1 mb - FlexiCrib

advertisement
Bruksanvisning
Sengen er ingen leke. Sengen skal kun brukes til å sove i.
Når du endrer sengen fra liten til stor eller omvendt skal sengen være tom.
www.flexicrib.com
Denne informasjon er svært viktig, vi ber deg derfor om at du leser den nøye og tar vare på denne informasjonen.
Ingen barn må leke uten tilsyn ved vuggen / barnesengen. Sengen må aldri brukes dersom en del er ødelagt, revnet eller har mangler.
Når et barn kan reise seg opp, dra seg opp eller sette seg opp på kne skal vuggen ikke lenger nyttes for dette barnet.
Alle deler som hører til sengen skal strammes skikkelig og sjekkes jevnlig slik at ingen skruer er løse. Dette er for å sikre at barnet ikke
kan sette seg fast, hverken med kroppen eller klær (så som snorer, halskjeder, sløyfer på bamser o.l.) som kan forårsake kvelning.
Bruk aldri sengen uten sengerammen. Hvis du velger å bruke en annen madrass enn den som følger med FlexiCrib, skal madrassen du
velger være minst 20cm fra kanten på sengen (fra overflaten på madrassen til sengerammen). Madrassen har standar mål 80cm x 40cm.
Sengen henges over horisontal flate.
Fest takfestet i taket med tilhørende skruer. Det er viktig at du finner en bjelke som er kraftig nok til at du
får godt feste. Det finnes verktøy som kan hjelpe deg med å finne bjelke om du ikke vet hvor den er bak takplatene. Sjekk med et utsalgsted for byggevarer. Normalt vil bjelkene ha en avstand på 60 cm og det er også
avstanden på de to ytterste hullene i takfestet. Vi har lagt ved plugger som du bruker om det er murtak.
Fest tauet i sengerammen.
Når takfestet og tauet er skikkelig festet klikker du karabinkrokene på hver sin ende av takfestet.
Fest sengen til rammen med glidelås på langsiden og borrelås på kortsiden. Fold stoffet over henglsene og fest med borrelåsen.
Liten vugge:
Alle glidelåser er dratt sammen. Fold hjørnene pent inni sengen. Legg oppi den minste madrassen. Sengen er klar til bruk. Bruk gjerne et
lammeskinn for babyer oppå madrassen for ekstra behag og varmeregulering.
Husk at når barnet er klar for å sove i større seng har de og blitt flinkere til å reise seg og kan klatre ut av sengen. Den utslåtte
hengesengen, nedenfor kalt barneseng, har samme størrelse som en sprinkelseng og om barnet ditt kan komme seg ut av en sprinkelseng
kan barnet også komme seg ut av hengesengen. Vi anbefaler at sengen henges ganske nærme gulvet, ca 10 - 15 cm slik at du fremdeles
kan gynge, men om barnet klatrer er det ikke langt ned til gulvet.
Barneseng:
Åpne glidelåsene i bunn av sengen og de vertikale glidelåsene. IKKE åpne glidelåsen som fester sengen til rammen. Disse skal kun åpnes
når sengen skal vaskes. Legg den lille madrassen inn i den store madrassen og legg denne i den store sengen. Sengen er klar til bruk.
Vasking:
Åpne glidelåsene rundt rammen, samt borrelåsene i kortenden. Vask. Fest glidelåsene rundt rammen og borrelåsene og sengen er igjen
klar for bruk.
Hvor du velger å henge sengen og hvor høyt over gulvet du velger å henge sengen er på eget ansvar. Pass på at sengen ikke henger nær
varmekilder, skarpe kanter, eller noen gjenstander som kan føre til farlige situasjoner for barnet.
Nyt tiden og pass godt på barnet ditt.
Mari Design AS og FlexiCrib leverer et sikkert og trygt produkt for ditt barn, men fraskriver seg alt ansvar dersom det skjer ulykker ved uvettig bruk eller feilmontering.
Instruction for use of crib/cradle/baby cot
This bed is not a toy. The bed should only be used to sleep in.
When you change the bed from small to large or vice versa it should be empty.
www.flexicrib.com
The following information is important so we kindly ask you to read this carefully.
Please retain for future reference.
No children should be allowed to play unsupervised in the vicinity of a crib/cradle/baby cot. Do NOT use the crib/cradle/baby cot if any part
is broken, torn or missing. When a child is able to sit, kneel or to pull it-self up, the crib/cradle should not be used anymore for this child.
All assembly fittings should always be tightened properly and care should be taken that no screws are loose, because a child could trap
parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies’ dummies, etc.) which would pose a risk of strangulation.
Never use the body of a crib/cradle/baby cot without its frame. If you choose to use another mattress than the one FlexiCrib provide, the
mattress chosen shall be such that the internal vertical height (surface of the top of the mattress to the upper edge of the bed sides) is at
least 200 mm in the highest position of the bed base. Mattress size is 400mm x 800mm. The crib/cradle/baby cot should be placed above
a horizontal floor.
Attach the hanging brackets in the ceiling with the supplied screws. It is important that you find a beam that
is strong enough to get a good grip. There are tools that can help you find the beam if you do not know where
it is in the ceiling; check with any building materials shop. Normally, the beams have a distance of 60 cm and
this is also the distance of the two outer holes in the hanging brackets. We have added plugs that you can
use if it is a solid ceiling
Attach the rope to the bed frame.
When the hanging brackets are securely attached, click the clip on each end of the hanging brackets.
Fold out bed; then fold the cloth over the hinges and attach it to the velcro fastener.
Small cradle:
Pull all zippers together; fold the corners in the bed neatly into the center; place the smallest mattress. The bed is ready for use.
Remember that when your child is ready to sleep in a larger cot, they have become better to get up and climb out of the cot. The
hanging bed (ie baby cot) has the same size as a crib and if your child can climb out of the crib, then the child can also get out of baby cot.
We recommend that the cot hangs close to the floor (about 10 - 15 cm) so that you can still swing it, but if the child climbs, it’s not high
above the floor.
Baby cot:
Open the zippers at the bottom of the bed and the vertical zippers. DO NOT open the zippers that attach the bed to the frame. These should
only be opened when the bed is to be washed. Place the small mattress into the big mattress and put it in the big bed; the bed is ready for
use.
Cleaning & washing:
Open the zippers around the frame and the velcro fasteners at the short end to wash. Once the zippers around the frame and velcro
fasteners are attached again, the bed is again ready for use.
How and how high above the floor you choose to hang your bed is at your own risk. Make sure your bed does not hang close to heat
sources, sharp edges, or any object that can lead to dangerous situations for the child.
Enjoy your time and look after your child.
Mari Design AS and FlexiCrib deliver a safe product for your child, but are not responsible in any way for any accident due to unauthorized use of the bed or wrongly assembled.
Download