Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969

advertisement
Goteborg
Angered 1
Angered
Resta stenar
Inv. nr.
Fyndrapporter
1969
ANGERED *
FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD
385
19:1 RESTA STENAR
Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade.
LAGE OCH BESKRIVNING
Fornlamningen var belagen i fbrutvarande Angereds socken pa
fastigheten Angered 7:195. Omradet ligger ca 80 m.d.h. och
utgbrs av en stor grusplata mitt i Larjeans dalgang (fig l) .
Grusplatan har under lang tid varit utsatt for omfattande
grustakt. Stenarna har tidigare statt pa en plats, som varit belageri i grustaget ca 300 m nordbst om den nuvarande
platsen. De flyttades 1921. Pa den forra platsen gjordes i
samband med flyttningen en undersbkning kring stenarna av
G.Sarauw (rapport i GAM:s arkiv). Inom 1 meters avstand fran
den mindre stenen fann man da tva sma hardar vari den ena
gjordes fynd av nagra sma fbrhistoriska, ej narmare daterade
krukskarvor. Inte vid nagon av stenarna gjordes nagra gravfynd.
Fornlamningen hade fore undersbkningen fbljande utseende
(fig 2):
1) Rest sten, gnejs 3,25 m hog, nedtill 0,7 m bred och intill 0,6 m tjock.
2) Rest sten, gnejs 1,95 m hog, 0,5 m bred och 0,4 m tjock.
GRAVNINGSTID OCH ARBETSSTYRKA
Gravningstid: 17 april 1968. Undersbkningen utfbrdes av Gbteborgs arkeologiska museum och leddes av J.Wigforss. I bvrigt deltog H.Olsson. En man samt en maskin fran Grus och
Makadamprodukter AB stalldes till fbrfogande.
Undersbkt yta: sammanlagt 4-5 kvm.
Arbetstid i fait: 4 arkeologtimmafc, 1 grovarbetstimme och
1 maskintimme.
386
ARBETSBESKRIVNING
Stenarna lyftes med maskin och marken narmast omkring undersiiktes. Stenarna har tagits in till museet. Ett storre omrade
kring fornlamningen som avbanats har tidigare besiktigats.
GRAVNINGSIAKTTAGELSER
1) Stenen visade sig vara nersatt 1,5 m djupt. Dess totala
hojd var saledes 4,75 m. Pa stenens flataste och bredaste
sida syntes atminstone 5 tvargaende rander, som utgjordes
av mycket grunda, intill 1 cm djupa och ca 6 cm breda fordjupningar, vilka bast syntes vid stenens relativt skarpa
kant. Denna kant var vid randerna avrundad och hade dar
mindre inhak (fig 3.) . Randerna fortsatte ej pa intilliggande sidor. I ovrigt iakttogs inga spar av bearbetning pa
stenen.
2) Stenen visade sig vara nersatt 1 m djupt. Dess totala
hojd var saledes 2,95 m. Inga spar av bearbetning fanns pa
stenen.
I marken kring stenarna har inte nagot sarskilt kunnat iakttagas, ej heller har gjorts nagra fynd.
TOLKNING
De iakttagna randerna pa den storre stenen har ej kunnat tolkas. I rapporten fran den tidigare undersbkningen finns inga
rander omtalade vilket inte behover betyda att de inte fanns
da. Eventuellt har randerna uppkommit vid bearbetning eller
vid transport av stenarna. Sannolikt har de ej uppkommit genom vittring.
SAMMANFATTNING
19:1 Resta stenar, 2 st, tidigare undersokta och flyttade. Har
ej visat sig vara gravstenar enligt tidigare undersokningsrapport. Vid 1968 &rs undersokning visade sig den
storre stenen ha tvargaende rander, vilka ej har kunnat
tolkas. Datering av stenarna har ej kunnat gbras.
387
SUMMARY
Two standing stones, situated in Angered in the easternmost
part of the Goteborg area.
The area consists of an extensive gravel plateau in the
centre of the river Larje valley (fig l). For a long time
considerable amounts of gravel have been quarried from the
plateauo The stones formerly stood some 300 m north-east of
their present position. They were moved in 1921 and at the
same time the Archaeological Museum in Gothenburg excavated
an area around the stones. Close to the smallest stone two
small hearths were discovered. In one of these two small potsherds were found. The sherds are prehistoric but cannot be
more closely dated. No burial was found near either of the
stones. The stones which were removed on that occasion, had
a height of 3,25 m and 1,95 m respectively above ground level
(fig 2). Close examination of the largest stone revealed at
least five transversal shallow grooves, up to 1 cm deep and
approximately 6 cm wide. These may be due to the original
trimming or transport of the stones. The stones cannot be
dated.
Johan Wigforss
ungefarliga platsen for stenarna fore flyttningen 1921
approximate position of the stones
before removal in 1921
nuvarande platsen
\/
\j
~Y
JO'
present position of the stones
-k
7" ^
Skala 1:4000
7*7
u<r
ANGERED
30'
IQL
• ' ^//x
26'
-~^C
/
7*
^\l
/^
^
V^
t0
/•»
Fig 1
o
= ungefarliga platsen for stenarna fore flyttningen 1921
approximate position of the stones
before removal in 1921
J = nuvarande platsen
present position of the stones
/£/
391
•
Stenarna fore undersokning fran sydvast.
The stones before excavation from the south-west,
Fig 3
5600
De tvargaende randerna pa sten 1.
The transversal grooves on stone 1.
Download