Adema, Maaike

advertisement
Thesis supervision Groenendijk
Doctoraal/MSc or BSc Bestuurkunde/European Studies, first supervisor mainly
Updated 15-1-2014
Albrecht, M.
Braun, F.
Kroes, Jan
Osch, Jack van
Nijkerken, Erik van
Schenkelaars, Rie
Dirx, Raymond
Wormskamp, Peter
Woude, Jannet van der
Broekman, Karen
Heteren, Pieter van
Neef, Jan Roelof
Ouwens, Martine
Sterk, Louis
Vinke, Manuela
Agterhof, Francia
Bock, Alvin de
Bosch, Gert-Jan
Burken, Bart van
Ellerbeck, Paul
Jacobs, Pascal
Nieuwhof, Klaas
Nijsten, Roel
Saras, Eric
Schutte, Irma
Veltstra, Eric
Vonk, Heske
Bluemink, Jelle
Broekgerrits, Andries
Ipenburg, Hanke
Laak, Madeleine ter
Debudgettering
Zelfstandig waterzuiveringsbeheer
Evaluatie bekostigingssysteem gezinsverzorging
Financiële management-informatievoorziening bij gemeenten
Kwaliteitsbeleid gemeenten
Automatiseringsbeleid binnen de EG
Evaluatie project reductie criminaliteit Enschede-Haven
Inrichting administratieve organisatie Rabobanken
Sportvoorzieningen in Hengelo
EFRO-subsidies Twente
Aanbestedingsbeleid gemeenten
Facilitaire dienstverlening binnen Regio Politie Drenthe
Outputsturing Ministerie V&W
Bestuursmodel Algemene ziekenhuizen
Interne budgettering binnen gemeenten
Externe verslaggeving door non-profit organisaties
Afvalinzameling
Opleidingsbeleid bij gemeenten
Financieel beheer contractuitgaven Rijkswaterstaat
Uitvoering financieringstaak door gemeenten
Direkte demokratie in Europa
Hartpatiënten uit Curacao naar Nederland
Facilitair bedrijf ZVBM
Normharmonisatie jeugdhulpverlening
Gemeentelijke kerntakendiscussies
Hospicezorg
Rekenmodel politie-inzet aanpak woninginbraken
Derving van eigen bijdragen AWBZ door substitutie van intramurale zorgaanspraken AWBZ
Corruptie en de EU
Kengetallen voor gemeenten
Voorfinancieringsproblematiek EFRO-subsidies Twente
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1991
1991
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
Linde, Rick van der
Nijrees, Joost
Rölkens, Mariëlle
Zuurbier, Werner
Bollen, Gregor
Duffels, Wen
Imbos, Mark
Klopman, Erik
Kroft, Peter
Lesschen, Henk
Op de Haar, Christian
Roossink, Ellen
Schoonfeld, Armand
Vogelzangs, Ingrid
Vries, Joscha de
Wolthuis, Jan-Andries
Beersen, Erik
Boer, Marcel de
Broumels, Joost
Creyghton, Frank
Goebel, Cecile
Henten, Marian van
Houwert, L.
Lammerts, Marjan
Oude Nijhuis, Ester
Reijswoud, Rob van
Schaap, Sarah
Scholten, Carolien
Wegkamp, Ingrid
Adema, Maaike
Amerika, Helen
Ampt, Sofie
Doesburg, Clara &
Jogchum Vrielink
Hendrix, Lieke
Kwaliteitshandvesten
Financiële analyse samenwerking thuiszorg en verzorgingstehuis Enschede
Arnhemse bedrijvenpoli
Cliëntgegevens bij inkomensafhankelijke regelingen Deventer
Twente als logistiek knooppunt voor China
Overeenkomstenstelsel in de gezondheidszorg
Kostentoerekening binnen Bussumgroep-gemeenten
Werprocessinnovatie en Business Process Reengineering in gemeenten
Samenwerking KvK Twente met Henan (China)
Aanbesteding door gemeenten
Grensoverschrijdende samenwerking Karelië
'Personele Monitor' rijksoverheid
Financiële informatie-overdracht door Zelfstandige Bestuursorganen
Milieuprestatie-indicatoren Océ-Technologies
Budgetverdeelsysteem politieregio's
Publieke verantwoording in gemeenten
Flexibilisering arbeid Rijksdienst
Veranderingstrajecten binnen organisaties
Organisatievorm Algemeen Zwakzinnigen Inrichtingen
Risico’s op vermogensschade bij gemeenten
De bruikbaarheid van het informatieplan-FEZ/DGIS (BuZa)
Productbegrotingen
Reorganisatie theater in Papendrecht
Risk Adjusted Performance Measurement binnen ABN Amro Investment banking
Reorganisatie DG Personenvervoer Ministerie V&W
Informatievoorziening GSD Den Helder
Reorganisatie gemeentelijke belastingdienst Amsterdam
Consolidatie subsidiestromen gezondheidszorginstellingen
Wijkgericht werken
Inzet middelen bij grote gemeenten in kader veiligheidsbeleid
Intgeraal beheer van openbare ruimte
De Europese bananenmarkt
Verslaggeving bij ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in India
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
Ontwikkeling gemeentefinanciën
1999
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 &
65
66
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
Jacobs, Maartje
Kamphuis, Bianca
Matser, Chantal
Roelofs, Nicol
Stoutmeijer, Mariken
Wolberink, Rico
Bergkamp, Margrethe
Berkel, Bauke van
Evertman, Rosanja
Heide, Johan van der
Hoeseler, Judith ten
Jonkman, Geertruide
Konings, Laudy
Lub, Anneke
Ruseler, Marrit
Schulte, Eva
Siewers, Peter
Sleyfer, Pepijn
Veenhuizen, Marijn
Coolen, Maike
Damen, Onno
Jellema, Pieter
Kerkmeester, Tanja
Lange, Ageeth de
Teuling, Anne-Mieke den
Utberg, Xaf (TSM)
Vehof, Simone
Fennema, Ankie
Hegeman, Patrick
Huis in 't Veld, Gerard
Kamphuis, Huub
Koedijk, Maaike
Kreetz, Ivo
Muller, Bart
Rosevink, Heico
Flexibilisering arbeid gemeente Enschede
Uitbesteden taken GSD Enschede
Verzelfstandiging en privatisering bij gemeenten
Afwegingskader financiële beleidsinstrumenten
Ontwikkelingen op pensioenterrein
Verhouding concern-banken binnen ABN AMRO
Vergelijking voorbereiding Zweedse en Nederlandse bedrijven op invoering euro
Invoering euro binnen LNV
Transmurale diabeteszorg
Toezicht- en sanctietaak afdeling Toelating Wegvoertuigen Dienst Wegverkeer
Agentschappen
Schotse devolutie
Liberalisering openbaar personenvervoer per trein
Bedrijvigheid in de grote steden
Beleidsnetwerken rond ICTstimuleringsbeleid MKB
Kosten informatisering Belastingdienst
Lightrail in Gooi- en Vechtstreek
Liberalisering electriciteitsmarkt
Regulering telecommunicatiesector in EU-verband
Bestuurlijke vormgeving Regionale Indicatie Organen
Gemeentelijke investeringen in leefbaarheid
Verzelfstandiging bij rijksoverheid
Ondergrondse parkeergarages
Kosten bij gemeentelijke herindeling
Uitbreiding EU
Schriftelijke marktconsultatie bij PPS
Treasurymanagement waterschappen
Geïntegreerde dienstverlening bij de gemeente Groningen
PPS bij beheer openbare ruimte
Groen-grijze knooppunten
Groen-grijze knooppunten
Europees aanbestedingsbeleid
Private (mede)financiering van groen-grijze knooppunten
Vraagsturing en organisatie-ontwikkeling Acad. Ziekenhuis Groningen
Kwaliteit van kwaliteitshandvesten
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
92
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
Schmeitz, Nicky
Assink, Mathijs
Boom, Petra
Bouwsma, Sybren
Brouwer, Piet
Geveke, Arjen
Moolenaar, Yvonne
Sen, Ergin
Aaltonen, Henry
Buczek, Magdalena
Chen, Yu
Moerkoert, Natascha
Slot, Erik-Jan
Bonekamp, Willem
Bremer, Annelene
Cosse, Hannah
Harding, Johannes
Lansink, Ellen
Roza, Pim
Schmitz, Andrea
Verwoerd, Gabor
Vikolainen, Vera
Wijntje, Louke
Andres, Lea
Haitjema, Sjoukje
Hebbink, Ard
Koehler, Franziska
Korte, Josef
Köstler, Alice
Kunischewski, Jens
Menard, Lucia
Michalowksi, Eva
Neugebauer, Daniel
ESF en European Employment Strategy
Vraagsturing AWBZ
Institutional reform EU
Disability policies in the EU & open method of policy coordination
Overname acquis communautaire
National Regulatory Authorities: Caught between National and EU Monitoring
Grensoverschrijdende samenwerking jeugdbeleid EUREGIO
Begrotingsfonds voor ontwikkelingssamenwerking?
Integration of the European steel market
Privatization of water utilities
WTO and the settlement of trade-conflicts between China & the EU
Kerntaken Raad van Europa
Nationale recherche
Level playing field in the postal markets of the UK and Germany
Fiscal externalities of student mobility in the EU
European publicity
EU OMC benchmarking and OECD benchmarking compared
Invoering nieuwe Wet Werk en Bijstand
Reform of the EU sugar trade regime
The economic relations between the EU and Mercosur
Capital market development in Poland, Hungaria, Czech Republic
Urban development within the EU Cohesion Policy Framework, in the Czech Republic &
Hungary
Changes in the governance of trade & investment
Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning
E-government in Europe
Sportsubsidies in Enschede
The competitiveness of Estonia
Making the Budget Deliver – On the Needs and Opportunities of an Institutional Reform in
EU Budgeting
The Cotonou Partnership Agreement
New Institutional Economics and the explanation of levels of corruption
European-Chinese Trade Conflict on Textiles
The “Thai-German” Enterprise Competitiveness Programme for SMES in the Shrimp Sector
The debate on the UK rebate
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
BSc
BSc
BSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
2005
2006
2006
2006
2006
2006
124
125
126
127
128
129
MSc
BSc
MSc
MSc
BSc
BSc
2006
2006
2006
2006
2006
130
131
132
133
134
BSc
BSc
BSc
BSc
BSc
Nur Aydin, Melike
Oentrich, Julia
Pamme, Philip
Schwirner, Sabine
Visser, Teun
Baas, Richard
Becker, Florian
Beek, Elke ter
Cosse, Hannah
Heijne, Joyce
Krimphoff, Henriëtte
Kruijsen, Willibrord
Kuellmer, Mechthild
Leske, Julia
Menard, Lucia
Mihaylova, Marina
Pauw, Richard
Pietersen, Bas
Scheper, Christian
Schroeder, Maria
Sommer, Sebastian
Stephan, Lars
Swets, Joanne
Vries, Bram de
Webbink, Koert
Zatezola, Milica
Abdallah, Zana
Hoogstad, Sabine
Internationalization of Turkish SMEs
A Re-Emergence of Benelux?
Quo Vadis CAP?
Multiculturalism & integration in Germany & France
Ageing and labour productivity problems: Finland and the Netherlands compared
Plutonic partnership. Implications of the strategic Chinese-Russian-Iranian relationship for
the economic development of Iran
Reform of the EU own resources system
The slow implementation of EU directives
Increasing the citizens’ EU awareness
Matching Central Eastern high-rise housing and Dutch housing management
Lobbying the REACH regulation
A scenario for policy process and future policies in the EU in the fields of energy generation
and transport concerning energy
Economic success of tourism
The future of European international collaboration in R&D
EC development policy: Juggling with Trade-Offs?
Decentralisation of the Public Administrative System of Bulgaria and its implications for the
partnerschip principle in EU Structural Funds
The regional dimension of the Lisbon Strategy: A Dutch perspective on sub-national
involvement
Besturen of genezen. De positie van medisch specialisten op strategisch niveau
World trade beyond parliaments’ reach?
The EU as global player? Economic Partnership Agreements between trade and development
policy
The poverty outreach of financial cooperatives in rural Mexico
Fiscal externalities in the Health Care System between germany and Great Britain
Regions as engines for growth and jobs
Transparantie van Europese subsidies: de lidstaat aan zet?
Onderzoek naar uitvoering onderzoeksplicht ex art 213a Gemeentewet door Overijsselse
gemeenten
The dual nature of Europeanization: divergent national mechanisms to common monetary
and securities markets policy
Co-operation between Dutch Provinces in the European Union
How new Member States can influence EU decision-making. Coalitions and lobbies in CAP’s
2006
2006
2006
2006
2006
2007
135
136
137
138
139
140
MSc
MSc
BSc
BSc
BSc
BSc
2007
2007
2007
2007
2007
2007
141
142
143
144
145
146
BSc
BSc
MSc
MSc
BSc
MSc
2007
2007
2007
2007
147
148
149
150
BSc
BSc
MSc
MSc
2007
151
MSc
2007
2007
2007
152
153
154
MSc
BSc
BSc
2007
2007
2007
2007
2007
155
156
157
158
159
BSc
BSc
MSc
MSc
MSc
2007
160
MSc
2008
2008
161
162
MSc
MSc
Kyosev, Dimitar
Liekenbrock, Anne
Marinovic, Damir
Röttger, Stafanie
Smit, Menno
Westphal, Nico
Gerfert, Sonya
Kalaydzhiev, Kostadin
Kutsev, Nikolay
Looijestein, Menno
Andringa, Wouter
Cornelissen, Suzan
Egorova, Olga
Kerekes, Darko
Bartels, Anne
Böing, Catherine
Buehs, Stephanie
Donevska, Ana
Rakowska, Justyna
Santini, Francesco
Smits, David
Soeparwata, Andi
Sommer, Greta
Velichkova, Bistra
Bakker, Marc
Health Check discussions
The ECB and purchasing power in the euro-area
Between Business Development and Social-Ecological Responsibility: The Role of Export
Credit Agencies in the World Economy
Administrative reform within the European Commission
A “Europe of the Regions”? Do the actual influence capabilities of regions merit this label?
Europe and the Regions. How Regional Representation Can Improve The EU Decision-Making
Process
Participatory governance for combining micro-enterprise development and infrastructure
development in Senegal
Cross-border cooperation. Transforming borders
Conditions, problems, and tendencies in the Bulgarian railway sector with relation to the
current regional socio-economic environment
The road transport policy of the EU and fair competition in the European road transport
sector
Micro-finance as a tool to stimulate self-employment in the EU
Cross-border cooperation between North Rhine-Westphalia and the Benelux Union
Policy coherence for development in the European Union
The EU-Russia relations on natural gas as an example of the relations within network
governace
Economic impacts assessment of Serbia’accession to selected EU policies
Norway and the European Union
Culture for soft power. Nye’s concept of soft power applied to the EU’s external relations
The European Patent Office and Emerging Technologies
Competitiveness analysis of the Former Yugoslav Republic of Macedonia and its wine
industry
The conditional success of the social dialogue in Poland and the Netherlands
Governance and the effectiveness of development cooperation
The European integration of network based services in Serbia
ASEAN’s governance of Science & technology, and innovation, thourgh the EU lens
The Economic Partnership Agreements Between the European Union and the AfricanCaribbean-Pacific Countries. The Impact on Trade Flow Between EU-Ghana and EU-Ivory
Coast
Bulgaria’s accession in the context of EU enlargement
Free movement of creative content. Policy options for dealing with the territorial nature of
copyright for online services
2008
2008
163
164
MSc
MSc
2008
2008
2008
165
166
167
MSc
BSc
BSc
2008
168
BSc
2009
2009
169
170
BSc
MSc
2009
171
MSc
2009
2010
2010
2010
172
173
174
175
MSc
BSc
MSc
MSc
2010
2011
2011
2011
2011
176
177
178
179
180
MSc
BSc
BSc
BSc
MSc
2011
2011
2011
2011
2011
181
182
183
184
185
BSc
MSc
BSc
BSc
BSc
2011
2012
186
187
MSc
MSc
Björsndottír, Sif
Bondarouk, Elena
Galdiga, Jan
Heuzels, Leon
Hollman, Pascal
Ivanova, Elitza
Kleinert, Mareike
Kruize, Kimberley
Simovic, Ksenija
Stadman, Annette
Vant, Andrada
Akse, Gido
Dijke, Joost van
Engelhardt, Ann—Kristin
Mackenthun, Jan
Meenink, Jarno
Ravesloot, Andries
Ter Horst, Bram
Vermonden, Yvonne
Wegmann, Kirstin
Theben, Alexandra
Iceland’s integration into the EU energy policy
Lobbying of Commercial Diplomats: Institutional setting as a determining factor
The EU, NATO and the community proposition. Why does membership not always coincide?
Doel- en doelgroepbereiking van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo; kleine
organisaties
The Lisbonisation of EU Cohesion Policy: Changing governance practices?
European Union’s Regional Policy Effectiveness. The case of Bulgaria
Does the market economy of the Republic of Kosovo meet the Copenhagen Criteria?
Doel- en doelgroepbereiking van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo; grote
organisaties
European Union investments in development programmes and projects : A comparative case
study of Croatia and Serbia
Competitors or Collaborators: A comparison of the commercial diplomacy policies and
practices of EU member states
Who or what generates Romania’s absorption capacity of Structural Funds?
The European Trade Scheme explored. Using the ETS to overcome the clean dark/clean spark
margin: a case study on Germany
Uiteenzetten van onenigheid bij groepsbeslissingen
Benchmarking Regional Innovation in the light of the Europe 2020 Agenda. The case of
Twente
The impact of the economic crisis on the international investment position of EU member
states
Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo
Subnational stakeholders’ support for the Europe 2020 Strategy
The effect of cross-border city co-operation on the regional labour market: the case of the
Øresund Region
The implications of the changing rules for ERDF, Interreg and POP for PNO consultants
Administrative setup and the performance of Member States in the Europe 2020 strategy
Unitary Patent Protection Under Enhanced Cooperation: Is an EU patent feasible in the
future?
2012
2012
2012
2012
188
189
190
191
BSc
MSc
BSc
BSc
2012
2012
2012
2012
192
193
194
195
BSc
MSc
BSc
BSc
2012
196
MSc
2012
197
MSc
2012
2013
198
199
BSc
BSc
2013
2013
200
201
BSc
MSc
2013
202
BSc
2013
2013
2013
203
204
205
BSc
MSc
BSc
2013
2013
2014
206
207
208
MSc
BSc
MSc
Download
Related flashcards

Languages of Morocco

19 cards

Languages of Mali

46 cards

Languages of Tunisia

14 cards

Languages of Ukraine

15 cards

Create Flashcards