Auktion 129 jun 2010 - Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB

advertisement
KVALITETSAUKTION 129
5 JUNI 2010
1017
264
1
125
159
2
KVALITETSAUKTION
5 JUNI 2010
kl 9.30
SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM
08-517 373 10
VISNING
Humlegårdsgatan 13 3tr, Stockholm
Måndag - torsdag 31/5 - 3/6 Kl 9 -13, 14 -18
Fredag 4/6 Kl 9 -13, 14 -16 endast för långväga gäster
Under auktionsdagen kan visning ske i begränsad omfattning till kl 13.00.
During auctionday viewing 8.30-13.00
HÄMTNING
Inköp kan avhämtas 9.30 - 13.00 och 14.00 - till auktionens slut.
Lots can be paid and collected 9.30-13.00 and 14.00 - end of the auction.
Betalning med bankkort kan ej ske. No credit cards accepted.
Ej avhämtade objekt sänds efter 14 juni som postförskott.
.
SKRIFTLIGA ANBUD SKALL VARA OSS TILLHANDA
SENAST DEN 3 JUNI 2010
Frimärkshuset
Skandinavisk
Filateli AB
Humlegårdsgatan 13, 3 tr
114 46 STOCKHOLM
Telefon
08-661 74 50
Telefax
08-662 82 46
Postgiro 5 33 01-8
Bankgiro 170-2000
International Payment
IBAN: SE29 9500 0099 6026 0053 3018
BIC: NDEASESS
www.frimarkshuset.se
E-post: [email protected]
Lämna gärna anbud via vår hemsida
3
AUKTIONSVILLKOR
CONDITIONS OF SALE
1. Auktionen är frivillig och sker för inlämnares räkning.
1. The auction is voluntary and lots are sold on behalf of the vendors.
2. Angivna priser är minimipriser och kan ej underskridas.
2. Prices in catalogue are minimum prices.
3. Avgivet bud är bindande och innebär godkännande av auktionsvillkoren.
Äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid
erlagts. Likvid skall erläggas inom 10 dagar efter avisering. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per påbörjad månad på fakturabeloppet, samt kravavgift 25:-
3. Bids submitted are binding and means that the bidder has accepted
conditions of sale. The ownership of the lots remain with the vendor
until the full invoice has been paid. All foreign customers will receive a
proforma invoice. If payment is not received 10 days from the invoice
date, 2% interest per month is charged together with a fee of 25:-.
We only accept wire payments.
4. Vid två lika eller fler lika bud tillfaller objektet det först inkomna budet.
5. Fel som uppstår p.g.a. otydligt skrivna auktionsuppdrag svarar uppdragsgivaren för. Om uppdraget ej utförts eller inkommer för sent äger uppdragsgivaren ej någon rätt till ersättning.
6. Minsta höjningar:
under
500:- med 25:500:- - 1000:- med 50:1000:- - 5000:- med 100:-
5000:- - 10000:- med lägst 200:10000:- - 25000:med 500:25000:- - 100000:med 1000:100000:- med 5000:-
7. Auktionären äger rätt att avböja bud utan att ange skäl härför samt förbehåller sig även rätten att vid missförstånd eller meningsskiljaktigheter
utlysa ny budgivning.
8. Vid auktionsuppdrag kan reservobjekt medtagas.
9. På försäljningspriset uttages 20% (vilket inkluderar lagstadgad mervärdesskatt) i förmedlingsprovision av köparen. Kostnader för porto
och försäkring vid postbefordran tillkommer.
Köparprovision 16% gäller endast i följande fall:
a) Vid export till länder utom EU.
b) Vid försäljning till momsregistrerade handlare inom EU
men utom Sverige, som uppger sina momsregistreringsnummer i god tid innan auktionen.
10. Om betalning inte erhållits inom 30 dagar kan objekten utan ytterligare
meddelande säljas på köparens bekostnad. Eventuell förlust står köparen för.
11. Ev. reklamationer skall göras inom 6 dagar efter det att objekten mottagits eller aviserats av posten.
12. För avbildat objekt godtas inte reklamationer p.g.a. fel som framgår av bilden. Beteckningen Prakt och Lyx i omdömet av singleexemplar är vår bedömning och utgör icke reklamationsgrund vad
gäller stämpel och centrering i vad mån det framgår av bild.
13. Objekt innehållande fler än 3 märken kan ej returneras p.g.a. smärre
defekter på enstaka märken.
14. Vid tvist gäller svensk lag. Tvister enligt ovanstående villkor skall avgöras vid Stockholms Tingsrätt.
15. Vid postbefodran av inköpta objekt kan dessa ompackas för att säker
paketering skall ske.
4
In the event of two or more identical bids, priority is given to the first
bid received.
5. Mail bids must be clear and the auctioneer has no responsibility if the
bids are unclear or late.
6. Minimun increments:
- 500:- with 25:500:- - 1000:- with 50:1000:- - 5000:- with 100:-
5000:- - 10000:10000:- - 25000:25000:- - 100000:100000:- -
7. The auctioneer has the right to refuse any bid. Whilst every care and
attention is taken in executing bids and written instructions, the
auctioneer cannot accept responsibility for any errors. In case of
misunderstanding the auctioneer has the right to restart the bidding.
8. The mail bidder can write alternative bids and/or indicate a total maximum purchase limit.
9. All bids must be submitted in Swedish crowns to which is added
20% commission incl. Swedish VAT. Postage, insurance and bank
charges are extra.
Exception: Only 16% commission excl. VAT only for,
a) Export to countries outside of EU
b) VAT registered dealers inside of EU, but outside of
Sweden, who forward their VAT registration numbers in
good time before the auction.
10. If payment has not been received 30 days after the invoice date the
lots can, without further notification, be re-auctioned at the expense of
the buyer.
11. Claimes must be made at the latest 6 days after the receipt of the lots
or advised by the Post office.
12. Stamps with visible defects on photo can not be claimed.
13. Lots of more than 3 stamps can not be claimed if one of the stamps
has a minor defect.
14. The auction is held under Swedish law.
15. In order to save on volume and weight, shipped lots will be packed
and sometimes reorganised at the auctioneers discrection.
FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN
**, U/M
postfriskt
unmounted mint
*(*)
ostämplat med lätta spår av fastsättare
almost U/M
*
ostämplat
mint
postfrisch
ungebraucht
(*)
utan gummi
mint no gum
ohne Gummi
canc.
stämpel
cancelled
gebraucht
def.
defekt
defective
defekt
pmk
stämplat
postmark
Stempel
E
eftertryck
reprint
Nachdruck
N
nytryck
reprint
Neudruck
P
provtryck
proof
Probe
OT
otandat
imperforated
ungezähnt
VM
vattenmärke
watermark
Wasserzeichen
brev
letter
Briefe
Δ
brevklipp, brevstycke
piece
Briefstück
I övrigt gäller gängse beteckningar och förkortningar.
4
with
200:with
500:with 1000:with 5000:-
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Auktion lördag den 5 juni 2010
Auktionen startar kl 9,30
Handskrifter, Förfilateli ............................................................................................ .1-44
Militärpost .............................................................................................................. 45-55
Skilling Banco, Lokal ........................................................................................... 66-151
Vapen ................................................................................................................ 152-202
Lejon ................................................................................................................. 203-230
Ringtyp 14, Tjänste 14, Lösen 14 ...................................................................... 231-276
Ringtyp 13, Tjänste 13, Lösen 13 ...................................................................... 277-328
Ringtyp Posthorn ............................................................................................... 329-344
Stämplar ............................................................................................................ 345-404
Oscar, Medaljong .............................................................................................. 405-473
Landstorm, Luftpost .......................................................................................... 474-476
Bandmärken ...................................................................................................... 477-521
Kongress, Förening ........................................................................................... 522-534
Övrigt 1928- ...................................................................................................... 535-556
Buntar, Postal Dokumentation, Kuriosa ............................................................. 557-578
Helsaker, Lokalpost, Kraschpost ....................................................................... 579-597
Vykort, Sverige och Hela Världen ...................................................................... 598-617
Häften ............................................................................................................... 618-673
FDC, Kilovara, ................................................................................................... 674-686
Sverige samlingar och poster...... ...................................................................... 687-926
Sverige brevposter ............................................................................................ 927-955
Litteratur, Tillbehör ........................................................................................... 956-1016
Mynt, Medaljer, Aktier . . . ........ startar tidigast kl 14,30 .............................. 1017-1357
Norge ............................ ................................................................................ 1358-1395
Danmark med områden ................................................................................ 1396-1460
Island ............................................................................................................ 1461-1483
Finland med områden ................................................................................... 1484-1512
Nordensamlingar ........................................................................................... 1513-1548
Polarpost, Luftpost ........................................................................................ 1549-1568
Övriga länder ................................................................................................ 1569-1770
Europasamlingar ........................................................................................... 1771-1790
Hela Världen samlingar, Motivsamlingar ....................................................... 1791-1847
Årssatser, Nominalvara...............Endast skriftliga bud ............................... 1848-1966
Katalog - Numrering och värdering
All numrering med nyanser på Skilling banco, Vapen, Ringtyp, Tjänste och Lösen samt Norden enligt
Facit. Katalogvärden för Sverige och Norden är beräknade efter Facit 2010. Övriga länder numreras
enligt Michel och angivna katalogvärden är i Michel Euro, senaste katalog är använd om inte annat
anges. Nominalvärden anges i respektive lands valuta.
INFORMATION TILL SKRIFTLIGA BUDGIVARE
Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud, bjuder vi
näst högsta bud + höjningen för den person som avgivit högsta budet. Ex. Utrop 250:-, bud 300:och 375:-. Budgivningen börjar då på 325:-. Skulle i det angivna exemplet endast ett bud på 375:föreligga, börjar budgivningen på 250:-. Skulle någon i salen sedan bjuda, så bjuder vi med höjningen 25:- upp till högst 375:- för den skriftliga budgivaren. Ovanstående förfaringssätt medför att
Ni som högsta budgivare alltid erhåller objekt till förmånligaste pris.
5
2
1
3
4
6
8
9
10
23
Bilder på brev och handskrifter kan vara beskurna och förminskade
Beställ gärna kopior via E-post
6
HANDSKRIFTER OCH FÖRFILATELI
1
Göran Gera, -1588, riksråd hos Erik XIV,
lagman i Västmanland. Begäran om utlämnande av kläder till Nils Grelsson daterad
Enköping 24 nov 1576 undert ”Jöran Gera
friherre”.
2.000
Johan Henriksson, Johan III:s handsekreterare. Fräsch handskrift om 8 rader ang
tull dat 1582 undert ”Johannes Henrici”. 2.500
Karl, hertig, arvfurste och riksföreståndare. Vacker handskrift med stort sigill
ang resepass från riksdagen i Arboga
åt ”wår trotjänare och hovjunkare
Erik Stake”, ej undertecknad, daterad
Örebro 12 mars 1597.
2.500
Magnus Brahe, 1564-1633, riksmarskalk.
Mycket vacker handskrift på tyska, egenh
undert tillsammans med Nils Bielke, dat
Reval 1 okt 1607. Ypperlig kvalitet.
1.500
2
3
4
5
Bild sid 94
6
7
Bild sid 95
8
9
10
Bild sid 94
Gustav II Adolf, 1594-1532. Ett mycket
vackert, egenh undertecknat kurirbrev
med stor sirat och pappersigill daterat
18 dec 1613 med intressant innehåll till
köpmannen Anders Månsson angående
30 lispund humle vid krigsbyggningen
på Ridön i Mälaren. Vid kronans varv
på Ridön byggdes 1613 regalskeppet
Riksnyckeln.
6.000
Gustav Stenbock, 1575-1629, riksråd.
Intressant handling dat i Nöteborg 1615
under förhandlingen med Ryssland ang
gränsdragningen.
1.500
Mycket intressant handling i drottning
Kristinas namn ang donation av 2 byar
i Livland till överstelöjtnant Hans Ritter,
med intressant passus ”theres lägenhet
ähr okunnigt”, undert 30 okt 1640 av
Mattias Soop, Carl Gustav Wrangel, Clas
Fleming, Johan och Gabriel Oxenstierna. 2.000
Axel Oxenstierna, 1583-1654, rikskansler.
Egenh undert handling ang reglerande av
spannmålsskuld från landbon Mårten Sigfridsson i Walla, daterad på familjegården
Fånö i Uppland 4 okt 1647.
3.000
Mycket dekorativ adress på fräscht
kurirbrev till Jakob de la Gardie,
blyertsdaterat 1648.
1.000
Kristina, 1626-89, drottning. Synnerligen vackert, karterat brev med stor
sirat, sänt till Amiralitet ang avverkning
av ekskogar på Gotland för flottans räkning, egenhändigt undertecknat Uppsala
8 mars 1654, strax innan abdikationen. 4.000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Karl X Gustav, 1622-60, kung från 1654.
Egenhändigt undertecknat lokalt kurirbrev
ang leverans till artilleriet, daterat Cronenburg (Kronoborg) 23 Dec 1659. Intressant
dokument från det danska kriget.
2.500
Erik Fleming, 1616-79, bergsråd. Egenh
undert kurirbrev till Bergskollegiet dat
sätesgården Fituna 1671 ang prov av silvermalm från Leksands socken.
500
Christina Brahe, 1609-84. Kurirbrev
egenh skrivet i Stockholm 1681 ang
rekommendation till tjänst.
700
Jöran Gyllenstierna, 1632-86, president i
Svea hovrätt. Intressant handling daterad
1682 om ersättning till skarprättaren
Peter Galle för avrättning av 4 kvinnor
som mördat barn.
1.500
Karl XI. Egenhändigt undertecknat,
karterat brev till Linköping ang dödsboet
efter borgmästaren i Norrköping Hans Still,
dat Stockholm 29 jan 1690.
2.000
Gottschalk Krämer, f 1664, assessor vid
Revals borgrätt. Egenh skrivet brev dat
1695, karterat och sänt till Stockholm,
3 sidor i folio.
400
Henrik Bunge, 1672-1737, överpostdirektör. Vackert kurirbrev dat Dorpat 16 jan
1701 med innehåll om uppbrytandet med
hela armén.
400
Räkning över förtärt brännvin för landshövdingen i Blekinge, Berndt Mörner för
juni-juli 1700, betald och kvitterad först i
augusti 1701.
400
Johan Hoghusen, 1634-1715, landshövding i Uppsala. Egenh undert karterat
brev 1705 ang förkommen originalkarta
över Tjocksta by i Danmarks socken,
antagligen utlånad vid kartläggningen
före 1702 års brand.
500
Wilhelm Julius Coyet, 1647-1709, hovkansler. Egenhändigt skrivet brev av privat
natur till landshövdingen i Halland och
dat Stockholm 1708.
400
Johan Creutz, 1675-1742, riksråd. Synnerligen vackert, karterat brev 1712 daterat
Helsingfors med innehåll om ryttmästare
von Essen, veteran från Polen och Sachsen
som tvingats fly från Karelen.
800
Vackert brev dat Malmö 1721 ang assignation om 618 daler i myntplåtar att utbetalas
i Stockholm.
800
23
Anders Celsius, 1701-44, rektor vid Uppsala universitet, vetenskapsman. Egenh
undertecknat kontrakt 1739. Celsius var
en av 1700-talets stora forskare och ihågkommen främst genom termometern och
Celsius-skalan.
2.000
24
Mut-sedel 1831. Mycket vackert tryckt
formulär för inmutning av kopparmalmsfyndighet i Sundborn.
400
7
32
30
29
33
34
36
37
35
39
38
40
8
45
25
26
27
28
Oskar I. Egenhändigt undert hovrättsdom
ang Karlskrona 1853, 7 rdr Charta Sigillata.
Eugénie (1830-89), prinsessa av Sverige.
Intressant fribrev till prinsessan Lovisa av
Nederländerna med egenh skrivet innehåll
dat Tullgarn 1859.
Oscar II. 2 brev sända till Kommendörkapten Lilliehöök personligen från Oscar
II varav 1 från Italien 21 april 1888. Båda
kuverten samt breven med kungens monogram och peronligen undertecknade.
Torsten Lundell, diplomat och Röda Korset. Ofrankerat rekbrev med innehåll från
Irkutsk 1919 där han var chef för byrån för
internerade krigsfångar. Intressant objekt.
39
400
40
300
41
300
42
Bågstämplar
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
BOXHOLM 27.3.33, typ 1 i Prakt av
denna sällsynta stämpel, på brev till
Karlsborg.
DALARÖ 16.11.32, typ 1. Praktstämpel
på mycket fräscht brevomslag.
GEFLE 13.8.34, typ 3. Mycket vacker
stämpel på brev med innehåll.
Fyrkantstämplar
STOCKHOLM 3DJE TN 15.1.56 i Praktavtryck på något medfaret lokalbrev.
400
43
3.000
44
Lösenbrev
Lösenstämpel ”56” på trevligt brev till
Trollhättan st PARIS 12 OCT 69 samt
transitst PKXP 15.10.69.
Poster förfilateli
18 brev, bl.a båg- och rakstämplar,
4 brev till utlandet. F 4.500.
12 brev med olika 4-kantstämplar,
flera i Praktkvalitet. F 2.600.
11 brev 1799-1859 med bl.a rakstämplar
CARLSHAMN, fransk lösenstämpel,
ofrankerat från Norge mm.
19 förfil, även fribrev.
45
300
Brev med utlandsanknytning
Intressant brev från Liverpool via Holland
1826 med många transitstämplar,
bl.a K.S.N.P.C i Stralsund 5 oct.
600
Obetalt brev från Wolgast 1829 till Göteborg
med skrivstilsstämpel ”frco Ystad” i
Lyxkvalitet.
700
Vackert brevomslag till tyskland 1830 med
st ”frco. Stralsund”, omdirigerat och sänt
via ”Greifswald 13 JULI.
400
Mycket fräscht och vackert båtbrev från
Lübeck med den sällsynta röda ankomststämpeln STOCKHOLM 17.7.44, typ 1.
Not ”pr Dampfschiff Svithiod”.
300
Mycket fräscht och vackert båtbrev från
Lübeck med den sällsynta röda ankomststämpeln STOCKHOLM 19.10.45, typ 1.
Not ”pr Dampfschiff Gauthiod”.
300
Betalt brev till Danmark st UDDEVALLA
8.6.52 samt FRANCO-stämpel typ 2
i Lyxkvalitet.
800
300
800
700
500
400
MILITÄRPOST
1.000
400
Mycket trevligt, ofrankerat brev med inneh
st GÖTEBORG 8.5.75 och sänt till Norge.
På framsidan den mycket ovanliga st
PORTO inom ram samt transitst PKXP
Nr 7 upp 9.5.75 och CHRISTIANIA
OMK 9.5.75.
1.200
46
47
48
49
50
Olof Hård af Segerstad, 1555-1630,
överste för krigsfolket i Småland. Egenh
undert handling 1612 ang skattefrihet
för skattebonde vars son uttagits i tjänst
vid fältlägret vid Kalmar.
2.000
Helmut ”Dulle” Wrangel, 1600-47.
Egenh undert kvittens dat i fältlägret
vid Dobritza (nära Olmütz) 1643.
Vackert handskrift som bl.a omnämner
generalfältmarskalk Torstensson.
1.500
Fabian von Fersen, 1626-77. Egenhändigt
skrivet brev till sonen ang sin befordran
till fältmarskalk, dat Jönköping 1675.
600
Alexander Hummerhielm, 1643-1723,
kaptenlöjtnant vid Adelsfanan. Brev
till rustkammaren 1687 ang pistoler
och karbiner till Adelsfanan, på 3:e
sidan kvitterad av Hummerhielm.
500
Conrad von Bildstein, 1672-1752,
major vid Åbo infanterireg. Intressant
men lätt solkat brev angående soldaters
nyutrustning dat Åbo 1688.
400
Erik Dahlberg, 1625-1703, generalguvernör i Livland. Egenh undert rekvisition dat
Riga 7 aug 1700 från Gustaf Gyllenspång
ang gevär till Cronmans regemente vid
Neumünde. Intressant dokument.
1.000
9
50
58
57
102
100
104
101
105
103
109
107
106
10
59
60
60
51
52
53
54
55
56
57
58
59
MU 1
Lars Eldstierna, 1623-1701, landshövding
i Östergötland. Egenh undert brev daterat
Linköping 1700 ang Östgöta kavalleris
förflyttning till Skåne.
600
Lorenz Clerk, 1653-1720, landshövding
i Österbotten. Egenh undertecknat brev
dat Gamla Karleby 22 feb 1710 med intressant innehåll om organiserandet av lantförsvaret om 8.000 man i Österbotten.
1.500
Mycket intressant tryckt kontrakt för skepparen Mathias Beckman ang krigsfolks
överskeppande till Pommern 1712, undert
av medlemmarna i Kammarkollegiet.
500
Nils Gyllenstierna, 1648-1720, befälhavare
över trupperna i Skåne 1714-19. Intressant
brev dat Lund 1718 ang Östra Skånska
rekryteringsmanskapets utrustning inför
marschen till Strömstad.
500
Carl Cronstedt, 1672-1750, den siste överlevande av Karl XII:s generaler, veteran
från hela Nordiska kriget. Vackert kurirbrev 1729 med kuriöst innehåll om soldat
som överfallit vaktposten vid Ladugårdslandsbron (nuvarande Nybroviken) som i
slagsmålet slagit sönder sin muskötstock.
500
Olof Cronstedt, 1756-1820, kommendant
på Sveaborg, uppgav fästningen 1809.
Egenh undert kvittens på kläder till arbetsfångarna, daterad Sveaborg 1807.
800
Albatrossförsändelse (uppskuren) från
intern vid lägret vid Hallvards st VISBY
23.4.16, lila PORTOFRITT och blå MILITÄRCENSUR WISBY.
800
Vackert brev från internerad sjöman från
Albatross vid Hallvardslägret med lila st
PORTOFRITT och MILITÄRCENSUR
WISBY, avstämplad VISBY 7.5.17.
1.400
10 öre militärbrev sänt från Ålandsdetachementet med vacker stämpel STOCKHOLM
30 15.5.18 och röd censurstämpel + sign.
600
M 13 A II Militärbrev 1966 med nio slutna, skilda
rutor för personnummer. Fräscht ex i mörk
nyans av ett ej utgivet brev.
1.300
61
62
61
62
63
64
65
M 13 A II Militärbrev 1966 med nio slutna, skilda
rutor för personnummer. Fräscht ex i ljus
nyans och avvikande skyddstryck, av ett
ej utgivet brev.
MpK 1 A Militärpostkort 1966 med nio slutna,
sammanhängande rutor för personnummer.
Fräscht obegagnat ex av ett ej utgivet kort.
Stort dubblettparti militära helsaker och
försändelser, bl.a 7 obeg M 1 och 6 obeg
M 8 samt 7 svarsbrev med M 8.
Samling obeg kuvert och svarsmärken
M 1-11, delvis monterade, en del varianter
ingår.
Parti militärbrev och helsaker.
1.300
1.000
1.500
1.500
300
11
66
67
68
74
75
76
81
82
89
69
70
71
77
78
79
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
110
111
112
113
114
115
117
118
SKILLING BANCO
66
1 F *(*)
67
1a
68
1b
69
1b
70
1b
71
2 b (*)
72
2m*
73
12
2 E2 *
3 skill bco. Fräscht och vackert ostämplat
exemplar av Pariserförfalskningen, pos 17.
Intyg Strandell.
400
3 skill bco. Vackert ex, dock kraftigt rep,
med omvänd stämpel STOCKHOLM
23.12.56. Intyg Sjöman.
1.000
3 skill bco, blåaktigt grön. Godtagbart ex
med div def. Intyg Obe.
1.200
3 skill bco. Trevligt men reparerat ex st
STOCKHOLM 21.11.56.
1.200
3 skill bco. Fräscht ex med lätt stämpel
(någon kt i övre marg). Intressant ex med
dubbeltand i vänster marginal på ett färgfriskt ex med intyg Sjöman ”Gott ex 2,2,2”. 900
4 skill bco. Fräscht ostämplat ex, av detta
ovanliga märke, som sig bör utan gummi.
700
4 skill bco. Fräscht ostämplat exemplar
med originalgummi (dif def.).
Mycket ovanligt med originalgummi.
1.200
4 skill bco, 1868 års andra eftertryck.
Mycket vackert och fräscht ostämplat ex.
Intyg HOW ”3,3,3”.
120
119
400
74
2 E2 (*)
75
2c
76
2c
77
2e
78
2e
79
2e
80
2eΔ
81
2g
82
2 h1
72
73
80
121
122
4 skill bco. Vackert exemplar av 1868 års
andra eftertryck.
400
4 skill bco, högblå, tätt bottentryck
på tunt papper. Välcentrerat, vackert
och fräscht ex med fyrkantstämpel
WISBY X.9.56.
800
4 skill bco. Mycket vackert, rent och
fräscht ex med Prakt-Lyxstämpel
GEFLE 12.10.56. Ex Per Sjömans
utställningssamling. Intyg Obe
”Praktexemplar (4,3,4-5)”.
400
4 skill bco, blå. Praktexemplar med
Lyxstämpel CARLSHAMN 27.10.57.
1.200
4 skill bco. Prakt-Lyxexemplar stämpel
STOCKHOLM 10.10.56.
700
4 skill bco. Mycket fräscht ex (vht) med
Lyxstämpel STOCKHOLM 18.11.56.
500
4 skill bco. Fräscht ex på klipp med
Praktstämpel SÖLFVITSBORG 4.9.57.
1.000
4 skill bco, högblå, tätt bottentryck.
Utomordentligt vackert, rent och
fräscht ex med kraftig färg. Intyg Obe
”Mycket gott-Praktex (3-4,3-4,3-4)”.
900
4 skill bco, ljusblå. Mycket vackert ex med
lätt Praktstämpel PITEÅ 30.11.57.
400
83
2 h1
84
2i
85
2i
86
2 j1
87
2 j1
88
2 j1
89
2 j2
90
2 j2
91
2 j2
92
2 j2
93
2 j2
94
2 j3
95
2 j3
96
2l
97
2l
98
2n
99
2ev
100
2 a1 101
2a
102
2e
103
2f
104
2 h1 105
2 h1 106
2i
107
2 j2 4 skill bco, ljusblå. Mycket vackert och
fräscht ex med Praktst STOCKHOLM
4.6.57. Intyg HOW ”Praktex (4,5,4)”.
4 skill bco, gråultramarin, tätt bottentryck.
Mycket vackert och fräscht ex med något
svag stämpel GEFLE 25.10.57.
4 skill bco, gråultramarin (kt). Mycket
vackert ex st CARLSKRONA 12.11.57.
4 skill bco, skifferblå (vht). Ovanligt färgstarkt och mycket vackert ex av en svår
nyans. ”Gott-mycket gott ex” enl intyg
Svensson och HOW.
4 skill bco, matt ultramarin, skifferblå.
Färgstarkt, mycket vackert Praktstämplat
TROLLHÄTTAN 20.10.57.
4 skill bco, matt ultramarin, skiffer gruppen (obet veck). Ett härligt och färgstarkt
märke med intressant plåtskada där högra
4:an är helt upplöst. Vackert ex med delstämpel WRIGSTAD.
4 skill bco, ultramaringrå. Mycket välcentrerat ex st STOCKHOLM 12.11.57.
4 skill bco, gråultramarin. Felfritt ex st
STOCKHOLM 17.11.57.
4 skill bco, gråultramarin. Vackert och
mycket fräscht ex med sidvänd distinkt
st STOCKHOLM 23.10.57.
4 skill bco, ultramaringrå, utflutet tryck.
Vackert och fräscht ex med rättvänd
st WISBY.18.10.X. Intyg Sjöman
”Mycket gott ex”.
4 skill bco, gråultramarin. Trots mindre
riss, ett vackert ex med rättvänd stämpel
GEFLE 29.10.57.
4 skill bco, skiffergrå. Mycket fräscht
och felfritt ex med blå stämpel
LANDSKRONA 22.10.58.
4 skill bco, ultramarinakt grå. Fräscht och
felfritt ex av en ovanlig nyans.
4 skill bco. Underbart vackert ex stämplat
STOCKHOLM 11.1.58.
4 skill bco, grönakt blå. Mycket vackert
ex med nära Praktstämpel STOCKHOLM
14.5.58. Intyg Harbrecht 3,3,3-4.
4 skill bco, mörkblå. Vackert exemplar
med Praktstämpel (A)VESTA 2.5.58.
4 skill bco. Gott ex med skada till höger
om vapenskölden.
4 skill bco (kt), tunt papper. Lyxstämplat
STOCKHOLM 14.9.55 på brevframsida.
4 skill bco. Mycket vackert och
fräscht brev med fyrkantstämpel
HÖGANÄS 5.5.56.
4 skill bco. Fräscht brev stämplat
STOCKHOLM 8.12.56.
4 skill bco. Fräscht ex på brev till Lund
st WEST ST BANAN 8.7.63, mer än
5 år efter att Vapenmärkena utkommit.
Ett synnerligen sällsynt objekt som vi
känner till i endast något enstaka ex.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
4 skill bco. Mycket vackert, fräscht brev
med innehåll, från STRENGNÄS 18.1.58
till Kongl Kabinett Stockholm.
4 skill bco, blekblå. Mycket vackert ex på
brev st STOCKHOLM 6.3.57.
4 skill bco, gråultramarin (tanddef nedtill).
Trevligt brev med mycket lätt stämpel
STOCKHOLM 10.10.57. Intyg Obe.
4 skill bco, ultramaringrå, utflutet tryck.
Mycket vackert ex med central stämpel
STOCKHOLM 9.4.58 på brevomslag,
signerat och med intyg Strandell.
400
500
400
1.500
1.500
108
2 k3 4 skill bco, ljust gråblå, turkosgruppen
på större delen av härligt litet brev
med fyrkantstämpel ALINGSÅS
17.12.57. Trots helt obet åldersfläckar,
ett läckert objekt med en sällsynt
nyans, i synnerhet på brev, intyg HOW
”Mycket gott objekt (3,3,4,3)”.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
12.000
109
2e
400
110
3 E2 (*)
1.500
111
3b
112
3c
113
3e
114
3f
115
3f
116
3 a1 117
4 E1 *
118
4aΔ
119
4b
4 skill bco i 3 ex (1 märke med mycket
litet riss) på brev där stor del av baksidan
saknas. Inrikes brev med 3-dubbelt porto
är synnerligen sällsynta. Varje märke
makulerat med STOCKHOLM 27.3.57.
Intyg Sjöman ”Gott objekt”.
6 skill bco. Fräscht och vackert ostämplat
exemplar av 1868 års andra eftertryck,
position a.
6 skill bco, ljusgrå. Vackert och fräscht ex
st STOCKHOLM 1.2.56, dock mindre def.
Intyg HOW ”Gott exemplar”.
6 skill bco. Välcentrerat och fräscht ex st
GEFLE, dock rep.
6 skill bco. Trots def och rep ett fräscht
och vackert ex st STOCKHOLM 19.2.58.
6 skill bco, gråbrun. Mycket vackert ex
(kt) st STOCKHOLM 9.2.58. Intyg NS
”Mycket gott ex (3,3,3)”.
6 skill bco, gråbrun. Fräscht och mycket
vackert exemplar med sidvänd stämpel
STOCKHOLM (obet tanddef). Intyg Sjöman ”Gott till mycket gott ex”.
6 skill bco i felfritt lodrätt par på brev
med 15 skillings porto till Hamburg där
en 3 skill bco saknas. Avbildat och utförligt beskrivet som M-8 i Bjäringer och
Douglas ”Sweden Number One”.
8 skill bco. Lyxcentrerat ostämplat ex av
1868 års första eftertryck. Upplaga endast
400 exemplar.
8 skill bco. Trots defekt ett vackert ex
med ENKÖPING 27.10.55 bågstämpel
i Praktkvalitet.
8 skill bco, brunakt orange. Ett mycket
vackert och färgfräscht ex (obet def) med
Lyxstämpel ÖRNSKÖLDSVIK 17.7.56.
Intyg HOW.
1.200
800
700
600
400
700
700
400
500
300
800
700
300
2.500
500
400
1.000
120
4bΔ
4.000
300
500
800
500
1.400
1.000
7.000
1.000
800
1.000
8 skill bco, brunaktigt orange. 2 mycket
vackra, felfria märken på litet brevklipp
med fyrkantstämpel NEDER-KALIX
25.6.56 i Lyxkvalitet. Mycket ovanligt
objekt med färgfräscha märken. Intyg
HOW ”Praktobjekt”.
10.000
2.000
13
123
124
126
128
127
133
4d
122
123
4f
4f
124
4h
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
8 skill bco, klargul. Felfritt, fräscht ex av
denna sällsynta nyans. Sign Strandell.
1.000
8 skill bco. Felfritt och mycket fräscht ex. 1.000
8 skill bco, matt orangegul (obet kt).
Mycket vackert ex med nästan hel
stämpel STOCKHOLM. Intyg Sjöman
”Mycket gott ex”.
700
8 skill bco, orange. Fräscht, felfritt ex st
UDDEVALLA. Sign Sjöman.
600
4 b, 2 c 8 skill bco brunakt orange i 2 ex samt
4 skill bco högblå, i felfria ex, på ovanligt vackert assbrev till Haparanda med
varsin stämpel SÖDERHAMN 4.9.56.
Mycket ovanligt objekt med intyg Sjöman ”Mycket gott till Praktobjekt”.
10.000
5 E2 *
24 skill bco. Mycket fräscht ostämplat ex
av 1868 års andra eftertryck.
500
5a
24 skill bco. Fräscht, rufftandat ex med
sidvänd stämpel STOCKHOLM 30.9.56. 3.000
5dΔ
24 skill bco, ljust orangeröd. Felfritt ex
på klipp st STOCKHOLM 1.4.58. Intyg
HOW ”Gott-mycket gott ex”.
2.500
5d
24 skill bco. Fräscht ex st STOCKHOLM
15.4.58, dock rep.
800
5d
24 skill bco. Vackert och fräscht men reparerat exemplar st STOCKHOLM 9.4.58.
700
1-5 E4 * 3-24 skill bco. Mycket fräsch ostämplad
hörnmarginalserie av 1885 års eftertryck. 2.000
1-5 E4 * 3-24 skill bco. Mycket fräsch och vacker
ostämplad serie av 1885 års eftertryck.
1.800
6 a3 *
134
6 E2 *
14
ex 132
137
135
6 N1 **
136
6 N1
*-**
137
6 a1
138
6 a2
139
6 a2
140
6 a3
141
6 a3
142
6 a3 143
6 a3 144
13b *
145
13 F
146
13a
147
13 b
148
13 b
149
13 150
6 N2 *,
13 N2 *
LOKALFRIMÄRKEN
133
130
136
ex 131
121
129
3 öre svart i felfritt och fräscht ostämplat
exemplar. Intyg HOW ”3,3,3”.
1 skill bco. Vackert ostämplat ex av 1868
års andra eftertryck.
400
400
3 öre. Mycket fräscht och vackert postfriskt ex med tydligt skruvavtryck. Intyg
Sjöman ”Mycket gott-Praktex”.
700
3 öre svart av 1871 års nytryck. Mycket
vackert 4-block med välcentrerade
märken varav 2 postfriska. Felfritt
ovanligt objekt. Signerat och med
intyg Sjöman ”Praktobjekt”.
2.000
1 skill bco, tunt papper. Trots obet tanddef ett vackert exemplar av detta
ovanliga märke.
500
1 skill bco, medeltjockt papper. Mycket
vackert och fräscht ex. Intyg HOW
”Mycket gott ex”.
600
1 skill bco, medeltjockt papper. Välcentrerat, mycket vackert exemplar (obet kt) med
stjärnstämpel. Gott-mycket gott ex enligt
intyg Sjöman.
500
3 öre. Mycket vackert Praktex (obet kt)
med STOCKHOLM 1 TUR 21.5, vilket
sällsynt förekommer på detta märke. Intyg
Sjöman ”Praktexemplar”.
800
3 öre. Välcentrerat ex (kt) med
stjärnstämpel.
400
3 öre svart på lokalbrevomslag makulerat
med stjärnstämpel. På brevets baksida st
LOKALBREF 1STA TN 30.4.60.
900
3 öre svart, (fht), på fräscht och mycket
vackert lokalbrev med stjärnstämpel.
På baksidan st LOKAL BREF 1 STA
TN 25.6.61
500
3 öre gulbrun. Mycket vackert ex, felfritt
och med stor del av originalgummeringen
kvar. Intyg Sjöman ”Mycket gott ex” och
sign Diena.
1.000
Brun Lokal. Mycket fräscht ex av Parisförfalskning. Ovanligt objekt.
300
3 öre olivbrun. Mycket vackert exemplar
(mindre def) makulerat med hel sidvänd
ortsstämpel MARIESTAD 31.10.63, vilket är ovanligt. Intyg Obe ”Gott exemplar”. 500
3 öre brun (obet kt). Fräscht ex stämplat
WISBY 1.10.63.
600
3 öre brun (kt). Trevligt ex med delstpl
GÖTEB(ORG).
400
3 öre brun på mycket vackert och fräscht
”tredjeståndsvikt” brev sänt lokalt och st
STOCKHOLM 19.5 2Tur. Sign Sjöman.
Utställningsmonterad.
1.000
Svart och Brun Lokal i underbart fräscha
ostämplade exemplar av 1885 års nytryck. 500
138
139
148
147
155
165
151
6 N2 *,
13 N2 *
140
156
166
141
ex 150
160
167
144
162
169
168
Svart och Brun Lokal i mycket vackra
ostämplade exemplar av 1885 års nytryck.
153
154
155
156
157
158
P (*)
173
174
7 b1, 9 g
11 b 5 öre i 2 ex, 12 och 30 öre på underbart
brev till Mecklenburg st STOCKHOLM
2.3.61. Trots någon tanddef, ETT FÖRSTKLASSIGT UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
Enligt Facit UNIKT. Intyg G Bühler. 12.000
160
8 c *(*)
161
8c*
162
8d*
163
8d*
164
8d*
165
166
167
8c
9m*
9 c1 Δ
9 öre blålila. Mycket vackert, välcentrerat
ostämplat exemplar.
900
9 öre blålila (lätt vht). Mycket fräscht,
Lyxcentrerat ostämplat ex. Intyg HOW
”Praktexemplar”.
700
9 öre. Ostämplat Lyxexemplar,
signerad Bühler.
1.000
9 öre blåviolett. Mycket fräscht ostämplat
exemplar.
400
9 öre blåviolett. Vackert och fräscht ost
par, delvis särade tänder, någon enstaka
kort tandspets. Intyg HOW ”Mycket gott
objekt”.
800
9 öre Praktex st STOCKHOLM 9.2.70.
1.200
12 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar. 400
12 öre på litet brevklipp. Lyxobjekt st
SÖDERHAMN 25.10.59.
400
500
Färgprov i karmin färg för 50 öre Vapen
utförd med 4 skill bco kliché.
300
7 c2 *(*) 5 öre gulgrön. Välcentrerat ostämplat ex,
mycket vackert-Prakt. Intyg Obe.
600
7 c2*
5 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar. 300
7 f1 (*)
5 öre ljust gulgrön. Prakt-Lyxcentrerat,
felfritt och vackert ostämplat exemplar.
Intyg HOW ”Mycket gott exemplar”.
300
7 b2
5 öre grön. Prakt-Lyxex st MALMÖ 5.7.69. 400
7 c2, d,
5 öre (2 ex) samt 3 öre på båtbrev
14 B d från Ullånger ankomststämplat i
Stockholm 16.5.72.
600
7 b1, 9 g, 5, 12 och 30 öre (obet tanddef) på mycket
11 b vackert rekommenderat brev med delvis
bevarade sigill och snören, märkena har
varsin stpl ÅMÅL 7.5.61. Sign Sjöman.
1.800
164
163
170
154
159
VAPENMÄRKEN
152
146
153
152
ex 151
161
145
15
116
143
142
157
158
285
171
172
195
188
196
189
184
16
194
219
218
226
227
229
244
199
228
17
175
176
177
178
179
180
181
182
183
190
198
ex 200
ex 201
191
ex 202
192
203
204
193
197
205
206
ex 207
168
9 c3
169
9 c3
170
171
9 v12
9 c3 172
9 h1 173
174
10 d1 *
10 d2 (*)
175
10 h1 *
176
10 c
177
10 d2
178
10 d2
179
180
10 d2
10 e Δ
181
10 g1
182
10 h1
183
10 d2,
14 B c2
Δ
18
208
209
12 öre. Praktexemplar stämplat
FALKÖPING 30.4.69.
300
12 öre. Prakt-Lyxexemplar stämplat
MOHOLM 18.6.68.
300
12 öre med den ovanliga varianten 12 ½.
400
12 öre på brev till Danmark stämplat
STRÖMSTAD 8.11.71 och den ovanliga
FRANCO inom ram.
1.000
12 öre på lösenbelagt mycket vackert
underfrankerat brev st STOCKHOLM
12.9.62 och sänt till Söderhamn. På brevet
har siffran ”2” skrivits (2:a viktklassen)
samt texten ”fel frimerke 12 öre”.
300
24 öre. Ostämplat och färgfriskt Praktex.
600
24 öre orange. Vackert och fräscht ost ex
med god centrering. Intyg HOW
”Mycket gott ex”.
500
24 öre orange-orangegul. Mycket vackert
ostämplat Praktcentrerat exemplar.
500
24 öre ljust orangegul. Prakt-Lyxexemplar
av en ovanlig nyans st GEFLE 6.10.59.
1.500
24 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel
WADSTENA 7.4.68.
1.500
24 öre orange. Praktexemplar med Lyxstämpel FALKÖPING 9.6.69.
800
24 öre. Praktexemplar st FALUN 15.8.68. 400
24 klar gulorange. Färgstrakt Praktexemplar
på litet klipp st UMEÅ 4.7.63.
300
24 öre gul. Mycket vackert, välcentrerat
och felfritt ex med Lyxstämpel STOCKHOLM 26.1.65. Intyg HOW ”Prakt-Lyxexemplar”.
1.500
24 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel
WINGÅKER 17.8.66.
500
24 öre och 3 öre Lejon typ II på brevklipp
med varsin Lyxstämpel FALKÖPING
30.6.68. Sign Sjöman.
1.000
211
184
10 a 185
10 d1,
9 c2 10 e, 9 l
186
187
188
189
190
191
212
213
24 öre mörkt orange på vackert litet kuvert
(obet reva) till Norge. Ovanlig nyans på
brev.
24 och 12 öre på litet fräscht kuvert till
Köpenhamn.
24 och 12 öre på Praktfullt brev till Danmark stämplat STOCKHOLM 20.2.63.
500
600
300
10 a, 11 a 24 öre i par (tandskador) och 30 öre (2 ex)
på vackert litet brev till England, märkena
med varsin stämpel STOCKHOLM 25.4.59.
Mycket gott objekt med intyg Sjöman.
1.500
10 h2 24 öre rödaktigt orange i par och single st
STOCKHOLM 14.10.71 på brev med dubbelt porto till England. Vackert objekt med
FRANCO inom ram.
1.200
10 d1 24 öre i 3-strip som 72 öres porto på brev
till Frankrike med varsin stpl GÖTEBORG
5.10.67, violett PD samt ank stämplar.
1.200
11 b
30 öre. Vackert och fräscht felfritt ex med
Praktstämpel KÖPING 27.11.63. Intyg
HOW ”Praktexemplar”.
400
11 d1
30 öre mörkbrun. Färgstarkt Praktexemplar
st SKÖFDE 4.12.72
400
214
192
11 e2
193
11 g
194
11 b 195
11 e2,
10 h2 196
11 e1,
14 B c1
197
198
199
200
201
202
215
216
220
30 öre. Mycket fräscht Praktexemplar
med Lyxstämpel LIDKÖPING 4.6.71.
Intyg Harbrecht ”Prakt-Lyxexemplar”.
30 öre rosabrun. Mycket fräscht, felfritt
Praktexemplar med Lyxstämpel
HEDEMORA 10.6.72 med
intyg HOW ”Praktexemplar”.
30 öre (riss) i par på brev till Finland st
STOCKHOLM 1.6.60. Intressant objekt
med dubbeltand.
221
1.200
900
204
205
206
207
208
209
210
211
212
15 c *(*)
213
15 c *
214
15 b1
215
15 b2
216
15 c
217
15 b1,
11 e1 218
15 b2 219
15 b2 220
16 b1 *
221
222
16 g *
16 b
223
224
225
16 d
16 e
16 f
226
16 c 227
16 c 228
16 c 229
16 b1,
7 b2 230
14 B-16
300
30 öre par och 24 öre på vackert brev med
dubbelt porto till Frankrike. Trots någon kt,
ett trevligt UTSTÄLLNINGSOBJEKT
med flera transit- och ankomststämplar.
3.000
30 öre i 2 ex samt 3 öre Lejon typ II som
63 öres porto till Frankrike via Preussen
st HUDIKSVALL 19.5.66. Trots mycket
svagt veck som berör märkena, ett vackert
och tilltalande objekt med intyg Sjöman
”Mycket gott objekt”.
1.000
12 f1 *
50 öre karminrosa, 1855 års tandning.
Mycket vackert ostämplat exemplar.
800
12 g2
50 öre. Välcentrerat ex på ovanligt
tunt papper med vacker stämpel
STOCKHOLM 17.10.72.
300
12 f2,
50, 12 och 24 öre på assbrev med 3 dub10 h2,
belt porto. Trots några små skador på brev9 c3 omslaget, ett mycket intressant objekt med
delvis bevarade snören.
3.000
7-12 N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av
1885 års nytryck där alla valörer utom
12 öre är ovanligt välcentrerade.
700
7-12 N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av
1885 års nytryck.
500
7-12 N1 * 5-50 öre. Komplett ostämplad serie av
1885 års nytryck.
500
LIGGANDE LEJON
203
222
14 Ab
**
14 Ac
3 öre typ I. POSTFRISKT mycket vackert
exemplas av den sällsynta b-nyansen.
3.000
3 öre typ I. Strålande fräscht, välcentrerat
och vackert ex.
1.200
14 B h * 3 öre typ II. Ostämplat Praktexemplar
med en för detta märke ovanligt god
centrering.
500
14 B h * 3 öre i ostämplat par från övre marginalen
med starkt förskjuten perforering.
800
14 B v2 *, 3 och 20 öre. 2 vackra och fräscha ost ex,
16 a *
3 öre ”typ III”.
600
14 Bf
3 öre brunorange i vågrätt Lyx par
st PKXP Nr 6 27.10.71.
600
14 Bh
3 öre. Starkt snedperforerat ex.
300
14 B c1
3 öre typ II på mycket trevligt och intressant
brev daterat PITEÅ 3 juni 1865 och sänt
med båt till Stockholm, där brevet har
lämnats till Posten och st STOCKHOLM
7.7 2TUR. Not på omslaget att beställda
säckar med följer båten Haparanda på dess
återfärd.
300
15 a *
17 öre karminviolett. Ett felfritt, mycket
vackert och färgfriskt ostämplat exemplar.
Mycket gott exemplar med intyg Sjöman. 1.000
223
224
17 öre grå. Välcentrerat, mycket vackert
och färgfriskt exemplar, med intyg HOW
”Praktexemplar”.
1.500
17 öre grå. Felfritt, fräscht och färgstarkt
ostämplat ex av ett bra märke. Intyg HOW
”Mycket gott exemplar”.
600
17 öre. Mycket vackert-Praktex stämplat
HÖGANÄS 30.7.66.
600
17 öre rödaktigt lila. Felfritt ex stämplat
PKXP N:r 1 5.5.69, med intyg Sjöman
”Mycket gott-Praktex”.
300
17 öre grå. Fräscht, välcentrerat ex med
sidvänd st MALMÖ. Intyg HOW
”Mycket gott exemplar”.
1.000
17 öre tillsammans med 30 öre Vapen
som sällsynt kombination av 47 öres
porto på synnerligen vackert rekommenderat brev. Märkena med varsin stämpel
WISBY 23.9.66, 17-öringen i Praktkval.
Intyg Sjöman ”Mycket gott-Praktobjekt”.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
4.000
17 öre rödaktigt lila. Felfritt ex på brev
(arkivveck) till Bornholm stämplat
CIMBRITSHAMN 3.3.67.
700
17 öre violett på fräscht brevomslag till
Danmark st STOCKHOLM 18.3.68 och
FRANCO inom ram, blå ankomststämpel
KIÖBENHAVN 20.3.
600
20 öre. Vackert (obet rostfl) och fräscht,
Prakt-Lyxcentrerat ostämplat exemplar.
400
20 öre. Mycket fräscht ostämplat exemplar. 400
20 öre brunakt. orangeröd. Välcentr. Mycket
vackert ex st LINDESBERG 30.8.66.
500
20 öre. Prakt-Lyxex st WISBY 16.12.71.
400
20 öre. Lyxex st NORRKÖPING 8.4.73.
700
20 öre högröd. Fräscht ex med PraktLyxstämpel LIDKÖPING 28.2.70.
300
20 öre orangeröd på mycket vackert brev
till Norge st STOCKHOLM 8.7.68 och
sidostämpel CHRISTIANIA BYPOST
11.7.68. Sign Sjöman.
800
20 öre orangeröd på vackert, bläcknot ”betalt”
till Norge med rättvänd stpl GÖTEBORG
8.1.68. Intyg Svensson ”Mycket gott objekt”.800
20 öre i 2 ex (kt) som 40 öres porto till
Tyskland st STOCKHOLM 28.1.69.
700
20 öre i par och 5 öre på trevligt brev till
England med 45 öres porto st GÖTEBORG
23.9.68, med not ”Via Danmark”.
400
3 öre typ II-20 öre. Vacker stämplad serie. 500
19
225
ex 230
231
232
233
234
236
237
238
241
242
243
245
247
248
249
251
254
255
256
259
260
261
257
RINGTYP TANDNING 14
231
17 c
232
233
17 d
17 e
234
17 f
235
17 f 236
237
18 a *
18 a
3 öre mörkt orangebrun. Mycket vackert
ex av en ovanlig nyans med utsökt Lyxstämpel NORRKÖPING 14.10.73.
3 öre. Prakt-Lyxex st KISA 20.12.73.
3 öre orangebrun. Praktexemplar med
Lyxstämpel ÖRNSKÖLDSVIK 19.9.74.
3 öre gulakt orangebrun. Mycket vackert
ex med Lyxstämpel KARLSBORG 7.7.75.
3 öre på vackert lokalt tjänstebrev med
bläckmakulering, sänt inom Hammenhög.
Ovanligt med ringtypsfrankering.
Ovanligt objekt.
4 öre. Fräscht och vackert ostämplat ex.
4 öre. Vackert och välcentrerat exemplar
med blå stämpel HEBY 16.2.77.
238
700
300
900
239
240
900
241
300
500
700
242
243
18 a
4 öre med Praktstämpel ALFTA 31.12.78
(lätt vht). Intyg Sjöman ”Mycket gottPraktex”.
300
17 g, 18 a, 3, 4 och 5 öre på synnerligen vackert brev
19 h st Herrljunga 2.8.78. Trots att 3-öringen är
defekt ett trevligt objekt
400
18 a 4 öre på 6 öres brevkort till Tyskland.
Praktobjekt st BERG 10.5.79 och ank st
EISLEBEN 12.5.79.
2.000
19 a
5 öre matt blåaktigt grön, gulaktigt papper.
Praktexemplar av en ovanlig nyans med
rättvänd stämpel STOCKHOLM 2.1.73.
800
19 f
5 öre. Lyxexemplar st ÖREBRO 20.12.75. 400
19 h
5 öre. Prakt-Lyxexemplar med pregnant
stämpel ONSALA 15.10.76.
400
239
235
ex
246
252
250
20
262
244
245
246
247
248
249
250
251
252
263
271
19 h, 28 b, 5 öre t 14 i blandfrankering med 3 och 30
35 a öre t 13 på brev med det ovanliga portot
38 öre till Finland via Tyskland och Ryssland. Märkena stämplade STOCKHOLM
6.12.78 och baksidan transitstämplar.
20 k
6 öre rödakt lila. Prakt-Lyxexemplar st
PKXP 22.2.77.
20 k 6 öre i 2 ex på Praktfullt brev st ALGUTSBODA 27.12.76 samt dessutom 2 brev
frank med 12 öre från samma ort.
22 c *
20 öre. Ostämplat, mycket fräscht
Praktexemplar.
22 c
20 öre. Mycket fräscht Praktexemplar st
STRÖMSTAD 1.8.73.
22 d
20 öre. Underbart fräscht och vackert Lyxexemplar stämplat TROSA 19.2.74.
22 g 20 öre på vackert brev till USA
Praktst SKÅRED 9.1.77.
23 c
20 på 20 öre. Mycket fräscht och vackert
ex med Prakt-Lyxstämpel HEDENSBERG
27.7.77, med intyg HOW ”Praktexemplar
(4,4,4-5)”.
23 a 20 på 20 öre på fräscht, vackert brev till
Schweiz PKXP No 2 2.2.77 och ank st
AMBULANT 5.11.77.
274
1.000
1.200
254
255
256
25 i
25 i
25 i
257
25 j
258
25 d 259
26 a
260
26 b
261
26 d
262
26 d
263
27 d
264
27 d,
24 h 277
278
30 öre. Lyxexemplar st MALUNG 2.7.77. 500
30 öre. Praktexemplar st WEXIÖ 5.11.75. 400
30 öre. Synnerligen vackert ex med
Lyxstämpel NÄSSJÖ 5.3.77.
400
30 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel
KRISTINEHAMN 23.7.77.
300
30 öre på rekommenderat sorgebrev i andra
viktklassen till Norge och således underfrankerat med 12 öre och med lösenant i
röd krita, st STOCKHOLM 30.12.72
samt på kuvertet RECOMMENDERAS
inom ram.
2.500
50 öre rosa, gulaktigt papper. Ett mycket
vackert ex av denna ovanliga nyans med
perfekt, sidvänd stämpel WISBY 17.12.72. 700
50 öre rosa. Mycket vackert och fräscht ex
av en ovanligare nyans st SUNDSVALL
11.7.73. Intyg HOW ”Praktexemplar”.
1.200
50 öre violettrosa. Praktex stämpel
TJELLMO 6.10.74.
400
50 öre. Mycket vackert och fräscht ex st
LÅNGEMÅLA 3.3.75.
400
1 Rd. Strålande vackert exemplar med
superb stämpel KUNGSBACKA 11.2.78. 1.000
300
2.000
300
600
400
1.000
700
1 Riksdaler och 24 öre på assurerat
paketadressbrev till Danmark med rättvända Lyxstämplar STABY 11.6.76
samt transit- och ankomststämplar.
Riksdalerbrev till utlandet är ytterligt
sällsynta och här dessutom i ypperlig
kvalitet. Detta brev har aldrig tidigare
utbjudits till försäljning. ETT UNIKT
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
50.000
TJÄNSTE TANDNING 14
253
24 f, 21 k 24 och 12 öre som sällsynt porto 36 öre
på uppskuret brev med enkelt porto till
USA. De båda felfria märkena binds
samman av Praktstämpel HUSQVARNA
30.3.74. Dessutom den synnerligen ovanliga dirigeringsstämpeln VIA D&T
(via Danmark och Tyskland).
Intyg Sjöman ”Mycket gott objekt”.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
4.000
265
266
267
268
Tj 1 b 3 öre. Praktbrev stämplat RÅDA 6.1.75.
Tj 1 a 3 öre i 2 par (1 ex med def) på vackert
tjänstebrev st HVITTINGE 6.10.74,
ovanlig stämpel.
Tj 1 d,
3 öre i 2 par (1 ex ktt) samt 4 öre med
Tj 2 b varsin stämpel HÄGGEBY 17.4.80 på
kungörelse.
Tj 2 a 4 öre gråsvart. Praktbrev st
WESTERÅS 8.7.80.
400
400
300
400
21
276
265
258
266
272
269
273
275
280
22
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
295
296
297
298
299
300
301
302
288
269
Tj 2b, c,
17 a 4 öre t 14 i 2 ex blandfrankerat med 12 öre
t 13 på kungörelse.
270
Tj 3c, 4e, 5 öre i 14 ex, 6 öre i 2 ex, 24 öre i 2 ex samt
7f,g, 9b
50 öre i 2 ex som 230 öres porto på adress
kort till paket. Intressant anteckning ”sänd
ytterligare 30 öre” för porto 2kr 60öre. Trots
att en del av en 6 öring saknas ett makalöst
och mycket vackert objekt st BREDARYD
2.1.80. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5.000
271
Tj 4 f *
272
273
274
275
6 öre. Välcentrerat och mycket fräscht
ostämplat exemplar.
Tj 4 c 6 öre olivaktigt grå. Felfritt ex med Lyxstämpel KARLSTAD 7.9.75, med intyg
Sjöman ”Prakt-Lyxobjekt”.
Tj 4 c 6 öre olivakt grå i 2 ex på vackert brevomslag med rättvända st MÄRSTA
14.5.77.
Tj 5 a
12 öre. Felfritt exemplar med SUPERB
stämpel GIDEÅ 11.11.75.
Tj 8 c 30 öre på rekbrev till Norge st STOCKHOLM 11.3.79. Troligen UNIKT objekt.
400
700
600
287
300
288
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
295
296
12 öre. Praktexemplar stämplat
KARLSTAD 28.8.79.
300
33 f *-** 20 öre. Fräscht 4-block med 1 postfriskt
ex, 1 ex med skugga av fasts och de
2 nedersta med kraftiga spår.
700
34 h *
24 öre gul, mjukt ppr. Praktexemplar av
en sällsynt nyans.
400
34 c
24 öre orangegul. Mycket vackert ex med
Praktstämpel GAGNEF 14.11.79.
400
35 i *
30 öre. Ostämplat Prakt-Lyxexemplar.
400
35 i
30 öre. Prakt-Lyxex stämplat
WESTERVIK 26.8.85.
300
35 d 30 öre single på adresskort till småpaket
till Oskarshamn st MALMÖ PAKET
20.12.78 och den ovanliga raktstämpeln
FRANCO i blått. Ovanligt objekt.
1.500
35 d, 28 d, 30, 3, 5 och 20 öre på rekbrev (beskuret,
30 c, 33 a förstärkt) med dubbelt porto till USA
stämplat HUSQVARNA 29.9.79,
REKOMMENDERAS inom ram
samt på baksidan ank stämpel.
Mycket vackert och ovanligt objekt.
3.000
36 h *
50 öre. Ostämplat Lyxexemplar.
500
36 h *
50 öre. Mycket vackert ostämplat ex.
300
297
36 b
50 öre karminrosa, slätt tryck. Strålande
vackert Lyxexemplar stämplat
KUNGSBACKA 22.4.79.
1.500
298
299
300
36 c
36 a
37
50 öre. Lyxexemplar st SKIRÖ 31.5.82.
50 öre. Intressant ex med 3 pappersveck.
1 Rd. Mycket fräscht exemplar stämplat
ASKERSUND 20.10.77.
1.500
LÖSEN TANDNING 14
276
270
400
289
L 10 c,
1 kr, 3, 20, 24 och 50 öre som lösen 197
L 2 b, L 6c,öre på ofrankerat paketkort från Tyskland.
L 7c, L 9c Läcker 5-färgsfrankatur stämplad MALMÖ
PAKET 24.7.78. Kriteant ”Packhus 10 öre”.1.000
290
RINGTYP TANDNING 13
293
3 öre. Praktexemplar stämplat
PKXP Nr 15 NED 1.9.77.
400
28 d
3 öre. Lyxcentrerat ex med vacker rättvänd stämpel STRENGNÄS 2.8.78.
300
28 d 3 öre på lokalbrev st NORRKÖPING
23.6.81, eftersänt och tilläggsfrankerat
med 3 ex 3 öre för inrikes porto stämplat
30.6.81. Ovanligt objekt.
500
28 d, 30 i, 3, 5 och 30 öre rekommenderad brevfram35 i sida till Finland st STRENGNÄS 12.8.85. 600
29 e **
4 öre djupgrå. Postfriskt Praktexemplar
med intyg HOW.
1.000
29 e **
4 öre ljusgrå. Postfriskt, vackert exemplar. 600
30 i
5 öre. Lyxexemplar st KLIPPAN 26.8.85.
400
31 e **
6 öre. Trots en lätt vht ett mycket vackert
postfriskt par.
1.000
31 j **
6 öre. Vackert postfriskt exemplar.
700
31 k
6 öre rödlila, mjukt papper. Praktexemplar
st TIDAHOLM 13.10.86.
600
291
292
28 a
294
32 b
400
300
1.000
23
320
314
293
294
343
336
24
342
307
310
325
317
413
379
353
347
321
371
25
303
304
306
308
309
313
ex 319
328
330
301
37
302
38 g **
303
304
305
26
ex 323
38 g
326
331
333
334
337
1 Rd. Ett ovanligt vackert exemplar med
lätt, rättvänd stpl HERNÖSAND 22.5.78.
800
1 kr. SUPERBT postfriskt exemplar
med intyg HOW (5,5,5).
Vackrare går inte att få.
8.000
1 kr. Utsökt vackert exemplar stämplat
GRENNA 25.11.78.
1 kr i lodrätt, fräscht och välcentrerat
10-block st STOCKHOLM 28.8.85.
322
327
332
38 g *-** 1 kr. Postfriskt mycket vackert 4-block,
av ett svårt märke, 1 ex med svag
skugga av fastsättare.
15.000
38 a
312
900
500
338
329
ex 344
339
340
345
TJÄNSTE TANDNING 13
306
Tj 15 b
307
Tj 18 e,
16 Ab 308
309
Tj 20 a **
Tj 21 e *
310
311
Tj 21 j
Tj 22 Ab,
Tj 13 Aa,
Tj 21 c 312
313
Tj 22 B **
Tj 24 Ad *
6 öre (obet kt). Praktcentrerat ex med
Lyxstämpel BOLLNÄS 23.4.84.
300
20 öre röd och 10 öre typ I på postanvisning st. HERNÖSAND 3.1.88.
Sällsynt objekt.
500
24 öre. Postfrisk Prakt-Lyxexemplar.
400
30 öre. Ostämplat, mycket fräscht ex av
en sällsynt nyans.
500
30 öre på vackert rek.brev
st GÖTEBORG 31.10.96
400
50 öre röd typ I i single och 4-strip (fht)
samt 4 öre i par där 1 ex har vit fläck i
valörfältet och 30 öre på del av paketavi
med rättvända stämplar MALMÖ PAKET
12.12.84.
400
50 öre röd typ II. Postfriskt Lyxexemplar. 1.000
1 kr typ I (obet vht). Fräscht och mycket
vackert ostämplat exemplar av detta
svåra märke.
500
315
323
324
Tj 51
Tj 40-54
**
25 öre. 4 ex med olika VM.
Komplett postfrisk serie Små Tjänste VM
linjer samt VM linjer och KPV.
300
300
LÖSEN TANDNING 13
325
326
327
328
L 11 a1,
L 12 b
1 och 3 öre st GÖTEBORG 22.11.89,
på något medfaret brevkort från Tyskland
med 3 Pf porto (Mi nr 31) stämplat
HAMBURG 20.11.89.
L 15 b
12 öre orangeröd. Praktexemplar
st SKREHALL 1.3.89.
L 16 e
20 öre. Lyxexemplar stämplat
KOPPARBERG 9.2.91
L 20 b ** 1 kr. Postfriskt fräscht 4-block med
1 ex i Lyxkvalitet.
500
400
600
500
RINGTYP POSTHORN
329
330
314
315
316
317
Tj 24Ab,
Tj 12 a,
Tj 20 a
1 kr typ I i 8 ex samt singel 3 och 24 öre
som 827 öres porto på assbrev. Trots en
del tanddefekter ett mycket intressant
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
1.000
Tj 24 B, 1 kr typ II (3 ex), 25 och 30 öre O II samt
57, 58, 62 2 öre Siffertyp (5 ex) som porto 3:65 på
intressant paketavi st SKELLEFTEÅ
13.2.00. Ovanlig blandfrankering.
1.200
Tj 24 B, 1 kr typ II, 20 öre blå och par av 4 öre på
Tj 19,
vackert paketadresskort till Norge st
Tj 13 B STOCKHOLM 20.3.09.
300
Tj 25 c
10 på 12 öre. Brevframsida med vågrätt
par där ett av märkena har varianten två
punkter i stället för ”I” i ”FRIMÄRKE”
st NON 19.1.90. UNIKT OBJEKT.
1.500
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
318
Tj 26 319
Tj 11-24
*-**
320
Tj 27,
Tj 31 321
322
Tj 47 Tj 50
10 på 24 öre gulorange som korrekt
porto på tjänstebrev. Felfritt exemplar
makulerat med 2 stplr BOGRANGEN
12.11.89, den ena stämpeln ändrad från
10:e till 12:e. Vackert objekt med ett
märke som på brev tillhör de allra mest
sällsynta svenska försändelserna.
Ytterst få brev kända. Intyg HOW
”Mycket gott objekt”.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
15.000
Komplett ostämplad serie (utom 1 kr typ I)
i något bl kvalitet, bl.a ingår postfriskt
Praktex av 50 öre typ II.
1.000
1 öre i par samt 8 öre på mottagningsbevis
st RIMFORSA 28.3.12. Vackert och
ovanligt objekt.
500
10 öre i 13 ex på adresskort stämplat
BLAIKEN 15.12.17.
500
20 öre. Praktex med Lyxstämpel
LÅNGRÅDNA 4.5.16.
300
40 c
2 öre. Lyxexemplar st STOCKHOLM
1 TUR 12.6.92.
41 a
3 öre. Praktexemplar med Lyxstämpel
NÅS 7.4.91.
42 *-**
4 öre. Mycket vackert 4-block där övre
högra märket har mycket lätt fastsättarspår.
42 d
4 öre. Vackert och fräscht 4-block,
obet förstärkt med fasts, st MALMÖ
PAKET 1.5.92.
43 c **
5 öre. Postfriskt mycket vackert exemplar.
43 c
5 öre. Lyxexemplar st LUND 27.6.88.
43 d,
5 och 20 öre på rekommenderat PS-kort
46 d st NYLAND 11.8.90.
44 a, 42 e 6 och 4 öre på trevligt brev stämplat
ESLÖF 12.5.90.
46 d **
20 öre. Fräscht och vackert postfriskt ex.
46 c
20 öre. Lyxexemplar stämplat
SUNNANSJÖ 7.11.88.
49 d **
1 kr. Mycket fräscht postfriskt exemplar.
49 d *
1 kr. Fräscht ostämplat Prakt-Lyxexemplar.
341
342
49 d **
49 c,
59 d 343
50 344
40-44,
46-47,
49 *-**
300
300
300
400
400
400
400
500
400
300
500
300
1 kr. Postfriskt Lyx-4-block med marginal. 4.000
1 kr i 3-strip samt 50 öre O II på postanvisning (bl nr 2 sept 1893) till USA st
HEDEVIKEN 1.9.06.
1.200
10/12 öre i 2 ex på rekommenderat
12 öres brevkort till Tyskland st
STOCKHOLM 3.2.94.
Mycket sällsynt objekt.
600
2-6 öre, 20-30 öre och 1 kr i vackra och
fräscha ost/postfriska 4-block (30 öre kt).
F för lösa märken 23.800.
1.000
STÄMPLAR i bokstavsordning
345
20
346
347
54
kB 8
6 öre (ktt) med den ovanliga stämpeln
ASKIM 1.3.78.
10 öre stämplad ENERYDA 1.9.10.
10 öre kortbev med den ovanliga stämpeln
FEJAN 10.11.10. F 2.000.
400
200
700
27
346
348
350
351
354
369
370
371
372
356
357
358
359
373
374
375
348
21 Δ
349
9
350
21
351
46
352
353
354
9
355
9
356
57
357
21
358
39
359
2Δ
360
2Δ
361
25
362
Tj 1
363
2
364
54
365
2
366
2
367
2Δ
368
57
28
12 öre på litet klipp med rättvänt avtryck
av den mycket sällsynta stämpeln
FOLE 3.12.74.
1.000
12 öre på brevomslag (arkivveck) till
Köpenhamn st HELLEKIS 1.3.70 och
med sidost MARIESTAD.
400
12 öre (ngn kt) med den ovanliga stämpeln
KUNGSKOG 8.2.75 i nära Prakt.
2.000
20 öre med violett stämpel
LJUNGBY 28.12.88.
300
2 försändelser med bikupestämplar. 4 öre
t13 st NORRKÖPING 6.10.81 på brevkort
till Linköping. 6 öre brevkort från GÖTEBORG 16.6.82 till Bjurholm.
300
Postförskottsanvisning 1926 med den
mycket ovanliga st NÄSSJÖ 5 okt 1926
BERG LITT:C. Denna stämpel anskaffades privat av Postexpeditör Berg, dessa
privata stämplar förbjöds inom 6 månader
från högsta ort inom Posten. 1 ex finns
på Postmuseum. Stämpelraritet.
600
12 öre med blå Lyxstämpel
RAGUNDA 1.1.65.
300
12 öre. 2 fräscha ex med blå
stämplar RAGUNDA 1863.
300
25 öre med den ovanliga stämpeln
RANSERÖD 25.9.11.
300
12 öre. Mycket vackert sidvänt
avtryck av den ovanliga stämpeln
SJOGERSTAD 19.1.77.
600
10 öre. Vackert ex (lätt vht) med
Praktavtryck av den på boktryck
mycket sällsynta stämpeln
SKEPPLANDA 27.1.85.
3.000
4 skill bco (ktt) på klipp med fyrkantstämpel SÖLFVITSBORG 16.10.55.
400
4 skill bco. Mycket välcentrerat ex
på klipp med den ovanliga stämpeln
SÖLFVITSBORG 22.5.57.
700
30 öre med rättvänt avtryck av den ovanliga stämpeln TANNÅKER 13.6.75.
600
3 öre. Felfritt ex med ovanliga stämpeln
TEGNEBY 22.12.75.
400
4 skill bco med Praktstämpel
THORSHÄLLA 22.9.57.
800
10 öre med Prakt-Lyxavtryck av den
sällsynta lantbrevbärarstämpeln
TIERP-MÅNKARBO 11.2.99.
1.500
4 skill bco (kt). Fräscht ex med Lyxst
ULLÅNGER 11.6.57.
300
4 skill bco. Vackert och fräscht ex med
bågstämpel UMEÅ 3.12.56 i Prakt.
400
4 skill bco på brevklipp med den sällsynta
stämpeln WEMDALEN 27.1.58 på märket
och som sidostämpel.
800
25 öre i vackert par med den ovanliga
VÄDDÖBACKA 13.11.11.
400
376
377
378
379
52 5 öre på 5 öre brevkort till Tyskland
stämplat VÄFRA 31.1.02.
300
Tj 5
12 öre. Mycket vackert avtryck av den sällsynta stämpeln ÅKERS BRUK 13.6.75. 1.000
2
4 skill bco på brev med 4-kantst. ÅNÄSET
1.6.56. Prydligt men något medfaret.
1.000
2
4 skill bco. Vackert ex med Praktstämpel
ÖKNE 5.3.57.
500
9
12 öre. Vackert ex st ÖSMO 21.6.69, dessutom intressant klichéskada i nedre hörnet. 400
20
6 öre med rättvänt avtryck av den sällsynta
stämpeln ÖSTINGSTORP 27.10.77.
1.500
21
12 öre (vht) med Prakt-Lyxavtryck
av den ovanliga järnvägsstämpeln
N.O.J 19.7.74, typ 2.
300
9
12 öre med sidvänt avtryck av den ovanliga
järnvägsstämpeln Y.E.B.
300
33 a
20 öre med finsk korkstämpel.
300
79, 82 5 öre i 3-strip + 10 öre på brev till Finland
enbart makulerat med finsk st TURKUÅBO 24 VI 12.
400
85 20 öre på kuvert till Finland, enbart makulerat med ankomstrullst ÅBO 23.1.12 och
sidost ”Från utlandet”.
400
380
O II
381
O II
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
Mycket omfattande samling ortsstämplar
på Filateli-Stens förtrycksblad med cirka
3.650 märken med stämplar i bl kvalitet,
men många vackra, bl.a ingår ca 55 med
värde i Postal på 500.- eller högre. Ingår
gör bl.a BONDERSBYN, BRODDA,
LÅNGFLON, NORRLANDA, OLSFORS,
RAGVALDSTRÄSK, ROSENHOLM,
ROTTNESUND, RÄNNÖFORS, SMEDS,
TJÅMOTIS, TYFORS, ULLERVAD-93
och ÖJKROKEN. Postal-värde för
märken 100.- eller mer ca 170.000, lista
på märken över 500.- bifogas.
Ett sällan utbjudet objekt.
30.000
Samling med mängder av märken med
över 2.000 olika orter på Filateli-Stens
samlarblad. Lågt utrop.
3.000
O II
Lot järnvägsstämplar och LANDTBR 182
III 1891, förstärkt hörntand.
300
Varv
Samling 1882-1955 med 11 märken och
11 försändelser.
300
Vartofta Samling Vartofta med omgivning i Leuchtturm klämfjäderpärm. Samlingen börjar
med 1 förfil brev 1806 Wartofta Comp i
Hästekärr.
500
Vistinge 7 märken och 4 försändelser, bl.a tidigast
kända avstämpling av Nst 59.
300
Vånga
Stämpelsamling på 4 blad med 29 objekt.
400
Väderstad Samling på 5 blad med bl.a tidigast kända
avstämpling av Nst 16, 60 resp 61.
400
Västerlösa Samling med 9 märken och 5 försändelser. 350
Västra
Samling på 4 blad med bl.a omvänt årtal
Harg
på O II.
400
Västra
Trevlig samling med bl.a tidigast kända
Husby
avstämpling av Nst 16.
400
Åtvidaberg Samling 41 objekt, flera i Praktkvalitet.
500
Elfvesta- Samling på 2 blad med bl.a tidigast kända
Älvan
avstämpling av Nst 58q.
400
Ödeshög Samling 1845-1935 med 58 objekt,
varav 3 tidigaste och senaste kända
stämpelavtryck.
1.200
Örberga 5 märken och 1 brevkort.
300
Ö Husby Samling på 4 blad 1856-1963.
500
Maskinstämplar. Mycket omfattande samling försändelser sorterade på stämpeltyp
och orter, med totalt ca 8.000 försändelser.
Ovanligt utbud.
2.300
360
361
362
363
364
365
372
373
374
ex 389
ex 390
367
366
375
368
376
370
377
ex 385
ex 387
ex 391
ex 380 3 rader
ex 380 3 rader
ex 380 3 rader
ex 393
ex 395
ex 398
29
406
405
407
408
412
409
416
410
417
718
ex 419
421
411
420
422
429
430
431
432
423
438
437
433
436
434
440
441
439
30
442
443
445
397
398
399
400
401
402
403
ÅBXP
R-län
404
Mycket omfattande samling försändelser
och några enstaka klipp, det mesta stämplat i Stockholm och Göteborg. Samlingen
är upplagd på ort- och stämpeltyper från
O II till modernt. Ett livsverk med över
4.500 försändelser. Ovanligt utbud.
1.500
Samling med ca 1.500 märken O II- band
märken sorterade A-Ö, många med vackra
stämplar. Lågt utrop.
1.000
43 ex med ÅBXP-stämplar Ringtyp-O II.
500
14 Ringtyp med färgade stämplar från 13
olika orter.
500
Svenska Amerikalinjens Sjöpost. Samling
om 65 försändelser och vykort 1915-75,
inkl handboken.
500
Svenska Amerikalinjens Sjöpost. Samling
med 32 vykort, 11 brev och 1 meny, där
några skickats via Aden, Senegal, Kuba
och Indien. Besiktiga.
300
Lyxstämpel LECKÖ 19.8.01 sista dagen
på O II jub brevkort samt brev med 3 öre
Tjänste st SUNNERSBERG 27.11.78.
2 ovanliga stämplar.
300
3 album med ortsstämplar, mest O II.
300
OSCAR II
405
39 b **
406
39 **
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
39 v7
10 öre utan posthorn. Postfriskt mycket
gott exemplar med intyg HOW.
10 öre. Postfriskt mycket fräscht
marginal-4-block.
425
61 b,
62 b,
426
61 427
62 428
63 429
66 *-**
400
600
500
600
300
POSTHUSET
430
431
432
433
434
65 **
65 **
65 vm2
**
65 *-**
65
800
435
3.000
65, 89,
91 10 öre utan posthorn (obet tp) med omv
Praktstämpel HELSINGBORG 14.12.84,
en mycket tidig avstämpling.
600
10 öre med rättvänd stämpel WESTERÅS
1.1.85, första dagen.
300
45 **
10 öre med posthorn. Postfriskt Lyxex.
800
45 **
10 öre med posthorn. Postfriskt
Prakt-Lyxexemplar.
700
45 **
10 öre med posthorn. Postfriskt mycket
vackert exemplar.
600
52 a1 ** 5 öre gulaktigt djupgrön. Postfriskt fräscht
4-block av denna sällsynta nyans.
1.500
52, 57, 50 5 och 25 öre (kht) samt 10 på 12 öre på
rekbrev till Bolivia st ÖSTRA LJUNGBY
9.7.00. Sällsynt adressland, enligt Postal
endast 1 ex känt.
700
54 10 öre på vykort sänt till svensk sjöman i
Algeriet stämplat STOCKHOLM 15.8.07.
Ovanligt adressland.
500
56,
20 öre i 2 ex samt 1-4 öre Tvåfärgad
61-64 Siffertyp på 10 öre frankokuvert som
60 öres rekbrev till Finland stämplat
STOCKHOLM 14.9.94.
400
58 **
30 öre. Postfriskt Lyxexemplar.
400
58 *-**
30 öre. Praktfullt 4-block med
3 postfriska märken.
1.000
60 P (*)
1 kr. Färgprov typ N i brun och blå färg.
300
60 P (*)
1 kr. 2 färgprov typ P, karminrosaorangeaktigt gul resp grönaktigt blårödaktigt brun.
300
60 **
1 kr. Fräscht och vackert postfriskt ex.
500
60 **
1 kr. Fräscht postfriskt marginalpar med
färgpassningsstreck i marginalen.
1.000
60 d
1 kr mörkt violettakt.karmin och grå.
Mycket vackert ex av denna sällsynta
nyans med rättvänd st LINKÖPING
11.1.05. Sign O Pettersson
600
60
1 kr. Lyxexemplar stämplat
KRISTINEHAMN 25.5.05.
300
61 c, 62 c, 1 öre i 3-strip, 2 öre i 2 ex samt 3 öre på
63 b 10 öre frankokuvert sänt till Finland, st
STOCKH-KÖPING 9.3.98. Ovanligt objekt. 400
1, 2 och 3 öre på 5 öres brevkort med
reklam för Hotell Kramer i Malmö, sänt
till Tyskland makulerat ”Fra Sverige M”
och på kortet ”Paquebot” inom ram samt
ank stpl DRESDEN 17.7.94.
1 öre på 5 öre brevkort st KRISTIANST – HESSLEH 26.5.93, tilläggsfrankerat med urklipp från 4 öres frankokuvert sänt till Triest 1893. Helsaksurklipp
var förbjudna att använda som frankering
i Sverige. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
2 öre i 10 ex (1 ex obet tandsk) som
20 öres porto till USA st PKXP No
64 B 14.1.96.
3 öre i 5 ex på 5 öres frankokuvert som
20 öre till Schweiz, Lyxstämplat
KROKSTAD 7.11.94.
20 öre utan VM. Prakt-4-block med
2 postfriska märken.
39
5 kr. Fräscht och vackert postfriskt ex.
5 kr. Fräscht postfrisk ex.
5 kr. Fräscht och vackert postfriskt ex
omvänt VM (obet naturligt gummiveck).
5 kr. Fräscht 4-block med 2 postfriska ex.
5 kr. Prakt-Lyxexemplar stämplat
STOCKHOLM 6.3.08.
5 kr i 3 ex tillsammans med 35 (kht) och
50 öre Medaljong på assurerad paketavi
stämplad STOCKHOLM 18.11.13.
Trots en 5 kr med skada innan
frankering, ett vackert objekt.
600
600
500
800
400
900
LILLA RIKSVAPNET-MEDALJONG
436
P (*)
FÄRGPROV med provkliché från förslagsritning V utförd i röd färg, efter
förslag av Olle Hjortzberg. Klichéavdraget, gjort på starkt glättat vitt papper, är i mycket hög kvalitet och avviker
i flera avseenden kraftigt från originalmärkenas gravyr. Antagligen UNIKT
på privat hand. EN STOR RARITET
OCH ETT FÖRSTKLASSIGT
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
15.000
437
P (*)
FÄRGPROV i valören 3 öre utförd
med godkänd kliché, i brun färg på
kartongpapper, för godkännande av
Generalpoststyrelsen. Ett underbart
objekt med otrolig fräschör.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5.000
438
P (*)
FÄRGPROV i valören 3 öre utförd
med godkänd kliché, i ljust brun färg
på kartongpapper, för godkännande
av Generalpoststyrelsen. Ett underbart
objekt med otrolig fräschör.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5.000
439
68 ot (*)
440
68 vm
441
69 vm
442
70 P (*)
443
70 P (*)
1 öre med VM krona. Mycket vackert
otandat normalprov i fräscht marginalpar.
Ytterst sällsynt objekt.
1.000
1 öre med OMVÄNT VM KRONA.
Fräscht ex av en ovanlig variant st 17.5.14. 600
2 öre med OMVÄNT VM KRONA.
Fräscht och vackert ex av en sällsynt
variant, lätt st SÖDERKÖPING 1.8.11.
1.200
4 öre. Provtryck i marginalpar på gråbrunt
papper utan VM. Sällsynt objekt.
1.000
4 öre lila. Mycket vackert provtryck i par
på papper med text PROFTRYCK SPECIMEN MACULATUR.
1.000
31
425
424
426
428
458
427
454
523
524
32
444
451
449
452
448
444
70 ot (*)
445
70 vm
446
71, 72,
79, 90,
173 447
72 v1
*-**
72 **
var
72 *-**
448
449
460
4 öre med VM krona. Mycket vackert
otandat normalprov i hörnmarginalpar.
Ytterst sällsynt objekt.
1.000
4 öre med OMVÄNT VM KRONA (obet
kt). Fräscht ex av en ovanlig variant.
600
1, 2 öre Lilla Riksvapnet, 4 och 40 öre
Medaljong samt 140 öre Postemblem,
på express assurerat paketadresskort st
UPPSALA 21.5.21. Högintressant objekt.
400
2 öre i mycket fräscht 4-block utan VM,
där 2 märken är postfriska. Ovanligt objekt. 300
2 öre. Postfriskt ex med helt
starkt spegeltryck.
300
2 öre. Underbart hörmarginal-4-block
med enormt dragspel till vänster.
Sällsynt objekt.
1.000
453
451
452
453
454
455
456
457
458
450
72 v 2,
83 12 öre (2 ex) och 2 öre HALVERAD
som korrekt 25 öres porto på inrikes
postanvisning stämplad, som sig bör,
i GNARP 15.7.19. Endast ett fåtal försändelser kända med denna välkända
halvering. Intyg HOW ”mycket gott ex”.
SÄLLSYNT OCH FÖRSTKLASSIGT
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
20.000
459
460
73 v **
73 v **
75
3 öre. Postfriskt ex, partiellt spegeltryck.
300
3 öre. Postfriskt par, partiellt spegeltryck.
500
5 öre på litet underbart vackert FÖRSTADAGSBREV st STOCKHOLM 8.5.11
och på baksidan STOCKHOLM TUR
samma dag. Enligt uppgift 1 av endast
2 kända. UTSTÄLLNINGSOBJEKT
I HÖGSTA KLASS.
5.000
79 5 öre på trycksak till Kina st STOCKHOLM
10.4.19 och på kuvertet stämpel inom ram
”Repatriated from China”. Mycket sällsynt
objekt.
800
80 7 öre Medaljong i 3 ex samt 4 ex 3 på
2 öre tandade urklipp från Fk 18 sänt lokalt
KARLSTAD 4.7.22, dessutom medföljer
2 obeg och tandade urklipp 3 på 2 öre.
Mycket ovanligt.
300
81, 72,
8 öre i 2 par tillsammans med 1 och 2 öre
72 Lilla Riksvapnet på litet underbart vackert
rekbrev st LUND 4.2.18 till Schweiz.
300
84 **
15 öre. Postfriskt marginal Lyx-4-block.
300
84, 85 15 och 20 öre som 35 öre rekporto till
Schweiz på mycket intressant kuvert med
text ”svenska Röda Korsets Hjälpkommitté
för krigsfångar” och tvåradig stämpel i
rött ”Krigsfångesändning”.
400
88, 71 30 öre och 2 ex 1 öre (1 ex def) som 32
öres lösen st SUNDBYBERG 8.4.21 på
brev från Frankrike.
300
92 *
55 öre. Vackert och fräscht ostämplat ex
av ett ovanligt märke. Intyg HOW
”Praktexemplar” och med äkthetsstämpel Harry Wennberg.
4.000
33
540
527
495
435
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
34
94 *
80 öre. Mycket vackert och perfekt
centrerat ostämplat exemplar.
Intyg HOW ”Lyxexemplar”.
4.500
92, 94 ** 55 och 80 öre i fräscha postfriska ex, där
båda är äkthetsstämplade H Wennberg
och 80 öre med intyg Svensson.
12.000
92, 94 ** 55 och 80 öre i fräscha postfriska ex.
55 öre i Praktexemplar (naturligt gummiveck) sign Wennberg, 80 öre mycket gott
exemplar sign Wennberg och Strandell.
Båda med intyg Svensson.
10.000
92, 94 * 55 och 80 öre. Fräscha och vackra ostämplade ex, 80 öre med ovanligt god centrering, 55 öre intyg Obe ”Praktexemplar”. 8.000
92, 94 * 55 och 80 öre. Vackra ostämplade ex
(55 öre några trubbiga tänder) med intyg
HOW ”Mycket goda exemplar”. Båda med
st A Roig Barcelona.
6.000
94 Δ
80 öre. Mycket vackert och fräscht ex på
litet brevstycke st VÄ(RNAMO) 12.7.18.
Felfritt, mycket sällsynt objekt. Intyg
HOW ”Mycket gott objekt”.
15.000
99 v **
7 på 10 öre. Postfriskt ex med del av 3 påtryck.
100, 72 12/25 öre i par på brev (små revor) st
STOCKHOLM 20.6.18 till Arboga där det
lösts med 2 öre Lilla Riksvapnet.
101 v *
12 på 65 öre. Vackert ost ex med endast
1 påtryck.
101
12 på 65 öre. Lyxexemplar stämplat
BORLÄNGE 10.2.25.
101
12 på 65 öre. Prakt-Lyxex stämplat
JÄRPEN 7.7.18.
101
12 på 65 öre. Praktexemplar stämplat
LINKÖPING 25.9.18.
103 v ** 27 på 65 öre. Vackert postfriskt ex med
starkt förskjutet påtryck.
300
LANDSTORM
474
124 **
475
129 v
*(*)
LUFTPOST
476
477
478
479
480
481
400
600
400
483
484
485
300
300
136 v3,
79 10 på 3 öre luftpostmärken med förskjutet
påtryck (5 ex) samt 5 öre Medaljong som
korrekt porto 70 öre på rekbrev till Österrike stämplat KARLSKRONA 6.12.21.
400
BANDMÄRKEN
482
200
1 kr Landstorm II. Vackert postfriskt
6-block.
2.500
5 öre Landstorm III. Ostämplat fräscht ex
med felaktigt påtryck 12+8 i stället för 7+3.
Intyg Strandell och garantistämpel HW.
300
486
Lejon
140 A cx
**
142 A bz
**
142 A bz
*(*)
5 öre grön typ I med VM våglinjer.
Postfriskt Lyxexemplar.
900
5 öre brunröd typ II med VM KPV. Postfriskt Praktexemplar av ett sällsynt märke. 3.500
5 öre brunröd typ II med VM KPV. Praktexemplar av detta ovanliga märke med
knappt synbart fastsättarspår. Sign BG.
1.200
142 A cxz 5 öre brunröd typ II med VM våglinjer +
**
KPV. SUPERBT postfriskt exemplar.
500
142 A cxz 5 öre brunröd typ II med VM våglinjer +
**
KPV. Postfriskt Prakt-5-strip.
400
142 E a * 5 öre brunakt orangeröd, tandn 13
utan VM. fräscht och ovanligt vackert
ostämplat exemplar av detta svåra märke.
Intyg Sjöman.
500
144 A bz 10 öre grön med VM KPV. Fräscht
**
postfriskt 5-strip.
700
144 A
10 öre grön. Underbart Lyxexemplar st
STOCKHOLM 1 29.5.26.
300
145 A ** 10 öre violett typ I. Postfriskt 5-strip med
perforeringsfel som skapat ett mycket brett
och ett smalt märke.
300
148 C ** 30 öre brun 4-sid. Postfriskt Prakt-4-block.
Ovanligt i denna kvalitet.
1.500
457
462
463
461
464
465
466
467
469
470
471
472
473
474
475
477
478
479
480
481
483
487
488
489
490
491
Gustav V En Face
149 A c ** 10 öre på B-papper. Postfriskt Lyxexemplar.
Sign Grenstedt.
151 C b ** 20 öre 4-sid. Postfriskt Lyxexemplar.
151 C bz 20 öre 4-sid med VM KPV. Postfriskt
**
Lyxexemplar.
151 C bz 20 öre 4-sid med VM KPV. Postfriskt
**
vackert par.
Gustav II Adolf
152 A bz 20 öre med VM KPV. Postfriskt
**
Prakt-3-strip.
484
486
485
482
487
488
400
500
800
500
492
493
494
495
Gustav Vasa
154 a ** 110 öre, Agry-papper. Postfriskt Lyxex.
1.000
154 b ** 110 öre, B-papper. Postfriskt Lyxex.
Sign Grenstedt.
700
155 a ** 140 öre, Agrg-papper. Postfriskt Lyxex.
1.800
155 a, 169 Adresskort till asspaket st LINDESBERG
16.6.21 frankerat med 2 4-strip 140 öre
Gustav Vasa och på baksidan 12 ex
110 öre Postemblem. Ett underbart
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
2.000
300
35
489
491
490
494
496
503
504
497
498
492
499
500
505
506
512
513
509
514
515
493
501
502
507
508
510
516
518
511
521
519
520
496
497
498
499
500
501
502
503
504
36
Postemblem
156 cx ** 35 öre typ I med VM våglinjer. Postfriskt
Lyxexemplar.
156 cx ** 35 öre typ I med VM våglinjer. Postfriskt
Praktexemplar.
156 cxz
35 öre typ I med VM våglinjer + KPV.
**
Vackert postfriskt ex av ett sällsynt märke.
158 **
40 öre typ I. Postfriskt Praktexemplar.
159 a ** 40 öre olivgrön typ II. Postfriskt Praktex.
160 **
45 öre typ I. Postfriskt Lyxexemplar.
163 a ** 60 öre typ II. Postfriskt Lyxexemplar.
163 a ** 60 öre typ II på tonat papper. Postfriskt
Lyxexemplar.
163 b ** 60 öre typ II på vitt papper. Postfriskt
Prakt-Lyxexemplar.
535
505
1.000
506
300
507
1.500
300
300
1.000
1.000
508
509
510
500
511
900
536
165 b **
80 öre gråaktigt grön i postfriskt
Lyx-4-strip. Sign Grenstedt.
165 cc ** 80 öre med VM linje i postfriskt
Lyx-5-strip.
167 c ** 90 öre skifferblå, vitt papper. Postfriskt
Lyxexemplar.
171 **
120 öre svart på A1-papper. Postfriskt
Lyxexemplar. Sign Grenstedt.
Gustav V profil vänster
176 A ** 15 öre röd typ I. SUPERBT postfriskt ex.
177 A a
15 öre röd typ II på A2-papper. Lyxex st
KISA 26.5.33.
177 A b ** 15 öre röd typ II, rent tryck. Postfriskt
Lyxexemplar.
2.000
300
600
1.000
500
300
500
ex 525
ex 526
542
512
513
514
515
516
530
531
544
543
177 C c ** 15 öre typ II, 4-sid, vitt papper. Postfriskt
Lyx-4-block.
179 A bzg 20 öre ultramarinakt violett med VM KPV.
**
Fräscht och mycket vackert postfriskt ex
av ett ovanligt märke.
180 b ** 20 öre röd, vitt papper. Postfriskt Lyxex.
184 **
25 öre orange. Postfriskt Lyxexemplar.
187 a ** 35 öre på A2-papper. Postfriskt Lyxex.
800
400
400
400
500
ex 534
528
223
529
224
Bild sid 91
530
225 **
531
225 **
532
225
533
225
Bild sid 91
534
211-25
1 kr i stämplat 4-block med bra tandning.
500
2 kr. 20 stämplade ex i uppsprucket block
stämplat STOCKHOLM BAN PAK ANV
5.12.29.
2.000
5 kr. Postfriskt fräscht ex med
smärre gummirepor.
800
5 kr. Postfriskt fräscht exemplar.
700
5 kr (kt). Mycket vackert stämplat 4-block. 1.000
5 kr. 20 mycket vackra ex i lätt uppsprucket block, många i Praktcentrering och
med god tandning stämplat STOCKHOLM
BAN PAK ANV 13.10.27.
5.000
5 öre-5 kr. Komplett stämplad serie i bra
normalkvalitet där 10 öre har VM linje.
600
ÖVRIGT 1928535
536
537
538
539
517
187 a
518
189 a **
519
189 **
520
190 b **
521
192 b **
35 öre Profil vänster på FDC-kort
st STOCKHOLM PFFS 14.3.30.sänt av
Uno Söderberg. Ytterst sällsynt.
3.000
40 öre olivgrön typ I. Postfriskt Lyxex på
A1-papper.
800
40 öre olivgrön typ I. Postfriskt
Prakt-5- strip.
1.000
40 öre olivgrön typ II på vitt papper.
Postfriskt Prakt-Lyx-5-strip.
1.000
50 öre olivakt grå, A2-papper. Postfriskt
Lyxexemplar.
800
523
524
525
526
541
542
543
544
545
VÄRLDSPOSTKONGRESSEN 1924
522
540
197, 202, 10, 35 och 1 kr (på baksidan) på brev med
208 utställningsstämplar 7.7.24.
700
206 60 öre single på rekbrev till Schweiz st
MALMÖ 1.8.24.
400
207 80 öre single på expressbrev st ÖSTERSUND 3.4.27. Sällsynt objekt.
500
196-210 5 öre-5 kr. Mycket vacker postfrisk serie
**
inkl 10 öre med VM våglinjer.
1.000
196-210 5 öre-5 kr. Fräsch postfrisk serie med bra
**
tandning.
900
546
547
548
VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN 1924
527
221 60 öre single på rekbrev till Tyskland.
Praktobjekt st SKYLLEBERG 14.11.24.
549
400
233 a **
233 b **
234 A **
5 kr Slottet, tonat ppr. Postfriskt Praktex.
400
5 kr Slottet, vitt ppr. Postfriskt Praktex.
500
10 öre Lützen i komplett rulle, med rel
god centrering. F 4.500.
500
246-57 A Postverket. Postfrisk serie i 5-strip, många
**
i Praktkvalitet, alla (utom en 30 öre) med
god tandning.
800
269 BC ** 10 öre G V profil höger, Små Siffror.
12-block med 2 par 3+4-sid med god
marginal.
500
269 CB 10 öre, Små Siffror. Trevligt rekbrev med
två 4+3-sid par st TOMELILLA 22.1.42.
400
318 A 5 öre Ling. 3-strip på brev st GÖTEBORG
2.4.40 samt etikett SJ BILTRAFIK FRAKTMÄRKE 25 öre…, bundet med stämpel
till kuvertet. Mycket ovanligt objekt först
sänt med buss.
300
320 BC ** 10 öre Berzelius. Postfriskt 3+4-sid Lyxpar. 300
332 BC ** 5 kr Slottet. Postfriskt Prakt-Lyx 3+4-sid
par.
500
332 CB ** 5 kr Slottet. Postfriskt 4+3-sid par i Lyx.
600
332 BC ** 5 kr Slottet. Postfriskt Prakt-Lyx 4+3-sid
par.
500
383 B, BB G V 90 år. 20 öre i 3 ex på vykort till
TEHERAN, Persien sänt från MJÖLBY
1.5.48, sänt i retur till Sverige. Ovanligt
adressland.
300
470 var ** 15 öre Flaggan. Postfriskt par med mycket
tydlig DUBBEL PERFORERING. Ej noterad i katalog. Tidigare okänd?
3.000
469-75 Stockholmia 55. Kpl serie samt 10 öre i
2 ex och 15 öre Flaggan på ovanligt rekbrev
med korrekt porto till Schweiz stämplat
NACKA 2.7.55.
300
471-75 Stockholmia 55 i 9-block på varsitt
kuvert med utställningsstämpel 7.7.55.
Ovanligt objekt.
400
37
569
562
568
560
559
561
553
574
38
545
556
552
547
471-75 Stockholmia 55 i 9-block på varsitt
kuvert med utställningsstämpel 7.7.55.
Ovanligt objekt.
400
551
1095-98 Svensk rokoko. Postfriskt fräscht block
v1 **
utan nummer.
400
552
1355-56 Stockholmia 86. 2 och 4 kr där den röda
färgen saknas, st STOCKHOLM 3.9.85,
dessutom medföljer 3 kr valören.
500
553
Bl 6 **
Svensk Bilhistoria. Mycket intressant
block där den gula färgen är förskjuten
ca 6-7 mm. MODERN RARITET.
4.000
554
SS 3 **
Greta Garbo. 2 postfriska souvenirark,
Bild sid 92
det ena med cyls 1 och kn 32036.
300
555
SS 3
Greta Garbo. Souvenirark med kn och
cyls 1 st POSTEN GLOBEN 05.09.28
mitt på 4-blocket.
300
556
2582-85 Vårkänslor 2007 i 4-block på brevklipp
HBL ot, otandat mellan märkena samt Höstfrukt
2677 var med kraftigt dragspel.
500
550
BUNTAR (säljes i befintligt skick)
557
Äldre buntparti O II-bandmärken, 100tals buntar.
Parti äldre buntar, 4 O II/Siffertyp, 52
Medaljong/Lilla Riksvapnet, 35 Små Tj
och 6 Lejon/Profil v, bra sortering på olika
valörer och det mesta i 100-buntar. Totalt
97 buntar.
558
563
564
565
566
567
568
500
300
Internt rekpaket återanvänt inom
Postverket. Sänt till Upsala från Skövde med
den mycket ovanliga stämpeln ”fr SKÖFDE”
inom ram. Insidan adresserad till Gislaved
från Upsala.
400
PS-kuvert st PKXP Nr 8A 14.10.91 med
sällsynt röd rekstämpel.
500
Desinfekteradt. 3 ovanliga försändelser
1906, 1914 och 1929 varav 2 är sända
från sjukhus, bl.a Sabbatsberg 1929
med den mycket ovanliga stämpeln
DESINFEKTERADT 26-9-1929 i violett
samt SMITTORISK FÖRELIGGER.
400
82, 79 Kurirpost. 10 öre (2 ex) och 5 öre på brev
från svenska legionen i Petrograd 1918,
i Stockholm rekommenderat och
vidaresänt.
300
233 a Kvitto på erlagt belopp, Bl 77 (Aug 30)
frankerat med 5 kr Slottet och 10 öre
Lejon st STOCKHOLM 25.5.37.
300
372 A
20 öre Nobel och 4-strip 10 öre Bromma
231 på rekbrev från BÅSTAD 2 25 JUN 1947
av okänd stämpeltyp?, reketiketten handstämplad ”Båstad 2” på ”Båstad”,
notering ”frim av avs”. Båstad 2
öppnade den 9.6.1947.
300
569
Brev-Sorterings-Maskin, modell Transorma?, med sorteringspåtryck FW i rött
st EKERÖ POB 1 22.8.51. Mycket ovanligt objekt, endast några fåtal kända.
1.500
570
Italienskt 5 Lire på brev till Sverige 1953
med enbart BLINDSKRIFT.
Posthorn med rem, användes av postiljon
för att anmäla sin ankomst. Ovanligt objekt.
6 äldre blanketter, bl.a 3 kvittenser för
värdepost från Gamleby 1869, 71 och 80.
Postsparbanksbok tryckt 1883 med insättningar 1890-1904 st SNÖBERGSHYTTAN
och TOMTEBODA. Ovanligt objekt.
POSTAL DOKUMENTATION
559
560
561
562
Reqvisition å Kongl Postcontoiret uti
Norrtelje av en Extra Post till Stockholm
med ett bref till Kgl Gen.Krigs Commisariatet
för Kust Armén….. Norrtelje den 10 juli
1809. H Wihlborg. Härvarande ombud.
Mycket ovanligt Postdokument i
bra kvalitet.
2.500
PS kuvert sänt till Reservexpetitör A. Blixt
Norrtullsgatan N0 19 nedre botten. Notering
”Ordres att tjänstgöra å linien StockholmKrylbo 1 jan 1875" Kuvertet förslutet
med Postoblat.
500
Postverkets interna rekkuvert (något def.)
med rakstpl KALMAR (som avsändningsort)
och datumstpl 31.8.77 sänt till PKXP No 7
(till Norge). Ovanligt objekt.
300
Ryssland 2 kop (Mi 30Aa) på mycket
vackert trycksaksbrev daterat St Petersburg
7/19 september 1884 och sänt med båt till
Sverige. Rakstpl ”FRÅN RYSSLAND” samt
frimärket st STOCKHOLM KE 23.9.1884.
Ovanligt objekt.
700
571
572
573
300
500
300
300
KURIOSA
574
575
576
Gravyr
Slania. Grunwald efter förlaga av Matjeko.
Signerad Slania i rödbrun färg. Ovanlig.
Ramad.
2.000
Nya Sverige. Svenska, finska och USAfrimärken utgivna i samband med Nya
Sverige-firandet, samt div trycksaker mm,
dessutom några HA-häften samt tyska förs. 1.000
Brevmärken P H Ling och Postgirot, tyska
välgörenhetsmärken från 1949 och Ewerts
provmärken i rödlila och gråsvart.
300
39
581
579
582
587
588
591
ex 589
1
596
607
40
ex 594
577
Äldre samling stämpelmärken (mest sv),
paket och reketiketter.
Järnvägsfraktmärken. 45 olika märken
från 9 olika bolag.
578
594
200
HELSAKER
579
bKe 2 II
580
bKe 4
581
bKe 9 III
582
TjbK 2
583
Postogram
584
585
586
6 öre brevkort, text C, stämpel I. Vackert
kort st KSJ 3.12.77 med sällsynt variant
”dubbel värdestämpel, den ena färglös”.
10 öre. Vackert kort till USA st LUND
1.9.86.
Mycket ovanligt kort med nyårshälsning från Postverket 1898,
STOCKHOLM 31.12.97.
10 öre röd. Fräscht ex av detta mycket
ovanliga brevkort stämplat
HERNÖSAND 4.1.75.
Omfattande specialsamling Postogram,
beg och obeg kuvert, ovikta Postogram
med många olika typer och tryck.
Sällsynt utbud.
Skolåda med beg helsaker, bl.a över
150 kortbrev med kvarvarande rivkant.
Högt katalogvärde.
25 äldre helsaker, varav 8 kortbrev med
kvarvarande rivkant.
Trevligt parti beg helsaker och några
bättre obeg vykort.
Trevlig samling från 1:a och 2:a perioden,
ofta med både stämplat och ostämplat.
Högt katalogvärde.
1.000
300
800
KRASCHPOST
595
596
597
300
300
1.000
Intressant, brandskadat brev med not
”Skadad vid eldsvåda ombord å ångaren
Newton i Sunderland den 14 februari 1916". 400
Letter from China to Sweden 1945 via England. The letter is damaged and have labels
”Found open or damaged and officially
Secured”. Unusual.
500
Ovanligt objekt från flygolyckan i Köpenhamn den 26 jan 1947. Brevet är kraftigt
brandskadat och ligger i Postkuvert med
texten ”Heri en under Postbesörgelsen
beskadigt Forsendelse”. Vid olyckan omkom den svenske prinsen Gustav Adolf.
500
500
700
300
300
LOKALPOST
587
588
589
590
591
592
593
10 B Hälsingborgs lokalpost. 4 öre på lokalbrev
st LOKALPOSTEN 2 JUL 1936, eftersänt
till Stockholm och tilläggsfrankerat 15 öre.
Intressant objekt.
400
3
Göteborgs stadspost. 3 öre på vackert
brev (reva) st GÖTEBORGS STADSPOST 7.10.88.
500
2 , 6, Motala. 7 försändelser, alla olika till valör
7
och tandning, bl.a 4 öre mörkbrun i
CB-par. Bra bruksbrev. F 7.900.
1.000
6 , 7 Motala. 8 öre röd, 2 brev samt 6 brev
med 8 öre blå, delvis något medfarna.
Ovanligt utbud.
800
2a
Stockholms stadspost. 2 med turstämpel
”III” på brev, sidostämpel STADPOSTEN
28.12.87.
500
3b
Stockholms privata lokalpost. Vackert ex
med blåviolett påtryck på brev stämplat
28 MAJ 1927.
400
2B
Umeå, 8 öre 3-sid. 3 bruksförsändelser
med singlefrankeringar. Dessutom fil. brev
Eskilstuna mm.
500
VYKORT
Sverige
598
Genuint brevkortsalbum med 400 kort från slutet
av 1800-talet till ca 1910, de flesta kort beg och i
utmärkt kvalitet, bl.a ingår ca 260 svenska topo
och även 8 tecknade flerbildskort med topo motiv. 4.000
599
600
2 brefkortsalbum med 400 kort, ca 120 topo.
1.200
Parti med ca 195 äldre sv topo, bl.a med 3 utvikskort,
samt ett 50-tal andra kort.
1.000
Äldre brefkortsalbum (söndrigt) med korrespondens
185 kort, bl.a 70 svensk och främst
amerikansk topografi.
600
70 topo kort (38 gamla) samt 85 grat och varia.
500
Intressant vykortsalbum med 165 äldre kort
Folkdräkter, personer, tecknat mm.
500
Drygt 160 äldre vykort, flera bättre.
500
601
602
603
604
41
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
Div äldre topo (54), nyare (17) samt andra motiv (27),
dessutom Liechtenstein förtrycksalbum 1891
(sönderklippta sidor).
100 svenska och utländska vykort.
10 öre O II på tidigt vykort ”Helsning från Malmö"
st MALMÖ 4 POST 2.6.90, obet medfaret.
Ovanligt objekt.
Äldre vykortsalbum, ca 150 kort, mest grat, även topo.
Ca 120 nyare och 17 äldre topo, och ca 50 andra motiv.
30 äldre topo, 90 mest 1940-tal samt div
ostämplade svenska frimärken.
48 kort, flera äldre bra topo, bl.a ingår Arboga Gruss
Aus-typ 1903 och privattaget kort på sjömän
från Albatross.
Parti gammalt-nytt, bl.a 40 äldre topo.
Ca 80 äldre vykort.
Ca 175 vykort, gammalt-mest nytt.
4 olika tomtekort, 2 begagnade.
Hela Världen
Kinesiskt vykortsalbum med vykorten uppsatta
med tunn tråd på dubbelpanåer med handmålade
naturmotiv, tidigt 1900-tal, med 72 kort
från Kina, Sverige, Norge och USA.
390 europeiska äldre turistvykort, bl.a 24 från
Parisutställningen 1900, dessutom parti sedlar.
400
400
300
300
300
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
42
H3
HA 21 v
638
HA 2-25
300
300
300
300
300
200
639
640
Postflyg 1972. Mycket vackert och
fräscht häfte där 75-öresparet överkorsats och makulerats med gravörstickeln. Modern raritet.
8.000
Samling, delvis med markeringar.
F 9.000 utan tillägg för markeringar.
400
Ask med automathäften, bra spridning,
med bl.a HA 1 O, HA 5-6 kpl mm.
500
Parti automathäften HA 1-6 med bl.a 2 ex
HA 1 O och 2 kompletta omgångar HA 6.
F 8.700.
400
HÄFTESSAMLINGAR
500
500
HÄFTEN
618
AUTOMATHÄFTEN
637
5 öre O II. Mycket fräscht häfte med
perforerad inhäftningsremsa och
kontrollmärke ”N”.
1.000
H 23 R, O 10 öre Lützen i rättvänt resp omvänt häfte,
båda omslagen dock obet riss.
300
H 25 I
Postsparbanken typ I. Vackert häfte (borttagen blyertsnot) med 2 för detta märke
välcentrerade inlagor.
1.000
H 25 II O Postsparbanken typ II. Fräscht häfte med
välcentrerade inlagor.
300
H 33 BC R Swedenborg. 2 ex 3+4-sid rättvänt häfte.
500
H 35 BC 15 öre Nya Sverige. Fräscht häfte med
breda marginaler och delad cyls 2.
400
H 38 CB Ling. Fräscht 4+3-sid häfte, uppvikt omR
slag.
300
H 40 BC 10 öre Berzelius. Mycket vackert, fräscht
R
3+4-sid häfte med goda marginaler.
2.000
H 40 BC 10 öre Berzelius, 3+4-sid. Mycket vackert
O
häfte med Prakt-Lyxcentrerade inlagor
med del av kn.
1.800
H 41 A CB 15 öre Linné. 4+3-sid häfte i Praktkvalitet
R
med goda marginaler.
2.000
H 40 CC O Linné och Berzelius. 2 mycket vackra omH 41 CC O vända 4+4-sid häften. F 3.900.
400
H 117
30 öre G VI A, typ II. 2 fräscha bättre
B 1b, C 1a häften. F 3.800.
400
H 117
30 öre G VI A, typ II. Ett mycket ovanligt
B 2b
häfte, dock något medfaret omslag.
300
H 117
30 öre G VI A, typ II i 3 mycket fräscha
C 1a
omslag. F 3.000.
300
H 180 C 2 Drottningholmsteatern med engelsk text.
Äkta par med delad cyls 2 samt delat kryss
till höger.
500
H 180 C 2 Drottningholmsteatern med engelsk text.
3 fräscha häften med centralt registermärke
varav 1 med delat kontrollnummer.
300
H 180 C 2 Drottningholmsteatern med engelsk text.
2 vackra häften med centralt registermärke. 300
H 223
35 öre Albert Engström. Vackert häfte
(stukat hörn) med trippel.
300
SH 18 B1 Vårtecken. Prakthäfte av denna ovanliga
variant ”utan 1500 g” med cyls 2. Stjärnmärkt i Facit. Modern raritet, endast ett
fåtal kända.
1.000
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
H 9-281
Trevlig samling med över 225 häften, alla
trol olika, även bättre som 10 och 15 öre
Postverket. F över 25.000.
H 21, 23, 3 vackra häften. Cancer, 10 öre Lützen
29
och 5 öre Postverket.
G VI A
Parti kungahäften 1951-69. F 9.700.
Parti häften, mest 1980-tal och framåt,
bl.a med markeringar, även några fåtal
bättre som Bildsten. Nom ca 13.000.
Häften 1988-2000, ofta 2 av varje. Nom
9.100.
Parti fräscha häften 1966-82, bl.a H 212 O
med blank gummering.
15 olika häften, mest 1980-tal med bl.a
Slania 50 år med Cancer-påtryck. Nom
över 6.400.
Häften med 1 eller 2 markeringar,
bl.a kryss. Nom 6.000.
Häftesparti 1970-tal och framåt, alla med
1 eller 2 markeringar. Nom 5.000.
Stort parti häften 1960-70-tal.
Trevligt parti, delvis med markeringar.
Nom 4.800.
Häften 1967-86, många med 1 eller 2
markeringar. Nom 4.500.
Häftesparti 1970-tal och framåt, alla med
1 eller 2 markeringar, nom 4.000 samt
även några finska HA-häften och lösa,
samt svenska märken med nom 270.
Parti häften 1942-66, de flesta i god kval.
F 32.000.
Samling till 1968 med bl.a H 23-24, 27,
30, 40 CC 34 BC, 38, 55 och 65.
F över 35.000.
Handlarlager 1948-54 i full kartotekslåda,
bl kvalitet, många G VI A ingår.
Parti mest 1960-talshäften, några äldre
brev och Färöarna rullar. Nom 3.600.
1.200
500
500
5.000
3.600
3.000
2.400
2.200
2.000
1.800
1.800
1.800
1.600
1.500
1.500
1.500
1.500
ex 687
ex 699
ex 711
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
ex 690
ex 689
ex 691
ex 700
ex 712
Trevligt parti 1940-tal med fräscha häften,
många bättre. F 30.000.
Häftessamling H 176-547, de flesta med
1 eller 2 markeringar, monterad i album.
Nom 3.100.
Låda med häften, några med markeringar.
Nom 3.600.
Parti häften mest 1950-60-tal, bl.a 2 olika
Bildsten. F 23.500.
Parti HA-häften, HA 2 och framåt, bl.a
HA 3-HA 6, med nom 1.300 samt några
moderna häften med nom 1.600.
Häften, mest 1950-tal till mitten 1960-tal.
F 17.000.
Några 1940- till 60-talshäften, F 3.000
samt 3 häften 10 kr Bildsten H 211 B III R
varav 1 häfte med RT och 1 häfte 20 kr
Svanar H 212 A R, F 12.000. Något ojämn
kvalitet. Även 12 oräknade häften ingår.
Häftessamling 1918-81, bra spridning inkl
dubbletter. F 14.000.
Samling häften 1920-tal till mitten 60-tal,
bra sortering med en del bättre, något bl
kvalitet. F ca 16.000.
Häften 1943-65, bl.a H 65.
Trevlig samling till 1975 i 3 album, även
bättre. F 19.000.
23 något bättre häften slutet 1940-tal till
1968, bl.a Bildsten H 211 B och Svanar
H 212 A. F över 6.000.
Liten lot häften, många med 1 eller 2
markeringar, Made in Sweden (H 352)
med trippel. Nom ca 1.100.
Häften 1983-2002 med nom 460 samt
automathäften, inkl några bättre, nom 870,
delvis med cyls och kn.
Lot 1940-talshäften, i något bl kvalitet.
F 6.800.
ex 692
ex 701
675
ex 705
ex 706
ex 710
Parti FDC 1930-tal – 1990-tal samt PTkort, ca 17 kg. SKICKAS INTE. MÅSTE
AVHÄMTAS.
500
Ca 18 kg FDC. SKICKAS INTE. MÅSTE
AVHÄMTAS.
400
Samling FDC mm 1932-68 i 2 album med
bl.a bruksmärken 1940-50-tal.
300
676
1.400
677
1.400
KILOVAROR
1.000
1.000
800
678
679
680
681
682
683
684
685
686
Kilovara 1951.
Kilovara 1953.
Kilovara 1955 och 1961.
Kilovara 1959 och 1971.
Kilovara 1959 och 1971.
Plomberat 3-kilospaket poststämplat 1960.
Plomberat 3-kilospaket poststämplat 1960.
Kilovara 1964, 1966 och 1967.
Kilovara 1967 (2), 1970 (2) och 1971.
500
400
600
300
300
500
500
400
700
700
SVERIGE - SAMLINGAR OCH POSTER
700
688
1, 2,
4, 5
2
689
690
2
2
691
692
2
2
693
2
400
694
2 m fl
400
695
697
2-3 E 2,
5E2
(*)-*
3-5 E 2
(*)-*
9 (*)
698
9
699
7-12
(*)-*
600
500
687
500
400
300
696
Tre Kronor 2 rullar av varje valör 50-85 öre mattgrön,
90 öre och 120 öre rosa. F 27.400.
1.000
80 FDC 1936-59 inkl några bättre, t ex
1.6.51. F 7.500 samt 17 illustrerade FDC
1940-57, inkl de 5 olika 1.6.57. F 2.100.
ex 698
ex 727
1.400
FDC-SAMLINGAR
674
ex 696
ex 713
RULLPARTIER
673
ex 695
500
1 ex vardera 3, 8 och 24 sk bco samt 6 ex
av 4 sk bco i mycket blandad kvalitet.
1.000
4 sk bco. 15 ex i normalkvalitet, alla positionsbestämda enl nyans-intyg Harbrecht. 1.500
4 sk bco. 11 ex i normalkvalitet, bl.a 1 grå. 1.200
4 sk bco. 10 fräscha ex i god kvalitet,
flera med vackra stämplar.
1.200
4 sk bco. 10 fräscha ex i normalkvalitet. 1.000
4 sk bco. Lot 10 felfria ex med
god nyansspridning.
1.000
4 skill bco. 1 brev och 2 single ex i mycket
blandad kvalitet.
400
4 sk bco på klipp med fyrkantstämpel
ALINGSÅS samt vackra ex av 5 och 24
öre Vapen och 1 Rd t 14.
400
4, 6 och 24 sk bco, 1868 års andra eftertryck. Fräscha ost exemplar av 4 och 6 sk
bco, 24 sk bco dock defekt.
600
6-24 sk bco, 1868 års andra eftertryck.
3 mycket fräscha ostämplade märken.
1.000
12 öre. 3 ostämplade ex, nära sned-sned
centrering.
300
12 öre. 41 stämplade ex, flera med vackra
stämplar, bl.a ingår strålstämpel JÄDRAN. 500
Fräsch ostämplad serie med bl.a välcentrerade 5 och 9 öre.
1.000
43
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
44
VapenRingtyp
*-**
18 fräscha och vackra ost/postfriska ex,
bl.a 12 öre Vapen, 5 öre t 14, 6 öre t 13
och 1 kr Posthorn (2 ex varav 1 ex **),
alla märken olika till valör eller nyans.
F 17.000.
1.300
VapenLejon 2 ex 17 öre grå, 1 ex vardera av 24
Ringtyp öre Vapen, Ringtyp t 13 med 24 öre och
1 Rd. Godtagbar till god kvalitet.
1.200
Vapen,
Dubblettsamling 2 ex 4 sk bco, Vapen och
Ringtyp Ringtyp, flera vackra ex ingår, dock delvis
bl kvalitet. F 18.000.
1.000
Vapen,
Samling stämplade Vapen och Ringtyp 14
Ringtyp i nyanser och några brev. F 12.300.
1.000
28, 31, 32 3, 6 och 12 öre i fräscha ost 4-block med
*
medelgod centrering.
700
Ringtyp 6 fräscha märken i valörerna 3, 5, 6, 12,
13 *-**
24 och 30 öre (6 och 30 öre ost). F 13.000. 800
Ringtyp 8 ostämplade märken, bl.a fräsch 20 öre.
13 *
F 9.800.
700
Ringtyp 13 21 ex, alla med mycket vackra stämplar.
400
Ringtyp 2-50 öre. Ost/postfrisk lot med fräscha
ph *-**
märken. F 14.000.
1.000
Ringtyp 7 mycket fräscha postfriska ex i valörerna
ph **
2-6 öre, 20 öre samt 1 kr. F 8.000.
800
Ringtyp 2-5 öre och 20 öre-1 kr. 7 album stämplat
ph
lager, på vissa valörer rättvända stämplar,
uppskattat antal märken totalt 1.500.
2.000
Ringtyp ph 14 ex, samtliga med mycket vackra stämplar. 400
Ringtyp 23 ex med rättvända stämplar med ett
stämpelvärde 50-250 kr/styck.
600
Tj 12-24 * 18 olika märken till valör eller nyans,
17 ex t 13 och 1 ex t 14, i bra normalkvalitet. F 7.700.
600
Tjänste
Kassett med ost och postfriska Tjänste 13,
*-**
med massor av märken, högt kat värde
men mycket bl kvalitet.
800
Tjänste
Album med stämplade dubbletter Stora
och Små Tjänste, en del vackra stämplar
ingår.
1.000
Tjänste
Dubblettparti i mycket bl kvalitet, inkl en
del Lösen.
500
L 2 **
3 öre. 8 postfriska ex varav 3 med för Lösenmärken god centrering.
400
Lösen
1-50 öre. 21 ost-mest postfriska fräscha ex,
*-**
alla i olika nyanser. F 3.500.
400
Lösen
Dubbletter t 14 och 13 på Visirblad.
600
Tjänste, Stort dubblettlager ost/postfriska TjänsteLösen
och Lösenmärken i blandad kvalitet med
*-**
mycket högt katalogvärde.
2.000
Tjänste, Samling ost/postfriska Tjänste 13 samt
Lösen *-** Lösen 14 och 13. F 6.200.
300
Tjänste, Samling t 14 och 13 på albumblad, med
Lösen
en del vackra ex och L 7 a. F 16.000.
700
O II *-** 11 ost/postfriska 4-block, i alla valörer
*-**
utom 15 öre. Högt katalogvärde.
2.000
75 vm 1 5 öre Medaljong med VM omvänd krona.
**
Ovanligt märke i postfriskt, snedcentrerat
12-block. Intyg HOW.
1.000
75-78
Medaljong, VM krona. Komplett 4*-**
blockserie där 1 kr är helt postfrisk.
600
MedalFräscha 4-block av 5 och 15 öre samt
jong **
8-block av 10 (1 ex fasts) och 20 öre.
F 3.560.
400
MedalVarianter och kuriosa. 13 ex samt 5-strip
jong
med bl.a kraftiga dragspel, extra tandrader,
spegeltryck mm. Intressant och ovanligt
objekt.
500
MedalSpecialsamling med nyanser, VM, färgjong
fläckar och streck, bl.a 5 öre VM krona
i par på brev 23.6.11, 5 kr m fl på int paketavi 1928, 1 kr single på int paketavi till
Finland 1921, totalt drygt 45 försändelser. 500
729
730
Landstorm **
142 A
cxz **
731
142 E cc
m fl
732
144 A cz *
m fl
733
Lejon
*-**
734
Lejon **
735
149 C **
736
149 C **
737
151 A,
A bz, C**
Emblem
**
738
739
179 A a
*-**
740
Profil v **
741
Bandmärken **
Bandmärken *
Bandmärken **
Bandmärken
742
743
744
745
746
747
748
Bandmärken
Bandmärken
Kongress
**
749
202, 203,
206 **
196-208
750
751
223
211-23 **
752
223-25
753
223-25
754
755
211-25
Förening
**
756
Förening
**
Kongress,
Förening
757
Parti postfriska block, 11 olika.
F 7.700.
300
5 öre brunröd typ II med VM omvända
linjer och KPV. Postfriskt 9-strip i normal
centrering. F 5.850.
300
3 mycket vackra och fräscha märken med
ovanliga VM-varianter 142 E cc, 144 A cz,
152 A cx. F 2.900.
400
10 öre Lejon ostämplad med omvänt VM
+ KPV, Stockholmia 55 med varje valör
på varsitt bruksbrev med tilläggsfrank st
GÅSÖ eller STOCKHOLM 1955 samt
Väderkvarn i helt och fräscht häfte med
blank gummering.
500
Samling med 31 olika ost/postfriska 5strip, samt 9 block med bl.a 141 A b, 144
A cc i normalkvalitet. F 58.000.
2.500
Stående Lejon. 7 postfriska ex bl.a 5 öre
brunröd typ I.
300
10 öre En Face i postfriskt 25-block med
övre marginal med plåtnummer 1 och 2.
22 fräscha och vackra ex, flera i god centrering.
500
10 öre En Face i postfriskt 25-block, delvis
god centrering.
400
20 öre i postfriskt 5-strip, 5-strip med VM
KPV samt 4-block. F 20.600.
800
21 olika postfriska 5-strip, bl.a 35 öre typ
I med VM våglinjer med intyg HOW
”Mycket gott objekt”. F 54.000.
2.500
20 öre matt ultramarinakt violett på Agryppr med 12 ex **och 3 ex * samt 3-strip i
annan nyans.
300
18 olika postfriska 5-strip och 5 block,
bl.a 179 A f bz med intyg HOW ”Mycket
gott-Praktobjekt”. F 40.000.
2.000
24 olika postfriska strip.
F 12.500.
600
9 Visirblad med ostämplade märken uppdelade på nyanser och papper.
500
21 vackra postfriska Emblem och Profil
vänster.
400
Postfriska tidiga bandmärken i 5-strip,
många i Praktkvalitet, de flesta är olika
till nyans eller papper, totalt ingår 72 strip.
Ovanligt utbud. F ca 80.000.
7.000
Visiralbum med bandmärken, delvis sorterade på papper och VM. F ca 29.000.
1.000
Parti bandmärken, En Face till Profil v
med felfri tandning. F (1980) över 10.000. 300
Postfrisk lot med bl.a 10 öre cxz i par,
2 ex 30 öre grönblå och 1 kr, bra kvalitet.
F 9.700.
600
35, 40 och 60 öre Kongress i varsitt postfriskt 3-strip.
500
5 öre-1 kr Kongress. Dubblettparti med
bl.a 30 öre grönblå (2 ex) med god tandning. F 12.850.
500
1 kr. 10 välcentrerade stämplade ex i block. 500
5 öre-1 kr Förening inkl 10 öre cx i postfriska vackra 4-block. F 31.000.
2.500
1-5 kr Förening i mycket vackra stämplade
marginal-4-block.
1.500
1-5 kr Förening. 1 och 2 kr i stämplade
4-block samt 4 ex 5 kr.
1.000
3 stämplade serier Förening i normalkval. 1.500
Postfrisk lot med bl.a 10 öre cxz i par,
25 öre i 4-block, det mesta i bra kvalitet.
F 10.000.
600
8 olika postfriska Förening samt 8 tidiga
bandmärken. F 8.000.
400
18 olika valörer till 1 kr, totalt ca 110 ex
inkl 10 öre cx och cxz, delvis bl kvalitet.
F över 20.000 allt räknat.
800
ex 768
ex 769
ex 770
758
759
760
761
762
763
226-30 ** 32 postfriska serier G V 70 år i block,
även några extra valörer. F över 7.000.
400
238 **
5 öre Postsparbanken, typ I. 2 postfriska
välcentrerade 4-block.
300
239 A, C, Postsparbanken. Postfrisk lot fräscha märE **
ken 2- och 4-sid med 100 ex av var samt
t 13 i 89 ex. F 16.895.
600
246-57 ** Postverket. 8 postfriska serier. F 22.400.
800
246-57
Postverket. Trevlig lot med 30 öre i 8 post**, friska vackra ex, hel serie på varsitt kuvert
st första dag mm.
400
262 CB ** 15 öre Nya Sverige. 20 postfriska CB-par. 500
766
767
768
769
764
765
Profil
höger
Utställningsmonterad samling G V på 96 blad.
Samlingen inleds med en förslagsteckning av Torsten Schonberg, en godkänd originalteckning samt 1 svartavdrag
av 15 öre Små Siffror, aldrig utgivet.
Därefter redovisas var valör med bl.a
exempel på alla olika tryckdatum, häften
med BC/CB på 10 öre Små resp Stora
Siffror. Försändelser, ofta med någon
extra knorr som vägrade brev till utlandet,
brev till Franska Ekvatorialafrika, BC/CBfrankeringar. Vidare häften med bl.a Postmästarhäften 5, 10 och 15 öre där den
senare visas med olika omslag, stämpelkuriosa och varianter, bl.a 10 öre snedcentrerat tillsammans med andra valörer på
klipp samt helsaker. Samlingen är publicerad som SFF:s första XpoNAT del 1
och är belönad med Stor Vermeil och
juryns gratulationer vid NORDIA -05. 25.000
BC/CB ** 48 olika postfriska BC/CB-par,
bl.a Berzelius (2 ex). F 25.300.
1.200
770
BC/CB ** 16 olika postfriska BC/CB-par bl.a ingår
Stora Siffror (2), Berzelius och Linné (2).
F 13.000.
1.000
**
Mycket välfylld insticksbok (48 sidor)
med postfriska märken till 1972 inkl
par, högvalörer och bättre märken.
Högt katalogvärde. Måste ses.
20.000
*-**
Mycket omfattande samling ost/postfriska
märken med några Vapen och Lejon samt
Ringtyp t 14 i mycket bl kvalitet, från t 13
välfyllt med fräscha märken, även Tjänste
och Lösen samt några nytryck. Bl a ingår
O II, Medaljong, Landstorm kpl, 1924 års
serier och ett rikligt bandmärkesavsnitt
samt alla BC/CB-par. Kat värde försiktigt
räknat ca 180.000. En trevlig samling med
många fräscha, välcentrerade märken, som
vi rekommenderar till besiktning.
18.000
Innehållsrik samling 1855-1967 i en
kvalitet utöver det vanliga. Samlingen
är nästan komplett (ej 55 och 80 öre)
med bl.a mycket vacker 3 sk bco (rep),
3 ex 4 sk bco varav en ultramaringrå,
skiffergruppen, felfri 8 sk bco, bra ex
6 och 24 sk bco med intyg, vidare kan
nämnas fräscha Lejon och Vapen med
Praktstämplad 17 öre grå (vht), Ringtyp
till Medaljong många med rättvända
stämplar med bl.a vacker felfri Riksdaler
t 13, bandmärken mer i normal kvalitet,
vackra serier Kongress och Förening,
många BC/CB-par (Små Siffror dock
postfriska), Tjänste och Lösen. Många
märken i samlingen är utvalda ex med
trevliga rättvända stämplar. En samling
vi rekommenderar till besiktning.
15.000
(*)-**
Mycket välfylld samling till 1989 i
3 KaBe-album. Bl a ingår alla skillingar
i nytryck, Vapen i original eller nytryck,
Lejon (ej 14 A), Ringtyp med Rd t 13,
Tjänste och Lösen (24 öre t 14 ug), O II,
Medaljong, Landstorm, Bandmärken i
mycket bl kvalitet, Kongress, Förening,
från 1930-talet nästan bara postfriskt inkl
BC/CB-par. Katalogvärde enl inlämnaren
nära 300.000 men rep, def och omgum
förekommer. En mycket trevlig samling
som bör besiktigas.
14.000
45
ex 771
ex 772
ex 776
ex 773
ex 774
771
772
´
773
774
775
46
Intressant samling 1855-1971 ost/postfriska eller stämplade märken, bl.a ingår
vacker 6 sk bco (tp), 8 sk bco, 1885 års
nytryck 4, 6 och 24 sk bco, st/ost Vapen,
Lejon, Ringtyp, serier Landstorm, fylligt
avsnitt bandmärken, 1924 års serier, och
därefter nära komplett, några def och omgummeringar förekommer, främst på den
äldre delen. F mycket försiktigt räknat
över 150.000.
10.000
Mycket omfattande och innehållsrik
samling 1855-1971 i Leuchtturmalbum,
med en del extra märken i nyanser och
VM-varianter, många vackra och fräscha
ex ingår men delvis något bl kvalitet.
F allt räknat (även def) 180.000.
9.000
Nära komplett samling stämplade märken
Vapen-1960 med bl.a Ringtyp, Landstorm,
1924 års serier, BC/CB-par. Många märken
med rättvända vackra stämplar. En mycket
vacker samling utvalda märken i mestadels
god kvalitet.
9.000
Mycket välfylld samling till 1974 i Leuchtturmalbum, bl.a alla Skillingar, Svart och
Brun Lokal, Vapen och Lejon, Ringtyp,
dock mycket blandad kvalitet, med def
och kraftiga rep, från Landstorm är det
mesta postfriskt eller ost, bl.a postfrisk
1 kr Landstorm II, på bandmärken även
en del bättre papperssorter mm, alla BC/
CB-par (flera **), från 1945 nom 500.
8.000
Mycket välfylld samling, dock i mycket
bl kvalitet med 3, 8 och 24 sk bco (rep
eller def), Svart och Brun Lokal, Vapen,
Lejon, Ringtyp, O II även ost/postfriskt,
stämplad serie Landstorm II, välfyllt avsnitt Bandmärken mest ost, st/ost Kongress
och Förening, vackra ost BC/CB-par och
mycket postfriskt till 1980. Högt kat värde. 8.000
776
777
778
779
780
781
**-*
Omfattande samling stämplat 1855-1997
i 3 fräscha Leuchtturmalbum med bl.a alla
skillingar utom 3 sk bco, Vapen, Lejon,
Ringtyp, Landstorm, Kongress, Förening,
BC/CB-par mm. Nära komplett men spec
den äldre delen med rep och def. Trevligt
objekt men måste besiktigas. Kat värde
enligt inl 159.000.
8.000
Samling 1855-1960, bl.a 4 sk bco (3 ex),
ost Brun Lokal, välfyllt med Vapen, Lejon,
Ringtyp, Tjänste och Lösen, dock i mycket
bl kvalitet, från O II mest ostämplat som
O II, bandmärken, 1924 års serier, BC/CBpar mm. F mycket försiktigt räknat över
80.000.
7.000
Stämplad samling 1855-1954 i Wennbergalbum med bl.a 4 sk bco (4 ex), 6 sk bco
(2 ex), 2 ex vardera Svart och Brun Lokal,
rikligt med Vapen, 17 öre grå, Ringtyp
delvis i nyanser, Riksdaler t 13, ost serier
Landstorm, st 5 kr Landstorm II, serier
Kongress och Förening, BC/CB-par samt
mycket trevligt avsnitt Tjänste och Lösen,
det äldre materialet dock i bl kvalitet med
rep och mindre def. Högt katalogvärde.
7.000
Mycket trevlig samling Skill Bco-Ringtyp
med många vackra och fräscha märken,
det mesta i god kvalitet, många märken är
nyanserade, även bättre nyanser ingår.
F 50.000 utan hänsyn till nyanser eller
stämplar.
7.000
Trevlig samling till 1949 många märken
med mycket vackra stämplar, på det
äldre delvis något bl kvalitet men många
vackra ex som 8 sk bco i h-nyans med
intyg HOW ”mycket gott ex”.
7.000
Omfattande samling Ringtyp t 13-1944 i
Leuchtturmalbum, det mesta är postfriskt
i god-mycket god kvalitet. F ca 90.000.
6.000
ex 775
ex 777
ex 778
ex 779 2 rader
ex 779 2 rader
ex 780 2 rader
ex 780 2 rader
ex 781 2 rader
ex 781 2 rader
ex 782
47
ex 790
ex 783
ex 784
ex 788
ex 791
ex 792
ex 793
ex 794
ex 797
ex 796
ex 799
48
ex 798
ex 800
ex 805
ex 801
ex 802
ex 802
ex 818
ex 816
ex 806
782
**-*
783
784
785
**
786
*
787
788
789
790
Ostämplad/postfrisk samling till 1949 på
Verbisblad med många bättre märken,
delvis något bl kvalitet, med många
vackra märken. F ca 100.000.
6.000
Stämplad samling i 2 album med bl.a 3 sk
bco (rep), 4 sk bco (5 ex), fräsch 6 sk bco
(riss), 2 felfria Brun Lokal (1 med intyg),
felfri 3 öre Lejon typ I med intyg, Vapen,
Lejon, Ringtyp, 1-5 kr Kongress samt
BC/CB-par. Katalogvärde försiktigt
räknat ca 70.000.
6.000
Enormt stämplat dubblettlager 4 sk bco,
Vapen-Ringtyp samlat på nyanser på
många märken, med genomgående god
kvalitet med rena och fräscha märken,
även märken med vackra stämplar.
6.000
Lagerpärm med postfriska märken
1972-77. Nom 11.600.
5.000
Album med mest ost märken 1858-1964.
Bl a ingår nytryck av 3 och 8 sk bco, 12
och 30 öre Vapen, vacker 17 öre och Brun
Lokal samt ett 10-tal Ringtyp, dock mycket
bl kvalitet, dessutom många bandmärken.
Bör besiktigas. Mycket högt katalogvärde. 4.000
Samling 1855-1989 i 8 album med stämplade, ost, FDC och häften.
4.000
Stämplad samling 1855-1970 med bl.a def
eller rep 6, 8 (2 ex) och 24 sk bco och
Lokal, välfyllt avsnitt Vapen, Lejon och
Ringtyp bl.a 17 öre grå, Landstorm kpl,
vackra Kongress och Förening, därefter
nära kompl, dock inga parkombinationer.
F nära 60.000.
4.000
Innehållsrik samling med stämplade och
ost märken 1858-1989, det moderna postfriskt, många bra märken ingår, dock i synnerligen blandad kvalitet, bl.a med 3 och
8 sk bco i nytryck, ost Vapen och Ringtyp,
Landstorm II, rikligt med bandmärken,
serie Kongress och div BC/CB-par.
4.000
Samling stämplade märken O II-1955 i
Verbisalbum, med bl.a Landstorm I-III
kpl, Kongress, Förening, BC/CB-par,
inkl många märken med vackra stämplar.
F ca 58.000.
4.000
791
792
793
794
795
796
797
798
799
**
Samling mest stämplat 1855-1947 i Wennbergalbum med en hel del klassiskt, Landstorm komplett, Kongress och Förening
komplett mm.
4.000
Omfattande samling 1858 till ca 1990 i
2 välfyllda Leuchtturmalbum och nästan
kpl från 1858 med flera extra märken med
nyanser och papperssorter, det mesta är i
normalkvalitet, många bättre märken, bl.a
175 A cx, och flera märken med vackra
stämplar. Dessutom 2 album med extra
märken 1970-86.
3.500
Samling till 1980 i Verbisalbum, glest
besatt till O II och därefter välbesatt med
många bättre märken och serier, F fram
till 1938 blandat ost och postfriskt 30.000,
därefter endast postfriskt räknat till 1945
F 17.000, från 1946 nom ca 1.000.
3.500
Samling stämplat till 1949 på Verbisblad
med en del bättre märken, delvis blandad
kvalitet. Försiktigt utrop.
3.500
Kassett med mest postfriska strip, serier
Landstorm-1955 med bl.a bättre Bandmärken och BC/CB-par. F nära 60.000.
3.000
Samling stämplade märken 1855-1960
i blandad kvalitet med bl.a 4 sk bco (4 ex),
6 och 8 sk bco (rep), fräscha Vapen, 17 öre
Lejon, Ringtyp delvis i nyanser, Kongress
utom 2 kr, Förening, Tjänste och Lösen,
inga par ingår.
3.000
Omfattande samling i Facitalbum till 1960,
bl.a nyanser, varianter mm, många med
vackra stämplar och bättre märken, delvis
något ojämn kvalitet. Högt katalogvärde. 3.000
Trevlig samling till 1984 i 2 Visiralbum
med bl.a Kongress och Förening stämplat,
Slottet postfriskt. F lågt räknat 23.000
och nom 1.300.
3.000
Trevlig samling i 2 Visiralbum till 1980tal, det mesta på Facitblad, många med rel
vackra stämplar, mest på det modernare,
rel välfylld från 1858, delvis bl kvalitet
med en del felmonterade märken, bl.a
ingår Kongress till 1 kr och Förening kpl
med bra tandning, 14 BC/CB-par i normalkvalitet.
2.700
49
ex 817
ex 833
ex 835
ex 836
ex 847
ex 853
800
801
802
**-*
**-*
803
**
804
**
805
806
807
808
50
ex 855
ex 858
Samling 1855-1944 med bl.a 4 sk bco i
2 ex, Vapen och Lejon, bl.a vackra 9 och
17 öre, Landstorm II ost liksom kpl serier
Kongress och Förening (5 kr tunn).
2.600
Nästan kpl samling 1930-80, det mesta i
god kvalitet samt Tjänste- och Lösen,
F 34.000 (till 1955) försiktigt värderat,
samt nom 800 därefter.
2.500
Trevlig samling 1924-71 med ostämplat/
postfriskt i god-mycket god kvalitet med
F räknat till 1950 ca 33.000 (från 1938
endast ** räknat).
2.500
Samling 1991-2009 på Postens albumblad
i 4 pärmar. Nom 6.700.
2.500
Samling 1991-2009 på Postens albumblad
i 4 pärmar. Nom 6.700.
2.500
Samling mest ostämplade märken med bl.a
5, 12, 24 och 30 öre Vapen, 3, 6 och 50 öre
Ringtyp t 14, många bandmärken, postfriska 1 kr Förening och 4-sid 5 kr Slottet
blå, BC-par. Mycket blandad kvalitet.
2.500
Vapen-bandmärken i 3 insticksalbum, det
mesta med vackra och rättvända stämplar,
även en del senare utgåvor. Över 2.000
märken.
2.500
5 album med samlingar och dubbletter,
delvis blandad kvalitet, med en del bättre
märken, bl.a kan nämnas Svart och Brun
Lokal, Vapentyp mm, moderna märken
med Praktstämplar. Lågt utrop.
2.500
Parti Kongress och Förening med många
postfriska block samt något ost eller stämplat. F försiktigt räknat 34.000.
2.500
ex 864
809
810
**
811
*-**
812
**
813
**
814
**
815
**-*
816
817
818
819
ex 856
ex 889
Stämplad/postfrisk samling fram till 1999,
häften mm. Nom över 6.000.
Postfrisk samling 1971-85 i album, samt
stort parti märken, delvis i strip och block.
Nom 6.000.
Album med dubbletter Ringtyp-modernt
med bl.a högvalörer 1924, postfrisk 5 kr
Slottet grön och några BC-par.
Postfriska serier 1970-tal och framåt, med
oftast 2 av varje. Nom över 5.000.
Postfriska 5-strip och 4-block från
Siffertyp till mitten 60-tal, det mesta
i mycket god kvalitet och mest högvalörer. F ca 65.000.
Samling postfriskt 1945-2007 i 3 Leuchtturmalbum. Hög nominal.
Samling till 1990 i 2 Vikingalbum, glest
besatt fram till 1930-talet och sedan
välbesatt, bl.a 13 olika BC/CB-par i
god kval. F 25.000 (till 1959) och
därefter nom ca 1.900.
Mycket trevlig samling 1951-90 med
många Prakt-Lyxstämplar.
3 tjocka och välfyllda insticksalbum med
moderna Prakt-Lyxstämplade märken och
även samling 1990-2003. Över 1.900 märken och block.
Samling till 1960 i 2 album, delvis med
nyanser och VM-varianter, även bättre,
delvis blandad kvalitet. Högt kat värde.
2 inst album med dubblettlager O II-1941
med bl.a 1 och 5 kr Kongress, 15 olika
BC/CB-par mm.
2.400
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
820
821
**
822
**
823
**
824
**
825
**-*
826
**-*
827
*-**
828
**
829
**
830
**
831
832
833
834
835
836
837
**
838
**
839
**
840
**-*
841
842
*-**
**
843
**
Stort dubblettparti Ringtyp-modernt samt
några album ost märken och rulldelar.
Lågt utrop.
2.000
Samling 5-strip, delvis dubbletter, mest
1970-tal och framåt men även tidigare.
Nom 5.000.
1.800
Postfriska märken, serier och häften,
1940-tal och framåt, även dubbletter.
Nom 4.900.
1.800
Samling postfriskt 1976-91, valörer
upp till 40 kr, många märken i 5-15 ex.
Nom 4.300.
1.700
2 dubblettalbum med postfriska märken,
mest modernt. Nom 3.000.
1.200
2 nästan kompletta samlingar 1960-90.
Nom 4.400.
1.500
Div märken och block, mest postfriskt.
Nom 4.100.
1.500
3 inst album med ost märken Medaljongmodernt. Hög nominal.
1.500
Parti BC/CB-par 1938-40, många kvarsittande i häftesomslag. F 28.300.
1.500
Postfrisk samling inkl dubbletter 1963ca 90, bl.a ca 90 ex Dryckeshorn med
fluor (dock delvis mycket svag),
70 ”Företagspost” och 60 rabattfrimärken. Nom ca 4.000.
1.500
Postens samlarblad 1992-2008 i 2 album.
Nom 3.800.
1.500
Stämplad samling med märken i god kval,
bl.a ingår 4 sk bco (2 ex) och många olika
VM på bandmärken. F 16.000. Dessutom
några buntar.
1.500
6 pärmar mest stämplade dubbletter, bl.a
4 sk bco (18 ex), bandmärken med VM,
i blandad kvalitet.
1.500
Trevlig samling till 1972, rel välbesatt i
äldre Vikingalbum (inga par) med bl.a
Kongress och Förening kpl.
1.500
Samling till 1987 med stämplat på över
250 albumblad i normalkvalitet, rel välbesatt men delvis bl kvalitet, samt 2 cirkulationshäften.
1.500
Samling i 2 Leuchtturmalbum med
ca 700 Prakt-Lyxstämplade märken,
Vapen till modernt.
1.500
2 samlingar till 1969 i Facitalbum,
med mest enklare märken med även
några bättre som 50 öre Vapen och
3 öre Lejon ost.
1.500
Postfriska märken slutet 1930-tal och
40-tal, många i strip, bl.a 90 öre Lützen,
25-60 öre Riksdagen, 50 och 60 öre Posten
300 år, F 33.000 samt lågvalörer 1940-tal
med nom 350.
1.400
2 insticksalbum med postfriska strip
1970-tal och framåt. Nom ca 3.500.
1.300
Samling 1951-2001 i 2 Davoalbum.
Nom över 3.500.
1.300
Samling ost/postfriskt till 1987 med några
märken, det moderna ofta block, par och
enstaka märken. F till 1936 ca 17.000 samt
därefter nom ca 2.300.
1.200
Mest postfrisk samling 1961-94 i 3 album. 1.200
5 inst album med ost/postfriskt, även en
del högre valörer. Nom 3.000.
1.200
Postfriska märken 1990-tal och framåt,
bl.a PFA samlarblad, nästan allt är 5:50
och högre. Nom 3.000.
1.200
844
845
846
(*)-*
847
**-*
848
**-*
849
**
850
**
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
Trevlig samling 1885-1959 i Facitalbum
med en del lite bättre märken, som 5 kr
Landstorm II, 27 olika Kongress/Förening,
rel välfyllt på Tjänste, Lösen och Militär,
dock delvis något ojämn kvalitet.
1.200
Trevlig samling 1980 till början 1990-tal
med både stämplat och postfriskt.
Nom 1.500.
1.200
6 fräscha ost klassiska märken, dock med
kvalitetsanmärkningar, bl.a ingår 5 öre
Vapen, 20 öre Lejon och 50 öre t 14.
1.000
Liten samling till 1970 i Facitalbum med
en del bättre i god kvalitet. F för postfriskt
över 15.000.
1.000
Samling 1981-95, där nästan allt är postfriskt, inkl rabattmärken. Nom 2.600.
1.000
Postfrisk samling 1976-84, häften, lösa
märken. Nom 2.800.
1.000
Parti postfriska serier och märken 1928-36.
F 21.000.
1.000
42 års- och presentsatser samt några lösa
märken nom 2.400, 2 enklare samlingar
med stämplat och ostämplat.
1.000
Samling stämplade märken 1855-1949,
med bl.a 4 sk bco, Vapen och Ringtyp
med en del vackra stämplar. F 16.000.
1.000
Samling stämplat/ost i 3 Estettalbum till
1985, till 1920-talet är det mesta stämplat,
sedan mer och mer ost/postfriskt, bl.a 17
valörer ur 1924 års serier, nom ca 2.000
samt dessutom 50 rabattfrimärken.
1.000
Samling 1858-1976 med märken i bl kval,
en del bättre bandmärken och BC/CB-par
ingår.
1.000
Stämplad samling 1877-1954 inkl dubbletter, en del med vackra stämplar, BC/CBpar mm.
1.000
Samling 1951-75 samt Tjänste och Lösen,
med stämplat inkl en del vackra stämplar
samt ostämplad samling 1962-67.
1.000
Samling med mest äldre stämplade Vapen,
Ringtyp samt mest postfrisk samling på
Vinjettblad i 3 album. Dessutom album
FDC och minnespost.
1.000
Inst bok Sk bco till 1920-tal, med många
Ringtyp, många märken med vackra stämplar, över 250 märken, även 4 postfriska
4-block på vitt papper av 5 och 10 öre
Lejon samt 15 öre röd Profil vänster med
F 5.700 för dessa. Bör besiktigas.
1.000
Div märken, mest postfriskt, bl 5-strip av
Tre Kronor, nom 2.300, även en del stämplat och utländskt.
1.000
Samling stämplade par 1938-70 med bl.a
21 olika BC/CB-par, bl.a båda Berzelius
och Slottet.
1.000
Insticksbok med div märken, delvis i bl
kvalitet men även bättre som 5 öre Lejon
typ I 2-sid med VM cx, div vykort bl.a
J Nyström, ost/postfriskt i kuvert, album
och häften, några danska helark samt DVI
3 cent ost (ug).
1.000
Välfyllt album med massor av märken
med ortsstämplar, många från Västergötland på Ringtyp-O II, men även modernt. 1.000
Dubblettparti äldre stämplade märken,
brev och vykort, märken med def ingår,
men spännande blandning.
1.000
51
864
865
866
**
867
**
868
869
*
870
871
872
873
874
875
876
877
**
878
**-*
879
**
880
**-*
881
882
**
883
**
884
885
886
887
888
889
890
52
**
**
**
**-*
8 Visirblad med stämplat/ost/postfriskt
O II till början 1940-talet med många bra
BC/CB-par och serier. F ca 30.000.
1.000
Kpl fräscha häften H 26, H29-30, samt 4
ej kpl häften, ca 50 kuvert med stpl-postfriskt mest från 1920-30-tal inkl Kongress
och Förening, 90 öre Lützen, 60 öre Riksdagen m fl. Högt katalogvärde. Besiktiga. 1.000
Div häften och lösa märken, bl.a serier
Tre Kronor och Stockholmia 55.
Nom 2.600.
900
Parti 5-strip, även bättre som 1:75 Tre
Kronor. Nom 2.600.
900
5 album med brev, postfriska märken,
stämplade dubbletter mm.
900
4 Visirblad med ostämplade märken
1924-40-tal, många bättre ingår men
i synnerligen bl kvalitet.
800
Samling stämplat 1930-95 i 2 album inkl
Tjänste och Lösen, i välfyllda E W Larssonalbum, dock ett fåtal par, bl.a finns Stockholmia 55 stämplade 25.9.56 i uppklistrade
9-block.
800
5 album mest Sverige inkl häften,
även några lösa häften och foldrar,
samt en del Norden.
800
2 album samt div lösa märken och häften,
med äldre stämplat med några lite bättre
märken men blandad kvalitet, div ost/postfriskt med nom ca 1.200.
800
Dubblettalbum Vapen-1955, bl.a bättre
märken och BC/CB-par, dock bl kvalitet.
800
Intressant dubblettlager klassiskt-1940tal, FDC och häften ca 1940-65.
800
8 Visirblad med vackra-Praktstämplar,
4 sk bco till 1970-tal, totalt ca 220 märken. 800
Fyndlåda med blandat innehåll, även ngt
utländskt.
800
Postverket. 15 postfriska 5-strip samt
65 ex Bromma. F 16.000.
700
Samling 1928-60 med postfriskt/ostämplat, det mesta i god kvalitet. F ca 13.000.
700
Samling postfriska märken i par och strip
1939-49, flera BC/CB-par.
700
Stor inst bok O II-ca 1970 där det mesta
är postfriskt och i normal-god kvalitet.
Enormt katalogvärde.
700
Samling postfriska märken 1945-77 samt
div brev, vykort och utländska märken.
700
Nya Sverige. Parti postfriska strip och
block, bl.a 9 BC-par. F 16.450.
600
Inst album med postfriska strip
Tre Kronor-1967.
600
Ask med lösa märken, serie och häften,
början 1940-tal och framåt, nom 1.200
samt dessutom 4 rabatthäften.
600
Komplett postfriska märken 1960-87.
600
Div postfriskt. Nom 1.500.
600
Samling 1928-60 med postfriskt/ostämplat, det mesta i god kvalitet. F ca 13.000.
600
Stämplade dubbletter Vapen-Ringtyp och
O II sorterade på stämpelorter.
600
2 album med stämplat/ostämplat med en
hel del bättre märken, delvis bl kvalitet,
klimatpåverkade, bl ingår Kongress och
Förening, 1 kr Landstorm II postfrisk.
Fyndchanser, men måste besiktigas.
600
Välfylld samling 1886-1997 i 3 Visiralbum.
Samlingen innehåller ortsstämplar, motivmärken, olika tandningar och VM-varianter,
dubbletter. Lågt utrop. Besiktiga.
600
891
892
893
**
894
895
*-**
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
**
909
**
910
**
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
**-*
**
**
Häften 1950-tal F 5.200, FDC bl.a Bildsten BB-par, vykort mm.
9 postfriska serier Tre Kronor, 120 stämplade ex gröna Slottet, 200 stämplade block
Flottan 1966 mm.
Samling postfriska märken 1966-76
samt 2 album mest lågvalörer i strip
samt några häften.
6 stycken 4-block, bl.a 30 öre O II.
Lot postfriska 4-block 1938-40, flera BC/
CB-par i bl kvalitet, 9-blockserie Stockholmia -55 samt omgum kronvalörer
Förening.
48 mest moderna märken med Lyxstämplar.
Parti häften, även ofullständiga, bl.a 29 ex
Röda Korset 1959, satser och rullar.
3 album med bl.a Ringtypsmärken, FDC
från 1940-60-tal samt en del häften.
3 album enklare samlingar, med några
vackra stämplar.
Album med div märken, häften
1940-50-tal, även bättre.
Vackert monterad samling 1951-83 i 4
album, många med vackra stämplar.
Trevlig samling O II-1979 ofta med både
stämplat och ostämplat, välbesatt från 1942,
många ex med lätta Praktstämplar.
2 Visiralbum med div märken, bl.a samling
postfriskt 1951-73 på Verbisblad, endast
något enstaka märke saknas.
68 märken 1970-80-tal, alla Lyxstämplade.
Parti förfilateli, försändelser och postfriska
1940-talsserier.
Samling stämplade märken 1877-1949,
delvis specialiserat bandmärkesavsnitt.
7 album och 1 låda med sorterade dubbletter, bl.a en del Kongress/Förening.
Postfrisk lot med bl.a 25 öre O II delat VM,
80 öre Emblem med KPV, totalt 34 olika
vackra märken. F 4.400.
Album div mest postfriskt (delvis bl kval)
med Landstorm I och III, Riksdagen och
Postverket.
Låda med enklare 1940-talsrullar, div lösa
märken, bl.a 2 arkserier Stockholmia 55.
4 album Postverkets presentböcker.
Leuchtturmalbum 1980, från Medaljong
är nästan allt postfriskt, F 9.800 (till 1936)
därefter nom 500, samt 2 insticksalbum,
det ena välfyllt med stämplade märken och
det andra med ost/postfriskt med bl.a 1950tal och nom ca 100.
8 sk bco (tunn), 3 öre Lejon typ II
och 50 öre Vapen.
Liten inst bok med klassiskt till 1920-tal.
Siffertyp till Bandmärken. 54 olika märken
med VM-varianter, alla i mycket god kval.
F 4.400.
Samling 1941-85 i Facitalbum. Nom 1.100.
2 album postfriskt 1940-60-tal, häften mm.
Inst bok med postfriska serier och lösa
märken. Högt katalogvärde.
Album och lösa blad, mest Sverige men
även en del utlandet, bl.a Sverige nom 250,
och 4 ex 5 kr sedlar 1942-52, samt även 1
album med bättre märken i dålig kvalitet.
Lot med div expeditionsstämplar, POB,
arkdelar, bl.a ark 3 öre Tjänste t 13.
Äldre dubblettlager.
9 olika årssatser 1973-81 samt drygt 50
äldre (även utländska) försändelser.
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
300
300
300
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
5 inst album med stämplat och ost, nom
över 600 inkl 1940-50-talshäften.
Fyndlot med bl.a BC/CB-par mm, även
något utländskt.
6 Visirblad med div märken/försändelser.
Flyttkartong div mest svenskt material.
SKICKAS EJ. MÅSTE AVHÄMTAS.
948
300
949
300
300
950
300
951
Poster försändelser
2
4 sk. 4 brev (1 fht) med singlefrankering.
600
2,9
4 sk bco. 2 brev, det ena med 4-kantst
GAGNEF, det andra rostfl, samt 2 brev
12 öre, det ena med mycket vackert stämpel DROTTNINGHOLM.
1.000
Vapen
24 öre single på charmigt brev, 12 och 24
öre på brev till Danmark samt 3 öre Lejon
typ II på lokalbrev.
400
14
6 lokalbrev frankerade med 3 öre Lejon.
3 öre typ I st ÖREBRO 27.1.64 (fläckat)
samt 5 brev med typ II varav 2 par. Flera
vackra objekt.
400
Ringtyp 12 brev, bl.a 4 öre på 6 öre brevkort till
t 13
Schweiz 1880 samt 3 brev med 20 öre till
Schweiz och 6 till Tyskland, i bl kvalitet.
500
Tjänste
19 kungörelser, slutet 1890 till början av
1900-talet, alla med olika portosatser eller
frimärken, 16 med tjänstemärken och
3 med vanliga.
800
Tjänste
32 kungörelser från slutet 1890 och början
1900-tal, flera olika frankeringar, bl.a 2 öre. 800
Tjänste
34 tjänstebrev, bl.a 3 med 4 öre t 14 och
1 med 24 öre.
600
Tjänste
9 olika, vackra tjänstebrev, bl.a 6 öre t 14
grå samt violett.
300
O II
13 försändelser/avier med olika frankeringar, bl.a paketadresskort, postförskott,
int postanvisning, express och som lösen.
800
O II
13 brev frankerade O II sända till olika
länder, bl.a Turkiet och Kanada.
800
Land13 försändelser frank med Landstorm I
storm
och III, där 10 är bruksanvända, delvis
något ojämn kval. Intressant objekt.
800
Spännande parti brev/kort/blanketter med
G V Profil höger med ca 250 objekt. Bl a
ingår militära försändelser, brev till ovanliga destinationer men även som lösen,
olika portosatser mm. Ett objekt vi gärna
rekommenderar till besiktning.
2.000
2 välfyllda Visiralbum med ca 190 försändelser, rakstämplar-bandmärken,
med flera vackra och trevliga brev.
2.000
Parti 150-200 brev 1860-80-tal, mest Ringtyp men några bättre frankeringar, dock i
mycket bl kvalitet.
800
Intressant lot B försändelser, bl.a lokalt
express fr O II, 2 bruksförs med skyddsperf, ofrank brev till USA 1882 med am
lösenmärke samt reklamation frank 5 öre
Medaljong (2 ex).
700
53 försändelser Vapen-Ringtyp, mest
12 öre men även lokala brev och
trycksak med 6 öre grå.
600
7 försändelser, bl.a underfrankerat brev
från USA 1890 löst med par 20 öre Lösen. 500
23 brev och vykort O II till slutet 1930-tal,
inkl några Landstorm I.
500
Parti försändelser O II-1930-tal,
bl.a skadat brev från Rörviksolyckan,
3 obeg militärbrevkort för röstlängdsutdrag, bättre O II mm.
500
Ca 150 försändelser gammalt-nytt,
många med tilläggstjänster.
500
952
953
954
955
16 brev, bl.a 9 O II och Medaljong till
utlandet.
Album försändelser O II-1930-tal inkl
militär.
Ca 160 försändelser, bl.a illustrerade FDC
från 1940-talet.
Helsaker, brev och FDC, mest svenska,
över 160 försändelser Vapen och framåt.
Drygt 25 svenska och utländska äldre
vykort, 30 öre Kongress på brev
till England 1924.
Brev och helsaker, mest 1905-45, många
med Skåne-anknytning, även vykort, bl.a
ingår 20 öre Cancer som single.
15 svenska och 5 utländska försändelser,
1950-tal resp 1910-tal, till en svensk sjöman, bl.a Ryssland, Portugal och Egypten.
20 brev, flera till/från Argentina, det mesta
från 1920-talet, bl.a med dansk stämpel
FRASVERIGE och 1 förs med par 10 öre
O II och par 10 öre En Face till Argentina
st MALMÖ 1 23.7.22.
400
400
400
400
300
300
300
300
LITTERATUR
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
Schmedeman, Joh. KONGELIGE FÖRORDNINGAR ANG POSTVÄSENDET. Sveriges första
posthandbok med alla förordningar och instruktioner
1636-1707, 316 sid. Brevporton alla orter, samtliga
inrikes postlinjer och postvägen åt Finland-Livland,
Danmark-Tyskland. Smärre rep.
1.200
Holm. Theodor. SVERIGES ALLMÄNNA
POSTVÄSEN. Kpl i 7 volymer: I-III beskriver
tiden 1620-76, 734 sidor i inb. volymer, IV 1677-97,
V 1698-1718, 1.324 sidor i 3 volymer.
1.200
C. J. Hellberg, Postmästare i Hamburg. Arkiv i
Postväsendet, åtta häften 1859, inb, 128 sidor.
Mycket intr. posthistoria.
600
POSTVERKETS FÖRVALTNING UNDER
ÅR 1865 och föregående år. Berättelse om
Postverket och bidrag till Sveriges officiella statistik.
Utförliga tabeller över postlinjer, postkontor, brev-,
diligens-, sjöpost-, paket- och personalbefordran,
309 sidor, inbunden.
500
POSTVERKETS FÖRVALTNING 1886-1910 i
5 inb volymer. Bidrag med utförliga tabeller till
den officiella statistiken.
500
A. Levin. Förteckning å Sveriges Postanstalter
1636-1910. Inb 103 sidor.
200
Instruktion för KGPS 1886, 1902, 1910, 1920,
1930 och 1935.
400
Instruktion för KGPS tjänstemän 1906, 1911
samt 1945. 3 inb. volymer.
150
KGPS. Samling av tidtabeller för postgångarne
i Riket 1875 och 1880, 122 resp 125 sidor i
folioformat, inbunden.
400
KGPS. Tidtabeller för postgångarne 1898,
inb 188 sid, samt tidtabell för Landtbrefbäring som
icke utgöres mellan platser med fasta postanstalter,
1898, inb 94 sid. Folioformat.
500
Reglemente om Paketpostförsändelsers behandling 1894, inb 122 sidor. Med noteringar -1899.
Nött fläckat band.
300
Instruktion för lantbrevbärare 1893, häftad,
1900 inb 36 sidor, 1925 och 1940.
200
Instruktion för lantbrevbärare av första och
andra klass 1909, dessutom 1934 och 1948.
200
Instruktion för Postombud 1934 och 1948.
Inb, 42 resp 72 sidor.
300
Instruktion för Ångbåtspostexp. 1881 samt
förteckning å Ångbåtsexpeditioner 1912.
200
Postreglemente för postkontoren och Postkupéerna
1912, allmänna bestämmelser samt dito 1944.
200
53
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
54
Postverkets officiella statistik 1911, 1920
och 1930. 3 inbundna volymer.
KGPS. Brevtaxor 1901, 28, 30, 33, 35, 38,
46 och 1954 samt pakettaxa 1954.
Samling föreskrifter rörande kronoskatteuppbörden 1917-20, insatta i pärm.
KGPS. Blankettförteckning 1912, 1917
och 1923. Bra skick.
KGPS. Blankettförteckning 1928, 32, 36, 44, 56
och 1976, Handlingars insändande 1936, 44,
Förvaltning 1930.
Postförskott och inkassering 1901, Postanvisningar
1901. Inb, 2 volymer med reglementen och blanketter.
Postortlexikon upptagande samtlige i och de vigtigaste
utom Europa varande postanstalter, KGPS 1865.
216 sid. Omfattar ca 40.000 postanstalter.
Postsparbanken. 3 volymer, cirkulär. Öppnandet
1883 inb, cirkulär 1888-93 samt 1893-97.
Postreglemente för Tidningsgöromål 1892,
1916, 1939. 3 volymer, 196 sidor.
Avlöningsreglemente 1912, 1928.
Tjänstemannainstr. 1930, 1940.
Rättskunskap för posttjänstemän 1927,
ny upplaga 1963. Inb 122 resp 215 sidor.
Medelsredovisning 1892, 35 sid, Postreglemente
III-IV 1928, V 1937.
KGPS. Förteckning å de fasta postanstalterna 1937
samt över postanstalter som icke äro belägna vid
järnvägs- eller postdiligenslinje.
KGPS. Postiljonshandboken 1977-83, Postreglemente
1983 samt blankett- och broschyrförteckning 1971.
KGPS. Postteknisk ordlista, 2:a upplagan, 157 sidor,
omf svenska-franska-engelska-tyska, uå.
Myntomföringstabell 1931.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG Wien 1891,
med expeditionsreglementen, 241 sidor, bl a brev
med angivet värde, postanvisningar, paket och
abonnemang, 185 x 230 mm, inbunden.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG Rom 1906,
med expeditionsreglementen, 364 sidor, innehåll
som 1891 ovan samt inkassering, inbunden.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG
Madrid 1920, med expeditionsreglementen,
415 sidor, bl a nya blanketter, inkassering och
tidningar, inbunden.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG
London 1929, med expeditionsreglementen,
504 sidor, inbunden, nyskick.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG
Kairo 1934, med expeditionsreglementen,
508 sidor, inbunden.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG
Buenos Aires 1939, med expeditionsreglementen, 610 sidor, inbunden.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG
Paris 1947, med expeditionsreglementen,
636 sidor, inbunden.
INTERNATIONELLA POSTFÖRDRAG
Bryssel 1952, med expeditionsreglementen,
635 sidor, inbunden.
Godtköps Reskarta över Sverige 1896, med
bl.a järnvägar, gästgivargårdar och postanstalter.
Postkarta 1939 över Norrland ovanför Sundsvall.
Monterad på väv, 90x117 cm i 9 delar. Postkontor,
postexpeditioner, poststationer,
järnvägsstationer angivna
Postboken. Döss-Lannge, 1911. Uppslagsbok,
942 spalter samt bilagor om Postsparbanken.
Forssell, Nils. SVENSKA POSTVERKETS
HISTORIA, I och II, med jubileumsserien
kvarsittande, upplaga 1.500 ex, 736 sidor,
inbunden, nyskick.
999
200
300
1000
200
300
1001
300
400
1002
1003
800
1004
400
1005
400
1006
200
100
1007
150
1008
1009
200
200
1010
250
Rudbeck, Johannes. SVENSKA POSTVERKETS
FARTYG och sjöpostförbindelser under trehundra år,
utgiven till 300-årsjub, upplaga 800 ex, 438 sid,
inbunden, nyskick.
Grape, Ernst. SVENSK POSTHISTORIA,
berättad för postens folk 1941. Viktiga uppgifter
för alla posthistoriker, 348 sid.
Börge Lundh, European letters to Finland
1819-73, Snellman, finsk skeppspost, Wågerman,
Trelleborg Sassnitz 1897-1945 och handbok
över Göteborgs poststämplar.
Postryttaren 1955, 1957-2003 m fl handböcker.
Parti med bl.a ”Den gula treskillingen”,
handboken 1963 inkl nytrycken,
stämpelhandboken 1951 mm.
Vatikanen. 8 handböcker/kataloger om filateli, 3 stämpelhandböcker och mycket stämpelinformation.
Drygt 100 mest svenska böcker och skrifter,
bl.a Posten i Uppsala, Postens Byggnader.
SKICKAS EJ. MÅSTE AVHÄMTAS.
Handbok över avarter på Svenska Bandmärken
i 2 delar av Roland Frahm samt stämplar i
Estland 1918-40 av G B Lindberg.
17 handböcker/kataloger samt Postryttaren
1982-2009, Hellman ”Die Figurenstempel
Finnlands” från 1974.
Aktuellt om Posthistoria Nr 1-9 samt 3 mindre skrifter.
1963 års handbok inkl nytryck, Ölandsposten,
Grape Svensk Posthistoria, Postens Skrivbok samt
Årsbok 87/88 (ej svartavdrag).
1963 års handbok inkl nytryck, Den svenska lokalposten, Vägledning Postmuseum, Svenska Post- och
Makuleringsstämplar, Posten av I Fischerström,
”Demobok” till Frimärkets Bok/Frimärkena Berättar
(ej fullständig).
400
200
200
300
300
300
300
200
200
200
150
150
TILLBEHÖR
400
1011
400
300
300
1012
1013
1014
1015
1016
(säljes i befintligt skick, bör besiktigas)
21 Estettalbum Norden, en del med inlagor.
Skickas ej. Måste avhämtas.
Plastfickor 20*14 cm för brev och kort, ca 1.000 ex.
Plastfickor 20*14 cm för brev och kort, ca 1.000 ex.
Plastfickor 20*14 cm för brev och kort, ca 1.000 ex.
Plastfickor 20*14 cm för brev och kort, ca 800 ex.
Leuchtturm 3 blå och 1 grön vredpärm, SF inlaga
Sverige 1980-2000, 7 kassetter, dessutom
7 kassetter i format 32 x 25 x 4.5 cm och
2 i format 29 x 24 x 5.5 cm.
300
300
300
300
Auktionen fortsätter
efter lunch med
myntavsnittet.
200
300
500
400
Startar tidigast
kl 14.30
500
250
250
250
200
200
KVALITETSAUKTION 129
5 JUNI 2010
MYNT
55
EN UTVALD SAMLING NORSKA MYNT
1017
Christian IV. 2 speciedaler 1644. NM 20.
56.60 g. Enda kända exemplaret i privat
ägo. Uppgraverad 1/1+ repor.
100.000
1020
Frederik III. Speciedaler 1660. NM 84.
1/1+ jämn tilltalande mellangrå patina,
obet kanthack.
10.000
Av detta oerhört sällsynta mynt känner vi
endast till detta ex i privat ägo, samt 3 ex
i offentliga samlingar:
1. Kungliga Mynt- och Medaljsamlingen,
Köpenhamn
2. L E Bruuns samling, Frederiksborgs
Slott.
3. Bille Brahe – L E Bruun – H H Schou
1927:356 - F Christensen / Axel Ernst –
Nu i Universitetets Myntkabinett, Oslo.
4. Bruun Rasmussen auktion 349 nr:834
(1976) - Detta ex.
1018
1019
56
Christian IV. Speciedaler 1638. NM 38.
1+ med utmärkt, kraftfullt och välpräglat
porträtt.
1021
Christian V. Speciedaler 1693 med randskrift ”HAEC BOREAS…”. NM 169A.
Vackert patinerat, delvis svagt utpräglat
ex 1+/01 obet plantsfel.
8.000
1022
Christian V. Speciedaler 1696 med randskrift ”DET KLIPPERNE YDER…”.
NM 176B. R. Mycket attraktivt ex 1+/01. 9.000
1023
Frederik V. 6 mark / Riksdaler 1749, till
konungens resa i Norge, med gravörsignaturer CW)(PCW. NM 344. Vackert patinerat ex med små plantsfel 1+/01 troligen
varit rengjord.
7.500
8.000
Frederik III. Speciedaler 1654. NM 70.
Mycket tilltalande, delvis svagt utpräglat
ex med fin patina 1+/01 obet repa.
12.000
AN ATTRACTIVE COLLECTION GREEK COINS
1024
1025
1026
1027
Frederik V. 24 skilling 1763. NM 20. Ett
mycket vackert, något svagt utpräglat ex,
med stämpelglans 01.
Christian VII. Speciedaler 1777. NM 4.
Tilltalande ex 1+/01.
Christian VII. 1/2 speciedaler 1778.
NM 19. Bra, delvis svagt utpräglat ex,
med vacker patina 1/1+.
1028
Sicily. Zankle/Messana. Drachm 520493BC. Dolphin)(Scallop-shell at centre
of incuse key pattern. Sear 721)(722. 5.17 g.
F-VF corroded.
2.500
1029
Syracuse. Dionysos I 406-376BC.
Dekadrachm by Euainetos ca 400BC.
Galloping quadriga)(Head of ArtemisArethusa, indistinctly signed EYAINE.
R. Sear 953. Gallatin R III/C II. 40.81 g.
Attractive, slightly corroded VF.
35.000
1030
Northern Greece. Kingdom of Paeonia.
Lykkeios. Tetradrachm ca 359-340BC.
Head of Zeus)(Herakles fighting with lion.
Sear 1518. 12.93 g. Detailed, well struck
EF test mark.
6.000
1031
Asia Minor. Lesbos. Mytilene. Hekte ca
377-326BC. Veiled head of Demeter)
(Tripod. Sear 4253. Bodenstedt 91.
Electrum. 2.56 g. gVF.
1.000
1.800
1.000
Carl XIV Johan. 1/2 speciedaler 1821.
NM 17. Ovanligt vackert ex 01/0 med lätt
patina.
4.500
1032
3.000
Asia Minor. Satraps of Caria. Mausollos
377-353BC. Tetradrachm. Head of Apollo)
(Zeus. Cf Sear 4954-55. 14.56 g. VF corroded.
4.500
57
1033
Asia Minor. Uncertain Lycian Dynasts
480-440BC. Stater. Pegasus flying)(Triskets. Sear 5178ff. SNG Von Aulock 4090.
9.78 g. VF corroded.
3.500
MYNT
1037
1038
1039
1040
1034
Asia Minor. Cilicia. Tarsos. Mazaius 361334BC. Stater. Baal seated)(Lion on the
back of a kneeling bull. Cf Sear 5650.
10.63 g. VF-EF has been cleaned in the
past.
1.700
1041
1042
1035
1036
58
The Macedonian Kingdom. Philip II 359336BC. Tetradrachm. Head of Zeus)
(Naked youth on horse. Cf Sear 6680.
14.27 g. Attractive EF test cut.
3.500
1043
The Seleukid Kingdom. Antiochos III,
the Great 223-187BC. Tetradrachm.
Youthful head)(Apollo seated. Cf Sear
6933. 16.72 g. F-VF scratches.
1044
1.200
Utländska mynt som cirkulerat i Sverige.
England. Ethelred II 978-1016. Penny
Crux, Leofric, Exeter, Hd 560. 1.72 g. 1+
vacker patina.
Okänd myntherre ca 1280. Kalmar.
Brakteat med uncialt E inom slät ring.
LL XVIII:B:1b. 1/1+.
Sten Sture dy 1512-1520. Stockholm.
1/2 örtug med krona)(S. LL 9a. 0.88 g.
1/1+ varit rengjord.
Gustav Vasa. Västerås. Örtug 1531.
SM 25. Något svagt utpräglat ex 1/1+ med
ljus patina.
800
800
400
500
Gustav Vasa. Stockholm. Örtug 1534.
SM 72a. Delvis svagt utpräglad 1/1+ varit
rengjord.
600
Gustav Vasa. Stockholm. Mark 1559.
SM 120. Välpräglat men korroderat ex
1/1+.
1.000
Gustav Vasa. Stockholm. Mark 1560.
SM 121. Något korroderat kantex 1/1+.
1.200
Gustav Vasa. Västerås. Mark 1540.
SM 146. Något rengjort ex 1/1+.
1.200
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
Gustav Vasa. Svartsjö. Daler 1543.
SM 156. 1 + varit hängd, uppgraverad.
3.000
Gustav II Adolf. Augsburg. Dukat 1634.
SB 5. 3.48 g. VF-EF traces of mounting,
hairline scratches.
4.000
Kristina. Plåtmynt. Daler SM med oläsligt
årtal, men med ”53” instämplat i övre
vänstra hörnstämpeln. Jfr SM 100-104.
R. Korroderad 1?/1.
1.500
Kristina. Trevlig lot 1/4 öre 1635 SM 123a,
36 (2), 38, 44 (2) (SM 131) samt 1645.
1/1+-1+.
350
Karl XI. Mark 1695. SM 180. Trevligt
ex 1+.
700
Karl XI. 1/6 öre SM 1686. SM 372.
Bra ex 1+/01.
300
Karl XI. Plåtmynt. 2 daler SM 1676.
SM 278. Korroderad 1.
4.000
Karl XI. Bra lot med 4 öre 1675;
1 öre 1667, 68, 69 SM 22b och 1/6 öre
SM 1671, 73 SM 363b, 75, 76, 83, 86.
1/1+-1+.
500
Karl XII. Riksdaler 1718 med stjärna i
hjärtskölden. SM 29a. Svaga repor 1+
dock ett tilltalande ex med vacker patina
på frånsidan.
6.000
Karl XII. 4 mark 1716/5. SM 55.
1/1+.
700
Karl XII. 2 mark 1700. SM 61.
1/1+.
600
Karl XII. 2 caroliner / Daler SM 1718.
SM 143. 1/1+ testmärke.
900
Karl XII. 2 mark 1719. Kastmynt till
konungens begravning. SM 146.
1/1+.
1.200
1058
1059
1060
1061
Karl XII. Plåtmynt. 4 daler SM 1717
motstämplad med Götalands vapen 1718.
SM 151. R. Sjöfynd 1.
1.500
Karl XII. Bra lot med 5 öre 1704, 05; 1 öre
1715 bra ex 1+; 1/6 öre SM 1718; Nödmynt SM 213, 216 1+, 217a. 1/1+-1+.
600
Ulrika Eleonora. Plåtmynt. 2 daler SM
1719 med rund mittstämpel. SM 16. Rengjort korroderat sjöfynd 1/1+.
1.000
Fredrik I. Dukat 1746, präglad av ostindiskt guld. SM 35. 3.48 g. Trevligt ex,
varit böjd 1+ rispor.
8.000
59
1062
Fredrik I. Riksdaler 1731. SM 68. 1/1+.
1.500
1069
1070
1063
1064
1065
1066
1072
Adolf Fredrik. Riksdaler 1755. SM 45.
1/1+.
1073
1.300
1074
1068
60
1.000
400
Fredrik I. Plåtmynt. 2 daler SM 1722.
SM 212. Jordfynd 1/1+.
1.000
Fredrik I. Plåtmynt. 1/2 daler SM 1722.
SM 274. Tilltalande ex med fin färg 1+.
2.000
Fredrik I. Bra lot med 10 öre 1740; 1 öre
1732; 2 öre SM 1747, 48; 1 öre SM 1746,
47, 50 (2); 1/2 öre SM 1720 SM 342a och
1 öre KM 1724, 50. 1/1+-1+.
600
Fredrik I. Bra lot med 2 öre SM (6), 1 öre
SM (18) och 1 öre KM (2), bra spridning
på årtal. 1?/1-1/1+.
700
1071
1067
Adolf Fredrik. 2 daler SM 1770, 37 mm.
SM 61a. 1+ rengjord.
Adolf Fredrik. 4 öre SM 1771. Typmynt.
SM 80. Vackert ex 1+/01 med fin patina,
dock kantex.
Adolf Fredrik. 3 daler SM 1770. SM 59.
1+ lätt rengjord.
1.000
1075
Adolf Fredrik. Plåtmynt. 1/2 daler SM
1753. SM 150. 1/1+ med jämn mellanbrun färg, dock plantsfel.
1.800
Adolf Fredrik. Bra lot med 1 öre 1761 bra
ex 1+; 2 öre SM 1751, 62, 62, 66, 67;
1 öre SM 1758, 59, 60 på 59 och 1763.
1/1+-1+.
500
Adolf Fredrik. Bra lot med 2 öre SM (8)
och 1 öre SM (10), bra spridning på årtal.
1-1/1+.
500
Gustav III. Riksdaler 1776. SM 43.
Något korroderad 1/1+.
Gustav III. Riksdaler 1777. SM 44. 1+.
500
900
1076
1077
1078
1079
Gustav III. Riksdaler 1780. SM 46.
Välpräglat ex 1+ varit rengjord.
700
Gustav III. Riksdaler 1782. SM 48.
1/1+ plantsrispor.
700
Gustav III. Riksdaler 1777 och 1791,
båda rengjorda. SM 44, 53. 1+ repor, svagt
utpräglad 1/1+.
1.000
Gustav III. 1 rdr 1776 1/1+, 1/3 rdr 1789
1/1+ och 1/6 rdr 1779 1.
800
1084
1085
1086
1080
1081
1082
1083
Gustav IV Adolf. Riksdaler 1794.
SM 23. Delvis svagt utpräglad 1+ varit
rengjord.
Gustav IV Adolf. 1/3 riksdaler 1800.
SM 33. 1/1+ svaga plantsrispor.
Karl XIII. 1/3 riksdaler 1809. Kastmynt
till konungens kröning. SM 31. Bra ex
1+/01 något ojämn patina.
Karl XIV Johan. Riksdaler specie 1834/1.
SM 62b. 1+ tunna repor.
Karl XIV Johan. Riksdaler specie 1834.
SM 62a. 1/1+.
Karl XIV Johan. Riksdaler specie 1835.
SM 63. Trevligt ex 1+/01 med jämn ljusgrå patina, dock små kanthack och små
repor.
900
800
1.200
1.200
1087
800
Karl XIV Johan. Riksdaler specie 1835.
SM 63. Varit rengjord 1+/01 med delvis
ojämn patina.
900
400
Karl XIV Johan. Riksdaler 1824. SM 46.
1+ varit rengjord, svaga repor.
1.700
1088
Karl XIV Johan. Riksdaler specie 1842,
med Stora Riksvapnet. SM 70. 1/1+ svaga
repor.
1.000
1089
Karl XIV Johan. 1/8 riksdaler specie 1833.
SM 87. Stämpelglans 01/0.
600
61
1090
1091
1092
1093
Karl XIV Johan. 1/3 riksdaler 1818.
Kastmynt till konungens kröning. SM 97.
Trevligt ex 1+ plantsfel på randen.
Karl XIV Johan. Minnespenning utkastad
vid konungens begravning 1844. SM 177.
1+/01 små repor.
Karl XIV Johan. Provmynt. 1/6 skilling
1831. SM 213. Något korroderad 1/1+ repa.
Karl XIV Johan. Bra lot med 1/4 rdr sp
1830, 34; 1/8 rdr sp 1831, 32; 1/4 sk 181928 (4); 2 sk bco 1836 SM 139 och 1 sk bco
1840. 1/1+-1+.
400
1099
300
1100
300
1101
1102
900
1103
1104
1094
Karl XIV Johan. Palmkvistserie med 1 sk
1832; 1/2 sk 1832; 1/4 sk 1833/2 samt
1/6 sk 1832 bar hals och slät kant. 1/1+1+/01.
900
1105
1106
1095
Oskar I. Riksdaler specie 1847. SM 28.
Rengjord 1+ små repor.
Oskar I. Riksdaler specie 1848. SM 29.
Bra ex med jämn ljusgrå patina 1/1+,
dock kantskada och obet plantsfel på
kanten.
1097
Oskar I. Riksdaler specie 1853. SM 33.
1/1+.
Oskar I. 1/2 riksdaler specie 1848/5.
SM 38b. Rengjort ex 1+ med små repor.
1098
62
Karl XV. Carolin 1869. SM 11. 1/1+
varit hängd, rengjord.
Karl XV. 4 riksdaler riksmynt 1863.
SM 16. 1+ varit rengjord.
900
700
700
1107
1096
Oskar I. 4 riksdaler riksmynt 1856.
SM 56b. Trevligt ex 1+/01 med fin patina,
dock med kanthack.
1.000
Oskar I. Riksdaler riksmynt 1857. Typmynt. SM 60a. 1/1+.
350
Oskar I. 50 öre 1857. Typmynt. SM 61. 1. 300
Oskar I. 2 skilling banco 1844. SM 76.
Bra ex med fin bottenlyster 1+/01 några
obet små fläckar.
300
Oskar I. Minnespenning utdelad vid
konungens begravning 1859. SM 143.
Tilltalande ex 01 kantskada.
300
Oskar I. Trevlig lot med 1/12 rdr sp 1848;
25 öre 1856; 4 sk bco 1849 (2); 2 sk bco
1852; 1 sk bco 1847; 2/3 sk bco 1847;
1/3 sk bco 1845; 1/6 sk bco 1844, 51, 52,
54 samt 1/2 öre 1857-58. 1/1+-1+/01.
800
Karl XV. 4 riksdaler riksmynt 1865.
SM 18. Bra ex 1+/01, dock med små kanthack och några små repor.
900
800
700
500
1108
Karl XV. 4 riksdaler riksmynt 1869.
SM 22. Bra ex 1+/01 med jämn ljusgrå
patina.
1.200
1109
1110
1111
Karl XV. 4 riksdaler riksmynt 1871.
SM 24. Ett tilltalande ex med fin patina
1+, dock med små repor.
Karl XV. 4 riksdaler riksmynt 1871.
SM 24. Varit rengjord 1+ med svaga repor.
Karl XV. Riksdaler riksmynt 1871/61.
SM 34b. 1/1+.
1135
800
600
1136
1137
1138
300
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
Karl XV. 5 öre 1867. SM 58. Mycket
vackert skimrande ex 01/0 något ojämn
stämpelglans.
300
Oskar II. 20 kronor 1873, Sveriges första
20 kronorsmynt. SM 1. 1+.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1874. SM 2. 1+/01
repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1875. SM 3. 1+/01
kantskada.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1877 med O. SM 6.
1+/01 små repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1878. SM 8a. 1+/01
repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1879. SM 9. 1+/01
repor.
1.400
Oskar II. 20 kronor 1881. SM 11. 1+/01. 1.500
Oskar II. 20 kronor 1887. SM 15. 1+/01
hanteringsmärken.
1.400
Oskar II. 20 kronor 1889. SM 16. 1+/01
repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1889. SM 16. 1+.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1889. SM 16. Varit
infattad 1+ rengjord.
1.000
Oskar II. 20 kronor 1898. SM 19. Bra ex
01.
1.400
Oskar II. 20 kronor 1898. SM 19. 1+/01
repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1899. SM 20. 1+/01. 1.300
Oskar II. 20 kronor 1899. SM 20. 1+/01
repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1900. SM 21. 1+/01
hanteringsmärken.
1.400
Oskar II. 20 kronor 1901. SM 22. 1+/01
små repor.
1.200
Oskar II. 20 kronor 1902. SM 23. 1+/01
små repor.
1.300
Oskar II. 10 kronor 1873, Sveriges första
10 kronorsmynt. SM 24. 1/1+.
550
Oskar II. 10 kronor 1874. SM 25a. 1+/01
repa.
600
Oskar II. 10 kronor 1874. SM 25a. 1+
repor.
550
Oskar II. 10 kronor 1874 och 5 kronor 1901.
SM 25a, 40. 1/1+, 1+.
900
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
Oskar II. 10 kronor 1895. SM 32. Bra ex
1+/01 repa.
650
Oskar II. 10 kronor 1901. SM 33. Bra 01.
600
Oskar II. 10 kronor 1901. SM 33. 1+/01.
550
Oskar II. 10 kronor 1901. SM 33. 1+
med fläckar.
550
Oskar II. 10 kronor 1901. SM 33. 1+/01,
1+/01 varit rengjord. 2 ex.
1.100
Oskar II. 5 kronor 1883. SM 36. 1+/01
obet kanthack.
500
Oskar II. 5 kronor 1899. SM 39. 1+/01-01.
3 ex.
1.000
Oskar II. 5 kronor 1899, 1901. SM 39-40.
1+/01.
700
Oskar II. 5 kronor 1901. SM 40. 01 repa.
350
Oskar II. 50 öre 1899, 25 öre 1897, 10 öre
1897 och 5 öre 1897 i mycket vackra ex
01-01/0.
700
Oskar II. Bra lot med 1 kr 1876 1+/01
kantskada, 25 öre 1902 01, 10 öre 1892 1+
och 5 öre 1906 01/0.
600
Gustav V. 5 kronor 1920. SM 2. Bra ex
1+/01.
350
Gustav V. 5 kronor 1920. SM 2. 1+/01.
350
Gustav V. 5 kronor 1920. SM 2. 1+/01
små repor.
350
Gustav V. 5 kronor 1920. SM 2. 1+ repor.
300
Gustav V. 5 kronor 1920. SM 2. 1/1+.
300
Gustav V. 5 kronor 1920. SM 2. 1+/01.
2 ex.
700
Gustav V. 2 kronor 1910. SM 4b. Vackert
ex 01/0 med patina.
300
Gustav V. 2 kronor 1926. SM 12. Underbart vackert, lätt tonat ex 01/0.
300
Gustav V. 50 öre 1920. SM 76. 01/0 obet
hack.
300
Gustav V. 2 öre 1916 på 1915. SM 228b.
Lätt tonad 01/0.
300
Gustav V. Magnifik lot mycket vackra ex
av: 25 öre 1912; 10 öre 1909, 13, 15; 5 öre
1916 lång 6, 19 brons, 21; 2 öre 1909, 12,
14; 1 öre 1909 stort kors. Tonade 01/0.
1.000
Gustav V. 25 öre 1910 stort kors, 19, 2728, 33; 10 öre 1914, 16-18, 31, 33. Vackramycket vackra 01-01/0.
700
Gustav V. 5 öre 1916 kort 6, 30-31; 2 öre
1916 kort 6, 17 järn, 21, 26; 1 öre 191119 järn, 21-25. 23 vackra-mycket vackra
ex 01-01/0.
700
Gustav V. 10 öre 1920, 1921, 1924 och
1925. Vackra ex 01-01/0.
600
Gustav V. Trevlig lot med 21 bra-vackra
ex av 50 öre 1929, 31, 35; 25 öre 1916-18,
29; 10 öre 1911, 19; 2 öre 1915, 19 brons
(2), 21. 1+/01-01. Besiktiga.
500
Bra och varierad lot 80 äldre svenska
kopparmynt, delvis i något bättre kvalitet,
med bl.a 2 öre KM 1663, 1 öre SM 1677,
1/6 öre SM stort M, 1/2 sk 1805/1744,
1/4 sk 1817 82) och 1/6 sk 1832 bar hals.
Besiktiga.
1.500
63
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
Mycket trevlig lot med bra-mycket vackra
ex av: 1/6 rdr 1808; 1/24 rdr 1812; 1/6 sk
1832 SM 136b; 1/32 rdr sp 1852 (2);
25 öre 1871 och 1/2 öre 1867 (2). 1+/0101. Besiktiga.
1.000
Gustav III Riksdaler 1782, Karl XIV J
Riksdaler 1821 jubileum varit brosch på
åtsidan, repor. SM 48, 43. 1/1+ putsade. 1.000
Äldre svenska silver- (17) och ca 295
kopparmynt, i mycket blandad kvalitet.
1.000
Trevlig lot med 1 öre 1576, Fyrk 1598
samt bra-bättre ex av 1/2 sk 1816, 1 sk
1825 SM 103a, 1/6 sk 1830, 1/12 sk Palmkvist 1832, samt 2/3 sk bco 1843 med
litet O på stort O i ”BANCO”. 1/1+-1+/01. 900
Mycket trevlig lot med 2 sk bco 1837,
1 sk bco 1845/4, 1/6 sk bco 1850 och 5 öre
1906. 1+/01-01/0. Besiktiga.
800
Varierad lot 28 äldre svenska silvermynt
1668-1865, med bl.a 1/6 rdr 1803 bra 1/1+,
50 öre 1857 (2) 1? och korroderad 1?/2.
Besiktiga.
800
Trevlig lot med Wismar 1/48 taler 1669 R,
2 öre 1716 plantsfel, 1/6 öre 1707 och
5 öre 1719 1/1+.
600
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
64
Johan III 4 mark (klipping) 157? 1/1+
korroderad, där sista årtalssiffran är oläslig,
dessutom silvermedaljer Fredrik I Hild 51
av J C Hedlinger i äldre prägling och
Karl XIV Johan Hild 76.
500
Liten lot 9 mynt med bl.a 1/3 rdr kastmynt
1792 varit perforerad/repor, 1 öre SM 1686
lödspår, Narva 4 öre 1670 1 repor, BremenVerden 1/12 taler 1697, Lüneburg brakteat.
Mycket varierad kvalitet.
500
Karl XIV Johan-Oskar I. Lot 3 silver- och
18 sk bco-mynt med bl.a 2 sk bco 1837,
41, 55. 1?/1-1/1+.
500
Liten lot mest äldre sv och utl silver- och
kopparmynt i mycket bl kvalitet, med bl.a
3 något bättre 2 öre SM.
100
Parti årtalsmynt O I-G VI A med 10 kr
1972 (3); 5 kr 1954-71 (23); 1-2 kr med
nom 275 före 1942 och nom 210 efter 1942
samt småmynt med nom 110.
3.000
Årtalssamling och en del sedlar med bl.a
10 kr 1972; 5 kr 1935 (6), 52, 54-59 (16)
samt silvermynt med nom 140 före 1942
och nom 275 efter 1942, dessutom album
med mest äldre svenska kopparmynt i
mycket blandad kvalitet.
1.800
Jub mynt 5 kr 1935 (7), 52 (4), 62; 2 kr
(15); ca 30 bättre årtalsmynt med bl.a 1 kr
1879, 87-88; 50 öre 1877-81; 10 öre 187487 (11); 5 öre 1879-80; 2 öre 1878, 1900
runda nollor. Besiktiga.
1.200
50 ex Myntverkets årsset 1982-2007 inkl
1995FN (2), jub mynt 2-200 kr (9), 21
moderna silvermedaljer (ca 25 g/st) mm.
900
5 kr 1899 1+ samt bl.a 10 kr 1972 (10),
2 kr 1945-66 (24), 1 kr O II (10).
800
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
5 kr 1920 kraftiga repor, 1935 jub (3);
2 kr jub (8); 1 kr 1928 vackert ex 01;
Norge 2 kr 1902 1?/1 samt 4 senromerska
bronsmynt.
Jub mynt 10 kr 1972 (8); 5 kr 1935 (3),
62 (2), 59-66 (7); 2 kr (5), div silvermynt
2 kr 1904 1+; 5 öre 1877, 1927; div äldre
kopparmynt bl.a 1/2 sk 1802 1+/01.
Lot bättre årtalsmynt, bl.a 2 kr 1903 1/1+;
1 kr 1887, 88, 1942 ÅUB; 50 öre 1878;
5 öre 1879, 80 (2), 1927; 2 öre 1905 01/0;
1 öre 1914 öppen 4 (2), div äldre sv kopparmynt samt några sedlar.
10 kr 1877 1+ varit infattad; 1/24 rdr 1777,
78 båda 1?/1.
5 kr 1935 (2), 59-71 (6); 2 kr jub (8); några
övriga silvermynt; ca 40 äldre svenska
kopparmynt; sedlar (med nom 170) bl.a
10 kr 1926 mm.
Liten samling äldre svenska, Norge, USA
mm i album.
Norge. Carl XIV Johan. 1/2 speciedaler
1821. NM 17. 1 repa, litet plantsfel.
700
700
600
600
500
500
300
500
Norge. Oscar I. 1/2 speciedaler 1846.
NM 9. 1 repor.
600
Norge. Oscar II. 20 kroner 1875. NM 2.
Jämnt sliten 1?
1.000
Norge. Oscar II. 20 kroner 1878. NM 5.
1+/01 små hack.
1.600
Norge. Haakon VII. 5 öre 1918. NM 152.
1/1+.
500
Norge. Trevlig typmyntsamling 1704-1875
med 20 silver- och 7 kopparmynt, med bl.a
24 sk 1735 NM 4b; 12 sk 1722, 1845, 43;
8 sk (6); 2 sk 1870 01. Besiktiga.
900
Norge. Årtalssamling inkl en del jub mynt
i album, med bl.a 2 kr 1912 och 3 ex 1 kr
1877. Besiktiga.
1.000
Norge. Samling huvudsakligen årtalsmynt
samt några äldre mynt.
500
Danmark. Christian VII. Altona. Speciedaler 1794. H 39A. 1/1+ med fin patina.
500
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
Danmark. Christian IX. 20 kroner 1873.
Sieg 120.1. 1+/01. 3 ex.
2.500
Danmark. Christian IX. 20 kroner 1873
och 1900. Sieg 120.1-2. 01 repor. 2 ex.
1.600
Danmark. 10 kroner 1873 (2) och 1900 (3).
Sieg 110.1-2. 1+-1+/01. 5 ex.
2.000
Danmark. Christian IX. 10 kroner 1877.
Sieg 110.1. 1+ kantskada.
400
Danmark. Frederik VIII. 20 kroner 1908.
Sieg 121. 01 repor. 2 ex.
1.600
Danmark. Frederik VIII. 20 kroner 1909,
1911 och 1912. Sieg 121. 01 repor. 3 ex. 2.500
Danmark. Frederik VIII. 10 kroner 1908
(2) och 1909 (3). Sieg 111. 1+/01-01.
5 ex.
2.000
Danmark. Fredrik VIII. 10 kroner 1909.
1+/01. Sieg 111.
400
Danmark. Christian X. 20 kroner 1914
och 1916. Sieg 122.1. 01 repor. 2 ex.
1.600
Danmark. Christian X. 20 kroner 1914,
1916 och 1917. Sieg 122.1. 1+/01-01
repor. 3 ex.
2.500
Danmark. Christian X. 10 kroner 1913.
Sieg 112. 1+-1+/01. 5 ex.
2.000
Danmark. Komplett samling 2 kr jubileum
1888-1958, med 11 ex. Sieg 500-510.
1+/01-01/0.
700
1217
1218
1219
1220
1221
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
Finland. Alexander III. 10 markkaa 1882.
KM 8.2. Vackert ex 01 hårfina repor.
Finland. Alexander III. 10 markkaa 1882.
KM 8.2. 1+/01 kanthack.
Finland. Alexander II. 25 penni 1867.
KM 6.1. R. 1? repor.
Finland. Nicholas II. 20 markkaa 1910.
KM 9.2. Bra ex 01.
Finland. Nicholas II. 20 markkaa 1912.
KM 9.2. 01 små repor.
Finland. Nicholas II. 20 markkaa 1913.
KM 9.2. 01 små repor.
Finland. Nicholas II. 10 markkaa 1913.
KM 8.2. 01 små repor.
Finland. Nicholas II. 10 penni 1909.
KM 14. Bra ex 01 med röd färg.
1222
1.200
1223
1.000
600
1224
1.800
1225
1.700
1226
1.700
1227
1.000
1228
300
1229
1230
1231
1232
1214
1215
1216
Finland. 200 markkaa 1926. Typmynt.
KM 29. 1+/01 varit rengjord.
Ancient Coins. Greece. The Macedonian
Kingdom. Alexander III, the Great 336323BC. Tetradrachm. Head of Herakles)
(Zeus seated. Sear 6713ff. 16.99 g. VF)
(F-VF.
Ancient Coins. Greece. The Seleukid
Kingdom. Antiochos III, the Great 223187BC. Tetradrachm. Youthful head)
(Apollo seated. Sear 6934. 16.91 g. Tooled
F-VF.
Australia. Victoria. Soveriegn 1872M,
87M, 96M and 1897M. KM 6, 10, 13.
F-VF. 4 pcs.
Australia. Edward VII-George V. Sovereign 1903M, 16P and 1920P. KM 15, 29.
F-VF to VF. 3 pcs.
Austria. Franz Joseph I. 4 ducat 1915
restrike. KM 2276. Unc.
Austria. Franz Joseph I. 100 corona 1915
restrike. KM 2819. Unc.
Belgium. Leopold I. 20 francs 1865 with
L. and L WIENER. KM 23. VF-EF scratches, VF. 2 pcs.
Belgium. Leopold I. 20 francs 1865 with
L. (2) and L WIENER. KM 23. VF. 3 pcs.
Belgium. Leopold II. 20 francs 1870, 1874
and 1877. KM 37. VF to VF-EF. 3 pcs.
Belgium. Leopold II. 20 francs 1875 and
1877. KM 37. VF. 2 pcs.
Belgium. Albert I. 20 francs 1914 position
A and B. KM 79. VF-EF. 2 pcs.
Belgium. Albert I. 20 francs 1914 pos A.
KM 79. VF to VF-EF. 4 pcs.
Belgium. Albert I. 20 francs 1914 pos A.
KM 79. VF to VF-EF. 4 pcs.
Burundi. Mwambutsa IV. 100, 50, 25 and
10 francs 1965. Complete 50th Anniversary
set. KM7-10. Unc.
Canada. Elizabeth II. 20 dollars 1967.
Centennial. KM 71. Proof.
Canada. Elizabeth II. 20 dollars 1967.
Centennial. KM 71. Proof.
800
750
3.400
2.500
1.400
3.400
1.300
2.000
2.000
1.300
1.300
2.600
2.600
5.500
1.800
1.800
5.000
Finland. 100 markkaa 1926. Typmynt.
KM 28. Vackert ex 01 obet hack.
5.000
Samling Norge och Danmark i album med
bl.a Norge 2 kr 1878, 1904 och Danmark
Speciedaler 1845 1/1+ putsad, 2 kr jub (6). 600
1233
Egypt. 10 pounds AH1384 (1964). Diversion of the Nile. KM 409. EF-Unc.
5.000
65
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
Egypt. 5 pounds AH1379 (1960). KM 402.
EF-Unc.
4.000
Egypt. 5 pounds AH1384 (1964). Diversion of the Nile. KM 408. EF.
2.500
France. Louis XVIII. 20 francs 1815A
engraved by Tiolier. KM 706.1. VF-EF
scratches.
650
France. Napeoleon III. 20 francs 1856A
and 1869BB. KM 781.1, 801.2. VF. 2 pcs. 1.300
France. Napeoleon III. 10 francs 1855BB,
1865A and 5 francs 1859A, 1868A. F-VF
to VF. 4 pcs.
1.000
France. 100 francs 1879A. KM 832. VF. 3.200
Germany. Bavaria Carl Theodor Thaler
1778 and Maximilian I Thaler 1815.
KM 260.2, 358.1. F-VF edge nick,
VF has been cleaned in the past.
600
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1241
1242
Germany. Hannover. Georg V. Thaler
1865B. 50th Anniversary Union East
Friesia and Hannover. KM 242. Attractive
but unevenly toned gVF-EF hairline
scratches.
Germany. Prussia. Wilhelm II. 20 mark
1872A. KM 501. F-VF edge nick.
1257
1258
800
700
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1243
1244
1245
Germany. Very good lot with 6 attractive
coins: Anhalt-D 3 mk 1909A; Hesse-D
2 mk 1904; Saxe-W-E 3 mk 1915A, 2 mk
1908; Saxony 5 mk 1909 and Weimar
5 mk 1929A. VF-EF to gEF. Do not miss
to inspect.
1.500
Germany. Good lot with Bremen 1 th 1865
KM 248 attractive EF, Frankfurt 1 th 1862
KM 371, Nassau 1 g 1843 KM 60 and
Saxony 1 th 1830 KM 1120. VF to EF.
Please inspect.
1.000
Germany. Saxony. Friedrich August III.
Convention thaler 1801 and Hamburg.
2 mark 1901J. KM 1027, 294. VF-EF,
EF-Unc.
600
1266
1267
1268
1246
66
Great Britain. Victoria. 5 pounds 1887.
Only year of this type. KM 769. VF tiny
edge nicks.
1269
4.200
Great Britain. Victoria. 2 pounds 1887.
Only year of this type. KM 768. VF.
1.700
Great Britain. Victoria. Sovereign 1863
dies 16-17, 69 die 62 and 1871 die 9.
KM 736.2. F-VF. 4 pcs.
3.400
Great Britain. Victoria. Sovereign 1871,
76, 78, 81 and 1884. KM 752. F-VF to VF.
5 pcs.
4.300
Great Britain. Victoria. Sovereign 1887,
89 and 1890-92. KM 767. F-VF. 5 pcs.
4.300
Great Britain. Victoria. Sovereign 18991901. KM 785. F-VF. 3 pcs.
2.500
Great Britain. Victoria. 1/2 sovereign 1873
die 233, 76 die 20, 77 die 157 and 1878
dies 14 and 107. KM 735.2. F-VF. 5 pcs. 2.100
Great Britain. Victoria. 1/2 sovereign 1887
(2), 90 (2), 92 and 1893. KM 766. F-VF
to VF. 6 pcs.
2.500
Great Britain. Victoria. 1/2 sovereign 1897
(2), 1898 and 1900 (2). KM 784. F-VF.
5 pcs.
2.100
Great Britain. Edward II. Sovereign 1903,
05, 08, 10, 11 (2) and 1912. KM 805, 820.
F-VF to VF. 7 pcs.
6.000
Great Britain. Edward II. 1/2 sovereign
1904, 07 (2), 10 (2), 11 (2) and 1914 (3).
KM 804, 819. F-VF to VF-EF. 10 pcs.
4.300
Great Britain. Elizabeth II. Sovereign 1958
(2), 1963 and 1968 (2). KM 908. EF to
EF-Unc. 5 pcs.
4.300
Israel. 100 and 50 lirot JE5723 (1962).
Death of Weizmann. KM 40-41. Unc hairline scratches. 2 pcs.
4.200
Israel. 100 lirot JE5727 (1967). Victory
Commemorative. KM 50. Unc.
2.800
Israel. 50 lirot JE5725 (1964). Bank of
Israel. KM 44. Unc.
1.400
Mexico. 50 pesos 1945. KM 481. EF.
4.000
Mexico. 50 pesos 1947. KM 481. EF.
4.000
Mexico. 20 pesos 1959. KM 478. Unc.
1.600
Mexico. 10 pesos 1959, 5 pesos 1955,
2 1/2 pesos 1945, 2 pesos 1945. KM 461,
463-64, 473. EF. 4 pcs.
1.600
Monaco. Rainer III. 200 francs 1966.
10th Marriage Anniversary. Unc.
3.200
Monaco. Rainer III. 200 francs 1966.
10th Marriage Anniversary. Unc.
3.200
Netherlands. William I. 10 gulden 1927B.
KM 56. VF-EF edge nicks. Scarce.
1.500
Netherlands. William I. Gulden 1824 with
dash. KM 55. VF-EF has been cleaned in
the past.
500
Netherlands. William III. 10 gulden 1875,
76, 77 and 1879. KM 105-06. VF-EF to
EF. 4 pcs.
2.700
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
Netherlands. Wilhelmina. Ducat 1927 and
1928. KM 83.1. EF-Unc scratches. 2 pcs.
Netherlands. Wilhelmina. 10 gulden 1897,
1911-13. KM 118, 149. VF-EF to EF.
4 pcs.
Netherlands. Wilhelmina. 10 gulden 1898.
Only year of this type. KM 124. VF-EF.
Netherlands. Wilhelmina. 10 gulden 1917,
1926-27 and 1932. KM 149, 162. VF-EF
to EF. 4 pcs.
Portugal. Manuel II. 1.000 reis 1910
Peninsular War Centennial. KM 558.
Attractive EF.
Russia. Type coin collection 1731-1997
with eg 1 r 1913 Y70, 24. Please inspect.
South Africa. George V. Sovereign 1929
(2), 30 and 1931 (2). KM A22. VF to
VF-EF. 5 pcs.
South Africa. Krugerrand 1967. KM 73.
Unc.
South Africa. Krugerrand 1968. KM 73.
Unc.
South Africa. 2 rand 1962-69. KM 64.
EF to Unc. 8 pcs.
South Africa. 2 rand 1962-69. KM 64.
EF to Unc. 8 pcs.
South Africa. 2 rand 1962-69. KM 64.
EF to Unc. 8 pcs.
South Africa. Rand 1967 (3) and 1968 (3).
KM 63. EF to Unc. 6 pcs.
South Africa. Rand 1969. KM 63. EF to
Unc. 3 pcs.
1300
700
2.700
900
1301
2.700
300
1302
600
1303
4.300
1304
3.500
3.500
1305
6.500
1306
6.500
6.500
1307
2.500
1.200
1308
1309
1310
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
Spain. Fernando and Isabella 1474-1504.
Sevilla. 2 excellentes nd, with mintmark
S, dot in the middle and 7-pointed star
with 4 dots. Fr 129. 6.97 g. gVF)(VF
traces of mounting, adjustment marks
on reverse.
2.500
Switzerland. 20 francs 1913, 30 and 35L-B.
KM 35.1. VF-EF to EF. 3 pcs.
2.000
Switzerland. 20 francs 1913, 30 and 35L-B.
KM 35.1. VF-EF to EF. 3 pcs.
2.000
Switzerland. 20 francs 1915, 27 and 35L-B.
KM 35.1. VF-EF to EF. 3 pcs.
2.000
Switzerland. 20 francs 1915, 27 and 35L-B.
KM 35.1. VF-EF to EF. 3 pcs.
2.000
Switzerland. 20 francs 1915, 27 and 35L-B.
KM 35.1. VF-EF to EF. 3 pcs.
2.000
Switzerland. 20 francs 1927 (3) and 35L-B.
KM 35.1. VF-EF to EF. 4 pcs.
2.600
Switzerland. 20 francs 1935L-B. KM 35.1.
2.000
VF-EF to EF. 3 pcs.
Switzerland. 20 francs 1947. KM 35.1.
VF-EF to EF. 4 pcs.
2.600
USA. 20 dollars 1901S. KM 74.3. VF.
3.400
USA. 20 dollars 1911D. KM 131. VF.
3.400
USA. 20 dollars 1924. KM 131. VF.
3.400
USA. 10 dollars 1906D. KM 102. EF
scratches.
1.700
USA. 10 dollars 1909S. KM 130. VF
cleaned.
1.600
USA. 5 dollars 1897. VF.
900
USA. 2 1/2 dollars 1902. KM 72. EF.
650
”The first Euro gold commemorative”
proof set comprising 10 coins, 2002:
Austria 50•, Belgium 100• the first euro
gold commemorative coin, Germany
100• J, Spain 200•, Finland 100•, France
10•, Netherlands 10•; 2003: Luxembourg
5•, Italy 20• and Greece 100• 2004 Acropolis, in one presentation case.
9.000
”Allied Forces Gold Proof Set” with USA
10 dollars 2005, Great Britain 2 pounds
2005, France 10 euros 2005 and Russia
Rouble 2005, in presentation case.
3.000
Bahamas Proof set 1974 KM PS10; Belize
Proof sets 1974 (2) KM PS1-2 and Panama
100 balboa 1975 gold in Proof, all 4 in
presentation cases/holder.
1.000
Modern silver commemoratives from
Sweden and EU countries.
1.000
Large lot World Coins incl Denmark,
Finland, Germany and Russia, together
with 1 album bank notes. Please inspect.
800
12 sets ”The last…edition” and 12 sets
”Welcome to the first Euro”, from the 12
first Euro countries.
700
Denmark 10 kr 1898 gold and Sardinia
5 lire 1827P. KM 790.2, 105.2. VF, gF-VF
edge nicks.
500
Very mixed lot World Coins and some
ancient coins in 2 full dia boxes, noted are
Hong Kong, Norway, Russia etc. Please
inspect.
500
Lot World coins, bank notes and medal in
very mixed quality.
500
Album World Coins with e.g. Denmark
20 kr comm. (14), Danzig, Finland, Germany, Italy etc.
500
Norway 2 kr 1915; Siberia 10 kop 1772;
USA Dollar 1881 O, 1885 O brilliant EFUnc edge nick, 1922; 4 Roman bronze
coins. Please inspect.
400
SEDLAR
1311
1312
1313
1314
1315
Karl XIV Johan. 6.2/3 riksdaler banco
1835, E67188. SS 23. R. 1 litet riss i marginalen i vikningen upptill.
Enda årtalet av denna sedeltyp där seriebokstav och serienummer är handskrivna. 3.000
8 sk bco 1847; 5 kr 1916; 1 kr 1875, 1917;
div 5-100 kr med nom 635.
700
2 riksdaler banco 1845, X55680 och
5 kronor 1877, A55968. SS 16, 16. 1?/1,
1 smutsfläckar.
600
10 kr 1917 1/1+, 5 kr 1948 jub i orig förp
(2), 1 kr 1914 01 samt 4 danska sedlar
1914-34.
300
Liten lot med bl.a 100 kr 1956, 2005 jub
(2) varav 1 ex i originalförpackning; 50 kr
1959; 5 kr 1948 jub.
300
67
1316
1317
1318
1319
1320
1321
Christianstads Enskilda Bank.
5 riksdaler riksmynt 1865, vapensköld
mellan 2 lejon, G02722. PL 4b. 1? bläcknotering på framsidan.
Götheborgs Enskilda Bank. 5 riksdaler
riksmynt 1868, L032520. PL 18. 1?/1.
Götheborgs Enskilda Bank. 5 riksdaler
riksmynt 1873, G92499. PL 22. 1 något
solkig.
Göteborgs Enskilda Bank. 10 kronor 1877,
A78824. PL 23. 1?.
Göteborgs Enskilda Bank. 5 kronor 1877,
C43378. PL 24. 1?/1.
Mälare-Provinsernas Enskilda Bank.
5 riksdaler riksmynt, Westerås 1863, J8560.
PL 11. 1?.
1326
400
1327
500
1323
1324
1325
68
Enskilda Industribanken i Norrköping.
10 riksdaler riksmynt 1865, A54439. PL 3.
R. 1? fläckar.
Norrköpings Enskilda Bank. 5 riksdaler
riksmynt 1867, F20710 och 10 kronor
1877, D07700. PL 10, 14. 1?, 1?.
600
400
600
500
600
500
1328
1322
Skånes Enskilda Bank. 5 riksdaler riksmynt, Ystad 1866, T19353. 1/1+ något
solkig.
Smålands Enskilda Bank. 5 riksdaler
riksmynt, Jönköping 1857, F15770. PL 22.
1? bläcknotering på baksidan.
Södermanlands Enskilda Bank. 5 riksdaler riksmynt, Nyköping 1867, D35299.
PL 4. 1.
600
Wadstena Enskilda Bank. 10 kronor
1877, A27455. PL 11. 1?/1.
500
800
700
Norrköpings Enskilda Bank. 10 kronor
1887, H112297. PL 16. 1+.
1.000
Skånska Privat-Banken. 2 riksdaler
banco 1841, Ystad 1841, K8935. PL 10.
1?/2 samt 1 kr 1875-1921 (5) och Danmark
1 kr 1916. Besiktiga.
300
1329
1330
Norge. Speciedaler 1867, No 1206010.
P A47. 1?.
1.800
1331
1332
1333
1334
1335
1336
Germany. Album ”Notgeld 1914-1924”
with ca 600 notes.
800
Germany. Album ”Deutsches Notgeld”
with ca 160 notes.
300
Great Britain. Treasury. Pound (Aug 1914),
Pound (23.10.1914), Pound (Feb 1917)
and 10 shillings (Jan 1915). P 347, 348a,
349a, 351. G-F to VF.
1.700
Netherlands. Silver note, 2.1/2 gulden
31.3.1916, Serie LV, No 22018. P 9. gEF.
700
Switzerland. 5 franken 1.8.1914, Serie 1S,
No 016850. P 11. F-VF.
500
Mixed lot foreign bank notes etc and Swedish share for Gruf AB Aphtonit. Please
inspect.
300
MEDALJER, ORDNAR, POLLETTER
1337
1338
1339
1340
Johan III. Konungens anträder regeringen
den 29 september 1568, av A Karlsten,
silver 52 mm. Hild 3. 1+ små repor.
600
Karl XI. Konungens död 5 april 1697,
av A Karlsten, silver med räfflad rand 57
mm, Hild 131. 1+ små repor.
800
Karl XII. Konungens vistelse i Bender i
Turkiet 1709 och de följande åren, av P H
Müller i Nürnberg, silver 44 mm, Hild 147.
Vacker patina och fin lyster 01.
1.000
Karl XII. Konungens vistelse i Bender i
Turkiet 1709 och de följande åren, av P H
Müller i Nürnberg, silver 44 mm, Hild 147.
Vacker patina 1+/01.
800
69
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
70
Karl XII. Konungens död vid belägringen
av Fredrikstens fästning i Norge 30 november 1718, förmodligen präglad i Stettin,
silver 27 mm. Hild 210a. 1+.
400
Karl XII. Konungens död vid belägringen
av Fredrikstens fästning i Norge 30 november 1718, av G W Vestner i Nürnberg,
silver 23 x 32 mm, Hild 217. 1+ små kanthack.
300
Fredrik I. Konungens kröning i Stockholms storkyrka 3 maj 1720, av J C Hedlinger, silver 56 mm, Hild 8. 1+ små repor. 1.000
Karl XV. Konungens och drottningens
kröning i Stockholms storkyrka 3 maj 1860,
av J E Ericsson efter modell av C G Qvarnström, silver 58 mm, Hild 5. Praktexemplar
med fin patina 01/0.
500
Oskar II. Konungaparets silverbröllop
1882, av Lea Ahlborn, slagen av Neptuniorden, silver 70 mm. Hy 52. 01.
500
Gustav VI Adolf. För nit och redlighet.
Guld 28 mm, 13.34 g, band saknas, men
i originaletui. 01.
1.300
”De första Europa-präglingarna”, med
102 ex i finsilver om ca 20 g/st, i 6 träschatull.
3.000
Parti samlarutgåvor med bl.a ”Kungariket
Sverige” med 36 medaljer i silver, OSutgåvor 2004-06 (27), Euroutgåvor (12),
myntbrev WWF.
1.500
Lokalmynt Katrineholm. 1.500 kronor
1982, guld, 10.0 g. Proof.
1.000
1350
1351
1352
1353
1354
6 svenska silvermedaljer, bl.a Vilhelm
Moberg av K Räsänen i originaletui, totalvikt för alla 6 ca 500 g.
800
Oskar I Hild 74 i silver samt 6 medaljer i
oädel metall med Karl X Gustav Stettin
1656 Hild 24 samt Hild I:593:197, II:9:6a
var (JCH), II:281:8, II:343:33 samt frånsida av Ossbahr 178c.
350
Svärdsorden. Riddartecken i guld och
emalj, med originalband, i originaletui.
01/0.
2.000
Drygt 200 svenska och utländska medaljer,
polletter, spelpenningar och jetonger.
300
Israel. 10th Anniversary State of Israel.
Gold 27 mm. 15.04 g (917/1.000). Proof. 1.600
NUMISMATISK LITTERATUR
1355
1356
Hildebrand. Svenska Konungahusets
Minnespenningar, del I-II. Inbundna.
300
Numismatiska Meddelanden IV och XII
(tillägg till Stiernstedt) i 1 band. Intressant
interfolierat ex med anteckningar och beskriv
ningar samt blyertsnotering på försättsbladet
”Obs! Sven Svenssons ex”, samt Holmbergs
auktion 69 (Bonniers medeltids mynt) med
prisnoteringar, häftad (ryggen tejpad).
500
HISTORISKA VÄRDEPAPPER
1357
Sprängämnesfabriken Trionyl 1939, Kreuger
& Toll 5% gold debenture 1940 (3) samt GA
1594 (5), 1602 (6) och 2300, totalt 16 ex,
samt liten lot div utländska sedlar.
300
1371
1358
1377
1359
1379
ex 1383
1380
ex 1389
ex 1385
ex 1386
ex 1392
NORGE
1358
1 (*)
1359
1
1360
1
1361
1
1362
1
1363
3
1364
3, 8 1365
4
1366
4
1367
4
1368
4
1369
4 skill. Mycket vackert ostämplat ex
(lätt veck i övre vänster hörn utanför
märkesbilden) med goda marginaler.
Arkposition C 4. Intyg Moldenhauer
”Äkta, utan reparationer”.
4.000
4 skill. Vackert ex med något svag PraktLyxstämpel RÖRAAS 6.3.56.
500
4 skill. Fräscht bredrandigt ex på brev med
nummerstämpel ”127” och sidostämpel
HORTEN 30.11.56.
700
4 skill. Fräscht ex på brev makulerat med
streckstämpel samt blå sidostämpel CHRISTIANIA 24.12.55.
700
4 skill (tätt klippt) på brev till Tromsö med
blå sidostämpel CHRISTIANIA 10.5.55.
600
3 skill grå i sammanhängande men delvis
uppsprucket 5-block (kt) på ett mycket
vackert brev till Danmark med blå stämpel
TÖNSBERG 1.5.58. Märkena makulerade
med nummerstämpel ”317”.
2.000
3 skill i vackert par samt 8 skill Vapentyp
som mycket sällsynt parkombination till
Holland st BERGEN 7.8.65, med notering
”Pr Anna” och röd ”ZEEBRIEF ROTTERDAM 11.8.1865". Mycket vackert och
fräscht objekt.
5.000
4 skill på brev till Hammerfest daterat
Osefjord 23 juni 1863 med bläckmakulering ”354” (Övrebö).
800
4 skill (4 ex) makulerade med bläckkryss
på båtbrev från Tromsö till Hammerfest
1863. På baksidan möjlig skeppsnotering.
800
4 skill (ktt) på brev till Hammerfest med
vacker bläckmakulering ”Sundör” 1862.
500
4 skill på brev till Hammerfest. Trots att
brevet varit vikt över märket, ett vackert
objekt med rättvänd st ”329” och sidost
VADSÖ 10.2.59.
300
Vackert fribrev st CHRISTIANIA 8.10.61
samt röd bypoststämpel med not ”Portofrit
Joh Sund”.
300
1370
1371
5Δ
1372
8
1373
11 1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
Obetalt brevomslag till Spanien via Preussen st CHRISTIANSSUND 31.1.65 med
fransk lösenstämpel ”62” och ank stämpel
VALENCIA.
8 skill i par på litet klipp med en mycket
vacker, centralt placerad stämpel ”100”.
4 skill i vackert par (arkivveck över högra
märket) på brev från TROMSÖ 17.8.(64).
till Hammerfest, bläckmakulerat.
1 skill 1 på vackert trycksaksbrev stämplat
CHRISTIANIA 22.1.72.
400
500
500
300
14 4 skill 4 i fräscht 4-strip (höger märke ktt)
på brev till Hammerfest stämplat
TROMSÖ 26.12.67.
1.000
15 8 skill 8 på vackert brev till Hamburg st
FREDERIKSHALD 11.4.71, på baksidan
CHRISTIANIA OMK 13.4.71.
500
184-85 Nordkap II. Mycket vackert FDC.
600
264 **
Legionen. Postfriskt Lyxexemplar.
300
356-66 ** Postverket 300 år. 18 postfriska serier i
10-resp 8-block. F 6.300.
500
RM 2 v
Som uindlöst. Ostämplat ex med feltryck
*
”Som ubesörget”.
300
RM 2 v 1 Som uindlöst. Mycket fräscht otandat ex,
*
dock svagt vågrätt veck, av en sällsynt
variant.
400
71
1360
1361
1363
1364
1366
1365
1369
1367
1375
1376
1372
1370
72
1396
1401
1400
1398
1397
1399
NORGE - SAMLINGAR OCH POSTER
1381
1382
1383
1384
Häften
Årssats
**
1385
1386
1387
1388
1389
**-*
**
**
Parti häften 1970-90-tal. Nom 9.800.
3.800
Årssatser komplett 1981-2008.
3.000
Samling 1855-1982, trevligt monterad i
Visiralbum, delvis både stämplat och ost
med många bra märken, även postfriska. 5.000
5 inst album med block och mängder av
4-block 1970-tal-modernt. Nom ca 11.000. 4.000
Trevlig stämplad samling 1855-1956 med
ett flertal bättre äldre märken i god kvalitet,
bl.a ingår 4 sk (2 ex), 12 öre mattgrön och
rikligt med äldre märken.
3.500
Mycket trevlig samling till 1998 i Leuchtturm klämfjäderpärm. Glest besatt i början
1900-tal och från 30-talet nästan kpl ost
och från 50-talet postfriskt. Högt katalogvärde, nom ca 2.500.
3.000
Årsböcker 1988-90 med 2 av var, årssats
1986, 1988, lösa märken 1990-2000-tal
i kuvert. Nom över 6.600 samt många
oräknade valörlösa.
3.000
Postfriska märken och häften 1970-90-tal.
Nom 6.000.
2.000
Mycket välbesatt samling 1855-1971 i
förtrycksalbum med stämplade eller ost
märken. F över 28.000.
2.000
1390
**
1391
**-*
1392
1393
1394
1395
Samling postfriskt med en del bättre från
1940-50-tal med F ca 5.000, det senare
till 2008 med serier och block, nom 6.400.
Årssatser, häften och div ost märken med
nom ca 4.500 samt enklare samling.
Välbesatt samling till 1997 i 2 KaBealbum, det äldre i något blandad kvalitet.
F försiktigt värderad till 15.000.
Mycket välfylld samling till 1976 med
många bra märken, delvis bl kvalitet, även
en del dubbletter. Högt katalogvärde.
Besiktiga.
Parti med bl.a automathäften, FDC 194060-tal, serier på kort mm.
3 äldre urvalshäften, delvis urplockade,
med märken ca 1860-1940 stämplat eller
ostämplat.
1.800
1.400
1.000
1.000
800
300
DANMARK
1396
1397
11 2 skill (def) på 4 skill frankokuvert
som 6 skillings porto till Sölvesborg
sänt från Köpenhamn, transitstämplat
PKXP Nr 2 2.12.69.
300
11, 21 2 skill Ovaltyp samt par 3 skill (kt) som
sällsynt frankering på brev till Norge st
”72” och sidostämpel THISTED 15.4.71. 2.000
73
ex 1411
1403
ex 1412
ex 1409 2 rader
ex 1409 2 rader
ex 1413
ex 1416
ex 1420
ex 1415
ex 1421
1431
1435
ex 1433
74
ex 1436
1444
ex 1451
ex 1445
1398
1399
1400
1401
1402
1403
20, 22, 29 2 skill, 4 skill samt 4 öre (5 ex i flera olika
nyanser på 4 öres frankokuvert på mycket
vackert rekbrev till Tyskland st KJÖBENHAVN 29.3.81.
35, 38, 39, 25 öre fintandad tillsammans med 3, 4 och
58 10 öre på 4 öres frankokuvert som 46 öres
rekporto på fräscht brev till Brasilien st
AARHUS 11.3.98.
36, 32, 54 50 och 12 öre samt 10 öre Vapentyp på
paketavi till Tyskland 1891 st KJÖBENHAVN 19.6.
37, 36,
100 öre, 50 öre, 3 öre (2 ex) samt 20 öre
55, 28 Vapentyp som 176 öres porto på rekbrev
till Lüneburg 1892. Brev och märken med
div def och små rostfläckar, dock ovanlig
försändelse.
216,
50 öre, 15 och 20 (par) och 50 öre på brev
263-65 till Siam st KÖBENHAVN 12.2.35.
PF 7 b ** 1 kr blå/brun, typ II. Postfriskt Praktex.
ex 1446
Häften
Häften
Häften
1407
HA
1408
1409
Årssats
1410
*-**
1411
1412
1413
1414
1415
1416
*-**
1417
**
1418
**
1419
**
700
700
400
1420
400
300
400
DANMARK - SAMLINGAR OCH POSTER
1404
1405
1406
ex 1452
Parti häften 1970-90-tal. Nom 8.000.
2.800
Parti häften 1970-90-tal. Nom 6.600.
2.300
15 häften mellan nr ”H 45 och H 96”.
F ca 5.000.
500
HA 3, 5, 8 (3 ex, 2 olika omslag), 9-10
med flera.
700
Årssatser komplett 1981-2008.
1.600
Mycket omfattande samling till 1982 där
det mesta är ostämplat eller postfriskt i god
kvalitet, endast ett fåtal märken saknas.
F ca 90.000.
6.500
Samling ost/postfriska märken 1864-1949,
många bättre postfriska ex, bruksmärken
samt en del block och häften. F 75.000.
6.000
Mycket välfylld samling stämplade eller
ost märken 1854-1991 i fräscht Leuchtturmalbum med många bättre märken,
dock i blandad kvalitet. F e I 55.000.
4.000
Stämplad/ost samling i förtrycksalbum.
Mycket välbesatt med många bättre
fram till 1972, inkl Grönland och DVI.
F över 45.000.
4.000
Omfattande stämplad samling 1851-1997
i fräscht Leuchtturmalbum inkl DVI och
Slesvig, med delvis bl kvalitet på det äldsta
materialet. Katalogvärde enligt inl 71.000. 4.000
Samling stämplade märken i god kvalitet
på blad fram till 1954, bl.a ingår gott om
klassiska märken, även i dubblett, Posthusen mm. F 65.000.
4.000
Omfattande samling till 1976 inkl Grönland, Färöarna och DVI, med en del extra
märken i nyanser mm, delvis bl kvalitet,
många bättre märken och serier ingår,
F 40.000, Grönland med 8 Pakke Porto,
postfrisk serie Olika Motiv, F 10.000 och
DVI med många bättre som 14 cent , men
delvis mycket bl kvalitet, F ca 15.000 försiktigt räknat. Trevlig äldre samling.
3.500
1421
1422
1423
1424
**
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
**
Samling ost/postfriska märken 1854-1980tal med bl.a 2 RBS nytryck, ostämplade
skillingvalörer och enstaka bättre postfriska märken. F fram till 1945, 38.000.
3.000
Postfriska märken och häften 1970-90-tal.
Nom 5.700.
2.300
3 album postfriska block och 4-block mm
1970-90-tal. Nom 6.000.
2.000
Postfrisk samling inkl en del dubbletter i
2 välfyllda album, mycket modernt.
Nom ca 6.000.
1.800
Samling stämplat till 1999 i Leuchtturmalbum, mycket välfylld från 1875 med
många bättre märken, det mesta i god kval,
på det moderna finns en hel del mycket
vackra stämplar. F ca 30.000.
1.800
Äldre samling 1851-1930 i god kvalitet,
bl.a ingår båda Posthusen samt bättre
bruksmärken C X.
1.500
Postfrisk samling kpl 1970-92 i 2 fräscha
Leuchtturm SF-album, häften mest 1970tal med nom 1.000 samt st dubbletter i 4
insticksalbum.
1.400
Trevlig samling 1851-1994 i Leuchtturmalbum, det mesta är stämplat, en hel del
extra märken finns med lösa i albumet.
F 20.000 enl I.
1.300
30 års- och presentsatser 1970-2002,
de flesta är olika, med nom 2.800, samt
dessutom 3 inst album och liten samling
1854-1964.
1.000
Trevlig samling inkl Färöarna monterade
på blad i 2 kassetter, ca 1930-85.
800
5 Visirblad med en del bättre märken och
serier, bl.a 3 ost serier Luftpost 1925-29
samt även 2 ex vardera av 5 kr Posthuset.
F 25.000.
800
Postfriska 4-block med marginalnummer.
500
Diverse äldre-modernt, bl.a 4 RBS intyg.
400
Samling helsaker monterade på blad.
400
Låda med postfriskt och stämplat fram till
ca 1982, försändelser mm.
300
Danska Västindien
2*
3 cents. Mycket fräscht ostämplat 4-block. 500
16 v 1 4 c halverad på vykort, motiv St Thomas,
sänt till Tyskland, st ST THOMAS 26.2.03
och ank st.
300
(*)-**
Mycket omfattande samling med många
bra märken, det mesta i god-mycket god
kvalitet. F över 30.000.
2.000
Samling mest stämplade märken på 2 blad,
bl.a ingår 12 och 50 cents. F ca 22.000.
1.000
Färöarna
3Δ
2 på 5 öre + 5 öre på litet klipp stämplat
THORSHAVN 21.1.19.
4-8
Påtryck 1940-41. Vacker stämplad serie.
Häften
Parti häften 1983-2008. Nom 3.300.
Årssats
Parti årssatser 1977-2008. Nom 7.600.
600
600
300
800
75
ex 1447
ex 1449
ex 1448
ex 1450
1462
1461
1464
ex 1465
1463
1467
ex 1475
1439
**
1440
**
1441
1442
**
**
1443
**
1444
1445
1446
Grönland
P 12
10-18 **
19-27 **
sats 1
1447
1448
76
19-27
*(*)-**
sats 1
19-27 **
sats 2
Samling inkl Grönland med postfriska
4-block 1970-80-tal.
1.000
428 marginal-nr-4-block från nr 15 till nr
FO650, troligen alla olika. Nom över 9.000. 900
Postfriska 4-block och häften. Nom 7.400. 800
Samling postfriska 4-block i 5 inst album.
Nom 6.800.
700
Samling till 2008, troligen komplett inkl
block samt en del dubbletter, årssatser
1977-97. Nom 6.000.
400
3 kr. Vackert, stämplat exemplar.
300
Olika Motiv. Postfrisk mycket vacker serie. 400
Komplett postfrisk serie om 15 märken
med röda och blå påtryck ”DANMARK
BEFRIET”, 3 ex sign Stolow.
5.000
Komplett, mycket vacker marginalserie
med röda och blå påtryck ”DANMARK
BEFRIET” där alla märken är postfriska
utom 5 kr med rött påtryck som har en lätt
skadad gummering.
4.000
Komplett postfrisk serie i mycket god kvalitet, alla utom 1 kr med marginal, 10 och
15 öre med ”fel” färg på påtrycken.
Intyg Frimärksimporten 1945.
1.800
ex 1476
1449
19-27
sats 2
Komplett stämplad serie med påtryck
”DANMARK BEFRIET” där 10 öre har
felaktig påtrycksfärg, röd istället för blå.
F 11.800.
2.000
1450
19-21 v,
22-27 v1
**
Postfrisk serie ”DANMARK BEFRIET”
med omvända påtryck. Ett sällan utbjudet objekt, här i mycket god kvalitet.
Flera ex med garantisignaturer.
Upplaga endast 400 ex. Intyg Nielsen.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
18.000
1451
1453
1454
PakkePorto
PakkePorto
Årssats
**
1455
**
1456
1457
**
**
Lot 7 stämplade och 3 ostämplade märken.
F 7.700.
500
5 fräscha Pakke-Portomärken, bl.a postfrisk 1 öre. F 5.525.
400
Årssatser 1979-2008. Nom ca 3.500.
800
Samling block och 4-block 1960-90-tal.
Nom 9.900.
2.000
Parti lösa märken och häften 1978-2009.
Nom 6.900.
1.500
Postfriska 4-block och häften. Nom 5.900. 1.200
Omfattande samling 1938-2009 inkl block
i Visiralbum. F över 17.000.
800
20 årssatser, några Visirblad. Nom 2.600.
600
Samling på blad med bl.a stämplade 5 och
15 öre Pakkeporto. F 6.000.
500
1452
1458
1459
ex 1477
ex 1478
1460
Förseglade klipp 1981 och 1986.
ex 1481
ISLAND - SAMLINGAR OCH POSTER
300
1470
ISLAND
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
9*
10 **
5 aur blå i välcentrerat 4-block, dock def.
5 aur grön. Postfriskt 3-strip av ett ovanligare märke. F 3.900++.
16 **
40 aur grön i mycket vackert, välcentrerat
postfriskt ex.
58 v **
50 aur i postfriskt par där det undre märket
har kraftigt förskjutet påtryck.
81, 113 25 aur Sigurdsson och 10 aur Två Kungar
på mycket vackert rekbrev till Sverige st
SEYDISFJÖRDUR 22.IV.14.
108-13 Sigurdsson. Komplett serie på rekbrev
till England med mycket vackra stämplar
REYKJAVIK 28.VI.12.
157 **
10 kr C X, täta linjer. Postfriskt fräscht ex.
500
400
500
1471
1472
1473
1474
1475
300
500
1476
300
800
1477
1478
1479
1480
1468
1469
165-67 ** Hopflug Itala. Vacker postfrisk serie av
denna ovanliga utgåva.
6.000
252-55 ** New York 1939. Postfrisk Prakt-Lyxserie. 300
1481
1482
1465
1483
Tjänste * Ostämplad samling Tjänste på 3 Visirblad
med 64 olika märken, bl.a 4 skilling fintandad (def). F för övriga märken 22.000. 1.000
Häften
Häften 1987-2008. Nom 36.000.
1.000
Årssats
Årssatser 1996-2008 och Grönland 2004-08. 600
Kilovara 8 förseglade kilovaror utan år.
1.500
Kilovara 2 plomberade kilovaror 1994.
300
Mycket välfylld samling till 1976 i Facitalbum, med många bra märken, dock är
kvaliten något blandad, men det mesta är
i god kvalitet. F 70.000 mycket oräknat. 5.000
Välbesatt, trevlig samling 1876-1971 med
blandat antingen stämplade eller ostämplade märken. F 44.000.
3.500
*-**
Omfattande samling till 2009 inkl block
och en del häften med flera bättre märken
och det mesta i god-mycket god kvalitet.
F över 30.000.
2.500
**-(*)
Rel omfattande samling till 1998, fram till
till början 1950-tal är det mesta ostämplat
och sedan postfriskt, det mesta i god kval.
F 35.000.
2.500
**
Samling postfriska 4-block mm 193880-tal, bl.a fintandade Geysir.
1.300
**
Samling postfriska 4-block 1968-94.
F 27.500.
1.000
2 lagerböcker med stämplat till ca 1969
och postfriskt till ca 1986.
1.000
Häften, årssatser och 3 samlingar/dubbletter, med en del bättre märken. Högt kat
värde.
500
Diverselot i synnerligen bl kvalitet,
bl.a ost 2 skill.
500
1466
77
1485
FINLAND
1484
1485
1486
1487
1488
1489
9 v1
C3 v8
40 penni i lodrätt vackert par med ovanligt
god tandning, på brev med blå stämpel
HELSINGFORS 27.10.73 och sänt till
Frankrike via Ryssland och ankomst st
BORDEAUX 2 NOV 73, där det undre
märket i paret har varianten ”vit punkt
efter PEN” (position 41).
1.500
Ry 69 10 kopek, 1908 års ryska märke på brev
till Sverige, makulerat med rakst BOMARSUND och sidost SUND 29 XII 15 med
censurremsa och svensk ankomststämpel,
något medfaret.
300
1-6 Aunus. 5 penni-1 mark på brev stämplat
SÄÄMIJÄRVI 30.VIII.19 via SUOJÄRVI
3.IX.19, något beskuret, porto totalt 3 mk. 500
1-8 *
Aunus. Komplett mycket fräsch ostämplad
serie.
2.500
1-15 **
Karelen. Postfrisk vacker marginal-serie.
700
1-7 *
Nordingermanland. Fräsch ostämplad
serie, tandad resp otandad.
800
1484
1494
**
1495
1496
1497
1498
**
1499
1500
**
1501
**
FINLAND - SAMLINGAR OCH POSTER
1490
1491
1492
1493
212-14 Skid-VM i Lahtis 1938. 12 brev frankerade
med upp till 4-block samt senare FDC.
800
EA 9 m fl Frankeringsetiketter EA 1-EA 2. Trevlig
samling med bl.a EA 9 kpl postfrisk och
stämplad (F 2.700). Bra kvalitet. F 3.600.
500
Häften
Parti häften 1970-90-tal.
700
Årssats
Årssatser 1981-94, 1996-2008.
1.500
1486
1502
1503
1504
**
1505
1506
1507
1508
1509
78
**
Åland
**
1510
1511
**
1512
**
Omfattande dubblettlager i album med
mest postfriska jubileumsmärken från
Republiken.
Trevlig samling postfriskt och häften med
en del bättre märken. F över 25.000.
Trevlig samling med blandat ost och beg
märken 1860-1970 inkl områden, i förtrycksalbum, bl kvalitet på det äldsta.
Kat värde försiktigt räknat 17.000.
Välfylld samling till 1976 i Facitalbum
med många bra märken, delvis bl kvalitet
och klimatpåverkade. Högt katalogvärde.
Samling postfriska märken 1961-2004,
många 4-block ingår. F 31.700.
2 välfyllda album med märken, block och
häften till ca 2008. Nom ca Mk 1.900 och
•500.
Modern nominalvara, Finland •50 och
och Åland •250.
Inst album med postfriska bruksmärken
och busspaketmärken, många i enheter.
F 24.000.
352 märken 1:a klass och
60 märken 2:a klass.
2 samlingar, Visirblad med div stämplade
och ostämplade märken, häften och serier,
även postfriskt, några FDC från 1940-tal,
årssatser 1983 och framåt. Hög nominal.
Stort dubblettparti med många enheter
1930-70-tal.
Välvårdad äldre samling stämplade och
ost märken fram till 1965.
2 samlingar 1856-1974 resp 1875-1976,
det mesta är stämplat, en hel del extra
märken, lösa i albumet. F 11.000e I.
Stort parti postfriska märken 1980-90-tal.
Parti postfriska märken i arkdelar, bl.a
Ryti, Mannerheim, Röda Korset, Karelen
postfriska par 5-75 penni mm.
2.000
2.000
2.000
2.000
1.800
1.800
1.000
1.000
1.000
1.000
800
800
700
500
500
Samling med märken, block, häften, årssatser och gutterpar till 2009. Nom ca Mk
1.900 och •500.
1.800
Årssatser 1985-2007, häften, 4-block mm. 1.000
Åland postfriskt och FDC nom 1.300 Mk
och •340 samt Färöarna postfriskt med
nom 5.000. Ofta 2 av varje.
1.000
Samling 1980-90-tal, många 10-block
med gutterpar samt årssatser 1984-96.
500
ex 1487
ex 1489
ex 1488
ex 1494
ex 1496
ex 1497
ex 1514 2 rader
ex 1514 2 rader
ex 1515
ex 1517
ex 1526
NORDEN-SAMLINGAR
1513
Häften
1514
1515
1516
**
1517
1518
1519
**
Parti häften 1930-tal och framåt från Danmark (nom 1.500), Grönland (nom 148),
Färöarna (nom 160), Norge (nom 1.000)
samt 6 häften från Island.
1.000
Mycket innehållsrik mest stämplad samling med många bättre märken och serier
från alla länder fram till ca 1960, en del
i bl kvalitet och på Island en del Tollurstämplar. Mycket trevlig samling med
högt katalogvärde.
10.000
Omfattande samling fram till 1938 i Borekalbum, välfylld på alla länder, det äldsta
i bl kvalitet, med många bättre märken
och serier. Högt katalogvärde.
5.000
Samling postfriska 4-block 1960-90-tal
från Norge (nom 7.000) och Danmark
(nom 3.300).
3.500
Trevlig samling i insticksbok med en del
bättre märken, mest Island och Norge.
F ca 30.000.
2.000
Nordiska samlingar postfriska märken
1950-80-tal, serier i kuvert mm.
1.500
Parti med bl.a postfriska serier 1970-tal2008 från Danmark, Finland, Island och
Färöarna, årsböcker Färöarna, presentsatser Danmark, helsaker mm.
1.500
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
3 samlingar med Norge, Danmark, Grönland, Färöarna och Island till 1985, rel välfyllt från 1950/60-talet och framåt, det
moderna postfriskt och det äldre blandat,
bl.a Haakon och Olav i högvalörer.
Trevlig samling till början av 1950-talet
med en del bättre märken, bl.a Grönland
5 olika stämplade Pakke Porto och ost
serie Olika Motiv.
Parti postfriska märken och serier från
mest Danmark, svenska häften och automathäften mm.
Norden, ej Sverige, i 4 välfyllda album,
det mesta är stämplat med en del bättre
valörer, t ex Norge alla O I och Universitetet mm.
Danmark och Finland. 2 samlingar i Larssonalbum till början av 1940-talet, där det
mesta är stämplat och i god kvalitet, med
en del bättre märken bl.a Danmark 4 valörer Flygpost 1925-29.
Samling nordiska länderna utom Sverige
i fräscha Estettalbum med mest postfriska
märken 1950-70-tal.
Välfylld samling med stämplade, enklare
märken.
1.500
1.200
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
79
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
**
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
*-**
Osorterade frimärken i perg kuvert med
många bättre bl.a postfriskt par Legionen. 1.000
11 album med samlingar/restsamlingar,
bl.a bättre Island.
1.000
Spännande fyndlåda med mest nordiska
märken.
1.000
Mest ost märken på blad med bättre från
bl.a Island och Finland, årssatser från
Färöarna mm.
800
Samling i 3 album till slutet 1990-tal, ej
Sverige och Island, det mesta är stämplat,
dock delvis både stämplat och ostämplat,
bl.a rel välbesatt ost DVI, Färöarna med
nom ca 1.400, i övrigt rel välbesatt med
enklare märken och serier. Lågt utrop.
800
Samling till 1959 i Facitalbum, det mesta
är stämplat.
800
2 inst album med svenska dubbletter samt
3 album med Danmark, Island m fl, klassiskt till modernt, bl.a bättre Island som
Alltinget.
700
Danmark, Grönland och något Island, div
postfriska märken, delvis bättre valörer.
F över 15.000.
500
Svenska och norska häften, svensk nominal, äldre urvalshäften mm.
500
Div FDC, dubbletter i album och mappar.
500
Gammalt dubblettparti i kuvert, delvis ej
sorterat, samt äldre Hela Världen i Schwanebergeralbum, rel välfyllt. Besiktiga.
500
Ca 170 försändelser, många FDC, bl.a
Sverige 1.4.48 och 11.11.49. F för de
svenska ca 6.000.
500
3 album med enklare äldre samlingar,
samt något Europa, några FDC och förs,
bl.a Petri kpl serie st SUNDSVALL 1
19.4.52.
400
4 Visirpärmar med märken från 1970-tal
och framåt, delvis glest besatt, blandat
stämplat och ostämplat.
400
Välfyllt Visiralbum med Sverige till mitten av 1940-talet, danska årssatser 1975-85
(21 ex) med nom ca 1.100.
400
3 äldre, mindre samlingar med en del bättre
märken, bl.a Kongress och Förening med
div valörer upp till 1 kr, delvis bl kvalitet.
400
18 äldre urvalshäften.
400
Skolåda med nordiska FDC, mest Finland
1940-80-tal, många finska brev även stämplade utgivningsdagen med vanlig stämpel. 400
Kilovara 1960, 3 mindre samlingar mm.
400
Dubblettalbum med ost/postfriska serier
samt något Tyskland.
300
Diverselot med bl.a Sverige 20 öre Lejon
ost och vacker 1 kr Kongress.
300
Fyndlåda med samlingar, dubbletter mm,
även utomnordiskt, plomberad svensk kilovara 1977, aktiebrev.
300
ARCTIC
1549
80
Arctic Post. Large collection in 12 albums,
mostly Greenland and Norway incl letters
and cards from Arctic expeditions, also
some books etc. Unusual lot, the mint
stamps from Greenland incl 1945 Various
designs with face value DKR 3.900, Greenland postcard from 1908 (not sent from
Greenland). Letters and cards from
Svalbard.
3.000
1550
Very interesting reg letter from Finland
with 10 kopek Russian stamp sent from
LAPPVIK 29.VIII.08 to Chile and the
Swedish Megellanic Expedition 1908.
Rare.
1.000
1551
1552
1553
Herman Nilsson-Ehle (1873-1949), one
of 3 members of the Stadlings expedition,
searching Andrée in Sibirien 1898. Interesting postcard from ”Bulun, ej långt från
Lenadeltat 2 juli 1898" and ”några spår
av Andréexp ha der ej påträffats”.
Herman Nilsson-Ehle (1873-1949), one
of 3 members of the Stadlings expedition,
searching Andrée in Sibirien 1898. Interesting letter from Jakutsk 11 okt to Sweden with text describing the 3.000 km
journey.
Thule, Greenland. letter from BMEWS
”Survival Insurance” Thule, Greenland
sent to Sweden with pmk US AIR FORCE
POSTAL SERVICE 14 MAY 1964, postage 16 c.
500
500
300
AIRMAIL-LUFTPOST
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
302, Zp 3, Brazil. Zeppelin letter from Rio de Janeiro
4
via Lakehurst to Germany with 2 stamps
Zeppelin issue 1930 with pmk RIO de
JANEIRO 24 MAI 30. Unusual.
400
Brazil. 7 letters (6 to Sweden) from 1933,
2 with Zeppelin stamps.
400
182, 186, Denmark. 27 öre on 5 kr in pair, 27 on
189, 213 7 öre, 27 on 20 öre and 10 öre air mail
stamp on cover to France pmk KJÖBENHAVN 27.7.25.
400
215-17 Denmark. 25, 2 x 50 öre and 1 kr 1925-29
Airmail stamps sent from Denmark with
”Anschlussflug” and ”LUFTSCHIFF
GRAF ZEPPELIN 4 SÜDAMERIKAFAHRT 1932" to Brazil. Very fine and
unusual.
600
215, 217 Denmark. 25 and 1 kr 1925-29 Airmail
stamps sent from Denmark with ”Anschlussflug” and ”LUFTSCHIFF GRAF
GRAF ZEPPELIN 8 SÜDAMERIKAFAHRT 1932" to Brazil. Very fine and
unusual.
600
262,
1 kr pair and 10, 50 öre on air mail letter
265-66 to Brazil pmk KÖBENHAVN 28.12.38
sent via Germany with red ”DEUTSCHE
LUFTPOST EUROPA-SÜDAMERIKA”
with Zeppelinare and aircraft.
300
165, 154 Finland. 10 mark Zeppelin in pair and
pair 1 mark on cover to Sweden with
HELSINGFORS 24.IX.30 pmk, lilac
cachet and red airmail pmk’s.
700
165 Finland. 10 mark Zeppelin (2 copies) on
cover to Kassel canc HELSINKI 24.IX.30,
lilac cachet and arr pmk.
600
497 Germany. 2 RM ”Chicagofahrt” on Zeppelincard to South America with blue pmk
EUROPA-SÜDAMERIKA 9.9.35.
400
188-90,
Iceland. reg airmail letter to India via
142, 160 Westman-Island sent from REYKJAVIK
8.VII.30 with red cachet ”Mit Luftpost
befördert”. Very rare destination.
1.000
78, 144 A, Sweden. Airmail letter sent from
145 A,
Stockholm to New York 1929, returned
182 to Sweden.
300
1561
1559
1557
1558
1554
1551
1552
1550
81
1562
1560
ex 1567
1563
1589
1575
1565
82
ex 1577
1565
1566
1567
1568
174, 183, Sweden. Zeppelin letter from Sweden to
189 Brazil with the 3:rd Southamerican flight.
Very fine letter STOCKHOLM 26.6.33.
400
HF 2 Sweden. Silverjub 1937. Semi-official
stamp on cover canc BARNENS Ö 16.9.37. 250
327 USA. Postcard to Scotland with $1.30
112, 145 Zeppelin with VARICK ST STA NY 1
with green, red and lilac Zeppelin cachets,
unusual, Germany. Early airmail letter
to Sweden with CHARLOTTENBURG
27.9.20 pmk, postage 120 pf.
1.000
USA. 18 airmail letters 1924-49, eg 5
Zeppelins.
800
Belgium
1579
Collection up to 1946 with a lot of used
or mint stamps. Mi ca 1.200.
Collection up to 1946, used or unused.
Mi 1.500.
Album with minisheets and duplicates.
Comprehensive collection to early 1950s
in Norma album, mint or used stamps.
1580
1581
1582
1584
**-*
1586
NON SCANDINAVIAN COUNTRIES
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
Austria
518-23 Δ
*-**
Rotary. Complete set on letter pieces.
Collection mostly U/M stamps 1945-81
in 2 Lindner albums.
Album with mint-U/M stamps 1940-80s.
5 *,
6-10 **
**-*
5 and 15 kopek together with 25 and 70
penni on fine reg cover to Finland with
Finnish censor, pmk REVAL 15.5.19.
Pernau. Fine to very fine set of type 1
incl the rare 50 K with sheet margin
sign Eichenthal in red. Mi 3.800.
500
Modern stamps from 1970-90s.
Face value 3.000.
4.500
Lot with mostly booklets 1970s-2000s.
Face value 1.800 and small collection in
White Ace albums.
2.500
Collection with mostly U/M stamps in 3
Leuctturm albums, comprehensive from
G V, also 2 Visir albums and envelopes
with U/M stamps incl minisheets and some
booklets. Face value over $1.300.
2.000
Old collection with used stamps, Q V with
shades and different cancellations, cpl
used booklet panes, some with margins
and stock book with duplicates. Please
inspect.
800
500
1.000
400
Baltic States
Collection used stamps on leaves. Mi 1.100. 700
*
Collection 1920-30s with mint stamps.
Mi 650.
400
Estonia, collection with older mint and
used stamps, incl duplicates and modern
U/M issues from all 3 Baltic States.
400
Estonia
1-4 600
600
Canada
1583
1585
1569
1570
700
1587
China
29 I
1588
1589
31 *
300
1590
3.000
Collection mostly mint-U/M stamps incl
better values, some stamps are signed and
stock book with some duplicates together
with modern U/M stamps and some letters.
High cat value. Please inspect.
2.000
3 covers 1919-24, e.g. Air mail 1924.
300
1591
1592
1593
1c on 3c red. Well centered beautiful copy
with blue cancellation.
900
2c on 3c red. Well centered beautiful copy. 1.200
Postcard sent to Sweden from PAKHOI
15 sep 09, and letter from SZEMAO
5 oct 20 to Sweden with several pmk’s,
e.g. ”Addressee unknown”, diff Swedish
pmk’s, the letter came back to China Apr
1921.
300
Lot with 25 classic stamps, e.g. 6 copies
from the first set. Mixed quality.
1.000
Peoples Republic of China
146-75 (*) Radio Gymnastics 1952. Complete set in
10 blocks of 4.
689 m fl Butterflies I-II. Fine sets, Mi 689-98 and
(*)
726-35.
Year sets 1992, 1993 (5 diff), 1994, 1996
(2 diff) and other presentation packs.
800
300
500
83
ex 1591
ex 1607
ex 1592
ex 1610
1609
1594
1595
1596
China – Taiwan
Collection 1945-81 mint or used stamps.
Mi ca 500.
Czechoslovakia
Old collection on leaves, e.g. better East
Silesia and military stamps from Sibiria.
Collection mint stamps 1919-58 in Schaubekalbum.
300
600
400
1610
1611
Egypt
1597
Collection mostly mint stamps in wellfilled album.
1612
Collection in Ethiopian album 1894-1931,
duplicates and some letters. Mi 500.
400
1613
France
1599
1600
**
1601
**-*
1602
**
1603
**
1604
1605
1606
1607
1608
French Colonies
*-**
French Indochina. Genuine collection
1892-1954 with unused-U/M stamps.
almost complete except a few FRANCE
LIBRE overprintes, a collection in very
good condition. Mi 3.600.
4.000
*
Mongtze. Very fine collection 1902-19
mounted on 4 leaves with 1 used and the
others mostly mint, some better stamps
are signed. Mi ca 1.800.
2.000
ex 1608
84
Collection used and unused stamps up to
1971, incl PEXIP minisheet, well filled.
High cat value.
2.000
Collection with U/M stamps, minisheets
in Euros. Face value EUR 650.
1.800
Collection with mostly U/M stamps until
1959. Mi ca 1.900.
800
Collection 1960-99 with U/M stamps and
minisheets. Face value over Fr 4.500.
800
Album with U/M stamps, 3 copies of each
stamp.
800
3 albums with collection used stamps and
duplicates, e.g. U/M Omnibus 1937.
800
Collection in 6 albums with mostly used
stamps incl some duplicates.
600
Collection up to 1990 used-U/M stamps
and album duplicates.
400
*
Port Said. Very fine collection 18991928 with mostly mint stamps, better
stamps are signed, e.g. Brun. Mi 2.300. 2.500
2 albums with stamps from French Colonies and leaves with some French stamps. 400
GERMANY
500
Ethiopia
1598
New Caledonia. Very fine collection
1860-1956 with several better stamps
and sets, all nicely mounted in album,
most stamps are mint and in very fine
condition, better stamps mostly signed.
Mi 8.300.
10.000
1614
1615
1616
Altdeutsche Staten
**
Bayern. Dealer´s stock book with U/M
stamps. Mi 94 II A-115 A+B (25) and
152 A-170 A+B (25).
500
Danzig. Collection incl duplicates with
a lot of stamps incl better watermarks.
Mi ca 9.000.
2.800
49 Württemberg. 50 pf on 2 address cards,
both with 3-colour franking, for Denmark
1880.
500
Comprehensive collection incl shades and
postmarks (no Bayern), several better
values included, partly mixed quality.
High cat value. Please inspect.
5.000
Old collection with used/unused stamps
on leaves, most of them in fine quality,
some signed. Mi 3.300.
2.000
Deutsches Reich
1617 Bl 1
IPOSTA. Very fine minisheet (small spots)
Photo page 92
with exhibition pmk 18.9.30.
1.000
1618 588-97 ** 1935 Nothilfe. Very fine U/M set.
400
1619
Genuine collection Altdeutschland,
Deutsches Reich up to 1938, Danzig, Saar,
Memel etc, well filled with a lot of stamps.
Mi over 8.500.
6.000
1620
Collection incl BRD/Berlin in 3 albums
with many better sets 1948-55. Mi over
6.000.
4.000
1621
Collection used and unused (mint) stamps
1872-1949 and some Berlin, incl better
stamps and IPOSTA minisheet. Cat value
carefully counted over 7.000.
4.000
ex 1609
ex 1616
ex 1613
ex 1618
ex 1615
ex 1621
ex 1619
ex 1629
ex 1628
ex 1630
ex 1633
ex 1623
ex 1622
ex 1634
ex 1637
ex 1640
ex 1631
ex 1632
ex 1641
ex 1643
1622
1623
1624
*-**
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
Photo
Berlin
17-20 **
21-34 **
35-41 **
35-41 **
61-63 **
64-67 **
68-70 **
Bl 1 **
page 93
Collection (no BRD, Berlin or DDR) in
Schaubek album, mint or used stamps.
Please inspect.
1.500
Collection incl duplicates, e.g. Zeppelin
stamps, used set IAA.
1.000
Germania, Infla. Specialized collection
with diff deliveries, printings etc. Interesting lot.
800
Box with duplicates and some letters in
2 albums and a lot of sheets.
800
Collection mostly used stamps, e.g. U/M
NÜRBURGRING-RENNEN.
700
Lot mint sets and stamps 1920s-40s.
600
1636
Photo
1637
1638
1639
1640
1641
Bl 1 **
page 93
72-73 **
H1
**
Währungsgeschädigten. Very fine U/M
minisheet.
1950 Philharmonie. Very fine U/M set.
1949 Berliner Bauten. Very fine booklet.
Photo page 92
Very fine collection 1950s with most of
the better stamps.
Lot better used stamps 1949, red overprint
and UPU. Mi 3.600.
Comprehensive collection, mostly mint
or U/M in good quality, with some better
values. Mi over EUR 2.000.
1.500
300
1.000
1.000
1.000
600
BRD, Besetzungsausgaben
35-38 ** Zara. Complete U/M set with 10 different. 300
128-38
Posthorn. Very fine complete set, e.g. 25-70
*-**
and 90 pf U/M.
1.500
1644 **
Very fine collection U/M stamps with just
Photo page 94
a few stamps missing from Saar 1947-59
incl French occupation. The collection
includes all minisheets incl Hochwasserhilfe 1947-48. Mi over 4.500.
5.000
1645
Almost cpl collection BRD 1949-2004
with used stamps in 2 Leuchtturm albums,
mostly fine to very fine quality.
2.000
1642
1643
Berlin, black overprint. 1-5 mark U/M.
300
Berlin, red overprint. Very fine U/M set. 1.500
1949 UPU. Very fine U/M set.
1.500
1949 UPU. Very fine U/M set.
900
Goethe. Very fine U/M set.
300
1949 Berlin overprint. Very fine U/M set.
300
Währungsgeschädigten. Very fine U/M set. 400
Währungsgeschädigten. Very fine U/M
minisheet.
1.500
85
1646
1647
**
**
1648
1649
**
1650
1651
1652
DDR
Bl 5 Y
Collection U/M stamps 1946-74 with most
of the better stamps.
Collection U/M stamps 1949-81 (some
used incl) with some better sign Schlegel,
e.g. 50 pfg Heuss.
Almost complete collection 1949-2004/5,
mostly mint-U/M stamps. Please inspect.
Album with U/M stamps from BRD and
Berlin, 1950-70s.
Comprehensive collection 1945-90 with
several of the better values. Mi ca 3.000.
U/M and used sets 1952-56. Mi 940.
West-Sachsen. 1946 Leipziger Messe.
Very fine minisheet with LEIPZIG 12.5.46
postmark.
1663
1664
1.200
1665
1.000
1666
1.000
600
1667
300
1668
1670
1671
166-81
Iaa-Ix
1654
1655
1656
242 1657
*-**
1658
Sovjet Zone. Cpl U/M set Bezirk opt on
first issue. ”36 MICHENDORF”.
Scare set. Signed Wennberg.
20.000
50 pf UPU on FDC 9.10.49. Photo page 87 500
Collection 1946-68 incl better minisheets. 1.000
Collection 1949-59, 70-74 with better
mint stamps.
600
Comprehensive collection 1945-90 with
mostly mint or U/M in 2 Schaubek albums. 500
Deutsche Sammlungen
2 old collections with Altdeutschland,
Deutsches Reich and Danzig incl some
Austria, mostly before 1950s incl better
values, and 1 stock book with duplicates
BRD. High cat value. Please inspect.
1672
1673
1674
1676
2.500
1677
1679
1680
1681
1660
1661
1662
86
*-**
Comprehensive collection mint-U/M
stamps German occupation WW II and
Russian local issues. Mi ca 1.900.
2.000
Collection used or mint stamps to 1960s
incl better BRD and Berlin, and 2 albums
duplicates.
1.500
2 collections used stamps up to 1955, best
part BRD and DDR. Mi for better stamps
3.000.
1.000
Collection 1874-1990 in 3 stock books,
with mint and used stamps and duplicates,
mostly used stamps, incl better stamps,
perforations and watermarks. Arranged
after Michel.
800
1682
1683
1684
1685
1686
3 collections with U/M stamps 1970-84
from BRD and Berlin. Mi ca 2.700.
Collection in Schaubek album with mostly
used stamps and Visir album with some
mint or used stamps incl duplicates.
Album with U/M stamps Hitler stamps
and Sowjetische Zone.
600
600
500
Great Britain incl Guernsey, Isle Of Man, Jersey
1
1d black, DE. Very fine 4-margin copy
with red Maltese Cross.
300
10 A , 1d, OF-OI, in strip of 4 on very fine letter
10 B to Paris from SHEFFIELD MY 21 1855,
and domestic letter with pair MJ-MJ to
Nordenskiöld, Newcastle, via LONDON
AU 31 63. 2 very fine letters.
400
16 **
1d, plate 208. U/M block of 4 with letters
PC-PD-QC-QD and 2 stamps with letters
CR and DR. SG £330.
300
33 1S, GJ, plate 4, on very fine letter from
LIVERPOOL 8 SP 68 to Rio de Janeiro,
Brazil, with transit- and arr pmk’s.
300
69 x
£1, wmk Anchor on white paper. Very fine
and lightly used FE 5 83. Mi 3.500. Scarce
in this quality.
5.000
83 a x
5S QV. Very fine-excellent copy with
CAHIR JY 25 85 pmk.
400
143 II
10S deep-blue. Unused copy in very good
*(*)
quality of this unusual stamp.
1.200
D 44
1 S dull green with I R OFFICIAL opt.
Scarce stamp.
300
D 73 Δ
1675
1678
1659
**
1.200
1669
1653
**
1.800
**
10d EVII with opt O W OFFICIAL
on small piece of cover. Very rare stamp,
SG 2003 £2.400. 2 different signatures
on the back.
4.000
4 albums mostly used and mint stamps
from Great Britain incl mint stamps with
face value £70, letters and cards. Please
inspect.
Booklets and some stamps. Face value
£140.
Collection to late 1980s, from early 1960
mostly mint or U/M, early part mostly
used, from 1971 U/M stamps with face
value £80.
Royal Mail special stamps. 7 books incl
duplicates 1991-2000 face value £100,
and some odd pieces.
Diana – Princess of Wales. Thematic collection in 4 albums.
Collection 1840-ca 1940 on album leaves
in partly mixed quality.
Lot with some GB stamps, British stamps
opt for use abroad and a few 1948 Silver
Wedding.
800
500
400
400
400
300
300
British Commonwealth
179-217 ** Cyprus. U/M sets, Mi 340, some other
European stamps included.
500
Bl 1 1963 Scouts. Minisheet on FDC . Rare.
Mi 400.
700
*
Rhodesia incl Br South Africa Company
1910-17, Northern and Southern Rhodesia,
some Nyasaland & Rhodesia. Best part is
Br South Africa Co issues incl shades and
types, incl several better values. SG about
£2.000. Please inspect.
4.000
Southern Rhodesia. Parcel Post certificate
for a parcel sent to Sweden from NATIVE
BULAWAYO SR 7 mar 1936.
200
**-*
Box with mostly U/M stamps and sets incl
minisheets and GB. Please inspect.
800
1670
1671
1672
1666
ex 1668
1674
1673
ex 1684
ex 1693
ex 1694
1690
ex 1699
1687
2 albums collections from Hong Kong,
India and 1937 Coronation, U/M stamps
from Guernsey (£70), Alderney (£25),
Jersey (£110), Isle of Man (£5), Gibraltar
(£28) in face value.
Collections with stamps from Ceylon,
India, Afghanistan etc, letters to Ketmandu
in Nepal, mostly before 1960s.
5 albums with old collections/residue
collections. Please inspect.
1688
1689
1690
Greece
107 *
1691
300-03
ex 1695
800
500
500
1692
1896 Olympic Games, 10 Dr.
Fine - very fine mint.
1926 Airmail. 5 cpl sets incl shades.
1.000
500
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1683
ex 1696
1701
314-17,
321-26
1927, 5-25 Dr with 10 Dr in 2 shades.
1927/28 Navarino, cpl set with extra stamps
4 and 5 Dr.
1.000
327-37,
1930 independent, 17 dif values.
339-44 *
500
353-54,
1933 Zeppelin, 2 values. 1933 Airmail,
355-60,
6 values and 1935/37 Airmail, 10 values
374-82 * incl 7 Dr in 2 shades.
700
578-91 ** 1951-52. 3 U/M sets in blocks of 4, e.g.
Paulus. Mi 515.
800
618-23 ** 1954 UNO. Cpl, very fine set in blocks
of 4. Mi 560.
800
765-72 ** 1961 Arts, cpl U/M set in blk of 4.
300
Collection with mint and used stamps incl
duplicates, incl 1935 7 Dr airmail on
grayish paper.
1.200
*-**
Collection with mint and U/M stamps and
sets with some better.
700
Collection on 22 Visirleaves with
occupation areas, Create etc. Incl some
better issues. Please inspect.
700
Stock book with ”Hermes” heads to 1960s. 400
87
ex 1704
ex 1720
ex 1707
ex 1710
1702
Hong Kong
**
Collection 1997-2003 with U/M stamps
and minisheets.
ex 1718
1714
500
Hungary
1703
1704
Collection up to 1944 in Schaubek album.
Ireland
*-**
1705
Israel
**
1706
Italy
Z2
1707
1708
1709
1710
1711
1712
500
Almost cpl collection 1922-82 with mint
or U/M stamps, from ca 1962 mostly U/M,
incl some better.
3.000
Album with 106 U/M minisheets.
**
1715
1716
400
Modena. 9 c newspaper stamp on newspaper with blue postmark.
300
2-3, 5-9
Papal State. 8 items, all different, incl
2 baj bisected.
300
Papal State. 11 pre philatelic letters
(1 desinfected) and 17 with stamps, e.g.
7 and 8 Baj on letter to Torino and 3 Baj
bisected.
1.500
Papal State. Lot 77 used/mint stamps incl
3 private essays and re-prints.
400
445-46 ** 1933 Airmail stamps ROM-CHICAGO.
Fine to very fine U/M stamps.
1.000
Italian States. Interesting lot 20 stamps,
some with old signatures as Schlegel,
Thier, Kossach, rep and defects on some
stamps. Sold as is.
600
*
Collection mint stamps, mostly 1930s
incl colonies. Mi 950.
500
1717
1718
1719
1720
1721
1722
Laos
**
1964 Olympic Games. Set 1-4 in sheets
Mi 200 and 1961 Flowers in 2 sheets of
each value Mi 400.
300
Album with U/M sets and minisheets,
many duplicates, mostly 1980-90s.
Mi 1.480.
300
Liechtenstein
140 2 Fr Princess Elsa on a very fine ill FDC
with TRIESENBERG 20 VIII 35 pmk sent
by reg airmail to Sweden. Very unusual. 2.000
Monaco
*
Collection mostly mint stamps.
Netherlands
4-6 *
1864 Willem III. Mint stamps, 5 and 10 c,
fine-very fine and 15 c short perf.
700
Album with mostly U/M stamps incl colonies, e.g. UNTEA overprints.
1.000
Collection incl Dutch Colonies.
800
Collection 1852-1982 in 2 KaBe albums,
mixed used, mint and U/M, incl some
better, carefully valued to 1.500, and box
with used, mint and U/M stamps and minisheets, some letters.
600
**
U/M block Dutch Legion, 12 U/M sets
and 15 U/M sets Rembrandt. Mi 1.120.
500
1716
Japan
1713
Album Japanese duplicates, also some
China and Vietnam.
ex 1726
88
500
ex 1728
500
ex 1730
1706
1654
ex 1708
1751
1723
Collection up to 1968 on leaves.
Mi ca 1.000.
Album with 2 collections used stamps.
1724
1725
1726
500
500
1.200
Portuguese Colonies
*-**
Fine collection unused stamps incl
duplicates.
3.000
1728
1729
1730
1731
1732
1739
1740
500
Russia / Sovjet
Soviet. Comprehensive collection 192359 in 2 albums, mostly used but some mint,
incl better e.g. 1933 Stampexhibition Mi
427 Y. Mi over 4.000.
6.000
Soviet. Duplicate stock 1922-50 with a lot
of stamps. Mi acc to vendor 8.200.
2.500
Soviet. Comprehensive collection 194093 in 13 albums, also a lot of later issues.
High cat value. Please inspect.
2.000
Soviet. About 100 minisheets, mostly used.
Please inspect.
600
Saudi Arabia
*
Presentation book with mint sets 1934-52.
Mi 730.
Spain
1733 786
Bl 8 B **
Photo page 93
1734 7, 11,
20-21
1737
1738
Romania
Collection 1868-1955 in KaBe album,
with about 1.400 stamps, mostly in good
quality.
Old collection on leaves, up to 1950s,
incl colonies.
5 year books 2001-05. Face value • 320.
1736
Portugal
*-**
Collection minisheets 1940-85,
mostly U/M, incl Acorez and
Madeira. Mi ca 4.000.
1727
1735
1741
1742
1743
Switzerland
13-15,
Helvetia 1854 Berner Print. 6 fine stamps
17 II
with good-very good margins and lightly
used.
800
447-54,
PAX 1945. 15 stamps, 1 fr missing, mixed
456-59
quality, e.g. repaired 5 fr.
200
**
U/M stamps 1980-90s and Pro Juventute
booklets. Face value 2.200.
3.000
Collection ca 1900-67 with used stamps
up to 1960, e.g. Air mail 1920, Pax cpl,
Pro Juventute etc. Mi 4.500.
3.000
Collection used stamps ca 1900-80, U/M
1982-2007.
800
*
Collection 1913-50 with mint stamps,
e.g. complete set PAX. Mi ca 1.000.
600
Collection incl duplicates in 2 stock books
incl some better values.
500
Thailand
1744
Collection 1883-1963 on leaves.
400
Collection to 1930s used or mint stamps.
Mi 1.000.
600
Turkey
1745
400
ex 1734
1937 Toledo minisheet imperf in
bluegreen, with no 04057.
Unusual.
4 stamps 1851 and 1853, Mi 1.200, also
Brazil 60 R 1843 and Mexico 2 items
1870-80s not counted. Mixed quality.
400
300
ex 1737
ex 1740
900
300
89
1746
UN
**
1747
**
1748
**
1749
**
1750
Year sets New York 1969-2004, Vienna
1979-2004, Geneva 1969-2004, Endangered Species, booklets, Flag series etc.
Purchase price SEK 32.000.
3.000
Collection with stamps and minisheets
from New York, Geneva and Vienna. Face
Face value $570, CHF 720 and Austria
ATS 2.700 and EUR 120.
800
Collection incl some booklets 1951-ca
2000, with U/M stamps and minisheets
incl 1955 in 2 albums.
700
Collection U/M stamps from 1951 onwards
incl some booklets, flag sheets and postal
stationaries.
500
Collection 1951-88 incl Austria and Switzerland issues, almost cpl incl minisheet
1955, in 2 albums.
400
ex 1764
ex 1771
1764
1765
1766
USA
1751
18, 20 3 cents and 10 cents (3 cop) on letter to
Sweden with grid canc and arrival pmk
HELSINGBORG 25.8.62 and ”Franco”,
defective stamps, still an attractive item.
1767
400
1768
1769
1770
Vatican City
39-44
Pius XI with surcharge. Fine used stamps,
5 on letter pieces.
1.500
FDC
9 better FDCs 1933-53, e.g. 31.5.33 and
3.12.49. Mi 1.645.
800
2 boxes with covers, cards, FDCs etc ca
1930-2000, with a lot of different postmarks and interesting early covers, approx
900 items.
1.000
*-**
Collection 1931-80 with unused stamps
and some letters.
400
**
Collection U/M 1959-2000 in 3 albums.
400
6 albums with postal stationaries, covers
with meter stamps etc.
400
Vietnam
*-**
UPU presentation book 1952 with U/M
and mint sets Mi 61-80 save for Mi 75.
300
EUROPE-COLLECTIONS
1771
1772
1773
1774
**
1775
1776
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
90
410-41 ** Presidents 1934. Complete set (1 12 c def)
1/2 -$5, 5 dollars with top margin with
black and red number.
500
**
Box with U/M stamps, booklets, strips etc.
Face value ca $2.200.
3.500
**
Modern U/M stamps 1970-90s.
Face value $2.200.
3.300
**
Box with booklets, strips, blocks etc.
Face value $1.885.
2.700
3 albums with collection up to 1975 with
used and unused stamps, well filled from
1910s.
2.000
**
Modern sets with face value $835.
1.300
**
3 albums with mostly U/M stamps and
minisheets with face value $620, also some
used older stamps.
1.100
Comprehensive collection in KaBe album
to 1970, almost all better values missing,
from ca 1945 mostly mint or U/M.
800
Collection used or unused stamps in White
Ace album, year sets 1970-86 etc.
800
Nice mounted collection up to 1945, from
1946-73 mint or U/M.
700
Collection in 6 albums with mostly used
stamps 1851-1970s. Please inspect.
500
**
Modern minisheets with face value $177.
300
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
**
Collection up to 1930s in Schaubek album.
Best parts Scandinavia and Germany, with
OSTROPA minisheet single and on cover
but poor condition, 2 letters NÜRBURGRING-RENNEN.
4.000
Borek album with fine collection countries
S-V with Switzerland as best part.
High cat value.
3.000
Eastern Europe. Well-filled collections
Poland, Hungary, Romania, Czechoslovakia and Serbia.
2.000
Album with large quantities of mostly
U/M sets.
1.500
Be-Ne-Lux. Well filled collection used/
unused stamps.
1.500
Yugoslavia, Hungary, Soviet and Czechoslovakia in 6 albums, mostly U/M or used
minisheets, with over 450 minisheets,
mostly different.
1.500
Old collection up to 1930s in KaBe album
also Swedish FDCs.
1.200
3 stock books Finland, France, Germany,
incl better values, partly mixed quality.
800
Liechtenstein collection 1972-99 with
mostly U/M stamps and minisheets in
2 Lindner albums, Portugal incl Acores
and Madeira in 2 albums 1982-99.
700
2 albums with mostly mint stamps 1940s50s, from Portugal, Italy, San Marino.
700
3 albums with mostly U/M stamps Europe,
e.g. Belgium, Greece, Switzerland etc, and
China.
600
Lot minisheets 1930s-50s, e.g. FriedrichEngels 1955. Mi 590.
500
France and Spain. Collections in 2 albums
with about 1.600 different stamps.
500
36 lots from Kihlbom´s auction 1946,
with old stamps from Tuscany, German
States and some others. High cat value.
Please inspect.
500
Austria and Russia/Soviet. 2 albums with
collections.
400
1786
1787
1788
1789
1790
**
Portugal 1945 Seafarer in U/M pairs (Mi
673-80), Netherlands 1949/51 Juliana in
6 diff pairs incl 40 c and 1953 Juliana in
4 diff pairs (Mi 90 and 190).
Collection with e.g. Hungarian minisheets.
26 mostly U/M minisheets.
7 letters 1866-98, sent from Denmark,
Germany, Russia and England to Sweden
and Ireland (Dublin).
Lot letters, e.g. Campione cpl and Faroe
Island provisional stamps 1941.
1814
300
300
300
300
1792
1793
1794
1795
1796
1797
**
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
*-**
1808
1809
1810
1811
1812
1813
Europe
**
1817
**
1818
1819
**
300
WHOLE WORLD-COLLECTIONS
1791
1815
1816
Collection in 27 albums with a lot of
stamps and duplicates.WILL NOT BE
SHIPPED. HAS TO BE COLLECTED. 3.000
16 albums with old collections.
WILL NOT BE SHIPPED.
HAS TO BE COLLECTED.
2.000
Africa and Asia. Collection with about
2.000 stamps in Schaubek album to 1920s,
e.g. Persia and Siam, mostly in good quality.
Please inspect.
1.500
Collection in Schaubek album 1943 with
non European countries, e.g. Indian States,
Siam, Australia.
1.500
17 albums, e.g. 5 collections whole World,
duplicates etc. WILL NOT BE SHIPPED.
HAS TO BE COLLECTED.
1.500
Box with collections, 2 albums Sweden
and 3 albums Whole World, some stamps
from Sweden and Iceland in envelopes.
1.500
More than 200 different U/M minisheets
1980-2000s, sets etc.
1.000
Collections Sweden, Poland, Australia,
Finland, duplicates etc, in 20 albums.
WILL NOT BE SHIPPED.
HAS TO BE COLLECTED.
1.000
Box with stamps on leaves, in albums etc,
partly old. WILL NOT BE SHIPPED.
HAS TO BE COLLECTED.
1.000
5 albums with mostly Thematic stamps,
e.g. Red Cross, CEPT, flowers, athletics. 1.000
Collection in Schaubek youth issue 1944,
mostly European stamps. Please inspect. 1.000
Liechtenstein album 1891 (defective) with
1.000-1.500 stamps up to 1910s.
1.000
Collection up to 1960s in Schaubek
album 1924.
1.000
8 albums filled up with stamps.
1.000
Box with collections, letters etc.
1.000
Album with a lot of sets, mint or U/M.
800
15 albums with collections and duplicates.
WILL NOT BE SHIPPED.
HAS TO BE COLLECTED.
800
7 albums, e.g. Austria, Belgium, Germany
and Portugal. WILL NOT BE SHIPPED.
HAS TO BE COLLECTED.
800
HaWe album mostly European stamps
with better Scandinavia.
800
Box with Swedish duplicates and other
collections.
800
Stock book with 1.000s of older stamps,
incl better. Please inspect.
800
Collection with stamps from France,
Monaco, French Antarctic, Scouts etc.
700
Schwaneberger album from early 1900s
with a lot of stamps, HaWe album 1945
with some stamps, mint and used Swedish
stamps in mixed quality and 13 picture
cards from the Swedish Armed Forces.
Please inspect.
700
1820
1821
1822
1823
1824
**
1825
1826
1827
1828
*-**
Stamps on leaves, Portugal U/M 1990-95,
minisheets etc.
35 letters and cards, old and new.
Stock book (30 pages), mostly stamps pre
1960s, incl some better, e.g. BRD 1949-50,
also 45 old bundles. Please inspect.
Album with 42 booklets and 170 U/M
modern minisheets.
82 U/M minisheets, mostly 1970-80s.
6 albums duplicates, e.g. Austria, Switzerland and Germany.
Box with stamps, mostly UN and
Vatican City.
Large box with collections and stamps in
envelopes. Please inspect.
90 letters and cards, partly mixed quality,
several items from or to Brazil from Scandinavia, several of them from 1930s-40s.
Ca 300 letters and FDCs.
2 Visiralbum with mostly U/M stamps,
sets and minisheets. High face value.
Please inspect.
22 presentation packs from, e.g. Faroe
Islands, Canada, Austria, also CEPT 1975
and 1976, together with Swedish FDCs.
4 stock books with stamps incl some better.
Please inspect.
Over 100 letters, mostly before 1950s incl
air mails from 1930s, Sweden 12 + 24 öre
1874 (def) with the rare routing postmark
VIA D&T to USA.
3 presentation books ca 1950 from Yugoslavia, Lebanon and Algeria/Fezzan.
700
700
600
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
300
ex 1834
ex 1829
1829
1830
1831
1832
Vatican City Congress of Lawyers mint
Mi 45-50 and Panama Canal Zone 2 centavos with overprint by hand mint Mi 1.
Collection US presidents and album with
Swedish U/M modern stamps.
Mint and U/M German stamps, e.g. 1946
Berlin Stamp Exhibition in 2 minisheets,
11 letters mostly Br Commonwealth incl
1959 Antarctic Expedition, some Swedish
FDCs 1940s-70s.
30 covers mostly sent to Sweden, e.g. from
Transvaal 1902 and fine cover from Lindau
with two 5 pf Germania canc ”Schiffsbrief”.
300
300
300
300
THEMATICS
1833
1834
**
**
1835
1836
**
Birds. Collection mostly U/M stamps.
300
CEPT. Comprehensive collection 195696 with U/M sets, almost cpl, also some
other issues. Please inspect.
2.000
CEPT. Collection used stamps 1956-97
incl some minisheets and FDCs 1956-86,
Spanish Andorra 1972 with Mi 1.600 for
better items.
1.500
CEPT. Album with hundreds of U/M sets
1960-80s.
800
91
1837
1838
1839
**
**
1840
1841
1842
**
1843
1844
1845
1846
**
1847
**
CEPT. Album with hundreds of U/M sets.
CEPT. 3 albums with used and unused
stamps.
Minisheets. Collection with U/M minisheets in 2 Visir albums, mostly Europe.
700
1866
500
1867
ÅRSSATSER OCH ÅRSBÖCKER
Endast skriftliga bud
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
92
Parti årssatser 1978, 82-91, 93-2005 med
mestadels 2 av varje år. Nom 12.300.
Parti årssatser 1969-86 och några presentsatser.
Nom 8.300.
Årsbok 88/89, 2004, 2006, div års- och
häftesårssatser 1973-2008. Nom 7.700.
Parti årssatser och presentsatser 1973-86. Nom 7.000.
Årsbok 98/99, årssats 1980-2002 (någraöppnade),
häftesårssats 1987, presentsatser/häften. Nom 6.200.
Årsbok, årssatser 1984-2001, häftesårssats 1984-87,
presentsatser och några häften. Nom 5.300.
Årssats 1985, 1996-2006 och några häften mm.
Nom 5.000.
11 årssatser 1972-81, 3 häftesårssatser 1981-84,
lösa märken och block, nom 3.700, dessutom
100 rabattfrimärken.
41 årssatser 1972 och framåt, alla verkar oöppnade,
samt några presentsatser. Nom 4.000.
14 häftesårssatser 1981-88, alla med rabatthäften.
Nom 1.900 inkl rabatthäften.
13 årssatser 1970-92 med nom 1.600, 9 häftesårssatser 1982-92 inkl 7 rabatthäften med nom 1.800.
Årssatser 1975-96 och specialfrimärken 1990,
delvis öppnade. Nom 3.500.
9 häftesårssatser 1981-82.
Års- och presentsatser 1987-90, även häften,
samt några försändelser.
Årsbok 87/88, 88/89, 98/99, 2000, 11 årssatser
1975-83 samt div presentsatser. Nom 1.900.
Årsbok 87/88-89/90 och 2001, årssats 1978-79
samt några häften. Nom 1.800.
Årssats 1975-88.
Årssats 1974-80, 81-88 samt häftesårssats 1982
och några lösa märken. Nom 1.300.
4.900
3.300
3.000
2.700
2.500
2.100
2.000
1.800
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1.500
1915
1916
1917
1.500
1918
1.500
1919
1920
1921
1922
1923
1.300
950
900
750
700
500
500
500
300
NOMINALVARA
500
Railways. Comprehensive collection with
railway postmarks and stamps. Please inspect.
1.000
Red Cross. Collection with e.g. omnibus
issues, mostly U/M, in 2 albums.
400
Ships. 2 Visir albums with mostly U/M
stamps and minisheets, also some other
thematic stamps.
600
UPU. Collection 1950s omnibus issues.
1.000
World Refugee Year 1959-60. Collection
with U/M stamps and minisheets in Lindner album, over 190 stamps and 9 minisheets incl Belgium.
300
6 albums with GB Silver Jubilee, Royal
Wedding, Art, minisheets (210 items),
box with UN presentation packs. Mostly
U/M.
1.000
3 Visir album with thematic stamps and
minisheets, mostly U/M.
900
3 Visir album with thematic stamps and
minisheets, mostly U/M.
900
Obrutna årssatser 1967, 1968, 1970 och
2 ex 1971. F 6.200.
Årssats 1967 samt öppnad årssats 1968.
1924
1925
1926
1927
1928
(Nominalvärdena är ca-värden)
48 rabatthäften.
45 rabatthäften.
45 rabatthäften.
41 rabatthäften och 68 rabattfrimärken.
43 rabatthäften.
43 rabatthäften.
43 rabatthäften.
40 rabatthäften.
32 rabatthäften av första typen.
29 rabatthäften och 38 rabattfrimärken.
30 rabatthäften.
29 rabatthäften.
28 rabatthäften.
24 rabatthäften och 72 rabattfrimärken.
27 rabatthäften.
26 rabatthäften.
26 rabatthäften och 14 rabattfrimärken.
19 rabatthäften och 50 rabattfrimärken.
20 rabatthäften.
20 rabatthäften.
17 rabatthäften och 60 rabattfrimärken.
13 rabatthäften och 64 rabattfrimärken.
15 rabatthäften.
9 rabatthäften och 117 rabattfrimärken.
13 rabatthäften och 52 rabattfrimärken.
14 rabatthäften.
13 rabatthäften.
13 rabatthäften.
12 rabatthäften.
12 rabatthäften.
12 rabatthäften.
8 rabatthäften och 77 rabattfrimärken.
90 rabattfrimärken och 203 märken ”Brev”.
10 rabatthäften.
9 rabatthäften.
7 rabatthäften samt andra häften med nom 750.
7 rabatthäften.
7 rabatthäften.
7 rabatthäften.
46 rabattfrimärken och 108 ”Företagspost”.
630 märken ”Brev”.
580 märken ”Brev”, mest i häften.
520 märken ”Brev” i häften.
500 märken ”Brev”, mest i strip.
428 märken ”Brev”, mest i häften.
410 märken ”Brev”, mest i häften.
130 ex B-post, 20 ex Föreningspost samt moderna
märken (nästan alla 10 kr och högre) med nom 2.600.
255 märken ”B” och ”Julpost”, mest i häften och strip.
Häften 1960-90-tal. Nom 10.500.
Frankeringsetiketter 1981. Arkserie (40 märken/ark)
av EF 1-6. Frankeringsvärde 9.560.
Häften 1970-tal och framåt samt några lösa märken.
Nom 9.000 3.700
Häften 1970-tal och framåt. Nom 7.500.
Häftesparti 1970-80-tal. Nom 7.000
Häften. Nom 5.900.
Moderna häften 1990- och 2000-tal. Nom 5.800.
Häften, lösa märken, block och några årssatser.
Nom 5.600.
Lösa märken i 4 album. Nom 5.300.
Visirpärm med mest 5-strip, mest 1980-tal
och framåt. Nom 5.500.
Häften. Nom 5.200.
Häften, mest 1970-80-tal. Nom 5.300.
Häften, block lösa märken med nom 4.800, samt
dessutom liten bunt äldre häften med
bl.a 15 och 20 öre Lunds Domkyrka.
3.800
3.600
3.600
3.500
3.400
3.400
3.400
3.200
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.200
2.100
2.100
2.100
1.700
1.600
1.600
1.600
1.300
1.200
1.200
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
950
850
800
700
700
550
550
550
500
1.400
1.400
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
500
4.000
3.800
3.000
2.800
2.300
2.300
2.200
2.100
2.100
2.000
2.000
2.000
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
Häften och block. Nom 4.700.
Häften och lösa märken. Nom 4.500.
Häften. Nom 4.400.
Häften. Nom 4.400.
Häften, block och lösa märken. Nom 4.300.
Samling häften och några block 1962-89 med
nom 3.500 samt dessutom 4 rabatthäften.
Lösa märken, block, årssatser. Nom 4.400.
Häften, mest modernt. Nom 4.200.
Parti PFA-satser 1960-90-tal, block. Nom 4.500.
Häften 1970-90-tal. Nom 4.000.
Högvalörer 6-40 kr, många i 5-strip. Nom 4.000.
Lösa märken och häften 1960-2000-tal.
Nom över 3.600.
Märken, mest 1990- och 2000-tal, många i 5-strip.
Nom 4.000.
Lösa märken 1980-91 på instickskort. Nom 3.900.
Parti häften. Nom 3.600.
Häften 1990-tal. Nom 3.300.
Häften. Nom 3.300.
Häften, lösa märken med nom 2.800 samt
dessutom 64 rabattfrimärken.
Häften och och några block. Nom 3.400.
1.900
1.800
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.600
1.600
1.600
1.500
1.500
1.500
1.500
1.400
1.300
1.300
1.300
1.300
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Lösa märken 1965-78 på instickskort. Nom 3.100.
Märken och häften inkl några rabatthäften
i kuvert och album. Nom 3.500.
Lösa märken. Nom 2.900.
Häften 1960-80-tal. Nom 2.400.
Häften och lösa märken. Nom 2.600.
Parti med många högvalörer. Nom 2.200.
Häften och lösa märken med nom 1.800
samt dessutom 42 rabattfrimärken.
Häften och lösa märken. Nom 2.100.
Häften 1960-80-tal. Nom 2.100.
Häften och lösa, nom 2.200, även något övrigt.
Häften och lösa märken. Nom 2.000.
Modernare block. Nom 1.900.
Häften (inkl H 80), års- och presentsatser
och några block. Nom 1.800.
Årssats 1991, häften 1970-90-tal. Nom 1.680.
Lösa märken 1970-80-tal. Nom 1.400.
Lösa märken och block. Nom 1.400.
Häften, lösa märken och några block. Nom 1.300.
4 kassetter med häften och automathäften mest
1960-tal. Nom 1.150.
Rullar 1950-90-tal. Nom 2.000.
1.200
1.100
1.000
1.000
900
900
850
800
800
800
750
700
650
500
500
500
450
400
533
529
528
1.200
532
93
ex 554
1617
1638
94
1733
1636
1635
95
ex 1644
5
10
96
7
97
VOCABULARY - WÖRTERVERZEICHNIS - ORDLISTA
accumulation
Posten
parti
fold
bisect
Halbierung
halvering
hinge
Falz
fastsättare
booklet
Heftchen
häfte
margin
Rand
marginal
bundle
Bündel
bunt
minisheet, MS
Block
block
cert.
Attest
intyg
mixed
gemischt
blandad
close cut
eng geschnitten
nära klippt
overprint
Überdruck
övertryck
falten
vikt
comprehensive
inhaltsvoll
omfattande
postal stationery
Ganzsache
helsaker
corner
Ecke
hörn
postage due
Porto
lösen
cover
Briefe
brev
registered, reg
R-briefe
rek-brev
crease
Bug
veck
strip
Streife
strip
entire
Briefe mit Inhalt
brev med innehåll
superb copy
praktex, lyxex
face value
Nominal wert
nominal
tear
Riss
riss
fake, forgery
Fälschung
förfalskning
wrapper
Streifband
korsband
FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN
98
**, U/M
postfriskt
unmounted mint
*(*)
ostämplat med lätta spår av fastsättare
almost U/M
*
ostämplat
mint
postfrisch
ungebraucht
(*)
utan gummi
mint no gum
ohne Gummi
canc.
stämpel
cancelled
gebraucht
def.
defekt
defective
defekt
pmk
stämplat
postmark
Stempel
E
eftertryck
reprint
Nachdruck
N
nytryck
reprint
Neudruck
P
provtryck
proof
Probe
OT
otandat
imperforated
ungezähnt
VM
vattenmärke
watermark
Wasserzeichen
brev
letter
Briefe
Δ
brevklipp, brevstycke
piece
Briefstück
1364
1311
99
450
318
100
Download
Related flashcards

Pediatrics

86 cards

Pediatric cancers

12 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards