Presentatie Deliotte een financieel beeld 7 april 2014

advertisement
Een financieel beeld
Gemeente Albrandswaard
Portugaal
7 april 2014
Rein-Aart van Vugt
Database lokaal- en middenbestuur
– Database met jaarrekeningen van alle provincies,
gemeenten en waterschappen over de jaren 2009 tot
en met 2012.
– Toevoegen: begrotingen 2014
– De volgende indicatoren zijn opgenomen:
–
–
–
–
–
–
–
Schuldpositie
Netto schulden
Inzet externe financiering
Reservepositie
Vaste activa -/- reserves
Voorraden
EMU-saldo
– Analysemogelijkheden
– Gemeenten in totaal
– Gemeenten per grootte klasse
– Gemeenten per provincie
2
– Gemeenten per kenmerk sociale structuur (zwak, matig,
redelijk, goed) en centrumfunctie (sterk, redelijk, weinig,
zonder)
©Deloitte 2014
Database lokaal- en middenbestuur
“Kiezen voor een gezonde Gemeente”
3
©Deloitte 2014
Financiële strategie
Financiële positie
1
3
2
Sluitende begroting
Weerstandsvermogen
EMU-saldo
Wet Hof
Risico’s
Weerstandscapaciteit
Voor het inzicht zijn meer
factoren belangrijk
(Stresstest)
4
©Deloitte 2014
Samenvatting financiële strategie
Benader de uitdagingen gestructureerd en consequent in drie delen:
1.Begroting
2. EMU-saldo en Schuldpositie
3.Vermogenspositie
1. Houdt uw begroting onder controle (structureel evenwicht):
-
Resultaat voor bestemming structureel sluitend houden
Bezuinigingen
Decentralisaties
Inzicht in incidenteel en structureel en structurele onttrekkingen/stortingen in reserves
2.2.EMU-saldo
EMU-saldoenenSchuldpositie
Schuldpositiebeheersen:
beheersen:
-
Inzicht in (langjarige toekomstige) ontwikkeling van EMU-saldo en schuldpositie
Inzicht in liquiditeiten en financieringsposities
Beheersen van investeringsprogramma
Ideaalcomplex van investeringen ontwikkelen
3.3.Vermogenspositie
Vermogenspositiebeheersen:
beheersen:
5
Verwerk verliezen en risico’s zoveel mogelijk
Risico’s afbouwen
Neem via stappenplan maatregelen om termijn vermogen te consolideren
©Deloitte 2014
Waar draait het om?
Lokale
lasten
Financiële
positie
Voorzieningenniveau
6
©Deloitte 2014
Samenvatting financieel beeld ultimo 2012 Albrandswaard
Lokale lasten voor de burger
Lokale lasten (meerpersoonshuishouden)
Gemeente Albrandswaard 868
Landelijk gemiddelde 703
Plaats op de Coelo-lijst 393
Lasten voor de toekomst van de gemeente
Voorraad gronden (per inwoner)
Gemeente Albrandswaard 574
Landelijk gemiddelde 667
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 676
Lasten van investeringen nog te dekken in
de toekomst (per inwoner)
Gemeente Albrandswaard 805
Landelijk gemiddelde 1.271
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 861
Percentage investeringen gefinancierd met
schulden
Gemeente Albrandswaard 39%
Landelijk gemiddelde 30%
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 28%
Reserves van de gemeente
Schulden van de gemeente
Reserves (per inwoner)
Gemeente Albrandswaard 1.068
Landelijk gemiddelde 1.759
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 1.283
Toename netto schulden (per inwoner)
Gemeente Albrandswaard -/- 244
Landelijk gemiddelde 326
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 244
Weerstandsvermogen
Risicoprofiel 4,0 mln.
Weerstandscapaciteit 12,5 mln.
Weerstandsratio 3,1
Bruto schulden (per inwoner)
Gemeente Albrandswaard 1.828
Landelijk gemiddelde 3.088
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 2.293
Ontwikkeling reserves 2010 tot en met 2012
(per inwoner)
Gemeente Albrandswaard 231
Landelijk gemiddelde -/- 138
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners -/- 141
Debt ratio
Gemeente Albrandswaard 62%
Landelijk gemiddelde 59%
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 70%
Begroting 2014
Saldo van baten en lasten (sparen) -/- 0,9 mln.
EMU-saldo -/- 1,9 mln.
EMU- referentiewaarde -/- 1,6 mln.
Netto schulden (per inwoner)
Gemeente Albrandswaard 1.378
Landelijk gemiddelde 1.759
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 1.373
Colofon:
Hoger dan gemiddeld
Lager dan gemiddeld
Gemiddeld
Samenvatting financieel beeld ultimo 2012 Barendrecht
Lokale lasten voor de burger
Lokale lasten (meerpersoonshuishouden)
Gemeente Barendrecht 782
Landelijk gemiddelde 808
Plaats op de Coelo-lijst 352
Lasten voor de toekomst van de gemeente
Voorraad gronden (per inwoner)
Gemeente Barendrecht 149
Landelijk gemiddelde 667
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 676
Let op: Nieuw-Reijerwaard: hoog risicoprofiel
Lasten van investeringen nog te dekken in
de toekomst (per inwoner)
Gemeente Barendrecht 1.247
Landelijk gemiddelde 1.271
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 861
Percentage investeringen gefinancierd met
schulden
Gemeente Barendrecht 31%
Landelijk gemiddelde 30%
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 28%
Reserves van de gemeente
Reserves (per inwoner)
Gemeente Barendrecht 990
Landelijk gemiddelde 1.759
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 1.283
Schulden van de gemeente
Toename netto schulden (per inwoner)
Gemeente Barendrecht 252
Landelijk gemiddelde 326
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 244
Weerstandsvermogen
Risicoprofiel 4,5 mln.
Weerstandscapaciteit 8,8 mln.
Weerstandsratio 2,0
Bruto schulden (per inwoner)
Gemeente Barendrecht 2.557
Landelijk gemiddelde 3.088
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 2.293
Ontwikkeling reserves 2010 tot en met 2012
(per inwoner)
Gemeente Barendrecht -/- 25
Landelijk gemiddelde -/- 138
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners -/- 141
Debt ratio
Gemeente Barendrecht 62%
Landelijk gemiddelde 59%
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 70%
Begroting 2014
Saldo van baten en lasten (sparen) -/- 1,4 mln.
EMU-saldo -/- 26,0 mln.
EMU- referentiewaarde -/- 2,9 mln.
Netto schulden (per inwoner)
Gemeente Barendrecht 1.441
Landelijk gemiddelde 1.759
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 1.373
Colofon:
Hoger dan gemiddeld
Lager dan gemiddeld
Gemiddeld
Samenvatting financieel beeld ultimo 2012 Ridderkerk
Lokale lasten voor de burger
Lokale lasten (meerpersoonshuishouden)
Gemeente Ridderkerk 662
Landelijk gemiddelde 808
Plaats op de Coelo-lijst 106
Lasten voor de toekomst van de gemeente
Voorraad gronden (per inwoner)
Gemeente Ridderkerk 590
Landelijk gemiddelde 667
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 676
Lasten van investeringen nog te dekken in
de toekomst (per inwoner)
Gemeente Ridderkerk 785
Landelijk gemiddelde 1.271
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 861
Percentage investeringen gefinancierd met
schulden
Gemeente Ridderkerk 28%
Landelijk gemiddelde 30%
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 28%
Reserves van de gemeente
Reserves (per inwoner)
Gemeente Ridderkerk 1.475
Landelijk gemiddelde 1.759
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 1.283
Schulden van de gemeente
Toename netto schulden (per inwoner)
Gemeente Ridderkerk 159
Landelijk gemiddelde 326
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 244
Weerstandsvermogen
Risicoprofiel 20,1 mln.
Weerstandscapaciteit 2,7 mln.
Weerstandsratio 7,4
Bruto schulden (per inwoner)
Gemeente Ridderkerk 1.615
Landelijk gemiddelde 3.088
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 2.293
Ontwikkeling reserves 2010 tot en met 2012
(per inwoner)
Gemeente Ridderkerk 90
Landelijk gemiddelde -/- 138
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners -/- 141
Debt ratio
Gemeente Ridderkerk 50%
Landelijk gemiddelde 59%
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 70%
Begroting 2014
Saldo van baten en lasten (sparen) -/- 2,1 mln.
EMU-saldo -/- 4,9 mln.
EMU- referentiewaarde -/- 4,6 mln.
Netto schulden (per inwoner)
Gemeente Ridderkerk 1.277
Landelijk gemiddelde 1.759
Gemiddelde gemeente 20.000 – 50.000 inwoners 1.373
Colofon:
Hoger dan gemiddeld
Lager dan gemiddeld
Gemiddeld
Algemene indicatoren
Albrandswaard
Aantal inwoners
“Groene druk” (< 25 jaar)
“Grijze druk” (≥ 65 jaar)
Centrumfunctie
Sociale structuur
Oppervlakte (km2)
Oppervlakte land (km2)
Oppervlakte water (km2)
Lengte wegen (km)
Lokale lasten 2014 (meer.pers.huish.)
Ranglijst Coelo 2014
Gemiddeld inkomen per huishouden
Aantal mensen per huishouden
Gemiddelde WOZ-waarde
10
25.111
29%
14%
Zonder
Goed
23,75
22,11
1,64
114
€ 868
393
€ 37.500
2,5
€ 281.000
Barendrecht
47.407
32%
13%
Weinig
Goed
21,72
20,08
1,64
212
€ 808
352
€ 35.900
2,5
€ 273.000
Ridderkerk
45.324
26%
22%
Weinig
Redelijk
25,10
23,75
1,35
175
€ 662
106
€ 29.300
2,2
€ 211.000
©Deloitte 2014
De indicatoren
Indicator
Schuldpositie
Reservepositie
Aanwending externe financiering
Vaste activa -/- reserves
Voorzieningen
Garantstellingen
Rentelasten
Grondexploitatie
Begroting 2014 - 2017
Reserve-ontwikkeling
EMU Saldo
11
©Deloitte 2014
Schuldenpositie
Landelijk
gemiddelde
2012
Kritische
norm
Albrandswaard 2010
Albrandswaard 2011
Albrandswaard 2012
Debt Ratio
59%
80%
69%
65%
62%
Netto schuld/
Exploitatie
56%
135%
85%
65%
77%
56%
45%
47%
€ 194
- € 258
€ 14
303
256
231
€ 1.622
€ 1.364
€ 1.378
Netto schuld/
balanstotaal
Schuld-evolutie
Plaats op de Deloitte
ranglijst
Netto schuld per inwoner
12
€ 1.759
n.v.t.
©Deloitte 2014
Schuldenpositie
Landelijk
gemiddelde
2012
Kritische
norm
Albrandswaard 2012
Barendrecht
2012
Ridderkerk
2012
Debt Ratio
59%
80%
62%
62%
50%
Netto schuld/
Exploitatie
56%
135%
77%
88%
53%
Netto schuld/
balanstotaal
47%
35%
39%
Schuld-evolutie
€ 14
€ 156
€ 89
Plaats op de Deloitte
ranglijst
231
242
211
€ 1.378
€ 1.441
€ 1.277
Netto schuld per inwoner
13
€ 1.759
n.v.t.
©Deloitte 2014
Aanwending externe financiering (x € 1.000)
Albrandswaard
2009
Langlopende schulden
2010
2011
2012
33.749
40.496
41.576
33.356
3.359
1.475
-6.051
518
37.108
41.971
35.525
32.838
Kapitaalverstrekking deelnemingen
1.661
1.661
1.661
1.661
Uitgezette leningen
1.415
1.415
1.415
1.415
11.649
12.440
12.594
14.349
Inzet financiering FVA en GREX
14.725
15.516
15.670
17.425
Externe financiering ten behoeve van het
voorzieningenniveau
22.383
26.455
19.855
18.449
Materiële vaste activa
48.017
48.639
46.404
46.841
47%
54%
43%
39%
Werkkapitaal
(vlottende passiva -/- vlottende activa)
Externe financiering
Overige uitzettingen > 1 jaar
Grondexploitaties
Bijdrage aan activa in eigendom derden
Externe financiering in % materiële vaste activa
14
©Deloitte 2014
Aanwending externe financiering (x € 1.000)
Langlopende schulden
Albrandswaard
Barendrecht
Ridderkerk
2012
2012
2012
33.356
106.248
50.165
518
-6.140
9.969
32.838
100.108
60.134
Kapitaalverstrekking deelnemingen
1.661
1.328
2.714
Uitgezette leningen
1.415
32.323
2.402
14.349
-3.520
26.696
Werkkapitaal
(vlottende passiva -/- vlottende activa)
Externe financiering
Overige uitzettingen > 1 jaar
Grondexploitaties
Bijdrage aan activa in eigendom derden
27.032
Inzet financiering FVA en GREX
17.425
67.418
31.818
Externe financiering ten behoeve van het
voorzieningenniveau
18.449
32.690
28.316
Materiële vaste activa
46.841
103.585
102.168
39%
31%
28%
Externe financiering in % materiële vaste activa
15
©Deloitte 2014
Reserves
Albrandswaard
Algemene reserve
(x € 1.000)
2009
2010
2011
2012
7.353
1.156
1.067
9.154
Bestemmingsreserve
18.965
21.003
24.044
16.539
Resultaat na bestemming
(1.775)
(1.231
(15)
1.010
Totaal eigen vermogen
24.543
20.928
25.096
26.703
35%
29%
33%
36%
Eigen vermogen in % van balans
Barendrecht
2009
2010
2011
2012
Algemene reserve
15.383
12.251
19.552
18.260
Bestemmingsreserve
30.680
34.911
26.623
24.656
Resultaat na bestemming
(1.791)
604
1.304
3.688
Totaal eigen vermogen
44.272
47.766
47.479
46.404
31%
29%
25%
24%
Eigen vermogen in % van balans
Ridderkerk
2009
2010
2011
2012
Algemene reserve
29.445
27.882
28.972
26.954
Bestemmingsreserve
32.360
35.321
36.322
38.456
2.531
(583)
2.665
1.256
64.337
62.619
67.958
66.666
52%
47%
48%
Resultaat na bestemming
Totaal eigen vermogen
Eigen vermogen in % van balans
16
45%
©Deloitte 2014
Vaste activa en reserves
Albrandswaard
(im)materiële vaste activa -/- reserves
2009
20.138
48%
58%
41%
45%
1.415
1.415
1.415
1.415
4%
3%
3%
4%
2009
(im)materiële vaste activa -/- reserves in % van de exploitatie
(excl. stortingen reserves)
Uitstaande geldleningen
Uitstaande geldleningen in % van langlopende aangetrokken
leningen
17
2011
2012
45.071
49.383
58.633
50%
59%
66%
76%
17.979
17.507
32.760
32.323
30%
25%
32%
30%
Uitstaande geldleningen in % van langlopende aangetrokken
leningen
(im)materiële vaste activa -/- reserves
2010
44.860
(im)materiële vaste activa -/- reserves in % van de exploitatie
(excl. stortingen reserves)
Ridderkerk
2012
21.308
Uitstaande geldleningen in % van langlopende aangetrokken
leningen
Uitstaande geldleningen
2011
27.711
Uitstaande geldleningen
(im)materiële vaste activa -/- reserves
2010
23.474
(im)materiële vaste activa -/- reserves in % van de exploitatie
(excl. stortingen reserves)
Barendrecht
(x € 1.000)
2009
2010
2011
2012
22.376
32.511
31.296
35.508
23%
28%
29%
32%
1.757
2.152
2.369
2.402
7%
6%
6%
5%
©Deloitte 2014
Grex NIEGG (Albrandswaard)
18
(X € 1.000)
©Deloitte 2014
Grex IEGG (Albrandswaard)
19
(X € 1.000)
©Deloitte 2014
Grex IEGG (Albrandswaard)
(X € 1.000)
Te
Te
realiseren
Te
Te realiseren
realiseren
CW
CW
01-janDesinves
invest. in % realiseren
Investering
31-dec-12
invesopbr. in % 010113 010113
12
tering
van de
opbrengst
teringen
van de
(pos)
(neg)
totale
en
totale opbr.
invest.
Overhoeken III
4.060
97
4.157
507
4%
5.100
42%
2.172
191
2.362
1.136
20%
2.747
56%
646
2.576
249
1.207
1.642
44%
367
29%
2.159
748
162
911
3.106
72%
4.719
94%
73
50
123
202
62%
325
100%
Totaal
9.630
749
Voorziening
4.521
Centrum
Poortugaal
Centrum
Rhoon AH
Ontwikkeling 6
ha Poortland
Wish
Albrandswaard
sedijk
20
1.618
1.618
514
640
8.760
4.761
6.592
13.258
1.154
2.805
©Deloitte 2014
Begroting 2014 - 2017 (x €1.000).
Albrandswaard
Totale lasten
2012 (w)
2013
2014
2015
2016
2017
45.001
41.488
41.038
37.908
37.925
38.499
1.607
-/- 249
-/-878
-/- 244
-/- 220
124
597
-/- 249
-/- 333
-/- 353
-/- 94
-/- 31
Resultaat na bestemming
1.010
0
-/- 545
109
-/- 126
155
Resultaat voor bestemming in % van
totale lasten
3,6%
-/-0,6%
-/-2,1
-/-0,6%
-/- 0,6%
0,3%
Resultaat voor bestemming
Mutaties in de reserves
Meerjaren begroting
2014-2017: eigen
vermogen daalt in de
periode 2014 - 2017
met € 1,2 miljoen
21
©Deloitte 2014
Verloop eigen vermogen 2009 – 2017 (x €1.000).
Jaarrekening
2009-2012: eigen
vermogen gestegen
met € 2,2 miljoen
30.000.000
25.000.000
20.000.000
Meerjaren begroting
2014-2017: eigen
vermogen daalt in de
periode 2014 - 2017
met € 1,2 miljoen
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2009
22
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
©Deloitte 2014
Resultaat voor bestemming
(X €1.000)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
Begroot resulltaat voor bestemming primair
23
Begroot resultaat voor besetemming incl. wijz.
Werkelijke resultaat voor bestemming
©Deloitte 2014
Vergelijking exploitatie (X €1.000)
24
©Deloitte 2014
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms,
each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.nl/about for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients,
delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all
committed to becoming the standard of excellence.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or
taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte
Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication
.
25
©Deloitte 2014
Download
Related flashcards
Create Flashcards