veier til menneskelig utvikling - Human Development Reports

Sammendrag
Human Development Report 2010
20 år med HDR - jubileumsutgave
En nasjons egentlige rikdom:
veier til menneskelig utvikling
Publisert på
vegne av FNs
utviklingsprogram
UNDP
Human Development Report 2010
Innholdsfortegnelse
Innhold
Statistikk for menneskelig utvikling
Forord av Helen Clark Introduksjon av Amartya Sen
iii
v
En nasjons egentlige rikdom:
veier til menneskelig utvikling
1
Figurer og oversikter
Box 1: Grunnleggende begreper som brukes i rapporten
Figure 1:Overall progress, significant variability:
worldwide trends in the Human Development Index,
1970–2010
Figure 2: Diversity of paths: evolution of the Human
Development Index from similar starting points in 1970
Figure 3: Weak relationship between economic growth and
changes in health and education, 1970–2010
Figure 4: Correlation between the Human Development Index
and broader dimensions of human development:
empowerment, inequality and sustainability, 2010
Figure 5: Loss in the Human Development Index and its
components due to inequality, by region
2
4
5
6
8
9
Table 1:Fastest progress in human development comes in different
ways: top movers in HDI, non-income HDI and GDP, 1970–
2010
5
ii
human development report 2010 Sammendrag
Utvalgte tabeller i Human Development Report 2010
Human Development Index (HDI) and related indicators
Table 1: Human Development Index and its components
Table 2: Human Development Index trends, 1980–2010
Table 3: Inequality-adjusted Human Development Index
Table 4: Gender Inequality Index
Table 5: Multidimensional Poverty Index
Table 6: Empowerment
Table 7: Sustainability and vulnerability
Table 8: Human security
Table 9: Perceptions of individual well-being and happiness
Table 10: Civic and community well-being
Table 12: Decent work
14
18
23
27
31
36
39
43
47
51
55
59
Forord
I 1990 utga UNDP sin første Human Development Report, der den nyutviklede indeksen
for menneskelig utvikling – Human Development Index (HDI) – ble lansert. Utgangspunktet for HDI, som da ble ansett som en radikal endring, var elegant i all sin enkelhet:
Et lands utvikling skulle ikke bare måles i nasjonalinntekt, slik det lenge hadde vært vanlig, men også i forventet levealder og lese- og skrivekyndighet, to variabler det fantes sammenlignbare data for i de fleste land.
Den nye HDI-indeksen hadde sine mangler, som forfatterne av rapporten var åpne om.
Blant annet var man avhengig av å bruke nasjonale gjennomsnittstall som skjulte eventuell
skjevfordeling, og man hadde ingen «kvantitativ måling av menneskelig frihet». Likevel
kunne man fremsette en sentral påstand i rapporten, formulert kort og konsist i åpningssetningen: «Innbyggerne er en nasjons egentlige rikdom.»
I dag, 20 år senere, er det ingen som stiller spørsmålstegn ved dette første paradigmet for
menneskelig utvikling, som var et fremragende nytt begrep, og som fortsatt i dag er like
relevant. Det er i dag så godt som allment akseptert at man ikke kan måle et lands fremgang eller et menneskes velvære bare i penger. Det er selvsagt viktig å ha en inntekt: Uten
ressurser er det vanskelig å gjøre fremgang. Men vi må også vurdere om folk kan leve lenge
og være friske, om de har mulighet til å gå på skole, og om de står fritt til å bruke sine
kunnskaper og ferdigheter til å påvirke sin egen fremtid.
Dette var utgangspunktet for den første indeksen, og det er den store bragden til skaperne
av HDR-rapportene, Mahbub ul-Haq fra Pakistan og hans nære venn og medarbeider,
Amartya Sen fra India, i samarbeid med andre ledende utviklingsteoretikere. Begrepet
menneskelig utvikling ligger ikke bare til grunn for 20 år med globale HDR-rapporter,
men også mer enn 600 nasjonale rapporter – alle er dokumentert, skrevet og publisert i
sine respektive land – sammen med de mange utfordrende rapportene med regionalt fokus
som er støttet av UNDPs regionale kontorer.
Det viktigste av alt er kanskje den betydelige påvirkningen denne tilnærmingen til menneskelig utvikling har hatt på en hel generasjon politikere og utviklingsspesialister verden
over, herunder tusenvis av medarbeidere i UNDP og andre deler av FN-systemet.
Nå, ved 20-årsdagen, bruker vi anledningen til å gå systematisk gjennom resultater og
utfordringer ved menneskelig utvikling både på globalt og nasjonalt plan – en oppgave
som har ligget urørt siden den første rapporten kom ut. Samtidig analyserer vi hvordan
dette kan påvirke politikk og fremtidig forskning.
På ett sentralt punkt levner dokumentasjonen ingen rom for tvil: Det er mye landene kan
gjøre for å bedre innbyggernes livskvalitet selv under vanskelige forhold. Mange land har
gjort store fremskritt innefor helse og utdanning, på tross av at inntektsveksten har vært
beskjeden. Andre stater, med sterk økonomisk vekst de siste tiårene, har derimot ikke
forord
iii
oppnådd tilsvarende imponerende resultater innenfor forventet levetid, skolegang og generell levestandard. Forbedringer kommer aldri av seg selv – de krever politisk vilje, modig
lederskap og et vedvarende engasjement fra verdenssamfunnets side.
Data fra de siste 40 årene viser også et stort mangfold når det gjelder hvilke tiltak som
fører til fremgang. Det finnes ingen enkeltmodell eller mirakeloppskrift på suksess.
Denne rapporten viser at de fleste land har gjort betydelige fremskritt på de fleste områder, og det er gjerne de fattigste landene som har opplevd de største forbedringene. Selv om
dette kanskje ikke overrasker statistikere, var det langt fra allment antatt for 40 år siden at
de fleste lavinntektsland skulle ta så store steg i riktig retning som vi nå ser på områdene
helse, utdanning og (i mindre grad) inntekt.
Som vi vet så altfor godt, er ikke alle trender like positive. Dessverre har flere land sett en
negativ utvikling i absolutte HDI-resultater siden 1990-rapporten. Vi kan ta lærdom av
disse landene, som viser oss de ødeleggende virkningene av konflikt, AIDS-epidemien og
økonomisk og politisk vanstyre. De fleste av dem har lidd under flere, om ikke alle disse
faktorene.
Jeg hilser spesielt velkommen at Human Development Report fortsetter sin tradisjon med
å fornye målemetodene. I årets rapport lanseres det tre nye målemetoder, som måler flerdimensjonal skjevfordeling, forskjeller mellom kjønnene og ekstrem fattigdom. HDI justert
for skjevfordeling, indeksen for skjevfordeling mellom kjønnene og den flerdimensjonale
fattigdomsindeksen, bygger på innovasjon i felten og fremskritt innenfor teori og data. De
anvendes på de fleste av verdens land og gir viktig ny kunnskap.
Disse nye måleverktøyene styrker posisjonen til det opprinnelige synet på menneskelig
utvikling, som fremdeles er aktuelt. I fremtiden må rapportene streve med enda vanskeligere temaer, blant annet det stadig viktigere området bærekraft, samt skjevfordeling og
bredere definisjoner av medbestemmelse. Vi står i dag fortsatt overfor mange av de samme
analytiske og statistiske utfordringene som ble beskrevet i 1990-rapporten.
UNDP kan med rette være stolt av at de har stått bak denne intellektuelt uavhengige
og innovative rapporten de siste 20 årene, men HDR-rapportene har aldri vært et rent
UNDP-produkt: Rapportene er helt avhengige av kunnskap og innsikt fra søsterorganisasjoner i FN-systemet, nasjonale regjeringer og hundrevis av forskere fra hele verden, og vi
har alltid vært takknemlige for dette samarbeidet. Som denne jubileumsutgaven så tydelig
viser oss, kan og skal verdiene og resultatene i HDR-rapporten være retningsgivende for
arbeidet de neste 20 årene – og videre fremover.
Helen Clark
leder for
FNs utviklingsprogram
iv
human development report 2010 Sammendrag
Innledning av Amartya Sen
I 1990 ble folks oppfatning av utvikling kraftig endret, da den første Human Development
Report kom ut. Arbeidet med rapporten var ledet av den visjonære forskeren Mahbub ul
Haq, og utgivelsen fikk stor betydning for hvordan politikere, offentlige tjenestemenn,
media, økonomer og samfunnsvitere ser på sosial fremgang. I stedet for bare å konsentrere
seg om noen få tradisjonelle indikatorer for økonomisk fremgang (for eksempel brutto
nasjonalprodukt per innbygger) innebar regnskapet for «menneskelig utvikling» at man
systematisk gjennomgikk et vell av opplysninger om hvordan mennesker i det enkelte samfunn lever, og hvilke reelle muligheter de har.
Samtidig som Mahbub ul Haq ble en banebrytende leder for denne tilnærmingen til menneskelig utvikling, ga mange uttrykk for misnøye med de tradisjonelle økonomiske målemetodene og ønsket en bredere tilnærming, og foreslo konstruktivt nye fremgangsmåter.
Mahbub viste oppsiktsvekkende innsikt og demonstrerte at man kunne samle disse initiativene og utvikle en ny og åpen tankegang som skulle være både praktisk og inkluderende.
HDR-rapportene ga rom for et rikt utvalg av opplysninger og analyser som gjelder ulike
sider ved menneskers levekår.
Men problemet med å erstatte et enkelt tall som BNP med en mengde tabeller (og et stort
antall tilhørende analyser) er at sistnevnte ikke er på langt nær så brukervennlig som
et unyansert BNP. Derfor ble det utarbeidet en enkel indeks, indeksen for menneskelig utvikling (HDI), som kunne konkurrere med BNP. Det ble her lagt vekt på levetid,
grunnleggende utdanning og minsteinntekt. Ikke overraskende er HDI, som ble svært
populær i den offentlige debatten, noe «grovkornet» slik også BNP er det. Denne diagnosen er ikke ment som en krass karakteristikk. Jeg, som var så heldig at jeg fikk samarbeide med Mahbub om å utarbeide HDI, vil si at den unyanserte HDI-indeksen gjorde
det man forventet av den: Den skulle fungere som en enkel målemetode på samme måte
som BNP, men i motsetning til BNP skulle den ikke utelate alt som ikke hadde med inntekt og handel å gjøre. Men den store bredden i tilnærmingen til menneskelig utvikling
må ikke forveksles med de klare begrensningene HDI-indeksen har, selv om dette til tider
forekommer.
Verden har gått videre siden 1990. Det har skjedd stor fremgang (for eksempel i lese- og
skrivekyndighet), men tilnærmingen til menneskelig utvikling er konsentrert om å fokusere på det som gjenstår – det som krever mest oppmerksomhet i dagens verden – fra fattigdom og nød til skjevfordeling og usikkerhet. Det kommer stadig nye oversikter i den
jevne strømmen av HDR-rapporter, og det er utarbeidet nye indekser som kan supplere
HDI og berike arbeidet vårt.
innledning
v
De nye utfordringene vi står overfor, er også blitt større, for eksempel når det gjelder miljøvern, i hvilken grad vår velferd er bærekraftig, samt hvilke reelle muligheter vi har i samfunnet vi lever i. Tilnærmingen til menneskelig utvikling er fleksibel nok til å ta menneskenes fremtidsutsikter her på kloden med i beregningen, herunder fremtidsutsiktene for
de egenskapene ved vår verden som vi setter pris på, uavhengig av om det gjelder vår egen
velferd (vi kan for eksempel være opptatt av at truede dyrearter skal overleve av årsaker
som går lengre enn vårt eget velvære). Det ville være en stor feil å prøve å overfylle et enkelt
tall som HDI med stadig flere faktorer, men tilnærmingen til menneskelig utvikling er
avansert nok til at den kan romme nye områder og faktorer for fremtidsutsiktene (blant
annet prognoser om fremtidige HDI-nivåer) uten at dette blir rotete forsøk på å fylle én
samlet indikator med stadig mer innhold.
Tjue år etter at den første HDR-rapporten kom ut, har vi mye å feire på resultatsiden.
Likevel må vi også være oppmerksomme på hvordan vi kan løse gamle motsetninger, og på
hvordan vi kan erkjenne og reagere på nye trusler som setter menneskets velferd og frihet
i fare. Dette vedvarende engasjementet er en del av Mahbub ul Haqs store visjon. Behovet
for et slikt engasjement er ikke blitt mindre med tiden.
vi
human development report 2010 Sammendrag
Oversikt
En nasjons egentlige rikdom:
Veivalg, resultater og utfordringer
«Innbyggerne er en nasjons egentlige rikdom.» Med disse ordene innledet
1990-utgaven av Human Development Report (HDR) en sterk argumentasjon for
en ny tilnærming til utvikling. Det kan i dag virke opplagt at målet med utvikling
må være å skape et miljø der folk kan leve lange og innholdsrike liv med god helse.
Men det har ikke alltid vært slik. Et sentralt mål for HDR-rapporten de siste 20
årene har nettopp vært å understreke at utvikling først og fremst dreier seg om
mennesker.
Årets rapport er en markering av de viktige
bidragene dette synet på menneskelig utvikling har gitt oss. Den er fremdeles like relevant
for å forstå en verden som er i stadig endring,
og for å forbedre velferden for innbyggerne.
Menneskelig utvikling er et begrep som stadig
fornyes: I en verden som stadig endrer seg, kan
man ikke bruke et konstant, statisk sett regler,
og man må derfor ta i bruk stadig nye analyseverktøy og begreper. Denne rapporten handler
derfor også om hvordan tilnærmingen til menneskelig utvikling kan tilpasses utfordringene i
det nye årtusenet.
I løpet av de siste 20 årene har vi opplevd
betydelige fremskritt på mange områder som
angår menneskelig utvikling. De fleste mennesker er i dag ved bedre helse, lever lengre, har
mer utdanning og har bedre tilgang til varer
og tjenester. Selv i land der den økonomiske
situasjonen er svært vanskelig, har innbyggernes helse og utdanning forbedret seg kraftig.
Og det har ikke bare vært fremgang innenfor
helse, utdanning og inntektsnivå, men innbyggerne har også fått større makt til å velge sine
ledere, påvirke offentlige beslutningsprosesser
og til å dele kunnskap.
Likevel er ikke alt like rosenrødt. I den
samme perioden har det oppstått større forskjeller, både innenfor og mellom land, og nye
produksjons- og forbruksmønstre viser seg
ofte å være lite bærekraftige. Fremgangen har
ikke vært lik overalt, og innbyggerne i noen
områder, som det sørlige Afrika og den tidligere Sovjetunionen, har opplevd perioder med
tilbakegang, særlig innenfor helse. Det oppstår sårbarhet på nye områder, og dette krever
nyskapende offentlig politikk for å håndtere
risikoområder og ulikheter, samtidig som markedskreftene må tøyles til alles fordel.
Det trengs nye verktøy for å løse disse problemene. I denne rapporten presenterer vi tre
nye målemetoder i HDRs indeksfamilie –
HDI justert for skjevfordeling, indeksen for
skjevfordeling mellom kjønnene og den flerdimensjonale fattigdomsindeksen (grunnleggende begreper som brukes i denne rapporten,
er definert i boks 1). Disse avanserte målemetodene omfatter nye fremskritt innenfor teori
og måling, og støtter den sentrale rollen skjevfordeling og fattigdom spiller i rammeverket
for menneskelig utvikling. Vi lanserer disse
forsøksseriene med det formål å stimulere til
en meningsfylt offentlig debatt som går lenger enn det tradisjonelle fokuset på forenklede
indikatorer.
Dagens utfordringer krever også en ny
politikk. Selv om det ikke finnes noe vidundermiddel for menneskelig utvikling, finnes
det klare politiske implikasjoner. For det første kan vi ikke gå ut fra at utviklingen i fremtiden vil ligne fremskrittene som nå er gjort:
Mulighetene i dag og i fremtiden er på mange
områder større. For det andre gjør ulike erfaringer og særlige omstendigheter det umulig
oversikt
1
boks
1
Grunnleggende begreper som brukes i rapporten
Grupper med svært høy, høy, middels og lav HDI. Klassifisering av
land ut fra deres posisjon i HDI-rangeringen. Et land blir plassert i gruppen med svært høy HDI hvis verdien er i øverste kvartil, i gruppen med
høy HDI hvis verdien ligger i 51–75-persentilene, i gruppen med middels HDI hvis verdien ligger i 26–50-persentilene, og i gruppen med lav
HDI hvis verdien er i nederste kvartil. I tidligere HDR-rapporter er det
brukt absolutte og ikke relative terskelverdier.
Utviklet land / utviklingsland. Klassifisering av land ut fra deres
posisjon i HDI-rangeringen (se nedenfor). Land i gruppen med svært
høy HDI omtales som utviklede land, mens land som ikke er i denne
gruppen, omtales som utviklingsland. Disse termene brukes kun for
enkelhets skyld, for å skille ut de landene som har nådd det høyeste
HDI-nivået.
Indeks for menneskelig utvikling (HDI – Human Development Index). En sammensatt metode for å måle resultatene i tre
grunnleggende dimensjoner for menneskelig utvikling – et langt liv
med god helse, tilgang til kunnskap og en anstendig levestandard. For
å gjøre det enklere å sammenholde tallene plasseres gjennomsnittsverdien av resultatene i disse tre dimensjonene på en skala fra 0 til 1,
der 0 er dårligst og 1 er best. Disse verdiene aggregeres ved hjelp av
geometriske gjennomsnitt (se boks 1.2 i kapittel 1).
HDI justert for skjevfordeling (IHDI – Inequality-adjusted
HDI). Et mål på den gjennomsnittlige menneskelige utviklingen
for folk i et samfunn når det er tatt hensyn til ev. skjevfordeling. Det
gjenspeiler HDI-verdien for en gjennomsnittsinnbygger i dette samfunnet,
som er lavere enn den aggregerte HDI-verdien hvis det forekommer
skjevfordeling av helse, utdanning og inntekt. Der det ikke forekommer
noen form for skjevfordeling, er HDI- og IHDI-verdiene like. Jo større avstand det er mellom de to verdiene, jo større er skjevfordelingen.
Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene (GII – Gender Inequality Index). En målemetode som fanger opp tapte resultater som skyldes skjevfordeling mellom menn og kvinner på områdene reproduktiv
helse, medbestemmelse og yrkesdeltakelse. Verdiene ligger mellom 0
(fullstendig likhet) til 1 (fullstendig ulikhet).
Flerdimensjonal fattigdomsindeks (MPI – Multidimensional Poverty Index). En metode for å måle alvorlig nød på områdene helse,
utdanning og levestandard som kombinerer antallet nødstilte med
graden av nød.
Hybrid HDI. HDI som er beregnet ved hjelp av den nye funksjonsformen som er beskrevet i den fullstendige rapporten, og de samme tre
dimensjonene, målt i forventet levealder, lese- og skrivekyndighet, skolegang og brutto nasjonalprodukt per innbygger. Bedre tilgang til data
innebærer at denne modellen er bedre egnet for analyse av langsiktige
trender.
Land med mest/minst forbedring. Landene som har lyktes mest eller minst med å forbedre HDI-verdien sin, målt ut fra avvik fra trenden.
Merk: Du finner mer informasjon om de nye indeksene i den fullstendige rapporten og i de tekniske notene 1–4.
å fastsette overordnede politiske strategier,
slik at man heller bør utarbeide mer generelle
prinsipper og retningslinjer. For det tredje må
omfattende nye utfordringer møtes, først og
fremst klimaendringene.
Det ligger mange utfordringer foran oss.
Noen gjelder politikk: Utviklingspolitikken
må ta utgangspunkt i lokale forhold og veloverveide overordnede prinsipper. En rekke
problemer går ut over forholdene i den enkelte
stat og krever demokratisk ansvarlige internasjonale institusjoner. Dette får også konsekvenser for forskningen. Det trengs en dypere
analyse av den overraskende svake koblingen
mellom økonomisk vekst og bedre resultater
innenfor helse og utdanning, og det bør vurderes grundig hvordan flerdimensjonale utviklingsmål påvirker utviklingsteoriene. Dette
er bare to eksempler.
2
human development report 2010 Sammendrag
Vi markerer 20 år med
menneskelig utvikling
For 20 år siden hadde verden nettopp vært
gjennom ti år med økende gjeldsproblemer,
omstilling og innstramninger, og en rekke
politiske endringer var underveis. I den første
HDR-rapporten ble det på en human og velformulert måte oppfordret til å bruke en ny
tilnærming til økonomi og utvikling, en som
satte mennesket i sentrum. Denne tilnærmingen var forankret i et nytt syn på utvikling
som var inspirert av den kreative og vidsynte
økonomen Mahbub ul Haq, hovedforfatteren
av de første HDR-rapportene, og det banebrytende arbeidet til Amartya Sen.
I denne 20. utgaven av HDR stadfester
vi at tilnærmingen til menneskelig utvikling
fortsatt er relevant. Vi viser hvordan denne
tilnærmingen har ligget i forkant – hvordan
begrepene, målemetodene og politikken ga oss
viktig innsikt i utviklingsmønstre, og hvordan
dette kan bidra til å stake ut en kurs for menneskefokusert utvikling.
Rapporten fra 1990 innledet med en klar
definisjon av menneskelig utvikling som en
prosess der man «utvider folks valgmuligheter», med vekt på mulighet for god helse, skolegang og en anstendig levestandard. Men det
ble også lagt vekt på at menneskelig utvikling
og velferd gikk mye lengre enn disse dimensjonene og omfattet et mye bredere sett av muligheter, blant annet politiske friheter, menneskerettigheter og, som økonomen Adam Smith
uttrykte det, «å kunne vise seg som den man
er uten å skamme seg». Rapporten ble entusiastisk mottatt av politikere, sivilsamfunn,
forskere og media, og dette viser den store
gjenklangen denne nyskapende tilnærmingen vant i utviklingsmiljøer og andre deler av
samfunnet.
En bekreftelse
Selv om man i den første HDR-rapporten
var svært nøye med å legge frem et nyansert
syn på menneskelig utvikling, var det over
tid den kortfattede beskrivelsen av «å utvide
folks valgmuligheter» som vant frem. Denne
beskrivelsen er grunnleggende – men ikke tilstrekkelig. Menneskelig utvikling handler om
å opprettholde positive resultater over tid og
motarbeide prosesser som gjør folk fattigere
eller støtter opp om undertrykking og strukturell urett. Sammensatte prinsipper som rettferdighet, bærekraft og respekt for menneskerettighetene, står derfor sentralt.
I tradisjonen for menneskelig utvikling
ligger det at tilnærmingen skal være dynamisk, ikke stillestående. Vi foreslår å bekrefte
tilnærmingen i samsvar med praksisen i felten
og akademisk litteratur om menneskelig utvikling og menneskets ressurser:
Menneskelig utvikling handler om å
utvide innbyggernes frihet til å leve
lange og kreative liv med god helse, til
å forfølge andre mål de finner grunn
til å verdsette, og til å delta aktivt i å
forme utviklingen på en rettferdig og
bærekraftig måte på denne kloden vi
alle deler. Menneskene både nyter godt
av og er drivkraften bak menneskelig
utvikling, som enkeltmennesker og i
grupper.
Denne bekreftelsen understreker selve kjernen i menneskelig utvikling – temaene bærekraft, rettferdighet og medbestemmelse og
fleksibiliteten som følger av dette. Fordi fremskrittene kan være skjøre og raskt kan snus til
tilbakegang, og siden fremtidige generasjoner
må behandles rettferdig, må det gjøres en særlig
innsats for å sikre at den menneskelige utviklingen vedvarer – at den er bærekraftig. Menneskelig utvikling handler også om å bekjempe
strukturelle skjevheter – den må være rettferdig. I tillegg dreier det seg om å sette innbyggerne i stand til å foreta individuelle valg og
delta i, forme og dra nytte av prosesser i husholdningen, i lokalsamfunnet og på nasjonalt
plan – at de får reell medbestemmelse.
I menneskelig utvikling insisteres det på
drøftinger og diskusjoner, og på å la formålet
med utvikling være gjenstand for debatt. Det
er mennesker, individuelt og i grupper, som
former disse prosessene. Rammeverket for den
menneskelige utviklingen gjelder for alle land,
rike som fattige, og for alle mennesker. Det er
åpent, solid og levende nok til å være toneangivende for det nye århundret.
Et viktig bidrag fra
denne rapporten er den
systematiske
evalueringen av
utviklingslinjer i
nøkkelkomponentene i
menneskelig utvikling
de siste 40 årene. Vi kan
observere betydelige
fremskritt, men ikke alle
sider er like rosenrøde.
Velferdens utvikling:
en ujevn stigning
Et viktig bidrag fra denne rapporten er den
systematiske evalueringen av utviklingslinjer i
nøkkelkomponentene i menneskelig utvikling
de siste 40 årene. En slik retrospektiv evaluering er et viktig mål for 20-årsjubileet, og det
er den mest omfattende analysen i HDR til
dags dato og gir oss viktig ny kunnskap.
På noen grunnleggende områder er verden
et mye bedre sted å være i dag enn i 1990 – eller
i 1970. De siste 20 årene har mange mennesker verden over opplevd drastiske forbedringer
i viktige deler av livene sine. Alt i alt er de friskere, bedre utdannet og rikere og har mer makt
til å utnevne og ansvarliggjøre lederne sine enn
tidligere. Se for eksempel bare på økningene
oversikt
3
FIGURE
1
Overall progress, significant variability: worldwide
trends in the Human Development Index, 1970–2010
Ru Om Sa
ssi an ud
iA
a
rab
ia
Jap
an
HDI
1.0
Gu
I
C
ate ndon hina
ma esi
la a
0.8
Za
m
bia
Ne
p
al
0.6
bw
e
DR
Co
n
go
0.4
Zim
ba
0.2
20
10
20
05
20
00
19
95
19
90
19
85
19
80
19
75
19
70
0
Note: Results are for a sample of 135 countries based on the hybrid HDI described in box 1. The top movers are Oman,
China, Nepal, Indonesia and Saudi Arabia; the bottom movers are DR Congo, Zambia and Zimbabwe.
Source: HDRO calculations using data from the HDRO database.
4
human development report 2010 Sammendrag
vår sammenfattede målemetode for utvikling,
indeksen for menneskelig utvikling (HDI),
som samler opplysninger om forventet levealder, skolegang og inntekt i en enkelt indikator
(figur 1). HDI-gjennomsnittet i verden har
økt med 18 prosent siden 1990 (og 41 prosent
siden 1970), og dette gjenspeiler store samlede
fremskritt innenfor forventet levealder, leseog skrivedyktighet og inntekt. Men det har
også vært store variasjoner i hvordan dette har
skjedd, og opp- og nedturer, noe vi skal komme
nærmere inn på nedenfor.
Nesten alle land har nytt godt av fremgangen. Av de 135 landene som er med i utvalget
for 1970–2010, og som omfatter 92 prosent
av verdens befolkning, er det bare tre – Den
demokratiske republikken Kongo, Zambia og
Zimbabwe – som har en lavere HDI i dag enn
i 1970 (figur 1).
Totalt sett tar fattige land igjen forspranget de rike landene har hatt i HDI. Denne
konvergensen viser et langt mer positivt bilde
enn perspektivet som er begrenset til utvikling
i inntektsfordelingen, der forskjellene fortsatt
er store. Men ikke alle land har opplevd rask
fremgang, og det er slående ulikheter. De som
opplever tregest fremgang, er land i Afrika sør
for Sahara som er rammet av HIV-epidemien,
og land i den tidligere Sovjetunionen som rammes av økt dødelighet blant voksne.
Landene som har forbedret HDI-verdien
sin mest, omfatter både velkjente «mirakelland» når det gjelder inntektsvekst, som Kina,
Indonesia og Sør-Korea, men også andre land
som Nepal, Oman og Tunisia der fremskrittet
innenfor HDI-dimensjonene som ikke gjelder
inntekt, har vært like oppsiktsvekkende (tabell
1). Det er verdt å merke seg at topp 10-listen
inneholder flere land som ikke vanligvis regnes
med blant de som presterer best. Og Etiopia
kommer på 11. plass, sammen med tre andre
land fra Afrika sør for Sahara blant de 25 beste
(Botswana, Benin og Burkina Faso).
Med et bredere perspektiv på menneskelig
utvikling får man dermed en helt annen vurdering av resultatene enn for eksempel Spenceutvalget for vekst og utvikling. Dette perspektivet viser oss at fremskritt innenfor helse og
utdanning kan gi gode resultater for den menneskelige utviklingen. Syv av landene på topp
2
TABLE
Fastest progress in human development comes in
different ways: top movers in HDI, nonincome HDI and
GDP, 1970–2010
1
Improvements in
Rank
HDI
Nonincome HDI
Income
1
Oman
Oman
China
2
China
Nepal
Botswana
3
Nepal
Saudi Arabia
South Korea
4
Indonesia
Libya
Hong Kong, China
5
Saudi Arabia
Algeria
Malaysia
6
Lao PDR
Tunisia
Indonesia
7
Tunisia
Iran
Malta
8
South Korea
Ethiopia
Viet Nam
9
Algeria
South Korea
Mauritius
10
Morocco
Indonesia
India
Note: Improvements in HDI and nonincome HDI are measured by the deviation from fit—how well a country does
relative to other countries starting from the same point (see full Report). Improvements in income are measured by
annual percentage growth in per capita GDP.
Source: HDRO calculations using data from the HDRO database.
Der har vært betydelig og utstrakt fremgang innenfor utdanning, og dette gjenspeiler
ikke bare at flere har mulighet til å gå på skole,
men også at gutter og jenter i større grad har
lik tilgang til utdanning. Dette er i stor grad
et resultat av et sterkere statlig engasjement,
som ofte kjennetegnes ved at man får barn inn
Diversity of paths: evolution of the Human Development Index from similar starting points in 1970
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
Om
0.8
10
05
20
00
20
95
20
90
19
85
19
80
19
75
19
70
19
19
DR
0
5
20
1
0
20
0
5
20
0
0
19
9
19
9
19
8
19
5
0.1
80
0.1
75
0.2
70
10
05
20
00
20
95
20
90
19
85
19
80
19
75
19
19
19
70
0.1
0.3
0.2
19
Zim
ba
0.2
19
bw
e
Co
ng
o
Za
mb
ia
0.5
HDI
an
HDI
0.8
Ne
pa
l
HDI
Ara Sau
bia di
FIGURE
10-listen er faktisk kommet med takket være
gode resultater innenfor helse og utdanning, i
noen tilfeller også med helt vanlige vekstrater.
Ikke alle land har gjort like raske fremskritt, og det er slående ulikheter. I løpet av de
siste 40 årene har en fjerdedel av utviklingslandene opplevd at HDI-verdien økte med
mindre enn 20 prosent, mens en annen fjerdedel har fått en økning på mer enn 65 prosent. Disse forskjellene skyldes delvis ulike
utgangspunkter – mindre utviklede land har
i gjennomsnitt en raskere fremgang innenfor
helse og utdanning enn mer utviklede land.
Men halve variasjonen i HDI-resultatene kan
ikke forklares med startverdien, og land med
lignende utgangspunkter har påfallende forskjellige utviklingslinjer. Dette tyder på at
nasjonale faktorer som politikk, institusjoner
og geografiske forhold er viktige (figur 2).
Det er gjort store fremskritt innenfor
helse, men utviklingen går nå saktere enn før.
Nedgangen i den samlede fremgangen skyldes
først og fremst dramatisk tilbakegang i 19 land.
I ni av dem – seks i Afrika sør for Sahara og
tre i den tidligere Sovjetunionen – ligger den
forventede levealderen nå under 1970-nivået.
Årsaken til denne nedgangen er HIV-epidemien og økt dødelighet blant voksne i land
under økonomisk omveltning.
Source: HDRO calculations using data from the HDRO database.
oversikt
5
0.000
–0.005
–0.005
–0.010
–0.010
–0
–0
Income growth
0.1
0
0.000
.05
0.005
0.1
0
0.005
0.0
5
0.010
0.0
0
Nonincome HDI change
0.010
.05
HDI change
0.0
5
Weak relationship between economic growth and changes in health
and education, 1970–2010
0.0
0
FIGURE
3
Income growth
Note: Based on the analysis of deviation from fit (see full Report); income is per capita GDP. Thicker regression line indicates that the relationship
is statistically significant.
Source: HDRO calculations using data from the HDRO database.
i skolesystemet, men ikke nødvendigvis at det
satses på utdanning av høy kvalitet.
Inntektsveksten varierer mye mer. Selv om
det totalt sett er gjort fremgang, sammenfaller
ikke dette med inntekt – i motsetning til helse
og utdanning – siden rike land i gjennomsnitt
har vokst raskere enn fattige de siste 40 årene.
Kløften mellom industrialiserte land og utviklingsland vedvarer: En liten gruppe av land er
blitt liggende på toppen av verdens inntektsskala, og det er bare en håndfull land som startet ut som fattige, som nå er blitt med i denne
høyinntektsgruppen.
Alt i alt ser vi store forbedringer, men endringene de siste tiårene har på ingen måte vært
udelt positive. Noen land har opplevd stor tilbakegang, særlig innenfor helse, noen ganger i
så stor grad at det på få år har utslettet tiår med
fremskritt. Den økonomiske veksten har vært
svært ujevn, både når det gjelder hvilke land
som får rask vekst, og i hvilke grupper som
nyter godt av veksten i det enkelte landet. Og
forskjellene i menneskelig utvikling i verden er
enorme, selv om de minker.
6
human development report 2010 Sammendrag
Forstå mønstre og drivkrefter
i menneskelig utvikling
Den globale fremgangen har falt sammen med
store ulikheter fra land til land. Dette tyder på
at globale krefter har gjort fremskrittet mer
tilgjengelig for land i alle utviklingsstadier,
men viser samtidig at landene benytter seg av
mulighetene på forskjellige måter.
Et av de mest overraskende resultatene
i forskningen om menneskelig utvikling de
siste årene, som bekreftes av denne rapporten, er at det ikke finnes noen entydig sammenheng mellom økonomisk vekst og forbedringer innenfor helse og utvikling (figur 3).
Vår forskning viser at denne sammenhengen
er særlig svak i gruppene med lave og middels
HDI-verdier. Dette kan spores til endringer
i hvordan mennesker blir sunnere og bedre
utdannet. Sammemhengen mellom disse nivåene i dag, i motsetning til den manglende korrelasjonen i endringer over tid, er et bilde som
viser historiske mønstre, siden landene som
ble rike, var de eneste som kunne betale for
kostbare fremskritt innenfor helse og utdanning. Men teknologiske forbedringer og endringer i samfunnsstrukturen gjør at selv fattigere land kan få stort utbytte av dette.
Den enestående utvekslingen av ideer landene imellom i nyere tid, innenfor alt fra helsebringende teknologi til politiske ideer og
produksjonsmetoder, har vært av avgjørende
betydning. Takket være en rekke nyskapninger har landene kunnet forbedre situasjonen
innenfor helse og utdanning med svært lave
kostnader, og dette forklarer hvorfor koblingen mellom inntektsdimensjonen og de andre
faktorene i den menneskelige utviklingen er
blitt svekket over tid.
Inntekt og vekst har fortsatt avgjørende
betydning; enhver annen konklusjon ville
innebære at man overser hvor viktig inntekt er
for å utvide folks frihet. Inntekt er avgjørende
for at folk skal få tilgang til mat, husly og klær,
og for at de skal få mye bredere valgmuligheter, som å arbeide med meningsfylte og i seg
selv givende aktiviteter, eller å tilbringe mer
tid med sine kjære. Generell inntektsvekst
kan tyde på at mulighetene til å få anstendig
arbeid øker, selv om dette ikke alltid er tilfellet, og økonomiske nedgangstider som fører
til tap av arbeidsplasser er dårlige nyheter for
mennesker verden over. Inntekt er også kilden til skatt og andre avgifter som det offentlige trenger for å levere tjenester og iverksette
omfordelingsprogrammer. Derfor er det fortsatt høyt prioritert politisk å øke inntekten på
bredt grunnlag.
Våre resultater bestrider heller ikke at
høyere inntekt er av stor betydning for at
fattige mennesker skal få bedre tilgang til
sosiale tjenester, en sammenheng som støttes
av omfattende mikroøkonomisk dokumentasjon. Den sterke sammenhengen mellom
sosioøkonomisk status og helse, gjenspeiler
ofte at rike mennesker har en relativ fordel ved
tilgang til helsetjenester. Likevel sår analysen
i denne rapporten tvil om allmenn inntektsvekst er nok til å fremme helse og utdanning
i land med lave og middels HDI-verdier. Og
dette er gode nyheter, i det minste i den grad
varig vekst ofte er uteblitt.
Våre resultater bekrefter også, med nye
data og analyser, to sentrale påstander i HDRrapporten helt fra starten av: at menneskelig
utvikling er noe annet enn økonomisk vekst,
og at man kan oppnå betydelige resultater selv
uten rask vekst. I tidlige HDR-rapporter ble
det pekt på at den indiske delstaten Kerala
og land som Costa Rica, Cuba og Sri Lanka
oppnådde mye høyere nivåer for menneskelig
utvikling enn andre land med samme inntekt.
Dette var mulig fordi veksten var koblet fra de
avgjørende prosessene for fremgang i de menneskelige utviklingsdimensjonene utenom
inntekt.
Våre resultater bekrefter
to sentrale påstander i
Betydningen av institusjoner
Det er stor variasjon i hva slags politikk og
hvilke reformer som er forenlige med fremgang, avhengig av institusjonelle sammenhenger og strukturelle og politiske begrensninger.
Forsøk på å kopiere institusjonelle og politiske
løsninger fra ett land til et annet, der situasjonen er helt annerledes, mislykkes ofte. Politikken må tilpasses den g jeldende institusjonelle
rammen hvis man skal få til endringer. Målet
med den økonomiske frigjøringen i India var
for eksempel å løsne på et restriktivt og svært
familiedominert næringsliv ved å redusere
reguleringer og å legge til rette for mer konkurranse. Kort sagt er institusjoner en nøkkelfaktor for menneskelig utvikling, men samhandlingen mellom institusjoner og konteksten
ellers må undersøkes nøye.
Et viktig aspekt ved dette, er måten forholdet mellom markeder og stater er organisert på. Ulike nasjoner har funnet forskjellige
løsninger for å balansere mellom behovet for
at markedet skal skape inntekt og dynamikk,
og behovet for å løse de problemene markedet
ikke håndterer. Markeder kan være nødvendige for å oppnå varig økonomisk dynamikk,
men de skaper ikke automatisk fremgang i de
andre dimensjonene innenfor menneskelig
utvikling. Utvikling som i for sterk grad fremmer rask økonomisk vekst, er sjelden bærekraftig. Med andre ord er det nødvendig å ha en
markedsøkonomi, men det alene er ikke nok.
Disse observasjonene minner oss om Karl
Polanyis briljante utlegning for over 60 år
siden av myten om det selvregulerende markedet – ideen om at markeder kunne eksistere i
et politisk og institusjonelt vakuum. Generelt
HDR-rapporten helt fra
starten av: at
menneskelig utvikling er
noe annet enn
økonomisk vekst, og at
man kan oppnå
betydelige resultater
selv uten rask vekst.
oversikt
7
FIGURE
sett er markeder dårlige til å sikre fellesgoder
som sikkerhet, stabilitet, helse og utdanning.
Bedrifter som produserer billige arbeidsintensive varer eller utnytter naturressurser, ønsker
seg ikke nødvendigvis flere faglærte arbeidere, og de er kanskje ikke spesielt opptatt av
arbeidstakernes helse hvis det er god tilgang
på arbeidskraft. Hvis ikke samfunnet og staten iverksetter utfyllende tiltak, kan markedet ødelegge for et bærekraftig miljø og skape
grunnlag for miljøødeleggelser, til og med for
katastrofer som jordskred på Java eller oljesøl i
Mexico-gulfen.
Regulering krever på sin side en velfungerende stat og politisk vilje, og velfungerende
stater er ofte mangelvare. Regjeringene i noen
utviklingsland har forsøkt å kopiere tiltakene i
en moderne utviklet stat uten å ha de nødvendige ressurser eller kompetansen som trengs.
Det gikk for eksempel galt for importsubstitusjonsordningene i mange latinamerikanske land da de forsøkte å utvikle en målrettet
næringspolitikk. I kontrast til dette så vi at i
de østasiatiske landene som har lykkes, var en
velfungerende, fokusert stat med på å drive
utviklingen og markedsveksten. Hva som er
relevant og mulig, avhenger av situasjonen i
det enkelte land. I tillegg til staten, har aktører
fra sivilsamfunnet vist at de kan tøyle overgrep
4
både fra markedets og fra statens side, selv
om regjeringer som ønsker å overvåke annerledes tenkende, kan legge begrensninger på
sivilsamfunnet.
Dynamikken kan bli svært kraftig når land
legger om til både inkluderende markedsinstitusjoner og inkluderende politiske institusjoner. Men dette er vanskelig, og forekommer sjelden. Oligarkisk kapitalisme er gjerne
ansvarlig for sin egen undergang, enten fordi
den kveler drivkreftene bak innovasjon – som i
de mislykkede importsubstitusjonsordningene
i Latin-Amerika og Karibia – eller fordi fremskritt på det materielle området styrker folks
håp og utfordrer den smale elitens grep om
makten, som i Brasil, Indonesia og Sør-Korea
siden 1990-tallet.
Gode ting kommer
ikke alltid samlet
Menneskelig utvikling handler ikke bare om
helse, utdanning og inntekt – det handler også
om at mennesker kan delta aktivt i å forme
utvikling, om rettferdighet og bærekraft, som
alle er iboende aspekter i friheten folk har til
å leve liv de har grunn til å verdsette. Det er
mindre enighet om hva fremskritt på disse
Correlation between the Human Development Index and broader dimensions of
human development: empowerment, inequality and sustainability, 2010
Measure of political freedom
Inequality in human development (% loss)
12
50
23%
42%
Adjusted net savings (% of GNI)
38%
11%
100
21%
31%
22%
25%
9
40
6
3
50
30
0
0
20
–3
–6
–50
10
HDI
HDI
1.0
0.8
0.6
0.4
–100
0.0
1.0
0.8
0.6
44%
0.4
7%
0.2
0
0.0
1.0
0.8
0.6
0.4
14%
0.2
21%
0.0
–12
0.2
–9
HDI
Note: Data are for 2010 or most recent year available. The lines show the means of the distributions. The percent values reflect the share of countries in each quadrant. See full Report for details on
measures of political freedom, environmental sustainability and inequality.
Source: HDRO calculations using data from World Development Indicators 2010, Washington, D.C.: World Bank and M. Marshall and K. Jaggers, 2010, “Polity IV Project, Political Regime Characteristics
and Transitions, 1800–2008,” Integrated Network for Societal Conflict Research Program, College Park, Md.: Center for International Development and Conflict Management, University of Maryland.
8
human development report 2010 Sammendrag
FIGURE
områdene innebærer, og måleverktøy er også
mangelvare. Men selv om de ikke kan tallfestes, er ikke det en grunn til å forsømme eller
ignorere dem.
Selv når land opplever fremgang på HDIrangeringen, betyr ikke det nødvendigvis at de
utmerker seg bredere sett. Det er fullt mulig å
ha en høy HDI-verdi og være lite bærekraftig,
udemokratisk og urettferdig, akkurat som det
går an å ha en lav HDI-verdi og være relativt
bærekraftig, demokratisk og rettferdig. Disse
mønstrene utfordrer vår tenkemåte rundt
menneskelig utvikling, målemetoder og politikk som kan forbedre resultater og prosesser
over tid.
Det finnes ingen enkel kobling mellom
HDI og andre dimensjoner i den menneskelige utviklingen som for eksempel medbestemmelse og bærekraft (figur 4). Ett unntak
er skjevfordeling, som er negativt relatert til
HDI-verdien, men selv denne relasjonen viser
stor variasjon. Den manglende koblingen kommer klart frem gjennom de mange landene
som har høye HDI-verdier, men gjør det dårlig på de andre variablene: Rundt en fjerdedel
av landene har høy HDI, men lav bærekraft. Vi
5
ser et lignende, men mindre markert bilde for
politisk frihet.
Utviklingstrender som bidrar til medbestemmelse, omfatter den enorme fremgangen
innenfor lese- og skrivekyndighet og utdanning i mange deler av verden som har styrket
folks evne til å foreta opplyste valg, og holder
regjeringer ansvarlige for sine vedtak. Medbestemmelse har fått større omfang og nye
uttrykksformer gjennom både teknologi og
institusjoner. Det er særlig den økte utbredelsen av mobiltelefoni og satellittfjernsyn,
sammen med økt tilgang til Internett, som i
stor grad har gjort informasjonen mer tilgjengelig og utvidet mulighetene til å si sin mening.
Andelen formaliserte demokratier har
økt fra under en tredjedel av landene i 1970
til halvparten midt på 1990-tallet og videre
til tre femtedeler i 2008. Det har oppstått
mange hybride former for politiske organisasjoner. Det har variert hvor reelle endringene
har vært, og hvor godt politikken har fungert,
og mange formelle demokratier er ufullkomne
og sårbare, men politikerne er bedre informert
om borgernes synspunkter og bekymringer når
politikken skal utformes. Lokale demokratiske
Loss in the Human Development Index and its components due to
inequality, by region
Arab Sta
tes
19%
Ea
and the st Asia
Pacific
39%
43%
33%
57%
Euro
Central pe and
Asia
Latin A
merica
and
Caribbe the
an
South A
27%
34%
24%
15%
22%
54%
24%
28%
18%
sia
50%
Sub-Sa
h
Africa aran
Deve
countrieloped
s
0
67%
17%
15%
5
10
32%
15
20
34%
25
45%
30
Loss du
e
to ineq
uality (% 35
)
Living standards
Education
Health
Note: Numbers inside bars are the percentage share of total losses due to inequality attributable to each HDI component.
Source: HDRO calculations using data from the HDRO database.
oversikt
9
prosesser står sterkere. Politiske kamper har
ført til omfattende endringer i mange land og
styrket representasjonen av tradisjonelt marginaliserte grupper, herunder kvinner, fattige,
urfolksgrupper, flyktninger og homofile.
Men gjennomsnittstall kan være villedende. Siden 1980-tallet har inntektsforskjellene økt i mange flere land enn de er blitt redusert. For hvert land der forskjellene har jevnet
seg ut de siste 30 årene, er de blitt forsterket i
mer enn to land, og spesielt i stater i det tidligere Sovjetunionen. De fleste land i Øst-Asia
og Stillehavsområdet har også større inntektsforskjeller i dag enn for noen få tiår siden.
Latin-Amerika og Karibia er et viktig unntak som nylig har kommet til. Dette var lenge
regionen med de største forskjellene innenfor
inntekt og formue, men store forbedringer den
siste tiden har ført til mer fremskrittsvennlig
offentlig forbruk og målrettet sosialpolitikk.
De siste årene er det også blitt tydelig hvor
sårbar en del av fremgangen er. Dette illustreres kanskje best av den største finanskrisen på
mange tiår, der 34 millioner mennesker mistet
jobben og 64 millioner flere mennesker lever
under fattigdomsgrensen på USD 1,25 om
dagen. Det er fortsatt fare for en ny nedgang
(såkalt «double dip»), og det kan ta år før økonomien er fullt ut på fote igjen.
Men den kanskje største utfordringen med
å opprettholde fremdriften innenfor menneskelig utvikling er at produksjons- og forbruksmønstrene våre er lite bærekraftige. Hvis den
menneskelige utviklingen virkelig skal bli
bærekraftig, må det nære båndet mellom økonomisk vekst og utslipp av drivhusgasser brytes. Noen industrialiserte land har begynt å
bøte på de verste konsekvensene gjennom resirkulering og investeringer i kollektivtransport
og infrastruktur. Men de fleste utviklingsland
holdes tilbake av høye investeringskostnader
og liten tilgang på ren energi.
Nye målemetoder i en
verden i endring
Det har alltid vært en grunnpilar i vår tilnærming til menneskelig utvikling å flytte grensene for hva som kan måles. Men det har ikke
10
human development report 2010 Sammendrag
vært målinger for målingenes skyld. Gjennom HDI har vi fremmet nyskapende tenking
rundt fremskritt gjennom den enkle, men likevel slagkraftige ideen om at utvikling handler
om mye mer enn inntekt. I årenes løp er det
blitt lansert nye målinger i HDR-rapportene
som brukes til å evaluere fremdriften i fattigdomsbekjempelse og styrking av kvinners stilling. Men mangelen på pålitelige data har vært
en betydelig hindring..
I år innfører vi tre nye indekser som fanger
opp viktige aspekter ved fordelingen av velferd
– skjevfordeling, likestilling og fattigdom. De
er et resultat av avanserte metoder og bedre tilgang til data. Vi presenterer også en forbedret
versjon av HDI, med de samme tre dimensjonene, men som tar for seg relevant kritikk og
bruker indikatorer som er mer relevante for å
evaluere videre fremgang.
Indeksen for menneskelig utvikling justeres
for skjevfordeling. Det var et mål allerede i
1990-rapporten at skjevfordeling skulle fanges opp i hver av HDI-dimensjonene. I denne
rapporten lanseres HDI justert for skjevfordeling (IHDI), som er et mål på nivået for den
menneskelige utviklingen for innbyggerne i et
samfunn der det tas hensyn til skjevfordeling.
Ved fullstendig rettferdig fordeling er HDIog IHDI-verdiene like. Når det er skjevheter i
fordelingen av helse, utdanning og inntekt, er
HDI-verdien til en gjennomsnittsperson i et
samfunn lavere enn den samlede HDI-verdien.
Jo lavere IHDI-verdien er (og jo større forskjellen er mellom denne verdien og HDI-verdien), jo større er skjevfordelingen. Vi bruker
denne målemetoden på 139 land. Her er noen
resultater:
• Den gjennomsnittlige nedgangen i HDIverdien på grunn av skjevfordeling er på
cirka 22 prosent. Det betyr at hvis man
justerer for skjevfordeling, vil den globale
HDI-verdien på 0,62 i 2010 gå ned til 0,49.
Det innebærer også en nedgang fra gruppen
med høy HDI-verdi til gruppen med middels HDI-verdi. Nedgangen varierer fra 6
prosent (Tsjekkia) til 45 prosent (Mosambik). Fire femtedeler av landene går ned mer
enn 10 prosent, og nesten to femtedeler av
landene går ned mer enn 25 prosent.
• Land med mindre menneskelig utvikling
har generelt sett mer skjevfordeling i flere
dimensjoner, og dermed større nedgang
i den menneskelige utviklingen. Innbyggerne i Namibia mistet 44 prosent, i Den
sentralafrikanske republikk 42 % og i
Haiti 41 % på grunn av flerdimensjonal
skjevfordeling.
• Innbyggerne i Afrika sør for Sahara opplevde den største nedgangen i HDI på
grunn av betydelig skjevfordeling i alle tre
dimensjoner. I andre regioner kan nedgangen i større grad tillegges skjevfordeling i én
enkelt dimensjon, som for helse i Sør-Asia
(figur 5).
En ny målemetode for skjevfordeling mellom
kjønnene. Diskriminering som rammer kvinner og jenter, er en betydelig kilde til skjevfordeling. Altfor ofte diskrimineres jenter og
kvinner innenfor helse og utdanning og på
arbeidsmarkedet, noe som påvirker mulighetene deres negativt. Vi innfører en ny målemetode for denne skjevfordelingen som bygger på
det samme rammeverket som HDI og IHDI,
for å få frem forskjellene i fordelingen av goder
mellom kvinner og menn. Indeksen for skjevfordeling mellom kjønnene viser følgende:
• Skjevfordelingen mellom kjønnene varierer
enormt fra et land til et annet – nedgangen i resultatene på grunn av skjevfordeling
mellom kjønnene (som ikke kan sammenlignes direkte med total nedgang på grunn
av skjevfordeling fordi det brukes andre
variabler) ligger mellom 17 og 85 prosent.
Nederland ligger på toppen av listen over
likestilte land, fulgt av Danmark, Sverige
og Sveits.
• Land med skjevfordeling av menneskelig
utvikling har også høy grad av skjevfordeling mellom kvinner og menn, og land med
høy grad av skjevfordeling mellom kjønnene har også skjevfordeling av menneskelig utvikling. Blant landene som gjør det
svært dårlig på begge målingene, finner vi
Den sentralafrikanske republikk, Haiti og
Mosambik.
flerdimensjonal, men dette utelates gjerne
når de store tallene trekkes frem. I årets rapport introduseres den flerdimensjonale fattigdomindeksen (MPI), som utfyller de pengebaserte målemetodene ved at den omfatter flere
former for fattigdom og områder der de overlapper. Indeksen identifiserer fattigdom innenfor de samme tre dimensjonene som HDI og
viser hvor mange som er fattige (som rammes
av et gitt antall former for fattigdom), og hvor
mange områder en fattig husholdning vanligvis opplever ressursmangel på. Den kan brytes
ned etter region, etnisitet og andre grupperinger i tillegg til etter dimensjon, slik at den er et
egnet verktøy for politikere. Her er noen funn:
• Omlag 1,75 milliarder mennesker i de 104
landene som dekkes av MPI-indeksen – en
tredjedel av deres samlede folketall – lever
i flerdimensjonal fattigdom, det vil si at
minst en tredjedel av indikatorene viser
akutt mangel innenfor helse, utdanning
eller levestandard. Dette tallet er høyere
enn de antatte 1,44 milliarder menneskene
i disse landene som lever av 1,25 dollar om
dagen eller mindre (selv om det er lavere
enn tallet på mennesker som lever av 2 dollar eller mindre). Fattigdomsmønstrene er
også annerledes enn mønstrene for inntektsfattigdom på viktige måter: I mange
land, blant annet i Etiopia og Guatemala,
er tallet på flerdimensjonalt fattige høyere.
Men i rundt en fjerdedel av landene der
begge estimatene er tilgjengelige, herunder
Kina, Tanzania og Usbekistan, er det en
høyere andel av inntektsfattigdom.
• Afrika sør for Sahara har den høyeste forekomsten av flerdimensjonal fattigdom.
Nivået varierer fra bare 3 prosent i SørAfrika til hele 93 prosent i Niger. Den gjennomsnittlige andelen av fattigdom varierer
fra ca. 45 prosent (i Gabon, Lesotho og
Swaziland) til 69 prosent (i Niger). Likevel bor halvparten av verdens flerdimensjonalt fattige i Sør-Asia (51 prosent, eller
844 millioner mennesker), og mer enn en
fjerdedel bor i Afrika (28 prosent, eller 458
millioner).
En flerdimensjonal målemetode for fattigdom.
Akkurat som utvikling er også fattigdommen
oversikt
11
Å sette mennesket i
sentrum for utvikling
innebærer at
fremskrittet må være
rettferdig og
inkluderende, der
mennesker deltar aktivt
i endringene og sikrer at
dagens fremgang ikke
Disse nye målemetodene gir mange andre nye
resultater – og ny innsikt – som kan tjene som
rettesnor for drøfting og utforming av utviklingspolitikk. Stor nedgang i HDI på grunn
av skjevfordeling tyder på at samfunnet har
mye å tjene på å konsentrere innsatsen om
reformer for å jevne ut forskjellene. Hvis en
høy MPI-verdi faller sammen med lav inntektsfattigdom, tyder dette på at man kan tjene
mye på å forbedre de grunnleggende offentlige
tjenestene. Målemetodene åpner for nye spennende muligheter for forskning der vi kan
finne løsninger på kritiske områder. Hvilke
land lykkes best med å jevne ut forskjellene i
menneskelig utvikling? Er fremskritt innenfor
likestilling en årsak eller en følge av bredere
utviklingstrender? Fører redusert inntektsfattigdom til redusert flerdimensjonal fattigdom
eller omvendt?
oppnås på bekostning av
fremtidige generasjoner.
Å finne veien til fremtidig
menneskelig utvikling
Hvilken betydning får dette for den politiske
dagsorden, både nasjonalt og internasjonalt?
Historien er oppmuntrende, men inneholder
også advarsler. Fremskritt kan skapes selv uten
store ressurser – innbyggernes liv kan forbedres gjennom midler de fleste land allerede har
til rådighet. Men det er ingen garanti for å lykkes. Det er ulike veier til menneskelig utvikling, og de avhenger av et lands historiske, politiske og institusjonelle forhold.
Utviklingsdebatten har ofte søkt å finne
ensartede politiske løsninger som kan brukes
i de aller fleste land. Svakhetene ved et slikt
intellektuelt prosjekt er nå tydelige og allment
akseptert. De understreker behovet for å anerkjenne særpreget til det enkelte land og lokalsamfunn ved siden av grunnleggende prinsipper som kan gjennomsyre utviklingsstrategier
og -politikk i ulike situasjoner. En global rapport som denne kan dra lærdom på et generelt
nivå og skyve forskningen og den politiske
dagsorden over på utfyllende områder.
Hvis universalløsninger er en misforståelse
i seg selv, hvordan veileder vi da politikerne?
Det utarbeides og gjennomføres politikk hver
dag over hele verden, og politikerne søker råd
12
human development report 2010 Sammendrag
fra utviklingsinstitusjoner og forskere. Her er
noen grunnleggende ideer:
• Tenk på prinsippene først. Det er ikke den
beste tilnærmingen å spørre om en bestemt
politisk løsning er generelt bra for menneskelig utvikling, siden mange politiske
løsninger fungerer bra i noen situasjoner,
men ikke i andre. Vi må heller spørre om
hvilke prinsipper vi kan legge til grunn for
å vurdere alternative løsninger. Dette kan
være å sette rettferdighet og fattigdom i
sentrum for politikken og å utforme institusjoner som kan håndtere konflikter og
løse tvister. Hvordan dette konkret settes
ut i livet, varierer fra land til land. Det er
avgjørende at erfaringer og institusjonelle,
strukturelle og politiske begrensninger blir
nøye vurdert.
• Ta konteksten på alvor. Statens yteevne og
politiske begrensninger er eksempler på
hvorfor og hvordan konteksten er viktig.
Prosjekter slår ofte feil fordi det antas at
det allerede finnes en velfungerende stat
og et etablert regelverk, eller at dette enkelt
kan overføres eller opprettes. På samme
måte er det på eget ansvar at nasjonal politikk overser den større økonomiske konteksten. Når politikken utformes, må den
være forankret i en forståelse av disse institusjonelle realitetene, ellers blir den sannsynligvis irrelevant.
• Legg om internasjonal politikk. Mange
utfordringer, som internasjonal migrasjon,
effektiv og rettferdig handel og investeringsvirksomhet, og internasjonale trusler
som klimaendringer, ligger langt utenfor
det enkelte lands innflytelsesområde. Et
globalt styringssystem som fremmer demokratisk ansvarliggjøring, åpenhet og inkludering av de minst utviklede landene, og
som søker et stabilt og bærekraftig globalt
økonomisk klima, bør i stor grad ha ansvar
for slike utfordringer.
Innflytelsen HDR-rapporten har hatt,
viser at politisk tenking kan påvirkes og stimuleres av en grundigere utforskning av
nøkkeldimensjoner i menneskelig utvikling.
Et viktig element i denne tradisjonen er at forskning og analyse opptar stor plass på dagsordenen. Denne rapporten viser hvordan vi kan
ta disse sakene videre gjennom bedre data og
trendanalyser. Men mye gjenstår fortsatt. Tre
oppgaver er prioritert: Data og analyser må
forbedres for å danne grunnlag for debatt, det
må finnes et alternativ til konvensjonelle tilnærminger til utviklingsstudier, og vi må få en
bedre forståelse av skjevfordeling, medbestemmelse, sårbarhet og bærekraft.
Det må tenkes helt annerledes rundt vekstøkonomi og forholdet mellom den og utvikling. Nesten all teoretisk og empirisk basert
litteratur om emnet, setter likhetstegn mellom
økonomisk vekst og utvikling. Modellene bygger typisk på en forutsetning om at folk bare
bryr seg om forbruk, og den empiriske bruken
fokuserer nesten utelukkende på virkningen av
politikk og institusjoner på økonomisk vekst.
Den sentrale påstanden i vår tilnærming til
menneskelig utvikling, derimot, er at velferd
handler om langt mer enn penger – det handler om mulighetene folk har til å gjennomføre
planene de har grunn til å velge og følge i livene sine. Vi etterlyser derfor en ny samfunnsøkonomisk linje som fokuserer på menneskelig
utvikling, og der målet er å fremme menneskelig velferd og vekst. I en slik kontekst ville
annen politikk bli evaluert og fulgt nøye opp
i den grad den fremmer menneskelig utvikling
på kort og lang sikt.
«Menneskelig fremgang,» skrev Martin
Luther King Jr., «kommer aldri trillende inn
på selvfølgelighetens hjul. Den kommer gjennom utrettelig innsats og iherdig arbeid ...
Uten slikt hardt arbeid blir tiden i seg selv en
alliert for kreftene bak sosial stillstand.» Ideen
om menneskelig utvikling er et eksempel på
slik innsats, som gjennomføres av en gruppe
engasjerte intellektuelle og praktikere som
ønsker å endre måten vi tenker sosial fremgang
på.
Men hvis vi skal gjennomføre agendaen for
menneskelig utvikling fullt ut, må vi gå lenger enn som så. Å sette mennesket i sentrum
for utvikling er langt mer enn en intellektuell
øvelse. Det innebærer at fremskrittet må være
rettferdig og inkluderende, der mennesker
deltar aktivt i endringene og sikrer at dagens
fremgang ikke oppnås på bekostning av fremtidige generasjoner. Det er ikke bare mulig å
møte disse utfordringene – det er helt nødvendig. Og det haster mer enn noensinne.
* * *
oversikt
13
Human Development Index (HDI)
and related indicators
HDI rank
Life expectancy Mean years
at birth
of schooling
Expected years
of schooling
Gross national
income per
capita
Inequality-adjusted
HDI
Gender
Inequality Index
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 US$)
value
rank
value
rank
Multi­
dimensional
Poverty Index
2010
2010
2010
2010a
2010
2010
2010
2008
2008
2000–2008
0.938
0.937
0.907
0.902
0.895
0.891
0.890
0.888
0.885
0.885
0.884
0.877
0.874
0.872
0.872
0.871
0.869
0.867
0.866
0.863
0.862
0.855
0.854
0.852
0.851
0.849
0.846
0.841
0.828
0.824
0.818
0.815
0.815
0.812
0.810
0.805
0.805
0.803
0.801
0.795
0.795
0.788
81.0
81.9
80.6
79.6
80.3
79.6
80.3
81.0
81.3
80.2
83.2
79.8
82.2
81.6
81.2
80.1
82.1
80.3
78.7
81.3
82.5
79.7
81.4
79.9
80.4
79.8
80.7
76.9
78.8
80.8
75.1
77.7
80.0
73.7
80.0
73.9
77.4
76.0
76.0
79.1
76.0
77.7
12.6
12.0
12.5
12.4
11.6
10.3
11.2
11.5
11.6
12.2
11.5
11.6
10.3
10.4
11.9
10.3
10.4
10.6
10.3
10.4
10.0
10.5
9.7
10.1
9.8
9.5
8.8
12.3
9.0
10.4
11.6
9.2
9.9
12.0
9.9
11.7
7.5
7.3
9.4
8.0
10.0
9.3
17.3
20.5
19.7
15.7
17.9
14.8
16.7
16.0
15.6
15.6
15.1
16.8
15.5
16.1
15.6
17.1
18.2
15.9
16.9
16.4
13.8
16.5
16.3
13.3
15.0
15.9
14.4
15.2
16.7
11.5
14.9
11.5
14.4
15.8
13.8
15.3
14.0
12.7
14.3
15.5
15.2
13.4
58,810
38,692
25,438
47,094
33,078
81,011
40,658
38,668
36,936
35,308
34,692
29,518
39,849
34,341
27,831
33,872
22,917
34,873
36,404
29,661
45,090
27,580
29,619
51,109
37,056
35,087
48,893
22,678
25,857
38,056
21,658
58,006
21,004
17,168
21,962
17,472
49,915
79,426
26,664
22,105
17,803
21,673
0.876
0.864
..
0.799
0.813
..
0.818
0.812
0.824
0.814
..
0.731
0.813
0.792
0.763
0.806
0.811
0.794
0.810
0.779
..
0.768
0.752
0.775
0.787
0.766
..
0.790
0.771
..
0.764
..
..
0.733
0.716
0.736
..
..
..
0.700
0.709
..
1
2
..
12
6
..
4
8
3
5
..
27
7
14
23
11
9
13
10
17
..
20
24
18
16
21
..
15
19
..
22
..
..
26
28
25
..
..
..
30
29
..
0.234
0.296
0.320
0.400
0.344
..
0.174
0.289
0.212
0.240
0.273
0.310
0.228
0.260
0.332
0.248
0.279
0.236
0.209
0.280
..
0.317
0.251
0.318
0.300
0.355
0.255
0.330
0.293
..
0.352
0.464
0.395
0.409
0.284
0.382
..
0.671
0.512
0.310
0.325
0.448
5
18
25
37
29
..
1
16
7
3
12
20
4
11
28
8
13
6
2
14
..
23
9
24
19
32
10
27
17
..
31
35
45
39
15
..
34
94
55
26
21
42
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
0.000
..
..
0.000
0.002
..
0.026
..
0.003
..
..
..
..
..
..
0.784
0.783
0.783
74.4
72.1
78.8
11.1
10.9
9.7
11.6
16.0
14.5
25,201
14,824
13,561
0.671
0.693
0.634
35
31
43
..
0.359
0.505
..
53
33
..
..
..
HDI
value
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
43 Bahamas
44 Lithuania
45 Chile
14
human development report 2010 Sammendrag
Human Development Index (HDI) and related indicators
HDI rank
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
Life expectancy Mean years
at birth
of schooling
Expected years
of schooling
Gross national
income per
capita
Inequality-adjusted
HDI
Gender
Inequality Index
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 US$)
value
rank
value
rank
Multi­
dimensional
Poverty Index
2010
2010
2010
2010a
2010
2010
2010
2008
2008
2000–2008
0.775
0.771
0.769
0.769
0.767
0.767
0.765
0.755
0.755
0.752
0.750
0.744
0.743
0.736
0.735
0.732
0.725
0.723
0.719
0.719
0.714
0.713
0.710
0.710
0.702
0.701
0.701
0.699
0.698
0.696
0.695
0.695
0.694
0.689
0.688
0.683
0.681
0.679
0.677
0.677
75.7
77.9
73.0
74.6
73.2
76.7
76.7
74.5
76.0
73.3
76.7
74.7
73.7
69.9
74.4
69.6
79.1
73.7
76.9
67.2
65.4
70.8
75.5
68.6
71.9
74.5
72.1
72.9
72.0
74.2
74.2
75.4
76.9
73.4
72.3
74.3
73.1
72.2
72.9
72.1
9.3
6.1
10.4
10.6
10.6
9.0
8.4
7.3
9.4
7.8
8.7
9.5
9.9
9.2
9.5
9.3
8.3
9.6
10.4
8.8
10.3
10.2
8.7
11.3
7.2
8.2
7.2
7.2
12.1
6.2
10.8
7.6
9.2
7.4
9.6
6.5
8.6
6.5
7.2
10.4
15.5
12.5
15.4
14.4
14.8
13.8
15.7
16.5
13.5
13.5
13.4
12.5
13.7
11.4
13.5
14.6
11.7
13.8
11.3
14.1
15.1
13.0
13.0
14.6
14.0
12.3
13.0
13.8
12.6
14.2
11.9
13.3
12.4
13.3
11.7
14.5
13.1
11.8
12.8
13.7
14,603
55,719
12,944
12,491
12,844
16,389
13,808
17,068
13,347
24,726
13,971
13,927
11,139
24,233
10,449
12,926
10,870
8,424
7,976
15,258
10,234
8,747
8,222
6,535
11,764
9,487
13,344
10,607
4,902
11,846
5,495
7,931
5,693
8,589
7,207
7,979
5,956
13,359
8,320
4,038
0.562
..
0.684
0.693
0.675
0.650
0.642
..
0.541
..
0.593
..
0.659
0.621
0.656
0.664
0.576
0.501
0.627
0.636
0.617
0.614
0.565
0.652
..
0.584
..
0.509
0.579
0.549
0.619
0.554
0.495
0.492
0.574
0.511
0.550
0.518
..
..
55
..
33
32
34
40
41
..
60
..
49
..
37
45
38
36
52
73
44
42
47
48
54
39
..
50
..
70
51
58
46
56
76
79
53
69
57
65
..
..
0.534
0.451
0.316
..
0.478
0.345
0.508
0.504
0.634
0.760
0.576
0.493
0.399
0.473
..
..
0.501
0.614
0.545
0.442
0.575
0.553
..
0.463
0.674
..
0.466
0.631
0.597
0.561
0.570
0.645
0.600
0.658
0.638
0.515
0.616
0.621
0.594
..
60
43
22
..
30
49
54
52
81
128
68
50
36
48
..
..
51
74
61
41
67
62
..
44
98
80
..
71
64
66
86
73
90
84
56
76
77
70
..
..
0.011
..
0.001
0.006
..
0.007
0.006
..
..
..
0.015
..
..
0.020
0.003
0.000
..
0.085
0.004
0.005
0.002
0.021
0.003
0.008
..
0.008
..
0.039
0.003
..
0.008
0.009
0.024
0.041
..
0.010
0.010
0.039
..
..
0.669
0.669
0.663
0.663
0.659
0.658
0.654
0.648
0.646
0.643
0.640
0.638
0.633
0.623
0.622
0.620
0.617
69.2
65.3
72.8
73.5
72.0
74.4
69.3
61.3
69.4
66.3
72.3
72.3
55.5
68.9
67.3
70.5
68.2
11.0
9.9
6.9
7.5
7.7
8.2
6.6
7.5
7.2
9.2
7.8
8.7
8.9
9.7
8.3
6.5
10.0
13.0
13.0
11.9
11.4
12.1
12.0
13.5
12.7
12.0
13.7
12.0
11.5
12.4
12.0
13.5
11.0
11.5
4,315
7,052
8,273
7,258
6,498
4,886
8,001
12,747
7,093
4,357
4,585
4,002
13,204
3,149
3,619
5,889
3,085
..
0.493
0.499
0.511
0.477
0.546
0.516
0.512
0.489
0.398
0.482
0.518
..
0.539
0.527
0.449
0.521
..
78
74
68
83
59
66
67
80
91
81
64
..
61
62
86
63
..
..
0.646
0.405
0.653
0.599
0.586
0.678
..
0.672
0.643
0.623
0.663
0.429
0.523
0.714
..
..
..
38
87
89
72
69
99
..
96
85
78
91
40
57
108
..
..
..
0.048
0.056
..
0.021
0.006
0.161
0.044
0.175
0.064
0.067
..
0.008
0.065
0.026
0.008
HDI
value
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Appendix table
15
Human Development Index (HDI) and related indicators
HDI rank
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Life expectancy Mean years
at birth
of schooling
Expected years
of schooling
Gross national
income per
capita
Inequality-adjusted
HDI
Gender
Inequality Index
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 US$)
value
rank
value
rank
Multi­
dimensional
Poverty Index
2010
2010
2010
2010a
2010
2010
2010
2008
2008
2000–2008
0.614
0.611
0.606
0.604
0.602
0.600
0.598
0.597
0.589
0.580
0.572
0.567
0.565
0.560
0.538
0.534
0.519
0.502
0.498
0.497
0.494
0.494
0.490
0.489
0.488
69.0
67.9
62.1
72.6
72.3
71.5
68.4
52.0
74.6
67.3
74.9
71.8
73.8
70.8
51.0
71.9
64.4
62.1
47.0
65.9
67.0
62.2
67.2
53.9
66.1
8.8
8.5
7.4
6.5
4.7
5.7
9.3
8.2
4.9
9.8
5.5
4.4
5.7
4.1
5.4
3.5
4.4
2.8
7.1
4.6
4.5
5.8
4.9
5.9
4.2
11.7
12.2
11.8
11.4
12.4
12.7
12.6
13.4
10.5
11.4
10.4
10.5
10.8
10.6
8.1
11.2
10.3
11.2
10.3
9.2
9.1
9.8
6.8
9.3
10.2
3,266
3,302
6,323
3,750
5,408
3,957
2,291
9,812
4,760
2,020
2,995
4,628
2,567
4,694
22,218
3,306
3,337
5,303
5,132
2,321
2,172
1,868
2,678
3,258
1,918
0.375
0.497
0.338
0.419
0.508
0.494
0.508
0.411
0.467
0.469
0.478
0.407
0.426
0.372
..
..
0.365
0.334
0.320
0.374
..
0.351
0.336
0.334
..
92
75
98
88
72
77
71
89
85
84
82
90
87
94
..
..
95
101
104
93
..
96
99
100
..
..
0.667
0.615
0.680
0.533
0.680
0.560
0.635
0.687
0.568
0.530
0.693
0.674
0.713
..
..
0.748
..
0.668
0.650
..
0.672
0.721
0.744
..
..
92
75
101
59
100
63
82
103
65
58
104
97
107
..
..
122
..
93
88
95
..
112
121
..
..
0.055
0.187
0.160
..
0.095
0.019
0.014
0.021
0.068
0.075
0.139
0.211
0.127
..
..
0.296
..
0.183
0.267
..
0.263
0.275
0.270
0.236
0.470
0.469
0.467
0.460
0.451
0.439
0.435
0.435
0.433
0.431
0.428
0.428
0.428
0.427
0.423
0.422
0.411
0.404
0.403
0.402
0.398
0.397
0.395
0.390
0.385
0.385
0.379
0.349
0.340
0.328
0.317
0.315
0.309
55.6
66.9
57.1
51.7
62.7
63.9
62.3
61.2
57.3
61.6
67.5
63.3
66.2
45.9
48.4
54.1
56.2
61.7
48.1
56.1
56.9
58.4
47.3
56.6
51.1
54.6
58.9
44.6
58.9
56.1
48.2
47.7
49.2
7.0
4.8
7.1
5.9
4.0
2.5
3.5
5.2
3.7
4.3
3.2
5.3
2.8
5.8
5.0
4.7
3.5
4.9
4.4
3.8
5.1
3.3
6.5
2.8
3.3
4.3
2.9
3.3
1.6
1.5
2.9
3.5
1.4
9.6
8.1
9.7
9.8
9.2
8.6
9.2
10.2
8.1
5.2
8.8
9.6
10.7
10.3
8.9
10.4
7.5
6.8
4.4
4.7
5.3
6.3
7.2
8.6
10.6
8.9
4.4
8.0
8.6
8.3
7.2
6.3
8.0
1,628
1,587
1,385
2,197
1,596
2,387
1,499
953
2,118
2,227
1,201
844
1,176
2,021
2,156
1,224
1,816
949
4,941
2,471
1,344
1,625
1,359
1,358
1,190
911
2,051
1,419
953
992
809
758
1,171
0.320
0.331
0.349
0.304
..
0.289
0.282
0.308
0.281
..
0.292
0.287
0.240
0.282
0.246
0.286
0.262
0.239
0.242
0.252
0.285
0.254
0.270
0.238
0.243
0.261
..
..
0.209
0.216
0.193
0.183
0.191
103
102
97
106
..
108
112
105
114
..
107
109
124
113
121
110
117
125
123
120
111
119
115
126
122
118
..
..
128
127
130
133
131
0.738
0.734
0.729
0.763
..
0.853
0.759
..
0.738
0.784
0.716
0.731
..
0.685
..
0.715
0.727
0.739
..
..
..
0.765
0.752
0.742
0.638
0.758
0.708
0.797
..
..
0.756
0.768
0.799
117
116
114
129
..
138
127
..
118
133
115
..
110
102
..
109
113
119
..
..
..
130
124
120
126
83
106
134
..
..
125
132
135
0.302
0.291
0.140
0.299
0.088
0.283
0.412
0.413
0.352
..
0.350
0.284
0.408
0.220
0.368
..
0.384
0.306
0.452
0.139
0.367
0.320
0.325
0.324
0.443
0.384
..
..
0.505
0.582
0.489
0.512
0.564
HDI
value
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
16
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
human development report 2010 Summary
Human Development Index (HDI) and related indicators
Life expectancy Mean years
at birth
of schooling
Expected years
of schooling
Gross national
income per
capita
Inequality-adjusted
HDI
Gender
Inequality Index
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 US$)
value
rank
value
rank
Multi­
dimensional
Poverty Index
2010
2010
2010
2010a
2010
2010
2010
2008
2008
2000–2008
0.305
0.300
0.295
0.289
0.284
0.282
0.261
0.239
0.140
53.7
59.1
49.2
48.6
48.4
51.4
52.5
48.0
47.0
1.3
3.9
1.5
2.3
1.2
2.7
1.4
3.8
7.2
5.8
11.0
6.0
9.1
8.2
9.6
4.3
7.8
9.2
1,215
320
1,067
538
854
402
675
291
176
0.195
0.188
0.179
0.166
0.155
0.177
0.173
0.153
0.098
129
132
134
137
138
135
136
139
140
..
0.766
..
..
0.718
0.627
0.807
0.814
0.705
..
131
..
..
111
79
136
137
105
0.536
0.484
0.344
..
0.481
0.530
0.642
0.393
0.174
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
66.8
79.0
..
60.4
75.8
68.5
..
67.7
72.4
..
..
..
73.9
76.1
..
..
74.2
72.0
72.2
..
..
50.4
..
70.8
..
..
10.2
..
..
..
5.6
..
..
..
9.8
..
..
..
..
12.1
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
11.3
17.7
12.5
5.5
13.4
9.7
12.3
..
13.5
13.0
..
8.5
13.1
11.1
14.9
12.3
13.0
13.5
12.2
..
14.7
1.8
11.2
10.4
17,924
5,607
..
8,549
643
7,998
..
3,715
..
13,475
..
..
..
4,570
25,653
..
14,196
8,652
8,535
4,126
..
19,128
437
..
3,908
..
116
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
0.473
..
..
..
0.751
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
47
..
..
..
123
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
0.059
..
..
..
..
..
..
0.003
..
..
..
..
..
..
..
..
0.514
..
..
0.879
0.844
80.3
80.0
11.4
10.0
15.9
13.9
37,077
42,370
0.789
0.756
—
—
0.318
0.369
—
—
—
—
Arab States
East Asia and the Pacific
Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean
South Asia
Sub-Saharan Africa
0.588
0.643
0.702
0.704
0.516
0.389
69.1
72.6
69.5
74.0
65.1
52.7
5.7
7.2
9.2
7.9
4.6
4.5
10.8
11.5
13.6
13.7
10.0
9.0
7,861
6,403
11,462
10,642
3,417
2,050
0.426
0.505
0.607
0.527
0.361
0.261
—
—
—
—
—
—
0.699
0.467
0.498
0.609
0.739
0.735
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Very high human development
High human development
Medium human development
Low human development
0.878
0.717
0.592
0.393
80.3
72.6
69.3
56.0
11.3
8.3
6.3
4.1
15.9
13.8
11.0
8.2
37,225
12,286
5,134
1,490
0.789
0.575
0.449
0.267
—
—
—
—
0.319
0.571
0.591
0.748
—
—
—
—
—
—
—
—
Least developed countries
0.386
57.7
3.7
8.0
1,393
0.263
—
0.746
—
—
World
0.624
69.3
7.4
12.3
10,631
0.489
—
0.560
—
—
HDI rank
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
HDI
value
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Antigua and Barbuda
Bhutan
Cuba
Dominica
Eritrea
Grenada
Iraq
Kiribati
Korea, Democratic People’s Rep. of
Lebanon
Marshall Islands
Monaco
Nauru
Occupied Palestinian Territories
Oman
Palau
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Seychelles
Somalia
Tuvalu
Vanuatu
Developed
OECD
Non-OECD
Developing
Note
For complete notes and sources on the data in this table, see the Statistical annex of the full Report. Country classifications are based on HDI quartiles. A country is in the very high group if its HDI is in the top quartile, in the high group if its HDI is in percentiles 51–75, in the medium
group if its HDI is in percentiles 26–50 and in the low group if its HDI is in the bottom quartile. Previous Reports used absolute rather than relative thresholds. For convenience, to distinguish countries that have attained the highest HDI levels, countries are referred to as developed if
they are in the very high HDI category and as developing if they are not.
Appendix table
17
1
Human Development Index
and its components
Human Development
Index (HDI) valuea
HDI rank
Life expectancy
at birth
Mean years
of schooling
Expected years
of schooling
Gross national income GNI per capita rank
(GNI) per capita
minus HDI rank
Nonincome
HDI value
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 $)
2010
2010
2010
2010b
2010
2010
2010
0.938
0.937
0.907
0.902
0.895
0.891
0.890
0.888
0.885
0.885
0.884
0.877
0.874
0.872
0.872
0.871
0.869
0.867
0.866
0.863
0.862
0.855
0.854
0.852
0.851
0.849
0.846
0.841
0.828
0.824
0.818
0.815
0.815
0.812
0.810
0.805
0.805
0.803
0.801
0.795
0.795
0.788
81.0
81.9
80.6
79.6
80.3
79.6 c
80.3
81.0
81.3
80.2
83.2
79.8
82.2
81.6
81.2
80.1
82.1
80.3
78.7
81.3
82.5
79.7
81.4
79.9
80.4
79.8
80.7
76.9
78.8
80.8 c
75.1
77.7
80.0
73.7
80.0
73.9
77.4
76.0
76.0
79.1
76.0
77.7
12.6
12.0
12.5
12.4
11.6
10.3 d
11.2
11.5
11.6
12.2
11.5
11.6
10.3
10.4
11.9
10.3
10.4
10.6
10.3
10.4
10.0
10.5
9.7
10.1
9.8
9.5
8.8
12.3
9.0
10.4 i
11.6
9.2
9.9
12.0
9.9
11.7
7.5
7.3
9.4
8.0
10.0
9.3
17.3
20.5
19.7
15.7
17.9
14.8
16.7
16.0
15.6
15.6
15.1
16.8
15.5
16.1
15.6
17.1
18.2
15.9
16.9
16.4
13.8
16.5
16.3
13.3
15.0
15.9
14.4 h
15.2
16.7
11.5
14.9
11.5
14.4
15.8
13.8
15.3
14.0
12.7
14.3
15.5
15.2
13.4 n
58,810
38,692
25,438
47,094
33,078
81,011 e,f
40,658
38,668
36,936
35,308
34,692
29,518
39,849
34,341
27,831
33,872
22,917
34,873
36,404
29,661
45,090
27,580
29,619
51,109
37,056
35,087
48,893
22,678
25,857
38,056 j,k
21,658
58,006
21,004 l
17,168
21,962
17,472
49,915
79,426 m
26,664
22,105
17,803
21,673
2
11
30
5
20
–5
4
6
8
9
11
16
–1
9
14
8
20
3
–1
6
–11
8
4
–18
–9
–6
–19
10
3
–15
12
–28
11
13
6
10
–30
–36
–8
0
4
0
0.954
0.989
0.979
0.917
0.936
0.861
0.911
0.913
0.911
0.915
0.915
0.918
0.889
0.898
0.916
0.897
0.928
0.888
0.883
0.897
0.860
0.890
0.882
0.836
0.859
0.860
0.831
0.886
0.853
0.817
0.854
0.774
0.850
0.864
0.840
0.851
0.769
0.737
0.809
0.815
0.834
0.806
0.784
0.783
0.783
0.775
74.4
72.1
78.8
75.7
11.1 b,o
10.9
9.7
9.3
11.6
16.0
14.5
15.5
25,201 p
14,824
13,561
14,603
–9
7
11
6
0.788
0.832
0.840
0.821
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of g
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
43
44
45
46
18
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
human development report 2010 Summary
Human Development Index and its components
Human Development
Index (HDI) valuea
Life expectancy
at birth
Mean years
of schooling
Expected years
of schooling
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 $)
2010
2010
2010
2010b
2010
2010
2010
0.771
0.769
0.769
0.767
0.767
0.765
0.755
0.755
0.752
0.750
0.744
0.743
0.736
0.735
0.732
0.725
0.723
0.719
0.719
0.714
0.713
0.710
0.710
0.702
0.701
0.701
0.699
0.698
0.696
0.695
0.695
0.694
0.689
0.688
0.683
0.681
0.679
0.677
0.677
77.9
73.0
74.6
73.2
76.7
76.7
74.5
76.0
73.3
76.7
74.7
73.7
69.9
74.4
69.6
79.1
73.7
76.9
67.2
65.4
70.8
75.5
68.6
71.9
74.5
72.1
72.9
72.0
74.2
74.2
75.4
76.9
73.4
72.3
74.3
73.1
72.2
72.9
72.1
6.1
10.4
10.6 b,q
10.6
9.0
8.4
7.3
9.4
7.8
8.7
9.5
9.9
9.2
9.5
9.3 b,q
8.3
9.6
10.4
8.8
10.3
10.2 b,o
8.7 b,q
11.3
7.2
8.2
7.2
7.2
12.1 b,q
6.2
10.8
7.6
9.2
7.4
9.6
6.5
8.6
6.5
7.2
10.4
12.5
15.4
14.4 h
14.8
13.8
15.7
16.5
13.5
13.5
13.4
12.5
13.7
11.4
13.5
14.6
11.7
13.8
11.3
14.1
15.1
13.0
13.0
14.6
14.0
12.3
13.0
13.8
12.6
14.2
11.9
13.3
12.4
13.3
11.7
14.5
13.1
11.8
12.8
13.7
55,719
12,944
12,491
12,844
16,389
13,808
17,068
13,347
24,726
13,971
13,927
11,139
24,233
10,449
12,926
10,870
8,424
7,976
15,258
10,234
8,747
8,222
6,535
11,764
9,487
13,344
10,607
4,902
11,846
5,495
7,931
5,693
8,589
7,207
7,979
5,956
13,359
8,320
4,038
–42
13
16
13
–2
3
–5
4
–20
–3
–3
10
–23
11
1
7
14
19
–15
6
8
12
20
–3
3
–13
–3
26
–9
19
7
16
–3
6
1
10
–26
–6
23
0.714
0.822
0.825
0.820
0.798
0.810
0.775
0.796
0.742
0.785
0.775
0.795
0.719
0.788
0.763
0.768
0.788
0.787
0.729
0.756
0.769
0.771
0.794
0.725
0.742
0.712
0.728
0.805
0.716
0.787
0.749
0.782
0.732
0.748
0.729
0.755
0.679
0.716
0.792
0.669
0.669
0.663
0.663
0.659
0.658
0.654
0.648
0.646
0.643
0.640
0.638
0.633
0.623
0.622
0.620
0.617
0.614
0.611
69.2
65.3
72.8
73.5
72.0
74.4
69.3
61.3
69.4
66.3
72.3
72.3
55.5
68.9
67.3
70.5
68.2
69.0
67.9
11.0
9.9 b,o
6.9
7.5
7.7
8.2
6.6
7.5
7.2 b,q
9.2
7.8
8.7
8.9
9.7
8.3
6.5
10.0 b,q
8.8 b,o
8.5
13.0
13.0 h
11.9
11.4
12.1
12.0
13.5 n
12.7
12.0
13.7
12.0
11.5
12.4
12.0
13.5
11.0
11.5
11.7 r
12.2
4,315
7,052
8,273
7,258
6,498
4,886
8,001
12,747
7,093
4,357
4,585
4,002
13,204
3,149
3,619
5,889
3,085
3,266 s
3,302
21
1
–9
–4
0
10
–11
–29
–7
11
9
12
–38
19
12
–8
17
13
11
0.771
0.719
0.695
0.707
0.711
0.738
0.683
0.637
0.681
0.724
0.714
0.726
0.613
0.729
0.710
0.657
0.721
0.709
0.702
HDI rank
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
Gross national income GNI per capita rank
(GNI) per capita
minus HDI rank
Nonincome
HDI value
table
1
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
STATISTICAL ANNEX
19
Human Development Index and its components
Human Development
Index (HDI) valuea
table
1
HDI rank
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Life expectancy
at birth
Mean years
of schooling
Expected years
of schooling
Gross national income GNI per capita rank
(GNI) per capita
minus HDI rank
Nonincome
HDI value
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 $)
2010
2010
2010
2010b
2010
2010
2010
0.606
0.604
0.602
0.600
0.598
0.597
0.589
0.580
0.572
0.567
0.565
0.560
0.538
0.534
0.519
0.502
0.498
0.497
0.494
0.494
0.490
0.489
0.488
62.1
72.6
72.3
71.5
68.4
52.0
74.6
67.3
74.9
71.8
73.8
70.8
51.0
71.9
64.4
62.1
47.0
65.9
67.0
62.2
67.2
53.9
66.1
7.4
6.5
4.7
5.7
9.3
8.2
4.9
9.8
5.5
4.4
5.7
4.1
5.4 b,q
3.5 b,o
4.4
2.8 b,o
7.1
4.6
4.5 b,o
5.8
4.9
5.9
4.2 b,o
11.8
11.4
12.4
12.7
12.6
13.4
10.5 r
11.4
10.4
10.5
10.8
10.6
8.1
11.2
10.3
11.2
10.3
9.2
9.1
9.8
6.8
9.3
10.2
6,323
3,750
5,408
3,957
2,291
9,812
4,760
2,020
2,995
4,628
2,567
4,694
22,218
3,306
3,337
5,303
5,132
2,321
2,172
1,868
2,678
3,258
1,918
–14
5
–11
2
17
–37
–9
22
7
–10
7
–13
–78
–4
–6
–23
–23
3
6
12
–4
–9
8
0.629
0.676
0.636
0.663
0.726
0.581
0.627
0.709
0.646
0.594
0.652
0.583
0.454
0.573
0.549
0.485
0.482
0.548
0.550
0.566
0.523
0.503
0.553
0.470
0.469
0.467
0.460
0.451
0.439
0.435
0.435
0.433
0.431
0.428
0.428
0.428
0.427
0.423
0.422
0.411
0.404
0.403
0.402
0.398
0.397
0.395
0.390
0.385
0.385
0.379
0.349
0.340
0.328
0.317
0.315
0.309
0.305
0.300
55.6
66.9
57.1
51.7
62.7
63.9
62.3
61.2
57.3
61.6
67.5
63.3
66.2
45.9
48.4
54.1
56.2
61.7
48.1
56.1
56.9
58.4
47.3
56.6
51.1
54.6
58.9
44.6
58.9
56.1
48.2
47.7
49.2
53.7
59.1
7.0
4.8
7.1
5.9
4.0
2.5
3.5
5.2 b,o
3.7
4.3
3.2
5.3
2.8 b,o
5.8
5.0 b,q
4.7
3.5
4.9
4.4 b,o
3.8 b,q
5.1
3.3
6.5
2.8
3.3
4.3
2.9
3.3
1.6 b,t
1.5 b,o
2.9
3.5
1.4
1.3 b,q
3.9
9.6
8.1
9.7
9.8
9.2
8.6
9.2
10.2
8.1
5.2
8.8
9.6
10.7
10.3
8.9
10.4
7.5
6.8 n
4.4
4.7
5.3
6.3
7.2
8.6
10.6
8.9
4.4
8.0
8.6
8.3
7.2
6.3
8.0
5.8
11.0
1,628
1,587
1,385
2,197
1,596
2,387
1,499
953
2,118
2,227
1,201
844
1,176
2,021
2,156
1,224
1,816
949
4,941
2,471
1,344
1,625
1,359
1,358
1,190
911
2,051
1,419
953
992
809
758
1,171
1,215
320
10
12
14
–3
8
–9
8
22
–5
–10
12
22
12
–8
–12
5
–7
13
–47
–24
–1
–10
–5
–5
–1
6
–22
–12
0
–2
4
4
–7
–12
5
0.541
0.543
0.556
0.493
0.511
0.453
0.491
0.550
0.454
0.447
0.506
0.557
0.507
0.448
0.436
0.491
0.433
0.493
0.353
0.394
0.441
0.420
0.434
0.426
0.432
0.463
0.373
0.358
0.380
0.357
0.360
0.363
0.312
0.303
0.509
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
20
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
human development report 2010
Human Development Index and its components
Human Development
Index (HDI) valuea
Life expectancy
at birth
Mean years
of schooling
Expected years
of schooling
(years)
(years)
(years)
(PPP 2008 $)
2010
2010
2010
2010b
2010
2010
2010
0.295
0.289
0.284
0.282
0.261
0.239
0.140
49.2
48.6
48.4
51.4
52.5
48.0
47.0
1.5 b,o
2.3 b,q
1.2
2.7
1.4
3.8
7.2
6.0
9.1
8.2
9.6
4.3
7.8
9.2
1,067
538
854
402
675
291
176
–9
1
–5
0
–3
0
0
0.298
0.362
0.300
0.400
0.285
0.390
0.472
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
66.8
79.0
..
60.4
75.8
68.5
..
67.7
72.4
..
..
..
73.9
76.1
..
..
74.2
72.0
72.2
..
..
50.4
..
70.8
..
..
10.2
..
..
..
5.6
..
..
..
9.8 b,o
..
..
..
..
12.1 b,o
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
11.3
17.7
12.5
5.5
13.4
9.7
12.3
..
13.5
13.0
..
8.5
13.1
11.1
14.9
12.3
13.0
13.5
12.2
..
14.7
1.8 r
11.2
10.4
17,924
5,607
..
8,549
643
7,998
..
3,715
..
13,475
..
..
..
..
25,653
0.879
0.844
80.3
80.0
11.4
10.0
Arab States
East Asia and the Pacific
Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean
South Asia
Sub-Saharan Africa
0.588
0.643
0.702
0.704
0.516
0.389
69.1
72.6
69.5
74.0
65.1
52.7
Very high human development
High human development
Medium human development
Low human development
0.878
0.717
0.592
0.393
Least developed countries
World
HDI rank
163
164
165
166
167
168
169
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Gross national income GNI per capita rank
(GNI) per capita
minus HDI rank
Nonincome
HDI value
table
1
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Antigua and Barbuda
Bhutan
Cuba
Dominica
Eritrea
Grenada
Iraq
Kiribati
Korea, Democratic People’s Rep. of
Lebanon
Marshall Islands
Monaco
Nauru
Occupied Palestinian Territories
Oman
Palau
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Seychelles
Somalia
Tuvalu
Vanuatu
14,196
8,652
8,535
4,126
..
19,128
..
..
3,908
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
0.260
0.892
..
..
..
0.600
..
..
..
0.766
..
..
..
..
0.836
..
..
..
..
..
..
..
..
..
15.9
13.9
37,077
42,370
—
—
0.904
0.845
5.7
7.2
9.2
7.9
4.6
4.5
10.8
11.5
13.6
13.7
10.0
9.0
7,861
6,403
11,462
10,642
3,417
2,050
—
—
—
—
—
—
0.610
0.692
0.740
0.746
0.551
0.436
80.3
72.6
69.3
56.0
11.3
8.3
6.3
4.1
15.9
13.8
11.0
8.2
37,225
12,286
5,134
1,490
—
—
—
—
0.902
0.749
0.634
0.445
0.386
57.7
3.7
8.0
1,393
—
0.441
0.624
69.3
7.4
12.3
10,631
—
0.663
Developed
OECD
Non-OECD
Developing
STATISTICAL ANNEX
21
Human Development Index and its components
table
1
Notes
a See Technical note 1 for details on how the HDI is calculated.
b Refers to an earlier year than that specified.
c To calculate the HDI, unpublished estimates from UNDESA (2009d) were used. The
data are not published because the population is below 100,000.
d Assumes the same adult mean years of schooling as Switzerland.
e Based on the growth rate of GDP per capita in purchasing power parity (PPP)
US dollars for Switzerland from IMF (2010a).
f Based on data on GDP from the United Nations Statistics Division’s National
Accounts: Main Aggregates Database, data on population from UNDESA (2009d)
and the PPP exchange rate for Switzerland from World Bank (2010g).
g In keeping with common usage, the Republic of Korea is referred to as South Korea
in the body of this Report.
h Based on cross-country regression.
Sources
Column 1: Calculated based on data from UNDESA (2009d), Barro and Lee (2010),
UNESCO Institute for Statistics (2010a), World Bank (2010g) and IMF (2010a).
Column 2: UNDESA (2009d).
Column 3: Barro and Lee (2010).
Column 4: UNESCO Institute for Statistics (2010a).
Column 5: Based on data on GNI per capita and GDP per capita in PPP US dollars
(current and constant prices) from World Bank (2010g) and implied growth rates of GDP
per capita from IMF (2010a).
Column 6: Calculated based on GNI per capita rank and HDI rank.
Column 7: Calculated based on data in columns 2–4.
22
human development report 2010
i Assumes the same adult mean years of schooling as Spain.
j Based on the growth rate of GDP per capita in PPP US dollars for Spain from IMF
(2010a).
k Based on data on GDP from the United Nations Statistics Division’s National
Accounts: Main Aggregates Database, data on population from UNDESA (2009d)
and the PPP exchange rate for Spain from World Bank (2010g).
l 2007 prices.
m Based on the ratio of GNI in US dollars to GDP in US dollars from World Bank
(2010g).
n UNESCO Institute for Statistics (2009).
o Based on data on years of schooling of adults from household surveys in the World
Bank’s International Income Distribution Database.
p Based on implied PPP conversion factors from IMF (2010a), data on GDP per capita
in local currency unit and the ratio between GNI and GDP in US dollars from World
Bank (2010g).
q Based on data from United Nations Children’s Fund Multiple Indicator Cluster
Surveys.
r Refers to primary and secondary education only from UNESCO Institute for Statistics
(2010a).
s Based on the growth rate of GDP per capita in PPP US dollars for Fiji from IMF (2010a).
t Based on data from Measure DHS Demographic and Health Surveys.
ta b l e
2
Human Development Index
trends, 1980–2010
Human Development Index (HDI)
HDI rank
Average annual HDI growth rate
Value
Change
(%)
HDI rank
HDI improvement
ranka
1980
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2005–2010
2009–2010
1980–2010
1990–2010
2000–2010
1980–2010
0.788
0.791
0.786
0.810
0.720
..
0.779
0.789
0.773
..
0.768
0.616
0.800
0.711
0.748
0.745
0.747
0.743
0.770
0.680
0.693
0.707
0.703
0.719
0.727
0.737
..
..
..
..
..
0.627
0.683
..
0.662
0.689
..
..
0.615
0.625
..
..
0.838
0.819
0.813
0.857
0.768
..
0.822
0.845
0.804
0.782
0.814
0.725
0.824
0.766
0.788
0.782
0.792
0.797
0.797
0.729
0.774
0.753
0.764
0.784
0.777
0.770
..
..
..
..
..
0.693
0.735
..
0.723
0.692
0.773
..
0.694
0.694
0.683
..
0.869
0.887
0.846
0.873
0.799
..
0.853
0.857
0.843
0.820
0.837
0.776
0.836
0.807
0.809
0.810
0.815
0.840
0.821
0.789
0.797
0.761
0.795
0.812
0.801
0.824
..
0.774
0.743
..
0.738
0.732
0.754
0.700
0.766
0.723
0.787
..
0.738
0.745
0.710
..
0.906
0.914
0.865
0.893
0.855
..
0.868
0.867
0.889
..
0.855
0.815
0.859
0.834
0.842
0.825
0.849
0.863
0.842
0.828
0.800
0.784
0.825
0.845
0.826
0.823
..
0.801
0.780
..
0.764
0.756
0.783
0.762
0.768
0.767
0.792
0.764
0.765
0.774
0.753
..
0.932
0.925
0.896
0.895
0.886
0.875
0.877
0.880
0.883
0.878
0.873
0.851
0.870
0.856
0.861
0.863
0.881
0.858
0.860
0.848
0.842
0.839
0.838
0.856
0.841
0.845
0.826
0.838
0.813
0.803
0.796
0.794
0.806
0.805
0.793
0.798
0.801
0.799
0.793
0.775
0.775
0.775
0.937
0.935
0.904
0.899
0.894
0.889
0.888
0.886
0.884
0.883
0.881
0.872
0.872
0.869
0.871
0.869
0.869
0.865
0.864
0.861
0.857
0.853
0.851
0.850
0.849
0.847
0.841
0.841
0.826
0.822
0.815
0.812
0.813
0.809
0.809
0.803
0.804
0.798
0.798
0.791
0.791
0.787
0.938
0.937
0.907
0.902
0.895
0.891
0.890
0.888
0.885
0.885
0.884
0.877
0.874
0.872
0.872
0.871
0.869
0.867
0.866
0.863
0.862
0.855
0.854
0.852
0.851
0.849
0.846
0.841
0.828
0.824
0.818
0.815
0.815
0.812
0.810
0.805
0.805
0.803
0.801
0.795
0.795
0.788
0
0
0
0
0
5
3
0
–3
–1
1
8
0
5
0
–2
–10
–1
–3
1
2
3
4
–6
–1
–4
1
–2
0
2
5
5
–3
–3
4
–1
–5
–5
–1
3
3
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
–1
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
–1
0
0
1
–1
0
0
1
–1
0
0.58
0.57
0.48
0.36
0.72
..
0.44
0.39
0.45
..
0.47
1.18
0.30
0.68
0.51
0.52
0.50
0.51
0.39
0.79
0.73
0.63
0.65
0.57
0.52
0.47
..
..
..
..
..
0.87
0.59
..
0.67
0.52
..
..
0.88
0.80
..
..
0.56
0.67
0.55
0.25
0.76
..
0.40
0.25
0.48
0.62
0.41
0.95
0.30
0.65
0.51
0.54
0.46
0.42
0.41
0.84
0.53
0.64
0.56
0.42
0.45
0.49
..
..
..
..
..
0.81
0.51
..
0.57
0.76
0.20
..
0.72
0.68
0.76
..
0.34
0.25
0.47
0.10
0.45
..
0.25
0.24
–0.04
..
0.33
0.74
0.18
0.45
0.35
0.54
0.23
0.05
0.27
0.42
0.75
0.86
0.35
0.08
0.30
0.31
..
0.50
0.59
..
0.69
0.76
0.39
0.63
0.54
0.48
0.16
0.49
0.46
0.27
0.54
..
34
35
47
65
26
..
59
64
..
61
56
11
76
37
50
49
55
52
69
24
31
43
42
48
58
63
..
..
..
..
..
23
57
..
44
66
..
..
25
36
..
..
..
..
0.607
0.656
0.675
..
0.709
0.675
0.682
..
..
0.677
0.707
0.709
0.760
..
0.730
0.734
0.734
0.763
0.776
0.775
0.762
0.749
0.764
0.783
0.782
0.779
0.772
0.769
0.784
0.783
0.783
0.775
0.771
–3
–2
2
4
–2
0
0
0
0
0
..
..
0.85
0.56
0.44
..
0.50
0.74
0.64
..
..
0.71
0.65
0.55
0.10
..
..
30
70
80
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
43
44
45
46
47
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
STATISTICAL ANNEX
23
Human Development Index trends, 1980–2010
Human Development Index (HDI)
HDI rank
Average annual HDI growth rate
Value
Change
(%)
HDI rank
table
2
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
HDI improvement
ranka
1980
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2005–2010
2009–2010
1980–2010
1990–2010
2000–2010
1980–2010
0.651
..
..
..
..
..
0.613
0.556
0.581
0.541
0.649
0.656
..
..
0.599
0.560
..
..
..
..
..
..
..
..
0.525
..
..
0.611
..
0.576
..
0.537
0.589
0.436
0.509
0.467
0.443
..
0.679
..
0.688
..
0.670
..
0.644
0.620
0.635
0.616
0.678
0.660
..
..
0.639
0.608
0.647
0.692
0.650
..
..
0.690
0.536
..
0.602
..
..
0.620
..
0.612
..
0.579
0.620
0.526
0.564
0.552
0.537
0.619
0.652
..
0.674
0.690
0.691
..
0.672
0.649
0.660
0.659
0.678
0.662
..
..
0.668
0.644
0.633
0.644
0.620
0.563
..
0.644
0.576
0.634
0.631
..
..
0.633
0.571
0.630
..
0.612
0.648
0.568
0.595
0.583
0.564
0.641
0.709
..
0.690
0.720
0.716
..
0.703
0.690
0.698
0.691
0.693
0.685
..
..
0.684
0.675
0.670
0.662
0.614
0.597
..
0.649
0.619
0.660
0.657
0.649
..
0.637
0.620
0.642
..
0.637
0.665
0.613
0.621
0.629
0.602
0.651
0.763
0.755
0.733
0.752
0.733
0.726
0.724
0.732
0.727
0.726
0.724
0.713
0.719
0.706
0.708
0.695
0.700
0.693
0.696
0.655
0.698
0.696
0.660
0.678
0.685
0.678
0.679
0.666
0.669
0.676
0.690
0.658
0.676
0.650
0.652
0.656
0.651
0.663
0.769
0.768
0.764
0.765
0.760
0.749
0.751
0.748
0.745
0.739
0.741
0.732
0.733
0.729
0.723
0.718
0.716
0.714
0.711
0.710
0.709
0.706
0.697
0.697
0.697
0.693
0.695
0.696
0.693
0.692
0.694
0.685
0.686
0.677
0.677
0.674
0.671
0.675
0.769
0.769
0.767
0.767
0.765
0.755
0.755
0.752
0.750
0.744
0.743
0.736
0.735
0.732
0.725
0.723
0.719
0.719
0.714
0.713
0.710
0.710
0.702
0.701
0.701
0.699
0.698
0.696
0.695
0.695
0.694
0.689
0.688
0.683
0.681
0.679
0.677
0.677
–2
–1
1
–2
0
3
4
–2
–2
–2
–1
1
–1
1
–1
4
–1
3
–1
16
–4
–3
10
1
–2
0
–3
3
0
–2
–9
2
–6
5
2
–1
1
–6
0
0
1
–1
0
1
–1
0
0
1
–1
1
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
–1
–1
4
0
–2
0
1
–3
1
–1
0
0
1
1
–2
0.55
..
..
..
..
..
0.69
1.01
0.85
1.06
0.45
0.38
..
..
0.63
0.85
..
..
..
..
..
..
..
..
0.96
..
..
0.44
..
0.62
..
0.83
0.52
1.49
0.97
1.24
1.42
..
0.63
..
0.54
..
0.67
..
0.79
0.96
0.83
0.94
0.46
0.54
..
..
0.63
0.87
0.52
0.19
0.47
..
..
0.14
1.35
..
0.76
..
..
0.58
..
0.64
..
0.87
0.52
1.30
0.94
1.03
1.16
0.45
0.81
..
1.06
0.63
0.67
..
0.70
0.85
0.73
0.73
0.69
0.71
..
..
0.59
0.69
0.70
0.82
1.51
1.77
..
0.89
1.27
0.61
0.64
0.73
..
0.90
1.15
0.79
..
0.79
0.35
1.07
0.92
0.76
1.18
0.39
71
..
..
..
..
..
54
21
38
19
82
84
..
..
68
41
..
..
..
..
..
..
..
..
28
..
..
85
..
72
..
46
83
7
32
14
9
..
0.551
..
..
0.368
0.456
0.513
0.483
0.510
..
..
0.528
0.523
0.431
..
..
0.393
..
..
0.500
..
0.436
0.612
..
0.560
0.460
0.511
0.558
0.546
0.593
..
..
0.557
0.552
0.576
0.616
0.520
0.484
..
..
0.472
0.553
0.495
0.636
..
0.591
0.518
0.562
0.584
0.581
0.610
..
..
0.580
0.569
0.589
0.547
0.502
0.523
..
..
0.522
0.582
0.523
0.651
..
0.624
0.567
0.606
..
0.600
0.616
..
0.593
0.593
0.597
0.572
0.552
0.539
0.566
..
..
0.552
0.568
0.552
0.667
0.642
0.638
0.616
0.635
0.635
0.631
0.628
0.636
0.631
0.619
0.619
0.593
0.606
0.588
0.587
0.588
0.614
0.585
0.577
0.579
0.667
0.662
0.660
0.655
0.655
0.653
0.648
0.642
0.643
0.637
0.634
0.635
0.627
0.620
0.616
0.614
0.612
0.612
0.605
0.603
0.601
0.669
0.669
0.663
0.663
0.659
0.658
0.654
0.648
0.646
0.643
0.640
0.638
0.633
0.623
0.622
0.620
0.617
0.614
0.611
0.606
0.604
–9
0
0
8
0
0
1
1
–5
–3
0
–2
2
0
2
2
–1
–5
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
–1
0
1
–1
0
0
0
0
1
–1
0
0
0
0.65
..
..
1.96
1.23
0.83
1.01
0.80
..
..
0.64
0.66
1.28
..
..
1.52
..
..
0.67
..
1.09
0.45
..
0.85
1.83
1.27
0.82
0.90
0.45
..
..
0.69
0.72
0.47
0.06
0.90
1.23
..
..
1.29
0.46
0.99
0.28
..
0.61
1.57
0.85
..
0.86
0.50
..
0.80
0.75
0.67
1.01
1.21
1.43
0.90
..
..
1.02
0.64
0.91
75
..
..
2
16
51
29
62
..
..
79
78
15
..
..
8
..
..
81
..
27
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
24
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
human development report 2010
Human Development Index trends, 1980–2010
Human Development Index (HDI)
HDI rank
Average annual HDI growth rate
Value
Change
(%)
HDI rank
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
HDI improvement
ranka
1980
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2005–2010
2009–2010
1980–2010
1990–2010
2000–2010
1980–2010
..
0.390
..
..
0.470
..
..
0.351
0.440
0.408
..
..
0.320
..
..
..
..
..
0.311
0.462
..
..
0.458
0.577
0.601
0.519
0.592
0.407
0.421
0.454
0.451
..
..
0.389
..
0.511
0.354
..
..
0.359
0.499
..
..
0.508
0.515
0.634
0.546
0.501
0.457
0.450
0.473
0.479
..
..
0.415
..
0.523
0.388
..
0.385
0.389
0.469
..
0.513
0.500
0.550
..
..
0.493
0.505
0.491
0.512
0.514
0.477
0.500
0.440
..
0.490
0.425
0.459
0.412
0.416
0.458
..
0.560
0.561
0.572
0.587
0.576
0.550
0.540
0.536
0.545
0.533
0.510
0.519
0.482
0.428
0.474
0.460
0.483
0.466
0.468
0.470
0.466
0.595
0.593
0.594
0.594
0.586
0.576
0.566
0.562
0.562
0.556
0.536
0.531
0.512
0.497
0.492
0.490
0.492
0.489
0.487
0.483
0.485
0.602
0.600
0.598
0.597
0.589
0.580
0.572
0.567
0.565
0.560
0.538
0.534
0.519
0.502
0.498
0.497
0.494
0.494
0.490
0.489
0.488
4
2
0
–6
–3
0
1
1
–2
0
1
–1
1
11
0
4
–4
1
–2
–4
–3
0
2
–1
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
–1
0
0
1
–1
..
1.43
..
..
0.75
..
..
1.59
0.84
1.05
..
..
1.61
..
..
..
..
..
1.52
0.19
..
..
1.35
0.18
–0.03
0.63
–0.10
1.70
1.49
1.10
1.08
..
..
1.44
..
–0.13
1.69
..
..
1.55
–0.10
..
1.60
1.82
0.84
..
..
1.61
1.24
1.44
1.00
0.85
1.21
0.64
1.66
..
0.17
1.56
0.73
1.81
1.64
0.65
..
..
12
..
..
74
..
..
5
67
39
..
..
6
..
..
..
..
..
10
90
..
0.404
0.259
0.363
0.354
..
..
0.264
..
..
0.295
0.210
0.347
..
0.397
..
..
0.291
..
..
..
..
0.350
0.382
..
0.249
0.258
0.250
..
..
..
0.229
0.265
0.165
..
0.295
..
..
0.195
0.437
0.313
0.399
0.418
..
..
0.305
..
0.337
0.349
0.316
0.361
..
0.451
..
0.281
0.331
..
..
..
0.329
0.360
0.423
..
0.215
0.289
0.282
..
..
..
0.230
0.293
0.187
..
..
..
..
0.178
0.435
0.350
0.421
0.408
..
..
0.347
..
0.368
0.386
0.344
0.374
..
0.452
..
0.312
0.338
..
..
..
0.330
0.369
0.371
0.312
0.192
0.344
0.310
..
..
..
0.226
0.294
0.212
..
..
..
..
0.186
0.424
0.390
0.431
0.415
..
0.358
0.386
0.399
0.390
..
0.375
0.399
..
0.423
..
0.350
0.360
..
0.349
..
0.332
0.379
0.345
0.343
0.277
0.344
0.336
..
..
0.250
0.236
0.299
0.245
..
0.294
0.269
..
0.224
0.443
0.432
0.443
0.437
0.406
0.403
0.418
0.420
0.411
0.408
0.400
0.414
0.423
0.404
0.402
0.380
0.388
0.406
0.376
0.382
0.370
0.383
0.360
0.362
0.334
0.336
0.360
0.307
0.323
0.287
0.292
0.299
0.279
0.285
0.264
0.299
0.278
0.263
0.464
0.463
0.463
0.456
0.444
0.431
0.432
0.436
0.429
0.426
0.423
0.425
0.426
0.423
0.419
0.416
0.408
0.410
0.399
0.399
0.392
0.394
0.387
0.385
0.379
0.376
0.375
0.342
0.338
0.324
0.313
0.311
0.305
0.303
0.294
0.293
0.286
0.280
0.470
0.469
0.467
0.460
0.451
0.439
0.435
0.435
0.433
0.431
0.428
0.428
0.428
0.427
0.423
0.422
0.411
0.404
0.403
0.402
0.398
0.397
0.395
0.390
0.385
0.385
0.379
0.349
0.340
0.328
0.317
0.315
0.309
0.305
0.300
0.295
0.289
0.284
–1
1
–2
–2
6
8
0
–2
0
0
5
–4
–8
–1
0
4
0
–6
2
–1
1
–4
1
–1
2
0
–2
1
–1
3
1
–1
2
0
2
–6
–1
0
0
0
0
0
0
2
0
–2
0
1
2
0
–3
0
0
0
1
–1
1
–1
1
–1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.50
1.99
0.84
0.87
..
..
1.67
..
..
1.27
2.37
0.70
..
0.24
..
..
1.15
..
..
..
..
0.42
0.11
..
1.45
1.33
1.39
..
..
..
1.09
0.58
2.10
..
0.05
..
..
1.25
0.37
2.03
0.79
0.48
..
..
1.78
..
1.25
1.07
1.52
0.85
..
–0.27
..
2.03
1.08
..
..
..
0.95
0.48
–0.34
..
2.92
1.44
1.47
..
..
..
1.62
0.37
2.53
..
..
..
..
2.34
1.03
1.86
0.82
1.02
..
2.04
1.19
0.86
1.05
..
1.34
0.72
..
0.10
..
1.87
1.34
..
1.45
..
1.81
0.47
1.35
1.29
3.31
1.13
1.19
..
..
2.73
2.95
0.52
2.34
..
0.20
0.90
..
2.37
87
3
77
73
..
..
4
..
..
22
1
86
..
91
..
..
40
..
..
..
..
89
92
..
13
20
18
..
..
..
53
88
60
..
93
..
..
33
table
2
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
STATISTICAL ANNEX
25
Human Development Index trends, 1980–2010
Human Development Index (HDI)
HDI rank
Average annual HDI growth rate
Value
Change
(%)
HDI rank
table
2
1980
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2005–2010
1980–2010
1990–2010
2000–2010
1980–2010
0.181
0.166
0.267
0.241
0.236
0.180
0.261
0.284
0.216
0.192
0.226
0.262
0.223
0.212
0.201
0.232
0.239
0.241
0.223
0.159
0.276
0.258
0.233
0.118
0.282
0.261
0.239
0.140
1
–1
0
0
0
0
0
0
1.47
1.51
–0.37
–1.81
0.87
1.87
–0.44
–3.53
2.33
2.09
1.75
–5.05
17
45
94
95
0.754
0.701
0.798
0.761
0.827
0.779
0.852
0.799
0.868
0.829
0.876
0.840
0.879
0.844
—
—
—
—
0.51
0.62
0.48
0.51
0.31
0.54
—
—
Arab States
East Asia and the Pacific
Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean
South Asia
Sub-Saharan Africa
0.396
0.383
0.503
0.573
0.315
0.293
0.470
0.466
0.660
0.614
0.387
0.354
0.505
0.519
0.628
0.640
0.415
0.358
0.525
0.559
0.648
0.660
0.440
0.315
0.562
0.600
0.679
0.681
0.481
0.366
0.583
0.636
0.698
0.699
0.510
0.384
0.588
0.643
0.702
0.704
0.516
0.389
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.32
1.73
1.11
0.68
1.65
0.94
1.12
1.61
0.31
0.68
1.44
0.46
1.14
1.40
0.80
0.64
1.61
2.10
—
—
—
—
—
—
Very high human development
High human development
Medium human development
Low human development
0.753
0.556
0.361
0.271
0.797
0.633
0.440
0.310
0.827
0.634
0.480
0.324
0.851
0.659
0.510
0.332
0.867
0.692
0.555
0.366
0.875
0.712
0.586
0.388
0.878
0.717
0.592
0.393
—
—
—
—
—
—
—
—
0.51
0.85
1.65
1.24
0.48
0.62
1.49
1.19
0.31
0.84
1.49
1.68
—
—
—
—
Least developed countries
0.251
0.292
0.311
0.325
0.357
0.382
0.386
—
—
1.44
1.40
1.72
—
World
0.455
0.526
0.554
0.570
0.598
0.619
0.624
—
—
1.05
0.85
0.89
—
166
167
168
169
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
2009–2010
HDI improvement
ranka
Developed
OECD
Non-OECD
Developing
Note
a Measured using deviation from fit (see chapter 2). Lower numbers indicate faster
improvement.
Sources
Columns 1–7: Calculated based on data from UNDESA (2009d), Barro and Lee (2010),
UNESCO Institute for Statistics (2010a), World Bank (2010g) and IMF (2010a).
Columns 8–13: Calculated based on Human Development Index values in the
relevant years.
26
human development report 2010
ta b l e
3
Inequality-adjusted
Human Development Index
Human Development
Index (HDI)a
HDI rank
Inequality-adjusted life
expectancy at birth indexc
Inequality-adjusted HDI
Overall loss (%) Change in rankb
Inequality-adjusted
education indexd
Inequality-adjusted
income indexe
Income Gini
coefficient
Value
Value
Value
Loss (%)
Value
Loss (%)
Value
Loss (%)
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2000–2010
0.938
0.937
0.907
0.902
0.895
0.891
0.890
0.888
0.885
0.885
0.884
0.877
0.874
0.872
0.872
0.871
0.869
0.867
0.866
0.863
0.862
0.855
0.854
0.852
0.851
0.849
0.846
0.841
0.828
0.824
0.818
0.815
0.815
0.812
0.810
0.805
0.805
0.803
0.801
0.795
0.795
0.788
0.876
0.864
..
0.799
0.813
..
0.818
0.812
0.824
0.814
..
0.731
0.813
0.792
0.763
0.806
0.811
0.794
0.810
0.779
..
0.768
0.752
0.775
0.787
0.766
..
0.790
0.771
..
0.764
..
..
0.733
0.716
0.736
..
..
..
0.700
0.709
..
6.6
7.9
..
11.4
9.2
..
8.1
8.6
6.9
8.0
..
16.7
7.1
9.2
12.5
7.5
6.6
8.4
6.5
9.7
..
10.2
12.0
9.0
7.5
9.7
..
6.1
6.9
..
6.7
..
..
9.8
11.7
8.6
..
..
..
11.9
10.8
..
0
0
..
–9
–3
..
1
–2
4
3
..
–18
4
–3
–11
2
5
2
6
0
..
–2
–5
2
5
1
..
8
5
..
3
..
..
0
–1
3
..
..
..
–1
1
..
0.927
0.934
0.912
0.886
0.911
..
0.911
0.918
0.934
0.911
0.961
0.902
0.941
0.932
0.922
0.913
0.948
0.911
0.884
0.928
0.950
0.907
0.931
0.903
0.913
0.900
0.925
0.862
0.891
..
0.816
0.846
0.897
0.784
0.901
0.796
0.860
0.820
0.816
0.891
0.829
0.841
4.0
4.7
5.0
6.0
4.6
..
4.6
5.0
3.7
4.4
3.9
4.8
4.4
4.5
4.8
4.0
3.5
4.6
4.8
4.4
4.1
4.0
4.3
4.8
4.5
4.9
3.8
4.3
4.3
..
6.5
7.4
5.6
7.9
5.1
6.6
5.4
7.4
8.1
4.8
6.4
7.9
0.919
0.982
..
0.863
0.888
..
0.834
0.834
0.825
0.858
..
0.663
0.786
0.751
0.799
0.805
0.854
0.784
0.813
0.781
..
0.788
0.706
0.692
0.753
0.766
..
0.859
0.750
..
0.821
..
..
0.851
0.626
0.815
..
..
..
0.670
0.728
..
2.4
1.7
..
3.2
3.2
..
4.0
3.2
3.6
2.3
..
25.5
2.0
9.1
7.9
4.7
2.6
5.2
3.0
5.7
..
5.8
11.8
6.2
2.4
2.1
..
1.3
4.0
..
1.7
..
..
3.1
15.7
4.1
..
..
..
5.7
7.1
..
0.788
0.702
..
0.667
0.664
..
0.720
0.698
0.726
0.689
..
0.653
0.725
0.709
0.603
0.711
0.659
0.701
0.738
0.653
..
0.633
0.645
0.746
0.709
0.653
..
0.667
0.685
..
0.664
..
..
0.590
0.650
0.614
..
..
..
0.575
0.590
0.631
13.1 f
16.6 f
..
23.5 f
18.8 f
..
15.3 f
17.1 f
13.0 f
16.7 f
..
18.4 f
14.3 f
13.9 f
23.7 f
13.4 f
13.4 f
15.1 f
11.3 f
18.5 f
..
19.9 f
19.4 f
15.7 f
15.1 f
21.0 f
..
12.2 f
12.2 f
..
11.7 f
..
..
17.7 f
13.8 f
14.7 g
..
..
..
23.9 f
18.4 f
16.1 g
25.8
35.2
36.2
40.8
34.3
..
30.9
32.6
25.0
28.3
24.9
31.6
33.7
32.7
39.2
26.9
..
33.0
24.7
34.7
43.4
34.3
36.0
..
29.1
36.0
42.5
25.8
31.2
..
25.8
..
..
36.0
..
30.0
..
41.1
..
38.5
34.9
..
0.784
0.783
0.783
0.775
0.671
0.693
0.634
0.562
14.4
11.5
19.0
27.5
–4
1
–10
–21
0.777
0.752
0.867
0.790
9.7
8.8
6.9
10.4
0.665
0.804
0.656
0.672
7.9
4.3
13.3
12.1
0.586
0.551
0.448
0.334
24.5 g
20.6 f
34.1 f
51.7 f
..
35.8
52.0
48.8
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
43
44
45
46
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
STATISTICAL ANNEX
27
Inequality-adjusted Human Development Index
Human Development
Index (HDI)a
HDI rank
table
3
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
Inequality-adjusted life
expectancy at birth indexc
Inequality-adjusted HDI
Overall loss (%) Change in rankb
Inequality-adjusted
education indexd
Inequality-adjusted
income indexe
Income Gini
coefficient
Value
Value
Value
Loss (%)
Value
Loss (%)
Value
Loss (%)
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2000–2010
0.771
0.769
0.769
0.767
0.767
0.765
0.755
0.755
0.752
0.750
0.744
0.743
0.736
0.735
0.732
0.725
0.723
0.719
0.719
0.714
0.713
0.710
0.710
0.702
0.701
0.701
0.699
0.698
0.696
0.695
0.695
0.694
0.689
0.688
0.683
0.681
0.679
0.677
0.677
..
0.684
0.693
0.675
0.650
0.642
..
0.541
..
0.593
..
0.659
0.621
0.656
0.664
0.576
0.501
0.627
0.636
0.617
0.614
0.565
0.652
..
0.584
..
0.509
0.579
0.549
0.619
0.554
0.495
0.492
0.574
0.511
0.550
0.518
..
..
..
11.0
9.9
12.1
15.3
16.1
..
28.3
..
21.0
..
11.3
15.5
10.8
9.3
20.6
30.7
12.7
11.5
13.6
13.8
20.4
8.1
..
16.7
..
27.2
17.0
21.2
11.0
20.2
28.7
28.6
16.6
25.2
19.2
23.6
..
..
..
2
4
3
–2
–2
..
–20
..
–8
..
5
–2
6
9
–6
–26
4
7
3
3
–2
14
..
4
..
–15
5
–1
12
3
–16
–18
9
–6
7
1
..
..
0.850
0.768
0.801
0.751
0.844
0.806
0.759
0.766
0.737
0.787
0.797
0.771
0.653
0.783
0.716
0.858
0.709
0.802
0.661
0.595
0.613
0.798
0.685
0.680
0.773
0.731
0.698
0.667
0.745
0.727
0.745
0.788
0.718
0.690
0.751
0.729
0.690
0.688
0.705
7.3
8.5
7.3
10.9
6.0
10.1
12.1
13.6
12.7
12.3
8.0
9.4
17.4
9.0
8.8
8.3
16.5
10.9
11.5
17.2
23.8
9.2
11.0
17.3
10.4
11.4
16.6
19.0
13.3
15.3
15.2
12.4
15.1
16.7
12.7
13.3
16.5
17.9
14.5
..
0.778
0.711
0.693
0.636
0.653
..
0.644
..
0.564
..
0.682
0.611
0.640
0.683
0.519
0.510
0.601
0.631
0.753
0.646
0.545
0.795
..
0.527
..
0.470
0.749
0.495
0.675
0.501
0.545
0.482
0.619
0.378
0.508
0.405
..
0.721
..
3.3
9.6
13.1
10.4
10.8
..
9.9
..
17.9
..
8.1
6.6
11.1
8.0
17.7
30.2
12.7
11.2
5.3
12.0
19.4
2.8
..
17.5
..
25.7
4.9
17.0
6.5
21.8
19.8
23.9
8.3
38.7
25.1
27.4
..
5.1
..
0.536
0.584
0.590
0.512
0.504
..
0.321
..
0.469
0.488
0.545
0.601
0.562
0.599
0.428
0.348
0.512
0.616
0.525
0.586
0.416
0.509
..
0.489
..
0.401
0.388
0.449
0.483
0.458
0.282
0.344
0.442
0.469
0.450
0.498
..
..
..
20.5 f
12.6 h
12.2 g
27.8 g
26.3 f
..
52.6 f
..
31.6 f
28.7 f
16.1 g
21.9 h
12.2 h
11.1 g
33.7 f
42.7 g
14.4 g
11.9 g
17.6 h
4.4 g
31.1 g
10.4 f
..
21.8 h
..
37.6 f
25.9 h
32.0 f
10.8 g
23.4 f
48.5 g
43.6 f
24.1 g
21.8 i
18.7 g
26.5 h
..
..
..
36.3
36.9
32.1
29.0
47.1
..
54.9
..
51.6
37.9
29.2
40.3
28.2
28.8
48.9
50.5
33.0
43.7
30.9
16.8
36.3
27.6
38.3
42.8
..
55.0
40.8
43.4
30.2
54.4
59.6
58.5
45.5
40.8
37.7
41.2
35.3
..
0.669
0.669
0.663
0.663
0.659
0.658
0.654
0.648
0.646
0.643
0.640
0.638
0.633
0.623
0.622
0.620
0.617
0.614
0.611
..
0.493
0.499
0.511
0.477
0.546
0.516
0.512
0.489
0.398
0.482
0.518
..
0.539
0.527
0.449
0.521
0.375
0.497
..
26.4
24.8
23.0
27.6
17.1
21.2
21.0
24.3
38.0
24.7
18.9
..
13.5
15.2
27.5
15.7
39.0
18.6
..
–12
–7
0
–14
11
5
5
–7
–17
–6
11
..
16
16
–7
17
–11
7
0.671
0.520
0.678
0.714
0.687
0.756
0.706
0.446
0.651
0.534
0.663
0.705
0.417
0.673
0.579
0.641
0.565
0.616
0.567
13.9
27.5
18.9
15.6
16.5
12.3
9.5
31.9
16.7
27.2
19.9
15.0
25.9
13.1
22.6
19.8
25.9
20.5
25.2
0.679
0.647
0.450
0.453
0.415
0.519
0.491
0.575
0.475
0.510
0.494
0.554
..
0.635
0.635
0.304
0.672
0.503
0.588
11.0
10.2
22.2
23.2
32.5
17.9
18.0
7.3
20.1
28.7
19.8
12.9
..
7.5
5.8
43.6
1.4
22.4
9.6
..
0.355
0.407
0.412
0.382
0.414
0.396
0.523
0.378
0.232
0.342
0.355
..
0.367
0.399
0.465
0.372
0.170
0.369
..
38.7 g
32.6 f
29.5 i
32.7 f
20.8 g
34.0 g
22.1 g
34.9 g
54.2 f
33.4 f
28.0 g
..
19.4 g
16.4 g
15.9 g
17.9 h
63.1 f
20.3 f
..
40.8
48.4
41.5
46.9
41.1
42.5
41.5
52.8
57.2
53.2
44.0
61.0
37.4
36.6
32.1
36.7
..
43.2
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
28
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
human development report 2010
Inequality-adjusted Human Development Index
Human Development
Index (HDI)a
HDI rank
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Inequality-adjusted life
expectancy at birth indexc
Inequality-adjusted HDI
Overall loss (%) Change in rankb
Inequality-adjusted
education indexd
Inequality-adjusted
income indexe
Income Gini
coefficient
Value
Value
Value
Loss (%)
Value
Loss (%)
Value
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2000–2010
0.606
0.604
0.602
0.600
0.598
0.597
0.589
0.580
0.572
0.567
0.565
0.560
0.538
0.534
0.519
0.502
0.498
0.497
0.494
0.494
0.490
0.489
0.488
0.338
0.419
0.508
0.494
0.508
0.411
0.467
0.469
0.478
0.407
0.426
0.372
..
..
0.365
0.334
0.320
0.374
..
0.351
0.336
0.334
..
44.3
30.6
15.6
17.7
15.1
31.2
20.8
19.1
16.4
28.1
24.6
33.6
..
..
29.6
33.3
35.7
24.8
..
28.8
31.5
31.8
..
–15
–4
14
9
15
–1
4
6
9
2
6
0
..
..
0
–4
–7
5
..
3
1
0
..
0.503
0.669
0.700
0.678
0.601
0.353
0.769
0.517
0.750
0.671
0.718
0.640
0.255
0.688
0.483
0.438
0.272
0.526
0.557
0.445
0.501
0.312
0.479
24.5
19.7
15.5
16.8
21.6
30.2
11.1
31.0
13.8
18.3
15.6
20.4
48.2
16.4
31.3
34.3
36.4
27.6
25.2
33.4
32.9
41.9
34.4
0.429
0.379
0.433
0.424
0.611
0.529
0.312
0.608
0.398
0.246
0.333
0.270
0.297
0.277
0.255
0.197
0.336
0.287
0.284
0.331
0.196
0.330
0.324
27.8
31.0
11.5
21.4
11.1
20.8
31.5
9.4
17.1
42.7
33.3
36.1
29.2
30.7
40.6
44.3
38.3
30.5
30.2
31.1
46.4
30.0
22.7
0.178
0.291
0.434
0.418
0.357
0.373
0.424
0.328
0.367
0.409
0.324
0.297
..
..
0.397
0.433
0.359
0.345
..
0.295
0.385
0.360
..
68.3 h
39.7 f
19.5 g
14.8 g
12.2 g
40.9 h
18.3 g
15.3 g
18.2 g
20.7 g
23.8 g
42.5 f
..
..
14.7 g
19.2 g
32.3 g
15.5 g
..
21.4 g
10.6 g
22.0 g
..
74.3
55.3
37.4
37.6
33.5
57.8
..
33.6
37.8
40.9
52.3
53.7
..
50.4
36.8
31.9
50.7
32.6
..
44.2
31.2
47.3
50.6
0.470
0.469
0.467
0.460
0.451
0.439
0.435
0.435
0.433
0.431
0.428
0.428
0.428
0.427
0.423
0.422
0.411
0.404
0.403
0.402
0.398
0.397
0.395
0.390
0.385
0.385
0.379
0.349
0.340
0.328
0.317
0.315
0.309
0.305
0.300
0.320
0.331
0.349
0.304
..
0.289
0.282
0.308
0.281
..
0.292
0.287
0.240
0.282
0.246
0.286
0.262
0.239
0.242
0.252
0.285
0.254
0.270
0.238
0.243
0.261
..
..
0.209
0.216
0.193
0.183
0.191
0.195
0.188
31.9
29.4
25.4
33.9
..
34.2
35.2
29.2
35.1
..
31.9
32.9
43.9
34.0
41.7
32.1
36.2
40.8
39.9
37.3
28.4
36.1
31.5
39.0
37.0
32.1
..
..
38.4
34.3
39.3
42.0
38.3
36.2
37.3
–1
1
7
–1
..
–2
–5
3
–5
..
3
2
–11
0
–6
5
0
–7
–4
0
9
3
7
–2
3
8
..
..
–1
1
–1
–3
0
3
1
0.354
0.555
0.354
0.279
0.418
0.477
0.404
0.415
0.361
0.470
0.569
0.443
0.534
0.260
0.220
0.321
0.359
0.443
0.206
0.338
0.365
0.361
0.231
0.356
0.259
0.327
0.379
0.161
0.341
0.331
0.248
0.220
0.231
0.296
0.351
37.2
25.3
39.7
44.4
38.2
31.2
39.7
36.4
38.9
28.5
24.3
35.4
27.0
36.6
51.1
40.7
37.4
32.9
53.7
41.0
37.5
40.5
46.5
38.5
47.4
40.3
38.5
58.8
44.5
42.1
44.5
49.8
50.1
44.5
43.3
0.369
0.219
0.487
0.312
..
0.149
0.202
0.320
0.199
..
0.193
0.264
0.185
0.368
0.228
0.321
0.172
0.219
0.207
0.144
0.237
0.160
0.330
0.174
0.263
0.256
..
0.199
0.135
0.137
0.150
0.163
0.133
0.108
0.225
29.2
44.8
7.5
35.3
..
49.8
44.1
30.8
43.2
..
43.3
41.5
47.4
24.9
46.0
28.2
47.3
40.7
26.2
47.0
28.7
44.8
24.2
44.7
30.7
34.7
..
39.3
42.6
38.2
48.2
45.9
36.9
37.3
46.4
0.252
0.299
0.246
0.321
..
0.341
0.276
0.220
0.310
..
0.226
0.203
0.140
0.234
0.298
0.229
0.293
0.141
0.334
0.329
0.268
0.281
0.259
0.218
0.210
0.213
..
..
0.199
0.220
0.192
0.170
0.227
0.231
0.084
28.8 g
14.8 g
25.4 g
19.9 g
..
17.6 g
19.2 g
19.3 g
21.5 g
..
26.4 g
20.0 g
54.0 h
39.5 h
25.1 g
26.4 g
21.1 g
47.9 h
36.4 g
21.3 g
17.6 g
20.5 g
20.8 g
33.3 g
31.5 g
19.7 g
..
..
26.8 g
20.8 g
22.2 g
28.1 g
25.4 g
25.3 g
19.0 g
47.7
31.0
42.8
44.6
..
37.7
38.6
47.2
39.0
50.9
47.3
34.4
64.3
52.5
42.9
42.6
39.2
59.5
58.6
39.9
34.6
48.4
50.7
47.3
46.7
39.0
..
..
43.3
29.8
42.5
43.6
39.0
39.6
52.6
Loss (%)
table
3
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
STATISTICAL ANNEX
29
Inequality-adjusted Human Development Index
Human Development
Index (HDI)a
HDI rank
table
3
Inequality-adjusted life
expectancy at birth indexc
Inequality-adjusted HDI
Inequality-adjusted
income indexe
Income Gini
coefficient
Value
Value
Value
Loss (%)
Value
Loss (%)
Value
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2000–2010
0.295
0.289
0.284
0.282
0.261
0.239
0.140
0.179
0.166
0.155
0.177
0.173
0.153
0.098
39.3
42.4
45.3
37.0
33.9
36.2
29.9
0
–2
–2
2
2
0
0
0.210
0.215
0.244
0.259
0.274
0.209
0.281
54.5
52.5
45.7
47.8
46.8
52.9
34.2
0.119
0.172
0.144
0.206
0.109
0.244
0.416
37.8
40.3
28.2
36.3
31.3
29.1
20.1
0.229
0.124
0.107
0.104
0.173
0.070
0.008
20.8 g
32.5 h
58.1 g
24.9 g
21.1 h
22.1 g
34.5 h
39.8
35.5
47.1
33.3
43.9
44.4
50.1
0.879
0.844
0.789
0.756 j
10.2
10.5
..
..
0.907
0.900 j
5.0
5.3
0.810
0.790 j
5.6
4.3
0.669
0.607 j
19.5
21.8
..
..
Arab States
East Asia and the Pacific
Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean
South Asia
Sub-Saharan Africa
0.588
0.643
0.702
0.704
0.516
0.389
0.426 j
0.505 j
0.607
0.527
0.361
0.261
27.6
21.5
13.6
25.1
30.2
32.8
..
..
..
..
..
..
0.619 j
0.699 j
0.672
0.728
0.499
0.294
21.6
16.3
14.3
15.1
30.4
43.8
0.289 j
0.452 j
0.623
0.510
0.246
0.254
43.4
21.2
11.9
22.1
41.3
34.1
0.432 j
0.407 j
0.535
0.395
0.383
0.238
17.7
27.1
16.1
37.6
14.5
26.0
..
..
..
..
..
..
Very high human development
High human development
Medium human development
Low human development
0.878
0.717
0.592
0.393
0.789
0.575
0.449
0.267
10.2
19.8
24.3
32.0
..
..
..
..
0.907
0.718
0.611
0.348
5.0
13.8
22.4
40.8
0.810
0.561
0.369
0.227
5.7
17.6
29.3
38.2
0.668
0.472
0.401
0.242
19.5
28.1
21.9
23.2
..
..
..
..
Least developed countries
0.386
0.263
31.9
..
0.375
39.0
0.209
38.0
0.232
22.3
..
World
0.624
0.489
21.7
..
0.630
21.3
0.436
28.2
0.425
22.7
..
163
164
165
166
167
168
169
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Overall loss (%) Change in rankb
Inequality-adjusted
education indexd
Loss (%)
Developed
OECD
Non-OECD
Developing
Notes
a See Technical note 2 for details on how the Inequality-adjusted HDI (IHDI) is
calculated.
b Change in rank is based on countries for which IHDI is calculated.
c Inequality adjustment is based on life tables produced by the United Nations
Department of Economic and Social Affairs.
d Inequality adjustment is based on data from household surveys, including the
Luxembourg Income Study, Eurostat’s European Union Survey of Income and
Living Conditions, the World Bank’s International Income Distribution Database,
the United Nations Children’s Fund’s (UNICEF) Multiple Indicator Cluster
Survey, Measure DHS Demographic and Health Surveys and the World Health
Organization’s (WHO) World Health Survey.
Sources
Column 1: Calculated based on data from UNDESA (2009d), Barro and Lee (2010),
UNESCO Institute for Statistics (2010a), World Bank (2010g) and IMF (2010a).
Column 2: Calculated as the geometric mean of the values in columns 5, 7 and 9
using the methodology in Technical note 2.
Columns 3, 6, 8 and 10: Calculated based on data from UN life tables, the
Luxembourg Income Study, Eurostat’s European Union Survey of Income and Living
Conditions, the World Bank’s International Income Distribution Database, UNICEF’s
Multiple Indicator Cluster Survey, Measure DHS Demographic and Health Surveys, the
WHO’s World Health Survey and UNU-WIDER’s World Income Inequality Database using
the methodology in Technical note 2.
Column 4: Calculated based on data in columns 1 and 2.
Column 5: Calculated based on data in column 6 and the unadjusted life
expectancy index.
Column 7: Calculated based on data in column 10 and the unadjusted education index.
Column 9: Calculated based on data in column 9 and the unadjusted income index.
Column 11: World Bank (2010c).
30
human development report 2010
e Inequality adjustment is based on data from household surveys, including the
Luxembourg Income Study, Eurostat’s European Union Survey of Income and Living
Conditions, the World Bank’s International Income Distribution Database, UNICEF’s
Multiple Indicators Cluster Survey, Measure DHS Demographic and Health Surveys
and the United Nations University World Institute for Development Economics
Research’s (UNU-WIDER) World Income Inequality Database.
f Inequality is estimated from household disposable income per capita.
g Inequality is estimated from imputed income using the assets index matching
methodology in Harttgen and Klasen (2010).
h Inequality is estimated from income deciles available from UNU-WIDER.
i Inequality is estimated from household consumption per capita.
j Based on less than half the countries.
ta b l e
4
Gender Inequality Index
Gender
Inequality
Indexa
HDI rank
Maternal
mortality
ratiob
Rank
Value
2008
2008
2003–2008d
5
18
25
37
29
..
1
16
3
7
12
20
4
11
28
8
13
6
2
14
..
23
9
24
19
32
10
27
17
..
31
45
35
39
15
34
..
94
55
21
26
42
0.234
0.296
0.320
0.400
0.344
..
0.174
0.289
0.212
0.240
0.273
0.310
0.228
0.260
0.332
0.248
0.279
0.236
0.209
0.280
..
0.317
0.251
0.318
0.300
0.355
0.255
0.330
0.293
..
0.352
0.464
0.395
0.409
0.284
0.382
..
0.671
0.512
0.310
0.325
0.448
7
4
9
11
1
..
6
7
3
4
6
14
5
8
4
7
4
8
3
4
..
3
3
12
4
8
14
4
6
..
6
37
8
25
10
6
13
12
32
11
8
16
Adolescent
fertility
ratec
Seats in
parliament
(%)
Population
with at least
secondary
education
(% ages 25
and older)
Labour force
participation
rate
(%)
Contraceptive
prevalence rate,
any method
(% of married
Male women ages 15–49)
Antenatal
coverage of at
least one visit
Births attended
by skilled health
personnel
Female
Female
Male
Female
(%)
(%)
1990–2008d
2008
2010
2010
2008
2008
1990–2008d
1990–2008d
2000–2008d
8.6
14.9
22.6
35.9
15.9
..
3.8
12.8
7.7
7.7
4.7
5.5
5.5
6.9
14.3
11.4
15.1
7.7
6.0
12.1
5.7
8.9
4.9
12.3
12.8
24.1
4.5
10.6
4.9
..
20.7
16.0
11.5
21.4
6.1
20.2
25.0
15.9
16.7
16.5
13.9
42.7
36.1
29.7
33.6
17.0 f
15.5
24.0
39.1
24.9
47.0
31.1
12.3
13.7
27.2
19.6
14.2
41.5
33.3
36.2
38.0
33.6
..
14.7
20.2
23.3
26.6
19.6
24.5
16.0
10.0
25.0
19.3
22.5
8.7
20.8
14.3
11.1
..
0.0
13.8
28.3
18.0
13.7
99.3
95.1
71.6
95.3
82.3
..
86.3
92.3
87.9
91.3
80.0
79.4
62.9
79.6
78.9
70.1
66.3
75.7
59.0
70.9
67.3
64.4
76.5
66.4
67.3
68.8
57.3
85.5
45.9
50.8
80.8
76.9
64.4
94.4
64.0
93.2
66.6
62.1
57.0 h
44.6
79.7
89.5
99.1
97.2
73.5
94.5
81.5
..
89.2
92.7
87.1
92.8
82.3
91.7
74.5
84.6
77.2
70.1
57.7
79.8
65.6
75.7
71.0
72.0
84.1
73.9
85.9
67.8
64.8
87.6
63.7
50.9 h
87.1
77.3
73.5
94.6
75.2
96.7
23.5
54.7
74.7 h
43.8
83.9
87.6
77.3
69.9
72.1
68.7
62.8
..
73.4
74.3
77.1
70.8
62.1
54.5
76.6
65.8
61.1
73.9
81.7
60.9
77.2
63.2
60.5
55.4
51.6
58.1
68.3
69.2
60.6
61.1
67.5
..
61.3
42.5
41.3
70.2
64.5
54.8
62.6
49.3
33.5
69.0
56.9
76.5
82.6
83.0
84.5
80.6
80.7
..
85.4
82.7
81.8
82.3
85.2
75.6
87.8
74.9
70.1
77.7
89.9
73.5
84.3
81.7
79.2
79.0
74.5
73.9
81.0
82.2
81.8
78.1
75.4
..
76.5
92.6
77.7
78.6
78.5
68.0
77.8
93.1
86.5
79.6
71.0
84.9
88.4
70.8
..
72.8
89.0
..
67.0
74.0
..
..
54.3
80.2
..
71.0
..
..
..
74.6
..
65.7
84.0
76.2
..
..
..
82.0
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
67.1
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
100
..
99 e
94 e
99
100
..
100
100
..
100 g
100
100
100 g
..
..
100
..
..
..
..
..
..
99 e
100
..
..
100 e
100
100
..
100
100
100 g
100
100
100
100
100
99
100
100
100
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
STATISTICAL ANNEX
31
Gender Inequality Index
Gender
Inequality
Indexa
HDI rank
Maternal
mortality
ratiob
Rank
Value
2008
2008
2003–2008d
..
33
53
60
43
22
..
49
30
54
52
81
128
68
50
36
48
..
..
51
74
61
41
67
62
..
44
98
..
46
80
71
64
66
86
73
90
84
56
76
77
70
..
..
0.359
0.505
0.534
0.451
0.316
..
0.478
0.345
0.508
0.504
0.634
0.760
0.576
0.493
0.399
0.473
..
..
0.501
0.614
0.545
0.442
0.575
0.553
..
0.463
0.674
..
0.466
0.631
0.597
0.561
0.570
0.645
0.600
0.658
0.638
0.515
0.616
0.621
0.594
..
..
..
87
38
89
72
69
99
..
..
..
0.646
0.405
0.653
0.599
0.586
0.678
..
Adolescent
fertility
ratec
Seats in
parliament
(%)
Population
with at least
secondary
education
(% ages 25
and older)
Labour force
participation
rate
(%)
Contraceptive
prevalence rate,
any method
(% of married
Male women ages 15–49)
Antenatal
coverage of at
least one visit
Births attended
by skilled health
personnel
Female
Female
Male
Female
(%)
(%)
1990–2008d
2008
2010
2010
2008
2008
1990–2008d
1990–2008d
2000–2008d
16
11
16
77
4
10
14
24
7
20
97
130
18
60
62
11
45
14
18
30
240
92
28
140
82
3
18
140
10
15
110
66
57
76
210
52
130
170
100
62
44
180
..
53.0
21.9
59.6
56.9
13.2
15.2
14.7
31.2
14.1
61.1
3.2
82.6
26.1
64.8
12.8
42.2
34.6
22.1
21.3
67.0
54.7
14.2
25.1
30.7
33.8
15.9
28.3
18.3
21.7
39.3
75.6
44.7
89.9
35.7
82.8
78.7
74.3
77.3
6.9
24.5
38.8
7.3
22.8
25.0
17.7
12.7
39.8
3.1 i
20.0
11.1
9.8
20.9
12.3
7.7
16.7
0.0
22.1
14.6
21.7
33.3
21.6
32.5
36.8
29.2
7.1
11.5
12.3
11.4
12.3
8.2
2.8
31.7
17.1
9.4
6.0
18.6
8.4
25.0
11.1
9.7
13.6
19.9
8.5
9.1
6.5
3.1 k
..
91.9
67.3
57.0
52.2
94.8
97.5 h
83.8
57.4
56.6
55.6
63.5
50.3
57.7
66.0
69.1
67.6
61.7
..
54.4
64.1
83.2
90.6
92.2
90.0 h
..
91.5
39.0
..
45.2
48.8
89.7 h
33.4
94.1
44.2
35.2
49.5
74.0
33.5
57.6
27.1
36.3
84.0
..
95.7
69.8
54.9
43.9
96.2
98.8 h
90.5
72.3
51.7
44.0
60.7
57.9
63.6
72.8
70.6
66.6
70.7
..
52.8
78.6
89.2
71.3
95.1
96.0 h
..
96.1
57.2
..
52.9
46.3
92.7 h
29.6
94.8
45.8
32.8
48.5
71.1
48.0
73.8
46.8
49.3
87.9
74.3
65.5
48.1
57.0
45.6
70.6
..
55.3
58.9
64.4
25.1
52.6
21.8
46.3
46.7
63.4
59.4
..
68.1
48.8
61.3
55.5
68.7
73.9
66.3
65.4
62.3
32.5
50.4
46.3
64.0
59.8
54.0
68.6
48.1
49.0
43.3
62.2
27.7
24.7
26.9
38.2
56.0
82.8
71.6
78.9
81.6
84.5
78.8
..
70.7
71.7
84.6
81.1
87.0
81.8
84.6
82.1
73.8
81.9
..
74.1
84.2
77.6
76.4
76.3
80.4
71.1
78.1
72.6
73.1
74.8
80.3
85.2
77.4
82.7
81.8
79.2
83.7
79.8
78.4
74.2
78.3
74.6
83.1
76.7
..
..
64.2
65.3
..
..
39.4
70.0
..
77.0
..
..
23.8
70.9
..
..
42.5
41.2
72.6
..
71.3
60.1
..
50.7
51.1
35.7
66.7
73.3
13.5
75.8
..
47.3
..
53.1
72.7
34.3
78.2
69.0
60.2
57.1
71.0
61.4
..
98
..
..
99
..
..
97
94
..
97
..
..
..
94
79
..
96
98
99
90
91
97
..
100
77
99
99
98
94
..
98
94
94
93
84
94
94
91
96
99
92
89
..
99
100
100
99
100
100
99 j
99
100
99
100 j
91
96
94
100
99
98
99 j
100 j
94
73 j
100
100
100 j
89 j
100 j
99
97
98 j
99 e
97
98
95
98
99 j
96 j
96 j
97 j
90
99
83
95
99
210
130
150
45
170
58
110
520
72
31.5
19.5
108.7
9.7
82.7
29.8
37.3
89.9
39.5
..
..
17.1
21.3
16.7
5.8
12.7
16.1
25.5
86.6
..
49.7
54.8
41.9
56.0
25.6
53.8
..
88.6
..
41.8
70.4
48.2
57.6
33.7
34.7
..
40.2
65.3
54.6
74.5
50.5
38.5
70.7
71.1
41.8
80.4
76.6
83.6
84.8
81.2
80.3
85.0
82.9
71.3
..
61.8
72.9
86.9
72.5
68.0
81.1
32.7
42.1
..
99
99
91
94
99
98
94
90
99
100
98
98
84 e
99
99
86
90 j
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
table
4
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
32
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
human development report 2010
Gender Inequality Index
Gender
Inequality
Indexa
HDI rank
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Maternal
mortality
ratiob
Rank
Value
2008
2008
2003–2008d
96
85
78
91
40
57
108
..
..
92
75
101
59
100
63
82
103
65
58
104
97
107
..
..
122
..
93
88
..
95
112
121
..
0.672
0.643
0.623
0.663
0.429
0.523
0.714
..
..
0.667
0.615
0.680
0.533
0.680
0.560
0.635
0.687
0.568
0.530
0.693
0.674
0.713
..
..
0.748
..
0.668
0.650
..
0.672
0.721
0.744
..
290
150
230
380
22
46
130
24
..
470
210
280
120
420
150
400
130
170
150
240
170
290
680
210
450
380
390
660
220
540
320
740
..
117
116
114
129
..
138
127
..
118
133
110
115
..
102
..
109
113
119
..
..
..
0.738
0.734
0.729
0.763
..
0.853
0.759
..
0.738
0.784
0.716
0.731
..
0.685
..
0.715
0.727
0.739
..
..
..
560
570
560
1000
380
430
840
510
820
470
830
510
400
960
1100
550
980
670
1400
650
950
Adolescent
fertility
ratec
Seats in
parliament
(%)
Population
with at least
secondary
education
(% ages 25
and older)
Labour force
participation
rate
(%)
Contraceptive
prevalence rate,
any method
(% of married
Male women ages 15–49)
Antenatal
coverage of at
least one visit
Births attended
by skilled health
personnel
Female
Female
Male
Female
(%)
(%)
2008
2010
2010
2008
2008
1990–2008d
1990–2008d
2000–2008d
78.2
72.3
45.0
52.1
33.8
16.6
39.0
12.9
25.4
62.7
74.4
93.1
13.4
39.8
32.3
59.2
61.1
28.4
16.6
18.9
112.7
107.2
122.8
94.9
68.1
53.8
83.9
37.4
41.8
39.2
45.7
112.8
66.1
14.7
13.6
20.2
11.1
21.8
4.2
3.7
16.4
0.0
30.0
26.9
23.4
12.0
11.6
25.6
33.9 l
12.4
19.6
25.8
6.2
18.5
12.0
6.0
18.1
9.2
29.2
22.1
25.2
0.0
15.8
21.2
9.2
7.3
55.1
46.7
65.9
73.6
85.8
83.0
43.4
..
..
42.6
49.6
31.9
31.3
24.2
81.0
66.3
24.7
93.2
24.7
20.1
30.8
16.0
..
..
26.6
..
49.9
22.9
..
11.6
23.5
43.8
..
67.9
51.3
63.7
77.5
92.3
81.8
61.1
..
..
43.7
46.1
36.3
37.3
31.1
81.2
68.0
24.1
85.8
28.0
36.4
44.7
21.2
..
..
50.4
..
46.1
36.8
..
20.6
46.8
48.7
..
64.1
58.0
50.2
75.1
53.4
70.0
24.4
61.7
..
49.2
53.5
43.4
58.3
53.3
60.9
51.0
22.0
59.1
74.2
28.7
48.6
50.0
39.4
56.2
35.7
61.6
55.2
81.4
24.6
75.6
21.8
62.4
46.9
82.9
88.3
80.6
81.8
55.6
79.5
76.4
73.7
..
85.4
63.6
84.6
76.5
86.2
83.8
67.0
82.1
79.8
80.6
83.6
81.9
89.9
94.0
82.7
84.5
84.8
75.8
80.6
50.4
85.5
86.7
83.6
78.5
60.6
79.4
50.6
44.4
67.8
66.0
60.3
64.9
..
34.2
55.1
65.2
39.0
61.4
47.8
60.3
58.3
37.9
79.0
63.0
72.4
43.3
10.1
61.3
56.3
10.0
50.6
32.2
..
40.0
29.6
44.3
29.3
77
96
91
97
98
99
74
99
..
81
95
92
81
93
97
92
84
89
91
68
90
84
86
98
74
61
85
35
74
69
61
86
98
66
77
62
94 j
100 j
99
79
100 j
88
83 j
81
67 j
84
73 j
98 j
91
93 j
83 j
88 j
63
74
41
63 j
78 j
47 j
19
74 j
20 j
43 e
44
39
86 j
81
103.5
71.6
64.0
127.5
18.4
68.1
111.8
132.8
90.0
55.0
101.4
64.8
45.7
73.5
126.6
150.0
104.4
46.4
123.7
23.0
130.4
9.8
6.3
7.9
13.9
..
0.7
10.8
9.4
19.9
0.9
33.2
11.1
3.0
25.8
7.3
30.7
29.2
5.2
37.3
13.9
30.4
20.1
30.8
33.9
21.1
18.0
7.6
11.3
..
8.0
12.4
17.9
15.3
..
24.3
..
9.1
10.9
22.5
..
..
..
38.6
39.3
83.1
34.9
17.6
24.4
25.9
..
20.8
24.4
39.9
45.1
..
20.3
..
20.8
19.4
36.3
..
..
..
77.6
61.4
75.2
54.0
64.2
20.1
68.1
86.0
60.4
72.1
65.9
64.6
74.6
71.9
39.5
80.5
65.3
58.4
76.3
63.2
88.8
88.9
85.5
75.6
82.2
86.7
74.3
79.0
89.3
82.2
74.2
81.9
86.4
85.9
78.7
74.8
91.2
89.9
83.0
89.2
80.3
91.1
39.3
55.8
23.5
29.2
37.0
27.7
17.0
27.1
9.3
..
48.0
16.8
25.7
37.3
14.7
23.7
11.8
32.0
6.2
17.8
26.4
92
51
90
82
76
47
84
80
75
79
44
84
75
90
58
94
87
85
80
92
76
42
18 j
57
63
57
36
78 j
51 j
61 j
39 e
19
62 j
62 j
55 j
39 j
42
52 j
26 j
47 j
93 j
46 j
1990–2008d
table
4
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
STATISTICAL ANNEX
33
Gender Inequality Index
Gender
Inequality
Indexa
HDI rank
table
4
Maternal
mortality
ratiob
Adolescent
fertility
ratec
Rank
Value
2008
2008
130
124
120
83
126
106
134
..
..
125
132
135
..
131
..
..
111
79
136
137
105
0.765
0.752
0.742
0.638
0.758
0.708
0.797
..
..
0.756
0.768
0.799
..
0.766
..
..
0.718
0.627
0.807
0.814
0.705
810
830
690
1300
1100
450
1800
910
720
2100
980
970
700
1200
1500
1100
520
1100
1800
1100
880
129.9
141.8
88.1
36.7
135.2
56.8
121.3
152.3
104.4
126.0
106.6
162.9
130.9
141.6
164.4
129.2
149.2
18.6
157.4
201.4
64.6
..
..
47
..
..
..
123
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
0.473
..
..
..
0.751
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
440
45
..
450
..
300
..
370
150
..
..
..
..
64
..
..
..
..
..
..
Seychelles
..
..
Somalia
Tuvalu
Vanuatu
..
..
..
..
..
..
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Seats in
parliament
(%)
Population
with at least
secondary
education
(% ages 25
and older)
Labour force
participation
rate
(%)
Contraceptive
prevalence rate,
any method
(% of married
Male women ages 15–49)
Antenatal
coverage of at
least one visit
Births attended
by skilled health
personnel
Female
Female
Male
Female
(%)
(%)
2008
2010
2010
2008
2008
1990–2008d
1990–2008d
2000–2008d
8.9
15.2
9.4
50.9
13.0
16.8
25.9
.. m
21.4
13.2
10.5
10.2
15.3
13.8
5.2
10.0
34.8
31.7
12.4
7.7
18.2
13.6
25.7
16.5
7.4
10.4
12.8
5.8
..
..
9.5
10.3
3.2
..
15.7
..
..
1.5
5.2
2.5
10.7
48.8
25.2
44.2
31.6
8.0
20.4
18.2
34.0
..
..
20.4
26.2
8.4
..
39.2
..
..
6.0
9.2
7.6
36.2
62.0
51.3
60.4
71.2
87.9
74.6
32.3
33.3
82.3
80.8
67.1
71.6
38.1
79.7
69.1
64.0
61.2
85.7
91.5
37.9
57.4
60.8
82.4
78.7
85.1
85.9
77.7
74.0
85.5
90.0
91.1
68.1
86.9
68.9
91.5
76.8
78.3
85.4
86.6
88.3
88.1
86.8
74.5
12.9
40.8
17.5
36.4
41.0
7.6
18.6
9.1
14.7
8.2
19.0
8.2
17.4
11.4
2.8
10.3
16.5
19.7
11.2
20.6
60.2
85
94
98
96
92
64
16
88
28
87
69
70
85
79
39
78
89
92
46
85
94
57
47 j
57 j
52 j
54
49 j
14
38 j
6
42 j
54 j
49 j
54
46
14
39 j
48 j
34
18
74 j
69
..
38.3
45.2
..
66.9
42.4
85.5
..
0.0
16.2
..
..
..
78.7
10.4
..
..
61.6
58.9
27.6
..
16.7
13.9
43.2
18.8
22.0
21.4
25.5
4.4
20.1
4.7
3.0
25.0
0.0
..
9.1
6.9
6.7
17.2
18.2
8.2
15.0
..
..
73.9
29.7 h
..
..
22.0
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
80.4
23.2 h
..
..
42.7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
54.1
48.6
..
61.6
..
14.2
..
60.7
24.1
..
..
..
16.7
26.1
..
..
55.3
61.4
41.8
..
..
71.9
77.0
..
84.4
..
71.5
..
80.7
74.8
..
..
..
72.4
79.1
..
..
80.4
84.1
79.5
..
..
30.7
72.6
..
8.0
..
49.8
36.1
68.6
58.0
..
..
35.6
50.2
..
32.8
..
..
..
..
..
100
88
100
100
70
100
84
..
..
96
81
..
95
..
100
..
100
99
95
..
..
100
51
100
94
28 j
99
89
90
97
98
95
..
97
..
98
100
100
98
100
100
..
..
..
23.5
66.9 h
66.6 h
1400
..
..
70.1
..
47.0
8.2
0.0
3.9
..
..
..
..
..
..
2003–2008d
1990–2008d
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Antigua and Barbuda
Bhutan
Cuba
Dominica
Eritrea
Grenada
Iraq
Kiribati
Korea, Democratic People’s Rep. of
Lebanon
Marshall Islands
Monaco
Nauru
Occupied Palestinian Territories
Oman
Palau
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
34
human development report 2010
..
..
..
..
..
58.0
..
79.7
86.0
..
88.6
14.6
..
..
26
97
84
33 j
100
93
Gender Inequality Index
Gender
Inequality
Indexa
HDI rank
Maternal
mortality
ratiob
Rank
Value
2008
2008
2003–2008d
—
—
0.317
0.376
8
16
Adolescent
fertility
ratec
Seats in
parliament
(%)
Population
with at least
secondary
education
(% ages 25
and older)
Labour force
participation
rate
(%)
Contraceptive
prevalence rate,
any method
(% of married
Male women ages 15–49)
Antenatal
coverage of at
least one visit
Births attended
by skilled health
personnel
Female
Female
Male
Female
(%)
(%)
1990–2008d
2008
2010
2010
2008
2008
1990–2008d
1990–2008d
2000–2008d
19.4
11.2
20.6
18.1
84.0
70.4
86.6
72.1
65.5
58.2
80.1
82.3
..
..
..
100
99
100
Developed
OECD
Non-OECD
table
Developing
Arab States
East Asia and the Pacific
Europe and Central Asia
Latin America and the Caribbean
South Asia
Sub-Saharan Africa
—
—
—
—
—
—
0.699
0.467
0.498
0.609
0.739
0.735
238
126
41
122
454
881
42.6
18.1
28.2
72.6
65.0
122.3
8.7
19.8
12.5
17.5
10.4
17.3
31.8
48.2
78.0
51.3
27.4
23.9
45.0
61.4
74.0
52.7
49.1
38.1
27.0
70.1
58.6
55.3
37.2
63.8
78.2
84.5
75.0
83.3
84.2
82.3
46.9
..
63.0
..
53.8
23.6
74
91
95
95
70
73
77
91
96
91
45
48
Very high human development
High human development
Medium human development
Low human development
—
—
—
—
0.319
0.571
0.591
0.748
8
82
242
822
19.1
47.7
41.8
108.9
20.5
13.3
16.0
14.4
83.7
61.2
40.9
19.0
86.1
61.3
57.4
32.0
65.3
52.7
54.7
61.3
80.2
79.5
84.1
83.4
..
66.3
68.4
27.8
100
95
84
66
99
96
74
39
Least developed countries
—
0.746
786
104.5
16.6
17.8
29.1
64.7
85.2
29.5
63
36
World
—
0.560
273
53.7
16.2
51.6
61.7
56.8
82.6
..
82
75
Notes
a See Technical note 3 for details on how the Gender Inequality Index is calculated.
b Defined as maternal deaths per 100,000 live births.
c Defined as the number of births per 1,000 women ages 15–19.
d Data refer to the most recent year available during the period specified.
e Institutional births.
f The denominator of the calculation refers to voting members of the House of
Representatives only.
g World Health Organization estimate.
h United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for
Statistics estimate.
4
i No women were elected in the 2008 elections; however, two women were
appointed to the cabinet in June 2008, and cabinet ministers also sit in parliament.
j Includes deliveries by cadres of health workers other than doctors, nurses and
midwives.
k No women were elected in 2008; however, one woman was appointed to the
cabinet, and cabinet ministers also sit in parliament.
l Does not include the 36 special rotating delegates appointed on an ad hoc basis; all
percentages are calculated based on the 54 permanent seats.
m The parliament was dissolved following the December 2008 coup.
Sources
Columns 1 and 2: Calculated based on data from UNICEF (2010c), UNDESA (2009d),
IPU (2010), Barro and Lee (2010) and ILO (2010d).
Columns 3 and 11: UNICEF (2010c).
Column 4: UNDESA (2009d).
Column 5: IPU (2010).
Columns 6 and 7: Barro and Lee (2010).
Columns 8 and 9: ILO (2010d).
Column 10:UN (2009).
Column 12:WHO (2010).
STATISTICAL ANNEX
35
ta b l e
5
Multidimensional Poverty Index
Population in
multidimensional poverty
HDI rank
Intensity of
deprivationb
Population
at risk of
multidimensional
povertyb,c
Population with at
least one severe deprivation in
Educationd
Healthd
Living
standardsd
Population below
income poverty line
PPP $1.25
a day
National
poverty line
Multidimensional
Poverty Indexa,b
Headcountb
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
0.000
..
0.000
0.002
0.026
0.003
..
0.0
0.0
0.0
0.6
7.2
0.8
..
46.7
0.0
0.0
35.3
36.5
38.9
..
3.1
0.4
0.0
2.0
1.3
3.8
..
0.0
0.0
0.0
0.6
7.3
0.1
..
3.1
3.1
3.8
5.4
5.1
4.5
..
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
..
..
<2
..
..
<2
<2
<2
..
..
16.8
..
..
..
14.8
..
..
0.011 f
0.001
0.006
..
0.007
0.006
..
0.015
..
..
0.020
0.003
0.000
..
0.085
0.004
0.005
0.002
0.021
0.003
0.008
..
0.008
0.039
0.003
..
0.008
0.009
0.024
0.041
..
0.010
0.010
0.039
..
..
3.0 f
0.3
1.5
..
1.6
1.7
..
4.0
..
..
5.6
0.8
0.0
..
19.8
1.0
1.3
0.6
5.4
0.8
2.2
..
1.9
8.5
0.8
..
2.3
2.2
5.6
9.2
..
2.8
2.7
8.5
..
..
37.7 f
46.7
41.6
..
41.6
34.7
..
38.9
..
..
35.1
40.0
35.1
..
43.1
38.1
38.9
36.9
38.6
37.2
35.7
..
40.9
46.0
35.2
..
36.5
41.6
42.6
44.1
..
37.1
35.5
45.9
..
..
5.7 f
1.3
1.9
2.8
..
0.1
..
5.8
..
..
0.4
3.6
0.8
..
17.1
9.4
0.8
5.0
12.4
7.0
1.2
..
6.7
13.1
5.3
..
5.5
2.1
7.6
8.3
..
4.9
1.6
19.0
..
..
15.4 f
0.1
4.2
..
2.3
1.7
..
10.1
..
..
1.5
5.2
2.0
..
8.5
6.6
1.6
1.3
10.2
11.1
6.2
..
5.9
20.2
2.4
..
9.5
2.3
8.5
13.2
..
1.1
10.6
15.4
..
..
3.8 f
1.6
0.8
..
2.4
5.1
..
9.2
..
..
5.6
0.4
3.1
..
14.6
7.2
3.5
9.8
20.3
0.4
2.1
..
7.2
5.2
5.9
..
14.6
4.6
13.3
17.5
..
13.1
11.9
16.0
..
..
4.7 f
1.1
0.7
..
0.4
0.0
..
6.7
..
..
0.8
0.8
0.1
..
38.2
0.9
0.4
1.1
4.2
0.8
0.2
..
0.9
2.8
4.6
..
0.8
3.9
7.0
9.7
..
6.9
0.2
7.3
<2
<2
3.4
<2
<2
<2
<2
<2
9.5
4.0
<2
<2
..
<2
<2
<2
7.7
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
5.2
13.4
3.5
3.7
4.7
..
16.0
<2
2.6
<2
2.6
..
..
..
5.9
..
28.9
11.1
..
36.8
47.0
..
12.8
..
..
17.4
23.9
51.6
18.5
19.6
15.4
49.6
19.5
19.5
..
21.7
21.5
54.5
..
50.9
38.3
..
45.1
18.7
..
14.2
27.0
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
28
29
31
32
34
36
41
Czech Republic
Slovenia
Slovakia
United Arab Emirates
Estonia
Hungary
Poland
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
44
45
46
48
49
50
51
52
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
36
Lithuania
Chile
Argentina
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Panama
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
human development report 2010
Multidimensional Poverty Index
Population in
multidimensional poverty
HDI rank
Intensity of
deprivationb
Population
at risk of
multidimensional
povertyb,c
Population with at
least one severe deprivation in
Educationd
Healthd
Living
standardsd
Population below
income poverty line
PPP $1.25
a day
National
poverty line
Multidimensional
Poverty Indexa,b
Headcountb
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
0.048
0.056
..
0.021
0.006
0.161
0.044
0.175
0.064
0.067
0.008
0.065
0.026
0.008
0.055
0.187
0.160
0.095
0.019
0.014
0.021
0.068
0.075
0.139
0.211
0.127
..
0.296
..
0.183
0.267
0.263
0.275 g
0.270
0.236
11.1
12.5
..
5.3
1.7
35.4
7.5
36.3
13.3
12.6
2.2
15.8
6.4
2.3
13.8
39.6
32.6
20.8
4.9
3.1
5.5
17.1
14.3
28.5
40.7
25.9
..
55.4
..
41.1
47.3
53.9
51.0 g
55.9
51.6
43.3
44.9
..
38.7
38.5
45.5
58.8
48.3
48.5
53.5
37.6
41.0
40.4
36.2
39.7
47.2
48.9
45.9
38.8
46.7
37.5
40.0
52.5
48.8
51.9
49.1
..
53.5
..
44.4
56.5
48.9
54.0 g
48.4
45.8
13.2
6.3
..
14.4
9.9
22.4
5.2
21.6
15.0
11.1
7.2
20.7
6.9
8.1
6.5
23.5
17.8
12.2
9.2
3.9
7.1
23.1
12.0
11.4
15.7
9.8
..
16.1
..
24.5
14.1
20.2
11.8 g
22.5
23.9
17.5
10.9
..
0.5
12.6
19.2
18.8
37.8
7.5
13.6
5.1
6.8
18.0
4.4
4.7
16.0
46.6
12.6
18.7
3.2
20.4
14.3
12.3
36.3
36.4
26.8
..
37.5
..
25.9
43.9
40.9
51.2
21.7
36.7
13.1
11.3
..
9.8
5.6
35.4
15.9
31.4
13.1
14.2
10.1
19.0
16.9
17.4
12.4
37.2
21.1
14.4
2.1
8.1
13.6
35.6
10.8
31.5
25.9
15.0
..
56.5
..
33.5
22.3
36.0
29.2 g
47.6
26.6
13.2
12.4
..
26.4
1.5
34.8
2.3
38.0
32.4
18.2
5.3
39.6
0.9
2.3
10.8
60.8
30.8
31.2
8.3
10.8
1.3
21.9
30.1
21.4
54.1
40.5
..
58.5
..
66.3
59.7
78.4
42.9
73.8
74.3
4.4
15.9
6.4
14
<2
4.8
..
11.7
6.5
22.6
2.4
2.2
<2
46.3
..
..
18.2
29.4
3.4
26.2
..
21.5
21.5
2.5
15.8
11.7
20.6
41.6
37.2
62.9
44.0
25.8
22.6
54.1
28.4
48.5
2.8
30.7
22.7
..
..
..
37.7
..
..
48.5
36.1
16.7
27.2
..
..
50.7
16.7
43.1
22.0
..
53.5
28.9
..
45.8
51.0
..
28.6
39.7
69.2
33.5
30.1
..
42.3
..
0.302
0.291
0.140
0.299
0.088
0.283
0.412
0.413
0.352
0.350
0.284
0.408
0.220
0.368
..
0.384
0.306
0.452
0.139
60.4
57.8
30.1
54.6
14.2
52.5
72.0
70.5
61.7
64.7
54.3
73.9
48.1
63.5
..
66.9
57.3
77.4
29.3
50.0
50.4
46.4
54.7
62.0
53.9
57.3
58.5
57.1
54.1
52.4
55.3
45.8
57.9
..
57.4
53.3
58.4
47.3
23.2
21.2
21.4
18.3
17.6
13.0
13.2
14.8
15.1
15.6
21.6
16.0
27.5
15.7
..
11.6
18.4
10.7
16.1
21.9
31.4
24.1
37.4
32.7
54.5
62.8
55.4
55.3
38.0
39.9
60.1
29.7
42.4
..
66.9
41.0
56.9
39.3
41.4
53.1
17.9
42.6
11.7
34.4
51.7
49.6
44.1
58.3
38.0
45.7
22.1
59.5
..
54.3
37.3
60.8
25.6
86.2
76.3
57.5
67.9
22.8
38.2
79.1
83.7
66.8
77.2
75.5
90.3
82.4
72.1
..
54.9
76.0
82.0
28.1
19.7
49.6
30
32.8
..
17.5
47.3
67.8
21.2
55.1
38.7
46.1
43.4
64.4
51.5
33.5
54.9
54.3
18.4
46.6
40.0
28.5
39.9
32.0
..
39.0
68.7
46.3
30.9
..
..
56.3
..
31.1
..
..
..
..
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
124
125
126
127
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Guyana
Namibia
Honduras
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
table
5
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
STATISTICAL ANNEX
37
Multidimensional Poverty Index
Population in
multidimensional poverty
HDI rank
table
5
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Intensity of
deprivationb
Population
at risk of
multidimensional
povertyb,c
Population with at
least one severe deprivation in
Healthd
Living
standardsd
PPP $1.25
a day
National
poverty line
Multidimensional
Poverty Indexa,b
Headcountb
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
2000–2008e
0.367
0.320
0.325
0.324
0.443
0.384
..
0.505
0.582
0.489
0.512
0.564
0.536
0.484
0.344
..
0.481
0.530
0.642
0.393
0.174
65.3
52.2
63.7
60.4
81.4
72.3
..
82.4
90.0
81.5
86.4
87.1
82.6
83.9
62.9
..
79.8
84.5
92.7
73.2
38.5
56.3
61.4
51.1
53.6
54.4
53.2
..
61.3
64.7
60.0
59.3
64.7
64.9
57.7
54.7
..
60.3
62.7
69.3
53.7
45.2
23.0
16.4
17.8
17.6
14.0
19.8
..
9.4
5.2
11.1
7.6
7.3
8.6
9.5
28.2
..
9.8
12.2
4.0
16.1
24.6
34.0
62.7
30.1
53.4
53.6
43.6
..
74.8
83.9
60.6
72.7
81.1
80.4
68.9
39.4
..
69.1
71.6
87.1
48.4
15.1
35.5
40.6
51.3
52.1
46.1
45.2
..
60.8
48.2
58.2
56.2
65.8
62.9
59.6
8.2
..
52.7
35.5
64.9
48.2
29.6
90.6
37.7
78.3
60.1
95.3
93.9
..
84.4
94.2
92.4
92.3
86.8
81.6
91.6
95.2
..
86.4
97.3
93.0
85.5
64.5
88.5
23.3
64.3
34.3
76.6
73.9
..
70.1
39
53.4
62.4
51.4
56.5
83.7
61.9
48.8
74.7
81.3
65.9
59.2
..
35.7
..
68.0
61.3
56.9
52.4
42.0
..
44.2
70.2
..
..
46.4
..
..
65.7
55.2
..
..
71.3
..
..
0.059
0.003
..
0.514
..
14.3
0.7
..
81.2
..
41.3
38.2
..
63.3
..
14.3
12.7
..
9.5
..
32.0
14.6
..
74.5
..
20.0
2.8
..
47.6
..
5.2
0.8
..
86.7
26.3
..
..
<2
..
..
..
..
..
..
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Educationd
Population below
income poverty line
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Bhutan
Iraq
Occupied Palestinian Territories
Seychelles
Somalia
Notes
a See Technical note 4 for details on how the Multidimensional Poverty Index is
calculated.
b Not all indicators were available for all countries; caution should thus be used
in cross-country comparisons. Where data are missing, indicator weights are
adjusted to total 100 percent. For details on countries missing data, see Alkire and
Santos (2010).
c People at risk of suffering multiple deprivations—that is, those suffering from
overlapping deprivations in 2 of 10 indicators.
d Percentage of the population suffering a deprivation in at least 1.5 of the weighted
indicators in health, education or living standards. For details see Alkire and
Santos (2010).
Sources
Columns 1, 2 and 4–7: Calculated based on data on household deprivation in health,
education and living standards from various household surveys.
Column 3: Based on various household surveys (Measure DHS Demographic and
Health Surveys, United Nations Children’s Fund Multiple Indicator Cluster Surveys and
World Health Organization World Health Surveys) conducted between 2000 and 2008.
Columns 8 and 9: World Bank (2010c).
38
human development report 2010
e Data refer to the most recent year available during the period specified.
f Estimates are for parts of the country only.
g Estimates should be interpreted as a lower bound because data on nutrition were
not available from the dataset used.
ta b l e
6
Empowerment
HDI rank
Agency
Political freedom
Civil liberties
Accountability
Satisfaction with
freedom of choice
(% satisfied)
Democracy
Human rights
violations
Press
freedom
Journalists
imprisoned
Corruption
victims
Democratic
decentralization
Political
engagement
Total
Female
Score (0–2)a
Score (1–5 )b
(index)c
(number)d
(% of people who faced a
bribe situation in the last year)
Score (0–2)e
(% of people who voiced
opinion to public officials)
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2008
93
91
89
83
82
..
87
91
90
85
70
55
90
79
64
92
86
86
96
70
90
43
63
93
85
81
73
73
89
..
49
83
76
53
74
43
..
77
..
60
74
..
93
90
90
85
83
..
88
92
81
86
75
56
87
78
58
93
87
85
93
70
90
39
60
90
86
82
73
71
88
..
51
85
73
53
73
44
..
72
89
67
68
..
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
..
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
..
0
0
2
2
2
..
1
1
3
1
..
1
2
1
1
1
2
2
2
3f
1
..
2
2
3
..
3
2
..
1
2
1
1
1
..
1
2
2
2
1
1
..
2
2
2
1
..
0.0
3.1
3.0
4.0
0.0
..
1.0
3.7
0.0
3.5
3.3
15.7
1.0
10.7
23.8
0.0
2.0
2.5
0.0
11.0
11.8
9.0
12.1
4.0
3.0
4.0
45.0
5.0
9.5
..
11.0
21.5
2.5
0.5
5.5
5.5
..
24.0
36.5
8.0
9.5
..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
9
9
7
..
4
8
6
4
3
10
..
6
11
9
5
6
5
6
3
15
6
4
5
4
1
..
9
..
..
20
5
9
18
34
..
8
20
6
8
..
2
1
2
2
2
..
1
2
2
2
2
1
2
2
..
1
2
..
2
2
..
2
2
..
..
2
0
..
..
..
2
0
1
..
2
2
..
1
1
2
2
..
31
23
23
32
26
..
30
20
29
35
22
22
36
23
18
19
25
23
37
17
5
16
14
36
36
24
12
27
36
..
14
16
21
16
16
15
..
24
..
23
5
..
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
STATISTICAL ANNEX
39
Empowerment
HDI rank
Agency
Political freedom
Satisfaction with
freedom of choice
(% satisfied)
Civil liberties
Accountability
Democracy
Human rights
violations
Press
freedom
Journalists
imprisoned
Corruption
victims
Democratic
decentralization
Political
engagement
Total
Female
Score (0–2)a
Score (1–5 )b
(index)c
(number)d
(% of people who faced a
bribe situation in the last year)
Score (0–2)e
(% of people who voiced
opinion to public officials)
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2008
..
45
72
62
80
39
47
54
62
80
..
68
60
66
83
48
81
42
56
87
59
47
50
71
45
32
38
57
42
..
76
43
65
39
73
62
75
73
70
75
38
50
..
..
47
74
59
78
41
50
52
48
80
..
64
52
66
83
45
83
37
57
87
57
43
51
69
45
25
38
59
51
..
73
40
61
39
71
62
75
74
76
76
46
58
..
2
2
2
2
0
2
1
2
2
2
0
2
0
2
1
2
2
2
0
2
2
2
1
1
1
0
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
3
1
1
3
..
4
4
2
2
3
..
3
..
2
2
4
3
2
2
3
4
2
..
4
3
3
3
2
..
5
4
3
4
3
3
..
..
2.3
10.5
11.3
15.3
3.0
17.0
12.5
17.2
7.6
64.5
14.5
76.5
48.3
44.3
15.6
7.0
15.5
59.5
8.0
20.9
21.8
60.9
49.7
53.5
10.5
22.0
104.1
8.8
14.0
15.9
18.8
39.5
31.1
20.0
..
40.1
4.8
61.5
31.9
38.3
49.6
..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
0
0
23
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
..
21
8
8
19
22
..
36
..
5
..
6
29
11
4
..
4
..
22
9
12
..
21
23
36
..
23
19
..
..
5
2
7
17
7
..
11
..
14
5
13
28
..
..
2
1
..
1
..
..
2
..
..
2
1
0
2
..
2
..
..
0
2
1
2
..
..
1
2
..
1
2
2
2
..
2
2
2
0
2
..
2
1
2
1
..
..
11
26
11
24
17
13
9
19
19
..
30
22
22
11
14
12
12
11
31
18
14
13
11
25
8
13
19
12
..
19
23
20
12
15
22
29
15
16
14
12
16
..
..
..
83
70
64
74
84
..
..
74
..
..
83
68
63
74
86
..
..
69
0
0
2
0
2
2
2
1
2
2
1
2
4
4
2
4
3
..
1
3
60.0
107.0
26.8
84.5
17.3
75.0
44.0
43.5
10.6
24.2
0
0
0
24
0
1
0
0
0
0
..
..
12
..
6
5
13
..
..
18
..
0
2
2
2
2
2
2
..
2
..
..
16
..
14
12
29
..
..
27
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
table
6
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
40
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
human development report 2010
Empowerment
HDI rank
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Agency
Political freedom
Satisfaction with
freedom of choice
(% satisfied)
Civil liberties
Accountability
Democracy
Human rights
violations
Press
freedom
Journalists
imprisoned
Corruption
victims
Democratic
decentralization
Political
engagement
(index)c
(number)d
(% of people who faced a
bribe situation in the last year)
Score (0–2)e
(% of people who voiced
opinion to public officials)
Total
Female
Score (0–2)a
Score (1–5 )b
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2008
69
87
84
48
42
60
76
..
66
76
64
..
75
63
73
72
59
73
71
74
63
..
..
66
..
..
84
..
93
31
52
..
67
87
84
46
40
55
71
..
65
75
64
..
75
64
70
66
65
74
81
76
63
..
..
60
..
..
84
..
91
40
55
..
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
0
1
0
0
2
2
1
2
2
2
0
0
2
1
2
1
2
3
4
..
3
3
4
3
..
..
1
2
1
3
1
3
4
2
3
3
2
2
3
..
4
2
3
1
1
2
4
3
..
14.3
38.3
15.5
33.8
23.3
51.4
67.7
..
10.5
9.0
42.0
14.0
28.5
40.0
8.5
78.0
32.0
81.7
41.0
16.8
29.5
65.5
11.0
29.3
16.0
52.5
92.0
..
35.2
65.7
34.3
..
0
0
0
0
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
10
13
10
34
20
24
12
..
..
..
9
..
4
24
13
24
17
9
24
13
12
..
..
15
..
..
15
..
11
9
43
..
..
2
1
..
1
0
1
..
2
..
2
..
2
1
2
..
1
2
0
2
0
0
..
1
0
..
1
..
..
1
..
..
10
24
18
20
25
12
23
..
19
23
13
..
11
12
24
10
19
16
6
14
23
..
..
12
..
..
42
..
14
15
25
..
58
62
74
69
..
62
67
33
69
..
58
24
50
..
51
76
54
42
69
65
54
76
71
..
61
62
72
70
..
54
66
29
76
..
57
23
40
..
47
78
57
40
70
65
58
75
68
..
2
0
2
1
0
1
2
2
0
2
2
1
2
1
2
1
2
1
0
0
1
0
1
1
4
4
2
4
5
4
2
..
3
2
4
2
..
..
4
3
3
2
3
..
2
3
..
2
25.0
37.3
6.0
30.5
102.7
83.4
16.0
45.8
28.5
14.7
35.6
15.5
19.0
27.5
46.0
21.5
22.0
15.0
36.5
31.0
15.5
29.0
26.8
48.3
0
0
0
1
9
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
9
14
26
..
41
20
12
18
..
8
22
11
..
27
23
20
20
33
13
27
22
17
..
..
0
..
..
..
1
2
2
..
2
2
2
..
..
0
..
0
..
0
..
..
..
1
0
23
7
19
20
6
9
21
10
28
..
11
19
..
..
30
21
26
26
39
29
32
..
16
..
table
6
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
STATISTICAL ANNEX
41
Empowerment
HDI rank
table
6
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Agency
Political freedom
Satisfaction with
freedom of choice
(% satisfied)
Civil liberties
Accountability
Democracy
Human rights
violations
Press
freedom
Journalists
imprisoned
Corruption
victims
Democratic
decentralization
Political
engagement
(index)c
(number)d
(% of people who faced a
bribe situation in the last year)
Score (0–2)e
(% of people who voiced
opinion to public officials)
Total
Female
Score (0–2)a
Score (1–5 )b
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2008
77
88
69
63
67
35
72
66
49
57
72
52
..
51
43
88
54
41
74
88
69
56
63
37
73
67
63
56
71
41
..
49
44
87
55
43
1
2
0
1
0
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
5
5
4
3
3
4
2
3
2
5
1
3
4
3
5
4
64.7
15.5
54.0
54.3
28.5
49.0
34.0
17.8
8.0
15.0
15.5
44.5
23.5
19.0
29.0
48.5
53.5
46.5
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
..
31
..
14
15
..
23
14
29
16
..
20
14
17
..
33
1
0
..
0
..
1
0
0
2
1
..
0
..
1
2
..
0
..
26
26
38
22
30
17
41
38
16
12
28
22
..
15
13
19
19
10
..
..
26
..
..
..
37
..
..
66
..
..
..
46
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
28
..
..
..
39
..
..
64
..
..
..
47
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2
2
0
2
1
2
0
2
0
0
2
..
2
..
0
2
2
2
2
1
2
1
0
2
2
..
..
3
..
3
..
5
..
..
3
..
..
..
5g
1
..
..
..
..
..
..
..
5
..
..
..
15.8
94.0
..
115.5
..
53.3
..
112.5
15.4
..
..
..
69.8
29.5
..
..
..
..
..
..
16.0
77.5
..
..
0
0
22
0
19
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
..
..
..
..
..
..
36
..
..
30
..
..
..
15
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1
..
0
..
..
..
2
1
..
..
..
..
0
..
..
2
..
0
..
..
..
..
2
..
..
40
..
..
..
21
..
..
12
..
..
..
20
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Antigua and Barbuda
Bhutan
Cuba
Dominica
Eritrea
Grenada
Iraq
Kiribati
Korea, Democratic People’s Rep. of
Lebanon
Marshall Islands
Monaco
Nauru
Occupied Palestinian Territories
Oman
Palau
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Seychelles
Somalia
Tuvalu
Vanuatu
Notes
a 0 is nondemocratic, 1 is democratic with no alternation, 2 is democratic.
b 1 is fewest human rights violations, 5 is most human rights violations.
c A lower score indicates more freedom of the press.
d Data refer to verified cases of journalists having been imprisoned as of December 1,
2009. Countries with a value of 0 did not have any verified cases as of that date.
Sources
Columns 1, 2, 7 and 9: Gallup World Poll database (2010).
Column 3: Cheibub, Gandhi, and Vreeland (2010).
Column 4: Gibney, Cornett, and Woods (2010).
42
human development report 2010
e 0 is no local elections, 1 is legislature elected but executive appointed,
2 is legislature and executive locally elected.
f Refers to Israel’s pre-1967 borders and does not include Occupied Territories
(Gaza and the West Bank).
Column 5: Reporters Without Borders (2009).
Column 6: CPJ (2009).
Column 8: Beck and others (2001).
g Refers to violence committed within the Occupied Palestinian Territories by
Israeli forces. Violence committed in West Bank by actors working with or for the
Palestinian National Authority receives a score of 4.
ta b l e
7
Sustainability and vulnerability
Adjusted Ecological
net
footprint of
savingsa consumption
HDI rank
Share of total primary
energy supply
Fossil
fuelsb
Renewable
sourcesc
Carbon
dioxide
emissions
per capita
(tonnes)
(% of GNI)
(hectares per
capita)
(%)
(%)
2008
2006
2007
2007
1990
16.2
15.0
..
0.9
7.5
..
–1.2
7.6
20.5
..
15.3
21.1
..
9.8
11.3
16.0
..
..
13.8
10.1
..
–4.8
8.6
..
17.6
3.9
34.7
13.4
18.1
..
–81.1
..
..
9.0
–2.8
5.0
..
..
15.6
4.1
9.2
..
4.2
..
7.6
9.0
8.2
..
4.6
5.8
..
4.0
4.1
3.7
5.6
4.6
5.4
5.5
..
5.7
7.2
5.6
..
5.8
4.9
..
4.9
6.1
4.5
5.3
3.9
..
4.9
10.3
..
6.4
..
3.2
..
9.7
..
4.4
3.9
..
69
94
67
86
91
..
93
76
33
81
83
82
52
51
96
50
19
73
82
83
95
94
91
89
73
90
100
83
69
..
71
100
100
90
97
79
100
100
100
79
94
..
31
6
33
5
3
..
4
16
31
9
3
1
21
7
4
24
81
4
18
7
0
5
7
3
26
..
0
5
10
..
6
0
0
10
3
5
0
0
0
18
6
..
7.4
17.4
6.7
19.0
8.8
..
11.2
16.2
6.0
12.1 f
9.5
5.6
6.3
7.0
7.4
10.2
8.1
10.8
9.8
5.9
4.8
7.2
7.5
26.0
7.9
10.0
15.6
12.7
6.4 f
..
8.4 f
29.4
6.3
16.4 f
6.8
6.0
25.0
25.2
24.1
4.4
9.1
4.0
Population Population without access
Deaths due
to improved SERVICES
living on
to indoor and
Protected degraded
outdoor air and
land
area
water pollutiond
Water
Sanitation
(% terrestrial
area)
(%)
(%)
(%)
2006
2009
2010
2008
2008
8.6
18.1
7.4
19.0
10.4
..
10.3
16.7
5.6
9.7
10.1
9.9
5.6
6.2
10.3
12.7
7.4
10.3
9.9
8.0
5.5
8.7
8.1
24.5
8.6
9.4
12.8
11.3
7.6
..
7.0
32.8
6.3
13.1
9.2
5.7
15.5
56.2
28.8
5.7
8.3
4.6
14.4
10.5
25.9
14.8
1.0
42.4
12.4
8.0
11.3
40.5
16.3
2.4
22.8
15.1
18.7
9.1
9.7
0.9
5.0
8.6
41.8
13.8
9.9
19.8
22.9
24.4
5.4
15.1
12.1
6.0
23.5
5.6
17.3
20.0
11.0
5.1
42.9
0.7
1.4
5.9
21.8
0.1
0
9
5
1
0
..
5
3
0
8
0
3
0
4
13
0
0
10
9
1
..
1
2
..
3
3
..
4
8
..
9
2
..
5
11
17
0
0
0
2
13
..
0
0
0
1
0
..
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
..
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
..
0
..
1
0
0
0
0
..
0
1
..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
..
2
..
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
5
0
0
..
0
..
0
10
0
Population
affected by
natural
disasterse
(average per year,
(per million people) per million people)
2004
2000–2009
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
65
35
0
135
0
0
203
84
55
124
194
150
108
81
213
19
0
203
111
137
0
226
137
0
147
189
262
167
150
0
74
51
0
74
242
208
0
0
0
191
162
0
49
458
189
7,322
46
..
0
63
4
449
1,378
1,232
108
108
9
8
44
27
0
20
83
195
127
0
820
683
52
2,344
33
..
219
..
..
8
0
509
..
..
..
1,560
61
0
STATISTICAL ANNEX
43
Sustainability and vulnerability
Adjusted Ecological
net
footprint of
savingsa consumption
HDI rank
Share of total primary
energy supply
Fossil
fuelsb
Renewable
sourcesc
Carbon
dioxide
emissions
per capita
(tonnes)
(% of GNI)
(hectares per
capita)
(%)
(%)
2008
2006
2007
2007
1990
..
6.6
–0.4
7.7
9.7
14.8
..
13.7
11.3
7.2
..
18.9
–1.8
9.0
..
2.9
–19.2
..
19.8
9.1
7.0
8.5
1.6
2.5
–0.1
..
8.5
..
9.0
8.5
5.2
–0.3
6.5
18.1
0.4
8.8
1.5
..
7.0
3.6
8.3
21.4
..
..
3.3
3.1
3.0
7.9
4.6
..
2.7
3.3
..
3.2
3.2
3.5
3.2
..
3.3
..
..
4.2
2.7
1.8
2.6
4.4
4.4
2.3
3.4
2.7
2.7
..
..
..
..
2.3
1.6
1.9
..
1.9
..
1.9
2.0
2.8
1.9
..
..
62
78
90
100
64
..
83
87
62
99
75
100
89
95
78
100
89
92
47
70
68
89
99
98
91
82
99
85
..
53
70
88
71
87
..
71
90
86
98
90
100
..
..
9
22
7
0
30
..
13
7
38
1
25
0
9
5
5
0
11
5
53
30
21
3
1
2
9
1
1
8
..
44
30
12
6
13
..
29
10
14
2
10
0
..
–7.1
..
–0.3
35.1
–0.1
10.4
18.0
3.6
..
–4.7
3.7
3.8
1.4
1.8
..
0.9
1.7
..
..
2.4
..
100
81
87
42
46
81
40
..
82
..
0
20
12
58
55
19
60
..
18
Population Population without access
Deaths due
to improved SERVICES
living on
to indoor and
Protected degraded
outdoor air and
land
area
water pollutiond
Water
Sanitation
Population
affected by
natural
disasterse
(% terrestrial
area)
(%)
(%)
(%)
(average per year,
(per million people) per million people)
2006
2009
2010
2008
2008
7.6
6.0
2.7
3.5
19.0
5.1 f
..
6.8
3.7 f
1.3
9.2
1.3
13.2
4.6
3.1
8.7
13.9
..
9.6
1.0
1.0
2.3
13.9 f
15.9 f
5.9 f
1.2 f
11.9
4.0
5.6 f
1.4
1.4
2.9 f
6.2
1.1 f
1.6
1.7
1.6
3.4
1.6
3.2
2.6
3.1
0.8
6.5
4.2
3.7
4.4
31.2
3.3
..
4.6
5.2
2.1
9.2
2.0
15.8
4.1
7.2
6.3
25.3
..
7.1
1.8
1.4
1.4
10.9
12.6
4.2
7.0
6.9
6.6
5.3
3.1
1.9
1.2
6.3
1.5
2.4
2.9
1.4
4.5
2.3
3.6
3.6
4.0
1.3
13.7
4.5
16.5
5.4
1.6
17.8
13.3
7.1
7.3
0.3
0.1
18.7
31.3
11.1
17.9
9.1
31.2
6.0
7.3
20.9
13.6
9.8
9.0
2.5
7.2
0.6
3.5
7.1
4.9
4.5
28.0
3.7
53.8
8.0
25.1
28.0
20.4
18.9
1.3
9.4
1.9
6.3
14.5
..
5
1
2
1
2
8
13
18
6
8
4
4
4
1
8
..
19
5
1
1
6
3
24
4
6
6
25
7
..
8
2
2
10
2
1
2
3
37
22
5
29
..
..
..
4
3
1
1
2
..
1
0
..
7
..
6
0
0
6
1
0
3
18
3
4
5
20
1
2
..
0
1
3
2
..
4
6
1
8
6
6
4
1
17
0
0
..
4
10
0
22
8
28
1
0
3
31
..
15
4
0
8
8
7
5
32
2
13
3
55
5
5
..
11
9
20
5
..
10
8
10
26
17
15
2
10
5
4
0
204
161
349
115
0
0
460
225
421
310
189
108
174
60
437
0
0
10
118
244
97
241
358
525
79
313
134
148
81
269
421
69
1,045
124
0
168
340
174
204
427
324
0
6,666
0
4,774
1,963
0
5
273
1,072
52
4,824
..
2,950
61
6,587
1,667
203
146
176
0
11,383
18,032
21,349
1,531
571
474
10,832
1,561
58,770
60,392
220
3,908
18,916
506
10,704
9,126
54,328
11,288
17,504
362
2,639
957
622
18,168
1.1
7.2 f
1.3
2.1
0.5
0.2
1.8
6.6
4.5
0.8
1.9
9.0
2.1
4.6
1.0
0.6
4.3
1.6
5.4
1.2
1.3
3.0
22.1
16.6
0.8
20.8
19.6
14.9
11.4
18.2
..
11
7
9
6
21
17
0
0
2
..
..
14
11
13
10
2
13
7
14
..
2
17
45
13
9
4
67
16
75
0
691
256
693
215
315
345
372
0
633
6,720
0
3,319
96,359
39,965
31,444
46,173
1,357
6,744
17,895
2004
2000–2009
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
table
7
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
44
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
human development report 2010
Sustainability and vulnerability
Adjusted Ecological
net
footprint of
savingsa consumption
HDI rank
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Share of total primary
energy supply
Fossil
fuelsb
Renewable
sourcesc
Carbon
dioxide
emissions
per capita
(tonnes)
(% of GNI)
(hectares per
capita)
(%)
(%)
2008
2006
2007
2007
1990
9.0
22.3
37.2
17.3
3.0
2.1
–14.1
..
14.4
9.9
13.1
..
–2.4
10.4
–3.5
–15.2
18.8
9.7
19.8
..
5.3
–38.5
..
24.2
..
7.1
17.1
54.7
..
6.1
–57.1
..
3.4
..
3.9
1.7
..
1.4
1.7
..
..
3.0
2.2
..
..
1.3
2.7
1.6
0.9
1.0
1.3
2.3
1.7
..
..
0.8
..
..
1.0
1.7
0.9
0.7
1.0
..
15
57
69
90
96
96
99
..
..
68
55
..
69
61
88
98
62
51
94
41
46
..
..
70
..
..
..
..
29
62
39
..
85
43
23
2
3
4
1
..
..
21
45
..
31
39
10
2
38
49
4
59
54
..
..
29
..
..
..
..
71
37
58
..
0.5
0.7
1.6
4.8 f
4.5
1.4
5.3 f
..
1.6
0.0
0.5
0.7
0.8
2.5
9.1
2.9
3.9 f
0.3
0.9
0.6
0.6
0.4
0.2
0.8
..
0.5
0.1
0.5
0.0
0.6
0.5
0.6
10.2
23.7
–6.6
..
..
..
..
7.0
..
3.1
30.5
..
7.0
19.4
..
3.3
12.2
..
–42.6
..
..
1.7
–0.7
3.9
..
..
1.6
1.1
1.0
1.0
1.0
1.2
3.1
1.7
..
..
..
..
1.6
..
1.2
0.5
0.9
0.9
1.0
0.9
1.2
1.1
20
66
32
27
31
99
37
..
..
..
11
13
..
..
19
..
53
28
34
..
10
23
11
..
80
34
68
73
68
1
62
..
..
..
89
85
..
..
81
..
47
72
66
..
90
77
89
..
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.8 f
0.1
0.1
1.4
0.5
0.0
0.2
0.1
..
0.5
0.0
0.4
0.1
0.4
0.7
0.1
0.5
0.3
0.2
Population Population without access
Deaths due
to improved SERVICES
living on
to indoor and
Protected degraded
outdoor air and
land
area
water pollutiond
Water
Sanitation
Population
affected by
natural
disasterse
(% terrestrial
area)
(%)
(%)
(%)
(average per year,
(per million people) per million people)
2006
2009
2010
2008
2008
0.7
0.8
2.6
2.0
3.6
2.2
4.3
..
2.0
1.4
1.0
2.9
1.5
1.1
8.6
3.5
1.0
1.2
1.5
0.8
0.9
8.8
0.6
1.3
0.2
0.9
0.2
0.4
0.3
0.9
0.4
0.7
5.5
10.9
30.9
1.4
13.4
5.9
2.3
4.0
4.9
14.5
18.2
..
14.1
6.9
6.9
0.6
4.1
6.2
1.6
36.7
30.6
19.2
2.5
5.3
6.1
3.0
16.3
0.1
24.0
10.3
9.5
..
1
2
22
22
31
25
27
..
0
28
15
..
3
10
17
33
10
8
39
14
9
0
..
10
..
0
4
..
39
4
0
..
14
9
5
10
24
1
13
..
6
8
14
9
20
10
9
11
30
6
19
15
6
..
16
12
31
31
43
..
39
10
29
11
30
24
40
21
50
6
0
..
19
67
29
2
48
7
23
4
6
25
31
48
19
..
46
69
50
45
47
..
71
55
70
74
224
322
771
340
318
345
715
0
262
152
385
0
505
736
350
222
1,302
438
186
316
468
1,182
213
954
316
718
847
433
1,304
896
898
666
10,590
60,119
7,925
86,995
120,113
2
2,431
10,768
59,712
42,577
18,638
4,901
4,935
518
33,998
8,263
100,709
25,632
1,156
10,527
27,087
155
11,020
55,557
93
156,115
24,535
2,050
62,992
8,953
862
..
0.3
0.3
0.4
0.2
0.2
1.0
0.4
0.1
0.5
0.7
0.1
0.2
0.1
..
0.7
0.1
0.4
0.2
0.6
0.6
0.1
0.4
0.2
0.2
11.6
1.6
14.0
9.2
6.3
0.5
23.8
2.9
0.5
3.1
17.0
11.3
0.0
0.5
12.8
9.7
24.1
0.3
12.4
0.0
27.7
22.6
36.0
1.5
31
11
1
15
19
32
2
0
24
0
2
5
..
64
12
23
16
15
3
8
25
1
5
18
41
20
18
26
29
38
25
59
51
60
12
40
5
15
42
33
31
37
50
8
46
20
40
8
69
47
87
53
19
48
88
89
74
55
69
88
64
71
68
52
49
83
43
44
76
77
51
33
1,106
821
1,283
1,832
883
1,102
2,037
1,967
1,273
737
877
1,403
664
304
2,120
1,692
1,911
1,080
5,225
885
1,392
1,884
1,961
1,283
94,526
49,538
3,238
168
5,989
135
3,832
23,628
37,166
5,078
9,611
2,991
47,708
52,807
432
10,899
7,394
12,150
5,421
94,144
13,303
39
36,424
2,059
2004
2000–2009
table
7
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
STATISTICAL ANNEX
45
Sustainability and vulnerability
Adjusted Ecological
net
footprint of
savingsa consumption
HDI rank
table
7
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Fossil
fuelsb
Renewable
sourcesc
Carbon
dioxide
emissions
per capita
(tonnes)
(% of GNI)
(hectares per
capita)
(%)
(%)
2008
2006
2007
2007
1990
20.1
25.1
–13.1
..
–11.3
8.9
–1.0
–4.6
..
..
..
–49.9
16.6
–4.6
..
..
–2.5
..
..
..
2.2
..
1.5
..
0.8
1.4
1.9
1.4
1.2
1.8
1.0
..
..
1.7
0.7
1.0
..
..
26
..
..
9
..
..
..
..
..
..
..
5
..
..
4
28
..
..
74
..
..
92
..
..
..
..
..
..
..
95
..
..
96
70
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
1.6
..
50.4
..
..
..
..
..
..
..
0.1
..
..
..
..
..
..
..
..
7.6
..
..
..
..
..
..
..
..
2.3
..
0.8
..
1.3
..
1.4
2.1
..
..
..
..
3.5
..
..
..
..
..
..
..
1.5
..
..
..
..
87
..
27
..
99
..
88
93
..
..
..
..
100
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
13
..
74
..
0
..
12
5
..
..
..
..
0
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
4.9
0.2
3.1
0.9
..
1.3
2.8
0.3
12.2
3.1
1.0
..
14.4
..
5.6
15.7
1.6
1.2
0.7
0.8
..
1.6
0.0
..
0.5
Population Population without access
Deaths due
to improved SERVICES
living on
to indoor and
Protected degraded
outdoor air and
land
area
water pollutiond
Water
Sanitation
Population
affected by
natural
disasterse
(% terrestrial
area)
(%)
(%)
(%)
(average per year,
(per million people) per million people)
2006
2009
2010
2008
2008
0.1
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.8
10.0
15.0
4.9
0.4
6.8
18.4
5.0
14.7
2.4
13.9
18.1
9.4
16.1
15.8
4.9
6.8
10.0
28.0
10
19
40
11
1
72
0
0
60
73
0
45
1
2
19
25
0
29
35
20
43
52
29
62
51
33
44
24
32
50
39
53
28
52
54
18
46
44
66
63
81
88
87
66
64
89
83
91
79
83
54
91
77
56
3,345
2,395
979
5,125
1,759
2,571
5,623
1,812
3,367
3,130
3,287
2,547
3,269
1,428
3,519
5,445
3,260
889
21,544
70,315
20,408
23,278
3,227
37,289
457
510
9,531
2,504
1,080
31,625
11,817
47,950
51,177
50,079
1,288
75,240
5.1
0.6
2.6
1.7
0.1
2.3
3.2
0.3
3.6
3.8
1.6
..
14.1
0.8
16.3
5.8
2.7
2.3
1.7
0.9
..
8.6
0.0
..
0.4
7.0
28.4
6.3
21.7
5.0
1.7
0.1
22.0
4.0
0.5
3.1
23.7
..
..
10.7
2.0
3.6
14.3
10.9
3.4
..
42.0
0.6
0.4
4.3
..
0
17
..
59
..
5
..
3
1
..
..
..
..
6
..
..
..
..
..
..
..
26
..
..
..
8
6
..
39
..
21
..
0
0
6
0
..
9
12
..
1
2
..
..
..
..
70
3
17
..
35
9
..
86
3
27
..
..
..
27
0
..
11
..
..
4
..
..
0
..
..
77
16
48
0
789
233
0
1,231
0
1,244
0
436
149
0
0
0
0
117
0
0
0
0
0
0
0
3,490
0
0
32,725
0
97,163
12,965
87,758
65,910
276
0
7,874
460
1,465
..
..
0
783
..
..
0
1,557
3,277
..
22,448
67,697
..
36,308
2004
2000–2009
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Antigua and Barbuda
Bhutan
Cuba
Dominica
Eritrea
Grenada
Iraq
Kiribati
Korea, Democratic People’s Rep. of
Lebanon
Marshall Islands
Monaco
Nauru
Occupied Palestinian Territories
Oman
Palau
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Seychelles
Somalia
Tuvalu
Vanuatu
46
Share of total primary
energy supply
Notes
a Includes particulate emissions damage.
b Fossils fuels include coal and coal products, crude, natural gas liquids, feedstocks,
petroleum products and natural gas.
c Renewables sources include hydropower, geothermal power, combustible
renewables, waste, solar and wind, and exclude nuclear energy.
d Includes deaths from diarrhoea attributable to water, sanitation and hygiene;
deaths from acute respiratory infections (children under age 5), chronic obstructive
pulmonary disease (adults over age 30) and lung cancer (adults over age 30)
attributable to indoor smoke; and deaths from respiratory infections and diseases,
lung cancer and selected cardiovascular diseases attributable to outdoor air pollution.
e Natural disasters include droughts, earthquakes, epidemics, extreme temperatures,
floods, insect infestation, storms, volcanoes and wildfires.
f Data refer to a year other than that specified.
Sources
Column 1: World Bank (2010a).
Column 2: GFN (2009).
Columns 3 and 4: Calculated based on data on total primary energy supply source
from IEA (2009).
Columns 5 and 6: Boden, Marland, and Andres (2009).
Column 7: UNEP-WCMC (2006).
Column 8: FAO (2010a).
Columns 9 and 10: WHO and UNICEF (2010).
Column 11: Calculated based on data from WHO (2008) and UNDESA (2009d).
Column 12: Calculated based on CRED EM-DAT (2010) and UNDESA (2009d).
human development report 2010
ta b l e
8
Human security
Limitations to freedom from fear
Conventional arms transfersa
(1990 $ millions)
Exports
Imports
Refugees
by country
of origin
Limitations to freedom from want
Civil war
Internally
displaced personsb
Fatalities
Score (0–2)
Intensity
Prevalence of
undernourishment
Intensity of food deprivation
(% of total population)
(average % shortfall in
minimum dietary energy
requirements)
(thousands)
(thousands)
(average per year of
conflict per million
inhabitants)
2008
2008
2008
2008
1990/2008
2008
1990–1992d
2004–2006d
1990/1992
2004/2006
2
6
..
6,093
1
..
554
236
457
..
..
80
467
1,831
271
67
..
228
15
603
..
..
424
..
16
1,027
1
33
..
..
8
..
..
..
..
..
..
..
..
87
76
..
536
380
2
808
21
..
132
427
64
..
584
1,821
14
7
665
152
..
177
90
361
..
563
189
..
220
506
1,123
20
..
..
..
748
..
50
..
5
..
..
19
159
623
13
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
..
0.0
0.1
0.0
0.2
0.2
1.1
0.0
0.1
1.5
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
..
0.0
0.2
0.1
1.4
0.1
0.0
0.3
0.3
0.0
0.2
0.0
1.6
0.0
0.1
0.1
0.0
2.4
0.0
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
200.5 e
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
78.5
..
..
..
..
0.9
..
..
..
..
..
1.3
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<5
<5
<5
<5
<5
..
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
..
<5
<5
<5
<5
<5
..
<5
<5
..
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
..
..
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
..
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
..
<5
<5
<5
<5
<5
..
<5
<5
..
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
..
..
<5
<5
<5
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
7
7
..
7
6
..
10
6
6
8
..
..
..
6
7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
10
10
..
5
20
..
9
10
HDI rank
c
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
..
..
..
10
8
STATISTICAL ANNEX
47
Human security
Limitations to freedom from fear
Conventional arms transfersa
(1990 $ millions)
Exports
Imports
HDI rank
Refugees
by country
of origin
Limitations to freedom from want
Civil war
Internally
displaced personsb
Fatalities
(thousands)
(thousands)
(average per year of
conflict per million
inhabitants)
Score (0–2)c
2008
2008
1990/2008
2008
1990–1992d
2004–2006d
1990/1992
2004/2006
Intensity
Prevalence of
undernourishment
Intensity of food deprivation
(% of total population)
(average % shortfall in
minimum dietary energy
requirements)
2008
2008
..
..
133
..
..
..
..
..
..
..
9
..
..
..
..
8
..
..
292
..
..
6,026
..
..
..
269
2
..
..
72
..
3
..
..
..
..
..
..
28
43
..
..
..
26
577
21
5
44
..
70
99
65
..
..
115
..
541
123
..
..
..
..
2
13
..
25
21
..
..
91
..
..
212
77
764
..
140
..
92
2
7
136
578
1,518
..
0.0
0.5
1.0
1.0
0.9
0.8
1.3
4.8
97.0
0.2
2.1
0.1
0.7
6.2
0.6
3.0
0.2
185.9
5.4
0.4
7.3
15.0
103.1
4.8
16.3
74.4
28.4
69.1
7.5
0.0
1.4
12.6
5.8
16.3
1.1
0.0
373.5
0.8
2.3
1.9
214.4
9.1
0.0
..
..
..
..
..
..
..
..
2.4
..
..
..
..
5.5
..
..
..
250 f
..
..
150
..
18–82 g
..
573–603 h
125
..
..
<1
..
..
247–249 i
..
8.4
..
..
3,304–4,916 j
..
..
..
954–1,200 k
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
269.4
..
..
..
..
0.7
..
..
23.2
..
..
..
21.9
..
40.2
..
236.6
3,458.2
..
1.1
60.6
..
..
289.0
5.3
..
..
..
44.7
..
..
..
28.2
134.8
..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
7
<5
7
<5
20
<5
..
<5
..
5
<5
18
<5
<5
<5
<5
11
..
<5
<5
28
<5
<5
<5
27
<5
<5
<5
<5
7
10
47
10
46
24
5
15
11
<5
<5
<5
<5
..
6
<5
<5
<5
<5
<5
..
<5
<5
<5
<5
17
<5
<5
<5
<5
10
..
<5
<5
13
<5
<5
<5
11
<5
<5
<5
<5
6
6
12
12
23
13
<5
10
5
<5
<5
<5
..
..
9
8
9
7
12
7
..
7
10
8
7
13
8
10
7
9
11
..
6
8
14
10
8
6
12
9
7
9
10
10
13
14
10
14
12
9
13
10
7
9
8
10
..
12
10
11
11
7
0
..
13
4
0
4
11
7
12
7
10
15
..
18
8
14
8
11
10
7
7
7
12
8
12
12
9
10
13
5
25
9
9
10
6
9
10
..
..
..
..
544
..
..
..
..
..
..
..
1,481
..
..
12
21
1.9
0.7
0.3
175.2
5.2
137.8
1.8
0.1
..
.. l
..
..
..
380
..
..
..
..
..
..
210.2
193.8
5.5
..
0
0
0
0
0
2
1
0
8
9
27
15
9
27
29
5
<5
6
21
10
10
21
17
<5
10
10
13
14
11
15
15
8
2
9
12
13
11
14
11
8
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
table
8
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
48
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
human development report 2010
Human security
Limitations to freedom from fear
Conventional arms transfersa
(1990 $ millions)
Exports
Imports
HDI rank
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Refugees
by country
of origin
Limitations to freedom from want
Civil war
Internally
displaced personsb
Fatalities
(thousands)
(thousands)
(average per year of
conflict per million
inhabitants)
Score (0–2)c
2008
2008
1990/2008
2008
1990–1992d
Intensity
Prevalence of
undernourishment
Intensity of food deprivation
(% of total population)
(average % shortfall in
minimum dietary energy
requirements)
2004–2006d
1990/1992
2004/2006
41
..
1,810
..
..
7
..
..
939
..
..
0.1
0.5
0.1
1.4
0.0
5.6
1.3
6.8
6.3
..
0.7
1.0
1.1
0.0
19.3
2.5
0.5
15.2
0.5
328.2
3.5
1.5
5.9
0.4
0.0
19.6
0.0
0.0
8.6
0.1
17.3
32.4
19.9
0.0
..
..
..
125–188
..
..
..
..
3
..
..
..
..
..
70–120
..
..
433 m
..
..
..
..
.. n
..
..
500
<1
..
..
..
..
1,250 o
7.8
..
..
..
..
8.0
..
170.7
..
2.2
6.1
..
..
..
..
..
2.2
..
..
..
815.4
..
..
..
44.5
..
..
4.1
..
..
4.6
..
13.6
11.4
582.3
..
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
11
24
16
21
20
<5
30
<5
5
..
18
29
19
9
19
17
<5
<5
34
28
5
52
14
..
12
24
18
12
27
25
38
22
40
15
7
23
12
15
26
<5
29
<5
13
..
6
19
12
7
16
<5
<5
<5
26
13
<5
21
16
..
14
22
23
18
19
9
25
23
21
5
10
13
12
15
13
9
14
10
8
..
12
14
15
10
13
12
..
9
13
16
11
21
12
..
11
17
..
11
16
13
16
16
17
11
10
15
12
14
13
9
14
13
13
..
13
8
13
5
13
4
..
7
10
16
13
18
12
..
9
15
..
12
15
8
14
16
14
7
..
12
..
1
..
45
..
..
..
..
..
..
5
..
17
3
1
..
20
..
9.7
10.1
13.2
13.9
184.4
1.8
0.3
0.3
45.6
0.0
4.2
16.8
0.4
0.0
14.2
7.5
16.0
23.1
171.4
0.7
400 p
60–500
..
..
470 q
250
..
..
..
..
50–70
<2
..
..
.. r
437 s
24–40
..
20
..
..
0.2
..
..
42.1
257.3
..
..
..
10.7
45.1
44.1
101.4
60.4
1.0
25.1
14.3
52.9
313.7
209.7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
36
34
34
44
30
28
32
10
..
21
45
40
15
15
19
28
63
66
60
30
26
8
23
17
32
19
35
8
..
16
37
51
15
8
15
25
58
44
31
15
18
15
15
17
15
15
16
12
..
14
18
16
13
13
14
14
24
24
22
13
17
9
9
17
16
12
15
7
..
11
16
19
6
11
11
10
23
17
12
2008
2008
..
..
..
..
..
20
..
..
..
..
..
..
..
..
..
16
161
..
..
..
..
..
..
..
..
11
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3
..
10
..
..
14
214
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
66
..
241
..
387
292
..
250
49
..
table
8
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
STATISTICAL ANNEX
49
Human security
Limitations to freedom from fear
Conventional arms transfersa
(1990 $ millions)
Exports
Imports
HDI rank
table
8
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
2008
2008
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
6
..
128
..
..
..
..
..
2
..
..
89
..
..
..
7
..
..
Notes
a Indicates the monetary value of voluntary transfers by a supplier of weapons with
a military purpose destined for the armed forces, paramilitary forces or intelligence
agencies of another country. Data indicate only the volume of international arms
transfers, not the actual financial value of such transfers, and may underestimate
actual transfers of conventional weapons.
b Estimates are from the Internal Displacement Monitoring Centre, based on various
sources, and are associated with a high level of uncertainty.
c 0 is no civil war, 1 is minor civil war (fewer than 1,000 deaths), 2 is major civil war
(at least 1,000 deaths).
d Data refer to the most recent year available during the period specified.
e Includes more than 200,000 Greek and Turkish Cypriots displaced in 1974.
f Includes 207,000 registered internally displaced persons in Serbia, 20,000
unregistered Roma and 20,000 displaced persons in Kosovo.
g Includes internally displaced persons from Chechnya and North Ossetia with forced
migrant status in and outside the North Caucasus, as well as internally displaced
persons registered by the government.
Sources
Columns 1 and 2: SIPRI (2010a).
Column 3: UNHCR (2010).
Column 4: IDMC (2010).
Column 5: Calculated based on data from Lacina and Gleditsch (2005) and
UNDESA (2009d).
Column 6: UCDP and PRIO (2009).
Columns 7–10: FAO (2010a).
50
human development report 2010
Refugees
by country
of origin
Limitations to freedom from want
Civil war
Internally
displaced personsb
Fatalities
(thousands)
(thousands)
(average per year of
conflict per million
inhabitants)
Score (0–2)c
2008
2008
1990/2008
2008
1990–1992d
2004–2006d
1990/1992
2004/2006
..
24.4
..
..
279.4
..
47.9
299.1
70.0
38.6
336.1
29.2
9.4
..
660.9
97.8
798.8
260.3
111.5
18.9
331.4
..
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
28
15
40
20
45
45
31
..
19
71
45
47
14
14
30
59
20
59
44
38
29
40
35
14
45
29
40
29
20
..
16
44
46
41
10
9
38
38
31
37
63
28
75
39
15
13
18
14
20
20
15
..
15
25
22
19
13
13
18
22
14
22
18
18
15
19
16
11
19
14
19
17
14
..
7
18
22
16
12
10
18
17
14
16
21
15
25
17
1.3
22.2
0.2
1.4
72.5
0.1
419.2
2,833.1
9.5
63.9
32.5
125.1
1.8
0.7
75.2
55.1
1.1
0.2
281.6
0.8
368.0
16.8
..
.. l
..
..
..
..
4,900 t
240
..
200–400
..
162
..
..
.. u
168
..
..
100
6.5 v
19,000 w
570–1,000
h Includes internally displaced persons from Nagorno Karabakh and the seven
occupied territories only.
i Some internally displaced persons displaced in 2008 have not yet been registered.
According to the national law, returned and relocated internally displaced persons
retain their status.
j Higher value is cumulative since 1985.
k Based on Hacettepe University survey commissioned by the government.
l Undetermined because there are no statistics on returns.
m Includes 433,000 people displaced from the Golan Heights in 1967.
n At the end of 2007 the government had not agreed on criteria to include internally
displaced persons in a national reparation programme, and it is unclear how many
people can still be considered displaced.
o Conflict-induced displacement has taken place in the North West Frontier Province,
Balochistan and Waziristan, but no estimates are available due to lack of access.
p Takes into account the Kenyan government’s return programme, which claims that
some 172,000 people displaced during the post-election violence in December
2007 have returned as of May 2008.
Intensity
Prevalence of
undernourishment
Intensity of food deprivation
(% of total population)
(average % shortfall in
minimum dietary energy
requirements)
q Rural areas of eastern Myanmar only.
r No reliable estimates exist on internally displaced persons in Nigeria, nor is there a
general agreement on their numbers.
s Does not include internally displaced persons in urban areas or those in the
Karamoja region but does include returnees receiving ongoing assistance and
protection.
t Includes 2.7 million internally displaced persons in Darfur, 1.7 million in the Greater
Khartoum area, 390,000 in Southern Sudan and 60,000 in Southern Kordofan.
u According to the government, all internally displaced persons have achieved
durable solutions (integrated into their new locations); approximately 23,000
people are believed to remain in former internally displaced persons camps.
v Does not include estimated 4,500 internally displaced persons believed to have
returned to the town of Iferouane.
w Includes estimated number of people displaced in the eastern part of the country
during the 2009 fighting between militia and Congolese armed forces supported
by the United Nations.
ta b l e
9
Perceptions of individual
well-being and happiness
Satisfaction with personal
dimensions of well-being
Overall life satisfactiona
(0, least satisfied,
10, most satisfied)
HDI rank
Total
Female
Joba
Personal Standard of
healtha
livinga
(% of
(% of all
(% of all
employed
respondents respondents respondents
who are
who are
who are
satisfied)
satisfied)
satisfied)
Elements of happiness
(% answering “’yes’” to having the element)
Purposeful life
Total
Female
Treated with respect
Total
Female
Social support network
Total
Female
2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b
Negative
experience index
(0, most negative,
100, least negative)
2006–2009b
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
8.1
7.9
7.8
7.9
8.1
..
7.8
8.0
7.9
7.2
6.8
6.3
8.0
7.1
7.1
8.0
7.8
7.3
8.2
7.6
6.0
6.8
6.7
7.7
7.8
7.4
6.7
6.9
7.1
6.8
5.8
7.3
7.1
5.6
7.1
5.7
..
6.7
..
5.9
6.5
..
8.2
8.0
8.0
7.9
8.1
..
7.8
8.2
7.9
7.4
7.0
6.5
8.0
7.1
7.1
8.2
7.9
7.3
8.3
7.6
..
6.8
6.7
7.8
7.8
7.5
6.7
6.8
7.0
..
..
..
7.1
5.6
7.1
5.6
..
7.0
..
5.7
6.6
..
..
91
90
86
95
..
92
90
93
88
73
68
93
87
80
90
..
89
94
86
81
80
82
..
91
87
88
80
88
..
76
84
..
79
89
83
..
89
..
90
82
..
82
82
85
83
90
..
85
85
80
82
68
71
89
84
80
84
84
88
84
84
80
82
85
87
85
85
95
77
78
..
72
93
83
64
89
69
..
93
86
80
72
..
91
85
79
75
79
..
91
87
89
88
64
71
89
72
71
84
82
84
93
78
78
57
77
92
86
88
79
65
70
..
47
78
65
46
84
43
..
86
66
47
67
..
85
87
87
94
87
..
70
91
85
85
76
80
82
84
88
81
..
73
89
86
60
90
91
..
72
79
90
68
63
..
85
95
..
72
95
88
..
..
..
92
87
..
90
89
90
95
91
..
79
92
91
87
77
81
84
85
88
86
..
78
91
88
64
91
91
..
73
84
89
72
65
..
87
94
..
73
94
86
..
..
..
90
91
..
90
89
90
89
93
..
93
93
93
90
60
63
94
93
81
91
97
92
94
97
83
92
93
94
92
90
81
64
91
..
78
94
93
79
88
88
..
93
90
93
91
..
90
88
88
88
93
..
92
94
92
88
65
67
91
93
77
92
95
90
93
96
86
91
93
93
89
90
83
77
86
..
79
95
92
80
89
87
..
89
92
95
91
..
93
94
94
91
96
..
94
94
91
91
89
79
94
91
85
94
98
92
95
92
82
79
87
94
93
96
84
86
91
..
93
86
90
85
81
90
..
91
90
87
89
..
92
95
95
90
97
..
93
93
89
91
92
82
94
91
95
95
98
92
93
91
82
76
87
95
85
97
83
92
89
..
94
84
92
85
80
92
..
87
91
83
94
..
16
22
24
28
23
..
16
25
16
22
21
23
21
29
33
15
17
24
15
29
26
23
27
24
18
24
19
23
26
..
27
28
31
20
33
26
..
26
37
28
20
..
STATISTICAL ANNEX
51
Perceptions of individual well-being and happiness
Satisfaction with personal
dimensions of well-being
Overall life satisfactiona
(0, least satisfied,
10, most satisfied)
HDI rank
Total
Female
Joba
Personal Standard of
healtha
livinga
(% of
(% of all
(% of all
employed
respondents respondents respondents
who are
who are
who are
satisfied)
satisfied)
satisfied)
Elements of happiness
(% answering “’yes’” to having the element)
Purposeful life
Total
Female
Treated with respect
Total
Female
Social support network
Total
Female
2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b
Negative
experience index
(0, most negative,
100, least negative)
2006–2009b
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
table
9
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
..
5.8
6.3
7.1
6.6
5.4
5.2
5.9
6.0
6.8
..
7.8
7.7
7.7
6.6
4.4
7.0
5.6
5.5
8.5
5.9
4.6
5.9
6.1
5.3
5.8
5.3
5.6
4.7
..
7.6
4.3
7.8
5.0
6.4
6.6
7.3
6.7
5.9
5.7
5.5
5.6
..
..
5.8
6.2
7.1
..
5.4
..
6.0
..
6.7
..
7.8
7.6
7.9
6.6
..
..
..
5.5
8.5
5.8
..
5.9
6.1
5.2
..
5.2
5.8
..
..
7.6
4.3
7.7
5.1
6.3
6.6
7.3
..
5.9
5.8
5.5
5.9
..
..
78
81
83
89
79
63
74
78
79
..
91
92
88
86
73
76
73
66
88
74
72
74
82
73
76
71
71
71
..
86
63
86
61
80
79
82
82
73
80
71
66
..
..
64
73
87
89
63
72
65
77
84
78
85
84
82
87
67
82
73
55
90
72
75
56
68
68
75
55
82
82
..
82
50
90
53
76
83
84
88
85
89
76
87
..
..
33
68
70
77
33
45
42
48
67
64
73
77
69
68
29
40
35
34
83
54
43
36
51
42
39
23
55
34
..
74
22
80
31
57
69
69
50
72
72
44
61
..
..
78
90
93
97
79
84
74
83
87
..
98
95
93
95
77
97
84
70
97
96
78
79
88
87
80
74
87
93
..
96
86
100
93
98
90
98
98
..
90
85
..
..
..
77
88
95
98
81
93
73
83
89
..
98
93
93
94
75
97
82
73
97
95
91
78
85
86
85
73
87
92
..
97
85
100
94
97
91
98
98
..
90
85
..
..
..
54
93
96
91
80
76
89
74
94
64
93
77
91
88
77
93
77
71
94
89
68
83
81
79
67
78
81
81
..
94
83
92
89
93
75
96
80
91
89
68
84
..
..
52
91
95
93
81
81
87
76
94
55
93
69
91
86
78
94
76
71
94
88
80
83
81
81
72
77
81
82
..
95
83
92
88
92
77
96
81
89
90
75
86
..
..
83
83
91
86
78
81
79
90
91
..
90
91
86
79
81
85
82
88
90
79
79
88
88
72
74
81
62
78
..
91
54
94
67
78
83
88
91
86
90
64
87
..
..
85
83
91
83
78
82
82
83
93
..
90
86
84
79
78
87
76
87
89
78
77
90
86
67
72
81
65
72
..
91
56
94
68
74
86
87
92
90
88
73
90
..
..
22
27
21
24
24
27
25
28
23
..
15
19
20
15
20
19
28
20
21
28
20
16
13
21
25
17
32
22
..
24
22
19
31
27
24
25
18
30
28
28
33
..
..
7.2
7.6
6.4
6.7
4.7
6.3
..
..
7.3
7.4
..
6.7
4.8
6.3
..
..
..
69
78
82
86
91
..
..
85
80
80
80
77
79
..
..
78
57
60
60
58
63
..
..
96
96
..
97
91
95
..
..
96
94
..
97
91
94
..
..
84
92
87
89
76
75
..
..
83
95
86
90
75
80
..
..
92
84
79
72
82
82
..
..
94
87
78
72
84
87
..
..
15
32
17
25
24
16
..
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
52
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
human development report 2010
Perceptions of individual well-being and happiness
Satisfaction with personal
dimensions of well-being
Overall life satisfactiona
(0, least satisfied,
10, most satisfied)
HDI rank
Total
Female
Joba
Personal Standard of
healtha
livinga
(% of
(% of all
(% of all
employed
respondents respondents respondents
who are
who are
who are
satisfied)
satisfied)
satisfied)
Elements of happiness
(% answering “’yes’” to having the element)
Purposeful life
Total
Female
Treated with respect
Total
Female
Social support network
Total
Female
2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Negative
experience index
(0, most negative,
100, least negative)
2006–2009b
..
6.5
6.9
5.5
4.7
5.7
5.7
5.8
6.0
..
6.5
5.2
7.0
..
5.7
5.0
5.0
5.9
5.1
5.4
5.8
7.1
7.2
..
..
5.5
..
..
6.2
..
4.9
5.4
3.6
..
..
6.4
6.9
5.5
4.4
5.6
5.6
6.2
6.0
..
6.6
..
7.0
..
5.6
4.9
4.7
6.1
4.9
5.4
6.0
7.1
..
..
..
5.4
..
..
6.3
..
4.9
5.5
..
..
..
83
85
83
58
68
78
84
86
..
84
84
84
..
63
78
66
..
78
72
69
80
92
..
..
74
..
..
91
..
80
77
67
..
..
79
84
77
67
60
69
86
79
..
87
87
83
..
83
74
79
89
75
79
88
80
88
..
..
85
..
..
89
..
69
75
62
..
..
67
63
68
41
39
50
82
69
..
64
61
65
..
62
48
42
67
69
59
71
62
76
..
..
61
..
..
80
..
51
53
32
..
..
94
93
96
92
79
96
86
97
..
95
98
95
..
95
91
97
..
91
98
90
98
97
..
..
91
..
..
98
..
81
72
..
..
..
93
93
96
91
77
96
87
97
..
98
98
94
..
95
92
96
..
90
98
91
97
96
..
..
90
..
..
98
..
79
73
..
..
..
90
96
94
83
73
66
90
92
..
77
86
91
..
92
86
83
91
76
92
89
91
91
..
..
72
..
..
43
..
87
89
80
..
..
91
96
95
85
73
70
84
91
..
79
88
92
..
94
85
83
92
77
90
87
93
91
..
..
79
..
..
42
..
85
81
82
..
..
82
89
77
83
83
91
74
90
..
84
83
81
..
78
85
88
84
65
79
85
83
83
..
..
66
..
..
81
..
82
44
55
..
..
81
90
76
81
84
92
75
89
..
85
86
83
..
78
85
89
85
67
77
87
83
81
..
..
65
..
..
83
..
79
50
57
..
..
32
16
34
23
27
15
33
14
..
28
16
24
..
13
16
24
31
21
17
19
28
23
..
..
26
..
..
..
..
19
32
25
..
3.7
5.3
4.7
3.9
..
4.8
3.0
3.7
5.0
..
5.3
2.6
..
..
3.8
4.5
4.5
3.9
3.6
5.4
4.7
4.0
..
..
2.9
3.7
5.0
..
5.5
2.7
..
..
4.9
4.7
4.6
..
57
76
54
63
68
74
53
46
57
..
80
31
..
..
65
53
39
51
70
73
66
69
75
80
63
76
79
..
84
40
67
..
80
64
68
51
25
63
34
40
59
53
23
24
47
..
51
11
23
..
40
35
27
35
98
94
98
93
90
88
96
96
93
..
93
99
..
..
92
96
89
81
98
92
97
91
89
87
95
95
93
..
93
99
..
..
90
96
88
81
78
87
88
85
53
84
79
77
85
..
48
54
87
..
81
79
85
66
81
86
85
87
55
90
80
75
85
..
44
55
89
..
80
83
80
64
79
53
63
73
89
75
38
77
81
..
80
28
62
..
72
85
81
64
80
51
61
74
86
73
34
74
80
..
80
24
62
..
69
85
80
65
19
22
22
23
..
35
24
19
19
..
21
30
16
..
23
31
22
27
table
9
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
STATISTICAL ANNEX
53
Perceptions of individual well-being and happiness
Satisfaction with personal
dimensions of well-being
Overall life satisfactiona
(0, least satisfied,
10, most satisfied)
HDI rank
Total
Female
Joba
Personal Standard of
healtha
livinga
(% of
(% of all
(% of all
employed
respondents respondents respondents
who are
who are
who are
satisfied)
satisfied)
satisfied)
Elements of happiness
(% answering “’yes’” to having the element)
Purposeful life
Total
Female
Treated with respect
Total
Female
Social support network
Total
Female
2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b 2006–2009b
table
9
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Negative
experience index
(0, most negative,
100, least negative)
2006–2009b
4.3
5.7
2.4
4.5
4.3
..
4.2
6.2
5.0
4.1
4.5
4.2
3.6
4.6
3.8
3.6
3.4
5.4
..
3.8
2.9
3.8
4.4
2.8
4.2
5.7
2.4
4.5
4.2
..
4.1
5.9
..
4.1
..
..
3.7
..
3.9
3.7
3.4
5.0
..
3.9
2.8
3.7
3.6
2.8
72
89
45
..
48
..
41
62
65
71
68
50
49
78
30
46
47
78
..
74
43
54
60
49
67
86
67
68
78
..
64
77
77
79
75
79
47
81
71
70
70
69
..
82
55
82
74
72
54
77
21
17
34
..
37
64
64
53
27
33
19
31
30
27
46
52
..
46
24
52
40
27
90
..
95
98
93
..
88
99
97
83
96
89
98
96
99
94
100
93
..
93
..
99
98
91
89
..
88
99
94
..
95
99
97
83
96
87
98
96
98
91
99
83
..
92
..
99
..
92
83
84
74
89
83
..
77
88
89
64
86
74
81
74
86
83
82
79
..
89
81
93
79
81
83
84
77
89
83
..
75
90
90
59
87
47
80
74
91
81
80
74
..
90
83
94
69
84
58
90
76
67
62
..
56
72
89
54
58
76
59
56
75
73
58
57
..
75
32
77
67
81
59
90
87
67
76
..
56
70
90
51
59
77
59
60
74
74
58
67
..
77
30
79
71
81
27
12
22
16
18
..
13
14
28
24
26
21
37
28
13
24
27
20
..
22
16
14
23
22
..
5.5
4.7
5.0
..
..
5.3
4.9
5.0
..
68
64
69
..
..
76
66
80
78
87
..
41
58
43
73
96
..
86
77
..
96
..
86
80
..
88
84
90
89
74
88
82
92
88
74
93
84
73
74
88
93
84
74
71
89
28
36
39
45
9
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Cuba
Iraq
Lebanon
Occupied Palestinian Territories
Somalia
Notes
a For details on satisfaction questions see the Gallup World Poll
(www.gallup.com).
b Data refer to the most recent year available during the period specified.
Source
Columns 1–12: Gallup World Poll database (2010).
54
human development report 2010
ta b l e
10
Civic and community well-being
Satisfaction with measures of well-being
(% satisfied)
Crime and safety
Homicide rate
HDI rank
Robbery rate
Assault victims
(per 100,000
people)
(per 100,000 (% reporting having
people)
been a victim)
2003–2008c
2003–2008c
Perception
of safetya
Communityb
Affordable
housingb
Healthcare
qualityb
Education system
and schoolsb
Air qualityb
Water
qualityb
(%)
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
3
4
1
2
3
..
3
3
4
3
1
3
3
5
4
3
3
6
1
6
1
3
4
3
4
2
0
6
3
..
2
2
4
5
4
5
..
4
5
7
1
..
81
63
57
75
62
..
74
76
69
72
73
60
76
59
70
75
77
64
83
58
85
60
61
76
75
64
98
60
79
..
47
91
66
60
65
61
..
87
79
62
61
..
..
..
..
75
73
..
..
73
..
78
70
68
..
76
..
..
..
..
..
69
..
63
64
..
..
77
89
..
69
..
..
71
..
60
60
..
..
70
71
..
..
..
42
42
55
70
56
..
51
62
51
70
71
60
54
57
45
63
65
52
71
26
68
63
42
52
57
59
54
42
26
..
38
53
41
44
42
47
..
49
61
35
0
..
80
79
80
76
68
..
89
70
77
86
67
64
92
83
71
66
88
91
86
77
65
51
64
90
93
88
89
68
79
..
58
82
69
45
67
66
..
85
84
64
49
..
75
68
73
70
75
..
70
71
67
59
53
51
75
70
57
64
87
77
74
58
52
50
61
73
73
70
94
71
75
..
53
83
63
59
62
60
..
77
88
69
66
..
89
89
91
85
94
..
76
83
84
87
79
78
82
78
57
81
85
69
93
76
..
74
71
78
80
87
97
66
76
..
62
72
41
75
67
75
..
81
72
88
77
..
95
88
85
87
86
..
93
89
95
95
81
83
96
86
53
91
97
85
96
80
71
69
83
89
94
93
99
80
85
..
78
73
65
67
67
78
..
80
62
88
75
..
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
0.6
1.2
1.3
5.2
2.0
2.8
1.0
1.7
0.9
0.8
0.5
2.3
0.7
1.4
2.4
2.5
0.0
1.8
1.4
0.9
0.6
1.1
1.2
1.5
0.5
4.8
0.4
2.0
0.5
1.3
1.7
0.9
1.0
6.3
1.0
1.5
0.5
1.0
0.8
1.2
1.2
8.7
34
78
53
142
56
3
84
97
97
61
3
10
56
172
40
32
14
1,837
62
1,067
..
26
122
68
62
282
22
45
19
..
25
13
36
68
8
31
1
..
39
195
55
..
STATISTICAL ANNEX
55
Civic and community well-being
Satisfaction with measures of well-being
(% satisfied)
Crime and safety
Homicide rate
HDI rank
Robbery rate
Assault victims
(per 100,000
people)
(per 100,000 (% reporting having
people)
been a victim)
2003–2008c
2003–2008c
Perception
of safetya
Communityb
Affordable
housingb
Healthcare
qualityb
Education system
and schoolsb
Air qualityb
Water
qualityb
(%)
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
table
10
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
13.7
8.6
8.1
5.2
1.1
4.4
3.7
2.2
1.6
5.8
2.2
13.3
0.9
11.6
2.3
2.3
39.7
3.4
5.6
8.3
3.2
3.3
14.2
10.6
2.0
1.8
6.3
2.9
2.0
3.8
22.0
7.6
52.0
2.5
18.1
34.3
38.8
59.5
1.5
1.7
2.9
0.6
..
..
104
180
859
..
64
13
12
28
277
..
38
..
505
82
38
..
37
69
527
156
5
173
72
7
20
59
..
25
98
..
62
..
11
399
182
..
..
..
14
10
72
..
..
4
13
16
5
8
5
4
9
11
..
11
6
12
6
4
7
12
2
16
15
1
3
4
2
6
4
7
6
..
10
1
11
2
20
14
13
4
5
3
8
15
..
..
29
42
39
86
44
70
51
73
46
..
47
77
44
49
56
42
70
48
44
43
54
31
52
71
69
31
55
60
..
40
79
23
75
38
43
45
46
81
84
42
39
..
..
51
65
58
62
56
..
57
..
74
..
67
63
64
83
..
..
..
57
73
52
..
45
53
56
..
45
..
..
..
57
64
61
54
60
..
66
..
69
65
..
55
..
..
20
46
29
61
43
38
23
39
41
..
54
58
41
70
59
45
30
30
57
39
57
24
35
57
43
29
0
40
..
45
51
35
33
40
40
46
50
74
53
63
37
..
..
37
47
58
72
32
66
49
66
77
..
64
65
58
89
33
57
51
32
72
46
38
29
39
41
53
17
60
53
..
39
47
67
44
50
43
64
71
71
73
59
50
..
..
40
61
51
62
42
72
58
67
76
..
70
67
72
93
45
70
64
57
84
51
49
42
54
59
59
38
51
63
..
53
60
78
55
71
58
73
69
72
67
50
61
..
..
66
60
72
37
75
70
70
83
87
..
82
55
73
83
60
76
63
66
84
61
58
54
61
65
76
53
67
66
..
70
68
70
63
63
71
69
86
65
58
63
57
..
..
71
85
74
52
65
69
67
81
94
..
74
52
66
86
57
74
58
64
87
62
53
42
60
55
77
44
58
60
..
78
66
60
65
64
63
73
89
59
45
53
61
..
2.8
2.9
21.5
1.2
51.8
7.4
5.9
..
13.7
10.6
..
3
556
..
92
..
107
..
..
..
..
..
7
3
13
4
3
..
..
20
..
..
38
74
43
72
65
..
..
37
..
..
..
67
69
77
..
..
..
64
..
..
42
67
57
36
87
..
..
43
..
..
52
57
64
75
87
..
..
52
..
..
74
61
78
83
88
..
..
77
..
81
72
73
80
89
82
..
..
75
..
71
65
74
68
86
84
..
..
80
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
56
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
human development report 2010
Civic and community well-being
Satisfaction with measures of well-being
(% satisfied)
Crime and safety
Homicide rate
HDI rank
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
Robbery rate
Assault victims
(per 100,000
people)
(per 100,000 (% reporting having
people)
been a victim)
2003–2008c
2003–2008c
Perception
of safetya
Communityb
Affordable
housingb
Healthcare
qualityb
Education system
and schoolsb
Air qualityb
Water
qualityb
(%)
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
12.2
6.4
11.9
5.1
7.9
0.8
3.2
..
20.7
17.9
60.9
2.6
0.7
7.8
36.5
3.0
2.3
1.9
0.4
13.0
45.2
..
11.4
2.8
..
12.6
..
..
3.2
6.8
..
..
31
10
..
25
31
1
..
..
..
..
..
196
..
43
..
4
3
..
74
441
..
..
..
2
..
..
..
10
..
..
..
..
12
5
13
6
6
4
1
..
10
14
14
..
3
3
15
5
2
2
5
13
15
..
..
3
..
..
3
..
1
5
11
..
40
66
39
37
40
73
66
..
47
33
48
..
83
52
20
84
73
80
75
49
41
..
..
74
..
..
79
..
60
44
41
..
65
76
..
49
..
63
79
..
..
..
67
..
67
64
60
62
63
71
51
64
69
..
..
..
..
..
..
..
82
53
..
..
54
52
65
26
21
39
70
..
42
52
50
..
40
57
39
59
52
59
46
40
50
..
..
62
..
..
44
..
41
47
28
..
55
80
64
41
45
61
75
..
63
57
59
..
74
55
50
67
50
68
34
60
65
..
..
59
..
..
72
..
86
36
24
..
75
82
68
58
60
61
81
..
61
75
73
..
78
68
66
67
68
83
44
71
80
..
..
72
..
..
83
..
98
54
41
..
88
87
84
59
51
76
87
..
79
76
82
..
76
86
74
64
83
73
67
82
78
..
..
86
..
..
89
..
96
80
65
..
83
84
69
56
63
74
81
..
54
82
75
..
82
70
70
59
47
79
65
65
64
..
..
67
..
..
83
..
88
63
33
..
3.6
2.6
1.7
2.3
..
4.0
..
..
..
..
2.2
..
..
36.7
1.3
8.7
1.1
..
5.0
..
7.7
0.4
9
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1
..
..
53
..
13
..
..
..
..
..
3
14
3
10
8
1
10
8
2
10
..
5
10
9
..
17
24
10
33
38
11
21
6
35
82
69
47
81
65
63
57
65
..
43
42
78
..
51
51
63
44
53
84
46
47
51
72
53
55
..
49
..
..
44
..
64
..
44
..
35
49
41
..
..
56
..
41
54
68
50
53
54
..
48
75
40
..
62
27
21
..
31
37
55
18
38
43
28
54
44
54
44
50
..
28
40
44
24
..
57
20
13
..
24
38
16
22
49
41
26
21
64
79
53
70
..
45
46
64
42
..
77
30
39
..
0
49
30
35
62
72
55
26
79
92
79
77
88
73
78
81
64
..
81
52
77
..
68
83
69
43
60
69
62
75
45
80
62
51
91
47
56
53
57
..
71
34
66
..
36
53
44
37
47
63
34
52
table
10
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
STATISTICAL ANNEX
57
Civic and community well-being
Satisfaction with measures of well-being
(% satisfied)
Crime and safety
Homicide rate
HDI rank
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Zambia
Gambia
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
Robbery rate
Assault victims
Perception
of safetya
Communityb
Affordable
housingb
Healthcare
qualityb
Education system
and schoolsb
Air qualityb
Water
qualityb
(per 100,000
people)
(per 100,000 (% reporting having
people)
been a victim)
2003–2008c
2003–2008c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
2006–2009c
..
0.4
4.2
..
..
..
0.4
6.4
2.6
..
..
0.5
..
..
..
5.1
..
..
..
8.7
..
..
..
..
7
..
2
..
3
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
71
11
..
6
14
12
16
12
16
26
10
5
7
24
19
..
24
11
5
13
12
49
..
80
55
79
37
48
49
53
69
77
60
34
28
..
52
63
73
47
41
..
..
60
65
59
48
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
54
56
..
51
45
..
42
57
54
35
36
25
21
34
55
44
21
23
..
60
32
65
25
59
44
..
68
62
50
32
27
17
19
34
27
32
20
34
..
66
43
34
29
32
55
..
75
67
58
58
55
43
34
35
30
48
32
48
..
76
79
55
28
31
79
..
78
91
73
69
55
77
64
77
67
68
69
45
..
79
85
94
54
80
54
..
55
62
57
61
38
29
28
40
36
38
39
31
..
71
52
60
42
62
1.4
..
..
0.6
0.0
3.9
0.9
35.2
16.0
8.4
..
..
..
..
4
12
..
9
..
..
..
..
..
6
10
4
..
6
..
..
..
..
13
..
51
34
56
..
47
..
..
..
..
74
..
..
44
55
..
54
..
..
..
..
51
..
14
31
69
..
54
..
..
..
..
49
..
60
35
67
..
57
..
..
..
..
31
..
78
55
70
..
59
..
..
..
..
56
..
53
45
41
..
52
..
..
..
..
90
..
59
26
37
..
49
..
..
..
..
65
(%)
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
table
10
Bhutan
Cuba
Iraq
Lebanon
Monaco
Occupied Palestinian Territories
Oman
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Seychelles
Somalia
Notes
a Refers to people answering “yes” to the question: “Do you feel safe walking alone
at night?”
b For details on satisfaction questions see the Gallup World Poll
(www.gallup.com).
c Data refer to the most recent year available during the period specified.
Sources
Columns 1 and 2: UNODC (2010).
Columns 3–10: Gallup World Poll database (2010).
58
human development report 2010
ta b l e
12
Decent work
Employment to
population ratio
HDI rank
(% of population
ages 15–64)
Formal employment
Vulnerable employmenta
(% of total Ratio of female (% of total Ratio of female
employment) to male rates employment) to male rates
Employed people
living on less
than
$1.25 a day
Unemployment rate
by level of education
(% of labour force with
given level of attainment)
Child labour
Mandatory paid
maternity leaveb
(% of total
employment)
Primary or less
Secondary
or above
(% of children
ages 5–14)
(calendar days)
2000–2008c
2000–2008c
1999–2007c
2007–2009c
3.8
6.2
6.0
..
7.0
..
7.8
10.2
8.8
12.1
..
7.1
5.7
12.5
19.1
10.5
4.1
10.0
7.8
13.4
6.3
16.1
10.0
..
6.1
8.0
..
6.3
9.5
..
13.0
7.9
2.7
7.1
7.5
9.5
..
..
..
15.6
14.9
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
5
3
..
..
126
0
98
0
182
..
112
119
98
98
98
60 e
112 f
112
84
263
180
105
126
112
70 f
119 e
150
..
112
365 e
84 e
196
365
..
196
45 f
..
140
..
168
..
..
..
120
112 e
..
1991
2008
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
57.7
55.6
55.4
59.4
43.5
..
51.4
57.8
62.0
53.8
61.3
58.6
65.0
47.2
45.2
57.2
70.9
43.8
59.4
41.2
61.8
44.3
42.6
49.3
51.8
55.6
63.7
58.2
54.5
..
54.5
71.3
42.5
61.2
59.9
47.5
62.2
73.0
61.0
57.6
53.0
54.8
62.3
59.4
62.7
59.2
57.8
..
59.3
61.2
57.6
51.7
54.2
58.1
61.2
47.9
50.4
54.7
71.2
46.5
60.3
48.6
56.6
48.4
43.6
51.2
54.5
56.3
61.6
54.3
54.1
..
52.6
75.9
45.2
54.5
57.5
44.8
63.3
76.9
61.0
55.7
48.2
64.4
94.3
90.7
87.9
92.8 d
88.3
..
90.5
89.6
93.4
93.1
88.7
74.9
89.8
94.1
91.5
91.0
90.9
90.0
95.0
88.1
92.8
73.1
81.4
95.9
91.1
89.2
89.8
87.5
89.1
..
89.3
98.4
91.0
95.5
85.5
92.9
..
99.5
..
81.5
81.2
85.6
1.05
1.05
1.05
1.03 d
1.14
..
1.02
1.04
1.05
1.01
0.98
0.94
0.99
1.02
1.04
1.05
1.08
1.03
1.03
1.04
1.06
1.01
1.07
0.98
1.01
1.08
1.06
1.08
1.03
..
1.09
1.01
1.07
1.02
1.06
1.03
..
1.01
..
0.99
1.03
1.11
5.7
9.3
11.9
..
11.7
..
9.4
10.4
6.6
6.8
10.8
25.2
10.1
5.9
7.4
9.0
8.7
10.0
5.0
11.8
7.1
27.0
18.6
5.2
9.0
10.5
10.2
12.5
11.0
..
10.6
1.6
9.2
5.8
14.4
7.1
..
0.4
..
18.5
18.9
14.0
0.42
0.61
0.68
..
0.31
..
0.80
0.71
0.51
0.85
1.20
1.18
1.09
0.69
0.59
0.59
0.39
0.78
0.52
0.73
0.45
0.99
0.75
1.06
0.95
0.50
0.59
0.56
0.79
..
0.44
0.29
0.50
0.48
0.69
0.67
..
0.00
..
1.06
0.89
0.55
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Japan
Korea, Republic of
Switzerland
France
Israel
Finland
Iceland
Belgium
Denmark
Spain
Hong Kong, China (SAR)
Greece
Italy
Luxembourg
Austria
United Kingdom
Singapore
Czech Republic
Slovenia
Andorra
Slovakia
United Arab Emirates
Malta
Estonia
Cyprus
Hungary
Brunei Darussalam
Qatar
Bahrain
Portugal
Poland
Barbados
6.0
7.4
6.1
..
7.6
..
8.0
12.1
12.7
16.8
4.4
2.1
6.8
12.3
14.0
12.3
5.1
11.0
7.2
10.5
5.6
7.5
7.3
..
8.8
9.4
..
20.2
7.9
..
46.6
2.4
8.5
10.3
4.4
17.3
..
..
..
8.0
15.5
..
STATISTICAL ANNEX
59
Decent work
Employment to
population ratio
HDI rank
(% of population
ages 15–64)
Formal employment
Vulnerable employmenta
(% of total Ratio of female (% of total Ratio of female
employment) to male rates employment) to male rates
Employed people
living on less
than
$1.25 a day
Unemployment rate
by level of education
(% of labour force with
given level of attainment)
Child labour
Mandatory paid
maternity leaveb
(% of total
employment)
Primary or less
Secondary
or above
(% of children
ages 5–14)
(calendar days)
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
1999–2007c
2007–2009c
1991
2008
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
62.6
53.7
50.6
53.0
61.9
57.6
..
55.6
49.9
52.7
45.3
49.5
50.4
56.5
59.7
45.2
44.5
..
57.5
56.3
53.4
48.9
56.8
62.7
56.5
42.3
56.9
45.9
37.1
55.5
55.7
57.4
51.4
38.0
51.6
47.3
52.1
60.7
40.5
35.7
52.5
39.2
..
65.4
50.2
49.6
56.5
65.3
55.0
..
48.1
45.9
56.4
48.6
58.7
50.9
57.1
60.5
46.3
60.7
..
52.3
57.2
68.8
46.2
56.7
63.5
60.0
41.5
53.5
48.9
34.8
53.8
63.9
54.3
61.3
38.1
60.5
56.9
62.0
56.2
41.0
37.9
42.3
49.4
..
84.4 d
90.7
75.2
79.9
..
93.2
80.5 d
68.7
83.8
74.7
..
72.3
..
70.5
77.6
91.3
83.4
77.3
..
80.2
60.1
..
94.1
63.3
46.8
72.9 d
80.7 d
56.8
77.8
82.4
68.1
37.8
63.5
..
66.2
76.4
58.9
64.3
64.3 d
..
64.6
64.8
..
1.07 d
1.04
1.02
1.06
..
1.03
1.11 d
0.99
0.98
1.02
..
1.09
..
0.94
1.02
1.03
1.05
1.06
..
1.00
0.79
..
1.01
0.93
0.57
1.01 d
0.97 d
0.72
1.05
1.04
1.02
0.97
0.98
..
0.83
1.04
1.01
1.11
..
..
0.73
0.76
..
..
9.4
24.8
20.1
..
6.8
..
31.2
16.2
25.1
..
27.7
..
29.5
22.3
8.7
15.6
22.7
..
19.7
39.6
..
5.8
35.8
53.2
..
..
42.7
22.2
16.8
27.2
62.2
29.8
..
33.8
23.5
40.9
35.4
..
..
35.3
34.9
..
..
0.72
0.94
0.78
..
0.70
..
1.03
1.12
0.92
..
0.78
..
1.16
0.93
0.77
0.76
0.83
..
1.02
1.41
..
0.90
1.16
1.63
..
..
1.41
0.84
0.82
0.82
1.02
1.18
..
1.41
0.87
0.99
0.82
..
..
1.61
1.53
..
..
..
..
3.5
..
..
..
..
1.3
..
..
11.8
..
0.8
0.6
..
..
..
..
2.9
9.0
1.3
..
3.8
..
..
..
1.9
..
..
6.2
17.4
4.4
18.9
5.8
..
21.3
..
3.9
..
3.9
..
..
..
7.3
4.9
9.9
..
10.3
..
7.1
10.7
10.0
..
5.4
..
2.9
..
17.5
..
..
..
5.2
..
15.8
13.2
10.3
11.3
31.2
6.7
8.3
..
8.0
8.4
7.1
..
..
..
12.1
..
..
..
..
9.0
19.0
..
..
7.2
15.6
18.1
..
9.6
..
9.8
16.5
15.9
..
15.7
..
8.7
..
8.2
..
..
..
7.0
..
29.0
11.8
16.8
11.3
..
14.6
33.2
..
15.3
13.3
30.3
..
..
..
16.5
..
..
..
..
22.4
45.3
..
..
..
3
7
..
..
4
1
..
8
..
3
..
16
..
..
1
10
5
5
19
12
..
2
7
5
7
..
6
..
6
18
8
4
8
40
5
6
..
..
5
5
..
..
126
126
90
70 f
112
365 e
126
365
84
..
98 e
70 f
84
60 f
135
..
365
126
120 e
90
..
140
126 f
126 e
365
126
90
..
..
120
126
126 e
140
84
..
84
56 f
..
70 f
112
98
..
53.5
55.6
43.5
75.1
58.6
51.3
77.3
58.1
45.3
61.4
56.3
58.3
53.3
71.0
54.3
54.7
71.5
58.2
46.5
70.7
59.7
..
57.6
..
59.0
59.3
46.6
..
..
38.1
0.95
..
1.36
..
0.66
0.91
0.90
..
..
0.63
39.0
..
42.4
..
35.5
40.7
53.3
..
..
61.6
1.01
..
0.62
..
1.51
1.14
..
..
..
1.31
..
..
4.9
18.3
15.6
17.8
..
6.3
..
22.5
..
..
12.3
..
..
4.0
..
..
..
..
..
..
35.3
..
..
20.0
..
..
..
..
..
..
10
..
6
8
8
..
6
22
..
..
84 f
90 f
84 f
84 f
45 f
..
..
60
HIGH HUMAN DEVELOPMENT
table
12
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Bahamas
Lithuania
Chile
Argentina
Kuwait
Latvia
Montenegro
Romania
Croatia
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Panama
Saudi Arabia
Mexico
Malaysia
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Serbia
Belarus
Costa Rica
Peru
Albania
Russian Federation
Kazakhstan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Iran, Islamic Republic of
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mauritius
Brazil
Georgia
Venezuela, Bolivarian Republic of
Armenia
Ecuador
Belize
Colombia
Jamaica
Tunisia
Jordan
Turkey
Algeria
Tonga
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
60
Fiji
Turkmenistan
Dominican Republic
China
El Salvador
Sri Lanka
Thailand
Gabon
Suriname
Bolivia, Plurinational State of
human development report 2010
Decent work
Employment to
population ratio
HDI rank
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Paraguay
Philippines
Botswana
Moldova, Republic of
Mongolia
Egypt
Uzbekistan
Micronesia, Federated States of
Guyana
Namibia
Honduras
Maldives
Indonesia
Kyrgyzstan
South Africa
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Viet Nam
Morocco
Nicaragua
Guatemala
Equatorial Guinea
Cape Verde
India
Timor-Leste
Swaziland
Lao People’s Democratic Republic
Solomon Islands
Cambodia
Pakistan
Congo
São Tomé and Príncipe
(% of population
ages 15–64)
Formal employment
Vulnerable employmenta
(% of total Ratio of female (% of total Ratio of female
employment) to male rates employment) to male rates
Employed people
living on less
than
$1.25 a day
Unemployment rate
by level of education
(% of labour force with
given level of attainment)
Child labour
Mandatory paid
maternity leaveb
(% of total
employment)
Primary or less
Secondary
or above
(% of children
ages 5–14)
(calendar days)
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
1999–2007c
2007–2009c
1991
2008
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
61.1
59.1
46.7
58.1
50.2
42.6
53.8
..
51.4
45.4
58.9
44.9
63.0
58.0
39.4
46.6
53.8
74.8
45.9
57.2
55.1
61.4
56.7
58.3
63.8
54.2
80.2
67.1
77.2
47.5
65.5
..
72.8
60.1
46.0
44.7
51.6
43.2
57.5
..
57.8
42.9
56.3
57.3
61.8
58.3
41.1
44.8
55.4
69.4
46.1
58.3
62.4
62.6
55.7
55.6
66.8
50.4
77.7
64.5
74.6
51.5
64.6
..
53.2
55.3
75.9
67.6
39.9
75.2
..
..
..
78.4
89.7
27.2
36.9
51.9
97.1
57.5
..
26.1
47.1
54.7
34.2
..
41.4
..
..
..
..
..
13.1
38.2
..
..
0.89
0.95
0.96
1.09
1.12
0.71
..
..
..
0.89
1.06
1.16
0.81
1.01
0.99
0.81
..
0.71
0.67
0.99
0.74
..
0.74
..
..
..
..
..
0.71
0.59
..
..
46.8
44.7
11.7
32.4
59.7
24.8
..
..
..
21.1
48.9
50.3
63.1
47.3
2.7
42.4
..
73.9
51.1
44.9
55.0
..
39.6
..
..
..
..
..
86.7
61.8
..
..
1.13
1.07
2.29
0.84
0.93
2.13
..
..
..
1.66
1.08
0.69
1.13
0.99
1.50
1.28
..
1.13
1.40
1.02
1.20
..
1.23
..
..
..
..
..
1.07
1.29
..
..
7.3
27.2
..
11.1
30.5
2.7
59.7
..
..
..
21.4
..
27.8
27.2
44.4
..
28.6
24.2
3.4
19.4
14.6
..
26.6
51.4
63.2
83.8
45.7
..
45.7
28.9
66.7
..
4.6
2.7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
6.2
2.6
23.4
..
..
..
8.8
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
5.1
..
..
13.6
16.4
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
31.5
43.0
34.8
..
..
..
54.2
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
11.6
..
..
15
12
..
32
18
7
..
..
16
13
16
..
4
4
..
4
10
16
8
15
29
28
3
12
4
9
11
..
45
..
25
8
84
60
84 f
126 e
120
90 e
126 e
..
..
90
70 e
..
90 f
126
112
60 f
..
120
98
84 f
84 f
..
..
84 f
..
..
90 e
..
90 f
84 f
..
..
73.4
74.0
68.4
59.1
74.2
38.3
70.1
79.3
66.5
69.9
59.6
65.9
70.0
48.3
52.7
81.8
66.8
56.0
76.5
..
87.4
62.5
57.0
73.2
73.0
67.9
65.2
59.1
74.4
39.0
71.6
83.3
47.2
70.2
61.5
64.6
69.4
54.1
51.8
83.0
66.0
55.4
76.4
..
78.0
60.4
61.2
72.1
..
14.2
..
20.8
..
..
..
..
..
..
28.4
..
..
..
..
14.8
..
..
..
..
12.3
..
19.1
..
..
0.80
..
0.31
..
..
..
..
..
..
0.44
..
..
..
..
0.34
..
..
..
..
0.40
..
0.35
..
..
85.0
..
75.9
..
..
..
82.2
..
..
71.6
..
..
..
..
85.2
..
..
..
..
87.7
..
79.3
..
..
1.02
..
1.36
..
..
..
1.08
..
..
1.34
..
..
..
..
1.19
..
..
..
..
1.13
..
1.23
..
22.9
56.9
37.6
39.9
..
26.0
55.6
76.7
24.6
..
67.6
45.9
64.6
61.0
72.2
55.7
44.4
66.9
59.9
..
90.0
26.3
76.6
42.7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
26
13
34
31
..
23
46
32
16
..
31
29
27
23
13
36
22
21
24
8
36
35
12
25
90 f
112 f
84 f
98
..
60 f
98
98 e
98
108
52 f
98 e
..
84
84 f
60 f
98
..
56
..
84 f
98
84 f
..
LOW HUMAN DEVELOPMENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Kenya
Bangladesh
Ghana
Cameroon
Myanmar
Yemen
Benin
Madagascar
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Togo
Comoros
Lesotho
Nigeria
Uganda
Senegal
Haiti
Angola
Djibouti
Tanzania, United Republic of
Côte d’Ivoire
Zambia
Gambia
STATISTICAL ANNEX
table
12
61
Decent work
Employment to
population ratio
HDI rank
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Rwanda
Malawi
Sudan
Afghanistan
Guinea
Ethiopia
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Burkina Faso
Liberia
Chad
Guinea-Bissau
Mozambique
Burundi
Niger
Congo, Democratic Republic of the
Zimbabwe
(% of population
ages 15–64)
Formal employment
Vulnerable employmenta
(% of total Ratio of female (% of total Ratio of female
employment) to male rates employment) to male rates
Employed people
living on less
than
$1.25 a day
Unemployment rate
by level of education
(% of labour force with
given level of attainment)
Child labour
Mandatory paid
maternity leaveb
(% of total
employment)
Primary or less
Secondary
or above
(% of children
ages 5–14)
(calendar days)
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
1999–2007c
2007–2009c
1991
2008
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
2000–2008c
86.6
71.7
46.1
54.1
82.1
71.3
63.6
73.3
49.3
81.6
65.7
66.6
66.3
79.9
84.9
59.4
67.8
70.1
80.3
72.1
47.3
55.2
81.2
80.6
64.8
72.6
47.0
81.9
65.9
69.7
66.9
77.9
84.2
59.8
66.7
64.9
..
..
..
..
..
47.0
81.9
..
13.6 d
..
..
..
..
..
..
..
..
38.2
..
..
..
..
..
0.86
0.92
..
0.75 d
..
..
..
..
..
..
..
..
0.45
..
..
..
..
..
51.8
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
61.9
..
..
..
..
..
1.16
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1.58
79.5
79.8
..
..
73.9
45.8
67.1
71.1
60.6
60.7
86.2
72.1
55.3
81.2
87.2
76.6
69.6
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
35
26
13
30
25
53
48
47
34
47
21
53
39
22
19
43
32
13
98 e
56 f
56 f
..
98 e
90 f
..
..
98
98
..
98
..
..
..
98 f
105 e
..
53.3
52.4
..
65.8
36.8
62.1
43.8
30.1
52.6
..
..
..
..
65.6
..
61.1
54.4
..
65.6
37.1
63.9
45.9
30.2
51.4
..
..
..
..
66.5
..
40.8
83.1 d
73.3
..
..
..
..
63.9
89.6
88.4
69.5
53.5
90.4 d
..
97.9
0.35
1.22 d
1.13
..
..
..
..
0.85
0.98
1.04
1.12
1.32
1.05 d
..
1.01
52.3
..
25.9
..
..
..
..
36.1
..
8.5
28.7
..
..
..
2.0
1.94
..
0.70
..
..
..
..
1.29
..
0.70
0.80
..
..
..
0.81
31.7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
24.7
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
41.8
..
..
..
..
..
..
..
19
..
..
..
11
..
7
..
..
..
..
..
..
49
..
..
..
..
..
..
..
49 e
..
42
..
..
..
..
..
..
OTHER COUNTRIES OR TERRITORIES
Bhutan
Cuba
Dominica
Eritrea
Iraq
Korea, Democratic People’s Rep. of
Lebanon
Occupied Palestinian Territories
Oman
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Samoa
San Marino
Somalia
Tuvalu
table
12
Notes
a Percentage of employed people engaged as unpaid family workers and ownaccount workers.
b Number of days of maternity leave paid by the government, unless otherwise
noted. Refers to women in formal employment.
c Data refer to the most recent year available during the period specified.
d Does not include data on employers.
e Benefits paid by both the government and the employer.
f Benefits paid by the employer.
Sources
Columns 1–9: ILO (2010d).
Column 10:UNICEF (2010c).
Column 11:World Bank (2010f).
62
human development report 2010
SAMMENDRAG
SAMMENDRAG
Human
Human Development
Development
Report
Report 2010
2010
En
Ennasjons
nasjonsegentlige
egentligerikdom:
rikdom:
veier
veiertil
tilmenneskelig
menneskeligutvikling
utvikling
20
20år
årmed
medHDR
HDR--jubileumsutgave
jubileumsutgave
HDR
HDRwebsite:
website:www.hdr.undp.org
www.hdr.undp.org
Copyright
Copyright
© 2010
© 2010
by the
by the
United
United
Nations
Nations
Development
Development
Programme
Programme
1 UN
1 UN
Plaza,
Plaza,
NewNew
York,
York,
NY 10017,
NY 10017,
USAUSA
All rights
All rights
reserved.
reserved.
No No
partpart
of this
of this
publication
publication
maymay
be reproduced,
be reproduced,
stored
stored
in in
a retrieval
a retrieval
system
system
or transmitted,
or transmitted,
in any
in any
form
form
or by
or any
by any
means,
means,
electronic,
electronic,
mechanical,
mechanical,
photocopying,
photocopying,
recording
recording
or otherwise
or otherwise
without
without
prior
prior
permission.
permission.
Layout
Layout
andand
production
production
by Phoenix
by Phoenix
Design
Design
Aid Aid
A/S,A/S,
Denmark.
Denmark.
ISO ISO
14001/ISO
14001/ISO
9000
9000
certified
certified
andand
approved
approved
CO2CO2
neutral
neutral
company
company
– www.phoenixdesignaid.dk.
– www.phoenixdesignaid.dk.
Printed
Printed
on officially
on officially
environmentally
environmentally
approved
approved
(EMAS)
(EMAS)
andand
FSC-certified
FSC-certified
paper
paper
withwith
60%60%
recycled
recycled
contents
contents
andand
based
based
on vegetable
on vegetable
inks.inks.
Editing
Editing
andand
production:
production:
Communications
Communications
Development
Development
Inc.,Inc.,
Washington,
Washington,
D.C.D.C.
Design:
Design:
Bounford.com
Bounford.com
For For
a lista of
listany
of any
errors
errors
or omissions
or omissions
found
found
subsequent
subsequent
to printing
to printing
please
please
visitvisit
our our
website
website
at http://hdr.undp.org
at http://hdr.undp.org
Disclaimer:
Disclaimer:
The analysis
The analysis
and policy
and policy
recommendations
recommendations
of thisofReport
this Report
do notdonecessarily
not necessarily
reflectreflect
the views
the views
of theofUnited
the United
Nations
Nations
Development
Development
Programme
Programme
or its or
Executive
its Executive
Board.Board.
The Report
The Report
is an independent
is an independent
publication
publication
commissioned
commissioned
by UNDP.
by UNDP.
The research
The research
and writing
and writing
of theofReport
the Report
was awas a
collaborative
collaborative
efforteffort
by thebyHuman
the Human
Development
Development
ReportReport
team team
and aand
group
a group
of eminent
of eminent
advisors
advisors
led byledJeni
by Klugman,
Jeni Klugman,
Director
Director
of theofHuman
the Human
Development
Development
ReportReport
Office.Office.