A b C d E F G H I

advertisement
GM3D-MBUS
GARO IM ML Code 8021334 281013
GM3T-MBUS
Fig. 2
Fig. 1
TAB 1
TAB. 2
GARO AB
Box 203
SE-335 25 GNOSJÖ
SWEDEN
Tel: +46(0)370 33 28 00
Fax: +46(0)370 33 28 50
E-mail: info@garo.se
LED
1
Fasighetsmätning tex. bostäder, lägenheter
Advanced domestic
Avancerad fastighetsmätning, även extern
Shopping centres
Konventionell mätning tex. köpcentra
Multi domestic (camping, marinas) (*)
Multi-mätning, även camping, marinor (*)
Solar energy (*)
Fastighetsmätning med analys (generator) (*)
Industrial (*)
Industriell (*)
Advanced industrial
Avancerad industriell
Advanced industrial for power generation (*)
Avancerad industriell för elkraftverk (generator) (*)
Basic for metering system
TAB. 3
3
No
ENG- Displaying of phase-to-neutral system voltage
SVE- Spänning mellan fas-nollledare
1
ENG- Displaying of phase-to-phase system voltage
SVE- Spänning mellan fas-fas
ENG- Displaying of max values
SVE- Visar toppvärde (maximalt uppmätt)
ENG- User ID
SVE- Användar Id.
ENGLISH
SVENSKA Applikation
Basic domestic Domestica base
Applikation för M-bus mätare
(*) Not available
(*) Inte tillgänglig
2
n JOYSTICK AND KNOB FUNCTIONS
Refer to fig.1. In the measurement mode: 1) push for at least 3 seconds to enter programming; 2-3) to scroll the measurement pages
according to tab. 3; 4-5) to display and scroll the information pages relevant to the programmed parameters and instrument firmware release
(see TAB 5). In the programming mode: 1) to access to the menu or
enter the modified value; 2-3) to scroll the menus or increase/decrease
the values to be modified; 4-5) to scroll the menus or
increase/decrease the values to be modified. The knob (see fig.2) prevents from accessing the programming mode when in position. It
allows the direct access to a selected page (among the available ones,
depending on the “APPLiCAt” parameter, see tab.3) when in “1”, “2”
and
positions. The frontal red LED (fig.2) flashes proportionally to
the active imported energy consumption if the selector is in " - 1 - 2"
position, and to the reactive inductive energy consumption in "kvarh"
position. Any kind of negative (exported) energy and power will not be
managed by the front LED.
n DISPLAY LAYOUT
The display is divided into 3 lines (as illustrated by the dotted lines in
the TAB 1 table). The engineering units are referred to the variable
shown in the relevant line. The “negative” symbols (∑, dmd) refer to all
the displayed variables. To improve the display legibility, the EM24
uses some symbols (see TAB 1). In case of "OVERFLOW", the instrument displays "EEEE": at the same time the DMD calculation, the
hour-counter and the energy meters functions are inhibited and the
alarm outputs are activated. The indication "EEEE" in a single phase
variable automatically implies the overflow condition of the relevant
system variable, and the PF indication is forced to "0.000".
n MEASUREMENT PAGES AND INFORMATION PAGES
To display and scroll the measurement pages the joystick is to be
moved to direction 2 or 3 (see fig.1). According to the selected
“APPLiCAt” parameter (see tab.2), different measurement pages are
available (see tab.3). To display and scroll the information pages the
joystick is to be moved to direction 4 or 5 (see fig.1).
n BASIC PROGRAMMING AND RESET
To enter the complete programming mode the joystick is to be pressed
in direction 1 for at least 3 sec. (see fig.1): the knob (see fig.2) must
NOT to be in
(with the knob in this position, the MID parameters
cannot be modified) otherwise the programming mode is not allowed.
Entering the programming mode, all the measurements and control
functions are inhibited.
00 : only for A, B, C and E applications and only with the knob in posi-
ENGLISH Application
A
b
C
d
E
F
G
H
I
tion
and moving the joystick towards direction 1 (see fig. 1), it will
be possible to reset the “Wdmd max” and “VAdmd max” values; the
display will show “rESEt
no”: set “YES” and confirm pushing the
joystick towards direction 1 (this action may be made only once from
the switching on of the instrument).
01 PASS?: entering the right password (default value is 0) allows
accessing the main menu. RESET: entering the password value 1357
allows accessing the “reset” menu. “rESEt ”= peak dmd values
reset; “rESEt.dmd”= dmd values reset; “EnE P.rES”= partial energy
meter reset.
02 CnG PASS: it allows changing the password.
03 APPLiCAt: it allows selecting the pertinent application (see tab.2).
NOTE: Application D is not available in MID meters.
NOTE: Negative energy (-kWh) is not MID certified.
SVENSKA
n BESKRIVNING AV JOYSTICK OCH VRED
Se fig.1 ovan. I mätläge: 1) Tryck ned för att komma till programmeringsläge. 2-3) visa och bläddra mellan informationssidor för inställningar och instrument.
I programmeringsläge: 1) Tryck ned för att komma till inställning eller
för att bekräfta. 2-3) bläddra mellan menyer eller öka/minska värde. 45) bläddra mellan menyer eller öka/minska värde. Vredet (se fig.2)
förhindrar åtkomst av programmering i läge ”låst”. Gör det möjligt att
växla mellan favoritsidor (tillgängliga sidor beror på vald applikation,
”APPLiCAt, se tab.3) i läge ”1”, ”2” och ”låst”. LED i front (se fig.2)
blinkar proportionellt mot den aktiva energiförbrukningen när vredet är
i läge ”1”, ”2” och ”låst” och för den reaktiva energiförbrukningen i läge
”kvarh”. Negativ/tillförd energi och effekt påverkar inte leden
n DISPLAY
Displayen är indela i 3 rader (illustreras av de streckade linjerna i
tab.1). Mätenheterna är relaterade till mätvärdet i samma rad.
Inverterade symboler (mörk bakgrund) gäller för alla värden i
displayen. För att förbättra avläsningen använder EM24 ett antal symboler (se tab. 1). För stort mätvärde indikeras med ”EEEE”, medelvärdesberäkning, drifttid och energimätning av bryts då och larmutgångarna aktiveras. Inträffar ”EEEE” på en fas sätts även systemvariabeln till
”EEEE” och PF mätningen blir ”0,000”.
n MÄT OCH INFORMATIONSSIDOR
För att stega mellan de olika mätsidorna, flytta joysticken upp/ned
enligt riktning 2 och 3 i fig.1. Beroende på vald applikation ”APPLiCat”
(se tab.2) finns olika mätsidor
tillgängliga (se tab.3) För att
stega mellan de olika informationssidorna, flytta joysticken i
sidled enligt riktning 4 och 5 i
fig.1.
n
GRUNDLÄGGANDE
PROGRAMMERING OCH
ÅTERSTÄLLNING
För att komma till programmeringsläge tryck ned joysticken enligt 1 i fig. 1. Vredet
skall INTE vara i läge ”låst”
När programmeringsläget är
aktivt avbryts all mätning och
övervakning.
00 : Nollställning av Wdmd
max och VA dmd max är
endast möjligt i applikation A, B, C och E. Vredet ska stå i läge ”låst”
och joysticken flyttas i riktning 1 (se fig.1) I displayen visas ”rESEt pil
upp no”. Sätt värdet till YES och bekräfta genom att trycka ned joysticken i rikning 1 ( denna åtgärd kan endast utföras 1 gång från dess
att mätaren spänningsatts).
01 PASS? : ange lösenord (standard är 0) för att komma åt programmeringen. ÅTERSTÄLLNING: ange lösenord ”1357” för att få tillgång
till meny för återställing av: ”rESET UP” =återställning av maximalt
uppmätta DMD-värden, ”rESET dmd” = återställning av dmd-värden,
EnE P.rES = återställning av tripp/periodmätare (kWh/kvarh).
02 CnG PASS: gör det möjligt att ändra lösenord
03 APPLiCAt: gör det möjligt att ändra till mest lämpad applikation (se
tab.2).
OBS: Applikation D är inte tillgänglig i MID mätarna.
OBS: Negativ energi (-kWh) är inte MID certifierad.
2
ENG- Selector
position which can
be linked to any of
the variable conbinations
listed
above (No. from 1
to 20).
SVEVredets
position
kan
lankas till onskad
matsida (nr 1 till
31), beroende pa
vald applikation
ovan finns ollka
sidor tillgangllga.
ENG- In this
position
the
front LED blinks
proportionally to
the
reactive
energy (kvarh)
being mesured.
SVE- I denna
position blinkar
LED I fronten
proportionellit
mot den reaktiva energiforbrukningen
(kvarh).
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Line 1
Riga 1
Phase seq.
Phase seq.
Tot kWh (+)
Tot kWh (+)
kWh
Tot kvarh (+)
kvarh
kWh (+) X
kWh (+) Y
kWh (+) Z
Total kvarh (-)
Total kWh (-)
Hours
Hours
var L1
VA L1
PF L1
W L1
A L1
V L1-2
V L1
Line 2
Riga 2
VLN sys
VLL sys
W sys dmd
W sys
A dmd max (2)
VA sys dmd
VA sys
WX
WY
WZ
VA sys dmd
W sys dmd
W sys
var sys
var L2
VA L2
PF L2
W L2
A L2
V L2-3
V L2
Line 3
Riga 3
Hz
Hz
W sys dmd max
PArt
VA sys dmd max
PArt
User X
User Y
User Z
VA sys dmd max
W sys dmd max
PF sys
PF sys
var L3
VA L3
PF L3
W L3
A L3
V L3-1
V L3
A
b
C
x
x
x
x
x
x
x
APPLiCAt
d
x
x
x
x
x
x
x
E
x
F
G
H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I
x
x
x
ENGLISH- (1) The page is available according to the enabled functions (see pos. 04 or pos. 10 in the flowchart). Note: in case of alarm all the indications blink. When
moving the joystick in any directions, the blinking will stop and will start again after the joystick has not been moved for 60 sec., and only if the alarm is still active. During
the programming phase there’s a time out of 120 sec. expired which the instrument goes back to the previously selected measuring page. (2) Highest dmd current among
the three phases. There is a time out of 60sec that brings the scrolled page to the default one.
SVENSKA: (1) Sidan är tillgänglig beroende på vilken applikation som är aktiverad (se flödesschemat). Vid larm blinkar alla indikeringar. Det slutar om joysticken flyttas i
någon riktning och börjar igen om inte joysticken flyttas i någon riktning på 60 sek, om larmet fortfarande är aktivt. Om mätaren ställs i programmeringsläge och joysticken
inte aktiveras under 120 sek går mätaren automatiskt tillbaka till tidigare mätsida.
TAB. 4
ENG- In applications A, b, C, d, G and I the flow direction of the current into the instrument does not affect the measurements.
SVE- I applikationerna A, b, C, d och G påverkas inte mätningarna av strömriktningen i instrumentet.
APPLICATION
APPLIKATION
A-b-C-d-G-I
E
F
H
REAL MEASUREMENTS
RIKTIGA MÄTNINGAR
DISPLAYED VALUES
VISADE VÄRDEN
W, -var, C PF
W, -var
-W, -var, L PF
W, var, L PF
W, -var, C PF
-W, var, C PF
-W, -var, L PF
W, var, L PF
W, -var, C PF
-W, var, C PF
-W, -var, L PF
W, var, L PF
W, -var, C PF
-W, var, C PF
-W, -var, L PF
W, var
W
W
-W
-W
W, var
W, -var
-W, var
-W, -var
W, var, L PF
W, -var, C PF
-W, var, C PF
-W, -var, L PF
W, var, L PF
-W, var, C PF
W, var
W, -var
DISPLAYED ENERGIES
VISADE ENERGIER
kWh, kvarh
kWh, kvarh
kWh, kvarh
kWh, kvarh
kWh
kWh
-kWh
-kWh
kWh, kvarh
kWh, -kvarh
-kWh, kvarh
-kWh, -kvarh
kWh, kvarh
kWh, -kvarh
-kWh, kvarh
-kWh, -kvarh
ENERGIES ENERGIER
NOTES
NOTERINGAR
ENG- The negative energies are counted always as
positive.
SVE- De negativa energiförbrukningarna mäts inte alls
GM3D-MBUS
GARO IM ML Code 8021334 281013
GM3T-MBUS
GARO AB
Box 203
SE-335 25 GNOSJÖ
SWEDEN
Tel: +46(0)370 33 28 00
Fax: +46(0)370 33 28 50
E-mail: info@garo.se
ENGLISH
ADVANCED PROGRAMMING
04 USEr: (APPLiCAt” d only) it links an ID code (from 1 to 9999) to the
user of the displayed consumption (three 1-phase independent users
by instrument).
05 SELECtor: it allows selecting the measuring page (tab. 3) to be
displayed according to the knob position (see fig.2); SELEC. 1 (2,3,
LoC): it selects the knob position (1, 2,
o ); PA.1 (31): it selects
the page number to be displayed (from No. 1 to 31 see TAB 3). Not
available in application A, D and I.
06 SYS: it allows selecting the electrical system. 3P.n: 3-phase unbalanced with neutral; 3P: 3-phase unbalanced without neutral; 3P.1: 3phase balanced with or without neutral 2P: 2-phase; 1P: single phase.
07 Ut rAtio: VT ratio (1.0 to 6000). Example: if the connected VT primary is 5kV and the secondary is 100V, the VT ratio to be set is 50
(that is 5000/100).
08 Ct rAtio: CT ratio (1.0 to 60.00k). Example: if the connected CT
primary is 3000A and the secondary is 5A, the CT ratio is 600 (that is:
3000/5).
09 P int.ti: it is the integration time used to calculate the demanded
powers (Wdmd, VAdmd). The selectable range is between 1 and 30
minutes.
10 FiLtEr.S: it allows selecting the operating range of the digital filter
as % of the full scale values (1 to 100). Only in case of applications F,
G and H.
11 FiLtEr.Co : it allows selecting the filtering coefficient (from 1 to 32).
The higher the coefficient, the higher is the stability and the updating
time of the measurement. Only in case of applications F, G and H.
12 Primary Address : it allows selecting the primary address of the
instrument (from 1 to 247). bAudrAtE: it allows selecting the baud rate:
300, 2400 or 9600 (default). The baud rate selection can be set during
programming or set directly by M-BUS master.
13 EnE t.rES: it allows the reset of all the total counters.
14 End: it allows exiting the programming mode by pressing the joystick in direction 1 (see fig. 1). Joystick directions 4 and 5 allow browsing the main menu again.
The menus availability depends on the “APPLiCAt” selection.
Den menyer tillgängligheten beror på "APPLiCAt" selection.
SVENSKA
AVANCERAD PROGRAMMERING
PrG anger att det aktuella värder kan ändras.
04 USEr: (endast i APPLiCAt ”D” gör det möjligt att ange användar ID
(mellan 1-9999) för den visade förbrukningen (tre separata 1-fas förbrukningar per instrument)
05 SELECtor: gör det möjligt att koppla önskad visningsida till vredets
olika lägen (se fig 2). SELEC 1, 2, 3 och LoC motsvarar vredets position från höger till vänster. PA1 (31) ange vilken visningssida som skall
kopplas till vredets position (från nr 1 till 31, se tab. 3). Inte tillgänglig i
applikation A, D och I.
06 SYS : val av elektrisktsystem som mätaren är ansluten till. 3Pn. 3fas obalanserad med eller utan nolla (standard). 3P.1 3-fas balanserad
med eller utan nolla. 2P 2-fas 1P 1fas.
07 Ut rAtio : (endast AV5 och 6)omsättning för spänning (0,160,000k). Exempel: spänningstransformator med primär spänning på
5kV och sekundär spänning på 100V används blir omsättningen 50
(beräknas 5000/100).
08 Ct rAtio : (endast AV5 och &). Exempel: strömtransformator med
primärström på 3000A och sekundär ström på 5A blir omsättningen
600 (beräknas 3000/5).
09 P int.ti : tid för medelvärdesberäkning av effekt (W dmd, VAdmd).
Valbart område är mellan 1-30 min.
10 FiLtEr.S: :för stabilisering av mätvärden. Procentuellt arbetsområde för digitalt filter mellan 1-100%.
11 FiLtEr.Co: för stabilisering av mätvärden. Koffifient för digitalt filter
(från 1 till 32). Desto högre koefficient desto stabilare värde och desto
långsammare uppdatering av mätvärde.
12 Primäradress: val av mätarens primäradress (från 1 ill 247)
bAudrAte: hastighet för seriell kommunikation, 300, 2400 eller 9600
(standard). Baudrate hastigheten kan sättas i mätaren eller via M-bus
mastern
13 EnE t.rES: nollställning av total värden.
14 End: Avslutar programmering. Bekräfta ändringar genom att trycka
ned joysticken i riktning 1.
TAB. 5
Type / Typ
Meter information - Informationssida 1
Meter information - Informationssida 2
Meter information - Informationssida 3
Meter information (AV5-6) - Informationssida 4 (AV5-6)
Meter information (AV5-6) - Informationssida 4 (AV5-6)
Communication port (M-bus) - M-BUS kommunikation.
Communication port (M-bus) - M-BUS kommunikation.
1st line / Rad 1
Firmware release - Firmware
Pulse LEd - Led puls
2nd line / Rad 2
Year of production- Tillverkningsår
Number of kWh per pulse - Antal kWh/puls
System (1-2-3-phase) - Elsystem (1-2-3 fas)
Connection (2-3-4-wire)-Anslutning( 2-3-4 ledare)
VT/PT ratio (text) - Omsättning spänning
Value - Värde
CT ratio (text) - Omsättning ström
Value - Värde
SEriAL (text, Modbus) or Pri Add (text, M-bus) - Seriell Address number (Modbus) or Primary address (M-bus) (text Modbus) eller Primäradr. (text M-bus)
Adressnummer (Modbus) eller primäradress (M-bus)
Secondary address - Sekundär adress
Sec (text) - Sek (text)
3rd line / Rad 3
dmd (time) - Dmd (tid)
Comm. status (RX-TX) RS-485 status (Rx/Tx)
Add (text) - Adr (text)
Download