SLAKTEN GRANO - AncestryFootprints

:,-1"
/ /u
p/CZ 1ha~
'J
/
I~d~ ak-"~
~
.
1
s
TEN GRANO
SLAKTEN GRANO
FRAN TEERIJARVI
UNDER
400
AR
FRAN TEERI]ARVI
UNDER400AR
~
Tee r i j ii r vi
C;iJL:.
k y r k a.
_I
!
Innehall :
Foretai
Tabeller (1-271)
SHiktnamns-forteckning
/
3
:>
112
BHder:
1. Anders Fagernas och hustrun Maria Charlotta f.
Kankkonen
12
3. Gustaf Viik f. 1850, Otto Viikf. 1875, Jacob Viik
1815
'.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
3. Foikskollararen Gustaf Alfred Fors med familj .. 23
4. Lovisa och Anders Grano
32
5. Lanthandl. K. J. Granholm.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44
6. Ekonomieradet .J. E. Hiistbacka
"
50
7. Bonden och arbetsformannen Albert Hastbacka.. 51
8. Prosten Johannes Grano, kyrkoherden Paul Josef
. Grano, prostinnan Alma Grano f. Fontell, pro­ fessor J.' G. Grano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57
9. Grano gard i Teerijiirvi
, 58
59
10. Professor J. G. Grano med familj
11. Edla Sofia Grano och hennes man Anders Forsan­
der samt prof. J. G. Grano i mitten . . . . . . . . . .. 6'~
12. Inspektor Anders Grano
63
13. Inspektor Anders Grano medhustru och son. . .. 64
14. Diplomingenior Georg Henrik Gustav Backman.. 86
15. Anna Forsander f. 1846, Alma Maria Andersson f.
1876, Elvira Eriksson f. 1906, Lisbeth Eriksson
f. 1931 .. .,................................ 92
116. Fil. dr. K. J. Hag'fors (i sitt 73 :dje ar)
104
JAKOBSTAD 1936.
JAKOBSTADS TRYCKERI OCH TIDNINOS AKTIEBOLAO.
~
J
"
Da undertecknad for ndgra ar sedan kom pa tanken aft
bOrja med sliiktforskning, hade jag ingalunda nagon avsikt
aft utge mina ansprakslOsa resultat i tryck. Dock, under
arens lopp ha material och siffror hopat sig och pa uppma·
ning av andra, till samma sliikt horande personer hal' jag
dristat mig aft giva mitt arbete bokform.
Sjalvfallet ar eft dylikt arbete genom dodsfall, fodelser
o. s. v. underkastat standiga farandringar; varfor det i
egentlig bemarkelse aldrig blir helt fullstandigt eller fardigt.
Aft mina resultat jam val i manga andra avseenden aro
bristfalliga, ar jag overtygad om. Da jag nu det oaktat av­
slutat mitt arbete, hoppas jag pa benaget averseende for de
fel och brister, som vidlada detsamma.
Aft jag ej enbarf foljt den ur genealo'gisk synpunkt van·
liga linjen, den manliga, utan ocksa beaktat den kvinnliga
sidan beror dels pa aft jag onskat bereda sa manga som
mojligt till samma sliikt horande ,personer eventuell nyfta
av min forskning, dels pa aft jag ansel', aft man ar lika nara
sliikt med sin faster som med sin farbror - for aft niimna
eft enligt min asikt tydligt exempel.
Till sist bel' jag aft fa frambara uftrycken for min stora
tacksamhet till ned,annamnda personer, som pa eft eller an·
. nat saft varit mig behjalpliga. Friimst riktar jag min tack·
samhet till professqr J. G. Grano och hans hustru samt till
prosten [sidor Eriksson i Teerijiirvi far hans vardefulla
uppgifter ur kyrkobockerna darstades. Aven star jag i stor
tacksamhetsskuld till fil. mag. H. Lagstrom och till fil. dr.
K. J. Hagfors fOr hans bidrag rorande Viitavesigrenen av
sliikten Grana avensom till major Ernst Lill-Broanda och
fraken Ros,a Skullbacka, vilka alla varit mig till stor hjiilp
vid materialets hopbringande.
I,
Jakobstad i april 1936.
K.
'"
T.
G l' a n h
0
1 m.
.(
\'
~,
Tabeller.
Tab. 1.
I. Mans. Levde i slutet av 1400-talet,
bonde i Teerijarvi.
(II)
Oloj'.
sannolikt
som
Barn: .
Tab. 2:
Tll.b.2.
II. Olof Mansson, son till Mans (tab. 1), f. omkr.
1500, namnes i en fran 1549 bevarad skaUeHingd for forsta
gangen. Han var da en av de mindre bonderna i Teerijarvi
by och omfaUade hans hush all endast tre nebbar eller full­
vuxna personer. Under arens lopp tillvaxer dock hans hem­
man och hushall ganska snabbt, sa aU han redan 1556 ar
den nast storsta bonden i Teerijarvi och erlagger skaU for
hela 8 nebbar. Tiden 1559-1575 skaUade han fOr 4-6
nebbar, 7----c12 kor samt fOr 13-20 spannland jord. Som
jamforelse kan papekas aU eU hemman om 15 spannland
jord ansags redan for stort. Ar 1571, da Kronan tydligen
hade ont om pengar, palades en extra ordinarie skaU, den
s. k. solvskaUen (silverskaUen), vartill aven Olof Mi'msson
bidrog med 17 marker, utgorande tiondedelen av hela hans
lOsa egendom. Vid detta tillfalle erlade kyrkoherden i den
tidens stora Karleby socken 30 marker, vilket som jamforel­
se rna anforas. I allmanhet ar Olof Mansson aU rakna bland
Teerijarvi tre rikaste bonder den tiden. Namnes annu 1575.
(III)
Barn:
Joran, 1576.
Matts. Tab. 3
..I
I
6
Tab. 3.
7
I
1
III. Matts Olofsson, son till Olof Mansson (tab. 2), nam-'I
nes 1577-1627. Frfm ar 1580 upptogos tvenne bonder al\
Grano, vardera agande 17% spannland jord. I slutet av'l
1500-talet voro tiderna dock daliga, varfor Matts Olofssoni
hall endast 4 kor, men i borjan av 1600-talet Ijusnade det !
och redan ar 1607 hade han en besattning pa 8 kor. Aren
1613-1620 ar hemmanet belagt med % mantals skatt, vil­
ken dock vid en ny jordrevning 1623 hojes till % mantal.
c<
{If: •
(VI) Barn:
Lars. Tab. 6.
Matts.
Erik, hustru Margareta Danielsdatter.
Jahan, hustru Anna. Bodde som ogift annu ar 1683 a
Grano.
Barn:
Tab. 4.
Per, 1'. 1589, overtog husbondevaldet efter sin aldre bro­
del' Olofs dod. Han innehar Grano aren 1633-1641. Un-­
del' hans tid hojes mantalet,till ett helt.
(IV)
Olaf.
Tab. 6.
VI. Lars Grano, son till Matts Olofsson Grano (tab. 5).
Mellan aren 1675 och 1690 omtalas hans hustru Margareta
Danielsdatter, samt det senare aret aven styvmodern \Val-­
borg. AI' 1681 blev han, efter faderns dod, bonde a dennes
% mantalshemman och bebrukade detta samfallt med sin
yngre broder Matts. Denna dog redan mellan aren 1683­
1688, varefter hans anka Margareta Andersdatter inom fOr­
loppet av tva ar gifte om sig med bonden a det andra Grano­
nemmanet Anders Joransson,. son till den tidigare omnamn­
da Joran palsson. Anders Joransson hade tidigare varit
gift med Kerstin Persdatter och bott a sitt fadernehem, men
efter giftermalet med Margareta Andersdotter flyttade han
till sin svager Lars. Lars Mattsson levde annu 1695, om gift
med Celilia Andersdotter.
Tab. 4.
l.
\
':
.
IV. Olof Mattsson, son till Matts Olofsson (tab. 3), ar
upptagen i 1629 aI'S kvarntullslangd.
Han val' enrlast en
kort tid bonde och dog nagra ar efter fadern, vilken nadde
en ratt hog alder.
(V) Barn:
Matts. f. 1618. Tab. 5.
'Anders, bonde 1648-1650 a det andra Grano hemmanet.
Margareta, gift med Joran PdlssOll.
(VII) Barn:
Jacob, f. 1666. Tab. 7.
Lars, hustru Anna.
Tab. 5.
1/ 0i ;
V. Matts Grano, son till Olof Mattsson (tab. 4), val' fodd
1618. Efter farbrodern Per Mattssons dod overtog han hus­
bondevaldet och namnes a Grano aren 1642-1675. Skatte­
mantalslangden upptager 1643 for forsta gangen hemma­
nets namn. Da den andra garden a Grano, antagligen ge­
nom kop overgatt i brodern Anders ago, och hela Grano sa­
ledes kommit i slaktens ago, samt systern Margaretas man
Jo'ran Palsson d. 25. 8. 1697 aven overflyttat dit, samman­
. \0
,.,.
~
-,"'-//j/"
/,"
.
,:"
slogos de bagge hemmansdelarna, for att senare fmyo upp­
delas pa tva lika stora delar. Olof Mattssons hemman hade
varit 1 mantal och det andra % mantal ; harefter kom vart­
dera att omfatta % mantal.
Tab. 7.
VII. Jacob Grano, son till Lars Grano (tab. 6), omtalas
redan ar 1692 som bonde, val' fodd 1666 och dog 30. 4.1743,
76 aI', 9 manader gammal. Under hans tid overgick hal va
,1
,~,
:>
",:
i
I'
'',I' '
~ ,
I,
I
-
9
8
hemmanet till kusinen Anders Mattsson, en son av Matts
Mattsson Grano och hans hustru Margareta AndersdoUer.
De bada delarna skulle ratteligen varit 7/10 mantal, men
mantalet hojdes till Yz. AI' 1692 omtalas aven Jacob Lars­
sons hustru Wendela Andersdotter, vilken dog 31. 8. 1739,
78 aI', 5 m{mader gamma!.
/- /1[4 n /b{;
\
(VIII)
Barn :
Lisa, f. 1684, gift med Johan. Son Johan Johansson f.
1718.
Jacob, f. 1688. Tab. 8.
Henrik, gift med Margareta Johansdotter.
Johan, gift med Margareta Jacobsdotter.
Wendela, gift 1. 10. 1728 med Karl Andersson Hiistbacka.
Anders.
Tab 8.
VIII. Jacob Grano, son till Jacob Grano, (tab. 7), f. i
mars 1688, d. 25. 2. 1756 i lungsot, 68 ar gamma!. Han val'
saval haradsnamndeman som kyrkosexman, vilket tyder pa
ett livligt intresse for det offentliga. Hustrun Margareta
facobsdotter, f. 1684, dog av alder den 23. 10. 1779 och upp­
nadde saledes den hoga aldern av 95 ar.
,j
(IX)
Tab. 9.
IX. Anders Grano, son till Jacob Grano (tab. 8), f. 6. 5.
1718, d. 22. 12. 1803 i krafta. Hustrun Karin Johansdotter,
vigd 12. 10. 1736, dotter at Johan Joransson Grano och hans
hustru Karin MaUsdotter, val' f. i maj 1718, d. 11. 4. 1796 i
brostsjuka. Hemmanet 1/4 mantal gavs redan 20. 9. 1784 at
sonerna Jacob, Anders och Johan, 1jg at en var. I boupp­
teckningsinstrumentet efter Anders Jacobsson upptages b!.
a. tvenne silverbagare o~h en klackring.
(X) Barn:'
Karin, f. 22. 11. 1740, gift 1. 12. 1758 med Jacob Larsson
Kortjiirui fran Teerijarvi.
Jacob, f. 1742. Tab. 10.
Margareta, f. 22. 5. 1744, gift med Anders Ll'Jattsson Siirs
fran Teerij arvi.
Maria, f. 1747. Tab. 78. Gift med Matts Kortjiirui.
Anders, f. 1749. Tab. 80.
Anna, f. 1750. Tab. 154. Gift med Henrik Backman.
Johan, f. 1753. Tab., 167. IT':
Lisa, f. 1754. Tab. m:- Gift med Anders Hiisjebacka.,
Matts,
f. 2. 8. 1757, d. 6. 12.1768.
,
,
,
Barn:
Malen, f. i augusti 1714, gift i oktober 1737 med Jacob
Andersson Rank.
Anders, f. 1718. Tab. 9.
Jacob, f. 1720. Tab. 215.
llifargareta, J. 1723, d. 1810. Tab. 243. Gift med Anders
Viitauesi i Nederveti!.')
Anna, f. 1725. Tab. 251. Gift med Carl Sandkulla.
') Jfr. K. J. HAGFORS, Nagra bondsUikter i Nedervetil och Gam­
lakarlebx under 400 aI', Gamlakarleby 1929, s. 9.
Tab. 10.
X. Jacob Grano, son till Anders Grano (tab. 9), f. n· 9.
1742, d.6. 4. 1813. Hustru Anna Mattsdotter Kortjiirui, f. 1.
12. 1747, d. 22. 4. 1809 i lungsot. Bebrukade '/0 mantal av
Grano hemman.
(XI) Barn:
Anders, f. och d. 1767.
Karin, f. 1768. Tab. 11. Gift med Matts Grano.
Anna, f. och d. 1770.
Margareta, f. och d. 1771.
Matts, f. 3. 8. 1772, d. 12. 12. 1788.
Anna-Greta, f. 1786. Tab. _7D. Gift med Johan Fredrik
Hansson.
I>
'-I
I,
I
10
11
Tab. 11.
brukade en del av Byskata hemman N:o 14. Hustru Maria
Andersdotter Ahlsued, f. 18. 1. 1812, d. 7. 3. 1879 i brost­
sjuka.
XI. Karin Grano, dotter till Jacob Grano (tab. 10), f. 17.
9. 1768, d. 18. 4. 1842 av alderdom. Gift med hemmagen, se­
dermera kyrkosexmannen Matts Andersson Grano, f. 2Q. 9.
(XIV) Barn:
1768 a Bjorkbacka, d. 17. 1. 1830 av magsten. Denne var
Anna Louisa, f. 1834. Tab. 14. Gift m~d Simon Fager­
tidigare gift med Maria Jacobsdotter, f. 22. 3. 1767, d. 1794.
n~.
­
(XII) Barn:
I ' '"
Jacob, f. 1786. Tab. 12.
Tab. 14.
Joran, f. 12. 10. 1790, d. 16.5.1817.
Anders, f. 12. 4. 1793, d. Ii. 11. 1808.
XIV. Anna Lovisa Fagernas, dotter till Matts Bjorkvik
Matts, f. 11. 8.1799, d. 27.7.1817.
(tab. 13), f. 8.9.1834, d. 13. 11. 1902. Gift med Simon Jo­
Anna, f. 29. 9. 1805. Tab. 2{j;). Gift med Matts Sand­ hansson Fagernas, f. 11. 1. 1831, d: 3. 12. 1884 i magsjuk­
kulla.
7,51
dam. Denna flyttade som mag till Byska ta N: 0 14.
Anders, f. 7. 9. 1809. Tab. 65.
(XV) Barn:
Maja-Lisa, f. 21. 9. 1813, d. 25. 5. 1878 i Parikkala.
Anders, f. 1857. Tab. ]5.
Maria Matilda, f. 1859. Tab. 22. Gift med Matts Lyts.
Tab. 12.
Louisa, f. 1862. Tab. 23. Gift med Anders Nygard.
, Johanna, f. 14. 6. 1865, d. 1888.
XII. Jacob Bjorkvik, son till Matts Grano (tab. 1i), f. 10.
Matts Adolf, f. oeh d. 1869.
8. 1786, d. 22. 8. 1834 i rodsot. Flyttade som mag till Bjork­
Anna Alina, f. 3. 8. 1871, d. 20. 11. 1873.
vik och tog namn efter det nya stallet. Gift 1:0 med Maria
Ida Sofia, f. 1873. Tab. 26. Gift med Leander Lyts.
Mattsdotter BjOrkuik, f. 25. 6. 1786, d. 2. 1. 1819 i vattsot,
Simon Albert, f. oeh d. 1881.
­
2:0 med Kajsa Jacobsdotter Byskata, f. 7. 7. 1800, d. 19. 12.
1862 i andHippa. Denna, bliven iinka, hade oiikta dottern
Maria Kajsasdotter, f. 11. 5. 1837.
Tab. 15.
(XIII) Barn :
"--J
if:"-~
1. Matts. f. 1806. Tab. 13. '
XV. Anders Fagernas, son till Simon Fagernas (tab.
1. Jacob, f. 26. 11. 1809, d. 26. 9. 1811.
14), f. 5. 9. 1857, d. 10.3.1932 i hjiirnblodning, kyrkosex­
1. Anna Kajsa, f. 1812. Tab. 29. Gift med Abraham
man. Gift 1:0 med Maria Charlotta Kankkonen, f. 18. 12.
Furu.
­
1864, d. 27. 2. 1886 i lungsot, 2:0 25. 6. 1887 ined Josefina
1. Jacob, f. '1815. Tab. 30.
Mattsdotter Bredbacka, f. 16. 2. 1868, d. 29. 12. 1933.
1. Maria, f. 1817. Tab. 45. Gift med Anders Forss:
(XVI) Barn:
2. Lisa-Greta, f. 1824. Tab. 59. Gift med Karl Lilltim­
1. Maria Alexandra, f. 16. 8. 1884, d. 31. 1. 1896.
merbacka.
2. Anders Teodor, f. 1888. Tab. 16.
2. Anwl Cecilia, f. 8. 12. 1889.
Tab. 13.
2. Karl Ture, f. 1982. Tab. 17.
XIII. Matts Bjorkvik eller Byskata, SOl} till J aeob Bjork­
;
2.. Frans Uno, f. 1894. Tab. 18.
vik (tab. 12), f. 31. 8. 1806, d. 7. 9. 1862 i magkramp. Be­
2. Matts Fridolf, f. 1896. Tab. 19.
'II
j
,
-
I
I
I
13
12
Tab. 16.
XVI. An'ders Teodor Fagernas, son till Anders Fagernas
(tab. 15), f. 1. 6. 1888. Kantor i,overmark. Gift 1:0 1. 12.
H118 med Ingrid Maria Ekman, f. 5. 5. 1891, d. 31. 12. 1922,
2:0 i febI'. 1924 med Elna Maria WiklO{, f. 1. 6. 1889.
(XVII) Barn:
1. Ingrid Margareta, f. 18; 9. 1920.
2. Elvi Sigrun, f. 27. 6. 1928.
Tab. 17.
XVI. Karl Ture Fagernas, son till Anders Fagernas (tab.
15), f. 17. 6. 1892. Gift 1. 7. 1921 med Susanna Irene Nils­
dotter Sandvik, f. 27. 6. 1892.
(XVII) Barn:
Marit Valdine, f. 21. 5. 1922.
Gunhild Irene, f. 11. 11. 1923.
Karl Bertel Johannes, f. 5. 3. 1925.
lng-Britt Helena, f. 31. 7. 1926.
Inga-Lill Elisabeth, f. 21. 1. 1928.
Rainer Bernhard, f. 18. 11. 1929.
Marta Linnea, f. 18.4. 1931, d. 193:L
Tab. 18.
1. Anders Fagernas och hustrun Maria
Charlotta f. Kankkonen. Tab. 15.
XVI. Frans Uno Fagernas, son till Anders Fagernas
(tab. 15), f. 1. 3. 1894 i Teerijarvi. Utdimitterad som stu­
dent 1914 fran Jakobstads RealUiroverk, idkade han medi­
cinska studier vid universitetet i Helsingfors 2 terminer.
Anslot sig 1915 till kungl. preussiska jagarbataljonen 27 och
deltog i dess strider pa tyska ostfronten 1916-17. Tradde
11. 2. 1918 i finlandsk tjanst och deltog som kompanichef
2. Vaino Johannes, f. 1900. Tab. 21.
vid
1 Jagarregementet i frihetskriget. Transporterades 10.
2. Gerda Matilda, f. 17. 6. 1901.
1919
till Bjorneborgs'regemente och tjanstgjorde dar un­
1.
2. Gerhard Olo{ Immanuel, f. 8. 3. 1905.
der olika tider som bataljonskommendor, 1. f. regements­
2. Verner Osvald, f. 16. 2. 1910.
kommendor och regementsintendent, varefter han overfOr­
2. Hjordis Elvi Elisabeth, f. 20. 4. 1912.
des,som
stabschef till 1. Divisionens stab. Utnamndes 1926
2. Jose{ina Hildegard, f. 1898. Tab. 20. Gift med An­
till
kommend?r
for Velocipedbataljonen N:o 2 samt 1930
ders Artur Vistbacka.
,
l------­
I \
14
y
15
till kommendor for Gardesjagarbataljonen i Vasa. Tjanst­
gor. sedan 1933 vid territorialsystemet. Absolverat en
. artillerikurs 1925 och kommendorskursen vid krigshog­
skolan 1925-27. Befordrad 6. 12. 1925 till overstelOjtnant.
Inneharsaval inhemska som utHindska ordnar.- Ingick
aktenskap 27. 7. 1920 med Agnes Berg, dotter till prostpo
K. J. Berg och hans maka Maria, f. Olander.
(XVII) Barn:
Karl Uno TilOl'leif, f. 26. 6. 1921.
Karl Ole Gustau Adolf, f. 22. 10. 1926.
Harriet Agneta Maria, f. 19. 7. 1930.
Tab. 19.
Tab. 21.
I
I
l
XVI. Matts Fridolf Fagernii's, son till Anders Fagernas
(tab. 15), f. 15. 4. 1896. Ingick aktenskap 6. 5. 1920 mee)
Naima Johanna Mattsdotter Lyts, f. 25. 3. 1897.
(XVII) Barn:
Karl Gunnar, f. och d. 1920.
Brita Johanna, f. 23. 3. 1922.
Margit Agnes Elisabeth, f. 13. 3. 1924.
Olof Mattias, f. 22. 10. 1925.
Greta Linnea, f. 8. 10. 1928.
Kathe Berit Anita, f. 19. 11. 1929. ,
XVI. Vaino Johannes Fagernas, son till Anders Fager­
nas (tab. 15), f. 7.3.1900. Gift 1932 medElui Hill, f. 12.8.
1908.
(XVII) Barn :
Harriet Dolly Dorotea, f. 4. 10. 1933.
Tab. 22.
XV. Maria Matilda Lyts, dotter till Simon Fagernas
(tab. 14), f. 17.2. 1859. Gift med Matts LytS, f. 18. 9. 1859.
Familjen i Amerika.
(XVI) Barn:
Matts Sanfrid, f. 1. 10. 1885.
Maria Irene, f. 20. 12. 1886.
Tab. 23.
XV. Lovisa Nygard, dotter till Simon Fagerniis (tab.
14), f. 18. 10. 1862. Gift med Anders Andersson Nygard,
f. 10. 1. 1856, d. 1933.
.,
Tab. 20.
"
XVI. Josefina Hildegard Vistbacka, dotter till Anders
Fagernas (tab. 15), f. 5. 3.1898. Ingick aktenskap 7. 3. 1920
med Anders ,4l'tur Mattsson Vistbaclca fran Teerijarvi, f. 10.
10. 1894.
.,
~
I
(XVII) Barn:
Artur Johannes, f. 7.8.1921.
Konrad Immanuel, f. 9. 11. 1922.
Ragnhild Margareta, f. 19. 5. 1925.
Harry Andreas, f. 9. 10. 1927.
Helge Elias, f. 6. 2. 1930.
(XVI) Barn:
Anders Renhold, f. 1887. Tab. 24.
Louisa Alexandra, f. 23. 2. 1890.
Matts Teodor, f. 1892. Tab. 25.
Jenny Maria, f. 25. 2. 1898. Flyttat till Kronoby 8. 6.
1919, gift till Soderby.
Ellen ,4manda, f. 17. 10. 1901.
Ester Ingeborg, f. 22. 6. 1\:IU4.
Rudolf Immanuel, f. 6. 9. 1\:105,
Elma Vi/ctoria, f. 7.,2. 190!:l,
.
Tab. 24.
XVI. Anders Renhold NiYgard, son till Anders Nygard
(tab. 23), f. 10.8. 1887. Predikant. Gift med Emma Jo­
hanna Nilsdotter Alcerlund fran Kronoby, f. 11. 10. 1888.
2
\~
I
7
16
/
17
(XVII) Barn:
Anders Paul Viking, f. 15.5. 1914.
BiI'git Heldina, f. 25. 4. 1916.
Ruth Inga-Lill, f. 25. 4. 1919.
Madin Immanuel, f. 30. 9. 1921.
GunvoI' Agneta, f. 12. 10. 1923.
Nils Gosta Ingmar, f. 13. 11. 1925.
Ines Viola, f. 4. 1. '1928.
Max osten Ragnvald, f. 30. 4. 1930.
Doris Bernisa, f. 23. 9. 1931.
Tab. 25.
Tab. 27.
(t
XVI. Fanny Sofia Vickrnan, dotter till Leander Lyts
(tab. 26), f. 18. 2. 1897. Ingick aktenskap 5. 9. 1920 med
predikanten Matts Albin Vickman, f. 29. 1. 1896. Denne
hal' en tid tjanstgjort sasom lokalchef for Teerijarvi skydds­
kar. Riksdagsman sedan 1933 som representant for Vasa
lans norra valkrets.
(XVII) Barn:
Lolan lngeborg, f. 22. 6. 1922.
Ruth Inga-Lill, f. 9. 2. 1924.
Fanny Birgitta, f. och d. 1925.
Gunvpr Ragnborg Sofia, f. 12. 12. 1929.
XVI. Matts Teodor Nygard, son till Anders Nygard (tab
23), 1'. 2. 8. 1892. Predikant. Gift med Naima Elvira Mafts­
dotter Forsander, f. 2. 2. 1898.
(XVII) Barn :
Eva Elvira, f. 20. 8. 1923.
Sven BirgeI' Mattias, 1'. 21. 10. 1926.
Ines Margareta, f. och d. 1929.
Tab. 26.
Ida Sofia Lyts, dotter till Simon Fagernas (tab. 14),
Gift 20.6.1894 med anklingen Lean­
der Johansson Lyts, 1', 10. 2. 1852, d. 3. 8. 1932.
Tab. 28.
XVI. Margit Alexandra Sagfors, dotter till Leander Lyts
(tab. 26), f. 4. 8. 1904. Ingick aktenskap 5. 6. 1930 med
Verner Elias Joelsson Sagfors, f. 15.9. 1901. Flyttat till Ja­
kobstad 3. 1. 1931.
·(XVII) Barn:
Solveig Margareta, f. 6. b. 1932.·
Viola Benita, f. 1. 10. 1933.
XV.
f. 16. 2. 1873, d. 1932.
(XVI) Barn:
Elin Sofia, f. 3. 11. 1894, d. 1. 2. 1895.
Elin Sofia, f. 29. 10. 1895, d. 10.4. 1896.
Fanny Sofia, f. 1897. Tab. 27. Gift med Matts Albin
Vickman.
Fritjof Olof, f. 7. 2. 1898, d. 25. 12. 1899.
....Frits Agabus, f. 22. 6. 1900, d. 5. 1. 1917.
Felix Leander, f. och d. 1903.
Margit Alexandra, f. 1904. Tab. 28. Gift med Verner
Elias Sagfors.
Runar Leander, f. 19. 10. 1906.
Dagny Elisabeth, f. 11. 5. 1910, d. 15. 1. 1925.
Tab. 29.
XIII. Anna Kajsa Furu, dotter till Jacob Bjorkvik (tab.
12), f. 30. 6. 1812, d. 11. 4. 1857. Gift med Abraham Johans­
son Furu, f. 27. 3. 1814, d. 16. 3. 1874. Denne gifte senare
om sig med Brita-Kajsa Johansdotter, f. 24. 2. 1819.
(XIV)
Barn:
Johan, f. 17. 1. 1838. Gift med Maria Jakobsdotter Furu,
f. 21. 1. 1838. Hade endast fosterbarn .
Tab. 30.
XIII.
Jacob Viik,
son till Jacob Bjorkvik (tab. 12),
Gift 1:0 med Anna Greta oster­
f. 29. 4. 1815, d. 4. 6. 1896.
.,
18
19
y
'''''/
(XV) Barn:, '/
Greta Sofia, f. 1859. Tab. 58. Gift med Leander Wiik
(Fors).
Leander, f. 1861. Tab. 32.
Edla Johanna, f. 8. 9. 1864.
Jacob Adolf, f. 19. 7. 1866, d. 2. 5. 1867.
Jacob Adolf, f. 1868. Tab. 34.
Anders Alfred, f. 17.9.1870, d. 12.9. 193( Student.
Ida, f. 1873. Tab. 39. Gift med Alfred Hansson.
Otto, 1'. 1875. Tab. 40.
Maria Emilia, 1'. 1877. Dad i Amerika. Gift dar med
Emil Forsell. 4 barn .
. Selma Irene; f. 14. 3. 1882. Gift till Branda, Aland, med
Maurits Jansson. 5 barn leva.
Tab. 32.
XV.
2. Gustaf Viik f. 1850. Tab. 30.
Otto Viik f. 1875.
,,40.
Jacob Viik f. 1815.
,,30.
backa, f. 3. 4.1817, d. 14. 4. 1855,,2:0 med Brita Mattsdotter
Ko/am, f. 14. 6. 1812, d.,10. 4. 1879.
(XIV) Barn:
1. Anna, f. 1839. Tab. 31. Gift med Henrik Gustaf Viilc.
1. Anders, f. 3. 7. 1841, d. 3. 4. 1857.
1. Maria, f. 1842. Tab. 41. Gift med Anders Fors.
1. Gustaf, f. 12. 9. 1850, d. 20. 10. 1916.
Tab. 31.
XIV. Anna Wiik, dotter till Jacob Bjarkvik (tab, 30),
f. 7. 10. 1839, d. 14. 1. 1927. Gift 18. 0. 1858 med Henrik
Gustaf Hansson Wiik, f. 29. 2. 1836, d. 5. 3. 1909.
Leander Wiik, son till Henrik Gustaf Wiik (tab. 31),
med Sofia Maria Abm­
f. 11. 9. 1861, d. 23. 4. 1891. Gift
hamsdotter Lyts, f. 10. 12. 1862.
(XVI) Barn:
Matts Leander, f. 2. 8. 1885. Till Amerika 5. 9. 1903.
Edit Maria, f. 24. 5. 1888. Till Amerika 3. 8. 1910. Gift
med Werner Westerlund fr. J:stad. 2 barn. itt (.
Artni' Alexander, f. 18\30. Tab..33.
Tab. 33.
XVI. Artur Alexander Vidjeskog, son till Le:mder Wiik
(tab. 32), f. 20. 7. 189H. Gift 11.6.1912 HIed Selma Johanna
Mattsdotter Vistbacka, f. 15. 1. 1887.
(XVII) Barn:
Hjordis Vilhelmina Johanna, f. 5. 9. 1913.
firtur Alfons Alexaluler, f. 20. 9. 1916.
Brar Hilding Andreas, f. 12. ,6. 1918.
Nina Ann-Marie, f. 28. 12. 1920.
Annita Ingegard, f. 14.8. 192::>.
21
20
Tab. 34.
/
XV. Jacob Adolf Wiik, son till Henrik Gustaf Wiik (tab.
31), f. 5. 6. 1868. Gift med Maria Emilia .!ohansdotter Hiist­
backa, f. 2. 2.1874 (tab. 114).
... 1
i
(XVII) Barn:
Tor Hrik Viking,f. 2. 11. 1922.
Vivi, f. och d. 1922.
Ruth Hedvig Alice, f. 14. 11. 1924, d. 9. 2. 1925.
I
(XVI) Barn:
Frits Rudolf, f. 20. 12. 1892. Till Amerika 4. 4. 1911.
Gift dar med Vendla Hoffman. 2 banI.
Adolf Artur, f. 1894. Tab. 35.
Egno Edvin, f. 1897. Tab. 36.
Dagmar Maria Adolfina, f. 1901. Tab. 151. Gift med
.!ohan Teodor Granbacka.
.!ohannes Georg Valdemar, f. 1902. Tab. 37.
Frans Helll'ik Valler, f. 29.' 10. 1904, d. 20. 6. 1911.
Svea Valdine Ingeborg, f. 1906. Tab. 38. Gift med Ber­
tel Lind.
B1'Or Erik Viking, f. 13. 1. 1909, d. 24. 7. 1922.
Frans Henrik Valler, f. 23. 11. 1911.
HjOrdis Anna Elisabeth, f.23. 11. 1911, tvillingssyster
till forego
Lilly Linnea Margareta, f. 8. 1. 1916, d. 20. 1. 1918.
Tab. 37.
XVI. Johannes Georg Valdemar Wiik, son till Jacob
Adolf Wiik (tab. 34), f. 20. 6. 1902. Till Kanada 1926. Gift
dar med Eva 'Backman, f. 2. 8. 1910.
.
(XVII) Barn:
Valdine Ingeborg, f. 27. 10. 1931.
Barbro Maria Margareta, f. 27. 2. 1935.
Tab. 38.
i(
XVI. Svea Valdine Ingeborg Lind, dotter till Jacob
Adolf Wiik (tab. 34), f. 27. 8. 1906. Gift 1. 11. 1931 med
predikanten Bertel Lind. Flyttat 27. 2. 1932 till Kronoby.
(XVII) Barn:
Oskar Ingmar, f. 7. 9. 1932.
Inger Valdine, f. i nov. 1934.
'. Tab. 39.
Tab. 35.
XV. Ida Hanson,' dotter till Henrik Gustaf Wiik (tab.
31), 1'. 17. 3. 1873. Gift 12. 11. 1897 med Alfred Hanson
(Smedjebacka'), f. 16.2.1866, d. 30.1. 1924.
(XVI) Barn:
Anna Alfrida, f. 15. 5. 1898.
Frits Edvin, f. 21. 9. 1899. Gift med Marfa Alice Fors
(tab. 42). Vistas i Amerika.
Uno Alexander, f. 12. 9. 1901, d. 4. 9. 1902.
Gerda Ingeborg, f. 9. 6. 1903.
Edit Rebecka, f. 21. 4. 1905.
Svea Valdine, 1'. 25. 9. 1907.
Anders Runar, f. 2. 9. 1\:JU9.
'Henrik Otto Heimer, f. 15. 12. 1911.
Saga Ida Linnea, f. 18. 9. 1914.
Nina Elisabeth, f. 29. 8. 1918.
Lars Valdemar, f. 14. 2. 1922.
XVI. Adolf Artur Wiik, son till Jacob Adolf Wiik (tab.
34), f. 20. 11. 1894, d. 18. 12. 1922. Gift 1. 10. 1916 med
Elin Exenia Viktorsdotter Storbacka, f. 22. 8. 1894, d. 12. 3.
1923.
(XVII) Barn :
Bertel .!ohannes, f. 15. 1. 1918.
Karl Bruno, f. 23. 8. 1920, d. 18.,11. 1921.
Tab. 36.
XVI. Egno Edvin Wiik, son till Jacob Adolf Wiik, (tab.
34), travaruaWirsman, f. 23.7.1897, gift 10. 7. 1920 med
Dagmar Vivi Alice Mattsdotter .Carlsson, f. 2. 4. 1896. Bo­
satta i Vasa.
\
."
,L
rI
22
)
Tab. 40.
/
23
XV. Otto Wiik, son till Henrik Gustaf Wiik (tab. 31),
f. 5. 3. 1875. Gift 9. 6. 1900 med Rosa Selina Andersdotter
Emet, f. 28. 9. 1878.
.
'
(XVI) Barn:
Otto Valdemar, f. 8. 4. 19m. Gift i Amerika. Ankling.
BarnlOs.
Viui Suea Ingeborg, f. 15. 2. 1904, d. 26. 1. 1915.
Mauritz Henrik Henning, f. 17. 10. 1906.
Gurli Astrid Valdine, f. 23. 2. 1910.
Viui Ingeborg, f. 29. 3. 1915.
Elmer Valfrid, f. 19. 1. 1918.
Birger Vilhelm, f. 18. 8. Hj~O.
'\
Tab. 41.
XIV. Maria Fors, dotter till Jacob Bjorkvik (tab. 30),
f. 29. 8. 1842, d. 12. 1. 1899. Gift med Anders Karlsson Fors,
1'. 3. 8. 1841.
(XV) Barn:
Anders Gustaf, f. 28. 10. 1~67, d. 3. 4. 1868.
Anders, f. 6. 5. 1869, d. 27. 10. 1883.
Leander, f. 18'71. Tab. 42.
Gustaf Alfred, f. 1874. Tab. 43.
Johan, Oskar, f. 1876. Tab. 44.
Tab.
4.~.
XV. Leander Fors, son till Ande.rs Fors (tab. 41), 1'. '21.
8. 1871, d. 8. 5. 1929. Gift ,9. H. 1898 ;rned Hilma Lovisa
Mattsdotter Manderbacka, 1'. 2. 12. 1866.
(XVI) Barn:
Leander Sanfrid, f. 29. 7. 1899.
Agda Louisa, 1'. 29. 7. 1899, d. ~8. 3. 1928,
till forego
\
Johan Eskil, f. 5. 5. 1901.
Anders Ty]w, f. 4. 1. 190,3.
tvilHngss~ster
3, FolkskoWiraren Gustaf' Alfred Fors med fami/j.
Tab. 43.
Marta Alice, 1'. 12: 7. 1904. Gift med Frits Edvin Han­
son (tab. 39).
Erik Alfred, f. 18. 8. 1906.
Karl Brage, f. 17. 7. HJUI;, d. 19. 10. 1913.
,.
Tab. 43.
XV. Gustaf Alfred Fors, son till Ander'S Fors (tab. 41),
f. 4. 8. 1874. Vtdim. sam folkskolHirare 1896. Larare i Par­
gasmalm. Gift 1902 med Irene Johanna Ekman, f. 21. 6.
1870.
(XVI) Barn:
Brage Heimer, f. 27. 8. 1902. Polisk<mstapel i Sund,
Aland. Gift 1931 med May Lis Granlund fran SumJ.
Birger Alfred, f. 10. 10. 1910.
Tab. 44.
XV. Johan Oskar Byskata, son till AndBrs Fors (tab.
41), f: 20. 9. 1876, d. 28. 11. 1916. Gift med Hilma Anders­
dotter Byskata, f. 17. 2. 1872.
1
( ~
r
r
i
24
25
(XVI) Barn:
Elin Viola, f. 11. 10.1899.
Gerda Maria, f. 3. 9. 1901.
illbin Johannes, f. 30. 1. 1903.
Hilma [ngeborg, f. 6. 4. 1905. Lararinna.
A llna Linnea, f. 24. 10. 1907, d. 25. 12. 1912.
7 Anders Algot, f. 18.5. 1910.
Karl Olor, f. 26. 1. 1913.
Anna Linnea, f. 22. 12. 1915.
Tab. 45.
XIII.
Maria Forss, dotter till Jacob Bjorkvik (tab. 12),
Gift l11ed Anders Fredriks­
son Forss, f. 9. 3. 1824, d. 16. 5. 1897.
f. 20. 12. 1817, d. 23. 12. 1887.
I~
(XIV) Barn:
Anders Custar, f. 1843. Tab. 46.
Fredrik, f. 14. 10. 1844, d. 13. 5. 1846.
Fredrik, f. 23. 9. 1846, d. 26. 4. 1847.
Nils, f. 1848. Tab. 51.
Fredrik, f. 1850. Tab. 55.
Matts, f. 1. 4. 1854, d. 20. 4. 1877.
Leander, f. 1857. Tab. 58.
IV/aria ilJatilda, f. 23. 1. 1862, d. 15. 12. 1865.
'f.ab. 46.
XIV. Anders Gustaf Forss, son till Anders Forss, (tab.
':15), f. 6. 8. 1843, d. 20. 5. 1915. Gift 6. 7. 1874 l11ed Johan­
na LVIattsdotter Storrank, f. 28. 3. 1850, d. 23. 8. 1909.
(XV) Barn:
Hilma Johanna, f. 1875. Tab. 47. Gift med Leander'
Grannabba.
Anders Emil, f. 1877. Tab. 49.
Gustar Engelbert, f. 5. 8. 1880, d. 9.8. 1887.
Custar Engelbert, f. 1891. Tab. 50.
~
~-';;;~,
Tab. 47.
XV. Hilma Johanna Grannabba, dotter till Anders Gus­
staf Forss (tab. 46), f. 26. 5.1875. Gift l11ed Leander Cran­
nnbba, f. 13. 12. 1872 i Esse, d. 18. 12. 1926.
(XVI) Barn:
Edit Johanna, f. 13. 1. 1902.
Sylvi Adina, f. 28. ,8. 1903.
Rende Regina, f. 30. 4. 1905.
Berta Vivi, f. 11. 3. 1907.
Edna [rene, f. 1907. Tab. 48. Tvillingssyster till forego
Gift med Rudolf Johannes Ldngbacka.
Helmi Alfrida, f. 7. 4. 1909.
Uno Ruben, f. 19. 1. 1912.
Leander Hesekiel, f. 5. 4. 1915.
Eugen Oliver, f. 9. 7. 1917.
Tab. 48.
XVI. Edna Irene Langbacka, dotter till Leander Gran­
nabba (tab. 47), f. 11. 3.1907. Gift 23. 6.1929 riled Rudolf
Johannes Karlsson Ldngbacka, f. 20. 1. 1903:
(XVII) Barn:
Berit Edna Anita, f. 18. 11. 1931.
I
•
Tab. 49.
XV. Anders Emil Forss, son till Anders Gustaf Forss
(tab. 46), f. 10. 1. 1877, d. 25. 10. 1918. Gift 12. 7. 1900
l11ed Maria Cunilla Andersdottel:..,Ravald, f. 1879.
,
I
(XVI) Barn:
Emil Edvin, f. 3. 12. 1900. Vistas i Kanada.
EUs Hugo, L5. 1. 1902. Vistas i Kanada.
Jenny Maria, f. 17.8. 1903. Vistas i U. S. A.
Frits Rafael, f. 21. 10.)906. Gift med Svea Lampi.
Vemer Evald, f. 21. 10. 1906. Tvillingshroder till forego
Edny Alice, t. 12. 11. 1908. Till Kanada 29. 5. 1929.
Karl Alfons, f. 13. 8. 1910.
Sveu Adina, f. 16. 4. l,!H2.
'III
27
26
,;
l....l
Suen Rudolf, f. 6. 3. 1914, d. 24. 4. 1926.
Bror Ake, f. 27. 4. 1915.
Uno VilMlm, f. 22. 10. 1916.
Linda Aluina, f. 28. 2. Hn~.
Suea Elisabeth, f, 1913. Tab. 54.
Sundstrom.
Karl Torsten, f. 29. 1. 1915.
Lars Konrad, f. 21. 4. 1917.
Gift med E}nal' Olof
Tab.5{).
Tab. 53.
XV. Gustaf Engelbert Forss, son till Anders Gustaf
Forss (tab. 46), f. 7. 3. 1891. Gift med Selma llJal'ia An­
dersdotter Skytte, f. 23. 8. 1885.
XVI. Nils Gosta Nilsson, son till Anders Joel Nilsson
(tab. 52), f. 27. 5. 1909. Gift med Nanny Linnea Matilda
Viktorsdotter Knutar, f. 24. 3. 1909.
(XVI) Barn:
Verna Maria, f. 24. 1. 1921.
Venny Louisa Johanna, f. 18. 9. 1922.
Lars Erik Gustaf, f. 28. 12. 1923.
Leui Andreas, f. 7. 10. 1925.
Suen Olof, 8. 6. 19~7.
Ninna Elisabeth, f. 27. 9. 1930.
Tab. 51.
XIV. Nils Ravald, son till Anders Forss (tab. 45), f. .5.
7. 1848, d. 5. 6. 1907 genomdrunkning.Gift '22. 4. 1876
med Maria Johansdotter fri'm Larsmo, f. 9. 11. 1847, d. 24.
10. 1915.
(XV) Barn:
Anders Joel, f. 1877. Tab. 52.
Suen Anselm, f. 8. 1. 1881. Vistas i Amorika.
Anna Louisa, f. 9. 10. 1883, d. 10. 6. 1885.
Nils Rudolf, f. 26. 9. 1886.
Tab. 52.
XV. Anders Joel Nilsson, son tilf Nils Ravald (tab. 51),
f. 14. 9. 1877, d. 9. 6. 1920. Gift 21. 7. 1900 med Amanda
Mattsdottel' Ravald, f. 19. 8. 1874, d. 17. 10. 1921.
(XVI) Barn:
Sven Ernul', f. 13. 4. 1901, d. 16.9. 1918.
Nils Gosta, f. 1909. Tab. 53.
Anders Viking, f. 12. 9. 191H.
(XVII) Barn:
Nils Elof Johannes, f. 10. 8. 1933.
Tab. 54.
XVI. Svea Elisabeth Sundstrom, dotter till Anders .1,oel'
Nilsson (tab. 52), f. 24. 2. 1913. Gift med E}nar Olof A n­
dersson Sundstrom, f. 9. 12. 1904.
'
(XVII) Barn:
Meri Agneta Elisabet, f. 10. 1. 1933.
Karl Johan Olof, f. 14.8. 1934.
Tab. 55.
XIV. Fredrik Forss, son till Anders Forss (tab. 45), f.
14. 4. 1850, d. 6. 5. 1932. Gift med Sofia Mattsdotter Kiisk,
f. 30. 6. 1851 i Esse, d. 20. 9. 1901 i PedersOre. Familjen
flyttade 1895 till Kraknas i Pedersore.
(XV) Barn:
Joel, f. 5. 3. 1875, d. 6. 6. 1899.
Matts, f. 1877. Tab. 56.
Anders Enok, f. 27. to. 1879.
Leander, f. 6. 9. 1882.
Selma Sofia, f. 8. 1. 1885, d. 2. 4. 1897.
Karl Johan, 1'. 12. 9. 1887, d. 12. 4. 1897.
Alfl'ed, f. 1890. Tab. 57..
I
Otto, f. 10. 12. 1892.
Mal'ia Irene, f. 7. 6. 1895. Gift 4. 1. 1923 med Anders
Vilhelm Andersson Ronnskiir.
oJ
"'
~~~';;~..."
~h
.
.,.....---------~-------------------------------
----­
I;
28
29
Tab. 56.
(XIV) Barn:
\
Anders, f. 19. 6. 1845, d. 3. 8. 1859.
XV. Matts Forss, son till Fredrik Forss (tab. 55), f. 18.
Anna Louisa, f. 4. 6. 1846, d. 1. :!. 1847.
U. 1877, d. 12. 5. 1913. Gift 1905 med Elina Erika 'Hen­
Nils, f. 22. 11. 1847, d. 5. 1. 1!:I14.
Gift 1:0 12. 3. 1890
riksdotter Jansson fran Osten so, Pedersore, f. 30. 7. 1876.
med Greta Pehrsdotter, f. 25. 7. 1852, d. 22. 8. 1896, 2:0 20.
(XVI) Barn:
10. 1904 med Anna Maria Andersdotter Oriander, f. 27. 7.
Hugo Eduin, f. 8. 9. 1906.
1850, d. 1. 8. 1925.
Anna Erika, 1': 24. 10. 1907.
Anna Louisa, f. 1850. Tab. 60. Gift med Anders Gustaf
Matt's Gunnar, f. 8. 10. 1908.
Loulubacka.
Frans Osuald, f. 11. 1. 1910, d. 2.7.1933.
Maria, f. 10. 9. 1851. Flyttade 9. 12. 1878 till Kalvola.
J obn Ferdinand, f. 3. 4. 1911.
Anders, f. 1853. Tab. 61.
Marta Alina, f. 7. "6. 1912, d. 25. 7. 1913.
Kajsa Greta, f. 1. 7. 1855. Gift med Matts Henriksson
/
L
Timmerbacka fr~lll Luomala i Kaustby, f. 13.2. 1853.
Johan, f. 31. 7. 1858, d. 12. 9. 1863.
Johanna, f. 26. 12. 1859.
Sofia, f. 2. 4. 1864. Flyttade 21. 12. 1883 till Tavastehus.
Tab. 57.
XV. Alfred Forss, son till Fredrik Forss (tab. 55), f. 27.
5. 1890. Gift 29. 5. 1910 med Anna Sofia Henriksdotter
Jansson, f. 29. 12. 1881.
(XVI) Barn:
Signe So/'ia, f. 24. 8. 1910.
Frans Joel, f. 25. 1. 1917.
Tab. 60.
XIV. Anna Lovisa Loulubacka, dotter till Karl Lilitilll­
merbacka (tab. 59), f. 29. 6. 1850. Gift 6.6.1880 med An­
ders Gustaf Mattsson Loulubacka, f. 6. 6. 1848 i Nedervetil.
Familjen flyttade 7. 6. 1886 till Kiilviii.
Tab. 58.
XIV. Leander Wiik, son till Anders Forss (tab. 45), f. 5.
8. 1857, d. 3. 3. 1901. Gift med Greta Sofia Henriksdotter
lViii" f. 5. 11. 1859 (tab. 31).
(XV) Barn:
Helena Sofia, f. 3. 4. 1887.
Sanfrid, f. 29. 11. 1892. Flyttade 3. 8. 1925 som folk­
skolliirare till Replot.
Anders Artur, f. 13. 1. 1895, .d. 13.9. 1898.
Maria Alfrida, f. 9. 9. 1897.
Anna Linnea, f. 25. 5. 1900. Liirarinna.
(XV) Barn:
Selma, f. 21. 1. 1881.
Anders Richard, f. 25. 2. 1883.
lYlatts Herman, f. 28. 1. 1885.
Tab. 61.
XIV. Anders Sjoberg, son till Karl Lilltimmerbacka
(tab. 59), f. 24.12.1853, d. HI. 3.1923. Gift 1:0 med Brita
Karolina Mattsdotter Nikula fran Kaustby, f. 25. 3. 1848,
d. 9. 6. 1880, 2:0 med Maria Mattsdotter Sandkulla fran
Teerij iirvi, f. 11. 6. 1856.
Tab. 59.
(XV) Barn:
Lydia Karolina, f. 1880. Tab. 62.
Vikman.
2. Anders Ture, f. 1883. Tab. 63.
XIII. Lisa Greta Lilltimmerbacka, dotter till Jacob
Bjorkvik (tab. 12), i hans andra gifte, f. 31. 7. 1824, d. 8.
12. 1884. Gift med Karl Johansson Lilltimmerbacka (DOf­
niis), f. 2. 9. 1820, d. 19. 12. 1884.
1.
"
I
[
Gift med
Ander.~
t.,
If
!'
2.
Hugo Alexandel', f. 2. 2. 1885.
Tab. 64.
Till Alllcrika 20. 5.
1902.
Iy
L
31
30
XV. Edit Maria Sjovall, dotter till Anders Sjoberg (tab.
61), f. 20. 5. 1886. Gift 28. 6. 1908 med Matts Leandel'
AlexandeJ'Sson Sjovall pa Paasia:Ia i Nedervetil, f. 21. 6.
2. Edit Mal'ia, f. 1886. Tab. 64.: Gift mcd Matts Leandel' Sjdvall.
2. Nils Gideon, f. 5. 12. 1887. Till Amcrika 20. 9. l!lO5.
2. Kal'l Evel't, f. 10. 9. 1893.
2. Elis Richal'd, f. 30. 6. 1895.
Gift 29. 9. 1929 mcd
Elvi lngebol'g Alexandel'sdottel' Timmel'backa.
2. Anna Linnea, f. 18. 9. 1896.
•
2. Otto Hendal', f. och d. 1898.
2. Aili Emilia, f. 29.12.1901, d. 10.8.1931.
1882.
(XVI) Barn:
Ake Eugen Mattias, f. 29. 8. 1.909.
Levi Paul Alexandel', f. 12.4.1911.
Elvi Eva Mal'ia, f. 7. 1. 1913.
Sven Leonal'd, f. 18. 1. 1916.
Edit Lisbeth Linnea, f. och d. 1917.
Ole Andel'S, f. 4. 11. 1920.
Anna Linnea, f. 4. 11. 1920. Tvillingssyster till forego
Lal's Rafael Johdnnes, f. 11. 6. 1922.
Rut Else-Maj, f. 28. 12. 1923.
Tab. 62.
XV. Lydia Karolina Vikman, dottl'r till Anders Sjoberg
(tab. 61), f. 30. 5.1880. Gift 11. 4.1903 mcd Andel'S Matts­
son Vikman, f. 29. 1. 1876, d. 5. 7. 1928. Familjen flyttade
10.2. 1913 till Karleby.
(XVI) Barn:
./ Andel'S Roy Rafael, f. 15. 1. 1904 i New York, U. S. A.
Bl'ol' Ragnal' Vales,! f. 2. 4. 1905 i Harlem, U. S. A.
Rea Elsa Kal'Olina, f. 11. 10. HlO9 i Teerijiirvi.
Ragnhild lngebol'g Johanna, f. 19. 5. 1912.
Rakel Agneta, f. 21. 11. 1914.
Ragnal' Sven El'ik, f. 8. ::I. l!:J17.
Tab. 63.
XV.
Anders Ture Sjoberg, son till Anders Sjoberg (tab.
Bagare.
Gift 7. 6.1908
med Mal'ia Johanna Nilsdottel' Sandqvist, f. 23. 6. 1885 i
Gamlakarleby. Familjen flyttade 7. 11. 1918 till Gamla­
karleby.
(XVI) Barn:
Saga Mal'ia Mal'gal'ete, f. 20. 3. 1909, d. 14. 4. 1924.
Nils Hal'l'Y Andl'eas, f. 10.5. 1911.
Ann-Mal'i Johanna, f. och d. 1912.
TUl'e Sven El'ik, f. och d. HH4.
Gl'eta Johanna, f. 27. 7. 1915.
Anna Stina, f. och d. 1917.
Bl'itta lngebol'g DOl'otea, f. 14. 2. 1919 i Gamlakarleby.
61), f. 23. 4.1883, d. 7. 2. 1925.
III
r
Tab. 65.
Anders Grano, son till Matts Grano (tab. 11), f. 7.
9. 1809, d. 3. 4. 1867.
Gift med Mal'gal'eta Kal'lsdottel'
Sandkulla, f. 2. 3. 1810, d. 29. 12. 1890.
(XIII). Barn:
Kajsa Gl'eta, f. 1831. Tab. 66. Gift med Andel'S Sand­
kulla.
Anna, f. 3. 11. 1835, d. 21. 7. 1847.
Helena, f. 25. 11. 1836. Dog ogift.
Andel'S, f. 1839. Tab. 67.
Mal'ia, f. 1842. Tab. 69. Gift med Gustar Lyts.
Matts, f. och d. 1846.
Matts, f. 1847. Tab. 72.
XII.
Tab. 66.
XIII. Kajsa Greta Sandkulla, dotter till Anders Grano
(tab. 65), f. 25. 9. 1831. Gift 5.11. 1864 med Andel'S Jo­
hansson Sandkulla, f. 25. 1. 1834 i Evijiirvi, Soderena.
(XIV) Barn:
Helena Sofia, f. 30. 7. 1866.
Greta Johanna, f. 13. 8. 1867. Familjen flyttat till Her­
rala.
,.3
./
I
•
..~~,;;,~,
't
-~---
C~·_-
"(
.Y
I
32
33
:
Tab. 68.
/
~"
I
j
XIV. Anders Villiam Grano, son till Anders Grano (tab.
67), f. 16. 12. 1876. Gift 1:0 med Selma Lindfors, f. 20. 11.
1879, d. 9. 3. 1908 i Kronoborg. 2:0. med Fanny Matilda
Holmqvist, f. 11. 6. 1877 i Gamlakarleby.
(XV) Barn:
1. Berta Alice, f. 18. 4. 1903 i Kurkijoki. Gift med
Fredrik Strandell i Amerika.
-1. Heddi, f. 5. 3. 1905, d. 10. 3. 1933 i Kopenhamn. Gift
i Canada med Elis Tromholt, Danmark. Barn: Elsa Maria,
f. 1. 8. 1930.
2. Martha Viola, f. 17. 6. 1913 i Gamlakarleby.
Tab. 69.
XIII. Maria Lyts, dotter till Anders Grano (tab. 65), 1'.
21. 5. 1842, d. 27. 1. 1924. Gift med Gustaf Johansson LUts,
f. 27. 7. 1843, d. 19.3. 1912.
(XIV) Barn:
Gustaf Emil, f. 13. 11. 1876. Bosatt i Helsingfors.
A.nders, 1'. 1878. Tab. 70.
Matts Joel, 1'. 1883. Tab. 71.
Tab. 70.
4.
Lovisa och Anders Grano'.
Tab. 67.
Tab. 67.
XIII. Anders Grano, son till Anders Grano (tab. 65), f.
12. 10. 1839. Gift 16. 5. 1864 mcd LOlJisa Andersdotter
Djupsjo, f. 1. 9. 1835.
Familjen fIyttade 10. 7. 1889 till
Oravaniemi by i Parikkala och 28. 4. 189,6 till Kurkijoki.
(XIV) Barn:
.
Karl Johan, f. 16. 5. 1867, d. 23. 12. 1932 i New-York.
Gift med Maria Hansson. 2 soner gifta i Amerika.
.4lma Lovisa, f. 19. 9. 1872. GifL 5. 7. 1896 med Heikki
Laurisson Tiainen, f. 9. 7. 1868. Flyttade 30. 10. 1899 till
Kurkijoki (Kronoborg). 8 barn.
Anders Villiam; f. 1876, Tab. 68.
/
~
j
..
XIV. Anders Lyts, son till Gustaf Lyts (tab. 69), f. 17.
11. 1878. Arbetsledare. Bosatt pi\. Qvarnnabba i oja. Gift
22.12.1906 med Hilma Johansdotter, f. 13.9.1891.
(XV) Bartl':
r
Anders Ruben, f. 25. 4. 1907.
Svea Linnea, f. 2. 7. 1908.
Lea Ingeborg, f. 30. 1. 1911.
Else Viola, f. 7.5. 1912.
Levi Olof, f. 30. 1. 1!:!l5..
Rakel Katharina, f. 26. 7. 1916.
Maggi Helena, f. 11. 5. 1918.
Brita Ingegiird, f. 1. 2. 1920.
Ebba Maria, f. 13.9. 1921.
Sven Gustav, 1'. 5. 4. 1923.·
Elsa Rebecka, 1'. 20. 8. 1925.
"'"------ I
'.'
.
35
34
Tab. 71.
Tab. 74.
XIV. Matts Joel Lyts, soh till Gustaf Lyts (tab. 69), f.
XIV. Ida Emilia Aminne, dotter till Matts Stal (tab. 72),
.It
5.8. 1883, d. 22. 1. 1922. Gift 4. 10. 1913 med Julia Matts­
f. 25. 7. 1880. Gift med Viktor Jacobsson Aminne fran Krodotter Lyts, f. 5. 2. 1885.
noby, f. 20. 4. 1873.
,.
(XV) Barn:
LarsMattias, f. 23.4.1914.
Lea Matilda, f. 7. 7. 1915.
Rakel Elisabeth, f. 14. 7. 1916.
Rut Johaniza, f. 25. 9. 1919.
Eva Maria, f. 3. 2. 1921.
I?) ,,c.
(XV) Barn:
2 soner och 9 dottrar.
j
l"
Tab. 75.
"'~
Co'
Tab. 72.
XIII. Matts Still, son till Anders Grano (tab. 65), f. 4.
7. 1847. Gift 26. 6. 1875 med Anna Mattsdotter Bredbacka,
f. 4. 9. 1847.
j.
X. Anna-Gr~ta Hansson, dotter till Jacob Grano (tab.
10), f. 23.12.1786. Gift med,Johan Fredrik Hansson, f. 24.
2. 1790. Familjen finnes ej mera pa Grano 1848.
(XI) Barn:
Margareta, f. 13.9. 1809. Gift med Johan Mattsson Vist­
backa, f. 3. 12. 1808.
Gustaf, f. 13. 9. 1809.
Anna, f. 1811. Tab. 76. Gift med Anders Gustal' Byskata.
Fredrik, f. 11. 7. 1814. Dog som barn.
Elisabeth, f. 25. 11. 1815, d. 25. 4. 1816.
Johan, f. 8. 2. 1817. Flyttade 9. 2. 1845 till Rantasalmi.
Tog namnet Gl'ankvist.
Karl, f. 1821. Tab. 77.
Maria, f. 15. 7. 1824, d. 17.9. 1829.
Fredrik, f. 18. 10. 1826, d. 3. 10. 1830.
Helena, f. 22. 12. 1827, d. 15.4. 1831.
(XIV) Barn:
Oskar Teodor, f. 13. 2. 1876.
Anders Joel, 13. 7. 1877. Vistas i U. S. A.'
1
Frans Gideon, f. 18 78. Tab. 73.
Ida Emilia, f. 1880. Tab. 74. Gift med Viktor Aminne.
Selma Sofia, f. 31. 12. 1882.
Anna Eufemia, f. 6. 12. 1886.
Matts Leander, f. 1. 1. 1889, d. 8. 8. 1925.
Otto Alexander, f. 1. 1. 1889, d. 10. 8. 1901. Tvillings­
broder till fOrego
Ester Maria, f. och d. 1891.
Ester Maria, f. 20. 2. 1893, d. 7. 6. 1900.
Tab. 73.
Tab. 76.
XIV. Frans Gideon SUI, son till Matts Stal (tab. 72), f.
18. 11. 1878. Gift 20. 6. 1909 med Edla Johanna Karlsdot­ XI. Anna Byskata, dotter till J ohan Fredrik Hansson
tel' Timmerbacka, f. 14. 10. 1870, d. 16. 2. 1930.
(tab. 75), f. 8. 4. 1811. Gift mea Anders Gusta{ Eriksson
Byslrata,
f. 13. 12. 1810. Mag a Grano.
(XV) Barn:
,/
Gata Johanna, f. 5. 9. 1910.
Frnns Ludvig, f. 9. 9. 1912.
(XII) Barn:
Anders, f. 15.6. 1835.
Anna, f. i maj 1844.
A
•
I
••
II
I
37
36
Tab. 77.
I _
-,
""'------ i
XI.
Karl Hansson, son till J ohan Fredrik Hansson
(tab. 75), f. 27. 2.1821. Gift med Lovisa Mattsdotter, 1'. 15.
5. 1825.
(XII) Barn:
Anna, f. 22. 10. 1843.
Johan, f. 3. 10. 1844.
Tab. 78.
X.
21. 1.
Matts
slag.
tel', f.
Maria Kortjiirvi, dotter till Anders Grano (tab. 9), f.
1747, d. 9. 6. 1786 i hastig feber. Gift 17. 5. 1772 med
Mattsson Kortjiirvi, f. 13. 10. 1750, d. 10. 3. 1810 i
Bliven ankling gifte han sig med Wendela Mattsdot­
16. 9. 1754.
(XI) Barn:
Anna, f. 30. 4. 1773, d. 11. 12. 1840.
Margareta, f. 14. 11. 1777. (Avg. ekl. kb. 7. i Teerijarvi
1801).
I
Catharina, f. 19. 9. 1780.
Matts, f. 1786. Tab. 79.
Tab. 79.
XI. Matts Kortjiirvi, son till Matts Kortjarvi (tab. 78),
f. 2. 3.1786. Gift med Maria Eliasdotter, f. 18.-3. 1791.
(XII) Barn:
Matts, f. 8. 6. 1810.
Anders, f. 22. 2. 1813.
Nils, f. 2. 3. 1815.
Johan, f. 2. 8.1817.
~{:
(XI) Barn:
, Carin, f. oeh d. 1773.
Anders, f. 1774. Tab. 81.
Maria, f. 1775. Tab. 112.
Gift med Anders Riistbacka
(Norrbacka).
Jacob, f. 7. 11. 1777, d. 18. 6. 1852.
Gift till Vidjeskog
med Anna Andersdotter, f. 28. 11. 1760, d. 26.3. 1828.
Johan, f. 23. 9. 1778, d. 30. 7. 1808.
Cajsa, 1'. 4. 5. 1780, d. 10. 2. 1816.
Gift med Anders
Mattsson Skullbacka, 1'. 9. 4. 1784.
Pehr Petter, f. 1783. Tab. 120.
Anna Lisa, f. 1789. Tab. 146. Gift med Erik Slmllbacka.
Redvig Ulrica, f. 1794. Dog som barn.
Tab. 81.
XI. Anders Granbacka, son till Anders Grano (tab. 80),
f. 16. 2. 1774, d. 3. 12. 1832 i nervfeber. Gift med Anna Jo­
hansdotter _Grano, f. 10.4. 1772, d. 13. 5. 1830 i hetsig feber.
(XII) Barn:
f-:
Redvig, f. 1795. Tab. -7-9.' Gift med Abraham Tofferi
(Larsson).
Maja Rebecka, f. 1797. Tab. 84. Gift med Matts Kort­
jiirvi.
Ernst Fredrik, f. 1800. Tab. 85.
Anna, f. 13. 8. 1802. Flyttade 5. 3. 1826 till Kaustby.
Anders, f. 20. 12. 1804, d. 17.8. 1811.
Magdalena, f. 26. 7. 1806, d. 3. 2. 1810.
Brita, f. 31. 1. 1810, d. 9. 5. 1847.
Johan, f. 1812. Tab. 95.
Jakob, f. 19. 12. 1814, d. 30. 5. 1817.
Tab. 82.
Tab. 80.
X. Anders GraIili, son till Anders Grano (tab. 9), f. 19.
2. 1749, d. 10. 2. 1831 av alderdom. Gift med Maria Anders­
dotter Sunabacka, f. 9. 1. 1752, d. 29. 4. 1846 av alderdom.
XII. Hedvig Tafferi (Larsson), dotter till Anders Gran­
backa (tab. 81), f. 1795. Gift med A braham Larsson, f. 9.
8. 1794 i Teerijarvi. Familjen flyttade 11. 7. 1821 till Vetil,
Halsua by, Tofferi hemman, antog namnet Tofferi och an­
traffas i kyrkoboken bland "Halso inhysingar". Mannen
straffad fOr slagsmal oeh kyrkoforargelse.
1\
'-l
38
(XIII)
Barn :
Anders, f. 17. 6. 1818, d. 1833.
Anna Ma}a, f. 10. 9. 1822, d. 14. 3. 1823.
Maria, f. 5. 11. 1823 i Halsua, flyttade 30. 10. 1848 till
Toholampi.
Johan, f. 1826. Tab. 83.
Anna, f. 25. 9. 1827. Flyttade till Teerijlirvi 21. 1. 1847
A braham, f. 2. 5. 1834;
Jakob, f. 14. 1. 1837.
,Heduig Ulrica, f. 28. 8. 1840.
"-
Tab.
Barn:
[{a}sa Johanna, f. 6. 10. 1850 i Halsua.,
Ma}a Lisa, f. 25.12. 1851 i Kaustby.
[{arl August; f. 11. 8. 1854 i Halsua.
Tab. 84.
XII. Maja Rebecka Kortjiirvi, dotter till Anders Gran­
backa (tab. 81), f. 30. 10. 1797. Gift 25.10.1822 rned Matts
Mattsson [{ort}iirui, f. 13. 1. 1799.
(XIII)
- (XIII)
Barn:
Matts, f. 1824. Tab. 86.
Heduig, f. 15. 4. 1826. Aterflyttade till Teerijarvi 1845.
'Anna, f. 27. 1. 1832. Flyttade liven till Teerijarvi.
Maria, f. 17. 9. 1835. Aterfly~tade till Teerijiirvi 9. 11.
1857.
Anders, f. 25. 4. 1837. Flyttade -till Kronoby, men {Ilel'­
kom och dog 4. 7. 1859 som ogift.
Louisa, f. 14. 9. 1839, d. 1842.
Fredrik, L 1841. Tab. 92.
Johannes, f. 3. 2. 1845. Dog som barn.
8~~.
XIII. J ohan Tofferi, son till Abraham Toft'eri (tab. 82),
f. 16. 9. 1826. Gift 13. 8. 1848 med Maria DanielsdotteI', f.
12. 12. 1826 i Kaustby. '
(XIV)
/
39
Barn:
Anders, f. 17. 12. 1823.
Anna Greta, f. 3. 1. 1825, d. 4. 4. 1842.
Tab. 85.
Tab. 86.
XIII. Matts Fredriksson Rif, son till Ernst Fredril,
Granback (tab. 85), f. 11. 1. 1824, d. 31. 8. 1902. Innehade
fOrst torp a v Rif hemman N:o 10 iLepplax by men blev se­
nare agare av Klubb hem man N:o 5 i samma by. Kyrko­
sexman. Gift 1:0 med Ma}a Greta [{arlsdotter, f. 29. 6. 1820,
d. 14. 12. 1889,2:0 mect ankan Maria Louisa Siwonsdotter,
f. 12. 5. 1831, d. 4. 12. 1910.
(XIV) Barn:
1. Matts, f. 11. 8. 1844, dod samma ar.
1. Brita Lena, f. 1847. Tab. 87. Gift med Jacob Gustal'
-
Hiiglund.
1. Anna Louisa, f. 24. 9. 1850, dog ogift.
1. Matts, f. 27. 11. 1853, d. 1857.
1. Maria Louisa, f. 1. 8. 1858, gift 1877 med Johan Ja­
, cpbsson Hannula fran Larsmo.
1. Greta Sofia, f. 14. 7. 1861. Till Amerika 26. 2. 18110.
Tab. 87.
XIV. Brita Lena Hoglun'd, dotter till Matts Rif (tab.
XII. Ernst Fredrik Granbiick, son till Anders Granbacka
(tab. 81), f. 29. 3. 1800, d. 1846. Gift med Brita Andersdot­86), L'22. 12. 1847. Gift med Jacob Gustaf Andersso/l niig­
III
tel' [{olam, L 20. 12. 1797, d. 31. 3. 1859. Hade inalles 13
lund fran Katterno by, vil~en flyttade som mag till Klubb i
barn, varav 5 dogo i spad alder. - Flyttade till Peders()re
PedersOre. Denne val' en vittberest man och hade varit pa
19. 6. 18:17 och bosatte sig i Norrby (tillhc')r numera Krono­ arbetsfOrtjanst bade i Ryssland och Amerika. Dog 17. 5.
'III
by) a Gel'S hemma\)..
19'01.
I~
I
I..J
,~~
-<;'t'I;it: '
40
41
(XV) Barn:
Gustaf Alfred, f, 1870. Tab. 88.
Ida Maria, f, 18.8. 1877. Gift med Matts Herman Litens
fran Larsmo.
Tab. 88.
,~
XV. Gustaf Alfred Hoglund, son till Jacob Gustaf Hog­
lund (tab. 87), bonde i Lepplax, f, 23. 1. 1870.
Gift 1891
med Edla Johanna Jacobsdotter Soderholm.
(XVI) Barn:
Hilda Johanna, f, 1892. Tab. 89. Gift med Anders Vi/c­
tor Bostrom.
Tor Alfred, f. 8. 12. 1893. Flyttat 9. 8. 1913 till Ameri­
ka. Gift med Gladys Hays, f. 26. 2. 1903. BarnlOsa.
Ingrid Viktoria, f, 28. 9. 1896. Gift med Viktor Mattsson Riw. Barnlosa.
Gerda Maria, f, 1899. Tab. 90. Gift med Uno Riv.
Gunnar Alfons, f,1903. Tab. 91.
Ester Magdalena, f, 31. 3. 1905. Gift med EneI' Haga,
Kronoby.
Paul Jakob, f, 27. 7. 1906.
Otto Runar, f, 9. 7. 1908.
Tab. 89.
XVI. Hilda Johanna Bostrom, dotter till Gustaf Alfred
Hoglund (tab. 88), f, 25. 6. 1892. Gift 1917 med Anders
, Viktor Bostrom i Jakobstad.
(XVII) Barn:
Sven Anders Viktor, f, 24. 9. 1917.
Svea Johanna, f, 23. 12.1918, d. 25. 3. 1923.
Lars Mattias, f. 27. 7. 1922.
Lisa Vi/cioria, f, 27. 7. 1922, tvillingssyster till forego
Tab. 90.
XVI. Gerda Maria Riv, dotter till Gustaf Alfred Hog­
lund (tab. 88), f, 16. 6. 1899. Gift med Uno Mattsson Riv,
f, 9. 8. 1899.
.
,
IJ"'
-'~_;;Y'
(XVII) Barn:
Karin, f, 9. 7. 1924 i Amerika.
I
Tab. HI.
XVI. Gunnar Alfons Hoglund, son till Gustaf Alfred
Hoglund (tab. 88), 1'. 26. 4. 1903. Gift med Linnea Marga­
reta Partin, f, 23. 5. 1904 i PedersOre.
(XVII) Barn:
Helena Margareta, f, :ll. 5.1934.
Tab. 92.
XIII. Fredrik Gers, son till Ernst Fredrik Granback
(tab. 85), f, 18.8.1841, d. 17. 3. 1885 i Amerika. Tidvis,
agare till gardarna 84 oeh 85, Nya staden, i Jakobstad. Gift
med Lena Sofia BjOrklund, f, 25. 9. 1846. Denna overgiek
14. 11. 1892 till baptistfOrsamlingen i Forsby, Pedersore.
(XIV) Barn:
Frans Vilhelm, f. 12.2. 1865, d. 8. 7. 1865.
Ida Sofia, f, 1866. Tab. 9:1. Gift med Karl Gustaf Hel­
lund.
Uno Felix, f, 1876. Tab. 94.
Anna Cecilia, f. 1. 6. 1879. overgatt till baptistforsam­
lingen i Forsby, PedersOre.
'Tab. 93.
XIV. Ida Sofia Hellund, f. 18. 11. 1866, dotter till Fred­
rik Gers (tab. 92), f, 18. 11. 1866, d. 19.9.1918. Gift 22.11.
1888 i Amerika med Karl Gustaf Hellund, f, 6. 2. 1867.
(XV) Barn:
Felix, f. 4. 9. 1889. Gift i Amerika med May Ileilly, f.
1. 5. 1893.
Elva, f, 2. 2. 1894. Gift i Amerika med Parnell Kinsella,
f, 1. 11. 1887.
/Jelen, f, 23. 12. 1899. Gift i Amerika med Harold Yauch,
f. 1. 6. 1889.
F
UOj
'.
43
42
Ruth, f. 23. 12. 1901. Gift i Amerika med Philip Schnell,
f. 9. 7. 1901.
Anna, f. 16. ~). 1903. Gift i Amerika med Fred Johnston,
f. 6. 4. 1902.
A lice, f. 14. 11. 1904. Gift i Amerika med Walter Hay­
ward, f. 4. 12. 1900.
Gustave, f. 18. 9. 1906. Gift i Amerika med Thea Tuo­
mainen, f. 21. 12. 1907.
May, f. 24. 2. 1908. Gift i Amerika med Martin Jacob­
son, f. 14. 7. 1903.
Gladys, f. 12. 12. 1910. Gift i Amerika med Arthur Cal­
laham, f. 19. 4. 1903.
<I.
Maja Lisa, f. 24. 5. 1848. Gift 25. 5. 1865 med
Karlsson Harabacka fran Kaustby, f. 16. 10. 1841.
Fredrik, f. 21. 9. 1850, d. 30. 10. 1859.
Matts
Tab. 96.
XIII. Anders Granholm, son till J ohan Granholm (tab.
95), f. 25. 10. 1841, d. 10.2. 1901 i hjarnblodning. Gift med
Brita !{ajsa Andersdotter DjupsjO, f. 5. 7. 1840, d. 9. 5.
Hl03.
(XIV) Barn:
[{arl Johan, f. 1866. Tab. 97.
Joel, f. 13. 7.. 1868, d. 11. 3. 1871.
Alina, f. 17. 1. 1870. Bosatt i Amerika. Gift dar med
Mr NorberrY, mannen dod. Barn: 1 dotter och en son.
Joel, f. 17. 10. 1872, d. 11. 9. 1896.
Leonard, f. 1874. Tab. 105.
Olga, f. 1876. Tab. 107. Gift med Johan Vi/etor Lillvik.
Selma, f. 5. 12. 1879, d. 14. 12. 1895.
Regina, f. 1882. Tab. 109. Gift med Matts Leander
Granholm.
Tah. 94.
q:
XIV. Uno Felix Fredriksson, son till Fredrik Gel's (tab.
W), f. 13. 6. 1876, d. 27. 4. 1933 i Ameril'a. Gift 1. 7. 1899
i Amerika med Alina Charlotta Nyman, f. 20. 7. 1878.
(XV) Barn:
Lillian, f. 30. 6. 1905. Gift i Amerika med Joseph Mc
Devitt, f. 2. 8. 1901.
Eleonore, f. 24. 8. HI07. Gift i Amerika med Adolph
Dillon, f. 3. 10. 1906.
Carl Felix, f. 2. 3. 1911. Gift i Amerika med Ruth Jar­
vis, f. 23. 5. 1911.
Gertl'llde, f. 1. 10. 1915.
George, f. 11. 5. 191~.
Edwin, f. 5. 7. 1920.
Tab. 97.
XIV. Karl Johan Granholm, son till Anders Granholm
(tab. 96), f. 14. 3. 1866, d. 22. 6. 1920 i sockersjuka. Lant­
handlare, kommunalman. Ingick aktenskap 24. p. 1887
med Johanna Karoiina Eriksdotler [{all fr1'm Pedersore, f.
9. 1. 1863.
(XV) ,Barn:
Johan Lennart, f. 1888. Tab. 98.
Karl Teodor, f. 1889. Tab. 99.
Maria Johanna, f. 1891. Tab. 100. Gift med Matts Teo­
dor Janson.
Elis Evald, f. 4. 4. 1893, d. 11. 4. 1893.
Elvira Karolina, f. 14. 3. 1894, d. 6. 6. 1918.
Elis Evald, f. 1896. Tab. 101.
Elna Alice, f. 1898. Tab. 102.
Leo Uno, f. 1900. Tab. 103.
Anton Erik, f. 1906. Tab. 104.
Tab. 95.
XII. Johan Granholm, son till Andel's Granbacl,a (tab.
81), f. 17.5.1812, d. 20. 11. 1877 i magsjukdom. Gift rned
Brita !{ ajsa Fredriksdotter Bexar, f. 20. 11. 1817, d. 11. 1.
1R8! i slag.
(XIII)
Barn:
Johan, f. 13. 6. 1840, d. 15. 6. 18;')5.
Anders, f. 1841. Tab. 96.
Anna, 1'. 29. 3. 1844, d. 31. 7: 1864.
\
f
,. Or
u
\
---
,/
44
45
12. 1935 med Helmi Emilia Johansson fran Helsingfors, f.
24. 3. 1899.
Barn:
Karl Gustaf Erik, f. 12. 7. 1915. Student 1934.
A/te John Teodor, f. 23. 6. 1919.
Per Gunnar Teodor, f. 16. 1. 1923.
(XVI)
1 :0.
1 :0.
1 :0.
Tab. 100.
I
XV. Maria Johanna Janson, dotter till Karl Johan Granholm (tab. 97), f. 25. 4. 1891. Ingick ak"tenskap 5. 9. HHI
med Matts Teodor Janson, f. 18. 7. 1888. Ar bosatt i Gam­
lakarleby sedan 23. 3. 1931.
(XVI) Barn:
Elsa-1Vlaria lngeborg, f. 5.6.1913, d. 5.11. 1931.
Lillian Greta Johanna, f. 9. 2. 1916.
Leonard Teodor, f. 2. 12. 1917.
Ture Karl Johannes, f. 30. 11. 1922.
Olof Erik IIJattias, f. 10.6. 1924.
Berit Ros-Maj, f. 19. 3. 1926.
Bertil Valdemar, f. 20. 9. 1928.
llJargareta Linnea, f. 20. 7. 1930.
5. Lanthandl. K.]. Granholm. Tab. 97.
Tab. 98.
XV, Johan Lennart Granholm, son till Karl Johan Gran­
holm (tab. 97), f. 9. 1. 1888. Ingick iiktenskap 5. 9. 1911
med Edit Johanna Viktorsdotter Fors, f. 17.3. 1886. Affars­
man i Gamlakarleby.
Tab. 101.
XV. Elis Evald Granholm, son till Karl Johan Granholm
(tab. (7), f. 14. 3. 1896. Kanner vid sparbanken i Teeri­
jiirvi. lngick aktenskap 21. 7. 1918 med Rosa Elvira Matts­
dotter Lyts, f. 4. 5. 1895.
(XVI) Barn:
Helena Rose-Maj, f. 15.9. 1919, d. 17. 7. 1920.
Ulla Helena, f. 25. 12. 1920.
Kerstin Rose-Maj, f. 22. 6. 1922.
Bo Karl Erik, f. 26. 9.1927, d. 9. 1. 1929.
(XVI) Barn:
Lilly Edit Linnea, f. 26. 5. 1912.
Paul Lennart, f. 26. 3. 1914. Student 1933.
Erik Olof, f. 6. 6. 1917.
Linnea Elvira Johanna, f. 20. 6. 1919.
Bror Johan, f. 14.8. 1927.
Tab. 99.
XV. Karl Teodor Granholm, son till Karl Johan Gran­
holm (tab. 97), f. 9. 7. 1889. Flyttade 16. 10. 1909 till Pe­
dersore. Numera Qosatt i J akobstad, dar han ar delagare
och verksUiliande direktor i Firman Granholm och lUll!.
Gift 1:0 i Jakobstad 2. 7. 1913 med Lydia Maria Ramstedt f.
23. 5. 1895, d. 23. 4. 1934 i allman blodfOrgiftning, 2:0 15.
_
Tab. 102.
XV. Elna Alice Sandvik, dotter till Karl J ohan Gran­
holm (tab. 97), f. 25. 4. 1898. Ingick aktenskap 19. 8.1922
med Johannes Evald Sandvik, f. 6. 10. 1900 i Pedersore.
Fran 1935 bosatta i Pedersore.
I
l'
It
/'
I
~-----------r
'''/1
,
46
47
(XVI) Barn:
Rose-Maj, f. 19. 7. 1923.
Kurt Johan, 1'.3.9. 1924.
Sven Olof, f. 15. 8. 1925.
Karl Erik, f. 25. 3. j932.
ltv.). 'Uc. ,'?7d
(;;
'J"
/
171
Tab. 103.
XV. Leo Uno Granholm, son till Karl Johan Granholm
(tab. 97), f. 4. 5. 1900. .Forestar AlB Granholm & Kalis
filial i Gamlakarleby. Gift med Martta Emilia Markus, f.
29. 4. 1901. StudenL
(XVI) Barn:
Marta lngeborg, f. 15.8. 1924.
Karl Johan, f. 19. 7. 1926. Drunknade 11. 8. 1931.
Nils Gustav, 1'. 15. 5. 1932.
Hans Erik 1'. 18, 10. 1935.
Tab. 104.
"""' _J&
-....i.
XV. Anton Erik Granholm, son till Karl Johan Gran­
holm (tab. 97), f. 28. 5. 1906, Bosatt i Gamlakarleby. Gift
20.8. 1933 med Karin Casen, f. 3. 7. 1914.
(XVI) Barn:
Lars Erik, f. 28. 7. 1934.
\\.0.. l' \ :5 u '.., c. n
1"10.. j 'r\''O¥..c:.-.,r1
Tab. 105.
PI \ \'
C:76 "0. \'1
XIV. Leonard Granholm, son till Anders Granholm'
(tab. 96), f. 28. 9. 1874. Ingick iiktenskap 3.10.1898 med
Emma Maria Karlsdotter Emmiis, f. 3. 8. 1875 i Nedervetil,
d. 15. 2. 1936 i brostkriifta.
(XV) Barn:
Fanny Linnea, 1'. 23. 9. 1899.
Gerda Maria, f. 1904. Tab. 106. Gift med Albin Vidje­
skog.
Anders Rufus, f. 13. 2. 1907.
Lea Matilda, f. 6. 2. 1909. Gift med Arne Bexar, f. 1905.
Heimer Mikael, f. 9. 9. 1912.
Bror Leo, f. och d. 1914.
(I
I
I
Tab. 106.
XV. Gerda Maria Vidjeskog, dotter till Leonard Gran­
holm (tab. 105), f. 27. 8.1904. Gift med Albin Renholds­
son Vidjeskog, 1'. 10. 1. 1903.
(XVI) Barn:
Gertrud Agneta, f. 22. 5. 1928.
Leif Arnold, f. 7. 11. 192\:1.
Tab. 107.
XIV. Olga Lillvik, dotter till Anders Granholm (tab.
96), f. 18. 12. 1876. Ingick iiktenskap i Amerika med Johun
Viktor Johansson Lillvik fran Lappfjiird.
(XV) Barn:
Edvard Jonatan, 1'. 18. 6. 1900 i Amerika.
Vigd 4. 7.
1931 i Relsingfors med Aino Myllyniemi, f. 3. 5. 1898 i Rei­
"'-nola.
Karl Vilhelm, f. 5. 1. 1902 i Amerika.
Johan Artur, f. 1903. Tab. 108.
Vivi lngeborg, f. 5. 12. 1913. AI' sedan 1931, jamte mo­
dern, bosatt i Relsingfors.
i'''''lJsc,.,
Tab. 108. •
XV. Johan Artur Lillvik, son tfIl Johan Viktor Lillvik
(tab. 107), f. 21. 9. 1903 i Amerika. Gift diirstades med
Emma Olivia Bredbacka, f. 18. 11. 1898, iivcnledes fodd i
Amerika. Bosatta i Amerika.
(XVI) Barn:
Marianne Helena, f. 27. 3. 1928.
Ruth Olivia, f. 21. 2. 1930.
Tab. 109.
XIV. Regina Granholm, dotter till Anders Granholm
(tab. 96), f. 6. 9. 1882. Ingick iiktenskap 23. 6. 1904 med
{Watts Leander Johansson Granholm, f. 15. 12. 1879.
4,
/,.
,
,
-------------~--------"1
.-. ';
._­
----~
_._-­
I
48
49
(XV) Barn:
(XII) Barn:
Matts Lennart, f. 1905. Tab. 110.
Maria, f. 13.6.1802. Gift med Johan Johansson Fors, f.
Edit Elise, f. 1906. Tab. 111. Giftmed Karl Sigurd
7. 2. 1803 i Teerijarvi. Flyttade 12. 8. 1827 till Masabacka
Timgren.
i Nedervetil.
Roger Johannes, f. 23. 12. 1907.
Anna, f. 12. 12. 1803, d. 29. 7.1808.
A iii Ingeborg, f. 4. 2. 1909.
Tab. 119.
Gift med Paul
Anders, f. 3. 2. 1806, d. 13. 2. 1817.
Gustav Eugen HiistbQcka.
Hedvig, f. 2. 8. 1807, d. 15. 8. 1808.
1
Anton Evald, f. 19. 10. 1910.
Gustaf, f. 1812. Tab. 113.
Svea Maria, f. 7. 11. 19]2. Gift i Kanada med F. Soder­
strom, Karleby. Barn: 2 flickor.
Tab. 113.
Astrid Regina, f. 20. 10. 1919.
I
XII. Gustaf Hastbacka. son till Anders Hastbacka (tab.
112), f. 18. 9. 1812, d. 26, 10. 1888 i magsjukdom. Gift 1:0
med Maria Johansdotter Kort}iirvi, f. 25. 1. 1830, d. 5. 6.
1871 i vattsot, 2:0 med Lisa Greta Andersdotter, f. 21. 12.
1819.
Tab. 110.
XV. Matts Lennart Granholm, son till Matts Leander
Granholm (tab. 109), f. 9. 4. 1905. Ingick ak tenskap 5. 6.
1930 med Freja Margareta Fors, f. 2.11. 1906. Bosatt i Vasa
sedan 1935.
(XIII) Barn:
1. Maria, f. 21. 9. 1849, d. 4. 8. 1850.
'1. Johan, f. 29. 3. 1852, d. 17.8.1852.
1. Maria, f. 1855. Tab. 114. Gift med Johan Stor­
(XVI) Barn:
Brita Helena Margareta, f. 3. 4. 1931.
J ohan Lennart Mattias, f. 26. 1. 1 \l34.
backa.
1.
1.
Anders, f. 9. 3. 1857, d. 14. 10. 1860.
Gustaf, f. 12. 4. 1860, d. i Amerika.
Tab. 111.
XV.' Edit Elise Timgren, dotter till Matts Leander Gran­
holm (tab. 109), f. 12. 7.1906, d. 2 .8. 1921 i lungsot. Gift
30. 9. 1925 med Karl Sigurd Timgren, f. 1900.
Denne ar
numera omgift med Aune Kuusinen.
Tab. 114.
!
(XVI) Barn:
Ninni Dolly Helena, f. 25. 5. 1926.
l/ uri" ,"
Tab. 112.
XI. Maria Hastbacka, dotter till Anders Grano (tab:
80), f. 8. 9. 1775, d. 5. 9. 1823. Gift med Anders KadssoR
Hiistbacka (Norrbacka), f. 2. 9. 1779, d. 8. 11. 1813.
"
XIII. Maria Hiistbacka, dotter till Gustaf Hastbacka
(tab. 113), f. 10.6.1855, d. 3. 4.1882. Gift 12. 2.1872 med
Johan Andersson Storbacka (senare andrat till Hiistbacka),
f. 21. 4. 1848, d. 15. 7. 1914.
Omgift med ankall Susanna
Mattsdotter, f. 11. 7. 1850.
(XIV) Barn:
Johan Emil, f. 1872. Tab. 115.
. Maria Emilia, f. 1. 2. 1874. Gift med Adolf Viik(tab.
34) .
Gustaf Albert, f. 1876. Tab. 116.
Frans Richard, f. 1879. Tab. 117.
Alma Elina, f. 10. 3. 1882, d. 3. 1. 1883.
.;
51
50
ft'
,
I.
j:
6. Ekonomieradet]. E. Hastbacka. Tab. I IS.
Tab. 115.
I'·
XIV. Johan Emil Hli.stbacka, son till Johan Hastbacka
(tab. 114), f. 30. 6. 1872. Ekonomierad, skogsehef i Wilh.
Sehaumans travaruaffar 1896-1912, meddirektor i Wilh.
Sehauman Ab. i Jakobstad 1912-29, disponent for Trava­
ru Ab. Yxpila 1911-16, meddirektor i Ab. Furu 1916-24,
ordf. for Teerijarvi sparb. prineip. 1893-1930 oeh verkst.
direktor i banken sedan 1. 4. 1930. Varit ordf. for komm.
stamman, komm. fullmaktige, formyndarenamnden oeh
lantmannagillet samt innehaft fl. kommunala fortroende
uppdrag. Varit ordf. i sv. folkpartiets lokalstyrelse, med­
lem av sv. folkpartiets forstarkta styrelse oeh medlem av
eentralnamnden i Vasa lans norra valkrets. Riksdagsman
sedan 1917, medlem av flere utskott, bl. a. statsutskottet,
Statsrevisor med ett kortare avbrott sedan 1923, tillhort
kommitten for granskandet av livsmedelsstyrelsens, inten­
denturens oeh krigsbytesavdelningens verksamhet samt
kom. for undersokning oeh uppgorande av forslag till ord­
nande av skogs- oeh flottningsarbetarnas levnadsfOrhallan­
den.
Gift 1:0 25. 5. 1891 med Emma Louisa Andersdotter
Sdgslamp, f. 2. 2.1873, d. 9. 2.1897,2:06.8.1898 med Aina
Maria Mattsdotter Kulenius, f. 21. 7. 1878 i Teerijarvi.
7. Bonden och arbetsfOrmannen Albert Hastbacka. Tab. 116.
(XV) Barn:
2. Gerda Maria, f. 6. 12. 1899.
2. Lilly Margareta, f. oell d. 1903.
2. Anna Viola Ingeborg, f. oeh d. 1904.
2. Emil Siimund Torgut, r. 1909, d. 1911.
Tab. 116.
t
XIV. Gustaf Albert Hli.stbacka, son till J ohan Hastbaeka
(tab. 113), r. 2.1. 1876, d. 18.2.1924. Gift 27. 6.1906 med
Hilma Josefina Vidjeskog, f. 22. 8. 1886.
/
lL
53
52
Tab. 120.
(XV) Barn:
Margit Josefina, f.. 20. 2. 1907.
Gustaf Albin, f. 16. 10. 19U~.
Lars Heririk Joakim, f. 22. 5. 1910.
Per Osvald, f. 12. 10. 1911.
Birgitta Viola, f. 25. 9. 1913.
Heimer Torvald, f. 6. 3. 1916.
Gertrud Maria, f. 21. 2. 1919.
Johan Siimund, f. 27. 4. 1922.
~
Tab. 117.
XIV. Frans Richard Hastbacka, son till J ohan Hastbac­
ka (tab.l11tH&), f. 16.8.1879. Mordades av de roda 28.1.
1918 i Karleby. Gift 28. 4. 1901 med Maria Cecilia Andersdotter Sandkulla, f. 24. 10. 1881.
I
Tab. 121.
XII. Johan Grano, son till Pehr Grano (tab. 120), f. 5.
5. 1818, d. 7. 1. 1879 i magsjukdom. Namdeman och bonde.
Gift med Kajsa Lisa Jakobsdotter, f. 8. 1. 1823 i Lohtaja, d.
23. 3. 1895 i lungsot.
(XIII) Barn:
Maria, f. 3, 2. 1845, d. 22. 4. 1863.
Johanna, f. 22. 5. 1847, d. 24. 4. 1863.
Kajsa Greta, f. 1848. Tab. 122. Gift med Anders Sand­
vik.
Johannes, f. 1850. Tab. 130.
Edla Sofia, f. 1853. Tab. 133. Gift med Anders Grano
(Forsander) .
Anders, f. 1857. Tab. 139.
Matilda, f. 1860. Tab. 141.
Gift med Matts-Leander
Johnsson.
Johanna, f.3. 9. 1864,d. 8. 8.1886.
Lydia, f. 1868. Tab. 143. Gift med Henrik Granfors
(Dalabac ka) .
(XV) Barn:
Torsten Frztjof Valdemar, f. 6. 1. 1904. Bosatt i U. S. A.
Frans Alfons, f. 1906. Tab. 118.
Paul Gustav Eugen, f. 1908. Tab. 119.
Ludvig Konrad, f. 30. 9. 1910.
Ann-Maj Elisabeth, f. 20. 6. 1915.
Gretel Maria, f. 23. 8. 1917.
Tab. 118.
XV. Frans Alfons I1astbacka, son till Frans Richard
Hastbacka (tab. 11 7), f. 11. 1. 1906. Gift 14. 7. 1929 med
Edny Ottilia Nilsdotter Sandvik, f. 9. 1. 1906.
(XVI) Barn:
Doris Gunvor Marita, f. 21. 4. 1930.
Tab. 119.
XV. Paul Gustav Eugen Hastbacka, son till Frans Ric­
hard Hastbacka (tab. 117), f. 18. 1. 1908. Gift med Aili
Ingeborg Mattsdotter Granholm, f. 4. 2. 1909.
(XVI) Barn:
Nils Ole, f. 1933.
XI. Pehr (Petter) Grano, son till Anders Grano (tab.
80), f. 25. 10. 1783, d. 24. 4. 1824 i lungsot. Gift 25. 6. 1815
med Magdalena (Malin) Hansdotter Emet, f. 4. 3. 1796, d.
18. 7. 1876. Bliven anka gifte han am sig 27. 12. 1827 med
Anders Jacobsson Grano (Lyts), med vilken han hade tre
dottrar (Anna-Lisa, f. 1828, Maria, f. 5. 11. 1830, d. 22. 6.
1832 och Kajsa Greta, f. 22. 3. 1832, d. 4. 4. 1835) och, annu
engang anka, gifte hon sig 17. 7. 1847 med anklingen Matts
Mattsson Dofniis.
(XII) Barn:
Anders, f. 7. 5.,1816, d. 3.11. 1883 ogift.
Johan, f. 1818. Tab. 121.
',,'
Tab. 122.
':
XIII. Kaisa Greta Sandvik, dotter till J ohan'Grano (tab.
121), f. 28. 12. 1848, d. 4. 12. 1890 i Ijumskbrack. Gift med
bonden Anders
Johansson Sandvik, f. 9. 10. 1843.
I
.
~
55
54
I'·
I
i
(XIV) Barn:
(XV) Barn:
Anders, f. 27. 3. 1870. Lantbruksinspektor.
Flyttade
Rakel, f. 28. 2. 1908. Gift med predikanten Nilsson
27. 10. 1894 till Mustasaari (Korsholm) och darifran 27. 10.
Sverige.
'f
1896 till Tenala. Gift 11. 8. 1902 med Anna Sofia Rosqvist, '
Karin. Tab. 125: Gift med Albert Wikman.
f. 13. 1. 1867 i Tenala. Aktenskapet barnlost. Adoptivdot­
Svante.
ter Helena Vilhelmina, f. 31. 7.1910.
Sven. Tvillingsbror till forego
Valentin, f. 19. 11. 1871, d. 25. 9. 1876.
Ester.
Evald, f. 1873. Tab. 123.
Walter.
Lydia, f. 10.8.1875, d. 6.11. 1876.
Erik.
Lydia, f. 1877. Tab. 124. Gift med Gustav Theodor
Olsson.
Tab. 125.
Ida, f. 1880. Tab. 126. Gift med Otto Gustav Byman.
XV. Karin Wikman, dotter till Gustav Theodor Olsson
Juliana, f. 1882. Tab. 127. Gift med Viktor Henrik
I
(tab.
124), Gift med kontoristen Albert Wikman. Svensk.
I,
Vistbacka.
'i
Matilda, f. 1884. Tab. 128. Gift med Emil Anders For­
(XVI) Barn:
sander.
Karin Alberta, f. i maj 1934.
Berta, f. 29. 1. 1887, d. 2. 4. 1931 i Borga dar hon verkat
som lararinna.
Tab. 126.
f't-,
Johannes, f. 1889. Tab. 129.
XIV. Ida Byman, dotter till Anders Sandvik (tab. 122),
f. 31. 2: 1880. Flyttade 9. 4. 1906 till Sibbo, senare till Ame­
Tab. 123.
rika, New York. Gift med Otto Gustav Byman, f. 9. 9. 1881
i Sibbo.
XIV. Evald Sandvik, son till Anders Sandvik (tab. 122),
f. 21. 8. 1873. Gift 6. 7. 1901 med Rosa Matilda Johansdot­
(XV) Barn:
ter Skullbacka, f. 13. 4. 1878.
Lisbeth, f. 18. 11. 1907.
(XV) Barn:
Paul.
Dagmar.
Runo Evald, f. 17. 1. 1903. Gift 28. 6. 1831 med Anna
,
Theodor.
Adina Mattsdotter Bodbacka, f. 28. 8. 1899.
Else.
Ruben Evald, f. 28. 7. 1906.
Martin Evald, f. 1. 9. 1908.
Tab. 127.
Astrid Elisabeth, f. 7. 11. 1917.
.
Tab. 124.
XIV. Lydia Olsson, dotter till Anders Sandvik (tab.
122), f. 30.11..1877. Flyttade 9.4.1906 till Jomala, Aland. (
Gift med Gustav Theodor Olsson, f. i J om ala, d. 1925. Fa-"
miljen emigrerade senare till Amerika och bosatte sig i
Congers New York.
,!r
...
XIV. Juliana Vistbacka, dotter till Anders Sandvik (tab.
122), f. 10. 4.1882. Giftmed ViktorHenrik Gustafson
Vistbacka; f. 26. 3. 1889, kommunalfullmaktiges ordfo­
rande.
(XV) Barn:
Henrik Bruno, f. 27. 3.1913.
Anders Johan, f. 29. 8. 1914.
56
"I
57
Judit Vi/doria, f. 9. 7. uno.
Allan Gabriel, f. 1. 2. 1918.
Jarl Gustav, f. 7. 1. 1920.
Synnove Julia, f. 31. 3. 1922.
Olav Fredrik, f. 17. 7. 1924.
Tab. 128.
XIV. Matilda Forsander, dotter till Anders Sandvik
(tab. 122), f. 3.7. 1884. Gift med Anders Emil Forsander,
f.1l. 7. 1880. Bosatta iHelsingfors.
(XV)
Barn:
Marita, f. 10.9. 1916.
Olof Anders, f. 15. 2. 1918.
Tab. 129.
I
I"·
XIV. Johannes Sandvik, son till Anders Sandvik (tab.
122), f. 28. 2. 1889. Tradgardsmastare. Gift med Fanny
Alexandra Bauman, f. 26. 8. 1895. Bosatta i Dickursby,
Helsinge.
(XV)
, I
I
,
,
Barn:
Ruth Viola, f. 6. 4. 1922.
Prosten Johannes Grano, kyrkoherden Paul Josef Grano, prostinnan
Alma Grano f. Fontell, professor j. G. Grano (i rysk skjorta).
Bilden fran Sibirien. Tab. 130.
8.
Tab. 130.
XIII. Johannes Grano, son till Johan Grano (tab. 121),
f. 25. 9.1850 i Teerijarvi, d. 9. 6. 1913 i Omsk som pastor for
finnarna i Sibirien. Gift med Alma Jakobina Fontell, f. 15.
5. 1849 i Lemland, d. 28. 9. 1934 i Aggelby. Prastvigdes II.
7. 1877 i Abo. Verkade som pastor for finska kolonister
och fan gar i Sibirien 1885-91 och sk6tte jamsides' prast­
tjansten aren 1890-91 vid tyska, estniska och lettiska f6r­
samlingarna i Omsk. Utnamndes 8. 3. 1893 till kyrkoherde
i Alatornio forsamling, men atervande 1902 till Sibirien,
dar han dog i sockersjuka. Var en tid ordf. for Pera-Poh­
jola lantbrukssallskap sarnt tillhorde ett flertal sallskap och
foreningar. Lantdagsman 1900. Utgav 1893 "Sex ar i Si­
birien" (aven pa finska "Kuusi vuotta Siperiassa") och
1896 "Huru och for vern skall evangelium predikas". Var
1894-97 medredaktor for "Kirkolliset Sanomat". Prost­
titel 1900.
(XIV)
Barn:
Johannes Gabriel, f. 1882. Tab. 131.
Paul Josef, f. 1883. Tab. 132.
)
Tab. 1:11.
;,.
...
'til
:::­
...
'l>
'l>
h
XIV. Johannes Gabriel Grano, son till Johannes Grano
(tab. 130), f. 14.3.1882 i Lappo. Professor. Gift 1. 7.1913
i Abo med fil. mag. Hilma Sofia Ekholm, dotter till sjokap­
tenen Isak Ekholm och Hilda Sofia Johansson, f. 13. 3. 1882
i Rimito. Fil. dr., dispnterade 1910, blev H1l1 docent i geo­
grafi vid Helsingfors Universitet, val' ordinarie professor i
geografi vid Do.rpats nniversitet (Tartn Dlikool) 191 9~23,
ordinarie professor i Helsingfors 1 924~26, ar sedan 1926
professor i geografi vid Abo universitet (Turun Yliopisto)
samt val' 1932~34 dess rektor. Berest som stipendiat aren
1906, 1907, 1909, 1913- 16 Sydsibirien, Mongoliet och Altai­
omradet samt utgivit ett flertal geografiska, geologiskft och
arkeologiska arbeten, 8.vensom ett populart verk "Altai:'
[--II. Medverkat vid abo Tietosanakirja 1917~19 sam re­
'""(j
...
·tIl
bI)
'0
I::
...til
<.;)
0\
10.
Professor]' G. Grano med famiIj.
Tab. 131.
60
61
daktor for de geografiska artiklarna och redigerat tredje
upplagan av Geografiska Siillskapets i Finland "Atlas over
Finland". -- Kommendor av Finlands Vita Ros II kl.
(XV) Barn:
Aune Kyllikki, f. 11. 7. 1914 i Omsk, Sibirien. Student
1934.
Siine Taiga, f. 21. 1. 1917 i Helsingfors. Student 1935.
Ella Elisabet, f. 11. 4. 1918 i Helsingfors.
Olaui Johannes, 1'. 27. 5. l!:125 i Helsingfors.
Tab. 132.
Ii
I·
!
!
XIV. Paul (Paavo) Josef Grano, son till Johannes
Grano (tab. 130), f. 22. 11. 1883 i Kimito. Gift 1:0 8. 6.
1909 i Tammerfors med stud., liirarinnan Elin Anna Matil­
da Jacobson, f. 21. 6. 1887 i Amerika, d. 24. 4. 1919 i Omsk,
11. Edla Sofia Gz'ano och hennes man Anders Forsander samt prof.
dotter till arbetsledaren Daniel Jacobson oeh hans hustru
J. G. Grano' i mitten. Tab 133.
Hedvig; 2:0 3. 8. 1926 i Vichtis med stud., lararinnan Anni
Salome Weeks ell, f. i Vichtis 16. 10. 1896, dotter till kyrko­
herd en Hugo Valdemar 'Vecksell oeh hans maka Hulda
Granij (Forsander), bonde a Grano efter Johan Grano, f. 25.
Augusta Heikel. Vel' kat som pastor fOr finnarna i Sihirien
1. 1852, d. i hjartfel 17. 1. 1935.
1913-21, kyrkoherdeadjunkt i Tammerfors 1922-25 samt
sam t. f. kyrkoherde i Aggelby sedan 1925.
(XIV) Barn:
(XV) Barn:
1. Margareta (Greta), f. 30.10.1910 i Omsk, Sibirien.
HushiHlsliirarinna.
1. Matti, f. 14. 10. 1912 i Omsk, d. samma dag.
1. Erik, f. 26. 6. 1914 i Omsk, d. 4. 5. 1915 i Omsk.
1. A iii, f. 4. 4. 1916 i Omsk.
1. Laila, f. 18. 1. 1918 i Omsk.
2. Elina, f. 20. 6. 1927 i Helsingfors.
2. Paauo Johannes, f. 20. 9. 1933 i Helsingfors.
Anders Emil, f. 1. 4. 1875. Dovstt:im.
Harl Wilhelm, f. 26. 2. 1878. Vistas i Amerika.
,'\IIattias, f. 1881. Tab. 134.
Johannes, f. 1884. Tab. 135.
Leander Al'tur, 1'. 1887. Tab. 136.
Ester Sofia, f. 9. 9. 1890. Gift med Emil Sal's, f. 26. 8.
1887, d. 6. 11. 1922. Numera dialwnissa i Ekenas.
Teodor, f. 1893. Tab. 1 il7.
Otto Agidius, f. 1897. Tab. 138.
I
Tab. 134.
Tab. 133.
XIV. Mattias Grano, son till Anders Grano (tab. 133),
1'. 1. 4. 1881. . Vistas i Amerika. Gift 1. 7. 1902 med Emma
Johanna Johansdotter Salo fran Kaustby, f. 8. 7. 1880, d.
XIII. EdIa Sofia Grano, dotter till J ohan Grano (tah.
121), f. 12. 11. 1853. Gift 12.7.1874 med Anders Matt.~son
/
......
i
62
63
16. 1. 1927. Xktenskapet upplostes genom laglig skilsmiis­
sa, 28. 4. 1920.
(XV) Barn:
Johannes Georg, f. 29. 9. 1902.
Tab. 135.
XIV. ' Johannes Grano, son till Anders Grano (tab. 133),
f. 7. 3. 1884. Triidgardsmastare. Flyttade till Viborg 24. 1.
1910. Gift 5. 2. 1911 med Fanny Lindberg, L 27. 9. 1884 i
Kimito.
j.
(XV) Barn:
ALt Knllt Johannes, L 13. 1. 1912.
Birger Bror ErLand, f. 13. 12. 1913.
Maj-Lis, f. 20. 3. 1915.
Margit, f. 10. 6. 1916.
Gllnvor Ingeborg, f. 4. 4. 1918.
Birgit Greta Linnea, f. 4. 6. 1920.
Kai Erik, f. 29. 4. 1926.
Mary Eia Pian, f. 29. 4. 1926, d. 26. 2. 1927.
Tab. 136.
Ii
~
(XV) Barn:
Marta Elisabet, f. 5. 8. UH7.
Karin Maria, f. 24. 12. 1919.
Henrik GabrieL, f. 22. 4. 1 92:~.
Heidi Linnea, f. 5. 1 J. 1924.
Eva Margareta, f. In. 8. 1927.
Anders Mikael, LJ7. 6. 19:n. J
8ft"J~ 1.. .. 11...." ?'~,,#.~.r
r
Tab. 138.
-(.2. I~J')
c:9~
I(e~'
~
v('
1 I
f
J ;1",11 '('1'" bl'!(~r,
XIV. Otto Xgidius Grano, son till Anders Grano (tab.
133), L 31. 3. 1897. Gift 16. 6. 1920 med Tyyne Maria Ja­
kobsdotter Rallma fran Kaustby, L 22. 2. 1901. Familjen
ar bosatt i Gam]akarleby.
(XV) Barn:
Linda Eja Maria, f. 26.12. 1920.
Margit Astrid, f. 30. 1. U)22.
(Tvenne barn, sonen Otto och dottern I,llga, dogo i spa­
da ar).
Tab. 139.
XIII. Anders Grano, son till J ohan Grano (tab. 121), f.
20. 8. 1857, d. 8. 1. 1912 i hjiirtfel i Markby, Nykarleby
XIV. Leander Artur Grano, son till Anders Grano (tab.
133), f. 27. 2. 1887. Byggmastare. Gift 22. 3. 1913 med
lararinnan Hilda Alice Koivisto, f. 12. 3. 1895 i Tohmajarvi.
Familjen flyttade 22. 1. 1919 till Helsingfors. Numera bo­
satt i Aggelby.
(XV) Barn:
Anna Margit, f. 22. 9. 1915.
Pia SyLvia, f. 26.7.1919.
Tab. 137.
XIV. Teodor Grano, son till Anders Grano (tab. 133), f.
10. 9. 1893. Bonde 3. Grano efter sin fader. Gift 10. 9. 1916
med sjuksystern .I ellny A llgllsta Pettersson, f. 28. 9. 1891 i
Pedersore.
12. Inspektor Anders Grano. Tab. 139.
5
>..
64
65
Tab. 140.
XIV. Paul (Paavo) Petter Elias Grano, son till Anders
Grano (tab. 139), f. 10. 6. 1893 i Omsk Sibirien. Tekniker,
bosatt i Kemi. Gift 23. 12. 1917 med Aino Sofia Jutila, f. 23.
10. 1892 i Helsingfors.
(XV) Barn:
Leo Johan Gabriel, f. 16.9. 1918 i Kemi.
Aarne Elias, f. 4. 7. 1921 i Kemi.
Sirkka Elisabet, f. 2. 3. 1926 i Keilli.
f
Tab. 14].
~.
I
I
,I
I
I
,
13. Inspektor Anders Grano' med hustru och son.
Bilden tagen i Sibirien. Tab. 139.
I'
f
"
landsfors. Jordbruksinspektor. Gift 11. ] 2. 1878 med
Sanna Ratarina Mattsdotter Dalabacka, f.] 7. 8. 1854 i
Markby, Nykarleby landsfors., d. 4. 8. IH35 i Kemi. Famil­
jen var en tid bosatt i Omsk, Sibirien.
(XIV)
Barn:
Anders Johan Fredrik, f. 12.8. 1879, d. 15.6. ]880.
Paul Petter Elias, f. 1893. Tab: HO.
I iiktenskapet foddes inalles 5 saner oeh 4 dottrar varav
2 dogo i spada ar i Finland oeh 6 i Sibirien.
:'-1
"­
,"
t.
XIII. Matilda Johnson, dotter till J ohan Grano (tab.
121), f. 11. 9. 1860. Gift 28. 9. 1885 med byggilliistaren
Matts-Leander Johnson, f. 8. 9. 1865 a Kovas i Teerijiirvi.
AI' bosatt i Gamiakarleby sedan] 2. 6. 1908.
(XIV) Barn:
Alma Matilda, f. 8. 1. 1887. Vistas i Amerika. Gift med
professor Axel Uppvall vid universitetet i Philadelphia.
Elna Alexandra, f. 6.7.1891, d. 11. 2. ]8H2.
Elin Gunilla, 1'. 26. H. 1895 i New York.
AnsUilid som
kontorist i Enso, J iiiiski.
Matts Ruben, f. 16.9. ]897 i New York, d. 20.7. ]903.
Lilja Elisabet, f. 1899. Tab. 142. Gift med Axel Anselm
Alexander Hiiggman.
Tab. ]42.
"XIV. Lilja Elisabet Haggman, dotter till Matts-Leander
Johnson (tab. 141), f. 29. 9. 1899 i Teerijiirvi. Student 1918.
Haft kontorstjiinst i Gamlakarleby, Enso oeh Helsingfors.
Gift i Gamiakarleby 21. 8. 1921 med fil. mag. Axel Anselm
Alexander Hiiggman, f. i Helsingfors 5. 5. 1893, liirare vid
Svenska saillskolan i Kristinestad (iiven ombetrodd mcd
manga kommunala, politiska oeh andra uppdrag).
" ...
(XV) Barn:
Jarl Axelsson, f. 14.2. 1923.
Axel Axelsson, f. 7. 12. 1924.
Sten Axelsson, f. 13. 9. ] 928.
,"l!;
67
66
(XV) Barn:
Ake
Mathias, f. 23. 3. 1922.
XIII. Lydia Granfors, dotter till J ohan Grano (tab.
.
Sven
Olof Tobias, f. 6. 5. 1923.
121), f. 11. 11. 1868. Gift 1:0 med Matts Lonnkvist (Sam­
Svea Elin Viola, f. 23. 11. 1927.
maloja) , 2:0 17. 6. 1894 med bonden Henrik Mattsson
Birger Rudolf, f. 14. 8. 1932.
Granfors (Dalabacka), f. 20. 8. 1861 i Nykarleby landsfors.
Tab. 143.
(XIV) Barn:
1. Alina, f. 1889. Tab. 144. Gift med Johan Fors
(Simonsson) .
1. Matts, f. 1891. Tab. 145.
2. Elin Elisabet, f. 29. 3. 1895, d. 15. 5. 1916.
2. Anna Irene, f. 24. 5. 1896, d. 14. 6. 1900.
2. Paul Johannes, f. 7.3. 1898.
2. Lydia Maria, f. 10. 8. 1900.
2. HenrikMilcael, f. 15.9.1903, d. 22. 12. 190:i.
2. Anders Rudolj', f. 6. 3. i 907.
2. Ines Alfrida Susanna, f. 19. 12. 1909. Gift 20. 8.
1933 med handlanden Eliel Brunell i J eppo. ,~2. Etel Irene lngeborg, f. 30. 5. 1911, d. 14. 5. 1915.
[
XI. Anna Lisa Skullbacka, dotter till Anders Grano
(tab. 80), f. 7. 7. 1789, d. 8. 10. 1854. Gift med Erik Jolwns­
son Skullbacka, f. 4. 2. 1793, d. 26. 3. 1864.
(
'/"
Tab. 144.
I"
Ii
XIV. Alina Fors, dotter till Matts Lonnk vist (tab. 143),
f. 28. 7. 1889. Flyttade till Purmo 12. 8. 1911. Gift 3. 9.
1911 med Johan Simonsson, bonde a Kecko, Purmo, 1'. 22. 9.
1880, antagit namnet Fors.
(XV) Barn:
Anna Irene, f. 29. 10. 1912.
Zaida A ltrida lngegiird, f. 1. 11. 1914.
Ake Johannes, f. 8. 5. 1916.
Astrid Linnea, f. 2. 2. 1919.
Eva Viola Alina, f. 3. 6. 1922.
Gunvor Lydia Marita, f. 2. 10. 1925.
Iris Terese, f. 12. 1. 1929.
Tab. 145.
XIV. Matts Grano, son till Matts Lonnkvisf (tab. 143),
f. 27. 4. 1891 i Teerijarvi. Flyttade till Helsingfors 23. 6.
1920. Gift med Elin Kristina Liljeroos, f. 26. 11. 1896 i Hel­
singfors.
Tab. 146.
(
,
.I
(XII) Barn:
Anders, f. 22. 4. 1813. Dog sam barn.
Anders, f. 1814. Tab. 147.
Tab. 147.
XII. Anders Skullbacka, son till Erik Sk ullbacka (tab.
146), f. 25. 12. 1814, d. 9. 2.1880. Gift med Margareta Nils­
dotter Sandkulla, f. 27. 8. 1814, d. 12. 12. 1896.
(XIII) Barn:
Anders, f. p. 1. 1835, d. 12. 11. 18:i6.
.1.nna, f. 21. 1. 1837, d. 7. 10. 1866.
Anders, f.·1838. Tab. 148.
Maria, f. 31. 8.1841, d. 18.9.1905.
Greta, f. 6. 8. 1842, d. 25. 7. 1843.
Nils, f. 17. 9. 1846, d. 11. 9. 1915. Ogift.
Grda Johanna, f. 10. 5. 1849, d. 2. 4. 1931. Flyttade :iO.
6. 1879 till Kaustby. Aterkom sam anka Salo, 12. 10. 1890.
Matilda, 1'. 20. ~l. 1851, d. 2. 2. 1913.
Lovisa, f. 1853. Tab. 149. Gift med Johan Granbacka.
Brita Sofia, f. 22. 5. 1855, d. 11. 6. 1932. Gift med Johan
Andersson Siigj'ors. Xktenskapet barnlost.
Erik, f. 1858. Tab. 153.
Tab. J48.
XIII. Anders Skullbacka, son till Anders Skullbacka
(tab. 147), f. 16.5.1838; d. 22. 6.1884. Gift 23. 6.1877 med
Anna Lovisa Andersdotter Slmllbacka, f. 3. 5. 18::i2.
lot
68
69
(XIV) Barn:
Aurora, f. 11. :-J. 1878, d. 24. 3.1878.
Rosa Maria, f. 5. 6. 1879. Lararinna.
Anders, f. 13. 12. 1881, d. 23.9.1905 i Amerika.
Evert, f. 8. 1. 1883, d. 25. 10. 1918. Gift 11. 7. 1911 med
Anna Alfina Johansdotter DjupsjObacka, f. 16. 1. 1882. Xk­
tenskape~ barn16st.
Tab. 151.
r
Tab. 149.
XIII. Lovisa Granbacka, dotter till Anders Skullbacka
(tab. 147), f. 23. 10.1853. Gift med Johan Gustaf'sson
Granbacka, f. 24. 6. 1858, d. 15.11. 1913.
'I
:!,
(XIV) Barn:
Johan Viktor, f. 28. 5. 1884, d. 22. 3. 1885.
Hilda Maria, f. 1885. Tab. 150. Gift med Frans BjOrk­
qvist.
Irene Lovisa, f. 14. 2.1887, d. 17.4.1891.
Rosa Selina, f. 10. 3. 1889.
Johan Teodor, f. 1891. Tab. 151.
Erik Heribert, f. 1896. Tab. 152.
Uno Konrad, f. 1. 2. 1901.
!
(
(
f
J
,
Tab. 150.
XIV. Hilda Maria Bjiirkqvist, dotter till J ohan Gran­
backa (tab. 149), f. 19. 10.1885. Gift med Johan Frans Jo­
hansson BjOrkqvist i Nedervetil, dar familjen bor pa Tast.
Modern ar dotter till Jakob Viitav¢si och Brita Kajsa Kaino.
(Se tab. 249, Brita Helena).
(
XIV. Johan Teodor Granbacka, son till Johan Granbac­
ka (tab. 149), f. 29. 6.1891. Gift 3.10. 1922 med Dagmar
Maria Adolfina Adolfsdotter Wiik, f. 3. 1. 1901 (tab. 34).
(XV) Barn:
Lisbet Maria Helena, f. 2. 10. 1923, d. 26. 5. 1931.
Johan Olof Viking, f. 9. 5. 1925.
Erik Vilhelm, f. 13. 12. 1926.
Gunvor Margareta, f. 12.5. 1928.
Goran Karl Gustav, f. 22. 12. 1929.
Hans Henrik, f. 27. 2. 1933.
Tab. 152.
XIV. Erik Heribert Granbacka, son till Johan Granbac­
ka.(tab. 149), f. 14. 7. 1896. Gift 3.10.1922 med Elna Al­
frida Mattssdotter Lgts, f. 25. 9. 1898.
(XV) Barn:
Johan Erik Mattias, f. 26. 7. 1923.
Ole Karl Gustav, f. 13. 6. 1925.
Lisa Elna Helena; f. 10. 6. 1929.,
Tab. 153.
XIII. Erik Skullbacka, son till Anders Skullbacka (tab.
147), f. 4.11.1858, d. 26. 9.1922. Gift 29. 3.1896 med Ma­
ria Matilda Karlsdotter Timmerbacka, f. 26. 11. 1864, d. 15.
9. 1929. .
(XV) Baril:
Bertel Eugen, f. 16. 11. 1908, d. 1931.
Iris Ingeborg Maria, f. 22. 1. 1910, d. 7. 2. 1911.
Olof Torvald, f. 13.3. 1913.
Frans Heimer, f. 26.12.1915.
Ingeborg Helena, f. 21. 11. 1918.
Rut Bernice Maria, f. 4.11.1924.
(XIV) Barn:
Irene Alice, f. 1. 4. 1897.
Agda Maria, f. 17.2.1899, d. 13. 12. 1899.
Erik Uno, f. 4. 3. 1901.
Maria Adele, f. 10. 8. 1903.
Paul Andreas, f. 5. 10. 1905.
Nils Alfons, f. 12.6. 1911.
1
1
71
70
Tab. 154.
X. Anna Backman, dotter till An'ders Grano (tab. 9), f.
30.10. 1750, d ..30.1. 1809. Gift med Henrik Eriks~on Back­
man, f. 13.9. 1756, d. 8. 2. 1810.
Tab. 157.
t;(
(XI) Barn:
Karin, f. 7. 4. 1777, d. 25. 7. 1779.
Margareta, f. 4. 5. 1778. '
Anders, f. 1779. Tab. 155.
Karin, f. 18. 1. 1781. Enligt anteckning i kyrkoboken
bortflyttat.
Jacob, f. 27. 7. 1785. Gift med Greta Jakobsdotter, f. 6.
7. 1786, d. 21. 9. 1813.
Anna, f. 22. 9. 1786.
~I
Tab. 155.
XI. Anders Backman, son till Henrik Rackman (tab.
154), f. 6. 10. 1779, d. 16. 2. 1857. Gift 1:0 med Magdalena
Mattsdotter Gammelgdrd, f. 2. 12. 1778, d. 11. 8. 1834, 2:0
med Brita Mdnsdotter, f. 23. 4. 1780, d. 17. 11. 1853. '
(XII) Barn:
1. Anders, f. 1806. Tab. 156.
1. Maria, f. 1816. Tab. 163. Gift med Anders Ryskata.
Tab. 156.
XII. Anders Backman, son till Anders Backman (tab.
155), f. 19. 4. 1806, d. 30. 5. 1859. Gift 1:0 med Anna Ja­
kobsdotter, f. 5. 9. 1806, d. 18. 9. 1833, 2:0 med Anna Greta
Fredriksdotter Fors, f. 8. 2. 1813, d. 9. 12. 1895.
(XIII) Barn:
- 2. Anna Greta, f. 1843. Tab. 157.
Gift med Johan
Backman (Sandkulla).
2. Louisa, (. 1848. Tab. 161. Gift med Matts Stor­
backa.
I
XIII. Anna Greta Backman, dotter till Anders Backman
(tab. 156), f. 2. 11. 1843, d. 20. 6. 1906.
Gift med Johan
Mattsson Sandkulla, f. 7. I.. 1837, d. 9. 2. 1895. Tog namnet
Backman.
(XIV) Barn:
Anna Sofia, f. 1862. Tab. 158. Gift med Matts Furu.
Herman; f. 1864. Tab. 159.
Johan Viktor, f. 7. 7. 1865, d. 8. 3. 1883.
Edla Amanda, f. 7. 12. 1866. Vistas i Amerika.
Anders, f. 4. 9. 1869.
Alina, f. 1872. Tab. 160. Gift med Bernt Bruno Berg­
man.
Joel, f. 7. 12. 1876. Vistas i Amerika.
Selma Louisa, f. 18. 10. 1879, d. 12. 11. 1884.
Hilda, f. 31. 10. 1880, d. 9. 11. 1884.
-I,
Emil, f. '24. 5. 1884. Vistas i Amerika.
Edit Selina, f. 27. 11. 1887. Vistas i Amerika.
.,
Tab. 158.
XIV. Anna Sofia Fl)ru, dotter till J ohan Backman (tab.
157), f. 19. 11. 1862. Gift 19. 6.1886 med Matts [{arlsson
Furu, f. 12. '7. 1857, d. 9. 4. 1932.
(XV) Barn:
Helny Sofia, f. 3.,7. 1887.
Rosa, f. 2. 1. 1889.
Ester, f. 13. 12. 1890.
[{arl Hugo, f. 25. 3. 1893, d. 4. 4. 1896.
Ellen Alexandra, f. HI. 2. 1895, d. 4. 4. 1896.
Ture Vilhelm, f. 6. 4. 1897.
Gerda Lucinie, f. 24. 6. 1901. Lararinna.
Ellen Alfrida, f. 5. 3. 1904.
Tab. 159.
XIV. Herman Backman, sofi\ till Johan Backman (tab.
157), f. 19. 1. 1864. Gift 10. 7. 1898 med Johanna Alina
Mattsdotter Grannabba, f. 2. 12. 1875.
t
72
73
Barn:
Herman Alarik, f. 1. 10. 1899, d. 12. 11. 1920.
Viiino Sigurd Hesekiel, f. 7. 4. 1901.
Eskil Irenius, f. 27. 6. 1902, d. 4. 7. 1923.
Ingrid Alfrida, f. 20. 2. 1904.
Emil Erling, f. 31. 5. 1906, d. 16.9. 1906.
Elmer Erling, f. 28. 9. 1907.
Axel Viking, f. 30. 5. 1909.
Otto Alat;lin, f. 25. 6. 1911, dod samma dag.
Sally Vatdine, f. 19. 7. 1913.
(XV)
(XV) Barn:
Emil Valdemar, f. 18. 4. 1910, d. 22. 3. 1930.
Verner Johannes, f. 14.6.1911.
Viola Johanna, f. 6. 5. 1913.
Vera Maria, f. 29. 5. 1914.
Vendla Valdine, f. 21. 1. 1916.
Frans Vilhelm, f. 14. 11. 1918.
Betty Sylvia, f. 16. 3. 1921.
Otto Immanuel, f. 10. ~. 1923.
Tab. 163.
Tab. 160.
XII. Maria' Byskata, dotter till Anders Backman (tab.
163'), f. 12. 10. 1816, d. 10. 1. 1896.
Gift med Anders Mic­
kelsson Byskata, f. 13. 3. 1817, d. 23. 12. 1892.
XIV. Alina Bergman, dotter till J ohan Backman (tab.
157), f. 27. 9. 1872. Gift med Bernt Bruno Bergman, f. 26.
6. 1865.
(Xln) Barn :
Anders Gustaf, f. 23. 7. 1845, d. 6. 7. 1896.
Gift med
Anna Andersdotte'r'
13. 2. 1856, d. 1929. Xktenskapet
barnlost.
. '_Johan, f. 1846. Tab. 164.
Anna Greta, f. 20. 4. 1848, d. 15. 6. 184~.
Lovisa, f. 2. 7. 1849, d. 3. 5. 1852. J
Tab. 161.
Matts, f. 21. 3. 1852, d. 20. 6. 1852.
XIII. Lovisa Storbacka, dotter till Anders Backman
Matts, f. 28. 5. 1854.
(tab. 156), f. 23. 3. 1848. Gift med Matts Andersson Stor­
Nils, f. 29. 8. 1856, d. 16. 6. 1883.
backa, f. 12. 5. 1846.
Maria, f. 13. 8. 1859, d. 26. 9. 1860.
(XIV) Barn:
Matts Emil, f. 1873. Tab. 162.
Tab. 164.
Johan Herman, f. 11. 1. 1886. Gift 21. 7. 1929 med Lydia
XIII. Johan Byskata, son till Anders Byskata (tab.
Irene Nilsdotter Vidjeskog, f. 9. 10. 1887. Xktenskapet barnlOst.
.
163), f. 20.11. 1846. Gift med Maria Andersdotter Lyts, f.
14. 1. 1855, d. 29. 6. 1899.
(XIV) Barn:
Tab. 162.
Johan Oskar, f. 5. 8. 1887.
XIV. Matts Emil Storbacka, son till Matts Storbacka
Fanny Maria, f. 1890. Tah. 165. Gift med Teodor By­
(tab. 161), f. 10. 8.1873. Gift 7. 7. 1909 med torpardottern
skata.
Selma Johanna Abrahamsdotter Vestel'sllnd fran Neder­ Johanna Alexandra, f. 12. 10. 1893.
vetil, f. 12. 6. 1880.
Anders Viktor, f. 1895. Tab. 166.
Barn:
Tyko Heribert, f. 18. 8. 1889.
Signe Alina, f. 10. 10. 1890, d. 20. 7. 1891.
Signe Alina, f. 9. 5. 1893.
(XV)
il .,
I
tj
/1,
j'
"
't.
,­
r.
1\
74
75
Tab. 165.
Tab. 168.
XIV. Fanny Maria Byskata, dotter till Johan Byskata
(tab. 164), f. 15. 5. 1890. Gift 15. 9. 1919 med Teodor By­
skata, f. 20. 1. 1892.
XI. Anders Grano, son till Johan Grano (tab. 167), f. 5.
3. 1781. Gift med Brita Mickelsdotter, f. 9. 3. 1778.
(XI) Barn:
Maria Alice lngeborg, f. 7. 6. 1920.
Bror Anton Emanuel, f. 19. 2. 1!J23.
Olof Teodor Jo~annes, f. 1. 5. 1925.
Ragnar Anders Martin, f. 29. 3. 1928.
Tab. 166.
r
I
I
I
XIV. Anders Viktor Byskata, son till Johan Byskata
(tab. 165), f. 11. 4. 1895. Gift 1:0 28. 6. 1921 med Naima
Josefina Lindquist, f. 23. 8. 1895, d. 2. 4. 1922, 2:0 16. 8.
1926 med Mirjam Natalia Bystrom, f. 26. 11. 1906.
(XV) Barn:
1. Nina, f. 24. 3. 1922.
2. Max Viktor Emanuel, f. 1. 10. 1926.
2. Mia Astrid Agneta, 1'. 1. 10. 1926, d. 12. 10. 1926.
Tvillingssyster till fOrego
Tab. 167.
X. Johan Grano, son till Anders Grano (tab. 9), f. 5. 3.
1753. Gift 15. 11. 1779 med Brita Pehrsdotter Kolam, f. 20.
9. 1757. Familjen flyttade till Pedersore 1809, men ater­
kom 11. 7. 1812, forutom J ohan och Anna.
(XV) Barn:
Anders; f. 1781. Tab. 168.
Matts, f. 7. 10. 1786, d. 25. 12. 1808.
Johan; f. 1790. Tab. 169.
Greta, f. 15. 1. 1794.
Anna Lisa, f. 2 .8. 1800, d. 21. 8. 1800.
Anna, f. 1804. Tab. 171. Gift med Anders Johan (Hans­
son) Lii(o.
(XII) Barn:
Brita, f. 27. 7. 1805.
Anna Maja, f. 27. 1. 1811.
Lena Louisa, f. 24. 12. 1813.
Tab. 169.
XI. Johan Kass, son till Johan Grano (tab. 167), f. 10.
Gift 1:0 med ankan Anna Maja Matts­
10. 1790, d. 1846.
dotter Murmiistar, f. 1783, d. 1829, 2:0 4. 5. 1833 med Greta
Johansdotter, f. 1794.
(XII) Barn:
1. Johan, f. 1816. Tab. 170.
1. Matts,f. 26.12.1817, d. 9. 4. 1819.
1. Anna Maria, f. 26. 12. 1817, d. 6. 1. 1818.
syster till foregaende.
1. petter Anders, f. och d. 1825.
Tvillings­
Tab. 170.
XII. Johan Kass, son till Johan Kass (tab. 169), f. 2. 10.
1816, d. 23. 11. 1846. Gift med Anna Cajsa Jakobsdotter, f.
11. 11. 1815. Familjen flyttade 29. 3. 1845 till Kojonen
hemman i Ytterjeppo by av Nykarl~by socken. Xnkan flyt­
tade jamte barnen tillbaka tin Pedersore 15. 4. 1849.
(XIII) Barn :
Anna Maria, f. 29. 1. 1841.
Jacob Gustaf, f. 2. 7. 1842, d. 30. 6. 1860.
Petter, 1'. 29. 7. 1843, d. 26. 1. 1864, ogift.
Tab. 171.
XI. Anna Hansson Lofo, dotter till J ohan Grano (tab.
167), f. 30. 4. 1804, d. 1. 7. 1853. Gift med Anders Johan
(Hansson) Lofa, f. 18. 7. 1807. Familjen flyttade 29. 3.
1845 till Nykarleby.
II
77
76
(XII) Barn:
Johan Jakob, f. 26. 4. 1831, d. 7.8. 1852.
Anna Brita, f. 1. 4. 1832, d. 1833.
Petter Anders, f. 6. 1. 1834. Flyttade 10. 8. 1863 till Lovisa.
Hans Henrik, f. 11. 4. 1835, d. 15. 2. 1856.
Anna, f. 15.9. 1837, d. 7. 7. 1854.
Jonas, f. 1841. Tab. 172.
Alexander, f. 3. 9. 1843. \
Gustaf, f. 29. 6. 1845.
I,'
son Grano, f. 13. 12. 1790 i Teerijarvi, d. 25. 10. 1867 i
Purmo. Familjen flyttade 14.6.1827 till Purmo och bodde
pa Siisbacka annu 1843.
(XII) Barn:
Anna Lisa, f. 5. 6. 1816.
Maja Gretha, f. 1818. Tab. 175. Gift med Jacob Jacobsson.
Anders, f. 1820. Tab. 195.
Jacob, f. 25. 4. 1825.
Johanna, f. 3. 8. 1835, d. 16. 11. 1921.
Tab. 172.
XII. Jonas (Hansson) Lofo, son till Anders Johan
(Hansson) LOfo (tab. 171), f. 9. 12. 1841, d. 14.3. 1888. Gift
med Brita Kajsa Hansdotter, f. 1. 3.1847, d. 19.5. 1918. An­
kan omgift med Hiraren Jacob Gustaf Sandelin, f. 8. 8. 1848,
d. 27.2.1919.
11
(XIII) Barn:
Kajsa Lisa, f. och d. 27. 8. 1872.
Anders Gustaf, f. 3. 11. 1873, d. 8. 2. 1874.
Anna Louisa, f. 22. 8.1875, d. 18. 11. 1875.
August Vilhelm, f. 7. 4. 1877. Flyttat till Amerika 1896.
Ida Maria, f. 1. 11. 1881, d. 19.10. 1885.
Joel, f. 16. 11. 1885. Flyttat till Amerika 1908.
!
Tab. 173.
X. Lisa Hiisjebacka, dotter till Anders Grano (tab. 9),
f. 7. 7. 1754. 'Gift med Anders Andersson Hiisjebacka, f. 4.
5.1755.
CXJ~' An'c!' IVi ( / ; , , } . J""rI,r·,' ,
'2 ",J oC
(XI) Barn:
Anders, 1'. 4. 8. 1779. Gift med Anna Jacobsdotter, f.
4. 1783.
.
Anna, f. 1795. Tab. 174. Gift med Jacob Grano.
r 1- !:J
Tab. 175.
XII. Maja Gretha Jakobsson, dotter till Jacob Grano
(tab. 174), f. 27. 3.1818, d. 7. 4.1888.
Gift i Purmo med
Jakob Jakobsson, 1'. 4. 2. 1815, d. 19. 12. 1878.
(XIII) Barn :
Anna Catharina (Kajsa), f. 19. 8. 1842. Flyttade till Ny­
karleby 1866, till Lappo 1869, men hittas ej dar.
Maria Elisabet (Maja Lisa), f. 26. 8. 1843. Flyttade till
Lappo 1861, d. i Purmo 12. 11. 1923.
Johanna, f. 21. 6. 1845. Flyttade till ()stermark 1870
och till Vasa 1880.
Jakob, f. 1848. Tab. 176.
Isak, f. 1849. Tab. 180.
Lena, f. 1852. Tab. 187. Gift med Johan Uif.
Anders, f. 24. 1. 1854, d. 21. 3. 1896.
Thilda, f. 13. 9. 1857. Flyttade till 'Jakobstad 1886 oeh
till Vasa 1900.
Tab. 176.
6~
Tab. 174.
XI. . Anna Grano, dotter till Anders Hasjebacka (tab.
173), f. 25. 10. 1795, d. 16. 5. 1864. Gift med Jacob Jacobs­
XIII. Jakob Jakobsson, son till Jakob Jakobsson (tab.
175), f. 29. 2. 1848, d. 26. 7. 1893. Gift 18. 1. 1874 med Lena
Mattsdotter Per tar, f. 25. 4. 1853.
.
(XIV) Barn:
Ida Maria, f. 1874.
Pettersson.
Tab. 177.
Gift med Matts Leonard
78
79
Johanna, f. 15. 8. 1876. Flyttade till bapt. forsaml. i
Tab. 179.
Purmo 1898.
.
Anna Lena, f. 17. 1. 1879. Flyttade till Vasa 1894. Gift
XIV. Lina Nyberg, dotter till Jakob Jakobsson (tab.
29. 9. 1898 med skomakaren Karl Johan Jakobsson Ldng­
176), f. 14. 4. 1888. Gift 22. 11. 1908 med Erik Nyberg fd'm
backa, f. 9. 5. 1872 i Nedervetil. Emigrerade till Amerika
Oravais.
1899, dar hustrun dog 4.' 1. 1902. Mannen sages. ocksa hava
(XV) Barn:
dott dar.
\
Agnes
Alina, f. 30. 9. 1909.
J ohan (Siisbacka), f. 8. 7. 1880. Gift i Amerika 19. 11.
Birgit Valborg, f. 4. 11. 1915.
1911 med Maria Mattsdotter Nyman.
Gertrud Gunnel, f. 18. 11. 1917.
Lydia, f. 23. 11. 1882. Till Amerika 4. 5..1902.
Familjen
flyttade till Oravais 1918.
Joel, f. 3. 1. 1886. Till Amerika 21. 2. 1905.
Lina, f. 1888. Tab. 179. Gift med Erik Nyberg.
Vilhelm, f. 28.1. 1889. Till Amerika 7. 11. 1906.
Tab. 180.
:0:.'
Tab. 177.
XIV. Ida Maria Pettersson, dotter till Jakob J akobsson
(tab. 176), f. 5.12.1874. Gift i Pedersore 18.9. 1898 med
sjomannen Matts Leonard Pettersson, f. 1. 10. 1875. Man­
nen sages hava drunlmat 1904 i At/anten.
(XV) Barn: (Antagit namnet Jiirndahl).
Frans Leonard, f. 19. 7. 1898.. Bosatt i Kanada.
Ester Maria, f. 1900. Tab. 17,~. Gift med Edgar En/wist.
Johan Viktor, 1'. 2. 11. 1902. Gift med Elin BjOrklund.
Valler Julian, f. 9. 1. 1904.
Tab. 178.
XV. Ester Maria Enkvist, dotter till Matts Leonard Pet­
tersson (tab. 177), f. 24. 3. 1900.
Gift 6. 6. 1920 med fab­
riksarbetaren Edgar En/wist, f. 1. 2. 1896 i Peders6re.
(XVI) Barn:
Majlis, 1'. 19. 8. 1920.
Bjarne Edgar, f. 17. 10. 1921.
J ens Erik, f. 10. 5. 1923.
Boran Hans, f. 19.2. 1926.
Carita Helena, f. 29. 8. 1928.
XIII. Isak J akobsson, son till Jakob J akobsson (tab.
175), f. 5. 11. 1849, d. 13. 1. 1913. Gift 5. 12. 1875 med Jo­
hanna Andersdotter, f. 30. 9. 1854, d. 25. 11. 1923.
(XIV) Barn:
Ida Johanna, f.1876. Tab. 181. Gift med Johan Willman.
Anders, f. 19. 5. 1884. Till Amerika 1901.
Johan, f. 1887. Tab. 183.
Gustaf, f. 1889. Tab. 184.
Emma Maria, f. 1892. Tab. 185. Gift med Viktor Ronn­
qoist.
Viktor, f. 17. 9. 1894, d. 9. 8. 1913.
Anna Josefina,f. 1896. Tab. 186. Gift med Viktor Jo­
han A ugust Bjork.
Tab. 181.
XIV. Ida Johanna Willman, dotter till Isak Jakobsson
(tab. 180), f. 19. 7. 1876, d. 29. 4. 1924.
Gift 25. 11. 1906
med Johan Johansson lVillman, bonde 11 Pertar.
(XV) Barn:
Karl Johannes, f. 1907. Tab. 182.
Ytterligare 4 barn, dod a vid spad alder.
6
80
81
Tab. 182.
Sanni Johanna, f. 5. 6. 1924.
Paul Viktor, f. 16. 1. 1926.
Gunhild Ottilia, f. 25. 1. 1928.
Ragne Vald.ine, f. 9. 7. 1930.
Rainer Osuald, f. 18. 6. 1932.
Anita Marianne, f. 25. 1. 1935.
XV. Karl Johannes Willman, son till J ohan Willman
(tab. 181),1'. 11. 5.1907. Gift med Aili Johanna Hiiggblom
fran Purmo, f. 31. 7. 1907.
I
(XVI) Barn:
Asta JUarianne, 1'. 1. 9. 1929.
l
Tab. 186.
Tab. 183.
"
XIV. Anna Josefina Bjork, dotter till Isak J akobsson
(tab. 180),1'.3.9.1896. Flyttade till Pedersore 1921. Gift
dar 12. 6. 1921 med Viktor Johan August Bjork fran os­
tens6, f. 9. 2. 1899.
XIV. Johan Sundqvist, so,n till Isak J akobsson (tab.
180),1'. 12.6. 1887.
Bonde.
Gift 23. 12. 1916 med Maria
Irene Alfredsdotter, f. 2. 3. 1893.
(XV) Barn:
Arne Johannes, 1'. 6. 9. 1917.
Bror Vilhelm, f. 15. 7. 1919.
Inga Irene, f. 15.2. 1922.
Ture Anders, f. 2. 7. 1924.
Karl Hilding, 18. 8. 1930.
Gunn-Britt Viola, f. 28. 2. 1932.
(XV) Barn:
Per Erik Ragnar, f. 30. 9. 1921.
Bror Johannes, f. 9. 4. 1924.
Inguard Josef, f. 18. 4. 1928.
Tab. 187.
XIII.
Lena Lof, dotter till Jakob Jakobsson (tab. 175),
Gift 1. 8. 1875 med Johan Jo­
hansson Lof, bonde a Backa, f. 18. 1. 1853, d. 15. 1. 1924.
f. 26. 1. 1852, d. 3. 2. 1930.
Tab. 184.
XIV. Gustaf Sundqvist, son till Isak J akobsson (tab.
(XIV) Barn:
. 180), f. 28. 9.1889. Gift 23.6.1918 med Hilda Maria Lill­
Lars Johan, f. 1875. Tab. 189.
mans fran Pedersore. Flyttat jamte barn till Pedersore. F.
Gustaf, f. 1876. Tab. 192.
n. bonde i Oravais, Komossa.
Jonas, 1'. 1887. Tab. 193.
Hanna, 1'. 1889. Tab. 188. Gift med Anders Villman.
Tab. 185.
Maria, f. 1. 2. 18!:J4.
Alfred, f. 28. 5. 1896.
XIV. Emma Maria Ronnqvist, dotter till Isak J akobsson
(tab. 180), f. 12.1. 1892. Gift 25. 3. 1914 med bonden Vik­
Tab. 188.
tor Johansson Riinnquist, f. 7. 4. 1889.
(XV) Barn:
Ragnar Vilhelm, f. 10. 1. 1915.
Anna Elisabeth, f. 9. 7. 1916.
Ruben Johannes, f. 14 .12. 1917.
Karin Inga Maria, 22. 11. 1919.
Agnes Else Adina, f. 21. 1. 1922.
XIV.
Hanna Villman, dotter till J ohan LOf (tab. 187),
Gift med arbetaren Anders Johansson Vill­
man, 1'. 5. 9. 1884. Familjen flyttade 1928 till Pedersore.
f. 18. 7. 1889.
(XV) Barn:
Uno Andreas, f. 17. 10. HJ25.
Karl Valfrid Johannes, f. 15. 2. 1928.
f'
82
83
Tab. 189.
(XV) Barp:
Syluia
Irene, f. 8. 8. 1908.
XIV. Lars Johan Vest, son ,till Johah LOf (tab. 187), f.
Elna
Maria,
f. 26. 11. 1909. Gift 7. 6. 1934 med bonde­
9. 11. 1875. Gift 22. 11. 1896 i Purmo med Johanna An­
sonen Euald Alexander Granroth fri'm Ytter-Esse by, f. 15.
dersdotter, f. 3. 12. 1876. Bonde pa Nygard.
1. 1910.
(XV) Barn:
Edit Johanna, f. 8. 10. 1911.
Alina Johanna, f. 1897. Tab. 190: Gift med Johan Ef­
. 'Uno Johannes, f. 9. 6. 1915.
raim Bonds.
Verner Elof, f. 5. 7. 1917.
Johan Viktor, f. 1900. Tab. 191.
Tab. 193.
Tab. 190.
\.
XIV. Jonas Johansson, son till Johan LOf (tab. 187), f.
XV. Alina Johanna Bonds, dotter till Lars Johan Vest
18. 2. 1887. Gift 15. 9. 1906 i Purmo med Hulda Maria Nik­
(tab. 189), f. 20. 5. 1897. Gift 30. 12. 1923 med Johan Ef­
lasdotter Harmiila, f. 27. 10. 1886.
raim Bonds, f. 26. 8. 1897.
.
(XV) Barn:
(XVI) Barn:
Elin Maria, 1'. 30. 10. 1906.
Folke Johannes, f. 30. 4. 1924.
Anni Linnea, f. 1908. Tab. 190. Gift med Anders Vil­
Ingmar Andreas, f. 14. 1. 1925.
helm Olin.
Lars Ole, f. 23. 9. 1927.
Signe Johanna, f. 6. 3. 1910, d. 26. 2. 1924.
Anne-Maj Elisabeth, f. 24. 9. 1929.
Uno Johannes, f. 4. 8. 1!H2.
Bo Siguard, f. 12.9. 1931.
Suen Andreas, 1'. 28. 6. 1914.
Eua Stina, f. 4. 2. 1934.
Karin Helena, 1'. 9. 3. 1917.
Ruben 'Gottfrid, f. 27. 3. 1920, d. 31. 5. 1920.
Tab. 191.
Inga Elisabet, f. 11. 9. 1921.
Hjordis A dina, f. 30. 10. 1924.
XV. Johan Viktor Vest, son till Lars Johan Vest (tab.
Jonas Helge Mikael, 1'. 27. 6. 1928.
189), f. 10.9.1900. Gift 13.11. 1927 med Hulda Helena
Lindquist, f. 8. 2. 1903.
Tab. 194.
(XVI) Barn:
XV. Anni Linnea Olin, dotter till Jonas Johansson (tab.
Ingegard Johanna, f. 2. 4. 1928, d. 10.2. 1931.
193),
1'. 1. 2. 1908. Gift 24. 6. 193~ med Anders Vilhelm
"Barndt Johan, f. 17.8. 1930.
Olin,
f. 24. 3. 1902. Bosatta i Pedersore.
Maj-Gret Henrika, f. 19. 1. 1932.
(XVI) Barn:
Lennart Viktor, f. 24. 4. 1933.
Dage Vilhelm, f. 10. 12. 1932.
Tab. 192.
Tab. 195.
XIV. Gustaf Backa, son till Johan Lof (tab. 187), f. 20.
10. 1876. Gift 1. 12. 1907 med Emma Irene Isaksdotter SO­ 'XII. Anders (Andreas) (Jakobsson) Backa, son till Ja­
demas, f. 18. 2. 1885, d. 19. 2. 1920. Familjen flyttade 19.
cob Grano (tab. 174), f. 11. 12. 1820, d. 21. 1. 1901. Gift 1:0
12. 1911 fran Purmo till over-Esse by i Esse.
med Beata Lena Andersdotter, 1'. 24. 11. 1818, d. 14. 8. 1868,
84
\,
85
2:0 7. 11. 1875 med Johanna Andersdotter Nyman, f. 21. 9.
1839, d. 29. 11. 1877, 3:0 1879 med ankan Maja Fredrika
Mattsdotter, f. 4. 10. 1829, d. 9. 5. 1895. Bonde pa Sandvik
i Purmo till 1898, flyttade sedan till Siisbacka i samma soc­
ken.
Tab. 198.
XV. Frans Nikolai Backlund, son till Niklas Backlund
(tab. 197), f. 29. 7. 1895. Gift 24. 6. 1924 med Irene Sofia
Finne, f. 5. 4. 1900.
(XVI) Barn:
Sten Atle, f. 27. 4. 1925.
Lea Sofia, f. 26. 7. 1926.
Brita Irene, f. 28. 10. 1927.
(XIII) Barn:
1. Anna Maria (Maja), f. 1846. Tab. 196.
1. Johan (Johannes), f. 1848. Tab. 200.
1. .Johanna, f. 13. 10. 1850, d. 15. 9. 1912.
1. Anders, f. 1853. Tab. 201.
1. Jakob, f. 1858. Tab. 204.
1. Kajsa Lisa, f. 1861. Tab. 213.
2. Herman, f. 27. 8. 1876, d. 16. 9. 1876.
2. Herman, f. 22. 9. 1877, d. 18. 1. 1878.
Tab. 199.
XV. Uno Backlund, son till Niklas Backlund (tab. 197),
f. 19. 5. 1902. Gift 26. 6. 1926 med Ringmor Elina Marga­
reta Blomqvist, f. 26. 6. 1905 i Vasa. Familjen flyttade 1929
till Vasa.
Tab. 196.
(XVI) Barn:
Gundel Solveig, f.12. 9. 1926.
Tor Uno Alvar, f. 3. 4. 1929.
XIII. Anna Maria (Maja) Bagarnas, dotter till Anders
Backa (tab. 195), f. 5. 10. 1846. Gift 20. 7. 1903 i Peders­
,ore med Jakob Fredriksson Bagarniis, f. 16. 12. 1834, d. 16.
6. 1906. Xktenskapet val' barnlOst, men fore giftermaJet
hade. Anna Maria den nedannamnda sonen Niklas.
(XIV) Barn:
Niklas, f. 1871. Tab. 197.
Tab. 200.
XIII. Johan Backman, son till Anders Backa (tab. 195),
f. 26. 10. 1848, d. 30. 8. 1918.
Banmastare.
Flyttade till
Pedersore 1870. Gift 1:0 12. 1. 1877 med Johanna Gustafs­
dotter Sandsund, f. 16. 3. 1853, d. 15. 6. 1887, 2:0 15. 8. 1888
med Maria Evelina Gustafsdotter Sandsund, f. 3. 10. 1864 i
Jakobstad. Familjen flyttade 1885 till Villmanstrand, 1888
till Lappvesi och 1. 1. 1932 ater till Villmanstrand.
Tab. 197.
XIV. Niklas Backlund, son till Anna Maria Bagarnas
(tab. 196), f. 5. 7. 1871. Gift med Alina Nikolaidotter Ba­
garniis, f. 29. 4. 1872. Familjen flyttade HH2 till Nykar­
Ieby.
(XV) Barn:
Fmns Nikolai, f. 1895. Tab. 198.
Berta Alina, f. 20. 5. 1899. Gift 22. 8. 1920 med folkskol.­
lararen Bror Hogluizd fran Kronoby.
Uno, f. 1902. Tab. 199.
Elna Maria, f. 28. 4.1905.
Valter Nikolai, f. 26. 9. 1906.
Ernst Georg, f. 19. 3. 1912, d. 4. 9. 1929.
I,
,
II
(XIV) Barn:
1. Maria, f. 18. 1. 1878 i Pedersore. Flyttade som ogift
1900 till Villmanstrand.
1. Viktor, f. 28. 3. 1882 i Pedersore, d. 29. 9. 1886 i Vill­
manstrand.
1. Hanna, f. 22. 1. 1885 i Pedersore. Gift 15. 11. 1908
med affarsbitradet Viktor Kallio fran Viborg, dit familjen
flyttade 1909.
2. Uno Johannes, f. 18. 5. 1889. Flyttade som ogift
1910 till Viborg.
\,
86
87
\
Tab. 202.
XIV. Sofia Emilia Karlsson, dotter till Anders Backman
(tab. 201), f. 8. 12. 1884, d. 1935. Gift 21. 6. 1908 med An­
ders Alfred Karlsson, f. 19.5. 1886, d. 1. 7. 1915.
f
(XV) Barn:
lnes Maria, f. 1908. Tab. 199. Gift med fabriksarbeta­
ren Verner Soderman.
.
Else Sofia, f. 8. 4. 1911. Gift med Usko SOderstrom fran
Jakobstad, f. 31. 3. 1910.
Suea Johanna, f. 15. 1. 1913.
,
Tab. 203.
14.
Diplomingenior Georg Henrik Gustav Backman. "Tab. 200.
2. Ernst Viktor, f. 30. 1. 18~)l. Flyttadc som ogift 1. 1.
1932 till Villmanstrand.
2. Georg Henrik Gustav, f. 6. 6. 1900. Diplomingenior.
Gift 29. 9. 1929 med Salme Milda Vilhunen, f. 15. 7. 1903.
Flyttade 1929 till Kotka.
2. Elina Maria, f. 20. 7. 1903. Flyttade som ogift till
Villmanstrand 1 ~)32.
2. Valler Gideon, f. 24. 10. 1904, d. 28. 4. 1922.
XV. Ines Maria Soderman, dotter till Anders Alfred
Karlsson (tab. 202), 1'. 29. 8. 1908. Gift med fabriksarbeta­
ren Verner Soderman fran Jakobstad, f. 19.4. 1905.
(XVI) Barn:
Stig Olof, r. 21. 7. 1925.
Ulla .4nita, f. 3. 9. 1927.
Tab. 204.
XIII. Jakob (Backa) Backlund, son till Anders Backa
(tab. 195), f. 21. 5.1858. Gift 18. 2.1883 medFredrika Char­
lotta Fredriksdotter Knuts, f. 7. 11. 1864. Familjen flytta­
de 1888 till Nykarleby, Soklot.
(XIV) Barn:
Hilma .4ugu'sta, f. 1883. Tab. 205.
1I-1aria Erika, f. 1886. Tab. 207. Gift med Andre Rlom­
XIII. Anders Backman, SQIl till Anders Backa (tab.
quist.
r
195), f. 21. 4. 1853, d. 1891 i Par1s. Flyttade till Jakobstad
Johanna
Elisabet,
f.
1889.
Tab.
20«'
Gift med Alexander
1872. Gift med Gzis}ava Fredriksdotter fran Karby, Peders­
Lund.
are, f. 29. 8. 1858, d. 21. 2. 1923.
Jakob Villiam, f. 1891. Tab. 208.
(XIV) Barn:
Agda lngeborg, 1'. 21. 3. 1902, d. 4. 12. 1903.
Anders Viktor, f. 28. 8. 1881, d. 15.11. 1881.
Dagmar lngeborg, f. 1904. Tab. 210. Gift med Karl
Sofia Emilia, f. 1884. Tab. 202. Gift med Anders A l­
Vehkoja.
fred Karlsson.
Richard Johannes, f. 1905. Tab. 211.
Fredrik Emil, f. 17.10. 1887, d. 1. 11. 1887.
lnes Aurelia, f. 1911. rrab. 212. Gift med A tte Hellund.
Tab. 201.
88
89
Tab. 205.
XIV. Hilma Augusta Backlund, dotter Jill Jakob (Bac­
ka) Backlund (tab. 204), f. 21. 10. 1883 iYedersore.
(XV) Barn:
Heduig Augusta, f. 1903. Tab. 206. Gift med Johannes
Emil Forsman.
"I.
(XV) Barn:
Gurti lngeborg, f. 4. 1. 1922.
Gertrud.
Tab. 210.
XIV. Dagmar Ingeborg Vehkoja, dotter till Jakob (Bac­
ka) Backlund (tab. 204), f.4. 4.1904. Gift med Karl Veh­
koja, f. 22. 2. 1903. Bosfltta i Gamlakarleby.
Tab. 206.
(XV) Barn:
Lilly Gunborg, f. 25. 8. 1926.
Gudrun lngeborg, f. 7. 10. 1927, d. 31. 12. 1931.
Karl Bjarne, f. 21. 9. 1933.
XV. Hedvig Augusta Forsman, dotter till Hilma Augus­
ta Backlund (tab. 205), f. 20. 11. 1903. Gift 9.10. 1921 med
Johannes Emil Forsman, 1'. 15. 11. 1898. Familjen flyttade
till Kanada 1923. Hustrun numera bosatt i Jakobstad.
(XVI) Barn:
Runar Emil, f. 20. 1. 1922.
Per Erik, f. 7. 9. 1\J23.
Tab. 211.
XIV. Richard Johannes Backlund, son till Jakob (Bac­
ka) Backlund (tab. 204), f. 18.6. 1905. Gift 4. 1. 1931 med
Fieno Maija Maenpaa, f. 24. 11. 1907 i Evijarvi.
Tab. 207.
XIV. Maria Erika Blomqvist, dotter till Jakob (Backa)
Backlund (tab. 204), f. 29. 7. 1886 i Pedersore. Rest till
Amerika 1905. Gift dar med Andre Blomquist fran Nykar­
leby;
(XV) Barn:
En son, ingenior i Amerika.
(XV) Barn:
Gunhild Charlotta, f. 27. 2. 1931.
Gretel Marianne, f. 27. 2. 1931, tvillingsyster till forega­
ende.
Tab. 208.
XIV. Ines Aurelia Hellund, dotter till Jakob (Backa)
Backlmrd (tab. 204), f. 23. 8. 1911. Gift med Atte Hellund
fran Nykarleby.
(XV) Barn:
Gullan, f. 18. 4. 1930.
Henning, f. 2. 12. 1933.
'Tab. 212.
XIV. Johanna Elisabet Lund, dotter till Jakob (Backa)
Backlund (tab. 204), f. 27. 8. 1889 i Soklot by. Gift i Ame­
r,ika med Alexander Lund fran Gamlakarleby;,
(XV)
)
Ett barn.
Tab. 213.
Tab. 209.
XIII. Kajsa Lisa Backa, dotter till Anders Backa (tah.
195), f. 20. 5.1861, d. 8. 9.1927 i Pedersore.
XIV. Jakob Villiam Backlund, son till Jakob (Backa)
Backlund (tab. \204), f. 12. 9. 1891 i Soklot by. Gift 27. 12.
1920 med Maija Sarlund, f. 24.2. 1897 i Gamlakarleby. Fa­
miljen till Amerika 1922.
"~;~ ,
(XIV) Barn:
Johannes, f. 1892.
_~L
Tah. 214.
91
90
Tab. 214.
XIV. Johannes Backman, son till Kajsa Lisa Backa (tab.
213), f. 10.4.1892. Jiirnviigstjiinsteman i Jakobstad. Gift
28. 9. 1919 med Maria Viktorsdotter Haggstrom, w12. 11.
1890.
(XV) Barn:
Boris Johannes, f. 26. 1. 1922.
Maj-Britt Elisabet, f. 8. 3. 1925.
flnna Cajsa, f. 7. 9. 1807.
Johan, f. 1808., Tab. 217.
Jacob, f. 10. 11. 1812, d. 7. 4. 1822.
Fredrik, f. 21. 7. 1814, d. 7. 4. 1822.
"Mattias, f. 1815. Tab. 218.
iV/aria, f. 1817. Tab. 241.
Tab. 217.
XI. Johan Vistbacka, son till Matts Vistbacka (tab.
216), f. 3. 2. 1808. Gift med Margareta Johanna Fredriks­
dotter Lillrank, f. 13. 9. 1809. Familjen flyttade till Halsua
IX. Jacob .Grano, son till Jacob Grano, (tab. 8), f. i feb­
ruari 1720, d.1781. Gift 1:08.10.1745 med Malin Anders­ 1852, men kan icke aterfinnas darstiides.
dotter lliitauesi fran Nedervetil f. 21. 12. 1724, d. 4. 4. 1757,
(XII) Barn:
2:0 med Lisa Hansdotter Grano, f. 29. 11. 1733, d. 2. 12.
Margareta, f. 1. 8. 1834.
1810.
Anna, f. 2. 5. 1839.
(X) Barn:
iUatts, f. 28. 9. 1841.
Louisa, f. 7. 8. 1843.
1. Lisa, f. 11. 11. 1749, d. 1790. Dessutom 3 barn i
Johan, f. 11. 6. 1845.
detta gifte, vilka dogo i spad alder.
Karl Fredl'ik, f. 8. 1. 1847.
2. Margareta, f. 11. 12. 1762, d. 21. 2. 1768.
Kajsa Johanna, f. 7. 2. 1850.
2. Brita, f. 17. 1. 1764, d. 18. 2. 1766.
2. Hans, f. 18. 10. 1765, d. 4. 4. i804.
2. Anna, f. 25. 6. 1770, d. 12. 7. 1770.
2. Margareta, 1'. 18. 6. 1774, d. 19. 11. 1815.
Tab. 218.
2. Karin, 1'. 1776. Tab. 216. Gift med Matts Vist­
XI. Mattias Vistbacka, son till Matts Vistbacka ,Ctab.
backa.
216), f. 3. 11. 1815, d. 8. 10. 1894. Gift med Brita Matts­
dotter f. 15. 1. 1817, d. 22.12.1901.
Tab. 21ft
Tab. 215.
(XII) Barn:
Anna, f. 1846. Tab. 219. Gift med Gustaf Forsander.
Marta, f. 1848. Tab. 227. Gift med Anders (FOTS)
Smedjebacka.
(XI) Barn:
Louisa, f. 1850. Tab. 232. Gift med Johan Hastbacka.
Anders, f. 18.9. 1802, d.24. 8. 1822. Gtft med Maria Lo­
Brita Johanna, f. 10. 3. 1853. Flyttat till Esse.
uisa Nilsdottel' Sanduik, f. 10. 8. 1803, d. 31. 7.1848. Ankan
Matts, f. 17. 10. 1855. Gift med Sofia Fredriksdotter
gifte om sig i Ullava 13. 11. 1823 med Jacob Israelsson Haa­
Kaitajiirvi. Flyttade till Amerika 181H.
pala, f. 13. 7. 1805, d. 11. H. 1882. I det senare aktenskapet
Nils, f. 1860. Tab. 234. r::,l) ~:H
foddes 5 saner och 1 dotter.
Anders, f. 1857. Tab. 238.
X. Karin Vistbacka, dotter till Jacob Grano (tab. 215),
1'.16.3.1776. Gift med Matts Andersson Vistbacka, f. 9.11.
1778, d. 15. 8. 1856. Svagsynt.
,. I
92
93
Anders Emil, 1'. 1880. Tab. 128.
Johan Artur, 1'. 7. 6. 1882. Dod. idee. 1885 i massling.
Matts Viktor, f. 1884. Tab. 226.
Alfred, f. 25. 9. 1886, d. 26. 9. 1886.
Johanna Emilia, f. 1. 10. 1887, d. 5. 3. 1888 i hjarnin­
rIamation.
Johan Artur, f. 31. 1. 1889, d. 6. 2. 1889.
Herman Julius, f. 5. 7. 1890 i H:fors, d. 24. 12. 1891.
Albert Verner, f. 11. 11. 1892 i H:fors.
Tab. 220.
XIII. Gustaf Arvid Forsander, son till Gustaf Forsander
(tab. 219), f. 17. 10. 1873. Gift i Amerika med Anna Lisa
Sundqvist, f. 14. 9. 1879.
(XIV) Barn:
Fritjof Teodor, f. 27. 8. 1905.
15. Fran vanster:
t'1
f Ii /
ur «X.
>
I'"
t(
).,'."
•
Tab. 221.
Anna Forsander f. 1846.
Tab. 219.
Alma Maria Andersson. f. 1876.
» 221.
Elvira Eriksson f. 1906.
»
223.
Lisbeth
»
f. 1931.
XIII. Alma Maria Andersson, dotter till Gustaf Forsan­
der, (tab. 219), f. 30. 5. 1876. Vigd i Amerika 28. 8. 1897
med Anders Gustaf Andersson, f. 20. 7. 1871 i Teerijarvi.
Villaagare i Helsingfors.
'\
(XIV) Barn:
Gustaf Rudolf, f. 10. 5. 1899 i New York. Prokurist i
XII. Anna Forsander, dotter till Mattias Vistbacka· (tab.
Finska Cellulosafor.
218), f. 20. 7. 1846 i Teerijarvi. Gift 11. 11. 1870 med Gus­
Vivi Maria Lucina, f. 25. 1. 1901 i New York. Gift med
taf Forsander, f. 8. 2. 1846 i Teerijarvi. Villaagare i Hel­
Artul"Reinhold
Sundqvist, f. 20. 2. 1903. Bosatta i H:fors.
singfors.
Edvin Andreas, f. 1903. Tab. 222.
(XIII) Barn :
Elnes Rafael, f. 4. 11. 1904 i H:fors. Kontorist.
Gift
'"
Anna Alina, 1'. 10. 9. 1871. Gift i Amerika med John
i H:fors 14. 9.1935 med Elna Linnea Sundqvist, f. 1906.
Sandvik, f. 1872. Vardera dada i Amerika. Barn: 10 flic­
Elvira Linnea, f. 1906. Tab. 223. Gift med Erik Eriks­
kor i Amerika.
son.
Gustaf, Arvid, 1'. 1873. Tab. 220.
\,
Alma Viola Lisabet, f. 7. 3. 1908. Folkskollararinna.
Alma Maria, f. 1876. Tab. 221. Gift med Anders Gus­
Erik Vilhelm, f. 12. 3. 1910. Tekniker a Arabia Porslins­
taf Andersson.
fabrik.
Emma, f. 1878. Tab. 224~ Gift med Oskar Teodor Ma­ Sven Otto, f. 29. 10. 1912. Arbetsforman a Arabia Pors­
kel.
linsfabrik.
Tab. 219.
>
,
94
95
Else Adele, f. 5. 9. 1913. Student 1933.
Per Nils Johannes, f. 11. 6. 1915. Student 1935.
Lars Hi/ding, f. 26. 1. 1918.
med Mekanikern Louis Benior Dombrowsky, f. 20. 3. 1906
i Kopenhamn.
(XV) Barn:
Jack Louis Julius, f. 7. 8. 1935.
Tab. 222.
XIV. Edvin A.ndreas Andersson, son till Anders Gustaf
Andersson (tab. 221), f. 8. 1. 1903. Arbetsledare a Arabia
Porslinsfabrik. Gift 20. 4. 1929 med Freja Linnea Cristina
Backman, f. 6. 10. 1903.
Tab. 226.
XIII. Matts Viktor Forsander, son Lill Gustaf Forsander
(tab. 219), f. 15. 9.1884. Gift 15.12.1910 med Anna Lydia
'
Granvik, f. 9. 12. 1884.
(XV) Barn:
Per Custaf Ed'vin, f. 29. 4. 1930.
Anders Stig, f. 16. 7. 1934.
(XIV) Barn:
Viola, f. 27. 10. 1912.
Jane, f. 1. 6. 1915.
Tab. 223.
Tab. 227.
XIV. Elvira Linnea Eriksson, dotter till Anders Gustaf
Andersson (tab. 221), f. 23. 9. 1906. Gift i H :fors med bank­
vaktmastaren Erik Villiam Eriksson, f. 15. 3. 1903.
I
(XV) Barn:
/
XII. Maria Smedjebacka, dotter till Mattias Vistbacka
(tab. 218), f. 4. 1. 1848, d. 9. 1. 1929. Var pa aldre dagar
blind. Gift med And,ers Andersson (Fars) Smedjebacka,
f. 8. 9. 1851, d. 1. 5. 1932.
Lisbeth Linnea, f. 31. 11. 1931.
(XIII) Barn :
Anders Emil, f. 1876. Tab. 228.
Alina, f. 8. 8. 1878.
Gustav Joel, f. 1879.' Tab. 230.
Maria Amanda, f. 1882. Tab. 231.
Gift med Anders Joel.
Sdgfors.
Edla Johanna, f. 3. 4. 1885.
Johan Rudolf, f. 5. 3. 1887, d. 18. 10. 1928 i Amerika.
Tab. 224.
XIII. Emma Merkel, dotter till Gustaf Forsander (tab.
219), f. 3. 3. 1878 i Teerijarvi. Gift 19.10. 1902 med hand.
landen, svenska undersaten Oskar Teodor Merkel, f. 2. 3.
1879 i Sverige. .
(XIV)
Barn:
Oskar Edvin, f. 15. 6. 1903 i Helsingfors.
Tab. 228.
Eskil Adolf, f. 14. 12. 1904 i HeIsingfors.
Elna Alise, f. 1906. Tab. 225. Gift med Louis Dom­
XIII. Anders Emil Smedjebacka, son till Anders Smed­
broliJsky.
jebacka (tab. 227), f.6. 7. 1876. Gift 1:0 med Amanda So­
Julius Gregorius, f. 6. 4. 1908. Dod 1934 genom olycks­
fia Mattsdotter Lindell, f. 13. 6.1866, d. 29.10.1905,2:0 med
handelse.
Edla Sunabacka, f. 19. 5. 1872, d. U. 3. 1922.
"
,
Tab. 225.
XIV. Elna Alise Dombrowsky, dotter till Oskar Teodor
Merkel (tab. 224), f. 11."10.1906. Gift 12.)12.1931 i H:fors
.'
,
1:
.I,
.J
\1
~
,
I
(XIV) Barn:
1. Emil Evald, f. 1897. Tab. 229.
1. Regina Alice, f. 23. 5. 1901. Gift med Mattias .Johan
Svante Mattsson From, f. 5. 5. 1895.
,.
96
97
1. Edit Linnea, f. 27. 11. 1902. Gift med Anders Val­
frid Johansson Hiistbacka, f. 20. 4. 1895.
1. Marta Viola, f. 25. 2. 1904. Gift med Anders Teodor
Gustavsson From, f. 30. 8. 1896.
1. Greta Ingeborg, f. 29. 5. 1905, d. 11. 1. 1908.
1. Sven Alfons, f. 29.5.1905, d. 6.9. 190tJ. Tvillingsbror
till forego
Verna Elisabet, f. 21. 6. 1919.
Erik Mattias, f. 17. 1. 1922.
Gunhild Maj-Britt, f. 11. 5. 1927.
o
Tab. 232.
XII. Lovisa Hastbacka, dotter till Mattias Vistbacka
(tab. 218), f. 23. 12. 1850, d. 13. 2. 1924. Gift 1:0 med Jo­
han Lampi fran Esse, 2:0 25. 11. 1891 med Johan Mattsson
fliistbacka, f. 15. 2. 1854, d. 22. 7. 1\:)21.
Tab. 229.
-XIV. Emil Evald Smedjebacka, son till Anders Emil
Smedjebacka (tab. 228), f. 23. 10. 1897. Gift l11,.ed Hilma
Alice J{arlsdotter Hogkvist, f. 7. 3. 1904.
'<,
(XIII), Barn :
1. Selma Lovisa Johansdotter, f. 30. 7. 1888, d. 23. 2.
1922.
2. Ellen Maria, f. 1892. Tab. 233. Gift med Matts
Sanfrid Grankvist.
2. Anna Irene, f. 5. 12. 18\J3. Sedan 12. 9. 1912 i Ame­
rika. Gift med Edvard Vestman fran Sundsvall i Sverige.
(XV) Barn:
Helge Evald llJattias, f. 22. 3. 1926.
Inger Alise Margareta, f,17. 11. 1934.
Tab. 230.
XIII. Gustaf Joel Smedjebacka, son till Anders Smedjc­
backa (tab. 227), f. 25. 12. 1879. Gift med llJaria Johans­
dotter Skytte, f. 9. 8. 1~87.
Tab. 233.
XIII. Ellen Maria Grankvist, dotter till J ohan Hastbac­
ka (tab. 232), f. 24. 6. 1892. Gift 10. 1L 1920 med Matts
Sanfrid Andersson Grankvist, f. 7. 11. 1892.
(XIV) Barn:
Siri Elvira, f. 22,. 5. 1909.
Elin Johanna, f. 16. 6. 1910.
Alfons Ingvald, f. 29. 6. Hn3.
Lars Johannes, f. I\:). 12. 1\:)15.
Paul Erik, f. 5. 7. 19i8.,
Sven Osvald, 1. 26, 4. 1923.
(XIV) Barn:
Anton Sanfrid, f. 1. 10. 1921.
Hedvig Maria, f. 27. 8. 1923.
[{lara Sofia, f. 27. 10. 1926.
Judit Margq1eta, f. 18. 12. 1929.
Lars Johan, f. 20. 2. 1931.
Tab. 231.
Tab. 234.
XIII. Maria Amanda Sagfors, dotter till Anders Smedjc­
backa (tab. 227), f. 13. 11. 1882. Gift med Anders Joel
Mattsson Sdgfors, f. 8. 12. 1871.
,
,-­
(XIII) Barn:'
Matts Viktor, f. 1883. Tab. 235.
Hilda Maria, f. 25. 4. 1885, d. 5. 3. 1908.
\
-~
Nils Sars, son till Mattias Vistbacka (tab. 218),
2. 1858,' d. 4. (1930.
(XIV) Barn (fOrutom tidigare doda)-:
Felix Gerhard, f. 23. 10. 1911.
Elsa Ingeborg, f. 15. 9. 1913.
Svea Amanda, f. 2.11. 1914.
.
XII.
f. 3. 10. 1860. Gift med-Maria Sofia Mattsdotter Niise, f. 6.
I
,
98
99
Emil, f. 26. 8. 1887, d. 6. 11. 1922. Gift med Ester Sofia
Andersdotter Grano, f. 9. 9. 1890.
Irene Sofia, f. 11. 3. 1890, d. 26. 12. 1915.
Anders Albert, f. 24. 7. 1892. Har iindrat sitt namn till
Holmberg. Gift med Greta Johanna Oskarsdotter Hanson,
f. 2. 4. 1904.
Hugo Alexander, f. 1894. Tab. 236.
Signe Alina, f. 1897. Tab. 237. Gift med Viktor Eduin
Furu.
Tab. 237.
Signe Alina Furn, dotter till Nils Siirs (tab. 234),
Gift med Viktor Eduin Viktorsson Furu, f. 7.
8. 1898. Vistas i A r r i e r i k a . > XIII.
r
f. 5. 7. 1897.
(XIV) Barn:
Roskild Marta, f. 5. 4. 1927.
•
Tab. 238.
Tab. 235.
XIII.
Matts Viktor Sars, son till Nils Siirs (tab. 234),
Gift med Emma Louisa Mattsdotter Forsen,
f.. 17. 6. 1883.
f. 7. 2. 1881.
(XIV) Barn:
Roy Nils Mattias, f. 5. 4. 1913.
Olof Johannes, f. 3. 12. HH4.
Rut Emma Viktoria, f. 14. 10. 1916.
Rebecka Ingeborg, f. 28. 11. 1918.
Rakel Sofia Louisa, f. 3. 5. 1922.
Valter Andreas, f. 8. 8. 1924.
Torsten Viktor Alexander, f. 22. 7. 1928.
Berit Margareta, f. 20. 7. 1931.
r
!
XII. Anders Forsberg, son till Mattias Vistbaeka (tab.
218), f. 28. 12. 1857 i Teerijiirvi, villaiigare. Flyttade 21.
12. 1888 till Helsingfors och 1900 till Helsinge. Vigd 15. 6.
1900 med Fanny Georgina Sofia Sundquist, f. 29. 1. 1870 i
Helsingfors. Familjen aterflyttade till Helsingfors 3. 1.
1906.
(XIII) Barn:
Karin Fanny Margaretha, f. 1901 i Helsinge. Tab. 239.
Gift med Vilhelm Nystrom.
Margit Anna Georgina, f. 9. 1. 1904 i Helsingfors.
Elna Sofia, f. 1906 i Helsingfors. Tab. 240. Gift med
Gunnar Lund.
Tab. 239.
XIII. Karin Fanny Margaretha Nystrom, dotter till An­
ders Forsberg (tab. 238), f. 28.3.1901. Gift 5. 11. 1921 med
bokbindaren Ernst Vilhelm Nystrom, f. 15. 1. 1888 i Perna.
(XIV)
Tab. 236.
Barn:
Ernst Thorolf, f. 18. 8. 1922 i H :fors.
Karin Marianne, f. 26. 1. 1927 i H:fors.,
XIII. Hugo Alexander Sars, son till Nils Siirs (tab. 234),
f. 20. 9. 1894. Gift med Jenny Viktorsdotter Kaitajarui, f. 7.
4. 1895.
Tab. 240.
(XIV) Barn:
Lori Sofia Euelina, f. 3. 7. 1921.
Gunuor Maj-Alic, f. 21. 1. 1923.
Ann-Britt Linnea, f. 8. 7. 1925.
Erik Alexander, f. 11" 1. 1928.
Bo Viktor, f. 11. 11. 1930.
XIII. Elna Sofia Lund, dotter till Anders Forsberg (tab.
238), J. 29. 7. 1906. Gift i H:fors 8. 10. '1927 med affiirs­
bitriidet Gunnar Robert Lund, f. 7. 4. 1906 i Sibbo.
(XIV) Barn:
Jarl Gunnar, f. 2. 4. 1928 i H :fors.
I
J
,>;
....
• <'
'-..
100
101
.
(X) Barn:
Elisabet,
f. 1746. Tab. 244. Gift med Matts Pulkkis.
XI. Maria Klemola, dotter till Matts Vistbacka (tab.
Anna, f. 1748. Gift med bonden Johan Eriksson Skog.
216), f. 26. 3. 1817, d. 20. 10. 1878. Gift i januari 1841 med
,
Brita. Gift med niimndemannen HenriK Andersson
bondesonen Matts Jonasson Klemola, f. 6. 5. 1816 i Vetil, d.
Riippa.
30. 4. 1902. Mannen omgift med iinkan Maria Henriksdot­
Margareta. Gift med bonden Johan Henriksson Skog. '
tel' Palm, f. 2. 9. 1836 i Nedervetil, d. 24. 6. 1917. Detta se­
Maria. Gift.
nare aktenskap var barnlost.
I'
Katarina.
Gift.
(XII) Barn:
Niirmare uppgifter om dessa saknas, men de 4 iildsta bar­ 1. Anna, f. 1841 i Vetil. Tab. 242. Gift med Henrik
nen levde vid bouppteckningen efter modern 1810. Maria,
Gustaf Lang..
som da var dod, hade barnen Matts, Greta, Lisa och Brita.
Katarina
var ocksa dod, men hade tva barn Greta och Anna,
Tab. 242.
vilka representerades vid bouppteckningen.
XII. Anna Lang, dotter till Matts Klemola (tab. 241),
f. 23.12.1841 i Vetil, d. 26.1. 1892. Gift 1:010.6.1860 med
Tab. 244.
.4nders Mattsson KiinsiiW, f. 17. 2. 1833 i Kaustby, d. 27. 6.
X. Elisabet (Lisa) Viitavesi, dotter till Anders Viitavesi
1866, 2:0 25. 8. 1867 med Johan Henrik Henriksson (A las­
!
(tab. 243), f. 16. 9. li46, d. 28. 9. 1813. Gift med driingen
piiii) ..4mmiinkoski, f. 11. 1. 1835, d. 2. 9. 1878, 3:0 17. 4.
Matts Mattsson Pulkkis, som efter giftermaIet kallade sig
1882 med Henrik Gustaf Johansson Lang, f. 11. 7. 1844, d.
f
Viitauesi, f. i Vetil 8. 11. 1741, d. 26. 7. 1820.
Kom som
14. 11. 1908. Detta iiktenskap var barn lost. Xnklingen
mag till garden, men horde till en gamma I boridsliikt i
omgift 6. 4. 1895 med Kaisa Mattsdotter Hanni/a, f. 8. 1.
Kaustby (Lill-Salo).
1846, d. 3. 8. 1!:l06. Xktenskapet barnlost.
. I
(XI) Barn:
(XIII) Barn:
Anders, f. 1767. Tab. 245.
1. Matts Alfred, f. 9. 5. 1865.
Flyttade 7.2. 1881 till
Lisa, f. 5. 7. 1771, d. 10. 10. 1787.
Kaustby, men aterflyttade 4. 5. 1885 till Vetil. Ogift.
Kajsa, f. 9. 5. 1773, d. 10. 8. 1773.
2. Abraham, f. 5. 10. 1867. Flyttade 13. 2. 1886 till,
Jakob, f. 1774. Tab. 248.
Kaustby, men aterflyttade till Vetil 6. 11. 1893. Ogift.
Matts, f. 6. 6. 1782, d. 4.7.1784.
2. Johan Oskar, f. 3. 2. 1869, d. 18. 1. 1871.
Greta, f. 31. 5. 1785, d. 26. 1. 1787.
2. Johan Henrik, f. 28. 7. 1871, d. 15. 7.1917. Gift med
Henrik, f. 28. 12. 1793, d. 4. 1. 1794.
Maria Adolfina YrjOntytiir, f. 26. 1. 1870 i Nurmo. Xkten­
skapet barnlost. Anviinda sliiktnamnet Koski. Xnkan nu­
Tab. 245.
Il).era omgift i Amerika.
XI. Anders Viitavesi, son till Matts Mattsson Vijt;1Vesi
Tab. 243.
(Pulkkis) (tab. 244), f. 25. 10. 1767, d. 3. 6. 1832. Bonde
IX. Margareta Viitavesi, dotter till Jacob J acobsson
pa Viitavesi. Gift med Maria Skog, f. 29. 5. 1765, d, 20. 2.
Grano (tab. 8), f. 14. 3. 1723, d. 10.8.1810. Gift 8. 10. 1745
1840..
med bonden Anders Andersson Viitauesi i Nedervetil, f. 11.
(XII) ) Barn :
2.1723, d. 17. 4. 1795.')
Matts, f. 29. 11. 1789, d. 19. 9. 1867. Gift med Carin
BjOrkbacka, f. Hl. 9. 1791, d. 21. 5. 1855.
') .om sHikten Viitavesi se K. J. HAGFORS, Nigra bondsHikter
i Nedervetil och Gamlakarleby under 400 ar. Gamlakarleby 1929.
Tab. 241.
'"
r
'
I­
·r
1,__
~
~, ..~
," ~
_:'''i~;:5 J~.
~~,i
.~
I,
102
103
Greta, f. 12. 11. 1791. Gift 1814 till Aivo i Gamlakarleby.
Henrik, f. 28. 12. 1793, d. 4. 1. 17U4.
Usa, f. 8. 12. 1794, d. 11. 2. 1796.
Jakob, f. 1796. Tab. 246.
Ma';a Usa, L8. 11. 1798. Borta fran Nedervetil 1821.
Maria Magdalena, f. 1814.
Tab. 246.
XII. Jakob Viitavesi, son till Anders Viitavesi (tab.
245), f. 19. 5. 1796, d. 9. 3'. 1869. Agde ett hemman pa Vii­
tavesi efter fadern. Gift 1:0 med Carin Jakobsdotter Slotte,
f. 4. 3. 1796, d. 13. 11. 1839; 2:0 med Greta Knifs, f. 13. 8.
1797, d. 12. 4. 1868.
(XIII) Barn :
1. Anders, f. 31. 5. 1818, d. ung.
1. Jakob, f. 23. 7. 1819, d. ung.
1. Ma';a Usa, f. 13. 2. 1821, gift, flyttat till Gamlakarle­ by 21. 10. 1844, da hon gifte sig med en bonde pa Aivo.
1. Jakob, f. 1825. Tab. 247.
1. Anna Caisa, f. 30. 12. 1828, gift 27. 6. 1852 med en
bonde pa Hlillis i Gamlakarleby.
1. Anders, f. 16. 7. 1834, d. 9. 9. 1837.
Tab. 247.
XIII. Jakob Viitavesi, son till Jakob Viitavesi (tab.
246), f. 14. 1. 1825, d. 25. 12. 189U. Arvde faderns hemman
pa Viitavesi, men salde det 1870-1871 och kopte ett hem­ man pa Tast, diir familjen sedan bodde. Gift 19. 6. 1849
med Maria Sofia Johansdotter Tast, f. 25. 1. 1832, d. 13. 4.
,1885.
(XIV) Barn:
Anders, f. omkr. 1851, dod ogift i Ryssland.
Karl Johan, f. omkr. 1854, dod barnlos.
Alexander, f. 1857, gift, barnlos, dod i Kalifornien.
Matilda, f. 1860, bortflyttat fran Nedervetil.
Matts, f. omkr. 1866, dod i utlandet (Syd-Afrika).
Emma, f. i borjan av i870-talet, gift i Nedervetil.
Tab. 248.
~
I~
XI. Jakob Viitavesi, son tiB Matts Mattsson Pulkkis
(tab. 244), f. 6. 11. 1774, d. 24. 3. 1828. Bonde pa Viitavesi.
'Gift 1:0 med Margareta Mickelsdotfer Slotte, f. 29. 4. 1777,
d. 25. 11. 1819, 2:0 med linkan Anna Mattsdotter Tast, f. 19.
11. 1791 pi\. Hlillis i Gamlakarleby; efter Jakob Viitavesis
dOd omgift med Jakob Rastbacka. Hon hal' till Sursillar­
nas stora sllikt.
(XII) Barn:
1. Usa, 1'. 23. 8. 1797, d. 20. 2. 1803.
1. Maria, f. 14. 5. 1799, d. 4. 2. Hl27. Gift med bonden
Henrik Hemiks.son Riippa, f. 10. 6. 1798, d. 8. 5. 1839.
1. Matts,' 1'. 21. 4. ~801, d. 11. 1. 1803.
~ 1.
Hemik, f. 17. 12..1802, d. 5. 12. 1881. Gift 1 :,0 med
Greta Usa Mattsdotter Fagernas, f. 24. 9. 1806, d. 15. 11.
1830, 2:0 med Caisa Eriksdottu Kaino, f. 7. 8. 1810, d. 8. 4.
1866. Agde ett hemman pa Skog (Palm).
1. Matts, f. 7. 10. 1806, d. 1852. Gift 9. 5. 1830 med en
bondedotter i Pedersore och blev genom sitt gifte ligare till
, Kass hemman, som iinnu ar i sliiktens ago.
1. Mickel, f. 5. 4. 1810, d. 8. 2. 1834. Gift med Ma';a
Lisa Fagernas, f. 26. 3. 1809. Aktenskapet barnl6st. An­
kan bmgift med Mickel EFiksson Skog, f. 16.2. 1804. Flyt­
tade 12. 4. 1847 till Kalajoki.
1. Jakob, f. 1814. Tab. 249.
2. Greta, f. 22. 12.-1824, d. ogift 2. 5. 1890.
2. Anders, f. 19. 4. 1827, d. 16. 7. 1828.
Tab. 249.
Jakob Viitavesi, son till Jakob Viitavesi (tab. 248),
Bonde pa Viitavesi. Kyrko­
sexman. Gift 1:0 3. 7. 1841 med Maria Johansdottu Haals,
,f. 28. 1. 1819, d. 8.2. 1846, 2:0 13.6. 1847 med Brita Ka';sa
Eriksdotter Kaino, f. 18. 4. 1823, d. 31. 8. 1911.
XII.
f. 4. 11. 1814, d. 20. 10. 1885.
(XIII) Barn:
.
Gleta Sofia, f. 21. 3. 1842, d. 6. 7. 1842.
Greta Sofia, f. 14. 1. 1846, d. 8. 2. 1846.
1.
1.
~
/)
104
105
bymalet (disp.); Modersmalet i folkskolan (metodik);
Folkskolans' sprakliira I-II; novellen Dagens hj iilte; Nagra
bondsliikter i Nedervetil och liamlakarleby under 400 ar;
talrika uppsatser i tidningar och tidskrifter, redaktor av
osterbottniska Posten 1905-11; skrivit kronikor i osterb.
Posten under market Kune och kaserier i Hufvudstadsbla­
det under market Saxo. -- Riddare av Finlands Vita Ros
ordens I kl. Barnlos.
Tab. 251.
IX. Anna Sandkulla, dotter till Jacob Grano (tab 8), f.
19. 8. 1725, d. ·12. 4. 1804. Gift med Carl Mattsson Sand­
kulla, f. 16. 5. 1727, d. 1797.
(X)
16. Fil. dr. K.]. Hagfors (i sift 73:dje ar).
Tab. 250.
Barn:
. Jacob, f. 1748. Tab. 252.
Dr/I..
2.
2.
2.
\ 2.
Brita Helena, f. 19. 11. 1M8, d. 16. 11. 1926.
Greta Sofia, f. 19. 12. 1852. Bosatta i Gamlakarleby.
Karl Johan, f. 1860. Tab. 250;
•
.
Anders Viktor, f. 7. 7. 1865, d. 11. 5. 1867.
Tab. 250.
XIII. Karl Johan Hagfors, son till Jalwb Viitavesi (tab.
249), f. 17. 10. 1860 i Nedervetil. F. d. seminariedirektor i
Nykarleby. Gift 1:0 19. 6. 1896 med liirarinnan Betty Carls­
son, f. 11 .12. 1860 i Pargas, d. 14. 5. 1923 i Nykarleby, dot­
ter till lanthushall. K. W. Karlsson och Ulrika Seger­
strom; 2:0 12. 1. 1926 med liirarinnan Johanna Olivia
Bergh, f. 27. 3. 1880 i Uleaborg, och dotter till fil. mag. Im­
manuel B. och Sofia Kristina Hackert. Fil. dr., disputerade
1891. 'Studieresor till Sverige, Nbrge, Danmark, Tyskland,
England, Frankrike, Schweiz och Italien. Liirare vid Hel­
singfors folkskolof 1887-91, lektor i svenska vid Nykarle­
by seminarium 1891-1916, direktor 1916-30; pensione­
rad. Bitr. direktor vid Foreningsbankens Nykarleby kon­
tor 1914-16: Stadsfullm. 1898-1920 (tidtals v. ordf. och
ordf.) ; flere korwnunala uppdrag. - Skrifter: Gamlakarle­
/~.
/ '7
Tab. 252.
X. Jacob Sandkulla, son till Carl Sandkulla (tab. 251),
f. 17. 9. 1748, d. 6. 12. 1832. Gift med Margareta Johans­
dotter, f. 26. 6 __ 1748, d. 4. 8. 1832.
(XI)
Barn:
Carl, f. 1776. Tab. 253.
Tab. 253.
XI. Carl Sandkulla, son till Jacob Sandkulla (tab. 252),
f. 15. 1. 1776, d. 12. 5. 1842. Gift med Margareta -Mattsdot­
ter Kolam, f. 27. 3. 1781, d. 25. 8. 1873.
(XII)
Barn :
Matts, f. 1806. Tab. 254.
Tab. 254.
XII. Matts Sandkulla, son till Carl Sandkulla (tab.
253), f. 25. 5. 1806, d. 28. 5. 1893. Gift med Anna Matts­
dotter Grano (tab. 11), f. 29. 9. 1805, d. 6. 10. 1858.
""
<~
107
106
(XIII) Barn:
Tab. 257.
Anna Greta, f. 25. 7. 1827, d. 31. 8. 1827.
XV. Elna Alice Kattilakoski, dotter till Leander Sande­
" Karl, f. 1828. Tab. 255. 21,,2.
lin (tab. 256), f. 28. 12. 1898. Flyttade till Kaustby 30. 7.
Kajsa Greta, f. 1830. Tab. 26T. Gift med Anders BjOrk­ 1923. Gift med Jllho Erkki Heikkisson Kattilakoski, f. 18.
lund.
5. 1'893.
(XVI) Barn:
Tab. 255.
Heidi Lotta, f. 12. 5. 1924.
XIII. Karl Sandkulla, son till Matts Sandkulla (tab.
Viui Alice, f. 30. 8. 1925.
254), f. 2. 9. 1828, d. 5. 9. 1899. Gift med Heduig Anders­
Alli Helen, f. 31. 1. 1927.
dotter Hiisjebacka, f. 21. 1. 1829, d. 2. 11. 1909.
Lilly Anelma, f. 2. 12. 1929.
(XIV) Barn:
Emai Johanna, f. 29. 3. 1932.
!
Anders, f. 27. 5. 1853, d. 9. 9. 1853.
Leander, f. 1854. Tab. 256.
Nils, f. 1856. Tab. 258.
Tab. 258.
Matilda, f. 17. 3. 1859. Flyttat till Kaustby 20. 9. 1903.
XIV. Nils Sandberg, son till Karl Sandkulla (tab. 255),
Maria, f. 17. 3. 1861.
f.
14.
9. 1856. Kyrkosexman. Gift 26. 12. 1896 med Maria
Matts, f. 16. 4. 1864, d. 2. 9. 1883.
Jacobsdotter
Widjeskog, f. 12. 7. 1869, d. 10. 5. 1917.
Emma, f. 22. 7. 1870, d. 8. 1. 1909 i U. S. A.
(XV) Barn:
Signe Nlaria, f. 10. 12. 1897. "
Tab. 256.
Nils Fritjof, f. 1899. Tab. 259.
XIV. Leander Sandelin, son till Karl Sandkulla (tab.
Viui Heduig, f. 15. 9. 1901, d. 18. 4. 1909.
255), f. 9. 9. 1854, d. 13. 7. 1923. Gift 1:0 1. 7. 1881 med
Martin Mikael, f. 1903. Tab. 260.
Louisa Mattsdotter Byskata, f. 17.6.1856, d. 5. 12.1892,2:0
Karl Rafael, f. 1905. Tab. 261.
9. 2. 1895 med Maria Eriksdotter Djllplund, f. 6. 5. 1864,
Valter Johannes,f. 29. 1. 1908, d. 29.11. 1911.
d. 5. 12. 1908.
Arne Valdemar, f. 22. 2. 1910, d. 7. 3. 1920.
Viui Adina, f. 21. 3. 1912, d. 11. 5. 1915.
(XV) Barn:
1. Leander Eduard, f. 18. 3. 1882. Till Amerika 11. 4.
1900.
Tab. 259.
. 1. Karl Sanfrid, f. 3. 7. 1883. Till Amerika.
1. Hilda Louisa, f. 28. 7. 1885. Till Amerika.
XV. Nils Fritjof Sandberg, son till Nils Sandberg (tab.
1. Signe Maria, f. 2. 12. 1887.
258), f. 24. 7. 1899. Gift med lara;innan Tyra Hiistbacka.
2. Elna Alice, f. 1898. Tab. 257. Gift med Jllho Erkki
Res. l6j tnant och. kretschef i \Vasa sk. distrikts XV krets.
Kattilakoski.
Frahlgangsrik idrottsman. Innehar ett flertal f6rtroende­
2. Anna Linnea, f. 12. 8. 1901, d. 2. 6. 1917.
uppdrag.
2. Gerda lngeborg, f. 30. 9. HiU3.
(XVI) Barn:
2. Uno Felix, f. 21. 9.1905. Till Kanada 26. 7. 1927.
Nils Johan, f. 21. 1. 1935.
2. Beda Syluia, f. '2. 12. 1907.
;I ,: ;"
~
I
I,
108
109
Tab. 260.
Tab. 263.
XV. Martin Mikael Sandberg, son till Nils Sandberg
(tab. 258), f. 29. 9.1903. Gift 24. 6. Hl25 med Anna Maria
Sundqvist, f. 2. 9. 1900.
(XVI) Barn:
Astrid Gretel Maria, f. 25. 4. 1926.
Bror Max Mikael, f. 18. 11. H127.
Nils like Leonard, f. 13. 4. 1930.:~·,r L
Kurt J!,'rik Johan, f. 1. 5. 1932. ,..' A.
Gretel Anna Alise, f. 11. 11. 1934.
Knut Axel Martin, f. 25. 3. 1935.
XIV. Brita Sofia Sandvik, dotter till Anders Bjorklund
(tab. 262), f. 29. 9. 1854. Gift 6. 7.1878 med Johan Johans­
son Sandvik, f. 11. 8. 1848.
(XV) . Barn:
een ..,
.,
d.
Maria, f. 17. 6. 1879.
Amanda, f. 1881. Tab. 264. Gift med Johan Evert Ny­
lund.
Matts Leander, f. 1884. Tab. 265.
Johan Teodor, f. 9. 9. 1887.
Irene Sofia, f. 1890. Tab. 266. Gift med Hugo Yeodor
Rymbacka.
.
Karl Axel, f. 1893. -Tab. 267.
Alina, f. 28. 8. 1896.
Dagmar Alexandra, f. 29. 4. 1901.
f ./ .
/""It"~·,!
J,
f1
Tab. 261.
XV, Karl Rafael Sandberg, son till Nils Sandberg (tab.
258), f. 11. 11. 1905. Gift 15. 7. 1931 med Ebba Ingeborg
Jahnson, f. 7.5.1903.
(XVI)
Tab. 264.
Barn:
Gunhild Ingeborg, f. 17. 6, 1932.
Birger Karl Johan, f. 18. 7. 1934.
Maj-Lis Johanna, f. 7. 10. 1935.
XV. Amanda Nylund, dotter till Johan Sandvik (tab.
263), f. 26. 12. 1881. Gift 28. 6. 1914 med Johan Evert
FredrikssonNylund, f. 16. 7. 1883.
(XVI)
Tab. 262.
.
XIII. Kajsa Gret~ Bjorklund, dotter fill Matts Sandkulla
(tab. 254), f. 4. 1. 1830, d. 27. 6. 1898. Gift med Anders Jo­
hansson BjOrklund, f. 30. 5. 1824, d. 9. 6. 1899.
(XIV)
Barn:
Barn:
Bruno Johannes, f. 10.4. 1915,
Olof Valdemar, f. 29. 6. Hllo.
Martin Anders,f. 29. 8.1917.
Agnes Elisabeth, f. 8. 2. 1920.
Anna-Greta, f. 1. 12. 1921.
Rafael Mattias, f. 5. 6. 1925.
Dagny Viola, f. 13. 11. 1926.
Maj-Britt Helena, f. 20. 11. 1929.
•
Anna Greta, .f. 17. 2. 1~53, d. 14. 5. 1875.
Brita Sofia, f. 1854. Tab. 263. Gift med Johan Sandvik.
Maria, f. 1857. Tab. 268. Gift med Matts Siirs.
Lovisa, f. 1859. Tab. 269. Gift med Heikki Kustaa Juo­
Tab. 265.
pari.
.
Matilda, f. 3. 7. 1862, d. 12. 6. 1869.
XV. Matts Leander Sandvik, son till J ohan S'andvik
Matts, f. 18. 5. 1870, d. 1. 2. 1874.
(tab. 263) , f. 22. 11. 1884. Gift 6. 7. 1919 med Johanna
Matilda, f. 1874. Tab. 270. Gift med Matts Sandvik.
Alexandra Andersdotter Dovniis, f. 28. 2. 1888.
/
<~
~
.3
110
111
(XVI) Barn:
Anton Mattias, f. 16. 7. 1920.
Alf Johan, f. 28. 3. 1922.
Ingmar Alexander, f. 13. 5. 1926.
Bertel Elof, f. 27. 4. 1929.
Tab.
Rosa Selina, f. 13. 3. 1891, d. 23. 7. 1892.
Matts Sanfrid, f. 9. 8. 189'3.
Johan Hugo, f. 24. 8. 1896, d. 22. 6. 1916.
Elna Elisabeth, f. 30. 1. 1899. Flyttade 21. 11. 1928 till
Sverige.
Tekla Josefina, f. 28. 2. 1903.
~66.
Tab. 269.
XV. Irene Sofia Rymbacka, dotter till Johan Sandvik
(tab. 263), f. 17. 9. 1890. Gift 6. 7. 1919 med Hugo Teodor
Karlsson Rymbacka, f. 5. 10. 1893.
(XVI) Barn:
Per 1'eodor, f. 28. 3. 1921.
Karl Johan Bernhard, f. 1. 12. 1922.
Hans Erik, f. 28. 3. 1924.
Ragne Irene Elisabet, f. 3. 1. 1929.
!
Tab. 267.
XV. Karl Axel Sandvik, son till Johan Sandvik (tall.
263), f.11. 12. 1893. Linjebilchauffor.
Gift 12.6.1921
med Selma Irene Andersdotter Forsen, f. 20. 8. 1895.
(XVI) Barn:
Marita Fl'edrika, f. 16. 9. 1922.
Karl Mauritz, f. 13. 7. 1924.
Ingvor Solveig Ulrika, f. 31. 12. 1926.
"
XIV. Lovisa Juopari, dotter till Anders Bjorklund (tab.
262) f. 11. 6. 1859. Flytt~de 26. 9. 1888 till Kaustby. Gift
2. 11. 1886 med Heikki Kustaa Johansson Juopari, f. 19. 8.
1866. Familjen flyttade 5. 6. 1900 till Ullava.
(XV) Barn:
Juho Jalmari, f. 29. 9. 1889.
Tab. 270.
II,I
XIV. Matilda Sandvik, dotter till Anders Bjorklund
(tab. 262), f'. 16. 11. 1874. Gift 22.2.1902 med anklingen,
kyrkosexmannen Matts Mattsson Sandvik, f. 31. 7. 1862.
(XV) Barn:
Magnus Rimar, f. 1903. Tab. 271.
;,1
"~
Tab. 271.
XV. Magnus Runar Sandvik, son till Matts Sandvik
(tab. 270), f. 25. 9. 1903. Gift 24. 6. 1931 med Edit Maria
Villiamsdotter Skytte, f. 1. 6. 19U2.
(XVI) Barn:
Kurt Erik Mattias, f. 16. 11. 1933.
'Tab. 268.
XIV. Maria Sars, dotter till Anders Bjorklund (tab.
262)., f. 8. 2. 1857. Gift 2. 7. 1877 med Matts' Johansson
Sars, f. 14.8.1847. d.)1. 10.1912.
(XV) Barn:
Matts Teodor, f. 6. 11. 1878, d. 19. 1. 1885.
Julius Richard, f. 29. 1. 1882, d. 11. 12. 1905.
Ida Maria, f. 13. 1. 1885. Till Amerika 1. 9. 1911.
Irene Sofia, f. 13. 2. i888. Flyttade till Kronoby 25. 3.
1913. Gift med bond en Jakob Alfred Jakobsson Frojdo, f
, 27. 9. 1886. Xktenskapet barn16st.
"
I
'I', ,
r
,
"··",t
'."
113
j,
S1a k t n am n s-f 6 r tee k n i n g.
. Tab. 13.
242.
.
219, 221, 222, 223.
. "
"
192, 195, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 208,
.
"
209, 210, 211, 212, 213, 214.
197--199, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
Backlund
"
210, 211, 212.
9, 37, 154--157, 158, 159, 160, 161, ] (,3,
Backman
"
200, 201, 202, 214, 222.
Bagarnas
.
19&-197.
"
Bauman
.
129.
18.
Berg
. "
Bergh
. " 250.
157, 160.
Bergman
. "
95, 105.
Bexar
. "
"
180, 186.
Bjork
.
" 245.
Bjorkbacka
92, 177, 254, 262, 263, 268, 269, 270.
B~?rkl~nd
. "
12, 13, 14, 29, 30, 31, 41, 45, 59.
BJorkvlk
. "
Bjorkqvist ....•... " 149, 150.
199, 204, 207.
Blomqvist
. "
123.
Bodbacka
. "
"
189, 190.
Bonds
.
"
88, 89.
Bostrom
.
Bredbacka
. " 15, 72, 108.
143.
Brunell
. "
122, 126.
Byman
: .. "
"
12, 13, 44, 75, 76, 155, 163--166, 256.
Byskata
.
Bystrom
. " 166.
Callaham
. " 93.
Carlsson
. " 36, 250.
Casen
. "
104.
Dalabacka
. "
121, 139, 143.
"
Dillon
.
94.
Djuplund
, .. , "
256.
Djupsjo
, .. " 67, 96.
" 148.
Djupsjobacka
D?m~.rowsky . " 224, 225.
Dofnas .,.,
, .. " 59, 120, 265. '
Ekholm
. "
131.
Ekman .. ,.,
. " 16,43.
Ahlsved
Alaspaa
Andersson
Backa
"
.',!
"{
Emet ............ Tab. 40, 120.
Emmas
......... .
105.
Enkvist ......... . "
177, 178.
"
Eriksson .........
221, 223.
Fagernas
........ "" 13, 14, 15--19, 20, 21, 22, 23, 26, 248.
Finne ........... .
198.
Fontell
......... . " 130.
Fors ............. "
30, 31, 39, 41-43, 98, 110, 112, 143, 144,
"
156, 218, 227.
Forsander
25, 121, 122, 128, 133, 218, 219, 220, 221,
"
224, 226.
Forsberg
.
238, 239, 240.
Forsell
,
. "
31.
Forsen
. "
235, 267.
Forsman
,
. "
205, 206.
Forss
; . "
12, 45--46, 47, 49--51, 55--57, 58.
" 94.
Fredriksson
From
. "
228.
Frojdo
. "
268.
Furu
. "
12, 29, 157, 158, 234, 237.
" 155.
Gammelgard
"
Gers
.
92, 93, 94.
Granbacka
.
34, 81, 8~ 85, 95, 147, 14~ 15~ 151, 15~
Granbiick
.. ,
. "
85, 86, 92.
• Granfors
. "
121,143.
Granholm
. "
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
" 95--99,
107, 109, 110, 111, 119.
Grankvist
.
75, 232, 233.
Granlund
43.
" 46,47,·48, 159.
Grannabba
Granroth
, . "
192.
Granvik
. "
226.
"
Grano
.
5--11, 12, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 78, 81,
"
112, 120, 121, 122, 130--140, 141,
143, 145, 146, 154, 167, 168, 169, 171,
173, 174, 175, 195, 215, 216, 234, 243,
251, 254.
Haals . ...........
249.
Haapala
......... " 216.
"
Haga ............
88.
Hagfors . ......... "
250.
Hannila . .........
242.
Hannula . ........ "
86.
Hansson
. ........ " 10, 31, 39, 42, 67, 75, 76, 77, 234.
Harabacka . ...... " 95.
Hays
. ........... " 88.
Hayward ......... "
93.
Heikel . .......... "
132.
Hellund .......... "
92, 93, 204, 212,
21,
Bill . .............
/
"
.
.'u
'
t,'
",
(
...
--114
115
Hoffman .......... Tab. 34.
Holmberg ....... .
234.
Holmqvist ........ "
68.
Haggblom ........ "
182.
Haggman ....... . "
141, 142.
Haggstrom ...... . "
214.
Harmala ........ . "
193.
Hasjebaeka ...... . "
9, 173, 174, 255.
Hastbaeka ........ "
7, 34, 80, 109, 112-119, 218, 228, 232,
"
233, 248, 259.
Hoekert ..........
250.
Hogkvist ......... ;,"
229.
Hoglund
.........
86, 87, 88, 89, 90, 91, 197.
Jaeobsson ........ "
93, 132, 174, 175, 176, 179, 180, 181,
"
183, 18~ 185, 18~ 18~ 19~
Jahnson ......... .
261.
Janson ............ "
97, 100.
Jansson .......... "
31, 56, 57, 100.
Jarvis
........... " 94.
Johansson ........ "
99, 131, 193, 194.
Johnson .......... "
121, 141, 142.
Johnston ........ . "
93.
Juopari .......... "
262, 269.
Jutila ........... . "
140.
Jarndahl ........ . "
177.
Joransson ........ "
6, 9.
Kaino ........... . "
150, 248, 249.
Kaitajarvi ....... . "
218, 236.
Kallio ............ "
200.
Kankkonen ....... "
15.
Karlsson ........ . "
201, 202, 203, 250.
Kass
........... . " 169-170, 248.
"
Kattilakoski ..... .
256-257.
Kiisk
........... . " 55.
Kinsella ......... . "
93.
Klemola
........ . " 241, 242.
Knifs ........... . "
246.
Knutar
......... . " 53.
"
Knuts ............
204.
Koivisto ......... . "
136.
Kolam .......... . "
30, 85, 167, 253.
Kortjarvi
....... . " 9, 10, 78, 7~ 81, 8~ 11a
Koski ........... . "
242.
Kulenius ......... "
115.
"
Kuusinen ........ .
111.
Kall ............ . "
97.
Kansala ......... . "
242.
Lampi
.......... . " 49, 232.
Larsson ......... . "
81-82.
Liljeroos ........ . "
145.
"
1/,
Lillmans .......... Tab. 184.
217.
Lillrank ..........
12, 59, 60, 61.
Lilltimmerbaeka .. "
96, 107, 108.
Lillvik ........... "
Lind ............. "
34, 38.
Lindberg .......... "
135.
Lindell ........ .. "
228.
Lindfors .......... "
68.
Lindqvist ......... "
166, 191.
Litens
........... " 87.
Loulubaeka ....... "
59, 60.
Lund
. ........... " 204, 208, 238, 240.
Lyts ............. "
14, 19, 22, 26, 27, 28, 32, 65, 69, 70, 71,
"
101, 120, 152, 164.
241,242.
Lang
............
Langbaeka ' •• 0 • • • "
47,48, 176, 177.
Lof . ............. "
175, 187, 188, 189, 192, 193.
Lofo ............. "
167, 171, 172.
143, 144, 145.
Lonnkvist ........ "
"
42.
Manderbaeka .....
103.
Markus .......... "
94.
Me Devitt ......... "
219, 224, 225.
Merkel ........... "
169.
Murmastai ....... "
107.
Myllyniemi ....... "
211.
Maenpaa ......... "
61.
Nikula ........... "
52-53, 54, 124.
Nilsson .......... "
Norrbaeka
....... " 80, 112.
Norberry ......... "
96.
Nyberg .......... "
176, 179.
"
Nygard ..........
14, 23, 24, 25.
Nylund
.......... " 263,264.
Nyman
.......... " 94, 176, 195.
Nystrom ......... "
238, 239.
Nase ............. "
234.
Olander .......... "
18.
Olin ............. "
193, 194.
Olsson ........... "
122, 124, 125.
Oriander ......... "
59.
Palm
............ " 241, 2.48.
Pertar . .......... "
176.
Pettersson ........ "
137, 176, 177, 178.
Portin
........... " 91.
Pulkkis .......... "
243, 244, 245, 248.
Ramstedt
........ " 99.
Rank
............ " 8.
Rauma ........... "
138.
Ravald ........... "
49, 51, 52•
" 93•
Reilly ... " " , . ,
~
l
. 11
1\
1
"~I
,
..
"
'~'.
or
.';
'r
116
Riippa
Rif
Rosqvist
Rymbacka
Ronnkvist
Ronnskar
Salo
Sammaloja
Sandberg
Sandelin
Sandkulla
Sandqvist
Sandsund
Sandvik
Sarlund
Schnell
Segerstrom
Siisbacka
Simons son
Sjoberg
Sjovall
Skog
Skullbacka
Skytte
Slotte '"
Smedjebacka
Storbacka
Storrank
Strandell
Stal
Sunabacka
Sundqvist
Sundstrom
Sagfors
S~gslamp
Sars
Soderholm
Soderman
Sodernas
Soderstrom
Tast
Tiainen
Timgren
Timmerbacka
Tofferi
Tromholt
Tuomainen
117
. Tab. 243, 248.
86, 87, 88, 90.
.
.
122.
. "
263, 266.
180, 185.
.
.
55.
. "
134, 147.
.
143.
.
258, 259, 260, 261.
172, 256, 257.
.
8, 11, 61, 65, 66,. 117, 147, 156, 157, 251­
.
255, 256, 258, 262.
63.
200.
17, 102, 118, 121, 122, 123, 124, 126,
"
127, 128, 129, 216, 219, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 270, 271.
.
209.
. "
93.
" 250.
.
176.
.
143, 144.
.
61, 62, 63, 64.
. "
61, 64.
.
243, 245, 248.
80, 123, 146-148, 149, 153.
.
50, 230, 271.
.
246,. 248.
39, 218, 227-230, 231.
. "
35, 113, 114, 156, 161, 162.
.
46.
.
68.
. "
72, 73, 74.
" 80, 228.
.
183-184, 220, 221, 238, 260.
" 52,54.
. "
26, 28, 147, 227, 231.
.
115.
. "
9, 133, 234-236, 237, 262, 268.
.
88.
.
202-203.
. "
192.
" 109, 202.
.
247, 248.
.
67.
. "
109, 111.
59, 61, 73, 153.
.
81-83.
.
68.
" 93.
Uppvall
Wecksell
Vehkoja
Vest
Westerlund
Vestersund
Vestman
Vickman
Vidjeskog
Viik - Wiik
Vilhunen
Villman
Viitavesi
Wiklof
Vikman
Vistbacka
Yauch
Akerlund
Aminne
Ammankoski
tlsterbacka
L
. Tab. 141.
132.
.
204, 210.
. "
189, 190, 191.
. "
" 32.
" 162.
232.
.
26,27.
. "
33, 105, 106, 116, 161, 258.
. "
30---32, 34-40, 58, 114, 151.
.
200.
. "
180, 181-182, 187, 188.
. "
8, 150, 215, 243-249, 250.
.
16.
.
61, 62, 124, 125.
.
15, 20, 33, 75, 122, 127, 215, 216-218,
. "
"
219, 227, 232, 234, 238, 241.
93.
.
" 24.
.
72, 74.
. "
242.
. "
30.
"
_
........~
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Pediatric cancers

12 cards

Create Flashcards