Immune dysfunction in the elderly and the potential role of ColoPlus

advertisement
Immune dysfunction in the elderly and the potential role of ColoPlus .
In the elderly there is a well known and much investigated decrease in both the adaptive immune
system ( involving T and B lymphocytes ) and in the innate ( natural ) defence system ( involving for
example chemotaxis and phagocytosis ). The most profound changes in the immune system of the
elderly are seen with the deterioration of the T-cell system, in part due to thymic involution. This
impairment of the immune response ( called immunosenescense ) cause an increased susceptibility
to diseases caused by viruses and bacteria.
Bovine colostrum is characterized by it´s high contents of immunoglobulins and growth factors,
which can boost the human immune system. Also, bovine colostrums contains lactoferrin , which by
binding iron, can arrest growth of both viruses and bacteria.
In elderly people there is clinically a well recognized susceptibility to infections. This susceptibility can
be worsend in homes for elderly individuals, where hygienic difficulties may increase the number of
infectious outbreaks.
This clinical situation can in part be compared to the HIV/AIDS disease, where a deterioration of Tlymphocytes, especially CD4+ lymphocytes, occurs with an increase incidence of infections.
In our earlier studies by using a bovine colostrum ( in the form of ColoPlus IMCARE ), we have been
successful in managing chronic diarrhea in HIV positive patients caused in part by infectious agents.
By analogy , in immunocompromised elderly people, the use of bovine colostrum, could be useful by
boosting the immune system and thereby lowering infectious outbreaks.
Hög ålder och immunfunktionsnedsättning, en potentiell roll för ColoPlus
Med stigande ålder drabbas människan av en tilltagande immunnedsättning omfattande både det
adaptiva immunsystemet ( bestående av B och T lymfocyter) och också det naturliga
försvarssystemet ( bestående bland annat av chemotaxi och fagocytos). Den mest uttalade
åldersberoende nedsättningen av immunsystemet drabbar T cellsystemet. Detta beror delvis på
tillbakabildandet av thymus, som är åldersrelaterat. Thymus är väsentlig i produktionen av T
lymfocyter. Denna tillbakagång av immunförsvaret, som också kallas immunosenescens, orsakar en
ökad känslighet för bakterie- och virusorsakade sjukdomar.
Bovint colostrum ( råmjölk från ko) produceras av kon direkt efter kalvningen och råmjölken är rik på
immunoglobuliner och tillväxtfaktorer. Den biologiska syftet med detta är att innan kalven byggt upp
sitt eget immunsystem, efter exponering för främmande antigen, så skall råmjölken överbrygga
kalvens medfödda immunnedsättning.
Colostrum innehåller också rikligt med laktoferrin, vilket binder järn, vilket förhindrar bakterietillväxt.
Bakterietillväxt är således ofta beroende av närvaro av järn.
Bovint colostrum är rikt på näringsämnen, som kan vara stärkande för äldre människor, som förutom
att ha ett försvagat immunsystem ofta lider av undernäring. Bland de näringsämnen som finns i
colostrum är högvärdiga proteiner, essentiella aminosyror samt vitaminer och mineraler. En påse av
ColoPlus/IMCARE (50 gram) kan förse en åldring med 100 % av RDI (rekommenderat dagligt intag) av
vitamin B1, B2, B12 och mineralen Zink och 50 % av RDI av vitamin A.
Åldrade människor har således en ökad känslighet för infektioner. Denna ökade
infektionsmottaglighet kan ytterligare öka i äldreboende, där svårigheter med att hålla god hygien
bidrar.
Denna situation kan i viss mån liknas vid den immunnedsättning, som sker vid HIV/AIDS sjukdomen.
Där sker en gradvis destruktion av immunsystemet särskilt av CD4+ lymfocyter.
I tidigare studier har vi använt oss av en colostruminnehållande gröt ( ColoPlus IMCARE)för att
behandla kroniska diarréer och malnutrition hos HIV positiva patienter. Dessa diarréer kan bland
annat vara bakteriellt orsakade och kan även orsakas av opportunistiska infektioner. Med det senare
begreppet införstås infektioner som orsakar sjukdom hos immunnedsatta individer, men ej hos
normalt immunokompetenta individer.
I analogi med detta tänker vi oss att hos äldre immunnedsatta individer kan ColoPlus/IMCARE vara av
värde genom att ” uppreglera” immunsystemet intestinalt och sekundärt systemiskt och därigenom
minska infektionstrycket
Download
Related flashcards
Preservatives

48 Cards

Preservatives

48 Cards

Disinfectants

40 Cards

Disinfectants

41 Cards

Alveolata

16 Cards

Create flashcards