Vägtrafikskador 2014

Statistik 2015:8
Vägtrafikskador 2014
Road traffic injuries 2014
Publiceringsdatum: 2015-04-09
Kontaktperson:
Trafikanalys
Maria Melkersson
tel: 010-414 42 16, e-post: [email protected]
Tabellförteckning
List of tables
Tabell 0.0
Sammanfattning av den officiella
statistiken över antal dödade personer i
vägtrafiken. Åren 1960–2014.
Table 0.0:
Summary of the number of persons killed in
road traffic accidents according to official
statistics. Years 1960–2014.
Tabell 1.1
Polisrapporterade vägtrafikolyckor med
dödlig utgång eller svår personskada och
därvid dödade och svårt skadade personer
efter skadeföljd, kön och län. År 2014.
Table 1.1:
Road traffic accidents with fatal and severe
personal injury reported by the police including
persons killed or severely injured, by severity
of injury, sex and county. Year 2014.
Tabell 1.2
Polisrapporterade vägtrafikolyckor med
dödlig utgång eller svår personskada och
därvid dödade och svårt skadade personer
efter skadeföljd, kön och månad respektive
veckodag och timme. År 2014.
Table 1.2:
Road traffic accidents with fatal and severe
personal injury reported by the police including
persons killed or severely injured by severity of
injury, sex and month, weakday and hour. Year
2014.
Tabell 1.3
Polisrapporterade vägtrafikolyckor med
dödlig utgång eller svår personskada och
därvid dödade och svårt skadade personer
efter skadeföljd, kön, trafikmiljö, vägtyp,
hastighetsbegränsning, väder, väglag och
ljusförhållande. År 2014.
Table 1.3:
Road traffic accidents with fatal or severe
personal injury reported by the police including
persons killed or severely injured, by severity
of injury, sex, traffic environment, road type,
speed limit, type of area, weather, road
condition and light conditions. Year 2014.
Tabell 1.4
Polisrapporterade vägtrafikolyckor med
dödlig utgång eller svår personskada och
därvid dödade och svårt skadade personer
fördelade efter de inblandade
trafikelementen. År 2014.
Table 1.4:
Road traffic accidents with fatal or severe
personal injury reported by the police including
persons killed or severely injured, by involved
type of traffic elements. Year 2014.
Tabell 1.5
Polisrapporterade vägtrafikolyckor med
dödlig utgång eller svår personskada, och
därvid dödade och och svårt skadade
personer efter hastighet och vägtyp. År
2014.
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter inblandade
trafikelement, olyckstyp och län/storstad.
År 2014.
Table 1.5:
Road traffic accidents with fatal or severe
personal injury reported by the police including
persons killed and severely injured, by speed
limit and type of road. Year 2014.
Table 2.1:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police by traffic elements involved, type
of accident and county/city. Year 2014.
Tabell 2.2
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter inblandade
trafikelement, olyckstyp och månad,
veckodag och tid på dygnet. År 2014.
Table 2.2:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police by traffic elements involved, type
of accident and month, day of the week and
time of the day. Year 2014.
Tabell 2.3
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter inblandade
trafikelement, olyckstyp och trafikmiljö,
vägtyp, hastighetsbegränsning, område,
väder, väglag och ljusförhållande. År 2014.
Table 2.3:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police by traffic elements involved, type
of accident and traffic environment, road type,
speed limit, type of area, weather, road
condition and light conditions. Year 2014.
Tabell 2.4
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter inblandade
trafikelement, olyckstyp och trafikantgrupp.
År 2014.
Table 2.4:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police by traffic elements involved, type
of accident and road user. Year 2014.
Tabell 3.1
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och
län/storstad. År 2014.
Table 3.1:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police, by group of road users and
county/city. Year 2014.
Tabell 3.2
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och
månad, veckodag respektive tid på dygnet.
År 2014.
Table 3.2:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police, by group of road users and
month, day of week and time of day. Year
2014.
Tabell 3.3
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och
trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning,
område, väder, väglag och ljusförhållande.
År 2014.
Table 3.3:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police bygroup of road users and traffic
environment, road type, speed limit, type of
area, weather, road condition and light
conditions. Year
Tabell 2.1
Tabellförteckning
List of tables
Tabell 4.1
Dödade, svårt och lindrigt skadade
personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter ålder och
län/storstad. År 2014.
Table 4.1:
Persons killed, severely and slightly injured in
road traffic accidents reported by the police by
age and county/city. Year 2014.
Tabell 4.2
Dödade, svårt och lindrigt skadade
personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter ålder, trafikantgrupp
och kön. År 2014.
Table 4.2:
Persons killed, severely and slightly injured in
road traffic accidents reported by the police by
age, group of road users and sex. Year 2014.
Tabell 5.1
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter veckodag, månad
och klockslag. År 2014.
Table 5.1:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police by day of the week, month and
hour. Year 2014.
Tabell 5.2
Dödade och svårt skadade personer samt
antal trafikelement vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor med dödlig eller svår
personskada efter trafikmiljö och
trafikelement. År 2014.
Table 5.2:
Persons killed and severely injured and
number of traffic elements in road traffic
accidents reported by the police including fatal
or severe personal injury by traffic environment
and traffic element. Year 2014.
Tabell 5.3
Dödade förare av motorfordon vid
polisrapporterade olyckor efter
promillehalt. År 2014.
Table 5.3:
Drivers of vehicles killed in road traffic
accidents reported by the police by blood
alocohol concentration. Year 2014.
Tabell 5.4
Dödade förare av motorfordon vid
polisrapporterade olyckor efter promillehalt
samt andel med ottillåten mängd alkohol i
blodet. Åren 2006-2014 samt totalt för
perioden.
Table 5.4:
Drivers of vehicles killed in road traffic
accidents reported by the police by blood
alocohol concentration and share with too high
alcohol blood concentration. Years 2006-2014
and totally for the period.
Tabell 6.1
Polisrapporterade vägtrafikolyckor med
dödlig utgång, svår och lindrig
personskada och därvid dödade, svårt
och lindrigt skadade personer efter
skadeföljd. Åren 1960–2014.
Table 6.1:
Road traffic accidents with fatal, severe and
slight personal injury reported by the police
including persons killed, severely and slightly
injured, by severity of injury. Years 1960–2014.
Tabell 6.2
Dödade, svårt och lindrigt skadade
personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor fördelade efter
trafikantgrupp. Åren 1960–2014.
Table 6.2:
Persons killed, severely and slightly injured in
road traffic accidents reported by the police, by
groups of road users. Years 1960–2014.
Tabell 6.3
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor, per län/storstad. Åren
1985 – 2014.
Table 6.3:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police, by county/city. Years 1985 –
2014.
Tabell 6.4
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor, antal dödade per 100 000
invånare och per län/storstad. Åren
1985–2014.
Table 6.4:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police, persons killed per 100 000
inhabitants and by county/city. Years
1985–2014.
Tabell 6.5
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter kön, årstid, del av
vecka och del av dygn. År 1985–2014.
Table 6.5:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police by sex, time of year, time of week
and time of day. Years 1985–2014.
Tabell 6.6
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor efter åldersgrupp samt risk
uttryckt som antal dödade per 100 000
invånare i samma grupp. Åren 1985 –
2014.
Table 6.6:
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police by age group and risk expressed
as number of killed persons by 100 000
inhabitants in the same age group. Years 1985
– 2014.
Tabell 7.1
Dödade personer i vägtrafikolyckor inom
EU. Åren 1991–2013 samt utveckling
2013–2014 (preliminärt).
Dödade personer i vägtrafikolyckor per
miljon invånare inom EU. Åren 1991 –
2013 and 2014 (preliminärt).
Dödade personer vid polisrapporterade
vägtrafikolyckor samt antal per 100 000
invånare, per land i Norden. Åren 1950 –
2014.
Table 7.1:
Persons killed in road traffic accidents in EU.
Years 1991–2013 and development
2013–2014 (provisional).
Persons killed in road traffic accidents per
million inhabitants in EU. Years 1991 – 2013
and 2014 (provisional).
Persons killed in road traffic accidents reported
by the police and number per 100 000
inhabitants, in the Nordic countries. Years 1950
– 2014.
Tabell 7.2
Tabell 7.3
Table 7.2:
Table 7.3:
Tabell 0.0: Sammanfattning av den officiella statistiken över antal dödade personer i vägtrafiken. Åren 1960–2014.
Table 0.0: Summary of the number of persons killed in road traffic accidents according to official statistics. Years 1960–2014.
År
Dödade i
regelrätta
olyckor
Year
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Killed in
involuntary
accidents
1 036
1 083
1 123
1 217
1 308
1 313
1 313
1 077
1 262
1 275
1 307
1 213
1 194
1 177
1 197
1 172
1 168
1 031
1 034
926
848
784
758
779
801
808
844
787
813
904
772
745
759
632
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
266
319
285
260
270
k
Sjukdomsfall
Självmord
Olyckor +
självmord
Cases of
illness
Suicides
Accidents +
suicides
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
44
41
29
34
39
44
27
32
28
34
29
36
28
41
35
39
40
33
55
24
31
k
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
17
23
36
28
25
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
545
531
508
507
492
536
564
551
532
529
480
440
445
471
397
358
283
342
321
288
295
Officiell statistik
Innehåll i officiell statistik
Official statistics
1 036
1 083
1 123
1 217
1 308
1 313
1 313
1 077
1 262
1 275
1 307
1 213
1 194
1 177
1 197
1 172
1 168
1 031
1 034
926
848
784
758
779
801
808
844
787
813
904
772
745
759
632
589
572
537
541
531
580
591
583
560
529
480
440
445
471
397
358
266
319
285
260
270
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + sjukdom + självmord
Olyckor + självmord
Olyckor + självmord
Olyckor + självmord
Olyckor + självmord
Olyckor + självmord
Olyckor + självmord
Olyckor + självmord
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Dödade i regelrätta olyckor
Tabell 1.1: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer
efter skadeföljd, kön och län. År 2014.
Table 1.1: Road traffic accidents with fatal and severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured,
by severity of injury, sex and county. Year 2014.
Län
County
Hela riket
Olyckor
Accidents
Summa varav med
Total
of which with
dödlig utgång
fatalities
Skadade personer
Injured persons
Summa varav
Total
of which
dödade
killed
Summa Man
Total
Man
personskada
personal injuries
svår
severe
svårt skadade
severely injured
Okänd
Summa Man
Unknown Total
Man
Kvinna
Woman
Kvinna
Woman
Okänd
Unknown
2 179
254
1 925
2 659
270
191
79
-
2 389
1 475
898
23
391
153
72
94
90
35
8
3
11
12
356
145
69
83
78
452
172
90
118
104
35
8
3
11
13
28
5
2
4
9
7
3
1
7
4
-
417
164
87
107
91
252
95
55
64
53
157
62
32
40
37
8
7
3
1
67
51
73
25
30
8
7
5
3
3
59
44
68
22
27
84
75
82
27
31
8
8
5
3
3
4
6
3
1
2
4
2
2
2
1
-
76
67
77
24
28
50
37
47
15
21
26
30
30
9
7
-
280
36
123
287
73
37
2
3
45
5
243
34
120
242
68
326
42
154
354
82
38
2
3
49
5
29
1
2
32
3
9
1
1
17
2
-
288
40
151
305
77
196
24
77
196
55
92
16
73
108
22
1
1
-
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
53
59
84
69
57
8
12
7
12
6
45
47
77
57
51
70
67
106
85
85
10
12
9
14
6
6
9
6
9
4
4
3
3
5
2
-
60
55
97
71
79
35
37
49
47
48
25
18
48
24
31
-
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
93
49
63
69
12
5
8
12
81
44
55
57
131
66
68
84
14
5
8
13
12
5
5
13
2
3
-
-
117
61
60
71
68
37
39
52
49
22
21
19
2
-
Stockholms län
varav Stockholms kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs kommun
Tabell 1.2: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer
efter skadeföljd, kön och månad respektive veckodag och timme. År 2014.
Table 1.2: Road traffic accidents with fatal and severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured
by severity of injury, sex and month, weakday and hour. Year 2014.
Månad
Month
Dag
Day
Timme
Hour
Samtliga
Olyckor
Accidents
Summa varav med
Total
of which with
dödlig utgång
fatalities
personskada
personal injuries
svår
severe
Skadade personer
Injured persons
Summa varav
Total
of which
dödade
killed
Summa Man
Total
Man
svårt skadade
severely injured
Okänd
Summa Man
Unknown Total
Man
Kvinna
Woman
Kvinna
Woman
Okänd
Unknown
2 179
254
1 925
2 659
270
191
79
-
2 389
1 475
898
16
Januari
Februari
Mars
134
100
134
17
16
20
117
84
114
178
123
168
18
17
21
13
14
16
5
3
5
-
160
106
147
100
57
91
59
49
55
1
1
April
Maj
Juni
159
221
193
19
21
27
140
200
166
190
264
232
19
22
28
11
18
21
8
4
7
-
171
242
204
108
152
123
63
90
80
1
Juli
Augusti
September
232
232
229
27
24
25
205
208
204
265
283
278
27
25
32
20
16
25
7
9
7
-
238
258
246
157
157
164
78
97
82
3
4
-
Oktober
November
December
179
180
186
15
16
27
164
164
159
219
229
230
15
16
30
10
7
20
5
9
10
-
204
213
200
131
126
109
72
83
90
1
4
1
2 179
254
1 925
2 659
270
191
79
-
2 389
1 475
898
16
314
295
333
321
345
299
272
34
26
37
40
44
43
30
280
269
296
281
301
256
242
379
340
398
394
426
389
333
36
27
40
42
48
44
33
23
23
28
27
31
36
23
13
4
12
15
17
8
10
-
343
313
358
352
378
345
300
196
191
218
226
225
220
199
147
120
140
122
150
122
97
2
4
3
3
4
2 179
254
1 925
2 659
270
191
79
-
2 389
1 475
898
16
00:00-01:59
02:00-03:59
04:00-05:59
06:00-07:59
08:00-09:59
10:00-11:59
81
54
56
157
160
206
10
9
7
7
22
29
71
45
49
150
138
177
105
69
68
195
187
239
10
9
7
8
22
32
7
8
4
5
17
18
3
1
3
3
5
14
-
95
60
61
187
165
207
72
43
48
116
93
125
21
16
12
70
72
82
2
1
1
1
-
12:00-13:59
14:00-15:59
16:00-17:59
18:00-19:59
20:00-21:59
22:00-23:59
Okänd tid
259
300
377
222
154
117
36
39
41
35
21
12
15
7
220
259
342
201
142
102
29
322
368
463
284
177
142
40
42
44
35
23
13
16
9
30
35
19
17
11
12
8
12
9
16
6
2
4
1
-
280
324
428
261
164
126
31
163
183
242
166
108
95
21
117
137
184
94
53
31
9
4
2
1
3
1
Samtliga
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Samtliga
Tabell 1.3: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer
efter skadeföljd, kön, trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, väder, väglag och ljusförhållande. År 2014.
Table 1.3: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured,
by severity of injury, sex, traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year 2014.
Väglag m.m.
Road condition etc.
Olyckor
Accidents
Summa varav med
Total
of which with
dödlig utgång
fatalities
personskada
personal injuries
svår
severe
Skadade personer
Injured persons
Summa varav
Total
of which
dödade
killed
Summa Man
Total
Man
svårt skadade
severely injured
Okänd
Summa Man
Unknown Total
Man
Kvinna
Woman
Kvinna
Woman
Okänd
Unknown
Samtliga
2 179
254
1 925
2 659
270
191
79
-
2 389
1 475
898
16
Trafikmiljö
Tättbebyggt område
Ej tättbebyggt område
Uppgift saknas
896
1 166
117
67
171
16
829
995
101
1 025
1 506
128
67
186
17
45
131
15
22
55
2
-
958
1 320
111
567
843
65
383
469
46
8
8
-
Vägtyp
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg, torg etc.
Uppgift saknas
180
98
1 191
444
27
97
142
27
11
140
37
6
12
21
153
87
1 051
407
21
85
121
236
131
1 486
507
28
111
160
31
13
147
37
6
14
22
20
8
104
23
5
11
20
11
5
43
14
1
3
2
-
205
118
1 339
470
22
97
138
125
77
829
283
14
63
84
79
41
500
183
8
34
53
1
10
4
1
15
104
83
187
197
420
73
472
89
66
473
4
15
14
32
28
50
4
35
5
5
62
11
89
69
155
169
370
69
437
84
61
411
22
137
112
273
257
507
84
551
107
72
537
6
16
15
36
29
53
4
36
5
5
65
4
9
11
22
23
38
1
29
3
4
47
2
7
4
14
6
15
3
7
2
1
18
-
16
121
97
237
228
454
80
515
102
67
472
9
80
67
150
125
283
45
333
47
37
299
7
41
30
83
101
170
35
179
55
28
169
4
2
1
3
2
4
Område
Sträcka
Korsning
Trafikplats
Rondell
Annat / Uppgift saknas
1 451
524
15
67
122
189
44
1
1
19
1 262
480
14
66
103
1 789
643
22
75
130
204
44
1
1
20
142
30
1
1
17
62
14
3
-
1 585
599
21
74
110
999
360
10
41
65
578
233
11
32
44
8
6
1
1
Väder
Uppehållsväder
Dis/dimma
Regn
Snöfall el. snöblandat regn
Uppgift saknas
1 694
62
184
74
165
188
11
17
12
26
1 506
51
167
62
139
2 075
79
229
95
181
199
11
17
13
30
140
8
9
9
25
59
3
8
4
5
-
1 876
68
212
82
151
1 151
42
126
60
96
713
25
84
22
54
12
1
2
1
Väglag där vägbanan
Torr
Våt/fuktig
Is/snö
- varav tjock is/packad snö
- varav tunn is (synlig väg)
- varav lös snö/snömodd
Uppgift saknas
1 278
528
213
58
100
55
160
146
61
28
6
13
9
19
1 132
467
185
52
87
46
141
1 557
649
280
74
132
74
173
155
64
29
6
14
9
22
113
40
19
5
10
4
19
42
24
10
1
4
5
3
-
1 402
585
251
68
118
65
151
880
348
153
49
66
38
94
516
230
96
19
50
27
56
6
7
2
2
1
Ljusförhållande
Dagsljus
Mörker
- varav tänd belysning
Gryning/skymning
- varav tänd belysning
Uppgift saknas
1 338
579
282
160
35
102
153
74
25
12
3
15
1 185
505
257
148
32
87
1 611
749
348
187
39
112
162
78
26
12
3
18
114
53
17
9
2
15
48
25
9
3
1
3
-
1 449
671
322
175
36
94
865
432
192
115
22
63
580
231
126
56
12
31
4
8
4
4
2
-
Hastighetsbegränsning
120 km/h
110 km/h
100 km/h
90 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h
40 km/h
30 km/h
Uppgift saknas
Tabell 1.4: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer fördelade
efter de inblandade trafikelementen. År 2014.
Table 1.4: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by
involved type of traffic elements. Year 2014.
Trafikelement
Traffic element
Samtliga
Olyckor
Accidents
Summa varav med
Total
of which with
dödlig utgång
fatalities
personskada
personal injuries
svår
severe
Skadade personer
Injured persons
Summa varav
Total
of which
dödade
killed
Summa Man
Total
Man
svårt skadade
severely injured
Kvinna
Okänd Summa Man
Woman Unknown Total
Man
Kvinna
Woman
Okänd
Unknown
2179
254
1925
2659
270
191
79
-
2389
1475
898
16
Personbil singel
Lastbil singel
Buss singel
Motorcykel singel
Moped singel
Cykel singel
Traktor singel
Övrig singel
527
52
4
135
52
37
6
33
41
3
1
18
2
10
6
486
49
3
117
50
27
6
27
658
54
15
143
53
37
6
35
44
3
2
18
2
10
6
34
3
1
17
2
9
5
10
1
1
1
1
-
614
51
13
125
51
27
6
29
383
39
4
109
39
18
5
25
231
11
9
16
12
9
1
4
1
-
Personbil – personbil
Personbil – lastbil
Personbil – buss
Personbil – motorcykel
Personbil – moped
Personbil – cykel
Personbil – gående
Personbil – djur
Personbil – traktor
Personbil – övrigt
472
63
17
96
45
167
192
31
1
17
46
10
4
10
2
13
29
3
7
426
53
13
86
43
154
163
28
1
10
718
87
20
107
50
170
198
35
1
21
54
11
4
10
2
13
29
3
9
30
6
4
7
2
10
20
1
6
24
5
3
3
9
2
3
-
664
76
16
97
48
157
169
32
1
12
364
46
10
80
38
89
69
19
1
9
291
30
6
16
9
66
99
13
3
9
1
1
2
1
-
Tabell 1.4: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer fördelade
efter de inblandade trafikelementen. År 2014.
Table 1.4: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by
involved type of traffic elements. Year 2014.
Trafikelement
Traffic element
Olyckor
Accidents
Summa varav med
Total
of which with
dödlig utgång
fatalities
personskada
personal injuries
svår
severe
Skadade personer
Injured persons
Summa varav
Total
of which
dödade
killed
Summa Man
Total
Man
37
8
14
1
6
2
20
4
42
16
2
3
1
1
Kvinna
Okänd
Woman Unknown
1
1
11
-
svårt skadade
severely injured
Summa Man
Kvinna Okänd
Total
Man
Woman Unknown
29
24
5
13
12
1
4
3
1
16
10
6
26
10
16
2
1
1
3
3
-
Lastbil – lastbil
Lastbil – buss
Lastbil – motorcykel
Lastbil – moped
Lastbil – cykel
Lastbil – gående
Lastbil – djur
Lastbil – traktor
Lastbil – övrigt
35
12
5
20
41
1
2
1
8
1
2
4
15
1
27
11
3
16
26
1
2
-
Buss – buss
Buss – motorcykel
Buss – moped
Buss – cykel
Buss – gående
Buss – djur
Buss – traktor
Buss – övrigt
1
2
5
21
1
2
4
-
1
2
3
17
1
1
2
5
21
1
2
4
-
2
3
-
1
-
-
1
2
3
17
1
1
2
1
7
1
2
10
-
-
9
1
4
2
4
4
1
2
1
-
8
1
2
2
3
4
12
2
5
2
4
5
1
2
1
-
1
2
1
-
-
-
11
2
3
2
3
5
11
2
3
2
2
4
1
1
-
Motorcykel – motorcykel
Motorcykel – moped
Motorcykel – cykel
Motorcykel – gående
Motorcykel – djur
Motorcykel – traktor
Motorcykel – övrigt
7
1
2
3
5
1
-
Tabell 1.4: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer fördelade
efter de inblandade trafikelementen. År 2014.
Table 1.4: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by
involved type of traffic elements. Year 2014.
Trafikelement
Traffic element
Olyckor
Accidents
Summa varav med
Total
of which with
dödlig utgång
fatalities
Skadade personer
Injured persons
Summa varav
Total
of which
dödade
killed
Summa Man
Total
Man
personskada
personal injuries
svår
severe
svårt skadade
severely injured
Kvinna
Okänd Summa Man
Woman Unknown Total
Man
Kvinna
Woman
Okänd
Unknown
Moped – moped
Moped – cykel
Moped – gående
Moped – djur
Moped – traktor
Moped – övrigt
2
11
2
1
2
1
1
2
11
2
1
2
14
2
1
2
1
1
1
1
-
-
2
14
2
1
9
1
1
2
5
1
-
-
Cykel – cykel
Cykel – gående
Cykel – djur
Cykel – traktor
Cykel – övrigt
12
15
1
2
5
1
1
-
12
14
1
1
5
13
16
1
2
5
1
1
-
-
1
1
-
-
13
15
1
1
5
5
8
1
3
7
7
1
2
1
-
Gående – traktor
Gående – övrigt
4
3
3
-
1
3
4
3
3
-
3
-
-
-
1
3
1
-
3
-
Traktor – traktor
Traktor – djur
Traktor – övrigt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Övrigt – djur
Övrigt – övrigt
1
1
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
Tabell 1.5: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada, och därvid dödade och
och svårt skadade personer efter hastighet och vägtyp. År 2014.
Table 1.5: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed
and severely injured, by speed limit and type of road. Year 2014.
Hastighet
Speed
Vägtyp
Type of road
Olyckor
Accidents
Skadade personer
Injured persons
Summa varav med
Totalof which with
dödlig
utgång
fatalities
Summa
Total
varav
of which
dödade
killed
personskada
personal injuries
svår
severe
Kvot per 100 olyckor
Rate per 100 accidents
Dödade och
skadade
skadade Killed and
injured injured
svårt
severely
Dödade
Killed
Samtliga
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
2 179
180
98
1 191
444
27
97
142
254
27
11
140
37
6
12
21
1 925
153
87
1 051
407
21
85
121
2 659
236
131
1 486
507
28
111
160
270
31
13
147
37
6
14
22
2 389
205
118
1 339
470
22
97
138
122
131
134
125
114
104
114
113
12
17
13
12
8
22
14
15
Samtliga
120 km/h
110 km/h
100 km/h
90 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h
40 km/h
30 km/h
Uppgift saknas
2 179
15
104
83
187
197
420
73
472
89
66
473
254
4
15
14
32
28
50
4
35
5
5
62
1 925
11
89
69
155
169
370
69
437
84
61
411
2 659
22
137
112
273
257
507
84
551
107
72
537
270
6
16
15
36
29
53
4
36
5
5
65
2 389
16
121
97
237
228
454
80
515
102
67
472
122
147
132
135
146
130
121
115
117
120
109
114
12
40
15
18
19
15
13
5
8
6
8
14
120 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
15
14
1
-
4
4
-
11
10
1
-
22
21
1
-
6
6
-
16
15
1
-
147
150
-
40
43
-
110 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
104
90
2
10
2
15
15
-
89
75
2
10
2
137
119
3
11
4
16
16
-
121
103
3
11
4
132
132
-
15
18
-
100 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
83
16
22
41
2
1
1
14
2
4
6
1
1
69
14
18
35
1
1
-
112
22
26
58
3
2
1
15
2
4
7
1
1
97
20
22
51
2
2
-
135
138
118
141
-
18
13
18
17
-
90 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
187
17
17
150
2
1
32
3
1
27
1
-
155
14
16
123
1
1
273
25
26
219
2
1
36
3
3
29
1
-
237
22
23
190
1
1
146
147
153
146
-
19
18
18
19
-
80 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
197
14
9
171
1
2
28
1
4
23
-
169
13
5
148
1
2
257
14
16
223
1
3
29
1
4
24
-
228
13
12
199
1
3
130
100
130
-
15
7
14
-
70 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
420
13
25
352
8
6
8
8
50
1
44
2
3
-
370
12
25
308
6
3
8
8
507
16
31
420
13
6
11
10
53
2
46
2
3
-
454
14
31
374
11
3
11
10
121
123
124
119
-
13
15
13
-
60 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
73
4
58
8
3
4
4
-
69
4
54
8
3
84
6
67
8
3
4
4
-
80
6
63
8
3
115
116
-
5
7
-
50 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
472
1
7
220
229
5
5
5
35
1
20
14
-
437
1
6
200
215
5
5
5
551
1
8
260
266
6
5
5
36
1
21
14
-
515
1
7
239
252
6
5
5
117
118
116
-
8
10
6
-
40 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
89
1
28
59
1
5
1
4
-
84
1
27
55
1
107
1
34
71
1
5
1
4
-
102
1
33
67
1
120
121
120
-
6
4
7
-
Tabell 1.5: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada, och därvid dödade och
och svårt skadade personer efter hastighet och vägtyp. År 2014.
Table 1.5: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed
and severely injured, by speed limit and type of road. Year 2014.
Hastighet
Speed
Vägtyp
Type of road
Olyckor
Accidents
Skadade personer
Injured persons
Summa varav med
Totalof which with
dödlig
utgång
fatalities
Summa
Total
varav
of which
dödade
killed
personskada
personal injuries
svår
severe
Kvot per 100 olyckor
Rate per 100 accidents
Dödade och
skadade
skadade Killed and
injured injured
svårt
severely
Dödade
Killed
Samtliga
30 km/h
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
2 179
66
12
50
1
3
-
254
5
1
4
-
1 925
61
11
46
1
3
-
2 659
72
14
54
1
3
-
270
5
1
4
-
2 389
67
13
50
1
3
-
122
109
117
108
-
12
8
8
8
-
Uppgift saknas
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg/torg etc.
Uppgift saknas
473
15
10
149
85
15
80
119
62
1
1
14
11
3
12
20
411
14
9
135
74
12
68
99
537
18
13
180
89
15
90
132
65
1
1
14
11
3
14
21
472
17
12
166
78
12
76
111
114
120
121
105
100
113
111
14
7
9
13
20
18
18
Kvot = Antalet dödade och svårt skadade personer/antalet 100 olyckor. Kvoten är beräknad endast då antalet olyckor uppgår till minst 10.
Rate = Total number of killed and severely injured persons/number of 100 traffic elements.
The rate is calculated only when the number of acidents amounts to a minimum 10.
Tabell 2.1: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och län/storstad. År 2014.
Table 2.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and county/city. Year 2014.
Län
County
Hela riket
Dödade personer
Persons killed
Summa
Motorfordon
Total
singel
Motorvehicle
single
Motorfordon – Motorfordon
Motor vehicle – Motor vehicle
Omkörning,
Upphinnande
filbyte
Rearend
Passing and
collision
lane change
Möte
Oncoming
vehicle
Avsväng
Turning at
intersection
Korsväg
Crossroad
Motorfordon –
Motor vehicle –
–Moped
–Cykel
–Moped
–Cycle
Övriga
Other
Övriga
Other
–Gående
–Pedestrian
–Vilt
–Game
270
35
8
3
11
13
66
12
1
1
3
6
-
15
3
1
1
2
50
2
1
1
10
2
1
10
1
-
-
6
-
22
1
1
2
52
11
4
4
1
4
-
35
6
2
-
8
8
5
3
3
2
2
1
3
2
-
-
3
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
2
1
1
-
-
3
2
-
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborg kommun
38
2
3
49
5
1
10
1
-
6
1
1
-
4
14
1
2
3
-
2
2
-
-
2
1
-
6
2
-
11
2
9
1
1
1
-
3
2
6
2
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
10
12
9
14
6
3
4
1
3
2
-
-
4
3
2
3
1
1
-
2
1
-
1
-
1
2
1
2
1
1
1
3
-
2
-
2
2
1
1
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
14
5
8
13
3
2
5
-
1
-
5
1
1
4
-
1
-
1
-
2
2
1
4
-
-
2
3
1
1
Stockholms län
varav Stockholm kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Tabell 2.2: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och månad, veckodag och tid på dygnet. År 2014.
Table 2.2: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and month, day of the week and time of the day. Year 2014.
Månad
Month
Dag
Day
Timme
Hour
Dödade personer
Persons killed
Summa
Motorfordon
Total
singel
Motorvehicle
single
Motorfordon – Motorfordon
Motor vehicle – Motor vehicle
Omkörning,
Upphinnande
filbyte
Rearend
Passing and
collision
lane change
Möte
Oncoming
vehicle
Avsväng
Turning at
intersection
Korsväg
Crossroad
Motorfordon –
Motor vehicle –
–Moped
–Cykel
–Moped
–Cycle
Övriga
Other
Övriga
Other
–Gående
–Pedestrian
–Vilt
–Game
Samtliga
270
66
-
15
50
10
10
-
6
22
52
4
35
Januari
Februari
Mars
18
17
21
4
3
5
-
1
2
4
6
4
4
1
-
1
-
1
-
3
2
-
3
2
7
-
3
-
April
Maj
Juni
19
22
28
6
3
7
-
2
1
2
5
4
2
-
3
-
-
1
1
2
2
-
4
2
8
2
5
2
5
Juli
Augusti
September
27
25
32
11
5
11
-
1
2
-
1
4
6
2
3
1
2
2
-
-
2
1
3
2
2
3
2
2
1
1
3
3
8
Oktober
November
December
15
16
30
3
2
6
-
1
1
4
2
8
1
-
1
1
-
-
4
1
1
1
6
12
-
2
3
1
Samtliga
270
66
-
15
50
10
10
-
6
22
52
4
35
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
36
27
40
42
48
44
33
5
4
9
10
6
17
15
-
1
2
5
4
2
1
9
7
6
6
13
4
5
2
2
3
2
1
3
1
2
2
2
-
1
1
1
2
1
-
4
2
2
6
6
2
-
10
2
12
9
10
7
2
2
1
1
-
5
6
3
3
3
8
7
Samtliga
270
66
-
15
50
10
10
-
6
22
52
4
35
00:00-01:59
02:00-03:59
04:00-05:59
06:00-07:59
08:00-09:59
10:00-11:59
10
9
7
8
22
32
6
5
4
3
7
8
-
1
1
1
3
1
1
5
7
2
1
1
2
-
1
1
2
4
2
3
2
1
1
5
1
1
-
3
2
12:00-13:59
14:00-15:59
16:00-17:59
18:00-19:59
20:00-21:59
22:00-23:59
Okänd tid
42
44
35
23
13
16
9
6
7
6
4
4
1
5
-
3
1
2
1
1
1
-
8
8
5
8
3
4
-
2
4
2
-
3
1
2
-
-
3
1
-
1
6
4
2
1
-
9
7
11
5
3
3
2
1
1
-
7
9
3
2
2
5
2
Tabell 2.3: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och
trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, område, väder, väglag och ljusförhållande. År 2014.
Table 2.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and
traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year 2014.
Omständigheter
Circumstances
Dödade personer
Persons killed
Summa Motorfordon
Total
singel
Motorvehicle
single
Motorfordon – Motorfordon
Motor vehicle – Motor vehicle
Omkörning,
Upphinnande
filbyte
Rearend
Passing and
collision
lane change
Möte
Oncoming
vehicle
Avsväng
Turning at
intersection
Korsväg
Crossroad
Motorfordon –
Motor vehicle –
–Moped
–Cykel
–Moped
–Cycle
Övriga
Other
Övriga
Other
–Gående
–Pedestrian
–Vilt
–Game
Samtliga
270
66
-
15
50
10
10
-
6
22
52
4
35
Trafikmiljö
Tättbebyggt område
Ej tättbebyggt område
Uppgift saknas
67
186
17
11
54
1
-
15
-
3
47
-
1
9
-
2
8
-
-
1
4
1
15
6
1
28
21
3
4
-
6
18
11
Vägtyp
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg, torg etc.
Uppgift saknas
31
13
147
37
6
14
22
9
4
41
6
1
4
1
-
12
1
1
1
-
3
4
43
-
1
8
1
-
9
1
-
1
2
1
2
11
9
1
1
5
19
17
4
5
2
1
3
-
2
1
10
2
1
4
15
6
16
15
36
29
53
4
36
5
5
65
2
5
2
7
7
22
1
7
2
11
-
2
7
4
1
1
1
4
20
10
13
2
-
2
2
4
1
1
2
3
2
1
1
1
-
1
2
3
2
4
1
10
2
3
3
2
1
4
4
1
12
3
2
20
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
24
Område
Sträcka
Korsning
Trafikplats
Rondell
Annat / Uppgift saknas
204
44
1
1
20
61
3
1
1
-
15
-
49
1
-
1
9
-
2
7
1
-
-
3
2
1
11
9
2
35
11
6
4
-
23
2
10
Väder
Uppehållsväder
Dis/dimma
Regn
Snöfall el. snöblandat regn
Uppgift saknas
199
11
17
13
30
53
1
3
1
8
-
12
2
1
-
36
6
5
3
8
1
1
-
8
2
-
-
4
1
1
17
2
2
1
38
1
7
3
3
3
1
-
20
1
14
Väglag där vägbanan
Torr
Våt/fuktig
Is/snö
- varav tjock is/packad snö
- varav tunn is (synlig väg)
- varav lös snö/snömodd
Uppgift saknas
155
64
29
6
14
9
22
46
9
6
4
2
5
-
11
3
1
1
-
28
12
10
2
6
2
-
7
2
1
1
-
7
2
1
1
-
-
4
1
1
13
6
2
1
1
1
21
23
6
1
3
2
2
2
2
-
16
4
2
2
13
Ljusförhållande
Dagsljus
Mörker
- varav tänd belysning
Gryning/skymning
- varav tänd belysning
Uppgift saknas
162
78
26
12
3
18
36
21
5
4
1
5
-
10
4
1
-
35
13
3
2
-
9
1
1
-
9
1
-
-
3
1
1
1
1
15
5
3
2
23
26
12
1
1
2
1
1
2
-
21
5
2
1
8
Hastighetsbegränsning
120 km/h
110 km/h
100 km/h
90 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h
40 km/h
30 km/h
Uppgift saknas
Tabell 2.4: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och trafikantgrupp. År 2014.
Table 2.4: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and road user. Year 2014.
Trafikantgrupp
Road user
Samtliga
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedister
Cyklister
Gående
Övriga och okända
Dödade personer
Persons killed
Summa
Motorfordon
Total
singel
Motorvehicle
single
Motorfordon – Motorfordon
Motor vehicle – Motor vehicle
Omkörning,
Upphinnande
filbyte
Rearend
Passing and
collision
lane change
Möte
Oncoming
vehicle
Avsväng
Turning at
intersection
Korsväg
Crossroad
Motorfordon –
Motor vehicle –
–Moped
–Cykel
–Moped
–Cycle
Övriga
Other
Övriga
Other
–Gående
–Pedestrian
–Vilt
–Game
270
66
-
15
50
10
10
-
6
22
52
4
35
86
36
14
1
28
3
8
33
52
9
30
13
4
1
17
1
-
-
8
3
3
1
-
30
12
5
3
-
4
1
3
2
-
5
2
3
-
-
6
-
22
-
1
51
-
3
1
-
5
5
2
2
11
1
9
Tabell 3.1: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och län/storstad. År 2014.
Table 3.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by group of road users and county/city. Year 2014.
Län
County
Dödade personer
Killed persons
Samtliga trafikanter
All road users
Personbilsförare
Passenger
car drivers
Personbilspassagerare
Passenger car
passengers
Annan bilförare
Other car drivers
Annan bilpassagerare
Other car
passengers
Motorcykelförare
Motorcycle drivers
Motorcykelpassagerare
Motorcycle
passengers
Mopedister
Moped riders
Cyklister
Cyclists
Gående
Pedestrians
Övriga och okända
Others and unknown
270
86
36
14
1
28
3
8
33
52
9
35
8
3
11
13
9
1
2
5
2
2
2
2
1
-
-
5
1
1
2
1
1
1
1
-
5
2
1
2
11
4
4
1
1
-
8
8
5
3
3
5
2
2
3
2
3
-
-
-
1
1
1
-
1
-
1
1
-
1
1
1
-
1
-
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs kommun
38
2
3
49
5
8
1
18
-
3
6
1
2
1
3
1
1
-
4
3
-
-
2
1
-
8
1
4
1
11
2
10
1
3
1
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
10
12
9
14
6
4
5
3
5
1
3
1
3
2
1
1
2
-
-
1
2
2
-
1
1
2
2
1
2
1
1
1
3
-
-
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
14
5
8
13
5
1
1
4
3
1
1
3
1
1
-
2
1
2
-
1
-
2
2
1
4
-
2
1
1
Hela riket
Stockholms län
varav Stockholms kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Tabell 3.2: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och månad, veckodag respektive tid på dygnet. År 2014.
Table 3.2: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by group of road users and month, day of week and time of day. Year 2014.
Månad
Month
Dag
Day
Timme
Hour
Dödade personer
Killed persons
Samtliga trafikanter
All road users
Personbilsförare
Passenger
car drivers
Personbilspassagerare
Passenger car
passengers
Annan bilförare
Other car drivers
Annan bilpassagerare
Other car
passengers
Motorcykelförare
Motorcycle drivers
Motorcykelpassagerare
Motorcycle
passengers
Mopedister
Moped riders
Cyklister
Cyclists
Gående
Pedestrians
Övriga och okända
Others and unknown
Samtliga
270
86
36
14
1
28
3
8
33
52
9
Januari
Februari
Mars
18
17
21
7
7
7
5
1
5
2
2
-
1
-
1
-
3
3
-
3
3
6
-
April
Maj
Juni
19
22
28
4
5
9
3
3
3
1
2
-
-
2
5
4
-
1
1
1
3
2
2
4
2
8
1
2
1
Juli
Augusti
September
27
25
32
7
6
11
3
2
7
3
-
-
8
3
4
2
1
2
2
4
5
3
3
2
2
2
2
Oktober
November
December
15
16
30
7
4
12
3
1
1
1
2
1
1
-
-
-
5
2
1
1
6
12
1
Samtliga
270
86
36
14
1
28
3
8
33
52
9
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
36
27
40
42
48
44
33
10
12
15
11
16
12
10
2
2
5
5
8
7
7
6
1
1
3
3
-
1
-
1
3
3
4
1
6
10
1
2
-
2
1
1
2
1
1
6
3
3
7
7
6
1
10
2
11
10
10
7
2
1
2
1
3
2
Samtliga
270
86
36
14
1
28
3
8
33
52
9
00:00-01:59
02:00-03:59
04:00-05:59
06:00-07:59
08:00-09:59
10:00-11:59
10
9
7
8
22
32
5
3
3
9
11
1
1
1
2
7
2
3
2
2
1
-
1
3
1
2
1
1
1
2
2
5
2
3
2
1
1
5
1
1
12:00-13:59
14:00-15:59
16:00-17:59
18:00-19:59
20:00-21:59
22:00-23:59
Okänd tid
42
44
35
23
13
16
9
14
10
8
10
6
4
3
4
9
5
1
1
2
2
3
2
-
-
4
7
4
2
1
1
1
1
1
-
3
1
1
-
2
7
5
3
1
5
1
9
7
11
5
3
3
2
3
1
1
1
1
-
Tabell 3.3: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, område, väder, väglag och ljusförhållande. År 2014.
Table 3.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police bygroup of road users and traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year 2014.
Förhållanden
Conditions
Dödade personer
Killed persons
Samtliga trafikanter
All road users
Personbilsförare
Passenger
car drivers
Personbilspassagerare
Passenger car
passengers
Annan bilförare
Other car drivers
Annan bilpassagerare
Other car
passengers
Motorcykelförare
Motorcycle drivers
Motorcykelpassagerare
Motorcycle
passengers
Mopedister
Moped riders
Cyklister
Cyclists
Gående
Pedestrians
Övriga och okända
Others and unknown
Samtliga
270
86
36
14
1
28
3
8
33
52
9
Trafikmiljö
Tättbebyggt område
Ej tättbebyggt område
Uppgift saknas
67
186
17
8
77
1
2
33
1
1
13
-
1
-
6
21
1
3
-
3
4
1
18
7
8
28
21
3
1
6
2
Vägtyp
Motorväg
Motortrafikled
Annan allmän väg
Gata
Enskild väg
Övrig väg, torg etc.
Uppgift saknas
31
13
147
37
6
14
22
12
5
59
4
1
3
2
6
4
20
1
1
2
2
4
3
7
-
1
-
3
22
2
1
1
1
1
-
1
2
2
3
11
10
2
10
5
20
17
4
4
2
4
3
2
6
16
15
36
29
53
4
36
5
5
65
3
4
5
19
15
22
6
1
11
3
2
3
9
1
7
2
1
8
3
3
2
3
2
1
1
-
3
1
2
4
10
6
1
1
1
2
-
1
2
1
4
2
4
1
10
2
14
3
2
1
4
5
1
12
3
2
19
1
1
7
Område
Sträcka
Korsning
Trafikplats
Rondell
Annat/Uppgift saknas
204
44
1
1
20
74
8
4
30
4
2
14
-
1
-
20
6
1
1
-
1
2
-
4
2
2
20
10
3
36
11
5
4
1
4
Väder
Uppehållsväder
Dis/dimma
Regn
Snöfall el. snöblandat regn
Uppgift saknas
199
11
17
13
30
64
7
6
4
5
26
1
1
3
5
12
1
1
-
1
-
26
2
2
1
6
1
1
19
2
2
10
37
1
7
3
4
6
1
2
Väglag där vägbanan
Torr
Våt/fuktig
Is/snö
- varav tjock is/packad snö
- varav tunn is (synlig väg)
- varav lös snö/snömodd
Uppgift saknas
155
64
29
6
14
9
22
47
23
13
2
8
3
3
21
6
6
1
3
2
3
11
2
1
1
-
1
0
-
27
0
1
2
1
0
-
6
1
0
1
15
6
2
1
1
10
20
24
6
1
3
2
2
5
1
1
1
2
Ljusförhållande
Dagsljus
Mörker
- varav tänd belysning
Gryning/skymning
- varav tänd belysning
Uppgift saknas
162
78
26
12
3
18
50
30
6
4
2
25
8
4
3
11
1
2
-
1
-
21
2
3
1
2
3
-
4
2
1
2
19
7
3
1
1
6
22
26
12
1
1
3
7
1
1
-
Hastighetsbegränsning
120 km/h
110 km/h
100 km/h
90 km/h
80 km/h
70 km/h
60 km/h
50 km/h
40 km/h
30 km/h
Uppgift saknas
Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År 2014.
Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year 2014.
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12
13–14
15
16–17
18–19
20–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75–
Okänd
Unknown
270
1
2
-
2
1
1
3
4
8
17
29
30
40
33
37
62
-
35
8
3
11
13
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
3
-
3
1
5
4
1
1
6
2
1
2
2
3
1
2
1
6
3
3
2
9
2
1
2
2
-
8
8
5
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
2
1
-
1
1
1
3
3
1
-
1
1
1
1
1
2
2
-
1
1
1
-
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs kommun
38
2
3
49
5
1
-
1
1
-
-
1
-
-
1
-
1
-
1
-
1
-
3
1
6
2
3
1
1
5
-
3
6
-
6
5
1
4
1
4
-
5
6
-
9
1
14
2
-
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
10
12
9
14
6
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
1
1
1
-
2
-
2
2
-
3
2
2
2
1
2
3
-
2
1
2
4
3
1
-
1
6
1
2
2
-
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
14
5
8
13
-
-
-
1
-
-
-
1
-
1
-
2
1
1
1
-
1
1
2
3
2
1
2
1
2
1
4
1
2
-
4
4
1
-
Län
County
Dödade
Stockholms län
varav Stockholm kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År 2014.
Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year 2014.
Län
County
Svårt skadade
Stockholms län
varav Stockholm kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs kommun
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12
13–14
15
16–17
18–19
20–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75–
Okänd
Unknown
2 389
3
6
29
24
28
27
42
84
148
312
370
342
343
286
174
147
24
417
164
87
107
91
1
1
-
2
1
-
6
1
2
1
-
4
1
1
1
5
1
1
-
7
1
2
1
1
8
1
3
2
1
19
7
1
3
5
15
9
5
3
6
56
14
10
15
16
72
37
21
17
13
57
13
13
21
15
70
30
15
11
11
45
25
5
19
10
21
9
4
5
6
21
7
5
3
5
9
7
3
1
76
67
77
24
28
-
-
2
1
1
1
4
2
1
1
1
2
1
-
1
1
-
2
2
1
-
3
6
8
1
1
6
10
8
5
8
13
8
9
2
8
12
11
3
4
14
10
9
6
3
10
6
9
3
4
6
6
14
2
-
8
1
6
1
3
1
-
288
40
151
305
77
-
1
-
3
1
3
1
3
1
2
-
1
3
2
-
5
2
-
10
2
3
5
1
4
9
12
3
12
3
9
21
4
37
9
22
33
5
47
6
29
52
19
32
4
20
44
15
46
6
18
39
11
41
7
17
45
8
23
3
8
22
2
21
8
23
8
2
1
2
-
60
55
97
71
79
1
-
1
-
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
5
6
3
2
4
5
11
5
5
14
8
9
5
10
15
7
10
9
7
16
17
14
12
4
9
13
8
3
13
13
7
4
8
5
9
3
5
7
5
9
4
4
1
-
117
61
60
71
-
1
1
-
2
1
1
3
1
1
-
1
1
1
2
-
1
2
2
-
4
1
2
3
18
4
4
7
13
9
10
13
16
9
6
9
13
8
10
8
12
8
11
14
15
6
4
7
11
6
5
5
5
2
3
3
3
1
-
Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År 2014.
Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year 2014.
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12
13–14
15
16–17
18–19
20–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75–
Okänd
Unknown
15 141
39
121
153
149
238
235
335
507
929
2 286
2 768
2 149
1 986
1 460
990
661
135
2 251
972
372
571
638
4
1
2
2
-
12
3
7
6
10
15
6
4
13
11
27
12
3
14
11
34
18
4
13
8
33
10
6
10
13
50
10
7
13
14
57
18
5
19
24
104
38
16
38
41
276
118
63
79
95
449
232
82
106
100
413
183
59
78
91
360
161
49
65
80
206
86
29
58
75
129
49
24
32
33
58
19
12
23
30
24
8
2
2
748
315
415
120
272
6
3
-
9
3
5
2
1
8
3
3
3
2
8
2
6
1
1
21
6
5
1
6
16
5
7
1
4
16
4
4
3
6
28
12
15
7
10
65
26
29
11
19
133
55
63
19
40
135
47
61
17
37
81
45
64
15
40
78
33
37
10
34
62
37
44
13
31
43
23
32
12
20
30
13
33
5
20
9
1
4
1
2 536
656
490
2 689
840
5
1
2
7
1
16
1
9
15
4
26
4
6
26
5
19
3
5
20
3
38
7
6
47
10
35
9
7
44
9
41
5
15
70
17
70
15
20
87
25
138
28
34
145
39
383
102
85
396
117
485
143
81
547
207
378
131
65
391
138
362
98
55
345
123
235
63
40
250
83
160
21
35
175
39
131
24
25
96
12
14
1
28
8
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
456
396
637
395
254
1
1
2
1
3
1
4
4
2
11
4
6
2
9
2
4
1
4
9
8
4
7
7
7
9
8
7
1
10
21
7
10
7
14
23
25
22
10
35
14
50
28
17
57
46
112
64
54
71
84
104
61
26
54
40
77
39
31
52
49
95
55
27
41
43
56
41
32
43
31
45
29
20
33
18
22
16
13
6
2
16
11
-
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
523
264
411
388
2
1
-
5
2
2
3
6
2
1
1
7
1
2
2
5
5
4
9
4
7
2
18
2
11
6
14
4
25
16
32
23
34
30
65
50
65
86
88
39
76
72
77
28
52
31
75
36
44
45
58
33
30
46
30
26
30
18
28
12
23
20
4
2
3
6
Län
County
Lindrigt skadade
Stockholms län
varav Stockholm kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs kommun
Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År 2014.
Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year 2014.
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12
13–14
15
16–17
18–19
20–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75–
Okänd
Unknown
17 800
43
129
182
175
267
263
380
595
1 085
2 615
3 167
2 521
2 369
1 779
1 201
870
159
2 703
1 144
462
689
742
4
1
3
3
-
14
4
7
6
10
21
7
6
14
11
31
13
3
15
12
39
19
4
14
8
40
11
8
11
14
59
11
10
15
15
76
25
7
22
29
119
47
21
41
47
335
132
73
94
111
524
269
103
124
118
474
196
72
100
107
436
193
65
78
93
254
112
34
79
86
156
61
28
40
41
88
28
18
28
37
33
15
5
3
832
390
497
147
303
6
3
-
9
3
5
2
1
8
5
3
3
3
9
2
6
1
2
25
8
5
2
7
16
6
9
2
4
17
4
5
3
6
30
14
15
8
10
68
32
37
13
20
140
65
71
24
48
150
56
70
17
39
90
58
75
18
45
92
46
49
17
37
73
44
54
17
36
51
31
46
14
20
39
14
40
6
24
9
2
4
1
2 862
698
644
3 043
922
5
1
2
8
1
18
1
9
16
4
29
4
7
29
6
22
3
6
23
3
39
7
9
49
10
41
9
9
44
9
52
7
18
75
18
75
15
29
99
28
151
31
43
166
43
423
112
107
435
124
535
150
111
604
226
413
135
85
441
153
414
104
73
389
135
280
70
58
299
91
188
24
43
203
41
161
24
34
133
22
16
1
1
30
8
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
526
463
743
480
339
1
1
3
1
3
1
5
4
2
12
4
8
1
4
11
2
5
1
6
11
9
5
7
9
8
10
8
7
2
11
22
7
10
8
17
24
27
27
16
39
16
55
34
28
62
51
126
74
63
76
96
119
70
36
66
47
95
58
47
65
53
106
71
35
46
56
69
49
38
51
40
57
33
25
41
29
32
22
19
6
2
16
12
-
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
654
330
479
472
2
1
-
6
3
2
3
8
2
2
2
11
2
3
2
6
1
5
5
11
4
7
2
20
4
13
6
19
5
27
19
52
27
38
38
79
59
76
99
104
49
83
83
90
36
62
42
89
44
56
61
74
41
35
57
42
34
35
23
37
14
30
24
4
5
4
6
Län
County
Summa
Stockholms län
varav Stockholm kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs kommun
Tabell 4.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder, trafikantgrupp och kön. År 2014.
Table 4.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age, group of road users and sex. Year 2014.
Trafikantgrupper
Group of road users
Kön
Sex
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12 13–14
15 16–17 18–19 20–24 25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75+
Okänd
Unknown
Dödade
Samtliga / All
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
270
86
36
14
1
28
3
8
33
52
9
1
1
-
2
2
-
-
2
1
1
1
1
-
1
1
-
3
1
1
1
-
4
1
1
1
1
-
8
5
1
1
1
-
17
7
3
2
1
1
1
2
-
29
10
7
2
7
1
2
-
30
12
4
2
1
6
2
3
-
40
13
4
2
9
3
6
3
33
8
4
3
1
3
9
3
2
37
11
3
3
1
1
1
3
13
1
62
20
7
1
1
13
18
2
-
Män / Men
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
191
61
17
13
27
8
26
31
8
1
1
-
1
1
-
-
1
1
-
-
1
1
-
3
1
1
1
-
4
1
1
1
1
-
4
2
1
1
-
14
6
2
2
1
1
2
-
23
7
6
2
7
1
-
19
8
1
1
6
2
1
-
27
8
1
2
8
1
4
3
26
6
3
3
1
3
6
2
2
26
9
3
1
1
3
8
1
41
15
2
1
1
11
9
2
-
Kvinnor / Women
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
79
25
19
1
1
1
3
7
21
1
-
1
1
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
3
1
-
3
1
1
1
-
6
3
1
1
1
-
11
4
3
1
1
2
-
13
5
3
1
2
2
-
7
2
1
3
1
-
11
2
3
1
5
-
21
5
5
2
9
-
-
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Tabell 4.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder, trafikantgrupp och kön. År 2014.
Table 4.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age, group of road users and sex. Year 2014.
Trafikantgrupper
Group of road users
Kön
Sex
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12 13–14
15 16–17 18–19 20–24 25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75+
Okänd
Unknown
Svårt skadade
Samtliga /All
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
2 389
950
430
104
34
223
27
111
237
230
43
3
3
-
6
4
1
1
29
19
1
2
7
-
24
15
4
4
1
28
13
8
6
1
27
1
7
1
1
3
7
7
-
42
5
1
1
27
5
3
-
84
3
25
1
7
3
24
9
8
4
148
68
42
4
1
5
1
6
5
12
4
312
150
63
15
1
24
3
11
16
23
6
370
174
65
20
7
44
6
7
21
21
5
342
163
36
20
5
43
6
4
31
27
7
343
155
45
13
2
47
4
15
39
18
5
286
99
30
20
9
39
1
10
47
27
4
174
75
27
8
4
9
1
3
16
27
4
147
58
24
2
2
23
37
1
24
4
7
2
1
2
1
4
3
-
Män /Men
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
1 475
626
180
89
12
207
10
86
136
94
35
-
2
1
1
15
11
1
3
-
17
9
4
3
1
12
4
5
2
1
14
1
4
3
4
2
-
27
1
1
1
21
2
1
-
50
3
12
5
2
17
5
4
2
88
42
24
2
1
4
1
6
1
4
3
199
99
32
11
21
2
7
10
12
5
241
113
25
20
6
43
2
6
13
9
4
237
111
18
19
3
40
1
3
19
17
6
217
95
21
10
43
11
25
8
4
175
62
10
17
1
38
1
9
25
9
3
96
53
3
7
1
9
3
8
8
4
81
47
4
2
2
13
12
1
4
1
1
1
1
-
Kvinnor / Women
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
898
320
245
14
22
15
17
24
98
135
8
3
3
-
4
3
1
-
14
8
1
1
4
-
7
6
1
-
16
9
3
4
-
13
3
1
1
3
5
-
15
4
6
3
2
-
34
13
1
2
1
7
4
4
2
60
26
18
2
1
4
8
1
113
51
31
4
1
3
1
4
6
11
1
129
61
40
1
1
4
1
8
12
1
105
52
18
1
2
3
5
1
12
10
1
126
60
24
3
2
4
4
4
14
10
1
111
37
20
3
8
1
1
22
18
1
78
22
24
1
3
1
8
19
-
66
11
20
10
25
-
4
1
1
2
-
Tabell 4.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder, trafikantgrupp och kön. År 2014.
Table 4.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age, group of road users and sex. Year 2014.
Trafikantgrupper
Group of road users
Kön
Sex
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12 13–14
15 16–17 18–19 20–24 25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75+
Okänd
Unknown
Lindrigt skadade
Samtliga / All
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
15 141
7 442
2 970
732
246
547
55
692
1 400
931
126
39
34
3
1
1
121
99
2
1
2
17
-
153
127
3
8
14
1
149
1
98
3
1
24
21
1
238
122
8
1
3
62
38
4
235
2
84
4
1
41
64
34
5
335
5
56
1
7
1
197
26
18
24
507
18
169
1
13
11
1
180
56
44
14
929
485
269
38
10
14
2
28
40
33
10
2 286
1 279
482
126
40
53
8
43
138
106
11
2 768
1 573
438
175
35
107
8
50
235
136
11
2 149
1 300
247
124
28
95
7
44
198
100
6
1 986
1 108
217
127
27
136
13
41
200
101
16
1 460
757
185
90
23
77
12
34
192
76
14
990
529
158
39
19
46
3
17
81
92
6
661
355
126
7
15
5
4
57
92
-
135
30
59
4
6
1
8
17
8
2
Män / Men
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
8 641
4 379
1 236
654
131
508
11
474
734
426
88
26
22
3
1
-
59
47
1
1
1
9
-
70
55
5
9
1
80
45
2
20
13
-
116
53
3
3
36
18
3
123
1
39
3
1
25
40
13
1
208
5
23
1
6
1
136
12
7
17
265
12
68
1
8
11
113
23
20
9
531
299
136
27
7
14
2
11
15
15
5
1 362
779
247
108
25
49
3
31
57
52
11
1 665
911
228
160
24
102
1
36
129
67
7
1 251
744
91
112
17
92
1
34
108
47
5
1 128
618
62
116
12
115
2
34
108
47
14
813
429
52
82
10
72
1
29
95
30
13
529
305
32
38
6
46
1
14
49
36
2
393
272
30
7
3
5
4
32
40
-
22
4
6
2
1
3
4
2
-
Kvinnor / Women
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
6 401
3 037
1 688
76
110
38
44
213
657
501
37
13
12
1
62
52
1
1
8
-
83
72
3
3
5
-
69
1
53
1
1
4
8
1
122
69
5
1
26
20
1
112
1
45
1
16
24
21
4
127
33
1
61
14
11
7
242
6
101
5
1
67
33
24
5
398
186
133
11
3
17
25
18
5
924
500
235
18
15
4
5
12
81
54
-
1 103
662
210
15
11
5
7
14
106
69
4
898
556
156
12
11
3
6
10
90
53
1
858
490
155
11
15
21
11
7
92
54
2
647
328
133
8
13
5
11
5
97
46
1
461
224
126
1
13
2
3
32
56
4
268
83
96
12
25
52
-
14
7
4
2
1
Tabell 4.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder, trafikantgrupp och kön. År 2014.
Table 4.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age, group of road users and sex. Year 2014.
Trafikantgrupper
Group of road users
Kön
Sex
Ålder
Age
Summa
Total
0
1–3
4–6
7–9
10–12 13–14
15 16–17 18–19 20–24 25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75+
Okänd
Unknown
Summa / Sum
Samtliga / All
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
17 800
8 478
3 436
850
281
798
85
811
1 670
1 213
178
43
38
3
1
1
129
103
3
1
2
19
1
182
146
4
10
21
1
175
1
113
3
1
28
26
3
267
136
8
1
3
70
44
5
263
3
91
5
1
1
45
71
41
5
380
5
61
1
7
2
1
225
32
22
24
595
21
195
1
14
19
4
205
66
52
18
1 085
558
312
42
11
20
3
34
45
46
14
2 615
1 436
548
143
41
78
12
54
155
131
17
3 167
1 757
510
197
42
158
15
57
256
159
16
2 521
1 475
287
146
34
144
13
48
231
130
13
2 369
1 276
266
142
29
192
17
56
242
125
24
1 779
864
219
113
32
117
13
47
248
106
20
1 201
615
188
50
23
56
5
21
100
132
11
870
433
157
9
15
8
5
93
147
3
159
34
66
6
7
3
9
21
11
2
Män / Men
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
10 307
5 066
1 433
756
143
742
21
568
896
551
27
23
3
1
62
48
1
1
1
10
85
66
6
12
98
54
2
24
17
128
57
3
3
41
20
138
2
43
3
1
29
44
15
238
5
24
1
6
2
1
158
15
9
319
15
81
1
8
17
2
131
29
24
623
343
160
29
8
19
3
17
16
20
1 575
884
281
121
25
71
5
38
68
66
1 929
1 031
259
182
30
152
3
42
142
77
1 507
863
110
132
20
138
2
37
129
65
1 372
721
84
128
12
166
2
45
134
59
1 014
497
65
102
11
111
2
41
126
41
651
367
35
48
7
56
1
18
60
52
515
334
36
9
3
8
5
56
61
26
4
7
3
1
1
3
5
2
131
-
1
1
1
4
1
17
11
8
16
11
11
21
18
7
3
-
7 378
3 382
1 952
91
133
54
64
237
762
657
46
16
15
1
67
55
2
1
9
-
97
80
4
4
9
-
77
1
59
1
1
4
9
2
139
79
5
1
29
24
1
125
1
48
2
1
16
27
26
4
142
37
1
67
17
13
7
276
6
114
6
2
2
74
37
28
7
462
215
152
13
3
1
17
29
26
6
1 040
552
267
22
16
7
7
16
87
65
1
1 238
726
251
15
12
6
12
15
114
82
5
1 014
612
177
14
14
6
11
11
102
65
2
997
555
182
14
17
26
15
11
108
66
3
765
367
154
11
21
6
11
6
122
65
2
550
248
153
2
16
4
3
40
80
4
355
99
121
12
37
86
-
18
8
1
4
4
1
Övriga och okända
Kvinnor / Women
Personbilsförare
Personbilspassagerare
Annan bilförare
Annan bilpassagerare
Motorcykelförare
Motorcykelpassagerare
Mopedförare, -passagerare
Cykelförare, -passagerare
Gående
Övriga och okända
Anm: Gruppen "samtliga" inkluderar personer med okänt kön och därför summerar inte män och kvinnor alltid till samtliga.
Remark: The group "all" includes individuals with unknown sex and therefore men and women do not in all cases sum up to all.
Tabell 5.1: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter veckodag, månad och klockslag. År 2014.
Table 5.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by day of the week, month and hour. Year 2014.
Klockslag
Hour of the day
Dödade personer
Killed persons
Summa
Måndag– Torsdag
Total
Monday– Thursday
Fredag– Söndag
Friday– Sunday
Samtliga
270
145
125
Januari
Februari
Mars
18
17
21
13
11
12
5
6
9
April
Maj
Juni
19
22
28
10
6
10
9
16
18
Juli
Augusti
September
27
25
32
17
9
17
10
16
15
Oktober
November
December
15
16
30
9
6
25
6
10
5
Samtliga
270
145
125
00:00-01:59
02:00-03:59
04:00-05:59
06:00-07:59
08:00-09:59
10:00-11:59
10
9
7
8
22
32
3
1
4
7
12
18
7
8
3
1
10
14
12:00-13:59
14:00-15:59
16:00-17:59
18:00-19:59
20:00-21:59
22:00-23:59
Okänd tid
42
44
35
23
13
16
9
27
21
19
16
9
5
3
15
23
16
7
4
11
6
Tabell 5.2: Dödade och svårt skadade personer samt antal trafikelement vid polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig eller svår personskada efter trafikmiljö
och trafikelement. År 2014.
Table 5.2: Persons killed and severely injured and number of traffic elements in road traffic accidents reported by the police including fatal or severe personal injury
by traffic environment and traffic element. Year 2014.
Trafikelement
Traffic element
Hela riket
Sweden
Antal
trafikelement
Number
of traffic
elements
Antal
dödade
personer
Number
of
fatalities
Tättbebyggt område
Urban area
Antal
Antal
trafikdödade
element
personer
Number
Number
of traffic
of
elements
fatalities
Kvot1
Rate 1
Antal
dödade
och svårt
skadade
personer
Number
of killed
and
severely
injured
persons
Ej tättbebyggt område
Rural area
Antal
Antal
trafikdödade
element
personer
Number
Number
of traffic
of
elements
fatalities
Kvot1
Rate 1
Antal
dödade
och svårt
skadade
personer
Number
of killed
and
severely
injured
persons
Kvot1
Rate 1
Antal
dödade
och svårt
skadade
personer
Number
of killed
and
severely
injured
persons
Samtliga element
3 704
270
2 659
72
1 644
67
1 025
62
2 060
203
1 634
79
Personbil
Personbil med släp el. husvagn
Tung lastbil
Tung lastbil med släp
Lätt lastbil eller husbil
Lätt lastbil med släp
Lastbil (okänd viktklass)
Buss, ev. med släp
Tung MC, ev. med sidovagn
Lätt MC
MC (okänd viktklass)
Okänt motorfordon
2 130
20
105
85
179
6
13
53
237
15
25
7
121
1
1
4
8
2
30
1
-
1 493
9
19
17
93
3
1
20
240
14
27
-
70
52
101
-
860
6
31
5
71
2
35
84
9
9
-
10
1
6
-
398
1
6
1
21
1
3
85
9
10
-
46
101
-
1 270
14
74
80
108
6
11
18
153
6
16
7
111
1
1
4
7
2
24
1
-
1 095
8
13
16
72
3
17
155
5
17
-
86
67
101
-
75
27
23
294
292
118
4
3
1
33
52
9
73
27
19
270
282
52
97
92
97
44
52
14
16
215
210
25
2
1
18
28
1
49
14
12
197
204
14
92
97
-
23
13
7
79
82
93
2
2
1
15
24
8
24
13
7
73
78
38
92
95
-
Moped klass 1
Moped klass 2
Moped (okänd klass)
Cykel
Fotgängare
Övriga trafikelement
1 Kvot = Antalet dödade och svårt skadade personer/antalet 100 trafikelement. Kvoten är beräknad endast då antalet dödade och svårt skadade uppgår till minst 50.
/Rate = Total number of killed and severely injured persons/number of 100 traffic elements. The rate is calculated only when the number of killed and severely injured persons amount to a minimum 50.
Anm: Om uppgift om trafikmiljö är okänt räknas elementet och personen till Ej tättbebyggt område.
Remark: If information on traffic environment is missing, the element and person is included in Rural area.
Tabell 5.3: Dödade förare av motorfordon vid polisrapporterade olyckor efter promillehalt. År 2014.
Table 5.3: Drivers of vehicles killed in road traffic accidents reported by the police
by blood alocohol concentration. Year 2014.
Kön
Sex
Ålder
Age
Trafikantgrupp
Group of road users
Alkohol i blodet, promillehalt (o/oo)
Blood alcohol concentration (o/oo)
Summa
0,00–0,19
0,20–0,99
1,00–
Uppgift saknas
Total
0,00–0,19
0,20–0,99
1,00–
Unknown
136
100
4
18
14
109
27
80
20
4
-
15
3
10
4
Ålder
–17 år
18–24 år
25–44 år
45–64 år
65–74 år
75– år
4
16
39
39
16
22
3
9
29
31
14
14
1
3
-
5
7
6
-
1
1
2
2
8
Trafikantgrupp
Personbilsförare
Annan bilförare
Motorcykelförare
Mopedförare
86
14
28
8
60
13
22
5
3
1
-
12
4
2
11
1
1
1
Samtliga
Kön
Man
Kvinna
Källa: Uppgift om personernas alkoholhalt i blodet kommer från Rättsmedicinalverket (RMV) och är resultat från obduktioner.
Gränserna för rattfylleri är 0,20 promille och för grovt rattfylleri 1,00 enligt Trafikbrottslagen (SFS 1951:649), se även Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se.
Tabell 5.4: Dödade förare av motorfordon vid polisrapporterade olyckor efter promillehalt samt
andel med ottillåten mängd alkohol i blodet. Åren 2006-2014 samt totalt för perioden.
Table 5.4: Drivers of vehicles killed in road traffic accidents reported by the police by blood alocohol concentration and
share with too high alcohol blood concentration. Years 2006-2014 and totally for the period.
Kön
Alkohol i blodet, promillehalt (o/oo)
Sex
Ålder
Age
Trafikantgrupp
Group of road users
Blood alcohol concentration (o/oo)
Summa
0,00-0,19
Procent med otillåten mängd alkohol
0,20-0,99
1,00-
Uppgift saknas
Percent with too high blood alcohol concentration
Procent ≥ 0,20
Procent ≥ 1,00
Total
0,00-0,19
0,20-0,99
1,00-
Unknown
Percent ≥ 0,20
Percent ≥ 1,00
Samtliga
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
279
337
254
225
165
173
145
152
136
1 866
207
208
187
137
122
105
112
105
100
1 283
8
20
12
8
1
11
2
10
4
76
40
51
32
40
21
25
24
19
18
270
24
58
23
40
21
32
7
18
14
237
17,2
21,1
17,3
21,3
13,3
20,8
17,9
19,1
16,2
18,5
14,3
15,1
12,6
17,8
12,7
14,5
16,6
12,5
13,2
14,5
k
Män
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
238
262
208
191
138
148
123
124
109
1 541
171
157
150
116
98
87
95
84
80
1 038
16,4
18,3
13,9
19,4
15,2
15,5
17,1
14,5
13,8
16,3
k
Kvinnor
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
41
75
46
34
27
25
22
28
27
325
36
51
37
21
24
18
17
21
20
245
–17 år
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
11
14
14
14
4
1
2
4
64
7
9
9
9
4
2
3
43
18–24 år
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
54
70
43
40
30
34
24
28
16
339
39
39
28
22
22
21
19
20
9
219
25–44 år
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
95
98
82
69
50
46
50
43
39
572
72
60
56
42
34
23
34
30
29
380
45–64 år
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
72
98
66
59
48
51
46
44
39
523
56
60
54
36
36
39
36
31
31
379
k
k
k
k
k
k
k
8
15
11
7
1
10
1
7
4
64
5
1
1
1
1
3
12
1
1
1
1
4
3
7
4
1
4
2
1
22
1
4
5
2
1
4
1
5
3
26
3
8
2
3
2
18
k
k
k
k
k
k
k
39
48
29
37
21
23
21
18
15
251
1
3
3
3
2
3
1
3
19
3
1
1
1
6
9
11
8
10
7
5
5
4
5
64
19
18
17
16
10
14
12
5
7
118
6
18
5
11
4
6
7
9
6
72
k
k
k
k
k
k
k
20
42
18
31
18
28
6
15
10
188
4
16
5
9
3
4
1
3
4
49
3
3
3
1
1
11
3
13
3
7
1
4
2
1
34
3
16
4
9
5
5
3
3
48
7
12
5
9
8
6
3
2
2
54
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
19,7
24,0
19,2
23,0
15,9
22,3
17,9
20,2
17,4
20,4
2,4
10,7
8,7
11,8
12,0
18,2
14,3
11,1
9,5
36,4
14,3
14,3
14,3
15,6
22,2
25,7
27,9
27,5
23,3
26,5
20,8
21,4
37,5
25,4
21,1
22,4
26,8
26,1
22,0
39,1
26,0
23,3
25,6
25,2
12,5
26,5
10,6
23,7
8,3
11,8
15,2
25,0
15,4
17,2
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
2,4
4,0
6,5
8,8
8,0
13,6
3,6
11,1
5,8
27,3
7,1
7,1
7,1
9,4
16,7
15,7
18,6
25,0
23,3
14,7
20,8
14,3
31,3
18,9
20,0
18,4
20,7
23,2
20,0
30,4
24,0
11,6
17,9
20,6
8,3
18,4
7,6
18,6
8,3
11,8
15,2
20,5
15,4
13,8
k
k
k
k
k
k
k
k
Tabell 5.4: Dödade förare av motorfordon vid polisrapporterade olyckor efter promillehalt samt
andel med ottillåten mängd alkohol i blodet. Åren 2006-2014 samt totalt för perioden.
Table 5.4: Drivers of vehicles killed in road traffic accidents reported by the police by blood alocohol concentration and
share with too high alcohol blood concentration. Years 2006-2014 and totally for the period.
Kön
Alkohol i blodet, promillehalt (o/oo)
Sex
Ålder
Age
Trafikantgrupp
Group of road users
Blood alcohol concentration (o/oo)
Summa
0,00-0,19
Procent med otillåten mängd alkohol
0,20-0,99
1,00-
Uppgift saknas
Percent with too high blood alcohol concentration
Procent ≥ 0,20
Procent ≥ 1,00
Total
0,00-0,19
0,20-0,99
1,00-
Unknown
Percent ≥ 0,20
Percent ≥ 1,00
65–74 år
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
18
25
30
25
21
20
10
22
16
187
14
20
22
21
20
12
9
17
14
149
2
1
1
4
1
2
2
1
6
3
3
6
4
1
6
3
2
28
5,6
8,0
6,7
10,0
10,0
9,1
0,0
5,3
5,6
8,0
6,7
4,5
3,2
75– år
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
29
32
26
21
12
21
13
15
22
191
19
20
20
11
6
10
12
7
14
119
Personbilsförare
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
194
247
167
163
109
103
95
102
86
1 266
143
150
124
95
82
64
71
69
60
858
Annan bilförare
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
18
20
25
9
13
13
11
8
14
131
15
10
17
5
10
7
11
6
13
94
Motorcykelförare
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014
52
58
51
43
35
46
31
39
28
383
41
41
39
34
26
29
25
28
22
285
k
k
k
1
1
2
5
16
8
7
3
2
8
3
52
k
1
1
2
k
3
3
3
1
1
4
2
1
18
k
k
k
2
1
3
30
37
18
31
11
13
16
12
12
180
k
1
3
6
2
2
1
1
16
k
5
10
6
4
7
9
5
6
4
56
k
k
k
8
11
5
10
6
10
1
8
8
67
16
44
17
30
16
23
6
13
11
176
k
2
6
2
2
1
4
1
1
19
k
3
4
3
4
1
4
1
3
1
24
k
k
k
k
k
6,9
3,1
3,8
4,8 k
- 2,6
18,0
21,5
15,6
23,3
10,1
15,5
18,9
19,6
17,4
18,3
k
5,6
20,0
24,0
22,2
15,4
15,4
12,5
13,7
k
15,4
22,4
17,6
11,6
22,9
28,3
16,1
20,5
17,9
19,3
6,9
3,1
1,6
k
k
15,5
15,0
10,8
19,0
10,1
12,6
16,8
11,8
14,0
14,2
k
k
5,6
15,0
24,0
22,2
15,4
7,7
12,5
12,2
k
k
9,6
17,2
11,8
9,3
20,0
19,6
16,1
15,4
14,3
14,6
k
26,7
8,3
18,2
30,0
12,5
18,2
37,5
25,0
20,9
k
k
k
Mopedförare
2006
15
8
4
3
26,7
2007
12
7
1
4
8,3
2008
11
7
1
2
1
27,3
2009
10
3
3
4
30,0
2010
8
4
1
3
12,5
2011
11
5k
3k
2k
1k
45,5 k
2012
8
5
3
37,5
2013
3
2
1
2014
8
5
2
1
25,0
Totalt 2006-2014
86
46
4
18
18
25,6
Källa: Uppgift om personernas alkoholhalt i blodet kommer från Rättsmedicinalverket (RMV) och är resultat från obduktioner.
Gränsen för rattfylleri är 0,20 promille och för grovt rattfylleri 1,00 enligt Trafikbrottslagen (SFS 1951:649), se även Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se.
Anm: Tabellen korrigerad för året 2011 den 12 april 2012 / Remark: Table corrected for the year 2011 April 12th 2013
k
Tabell 6.1: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång, svår och lindrig personskada och
därvid dödade, svårt och lindrigt skadade personer efter skadeföljd. Åren 1960–2014.
Table 6.1: Road traffic accidents with fatal, severe and slight personal injury reported by the police including persons
killed, severely and slightly injured, by severity of injury. Years 1960–2014.
År
Year
Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Med dödlig
Med annan personskada
utgång
Other personal injuries
With
Svår
Lindrig
fatalities
Severe
Light
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
970
1 020
1 022
1 126
1 202
1 204
1 168
968
1 133
1 158
1 158
1 093
1 053
1 076
1 089
1 046
1 035
922
934
820
755
693
681
706
717
695
748
717
722
790
704
667
667
573
528
519
488
493
490
516
535
511
490
460
430
406
404
426
355
336
249
292
258
247
254
k
2 514
2 548
2 454
2 555
2 739
2 517
3 645
4 011
4 607
5 085
5 124
5 460
5 154
5 632
5 494
5 284
5 186
5 017
4 969
4 638
4 656
4 761
4 706
4 840
4 842
4 504
4 535
4 203
4 584
4 545
4 340
3 814
3 722
3 479
3 355
3 137
3 048
3 067
3 004
3 113
3 104
3 100
3 420
3 446
3 082
3 004
3 002
2 979
2 868
2 729
2 325
2 502
2 381
2 241
1 925
13 739
14 490
14 042
14 549
15 397
14 423
11 397
10 429
11 077
11 094
10 354
9 869
9 806
10 194
9 460
9 717
10 822
10 290
10 125
9 966
9 820
9 347
9 901
10 302
10 972
10 730
11 394
10 732
11 901
12 634
11 931
11 522
11 210
10 907
12 005
11 970
11 785
12 192
12 020
12 205
12 131
12 185
13 037
14 459
14 517
14 684
14 807
15 143
15 239
14 793
13 930
13 325
13 819
12 328
10 754
Summa
Total
k
17 223
18 058
17 518
18 230
19 338
18 144
16 210
15 408
16 817
17 337
16 636
16 422
16 013
16 902
16 043
16 047
17 043
16 229
16 028
15 424
15 231
14 801
15 288
15 848
16 531
15 929
16 677
15 652
17 207
17 969
16 975
16 003
15 599
14 959
15 888
15 626
15 321
15 752
15 514
15 834
15 770
15 796
16 947
18 365
18 029
18 094
18 213
18 548
18 462
17 858
16 504
16 119
16 458
14 816
12 933
Skadade personer
Injured persons
Dödade
Svårt
Killed
skadade
Severely
injured
1 036
1 083
1 123
1 217
1 308
1 313
1 313
1 077
1 262
1 275
1 307
1 213
1 194
1 177
1 197
1 172
1 168
1 031
1 034
926
848
784
758
779
801
808
844
787
813
904
772
745
759
632
589
572
537
541
531
580
591
583
560
529
480
440
445
471
397
358
266
319
285
260
270
k
2 983
3 031
2 942
3 068
3 370
3 158
4 700
5 304
6 117
5 989
6 614
7 031
6 657
7 264
6 982
6 728
6 679
6 529
6 431
6 036
6 064
5 984
5 950
6 063
6 068
5 814
5 804
5 423
5 869
5 790
5 501
4 832
4 705
4 334
4 221
3 965
3 837
3 917
3 883
4 043
4 103
4 058
4 592
4 664
4 022
3 915
3 959
3 824
3 657
3 460
2 888
3 127
2 976
2 716
2 389
Lindrigt
skadade
Slightly
injured
18 553
19 867
19 496
20 332
21 565
20 460
16 730
15 697
16 917
16 670
15 616
14 841
14 599
15 287
13 920
14 081
15 164
14 387
14 142
13 516
13 182
12 570
13 327
13 740
14 567
14 857
15 810
15 044
16 969
17 741
16 996
16 225
16 022
15 407
16 862
17 208
16 973
17 363
17 473
17 921
17 929
18 272
20 155
22 439
22 560
22 544
22 677
22 925
22 591
21 821
20 417
19 233
19 849
17 543
15 141
Summa
Total
k
22 572
23 981
23 561
24 617
26 243
24 931
22 743
22 078
24 296
23 934
23 537
23 085
22 450
23 728
22 099
21 981
23 011
21 947
21 607
20 478
20 094
19 338
20 035
20 582
21 436
21 479
22 458
21 254
23 651
24 435
23 269
21 802
21 486
20 373
21 672
21 745
21 347
21 821
21 887
22 544
22 623
22 913
25 307
27 632
27 062
26 899
27 081
27 220
26 645
25 639
23 571
22 679
23 110
20 519
17 800
Tabell 6.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter
trafikantgrupp. Åren 1960–2014.
Table 6.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police, by groups
of road users. Years 1960–2014.
År
Year
Bil
Car
Förare
Drivers
Passagerare
Passengers
Motorcykel
Motorcycle
Förare
Drivers
Mopedist1
Moped
riders 1
Passagerare
Passengers
Cyklist1
Cyclists 1
Gående
Pedestrians
Andra
Other
Summa
Total
Dödade
1960
1961
1962
1963
1964
1965
19662
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
180
192
244
276
345
334
353
325
367
376
393
391
385
385
362
367
364
383
360
337
295
277
278
258
266
306
347
334
359
377
342
333
356
294
293
283
243
273
271
277
301
278
289
268
210
209
208
218
185
169
122
116
106
110
100
k
159
176
220
217
265
273
321
275
304
274
275
278
260
264
257
253
305
225
240
216
203
185
153
151
161
205
160
162
166
213
154
157
129
114
115
111
113
98
74
115
116
121
116
110
92
82
79
82
66
60
43
59
56
45
37
66
58
38
45
37
35
26
30
27
44
40
43
57
33
64
35
25
25
37
28
40
46
43
72
66
51
60
53
50
35
39
30
28
38
27
29
38
33
33
36
36
35
34
45
51
41
52
55
51
43
35
46
31
39
28
12
6
8
4
3
3
5
3
9
8
13
9
9
7
8
6
4
4
5
4
3
7
4
12
9
6
8
6
7
5
7
7
5
4
4
3
2
3
7
0
3
3
3
2
5
5
3
5
0
4
2
1
3
130
139
131
132
118
125
120
84
111
120
108
115
101
100
92
91
73
73
78
50
34
32
41
31
32
26
30
24
24
24
22
12
17
14
10
9
14
13
12
12
10
9
12
9
18
8
15
14
11
11
8
11
8
3
8
171
168
157
164
175
171
152
128
152
169
141
118
138
144
139
147
127
121
114
94
112
76
82
90
111
91
85
58
66
87
68
68
76
70
52
57
49
42
58
45
47
43
42
35
27
38
26
33
30
20
21
21
28
14
33
272
281
281
336
325
327
297
195
260
255
308
243
226
231
247
240
247
181
189
178
133
135
142
157
152
113
148
144
136
155
134
125
138
94
86
71
74
72
69
86
73
87
58
55
67
50
55
58
45
44
31
53
50
42
52
46
63
44
43
40
45
39
37
32
29
29
16
18
13
28
33
23
19
11
19
28
26
15
8
4
10
6
6
5
8
6
13
10
4
2
9
4
7
7
9
5
7
6
5
10
7
7
6
9
7
4
13
6
6
9
1 036
1 083
1 123
1 217
1 308
1 313
1 313
1 077
1 262
1 275
1 307
1 213
1 194
1 177
1 197
1 172
1 168
1 031
1 034
926
848
784
758
779
801
808
844
787
813
904
772
745
759
632
589
572
537
541
531
580
591
583
560
529
480
440
445
471
397
358
266
319
285
260
270
k
Tabell 6.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter
trafikantgrupp. Åren 1960–2014.
Table 6.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police, by groups
of road users. Years 1960–2014.
År
Year
Bil
Car
Förare
Drivers
Svårt skadade3
1960
1961
1962
1963
1964
1965
19662
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
584
637
638
747
886
911
1 403
1 752
1 934
2 033
2 048
2 224
2 180
2 418
2 205
2 061
2 245
2 142
2 147
1 998
1 934
1 884
1 875
1 915
2 030
2 055
2 008
1 962
2 297
2 272
2 149
1 918
1 793
1 685
1 622
1 490
1 504
1 549
1 656
1 762
1 802
1 827
2 047
2 024
1 826
1 704
1 682
1 612
1 575
1 453
1 278
1 306
1 299
1 141
1 054
Passagerare
Passengers
577
694
710
695
889
814
1 308
1 539
1 775
1 731
1 732
1 796
1 739
1 883
1 704
1 683
1 707
1 742
1 645
1 532
1 549
1 389
1 358
1 344
1 332
1 386
1 385
1 328
1 351
1 274
1 239
1 052
998
928
895
834
825
838
889
888
910
897
1 047
1 095
881
853
831
776
755
714
612
633
619
534
464
Motorcykel
Motorcycle
Förare
Drivers
362
293
210
169
172
116
173
196
234
333
322
398
426
413
471
379
339
308
304
324
396
475
542
581
549
474
499
469
424
384
309
250
309
257
224
235
208
244
195
247
280
270
357
364
288
339
348
345
306
323
232
288
231
226
223
Passagerare
Passengers
55
39
37
32
21
15
23
32
61
69
64
84
87
94
91
64
58
45
54
61
63
73
103
99
79
58
87
64
58
51
48
36
39
36
43
33
35
30
20
27
19
28
37
36
30
32
44
31
35
31
28
27
16
27
27
Mopedist1
Moped
riders 1
Cyklist1
Cyclists 1
345
333
349
381
345
297
422
518
603
702
655
714
578
648
701
693
642
643
578
485
452
408
439
380
312
282
246
208
257
259
299
248
273
195
216
235
161
183
153
182
194
213
238
251
259
296
329
342
300
309
153
172
126
130
111
365
335
291
322
332
303
485
446
588
659
673
671
652
775
732
770
698
667
751
729
776
812
850
945
895
794
815
652
717
742
772
755
703
719
727
670
643
675
538
532
468
431
441
420
350
353
336
331
337
302
269
324
315
312
237
Gående
Pedestrians
631
631
651
667
680
650
825
755
854
936
1 051
1 087
957
976
1 010
989
926
910
871
844
817
846
722
749
821
717
716
701
720
746
647
545
562
486
459
434
433
364
403
368
402
347
381
417
359
317
364
343
331
293
276
320
322
302
230
Andra
Other
64
69
56
55
45
52
61
66
62
66
69
57
38
57
68
89
64
72
81
63
77
97
61
50
50
48
50
39
45
62
38
28
28
28
35
34
28
34
29
37
28
45
44
57
29
21
25
44
18
35
40
57
48
44
43
Summa
Total
2 983
3 031
2 942
3 068
3 370
3 158
4 700
5 304
6 111
6 529
6 614
7 031
6 657
7 264
6 982
6 728
6 679
6 529
6 431
6 036
6 064
5 984
5 950
6 063
6 068
5 814
5 804
5 423
5 869
5 790
5 501
4 832
4 705
4 334
4 221
3 965
3 837
3 917
3 883
4 043
4 103
4 058
4 592
4 664
4 022
3 915
3 959
3 824
3 657
3 460
2 888
3 127
2 976
2 716
2 389
Tabell 6.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter
trafikantgrupp. Åren 1960–2014.
Table 6.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police, by groups
of road users. Years 1960–2014.
År
Year
Bil
Car
Förare
Drivers
Lindrigt skadade
1960
1961
1962
1963
1964
1965
19662
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4 746
5 317
5 612
6 237
6 974
6 869
5 576
5 470
6 012
5 937
5 718
5 344
5 544
5 967
5 313
5 221
6 338
5 901
5 953
5 660
5 352
5 034
5 276
5 458
6 119
6 747
7 271
7 174
8 201
8 745
8 239
7 910
7 761
7 532
8 219
8 494
8 344
8 719
9 023
9 204
9 395
9 509
10 340
11 554
11 621
11 549
11 489
11 602
11 250
10 998
10 966
10 231
10 897
9 398
8 174
Passagerare
Passengers
k
5 437
6 190
6 397
6 534
7 058
6 930
5 812
5 541
5 940
5 713
5 336
5 106
4 883
5 192
4 441
4 526
4 594
4 442
4 250
3 845
3 620
3 332
3 413
3 529
3 586
3 849
4 044
3 780
4 428
4 359
4 256
3 987
4 017
3 756
3 919
4 170
4 098
3 987
4 400
4 413
4 257
4 441
5 116
5 636
5 757
5 581
5 606
5 467
5 243
5 056
4 860
4 263
4 469
3 845
3 216
Motorcykel
Motorcycle
Förare
Drivers
1 606
1 360
989
914
814
675
484
451
575
573
600
577
670
557
636
562
575
510
522
523
639
708
939
1 036
950
778
798
700
714
628
590
554
517
490
452
489
493
500
456
472
512
556
735
733
672
676
743
741
833
736
695
667
629
627
547
Passagerare
Passengers
346
259
182
169
160
111
81
104
122
137
129
147
144
116
144
121
93
87
94
90
107
122
146
168
152
111
126
91
113
91
70
94
81
53
75
88
61
78
53
74
47
66
111
81
72
69
79
78
65
74
62
61
45
68
55
Mopedist1
Moped
riders 1
Cyklist1
Cyclists 1
2 060
2 316
2 026
2 051
2 086
1 797
1 391
1 316
1 307
1 383
1 141
1 057
1 001
1 033
935
1 161
1 106
1 013
933
868
755
648
644
633
553
471
508
421
462
559
584
574
581
512
560
576
548
573
479
582
711
853
882
1 182
1 303
1 506
1 642
1 817
1 726
1 714
1 075
964
786
735
692
1 Inkl. passagerare / Incl. passengers
2 Definition av svår personskada ändrad år 1966. / Definition for severe personal injuries changed year 1966.
1 756
1 767
1 518
1 671
1 689
1 423
1 309
1 097
1 277
1 229
1 139
1 231
1 102
1 237
1 160
1 219
1 193
1 219
1 214
1 367
1 507
1 511
1 806
1 875
2 042
1 779
1 909
1 656
1 854
2 010
2 056
1 998
2 032
2 058
2 513
2 331
2 293
2 467
2 068
2 046
1 919
1 734
1 796
1 857
1 812
1 870
1 729
1 767
1 980
1 912
1 491
1 688
1 670
1 590
1 400
Gående
Pedestrians
2 352
2 386
2 509
2 525
2 570
2 428
1 943
1 588
1 536
1 605
1 464
1 302
1 189
1 090
1 193
1 134
1 142
1 108
1 085
1 073
1 075
1 014
998
944
1 052
1 056
1 034
1 111
1 069
1 217
1 077
1 037
945
888
1 020
969
1 028
948
931
1 027
1 013
1 029
1 071
1 201
1 223
1 176
1 267
1 322
1 344
1 216
1 144
1 217
1 212
1 137
931
Andra
Other
250
272
263
231
214
227
134
130
148
93
89
77
66
95
98
137
123
107
91
90
127
201
105
97
113
66
120
111
128
132
124
71
88
118
104
91
108
91
63
103
75
84
104
195
100
117
122
131
150
115
124
142
141
143
126
Summa
Total
18 553
19 867
19 496
20 332
21 565
20 460
16 730
15 697
16 917
16 670
15 616
14 841
14 599
15 287
13 920
14 081
15 164
14 387
14 142
13 516
13 182
12 570
13 327
13 740
14 567
14 857
15 810
15 044
16 969
17 741
16 996
16 225
16 022
15 407
16 862
17 208
16 973
17 363
17 473
17 921
17 929
18 272
20 155
22 439
22 560
22 544
22 677
22 925
22 591
21 821
20 417
19 233
19 849
17 543
15 141
k
Tabell 6.3: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, per län/storstad. Åren 1985 – 2014.
Table 6.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by county/city. Years 1985 – 2014.
Län
County
Hela riket
1985
1986
1987
1988
1989
1990 1991
808
844
787
813
904
772
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
745
759
632
589
572
537
541
531
580
591
583
560
529
480
440
445
471
397
358
266
319
285
260
270
Stockholms län
varav Stockholms
kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
54
85
84
86
95
84
70
57
74
51
54
39
43
53
49
67
67
64
59
58
40
47
53
44
34
33
35
31
22
35
16
15
25
39
24
27
32
30
26
21
18
33
29
35
26
29
34
32
30
35
20
37
35
32
22
24
15
34
23
35
24
39
24
22
13
22
14
16
23
24
20
19
18
21
11
22
26
12
17
10
22
22
17
15
12
11
17
20
15
30
20
19
11
21
16
11
30
28
18
21
22
21
12
16
12
16
12
12
10
9
9
19
15
14
7
12
13
16
16
20
7
22
8
11
15
21
9
13
8
18
12
18
8
13
11
8
10
16
6
11
12
9
6
13
15
13
8
3
11
13
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
37
24
21
3
25
36
15
38
10
10
29
17
14
4
9
34
27
16
11
20
37
36
15
3
22
34
21
23
6
9
40
25
28
4
11
42
20
9
4
18
29
17
16
5
13
30
21
16
8
13
17
12
19
3
12
17
11
22
3
17
11
23
21
4
11
19
20
25
3
10
26
15
15
5
9
29
18
21
6
11
30
11
21
7
9
25
13
22
4
5
17
14
14
5
4
34
7
14
1
9
20
11
13
3
7
28
12
14
1
5
16
19
12
5
12
9
10
13
2
3
13
11
16
3
6
9
10
6
2
3
13
3
13
1
4
12
3
11
3
2
4
6
10
3
5
8
8
5
3
3
84
8
34
164
88
10
33
154
105
14
29
148
79
11
38
138
107
10
61
131
88
13
19
120
82
7
19
107
67
9
23
142
80
13
25
93
71
6
17
86
83
8
12
78
56
7
26
83
74
3
20
93
62
6
21
91
85
10
17
98
86
9
17
90
58
6
22
90
58
4
17
108
79
8
15
82
71
7
24
78
59
13
17
68
60
9
14
61
69
10
15
67
55
4
17
69
43
4
13
55
34
1
9
35
38
4
7
70
25
5
6
43
38
3
13
38
38
2
3
49
21
25
19
22
17
19
15
42
7
13
11
7
14
24
16
12
13
10
11
12
9
9
11
13
9
4
10
4
6
5
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
27
27
33
29
51
41
36
18
36
33
45
32
26
40
34
36
30
26
38
43
42
28
26
33
36
27
37
30
25
37
37
23
24
52
46
39
17
26
43
45
29
24
22
25
32
20
25
21
27
30
31
22
19
38
33
20
28
17
31
35
26
18
17
24
23
20
24
27
19
22
28
30
20
28
17
30
28
16
13
29
27
27
22
17
18
32
23
17
20
15
23
21
15
22
28
16
14
21
29
12
35
16
14
19
15
21
17
23
23
21
24
13
8
18
23
22
12
6
16
15
16
18
16
14
15
16
4
5
15
14
9
13
9
10
10
18
9
7
24
16
12
7
6
9
8
10
12
9
14
6
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
34
26
30
26
40
11
30
41
29
11
34
25
37
19
20
25
41
26
33
35
33
20
29
26
36
22
19
27
32
33
17
27
23
19
28
21
26
17
27
20
21
17
21
22
16
20
14
22
24
10
18
27
17
13
15
32
28
10
20
15
22
18
15
24
26
16
19
27
13
8
21
31
22
19
31
15
10
9
22
20
7
16
18
14
18
11
15
13
19
9
13
27
17
6
13
21
13
7
19
7
8
9
5
10
8
6
16
20
10
7
11
15
10
6
5
17
14
5
8
13
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs
kommun
k
Tabell 6.4: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, antal dödade per 100 000 invånare och per län/storstad. Åren 1985–2014.
Table 6.4: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, persons killed per 100 000 inhabitants and by county/city. Years 1985–2014.
Län
County
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hela riket
9,7
10,1
9,4
9,6
10,6
9,0
8,6
8,7
7,2
6,7
6,5
6,1
6,1
6,0
6,5
6,7
6,5
6,3
5,9
5,3
4,9
4,9
5,1
4,3
3,8
2,8
3,4
3,0
2,7
2,8
Stockholms län
varav Stockholms
kommun
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
3,4
5,3
5,2
5,3
5,8
5,1
4,2
3,4
4,4
3,0
3,1
2,2
2,4
3,0
2,7
3,7
3,6
3,5
3,2
3,1
2,1
2,5
2,7
2,2
1,7
1,6
1,7
1,5
1,0
1,6
2,4
6,0
10,0
9,9
3,6
10,6
12,8
7,6
3,9
8,1
7,2
8,3
4,3
13,4
10,3
7,3
5,1
12,1
11,8
8,8
3,0
13,8
13,7
7,9
3,2
8,8
5,8
8,4
3,4
12,6
9,3
9,6
3,5
7,8
5,0
5,4
2,0
5,6
8,9
5,8
2,8
6,6
7,0
5,0
1,5
7,6
10,1
2,9
2,3
3,4
8,6
5,3
2,3
5,1
4,7
2,7
2,3
6,8
5,9
7,3
2,7
6,5
4,3
5,1
2,1
3,7
11,7
6,8
2,4
7,0
8,5
5,1
1,6
5,3
4,6
3,9
1,6
4,0
3,8
2,2
1,2
6,2
5,7
3,4
0,9
3,8
4,9
3,8
2,0
6,2
2,6
5,2
1,0
3,4
5,6
5,0
1,1
3,9
3,0
4,2
1,4
5,4
3,0
3,0
1,3
2,4
3,7
3,7
0,7
3,2
4,4
2,1
0,7
3,8
5,4
3,0
0,9
0,9
3,9
2,9
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
11,7
13,8
8,8
5,3
16,6
11,3
8,6
16,0
17,8
6,7
9,1
9,8
5,9
7,1
6,0
10,6
15,4
6,7
19,5
13,4
11,5
20,4
6,3
5,3
14,7
10,5
11,8
9,5
10,5
6,0
12,2
14,0
11,6
7,0
7,3
12,8
11,2
3,7
6,9
11,9
8,8
9,5
6,6
8,7
8,6
9,1
11,6
6,6
13,7
8,5
5,2
6,7
7,8
5,2
7,9
5,2
6,1
9,1
5,2
11,2
3,4
12,8
8,7
6,9
7,3
5,8
11,2
10,5
5,2
6,6
7,9
8,5
6,3
8,7
6,0
8,8
10,2
8,9
10,5
7,3
9,2
6,2
8,9
12,2
6,0
7,6
7,3
9,4
7,0
3,3
5,2
7,9
6,0
8,7
2,7
10,3
3,9
6,0
1,7
6,0
6,1
6,2
5,6
5,2
4,6
8,4
6,7
6,0
1,7
3,3
4,8
10,5
5,1
8,8
7,9
2,7
5,5
5,6
3,5
2,0
3,9
6,0
6,8
5,2
3,9
2,7
5,4
2,6
3,5
2,0
3,8
1,6
5,6
1,7
2,6
3,5
1,6
4,7
5,2
1,3
1,2
3,2
4,3
5,2
3,3
2,3
4,2
2,1
5,2
1,9
Skåne län
varav Malmö kommun
Hallands län
Västra Götalands län
varav Göteborgs
kommun
8,2
3,5
14,2
11,7
8,5
4,3
13,6
11,0
10,1
6,1
11,9
10,5
7,5
4,8
15,4
9,7
10,1
4,3
24,3
9,2
8,2
5,6
7,5
8,3
7,6
3,0
7,4
7,4
6,2
3,8
8,8
9,8
7,3
5,5
9,4
6,4
6,4
2,5
6,3
5,8
7,5
3,3
4,5
5,3
5,0
2,8
9,6
5,6
6,6
1,2
7,4
6,3
5,5
2,4
7,7
6,1
7,6
3,9
6,2
6,6
7,6
3,5
6,2
6,0
5,1
2,3
8,0
6,0
5,1
1,5
6,1
7,2
6,9
3,0
5,3
5,4
6,1
2,6
8,5
5,1
5,0
4,8
5,9
4,4
5,1
3,3
4,8
4,0
5,8
3,6
5,1
4,3
4,5
1,4
5,8
4,4
3,5
1,4
4,4
3,5
2,7
0,3
3,0
2,2
3,0
1,3
2,3
4,4
2,0
1,6
2,0
2,7
3,0
1,0
4,2
2,4
2,9
0,6
1,0
3,0
4,9
5,8
4,4
5,1
3,9
4,4
3,5
9,7
1,6
2,9
2,4
1,5
3,1
5,2
3,5
2,6
2,8
2,1
2,3
2,5
1,9
1,8
2,2
2,6
1,8
0,8
1,9
0,8
1,1
0,9
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
9,7
10,0
13,0
10,2
17,6
14,7
13,4
7,1
12,7
11,5
16,1
11,9
10,2
14,1
11,9
12,8
11,1
10,2
13,4
15,0
14,9
10,3
10,1
11,5
12,5
9,5
13,6
11,6
8,6
12,8
13,0
8,4
9,3
17,9
15,9
13,7
6,2
10,0
14,8
15,6
10,2
8,7
8,4
8,6
11,0
7,0
9,0
8,0
9,3
10,4
10,9
8,0
7,3
13,1
11,4
7,1
10,2
6,5
10,8
12,2
9,3
6,5
6,6
8,4
8,1
7,2
8,7
10,5
6,7
7,8
10,1
11,0
7,8
10,0
6,1
10,9
10,2
6,2
4,7
10,4
9,9
9,9
8,5
6,1
6,5
11,7
8,4
6,6
7,2
5,4
8,4
7,7
5,8
8,0
10,1
5,8
5,1
8,0
10,5
4,3
12,8
5,8
5,4
6,9
5,4
7,7
6,2
9,3
8,3
7,6
8,8
4,7
3,2
6,5
8,3
8,0
4,3
2,4
5,8
5,4
5,9
6,5
6,4
5,1
5,4
5,9
1,4
2,0
5,4
5,1
3,3
4,6
3,5
3,6
3,6
6,6
3,2
2,7
8,7
5,8
4,4
2,5
2,3
3,2
2,9
3,6
4,2
3,4
5,0
2,1
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
13,0
19,4
12,2
9,9
15,3
8,2
12,2
15,7
11,1
8,2
13,8
9,6
14,2
14,2
8,1
9,6
15,7
19,3
13,2
13,3
12,6
14,7
11,5
9,9
13,8
16,2
7,5
10,2
12,3
24,3
6,6
10,1
8,8
14,0
10,8
7,9
10,0
12,5
10,4
7,5
8,1
12,5
8,1
8,3
6,2
14,9
5,4
8,3
9,4
7,5
6,9
10,3
6,7
9,9
5,8
12,3
11,2
7,7
7,8
5,8
8,9
13,9
5,9
9,4
10,6
12,4
7,5
10,6
5,3
6,3
8,2
12,2
9,0
14,9
12,1
5,9
4,1
7,1
8,6
7,9
2,9
12,6
7,0
5,6
7,4
8,7
5,8
5,2
7,8
7,1
5,0
10,8
7,0
4,7
5,0
8,4
5,3
5,5
7,3
2,8
3,3
7,1
1,9
4,0
3,3
4,8
6,2
8,0
4,1
5,5
4,2
6,0
4,1
4,7
1,9
6,8
5,8
3,9
3,0
5,2
Anm: Befolkning är från statistikdatabasen på SCB:s hemsida, www.scb.se.
Remark: Number of inhabitants from the statistical data base from Statistics Sweden, www.scb.se.
2013 2014
k
Tabell 6.5: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter kön, årstid, del av vecka och del av dygn. År 1985–2014.
Table 6.5: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by sex, time of year, time of week and time of day. Years 1985–2014.
År
Year
Dödade personer
Persons killed
Samtliga
Män
All
Men
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
808
844
787
813
904
772
745
759
632
589
572
537
541
531
580
591
583
560
529
480
440
445
471
397
358
266
319
285
260
270
566
607
565
572
635
529
530
531
439
408
403
376
404
410
422
438
433
423
391
364
324
333
344
286
266
199
241
218
195
191
Sommar1 Höst och vår1
Summer 1 Fall and spring 1
Kvinnor
Women
242
237
222
241
269
243
215
228
193
181
169
161
137
121
158
153
150
137
138
116
116
112
127
111
92
67
78
67
65
79
k
324
333
300
318
316
268
284
324
215
219
229
210
189
199
215
202
233
229
206
205
167
188
208
173
148
121
140
118
106
112
Vinter1
Winter 1
274
289
260
284
310
271
230
217
227
194
182
178
175
176
193
215
197
170
165
149
127
134
135
125
119
85
88
91
86
72
210
222
227
211
278
233
231
218
190
176
161
149
177
156
172
174
153
161
158
126
146
123
128
99
91
60
91
76
68
86
Måndag-torsdag
Monday-Thursday
k
465
453
429
473
511
424
430
424
351
328
328
304
282
298
315
310
285
303
258
252
243
224
277
211
188
140
162
162
134
145
Fredag-söndag
Friday-Sunday
k
06:00–13:59
06:00–13:59
343
391
358
340
393
348
315
335
281
261
244
233
259
233
265
281
298
257
271
228
197
221
194
186
170
126
157
123
126
125
Vinter är december-mars, vår och höst april-maj samt oktober-november och sommar är juni-september. Okänt klockslag inkl. i 22:00–05:59.
/ Winter is December-March, Spring and fall April-May and October-November while summer is June-September. Unknown time of the day is included in 22:00–05:59.
Anm: Kvinnor inkluderar ett fåtal individer med okänt kön: 1, 2, 1, 1 respektive 3 personer åren 1994, 1995, 1997, 2001 respektive 2005.
Remark: Women include a few individuals with unknown sex: 1, 2, 1, 1 and 3 persons in the years 1994, 1995, 1997, 2001 and 2005.
272
277
266
290
307
268
208
274
228
212
207
202
186
205
223
182
186
189
170
155
169
169
179
138
127
92
103
99
98
104
14:00–21:59
14:00–21:59
k
362
394
364
365
408
341
363
316
282
253
268
235
262
234
233
279
260
242
245
199
190
191
200
177
147
118
133
120
113
115
22:00–05:59
22:00–05:59
174
173
157
158
189
163
174
169
122
124
97
100
93
92
124
130
137
129
114
126
81
85
92
82
84
56
83
66
49
51
Tabell 6.6: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter åldersgrupp samt risk uttryckt som antal dödade
per 100 000 invånare i samma grupp. Åren 1985 – 2014.
Table 6.6: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by age group and risk expressed as number of killed persons
by 100 000 inhabitants in the same age group. Years 1985 – 2014.
År
Year
Dödade personer
Killed persons
Ålder
Age
Summa
0–6
Total
7–14
15–17
18–24
25–44
45–64
65–74
75+
1985
808
11
33
49
164
189
147
114
1986
844
10
36
51
170
198
160
107
1987
787
14
32
48
163
203
119
101
1988
813
11
25
55
170
174
151
112
1989
904
26
34
54
172
200
155
125
1990
772
12
23
34
154
192
165
86
1991
745
16
20
30
133
205
131
89
1992
759
16
21
21
134
194
161
96
1993
632
9
16
28
91
168
129
90
1994
589
13
21
12
82
149
114
87
1995
572
13
22
18
78
132
134
67
1996
537
7
15
29
67
116
122
76
1997
541
13
11
14
67
152
113
73
1998
531
4
21
16
76
132
134
67
1999
580
12
25
16
73
140
141
64
2000
591
2
17
16
102
164
136
50
2001
583
6
12
22
100
159
137
56
2002
560
5
13
20
100
153
130
43
2003
529
7
14
23
93
147
127
44
2004
480
7
7
19
78
135
95
48
2005
440
3
7
19
67
128
109
39
2006
445
7
9
24
75
126
109
36
2007
471
2
8
22
86
118
130
39
2008
397
2
4
13
64
113
99
41
2009
358
4
5
25
60
82
90
40
2010
266
4
6
9
46
65
72
28
2011
319
5
5
9
57
73
79
34
2012
285
1
6
10
41
75
81
31
2013
260
1
3
7
40
62
71
40
2013
270
3
4
7
25
59
73
37
Anm: Befolkning är från statistikdatabasen på SCB:s hemsida, www.scb.se.
Remark: Number of inhabitants from the statistical data base of Statistics Sweden, www.scb.se.
101
112
107
115
138
106
121
116
101
111
108
105
98
81
109
104
91
96
74
91
68
59
66
61
52
36
57
40
36
62
Risk som antal dödade per 100 000 personer i befolkning
Risk as number of killed persons per 100 000 in population
Ålder
Age
Summa
0–6
7–14
15–17
18–24
25–44
Total
9,7
10,1
9,4
9,6
10,6
9,0
8,6
8,7
7,2
6,7
6,5
6,1
6,1
6,0
6,5
6,7
6,5
6,3
5,9
5,3
4,9
4,9
5,1
4,3
3,8
2,8
3,4
3,0
2,7
2,8
1,6
1,5
2,0
1,6
3,6
1,6
2,0
2,0
1,1
1,5
1,6
0,9
1,7
0,5
1,7
0,3
0,9
0,8
1,1
1,0
0,4
1,0
0,3
0,3
0,5
0,5
0,6
0,1
0,1
0,4
3,9
4,3
3,9
3,1
4,3
2,9
2,6
2,7
2,0
2,6
2,6
1,7
1,2
2,3
2,7
1,8
1,2
1,4
1,5
0,8
0,8
1,1
1,0
0,5
0,6
0,8
0,6
0,7
0,4
0,5
14,7
15,3
14,2
16,2
15,9
10,2
9,3
6,8
9,4
4,0
6,0
9,5
4,6
5,4
5,3
5,2
6,9
6,1
6,7
5,3
5,1
6,2
5,6
3,4
6,7
2,5
2,7
3,2
2,3
2,3
19,7
20,2
19,3
20,2
20,5
18,5
16,2
16,6
11,3
10,3
9,9
8,8
8,9
10,3
10,1
14,2
14,0
13,9
12,7
10,5
8,9
9,7
10,7
7,6
6,9
5,1
6,3
4,5
4,4
2,8
7,8
8,2
8,4
7,2
8,2
7,9
8,4
8,0
6,9
6,1
5,4
4,8
6,3
5,4
5,8
6,7
6,5
6,3
6,1
5,6
5,3
5,2
4,8
4,6
3,3
2,7
3,0
3,1
2,5
2,3
45–64
65–74
75+
8,1
8,9
6,5
8,2
8,2
8,6
6,7
8,0
6,3
5,5
6,3
5,7
5,2
6,1
6,3
6,0
6,0
5,6
5,4
4,0
4,6
4,6
5,4
4,1
3,7
3,0
3,3
3,3
2,9
3,0
13,7
12,7
12,0
13,3
14,9
10,3
10,7
11,6
10,9
10,6
8,4
9,7
9,5
8,8
8,6
6,8
7,6
5,8
5,9
6,3
5,1
4,6
4,8
4,8
4,5
3,0
3,5
3,0
3,8
3,4
16,2
17,6
16,4
17,3
20,3
15,4
17,3
16,4
14,2
15,4
14,5
13,8
12,7
10,4
13,9
13,2
11,5
12,1
9,3
11,4
8,5
7,4
8,2
7,6
6,5
4,5
7,1
4,9
4,4
7,4
Tabell 7.1: Dödade personer i vägtrafikolyckor inom EU. Åren 1991–2013 samt utveckling 2013–2014 (preliminärt).
Table 7.1: Persons killed in road traffic accidents in EU. Years 1991–2013 and development 2013 –2014 (provisional).
Prel./
prov.
Land
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 –
2013 2014
Belgique/België 1 873 1 671
България
1 114 1 299
Česká
1 331 1 571
Danmark
606
577
Deutschland
11 300 10 631
Eesti
490
287
Ireland
445
415
Ελλάδα
2 112 2 158
España
8 837 7 818
France
10 483 9 902
Hrvatska
804
804
Italia
8 109 8 053
Κύπρος
103
132
Latvija
997
787
Lietuva
1 173
836
Luxembourg
83
69
Magyarország
2 120 2 101
Malta
16
11
1 660
1 307
1 524
559
9 949
321
431
2 160
6 375
9 865
804
7 187
115
724
958
78
1 678
14
1 692
1 390
1 637
546
9 814
364
404
2 253
5 612
9 019
804
7 091
133
774
765
65
1 562
6
1 449
1 264
1 588
582
9 454
332
437
2 412
5 749
8 892
800
7 020
118
660
672
70
1 589
14
1 356
1 014
1 570
514
8 758
213
453
2 157
5 482
8 540
721
6 676
128
594
667
71
1 370
19
1 364
915
1 597
489
8 549
280
473
2 105
5 604
8 445
714
6 714
115
567
752
60
1 391
18
1 500
1 003
1 360
499
7 792
284
458
2 182
5 956
8 920
646
6 313
111
677
829
57
1 371
17
1 397
1 047
1 455
514
7 772
232
414
2 116
5 738
8 486
662
6 688
113
652
748
58
1 306
4
1 470
1 012
1 486
498
7 503
204
418
2 037
5 777
8 079
655
7 061
111
635
641
76
1 200
15
1 486
1 011
1 333
431
6 977
199
412
1 880
5 517
8 162
647
7 096
98
558
706
70
1 239
16
1 306
959
1 430
463
6 842
223
376
1 634
5 347
7 655
627
6 980
94
559
697
62
1 429
16
1 214
960
1 447
432
6 613
164
337
1 605
5 400
6 058
701
6 563
97
532
709
53
1 326
16
1 162
943
1 382
369
5 842
170
377
1 670
4 749
5 530
608
6 122
117
516
752
50
1 296
13
1 089
957
1 286
331
5 361
170
400
1 658
4 442
5 318
597
5 818
102
442
773
47
1 278
17
1 069
1 043
1 063
306
5 091
204
365
1 657
4 104
4 709
614
5 669
86
407
760
43
1 303
11
1 071
1 006
1 221
406
4 949
196
338
1 612
3 823
4 620
619
5 131
89
419
740
46
1 232
14
944
1 061
1 076
406
4 477
132
280
1 555
3 100
4 275
664
4 725
82
316
499
35
996
15
944
901
901
303
4 152
98
238
1 456
2 714
4 273
548
4 237
71
254
370
48
822
21
840
776
802
255
3 648
79
212
1 258
2 479
3 992
426
4 114
60
218
299
32
740
15
862
657
772
220
4 009
101
186
1 141
2 060
3 963
418
3 860
71
179
296
33
638
21
770
601
742
167
3 600
87
162
988
1 903
3 653
390
3 653
51
177
302
34
606
9
723
601
655
191
3 339
81
190
874
1 680
3 268
368
3 385
44
179
256
45
591
18
-1%
9%
-3%
-4%
1%
-4%
4%
-9%
0%
4%
-16%
-6%
2%
18%
4%
-20%
6%
-39%
-37,8
-36,3
-52,6
-48,2
-42,8
-52,4
-49,6
-47,7
-64,6
-40,9
-39,5
-44,7
-62,4
-65,3
-66,0
-10,0
-54,4
38,5
1 235
1 283
6 341
2 701
2 826
493
584
484
632
1 298
1 338
6 744
2 505
2 877
505
633
480
589
1 334
1 210
6 900
2 711
2 845
415
660
441
572
1 180
1 027
6 359
2 730
2 845
389
616
404
537
1 163
1 105
7 310
2 521
2 863
357
788
438
541
1 066
963
7 080
2 126
2 778
309
819
400
531
1 090
1 079
6 730
2 028
2 468
334
647
431
580
1 082
976
6 294
1 877
2 466
314
628
396
591
993
958
5 534
1 670
2 450
278
614
433
583
987
956
5 826
1 655
2 411
269
610
415
560
1 028
931
5 642
1 542
2 229
242
645
379
529
804
878
5 712
1 294
2 442
274
603
375
480
750
768
5 444
1 247
2 629
258
606
379
440
730
730
5 243
969
2 587
262
614
336
445
709
691
5 583
974
2 800
293
667
380
471
677
679
5 437
885
3 061
214
622
344
397
644
633
4 572
840
2 796
171
380
279
358
537
552
3 908
937
2 377
138
353
272
266
546
523
4 189
891
2 018
141
328
292
319
562
531
3 571
718
2 042
130
352
255
285
476
455
3 357
637
1 861
125
251
258
260
-5%
-3%
-3%
-2%
-14%
16%
-14%
6%
-40,8
-48,2
-41,2
-50,8
-23,8
-54,4
-58,4
-31,2
-45,8
4 753 4 379 3 957 3 807 3 765 3 740 3 743 3 581 3 564 3 580 3 598 3 581 3 658 3 368 3 336 3 298 3 059 2 645 2 337 1 905 1 960 1 802 1 770
76 230 71 535 66 245 64 707 63 955 60 130 60 981 59 628 58 353 57 082 54 949 53 969 51 052 47 898 45 943 43 718 43 159 39 599 35 361 31 490 30 694 28 143 25 938
3%
-1%
-47,4
-45,8
Country
Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Utveckling
2004–2013,
procent
Development
2004–2013,
percent
1991
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United
StorbritannienKingdom
EU
EU
1 281
1 551
7 901
3 217
3 078
462
614
632
745
1 253
1 403
6 946
3 086
2 816
493
677
601
759
Årlig utveckling (%) / Annual
evolution (%):
-6,2
-7,4
-2,3
-1,2
-6,0
1,4
-2,2
-2,1
-2,2
-3,7
-1,8
-5,4
-6,2
-4,1
-4,8
-1,3
-8,2
-10,7
-10,9
-2,5
-8,3
-7,8
Utveckling sedan 1991 (%) /
Evolution since 1991 (%):
-6,2
-13,1
-15,1
-16,1
-21,1
-20,0
-21,8
-23,5
-25,1
-27,9
-29,2
-33,0
-37,2
-39,7
-42,6
-43,4
-48,1
-53,6
-58,7
-59,7
-63,1
-66,0
Källa/ Source : CARE (EU road accidents database) or national publications. European Commission / Directorate General Mobility and Transport. (March 2015)
Tabell 7.2: Dödade personer i vägtrafikolyckor per miljon invånare inom EU. Åren 1991 – 2013 and 2014 (preliminärt).
Table 7.2: Persons killed in road traffic accidents per million inhabitants in EU. Years 1991 – 2013 and 2014 (provisional).
Land
Country
Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Storbritannien
EU
Belgique/België
България
Česká
Danmark
Deutschland
Eesti
Ireland
Ελλάδα
España
France
Hrvatska
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
EU
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Prel./
prov.
2014
188
129
129
118
142
313
126
207
227
184
179
143
175
375
317
216
204
45
85
201
207
323
135
231
116
126
87
83
160
167
152
152
112
132
185
117
209
200
173
179
142
219
298
226
177
203
31
83
180
181
310
126
247
128
120
88
76
150
165
154
148
108
123
212
121
207
163
172
179
126
186
280
259
198
162
39
81
163
165
271
127
247
110
96
73
69
138
168
165
158
105
121
246
113
214
143
157
179
125
210
305
208
162
151
16
85
169
175
251
130
254
119
95
67
66
135
143
150
154
112
116
229
121
228
146
154
178
123
183
264
184
173
154
38
86
152
179
271
128
209
123
86
65
65
133
134
121
152
98
107
149
125
202
139
147
160
117
195
241
184
172
133
51
76
129
165
272
129
195
115
79
61
64
125
134
110
155
93
104
199
129
196
142
145
159
118
173
232
210
144
135
48
75
139
189
250
130
180
146
85
61
64
126
147
121
132
94
95
204
124
202
150
153
144
111
164
280
233
135
133
45
68
121
183
210
126
156
152
78
60
61
123
137
128
141
97
95
168
111
195
144
145
147
118
165
272
212
136
127
11
69
135
174
200
113
169
120
84
66
61
121
144
124
145
93
91
149
111
187
144
133
146
124
161
267
183
175
117
39
68
122
163
184
110
158
116
77
67
61
117
145
124
130
81
85
146
107
172
136
134
146
125
140
236
202
159
121
41
62
119
145
163
109
140
114
84
66
61
113
127
122
140
86
83
164
96
149
131
125
141
122
133
238
201
140
140
41
61
119
152
160
110
135
113
80
63
60
110
117
122
142
80
80
121
85
146
130
98
158
114
136
228
205
118
131
40
63
115
148
148
102
121
120
73
59
62
104
112
121
135
68
71
126
94
151
112
89
137
106
160
222
218
110
128
33
49
108
150
124
112
137
112
72
53
56
97
104
123
126
61
65
126
97
150
103
85
138
101
139
196
230
102
127
42
46
94
143
119
123
129
113
72
49
55
93
102
135
104
56
62
151
87
149
93
74
142
98
116
183
231
92
129
27
45
88
137
92
122
131
114
64
49
54
88
101
133
119
75
60
146
78
145
85
73
144
88
117
190
228
97
122
35
43
83
146
92
133
146
124
72
52
50
87
88
141
104
74
54
99
63
139
68
67
154
81
106
144
155
72
99
37
41
82
143
84
148
106
116
65
43
43
79
88
121
86
55
51
73
53
130
59
66
127
72
89
117
116
97
82
51
39
76
120
80
137
84
71
52
39
38
70
77
105
77
46
45
59
47
112
53
64
99
70
73
103
95
64
74
36
32
66
102
80
117
67
65
51
28
30
63
78
89
74
40
49
76
41
103
44
63
97
65
85
86
97
64
64
51
33
62
109
84
100
69
61
54
34
31
61
69
82
71
30
45
66
35
89
41
58
91
62
59
87
101
65
61
22
34
63
93
68
102
63
65
47
30
28
56
65
83
62
34
41
61
41
79
36
51
86
57
51
88
86
84
60
43
28
54
87
61
93
61
46
48
27
28
51
64
90
61
33
42
59
43
72
36
53
73
52
52
106
90
65
63
26
51
84
59
91
52
54
41
29
28
51
Källa/ Source: CARE (EU road accidents database) or national publications. European Commission / Directorate General Mobility and Transport. (March 2015)
Tabell 7.3: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor samt antal per 100 000 invånare,
per land i Norden. Åren 1950 – 2014.
Table 7.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police and number per 100 000 inhabitants,
in the Nordic countries. Years 1950 – 2014.
År
Year
Sverige
Sweden
Dödade
Per 100 000
invånare
Per 100 000
inhabitants
Killed
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
595
708
750
921
942
902
889
946
941
1000
1 036
1 083
1 123
1 217
1 308
1 313
1 313
1 077
1 262
1 275
1 307
1 213
1 194
1 177
1 197
1 172
1 168
1 031
1 034
926
848
784
758
779
801
808
844
787
813
904
772
745
759
632
589
572
537
541
531
580
591
583
560
529
480
440
445
471
397
358
266
319
285
260
270
k
8,4
10,0
10,5
12,8
13,0
12,4
12,1
12,8
12,7
13,4
13,8
14,4
14,8
16,0
17,0
16,9
16,7
13,6
15,9
15,9
16,2
14,9
14,7
14,5
14,6
14,3
14,2
12,5
12,5
11,2
10,2
9,4
9,1
9,4
9,6
9,7
10,1
9,4
9,6
10,6
9,0
8,6
8,7
7,2
6,7
6,5
6,1
6,1
6,0
6,5
6,7
6,5
6,3
5,9
5,3
4,9
4,9
5,1
4,3
3,8
2,8
3,4
3,0
2,7
2,8
Finland
Finland
Dödade
Per 100 000
invånare
Per 100 000
inhabitants
Killed
375
373
373
424
442
498
556
559
548
649
765
786
810
913
964
1 049
1 098
973
939
1 006
1 055
1 143
1 156
1 086
865
910
804
709
610
650
551
555
569
604
541
541
612
581
653
734
649
632
601
484
480
441
404
438
400
431
396
433
415
379
375
379
336
380
344
279
272
292
255
258
225
9,3
9,2
9,1
10,2
10,5
11,7
12,9
12,9
12,5
14,7
17,2
17,6
18,0
20,1
21,2
23,0
23,9
21,1
20,3
21,8
22,9
24,7
24,8
23,2
18,4
19,3
17,0
14,9
12,8
13,6
11,5
11,5
11,8
12,4
11,1
11,0
12,4
11,8
13,2
14,8
13,0
12,6
11,9
9,5
9,4
8,6
7,9
8,5
7,8
8,3
7,6
8,3
8,0
7,3
7,2
7,2
6,4
7,2
6,5
5,2
5,1
5,4
4,7
4,7
4,1
Norge
Norway
Dödade
Per 100 000
invånare
Per 100 000
inhabitants
Killed
133
177
157
163
175
213
289
294
269
306
310
365
351
371
385
423
446
480
479
496
560
533
490
511
509
539
471
442
434
437
362
338
401
409
407
402
452
398
378
381
332
323
325
281
283
305
255
303
352
304
341
275
310
280
257
224
242
233
255
212
208
168
145
187
149
4,1
5,4
4,7
4,9
5,2
6,2
8,4
8,5
7,7
8,6
8,7
10,2
9,7
10,2
10,5
11,4
11,9
12,7
12,6
12,9
14,5
13,7
12,5
12,9
12,8
13,5
11,7
11,0
10,7
10,7
8,9
8,3
9,8
9,9
9,8
9,7
10,9
9,5
9,0
9,0
7,8
7,6
7,6
6,5
6,5
7,0
5,8
6,9
8,0
6,8
7,6
6,1
6,9
6,2
5,6
4,9
5,2
5,0
5,4
4,4
4,2
3,4
2,9
3,7
2,9
Danmark
Denmark
Dödade
Killed
363
453
480
488
636
605
617
645
620
770
735
841
810
808
893
1 010
1 020
1 077
1 096
1 190
1 208
1 213
1 116
1 132
766
827
857
828
849
730
690
662
658
669
665
772
723
698
713
670
634
606
577
559
546
582
514
489
499
514
498
431
463
432
369
331
306
406
406
303
255
220
167
191
180
Källa / Source : Nordens vägforum (www.nvfnorden.org, April 2015).
Anm: Antal dödade i Sverige exkluderar sjukdomsfall även åren 1994-2002 då de inkluderas i officiell statistik enligt Tabell 0.0.
Preliminära siffror för Finland och Danmark år 2014.
Remark: The number of killed in Sweden excludes cases of illness, which are included in official statistics the years
1994-2002 according to Table 0.0. Provisional statistics for Finland and Denmark the year 2014.
Per 100 000
invånare
Per 100 000
inhabitants
8,5
10,6
11,1
11,2
14,5
13,7
13,9
14,4
13,8
17,0
16,1
18,3
17,5
17,3
19,0
21,3
21,3
22,3
22,6
24,4
24,6
24,5
22,4
22,6
15,2
16,4
16,9
16,3
16,7
14,3
13,5
12,9
12,9
13,1
13,0
15,1
14,1
13,6
13,9
13,1
12,3
11,8
11,2
10,8
10,5
11,2
9,8
9,3
9,4
9,7
9,3
8,1
8,6
8,0
6,8
6,1
5,6
7,5
7,4
5,5
4,6
3,9
3,0
3,4
3,2