HINGSTKATALOG 2015

advertisement
HINGSTKATALOG
JANUARI 2015 - UTGIVEN AV SVENSK GALOPP AB - 14 AVELSVÄRDERADE FULLBLODSHINGSTAR
2015
GLORIA DE CAMPEAO (BRZ) vann världens största (prissummestarkaste med sina 43 mkr till segraren) löpning
2010 nere i Dubai. Han ägs av svenske Stefan Friborg, ursprungligen från Närke, men då, som nu, verksam
i oljebranschen bl a i Brasilien och runt om i världen, samt i GALOPPSPORTEN med stora bokstäver. "Gloria"
tränades då av fransmannen Pascal Bary och reds av brasilianske Tiego Pereira. Friborgs bolag Energi Dupla
Racing AB etablerade en framgångsrik filial i Sverige med stall på Jägersro och under perioden juni 2011 augusti 2013 svarade man för 105 starter, inkl 36 segrar och 4.492.364 kr i pris­pengar. Samtidigt ställde Stefan
Friborg upp sin framgångsrike hingst hos Peter Björnsson på Alebäcks sto­ra travstuteri i Vinninga, där han fick
betäcka 88 fullblodsston 2011 (rekord), varav det blev 59 föl (rekord) av vilka 21 startade som 2-åringar 2014
och gjorde Gloria de Campeao till svensk championhingst gällande 2-åriga avkommor! Foto Johan Grundin.
HINGSTKATALOG 2015
UTGIVEN AV
SVENSK GALOPP
Svensk Galopp AB utger 2015
hingstkata­lo­gen för 26:e året
sedan övertagandet av hu­vud­mannaskapet för avelsvärde­
ring av engelskt fullblod i ga­loppavel.
Svensk Galopp AB (The Swedish
Horseracing Authority)
Ordförande Hans Hansson
VD Ulf Hörnberg
Ansvarig utgivare Helena Gärtner
Tävlings-, ekonomioch registreringsavdelning
(Hästsportens Hus),
161 89 Stockholm
e-mailadress: [email protected]
Hemsida:
www.svenskgalopp.se
Hästsportens Hus 08-627 20 00
Tel ekonomiavd
08-627 22 18 (kl 13-15)
Tel licenser, utbildn 0150-66 41 99 Telefax
08-764 50 28
Plusgiro, SG avräkn 489 93 03-4
Bankgiro, SG avräkn 5201-2820
ISSN-1101-4678
Innehåll
2 Svensk Galopp AB
Om Svensk Hingstkatalog 2015
Utdrag ur Svensk Galopps planoch riktlinjer, godkända 2014
3 Vinstrikaste avelshingstar, stora
listan, i svenska löpningar 2014
4 Vinstrikaste avelshingstar (sv löpn
2-åriga avk
Sammanställning av betäckningar
i Sverige åren 2009-2014
5 Vinstrikaste avelshingstar i skandinaviska löpn, stora listan, samt
vinstrikaste hingstar 2-åriga avk
6 Aces Star (USA)
7 Bangkok (POL)
8 Barocci (JPN)
9 Bosun's Watch (GB)
10 Chinese Mandarin (USA)
11 Eishin Dunkirk (USA)
12 Fanus (IRE)
13 Hallucinate (USA)
14 Helsinki (USA)
15 Merchant of Venice (USA)
16 Oaxaca (USA)
17 Philomatheia (USA)
18 Verde Mar (BRZ)
19 Zaahid (IRE)
20 "Sire lines"
2
Katalogen, som denna gång om­fattar
14 avelshingstar, avelsvärderade och
uppställda i Sverige (2014:19,
2013:18, 2012: 25, 2011:30,
2010:38, 2009:40, 2008:34,
2007:33, 2006:35 varav 2 i Sverige
godkända men i utlandet stående
hingstar, 2005: 38, varav 4 i utlandet, 2004:40 varav 3 i utlandet,
2003:40, varav 1 i utlandet, 2002:38,
varav 1 i utlandet, 2001: 49, varav
2 i utlandet, och 2000: 56 varav
3 i utlandet), har uppdaterats.
Innan hingst får användas i avel
skall betäckningstillstånd varje år lösas
hos Svensk Galopp AB. Hingstar­nas
betäck­ningstill­stånd publiceras fortlö­
pan­­­­­de på Svensk Galopps hemsida.
Redaktionell praxis
i Hingstkatalogen
Under varje hingsts namn är an­­gi­­vet
i följande ordning: Registre­rings­nummer, färg, födelseår, mankhöjd och
ev skenbensomfång, uppfödare och
ägare. Därunder hingstens signalement. Uppgift om huruvida hingsten
är ansluten till aktuellt Breeders
Trophy-program i Skandinavien 20182020 har angivits med en Breeders'
Trophy-symbol upptill på sidan.
Tävlingskarriären
För varje hingst redovisas den
egna tävlingskarriä­ren, med
vunna prispengar, i de flesta fall
omräknade efter för tävlings­året
aktuell kurs fastställd av Svensk
Galopp AB i svenska kronor (SEK).
I tävlingstabellen har även - där
sådan varit tillgänglig - uppgift om
hingstens formtal (FT) införts.
Betäckningsresultat
På särskild plats redovisas hingst­
ens betäck­nings­re­sultat för de
senaste åren. I denna tabell redovisas endast antal betäckningar och
födda föl beträffande fullblod.
Offentligt omdöme
Det offentliga omdömet är upprättat av avelsvärderingsnämnden vid
hings­tens första avelsvärdering.
Utdrag ur Svensk
Galopps plan- och riktlinjer,
godkända 2014
1.8.5 Avelsvärdering av hingstar
Regler för avelsvärdering
av hingst finns nedan.
Kostnaden för avelsvärdering
inklusive kostnad för publicering av resultaten ska betalas av hingstägaren.
3.1. Allmänt om avelsvärdering
Dessa plan- och riktlinjer tillämpas
vid avelsvärdering av hingstar som
tillhör engelsk fullblodsras och som
ska användas i avel för att producera
tävlingshästar för galoppsporten.
Avelsvärderingen syftar till att ge
information om avelshingstarna
för att förbättra kvaliteten och
brukbarheten på hästar som
används i svensk galoppsport.
En hingst får avelsvärderas endast
om den är ansluten till den officiella hästkontrollen, som sköts av
Svensk Galopp, och är intagen eller
får intas i något av de register hos
Svensk Galopp, som anges i Registrerings- och Licensreglemente.
Endast avelsvärderade hingstar
får införas i Hingstkatalogen.
Hingst som avelsvärderas ska vara
lägst 3 år vid avelsvärderingstillfället.
Avelsvärderingen genomförs genom att bedöma hingstens egenskaper exteriört och medicinskt. Bedömning görs vid en offentlig förrättning
en gång per kalenderår. Svensk Galopp kan besluta om extra förrättning
beträffande hingst som importerats
efter ordinarie avelsvärderingstillfälle.
Bedömning av hingst görs vid
sammanträde med avelsvärderingsnämnden. Före sammanträdet skall
hingsten genomgå besiktning, i
vilken ingår en veterinärmedicinsk
och röntgenologisk undersökning samt exteriör besiktning.
Avelsvärderingsnämnden äger rätt
att göra en ny avelsvärdering om omständigheterna ger anledning till det.
Sådan avelsvärdering får ske utan att
hingst åter besiktigas, om inte avelsvärderingsnämnden bestämmer annat.
3. 2. Uppgifter vid bedömningen.
Bedömningen ska grundas på
uppgifter om hingstens:
4 Hållbarhet och hälsotillstånd.
Hingstens status ska bedömas i
förhållande till ålder och utförda
prestationer. Röntgenundersökning av hasar och bakknän är
obligatorisk som grund för att
påvisa eventuell osteochondros
och spatt. Endoskopering av
övre luftvägar ska utföras för att
kontrollera eventuell stämbandsförlamning. Nämndens veterinära
ledamot kan även kräva utökad
röntgenundersökning.
4 Exteriör. En beskrivning av hästens
exteriör görs. Mankhöjd och
skenbensomfång anges. Särskild
vikt läggs vid benens korrekthet
och hovarnas form och kvalitet.
4 Eventuella defekter. Olika
defekter, skador eller avvikelser
från det normala noteras genom
att ange vilka defekter som är
direkt diskvalificerande för avel
och vilka som kan vägas upp av
andra meriter men rapporteras i
avelsvärderingsbeviset.
4 I hingstkatalogen ska införas uppgifter om hingstens härstamning
och prestationer.
3.3 Avelsvärderingsnämndens
omdöme
Ett skriftligt omdöme över visad hingst
ska senast 30 dagar efter förrättningen sändas till hingstägaren, varvid
ska anges hur överklagande till Svensk
Galopps besvärsnämnd kan ske.
Avelsvärderingsnämndens
beslut får överklagas av hingstägaren hos Svensk Galopps besvärsnämnd för avelsvärdering.
Ett överklagande ska göras skriftligen och vara Svensk Galopps kansli
tillhanda inom 30 dagar från den dag
då klaganden skriftligen underrättades om beslutet. Annars avvisas
överklagandet av besvärsnämnden.
Det skriftliga omdömet utfärdas
efter varje bedömning. I detta
ska framgå hingstens identitet,
härstamning, exteriörbeskrivning,
sammanställning av egna och ev
avkommors tävlingsresultat.
Omdömet ska också innehålla uppgifter om utfärdare,
plats och datum för värderingen.
Avelsvärderingsbeviset i original
ska lämnas till den nya ägaren vid
överlåtelse. Kopia av beviset ska
arkiveras på Svensk Galopps kansli.
3.4 Ej avelsvärderade hingstar
Hingst som saknar avelsvärdering
intas inte i den av Svensk Galopp
utgivna hingstkatalogen. Betäckningstillstånd må ändå utfärdas
sedan hingsten genomgått särskild
hälsokontroll. Svensk Galopp må
även utfärda andra hälsokrav.
HINGSTKATALOG 2015 är utgiven av Svensk Galopp AB (The Swedish Horseracing Authority)
och är även utlagd på www.svenskgalopp.se Redaktionen är avslutad per den 15 januari 2015.
Utsänds tillsammans med Dansk & Norsk Hingstekatalog 2015.
Vinstrikaste avelshingstar i svenska löpningar 2014 - Stora listan
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Hingst, suffix, föd år, far
LdAvk
ACADEMY AWARD (IRE), 2000, Danehill
D 71
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997, Mr Prospector
S 36
HIGH CHAPARRAL (IRE), 1999, Sadler's Wells
11
FOOTSTEPSINTHESAND (GB), 2002, Giant's Causeway
14
SOLDIER OF FORTUNE (IRE), 2004, Galileo
4
TERTULLIAN (USA), 1995, Miswaki
12
DUKE OF MARMALADE (IRE), 2002, Danehill
3
VERGLAS (IRE), 1994, Highest Honor
11
GLORIA DE CAMPEAO (BRZ), 2003, Impresso
S 20
SINNDAR (IRE), 1997, Grand Lodge
2
HURRICANE RUN (IRE), 2002, Montjeu
3
BOSUN’S WATCH (GB), 2004, Singspiel
S 21
HAWK WING (USA), 1990, Woodman
5
HEART OF OAK (USA), 1992, Woodman
S 20
MOST WELCOME (GB), 1984, Be My Guest
S 11
TOUCH DOWN (DEN), 1992, Nice Havrais
1
PHILOMATHEIA (USA), 1997, Danzig
S 11
MINGUN (USA), 2000, A P Indy
D 16
THREE VALLEYS (USA), 2001, Diesis
4
AVONBRIDGE (GB), 2000, Averti
6
NEEDWOOD BLADE (GB), 1998, Pivotal
S
9
POINT GIVEN (USA), 1998, Thunder Gulch
1
SONGLINE (SWE), 1993, Diaghlyphard
S 15
FRAAM (GB), 1989, Lead On Time
S
6
SPECIAL QUEST (FR), 1995, Rainbow Quest
D 25
AD VALOREM (USA), 2002, Danzig
4
DESERT STYLE (IRE), 1992, Green Desert
2
SKY MESA (SA), 2000, Pulpit
1
NOBILEO (GB), 2003, Galileo
S
5
BINARY FILE (USA), 1998, Nureyev
D 11
SWEDISH SHAVE (FR), 1998, Midyan
S 16
ANTONIUS PIUS (USA), 2001, Danzig
3
SINGSPIEL (IRE), 1992, In the Wings
5
SHIROCCO (GER), 2001, Monsun
5
STRATEGIC PRINCE (GB), 2004, Dansili
6
QUIET AMERICAN (USA), 1986, Fappiano
2
ARCHIPENKO (USA), 2004, Kingmambo
5
DUTCH ART (GB), 2004, Medicean
6
FUNAMBULE (USA), 1987, Lyphard
S 21
DUBAI DESTINATION (USA), 1999, Kingmambo
4
MOUNT NELSON (GB), 2004, Rock of Gibraltar
6
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE), 2004, Danehill
8
DUSTOORI (GB), 2004, In The Wings
S 15
MEDICEAN (GB), 1997, Machiavellian
3
EXCHANGE RATE (USA), 1997, Danzig
2
TREMPOLINO (USA), 1984, Sharpen Up
3
ROCKPORT HARBOR (USA), 2002, Unbridled's Song
1
CHINESE MANDARIN (USA), 2003, Kingmambo
D/S 5
ROYAL APPLAUSE (GB), 1993, Waajib
7
ACCLAMATION (GB), 1999, Royal Applause
2
FINAL APPEARANCE (IRE), 1992, Sadler's Wells
D 15
LION HEART (USA), 2001, Tale of the Cat
4
ELUSIVE CITY (USA), 2000, Elusive Quality
6
OASIS DREAM (GB), 2000, Green Desert
4
TIGER HILL (IRE), 1995, Danehill
5
ADDED EDGE (USA), 2000, Smart Strike
1
MANDRAKE EL MAGO (CHI), 1999, Golden Voyager
S 10
DANSILI (GB), 1996, Danehill
3
BERNSTEIN (USA), 1997, Storm Cat
3
DECEPTOR (USA), 1999, Machiavellian
N
9
MONTJEU (ire), 1996, Sadler's Wells
1
RAIL LINK (GB), 2003, Dansili
2
KHELEYF (USA), 2001, Green Desert
7
KÖNIGSTIGER (GER), 2002, Tiger Hill
5
STATUE OF LIBERTY (USA), 2000, Storm Cat
1
PASTORAL PURSUITS (GB), 2001, Bahamian Bounty
8
ZAAHID (IRE), 2004, Sakhee
S
6
Totalt 380 hingstar med startande avkommor i svenska löpningar 2014.
St
280
203
45
48
13
54
7
31
56
7
16
112
9
106
66
5
48
47
30
34
49
5
72
43
67
20
10
13
16
41
85
24
25
28
22
21
17
28
115
14
29
49
67
28
13
12
5
24
29
8
52
18
24
18
20
11
38
25
28
22
4
11
37
27
9
39
28
1
40
20
10
10
4
6
2
7
7
2
4
15
2
12
7
2
4
5
7
2
4
3
10
7
9
5
1
5
1
3
12
4
5
9
4
7
3
8
4
3
5
5
4
5
2
5
1
2
2
3
3
2
5
2
6
1
2
4
3
6
1
4
3
3
3
5
2
Prissum
Bonus
3 739 098
535 685
2 633 826
695 826
1 822 650
110 661
1 532 435
1 413 115
994 247
327 635
1 264 950
976 890
5 200
751 620
201 448
911 567
900 940
683 429
201 128
876 000
725 130
145 436
833 260
749 950
528 932
205 133
594 900
127 520
625 840
86 464
701 160
11 128
413 000
152 000
542 000
459 760
73 744
384 920
132 048
509 182
5 160
411 450
82 488
406 756
84 984
475 800
353 789
119 316
379 120
87 328
444 100
16 080
428 000
425 690
424 637
389 200
13 200
400 703
311 260
85 320
391 523
357 520
31 840
381 640
360 647
16 928
373 520
265 780
106 312
363 560
359 800
349 280
340 000
266 980
58 652
316 150
314 080
273 730
39 580
295 920
287 880
285 680
245 920
33 520
277 200
271 470
4 780
274 560
272 180
265 020
260 000
259 980
246 160
10 392
228 860
26 656
253 440
242 790
10 560
178 820
71 528
Pris/bonus
4 274 783
3 329 652
1 933 311
1 532 435
1 413 115
1 321 882
1 264 950
982 090
953 068
911 567
900 940
884 557
876 000
870 566
833 260
749 950
734 065
722 420
712 304
712 288
565 000
542 000
533 504
516 968
514 342
493 938
491 740
475 800
473 105
466 448
460 180
428 000
425 690
424 637
402 400
400 703
396 580
391 523
389 360
381 640
377 575
373 520
372 092
363 560
359 800
349 280
340 000
325 632
316 150
314 080
313 310
295 920
287 880
285 680
279 440
277 200
276 250
274 560
272 180
265 020
260 000
259 980
256 552
255 516
253 440
253 350
250 348
Pr avk
60 208
92 490
175 756
109 460
353 279
110 157
421 650
89 281
47 653
455 784
300 313
42 122
175 200
43 528
75 751
749 950
66 733
45 151
178 076
118 715
62 778
542 000
35 567
86 161
20 574
123 485
245 870
475 800
94 621
42 404
28 761
142 667
85 138
84 927
67 067
200 352
79 316
65 254
18 541
95 410
62 929
46 690
24 806
121 187
179 900
116 427
340 000
65 126
45 164
157 040
20 887
73 980
47 980
71 420
55 888
277 200
27 625
91 520
90 727
29 447
260 000
129 990
36 650
51 103
253 440
31 669
41 725
33
Vinstrikaste avelshingstar i svenska löpningar 2014 - 2-åriga avk
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Hingst, suffix, föd år, far
LdAvk
GLORIA DE CAMPEAO (BRZ), 2003, Impresso
S 20
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997, Mr Prospector
S
4
MINGUN (USA), 2000, A P Indy
D 15
TERTULLIAN (USA), 1995, Miswaki
4
STRATEGIC PRINCE (GB), 2004, Dansili
2
SOLDIER OF FORTUNE (IRE), 2004, Galileo
2
ARCHIPENKO (USA), 2004, Kingmambo
2
THREE VALLEYS (USA), 2001, Diesis
1
FOOTSTEPSINTHESAND (GB), 2002, Giant's Causeway
1
ACADEMY AWARD (IRE), 2000, Danehill
D 14
AMERICAN POST (GB), 2001, Bering
1
PHILOMATHEIA (USA), 1997, Danzig
S
4
NAAQOOS (GB), 2006, Oasis Dream
1
NEEDWOOD BLADE (GB), 1998, Pivotal
S
1
SWING THAT CAT (USA), 2005, Cat Thief
S
5
AMADEUS WOLF (GB), 2003, Mozart
2
FAST COMPANY (IRE), 2005, Danehill Dancer
3
TIGER HILL (IRE), 1995, Danehill
2
SIYOUNI (FR), 2007, Pivotal
1
HAATEF (USA), 2004, Danzig
2
BERNSTEIN (USA), 1997, Storm Cat
1
DYLAN THOMAS (IRE), 2003, Danehill
2
DEVIL'S DRINK (JPN), 2007, Agnes Tachyon
D
1
STEVIE WONDERBOY (USA), 2003, Stephen Got Even
1
VALE OF YORK (IRE), 2007, Invincible Spirit
3
ZAAHID (IRE), 2004, Sakhee
S
3
LORD SHANAKILL (USA), 2006, Speightstown
2
PASTORAL PURSUITS (GB), 2001, Bahamian Bounty
2
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE), 2004, Danehill
2
DANEHILL DANCER (IRE), 1993, Danehill
1
MIRIO (FR), 1997, Priolo
S
1
PIVOTAL (USA), 1993, Polar Falcon
1
KODIAC (GB), 2001, Danehill
1
DUTCH ART (GB), 2004, Medicean
1
VERGLAS (IRE), 1994, Highest Honor
3
ZEBEDEE (GB), 2008, Invincible Spirit
1
CAMACHO (GB), 2002, Danehill
1
CHAMPS ELYSEES (GB), 2003, Danehill
1
CLODOVIL (IRE), 2000, Danehill
1
ELUSIVE CITY (USA), 2000, Elusive Quality
1
NAYEF (USA), 1998, Guloch
1
KYLLACHY (GB), 1998, Pivotal
1
ROCK OF GIBRALTAR (IRE), 1999, Danehill
1
PANIS (USA), 1998, Miswaki
1
HEART OF OAK (USA), 1992, Woodman
S
2
LORD OF ENGLAND (GER), 2003, Dashing Blade
1
HIGH CHAPARRAL (IRE), 1999, Sadler's Wells
2
SINNDAR (IRE), 1997, Grand Lodge
1
PRIMATICO (USA), 1997, Danzig
D
1
HENRYTHENAVIGATOR (USA), 2005, Kingmambo
1
DUSTOORI (GB), 2004, In The Wings
S
5
PACO BOY (IRE), 2005, Desert Style
1
INTENSE FOCUS (USA), 2006, Giant’s Causeway
1
St
56
16
35
13
4
6
8
6
7
24
1
14
5
2
15
11
8
4
2
6
4
8
4
3
8
13
5
3
6
4
5
3
2
1
4
1
1
1
1
1
3
3
2
4
8
1
3
3
2
2
11
1
2
1
7
3
3
3
3
2
2
1
3
2
1
2
2
2
1
1
1
2
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prissum
Bonus
751 620
201 448
557 280
150 912
514 580
127 520
277 260
100 000
345 000
13 200
345 620
213 300
85 320
265 500
26 200
286 500
269 700
7 656
250 000
155 770
62 308
210 000
133 000
53 200
114 520
45 808
115 140
14 640
120 080
83 800
33 520
115 000
113 600
90 400
79 800
56 760
22 704
47 000
18 800
62 670
42 180
16 872
58 710
50 000
49 860
49 500
34 920
13 968
48 480
47 880
42 000
36 300
5 200
36 000
35 000
33 000
33 000
33 000
32 520
30 000
29 260
28 380
18 480
7 392
25 000
24 970
24 240
18 000
17 260
11 880
4 752
14 520
7 260
2 904
Pris/bonus
953 068
708 192
642 100
377 260
358 200
345 620
298 620
291 700
286 500
277 356
250 000
218 078
210 000
186 200
160 328
129 780
120 080
117 320
115 000
113 600
90 400
79 800
79 464
65 800
62 670
59 052
58 710
50 000
49 860
49 500
48 888
48 480
47 880
42 000
41 500
36 000
35 000
33 000
33 000
33 000
32 520
30 000
29 260
28 380
25 872
25 000
24 970
24 240
18 000
17 260
16 632
14 520
10 164
Pr avk
47 653
177 048
42 807
94 315
179 100
172 810
149 310
291 700
286 500
19 811
250 000
54 520
210 000
186 200
32 066
64 890
40 027
58 660
115 000
56 800
90 400
39 900
79 464
65 800
20 890
19 684
29 355
25 000
24 930
49 500
48 888
48 480
47 880
42 000
13 833
36 000
35 000
33 000
33 000
33 000
32 520
30 000
29 260
28 380
12 936
25 000
12 485
24 240
18 000
17 260
3 326
14 520
10 164
Totalt 75 hingstar med startande avkommor i svenska 2-årslöpningar 2014.
Sammanställning av betäckningar i Sverige åren 2009 - 2014
Betäckningsår
Rubrik
2009
HingstBet st
2010
HingstBet st
2011
HingstBet st
2012
HingstBet st
2013
HingstBet st
2014
HingstBet st
Avelsvärderade hingstar
34333
Ej avelsvärderade hingstar 6 9
30270
410
24174
6*96
24239
420
17166
751
17205
615
Summa
34280
30270
28259
24217
23220
40342
*) 2011 inkl 88 ston betäckta av i Sverige tillfälligt uppställde Gloria de Campeao (BRZ).
44
Vinstrikaste hingstar i skandinaviska löpningar 2014 - Stora listan
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Hingst, suffix, föd år, far
LdAvk
ACADEMY AWARD (IRE), 2000, Danehill
D 122
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997, Mr Prospector
S 42
HIGH CHAPARRAL (IRE), 1999, Sadler's Wells
11
DECEPTOR (USA), 1999, Machiavellian
N 30
HAWK WING (USA), 1990, Woodman
7
FOOTSTEPSINTHESAND (GB), 2002, Giant's Causeway
17
SPECIAL QUEST (FR), 1995, Rainbow Quest
D 45
SOLDIER OF FORTUNE (IRE), 2004, Galileo
4
DUKE OF MARMALADE (IRE), 2002, Danehill
3
SINNDAR (IRE), 1997, Grand Lodge
4
VERGLAS (IRE), 1994, Highest Honor
13
TERTULLIAN (USA), 1995, Miswaki
14
PISTACHIO (GB), 1996, Unblest
D 16
BOSUN’S WATCH (GB), 2004, Singspiel
S 25
REFUSE TO BEND (IRE), 2000, Sadler's Wells
5
HEART OF OAK (USA), 1992, Woodman
S 22
BINARY FILE (USA), 1998, Nureyev
D 19
MOST WELCOME (GB), 1984, Be My Guest
S 16
HURRICANE RUN (IRE), 2002, Montjeu
3
GLORIA DE CAMPEAO (BRZ), 2003, Impresso
S 21
AVONBRIDGE (GB), 2000, Averti
7
ROYAL EXPERIMENT (USA), 1999, Royal Academy
D 10
MINGUN (USA), 2000, A P Indy
D 19
TOUCH DOWN (DEN), 1992, Nice Havrais
1
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE), 2004, Danehill
11
FINAL APPEARANCE (IRE), 1992, Sadler's Wells
D 26
DUTCH ART (GB), 2004, Medicean
7
PHILOMATHEIA (USA), 1997, Danzig
S 11
THREE VALLEYS (USA), 2001, Diesis
4
CHINESE MANDARIN (USA), 2003, Kingmambo
D/S 9
SINGSPIEL (IRE), 1992, In the Wings
6
PRIMATICO (USA), 1997, Danzig
D
8
POINT GIVEN (USA), 1998, Thunder Gulch
1
SONGLINE (SWE), 1993, Diaghlyphard
S 21
STRATEGIC PRINCE (GB), 2004, Dansili
9
ORATORIO (IRE), 2002, Danehill
10
SWEDISH SHAVE (FR), 1998, Midyan
S 19
LORD OF ENGLAND (GER), 2003, Dashing Blade
2
NEEDWOOD BLADE (GB), 1998, Pivotal
S 11
ACCLAMATION (GB), 1999, Royal Applause
3
DANSILI (GB), 1996, Danehill
4
TREMPOLINO (USA), 1984, Sharpen Up
5
PANIS (USA), 1998, Miswaki
2
AD VALOREM (USA), 2002, Danzig
4
DESERT STYLE (IRE), 1992, Green Desert
2
FRAAM (GB), 1989, Lead On Time
S
7
ANTONIUS PIUS (USA), 2001, Danzig
3
ARCHIPENKO (USA), 2004, Kingmambo
5
OASIS DREAM (GB), 2000, Green Desert
4
ONE COOL CAT (USA), 2001, Storm Cat
8
St
776
273
60
269
50
111
309
21
20
20
79
65
100
151
25
147
117
107
19
63
56
72
85
7
93
171
47
63
36
41
50
58
7
110
62
65
142
16
69
22
46
24
11
26
14
55
25
32
35
80
1
106
27
17
39
6
17
29
7
2
3
14
6
12
20
3
18
8
10
4
7
6
9
7
3
12
15
11
5
7
4
8
12
3
11
8
6
13
8
6
5
8
8
2
5
2
8
5
7
5
10
Prissum
Bonus
9 236 160
635 421
3 106 578
695 826
3 021 197
110 661
2 214 171
156 246
2 224 519
2 136 028
1 934 280
44 487
1 860 987
1 783 322
1 675 839
1 370 375
5 200
1 029 911
327 635
1 261 837
7 880
970 741
201 128
1 142 879
990 367
145 436
998 214
87 328
1 017 407
960 320
755 123
201 448
937 538
11 128
879 733
61 034
795 282
127 520
895 815
876 613
771 859
39 580
779 498
563 940
215 196
681 910
86 464
702 827
58 652
728 406
712 485
700 895
610 111
73 744
665 715
13 200
665 729
7 200
641 219
16 080
632 355
470 242
152 000
602 122
594 794
590 531
578 267
492 887
82 488
485 088
84 984
433 529
132 048
547 171
456 259
85 320
522 869
517 748
Pris/bonus
9 871 581
3 802 404
3 131 858
2 370 417
2 224 519
2 136 028
1 978 767
1 860 987
1 783 322
1 675 839
1 375 575
1 357 546
1 269 717
1 171 869
1 142 879
1 135 803
1 085 542
1 017 407
960 320
956 571
948 666
940 767
922 802
895 815
876 613
811 439
779 498
779 136
768 374
761 479
728 406
712 485
700 895
683 855
678 915
672 929
657 299
632 355
622 242
602 122
594 794
590 531
578 267
575 375
570 072
565 577
547 171
541 579
522 869
517 748
Pr avk
80 915
90 533
284 714
79 014
317 788
125 649
43 973
465 247
594 441
418 960
105 813
96 968
79 357
46 875
228 576
51 627
57 134
63 588
320 107
45 551
135 524
94 077
48 569
895 815
79 692
31 209
111 357
70 831
192 094
84 609
121 401
89 061
700 895
32 565
75 435
67 293
34 595
316 178
56 567
200 707
148 699
118 106
289 134
143 844
285 036
80 797
182 390
108 316
130 717
64 719
Totalt 436 hingstar med deltagande hästar i skandinaviska löpningar 2014.
Vinstrikaste hingstar i skandinaviska löpningar 2014 - 2-åriga avk
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hingst, suffix, föd år, far
LdAvk
ACADEMY AWARD (IRE), 2000, Danehill
D 27
GLORIA DE CAMPEAO (BRZ), 2003, Impresso
S 21
MINGUN (USA), 2000, A P Indy
D 18
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997, Mr Prospector
S
6
ROYAL EXPERIMENT (USA), 1999, Royal Academy
D
3
STRATEGIC PRINCE (GB), 2004, Dansili
4
PRIMATICO (USA), 1997, Danzig
D
1
TERTULLIAN (USA), 1995, Miswaki
5
LORD OF ENGLAND (GER), 2003, Dashing Blade
1
SOLDIER OF FORTUNE (IRE), 2004, Galileo
2
St
95
63
73
18
16
11
7
16
5
7
1
11
7
5
3
6
3
4
3
4
2
Prissum
Bonus
1 351 309
7 656
755 123
201 448
714 962
127 520
560 783
150 912
577 162
444 087
13 200
451 474
289 172
100 000
383 123
345 620
Pris/bonus
1 358 965
956 571
842 482
711 695
577 162
457 287
451 474
389 172
383 123
345 620
Pr avk
50 332
45 551
46 805
118 616
192 387
114 322
451 474
77 834
383 123
172 810
Totalt 91 hingstar med deltagande hästar i skandinaviska 2-årslöpningar 2014.
5
Aces Star (USA)
USA07017775. Skimmel 2007, 162-21 cm, uppfödd av John C Oxley. Ägare U S Star Racing.
Tecken: Virvel på medellinjen ovan ögonhöjd. Virvel bakom örat båda sidor. HF, VF, HB, VB, inga.
ACES STAR (USA), 7 segr, Champion
2-åring i Skandinavien 2009, FT85,
Vinterfavo­riternas Pris, 2e Svenskt
Der­by, L, Song­line Classic, L, Malmö
Stads Pris, 3e SFK Jubileumslöpn, L,
Voterlöpn.
Fadern MONARCHOS (USA), 4 segr,
1,7 milj USD, Kentucky Derby, Gr1,
Florida Derby, Gr1, 2e Wood Memorial, Gr2, 3e Belmont S, Gr1, etc. Far till
9 årgångar med totalt 303 startan­de
avkommor, varav 209 vinnare av 610
segrar och drygt 16 milj USD, inkl 14
Black Type-vinnare - per 2013 - bl a
Wavering Monarch (USA)
Maria's Mon (USA)
Carlotta Maria (USA)
Monarchos (USA), 1998
Dixieland Band (USA)
Regal Band (USA)
Regal Roberta (USA)
ACES STAR (USA)
A P Indy (USA)
Pulpit (USA)
Preach (USA)
Pray For Aces (USA), 2000
Housebuster (USA)
Aces (USA)
Sweetbreads (USA)
6
Tävlingsresultat i Skandinavien
År
Åld St 1-2-3
2009
2010
2011
2012
2013
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
Totalt
5
7
9
9
5
2-3-0
1-2-2
1-0-2
2-3-0
1-2-0
5 35 7-10-4
Betäckningsresultat/2014
Prissum Val
306 750
708 549
177 023
324 200
94 700
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
V%
Pl%
40%
14%
11%
22%
20%
100% 61 350 FT 85
71% 101 221 FT 91
33% 19 669 FT 91
55% 36 022 FT 91
60% 18 940 FT 91
1 611 222 SEK 20% 60%
i USA INFORMED DECISION, Champion Female Sprinter, Breeders'
Cup Filly and Mare Sprint, Gr1, WIN
WILLY, 11 segr, Oaklawn H, Gr2,
BINGHAM, 8 segr, Pomona Derby,
L, RAPPER, 7 segr, Raley Allison Futurity, L, och STONES RIVER, 3 segr,
Nick Shuk Memorial, L, m fl.
1. mor PRAY FOR ACES (USA), vinnare som 4-åring, mor till 4 avkommor varav 2 har startat och en segrat.
2. mor ACES (USA), 3 segr, Astoria
S, Belmont P, L, mor till 12 avk, varav
10 startat och 9 är vinnare, inkl
Bank President, 5 segr, 3e John B
Campbell S, L, och vinnarna ALL IN
WITH RACES, CROWN GLORY, WAR
BUSTER, HIGGIE, STRAP, SUIT och ACE
HIGH BLUFF.
3. mor SWEETBREADS (USA) e Secretariat, mor till 14 avk, varav 10 startat
Kr/st Hkp
46 034 och 8 segrat, bl a Linkatariat, 7
segr, 2e Chief Crown's S, Aqueduct,
L, ARROLINK, 13 segr, GRAND
DESIGN, 6 segr, SECRET GAME, 2
segr, m fl.
ACES STAR (USA) till avel 2014.
Bet
fbl
2014
hbl
Födda fbl
hbl
4
Uppställningsplats
Annika Lindgren
Brösarpsv 547, 275 67 Vollsjö
Betäckningsavgifter 2015
1.200 kr vid språng + 6.000 kr
vid konst dräktighet 1 okt, eller
8.000 kr vid lev föl (10 dgr). Exkl
moms.
Bokningar/förfrågningar
Annika Lindgren, 0709-74 61 83
[email protected]
Ulf Stjernfeldt, 070-771 26 00
[email protected]
www.usstarstallion.se
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad:
2013.
Veterinärt: Visad i mycket gott skick och utan anmärkningar av betydelse. Mycket bra temperament. Uppdrivna kotleder båda fram.
Måttliga kotledsgallor.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Endoskopi
avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Rättställd med bra rörelseschema.
Bangkok (POL)
POL050000003523. Brun 2005, 166-20,5 cm, uppfödd av S K Krasne. Ägare Maria Dalborg.
Tecken: Rund stjärn på medellinjen i ögonhöjd. Strimma på nosryggen. Snopp. VB: Vit kota.
BANGKOK (POL), 2 segr i Polen.
Fadern GREAT LAKES (GB), 6 segr,
EBF Gladness S, Gr3, Spreti Memorial,
Allianz Pokal, Bayerisches Fliegerpreis.
Far till 9 årgångar med 51 avkommor
i startbar ålder, varav 37 startat och
19 segrat i 72 löpn - per 2013, inkl
SAJGONKA, Champion 2-årssto
och 3-årssto i Slovakien, PAT'S MUSIC, Champion 2-årssto, 3-årssto
och Äldre sto i Slovakien, TRAJAN,
Champion 2-årshingst i Slovakien,
PAT'S HONOR, topprankat sto på
Schweiz' Free H, Sounds Great, 4
Tävlingsresultat i Polen
År
2007
2008
Totalt
Åld
PrissumVal V% Pl%
Kr/st Hkp
2 år
3 år
St 1-2-3
5
3
1-0-2
1-1-0
14 937
15 532
SEK 20% 60%
SEK 33% 66%
2 987 5 177 -
2
8
2-1-2
30 469
SEK 25% 63%
3 809
segr, 3e Springer Sprint-Preis, TANKO,
11 segr, LOMONDE, 9 segr, REGENT
LAKES, 7 segr, m fl.
1. mor BOGORYA (POL), vinnare,
mor till 2 vinnare:
Brooklyn, 4 segr, Black Type-plac
BANGKOK, se ovan
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2009.
Veterinärt: Lätthanterad och visad i gott skick men med lindriga förslitningsskador. Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar
avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring visar
tendens till struppipning. I övrigt u a.
Exteriör: Mycket god typ, elegant och långlinjerad. Lång väl ansatt
hals, välutvecklad manke, bra kors, något lång i ryggen. Välbenad,
överben medialt höger fram. Ordinärt skelett. Relativt korrekt taktmässig skritt, kort trav.
2. mor BOGNA (POL), vinnare, mor
till 5 vinnare av 7 startande:
BROCHWICZ, 11 segr varav 7 Black
Type, Årets Häst i Polen 1990,
BOGDANKA, 5 segr och mor till
BAGDAD, 7 segr, steeplech, inkl
Black Type,
BAROUD, 4 segr
BADAJOZ, 3 segr
BOGORYA, se ovan
Northern Dancer (CAN)
Lomond (CAN)
My Charmer (USA)
Great Lakes (GB), 1986
Caro (IRE)
Costly Wave (FR)
Arctic Wave (USA)
BANGKOK (POL)
Parole Board (GB)
Jaguar (POL)
Jasna (POL)
Bogorya (POL), 1993
Parysow (GB)
Bogna (POL)
Bogdanna (POL)
3. mor BOGDANNA (POL), vinnare,
mor till 4 vinnare:
BOJAR, 3 segr
BOGNA, se ovan
BOGINI, 2 segr
BOGUMIN, 2 segr
Uppställningsplats
BANGKOK (POL) betäckte första
säsongen 2014.
Bokningar/förfrågningar
Betäckningsresultat/2010
Bet
2014
fbl
2
Födda fbl
Torna Hällestad
Lund
Betäckningsavgifter 2015
Efter överenskommelse.
Maria Dalborg
Svalbo Gård, Everlövsvägen 110
275 63 Blentarp
Telefon
073-600 61 92
[email protected]
Hemsidorwww.mads.se
7
Barocci (JPN)
14-401555. Mörkbrun 2008, 160 cm-21 cm, uppfödd av Dayton Investments Ltd. Ägare Rävdansens Stuteri.
Tecken: Stjärn. Virvel till höger om mittlinjen i ögonhöjd. Virvel bakom örat båda sidor. Ärr skenbenets framsida höger fram.
Vita hår i kronrand insidan och framtill och vita ballar vänster bak. Vit kronrand insidan och framtill och vit innerball höger bak.
Halo (USA)
Sunday Silence (USA)
Wishing Well (USA)
Deep Impact (JPN), 2002
Alzao (USA)
Wind In Her Hair (IRE)
Burghclere (GB)
BAROCCI (JPN)
Storm Cat (USA)
Giants Causeway (USA)
Mariah's Storm (USA)
Bastet (IRE), 2002
Day Is Done (IRE)
Betäckningsresultat/2015
Bet
fbl
Födda fbl
Barocci (JPN) till avel i Sverige 2015.
1. mor Bastet, vinnare som 3- och
4-åring i Frankrike, bl a Prix de la Pepiniere, 2a i Prix Allez France Gr3 och
3e i Prix de Flore Gr3, själv mor till
BAROCCI, se ovan.
BEAUTY PARLOUR, helsyster till
Barocci. 4 segr i Frankrike, bl a Poule d’Essai des Pouliches Gr1 (motsv klassiska Dianalöpn)
och Prix de la Grotte Gr3, 2a Prix
de Diane Gr1 (totalt motsv
$713.308.
BLARNEY STONE, vinnare i FR.
BOUCLER, vinnare i England.
BAROCCI (JPN), 4 segr (1200-1600) i
Frankrike och USA, bl a Prix Omnium
L, 2e Prix du Prince d'Orange Gr3,
(Frankrike), och 3 segr (USA), inkl 3e
American H Gd2, City of Hope Mile
S Gd2.
Fadern DEEP IMPACT (JPN), 12 segr,
motsv $12.825.285 i prispengar, bl a
Triple Crownvinnare i Japan, Horse
of the Year i Japan (3 ggr, 2012,
2013, 2014), inkl 3e Prix de l’Arc de
Triomphe Gr1, Horse of the Year i
Japan (2005-06), Champion avels­
hingst (2012. 2013, 2014) i Japan, 5
Tävlingskarriär i Frankrike (2010-11) och USA (2012-14)
År
Åld St 1-2-3
2010
2011
2012
2013
2014
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
Totalt
1
6
5
6
1
5 19
0-1-0
1-1-0
1-2-1
2-0-2
0-0-0
Prissum Val
47 612
525 415
620 573
767 946
1 606
4-4-3 1 963 152
årgån­gar per 2014 till start, 640 avk,
555 som startat, 47 Black Type-vinnare, 383 vinnare av 898 löpn (totalt
$198.471.017), inkl
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2015.
V%
Pl%
SEK/st Hkp
SEK 0% 100% 47 612
SEK 17% 33% 87 569
SEK 20% 80% 124 115
SEK 33% 67% 127 991
SEK 0%
0%
1 606
-
-
-
-
-
SEK 21% 58% 103 323
Champion GENTILDONNA
($15.978.075), Japan Cup Gr1 (2
ggr, stonas Triple Crown i Japan
och Dubai Sheema Classic Gr1,
VERXINA ($5.201.490), Victoria Mile
Gr1,
KIZUNA ($4.855.294), Japanese
Derby Gr1,
JOIE DE VIVRE ($1.188.345).
Uppställningsplats
Betäckningsavgifter 2015
20.000 kr 1 okt. SLF.
Moms tillkommer.
Betäcker inga maidenston 2015.
Röntgen: Röntgen av hasar och bakknän avseende ostechondros u.a.
samt hasar avseende spatt u.a. Endoskopi avseende stämbandsförändingar u.a. lindringt med slem i trachea.
8
BAROCCI (JPN) till avel i Sverige 2015.
Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Gård, 640 43 Ärla
Veterinärt: Hingst visad i gott skick dock i något lågt hull och kunde
vara mer musklad. Avläkta skenbensreaktioner som tidigare behandlats med punktbränning fram. Visade mycket bra temperament
vid besiktningstillfället.
Exteriör: Välproportionerlig något överbygd. Uttryckfullt huvud, väl
ansatt smal hals, markerad manke, djup bog och långt sluttande
kors. Väl inskenad, långa kotor och hänger något i framknäna. Taktmässiga och korrekta rörelser i både skritt och trav.
-
2. mor BENEDICTION (IRE), vinnare
på Irland, Broodmare of the Year
i Australien och Nya Zeeland 1998
och i Nya Zeeland 1999, mor till 9
vinnare, bl a:
MIGHT AND POWER (e Zabeel),
15 segr, bl a i Melbourne Cup
Gr1, Cox Plate Gr1, Caulfield
Cup Gr1, Horse of the Year (2
ggr) i Australien
MATTER OF HONOUR (e Casual
Lies), 7 segr, bl a Yallambe Stud
S Gr3
MISS PRIORITY, vinnare i Austra lien, mor till
LUCKY OWNERS, Champion
i Hong Kong.
Bokningar/förfrågningar
Breeders' Trophy-logotypen anger att hingsten
är ansluten till Breedersserierna 2018-2020.
Ivan Sjöberg
Tel 016-742 60
Mobil 070-551 09 93
Email: [email protected]
Hemsida: www.ravdansen.se
Bosun's Watch (GB)
Sadler's Wells (USA)
In The Wings (IRE)
High Hawk (IRE)
Singspiel (IRE), 1992
Halo (USA)
Glorious Song (CAN)
Ballade (USA)
BOSUN'S WATCH (GB)
Miswaki (USA)
Midyan (USA)
Country Dream
(USA)
Sinking (GB), 1990
Tap On Wood (IRE)
Taplow (GB)
GB26070115. Brun 2004, 163-21 cm, uppfödd av Lostford Manor Stud.
Ägare Maria Dalborg. Tecken: Vita hår i pannan.
Betäckningsresultat/2008
BOSUN'S WATCH (GB), 4 segr,
1600-2200 m, på 4 starter, Norsk
2000 Guineas, Jydsk Derby.
Tävlingskarriär i Irland och Sverige
År
Åld St 1-2-3
Fadern SINGSPIEL, Champion
Turf Horse i Nord-Amerika 1996,
Topprankad Äldre Häst i UAE 1997,
5e på Leading European Sires list
2008-2009 (ledande bland Englandsbaserade hingstar) med 161 vinnare
av £9,2 milj, inkl 8 Gr-vinnare (4
Gr1), 9 segr, Dubai World Cup, Gr1,
Japan Cup, Gr1, Coronation Cup,
Gr1, Juddmonte International S, Gr1,
Canadian International S, Gr1, Select
S, Gr3, Gordon Richards S, Gr3, 2e
Breeders' Cup Turf, Gr1, Coronation Cup, Gr1, Grand Prix de Paris,
Gr1, Coral-Eclipse S, Gr1, Princess
of Wales's S, Gr2, Great Voltigeur
S, Gr2, Thresher Classic Trial S, Gr3.
Till avel 1998 och far till 8 kullar med
2007
3 år
4
4-0-0
495 171
SEK100% 100% 123 793 FT 90
1
4
4-0-0
495 171
SEK100% 100% 123 793
Totalt
Prissum Val
totalt 732 avkommor i startbar ålder,
varav 529 har startat, 353 segrat och
vunnit 913 segrar, varav 62 Black
Type-vinnare, och totalt 45.557.778
USD - per 2013. Champion avels­
hingst i UAE 2003. Far till bl a
MOON BALLAD, Årets Häst i UAE
2003, Topprankad äldre häst i UAE,
Dubai World Cup Gr1, LAHUDOOD,
Champion grässto, Breeders' Cup
Filly And Mare Turf, Gr1, PAPINEAU,
Topprankad äldre häst i England som 4-åring, Gold Cup, Gr1,
LATERAL, Topprankad som 3-åring
i Tyskland, Topprankad 2-års-
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2015.
Veterinärt: Hingst visad i gott skick dock i något lågt hull och kunde
vara mer musklad. Avläkta skenbensreaktioner som tidigare behandlats med punktbränning fram. Visade mycket bra temperament
vid besiktningstillfället.
Röntgen: Röntgen av hasar och bakknän avseende ostechondros u.a.
samt hasar avseende spatt u.a. Endoskopi avseende stämbandsförändingar u.a. lindringt med slem i trachea.
Exteriör: Välproportionerlig något överbygd. Uttryckfullt huvud, väl
ansatt smal hals, markerad manke, djup bog och långt sluttande
kors. Väl inskenad, långa kotor och hänger något i framknäna. Taktmässiga och korrekta rörelser i både skritt och trav.
V%
Pl%
Kr/st Hkp
hingst i Italien, Gran Criterium, Gr1,
LOHENGRIN, Nakayama Kinen, Gr2,
ASAKUSA DEN'EN, Yasuda Kinen,
Gr1, CONFIDENTIAL LADY, Prix de
Diane Hermes, Gr1, FOLK OPERA, EP
Taylor S, Gr1, REWAAYA, Sir Rupert
Clarke S, Gr1, SINGHALESE, Del Mar
Oaks, Gr1, etc.
1. mor Sinking, ej startat. Mor till 5
vinnare inkl BOSUN'S WATCH, se
ovan, STATO KING, 12 segr, Premio
Nearco, L, 2e Premio Pisa, Premio
Daumier, ZILZOOM, 11 segr, THE
FUN MERCHANT, 4 segr, och MOLLY
BROWN, vinnare och mor till 5 vinnare inkl Doctor Brown, 2 segr, 2e
Dubai Duty Free Mill Reef S, Gr2.
2. mor Taplow, ej startat. Mor till 3
vinnare inkl OLIFANTSFONTEIN, 5
segr, DUNGEON PRINCESS, vinnare
och mor till 5 vinnare, FAIRY LOW,
vinnare, Fleeting Rainbow, plac och
mor till 5 vinnare inkl REBELLINE,
6 segr, Tattersalls Gold Cup, Gr1,
Pretty Polly S, Gr2, Gladness S, Gr3,
och QUWS, 6 segr, Blandford S, Gr2,
Gallinule S, Gr3.
BOSUN'S WATCH till avel 2008.
Far till 67 avk i startbar ålder till och
med 2014, varav 42 har startat och
22 har segrat, inkl WATCH ME FLY,
Bet
fbl
Födda fbl
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
43
37
20
9 (i Danm)
4
4
6
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30
24
12
5
1
3
3 segr, 11 plac, 684.700 kr, Nordic
Champion Series Sprinters, 3e JK
Jubileumslöpn, SM 2-åriga, FT81, Tap
On Track, 3 segr, 5 plac, 477.498
kr, Dansk Oaks, Fabellalöb, 3e Svensk
Auktionslöpn, FT79, MIXED VA BENE,
2 segr, 2 plac, 174.560 kr, FT73, MRS
PERRY, 5 segr, 9 plac, 424.840 kr,
3e Derbyserien Juvenile Stayer, FT73,
INTERWATCH, 6 segr, 3 plac, 371.840
kr, FT78, MR LIMPOPO, 4 segr, 2 plac,
210.020 kr, FT75, ALEXANDRIT (DEN),
4 segr, 5 plac, 101.050 kr, AMETYST
(DEN), 3 segr, 5 plac, 293.381 kr,
Produce Stakes, 3e Skand Opdraet­
ningslöb, Amacita, Breeders Prize
Sprint, BACCHUS THE GRAPE, 4 segr,
6 plac, 193.144 kr, CERTO CITO, 4
segr, 5 plac, 254.480 kr, QUINOA,
vinnare, 2 plac, MRS VELVET, 3 segr,
2 plac, 109.077 kr, FT63, INDIBOW, 3
segr, plac, 174.832 kr, FT75, BOSUN'S
WHISTLE, 5 segr, 3 plac, 176.391
kr, FT60, MRS HORN, 2 segr, 4 plac,
166.506 kr, FT64, MARDI GRAZ, 2
segr, plac, 102.820 kr, FT71, WATCH
ME PROSPER, 2 segr, plac, 349.529
kr, FT80, 3e Kapps Stora Pris, SM
Classic, MR MAKKA PAKKA, vinnare,
plac, FT68, MR PLURA, vinnare, 5
plac, 175.420 kr, FT76, DANCING VA
BENE, vinnare, 2 plac, FT65, MAGIC
RUNNER, vinnare, 11 plac, 180.560
kr, FT63, samt de placerade Punto
Banco, 5 plac, 105.210 kr, FT72,
Cece Devil, 4 plac, 117.250 kr, FT68,
Money Is Honey, 3 plac, FT65, Little
Big Man, Mrs Luca, och Tikka.
Uppställningsplats
Torna Hällestad, Lund
Betäckningsavgifter 2015
Enligt överenskommelse.
Bokningar/förfrågningar
Maria Dalborg
Svalbo Gård, Everlövsvägen 110
275 63 Blentarp
Telefon
073-600 61 92
[email protected]
9
Chinese Mandarin (USA)
USA03001788. Fux 2003, 161-20 cm, uppfödd av High Creek Farm. Ägare Stall Amska.
Tecken: Stjärn ovan virvel till höger om mittlinjen i ögonhöjd. Raise a Native (USA)
Mr Prospector (USA)
Gold Digger (USA)
Kingmambo (USA), 1990
Nureyev (USA)
Miesque (USA)
Pasadoble (USA)
CHINESE MANDARIN (USA)
Danzig (USA)
Green Desert (USA)
Foreign Courier (USA)
Rose Gypsy (GB), 1998
Kris (GB)
Krisalya (GB)
Sassalya (USA)
Betäckningsresultat/2010
CHINESE MANDARIN (USA), 7
segr på 2000-2600 m, Scandinavian
Open Championship, Gr3, Malmö
Vårhandikap, 2 ggr, GHR Gold Cup,
2e Scandinavian Open Championship,
Gr3, SFK Jubileumslöpn, L.
Fadern KINGMAMBO är en i raden
av Gr1-vinnare och avelshingstar
efter Mr Prospector, en de mest
tongivande hingstarna i USA det
senaste kvartsseklet. KINGMAMBO,
5 segr som 2- och 3-åring över 14001600 m, inkl tre Gr1-löpningar, bl a
French 2000 Guineas. Han har haft
12 kullar i tävlingsbar ålder. Av 799
föl har 634 startat (79%) och 397
segrat (63%). De har 1.139 segrar
(14%) på 7.947 starter och tjänat
ung 88 milj USD - per 2013. Av hans
73 Black Type-vinnare kan nämnas
Tävlingskarriär i USA och Sverige
År
Åld St 1-2-3
2006
2007
2008
2009
3 år
4 år
5 år
6 år
Totalt
3
1
7
3
4 14
1-0-0
0-0-0
4-3-0
2-1-0
Prissum Val
Pl%
Kr/st Hkp
52 224
0
685 270
295 000
SEK 33% 33%
SEK 0%
0%
SEK 57% 100%
SEK 66% 100%
17 408
0 FT 86
97 896 FT 94
98 333 FT 95
7-4-0 1 033 394
SEK 50% 79%
73 814 EL CONDOR PASA (Gr 1-Grand
Prix de Saint-Cloud), LEMON DROP
KID (Gr1-Belmont Stakes), DIVINE
PROPORTIONS (Gr1-French Oaks),
RUSSIAN RHYTHM (Gr1-Sagitta
1.000 Guineas), KING´S BEST (Gr1Sagitta 2.000 Guineas), OKAWANGO
(Gr1-Grand Criterium) och 2008 års
vinnare av Gr1-Irish 2000 Guineas,
HENRYTHENAVIGATOR. Kingmambo är morfar till bl a Gr1-vinnaren
DUKE OF MARMALADE och danske
L-vinnaren MAMBO KING.
1. mor ROSE GYPSY, klassisk vinnare av French 1000 Guineas. Mor till
två vinnare inkl CHINESE MANDARIN, se ovan
2. mor KRISALYA segrade som treåring. Av hennes 11 föl i tävlingsbar
ålder har 9 startat och 6 segrat, bl
a CRYSTAL CAVERN som också varit
framgångsrik i aveln.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
2014
Veterinärt: Visad i mycket gott skick. Något uppdrivna kotleder samtliga ben. I övrigt utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring ua.
Exteriör: Maskulin och välproportionerlig. Uttrycksfullt huvud, lång väl
ansatt hals. Hög lång manke. Bred bringa och djup bog. Mycket välmusklat långt kluvet kors. Välbenad från sidan, något intåad vänster
fram och långa kotor. Välformade hovar. Tät bak. Korrekt skritt och
biljarderar vänster fram i trav.
fbl
Födda fbl
2010
2011
2012
2013
2014
18
9
6
6
5
2011
2012
2013
2014
11
7
3
3
CHINESE MANDARIN (USA) till avel
2010, stod 2011 i Danmark, tillbaka i
Sverige fr o m 2012, far till
STRADIVARIUS (DEN), 3 segr, 3 plac,
468.226 kr, 2e Dansk Derby,
Dansk St Leger, 3e Sv St Leger,
POISON IVY, vinnare, 2 plac,
178.066, 3e Sv Oaks,
SOMERSET (DEN), vinnare, 2 plac.
Uppställningsplats
Jägarskogen
155 94 Nykvarn
Betäckningsavgifter 2015
2.000 kr vid språng + 5.000 kr vid
levande föl. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Erna van Doorn
Tel 08-554 909 53
Mobil 070-580 77 00
[email protected]
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2014
Första gången avelsvärderad: 2008.
10
V%
Bet
ACADEMY AWARD (IRE)
D 71
EISHIN DUNKIRK (USA)S
36
HIGH CHAPARRAL (IRE)
utl 11
FOOTSTEPSINTHESAND GB) utl 14
SOLDIER OF FORTUNE (IRE) utl
4
TERTULLIAN (USA)
utl 12
DUKE OF MARMALADE (IRE) utl
3
VERGLAS (IRE)
utl 11
GLORIA DE CAMPEAO (BRZ)S
20
SINNDAR (IRE)
utl
2
40
20
10
10
4
6
2
7
7
2
4 274 783
3 329 652
1 933 311
1 532 435
1 413 115
1 321 882
1 264 950
982 090
954 068
911 567
Eishin Dunkirk (USA)
USA9701661. Fux 1997, 157-20 cm, uppfödd av Brushwood Stable, Kentucky. Ägare Rävdansens Stuteri.
Tecken: Stjärn.VF: Vit kota och kotled. VB: Vit halvstrumpa.
AL NABA, 2 segr i England som
2-3-åring, TF98,
FLAMING FEATHER (IRE), vinnare som
2-åring, TF91.
2. mor LEAP LIVELY, 3 segr som
2-3-åring i England, Hoover Fillies
Mile, Gr3, Johnnie Walker Oaks Trial
S, Gr3, 2a Yorkshire Oaks, Gr1, 3e Epsom Oaks, Gr1. Halvsyster till WHATA
BELLE, June Darling S, etc. Mor till 7
föl, varav 6 startat och 3 segrat:
FOREST FLOWER, se ovan,
SCOOP THE GOLD, 4 segr, Likely Exchange S, mor till HIGH YIELD, Storm
Cats mestvinnande Gr1-segrare,
ALL HALLOWS, vinnare som 2-åring,
mor till 5 vinnare.
Tävlingskarriär i Japan
År
Åld St 1-2-3
1999
2000
2001
2002
2 år 3 1-2-0
773 092
3 år 8 2-1-1 2 321 138
4 år - ej startat
5 år 2 0-0-0
82 764
Totalt
4 13
Prissum Val
3-3-1 3 176 994
EISHIN DUNKIRK (USA), 3 segr i Japan
över 1000-1400 m, 2e Kansakura S,
3e Tenozan S.
Fadern MR PROSPECTOR, Gravesend
H, etc, Champion avelshingst i USA
2 ggr, ledande morfarshingst i USA,
far till 25 årgångar, 1.195 föl, 985
startande, 182 Stakesvinnare, 16
Champions, 751 vinnare av 2.380
löpningar och $97.454.394 i USA per 2013 - inkl GULCH, Champion i
USA, Breeders Cup Sprint, Gr1, etc,
FORTY NINER, Champion i USA,
Travers S, Gr1, etc, ALDEBARAN,
Champion i USA, Metropolitan H,
Gr1, etc, DANCETHRUTHEDAWN,
Champion i Kanada, Queen's Plate S,
R, etc, RHYTHM, Champion i USA,
Travers S, Gr1, etc, AFLEET, Årets
Häst i Kanada, Jerome H, Gr1, etc,
samt ytterligare ett stort antal söner
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 33% 100% 257 697 SEK 25% 50% 290 142 SEK 0%
0% 41 382 SEK 23% 54% 244 384
i aveln som KINGMAMBO, FUSAICHI PEGASUS, MACHIAVELLIAN,
GONE WEST, SEEKING THE GOLD,
DISTANT VIEW, FAPPIANO, CONQUISTADOR CIELO, WOODMAN,
NUMEROUS, TRADITIONALLY, och
RAVINELLA och QUENNA.
1. mor FOREST FLOWER, Champion
2-årssto i England, Topprankat 3-årigt
sto på Irish Free Handicap, 5 segr som
2-3-åring i England och Irland, Irish
1000 Guineas, Gr1, Mill Reef S, Gr2,
Queen Mary S, Gr3, Cherry Hinton S,
Gr3, 2a Heinz 57 Phoenix S, Gr1, 4e
Child S, Gr2. Mor till 9 föl som alla
startat, varav 6 segrat, inklusive Hill of Dreams (GB), 4 segr, 2e
Grand Handicap d'Ostende,
FLOWER ARCH (IRE), 4 segr i Japan,
EASTWOOD HALL (GB), 8 segr i
Italien
Utdrag ur offentligt
omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2005.
Veterinärt: Hingst med bra temperament visad i mycket gott skick.
Hingsten har ett fransyskt frambensställ. Ytliga böjsenan på höger
framben visar avläkt senskada. Hingsten rör sig med korta taktande
rörelser. Hasar och bakknän med avseende på osteochondros utan
anmärkningar. Hasar med avseende på spatt utan anmärkningar.
Avseende på struppipning utan anmärkning. Trachea innehåller en
måttlig mängd slem.
Exteriör: Långlinjerad harmonisk något lågställd hingst med mycket
gott temperament. Han har ett uttrycksfullt huvud, lagom lång
hals utan resning, välligande bog och ett långt muskelfyllt något
flat kors. Extremiteterna är normalt benade. Framstället är uttåat.
Mycket bra hasvinkel. Hingsten rör sig med korta överilade taktande
rörelser i såväl skritt som trav.
EISHIN DUNKIRK (USA) till avel i Japan
2003. Far till bl a
HONEST JOHN, 4 segr, plac 2:a 6
ggr, prissumma motsv 7,3 milj kr,
Sapporo Sponichi Sho (Stakes), 2e
Uzamasa Stakes, Maya Stakes,
A Shin Sword, 5 segr o plac, 3e
Wakakusa Sho (motsv L).
EISHIN DUNKIRK till avel i Sverige
2005, vinstrikaste avelshingst sto­
ra listan i Sverige 2011-13, vinstri­
kaste avelshingst 2-åriga avk i
Sve­rige 2009, 2011 och 2012; far till
124 avkommor i startbar ålder t o m
2014, varav 79 startat, 56 segrat,
16,5 mkr.
EDE SENSATION, 6 segr, 12 plac,
1.809.528 kr, Lanwades Stud S, L,
Breeders' Trophy Stayer, Swedish
Champion Sprint, Ulriksdals Minneslöpn, 2a Nordic Champion
Milers, Ulriksdals Minneslöpn,
3e Coolmore Matchmaker S, L,
Breeders' Trophy Classic, Mischa
Kahns Minneslöpn, SM Classic,
Jimmy Mack, Årets Häst i Sverige
2012, 10 segr, Breeders' Trophy
Classic, Breeders' Trophy Mile,
Mischa Kahns Minneslöpn,
2e Songline Classic, L, Nordic
Champion Milers, 3e Ulriksdals
Minneslöpn, FT89,
Girl from Ipanema, 3 segr, 3 plac,
703.202 kr, 3e M Wettermarks
Minneslöpn L, Nordic Champion
Series Sprinters,
QUITE A MISSION, 7 segr, plac,
1.926.158 kr, Dansk Derby, JK
2000 Gns, Svenskt Kriterium,
Breeders' Trophy Juvenile, Svensk
Auktionslöpn, FT86
JELLY ROLL, 3 segr, 8 plac, 847.478
kr, Jockeyklubbens Jubileumslöpn,
2e BT Mile, FT79,
WAKAYAMA, 4 segr, 3 plac, 967.865
kr, Årets Sto 2010, Breeders'
Trophy Mile, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn ston, 2a Sv Kriterium,
3e Breeders' Trophy Juvenile,
FT82,
LEGAL MEMORY (NOR), 4 segr, 9
plac, 630.491 kr, Fearnelylöpet,
Norsk Rikstoto Grand Prix, NFFFF
löp, 2e Norsk Mesterskap 2-årige,
E Lyches Minnelöp, Norsk Mester-
Native Dancer (USA)
Raise a Native (USA)
Raise You (USA)
Mr Prospector (USA), 1970
Nashua (USA)
Gold Digger (USA)
Sequence (USA)
EISHIN DUNKIRK (USA)
Shecky Greene (USA)
Green Forest (USA)
Tell Meno Lies (USA)
Forest Flower (USA), 1984
Nijinsky II (CAN)
Leap Lively (USA)
Quilloquick (USA)
Betäckningsresultat/2005
Bet
fbl
Födda fbl
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
21
32
24
17
24
35
37
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15
29
19
8
17
26
skap 3-årige,
DOMO ARIGATO, 2 segr, 240.000 kr,
SM 2-åriga,
HONGKONG STAR, 3 segr, plac,
864.221 kr, Sv Kriterium, Sv Galopps Auktionslöpn, FT83,
PAID, 3 segr, 7 plac, 1.001.783 kr,
Breeders' Trophy Mile, 2a JK
Avelslöpn,
KANZEE GOLD, 4 segr, 16 plac,
559.946 kr,
RED EISHIN (DEN), 3 segr, 5 plac,
383.916 kr,
JOBIM, 3 segr, 8 plac, 470.290 kr
MAGNETIC SOUTH, 2 segr, 3 plac,
416.715 kr, 2e SM Sprinters,
QUINTO, 2 segr, plac, 286.200 kr, 2e
SG Auktionslöpn,
RIVER OF DREAMS, 3 segr, 4 plac,
320.446 kr, 3e Altamiralöpn,
VIRGIL, 2 segr, 4 plac, 364.876 kr,
m fl, m fl
Uppställningsplats
Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Gård, 640 43 Ärla
Betäckningsavgifter 2015
22.000 kr 1 oktober. Special
Live Foal vid betaln senast 7 okt.
Tpbidrag 3.000 kr för danska/
norska ston. Stationsav 3.000 kr.
Uppstallning: Sto 150 kr/dygn, sto
m föl 180 kr/dygn. Moms tillkommer. Maximerad till 40 ston.
Bokningar/förfrågningar
Ivan Sjöberg
Tel 016-742 60
Mobil 070-551 09 93
Email: [email protected]
Hemsida: www.ravdansen.se
11
Fanus (IRE)
A-5778. Mörkbrun 1996, 165-20,5 cm, uppfödd av Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Claes-Göran Flink.
Tecken: Stjärnämne.
Tävlingskarriär på Irland, i Spanien och Skandinavien
År
Åld St 1-2-3
1998 2 år
1999 3 år
2000 4 år
2001 5 år
2002 6 år
2003 7 år
2004 8 år
2005 9 år
2006 10 år
Totalt
5
10
8
10
13
6
13
Prissum Val
V%
Pl%
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
0%
50%
25%
10%
23%
17%
8%
40%
90%
63%
70%
30%
17%
38%
3
0-1-1
16 645
5-2-2
166 600
2-2-1
91 690
1-4-2
103 255
3-0-1
104 290
1-0-0
27 150
1-3-1
70 143
Ej startat
0-0-0
0
SEK
0%
0%
9 68
13-12-8 579 773
SEK 19% 49%
FANUS (IRE), 13 segr. 8 i Spanien och
5 i Sverige.
Fadern CADEAUX GENEREUX (GB),
Champion 3-årssprinter i Europa
1988, Champion Sprinter äldre
hästar i Europa 1989, 7 segr, July
Cup, Gr1, William Hill Sprint Championship, Gr1, Diadem S, Gr3, Van
Geest Criterion S, Gr3. Far till 372
vinnare av över 1.184 löpn och tillhör
de 10 ledande avelshingstarna i GB/
IRE - per 2013. Far till bl a BAHAMIAN BOUNTY, BIJOU D'INDE,
EMBASSY, HOH MAGIC, MAY BELL,
TOUCH OF THE BLUES, m fl. I Skandinavien far till bl a
Kr/st Hkp
3 329
16 660
11 461
10 325
8 022
4 525
5 395
FT 84
Spa
Spa
Spa
Spa
Spa
0 FT 84
8 526
EYEQ, 5 segr, Gr3 i Tyskland, Bloomers' Vase, L, FT91,
AZOLLA, 4 segr, Norsk 1000 Guineas, 3e Coolmore Matchmaker
S, L, Cinnamon Challenge, FT86.
1. mor SAWLAH, vinnare och plac
som 2-åring; mor till 6 vinnare från
10 startande och 13 föl Costly Member, 2 segr som 2-åring,
2a Stora Tvååringspriset, 3e SM
för 2-åriga hästar, FT79, mor till
HOLLY SOCIETY, 3 segr som
2-åring, FT74, SM 2-åriga hästar,
Olga, vinnare, 2e TGAB:s Auktionslöpn, FT76
FANUS (IRE), se ovan,
FIELD SPURT (GB), 5 segr i Japan och
plac 7 ggr,
PANCAKEHILL (GB), 2 segr och plac
10 ggr,
ZAITOON (IRE), plac som 3-åring; även
2 segr över häckar och 4 segr
på steeplechase samt plac över
hinder 30 ggr,
Iktidar (GB), plac som 3-åring; mor till
3 vinnare inkl
Ikan (IRE), 3 segr som 2-3-åring, plac
12 ggr inkl 2e Constant Security
Doncaster S, L, och
Valjarv (IRE), vinnare som 2-åring,
plac 10 ggr inkl 3e Green Ridge
Stables Empress S, Newmarket, L.
2. mor SANCTUARY, ej startat, mor
till 7 vinnare från 11 startande och
12 föl inkl SHEIKH ALBADOU (GB), Champion
older sprinter i Europa 1992,
6 segr och £662,269 i GB och
USA, Keeneland Nunthorpe S,
York, Gr1, Haydock Park Sprint
Cup, Gr1, Breeders’ Cup Sprint,
Churchill Downs, Gr1, King’s
Stand S, Royal Ascot, Gr2, 2e
Ladbroke Sprint Cup, Haydock
Park, Gr1, CIGA Prix de l’Abbaye
de Longchamp, Gr1, Vosburgh S,
Belmont Park, Gr1, 3e July Cup,
Newmarket, Gr1; avelshingst.
Latalomne (USA), 6 segr och
£40.329, TF 123; 2 segr på slätt,
vinnare över häckar och 3 segr
på steeple, 3e Barton & Guestier
Top Novices’ Hurdle, L, Liverpool
ASSIGNMENT, 6 segr och £49,789.
DURHAM (GB), 8 segr och £45,790;
även vinnare över häckar.
3. mor HIDING PLACE, 4 segr som
3-åring, Nell Gwyn S, Newmarket,
St James’ Fillies S, Sandown Park,
plac 3 ggr; mor till 9 vinnare från 12
startande och 13 föl inklLITTLE WOLF, 7 segr i GB och
Frankrike, Ascot Gold Cup, Royal
Ascot, Gr1, Goodwood Cup,
Gr2, Prix Jean de Chaudenay,
Saint-Cloud, Gr2, 2e Gr Preis von
Berlin, Gr1; avelshingst,
SMUGGLER, 7 segr, Yorkshire Cup,
York, Gr2, 3e Coronation Cup,
Gr1 (2 ggr); avelshingst,
DISGUISE, 3 segr i GB och Spanien,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
2013
Veterinärt: Hingst visad i gott allmäntillstånd men med måttliga
förslitningsskador i form av uppdrivna kotleder båda fram. Väl
utläkt gaffelbandsskada höger fram. Mycket god hanterbarhet vid
undersökningen.
Exteriör: Ordinär fullblodstyp. Väl ansatt hals, markerad manke, platt
kors. Något raka hasar. Uttåad höger fram. Täta rörelser och marktrång bak i trav.
12
Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
2010
2011
2012
2013
2014
5
5
5
3
2
Födda fbl
2011
2012
2013
2014
1
5
3
3
Horris Hill S, Newbury, Gr2. P
de la Direccion Gen Produccion
Agraria, Madrid, Gr3, 2e Prix
Eclipse, Saint-Cloud, Gr3; avelshingst i Frankrike,
CAMOUFLAGE, 2 segr, Royal Hunt
Cup H, Royal Ascot, L; avelshingst
i Syd-Afrika,
ELUSIVE PIMPERNEL, 3 segr som
2-3-åring, Hyperion S, Ascot, L;
avelshingst i Australien.
FANUS till avel 2010, t o m 2014 har
han 11 färdigregistrerade avk av vilka
ingen startat per 21 dec 2014.
Uppställningsplats
Rådene Hemmingstorp
521 64 Stenstorp
Betäckningsavgifter 2015
Enligt överenskommelse.
Bokningar/förfrågningar
Claes-Göran Flink
Mobil 073-808 00 12
[email protected]
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2013
Första gången avelsvärderad: 2006.
Röntgen: Bakknän och hasleder avseende osteochondros u a. Röntgen
av hasleder avseende spatt u a.
Balidar (IRE)
Young Generation (IRE)
Brig O'Doon (GB)
Cadeaux Genereux (GB), 1985
Sharpen Up (GB)
Smarten Up (GB)
L'Anguissola (IRE)
FANUS (IRE)
In Reality (USA)
Known Fact (USA)
Tamerett (USA)
Sawlah (GB), br 1985
Welsh Pageant (FR)
Sanctuary (GB), 1979
Hiding Place (GB)
EISHIN DUNKIRK (USA)
S
43 29
ACADEMY AWARD (IRE)
D 71 21
HURRICANE RUN (IRE)
utl
5 10
BOSUN'S WATCH (GB)
S
26 20
REFUSE TO BEND (IRE)
utl
5
5
PHILOMATHEIA (USA)
S
5
4
FOOTSTEPSINTHESAND (USA) utl 13
7
DESERT STYLE (IRE)utl
5
4
MANDRAKE EL MAGO (CHI)S
18
5
FUNAMBULE (USA)
S
30 18
4 752 172
4 529 491
2 176 380
1 702 652
1 472 045
1 444 245
1 184 450
1 135 723
1 120 011
1 091 110
Hallucinate (USA)
USA10003001. Brun 2010, 169 - 21,5 cm, uppfödd av Phipps Stable, USA. Ägare Kelp Bloodstock International.
Tecken: VHIP. Vit kronrand högre utsidan vänster fram. Vit kronrand högre insidan höger fram. Oregelbunden vit kota och kotled vänster bak.
Tävlingskarriär
Hallucinate (USA) har ej startat.
Hallucinate (USA) har ej startat. Han
är halvbror till Black Type-vinnaren
IMAGINING (e Giants Causeway), bl
a Man O'War S Gr1 2014, Belmont
Park, och Red Smith H Gr3 2013,
Aqueduct.
Fadern STREET CRY (IRE), 5 segr
av 11 starter i USA och UAE,
$5.150.837, bl a Stephen Foster H
Gr1, Dubai World Cup Gr1, Sheikh
Maktoum bin Rashid Al Maktoum
Challenge Round 3 Gr3, 2e Whitney
H Gr1, Del Mar Futurity Gr2, Norfolk
S Gr2, UAE Derby Gr3, Discovery H
Gr3, 3e Breeders Cup Juvenile Gr1,
Horse of the Year i UAE 2002, far
till bl a
ZENYATTA (USA), Horse of the Year
i USA, Champion Older Mare i
USA, Breeders Cup Classic Gr1,
etc, 19 segr i USA, $7.304.580,
SHOCKING (AUS), Champion Stayer
i Australien, Melbourne Cup Gr1,
etc, 7 segr, AUS$4.981.275,
STREET SENSE (USA), Champion
2Yo i USA, Kentucky Derby Gr1,
etc, 6 segr i USA, $4.383.200,
WHOBEGOTYOU (AUS), Champion
3Yo i Australien, Caulfield Gns
Gr1, etc, 10 segr.
1. mor DAYDREAMING (USA), 7
segr av 16 starter, $696.680, Top
Flight H Gr2, Indiana Breeders Cup
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2015.
Veterinärt: Visad i mycket gott skick. Mycket bra temperament. Hästen
visar för dagen en markering på vänster bak i trav.
Röntgen: Röntgen av hasar och bakknän avseende ostechondros u.a.
samt hasar avseende spatt u.a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u.a.
Exteriör: Stor vacker hingst med väl ansatt hals och kraftig djupt liggande bog, något kort kors, vackra extremiteter med rejäla leder.
Mycket lindrigt knätrång.
Oaks Gr3, Next Move H Gr3, 2a
Gazelle H G1, Shuvee H Gr2, 3e
Spinaway S Gr1, Comely S, helsyster
till GIROLAMO (USA), ACCELERATOR (USA), mor till 7 föl, 4 start avk,
3 vinnare, bl a
IMAGINING (USA), se ovan,
REFLECTING (USA), 3 segr, 2a PTHA
Presidents Cup S L.
2. mor GET LUCKY (USA), 5 segr av
11 starter, $157.760, Affectionately
H Gr3, 2a Hidden Talent S L, Anne
Arundel H, 3e Post-Deb S Gr2, mor till
14 avk, 9 av vilka startat och samtliga
segrat, bl a
DAYDREAMING (USA), se ovan,
GIROLAMO (USA), Vosburgh S Gr1,
Jerome H Gr2, 3e Hill 'N' Dale
Cigar Mile H Gr1,
ACCELARATOR (USA), Pilgrim S Gr3,
2e Wood Memorial S Gr2, 3e
Metropolitan H Gr1, Remsen S
Gr2, Excelsior Breeders Cup H
Gr3, Stuyvesant H Gr3, avelshingst,
HARBORAGE (USA), Victoria Park
S L, 3e OBS Championship S R,
avelshingst.
Hallucinate till avel i Sverige 2015.
Betäckningsresultat/2015
Bet
fbl
Mr Prospector (USA)
Machiavellian (USA)
Coupe de Folie (USA)
Street Cry (IRE), 1998
Troy (GB)
Helen Street (GB)
Waterway (FR)
HALLUCINATE (USA)
Seattle Slew (USA)
A P Indy (USA)
Weekend Suprise (USA)
Daydreaming (USA), 2001
Mr Prospector
Get Lucky (USA)
Dance Number (USA)
Uppställningsplats
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2015
2.000 kr vid språng + 12.000 kr
1 okt vid konstaterad dräktighet.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Mobil 0705-11 24 80
[email protected]
Födda fbl
Hallucinate (USA) till avel i Sverige 2015.
13
Helsinki (USA)
Mr Prospector (USA)
Forty Niner (USA), 1985
File (USA)
Distorted Humor (USA), 1993
Danzig (USA)
Danzig's Beauty (USA)
Sweetest Chant (USA)
HELSINKI (USA)
Well Decorated (USA)
Notebook (USA)
Mobcap (USA)
Well Dressed (USA), 1997
Gold Meridian (USA)
Trithenia (USA)
Tri Argo (USA)
USA04012844. Mörkbrun 2004, 167-22 cm, uppfödd av WinStar Farm LLC.
Ägare Eva CS Pettersson. Tecken: Stjärn.
Betäckningsresultat/2012
Bet
fbl
Födda fbl
2012
2013
2014
43
23
26
2013
2014
32
13
KRIS S, 8 segr, ca 57 milj kr,
Årets Häst i Japan 2 ggr, Champion 3-åring, Champion Äldre
Häst i Japan, avelshingst,
TRI SKIPPING, 2 segr, mor till
PATTON'S VICTORY, 12 segr,
Fifth Season S, Gr3, Prairie Meadows H, L, 3e Gus Fonner H.
Helsinki (USA) till avel i Sverige 2012,
hans första årgång är åringar 2014.
Helsinki (USA), 3 segr, 3e Travers S,
Gr1, Brooklyn H, Gr2, Skip Away S, Gr3.
Tävlingskarriär i USA
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
Fadern DISTORTED HUMOR (USA),
Breeders' Cup S, Gr2, far till 10 årgång­
ar avkommor i startbar ålder; 1.013 föl,
varav 724 startande och 567 vinnare
av 1.882 lopp och mer än 73 milj USD
inkl 91 Stakeswinners och 3 Champions - per 2013. Far till bl a
FUNNY CIDE, Champion i USA,
Kentucky Derby, Gr1,
SOME ARE BENT, Champion i Australien 2 ggr, 3e Yaluma Plate,
DON DANDY, Champion i Puerto
Rico,
REGAL RANSOM, Topprankad i UAE,
UAE Derby, Gr2,
PATHFORK, Topprankad på Irland
som 2-åring, National S, Gr1,
FLOWER ALLEY, Travers S, Gr1, etc.
2007
2008
2009
2010
3 år 10 2-1-2
4 år 1 0-0-0
5 år 5 1-1-0
6 år 4 0-0-1
193 349
1 440
42 720
32 000
1. mor WELL DRESSED (USA), 3 segr,
American Holly S, L, 3e Silver Spoon S,
L, mor till 5 vinnare av 5 startande och
totalt 10 föl inkl
WELL ARMED (USA), Topprankad
Totalt
4 20 3-2-3
Pl%
USD/st Hkp
19 335
1 440
8 544
8 000
269 509 USD 15% 40%
13 475
2. mor Trithenia (USA), plac, mor till
7 vinnare av 9 startande och totalt
9 föl inkl
WELL DRESSED (USA), se ovan
PENTHIUM, 7 segr,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2011.
Veterinärt: Hingst visad i gott skick och utan veterinära anmärkningar
av betydelse. God hanterbarhet.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Ordinär fullblodstyp. Ädelt vackert huvud med fina lugna
ögon. Bra sadelläge, lång rygg och något spetsigt kors. För dagen
något styva rörelser i skritt och trav.
14
V%
20% 50%
0% 0%
20% 40%
0% 25%
som 6-åring på UAE Free Hcp,
7 segr, Dubai World Cup, Gr1,
Goodwood S, Gr1, San Diego H,
Gr2, San Antonio H, Gr2, 2e Pacific Classic S, Gr1, San Antonio
H, Gr2, San Pasqual H, Gr2, 3e
Dubai World Cup, Gr1,
WITTY (USA), 4 segr, Railbird S, Gr3,
Helsinki (USA), se ovan
FORMALITIES ASIDE (USA), vinnare
och mor till 2 vinnare,
LIFE WELL LIVED (USA), vinnare.
USD
USD
USD
USD
-
TIS ME, 8 segr, mor till 3 vinnare,
GLENNERS, 4 segr,
STRATAGEM, 6 segr,
RIGGINS, 8 segr,
PACKER SWEEP, 4 segr,
Pentelicus Gold, opl, mor till 2 vinnare.
3. mor TRI ARGO, 6 segr, Wistful H,
2e Leixable S, L, Mantua S, 3e Alada
S, 4e Modesty S, Gr3, mor till 6 vinnare inkl
TEE KAY, 6 segr, Martha Washington
S, Gr3, Lady Baltimore S, L, 2nd
Selima S, Gr3, Queen Empress
S, L, 3e Sensational S, L, Junior
Champion S, mor till SYMBOLI
Uppställningsplats
Tranberga Gård
233 63 Bara
Betäckningsavgifter 2015
Veterinär- och stationsavgift
vid språng 3.000 kr, 12.000 vid
dräktighet 1 oktober. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Eva C S Pettersson
Tel 040-630 24 60,
fax 040-44 93 14
Mobil 0708-48 21 75
www.tranberga.se
[email protected]
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2012
2012
EISHIN DUNKIRK (USA)
S
ACADEMY AWARD (IRE)
D
FUNAMBULE (USA)
S
MOST WELCOME (GB)
S
BINARY FILE (USA)
D
SWEDISH SHAVE (FR)
S
BOSUN'S WATCH (GB)
S
MANDRAKE EL MAGO (CHI)S
SONGLINE
S
HEART OF OAK (USA)
S
36
57
38
26
12
28
27
22
29
26
25
14
20
10
5
18
7
12
12
8
5 909 325
2 449 593
1 563 255
1 398 475
1 344 130
1 307 360
1 173 785
1 045 150
969 130
927 785
Merchant of Venice (USA)
USA98021345. Brun 1998, 164-22 cm, uppfödd av Orpendale. Ägare Brantshammar Stuteri o Svista Säteri.
Tecken: Stjärn, strimma. VF: Stickelhårig helstrumpa. HF: Vita ballar. HB: Vit halvstrumpa.
Shimah, topprankat 2-årigt sto på
Irland, Balanchoine Saoire S.
Tävlingskarriär på Irland
År
Åld St 1-2-3
2001
3 år
Totalt
1
Prissum Val
V%
Pl%
USD/st Hkp
4 1-0-0
8 981 USD 25% 25%
2 245 IRE 95
4 1-0-0
8 891 USD 25% 25%
2 245
MERCHANT OF VENICE (USA), vinnare på Irland, (5e Knoclaire S, L,
Leopardstown).
Fadern STORM CAT (USA), 4 segr
som 2-3-åring, $570.610, Young
America S, Gr1, 2e Breeders' Cup
Juvenile, Gr1, World Appeal S,
Champion avelshingst i USA 1999
och 2000, bland de 10 ledande
hingstarna i USA 1994, 1995, 1997,
2002 och 2004, samt Champion
morfarshingst i USA 2012 och 2013,
bland de 10 ledande morfarshingstarna i USA 2010 och 2011). Efter 21
födda årgångar till start, 2.370 segr,
177 Black Type-vinnare inkl
GIANT'S CAUSEWAY, Champion
Older Horse in Euro­pe, Irish
Champion S, Gr1, Prix de la
Salamandre, Gr1, Juddmonte
International S, Gr1, Coral Eclpise
S, Gr1, Champion avelshingst,
SHARP CAT, Acorn S, Gr1, Beldame
S, Gr1, CATRAIL, Champion
3-year-old och Champion older
horse i England, avelshingst,
TABASCO CAT, Belmont S, Gr1,
Preakness S, Gr1, avelshingst,
STORM FLAG FLYING, Champion
2YO Filly, Breeders Cup Juvenile
Gr1,
SWEET CATOMINE, Champion 3YO
Filly, Breeders Cup Juv Fillies Gr1,
AMBTIOUS CAT, Champion Grass
Mare i Kanada, Dance Smartly
S Gr2,
HOLD THAT TIGER, Champion 2YO
Colt, Europa, Grand Criterium
Gr1,
ALJABR, Champion 2YO Colt,
Europa, Sussex Gr1,
ONE COOL CAT, Champion 2YO
Colt, Europa, topprankad 3-åring
på Irland och i England, Phoenix
S Gr1,
BLACK MINNALOUSHE, topprankad
3-år Irland, Irish 2000 Gns S Gr1,
HEART SHAPED, topprankat 2-årigt
sto på Irland, Marble S Gr1,
DENEBOLA, topprankat 2-årigt sto i
Frankrike, Criterium des Pouliches
Gr1,
CAT THIEF, Breeders' Cup Classic,
Gr1, Swaps S, Gr1,
MISTLE CAT, Champion Äldre
Häst i Italien, Premio Vittorio di
Capua, Gr1,
MUNAAJI, Champion 3-åring i
Tyskland,
SILKEN CAT, Champion 2-årssto i
Kanada,
HIGH YIELD, Blue Grass S, Gr1,
Hopeful S, Gr1,
Dark Cheetah, topprankat 3-årigt sto
på Irland, 2a Bold Ruler H Gr3,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2011.
Veterinärt: Visad i gott skick. Överbett men med tandkontakt. I övrigt
utan väsentliga anmärkningar. Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u a. Väldigt god hanterbarhet vid undersökningen.
Exteriör: Maskulin, välutvecklad hingst av mycket god typ. Uttrycksfullt
huvud. Väl ansatt hals. Väl utvecklad markerad manke. Något kort
rygg. Långt välmusklat kors. Bra hasar. Något uttåad vänster fram
och höger bak. Vägvinnande skritt och rör sig taktmässigt i skritt
och trav.
1. mor BONITA FRANCITA (CAN), 4
segr, mor till 7 vinnare inkl
ORPEN, Topprankad 2-årig hingst
på Irish Free Handicap 1998, 2
segr, Prix Morny, Gr1, 3e Irish
2000 Guineas, Gr1, ledande avelshingst i Argentina 2010, bland
ledande avelshingstar i Europa,
JULES, 4 segr, Nashua S, Gr3, Long
Branch S, L, 2e Remsen S, Gr2,
Cowdin S, Gr2, Champion
avelshingst i Brasilien 2003,
ETTERBY PARK, 9 segr, NGK Spark
Plugs Stubbs Rated S,
Settigano (IRE), 6 segr på Irland, 3e
Quebec S,
WELCOMETOTHEWORLD, vinnare,
mor till 6 vinnare, bl a
FREE WORLD, 7 segr, Centaur S
L, Robert Hilton S L,
MERCHANT OF VENICE (USA), se
ovan
SOROLLA (IRE), 2 segr på Irland,
Black Penny, plac, mor till 2 vinnare
inkl BLUEMAMBA, vinnare av
Franskt 1000 Guineas, Gr1, 3e
Coronation S, Gr1, Prix Imprudence, Prix Yacowlef, mor till
INDIGO CAT, 2 segr, Hampton
Court S,
Esther Rose, plac, mor till 5 vinnare
inkl GREAT WARRIOR (BRZ), 2
segr, Pomona Derby.
2. mor RAISE THE STANDARD (CAN),
ej startat, mor till 7 vinnare inkl
COUP DE FOLIE, 4 segr, Prix
d'Aumale, Gr3, Prix de Saint-Cyr,
3e Criterium des Pouliches, Gr1,
Royal Heroine S, L, mor till 7
vinnare inkl COUP DE GENIE,
Champion 2-årssto i Frankrike,
4 segr, Prix Morny, Gr1, Prix
de la Salamandre, Gr1, Prix de
Cabourg, Gr3, Prix Imprudence,
3e 1000 Guineas, mor till 4 vinnare inkl DENEBOLA, 2 segr,
Criterium des Pouliches, Gr1,
Prix de Cabourg, Gr3, 2e Prix
de la Foret, Gr1, Prix Amandine,
3e Prix Morny, Gr1, Prix de la
Grotte, Gr3, mor till 2 vinnare.
MERCHANT OF VENICE (USA) till avel
i Chile 2002, Champion avelshingst i Chile 2011, per december
2014 far till 249 startande avk och
189 vinnare, och 14 Black Typevinnare, och omräknat $4.396.410,
bl a
ALCOHUAZ, 23 segr, Champion
Sprinter i Skandinavien, FT96,
Seleccion de Velocistas S, Gr2,
Criterium Velocistas S, Prix de
Bonneval, L, Zawawi Cup, L,
Täby Open Sprint Championship,
L, Täby Vårsprint, L, Jägersro
Sprint, L, 2 ggr, 2e Prix de Seineet-Oise S, Gr3, etc,
LOBO BLANCO, 5 segr, Gran
Crite­rium, Gr1, Venegas S, Gr3,
Fe­­nandez S, Gr3, Urrutia S, L, 2e
Northern Dancer (CAN)
Storm Bird (CAN)
South Ocean (CAN)
Storm Cat (USA), 1983
Secretariat (USA)
Terlingua (USA)
Crimson Saint (USA)
MERCHANT OF VENICE (USA)
Halo (USA)
Devil's Bag (USA)
Ballade (USA)
Bonita Francita (USA), 1987
Hoist The Flag (USA)
Raise The Standard (USA)
Natalma (USA)
Betäckningsresultat/2012
Bet
fbl
2012 33
2013 34
2014 20
Födda fbl
2013 23
2014 27
Seleccion de Potrillos S, Gr3, 3e
Guineas Bicentenario S, Gr1, 4e
St Leger S, Gr1, Herrera S, L,
ASHTAR, 6 segr, El Derby S, Gr1,
Herrera Martinez S, Gr2, Mistral
S, Gr3, Pedregal S, L,
IL VENEZIANO, 2 segr, Tanteo de
Potrillos S, Gr1,
TOUCH ME BABY, Hipica L Cousino,
2e Tanteo de Potrancas, Gr1,
Seleccion de Potrancas, Gr3,
PUERTO BOTANY, 3 segr som
2-3-åring 2012, Nicanor Senoret
S, Gr2, 2e Copa de Plata S, Gr1,
AMARNA, 3 segr, J S Baeza S, Gr3,
2e Seleccion de Potrancas S, Gr3,
EL GONDOLERO, 2 segr, Seleccion
de Potrillos S, Gr3, avelshingst,
LA TORROSA, 2 segr, José Saavedra
Baeza S, Gr3,
BRUNEQUILDA, 2 segr, Anguita S, L,
3e 1000 Guineas S, Gr1, Tanteo
de Potrancas S, Gr1, Gran Premio
Criadores S, Gr3, etc,
YANGTSE, 6 segr, Seleccion de Potrillos S, Gr3, Gran Ducato S,
TAIHEDIAN, 2 segr, Anguita S, L,
MOUNTAINEER, Ariztia S, L, etc,
The Beautiful One, 2 segr, 3a Classico Solari Magnasco, Gr1,
samt Stakesvinnarna MERCHANT OF
IVORY, 8 segr, REAL MERCHANT, 5
segr, TENER PASION, 4 segr, VITOR,
3 segr, PALO DE AGUA, 9 segr,
LOST, SPRING IN THE SOUTH, FANDELLE, CLIQ o CHAPEAU, 10 segr.
MERCHANT OF VENICE (USA) till avel
i Sverige 2012 (i Chile 2002, se ovan).
Hans första årgång i Sverige (23) är
2-åringar 2015.
Uppställningsplats
Svista Säteri
186 97 Brottby
Betäckningsavgifter 2015
Stationsavgift 3.000 kr + dräktihetsavgift 17.000 kr vid konst
dräktighet 1 okt 2015. Exkl
moms. NFFR (No foal free return)
Bokningar/förfrågningar
Bo Helander, 08-512 416 12
Mobil 070-777 32 11
[email protected]
Shaun Dale, 070-498 97 75
www.svistastuteri.se
15
Oaxaca (USA)
USA04014471. Fux 2004, 166-22 cm, uppfödd av Emory Hamilton. Ägare U S Star Racing.
Tecken: Bred bläs. VF: Vit kota. HF: Vit halvstrumpa. VB: Vit helstrumpa. HB: Vit helstrumpa.
Red God (USA)
Blushing Groom (FR)
Runaway Bride (GB)
Rahy (USA), 1985
Halo (USA)
Glorious Song (CAN)
Ballade (USA)
OAXACA (USA)
Bold Reasoning (USA)
Seattle Slew (USA)
My Charmer (USA)
Zapoteca (USA), 1998
Lyphard (USA)
Mayan Maiden (USA)
Chic Shirine (USA)
Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
2010
2011
2012
2013
2014
Födda fbl
3
9
3
9
1
2011
2012
2013
2014
1
4
1
4
Park S, Gr1, Breeders' Cup Mile, Gr1,
avelshingst i USA.
Oaxaca (USA) till avel 2010,far till 6
avk vara 2 startat t o m 2014,
Cuica (2011), 2 plac 2014
Prince of Bliss (NOR), startat som
2-åring 2014
Uppställningsplats
Annika Lindgren
Brösarpsvägen 547
275 67 Vollsjö
Oaxaca (USA) har ej startat.
Fadern RAHY (USA), 6 segr, Bel Air
H, Gr2, Bonusprint Sirenia S, L, 2e
Middle Park S, Gr1, Goodwood H,
Gr3, Harold C Ramser Sr H, Gr3, 3e
Mill Reef S, Gr2. Till avel 1990, far till
16 kullar i startbar ålder med 1.024
avkommor, varav 765 startat och 535
vunnit 1.861 segrar och 83.895.004
USD, varav 81 Black Type-vinnare
- per 2013 - inkl FANTASTIC LIGHT,
Årets Häst i Europa, Champion
gräshäst, Champion Äldre häst,
Breeders' Cup Turf, Gr1, SERENA'S
SONG, Champion 3-åring, Mother
Goose S, Gr1, DREAMING OF
ANNA, Champion 2-åring, Breeders'
Cup Juvenile Fillies, Gr1, NOVERRE,
Topprankad hingst i England som
3-åring, Sussex S, Gr1, TRANQUILITY
LAKE, Yellow Ribbon S, Gr1, TATES
CREEK, Yellow Ribbon S, Gr1, EARLY
PIONEER, Hollywood Gold Cup, Gr1,
DESIGNED FOR LUCK, Breeders' Cup
Mile S, Gr1, DANCING FOREVER,
Manhattan H, Gr1, EXOTIC WOOD,
Santa Monica H, Gr1, RIO DE LA
PLATA, Grand Criterium, Gr1, etc.
1. mor Zapoteka (USA), plac, mor till
en vinnare: FAST AND STEADY, 4
segr, samt Oaxaca, se ovan.
2. mor Mayan Maiden (USA), ej
startat, mor till 2 vinnare inkl MAYA,
2 segr, avelssto, och INTERSKY MELODY, vinnare.
3. mor CHIC SHIRINE (USA), Ashland
S, Gr1, Hail Hilarious S, 2a Santa Ynez
S, Gr3, 3e Mother Goose S, Gr1, La
Centinela S, 4e Acorn S, Gr1, mor
till 3 vinnare av 3 startande och 4
avkommor i startbar ålder inkl
WALDOBORO, True North H Gr2
TARA ROMA, Ladies H Gr2
4. mor TOO CHIC (USA), Maskette
S, Gr1, Belmont Park, 2a Alabama S,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Visad i gott skick utan veterinära anmärkningar av betydelse. Gott temperament.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Stor ädel hingst av god fullblodstyp. Vackert huvud. Lång
väl ansatt hals. Långlinjerad. Mycket bra takt i skritt, hänger på
bogarna i trav.
16
Tävlingskarriär
Oaxaca (USA) har ej startat.
Gr1, Saratoga, mor till
QUEENA, Champion Äldre Sto
1991 i USA, mor till bl a BRAHMS,
Hollywood Derby, Gr1, River City H,
Gr3, Seattle Slew S, 2e Maker's Mark
Mile, Gr2, Dewhurst S, Gr1, King
of Kings Futurity S, Gr3, 3e Middle
Betäckningsavgifter 2015
1.200 kr vid språng + 6.000 kr
vid konst dräktighet 1 okt, eller
8.000 kr vid lev föl (10 dgr). Exkl
moms.
Bokningar/förfrågningar
Annika Lindgren, 0709-74 61 83
[email protected]
Ulf Stjernfeldt, 070-771 26 00
[email protected]
www.usstarstallion.se
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2011
2011
EISHIN DUNKIRK (USA)
SINGSPIEL (IRE)
MOST WELCOME (GB)
ACADEMY AWARD (IRE)
FINAL APPEARANCE (IRE)
HAWK WING (USA)
STATUE OF LIBERTY (USA)
SONGLINE
HEART OF OAK (USA)
SWEDISH SHAVE (FR)
S
utl
S
D
D
utl
utl
S
S
S
25
8
32
50
23
15
4
35
35
30
24
0
19
16
10
8
6
12
21
18
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2010
2010
MOST WELCOME (GB)
FUNAMBULE (USA)
ACADEMY AWARD (IRE)
XAAR (GB)
EISHIN DUNKIRK (USA)
SONGLINE
SINGSPIEL (IRE)
SWEDISH SHAVE (FR)
HEART OF OAK (USA)
STATUE OF LIBERTY (USA)
S
S
D
utl
S
S
utl
S
S
utl
38
46
41
10
16
34
10
28
29
5
31
26
15
8
11
17
7
12
16
10
2 575 234
2 222 300
2 193 822
2 016 301
1 897 784
1 891 466
1 784 856
1 726 669
1 655 099
1 476 555
3 394 395
2 617 310
2 360 000
2 027 100
1 930 610
1 895 760
1 658 510
1 353 340
1 331 535
1 216 400
Philomatheia (USA)
USA97007819. Brun 1997, 165-22 cm, uppfödd av Mitsuo Haga. Ägare Rävdansens Stuteri.
Tecken: Stjärn. VF: Vit kota. HB: Vit kota.
PHILOMATHEIA (USA), 5 segr,
1000-1400 m, flerfaldig Stakesvinnare i Japan (högsta klassen), bl a
Kaike Tokobetsu S, Hakusho Ohah
Tokobetsu S.
Fadern DANZIG (USA), obesegrad i
sina 3 enda starter. Champion sire
i USA 1991, 1992, 1993, i Spanien
1992 och i UAE 1995. Far till 24
kullar och 1.099 föl i startbar ålder,
varav 846 har startat och 682 vunnit
tillsammans 2.183 segrar, varav 198
Black Typevinnare, och många Gr1vinnare/sires - per 2013 - bl a
ANABAA, DAYJUR, DANEHILL,
MUJAHID, LIBRETTIST, POLISH
PRECEDENT, GOLDEN SNAKE och
CHIEF'S CROWN.
1. mor KOOYONGA (IRE), 9 segr,
Champion 3-årssto i Europa 1991,
Champion Miler 1991, Årets Sto
1991, Irish 1000 Guineas, Gr1, Coronation S, Gr1, Coral-Eclipse S, Gr1,
Bayerisches Zuchtrennen, Gr1, Matron
S, Gr3, EBF Leopardstown S, Gr3,
Silver Flash S, Leopardstown 1000
Guineas Trial S, 2a Engelskt 1000 Guneas, Gr1, Queen Elizabeth II S, Gr1,
Cartier Million S, 3e Prince of Wales's
S, Gr2. Mor till 4 vinnare inkl
PHILOMATHEIA, se ovan,
GAILY THE PRIDE, 3 segr i Japan,
MATSUE, vinnare i Frankrike,
KREISLERIANA, vinnare i Japan, mor
till BALANCE THE BOOKS, With
Anticipation S, Gr2, Saratoga,
och Bourbon S, Gr3, 3e Breeders'
Cup Juvenile Turf, Gr1, Santa
Anita 2012.
Tävlingskarriär i Japan
År
Åld St 1-2-3
2000
2001
2002
2003
2004
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
Totalt
4
3
2
6
1
Prissum Val
3-0-0 2 216 190
0-0-1
397 036
1-0-0 1 287 095
1-0-0 1 237 410
0-0-0
0
5 16 5-0-1
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 75% 75% 554 048 SEK 0% 33% 132 345 SEK 50% 50% 643 548 SEK 17% 17% 206 235 SEK 0%
0%
0 -
5 137 731 SEK 31% 38%
321 108
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2009.
Veterinärt: Lätthanterad hingst visad i gott skick men med måttliga
förslitningsskador såsom upp­drivna kotleder och mindre överben båda
fram. Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende
spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Maskulin god typ. Lagom lång, väl ansatt hals. Djup bål, bra
kors. Gott skelett. Passartad skritt, ordinär trav.
2. mor Anjuli (IRE), ej startat, mor till
7 vinnare inkl
KOOYONGA (IRE), se ovan, och
HATTON GARDENS (IRE), 3 segr,
Carna S, 2a Weld Park S, Gr3,
mor till 8 vinnare inkl KUNDALINI, Champion 3-årssto i
Syd-Afrika 1994, 6 segr, Bloodline Classic, Gr1, mor till 2 vinnare och mormor till DIAMOND
DIVA (GB), 3 segr, Cashcall Mile
Invitational S, Gr2, Wilshire H,
Gr3, American Beauty H, L,
samt till Jajuli (IRE), 2 segr, 2a BHS
Rockfel S, Gr3, 3e Cheveley Park S,
Gr1, mor till 9 vinnare,
KINGS CANYON (IRE), 4 segr
PERSIAN JULI (IRE), vinnare i Japan
och mor till 2 vinnare,
GHASSAK (IRE), vinnare på Irland och
mor till 4 vinnare inkl VERSAKI
(IND), vinnare i Indien, Breeders'
Multi-Million, KHETAAM, 9 segr.
PHILOMATHEIA (USA) till avel i Italien
2005 och far till två kullar i startbar
ålder (tot 38 avk inkl 5 vinnare som
3-år 2009 (tot t o m 2010-10-16: 82
st, 10 segr, 23 plac, 102.140 Euro,
inkl två 2-årsvinnare 2010, 56.580
Euro), bl a
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA))
Danzig (USA), 1977
Admiral's Voyage (USA)
Pas De Nom (USA)
Petitioner (USA)
PHILOMATHEIA (USA)
Bold Lad (IRE)
Persian Bold (IRE)
Relkarunner (USA)
Kooyonga (IRE), 1988
Northfields (USA)
Anjuli (IRE)
Katricia (GB)
Betäckningsresultat/2011*
Bet
fbl
Födda fbl
2011
2012
2013
2014
11
7
12
23
2012
2013
2014
7
4
10
MASTER FITZ (ITY), 4 segr, Criterium
Partenope, L, 2e Criterium di Pisa,
L, 2010, bl a
PATTAYA, 9 segr, Premio del Giubelo,
Gr3, Premio Circo Massimo, L,
2012 o 2013, 3e Premio della
Republica, Gr1.
WILD SUZIE, 4 segr, L-vinnare,
JEPSON FLY, vinnare, SEMINOLE
SHIELD, 3 segr, TAXI, 2 segr,
ZUMAT, 2 segr, BIG DANZIG, 3
segr, m fl.
PHILOMATHEIA (USA) till avel i Sverige
2011 (i Japan 2005-2010). Champion
2-årshingst 2013 med sin första kull,
far till
FRANK LLOYD WRIGHT, 3 segr, 3
plac, 995.341 kr, Breeders' Trophy
Juvenile, SM 2-åriga, 2e SG
Auktionslöpn, 3e Sv Kriterium,
Sofierolöpn,
PHILADELFIA, vinnare, 5 plac,
597.839 kr, 2e Sv Kriterium, SM
2-åriga, 3e Breeders Trophy Mile,
EVANS, vinnare, 9 plac, 219.772 kr,
RED GLORY, 2 segr, plac, 142.310 kr
PHILOSOFICAL, vinnare, 7 plac,
132.486 kr.
Uppställningsplats
Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Gård, 640 43 Ärla
Betäckningsavgifter 2015
20.000 kr 1 oktober. Special
Live Foal vid betaln senast 7 okt.
Tpbidrag 3.000 kr för danska/
norska ston. Stationsav 3.000 kr.
Uppstallning: Sto 150 kr/dygn, sto
m föl 180 kr/dygn. Moms tillkommer. Maximerad till 40 ston.
Bokningar/förfrågningar
Ivan Sjöberg
Tel 016-742 60
Mobil 070-551 09 93
Email: [email protected]
Hemsida: www.ravdansen.se
17
Verde Mar (BRZ)
BRZ00200341. Brun 2007, 164-21,5 cm, uppfödd av Haras Santa Rita da Serra. Ägare Alebäcks Stuteri AB.
Tecken: Snopp till vänster om mittlinjen med köttfärgad mitt. VF och HF vita till halva kotleden. HF vit hov. VB vit kota. Vit hov. HB vit till halva
kotleden. Randig hov.
Damascus (USA)
Timeless Moment (USA)
Hour of Parting (USA)
Gilded Time (USA), 1990
What A Pleasure (USA)
Gilded Lilly (USA)
Luquillo (USA)
VERDE MAR (BRZ)
Buckaroo (USA)
Spend A Buck (USA)
Belle de Jour (USA)
Jolie Marcia (BRZ), 1999
Slap Jack (USA)
Cats Night (BRZ)
Celena Igi (BRZ)
Betäckningsresultat/2014
Bet
fbl
2014
18
hbl
Födda fbl
hbl
Aguilar, CHANSON POUR JULIA (BRZ),
3 segr, mor till 5 vinnare.
VERDE MAR (BRZ) till avel 2014, hans
första årgång är föl 2015.
Uppställningsplats
Alebäcks Stuteri
531 91 Lidköping
VERDE MAR (BRZ), 2 segr i Brasilien
som 3-åring och 6 segr i Sverige som
4-6-åring, obesegrad och topprankad äldre häst i Sverige 2011-2013,
bl a Zawawi Cup, L, 2011 och 2012,
samt 2013, Gr3, alltså tre år i rad (på
3 försök).
Tävlingsresultat i Brasilien, Sverige, Tyskland och Dubai
Fadern GILDED TIME (USA), 4 segr
av 6 starter som 2-åring i USA,
Champion 2-årig hingst i USA
1992, Breeders' Cup Juvenile, Gr1,
Arlington-Washington Futurity, Gr2,
Sapling S, Gr2, inkl banrek 1200 dt
1.07,8, 3e Breeders' Cup Sprint, Gr1,
verkat i USA, Australien, Argentina
och Kanada, far till 17 årgångar per
2013, 1.030 startande avk, 785 vinnare, 65 Black Type-vinnare, ca 60
milj USD, förutom Verde Mar även far
till DESEJADA DUDA (BRZ), 8 segr,
Champion 2-årigt sto i Brasilien,
Grande Premio del Jockey-Club, Gr1,
GAYEGO (USA), Ancient Title S, Gr1,
ELLOLUV (USA), Ashland S, Gr1,
MANDY'S GOLD (USA), Ruffian H,
Gr1, BARELY A MOMENT (AUS),
VRC Sires' Produce S, Gr1, CLOCK
Totalt
År
Åld St 1-2-3
2009
2010
2011
2012
2013
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
Ej startat
3 2-0-0
6 3-0-0
4 2-0-0
1 1-0-0
14
Prissum Val
52 116
339 687
353 368
300 000
8-0-0 1 045 171
STOPPER (USA), Commonwealth
Breeders' Cup S, Gr2, MEDIA (AUS),
Rosemont Estate Magic Night S, Gr2,
m fl.
1. mor JOLIE MARCIA (BRZ), vinnare
som 3-åring i Brasilien, mor till 7 avk,
varav 7 startande och 4 vinnare,
förutom VERDE MAR, även till PRETTY
CELINA (BRZ), AS DE OUROS (BRZ)
och RENDA POER CAPTA (BRZ).
2. mor CATS NIGHT (USA), vinnare
i Brasilien, mor till 13 avk, varav 11
startande och 9 vinnare, bl a AMERICAN NIGHT (BRZ), 6 segr, Grande
Premio Proclamacao da Republica,
Gr1, och ytterligare 3 Gr3-löpningar i
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2013.
Veterinärt: Visad i mycket gott skick och utan veterinära anmärkningar
av betydelse. Mycket bra temperament. Litet överbett. Något kort i
skritt, bra trav.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Endoskopi
avseende sämbandsförändring u a.
Exteriör: Långlinjerad sida. Bra bog och hals.
18
V%
Pl%
SEK 67%
SEK 50%
SEK 50%
SEK100%
Kr/st Hkp
67% 17 372
50% 56 614
50% 88 342
100% 300 000
SEK 57% 57%
FT 97
FT 97
FT 97
74 655
Brasilien, och MAGNY COURS (BRZ),
5 segr, 2a Presidente Jao Tobias da
Betäckningsavgifter 2015
Språngavgift 3.000 kr + moms.
Levande fölavgift 12.000 kr +
moms.
Bokningar/förfrågningar
Peter Björnsson
Alebäcks Stuteri AB
Lindärva Gård, 531 91 Lidköping
Tel 0510-507 51
Mobil 0706-23 09 23
[email protected]
www.aleback.se
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2009
2009
FUNAMBULE (USA)
HAWK WING (USA)
FINAL APPEARANCE (IRE)
SWEDISH SHAVE (FR)
ACADEMY AWARD (IRE)
MOST WELCOME (GB)
MIRIO (FR)
SINGSPIEL (IRE)
HEART OF OAK (USA)
EISHIN DUNKIRK (USA)
S
utl
D
S
D
S
S
utl
S
S
55
5
19
26
31
31
16
7
31
11
36
3
6
25
14
18
9
6
10
10
5 221 631
2 475 000
1 906 036
1 842 350
1 671 153
1 603 648
1 544 380
1 482 940
1 097 365
1 076 830
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2008
2008FUNAMBULE (USA)
FINAL APPEARANCE (IRE)
SONGLINE
RICHARD OF YORK (GB)
CAT THIEF (USA)
MOST WELCOME (GB)
PENNEKAMP (USA)
NICOLOTTE (GB)
HEART OF OAK (USA)
DIAGHLYPHARD (USA)
S
D
S
D
utl
S
S
S
S
S
56
25
33
33
2
19
22
22
23
23
44
11
19
12
5
11
13
12
16
17
5 416 842
2 171 900
1 808 820
1 741 271
1 734 660
1 661 920
1 287 326
1 141 934
1 086 160
1 070 660
Zaahid (IRE)
IRE26063783. Fux 2004, 164-21 cm, uppfödd av Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Svista Säteri.
Tecken: Avlång stjärn ovan ögonhöjd som fortsätter i strimma mot vänster näsborre och avslutas på
överläppen. HB: Vit halvstrumpa.
Riverman (USA)
Bahri (USA)
Wasnah (USA)
Sakhee (USA), 1997
Sadler's Wells (USA)
Thawakib (IRE)
Tobira Celeste (USA)
ZAAHID (IRE)
His Majesty (USA)
Pleasant Colony (USA)
Sun Colony (USA)
Murjana (IRE), 1998
Mr Prospector (USA)
Golden Reef (USA)
Virginia Reef (IRE)
Betäckningsresultat/2010
ZAAHID (IRE), 4 segr över 14001630 m i England, TF109, Totesport
Victoria Cup, Ascot, 2e William
Hill Lincoln Hcp, Doncaster.
Fadern SAKHEE (USA), Champion
Older Horse i Europa 2001, 8 segr,
2,2 milj GBP, 1600-2400 m, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, Juddmonte
International S, Gr1, Dante S, Gr2,
Classic Trial, Gr3, Steventon S, L, 2e
Breeders’ Cup Classic, Gr1, Epsom
Derby S, Gr1, Prix Gontaut-Biron,
Gr3, 3e Dubai World Cup, Gr1.
Till avel 2003 och far till vinnare
av 354 löpningar och över 9,3 milj
GBP - t o m 2013 - inkl PRESVIS
(GB), Queen Elizabeth II Cup, Gr1,
SAKHEE’S SECRET (GB), July Cup,
Gr1, avelshingst i England, TIN
HORSE (IRE), Franskt 2000 Guineas,
Gr1, 2e Grand Criterium, Gr1, Prix
Morny, Gr1, SA­MUEL (GB), Doncaster
Tävlingskarriär i England
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2006
2007
2008
2009
2 år
3 år
4 år
5 år
0
345 532
747 957
266 176
Totalt
1
7
6
3
0-0-0
3-1-1
1-0-1
0-1-0
4 17 4-2-2
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 0% 0%
SEK 43% 71%
SEK 17% 33%
SEK 0% 33%
0
49 362
124 660
88 725
1 359 665 SEK 24% 47%
79 980
Cup, Gr2, ROYAL ROCK (GB), Dixon
Memorial S, Gr3, CHANGE THE
WORLD (IRE), Derby du Midi-Barriere
de Bordeaux, L, PERMESSO (GB),
Premio Botticelli, L, SHUJOON (GB),
Prix Francois Mathet, L, Salrue, 3e
Prix Jean de Lagardere, Gr1, Nice
Danon (GB), 2e Zukunfts-Rennen,
Gr3, Preis Der Winterfavoriten, Gr3,
Darsha (FR), 2e Prix Minerve, Gr3,
Sakhee’s Song (IRE), 2e Premio Carlo
Chiesa, Gr3, Premio Tudini, Gr3, etc.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2010.
Veterinärt: Utmärkt temperament och visad i mycket gott skick. Något
överbett men med tandkontakt. I övrigt obetydliga veterinära
anmärk­ningar.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende struppipning u a, dock lindrigt
med slem i luftstrupen.
Exteriör: Uttrycksfullt huvud. Långlinjerad rejäl maskulin hingst med
naturlig resning. Väl ansatt hals, väl utvecklad manke, djup liggande
bog. Fylligt välmusklat kors. Välbenad. Korrekt benställning. Något
skruvad skritt bak, bra rörelser i trav.
TF 53
TF 103p
TF 109
TF 105
1. mor MURJANA (IRE), vinnare i England som 3-åring. Mor
till 2 vinnare (alla hennes föl);
ZAAHID (IRE), 4 segr, se ovan, och
MOSHARREF (IRE), 2 segr som
3-åring.
2. mor GOLDEN REEF (USA), 2
segr som 2-åring, Schuylerville S,
Gr2, 2a Spinaway S, Gr1, Matron
S, Gr1, Princess S, Gr2, 3e Railbird
S, Gr 3 i USA, mor till 8 vinnare av
11 startande och totalt 15 föl inkl;
CHEROKEE REEF, 7 segr, Wadsworth
Memorial H, 2a Wadsworth
Memorial H, 3e Anniron H,
CHANTING, 2 segr på 3 starter som
2-åring, Silver Flash S,
DELIGHTFUL REEF, 4 segr,
NATURAL WAVE, vinnare som
3-åring i Japan,
MAJESTY'S COLOR, 5 segr som
3-4-åring,
STUNNING ROSE, 2 segr på 3 starter.
COLOUYR THE WIND, vinnare som
3-åring 2010,
MURJANA, se ovan,
Bet
fbl
Födda fbl
2010
2011
2012
2013
2014
17
14
9
11
13
2011
2012
2013
2014
10
14
8
10
3. mor VIRGINIA REEF (IRE), halvsyster
till ROMILDO (GB), Prix Ganay, Gr1,
etc, avelshingst, PEVERO, Prix Foy,
Gr3, etc, avelshingst, och STARINA,
Prix Finlande, mor till 8 vinnare inkl;
VIRGINIA CARNIVAL, 10 segr, Cliff
Hanger H, Gr3, Bay Meadows
Derby, Gr3, Damascus H, L, 2e
San Gabrial H, Gr2, Volante H,
Gr3, 3e San Luis Obispo H, Gr2,
San Marcos H, Gr2, John Henry
S, L, etc,
GOLDEN REEF, se ovan,
VIRGINIA PRIVATEER, 4 segr,
Governor's H, avelshingst,
Virginia Colony, vinnare, 3a Anoakia S, Gr3, mor till LUCKY VIRGINIAN, 5 segr som 2-3-åring, Jet
Pilot S, Sentinel S, avelshingst.
ZAAHID (IRE) till avel 2010. Far till
40 avk, av vilka 7 startat, bl a:
UNCLE ALFIE, 2 segr, 3 plac, 262.663
kr, 3e Breeders' Trophy Juvenile,
ZAMWAY, vinnare, 4 plac, 122.220
kr
ZAMIR, vinnare 2015
Sweet Pearl, plac.
Uppställningsplats
Svista Säteri
186 97 Brottby
Betäckningsavgifter 2015
6.000 kr vid konstaterad dräktighet den 1 oktober. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Bo Helander
tel 08-512 416 12
Mobil 070-777 32 11
[email protected]
Shaun Dale
Mobil 070-498 97 75
www.svistastuteri.se
Stationsavgift
enl överenskommelse
19
A - PORTO BETALT/SVERIGE
Tidningsreturer: SRB AB, Box 14, 182 05 Djursholm, Sverige
”Sire lines” för i katalogen 2015 intagna hingstar
Pharos - Nearco
NearcticNorthernDanzig Philomatheia
Dancer
Lomond
Great Lakes
Bangkok
Sadler's Wells In the Wings Singspiel
Bosun's
Watch
Storm Bird
Storm Cat
Merchant
of Venice
Nasrullah
Never Bend
Riverman
Bahri
Sakhee
Zaahid
Red God
Blushing Rahy
Oaxaca
Groom
Royal
Turn-to
Hail to
Halo
Sunday
Deep
Barocci
Charger
Reason
SilenceImpact
Polynesian
Native Raise
Majestic Majestic
Wavering
Maria's
Monarchos Aces Star
Dancer
A Native
Prince
Light
Monarch
Mon
Mr Prospector Eishin
Dunkirk
Forty Distorted Helsinki
Niner Humor
Kingmambo
Chinese
Mandarin
Macchia-
Street Cry
Hallucinate
vellian
Hyperion
Owen Tudor Tudor
Will Somers
Balidar
Minstrel
Young Cadeaux
Fanus
GenerationGenereux
Teddy
Sun Again
Sunglow
Sword Dancer Damascus
Timeless Gilded
MomentTime
"Sire lines" utarbetad av Hans Engblom, f d ordf Avelsvärderingsnämnden.
Verde Mar
Prepress SRB AB, Djursholm 2015, tryck Strands Grafiska i Norden AB, Lindesberg 2015 - Upplaga 750 ex
Download
Related flashcards

History of Japan

20 cards

History of Israel

21 cards

Calendars

21 cards

Holidays

32 cards

History of Jerusalem

18 cards

Create Flashcards