CENTRALGATEN - Helsingborgs Hamn AB

advertisement
VÄLKOMMEN TILL HELSINGBORGS HAMN VIA
CENTRALGATEN
WELCOME TO PORT OF HELSINGBORG VIA THE CENTRAL GATE
Hej och välkommen till Helsingborgs Hamn!
En centralgate i Helsingborgs Hamn skapar säkrare och effek­
tivare logistik. För att komma in i hamnen behöver vi matcha
din identitet med ditt ärende. Nedan följer en in­struktion för
dig som ska hämta eller lämna gods hos oss.
SKA DU HÄMTA/LÄMNA GODS?
JA: Kör till centralgaten och genom en fotobåge.
Se gps-koordinater på baksidan av denna broschyr.
NEJ: Vad har du för ärende här?
Kontakta vår växel: 042 – 10 63 00
BESÖKER DU OSS OFTA?
JA: De som har återkommande ärenden i Helsingborgs Hamn
kan utfärda ett accesskort. Se vidare instruktion på baksidan av
denna broschyr.
NEJ: Kör till gatekontoret för att avisera ditt ärende och göra en
id-check.
HAR DU FÖRAVISERAT?
(FÖRAVISERING KOMMER ATT ERBJUDAS SUCCESSIVT)
JA: Kör till en incheckningsbana för id-check (förutsatt att du
har utfärdat ett accesskort). I incheckningsbanan får du reda på
exakt var i hamnen du ska hämta eller lämna ditt gods.
NEJ: Kör till gatekontoret för att avisera ditt ärende och göra en
id-check. Kör sedan till en incheckningsbana. Där får du reda
på exakt var i Hamnen du ska ta vägen.
HAR DU ENHETSGODS?
JA: Allt enhetsgods ska kontrolleras i besiktningsboden som
­ligger inne i Västhamnen.
NEJ: Kör och hämta/lämna ditt gods.
VAR SKA JAG HÄMTA/LÄMNA MITT GODS?
Vi har fem olika hamndelar, följ skyltarna och färg­
markeringarna i marken till:
- Combiterminalen
- Västhamnen
- Oljeterminalen
- Spannmålsterminalen
- Skåneterminalen
JAG HAR HÄMTAT/LÄMNAT MITT GODS, VAD GÖR JAG NU?
Bredvid infarten hittar du även utfarten. Kör ut genom en ny
fotobåge och därefter till en utcheckningsbana för att bekräfta
att utförda ärenden har blivit rätt.
STÄMMER ALLT?
JA: Välkommen igen.
NEJ: Kör till vår ”troublelane” för assistans. Välkommen igen.
Hello and welcome to the Port of Helsingborg!
A central gate at the Port of Helsingborg provides for more
­secure and efficient logistics. To enter the port, we must be
able to match your identity with your business at the port. The following instructions apply if you will be collecting or
delivering cargo from us.
Infart fotbåge
Entrance access gate
Incheckningsbanor
Check-in lanes
ARE YOU GOING TO COLLECT/DELIVER CARGO?
YES: Drive to the central gate and through the entrance access
gate. See the GPS/satnav coordinates on the back of this folder.
NO: What is your business at the port?
Please contact us on our main number: +46 (0)42 10 63 00
DO YOU COME TO THE PORT OFTEN?
YES: Access cards can be issued to people who have recurring
business at the Port of Helsingborg. Please see the instructions
on the reverse of this folder.
NO: Drive to the gate office to notify us of your business and
undergo an ID check.
HAVE YOU PRE-NOTIFIED CARGO?
(PRE-NOTIFICATION WILL BE OFFERED IN PHASES)
YES: Drive to a check-in lane for an ID check (you must have already been issued an access card). Once in the check-in lane, you
will be informed of exactly where in the port you should collect or
deliver your cargo.
NO: Drive to the gate office and notify us of your business and
undergo an ID check. Then drive to the check-in lane where you
will be informed of exactly where in the port you should collect or
deliver your cargo.
Gatekontor
Gate office
CENTRALGATE
DO YOU HAVE UNITISED CARGO?
YES: All unitised cargo must be checked at the inspection station
­located inside the West Harbour.
NO: Drive on and collect/deliver your cargo.
WHERE SHOULD I COLLECT/DELIVERY MY CARGO?
We have five different port sections. Follow the signs and colourcoded ground markings to:
- Combi Terminal
- West Harbour
- Oil Terminal
- Grain Terminal
- Skåne Terminal
I HAVE COLLECTED/DELIVERED MY CARGO. WHAT DO I DO NOW?
The exit is next to the entrance. Drive out through the exit gate
and then to a check-out lane to confirm that your business has
been properly carried out.
IS EVERYTHING OKAY?
YES: Thank you and we hope to see you again.
NO: Drive to our trouble lane for assistance. Thank you and we
hope to see you again.
Utcheckningsbanor
Check-out lanes
Utfart fotobåge
Exit gate
E4
t
t
Skåneterminalen
Skåne Terminal
Spannmålsterminalen
Grain Terminal
t
t
t
CENTRALGATE
t
t
t
t
Oljeterminalen
Oil Terminal
Combiterminalen
Combi Terminal
Västhamnen
West Harbour
Centralgate
Combiterminalen
Combi Terminal
Västhamnen
West Harbour
Oljeterminalen
Oil Terminal
Spannmålsterminalen
Grain Terminal
Skåneterminalen
Skåne Terminal
WGS84 DDM (lat, long)
N 56° 1.8258’, E 12° 42.0027’
WGS84 DD (lat, long)
56.03043, 12.70005
RT90
6215673, 1306444
SÅ FÅR DU ETT ACCESSKORT
För att kunna identifiera dig utan att gå in i gate­
kontoret krävs att du har ett accesskort utfärdat av
Helsingborgs Hamn. Kortet är kopplat till ditt fingeravtryck och gör att du, om du har föraviserat ditt
­besök, kan komma in i hamnen snabbare.
Accesskorten utfärdas i gatekontoret. Ansökningsblankett finns på vår hemsida alternativt på plats i
­gatekontoret. Ersättningskort utfärdas mot en avgift.
VILL DU HA MER INFORMATION
ELLER HAR DU FRÅGOR?
Hör av dig till:
Henric Halvorsen, chef för hamn och terminaldrift:
henric.halvorsen@port.helsingborg.se
Oskar Jonsson, Projektkoordinator:
oskar.jonsson@port.helsingborg.se
ACCESS CARDS
In order to identify you without requiring you to
go into the gate office, you must have an access
card issued by the Port of Helsingborg. The card
is linked to your fingerprint and if you have prenotified your visit, it will make it possible for you
to enter the port faster.
Access cards are issued in the gate office. Application forms are available on our website and in the
gate office. There is a charge for replacement cards.
WOULD YOU LIKE MORE INFORMATION
OR DO YOU HAVE QUESTIONS?
Get in touch with:
Chief Operation Officer Henric Halvorsen by email:
henric.halvorsen@port.helsingborg.se
Project Coordinator Oskar Jonsson by email:
oskar.jonsson@port.helsingborg.se
Adress: Box 821
251 08 Helsingborg
Besök: Oceangatan 3
Tel: 042-10 63 00
Fax: 042-28 22 99
e-post: information@por t.helsingborg.se
www.por t.helsingborg.se
Download