic radiologist Department of Radiology
Vidzemes (Valmiera) Hospital
August 2000 – August 2006
Doctor – diagnostic radiologist Institution of Radiology
Pauls’ Stradins’ Clinical University Hospital
Feb 1999 – June 2000
Assistant, Department of Radiology Medical Academy of Latvia
June 1993 - Aug 1997
Valmiera First Aid Service
Assistant Doctor,
Ambulance Service Mazsalaca Branch,
Dec 1995 - June 1997 Clinical Attachment Ultrasound Examination Children' Clinical Hospital of
Medical Academy of Latvia
THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINEESHIPS
- Clinical attachment (defaecography, gastrointestinal ultrasound), Brno University Clinical
Hospital Bohunice, April 25-28, 2010
- Senology International School Breast Imaging Course, Riga, Apr 24-26, 2009
- Baltic Conference of Radiology, Tartu, Oct 25-26
- European Congresses of Ultrasound in Medicine and Biology Euroson 2004, 2005, 2006,
2007 and 2008
- Edward Azavedo Masterclass of Examination of Female Breast, Tallinn, Estonia, Oct 1819, 2007
- World Congresss of Ultrasound in Medicine and Biology, Seoul Korea, May 28-June 1,
20006
- Course of Vascular Diagnosis with Ultrasound (2 weeks), P. Stradin's Clinical University
172
Hospital, Riga, Latvia, March 2006
- IBUS Advanced Breast Imaging Seminar Riga, Latvia, Sep 17-18, 2004
- - Course in Swedish (3rd level), Information Centre of Nordic Countries,
Riga, February – April, 2002
- Cornell Salzburg Seminars in Diagnostic Radiology, Salzburg, Austria, Dec 15-21,2001
- Traineeship: Abdominal CT and MRI, Uppsala Academic Hospital, Sweden, Oct 4- Nov
4, 2001
- Traineeship: Abdominal CT and MRI, Uppsala Academic Hospital, Sweden, Oct 22Nov 17, 2000
- Training Course in Ultrasound Examination, Riga, Feb 14-18, 2000
- Radiology of Neck, Riga, Nov 6, 1998
- Radiological Examination of Female Breast, Riga, 6-7 Nov, 1998
- Ultrasound Examination in Paediatrics, Riga, 17 Oct, 1998
PROFESSIONAL SOCIETIES
- Latvian Society for Ultrasound in Medicine – Vice President
- Latvian Society of Radiologists
LANGUAGE KNOWLEDGE
- Latvian- native language
- English- fluent
- Russian- fluent
- Swedish – fair
ADDITIONAL SKILLS
- Computing - MS Office, CAT tools: TRADOS Studion 2011, SDLX, WordfFast; Adobe
Photoshop
- Current International Driver’s Licence
December 19, 2011
173
ACADEMIC STAFF CV
Dr. habil. biol. Nikolajs Sjakste
span of life and work
(curriculum vitae)
Full name: Nikolajs Sjakste
Date and place of birth: May 11, 1955, Riga
Citizenship: Latvian Republic
Home address: Augusta Deglava 108/3-8, RIGA LV1082, Latvia.
Phone: 371-7549002, mobile 371-9198804
Languages: Latvian, French, Russian, English, - fluently; German, Italian – sufficient for
understanding and reading.
ACADEMIC TITLES AND SCIENTIFIC DEGREES:
Dr. biol. (1984).
Dr. habil. biol. (1992).
Corresponding Member of the Latvian Academy of Sciences (2005)
Full member of the Latvian Academy of Sciences (2010)
POSITIONS HELD:
1978 -1987;Researcher in the Cancer Cell Chemistry Laboratory, Institute of Experimental and
Clinical Medicine, Riga, Latvia.
Professor of Medical Biochemistry and Medical Genetics, University of Latvia, Faculty of
Medicine (since 1998). Address: Sharlotes Street 1a, RIGA LV 1001, Latvia. Phone: 3717038120; 371-7038266.
Head of the Biochemistry Group, Department of Medicinal Chemistry, Latvian Institute of
Organic Synthesis (since 1990). Address: Aizkraukles Street 21, Riga, Latvia, fax: 371-7553142,
E-mail: [email protected]; [email protected]
Head of the Medical Biochemistry Department, University of Latvia, Faculty of Medicine
(2011).
SCIENTIFIC PROJECTS IN LATVIA:
2004 – 2008 „Pathological production of nitric oxide, possibilities of its pharmacological
correction” – sponsored by the Latvian Council of Science, grant No 04.1317.
2004 – 2008 „Differentiation and apoptosis-related structural changes in the chicken
alpha-globin domain chromatin” - sponsored by the Latvian Council of Science, grant No
04.1280.
2005 – 2009 “Genetic factors of blood pressure in the Latvian population” - sponsored by
the Latvian Council of Science, grant No 05.0023.07.1.
2009 – “Nitric oxide-induced DNA breaks in differentiation and pathogenesis of diabetes
mellitus complications” - sponsored by the Latvian Council of Science, grant No 09.1028
2010 – Joint research project “Genetic studies of human diseases and longevity in Latvian
population”, sub-project “Genome-wide scanning of proteasomal gene polymorphisms and
their association with autoimmune diseases” - sponsored by the Latvian Council of
Science, grant Nr. 10.0010/09
2007 – 2009 National Research program „Study of main pathologies dangerous for life
quality and life longevity of inhabitants of Latvia by a multidisciplinary research
consortium” project „Creation of diagnostics methods for determination of cancer risk
factors, early diagnostics of tumors and predisposing diseases, optimization of cancer
treatment”, responsible for the task „To create markers of malignant tumors on the basis of
tightly bound to DNA proteins”.
174
2010- National Reserach Program 2010.10.-4/VPP4 „Creation of novel means and methods
for prophylaxis, treatment and diagnostics, elaboration of biomedical Technologies for
improvement of social health“ responsible for the task in sub-project 4VPP-2010-6/3.2.
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS:
2004 – 2005 – coordinator of the Nordplus Neighbour program “Quality and extent of the
molecular biology courses in medicinal education on different levels”.
2005 – 2008 coordinator of the joint Latvia-Lithuania-Taiwan project “Purification and
characterization of gamma-butyrobetaine esterase”
2006 – 2007 – Joint French, Latvian, Russian, Ukrainian and Lithuanian ECO-NET
program project “Development of an integrated genomic DNA-array based approach for
the epigenetic study of the genome” – coordinator from Latvian side.
2008 - 2009 – “Localization of the differentiation-associated DNA breaks using DNA
microarray method” French-Latvian OSMOSE program project – coordinator from
Latvian side.
2010 – Associated member of the international research group "Early Events in Human
Diseases (EEHD)" supported by the French National Centre for Scientific Research (CNRS)
PUBLICATIONS:
Papers in reviewed issues – 137, monographs and chapters in monographs– 2, popular papers –
5, abstracts – 116.
REVIEWING for Pharmacogenomics, Apoptosis, Clinical and Experimental Pharmacology
and Physiology, Nitric Oxide, Medical Science Monitor, Neuro Regeneration Research,
Xenobiotica, Medical Oncology, Cell Death and Differentiation, Proc. Latv. Acad Sci B, Acta
Universitatis Latviensis
COUNCILS and PANELS
Expert of the Promotion Council “ Medicine and Biology” in the University of Latvia;
Secretary of the Professorship Council in the Medicine branch, University of Latvia
Expert Panel on Genetically Modified Organisms, Ministry of Agriculture of the Republic of
Latvia
2005 – Participation in the Evaluation Panel “Biological Sciences II” of the Academy of
Sciences of Finland
2007 – 2009 Member of the NATO Evaluation panel “Chemistry, Biology and Physics”
05.12. 2011
N. Sjakste
175
ACADEMIC STAFF CV
Dr. med. Šimons Svirskis
span of life and work
(curriculum vitae)
• date of birth: 1952
• Address: Kr. Barona 114-12, Uguns Street 10, Riga, LV-1024 Riga
• Manages foreign languages: German, Polish, Russian, English
• Education:
Riga 5th School, 1959-1970
Riga Institute of Medicine, Medical Faculty, 1970-1976
Post-graduate (PhD studies) Institute of Organic Synthesis Latvian Academy of Sciences, 1978-1981
Dissertation "The neurotropic effects of low molecular weight peptides" defense for doctor of medicine (the
candidate of medical sciences) degree in pharmacology, 1982, 1985.
Post-doctoral education:
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology and Toxicology, Finland, prof. Liisa
Ahtee (mikrodialīzes Approach CNS studies, 1998.)
BMC, Uppsala University, Sweden; Pharmaceutical company "Astra", Sweden (training in: intrathecal
catheterisation methods, video-based computerised registration and analysis of the behavior, 1997.)
Charing Cross and Westminster Medical School, University of London, London Royal Society grant for the joint
project "Thymus peptide pharmacology", prof. Julia C. Buckingham (1993., 1994.)
Szeged University, Institute of Pathophysiology, Hungary, prof. Gyula Telegdy (scientific research work in
peptide and behavioral pharmacology, 1991-1992).
Participation in courses of Osteo Reflex Therapy organized by the Riga Osteoreception school (certificate No.
44), 1987.
• Academic titles and scientific degrees:
1999: elected Associate Professor at the Latvian University.
1998: Associate Professor, Latvian University.
1997: nostrificated medical doctorate, Dr.med.
1985: Candidate of Medical Sciences.
• Occupation:
Since January 2009. "Biomedical Research and New Technologies doctoral school" Board Vice Chairman.
Since 1998. A leading researcher at the University of Latvia.
1991-1997: The principal investigator, Latvian Academy of Sciences Organic Synthesis Institute (OSI).
1985-1991: Senior Research Fellow, LAS, OSI.
1981-1985: Research Fellow, LAS, OSI.
1977-1981: Junior Fellow LAS, OSI.
RESEARCH ACTIVITIES AND PUBLICATIONS (for the last 2 years)
 participant or leader of research project or program financially supported by Latvian Council of
Sciences or other countries:
2010-2012: ESF project 2010-2012: From. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031 " New type of privileged
structures and neuroimmune management possibilities in the treatment of neurodegenerative diseases" (the
participant).
2009, 2010: LCS grant: No. 09.1025 (LU No. Z-6173-840) " The regenerative effects of mitochondriatargeted small molecules in models of neurodegeneration" (the participant).
2006: University Research Project "Stress-induced neurochemical process disturbances and protectionism /
reversion options: mitochondria as a goal" (the participant).

Articles in reviewed international journals:
1.
Dzirkale Z, Pupure J, Rumaks J, Svirskis S, Vanina M, Mezhapuke R, Sile V, Fernandes MA,
Duburs G, Klusa V. Comparative study of taurine and tauropyrone: GABA receptor binding,
mitochondrial processes and behaviour. J Pharm Pharmacol. 2011 Feb;63(2):230-7.
2.
Klusa VZ, Isajevs S, Svirina D, Pupure J, Beitnere U, Rumaks J, Svirskis S, Jansone B,
Dzirkale Z, Muceniece R, Kalvinsh I, Vinters HV. Neuroprotective properties of mildronate, a small
molecule, in a rat model of Parkinson's disease. Int J Mol Sci. 2010 Nov 9;11(11):4465-87.
3.
Jolanta Pupure, Juris Rumaks, Sergejs Isajevs, Olga Korzakova, Jelena Puncule, Simons
Svirskis, Ivars Kalvinsh, and Vija Klusa. Mildronate’s protective effects in peripheral nervous system:
176
stavudine-induced neuropathy and formalin-induced inflammation. Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences, Section B, Vol. 64 (2010), No. 3/4 (668/669), pp. 114-118.
4.
Jolanta Pupure, Sergejs Isajevs, Juris Rumaks, Simons Svirskis, Ivars Kalvinsh , Vija Klusa.
Neuroprotective properties of mildronate, a mitochondria-targeted small molecule. NeurosciLett, 2010,
470, 100-105.

Participation in international scientific conferences and congresses:
1.
Sergejs Isajevs, Darja Svirina, Jolanta Pupure, Juris Rumaks, Šimons Svirskis, Baiba Jansone,
Ulrika Beitnere, Sintija Sauša, Vija Z. Kluša. ‘Mildronate’s neuroprotective action mechanisms in
Parkinson’s diseases model’ (in Latvian). United Latvian’s World III congress, Riga, 2011. 24.–27.
October, 2011.
2.
Zane Dzirkale, R.Svarcbahs, Z.Krumina, S.Svirskis, B.Jansone, M.Vanina, A.Laizane,
A.Paskevica, V.Matto, V.Klusa. "Influence of different rats’ exploratory activity on the learning
ability“, 43rd European Brain and Behaviour Society Meeting (9.-12. Sept 2011 Seville, Spain),
Abstract book D11-25, p.113.
3.
Linda Klimaviciusa, James. D. Powell, Andis Klegeris, Juris Rumaks, Jolanta Pupure, Simons
Svirskis, Aiva Plotniece, KarlisPajuste, Vija Klusa. Paradoxical effects of the novel 1,4-dihydropyridine
derivative: beneficial long-term effects in vivo, and acute toxicity in vitro. Keystone Symposia on
Molecular and Cellular biology „Neurodegenerative Diseases: The Molecular and Cellular Basis for
Neurodegeneration”, 21-26 February, 2011, Taos, USA.
4.
Z. Dzirkale, J.Pupure, Juris Rumaks, S. Svirskis, M. Vanina, R. Mezhapuke, M. A.S.
Fernandes, G.Duburs, V. Klusa. Taurine and its analogue tauropyrone: comparative pharmacological
activities. 16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology „Bridging Basic and Clinical
Pharmacology”, 17-23 July, 2010, Copenhagen, Denmark, Basic & Cliical Pharmacology &
Toxicology, Vol 107, Suppl 1, Paper No. 1747, page 1048.
5.
V. Klusa, J.Pupure, S.Isajevs, D.Svirina, U.Beitnere, B.Jansone, J.Rumaks, S. Svirskis,
R.Vilskersts, I. Kalvinsh. Neuroprotective effect of mildronate, a mitochondria-targeted drug, in
Parkinson’s disease model in rats. 16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology „Bridging
Basic and Clinical Pharmacology”, 17-23 July, 2010, Copenhagen, Denmark Basic & Cliical
Pharmacology & Toxicology, Vol 107, Suppl 1, Paper No. 1746, page 1465.
6.
J.Pupure, J.Rumaks, N.Karajeva, S.Isajevs, B.Jansone, S.Svirskis, V.Klusa. Mildronate
regulates iNOS and myelin expression in the rat model of experimental autoimmune encephalomyelitis.
16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology „Bridging Basic and Clinical
Pharmacology”, 17-23 July, 2010, Copenhagen, Denmark, Basic & Clinical Pharmacology &
Toxicology, Vol 107, Suppl 1, Paper No. 1788, page 1998.
7.
B. Jansone, J. Pupure, J. Rumaks, Z. Dzirkale, S. Svirskis, R. Muceniece, L. Klimaviciusa, V.
Matto, V. Klusa. Influence of gamma- and beta-MSH peptides on ethanol-induced antidepressant effect
in forced swim test in mice. 166.6/AA13. 2010 Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: Society
for Neuroscience, 2010.
8.
J. Rumaks, J. Pupure, S. Svirskis, S. Isajevs, B. Jansone, V. Klusa. Mildronate attenuates
reactive gliosis in the corpus striatum in 6-hydroxydopamine model of Parkinson’s disease. 14th
Intrenational Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Buenos Aires, Argentina, 1317 June, 2010, Abstract book: 654.
9.
J. Pupure, S. Isajevs, J. Rumaks, K. Jekabsons, S. Svirskis, B. Jansone, I. Kalvinsh, V. Klusa.
Neuroprotective efficacy of mildronate in 6-hydroxydopamine neurotoxicity model in rats. 14th
Intrenational Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Buenos Aires, Argentina, 1317 June, 2010, Abstract book: 705.
10.
Isajevs S, Jansone B, Pupure J, Svirina D, Rumaks J, Svirskis S, Kalvinsh I, Klusa V. Antiinflammatory and neurotrophic properties of mildronate, a mitochondria targeted drug in animal model
of Parkinson disease. Histopathology, 2010; 57:198.
11.
Svirina D, Isajevs S, Jansone B, Pupure J, Rumaks J, Svirskis S, Kalvinsh I, Klusa V.
Histopathological findings in brain striatum and substantia nigra in 6-hydroxydopamine animal model
of Parkinson disease. Histopathology, 2010; 57:205.
December 14th 2011
S.Svirskis
177
ACADEMIC STAFF CV
Janis Savlovskis
178
179
ACADEMIC STAFF CV
Ojārs Šmitiņš
span of life and work
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1960
Izglītība:
1990 - 1991 specialization course Roentgenology LMA ĀKF
1985 - 1986 resident children's surgery Republican Children's Clinical Hospital
1979 - 1985 pediatrist Riga's Institute of Medicine, Pediatric faculty
Nodarbošanās:
2001 → now radiologist-diagnostician health care centre "Valeo"
1991 → now radiologist-diagnostician BO VAS Children's Clinical University Hospital
1986 - 1991 children's surgeon Republican Children's clinical hospital
1991 → now Pedagogical work tutor in work with rezidents RSU Institute of Radiology
Profesionālie sertifikāti:
Professional sertificate (Nr. A-10595) for working as radiologist-diagnostician until 1 April
2014.
Pedagoģiskais darbs:
RSU, Radioloģijas institūts, stundu pasniedzējs darbā ar rezidentiem no 2001. g.
Profesionālās asociācijas:
Member of Latvia's Roentgenologists' and Radologists' association.
Valodu zināšanas:
Understanding
Listening
Speaking
Reading
Spoken interaction
Writing
Spoken production
C2
Proficient user
C2
Proficient user
C2
Proficient user
C2
Proficient user
C2
Proficient user
A1
Basic User
A1
Basic User
A1
Basic User
A1
Basic User
A1
Basic User
05.12.2011.
180
ACADEMIC STAFF CV
Inga Štrause Patmanatane
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1962
Education:
2011 Master of Law, School of Social Technologies
2009 professional bachelor degree with qualification solicitor, School of Social Technologies
2006 a diploma of vocational qualification - computer network technician, Riga State
Technical School
2005 dental assistant, Riga 1st medical school
2005 lawyer's assistant, College of Law
Occupation:
1991 – archivist, lecturer, P.Stradins Medical College of the University of Latvia
1989 – 1991 archivist, Ministry of Domestic Services
1981 – 1989 car driver, dispatcher, Ministry of Communications
In addition to information about professional activities:
10.07.2009 the certificate “Jurisdiction and the recognition and enforcement of cross-border
family matters”
26.04.2007 the certificate “Archive creation and document archiving”
29.03.2007 the certificate “Electronic documentation”
23.11.2006 the certificate “Quality criteria for nursing education and practice”
21.03.2006 the certificate “Current employment relationship problems”
16.03.2005 the certificate “Recent trends in the various patient care”
05.11.2004 participation in the seminar “Process of mediation and negotiation management”
Courses:
Modelling of professional competencies in the Business I and II, part A, 3 and 3 CP
/ I. Štrause – Patmanatane /
December 1st, 2011
Signature of the staff
181
ACADEMIC STAFF CV
Ļubova Šuvalova
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth: 1980
Education:
2007 – 2008
2002 – 2007
Master degree in Medical Physics, Riga Technical University
engineer in medical physics technologies and professional bachelor in medical
physics, Riga Technical University
1999 – 2002 biomedical technician, Riga Technical University
1999 – 2001 biomedical assistant, P.Stradins Riga 2nd medical school
Academic titles and scientific degrees:
2008
professional master degree in medical physics
2007
professional bachelor degree in medical physics
Occupation:
2011 –
systems analyst, „Medical Information Technologies Center” Ltd
2011 –
lecturer, P.Stradins Medical College of the University of Latvia
2010 – 2011 medical physicist, RP “Riga 2nd Hospital”
2008 – 2011 medical physicist, P.Stradins clinical university hospital
2008 – 2010 lecturer, educational methologist of study programe ”Biomedical analyst”,
P.Stradins Health and Social Care College
2005 – 2008 lecturer, P.Stradins Health and Social Care College
2003 – 2005 assistant lecturer, P.Stradins Riga 2nd medical school
2001 – 2003 biomedical analyst, P.Stradins Riga 2nd medical school
Relevant publications and educational literature:


Impact of Bluetooth Technology on Registration of Electrocardiograms// Proceedings of the 11 th
international Conference „Biomedical engineering”. – Lithuania, Kaunas University of Technology
2007, 245-248
Study material for the study subject “Microbiology and epidemiology” at P.Stradins Health and Social
Care College
Scientific and research activities:
Study on the influence of the “Bluetooth” technology on registration of
teleelectrocardiogramm’s signal, study within project E! 3489 “Heart Guard” by INTEGRIS
Ltd and Kaunas Technical University
Courses:
Quality assurance and control, Part A, 2 CP
Computer Science, Part A, 2 CP
In addition to information about professional activities:
2011 – visit to Medical University Medical College Plovdiv, Bulgaria within ERASMUS
programme for staff exchange
2010 – visit to Tartu Health Care College, Estonia within ERASMUS programme for staff
exchange
2007 – participation in the project “Teaching methods in professional disciplines of
biomedical analysts”
2005 – continuing education courses, vocational teacher’s pedagogical education, RTU
/ Ļubova Šuvalova /
December 1st, 2011
Signature of the staff
182
ACADEMIC STAFF CV
Dr. habil. med., prof. Immanuels Taivans
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth:
1946, March 23
Education and training:
1963 – 1969
Leningrad Paediatric Medical Institute, faculty of general medicine
1971 – 1974 Riga Medical Institute, post graduate doctoral-degree study
Good clinical practice training course. 17-18.02.1998, Riga, Supported by MSD, Glaxo
Wellcome, Bristol Myers Squibb.
Cardiopulmonary Reanimation. Postgraduate course 13.-14.05.2005. P. Stradiņa Universiy
hospital
Postgraduate course “Advanced Diagnostic of Pulmonary Function and Clinical Aspects in
diagnostics of Pulmonary function” 03.01.2006-08.01.2006, \Rīga, VIASYS healthcare
GMBH.
ERS Scool course “Monitoring of airway diseases” Budapest, Hungary 6-8, 2006.
Work experience and Academic degrees:
1969 – 1971 City hospital of Kraslava, Latvia, paediatrician
1974 – 1976 Latvian Research Institute of Experimental and Clinical Medicine, research fellow
1976 – 1991 Riga Medical Institute, dept. pulmonology, senior research fellow
1991 – 1998 Medical Academy of Latvia, Dept. Pulmonary Physiology, head of the dept.
1994 – 2008 P. Stradinya University Clinic – head of the Function Diagnostics dept.
2008 – current P. Stradinya University Clinic – head of Lung Function Diagnostics unit
1998 - current Professor at the Faculty of Medicine, University of Latvia, head of Pathology chair
1974. Doctoral degree (PhD), at Latvian Research Institute of Experimental and Clinical
Medicine
1991. Doctor habilitatus degree at Leningrad State institute of Pulmonology
1998. Degree of full professor at University of Latvia
Most important publication:
1. Taivans I, Jurka N, Brezinskis G, Strazda G. A simple method of bronchoprovocation
using a holding chamber. J Aerosol Med 2004, 17, 3 :270-7.
2. Isajevs Sergejs; Taivans Immanuels; Svirina Darja; et al. Patterns of Inflammatory
Responses in Large and Small Airways in Smokers with and without Chronic Obstructive
Pulmonary
Disease
Respiration 2011, 81, 5 :362-371.
3. Isajevs S.; Taivans I.; Strazda G.; et al. Decreased FOXP3 expression in small airways of
smokers with COPD . European Respiratory Journal, 2009, 33, 61-3.
4. Pupure Jolanta; Isajevs Sergejs; Gordjushina Valentina; Taivans Immanuels et al. Distinct
Influence of Atypical 1,4-Dihydropyridine Compounds in Azidothymidine-Induced Neuroand Cardiotoxicity in Mice Ex Vivo Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology , 2008,
103,
5:
401-406.
5.
Isajevs
Sergejs;
Taivans
Immanuels;
Kratovska
Aina;
et
al.
Decreased FOXP3 expression in COPD patients. Virchows Archiv, 2007, 451, 2: 181-181.
6.
Kopeika
Uldis;
Taivans
Immanuels;
Udre
Sanita;
et
al.
Effects of the prolonged thoracic epidural analgesia on ventilation function and complication
rate after the lung cancer, surgery , Medicina-Lithuania, 2007, 43, 3: 199-207.
183
7. Klusa Vija; Pupure Jolanta; Isajevs Sergejs; Taivans Immanuels et al.
Protection of azidothymidine-induced cardiopathology in mice by mildronate, a mitochondriatargeted drug .Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2006, 99, 4: 323-328.
Most important textbooks and monographs:
1. Immanuels Taivans. Plaušu funkcionālā diagnostika, McĀbols, Rīga 1997, 206 pp..(Lung function
diagnostics)
Most important projects:
1991.-1993. „Central regulation of bronchial and bone blood supply“. Research Project of Latvian Council of
Sciences. Project leader
1994.-1996. „Evaluation ofbBronchopulmonary
blood supply by measurement of
endogenous nitric oxide in exhaled brath“ “. Research Project of Latvian Council of Sciences.
Project leader
1997 – 1998 Project “Theozaf” on behalf of Klinge Pharma – principal investigator,
1997.-1999. „Elaboration of new lung diseases diagnostic methods“. “. Research Project of Latvian Council of
Sciences. Project leader
1998 – 1999 Project “Serevent” on behalf of Glaxo Wellcome – principal investigator
2001-2003. „Elaboration of morpho-functional criteria for rational treatment of obstructive lung diseases.“
Research Project of Latvian Council of Sciences. Project leader
2004-2007. Prediction of lung fuction changes after lung volume reduction surgery“ “. Research Project of
Latvian Council of Sciences. Project leader
Study courses:
4. General pathology I - (3 creditpionts), Higher Professional Educational Study Programme in
Medicine
5. General pathology II - (4 creditpionts), Higher Professional Educational Study Programme
in Medicine
6. Organ and system pathology I (4 creditpionts), Higher Professional Educational Study
Programme in Medicine
7. Organ and system pathology II (4 creditpionts), Higher Professional Educational Study
Programme in Medicine
8.
Pathologic Physiology course (3 creditpionts), Master Study Programme in Pharmacy
9.
General pathology (3 creditpionts), Bachelor Study Programme in Optometrics
December 19, 2011
Immanuels Taivans
184
Dr. habil. med. Uldis Vikmanis
span of life and work
(curriculum vitae)
Year of birth:
Education:
1971 – 1974
1962 – 1968
1943
postgraduate, All-Union Oncology Center Moscow, Russia
Riga Institute of Medicine
Academic titles and scientific degrees:
1999 Corresponding member, Latvian Academy of Sciences
1998 professor in Oncology
1997 habilitated doctor of medicine
1982 associate professor, Department of Oncology, Riga Medical Institute
1975 Candidate of Medical Sciences
Occupation:
since 01/07/2008
since 1998
1998 – 2008
1993 – 1997
1993 – 1998
1984 – 1993
1982 – 1998
1975 – 1982
1974 – 1975
1968 – 1971
vice dean, Faculty of Medicine, University of Latvia
head of University lecturers, Oncology Group, Faculty of Medicine,
University of Latvia
dean, Faculty of Medicine, University of Latvia
Chairman of the Senate, Medical Academy of Latvia
chairmen, department of Oncology, Medical Academy of Latvia
vice-rector for teaching, Medical Academy of Latvia
assistant professor, Department of Oncology, Medical Academy of
Latvia
assistant, Department of Oncology, Riga Medical Institute
junior research fellow, Latvian Institute of Experimental and Clinical
Medicine
surgeon-oncologist, Saldus district central hospital
RESEARCH ACTIVITIES AND PUBLICATIONS (for the last 6 years):
 No. / 13-UL 2005 "13C breath test analysis of the possible hepatic functional
condition monitoring in patients receiving hepatotoxic chemotherapy "
Vikmanis U. (Manager)

National research programs in health (PPP 8th) 3rd project "Diagnostic methods for
cancer risk factors, early cancers and precancerous conditions in the diagnosis, cancer therapy
optimization" 3rd project (oncology)

Participation in the National Research Programme II (NRP 2) "New drugs and biocorrection agents: design, transporting forms and mechanism of action"
 Operational Programme "Human Resources and Employment" 1.1 Priorities "Higher
Education and Science" 1.1.1. action, "Science and research potential in the" 1.1.1.2. activity
on “Human attraction to science” of the European Social Fund project “A group of scientists
for international gastric cancer prevention trial management”- an expert
185
Publication of the relevant branch of science
1. Викманис У., Виксна А. Университетское медицинское образование в Латвии:
некоторые проблемы и решения. Актуальные проблемы истории медицины. Суми,
2005., 32-34
2. Hegmane A.,
Vikmanis U., Sperga M. Prognostisko faktoru - steroīdo hormonu
receptoru, HER-2, audzēja morfoloģiskās malignitātes pakāpes - biežums un korelācija
pacientēm ar krūts vēzi. Latvijas Universitātes raksti, 2006, 694. sējums, Medicīna, 32-36
lpp.
3. Andersone D., Rumba I., Vikmanis U., Buliņa I. Oxidative activity of Blood in serum with
reactive arthritis. Acta Universitatis Latviensis, 2006, 694, 7-11.
4. Martinsons A., Gardovskis J., Leja M., Pīrāgs V., Rumba I., Tretjakovs P., Vikmanis U.,
Vīksna L., Medicīna: lietišķo zinātņu tehnoloģijās bazēta klīniskās medicīnas attīstība.
Krājumā: Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. Zinātne, 2007, 3(14), 109-131.
5. Hegmane A.
Vikmanis U. Predictive value of HER-7 expression for the selection of
adjuvant chemotherapy in breast cancer patients. Breast cancer Research, 2007, Vol 9. Suppl
1, S19.
6. Martinsons A., Gardovskis J., Leja M., Pīrāgs V., Rumba I., Tretjakovs P.Vikmanis U.,
Vīksna L. Medicīna: lietišķo zinātņu tehnoloģijās bāzētā klīniskās medicīnas attīstība.
Zinātniski pētnieciski raksti 3 (14), 2007, 109-142 lpp.
7. A. Hegmane, U. Vikmanis HER – 2 Expression and Response of Breast Cancer to
Adjuvant Chemotherapy. Proceeding of the Latvian Academy of Science. 2008, Nr. 63 (3)
129 – 132.
8. M. Leja, Ž. Zvirbule, A. Sudraba, I. Nakurte, I. Plinte, P. Mekšs, I. Tolmanis, V. Boka, U.
Vikmanis. Liver function as determined by 13c methacetine liver breath test following the
admission of paclitaxel based chemotherapy. Latvijas Universitātes raksti. 2008, 735. sēj.:
Medicīna 151. – 156. lpp.
9. I.Nakurte, I.Plinte, P. Mekšs, Ž.Zvirbule, A.Sudraba, I.Tolmanis, A.Line, U.Vikmanis,
V.Boka, M.Leja Development and Validation of the HPLC Method for the Determination of
Paclitaxel Concentration in Human Serum/ AEŠH. Latvijas Universitātes raksti. 2008, 735.
sēj.: 84. – 92. lpp.
10. Преподавание истории медицины в Латвии / И. Румба, У. Викманис, А. Виксна, С.
Савенко // Материалы III съезда конфедерации историков медицины. – Москва, 2009. –
Т. 1ю – С. 269 – 271.
11. Purkalne G., Vikmanis U. Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru nozīme
lokāli izplatītā krūts vēža ārstēšanā. Latvijas Universitātes raksti, 2009, 750. sējums,
Medicīna, 300. – 310. lpp.
12. Ozola L., Rostoka E., Vikmanis U., Zvirbule Ž., Nakurte I., Plinte I., Mekšs P., Sudraba
A., Leja M. Elptestu datu un CYP 450 polimorfisma izvērtējums kā iespējamā izvēles metode
paklitakselu saturošās ķīmijterapijas efektivitātes un drošības izvērtēšanai. Latvijas
Universitātes raksti. 2009, 750. sēj.: Medicīna 153. – 159. lpp.
13. Januškevičs S., Vikmanis U., Srebnijs A., Eglītis J., Januškēvičs V. The sentinel lymph
node biopsy: Moder strategy for axillary disection early brest cancer. Preeceding of the
Latvian academy of Science, 2010 (pieņemts publicēšanai).
14. Янушкевич С.В., Викманис У.Э., Стороженко Г.К., Грюнберг А.А., Янушкевич
В.Ю. Органосохраняющие операции в сочетании с биопсией сторожевых
лимфотических узлов при ранних стадиях рака молчной железы. Опухоли женской
репродуктивной системы. 2010 г. принят к печати.
15. Янушкевич С.В., Викманис У.Э., Сребный А.Ю. Янушкевич В.Ю., Результаты
органосохраняющих операций в сочетании с биопсией сторожевых лимфотических
узлов в комбинированном лечении рака молочной железы. Новости хирургии 2010 г.; 2
: 115-118.
186
Abstracts and Conferences
1. Vikmanis U., Vīksna A. Professor Fjodor Grigorash and interpretation of the History of
medicine of Latvia. Historical Scientarum Baltica ‘06, Vilnius – Kaunas, 2006, 128 – 129.
2. Hegmane A Vikmanis U. Predictive value of HER-2 for the selection of adjunvant
chemotherapy in breast cancer patients. 4th Baltic Congress of oncologists, Tartu, Estonia,
25.-27.05.2006, p.102.
3. Leja M.
Vikmanis U. Zvirbule Z. Sudraba A. Ar metacetīna elptestu noteiktas aknu
summārās funkcijas rādītāju dinamika pacientēm pēc paklitaksela ievadīšanas (pilotpētījums).
Poster presentation at UL Annual Conference 2006
4. Zvirbule Z. Nakurte I.
Tolmanis I. Daugule I.
Vikmanis U. Boka V., Leja M.
Liver function as measured by 13C methacetine breath test is not significantly altered after the
administration of paclitaxel based chemotherapy in the majority of patients. 8th European
Bridging meetig in Gastroenterology, Abstract book, Naples, Italy 23-25 November, 2006
5. Sudraba A. Leja M.
Zvirbule Z. Tolmanis I. Vikmanis U. Nakurte I. 14C
Methacetine liver breath test dynamics after the administration of paclitaxel based
chemotherapy. 2006, Gut, Vol. 55, No II, A254
6. Викманис У.
Виксна А. Образование истории медицины как предмета
преподавания в Латвии. Преподавание истории медицины в высшей школе: история и
современное состояние. Сумы, 2007, 51-52.
7. Викманис У.
Виксна А. Медицинская профессура Латвии во время и после
второй мировой войны. Медицинская профессура СССР. Москва, 2007, 53-56.
8. Zvirbule Z. Sudraba A.
Nakurte I.
Tolmanis I. Daugule I.
Vikmanis U. Boka
V.Leja M. Liver function as measured by 13C methacetine breath test is not significantly
altered after the admission of paclitaxel based chemotherapy in the majority of patients.
Тезисы VII съезда Научного общества гастроэнтерологов России, посвященного 40летию Всесоюзного научно-исследовательского института гастроэнтерологии Центрального научно_исследовательского института гастроэнтерологии, Москва, 20–23
марта 2007 г. М. : Анахарсис, 2007. 206-207 c. ISBN 5-01352-6-9. 206-207.
9. Место Московского университета в развитии медицины в Латвии / У. Викманис, А.
Виксна, С. Савенко // Медицинская профессура СССР. – Москва, 2008. – С. 49 – 50.
10. I. Nakurte I., I. Plinte, P. Mekšs, Ž. Zvirbule, A. Sudraba, I. Tolmanis, A. Line, U.
Vikmanis, V. Boka, M. Leja, Paklitaksela koncentrācijas noteikšana asins serumā, izmantojot
augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas metodi. UL 66th Annual Conference, 2008.
11. Медицицинская профессура и образование Академии наук Латвии / А. Виксна, И.
Румба – Розенфельд, У. Викманис // Медицинская профессура. – СССР. – Москва, 2009.
– С. 88 – 90.
12. Spain, Madrid, FIFO, Madrid Breast Cancer Conference, 2007; A. Hegmane, U.
Vikmanis, presentation
13. Georgia, Tbilisi, ESMO, Breast Cancer Conference, A. Hegmane, U. Vikmanis,
presentation, 2008
14. S. Januškēvičs, U. Vikmanis, A. Bērzinš, A. Srebnijs, E. Purmalis, G. Storoženko.
Aksilārā sargātājmezgla biopsija krūts vēža saudzējošā ķirurģijā. RSU Annual Scientific
Conference, 13.-14.03.2008.
15. Germany, Berlin ECCO, 6. European Breast Cancer Conference, A. Hegmane, U.
Vikmanis, presentation, 2009
16. S. Januškevičs, U. Vikmanis, J. Eglītis, V. Januškēvičs. Aksilārā sargātājmezgla biopsija.
RSU Annual Scientific Conference, 02.04.2009
Books
Faculty of Medicine at University of Latvia 1998 – 2008. UL Academic Publishers, 2008.
Patents
187
M. Leja, A. Sudraba, V. Boka, U. Vikmanis, Ž. Zvirbule, A. Linē, I. Nakurte. Diagnostic
agent for paclitaxel-induced liver toxicity determination. Submitted to the Patent Office
13.10.2009.
Pedagogical activities (for the last 6 years):
Managed promotional work
1. Jānis Eglītis. The pathogenic role of hereditary BRCA-1 gene mutations in patients with
breast and ovarian cancer, 2007.
2. Alinta Hegmane. The role of human epidermal growth factor receptor (HER-2) in the
choice of breast cancer adjuvant chemotherapy, 2008.
3. Gunta Purkalne. The role of preoperative chemotherapy and molecular markers in treatment
of locally advanced breast cancer, 2009.
4. Sergejs Januškēvičs. Today's organ-sparing surgery possibilities in early form of breast
cancer treatment, 2010.
Prepared dissertations for defense
1. Vilnis Sosārs. Establishment of palliative care system in Latvia.
PhD students:
1. Valdis Liguts. The application of early hepatic and renal replacement therapy in the
treatment of multi-organ failure in patients of acute myocardial infarction with cardiogenic
shock.
2. Aija Geriņa – Bērziņa. Oncological patients’ anthropometric parameters, body volume
determination and use for accurate dose assessment of chemical drugs.
3. Andrejs Srebnijs. Role of oncoplastical surgery in the treatment of breast cancer.
Courses:

Oncology, radiology, forensic medicine, Part A, 5 CP
In addition to information about professional activities:
Certificate in the specialty surgery - oncology
Certificate in the specialty sexopathology
Editorial Board member, UL articles “Medicine”
Council member, Faculty of Medicine, UL
Senate member, UL until 2008
Member of Education Board, UL
Chairman of the Board of study programme in Health Sciences, FM, UL
December 1st, 2011
/ Uldis Vikmanis /
Signature of the staff
188
ACADEMIC STAFF CV
Maija Zute
span of life and work
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:
1963.
Izglītība:
2006. – 2008.g. – Rīgas Stradiņa Universitāte – Māszinību fakultāte – Veselības
zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (maģistra diploms)
2003. – 2006.g. – Rīgas Stradiņa Universitāte – Māszinību fakultāte – Māsas grāds
(profesionālās augstākās izglītības diploms)
1983. – 1987.g. – Rīgas 2. medicīnas skola – feldšere (diploms)
1970. – 1981.g. – Rīgas 3. vidusskola – vidējā izglītība (diploms)
Nodarbošanās:
2006.g. – šobrīd – LU P.Stradiņa medicīnas koledža – lektore
1986.g. – šobrīd – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Rīgas reģionālais
centrs – izbraukuma brigādes feldšere
1984. – 1986.g. – P.Stradiņa KUS – 10. gastroenteroloģijas nodaļa – māsa
1983. – 1984.g. – P.Stradiņa KUS – 10. gastroenteroloģijas nodaļa – sanitāre
1981. – 1983.g. – Rīgas Medicīnas Institūts – Bioneorganiskās un biofizikālās ķīmijas
katedra – laborante.
Darbs amatu savienošanas kārtībā
2005.g. – VC „Ziepniekkalns” – EKG māsa
!992. – 1995.g. – Imantas Latviešu ģimnāzijas – feldšere
1992. – 1995.g. – Imantas Latviešu ģimnāzija – bioloģijas (7.-9. kl.) un veselības
mācības skolotāja (1.-12. kl.)
Papildus izglītība, kursi
2010.g. – LRNMPKMA ikgadējā konference – lekciju cikls „Nealiekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanas un organizācijas jautājumi” – sertifikāts
2009.g. – „Koledžas izglītība teorijā un praksē” – sertifikāts
2009.g. – The Leonard oda Vinci Project „Operation Potentialities of the Latest
Technologies in Study Programme „Nursing”, an the Nursing Department of the
Medical College at the Medical University in Plovdiv, Bulgaria – sertifikāts
2009.g. – „Padziļinātās kardio-pulmonālā reanimācija. Pirmsslimnīcas etaps” – ESF
darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” – sertifikāts
2009.g. – „Neatliekamās medicīniskās palīdzības aktualitātes Latvijā” – 6. Latvijas
Ārstu kongress – sertifikāts
2009.g. – „NMP, katastrofu medicīna un medicīniskā aprīkojuma praktiskā
pielietošana” – apliecība
2009.g. – Latvijas Ārstu biedrības Pavasara konference – sertifikāts
2008.g. „Pētījuma metodes kvalifikācijas darbos” – sertifikāts
2008.g. „Valsts pārvaldes iekārta iekšēju normatīvu aktu veidi un izdevēji” –
sertifikāts
2008.g. – „11 International Comperative Nursing Module” – Hanze University
Groningen, Netherlands - sertifikāts
2008.g. – atkārtotie EKG kursi – apliecība
2007.g. „21. gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets” – sertifikāts
2007.g. – „Māsas prakses pētniecības pieredze” – apliecība
2007.g. Latvijas Māsu asociācijas Infektoloģijas māsu apvienības seminārs – apliecība
189
2006.g. – „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana dažādās klīniskās
situācijās” – apliecība
2006.g. „Agrīnās intensīvās terapija un reanimācija pediatrijā” – sertifikāts
2005.g. „Padziļinātā kardio-pulmonālā reanimācija” – sertifikāts
2005.g. „Traumas pacienta aprūpe NMP etapā” – sertifikāts
Valodu zināšanas
Latviešu – dzimtā, Krievu – brīvi, Angļu un vācu – ar vārdnīcu
Papildus informācija
2009.g. 4. septembris – Latvijas Māsu asociācijas apliecinājums par to, ka esmu
reģistrēta Latvijas Māsu asociācijas apmācīt tiesīgu ārstniecības personu reģistrā.
December 1st, 2011
/ Maija Zute /
190
ACADEMIC STAFF CV
Ligita Zvaigzne
span of life and work
(curriculum vitae)
Functional summary
Born: 15/03/1962, Dobele , Latvia
Citizenship: Latvian
Education
1999-2011
Congresses and workshops in cardiovascular radiology, EU and USA.
ESMRMB scool of MR-Advanced Cardiac MRI Imaging
ESDIR courses „ The radiological diagnosis of chest diseases”
EBAC European course Cardiovascular MR
STAR program -Training in advances in radiology
Training courses at the University of Munster, -Multislice CT in cardiology
2000-2005 Training courses for X-ray, U.S., CT and MRI Siemens factory and training
center
Certificate - a radiologist, an international application specialist
1997-2011 The Medical Academy of Latvia (RSU) Postgraduate faculty courses in
abdominal, thoracic, cardiac and neuroradiology.
1995
Training in Korolinska University Hospital, Department of Radiology. Fellow
in MR
1994-1995 Fellow in Diagnostic Radiology.
1986- 1987 Riga Stradins University, Postgraduate faculty, Riga, Latvia.
1980-1986 The Medical Institute of Latvia, faculty of General Medicine, Riga, Latvia.
Doctorates degree in General Medicine.
1969-1980
Dobeles R.Eihes school General middle school education
Employment
2006-present
P.Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic
Radiology,
Department of Thoracic Radiology. Head of Department.
1999- 2006 P.Stradins Clinical University Hospital, Institute of Diagnostic Radiology,
Department of Thoracic Radiology.
Radiologist
1999-2005 SIA Siemens -application specialist, marketing management
1996-1999 Bulduru Hospital, Department of Radiology. Head of Department.
1987-1994 Olaine clinic.Deputy Chief Medical Officer, Division of therapy management
Teaching Practice
University of Latvia, Medical Faculty Lecturer in Diagnostic Radiology.
P.Stradins Clinical University Hospital Lecturer in Diagnostic Radiology
Research projects:
2006-2008g. Heart disease, coronary artery calcinosis, correlation with abdominal fat tissue
191
Computers
MS Office, internet.
Languages
Fluent English and Russian.
Additional Activities
Latvian Association of Radiology, member.
Latvian Association of Cardio – Thoracic Radiology, member of board.
European Association of Radiology, member.
December 1st, 2011
/ Ligita Zvaigzne /
192
ACADEMIC STAFF CV
Irēna Žogla
span of life and work
(curriculum vitae)
Date of birth: the 1st of December, 1941.
Nationality: Latvian
Address: 4 -31, Dambja iela, Jelgava, LV-3001, Latvia
Telephone: Of. +371-7034896; Mo. 9557576; H. +371-30-25527
Education: 1960-1965. The English language department of the Latvian State
university, student. Graduated as Philologist, teacher of English.
1976 - 1981. Post-graduate studies, The University of Latvia,
department of Pedagogy and Psychology.
Academic achievements:
1981. - candidate of educational sciences.
1987. - associate professor, The University of Latvia.
1992. - candidate's degree recognised as Dr. Paed.
1994. - Dr. habil. paed. (PhD)
1995. - Professor of the Institute of Education and Psychology,
The University of Latvia.
Employment:
1965.- Teacher and principle of Burtnieki 8-year school.
1967.- Teacher of Kaigi secondary school
1968.- Educational board, Jelgava.
1974.- Doctor student at the university of Latvia.
1981.- Lecturer at the department of Pedagogy and Psychology,
Latvian State university. Parallel to the position at the
university - teacher at Jelgava 1. secondary school till 1994.
1987.- Docent at the Institute of Education and
Psychology, The University of Latvia.
1994.- Parallel to the position at the University, Vice-rector of Riga
Pedagogical academy.
1995.- Professor of the Institute of Education and Psychology,
The University of Latvia.
1996.- Head of the department of Education, professor. The
Institute of Education and Psychology.
1999- Professor of the University of Latvia
Research:
Up-bringing in families with pedagogical problems in 1972, a monograph published as a result (
several authors ).
School students' cognitive activity, its development at school during the out-of-class activities,
monograph published in 1984.
In-service training in 1991 in Stockholm University, The International Institute of Education (2 months).
Theoretical research mainly in comparative
Pedagogy ( teaching-learning theories ) and students cognitive attitude.
Monograph" Students' Cognitive Attitude and its Development" published in 1994.
In 1996 a research in Comparative Pedagogy is started - teaching-learning theories,
comparison of notions. Pedagogy in Latvia develops successfully and its comparison with the
theories abroad in English, German, Russian
193
becomes necessary. Monograph “Theoretical background of Didactics”, 2001. (Latv.).
Scientific adviser of doctors' (foreign included), masters', bachelors',
professional qualification research.
International project Teacher Induction: Supporting the Supporters of the Novice Teachers’ – 128825-CP-12006-UK-Comenius-C21-TISSNTE
Chair of the Council for promotion in education, University of Latvia
Member of the professors’ council in education
Council of sciences of Latvia – expert in education
Member of Association for Teacher Education in Europe, member of the administrative
council of the association.
Member of AERA – American Educational Researchers’ Association.
Academic courses: The main items - Theories of Didactics, General pedagogy, School
Pedagogy. Doctor’s, Master’s, professional, and educators’ programmes.
Manager of the programme for pedagogical education of the academic stuff.
Manager and author of the programme for the educators’ further pedagogical development.
Languages: Latvian, English, Russian, German (elem.)
Publications: 3 monogtaphs, 65 articles.
/ I. Žogla /
December 1st, 2011
194
Annex 3
Student questionnaire materials, students
and alumni questionnaire examples
195
Studiju programmu „Radiologa asistents” ir uzsākusi programmas realizēšanu 2005./2006. ak.
gadā. Pašreiz LU PSMK koledžā realizētajā studiju programmā „Radiologa
asistents” studējošo skaits pakāpeniski pieaug (skat. tab.) un ir nostabilizējies.
1. tabula
Studējošo skaits no 2005.gada līdz 2009.gadam
Studējošo skaits
1.
2.
3.
Absolvēja
Akadēmiskais studiju studiju studiju
gads
gadā
gadā
gadā
2005./2006.
25
0
0
0
2006./2007.
49
25
0
0
2007./2008.
29
43
25
25
2008./2009.
31
25
40
37
2009./2010.
39
29
24
Kopā
mācās
25
74
97
96
92
Programmas realizēšanas periodā ir bijuši divi izlaidumi, 2007./2008. un 2008./2009.
akadēmiskajā gadā. Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ir ieguvuši 62 absolventi, un
piešķirta 4.kvalifikācija „Radiologa asistents”, kuriem tika veikta aptauja. Kopumā tika
izdalītas 62 anketas. Anketā tika iekļauti seši jautājumi, pirmajā jautājumā tika vērtēta studiju
programma „Radiologa asistents” kopumā skatīt 1.attēlu.
0%
0%
36%
Teicama
Laba
Apmierinoša
Neapmierinoša
64%
1.attēls Studiju programmas RA novērtējums kopumā
Kopumā studiju programma tika novērtēta labi - 64%, un apmierinoši tika novērtēta
36%.
Nākamais jautājums respondentiem ir izveidots, lai noteiktu respondentu viedokli par
studiju kursu kvalitāti skatīt 2.attēlu.
196
Studiju kursu kvalitāte
teicama (visu studiju programmas studiju
kursu kvalitāte ir augsta, kursu saturs ir
aktuāls un daudzpusīgs)
0%
0%
laba (studiju kursu saturs ir aktuāls, bet
informācijas apjoms varētu būt plašāks)
36%
apmierinoša (studiju kursu saturs atbilst
programmai, bet kursu aktualitāte nav
pietiekama)
64%
neapmierinoša (studiju kursi, kuru saturs
daļēji atbilst programmai, ir arī kursi,
kuros docētāji nepilnā apjomā izklāsta
studiju kursu vielu)
2.attēls Studiju kursu kvalitāte
Analizējot iegūtos datus 64% respondenti novērtēja kā teicamu, un 36% novērtēja kā
Docētāju kvalitāte
labu, kurs studiju kursu saturs ir aktuāls, bet informācijas apjoms varētu būt plašāks.
Nākamajā jautājumā tiek novērtēta docētāju kompetence studiju programmā
„Radiologa asistents” skatīt 3.attēlu.
0%
27%
teicama - ar docētājā kompetenci esmu
apmierināts/-a, docētāji ir augsti
kvalificēti, erudīti un savā jomā zinoši.
9%
laba - docētāji ir profesionāli un
kompetenti, bet dažreiz novirzās no
nodarbības tēmas
apmierinoša - kompetence ir pietiekama,
bet pasniegšanas metode ir ne visai
laba, jo neprot ieinteresēt studējošos.
64%
neapmierinoša - slikta sagatavotība
lekcijām, neapmierinoša studiju procesa
organizēšana
3.attēls docētāju kompetence un kvalitāte
Apkopojot rezultātus 9% respondentu docētāju kompetenci novērtē kā teicamu, 64%
respondenti kā labu un 27% docētāju kvalitāti novērtēja apmierinoši, kompetence ir
pietiekama, bet pasniegšanas metodes nav pietiekamas, lai ieinteresētu studējošos. Docētāju
kvalitāti kā neapmierinošu nav atzīmējis neviens respondents.
Vai ieteiktu šo programmu citiem?
Nākamais jautājums sniedz atbildi, vai esošie absolventi ir apmierināti ar savu studiju
izvēli un vai pēc savas pieredzes un esošajām zināšanām ir gatavi ieteikt citiem studēt studiju
programmā „Radiologa asistents” skatīt 4.attēlu.
18%
0%
Jā
Nē
Daļēji
82%
4.attēls Vai ieteiktu šo studiju programmu citiem?
197
Apkopojot rezultātus no trijām iespējamām atbildēm ir izvēlētas divas, 82%
respondenti atbildējuši
kabeigšanas
ieteiktu citiem
apgūt
šo specialitāti,
savukārt 18% no
Vaiapstiprinoši,
pēc koledžas
plānojat
strādāt
specialitātē?
respondentiem ieteiktu daļēji.
Nākamais jautājums par respondentu plāniem strādāt iegūtajā specialitātē norāda, ka,
cik ieinteresēti ir absolventi izvēlētajā profesijā skatīt 5.attēlu.
0%
Jā
Nē
100%
5.attēls Vai plānojat strādāt iegūtajā specialitātē?
Vai plānojat studēt nakamajā līmenī?
Analizējot iegūtos rezultātus 100% respondentu plāno strādāt iegūtajā specialitātē.
Nākamais jautājums ir par absolventu plāniem turpināt studijas nākamajā studiju
līmenī skatīt 6.attēlu.
27%
Jā
Nē
73%
6.attēls Vai plānojat studēt nākamajā līmenī?
Analizējot iegūtos rezultātus var secināt, ka absolventi ir gatavi pilnveidot savas esošās
zināšanas un turpināt studijas plāno 73% respondentu.
Vērtējot absolventu anketu rezultātus kopā var secināt, ka apmierinātība ar studiju
programmu ir augsta, absolventi ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu ir gatavie ieteikt
citiem to izvēlēties. Darba tirgus ir plašs un piesaistošs, jo 100% respondenti strādā iegūtajā
profesijā. Kā arī pozitīvi ir tas, ka apgūstot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vēlas
turpināt studijas nākamajā.
198
Absolventu aptaujas anketa paraugs:
Anketas mçríis ir saòemt absolventu novçrtçjumu par studiju programmu un ierosinâjumus tâs
kvalitâtes uzlaboðanai.
1. Kâ Jûs novçrtçjat studiju programmu kopumâ? (Lûdzu, atzîmçjiet izvçlçto atbildi un
komentçjiet to!)
teicama
laba
apmierinoša
neapmierinoša
2. Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti?
teicama
laba
(visu
studiju (studiju kursu
programmas studiju saturs ir aktuāls,
kursu kvalitāte ir bet informācijas
augsta, kursu saturs apjoms varētu
ir
aktuāls
un būt plašāks)
daudzpusīgs)
apmierinoša
(studiju
kursu
saturs
atbilst
programmai, bet
kursu
aktualitāte
nav pietiekama)
neapmierinoša
(ir studiju kursi, kuru
saturs
daļēji
atbilst
programmai, ir arī kursi,
kuros docētāji nepilnā
apjomā izklāsta studiju
kursa vielu)
Lūdzu, komentējiet Jūsu atbildi:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Kādus citus kursus Jūs vēlētos iekļaut šajā programmā?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Kā Jūs novērtētu programmā strādājošo docētāju kompetenci?
teicama – ar docētāju kompetenci esmu apmierināts/-a, docētāji ir augsti kvalificēti, erudīti
un savā jomā zinoši.
laba – docētāji ir profesionāli un kompetenti, bet dažreiz novirzās no nodarbības tēmas.
apmierinoša – kompetence ir pietiekama, bet pasniegšanas metode ir ne visai laba, jo viņi
neprot ieinteresēt studējošus.
neapmierinošā – slikta sagatavotība lekcijām, neapmierinoša studiju procesa organizēšana.
5. Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem?
Jā
Nē
Daļēji
6. Kādi Jums vēl ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Vai pēc koledžas beigšanas jūs strādāsiet iegūtajā specialitātē?
Jā
Nē
Ja nestrādāsiet, kāpēc?
 Nav darba vietas
 Neinteresē iegūtā specialitāte
 Cits variants________________________________
8. Vai plānojat turpināt studijas nākamajā līmenī?
Jā
Nē
Lai labāk uzsvērtu situāciju radiogrāfijas nozarē, Latvijas Radiologa asistentu
asociācija veica ekspresaptauju, aptaujājot vadošo klīniku darba devējus: Paula Stradiņa KUS,
199
Rīgas Austrumu KUS, Rīgas Austrumu KUS Onkoloģijas centra, Bērnu KUS, Vidzemes
slimnīcas.
Anketas mērķis – Noskaidrot praktizējošo radiologa asistentu zināšanu un kompetenču
līmeņa atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām Diagnostiskās radioloģijas centos un
institūtos.
LRAA novembra konferencē tika izdalītas 27 aptaujas anketas, aizpildītas anketas
saņemtas 21.
Apkopojot rezultātus var secināt, ka uz jautājumu vai ir pietiekams RA skaits nodaļā
atbilstoši LR likumdošanai 62% respondentu atbildēja – nē, savukārt 24% atbildēja, ka ir
pietiekams darbinieku skaits radioloģijas nodaļā.
Visi respondenti atbildēja apstiprinoši ka ir iegādātas jaunas mūsdienīgas radioloģijas
iekārtas, no tā izriet, ka zināšanu un prasmju līmenis ir nepietiekams, lai izmantotu šīs
radioloģijas iekārtas un pielietojot dažādas metodes.
Respondenti esošo RA zināšanu līmeni 5 ballu skalā novērtēja kā vidēju (3.11)
attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. Savukārt 77% respondenti atzīmēja, ka ir nepieciešama 2.
līmeņa profesionālo augstākā izglītība specializācijā Radiogrāfers.
Anketas paraugs:
1.
Vai Jūsu klīnikā ir pietiekošs skaits RA, vai iespējams nodrošināt 24h dežūras
NPC, atbilstoši LR Darba likuma prasībām?
Jā
Nē
Nezinu
2.
Vai Jūsu klīnikas radioloģijas nodaļās pēdējo 3 gadu laikā ir uzstādītas
mūsdienīgas radioloģijas iekārtas, kādas?
MR
Digitāls Rtg
Mammogrāfs
DT
3.
Vai absolventu zināšanu un prasmju līmenis ir pietiekams, lai veiktu
organizatorisko un administratīvo darba radioloģijas nodaļās, kā arī analītiskas spējas un
precizitāte normatīvo aktu pielietošanā? (Lūdzu atzīmējiet zināšanu un prasmju līmeni 5
(augsts), kur 1 (zems))
Zināšanu līmenis augsts
5
4
3
2
1
Zināšanu līmenis
zems
4.
Kādas prasmes radiogrāfijas metožu praktiskai pielietošanai Radiologa
asistentam ir nepieciešamas papildus, lai efektīvi un kvalitatīvi izmantotu esošās medicīnas
tehnoloģiju potenciālu?
Veicot izmeklējumus ar DT, MR iekārtām
Veicot digitālu attēla apstrādi, rekonstrukcijas
Nav vajadzīgas papildus prasmes
Cits variants
5.
Jūsu viedoklis, vai ir nepieciešami speciālisti radiogrāfijā ar 2.līmeņa
profesionālo augstāko izglītību specializācijā „Radiogrāfers”?
Ir nepieciešams
Nav nepieciešams
200
Radiogrāfija PBSP
Aptaujāto studentu skaits
18
2011.2012.
ak.g.
Iemesli, kas veicināja izvēli uzsākt studijas
ļoti svarīgi
svarīgi
vid.svarīgi
mazsvarī
gi
nav
domā
jis
labi atalgots darbs nākotnē
33%
50%
11%
6%
0%
diploms
jaunas zināšanas vai iespēja
padziļināt jau esošās
17%
67%
6%
11%
0%
83%
17%
0%
0%
0%
vecāku vēlme
0%
0%
22%
22%
56%
Kur ieguvāt informāciju par studijām Latvijas Universitātē?
1. www.lu.lv
6%
7. No draugiem un paziņām
2. Pasākumā "LU dārzs"
3."Atvērto durvju dienas" LU
fakult.
0%
8. No ģimenes locekļiem
11%
4.Augstskolas prezent.skolā
5. Izstādē "SKOLA"
6. Skolā (skolotāji, skolēni, u.c.)
89%
0%
9. Izdales materiālos, bukletos
11%
0%
10. Prese (avīzes, žurnāli)
39%
0%
11. Radio, TV
0%
12. citos interneta portālos
6%
44%
Augstskolas, kur iesniedza pieteikumus studijām:
Rīgas Tehniskā Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
0%
Liepājas Pedagoģiskā Akadēmija
6%
0%
Latvijas Policijas Akadēmija
0%
Baltijas Starptautiskā akadēmija
0%
0%
Biznesa augstskola "Turība"
0%
Banku augstskola
Latvijas Sporta Pedagoģ.
akadēmija
Daugavpils Universitāte
Rīgas Pedag.un izglītības vadības
augstskola
6%
Vidzemes augstskola
0%
0%
Ventspils Augstskola
6%
Transporta un sakaru institūts
0%
Latvijas Kultūras akadēmija
0%
Rīgas Stradiņa Universitāte
6%
Rīgas Ekonomikas augstskola
0%
RSEBAA
0%
Cita augstskola Latvijā
17%
Rēzeknes Augstskola
0%
Cita augstskola ārvalstīs
0%
Vidusskolas
laikā
Pēc
vidusskol
as
Pirms
dokument
u iesniegš.
Kad
uzzināju
rezultātu
s
Kad
netik
u tur,
kur
gribēj
u
6%
22%
67%
6%
0%
Kad izlēma, ka vēlas studēt tiešu
Latvijas Universitātē?
201
0%
Faktori, ka veicināja uzsākt studijas Latvijas Universitātē
ļoti svarīgi
svarīgi
vid.svarīgi
mazsvarī
gi
nav
domā
jis
LU prestižs sabiedrībā
LU fakultāšu atrašanās vieta
Vecāku ieteikumi
LU piedāvātās studiju
programmas
Iespēja studēt par valsts
līdzekļiem
22%
11%
0%
56%
28%
0%
11%
33%
11%
11%
22%
28%
0%
6%
61%
67%
22%
6%
0%
6%
6%
11%
0%
28%
56%
pieņemama studiju maksa
Nelielais konkurss izvēlētajā
programmā
LU piedāvātās mecenātu
stipendijas
LU piedāvātās ārpusstudiju
iespējas(sports, koris un citi)
11%
17%
17%
11%
44%
0%
28%
17%
33%
22%
0%
11%
17%
11%
61%
0%
0%
28%
28%
44%
daļēji
nepiekrīt
nepiekrī
t
neva
r
patei
kt
"Pirmie soļi" Latvijas Universitātē un studiju procesā
pilnīgi
piekrīt
Informācija par studijām LU ir
pietiekama
daļēji
piekrīt
44%
44%
0%
0%
11%
11%
56%
17%
6%
11%
61%
22%
6%
0%
11%
56%
44%
0%
0%
0%
61%
33%
0%
0%
6%
72%
22%
6%
0%
0%
89%
11%
0%
0%
0%
44%
44%
6%
6%
0%
LU "Studiju ceļvedī" uzzināju sev
noderīgu infromāciju
0%
44%
28%
0%
28%
Es izmantoju LU izsniegto plānotāju
(kalendāru)
Studiju vidē esmu labi iejutusies
6%
50%
17%
50%
28%
0%
11%
0%
39%
0%
17%
56%
6%
33%
39%
56%
17%
6%
22%
0%
0%
11%
33%
0%
6%
6%
39%
17%
6%
33%
28%
17%
67%
67%
6%
0%
0%
0%
0%
17%
LU portālā www.lu.lv atradu
interesējošo informāciju
Pirms pieteicos studijām, iepazinos ar
uzņemšanas noteikumiem
Pieteikšanās veidlapa man bija
saprotama
Uzņemšanas laikā konsultanti un
reģistratori man spēja palīdzēt
ieteikties studijām
Reģistrācijas process fakultātē bija labi
organizēts
Manas fakultātes lietveži (padomnieki)
ir atsaucīgi un izpalīdzīgi
Fakultātē viegli ieguvu sev
nepieciešamo infromāciju
Vidusskolā iegūtās zināšanas ir
pietiekamas studiju uzsākšanai
Pasniedzēji ir atsaucīgi un saprotoši
Fakultātes telpas ir labi iekārtotas
Fakultātē man ir brīvi pieejams
internets
Kopējais iespaids par studiju saturu
Latvijas Universitātē ir labs
LU informatīvā sistēma (LUIS) ir
202
saprotama
Pieteikšanās uz kredītiem labi
organizēta
6%
39%
6%
6%
44%
Esmu iepazinies ar "LU iekšējās
kārtības noteikumiem"
56%
44%
0%
0%
0%
Esmu ieinteresēts studēt ārzemēs
0%
11%
39%
6%
44%
0%
28%
33%
0%
33%
0%
33%
17%
0%
50%
Esmu informēts par studetnu
pašpārvaldes darbību
Informācija par LU piedāvātajām
ārpusstudiju iespējām (sports, koris,
u.c.) ir pietiekama
Pasākumi, kas atvieglotu studiju uzsākšanu LU
Nepieciešam
s
Nav
nepiecieš
ams
"Iepazīšanās nedēļa" pirms studiju
uzsākšanas
11%
56%
28%
6%
Regulārs atbalsts un komunikācija ar
vecāko kursu studentiem
padoms no pasniedzēja-audzinātāja
11%
11%
22%
78%
39%
6%
28%
6%
Informācija par bibliotekas resursu
izmantošanu
6%
94%
0%
0%
Atbalsta kursi studiju kursu apgūšanai
6%
56%
11%
28%
Ārpusstudiju kursi un semināri sevis
pilnveidošanai
17%
78%
6%
0%
nav
mainījies
ir
pasliktinā
jies
Nav
atbildes
44%
44%
0%
ir
uzlabojies
Mans priekšstats par studijām
Latvijas Universitātē ir
11%
203
Nezinu
Nav
atbildes
Apsveicam Jūs kā pilntiesīgu Latvijas Universitātes studentu!
Lūdzam izteikt savu viedokli par pirmajiem iespaidiem Latvijas
Universitātē. Jūsu sniegtās atbildes un komentāri tiks izmantoti studiju procesa
uzlabošanā, lai atvieglotu jauno studentu iekļaušanos studiju vidē.
Aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Aizpildot anketu, lūdzam atbildes atzīmēt, ievelkot kvadrātiņā krustiņu
Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos!
1
.
Fakultāte
2 Studiju
. programma
3. Kas Jūs mudināja iegūt augstāko izglītību?
V
M
Ne
Vi
iens no
Sv
azsvarīgs biju par to
galvenajiem arīgs iemesls dēji svarīgs
iemesls
domājis
iemesls
iemesliem
Atzīmējiet katrā rindā vienu atbildi!
3
Vēlējos iegūt augstāko izglītību,
.1. nākotnē nodrošinātu sev labi atalgotu darbu
3
.2.
.
2.
□
Vēlējos iegūt augstskolas diplomu
vai
□
.□
.□
.
3.
□
1
3
Vēlējos apgūt jaunas zināšanas
.3. padziļināt jau esošās
3
Vecāki vēlējās, lai studēju augstskolā
.4.
4.
1
lai
□
2.
□
□
□
1
1
4.
□
3.
□
□
□
2.
2.
□
4.
□
□
□
3.
3.
4.
4.
Kur ieguvāt informāciju par studijām Latvijas Universitātē (LU)? (Izlasiet visu, pirms
izvēlaties, un atzīmējiet 5 galvenos punktus)
1. www.lu.lv
2. Pasākumā „LU dārzs”
Vērmanes dārzā
3.
„Atvērto
durvju”
dienās LU fakultātēs (Informācijas
dienās)
4.
Augstskolas
prezentācijas skolā
□ 5. Izstādē „SKOLA”
6. Skolā (skolotāji,
□ biedri,
skolas
skolas bibliotēkā)
□
7.
□
8. No ģimenes locekļiem
Rīga
Tehn
Universitāte
Atzīmējiet
visasiskā Latvijas
augstskolas, kurās Jūs Lauksaimniecīb
as
unive
iesniedzāt
pieteikumus
rsitāte Bal
studijām
tijas
Starp
(izņemot LU)
tautiskā Bizn
akadēmija
esa
5
augstskola
1.
6
.
□6.
un
paziņām
s
.
No draugiem
□
□
žurnāli)
bukletos
D
augavpils
Universitāte.
□
□
□
□
R
īgas Pedag.
u
n izglītības
vad. T
ransporta
augstsk.
u
n sakaru R
i
īgas
nstitūts
Stradiņa
Universitāte
V
Kad „Turība”. Jūs
pieņēmāt lēmumu, kaidusskolas
la
studēsiet
Latvijas ikā
Universitātē?
□
R
□
□
□
R
ēzeknes
Augstskola
L
iepājas
Pedagoģiskā
akadēmija L
atvijas
Policijas
akadēmija
P
ēc
vidusskolas
□
Atzīmējiet katrā rindā vienu atbildi!
5.
5.
9.Izdales materiālos,
□
□
10. Prese (avīzes,
□
□
12. Citos interneta
□
Banku
augstskola
L
atvijas
Sporta
pedagoģijas
akadēmija V
idzemes
augstskola
V
entspils
Augstskola
P
irms
dokumentu
iesniegšanas
7. Kas veicināja Jūsu izvēli studēt Latvijas Universitātē (LU)?
□
□
□
11. Radio, TV
□
□
□
□
5.
□
portālos
SEBAA
5.
□
□
□
L
□
□
□
□
R
□
□
□
atvijas
Kultūras
akadēmija
īgas
Ekonomikas
augstskola
C
itā
augstskolā
Latvijā C
itā
augstskolā
ārvalstīs
K
ad
uzzināju
rezultātus
□
K
ad
netiku
tur, kur
gribēju
V
M
Ne
iens no
Sva
Vi
azsvarīgs biju par to
galvenajiem rīgs faktors dēji svarīgs
faktors
domājis
faktors
faktoriem
204
□
7
.1.
7
.2.
.3.
1
LU prestižs sabiedrībā
.
LU fakultāšu atrašanās vieta
.
Vecāku ieteikumi
.6.
7
LU piedāvātās studiju programmas
Iespēja studēt par
7
Pieņemama studiju maksa
līdzekļiem
□
.□
.□
.□
.□
valsts
Nelielais konkurss izvēlētajā programmā
7
LU piedāvātās mecenātu stipendijas
.8.
7
LU piedāvātās ārpusstudiju
.9. (sports, kori, teātris, orķestris)
□
□
□
□
□
1
1
1
1
.
2.
2.
2.
□
□
□
□
□
□
□
3.
3.
3.
□
□
□
□
□
□
□
□
4.
4.
4.
4.
5.
□
□
□
□
□
4.
□
3.
□
5.
4.
3.
2.
□
□
3.
5.
4.
3.
2.
□
□
□
2.
4.
3.
2.
1
iespējas
□
□
1
.
3.
2.
□
.
7
.7.
□
1
7
.5.
□
1
7
.4.
2.
5.
5.
5.
5.
5.
□
4.
□
5.
□
8. Novērtējiet turpmāk minētos apgalvojumus:
8
Informācija
par
.1. Universitātē ir pietiekama
studijām
Latvijas
.
8
LU portālā www.lu.lv atradu interesējošo
.2. informāciju
8
Pirms pieteicos studijām, iepazinos ar
.3. uzņemšanas noteikumiem
8
.4.
Pieteikšanās veidlapa man bija saprotama
8
LU „Studiju ceļvedī” uzzināju sev noderīgu
.9. informāciju
8
Es
.10. (kalendāru)
izmantoju
LU
.13.
8
.14.
8
.15.
2.
□
□
.
□
□
2.
izsniegto
□
.□
.□
.
1
□
□
□
1
.
.
□
1
□
2.
□
.
Studiju vidē esmu labi iejuties
zināšanas
.
□
.
Pasniedzēji ir atsaucīgi un saprotoši
.
Fakultātes telpas ir labi iekārtotas
.
□
Fakultātē man ir brīvi pieejams internets
.
□
205
□
□
□
□
5.
□
5.
□
4.
□
5.
□
4.
□
5.
□
4.
□
5.
5.
4.
3.
5.
5.
4.
3.
5.
□
□
□
□
□
□
4.
3.
2.
4.
□
□
□
1
□
3.
2.
4.
□
□
□
1
4.
5.
4.
3.
2.
□
□
□
□
□
3.
□
2.
1
□
□
□
3.
2.
□
□
□
□
□
□
3.
5.
4.
3.
2.
1
ir
2.
□
1
plānotāju
2.
□
□
3.
5.
4.
3.
□
□
□
5.
□
□
□
2.
□
4.
3.
2.
5.
4.
□
□
□
1
□
3.
2.
1
4.
3.
□
□
□
3.
□
□
1
.
Pi
D
Ne
lnīgi
rīzāk
varu pateikt
nepiekrītu
nepiekrītu
2.
1
8
Vidusskolā
iegūtās
.12. pietiekamas studiju uzsākšanai
8
1
1
.
Fakultātē viegli ieguvu sev nepieciešamo
8
.8. informāciju par studijām
.11.
Drī
zāk piekrītu
1
8
Uzņemšanas
laikā
konsultanti
un
.5. reģistratori man spēja palīdzēt pieteikties studijām
8
.6.
Reģistrācijas process fakultātē
8
Manas fakultātes lietveži (padomnieki) ir
bija
labi
.7. atsaucīgi unorganizēts
izpalīdzīgi
8
P
ilnīgi
piekrītu
Atzīmējiet katrā rindā vienu atbildi!
5.
□
8
.16. labs
8
.17.
8
.18.
1
Kopējais iespaids par studiju saturu LU ir
.
.20.
LU informatīvā sistēma (LUIS) ir saprotama
.
.
□
.
.
Informācija
par
LU
piedāvātajām
8
ārpusstudiju iespējām (sports, koris, teātris, orķestri)
ir pietiekama
□
.
2.
□
□
□
□
□
5.
□
4.
□
5.
□
3.
□
5.
4.
3.
□
1
□
□
□
2.
5.
4.
3.
□
1
4.
□
□
2.
5.
□
3.
□
□
□
□
□
2.
5.
4.
3.
□
□
□
□
2.
□
4.
3.
□
1
Esmu ieinteresēts studēt ārzemēs
□
2.
1
.
3.
□
1
Pieteikšanās uz kredītiem labi organizēta
8
Esmu informēts par studentu pašpārvaldes
.21. darbību
.22.
□
1
8
Esmu iepazinies ar „LU iekšējās kārtības
.19. noteikumiem”
8
2.
4.
□
5.
□
9. Kāds atbalsts Jums būtu nepieciešams, uzsākot studijas?
Ne
pieciešams
Atzīmējiet katrā rindā vienu atbildi!
9
.1.
1.
„Iepazīšanās nedēļa” pirms studiju uzsākšanas
9
Regulārs
.2. studentiem
9
Na
Nez
v
inu (vai būtu
nepieciešams
nepieciešams)
atbalsts
un
komunikācija
ar
vecāko
□
kursu
2.
□
1.
□
□
3.
□
2.
□
□
9
1.
2.
Atbalsta kursi studiju kursu apgūšanai
.5.
□
9
1.
2.
Ārpusstudiju kursi un semināri sevis pilnveidošanai
.6.
□
ir
nav
1 Mans priekšstats par studijām LU salīdzinājumā ar to, ko biju
1. gaidījis,
uzlabojies □
mainījies □
.3.
.4.
9
Informācija par bibliotēkas resursu izmantošanu
Paldies par atsaucību! 
206
□
□
□
□
□
2.
1.
Padoms no pasniedzēja-audzinātāja
3.
1.
□
□
□
□
2.
3.
3.
3.
3.
ir
pasliktinājies
□
Annex 4
Internship agreements
207
Sadarbības līgums Nr. S76 01/2840/25 no 2010. gada 29. marta
208
Sadarbības līgums Nr. S76 01/2840/25 no 2010. gada 29. marta
209
Sadarbības līgums Nr. S76 01/2840/26 no 2010. gada 29. marta
210
Sadarbības līgums Nr. S76 01/2840/26 no 2010. gada 29. marta
211
Sadarbības līgums Nr. S76 01/2840/27 no 2010. gada 29. marta
212
Sadarbības līgums Nr. S76 01/2840/27 no 2010. gada 29. marta
213
Vēstules prakses vietai paraugs
FAKULTĀTES VEIDLAPA
Rīgā
_____________Nr._____________
Par praksi
SEB Unibankas Rīdzenes filiāle
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte lūdz pieņemt praksē laikā no 06.02.2011.
līdz 04.08.2011. turpmāk minētos profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Radiogrāfija klasifikācijas kods ***** 3. semestra pilna laika klātiene studentus:
1. Inta Kalniņa, st. apl. MF000010, prakses vadītājs – lektore Elita Rutka;
2. Ieva Lejiņa, st. apl. MF000011, prakses vadītājs – lektore Elita Rutka.
Lūdzam nodrošināt studentiem prakses iespēju atbilstoši prakses mērķiem un uzdevumiem
(pielikumā) un nobeigumā sniegt studenta prakses vērtējumu un prakses vadītāja atsauksmi.
Pielikumā: prakses apraksts
Dekāns
Ingrīda Rumba-Rozenfelde
214
Annex 5
Internship instruction
215
Apstiprināts
LU MF Domes sēdē ___
___
protokols Nr. ______ ________
LU Medicīnas fakultātes prakses nolikums
profesionālā bakalaura grāda radiogrāfijā iegūšanai
1.
Vispārīgie noteikumi
Radiogrāfera prakses nolikums veidots, pamatojoties uz LR Izglītības likuma, LR MK 2001.
gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu”.
Pamatojoties uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu radiogrāfera
prakse ir programmas obligātajā saturā un prakses apjoms ir 26 kredītpunkti.
2.
Prakses mērķis
Audzināt augsti kvalificētu, radošu un profesionāli spējīgu speciālistu.
3.
Prakses uzdevumi:

Padziļināta zināšanu apgūšana par atbilstošos studiju kursos iegūto teorētisko
zināšanu pielietošanu praksē, saistot zinātniski pamatotas atziņas ar iespējām tās ieviest un
īstenot radiogrāfera praksē.

Iepazīties ar darbu radioloģijā veselības aprūpes iestādēs.

Mācīties strādāt kolektīvā partnerattiecībās ar ārstniecības personālu.

Apgūt iemaņas un spējas strādāt saskarsmē ar pacientiem, izejot no saskarsmes
psiholoģijas un profesionālās ētikas viedokļa.

Lasīt zinātniski pētniecisko literatūru par jaunumiem radiogrāfijā un radioloģijā,
mācēt sagatavot referātus, seminārus, kā arī informēt kolēģus par jaunākajiem zinātnes
sasniegumiem.

Praksē iegūtās zināšanas sistematizēt, analizēt un atskaitīties prakses vadītājam.
4.
Prakses struktūra
Praksei paredzētais norises laiks ir 4., 6. un 8.semestris, sākot ar attiecīgā semestra pirmo
studiju nedēļu atbilstoši LU akadēmiskā gada kalendāram. Prakses laikā students iepazīstas ar
konkrētās iestādes struktūru, darba organizāciju, tiek iesaistīts radioloģisko izmeklējumu un
staru terapijas procedūru veikšanā, kā arī patstāvīgi veic radioloģiskos izmeklējumus un staru
terapijas procedūras.
5.
Prakses norises vieta
LU MF klīnikas, valsts un pašvaldību slimnīcas, radioloģijas privātprakses.
6.
Prakses ilgums
Atbilstoši 26 kredītpunktu apmēram prakses laikā nepieciešams piedalīties
konvencionālās radioloģijas, skeleta radiogrāfijas, datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses,
ultrasonogrāfijas, radionuklīdās diagnostikas izmeklējumos un staru terapijas procedūrās,
patstāvīgi sertificēta radiogrāfera vai radiologa asistenta uzraudzībā veikt izmeklējumu
parametru izvēli, aprakstīt diagnostiskās rentgenoloģijas un radioloģijas izmeklējumus
atbilstoši prasībām prakses kursa aprakstos (Prakse I, II un III) un vismaz vienu staru
terapijas procesa procedūru, ieskaitot plānošanas datortomogrāfiju, plānošanu, simulāciju,
apstarošanu.
7.
Prakses organizēšana
216
Praksi vada LU MF mācībspēks vai speciāli šim darbam pieņemts docētājs, kura
pienākumi ir organizēt prakses vietas nodrošināšanu, līgumu slēgšanu un sadarbību ar prakses
vietām, kontrolēt programmā reģistrēto studējošo prakšu norisi, koordinēt prakšu vadītāju
darbu, konsultēt studējošos par prakses atskaites noformēšanu.
No iestādes, kur notiek prakse, praksi vada tās vadītāja norīkots darbinieks (turpmāk: prakses
vadītājs no iestādes), kam ir praktiskā darba pieredze. Prakses vadītāja no iestādes
pienākumos ietilpst iepazīstināt studentu ar iestādi un tās uzdevumiem, konsultēt studentu par
prakses uzdevumiem un prakses gaitu, konsultēt pat prakses atskaites noformēšanu un
uzrakstīt izsmeļošu praktikanta un viņa prakses gaitā paveikto darbu raksturojumu.
Programmas prakses organizators piedāvā studējošajam prakses vietu saskaņā ar sadarbības
līgumiem, kurus fakultāte ir noslēgusi ar prakses vietām.
Studējošais ir tiesīgs piedāvāt arī citu prakses vietu. Prakses organizators izvērtē tās
atbilstībustudiju programmas prasībām. Šajā gadījumā starp LU, prakses vietu un studējošo
slēdz trīspusējo līgumu, kurā paredzēti visu pušu pienākumi un atbildība.
Norīkojot studējošo praksē, LU prakses vadītājs viņam izsniedz iestādei adresētu pavadvēstuli
un individuālo prakses uzdevumu.
Praktikanta pienākumi un tiesības
Prakses laikā students iepazīstas ar ārstniecības iestādes vai privātprakses darba
organizāciju. Izpilda konkrētus prakses vadītāja uzdevumus, raksta prakses atskaiti vai
dienasgrāmatu, ko prakses beigās noformē kā atskaiti, kuru iesniedz prakses vadītājam. Kopā
ar vadītāju tiek novērtēta studenta darbība prakses laikā, noteikts prakses vērtējums, kas tiek
ierakstīts eksaminācijas lapā (protokolā) un ievadīts LU LUIS sistēmā.
Par neierašanos prakses vietā laicīgi jābrīdina prakses vadītājs, jāuzrāda attaisnojoši
dokumenti un jāvienojas par nokavētās prakses atstrādāšanu.
8.
9.
Prakses programma
Prakses programma nodrošina studentam aktīvi piedalīties visos ar datortomogrāfijas,
magnētiskās rezonanses, ultrasonogrāfijas, radionuklīdās diagnostikas izmeklējumiem un staru
terapijas procedūrām saistītos jautājumos. Prakses vadītāja uzraudzībā un pēc tā norādījumiem
novērtēt ārstniecības personu darbu vai arī pašam veikt izmeklējumus, kurus ir atļāvis vai
uzrauga prakses vadītājs vai sertificēts speciālists.
Praktikantiem jāmācās pielietot LU MF iegūtās zināšanas praksē klīniskajos priekšmetos visā
studiju periodā.
Profesionālisms
Profesionālisms sevī ietver altruismu, pienākuma izjūtu, respektu pret citiem, ētikas
zināšanas, pašmācīšanās tieksmi, profesijas identitātes apzināšanos:

jāuzņemas atbildība par teikto vārdu un rīcību,

jāizturas ar cieņu pret pacientiem un kolēģiem,

jāievēro profesionālās ētikas vadlīnijas,

jāpilda ārstnieciskā personāla aprūpes uzdevumi attiecībā pret indivīdu,

pacienta intereses jāatzīst par pārākām par savām interesēm,

jāpilnveido savas zināšanas,

jāprot neizmantot ārpus darba attiecības lēmumu ietekmēšanai,

jāapzinās, ka nedrīkst pieņemt dāvanas, kas var radīt interešu konfliktu.
10.
10. Komunikācijas spējas:

sarunas laikā ar pacientu jāizrāda simpātijas, ieinteresētība un līdzjūtība,

jāprot klausīties un sarunāties,

jāinicē diskusija, jāveido attiecības ar pacientu,

jāprot sarunāties un uzklausīt citus veselības aizsardzības speciālistus,
217


jāparāda spēja aprakstīt situāciju un rakstiski sniegt informāciju,
jāprot valodas.
11.
Studentam prakses laikā jāapgūst sekojošas iemaņas un izmeklējumi
(vai jāpiedalās):
1. prasme veikt datortomogrāfiskos izmeklējumus dažādiem orgāniem un sistēmām
2. prasme veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumus dažādiem orgāniem un
sistēmām
3. prasme veikt ultrasonogrāfiksos izmeklējumus dažādiem orgāniem un sistemām
4. prasme veikt radionuklīdās diagnostikas izmeklējumus dažādiem orgāniem un
sistemām
5. iemaņas veikt iegūto attēlu kvalitātes novērtējumu, parametru maiņu attēlu
kvalitātes
uzlabošanai
6. prasmes veikt izmeklējumu sākotnējo analīzi, pieņemt lēmumu par veikto izmeklējumu
pietiekamību diagnostikā
7. prasme veikt staru terapijas sagatavošanas un apstarošanas procedūras
12. Prakses vērtēšanas kārtība
Studējošo prakses atskaišu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar studiju
programmas direktora rīkojumu apstiprināta komisija, kas tiek izveidota no studiju
programmas pasniedzējiem. Komisijas sēdē tiek aicināti piedalīties visu studentu prakses
vadītāji no iestādēm.
Aizstāvēšanas laikā (līdz 10 min.) students informē komisiju par prakses galvenajiem
rezultātiem, ilustrējot tos ar dažādiem uzskates materiāliem.
Novērtējot prakses atskaiti ar atzīmi (pēc 10 ballu skalas), komisija ņem vērā atskaites saturu,
prakses vadītāja no iestādes raksturojumu un mutiskus vai rakstiskus komentārus, prakses
atskaites novērtējumu, studenta uzstāšanos un studenta spēju atbildēt uz komisijas
jautājumiem.
218
LU Medicīnas fakultātes
profesionālā bakalaura studiju programmas radiogrāfijā
_____ kursa students
tiek nosūtīts ______________________________________________________
praksē ___________________________________________________________
(ārstniecības iestāde)
LU MF profesionālā bakalaura
studiju programmas radiogrāfijā direktors
______________________________________
Prakses vadītājs
________________________________________________
Datums
_________________
219
LU Medicīnas fakultātes
profesionālā bakalaura studiju programmas radiogrāfijā
_____ kursa students _____________________________________________
Prakse _______________________________________________________
Prakses vieta _____________________________________________________
(ārstniecības iestāde)
Laiks ____________________________________________________________
Prakses vadītājs ___________________________________________________
1.
Slimnieku raksturojums (skaits, diagnozes)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.
Veiktie izmeklējumi (metodes, lokalizācijas, skaits)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.
Izmeklējumu un procedūru apraksts atbilstoši nolikumam
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Studenta paraksts
Datums
_____________________
____________________
220
Annex 6
Study programme material, technical and
methodical foundation
221
222
223
Library resources
224
LU Bibliotēkas abonētās vairāk nekā 20 datubāzes papildina bibliotēkas krājumā
esošos iespiestos dokumentus:
• Britannica on-line: Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angļu
valodā, kurā ir vairāk kā 72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus,
kartes, karogus, vairāk kā 75 000 definīciju. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā.
• Cambridge Journals Online (CJO): Universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt
un atrast informāciju ap 280 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos
humanitārajās, sociālajās un eksaktajās zinātņu nozarēs. Datubāze pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• IOPScience: Institute of Physics (IOP) Publishing pilnu tekstu žurnālu datubāze
dabas zinātnēs, tehnikā un medicīnā, galvenokārt aptverot fiziku un ar to saistītās nozares.
IOPScience piedāvā vairāk kā 300 000 rakstus no aptuveni 60 žurnāliem, nodrošinot pieeju
gan rakstu arhīvam, gan jaunakajiem rakstiem. Datubāze pieejama LU datortīklā, autorizācija
pēc IP adresēm.
• SAGE Journals Online: Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze
piedāvā rakstus no vairāk kā 400 žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs humanitārās zinātnes, zinātnes par dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c.
SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un
žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā. Datubāze pieejama visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• Science Direct: ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier žurnālu datubāze eksaktajās
un tehniskajās zinātnēs, medicīnā, kā arī citās jomās. Datubāzē iekļauti vairāk kā 3000 žurnālu
un grāmatu sērijas no kuriem ap 1900 žurnāliem ir pieejami rakstu pilnie teksti (apzīmēti ar
zaļu ikonu), pārējiem izdevumiem pieejami tikai rakstu kopsavilkumi (apzīmēti ar baltu
ikonu). Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• SpringerLink: SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datubāzēm, kas
piedāvā pieeju vairāk kā 1500 izdevniecības Springer žurnāliem angļu un vācu valodā.
Datubāzē pieejami pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību,
humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides zinātne,
ķīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un astronomija.
Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• Eastview Social Sciences & Humanities: Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro
žurnālu pilni teksti. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
• ebrary: Pilnu tekstu e-grāmatu datubāze ebrary Academic Complete versija satur
vairāk kā 33 000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs no gandrīz 300 pasaules vadošajām
zinātniskajām izdevniecībām: Elsevier, Emerald, Sage, Wiley, Oxford University Press,
Springer, Karger, Taylor & Francis, Blackwell, Royal Society of Chemistry utt. Ebrary
iekļautās grāmatas ir angļu valodā, PDF formātā, pieejama grāmatu meklēšana pēc vairākiem
kritērijiem un pārlūkošana pa nozarēm. Pieeja datubāzei nodrošināta visā LU (Lanet)
datortīklā, kā arī pieslēdzoties ar VPN ārpus LU telpām. Lai piekļūtu grāmatu pilnajiem
tekstiem nepieciešams instalēt ebrary Reader.
• EBSCO - daudznozaru DB, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu
datubāzēm. EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datubāze, pieejama visā LU
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
225
• Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis"
tiešsaistes versija. Datubāze piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no
1993.gada. Pieejami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēto likumdošanas aktu un rakstu
pilnie teksti. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• LETA: Latvijas nacionālās ziņu aģentūras datubāze. Nozare.lv - LETAs biznesa
informācijas pakalpojums, nozaru informācija. Datubāzes pieejamas visā LU (Lanet)
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• Letonika: Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis
ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver
Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu norādes. Datubāze
pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
• LURSOFT laikrakstu bibliotēka : Lursoft laikrakstu bibliotēka ir Latvijas laikrakstu
publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar
tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams
no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” - no 2000.gada.
• NAIS: Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo
aktu kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama
• ProQuest: Daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datubāze pētniekiem un
studentiem. Tā ir plaši pazīstama savu biznesa un ekonomikas, kā arī dabas, tehnisko un
medicīnas zinātņu informāciju. ProQuest savās datubāzēs piedāvā meklēt periodiskus
izdevumus, grāmatas, disertācijas un citu zinātnisko informāciju no vairāk kā 9 000
izdevējiem no visas pasaules. Datubāze pieejama visā LU datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
LUB piedāvā izmantot brīvpieejas datu bāzes:
• uzziņu datubāzes (enciklopēdijas, vārdnīcas)
• e-žurnālu datubāzes, atsevišķu e-žurnālu datubāzes
• e-grāmatu datubāzes.
LUB piedāvā izmantot LUB veidotās datubāzes:
• LU vēstures un zinātnieku publikāciju datubāzi
• LU noslēguma darbu datubāzi: LU bakalaura darbi, LU maģistra darbi, LU
diplomdarbi
• LU disertāciju datubāzi.
LU MF studentiem mācību literatūra ir pieejama 8 valsts nozīmes bibliotēku
elektroniskajā kopkatalogā. Kopkatalogu veido Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas
Medicīnas bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Fundamentālā bibliotēka, Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka, Patentu
tehniskā bibliotēka. Katalogā ir ~ 296 tūkst.ierakstu
Sakarā ar profesionālās specializācijas mācību literatūras trūkumu Latvijas bibliotēku
katalogos, ir paredzēts iegādāties studiju programmas vajadzībām nepieciešamo literatūru.
226
Bibliotēkas nodrošinājums LU P.Stradiņa medicīnas koledžā
1) Carlton, Richard, Adler, Arlene. Principles of Radiographic Imaging:An Art and a
Science. Fourth Edition. United States of America, 2006. 768 p.
2) Washington, Charles, Leaver, Dennis. Principles and Practice of Radiation Therapy.
Second Edition. USA: Mosby, 2004. 975 p.
3) Eisenberg, Ronald, Johnson, Ronald. Comprehensive Radiographic Pathology. Fourth
Edition. St. Louis: Mosby Elsevier, 2007. 516 p.
4) Ehrlich, Ruth Ann, Doble McCloskey, Ellen, Daly Joan A. Patient Care in
Radiography: With an Introduction to Medical Imaging. 6th edition. USA: Mosby,
2004. 447 p.
5) Adler, Arlene, Carlton, Richard. Introduction to Radiologic Sciences and Patient Care.
Fourth Edition. USA: Saunders Elsevier, 2007. 508 p.
6) Faithfull, Sara, Wells, Mary. Supportive Care in Radiotherapy. Churchill Livingstone ,
2004. 400 p.
7) Fauber , Terri L. Radiographic Imaging&Exposure. Second Edition. Mosby, 2004.
370 p.
8) Ryan, Stephanie, McNicholas, Michelle, Eustace, Stephen. Anatomy for Diagnostic
Imaging. Second Edition. Saunders, 2004. 327 p.
9) National Infrastructures for Radiation Safety: Towards Effective and Sustainable
Systems. Proceedings Series. International Atomic Energy Agency. Vienna, 2004. 449
p.
10) International Basic Safety Standards for Protection Aigainst Ionizing Radiation and
for the Safety of Radiation Sources. Safety Series No.115. International Atomic
Energy Agency. Vienna,1996. 353 p.
11) Assesment of Occupational Exposure Due to Intakes of Radionuclides. Safety
Standards Series No. RS-G-1.2. International Atomic Energy Agency. Vienna,1999.
85 p.
12) Nuclear Education and Training: Cause for Concern? Nuclear Energy Agency.
OECD, 2000. 120 p.
13) Cytogenetic analysis for Radiation Dose Assessment. Technical Reports Series
No.405. International Atomic Energy Agency. Vienna, 2001. 127 p.
14) Development of 99mTc Agents for Imaging Central Neural System Receptors. Technical
reports series no. 426. International Atomic Energy Agency. Vienna,2004. 198 p.
227
15) Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for
Radiation Treatment of Cancer. Technical reports series no. 430. International Atomic
Energy Agency. Vienna, 2004. 281 p.
16) Protection of the Envionment from the Effects of Ionizing Radiation. Proceedings
Series. International Atomic Energy Agency. Vienna, 2005. 548 p.
17) Radiological Protection of patients in Diagnostic and Interventional Radiology,
Nuclear medicine and Radiotherapy. Proceedings Series. International Atomic Energy
Agency. Vienna, 2001. 585 p.
18) Záškodný, Přemysl. Survey of principles of Theoretical Physics (with application to
radiology). Luzern, Avenira Stiftung, 2006. 317 p.
19) Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: Cardiac CT. Safety
reports series No. 60. International Atomic Energy Agency. Vienna, 2008. 19 p.
20) Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: CT Colonography.
Safety reports series No. 61. International Atomic Energy Agency. Vienna, 2008. 27 p.
21) Ellis, Stephen, Christopher, Flower. The WHO manual of diagnostic imaging.
Radiographic Anatomy and Interpretation of the Chest and the Pulmonary System.
World Health Organization, 2006. 147 p.
22) Lloyd, Peter J. Quality assurance workbook for radiographers &radiological
technologists. World Health Organization, 2001. 175 p.
23) Līkums, Pēteris. Skeleta rentgenogrāfijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, 2005.
247 lpp.
24) Radiācijas drošība radiologu asistentiem. Zin.redaktors J. Dehtjers. Rīga: Rīgas
Tehniskā Universitāte, 2006. 332 lpp.
25) Vadlīnijas diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu izvēlē. Veselības statistikas un
medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Rīga, 2004. 114 lpp.
26) Dehtjers, Jurijs, Mironova-Ulmane, Ņina u.c. Radiācijas drošības rokasgrāmata
speciālistiem. Rīga, 2004. 97 lpp.
27) Eglīte, Maija. Elektromagnētiskā radiācija: jonizējošā un nejonizējošā radiācija un tās
ietekme uz cilvēka organismu. Mācību materiāls. Rīga, 1996. 27 lpp.
28) Nemiro, Jevgenijs. Latvijas rentgenoloģija laikmeta griežos. Rīga: AML/RSU, 1999.
160 lpp.
29) Rentgenogrāfisko izmeklējumu rokasgrāmata. Grāmata ir tulkota no angļu valodas.
2004. 111lpp.
30) Knipše, Gundega, Krūmiņa, Džanna u.c. Cilvēka anatomija. Roka. Kāja. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2008. 223 lpp.
228
31) Eglīte, Kamita. Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2004. 126 lpp.
32) Eglīte, Kamita. Anatomija. II daļa. Asinsrites sistēma. Iekšējie orgāni. Nervu sistēma.
Sensoriskā sistēma. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 243 lpp.
33) Zvaigzne, L. Metodiskie materiāli:

Krūškurvja rentgenogrāfijas anatomija;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Normālā fizioloģija;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Apaļie veidojumi plaušās;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Aizēnojumi;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Pleiras bojājumi;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Limfātiskā sistēma;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Krūšu kurvja traumatiski bojājumi;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Izmaiņas pneimatizācijā;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Abscess;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Pneimonijas;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Izmaiņas elpošanas ceļos;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Videne;

Izmaiņas krūškurvja rentgenogrammā. Plaušu tūska.
34) Kontrastvielu pielietojums. ESUR kontrastvielu lietošanas vadlīnijas.
35) Protection of Pregnant Patients during Diagnostic Medical Exposures to Ionising
Radiation. Documents of the Health Protection Agency. 2009.
36) Standarti procedūru tehnikā. Rokasgrāmata/Medicīnas profesionālās izglītības centrs.
Rīga: MPIC, 1998. – 336lpp.
37) Radioloģiskās aizsardzības principi tūlītējiem pretpasākumiem, lai aizsargātu
iedzīvotājus nejaušas radioaktīvo materiālu izplūdes gadījumos. Aizsardzība pret
radiāciju 87. Vides, kodoldrošības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts. Eiropas
Komisija, 2001. 41 lpp.
38) Radiācijas drošība radioaktīvo vielu transportēšanā. Aizsardzība pret radiāciju 68.
Vides, kodoldrošības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts. Eiropas Komisija,
2001. 157 lpp.
229
39) Rekomendācijas Drošības normatīvo pamatnoteikumu (DNP) VII nodaļas, kura
attiecās uz būtisku apstarojumu, ko izraisa dabiskie starojuma avoti, īstenošanai.
Aizsardzība pret radiāciju 88. Vides, kodoldrošības un civilās aizsardzības
ģenerāldirektorāts. Eiropas Komisija, 2001. 32 lpp.
40) Ieteikumi nedzimušu bērnu un zīdaiņu aizsardzībai no starojuma, veicot vecāku
ārstēšanu un izmeklēšanu. Aizsardzība pret radiāciju 100. Vides, kodoldrošības un
civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts. Eiropas Komisija, 2001. 30 lpp.
41) Radiācijas drošības principi saistībā ar dabisko radioaktivitāti būvmateriālos.
Radiācijas drošība 112. Vides, kodoldrošības un civilās aizsardzības
ģenerāldirektorāts. Eiropas Komisija, 1999. 16 lpp.
42) Health and Safety Manual. International Society of Radiographers and Radiological
Technologists. Canada.
230
Computer classrooms and their
resources
231
LU MF studentiem pieejamas datorklases ar šādu tehnisko un programmatūras
nodrošinājumu:
1. Šarlotes 1A, LU MF dekanāta telpās (25 m2):
 9 portatīvie datori Toshiba Satellite; programmatūra: Windows XP
Professional SP2, MS Office 2003, Panda Titanium 2004 Antivirus
2. Latvijas Universitātes Bibliotēka Raiņa bulvāris 19, 205 telpa (80 m2)
 2005.gadā komplektēti 15 stacionārie datori. Datorklasē notiek studentu
apmācības nodarbības, kurās tiek apgūtas prasme strādāt ar LU bibliotēkas un
citu sadarbības bibliotēku katalogiem, datu bāzēm, kā meklēt informāciju.
Apmācība notiek grupās, kuras vada pasniedzējs, konsultants.
Datorklase aprīkota ar multimediju projektoru un ekrānu.
Adrese
Datoru kopskaits datorklasē
Skaits
9
1
1
Adrese
Datoru kopskaits datorklasē
Skaits
6
Adrese
Datoru kopskaits datorklasē
Skaits
1
1
Adrese
Datoru kopskaits datorklasē
Skaits
1
Adrese
Datoru kopskaits datorklasē
Skaits
5
Adrese
Šarlotes iela 1
2.auditorija
11
Tips
Studentu darbastacijas
(portatīvie datori).
Servera darbastacija
Dators prezentācijām
mācību auditorijās
(portatīvais dators).
Zeļļu iela 8
107 kab.
6
Tips
Studentu darbastacijas
(portatīvie datori).
Zeļļu iela 8
106 kab.
2
Tips
Studentu darbstacija
Dators prezentācijām
mācību auditorijās
(portatīvais dators).
Zeļļu iela 8
110 kab.
1
Tips
Studentu darbstacija
Programmatūra
Windows XP; MS Office
2003; Panda ClientShield
Windows 2000 Server; MS
Office 2003; Panda
AdminSecure.
Windows XP; MS Office
2003.
Programmatūra
Windows 98; MS Office 2000;
Tildes Birojs 2002
Programmatūra
Windows XP; MS Office XP
Windows XP, MS Office XP
Programmatūra
Windows ME; MS Office
2000
Lielvārdes 68, 2.stāvs
kab. Datorklase
5
Tips
Programmatūra
Studentu darbstacija
Windows XP; MS Office XP
Raiņa bulvāris 19 (LUB)
232
205.kab.
15
Tips
Studentu darbstacijas
Datoru kopskaits datorklasē
Skaits
15
Programmatūra
Windows XP; MS Office XP
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā datoru tehniskā nodrošinājuma apraksts:
Computer:
System:
Pasniedzēja
(skaits – 1)
dators
Monitor:
Keyboard,
mouse:
CPU Pentium 4, 3,00 GHz, RAM 1,99 GB, HDD 149 GB,
DVD/CD-ROM drive
Microsoft Windows XP Professional, Version 2002,
Service Pack 3
Acer AL1916 Widescreen LCD Monitor, 17"
HID - Keyboard Device; manufacturer: media-tech
HID - compliant mouse; manufacturer: media-tech
Computer:
System:
Studentu datori
(skaits – 18)
Monitor:
Keyboard, mouse:
9 gb.
CPU Celeron, 1,60 GHz, RAM 1,98 GB, HDD 149
GB, DVD/CD-ROM drive
9 gb.
CPU Celeron, 2,53 GHz, RAM 496 MB, HDD 149
GB, DVD/CD-ROM drive
Microsoft Windows XP Professional, Version 2002, Service Pack
3
2 gb.
Acer AL1916 LCD Monitor, 17"
2 gb.
Acer V193w LCD Monitor, 19"
10 gb.
Samsung SyncMaster 720N LCD Monitor, 17"
4 gb.
Sony LCD DVI Monitor, 17"
HID - Keyboard Device; manufacturer: Logitech
HID - compliant mouse; manufacturer: Logitech
Pieejamā programmatūra
Pasniedzēja dators:
Studentu datori:
Microsoft Office
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Microsoft Office Publisher
Microsoft Office Outlook
OpenOffice org.3,1
Tildes birojs
Kaspersky Antivirus 6.0 for Windows
Workstations
Avira AntiVirus Control Center
Adobe Reader
Internet Explorer
Version 2003, 2007
+
+
+
+
+
+
Version 2008
Version 2003
+
+
+
+
+
-
+
+
Version 9
+
+
Version 7
+
233
Annex 7
Methodical guidelines for preparation of
bachelor’s thesis
234
Bakalaura darba izstrādi, noformēšanu un aizstāvēšanas kārtību nosaka Latvijas
Universitātes 04.07.2006 rīkojums Nr.1/180 „Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu,
diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība”. Atbilstoši šim
rīkojumam sagatavoti metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai un noformēšanai
235
APSTIPRINĀTS
LU MF Domes sēdē ___
___
protokols Nr. ______ _______
NOLIKUMS
par Latvijas Universitātes radiogrāfera bakalaura darbu
Vispārīgie noteikumi.
Radiogrāfera diplomdarbs ir LU MF profesionālā bakalaura studiju radiogrāfijā gala
pārbaudījumu obligāta sastāvdaļa.
Uz LU MF radiogrāfera diplomdarbu attiecas “Nolikums par studiju gala
pārbaudījumiem LU” (28.04.2003. LU Senāta lēmums Nr. 162).
1. Bakalaura darba struktūra
1.1. Bakalaura darbā norādītajā
secībā ir jāietver šādas daļas:
1.2. titullapa;
1.3. anotācija,
atslēgvārdi;
1.4. satura rādītājs;
1.5. apzīmējumu
saraksts1;
1.6. ievads;
1.7. nodaļas
ar apakšnodaļām;
1.8. rezultāti
un diskusija2;
1.9. secinājumi;
1.10. pateicības3;
1.11. izmantotā
literatūra un avoti;
1.12. pielikumi4;
1.13. dokumentārā lapa.
Bakalaura darba un tā atsevišķu daļu apjomu nosaka Medicīnas fakultāte.
2. Noslēguma darbu saturs
2.1. Titullapa (to
noformē atbilstoši paraugam 1.pielikumā).
2.2. Anotācija.
Ja tas darbam nepieciešams.
To nepieciešamību nosaka fakultāte.
3
Pēc autora izvēles.
4
Ja tie darbam nepieciešami.
1
2
236
Anotāciju sagatavo divās valodās – latviešu un angļu valodā. Pēc saskaņošanas ar
programmas direktoru var sagatavot arī papildu anotāciju kādā citā Eiropas Savienības
oficiālajā valodā. Anotācijā izklāsta problēmas būtību, pētījuma mērķus, raksturo iegūtos
rezultātus. Anotācijas apjoms ir noteikts līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervālus.
2.3. Atslēgvārdi.
Atslēgvārdiem jāraksturo darba temats, rezultāti un izmantotās metodes. Atslēgvārdu
skaits var būt no 3 līdz 7. To uzskaitījumu ievieto aiz darba anotācijas.
2.4. Satura rādītājs.
Satura rādītājā iekļauj visu nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus to numerācijas secībā un
norāda atbilstošās lappuses numuru. Lappuses numurē ar arābu cipariem.
Satura rādītājā vispirms iekļauj apzīmējumu sarakstu, bet, ja tāda nav, – ievadu. Satura
rādītāja nobeigumā norāda izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Pielikumus numurē
atsevišķi ar arābu cipariem. Satura rādītāja noformēšanas paraugs ievietots 2. pielikumā.
2.5. Apzīmējumu
saraksts.
Ja darbā izmantoti daudzi saīsinājumi vai nosacītie apzīmējumi, tos noformē uz atsevišķas
lapas.
2.6. Ievads.
Ievadā pamato temata izvēli un aktualitāti, kā arī apraksta:
2.6.1. pētāmās problēmas vai izvirzītās hipotēzes;
2.6.2. darba mērķi un uzdevumus;
2.6.3. izmantotās metodes;
2.6.4. faktoloģiskā materiāla avotus;
2.6.5. darba struktūru.
2.7. Nodaļas
ar apakšnodaļām.
Nodaļas ar apakšnodaļām veido noslēguma darba pamatdaļu, kurā ietverta problēmas
teorētiskā analīze un empīriskais pētījums. Katras nodaļas nobeigumā var formulēt
secinājumus.
2.8. Rezultāti
un diskusija.
Šajā nobeiguma darba daļā parāda svarīgākos iegūtos rezultātus, salīdzina tos ar līdzīgiem
pētījumiem, novērtē rezultātu atbilstību izvirzītajām problēmām vai hipotēzei. Diskusiju var
veidot kā atsevišķu nodaļu. Ja diskusija ir izdalīta atsevišķi, tad rezultātu nodaļā sniedz tikai
svarīgākos rezultātus, pievēršot uzmanību aktualitātei un likumsakarībām, bet pētījumu analīzi
pārceļ uz diskusiju nodaļu.
2.9. Secinājumi.
237
Salīdzinājumā ar secinājumiem katras nodaļas nobeigumā (ja autors tos formulējis)
noslēguma secinājumos tiek izteikts plašāks vispārinājums un ieteikts pētāmo problēmu
risinājums. Norādīti turpmākie pētījuma virzieni. Apjomīgākos pētījumos rezultātu nodaļu
ieteicams strukturēt.
2.10. Pateicības.
Pateicību izsaka personām, kas ir sniegušas organizatorisku un finansiālu palīdzību
materiālu vākšanā, kā arī metodiskus ieteikumus un morālo atbalstu darba izstrādē.
2.11. Izmantotā
literatūra un avoti.
Literatūras sarakstā literatūras avotus sakārto tādā secībā, kādā uz tiem ir norādes darbā.
Literatūras saraksta elementu pieraksti noformējami atbilstoši Latvijas standartiem
bibliogrāfisko aprakstu veidošanai (LVS ISO 690, LVS ISO 690-2). Noslēguma darba izstrādē
saskaņā ar studiju programmu padomes lēmumu var izmantot arī citas starptautiski atzītas
sistēmas (piemēram, Hārvardas sistēmu, Amerikas Moderno valodu asociācijas sistēmu,
Amerikas Psiholoģijas asociācijas sistēmu).
Autora uzvārdu un iniciāļus raksta treknrakstā (bold), aiz tā ievieto pilnu raksta
nosaukumu, tad žurnāla nosaukumu starptautiski pieņemta saīsinājuma formā slīprakstā
(italic), žurnāla izdošanas gadu, sējumu, numuru un krājuma sējumu treknrakstā (bold).
Piemēram, ja citējamais raksts ir žurnāla 3. sējuma 5. numurā, to literatūras sarakstā apzīmē ar
„3.sēj., Nr. 5”. Beigās norāda raksta pirmo un pēdējo lappusi.
Norādot literatūras sarakstā publikācijas, ar kuru saturu students iepazinies, izmantojot
kādu citu avotu (parasti referatīvu žurnālu), obligāti jābūt norādei gan uz publikācijas
oriģinālu, gan arī uz literatūras avotu, no kura informācija iegūta.
Monogrāfijām (grāmatām) literatūras sarakstā jānorāda lappušu skaits (piemēram – 500
lpp.), ja informācijas ieguvei lietota visa grāmata. Ja raksts ņemts no zinātnisko rakstu
krājumiem vai starptautisko konferenču referātu tēzēm, tad literatūras sarakstā norāda tās
lappuses vai lappusi, kur attiecīgais raksts atrodams, piemēram, p. 159–164 (avotam angļu
valodā), S. 12–17 (avotam vācu valodā), p. 148–152 (avotam franču valodā), 25. lpp. (avotam
latviešu valodā).
Minot diplomdarbu (bakalaura, maģistra darbu), jānorāda tā autors, darba nosaukums,
mācību iestāde un fakultāte, kurā darbs izstrādāts, pilsēta un izstrādes gads, lappušu skaits.
Sarakstā nedrīkst norādīt avotus, uz kuriem nav atsauces darbā. Literatūras avotu
noformēšanas paraugi sniegti 3. pielikumā.
2.12. Pielikumi5.
5
Prasības pielikumu noformēšanai nosaka fakultāte.
238
Ja nepieciešams, dažādus palīgmateriālus var ievietot pielikumā. Tajā parasti iekļauj
palīgmateriālus – aprēķinu starprezultātus, ilustrācijas, anketu paraugus, kartes, aparātu un
ierīču aprakstus u. c.
2.13. Dokumentārā lapa (4.
pielikums).
Šajā lapā ietver:
2.13.1. darba nosaukumu, fakultāti;
2.13.2. autora apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, ka darbā izmantoti tikai tajā norādītie
informācijas avoti un ka darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai;
2.13.3. vadītāja rekomendāciju darba aizstāvēšanai;
2.13.4. atbildīgās personas atzīmi par darba iesniegšanu;
2.13.5. recenzenta/u datus (vārds, uzvārds, amats, zin. grāds)
2.13.6. darba vērtējumu.
3. Bakalaura darbu tehniskais noformējums
3.1. Darba valoda.
Bakalaura darbi jāizstrādā valsts valodā saskaņā ar latviešu valodas normām.
Citu valodu lietošana pieļaujama:
3.1.1. ārvalstu studentiem;
3.1.2. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
3.2. Teksta
formāts.
Darbam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena lapaspuse.
Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, nodaļu virsrakstu burtu lielums – 14
punkti, atstarpe starp rindām – 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās
puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas.
Jaunu rindkopu sāk ar 1 cm lielu atkāpi. Katrai nodaļai jāsākas jaunā lappusē. Lappuse
nedrīkst beigties ar virsrakstu. Nodaļu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaļu
virsrakstus – ar mazajiem burtiem treknrakstā (bold). Aiz virsraksta punktu neliek. Virsraksta
attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Lappuses numurē apakšā lapas vidū
ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kur ir apzīmējumu saraksts.
3.3. Citātu
un atsauču noformēšana.
Ieteicams izmantot numeratīvo norāžu metodi. Atsauci uz izmantoto literatūru noformē,
apaļajās iekavās norādot aiz darbā minētā fakta citētā darba (citāti jāliek pēdiņās) kārtas
numuru izmantotās literatūras sarakstā. Piemēram, (2) vai (3, 7, 11). Atsaucoties uz kādu
noteiktu grāmatas lappusi, tā jānorāda aiz grāmatas citēšanas numura, piemēram: (4, 70.. lpp.).
3.4. Tabulu
un attēlu noformēšana.
239
Katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras nodaļas
ietvaros slīprakstā augšējā labajā stūrī virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula – pirmais skaitlis ir
nodaļas numurs, bet otrais – tabulas kārtas numurs šajā nodaļā. Tabulas virsrakstu izvieto virs
tabulas ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold).
Vārds attēls (att.) ietver zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas darba
ilustrācijas. Zem attēla raksta tā numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 11
punktu burtiem treknrakstā (bold). Attēla kārtas numuru veido nodaļas numurs un attēla kārtas
numurs.
Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktus neliek (sk. 5. pielikumu).
3.5. Darba iesiešana.
Darbs ir jāsagatavo divos datorizdrukas eksemplāros, no kuriem viens jāiesien cietos
vākos. Teksts uz vāka jānoformē atbilstoši 6. pielikuma paraugam.
3.6. Darba
elektroniskā kopija.
Diplomdarba elektroniskajai kopijai jābūt PDF (Portable document format) formātā.
4. Diplomdarba izstrādes posmi
4.1. Darba temata
izvēle un apstiprināšana.
Students medicīnas fakultātes noteiktajos termiņos fakultātes dekāna pilnvarotajai
personai iesniedz iesniegumu, kurš saskaņots ar potenciālo darba vadītāju un kurā norādīts
darba temats. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt vadīt studenta darbu par
izvēlēto tematu (sk. 7. pielikumu).
Tematu pieteikumus un darbu vadītājus apstiprina dekāna pilnvarota persona –
akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – ne vēlāk kā 10 nedēļas pirms darba iesniegšanas
termiņa.
Ja darba temats netiek apstiprināts, struktūrvienības vadītājs sniedz studentam
argumentētu atbildi.
Studentu noslēguma darba nosaukumu (latviešu un angļu valodā), darba vadītāju un
recenzentus apstiprina ar fakultātes dekāna norādījumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darba
aizstāvēšanas.
4.2. Darba izstrāde sadarbībā
ar vadītāju.
Darbā izstrādē parasti ir šādi posmi:
4.2.1. koncepcijas izstrāde;
4.2.2. plāna veidošana;
4.2.3. melnraksta izstrāde;
4.2.4. priekšaizstāvēšana;
4.2.5. tīrraksta izstrāde.
240
Darba izstrādes posmu gaitu nosaka fakultāte.
4.3. Darba iesniegšana.
Diplomdarbus
studenti
sagatavo
divos
iesietos
datorizdrukas
eksemplāros
un
elektroniskas kopijas veidā. Darba elektronisko kopiju studenti augšupielādē LUIS.
Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina noslēguma darba atbilstību fakultātes domes
apstiprinātajām prasībām un rekomendē to aizstāvēšanai. Darba vadītāja parakstītus
noslēguma darba datorizdrukas eksemplārus students iesniedz fakultātes dekāna pilnvarotajai
personai (studiju programmas vai struktūrvienības lietvedim) dekāna noteiktajā laikā, bet ne
vēlāk kā nedēļu pirms darba aizstāvēšanas dienas.
Dekāna pilnvarotā persona pārbauda, vai darba elektroniskā kopija ir ievadīta LUIS, un ar
savu parakstu apliecina darba saņemšanu.
Pieeja aizstāvamo darbu elektroniskajām kopijām ir darba vadītājam, recenzentam un
noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļiem.
Cietajos vākos iesietais eksemplārs pēc darba aizstāvēšanas tiek uzglabāts saskaņā ar LU
lietu nomenklatūru, otrs eksemplārs – atdots studentam, elektroniskā kopija tiek arhivēta LU
noteiktajā kārtībā. Ja autori ir atļāvuši publiskot noslēguma darbu elektronisko kopiju pilnu
tekstu, ar to interesenti var iepazīties LU portāla Bibliotēkas sadaļā IS ALEPH sistēmā,
izmantojot LANET piešķirto lietotājvārdu un paroli.
4.4. Aizstāvēšana.
Dekāna pilnvarotā persona nodod darbu izskatīšanai recenzentam (-iem). Struktūrvienības
vadītājam ir jānodrošina iespēja studentiem iepazīties ar sava darba recenziju ne vēlāk kā
vienu dienu pirms darba aizstāvēšanas. Recenzentu skaitu nosaka medicīnas fakultāte.
Darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Aizstāvēšanas
procedūru reglamentē fakultāte.
5. Diplomdarbu vērtēšana
Diplomdarbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc visu
sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām.
5.1. Vērtēšanas
kritēriji.
Diplomdarba vērtēšanā tiek ņemta vērā:
5.1.1. darba kvalitāte;
5.1.2. darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar
veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus);
5.1.3. atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.
Diplomdarbu vērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
5.2. Darba kvalitāte.
241
5.2.1. Izvēlētā temata atbilstība studiju virzienam: aktualitāte;
5.2.2. Tēmas izpētes dziļums, kontekstu tvēruma plašums;

teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija;
5.2.3. Metodiska kvalitāte.

patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās;

uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas
ietver atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus;
 aktuālas lietišķās problēmas analīze;
5.2.4. Praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā.

Pārliecība;

Novitāte;

Personīgais ieguldījums;

Praktiska nozīme.
5.3. Darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar
veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma
virzienus).

Studenta prasme publiski aizstāvēt savu darbu;

Patstāvīga lietišķa pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu
aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana;
5.4. Atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.

Reakcija uz kritiskam piezīmēm.
5.5. Recenzenta vērtējums/ atzīme.
5.6. Darba zinātniskā vadītāja vērtējums/ atzīme.
6. Apelācijas kārtība
Students ir tiesīgs iesniegt apelāciju:
6.1. par
nepielaišanu kārtot noslēguma pārbaudījumus;
6.2. par
noslēguma pārbaudījuma norisi (tajā skaitā par noslēguma darba aizstāvēšanas un
vērtēšanas procesu) triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas.
Apelācija jāiesniedz fakultātes apelācijas komisijas priekšsēdētājam.
Fakultātes apelācijas komisijas sastāvu apstiprina pirms pārbaudījumu komisijas darba
uzsākšanas ar dekāna norādījumu. Komisijas sastāvā jābūt priekšsēdētājam un vismaz diviem
locekļiem. Tajā nedrīkst iekļaut personas, kuras ir piedalījušās konkrētā noslēguma
pārbaudījuma vērtēšanā (noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļi, darba vadītājs un
recenzenti). Apelācijas komisijas funkcijas ar fakultātes domes lēmumu var deleģēt studiju
programmu padomei.
242
Komisija izskata studenta iesniegumu triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Uz komisijas sēdi uzaicina apelācijas iesniedzēju un noslēguma pārbaudījuma komisijas
priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Komisijas lēmumu studentam izsniedz rakstveidā.
Students var iesniegt apelāciju mācību prorektoram par procedūras pārkāpumiem
fakultātes apelācijas komisijas darbā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma
saņemšanas, pievienojot fakultātes apelācijas komisijas lēmumu.
Mācību prorektors izskata studenta iesniegumu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas un rakstiski informē studentu par pieņemto lēmumu. Prorektora lēmums ir galīgs.
243
1.
pielikums
Bakalaura darba titullapas paraugs
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
MEDICĪNAS FAKULTĀTE
PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
RADIOGRĀFIJĀ
DATORTOMOGRĀFIJAS PIELIETOŠANA
KOMPLEKSU TRAUMU GADĪJUMĀ
BAKALAURA DARBS
Autors: Pēteris Cinis
Stud. apl. 00010
Darba vadītājs: profesore Dr. polit. Inta
Kalniņa
RĪGA 2011
244
2. pielikums
Satura rādītāja paraugs
SATURS
Apzīmējumu saraksts…………………………………………………………………………..1
Ievads…………………………………………………………………………..………………2
1. Nodaļas nosaukums ……………….………………………………………………………...4
1.1. Apakšnodaļas nosaukums………………………………………………………..4
1.2. Apakšnodaļas nosaukums ………………………………...……………………17
1.3. Apakšnodaļas nosaukums…..………………………………...………………...21
2. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………………………..30
2.1. Apakšnodaļas nosaukums …………………………………...…………………30
2.2. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………………………40
3. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………………………..49
3.1. Apakšnodaļas nosaukums …………………………………...…………………49
3.2. Apakšnodaļas nosaukums…………...………………………………………….60
Rezultāti……………………………………………………………………………………….70
Secinājumi…………………………...………………………………………………………..75
Izmantotā literatūra un avoti…………………………………………...……………………...78
Pielikumi……………………………………………...……………………………………… 80
1. pielikums.
Nosaukums…………………………………………....................……………………………80
2. pielikums. Nosaukums …………………………………………………..………………...83
245
3. pielikums
Literatūras avotu noformēšanas paraugi
1. Žurnāli
1. Broka, K., Stradiņš, J., Sleikša, I., et. al. Electrochemical Oxidation of Several
Silylatedcyclic Amines in Acetonitrile. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 1992, Nr.5, 575.–
583.lpp.
2. Jacimirsky, A. K., Jacimirsky, N. T., Krivova, S. B. Interactions Between Exposure to
O3 and Nutrient Status of Trees. Журнал общей химии, 1992, N 62, с. 916–921.
3. Kalkis, V., Maksimov, R. D., Zicans, J. Thermomechanical Properties of RadiationModiefied Blends of Polyethylene with Liquid Crystalline Copolyester. Polymer Energy
&. & Science, 1999, N 39, vol. 8, p. 1375–1384.
2. Grāmatas
1. Fresenius, W., Quentin, K. E., Schneider, W. Water Analysis. Berlin–Heidelberg :
Springer Verlag, 1988. 804 p.
2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ž. Rojas red.
Rīga : Elpa-2, 2001. 500 lpp.
3. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
4. Alley, M. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer, 1996. 282 p.
5. Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern
Language Association of America, 2003. 361 p.
4. Raksti grāmatās
1. Skudra, A. Failure Mechanics of Composites. In: Handbook of Composites. North
Holland
Publ., New York et. al., 1984, vol. 3. , p. 1–69.
2. Ozoliņš, P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Latvijas Universitāte divdesmit gados
1919.– 1939. 1. daļa, Rīga : LU, 1939, 505.–518. lpp.
4. Konferenču tēzes
1. Ciovica, S., Lonnberg, D., Lonnqvist, K. In: Cellucon ’98. International Cellucon
Conference, Turku, Finland, December 14–17, 1998. Abstracts. Turku, 1998, p. 28.
2. Zicans, J., Kalnins, M., Bledzki, A. K. Tensile Properties of Irradiated Binary
Heterogeneous Blends Based on Poly (ethylene terephtalate) and Polyethylene. In: 10-th
246
International Baltic Conference of Materials Engineering, Jurmala, Latvia, September 27–
28, 2001. Abstracts. Riga, 2001, p. 120–122.
3. Mūze, Baiba. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : [ziņojums zin. konf. „Zinātnes
valoda”
2003. g. 19. nov. Rīgā]. No: Valsts prezidentes dibinātā Valsts valodas
komisija.
Konferences „Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Rasa ABC, 2003, 12.–17. lpp.
5. Patenti
1. Weil, E.D., Patel, N. G. New Sandy Soil Sampler. US Pat. 4946885, 1990; C.A., 1990,
113,
192787e.
6. Disertācijas, maģistru un bakalauru darbi
1. Osīte, A. Kvēpu noteikšana gaisā : bakalaura darbs. LU Ķīmijas fakultāte. Rīga : Latvijas
Universitāte, 2000. 65 lp.
2. Smith, G. W. Chromatographic Determination of Pesticides. Ph. D. thesis. Oxford :
Oxford University, 1999. 136 p.
7. Elektroniskie informācijas avoti
1.
Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane A. u. c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga: LIIS,
2001 –
2.
[atsauce 18.02.2004.]. Pieejams internetā: http://www.liis.lv/mspamati.
Dial-Up adaptera instalācija Windows 95. [tiešsaiste] – [atsauce 23.02.2004.].
Pieejams:
3.
ftp://ftp.latnet.lv/misc/windows/win95/info/w95.txt.
Diena [tiešsaiste]. Rīga : a/s Diena, 2000 – [atsauce 10.01.2004]. Pieejams:
http://www.diena.lv. ISSN 1407-7833.
4.
PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) :
University
of Houston Libraries, June 1989 – [atsauce 17.02.2004.]. Pieejams:
[email protected]
5.
Parker Elliot. Re : Citing Electronic Journals. In: PACS-L (Public Access Computer
Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : University of Houston Libraries,
24.11.1989,
6.
13:29:35 CST [atsauce 15.02.2004.]. Pieejams: [email protected]
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. MK noteikumi Nr. 118,
12.03.2002,
Rīga : Ministru kabinets [atsauce 4. 01. 2003]. Pieejams: http://www.likumi.lv
247
4. pielikums
Dokumentārās lapas paraugs
Diplomdarbs „Datortomogrāfijas pielietošana kompleksu traumu gadījumā”
izstrādāts LU Medicīnas fakultātē.
Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā
norādītie informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.
Autors: Pēteris Cinis P.Cinis 15.06.2009.
Rekomendēju darbu aizstāvēšanai
Vadītāja: profesore Dr. polit. Inta Kalniņa I.Kalniņa 20.06.2009.
Recenzents: docents Dr.polit. Jānis Bērziņš
Darbs iesniegts profesionālā bakalaura studiju programmā radiogrāfijā
20.06.2009.
Metodiķe: Ineta Bērziņa I.Bērziņa
Darbs aizstāvēts diplomdarba gala pārbaudījuma komisijas sēdē
30.06.2009. prot. Nr. 11, vērtējums 8 (ļoti labi)
Komisijas sekretāre: lektore Anda Kociņa A.Kociņa
248
5. pielikums
Tabulas paraugs
3.1. tabula
Kalibrēšanas taisnes uzņemšanas dati kopējai dzelzs jonu fotometriskai noteikšanai
virszemes ūdeņos ar 1,10-fenantrolīnu
Mērkolbas
numurs
Fe(II),
VFe(II), std,
ml
A
mg/l
1.
0
0
-
2.
1,0
0,10
0,058
3.
2,0
0,20
0,120
4.
4,0
0,40
0,236
5.
6,0
0,60
0,351
6.
8,0
0,80
0,468
7.
10,0
1,00
0,580
Attēla paraugs
3.1. att. Kalibrēšanas taisne Fe(II) jonu fotometriskai noteikšanai ar 1,10-fenantrolīnu
( = 510 nm, b = 3 cm)
249
6. pielikums
Noslēguma darba vāka paraugs
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
BAKALAURA DARBS
RĪGA 2011
250
7. pielikums
Studenta iesnieguma paraugs
Medicīnas fakultātes
Profesionālā bakalaura studiju programmas radiogrāfijā
direktorei Elitai Rutkai
Profesionālā bakalaura studiju programmas radiogrāfijā
3. semestra studenta
Pētera Ciņa, stud. apl. Nr. 00010,
iesniegums
Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu – „Datortomogrāfijas pielietošana
kompleksu traumu gadījumā”.
Darba vadītāja: profesore Dr. polit. Inta Kalniņa.
Rīgā, 02.02.2009.
P.Cinis
Saskaņots: I.Kalniņa 02.02.2009.
Apstiprinu: Studiju programmas vadītāja E.Rutka 10.02.2009.
251
A. god./ Ļ. cien. recenzent!
Lūdzam recenzēt mūsu fakultātes 2. kursa studenta diplomdarbu. Lai atvieglotu Jums
darbu iesakām sekot sekojošiem ieteikumiem:
IETEIKUMI
BAKALAURA DARBU RECENZENTIEM LU MEDICĪNAS FAKULTĀTĒ
Recenziju iesniedz rakstiskā veidā. Recenzijā vēlams sekot sekojošam darba analīzes
plānam:
1. Darba tēma.
2. Tēmas aktualitāte.
3. Darba mērķi un uzdevumi.
4. Izmantotās metodes. Novērtējiet, vai tās bija adekvātas un vai tās atbilst mūsdienu
medicīnas zinātnes līmenim.
5. Darba apjoms un struktūra.
6. Darba pozitīvas īpašības. Augsti tiks novērtēti pabeigti pētījumi ar noteiktiem
rezultātiem un secinājumiem, nevainojami noformēti un skaidri referēti diplomdarbi.
Nepabeigts darbs arī var būt novērtēts pozitīvi, ja tas paliek nepabeigts objektīvu
iemeslu dēļ (nepietiekoši liela mērījumu grupa statistikas analīzei, ne līdz galam
apgūta metode utt.). Šajā gadījumā diplomdarbā un referātā detalizēti jāsniedz darba
gaita, jāizanalizē neveiksmes cēloņi, jāproponē problēmu atrisināšanas ceļi. Pabeigts,
bet nevīžīgi noformēts un slikti referēts darbs būs novērtēts viduvēji.
7. Darba trūkumi. Nepieņemami tīri kompilatīva rakstura darbi (tikai literatūras apskats
bez klīniskiem vai eksperimentāliem datiem), ja tā nav medicīnas vēsture.
Diplomdarbs ir zinātnisks pētījums, tāpēc metodisko materiālu sagatavošana nedrīkst
būt akceptēta. Nevīžīga noformēšana ir darba trūkums, bet vēl sliktāk ir kad vājus
rezultātus cenšas kompensēt ar pārmērīgi greznu diplomdarba noformēšanu. Ņemot
vērā pētāmās patoloģijas izplatību vai ārstniecības metodes popularitāti, izanalizējiet,
vai pētījumā apsekoto slimnieku grupa ir pietiekoši liela.
8. Sniedziet Jūsu darba novērtējumu pēc 10 baļļu sistēmas.
9. Formulējiet Jūsu jautājumus diplomandam.
Zem recenzijas teksta sniedziet datus par sevi:
Vārds, uzvārds.
Zinātniskais nosaukums.
Darba vieta.
Amats.
Ja iespējams, lūdzu, esiet klāt aizstāvēšanā. Izklāstiet Jūsu iespaidus par darbu 5
minūšu runā. Uzdodiet diplomandam Jūsu jautājumus. Pēc viņa atbildes pasakiet, vai tā Jūs
apmierina.
Paldies par sadarbību!
LU Medicīnas fakultāte
252
RECENZENTA ANKETA
Diplomanda vārds un uzvārds
Diplomdarba tēma
Jautājumi recenzentam.
Attiecīgās ailēs ierakstiet krustiņu:
1.
Vai diplomdarba tēma ir
vērsta
uz
zinātniska
jautājuma atrisināšanu?
2.
Vai
diplomdarbs
ir
noformēts rūpīgi un vai tā
noformējums
atbilst
vispārpieņemtam plānam?
3.
Vai rezultātus ir iespējams
apstrādāt
izmantojot
matemātiskas
statistikas
metodes? Vai tas ir darīts?
4.
Vai
diplomands
izprot
medicīnas problēmu?
5.
6.
7.
Jā
Nē
Vai diplomands ir izmantojis
pietiekošu literatūras avotu
skaitu
no
zinātniskiem
žurnāliem?
Diplomands ir pats savācis
rezultātus
vai izmantojis
citu materiālu?
Kā
jūs
novērtējat
diplomdarba rezultātus pēc 4
baļļu sistēmas
1 – slikti
2 – viduvēji
3 – labi
4 – teicami
Iesakām izrēķināt recenzenta galējo atzīmi sekojoši: katrs „jā” uz 1.-6. jautājumiem
dod 1 punktu. 7. jautājums var dot no 1 līdz 4 punktiem. Punktu summa veido atzīmi.
253
EKSAMINĀCIJAS KOMISIJAS LOCEKĻA ANKETA
Diplomanda vārds un uzvārds
Diplomdarba tēma
Jautājumi komisijas loceklim
Attiecīgās ailēs ierakstiet krustiņu:
1.
Vai diplomdarba tēma ir
vērsta
uz
zinātniska
jautājuma atrisināšanu?
2.
Vai
vadītājs
pozitīvi
raksturo diplomandu?
3.
Vai rezultātus ir iespējams
apstrādāt
izmantojot
matemātiskas
statistikas
metodes? Vai tas ir darīts?
4.
Vai diplomands ir labi
uzstājies?
5.
Vai prezentācija bija labi
noformēta?
6.
Vai diplomands varēja
atbildēt uz jautājumiem?
7.
Kā
jūs
novērtējat
diplomdarba rezultātus pēc 4
baļļu sistēmas
1 – slikti
2 – viduvēji
3 – labi
4 – teicami
Jā
Nē
Iesakām izrēķināt komisijas locekļa galējo atzīmi sekojoši: katrs „jā” uz 1.-6.
jautājumiem dod 1 punktu. 7. jautājums var dot no 1 līdz 4 punktiem. Punktu summa veido
atzīmi.
Gala atzīme veidojas sekojoši
N = 0,7 Nrec + 0,3 Nkom av
Nrec – recenzenta atzīme; Nkom av – vidēja komisijas locekļu atzīme.
254
Annex 8
The specimen of diploma attachment
255
UNIVERSITY OF LATVIA
Reg. Nr. 3341000218
Raina bulv. 19, Riga, Latvia, LV-1586; phone +371-67034301; fax +371-67034513; e-mail
[email protected]
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international
“transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It
is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and
successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It
should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all
eight sections should be provided. Where information is not provided, the reason should be explained.
DIPLOMA SUPPLEMENT (Diploma Nr. )
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1. Family name: Tests
1.2. Given name: Vārds
1.3. Date of birth (date/month/year): 27.11.1975.
1.4. Student identification number or code (if available): ar04876
2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1. Name of the qualification and (if applicable) the title conferred (in original language):
Profesionālā bakalaura grāds Radiogrāfijā
2.2. Main field(s) of study for the qualification:
Radiography
2.3. Name (in original language) and status of the awarding institution:
Latvijas Universitāte, state-accredited (06.08.1999.), state-founded, university
2.4. Name (in original language) and status of the institution administering the studies:
the same as in item 2.3.
2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian
3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION:
3.1. Level of qualification:
First (undergraduate) professional degree
3.2. Official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme:
4 years of full-time studies, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits, 01.09.20103.3. Access requirements:
256
Secondary education or basic education and 4 years of secondary vocational
education
4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED:
4.1. Mode of study: full-time
4.2. Programme requirements:
To provide knowledge and practical skills necessary for work in radiography
according to radiographer’s professional standard; to develop practical skills of
various radiographic methods for practical use; to develop practical skills in
digital image processing, the archive creation and maintenance, quality
assurance; to provide the use of professional skills and academic knowledge into
practice during their studies; to develop organizational, administrative and
pedagogical skills, analytical capabilities and precision in applying laws and
regulations; to develop a high level of professional medical ethics, and provide
basic social communication skills, own initiative and team work to create the
necessary conditions for preparation of competitive, highly qualified radiography
professionals in the field for the Latvian labour market; to ensure flexible
approach to the content of study process with regard to changing economic
situation in developing and defending a thesis as an independent and original
research, to demonstrate the level of acquired skills.
4.3. Programme details and the individual grades/marks/credits obtained:
COMPULSORY PART A
Course title
Credit points
ECTS credits
Grade
Modelling of professional competencies in
the Business I
Modelling of professional competencies in
the Business II
Basics of psychology and pedagogy
Computer science
Cell biology and biochemistry of human
Radiation Physics
Medical equipment in radiology, radiation
protection and dosimetry
Quality assurance and quality control in
radiography
Anatomy and Physiology I
Anatomy and Physiology II
Basic pathophysiology and pharmacology
Immunopathology
and
radiological
pharmacology
General medicine I
General medicine II
3
4,5
9 (excellent)
3
4,5
7 (good)
2
2
3
2
3
3
3
4,5
3
4,5
8 (very good)
9 (excellent)
6 (almost good)
9 (excellent)
7 (good)
2
3
8 (very good)
5
2
3
3
7,5
3
4,5
4,5
9 (excellent)
7 (good)
8 (very good)
9 (excellent)
2
2
3
3
6 (almost good)
9 (excellent)
257
Latin terminology
Radiography and ethics
Emergency and disaster medicine
Standards of procedures’ technique I
Standards of procedures’ technique II
Patient care in radiology I
Patient care in radiology II
Radiological anatomy I
Radiological anatomy II
Radiographic science, imaging I
Radiographic science, imaging II
Musculoskeletal radiography, projection
lesson I
Musculoskeletal radiography, projection
lesson II
Course title
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
4,5
3
3
3
3
4,5
3
3
7 (good)
8 (very good)
9 (excellent)
7 (good)
8 (very good)
9 (excellent)
6 (almost good)
9 (excellent)
7 (good)
8 (very good)
9 (excellent)
7 good)
4
6
8 (very good)
LIMITED ELECTIVE PART B
Credit points ECTS credits
Grade
English terminology for radiographers
2
3
8 (very good)
Introduction to radiological methods
Biomechanics of injury
Quality systems in health care
Research
Work organization, statistics and numerical
methods
Radiotherapy and oncology I
Radiotherapy and oncology II
Radiology techniques I
Radiology techniques II
Radiology techniques III
Radiography of systems I
Radiography of systems II
Pediatric radiography
3
2
2
2
2
4,5
3
3
3
3
9 (excellent)
9 (excellent)
8 (very good)
7 (good)
8 (very good)
2
4
8
6
2
2
2
2
3
6
12
9
3
3
3
3
8 (very good)
9 (excellent)
7 (good)
8 (very good)
9 (excellent)
6 (almost good)
7 (good)
8 (very good)
FREE ELECTIVE PART C
Course title
Credit points
ECTS credits
Free choice courses in other fields
2
COURSE PAPERS/PROJECTS
Course work in radiography
8
PRACTICE
Clinical placement I
6
Clinical placement II
14
Clinical placement III
6
FINAL EXAMINATIONS
Bachelor’s thesis
12
Grade
3
9 excellent)
12
7 (good)
9
21
9
9 excellent)
7 (good)
6 (almost good)
18
8 (very good)
Title: Title in English
4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance:
Grade (meaning)
Frequency of the grade among
the graduates of the programme
10 (with distinction)
9 (excellent)
8 (very good)
1%
14%
24%
258
7 (good)
6 (almost good)
5 (satisfactory)
4 (almost satisfactory)
3-1 (unsatisfactory)
36%
220%
3%
2%
0%
The holder of the qualification weighed average grade: 7.54
4.5. Overall classification of the qualification (in original language): “Standarta”
Qualification ”Standarta” awarding criteria see p.6.1.
5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION:
5.1. Access to further studies:
Access to Master study programmes or to Second level Higher Professional Education
programmes designed for studies after the awarding of Bachelor degree
5.2. Professional status:
It is not foreseen to award professional status
6.
ADDITIONAL INFORMATION:
6.1. Additional information:
This diploma supplement is valid with the diploma No.
University of Latvia professional bachelor degree programme “Radiographer” is
accredited from till .
Appendix for item 4.4.
Weighed average grade of the holder of the qualification is calculated as:
av=sum(a*f)/sum(f), where: av – weighed average grade, a – grade in each course of A
and B part of the programme, f – course workload in credit points.
Appendix for item 4.5.
Classification ”Standarta” awarding criteria: the programme requirements are fulfilled.
6.2. Further information sources:
University of Latvia
Raina bulvaris 19, Riga, Latvia, LV-1586, phone: +371-67034444,
fax: +371-67225039; e-mail: [email protected]
Academic Information Centre (ENIC/NARIC in Latvia)
Valnu str. 2, Riga, Latvia, LV-1050, phone: +371-67225155, fax: +371-67221006
e-mail: [email protected]
7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT:
7.1. Date:
7.2. Signature:_________________________ M. Auziņš
7.3. Position: Rector
7.4. Official stamp or seal:
259
8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
See next two pages
260
Annex 9
EU study programmes (curricula) used for
the comparison
Karolinska Institute
Bachelor in Radiography
Curriculum Radiography 2009/2010
S
emester
1
2
3
4
5
6
Course
Anatomy and Physiology
Radiography - Clinical Training 1
Radiographic Methodology 1
Pathophysiology
Pharmacology
and
drug
calculation
Specific nursing 1 - clinical
rotation
Radiology 1
Radiography - Clinical Training 2
Radiographic Methodology 2
Radiology 2
Specific nursing 2 - clinical
rotation
Radiography - Clinical Training 3
Radiographic Methodology 3
Radiography - Clinical Training 4
Scientific Theories and Research
Methods
Emergency and Disaster Medicine
Radiography - Clinical Training 5
Radiology 3
Specific nursing 3 - clinical
rotation
Thesis course in Radiography
Pedagogics and Leadership
Elective Course
Elective Course
Radiography - Clinical Training 6
ECTS
credits
15
7.5
7.5
9
4.5
4.5
4.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
4.5
3
15
7.5
7.5
7.5
7.5
Content Editor: Adm. Department of Education, International Office
Last modified by: Jenny Enberg 2009-03-06
University of Malta
Bachelor in Radiography
Semester
Level
Credit
Value
Theoretical/
Practical
Method of
Asses.
Comp/
Opt
CP/NP
Anatomy of the Thorax
Anatomy of the Upper and Lower Limb
Introduction to Anatomy I & II
Anatomy of the Abdomen and Pelvis
Introduction to Research Methods
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
4
4
4
2
T
T
T
T
T
Test
Test
Test
Test
Test
C
C
C
C
C
NP
NP
NP
NP
CP
Communication Skills for Health Professions
2
2
4
T
Test
C
CP
1
1
4
T
Test
C
NP
2
1
1
1
4
2
T
T
Test
Test
C
C
NP
CP
2 & SP
1
6
T&P
Assignment
C
NP
Code
Title of Study-Unit
YEAR I
ANA1008
ANA1016
ANA1600
ANA2012
IHC1005
IHC2014
RAD1004
Body Fluids, Cells, Cardiovascular and Respiratory
Physiology
Renal Physiology and Haematology
Introduction to Psychology for Health Carers
Clinical Imaging Practice - Introduction to
Conventional and Digital Imaging
RAD1012
Principles of Medical Device Science
1
1
4
T
Test
C
NP
RAD1015
Medical Devices for Projection X-Ray Imaging
1
1
5
T
Test
C
NP
RAD1016
Radiation Protection in Medical Imaging
1
1
5
T
Test
C
NP
RAD1027
Principles and Practice of Imaging: Limb Imaging
2
1
4
T
Test
C
NP
RAD1028
Principles and Practice of Imaging: Patient Care
1&2
1
2
T
Test
C
NP
2
1
0
1
2
2
60
2
48
8
2
T
T
Test
Test
C
C
CP
CP
PHB1101
PHB1102
PSY1401
SOR0210
ANA1011
Data Treatment and Probability
Histology (Recommended Optional)
TOTAL CREDITS
Level 0
Level 1
Level 2
Optional
CP - Compensatable Pass
NP - Non-compensatable Pass
Pre-Req
Sem
Level
Credit
Value
Theoretical/
Practical
Method of
Asses.
ANA2009 Embryology and Genetics
1
2
4
T
Test
C
NP
ANA2010 Neuroanatomy and C.N.S. Dissection
2
2
4
T
Test
C
NP
ANA2xxx Anatomy of the Head, Neck, Vertebral Column
2
2
4
T
Test
C
NP
IHC1007 Ethics for Health Professions
PAT2121 Pathology
1
1
1
2
2
4
T
T
Case Study
Test
C
C
CP
NP
PHB2101 Gastrointestinal Physiology, the Endocrine System and Neurophysiology
1
2
4
T
Test
C
NP
RAD2008 Clinical Imaging Practice: Chest Imaging
2
2
4
P
C
NP
RAD1014
RAD2009 Clinical Imaging Practice: Upper Limb
1
2
4
P
C
NP
RAD1014
RAD2010 Clinical Imaging Practice: Lower Limb
1
2
4
P
C
NP
RAD1014
RAD2014 Clinical Imaging Practice: Non-Ambulant Radiography
2
2
4
P
C
NP
RAD1014
1&2
2
4
T
60% Test &
40%
Assignment
C
NP
1
3
4
T
Test
C
NP
Code
Title of Study-Unit
Comp/
CP/NP
Opt
Pre-Req
YEAR II
RAD2015 Principles and Practice of Imaging: Chest, Ward, Elderly and Paediatric
RAD3009 Pattern Recognition and Skeletal Pathology related to Imaging
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
RAD3013
Medical Devices for Computed Tomography, Radio Nuclide, Ultrasound
and Magnetic Resonance Imaging
1
3
6
T
Test
C
NP
RAD3034
Principles and Practice of Imaging: Vertebral Column, Cranial and Dental
Imaging
1
3
4
T
Test
C
NP
2
1
2
T
Test
C
CP
SOC1101 Introduction to Sociology
NUR1014
Basic Life Suppport (American Heart Association) [Recommended
Optional]
TOTAL CREDITS
Level 1
Level 2
Level 3
Optional
CP - Compensatable Pass
NP - Non-compensatable Pass
1
1
2
60
4
40
14
2
T/P
Practical
Test
C
CP
Code
Title of Study-Unit
Credit Theoretical/
Value Practical
Method of
Asses.
Comp/
CP/NP
Opt
Sem
Level
1&2
3
6
T
70% Test &
30%
Presentation
C
NP
1
3
2
T
Test
C
NP
RAD3014 Principles and Practice of Imaging: Women's Health
1
3
2
T
Test
C
NP
RAD3015 Principles and Practice of Imaging: Trauma Imaging
1
3
2
T
Assignment
C
NP
RAD3016 Principles and Practice of Imaging: Abdominal Imaging
1
3
2
T
Test
C
NP
RAD3017 Clinical Imaging Practice: Vertebral Column
1
3
4
P
C
NP
RAD3018 Clinical Imaging Practice: Skull and Dental Imaging
1
3
4
P
C
NP
RAD3019 Clinical Imaging Practice: Quality Assurance
2
3
2
T/P
C
NP
2 & SP
3
4
P
C
NP
RAD3053 Chest and Abdominal Pathology related to Imaging
1
3
4
T
Test
C
NP
RAD3055 Pathology of the Central Nervous System related to Imaging
2
3
2
T
Test
C
NP
RAD4010 Clinical Imaging Practice: The Gastrointestinal Tract
1
4
4
P
C
NP
RAD4041 Research Processes
Optional Study-Unit
1
4
2
2
T
C
C
NP
CP
YEAR III
MED3101 General Medicine
RAD3010
Principles and Practice of Imaging:
Medicinals by Radiographers
Administration of Prescribed
RAD3022 Clinical Imaging Practice: Trauma Imaging
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Assignment
Pre-Req
Elective Study-units*
EXTxxxx
A study-unit or a number of study-units undertaken at a recognised foreign
institution following approval by the Board of Studies
2
3
18
T/P
2
3
8
P
RAD3008 Principles and Practice of Imaging
2
* Students are required to choose from this pool a number of study-units totalling 18 ECTS
3
10
T
RAD3007 Clinical Imaging Practice
TOTAL CREDITS
Level 3
Level 4
Optional
Elective
CP - Compensatable Pass
NP - Non-compensatable Pass
60
34
6
2
18
Clinical
Assessment
Assignment
E
NP
E
NP
E
NP
Code
Title of Study-Unit
Credit Theoretical/
Value Practical
Method of
Asses.
Comp/
CP/NP Pre-Req
Opt
Semester
Level
ANA1019 Sectional Anatomy
1
1
2
T
Practical
Exam
C
NP
CPH3201 Pharmacology for Radiographers
2
3
2
T
60% Test &
40%
Assignment
C
NP
HSM3001 Introduction to Health Service Management
2
3
4
T
Assignment
C
NP
RAD4009 Clinical Imaging Practice: The Urinary System
1
4
4
P
C
NP
RAD4011 Clinical Practice: Introduction to Radiotherapy and Oncology
1
4
2
P
C
NP
RAD4012 Clinical Imaging Practice: Theatre Imaging
1
4
3
P
C
NP
RAD4013 Clinical Imaging Practice: Interventional Imaging
1
4
4
T/P
C
NP
YEAR IV
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
Clinical
Assessment
RAD4014
Clinical Imaging Practice: Administration of Prescribed Medicinals by
Radiographers
1&2
4
4
P
Clinical
Assessment
C
NP
RAD4015
Principles and Practice of Imaging: Ultrasound, Computed Tomography,
Radionuclide and Magnetic Resonance Imaging
1
4
7
T
Assignment
C
NP
RAD4101 Applied Imaging
2
4
4
T
C
NP
RAD4102 Medical Imaging Devices
2
4
4
T
C
NP
RAD4103 Developments in Radiography
2
4
4
T
C
NP
RAD4104 Clinical Imaging Practice
2
4
4
P
C
NP
Written
Exam
Written
Exam
Written
Exam
Practical
Exam
RAD3010
RAD4200 Special Project
Optional Study-unit
1&2
TOTAL CREDITS
Level 1
Level 3
Level 4
Optional
CP - Compensatable Pass
NP - Non-compensatable Pass
4
10
2
60
2
6
50
2
T
Dissertation
C
C
NP
CP
University of Bradford
Bachelor in Diagnostic Radiography
University of Bradford
School of Health Studies
Division of Radiography
Awarding and teaching institution:
Final award:
Programme title:
Duration:
UCAS code:
Subject benchmark statement:
Programme approved by:
Date produced:
Last updated:
Module
Level
Semester
Credits
University of Bradford
BSc. (Hons) [FHEQ level H]
Diagnostic Radiography
3 years full-time
B821
Health care programmes – Radiography
College of Radiographers and the Health Professions Council
June 2005
August 2007
Module title
C
ore/
Code
o
1
1
10
Introduction to Diagnostic Imaging Studies
ption
C
1
1
10
Interprofessional working within health and social care
C
1
1
20
Radiography of the Appendicular Skeleton
C
1
1
10
Radiography of the Viscera 1
C
1
2
10
Radiological Science and Protection I
C
1
1 and 2
20
Introduction to Research
C
1
2
20
Radiography of the Axial skeleton
C
1
2
20
Radiography of the Viscera II
C
HR-0208M
2
1
10
Radiography of the Viscera III
C
HR-0201D
2
1
20
Imaging Systems
C
HR-0202M
2
1
10
Research Design and Analysis I
C
HR-0203D
2
1 and 2
20
Advanced Radiographic Practice
C
HR-0204M
2
2
10
Research Design and Analysis II
C
HR-0209L
2
1 and 2
20
The Radiographer’s Role in Health and Illness
C
HR-0206D
2
2
20
Advanced Imaging Systems
C
HR-0210D
2
2
10
Principles of Image Interpretation
C
HR-0310M
3
1
10
Musculoskeletal Image Interpretation
C
HR-0311D
3
1
20
Radiological Science and Protection II
C
HR-0314L
HR-0303M
HEA3001M
3
1 and 2
10+10
Medical Imaging Option
O
3
1
10
Medical Imaging Option
O
3
1
10
Responsibility and Accountability in Professional Practice
C
HR-0312M
3
2
10
Chest and Abdomen Image interpretation
C
HR-0304D
3
2
20
Decision Pathways
C
HR-0308L
3
1 and 2
10+10
Research Project: Literature Review
C
HR-0313M
3
2
10
Health Care Option
O
HR-0307D
3
2
20
Reflective Radiographic Practice III
O
HR-0110M
HEA1001M
HR-0111D
HR-0112M
c
Annex 10
References of the study programme from
other higher education establishments in
Europe
Annex 11
References from European Committee of
Radiographers and Radiology technologists
Annex 12
Standard of the radiographer profession
1.13. Radiogrāfera profesijas standarts
1.13.1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – radiogrāfers.
2. Profesijas kods – 2269 11.
1.13.2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas
līmenis.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– radiogrāfers ir ārstniecības persona, kura pēc pirmā līmeņa profesionālās
augstākās medicīniskās izglītības iegūšanas radioloģijā ir ieguvusi otrā līmeņa
profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā un patstāvīgi veic
radiodiagnostiskās, kodolmagnētiskās rezonanses, pozitronu emisijas tomogrāfijas
un radioterapeitiskās procedūras atbilstoši apstiprinātiem izmeklējumu protokoliem,
nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī
pacienta aprūpi; ir atbildīgs par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti,
sadarbojas ar radiologa asistentiem, radiologiem, medicīnas fiziķiem un citiem
medicīnas nozares speciālistiem, iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un
novērtēšanā; kā kompetents speciālists nepārtraukti veicina radioloģijas nozares
attīstību, pilnveido savas zināšanas un prasmes, kā arī iesaistās ar radioloģiju saistītā
izglītības, pedagoģijas, zinātnes un pētniecības darbā.
Radiogrāfers strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs (stacionāros, veselības
aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs).
1.13.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās
profesionālās kompetences
1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi, atbilstoši vispārpieņemtai labai praksei radioloģijā
un radiācijas drošības normatīvajiem aktiem veikt radiogrāfera pienākumus.
2. Spēja tiešā darba veikšanai nodrošināt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar
radiācijas drošības un darba aizsardzības prasībām.
3. Spēja pielietot radioloģiskās iekārtas saskaņā ar radiodiagnostiskās vai
radioterapeitiskās procedūras aprakstu un pielāgot to katrai procedūrai.
4. Spēja izvērtēt procedūras nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt
to, lai nodrošinātu minimālu apstarojuma dozu pacientam.
5. Spēja sazināties ar pacientu, sagatavojot viņu paredzētajai procedūrai un sniedzot
visu pacientam nepieciešamo informāciju atbilstoši radiācijas drošības
normatīvajiem aktiem un iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.
6. Spēja veikt diagnostiskās radioloģijas procedūrai nepieciešamās kontrastvielas
ievades aprēķinus pacientam saskaņā ar procedūras indikācijām un kontrastvielas
pielietojuma rekomendācijām.
7. Spēja veikt radioterpeitiskās procedūras, kā arī visas ar tām saistītās darbības
saskaņā ar radiācijas drošības normatīvajiem aktiem un radiācijas drošības un
aizsardzības prasībām.
8. Spēja veikt kodolmedicīnas diagnostikās procedūras, kā arī visas ar tām saistītās
darbības saskaņā ar radiācijas drošības normatīvajiem aktiem un radiācijas drošības
un aizsardzības prasībām.
9. Spēja nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu atbilstoši
kompetencei un pieņemtiem standartiem kardiopulmonālā reanimācijā
pieaugušajiem vai bērniem kritiskā situācijā.
10. Spēja nodrošināt veikto pienākumu dokumentēšanu saskaņā ar medicīniskās
dokumentācijas aizpildīšanas un radiācijas drošības normatīvajiem aktiem.
11. Spēja veikt iegūto attēlu pēcapstrādi un sākotnējo izvērtēšanu atbilstīgi pacienta
klīniskam stāvoklim.
12. Spēja veikt attēlu saglabāšanu, uzglabāšanu, pārsūtīšanu un arhivēšanu saskaņā
ar attēlu aprites kārtību.
13. Spēja nodrošināt pacientu tiesību ievērošanu.
14. Spēja plānot, vadīt un izvērtēt multidisciplinārās komandas darbu.
15. Spēja uzturēt savu profesionālo kvalifikāciju un prakses tiesības.
16. Spēja iesaistīties izglītības programmu organizēšanas un realizācijas procesā
darba vietā.
17. Spēja atbalstīt studentus zināšanu apguves procesā, atbildīgu lēmumu
pieņemšanā, attīstīt studentos spēju pielietot savas zināšanas un orientēties jaunās
situācijās, attīstīt studentos uz pacientu vērstu pieeju.
18. Spēja pielietot pētniecības rezultātus savā profesionālajā darbībā.
19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
1.13.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās prasmes
1. Strādāt multidisciplinārā komandā.
2. Nodrošināt pacienta un personāla radiācijas drošību un aizsardzību.
3. Pielietot praksē radioloģijas terminoloģiju.
4. Pārzināt diagnostiskās radioloģijas metodes un to pielietojumu.
5. Prast strādāt ar visām radioloģijas iekārtām: konvencionālā un digitālā
radiogrāfija, datortomogrāfija, kodolmagnētiskā rezonanse.
6. Identificēt attēlā akūtu pataloģiju neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanai.
7. Izvērtēt un izvēlēties nepieciešamās datorprogrammas, protokolus, tehniskos
attēla ieguves un apstrādes parametrus maksimāli kvalitatīva attēla ieguvei un
pēcapstrādei.
8. Veikt attēlu rekonstrukcijas un pēcapstrādi, atbilstoši klīniskai situācijai.
9. Prast iegūt 3-dimensiju(3-D), multiplanārās(MPR),maksimālas intensitātes(MIP)
attēlu rekonstrukcijas.
10. Veikt datu elektronisko uzglabāšanu, arhivēšanu, pārsūtīšanu, izdruku un
atjaunošanu.
11. Izprast rentgenstarojuma un izkliedētā starojuma kvantitāti un kvalitāti.
12. Noteikt minimālos tehniskos parametrus, lai iegūtu kvalitatīvu diagnostiskās
radioloģijas vai radioterapeitiskās procedūras rezultātu.
13. Veikt diagnostiskās radioloģijas vai radioterapeitisko procedūru atbilstoši
protokolam.
14. Izvērtēt un pielāgot pielietojamās aparatūras tehniskos parametrus pacientu
saņemtās dozas optimizācijai, lai iegūtu klīniski izvērtējamu attēlu.
15. Veikt pacienta aprūpi atbilstoši medicīniski radioloģiskajai procedūrai un
klīniskai situācijai.
16. Ievērot kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles principus.
17. Prast noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē darba kvalitāti.
18. Pārzināt un pielietot tehniskos parametrus atkarībā no attēla kvalitātes un
apstrādes procesa.
19. Izvēlēties sterilos materiālus, kontrastvielas, dezinfekcijas līdzekļus invazīvās
radioloģijas procedūras nodrošināšanai.
20. Pielietot visus radiācijas drošības un aizsardzības pasākumus darbā ar radiodiagnostiskiem preparātiem un pacientiem, kuriem šie preparāti ir ievadīti.
21. Izprast jonizējošā starojuma iedarbību uz organismu un audu struktūrām.
22. Prast piemērot ar profesionālo darbību saistītos radiācijas drošības normatīvos
aktus.
23. Prast uztvert cilvēku kā bio-psiho-sociālu veselumu.
24. Sadarboties ar pacientu medicīniskās apstarošanas radioterapeitiskajā procedūrā,
kā arī ar viņa ģimeni, lai veicinātu pacientu psiholoģisko un fizioloģisko
atveseļošanos.
25. Atpazīt neatliekamu vai dzīvībai bīstamu stāvokli un piedalīties neatliekamās
palīdzības pasākumus.
26. Ievērot vispārīgo medicīnisko terminoloģiju.
27. Pielietot zināšanas infekciju slimību profilaksē.
28. Pielietot pētniecības metodes savā darbā.
29. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.
30. Ievērot konfidencialitāti savā profesionālajā darbā.
31. Ievērot kultūras un profesionālās kompetences principus.
32. Veikt pedagoģisko darbību diagnostiskās un terapeitiskās radioloģijas jomā.
33. Pārvaldīt valsts valodu.
34. Lietot terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
35. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
1.13.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai
nepieciešamās zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata
nepieciešamas zināšanas par sociālās drošības sistēmu Latvijā.
līmenī
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
izpratnes līmenī:
2.1. biomehānika;
2.2. kvalitātes nodrošinājuma sistēmas;
2.3. vispārējā pedagoģija;
2.4. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
lietošanas līmenī:
3.1. datortomogrāfija;
3.2. ultrasonogrāfija;
3.3. kodolmagnētiskā rezonanse;
3.4. radionuklīdā dignostika un terapija;
3.5. radiācijas drošība un aizsardzība radioloģiskās diagnostikas izmeklējumos;
3.6. kontrastvielu un radionuklīdu lietošana;
3.7. datu izvēle, protokolu sastādīšana un lietošana;
3.8. datu apsrāde un pēcapstrāde;
3.9. datu saglabāšana digitālā arhīvā;
3.10. veselības aprūpes organizēšana un nodrošināšana;
3.11. neatliekamas vai dzīvībai bīstamas situācijas atpazīšana attēldiagnostikas
izmeklējumā;
3.12. kvalitātes kontroles mērījumi un to pielietošana praksē;
3.13. kvalitātes nodrošinājums pielietojot dažādus mērījumus un protokolus;
3.14. pētniecība;
3.15. vides aizsardzība;
3.16. darba aizsardzība;
3.17. darba tiesiskās attiecības;
3.18. valsts valoda;
3.19. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
Annex 13
Letter of intent for opportunities to
continue higher education
NODOMU PROTOKOLS
Rīgā
2011.gada ___.____________
Par augstākās izglītības ieguves
turpināšanas iespējām
Latvijas Universitāte mācību prorektora Andra Kangro personā, kurš
darbojas saskaņā ar Latvijas Universitātes satversmi, un Latvijas Universitātes aģentūra
„Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” direktores Ilgas Eriņas personā,
kura darbojas saskaņā ar koledžas nolikumu, noslēdz vienošanos par Latvijas Universitātes
aģentūras „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”
pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Radiologa asistents” absolventu
augstākās izglītības ieguves turpināšanas iespējām Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes profesionālā bakalaura studiju prorammā „Radiogrāfers” un, pamatojoties uz
Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas moledža”
studiju programmu „Radiologa asistents” 120 kredītpunktu apjomā, ieskaita Veselības
zinātņu bakalaura studiju programmā „Radiogrāfers”
Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes aģentūra
„Latvijas Universitātes P.Stradiņa
medicīnas koledža”
Mācību prorektors_______________A.Kangro
direktore_______________I.Eriņa
Annex 14
ERDF project of the University of Latvia
Agency "P.Stradins College of the University
of Latvia” premises and equipment
modernization
Annex 15
Scietifics reserch work of the academic staff
Scietifics reserch work of the academic staff
Thomson Reuters Web of Science
Title: Inserted defects in bone after radiotherapy using exoelectron emission technique
Author(s):
Zakaria
M.;
Dekhtyar
Y.;
Noskov
V.;
et
al.
Source: RADIOPROTECTION Volume: 43 Issue: 4 Pages: 589-599 DOI: 10.1051/radiopro:2008031
Published: OCT-DEC 2008
Title: THE OUTCOMES OF SUPERSELECTIVE ANGIOGRAPHIC CHEMOEMBOLISATION
OF
LUNG
METASTASES
Author(s):
Kopeika
U.;
Kupcs
K.;
Veiss
A.;
et
al.
Source: LUNG CANCER Volume: 64 Pages: S73-S73 Published: MAY 2009
Title: CORONARY ARTERY CALCIUM SCORE IS A MORE SENSITIVE INDICATOR OF
SUBCLINICAL
ATHEROSCLEROSIS
THAN
ANKLE-BRACHIAL
INDEX
Author(s):
Kalvelis
A.;
Stukena
I.;
Bahs
G.;
et
al.
Source: ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS Volume: 11 Issue: 2 Pages: 39-39 Meeting Abstract:
P110 Published: JUN 10 2010
Title: Non-invasive FFR using coronary CT angiography and computational fluid dynamics
predicts
the
hemodynamic
significance
of
coronary
lesions
Author(s):
Erglis
A.;
Jegere
S.;
Runkule
Z.;
et
al.
(Zvaigzne
L.)
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Volume: 31 Supplement: 1 Pages: 151-152 Published: SEP
2010
Title: Computational and experimental studies of size and shape related physical properties of
hydroxyapatite
nanoparticles
Author(s):
Bystrov
V.
S.;
Paramonova
E.;
Dekhtyar
Yu;
et
al.
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER Volume: 23 Issue: 6 Article Number:
065302 DOI: 10.1088/0953-8984/23/6/065302 Published: FEB 16 2011
Title: Low-Dose/Dose-Rate gamma Radiation Depresses Neural Differentiation and Alters Protein
Expression Profiles in Neuroblastoma SH-SY5Y Cells and C17.2 Neural Stem Cells
Author(s):
Bajinskis
Ainars;
Lindegren
Helene;
Johansson
Lotta;
et
al.
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 175 Issue: 2 Pages: 185-192 DOI: 10.1667/RR2090.1
Published: FEB 2011
Title: Immobilisation of yeast cells on the surface of hydroxyapatite ceramics
Author(s):
Rapoport
Alexander;
Borovikova
Diana;
Kokina
Agnese;
et
al.
Source: PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 46
Issue: 3
Pages: 665-670
DOI:
10.1016/j.procbio.2010.11.009 Published: MAR 2011
Title: Changing dose rates influences the cellular effect of ionising radiation
Author(s):
Brehwens
K.;
Bajinskis
A.;
Staaf
E.;
et
al.
Source: STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE Volume: 187 Supplement: 1 Pages: 107-108
Published: JUN 2011
SCOPUS
The influence of surface treatment by hydrogenation on the biocompatibility of different
hydroxyapatite materials Palcevskis, E., Dindune, A., Dekhtyar, Y., Polyaka, N., Veljović, D., Sammons,
R.L. 2011 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 23 (1), art. no. 012032 0
PbS nanodots for ultraviolet radiation dosimetry Dekhtyar, Yu., Romanova, M., Anischenko, A.,
Sudnikovich, A., Polyaka, N., Reisfeld, R., Saraidarov, T., Polyakov, B. 2011 IFMBE Proceedings 34
IFMBE, pp. 133-136 0
PMMA wettability caused by ultraviolet radiation Dekhtyar, Y., Lancere, L., Polyaka, N.,
Sudnikovich, A., Tyulkin, F., Valters, V. 2011 Advanced Materials Research 222, pp. 322-325 0
Immobilisation of yeast cells on the surface of hydroxyapatite ceramics Rapoport, A., Borovikova,
D., Kokina, A., Patmalnieks, A., Polyak, N., Pavlovska, I., Mezinskis, G., Dekhtyar, Y. 2011 Process
Biochemistry 46 (3), pp. 665-670 0
Computational and experimental studies of size and shape related physical properties of
hydroxyapatite nanoparticles Bystrov, V.S., Paramonova, E., Dekhtyar, Y., Katashev, A., Karlov, A.,
Polyaka, N., Bystrova, A.V., (...), Kholkin, A.L. 2011 Journal of Physics Condensed Matter 23 (6), art. no.
65302 0
Focal spot size impact to digital X-ray image brightness statistics Bumbure, L., Dekhtyar, Y.,
Kirsanova, T., Mosara, J., Shuvalova, L. 2010 3rd International Conference - Radiation Interaction with
Material and Its Use in Technologies 2010, Program and Materials, Interaction'2010 , pp. 69-72 0
Influence of bioimplant surface electrical potential on osteoblast behavior and bone tissue
formation Dekhtyar, Y., Khlusov, I., Polyaka, N., Sammons, R., Tyulkin, F. 2010 IFMBE Proceedings 29,
pp. 800-803 0
Statistics of digital x-ray image brightness histograms Bumbure, L., Dekhtyar, Y., Kirsanova, T.
2009 IFMBE Proceedings 25 (2), pp. 259-261 0
Electrically functionalized hydroxyapatite and calcium phosphate surfaces to enhance
immobilization and proliferation of osteoblasts in vitro and modulate osteogenesis in vivo Dekhtyar, Yu.,
Dvornichenko, M.V., Karlov, A.V., Khlusov, I.A., Polyaka, N., Sammons, R., Zaytsev, K.V. 2009 IFMBE
Proceedings 25 (10), pp. 245-248 0
Size depended electrical properties of Hydroxyapatite nanoparticles Bystrov, V., Bystrova, N.,
Dekhtyar, Yu., Karlov, A., Katashev, A., Meissner, C., Paramonova, E., (...), Sapronova, A. 2009 IFMBE
Proceedings 25 (8), pp. 230-232 1
Self-assembled system of semiconductor and virus like nanoparticles Dekhtyar, Yu., Kachanovska,
A., Mezinskis, G., Patmalnieks, A., Pumpens, P., Renhofa, R. 2008 NATO Science for Peace and Security
Series B: Physics and Biophysics , pp. 347-350 0
Atomic force microscopy study of yeast cells influenced by high voltage electrical discharge Borovikova,
D., Cifansky, S., Dekhtyar, Y., Fedotova, V., Jakushevich, V., Katashev, A., Patmalnieks, A., Rapoport, A.
2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 602-605 0
Electrically charged hydroxyapatite enhances immobilization and proliferation of osteoblasts Dekhtyar, Y.,
Polyaka, N., Sammons, R. 2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 23-25 0
Self - Assembled system: Semiconductor and virus like particles Dekhtyar, Yu., Kachanovska, A.,
Mezinskis, G., Patmalnieks, A., Pumpens, P., Renhofa, R. 2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 614615 0
Photo-, dual- and exoelectron spectroscopy to characterize nanostructures Dekhtyar, Y. 2008 NATO
Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics , pp. 169-183 0
IFMBE Proceedings: Foreword Katashev, A., Dekhtyar, Y., Spigulis, J. 2008 IFMBE Proceedings 20
IFMBE 0
Dosimetric properties of detectors for quality control of intensity modulated radiotherapy Plaude, S.,
Popov, S., Miller, A., Dekhtyar, Y. 2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 578-581 0
Degradation of bone material in time Dekhtyar, Yu., Zemite, V., Hein, H.J. 2008 IFMBE Proceedings 20
IFMBE, pp. 87-90 0
Human blood cells affected by hydroxyapatite coated titanium Leice, A., Dekhtyar, Y., Britzina, N.,
Arabere, L., Arhipovich, V. 2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 45-47 0
Influence of hydrogenated calcium phosphate surface on potential of stromal stem cells in situ Karlov,
A.V., Khlusov, I.A., Dekhtyar, Y., Polyaka, N. 2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 38-40 0
Inserted defects in bone after radiotherapy using exoelectron emission technique Zakaria, M.,
Dekhtyar, Y., Noskov, V., Bogucharska, T. 2008 Radioprotection 43 (4), pp. 589-599 0
Computational and experimental studies of size and shape related physical properties of
hydroxyapatite nanoparticles Bystrov, V.S., Paramonova, E., Dekhtyar, Y., Katashev, A., Karlov, A.,
Polyaka, N., Bystrova, A.V., (...), Kholkin, A.L. 2011 Journal of Physics Condensed Matter 23 (6), art. no.
65302 0
Size depended electrical properties of Hydroxyapatite nanoparticles Bystrov, V., Bystrova, N., Dekhtyar,
Yu., Karlov, A., Katashev, A., Meissner, C., Paramonova, E., (...), Sapronova, A. 2009 IFMBE
Proceedings 25 (8), pp. 230-232 1
Atomic force microscopy study of yeast cells influenced by high voltage electrical discharge Borovikova,
D., Cifansky, S., Dekhtyar, Y., Fedotova, V., Jakushevich, V., Katashev, A., Patmalnieks, A., Rapoport, A.
2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 602-605 0
Effects of optical radiation on the healing of bone defect in rabbits Dehktyar, Yu., Katashev, A.,
Katasheva, J., Ozolanta, I. 2008 IFMBE Proceedings 20 IFMBE, pp. 357-360 0
IFMBE Proceedings: Foreword Katashev, A., Dekhtyar, Y., Spigulis, J. 2008 IFMBE Proceedings 20
IFMBE 0
Low-dose/dose-rate γ radiation depresses neural differentiation and alters protein expression
profiles in neuroblastoma SH-SY5Y cells and C17.2 neural stem cells. Bajinskis, A., Lindegren, H.,
Johansson, L., Harms-Ringdahl, M., Forsby, A. 2011 Radiation research 175 (2), pp. 185-192 0
Other scientific
Computational and experimental studies of size and shape related physical properties of hydroxyapatite
nanoparticles.
Bystrov VS, Paramonova E, Dekhtyar Y, Katashev A, Karlov A, Polyaka N, Bystrova AV, Patmalnieks
A, Kholkin AL.
J Phys Condens Matter. 2011 Feb 16;23(6):065302. Epub 2011 Jan 25.
A NEW DEVICE TO EXPOSE CELLS TO CHANGING DOSE RATES OF IONISING
RADIATION.
Brehwens K, Bajinskis A, Staaf E, Haghdoost S, Cederwall B, Wojcik A. Radiat Prot Dosimetry.
2011 Apr 11. [Epub ahead of print] PMID: 21486830 [PubMed - as supplied by publisher]
Low-dose/dose-rate γ radiation depresses neural differentiation and alters protein expression
profiles in neuroblastoma SH-SY5Y cells and C17.2 neural stem cells.
Bajinskis A, Lindegren H, Johansson L, Harms-Ringdahl M, Forsby A. Radiat Res. 2011
Feb;175(2):185-92. Epub 2010 Dec 3. PMID: 21268711 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Latvian editions
Autors
Epermane, Māra. Nosaukums Muskuloskeletālā radioloģija Latvijā: nebeidzamais
atklāsmes ceļš: [par Latvijas Muskuloskeletālās radioloģijas asociāciju] / Māra Epermane. Avota
nosaukums Latvijas Ārsts, Nr.7/8 (2009), 55.lpp. ISSN 1019-5068. Priekšmets Radioloģija, medicīniskā.
Autors Epermane, Māra. Nosaukums Saudzēt sevi – citiem... : [saruna ar Vidzemes slimnīcas
ārsti-radioloģi] / Māra Epermane ; pierakst. Vija Vāvere. Papildapraksts Vāvere, Vija, pierakst. Avota
nosaukums
Doctus, Nr.5 (2008, maijs), 52.-56.lpp. : ģīm. ISSN 1407-8201. Persona-priekšmets
Epermane, Māra. Priekšmets Medicīnas darbinieki -- Latvija. Radioloģija, medicīniskā.
Autors
Dehtjars, Jurijs. Nosaukums
Nanoobjektu piesliekšņa elektronu spektroskopija un
funkcionalizācija / Jurijs Dehtjars. Avota nosaukums Zinātnes Vēstnesis, Nr.18 (2008, 10.nov.), 2.lpp.
ISSN 1407-1479. Priekšmets Nanoobjekti Elektroniskie res. http://www.lza.lv/zv00.htm ;
Nosaukums
Virtuālā kolonoskopija / Ligita Zvaigzne, Aina Kratovska, Ilze Eņģele, Marika
Kalniņa.. Piezīme Bibliogr.: 15.lpp. Papildapraksts Zvaigzne, Ligita Kratovska, Aina Eņģele, Ilze
Kalniņa, Marika Avota nosaukums
Doctus, Nr.5 (2008, maijs), 10.-15.lpp. : tab. ISSN 1407-8201.
Priekšmets Diagnostika. Radioloģija, medicīniskā.
Nosaukums
Multimodāla datortomogrāfiska izmeklēšana agrīna akūta insulta diagnostikā un
terapijas taktikas plānošanā / Maija Radziņa, Gaida Krūmiņa, Kārlis Kupčs, Evija Miglāne, Sarmīte
Dzelzīte, Andrejs Millers, Zanda Priede.. Piezīme Bibliogr.: 405.lpp. Kopsav. angļu val. Papildapraksts
Radziņa, Maija. Krūmiņa, Gaida. Kupčs, Kārlis. Miglāne, Evija. Dzelzīte, Sarmīte. Millers,
Andrejs. Priede, Zanda. Papildapraksts Multimodal CT imaging in diagnostics and treatment planning
of acute stroke Avota nosaukums Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija.
Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte Zinātniskie
raksti, 1.sēj. (2011), 397.-405.lpp. : tab. ISSN 1407-9453. ISBN 978-9984-788-78-4. Priekšmets
Cerebrovaskulārā slimība -- Diagnostika. Cerebrovaskulārā slimība -- Ārstēšana.
Nosaukums Magnētiskās rezonanses izmeklējumi - mūsdienu iespējas un nākotne : [literatūras
apskats] / Andris Laganovskis, Sarmīte Dzelzīte, Helmuts Kidikas, Marika Kalniņa, Aina Kratovska, Ilze
Eņģele. Papildapraksts Laganovskis, Andris Dzelzīte, Sarmīte Kidikas, Helmuts Kalniņa, Marika
Kratovska, Aina Eņģele, Ilze Avota nosaukums Doctus, Nr.5 (2009, maijs), 22.-26.lpp. : tab. ISSN
1407-8201. Priekšmets Magnētiskā rezonanse. Diagnostika.
Konferenču tēzes
Nosaukums Ruptured intracranial aneurisms - a retrospective study of operative management in
the past two years / B.Y. Wehbe, R. Bricis, K. Kupčs, H. Kidikas, J. Stuķēns, I. Aksiks Avota nosaukums
Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3.
februārī / Latvijas Universitāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. 63.lpp.
Nosaukums
Our experience of remifentanil use during endovascular treatment of cerebral
aneurysms : [4.Starptaut. Baltijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas kongr. un 4.Latvijas
Anestezioloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas kongr.
(11.-13.dec.) referāta tēzes] / A.Vinogradovs, K.Kupcs, H.Kidikas, J.Savlovskis. Papildapraksts
Vinogradovs, A. Kupcs, K. Kidikas, H. Savlovskis, J. Avota nosaukums Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences. Section B: Natural, exact, and applied sciences, Vol.62, Nr.4/5 (2008), A12.lpp.
ISSN 1407-009X. Konfer. priekšmets
Starptautiskais Baltijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas
kongress 2008 :
Bajinskis A., Harms-Ringdahl M. RADIATION INDUCED CHANGES IN PROTEIN
EXPRESSION PROFILES: ANALYSIS OF DOSE RESPONSE RELATIONS AND THE QUALITY OF
THE PRIMARY DNA DAMAGE. INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION BIOLOGY
AND TRANSLATIONAL RESEARCH ON RADIATION ONCOLOGY, 10-12 NOVEMBER, 2008,
JAIPUR, INDIA.
Bajinskis A., H. Lindegren, L. Johansson, M. Harms-Ringdahl and A. Forsby. Radiation induced
effects on the differentiation process of neural cells. 37th Annual Meeting of the European Radiation
Research Society, August 26-29, 2009, Prague, Czech Republic.
Karl Brehwens, Ainars Bajinskis, Elina Staaf, Siamak Haghdoost and Andrzej Wojcik. MARK
IV: a new irradiation facility to expose cells to changing dose rates of ionising radiation. 38th Annual
Meeting of the European Radiation Research Society, September 5-9, 2010, Stockholm, Sweden.
Jaworska A., Wojcik A., Bajinskis A., Romm H., Oestereicher U. et al. MULTIBIODOSE: multidisciplinary biodosimetric tools to manage high scale radiological casualties. 38th Annual Meeting of the
European Radiation Research Society, September 5-9, 2010, Stockholm, Sweden.
Wojcik A., Bajinskis A., Romm H., Oestereicher U. et al. MULTIBIODOSE: multi-disciplinary
biodosimetric tools to manage high scale radiological casualties. EPRBioDose 2010 International
Conference, October 10-14, 2010, Mandelieu-La-Napoule, France.
Brehwens K., Bajinskis A., Staaf E., Haghdoost S. and Wojcik A. A new irradiation facility to
expose cells to changing dose rates. EPRBioDose 2010 International Conference, October 10-14, 2010,
Mandelieu-La-Napoule, France.
Bajinskis A. , Lindegren H., Johansson L., Harms-Ringdahl M. and Forsby A. Low dose/dose rate
gamma-radiation depresses neuronal differentiation and alters protein expression profiles in neural cells in
vitro. DoReMi 1st periodic meeting, July 4-6, 2011, Brussels, Belgium.
Bajinskis A., Harms-Ringdahl M. Radiation induced changes in protein expression profiles:
analysis of dose response relations and the quality of the primary dna damage. 14th International Congress
of Radiation Research, August 28-September 1, 2011, Warsaw, Poland.
Jaworska A., Wojcik A., Bajinskis A., Romm H., Oestereicher U. et al. MULTIBIODOSE: multidisciplinary biodosimetric tools to manage high scale radiological casualties. 14th International Congress
of Radiation Research, August 28-September 1, 2011, Warsaw, Poland.
Brehwens K., Bajinskis A., Staaf E., Haghdoost S. and Wojcik A. The changing dose rate: A new
factor of importance in radiobiology? 14th International Congress of Radiation Research, August 28September 1, 2011, Warsaw, Poland.
Wojcik A., Bajinskis A., Romm H., Oestereicher U. et al. MULTIBIODOSE: multi-disciplinary
biodosimetric tools to manage high scale radiological casualties. Third International MELODI Workshop,
November 2-4, 2011, Rome, Italy.
Download