Info Guide Inteno

advertisement
English
Svenska
Norsk
Guide
Suomi
Installation
XG6746 Broadband switch
1
English
Svenska
Installation
XG6746 Broadband switch
Page
English........................ 4
Norsk
Language
Suomi
Guide
Svenska��������������������� 8
Suomi....................... 12
Norsk........................ 16
2
3
SF P
CAT V
Broadband switch
LAN4
English
XG6746
LAN8
LAN6
LAN2
XG6746
LAN1
NETWORK
OUTLET
S FP
DC ADAPTER
INTERNET
DIGITAL
TV BOX
LAN5
This installation guide will help you install the Inteno XG6746
Broadband Switch.
b
Start Box
C AT V
MGM
TELEPHONE
ADAPTER
LAN7
XG6749
Step 1. This step applies only if you
are in the Start Box:
already have an existing Internet-/broad-
• Inteno XG6746 Broadband Switch
band service, otherwise skip this step and
• RJ45 Ethernet cable with red color-
go to step 2.
coding
• RJ45 Ethernet cable without color-
Unplug the existing network cable from
the network outlet (in the wall) and con-
coding
nect it to the LAN (RED) outlet of the
• Installation guide (this publication)
broadband switch. In this case, you don’t
need to use the network cable with the
Make sure that everything that is men-
RED color-coding that comes with the
tioned above is included in the start box
start box.
before starting the installation.
Then connect the network cable without
LAN2
Norsk
• 230V power supply adapter
LAN4
color-coding (included in the start box)
c
How to install your
broadband switch
Place the switch in the close to your
broadband outlet, alternatively, at your
LAN1
Installation
step by step
Check that the following items
XG6746_uppdaterad
d
Suomi
LAN3
Top
a
Svenska
Back/side
MGM
computer. The illustration to the left shows
how you connect it.
between the outlet labeled WAN on the
broadband switch and the network outlet
in the wall. Then go to step 4.
Step 2. Connect the network cable with
RED color-coding, which came with the
start box, to the LAN1 (RED) on the broadband switch and the LAN port on your
computer. If you have a router, connect
LAN3
the network cable (RED color-coding) to
the router’s input.
XG6746
4
XG6746
Broadband switch
XG6746
Broadband switch
5
color-coding, which came with the start box,
Explanation of the ports
on your broadband switch
e
to the port marked WAN on the broacband
switch and the network outlet (in the wall).
(From right to left)
Step 4. Plug the power adapter (included in
WAN
This is where you plug in your network outlet.
the start box) in the broadband switch and
an electrical outlet.
broadband switch may now need to update
itself with your user profile. Please give it ten
minutes for this procedure, without turning
off the power.
Step 6. Go to the computer and check that
you can browse from it. If you can surf on
doesn’t work, please go to the FAQ section.
This is where you connect your computer or router.
work cable of the digital TV set top box to
the LAN2 (YELLOW) port on the broadband
switch. Please check for further instructions
tions may occur.
Step 8. If you have a telephony service
(VoIP) via broadband, you need to connect the netowork cable of the telephone
adapter to the LAN3 (GRREN) port on the
broadband switch. Please check for further
instructions in the manual supplied with the
STB. Variations may occur.
IMPORTANT. The broadband switch should
always be connected. It automatically
checks the user profile and updates its
software.
6
XG6746
Broadband switch
are included in the start box.
4. Restart the broadband switch by pul
Power(PWR)-indikator
ling the power plug from the broad-
On (Green) - Power is on
band switch for a few seconds and On (RED) - Start up failure (please contact
then reconnect the power plug. The your service operator)
broadband switch now needs to
Off - Power is off
update itself with your user profile. Please give it ten minutes for this
procedure, without turning off the power.
g
your digital TV set top box.
LAN3 Green This is where you connect Frequently Asked
Questions
your telephone adapter.
LAN4 Blue
This port may be used for Get detailed information on how you
Wait a few minutes and then restart future services.
connect your digital TV and telephone
the broadband switch. If you still can’t PWR
This is where you connect services can be found in the manuals for
browse, please contact your operator the power adapter.
each service.
support.
f
Description of LEDs
I can’t find the network outlet/LANport on my computer.
Typically, the network outlet or the LAN
WAN-indicator
On (yellow) - Connected to 100Mbps
network
On (Green) - Connected to 1000Mbps
network
Off - Not connected to a network
port is the only port on the computer
where the supplied network cable fits. In
some computers there is a built-in telephone modem, but the contact is smaller
than the network outlet / LAN port.
Flashing - Activity
I can’t browse from my computer
LAN 1-4 indicators
broadband swith to the network outlet
On (yellow) - Connected to 100Mbps
network
On (Green) - Connected to 1000Mbps
network
Off - LAN not connected
even though I have connected to the
and my computer to the broadband
switch.
1. Check that the broadband switch has got power (the PWR LED should be green).
Flashing - Activity
2. Make sure you have connected the cables to the appropriate ports on the MANAGEMENT(MGM)-indicator
broadband switch. The WAN LED should be YELLOW/GREEN and the outlet where the computer is connec
ted (LAN1, RED) should be GREEN.
On (Green) - Connection with the MGM
server is ok
Norsk
in the manual supplied with the STB. Varia-
works when you use the cables that LAN2 Yellow This is where you connect Step 7. If you have a digital TV service via
broadband, you need to connect the net-
Flashing - Activity, update in progress
Suomi
the internet the installation is complete. If it
LAN1 Red
3. Do you use your own cables? Try if it server.
Svenska
Step 5. Depending on the operator the
Off - No connection with the MGM
English
Step 3. Connect the network cable without
XG6746
Broadband switch
7
SF P
CAT V
English
XG6746
Bredbandsswitch
LAN4
LAN6
LAN2
XG6746
S FP
DC ADAPTER
INTERNET
LAN1
DIGITAL
TV BOX
LAN5
MGM
TELEPHONE
ADAPTER
LAN7
XG6749
XG6746_uppdaterad
LAN4
b
Startboxen
d
Installation
steg för steg
Kontrollera att följande finns
Steg 1. Gäller endast om du redan har
med i startboxen:
en befintlig Internet-/bredbandstjänst, i
• Inteno XG6746 Bredbandsswitch
annat fall hoppar du över detta steg och
• RJ45 Ethernet-kabel med röd
går till steg 2.
märkning
Koppla loss den befintliga nätverkskabeln
• RJ45 Ethernet-kabel utan färg
från nätverksuttaget (i väggen) och anslut
märkning
den istället till bredbandsswitchens uttag
• 230V strömadapter
LAN 1 (RÖD). I detta fall behöver du inte
• Gör-det-själv guide (denna trycksak)
använda nätverkskabeln med RÖD märkning som medföljer i startboxen.
Kontrollera att allt som är nämnt ovan
Anslut därefter nätverkskabeln utan färg-
finns med i startboxen innan du påbörjar
märkning (medföljer i startboxen) mellan
installationen.
bredbandsswitchens uttag märkt WAN
Norsk
Ovansida
Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno
XG6746 Bredbandsswitch.
Suomi
LAN3
C AT V
a
Svenska
Baksida/sida
NETWORK
OUTLET
LAN8
och nätverksuttaget i väggen. Gå därefter
c
LAN2
Så här installerar du
din bredbandsswitch
till steg 4.
Steg 2. Anslut nätverkskabeln med RÖD
Placera switchen i närheten av ditt
märkning, som medföljde i installations-
bredbandsuttag alternativt vid din dator.
paketet mellan bredbandsswitchens uttag
Figuren till vänster visar de inkopplingar
LAN1 (RÖD) och nätverkskortet/LAN-
du ska göra.
porten på din dator. Om Du har en router
eller bredbandsdelare ska nätverkskabeln
LAN1
MGM
med RÖD märkning anslutas till routerns/
bredbandsdelarens ingång.
LAN3
8
XG6746
Bredbandsswitch
XG6746
XG6746
Bredbandsswitch
9
e
färgmärkning, som medföljde i installationspaketet mellan bredbandsswitchens
uttag, märkt WAN, och nätverksuttaget (i
väggen).
Steg 4. Koppla in medföljande strömadap-
Steg 5. Beroende på operatör så kan
bredbandsswitchen eventuellt nu behöva
uppdatera sig med din användarprofil. Låt
den stå i cirka tio minuter utan att slå av
strömmen.
Steg 6. Gå till datorn och kontrollera att
är installationen av bredbandsswitchen
klar. Om du inte kan surfa gå till ”F Vanliga
frågor och svar”.
Steg 7. Om du har en digital-TV-tjänst via
bredband ska nätverkskabeln som medföljer digitalboxen kopplas in i bredbandsinstruktioner i manualen som medföljer
digitalboxen. Variationer kan förekomma.
Steg 8. Om du har en telefonitjänst (IPtelefoni) via bredband ska nätverkskabeln
som medföljer telefoniadaptern kopplas in i
bredbandsswitchens uttag LAN3 (GRÖN).
Se vidare instruktioner i manualen som
medföljer telefoniadaptern. Variationer kan
förekomma.
VIKTIGT. Bredbandsswitchen ska alltid
vara ansluten då den regelbundet kontrollerar användarprofilen samt uppdaterar sin
mjukvara. Detta sker automatiskt.
10
XG6746
Bredbandsswitch
att dra ut strömpluggen ur bredbands-
Blinkar - Aktivitet, uppdatering pågår
switchen i några sekunder och koppla
därefter tillbaka strömpluggen.
Power(PWR)-indikator
Bredbandsswitchen behöver nu
(från höger till vänster)
WAN
Här ska du koppla in ditt
Tänd (grön) - Strömmen är på
uppdatera sig med din användarprofil.
nätverksuttag.
Tänd (röd) - Uppstartsfel (kontakta
Låt den stå i cirka tio minuter utan att
LAN1 RÖD
Här ska du koppla in
din operatör)
slå av strömmen.
din dator eller router.
Släckt - Strömmen är av
Vänta ett par minuter och starta sedan
om bredbandsswitchen igen. Om du
fortfarande inte kan surfa kontakta din
operatörs support.
LAN2 GUL
Här ska du koppla in din
digitalbox.
g
LAN3 GRÖN Här ska du koppla in din
Vanliga frågor och svar
telefoniadapter.
LAN4 BLÅ
Här kan eventuella andra
Mer utförlig information om hur du kopplar
tjänster kopplas in.
in digital-TV och telefonitjänster hittar du i
PWR
Här ska strömadaptern
handböckerna för respektive tjänst.
kopplas in.
Jag kan inte hitta nätverkskortet/
f
Beskrivning av
indikatorlampor
LAN-porten på min dator.
Normalt är nätverkskortet/ LAN-porten
den enda porten på datorn där den
WAN-indikator
medföljande nätverkskabeln passar. I vissa
Tänd (gul) - Uppkopplad med 100Mbps
datorer finns ett inbyggt telefonmodem
nätverket
men kontakten är mindre än nätverkskor-
Tänd (grön) - Uppkopplad med
tet/ LAN-porten.
Norsk
switchens uttag LAN2 (GUL). Se vidare
4. Starta om bredbandsswitchen genom
Släckt - Ej kontakt med managmentserver
Suomi
du kan surfa från den. Om du kan surfa
managmentserver ok
Svenska
ter i bredbandsswitchen och till ett eluttag.
Förklaring till portarna
på din bredbandsswitch
English
Steg 3. Anslut nätverkskabeln utan
1000Mbps nätverket
Släckt - Ej uppkopplad med nätverket
Jag kan inte surfa från min dator trots
Blinkar - Aktivitet
att jag har anslutit bredbandsswitchen
till nätverksuttaget och min dator till
LAN 1-4 indikatorer
bredbandsswitchen.
Tänd (gul) - Uppkopplad med 100Mbps
1. Kontrollera att bredbandsswitchen får
nätverket
Tänd (grön) - Uppkopplad med
2. Kontrollera att du har kopplat kablarna
1000Mbps nätverket
Släckt - LAN ej uppkopplad
WAN-lampan ska lysa GUL/GRÖN
Blinkar - Aktivitet
och det uttag där datorn är inkopplad
(uttag LAN1 RÖD) ska lysa grönt.
ström (PWR-lampan ska lysa grönt).
till rätt uttag på bredbandsswitchen.
MANAGMENT(MGM)-indikator
3. Använder du egna kablar? Prova om
Tänd (grön) - Kontakt med
det fungerar när du använder kablarna
som medföljde startboxen.
XG6746
Bredbandsswitch
11
SF P
CAT V
English
XG6746
Laajakaistakytkin
LAN4
LAN8
LAN6
LAN2
XG6746
INTERNET
LAN1
DIGITAL
TV BOX
S FP
MGM
TELEPHONE
ADAPTER
LAN3
LAN7
XG6749
C AT V
Tämä asennusohje auttaa sinua asentamaan Inteno XG6746
laajakaistakytkimen.
b
Aloituspaketti
d
Asennus vaiheittain
Tarkasta, että seuraavat komponentit
Vaihe 1. Sovelletaan vain jos aikaisemmin
löytyvät aloituspaketista:
on jo käytössä Internet -/laajakaistapal-
• Inteno XG6746 laajakaistakytkin
velu. Muussa tapauksessa ohita tämä
• RJ45 verkkokaapeli punaisella merkillä
kohta ja siirry vaiheeseen 2
• RJ45 verkkokaapeli ilman värimerkkejä
Irrota olemassa oleva verkko kaapeli
• 230V virtalähde
verkko liitännästä (seinästä) ja liitä se
• Pika-asennus ohje (tämä julkaisu)
laajakaistakytkimen LAN porttiin ( LAN 1
Suomi
NETWORK
OUTLET
DC ADAPTER
LAN5
a
Svenska
Takasivu/sivu
(Punainen)). Tässä tapauksessa et käytä
Yläosa
XG6746_uppdaterad
aloituspaketissa oleva verkkokaapelia,
aloituspaketista ennen asennuksen aloit-
jossa on punainen merkintä.Kytke verk-
tamista.
kokaapeli, ilman väri merkintöjä (sisältyy
LAN4
c
LAN2
Laajakaistakytkimen
asennus
aloituspakettiin) laajakaistakytkimen WAN
portin ja verkko seinäpistokkeen väliin.
Norsk
Tarkasta, että kaikki edellä mainitut löytyy
Siirry vaiheeseen 4.
Aseta kytkin laajakaistaliittymän lähei-
Vaihe 2. Kytke verkkokaapeli, jossa on
syyteen tai vaihtoehtoisesti tietokoneen
punainen merkintä, laajakaistakytkimen
viereen. Vasemmalla olevasta kuvasta
LAN1 (punainen) portin ja tietokoneen
näkyy kuinka yhteydet tehdään.
verkkokortin/LAN portin väliin. Jos sinulla
on reititin tai kytkin käytössä niin kytke
verkkokaapeli punaisella merkinnällä
LAN1
MGM
siihen.
Vaihe 3. Kytke verkkokaapeli ilman värimerkintöjä laajakaistakytkimen WAN portin
LAN3
12
XG6746
Laajakaistakytkin
XG6746
ja verkko/seinä-liittimen väliin.
XG6746
Laajakaistakytkin
13
LAN4 Sininen
Kytke tähän mahdol-
laajakaistakytkimeen ja pistorasiaan.
linen toinen palvelu
PWR
Kytke tähän virtalähde
Vaihe 5. Operaattorista riippuen laajakaistakytkin voi mahdollisesti päivittää itsensä.
Odota noin 10 minuuttia sammuttamatta
laitetta.
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset
Tarkempia ohjeita IP puhepalvelujen ja
f
Indikaattorilamppujen
kuvaus
IPTV digiboxien kytkemisesta ja asentamisesta saat kunkin palvelun/laitteen omista
käsikirjoista.
yhteys internettiin on muodostunut. Jos
tämä onnistuu niin asennus on suoritettu,
muuten katso kohta ”tavalliset kysymykset
ja vastaukset”.
WAN merkkivalo
Valo (keltainen) - 100Mbit verkkoyhteys
En löydä tietokoneeni Ethernet LAN
Valo (vihreä) - 1000Mbit verkkoyhteys
portti.
Ei valoa - ei yhteyttä verkkoon
Normaalisti LAN portti on ainut portti tieto-
Vilkkuu - liikennettä
koneessa mihin pakkauksen mukana
tuleva verkkokaapeli sopii. Tietyissä tieto-
Vaihe 7. Jos käytössä on IPTV-palvelu
laajakaistan kautta, voidaan verkkokaapeli
kytkeä digiboxin ja laajakaistakytkimen
IPTV-digiboxin manuaalista. Laitteiden
välillä voi esiintyä eroja.
Vaihe 8. Jos käytössä on puhelinpalvelu (VoIP) tulee verkkokaapeli kytkeä
puhelinadapterin ja laajakaistakytkimen
LAN3 (vihreä) väliin. Katso lisää ohjeita
välillä voi esiintyä eroja.
Laajakaistakytkimen
portit
koneissa löytyy sisäänrakennettu
Valo (keltainen) - 100Mbit verkkoyhteys
modeemi portti, mutta sen liitin on ka-
Valo (vihreä) - 1000Mbit verkkoyhteys
peampi kuin LAN portin liitin.
Ei valoa-ei LAN yhteyttä
Vilkkuu - liikennettä
Tietokoneella surffaaminen ei onnistu
vaikka laajakaistakytkin on asennettu.
Hallinta indikaattori (MGM)
1. Tarkasta, että jännite on kytketty
Valo (vihreä) - yhteys hallinta Serveriin
Ei valoa - ei yhteyttä hallinta Serveriin
2. Tarkasta, että kaapelit on kytketty
Vilkkuu - aktiivinen, päivitys meneillään
oikein. WAN valon tulisi palaa keltai-
sena tai vihreänä. Jos tietokone on Power(PRW)-indikaattori
kytketty, tulisi LAN1 valon palaa vih-
Valo (vihreä) - virta on päällä
reänä.
Valo (punainen) - Käynnistyminen epäon-
3. Käytätkö omia kaapeleita? Jos on, nistui (ota yhteys operaattoriin)
Ei valoa - virta ei ole päällä
4. Käynnistä laajakaistakytkin uudelleen (vihreän PRW valon tulisi palaa).
varmista kaapeleiden toimivuus.
irroittamalla virtajohto ja kytkemällä se takaisin noin 10 sekunnin jälkeen. Älä sammuta laitetta 10 minuuttiin mahdollisen ohjelmistopäivityksen
takia.
LAN1 Punainen Kytke tietokoneeseen Jos surffaaminen ei vieläkään onnistu niin ota yhteys operaattoriisi.
(oikealta vasemmalle)
WAN
Kytke verkkopistora-
siaan
tai reitittimeen
Norsk
puhelinadapterin manuaalista. Laitteiden
LAN 1-4 indikaattorit
Suomi
LAN2 (keltainen) väliin. Katso lisä ohjeita
Svenska
Vaihe 6. Avaa tietokone ja varmista että
e
g
English
Vaihe 4. Kytke mukana tullut virtalähde
LAN2 Keltainen Kytke tähän IPTV 14
digiboxi
LAN3 Vihreä
Kytke tähän IP puheli-
nadapteri
XG6746
Laajakaistakytkin
XG6746
Laajakaistakytkin
15
SF P
CAT V
Bredbåndsswitch
LAN4
LA N 2
LAN8
LAN6
XG6746
L AN1
NETWORK
OUTLET
S FP
DC ADAPTER
INTERNET
DIGITAL
TV BOX
LAN5
MGM
TELEPHONE
ADAPTER
LAN7
Denne installasjonsveiledningen hjelper deg med å installere
Inteno XG6746 bredbåndsswitch
b
Startboxen
d
Installasjon trinn for
trinn
Kontroller at følgende er
Trinn 1. Gjelder bare hvis du allerede har
med start-boksen:
en eksisterende Internet-/ bredbands-
• Inteno XG6746 Bredbåndsswitch
tjeneste, dersom ikke hopp over dette
• RJ45 Ethernet-kabel med rød merking
steget og gå videre til trinn 2.
• RJ45 Ethernet-kabel uten farge merking
XG6749
• 230V strømforsyning
Trekk ut eksisterende nettverkskabel fra
• Gjør-det-selv Guide (denne publikasjon)
nettverkskontakten (i veggen) og koble
Suomi
LAN3
C AT V
a
Svenska
Bakside/side
English
XG6746
den i stedet til bredbåndsswitchens LAN
Top
XG6746_uppdaterad
1 (RØD). I dette tilfellet trenger du ikke å
inkludert i start-boksen før du starter
bruke nettverkskabelen merket RØDT i
installeringen.
start-boksen.
Koble til nettverkskabelen uten farge
LAN4
c
Slik installerer du din
bredbåndsswitch
merking (inkludert i start-boksen) mellom
Norsk
Pass på at alt som er nevnt ovenfor er
bredbåndsswitchens kontakt merket WAN
og nettverkspluggen i veggen. Deretter
LAN2
Sett switchen i nærheten av bredbånds-
går du til trinn 4.
uttaket, alternativt ved datamaskinen.
Figuren til venstre viser hvilke tilkoplinger
Trinn 2. Koble til nettverkskabelen merket
du skal gjøre.
rødt, denne fulgte med i forpakningen,
fra bredbandsswitchens LAN1 (RØD)
og Nettverkskortet / LAN-porten på
LAN1
MGM
datamaskinen. Hvis du har en ruter skal
nettverkskabelen med rød merking kobles
til ruterens inngang.
LAN3
16
XG6746
Bredbåndsswitch
XG6746
XG6746
Bredbåndsswitch
17
e
farge merking, denne var med i forpakningen, fra bredbåndsswitchen merket
Forklaring av portene på
bredbåndsswitchen
WAN, og nettverksuttaket (i veggen).
(Fra høyre mot venstre)
Trinn 4. Plugg den medfølgende strøm-
WAN
Det er her du plugger inn nettverksuttaket.
forsyningen i bredbåndsswitchen til en
stikkontakt.
har så kan bredbåndsswitchen nå trenge
å oppdatere seg selv med din brukerprofil. La den stå i ti minutter uten å slå av
strømmen.
Trinn 6. Gå til datamaskinen og kontrollere
at du kan surfe på Internet. Hvis du kan
chen klar. Hvis du ikke kan surfe gå til ”Ofte
stilte spørsmål”
Det er her du kobler data
maskinen eller ruteren.
LAN2 GULT
Det er her du kobler den digitale boksen.
fungerer når du bruker kablene som Blinker - Aktivitet, pågår
fulgte med start-boksen.
4. Start på nytt bredbåndsswitchen ved Power(PWR)-indikator
å trekke støpselet ut fra bredbånds-
Lyser (grønn) - Power er på
switchen i noen få sekunder og koble Lyser (rød) - Oppstartsfeill (kontakt tjene-
deretter tilbake støpselet. Bredbånds-
steleverandøren)
switchen må nå oppdatere seg med Av - Power er av
brukerprofilen din. La dnt stå i ti minut
ter uten å slå av strømmen.
g
LAN3 GRØNN Det er her du kobler ditt Ofte stilte spørsmål
telefoni adapter.
Vent noen minutter og start bredbånds-
switchen igjen. Hvis du fremdeles ikke LAN4 BLÅ
Her kan eventuelt andre Du finner mer detaljert informasjon om
kan surfe på internett kontakt din tjenester kobles til
hvordan du kobler digital-TV og telefoni-
operatør. PWR
Her skal strømadapteren tjenester i manualen for hver tjeneste.
tilkobles.
Suomi
surfe er installasjonen av bredbåndsswit-
LAN1 RØD
3. Har du egne kabler? Prøv om det server
Jeg finner ikke Nettverkskortet / LAN-
f
Beskrivelse av LED
Svenska
Trinn 5. Avhengig av hvilken operatør du
Av - Ingen kontakt med management
English
Trinn 3. Koble til nettverkskabelen uten
port på min datamaskin.
Vanligvis er nettverkskortet, den eneste
porten på datamaskinen der den med-
Trinn 7. Hvis du har en digital TV-tjeneste
via bredbåndet skal nettverkskabelen
som følger med digital boksen plugges i
bredbåndsswitchens LAN2 (GUL). Se flere
STB. Variasjoner kan forekomme.
Trinn 8. Hvis du har telefoni (VoIP) over
bredbåndet skal nettverkskabelen som
følger med telefoniadapteret plugges inn i
bredbåndsswitchens LAN3 (GRØNN). Se
ytterligere instruksjoner i håndboken som
følger med telefoni adapteret. Variasjoner
kan forekomme.
VIKTIG. Bredbåndsswitchen skal alltid
være tilkoblet da den regelmessig sjekker brukerens profil og oppdaterer sin
programvare. Dette gjøres automatisk.
18
XG6746
Bredbåndsswitch
Lyser (gul) - Tilkoplet med 100 Mbpsnettverk
Lyser (grønn) - Tilkoblet med 1000Mbps
nettverk
Av - Ikke koblet til nettverket
følgende nettverkskabelen passer. I noen
datamaskiner er det en innebygd telefoni
kontakt, men kontakten er mindre enn den
på nettverkskortet.
Jeg kan ikke surfe på internett fra da-
Blinker - Aktivitet
tamaskinen min selv om bredbånds-
LAN 1-4 indikatorer
og datamaskinen til bredbåndsswit-
Lyser (gul) - Tilkoblet med 100 Mbpsnettverk
Lyser (grønn) - Tilkoplet med 1000Mbps
nettverk
switchen er koblet til nettverksuttaket
chen.
1. Sjekk at bredbåndsswitchen får strøm (PWR LED skal lyse grønt).
2. Kontroller at du har koblet kablene til
de riktige kontaktene på bredbånds
Blinker - Aktivitet
switchen. WAN LED skal lyse gul / grønn og uttak der datamaskinen er MANAGEMENT(MGM)-indikator
koblet til (LAN1 RØD) skal lyse grønn.
Av - LAN ikke tilkoblet
Norsk
instruksjoner i håndboken som følger med
WAN-indikator
Lyser (grønn) - Kontakt med management
server ok
XG6746
Bredbåndsswitch
19
www.inteno.se
Download