2013-04-26_vm-tidning_17.pdf -

advertisement
Svensk varumärkestidning nr 17/2013
Publiceringsdag 2013-04-26
Utfärdat av Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 SÖDERHAMN
Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51
www.prv.se
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nationella kungörelser
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli 2011. .................... 1 014 – Delning av registrerade varumärken. ..................................................................................................... 62 016 – Varumärkesregistreringen har upphävts efter lagakraftvunna beslut i invändningsärenden. ................ 65 022 – Registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse........................................................................ 66 026 – Förnyade registreringar. ......................................................................................................................... 67 027 – Ändringar i registrerade varumärken. .................................................................................................... 70 034 – Pantsättningar av nationella varumärkesregistreringar. ....................................................................... 130 038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll ..................................................... 132 Internationella kungörelser
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 § varumärkeslagen............ 134 059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell registrering.......................... 151 061 – Kungörelse enligt 6 kap. 5 § varumärkeslagen av att en licens antecknats i varumärkesregistret eller
diariet. ............................................................................................................................................................ 154 062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell registrering förnyats. ............... 160 063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret. ..................................... 162 064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige. ................................. 163 066 – Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige. ...................................... 164 Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/1
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den
1 juli 2011.
Registreringsnr 512404 – 512564
Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen.
Sista dagen för invändning är 2013-07-26.
Invändningen skall innehålla:
1. Invändarens namn eller firma samt postadress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar.
Reg nr:
512404
Registrerad:
Ans nr:
2007/05825
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2007-07-04
MINT
Innehavare:
Ombud:
Assessio International AB, Box 47054, 100 74 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556504-0010.
Gunnar Blomberg, c/o Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543, 103 93 Stockholm,
Sverige.
Varor och tjänster:
35: Psykologisk testning av personlighet och begåvning av personer vid urval, rekrytering, anställning, karriärstyrning
och/eller placering inom professionella eller andra organisationer samt konsulttjänster i samband därmed i form av
undersökningar, utvärderingar och analyser på eller av aktuell organisation för utformning av bedömningsunderlag.
41: Karriärrådgivning/yrkesrådgivning.
44: Psykologtjänster, hälsovård relaterad till stresshantering; hälsovård relaterad till avslappningsterapi.
Reg nr:
512405
Registrerad:
Ans nr:
2011/02582
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2011-03-24
Naked Café
Innehavare:
Susanne Wallman, Bergsundsgatan 22, 117 37 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
43: Rumsförmedlingar (hotell, pensionat); hotellbokningsagenturer; pensionatrörelser; semesterbostäder; hotell;
pensionatsbokningar; hotellbokning; semesteranläggningar (logi); motell; byråer för bokningar av logi [självservering
semester lägenheter]; förmedling av hotellrum; reservationstjänster avseende logi (självserverings semesterlägenheter);
uthyrning av utställningslokaler.
Reg nr:
512406
Registrerad:
Ans nr:
2011/04180
Ansökningsdatum:
Mobile Casting
Innehavare:
Moviemall AB, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556645-5811.
Advokatbyrån Atheo AB, Att: Bobby Arash, Box 625, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
38: Telekommunikation.
2013-04-26
2011-05-16
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/2
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet.
Reg nr:
512407
Registrerad:
Ans nr:
2012/01886
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-03-01
HSP
Innehavare:
Magelungen Utveckling AB, Bondegatan 35, 116 33 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556489-1447.
IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
45: Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå
individers behov.
Reg nr:
512408
Registrerad:
Ans nr:
2012/02503
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-03-27
Figurklass:
27.05.17; 27.05.23.
Beskrivning:
Märket är utfört i svart och blått.
Innehavare:
WTS Ltd, Sweden House, 5 Upper Montagu Street, W1H2AG London, Storbritannien.
Varor och tjänster:
38: Telekommunikation.
42: Vetenskapliga tjänster.
Reg nr:
512409
Registrerad:
Ans nr:
2012/02825
Ansökningsdatum:
liten frost
Innehavare:
Varor och tjänster:
25: Kläder för barn.
Hanna Frost, Växthusvägen 48, 417 19 Göteborg, Sverige.
2013-04-26
2012-04-06
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/3
Reg nr:
512410
Registrerad:
Ans nr:
2012/02859
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.11.13.
Märket är utfört i blått, vitt och svart.
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, c/o Juridik, Box 15200, 104 65 Stockholm,
Sverige.
Ombud:
2013-04-26
2012-04-10
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och mjukvaror.
16: Trycksaker.
35: Annons- och reklamverksamhet; återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor; kundinformation vid återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor.
39: Anordnande och förmedling av resor; information avseende resor.
41: Undervisning/utbildning; information avseende undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
information avseende handledning/instruktion; arrangerande och hållande av seminarier; information avseende seminarier;
underhållning, information avseende underhållning; kulturverksamhet; information avseende kulturverksamhet; produktion
av kursmaterial distribuerade vid undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, resor och underhållning.
43: Anordnande och förmedling av logitjänster i samband med resor, information avseende logitjänster i samband med resor.
Reg nr:
512411
Registrerad:
Ans nr:
2012/03613
Ansökningsdatum:
Hemlösa
Innehavare:
Hassan (kavian) Ferdowsi, Västmannagatan 43, tr3, 113 25 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
45: Personliga och sociala tjänster för att tillmötesgå individers behov häri inbegripet sociala hjälpbehov.
2013-04-26
2012-05-04
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/4
Reg nr:
512412
Registrerad:
Ans nr:
2012/05233
Ansökningsdatum:
2013-04-26
Figurklass:
Innehavare:
05.03.17; 05.03.20; 26.01.21.
Frosinisällskapet, Raymond Persson, Gamla Ådalsvägen 107, 871 53 Härnösand, Sverige.
Org. nr: 802439-5512.
2012-07-13
Varor och tjänster:
9: Digital musik nedladdningsbar från internet; digital musik (nedladdningsbar), tillhandahållen från internet; digital musik
[nedladdningsbar] tillgänglig från mp3-webbplatser på internet; digital musik (nedladdningsbar) för åtkomst från en
datoriserad databas eller internet; digital musik (nedladdningsbar), tillhandahållen från mp3-webbplatser på internet.
16: Trycksaker.
Reg nr:
512413
Registrerad:
Ans nr:
2012/05367
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-07-24
Lean Operational Development - LOD
Innehavare:
Dignitet Sverige Kommanditbolag, c/o Björn Stattin, Starrängsringen 31, 115 50 Stockholm,
Sverige.
Org. nr: 969634-0117.
Varor och tjänster:
35: Yrkesrådgivningstjänster (andra än för utbildning och träningsråd); yrkesinformation och rådgivningstjänster (andra än
för undervisning och utbildningsråd).
41: Anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning;
anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av en årlig
utbildningskonferens; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskongresser; anordnande
av utbildningskurser; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av undervisning/utbildning för
industrin; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av utbildning; anordnande av konferenser
relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av konferenser i
utbildningssyfte
avseende
handelsoch
affärsaktiviteter;
karriärrådgivning
[undervisning/utbildning];
handledning/instruktion och utbildning/undervisning; karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller
handledning/instruktion); databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning; genomförande av utbildningar;
genomförande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningskonferenser;
arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; information (undervisning/utbildning); organisering av
utbildningsrelaterade aktiviteter; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; planering av konferenser för
utbildningsändamål; organisering av utbildningsseminarier; konsultation avseende utbildning; ledning av
utbildningskonferenser; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; ledning av utbildningsseminarier för kunder;
ledning av utbildningskurser avseende företag; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultationstjänster
avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; organisering av seminarier relaterade till
undervisning/utbildning; konsultation avseende utbildning av anställda; ledning av utbildningskurser i företagsledning;
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/5
professionella konsultationstjänster avseende utbildning; undervisning/utbildning; undervisning och utbildning; tjänster
avseende undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisning/utbildning i
affärsverksamhet; undervisnings-/utbildningsinformation; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning
avseende affärsverksamhet; utbildning för försäljningspersonal; utbildning relaterad till hälsa; utbildning/undervisning;
utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningsseminarier; utbildningstjänster
rörande handel; utbildningstjänster relaterade till industri; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse;
utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga.
Reg nr:
512414
Registrerad:
Ans nr:
2012/05945
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-08-23
SOVA
Innehavare:
Ombud:
SOVA AB, Gamla Borrebackevägen 57, 218 74 Tygelsjö, Sverige.
Org. nr: 556535-4825.
David Berggren, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå Malmö Kommanditbolag, Box 226,
201 22 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
20: Möbler; bäddmadrasser; sängar med resårmadrasser; resårmadrasser; sängutrustning (med undantag för sänglinne);
sängstativ av trä; kuddar; sängar; möbelöverdrag.
24: Sängkläder; tyger; sänglinne; duntäcken; sängfiltar; badlinne (med undantag för kläder); textilhanddukar; madrassvar;
madrassöverdrag; påslakan; örngott.
Reg nr:
512415
Registrerad:
Ans nr:
2012/06125
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-08-31
Föreningen Balans
Innehavare:
Föreningen Balans, Vårdvägen 3, 112 35 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802407-9074.
Varor och tjänster:
45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.
Reg nr:
512416
Registrerad:
Ans nr:
2012/06129
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.11.07.
Märket utförs i orange och grått
Sales Service Company AB, Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad, Sverige.
Org. nr: 556604-1009.
2013-04-26
2012-08-31
Varor och tjänster:
35: Administrativa tjänster, nämligen orderhantering, returbearbetning och bearbetning av reklamationer;
butikdetaljhandelstjänster, nämligen organisering och hantering av varusortiment for annans räkning (plockning av varor in i
hyllor).
37: Skyltningstjänster avseende byggnation; uppförande/anläggning av byggnationer; underhåll av hyllor i butiker.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/6
Reg nr:
512417
Registrerad:
Ans nr:
2012/06370
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-09-06
Figurklass:
26.01.06.
Beskrivning:
Märket söks i färgerna rött, blått och grönt.
Innehavare:
Weight Watchers International, Inc., 11 Madison Avenue, NEW YORK, NY 10010, USA.
Ombud:
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Apparater för vägning av livsmedel och kroppsvikt.
41: Arrangerande av seminarier, föreläsningar och studiecirklar inom området viktminskning, viktkontroll, näringslära och
träning och hälsa; konsultationstjänster inom området träning och hälsa; upplåtande av information om träning via Internet.
44: Medicinska tjänster; tjänster för planering, behandling och övervakning av viktminskning; konsultationstjänster inom
området viktminskning, viktkontroll och näringslära; tillhandahållande av information inom området viktminskning,
viktkontroll och näringslära; upplåtande av information om viktminskning, viktkontroll och näringslära via Internet.
Reg nr:
512418
Registrerad:
Ans nr:
2012/06820
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-09-26
expectrum
Innehavare:
Västerås Kommun, Stadshuset, 721 87 Västerås, Sverige.
Org. nr: 212000-2080.
Varor och tjänster:
38: Kommunikation via portal för att nå information; sändning av meddelanden via elektroniska media; upplåtande av
internet chattrum; upplåtande av online-forum; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; videokonferenstjänster;
upplåtande av kommunikationstjänster avseende utbyte av digitala data.
39: Lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument.
41: Datautbildning; upplåtande av elektroniska publikationer; anordnande av seminarier för utbildningsändamål;
rådgivnings- och konsulttjänster angående anordnande av mötesplatser (ingående i klassen); anordnande av möten och
konferenser; organisering av möten inom underhållningsområdet; organisering av möten inom utbildningsområdet;
anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av
seminarier för utbildningsändamål; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av
utbildningsseminarier; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av undervisning/utbildning för
industrin; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av utbildning; anordnande av konferenser
relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av konferenser i
utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/7
Reg nr:
512419
Registrerad:
Ans nr:
2012/07247
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-10-11
ph plus
Innehavare:
Müntzings Koncept & Handel AB, c/o Henrik Müntzing, Kyviksvägen 74, 429 31 Kullavik,
Sverige.
Org. nr: 556257-9853.
Varor och tjänster:
32: Mineralvatten.
Reg nr:
512420
Registrerad:
Ans nr:
2012/07259
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Byggplast & Båtprylar Sverige AB, Lövbacksvägen 4, 141 71 SEGELTORP, Sverige.
Org. nr: 556201-7201.
Kransell & Wennborg Kommanditbolag, Box 27834, 115 93 STOCKHOLM, Sverige.
2013-04-26
2012-10-11
Ombud:
Varor och tjänster:
3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur-och slipmedel; tvål.
Reg nr:
512421
Registrerad:
Ans nr:
2012/07363
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-10-12
2PETS
Innehavare:
Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB, Bygelvägen 2, 945 91 Norrfjärden, Sverige.
Org. nr: 556399-2188.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
31: Djurfoder inbegripet hund- och kattgodis, hundkex, tuggben samt andra näringsmedel och -preparat för djur.
Reg nr:
512422
Registrerad:
Ans nr:
2012/07720
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-10-26
EMIN
Innehavare:
Emin Svenska Aktiebolag, Karlsrovägen 63, 302 41 Halmstad, Sverige.
Org. nr: 556089-2100.
Sara Malmgren, c/o Foyen Advokatfirma, Box 7229, 103 89 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
5: Plåster, förbandsmaterial; veterinära preparat; dietiska substanser anpassade för veterinärt bruk; desinfektionsmedel för
veterinärt bruk; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/8
Reg nr:
512423
Registrerad:
Ans nr:
2012/08032
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.09; 27.05.11.
IA Marketing AB, Kyrkvägen 17, 647 50 Åkers Styckebruk, Sverige.
Org. nr: 556911-6899.
Gullvi Axelsson, Kyrkvägen 17, 647 50 Åkers Styckebruk, Sverige.
2013-04-26
2012-11-07
Ombud:
Varor och tjänster:
8: Handdrivna saxar.
35: Import- och exporttjänster avseende saxar; återförsäljningstjänster avseende saxar.
Reg nr:
512424
Registrerad:
Ans nr:
2012/08260
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.01.17; 05.05.02; 18.01.21; 24.09.09; 24.09.24; 26.04.12; 26.04.16.
Märket är utfört i svart, grått, gul nyans och mörkblått.
Skellefteå Stadsbud AB, Plastvägen 6, 931 42 Skellefteå, Sverige.
Org. nr: 556854-4836.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
2013-04-26
2012-11-13
Ombud:
Varor och tjänster:
39: Bohagsflyttningar; kontorsflyttningar; emballering oh montering av varor och gods; transporter av andras möbler med
lastbil; transporter; transport av gods i form av sammanförande av gods till större lastenheter; transport av ömtåligt gods;
bokning av transporter; konsulttjänster avseende transporter; rådgivning avseende godshantering; tillhandahållande av
information rörande transport av frakt; förpackning av frakt/varor/gods; lastning av frakt; speditionstjänster; spedition;
transporter av möbler och husgeråd; anordnande av transporter, magasinering och lagring av gods; distribution, transport,
magasinering och emballering av gods; säkerhetsförvaringstjänster [transporter]; fraktförvaringstjänster; förhyrning av
fraktcontainrar; uthyrning av fordon för transporter; transporter på landsväg; transporter (möbel -); transporter och leveranser
av varor; transporter (bokning av -); transporter med flyttbilar transporter av tunga transportfordon; insamling, förvaring och
leverans av paket, kollin, brev, fraktvaror och gods; tjänster som tillhandahålls av godstransportörer, speditörer och
fraktmäklare; transport via kurir; brevtjänster, frakttjänster, kurir- och budbärartjänster för leverans av paket; varuleverans
via kurir; kurirtjänster för lasttransporter; kurirtjänster för leverans av paket/varor; vidarebefordran av paket.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/9
Reg nr:
512425
Registrerad:
Ans nr:
2012/08475
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-11-22
QuizCross
Innehavare:
Mobile Access Group Interactive Sweden AB, Drottninggatan 71C, 111 36 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556804-3524.
Varor och tjänster:
9: Datorspelprogramvara; datorspel (program); datorspelprogram (programvara); program (datorspel -); programvara till
datorspel; datorspelprogram nedladdingsbara via internet (programvara).
16: Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial;
målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.
20: Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben,
valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; kontorsmöbler,
fotoramar; dekorativa väggplattor (möbler) ej av textil; toalettbord; däckstolar; sängar och vattensängar, sängstommar;
möbelskärmar; fåtöljer; korgar, ej av metall; bänkar [möbler]; askar, lådor, fodral, etuier, av trä eller plast; finsnickeriarbeten;
förvaringsskåp; vagnar för datorer (möbler); leksakslådor; korkar; kläder, överdrag för [förvaring], garderober, malpåsar för
kläder; frisörstolar, däckstolar; skrivbord; bord, serveringsvagnar (möbler); huvudstöd [möbler]; divaner; bibliotekshyllor;
förvaringsskåp; lås, ej av metall (icke elektriska); ställ (möbler); sågbockar; skolmöbler; säten; soffor; tevagnar; paraplyställ;
barnsängar; garderober; anslagstavlor; toalettbord; fot- och sittpallar; hyllor; luftkuddar; luftmadrasser; luftkuddar;
sovsäckar; beslag, ej av metall, för sängar; sängutrustning (ej sänglinne); gardinhållare; gardinkrokar; gardinskenor;
gardinringar; gardinstänger; rullar för gardiner; gardinomtag; kuddar; handduksautomater; madrasser; huvudkuddar;
klädhängare och rockhängare; klädställ; hattställ; stegar av trä eller plast; dörrbeslag; broderiramar; statyer av trä, vax, gips
eller plast; gnistskydd (skärmar); behållare, ej av metall; lagringstankar [ej av metall eller murverk], transportbehållare [ej av
metall], kortregisterskåp; behållare av plast för förpackningsändamål; shoppingkorgar; fastanordningar, spikar, kilar, muttrar,
skruvar, stift, bultar, nitar och hjul för möbler (ej av metall), dörrstoppar av plast (metallersättning); gåstolar för barn;
lekhagar för småbarn; stödkuddar för användning i barnstolar; mobiler för dekoration; barnsängar; vaggor; vaggor;
vindklockspel (prydnader); barnstolar; kistor; vindspel; reden för husdjur; reden för husdjur; fågelholkar för småfåglar,
klobrädor för katter; piedestaler för blomkrukor; blomställ (möbler); brickor ej av metall; korgarbeten; dekorativa kantband
av plast och/eller trä för användning med fönsterbeslag; prydnader och dekorationer för fönster eller dörrar tillverkade av
plast, vax, trä, kork, vass, rotting, säv, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och
ersättningar för dessa material; trappstegar och stegar [ej av metall], verktygslådor [ej av metall], störar för växter eller träd,
konstgjorda modeller föreställande mat, flaggstänger, konstverk, staty etter och statyetter och små dekorationer eller
prydnader av trä, kork, vass, rotting, säv, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och
ersättningar för dessa material, eller av vax, gips eller plast; nyckelkort (ej kodade); nyckelkort av plast; lådor, ej av metall;
flaskförslutningar; flaskställ; flaskkorkar; husnummerskyltar, ej av metall, ej lysande; namnplåtar, ej av metall; uppblåsbara
reklamföremål; brevlådor; brevställ (möbler); tidningsställ; tallrikshyllor; koppställ; nummerplåtar för fordon; skyltar;
verktygshandtag; upprättstående skyltar av trä eller plast, förslutningsklämmor för påsar; knoppar [handtag] av porslin;
uppblåsbara nackstöd; plastdekorationer för livsmedel eller lunchboxar; nyckelkedjor och nyckelringar, ej av metall;
handhållna platta solfjädrar, handhållna ihopvikbara solfjädrar, solfjädrar [icke-elektriska]; bambudraperier; bambu och
bamburullgardiner, pärlgardiner för dekoration; pärldraperier; rullgardiner och persienner; orientalisk stående avdelare
bestående av en panel, hängande skivor (hålförsedda skivor i japansk stil som använder positionskrokar), orientaliska
hopfällbara avdelningsskärmar; nyckeltavlor; skyltdockor; vattenlås [ventiler] av plast; medicinskåp; diskhoar, lösa mattor
för; namnplåtar, ej av metall; registreringsskyltar, ej av metall; spegelväggplattor; pinnbultar, pinnar, ej av metall; pilleraskar
(trä, plast); dörrknoppar av plast; dörrknoppar av porslin eller lergods; dörrknoppar av trä; överdrag för dörrvred;
bönpåsestolar; resegarderober; nyckelkedjor av läder och konstläder; badrumspallar; stötdämpare för vaggor.
21: Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar);
borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av
glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; bärbara badbaljor för spädbarn; korgar, för hushållsbruk; muggar;
fågelburar; icke-elektriska bländare; strykbrädor; stövelknektar; flaskproppar av keramik, finporslin, kristall, glas, lergods,
terrakotta och porslin; flaskor; skålar; järnkittlar; bordsserviser; salladsskålar; icke-elektriska vispar; riskistor; durkslag;
matlagningstrattar; syltburkar av glas; matlagningsrivjärn; fodral till ätpinnar; brödkavlar (för matlagningsändamål);
campinggrillar, citronpressar [citruspressar]; redskap för kosmetiska ändamål; skoborstar; skohorn; trasor för skoputsning;
matskålar för husdjur; borstar för husdjur; metallbehållare för handdukar; fågelbad; råttfällor; flugsmällare; ljussläckare, ej av
ädelmetall; blomvaser; upprättstående glas- och keramikskyltar; matlagningssatser för utomhusanvändning bestående av
tennburkar, tennpannor, tenngrytor och tenntallrikar; tvålaskar; skärbrädor för bröd; hinkar; brickor; burar för sällskapsdjur;
kakformar; våffeljärn; ljusringar; ljusstakar; godisaskar; kamfodral; porslinsprydnader; porslin; ätpinnar
(matlagningsredskap); klädställningar; klädsträckare; trasor för rengöring; glasunderlägg; cocktailpinnar; kaffekvarnar;
kaffeserviser av porslin; elektriska kammar; djurkammar; formar för matlagning; grytor; ishinkar; kylväskor, kylboxar;
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/10
korkskruvar; flaskor, sålda tomma; vattenflaskor av plast; flasköppnare; fat; tallrikar, ej av ädelmetall; champagnehinkar;
duschrumshyllor, ej av ädelmetall; hårborstar; klädborstar; glasunderlägg av plast; kaffekoppar; behållare för drycker,
förvaring av livsmedel, hushålls- eller köksändamål eller kosmetika; dricksglas; uppsättningar av mockakaffekoppar och -fat;
termiskt isolerade behållare för livsmedel eller drycker; majskolvshållare; karaffer; socker- och mjölk-/gräddeset; koppar för
spädbarn; pappersmuggar; icke metalliska sparbössor; plastmuggar; tandborstfodral; serveringsredskap, nämligen paj spadar,
stekspadar, spatlar, skrapor och tårtspadar; karottlock; ytterkrukor; lerkärl; koppar; karaffer; ej elektriska fritöser; tvålhållare;
tvålautomater; torkställningar för tvätt; soptunnor; äggkoppar; tråg; blomkrukor; handskar för hushållsändamål; bägare;
rivjärn; pannkakslaggar, ej elektriska; värmeisolerande behållare; icke-elektriska uppvärmningsanordningar för nappflaskor;
hållare för blommor och växter; köttgrytor; ishinkar; iskubsformar; ölmuggar, tillbringare; knivstöd; snurrbrickor
(köksföremål); likörserviser; lunchboxar; menyhållare; matbackar; Blandningsskedar; moppar; servetthållare; servettringar;
strilar för vattenkannor; skurkuddar; pannor; papperstallrikar; degspade; pepparkvarnar; parfymrefräschörer;
parfymrefräschörer; utflyktskorgar (inredda); spargrisar; grytlock; krukor; tryckkokare; saltströare; pepparströare; kastruller;
tefat; skopor; skurkuddar; rakborstar; skjortsträckare; skoblock; tvålhållare; soppskålar; kryddställ; svamphållare;
hushållssvampar; rakborstställ; statyer av porslin, keramik eller glas; statyetter av porslin, keramik eller glas; vattensprutor
för blommor och växter; bordsserviser; sejdlar; tesilar; teburkar; kaffeburkar; tekulor; teserviser; tekannor; toalettborstar;
toalettväskor; toalettpappershållare; toalettsvampar; toalettutensilier; tandborstar; tandborstar, elektriska; tandpetarställ, ej av
ädelmetall; tandpetare; nagelborstar; lådor för djurströ; karottunderlägg; byxpressar; byxsträckare; termosflaskor; våffel- och
pannkaksjärn, icke-elektriska; matlagnings- och bakjärn, ej elektriska; tvättbrädor; tvättbaljor; vattenkannor; polerapparater
och maskiner för hushållsbruk, ej elektriska; konstföremål av porslin, keramik eller glas; dekorationsornament för fönster
eller dörrar av keramik, finporslin, kristall, glas, lergods, terrakotta eller porslin; råttfällor; behållare för aromatiska ämnen
och dofter; kylflaskor; glasburkar; kvastar; borstvaror; smörbyttor; lock för smöraskar; ostkupor; konfektskrin, ej av
ädelmetall; rengöringsredskap (handstyrda); klädnypor; icke-elektriska bärbara kylväskor; kakburkar; matlagningsredskap,
icke-elektriska; ögonbrynsborstar; stekpannor; trädgårdshandskar; pudervippor; cocktailshakers; utskärningsformar
[köksartiklar]; flaskor för bordsställ, ställ för dessa flaskor; instrument för att avlägsna damm; drinkblandare; puderdosor;
piller- eller tablettaskar; servettlådsöverdrag av trä eller plast; tandborstställ; tandtråd; handtag för tandtråd; hygieniska
skålar; hushållsbehållare av ädelmetall; husgeråd av ädelmetall; kaffeserviser av ädelmetall; kaffekannor av ädelmetall, ickeelektriska; köksbehållare av ädelmetall; servetthållare och servettringar av ädelmetall; bordsserviser av ädla metaller;
puderdosor av ädelmetall; bordsserviser av ädla metaller.
24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar; näsdukar; servetter; fanor;
handdukar för bad och badrum; sänglinne; sängöverkast; sängöverkast; rullgardiner av textil; dukar; kuddöverdrag; draperier;
handdukar; flaggor; tvättvantar; hushållslinne; tygetiketter; servetter för avlägsnande av smink; bordstabletter;
madrassöverdrag; tvättvantar; myggnät; gardiner; örngott; tyg- och plastmaterial som ersättning för tyg; sängtäcken;
resplädar; lakan [textil]; svepningar; textilier tillverkade av silke; sidentyg; bordslinne; bordstabletter; väggbeklädnader av
textil; möbeltyger; väggbeklädnader av textilmaterial; sängkläder; textilöverdrag för servett- eller pappersnäsdukshållare;
dörrknoppsskydd; skydd för toalettsitsar; överdrag för toalettlock; gardinfästen eller gardinomtag av textil; bomullstyg;
sängtäcken; vävnader för textil användning; ansiktsservetter av tyg; filt; fris; hampvävnader; sammet; yllevävnader;
servettlådsöverdrag av textil; överdrag av tyg för dörrknoppar; namnetiketter; vävda etiketter; bordlöpare; kökslinne,
nämligen disktrasor, kökshanddukar, bordstabletter av tyg, tvättvantar, bordslöpare av tyg, grytlappar, glasunderlägg av tyg;
badhanddukar; möbelöverdrag av plast- och textilmaterial; duschdraperier; bomulls-, polyester- och/eller nylontyger, tyger av
djurskinnsimitationer; golfhanddukar; damast; elastiska vävnader; sidentyger för tryckning av mönster; tryckdukar av textil;
vaxduk [för bordsbeklädnad]; tyg för damunderkläder; Jersey [tyg]; tyg, gastätt, för luftballonger.
25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; förkläden; strandkläder; simkläder, simdräkter, baddräkter; sportkläder; vattentäta
kläder; handskar; tumvantar; bälten; kläder för barn, herrar och damer; spädbarnskläder; haklappar, ej av papper;
underkläder; nattdräkter och pyjamasar; badrockar; hängslen; hattar, kepsar, solskärmar, baskermössor; bad- och
duschmössor; öronskydd; halsbeklädnader, slipsar, kravatter, flugor; sockor och strumpor, strumpbyxor;
strumpebandshållare, strumpor och strumpbyxhållare; skor, sportskor, tofflor, strandskor; maskeradkostymer; arbetsärmar;
snusnäsdukar; badsandaler; badtofflor; skidpjäxor; stövlar; hängslen för kläder; behåar; knäbyxor; spetslinnen; rockar;
manschetter; pälsstolor; pannband (beklädnad); jackor; jerseytröjor; jumprar; stickade klädesplagg; ytterkläder; överrockar;
kalsonger; parkas; sandaler; halsdukar; själar; skjortor; underkläder; arbetsblusar; korta damasker för herrar; idrottsstövlar;
sporttröjor; kostymer; byxor; uniformer; våtdräkter för vattenskidåkning; lösa manschetter [kläder]; gymnastikskor;
gymnastikkläder; ordensband; joggingdräkter; byxor; jeans; kalsonger; brottarlinne; kjolar; blusar; snöoveraller;
morgonrockar; tennisskor; kängor; socktofflor; slängkappor; tyghaklappar; läderbyxor; strandkläder; klänningar; jackor;
trikåer; overaller; poncho; regnkläder; kortbyxor; tröjor; träningströjor; babybyxor; strandkläder; ränder för stövlar; kläder av
läderimitation; skinnkläder; kragskyddare; kragar [kläder], löskragar; korsetter (beklädnad); cykelkläder; fotbollsskor;
fotbollsskor; papperskläder; fickor för klädesplagg; tillskurna foder för kläder; saris; kalotter; sportskor; svettabsorberande
underkläder; teddies [underkläder]; träskor; undertröjor; uniformer; underbyxor; cylinderhattar; togor, halkskydd för stövlar
och skor; kläder för bilförare; benvärmare; huvor (beklädnad); klackar; bakkappor för kängor och skor; halvkängor;
gymnastikskor; galoscher; strumpeband; pälsar [beklädnad]; fotmuffar, ej eluppvärmda; t-shirts; toppar; huvor; fleecetröjor;
fritidskläder, långärmade toppar; tröjor med blixtlås; joggingbyxor; fleecetoppar; stickade yllehattar; modehuvudbonader;
strandtofflor; plyschtofflor.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/11
28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnade; plyschskämthattar.
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; grosshandels- och
detaljhandels- och postordertjänster rörande återförsäljning av spel för mobila anordningar, spel för persondatorer, spel för
konsoler, spel för pekdatorer, elektroniska spelprogram, nedladdningsbara elektroniska spelprogram, programvara till
elektroniska spel, datorspelprogram, nedladdningsbara datorspelprogram, program till interaktiva spel, programvara för
interaktiva spel, programvara för operativsystem (sparade för datorer), datorprogram, sparad datorprogramvara, skyddande
bärväskor speciellt anpassade för telefoner och handhållna datorer, musmattor, festgåvor och festliga prydnader och
dekorationer, presentartiklar och prydnadssaker, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat,
hårvårdsprodukter, toalettartiklar, tandpulver, -kräm och -pastor, produkter för personlig hygien, rengörings-, poler- och
slipmedel, ämnen för användning vid tvätt, manikyrredskap, nagelvårdspreparat, nagellack, nagellack, lösnaglar, dietiska
substanser, spädbarnsmat, hygieniska preparat, stearinljus, vekar, trästickor för tandning, fetter, smörjmedel, oljor för
målarfärger, knivsmidesvaror, bestick, serviser, manikyrsatser, rakningsredskap, rakhyvlar, maskiner och maskinverktyg för
köks- eller hushållsändamål, handverktyg, filmer, kameror, fotoskivor, videoinspelningsapparater, ljudprodukter och visuella
produkter, ljud- och videoband, grammofonskivor och skivor, instrument och apparater för inspelning, sändning och/eller
återgivning av ljud och/eller bilder, tv-apparater, kassettbandspelare och/eller -inspelare, videokassett- och/eller skivspelare
och/eller -inspelare, radioapparater, telefoner, trådlösa telefoner, mobiltelefoner, fodral till mobiltelefoner, prydnader och
remmar till telefoner, samtalsindikatorer, räknemaskiner, räknare, elektroniska spel och datorspel, kinematografiska filmer,
lampor, fläktar, kokredskap, kak- och bakverksformar, brödrostar, ugnar, köksredskap, redskap och behållare för servering
eller förvaring av mat och/eller drycker, ätpinnar, skärredskap, porslin, porslin, kristallvaror, emalj varor, silvervaror,
glasartiklar, terrakottaartiklar, keramik, keramik, hårtorkar, lampor, lampskärmar och delar och komponenter till dessa,
barnvagnar, ballonger, ljudsignaleringsanordningar för cyklar, klockor (ur) och armbandsur och tillbehör och delar och
komponenter till dessa, smycken och smyckesimitationer, prydnadsföremål, varor av ädla metaller eller överdragna därmed,
speldosor, musikinstrument, bilder, fotografier, pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel), papper och kartong och varor
tillverkade av dessa material, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivredskap, trycksaker, böcker, tidningar, tidskrifter och
tidskrifter, gratulations- och julkort, spelkort, packningsmaterial och förpackningsmaterial, tavelramar och -ställ, klister och
lim för kontors- eller hushållsändamål, varor av läder och/eller läderimitationer, väskor och reseffekter, portmonnäer och
plånböcker, paraplyer, promenadkäppar, möbler, speglar, galgar, klädhängare och klädnypor, lådor och behållare,
namnskyltar, små hushållsbeslag, hushålls- eller köksredskap och -behållare, kammar, tvättsvampar, borstar, artiklar för
rengöringsändamål, glasögon, glasögonbågar och solglasögon och fodral och tillbehör därtill, textil och textilvaror,
sängkläder, och bordslinne och skyddstäcken, servetter, bordstabletter, möbler, snörmakerier, näsdukar, barn-, dam- och
herrkläder, fotbeklädnader, huvudbonader och handskar och vantar, knappar, märken, band och snörmakerivaror, spetsar och
finbroderivaror, hårnålar och prydnadsföremål, spännen, skospännen, hattprydnader, blixtlås och blixtlås,
heltäckningsmattor, mattor och underlägg, leksaker, spel och lekutrustning, dockor, plyschleksaker; mjuka dockor, statyetter,
sportartiklar, julgransprydnader, livsmedel och drycker, godsaker, blomprodukter, tändstickor, cigarrer, cigaretter och artiklar
för rökare; annons- och reklamverksamhet; anordnande av utställningar i försäljnings- eller reklamsyfte; publicering av
reklamtexter; säljfrämjande verksamhet förändra; annonsförmedling; företagsledning för uppträdande artister; importexportagenturer; sammanställning av information i datoriserade databaser; direktreklam; företagsledning av hotell;
utomhusreklam; personalrekrytering; reklambyråtjänster; produktion av radioreklam; tv-reklaminslag; direktansluten reklam
via datornät; anskaffningstjänster för tredje part (förvärv av varor och tjänster för andra företag); uthyrning av reklamtid i
kommunikationsmedier; kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; tjänster avseende uthyrning av
försäljningsautomater; auktioner.
41: Upplåtande av spel via telefonen; tjänster via internet avseende elektroniska spel och tävlingar; upplåtande av
elektroniska speltjänster via internet; anordnande av spel och tävlingar; elektroniska speltjänster via ett globalt datornät;
upplåtande av spel via ett datorbaserat system; speltjänster; speltjänster online (via datornätverk); upplåtande av spel; tjänster
avseende anordnande av spel; tjänster avseende elektroniska spel via internet; speltjänster on-line (via datornätverk);
elektroniska speltjänster, inkluderande tillhandahållande av datorspel genom direktanslutning eller genom ett globalt
datornätverk; speltjänster on-line; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet;
information till spelare av spel om rangordning av deras spelresultat via webbplatser; tillhandahållande av interaktiva
datorspel för flera spelare via internet och elektroniska kommunikationsnät.
42: Design/utformning av datormjukvaror/webbsidor/webbsajter, design av datorsystem; forskning rörande marketing.
45: Licensiering av datorspel.
Reg nr:
512426
Registrerad:
Ans nr:
2012/08584
Ansökningsdatum:
Peek & Cloppenburg
Innehavare:
Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Tyskland.
Ombud:
Bird & Bird Advokat Kommanditbolag, Box 7714, 103 95 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
2013-04-26
2012-11-23
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/12
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning, företagsadministration; kontorstjänster; detaljhandelstjänster, även via
webbplatser och teleshopping, i förhållande till kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, blekningspreparat och andra ämnen
för användning vid tvätt, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat,
tandpulver, -kräm och -pastor, solglasögon, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna
därmed, smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa
material, djurhudar och pälsskinn, koffertar och resväskor, väskor, handväskor, plånböcker, portmonnäer, nyckelfodral,
ryggsäckar, påsar, paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror; organisation och
genomförande av säljfrämjande evenemang och kundlojalitetsprogram.
Reg nr:
512427
Registrerad:
Ans nr:
2012/08679
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-11-26
GRÄNBY KÖPSTAD
Innehavare:
Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04 Nacka, Sverige.
Org. nr: 556175-7047.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; anordnande av mässor eller utställningar för kommersiellt eller
reklamändamål; affärsvärderingar; omlokaliseringstjänster avseende företag; professionella företagskonsultationer;
företagsledning av hotell; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; bistånd vid skötsel av
affärsverksamhet; marknadsprisanalyser; rådgivningstjänster för företagsledning; skyltning av skyltfönster; assistans vid
företagsledning; företagsadministration; återförsäljartjänster, avseende kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, väskor,
smycken; återförsäljartjänster avseende livsmedel; återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och
databehandlingsutrustning; återförsäljartjänster avseende bilar; återförsäljartjänster avseende fordon, fordonstillbehör och
reservdelar; återförsäljartjänster avseende möbler; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och
kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort,
gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; återförsäljartjänster avseende gödsel;
återförsäljartjänster avseende målarfärger, fernissor, läcker, färgämnen, färgborttagningsmedel, målarpenslar och
konstnärsmaterial; återförsäljartjänster avseende rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; återförsäljartjänster
avseende metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer; återförsäljartjänster avseende
blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; återförsäljartjänster avseende rengörings-, poler-, skur- och
slipmedel; återförsäljartjänster avseende tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat och hudvårdspreparat;
återförsäljartjänster avseende tandpulver, -kräm och -pastor; återförsäljartjänster avseende industriella oljor och fetter,
smörjmedel och -ämnen; återförsäljartjänster avseende bränslen (bensin och motorsprit) och belysningsmedel;
återförsäljartjänster avseende belysningsmedel, ljus och vekar för belysning; återförsäljartjänster avseende farmaceutiska och
veterinära preparat; återförsäljartjänster avseende hygieniska preparat för medicinska ändamål; återförsäljartjänster avseende
dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk och spädbarnsmat; återförsäljartjänster avseende plåster, förbandsmaterial
och desinfektionsmedel; återförsäljartjänster avseende preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för
utrotning av svamp, mögel och växtbekämpningsmedel; återförsäljartjänster avseende byggnadsmaterial av metall, flyttbara
byggnader (byggnationer) av metall, rör av metall, artiklar av oädla metaller; återförsäljartjänster avseende ickeelektriska
kablar och metalltrådar; återförsäljartjänster avseende oädla metaller, småsmidesvaror av järn och metall, malmer;
återförsäljartjänster avseende maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), maskinkopplings- och
transmissionsdelar (dock ej för fordon); återförsäljartjänster avseende handdrivna verktyg och handredskap;
återförsäljartjänster avseende knivsmidesvaror och bestick; återförsäljartjänster avseende rakhyvlar och -apparater;
återförsäljartjänster avseende vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument;
återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll
(övervakning), livräddning och undervisning; återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för ledning, växling,
transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; återförsäljartjänster avseende apparater för
inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; återförsäljartjänster avseende magnetiska databärare
och inspelningsbara skivor; återförsäljartjänster avseende försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater,
kassaapparater, räknemaskiner och eldsläckningsapparatur; återförsäljartjänster avseende kirurgiska, medicinska,
odontologiska och veterinära apparater och instrument; återförsäljartjänster avseende apparater för belysning, uppvärmning,
ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; återförsäljartjänster avseende
ädla metaller, varor av ädla metaller, smycken och ädelstenar; återförsäljartjänster avseende ur och tidmätningsinstrument;
återförsäljartjänster avseende musikinstrument; återförsäljartjänster avseende klister och lim för pappersvaror och
hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); återförsäljartjänster
avseende gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material; återförsäljartjänster
avseende läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material, djurhudar och pälsskinn; återförsäljartjänster
avseende koffertar och resväskor, paraplyer, parasol ler och promenadkäppar; återförsäljartjänster avseende piskor, seldon
och sadelmakerivaror; återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker,
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/13
bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer;
återförsäljartjänster avseende byggnadsmaterial, styva rör för byggnation, asfalt, tjära och bitumen, flyttbara byggnader
(byggnationer), ej av metall, monument, ej av metall; återförsäljartjänster avseende möbler, speglar, tavelramar, varor av trä,
kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av plast;
återförsäljartjänster avseende redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna
därmed); återförsäljartjänster avseende kammar och tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar), borstmakerimaterial;
återförsäljartjänster avseende artiklar för rengöringsändamål, stålull; återförsäljartjänster avseende obearbetat eller delvis
bearbetat glas (ej byggnadsglas) samt varor av glas, porslin och keramik; återförsäljartjänster avseende rep, linor, tåg, snören,
nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar; återförsäljartjänster avseende stoppnings-, madrasserings-,
vadderingsmaterial och obearbetat fibröst textilmaterial; återförsäljartjänster avseende garn och tråd för textilanvändning;
återförsäljartjänster avseende vävnader och textila produkter, sängkläder och bordsdukar; återförsäljartjänster avseende
spetsar och broderier, band och snörmakerivaror, knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor,
konstgjorda blommor; återförsäljartjänster avseende mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för
golvbeläggningar, tapeter; återförsäljartjänster avseende spel och leksaker; återförsäljartjänster avseende gymnastik- och
sportartiklar; återförsäljartjänster avseende julgransprydnader; återförsäljartjänster avseende jordbruks-, trädgårds- och
skogsbruksprodukter, fröer och utsäden, djurfoder; återförsäljartjänster avseende färska frukter och grönsaker, levande
plantor, växter och blommor; återförsäljartjänster avseende levande djur; återförsäljartjänster avseende fröer och utsäden,
malt; återförsäljartjänster avseende mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och juicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker; återförsäljartjänster avseende tobak, artiklar för rökare,
tändstickor; återförsäljartjänster avseende apparater för återgivning av ljud och bilder; ekonomisk kalkylering av
byggnadsprojekt.
36: Fastighetsförvaltning; fastighetsmäkleri; fastighetsagenturer; fastighetsförmedlingar; bostadsförmedlingar (lägenheter);
uthyrning av lägenheter; uthyrning av kontor (fastigheter); uthyrning av våningar; uthyrning av butikslokaler; uthyrning av
bostäder; uthyrning av kommersiella lokaler; förvaltning av hyreshus; finansiell förvaltning; inkassering av hyror;
kapitalinvestering; kreditgivning; finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet); fastighetsvärderingar;
finansieringstjänster; finansiella analyser; finansiering av hyrköp; finansiering av avbetalningsköp; finansiella konsultationer;
finansiell information; finansiell sponsring; affärslikvidering/avvecklingstjänster (finansiella); utvärdering av
reparationskostnader (finansiell värdering); anskaffande av finanser för leasing; finansiell verksamhet;
försäkringsverksamhet; bostadsförmedlingstjänster; mäkleri; leasing av fast egendom; fastighetsagentur; förädlande av
fastigheter, nämligen ekonomisk utveckling av fastigheter genom tillskapande av ekonomiska modeller och
uthyrningskoncept.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll av byggnader; uppförande av mässmontrar och butiker;
övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation;
isolering av byggnader; konstruktions- anläggnings- eller byggnadstjänster; rivning av byggnader; inomhus och
utomhusmålning; tapetseringstjänster; inomhusrengöring av byggnader; fasadrengöring; byggnadsisolering; installation och
reparation av elektrisk utrustning; gatubeläggningstjänster; tätning av byggnader; fukttätning av byggnader; fönsterputsning;
installation och reparation av hissar; information angående byggnation, byggnadsisolering, installation och reparation av
uppvärmningsutrustning; uthyrning av byggnads- konstruktions- och anläggningsutrustning.
43: Utskänkning av mat och dryck, hotell; pensionatrörelser; uthyrning och reservation av tillfälliga bostäder;
rumsförmedlingar (hotell, pensionat); upplåtande av utställningslokaler; uthyrning av möteslokaler.
Reg nr:
512428
Registrerad:
Ans nr:
2012/08980
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.01.16; 26.01.18.
Märket utförs i grått, vitt, svart, turkos samt nyanser däremellan
Fedders Hong Kong Company Limited, 6th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road Central, Hong
Kong.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
7: Tvättmaskiner, delar och tillbehör till tvättmaskiner och kylskåpskompressorer.
2013-04-26
2012-12-07
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/14
11: Kylskåp, kylrum; frysskåp, frysboxar, frysrum, mikrovågsugnar; apparater för luft-konditionering samt luftkonditionerade installationer; kylande apparater och maskiner; fryscontainers; ismaskiner och apparater; iskistor; kylande
hjälpmedel/apparater och installationer; islådor; luftkylande apparater; ventilation [luft-konditionering] installationer och
apparater; varmluftsugnar; ugnsplåtar; tryckkokare, elektriska; bakugnar; brännare; matlagningsredskap, elektriska; spisar;
matlagningsapparater och installationer; gaskök, fotogenkök; brännare (gas); brödrostar; gjutjärnsgrytor, stekpannor och
laggar (matlagningsapparater, -redskap); köksspisar (ugnar); stekugnar; elektriska ång- och tryckkokare; solcellsenergidrivna
varmvattenberedare; solcellsenergidrivna kylande apparater, -redskap och solcellsenergidrivna belysningstillbehör.
Reg nr:
512429
Registrerad:
Ans nr:
2012/08994
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
03.07.03; 03.07.25.
Märket är utfört i svart, rött och vitt.
Den glada kycklingen AB, Laxholmsbacken 20, 12742 Skärholmen, Sverige.
Org. nr: 556846-5578.
2013-04-26
2012-12-11
Varor och tjänster:
43: Restauranger.
Reg nr:
512430
Registrerad:
Ans nr:
2012/08999
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-12-11
MAKIASH
Innehavare:
Ombud:
Cyber Relax Sweden AB, c/o Torgny Vikbladh, Halörsvägen 20-11, 236 91 Höllviken, Sverige.
Org. nr: 556301-6319.
Advokatfirman Delphi i Malmö AB, c/o Jonas Vikbladh, Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö,
Sverige.
Varor och tjänster:
3: Eyeliner [kosmetika]; grundlack för naglar [kosmetika]; icke medicinsk kosmetika; kosmetika; kosmetika för användning
på huden; kosmetika för ögonfransar; kosmetika för personligt bruk; kosmetika i form av geler; kosmetika i form av krämer;
kosmetika i form av lotioner; kosmetika i form av mjölker; kosmetika i form av ögonskugga; kosmetika i form av oljor;
kosmetika i form av puder; kosmetika i form av rouge; kosmetikasatser; kroppskrämer (kosmetika); kroppsoljor [kosmetika];
läppbeläggningar [kosmetika]; ögonbryn, kosmetika för; refills för kompakta puder [kosmetika]; dosor innehållande smink;
smink; smink för ansiktet; sminkstift; lotioner för borttagning av smink; rengöringsmedel för sminkborstar;
sminkborttagningsmedel; sminkborttagningsmjölk; sminkdynor av bomull.
21: Applikatorer för kosmetika; ansiktssvampar för applicering av smink; applikatorstift för applicering av smink;
sminkborstar; sminkborttagningsmedel; sminkväskor [inredda].
Reg nr:
512431
Registrerad:
Ans nr:
2012/09077
Ansökningsdatum:
Sober up
Innehavare:
Varor och tjänster:
32: Kolsyrad dryck.
MACT Drycker AB, c/o Godino, Svangatan 9 C, 416 68 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556896-7839.
2013-04-26
2012-12-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/15
Reg nr:
512432
Registrerad:
Ans nr:
2012/09202
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Naturligtvis Burgsvik AB, Hamnvägen 1, 623 35 Burgsvik, Sverige.
Org. nr: 556852-4184.
2013-04-26
2012-12-19
Varor och tjänster:
21: Redskap för hushållsändamål; köksgeråd.
29: Kött; fisk.
30: Kaffe; te.
32: Öl.
43: Utskänkning av mat och dryck.
Reg nr:
512433
Registrerad:
Ans nr:
2012/09323
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2012-12-27
FELICITAS
Innehavare:
Rumänska Ortodoxa Stiftet för Norra Europa, Hässlingbyvägen 7, 136 91 Haninge, Sverige.
Org. nr: 252004-3593.
Varor och tjänster:
41: Utgivning av böcker och tidskrifter.
Reg nr:
512434
Registrerad:
Ans nr:
2013/00031
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-03
Arctic Film & Video Production AB
Innehavare:
Euro-Barents Film & Video Production AB, Box 50175, 973 25 Luleå, Sverige.
Org. nr: 556909-9996.
Varor och tjänster:
41: Videoproduktionstjänster.
Reg nr:
512435
Registrerad:
Ans nr:
2013/00203
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.22; 27.05.23.
Nordiska plast AB, Box 87, 332 22 Gislaved, Sverige.
Org. nr: 556122-5607.
Aktiebolaget Sinf-konsult, c/o Frantzseska Papadopoulou, Box 22307, 104 22 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
2: Syntetiska hartsfärger för plastprodukter.
7: Formar för formning av plastprodukter [maskindelar].
2013-04-26
2013-01-10
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/16
Reg nr:
512436
Registrerad:
Ans nr:
2013/00367
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-14
Figurklass:
03.07.10.
Innehavare:
Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, FR-75001 PARIS, Frankrike.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning.
42: Kemiska analyser; forskning och utveckling avseende nya produkter för andra; tekniska projektstudier; tillhandahållande
av informations-, forsknings-, konsultations- och rådgivningstjänster; kvalitetskontrolltjänster; materialprovning;
vetenskapliga laboratorietjänster; produktformgivning; tekniska stödtjänster.
Reg nr:
512437
Registrerad:
Ans nr:
2013/00376
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-17
RF Flowing
Innehavare:
Resursforum Sverige organisation AB, Sankt Lars väg 14, 222 70 Lund, Sverige.
Org. nr: 556875-7172.
Varor och tjänster:
41: Utbildning.
Reg nr:
512438
Registrerad:
Ans nr:
2013/00381
Ansökningsdatum:
2013-04-26
Figurklass:
Innehavare:
26.01.06.
Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen, Box 30083, 104 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 915600-2801.
2013-01-17
Varor och tjänster:
41: Undervisning, utbildningstjänster; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande och
hållande av seminarier; arrangerande och hållande av studiecirklar, studiecirklar för kulturändamål; anordnande av
kulturevenemang, anordnande av kulturverksamhet; produktion av kursmaterial; undervisning/utbildning; kulturverksamhet.
Reg nr:
512439
Registrerad:
Ans nr:
2013/00383
Ansökningsdatum:
R u/o T-akuten
Innehavare:
Bengt-Erik Sidén AB, Tingsvägen 13, 432 65 Väröbacka, Sverige.
Org. nr: 556647-8607.
Varor och tjänster:
37: Renovering; ombyggnationer, tillbyggnationer; städning; tvättjänster.
2013-04-26
2013-01-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/17
Reg nr:
512440
Registrerad:
Ans nr:
2013/00393
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-18
Go More
Innehavare:
Sven M. Sawatzki, Nixhütter Weg 78b, 41468 Neuss, Tyskland.
Varor och tjänster:
39: Anordnande av resor.
Reg nr:
512441
Registrerad:
Ans nr:
2013/00619
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-28
Scandinavian vermiculture
Innehavare:
Varor och tjänster:
1: Naturgödsel.
31: Djurfoder.
Andreas Martelius, Högerudstorp, 671 95 Klässbol, Sverige.
Reg nr:
512442
Registrerad:
Ans nr:
2013/00632
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-28
DURACELL DAYLITE
Prioritet:
Begärd från OHIM, 2012-06-15, nr 10968841, Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett
gemenskapsvarumärke. Ansökan om gemenskapsvarumärke lämnades in till OHIM, 2012-06-15..
Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgien.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
11: Apparater för belysning, facklor, bloss, ficklampor, blixtar.
Reg nr:
512443
Registrerad:
Ans nr:
2013/00665
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-29
GÖTEBORGSBYGGEN
Innehavare:
Göteborgsbyggen Bernander & Co AB, Box 31158, 400 32 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556890-0103.
Jarl Bernander, Håbergsstigen 5, 413 19 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Fastighetsförvaltning.
Reg nr:
512444
Registrerad:
Ans nr:
2013/00667
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-29
Integro program
Innehavare:
Petar Fehir, Östen Undens gata 192, 227 62 Lund, Sverige.
Varor och tjänster:
44: Psykosociala behandlingstjänster i form av hälsovård som stöd till individer för integration i samhället.
45: Sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov häri inbegripet psykosociala tjänster som stöd till individer i
integration i samhället.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/18
Reg nr:
512445
Registrerad:
Ans nr:
2013/00677
Ansökningsdatum:
2013-04-26
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.15.05.
Märket utförs i grått och turkos.
Norrköpings Tidningars Media AB, c/o Teknomedia, Stohagsgatan 4, 601 83 NORRKÖPING,
Sverige.
Org. nr: 556741-2340.
2013-01-29
Varor och tjänster:
35: Produktion av ljudinspelningar för marknadsföringsändamål; produktion av ljudinspelningar för reklamändamål;
produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av radioreklam; produktion av radioreklaminslag; produktion av
reklam; agenturtjänster, på uppdrag, återförsäljning av personlig egendom (ej fast egendom); återförsäljning av datafiler
innehållande inspelade röster.
41: Inspelningsstudiotjänster; tillhandahållande av röstdemonstrationer på Internet, nämligen verktyg för provlyssning och
köp av datafiler innehållande inspelade röster.
Reg nr:
512446
Registrerad:
Ans nr:
2013/00688
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-30
Visuell kartering
Innehavare:
Projektengagemang Geografisk Information i Stockholm AB, c/o Göran Norberg, Box 47146, 100
74 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556714-8183.
Varor och tjänster:
42: Lantmäteri; mäteri (lant- -); datorstödda maskinkonstruktions- och -ritningstjänster; framtagning av tekniska ritningar;
ritning av hus; ritning (konstruktions- -); ritningstjänster; utarbetande av arkitektoniska ritningar.
Reg nr:
512447
Registrerad:
Ans nr:
2013/00701
Ansökningsdatum:
MARSTRAND
Innehavare:
HLW Consulting AB, Glasmästaregatan 26, 412 62 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556506-6908.
Varor och tjänster:
21: Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.
2013-04-26
2013-01-30
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/19
Reg nr:
512448
Registrerad:
Ans nr:
2013/00702
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.01.
Märket utförs i blått och gult.
Rikslunchen AB, Kungsgatan 54, 11135 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556649-1444.
Dirkschneider AB, Box 7553, 10393 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Monetära tjänster.
Reg nr:
512449
Registrerad:
Ans nr:
2013/00703
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-30
2013-04-26
2013-01-30
Alla Sinnen
Innehavare:
Mimmi´s Hud,skönhet & hälsa, 45830 Färgelanda, Sverige.
Org. nr: 671008-4861.
Varor och tjänster:
36: Uthyrning av lägenheter; uthyrning av affärslokaler.
Reg nr:
512450
Registrerad:
Ans nr:
2013/00705
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
02.01.23; 04.05.05.
Märket och texten utförs i färgerna blått & grönt.
Skandinaviska Ledarhögskolan Holdning AB, c/o Elene Uneståhl, Box 485, 701 49 Örebro,
Sverige.
Org. nr: 556402-4627.
Varor och tjänster:
41: Genomförande av utbildningar; utbildningar.
2013-04-26
2013-01-30
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/20
Reg nr:
512451
Registrerad:
Ans nr:
2013/00706
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-30
Göta Kanalsmycket
Innehavare:
Stig Wallman, c/o Guldmakeriet i Söderköping, Box 64, 614 22 Söderköping, Sverige.
Varor och tjänster:
14: Äkta smycken; smycken av ädelmetall; smycken av guld; smycken av silver; smycken gjorda av guld; smycken gjorda av
silver; smycken tillverkade av ädelmetall; smycken tillverkade av guld.
Reg nr:
512452
Registrerad:
Ans nr:
2013/00751
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-01-31
2050 Consulting AB
Innehavare:
2050 Consulting AB, Box 3490, 103 69 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556905-2854.
Varor och tjänster:
35: Konsulttjänster avseende företagsstrategier.
Reg nr:
512453
Registrerad:
Ans nr:
2013/00754
Ansökningsdatum:
Mobilkassan
Innehavare:
Axena AB, Stockholmsvägen 166, 187 32 Täby, Sverige.
Org. nr: 556281-4557.
Varor och tjänster:
9: Apparater (kassa- -); fast programvara.
2013-04-26
2013-01-31
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/21
Reg nr:
512454
Registrerad:
Ans nr:
2013/00771
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
03.04.07; 03.04.13; 24.01.09; 24.01.12; 24.09.07.
Märket utförs med svart bakgrund och inslag av guld, vitt, brunt och rött.
INO 2 AB, Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556799-8389.
2013-04-26
2013-01-31
Varor och tjänster:
32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra
koncentrat/preparat för framställning av drycker.
Reg nr:
512455
Registrerad:
Ans nr:
2013/00802
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
07.01.08; 20.01.01; 20.01.03; 20.05.07; 26.01.16.
BOCC Sverige AB, Box 56082, 102 17 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556482-5130.
Varor och tjänster:
9: Datorprogramvara för dokumenthantering; elektroniska personliga planeringskalendrar.
2013-04-26
2013-02-03
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/22
Reg nr:
512456
Registrerad:
Ans nr:
2013/00812
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
03.03.01; 24.01.03; 24.01.15.
Märket utföres i rött, svart och vitt.
Pac-Production Sweden AB, Nastagatan 11, 702 27 Örebro, Sverige.
Org. nr: 556300-8712.
Valea AB, Teknikringen 10, 583 30 Linköping, Sverige.
2013-04-26
2013-02-01
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; sammanställning och visning av varusortiment för att möjliggöra för kunder och
användare att få information om och köpa varor via detaljhandel, partihandel, postorderkataloger eller via elektroniska media
exempelvis via webbsajter eller shoppingprogram via television.
Reg nr:
512457
Registrerad:
Ans nr:
2013/00813
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
18.03.14; 18.03.15; 24.07.15.
Märket är utfört i rött, blått, svart och vitt.
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och mjukvaror.
2013-04-26
2013-02-01
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/23
16: Trycksaker.
35: Annons- och reklamverksamhet; återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor; kundinformation vid återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor.
39: Anordnande och förmedling av resor; information avseende resor.
41: Undervisning/utbildning; information avseende undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
information avseende handledning/instruktion; arrangerande och hållande av seminarier; information avseende seminarier;
underhållning, information avseende underhållning; kulturverksamhet; information avseende kulturverksamhet; produktion
av kursmaterial distribuerade vid undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, resor och underhållning.
43: Anordnande och förmedling av logitjänster i samband med resor, information avseende logitjänster i samband med resor.
Reg nr:
512458
Registrerad:
Ans nr:
2013/00814
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
18.03.14; 18.03.15; 24.07.15.
Märket är utfört i rött, blått, svart och vitt.
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
2013-04-26
2013-02-01
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och mjukvaror.
16: Trycksaker.
35: Annons- och reklamverksamhet; återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor; kundinformation vid återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor.
39: Anordnande och förmedling av resor; information avseende resor.
41: Undervisning/utbildning; information avseende undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
information avseende handledning/instruktion; arrangerande och hållande av seminarier; information avseende seminarier;
underhållning, information avseende underhållning; kulturverksamhet; information avseende kulturverksamhet; produktion
av kursmaterial distribuerade vid undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, resor och underhållning.
43: Anordnande och förmedling av logitjänster i samband med resor, information avseende logitjänster i samband med resor.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/24
Reg nr:
512459
Registrerad:
Ans nr:
2013/00815
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
18.03.14; 18.03.15; 24.07.15.
Märket är utfört i rött, blått, svart och vitt.
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
2013-04-26
2013-02-01
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och mjukvaror.
16: Trycksaker.
35: Annons- och reklam verksamhet; återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor; kundinformation vid återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor.
39: Anordnande och förmedling av resor; information avseende resor.
41: Undervisning/utbildning; information avseende undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
information avseende handledning/instruktion; arrangerande och hållande av seminarier; information avseende seminarier;
underhållning, information avseende underhållning; kulturverksamhet; information avseende kulturverksamhet; produktion
av kursmaterial distribuerade vid undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, resor och underhållning.
43: Anordnande och förmedling av logitjänster i samband med resor, information avseende logitjänster i samband med resor.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/25
Reg nr:
512460
Registrerad:
Ans nr:
2013/00816
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
18.03.14; 18.03.15; 24.07.15.
Märket är utfört i rött, blått, svart och vitt.
Aktiebolaget Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556041-3790.
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening, 171 88 Solna, Sverige.
2013-04-26
2013-02-01
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorprogram och mjukvaror.
16: Trycksaker.
35: Annons- och reklam verksamhet; återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor; kundinformation vid återförsäljning och marknadsföring av datorprogram och mjukvaror, trycksaker, resor,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, underhållning, kulturverksamhet och logitjänster i samband
med resor.
39: Anordnande och förmedling av resor; information avseende resor.
41: Undervisning/utbildning; information avseende undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
information avseende handledning/instruktion; arrangerande och hållande av seminarier; information avseende seminarier;
underhållning, information avseende underhållning; kulturverksamhet; information avseende kulturverksamhet; produktion
av kursmaterial distribuerade vid undervisning/utbildning, handledning/instruktion, seminarier, resor och underhållning.
43: Anordnande och förmedling av logitjänster i samband med resor, information avseende logi tjänster i samband med
resor.
Reg nr:
512461
Registrerad:
Ans nr:
2013/00819
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-04
Netonflex
Innehavare:
Flexsell AB, Box 56, 745 94 Enköping, Sverige.
Org. nr: 556816-3801.
Varor och tjänster:
35: Återförsäljning avseende elektronikvaror, hudvårdsprodukter, leksaker, sportartiklar, hushållsprodukter samt
trädgårdsartiklar via webbshop.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/26
Reg nr:
512462
Registrerad:
Ans nr:
2013/00875
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-05
Föräldrasmart
Innehavare:
Föräldrasmart Sverige AB, c/o Tiina Bruno, Sågtorpsvägen 77, 183 30 Täby, Sverige.
Org. nr: 556838-8044.
Varor och tjänster:
35: Företagsutveckling; företags- och marknadsundersökningar; företags- och organisationsrådgivning; företagsanalys;
företagskonsultation; företagsledningstjänster avseende utveckling av företag; genomförande av företagsundersökningar;
konsultation avseende företagsorganisation och -verksamhet; konsultationer avseende företagsledning och -organisation;
konsulttjänster avseende företagsstrategier; professionell företagskonsultation; professionell konsultation avseende
företagsledning; professionella företagskonsulttjänster; projektstudier för företag; strategisk konsultation för företag.
41: Anordnande av instruktion/handledning för företag; företagsutbildning; konsultation avseende företagsutbildning;
utbildningstjänster för företag; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av
kontinuerliga utbildningsseminarier; datorstödd utbildning/instruktion; genomförande av utbildningar; genomförande av
utbildningsseminarier; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende undervisning/utbildning;
intervjuer med samtida personer för utbildningsändamål; karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning
eller handledning/instruktion); leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningskurser; publicering av
utbildningsmaterial; publicering av utbildningsmanualer; teambuilding (undervisning/utbildning); undervisning och
utbildning; undervisning/utbildning av personal; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster för
ledningspersonal; uthyrning av utbildningsmaterial; utställningsverksamhet för utbildningsändamål; utveckling av
utbildningshandböcker; utveckling av utbildningsmaterial; undervisning/utbildning via tv-program; workshopar för
utbildningsändamål; arrangerande och ledning av konferenser och seminarier; organisering av seminarier rörande
handledning/instruktion; coaching [träning]; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar;
böcker (utgivning av -).
Reg nr:
512463
Registrerad:
Ans nr:
2013/00912
Ansökningsdatum:
Figurklass:
03.04.11; 06.19.13; 28.01..
Beskrivning:
Märket är utfört i grönt, blått, rött, grått, svart och vitt.
Innehavare:
Rajaa Hashem, Klockarvägen 3, 141 61 Huddinge, Sverige.
Varor och tjänster:
29: Yoghurt innehållandes salt och/eller vatten; yoghurtdrycker innehållandes salt och/eller vatten.
2013-04-26
2013-02-06
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/27
Reg nr:
512464
Registrerad:
Ans nr:
2013/00942
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
02.01.08.
Föreningskalender Sverige AB, Box 852, 391 28 Kalmar, Sverige.
Org. nr: 556916-4204.
ConnectMedia AB, Trädgårdsgatan 18, 391 28 Kalmar, Sverige.
2013-04-26
2013-02-07
Ombud:
Varor och tjänster:
16: Kalendrar, almanackor.
35: Annons och reklamverksamhet.
Reg nr:
512465
Registrerad:
Ans nr:
2013/00996
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-09
ADJUVO
Innehavare:
Adjuvo AB, Tingsbrötsvägen 5, 605 70 Svärtinge, Sverige.
Org. nr: 556101-0991.
Rikard Lemming, 752 71 Uppsala, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
37: Konstruktionskonsultationer; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster.
Reg nr:
512466
Registrerad:
Ans nr:
2013/01000
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
Varor och tjänster:
29: Mejeriprodukter.
19.07.07; 19.07.12.
Märket utförs i grönt och gult.
Anna Kälvebrand, Rindö Hamn, 181 45 Vaxholm, Sverige.
Reg nr:
512467
Registrerad:
Ans nr:
2013/01004
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-11
2013-04-26
2013-02-07
Jönköpingsklassikern
Innehavare:
Jönköpings kommun, fritidsförvaltningen, Box 1002, 561 24 Huskvarna, Sverige.
Org. nr: 212000-0530.
Varor och tjänster:
41: Organisering av sportevenemang; anordnande av sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av tävlingar; sport-, idrottsoch fritidsaktiviteter.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/28
Reg nr:
512468
Registrerad:
Ans nr:
2013/01005
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-11
Schoolplus
Innehavare:
Skolplus AB, Köpmangatan 4B, 633 56 Eskilstuna, Sverige.
Org. nr: 556912-4760.
Varor och tjänster:
9: Programvara avseende undervisning av barn; datorspel; datorprogram.
Reg nr:
512469
Registrerad:
Ans nr:
2013/01026
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-11
Varumärkesfabriken
Innehavare:
Jerry Engström, Fyrverkarbacken 27, 11260 STOCKHOLM, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Företagsorganisation och konsultationer; företagsutvecklingshantering och konsultation; franchising, nämligen
konsulting och stöd vid företagsledning, organisation och marknadsföring; konsultation avseende annonsering i tidningar;
konsultation avseende marknadsbedömning; konsultation avseende marknadsrapportering; konsultation avseende
marknadsföring; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsultation avseende pr; konsultation
avseende pr-verksamhet.
Reg nr:
512470
Registrerad:
Ans nr:
2013/01027
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-11
Elitprofil
Innehavare:
Carl Nordberg, Forbyvägen 126, 74144 Knivsta, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Tryckta rapporter; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); undervisningshandböcker;
undervisningsmaterial [ej apparater]; tabeller (kalkylering -); tabeller (räkne -).
35: Företagsledning för sportpersonligheter; företagsledning och -rådgivning; konsulttjänster och rådgivning avseende
företagsledning; rådgivning avseende företagsdrift av träningsklubbar; rådgivning avseende företagsledning av
träningsklubbar; rådgivning avseende företagsledning; rådgivning avseende personaladministration; rådgivning beträffande
personalförvaltning; rådgivningstjänster avseende personalplacering; rådgivningstjänster i samband med personalrekrytering;
rådgivningstjänster relaterade till företagsledning; rådgivningstjänster relaterade till företagsledning och affärsverksamhet;
tillvaratagande av idrottsmäns affärsintressen; administration av personalresurser; administration (konsultationer avseende
personal -); arbetsplats- och personalplacering; assistans avseende rekrytering och placering av personal; konsultation
avseende val av personal; konsultation rörande personalrekrytering; konsultation rörande personaladministration;
konsultationstjänster avseende personalrekrytering; ledningsrådgivning avseende placering av personal; omflyttning av
personal; personalledning; personalledningstjänster; personalomställningstjänster (outplacement); personalrådgivning;
personalrekrytering; personaltjänster; personalurval [för andras räkning]; placering av personal; psykologisk testning vid
rekrytering av personal; rekrytering av personal; rekrytering (personal -); tillfällig anställning av personal; tillfällig uthyrning
av personal; tillfälliga personaltjänster; urval av personal; expertutvärderingar och -rapporter avseende företagsfrågor;
framtagande av rapporter relaterade till redovisningsinformation; yrkesinformation och rådgivningstjänster (andra än för
undervisning och utbildningsråd); företagsledningskonsultation med avseende på strategi, marknadsföring, produktion,
personal och detaljhandelsförsäljning; företagsrådgivning avseende strategisk marknadsföring; konsultation avseende
företagsledning såväl som utveckling av processer för analys och implementering av strategiska planer och projektledning;
strategisk konsultation för företag; planering av personalutnyttjande; tjänster avseende företagsstrategi och -planering;
företagsledningstjänster avseende utveckling av företag; informationstjänster avseende arbete och utvecklingsmöjligheter.
41: Coaching [träning]; handledning/instruktion av idrottsspelare; handledning och instruktion, nämligen idrottscoaching;
idrotts- och gymnastiktjänster; träning av idrottsledare; information avseende sport; informationstjänster i samband med
sport; instruktion i sport; instruktion i sportaktiviteter; instruktion, ledning och handledning i sport; instruktionskurser i
samband med sportaktiviteter; instruktionstjänster relaterade till sport; lagledning av sporter; organisation av sportaktiviteter;
organisation av sportevenemang; organiserande av sportaktiviteter; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter; sport- och
idrottsaktiviteter;
sportaktiviteter;
sporthandledningstjänster;
sportinformationstjänster;
sportinstruktionstjänster;
sportklubbstjänster; sportlektioner; sportresultattjänster; sporttjänster; sporttränare; sportträning; sportundervisning;
tillhandahållande av sport- och fritidstjänster; undervisning i sport; undervisning inom sportområdet; undervisning/utbildning
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/29
i sport; karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärinformation
och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); rådgivning avseende handledning/instruktion;
rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd]; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; yrkesrådgivning, rådgivning
avseende
handledning/instruktion
och
undervisning/utbildning;
yrkesrådgivning
[rådgivning
avseende
handledning/instruktion och undervisning/utbildning]; personliga tränartjänster [konditionsträning]; personliga tränartjänster;
tränartjänster för sportaktiviteter; instruktion vid fysisk träning; konsultation avseende träning; konsulttjänster avseende
utformning av träningskurser; kurser i självmedvetenhet [träning]; övervakning av fysisk träning; professionella
träningstjänster; tjänster för anordnande av träning; träning; träning av domare; tränings- och fitnessträningstjänster;
träningskurser som avser filosofiska ämnesområden; träningskurser som avser forskning och utveckling; träningskurser som
avser vetenskap; träningsrådgivningstjänster [fitness]; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; upplåtande av
utbildningstjänster rörande träning; yrkesrådgivning [utbildning eller träningsråd]; instruktion i fotboll; gymnastik (med lek
och idrott); organisation av idrottsaktiviteter; datorbaserad instruktion/handledning; datorstödd handledning/instruktion;
handledning; handledning för vuxna; handledning i fysisk träning; handledning/instruktion av domare;
handledning/instruktion av personal; handledning/instruktion av lärare; handledning/instruktion för datorstödd utformning;
handledning/instruktion och utbildning/undervisning; information avseende handledning/instruktion; instruktion/handledning
avseende företagsledning; konsultation avseende handledning/instruktion; konsulttjänster avseende handledning/instruktion;
organisering av seminarier rörande handledning/instruktion; undervisning/utbildning och handledning/instruktion;
yrkesrelaterad
handledning;
yrkesvägledningstjänster
(rådgivning
avseende
undervisning/utbildning
och
instruktion/handledning);
anordnande
av
instruktionskurser
inom
generellt
ledarskap;
teambuilding
(undervisning/utbildning); utbildningstjänster rörande utveckling av barns mentala förmågor; anordnande av
instruktionskurser i personlig utveckling; anordnande av personliga utvecklingskurser; konsultationstjänster avseende
utbildning och instruktion av chefer och personal; kurser i personlig utveckling; personalutbildning; tjänster avseende
undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning av personal; upplåtande av information relaterad till
personligheter inom sport; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kurser på
undervisningsinstitut; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av symposier avseende
undervisning/utbildning; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av undervisningsaktiviteter;
anordnande av undervisning; handledning/instruktion och undervisning; information (undervisning/utbildning);
karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; produktion av
undervisningsrapporter; telefoninformationstjänster avseende undervisning/utbildning; undervisning; undervisning avseende
kommunikationsfärdigheter; undervisning i företagsledning; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning;
undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings-/utbildningsinformation; utbildning/undervisning; planering av
föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för
utbildningsändamål; instruktion av gruppträning; organisering av grupprekreationsaktiviteter; upplåtande av inrättningar för
gruppövningar; utveckling av utbildningsmaterial.
42: Rådgivningstjänster avseende vetenskaplig forskning; vetenskaplig rådgivning; förberedande av rapporter avseende
utformning; upprättande av vetenskapliga rapporter; utarbetande av rapporter rörande utformning.
Reg nr:
512471
Registrerad:
Ans nr:
2013/01028
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-11
Bald n' proud
Innehavare:
Jesper Hammarstrand, Bangatan 20, 46237 Vänersborg, Sverige.
Varor och tjänster:
25: Mössor [huvudbonader]; platta mössor; stickade mössor; byxor; underkläder; jeans; jeansjackor; jeanskläder; halsdukar;
halsdukar [kläder].
Reg nr:
512472
Registrerad:
Ans nr:
2013/01031
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-11
kreativa kvadratmeter
Innehavare:
Punkt & Pixel Grafiska i Malmö AB, c/o Jörgen Segerhag, Bredgatan 3, 211 30 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556205-6233.
Varor och tjänster:
6: Aluminiumprodukter för skyltar; ej lysande skyltar av metall; hållare av metall för skyltar; skyltar av metall; skyltar av
metall (ej lysande eller mekaniska); små skyltar av metall; upphängningar för innertak (metall -) för skyltar.
16: Skyltar av papper eller kartong.
20: Skyltar av plast; skyltar av trä; skyltar av trä eller plast; skyltar, ej av metall (registrerings- -).
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/30
Reg nr:
512473
Registrerad:
Ans nr:
2013/01034
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott.
01.15.23; 04.05.05; 26.01.05.
Märket utförs med svart text och figur på orange bakgrund.
Robert Kacsor, Djurgårdsgatan 34, 41462 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
512474
Registrerad:
Ans nr:
2013/01035
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
Varor och tjänster:
31: Tomater (färska).
05.03.02.
Magnus Webe, Ånestad Lillgård, 58592 Linköping, Sverige.
2013-04-26
2013-02-12
2013-04-26
2013-02-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/31
Reg nr:
512475
Registrerad:
Ans nr:
2013/01049
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.09.
Lantmännen Doggy AB, Doggyvägen 1, 447 91 Vårgårda, Sverige.
Org. nr: 556055-5129.
von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
2013-04-26
2013-02-11
Ombud:
Varor och tjänster:
31: Djurfoder; hundgodis.
Reg nr:
512476
Registrerad:
Ans nr:
2013/01050
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
25.01.25; 27.03.15.
Yours Truly Clothes AB, Midskogsgränd 5, 115 43 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556607-8019.
2013-04-26
2013-02-12
Varor och tjänster:
25: Kläder.
42: Design av kläder.
Reg nr:
512477
Registrerad:
Ans nr:
2013/01051
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.25.
Yours Truly Clothes AB, Midskogsgränd 5, 115 43 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556607-8019.
Varor och tjänster:
25: Kläder.
42: Design av kläder.
2013-04-26
2013-02-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/32
Reg nr:
512478
Registrerad:
Ans nr:
2013/01054
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
SMART TUBE
Innehavare:
Tann Enterprises AB, Sven Hultins gata 9C, 411 58 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556510-2349.
Varor och tjänster:
11: Lysrör.
Reg nr:
512479
Registrerad:
Ans nr:
2013/01056
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
SWEHORSE
Innehavare:
Odensbackens Ridcenter Aktiebolag, Malgräva 231, 715 94 Odensbacken, Sverige.
Org. nr: 556496-7809.
Varor och tjänster:
24: Textila produkter, ej ingående i andra klasser.
25: Kläder.
Reg nr:
512480
Registrerad:
Ans nr:
2013/01057
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
05.01.03; 05.01.05; 27.05.21; 27.99.01.
Märket utförs i guldgult och svart.
Begärd från USA, 2013-01-22, nr 85829573, 33: Alcoholic beverages except beers..
The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556015-0178.
Varor och tjänster:
33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).
2013-04-26
2013-02-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/33
Reg nr:
512481
Registrerad:
Ans nr:
2013/01060
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
KYLA Design
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
14: Smycken.
Soldalens Bygg & Design AB, Stationsgatan 84, 302 50 Halmstad, Sverige.
Org. nr: 556860-4887.
Mia Nidle, Timjanvägen 4, 302 91 Halmstad, Sverige.
Reg nr:
512482
Registrerad:
Ans nr:
2013/01061
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
Studiefabriken
Innehavare:
Lars Mikael Mogren med firma Intäktsfabriken, c/o Mikael Mogren, Drottninggatan 18 F,
Sparre Creative Corner, 371 31 Karlskrona, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Coaching [träning]; handledning och instruktion som avser coaching inom ekonomi och finans; akademiska tjänster
(utbildning); undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; utbildning (praktisk -) [instruktion];
utbildning/undervisning; utbildningar; karrärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller
handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; konsultation avseende utbildning av anställda;
konsultation avseende utbildning; ledning av utbildningkurser; ledning av kurser, seminarier och studiecirklar; skolkurser
avseende studieassistans; skolkurser för examensförberedelser; skolor [utbildning].
Reg nr:
512483
Registrerad:
Ans nr:
2013/01062
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
Bokälskarinnan
Innehavare:
Elin Brend Johansen, Furukollen 42, 1900 Fetsund, Norge.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; kultur- och
idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; underhållning, sportoch kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter.
42: Upplåtande av tillfällig användning av icke-nedladdningsbar programvara för användning vid skapande och publicering
av direktanslutna tidskrifter och bloggar; webbhotelltjänster för digitalt innehåll, nämligen onlinetidskrifter och bloggar.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/34
Reg nr:
512484
Registrerad:
Ans nr:
2013/01063
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.03.18; 26.03.22.
Select Trading AB, Box 7303, Måttbandsvägen 2, 187 66 TÄBY, Sverige.
Org. nr: 556319-2961.
2013-04-26
2013-02-12
Varor och tjänster:
25: Huvudbonader; huvudbonader med skärmar; mössor [huvudbonader]; skärmar [huvudbonader]; t-shirts; ärmlösa tröjor;
kort- eller långärmade t-tröjor; kortärmade tröjor; polo tröjor; tröjor; tryckta t-tröjor; t-shirtar; badkläder för herrar och
damer; byxor; jeans; jeansjackor; jeanskläder; kjolar.
Reg nr:
512485
Registrerad:
Ans nr:
2013/01064
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
Nordväxt
Innehavare:
Anders Leckne, Spantvägen 21, 590 77 Vreta Kloster, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Konsultation avseende företagsledning såväl som utveckling av processer för analys och implementering av strategiska
planer och projektledning.
Reg nr:
512486
Registrerad:
Ans nr:
2013/01065
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
Elisabeth Elsass
Innehavare:
Varor och tjänster:
30: Kaffe.
Staffan Beckett, Oxenstiernsgatan 33, 115 27 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
512487
Registrerad:
Ans nr:
2013/01070
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
Hemlikt
Innehavare:
Sommar & Company AB, Box 10133, 434 22 Kungsbacka, Sverige.
Org. nr: 556522-0562.
Varor och tjänster:
20: Anpassade möbler; anslagstavlor (möbler); anslutningselement för möbler (ej av metall); arbetsbänkar [möbler];
arbetsbord [möbler]; arbetsstationer för persondatorer [möbler]; arkivskåp (möbler); avdelare för utrymmen [möbler];
avdelare (möbler); avdelningsskärmar för kontor [möbler]; avläsningstavlor i form av möbler; badrumsinredning i form av
möbler; bakpaneler [delar till möbler]; bänkar [möbler]; bänkskivor [delar till möbler]; bänkskivor (möbler); bärbara
skiljeväggar [möbler]; blomställ [möbler]; bokställ [möbler]; bokstöd [möbler]; bord [möbler]; bord (möbler), ej för
laboratorie- eller medicinska ändamål; bordsställ [möbler]; brevställ [möbler]; broschyrhållare [möbler]; buffévagnar
(möbler); byggbara möbler; datorarbetsstationer [möbler]; dekorativa kantband av plast för användning med ihopmonterade
möbler; dekorativa kantband av plast för användning med möbler; dekorativa kantband av trä för användning med
ihopmonterade möbler; dekorativa kantlister av trä för möbler; dekorativa träpaneler [möbler]; dekorativa väggplattor
(möbler), ej av textil; displayställ för butiker [möbler]; fästdon för möbler, ej av metall; flerpositionsställ [möbler]; flyttbara
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/35
bildskärmar [möbler]; flyttbara förvaringshyllor [möbler]; flyttbara förvaringsställ av metall [möbler]; flyttbara
förvaringsställ [möbler] ej av metall; flyttbara mellanväggar av metall [möbler]; flyttbara pallar (möbler); flyttbara skärmar
[möbler]; flyttbara skiljepaneler [möbler]; flyttbara skiljeväggar [möbler]; formade överdragsklädslar för möbler; formsydda
skyddsöverdrag för möbler; formsydda textila överdrag till möbler; försäljningsdiskar [möbler]; förvaringsanordningar för
tidskrifter [möbler]; förvaringsenheter i form av piedestaler [möbler]; förvaringshyllor [möbler]; förvaringshyllor [möbler], ej
av metall; förvaringskorgar [möbler]; förvaringslådor [möbler]; förvaringsmoduler [möbler]; förvaringsskåp [möbler];
förvaringsställ [möbler], ej av metall; fristående mellanväggar [möbler]; garderobsindelningar [delar till möbler];
genomskinliga dörrar ej av metall för möbler; genomskinliga dörrar med metallram till möbler; glidskenor för byrålådor
[metallvaror för möbler]; gnistgaller [möbler]; hållare för broschyrer [möbler]; hållare för skyltningsmaterial [möbler];
handduksskåp (möbler); hängande förvaringsställ [möbler]; hatthyllor [möbler]; höga pallar [möbler]; hurtsar (möbler);
huvudstöd [möbler]; hyllor av metall (möbler); hyllor [delar av förvaringssystem] av metall möbler; hyllor för varor
[möbler]; hyllor [möbler]; hyllor (möbler), ej av metall; hyllor [möbler] gjorda huvudsakligen av trä för förvaringsändamål;
hyllor tillverkade av metall [möbler]; hyllramar, ej av metall [möbler]; hyllstöd, ej av metall [delar till möbler]; ickemetalliska skjutdörrar till möbler; integrerade möbler; kantlister av plast för möbler; klädda omvandlingsbara möbler;
klädhängare (möbler); konsoler för möbler (icke-metalliska -); konsoler för montering av elektronisk utrustning [möbler];
kontorsförnödenheter [möbler]; kontorsskåp [möbler]; kredensbord [möbler]; lådor (delar av möbler för butiksskyltning);
länkhjul, ej av metall, för möbler; låsbara skåp [möbler]; leksakslådor [möbler]; ljudisolerade skåp [möbler]; ljudstativ
[möbler] för användning med ljudutrustning; luftkuddar [möbler], ej för medicinskt bruk; mellanväggar av metall [möbler];
mellanväggar av plast [möbler]; mellanväggar av trä för möbler; mellanväggar (möbler); mellanväggar [möbler], ej av
metall, gjorda av sammankopplade paneler; metallådor [delar till möbler]; metallskärmar [möbler]; möbler; möbler av metall;
möbler av plast; möbler av plastmaterial för badrum; möbler [ej specialgjorda för medicinsk eller laboratorieanvändning], ej
av metall; möbler för användning i hörsalar; möbler för användning i toalettutrymmen; möbler för arkiveringsändamål;
möbler för banker; möbler för föreläsningssalar; möbler för hem, kontor och trädgård; möbler för hemmet; möbler för
inomhusbruk; möbler för lunchrum; möbler för orangerier; möbler för teatersalonger; möbler för utställningsändamål; möbler
för visning av litteratur; möbler för visning av pappersvaror; möbler för visning av varor; möbler för visningsändamål;
möbler innehållande sängar; möbler (kontors- -); möbler med arbetsytor; möbler (mellanväggar av trä för -); möbler (skol- -);
möbler, speglar, tavelramar; möbler tillverkade av stålrör; möbler tillverkade av stål; modulhyllor [möbler]; monterade
skärmar [möbler]; nyckelskåp [möbler]; omvandlingsbara möbler; överdragsklädsel för dynor [utbytbara] för möbler; paneler
för möbler; paneler för möbler, ingående i klassen; paneler i sektioner för möbler; pelarbord [möbler]; pergolor [möbler];
plattor för skor [möbler]; prefabricerade dörrar av metall till möbler; prefabricerade dörrar av trä till möbler; prefabricerade
hyllor [möbler]; pressade kantlister i plast till möbler; puffar [möbler]; remsor av plast för att skydda kanterna på möbler;
ritbord [möbler]; roterande stativ [möbler]; rumsavdelningspaneler [möbler]; sammanfogningar för möbler, ingående i
klassen; serveringsvagnar [möbler]; siffror av plast för möbler; sittdynor (delar av möbler); skåp för datorer [möbler]; skåp
(handduks- -) [möbler]; skåp (möbler); skärmar i form av enkla skivor [möbler]; skärmar [möbler]; skärmar [möbler] för
användning som rumsavdelare i kontor; skärmar [möbler] för utställningsändamål; skiljeskärmar i form av möbler;
skiljeväggar [möbler]; skiljeväggar [skärmar] i form av möbler; skivskåp [möbler]; skjutdörrar för möbler;
skrivbordsmoduler [möbler]; skyltbeslag av metall [möbler]; skyltramar av metall [möbler]; soffgrupper i tre delar [möbler];
speglar [möbler]; ställ för flera ändamål [möbler]; ställ [möbler]; ställ [möbler] ej av metall; ställ [möbler] gjorda
huvudsakligen av plast för lagringsändamål; stapelbara möbler; stativ (möbler) för tv-apparater; stegpallar [möbler]; stöd av
metall för hyllor [delar till möbler]; stödstativ [möbler]; stoppade möbler; träfibermattor för formade möbeldelar; trähyllor
[möbler]; träinfattningar för elektriska anordningar [möbler]; träinfattningar för elektronisk utrustning [möbler]; träpaneler
för möbler; träställ [möbler]; uppblåsbara möbler; utställningsmontrar (möbler); vägghyllor [möbler]; vägghyllor [möbler], ej
av metall; vagnar för datorer [möbler]; vagnar (serverings- -) [möbler]; verktygslådor (möbler); vilstolar [möbler]; vridbara
ställ (möbler).
Reg nr:
512488
Registrerad:
Ans nr:
2013/01071
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
Figurklass:
03.01.08; 03.01.21.
Beskrivning:
Märket är utfört i turkost och svart.
Innehavare:
Gabriel Firpo, Bolandsgatan 15B, 75323 Uppsala, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Handledning/instruktion avseende hantering av hundar; lydnadsträning för djur; anordnande av handledning/instruktion
och kurser.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/36
45: Rastning av hundar.
Reg nr:
512489
Registrerad:
Ans nr:
2013/01073
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-12
Partysystemet
Innehavare:
Ombud:
1: Simon Mattsson, Solvallavägen 41 B lgh 1202, 172 37 Sundbyberg, Sverige.
2: Kim Toivanen, Lövsta Lövstaborg 4, 635 11 Eskilstuna, Sverige.
Consenta Juridik & Ekonomi Handelsbolag, Att: Simon Mattsson,
c/o Landexa, Box 1378, 171 27 Solna, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Uthyrning av ljudutrustningar; ljussättningsarrangemang i underhållningssyfte; underhållning i form av ljusshower;
handledning/instruktion för ljudtekniker.
Reg nr:
512490
Registrerad:
Ans nr:
2013/01074
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-13
Kortio
Innehavare:
JMD Group AB, Bandholtzgatan 27 A, 432 52 Varberg, Sverige.
Org. nr: 556781-2978.
Varor och tjänster:
36: Rådgivning avseende kreditkort; tjänster avseende bankkort, kreditkort, kontantkort och elektroniska betalkort.
Reg nr:
512491
Registrerad:
Ans nr:
2013/01105
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-13
MATREVOLUTION
Innehavare:
Västergärdet Mangement AB, Grönsö Gård, 610 75 Västerljung, Sverige.
Org. nr: 556546-7635.
Varor och tjänster:
35: Återförsäljning av förpackningar och emballage för livsmedel och livsmedelsproduktion.
Reg nr:
512492
Registrerad:
Ans nr:
2013/01109
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-13
NXT POSITION
Innehavare:
Sentera Kundrelationer AB, Vallgatan 13, 722 20 Västerås, Sverige.
Org. nr: 556465-8242.
Varor och tjänster:
35: Företags- och organisationsrådgivning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; organisations- och
företagskonsultation; rådgivning relaterad till företagsledning och -organisation.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/37
Reg nr:
512493
Registrerad:
Ans nr:
2013/01110
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.13.10.
Märket utförs i färgerna blått, gult och svart.
Ideella föreningen Young Generation Events, c/o Svensk Kärnbränslehantering AB,
Kapsellaboratoriet 925, 572 29 Oskarshamn, Sverige.
Org. nr: 802468-1523.
Gustaf Persson, Mariedalsvägen 13, 432 51 Varberg, Sverige.
2013-04-26
2013-02-13
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Instruktion/handledning för hantering av vetenskapliga apparater och instrument för forskning på laboratorier;
träningskurser som avser forskning och utveckling; akademiska tjänster (utbildning); akademiska utbildningstjänster
avseende undervisning i konstruktionsritning; analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; analys av
utbildningstestpoäng och data för andra; anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av festivaler för
utbildningsändamål; anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och
undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende
handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser
avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga
utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål;
anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande
av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av symposier avseende
undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål;
anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller
underhållningsområdet; anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller
underhållning]; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning för
industrin; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningskurser; anordnande av
utbildningskurser avseende formgivning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningssymposier;
anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av
utbildningsseminarier; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av visningar för utbildningsändamål;
anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning);
arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande för studenters deltagande i
utbildningskurser; arrangerande och hållande av utbildningskurser rörande datorer; arrangerande och hållande av
utbildningskurser rörande elektronik; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; audiovisuella visnings- och
presentationstjänster för utbildningsändamål; databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning;
datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; datorstödda utbildningstjänster genom personlig assistans;
demonstration av fotografisk utrustning (för utbildningsändamål); demonstrationer i utbildningssyfte; examinationstjänster
(utbildning); fastställande av utbildningsstandarder; förvaltning av utbildningstjänster; genomförande av utbildningar;
genomförande av utbildningsseminarier; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; högre utbildning; information
avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet;
information avseende utbildning; information [om undervisning/utbildning]; information om undervisning/utbildning;
information om utbildningsexaminationtjänster; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning;
information (undervisning/utbildning); information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; intervjuer
med samtida personer för utbildningsändamål; juridisk undervisning/utbildning; karrärrådgivning (rådgivning avseende
undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller
handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; klubbtjänster (utbildning); klubbverksamhet
[underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultation avseende
utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av
chefer och personal; konsulttjänster avseende maskinteknisk utbildning; kurser avseende undervising/utbildning inom
finansområdet; leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningkurser; ledning av utbildningskonferenser; ledning av
utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser i vetenskap; ledning
av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; ledning av utbildningskurser i
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/38
konstruktion; ledning av utbildningsseminarier för kunder; ledning av utställningar för utbildningsändamål; lekskoletjänster
[undervisning/utbildning eller underhållning]; ombesörjande av utbildningskurser relaterade till telekommunikationer;
organisation av utbildningssymposier; organisation av utbildningsrelaterade tävlingar; organisering av fester för
utbildningsändamål; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till
undervisning/utbildning; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning
eller underhållning); organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter;
organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utbildningskonventioner;
organisering av utställningar rörande utbildning; organisering av utställningar för utbildningsändamål; (organisering av -)
utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller
utbildningsändamål; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål;
planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; produktion av
direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och
videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsfilmer; produktion av utbildningsvideor; produktion av
videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av videoband för företagsanvändning vid
undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; professionella konsultationstjänster avseende
utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av
utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer; publikation av
undervisningmaterial för utbildning; rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd]; rådgivningstjänster avseende
utbildning; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; radiotjänster för tillhandahållande av utbildningsgranskning;
sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av utbildningsmaterial; studiecirklar för
utbildningsändamål; symposier relaterad till utbildning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning];
tävlingar [organisation av -] utbildning eller underhållning; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning];
teambuilding (undervisning/utbildning); telefoninformationstjänster avseende undervisning/utbildning; tillhandahållande av
datorlevererade utbildningsprov och -utvärderingar; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende besökscentra
vid kraftverk [för utbildning]; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster avseende
undervisning/utbildning av personal; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster för implementering av procedurer för
undervisning/utbildning; tjänster rörande utbildningsinformation; tjänster utförda av utbildningsinstitut; underhållning,
handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion;
underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster;
undervisning- och utbildningsinformation; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning
avseende datorer; undervisning/utbildning avseende bryggning; undervisning/utbildning avseende tillämpning av
programvara; undervisning/utbildning avseende användning av datorer i företag; undervisning/utbildning av personal;
undervisning/utbildning avseende tillämpning av datorsystem; undervisning/utbildning avseende försäljning;
undervisning/utbildning avseende datorprogramvara; undervisning/utbildning avseende fotografisk tryckning;
undervisning/utbildning avseende datorsystem; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor;
undervisning/utbildning avseende fotografering; undervisning/utbildning avseende arkitektur; undervisning/utbildning
avseende affärsverksamhet; undervisning/utbildning avseende skrivande av datorprogram; undervisning/utbildning avseende
informationsteknik; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå; undervisning/utbildning inom området för
databehandling; undervisning/utbildning inom området databehandlingsvetenskap; undervisning/utbildning i företagsledning;
undervisning/utbildning i affärsverksamhet; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisnings- och
utbildningsinformation; undervisnings-/utbildningsinformation; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater,
musik eller utbildning; upplåtande av faciliteter för utbildningsändmål; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning;
upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; upplåtande av utbildningsinformation;
upplåtande information avseende utbildning; utbildning avseende användning av datorprogram; utbildning avseende
datortekniker; utbildning avseende datorsystem; utbildning avseende elektronik; utbildning avseende försäljning; utbildning
avseende säljträning; utbildning avseende utformning av datorminnen; utbildning i implementering och användning av
databehandlingsprogram; utbildning i informationsteknik; utbildning i utformning av programvarusystem; utbildning i
utveckling av programvarusystem; utbildning inom databehandling; utbildning (praktisk -) [instruktion]; utbildning relaterad
till anställningsmöjligheter; utbildning rörande företagsfranchiseadministration; utbildning/undervisning; utbildningar;
utbildningseminarier avseende undersökningsprocedurer; utbildningsexamination; utbildningsexaminationer och prov;
utbildningsforskning;
utbildningsinformation;
utbildningskurser;
utbildningskurser
avseende
automatisering;
utbildningskurser avseende motorkonstruktion; utbildningskurser avseende formgivning; utbildningskurser relaterade till
datormaskinvara; utbildningsprov; utbildningsrådgivning avseende bokföring; utbildningsseminarier; utbildningstjänster;
utbildningstjänster avseende tillhandahållande av instruktionskurser; utbildningstjänster avseende användning av
datorprogramvara;
utbildningstjänster
avseende
tillverkning;
utbildningstjänster
avseende
yrkesutbildning;
utbildningstjänster avseende uppassning; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av utbildningskurser;
utbildningstjänster avseende undervisning i främmande språk; utbildningstjänster avseende vidarebefordran av
språkundervisningsmetoder; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster
relaterade till databehandling; utbildningstjänster relaterade till språkundervisning; utbildningstjänster relaterade till industri;
utbildningstjänster rörande vatten; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande modellering;
utbildningstjänster rörande handel; utbildningstjänster rörande vattenföroreningar; utbildningstjänster rörande
kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster rörande vattensäkerhet;
utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster; utbildningstjänster rörande vattenhantering; utbildningstjänster tillhandahållna
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/39
av institut för högre utbildning; utbildningstjänster tillhandahållna via television; utbildningstjänster tillhandahållna av
institut för vidareutbildning; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer; uthyrning av inspelad
undervisning/utbildning; uthyrning av utbildningsmaterial; uthyrning av utbildningsmaterial eller -apparater; utställningar
(anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål; utställningsverksamhet för utbildningsändamål; utveckling av
utbildningshandböcker; utveckling av utbildningsmaterial; välgörenhetstjänster, nämligen undervisning/utbildning och
handledning/instruktion; workshopar för utbildningsändamål; yrkesrådgivning, rådgivning avseende handledning/instruktion
och undervisning/utbildning; yrkesrådgivning [rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning];
yrkesrådgivning [utbildning eller träningsråd]; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och
instruktion/handledning).
42: Arkitekt- och ingenjörstjänster; byggnadsteknisk planering (ingenjörstjänster); ingenjörstjänster; ingenjörstjänster
avseende nukleär; ingenjörstjänster avseende automatisk databehandling; ingenjörstjänster avseende sprängämnen;
ingenjörstjänster avseende robotar; ingenjörstjänster avseende arkitektur; ingenjörstjänster avseende datorprogrammering;
ingenjörstjänster avseende datorer; ingenjörstjänster avseende informationsteknik; ingenjörstjänster avseende
databehandlingsteknik; ingenjörstjänster avseende databehandling; ingenjörstjänster för analys av konstruktioner;
ingenjörstjänster för andras räkning; ingenjörstjänster för projektledning; ingenjörstjänster för utformning/design av
konstruktioner; ingenjörstjänster för utformning/design av maskiner; ingenjörstjänster inom områdena elkraft- och
naturgasproduktion; väg- och vattenbyggnadskonsultationer (ingenjörstjänster); forskning; forskning avseende arkitektur;
forskning avseende databehandling; forskning avseende datorer; forskning avseende fysik; forskning avseende mekanik;
forskning avseende metall; forskning avseende miljöskydd; forskning avseende nya produkter; forskning avseende
programvara; forskning avseende säkerhet; forskning avseende uppförande/anläggande av byggnationer eller stadsplanering;
forskning avseende utformning; forskning i instrumentering; forskning i kemi; forskning inom byggnadsbranschen; forskning
inom datorområdet; forskning inom fysikområdet; forskning inom kemiområdet; forskning inom miljöskydd; forskning inom
området för finkemikalier; forskning inom området för specialkemikalier; forskning inom området fysik; forskning inom
området processteknik för halvledare; forskning inom svetsområdet; forskning och provning inom området för bakteriologi
och virologi; forskning och utveckling av produkter; forskning och utveckling av datorprogramvara; forskning och
utveckling av nya produkter för andra; forskning om avfallsanalys; forskning om datorkonstruktion; forskning om
datorprogram; forskning om industriella processer; forskning om mätteknik; forskning om motorkonstruktion; forskning på
miljöskyddsområdet; forskning relaterad till byggnader; forskning rörande datoriserad automatisering av tekniska processer;
forskning rörande datoriserad automatisering av industriella processer; forskning rörande fast egendom; forskning rörande
industrimaskiner; forskning rörande kemi; forskning rörande mekanisk konstruktion; forskning rörande teknik; forskningsoch konsulttjänster relaterade till programvara för datorer; forsknings- och konsulttjänster relaterade till maskinvara för
datorer; forsknings- och utvecklingstjänster, ingående i klassen; forskningslaboratorier; fysikvetenskaplig forskning;
fysikvetenskapliga forskningstjänster; hydrologisk forskning; industriell forskning; industriella analyser och
forskningstjänster; information inom ämnesområdet vetenskaplig forskning inom området för biokemi och bioteknik;
ingenjörsteknisk forskning; kemisk forskning; kemisk teknologisk forskning; matematiska forskningstjänster; miljöskydd
(forskning inom -); rådgivning avseende teknisk forskning; rådgivning avseende vetenskaplig forskning; rådgivningstjänster
avseende vetenskaplig forskning; teknisk forskning; teknisk forskning avseende datorer; teknisk forskning om automatiska
numreringssystem; teknisk forskning om automatiska identifieringssystem; teknisk konsultation och forskning; teknologisk
forskning; teknologisk forskning för byggnadsindustrin; tjänster rörande vetenskaplig forskning; upplåtande av
forskningstjänster, ingående i klassen; upplåtande information avseende vetenskaplig forskning; utarbetande av rapporter
rörande teknisk forskning; utarbetande av rapporter avseende vetenskaplig forskning; vetenskaplig forskning; vetenskaplig
forskning avseende kemi; vetenskaplig forskning avseende biologi; vetenskaplig och industriell forskning, speciellt inom
elområdet; vetenskaplig och industriell forskning; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och
design; programmering av utbildningsprogramvara.
Reg nr:
512494
Registrerad:
Ans nr:
2013/01115
Ansökningsdatum:
Conoa
Innehavare:
Varor och tjänster:
42: It-konsulttjänster.
Conoa AB, c/o Kenneth Albinsson, Box 15026, 167 15 Bromma, Sverige.
Org. nr: 556813-8886.
2013-04-26
2013-02-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/40
Reg nr:
512495
Registrerad:
Ans nr:
2013/01116
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.04.12; 27.05.21; 27.99.19.
Märket utförs i blått,orange och vitt.
Smista Tak AB, Box 47001, 10074 Årsta, Sverige.
Org. nr: 5567055297.
2013-04-26
2013-02-14
Varor och tjänster:
6: Stänkbleck av metall för takrännor; stuprännor för tak av aluminium; tak av metall; tak av metall för konstruktioner;
takbeklädnader av metall; takbeläggning av metall; takbeläggningsmaterial av metall; takkomponenter av metall; takluckor
av metall [fönster]; takmembran av metall; takplåtar av metall; takrännor av metall.
19: Bitumenbaserade taktätningsmedel; bitumenbehandlade taktäckningsmaterial; bituminösa beläggningar för taktäckning;
fiberduk för användning vid taktäckning för byggändamål; icke-metalliska byggnadsmaterial för takbeläggningar;
kupolformade takfönster (icke-metalliska); material innehållande bitumen för användning i taktäckning; stänkbleck, ej av
metall för takrännor; takbeklädnader, ej av metall; takbeläggningsmaterial, ej av metall; takdukar för yttertak; takfönster av
plast; takfönster, ej av metall; takfönster (ej av metall) för byggnader; takfönster gjorda av plast; takfönster gjorda av
plastmaterial för användning i byggnader; takfönster (icke-metalliska); takfönsterramar (icke-metalliska) för användning i
byggnader; takläggningspapper; takläggningsskivor (icke-metalliska) med isolerande egenskaper; takläktar; taklister (ickemetalliska); takmembran (icke-metalliska); takpaneler av glas [icke-metalliska infattningar]; takpaneler, ej av metall;
takpannor av cementmurbruk; takpannor av glas; takpannor av lera; takpannor av sten; takpannor, ej av metall; takrännor, ej
av metall; takrännor (icke-metalliska) för insamling av regnvatten; takrännor (icke-metalliska) för spridning av regnvatten;
takskivor av trä; takskivor (ej av metall); taktäckningsmaterial av takpapp; taktäckningsmembran; taktäckningsmembran av
pvc; taktegel (ej av metall); tjärad takpapp; tjärat takpapper; tjärbaserade taktätningsmedel; tjärbaserade tätningsmedel för
takläggning; tjärpapp för tak; underlagsmaterial för takläggning (ej av metall); yttertak (takstolar för -).
37: Demontering av tak; installation av takpapp; installationstjänster för tak; isolering av tak; nybeläggning av tak;
takläggning; takläggningstjänster; takreparation; takrestaurering; underhåll och reparation av takrännor.
Reg nr:
512496
Registrerad:
Ans nr:
2013/01117
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
Kock.in
Innehavare:
Kock. In AB, Andra Bassängvägen 10, 115 41 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556760-2098.
Varor och tjänster:
35: Tillfällig uthyrning av personal.
Reg nr:
512497
Registrerad:
Ans nr:
2013/01118
Ansökningsdatum:
Catering Sthlm.in
Innehavare:
Varor och tjänster:
43: Cateringtjänster.
Catering Sthlm. In AB, Andra Bassängvägen 10, 115 41 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556843-6314.
2013-04-26
2013-02-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/41
Reg nr:
512498
Registrerad:
Ans nr:
2013/01129
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
JAPA
Innehavare:
Japax AB, c/o Jan-Henrik Svensson, Mörtvägen 20, 302 61 Halmstad, Sverige.
Org. nr: 556799-9825.
Varor och tjänster:
25: Joggingbyxor [kläder]; joggingset [kläder]; kläder; kläder för sport; kläder för sportbruk; skor; skor för friidrott.
28: Bollar för racketboll; bollar för softboll; bollar för spel; bollar för sport; bollar (sportartiklar); väskor anpassade för
sportartiklar; väskor anpassade för sportredskap; väskor speciellt anpassade till sportartiklar; väskor speciellt anpassade för
sportutrustning.
Reg nr:
512499
Registrerad:
Ans nr:
2013/01133
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
Figurklass:
05.09.06.
Innehavare:
Stina Arosenius, Anders Ols Väg 45, Snårestad, 271 93 Ystad, Sverige.
Varor och tjänster:
31: Jordbruks- och trädgårdsprodukter.
Reg nr:
512500
Registrerad:
Ans nr:
2013/01136
Ansökningsdatum:
Koloni
Innehavare:
Koloni AB, Strandpromenaden 61, 13150 Saltsjö Duvnäs, Sverige.
Org. nr: 556618-2001.
Varor och tjänster:
29: Geléer, sylter, fruktkompotter.
30: Bakverk (efterrätter); kaffedrycker; konfekt; kryddor.
40: Konservering av mat och dryck.
43: Catering av mat och dryck; tillagning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck.
2013-04-26
2013-02-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/42
Reg nr:
512501
Registrerad:
Ans nr:
2013/01145
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
Kompetera Organisation och individutveckling
Innehavare:
Jeanette Wretman, Bivägen 8A, 12558 Älvsjö, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Företagsrådgivning avseende rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; professionella
rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering; psykologisk testning vid rekrytering av personal; rådgivning
avseende rekrytering av akademiker; rekrytering av fast personal; rekrytering av personal; rekrytering (personal -);
rekryterings- och placeringstjänster; rekryteringsannonser; rekryteringskonsultation för advokater; rekryteringskonsultation
för rättsutbildade sekreterare; rekryteringskonsultation inom området för finansiella tjänster; rekryteringstjänster;
rekryteringstjänster för försäljnings- och marknadsföringspersonal; spridning av information avseende rekrytering av
akademiker; testning (psykologisk -) vid rekrytering; upplåtande av information avseende rekrytering; annons- och
reklamverksamhet avseende rekrytering av personal; assistans avseende rekrytering och placering av personal;
intervjutjänster för personalrekrytering; konsultation avseende personalrekrytering; konsultation avseende
personaladministration; konsultation avseende val av personal; konsultation rörande personalrekrytering; konsultation
rörande personaladministration; konsultationer avseende personaladministration; konsultationstjänster avseende
personalrekrytering; konsultationstjänster avseende personalresurser; konsulttjänster avseende personaladministration;
ledningsrådgivning avseende placering av personal; personalledningstjänster; personalomställningstjänster (outplacement);
personalrådgivning; personalrekrytering; personalrekrytering och -placering; personalrekryteringsannonsering;
personalrekryteringsbyråer; personalrekryteringstjänster; personalresurshantering; personaltjänster; personalurval [för andras
räkning]; rådgivning beträffande personalförvaltning; rådgivningstjänster i samband med personalrekrytering; teambuilding
(personaladministration); urval av personal; utvärdering av personalbehov; chefsrekrytering; chefsrekryteringstjänster;
sökning och tjänster avseende placering av chefspersonal; tjänster avseende placering av chefspersonal; tjänster avseende
uttagning av chefer; val av chefspersonal; företags- och organisationsrådgivning; företagsledning och -organisation;
organisations- och företagskonsultation; rådgivning relaterad till företagsledning och -organisation.
41: Chefsutbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal.
Reg nr:
512502
Registrerad:
Ans nr:
2013/01147
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
Westside Tureberg
Innehavare:
Charles Darwin Group AB, Urvädersgränd 5, 1 tr, 116 46 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556562-9820.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Förvaltning av byggnader; fastighetsförvaltning; fastighetsmäkleri; fastighetsförmedlingar; konsulttjänster inom
fastighetsbranschen; leasing av byggnader; uthyrning av byggnader; uthyrning av egendomar; uthyrning av lokaler;
uthyrning av kontor, lägenheter, affärslokaler och utställningslokal; finansiella tjänster; finansiella värderingar (försäkring,
bank, fastighet); konsultation och rådgivning till samtliga ovan nämnda tjänster.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; installation, reparation och underhåll
av byggnader och anläggningar.
41: Underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; upplåtande av anläggningar för underhållning innefattande
sportevenemang och livemusikföreställningar; arrangerande och hållande av underhållning innefattande sportevenemang och
livemusikföreställningar.
42: Arkitekttjänster; arkitektonisk utformning för stadsplanering; byggnadstekniska tjänster; byggnadsinspektionstjänster;
ingenjörstjänster; designtjänster avseende fastigheter; planering av fastigheter, byggnader, bostadsområden och bostadshus;
stadsplanering; väg- och vattenbyggnadskonsultationer (ingenjörstjänster); tekniska konsultationstjänster; tekniska
planeringstjänster; teknisk projektering; teknisk besiktning; konsultation och rådgivning till samtliga ovan nämnda tjänster.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/43
Reg nr:
512503
Registrerad:
Ans nr:
2013/01151
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
S:t Johannes kammarkör
Innehavare:
S:t Johannes församling, Frejgatan 31, 113 49 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 252000-0528.
Varor och tjänster:
35: Marknadsföring av konserter [annonsering].
41: Anordnande av konserter; konserter med levande musik; underhållning i form av konserter; arrangerande och ledning av
konserter; ledning av konserter (arrangerande och -); presentation av konserter; bokning av konserter; ledning av konserter.
Reg nr:
512504
Registrerad:
Ans nr:
2013/01153
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
sköna kunskaper
Innehavare:
Leep AB, c/o Robert Guntell, Kalendegatan 10, 211 35 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556686-1349.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av utbildning; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; datorbaserad utbildning;
datorstödd utbildning/instruktion; genomförande av utbildningar; handledning/instruktion och utbildning/undervisning;
praktisk utbildning; skolor [utbildning]; undervisning och utbildning; utbildning för vuxna; utbildningar; utbildningstjänster;
utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster rörande skönhetsterapi.
Reg nr:
512505
Registrerad:
Ans nr:
2013/01158
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
CorpTravel
Innehavare:
EUNORDIC Kommanditbolag, Box 17137, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 969754-1622.
Varor och tjänster:
39: Anordnande av transport och resor.
Reg nr:
512506
Registrerad:
Ans nr:
2013/01163
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
Adviga
Innehavare:
Svensk Lånemarknad AB, Box 7114, 103 87 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556855-5428.
Varor och tjänster:
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.
Reg nr:
512507
Registrerad:
Ans nr:
2013/01164
Ansökningsdatum:
Bonadvis
Innehavare:
Svensk Lånemarknad AB, Box 7114, 103 87 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556855-5428.
Varor och tjänster:
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.
2013-04-26
2013-02-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/44
Reg nr:
512508
Registrerad:
Ans nr:
2013/01165
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-14
Figurklass:
18.01.07; 18.01.08; 26.03.23.
Beskrivning:
Märket utförs i vinrött, svart, guld och vitt.
Innehavare:
Joakim Vannberg, Brudåsvägen 30, 45531 Munkedal, Sverige.
Varor och tjänster:
39: Anordnande av bussresor.
Reg nr:
512509
Registrerad:
Ans nr:
2013/01169
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-15
Barmark
Innehavare:
Melker Eriksson, Väpplingstigen 79, 56241 Taberg, Sverige.
Varor och tjänster:
28: Redskap för gymnastik; armstärkare (träningsredskap).
Reg nr:
512510
Registrerad:
Ans nr:
2013/01173
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-15
Do It Together
Innehavare:
Krister Kalte, c/o Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler kulturella ändamål; anordnande av instruktioner
för kulturella ändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av
kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål;
anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av
utställningar för kulturella ändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av
utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål);
anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller
utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; [anordnande av] utställningar för
kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften;
genomförande av utställningar för kulturella ändamål; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet;
organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för kulturella ändamål;
organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål;
organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; studiecirklar för kulturändamål; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och
kulturaktiviteter; utställningar (anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/45
Reg nr:
512511
Registrerad:
Ans nr:
2013/01175
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-15
Cirkusresidens
Innehavare:
Krister Kalte, c/o Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler kulturella ändamål; anordnande av instruktioner
för kulturella ändamål; anordnande av konferenser rörande kulturaktiviteter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av
kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål;
anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av
utställningar för kulturella ändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av
utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål);
anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller
utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; [anordnande av] utställningar för
kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av visningar för kulturändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften;
genomförande av utställningar för kulturella ändamål; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet;
organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för kulturella ändamål;
organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål;
organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; studiecirklar för kulturändamål; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och
kulturaktiviteter; utställningar (anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål.
Reg nr:
512512
Registrerad:
Ans nr:
2013/01177
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-13
ALTOS
Innehavare:
Acer Incorporated, 7F, No. 137, Sec. 2, Chien Kuo N. Rd. , TAIPEI, Taiwan.
Ombud:
Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag, Box 17704, 118 93 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Mikrodatorer och mikrodatoranläggningar; perifer utrustning för mikrodatorer, särskilt skivor, driv-, styr- och reglerorgan
för skivor, terminaler och skrivare; mikrodatorkomponenter, särskilt centralbehandlingsenheter; mikrodatorprogramvara på
magnetiska media.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/46
Reg nr:
512513
Registrerad:
Ans nr:
2013/01195
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.05.01.
Märket utförs i rött och mörkgrått.
WATER JET SWEDEN AB, Teknikvägen 4, 372 38 Ronneby, Sverige.
Org. nr: 556516-9066.
Inbrand AB, Box 4264, 20314 Malmö, Sverige.
2013-04-26
2013-02-15
Ombud:
Varor och tjänster:
7: Industriella skärmaskiner; maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock
ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.
Reg nr:
512514
Registrerad:
Ans nr:
2013/01196
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.05.01.
Märket utförs i rött och mörkgrått.
WATER JET SWEDEN AB, Teknikvägen 4, 372 38 Ronneby, Sverige.
Org. nr: 556516-9066.
Inbrand AB, Box 4264, 20314 Malmö, Sverige.
2013-04-26
2013-02-15
Ombud:
Varor och tjänster:
7: Industriella skärmaskiner; maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock
ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/47
Reg nr:
512515
Registrerad:
Ans nr:
2013/01199
Ansökningsdatum:
2013-04-26
Figurklass:
Innehavare:
05.05.02; 05.13.04; 11.01.09; 11.01.10.
Smörgåstårteriet i Sverige AB, c/o Per Brönning, Västra Syninge 37, 762 92 Rimbo, Sverige.
Org. nr: 556908-2380.
2013-02-15
Varor och tjänster:
43: Restauranger; delikatesser [restauranger]; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; utskänkning av mat och dryck
i restauranger.
Reg nr:
512516
Registrerad:
Ans nr:
2013/01200
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-15
Nokalux
Innehavare:
Nokalux Aktiebolag, c/o Håkan Jordanson, Sandviksvägen 1, 670 10 Töcksfors, Sverige.
Org. nr: 556124-4939.
Varor och tjänster:
11: Armaturer för elektriska inomhusbelysningar; armaturer för elektriskt ljus; armaturer för glödlampor; armaturer för
glödljuslampor; armaturer för hängande lysrörsbelysning; armaturer för lampetter; armaturer för lysrörsbelysning inomhus;
armaturer för vägglampor [ej omkopplare]; armaturer till utomhusbelysning; fluorescerande lysrör; lysrör; lysrörsarmaturer;
belysning för montering utomhus; belysningsapparater för lysdioder [led]; belysningsarmatur; belysningsarmaturer.
Reg nr:
512517
Registrerad:
Ans nr:
2013/01205
Ansökningsdatum:
3-Lock
Innehavare:
Solann AB, Att: Ann Strålman, Uddnäsvägen 23, 176 76 Järfälla, Sverige.
Org. nr: 556656-6286.
Varor och tjänster:
10: Ventiler för medicinska infusionsinstrument.
2013-04-26
2013-02-15
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/48
Reg nr:
512518
Registrerad:
Ans nr:
2013/01206
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-15
Lassekudden
Innehavare:
Solann AB, Att: Ann Strålman, Uddnäsvägen 23, 176 76 Järfälla, Sverige.
Org. nr: 556656-6286.
Varor och tjänster:
10: Artiklar (ortopediska -); fotbeklädnader (ortopediska -); ortopediska fotstöd; ortopediska hjälpmedel för läkning;
ortopediska kompressionsstöd; ortopediska stöd; ortopediska stöd för hälar.
Reg nr:
512519
Registrerad:
Ans nr:
2013/01207
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-15
CATZ
Innehavare:
Solann AB, Att: Ann Strålman, Uddnäsvägen 23, 176 76 Järfälla, Sverige.
Org. nr: 556656-6286.
Varor och tjänster:
10: Apparater för att förhindra snarkning; diagnostiska apparater för medicinska ändamål; medicinska apparater; medicinska
apparater för andningshjälp; medicinska apparater och instrument.
Reg nr:
512520
Registrerad:
Ans nr:
2013/01209
Ansökningsdatum:
2013-04-26
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.01.04; 05.13.04; 24.01.05; 24.01.15; 24.09.02; 24.09.05; 24.09.10; 25.01.06.
Märket utförs i vitt, svart och rött.
Scandinavian Dance Agency AB, c/o Andrea Myrander, Warfvinges Väg 13, 112 18 Stockholm,
Sverige.
Org. nr: 556777-7486.
2013-02-16
Varor och tjänster:
25: Dansskor.
41: Aerobics- och dansanläggningar; anordnande av danskurser; anordnande av danstävlingar; anordnande av dansvisningar;
arrangemang av dansevenemang; dans-, musik- och dramaföreställningar; dansinstruktion; dansklubbstjänster;
danslokalstjänster; dansskolor; dansstudior; danstillställningar; organisation av dansuppvisningar; organisering av
dansevenemang; organisering av dansevenemang; organisering av dansuppvisningar; presentation av dansuppvisningar;
produktion av underhållningsshower med dansare; produktion av underhållningsshower med dansare och sångare;
underhållning i form av dansuppträdanden; undervisning/utbildning avseende dans; upplåtande av dansanläggningar;
upplåtande av danslokaler innefattande skötsel av dessa; upplåtande av danslokaler; utställningar avseende manlig dans;
utställningar med levande dans.
42: Design av kläder; design för andras räkning avseende kläder.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/49
Reg nr:
512521
Registrerad:
Ans nr:
2013/01210
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-16
Arvodkaten
Innehavare:
Anna Englehill, Box 408, 114 79 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Förlags- och utgivningstjänster; publicering och utgivning av böcker, tidskrifter; texter (utgivning av -), ej reklamtexter;
utgivning av berättelser; utgivning av böcker och recensioner; utgivning av publikationer; utgivningsverksamhet; utgivning
av trycksaker och tryckta publikationer.
Reg nr:
512522
Registrerad:
Ans nr:
2013/01212
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-16
multikulti
Innehavare:
Magnus Sjögren, Källängsvägen 65, 181 44 Lidingö, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande
av presentationer för underhållningsändamål; anordnande av underhållning och företagsaktiviteter, nämligen kick-offs och
teambuilding; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av underhållningsevenemang; anordnande
av utflykter för underhållning; arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; festarrangeringstjänster
(underhållning); information avseende underhållning; information avseende underhållning via direktanslutning från en
databas eller från internet; information med avseende på underhållning; information (nöjes -och underhållnings -);
information om underhållning; informationstjänster avseende underhållning; klubbverksamhet [underhållning, nöje,
undervisning, utbildning]; liveframträdanden (underhållning); musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster;
nattklubbsverksamhet [underhållning]; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål;
organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av
underhållning; rådgivningstjänster avseende underhållning; rådgivningstjänster med avseende på underhållning;
tillhandahållande av information om underhållning via datornät; underhållning; underhållning erbjuden av en musikgrupp;
underhållning erbjudna av vokalister; underhållning i form av dansuppträdanden; underhållning i form av etnisk festival;
underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -); underhållning i form av konserter;
underhållning i form av orkesterkonserter; underhållning med jazzmusik; underhållning tillhandahållen av musiker;
underhållning tillhandahållen på nattklubbar; underhållnings- och nattklubbstjänster; underhållningstjänster vid ett diskotek;
upplåtande av information avseende underhållning; anordnande av diskjockeys för fester och speciella tillställningar;
diskjockeytjänster; live-konserter med band.
Reg nr:
512523
Registrerad:
Ans nr:
2013/01217
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-17
StayCoolTea
Innehavare:
Liselott Rask, Storgatan 2, 10 tr, 21142 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Örtte (för medicinska ändamål).
Reg nr:
512524
Registrerad:
Ans nr:
2013/01223
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
ThirdRisk
Innehavare:
Rickard Damm, Värmdövägen 199, 13141 Nacka, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Administration (konsultationer avseende personal -); ekonomisk konsultation; ekonomisk konsultation och information
för industriella och ekonomiska sektorer (även on-line), avseende planering, organisering, övervakning och genomförande av
unika och komplexa projekt i olika sektorer av ett eller flera företag; företagsledning, inklusive konsultation rörande
demografiska frågor; företagsorganisation och konsultationer; företagsutvecklingshantering och konsultation; information,
rådgivning och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster upplåtna online
eller via internet; konsultation avseende etablering och ledning av företag; konsultation avseende företagsförvärv;
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/50
konsultation avseende företagsledning såväl som utveckling av processer för analys och implementering av strategiska planer
och projektledning; konsultation avseende företagsfusioner; konsultation avseende företagsorganisation; konsultation
avseende företagsrekrytering; konsultation avseende företagsdokumenthantering; konsultation avseende företagseffektivitet;
konsultation avseende företagsplanering; konsultation avseende företagsavyttringar; konsultation avseende företagsfrämjande
verksamhet; konsultation avseende företagsorganisation och -verksamhet; konsultation avseende företagsledning;
konsultation avseende marknadsbedömning; konsultation avseende marknadsrapportering; konsultation avseende
marknadsföring; konsultation avseende organisering av reklamkampanjer för företag; konsultation avseende
personalrekrytering; konsultation avseende pr; konsultation avseende pr-verksamhet; konsultation avseende val av ledning;
konsultation avseende val av personal; konsultation inom marknadsföringsområdet; konsultation inom området för
företagsförvärv; konsultation relaterad till utarbetande av företagsstatistik; konsultation rörande databehandling; konsultation
rörande förvärv och sammanslagningar av företag; konsultation rörande personalrekrytering; konsultation rörande
personaladministration; konsultation rörande rekrytering; konsultationer avseende företagsledning och -organisation;
konsultationer avseende företagsledning; konsultationer avseende marknadsuppdelningar; konsultationer avseende sales
promotion; konsultationer (professionella företags -); konsultationstjänster avseende personalrekrytering;
konsultationstjänster avseende personalresurser; konsultationstjänster avseende anställning; professionell konsultation
avseende företagsledning; professionell konsultation avseende marknadsföring; professionell konsultation rörande
affärsverksamhet; professionella konsultationer avseende företagsangelägenheter; strategisk konsultation för företag; tjänster
avseende företagsrådgivning, -konsultation och -information.
Reg nr:
512525
Registrerad:
Ans nr:
2013/01225
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
03.01.08; 03.01.16.
Halla Foder AB, Marum, 532 95 Skara, Sverige.
Org. nr: 556869-8590.
Varor och tjänster:
31: Hundfoder.
2013-04-26
2013-02-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/51
Reg nr:
512526
Registrerad:
Ans nr:
2013/01245
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
Figurklass:
05.03.06; 05.05.20; 05.05.21.
Beskrivning:
Rött, Svart, Grått.
Innehavare:
Hans Gottfridsson, c/o Biobränslebutiken på Kosi'a, Knutsbol 136, 693 91 Degerfors, Sverige.
Ombud:
Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, 100 55 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
36: Finansiell sponsring.
41: Lotteriverksamhet; kultur- och idrottsverksamhet.
Reg nr:
512527
Registrerad:
Ans nr:
2013/01248
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
25.05.03; 26.04.09.
Vit text på varierande grön bakgrund.
Åkroken Science Park AB, Storgatan 90, 85230 Sundsvall, Sverige.
Org. nr: 556527-6176.
2013-04-26
2013-02-18
Varor och tjänster:
35: Affärsutvecklingstjänster.
41: Anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av presentationer för
utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av undervisning/utbildning för
industrin; anordnande av utbildning; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; ledning av utbildningskurser
avseende företag; undervisning/utbildning avseende affärsverksamhet; undervisning/utbildning i affärsverksamhet.
Reg nr:
512528
Registrerad:
Ans nr:
2013/01249
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
SANGIN
Innehavare:
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott.
PharmaPro Scandinavia AB, c/o Reidar Pettersson, Köpmangatan 7, 633 56 Eskilstuna, Sverige.
Org. nr: 556835-7700.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/52
Reg nr:
512529
Registrerad:
Ans nr:
2013/01250
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
RESPIRO
Innehavare:
PharmaPro Scandinavia AB, c/o Reidar Pettersson, Köpmangatan 7, 633 56 Eskilstuna, Sverige.
Org. nr: 556835-7700.
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott.
Reg nr:
512530
Registrerad:
Ans nr:
2013/01251
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
Infocar Connect
Innehavare:
Infocar Training AB, c/o Per-Henrik Persson, Byängsgränd 14, 120 40 Årsta, Sverige.
Org. nr: 556699-7283.
Varor och tjänster:
42: Utveckling av tekniker för tillverkning av kretsar för trådlös kommunikation, elektronisk databehandling, hemelektronik,
bilelektronik.
Reg nr:
512531
Registrerad:
Ans nr:
2013/01252
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
PureStep
Innehavare:
Christian Berner Aktiebolag, c/o Tony Johansson, Box 88, 435 22 Mölnlycke, Sverige.
Org. nr: 556049-5235.
Varor och tjänster:
17: Gummi för ljudisolering; isoleringsmaterial för ljudisolering; konstruktioner för bullerabsorbering [ljudisolering];
konstruktioner, ej av metall, för bullerdämpning [ljudisolering]; konstruktioner, ej av metall, för bullerabsorbering
[ljudisolering].
19: Byggnadsmaterial av plastmaterial; icke-metalliska byggnadsmaterial med akustiska egenskaper; icke-metalliska
byggnadsmaterial med ljudisolerande egenskaper.
Reg nr:
512532
Registrerad:
Ans nr:
2013/01254
Ansökningsdatum:
Majito & Co.
Innehavare:
Nicolas Peyron, Narvavagen 22 3tr, 115 22 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
30: Fryst yogurt; yogurt (frysen -) [glass].
2013-04-26
2013-02-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/53
Reg nr:
512533
Registrerad:
Ans nr:
2013/01255
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
Figurklass:
01.15.05; 03.01.14.
Innehavare:
johan björn, Ekövägen 8, 61173 VRENA, Sverige.
Varor och tjänster:
11: Uppvärmningsapparater för fasta, flytande eller gasformiga bränslen; anordningar för uppvärmning; brännare för fast
bränsle.
Reg nr:
512534
Registrerad:
Ans nr:
2013/01262
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
Drop Eat
Innehavare:
Innocento AB, c/o Mikael Hansson, Kullabergsgatan 4, 504 58 Borås, Sverige.
Org. nr: 5567664734.
Varor och tjänster:
5: Dietiska tillskott för människor och djur.
Reg nr:
512535
Registrerad:
Ans nr:
2013/01285
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
ErixThree
Innehavare:
MediRoyal Nordic AB, c/o Thomas Eriksson, Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sverige.
Org. nr: 556630-7970.
Varor och tjänster:
10: Bandage för ortopediska ändamål.
28: Skyddande stöd för axlar och armbågar [sportartiklar].
Reg nr:
512536
Registrerad:
Ans nr:
2013/01286
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
ITG
Innehavare:
IT Gymnasiet Sverige AB, Box 15003, 167 15 Bromma, Sverige.
Org. nr: 556597-0471.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; lånebibliotek; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; utbildningsinformation; praktisk
utbildning (instruktion); yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte;
organisering av tävlingar; utgivning av tidningar och böcker; publicering/utgivning av datamedia; upplåtande av elektroniska
publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av radio-, televisionsprogram och filmer; produktion av utbildande
radio, televisionsprogram och filmer.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/54
Reg nr:
512537
Registrerad:
Ans nr:
2013/01287
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
PLUSHÖGSKOLAN
Innehavare:
Plushögskolan AB, Lilla Bommen 4B, 411 04 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556495-5853.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; lånebibliotek; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; utbildningsinformation; praktisk
utbildning (instruktion); yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte;
organisering av tävlingar; utgivning av tidningar och böcker; publicering/utgivning av datamedia; upplåtande av elektroniska
publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av radio-, televisionsprogram och filmer; produktion av utbildande
radio-, televisionsprogram och filmer.
Reg nr:
512538
Registrerad:
Ans nr:
2013/01297
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
Sminkprinsessan
Innehavare:
UCR Management AB, Carl Öhrns Gata 19, 254 43 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556662-9928.
Varor och tjänster:
3: Kosmetika; smink; parfymer; nagellack; läppstift; kosmetika i form av rouge; kosmetika i form av puder; kosmetika i
form av ögonskugga; mascara; eyelinerpennor; glitter i sprejform för användning som kosmetika; fästmedel för lösnaglar;
lösnaglar; nagelglitter; nagelkräm; nagellackborttagningsmedel.
Reg nr:
512539
Registrerad:
Ans nr:
2013/01298
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
24.09.07; 27.05.07.
Märket utförs i rosa och guldgult.
UCR Management AB, Carl Öhrns Gata 19, 254 43 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556662-9928.
2013-04-26
2013-02-20
Varor och tjänster:
3: Kosmetika; smink; parfymer; nagellack; läppstift; kosmetika i form av rouge; kosmetika i form av puder; kosmetika i
form av ögonskugga; mascara; eyelinerpennor; glitter i sprejform för användning som kosmetika; fästmedel för lösnaglar;
lösnaglar; nagelglitter; nagelkräm; nagellackborttagningsmedel.
Reg nr:
512540
Registrerad:
Ans nr:
2013/01299
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
Resursfabriken
Innehavare:
Investment AB Resursfabriken, c/o Anders Gustafsson, Stubbarp 221, 274 91 Skurup, Sverige.
Org. nr: 556907-9170.
Varor och tjänster:
35: Konsultation avseende företagsfrämjande verksamhet.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/55
Reg nr:
512541
Registrerad:
Ans nr:
2013/01300
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
Touch&Tell
Innehavare:
Lean Machine AB, c/o Jakob Mattsson, Kastellgatan 8B, Lgh 1402, 411 22 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556909-5606.
Varor och tjänster:
9: Datorprogram (nedladdningsbar mjukvara).
35: Enkäter (undersökningar) i företagssyfte.
Reg nr:
512542
Registrerad:
Ans nr:
2013/01301
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
Figurklass:
18.03.21; 26.03.04.
Beskrivning:
Märket utförs i blått och rött.
Innehavare:
Peter Eriksson, Koltrastgatan 6a, 254 50 Helsingborg, Sverige.
Varor och tjänster:
22: Solskydd av textil [utomhusbruk].
Reg nr:
512543
Registrerad:
Ans nr:
2013/01304
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-18
TRANSITCLOUD
Innehavare:
Hogia AB, 444 28 Stenungsund, Sverige.
Org. nr: 556108-8039.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Programvara för hantering av fordonsdata och fordonspositioner.
Reg nr:
512544
Registrerad:
Ans nr:
2013/01306
Ansökningsdatum:
ibreath
Innehavare:
Tomas Lenz, Trängkårsvägen 83, 703 57 Örebro, Sverige.
Org. nr: 5606076718.
Varor och tjänster:
9: Apparat för mätning av alkohol.
2013-04-26
2013-02-20
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/56
Reg nr:
512545
Registrerad:
Ans nr:
2013/01308
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
CLAPP
Innehavare:
Kasra Haghighi, Gibraltargatan 78, lgh 1260, 41279 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Apparater för trådlös kommunikation; elektrisk kommunikationsutrustning; kommunikationsprocessorer; nätverk för
kommunikation; programvara för kommunikation; programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer;
programvara för kommunikation mellan datorer via ett lokalt nät; registrerade datorprogram för kommunikationsändamål
mellan mikrodatorer; terminaler för mobil kommunikation; frekvensmetrar; apparater för frekvensmodulering;
frekvensmätare; frekvensomvandlare; frekvensräknare; spektrumanalysatorer, ej för medicinska ändamål.
38: Dataöverföring via kommunikationssatellit; datoråtkomst till kommunikationsnät; datoriserade kommunikationstjänster;
kommunikation via elektroniska datorterminaler; kommunikation via mobiltelefoni; kommunikation via mobiltelefoner;
kommunikation via multinationella telekommunikationsnät; kommunikationer via datorer; kommunikationer via
mobiltelefoner; mobila kommunikationssystemstjänster; mobila kommunikationstjänster; telekommunikationstjänster,
nämligen personliga kommunikationstjänster; tjänster för kommunikation online; tjänster för kommunikation med
elektroniska hjälpmedel; trådlösa kommunikationstjänster; upplåtande av kommunikationsinformation; uthyrning av
frekvensomvandlare [för användning vid kommunikation]; uthyrning av kommunikationsutrustning; uthyrning av
kommunikationskanaler; uthyrning av kommunikationssystem.
Reg nr:
512546
Registrerad:
Ans nr:
2013/01311
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
05.07.02; 05.13.01; 26.01.18; 26.07.01; 27.05.21.
Märket utförs i färgerna brunt och ljusbrunt.
Wai Shing Asian Trading Livs AB, c/o Chiu, Östervägen 9B, lgh 1004, 169 52 Solna, Sverige.
Org. nr: 556921-6590.
Wai Chiu, Östervägen 9B, Lgh:1104, 169 52 Solna, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Återförsäljning av livsmedel.
2013-04-26
2013-02-20
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/57
Reg nr:
512547
Registrerad:
Ans nr:
2013/01312
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.01.
Märket utförs i blått och gult.
T.Z's eagle AB, Evenemangsgatan 31, 16956 Solna, Sverige.
Org. nr: 556630-1692.
2013-04-26
2013-02-20
Varor och tjänster:
35: Återförsäljartjänster avseende livsmedel.
39: Leverans av paket; paketleverans; paketleveranser; vidarebefordran av paket.
Reg nr:
512548
Registrerad:
Ans nr:
2013/01314
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
CARYNGO
Innehavare:
Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, 13134 Nacka,
Sverige.
Org. nr: 802013-2836.
Bengt Nihlmark Aktiebolag, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
20: Möbler; sittdynor (delar av möbler); stötskydd för möbler; temporära länkhjul, ej av metall för möbler; mjuka inredningar
[dynor].
Reg nr:
512549
Registrerad:
Ans nr:
2013/01318
Ansökningsdatum:
uPot
Innehavare:
Plantagon International AB, Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556757-6839.
Varor och tjänster:
7: Odlingsverktyg (ingående i klassen).
44: Växthustjänster (odling).
2013-04-26
2013-02-20
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/58
Reg nr:
512550
Registrerad:
Ans nr:
2013/01319
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
Figurklass:
24.15.13; 24.17.01.
Beskrivning:
Märket utförs i mossgrönt/mörkgrönt.
Innehavare:
Charlotte Marie Valger, Västerleden 18A, 745 62 Enköping, Sverige.
Varor och tjänster:
40: Avfallshantering [behandling av avfall]; avfallshanteringstjänster [återvinning].
Reg nr:
512551
Registrerad:
Ans nr:
2013/01321
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
Nordsken
Innehavare:
LAN I STAAN, c/o Peter Bomark, Vitbergsvägen 4, 931 40 Skellefteå, Sverige.
Org. nr: 894702-0106.
Varor och tjänster:
41: Underhållningstjänster; anordnande av kulturverksamhet.
Reg nr:
512552
Registrerad:
Ans nr:
2013/01322
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
ODD
Innehavare:
Nordic Odd Group AB, c/o Jens-Peter Sjöberg, Mor Annas Brygga 40, 181 40 Lidingö, Sverige.
Org. nr: 556733-9428.
Varor och tjänster:
41: Produktion av animerade filmer; produktion av filmer; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av filmer
för bio; produktion av filmer rörande föreningsfotboll; produktion av filmstudier; produktion av shower och filmer;
produktion av specialeffekter för film; produktion av sportevenemang för film; produktion av tv-filmer; radio-, film- och tvproduktion; tjänster avseende produktion av underhållning i form av filmer; tjänster inom produktion av animerade filmer
och tv-inslag.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/59
Reg nr:
512553
Registrerad:
Ans nr:
2013/01324
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
Varor och tjänster:
32: Öl.
15.01.23.
Andres Furukawa, Flat 2, 2 Cromwell Walk, PE29 3HN Huntingdon, Storbritannien.
Reg nr:
512554
Registrerad:
Ans nr:
2013/01329
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-20
2013-04-26
2013-02-21
Figurklass:
02.09.01; 27.05.21.
Innehavare:
Kim Brink, Petréns Allé 20, 25657 Ramlösa, Sverige.
Varor och tjänster:
44: Konsultationstjänster relaterade till skönhet.
Reg nr:
512555
Registrerad:
Ans nr:
2013/01332
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-21
The Successful Lifestyle By KimB
Innehavare:
Kim Brink, Petréns Allé 20, 25657 Ramlösa, Sverige.
Varor och tjänster:
44: Information och rådgivning avseende hälsa.
Reg nr:
512556
Registrerad:
Ans nr:
2013/01333
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-21
Memento
Innehavare:
Selected EMC AB, Brahegatan 4, 5 trp, 11437 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556660-7817.
Varor och tjänster:
41: Festarrangemang; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av diskjockeys för fester och
speciella tillställningar; festarrangeringstjänster; festplaneringstjänster; konsultation avseende festplanering; organisering av
fester för underhållningsändamål; planering av fester; planering och organisering av fester; anordnande av
nöjestillställningar; nöjesbyråtjänster.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/60
Reg nr:
512557
Registrerad:
Ans nr:
2013/01334
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-21
Swedish Supplements
Innehavare:
Olimp Norden AB, Kvistvägen 2, 43348 Partille, Sverige.
Org. nr: 556667-5202.
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott.
Reg nr:
512558
Registrerad:
Ans nr:
2013/01335
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
24.01.13; 24.09.09.
Olimp Norden AB, Kvistvägen 2, 43348 Partille, Sverige.
Org. nr: 556667-5202.
2013-04-26
2013-02-21
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott.
Reg nr:
512559
Registrerad:
Ans nr:
2013/01337
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-21
G & Company
Innehavare:
Glasstorget i Helsingborg AB, 260 36 ÖDÅKRA, Sverige.
Org. nr: 556185-7714.
Varor och tjänster:
43: Restauranger; utskänkning av mat och dryck i restauranger.
Reg nr:
512560
Registrerad:
Ans nr:
2013/01371
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-22
Laddotank
Innehavare:
Termoventiler i Ulricehamn Aktiebolag, c/o Dimitris Tsakiris, Nolhagavägen 12, 523 93 Marbäck,
Sverige.
Org. nr: 556211-0899.
Varor och tjänster:
6: Tankar av metall.
11: Tankar i form av sanitära anordningar.
19: Icke-metalliska stående tankar.
20: Tankar för lagring av vätskor, ej av metall.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/61
Reg nr:
512561
Registrerad:
Ans nr:
2013/01372
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-02-22
Langaeble
Innehavare:
Maria Axelqvist, Vasavägen 25, 16958 Solna, Sverige.
Varor och tjänster:
14: Äkta smycken; armband (smycken); dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken]; halsband
(smycken); kedjor (smycken); oäkta smycken; personliga smycken; prydnader för kläder i form av smycken; prydnader för
öron i form av smycken; prydnadsnålar [smycken]; ringar [smycken]; smycken; smycken av ädelmetall; smycken av plast;
smycken av silver; smycken för huvudet; smycken för personlig utsmyckning; smycken gjorda av silver; smycken i form av
pärlor; smycken med pärlor; smycken tillverkade av plast; konstgjorda smycken; smycken för personligt bruk; smycken
innehållande diamanter; smycken innehållande guld; smycken, klockor och ur.
Reg nr:
512562
Registrerad:
Ans nr:
2013/01384
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.01.18.
Märket utförs i vitt, svart och blått.
Airozon i Luleå AB, Ollbacken 58, 975 95 Luleå, Sverige.
Org. nr: 556910-8110.
2013-04-26
2013-02-22
Varor och tjänster:
11: Luftrenare.
Reg nr:
512563
Registrerad:
Ans nr:
2013/01822
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-03-07
QUESTER
Innehavare:
Ombud:
Volvo Lastvagnar Aktiebolag, 405 08 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556013-9700.
Volvo Technology (Corporation), Volvo Corporate Intellectual Property, Dept 6820 M1.7,
405 08 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
12: Lastbilar och deras ingående delar (ingående i klass 12).
28: Skalmodeller av fordon.
Reg nr:
512564
Registrerad:
Ans nr:
2013/02729
Ansökningsdatum:
2013-04-26
2013-04-11
CLARO
Prioritet:
Begärd från OHIM, 2010-06-21, nr 9191263, Ifrågavarande märke härrör från en omvandling av ett
gemenskapsvarumärke. Gemenskapsansökan lämnades in till OHIM 2010-06-21..
CLARO S.A., Rua Florida, 1970, 04565-907 Brooklin, Brasilien.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
38: Telekommunikation.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/62
014 – Delning av registrerade varumärken.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280324
2013-04-19
Registrerad:
Avtalsdatum:
1961-06-02
2012-02-22
Varumärkesregistreringen med ovan angivet registreringsnummer har delats. Efter delningen har detta nummer utgått ur
registret. De nya registreringar som tillkommer genom delningen har nummer 280336 och 280337.
Figurklass:
03.07.24; 24.15.01; 26.01.16.
Innehavare:
ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, PRAG 1, CZ-110 00, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Metallurgiska produkter, gjutgods, smidesgods och pressgods, valsverksfundament, lagertankar, hydreringskärl för
trämassa, metallhylsor, metallringar, skruvstäd, svarvstyckshållare, styrpinnar och insatser av metall för verktygsmaskiner,
reduktionsmuffar, delningsbord och delningsstativ för maskiner samt metallfjädrar.
7: Maskiner för valsverk, redskap och maskiner för transport av valsverksprodukter, trådlindningsmaskiner, maskiner för
uppvalsning och nedvalsning av plåt, paketeringsmaskiner, gruvmaskiner, maskinspel, transportlinor, hisstorn,
bromsmekanismer, transportredskap för gruvor, kol- och malmanrikningsapparater och - maskinerier, kol- och
malmtvättmaskiner, kol- och malmsorteringsmaskiner, beskickningsapparater för industriugnar, krossnings-, malnings- och
sorteringsmaskiner, krossar, kvarnar, granulatorer, molekylatorer, vibratorer, cementblandare, sorterare, transportörer,
tryckluftmaskiner och tryckluftverktyg för insdustriell användning, hydrauliska pressar, hydrauliska förstärkare, rörutvidgare,
domkrafter, ångpannor, även stationära, maskiner för kemisk industri och för livsmedelsindustri, sockerfabriker, bryggerier,
brännerier, gasverk, syrgasverk, extraktionsanläggningar och för elektrolysanläggningar; papperstillverknigsmaskiner,
papperskvarnar, holländare, omrörare, urvattnare, kvistfångare, sandfångare, högtrycksmatare, skakbord,
pappersmaskintrummor, returapparater, automatiska regulatorer, våtpressar, kalandrar, pappersskärmaskiner,
pappersrullnings- och utrullningsmaskiner, maskiner för glasindustrien, automatiska flaskblåsningsmaskiner, automatiska
glödlampsmaskiner, automatiska glödlampsklippningsmaskiner, automater för tillverkning av glaskulor,
glastillverkningspressar, glasrutemaskiner, maskiner för tillverkning av gjutet glas, tobaks- och cigarrettillverkningsmaskiner,
tryckerimaskiner och installationer därtill, rotationspressar, stereotypiapparater, packmaskiner, gradermaskiner,
verktygsmaskiner, svarvar, horisontalborrmaskiner, träbearbetningsmaskiner, skärverktyg för metallbearbetning, fräsar,
gängningsverktyg, gängskärningshuvuden och delar därtill, försänkningsverktyg, borrar och borrhuvuden, borrjiggar,
formverktyg, chuckar, expanderdornar, verktygsslipmaskiner och -apparater,styrapparater, planbord, rätskivor, riktplattor,
maskiner och maskindelar i form av vevaxlar, växellådor och kugghjul, vägvältar, grävmaskiner, motorgripskopor,
lyftkranar, rörliga plattformar, vändskivor, sänkningsapparater, explosionsmotorer, även dieselmotorer, kompressorer, även
turbokompressorer, fläktar, även turbofläktar, elektriska maskiner, elektriska motorer, startapparater, shuntregulatorer,
delningshuvuden och lyftmagneter.
8: Plåtsaxar, sågar, gruvredskap, gängningsverktyg, brotschar, försänkningsverktyg, borrar och borrhuvuden, formverktyg,
fastsättningsdetaljer för verktyg och ritsverktyg, lyftbord, lyftbryggor, ritsapparater.
9: Bryggvågar, mätapparater, tumstockar, vinkellinjaler, mättolkar, cylinder- och ringtolkar, mät- och kontrollpassare samt
övriga mätapparater, rörvattenpass, fläktar, drosselspolar, elektriska strömbrytare, strömställare, omkastare frånskiljare;
hastighetskontrollappparater, kopierapparater, hastighetsreglage för kommutatorer, elektriska motstånd och reläer samt
redarapparater och släpringskollektorer, provmaskiner, mätmaskiner, transformatorer, reaktorer.
11: Kylbäddar, ackumulatorer, högtrycksarmatur, högtryckspannor och autoklaver, pappersfilter, schuntregulatorer,
elektriska filter.
12: Styrapparater för fordon (andra än automobiler inkluderande personbilar); bussar, specialbilar (ej baserat på
automobiler); traktorer; trådbussar; startapparater för landfordon (andra än automobiler inkluderande personbilar); fartyg och
delar härav; lokomotiv; flygmaskiner.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Anteckningsdatum:
2013-04-26
280337
2013-04-19
17/2013/63
Registrerad:
Avtalsdatum:
1961-06-02
2012-02-22
Varumärkesregistreringen har tillkommit genom delning av varumärke nummer 280324 och gäller för följande varor och
tjänster:
Märket i dess ändrade form publiceras nedan:
Figurklass:
Innehavare:
03.07.24; 24.15.01; 26.01.16.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Jižni Predmestí, Borská 2922/32, CZ-301 00 Plzen, Tjeckiska
Republiken.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
12: Fordon, nämligen lokomotiv, bussar, specialbilar (ej baserat på automobiler).
Reg nr:
Anteckningsdatum:
280336
2013-04-19
Registrerad:
Avtalsdatum:
1961-06-02
2012-02-22
Varumärkesregistreringen har tillkommit genom delning av varumärke nummer 280324och gäller för följande varor och
tjänster:
Märket i dess ändrade form publiceras nedan:
Figurklass:
03.07.24; 24.15.01; 26.01.16.
Innehavare:
ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, PRAG 1, CZ-110 00, Tjeckiska Republiken.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Metallurgiska produkter, gjutgods, smidesgods och pressgods, valsverksfundament, lagertankar, hydreringskärl för
trämassa, metallhylsor, metallringar, skruvstäd, svarvstyckshållare, styrpinnar och insatser av metall för verktygsmaskiner,
reduktionsmuffar, delningsbord och delningsstativ för maskiner samt metallfjädrar.
7: Maskiner för valsverk, redskap och maskiner för transport av valsverksprodukter, trådlindningsmaskiner, maskiner för
uppvalsning och nedvalsning av plåt, paketeringsmaskiner, gruvmaskiner, maskinspel, transportlinor, hisstorn,
bromsmekanismer, transportredskap för gruvor, kol- och malmanrikningsapparater och - maskinerier, kol- och
malmtvättmaskiner, kol- och malmsorteringsmaskiner, beskickningsapparater för industriugnar, krossnings-, malnings- och
sorteringsmaskiner, krossar, kvarnar, granulatorer, molekylatorer, vibratorer, cementblandare, sorterare, transportörer,
tryckluftmaskiner och tryckluftverktyg för insdustriell användning, hydrauliska pressar, hydrauliska förstärkare, rörutvidgare,
domkrafter, ångpannor, även stationära, maskiner för kemisk industri och för livsmedelsindustri, sockerfabriker, bryggerier,
brännerier, gasverk, syrgasverk, extraktionsanläggningar och för elektrolysanläggningar; papperstillverknigsmaskiner,
papperskvarnar, holländare, omrörare, urvattnare, kvistfångare, sandfångare, högtrycksmatare, skakbord,
pappersmaskintrummor, returapparater, automatiska regulatorer, våtpressar, kalandrar, pappersskärmaskiner,
pappersrullnings- och utrullningsmaskiner, maskiner för glasindustrien, automatiska flaskblåsningsmaskiner, automatiska
glödlampsmaskiner, automatiska glödlampsklippningsmaskiner, automater för tillverkning av glaskulor,
glastillverkningspressar, glasrutemaskiner, maskiner för tillverkning av gjutet glas, tobaks- och cigarrettillverkningsmaskiner,
tryckerimaskiner och installationer därtill, rotationspressar, stereotypiapparater, packmaskiner, gradermaskiner,
verktygsmaskiner, svarvar, horisontalborrmaskiner, träbearbetningsmaskiner, skärverktyg för metallbearbetning, fräsar,
gängningsverktyg, gängskärningshuvuden och delar därtill, försänkningsverktyg, borrar och borrhuvuden, borrjiggar,
formverktyg, chuckar, expanderdornar, verktygsslipmaskiner och -apparater,styrapparater, planbord, rätskivor, riktplattor,
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/64
maskiner och maskindelar i form av vevaxlar, växellådor och kugghjul, vägvältar, grävmaskiner, motorgripskopor,
lyftkranar, rörliga plattformar, vändskivor, sänkningsapparater, explosionsmotorer, även dieselmotorer, kompressorer, även
turbokompressorer, fläktar, även turbofläktar, elektriska maskiner, elektriska motorer, startapparater, shuntregulatorer,
delningshuvuden och lyftmagneter.
8: Plåtsaxar, sågar, gruvredskap, gängningsverktyg, brotschar, försänkningsverktyg, borrar och borrhuvuden, formverktyg,
fastsättningsdetaljer för verktyg och ritsverktyg, lyftbord, lyftbryggor, ritsapparater.
9: Bryggvågar, mätapparater, tumstockar, vinkellinjaler, mättolkar, cylinder- och ringtolkar, mät- och kontrollpassare samt
övriga mätapparater, rörvattenpass, fläktar, drosselspolar, elektriska strömbrytare, strömställare, omkastare frånskiljare;
hastighetskontrollappparater, kopierapparater, hastighetsreglage för kommutatorer, elektriska motstånd och reläer samt
redarapparater och släpringskollektorer, provmaskiner, mätmaskiner, transformatorer, reaktorer.
11: Kylbäddar, ackumulatorer, högtrycksarmatur, högtryckspannor och autoklaver, pappersfilter, schuntregulatorer,
elektriska filter.
12: Styrapparater för fordon (andra än automobiler inkluderande personbilar); traktorer; trådbussar; startapparater för
landfordon (andra än automobiler inkluderande personbilar); fartyg och delar härav; flygmaskiner.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
016 – Varumärkesregistreringen har upphävts efter lagakraftvunna beslut i
invändningsärenden.
418283
500571
501281
17/2013/65
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/66
022 – Registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse.
230182
240441
240442
240451
240482
240523
241332
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
026 – Förnyade registreringar.
Reg nr
27022
Beslutsdatum
2013-04-23
Nästa förnyelse
2023-04-10
73938
2013-04-23
2023-04-24
74046
2013-04-22
2023-05-15
105870
2013-04-23
2023-04-19
107217
2013-04-23
2023-08-23
107386
2013-04-19
2023-09-13
142147
2013-04-19
2023-02-23
142641
2013-04-23
2023-04-13
142807
2013-04-22
2023-04-19
143461
2013-04-23
2023-06-15
143919
2013-04-23
2023-07-27
144598
2013-04-23
2023-09-28
185990
2013-04-23
2023-04-08
186028
2013-04-23
2023-04-08
186090
2013-04-23
2023-04-08
186469
2013-04-19
2023-05-06
186539
2013-04-22
2023-05-20
186878
2013-04-23
2023-06-10
186879
2013-04-23
2023-06-10
186929
2013-04-23
2023-06-17
187090
2013-04-23
2023-06-23
187102
2013-04-23
2023-06-23
189145
2013-04-22
2023-12-02
17/2013/67
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
245526
2013-04-22
2023-01-15
245878
2013-04-22
2023-01-22
246687
2013-04-19
2023-02-12
247733
2013-04-19
2023-04-02
248060
2013-04-23
2023-04-08
248066
2013-04-23
2023-04-08
248085
2013-04-22
2023-04-08
248140
2013-04-22
2023-04-08
248243
2013-04-23
2023-04-16
248376
2013-04-23
2023-04-16
248379
2013-04-23
2023-04-16
248439
2013-04-23
2023-04-23
248999
2013-04-18
2023-05-07
249120
2013-04-19
2023-05-14
249378
2013-04-23
2023-05-28
249614
2013-04-19
2023-06-04
249623
2013-04-22
2023-06-04
249831
2013-04-22
2023-06-18
249851
2013-04-18
2023-06-18
249920
2013-04-23
2023-06-24
249944
2013-04-23
2023-06-24
250865
2013-04-23
2023-08-20
250976
2013-04-18
2023-08-20
251257
2013-04-22
2023-08-27
251464
2013-04-23
2023-09-03
251892
2013-04-19
2023-09-17
17/2013/68
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
252078
2013-04-19
2023-09-24
252581
2013-04-23
2023-10-15
252616
2013-04-19
2023-10-15
359366
2013-04-23
2023-01-17
359666
2013-04-19
2023-01-24
359667
2013-04-19
2023-01-24
359889
2013-04-23
2023-02-21
359915
2013-04-23
2023-02-21
360561
2013-04-23
2023-04-11
360747
2013-04-23
2023-04-25
361285
2013-04-23
2023-05-23
361440
2013-04-23
2023-06-06
361455
2013-04-23
2023-06-13
361896
2013-04-22
2023-06-27
361924
2013-04-19
2023-07-04
361947
2013-04-19
2023-07-04
362228
2013-04-19
2023-07-18
362509
2013-04-22
2023-08-22
362550
2013-04-23
2023-08-22
364404
2013-04-23
2023-12-05
17/2013/69
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/70
027 – Ändringar i registrerade varumärken.
Reg nr:
45698
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2006-07-01
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
70272
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
1935-10-28
1951-06-29
Innehavare:
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, DE-86420 Diedorf, Tyskland.
Org. nr: Augsburg HRB 27263.
Ombud:
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Bolagsomvandling 2012-09-06 från Augsburg HRA 9716 "Keimfarben GmbH & Co. KG", Keimstrasse 16, Diedorf,
Tyskland.
Reg nr:
76216
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
86146
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
106978
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-22
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
BTL Aktiebolag, 412 97 GÖTEBORG, Sverige.
Org. nr: 556016-4310.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1954-06-18
1958-12-12
1963-07-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/71
Reg nr:
107386
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
C. Shippam Limited, Royal Liver Building, Pier Head, Liverpool, L3 1NX, Storbritannien.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
109923
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
1963-09-13
1964-05-29
Innehavare:
Henry Pratt Company, LLC, 1200 Abernathy Rd., Suite 1200, Atlanta, GA 30328, USA.
Ombud:
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Korrigering av innehavarens adress. Tidigare antecknad adress: 1200 Abernathy Bd., Suite 1200, ATLANTA, GA 30328,
USA.
Reg nr:
122656
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
142641
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Förnyelse
Inskränkning
Innehavare:
Ombud:
Cloetta Sverige AB, Brogatan 7, 205 42 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556674-9155.
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Reg nr:
143461
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Tyskland.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
157762
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-23
2011-07-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Besins Healthcare Luxembourg S.A.R.L., 67 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
LU-1331 Luxembourg, Luxemburg.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1968-02-23
1973-04-13
1973-06-15
1976-12-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/72
Reg nr:
170401
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
CCS Healthcare AB, Box 10054, 781 10 Borlänge, Sverige.
Org. nr: 556335-4439.
von Lode advokat aktiebolag, Årstaängsvägen 21 C, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
175237
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-22
2012-05-29
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Robert Bosch (Australia) Pty Ltd, 1555 Centre Road, Clayton, 3169 Victoria, Australien.
Reg nr:
185839
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-23
2011-07-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Besins Healthcare Luxembourg S.A.R.L., 67 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
LU-1331 Luxembourg, Luxemburg.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
186090
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Asturiana de Zinc, S.A., San Juan de Nieva, s.n., ES-334 00 Avilés, Spanien.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Reg nr:
186787
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Chloe SAS, 5/7 Avenue Percier, FR-75008 Paris, Frankrike.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
187211
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-22
2005-12-31
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Gruppo Cimbali S.p.A., Via A. Manzoni 17, 20082 Binasco (Milano), Italien.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1979-12-21
1981-02-06
1983-03-25
1983-04-08
1983-06-03
1983-07-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/73
Reg nr:
187916
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Hybritech Incorporated, 10130 Sorrento Valley Road, Suite A, San Diego, CA 92121-2321, USA.
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 Luxembourg, Luxemburg.
Reg nr:
189268
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-18
2001-01-02
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Linear Technology Corporation, 1630 McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
190555
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Hybritech Incorporated, 10130 Sorrento Valley Road, Suite A, San Diego, CA 92121-2321, USA.
WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 Luxembourg, Luxemburg.
Reg nr:
192659
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-23
2011-07-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Besins Healthcare Luxembourg S.A.R.L., 67 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
LU-1331 Luxembourg, Luxemburg.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
193766
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1983-08-26
1983-12-09
1984-03-09
1984-08-31
1984-11-30
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/74
Reg nr:
195429
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-23
2011-07-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Besins Healthcare Luxembourg S.A.R.L., 67 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
LU-1331 Luxembourg, Luxemburg.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
195680
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
200379
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
200509
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
200510
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1985-03-29
1985-04-12
1986-03-14
1986-03-21
1986-03-21
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/75
Reg nr:
200642
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-18
2013-03-07
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
KP Snacks Limited, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, Storbritannien.
Rennenkampff & Partner Aktiebolag, Box 104, 551 13 Jönköping, Sverige.
Reg nr:
222737
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2006-06-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
236145
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
237099
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
237100
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1986-04-04
1991-04-12
1992-06-12
1992-06-26
1992-06-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/76
Reg nr:
240948
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-18
2013-03-07
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
KP Snacks Limited, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, Storbritannien.
Rennenkampff & Partner Aktiebolag, Box 104, 551 13 Jönköping, Sverige.
Reg nr:
241004
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-18
2013-03-07
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
KP Snacks Limited, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, Storbritannien.
Rennenkampff & Partner Aktiebolag, Box 104, 551 13 Jönköping, Sverige.
Reg nr:
246687
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Stena Line Öresund AB, Knutpunkten 43, 252 78 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556206-4575.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
247345
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Stockholm Marathon/Tjejmilen Aktiebolag, Box 15124, 167 15 Bromma, Sverige.
Org. nr: 556265-9549.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
248066
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Sabormex Europa, S.L., Gran Via de Don Diego Lopez de Haro 45 6a planta, ES-48011 BILBAO,
Spanien.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Reg nr:
248439
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, USA.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1992-10-02
1992-10-02
1993-02-12
1993-03-05
1993-04-08
1993-04-23
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/77
Reg nr:
248511
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2001-04-01
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, Pleasanton, CA 94588, USA, USA.
Kransell & Wennborg Kommanditbolag, Box 27834, 115 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
249944
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Nippon Avionics Co., Ltd., 1-5, Nishi-Gotanda, 8-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250976
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Ny adress
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names,
164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-06-24
1993-08-20
Reg nr:
251892
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
OLKA Sportresor Aktiebolag, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556501-3603.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
252078
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
American Pacific Corporation, 3883 Howard Hughes Parkway, Suite 700, Las Vegas, NV 89169,
USA.
Stefan Wendén, David Klose, c/o Moll Wendén Advokatbyrå AB, Stortorget 8, 211 34 MALMÖ,
Sverige.
Ombud:
Registrerad:
1993-04-23
Registrerad:
1993-09-17
1993-09-24
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/78
Reg nr:
252581
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Registrerad:
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Box 30556, 200 62 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556241-2592.
Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, 201 20 MALMÖ, Sverige.
Reg nr:
252616
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Ny adress
Andra ändringar
Registrerad:
1993-10-15
1993-10-15
Innehavare:
BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND (BDR), Sturegatan 5B, 784 31 BORLÄNGE, Sverige.
Org. nr: 802005-7769.
Ombud:
Gunnar Eriksson, Sturegatan 5 A, 784 31 BORLÄNGE, Sverige.
Korrigering av organisationsnummer. Tidigare organisationsnummer 802001-7769
Reg nr:
256747
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
256813
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Alfred Dunhill Limited, 15 Hill Street, London W1J 5QT, Storbritannien.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
261395
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1994-03-18
1994-03-18
1994-10-21
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/79
Reg nr:
261396
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
304305
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
304407
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-18
2013-03-12
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Expert Systems Development Svenska Aktiebolag, Sjöflygvägen 35 A, 183 62 Täby, Sverige.
Org. nr: 556242-9463.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308280
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
308593
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1994-10-21
1995-09-01
1995-09-08
1996-02-02
1996-02-16
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/80
Reg nr:
308594
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
309962
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
309988
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Louise Minervali, Selmedalsvägen 22, 8 tr, 129 36 Hägersten, Sverige.
Reg nr:
312442
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
314028
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
314803
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-02-16
1996-03-15
1996-03-15
1996-05-03
1996-06-07
1996-07-05
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/81
Reg nr:
315800
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
317203
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
317563
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
Feelfine Drinks AB, Regementsgatan 9, 352 36 Växjö, Sverige.
Org. nr: 556683-8552.
Reg nr:
319167
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
320401
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
320402
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-08-09
1996-09-20
1996-09-27
1996-11-08
1996-12-20
1996-12-20
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/82
Reg nr:
320523
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
321468
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
322329
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
322580
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
323307
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
324113
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1997-01-10
1997-02-07
1997-03-21
1997-04-04
1997-05-09
1997-07-11
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/83
Reg nr:
324435
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
324505
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
324571
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
324572
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
325421
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
327145
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1997-08-22
1997-08-29
1997-09-05
1997-09-05
1997-11-07
1998-06-05
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/84
Reg nr:
329021
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
330631
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
331245
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
331275
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
337125
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
337986
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1998-11-20
1999-03-26
1999-05-14
1999-05-21
2000-05-19
2000-06-02
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/85
Reg nr:
338617
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Boovilja & Söner AB, Armbågavägen 3, 506 30 Borås, Sverige.
Org. nr: 556678-3220.
Svenska Standardbolag Aktiebolag, Box 292, 791 27 Falun, Sverige.
Reg nr:
338618
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Boovilja & Söner AB, Armbågavägen 3, 506 30 Borås, Sverige.
Org. nr: 556678-3220.
Svenska Standardbolag Aktiebolag, Box 292, 791 27 Falun, Sverige.
Reg nr:
339054
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
339453
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
339454
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
339504
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2000-06-16
2000-06-16
2000-07-28
2000-08-18
2000-08-18
2000-08-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/86
Reg nr:
340043
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
340642
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
340643
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
341309
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
342009
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
342278
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2000-09-08
2000-09-22
2000-09-22
2000-10-13
2000-11-03
2000-11-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/87
Reg nr:
343784
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
343974
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
343975
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
344971
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
346426
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
346427
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2001-01-12
2001-01-19
2001-01-19
2001-03-09
2001-05-25
2001-05-25
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/88
Reg nr:
346428
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
347600
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
348204
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
348205
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
348328
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
348329
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2001-05-25
2001-07-20
2001-08-24
2001-08-24
2001-08-31
2001-08-31
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/89
Reg nr:
348840
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
349074
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
349720
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
350763
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
351002
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
351003
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2001-09-21
2001-10-05
2001-11-02
2001-12-07
2001-12-14
2001-12-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/90
Reg nr:
351275
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
351698
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
351699
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
351866
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
351948
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
352966
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2001-12-21
2002-01-18
2002-01-18
2002-01-18
2002-01-25
2002-03-01
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/91
Reg nr:
353427
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
353434
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
354634
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
355942
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
356202
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
356203
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2002-03-15
2002-03-15
2002-04-26
2002-05-31
2002-06-07
2002-06-07
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/92
Reg nr:
356204
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
356541
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
357193
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
357397
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
357660
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
357942
Anteckningsdatum:
2013-04-18
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2002-06-07
2002-06-20
2002-07-19
2002-08-23
2002-08-30
2002-09-13
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/93
Reg nr:
358094
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
358529
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
358541
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
358542
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
358543
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
358544
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2002-09-13
2002-11-22
2002-11-22
2002-11-22
2002-11-22
2002-11-22
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/94
Reg nr:
358660
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-22
2013-03-08
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Hannic AB, Odengatan 26, 113 51 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556787-3020.
Reg nr:
359531
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, P.O. Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
359539
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, P.O. Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
359666
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-19
2003-10-17
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Spirit of Sweden Eftr. AB, Box 7245, 103 89 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556637-4210.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
359667
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-19
2003-10-17
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Spirit of Sweden Eftr. AB, Box 7245, 103 89 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556637-4210.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2002-11-22
Registrerad:
2003-01-17
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-01-17
2003-01-24
2003-01-24
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/95
Reg nr:
360069
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Meter Television AB, Box 27837, 115 93 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556458-2947.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360470
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
INTARSIA KONSULT HANDELSBOLAG, Engelbrektsgatan 12, 211 33 MALMÖ, Sverige.
Org. nr: 916767-3160.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
360507
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360523
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360527
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360671
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-03-14
2003-03-28
2003-04-04
2003-04-04
2003-04-04
2003-04-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/96
Reg nr:
360702
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360704
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360772
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360794
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360866
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
361497
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556754-1338.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-04-17
2003-04-17
2003-04-25
2003-05-02
2003-05-02
2003-06-13
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/97
Reg nr:
361632
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
361922
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
361924
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
361924
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
362102
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-06-19
2003-07-04
2003-07-04
2003-07-04
2003-07-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/98
Reg nr:
362228
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-19
2003-10-17
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Spirit of Sweden Eftr. AB, Box 7245, 103 89 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556637-4210.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
362456
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names ,
164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Reg nr:
362550
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Västkustens Flotteservice Aktiebolag, Box 13, 456 25 Smögen, Sverige.
Org. nr: 556198-2751.
MARKOLOG Handelsbolag, Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
362786
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 821 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
362870
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-07-18
2003-08-15
2003-08-22
2003-08-29
2003-09-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/99
Reg nr:
363097
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
363264
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556754-1338.
Reg nr:
363265
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556754-1338.
Reg nr:
363585
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
364156
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
365210
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2003-09-26
2003-10-10
2003-10-10
2003-10-24
2003-11-21
2004-01-16
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/100
Reg nr:
365240
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
365623
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
365624
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
365929
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
366314
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
366393
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2004-01-16
2004-02-20
2004-02-20
2004-03-12
2004-04-02
2004-04-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/101
Reg nr:
366396
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
366654
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
366685
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
367297
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
367506
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556754-1338.
Reg nr:
367638
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2004-04-08
2004-04-23
2004-04-23
2004-06-04
2004-06-18
2004-06-24
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/102
Reg nr:
367999
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-23
2013-03-31
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Nils Gösta Steneskog, Linnés väg 10 B, 191 35 Sollentuna, Sverige.
Reg nr:
368162
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Meter Television AB, Box 27837, 115 93 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556458-2947.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
368887
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Vasagatan 44, P.O. Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
369340
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
369556
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
369775
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Eva Carina Ruotsalainen, Kalmgatan 12, lght 1001, 121 45 Johanneshov, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2004-08-13
2004-08-20
2004-10-15
2004-11-19
2004-12-03
2004-12-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/103
Reg nr:
369835
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Annelie Kjellberg, Örnbacken 26, Lgh 1301, 126 51 Hägersten, Sverige.
Reg nr:
369966
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
369995
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
369996
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
369997
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
369998
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2004-12-17
2005-01-14
2005-01-14
2005-01-14
2005-01-14
2005-01-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/104
Reg nr:
371031
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
371269
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
371431
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
371432
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
371678
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
371861
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-03-11
2005-03-24
2005-04-08
2005-04-08
2005-04-22
2005-04-29
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/105
Reg nr:
372178
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
372242
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
372243
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
372244
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
372425
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
372726
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-05-13
2005-05-13
2005-05-13
2005-05-13
2005-05-20
2005-06-03
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/106
Reg nr:
372769
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
373145
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
373149
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
373154
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
373216
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
373679
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-06-03
2005-06-17
2005-06-17
2005-06-17
2005-06-17
2005-07-22
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/107
Reg nr:
373735
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
374305
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
374307
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
374308
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
375528
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
375584
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-07-22
2005-08-26
2005-08-26
2005-08-26
2005-10-14
2005-10-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/108
Reg nr:
376502
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
376771
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Västkustens Flotteservice Aktiebolag, Box 13, 456 25 Smögen, Sverige.
Org. nr: 556198-2751.
MARKOLOG Handelsbolag, Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
377176
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
377257
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Järniakedjan Aktiebolag, Box 300, 503 10 Borås, Sverige.
Org. nr: 556044-8911.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
377258
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Järniakedjan Aktiebolag, Box 300, 503 10 Borås, Sverige.
Org. nr: 556044-8911.
Valea AB, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
377302
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-11-18
2005-11-25
2005-12-09
Registrerad:
2005-12-09
Registrerad:
2005-12-09
Registrerad:
2005-12-09
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/109
Reg nr:
377314
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
377424
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
377489
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
378496
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
379300
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556754-1338.
Reg nr:
379689
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-12-09
2005-12-16
2005-12-23
2006-02-10
2006-03-17
2006-03-31
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/110
Reg nr:
379732
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
379909
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Ombud:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs,
Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
380929
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
381025
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
381378
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-01-01
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Scandinavian Travel Innovation Aktiebolag, Box 221, 421 23 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556909-8360.
Reg nr:
381760
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2006-03-31
2006-04-07
2006-05-12
2006-05-19
2006-06-09
2006-06-22
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/111
Reg nr:
382123
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
382380
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
382493
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
382500
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
382687
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
382950
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2006-07-07
2006-07-28
2006-08-11
2006-08-11
2006-08-11
2006-08-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/112
Reg nr:
383291
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Reg nr:
383382
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
383401
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Eva Carina Ruotsalainen, Kalmgatan 12, lght 1001, 121 45 Johanneshov, Sverige.
Reg nr:
383565
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Reg nr:
383800
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
385111
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
2006-09-15
2006-09-15
2006-09-15
2006-09-29
2006-09-29
2006-11-24
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/113
Reg nr:
385443
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
385485
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
385889
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
386386
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
387272
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
387598
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2006-12-08
2006-12-15
2006-12-22
2007-01-19
2007-03-02
2007-03-16
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/114
Reg nr:
387666
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
387851
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
387852
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
387934
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
388204
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
388646
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-03-16
2007-03-23
2007-03-23
2007-03-30
2007-04-05
2007-04-27
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/115
Reg nr:
388781
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
388835
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
388836
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
388861
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
389433
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
389481
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Folkspel i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556350-0692.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-04-27
2007-05-04
2007-05-04
2007-05-04
2007-06-01
2007-06-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/116
Reg nr:
389482
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556350-0692.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
389850
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390233
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390338
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390757
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390758
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-06-08
2007-06-29
2007-07-13
2007-07-20
2007-08-17
2007-08-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/117
Reg nr:
390759
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390760
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390761
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
390762
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
391057
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
391587
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-08-17
2007-08-17
2007-08-17
2007-08-17
2007-09-14
2007-10-05
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/118
Reg nr:
391636
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
392409
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556350-0692.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
392525
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
392548
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
Feelfine Drinks AB, Regementsgatan 9, 352 36 Växjö, Sverige.
Org. nr: 556683-8552.
Reg nr:
392549
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Borttag av ombud
Innehavare:
Feelfine Drinks AB, Regementsgatan 9, 352 36 Växjö, Sverige.
Org. nr: 556683-8552.
Reg nr:
392611
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-01-01
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Scandinavian Travel Innovation Aktiebolag, Box 221, 421 23 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556909-8360.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-10-12
2007-11-16
2007-11-16
2007-11-23
2007-11-23
2007-11-23
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/119
Reg nr:
392884
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
392993
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 Visby, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
393207
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Eva Carina Ruotsalainen, Kalmgatan 12, lght 1001, 121 45 Johanneshov, Sverige.
Reg nr:
393718
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
393808
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
393901
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-12-07
2007-12-14
2007-12-21
2008-01-18
2008-01-25
2008-02-01
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/120
Reg nr:
394124
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
394140
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
394229
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
394523
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
394524
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
394632
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2008-02-15
2008-02-15
2008-02-22
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-14
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/121
Reg nr:
396016
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
396017
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
397097
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
397098
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
397908
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
398167
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Folkspel i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556350-0692.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2008-05-30
2008-05-30
2008-08-08
2008-08-08
2008-09-26
2008-10-17
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/122
Reg nr:
398365
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
398366
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
AB Svenska Spel, 621 80 VISBY, Sverige.
Org. nr: 556460-1812.
Carat Advokatbyrå AB, Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
398562
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2008-10-24
2008-10-31
Reg nr:
400192
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
400252
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2008-04-24
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Shouhyou Ltd., Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana VLT 16, Malta.
CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047, 400 14 GÖTEBORG, Sverige.
Reg nr:
400322
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien.
Org. nr: 01672070.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 Lund, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2008-10-24
Registrerad:
Registrerad:
2009-01-09
2009-01-16
2009-01-16
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/123
Reg nr:
401475
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
402263
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Estelle Handelsbolag, Stenehedsvägen 6, 457 60 Hällevadsholm, Sverige.
Org. nr: 969669-5593.
Reg nr:
402720
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-01-01
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Scandinavian Travel Innovation Aktiebolag, Box 221, 421 23 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556909-8360.
Reg nr:
403313
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
404616
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
404802
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2009-02-06
2009-03-13
2009-03-27
2009-04-30
2009-06-18
2009-07-03
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/124
Reg nr:
404859
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Reg nr:
405193
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2009-07-03
Reg nr:
406387
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-03-15
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Tenmet AB, Plantskolegatan 2, 531 41 Lidköping, Sverige.
Org. nr: 556793-6009.
Reg nr:
408638
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
408976
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-03-25
Ändring:
Överlåtelse
Andra ändringar
2009-08-14
Registrerad:
2009-10-02
Registrerad:
2010-01-08
Registrerad:
2010-01-22
Innehavare:
BioMarin Huxley Ltd., Dominion House, 60 Montrose Avenue, Nassau, Bahamas.
Ombud:
Advokatfirman Delphi Kommanditbolag, Box 1432, 111 84 Stockholm, Sverige.
Borttag av Emil Dicksved som Att:.
Reg nr:
409263
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Registrerad:
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556754-1338.
2010-02-12
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/125
Reg nr:
409473
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-18
2013-03-13
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Sodamagic AB, Älvhagsvägen 11, 194 53 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556914-4941.
Reg nr:
409474
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-18
2013-03-13
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Sodamagic AB, Älvhagsvägen 11, 194 53 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556914-4941.
Reg nr:
410320
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-04-15
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Medeca Pharma Aktiebolag, Rapsgatan 7A, 754 50 Uppsala, Sverige.
Org. nr: 556418-1211.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
410550
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Tommy Thelin, Brödrabacken 8, 892 40 Domsjö, Sverige.
Reg nr:
411697
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Godevent AB, Per Lindeströms väg 92, 121 46 JOHANNESHOV, Sverige.
Org. nr: 556599-3325.
von Lode advokat aktiebolag, Årstaängsvägen 21 C, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
411865
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2010-02-19
2010-02-19
2010-04-09
Registrerad:
2010-04-16
Registrerad:
2010-06-18
Registrerad:
2010-07-02
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/126
Reg nr:
413118
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
413234
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, 104 62 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556754-1338.
Reg nr:
413343
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-19
2013-03-19
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Synsam Nordic A/S, Hovedgaden 451, b., 2640 Hedehusene, Danmark.
Org. nr: CVR-nr: 31058481.
Reg nr:
414235
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-01-01
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Scandinavian Travel Innovation Aktiebolag, Box 221, 421 23 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556909-8360.
Reg nr:
417225
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Torshamnsgatan 21-23, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2010-10-08
2010-10-08
2010-11-19
2011-03-18
Reg nr:
418588
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Torshamnsgatan 21-23, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2010-10-01
2011-05-27
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/127
Reg nr:
418923
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-23
2013-04-20
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Retex Aktiebolag, Industrigatan 17, 511 62 Skene, Sverige.
Org. nr: 556275-0355.
Reg nr:
500001
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
502811
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
503398
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-01-01
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Scandinavian Travel Innovation Aktiebolag, Box 221, 421 23 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556909-8360.
Reg nr:
505243
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
505244
Anteckningsdatum:
2013-04-22
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2011-06-17
2011-07-22
2012-01-05
2012-02-03
2012-05-11
2012-05-11
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/128
Reg nr:
506369
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Getraw AB, Holmgårdsgatan 5, 217 74 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556886-3673.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Reg nr:
507541
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
509408
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-17
2013-03-13
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Extra Evil Distribution AB, Tvärågränd 1-3, 831 71 Östersund, Sverige.
Org. nr: 556744-0937.
Reg nr:
510840
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, P.O. Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
510841
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, P.O. Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
510866
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
1: Folksam ömsesidig livförsäkring, Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 502006-1585.
2: Folksam ömsesidig sakförsäkring, Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 502006-1619.
Awapatent Aktiebolag, Box 45086, 104 30 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2012-08-17
2012-09-28
2012-12-07
2013-02-15
2013-02-15
2013-02-15
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/129
Reg nr:
511023
Anteckningsdatum:
2013-04-23
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Folkspel Partner i Sverige AB, Box 313, 431 24 Mölndal, Sverige.
Org. nr: 556633-3810.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg, Sverige.
Reg nr:
511076
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Getraw AB, Holmgårdsgatan 5, 217 74 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556886-3673.
Reg nr:
511131
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
YourOwn Handelsbolag, Kullagatan 16, 215 67 Malmö, Sverige.
Org. nr: 969742-7293.
2013-02-22
Registrerad:
2013-02-22
Registrerad:
2013-02-22
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/130
034 – Pantsättningar av nationella varumärkesregistreringar.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
378266
2013-04-17
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
Registrerad:
Avtalsdatum:
2006-01-27
2013-02-11
05.03.15; 26.01.06.
Märket utförs i grått och orange.
LensOn AB, Box 8029, 104 20 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556666-6219.
Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 95054, USA.
Panthavare:
Varor och tjänster:
9: Kontaktlinser; behållare för kontaktlinser; glasögonfodral; förstoringsglas; glasögon; glasögonglas; solglasögon; glasögon
för sport; simglasögon; glasögonsnoddar; glasögonbågar; glasögonfattningar; optiskt glas; glasögonetuier;
bländskyddsglasögon; glasögonkedjor.
Reg nr:
Anteckningsdatum:
378411
2013-04-17
Registrerad:
Avtalsdatum:
2006-02-03
2013-02-11
REKO
Innehavare:
LensOn AB, Box 8029, 104 20 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556666-6219.
Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 95054, USA.
Panthavare:
Varor och tjänster:
35: Upplåtande av datoriserad affärsstatistik; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade informationstjänster till
företags gynnsamhetsvärdering; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsumentinformation on-line;
on-line information avseende shopping; sammanställning och visning av varusortiment för att möjliggöra för kunder och
användare att få information om och köpa varor; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser;
uppdatering av affärsinformation på databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; upplåtande av
affärsinformation via datorterminaler; upplåtande av datoriserad affärsinformation; upplåtande av kommersiell
affärsinformation via databaser; företagsinformation.
38: Upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; upplåtande av åtkomst till datanätverk;
internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; nätleverantörstjänster, nämligen upplåtande av
åtkomst till nätverk; upplåtande av användartillgång till globala datanätverk; upplåtande av åtkomst till databaser
innehållande film och spel för beställning; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska
anslagstavlor; sändning av trafikinformation; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; överföring och
sändning av databasinformation via telenät.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Anteckningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
503350
2013-04-17
2013-04-26
17/2013/131
Registrerad:
Avtalsdatum:
02.09.04.
Märket utförs i färgerna svart, vitt och grönt.
LensOn AB, Warfvinges väg 30, 112 51 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556666-6219.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 95054, USA.
2012-02-03
2013-02-11
Ombud:
Panthavare:
Varor och tjänster:
9: Kontaktlinser; behållare för kontaktlinser; glasögonfodral; förstoringsglas; glasögon, glasögonglas, solglasögon,
glasögonglas, glasögon för sport, simglasögon; glasögonsnoddar, glasögonbågar, glasögonfattningar, optiskt glas,
glasögonetuier, bländskyddsglasögon, glasögonkedjor.
35: Annons- och reklamverksamhet; sammanställande av ett varusortiment för annans räkning för att möjliggöra för kunder
att bekvämt kunna se på och köpa kontaktlinser; glasögonfodral; förstoringsglas; glasögon, glasögonglas, solglasögon,
glasögon för sport, simglasögon; glasögonsnoddar, glasögonbågar, glasögonfattningar, optiskt glas, glasögonetuier,
bländskyddsglasögon, glasögonkedjor via detaljhandel, partihandel, postorderkataloger eller via elektroniska media t ex via
websajter eller shoppingprogram via television.
44: Medicinska tjänster, optikertjänster, synkontroller.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/132
038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll
Reg nr:
186896
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Ändring:
Andra ändringar
Registrerad:
1983-06-10
RENAISSANCE
Innehavare:
Renaissance Hotel Holdings, Inc. (a Delaware corporation), 10400 Fernwood Road, Bethesda,
MD 20817, USA.
Ombud:
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Omklassning enligt 10:e editionen.
Varor och tjänster:
43: Hotelltjänster; tjänster inom restaurang, catering, bar och lounger; tjänster inom semesterhotell (resorts) och inkvartering
(lodging); tjänster för hotellbokningar.
Reg nr:
249120
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Förnyelse
Inskränkning
Registrerad:
1993-05-14
SUPER FAMICOM
Innehavare:
Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-Shi, Kyoto, Japan.
Ombud:
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Optiska registrerings- och återgivningsapparater, optiska registreringsmedia; optiska registrerings- och
återgivningsapparater för hemmabruk, optiska registreringsmedia för hemmabruk; datorer, tangentbord, halvledarminnen,
informationsregistreringsmedia för lagring av programdata; magnetiska registreringsmedia; televisionsmottagare;
videospelmaskiner för hemmabruk, kassetter för videospelmaskiner för hemmabruk, kringutrustning och tillbehör för
videospelmaskiner för hemmabruk; videospelmaskiner utformade för användning med LCD-skärm, kassetter för
videospelmaskiner utformade för användning med LCD-skärm, kringutrustning och tillbehör för videospelmaskiner
utformade för användning med LCD-skärm; videospelmaskiner för kommersiellt bruk, kassetter för videospelmaskiner för
kommersiellt bruk, kringutrustning och tillbehör för videospelmaskiner för kommersiellt bruk; styrspakar för användning vid
ovannämnda varor.
28: Elektroniska spelapparater, elektriska leksaker.
Reg nr:
249614
Anteckningsdatum:
2013-04-19
Ändring:
Förnyelse
Inskränkning
Registrerad:
1993-06-04
SUPER NES
Innehavare:
Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-Shi, Kyoto, Japan.
Ombud:
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Optiska registrerings- och återgivningsapparater, optiska registreringsmedia; optiska registrerings- och
återgivningsapparater för hemmabruk, optiska registreringsmedia för hemmabruk; datorer, tangentbord, halvledarminnen,
informationsregistreringsmedia för lagring av programdata; magnetiska registreringsmedia; televisionsmottagare;
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/133
videospelmaskiner för hemmabruk, kassetter för videospelmaskiner för hemmabruk, kringutrustning och tillbehör för
videospelmaskiner för hemmabruk; videospelmaskiner utformade för användning med LCD-skärm, kassetter för
videospelmaskiner utformade för användning med LCD-skärm, kringutrustning och tillbehör för videospelmaskiner
utformade för användning med LCD-skärm; videospelmaskiner för kommersiellt bruk, kassetter för videospelmaskiner för
kommersiellt bruk, kringutrustning och tillbehör för videospelmaskiner för kommersiellt bruk; styrspakar för användning vid
ovannämnda varor.
28: Elektroniska spelapparater, elektriska leksaker.
Reg nr:
370695
Anteckningsdatum:
2013-04-17
Registrerad:
Ändring:
Märkes-ändring
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
07.01.08; 26.01.16.
Märket utföres i blått, vitt och grått.
Upplands Boservice Aktiebolag, Box 347, 751 06 Uppsala, Sverige.
Org. nr: 556129-2763.
Göran Henriksson, Box 347, 751 06 Uppsala, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.
2005-02-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/134
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 §
varumärkeslagen.
Den som vill invända mot att en internationell registrering gäller i Sverige ska göra det skriftligen till
Patent- och registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen. Sista dagen för invändning är
2013-07-26.
Invändningen ska innehålla:
1. Invändarens namn eller firma och adress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och adress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen ska vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas ska ges in i två exemplar.
Reg nr:
Designerad:
157481
2011-11-17
Publicerad:
2013-04-26
Hydraffin
Innehavare:
Donau Carbon GmbH & Co. KG, Gwinnerstrasse 27-33, 60388 Frankfurt, Germany.
Varor och tjänster:
1: Activated carbon, bleaching agents.
9: Apparatus for using bleaching agents.
Reg nr:
Designerad:
346380
2011-12-07
Publicerad:
2013-04-26
VALMANE
Innehavare:
Vemedia Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60, NL-1112 AX DIEMEN, Netherlands.
Varor och tjänster:
5: Medicines containing valerian agents as tranquilizers.
Reg nr:
Designerad:
545604
2011-11-18
Publicerad:
2013-04-26
RADO CERAMICA
Innehavare:
RADO UHREN AG, (Rado Watch Co. Ltd.), (Montres Rado S.A.), Bielstrasse 45,
CH-2543 Lengnau BE, Switzerland.
Varor och tjänster:
14: Jewelry; horological and other chronometric instruments and parts thereof partially or entirely made with ceramic
materials.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
546836
2010-02-26
2013-04-26
17/2013/135
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
27.01.07.
Beskrivning:
Blue, red, white and green.
Innehavare:
MALÉV Vagyonkezelö Kft., Pozsonyi út 56, H-1133 Budapest, Hungary.
Varor och tjänster:
12: Apparatus for locomotion; land, water and air vehicles.
39: Transport of travelers and goods.
Reg nr:
Designerad:
730406
2011-12-15
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
Varor och tjänster:
32: All kinds of beer.
24.01.05; 24.01.17; 24.09.02; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07; 29.01.15.
Blue, red, golden yellow, white, brown, black.
KARLOVACKA PIVOVARA d.d., Dubovac 22, HR-47000 Karlovac, Croatia.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-26
751322
2011-04-27
17/2013/136
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
26.01.01; 27.05.01.
Innehavare:
W. u. H. Kuechle GmbH & Co. KG, 12, Bahnhofstrasse, 89312 Guenzburg, Germany.
Varor och tjänster:
5: Dietetic foods.
29: Dried fruits, dessert and cake creams on the basis of milk, yoghurt, white cheese and/or eggs, butter, margarine and
flavour ingredients.
30: Pastry and confectionery (except food fried in lard), sweet nibbles, flan bases, edible baking moulds of wafer or wafer
dough; cooking preparations for pastry, tart creams, preparations for tart creams, stabilisers for making fillings and desserts,
ingredients for preventing flan bases from softening, consisting essentially of starch and starch products; baking wafers, flan
base wafers, cooking wafers, edible wafers, hosts for holy communion, finely ground wafers and flour made from baking
wafers or rusks, starch and starch products for food, namely potato starch flour, wheat starch flour, corn starch flour, rice
starch flour, pudding powder, binding agents for ice cream; ice cream powder, flour, ready-to-bake cake flours and cake flour
mixing, yeast, baking powder, flavourings for cakes other than essential oils, baking spices, edible decoration articles for
decoration and embellishment of baker's ware, baking syrups, vanilla, sauces other than salad sauces, honey, cacao,
chocolate, confectionery, edible ices.
Reg nr:
Designerad:
854337
2011-05-16
Publicerad:
2013-04-26
SENSA
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
12: Bicycles.
Intersens Bikes & Parts B.V., 170, Bedrijvenpark Twente, NL-7602 KE ALMELO, Netherlands.
Kransell & Wennborg Kommanditbolag, Box 27834, 115 93 Stockholm, Sverige.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
920858
2011-12-02
2013-04-26
17/2013/137
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
27.05.24.
Innehavare:
ERKAN AYTEKIN, Kopça Sokak No.:101, SITELER-ANKARA, Turkey.
Varor och tjänster:
20: Furniture of any material; display stands and boards, index cabinets, medicine cabinets, writing and drawing desks, tea
trolleys, deck chairs, counters (tables) not of metal, work benches, vice benches, chests, mailboxes, fixed towel dispensers
(not of metal), mattresses, spring mattresses, pillows, air mattresses and pillows, hydrostatic (water) beds, not for medical
purposes; straw mattresses and sleeping bags for camping, mirrors, beehives, comb foundations for beehives, sections of
wood for beehives, playpens for babies, high chairs for babies, bassinettes, infant walkers, vehicle plates not of metal, signs
(terms considered too vague by the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations under the Madrid
Agreement and Protocol), signboards of wood or plastics, display boards, wooden barrels, casks and kegs; liquid containers,
wood boxes, boxes for transportation purposes, transport pallets, packaging containers of plastic, plastic barrels, casks and
kegs, reservoirs, not of metal nor of masonry; boxes, picture frames, picture frame brackets, moldings (moldings) for picture
frames, curtain holders, not of textile material; curtain hooks, curtain rails, curtain rings, curtain rods, curtain rollers, curtain
tie-backs; handles, stalks (terms considered too vague by the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations under the Madrid Agreement and Protocol), stems (terms considered too vague by the International Bureau Rule 13(2)(b) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol), buttons for tools and instruments
(terms considered too vague by the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations under the Madrid
Agreement and Protocol); latches, not of metal, bottle closures, not of metal; bottle caps, not of metal; corks for bottles, cork
bands; rivets, not of metal; bolts, not of metal; screws, not of metal; dowels, not of metal; pipe or cable clips, plugs (dowels)
not of metal; coat hangers, coat stands and covers for clothing, works of art in this class, of wood, wax, plaster or plastic;
sculptures, busts; mannequins, mobiles (decoration), decorative wall plaques (furniture) not of textile, stuffed animals;
baskets, bakers' bread baskets, hamper baskets, reed baskets, fishing baskets; kennels, nesting boxes, cushions, beds for
household pets; portable steps (ladders), of wood or plastic (not of metal); boarding stairs, not of metal, mobile, for
passengers; reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; valves not of metal, taps for casks (not of metal), identity
plates, not of metal; nameplates, not of metal; registration plates, not of metal; number plates, not of metal; window fittings,
not of metal; door fittings, not of metal; locks, not of metal; racks, shelves for filing cabinets, trolleys, door handles, not of
metal; drawer rails; casters, not of metal; bamboo curtains, indoor window blinds (shades), slatted indoor blinds, bead
curtains for decoration.
Reg nr:
Designerad:
976666
2011-08-15
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
27.05.01; 29.01.01.
Beskrivning:
Märket är utfört i färg.
Innehavare:
Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., József krt. 49 fsz/4., H-1085 Budapest, Hungary.
Varor och tjänster:
3: Nail care preparations; artificial nail bases, accessories; hand and foot care preparations.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-26
1016897
2009-07-20
17/2013/138
Publicerad:
2013-04-26
Yello Puls
Prioritet:
Begärd från Tyskland, 2009-01-23, nr 30 2009 004 315.9/35, .
Innehavare:
Yello Strom GmbH, Am Grauen Stein 27, 51105 Köln, Germany.
Varor och tjänster:
9: Measuring, signalling and monitoring apparatus and instruments; appliances for receiving, recording, transmitting,
processing, output and reproduction of data, voice, text, signals, sound and images; electric measuring apparatus and
instruments; equipment for measuring electricity consumption; equipment for monitoring electricity consumption; electronic
signal transmitters; ampere meters; circuit breakers; electric loss indicators; timing devices; software; data processing
equipment and computers; computer software for the transfer of data for remote reading of electricity meters; computer
hardware for the transfer of data for remote reading of electricity meters.
35: Reading of electric meters and counters for third parties, also on-line; preparation of meter values for electricity meters
by systemizing the information into computer databases, also on-line; evaluation of meter values gained from electricity
meters for billing purposes, also on-line; Internet services for remote reading of electricity meters for billing purposes;
organizational and business management consultancy in the field of energy, in particular consultancy in the field of energy
for households, trade and industry; organizational and business management consultancy on matters in connection with
energy-saving measures, in particular by evaluation of meter values gained from electricity meters, also on-line; evaluation of
information, namely compilation of statistics, in particular for energy-saving measures.
36: Financial advisory services in the field of energy, in particular financial advice in the field of energy consumption for
households, trade and industry; financial advice in connection with energy-saving measures, in particular in consideration of
meter values gained from electricity meters, also on-line.
37: Installation, repair and maintenance of measuring, signalling and monitoring apparatus and instruments; installation and
maintenance of computer hardware for the transfer of data for remote reading of electricity meters.
38: Providing access to measurement data of electricity meters on the Internet.
42: Technical measurements of electricity; rental of measuring equipment, in particular of equipment for measuring
electricity consumption; rental of control instruments, in particular of instruments for controlling electricity consumption;
advisory services of a technical nature in the field of energy, in particular technical energy advice for households, trade and
industry; technical advice in connection with energy-saving measures; provision of information on technical issues related to
services included in this class, through a telephone hotline; installation and maintenance of computer software for the transfer
of data for remote reading of electricity meters; development of software, development of software architectures, modules
and interfaces; consultancy in the field of energy-saving.
Reg nr:
Designerad:
1041129
2011-12-01
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
25.01.01; 26.04.07; 27.05.10.
Innehavare:
Griesson - De Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Polch, Germany.
Varor och tjänster:
29: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; milk and milk products; potato products made by
extrusion for food (included in this class); potato crisps; processed hazelnuts, peanuts, cashew nuts, pistachios and almonds.
30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocolate,
chocolate based confectionery, chocolates, sugar confectionery, sweets, marzipan, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder, ready-made pastry mixes.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
1044608
2012-01-31
2013-04-26
17/2013/139
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
26.03.02; 27.01.05; 27.05.01.
Innehavare:
JIANGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD, 128 Furong Lu, Jiangyin, 214400 Jiangsu, China.
Varor och tjänster:
6: Building boards of metal; aluminum-plastic boards, mainly aluminum.
Reg nr:
Designerad:
1049530
2012-01-31
Figurklass:
Beskrivning:
03.13.09.
Translation of the mark: The English wording JEKECON has no significance in the relevant trade or
industry, and has no geographical significance, and has no meaning in a foreign language, and has
no significance as applied to the goods. The mark consists of a ladybug in a circle and the English
wording JEKECON.
JINJIANG LEILONG FOOTWEAR & CLOTHING CO., LTD., Beihuan Industrial Park, Anhai
Town, Jinjiang City, 362200 Fujian Province, China.
Innehavare:
Publicerad:
2013-04-26
Varor och tjänster:
25: Clothing; layettes; swimsuit; track shoes; shoes; hats; socks; gloves (clothing); neckties; leather belts for clothing.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/140
Reg nr:
Designerad:
1087427
2011-07-05
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.01.02; 01.01.10; 26.01.04; 26.01.13; 26.01.24; 27.05.02.
The mark consists of the words "Road" and "Runner" separated by a star enclosed in a circle.
GTRC SERVICES, INC., 5795 LINDERO CANYON ROAD, WESTLAKE VILLAGE CA 91362,
United States.
Varor och tjänster:
15: Carrying bags, carrying cases and covers for racks and stands for musical instruments and for musical instruments
namely, acoustic and electric stringed instruments, brass and woodwind instruments and all percussion instruments namely,
drum kits, drum racks, and hand and ethnic percussion.
Reg nr:
Designerad:
1102674
2011-11-15
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
01.01.03; 01.01.10; 03.09.16; 27.05.02; 29.01.13.
Blue, red, pink, gold, black, yellow.
Begärd från Benelux, 2011-07-07, nr 1228772, .
WALFOOD SA, 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Luxembourg.
Varor och tjänster:
29: Fresh, frozen and preserved fish and crustaceans (not live), including fresh, frozen and preserved shellfish and crabs;
prepared dishes mainly consisting of fish, shellfish and/or crustaceans; sturgeon and salmon caviar.
35: Import-export of fish and/or crustaceans and of goods made from fish and/or crustaceans.
43: Services for providing food and drink; bar, cafe, tea room, catering services.
Reg nr:
Designerad:
1103831
2011-08-22
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
26.04.18; 26.04.24; 27.05.24.
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2011-03-04, nr 618227, .
Innehavare:
Mestra AG, Kägenstrasse 2, CH-4153 Reinach, Switzerland.
Varor och tjänster:
9: Scientific, weighing, measuring, signaling, checking (supervision) apparatus and instruments; data and signal reading,
transmission and recording apparatus; data processing apparatus and computers; measuring apparatus, in particular, electrical
and electronic measuring apparatus for recording process data in measuring and industrial process automation technology,
environmental monitoring and instrumentation for laboratory purposes; testing apparatus, in particular, electrical and
electronic testing apparatus for recording process data in measuring and industrial process automation communication
technology, environmental monitoring and instrumentation for laboratory purposes; regulating apparatus, in particular,
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/141
electrical and electronic apparatus for regulating process data in measuring and industrial process automation technology,
environmental monitoring and instrumentation for laboratory purposes; recording apparatus, in particular, recording
apparatus for recording process data in measuring and industrial process automation technology, environmental monitoring
and instrumentation for laboratory purposes; installations for measuring and industrial process automation technology,
environmental monitoring and instrumentation for laboratory purposes; computer installations and data communication
installations in connection with measuring and industrial process automation technology, environmental monitoring and
instrumentation for laboratory purposes; software; computer software for planning, implementing, monitoring, controlling,
maintaining and operating installations and equipment for measuring and industrial process automation technology,
environmental monitoring and instrumentation for laboratory purposes; computer software for implementing, monitoring,
controlling, maintaining and operating measuring instruments, analytical instruments and regulating apparatus.
37: Services in connection with measuring and industrial process automation technology, environmental monitoring and
instrumentation for laboratory purposes, namely technical installation, upkeep, repair and supervision of instruments and
equipment in connection with measuring and industrial process automation technology, environmental monitoring and
instrumentation for laboratory purposes.
39: Services in connection with stock control, in particular publishing of information in connection with stock control and the
storage logistics chain; provision of storage information; provision of transport information.
42: Scientific and technological services, and research and design relating thereto; scientific and technological services in
connection with measuring and industrial process automation technology, environmental monitoring and instrumentation for
laboratory purposes, in particular planning and development; scientific and technological services, for example
implementation of measurements, including process and storage data measurements for monitoring and controlling
inventories and managing storage logistics chains; providing software for online monitoring of instruments, installations and
equipment in connection with measuring and industrial process automation technology, environmental monitoring and
instrumentation for laboratory purposes; industrial testing, planning and research; design and development of computer
hardware and software; services in connection with science and technology, namely tuning and adjustment of instruments
and equipment in connection with measuring and industrial process automation technology, environmental monitoring and
instrumentation for laboratory purposes.
Reg nr:
Designerad:
1104181
2011-12-14
Publicerad:
2013-04-26
PARSEC
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2011-12-06, nr 623721, .
Innehavare:
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland.
Varor och tjänster:
5: Pesticides, fungicides, herbicides.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/142
Reg nr:
Designerad:
1106578
2011-12-20
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
02.01.20; 02.03.20.
Begärd från Kina, 2011-09-06, nr 9936233, .
FOSHAN VIEWGRES CO., LTD, 105 Room, 7th Block, 22nd Bitang East No. 2 Street, Chancheng
District, Foshan, Guangdong Province, China.
Varor och tjänster:
19: Bricks; pantiles; tiles, not of metal; tiles, not of metal, for building; rubbed concrete; asphalt paving; marble; floor tiles,
not of metal; glass mosaics; refractory bricks and burner tiles.
Reg nr:
Designerad:
1106588
2011-12-16
Publicerad:
2013-04-26
INTUITIVE TOUCH
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2011-06-28, nr 113842116, .
Innehavare:
BOURJOIS, 12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France.
Varor och tjänster:
3: Make-up preparations; cosmetic preparations for face care.
Reg nr:
Designerad:
1106609
2011-10-20
Publicerad:
Figurklass:
26.11.13; 29.01.12.
Prioritet:
Begärd från Liechtenstein, 2011-05-31, nr 16055, .
Innehavare:
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, Liechtenstein.
Varor och tjänster:
10: Apparatus for dental technology, namely polymerization apparatus and accessories.
2013-04-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/143
Reg nr:
Designerad:
1106643
2011-11-17
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Beskrivning:
26.11.12; 27.05.10; 29.01.13.
Green, black and greenish yellow. Text: Eco touch: in black; text: premium car care: in green; the
symbols above the text: one in green, one in greenish yellow.
Begärd från Litauen, 2011-10-20, nr 2011 1889, .
UAB "ECT EUROPE", Statybininku g. 5, LT-21110 Trakai, Lithuania.
Prioritet:
Innehavare:
Varor och tjänster:
3: Leather preservatives (polishes); shining preparations (polish); polishing wax; stain removers; creams for leather;
polishing preparations; varnish-removing preparations; degreasing preparations other than for use in manufacturing
processes; cleaning preparations.
Reg nr:
Designerad:
1106682
2011-09-07
Publicerad:
2013-04-26
Dentcisal
Prioritet:
Begärd från Liechtenstein, 2011-03-29, nr 15963, .
Innehavare:
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, Liechtenstein.
Varor och tjänster:
5: Materials for use in dentistry, particularly materials for making crowns and bridges, inlays; materials for the cosmetic
restoration of damaged teeth; dental composite materials; ceramic stratum for dental use; color stains for dental use; opaque
materials for dental use; prefabricated parts for dental crowns, bridges and pontics; fiber reinforced composite for the
preparation of dental crowns, bridges and pontics; ingots made of resin, metal or ceramic for use in dentistry.
10: Apparatus, tools and instruments used in dentistry and dental technology, particularly artificial teeth for dental use; dental
crowns and bridges.
Reg nr:
Designerad:
1106683
2011-09-07
Publicerad:
2013-04-26
IPF
Prioritet:
Begärd från Liechtenstein, 2011-03-17, nr 15951, .
Innehavare:
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, Liechtenstein.
Varor och tjänster:
5: Materials for use in dentistry; namely materials and accessories for the manufacture of impressions, models, crowns and
bridges, inlays, prosthesis, artificial teeth, polishing materials, dental alloys, dental filling materials, materials for the cavity
treatment, materials for the cosmetic restoration of damaged teeth; ceramic stratum, colour stains for dental use; precious
metal alloys and non-precious metal alloys for dental technology; investment material for use in dentistry; core materials for
use in dentistry; opaquer materials for dental use; ingots made of resin, metal or ceramic for use in dentistry.
10: Apparatus, tools and instruments used in dentistry and dental technology, particularly articulators, mixing devices.
11: Dental furnaces and press furnaces for dental use.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/144
Reg nr:
Designerad:
1106791
2011-12-08
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Beskrivning:
05.05.19; 25.07.25; 29.01.13.
The verbal element: "un air d'escapade" is written in black; the background of the pack is pastel
pink, the leaves are red and the stems violet with dashes of white.
Begärd från Frankrike, 2011-06-10, nr 10 3 838 208, .
LVMH FRAGRANCE BRANDS, 77 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET, France.
Prioritet:
Innehavare:
Varor och tjänster:
3: Cosmetics, namely perfumes and eaux de toilette.
Reg nr:
Designerad:
1106809
2011-12-08
Publicerad:
2013-04-26
COCO NOIR
Beskrivning:
Translation of the mark: COCO BLACK.
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2011-06-30, nr 113842710, .
Innehavare:
CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, France.
Varor och tjänster:
3: Perfumery especially perfumes, eau de parfum, toilet waters, colognes, bath and shower gels and salts for non-medical
use, body deodorants; beauty products, especially make-up products, lipsticks, eye shadows and mascara; make-up; soap
products, especially toilet soap; cosmetics, especially creams, milks, lotions, gels, powders for the face, powders for the body
and hands; hair products, especially shampoos, hair gels, hair mousses.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
1106899
2011-10-11
2013-04-26
17/2013/145
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
03.09.01; 05.09.01; 05.09.15; 05.09.17; 08.07.05; 27.05.01; 29.01.15.
Beskrivning:
Red, blue, green, white, yellow, orange and grey.
Prioritet:
Begärd från Slovenien, 2011-08-19, nr Z-201171058, .
Innehavare:
DELAMARIS d.o.o., Tovarniška ulica 13, SI-6310 IZOLA, Slovenia.
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; canned fish, preserved fish; anchovy; sardines; salted fish; fish, not live; foods
prepared from fish, food products made from fish; fish fillets; canned vegetables; mixed fish and vegetable preserves, tinned
fish and vegetables; pastes, pates; fish pastes, fish pates; fish spreads.
Reg nr:
Designerad:
1106917
2011-12-07
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
27.05.01.
Prioritet:
Begärd från Japan, 2011-10-20, nr 2011-075260, .
Innehavare:
TECNISCO LTD., 2-15, Minami-Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0004, Japan.
Varor och tjänster:
9: Laboratory apparatus and instruments, namely chemistry apparatus and instruments, electronic machines and apparatus
and their parts.
Reg nr:
Designerad:
1106943
2011-11-21
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
27.05.01.
The trademark consists of the wording "PHICOMM" in stylized letters.
1: Begärd från Kina, 2011-09-16, nr 9973202, 42.
2: Begärd från Kina, 2011-09-16, nr 9973255, 38.
Shanghai Feixun Communication Co., Ltd., Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin
Road, Songjiang District, Shanghai, China.
Innehavare:
Publicerad:
2013-04-26
Varor och tjänster:
38: Communications by computer terminals; computer aided transmission of messages and images; information about
telecommunication; rental of message sending apparatus; communications by fiber (fibre) optic networks; providing
telecommunications connections to a global computer network; telecommunications routing and junction services; providing
user access to a global computer network (service providers); cellular telephone communication.
42: Computer programming; computer software design; computer virus protection services; creating and maintaining web
sites for others; computer systems analysis; computer software consultancy; engineering; rental of web servers; computer
system design; research and development for others.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-26
1107023
2011-12-28
17/2013/146
Publicerad:
2013-04-26
POWER CUP
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Frankrike, 2011-07-12, nr 11 3 845 877, .
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours Sablon,
F-63000 CLERMONT FERRAND, France.
Varor och tjänster:
12: Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for retreading tires, tracks for track vehicles.
Reg nr:
Designerad:
1107085
2012-02-02
Publicerad:
2013-04-26
alpea
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2011-09-01, nr 620503, .
Innehavare:
Cremo S.A., Route de Moncor 6, CH-1752 Villars-sur-Glâne, Switzerland.
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and edible fats.
Reg nr:
Designerad:
1107092
2012-01-17
Publicerad:
2013-04-26
TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER
THEM
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2011-09-29, nr 621932, .
Innehavare:
Audemars Piguet Holding SA, Route de France 16, CH-1348 Le Brassus, Switzerland.
Varor och tjänster:
14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (included in this class), jewelry,
precious stones, horological and chronometric instruments.
Reg nr:
Designerad:
1107100
2012-01-13
Publicerad:
CANIGEN
Innehavare:
VIRBAC, 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS, France.
Varor och tjänster:
5: Veterinary preparations.
2013-04-26
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-26
1107861
2011-12-19
17/2013/147
Publicerad:
2013-04-26
PETEAT
Innehavare:
Limited liability Company "Symbol TM", d. 34, ul. Verkhnyaya, RU-125040 Moscow,
Russian federation.
Varor och tjänster:
31: Algarovilla for animal consumption; draff; protein for animal consumption; dog biscuits; yeast for animals; edible chews
for animals; animal foodstuffs; pet food; stall food for animals; bird food; strengthening animal forage; additives to fodder,
not for medical purposes; beverages for pets; mash for fattening livestock; animal fattening preparations; preparations for egg
laying poultry; rape cake for cattle; fishmeal for animal consumption; straw [forage]; salt for cattle; restorative animal forage;
cattle food; fodder; forage.
Reg nr:
Designerad:
1107878
2011-10-10
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
27.05.17.
Begärd från Kina, 2011-04-27, nr 9395956, .
SUNRISE GROUP CO., LTD, Yanqulu, Xiangshan Gongyeyuanqu, Ningbo, 315000 Zhejiang,
China.
Varor och tjänster:
9: Silicium (terms considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations);
polycrystalline silicon (terms considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations);
chips (integrated circuits); cell switches (electricity); vacuum tubes (radio); photovoltaic cells; transformers (electricity);
circuit breakers; relays, electric; inverters (electricity); instrument transformer; sensor; fuse protector; bus duct; lightning
conductors; accumulator boxes; anode batteries; galvanic cells; solar batteries; integrated circuits.
Reg nr:
Designerad:
1107885
2011-11-08
Publicerad:
Figurklass:
05.03.15; 29.01.13.
Prioritet:
Begärd från Irland, 2011-05-13, nr 2011/00832, .
Innehavare:
ORIFLAME RESEARCH AND DEVELOPMENT, 1 Stokes Place, Dublin 2, Ireland.
Varor och tjänster:
3: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
2013-04-26
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/148
Reg nr:
Designerad:
1107886
2011-11-16
Figurklass:
Beskrivning:
27.05.07; 27.05.17; 27.05.24.
The mark consists of the wording "LIDER" in stylized font and slanted character, accompanied by
the wording "handtools", both represented on a rectangular base; the letter "i" of the wording
"LIDER" has no point ahead, instead of the point the triangle is imposed.
Handtools.
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Evropeyskie krepezhnye tekhnologii", TE, ul.
Lynkova 17-11, 220104 Minsk, Belarus.
Disclaimer:
Innehavare:
Publicerad:
2013-04-26
Varor och tjänster:
8: Hand tools, hand-operated, including hand drills (hand tools), gimlets (hand tools), carpenters' augers, nail extractors,
priming irons (hand tools), lifting jacks, hand-operated, borers, shovels (hand tools), rabbeting planes, bits (hand tools),
chisels, goffering irons, tube cutting instruments, riveters (hand tools), expanders (hand tools), edge tools (hand tools), picks
(hand tools), centre punches (hand tools), pickaxes, mallets (hand instruments), punch pliers (hand tools), tap wrenches,
diggers (hand tools), pliers, shear blades, jig-saws, trowels, taps (hand tools), hammers (hand tools), masons' hammers,
riveting hammers (hand tools), needle files, files (tools), hand pumps included in this class, blades for planes, farriers' knives,
braiders (hand tools), drill holders (hand tools), perforating tools (hand tools), saws (hand tools), bow saws, guns, handoperated, for the extrusion of mastics, guns (hand tools), dies (hand tools), saw blades (parts of hand tools), tool belts
(holders), pin punches, punches (hand tools), reamers, frames for handsaws, saw holders, rasps (hand tools), cutters, cleavers,
paring irons (hand tools), graving tools (hand tools), leather strops, planes, augers (hand tools), hollowing bits (parts of hand
tools), mortise chisels, clamps for carpenters or coopers, hatchets, vices, hoop cutters (hand tools), axes, tube cutters (hand
tools), squares (hand tools), scraping tools (hand tools), embossers (hand tools), milling cutters (hand tools), palette knives,
stamping-out tools (hand tools), nippers; garden tools, hand-operated, including forks, hoes (hand tools), lawn clippers (hand
instruments), rakes (hand tools), scythes, scythe rings, hainault scythes, thistle extirpators (hand tools), spades (hand tools),
sand trap rakes, machetes, mattocks, grafting tools (hand tools), pruning shears, agricultural implements, hand-operated, fruit
pickers (hand tools), insecticide sprayers (hand tools), weeding forks (hand tools), syringes for spraying insecticides, pruning
scissors, trowels (gardening), plant parasite killing apparatus, sharpening instruments, whetstones, sharpening steels.
35: Services related to wholesale and retail trade for the goods of class 8.
Reg nr:
Designerad:
1107920
2012-01-17
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
17.02.01; 24.09.07; 27.05.08; 27.05.10.
Innehavare:
El Hajouji Aziz, Villa El Hajouji, Bd André Masset, Ain Diab, Casablanca, Morocco.
Varor och tjänster:
14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/149
16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives [glues] for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class); printing type; printing blocks.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
Reg nr:
Designerad:
1107950
2012-01-18
Publicerad:
2013-04-26
iDIVO
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Japan, 2012-01-10, nr 2012-000641, .
Saison Information Systems Co., Ltd., 3-1-1, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013,
Japan.
Varor och tjänster:
9: Computer software.
42: Designing, programming or maintaining computer software; providing computer programs.
Reg nr:
Designerad:
1108012
2011-11-30
Publicerad:
Figurklass:
Innehavare:
05.07.02; 27.05.08.
COSTA CONCENTRADOS LEVANTINOS, S.A., Av. Antic Regne de Valencia, s/n,
E-46290 ALCÁCER (Valencia), Spain.
2013-04-26
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jelly products, marmalade,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; soups and preparations for soups.
30: Flour and preparations made from cereals; pastry and confectionery; almond paste, peanut paste, hazelnut paste and
walnut paste; almond cream, walnut cream, hazelnut cream, cocoa cream, peanut cream, powdered chocolate-based drinks,
honey, sauces (condiments).
32: Beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; soya drinks, rice
drinks, tiger nut drinks, orgeat, wheat drinks, oat drinks, cereal drinks, walnut drinks, vegetable juices; hazelnut milk, almond
milk; cordials, syrups and other preparations for making beverages; powdered rice-based drinks, powdered oat-based drinks,
powdered soya-based drinks.
Reg nr:
Designerad:
1108051
2012-01-03
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
Innehavare:
24.17.25; 27.05.17.
T & J ELECTRIC (SHENZHEN) LIMITED, T & J Industrial Base, Xin Sheng Industrial Zone
Long gang, 518116 Shenzhen, China.
Varor och tjänster:
9: Electrical power outlet boxes; sockets, plugs and other contacts (electric connections); contacts, electric; switchboxes
(electricity); distribution boxes (electricity); light regulators (dimmers), electric; switches, electric; cell switches (electricity);
circuit breakers; time switches, automatic.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-04-26
1108058
2012-01-06
17/2013/150
Publicerad:
2013-04-26
BOY CHANEL
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2011-07-11, nr 622206, .
Innehavare:
Chanel SARL, Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, Switzerland.
Varor och tjänster:
9: Cases, pouches and holders for telephones and telecommunication apparatus and instruments; cases, pouches and holders
for computer apparatus and instruments, cases, pouches and holders for electronic apparatus.
18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials; handbags, holdalls, handbags in the form of
bowling bags, rucksacks; toiletry bags (empty), garment bags for travel; wheeled suitcases; bags; leatherware, make-up sets
(empty), purses, wallets, card holders, key cases (leatherware), coin purses; parts and accessories for the above goods.
Reg nr:
Designerad:
1114659
2012-02-01
Publicerad:
2013-04-26
Figurklass:
03.09.01; 05.09.01; 05.09.17; 08.07.05; 29.01.15.
Beskrivning:
Red, blue, green, white, yellow, orange and grey.
Prioritet:
Begärd från Slovenien, 2011-08-19, nr Z-201171059, .
Innehavare:
DELAMARIS d.o.o., Tovarniška ulica 13, SI-6310 IZOLA, Slovenia.
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; edible oils
and fats; canned fish, preserved fish; anchovy; sardines; salted fish; fish, not live; foods prepared from fish, food products
made from fish; fish fillets; canned vegetables; mixed fish and vegetable preserves, tinned fish and vegetables; pastes, pates;
fish pastes, fish pates; fish spreads.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/151
059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell
registrering.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2004-06-02
176545
FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.P.A.,
Viale Europa, 63, I-36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), Italy.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2007-03-30
598233
SANTONI SOCIETA' PER AZIONI, Via Monte Napoleone, 9, I-20121 MILANO (MI), Italy.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
659303
MAGIX Software GmbH, Friedrichstraße 200, 10117 Berlin, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1996-09-09
666112
Deutsche Bank Nederland N.V., De entree 99 - 197, NL-1101 HE AMSTERDAM ZUIDOOST,
Netherlands.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
670366
Schiesser Marken GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Germany.
1997-02-07
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
681610
OB-Brands B.V., Taxusstraat 5A, NL-3061 HT ROTTERDAM, Netherlands.
1998-04-29
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
682840
EL CORTE INGLES, S.A., Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, Spain.
1997-07-24
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
686553
EL CORTE INGLES, S.A., Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, Spain.
1997-08-26
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1997-10-08
688671
TOX Dübel Technik GmbH, 72505 Krauchenwies-Ablach, 72505 Krauchenwies-Ablach, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
698278
Mohammad N M Al Sayer, c/o Magic House Sweden AB, Asogatan 115, SE-116 24 Stockholm,
Sweden.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
698478
Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Strasse 55, 89075 Ulm, Germany.
1998-04-30
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
698927
Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Strasse 55, 89075 Ulm, Germany.
1998-04-30
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
701956
Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, CH-8606 Greifensee, Switzerland.
1998-09-24
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
705145
OB-Brands B.V., Taxusstraat 5A, NL-3061 HT ROTTERDAM, Netherlands.
1998-11-27
1996-04-18
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/152
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
705480
OB-Brands B.V., Taxusstraat 5A, NL-3061 HT ROTTERDAM, Netherlands.
1998-11-27
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1999-10-29
724368
Stepan Specialty Products LLC, a Delaware Corporation, 100 West Hunter Ave., Maywood NL
07607, United States.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
737022
Berlac AG, Allmendweg 39, CH-4450 Sissach, Switzerland.
1999-11-05
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
743137
VIVARTE, 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS, France.
2000-09-15
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2000-07-19
757792
Babcock Borsig Steinmüller GmbH, Duisburger Strasse 375, 46049 Oberhausen, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
766685
MAGIX Software GmbH, Friedrichstraße 200, 10117 Berlin, Germany.
2001-08-14
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
768375
MAGIX Software GmbH, Friedrichstraße 200, 10117 Berlin, Germany.
2001-08-14
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2002-09-24
792849
BOHEMIA PORCELÁN MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o., Dlouhá 389, CZ-351 35 Plesná, Czech
republic.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2004-08-16
830890
Stepan Specialty Products LLC, a Delaware Corporation, 100 West Hunter Ave., Maywood NL
07607, United States.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2004-06-22
832835
REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC, 2301, Ravine Way, Glenview IL 60025, United States.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2004-08-06
833513
Stepan Specialty Products LLC, a Delaware Corporation, 100 West Hunter Ave., Maywood NL
07607, United States.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
891595
APART Fashion GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 111 a, 22047 Hamburg, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2007-09-12
942097
SANTONI SOCIETA' PER AZIONI, Via Monte Napoleone, 9, I-20121 MILANO (MI), Italy.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2008-12-15
988733
Bruel International Limited, Unit le Block 71, The Plaza Park, West Business Park, Nangor Road,
Dublin 12, Dublin, Ireland.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1010360
Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Strasse 55, 89075 Ulm, Germany.
2009-07-13
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1010361
Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Strasse 55, 89075 Ulm, Germany.
2009-07-13
2006-04-29
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/153
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2010-02-03
1034475
MGID LIMITED, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, 2nd Floor, Road Town, Tortola, Virgin
Islands, British.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1040243
Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Strasse 55, 89075 Ulm, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
2010-01-26
1042181
Bruel International Limited, Unit le Block 71, The Plaza Park, West Business Park, Nangor Road,
Dublin 12, Dublin, Ireland.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1050002
Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Strasse 55, 89075 Ulm, Germany.
2010-02-08
2010-02-08
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/154
061 – Kungörelse enligt 6 kap. 5 § varumärkeslagen av att en licens antecknats i
varumärkesregistret eller diariet.
Reg nr
Designerad:
599296
2009-12-18
Anteckningsdatum:
MONOCROMO
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Italien, 1993-01-20, nr MI 266 C/93, .
CARTIERE PAOLO PIGNA, Società per Azioni, Via Daniele Pesenti, 1, I-24022 ALZANO
LOMBARDO, Italy.
PIGNA ENVELOPES S.r.l., Via dei Partigiani, 4, BERGAMO, Italy.
Licenstagare:
Varor och tjänster:
16: Printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbinding material; stationery; adhesive materials (for stationery);
materials for artists; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); printing type; printing blocks.
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
880645
2006-01-06
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
Licenstagare:
05.07.02; 19.07.02; 25.01.15; 29.01.15.
Beige, gold, yellow, brown, orange and black.
Begärd från Liechtenstein, 2005-09-21, nr 13708, .
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor,
CY-1066 Nicosia, Cyprus.
Varor och tjänster:
33: Alcoholic drinks, namely vodka.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/155
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
894801
2006-06-06
Figurklass:
Beskrivning:
28.05.00.
Transliteration of the mark: Nemiroff - absolutnyi chempion. Translation of the mark: Nemiroff Absolute champion.
Begärd från Liechtenstein, 2005-12-06, nr 13780, .
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor,
CY-1066 Nicosia, Cyprus.
Prioritet:
Innehavare:
Licenstagare:
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
33: Alcoholic beverages, namely vodka.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
894802
2006-06-06
Figurklass:
Beskrivning:
28.05.00.
Transliteration of the mark: Zhyzn ne tolko budni. Translation of the mark: Life is not only
workaday routine.
Begärd från Liechtenstein, 2005-12-06, nr 13778, .
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor,
CY-1066 Nicosia, Cyprus.
Prioritet:
Innehavare:
Licenstagare:
Varor och tjänster:
32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33: Alcoholic beverages, namely vodka.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/156
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
895142
2006-06-06
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
Ombud:
Licenstagare:
04.05.01; 05.09.01; 29.01.12.
Red, cherry, dark brown, gray, green and white.
Begärd från Liechtenstein, 2005-12-06, nr 13779, .
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor,
CY-1066 Nicosia, Cyprus.
Varor och tjänster:
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
33: Alcoholic beverages, namely vodka.
35: Advertising; business management; business administration; office functions.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/157
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
904969
2006-07-31
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
Licenstagare:
27.03.11; 29.01.13.
Green, silver and yellow.
Begärd från Liechtenstein, 2006-03-28, nr 13959, .
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, CY-1066
Nicosia, Cyprus.
Varor och tjänster:
33: Alcoholic beverages, namely vodka.
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
904971
2006-07-31
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
Licenstagare:
05.09.15; 27.03.11; 29.01.12.
Gold, ochre and dark red.
Begärd från Liechtenstein, 2006-03-28, nr 13958, .
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, CY-1066
Nicosia, Cyprus.
Varor och tjänster:
33: Alcoholic beverages, namely vodka.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/158
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
924056
2007-04-02
Figurklass:
Innehavare:
Licenstagare:
19.07.01.
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor,
CY-1066 Nicosia, Cyprus.
Varor och tjänster:
21: Glassware, namely bottles.
33: Alcoholic beverages (except beers), as far as included in this class.
35: Advertising; business management; business administration; office functions; importation and exportation of alcoholic
beverages, retail and wholesale services with alcoholic beverages.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/159
Anteckningsdatum:
Reg nr
Designerad:
974584
2008-07-08
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
Licenstagare:
01.15.19; 05.07.12; 05.07.22; 11.03.02; 24.05.07; 29.01.14.
Green, gold, yellow, white and black.
Begärd från Liechtenstein, 2008-02-12, nr 14795, .
Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Nemiroff Holdings Limited, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor,
CY-1066 Nicosia, Cyprus.
Varor och tjänster:
33: Alcoholic beverages (except beers), namely vodka.
35: Advertising; business management; business administration; office functions; importation and exportation of alcoholic
beverages, retail and wholesale services for alcoholic beverages.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell
registrering förnyats.
Reg nr
Nästa förnyelse
397259
475842
600409
793088
799026
800296
800298
800368
800525
800542
800547
800566
800649
800718
800723
800725
800746
800834
800887
800954
800960
800983
801024
801110
801178
801202
801370
801393
801483
801508
801592
801627
801644
801651
801827
801978
802091
802092
802095
802096
802097
802110
802115
802119
802233
2023-03-28
2023-03-31
2023-03-26
2022-10-18
2023-03-05
2023-03-14
2023-03-11
2023-04-03
2023-03-07
2023-03-25
2023-04-01
2023-02-28
2023-03-25
2023-03-28
2023-04-01
2023-04-01
2023-02-28
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-28
2023-04-03
2023-03-31
2023-03-28
2023-03-28
2023-04-03
2023-04-01
2023-04-04
2023-03-24
2023-02-07
2023-03-31
2023-03-26
2023-04-02
2023-03-12
2023-03-18
2023-04-04
2023-03-28
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-26
2023-04-02
2023-04-01
2023-03-25
17/2013/160
Svensk Varumärkestidning
802239
802277
802362
802492
802527
802765
803048
803183
803282
803298
803334
803838
803906
803995
804113
804301
804423
804785
805424
805732
806074
806137
807983
809289
809314
809316
809608
809933
814322
2013-04-26
2023-04-01
2023-04-02
2023-04-04
2023-04-03
2023-04-02
2023-04-04
2023-04-02
2023-03-25
2023-03-28
2023-03-07
2023-03-31
2023-03-28
2023-04-03
2023-03-31
2023-04-01
2023-03-28
2023-03-17
2023-03-31
2023-04-02
2023-03-27
2023-03-28
2023-04-02
2023-04-03
2023-04-02
2023-04-02
2023-04-02
2023-03-31
2023-03-28
2023-03-24
17/2013/161
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/162
063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret.
825490
789821
791710
794776
811066
164244
789951
791802
794920
888839
471795
790434
792077
795550
471796
790497
793239
796870
592096
790532
793319
797015
788582
790682
793321
797179
788838
790754
793322
797260
789219
791225
793325
797787
789617
791376
793326
799347
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/163
064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige.
Nedan angivna internationella registreringars giltighet har delvis upphört att gälla i Sverige.
Registreringarna återges i ändrad omfattning.
Designerad:
Reg nr
762961
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
11.03.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.04.
Red and blue.
ELO-Stahlwaren Karl Grünewald & Sohn GmbH & Co KG, Dalberger Strasse 20,
55595 Spabrücken, Germany.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
2002-03-07
Ombud:
Varor och tjänster:
21: Cookware, in particular pots, frying pans and kettles made of non-precious metals; with the exception of products with an
integrated system for heating and/or control system; with the exception of products for large kitchens.
Svensk Varumärkestidning
2013-04-26
17/2013/164
066 – Kungörelse av beslut att internationell registrering inte ska gälla i Sverige.
Nedan angivna internationella registreringar ska inte gälla i Sverige.
987205
1089253
Download
Related flashcards

Theory of computation

16 cards

Computer science

25 cards

X86 architecture

22 cards

MSN

28 cards

Create Flashcards