ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิ
ชย์
(English for Commerce)
รหัสวิชา 2000 – 1208
Name:
…….……………….……….………
…………………………
Student Code:
…………………………………..…
…………….
Department:
……………….………………………
Unit 1
Business Conversation
Exercise 1
Match the sentence on the left to the sentence with a similar meaning on the right
1.You’ve got the wrong number.
a. Could you please
connect me to Nathan?
2.I’d like to speak to Nathan, please.
b. May I speak to
Nathan, please?
3.I got the wrong number.
c. Would you like me to put yo
through to
Nathan?
4.I’m afraid you’ve got the wrong number.
d. You’ve dialed the
wrong number.
5.Would you like me to connect you to Nathan?
e. I’m sorry. You’ve got
the wrong number.
6.Could you please put me through to Nathan?
number.
Exercise. 2
f. I dialed the wron
Match the following sentence and phrases on the left with the Thai meaning
on the right.
1. I have a room reservation in the name of Pakorn.
a.)
นี่เงิน 600 บาท
2. Could you repeat your name, please?
เรารับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
b.)
3. How do you spell your name?
นี่คือกุญแจห้องของคุณ
c.)
4. A double room for 1 night.
(ใช้พูดขณะที่ยื่นของให้)
d.) นี่ครับ / ค่ะ
5. One moment, please.
e.) กรุณารอสักครู่
6. We accept only cash.
f.) ไม่ต้องทอน
7. Here’s 600 Bath.
ชื่อของคุณสะกดอย่างไร
g.)
8. There you go.
คืน
h.) ห้องเตียงคู่สาหรับ 1
9. Keep the change
กรุณาพูดชื่อของคุณอีกครั้ง
i.)
10. Here is your room key.
ผมจองห้องพักไว้ในชื่อปกรณ์
j.)
Unit 2
Business Letters
Exercise. 3
Fill in the blanks with the following question words.
what
whose
where why
who
whom
how
1
= อะไร
2
= ใคร (เป็นผู้กระทา)
3
= ของใคร
4
= เมื่อใด
5
= อย่างไร
6
= สิ่งไหน อันไหน
7
= ใคร (ถูกกระทา)
8
= ทาไม
9
= ที่ไหน
Exercise. 4
when
which
Match the business notation in Column A. to their meanings in
column B. (You may use a dictionary or ask your teacher to
help you.)
A
B
attn.
Subject
Re
Carbon copy
enc.
Blind carbon copy
Cc
Postscript
Bcc
Attention
P.S.
Enclosure
Ref
Danai Jaidee siged the letter
and Bua
Chompu Typed it.
DJ/bc
Reference
Exercise. 5
Write F for Formal if the word or phrase sounds formal and
write I for Informal if the word or phrase informal.
Example:
F
Please refer to
1.Best wishes,
6.Dear Ms. Jane
2.With reference to
7. All the best
3. Your faithfully,
8. Dear Sirs.
4.Contractions sush as can’t and wound’t
9. To
whom it may concern
5. Dear Mr. Charoendumrong
Unit 3
Business E-Mails
10. Love,
Learning about the differences between the Internet and
Intranet.
Exercise. 6
Which of the following sentence are true or false? Write
True or False.
Example:
False
An intranet is exactly the same as the
Internet.
1. An intranet is a private computer network.
2. An intranet can be used by computer users from
around the world.
3. An intranet is used for viewing and sharing
information within a company.
4. E-mails cannot be sent by intranet.
5. It’s possible to say that an intranet is a private
version of the internet.
Dear Mr. McGrath
Thank you for your e-mail of 17 December
2012. We were pleased to hear that you are
interested in our products.
We have enclosed a catalogue giving details
about our products and their prices.
If you have any further inquiries, please feel
free to contact us.
Your sincerely
Panudda Ruamjai
Sales Manger
Siam Furniture Company Limited
Tel: +66(0)22110123
Fax: +66(0)22110124
E-mail: [email protected]
Exercise. 7
Read the example reply e-mail and circle what the following
sentence are about.
1. Dear Mr. McGrath
a. Satulation
b. Thank you
c. Mention the inquiry
d. Closing
2. Thank you for your inquiry of 17 December 2012. We were
pleased to hear that you are interested in our products.
a. Satulation
b. Thank you and mention
the inquiry date
c. Closing
d. Complimentary closing
3. We have enclosed a catalogue giving details about our products
and their prices.
a. Thank you and mention the inquiry date
c. Closing
b. Attachment
d. Complimentary closing
4. If you have any further inquiries, please feel free to contact us.
a. Satulation
b. Thank you and mention the inquiry
date attachment
c. Attachment
d. Closing
5. Yours sincerely
a. Satulation
date attachment
b. Thank you and mention the inquiry
c. Attachment
d. Complimentary closing
Exercise. 8
Circle the one italic word that is incorrect. Then correct it.
Example : This is to advised that a strict no-smoking area will
start next week
(a)
(b)
(c)
(d)
Correction:
advise
1. Please be inform that two auditors from Ernst & Young Will
come to our company on July 4.
(a)
(b)
(c)
(d)
Correction:
2. This is to announce of Mr. Santi has decided to retire from his
positon as CEO.
(a)
(b)
(c)
(d)
Correction:
3. We are please to inform you that Mr.Narong was appointed new
CEO on April 28,2013.
(a)
(d)
(b)
(c)
Correction:
4. We regret to inform you that our companies is considering a
reduction in the workforce.
(a)
(b)
(c)
(d)
Correction:
5. Please be advised about the 2014 company outing will be held
between 10-12 October.
(a)
(b)
(c)
(d)
Correction:
Unit 4
Miscellaneous Correspondence
FAX (แฟกซ์)
How far do you know about fax? Check ( / ) the true
statements about fax.
………….. Fax is better than e-mail when the recipient does not
have an e-mail address.
…………… Sometimes, a phone number is also a fax number.
………….. To start sending a fax, we need to have an e-mail
address.
………….. A fax message can contain a drawing.
………….. Blue ink is often used on a fax paper.
………….. Most fax machines can repeat dialing the fax number.
………….. Fax cannot be used when the recipient does not have a
fax machine.
………….. People often write attn. or attention on the top of the fax
message.
REPORT (รายงาน)
The following are different types of reports that you may be
asked to write in the workplace. Match each type of report to
its meaning.
1. Feasibility study report
รายงานความคืบหน้า
2. Progress Report
รายงานข้อร้องเรียน
3. Meeting report
รายงานยอดขาย
4. Sales report
รายงานงบประมาณ
5. Budget report
รายงานอุบัติเหตุ
6. Incident report
รายงานการประชุม
7. Accident report
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
8. Complaint report
รายงานศึกษาความเป็นไปได้
Unit 5
Business Documents
Meetings (การประชุม)
What types of meeting do you know? Match these different
type of meeting with the Thai meaning? Note that you may use a
good dictionary.
Example:
D
1.Staff meeting
การประชุมประจาสัปดาห์
A
2. Management meeting
การประชุมประจาเดือน
B
3. Shareholders’ meeting
การประชุมฝ่ายบริหาร
C
4. Weekly meeting
การประชุมพนักงาน
D
5. Monthly meeting
การประชุมผู้ถือหุ้น
E
6. Teleconference
7. Seminar
F สัมมนา
G การประชุมทางไกล
Which of these statements refer to agendas A? Which refer to the
minutes M?
Example: a record or summary of a meeting.
.
1. a list of things to be discussed at a meeting
.
2. Attendees will be handed out before the meeting.
.
3. Attendees will be handed out not long after the meeting.
.
A
4. What is going to happen at a meeting?
.
5. What has happened during a meeting?
.
6. To be use by people absent from the meeting to catch up
.
7. always in the plural
.