Korint, affisch

advertisement
Kom igång! Get started!
Aktivera ditt passerkort, steg 1-5
Activate your access card, step 1-5
1
Studenter / Students
2
För att registrera ditt
passerkort, håll ditt passerkort en gång framför
etiketten
”Place card here”.
5
6
Gå till korint.uu.se
Klicka på gula knappen.
Go to korint.uu.se
Click on the yellow button.
7
To register your access
card, hold your access
card once in front of the
label
”Place card here”.
Meddelandet ”User ID
is incorrect” visas. Tryck
”OK”. Ett registreringspapper förbereds för att
skrivas ut.
The message ”User ID is
incorrect” is shown. Press
”OK”. A registration paper
is prepaired to be printed.
Klicka på bilden till vänster.
Click on the image to the
left.
Skriv in ditt student-id
och lösenord A. Klicka
”Nästa”. Följ instruktionerna på nästa sida.
Enter your student-id and
password A. Click ”Next”.
Follow the instructions on
the next page.
Skriv den e-postadress
som du använder till
PayEx. För att skaffa
PayEx-konto, klicka på
gröna knappen.
Enter the mail address you
use for PayEx. To start a
PayEx account, click the
green button.
korint.uu.se
3
4
Aktivera PayEx för betalning, steg 6-9
Activate PayEx for payment, step 6-9
Efter ca 15 sekunder
kommer registreringspappret ut. Ta med
pappret till en dator med
Internetaccess.
After approx. 15 seconds the
registration paper is printed.
Bring the paper to a computer with Internet access.
Starta en webläsare och
gå till korint.uu.se.
Klicka på gröna knappen.
Start a web browser and
go to korint.uu.se.
Click the green button.
Skriv in ditt UU-id och
lösenord A.
Klicka på ”Login” (a).
Enter your UU-id and
password A.
Click ”Login” (a).
Skriv in registreringskoden från pappret.
Klicka på ”Submit” (b).
Ditt passerkort är nu
aktiverat.
Enter the registration
code from the paper.
Click ”Submit” (b).
Your access card is now
activated.
VIKTIGT! Du använder alltid ditt student-id och lösenord A med Korint.
PayEx är en externt företag och är inte inom Korint-systemet.
PayEx kommer att skicka dig dina unika inloggningsuppgifter
med e-post.
8
(a)
(b)
9
Här du kan avregistrera
ditt passerkort om du
tappat bort det.
This is the place where
you can deregister the
card if you have lost it.
korint.uu.se
IMPORTANT!
You will always use your student-id and password A with Korint.
PayEx is an external company and is not within the Korint
system. PayEx will send you your unique login information in an
email.
Download