Om Svensk Hingstkatalog 2011

HINGSTKATALOG
Ingår i Skandinavisk Galopp/Kalender 2011
MÅNDAG 3 JANUARI 2011 - ISSN 1101-4768 - PRIS 200 KR
NUMMER 1/2011
30 hingstar
i svensk fullblodsavel
2011
MOST WELCOME (död 2009) på Rävdansen i Ärla är vinstrikaste
avelshingst i Sverige 2010 (pr 30 nov). Han betäckte sin förssta
säsong 2004 och från 2005 har det resulterat i 65 avkommor
som hunnit starta t o m 2010, samt ytterligare 7 föl födda 2009
och 4 som är prel registrerade som födda 2010. Den insprungna
prissumman i Skandinavien inkl bonus per den 30 nov 2010 är
9.232.690 kr och i toppen finns de två miljonärerna, båda svensk­
uppfödda, Arcus med 1.516.846 kr och Holly GoLightly med
1.090.295 kr. Den sistnämnda var Most Welcomes vinstrikaste
avkomma i svenska löpningar 2010 och bilderna är från hennes seger i i Breeders' Troopy Classic på Täby i augusti 2010.
Utdrag ur
Plan och riktlinjer för Svensk Galopp AB:s
verksamhet som avelsorganisation samt
stamboks- och registerförande förening
(Godkända av Jordbruksverket 2009)
1.8.5 Avelsvärdering av hingstar
Regler för avelsvärdering av hingst finns nedan.
Kostnaden för avelsvärdering inklusive kostnad för publicering av resultaten ska betalas av hingstägaren.
Avelsvärdering av engelskt fullblod i korsningsavel utförs av
respektive avelsorganisation. Om en hingst av engelskt fullblod
ska användas både i galoppaveln och korsningsaveln ska hingsten avelsvärderas av både Svensk Galopp AB och respektive
avelsorganisation.
3. Avelsvärdering av hingstar
3.1. Allmänt om avelsvärdering
Dessa plan- och riktlinjer tillämpas vid avelsvärdering av hingstar som tillhör engelsk fullblodsras och som ska användas i avel
för att producera tävlingshästar för galoppsporten.
Avelsvärderingen syftar till att ge information om avelshingstarna för att förbättra kvaliteten och brukbarheten på
hästar som används i svensk galoppsport.
En hingst får avelsvärderas endast om den är ansluten till
den officiella hästkontrollen, som sköts av Svensk Galopp AB,
och är intagen eller får intas i något av de register hos Svensk
Galopp AB, som anges i Reglemente för Galopplöpningar. För
utländsk hingst gäller motsvarande officiell hästkontroll som
Svensk Galopp AB erkänner.
Endast avelsvärderade hingstar får införas i Hingstkatalogen.
Hingst som avelsvärderas ska vara lägst 3 år vid avelsvärderingstillfället.
Avelsvärderingen genomförs genom att bedöma hingstens
egenskaper exteriört och medicinskt. Bedömning görs vid en
offentlig förrättning en gång per kalenderår. Svensk Galopp
AB kan besluta om extra förrättning beträffande hingst som
importerats efter ordinarie avelsvärderingstillfälle.
Bedömning av hingst görs vid sammanträde med avelsvärderingsnämnden. Före sammanträdet skall hingsten genomgå
besiktning, i vilken ingår en veterinärmedicinsk och röntgenologisk undersökning samt exteriör besiktning.
Avelsvärderingsnämnden äger rätt att göra en ny avelsvärdering om omständigheterna ger anledning till det. Sådan
avelsvärdering får ske utan att hingst åter besiktigas, om inte
avelsvärderingsnämnden bestämmer annat.
2
2
3. 2. Uppgifter vid bedömningen
Bedömningen ska grundas på uppgifter om hingstens
4 Hållbarhet och hälsotillstånd. Hingstens status ska
bedömas i förhållande till ålder och utförda prestationer.
Röntgenundersökning av hasar och bakknän är obligatorisk
som grund för att påvisa eventuell osteochondros och spatt.
Även halsen ska granskas. Nämndens veterinära ledamot
kan även kräva utökad röntgenundersökning.
4 Exteriör. En beskrivning av hästens exteriör görs. Mankhöjd
och skenbensomfång anges. Särskild vikt läggs vid benens
korrekthet och hovarnas form och kvalitet.
4 Eventuella defekter. Olika defekter, skador eller avvikelser
från det normala noteras genom att ange vilka defekter
som är direkt diskvalificerande för avel och vilka som kan
vägas upp av andra meriter men rapporteras i avelsvärderingsbeviset.
4 I Hingstkatalogen ska införas uppgifter om hingstens härstamning och prestationer.
3.3. Avelsvärderingsnämndens omdöme
Ett skriftligt omdöme över visad hingst ska senast 14 dagar efter förrättningen sändas till hingstägaren, varvid ska anges hur
överklagande till Svensk Galopps besvärsnämnd kan ske.
Avelsvärderingsnämndens beslut får överklagas av hingst­ägaren
hos Svensk Galopps besvärsnämnd för avelsvärdering.
Ett överklagande ska göras skriftligen och vara Svensk
Galopps kansli tillhanda inom 30 dagar från den dag då klaganden skriftligen underrättades om beslutet. Annars avvisas
överklagandet av besvärsnämnden.
Det skriftliga omdömet utfärdas efter varje bedömning. I
detta ska framgå hingstens identitet, härstamning, exteriörbeskrivning, sammanställning av egna och ev avkommors tävlingsresultat.
Omdömet ska också innehålla uppgifter om utfärdare, plats
och datum för värderingen. Avelsvärderingsbeviset i original ska
lämnas till den nya ägaren vid överlåtelse. Kopia av beviset ska
arkiveras på Svensk Galopps kansli.
3.4. Ej avelsvärderade hingstar
Hingst som saknar avelsvärdering intas inte i den av Svensk
Galopp AB utgivna hingstkatalogen. Betäckningstillstånd må
ändå utfärdas sedan hingsten genomgått särskild hälsokontroll.
Svensk Galopp AB må även utfärda andra hälsokrav.
Hingstkatalog 2011
UTGIVEN AV
SVENSK GALOPP
Svensk Galoppkalender som fr o m
2009 publiceras på hemsidan:
skandinaviskgalopp.com/
kalender, är officiellt organ
för Svensk Galopp. I kalendern
bekantgöres bl a anmälningster­
miner, tävlingsda­gar, meddelanden
från Svensk Galopp samt or­gani­
sationerna, fö­re­skrif­ter, beslut från
galopp­­domstolarna av intresse
för galoppsporten, proposi­tio­ner,
li­cen­ser, funk­tionärer, inre­gist­rerade
hästar, an­m till stör­re löpn, ägar­
färger, va­lack­listor, dö­da hästar,
resultat m m.
Svensk Galopp AB
(Swedish Jockey Club)
Ordförande Hans Hansson
Ansvarig utgivare Björn Eklund
Tävlings-, ekonomi- och
registreringsavdelning
(Hästsportens Hus),
161 89 Stockholm
e-mailadress [email protected]
Hemsida www.svenskgalopp.se
Hästsportens Hus 08-627 20 00
Tel ekonomiavd
08-627 22 18 (kl 13-15)
Tel licenser, utbildning
0150-66 41 99 (kl 11-15)
Telefax
08-764 50 28
Plusgiro, SG avräkn 489 93 03-4
Ingår som nr 1/2011
i Skandinavisk Galopp/Svenska
Galoppsportens Kalender
Bankgiro, SG avräkn 5201-2820
Plusgiro, pren ppr 1 73 49-2 SRB
Telefon, pren (SRB) 08-753 14 57
Prenumeration 2011
Fritt på Svensk Galopps hemsida
www.skandinaviskgalopp.com
- gå till flik "Kalendern" i blå box. En tryckt upplaga på pap-
per tillhandahålles för 550 kr/
halvår inkl moms och porto (inom Sverige) som pappers-
publikation från
SRB AB
Box 14, 182 05 Djursholm
Fax 08-753 46 86, [email protected]
Årsboken 2010
500 kr inkl moms (vid avhämt-
ning på sekr Täby/Jägersro), 550 kr inkl moms och porto
Annonser i kalendern 2011
Begär pris från SRB AB.
Hästbörsen (SRB) 08-753 46 86 fx 200 kr/3 rader.
Adressändr SRB/fax 08-753 46 86 fx
eller e-mail SRB:
[email protected]
S
yftet med Hingstkatalogen är att
ge en bredare och innehållsrikare
bild av de fullblodsbeskällare
som finns uppställda i Sverige. Därmed får stoägarna bättre information.
Vi hoppas att Hingstkatalogen
även fortsättningsvis skall utgöra ett
oundgängligt instrument i arbetet att
ständigt förbättra svensk fullblodsavel.
SVENSK GALOPP AB
Björn Eklund
Ansvarig utgivare
Innehåll
2
3
4
5
6
7
8
9
Utdrag ur Riktlinjer för
SG AB:s verksamhet som
avelsorganisation
Svensk Galopp AB
Innehållsförteckning
APEX-index Sverige 2003-09
"Sire lines"
Black Diamond
Bosun's Watch (GB)
Chain of Life (USA)
Distant Thunder (USA)
Dustoori (GB)
10 Eagle Day (USA)
11 Ecology (IRE)
12 Eishin Dunkirk (USA)
13 Fanus (IRE)
14 Fraam (GB)
15 Funambule (USA)
16 Heart of Oak (USA)
17 Homme d'Honneur (FR)
18 Il Padrino (USA)
19 Inchrory (GB)
20 Melmac
21 Mirio (FR)
22 Mr Wells (USA)
23 Needwood Blade (GB)
24 Nicolotte (GB)
25 Nobileo (GB)
26 Oaxaca (USA)
27 Philomatheia (USA)
28 Red Hurricane
29 Shawdon (GB)
30 Spectatcular Tide (USA)
31 Streetlight (GB)
32 Swing That Cat (USA)
33 Terroir (IRE)
34 Zaahid (IRE)
35 Avkommetabeller (morfar)
47 Vinstrikaste avelshingstar
i Sverige 2010 - Stora listan
49 Sammanställning av betäckningar
i Sverige åren 2006-2010
51 Avkommestatistik avelshingstar
uppställda i Sverige t o m 2009
53 Vinstrikaste hingstar i Skan­di­
navien 2010 - Stora listan
56 Vinstrikaste avelshingstar i Sverige
2010 - 2-åriga avkommor
57 Vinstrikaste hingstar i Skandinavien 2010 - 2-åriga avkommor
59 Vinstrikaste morfarshingstar
i Skandinavien 2010
60 Om Svensk Hingstkatalog
APEX-Index Sverige 2003-2009
APEX används för att mäta kvaliteten på avelshingstars avkommor. Indexet har utarbetats i USA av härstamningsexperten Bill Oppenheim.
Indexmåtten har anpassats till svenska förhållanden i samråd med Oppenheim.
APEX mäter hur många avkommor varje hingst haft bland de vinstrikaste hästarna varje år. I Sverige har indexet begränsats till två grupper,
A-runners (de 2% vinstrikaste) och B-runners (de därnäst 3% vinstrikaste). Dessa har satts i förhållande till antalet startande avkommor. Endast
hingstar med i genomsnitt minst tio startande finns med i tabellen. Bara hingstens sju senaste årgångar räknas med i indexet, som därför för
de flesta hingstar innefattar åren 2003-2009.
Antalet hästar som varje år tillhör de 2 resp 3 procent bästa varierar beroende på antalet startande hästar totalt, men vanligen består första
gruppen av ca 25 hästar och den andra av 35-40. A-gruppen motsvarar elithästar och B-gruppen guld/silverhästar.
Endast prispengar vunna i Sverige har räknats in i indexet.
Det kan också konstateras att ju fler startande avkommor en hingst haft, desto säkrare är siffrorna. De är därför mycket osäkra för hingstar
med bara några få årgångar på banan. Indextal över 1,0 är bra.
Pl Hingst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A-
B- Startstartande startande Tot ande
Melmac
Funambule (USA)
Songline
Swedish Shave (FR)
Lotus Pool (USA)
Bal du Seigneur (USA)
Most Welcome (GB)
Heart of Oak (USA)
Caerwent (IRE)
Nicolotte (GB)
Diaghlyphard (USA)
Be My Chief (USA)
Informant (GB)
0,57
2,87
1,14
0
0
0,63
1,64
0,69
0,77
0,72
0,55
1,11
0
3,06
1,19
1,33
1,90
1,73
1,27
0,55
1,16
1,04
0,97
1,01
0,62
1,27
2,07
1,86
1,28
1,14
1,04
1,03
0,98
0,97
0,93
0,87
0,83
0,81
0,76
87
279
175
35
77
79
61
144
193
138
362
271
79
2008
1,95
1,99
1,59
0,74
0,71
1,33
1,00
0,91
0,80
0,86
0,86
0,87
14
15
16
15
16
17
18
19
20
20
20
Troon (GB)
0,69
Inchrory (GB)
0
Jalmood (USA)
0,60
Precocious (GB)
0
Duty Time (GB)
0,32
Malvernico (IRE)
0
Itsabrahma (GB)
0
Spectacular Tide (USA)
0
Ballet Prince (IRE)
0
Sharp Matt (GB)
0
Theatrician (USA)
0
0,46
0,85
0,40
0,68
0,42
0,45
0,40
0,31
0
0
0
0,55
0,51
0,48
0,41
0,38
0,27
0,24
0,19
0
0
0
216
78
125
49
157
74
84
108
75
105
82
0,60
0
0,32
0,53
0,95
0,48
0,23
0,13
0
0
0,24
Siffrorna längst till höger anger indexet vid förra redovisningen, som
gällde 2003-2009. Hingstarna står kvar på listan så länge de har
tävlande avkommor i Sverige. (BFE)
3
3
"Sire lines" för i katalogen 2011 intagna hingstar
Nearctic
Northern DancerBe My Guest
PHAROS - NEARCO
Polish Precedent Streetlight
Danzig
Philomatheia
Fairy King
Terroir
Galileo
Nobileo
Herat
Chain of Life
Lyphard
Diaghlyphard
Melmac
Funambule
Night Shift
Nicolotte
Nureyev
Lead On Time
Fraam
Polar Falcon
Pivotal
Homme d'Honneur
Sadler's Wells
Needwood Blade
Il Padrino In the Wings
Dustoori
Singspiel
Bosun's Watch
Mr Wells
Sovereign Dancer Priolo
Mirio
Storm Bird
Cat Thief
Swing That Cat
Storm Cat
Distant Thunder Prince of Birds
Red Hurricane
Icecapade
Clever Trick
Phone Trick
Eagle Day
Nasrullah
Bold Ruler
Boldnesian
Bold Reasoning
Seattle Slew
Secretariat
National Zenith
Black Diamond
Never Bend
Riverman
Bahri
Sakhee
Red God
Bluhing Groom
Rahy
Oaxaca
Hail to Reason
Roberto
Red Ransom
Royal Charger Turn-To
Tsunami Slew Spectacular Tide
Zaahid
Sri Pekan
Ecology
Polynesian
Native Dancer Raise A Native
Mr Prospector
Eishin Dunkirk
Inchrory
Miswaki
Midyan
Woodman
Heart of Oak
Tourbillon
Clarion
Klairon
Lorenzaccio
Ahonoora
Inchinor
Shawdon
Hyperion
Owen Tudor
Tudor Minstrel
Will Somers
Balidar
Young Generation Cadeaux Genereux
4
4
Fanus
Utarbetad av Hans Engblom, Avelsvärderingsnämnden.
Black Diamond
AA-11425. Svart 1993, 166-21 cm, uppfödd av Eva Mustad. Ägare Michael Tedesund. Tecken: Vita hår i
pannan, VF, HF: Vit innerball. HB: Vit kota, vit kotledens insida, svart fläck i kronranden.
Bold Ruler (USA)
Secretariat (USA)
Somethingroyal (USA)
National Zenith (USA), 1977
Chop Chop (USA)
Ciboulette (CAN)
Windy Answer (USA)
BLACK DIAMOND
Turn-to (USA)
Best Turn (USA)
Sweet Clementine (USA)
La Creole (USA), mbr 1983
Buckpasser (USA)
Mild Deception (USA)
Natashka (USA)
Betäckningsresultat/2000
Bet
fbl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8
0
1
5
8
10
2
hbl
Födda fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
hbl
2
0
1
4
5
8
Devil Diamond, vinnare, 2e Svenskt
Kriterium, Malmö Stads Pris,
4e Duty Time Juvenile Mile, 5e
Vinterfavo­riternas Pris,
Black Chief, 3 segr, 3e Breeders Prize,
5e Agria BT Classic, och
TASHA, 2 segr
2. mor MILD DECEPTION, 3 segr i
USA, mor till 5 vinnare inkl DETERMINED BIDDER, 5 segr i USA, National
Jockey Club H, GRIMESGILL, 4 segr,
Vodafone S, L, avelshingst på Irland,
Mild Intrigue, vinnare, 4e Deutscher
Stutenpreis, Gr3, mor till vinnare.
Black Diamond, 6 segr, 2e Götaland­
löpning, SM Stayers, 3e Svenskt
Derby, Svenskt St Leger.
Fadern NATIONAL ZENITH, vinnare,
till avel i USA 1981, far till 82 vinnare
av 386 löpn och över 2,4 miljoner
dollar, far till bl a BOLD SUMMIT, 4
seg, Nashua S, Gr2, CAROLINE W,
3 segr, Battler Star H, L, Zent Pet,
7 segr, 3e Rolling Hills H, L, 4e W L
Mc Knight Invit H, Gr2, Florida Turf
Cup H, Gr3, Summitry, 20 segr, 3e
L-löpningar, Plateada, 2e C Eduardo
Cautino Insua, Gr3, 3e C Santiago
Iglesias Pantin, Gr3 m fl. Till avel i
Sverige 1986. Vinstrikaste avelshingst
i Sverige 2-åriga avk 1991 och 1992
samt 2e vinstrikaste avels­hingst Stora
Tävlingsresultat i Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1995
1996
1997
1998
2 år 3 2-1-0
3 år 12 4-3-3
4 år 8 0-1-0
5 år 1 0-0-0
91 000
503 500
37 600
0
Totalt
4 24 6-5-3
V%
Pl%
SEK 66% 100%
SEK 33% 83%
SEK 0% 13%
SEK 0% 0%
632 100 SEK 25% 58%
listan från 1992 till och med 1996,
far till bl a
BLUE TALK, 13 segr, Jägersro Cup, 2e
P-E Pramms Minneslöpn, L, SFK
Jubileumslöpn, L, SM Stayers, 3e
JK Jubileumslöpn, Breeders’ Trop­hy, 4e Sv Derby, Svenskt St Leger,
NAMIR, 19 segr, Sweden Cup Stayers
2 ggr, SFAF:s St Pris,
Kr/st Hkp
30 333 S-hkp 71
41 958 S-hkp 81
4 700 S-hkp 78
0
26 338
ZENITHSA, 11 segr, Vinterfav Pris, Sv
Oaks, Norsk Oaks, SM Milers, 2e
Dianalöpn, Breeders’ Trophy, 3e
SM 2-åriga, JK Avelslöpn,
ZERENA APACHE, 9 segr, Sv Oaks,
MAJESTIC SACC, 10 segr, SM stayers.
1. mor La Creole, ej startat, mor till
Black Diamond, se ovan,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1999.
Veterinärt: Hingst visad i viss träningskondition (ridsport) utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Röntgen av bakknän och hasleder visar inga tecken på osteochondros. Röntgen av hasleder visar inte
heller tecken på spatt. Röntgen av kotleden vänster bak utan anmärkning. Endoskopering av struphuvudet
utan anmärkning.
Exteriör: Stor, långlinjerad, maskulin, något tung fullblodshingst med lång, väl ansatt, något kraftig hals, välliggande bog, väl utvecklad manke och långt, muskelfyllt kors. Extremiteterna är kraftiga och välbenade men
marktrånga bak. Hingsten rör sig i skritt och trav taktmässigt men med korta och svagt framåtgripande
rörelser.
Slutomdöme: Stor, rejäl hingst med vacker sida, som visat stayeregenskaper och som 3-åring var en av sin
årgångs bästa hästar.
3. mor NATASHKA, delat topprankat
3-årssto i USA 1966, Årets Avelssto i
USA 1981, 8 segr i USA, Alabama S,
Monmouth Oaks, Santa Maria H, Las
Flores H, mor till 7 vinnare av 7 startande inkl ARKADINA, 2 segr, Athasi
S, Gr3, 2a Irish Guinness Oaks, Gr1,
Irish 1000 Guineas, Gr1, 3e Epsom
Oaks, Gr1, mor till vinnare, DARK
LOMOND, 3 segr, Irish St Leger, Gr1,
mor till Gr-placerade hästar, BLOOD
ROYAL, 4 segr, Jocky Club Cup, Gr3,
avelshingst i USA, IVORY WAND, 5
segr i USA, Test S, Gr3.
Black Diamond till avel 2000, far till
10 avkommor i startbar ålder varav en
startat och segrat; MY DIAMOND, 2
segr samt plac 3 ggr.
Uppställningsplats
Södertogård
240 33 Löberöd
Betäckningsavgifter 2011
1.500 kr vid språng + 3.000 kr vid
levande föl 10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Karin och Michael Tedesund
Tel 0415-800 19
Mobil 0707-39 80 22
www.stalldiamond.se
5
Bosun's Watch (GB)
Sadler's Wells (USA)
In The Wings (IRE)
High Hawk (IRE)
Singspiel (IRE), 1992
Halo (USA)
Glorious Song (CAN)
Ballade (USA)
BOSUN'S WATCH (GB)
Miswaki (USA)
Midyan (USA)
Country Dream (USA)
Sinking (GB), 1990
Tap On Wood (IRE)
Taplow (GB)
Fighting (USA)
GB26070115. Brun 2004, 163-21 cm, uppfödd av Lostford Manor Stud.
Ägare Stall Vivax o Cheltenham-Easy. Tecken: Vita hår i pannan.
Betäckningsresultat/2008
Bet
fbl
Födda fbl
2008
2009
2010
43
37
20
2009
2010
30
24
FUN MERCHANT, 4 segr, och MOLLY
BROWN, vinnare och mor till 5 vinnare
inkl Doctor Brown, 2 segr, 2e Dubai
Duty Free Mill Reef S, Gr2.
2. mor Taplow, ej startat. Mor till 3
vinnare inkl OLIFANTSFONTEIN, 5
segr, DUNGEON PRINCESS, vinnare
och mor till 5 vinnare, FAIRY LOW,
vinnare, Fleeting Rainbow, plac och
mor till 5 vinnare inkl REBELLINE, 6
segr, Tattersalls Gold Cup, Gr1, Pretty
Polly S, Gr2, Gladness S, Gr3, och
QUWS, 6 segr, Blandford S, Gr2, Gallinule S, Gr3.
BOSUN'S WATCH till avel 2008.
Första årgången är 2 år 2011.
BOSUN'S WATCH (GB), 4 segr, 16002200 m, på 4 starter, Norsk 2000
Guineas, Jydsk Derby.
Fadern SINGSPIEL, Champion Turf
Horse i Nord-Amerika 1996, Topprankad Äldre Häst i UAE 1997, 5e
på Leading European Sires list 20082009 (ledande bland Englandsbaserade hingstar) med 161 vinnare av £9,2
milj, inkl 8 Gr-vinnare (4 Gr1), 9 segr,
Dubai World Cup, Gr1, Japan Cup,
Gr1, Coronation Cup, Gr1, Juddmonte International S, Gr1, Canadian
International S, Gr1, Select S, Gr3,
Gordon Richards S, Gr3, 2e Breeders'
Cup Turf, Gr1, Coronation Cup, Gr1,
Grand Prix de Paris, Gr1, Coral-Eclipse
S, Gr1, Princess of Wales's S, Gr2,
Great Voltigeur S, Gr2, Thresher Clas-
Tävlingskarriär i Irland och Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2007
3 år
4 4-0-0
495 171 SEK 100% 100%
123 793 S-hkp 90
1
4 4-0-0
495 171 SEK100% 100%
123 793
Totalt
sic Trial S, Gr3. Till avel 1998 och far
till 8 kullar med totalt 732 avkommor
i startbar ålder, varav 529 har startat,
353 segrat och vunnit 913 segrar,
varav 62 black type-vinnare, och totalt
45.557.778 USD. Ledande avelshingst
i UAE 2003. Far till bl a MOON BALLAD, Årets Häst i UAE, Topprankad
äldre häst i UAE, Dubai World Cup,
Gr1, LAHUDOOD, Champion grässto, Breeders' Cup Filly And Mare
Turf, Gr1, PAPINEAU, Topprankad
äldre häst i England som 4-åring, Gold
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Gott temperament. Utläkt senskada vänster fram men i
övrigt utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u.a. Hasar avseende spatt u.a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u.a.
Exteriör: Maskulin välutvecklad hingst av mycket god typ. Vackert
huvud. Väl ansatt hals. Bra överlinje. Välbenade extremiteter. Rör sig
taktmässigt i skritt och trav.
Slutomdöme: Tillhörde sin årgångs bästa treåringar med fyra segrar
på lika många starter och en sammanlagd segermarginal om 30
längder. Högklassig härstamning på fädernet och tilltalande exteriör.
6
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Cup, Gr1, LATERAL, Topprankad som
3-åring i Tyskland, Topprankad 2-åring
hingst i Italien, Gran Criterium, Gr1,
LOHENGRIN, Nakayama Kinen, Gr2,
ASAKUSA DEN'EN, Yasuda Kinen,
Gr1, CONFIDENTIAL LADY, Prix de
Diane Hermes, Gr1, FOLK OPERA, EP
Taylor S, Gr1, REWAAYA, Sir Rupert
Clarke S, Gr1, SINGHALESE, Del Mar
Oaks, Gr1, etc.
1. mor Sinking, ej startat. Mor till 5
vinnare inkl BOSUN'S WATCH, se
ovan, STATO KING, 12 segr, Premio
Nearco, L, 2e Premio Pisa, Premio
Daumier, ZILZOOM, 11 segr, THE
Uppställningsplats
Stutteri Poulsensminde
Hyllested, Suldrup, Danmark
Betäckningsavgifter 2011
1.000 DKK vid bokning, 3.000
DKK vid konst dräktighet 1 okt,
samt 3.000 DKK vid levande föl
efter 10 dagar
Bokningar/förfrågningar
Danmark: Jens Peter Christensen
Tel (45) 98 37 80 34
Sverige: Peep Kask
Tel 08-96 41 26
Mobil 0733-44 97 53
Jesper Kask
Mobil 0707-92 68 09
[email protected]
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2010
2010
MOST WELCOME (GB)
FUNAMBULE (USA)
ACADEMY AWARD (IRE)
XAAR (GB)
EISHIN DUNKIRK (USA)
SONGLINE
SINGSPIEL (IRE)
HEART OF OAK (USA)
SWEDISH SHAVE (FR)
STATUE OF LIBERTY (USA)
Statistiken avslutad per den 2010-11-30
S
S
D
U
S
S
U
S
S
U
38
45
41
10
16
34
10
28
22
5
27
26
15
8
10
17
7
14
10
10
3 208 895
2 554 010
2 343 000
2 017 500
1 884 610
1 883 260
1 656 510
1 257 535
1 255 340
1 216 400
Chain of Life (USA)
A-5713. Brun 1989, 165-20,5 cm, uppfödd av Lindsay Semple. Ägare Tegelberga Dressyrstall. Tecken:
Oregelbunden stjärn förenad med bläs som drar åt höger. VF: Helstrumpa. HF: Vit kota. BB: Helstrumpa.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Herat (USA), 1982
Damascus (USA)
Kashan (USA)
Durga (USA)
CHAIN OF LIFE (USA)
TV Lark (USA)
Mickey McGuire (USA)
Edie Belle (USA)
Midnight Child (USA), 1982
Cougar II (CHI)
Chantress (USA)
Doris Daydream (USA)
Betäckningsresultat/2001
Bet
fbl
Födda fbl
I avel i USA 1995-98.
2002
3
2003
2003
3
2004
2004
1
2005
2005
0
2006
2006
0
2007
2007
3
2008
2008
0
2009
2009
2
2010
2010
0
1
2
1
0
0
1
0
2
Chain of Life (USA) i svensk avel
2001, far till 7 avkommor i startbar
ålder, varav 2 startat och segrat;
MOON LIFE, 9 segr, plac 12 ggr, FT84.
JOY OF LIFE, vinnare, plac 3 ggr, 5e
Sweden Cup Juvenile Mile, FT75.
Chain of Life (USA), 8 segr, 2e Turf
Paradise Futurity, L, Turf Paradise
Derby, L, 3e Bradbury S, L.
Fadern HERAT, bl a New Orleans H,
Gd3, 2e Hollywood Derby, Gd2, Santa
Anita H, Gd2.
Till avel 1988 och far till 143 föl
i startbar ålder, varav 117 startat
(81,8%) och 87 vunnit (74,4%), inkl
12 individuella Stakesvinnare, de flesta
vinnare av Listed-löpningar, samt
YAPPY, San Vicente Breeders’ Cup
S, Gd3.
1. mor MIDNIGHT CHILD, 4 segr,
British Columbia Oaks, mor till 7 föl,
varav 4 startat och 3 segrat.
Tävlingskarriär i USA och Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
V%
Pl%
1991 2 år 4 1-1-0
1992 3 år 13 1-1-4
1993 4 år 11 2-0-1
1994 5 år 7 0-0-0
1995-96 ej startat
1997 8 år 1 0-0-0
1998 9 år 7 0-0-2
1999 10 år 9 4-0-1
2000 11 år 4 0-0-0
83 994
258 583
181 776
13 363
SEK 25% 50%
SEK 8% 46%
SEK 18% 27%
SEK 0% 0%
0
7 473
76 000
2 000
SEK 0% 0%
SEK 0% 29%
SEK 44% 56%
SEK 0% 0%
Totalt
623 189 SEK 14% 32%
8 56 8-2-8
Chain of Life (USA) till begränsad
avel i USA 1995-1998. Far till 10 föl;
per 1998 var 5 i startbar ålder, varav
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Kr/st Hkp
20 998
19 891
16 525
1 909
0
1 068
8 444 S-hkp 73
500 S-hkp 69
11 128 4 har startat och alla har segrat, inkl
två Black Type-vinnare, en exporterad
till Japan.
Chain of Life (USA) avelsvärderades i
Sverige 1999-2000 men betäckte då
inga ston utan var i träning.
Uppställningsplats
Tegelberga,
L:a Alstad, Pl 139
231 96 Trelleborg
Betäckningsavgifter 2011
Enligt överenskommelse.
Bokningar/förfrågningar
Christina Hermodsson
Tel 040-48 50 50
Fax 040-48 52 71
Mobil 0705-48 50 53
Första gången avelsvärderad: 1999.
Veterinärt: Hingst visad i gott allmäntillstånd med förtjockning av gaffelbandet VF till följd av sårskador.
Röntgen: Röntgen av bakknän visar inga tecken på osteochondros.
Röntgen av hasar visar inga tecken på osteochondros eller spatt.
Fibroskopi avseende struppipning utan anmärkning.
Exteriör: Ädel maskulin hingst av mycket god typ med lång väl ansatt
hals, väl liggande bog, väl utvecklad manke, god bredd i bringan
samt långt, muskelfyllt, något sluttande kors. Benverket visar ett
gott skelett men är tåvitt VF. HIngsten rör sig taktmässigt i skritt
men överilat och svårbedömt i trav.
Slutomdöme: Mycket tilltalande ädel hingst av medelmåttig härstamning, som visat god hållbarhet genom att tävla under sju säsonger.
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2009
2009
FUNAMBULE (USA)
HAWK WING (USA)
FINAL APPEARANCE (IRE)
SWEDISH SHAVE (FR)
ACADEMY AWARD (IRE)
MOST WELCOME (GB)
MIRIO (FR)
SINGSPIEL (IRE)
HEART OF OAK (USA)
EISHIN DUNKIRK (USA)
S
U
D
S
D
S
S
U
S
S
55
5
19
26
31
31
16
7
31
11
36
3
6
25
14
18
9
6
10
10
5 221 631
2 475 000
1 906 036
1 842 350
1 671 153
1 603 648
1 544 380
1 482 940
1 097 365
1 076 830
7
Distant Thunder (USA)
USA03017667. Fux 2003, 165-22 cm, uppfödare USA.
Ägare Eva CS Pettersson. Tecken: Skjuten stjärn. VF: Vit yttre kronrand. HB: Vit oregelbunden halvstrumpa.
Northern Dancer (CAN)
Storm Bird (CAN)
South Ocean (USA)
Storm Cat (USA) 1983
Secretariat (USA)
Terlingua (USA)
Crimson Saint (USA)
DISTANT THUNDER (USA)
Mr Prospector (USA)
Crafty Prospector (USA)
Real Crafty Lady (USA)
Miss Prospector (USA) 1991
Nasty and Bold (USA)
Eternal Vow (USA)
Quit Me Not (USA)
Betäckningsresultat/2007
Bet
fbl
Födda fbl
2007
2008
2009
2010
17
22
5
7
2008
2009
2010
14
15
2
ETERNO AMOR, 2 segr,
ALL STAR FRANK, 2 segr,
ETERNAL PROSPECTOR, vinnare.
Distant Thunder (USA), endast startat
4 ggr som 3-åring 2006.
Tävlingskarriär i USA
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Fadern STORM CAT (USA), 4 segr,
Young America S, Gr1, 2e Breeders'
Cup Juvenile, Gr1, etc. Ledande
avelshingst i USA två gånger, far
till 16 kullar i startbar ålder, 1.139
föl, varav 844 (74%) startat, 144 är
Stakes-vinnare, 8 Champions; 614
(73%) vinnare av 1.790 löpningar och
USD 72.723.924 samt CAD 846.733 i
Nord-Amerika inkl
GIANT'S CAUSEWAY, Irish Champion S, Gr1, avelshingst,
STORM FLAG FLYING, Breeders' Cup
Juvenile Fillies, Gr1,
SWEET CATOMINE, ALJABR,
ONE COOL CAT, BLACK MINNALOUSHE, SOPHISTICAT,
CAT THIEF, TABASCO CAT,
2006
3 år
4 0-0-0
12 667 SEK
0%
0%
3 168 -
1
4 0-0-0
12 667 SEK
0%
0%
3 168
Totalt
samtliga Gr1-vinnare, etc.
1. mor MISS PROSPECTOR, 5 segr
som 3- och 5-åring, USD167.545, Half
Moon S, 2e Abrogate H, L. Mor till 8
föl i startbar ålder varav 3 startat och
2 segrat;
GOLD DOLLAR, 6 segr som
2-5-åring, Groomstick H, L, 2e
Jim Dandy S, Gr2, Miami Mile
Breeders' Cup H, Gr3, 3e Iroquois
S, Gr3, Memorial Day H, Gr3,
Spend a Buck H, Gr3, Kentucky
Cup Juvenile S, Gr3,
RIVER WIDE, vinnare,
Distant Thunder, se ovan.
2. mor ETERNAL VOW, 5 segr som
3-4-åring, USD 81.303. Mor till 5 vinnare av 8 startande och totalt 11 föl;
MISS PROSPECTOR, se ovan
Kirsteena, 2 segr som 3-4-åring, 3e
Lady Morvich H, mor till 2 föl,
båda vinnare, inkl PURIM, 6 segr
som 3-4-åring, Arlington Classic
S, Gr3, Razorback Breeders' Cup
H, Gr3, 2e American Derby, Gr2,
Opening Verse H, L, Super S,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2006.
Veterinärt: Visad i mycket gott skick utan väsentliga anmärkningar. Testiklar och hovar u a. Mycket gott temperament.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende
struppipning u a.
Exteriör: Välbyggd maskulin hingst av god typ. Han har uttrycksfullt huvud, väl liggande djup bog, väl utvecklad manke och muskelfyllt kors. Väl inskenad och korrekt benställning. Taktmässiga ordinära rörelser i skritt
och trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med högklassig härstamning utan egna prestationer på tävlingsbanan.
8
3. mor Quit Me Not, oplacerad i
2 starter. Halvsyster till DR FAGER
(Horse of the Year, ledande avelshingst), TA WEE (Champion 2
gånger), A DECK, CHINA­TOWNER
och Highbinder. Mor till 6 vinnare av
8 startande och totalt 11 föl inkl;
TRAMMEL, 15 segr,
PINSTRIPE, 12 segr, banrekord på Turf
Paradise över 1800 m (1.52,60),
PORT WASHINGTON, 9 segr,
DALMATIAN STAR, 5 segr,
ETERNAL VOW, se ovan,
I'm Pretty, ostartad, mor till 7 föl,
varav 5 startat och 3 segrar
inkl JUDGE TC, 11 segr som
2-5-åring, Fayette S, Gr2, etc,
avelshingst, och IRISH COCO,
3 segr som 2-3-åring, mor till
ATTICO, Jamie's Coco Pop och
Irish Melody,
Better Clearance, ostartad, mor till 5
föl, varav 3 startat inkl DESERT
CLEARANCE, 2 segr som 3-åring
i Australien, VRC St Leger, Gr3.
Distant Thunder (USA) till avel 2007.
Första årgången, 9 avkommor,
var 2-åringar 2010 och inkluderar
ISOTRIA, 2 segr, SFAF/SÅEF AUKTIONSLÖPNING - STON.
Uppställningsplats
Tranberga Gård
230 40 Bara
Betäckningsavgifter 2011
1.500 kr vid språng + 6.000 kr
vid konstaterad dräktighet
den 1 oktober. Exkl moms. Fast
vet avg 1.500 kr + moms inkl
vet gynkontroll i samband med
betäckning o dräktighetsundersökning.
Bokningar/förfrågningar
Eva CS Pettersson
Tel 040-630 24 60, fax 44 93 14
Mobil 0708-48 21 75
www.tranberga.se
[email protected]
Dustoori (GB)
08-389168. Mörkbrun 2004, 161-20 cm, uppfödare Shadwell Estate Company Ltd. Ägare Dustoori HB.
Tecken: Stjärn. VF o BB: Vit kota.
Northern Dancer (CAN)
Sadler's Wells (USA)
Fairy Bridge (USA)
In The Wings (GB) 1986
Shirley Heights (GB)
High Hawk (IRE)
Sunbittern (GB)
DUSTOORI (GB)
Danzig (USA)
Green Desert (USA)
Foreign Courier (USA)
Elfaslah (IRE) 1988
Ela-Mana-Mou (IRE)
Fair of the Furze (USA)
Autocratic (IRE)
Betäckningsresultat/2009
Dustoori (GB), 2 segr, 2200-2300 m
i England, TF93 som 3-åring, 91 som
4-åring.
Fadern IN THE WINGS (GB), Topprankad äldre häst i Frankrike som 4-åring
1990, 7 segr, Breeders' Cup Turf,
Gr1, Grand Prix de Saint-Cloud, Gr1,
Coronation Cup, Gr1, Prix du Prince
d'Orange, Gr3, Prix Foy, Gr3, Prix du
Haras de la Huderie, L, 2e Prix Ganay,
Gr1. Till avel 1991 och far till 14
kullar med 722 avkommor i startbar
ålder, varav 585 startat och 409
vunnit 1.287 segrar och 40.650.690
USD, varav 61 black type-vinnare
inkl SINGSPIEL, Champion gräshäst,
ledande avelshingst i UAE, Canadian
International S, Gr1, WINGED LOVE,
Irish Derby, Gr1, ADLERFLUG, Tyskt
Derby, Gr1, ACT ONE, Criterium
International, Gr1, SOLDIER HOLLOW, 12 segr, Topprankad äldre häst
i Italien som 4-åring samt i Tyskland
Tävlingskarriär i England
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
Pl%
Kr/st Hkp
2007
2008
3 år
4 år
4 2-1-0
2 0-0-0
157 679 SEK 50% 75%
6 811 SEK 0% 0%
39 420 TF93
3 406 TF91
2
6 2-1-0
164 490 SEK 33% 50%
27 415
Totalt
som 5-7-åring, Premio Roma, Gr1,
MAMOOL, Grosser Bugatti Preis,
Gr1, CENTRAL PARK, Derby Italiano,
Gr1, KUTUB, Topprankad äldre häst
i Tyskland och Italien som 4-åring,
Gran Premio de Jockey Club e Coppa
d'Oro, Gr1, AMIGERENT, Champion
3-åring i Österrike, MASAYA, Champion 3-årssto i Schweiz, BALDORIA,
Champion äldre sto i Spanien, etc.
1. mor ELFASLAH (IRE), 2 segr, Dia­
mond S, L, mor till 10 vinnare av 11
startande och 14 avkommor i startbar
ålder inkl
V%
ALMUTAWAKEL, 4 segr, Dubai
World Cup, Gr1, Prix Jean Prat,
Gr1, 2e Grand Prix de Paris, Gr1,
Oaklawn H, Gr1, Woodward S,
Gr1, 3e Jockey Club Gold Cup,
Gr1, avelshingst,
Muwakleh, 2 segr, 2a Engelskt 1000
Guineas, Gr1, mor till vinnaren
MANAAL, 3 segr,
Elmustanser, 2 segr, 2e Gr3, 3e Gr3,
Inaaq, vinnare, 3e Princess Royal S,
Gr3, mor till vinnaren MAYADEEN, 4 segr, samt plac över
hinder,
FAYIK, 4 segr i England,
DUSTOORI, se ovan.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Fortfarande konvalescent efter kotbensoperation enligt uppgift. I övrigt utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Högställd långlinjerad hingst med naturlig resning. Välansatt hals, hög manke, djup liggande bog.
Långt välmusklat sluttande kors. Långa kotor. Väl inskenad. Korrekta rörelser i skritt och trav, tåvid bak.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med högklassig internationell härstamning. Visat kapacitet motsvarande skandinavisk Guldklass.
Bet
fbl
Födda fbl
2009
2010
25
16
2010
17
2. mor FAIR OF THE FURZE (IRE), 4
segr, Gold Cup S, Gr2, Brownstown
Stud Cornelscourt S, L, mor till 5
vinnare av 12 startande och totalt 13
avkommor i startbar ålder inkl
WHITE MUZZLE, Topprankad i Europa som 3-4-åring, 4 segr, Derby
Italiano, Gr1, Grand Prix de Deauville Lancel, Gr2, 2e Prix de l'Arc
de Triomphe, Gr1, King George
VI & Queen Elizabeth Diamond S,
Gr1, 2 ggr,
FAIR QUESTION, Topprankad 3-årig
stayer i Tyskland, 6 segr, Tyskt St
Leger, Gr2, 2e Newmarket S, L,
Bahrain Trophy, L,
ELFASLAH, se ovan,
ALFAHAAL, 3 segr i England,
BEL CANTO, 2 segr i England och
UAE,
Bounteous, plac i England, mor till 3
vinnare inkl Bureaucratic, vinnare, 2e Valedictory S, L, Outlaw
Kid, 3 segr, och DAWSON TRAIL,
Penza, plac i Irland, mor till 2 vinnare
inkl Trullitti, vinnare, 3e IVG
Euro Select-Preis, L, och VALMARI, 4 segr i Grekland.
DUSTOORI (GB) till avel 2009.
Uppställningsplats
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Betäckningsavgifter 2011
2.000 vid språng och 10.000 vid
konst dräkt 1 okt. Exkl moms.
Ston från utlandet fritt språng.
OBS!
Uppfödare till häst e Dustoori som
blir 1:a eller 2:a i Svenskt Derby
får en extra uppfödarpremie på
100.000 kr från Dustoori HB!
Bokningar/förfrågningar
Sonja Olsson, stall 0227-201 23
Tel o fax 0227-201 33
Mobil 070-281 10 48
Stallmobil 070-615 01 23
e-post: [email protected]
Stefan Uppström
Mobil 070-593 12 00
9
Eagle Day (USA)
A-5238. Brun 1991, 161-20 cm, uppfödd av John TL Jones och H Smoot Fah. Ägare: Stall Affe Racing HB.
Tecken: Trekantig stjärn. VF: Vit krona. HF: Vit krona till halva kotan. VB: Vit krona, vita ballar.
Icecapade (USA)
Clever Trick (USA)
Kankakee Miss (USA)
Phone Trick (USA) br, 1982
Finnegan (USA)
Over the Phone (USA)
Prattle (USA)
EAGLE DAY (USA)
Market Wise (USA)
To Market (USA)
Pretty Does (USA)
Ellen L (USA), br 1969
Rego (IRE)
Megalong (AUS)
Karrie Anne (AUS)
Betäckningsresultat/1999
Bet
fbl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2
2
2
1
1
1
1
2
Födda fbl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
1
1
0
1
0
1
MOUNTED PATROL, 9 segr, -21.011,
MY­FRIENDLUKAS, 6 segr, -36.691,
CAJUN LASS, 8 segr, -14.554.
2. mor MEGALONG (AUS), 4 segr,
varav en Listed. Mor till 12 föl, varav
10 startat och 5 segrat, bl a
LONG DECISION, 16 segr, varav en
Listed, -87.430,
KAANAPALI, 3 segr, varav en Listed,
-17.508,
Ellen L, se ovan.
Eagle Day (USA), 8 segr, 3e Sydsvens­
kan Sprint, L, 1200 dt, 5e Malmö
Hösthkp, 1200 dt.
Fadern PHONE TRICK, 9 segr, Bold
Ruler S, Gd2, San Carlos H, Gd2, True
North H, Gd2. Till avel 1987, ledande
avelshingst avseende 2-årin­gar i USA
1997 och far till 43 Stakes-vinnare och
totalt över 450 vinnare av drygt 31
milj dollar, bl a
FAVORITE TRICK, Champion 2-åring
och Årets Häst i USA 1997,
Breeders’ Cup Juvenile, Gr1,
Hopeful S, Gr1,
PHONE CHATTER, Champion 2-årssto, Oak Leaf S, Gr1, Bree­ders’
Cup Juvenile Fillies, Gr1,
ROCKING TRICK, vinnare av Gr1,
BELLA CHIARRA, vinnare av Gr2,
INTIDAB, vinnare av Gr2,
CALLER ONE, vinnare av Gr2, Gr3,
Tävlingsresultat i England och Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2 år - ej startat
3 år 12 0-3-2
4 år 8 0-1-0
5 år 12 4-1-2
6 år 7 1-0-2
7 år 9 3-0-0
8 år 1 0-0-0
80 375
12 250
112 800
73 500
113 700
2 500
Totalt
6 49 8-5-6
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 0% 83%
SEK 0% 14%
SEK 33% 58%
SEK 14% 57%
SEK 33% 33%
SEK 0% 0%
13 396
1 750
9 400
10 500
12 633
2 500
395 125 SEK 17% 39%
8 064
CALLER LD, vinnare av Gr2,
MAZEL TRICK, vinnare av Gr2,
SPEED DIALER, vinnare av Gr2,
ALL CHATTER, vinnare av Gr3,
AUTO DIAL, vinnare av Gr3,
CONFIDE, vinnare av Gr3,
PICK UP THE PHONE, vinnare av
Gr3,
PRANK CALL, vinnare av Gr3,
SEMORAN, vinnare av Gr3,
TF 86
TF 71
Sv-hkp 81
Sv-hkp 84
Sv-hkp 87
Sv-hkp 87
STAR OF VALOR, vinnare av Gr3,
ONE LAST TRICK, PAULA’S GIRL,
TAGHIB, SET INSIGHT, etc.
1. mor Ellen L, 2a i tre Listed-lopp
som 2-åring, -24.291. Mor till 11 föl,
varav 10 startat och 8 vunnit, bl a
LUCKY LADY ELLEN, 10 segr, bl a tre
Listedlöpningar, -198.015,
Eagle Day, se ovan,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1999.
Veterinärt: Hingst med stela rörelser fram beroende på uppdrivna kotleder och minskad genomtrampning i
kotleden VF. Röntgen av bakknän visar inga tecken på osteochondros. Röntgen av hasar visar inga tecken
på osteochondros eller spatt. Fibroskopi avseende struppipning utan anmärkning.
Exteriör: Långlinjerad hingst med något lågt ansatt hals, välliggande bog, väl utvecklad manke och långt kors.
Benverket är tåvitt fram men hjuligt och marktrångt bak. Hingsten rör sig sig taktmässigt i skritt, men vilar
på bogarna och är marktrång bak i trav.
Slutomdöme: Hingst av ordinär typ med god härstamning, som kommit sent igång men trots vissa veterinära
anmärkningar visat hållbarhet under fem säsonger.
10
3. mor Kerrie Anne (AUS), startat,
mor till 5 föl, varav 4 startat och 3
segrat.
Eagle Day (USA) till privat avel 1998,
till offentlig avel 1999. Far till 14
avkommor i startbar ålder t o m 2010
varav 11 startat och 5 segrat;
EAGLE TRICK, 10 segr, plac 16 ggr,
FT77,
Eaglecott, 5 segr, plac 6 ggr, FT74,
MIDNIGHT EAGLE, 3 segr, plac 7 ggr,
FT73,
FUEL INJECTION, vinnare, plac 5 ggr,
FT57,
DON DANDELION, vinnare och plac,
FT72,
Eagle Eye, plac 5 ggr, FT72,
Man After Midnight, plac som 2-åring
2010.
Uppställningsplats
Fällbro Gård
Skålhamravägen, 187 70 Täby
Betäckningsavgifter 2011
2.000 kr vid språng + 4.000 kr
vid levande föl. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Kerstin Ericsson
Tel 08-510 201 84
Fax 08-510 203 27
Mobil 0708-72 85 10
Ecology (IRE)
IRE10000979. Brun 1998, 164-21 cm, uppfödd av John Foley. Ägare: Njorum AB. Tecken: Stjärnämne,
köttfärgad snopp. VF: Vit fläck i kronranden. HF: Vit krona utsida, vit kronrand insida. VB: Vit halvstrumpa.
Roberto (USA)
Red Ransom (USA)
Arabia (USA)
Sri Pekan (USA), br 1992
Son Ange (USA)
Lady Godolphin (USA)
Flying Needles (USA)
ECOLOGY (IRE)
Sovereign Dancer (USA)
Priolo (USA)
Primevere (USA)
Ecco Mi (IRE), br 1993
Boran (GB)
Sun Breiz (FR)
Sunland (GB)
Betäckningsresultat/2008
Bet
fbl
2008
2009
2010
0
2
1
Födda fbl
2009
2010
0
1
Ille Faciet (IRE), vinnare som 2-åring
2007, 3e Vinterfavoriternas Pris,
4e Malmö Stads Pris, Svealandlöpn, även vinnare som 3-åring,
FAIRLY HIGH (IRE), 2 segr i England,
DECO STAR (IRE), vinnare i England,
Ecological, plac i Norge och Danmark,
ECOLOGY (IRE), 10 segr, Polar Mile
Cup, L, 4 ggr, Norsk 2000 Guineas,
2e Stockholms Stora Pris, L, 2 ggr, 3e
Swedish Open Mile, L, 2 ggr, Dansk
Pokallöb, L, 4e Polar Cup, Gr3, Stockholms Stora Pris, L, Polar Mile Cup,
L, Swedish Open Mile, L, 5e Marit
Sveaas Minnelöp, Gr3, Stockholms
Stora Pris, Gr3, Polar Million Cup,
Gr3, Swedish Open Mile, L, Polar Mile
Cup, L.
Fadern SRI PEKAN (USA), 5 segr,
GBP 100.593, Champagne S, Gr2,
Richmond S, Gr2, Coventry S, Gr3.
Till avel 1996 och far till 8 kullar med
totalt 697 föl i startbar ålder, varav
550 startat och 347 vunnit inkl MARY
ELLEN, 18 segr, Champion 3-åring
och Champion Äldre sto i Turkiet,
KING ALEX, Champion 2-åring i
Turkiet, KARELIN, 9 segr, Champion
2. mor Sun Breiz, plac 2 ggr som
3-åring i Frankrike, halvsyster till
SHEIKDOM (FR), Franconian och
Sunny Liz. Mor till 3 vinnare av 6
startande och totalt 9 föl inkl
SYNERGIE, 5 segr på slätt och hinder
GOLLESTAN, vinnare som 3-åring i
Frankrike,
SIMONS SUN, 2 segr som 3-4-åring i
Belgien.
Tävlingsresultat i England och Skandinavien
År
Åld St 1-2-3
2000 2 år 6 3-1-0
2001 3 år 6 2-1-0
2002 4 år 10 1-2-1
2003 5 år 7 1-1-1
2004 6 år 9 1-0-1
2005 7 år 7 1-0-0
2006 8 år 6 0-0-1
2007 9 år 6 1-0-0
2008 10 år 4 0-0-0
Totalt
9 61 10-5-4
Prissum Val
V%
Pl%
50%
33%
10%
14%
11%
14%
0%
17%
0%
66%
50%
40%
43%
22%
14%
17%
17%
0%
36 425
41 917
33 768
57 795
15 024
15 495
4 498
28 832
2 848
1 667 340 SEK 16% 31%
27 333
218 550
251 500
337 675
404 565
135 215
108 468
26 987
172 990
11 390
sprinter i Turkiet, DE SICA, 3 segr,
Derby Italiano, Gr1, BLU AIR FORCE,
8 segr, Prix du Palais-Royal, Gr3,
SACRED NUTS, 7 segr, Hong Kong
Classic Mile, L, COME ON PEKAN, 5
segr, Singapore Classic, Gr3, WHILLY,
8 segr, American Invitational H, Gr2,
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
Kr/st Hkp
TF 101
S-hkp 88
S-hkp 89
S-hkp 93
S-hkp 92
S-hkp 90
S-hkp 89
S-hkp 91
S-hkp 89
AMORAMA, 5 segr, John C Mabee
H, Gr1, etc.
3. mor SUNLAND, vinnare som
3-åring i England. Mor till 5 vinnare av
8 startande och totalt 9 föl inkl
SHEIKDOM (FR), 8 segr, Prix de
Satory, 2e Prix de Lizy,
Franconian, 3 segr, 2e Prix du Carrousel,
Sunny Liz, 2e Hyperion S,
SUNNY VALLEY, 2 segr som 3-åring i
Frankrike, mor till 5 vinnare inkl
SUN PRINCESS, mor till 8 vinnare
inkl BALLET PRINCE, 4 segr, Oslo
Cup, 2e Oleander-Rennen, Gr3,
avelshingst.
ECOLOGY (IRE) till avel 2009.
1. mor Ecco Mi (IRE), ej startat. Mor
till 4 vinnare av 6 startande och
totalt 10 föl inkl
ECOLOGY (IRE), se ovan
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2007.
Veterinärt: Visad i mycket gott skick och mycket god hanterbarhet vid undersökningen. Måttliga förslitningsskador. Avläkt gaffelbandsförsträckning yttre grenen höger fram. Uppdrivna kotleder samtliga ben samt
led- och senskidan båda bak. 5 mm överbett men med tandkontakt. Bra hovar. Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende struppipning u.a.
Exteriör: Maskulin och välproportionerlig med tilltalande framparti. Väl ansatt lång hals. Liggande djup bog.
Väl utvecklad manke. Djup bål. Muskelfyllt långt kors. Bra benställning. Bra hovar. Något korta kotor fram.
Korrekta vägvinnande rörelser i både skritt och trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med medelgod härstamning. Visade tidigt klass. Gedigna prestationer
under flera säsonger med segrar i Listed löpningar på 1600 m och effektiv även på 1950 m. Gott temperament och väl bibehållen efter åtta säsongers tävlande.
Uppställningsplats
Addarsnäs Gård
761 93 Norrtälje
Betäckningsavgifter 2011
Bokningsavgift och vid språng
0 kr + 8.000 kr vid levande föl.
Exkl moms. (Fler ston enl överenskommelse)
Bokningar/förfrågningar
Patrik Jacobsson
Mobil 070-520 97 00
11
Eishin Dunkirk (USA)
USA9701661. Fux 1997, 157-20 cm, uppfödd av Brushwood Stable, Kentucky. Ägare Rävdansens Stuteri.
Tecken: Stjärn.VF: Vit kota och kotled. VB: Vit halvstrumpa.
Native Dancer (USA)
Raise a Native (USA)
Raise You (USA)
Mr Prospector (USA), 1970
Nashua (USA)
Gold Digger (USA)
Sequence (USA)
EISHIN DUNKIRK (USA)
Shecky Greene (USA)
Green Forest (USA)
Tell Meno Lies (USA)
Forest Flower (USA), 1984
Nijinsky II (CAN)
Leap Lively (USA)
Quilloquick (USA)
Betäckningsresultat/2005
fbl
Födda fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
19
12
13
21
32
24
2006
2007
2008
2009
2010
10
7
9
15
29
EISHIN DUNKIRK (USA) till avel i Japan
2003. Far till bl a
HONEST JOHN, 4 segr, plac 2:a 6
gånger, prissumma motsv 7,3 milj
kr, Sapporo Sponichi Sho (Stakes),
2e Uzamasa Stakes, Maya Stakes,
A Shin Sword, 5 segr o plac, 3e
Wakakusa Sho (motsv L),
Eishin Ichizu, plac 2a 5 gånger.
EISHIN DUNKIRK (USA), 3 segr i Japan
över 1000-1400 m.
Tävlingskarriär i Japan
År
Åld St 1-2-3
Fadern MR PROSPECTOR, Gravesend
H, etc, ledande avelshingst i USA 2
ggr, ledande morfarshingst i USA, far
till 25 årgångar, 1.195 föl, 985 startande, 182 stakes winners, 16 champions, 751 vinnare av 2.380 löpningar
och 97.454.394 i USA, inkl GULCH,
Champion i USA, Breeders Cup Sprint,
Gr1, etc, FORTY NINER, Champion
i USA, Travers S, Gr1, etc, ALDEBARAN, Champion i USA, Metropolitan
H, Gr1, etc, DANCETHRUTHEDAWN,
Champion i Kanada, Queen's Plate S,
R, etc, RHYTHM, Champion i USA,
Travers S, Gr1, etc, AFLEET, Årets
Häst i Kanada, Jerome H, Gr1, etc,
samt ytterligare ett stort antal söner i
aveln som KINGMAMBO, FUSAICHI
PEGASUS, MACHIAVELLIAN, GONE
WEST, SEEKING THE GOLD, SMART
STRIKE, CARSON CITY, DISTANT
VIEW, FAPPIANO, CONQUISTADOR
CIELO, WOODMAN, JADE ROBBERY, JADE HUNTER, MISWAKI,
1999
2000
2001
2002
2 år 3 1-2-0
3 år 8 2-1-1
4 år - ej startat
5 år 2 0-0-0
773 092 SEK 33% 100%
2 321 138 SEK 25% 50%
4 13 3-3-1
3 176 994 SEK 23% 54%
Totalt
Bet
Prissum Val
82 764 SEK
V%
0%
Pl%
0%
Kr/st Hkp
257 697 290 142 41 382 244 384
NUMEROUS, TRADITIONALLY, och
Championstona RAVINELLA och
QUENNA.
AL NABA, 2 segr i England som
2-3-åring, TF98,
FLAMING FEATHER (IRE), vinnare som
2-åring, TF91.
1. mor FOREST FLOWER, Champion
2-årssto i England, Topprankat 3-årigt
sto på Irish Free Handicap, 5 segr som
2-3-åring i England och Irland, Irish
1000 Guineas, Gr1, Mill Reef S, Gr2,
Queen Mary S, Gr3, Cherry Hinton S,
Gr3, 2a Heinz 57 Phoenix S, Gr1, 4e
Child S, Gr2. Mor till 9 föl som alla
startat, varav 6 segrat, inklusive Hill of Dreams (GB), 4 segr, 2e Grand
Handicap d'Ostende,
FLOWER ARCH (IRE), 4 segr i Japan,
EASTWOOD HALL (GB), 8 segr i
Italien,
2. mor LEAP LIVELY, 3 segr som
2-3-åring i England, Hoover Fillies
Mile, Gr3, Johnnie Walker Oaks Trial
S, Gr3, 2a Yorkshire Oaks, Gr1, 3e Epsom Oaks, Gr1. Halvsyster till WHATA
BELLE, June Darling S, etc. Mor till 7
föl, varav 6 startat och 3 segrat:
FOREST FLOWER, se ovan,
SCOOP THE GOLD, 4 segr, Likely Exchange S, mor till HIGH YIELD, Storm
Cats mestvinnande Gr1-segrare,
ALL HALLOWS, vinnare som 2-åring,
mor till 5 vinnare.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2005.
EISHIN DUNKIRK till avel i Sverige 2005,
vinstrikaste avelshingst avseende 2-åriga avk i Sverige 2009; far till 22 avkommor i startbar ålder per 2010, varav 17
startat och 11 segrat inkl:
JELLY ROLL, 3 segr, Jockeyklubbens
Jubileumslöpn, 2e BT Mile, FT79,
WAKAYAMA, 4 segr, Breeders' Trophy Mile, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn ston, 2a Sv Kriterium, 3e
Breeders' Trophy Juvenile, FT82,
Rikoschett, vinnare, 3e SM 2-åriga,
FT74,
Crown of Creation, vinnare, 2e SFAF/
SÅEF Auktionslöpn h/v, FT77,
Wood Prince, 2e Norsk Rikstoto
Grand Prix, FT72
GEORGEBLACK, 2 segr, FT75,
SALLY SOLE, 2 segr, 4e SFAF/SÅEF:s
Auktionslöpn, FT74,
HOKKAIDO, 2 segr, 5e SM 2-åriga,
FT75, NICE AND ROUGH, 3 segr,
FT75, HIGH NOON, 2 segr, FT69,
GARION, 2 segr, FT67, YAMAGUCHI,
2 segr, FT76, Sir Bourbon Love, plac 2
ggr, Lets Fly, plac 2 ggr, och Rich And
Famous, plac.
Uppställningsplats
Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Gård
640 43 Ärla
Veterinärt: Hingst med bra temperament visad i mycket gott skick. Hingsten har ett fransyskt frambensställ.
Ytliga böjsenan på höger framben visar avläkt senskada. Hingsten rör sig med korta taktande rörelser. Hasar och bakknän med avseende på osteochondros utan anmärkningar. Hasar med avseende på spatt utan
anmärkningar. Avseende på struppipning utan anmärkning. Trachea innehåller en måttlig mängd slem.
Betäckningsavgifter 2011
Exteriör: Långlinjerad harmonisk något lågställd hingst med mycket gott temperament. Han har ett uttrycksfullt huvud, lagom lång hals utan resning, välligande bog och ett långt muskelfyllt något flat kors.
Extremiteterna är normalt benade. Framstället är uttåat. Mycket bra hasvinkel. Hingsten rör sig med korta
överilade taktande rörelser i såväl skritt som trav.
Bokningar/förfrågningar
Slutomdöme: Harmonisk hingst något under medelstorlek med mycket gott temperament. Härstamningen är
högklassig. Prestationerna är medelmåttiga och avbröts efter 3-årssäsongen av en skada.
12
3.000 kr vid språng + 12.000 kr vid
konst dräkt den 1 oktober. NFFR (no
foal free return). Exkl moms.
Ivan Sjöberg
Tel 016-742 60
Mobil 070-551 09 93
Email: [email protected]
Hemsida: www.ravdansen.se
Fanus (IRE)
A-5778. Mörkbrun 1996, 165-20,5 cm, uppfödd av Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Claes-Göran Flink.
Tecken: Stjärnämne.
Balidar (IRE)
Young Generation (IRE)
Brig O'Doon (GB)
Cadeaux Genereux (GB), 1985
Sharpen Up (GB)
Smarten Up (GB)
L'Anguissola (IRE)
FANUS (IRE)
In Reality (USA)
Known Fact (USA)
Tamerett (USA)
Sawlah (GB), br 1985
Welsh Pageant (FR)
Sanctuary (GB), 1979
Hiding Place (GB)
Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
2010
FANUS (IRE), 13 segr i Spanien och
Sverige.
Tävlingskarriär på Irland, i Spanien och Skandinavien
Fadern CADEAUX GENEREUX (GB),
Champion 3-årssprinter i Europa
1988, Champion Sprinter äldre hästar
i Europa 1989, 7 segr, July Cup, Gr1,
William Hill Sprint Championship,
Gr1, Diadem S, Gr3, Van Geest
Criterion S, Gr3. Far till 372 vinnare
av över1.184 löpn och tillhör de 10
ledande avelshingstarna i GB/IRE. Far
till bl a BAHAMIAN BOUNTY, BIJOU
D'INDE, EMBASSY, HOH MAGIC,
MAY BELL, TOUCH OF THE BLUES,
m fl. I Skandinavien far till bl a
EYEQ, 5 segr, Gr3 i Tyskland, Bloomers' Vase, L, FT91,
AZOLLA, 4 segr, Norsk 1000 Guineas,
3e Coolmore Matchmaker S, L,
Cinnamon Challenge, FT86,
GOLDEN GIFT, 7 segr, FT91,
FANUS, se ovan,
GOLDEN MIRACLE, 9 segr, FT84,
MANAAWEL, 6 segr, FT81,
ROYAL REVIEW, vinnare, FT70.
1998 2 år
1999 3 år
2000 4 år
2001 5 år
2002 6 år
2003 7 år
2004 8 år
2005 9 år
2006 10 år
1. mor SAWLAH, vinnare och plac
som 2-åring; mor till 6 vinnare från 10
startande och 13 fölCostly Member, 2 segr som 2-åring,
2a Stora Tvååringspriset, 3e SM
för 2-åriga hästar, FT79, mor till
HOLLY SOCIETY, 3 segr som
2-åring, FT74, SM 2-åriga hästar,
Olga, vinnare, 2e TGAB:s Auktionslöpn, 5e Amacitalöpn, FT76
År
Totalt
Åld St 1-2-3
5
10
8
10
13
6
13
0-1-1
5-2-2
2-2-1
1-4-2
3-0-1
1-0-0
1-3-1
Ej startat
3 0-0-0
9 68 13-12-8
Prissum Val
V%
Pl%
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
0%
50%
25%
10%
23%
17%
8%
40%
90%
63%
70%
30%
17%
38%
0 SEK
0%
0%
16 645
166 600
91 690
103 255
104 290
27 150
70 143
579 773 SEK 19% 49%
Kr/st Hkp
3 329
16 660
11 461
10 325
8 022
4 525
5 395
S-hkp 84
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
0 S-hkp 84
8 526
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2006.
Veterinärt: Hingst visad i gott allmäntillstånd men med måttliga
förslitningsskador i form av uppdrivna kotleder båda fram. Väl
utläkt gaffelbandsskada höger fram. Mycket god hanterbarhet vid
undersökningen.
Födda fbl
5
FANUS (IRE), se ovan,
FIELD SPURT (GB), 5 segr i Japan och
plac 7 ggr,
PANCAKEHILL (GB), 2 segr och plac
10 ggr,
ZAITOON (IRE), plac som 3-åring; även
vunnit 2 segr över häckar och 4
segr på steeplechase samt plac
över hinder 30 ggr,
Iktidar (GB), plac som 3-åring; mor till
3 vinnare inkl Ikan (IRE), 3 segr
som 2-3åring, plac 12 ggr inkl
2e Constant Security Doncaster
S, L, och Valjarv (IRE), vinnare
som 2-åring, plac 10 ggr inkl 3e
Green Ridge Stables Empress S,
Newmarket, L.
2. mor SANCTUARY, ej startat, mor
till 7 vinnare från 11 startande och 12
föl inkl SHEIKH ALBADOU (GB), Champion
older sprinter i Europa 1992,
6 segr och £662,269 i GB och
USA, Keeneland Nunthorpe S,
York, Gr1, Haydock Park Sprint
Cup, Gr1, Breeders’ Cup Sprint,
Churchill Downs, Gr1, King’s
Stand S, Royal Ascot, Gr2, 2e
Ladbroke Sprint Cup, Haydock
Park, Gr1, CIGA Prix de l’Abbaye
de Longchamp, Gr1, Vosburgh S,
Belmont Park, Gr1, 3e July Cup,
Newmarket, Gr1; avelshingst.
Latalomne (USA), 6 segr och
£40.329, TF 123; 2 segr på slätt,
vinnare över häckar och 3 segr på
steeple, 3e Barton & Guestier Top
Novices’ Hurdle, L, Liverpool
ASSIGNMENT, 6 segr och £49,789.
DURHAM (GB), 8 segr och £45,790;
även vinnare över häckar.
Röntgen: Bakknän och hasleder avseende osteochondros u a. Röntgen
av hasleder avseende spatt u a.
FANUS till avel 2010.
Endoskopi: Avseende struppipning visar rikligt med slem, speciellt i nedre tredjedelen av strupen. Hingsten är struppiparopererad i svalget
(vänster stämband), ej medfött fel utan enligt intyg från behandlande veterinär utlöst av intravenös injicering.
Uppställningsplats
Exteriör: Ordinär fullblodstyp. Väl ansatt hals, markerad manke, platt
kors. Något raka hasar. Uttåad höger fram. Täta rörelser och marktrång bak i trav.
Betäckningsavgifter 2011
Slutomdöme: Väl bibehållen hingst av god härstamning framför allt på
faderns sida och som visat mycket god hållbarhet genom att starta
68 ggr på 8 säsonger på distanser upp till och med 1650 m i motsvarande silverklass. Placerad 1-2-3 i hälften (48,5%) av sina starter.
Claes-Göran Flink
Rådene Hemmingstorp
521 64 Stenstorp
Enligt överenskommelse.
Bokningar/förfrågningar
Claes-Göran Flink
Mobil 073-808 00 12
[email protected]il.com
13
Fraam (GB)
97-1563. Brun 1989, 163-22 cm, uppfödd av Gainsborough Stud Management Ltd, ägare Stall Navesta o
Equo Bloodstock HB. Tecken: Stjärn, snopp. BF: Vita kotor. VB: Vit halvstrumpa. HB: Vit kota.
Northern Dancer (CAN)
Nureyev (USA)
Special (USA)
Lead On Time (USA), 1983
Lorenzaccio (GB)
Alathea (GB)
Vive La Reine (GB)
FRAAM (GB)
Raise A Native (USA)
Majestic Prince (USA)
Gay Hostess (USA)
Majestic Kahala (USA), 1974
Alcibiades (GB)
Charvak (USA)
Exclusive (USA)
Betäckningsresultat/2009
Bet
fbl
Födda fbl
2007
2008
2009
2010
20
16
10
10
2008
2009
2010
10
14
8
2e Grecian Princess H, L, FAIRWAY
FLIGHT, vinnare, mor till 3 vinnare inkl
IN THE RUFF, 10 segr, Display H, Gr3,
3e Assault H, Gr3, avelshingst.
3. mor EXCLUSIVE, 4 segr, mor till 13
vinnare, bl a EXCLUSIVE NATIVE, 4
segr, Ar­­ling­­ton Washington Futurity,
Gr1, Arlington Classic, Gr2, avels­­
hingst.
FRAAM (GB), 5 segr, Baxi Heating
Joel S, L, Schweppes Golden Mile,
2e Premio Natale di Roma, Gr3, Prix
du Chemin de Fer du Nord, Gr3, Ben
Marshal S, L, 3e City of York S, L,
Doncaster Mile, L, Stressall S, L.
Fadern LEAD ON TIME, 3 segr, Prix
Maurice de Gheest, Gr2, Criterium de
Maisons-Laffitte, Gr2, 2e Greenham
S, L. Till avel 1988, far till 17 kullar
med totalt 214 avkommor i startbar ålder varav 177 startat och 124
vunnit tillsammans 425 segrar och
7.165.160 USD, varav 9 Black Typevinnare inkl MARBLE MAIDEN, All
Along S, Gr2, SHIR DAR, Palomar
H, Gr2, MASSIMO, Grand Prix de
Bordeaux, L, COOL JAZZ, Diadem S,
Gr3, LEADING TIME, Curragh S, Gr3,
PROMPTLY, Silver Spoon S, L, JUDGE
DECISION, Prix Herbager, L, BATISTA,
Tävlingskarriär i England, Frankrike och Italien
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1992
1993
1994
1995
3 år
4 år
5 år
6 år
31 017
384 747
793 954
355 668
Totalt
2
7
7
7
1-0-0
2-1-0
2-1-2
0-4-0
4 23 5-6-2
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 50% 50%
SEK 29% 43%
SEK 29% 71%
SEK 0% 57%
15 509
54 964
113 422
50 810
1 565 386 SEK 22% 57%
68 060
Prix Yacowlef, L, GARP, Champion
3-åring i Barbados, och DA VERO,
Champion steeplechaser i Österrike.
LEAD ON TIME även morfar till
flerfaldige Champion och Årets Häst i
Österrike, GAZDURAM.
1. mor MAJESTIC KAHALA, 11 segr,
Nettie S, Gr3, E P Taylor S, Gr3, Autumn Hcp, Gr3, Duchess S, Nassau S,
mor till 6 vinnare, MALAAK, Cheshire
Oaks, Gr3, 4e Yorkshire Oaks, CROWNING HONORS, 4 segr, Yearling Sales
S, L, Breeders’ S, L, 2e Cup & Saucer
S, avelshingst, FRAAM, se ovan, och
DESERT SPORT (FR), 6 segr, Norsk
Jockeyklub Sprintlöp, L, far till bl a
MARTELLIAN, 11 segr, plac 10 ggr,
FT92, och DESERT STAR, 4 segr,
FT84, Breeders' Trophy Mile, etc.
2. mor Charwak, ej startat, mor till
8 vinnare bl a MAJESTIC KAHALA,
se ovan, Scorched, 3 segr, 2e T P
Scott H, L, 3e Edgewood S, L, mor till
5 vinnare, Foolish Passion, 3 segr,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Visad i ett för sin ålder utmärkt skick. Torra och fina leder. Gott temperament. I övrigt inga veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u.a.
Exteriör: Kraftfull, välmusklad och med mycket hingstkaraktär. Uttrycksfullt huvud. Lång väl ansatt hals. Bra
manke. Bra överlinje. Korrekta benställningar. Ordinära rörelser i skritt och trav.
Avkommor: Fraam har på tio årgångar i tävlingsbar ålder haft 354 föl av vilka 248 (70%) startat och 117
(47%) segrat. De har tagit 304 (9 %) segrar på 3.322 starter och löpt in 4,5 milj USD. Hans fem Black
Type-vinnare är Gr2-vinnaren Lady Lahar och Gr3-vinnaren Majestic Desert samt i Listed-löpningar Subitodopo, Clifton Dancer och Aneebee (Cool­more Matchmaker Stakes). Framgångsrika i Skandinavien har
även varit Steelwolf, Irish Corner och 2-åriga Blusher (Amacitalöpn, Svealandlöpn). Svensk­födda Lois vann
Altamiralöpning och är mor till 2-årschampion Lois Lane.
Slutomdöme: Mycket väl bibehållen maskulin hingst med högklassig härstamning på mödernelinjen. Lämnade
avkommor har segrat i Gr2 och Gr3 samt på längre distanser än vad Fraam själv gjort.
14
FRAAM (FR) till avel i England 1996,
far till 12 kullar i startbar ålder med
354 avkommor varav 250 startat och
119 vunnit 330 segrar och 4.539.776
USD, varav 5 blacktype-vinnare inkl
MAJESTIC DESERT, Fred Darling
Stakes, Gr3, m fl,
LADY LAHAR, Futurity Stakes, Gr3,
m fl,
CLIFTON DANCER, L-vinnare i England 2008,
Subitodopo, L-vinnare i Italien
2008, 3rd Criterium Labronico, L,
Chagall, 4 segr i Tyskland, 2a Grosser
Preis von Berlin, Gr3 (bakom
Swedish Shave 2001)
FINGERS, 6 segr på Irland 2009, och
LA GIFTED, 6 segr i England 2009.
I Skandinavien far till bl a
STEELWOLF, 10 segr, FT90, Stockholms Hösthandikap,
ANEEBEE, 4 segr, FT84, Coolmore
Matchmaker S, L,
LOIS, 5 segr, FT83, Altamiralöpn, mor
till LOIS LANE, 4 segr, FT80
BLUSHER, 7 segr varav 3 som 2-åring,
Svealandlöpn, Amacitalöpn, FT80,
Irish Corner, 2 segr, FT83, 2a Mowerinalöb, Svealandlöpn,
FLYING FRAAM, 4 segr, FT83, etc.
Uppställningsplats
Navesta Hästklinik AB
Lerbo
640 23 Valla
Betäckningsavgifter 2011
2.000 kr vid språng + 10.000 kr
vid konst dräkt 1/10. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Helena Gärtner
Tel 0150-66 41 64
Mobil 0702-54 77 14
Funambule (USA)
A-5086. Fux 1987, 159-20 cm, uppfödd av Haras d’Etreham. Ägare: Stall Amska o Erna van Doorn.
Tecken: Skjuten stjärn.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Lyphard (USA), br 1969
Court Martial (GB)
Goofed (USA), fux 1960
Barra II (FR)
FUNAMBULE (USA)
Sir Gaylord (USA)
Habitat (USA), br 1966
Little Hut (USA)
Sonoma (FR), fux 1978
Primera (IRE)
Satu (GB), br 1965
Creation (GB)
Betäckningsresultat/1991
FUNAMBULE (USA), 4 segr, Prix des
Chènes, Gr3, Prix de la Porte Maillot,
Gr3, Prix de Palais Royal, Gr3, 3e Dubai Poule d’Essai de Poulains, Gr1.
Fadern LYPHARD, 6 segr, Prix de la
Forêt, Gr1, Prix Jacques le Marois,
Gr1, Prix Daru, Gr2, 2e Prix du
Moulin, Gr1, 4e Prix Lupin, Gr1. Till
avel 1973 och far till vinnare av över
1.311 löpn och över USD 39 milj,
106 Stakesvinnare, bl a Gr1-vinnarna
DAHAR, DANCING BRAVE, MANILA, ESPRIT DU NORD, AL NASR,
LYDIAN, LYPHARD’S WISH, MONTEVERDI, THREE TROIKAS, REINE
DE SABA, DANCING MAID. I Sverige
även far till avelshingstarna DIAGHLYPHARD, Vinstrikaste avelshingst i
Sverige under 13 år, och LYPHAIZIA.
1. mor SONOMA, TF 121, 4 segr, Prix
du Gros-Chène, Gr3, 2a Prix du Petit
Tävlingskarriär i Frankrike
År
Åld St 1-2-3
Pris sum Val
1989
1990
2 år
3 år
2 2-0-0
6 2-0-1
328 042 SEK 100% 100%
660 990 SEK 33% 50%
164 071 TF 115p
110 165 TF 118
2
8 4-0-1
989 032 SEK 66% 83%
123 629
Totalt
Couvert, Gr3, 3e July Cup, Gr1, mor
till 6 vinnare inkl
FUNAMBULE, se ovan,
SARMATIE, Prix Herbager L, 2e Prix
du Pont-Neuf L,
BAL DU SEIGNEUR (USA), 3 segr, Prix
de Bousget, Sydsvenskan Sprint,
L, 1100 flis, avelshingst och far till
63 vinnare, varav ett 20-tal Black
Type-hästar.
2. mor SATU, 2 segr, Prix Fille de l’Air,
Gr3, 2a Prix Jean Prat, Gr2, mor till
5 vinnare inkl SIGY, 5 segr, Prix de
l’Abbaye de Longchamp, Gr1,
V%
Pl%
Kr/st Hkp
FUNAMBULE (USA), vinstrikaste
avelshingst 2-åriga avkommor i
Sverige 1998, 2003, 2006 och 2008,
i Skandinavien 2007, vinstrikaste
avelshingst i Sverige och Skandinavien
2004, 2007, 2008 och 2009. I Skandinavien far till 197 avkommor i startbar
ålder t o m 2010 varav 152 har startat
och 101 segrat, bl a
FUNNY LEGEND, 24 segr, FT93, 5,5
mkr, Marit Sveaas Minnelöp,
Gr3, Stockholms Stora Pris, Gr3,
Coolmore Matchmaker, L, 2 ggr,
Lanwades Stud S, L, Dianalöpn,
Mowerinalöb, Breeders' Trophy
Classic, Norsk Auksjonslöp, etc,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1995
Veterinärt: Uppdrivna bandfästen i kronranden. I övrigt utan väsentliga anmärkningar.
Röntgen: Hasar och bakknän fria från osteochondros.
Exteriör: Långlinjerad hingst av mycket god fullblodsmodell. Vackert huvud, lång väl ansatt hals, välliggande
bog och långt muskelfyllt kors. Hingsten är något knätrång fram och vinklad bak. Skritten är taktmässig
och traven mycket god med bra takt och påskjut.
Slutomdöme: Elegant långlinjerad hingst som visat god hållbarhet och tävlat med stor framgång över sprinterdistanser. Funambule har på ett tillräckligt stort antal avkommor i Skandinavien visat mycket god nedärvning med speciellt höga värden för seger- och platsprocent samt insprungna prispengar per startande
avkomma. Hingsten höjes till ELIT.
Bet
fbl
Födda fbl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
64
52
20
9
25
20
1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
43
43
18
5
17
11
ELLICAT, Årets Häst i Sverige 2006,
8 segr, Lanwades Stud Stakes, L,
Breeders' Trophy Mile, Breeders'
Trophy Juvenile, SM 2-åriga,
TGAB:s Auktionslöpn, FT88,
TESORERO, 16 segr, Swedish Open
Mile, L, Stockholms Stora Pris L,
Jockeyklubbens Jubile­ums­löpn,
Skand Mest för 2-år, Skand Mest
för 3-år, Duty Time Juvenile Mile,
Krafft SM Classic, FT91,
ELLIS LAD, 8 segr, Breeders' Trophy
Classic, Breeders' Trophy Mile,
Scand Classic Challenge, 5e
Svenskt Derby, FT91,
DOUBLE UP, 4 segr, Svenskt Oaks,
Breeders' Trophy Stayer, FT83,
ARTEMIS CLUB, 3 segr, Dianalöpn,
SFAF:s Stora Pris,
LITTLE GREEN APPLE, 5 segr, Svenskt
Krite­rium, Juvenile Fillies,
GIMME GIMME, 5 segr, Dianalöpn,
TGAB:s Auktionslöpn, FT83,
SHADE OF PALE, 4 segr, Breeders'
Trophy Classic, Sv St Leger, FT89,
MARIA MÖY, 5 segr, PAMONA,
5 segr, GREEN ROCKET, 4 segr,
EUPHORIA, 2 segr, SCOTTISH FUN,
3 segr, MATCHMAKER, 3 segr, EXCITINGGREYGIRL, 2 segr, LIVIGNO, 5
segr, ELLIS DANCER, 3 segr, TRIESTE,
2 segr, Altamiralöpn, FT77, ERROR,
4 segr, FT80, EVENING ROSE, 8 segr,
FT77, HOLLY SOCIETY, 3 segr, SM
2-åriga, Polar Bear, 9 segr, FT85,
ESSEX, 9 segr, FT91, FARAD, 14 segr,
FT87, m fl, m fl.
Uppställningsplats
Jägarskogen
155 94 Nykvarn
Betäckningsavgifter 2011
Hingsten kommer endast att
användas till egna ston 2011.
Bokningar/förfrågningar
Erna van Doorn
Telefon 08-554 909 53
Mobil 070-580 77 00
Fax 08-554 909 51
15
Heart of Oak (USA)
A-5159. Fux 1992, 162-19,5 cm, uppfödd av Ray & Fran Stark.
Ägare Sonja Olsson. Tecken: Stjärn, strimma. Vä fr, Vita fläckar, vit framsida. Vä bak, vit kvartsstrumpa.
Raise a Native (USA)
Mr Prospector (USA), 1970
Gold Digger (USA)
Woodman (USA), 1983
Buckpasser (USA)
Playmate (USA)
Intriguing (USA)
HEART OF OAK (USA)
Bold Ruler (USA)
Secretariat (USA)
Somethingroyal (USA)
L’On Vite (USA), 1986
Northern Dancer (CAN)
Fanfreluche (USA)
Ciboulette (USA)
Betäckningsresultat/1998
HEART OF OAK (USA), 6 segr, 13001600 m, Toto-Lotto Sprint-Preis, L,
och P-E Pramms Minneslöpn, L.
Fadern WOODMAN, Champion
2-åring på Irland, Ballbridge Tattersalls
Ang­le­sey S, Gr3. Champion avelshingst och Leading Sire i USA 2000 by
international earnings (över -6,5 milj)
far till ca 400 vinnare, 67 Stakesvinnare och 7 Champions, bl a
Hansel, Champion i USA, Preakness
S, Gr1, Belmont S, Gr1, avelshingst
och far till bl a Gr-vinnarna FRUITS
OF LOVE, LOVING CLAIM, MAGELLAN och PRINCE OF THIEVES,
HECTOR PROTECTOR, Champion,
Prix Morny, Gr1, Prix de la Salamandre, Gr1, avelshingst, TIMBER
COUNTRY, Champion i USA, BC
Juvenile, Gr1, Champagne S, Gr1,
Preakness S, Gr1, 3e Kentucky Derby,
Gr1, avelshingst, MUJTAHID, Champion i England, Gimcrack S, Gr2, July
S, Gr3, avelshingst, BOSRA SHAM,
Champion, 1000 Gui­-neas, Gr1,
Champion S, Gr1, m fl
1. mor L’On Vite, ej startat, helsyster
till MEDAILLE D’OR, D’ACCORD och
Tävlingskarriär i Irland, Norge, Sverige och Tyskland
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1994
1995
1996
1997
2 år - ej startat
3 år 4 2-1-0
4 år 7 2-2-0
5 år 8 2-2-1
90 195 SEK 50% 67%
123 000 SEK 29% 57%
364 765 SEK 25% 63%
22 548 S-hkp 79
17 571 S-hkp 83
45 595 S-hkp 90
3 19 6-5-1
577 960 SEK 32% 63%
45 595
Totalt
SAIN ET SAUF, Gr-vinn och hingstar i
USA och Kanada, mor till bl a
HOLY ROMAN EMPEROR, vinnare i
Frankrike som 2-åring 2006 inkl
Grand Criterium, Gr1, Longchamp, Phoenix S, Gr1, Railway
S, Gr2, The Curragh, avelshingst
MILANOVA (AUS), e Danehill, 3 segr i
Australien, Black Type-vinnare,
Big Viking (USA), e Theatrical, 2 segr
i Japan, Black Type-plac och
117.914.000 yen.
2. mor FANFRELUCHE, 11 segr,
-238.688, Champion 3-årssto i
Kanada 1970 och delad topprankat
3-årigt sto i USA 1970, Manitoba
Centennial Derby, Alabama S, Quebec
Derby, Princess Elizabeth S, helsyster
till Barachois, mor till 13 vinnare;
L’ENJOULEUR, 15 segr i USA, Laurel
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Futurity, Gr1, Coronation Futurity,
Gr1, Prince of Wales S, Gr1,
avelshingst,
LA VOYAGEUSE, 26 segr i USA,
Canadian Oaks, Gr1, Nearctic S,
Gr3, mor till vinnare,
MEDAILLE D’OR, 3 segr i Kanada,
Coronation Fty, Gr1, avelshingst,
D’ACCORD, 5 segr i USA, Breeders’
Futurity, Gr2, avelshingst,
3. mor CIBOULETTE, 14 segr i Kanada, Princess Elizabeth S, Maple Leaf S,
Quebec Derby, mor till 7 vinnare från
8 startande föl, bl a COCO LA TERREUR, 13 segr i Kanada, Queenston
S, avelshingst, BARACHOIS, 4 segr i
Kanada, Plate Trial S, 2e Queen’s Plate
S, Gr1, avelshingst i USA, NIGHT
SHIFT, avelshingst, och NATIONAL
ZENITH, avelshingst.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1997.
Veterinärt: Hingst visad i full tävlingskondition med måttlig förslitningsskada av inre gaffelbandsgrenen höger
framben.
Röntgen: Röntgen av bakknän visar inga tecken på osteochondros. Röntgen av hasar visar inga tecken på
osteochondros eller spatt. Fibroscopering avseende struppipning u a.
Exteriör: Stor, maskulin och harmonisk hingst. Lång, väl ansatt hals med god resning. Välutveckl manke, långt
kors. Välbenad, något fin under fram. Taktmässiga, vägvinnande men marktrånga rörelser i skritt o trav.
16
Bet
fbl
Födda fbl
2006
2007
2008
2009
2010
18
34
22
17
9
2007
2008
2009
2010
12
23
17
14
HEART OF OAK (USA) till avel 1998,
far till 116 avkommor i startbar ålder
t o m 2010 varav 81 startat och 37
segrat;
QUEEN OF HEARTS, 4 segr, Norsk
Breeders' Prize, Sv Oaks, 2a Lanwades Stud Stakes, Dianalöpn,
Breeders' Trophy Mile, FT84, mor
till vinnare: King Accent, 2 segr,
2e SM 2-åriga, Auktionslöpn,
LUCKY HEART, 17 segr, SM Sprinters,
4e Stora Tvååringspriset, FT88,
Fidelity, 4 segr, 2a Altamiralpn, FT81,
Kaibito, 2 segr, 3e Breeders' Trophy
Classic, Breeders' Tr Stayer, FT80,
LACELLE, 10 segr, 4e Breeders' Trophy
Classic, 5e SM Classic, FT84, AJAZ, 7
segr, FT73,vWILLY, 5 segr inkl på häckar som 3-åring, FT80,vGRANDINA, 2
segr, 4e Jockeyklubbens Avelslöpn, L,
FT80, WILD AT HEART, 4 segr, FT78,
WHITE OAK, 6 segr, FT76, MOGUL,
4 segr, FT77, CORCELL, 4 segr, FT75,
HOOF HEARTED, 4 segr, FT69, REBEL
HEART, 4 segr, SAUCY HEART, 3 segr,
5e Diana, FT77, KING OF DYNAMITE,
3 segr, FT67, SPEED DANCER, 3
segr, GREEN ENVIRONMENT, 2 segr,
FT70, HAPPY BLIND DATE, 2 segr,
FT74, KAWA HEART, 2 segr, FT75,
BYZANTINE GOLD, 2 segr, FT71, HIS
HIGNESS, 2 segr, FT79, LIFT OFF, 2
segr, FT74, MOUNTAIN CRYSTAL, 2
segr, SPRING HEART, 2 segr, ALONSO,
2 segr, FT73, samt vinnarna ACE OF
HEARTS, ARCHIE MOORE, BRAVE
HEART, CROSS MY HEART, CRYSTAL
HEART, DELAROCHE, HEART THRILLS,
KAIBITO, LORD DEVIL, OAK THRILLS,
TOMB RAIDER och ZAHIR.
Uppställningsplats
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Betäckningsavgifter 2011
2.000 vid språng och 8.000 vid
konst dräkt 1 okt. Ston från utlandet fritt språng. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Sonja Olsson, stall 0227-201 23
Tel o fax 0227-201 33
Mobil 070-281 10 48
Stallmobil 070-615 01 23
e-post: [email protected]
Homme d’Honneur (FR)
A-5981, brun 1992, 165-20 cm, uppfödd av Maylands Stud. Ägare Solveig och Christer Andersson.
Tecken: Bläs, vtöl, vtul. BF: Vita halvstrumpor. VB: Vit halvstrumpa. Godkänd även för halvblodsavel.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Sadler’s Wells (USA), br 1981
Bold Reason (GB)
Fairy Bridge (USA)
Special (USA)
HOMME D’HONNEUR (FR)
Klairon (FR)
Luthier (FR)
Flute Enchantée (FR)
Luth de Saron (FR), br 1977
Carvin (FR)
Rose de Saron (FR)
Zitza (FR)
Betäckningsresultat/2001
Bet
fbl
Födda fbl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
7
3
0
7
7
11
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
5
3
0
4
6
ROI DE SARON, 4 segr
Lyre de Saron, plac, mor till 8 vinnare
inkl KEN DE SARON, Selima S,
Gr3, mor till 2 vinnare, och LYRE
DE CASTELLI, Listed-vinnare i
Schweiz
Homme d’Honneur (FR), 2 segr, 2e
Prix Denisy, L, Prix Charles et Henry
Rochet, L.
Fadern SADLER’S WELLS, 6 segr, Irish
2000 Gns, Gr1, Phoenix Champion S,
Gr1, Coral Eclipse S, Gr1, Pana­-sonic
Beresford S, Gr2, Derrinstown Stud
Derby Trial S, Gr2, 2e King George
VI and Queen Elizabeth S, Gr1, Prix
du Jockey Club, Gr1, Gladness S, L.
Champion avelshingst i England 1990
samt 1992-1999, far till 530 vinnare
av 71 milj US-dollar, varav 153 Black
Type-vinnare, bl a MONTJEU, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, NORTHERN
SPUR, Breeders’ Cup Turf, Gr1, OLD
VIC, Årets Häst i England, Irish Derby,
Gr1, Prix du Jockey Club, Gr1, avelshingst, CARNEGIE, Prix de l’Arc de
Triomphe, Gr1, Grand Prix de SaintCloud, Gr1, IN THE WINGS, Grand
Prix de Saint-Cloud, Gr1, m fl
1. mor LUTH DE SARON (FR), 4 segr
som 2-3-åring i Frankrike, Prix de
Malleret, Gr2, Prix Vanteaux, Gr3, 3e
3. mor ZITZA, 4 segr i Frankrike, mor
till 7 vinnare inkl
Rose de Saron, se ovan
Zirconium, 7 segr i Frankrike,
Plassac, 9 segr, 2e Prix Radames, L
Tävlingskarriär i Frankrike och Skandinavien
År
1994 1995
1996
1997
1998
Totalt
Åld
St 1-2-3
Prissum Val
2 år - ej startat
3 år 6 1-2-2
4 år 6 1-0-2
5 år 3 0-1-0
6 år 3 0-0-1
330 155 SEK
165 275 SEK
12 500 SEK
4 300 SEK
4
18 2-3-5
V% Pl%
17%
17%
0%
0%
83%
50%
33%
33%
512 300 SEK 11% 56%
Prix de la Nonette, Gr3, mor till 12 föl,
varav 11 har startat och 9 segrat inkl
TRAMPOLI, 9 segr, Orchid H, Gr2, La
Prevoyante H, Gr2, Long Island H,
Gr2, Prix Penelope, Gr3, Sheepshead Bay H, Gr3, Athenia H, Gr3,
etc, mor till en vinnare,
ROI NORMAND, 5 segr, Sunset H,
Gr1, Ark-La-Tex H, Gr3, 2e Prix
de Men­neval, 3e Prix Altipan, 4e
Golden Gate H, Gr2, avelshingst
LUTH DANCER, 4 segr, Prix du Lys,
Gr3, Prix d’Hedouville, Gr3,
Grand Prix de Nantes, ledande
avelshingst 2 ggr i Spanien
Homme d’Honneur, se ovan
Kr/st Hkp
55 026
27 546
4 167 Sv-hkp 88
1 433 Sv-hkp 82
28 461
Gontcharova, 2 segr, 3e Memorial H,
Prix de la Seine
Topelius, 2 segr, 2e Prix de l’Avre
NUIT DE SARON, vinnare och mor till
2 vinnare
HOMME DE COEUR, 2 segr
2. mor Rose de Saron, 3 segr i
Frank­rike, 2a Prix Morny, 3e Criterium
des Pouliches, Prix de la Grotte, mor
till 5 vinnare inkl
LUTH DE SARON, se ovan
Ziegfried, 4 segr, 2e Prix de Plaisance
PERCUSSION, vinnare som 2-åring,
mor till 4 vinnare
GAY SARON, 9 segr
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad 2001.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick men med avläkt försträckning i ytliga böjsenan vänster fram.
Röntgen av bakknän och hasar med avseende på osteochondros utan anmärkning. Röntgen av hasar med
avseende på spatt utan anmärkning. Endoskopering utan anmärkning.
Exteriört: Elegant, harmonisk hingst av mycket god fullblodstyp. Vackert huvud, väl ansatt hals, något brant i
bogen. Välutvecklad manke och bra överlinje. Extremiteterna är gracila och uttåade fram. Hingsten rör sig
med taktmässig, vägvinnande skritt och lätt, vägvinnande, smidig trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med gott temperament som tävlat bra som 3-4-åring i Frankrike men
sedan inte kommit till sin rätt. Internationell, mycket högklassig härstamning.
Homme d’Honneur till avel 2001
och far till 41 avkommor i startbar
ålder t o m 2010 varav 27 startat och
10 segrat:
EQUIP HILL, 9 segr, Scandinavian
Open Championship, Gr3, Wielka
Warszawska, Valley Chapel Memorial, L, Kapps Stora Pris, 2 ggr,
5e SM Classic, Årets Häst i Sverige
2007, FT93,
DREAM KEEPER, 2 segr på steeplechase, St Eriks Pris,
Mr Rasmus, 2 segr, 2e Hurricanelöpn,
FT75, Tsarevich, plac 7 ggr, 3e SFAF/
SÅEF:s Auktionslöpn, FT71, BAGDAD,
2 segr, 4e TGAB:s Auktionslöpn,
FT75, HUMBLE STAR, 6 segr, FT73,
LILLPRINSEN, 2 segr, FT65, FEMME
D'HONNEUR, vinnare, FT72, FULL
RICH, vinnare, FT71, BEAUTIFUL JOKE,
vinnare, FT74, och MISS ANGELIQUE,
vinnare, FT64.
Uppställningsplats
Valnäsgatan 89
387 96 Köpingsvik
Betäckningsavgifter 2011
5.000 kr vid lev föl 10 dagar.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Andersson
Telefon 0485-730 28
Mobil 0735-65 10 20
Mobil 0736-32 92 43
Solveig Andersson 0763-24 26 85
e-post: [email protected]
hemsida: www.stallandersson.se
17
Il Padrino (USA)
USA516500. Brun 2005, uppfödd av Rockhart Trading Ltd. Ägare Eva Olofsson/Triple E. Tecken: Bred bläs
som smalnar av på nosryggen och avslutas brett nedom näsborrarna. Vit underläpp. VF: Vit kota. BB: Vita.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Sadler's Wells (USA), br 1981
Bold Reason (GB)
Fairy Bridge (USA)
Special (USA)
IL PADRINO (USA)
Vice Regent (CAN)
Deputy Minister (CAN)
Mint Copy (CAN)
Minister's Song (USA), 1991
Herbager (FR)
Ballade (USA)
Miss Swapsco (USA)
Betäckningsresultat/2011
Bet
fbl
Födda fbl
Till avel 2011.
IL PADRINO (USA), 4 segr som
4-5-åring i Sverige, 1200-2650 m.
Tävlingskarriär i Sverige
År
Åld St 1-2-3
Fadern SADLER’S WELLS, 6 segr, Irish
2000 Gns, Gr1, Phoenix Champion S,
Gr1, Coral Eclipse S, Gr1, Pana­-sonic
Beresford S, Gr2, Derrinstown Stud
Derby Trial S, Gr2, 2e King George
VI and Queen Elizabeth S, Gr1, Prix
du Jockey Club, Gr1, Gladness S, L.
Champion avelshingst i England 1990
samt 1992-1999, far till 530 vinnare
av 71 milj US-dollar, varav 153 Black
Type-vinnare, bl a MONTJEU, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, NORTHERN
SPUR, Breeders’ Cup Turf, Gr1, OLD
VIC, Årets Häst i England, Irish Derby,
Gr1, Prix du Jockey Club, Gr1, avelshingst, CARNEGIE, Prix de l’Arc de
Triomphe, Gr1, Grand Prix de Saint-
2009
2010
4 år
5 år
Totalt
Prissum Val
V%
Pl%
7 3-0-0
7 1-0-0
77 360 SEK 43% 43%
38 400 SEK 14% 14%
2 14 4-0-0
115 760 SEK 29% 29%
Cloud, Gr1, IN THE WINGS, Grand
Prix de Saint-Cloud, Gr1, m fl.
1. mor Minister's Song (USA), ej startat, mor till 6 vinnare av 6 startande
och 10 föl i startbar ålder inkl
GAILY LOVE SONG, vinnare i Japan
och mor till 4 vinnare inkl Vickies
Song, vinnare, 2a Liberation H,
CREE'S RIG, 3 segr, MS SPEAK
FREELY, 2 segr, och PLAZA CUE,
Kr/st Hkp
11 051 S-hkp 77
5 486 S-hkp 75
8 269
ROSE BOW, 5 segr i Japan, mor till 2
vinnare; KING ROSE, 3 segr, och
TRANSONIC, vinnare
ORIZABA, 4 segr på slätt och hinder
i Japan,
OVAL OFFICE, 3 segr i Japan,
SOLOMON'S SONG, vinnare
IL PADRINO, se ovan.
GLORIOUS SONG, 17 segr, Årets
Häst i Kanada 1980, mor till 8
vinnare inkl Gr-vinnande avelshingstarna SINGSPIEL, RAHY
och RAKEEN,
SAINT BALLADO, 4 segr, Gr2, Gr3,
ledande avelshingst i USA,
DEVIL'S BAG, Champion 2-årshingst i USA, 8 segr inkl 2 st Gr1,
avelshingst
Angelic Song, ej startat, mor till 7 vinnare inkl SLIGO BAY, 4 segr inkl
Gr1, avelshingst, MILLENNIUM
WING, 5 segr inkl L, WOLFE
TONE, 2 segr, LADY BALLADE,
7 segr i Japan inkl L, mor till 2
vinnare,
THAIDAH, 3 segr, City of York S, L,
mor till 10 vinnare inkl Andrea
Dora, 4 segr, mor till vinnare
NOSFERATU, 4 segr, avelshingst
MA PETITE JOLIE, vinnare och mor till
4 vinnare inkl FUN GALORE, 3
segr, avelshingst,
IMPERIAL FALCON, 2 segr, avelshingst,
MANSHOOD, 3 segr, avelshingst
RJ'S INDY, 5 segr.
IL PADRINO (USA) till avel 2011.
2. mor BALLADE (USA), 2 segr, mor
till 9 vinnare inkl
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2010.
Veterinärt: Visad i tävlingsmässigt skick. Gott temperament. Utläkt skada kotan vänster fram. Uppdrivna kotleder båda fram. I övrigt u.a.
Röntgen:.Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Storväxt och högställd. Långlinjerad. Bra hals och manke. Rätställd. Ordinära rörelser i skritt och trav,
dock något kort steg vänster fram.
Slutomdöme: Hingst med utmärkt härstamning och god stayerförmåga. Till följd av storvuxenhet sen i tävlingskarriären och visade motsvarande Silverklass vid segertillfällena.
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige.
18
Uppställningsplats
Domme Ekliden 1
231 96 Trelleborg
Betäckningsavgifter 2011
Efter överenskommelse
Bokningar/förfrågningar
Eva Olofsson
Tel 040-48 55 94
Mobil 0705-75 48 84
Inchrory (GB)
Mr Prospector (USA)
Miswaki (USA)
Hopespringseternal (USA)
Midyan (USA), br 1984
Ribot (GB)
Country Dream (USA)
Equal Venture (USA)
INCHRORY (GB)
Mill Reef (USA)
Glint of Gold (GB)
Crown Treasure (USA)
Applecross (GB), br 1987
Blakeney (GB)
Rynechra (GB)
Marypark (GB)
A-6091. Brun 1993, 160-21 cm, uppfödd av Sir David Wills. Ägare Stalll Secret.
Tecken: Inga.
Betäckningsresultat/2002
Bet
fbl
Födda fbl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
24
23
12
5
4
2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14
17
10
5
3
0
COIGACH, 3 segr, Park Hill S, Gr3,
mor till vinnare
KYLE REHA, 2 segr, Cheshire Oaks, L,
mor till vinnare inkl Kirtle, 3 segr,
3e Flawlessly S, L
INCHRORY (GB), 18 segr, toppade
Skandinavisk Generalhandikap 1996
som 3-åring med 92 och 1998 som
äldre häst med 93, Stockholm Cup
International, Gr3, Oslo Cup, L, 3 ggr,
Norsk Derby, Norsk 2000 Guineas,
Kapps Stora Pris, L, Pilot Fineliner Cup,
L, 2e Stockholm Cup International,
Gr3, Scandinavian Open Championship, Gr3, Marit Sveaas Minnelöp, L,
Songline Classic, L, Norsk St Leger,
Duty Time Trophy, L, 3e Stockholm
Cup International, Gr3, Marit Sveaas
Minnelöp, L, 2 ggr, Kapps Stora Pr, L.
Fadern MIDYAN (USA), Jersey S,
Gr3, Rockingham S, L, 2e Challenge
S, Gr2, Supreme S, Gr3, Beeswing
S, Gr3, Criterion S, Gr3, Lanson
Champagne Vintage S, Gr3, 3e
2000 Guineas, Gr1. Far till 17 black
type-vinnare, 4 cham­-pions och 223
vinnare av mer än 11 milj US- inkl
ALHIJAZ, Champion 2-åring i Italien,
9 segr, Premio Parioli, Gr1, Premio
Vitaria di Capua, Gr1, 2 ggr, Gran
Premio Criterium, Gr1, Gardner
Merc­hant Mile, Gr2, avelshingst,
Tävlingskarriär i England och Skandinavien
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
149 410
881 090
479 000
938 000
705 000
677 735
201 675
Totalt
6
9
8
8
8
9
8
3-0-1
7-1-1
1-2-0
3-0-3
2-2-0
2-3-1
0-1-2
7 56 18-9-8
V%
Pl%
Kr/st Hkp
50% 67%
78% 100%
13% 38%
38% 75%
25% 50%
22% 67%
0% 38%
24 901
97 898
59 875
117 250
88 125
75 303
25 209
4 031 910 SEK 32% 62%
71 998
SWEDISH SHAVE, 4 segr, Grosser
Preis von Berlin, Gr3, Prix du Ris
Ogangis, Gr3,
PUNISHMENT, 9 segr, Grand Prix de
Parilly, L,
TIOMAN ISLAND, 7 segr, Goodwood
Cup, Gr3, Copps d’Oro di Milano,
Gr3,
JAUNTY JACK, 4 segr, Premio Emanuele Filiberto, L, Gran Premio
d’Italia, L, Marit Sveaas Minnelöp,
L, avelshingst, och
INCHRORY, se ovan.
1. mor Applecross, 3 segr och 3
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
TF 104
Sk-hkp 92
Sk-hkp 90
Sk-hkp 93
Sk-hkp 93
Sk-hkp 93
Sk-hkp 90
andraplatser på totalt 6 starter, 2a
Budget Park Hill S, Gr2, Princess Royal
S, Gr3, Broodmare of the Year i
England 1998. Mor till 8 vinnare
(varav 3 Black Type-vinnare) av 10
startande och 12 föl i startbar ålder
inkl
INVERMARK, 5 segr, Prix du Cadran,
Gr1, Chester Rated S, L, 2e Ascot
Gold Cup, Gr1, Prix Kergorlay,
Gr2, Jockey Club Cup, Gr3,
2. mor RYNECHRA, 2 segr, mor till 7
vinnare av 9 startande och 9 avkommor i startbar ålder inkl
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2002.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick med endast obetydliga veterinära anmärkningar. Röntgen av bakknän och hasar avseende osteochondros u a. Röntgen av hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende
struppipning u a. Lindrigt med slem i trachea.
Exteriör: Harmonisk, maskulin och lågställd hingst med mycket gott skelett. Brett ansatt kraftig hals, djup, välliggande bog och långt muskelfyllt kors. Han är något intåad fram och har breda hovar fram. Hingsten rör
sig marktrångt och nystande fram. Han har en vägvinnande skritt och en ordinär, något kort trav.
Slutomdöme: Imponerande djup individ som visat mycket god hållbarhet genom att tävla framgångsrikt under
sex säsonger i den skandinaviska eliten. Inchrory har visat mycket god hållbarhet och under sex säsonger i
Skandinavien tillhört den absoluta eliten. Han har segrat på distanser mellan 1600 och 2600 m.
3. mor MARYPARK, 3 segr, mor till 7
vinnare från 11 startande och 14 föl i
startbar ålder inkl COULSTRY, 8 segr
i Norge, Michelets Minnelöp, Gr3,
Norsk St Leger, L, Oslo Cup, L.
INCHRORY (GB) till avel i Norge 2002, i
Sverige 2003. Far i Sverige till 65 avkommor i startbar ålder per 2010 varav 46
startat och 23 segrat inkl:
Aladar, 3 segr, plac 5 ggr, FT86, 2a
Dansk Derby, Norsk St Leger, 3e
Scandinavian Classic Challenge,
JUST NU, 5 segr, FT86, ELIARA, 6 segr,
FT79, GREENDAY, 5 segr, 5e SFAF:s
Auktionslöpn, FT81, WENDOVER
WILLIE, 3 segr, FT73, STORMY GIRL,
4 segr, FT71, FALDOR, vinnare, samt
2 segr över häckar, FT69, HOLMA
IVORY, 7 segr, FT78, ANAADA, 2 segr,
MRS CROW, 4 segr, MRS CASINO
ROYAL, 3 segr inkl vinnare över
häckar, FT68, MR MELODYCLUB, 3
segr, DAD'S PRIDE, 2 segr, EXPLOSIVE
HILL, 2 segr, INQUIETTE, 2 segr, FT73,
samt vinnarna DIXIE CHICK, POLY,
FT68, GRAPOLINI, FT68, HEADMASTER, REX SHIPPING, MR KEATING, MR
WYCLEF och STARGAZER.
Uppställningsplats
Stall Saccracing, Saxtorp
Betäckningsavgifter 2011
5.000 kr vid levande föl 10 dagar.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Fredrik Sellgren
Stall Secret
Mobil 0768-33 19 15
[email protected]
19
Melmac
Northern Dancer (CAN)
Lyphard (USA)
Goofed (USA)
Diaghlyphard (USA), br 1982
Hasty Road (USA)
Jump Seat (USA)
First Sitting (USA)
MELMAC
Tom Fool (USA)
Comedy Star (USA)
Latin Walk (USA)
Sovereign Star, br 1975
Pall Mall (IRE)
Thyra Rose (GB)
Romany Rose (GB)
AA-10784. Brun 1991, 163-20 cm, uppfödd av Bengt Morberg. Ägare Bengt Morberg.
Tecken: Stjärn med strimma och snopp. VF: Oregelbunden krona. HF: Vit innerball. VB: Vit kota.
Betäckningsresultat/1997
MELMAC, 26 segr, 1000-1600 m,
Sydsvenskan Sprint L, Malmö Hösthandikap (2 ggr), 2e Verdexa Cup L,
Zawawi Baltic Cup L, Sydsven­sk­ an
Sprint L, (3 ggr), SM Sprinters, 3e JK
Jub löpn, Zawawi Baltic Cup L, Sydsvenskan Sprint L, Malmö Hösthandikap, Rosengårdlöpn, SM Sprin­ters (3
ggr), 4e IBM PC Vårsprint L, Zawawi
Baltic Cup L, 5e Täby Open Sprint
Cham­p L, högst rankade äldre häst i
Svensk Generalhkp 1995.
Fadern DIAGHLYPHARD till avel
1988, vinstrikaste avelshingst i Sverige
Stora listan 1992 t o m 2003 och
2005, samt vinstrikaste avelshingst
2-åriga avk 1993, 1995, 1996,
1999 och 2000, även 2e vinstrikaste
avelshingst 2-åriga avk 1992 och
1996, samt 3e vinstrikaste avelshingst
2-åriga avk 1997, far till bl a
SONGLINE, 14 segr, CINNAMON,
23 segr, HOO­TER, 14 segr, MAUREEN STAR, 17 segr, BLOOMERACE,
6 segr, Sv Derby, Breeders’ Trophy, 3e,
JK Ju­­b löpn, Årets Häst 1995, LOCAL
HERO, 9 segr, Jockeyklubbens
Jubileumslöpn, Malmö Stads Pris, SM
Sprinters, avelshingst, MELMAC, se
Tävlingskarriär i Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2 år 6 3-1-1
3 år 15 9-1-4
4 år 12 6-4-0
5 år 13 3-2-3
6 år 7 2-1-1
7 år 9 3-0-3
8 år 8 0-1-2
97 500
379 000
505 500
255 500
166 000
279 500
106 600
Totalt
7 71 26-10-14
V%
Pl%
50%
60%
50%
23%
29%
33%
0%
83%
93%
83%
62%
57%
66%
38%
16 250
25 267
42 125
19 654
23 714
31 055
13 325
1 789 600 SEK 37% 70%
25 206
ovan, OUR TOY, 13 segr, Breeders’
Tro­p­hy, Dia­­na­­löpn, Sk Mester­skap
2-år, SM 2-åriga, DOUBLE NET, 4
segr, Svenskt Derby, Jockeyklubbens
Jubileumslöpn, Breeders’ Trophy
KOKOMO, 4 segr, Sv Kriterium, JK
Avelslöpn, 2a Sv Oaks, SM 2-åriga, 5e
Dianalöpn.
1. mor SOVEREIGN STAR, 3 segr, mor
till 5 vinnare inkl MELMAC, se ovan,
COMEDY MAN, 5 seg, Eurocard Cup,
DOUBLE SIX, 4 segr, plac över hinder,
MEDALJ, 5 segr, vinnare över häck,
DESTINY, 2 segr, samt
Golden Sovereign, mor till Melnik, 2
segr, 3e Sweden Cup Juv Sprint,
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
Kr/st Hkp
Sv-hkp 83
Sv-hkp 91
Sv-hkp 93
Sv-hkp 92
Sv-hkp 89
Sv-hkp 91
Sv-hkp 86
Göta­land­löpn, och MERIT, 2 segr.
2. mor Thyra Rose (GB), mor till bl a
SAMMET och GREY ROSE, vinnare.
MELMAC till avel 1997; far till 58
avkommor i startbar ålder t o m 2010,
varav 42 startat och 20 segrat inkl
MOLTAS, 9 segr, plac 12 ggr, Swedish
Open Mile, L, Treåringarnas Elitlöpn, Skandinavisk Mesterskap för
3-åringar, SM Classic, Ulriksdals
Minneslöpn, 2 ggr, 2e Swedish
Open Mile, L, GHR Gold Cup, 3e
Songline Classic, L, SM Classic, 4e
Sv Kriterium, 5e Nickes Minneslöpn, L, 2 ggr, FT92
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Melmac första gången avelsvärderad: 1995.
Veterinärt: Utan väsentliga anmärkningar. Hasar och bakknän fria från osteochondros.
Exteriör: Långlinjerad maskulin hingst. Lång väl ansatt hals, välliggande bog, något lång i ryggen, långt muskelfyllt kors. Gott skelett och välbenad. Något platta hovar. Taktmässig bra skritt men kort i travet.
20
Betäckt fbl
Födda fbl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4
8
15
11
8
7
6
4
7
11
9
5
5
HÅ-TE-HÅ, 4 segr, FT71, 2-åring­
ernes Stayerprøve, Den Jydske
Vinterfavorit, Stormagasin Sallings
Pokallöb, BE Profilers 3-årsserie,
Mikado, 5 segr, plac 11 ggr, 3e Scandinavian Classic Challenge, FT82,
MULDER, 13 segr, plac 29 ggr, FT73,
MYTHOS, 8 segr, plac 9 ggr, FT86
MCBELL, 7 segr, plac 18 ggr, FT67
MADRINA, 4 segr, plac 12 ggr, FT73
RISING STAR, 6 segr, plac 14 ggr, FT73
MURRAY, 6 segr, plac 9 ggr, FT75,
MONZA, 4 segr, plac 7 ggr, Breeders'
Trophy Juvenile Consolation,
4e Götalandlöpn, 6e Breeders'
Trophy Mile, FT78,
MALF, 2 segr, plac 8 ggr, FT75,
MURASI, vinnare, plac 2 ggr som
2-åring, 5e BT Juvenile, FT75
Marouf, vinnare, plac 2 ggr, 4e SM
2-åriga, även vinnare över häckar
i häckdebuten, FT74,
MYKENE, 5 segr, plac 13 ggr, FT67,
Brookville, 4 segr och plac 11 ggr,
Great White, vinnare, plac 8 ggr,
FT75,
HAPPY LARRY, 3 segr, plac 3 ggr, FT79
MERRIMAC, 3 segr, plac 7 ggr,
MYSTIK, 3 segr, plac 7 ggr, FT78
MONTEREY, 2 segr, plac 2 ggr, FT75
MIRIFICO, 2 segr, 4e BT Juven, FT74
Molino, plac 8 ggr, FT63
Massaya, plac 7 ggr, FT66,
Keep Cool, plac 5 ggr,
Moretti, plac 3 ggr, FT68,
Matcho, plac 2 ggr, FT68,
Mellook, 5e Melmac-löpn, FT70.
Uppställningsplats
Vallhall, Fäboda 15
734 91 Hallstahammar
Betäckningsavgifter 2011
Enligt överenskommelse.
Bokningar/förfrågningar
Bengt Morberg
Tel 0220-260 46
Mobil 070-471 54 29
[email protected]
Mirio (FR)
Northern Dancer (CAN)
Sovereign Dancer (USA)
Bold Princess (USA)
Priolo (USA), br 1987
Irish River (FR)
Primevere (USA), 1982
Spring is Sprung (USA)
MIRIO (FR)
Blushing Groom (FR)
Baillamont (USA), 1982
Lodeve (GB)
Mira Monte (GB), br 1989
The Minstrel (CAN)
Mirea (USA), 1979
Mlle Vitesse (USA)
A-6046. Fux 1997, 163-20 cm, uppfödd av Petra Bloodstock Agency. Ägare AB Ascot.
Tecken: Bläs. Fyra vita ben.
Betäckningsresultat/2003
Bet
fbl
Födda fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
15
17
7
6
13
12
2006
2007
2008
2009
2010
12
13
5
6
7
lot, L, Chantilly, 6e Prix du Jockey
Club (Franskt Derby) 1998, samt
MIRIO (FR), se ovan.
MIRIO (FR), 6 segr i Frankrike 20002400 m som 3- och 4-åring, totalt
2.969.000 FF (inkl franskbonus),
Grand Prix de Saint Cloud, Gr1, plac
8 ggr inkl 3e Prix Le Fabuleux, L,
Saint-Cloud.
Fadern PRIOLO (USA), topprankad 3och 4-årig miler i Frankrike 1990 och
1991, delad topprankad äldre häst i
Europa 1991, 6 segr, från 1400-1800
m, Prix du Moulin du Longchamp,
Gr1, Prix Jacques Marois, Gr1, Prix
Jean Prat, Gr1, Prix Matchem. Till avel
1992 och far till bl a SENDAWAR
(IRE), Poule d’Essai de Poulains, Gr1,
Prix du Moulin, Gr1, Prix d’Ispahan,
Gr1, St James’s Palace S, Gr1, 2e Prix
Jacques le Marois, Gr1, Prix Greffulhe,
Gr2, avelshingst i Frankrike, BRILLIANCE (FR), Prix Saint Alary, Gr1, Prix
Penelope, Gr3, 3e Irish Oaks, Gr1, Prix
Tävlingskarriär i Frankrike
År
Åld St 1-2-3
Prissum* Val
1999
2000
2001
2 år
3 år
4 år
1 0-0-1
9 3-2-2
4 3-0-1
66 394 SEK 0% 100%
915 989 SEK 33% 78%
3 020 682 SEK 75% 100%
66 394 F 101 lbs
101 767 F 117 lbs
755 170 TF 124
3 14 6-2-4
4 003 065 SEK 43% 86%
190 087
Totalt
V%
Pl%
Kr/st Hkp
*Beloppen är inkl franskbonus om totalt 1.341.840 omräknat i SEK.
Vermeille, Gr1, Prix de Diane, Gr1,
PRIORY BELLE (IRE), Moyglare Stud S,
Gr1, 2a Debutante S, L,
FLYWAY (FR), Prix Jean de Chaudenay - Grand Prix du Printemps, Gr2,
Prix Charles et Henry Rouher, L, Prix
Lord Seymour, L, 2e Sunset H, Gr2,
avelshingst, HEAVEN’S COMMAND
(GB), Violet H, Gr3, Columbiana H, L,
2a Prix Eclipse, Gr3, Prix d’Arenberg,
Gr3, TIGERTAIL (FR), Prix Minerve,
Gr3, READY TO ROLL (IRE), Battlefield S, L.
1. mor Mira Monte (GB), vinnare som 2-åring i Frankrike, 2a Prix
Casimir Delamarre, L, Longchamp, av
endast tre starter, mor till
MONTEMIRO (FR) (94, e Kris), 6 segr
som 3-6-åring i Frankrike och USA
inkl Inglewood H, Gr3, Hollywood
Park, Silveyville H, L, Golden Gate
Fields, plac 16 ggr,
MOUNTJOY (FR) (95, e Bering), 3
segr som 2-, 3- och 6-åring, inkl
Prix de l’Avre, L, Chantilly, plac 5
ggr inkl 3e Prix de la Porte Mail-
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2002.
Veterinärt: Hingst visad i gott skick med måttliga förslitningsskador såsom en försträckning i ytliga böjsenan v
fr som är i god läkning (skadan uppkom 2001) samt uppdrivna kotleder.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros utan anmärkning. Hasar avseende spatt utan anmärkning. Endoskopi avseende struppipning u a. Några enstaka slemklumpar i trachea.
Exteriör: Maskulin, långlinjerad, något öppen hingst av mycket god modell. Lång väl ansatt hals, välutvecklad
manke och djup välliggande bog. Hingsten har ett gott skelett, är uttåad fram och marktrång bak. Han rör
sig taktmässigt bra i skritt och trav, något kort steg i trav.
Slutomdöme: Ädel tilltalande hingst med mycket vackert framparti, som tävlat med hög seger- och platsprocent i Frankrike. Mycket gott temperament.
2. mor MIREA (USA), vinnare som
2-åring i Frankrike och plac 2 ggr av
totalt 4 starter, helsyster till Minstrel
Baby (se nedan), mor till 7 vinnare av
7 avk som startat (totalt 11 avk i startbar ålder), utom Mira Monte även
MILD STEEL (FR), 5 segr som 3- och
4-åring i Frankrike, plac 18 ggr
MAGICAL MYSTERY, 2 segr som
2- och 3-åring i Frankrike, mor
till vinnaren MAGIC PLAY (IRE),
Champion 2-åring i Belgien 1994,
MIRIO (FR) till avel 2003. Far till 43
avkommor i startbar ålder per 2010
varav 27 har startat och 9 segrat:
MIRONA, 3 segr, SFAF/SÅEF Auktionslöpn ston, 2a Sv Oaks, Sv St
Leger, Breeders' Trophy Classic, 3a
Scand Class Challenge, FT79,
King Accent, vinnare, 2e SM 2-åriga,
SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, FT73,
MIROBOLANT, vinnare, Dansk Derby
Consolation, 4e Svenskt St Leger,
6e Svenskt Derby, FT77,
WING COMMANDER, 2 segr, 4e
SFAF/SÅEF Auktionslöpn, FT68, THE
BISHOPS JOY, 2 segr, plac 7 ggr, FT68,
YOUKNOWWHAT ROSE, vinnare,
FT69, IRISH'S FIGHTER, vinnare, FT68,
MAZZARIN, vinnare, FT68, även plac
över häckar, PICCOLESSIMA, vinnare,
samt Eryidium, Pick Me, plac.
Uppställningsplats
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Betäckningsavgifter 2011
2.000 kr vid språng + 6.000 kr
vid konstaterad dräktighet 1 okt.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Sonja Olsson, stall 0227-201 23
Tel o fax 0227-201 33
Mobil 070-281 10 48
Stallmobil 070-615 01 23
e-post: [email protected]
21
Mr Wells (USA)
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA))
Sadler's Wells (USA), 1981
Bold Reason (GB)
Fairy Bridge (USA)
Special (USA)
MR WELLS (USA)
Never Bend (USA)
Riverman (USA)
River Lady (USA)
Ghayyur (USA), 1994
Lyphard (USA)
New Trends (USA)
My Bupers (USA)
USA99000236. Brun 1999, 162-21 cm, uppfödd av Georgia E Hofmann. Ägare Carezza Racing.
Tecken: Bred bläs som avslutas i snopp nedom näsborrarna.
Betäckningsresultat/2006
Bet
fbl
2006
2007
2008
2009
2010
Födda fbl
1
0
1
0
1
2007
2008
2009
2010
1
0
1
0
RAGING STAR, vinnare som 3-åring
2009.
MR WELLS (USA) till avel (egna ston)
2006; far till en avkomma i startbar
ålder: Luckens Carezza, startat 3
gånger.
MR WELLS (USA), vinnare, 1730 dt.
Tävlingskarriär i Sverige och Norge
Fadern SADLER’S WELLS, 6 segr, Irish
2000 Gns, Gr1, Phoenix Champion S,
Gr1, Coral Eclipse S, Gr1, Pana­sonic
Beresford S, Gr2, Derrinstown Stud
Derby Trial S, Gr2, 2e King George
VI and Queen Elizabeth S, Gr1, Prix
du Jockey Club, Gr1, Gladness S, L.
Champion avelshingst i England 1990
samt 1992-1999, far till 530 vinnare
av 71 milj US-dollar, varav 153 Black
Type-vinnare, bl a MONTJEU, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, NORTHERN
SPUR, Breeders’ Cup Turf, Gr1, OLD
VIC, Årets Häst i England, Irish Derby,
Gr1, Prix du Jockey Club, Gr1, avelshingst, CARNEGIE, Prix de l’Arc de
År
Åld St 1-2-3
2002
2003
2004
2005
3 år 4 0-0-0
4 år 3 1-0-0
5 år 12 0-2-2
6 år 14 0-1-2
Totalt
4 33 1-3-4
Prissum Val
0
20 000
52 900
37 000
1. mor Ghayyur (USA), plac 3 ggr.
Mor till 2 vinnare:
MR WELLS, se ovan
ONE WINS IT ALL, vinnare
Pl%
SEK 0% 0%
SEK 33% 33%
SEK 0% 33%
SEK 0% 21%
109 900 SEK
Triomphe, Gr1, Grand Prix de SaintCloud, Gr1, IN THE WINGS, Grand
Prix de Saint-Cloud, Gr1, m fl.
V%
3% 24%
Kr/st Hkp
0
6 667
4 408
2 643
S-hkp 60
S-hkp 60
S-hkp 61
S-hkp 61
3 330
2. mor NEW TRENDS (USA), vinnare.
Mor till 5 vinnare inkl
Economic Trend, 10 segr, 3e Half
Moon Bay S,
Painted Avenue, 4 segr, 2e Haggin
S, L,
SOCIAL TRENDS, 4 segr,
SYMBOLIC TIMES, vinnare,
Uppställningsplats
Anna-Karin Louie-Ying
Holvarbo Gård
748 95 Örbyhus
Betäckningsavgifter 2011
2.000 kr vid språng + 6.000 kr vid
levande föl 10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Anna-Karin Louie-Ying
Tel 018-35 72 53
Mobil 0733-42 96 47
E-post: [email protected]
Hemsida: www.holvarbo.se
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2009.
Veterinärt: Visad i gott skick. Lindriga förslitningsskador. Höger bakskena
och senområde förtjockad efter skada. Litet underbett.
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2008
2008
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Lagom lång något kraftig hals. Välutvecklad manke, djup bål och
långt kors. Gott skelett. Taktmässig bra skritt och trav.
Avkommor: Har ett föl i startbar ålder som ännu inte har startat samt ett
årsföl.
Slutomdöme: Hingst av ordinär typ med högklassig härstamning på fädernet och med enkla meriter på tävlingsbanan.
22
FUNAMBULE (USA)
FINAL APPEARANCE (IRE)
SONGLINE
RICHARD OF YORK (GB)
CAT THIEF (USA)
MOST WELCOME (GB)
PENNEKAMP (USA)
NICOLOTTE (GB)
HEART OF OAK (USA)
DIAGHLYPHARD (USA)
S
D
S
D
U
S
S
S
S
S
56
25
33
33
2
19
22
22
23
23
44
11
19
12
5
11
13
12
16
17
5 416 842
2 171 900
1 808 820
1 741 271
1 734 660
1 661 920
1 287 326
1 141 934
1 086 160
1 070 660
Needwood Blade (GB)
Nureyev (USA)
Polar Falcon (USA)
Marie d'Argonne (FR)
Pivotal (GB), 1993
Cozzene (USA)
Fearless Revival (GB)
Stufida (GB)
NEEDWOOD BLADE (GB)
Chief's Crown (USA)
Be My Chief (USA)
Lady Be Mine (USA)
Finlaggan (GB), 1992
High Top (GB)
Misty Halo (GB)
Ringed Aureole (GB
Fux 1998, 163-21 cm, uppfödd av Mr & Mrs C R Philipson. Ägare (förhyrare) Christer Schildt.
Tecken: Stjärn.
Betäckningsresultat/2005
Bet
fbl
Födda fbl
2008
2009
2010
70
17
32
2009
2010
54
?
DESERT MIST, 7 segr
ROCK FACE, 5 segr,
SHIFTING MIST, 5 segr och mor till 5
vinnare inkl SHIFTING PLACE,
3 segr, topprankat 2-årigt sto i
Italien 2004, Premio Primi Passi,
Gr3, och CAL MAC, 6 segr inkl
en på häck och en på steeplechase.
3. mor RINGED AUREOLE (GB), 5 segr.
mor till 5 vinnare inkl
FIT THE HALO, vinnare och mor till 6
vinnare inkl Fit The Cove, 9 segr,
3e Ruby S, L.
NEEDWOOD BLADE (GB), 9 segr,
1000-1800 m, Bay Meadows
Breeders' Cup H, Gr3, Victor Chandler
Palace House S, Gr3, Bentinck S, L,
Abernant S, L, 2e Cammidge Trophy,
L, 3e City of York S, L, Abernant S, L.
Fadern PIVOTAL (GB), 4 segr, 10001200 m, Nunthorpe S, Gr1, King's
Stand S, Gr2. Till avel 1997 och far till
vinnare av 1.214 löpningar och över
23 milj GBP inkl Gr1-vinnarna REGAL
PARADE, SARISKA, SIYOUNI, VIRTUAL, FALCO, HALFWAY TO HEAVEN, EXCELLENT ART, PEERESS,
MEGAHERTZ, SAOIRE, CHORIST,
GOLDEN APPLES, SOMNUS, KYLLACHY, SILVESTER LADY, m fl.
Tävlingskarriär i England och USA
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2000
2001
2002
2003
2004
2 år 2 0-0-0
3 år 13 3-2-1
4 år 9 3-1-2
5 år 8 2-0-0
6 år 7 1-0-0
0
673 766
857 726
758 649
492 667
Totalt
5 39 9-3-3
V%
Pl%
0%
23%
33%
25%
14%
0%
46%
66%
25%
14%
0
51 828
95 303
94 831
70 381
2 782 808 SEK 23% 38%
71 354
1. mor FINLAGGAN (GB), 3 segr som
3-åring, mor till 7 vinnare av 8 startande och totalt 8 avkommor i startbar
ålder inkl
ISLAY MIST, 5 segr, Senorita S, Gr3,
AUSTRALIAN DREAMS, 7 segr,
Coolmore Stud Baden-Baden
Cup, L,
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
Kr/st Hkp
TF47
TF111
TF117
TF115
Merveilles, 6 segr inkl på hinder, 3e
McGrath Memorial Saval Beg S, L.
2. mor MISTY HALO (GB), 22 segr
som 2-6-åring, mor till 8 vinnare av 9
startande och totalt 10 avkommor i
startbar ålder inkl
HERITAGE, 15 segr,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
NEEDWOOD BLADE (GB) till avel i
England 2005 och far till tre kullar i
startbar ålder per 2010; (t o m 2009
126 föl, av vilka 71 (56%) startat
och 16 (23%) segrat) per 2010-1130 har 113 startat och 26 vunnit 50
löpningar och totalt 230.628 GBP ,
inkl SMALLJOHN, 7 segr, MARYSTRY,
3 segr, DIAMOND BLADE, 3 segr, MISS
LESLEY, 2 segr, BLADES PRINCESS, 2
segr, LORD VICTOR, 2 segr, ARRIVA
LA DIVA, 4 segr, FIRST BLADE, 3 segr,
vinnarna BABY BLONDE, BUBSES
BOY, DAILY DOUBLE, GALLONOFGAS,
KINGS BAYONET, PRIMERA ROSSA,
ROYAL BLADE och SHIVA ADIVA, samt
2-åriga JOYOUSLY, 3 segr, 11.688
GBP, MICA MIKA, 3 segr, 8.578 GBP,
SPARTIC, 2 segr, 6.510 GBP och LOV
U TOO, 2 segr, 3.238 GBP.
NEEDWOOD BLADE (GB) till avel i
Sverige 2010.
Första gången avelsvärderad: 2009.
Veterinärt: Gott temperament, visad i gott skick och utan några veterinära anmärkningar.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Mycket god fullblodstyp, ädel. Vackert huvud, lagom lång hals med god resning. Väl utvecklad
manke. Bra djup. Välutvecklat muskelfyllt kors. Ordinärt benad, något intåad fram. Ordinär taktmässig
skritt, kort trav utan takt.
Avkommor: Needwood Blade har verkat i aveln i Storbritannien och har på två kullar i startbar ålder lämnat
126 föl av vilka 71 (56%) startat och 16 (23%) segrat. De har tagit 25 segrar på 446 starter.
Slutomdöme: Maskulin väl bibehållen hingst med högklassig härstamning. Gedigna prestationer under flera
säsonger i Black-type-löpningar främst över sprinterdistans men effektiv även på 1800 m.
Uppställningsplats
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2011
1.000 kr vid språng + 15.000 kr
vid konstaterad dräktighet den 1
oktober. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Stuteri 0415-33 00 96
Bost/Fax 0413-300 96
Mobil 0705-11 24 80
23
Nicolotte (GB)
A-6027. Brun 1991, 166-20,5 cm, uppfödd av Crescent Ltd (GB). Ägare Humlabjer Stuteri AB.
Tecken: Inga.
och mor till TEENOSO, Derby S,
Gr1, King George VI and Queen
Elizabeth S, Gr1, Grand Prix de
Saint-Cloud, Gr1, 3e Irish Derby,
Gr1, avelshingst, och TOPSY,
Sun Chariot S, Gr2, och mor till
MOST WELCOME, Lockinge S,
Gr2, 2e Derby S, Gr1, avelshingst.
3. mor URSHALIM, 3 segr, Molecomb S, 2a King’s Stand S, 3e Cherry
Hinton S, halvsyster till MINSTREL’S
GALLERY, Great Surrey Foal S, etc,
Open View, 2a New Ham Foal S,
Close Up II, 2a Acorn S. Mor till
9 föl, 9 startande, 8 vinnare inkl
SO­VEREIGN II, 5 segr på 8 starter
som 2-3-åring i England, Champion
2-årssto i England, Lowther S, Queen
Mary S, National S, Coronation S, 3e
1000 Guineas.
Tävlingskarriär i England
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1993
1994
1995
2 år
3 år
4 år
5 2-1-2
1 0-0-0
7 2-1-1
59 413 USD 40% 100%
2 123 USD 0% 0%
186 333 USD 29% 57%
11 883 TF 118p
2 123 TF 107+
26 619 TF 116
3 13 4-2-3
247 869 USD 31% 69%
19 067
Totalt
NICOLOTTE (GB), 4 segr, Premio Vittorio di Capua, Gr1, 1600 m, Queen
Anne S, Gr2, 1600 m, Pete Murray
S, 1400 m, Queen’s Own Yorkshire
Dragoons S, 1400 m, 2e Gordon
Richards S, Gr3, 2000 m, 3e Dewhurst
S, Gr1, 1400 m, Brigadier Gerard S,
Gr3, 2000 m, 4e Sussex S, Gr1, 1600
m, Craven S, Gr3, 1600 m.
Fadern NIGHT SHIFT (USA), vinnare
som 3-åring (1200 m), till avel 1985
och far till vinnare av över 1.142 löp­n
och £12.168.507 inkl ALIGN (AUS),
Sires Producs S, Gr1, CREA­KING
BOARD (GB), Starlet S, Gr1, DARY­
ABA (IRE), Pr de Diane Her­mes, Gr1,
IN THE GROOVE, Irish 1000 Guineas,
Gr1, LISTENING (USA), Hollywood
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Oaks, Gr1, LOCHANGEL (GB),
Nunthorpe S, Gr1, NICOLOTTE (GB),
se ovan, NIGHT STYLE (FR), Gran
Criterium, Gr1, JUST HAPPY (USA),
Prix Guillaume d’Ornano, Gr2.
1. mor NICOLETTA, vinnare som
3-åring, mor till 5 vinnare inkl
NICOLOTTE, se ovan, och
Nickle Plated, 3 segr, Old Newton
Cup, 2e Dee Stakes, L.
2. mor VIOLETTA III, 3 segr, Cambridgeshire S, mor till 10 vinnare inkl
FAVOLETTA, Irish 1000 Guineas,
Gr1, och mor till Gr-vinnarna
AMARANDA och FAVORIDGE
Furioso, vinnare, Priory S, L, 2a
Oaks S, Gr1, 4e Irish Oaks, Gr1,
NICOLOTTE (GB) till avel 1996; första
årgången var 2-åringar 1999, då han
blev tvåa på listan över förstaårshing­s­tar
i England. Far till bl a ANZARI, Amethyst
S, L, 2e Tyros S, L, 3e Tetrarch S, Gr3,
DIAMOND MAX, 7 segr, Prix du Ranelagh, L, PEPPERONI, 3 segr, Costcutter
Roses S, L, BARRINGER, 4 segr, Greig
Middleton Cond S, 2e Europa Sprint, L,
3e Revlon Europa-Sprint, L, FIREBELLY,
3 segr, Premio Gino Mantovani, L, Real
Delight, 2 segr, 3e Entrepreneur S, L.
NICOLOTTE (GB) till avel i Sverige
2002. Vinstrikaste avelshingst avseen­
de 2-år­ingar med sin första kull 2005.
Far till 94 avkommor i startbar ålder
till och med 2010, varav 63 har startat
och 33 har segrat;
Auchroisk, 3 segr, Jockeyklubbens
Avelslöpn, L, 2a Dianalöpn, 3e
JK Avelslöpn, L, Breeders' Trophy
Stayer, Götalandlöpn, 4e Margareta Wettermarks Minneslöpn, L,
5e Svenskt Oaks, FT87
MAJOR GUNN'S, 5 segr, Götalandlöpn, 2e BTJuve­nile, FT80,
PREMIER, 5 segr, Götalandlöpn,
FTFT82,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2001.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick med endast lindriga veterinära anmärkningar (hovsprickor).
Röntgen av bakknän och hasar med avseende på osteochondros utan anmärkning. Röntgen av hasar med
avseende på spatt utan anmärkning. Endoskopering utan anmärkning.
Exteriör: Mycket god maskulin fullblodstyp. Vackert huvud på en lång, väl ansatt hals och en välliggande,
djup bog. Mycket välformad, lång överlinje. Hingsten är välbenad med bra ledgångar. Han är något uttåad
höger fram och har vida hovar fram. Rörelserna är taktmässiga i såväl skritt som trav.
Slutomdöme: Mycket tilltalande, maskulin hingst med goda veterinära vitsord, som med framgång tävlat som
2- och 4-åring i Black Type-löpningar av hög klass. Hingsten har sedan 1997 verkat i avel på Irland och i
England och producerat 121 föl i startbar ålder, som på 690 starter tagit 75 segrar och 122 platspriser.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Night Shift (USA), br 1980
Chop Chop (USA)
Ciboulette (USA)
Windy Answer (USA)
NICOLOTTE (GB)
Crepello (GB)
Busted (GB)
Sans Le Sou (IRE)
Nicoletta (GB), 1975
Pinza (GB)
Violetta III (ITY)
Urshalim (GB)
Betäckningsresultat/2002
Bet
fbl
Födda fbl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14
9
27
18
7
1
9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12
8
17
15
5
1
Mac­leod's, 5 segr, 2e Breeders' Trophy Mile, Sofierolöpn, 5e Breeders'
Trophy Juvenile, FT81,
Black Grouse, 2 segr av 2 starter som
2-år 2010, Götalandlöpn, FT79,
Fargo, 4 segr, 3e Hurricanelöpn, 4e
Malmö Stads Pris, FT77,
Tebheagnaneilan, 3 segr, 2a
Breeders' Trophy Mile, Dianalöpn,
Stig Holms Memorial, 3e Svenskt
Oaks, 4e Svenskt Kriterium, 5e
Breeders' Trophy Juvenile, FT80,
Loreley, 6 segr, 2a Melmac-löpn,
FT81, ARAGORN, 7 segr, GLEN BLAIR,
3 segr, FT73, YABADABADO, 2 segr,
FT76, ELLEANTHUS, 2 segr, FT75,
SPEYSIDE, 4 segr, FT71, BOSS, 5 segr,
FT74, DIAMONDSANDPEARLS, 6
segr, FT73, TYRCONNELL, 5 segr, 5e
JKJubileumslöpn, FT84, YAMAZAKI, 2
segr, FT74, ZINGAPORE ZLING, 2 segr,
samt vinnarna INTERLOTTE, FT73,
KILBEGGAN, FT72, SENTINICO, FT77,
ARAGON IBSON, BLACK GROUSE,
BRAEVAL, CINDERELLA MAN, COS­
TA­LITE, FT70, CROSS A LOT, DE­
FEN­DER, FT70, GLEN ELGIN, FT74,
HILIFE, SEMIL, SENTINOTTE, och TINAS
ROCKSTA.
Uppställningsplats
Humlabjer Stuteri
247 99 Genarp
Betäckningsavgifter 2011
3.000 kr vid språng + 7.000 kr
vid konstaterad dräktighet 1 okt.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Leif Jönsson, 040-48 20 10 (dag)
040-44 13 13 (kväll)
Fax 040-44 13 33
Breeders' Trophy-logotypen anger att hingsten enligt resp hingstägares
försäkran kommer att anslutas till den svenska BT-serien 2014-2016.
24
Nobileo (GB)
GB024062493. Fux 2003, 163-20 cm, uppfödd av Dieter M Burkle, ägare Stall Perlen. Tecken: Bred bläs.
VF: Vit fläck i kronranden. VB: Vit kota. HB: Vit helstrumpa.
Northern Dancer (CAN)
Sadler's Wells (USA)
Fairy Bridge (USA)
Galileo (IRE), 1998
Miswaki (USA)
Urban Sea (USA)
Allegretta (GB)
NOBILEO (GB)
Literat (GER)
Surumu (GER)
Surama (GER)
Nataliana (GER), 1993
Athenagoras (GER)
Nathia (USA)
Noisetta (USA)
Betäckningsresultat/2009
Bet
fbl
Födda fbl
2009
2010
21
13
2010
13
rike, 3e Prix de Flore, Gr3, NOBELIX,
6 segr på slätt och hinder i England,
NOBLEBLUE, 3 segr i Tyskland, NOBLE
DIRECTA, 2 segr i Tyskland, NOBLE
LODGE, vinnare i Tyskland, och NICE
AND SPICY, vinnare i Frankrike.
NOBILEO (GB), 3 segr, 1600-2800
m, Svenskt St Leger, 2e Norsk Derby,
Svenskt Derby, L, 3e Tyskt Derby Trial,
L.
Fadern GALILEO (IRE), Champion
3-åring i England 2001, 6 segr, Vodafone Epsom Derby, Gr1, King George
VI and Queen Elizabeth Diamond S,
Gr1, Irish Derby, Gr1, Derby Trial S,
Gr3, Ballysax S, L, 2e Irish Champion
S, Gr1. Till avel 2002, far till 4 kullar
i startbar ålder med 872 avkommor,
varav 466 startat och 276 vunnit
516 segrar och 30.735.534 USD,
varav 40 blacktype-vinnare inkl NEW
APPROACH, Champion 2- och 3-års-
Tävlingskarriär i Tyskland, Norge och Sverige
År
Åld St 1-2-3
2006
3 år
7 3-2-1
1 018 434 SEK 43% 86%
145 491 S-hkp 87
1
7 3-2-1
1 018 434 SEK 43% 86%
145 491
Totalt
Prissum Val
V%
Pl%
Kr/st Hkp
2. mor Nathia (GER), ej startat, mor
till 6 vinnare inkl NATALIANA, se
ovan, NATIELLO, 2 segr, Preis der
Stadt Baden-Baden, L, 2e BMW
Deutsches Derby, Gr1, 3e Preis Team
Trophy der Volksbanken & Raiffeisen,
Gr2, Niazza di Siena, 2e Hamburger
Stuten Preis, L, 3e Deutsches Stutenpreis, Gr3, Dortmunder Stutenpreis, L,
NOUYIN, 5 segr, NEUSEELAND, 2 segr,
NASTASIA, vinnare och mor till vinnare, NANCHERROW, vinnare, Nicely,
ej startat, mor till 4 vinnare inkl New
Boy, 6 segr, 3e Frühjahrszuchtpreis
der Dreijährigen, NIMBA, 9 segr, NOREEN, 6 segr, och NICKI BOY, 2 segr.
NOBILEO (GB) till avel 2009.
hingst i Europa 2007-08, Vodafone
Epsom Derby, Gr1, TEOFILO, Champion 2-årshingst i Europa 2006, National S, Gr1, SOLDIER OF FORTUNE,
topprankad som 3-åring i Irland, Irish
Derby, Gr1, SIXTIES ICON, topprankad som 3-åring i England, Engelskt St
Leger, Gr1, ALLEGRETTO, topprankat äldre sto i England som 4-åring,
Prix Royal Oak, Gr1, RED ROCKS,
Breeders' Cup Turf, Gr1, LUSH LASHES, Coronation S, Gr1, CIMA DE
TRIOMPE, Premio Derby Italiano, Gr1,
SOUSA, Champion S, Gr1, etc.
1. mor NATALIANA (GER), 2 segr,
Grosser Stutenpreis der Dreijährigen,
L, 3e Hamburger Stutenpreis, Gr3,
mor till 7 vinnare inkl Nobileo, se
ovan, Noble Ginger, vinnare i Frank-
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Mkt gott temperament. Inga veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u.a. Hasar avseende spatt u.a. Endoskopi avseende
stämbandsförändring u.a.
Exteriör: Ädelt och elegant helhetsintryck. Ädelt huvud. Långlinjerad med lång rygg och bra manke. Något
raka kotor. Något små framknän. Marktrång bak. Ordinära rörelser i skritt och trav.
Slutomdöme: Flott hingst med internationellt högklassig härstamning, europeisk champion­hingst kombinerad
med tysk fertil och framgångsrik möderne­linje. En av årgångens absolut bästa treåringar i Skandinavien
över stayerdistans.
Uppställningsplats
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2011
1.000 kr vid språng + 8.000 kr
vid konstaterad dräktighet den 1
oktober eller 11.000 kr vid lev föl
10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Stuteri 0415-33 00 96
Bost/Fax 0413-300 96
Mobil 0705-11 24 80
Varifrån härstammar hingstarna? Se "Sire lines" på sidan 4!
25
Oaxaca (USA)
USA04014471. Fux 2004, 166-22 cm, uppfödd av Emory Hamilton, ägare U S Star Racing. Tecken: Bred
bläs. VF: Vit kota. HF: Vit halvstrumpa. VB: Vit helstrumpa. HB: Vit helstrumpa.
Red God (USA)
Blushing Groom (FR)
Runaway Bride (GB)
Rahy (USA), 1985
Halo (USA)
Glorious Song (CAN)
Ballade (USA)
OAXACA (USA)
Bold Reasoning (USA)
Seattle Slew (USA)
My Charmer (USA)
Zapoteca (USA), 1998
Lyphard (USA)
Mayan Maiden (USA)
Chic Shirine (USA)
Betäckningsresultat/2009
Bet
fbl
2010
Födda fbl
3
2. mor Mayan Maiden (USA), ej
startat, mor till 2 vinnare inkl MAYA, 2
segr, avelssto, och INTERSKY MELODY,
vinnare.
3. mor Chic Shirine (USA), ej startat,
mor till 2 vinnare av 3 startande och 4
avkommor i startbar ålder.
Oaxaca (USA) till avel 2009 men
betäckte då inga ston.
Uppställningsplats
Tranberga Gård, 230 40 Bara
Betäckningsavgifter 2011
1.500 kr vid språng + 7.500 kr vid
konst dräktighet 1 okt. Vet avgift
1.500 kr. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Oaxaca (USA) har ej startat.
Fadern RAHY (USA), 6 segr, Bel Air
H, Gr2, Bonusprint Sirenia S, L, 2e
Middle Park S, Gr1, Goodwood H,
Gr3, Harold C Ramser Sr H, Gr3,
3e Mill Reef S, Gr2. Till avel 1990,
far till 16 kullar i startbar ålder med
1.024 avkommor, varav 765 startat
och 535 vunnit 1.861 segrar och
83.895.004 USD, varav 81 blacktypevinnare inkl FANTASTIC LIGHT, Årets
Häst i Europa, Champion gräshäst,
Champion Äldre häst, Breeders' Cup
Turf, Gr1, SERENA'S SONG, Champion 3-åring, Mother Goose S, Gr1,
DREAMING OF ANNA, Champion
Tävlingskarriär
Oaxaca (USA) har ej startat.
2-åring, Breeders' Cup Juvenile Fillies,
Gr1, NOVERRE, Topprankad hingst i
England som 3-åring, Sussex S, Gr1,
TRANQUILITY LAKE, Yellow Ribbon
S, Gr1, TATES CREEK, Yellow Ribbon
S, Gr1, EARLY PIONEER, Hollywood
Gold Cup, Gr1, DESIGNED FOR
LUCK, Breeders' Cup Mile S, Gr1,
DANCING FOREVER, Manhattan H,
Gr1, EXOTIC WOOD, Santa Monica
H, Gr1, RIO DE LA PLATA, Grand
Criterium, Gr1, etc.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Visad i gott skick utan veterinära anmärkningar av betydelse. Gott temperament.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar
avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Stor ädel hingst av god fullblodstyp. Vackert huvud. Lång
väl ansatt hals. Långlinjerad. Mycket bra takt i skritt, hänger på
bogarna i trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med högklassig härstamning
på fädernet men svagare på mödernet och utan egna prestationer
på banan.
26
1. mor Zapoteka (USA), plac, mor till
en vinnare: FAST AND STEADY, 4 segr,
samt Oaxaca, se ovan.
Ulf Stjernfeldt
Mobil 0707-71 26 00
Hemsida: www.usstarracing.se
Eva CS Pettersson
Tel 040-630 24 60, fax 44 93 14
Mobil 0708-48 21 75
www.tranberga.se
[email protected]
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2007
2007
FUNAMBULE (USA)
RICHARD OF YORK (GB)
BE MY CHIEF (USA)
NICOLOTTE (GB)
TROON (GB)
DIAGHLYPHARD (USA)
SONGLINE
DUTY TIME (GB)
STARBOROUGH (GB)
PENNEKAMP (USA)
S
D
S
S
S
S
S
S
U
S
44
47
37
29
42
43
29
24
2
18
24
21
19
16
30
20
15
12
2
8
3 329 604
2 590 836
2 001 960
1 874 498
1 870 220
1 851 226
1 370 696
1 250 205
1 244 800
1 239 564
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2006
2006
RICHARD OF YORK (GB)
BE MY CHIEF (USA)
FUNAMBULE (USA)
SONGLINE
DIAGHLYPHARD (USA)
ZAFONIC (USA)
NICOLOTTE (GB)
DUTY TIME (GB)
TROON (GB)
SLEW CITY SLEW (USA)
D
S
S
S
S
U
S
S
S
U
56
51
36
31
53
2
24
31
41
1
25
29
26
14
24
4
8
17
18
2
3 088 105
2 767 245
2 365 121
1 695 372
1 683 240
1 433 403
1 410 909
1 394 863
1 118 686
1 083 440
Philomatheia (USA)
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA))
Danzig (USA), 1977
Admiral's Voyage (USA)
Pas De Nom (USA)
Petitioner (USA)
PHILOMATHEIA (USA)
Bold Lad (IRE)
Persian Bold (IRE)
Relkarunner (USA)
Kooyonga (IRE), 1988
Northfields (USA)
Anjuli (IRE)
Katricia (GB)
Brun 1997, 165-22 cm, uppfödd av Mitsuo Haga. Ägare Takeshi Fujita.
Tecken: Stjärn. VF: Vit kota. HB: Vit kota.
Betäckningsresultat/2005
Bet
fbl
Födda fbl
2005 33
2006 19
2006 45
2007 19
2007 35
2008 uppg sakn
2008-2009 uppgifter saknas
2010 15
PHILOMATHEIA (USA), 5 segr, 10001400 m.
Tävlingskarriär i Japan
År
Åld St 1-2-3
Fadern DANZIG (USA), 3 segr i sina
enda 3 starter. Ledande avelshingst
i Nord-Amerika 1991, 1992, 1993,
i Spanien 1992 och i UAE 1995. Far
till 24 kullar och 1.099 föl i startbar
ålder, varav 846 har startat och 682
vunnit tillsammans 2.183 segrar,
varav 198 blacktype winners, inklusive
Gr1-vinnarna och avelshingstarna
ANABAA, DAYJUR, DANEHILL,
MUJAHID, LIBRETTIST, POLISH
PRECEDENT, GOLDEN SNAKE och
CHIEF'S CROWN.
2000
2001
2002
2003
2004
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
1. mor KOOYONGA (IRE), 9 segr,
Champion 3-årssto i Europa 1991,
Champion Miler 1991, Årets Sto
1991, Irish 1000 Guineas, Gr1,
Coronation S, Gr1, Coral-Eclipse S,
Gr1, Bayerisches Zuchtrennen, Gr1,
Matron S, Gr3, EBF Leopardstown
Totalt
4
3
2
6
1
3-0-0
0-0-1
1-0-0
1-0-0
0-0-0
5 16 5-0-1
Gr3, 3e Cheveley Park S, Gr1,
mor till 9 vinnare,
KINGS CANYON (IRE), 4 segr
PERSIAN JULI (IRE), vinnare i Japan och
mor till 2 vinnare,
GHASSAK (IRE), vinnare på Irland och
mor till 4 vinnare inkl VERSAKI
(IND), vinnare i Indien, Breeders'
Multi-Million, och KHETAAM, 9
segr,
HIGHLAND GOLD (IRE), vinnare i
England.
Prissum Val
2 216 190
397 036
1 287 095
1 237 410
0
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 75% 75%
SEK 0% 33%
SEK 50% 50%
SEK 17% 17%
SEK 0% 0%
554 048
132 345
643 548
206 235
0
5 137 731 SEK 31% 38%
321 108
S, Gr3, Silver Flash S, Leopardstown
1000 Guineas Trial S, 2a Engelskt
1000 Guneas, Gr1, Queen Elizabeth II
S, Gr1, Cartier Million S, 3e Prince of
Wales's S, Gr2.
Mor till 4 vinnare inkl
PHILOMATHEIA, se ovan,
GAILY THE PRIDE, 3 segr i Japan,
MATSUE, vinnare i Frankrike,
KREISLERIANA, vinnare i Japan, samt
Princess Atoosa, ej startat, mor till 4
vinnare.
2. mor Anjuli (IRE), ej startat.
-
Mor till 7 vinnare inkl
KOOYONGA (IRE), se ovan, och
HATTON GARDENS (IRE), 3 segr,
Carna S, 2a Weld Park S, Gr3,
mor till 8 vinnare inkl KUNDALINI, Champion 3-årssto i
Syd-Afrika 1994, 6 segr, Bloodline
Classic, Gr1, mor till 2 vinnare
och mormor till DIAMOND DIVA
(GB), 3 segr, Cashcall Mile Invitational S, Gr2, Wilshire H, Gr3,
American Beauty H, L.
Anjuli vidare mor till:
Jajuli (IRE), 2 segr, 2a BHS Rockfel S,
PHILOMATHEIA (USA) till avel i Italien
2005 och far till två kullar i startbar ålder (tot 38 avk inkl 5 vinnare som 3-år
2009 (tot t o m 2010-10-16: 82 st,
10 segr, 23 plac, 102.140 Euro, inkl 2
2-årsvinnare 2010, 56.580 Euro), bl a
MASTER FITZ (ITY), 2 segr, Criterium
Partenope, L, 2e Criterium di Pisa,
L, 2010, samt övriga vinnare, som
SEMINOLE SHIELD, 3 segr,
BOLD DANCER, vinnare,
TAXI, vinnare,
BIG DANZIG, vinnare,
KADIR, vinnare,
RENACCIO DE OLMO, vinnare
samt Queen Manu, plac 2 ggr, Ele Dei
Mandrioli, plac, King Belmez, plac.
Uppställningsplats
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2009.
Veterinärt: Lätthanterad hingst visad i gott skick men med måttliga förslitningsskador såsom upp­drivna kotleder
och mindre överben båda fram. Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Maskulin god typ. Lagom lång, väl ansatt hals. Djup bål, bra kors. Gott skelett. Passartad skritt, ordinär
trav.
Avkommor: Philomatheia har två startande årgångar i Italien. Av 13 treåringar som startat har fem segrat som
treåringar och av tre startande tvååringar har en löpt placerad.
Slutomdöme: Hingst med internationellt högklassig härstamning på både fädernet och mödernet. Visade stor
talang som tävlingshäst men kunde pga skada inte infria högt ställda förväntningar.
Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Gård
640 43 Ärla
Betäckningsavgifter 2011
3.000 kr vid språng + 12.000 kr vid
konst dräkt den 1 oktober. NFFR (no
foal free return). Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Ivan Sjöberg
Tel 016-742 60
Mobil 070-551 09 93
Email: [email protected]
Hemsida: www.ravdansen.se
27
Red Hurricane
SWE10002856. Fux 2003, 166-21 cm, uppfödd av Nils Eric Andersson, ägare Thomas A Johansson o Jane
Olin. Tecken: Stjärn förenad i strimma som når höger näsborre och avslutas i snopp. VF: Vit kronrand.
Northern Dancer (CAN)
Storm Bird (CAN)
South Ocean (USA)
Prince of Birds (USA), 1985
Key To The Mint (USA)
Special Key (USA)
Better Begin (USA)
RED HURRICANE
Midsummer Night (USA)
Jimmy Reppin (GB)
Sweet Molly (IRE)
Adolphin, 1986
My Swanee (GB)
Bloomigunda
Bloomers (GB)
Betäckningsresultat/2009
Bet
fbl
2009
2010
RED HURRICANE, 4 segr.
Tävlingskarriär i Sverige och Danmark
Fadern PRINCE OF BIRDS (USA),
Champion Miler på Irland 1988,
3 segr, Irish 2000 Guineas, Gr 1,
Tetrarch S, Gr 3, o Palm Springs S. Till
avel i Japan 1989, far till 385 vinnare
av över 11 milj USD, bl a MULTIMAX,
Spring S, Gr 2, CATHY LIGHT, 8
segr, Takasaki Oaks, Simotsuke Oaks,
PRINCESS HIMUKA, 8 segr, Champion Sprinter S, QUEEN POINT, 4
segr, Rosemary Sho, SMASH BOY, 4
segr, ROBANO PANYA, 3 segr, samt
i Skandinavien HARRIER, 8 segr, TF
100 som 2-åring 2000, Norsk Derby,
Norsk St Leger, Duty Time Trophy, Pilot
Fineliner Cup, 2e Stockholm Cup, Gr
3, Kapps Stora Pris, L, 3e Oslo Cup, L,
och WELL RED, 5 segr.
Till avel i Sverige 2001 och far till 38
avkommor varav 26 startat och 12
segrat inkl PRINCE OF DARKNESS, 6
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2005
2006
2008
2009
2010
2 år
3 år
5 år
6 år
7 år
0
*66 600
20 000
24 295
23 200
Totalt
2
6
3
5
6
0-0-0
1-1-1
1-0-0
1-1-1
1-0-0
4 22 4-2-2
Pl%
0%
17%
33%
20%
17%
0%
50%
33%
60%
17%
0
11 100
6 667
4 859
2 053
Kr/st Hkp
*134 095 SEK 18% 36%
6 095
S-hkp 60
S-hkp 64
S-hkp 65
S-hkp 65
* Prissumman inkluderar 30.000 kr i svensksegerbonus 2006.
segr, ZEBBOMO, 5 segr, CHOPARD, 4
segr, PROMOTION, 3 segr, ALLSOCKSFOURSOCKS, 2 segr, HIT MY BIRD, 2
segr, RED HURRICANE, se ovan, samt
flera vinnare.
1. mor Adolphin, ej startat, mor till 3
vinnare inkl
Pandora, 2 segr, 3e Duty Time Juvenile Mile, 5e Norsk Oaks,
RED HURRICANE, se ovan,
NOBELITA, vinnare.
2. mor Bloomigunda, 5 segr, 2a
Diana­löpning, Lovey Dovey Cup, mor
till 4 vinnare inkl
ROSENOBLER (den), 13 segr,
1.027.400 kr, Sv Oaks, Dansk
Oaks, Derby Trial, SM 3-åriga, JK
Avelslöpn, Bloomers’ Vase, 2a
Dianalöpn, Skandialöpn, 3e Sv
Kriterium, Morten Klaveness Minnelöp, L, FT85; mor till tre vinnare
inkl GODWINE, 3 segr, FT75, och
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Gott temperament. Ingen veterinär anmärkning av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändringar u a.
Exteriör: Maskulin hingst av god fullblodstyp. Välmusklad. Lång hals och välutvecklad manke. Långt något
stupande kors. Välliggande bog. Markbundna rörelser i skritt och trav.
Slutomdöme: Sparsamt startad och enkla meriter på tävlingsbanan över stayerdistans. Medelmåttig härstamning på fädernet och med den framgångsrika Bloomers-linjen på mödernet.
28
Födda fbl
2010
0
mor till GREAT WHITE, vinnare
och plac 7 ggr, FT75
GYLLEN, 12 segr, 963.400 kr,
Dianalöpn, Sv Oaks, Dansk Oaks,
SM 3-åriga, Fredlunds Memorial,
Skandialöpn, Bloomers’ Vase,
2a Bloomers’ Vase, SKS Stora
Pris, L, 2 ggr, 3e Stockholm Cup
International, Gr3, Stockholms
Stora Pris, L, 4e Preis des Casino,
Gr3, mor till fem vinnare, samt till
Gyllenette, mor till 4 vinnare inkl
FLORETTE, 3 segr, Champion sto
2000, Jockeyklubbens Avelslöpn,
m fl
Daler, 8 segr, 281.300 kr, 2e Nickes
Minneslöpn, Ulriksdals Minneslöpn, FT82
KLIPPING, 9 segr, 199.500 kr, 3e
Mandarin Premiärhkp, 4e AGRIA
Breeders’ Trophy, FT77
V%
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
1
0
3. mor BLOOMERS (GB), 2 segr i
England som 2- och 3-åring, TF 93,
1966, mor till 2 vinnare:
Bloomigunda, se ovan, och
FILIBLOOM, 7 segr, JK Avelslöpn,
Maninalöpn, 2a Sv Kriterium,
Amacitalöpn, Svensk Uppfödningslöpn, 3e Svenskt St Leger,
Svenskt Oaks, Dansk Oaks, mor
till SWEDE’S POCKETS (USA), 3
segr, CODE OF HONOUR, 3 segr,
samt YANKEE BLOOM, 5 segr,
869.295 kr, Jockeyklubbens Avelslöpn, Amacitalöpn, Svealandlöpn,
2a Vinterfav Pris, Svenskt Oaks;
mor till Tertio Bloom, vinnare
och plac 5 ggr på 6 st, 2e Svenskt
Derby, JK Jubileumslöpn, Scandinavian Classic Challenge 2008,
935.840 kr, FT89.
RED HURRICANE till avel 2009.
Uppställningsplats
Mariedalsvägen 32 H
217 41 Malmö
Betäckningsavgifter 2011
Enligt överenskommelse.
Bokningar/förfrågningar
Thomas A Johansson
040-98 11 25
073-922 78 90
Shawdon (GB)
A-5582. Brun 1995, 156-20,0 cm, uppfödd av C Humphris. Ägare Stall Lambada AB o Stall Gransäter.
Tecken: Bläs med brun fläck ovanför ögonhöjd som fortsätter i strimma och avslutas mellan näsborrarna.
Lorenzaccio (GB)
Ahonoora (GB), 1975
Helen Nichols (IRE)
Inchinor (GB), 1990
Lomond (USA)
Inchmurrin (GB), 1995
On Show (GB)
SHAWDON (GB)
Lyphard (USA)
Alzao (USA), 1980
Lady Rebecca (GB)
Play With Me (IRE), 1990
Rheingold (IRE)
Strike It Rich (FR), 1979
Lucky For Me (IRE)
Betäckningsresultat/2005
Bet
fbl
2006
2007
2008
2009
2010
3
6
9
7
0
Födda fbl
2007
2008
2009
2010
1
4
7
4
LINCOLN DEAN, 2 segr,
LADY FROM LUCCA, vinnare i Tyskland som 3-åring.
SHAWDON (GB), 11 segr, högst rankade 3-åriga häst i Sverige 1998, Polar
Million Cup, L, Wieser Report Sprint
Cup, L, Bremen, Silberne Peitsche,
L, Gelsenkirchen, Preis des Pferdeanzeigers, L, Hannover, Kölner Frühjahs
Sprintpreis, L, Köln, Air Malta Preis, L,
Wien, 2e Swedish Open Mile, L, IBM
Täby Vårsprint, L, Preis des Vorstandes
Krefeld, L, Krefeld, Sport-Welt Sprint
Preis, L, Köln, 3e Lambada Täby Open
Sprint Championship, Gr3, Premio
Chiuscura, L, San Siro, Dortmunder
Fliegerpreis, L, Krefelder Sprint Preis,
L, Krefeld, Wieser Report Sprint Preis,
L, Bremen, Buchmacher Albers Sprint
Preis, L, Hannover, Europa Sprint, L,
Köln, 5e Täby Vårsprint.
Fadern INCHINOR, 5 segr, Hungerford S, Gr3, Van Geest Criterion S,
Gr3 (banrek, 1400 gr), Greenham S,
Gr3, 2e Dewhurst S, Gr1, 3e Sussex
S, Gr1, far till Gr1-, Gr2- och Gr3vinnare, bl a
2. mor STRIKE IT RICH (FR), 2 segr och
plac som 3-åring, mor till 7 vinnare av
13 föl, bl a
LADY BENTLEY, 3 segr i England och
Italien, Oaks d'Italia, Gr1, San
Siro, 2a Gran Premio del Jockey
Club e Coppa d'Oro, Gr1, San
Siro, samt mor till vinnare.
Tävlingsresultat i England,
Tyskland, Italien, Österrike och Skandinavien
År
Åld St 1-2-3
1997 2 år
1998 3 år
1999 4 år
2000 5 år
2001 6 år
2002 7 år
2003 8 år
2004 9 år
2005 10 år
Totalt
10
7
9
13
13
12
11
11
10
4-2-0
1-2-0
0-1-0
1-1-2
2-2-1
2-0-2
1-1-3
0-0-1
0-0-2
Prissum ValutaV% Pl%
198 342
640 000
121 100
308 391
358 130
302 655
209 215
97 160
64 373
60%
43%
11%
31%
38%
25%
45%
9%
20%
19 834
91 429
13 456
23 722
27 548
25 221
19 842
8 833
6 437
9 96 11-9-11 2 299 366 SEK 11% 32%
34 368
LATICE, Franskt Oaks, Gr1,
SUMMONER, Queen Elizabeth S,
Gr1,
BANNISTER, Gimcrack S, Gr2,
GOLDEN SILCA, 2 st Gr2, 2a Irish
2000 Guineas, Gr1, Coronation
S, Royal Ascot
PALANCA,
UNISTIM,
SHAWDON.
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
40%
14%
0%
8%
15%
17%
18%
0%
0%
Kr/st Hkp
TF 96
Sv 91
Sv 87
Sv 89
Sv 92
Sv 92
Sv 90
Sv 90
Sv 91
1. mor PLAY WITH ME (IRE), vinnare
och plac som 3-åring, mor till 5 vinnare av 12 föl, bl a
RIVER ALN, vinnare som 2-åring,
även 6 segr i Skandinavien, Lanwades Stud Stakes, 3e Klaveness
Minnelöp, L, 4e Jockeyklubbens
Avelslöpn, FT87,
CROW WOOD, 6 segr som 2-4-åring,
3. mor LUCKY FOR ME (IRE), 3 segr
som 3-åring, Galtres S, L, York, Trigo
S, L, Curragh, 4e Sun Chariot S, Gr2,
Newmarket, mor till 8 vinnare av 12
föl, bl a
YAWA, 3 segr i England, Frankrike
och Italien, Grand Prix du Paris,
Gr1, Longchamp, Premio Roma,
Gr1, Rom, 2e Prix Jean Prat, Gr2,
Longchamp (2 ggr), 3e Geoffrey
Freer S, Gr2, Newbury, Derby Trial
S, Gr3, Lingfield, Henry II S, Gr2,
Sandown, avelshingst, och
SOLDIER OF FORTUNE, 3 segr som
2- och 3-åring i Frankrike, Prix Le
Fabuleux, L, Saint-Cloud, 3e Prix
Lord Seymour, L, Longchamp.
SHAWDON (GB) till avel 2005 men
betäckte då inga ston. Han har 3 registrerade avkommor födda 2008 och
6 registrerade avkommor födda 2009.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2000.
Veterinärt: Hingst visad i gott skick utan veterinära anmärkningar av betydelse. Mycket god hanterbarhet vid
undersökningen.
Röntgen: Hasar och bakknän med avseende på osteochondros utan anmärkning. Hasar med avseende på spatt
utan anmärkning.
Endoskopi: Avseende på struppipning utan anmärkning.
Exteriör: Liten, harmonisk, välbyggd, något gracil hingst. Vackert huvud, lång, väl ansatt hals, välliggande bog
och bra kors. Parallellförskjuten höger framknä. Uttåad, speciellt höger fram. Marktrång och vinklad bak.
Taktmässig skritt och spänstig trav.
Slutomdöme: Liten, harmonisk, rörlig hingst med härstamning utan toppar. Gedigna prestationer under fyra
säsonger med seger och placeringar i fem black type-löpningar. Goda veterinära vitsord.
Uppställningsplats
Vasaholm 451
240 12 Torna Hällestad
Betäckningsavgifter 2011
2.000 kr vid språng
+ 6.000 vid konst dräktighet den
1 okt. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Malin Roth
Mobil 0705-14 45 22
[email protected]
29
Spectacular Tide (USA)
Bold Reasoning
Seattle Slew (USA), br 74
My Charmer
Tsunami Slew (USA), 1981
Barbizon
Barbs Compact, fux 1969
Compact
SPECTACULAR TIDE (USA)
Bold Bidder
Spectacular Bid (USA), 76
Spectacular
Bid Me Adieu (USA), 1983
Jacinto
Tommy’s Folly, 1978
Fire Water
A-5248. Mörkbrun 1989, 163-21,5 cm, uppfödd av David J Whelan & Elizabeth P Whelan.
Ägare Maria Lamm. Tecken: Liten stjärn. Vä bak: Vit kota o kotled.
SPECTACULAR TIDE (USA), 6 segr,
Sword Dancer H, Gd2, Lexington
S, Gd3, Budweiser Endurance H,
Gd3, Hialeah Turf Cup H, L, 2e W L
McKnight H, Gd2, Bowling Green H,
Gd2, Red Smith H, Gd2, 3e National
Museum of Racing Hall of Fame S,
Gd2, Laurel Turf Cup S, Gd3, Bougainvillea H, L.
Fadern TSUNAMI SLEW (USA), 10
segr, -902.425, Carleton F Burke H,
Gd2, Eddie Read H, Gd2, American H,
Gd2, Del Mar Derby, Gd2, Will Rogers
H, Gd3, San Jacinto H, L, Bradbury S,
L, Morvich H, L, 2a Arcadia H, Gd2,
Volante H, Gd3, far till 181 vinnare
som vunnit 696 löpningar, inkl 13
S­takesvinnare, -9.252.775, bl a
SPECTACULAR TIDE, se ovan
ALVO CERTO, Champion 3-årig
hingst i Brasilien, Grande Premio
Juliano Martins, Gd2, Grande
Premio Derby Paulista, Gd2, etc
SLEW OF PEARLS, 5 segr, Del Mar
Oaks, Gd3, Queen Empress S,
Songst­ress S, Critical Miss S, 2e
California Oaks,
BEWRAY, 6 segr, Forerunner S, Gd3,
3e City of Miami S, Camden C S,
Desert Force, 3 segr, Re­mington
Pre­vue S, 2e Arlington Classic S,
Gd2, Rebel S, Gd3, Omaha Gold
Cup S, Gd3, 3e Arkansas Derby,
Gd2, Fairmount Derby, Gd3,
Tsu’s Dawning, 3 segr, Bradbury S,
3e California Derby, Gd3, Santa
Catalina S,
Tsunami Spangler, 11 segr, Ocean
Hotel S, 3e Laurel Dash, Gd3,
Check Ride, 2 segr, John Mc Sorley S,
2e Hill Prince S, Gd3.
1. mor BID ME ADIEU, 3 segr, mor till
4 vinnare; Check Ride, 2 segr, John
McSorley S, 2e Hill Prince S, Gd3,
OCEAN WAVE, 6 segr i USA, PAVANPUTRA, 3 segr, SAM H, 2 segr.
2. mor TOMMY’S FOLLY, 2 segr, mor
till 5 vinnare, bl a BLUE CIE­LO, 3 segr,
AMERICAN BID, 7 segr.
Betäckningsresultat/1996
Bet
fbl
hbl
Födda fbl
hbl
1998 39
1999 22
1999 27
2000 20
2000 30
2001 20
2001 15
2002
8
2002
3
2003
1
2003
2
2004
1
2004
1
2005
1
2005-2009 har hingsten ej betäckt
2010
1
Tävlingskarriär i USA
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1991 - ej startat som 2-åring
1992 3 år 8 2-1-2
659 780
1993 4 år 11 3-2-1
2 215 584
1994 5 år 9 1-1-3
511 938
1995 6 år 6 0-0-0
27 600
Totalt
4 34 6-4-6
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 25% 63%
SEK 27% 55%
SEK 11% 56%
SEK 0% 0%
82 473
201 417
56 882
4 600
3 414 902 SEK 18% 47%
100 438
3. mor FIRE WATER, 7 segr, Scarlet
Carnation S, 3e Vivacious H, mor till 4
vinnare inkl
LIFE’S MAGIC, 8 segr, Breeders’
Cup Distaff, Gd2, Beldame S,
Gd2, Oak Leaf S, Gd2, Mother
Goose S, Gd2, Alabama S, Gd2,
Monmouth Oaks, Gd2, Champion 3-års sto, Cham­pion äldre
sto, mor till 2 vinnare: ALFAARI, 3
segr, 2e Vallejo Day H, och Magic
Prospect, 3 segr, 2e Ernest Finley
H, L, avelshingst,
Herb Water, 6 segr, 2e Forego H, 3e
Woodward S, Gd2, Pa­terson H,
Gd2, avelshingst,
SIR LIGHTNING, 18 segr
USA
USA
USA
USA
SPECTACULAR TIDE (USA) till avel
1996; far till 130 avkommor i startbar
ålder t o m 2010, varav 86 startat och
40 vunnit, sammanlagt 112 segrar
och knappt 6,9 milj kr, inkl;
NOVAPEARL, 2 segr, Vinterfavoritter­
nes Ærespr, 4e Mowerinalöb
Spectacular Star, 6 segr, 2e SM
2-åriga hingstar och valacker
Salida, 4 segr, 2e Norsk Derby
Streckers Hot Shot, 8 segr, 3e Dansk
Breeders’ Cup, Dansk St Leger, 5e
Norsk Breeders Prize
Ella, 2 segr, 3e Scania Sprint, Mowerinalöb, 4e Dianalöpn,
Mint, 2 segr, 2e Norsk St Leger,
Spectacular Slew, 8 segr, 3e SM
Milers, 5e Breeders’ Trophy,
Monita, vinnare, 2a Altamiralöpn,
mor till 3 vinnare: MYTHOS, 8
segr, MYKENE, 5 segr och MYSTIK, 3 segr.
Remember, 2 segr, 3e Mowerinalöb,
SPIRIT, 9 segr, CAMMON, 7 segr, DAY
TRIPPER, 6 segr, BLUE JEAN BABY, 5
segr (och mor till 2 vinnare: MADDOX,
5 segr, och WELCOMETOMYWORLD),
EXATON, 5 segr, STATE, 4 segr, 5e
SM Stayers, DUCHESS BLUE, 4 segr,
ACE OF CLUBS, 4 segr och mor till
vinnare, MAYBELLENE, 3 segr inkl
vinnare över häckar, EARLY BORN, 2
segr, HIGH TIDE, 3 segr, ABRACADABRA, 2 segr, MY BENJAMIN, 2 segr,
NOVALADY, 3 segr, REDBONE, 2 segr
(och mor till WAKAYAMA, 4 segr
inkl Breeders' Trophy Mile och SFAF/
SÅEF:s Auktionslöpn), BE SPECTACULAR, 2 segr, NOVADUKE, 2 segr,
SPECTACULAR QUEEN, 2 segr, samt
vinnarna CARMELITA, EBONY, EVILS
CHARM, ESTRADA, FIVE OF CLUBS,
FORTUNE’S TIDE, GODWIN, I CAN DO
IT, MEXICAN DESERT FOX, MILESTONE, MONITA, NEWTON, NOVACAPE,
NUKA, ROCK AND ROLLER och SKY
MASTER.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1996.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick, dock har han en försträckning i ytliga böjsenan vänster framben
som han, enligt uppgift, ådrog sig hösten 1995. Dessutom finns en lindrig försträckning i ytliga böjsenan
höger framben. Röntgen av bakknän och hasar visar inga tecken på osteochondros.
Exteriör: Utmärkt fullblodstyp. Lång väl ansatt hals, välliggande bog. Mycket bra långlinjerad överlinje. Uttåad
och knätrång fram, välbenad bak. Något platta hovar. Taktmässig skritt, bra trav med bra bakbens­arbete.
Avkomma: Hingsten insattes i svensk avel år 1996. Han har på 5 årgångar producerat 120 hästar i startbar
ålder, varav 78 (65%) startat och 26 (33%) vunnit. De har på 829 starter tagit 63 segrar (8%) och 76 st
2a- och 71 st 3e-placeringar (25%) och uppnått en prissumma av 4.335.205 kr, vilket gör 55.580 kr per
startad avkomma. Motsvarande värden för de samtidigt avkommebedömda hingstarna är start 69%, vinnar
43%, seger 10%, plats 32% och prissumma/avk 85.202 kr. Spectacular Tide har avkommebedömts på ett
tillräckligt stort antal avkommor, som i vissa fall betydligt ligger under medelvärdena i samtliga bedömningspunkter.
30
Uppställningsplats
Dåntorp
136 50 Haninge
Betäckningsavgifter 2011
Enligt överenskommelse
Bokningar/förfrågningar
Maria Lamm
Tel 08-500 209 38
Fax 08-500 252 50
Mobil 070-756 07 69
[email protected]
Streetlight (GB)
GB22067889. Brun 2001, 167-20,5 cm, uppfödd av Darley. Ägare Ann-Charlott Larsson-Johansson.
Tecken: Rund stjärn på medellinjen i ögonhöjd innehållande virvel. Vita hår ytterballe hö och vä fram.
Northern Dancer (CAN)
Danzig (USA)
Pas De Nom (USA)
Polish Precedent (USA), br 1986
Buckpasser (USA)
Past Example (USA)
Bold Example (USA)
STREETLIGHT (GB)
Petingo (GB)
Troy (GB)
La Milo (GB)
Helen Street (GB), br 1982
Riverman (USA)
Waterway (USA)
Boulevard (USA)
Betäckningsresultat/2005
Streetlight (GB), ej startat, halvbror till
STREET CRY (IRE), far till ZENYA­TTA
(USA), se nedan.
Fadern POLISH PRECEDENT (USA),
Topprankad i Frankrike, Prix du Moulin
de Longchamp, Gr1, etc. Far till 12
årgångar i startbar ålder; 580 föl, 429
startande, 23 Stakesvinnare, 2 Champions, 240 vinnare av 630 löpningar
och USD 21.311.849 inkl
PILSUDSKI, Europeisk Champion,
USD 4 milj, Breeders' Cup Turf,
Gr1, etc,
PRETTY GIRL, Champion i Skandinavien, USD 170.354,
RAKTI, Topprankad i Italien som
5-åring 2004, USD 2,5 milj, Derby
Italiano, Gr1, etc,
HER LADYSHIP, Topprankad i
Europa, USD 155.705, Prix de la
Seine, etc,
POLISH SUMMER, USD 2,2 milj,
Dubai Sheema Classic, Gr1, etc,
PURE GRAIN, USD 490.205, Kildangan Stud Irish Oaks, Gr1,
Streetlight (GB) har ej startat.
1. mor HELEN STREET, 4 segr, Irish
Oaks, Gr1, Prix du Calvados, Gr3, 2a
Hoover Mile, Gr3, 3e Yorkshire Oaks,
Gr1, Nell Gwyn S, Gr3, 4e Washington DC International, Gr1, Dubai
Champion S, Gr1, Musidora S, Gr3.
Mor till 14 föl, varav 9 startat och 8
segrat inkl
STREET CRY (IRE), Årets Häst i UAE
2002, Dubai World Cup, Gr1,
Stephen Forster H, Gr1, Sheikh
Maktoum bin Rashid al Maktoum
Challenge Round 3, Gr2, 2e UAE
Derby, Gr3, Whitney H, Gr1,
Del Mar Futurity, Gr2, Norfolk
S, Gr2, Discovery H, Gr3, 3e
Breeders' Cup Juvenile, Gr1, etc,
avelshingst och far till 115 vinnare av 233 startande, varav 23
fbl
Födda fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2
18
21
25
13
15
2006
2007
2008
2009
2010
1
11
14
17
5
2e Valdale S, Cincinnatti Trophy S
2. mor WATERWAY, 2 segr i
Frankrike, Prix du Calvados, Gr3, 2a
Prix de Sandringham, Gr3, Prix de la
Porte-Maillot, Gr3, Prix Coronation,
Prix Montenica, 3e Poule d'Essai des
Pouliches (Franskt 1000 Gns), Gr1,
Prix du Ront-Point, Gr3, mor till 2
vinnare inkl HELEN STREET, se ovan,
och PATRAS, 3 segr på slät och 5 segr
över hinder.
Tävlingskarriär
DARSI, 3 segr, TF118 (Black Book,
final issue 2006), Prix du Jockey Club,
Gr1 (Franskt Derby), etc.
Bet
Stakes-vinnare inkl ZENYATTA,
19 segr av 20 starter, Breeders'
Cup Classic Gr1, Breeders' Cup
Ladies' Classic, Gr1, m fl, STREET
SENSE, Kentucky Derby, Gr1,
Breeders' Trophy Juvenile, Gr1,
STREET BOSS, 7 segr, Bing
Crosby H, Gr1, Triple Bend Inv
H, Gr1, 3e Breeders' Cup Sprint,
Gr1, WHOBEGOT­YOU, 4 segr,
Caulfield Guineas, Gr1, STREET
HERO, Norfolk S, Gr1, och MAJESTIC ROI, 3 segr, Sun Chariot
S, Gr1, m fl.
HISTORIAN (IRE), 5 segr, 70.872
Euro, Prix Rose de Mai, mor till
Antiquities, 2e Prix Cleopatre,
Gr3, Prix Melisandre, GP de
Fontainebleau, Prix Madame Jean
Couterie,
MOUNT HELENA, vinnare som
2-åring, mor till TEARS I CRY,
Irving Distaff S, och Anna Dana,
3. mor BOULEVARD, 3 segr på 4 st
som 2-åring, Princess Margaret S. Mor
till 5 avkommor varav samtliga startat
och segrat inkl
WATERWAY, se ovan
Silken Way, vinnare, 3e Nassau S,
Gr2, mor till 5 vinnare inkl Silken
Knot, vinnare som 2-åring, 2a
May Hill S, och Silko, 2a Blue
Seal S, mor till vinnare,
ROAD TO THE TOP, 2 segr, mor till
PAINTER'S ROW, Horris Hill S,
Gr3, Craven S, Gr3, Road To
Reason, 3e Dee Stakes,
Peak Path, 2e Kapps Stora Pris,
Pointed Path, plac, mor till NEO
UNIVERSE, Champion 3-årshingst i Japan.
Streetlight (GB) till avel 2005; far till
25 avkommor i startbar ålder per
2010 varav 8 har startat; Taranis, plac
3 ggr, FT65, Mercury Rising, plac,
FT62, Adrastos, FT66, Pilmeni, FT64,
Streets of Fire, FT56, Vilda Vilma,
FT53, Psilocybia och Call Me Al.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2004.
Veterinärt: Hingsten har förträngning i svalget. Måttliga indurationer och uppdrivningar i framknänas
mellersta-undre ledavdelningar.
Röntgen: Hasar och bakknän med avseende på osteochondros utan anmärkning. Hasar med avseende på spatt
utan anmärkning.
Uppställningsplats
Askesby Högengårdar, Säve
Betäckningsavgifter 2011
Enligt överenskommelse
Endoskopi: Avseende på struppipning utan anmärkning.
Exteriör: Välutvecklad harmonisk hingst av god fullblodstyp visad i mycket gott skick. Han har ett vackert
huvud, lång väl ansatt hals, väl liggande bog, välutvecklad manke och en något spänd överlinje. Han är
nöjaktigt korrekt fram men lite lågvinklad bak. Rörelserna är stela och täta i skritt korta markbundna och
markvida bak i trav.
Bokningar/förfrågningar
Ann-Charlott Larsson-Johansson
0733-37 02 13 mobil
[email protected]
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst av god härstamning utan prestationer.
31
Swing That Cat (USA)
Storm Bird (CAN)
Storm Cat (USA)
Terlingua (USA)
Cat Thief (USA), 1996
Alydar (USA)
Train Robbery(USA)
Track Robbery (USA)
SWING THAT CAT (USA)
Blushing Groom (FR)
Nashwan (USA)
Height of Fashion (USA)
Incha (GB), 1992
Lyphard (USA)
Idle Gossip (USA)
Toll Booth (USA)
USA05012544. Brun 2005, 000-20 cm, uppfödd av Mill Ridge Farm, J Chandler, McGaughey.
Ägare Mec-Com Klippan AB o Fourfold HB. Tecken: Stjärn. VF: Vit kota. HB: Vit fläck innerball.
Betäckningsresultat/2011
Bet
fbl
Födda fbl
Till avel 2011.
1. mor Incha (GB), plac, mor till 4 vinnare av 6 startande inkl
SOLVIG, 7 segr, Regret S, Gr3, Pucker
Up S, Gr3, Hollywood Wildcat S,
Gr3, Tropical Park Oaks, L, Green
River S, L, 2a Galaxy S, Gr2, Locust Grove H, Gr3, Herecomesthebride S, Gr3, Palisades S, L, 3e
Locust Grove H, Gr3, Modesty H,
Gr3, Jenny Wiley S, Gr3, Distaff
Turf Mile S, Gr3, Mint Julep H,
Gr3, Breeders' Cup H, L, mor till
2 vinnare,
LADY CARLOCK, 4 segr, Suwannee
River S, Gr3, 2e Old Red S, L, 3e
Arlington Matron H, Gr3, Lady
Canterbury S, L, Kentucky Cup
Ladies Turf S,
SWING THAT CAT, se ovan,
MILA, 2 segr, mor till 2 vinnare.
SWING THAT CAT (USA), 5 segr,
1600-2400 m, Svenskt Derby, L,
Voterlöpn, 2e Norsk Derby, Hurricanelöpn, 3e Malmö Stads Pris, Svealandlöpn, vinstrikaste svensktränade
galoppör under en säsong (2.025.920
kr, 2008).
Fadern CAT THIEF (USA), 4 segr,
Breeders' Cup Classic, Gr1, Swaps S,
Gr1, Breeders' Futurity, Gr2, 2e Haskell Invitational H, Gr1, Blue Grass S,
Gr1, Fountain of Youth S, Gr1, Whitney H, Gr1, San Fernando Breeders'
Cup S, Gr2, San Antonio H, Gr2, 3e
Kentucky Derby, Gr1, Breeders' Cup
Juvenile, Gr1, Florida Derby, Gr1,
Malibu S, Gr1, Oaklawn H, Gr1, Kentucky Cup Classic H, Gr2, Hutcheson
Tävlingskarriär i Sverige, Norge och Tyskland
År
Åld St 1-2-3
2007
2008
2009
2010
2 år
3 år
4 år
5 år
Totalt
6
7
2
1
1-1-2
4-3-0
0-1-0
0-0-0
4 16 5-5-2
Prissum Val
91 920
2 025 920
25 000
0
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 17% 67%
SEK 57% 100%
SEK 0% 50%
SEK 0% 0%
15 320
289 417
12 500
0
2 142 840 SEK 31% 75%
133 928
S, Gr2, Stephen Foster H, Gr2.
Far till 7 kullar i startbar ålder, totalt
399 avkommor, varav 297 startat och
241 vunnit sammanlagt 861 segrar
inkl 13 black type-vinnare; THETHIEF­
ATMIDNIGHT, 14 segr, Champion
3-årssto och äldre sto i Puerto Rico,
QUITE SPECTACULAR, Champion
2-årssto i Dominikanska Republiken,
GREAT INTENTIONS, 7 segr, First
S-hkp 76
S-hkp 90
S-hkp 88
S-hkp 88
Flight H, Gr2, REGAL ENGAGEMENT, 3 segr, Black-Eyed Susan S,
Gr2, DR W, 9 segr inkl L, SWING
THAT CAT, se ovan, LOTTACOSTA, 3
segr, My Dear S, L, COHIBA MISS, 3
segr, Kentucky Cup Juvenile Fillies S,
L, KITTY CAT EXPRESS, 4 segr, Light
Hearted S, L, ATLANTIC PAWS, 6
segr, Puck S, m fl.
2. mor IDLE GOSSIP (USA), 5 segr,
Lakewood S, 2e Flower Bowl S, 3e
Comely S, Gr3, banrekord på Meadowlands, 1.36,0 på 1600 m, mor till
3 vinnare av 8 startande inkl
IDLE SON, 5 segr i Frankrike, USA
och Italien, Premio Nearco, How
Now H, 2e Spence Bay H, L,
avelshingst
GIN U WINE, vinnare
RUSSIAN WHISPERS, vinnare
Araadh, plac, mor till 4 vinnare
Tabl, plac, mor till vinnare
Idle River, oplacerad, mor till vinnare
Rubamma, plac
Incha, se ovan
SWING THAT CAT (USA) till avel 2011.
Uppställningsplats
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2010.
Veterinärt: Visad i gott skick. Gott temperament. Utläkt skada kotan höger fram. I övrigt u.a.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u.a. Hasar avseende spatt u.a.
Endoskopi avseende struppipning u.a.
Exteriör: Harmonisk och maskulin hingst med uttrycksfullt huvud. Proportionerlig. Gott skelett. Välliggande
bog, välutvecklad manke och muskelfyllt kors. Rätställd. Tendens att tåa in vänster fram. Ordinära rörelser i
skritt och trav.
Slutomdöme: Tilltalande individ med god härstamning och med utmärkta prestationer som treåring. Visade
tidighet förenad med distansstyrka.
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige.
32
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2011
1.000 kr vid språng + 8.000 kr
vid konstaterad dräktighet den 1
oktober eller 11.000 kr vid lev föl
10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Stuteri 0415-33 00 96
Bost/Fax 0413-300 96
Mobil 0705-11 24 80
Terroir (IRE)
A-5944. Brun 1995, 158-20,5 cm, uppfödd av Kaskel Howard. Ägare Stall Terroir.
Tecken: Bred bläs som fortsätter avsmalnande och avslutas svängd mot vänster. Vit krona, två svarta fläckar
vä fram, vita kotor hö och vä bak. Virveln på halsens mitt, båda sidor. Vita hår på vä flank.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Fairy King (USA), br 1982
Bold Reason (GB)
Fairy Bridge (USA)
Special (USA)
TERROIR (IRE)
Sir Gaylord (USA)
Habitat (USA)
Little Hut (USA)
Terracotta Hut (IRE), br 1985
Nonoalco (USA)
Amiel (IRE)
Alea II (GB)
Betäckningsresultat/2004
Bet
fbl
Födda fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
6
6
4
11
10
2006
2007
2008
2009
2010
9
3
6
3
7
cular H, L, 2a Barbara Fritchie H, Gd3,
mor till vinnare, bl a Cargo (USA), 2a
A Gleam H, Gd2, mor till RED BULLET, Preakness S, Gd1.
TERROIR (IRE), 6 segr, Springer
Sprint Preis, Köln, L, Weser Sprint
Cup, Bremen, L, 2e Prix de Seine-etOise, Chantilly, Gr3, Springer Sprint
Cup, München, Gr3, Prix Hampton,
Chantilly, L, IBM Täby Vårsprint, L, 3e
Grosser Preis von Berlin, Hoppegarten,
Gr3, Prix du Cercle, Deauville, L, Prix
Cor de Chasse, Chantilly, L, Bremer
Sprint Cup, L, Kölner Frühjahrspreis,
L, Silberne Peitsche, Gelsenkirchen, L,
Täby Vårsprint, L.
Fadern Fairy King (USA), opl i sin enda
start, i avel 1986 och far till vinnare av
mer än 1.283 löpningar till ett värde
av över 24 milj kr, bl a FALBRAV,
Japan Cup, Gr1, Hong Kong Cup,
Gr1, Eclipse S, Gr1, m fl Gr1, OATH,
Epsom Derby, Gr1, HELISSIO, Prix de
l'Arc de Triomphe, Gr1, Grand Prix
de Saint-Cloud (2 ggr), Gr1, REVOQUE, Grand Criterium, Gr1, Prix de
Salamandra, Gr1, TURTLE ISLAND,
Irish 2000 Guineas, Gr1, Poule d'Essai
des Poulains, Gr1, BECKETT, National
Tävlingskarriär i Frankrike, Tyskland och Skandinavien
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
0
97 680
668 285
307 475
380 825
333 780
197 350
0
Totalt
1
10
9
9
14
15
11
2
0-0-0
0-1-1
3-1-0
0-1-3
2-1-4
0-3-1
1-0-2
0-0-0
8 71 6-7-11
1 985 395 SEK
S, Gr1, VICTORY NOTE, Poule d'Essai
des P, Gr1, PRINCELY HEIR, Heinz 57
Phoenix S, Gr1, YA MALAK, Nunthorpe S, Gr1, m fl, mfl.
1. mor Terracotta Hut (IRE), opl i en
start som 2-åring, mor till
DISTINCT HABIT (USA), 3 segr i USA,
-169.722, Schuylerville S, Gd2,
Astoria BC S, Gd2, mor till 2
vinnare inkl MR ROUTINE (CAN),
Cesar Rodney S, L,
V%
Pl%
SEK 0% 0%
SEK 0% 20%
SEK 33% 44%
SEK 0% 44%
SEK 14% 50%
SEK 0% 27%
SEK 9% 27%
SEK 0% 0%
8% 34%
Kr/st Hkp
0
9 768
74 254
34 164
27 202
22 252
17 941
0
FR
FR
FR
FR
Sv-hkp 93
Sv-hkp 91
Sv-hkp 92
Sv-hkp 93
27 963
TERROIR (IRE), se ovan,
Golden Metalimo (IRE), 5 segr,
FT88, 980.234 kr, Hurricanelöpn,
3e Svenskt Derby, L, och SFK:s
Jubileumslöpn, L
ITALIAN SYMPHONY (IRE), 20 segr
som 3-6 år och £89.886
2. mor Amiel (IRE), vinnare, helsyster
till NOALCOHOLIC (FR), mor till 6
vinnare av 10 startande, bl a
AERTURAS (FR), 4 segr i USA, Specta-
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2000.
Veterinärt: Något små testiklar. Platta hovar med understuckna trakter. Rak has och veka kotor bak. Hingst
visad i gott skick med dålig hovform. I övrigt utan veterinära anmärkningar av betydelse. Fiberendoscopisk
undersökning u a. Röntgen av hasar avseende osteochondros (tagna i Frankrike) utan anmärkning. Bakknän avseende osteochondros utan anmärkning. Hasar avseende spatt utan anmärkning.
Exteriör: Oharmonisk hingst av svag könskaraktär. Lågt ansatt hals, väl utvecklad manke och välliggande bog.
Nöjaktigt korrekt med stora platta hovar och understuckna trakter. Långa veka kotor fram och bak. Rak has
med påföljande kraftigt genomtramp i kotorna bak. Energisk taktmässig skritt. Kort trav utan takt.
Slutomdöme: Oharmonisk hingst med svagt benverk. Internationell utmärkt härstamning och goda internationella prestationer över sprinterdistans med fem placeringar i Black Type-löpningar. Något svag seger- och
platsprocent.
3. mor Alea II (GB), Champion
2-årigt Sto i Italien 1969, 5 segr i
Italien, Premio Elena, Premio Eupili,
Premio Vittorio Crespi, mor till 9 vinnare av 11 startande, bl a
NOALCOHOLIC (FR), Champion Äldre
Miler i Europa 1983, 10 segr i
England och Frankrike, inkl Sussex
S, Gr1.
TERROIR (IRE) till avel 2004, far till 29
avk i startbar ålder till och med 2010,
varav 16 startat och 9 segrat inkl
Graphiella, 2 segr, plac 7 ggr, 2a
Bloomers' Vase, L, SFAF/SÅEF
Auktionslöpn ston, 3e Götalandlöpn, 4e Lanwades Stud S, L,
Stig Holms Memorial, 5e Juvenile
Mile, FT83,
CAP KIDNAPPERS, 3 segr och plac 6
ggr, FT72,
Del Piero, 4 segr, plac 8 ggr, FT70,
Amaretto, 2 segr, plac 2 ggr, FT66,
TERRIBLE BOB, 3 segr, plac 8 ggr,
FT70, ROXBY ISLAND, 2 segr, plac
4 ggr, FT62, POMMES DE TERRE, 2
segr, plac 4 ggr, FT61, SINGHA LADY,
vinnare i debuten som 2-åring, plac 3
ggr, FT69, Marcelis, vinnare, plac 4
ggr, FT68, Calva, plac 3 ggr, FT75, Red
Rock, plac 2 ggr, och Terir, plac.
Uppställningsplats
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Betäckningsavgifter 2011
2.000 vid språng och 7.000 vid
konst dräkt 1 okt. Exkl moms.
Ston från utlandet fritt språng.
Bokningar/förfrågningar
Sonja Olsson, stall 0227-201 23
Tel o fax 0227-201 33
Mobil 070-281 10 48
Stallmobil 070-615 01 23
e-post: [email protected]
33
Zaahid (IRE)
IRE26063783. Fux 2004, 164-21 cm, uppfödd av Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Svista Säteri.
Tecken: Avlång stjärn ovan ögonhöjd som fortsätter i strimma mot vänster näsborre och avslutas på
överläppen. HB: Vit halvstrumpa.
Riverman (USA)
Bahri (USA)
Wasnah (USA)
Sakhee (USA), br 1997
Sadler's Wells (USA)
Thawakib (IRE)
Tobira Celeste (USA)
ZAAHID (IRE)
His Majesty (USA)
Pleasant Colony (USA)
Sun Colony (USA)
Murjana (IRE), 1998
Mr Prospector (USA)
Golden Reef (USA)
Virginia Reef (IRE)
Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
2010
17
Födda fbl
NATURAL WAVE, vinnare som 3-åring
i Japan,
MAJESTY'S COLOR, 5 segr som
3-4-åring,
STUNNING ROSE, 2 segr på 3 starter
som 4-åring,
COLOUYR THE WIND, vinnare som
3-åring 2010,
MURJANA, se ovan,
Tap For Gold, ostartad, mor till 3
vinnare: Spina, 2 segr som
2-3-åring, 3e Fairway S, L, Newton John, 9 segr, 3e Breeders'
Cup Premiers H, Gr3, och Ruth
And Neva, vinnare som 2-åring,
2a Bassinet S, 3e Juvenile Fillies
S, L.
ZAAHID (IRE), 4 segr över 1400-1630
m i England, TF109, Totesport Victoria
Cup, Ascot, 2e William Hill Lincoln
Hcp, Doncaster.
Fadern SAKHEE (USA), Champion
Older Horse i Europa 2001, 8 segr,
2,2 milj GBP, 1600-2400 m, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, Juddmonte
International S, Gr1, Dante S, Gr2,
Classic Trial, Gr3, Steventon S, L, 2e
Breeders’ Cup Classic, Gr1, Epsom
Derby S, Gr1, Prix Gontaut-Biron, Gr3,
3e Dubai World Cup, Gr1.
Till avel 2003 och far till vinnare av 255 löpningar och över 5,5
milj GBP inkl PRESVIS (GB), Queen
Elizabeth II Cup, Gr1, SAKHEE’S
SECRET (GB), July Cup, Gr1, SA­
MUEL (GB), Doncaster Cup, Gr2,
ROYAL ROCK (GB), Dixon Memorial
S, Gr3, CHANGE THE WORLD (IRE),
Derby du Midi-Barriere de Bordeaux,
L, PERMESSO (GB), Premio Botti-
Tävlingskarriär i England
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2006
2007
2008
2009
2 år
3 år
4 år
5 år
0
345 532
747 957
266 176
Totalt
1
7
6
3
0-0-0
3-1-1
1-0-1
0-1-0
4 17 4-2-2
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 0% 0%
SEK 43% 71%
SEK 17% 33%
SEK 0% 33%
0
49 362
124 660
88 725
1 359 665 SEK 24% 47%
79 980
celli, L, SHUJOON (GB), Prix Francois
Mathet, L, Tin Horse (IRE), 2e Grand
Criterium, Gr1, Prix Morny, Gr1, Nice
Danon (GB), 2e Zukunfts-Rennen,
Gr3, Preis Der Winterfavoriten, Gr3,
Darsha (FR), 2e Prix Minerve, Gr3,
Sakhee’s Song (IRE), 2e Premio Carlo
Chiesa, Gr3, Premio Tudini, Gr3, och
Premio Omenoni, Gr3, etc.
1. mor Murjana (IRE), vinnare i England som 3-åring. Mor till 2 vinnare
(alla hennes föl);
ZAAHID (IRE), 4 segr, se ovan, och
TF 53
TF 103p
TF 109
TF 109
Mosharref (IRE), 2 segr som 3-åring.
2. mor Golden Reef (USA), 2 segr
som 2-åring, Schuylerville S, Gr2, 2a
Spinaway S, Gr1, Matron S, Gr1, Princess S, Gr2, 3e Railbird S, Gr 3 i USA.
Mor till 8 vinnare av 11 startande
och totalt 15 föl inkl;
CHEROKEE REEF, 7 segr, Wadsworth
Memorial H, 2a Wadsworth
Memorial H, 3e Anniron H,
CHANTING, 2 segr på 3 starter som
2-åring, Silver Flash S,
DELIGHTFUL REEF, 4 segr,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2010.
Veterinärt: Utmärkt temperament och visad i mycket gott skick. Något överbett men med tandkontakt. I övrigt
obetydliga veterinära anmärk­ningar.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende struppipning u a, dock lindrigt med slem i luftstrupen.
Exteriör: Uttrycksfullt huvud. Långlinjerad rejäl maskulin hingst med naturlig resning. Väl ansatt hals, väl
utvecklad manke, djup liggande bog. Fylligt välmusklat kors. Välbenad. Korrekt benställning. Något skruvad
skritt bak, bra rörelser i trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst av god härstamning. Tävlat framgångsrikt i motsvarande skandinavisk
elitklass.
34
3. mor VIRGINIA REEF (IRE), halvsyster
till ROMILDO (GB), Prix Ganay, Gr1,
etc, avelshingst, PEVERO, Prix Foy,
Gr3, etc, avelshingst, och STARINA,
Prix Finlande. Mor till 8 vinnare inkl;
VIRGINIA CARNIVAL, 10 segr, Cliff
Hanger H, Gr3, Bay Meadows
Derby, Gr3, Damascus H, L, 2e
San Gabrial H, Gr2, Volante H,
Gr3, 3e San Luis Obispo H, Gr2,
San Marcos H, Gr2, John Henry
S, L, etc,
GOLDEN REEF, se ovan,
VIRGINIA PRIVATEER, 4 segr,
Governor's H, avelshingst,
Virginia Colony, vinnare, 3a Anoakia
S, Gr3, mor till LUCKY VIRGINIAN, 5 segr som 2-3-åring, Jet
Pilot S, Sentinel S, avelshingst.
ZAAHID (IRE) till avel 2010.
Uppställningsplats
Svista Säteri
186 97 Brottby
Betäckningsavgifter 2011
2.000 kr vid språng + 8.000 kr
vid konstaterad dräktighet
den 1 oktober. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Bo o Kerstin Helander
Tel 08-512 416 12
Mobil 070-777 32 11, Bo
Mobil 0707-57 78 76, Kerstin
[email protected]
[email protected]
Hingstar med svenskuppfödda avkommor vilka startat åren 2008 - 2010
Black Diamond
Black Diamond 2010 - 4-åriga och äldre/1
Avkomma
MY DIAMOND (SWE)
å,k
9 s
Mor
Bacchia (SWE)
Morfar
Diaghlyphard (USA)
St
6
1 V%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
4 589
Black Diamond 2008-2009 - inga startande
Black Diamond 2007 - 4-åriga och äldre/1
Avkomma
MY DIAMOND
Bosun's Watch (USA)
å,k
6 s
Mor
Bacchia
Morfar
Diaghlyphard (USA)
St
1
1 V%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
0
Bosun's Watch - första årgången 2 år 2011
Chain of Life (USA)
Chain of Life 2010 - 2-år/1, 3-år/0, 4-åriga o ä/1
Avkomma
SUN LIFE (SWE)
å,k
2 v
Mor
Take A Risk (DEN)
Morfar
Risk Me (FR)
St
1
1 V%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
4 500
MOON LIFE (SWE)
6 v
Take A Risk (DEN)
Risk Me (FR)
10
4 40% 80% 196 400
1665
Chain of Life 2009 - 2-år/0, 3-år/0, 4-åriga o ä/1
Avkomma
MOON LIFE
å,k
5 v
Avkomma
MOON LIFE
Distant Thunder
(USA)
Mor
Take A Risk (DEN)
Morfar
Risk Me (FR)
St
15
1 V% P% Prissum Mdist
1 7% 33% 110 300
Chain of Life 2008 - 2-år/0, 3-år/0, 4-åriga o ä/1
å,k
4 h
Mor
Take A Risk (DEN)
Morfar
Risk Me (FR)
St
7
1 V% P% Prissum Mdist
1 14% 57%
70 640 1730
St
3
1
1 V% P% Prissum Mdist
2 67% 100% 167 400 1600
0 0% 0%
0
Distant Thunder 2010 - 2-år/2
Avkomma
ISOTRIA (SWE)
WHATACAT (SWE)
å,k
2 s
2 v
Dustoori (GB)
Mor
Jade's Jewel (IRE)
Valley Cat (IRE)
Morfar
Mukaddamah (USA)
Catrail (USA)
Dustoori - till avel 2009
Eagle Day (USA)
Eagle Day 2010 - 2-år/1, 3-år/0, 4-åriga o ä/3
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
MAN AFTER MIDNIGHT (SWE)2 v
Madeline Bassett (IRE) Kahyasi (GB)
5 0 0% 20%
41 700
MIDNIGHT EAGLE (SWE)
5 v
Madeline Bassett (IRE) Kahyasi (GB)
19 2 11% 32%
79 092 1275
TOP FUEL (SWE)
4 s
Cat's Whiskers (SWE)
Valiyar (IRE)
1 0 0% 0%
0
EAGLECOTT (SWE)
8 v
My Valentine Card (USA) Forli (ARG)
4 0 0% 0%
Eagle Day 2009 - 2-år/0, 3-år/1, 4-å o äldre/2
Avkomma
TOP FUEL
å,k
3 s
Mor
Cat's Whiskers
Morfar
Valiyar (IRE)
MIDNIGHT EAGLE
EAGLECOTT
4 v
7 v
Madeline Bassett (IRE) Kahyasi (GB)
My Valentine Card (USA) Forli (ARG)
St
9
1 V%
0 0%
12
5
0
0
P% Prissum Mdist
0%
5 205
0% 25%
0% 0%
43 400
1 000
Eagle Day 2008 - 2-år/1, 3-år/1, 4-å o äldre/1
Ecology (IRE)
Avkomma
TOP FUEL
å,k
2 s
Mor
Cat's Whiskers
Morfar
Valiyar (IRE)
St
3
1 V%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
2 500
MIDNIGHT EAGLE
3 h
Madeline Bassett (IRE)
Kahyasi (GB)
7
1 14% 14%
78 800
1200
EAGLECOTT
6 v
My Valentine Card (USA) Forli (ARG)
7
2 29% 43%
68 000
1175
Ecology - till avel 2009
OBS! All statistik och redaktion avslutad per den 2010-11-30!
35
Eishin Dunkirk 2010 - 2-år/6, 3-år/5, 4-åriga o ä/7
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
SIR BOURBON LOVE (SWE) 2 h
Kufoof (USA)
Silver Hawk (USA)
5 0 0% 40%
44 000
DISRAELI GEARS (SWE)
2 h
Factually (GB)
Known Fact (USA)
8 0 0% 0%
35 900
RICH AND FAMOUS (SWE) 2 s
Jezebel (SWE)
Diaghlyphard (USA)
6 0 0% 17%
20 400
MISSILE (SWE)
2 s
Evangeline (SWE)
Diaghlyphard (USA)
2 0 0% 0%
12 800
SHAMBALLA (DEN)
2 s
Remember (SWE)
Spectacular Tide (USA) 1 0 0% 100%
12 000
RED EISHIN (DEN)
2 s
Viviente (USA)
Honor Grades (USA)
1 0 0% 0%
6 718
JELLY ROLL (SWE)
3 v
Mercurial (GB)
Highest Honor (FR)
12 3 25% 75% 686 985 1733
WAKAYAMA (SWE)
3 s
Redbone (SWE)
Spectacular Tide (USA) 4 2 50% 75% 495 025 1600
YAMAGUCHI (SWE)
3 v
Factually (GB)
Known Fact (USA)
8 2 25% 25%
90 000 1600
HOKKAIDO (SWE)
3 h
Mathilde Bozo (GB)
Unfuwain (USA)
5 0 0% 20%
63 100
SALLY SOLE (SWE)
3 s
Kufoof (USA)
Silver Hawk (USA)
7 0 0% 0%
20 000
NICE AND ROUGH (SWE)
4 s
Tranquila (IRE)
Mujadil (USA)
13 2 15% 23%
66 486 1200
GARION (SWE)
4 h
Sissone (SWE)
Diaghlyphard (USA)
10 1 10% 40%
64 000 1600
CROWN OF CREATION (SWE) 4 v
Delta Downs (GB)
Deputy Minister (CAN) 8 0 0% 38%
47 800
WOOD PRINCE (NOR)
4 v
Romola (GB)
Wolfhound (USA)
4 1 25% 25%
25 933 1100
GEORGEBLACK (SWE)
4 v
Catella (SWE)
Caerwent (IRE)
10 0 0% 20%
24 400
LETS FLY (SWE)
4 v
Evangelina (SWE)
Diaghlyphard (USA)
6 0 0% 50%
21 424
HIGH NOON (SWE)
4 v
Rarely Set (IRE)
Second Set (IRE)
10 0 0% 30%
17 600
Eishin Dunkirk 2009 - 2-år/4, 3-år/8
Avkomma
WAKAYAMA
SALLY SOLE
HOKKAIDO
JELLY ROLL
å,k
2 s
2 s
2 h
2 h
Mor
Redbone
Kufoof (USA)
Mathilde Bozo (GB)
Mercurial (GB)
Morfar
St
Spectacular Tide (USA) 4
Silver Hawk (USA)
4
Unfuwain (USA)
5
Highest Honor (FR)
3
1
2
2
2
0
V% P%
50% 100%
50% 75%
40% 60%
0% 33%
HIGH NOON
GEORGEBLACK
WOOD PRINCE (NOR)
GARION
RIKOSCHETT
CROWN OF CREATION
NICE AND ROUGH
MOMENT OF MAGIC
3 v
3 v
3 v
3 h
3 v
3 h
3 s
3 s
Rarely Set (IRE)
Catella
Romola (GB)
Sissone
Karen
Delta Downs (GB)
Tranquila (IRE)
Mercurial (GB)
Second Set (IRE)
14
Caerwent (IRE)
9
Wolfhound (USA)
8
Diaghlyphard (USA)
4
Jalmood (USA)
6
Deputy Minister (CAN) 9
Mujadil (USA)
4
Highest Honor (FR)
3
2
1
0
1
0
0
0
0
14%
11%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
0
V% P%
33% 67%
33% 100%
25% 50%
33% 67%
0% 67%
Eishin Dunkirk (USA)
99 450
81 400
76 074
55 000
43 940
37 000
2 300
0
1475
2000
1200
Eishin Dunkirk 2008 - 2-år/5, 3-år/0
Avkomma
RIKOSCHETT
CROWN OF CREATION
NICE AND ROUGH
GEORGEBLACK
HIGH NOON
å,k
2 v
2 h
2 s
2 v
2 v
Mor
Karen
Delta Downs (GB)
Tranquila (IRE)
Catella
Rarely Set (IRE)
Morfar
St
Jalmood (USA)
3
Deputy Minister (CAN) 3
Mujadil (USA)
4
Caerwent (IRE)
3
Second Set (IRE)
3
Fanus (IRE)
Fanus - till avel 2010
Fraam (GB)
Fraam - till avel i Sverige 2009
Avkomma
BLUSHER (GB)
FLYING FRAAM (SWE)
EVER SO RICH (SWE)
Funambule (USA)
29%
44%
25%
25%
17%
22%
0%
0%
Prissum Mdist
392 840 1400
184 400 1275
157 800 1175
22 700
å,k
4 s
7 v
4 v
Mor
Quickstyx (GB)
Pinkie Rose (FR)
Rich Choice (GB)
Morfar
Night Shift (USA)
Kenmare (FR)
Presidium (GB)
St
13
5
3
Prissum Mdist
149 000 1200
143 400 1600
101 000 1200
100 500 1350
33 000
1 V% P% Prissum Mdist
3 23% 46% 170 400 1300
0 0% 40%
38 000
0 0% 0%
3 000
Funambule 2010 - 2-år/1, 3-år/16, 4-åriga o ä/38
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
FUN PEARL (SWE)
2 s
Sheer Pearl (SWE)
Shernazar (IRE)
1 0 0% 0%
0
GALLA PLACIDIA (NOR)
3 s
Anna Rustung (IRE)
Charnwood Forest (IRE) 9 1 11% 56% 285 125 1100
GREEN HARMONY (SWE)
3 s
Ebba Grön (GB)
Rambo Dancer (CAN) 10 1 10% 40%
99 900 2000
WHIZPER (SWE)
3 v
Weezer (SWE)
Diaghlyphard (USA)
9 1 11% 56%
91 650 2000
WILD WILMER (SWE)
3 v
Wild at Heart (SWE)
Heart Of Oak (USA)
13 0 0% 38%
68 300
PAS DE DEUX (SWE)
3 s
Pas Mal (SWE)
Malvernico (IRE)
7 1 14% 43%
45 700 1350
BARSAC (SWE)
3 v
Simply Big (IRE)
Bigstone (IRE)
11 1 9% 27%
43 400 1350
FUN RACER (SWE)
3 h
Taiwan (GB)
Most Welcome (GB)
3 1 33% 67%
40 000 1600
PIZZABUN (SWE)
3 s
Lillpizza (IRE)
Persian Bold (IRE)
4 0 0% 25%
10 000
ENCORE BELLE (SWE)
3 s
Imsoexcited (IRE)
Mujadil (USA)
2 0 0% 0%
5 600
TORTUGA (NOR)
3 s
Turf Turtle (IRE)
Alzao (USA)
3 0 0% 0%
3 890
QUEENSLAND (SWE)
3 s
Quite Easy (IRE)
Roi Danzig (USA)
1 0 0% 0%
3 500
ELLEN ELLY (SWE)
3 s
Coalminersdaughter (IRE)Dynaformer (USA)
1 0 0% 0%
0
HOLLY SOCIETY (SWE)
3 s
Costly Member (SWE) Emarati (USA)
1 0 0% 0%
0
36
KROKODILEN (SWE)
3 h
Running For Me (IRE)
Eagle Eyed (USA)
1 0 0% 0%
0
OUTSHINE (SWE)
3 s
Out Of Reach (SWE)
Be My Chief (USA)
1 0 0% 0%
0
TULPAN (SWE)
3 s
Tua (SWE)
Strong Statement (USA) 2 0 0% 0%
0
ELLIS LAD (SWE)
4 v
Ellis Island (SWE)
Selkirk (USA)
8 4 50% 75% 789 900
FARAD (SWE)
9 v
Gyllenette (SWE)
Modern Pleasure (USA) 7 3 43% 71% 168 600
FUN EXCEPTION (SWE)
4 v
Tess (SWE)
Spectacular Tide (USA) 6 1 17% 33%
93 410
SMART TIGER (SWE)
5 v
Iamashedevil (IRE)
Ballad Rock (IRE)
10 1 10% 60%
90 400
FUN DANCER (SWE)
4 v
Taiwan (GB)
Most Welcome (GB)
6 1 17% 50%
88 600
EVENING ROSE (SWE)
5 s
Excellent Lady (GB)
Bustino (GB)
11 0 0% 45%
87 588
DOUBLE UP (SWE)
5 s
Ginger (SWE)
Diaghlyphard (USA)
7 0 0% 0%
84 000
POLAR BEAR (SWE)
8 h
Baby Dancer (GB)
Rambo Dancer (CAN)
7 1 14% 14%
71 000
FINGERS CROSSED (SWE)
5 s
Nairasha (IRE)
Niniski (USA)
10 3 30% 40%
66 900
BAGGINS (SWE)
8 h
Saucy Girl (FR)
Taufan (USA)
13 0 0% 54%
66 875
MOULIS (SWE)
4 v
Foxy News (SWE)
Diaghlyphard (USA)
15 0 0% 40%
64 000
HIDDEN TREASURE (SWE)
4 s
Hidden Luck (GB)
Bin Ajwaad (IRE)
10 2 20% 30%
51 300
WINNER BY AN INCH (SWE) 6 v
Colonial Success (IRE)
Be My Guest (USA)
7 1 14% 43%
43 400
HEDDA (SWE)
4 s
Purple Heather (SWE)
Diaghlyphard (USA)
12 2 17% 33%
43 114
WEASEL (SWE)
6 v
Weezer (SWE)
Diaghlyphard (USA)
4 1 25% 75%
42 200
WILLIAM HEPBURN (SWE)
4 v
Anna Rustung (IRE)
Charnwood Forest (IRE) 10 0 0% 10%
41 739
OSCAR (SWE)
5 v
Whish Me Luck (FR)
Exit To Nowhere (USA) 6 1 17% 33%
41 000
CELANOVA (SWE)
4 s
Coruna (SWE)
Dolphin Street (FR)
8 1 13% 13%
38 000
GOTCHA (SWE)
5 h
Morning Chorus (GB)
Prince Sabo (GB)
5 0 0% 40%
37 000
MEDALLIC (SWE)
4 v
Melanie (SWE)
Music Streak (DEN)
9 1 11% 11%
35 812
LIVIGNO (SWE)
5 v
Pearly Pet (IRE)
Kefaah (USA)
5 1 20% 20%
34 939
EMMESSEN (gb)
4 v
Sonic Sapphire (GB)
Royal Academy (USA)
7 1 14% 29%
34 151
MON DIA (SWE)
5 s
Amourina (SWE)
Modern Pleasure (USA) 9 0 0% 22%
31 200
PIERRE ANA (SWE)
4 v
Fahema (GB)
Most Welcome (GB)
13 0 0% 23%
20 050
TELL ME BABY (SWE)
4 v
Gay Lass (IRE)
Mujtahid (USA)
9 0 0% 22%
16 900
ARTIE BUCCO (DEN)
5 v
Alamea (IRE)
Ela-Mana-Mou (IRE)
8 0 0% 13%
13 892
TIME FOR FUN (SWE)
4 s
Time to Go (SWE)
Duty Time (GB)
4 0 0% 50%
10 800
DIRTYBIRD (DEN)
4 s
Forza (DEN)
Diaghlyphard (USA)
7 0 0% 14%
8 264
EL MIRACLE (SWE)
4 v
L'Arc De Ciel (DEN)
Bay Comeau (FR)
4 0 0% 0%
4 800
POSEIDON (DEN)
4 v
Miss Fyns Tivoli (DEN)
Saville Row (GB)
1 0 0% 100%
3 444
UNIQUE CASE (SWE)
4 v
Tough Cookie (SWE)
Hernando (FR)
8 0 0% 13%
2 700
ELLIS DANCER (SWE)
6 v
Ellis Island (SWE)
Selkirk (USA)
2 0 0% 0%
2 000
FAST LANE (SWE)
5 s
Spotted Tail (DEN)
Top Waltz (FR)
3 0 0% 0%
1 800
MEXICAN TOP MODEL (SWE) 4 s
Bold Pollen (SWE)
The Noble Player (USA) 1 0 0% 0%
0
THE CURER (SWE)
4 v
Curious Green (SWE)
Precocious (GB)
1 0 0% 0%
0
HALFFUN (SWE)
5 s
Half and Half (DEN)
Muthhil (IRE)
1 0 0% 0%
0
MARQUES (SWE)
5 v
Malla (SWE)
Le Mans (SWE)
3 0 0% 0%
0
SCOTTISH FUN (SWE)
8 v
Scottish Mist (IRE)
Digamist (USA)
1 0 0% 0%
2088
1687
1950
2000
2400
2400
1300
1475
2400
2400
2000
2400
2400
1150
2200
Funambule 2009 - 2-år/8, 3-år/22, 4-år o äldre/34
”Morfarstabellen”
Tabellen för avkommeresultat, den s k
"morfarstabellen", som lägger särskild
tonvikt vid resp avkommas morfar,
infördes för första gången i 2007 års
hingstkatalog. Den redovisar samtliga
startande (i skandinavisk träning)
under de tre senaste åren, alltså i
denna utgåva 2010, 2009 och 2008,
och som är avkommor till de i denna
katalog intagna hingstar.
Att märka är dock att det endast
är segrar i slätlöpningar som givit
utslag i form av "medeldistans". För
tabellernas fullständighet är dock
även prestationer i hinderlöpningar
medtagna.
Sammanställningarna har ordnats
per årgång med 2-åriga, 3-åriga och
därefter 4-åriga och äldre. Grupperna
är klart avgränsade och avkommorna
står i ordning med högst vunnen prissumma först.
Endast starter i Skandinavien är
redovisade.
Avkomma
HOLLY SOCIETY
KROKODILEN
WILD WILMER
PAS DE DEUX
GREEN HARMONY
GALLA PLACIDIA (NOR)
PIZZABUN
FUN RACER
å,k
2 s
2 h
2 v
2 s
2 s
2 s
2 s
2 h
Mor
Costly Member
Running For Me (IRE)
Wild at Heart
Pas Mal
Ebba Grön (GB)
Anna Rustung (IRE)
Lillpizza (IRE)
Taiwan (GB)
Morfar
Emarati (USA)
Eagle Eyed (USA)
Heart Of Oak (USA)
Malvernico (IRE)
Rambo Dancer (CAN)
Charnwood Forest (IRE)
Persian Bold (IRE)
Most Welcome (GB)
St
4
5
7
6
7
1
2
2
1
3
1
0
0
0
0
0
0
V% P% Prissum Mdist
75% 75% 363 070 1167
20% 80% 141 000 1350
0% 43%
47 800
0% 67%
45 400
0% 29%
38 600
0% 100%
27 870
0% 50%
19 000
0% 50%
10 700
ELLIS LAD
EL MIRACLE
MEDALLIC
FUN EXCEPTION
TIME FOR FUN
WILLIAM HEPBURN
PIERRE ANA
FUN DANCER
CELANOVA
ZOZO ZAID
DIRTYBIRD (DEN)
HEDDA
TELL ME BABY
HIDDEN TREASURE
GREEN MISSY
THE CURER
MOULIS
QELSO DOT SE
ZPEED ZAID
SELOUS DANCER
TULLAN
UNIQUE CASE
3 v
3 h
3 h
3 v
3 s
3 v
3 v
3 v
3 s
3 v
3 s
3 s
3 v
3 s
3 s
3 h
3 v
3 s
3 v
3 s
3 s
3 v
Ellis Island
L'Arc De Ciel (DEN)
Melanie
Tess
Time to Go
Anna Rustung (IRE)
Fahema (GB)
Taiwan (GB)
Coruna
Zoori Zaid
Forza (DEN)
Purple Heather
Gay Lass (IRE)
Hidden Luck (GB)
Ebba Grön (GB)
Curious Green
Foxy News
Wilette (GER)
Kinclaith
Selous (IRE)
Tua
Tough Cookie
Selkirk (USA)
7
Bay Comeau (FR)
8
Music Streak (DEN)
13
Spectacular Tide (USA) 6
Duty Time (GB)
14
Charnwood Forest (IRE) 14
Most Welcome (GB)
15
Most Welcome (GB)
6
Dolphin Street (FR)
7
Lotus Pool (USA)
5
Diaghlyphard (USA)
8
Diaghlyphard (USA)
13
Mujtahid (USA)
6
Bin Ajwaad (IRE)
7
Rambo Dancer (CAN)
4
Precocious (GB)
10
Diaghlyphard (USA)
6
Top Ville (IRE)
4
Miami Springs (IRE)
5
Second Set (IRE)
2
Strong Statement (USA) 1
Hernando (FR)
2
3
2
1
2
1
3
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43%
25%
8%
33%
7%
21%
7%
33%
14%
20%
13%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
86% 1 417 046
63% 506 840
46% 182 917
67% 177 020
29% 133 500
50% 130 766
33% 113 800
50% 113 500
29%
95 600
40%
91 500
25%
45 814
31%
45 550
50%
30 500
14%
27 300
0%
15 000
10%
9 600
0%
7 500
0%
2 189
0%
1 900
0%
0
0%
0
0%
0
1983
2250
1600
1475
1200
1650
1200
2175
2000
2400
2200
37
DOUBLE UP
ELLICAT
SHADE OF PALE (ger)
EVENING ROSE
POLAR BEAR
FARAD
VANITY FAIR (DEN)
WINNER BY AN INCH
LIVIGNO
ANOTHER BLUES
SMART TIGER
WEASEL
MARIA MÖY
ARTIE BUCCO (DEN)
MARQUES
GIMME GIMME
BAGGINS
FINGERS CROSSED
FAITHFUL LAD
SIENA (DEN)
MON DIA
GOTCHA
OXEASY
OSCAR
EQUINE GIRL
LUCKY LOOK
ELLIS DANCER
FUNNY CROW
DOUBLE IN
KASANS KRISTALL
FUN ARTIST (NOR)
LORENA
SCOTTISH FUN
FAST LANE
4 s
5 s
4 v
4 s
7 h
8 v
4 s
5 v
4 v
4 v
4 v
5 v
4 s
4 v
4 v
4 s
7 h
4 s
4 v
4 s
4 s
4 h
6 s
4 v
5 s
4 v
5 v
5 s
4 s
6 s
4 s
4 s
7 v
4 s
Ginger
Platonique (GB)
See Me
Excellent Lady (GB)
Baby Dancer (GB)
Gyllenette
Empress (DEN)
Colonial Success (IRE)
Pearly Pet (IRE)
Safari Blues (IRE)
Iamashedevil (IRE)
Weezer
Anna Rustung (IRE)
Alamea (IRE)
Malla
Imsoexcited (IRE)
Saucy Girl (FR)
Nairasha (IRE)
Bold Pollen
Park Lane (DEN)
Amourina
Morning Chorus (GB)
Valentine Lady (GB)
Whish Me Luck (FR)
Corwella
Lady Luck
Ellis Island
Indiana Crow
Weezer
Autumn Wood
Stage Artist (GB)
Curious Green
Scottish Mist (IRE)
Spotted Tail (DEN)
Diaghlyphard (USA)
Dunbeath (USA)
Spectrum (IRE)
Bustino (GB)
Rambo Dancer (CAN)
Modern Pleasure (USA)
Caliban (GB)
Be My Guest (USA)
Kefaah (USA)
Blues Traveller (IRE)
Ballad Rock (IRE)
Diaghlyphard (USA)
Charnwood Forest (IRE)
Ela-Mana-Mou (IRE)
Le Mans
Mujadil (USA)
Taufan (USA)
Niniski (USA)
The Noble Player (USA)
Quilted (IRE)
Modern Pleasure (USA)
Prince Sabo (GB)
Carriage Way (GB)
Exit To Nowhere (USA)
Feltwell (USA)
Exceller (USA)
Selkirk (USA)
Diaghlyphard (USA)
Diaghlyphard (USA)
Legal Eagle (GB)
Chief Singer (GB)
Precocious (GB)
Digamist (USA)
Top Waltz (FR)
6
6
10
10
11
8
4
9
10
9
8
14
5
11
6
5
13
8
9
11
9
10
8
9
3
4
7
2
10
3
2
1
3
1
1
1
1
4
3
2
1
2
0
2
1
2
0
1
2
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17%
17%
10%
40%
27%
25%
25%
22%
0%
22%
13%
14%
0%
9%
33%
0%
8%
25%
11%
0%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
83%
20%
70%
45%
63%
75%
78%
50%
44%
50%
36%
40%
27%
33%
20%
46%
38%
33%
36%
11%
10%
38%
11%
33%
25%
14%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
481 793
231 000
190 000
148 648
145 150
129 040
128 832
125 870
118 664
104 677
100 750
87 150
78 872
71 960
67 400
61 000
53 619
51 000
46 086
44 646
44 250
42 200
36 500
28 500
24 000
17 000
8 800
5 400
5 059
3 000
2 453
2 000
2 300
0
2400
1600
2800
1163
1867
1730
2400
2400
2400
1600
1800
1750
2000
1550
1200
900
1600
Funambule 2008 - 2-år/16, 3-år/31, 4-år o äldre/21
38
Avkomma
SNIA (ger)
ELLIS LAD
FUN DANCER
GREEN MISSY
THE CURER
EL MIRACLE
TRAINER'S TRIAL
DIRTYBIRD (DEN)
ZOZO ZAID
HIDDEN TREASURE
MEDALLIC
STRECKERS RED ALE (DEN)
SECURITY GIRL
PIERRE ANA
UNIQUE CASE
WILLIAM HEPBURN
å,k
2 s
2 h
2 h
2 s
2 h
2 v
2 v
2 s
2 v
2 s
2 h
2 h
2 s
2 v
2 v
2 v
Mor
Santa Clara (GB)
Ellis Island
Taiwan (GB)
Ebba Grön (GB)
Curious Green
L'Arc De Ciel (DEN)
Quite Easy (IRE)
Forza (DEN)
Zoori Zaid
Hidden Luck (GB)
Melanie
Kutbeya (USA)
Desirous Girl
Fahema (GB)
Tough Cookie
Anna Rustung (IRE)
Morfar
Star Appeal (IRE)
Selkirk (USA)
Most Welcome (GB)
Rambo Dancer (CAN)
Precocious (GB)
Bay Comeau (FR)
Roi Danzig (USA)
Diaghlyphard (USA)
Lotus Pool (USA)
Bin Ajwaad (IRE)
Music Streak (DEN)
Diesis (GB)
Caerwent (IRE)
Most Welcome (GB)
Hernando (FR)
Charnwood Forest (IRE)
St
2
3
3
6
2
8
1
2
4
2
2
1
1
1
3
1
1 V% P%
1 50% 100%
2 67% 67%
1 33% 100%
1 17% 33%
1 50% 100%
0 0% 63%
1100% 100%
1 50% 100%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
Prissum Mdist
180 500 1150
120 600 1475
113 400 1600
107 700 1200
93 400 1200
82 445
80 000 1730
63 295 1400
9 800
7 500
3 856
3 798
3 000
0
0
0
SHADE OF PALE (ger)
DOUBLE UP
GIMME GIMME
MARIA MÖY
ARTIE BUCCO (DEN)
EVENING ROSE
TRIESTE
GOTCHA
DOUBLE IN
SMART TIGER
LUCKY LOOK
MARQUES
ANOTHER BLUES
MON DIA
OSCAR
FAITHFUL LAD
VANITY FAIR (DEN)
FUN ARTIST (NOR)
FIRST ACE
SIENA (DEN)
RUSSIAN RUBEL
TIMJAN
FINGERS CROSSED
3 v
3 s
3 s
3 s
3 v
3 s
3 s
3 h
3 s
3 v
3 v
3 v
3 h
3 s
3 h
3 v
3 s
3 s
3 s
3 s
3 s
3 s
3 s
See Me
Ginger
Imsoexcited (IRE)
Anna Rustung (IRE)
Alamea (IRE)
Excellent Lady (GB)
Star Speeder (IRE)
Morning Chorus (GB)
Weezer
Iamashedevil (IRE)
Lady Luck
Malla
Safari Blues (IRE)
Amourina
Whish Me Luck (FR)
Bold Pollen
Empress (DEN)
Stage Artist (GB)
Ace of Clubs
Park Lane (DEN)
Arabeska (RUS)
Amira
Nairasha (IRE)
Spectrum (IRE)
Diaghlyphard (USA)
Mujadil (USA)
Charnwood Forest (IRE)
Ela-Mana-Mou (IRE)
Bustino (GB)
Nomination (GB)
Prince Sabo (GB)
Diaghlyphard (USA)
Ballad Rock (IRE)
Exceller (USA)
Le Mans
Blues Traveller (IRE)
Modern Pleasure (USA)
Exit To Nowhere (USA)
The Noble Player (USA)
Caliban (GB)
Chief Singer (GB)
Spectacular Tide (USA)
Quilted (IRE)
Bant (RUS)
Modern Pleasure (USA)
Niniski (USA)
8
12
6
7
7
14
5
9
13
7
15
7
10
6
5
16
7
8
2
10
6
1
16
3 38% 63% 1 063 682
3 25% 67% 628 912
4 67% 67% 550 804
3 43% 86% 509 558
2 29% 57% 392 178
4 29% 43% 181 476
2 40% 40% 163 228
2 22% 56% 130 200
1 8% 38% 127 400
3 43% 57% 114 000
1 7% 40% 112 500
1 14% 86% 108 000
1 10% 40% 104 500
0 0% 17% 103 049
1 20% 20%
94 240
2 13% 31%
82 866
0 0% 43%
70 259
1 13% 38%
67 981
1 50% 50%
64 500
1 10% 50%
62 916
1 17% 17%
62 500
1100% 100%
55 000
0 0% 25%
51 200
2250
2400
1517
1250
2000
1125
1665
1475
2000
1643
2000
2000
2000
1600
1100
1100
1600
1800
1200
1350
LIVIGNO
MARIA MØY
LORENA
LA CORUNA
TOUGH TURTLE (NOR)
FAST LANE
HARRISON
SPANKY (DEN)
3 h
3 s
3 s
3 s
3 v
3 s
3 v
3 v
Pearly Pet (IRE)
Anna Rustung (IRE)
Curious Green
Exclusive
Turf Turtle (IRE)
Spotted Tail (DEN)
Hilly
Dukrame (GB)
Kefaah (USA)
Charnwood Forest (IRE)
Precocious (GB)
Exceller (USA)
Alzao (USA)
Top Waltz (FR)
Glacial (DEN)
Top Ville (IRE)
6
1
7
8
7
5
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
17% 17%
0% 100%
0% 14%
0% 13%
0% 29%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
45 683
44 490
44 000
25 400
23 491
0
0
0
1350
ELLICAT
POLAR BEAR
FUNNY CROW
FARAD
OXEASY
BAGGINS
CRUSH
SCOTTISH FUN
WINNER BY AN INCH
ATTITUDE BY BABY
ELLIS DANCER
WEASEL
FLYWITHME (DEN)
ESSEX
EVIL'S END
DOCTOR NYMAN
ABBADON
GOTOGATE
KASANS KRISTALL
SURVIVOR LAD
PANJA
4 s
6 h
4 s
7 v
5 s
6 h
4 s
6 v
4 v
7 v
4 v
4 v
4 s
7 v
6 v
7 v
4 v
4 v
5 s
6 v
7 s
Platonique (GB)
Baby Dancer (GB)
Indiana Crow
Gyllenette
Valentine Lady (GB)
Saucy Girl (FR)
Factually (GB)
Scottish Mist (IRE)
Colonial Success (IRE)
Baby Dancer (GB)
Ellis Island
Weezer
Black Sparrow (DEN)
Kalaita Club (IRE)
Ladviks Corona
Septieme Some (USA)
Rarely Set (IRE)
Composit-A (GB)
Autumn Wood
Ballymena Lass (IRE)
On A Pedestal (IRE)
Dunbeath (USA)
Rambo Dancer (CAN)
Diaghlyphard (USA)
Modern Pleasure (USA)
Carriage Way (GB)
Taufan (USA)
Known Fact (USA)
Digamist (USA)
Be My Guest (USA)
Rambo Dancer (CAN)
Selkirk (USA)
Diaghlyphard (USA)
Shahdji (IRE)
King of Clubs (GB)
Kaldoun (FR)
Septieme Ciel (USA)
Second Set (IRE)
Persian Bold (IRE)
Legal Eagle (GB)
Last Tycoon (GB)
Waajib (IRE)
7
17
8
9
10
11
5
9
10
8
2
5
8
5
3
2
1
1
3
4
1
1
0
3
1
1
2
2
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14% 86%
0% 59%
38% 100%
11% 44%
10% 40%
18% 55%
40% 80%
22% 33%
0% 40%
13% 38%
50% 50%
20% 40%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 50%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
252 323
155 700
154 500
110 780
80 300
76 840
69 000
58 500
57 200
51 500
36 000
33 300
13 482
12 400
10 000
7 500
0
0
0
0
0
1350
Heart of Oak (USA)
2133
1600
2400
1525
2000
1200
2000
1730
1200
Heart of Oak 2010 - 2-år/8, 3-år/8, 4-åriga o ä/16
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
LIONS PROSPECT (SWE)
2 h
Saucy Girl (FR)
Taufan (USA)
6 0 0% 67%
75 900
MOUNTAIN DIAMOND (SWE) 2 v
Crystal Rosie (GB)
Ardkinglass (GB)
4 1 25% 25%
67 000 1600
PINE WOOD (SWE)
2 h
Gloria Fun (SWE)
Funambule (USA)
6 0 0% 67%
64 200
DELAROCHE (SWE)
2 v
Bongo Quest (IRE)
Be My Guest (USA)
5 1 20% 40%
64 100 1350
SMILLA (SWE)
2 s
Shanzadi (SWE)
Sharp Matt (GB)
6 0 0% 33%
26 000
MARNIE OAK (SWE)
2 s
Marlene (GB)
Komaite (USA)
4 0 0% 25%
20 994
LITTLE NELLA BELLA (SWE) 2 s
Branston Nell (GB)
Classic Cliche (IRE)
6 0 0% 0%
8 000
RUN FOR THE ROSES (SWE) 2 s
Magic Moment (DEN) Magic Ring (IRE)
3 0 0% 0%
4 000
HIS HIGHNESS (SWE)
3 v
Blue Eagle (IRE)
Eagle Eyed (USA)
12 2 17% 58%
87 810 1600
ZAHIR (SWE)
3 v
Grey Diana (SWE)
Diaghlyphard (USA)
12 0 0% 33%
51 700
ARCHIE MOORE (SWE)
3 v
Ticket's True Blue (SWE) Miami Springs (IRE)
5 1 20% 40%
47 000 1600
HONEY BEE (SWE)
3 s
Frampant (GB)
Fraam (GB)
8 0 0% 50%
37 724
LORD DEVIL (SWE)
3 v
Dubline (SWE)
Mas Media (GB)
7 1 14% 14%
35 000 1600
ALL HEART (SWE)
3 s
Belle De Haarth (GB)
Alhaarth (IRE)
5 0 0% 40%
22 500
MIDNIGHT HEART (SWE)
3 s
Ramonia (SWE)
Miami Springs (IRE)
3 0 0% 0%
0
MOUNTAIN HEART (SWE)
3 s
Mixie (SWE)
Diaghlyphard (USA)
4 0 0% 0%
0
AJAZ (SWE)
5 v
Out Of Season (IRE)
Brief Truce (USA)
15 4 27% 53% 174 200 1538
SPRING HEART (SWE)
5 s
Ramonia (SWE)
Miami Springs (IRE)
13 1 8% 46% 124 800 1350
KAIBITO (SWE)
4 v
Swaybus (GB)
Pursuit Of Love (GB)
5 1 20% 40% 110 585 1600
REBEL HEART (SWE)
5 v
Alician Sunhill (GB)
Piccolo (GB)
8 4 50% 63%
92 956 2045
SPEED DANCER (SWE)
4 s
Branston Dancer (GB) Rudimentary (USA)
3 2 67% 67%
56 806 1675
IRON LADY (SWE)
4 s
Natural Dancer (GB)
Shareef Dancer (USA)
9 0 0% 33%
31 800
LACELLE (SWE)
9 v
Impington (IRE)
Mac's Imp (USA)
6 1 17% 33%
28 177 1730
LUCKY HEART (SWE)
10 v Lucky Groom (SWE)
French Groom (USA)
10 1 10% 20%
27 800 1200
LUCIFER (SWE)
4 v
Iamashedevil (IRE)
Ballad Rock (IRE)
6 0 0% 33%
18 000
EAGLE HEART (SWE)
4 h
Blue Eagle (IRE)
Eagle Eyed (USA)
2 0 0% 50%
5 511
CANDY GOLD (SWE)
4 s
OK Maite (GB)
Komaite (USA)
1 0 0% 0%
0
IVY ST MARTIN (SWE)
4 s
Glamour Bell (SWE)
Jalmood (USA)
3 0 0% 0%
0
STRAWBERRY FIELDS (SWE) 4 s
Ticket's True Blue (SWE) Miami Springs (IRE)
1 0 0% 0%
0
TEASER (SWE)
4 s
Impington (IRE)
Mac's Imp (USA)
1 0 0% 0%
0
AMIGO DE VIE (SWE)
5 v
Albemarle Street (GB) Alhaarth (IRE)
3 0 0% 0%
0
CRYSTAL HEART (SWE)
5 v
Cruella De Ville (SWE) Blue Talk (SWE)
1 0 0% 0%
0
Heart of Oak 2009 - 2-år/8, 3-år/10, 4-å o äldre/15
Avkomma
ZAHIR
LORD DEVIL
BONO
ALL HEART
HONEY BEE
HAWKER HUNTER
å,k
2 v
2 v
2 v
2 s
2 s
2 h
Mor
Grey Diana
Dubline
Saucy Girl (FR)
Belle De Haarth (GB)
Frampant (GB)
Barbicel (GB)
Morfar
Diaghlyphard (USA)
Mas Media (GB)
Taufan (USA)
Alhaarth (IRE)
Fraam (GB)
Belmez (USA)
St
4
4
2
2
5
2
1
1
0
0
0
0
0
V% P% Prissum Mdist
25% 50% 102 500 1600
0% 50%
34 600
0% 0%
13 700
0% 0%
9 000
0% 0%
7 580
0% 0%
0
39
HIS HIGHNESS
MOUNTAIN HEART
2 h
2 s
Blue Eagle (IRE)
Mixie
Eagle Eyed (USA)
Diaghlyphard (USA)
KAIBITO
SPEED DANCER
IRON LADY
STRAWBERRY FIELDS
LUCIFER
CANDY GOLD
TEASER
EAGLE HEART
RED HOT MAMA
IVY ST MARTIN
3 v
3 s
3 s
3 s
3 v
3 s
3 s
3 h
3 s
3 s
Swaybus (GB)
Branston Dancer (GB)
Natural Dancer (GB)
Ticket's True Blue
Iamashedevil (IRE)
OK Maite (GB)
Impington (IRE)
Blue Eagle (IRE)
Certain Risk (GB)
Glamour Bell
Pursuit Of Love (GB)
Rudimentary (USA)
Shareef Dancer (USA)
Miami Springs (IRE)
Ballad Rock (IRE)
Komaite (USA)
Mac's Imp (USA)
Eagle Eyed (USA)
Risk Me (FR)
Jalmood (USA)
8
7
13
13
3
8
1
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13% 63% 213 565
14% 29%
40 156
0% 15%
25 228
0% 8%
25 000
0% 33%
21 000
0% 0%
18 600
0% 100%
12 500
0% 33%
7 207
0% 0%
5 000
0% 0%
0
1950
1600
MOGUL
AJAZ
ALONSO
LUCKY HEART
SPRING HEART
CRYSTAL HEART
GREMLIN
CONNINGHAM LODGE
ACE OF HEARTS
REBEL HEART
LACELLE
HOOF HEARTED
MOUNTAIN CRYSTAL
RODMAN
QUERCUS
4 v
4 v
4 v
9 v
4 s
4 v
4 v
4 v
4 v
4 v
8 v
7 s
4 s
4 v
8 v
La Bonita (IRE)
Out Of Season (IRE)
Peevish Guess (GB)
Lucky Groom
Ramonia
Cruella De Ville
Grand Slam
Dubline
Florette
Alician Sunhill (GB)
Impington (IRE)
Be Happy
Crystal Rosie (GB)
Poly Moon (GB)
Last Love
Common Grounds (GB)
Brief Truce (USA)
Presidium (GB)
French Groom (USA)
Miami Springs (IRE)
Blue Talk
Jalmood (USA)
Mas Media (GB)
Diaghlyphard (USA)
Piccolo (GB)
Mac's Imp (USA)
Diaghlyphard (USA)
Ardkinglass (GB)
Mujtahid (USA)
Tammer Fors (IRE)
16
15
14
9
9
5
9
10
6
9
4
5
1
2
4
3
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19%
13%
14%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1600
1475
1600
2
2
0 0%
0 0%
0%
0%
0
0
38% 164 800
27%
93 200
36%
93 000
22%
76 500
67%
58 200
60%
45 250
33%
33 600
30%
27 650
17%
25 000
0%
4 141
0%
3 000
0%
1 000
0%
0
0%
0
0%
0
Heart of Oak 2008 - 2-år/4, 3-år/13, 4-å o äldre/6
Homme d'Honneur
(FR)
Avkomma
CANDY GOLD
RACINE'S LORDI
IVY ST MARTIN
STRAWBERRY FIELDS
å,k
2 s
2 s
2 s
2 s
Mor
OK Maite (GB)
Racine Grey (GB)
Glamour Bell
Ticket's True Blue
Morfar
Komaite (USA)
Welsh Pageant (FR)
Jalmood (USA)
Miami Springs (IRE)
St
2
3
1
3
GRANDINA
MOGUL
AJAZ
ACE OF HEARTS
SPRING HEART
HAPPY BLIND DATE
CROSS MY HEART
CONNINGHAM LODGE
MOUNTAIN CRYSTAL
ALONSO
GREMLIN
RODMAN
MARTHA
3 s
3 v
3 v
3 v
3 s
3 s
3 v
3 v
3 s
3 v
3 v
3 v
3 s
Swaybus (GB)
La Bonita (IRE)
Out Of Season (IRE)
Florette
Ramonia
Pinkie Rose (FR)
Learning To Fly (IRE)
Dubline
Crystal Rosie (GB)
Peevish Guess (GB)
Grand Slam
Poly Moon (GB)
White Strings (GB)
Pursuit Of Love (GB)
6
Common Grounds (GB) 14
Brief Truce (USA)
8
Diaghlyphard (USA)
8
Miami Springs (IRE)
5
Kenmare (FR)
10
Statoblest (GB)
6
Mas Media (GB)
6
Ardkinglass (GB)
10
Presidium (GB)
3
Jalmood (USA)
4
Mujtahid (USA)
6
Exceller (USA)
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
33%
7%
13%
13%
20%
10%
17%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
67% 158 460
43% 129 800
38%
82 500
38%
82 300
60%
81 000
60%
80 400
33%
71 700
50%
41 000
30%
38 600
33%
36 600
0%
9 000
0%
2 500
0%
0
2300
1600
1200
2000
1350
1730
1600
LUCKY HEART
HOOF HEARTED
BYZANTINE GOLD
KING OF DYNAMITE
SAUCY HEART
QUERCUS
8 v
6 s
4 s
8 v
4 s
7 v
Lucky Groom
Be Happy
OK Maite (GB)
Impington (IRE)
Saucy Girl (FR)
Last Love
French Groom (USA)
Diaghlyphard (USA)
Komaite (USA)
Mac's Imp (USA)
Taufan (USA)
Tammer Fors (IRE)
4
3
0
0
0
0
44%
19%
0%
0%
0%
0%
56% 126 200
44% 107 500
33%
24 300
33%
7 000
0%
0
0%
0
1275
1250
9
16
6
3
4
4
1 V%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
4 800
0%
2 500
0%
0
0%
0
1600
Homme d'Honneur 2010 - 2-år/0, 3-år/2, 4-åriga o ä/2
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
TSAREVICH (SWE)
3 v
American Pay Day (USA) Cryptoclearance (USA) 10 0 0% 30%
40 900
SIIDHGAR (SWE)
3 v
Li Ess (SWE)
Diaghlyphard (USA)
9 0 0% 0%
4 149
DREAM KEEPER (SWE)
6 v
April Whip (SWE)
Royal Whip (IRE)
5 2 40% 60%
98 000
SCARAMOUCHE (SWE)
4 v
Lara's Key (GB)
Eighty Eight Keys (USA) 9 0 0% 11%
8 511
Homme d'Honneur 2009 - 2-år/1, 3-år/4, 4-å o ä/2
40
Avkomma
TSAREVICH
å,k
2 v
Mor
Morfar
American Pay Day (USA) Cryptoclearance (USA)
St
7
1 V% P% Prissum Mdist
0 0% 71%
94 700
BEAUTIFUL JOKE
HERMAN
MISSMARTIN
SCARAMOUCHE
3 s
3 v
3 s
3 v
Double Joke
Ella (DEN)
Miss Ulleröd
Lara's Key (GB)
Steve's Friend (USA)
Spectacular Tide (USA)
Mas Media (GB)
Eighty Eight Keys (USA)
6
4
2
3
1 17% 67% 103 300
0 0% 0%
4 000
0 0% 0%
0
0 0% 0%
0
HUMBLE STAR
5 v
Lynx Star (NOR)
Soviet Star (USA)
9
2 22% 67%
76 922
1730
CLASSIC LADY
7 s
Lyphaizia (USA)
Omega
1
0
0%
0%
0
Homme d'Honneur 2008 - 2-år/2, 3-år/0, 4-å o ä/4
Avkomma
HERMAN
MISSMARTIN
å,k
2 h
2 s
Mor
Ella (DEN)
Miss Ulleröd
Morfar
St
Spectacular Tide (USA) 3
Mas Media (GB)
1
1 V% P% Prissum Mdist
0 0% 33%
17 600
0 0% 0%
3 000
MISS ANGÉLIQUE
HUMBLE STAR
MR RASMUS
WATCH OUT
4 s
4 v
5 v
5 v
Rambo’s Sister (GB)
Lynx Star (NOR)
Elaiza Zenith
Lara's Key (GB)
Rambo Dancer (CAN) 10
Soviet Star (USA)
13
National Zenith (USA)
9
Eighty Eight Keys (USA) 4
1 10% 50%
3 23% 38%
0 0% 11%
0 0% 0%
Il Padrino (USA)
66 600
51 290
11 300
2 000
2400
1400
Il Padrino - till avel 2011
Inchrory (GB)
Inchrory 2010 - 2-år/0, 3-år/4, 4-åriga o ä/15
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
MR WYCLEF (SWE)
3 h
Pinan (IRE)
Up And At'Em (GB)
3 1 33% 33%
47 000 1600
MR MIKA (SWE)
3 v
Senza Una Donna (SWE) Steve's Friend (USA)
6 0 0% 0%
6 177
THIAGO (SWE)
3 v
Brilliant Mistake (SWE) Diaghlyphard (USA)
1 0 0% 0%
1 350
MRS PICASSO (SWE)
3 s
Sakura (DEN)
Richard of York (GB)
6 0 0% 0%
0
GREENDAY (SWE)
5 v
Elaiza Zenith (SWE)
National Zenith (USA) 12 1 8% 58% 169 600 2000
MRS CASINO ROYAL (SWE) 4 s
Amorfati (GB)
Eighty Eight Keys (USA) 9 1 11% 67% 138 500
STORMY GIRL (SWE)
5 s
Stormy Belle (GB)
Tumble Wind (USA)
14 1 7% 36%
89 000 1200
DAD'S PRIDE (SWE)
4 v
Bonnie Sacc (SWE)
Radetzky (GB)
13 1 8% 38%
79 450 2400
MRS CROW (SWE)
5 s
Bubbles Jinx (IRE)
Daggers Drawn (USA) 14 2 14% 43%
58 409 1700
MR MELODYCLUB (SWE)
4 v
Salobre (GB)
Most Welcome (GB)
14 3 21% 36%
57 276 1800
FALDOR (SWE)
6 v
Gyllenette (SWE)
Modern Pleasure (USA) 4 1 25% 50%
49 400
JUST NU (SWE)
5 h
Just In Time (GB)
Opening Verse (USA)
5 0 0% 40%
37 000
HOLMA IVORY (SWE)
5 s
Forsaken (IRE)
Lake Coniston (IRE)
4 1 25% 50%
32 826 1400
DIXIE CHICK (SWE)
4 s
Abnoba (USA)
Celtic Swing (GB)
9 0 0% 22%
32 500
BRIDGE THE GAP (SWE)
4 v
Mind the Gap (SWE)
Diaghlyphard (USA)
8 0 0% 25%
16 529
A DIFFERENT SHADE (SWE) 4 v
Shady Queen (SWE)
Honduras (GER)
5 0 0% 20%
16 000
ALADAR (DEN)
6 v
Kutbeya (USA)
Diesis (GB)
10 0 0% 10%
11 501
CHIPPEN (SWE)
6 v
Chiwamba (SWE)
Lotus Pool (USA)
3 0 0% 0%
4 000
EXPLOSIVE HILL (SWE)
5 s
Energiya Sacc (SWE)
Exceller (USA)
1 0 0% 0%
2 160
Inchrory 2009 - 2-år/2, 3-år/11, 4-å o äldre/12
Avkomma
HIAGO
MR MIKA
å,k
2 h
2 v
Mor
Brilliant Mistake
Senza Una Donna
Morfar
Diaghlyphard (USA)
Steve's Friend (USA)
St
3
2
1 V%
0 0%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
17 900
0%
0
MRS CASINO ROYAL
DIXIE CHICK
DAD'S PRIDE
STARGAZER
BRIDGE THE GAP
GREY HILL
A DIFFERENT SHADE
DEMON HILL
LIGHT THE FIRE
MR MELODYCLUB
MRS BEYONCÉ
3 s
3 s
3 v
3 s
3 v
3 s
3 v
3 s
3 v
3 v
3 s
Amorfati (GB)
Abnoba (USA)
Bonnie Sacc
Vicuna (SWI)
Mind the Gap
Grey Flannel (FR)
Shady Queen
Dimona
Tamara Red (IRE)
Salobre (GB)
Sakura (DEN)
Eighty Eight Keys (USA) 14
Celtic Swing (GB)
10
Radetzky (GB)
11
Llandaff (USA)
5
Diaghlyphard (USA)
7
Priolo (USA)
4
Honduras (GER)
1
Diligo (FR)
2
Mukaddamah (USA)
3
Most Welcome (GB)
2
Richard of York (GB)
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
14%
10%
9%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
43% 165 100
20%
71 389
27%
64 700
60%
60 900
0%
4 800
0%
2 100
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
1600
2000
1730
2400
HOLMA IVORY
JUST NU
GREENDAY
STORMY GIRL
ELIARA
MRS CROW
FALDOR
REX SHIPPING
ANAADA
ALADAR (den)
EXPLOSIVE HILL
SAMURAI
4 s
4 h
4 h
4 s
5 s
4 s
5 h
5 h
5 s
5 v
4 s
5 v
Forsaken (IRE)
Just In Time (GB)
Elaiza Zenith
Stormy Belle (GB)
Jade's Jewel (IRE)
Bubbles Jinx (IRE)
Gyllenette
Amorfati (GB)
Anacka
Kutbeya (USA)
Energiya Sacc
Aryan (IRE)
Lake Coniston (IRE)
18
Opening Verse (USA)
9
National Zenith (USA) 14
Tumble Wind (USA)
5
Mukaddamah (USA)
7
Daggers Drawn (USA) 17
Modern Pleasure (USA) 5
Eighty Eight Keys (USA) 3
Bal du Seigneur (USA)
6
Diesis (GB)
7
Exceller (USA)
2
Persian Bold (IRE)
2
4
2
3
3
0
2
0
0
0
0
0
0
22% 56% 215 906
22% 56% 213 008
21% 71% 184 800
60% 100%
88 000
0% 57%
66 000
12% 24%
52 782
0% 20%
11 000
0% 67%
7 296
0% 0%
3 746
0% 0%
2 189
0% 0%
0
0% 0%
0
1575
2100
1917
1200
1800
Inchrory 2008 - 2-år/5, 3-år/9, 4-å o äldre/11
Avkomma
MRS CASINO ROYAL
RISCALL
MRS BEYONCÉ
LIGHT THE FIRE
DAD'S PRIDE
å,k
2 s
2 s
2 s
2 v
2 v
Mor
Amorfati (GB)
Cherilyn
Sakura (DEN)
Tamara Red (IRE)
Bonnie Sacc
Morfar
Eighty Eight Keys (USA)
Duty Time (GB)
Richard of York (GB)
Mukaddamah (USA)
Radetzky (GB)
St
5
1
7
1
1
1
0
0
0
0
0
V% P% Prissum Mdist
0% 20%
21 500
0% 100%
15 000
0% 0%
11 600
0% 0%
3 000
0% 0%
0
41
HOLMA IVORY
MR KEATING
GREENDAY
EXPLOSIVE HILL
JUST NU
MRS CROW
SILENT GARBO
MRS DIDO
LOVEBIRD
3 s
3 v
3 h
3 s
3 h
3 s
3 s
3 s
3 s
Forsaken (IRE)
Salobre (GB)
Elaiza Zenith
Energiya Sacc
Just In Time (GB)
Bubbles Jinx (IRE)
Boldly So (GB)
Senza Una Donna
Jaybird (GB)
Lake Coniston (IRE)
15
Most Welcome (GB)
11
National Zenith (USA)
8
Exceller (USA)
5
Opening Verse (USA)
5
Daggers Drawn (USA) 18
Never So Bold (GB)
7
Steve's Friend (USA)
8
Common Grounds (GB) 1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
13%
9%
13%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
47% 175 600
45% 105 400
38% 101 500
40%
65 790
20%
45 060
6%
18 900
0%
18 000
13%
13 500
0%
0
1730
2400
1350
2200
ALADAR (den)
ELIARA
ANAADA
REX SHIPPING
INQUIETTE
WENDOVER WILLIE
FALDOR
ACE OF DIAMONDS
MRS STEFANI
HEADMASTER
SAMURAI
4 v
4 s
4 s
4 h
4 s
4 h
4 h
4 s
4 s
4 v
4 v
Kutbeya (USA)
Jade's Jewel (IRE)
Anacka
Amorfati (GB)
Florette
Boldi Turf (IRE)
Gyllenette
Evangelina
Senza Una Donna
Zaszha Zaid
Aryan (IRE)
Diesis (GB)
8
Mukaddamah (USA)
8
Bal du Seigneur (USA) 14
Eighty Eight Keys (USA) 16
Diaghlyphard (USA)
7
Persian Bold (IRE)
14
Modern Pleasure (USA) 6
Diaghlyphard (USA)
6
Steve's Friend (USA)
4
Lotus Pool (USA)
3
Persian Bold (IRE)
8
1
3
2
1
0
1
1
0
0
0
0
13%
38%
14%
6%
0%
7%
17%
0%
0%
0%
0%
50% 138 029
63%
98 520
29%
69 761
38%
53 572
29%
52 200
14%
42 000
33%
40 000
50%
25 500
0%
0
0%
0
0%
0
2200
2483
2025
1800
Melmac
1730
Melmac 2010 - 2-år/2, 3-år/7, 4-åriga o ä/7
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
MELROSE (SWE)
2 s
Definite Rose (SWE)
Definite Article (GB)
2 0 0% 0%
0
TJORNY (SWE)
2 s
Swedish Island (IRE)
Turtle Island (IRE)
3 0 0% 0%
0
HAPPY LARRY (SWE)
3 v
Miss Ulleröd (SWE)
Mas Media (GB)
12 3 25% 67% 175 108 1100
MONTEREY (SWE)
3 v
La Bonita (IRE)
Common Grounds (GB) 7 2 29% 71%
87 600 1800
MIRIFICO (SWE)
3 v
Dollar Request (GB)
Rainbow Quest (USA)
7 1 14% 43%
52 800 1600
MOUNTAIN HIGH (SWE)
3 s
Breidablik (SWE)
Prairie (IRE)
5 0 0% 20%
10 000
OH FELIA LO (SWE)
3 s
Oh Voila (SWE)
Funambule (USA)
8 0 0% 0%
5 600
WINFREJ (SWE)
3 v
Tarena (SWE)
Malvernico (IRE)
5 0 0% 0%
3 200
MARIMBA (SWE)
3 s
White Strings (GB)
Exceller (USA)
2 0 0% 0%
0
MYTHOS (SWE)
5 v
Monita (SWE)
Spectacular Tide (USA) 8 2 25% 50% 133 000 1200
MIKADO (SWE)
5 v
Dollar Request (GB)
Rainbow Quest (USA)
8 1 13% 50% 129 235 1980
MYSTIK (SWE)
4 v
Monita (SWE)
Spectacular Tide (USA) 10 2 20% 30%
85 000 1275
MERRIMAC (SWE)
5 v
Penny Moor (GB)
Polish Precedent (USA) 7 2 29% 57%
52 800 1275
MOLINO (SWE)
4 v
La Bonita (IRE)
Common Grounds (GB) 16 0 0% 38%
46 644
BROOKVILLE (SWE)
7 v
Suzie-Q (GB)
Batshoof (IRE)
4 0 0% 25%
6 800
MYKENE (SWE)
7 s
Monita (SWE)
Spectacular Tide (USA) 8 0 0% 13%
4 800
Melmac 2009 - 2-år/5, 3-år/2, 4-å o äldre/6
Avkomma
MIRIFICO
OH FELIA LO
MELIPONA
MONTEREY
WINFREJ
å,k
2 v
2 s
2 s
2 v
2 h
Mor
Dollar Request (GB)
Oh Voila
Penny Moor (GB)
La Bonita (IRE)
Tarena
Morfar
St
Rainbow Quest (USA)
3
Funambule (USA)
3
Polish Precedent (USA) 3
Common Grounds (GB) 2
Malvernico (IRE)
1
1
1
0
0
0
0
V%
33%
0%
0%
0%
0%
MYSTIK
MOLINO
3 v
3 v
Monita
La Bonita (IRE)
Spectacular Tide (USA)
Common Grounds (GB)
8
8
1 13% 75% 157 700
0 0% 38%
45 350
1200
MYTHOS
MIKADO
MYKENE
MERRIMAC
BROOKVILLE
GREAT WHITE
4 v
4 v
6 s
4 v
6 v
4 v
Monita
Dollar Request (GB)
Monita
Penny Moor (GB)
Suzie-Q (GB)
Godwine
Spectacular Tide (USA)
Rainbow Quest (USA)
Spectacular Tide (USA)
Polish Precedent (USA)
Batshoof (IRE)
Jalmood (USA)
10
9
12
10
13
4
4
2
2
0
1
0
1188
1775
1475
40%
22%
17%
0%
8%
0%
P% Prissum Mdist
33% 126 200 1350
33%
28 300
33%
18 500
50%
11 900
0%
0
70% 187 500
67% 150 650
42%
85 300
60%
64 600
31%
57 550
25%
12 200
1600
Melmac 2008 - 2-år/2, 3-år/4, 4-å o äldre/7
42
Avkomma
MYSTIK
MINDY
å,k
2 h
2 s
Mor
Monita
Dollar Request (GB)
Morfar
St
Spectacular Tide (USA) 2
Rainbow Quest (USA)
2
1 V% P% Prissum Mdist
0 0% 50%
21 000
0 0% 0%
0
MIKADO
GREAT WHITE
MYTHOS
MERRIMAC
3 h
3 v
3 v
3 v
Dollar Request (GB)
Godwine
Monita
Penny Moor (GB)
Rainbow Quest (USA) 10
Jalmood (USA)
12
Spectacular Tide (USA) 9
Polish Precedent (USA) 7
2
1
1
1
50% 234 630
42% 140 500
56%
78 500
14%
60 000
1600
1600
1200
1350
BROOKVILLE
MYKENE
MOLTAS
MCBELL
MAYENNE
5 v
5 s
6 v
9 v
4 s
Suzie-Q (GB)
Monita
La Bonita (IRE)
Marbella
White Strings (GB)
Batshoof (IRE)
16
Spectacular Tide (USA) 10
Common Grounds (GB) 2
Bal du Seigneur (USA) 12
Exceller (USA)
2
3 19% 63% 153 500
2 20% 50%
85 000
1 50% 50%
53 982
0 0% 17%
32 796
0 0% 0%
4 500
1733
1475
1600
20%
8%
11%
14%
MONZA
MULDER
4 s
10 v
Mirio (FR)
La Bonita (IRE)
Look Sharp
Common Grounds (GB)
Verd-Antique (GB)
1
3
0
0
0%
0%
0%
0%
3 000
0
Mirio 2010 - 2-år/1, 3-år/9, 4-åriga o ä/4
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
FREEDOM FIGHTER (SWE)
2 v
Out Of Season (IRE)
Brief Truce (USA)
2 0 0% 0%
5 600
PICCOLESSIMA (SWE)
3 s
Piccolezza (GB)
Piccolo (GB)
4 1 25% 25%
25 000 1730
KING ACCENT (SWE)
3 v
Queen of Hearts (SWE) Heart Of Oak (USA)
2 0 0% 50%
20 000
MORRIS (SWE)
3 h
Ornamental (GB)
Saddlers’ Hall (IRE)
1 0 0% 0%
2 500
THE BISHOP'S MIX (SWE)
3 v
PM's Prinsesse (DEN)
Prince Mab (FR)
6 0 0% 0%
2 500
ALIZARIN (SWE)
3 s
Alician Sunhill (GB)
Piccolo (GB)
2 0 0% 0%
0
DANCING MOON (SWE)
3 s
Natural Dancer (GB)
Shareef Dancer (USA)
3 0 0% 0%
0
MAMMA MIA (SWE)
3 s
Baby On Wheels (SWE) Lotus Pool (USA)
1 0 0% 0%
0
MIRIKINA (SWE)
3 s
Makak (IRE)
Mukaddamah (USA)
1 0 0% 0%
0
MOON DANCER (SWE)
3 s
Branston Dancer (GB) Rudimentary (USA)
1 0 0% 0%
0
MIRONA (SWE)
4 s
Saucy Girl (FR)
Taufan (USA)
4 0 0% 0%
79 745
THE BISHOP'S JOY (SWE)
4 v
PM's Prinsesse (DEN)
Prince Mab (FR)
13 0 0% 15%
38 947
MAZZARIN (SWE)
4 s
To the Queen (SWE)
Roi Danzig (USA)
8 0 0% 25%
24 000
YOUKNOWWHAT ROSE (SWE) 4 s Pinkie Rose (FR)
Kenmare (FR)
7 0 0% 14%
17 000
Mirio 2009 - 2-år/8, 3-år/7, 4-åriga och äldre/1
Avkomma
KING ACCENT
WING COMMANDER
DANCING MOON
MORRIS
MAMMA MIA
ALIZARIN
MIRIKINA
THE BISHOP'S MIX
å,k
2 v
2 h
2 s
2 h
2 s
2 s
2 s
2 v
Mor
Queen of Hearts
Malzeta (IRE)
Natural Dancer (GB)
Ornamental (GB)
Baby On Wheels
Alician Sunhill (GB)
Makak (IRE)
PM's Prinsesse (DEN)
Morfar
Heart Of Oak (USA)
Alzao (USA)
Shareef Dancer (USA)
Saddlers’ Hall (IRE)
Lotus Pool (USA)
Piccolo (GB)
Mukaddamah (USA)
Prince Mab (FR)
St
6
9
6
4
1
1
2
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
V% P% Prissum Mdist
33% 83% 310 000 1400
22% 56% 183 400 1375
0% 0%
16 800
0% 0%
4 000
0% 0%
3 000
0% 0%
0
0% 0%
0
0% 0%
0
MIRONA
YOUKNOWWHAT ROSE
MAZZARIN
IRISH'S FIGHTER
THE BISHOP'S JOY
FRENCH ACCENT
MIRIELL
3 s
3 s
3 s
3 v
3 v
3 v
3 s
Saucy Girl (FR)
Pinkie Rose (FR)
To the Queen
Irish Drizzle (IRE)
PM's Prinsesse (DEN)
Queen of Hearts
Barbicel (GB)
Taufan (USA)
Kenmare (FR)
Roi Danzig (USA)
Mukaddamah (USA)
Prince Mab (FR)
Heart Of Oak (USA)
Belmez (USA)
9
8
10
9
18
2
2
1
1
1
1
1
0
0
11%
13%
10%
11%
6%
0%
0%
MIROBOLANT
5 v
Angel Rose (IRE)
Definite Article (GB)
5
0
0%
67% 741 374
50% 101 600
20%
95 200
33%
85 000
22%
50 261
0%
3 000
0%
0
0%
1950
1950
2400
1600
1350
5 000
Mirio 2008 - 2-år/7, 3-år/1, 4-åriga och äldre/2
Avkomma
MIRONA
THE BISHOP'S JOY
YOUKNOWWHAT ROSE
IRISH'S FIGHTER
LINNEA PLAYER
MAZZARIN
MIRIELL
å,k
2 s
2 v
2 s
2 v
2 s
2 s
2 s
Mor
Morfar
Saucy Girl (FR)
Taufan (USA)
PM's Prinsesse (DEN)
Prince Mab (FR)
Pinkie Rose (FR)
Kenmare (FR)
Irish Drizzle (IRE)
Mukaddamah (USA)
Mountain Greenery (IRE) Thatching (IRE)
To the Queen
Roi Danzig (USA)
Barbicel (GB)
Belmez (USA)
PIM PLAYER
3 s
Mountain Greenery (IRE) Thatching (IRE)
ERYIDIUM
MIROBOLANT
4 v
4 v
Catella
Angel Rose (IRE)
Mr Wells (USA)
1
2
1
0
0
0
0
0
V% P% Prissum Mdist
67% 67% 194 000 1600
14% 29% 105 356 1350
0% 33%
38 000
0% 100%
8 400
0% 0%
0
0% 0%
0
0% 0%
0
2
0
0%
0%
0
4
4
0
0
0% 25%
0% 0%
7 100
6 048
Mr Wells - 2-år/0, 3-år/1, 4-åriga o ä/0
Avkomma
LUCKENS CAREZZA (SWE)
Needwood Blade
(GB)
Caerwent (IRE)
Definite Article (GB)
St
3
7
6
1
2
1
1
å,k
3 h
Mor
Goofy Cat (SWE)
Morfar
St
Leader Of The Pack (GB) 3
1 V%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
8 000
Needwood Blade - till avel i Sverige 2010
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
FLAMMEDANS (GB)
2 s
Star Of Flanders (GB)
Puissance (GB)
1 0 0% 0%
5 000
JARAYAAN (GB)
3 v
Bold Bunny (GB)
Piccolo (GB)
15 1 7% 40% 105 700 1730
VERONA LAD (GB)
3 v
Silver Spell (GB)
Aragon (GB)
3 0 0% 0%
0
OBS! All statistik och redaktion avslutad per den 2010-11-30!
43
Nicolotte (GB)
Nicolotte 2010 - 2-år/5, 3-år/14, 4-åriga o ä/11
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
BLACK GROUSE (SWE)
2 s
Fernet-Branca (SWE)
Diligo (FR)
2 2100% 100% 135 000 1200
THELONIOUS (SWE)
2 v
Zell Amzee Zaid (SWE) Troon (GB)
3 0 0% 33%
28 500
GIBO SIMONI (SWE)
2 s
Appsolut (SWE)
Grant's (DEN)
3 0 0% 33%
8 400
IZOR (SWE)
2 v
Glen Dowan (SWE)
Caerwent (IRE)
1 0 0% 0%
8 000
MIABEE (SWE)
2 s
Flo-Jo (DEN)
Precocious (GB)
1 0 0% 0%
0
CROSS A LOT (SWE)
3 s
Fran (GB)
Clantime (GB)
8 0 0% 38% 146 680
YAMAZAKI (SWE)
3 s
Bladnoch (SWE)
Atlantic Boy (GB)
5 1 20% 40%
59 800 1600
RUNSONRUN (SWE)
3 v
Laguna Lady (SWE)
Exceller (USA)
10 0 0% 60%
40 718
SEMIL (SWE)
3 v
Flo-Jo (DEN)
Precocious (GB)
5 1 20% 20%
39 000 1600
INGVILD (NOR)
3 s
Gale Warning (SWE)
Valiyar (IRE)
7 0 0% 0%
23 759
KARUIZAWA (SWE)
3 s
Turenne (DEN)
Roi Soleil (GB)
10 0 0% 10%
22 900
QICKILAI (SWE)
3 s
Caiza (GB)
Danzig Connection (USA) 6 0 0% 17%
11 200
BRAVEMAN (SWE)
3 v
Miss Ponnelle (IRE)
Crofter (USA)
6 0 0% 17%
6 000
CECE TOP (SWE)
3 v
Compact Light (SWE)
Efisio (GB)
1 0 0% 0%
0
DEVIL IN SHORTS (SWE)
3 v
Sentinella Key (IRE)
Statoblest (GB)
1 0 0% 0%
0
HIDDEN SECRET (SWE)
3 v
Hidden Luck (GB)
Bin Ajwaad (IRE)
3 0 0% 0%
0
HILIFE (SWE)
3 v
Hi Red (GB)
Atraf (GB)
1 0 0% 0%
0
KIRLIA (SWE)
3 s
Kininvie (SWE)
Songline (SWE)
5 0 0% 0%
0
SWEET PRINCE (DEN)
3 v
Sweet Dance (GB)
Dashing Blade (GB)
2 0 0% 0%
0
TYRCONNELL (SWE)
5 v
Lagavulin (SWE)
Atlantic Boy (GB)
9 3 33% 78% 190 200 1250
PREMIER (SWE)
5 s
Fernet-Branca (SWE)
Diligo (FR)
9 0 0% 22%
75 000
ARAGORN (SWE)
7 v
Sephora (IRE)
Erins Isle (IRE)
4 2 50% 75%
68 167 1100
ZINGAPORE ZLING (SWE)
6 s
Snowball (SWE)
Atlantic Boy (GB)
9 1 11% 56%
33 003 1300
LORELEY (SWE)
7 s
Next Information (GB) Chilibang (GB)
10 1 10% 30%
31 600 1200
BOSS (SWE)
6 v
Siluette (SWE)
Dalby Mustang (GB)
8 0 0% 38%
27 218
DIAMONDSANDPEARLS (IRE) 7 s
Di's Pearl (IRE)
Diaghlyphard (USA)
4 0 0% 25%
18 523
ARCHER'S UP (SWE)
5 v
Clan Campbell (SWE)
Lyphaizia (USA)
14 0 0% 7%
17 099
ARAGON IBSON (SWE)
5 v
Sarabi (DEN)
Final Appearance (IRE) 2 0 0% 50%
4 300
MACLEOD'S (SWE)
7 v
Miss Ponnelle (IRE)
Crofter (USA)
3 0 0% 0%
2 250
GLEN ALBYN (SWE)
4 v
Noveau (SWE)
Atlantic Boy (GB)
2 0 0% 0%
0
Nicolotte 2009 - 2-år/6, 3-år/2, 4-år o äldre/19
Avkomma
YAMAZAKI
CROSS A LOT
HILIFE
INGVILD (NOR)
SWEET PRINCE (DEN)
SEMIL
å,k
2 s
2 s
2 v
2 s
2 v
2 v
Mor
Bladnoch
Fran (GB)
Hi Red (GB)
Gale Warning
Sweet Dance (GB)
Flo-Jo (DEN)
Morfar
Atlantic Boy (GB)
Clantime (GB)
Atraf (GB)
Valiyar (IRE)
Dashing Blade (GB)
Precocious (GB)
DEFENDER
GLEN ALBYN
3 v
3 v
Miss Ponnelle (IRE)
Noveau
Crofter (USA)
Atlantic Boy (GB)
PREMIER
BOSS
DIAMONDSANDPEARLS (IRE)
TYRCONNELL
TEBHEAGNANEILAN
LORELEY
AUCHROISK
MAJOR GUNN'S
CINDERELLA MAN
ARAGORN
ZINGAPORE ZLING
YABADABADO
ARAGON IBSON
ARCHER'S UP
FARGO
NO FLOOZY
BEGG
SCOTTISH LEADER
MACLEOD'S
4 s
5 v
6 s
4 v
5 s
6 s
6 s
6 v
4 v
6 v
5 s
6 v
4 v
4 v
6 v
4 s
5 s
5 v
6 v
Fernet-Branca
Siluette
Di's Pearl (IRE)
Lagavulin
Fernet-Branca
Next Information (GB)
Fernet-Branca
Porla
Flying Colours (IRE)
Sephora (IRE)
Snowball
Fran (GB)
Sarabi (DEN)
Clan Campbell
Fable
College Camp (IRE)
Giri Lake (GB)
Römi Martäng
Miss Ponnelle (IRE)
Diligo (FR)
Dalby Mustang (GB)
Diaghlyphard (USA)
Atlantic Boy (GB)
Diligo (FR)
Chilibang (GB)
Diligo (FR)
Miami Springs (IRE)
Fairy King (USA)
Erins Isle (IRE)
Atlantic Boy (GB)
Clantime (GB)
Final Appearance (IRE)
Lyphaizia (USA)
Huckster (USA)
College Chapel (GB)
Tap On Wood (IRE)
Legend of France (USA)
Crofter (USA)
St
3
4
3
3
1
2
5
3
11
13
8
5
4
12
4
10
9
12
8
8
11
4
1
4
6
2
7
1
1
1
1
0
0
0
V% P% Prissum Mdist
33% 100% 152 150 1600
25% 75% 115 500 1350
33% 67%
92 600 1600
0% 33%
44 536
0% 0%
3 000
0% 0%
0
1 20% 40%
0 0% 0%
2
3
2
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18%
25%
25%
20%
25%
0%
0%
10%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
69 400
1 000
1730
36% 122 960
50% 119 036
50% 116 497
60%
66 250
50%
53 000
42%
52 200
25%
49 680
20%
47 300
11%
24 500
17%
20 949
38%
20 879
0%
18 000
9%
9 700
0%
7 848
0%
2 480
0%
2 000
0%
1 000
0%
0
0%
0
1000
1410
1200
1350
1730
1730
2400
Nicolotte 2008 - 2-år/1, 3-år/8, 4-år o äldre/16
44
44
Avkomma
SENNICA
å,k
2 s
Mor
Sentinella Key (IRE)
Morfar
Statoblest (GB)
St
1
PREMIER
GLEN BLAIR
ARAGON IBSON
SENTINOTTE
3 s
3 v
3 v
3 v
Fernet-Branca
Appsolut
Sarabi (DEN)
Sentinella Key (IRE)
Diligo (FR)
11
Grant's (DEN)
8
Final Appearance (IRE) 9
Statoblest (GB)
1
1 V%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
0
2 18% 45% 147 350
2 25% 50%
80 200
1 11% 33%
66 000
1100% 100%
60 000
1200
1200
1200
1200
TYRCONNELL
CINDERELLA MAN
ARCHER'S UP
NO FLOOZY
3 v
3 h
3 h
3 s
Lagavulin
Flying Colours (IRE)
Clan Campbell
College Camp (IRE)
Atlantic Boy (GB)
Fairy King (USA)
Lyphaizia (USA)
College Chapel (GB)
3
5
1
2
AUCHROISK
ARAGORN
LORELEY
MAJOR GUNN'S
SPEYSIDE
TEBHEAGNANEILAN
DIAMONDSANDPEARLS (ire)
FARGO
ZINGAPORE ZLING
BOSS
GLEN ELGIN
MACLEOD'S
BEGG
MCGIBBONS
YABADABADO
COSTALITE
5 s
5 v
5 s
5 v
4 s
4 s
5 s
5 v
4 s
4 v
5 v
5 v
4 s
4 v
5 v
4 s
Fernet-Branca
Sephora (IRE)
Next Information (GB)
Porla
Lagavulin
Fernet-Branca
Di's Pearl (IRE)
Fable
Snowball
Siluette
Skyline
Miss Ponnelle (IRE)
Giri Lake (GB)
Appsolut
Fran (GB)
Noveau
Diligo (FR)
Erins Isle (IRE)
Chilibang (GB)
Miami Springs (IRE)
Atlantic Boy (GB)
Diligo (FR)
Diaghlyphard (USA)
Huckster (USA)
Atlantic Boy (GB)
Dalby Mustang (GB)
Jimmy Reppin (GB)
Crofter (USA)
Tap On Wood (IRE)
Grant’s (DEN)
Clantime (GB)
Atlantic Boy (GB)
10
15
11
18
8
7
6
7
12
10
4
6
11
5
3
6
Nobileo (GB)
Nobileo - till avel 2009
Oaxaca (USA)
Oaxaca - till avel 2009
Philomatheia (USA)
0 0% 33%
0 0% 20%
0 0% 0%
0 0% 0%
1
5
1
1
2
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
10%
33%
9%
6%
25%
0%
17%
14%
8%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
20% 307 800
60% 185 078
45% 117 400
22%
99 000
25%
64 000
43%
55 854
50%
55 761
43%
50 104
42%
40 685
40%
38 533
50%
32 000
0%
13 000
0%
6 200
20%
5 695
0%
1 899
0%
0
2400
1150
1200
1730
1800
1100
2200
1400
2400
Philomatheia - till avel i Sverige 2010
Red Hurricane
Red Hurricane - till avel 2009
Shawdon (GB)
Shawdon 2010 - 2-år/1, 3-år/0, 4-åriga o ä/0
Avkomma
WINNIETOU (SWE)
Spectacular Tide
(USA)
54 530
11 500
0
0
å,k
2 v
Mor
Gold And Grey (SWE)
Morfar
Informant (GB)
St
1
1 V%
0 0%
P% Prissum Mdist
0%
0
Spectacular Tide 2010 - 2-år/0, 3-år/0, 4-åriga o ä/1
Avkomma
MAYBELLENE (SWE)
å,k
9 s
Mor
Blowin' Free (SWE)
Morfar
Verd-Antique (GB)
St
5
1 V% P% Prissum Mdist
0 0% 20%
25 600
Spectacular Tide 2009 - inga startande avkommor
Spectacular Tide 2008 - 2-år/0, 3-år/0, 4-åriga o ä/2
Avkomma
MILES (NOR)
MY BENJAMIN
Streetlight (GB)
å,k
8 v
11 v
Mor
Licanray (NOR)
Betzy
Morfar
Masked Dancer (USA)
Radetzky (GB)
St
17
1
1 V%
0 0%
0 0%
P% Prissum Mdist
0% 104 437
0%
1 000
Streetlight 2010 - 2-år/1, 3-år/6, 4-åriga o ä/1
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
CALL ME AL (SWE)
2 v
Lady Captain (SWE)
Adonijah (GB)
2 0 0% 0%
0
TARANIS (SWE)
3 h
Medea (SWE)
Diligo (FR)
12 0 0% 25%
43 390
MERCURY RISING (SWE)
3 h
Sparkling Charm (GB) Primo Dominie (GB)
6 0 0% 17%
17 300
ADRASTOS (SWE)
3 h
College Camp (IRE)
College Chapel (GB)
10 0 0% 0%
10 800
PILMENI (SWE)
3 s
Gay Lass (IRE)
Mujtahid (USA)
5 0 0% 0%
7 500
PSILOCYBIA (SWE)
3 s
Lady Captain (SWE)
Adonijah (GB)
3 0 0% 0%
3 500
STREETS OF FIRE (SWE)
3 s
Wings of Fire (SWE)
Fire Worshipper (IRE)
6 0 0% 0%
0
VILDA WILMA (SWE)
4 s
Vapour Pressure (SWE) Diaghlyphard (USA)
1 0 0% 0%
0
Streetlight 2009 - 2-år/5, 3-år/1
Avkomma
TARANIS
MERCURY RISING
ADRASTOS
PILMENI
STREETS OF FIRE
VILDA WILMA
å,k
2 h
2 h
2 h
2 s
2 s
Mor
Medea
Sparkling Charm (GB)
College Camp (IRE)
Gay Lass (IRE)
Wings of Fire
Morfar
Diligo (FR)
Primo Dominie (GB)
College Chapel (GB)
Mujtahid (USA)
Fire Worshipper (IRE)
St
2
2
1
1
2
1
0
0
0
0
0
V%
0%
0%
0%
0%
0%
P% Prissum Mdist
0%
12 000
0%
6 500
0%
0
0%
0
0%
0
3 s
Vapour Pressure
Diaghlyphard (USA)
2
0
0%
0%
5 000
45
45
Swing That Cat
(USA)
Swing That Cat - till avel 2011
Terroir 2010 - 2-år/0, 3-år/1, 4-åriga o ä/7
Avkomma
å,k
Mor
Morfar
St 1 V% P% Prissum Mdist
CALVA (SWE)
3 v
Eko Normandy (IRE)
Midyan (USA)
4 0 0% 25%
29 218
TERRIBLE BOB (SWE)
4 v
Nice Big Ears (IRE)
Elbio (GB)
11 1 9% 36%
26 139 1200
SINGHA LADY (SWE)
4 s
Papoose (SWE)
Funambule (USA)
3 0 0% 33%
20 600
MARCELIS (SWE)
5 v
Grey Express (DEN)
Grey Desire (GB)
12 0 0% 25%
12 464
RED ROCK (SWE)
4 v
Blue Ballad (SWE)
Bal du Seigneur (USA)
3 0 0% 67%
8 400
TERIR (SWE)
4 v
Heart of Valentine (SWE) Midyan (USA)
4 0 0% 25%
5 760
GRAPHIELLA (SWE)
4 s
Jade's Jewel (IRE)
Mukaddamah (USA)
13 0 0% 0%
5 000
HUDSON BAY (SWE)
4 s
Eliza Bay (USA)
Afleet (USA)
3 0 0% 0%
1 000
Terroir (IRE)
Terroir 2009 - 2-år/2, 3-år/6, 4 o ä/6
Avkomma
CALVA
KITE'S LADY
å,k
2 v
2 s
Mor
Eko Normandy (IRE)
Kite's Kate
Morfar
Midyan (USA)
Royal Whip (IRE)
St
5
3
1 V% P% Prissum Mdist
0 0% 40%
30 536
0 0% 0%
0
GRAPHIELLA
TERRIBLE BOB
SINGHA LADY
TERIR
HUDSON BAY
RED ROCK
3 s
3 h
3 s
3 h
3 s
3 v
Jade's Jewel (IRE)
Nice Big Ears (IRE)
Papoose
Heart of Valentine
Eliza Bay (USA)
Blue Ballad
Mukaddamah (USA)
Elbio (GB)
Funambule (USA)
Midyan (USA)
Afleet (USA)
Bal du Seigneur (USA)
12
11
5
8
8
3
0
1
0
0
0
0
0% 42% 196 052
10% 30%
68 900
0% 25%
24 400
0% 0%
6 700
0% 0%
4 700
0% 0%
0
DEL PIERO
CAP KIDNAPPERS
POMMES DE TERRE
ROXBY ISLAND
MARCELIS
AMARETTO
4 v
4 v
4 s
4 s
4 v
4 v
Aventurine (GB)
Charming Madam (GB)
Always Leading
Amusement (DEN)
Grey Express (DEN)
Continuous Time (USA)
Pursuit of Love (GB)
6
General Holme (USA)
8
Always Fair (USA)
12
Final Appearance (IRE) 10
Grey Desire (GB)
9
Shadeed (USA)
6
2
0
1
1
1
0
33%
0%
8%
10%
11%
0%
50%
25%
17%
30%
11%
0%
1400
68 100
46 000
35 995
32 300
18 400
6 000
1200
1200
2400
1200
Terroir 2008 - 2-år/4, 3-år/7, 4-åriga o ä/0
GRAPHIELLA
TERRIBLE BOB
SINGHA LADY
RUN FLAT
2 s
2 h
2 s
2 v
Jade's Jewel (IRE)
Nice Big Ears (IRE)
Papoose
Malaita (USA)
Mukaddamah (USA)
Elbio (GB)
Funambule (USA)
Little Current (USA)
6
5
2
1
2 33% 67% 221 060
1 20% 60% 113 000
1 50% 100%
90 200
0 0% 0%
9 800
1175
1200
1200
AMARETTO
DEL PIERO
CAP KIDNAPPERS
ROXBY ISLAND
POMMES DE TERRE
MARCELIS
CROWN PLAZA
3 v
3 h
3 v
3 s
3 s
3 v
3 s
Continuous Time (USA)
Aventurine (GB)
Charming Madam (GB)
Amusement (DEN)
Always Leading
Grey Express (DEN)
Miss Bordeaux (IRE)
Shadeed (USA)
Pursuit of Love (GB)
General Holme (USA)
Final Appearance (IRE)
Always Fair (USA)
Grey Desire (GB)
Try My Best (USA)
7
9
9
9
9
5
4
2
2
2
1
1
0
0
1200
1300
1565
1600
1730
Zaahid (USA)
46
DIAGHLYPHARD (USA)
RICHARD OF YORK (GB)
BE MY CHIEF (USA)
FUNAMBULE (USA)
CAERWENT (IRE)
TROON (GB)
HEART OF OAK (USA)
SONGLINE
MELMAC
NICOLOTTE (GB)
57% 121 900
44% 105 796
56%
80 500
33%
77 000
44%
75 700
20%
16 000
0%
4 800
Zaahid - till avel 2010
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2005
2005
29%
22%
22%
11%
11%
0%
0%
S
D
S/U
S
S
N/S
S
S
S
S
74
50
60
35
27
43
20
20
10
11
38
15
19
15
25
30
25
17
14
9
3 669 397
2 734 056
2 560 508
2 175 525
1 751 625
1 412 162
1 286 231
1 275 215
1 026 144
965 349
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2004
2004
FUNAMBULE (USA)
DIAGHLYPHARD (USA)
CAERWENT (IRE)
HEART OF OAK (USA)
TROON (GB)
BE MY CHIEF (USA)
ACATENANGO (GER)
RICHARD OF YORK (GB)
SPECTACULAR TIDE (USA)
DANEHILL (USA)
S
S
S
S
S
S
U
D
S
U
32
81
48
21
31
54
1
25
31
4
17
41
24
14
20
27
2
7
17
2
3 234 660
3 227 381
2 421 394
1 912 874
1 728 600
1 633 560
954 000
900 378
881 800
759 000
Vinstrikaste avelshingstar i Sverige - "stora listan" (426)
Samtligga hingstar med startande avkommor medtagna.
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Hingst, suffix, föd år
MOST WELCOME (GB), 1984
FUNAMBULE (USA), 1987
ACADEMY AWARD (IRE), 2000
XAAR (GB), 1995
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997
SONGLINE (SWE), 1993
SINGSPIEL (IRE), 1992
HEART OF OAK (USA), 1992
SWEDISH SHAVE (FR), 1998
STATUE OF LIBERTY (USA), 2000
SADLER’S WELLS (USA), 1981
TERTULLIAN (USA), 1995
RICHARD OF YORK (GB), 1990
NICOLOTTE (GB), 1991
ARKADIAN HERO (USA), 1995
TROON (GB), 1990
MANDRAKE EL MAGO (CHI), 1999
MERCHANT OF VENICE (USA), 1998
HAWK WING (USA), 1990
MENIFEE (USA), 1996
BELONG TO ME (USA), 1989
SENDAWAR (IRE), 1996
INCHRORY (GB), 1993
MONSUN (GER), 1990
MUJAHID (USA), 1996
DEXTERITY (USA), 1998
MONARCHOS (USA), 1998
MELMAC (SWE), 1991
PIVOTAL (USA), 1993
KING’S THEATRE (IRE), 1991
FINAL APPEARANCE (IRE), 1992
VERGLAS (IRE), 1994
KHELEYF (USA), 2001
KING CHARLEMAGNE (USA), 1998
DANSILI (GB), 1996
ELUSIVE CITY (USA), 2000
ROYAL ACADEMY (USA), 1987
LODE (USA), 1986
ARCH (USA), 1995
SILCA LEGEND (GB), 1998
EL GRAN LODE (ARG), 1995
INDIAN LODGE (IRE), 1996
BERTOLINI (USA), 1996
TRADE FAIR (GB), 2000
ORIENTATE (USA), 1998
INVINCIBLE SPIRIT (IRE), 1997
DEHERE (USA), 1991
GIANT’S CAUSEWAY (USA), 1997
KATEB (IRE), 1989
SHARP MATT (GB), 1991
CONSOLIDATOR (USA), 2002
RED RANSOM (USA), 1987
CAJUN CADET (GB), 1991
FASLIYEV (USA), 1997
NAMID (GB), 1996
ANTONIUS PIUS (USA), 2001
SELKIRK (USA), 1988
PENNEKAMP (USA), 1992
COUNTRY REEL (USA), 2000
TREMPOLINO (USA), 1984
OASIS DREAM (GB), 2000
SLIGO BAY (IRE), 1998
VICTORY GALLOP (CAN), 1995
RAHY (USA), 1985
BARYSHNIKOV (AUS), 1991
LINAMIX (FR), 1987
PRIMATICO (USA), 1997
CANADIAN FRONTIER (USA), 1999
KYLLACHY (GB), 1998
ECTON PARK (USA), 1996
BE MY CHIEF (USA), 1987
EXCEED AND EXCEL (AUS), 2000
ANABAA BLUE (GB), 1998
DIKTAT (GB), 1995
GHOSTZAPPER (USA), 2000
LOUIS QUATORZE (USA), 1993
SEPTIEME CIEL (USA), 1987
FANTASTIC LIGHT (USA), 1996
DOUBLE NET (ire), 1997
Far
Avk
Be My Guest
38
Lyphard
45
Danehill
41
Zafonic
10
Mr Prospector
16
Diaghlyphard
34
In the Wings
10
Woodman
28
Midyan
22
Storm Cat
5
Northern Dancer
4
Miswaki
2
Rainbow Quest
17
Night Shift
27
Trempolino
14
Beveled
18
Golden Voyager
15
Storm Cat
1
Woodman
11
Harlan
1
Danzig
2
Priolo
1
Midyan
17
Königsstuhl
1
Danzig
4
Kingmambo
5
Marias Mon
1
Diaghlyphard
15
Polar Falcon
1
Sadler's Wells
1
Sadler's Wells
23
Highest Honor
8
Green Desert
3
Nureyev
1
Danehill
3
Elusive Quality
3
Nijinsky
1
Mr Prospector
5
Kris S
2
Efisio
6
Lode
15
Grand Lodge
21
Danzig
8
Zafonic
3
Mt Livermore
3
Green Desert
3
Deputy Minister
2
Storm Cat
1
Pennine Walk
6
Sharpo
5
Storm Cat
1
Roberto
4
Cadeaux Genereux 17
Nureyev
3
Indian Ridge
4
Danzig
3
Sharpen Up
3
Bering
7
Danzig
3
Sharpen Up
4
Green Desert
7
Sadler’s Wells
2
Cryptoclearance
1
Blushing Groom
2
Kenmare
5
Mendez
2
Danzig
7
Gone West
1
Pivotal
3
Forty Niner
1
Chief’s Crown
8
Danehill
4
Anabaa
1
Warning
10
Awesome Again
1
Sovereign Dancer
1
Seattle Slew
6
Rahy
5
Diaghlyphard
4
St
204
242
152
29
110
176
33
145
146
45
10
17
74
109
89
97
59
5
53
10
12
5
103
1
27
16
6
95
4
4
79
31
10
7
7
7
12
33
10
18
93
88
32
21
20
15
7
8
29
24
12
15
55
19
12
15
8
43
15
15
17
15
8
14
30
2
30
8
23
9
33
25
9
36
2
13
15
29
22
1-2-3
27-25-28
26-26-33
15-20-13
8-6-3
10-10-16
17-18-18
7-2-4
14-19-20
10-21-16
10-9-4
2-0-1
5-5-1
7-8-4
8-7-16
7-10-12
14-17-11
5-5-9
2-2-0
4-11-8
7-2-0
3-6-0
2-3-0
6-16-12
1-0-0
4-5-4
4-2-1
1-2-2
9-9-11
2-0-1
1-0-1
2-5-11
6-2-5
5-3-0
3-1-1
1-3-0
1-1-1
4-2-4
4-2-4
2-0-2
3-4-1
4-5-12
8-11-6
4-8-5
5-3-1
6-5-1
3-3-2
4-0-1
2-1-1
4-3-1
2-8-4
3-2-3
4-5-0
4-3-2
3-1-4
1-1-0
1-2-2
2-1-0
4-2-6
3-1-1
5-3-1
4-2-0
3-4-1
2-3-0
3-1-2
1-5-1
1-0-0
4-5-1
2-3-2
4-3-5
2-1-2
3-1-7
5-3-3
4-3-2
4-1-4
2-0-0
2-4-4
2-1-2
2-3-3
6-2-2
Pris SEK
2 709 395
2 342 510
2 203 000
1 967 500
1 710 110
1 689 760
1 656 510
1 047 035
1 162 340
1 166 400
1 054 000
965 665
944 650
805 030
595 700
747 250
688 660
855 000
840 170
783 000
720 150
752 800
694 960
700 000
667 800
609 100
640 630
565 800
620 000
605 000
569 350
547 600
546 800
535 000
527 500
513 500
510 700
495 400
487 105
478 650
390 260
430 510
449 550
377 300
435 400
425 000
420 460
385 000
374 300
324 210
373 695
360 000
319 040
340 800
335 600
331 000
327 000
323 200
247 800
315 250
308 000
307 070
303 630
302 100
246 835
285 000
277 920
276 500
274 400
272 850
265 800
262 550
256 700
255 050
245 000
243 600
140 240
238 600
236 850
Bonus
499 500
211 500
140 000
50 000
174 500
193 500
0
210 500
93 000
50 000
0
20 000
0
104 500
285 000
130 000
170 000
0
8 500
0
50 000
0
40 000
0
0
40 000
0
57 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83 500
40 000
0
58 500
0
0
0
0
0
50 000
0
0
40 000
0
0
0
0
0
70 000
0
0
0
0
0
42 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
Pris/bonus
3 208 895
2 554 010
2 343 000
2 017 500
1 884 610
1 883 260
1 656 510
1 257 535
1 255 340
1 216 400
1 054 000
985 665
944 650
909 530
880 700
877 250
858 660
855 000
848 670
783 000
770 150
752 800
734 960
700 000
667 800
649 100
640 630
623 300
620 000
605 000
569 350
547 600
546 800
535 000
527 500
513 500
510 700
495 400
487 105
478 650
473 760
470 510
449 550
435 800
435 400
425 000
420 460
385 000
374 300
374 210
373 695
360 000
359 040
340 800
335 600
331 000
327 000
323 200
317 800
315 250
308 000
307 070
303 630
302 100
289 335
285 000
277 920
276 500
274 400
272 850
265 800
262 550
256 700
255 050
245 000
243 600
240 240
238 600
236 850
Pr avk
84 445
56 756
57 146
201 750
117 788
55 390
165 651
44 912
57 061
243 280
263 500
492 833
55 568
33 686
62 907
48 736
57 244
855 000
77 152
783 000
385 075
752 800
43 233
700 000
166 950
129 820
640 630
41 553
620 000
605 000
24 754
68 450
182 267
535 000
175 833
171 167
510 700
99 080
243 553
79 775
31 584
22 405
56 194
145 267
145 133
141 667
210 230
385 000
62 383
74 842
373 695
90 000
21 120
113 600
83 900
110 333
109 000
46 171
105 933
78 813
44 000
153 535
303 630
151 050
57 867
142 500
39 703
276 500
91 467
272 850
33 225
65 638
256 700
25 505
245 000
243 600
40 040
47 720
59 213
Pr start
15 730
10 554
15 414
69 569
17 133
10 700
50 197
8 673
8 598
27 031
105 400
57 980
12 766
8 344
9 896
9 044
14 554
171 000
16 013
78 300
64 179
150 560
7 136
700 000
24 733
40 569
106 772
6 561
155 000
151 250
7 207
17 665
54 680
76 429
75 357
73 357
42 558
15 012
48 711
26 592
5 094
5 347
14 048
20 752
21 770
28 333
60 066
48 125
12 907
15 592
31 141
24 000
6 528
17 937
27 967
22 067
40 875
7 516
21 187
21 017
18 118
20 471
37 954
21 579
9 645
142 500
9 264
34 563
11 930
30 317
8 055
10 502
28 522
7 085
122 500
18 738
16 016
8 228
10 766
47
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
48
DIAGHLYPHARD (USA), 1982
Lyphard
ROYAL APPLAUSE (GB), 1993
Waajib
TIGER HILL (IRE), 1995
Danehill
DUBAI DESTINATION (USA), 1999
Kingmambo
DISTANT THUNDER (USA), 2003
Storm Cat
WITH APPROVAL (CAN), 1986
Caro
THEATRICAL (IRE), 1982
Nureyev
SAKHEE (USA), 1997
Bahri
FRAAM (GB), 1989
Lead On Time
FOOTSTEPSINTHESAND (GB), 2002 Giant’s Causeway
AVONBRIDGE (GB), 2000
Averti
LEND A HAND (GB), 1995
Great Commotion
BLACK SAM BELLAMY (IRE), 1999
Sadler’s Wells
BAL DU SEIGNEUR (USA), 1985
Nureyev
SMART STRIKE (CAN), 1992
Mr Prospector
SABIANGO (GER), 1998
Acatenango
LIMEHOUSE (USA), 2001
Grand Slam
CHAIN OF LIFE (USA), 1989
Herat
POMEROY (USA), 2001
Boundary
JEUNE HOMME (USA), 1990
Nureyev
REFUSE TO BEND (IRE), 2000
Sadler’s Wells
ISHIGURU (USA), 1998
Danzig
ELUSIVE QUALITY (USA), 1993
Gone West
MIRIO (FR), 1997
Priolo
MARK OF ESTEEM (IRE), 1993
Darshaan
BAHAMIAN BOUNTY (GB), 1994
Cadeaux Genereux
STREET CRY (IRE), 1998
Machiavellian
INFORMANT (GB), 1990
Kris
LANDO (GER), 1990
Acatenango
CAPTAIN RIO (GB), 1999
Pivotal
NORTHERN HILL (IRE), 2000
Sadler’s Wells
NOVERRE (USA), 1998
Rarity
PLEASANTLY PERFECT (USA), 1998
Pleasant Colony
PERUGINO (USA), 1991
Danzig
SOVIET STAR (USA), 1984
Nureyev
OKAWANGO (USA), 1998
Kingmambo
FLYINFACT (FR), 1994
In The Wings
REDBACK (GB), 1999
Mark of Esteem
SLEEPING CAR (FR), 1988
Dunphy
HOMME D'HONNEUR (FR), 1992
Sadler's Wells
DEPUTY COMMANDER (USA), 1994 Deputy Minister
TAGULA (IRE), 1993
Taufan
PEINTRE CELEBRE (USA), 1994
Nureyev
CARNIVAL DANCER (GB), 1998
Sadler’s Wells
PASTORAL PURSUITS (GB), 2001
Bahamian Bounty
STARBOROUGH (GB), 1994
Soviet Star
VAN NISTELROOY (USA), 2000
Storm Cat
ITSABRAHMA (GB), 1986
Kind Of Hush
DUTY TIME (GB), 1991
Night Shift
CADEAUX GENEREUX (GB), 1985
Young Generation
PRINCE OF BIRDS (USA), 1985
Storm Bird
STRAVINSKY (USA), 1996
Nureyev
MULL OF KINTYRE (USA), 1997
Danzig
EFISIO (GB), 1982
Formidable
DESERT SPORT (FR), 1988
Green Desert
BARATHEA (IRE), 1990
Sadler's Wells
SULAMANI (IRE), 1999
Hernando
ORATORIO (IRE), 2002
Danehill
GREATNESS (USA), 1998
Mr Prospector
FRUITS OF LOVE (USA), 1995
Hansel
MONSIEUR BOND (IRE), 2000
Danehill Dancer
ARAMUS (CHI), 1997
Royal Danzig
CAPTOR (USA), 1987
Nijinsky
ONE COOL CAT (USA), 2001
Storm Cat
ZAFEEN (FR), 2000
Zafonic
MILLKOM (GB), 1991
Cyrano de Bergerac
PALATAL (USA), 1993
Lyphard's Wish
NEEDWOOD BLADE (GB), 1998
Pivotal
LUCKY ROBERTO (USA), 1996
Belong to Me
SKY CLASSIC (CAN), 1987
Nureyev
BANYUMANIK (IRE), 1996
Perugino
SLICKLY (FR), 1996
Linamix
HONEYSUCKLE PLAYER (SWE), 1998 The Noble Player
FALBRAV (IRE), 1998
Fairy King
CITY ON A HILL (USA), 1997
Rahy
KEY OF LUCK (USA), 1991
Chief’s Crown
ROCK OF GIBRALTAR (IRE), 1999
Danehill
VETTORI (IRE), 1992
Machiavellian
MIZZEN MAST (USA), 1998
Cozzene
STREETLIGHT (GB), 2001
Polish Precedent
FLY TO THE STARS (GB), 1994
Bluebird
CAPE TOWN (USA), 1997
Desert Style
MONASHEE MOUNTAIN (USA), 1997 Danzig
BEAT HOLLOW (GB), 1997
Sadler’s Wells
7
6
2
4
2
4
1
2
4
3
3
2
6
3
1
2
1
2
1
4
2
2
2
14
4
5
2
3
1
3
2
2
1
1
2
3
3
2
1
4
1
1
4
2
1
2
2
7
6
2
4
2
3
3
5
3
3
1
1
3
4
1
2
5
2
1
1
2
1
1
1
7
1
2
3
2
3
1
2
8
2
1
1
2
46
32
11
12
4
14
6
4
22
13
9
7
14
16
11
6
9
11
4
13
25
18
19
43
17
23
9
28
1
13
9
8
3
6
14
12
17
12
7
26
5
14
15
21
4
8
17
27
25
13
32
11
14
14
15
10
10
12
4
11
17
4
9
21
5
5
3
16
9
8
11
20
9
12
13
14
5
11
13
44
12
8
15
4
5-5-2
3-3-3
6-0-1
6-1-1
2-0-1
2-3-2
3-0-0
1-1-0
3-5-0
0-1-0
3-0-1
2-2-0
1-2-1
2-2-2
4-3-2
2-0-0
3-3-0
4-2-2
1-3-0
2-2-1
3-4-2
2-2-1
2-1-2
1-2-2
2-3-6
2-2-3
1-1-2
2-5-3
0-0-1
3-2-1
2-0-2
2-1-1
1-0-2
3-0-2
4-3-1
0-2-1
1-0-3
2-3-2
1-1-3
2-1-3
2-1-1
3-1-0
1-2-2
3-2-1
1-0-1
0-1-1
3-3-2
2-2-2
2-1-5
1-1-0
3-0-5
2-2-1
3-0-2
1-1-1
2-0-3
2-2-0
2-2-1
1-3-1
0-0-1
3-2-0
1-2-2
1-0-2
2-0-2
0-3-3
2-1-0
1-1-1
2-0-1
1-1-4
2-0-1
1-2-2
2-0-2
1-2-0
1-1-1
1-3-2
0-2-3
3-1-2
0-2-0
2-3-3
2-2-1
0-1-3
3-1-1
2-0-0
2-2-2
0-0-1
230 840
226 000
226 000
221 000
167 400
177 000
215 000
163 545
211 400
210 350
159 700
206 100
205 380
205 350
205 000
153 500
202 700
200 900
200 000
149 300
195 700
154 600
183 800
138 828
181 300
180 000
179 000
172 215
170 500
170 200
125 100
165 600
165 000
164 000
161 100
161 000
159 100
152 900
145 400
141 900
141 000
140 300
138 000
136 800
85 400
135 000
132 900
131 600
131 100
131 010
129 440
124 000
124 300
127 200
124 600
123 800
83 600
122 600
120 000
119 300
118 200
67 800
36 840
113 100
113 000
111 000
111 000
110 700
107 600
106 500
105 600
105 300
63 700
103 550
102 600
98 800
98 800
97 400
97 260
82 490
96 000
55 000
92 200
92 000
0
0
0
0
50 000
40 000
0
50 000
0
0
50 000
0
0
0
0
50 000
0
0
0
50 000
0
40 000
0
42 500
0
0
0
0
0
0
42 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
4 000
3 000
0
2 000
0
40 000
0
0
0
0
50 000
80 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
0
0
14 000
0
40 000
0
0
230 840
226 000
226 000
221 000
217 400
217 000
215 000
213 545
211 400
210 350
209 700
206 100
205 380
205 350
205 000
203 500
202 700
200 900
200 000
199 300
195 700
194 600
183 800
181 328
181 300
180 000
179 000
172 215
170 500
170 200
167 600
165 600
165 000
164 000
161 100
161 000
159 100
152 900
145 400
141 900
141 000
140 300
138 000
136 800
135 400
135 000
132 900
131 600
131 100
131 010
129 440
128 000
127 300
127 200
126 600
123 800
123 600
122 600
120 000
119 300
118 200
117 800
116 840
113 100
113 000
111 000
111 000
110 700
107 600
106 500
105 600
105 300
103 700
103 550
102 600
98 800
98 800
97 400
97 260
96 490
96 000
95 000
92 200
92 000
32 977
37 667
113 000
55 250
108 700
54 250
215 000
106 773
52 850
70 117
69 900
103 050
34 230
68 450
205 000
101 750
202 700
100 450
200 000
49 825
97 850
97 300
91 900
12 952
45 325
36 000
89 500
57 405
170 500
56 733
83 800
82 800
165 000
164 000
80 550
53 667
53 033
76 450
145 400
35 475
141 000
140 300
34 500
68 400
135 400
67 500
66 450
18 800
21 850
65 505
32 360
64 000
42 433
42 400
25 320
41 267
41 200
122 600
120 000
39 767
29 550
117 800
58 420
22 620
56 500
111 000
111 000
55 350
107 600
106 500
105 600
15 043
103 700
51 775
34 200
49 400
32 933
97 400
48 630
12 061
48 000
95 000
92 200
46 000
5 018
7 063
20 545
18 417
54 350
15 500
35 833
53 386
9 609
16 181
23 300
29 443
14 670
12 834
18 636
33 917
22 522
18 264
50 000
15 331
7 828
10 811
9 674
4 217
10 665
7 826
19 889
6 151
170 500
13 092
18 622
20 700
55 000
27 333
11 507
13 417
9 359
12 742
20 771
5 458
28 200
10 021
9 200
6 514
33 850
16 875
7 818
4 874
5 244
10 078
4 045
11 636
9 093
9 086
8 440
12 380
12 360
10 217
30 000
10 845
6 953
29 450
12 982
5 386
22 600
22 200
37 000
6 919
11 956
13 313
9 600
5 265
11 522
8 629
7 892
7 057
19 760
8 855
7 482
2 193
8 000
11 875
6 147
23 000
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
PICCOLO (GB), 1991
GREEN HORIZON (GB), 1996
CELTIC SWING (GB), 1992
TRADITIONALLY (USA), 1997
DR FONG (USA), 1995
ALHAARTH (IRE), 1993
AWAD (USA), 1990
KRIS (GB), 1976
FREEDOM CRY (GB), 1991
KING LION (GB), 1995
DOMEDRIVER (IRE), 1998
FULL MANDATE (USA), 1999
EAGLE DAY (USA), 1991
LACANTUN (GB), 1997
PURE PRIZE (USA), 1998
ACATENANGO (GER), 1982
HALLING (USA), 1991
BOLD EDGE (GB), 1995
MR GREELEY (USA), 1992
DAYLAMI (IRE), 1994
KENDOR (FR), 1986
QUIET AMERICAN (USA), 1986
MUHTATHIR (GB), 1995
STARCRAFT (NZ), 2000
DIAMOND GREEN (FR), 2001
KINGSALSA (USA), 1990
TERROIR (IRE), 1995
DOYEN (IRE), 2000
INCHINOR (GB), 1990
KÖNIGSTIGER (GER), 2002
MACHIAVELLIAN (USA), 1987
RAINBOW QUEST (USA), 1981
LOMITAS (GB), 1988
SANDPIT (BRZ), 1989
DISTORTED HUMOR (USA), 1993
DUBAWI (IRE), 2002
AVERTI (IRE), 1991
JOHANNESBURG (USA), 1999
MAMOOL (IRE), 1999
OBSERVATORY (USA), 1997
EASING ALONG (USA), 1998
WHIPPER (GB), 2001
INTIKHAB (USA), 1994
CATCHER IN THE RYE (IRE), 2000
UP AND AT’EM (GB), 1990
CHEROKEE RUN (USA), 1990
IDAHO QUEST (GB), 1997
EL PRADO (IRE), 1989
IN YARAK (GB), 1999
SHOLOKHOV (IRE), 1999
EIGHTY EIGHT KEYS (USA), 1985
BALLINGARRY (IRE), 1999
CHEF DE CLAN (FR), 1990
GALILEO (IRE), 1998
KALANISI (IRE), 1996
SILVANO (GER), 1996
ZIETEN (USA), 1990
MINGUN (USA), 2000
MARTALINE (GB), 1999
BERNSTEIN (USA), 1997
SLIP ANCHOR (GB), 1982
ZAMINDAR (USA), 1994
DESERT SUN (GB), 1988
INDIAN ROCKET (GB), 1994
RED RAINBOW (GB), 1997
AZAMOUR (IRE), 1991
FLYING SPUR (AUS), 1992
Warning
Green Desert
Damister
Mr Prospector
Kris S
Unfuwain
Caveat
Sharpen Up
Soviet Star
Lion Cavern
Indian Ridge
A P Indy
Phone Trick
Rainbow Quest
Storm Cat
Surumu
Diesis
Beveled
Gone West
Doyoun
Kenmare
Fappiano
Elmaamul
Soviet Star
Green Desert
Kingmambo
Fairy King
Sadler’s Wells
Ahonoora
Tiger Hill
Mr Prospector
Blushing Groom
Niniski
Baynoun
Forty Niner
Dubai Millennium
Warning
Hennessy
In The Wings
Distant View
Storm Cat
Miesque’s Son
Roberto
Danehill
Forzando
Runaway Groom
Rainbow Quest
Sadler's Wells
Zafonic
Sadler’s Wells
Fappiano
Sadler’s Wells
Cyborg
Sadler’s Wells
Doyoun
Lomitas
Danzig
A P Indy
Linamix
Storm Cat
Shirley Heights
Gone West
Green Desert
Indian Ridge
Rainbow Quest
Night Shift
Danehill
2
1
2
2
3
4
1
2
1
2
5
1
2
1
1
2
3
1
2
2
1
1
2
1
3
1
8
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
13
8
12
18
18
13
11
28
6
3
17
4
16
12
8
5
8
12
6
13
2
4
7
2
6
12
34
10
11
3
4
7
11
4
2
1
6
4
3
3
17
3
9
4
15
3
9
3
5
5
5
2
1
2
3
1
2
3
3
8
4
4
6
9
6
2
16
1-3-0
0-2-1
1-1-0
2-1-3
1-1-1
1-3-2
3-0-1
3-0-1
2-2-0
1-0-0
1-3-0
1-0-0
1-2-1
1-1-2
0-0-4
0-0-1
1-2-0
1-1-1
1-1-2
1-2-0
0-1-0
1-0-1
1-1-2
1-0-0
1-0-1
1-3-2
0-1-8
2-0-0
1-2-3
1-0-0
0-1-1
1-1-1
1-1-0
1-0-0
2-0-0
0-0-1
1-1-1
0-2-1
0-1-0
1-1-1
0-1-0
1-2-0
1-1-0
1-0-0
0-1-3
0-1-0
1-3-0
1-0-1
2-0-0
1-1-0
0-1-0
1-0-0
0-1-0
1-0-0
0-2-0
0-0-0
1-0-0
1-0-0
0-0-1
0-2-1
1-1-0
1-0-1
0-0-2
0-1-0
1-1-1
1-0-0
1-1-1
89 900
89 500
88 500
88 300
83 640
86 100
85 800
84 900
84 800
34 500
82 500
82 500
82 200
81 800
81 600
80 000
79 750
78 000
77 700
75 100
75 000
72 000
71 770
30 000
66 500
66 200
66 200
66 100
64 900
22 500
62 000
62 000
61 500
60 800
60 000
60 000
58 200
57 200
56 840
56 000
55 400
55 000
54 650
54 500
53 600
52 500
52 100
52 000
51 500
51 100
51 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
49 500
48 960
48 700
47 500
47 000
46 800
45 400
45 240
45 000
44 850
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 900
89 500
88 500
88 300
86 640
86 100
85 800
84 900
84 800
84 500
82 500
82 500
82 200
81 800
81 600
80 000
79 750
78 000
77 700
75 100
75 000
72 000
71 770
70 000
66 500
66 200
66 200
66 100
64 900
62 500
62 000
62 000
61 500
60 800
60 000
60 000
58 200
57 200
56 840
56 000
55 400
55 000
54 650
54 500
53 600
52 500
52 100
52 000
51 500
51 100
51 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
49 500
48 960
48 700
47 500
47 000
46 800
45 400
45 240
45 000
44 850
44 950
89 500
44 250
44 150
28 880
21 525
85 800
42 450
84 800
42 250
16 500
82 500
41 100
81 800
81 600
40 000
26 583
78 000
38 850
37 550
75 000
72 000
35 885
70 000
22 167
66 200
8 275
33 050
64 900
31 250
62 000
62 000
30 750
60 800
60 000
60 000
58 200
57 200
56 840
56 000
27 700
55 000
13 663
27 250
53 600
52 500
26 050
52 000
51 500
17 033
51 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
49 500
48 960
48 700
47 500
47 000
15 600
22 700
22 620
45 000
44 850
6 915
11 188
7 375
4 906
4 813
6 623
7 800
3 032
14 133
28 167
4 853
20 625
5 138
6 817
10 200
16 000
9 969
6 500
12 950
5 777
37 500
18 000
10 253
35 000
11 083
5 517
1 947
6 610
5 900
20 833
15 500
8 857
5 591
15 200
30 000
60 000
9 700
14 300
18 947
18 667
3 259
18 333
6 072
13 625
3 573
17 500
5 789
17 333
10 300
10 220
10 200
25 000
50 000
25 000
16 667
50 000
25 000
16 500
16 320
6 088
11 875
11 750
7 800
5 044
7 540
22 500
2 803
Sammanställning av betäckningar i Sverige åren 2006 - 2010
Betäckningsår
Rubrik
2
006
2007
2008
Hingst Bet ston
Hingst Bet ston
HingstBet ston
2009
Hingst Bet ston
2010
Hingst Bet ston
Avelsvärderade hingstar
31
269
33
371
30
315
33
328
28
270
Ej avelsvärderade hingstar
11
17
7
19
9
69
6
10
4
10
Summa
42
386
40
390
39
384
39
338
32
280
49
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
50
YONAGUSKA (USA), 1998
PHILIDOR (GB), 1989
AUCTION HOUSE (USA), 1996
DANEHILL (USA), 1986
IMPERIAL BALLET (IRE), 1989
TUMBLEWEED RIDGE (GB), 1993
MONTJEU (ire), 1996
FRANCE (GB), 2000
CAERWENT (IRE), 1985
IMPERIAL DANCER (GB), 1998
HIGH CHAPARRAL (IRE), 1999
LAVIRCO (GER), 1993
POLAR FALCON (USA), 1987
DANZIG CONNECTION (USA), 1983
LOUP SOLITAIRE (USA), 1993
COMPTON ADMIRAL (GB), 1996
FATH (USA), 1997
ALZAO (USA), 1980
SPECIAL QUEST (GB), 1995
MIESQUE’S SON (USA), 1992
PASSING GLANCE (GB), 1999
WELSH LION (GB), 1994
COLLEGE CHAPEL (GB), 1990
SAMUM (GER), 1997
CHEQUER (USA), 1992
MODIGLIANI (USA), 1998
SEBASTIAN (GB), 2002
HIGHEST HONOR (FR), 1983
BIG SHUFFLE (USA), 1984
DISTANT MUSIC (USA), 1997
FORESTRY (USA), 1996
TOUCH GOLD (USA), 1994
TRANS ISLAND (GB), 1995
INDIAN RIDGE (GB), 1985
CLODOVIL (IRE), 2000
BERNEBEAU (FR), 1999
FAHIM (GB), 1993
KING’S BEST (USA), 1997
PERFECT SOUL (IRE), 1998
HIGH YIELD (USA), 1997
MEDICEAN (GB), 1997
GOOFALIK (GER), 1987
FORZANDO (GB), 1981
DOCKSIDER (USA), 1995
LOTUS POOL (USA), 1987
ROCK CITY (GB), 1987
ORPEN (USA), 1996
THUNDER GULCH (USA), 1992
ALMUTAWAKEL (GB), 1995
DANCE D’ORE (SWE), 1992
PRINCE FIREBIRD (GER), 1991
SILVER DEPUTY (USA), 1985
SPECTACULAR TIDE (USA), 1989
CYBORG (FR), 1982
CASTLEREA LAD (GB), 1989
DOMYNSKY (GB), 1980
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE), 2004
JULES (USA), 1994
LE VIE DEI COLORI (GB), 2000
NUREYEV (USA), 1977
ROYAL EXPERIMENT (USA), 1999
DON CORLEONE (SWE), 1995
PETARDIA (GB), 1990
BALLET PRINCE (IRE), 1990
CHOISIR (AUS), 1999
CLOUDINGS (IRE), 1994
GROOM DANCER (USA), 1984
DANBIRD (AUS), 2000
MALVERNICO (IRE), 1988
PRIMO VALENTINO (IRE), 1997
JOHAR (USA), 1999
GREEN DESERT (USA), 1983
PARADE MARSHAL (USA), 1983
IRON MASK (USA), 1998
LION HEART (USA), 2001
GOLD AWAY (IRE), 1995
OKTAN (IRE), 1992
MIESQUE’S SON (USA), 1992
ABACO PRINCE (USA), 1992
BIG FOOT (SWE), 1989
ALPINO FITZ (ARG), 1993
FOXHOUND (USA), 1991
DANEHILL DANCER (IRE), 1993
MUHAB (USA), 1992
Cherokee Run
Forzando
Exbourne
Danzig
Sadler's Wells
Indian Ridge
Sadler's Wells
Desert Prince
Caerleon
Primo Dominie
Sadler’s Wells
Königsstuhl
Nureyev
Danzig
Lear Fan
Suave Dancer
Danzig
Lyphard
Rainbow Quest
Mr Prospector
Polar Falcon
Caerleon
Sharpo
Monsun
Mr Prospector
Danzig
Sadler's Wells
Kenmare
Super Concorde
Distant View
Storm Cat
Deputy Minister
Selkirk
Ahonoora
Danehill
Green Tune
Green Desert
Kingmambo
Sadler’s Wells
Storm Cat
Machiavellian
Lyphard
Formidable
Diesis
Spectacular Bid
Ballad Rock
Lure
Gulch
Machiavellian
Ore
Alzao
Deputy Minister
Tsunami Slew
Arctic Tern
Efisio
Dominion
Danehill
Forty Niner
Efisio
Northern Dancer
Royal Academy
Domynsky
Petong
Sadler's Wells
Danehill Dancer
Sadler’s Wells
Blushing Groom
Danehill
Nordico
Primo Dominie
Gone West
Danzig
Caro
Danzig
Tale of the Cat
Goldneyev
Dance Of Life
Mr Prospector
Phone Trick
National Zenith
Fitzcarraldo
Danzig
Danehill
Lyphard
1
4
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
3
1
1
3
1
1
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
6
10
6
7
14
9
5
7
9
5
4
6
4
8
9
12
15
2
2
2
8
11
10
3
4
3
1
3
2
9
3
5
7
11
9
2
1
7
1
5
4
2
17
5
6
7
6
3
6
5
8
6
5
5
12
8
3
2
1
1
1
8
12
5
13
5
12
3
7
1
9
6
3
3
2
5
2
5
8
8
3
4
10
2
1-0-2
0-3-1
1-0-1
1-0-0
1-1-1
2-1-0
0-1-2
0-2-3
1-0-1
0-1-1
1-1-1
1-0-1
0-2-1
0-0-2
0-1-2
1-0-2
0-1-2
0-1-1
0-0-2
0-2-0
0-0-1
0-1-1
0-2-1
0-1-1
1-0-1
0-0-1
0-1-0
0-1-0
1-0-0
2-0-1
1-0-1
1-0-0
1-0-0
1-0-0
0-0-0
0-1-0
0-0-0
0-0-1
1-0-0
0-1-1
1-0-0
0-0-1
0-1-2
0-1-1
1-0-1
0-1-1
1-1-0
0-0-1
0-1-0
0-0-2
1-0-1
1-0-0
0-0-1
0-0-1
0-1-2
0-1-1
0-1-0
0-1-0
1-0-0
0-1-0
0-1-0
0-2-0
1-0-0
0-1-0
0-0-1
0-1-1
0-1-0
0-0-2
0-2-0
0-0-0
0-0-1
0-1-0
0-1-1
0-0-1
0-1-0
0-0-1
1-0-0
0-0-2
0-0-1
0-1-1
0-1-0
0-0-1
0-0-0
0-1-1
44 000
43 950
43 200
42 500
42 160
41 500
40 600
40 400
40 200
40 100
39 800
39 600
39 500
39 000
39 000
38 800
38 800
38 000
38 000
37 500
37 200
37 200
37 160
37 000
36 900
36 000
36 000
35 000
34 000
33 090
32 000
31 650
31 000
30 600
30 400
30 375
30 000
30 000
30 000
29 800
29 800
29 760
29 600
29 500
29 300
28 900
28 700
27 200
26 900
26 400
25 800
25 600
25 600
25 400
25 260
25 200
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
24 700
24 700
24 500
23 900
23 200
22 100
20 400
20 000
20 000
18 450
18 000
18 000
17 000
17 000
16 800
16 700
16 400
16 300
16 000
15 000
15 000
14 750
13 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 000
43 950
43 200
42 500
42 160
41 500
40 600
40 400
40 200
40 100
39 800
39 600
39 500
39 000
39 000
38 800
38 800
38 000
38 000
37 500
37 200
37 200
37 160
37 000
36 900
36 000
36 000
35 000
34 000
33 090
32 000
31 650
31 000
30 600
30 400
30 375
30 000
30 000
30 000
29 800
29 800
29 760
29 600
29 500
29 300
28 900
28 700
27 200
26 900
26 400
25 800
25 600
25 600
25 400
25 260
25 200
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
24 700
24 700
24 500
23 900
23 200
22 100
20 400
20 000
20 000
18 450
18 000
18 000
17 000
17 000
16 800
16 700
16 400
16 300
16 000
15 000
15 000
14 750
13 600
44 000
10 988
21 600
21 250
21 080
41 500
40 600
40 400
20 100
40 100
39 800
39 600
39 500
39 000
39 000
19 400
19 400
38 000
38 000
37 500
37 200
37 200
37 160
37 000
18 450
36 000
36 000
35 000
34 000
33 090
32 000
31 650
31 000
30 600
7 600
30 375
30 000
15 000
30 000
14 900
29 800
29 760
14 800
29 500
14 650
28 900
14 350
27 200
26 900
26 400
8 600
25 600
25 600
25 400
25 260
25 200
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
24 700
12 350
12 250
11 950
11 600
7 367
20 400
6 667
20 000
18 450
6 000
18 000
17 000
8 500
8 400
8 350
16 400
8 150
5 333
15 000
7 500
4 917
13 600
7 333
4 395
7 200
6 071
3 011
4 611
8 120
5 771
4 467
8 020
9 950
6 600
9 875
4 875
4 333
3 233
2 587
19 000
19 000
18 750
4 650
3 382
3 716
12 333
9 225
12 000
36 000
11 667
17 000
3 677
10 667
6 330
4 429
2 782
3 378
15 188
30 000
4 286
30 000
5 960
7 450
14 880
1 741
5 900
4 883
4 129
4 783
9 067
4 483
5 280
3 225
4 267
5 120
5 080
2 105
3 150
8 333
12 500
25 000
25 000
25 000
3 088
2 058
4 900
1 838
4 640
1 842
6 800
2 857
20 000
2 050
3 000
6 000
5 667
8 500
3 360
8 350
3 280
2 038
2 000
5 000
3 750
1 475
6 800
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
427
392
393
394
HOLD THAT TIGER (USA), 2000
ESPRIT DU NORD (USA), 1980
BENEFICIAL (USA), 1999
SPECIAL POWER (IRE), 1987
LAGUNAS (GB), 1981
CAPE CROSS (IRE), 1994
SIZZLING SAGA (IRE), 1988
SECOND EMPIRE (IRE), 1995
STORMY ATLANTIC (USA), 1994
LOCAL HERO (SWE), 1992
MUSICAL FAPPI (USA), 1986
CITY ZIP (USA), 1998
HERNANDO (FR), 1990
PAINTER (ARG), 1996
MR EUBANKS (USA), 1991
CHINEUR (FR), 2001
WOODMAN (USA), 1983
HURRICANE RUN (IRE), 2002
ZAHA (CAN), 1996
BAHRI (USA), 1992
HUNTING LION (IRE), 1997
CAT THIEF (USA), 1996
HOT RUN (DEN), 1988
DONERAILE COURT (USA), 1996
MR WELLS (USA), 1999
SPANISH PLACE (USA), 1980
CONEYBURY (IRE), 1990
TIGER BILL (IRE), 1986
SUNNY FORETUNE (SWE), 2000
DANETIME (IRE), 1994
HUSSONET (USA), 1991
ZILZAL (USA), 1986
ACCLAMATION (GB), 1999
LORD OF MEN (GB), 1993
RESET (AUS), 2000
ROSSINI (USA), 1997
KANUDOS (GER), 1989
SORBIE TOWER (IRE), 1993
MAGIC RING (IRE), 1989
BILLION (USA), 1974
RANSOM O’WAR (USA), 2000
TITUS LIVIUS (FR), 1993
IN THE WINGS (IRE), 1986
LAHIB (USA), 1988
LEROIDESANIMAUX (BRZ), 2000
SPECTRUM (IRE), 1992
BLACK DIAMOND (SWE), 1993
FUSAICHI PEGASUS (USA), 1997
NAYEF (USA), 1998
LANGFUHR (CAN), 1992
STRIKE GOLD (USA), 1980
JAVA GOLD (USA), 1984
LAKE CONISTON (IRE), 1991
FIRE WORSHIPPER (IRE), 1991
SHARP RETURN (GB), 1994
STRONG HOPE (USA), 2000
DUNPHY (IRE), 1978
MOTLEY (USA), 1984
PRECOCIOUS (GB), 1981
YOUNG ERN (GB), 1990
THE NOBLE PLAYER (USA), 1980
SPARTACUS (IRE), 2000
ABOO HOM (GB), 1994
AWESOME AGAIN (CAN), 1994
BLACK MAMBO (USA), 1999
BLACKDOUN (FR), 2001
BROWN ALE (IRE), 1995
CAME HOME (USA), 1999
DAGGERS DRAWN (USA), 1995
DARSHAAN (GB), 1981
DASHING BLADE (GB), 1987
DEFINITE ARTICLE (GB), 1992
DESERT KING (IRE), 1994
DIESIS (GB), 1980
ECOSSAIS (GB), 1986
EKRAAR (USA), 1997
GILDED TIME (USA), 1990
GREAT EXHIBITION (USA), 2001
HAAFHD (GB), 2001
HELENIKOS (IRE), 1985
HENNESSY (USA), 1993
Storm Cat
Lyphard
Forest Wildcat
Lyphard’s Special
Ile De Bourbon
Green Desert
Horage
Fairy King
Storm Cat
Diaghlyphard
Fappiano
Carson City
Niniski
Robin Des Bois
Imp Society
Fasliyev
Mr Prospector
Montjeu
Kingmambo
Riverman
Piccolo
Storm Cat
Commanche Run
Seattle Slew
Sadler's Wells
Greek Answer
Last Tycoon
General Assembly
Songline
Danehill
Mr Prospector
Nureyev
Royal Applause
Groom Dancer
Zabeel
Miswaki
Acatenango
Soviet Lad
Green Desert
Restless Wind
Red Ransom
Machiavellian
Sadler's Wells
Riverman
Candy Stripes
Rainbow Quest
National Zenith
Mr Prospector
Guloch
Danzig
Mr Prospector
Key to the Mint
Bluebird
Sadler's Wells
Sharpo
Grand Slam
Riverman
Best Turn
Mummy’s Pet
Efisio
The Minstrel
Danehill
Sadler’s Wells
Deputy Minister
Kingmambo
Verglas
Shernazar
Gone West
Diesis
Shirley Heights
Elegant Air
Indian Ridge
Danehill
Sharpen Up
Pharly
Red Ransom
Timeless Moment
Gone West
Alhaarth
Ela-Mana-Mou
Storm Cat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
6
1
12
9
2
6
2
5
4
3
5
5
2
2
5
6
7
7
12
4
3
2
2
5
3
3
9
5
3
5
1
6
2
1
3
5
1
4
1
1
1
5
4
1
1
2
2
2
3
1
3
2
1
1
1
3
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0-1-0
0-0-1
0-1-0
0-1-0
0-0-1
0-0-1
0-0-1
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-1-0
0-0-1
0-0-1
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-0
0-0-1
0-1-0
0-0-1
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-1-0
0-0-1
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
13 200
12 600
12 500
12 500
12 200
12 000
12 000
11 700
10 800
10 500
10 200
10 000
10 000
10 000
9 800
9 100
9 100
9 000
9 000
8 800
8 800
8 750
8 300
8 000
8 000
7 800
7 500
6 800
4 000
6 000
6 000
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 800
4 800
4 600
4 500
4 500
4 500
4 000
4 000
4 000
4 000
3 900
3 750
3 600
3 500
3 500
3 350
3 200
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
2 000
1 800
1 500
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 200
12 600
12 500
12 500
12 200
12 000
12 000
11 700
10 800
10 500
10 200
10 000
10 000
10 000
9 800
9 100
9 100
9 000
9 000
8 800
8 800
8 750
8 300
8 000
8 000
7 800
7 500
6 800
6 500
6 000
6 000
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 800
4 800
4 600
4 500
4 500
4 500
4 000
4 000
4 000
4 000
3 900
3 750
3 600
3 500
3 500
3 350
3 200
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
2 000
1 800
1 500
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 200
12 600
12 500
12 500
12 200
12 000
12 000
11 700
10 800
10 500
10 200
10 000
10 000
10 000
9 800
9 100
9 100
9 000
9 000
8 800
8 800
4 375
2 767
8 000
8 000
7 800
3 750
3 400
6 500
6 000
6 000
6 000
2 500
2 500
5 000
5 000
4 800
4 800
4 600
4 500
4 500
4 500
4 000
4 000
4 000
4 000
3 900
3 750
3 600
3 500
3 500
3 350
3 200
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
2 000
1 800
1 500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 600
6 300
6 250
6 250
2 033
12 000
1 000
1 300
5 400
1 750
5 100
2 000
2 500
3 333
1 960
1 820
4 550
4 500
1 800
1 467
1 257
1 250
692
2 000
2 667
3 900
3 750
1 360
2 167
2 000
667
1 200
1 667
1 000
5 000
833
2 400
4 800
1 533
900
4 500
1 125
4 000
4 000
4 000
800
975
3 750
3 600
1 750
1 750
1 675
1 067
3 000
833
1 250
2 000
2 000
2 000
600
1 500
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBS! All statistik och redaktion avslutad per den 2010-11-30!
51
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
HIBERNIAN RHAPSODY (IRE), 1995
INDYGO SHINER (USA), 1998
ISLAND REEF (IRE), 1984
JAUNTY JACK (GB), 1994
KALATOS (/GER), 1992
KINGSINGER (IRE), 1994
KODIAC (GB), 2001
MAS MEDIA (GB), 1982
MEDAGLIA D’ORO (USA), 1999
MIND GAMES (GB), 1992
MR IBRAHIM (DEN), 1987
NOBEL PRIZE (ARG), 1996
OCEAN OF WISDOM (USA), 1997
PAOLINI (GER), 1997
PISTACHIO (GB), 1996
PRINCIPE TAIO (BRZ), 1997
PYRUS (USA), 1998
RAISE A GRAND (IRE), 1996
REEL BUDDY (USA), 1998
RIVER BAY (USA), 1993
SHAMARDAL (USA), 2002
SHAWDON (GB), 1995
SHY TOM (USA), 1986
SPEEDMASTER (GER), 1997
STEPHEN GOT EVEN (USA), 1996
SUNNY CANDI (SWE), 2000
TACTICAL CAT (USA), 1996
TAKE RISKS (FR), 1989
THE GREAT SHARK (USA), 1983
TOUCH OF THE BLUES (FR), 1997
UNREAL ZEAL (USA), 1980
VOLOCHINE (IRE), 1991
Darshaan
A P Indy
Main Reef
Midyan
Big Shuffle
Fairy King
Danehill
Green Dancer
El Prado
Puissance
Tshainik
Lode
Mr Prospector
Lando
Unblest
Choctaw Ridge
Mr Prospector
Grand Lodge
Mr Greeley
Irish River
Giant’s Causeway
Inchinor
Blushing Groom
Monsun
A P Indy
Caerwent
Storm Cat
Highest Honor
Storm Bird
Cadeaux Genereux
Mr Prospector
Soviet Star
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
9
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
4
4
1
2
1
1
1
1
2
3
1
2
2
1
1
2
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vinstrikaste avelshingstar i Skandinavien 2010 - "stora listan" (492)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
52
Hingst, suffix, föd år
ACADEMY AWARD (IRE), 2000
MOST WELCOME (GB), 1984
HAWK WING (USA), 1990
FUNAMBULE (USA), 1987
XAAR (GB), 1995
SINGSPIEL (IRE), 1992
FINAL APPEARANCE (IRE), 1992
SONGLINE (SWE), 1993
RICHARD OF YORK (GB), 1990
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997
SADLER’S WELLS (USA), 1981
HEART OF OAK (USA), 1992
CAJUN CADET (GB), 1991
SWEDISH SHAVE (FR), 1998
PIVOTAL (USA), 1993
STATUE OF LIBERTY (USA), 2000
SENDAWAR (IRE), 1996
DEXTERITY (USA), 1998
NICOLOTTE (GB), 1991
ARKADIAN HERO (USA), 1995
TERTULLIAN (USA), 1995
TROON (GB), 1990
DESERT KING (IRE), 1994
KHELEYF (USA), 2001
AREION (GER), 1995
ELUSIVE CITY (USA), 2000
ARCH (USA), 1995
INCHRORY (GB), 1993
MANDRAKE EL MAGO (CHI), 1999
MERCHANT OF VENICE (USA), 1998
INDIAN LODGE (IRE), 1996
MELMAC (SWE), 1991
INVINCIBLE SPIRIT (IRE), 1997
MONSUN (GER), 1990
LINAMIX (FR), 1987
BERTOLINI (USA), 1996
KATEB (IRE), 1989
SILCA LEGEND (GB), 1998
TREMPOLINO (USA), 1984
MENIFEE (USA), 1996
ACATENANGO (GER), 1982
DANSILI (GB), 1996
Far
Avk
Danehill
61
Be My Guest
46
Woodman
16
Lyphard
55
Zafonic
14
In the Wings
11
Sadler's Wells
42
Diaghlyphard
37
Rainbow Quest
29
Mr Prospector
18
Northern Dancer
4
Woodman
32
Cadeaux Genereux 37
Midyan
24
Polar Falcon
3
Storm Cat
6
Priolo
1
Kingmambo
18
Night Shift
30
Trempolino
15
Miswaki
3
Beveled
22
Danehill
1
Green Desert
5
Big Shuffle
2
Elusive Quality
4
Kris S
2
Midyan
19
Golden Voyager
17
Storm Cat
1
Grand Lodge
24
Diaghlyphard
16
Green Desert
5
Königsstuhl
1
Mendez
2
Danzig
11
Pennine Walk
14
Efisio
11
Sharpen Up
6
Harlan
1
Surumu
2
Danehill
3
St
407
317
105
337
75
58
237
207
229
120
22
183
232
167
12
52
7
82
154
110
22
137
7
36
6
21
19
141
70
6
169
112
36
3
12
72
97
61
49
11
14
18
1-2-3
58-50-35
42-40-41
13-16-18
31-33-45
14-13-9
11-11-8
23-20-27
21-22-19
21-22-21
11-10-17
6-0-1
20-22-25
16-22-24
10-23-17
6-1-2
10-9-5
3-3-1
5-7-10
11-14-20
10-12-12
5-7-2
15-19-14
2-0-2
11-7-2
4-0-2
5-3-2
5-1-5
12-20-15
5-5-11
2-2-0
12-27-17
13-12-15
8-6-6
1-1-0
4-0-3
9-10-6
9-6-5
9-12-4
9-8-6
7-2-0
3-1-3
3-4-1
Pris SEK
7 557 893
3 675 577
3 597 580
2 926 843
2 563 710
2 418 474
2 136 646
1 940 564
2 007 740
1 754 571
1 599 035
1 282 563
1 282 337
1 207 365
1 289 983
1 179 366
1 157 705
1 086 888
997 317
767 683
1 023 508
839 623
931 875
918 753
906 417
895 648
890 349
848 678
716 961
876 339
830 826
792 587
845 983
837 122
835 198
823 622
823 551
806 340
793 232
783 000
782 829
772 488
Bonus
146 887
513 274
8 500
211 500
50 000
0
34 435
193 500
0
174 500
0
210 500
53 774
93 000
0
50 000
0
40 000
104 500
285 000
20 000
130 000
0
0
0
0
0
40 000
170 000
0
40 000
57 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pris/bonus
Pr avk
7 704 780
126 308
4 188 851
91 062
3 606 080
225 380
3 138 343
57 061
2 613 710
186 694
2 418 474
219 861
2 171 081
51 692
2 134 064
57 677
2 007 740
69 232
1 929 071
107 171
1 599 035
399 759
1 493 063
46 658
1 336 111
36 111
1 300 365
54 182
1 289 983
429 994
1 229 366
204 894
1 157 705 1 157 705
1 126 888
62 605
1 101 817
36 727
1 052 683
70 179
1 043 508
347 836
969 623
44 074
931 875
931 875
918 753
183 751
906 417
453 209
895 648
223 912
890 349
445 175
888 678
46 773
886 961
52 174
876 339
876 339
870 826
36 284
850 087
53 130
845 983
169 197
837 122
837 122
835 198
417 599
823 622
74 875
823 551
58 825
806 340
73 304
793 232
132 205
783 000
783 000
782 829
391 415
772 488
257 496
Pr start
18 931
13 214
34 344
9 313
34 849
41 698
9 161
10 309
8 767
16 076
72 683
8 159
5 759
7 787
107 499
23 642
165 386
13 743
7 155
9 570
47 432
7 078
133 125
25 521
151 070
42 650
46 860
6 303
12 671
146 057
5 153
7 590
23 500
279 041
69 600
11 439
8 490
13 219
16 188
71 182
55 916
42 916
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
BELONG TO ME (USA), 1989
MUJAHID (USA), 1996
DIKTAT (GB), 1995
MONARCHOS (USA), 1998
STRAVINSKY (USA), 1996
VERGLAS (IRE), 1994
ROYAL EXPERIMENT (USA), 1999
FLYINFACT (FR), 1994
OKTAN (IRE), 1992
OASIS DREAM (GB), 2000
EL GRAN LODE (ARG), 1995
ALHAARTH (IRE), 1993
KING’S THEATRE (IRE), 1991
PRIMATICO (USA), 1997
LANDO (GER), 1990
LOROFINO (NOR), 1990
NAMID (GB), 1996
ROYAL APPLAUSE (GB), 1993
FANTASTIC LIGHT (USA), 1996
KING CHARLEMAGNE (USA), 1998
LODE (USA), 1986
DEHERE (USA), 1991
ROYAL ACADEMY (USA), 1987
MUHAB (USA), 1992
SLICKLY (FR), 1996
MARK OF ESTEEM (IRE), 1993
DECEPTOR (USA), 1999
TRADE FAIR (GB), 2000
ITSABRAHMA (GB), 1986
SEPTIEME CIEL (USA), 1987
MAMOOL (IRE), 1999
RED RANSOM (USA), 1987
BE MY CHIEF (USA), 1987
DUBAI DESTINATION (USA), 1999
FASLIYEV (USA), 1997
ORIENTATE (USA), 1998
GALILEO (IRE), 1998
FOOTSTEPSINTHESAND (GB), 2002
CHEQUER (USA), 1992
SELKIRK (USA), 1988
PENNEKAMP (USA), 1992
GIANT’S CAUSEWAY (USA), 1997
SHARP MATT (GB), 1991
CONSOLIDATOR (USA), 2002
MUHTATHIR (GB), 1995
EFISIO (GB), 1982
DESERT SUN (GB), 1988
SAKHEE (USA), 1997
TIGER HILL (IRE), 1995
ANTONIUS PIUS (USA), 2001
DESERT SPORT (FR), 1988
COUNTRY REEL (USA), 2000
MARTALINE (GB), 1999
CAPTAIN RIO (GB), 1999
ONE COOL CAT (USA), 2001
SLIGO BAY (IRE), 1998
BAL DU SEIGNEUR (USA), 1985
VICTORY GALLOP (CAN), 1995
DOUBLE NET (ire), 1997
RAHY (USA), 1985
REFUSE TO BEND (IRE), 2000
PHILIDOR (GB), 1989
BAHAMIAN BOUNTY (GB), 1994
BARYSHNIKOV (AUS), 1991
BLACK SAM BELLAMY (IRE), 1999
KYLLACHY (GB), 1998
EXCEED AND EXCEL (AUS), 2000
HALLING (USA), 1991
CANADIAN FRONTIER (USA), 1999
ECTON PARK (USA), 1996
FOXHOUND (USA), 1991
MULL OF KINTYRE (USA), 1997
STARBOROUGH (GB), 1994
MIRIO (FR), 1997
ANABAA BLUE (GB), 1998
DIAGHLYPHARD (USA), 1982
OKAWANGO (USA), 1998
GHOSTZAPPER (USA), 2000
Danzig
Danzig
Warning
Marias Mon
Nureyev
Highest Honor
Royal Academy
In The Wings
Dance Of Life
Green Desert
Lode
Unfuwain
Sadler's Wells
Danzig
Acatenango
Orofino
Indian Ridge
Waajib
Rahy
Nureyev
Mr Prospector
Deputy Minister
Nijinsky
Lyphard
Linamix
Darshaan
Machiavellian
Zafonic
Kind Of Hush
Seattle Slew
In The Wings
Roberto
Chief’s Crown
Kingmambo
Nureyev
Mt Livermore
Sadler’s Wells
Giant’s Causeway
Mr Prospector
Sharpen Up
Bering
Storm Cat
Sharpo
Storm Cat
Elmaamul
Formidable
Green Desert
Bahri
Danehill
Danzig
Green Desert
Danzig
Linamix
Pivotal
Storm Cat
Sadler’s Wells
Nureyev
Cryptoclearance
Diaghlyphard
Blushing Groom
Sadler’s Wells
Forzando
Cadeaux Genereux
Kenmare
Sadler’s Wells
Pivotal
Danehill
Diesis
Gone West
Forty Niner
Danzig
Danzig
Soviet Star
Priolo
Anabaa
Lyphard
Kingmambo
Awesome Again
2
4
13
1
4
9
7
4
9
8
17
5
1
16
2
5
6
6
7
1
5
2
2
4
9
4
8
3
12
8
1
5
8
7
4
3
2
3
3
3
8
1
5
1
2
4
4
2
2
4
6
3
1
9
6
2
6
1
5
2
3
6
7
5
7
4
4
3
1
1
3
6
2
14
1
8
3
1
13
42
99
7
43
51
43
23
70
38
115
31
4
103
4
25
37
39
60
7
38
10
13
26
70
26
58
27
90
22
8
39
59
41
28
21
11
18
33
22
55
9
24
12
13
32
22
13
18
20
42
18
8
45
44
17
33
9
30
15
28
46
38
30
21
25
31
36
8
9
23
31
9
55
9
60
19
2
3-6-0
6-6-6
13-6-11
1-2-2
10-10-4
7-5-10
1-6-7
3-0-4
9-5-9
6-9-3
5-6-14
7-5-5
1-0-1
9-13-10
1-2-1
5-1-3
2-5-3
7-3-4
5-11-5
3-1-1
5-2-4
4-1-1
4-2-4
3-4-3
8-11-5
6-4-8
2-11-6
5-4-1
10-6-8
4-2-2
0-5-0
6-5-0
5-3-10
8-4-5
5-1-5
6-5-1
4-1-1
3-1-0
7-4-6
3-1-0
5-3-9
2-1-1
2-8-4
3-2-3
2-3-3
5-5-2
1-4-5
2-4-1
9-2-1
1-2-3
5-5-7
3-1-2
2-0-2
5-4-4
2-5-7
3-4-1
4-4-3
2-3-0
7-4-2
3-1-2
4-5-3
4-7-4
3-4-6
1-5-1
1-2-4
4-3-5
5-4-3
2-2-5
2-3-2
2-1-2
2-2-4
4-3-3
0-1-2
1-4-2
4-3-2
5-5-3
1-4-2
2-0-0
720 150
747 829
724 627
708 550
700 125
702 492
613 239
672 060
653 980
646 919
542 029
614 922
605 000
599 304
584 240
583 664
554 127
539 665
538 480
535 000
534 299
533 679
514 219
336 476
458 372
495 004
491 688
430 816
488 472
359 226
448 687
447 798
443 791
443 352
440 310
435 400
433 997
411 638
408 883
404 065
387 901
385 000
324 210
373 695
363 207
357 740
357 523
306 441
354 565
352 096
331 322
255 720
322 243
309 575
309 397
307 070
306 092
303 630
302 546
302 100
300 173
299 954
292 187
246 835
280 278
278 549
277 821
276 741
276 500
272 850
270 155
260 802
258 490
215 292
256 700
246 658
246 591
245 000
50 000
0
0
0
4 000
0
87 987
0
0
0
83 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175 356
52 792
0
0
58 500
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
50 000
0
0
2 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 500
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
42 500
0
0
0
0
770 150
747 829
724 627
708 550
704 125
702 492
701 226
672 060
653 980
646 919
625 529
614 922
605 000
599 304
584 240
583 664
554 127
539 665
538 480
535 000
534 299
533 679
514 219
511 832
511 164
495 004
491 688
489 316
488 472
459 226
448 687
447 798
443 791
443 352
440 310
435 400
433 997
411 638
408 883
404 065
387 901
385 000
374 210
373 695
363 207
357 740
357 523
356 441
354 565
352 096
333 322
325 720
322 243
309 575
309 397
307 070
306 092
303 630
302 546
302 100
300 173
299 954
292 187
289 335
280 278
278 549
277 821
276 741
276 500
272 850
270 155
263 802
258 490
257 792
256 700
246 658
246 591
245 000
385 075
186 957
55 741
708 550
176 031
78 055
100 175
168 015
72 664
80 865
36 796
122 984
605 000
37 457
292 120
116 733
92 355
89 944
76 926
535 000
106 860
266 840
257 110
127 958
56 796
123 751
61 461
163 105
40 706
57 403
448 687
89 560
55 474
63 336
110 078
145 133
216 999
137 213
136 294
134 688
48 488
385 000
74 842
373 695
181 604
89 435
89 381
178 221
177 283
88 024
55 554
108 573
322 243
34 397
51 566
153 535
51 015
303 630
60 509
151 050
100 058
49 992
41 741
57 867
40 040
69 637
69 455
92 247
276 500
272 850
90 052
43 967
129 245
18 414
256 700
30 832
82 197
245 000
59 242
17 805
7 319
101 221
16 375
13 774
16 308
29 220
9 343
17 024
5 439
19 836
151 250
5 818
146 060
23 347
14 976
13 838
8 975
76 429
14 061
53 368
39 555
19 686
7 302
19 039
8 477
18 123
5 427
20 874
56 086
11 482
7 522
10 813
15 725
20 733
39 454
22 869
12 390
18 367
7 053
42 778
15 592
31 141
27 939
11 179
16 251
27 419
19 698
17 605
7 936
18 096
40 280
6 879
7 032
18 063
9 276
33 737
10 085
20 140
10 720
6 521
7 689
9 645
13 347
11 142
8 962
7 687
34 563
30 317
11 746
8 510
28 721
4 687
28 522
4 111
12 978
122 500
53
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
54
LOUIS QUATORZE (USA), 1993
CONEYBURY (IRE), 1990
WITH APPROVAL (CAN), 1986
CLOUDINGS (IRE), 1994
ROCK OF GIBRALTAR (IRE), 1999
GREEN HORIZON (GB), 1996
FRUITS OF LOVE (USA), 1995
MILLKOM (GB), 1991
CLODOVIL (IRE), 2000
ZAFEEN (FR), 2000
WHIPPER (GB), 2001
ABACO PRINCE (USA), 1992
DISTANT THUNDER (USA), 2003
INTIKHAB (USA), 1994
BIG SHUFFLE (USA), 1984
LIMEHOUSE (USA), 2001
THEATRICAL (IRE), 1982
LEND A HAND (GB), 1995
FRAAM (GB), 1989
SULAMANI (IRE), 1999
AVONBRIDGE (GB), 2000
MONSIEUR BOND (IRE), 2000
SMART STRIKE (CAN), 1992
ACT ONE (GB), 1999
SABIANGO (GER), 1998
CHAIN OF LIFE (USA), 1989
POMEROY (USA), 2001
IN THE WINGS (IRE), 1986
JEUNE HOMME (USA), 1990
ALBARAN (GER), 1993
PEINTRE CELEBRE (USA), 1994
ISHIGURU (USA), 1998
PALATAL (USA), 1993
STREET CRY (IRE), 1998
INFORMANT (GB), 1990
SEATTLE DANCER (USA), 1984
LOMITAS (GB), 1988
KENDOR (FR), 1986
LION HEART (USA), 2001
ELUSIVE QUALITY (USA), 1993
ACCLAMATION (GB), 1999
DUTY TIME (GB), 1991
ESPRIT DU NORD (USA), 1980
GREATNESS (USA), 1998
MUSICAL FAPPI (USA), 1986
FORESTRY (USA), 1996
CATCHER IN THE RYE (IRE), 2000
SHOLOKHOV (IRE), 1999
VOLOCHINE (IRE), 1991
SOVIET STAR (USA), 1984
NORTHERN HILL (IRE), 2000
REDBACK (GB), 1999
NOVERRE (USA), 1998
BALLET PRINCE (IRE), 1990
PLEASANTLY PERFECT (USA), 1998
PRINCE OF BIRDS (USA), 1985
PERUGINO (USA), 1991
BALLINGARRY (IRE), 1999
LE VIE DEI COLORI (GB), 2000
SPECIAL POWER (IRE), 1987
HOMME D'HONNEUR (FR), 1992
RED RAINBOW (GB), 1997
SLEEPING CAR (FR), 1988
EL PRADO (IRE), 1989
CITY ON A HILL (USA), 1997
DEPUTY COMMANDER (USA), 1994
MEDICEAN (GB), 1997
TAGULA (IRE), 1993
KEY OF LUCK (USA), 1991
CARNIVAL DANCER (GB), 1998
KING KRIMSON (IRE), 1984
PASTORAL PURSUITS (GB), 2001
DIESIS (GB), 1980
PRIMO VALENTINO (IRE), 1997
VAN NISTELROOY (USA), 2000
DAYLAMI (IRE), 1994
PYRUS (USA), 1998
CADEAUX GENEREUX (GB), 1985
Sovereign Dancer
Last Tycoon
Caro
Sadler’s Wells
Danehill
Green Desert
Hansel
Cyrano de Bergerac
Danehill
Zafonic
Miesque’s Son
Phone Trick
Storm Cat
Roberto
Super Concorde
Grand Slam
Nureyev
Great Commotion
Lead On Time
Hernando
Averti
Danehill Dancer
Mr Prospector
In the Wings
Acatenango
Herat
Boundary
Sadler's Wells
Nureyev
Sure Blade
Nureyev
Danzig
Lyphard's Wish
Machiavellian
Kris
Nijinsky
Niniski
Kenmare
Tale of the Cat
Gone West
Royal Applause
Night Shift
Lyphard
Mr Prospector
Fappiano
Storm Cat
Danehill
Sadler’s Wells
Soviet Star
Nureyev
Sadler’s Wells
Mark of Esteem
Rarity
Sadler's Wells
Pleasant Colony
Storm Bird
Danzig
Sadler’s Wells
Efisio
Lyphard’s Special
Sadler's Wells
Rainbow Quest
Dunphy
Sadler's Wells
Rahy
Deputy Minister
Machiavellian
Taufan
Chief’s Crown
Sadler’s Wells
Indian King
Bahamian Bounty
Sharpen Up
Primo Dominie
Storm Cat
Doyoun
Mr Prospector
Young Generation
1
6
4
2
3
1
3
1
6
2
3
7
2
5
1
1
1
3
4
4
3
4
1
1
2
2
1
1
6
1
5
2
3
2
3
2
5
1
2
2
2
8
3
1
1
2
2
5
1
4
2
3
2
5
1
4
1
1
1
1
4
3
1
1
4
1
4
1
2
2
2
2
2
1
2
4
2
3
13
49
16
25
13
14
35
15
39
12
9
44
4
35
10
10
6
15
25
26
9
30
11
9
6
11
4
7
16
18
26
18
21
10
39
23
33
7
22
19
17
42
10
10
10
21
17
33
10
24
9
15
9
38
3
35
6
7
9
9
33
23
8
7
25
5
27
14
22
21
11
6
17
10
17
30
14
20
2-4-4
5-5-8
2-3-2
7-3-4
1-3-2
1-3-1
4-4-0
3-3-1
1-1-3
3-2-2
4-3-1
7-6-2
2-0-1
3-5-2
2-1-2
3-3-0
3-0-0
2-2-0
3-5-0
4-4-1
3-0-1
2-4-4
4-3-2
4-0-2
2-0-0
4-2-2
1-3-0
2-2-0
2-2-1
4-4-1
1-3-3
2-2-1
4-0-4
1-1-3
2-5-6
1-6-3
4-3-2
0-2-0
3-4-2
2-1-2
2-4-1
3-2-8
1-3-3
1-1-2
3-2-2
4-2-3
3-1-2
2-4-4
0-2-0
4-3-2
2-0-2
3-3-2
2-1-1
2-6-4
1-0-2
4-0-6
3-0-2
2-3-1
3-1-1
1-2-0
2-1-4
3-4-2
1-1-3
1-0-1
1-3-4
2-1-1
5-1-3
3-1-0
4-1-4
3-2-1
3-0-1
1-0-1
0-3-4
2-1-1
3-3-2
2-4-0
4-1-2
1-1-0
243 600
241 973
199 722
237 446
236 678
236 330
233 287
226 512
226 435
224 449
218 775
217 952
167 400
216 783
216 764
215 049
215 000
214 778
213 993
171 105
159 700
209 576
205 000
204 839
153 500
200 900
200 000
199 732
149 300
194 868
194 775
154 600
194 560
192 774
192 664
192 626
190 887
187 092
185 959
183 800
183 031
182 391
171 001
176 917
174 862
174 744
173 723
173 627
173 124
169 364
125 100
166 674
165 600
158 453
165 000
164 017
164 000
163 414
160 605
156 303
151 560
147 576
145 400
142 623
142 288
141 000
140 477
140 300
139 897
136 800
136 382
85 400
135 332
134 324
132 900
132 606
131 790
131 010
0
0
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
40 000
50 000
0
0
0
50 000
0
0
0
50 000
0
0
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 887
0
0
0
0
0
0
0
42 500
0
0
6 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
243 600
241 973
239 722
237 446
236 678
236 330
233 287
226 512
226 435
224 449
218 775
217 952
217 400
216 783
216 764
215 049
215 000
214 778
213 993
211 105
209 700
209 576
205 000
204 839
203 500
200 900
200 000
199 732
199 300
194 868
194 775
194 600
194 560
192 774
192 664
192 626
190 887
187 092
185 959
183 800
183 031
182 391
177 888
176 917
174 862
174 744
173 723
173 627
173 124
169 364
167 600
166 674
165 600
165 340
165 000
164 017
164 000
163 414
160 605
156 303
151 560
147 576
145 400
142 623
142 288
141 000
140 477
140 300
139 897
136 800
136 382
135 400
135 332
134 324
132 900
132 606
131 790
131 010
243 600
40 329
59 931
118 723
78 893
236 330
77 762
226 512
37 739
112 225
72 925
31 136
108 700
43 357
216 764
215 049
215 000
71 593
53 498
52 776
69 900
52 394
205 000
204 839
101 750
100 450
200 000
199 732
33 217
194 868
38 955
97 300
64 853
96 387
64 221
96 313
38 177
187 092
92 980
91 900
91 516
22 799
59 296
176 917
174 862
87 372
86 862
34 725
173 124
42 341
83 800
55 558
82 800
33 068
165 000
41 004
164 000
163 414
160 605
156 303
37 890
49 192
145 400
142 623
35 572
141 000
35 119
140 300
69 949
68 400
68 191
67 700
67 666
134 324
66 450
33 152
65 895
43 670
18 738
4 938
14 983
9 498
18 206
16 881
6 665
15 101
5 806
18 704
24 308
4 953
54 350
6 194
21 676
21 505
35 833
14 319
8 560
8 119
23 300
6 986
18 636
22 760
33 917
18 264
50 000
28 533
12 456
10 826
7 491
10 811
9 265
19 277
4 940
8 375
5 784
26 727
8 453
9 674
10 767
4 343
17 789
17 692
17 486
8 321
10 219
5 261
17 312
7 057
18 622
11 112
18 400
4 351
55 000
4 686
27 333
23 345
17 845
17 367
4 593
6 416
18 175
20 375
5 692
28 200
5 203
10 021
6 359
6 514
12 398
22 567
7 961
13 432
7 818
4 420
9 414
6 551
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
FALBRAV (IRE), 1998
Fairy King
KÖNIGSTIGER (GER), 2002
Tiger Hill
INDIAN ROCKET (GB), 1994
Indian Ridge
BARATHEA (IRE), 1990
Sadler's Wells
OBSERVATORY (USA), 1997
Distant View
PICCOLO (GB), 1991
Warning
CELTIC SWING (GB), 1992
Damister
ORATORIO (IRE), 2002
Danehill
EAGLE DAY (USA), 1991
Phone Trick
EKRAAR (USA), 1997
Red Ransom
CAPTOR (USA), 1987
Nijinsky
GREEN DESERT (USA), 1983
Danzig
DOYEN (IRE), 2000
Sadler’s Wells
ARAMUS (CHI), 1997
Royal Danzig
DOMEDRIVER (IRE), 1998
Indian Ridge
CAERWENT (IRE), 1985
Caerleon
NUREYEV (USA), 1977
Northern Dancer
DUNPHY (IRE), 1978
Riverman
THE NOBLE PLAYER (USA), 1980
The Minstrel
NEEDWOOD BLADE (GB), 1998
Pivotal
FLY TO THE STARS (GB), 1994
Bluebird
IMPERIAL DANCER (GB), 1998
Primo Dominie
TERROIR (IRE), 1995
Fairy King
LUCKY ROBERTO (USA), 1996
Belong to Me
SKY CLASSIC (CAN), 1987
Nureyev
JOUP (ARG), 1995
Catskill
ECUADORS DREAM (IRE), 1995
Saumarez
BANYUMANIK (IRE), 1996
Perugino
JULES (USA), 1994
Forty Niner
POLAR FALCON (USA), 1987
Nureyev
HONEYSUCKLE PLAYER (SWE), 1998 The Noble Player
KALATOS (GER), 1992
Big Shuffle
SPECIAL QUEST (GB), 1995
Rainbow Quest
HERNANDO (FR), 1990
Niniski
VETTORI (IRE), 1992
Machiavellian
TOUCH OF THE BLUES (FR), 1997
Cadeaux Genereux
DR FONG (USA), 1995
Kris S
ZILZAL (USA), 1986
Nureyev
RESET (AUS), 2000
Zabeel
LACANTUN (GB), 1997
Rainbow Quest
MIZZEN MAST (USA), 1998
Cozzene
STREETLIGHT (GB), 2001
Polish Precedent
CAPE TOWN (USA), 1997
Desert Style
PISTACHIO (GB), 1996
Unblest
NAYEF (USA), 1998
Guloch
MONASHEE MOUNTAIN (USA), 1997 Danzig
BEAT HOLLOW (GB), 1997
Sadler’s Wells
BOLD EDGE (GB), 1995
Beveled
KING LION (GB), 1995
Lion Cavern
ZIETEN (USA), 1990
Danzig
CHINEUR (FR), 2001
Fasliyev
SPEEDMASTER (GER), 1997
Monsun
OSORIO (GER), 2000
Surumu
TRADITIONALLY (USA), 1997
Mr Prospector
JOHANNESBURG (USA), 1999
Hennessy
AWAD (USA), 1990
Caveat
SEEKING THE GOLD (USA), 1985
Mr Prospector
FULL MANDATE (USA), 1999
A P Indy
KRIS (GB), 1976
Sharpen Up
FREEDOM CRY (GB), 1991
Soviet Star
MR GREELEY (USA), 1992
Gone West
APTITUDE (USA), 1997
Seattle Slew
TITUS LIVIUS (FR), 1993
Machiavellian
BAHHARE (USA), 1994
Woodman
PURE PRIZE (USA), 1998
Storm Cat
BERNSTEIN (USA), 1997
Storm Cat
STARCRAFT (NZ), 2000
Soviet Star
MUTHHIL (IRE), 1988
Green Desert
PAINTER’S ROW (IRE), 1992
Royal Academy
QUIET AMERICAN (USA), 1986
Fappiano
BERNEBEAU (FR), 1999
Green Tune
TAKE RISKS (FR), 1989
Highest Honor
AVERTI (IRE), 1991
Warning
DIAMOND GREEN (FR), 2001
Green Desert
KINGSALSA (USA), 1990
Kingmambo
DAGGERS DRAWN (USA), 1995
Diesis
INCHINOR (GB), 1990
Ahonoora
INDIAN RIDGE (GB), 1985
Ahonoora
2
3
3
3
2
4
3
1
4
1
2
4
2
1
7
5
1
2
1
3
2
3
8
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
5
2
1
1
2
8
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
19
18
31
11
9
30
20
12
29
10
10
27
20
5
29
32
7
10
18
19
15
18
53
11
8
25
10
11
4
7
9
3
10
11
12
9
31
12
8
17
13
45
8
12
16
15
4
19
4
5
18
15
8
18
13
11
10
5
29
7
8
13
22
16
8
10
5
18
4
4
5
12
8
6
12
11
11
14
2-3-2
1-4-0
2-3-2
2-2-0
4-1-1
2-3-3
2-1-0
1-3-1
2-4-1
3-2-0
2-0-2
2-2-1
3-0-2
1-0-2
1-4-0
3-3-1
0-1-0
2-2-0
0-4-3
1-1-4
3-2-1
0-4-3
1-1-10
2-0-1
1-2-2
2-1-0
4-0-0
2-0-2
0-2-0
1-3-2
1-1-1
1-0-0
0-2-4
0-2-2
2-3-3
2-0-0
1-1-3
0-2-2
0-2-1
1-1-2
2-2-1
0-1-3
2-0-0
0-3-1
2-1-2
2-2-2
0-0-1
1-1-2
1-0-0
1-1-0
1-2-2
1-1-1
1-0-1
2-1-3
0-2-3
3-0-1
1-4-2
1-0-0
3-0-1
2-2-0
1-1-3
1-2-1
1-4-1
2-0-1
0-0-4
1-3-1
1-0-0
1-2-2
1-0-2
1-0-1
0-1-0
1-0-0
1-1-1
1-0-1
1-3-2
2-0-0
1-2-3
3-0-1
129 721
88 479
127 977
127 244
126 248
125 852
123 720
122 600
120 792
119 786
38 906
118 676
118 236
67 800
113 508
112 778
112 251
112 154
111 194
110 700
110 480
110 238
108 581
107 600
106 500
106 448
106 202
105 600
104 889
104 443
63 700
103 305
102 089
101 185
101 119
93 663
96 088
98 728
98 322
98 110
97 260
82 490
55 000
94 333
93 773
92 200
92 000
90 823
40 698
90 633
89 423
88 715
88 418
88 300
87 434
85 800
85 469
85 255
84 900
84 800
84 587
83 009
82 796
82 380
81 600
79 692
36 742
74 795
74 655
72 000
69 975
69 311
68 512
66 500
66 200
65 015
64 900
63 313
0
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
80 000
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
6 887
3 000
0
0
0
0
14 000
40 000
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129 721
128 479
127 977
127 244
126 248
125 852
123 720
122 600
120 792
119 786
118 906
118 676
118 236
117 800
113 508
112 778
112 251
112 154
111 194
110 700
110 480
110 238
108 581
107 600
106 500
106 448
106 202
105 600
104 889
104 443
103 700
103 305
102 089
101 185
101 119
100 550
99 088
98 728
98 322
98 110
97 260
96 490
95 000
94 333
93 773
92 200
92 000
90 823
90 698
90 633
89 423
88 715
88 418
88 300
87 434
85 800
85 469
85 255
84 900
84 800
84 587
83 009
82 796
82 380
81 600
79 692
76 742
74 795
74 655
72 000
69 975
69 311
68 512
66 500
66 200
65 015
64 900
63 313
64 861
42 826
42 659
42 415
63 124
31 463
41 240
122 600
30 198
119 786
59 453
29 669
59 118
117 800
16 215
22 556
112 251
56 077
111 194
36 900
55 240
36 746
13 573
107 600
106 500
21 290
106 202
105 600
104 889
104 443
103 700
103 305
102 089
33 728
50 560
50 275
19 818
49 364
98 322
98 110
48 630
12 061
95 000
47 167
93 773
92 200
46 000
90 823
45 349
90 633
44 712
88 715
88 418
44 150
29 145
85 800
85 469
85 255
42 450
84 800
42 294
83 009
41 398
41 190
81 600
79 692
76 742
37 398
74 655
72 000
69 975
34 656
68 512
22 167
66 200
65 015
64 900
63 313
6 827
7 138
4 128
11 568
14 028
4 195
6 186
10 217
4 165
11 979
11 891
4 395
5 912
23 560
3 914
3 524
16 036
11 215
6 177
5 826
7 365
6 124
2 049
9 782
13 313
4 258
10 620
9 600
26 222
14 920
11 522
34 435
10 209
9 199
8 427
11 172
3 196
8 227
12 290
5 771
7 482
2 144
11 875
7 861
5 861
6 147
23 000
4 780
22 675
18 127
4 968
5 914
11 052
4 906
6 726
7 800
8 547
17 051
2 928
12 114
10 573
6 385
3 763
5 149
10 200
7 969
15 348
4 155
18 664
18 000
13 995
5 776
8 564
11 083
5 517
5 910
5 900
4 522
55
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
MACHIAVELLIAN (USA), 1987
RAINBOW QUEST (USA), 1981
KANUDOS (GER), 1989
COMPTON ADMIRAL (GB), 1996
CASTLEREA LAD (GB), 1989
SANDPIT (BRZ), 1989
LUCKY STORY (USA), 2001
DISTORTED HUMOR (USA), 1993
DUBAWI (IRE), 2002
TOUCH GOLD (USA), 1994
ABOU ZOUZ (USA), 1994
HOT RUN (DEN), 1988
MARJU (IRE), 1988
Mr Prospector
Blushing Groom
Acatenango
Suave Dancer
Efisio
Baynoun
Kris S
Forty Niner
Dubai Millennium
Deputy Minister
Miswaki
Commanche Run
Last Tycoon
1
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1
5
1
4
7
11
26
17
5
24
2
1
8
15
25
11
0-1-1
1-1-1
1-4-2
1-0-5
1-1-2
1-0-0
0-1-2
2-0-0
0-0-1
1-0-1
0-1-3
1-3-1
1-1-3
62 000
62 000
61 688
61 380
60 924
60 800
60 102
60 000
60 000
59 016
58 411
57 759
57 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 000
62 000
61 688
61 380
60 924
60 800
60 102
60 000
60 000
59 016
58 411
57 759
57 164
62 000
62 000
30 844
20 460
60 924
60 800
30 051
60 000
60 000
29 508
58 411
11 552
57 164
15 500
8 857
5 608
2 361
3 584
12 160
2 504
30 000
60 000
7 377
3 894
2 310
5 197
Vinstrikaste avelshingstar i Sverige 2010 - 2-åriga avkommor (94)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
56
Hingst, suffix, föd år
STATUE OF LIBERTY (USA), 2000
ACADEMY AWARD (IRE), 2000
MOST WELCOME (GB), 1984
DEXTERITY (USA), 1998
ELUSIVE CITY (USA), 2000
KHELEYF (USA), 2001
HEART OF OAK (USA), 1992
BELONG TO ME (USA), 1989
ANTONIUS PIUS (USA), 2001
MANDRAKE EL MAGO (CHI), 1999
SHARP MATT (GB), 1991
GHOSTZAPPER (USA), 2000
SEPTIEME CIEL (USA), 1987
VERGLAS (IRE), 1994
NICOLOTTE (GB), 1991
DISTANT THUNDER (USA), 2003
SONGLINE (SWE), 1993
BLACK SAM BELLAMY (IRE), 1999
SABIANGO (GER), 1998
POMEROY (USA), 2001
JEUNE HOMME (USA), 1990
XAAR (GB), 1995
TROON (GB), 1990
AVONBRIDGE (GB), 2000
SINGSPIEL (IRE), 1992
PLEASANTLY PERFECT (USA), 1998
STREET CRY (IRE), 1998
PASTORAL PURSUITS (GB), 2001
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997
ARAMUS (CHI), 1997
WITH APPROVAL (CAN), 1986
KING LION (GB), 1995
HAWK WING (USA), 1990
FINAL APPEARANCE (IRE), 1992
QUIET AMERICAN (USA), 1986
DIAMOND GREEN (FR), 2001
ORIENTATE (USA), 1998
DR FONG (USA), 1995
SILCA LEGEND (GB), 1998
LOMITAS (GB), 1988
MINGUN (USA), 2000
MONSIEUR BOND (IRE), 2000
AZAMOUR (IRE), 1991
BARATHEA (IRE), 1990
ROYAL APPLAUSE (GB), 1993
DIKTAT (GB), 1995
EAGLE DAY (USA), 1991
MIESQUE’S SON (USA), 1992
SAMUM (GER), 1997
MODIGLIANI (USA), 1998
GOOFALIK (GER), 1987
FASLIYEV (USA), 1997
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE), 2004
ROYAL EXPERIMENT (USA), 1999
BERTOLINI (USA), 1996
DANBIRD (AUS), 2000
CLODOVIL (IRE), 2000
HIGH YIELD (USA), 1997
DUTY TIME (GB), 1991
INTIKHAB (USA), 1994
COUNTRY REEL (USA), 2000
BALLET PRINCE (IRE), 1990
CAPE CROSS (IRE), 1994
STORMY ATLANTIC (USA), 1994
Far
Storm Cat
Danehill
Be My Guest
Kingmambo
Elusive Quality
Green Desert
Woodman
Danzig
Danzig
Golden Voyager
Sharpo
Awesome Again
Seattle Slew
Highest Honor
Night Shift
Storm Cat
Diaghlyphard
Sadler’s Wells
Acatenango
Boundary
Nureyev
Zafonic
Beveled
Averti
In the Wings
Pleasant Colony
Machiavellian
Bahamian Bounty
Mr Prospector
Royal Danzig
Caro
Lion Cavern
Woodman
Sadler's Wells
Fappiano
Green Desert
Mt Livermore
Kris S
Efisio
Niniski
A P Indy
Danehill Dancer
Night Shift
Sadler's Wells
Waajib
Warning
Phone Trick
Mr Prospector
Monsun
Danzig
Lyphard
Nureyev
Danehill
Royal Academy
Danzig
Danehill
Danehill
Storm Cat
Night Shift
Roberto
Danzig
Sadler's Wells
Green Desert
Storm Cat
Avk
1
9
8
2
1
1
7
1
2
7
1
1
5
4
5
2
12
6
2
1
4
3
1
1
3
1
1
1
5
1
2
1
1
4
1
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
St
8
21
25
4
2
4
35
5
7
15
7
2
14
7
10
4
37
14
6
4
13
8
8
3
6
3
5
4
22
4
5
2
3
9
4
6
2
6
6
4
3
6
2
2
1
4
5
2
3
3
2
8
3
1
2
3
1
2
7
2
3
2
1
2
1-2-3
6-2-0
3-4-3
3-5-6
2-1-0
1-0-1
3-1-0
2-4-7
1-2-0
1-2-1
2-2-1
1-3-1
2-0-0
2-1-2
4-0-1
2-1-1
2-0-1
1-2-3
1-2-1
2-0-0
1-3-0
2-2-1
1-2-2
1-3-2
2-0-1
1-1-2
1-0-2
1-1-1
1-0-1
0-1-3
1-0-2
0-0-1
1-0-0
0-1-0
0-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-0
1-0-0
0-2-0
1-0-0
1-0-0
0-1-1
1-0-0
0-2-0
1-0-0
0-1-1
0-1-0
0-2-0
0-1-1
0-0-1
0-0-1
0-0-2
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-0-2
0-0-0
0-1-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-1
0-0-1
Pris SEK
907 500
572 180
405 140
519 000
436 000
425 000
309 200
282 000
307 000
228 800
220 800
245 000
140 240
238 800
179 900
167 400
162 800
205 380
153 500
200 000
149 300
128 000
122 500
117 400
165 300
165 000
153 000
85 400
125 100
67 800
86 000
34 500
81 000
76 100
72 000
66 500
60 000
57 200
56 700
49 500
49 500
47 300
45 000
45 000
45 000
42 500
41 700
37 500
37 000
36 000
29 760
26 800
25 000
25 000
22 500
20 400
20 000
20 000
18 000
16 400
15 900
14 500
12 000
10 800
Bonus
50 000
100 000
150 000
0
0
0
100 000
50 000
0
50 000
50 000
0
100 000
0
50 000
50 000
50 000
0
50 000
0
50 000
50 000
50 000
50 000
0
0
0
50 000
0
50 000
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pris/bonus
957 500
672 180
555 140
519 000
436 000
425 000
409 200
332 000
307 000
278 800
270 800
245 000
240 240
238 800
229 900
217 400
212 800
205 380
203 500
200 000
199 300
178 000
172 500
167 400
165 300
165 000
153 000
135 400
125 100
117 800
86 000
84 500
81 000
76 100
72 000
66 500
60 000
57 200
56 700
49 500
49 500
47 300
45 000
45 000
45 000
42 500
41 700
37 500
37 000
36 000
29 760
26 800
25 000
25 000
22 500
20 400
20 000
20 000
18 000
16 400
15 900
14 500
12 000
10 800
Pr avk
957 500
74 687
69 393
259 500
436 000
425 000
58 457
332 000
153 500
39 829
270 800
245 000
48 048
59 700
45 980
108 700
17 733
34 230
101 750
200 000
49 825
59 333
172 500
167 400
55 100
165 000
153 000
135 400
25 020
117 800
43 000
84 500
81 000
19 025
72 000
22 167
60 000
57 200
18 900
49 500
49 500
23 650
45 000
45 000
45 000
42 500
41 700
37 500
37 000
36 000
29 760
26 800
25 000
25 000
11 250
20 400
20 000
20 000
9 000
16 400
15 900
14 500
12 000
10 800
Pr start
119 688
32 009
22 206
129 750
218 000
106 250
11 691
66 400
43 857
18 587
38 686
122 500
17 160
34 114
22 990
54 350
5 751
14 670
33 917
50 000
15 331
22 250
21 563
55 800
27 550
55 000
30 600
33 850
5 686
29 450
17 200
42 250
27 000
8 456
18 000
11 083
30 000
9 533
9 450
12 375
16 500
7 883
22 500
22 500
45 000
10 625
8 340
18 750
12 333
12 000
14 880
3 350
8 333
25 000
11 250
6 800
20 000
10 000
2 571
8 200
5 300
7 250
12 000
5 400
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
LOCAL HERO (SWE), 1992
HURRICANE RUN (IRE), 2002
CAJUN CADET (GB), 1991
BAHAMIAN BOUNTY (GB), 1994
FLYINFACT (FR), 1994
MIRIO (FR), 1997
PICCOLO (GB), 1991
ACCLAMATION (GB), 1999
EL GRAN LODE (ARG), 1995
NEEDWOOD BLADE (GB), 1998
BARYSHNIKOV (AUS), 1991
CATCHER IN THE RYE (IRE), 2000
CHAIN OF LIFE (USA), 1989
RANSOM O’WAR (USA), 2000
SWEDISH SHAVE (FR), 1998
TREMPOLINO (USA), 1984
ABOO HOM (GB), 1994
AWESOME AGAIN (CAN), 1994
BLACKDOUN (FR), 2001
DASHING BLADE (GB), 1987
DOMEDRIVER (IRE), 1998
FUNAMBULE (USA), 1987
KODIAC (GB), 2001
MELMAC (SWE), 1991
ONE COOL CAT (USA), 2001
ORPEN (USA), 1996
PAOLINI (GER), 1997
PHILIDOR (GB), 1989
SHAWDON (GB), 1995
STREETLIGHT (GB), 2001
Diaghlyphard
Montjeu
Cadeaux Genereux
Cadeaux Genereux
In The Wings
Priolo
Warning
Royal Applause
Lode
Pivotal
Kenmare
Danehill
Herat
Red Ransom
Midyan
Sharpen Up
Sadler’s Wells
Deputy Minister
Verglas
Elegant Air
Indian Ridge
Lyphard
Danehill
Diaghlyphard
Storm Cat
Lure
Lando
Forzando
Inchinor
Polish Precedent
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
2
3
1
3
2
3
2
2
1
2
2
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
2
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
10 500
9 000
8 000
7 200
6 400
5 600
5 600
5 000
5 000
5 000
4 500
4 500
4 500
4 500
4 000
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 500
9 000
8 000
7 200
6 400
5 600
5 600
5 000
5 000
5 000
4 500
4 500
4 500
4 500
4 000
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 500
9 000
4 000
7 200
6 400
5 600
5 600
5 000
5 000
5 000
4 500
4 500
4 500
4 500
2 000
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 750
4 500
2 667
7 200
2 133
2 800
1 867
2 500
2 500
5 000
2 250
2 250
4 500
4 500
800
1 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vinstrikaste avelshingstar i Skandinavien 2010 - 2-åriga avkommor (120)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Hingst, suffix, föd år
ACADEMY AWARD (IRE), 2000
STATUE OF LIBERTY (USA), 2000
ELUSIVE CITY (USA), 2000
DEXTERITY (USA), 1998
MOST WELCOME (GB), 1984
KHELEYF (USA), 2001
LOROFINO (NOR), 1990
ROYAL EXPERIMENT (USA), 1999
SEPTIEME CIEL (USA), 1987
HEART OF OAK (USA), 1992
FINAL APPEARANCE (IRE), 1992
BELONG TO ME (USA), 1989
ANTONIUS PIUS (USA), 2001
MANDRAKE EL MAGO (CHI), 1999
BLACK SAM BELLAMY (IRE), 1999
SHARP MATT (GB), 1991
VERGLAS (IRE), 1994
SINGSPIEL (IRE), 1992
XAAR (GB), 1995
GHOSTZAPPER (USA), 2000
SONGLINE (SWE), 1993
NICOLOTTE (GB), 1991
CAJUN CADET (GB), 1991
DISTANT THUNDER (USA), 2003
SABIANGO (GER), 1998
POMEROY (USA), 2001
JEUNE HOMME (USA), 1990
BERTOLINI (USA), 1996
TROON (GB), 1990
ALHAARTH (IRE), 1993
AVONBRIDGE (GB), 2000
STREET CRY (IRE), 1998
HAWK WING (USA), 1990
ESPRIT DU NORD (USA), 1980
PLEASANTLY PERFECT (USA), 1998
CLODOVIL (IRE), 2000
Far
Avk
Danehill
13
Storm Cat
1
Elusive Quality
1
Kingmambo
6
Be My Guest
10
Green Desert
2
Orofino
3
Royal Academy
5
Seattle Slew
6
Woodman
8
Sadler's Wells
13
Danzig
1
Danzig
3
Golden Voyager
7
Sadler’s Wells
7
Sharpo
1
Highest Honor
4
In the Wings
3
Zafonic
4
Awesome Again
1
Diaghlyphard
13
Night Shift
5
Cadeaux Genereux
8
Storm Cat
2
Acatenango
2
Boundary
1
Nureyev
6
Danzig
4
Beveled
1
Unfuwain
1
Averti
1
Machiavellian
1
Woodman
3
Lyphard
2
Pleasant Colony
1
Danehill
1
St
51
8
7
23
32
10
13
21
19
40
40
5
10
17
21
7
8
10
11
2
40
10
27
4
6
4
16
7
8
6
3
6
8
7
3
4
1-2-3
11-10-6
6-2-0
5-1-1
2-2-3
4-5-6
5-2-2
5-1-1
1-5-4
3-2-2
2-4-8
4-5-4
1-2-0
1-2-2
2-2-2
1-2-4
1-3-1
4-0-2
2-2-2
2-3-3
2-0-0
1-3-3
2-1-1
1-3-6
2-0-1
2-0-0
1-3-0
2-2-1
1-2-0
1-3-2
4-0-0
2-0-1
1-1-2
1-2-1
1-3-2
1-0-2
1-0-1
Pris SEK
1 957 344
907 500
747 956
661 219
450 425
599 027
560 102
439 311
338 565
330 194
330 022
282 000
323 964
235 687
280 278
220 800
248 877
248 038
197 202
245 000
192 124
179 900
210 446
167 400
153 500
200 000
149 300
198 844
122 500
172 147
117 400
166 774
166 406
158 401
165 000
153 567
Bonus
106 887
50 000
0
0
163 774
0
0
0
100 000
100 000
34 435
50 000
0
50 000
0
50 000
0
0
50 000
0
50 000
50 000
13 774
50 000
50 000
0
50 000
0
50 000
0
50 000
0
0
6 887
0
0
Pris/bonus
2 064 231
957 500
747 956
661 219
614 199
599 027
560 102
439 311
438 565
430 194
364 457
332 000
323 964
285 687
280 278
270 800
248 877
248 038
247 202
245 000
242 124
229 900
224 220
217 400
203 500
200 000
199 300
198 844
172 500
172 147
167 400
166 774
166 406
165 288
165 000
153 567
Pr avk
158 787
957 500
747 956
110 203
61 420
299 514
186 701
87 862
73 094
53 774
28 035
332 000
107 988
40 812
40 040
270 800
62 219
82 679
61 801
245 000
18 625
45 980
28 028
108 700
101 750
200 000
33 217
49 711
172 500
172 147
167 400
166 774
55 469
82 644
165 000
153 567
Pr start
40 475
119 688
106 851
28 749
19 194
59 903
43 085
20 920
23 082
10 755
9 111
66 400
32 396
16 805
13 347
38 686
31 110
24 804
22 473
122 500
6 053
22 990
8 304
54 350
33 917
50 000
12 456
28 406
21 563
28 691
55 800
27 796
20 801
23 613
55 000
38 392
Angående hingststatistiken
I de stora tabellerna över vinstrikaste fadershingstar
i Sverige och Skandinavien har de hingstar som står eller har stått
uppställda i Sverige resp Skandinavien markerats med fetstil, under
förutsättning att de har svenskuppfödda
avkommor som har startat.
57
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
58
EL GRAN LODE (ARG), 1995
PASTORAL PURSUITS (GB), 2001
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997
ARAMUS (CHI), 1997
WITH APPROVAL (CAN), 1986
DECEPTOR (USA), 1999
REFUSE TO BEND (IRE), 2000
KING LION (GB), 1995
HERNANDO (FR), 1990
INVINCIBLE SPIRIT (IRE), 1997
PAINTER’S ROW (IRE), 1992
QUIET AMERICAN (USA), 1986
WHIPPER (GB), 2001
DIAMOND GREEN (FR), 2001
ORIENTATE (USA), 1998
SILCA LEGEND (GB), 1998
TOUCH OF THE BLUES (FR), 1997
OKTAN (IRE), 1992
DR FONG (USA), 1995
BALLET PRINCE (IRE), 1990
ACCLAMATION (GB), 1999
MONSIEUR BOND (IRE), 2000
INTIKHAB (USA), 1994
LOMITAS (GB), 1988
MINGUN (USA), 2000
COMPTON PLACE (GB), 1994
AZAMOUR (IRE), 1991
BARATHEA (IRE), 1990
ROYAL APPLAUSE (GB), 1993
JOUP (ARG), 1995
DASHING BLADE (GB), 1987
DIKTAT (GB), 1995
EAGLE DAY (USA), 1991
MIESQUE’S SON (USA), 1992
SAMUM (GER), 1997
MODIGLIANI (USA), 1998
CATCHER IN THE RYE (IRE), 2000
GOOFALIK (GER), 1987
TOUCH GOLD (USA), 1994
FASLIYEV (USA), 1997
KODIAC (GB), 2001
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE), 2004
DANBIRD (AUS), 2000
HIGH YIELD (USA), 1997
SWEDISH SHAVE (FR), 1998
HURRICANE RUN (IRE), 2002
DUTY TIME (GB), 1991
STORMY ATLANTIC (USA), 1994
COUNTRY REEL (USA), 2000
REDBACK (GB), 1999
IMPERIAL DANCER (GB), 1998
CAPE CROSS (IRE), 1994
LOCAL HERO (SWE), 1992
ONE COOL CAT (USA), 2001
BROWN ALE (IRE), 1995
BAHAMIAN BOUNTY (GB), 1994
LAYMAN (USA), 2002
CAPTAIN RIO (GB), 1999
FLYINFACT (FR), 1994
MIRIO (FR), 1997
PICCOLO (GB), 1991
NEEDWOOD BLADE (GB), 1998
ABOO HOM (GB), 1994
BARYSHNIKOV (AUS), 1991
CHAIN OF LIFE (USA), 1989
RANSOM O’WAR (USA), 2000
VAL ROYAL (FR), 1996
TREMPOLINO (USA), 1984
ABACO PRINCE (USA), 1992
PHILIDOR (GB), 1989
AWESOME AGAIN (CAN), 1994
BLACKDOUN (FR), 2001
CHINEUR (FR), 2001
DOMEDRIVER (IRE), 1998
FUNAMBULE (USA), 1987
ITSABRAHMA (GB), 1986
MELMAC (SWE), 1991
MOTO-STARLIGHT (DEN), 1989
ORPEN (USA), 1996
PAOLINI (GER), 1997
PISTACHIO (GB), 1996
SHAWDON (GB), 1995
SHOLOKHOV (IRE), 1999
STREETLIGHT (GB), 2001
Lode
Bahamian Bounty
Mr Prospector
Royal Danzig
Caro
Machiavellian
Sadler’s Wells
Lion Cavern
Niniski
Green Desert
Royal Academy
Fappiano
Miesque’s Son
Green Desert
Mt Livermore
Efisio
Cadeaux Genereux
Dance Of Life
Kris S
Sadler's Wells
Royal Applause
Danehill Dancer
Roberto
Niniski
A P Indy
Indian Ridge
Night Shift
Sadler's Wells
Waajib
Catskill
Elegant Air
Warning
Phone Trick
Mr Prospector
Monsun
Danzig
Danehill
Lyphard
Deputy Minister
Nureyev
Danehill
Danehill
Danehill
Storm Cat
Midyan
Montjeu
Night Shift
Storm Cat
Danzig
Mark of Esteem
Primo Dominie
Green Desert
Diaghlyphard
Storm Cat
Shernazar
Cadeaux Genereux
Sunday Silence
Pivotal
In The Wings
Priolo
Warning
Pivotal
Sadler’s Wells
Kenmare
Herat
Red Ransom
Royal Academy
Sharpen Up
Phone Trick
Forzando
Deputy Minister
Verglas
Fasliyev
Indian Ridge
Lyphard
Kind Of Hush
Diaghlyphard
Music Streak
Lure
Lando
Unblest
Inchinor
Sadler’s Wells
Polish Precedent
2
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
9
4
23
5
7
10
3
3
3
3
4
4
2
6
2
11
4
6
6
5
5
7
5
5
3
3
3
2
1
2
7
5
5
2
3
3
8
2
3
8
6
3
4
2
9
3
7
5
3
2
4
1
6
5
3
1
2
2
3
2
3
1
2
2
1
1
2
4
2
3
1
2
1
1
1
5
5
5
1
2
1
1
1
2
1-0-2
1-0-1
0-1-3
1-0-2
0-0-1
0-2-1
1-1-1
1-0-0
0-2-0
1-1-0
1-0-2
1-0-1
2-0-0
1-0-1
1-0-0
0-2-0
1-0-0
0-1-1
1-0-0
1-0-0
1-1-0
0-1-1
0-2-0
1-0-0
1-0-0
0-3-0
1-0-0
0-2-0
1-0-0
0-1-0
0-2-0
0-1-1
0-1-0
0-2-0
0-1-1
0-0-1
0-0-1
0-0-1
0-0-1
0-0-2
0-1-1
0-1-0
0-0-2
0-1-0
0-0-0
0-0-1
0-0-0
0-0-1
0-0-0
1-0-0
0-0-1
0-0-1
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
137 061
85 400
131 818
67 800
108 722
105 807
104 473
40 698
82 738
82 644
74 655
72 000
69 835
66 500
60 000
59 455
52 341
57 620
57 200
48 935
52 383
51 499
51 167
49 500
49 500
45 179
45 000
45 000
45 000
44 456
42 699
42 500
41 700
37 500
37 000
36 000
34 731
29 760
27 366
26 800
25 482
25 000
20 400
20 000
19 116
19 077
18 000
17 687
15 900
13 774
13 086
12 000
10 500
8 402
7 409
7 200
6 887
6 718
6 400
5 600
5 600
5 000
4 683
4 500
4 500
4 500
4 132
3 500
2 755
2 755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
50 000
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
6 887
0
0
6 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 061
135 400
131 818
117 800
108 722
105 807
104 473
90 698
82 738
82 644
74 655
72 000
69 835
66 500
60 000
59 455
59 228
57 620
57 200
55 822
52 383
51 499
51 167
49 500
49 500
45 179
45 000
45 000
45 000
44 456
42 699
42 500
41 700
37 500
37 000
36 000
34 731
29 760
27 366
26 800
25 482
25 000
20 400
20 000
19 116
19 077
18 000
17 687
15 900
13 774
13 086
12 000
10 500
8 402
7 409
7 200
6 887
6 718
6 400
5 600
5 600
5 000
4 683
4 500
4 500
4 500
4 132
3 500
2 755
2 755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68 531
135 400
21 970
117 800
54 361
105 807
104 473
90 698
82 738
82 644
74 655
72 000
69 835
22 167
60 000
19 818
59 228
57 620
57 200
55 822
52 383
25 750
51 167
49 500
49 500
45 179
45 000
45 000
45 000
44 456
42 699
42 500
41 700
37 500
37 000
36 000
34 731
29 760
27 366
26 800
12 741
25 000
20 400
20 000
6 372
9 539
9 000
17 687
15 900
13 774
13 086
12 000
10 500
8 402
7 409
7 200
6 887
6 718
6 400
5 600
5 600
5 000
4 683
4 500
4 500
4 500
4 132
3 500
2 755
2 755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 229
33 850
5 731
23 560
15 532
10 581
34 824
30 233
27 579
27 548
18 664
18 000
34 918
11 083
30 000
5 405
14 807
9 603
9 533
11 164
10 477
7 357
10 233
9 900
16 500
15 060
15 000
22 500
45 000
22 228
6 100
8 500
8 340
18 750
12 333
12 000
4 341
14 880
9 122
3 350
4 247
8 333
5 100
10 000
2 124
6 359
2 571
3 537
5 300
6 887
3 272
12 000
1 750
1 680
2 470
7 200
3 444
3 359
2 133
2 800
1 867
5 000
2 342
2 250
4 500
4 500
2 066
875
1 378
918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vinstrikaste morfarshingstar i Skandinavien 2010 (618)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Morfarshingst, suffix
BE MY GUEST (USA)
DIAGHLYPHARD (USA)
PRIMO DOMINIE (GB)
KRIS (GB)
SADLER’S WELLS (USA)
WARNING (GB)
SPECTACULAR TIDE (USA)
CAJUN CADET (GB)
THEATRICAL (IRE)
ELA-MANA-MOU (IRE)
RICHARD OF YORK (GB)
ELMAAMUL (USA)
GREEN DESERT (USA)
GONE WEST (USA)
ALWAYS FAIR (USA)
HIGHEST HONOR (FR)
BAL DU SEIGNEUR (USA)
MR PROSPECTOR (USA)
EL GRAN SENOR (USA)
THUNDER GULCH (USA)
NASHWAN (USA)
FUNAMBULE (USA)
TOP VILLE (IRE)
SELKIRK (USA)
BRIEF TRUCE (USA)
PULPIT (USA)
PRINCE SABO (GB)
DANEHILL (USA)
HUSSONET (USA)
LINAMIX (FR)
DARSHAAN (GB)
SURAKO (GER)
BE MY CHIEF (USA)
NIGHT SHIFT (USA)
MAS MEDIA (GB)
SLIP ANCHOR (GB)
MUKADDAMAH (USA)
DANETIME (IRE)
WOLFHOUND (USA)
HIGH YIELD (USA)
HABITAT (USA)
GABITAT (IRE)
FAIRY KING (USA)
HALF A YEAR (USA)
LAW SOCIETY (USA)
EFISIO (GB)
SICYOS (USA)
DISTANT RELATIVE (GB)
KATEB (IRE)
CRAFTY PROSPECTOR (USA)
COMMON GROUNDS (GB)
DILIGO (FR)
BLAIR’S COVE (USA)
UNFUWAIN (USA)
PIVOTAL (GB)
HERNANDO (FR)
YOU AND I (USA)
BIN AJWAAD (IRE)
DEFINITE ARTICLE (GB)
FIRST TRUMP (GB)
OLD VIC (GB)
PERSIAN BOLD (IRE)
CONQUISTADOR CIELO (USA)
VETTORI (IRE)
LOMITAS (GB)
RAINBOW QUEST (USA)
MACHIAVELLIAN (USA)
BLACK TIE AFFAIR (IRE)
GRAND LODGE (USA)
KAHYASI (GB)
ROBELLINO (USA)
UNBRIDLED'S SONG (USA)
MOST WELCOME (GB)
DESERT KING (IRE)
GO FOR GIN (USA)
Ant
17
48
15
9
8
12
16
12
6
5
17
6
10
4
8
3
15
3
4
2
6
12
3
7
8
2
14
11
1
8
11
1
11
15
14
5
13
1
7
1
2
2
13
1
1
9
4
7
6
3
12
8
3
7
4
15
3
4
3
3
2
9
1
6
4
8
5
2
6
5
10
5
10
2
1
St
81
287
107
69
55
72
108
71
63
39
104
33
78
46
55
42
97
19
27
11
19
79
12
46
64
11
106
74
6
54
51
5
66
107
95
37
83
7
33
8
10
11
67
7
8
60
22
56
32
27
105
54
26
53
26
70
36
27
25
23
24
70
12
26
25
49
46
14
35
42
60
56
74
13
10
1-2-3
13-9-12
34-25-30
22-18-11
11-10-6
12-3-5
10-5-7
14-13-11
11-16-5
8-6-8
6-8-2
10-10-9
7-6-3
14-11-8
10-7-1
9-9-7
7-10-6
8-12-18
4-2-3
6-8-2
3-2-1
7-3-2
6-8-14
2-0-4
6-5-5
12-6-6
2-5-2
13-17-11
13-9-9
2-2-0
6-7-3
9-7-0
4-0-1
11-6-6
11-16-13
8-13-7
9-8-5
9-8-6
5-1-1
7-4-2
2-1-1
1-2-2
2-4-0
8-4-5
2-2-0
3-0-2
9-5-5
5-2-1
5-5-6
4-3-6
8-5-4
7-17-21
7-4-5
5-1-5
4-9-7
4-2-3
6-2-9
6-11-3
3-6-1
5-5-5
1-5-2
5-3-4
5-9-7
4-2-4
4-6-4
2-4-5
6-7-4
7-4-5
2-4-0
2-3-2
6-6-3
4-12-4
9-8-7
9-10-8
2-3-1
2-2-0
Pris SEK
3 369 426
2 851 747
2 718 037
1 874 318
1 736 709
1 473 908
1 407 283
1 393 474
1 392 130
1 356 117
1 338 208
1 333 638
1 269 901
1 212 405
1 211 379
1 207 490
1 153 249
1 080 765
1 071 677
1 017 013
967 910
965 392
953 475
947 210
924 305
908 550
904 526
877 181
876 339
875 562
870 112
844 672
824 937
800 054
793 296
780 556
761 975
747 956
707 279
663 631
661 374
647 995
638 697
638 266
620 028
609 087
606 283
604 107
598 524
578 895
572 511
566 431
560 713
552 300
551 264
546 703
538 415
529 258
529 049
525 825
514 639
512 445
510 700
509 616
471 491
470 028
467 292
460 190
454 569
454 009
451 642
451 604
443 828
440 155
437 735
Vinstrikaste produkt
TOUCH OF HAWK (FR), 4 v
UPPERCUT ACTION (SWE), 2 h
ENTANGLE (GB), 4 s
LA ZONA (IRE), 4 s
SHE KNOWS IT ALL (IRE), 3 s
MORES WELLS (GB), 6 h
WAKAYAMA (SWE), 3 s
SIR RANDOLPH (DEN), 3 h
THEATRICAL AWARD (NOR), 5 s
ALYSHAKEYS (DEN), 3 s
SIR HENRY (DEN), 3 h
DJANGO (SWE), 7 v
BOXING DAY (GB), 3 h
SEHOY (USA), 4 h
EDGE OF ETERNITY (DEN), 2 s
JELLY ROLL (SWE), 3 v
CATTLEMANS CLIPPER (SWE), 6 v
LUCA BRASI (FR), 6 v
TERTIO BLOOM (SWE), 5 v
HOLLY GOLIGHTLY (SWE), 3 s
SIR LANDO (GB), 3 h
ELDFOTE (SWE), 7 v
ALPACCO (IRE), 8 v
ELLIS LAD (SWE), 4 v
ERROLL (SWE), 4 h
ACES STAR (USA), 3 h
TICMOSIC (FR), 7 v
MATCH POINT (FR), 4 s
ALCOHUAZ (CHI), 5 v
HALLÖJSA (DEN), 2 h
GIANT SANDMAN (IRE), 3 h
GO GO GADGET (GER), 3 h
VALLEY'S PRIDE (DEN), 4 s
JEUNE FILS (SWE), 2 v
SIMIAN (SWE), 5 v
OMOTO SANDO (FR), 7 v
ISOTRIA (SWE), 2 s
ELUSIVE TIME (IRE), 2 h
KARAKORUN (GB), 2 s
SYMBOL OF ARCH (USA), 3 s
HIGHWAY (IRE), 7 v
GOLDEN MEMORY (DEN), 2 s
UHADADA (DEN), 3 v
GRAFITTI (GB), 5 s
ATTENTION PLEASE (DEN), 3 h
YORKSHIRE LAD (NOR), 7 v
LOQUITA (DEN), 3 s
DISTANT BEAT (NOR), 3 s
REVENTON (DEN), 4 h
WHITE CHEEK FOX (USA), 3 s
MONTEREY (SWE), 3 v
BLACK GROUSE (SWE), 2 s
POPPI (NOR), 2 s
SWEET BABY JANE (IRE), 3 s
BANK OF BURDEN (USA), 3 v
BUCKHAM (NOR), 3 h
HAWK AND I (IRE), 5 v
DIAMOOL (DEN), 3 v
EXHIBITION (IRE), 5 v
HANSINGER (IRE), 5 v
SYMPHONIAS WILMAR (SWE), 3 v
EMPEROR (SWE), 4 v
WESTERN PROSPECT (USA), 5 v
WELLNESS (GER), 3 s
LADY MORGANA (NOR), 3 s
TIGER FOR TWO (GB), 3 h
TOTALLY INVINCIBLE (IRE), 3 s
GLADTOSEEME (USA), 3 h
FREJA (IRE), 3 s
BLACK MAGIC WOMEN (SWE), 3 s
SYDNEY (DEN), 5 s
COME ON DEER (USA), 5 v
ONE COOL BUCK (IRE), 3 v
SADDLE THE STORM (IRE), 3 v
ALVENA QULING (SWE), 3 v
St
5
8
8
9
12
1
4
9
9
7
8
7
9
11
6
12
10
3
7
9
3
5
7
8
7
7
10
9
6
4
7
5
8
7
10
11
3
7
9
8
4
5
8
7
8
11
9
7
7
12
7
2
4
7
7
5
15
8
9
7
10
16
12
6
9
10
11
8
11
9
8
5
6
7
10
1-2-3
2-2-0
6-2-0
5-1-1
3-3-2
1-0-2
1-0-0
2-0-1
2-4-0
2-2-2
3-3-1
1-1-2
3-0-2
4-1-1
7-2-0
3-2-0
3-5-1
1-3-1
2-0-0
4-0-0
3-2-1
1-1-1
2-2-1
2-0-2
4-1-1
3-1-1
1-2-2
3-2-2
2-2-1
2-2-0
2-1-0
3-1-0
4-0-1
1-2-0
2-2-1
1-3-2
4-3-1
2-0-1
5-1-1
5-2-1
2-1-1
1-0-1
2-2-0
2-0-2
2-2-0
3-0-2
1-0-1
3-1-1
1-2-1
2-0-2
3-2-3
2-0-3
2-0-0
4-0-0
4-0-1
3-2-0
2-1-0
1-7-2
0-5-0
1-2-2
1-1-0
2-2-1
3-5-3
4-2-4
1-1-1
0-1-2
3-2-0
2-1-2
2-4-0
1-3-2
3-1-0
1-0-1
2-1-1
2-2-1
1-3-1
2-2-0
Pris/bon
1 978 860
957 500
1 257 826
915 429
92 200
1 000 000
575 025
640 217
1 014 916
1 157 705
884 571
733 152
433 997
783 000
806 552
741 485
329 300
650 000
575 000
1 010 295
536 031
460 000
931 875
789 900
535 000
708 550
174 862
249 613
876 339
371 870
395 638
844 672
372 180
194 500
214 142
450 424
217 400
747 956
592 140
663 631
605 000
624 442
322 243
638 266
620 028
145 125
511 133
304 207
309 915
373 695
127 600
185 000
475 437
313 665
497 299
181 911
193 100
448 687
324 500
422 353
333 839
271 082
510 700
276 185
230 499
136 565
140 507
438 150
409 714
292 300
145 917
141 000
106 171
403 654
477 735
59
A - POSTTIDNING
Tidningsreturer: SRB AB, Box 14, 182 05 Djursholm, Sverige
Den 22:a hingstkatalogen
Om Svensk Hingstkatalog 2011
Tävlingskarriären
Katalogen, som denna gång om­fattar 30 avelshingstar, avelsvärderade och uppställda i Sverige
(2010: 38, 2009: 40, 2008: 34, 2007: 33, 2006: 35
varav 2 i Sverige godkända men i utlandet stående
hingstar, 2005: 38, varav 4 i utlandet, 2004: 40,
varav 3 i utlandet, 2003: 40, varav 1 i utlandet,
2002: 38, varav 1 i utlandet, 2001: 49 hingstar,
varav 2 i utlandet, och 2000: 56 varav 3 i utlandet),
har uppdaterats.
Innan hingst får användas i avel skall betäckningstillstånd varje år lösas hos Svensk Galopp AB.
Hingstar­nas betäck­ningstill­stånd publiceras fortlö­
pan­­­­­de i Svenska Galoppsportens Kalender.
På särskild plats redovisas hingstens betäck­nings­re­
sultat för de senaste åren. I denna tabell redovisas
endast antal betäckningar och födda föl beträffande fullblod.
Redaktionell praxis
i Hingstkatalogen
Under varje hingsts namn är an­givet i följande
ordning: Registreringsnummer, färg, födelseår,
mankhöjd och ev skenbensomfång, uppfödare och
ägare.
Därunder hingstens signalement. Uppgift om
huruvida hingsten kommer att anslutas till aktuellt
Breeders Trophy-program i Skandinavien (20142016) har på hingsthållarens ansvar angivits med en
Breeders' Trophy-symbol upptill på sidan.
För varje hingst redovisas den egna tävlingskarriä­
ren, med vunna prispengar, i de flesta fall omräknade efter för tävlings­året aktuell kurs fastställd
av Svensk Galopp AB i svenska kronor (SEK). I
tävlingstabellen har även - där sådan varit tillgänglig
- uppgift om hingstens handikaptal införts.
Betäckningsresultat
Ny utökad tabell för avkommor/
tävlingsresultat med angivande av
mor och morfarshingst
En ny modell av avkommeresultattabell ingår i
förekommande fall för den senaste treårsperioden
(2008-2010). Tabellen är publicerad i ordning 2010,
2009, 2008 och omfattar samtliga avkommor
till resp hingst uppdelade på 2-åriga, 3-åriga och
4-åriga och äldre, ordnade efter vunnen prissumma
inkl bonus. Tabellen omfattar enbart slätlöpningar
i Sverige.
Även utlandsresultat är medräknade såvida
avkommorna varit i skandinavisk träning. För varje
avkomma har angivits fr v namn, ålder, kön, mor
och morfar (i fet stil), antal starter, segrar, vinstoch platsprocent samt total prissumma i SEK inkl ev
bonus och slutligen i förekommande fall vinnande
medeldistans för det fall avkomman segrat. Tabellerna är aktuella t o m 30 november 2010.
Gruppstatus
Hingstkatalog 2011 är utgiven av Svensk Galopp
AB (Swedish Jockey Club) som ordinarie nummer av
Skandinavisk Galopp/Svenska Galoppsportens
Kalender (SkG nr 1/2011) på www.svenskgalopp.se
Redaktionen är avslutad per den 30 nov 2010.
Hingstkatalogen 2011 kostar
som särtryck på papper 200 kr inkl porto
och moms och kan endast rekvireras
direkt från SRB, Box 14, 182 05 Djursholm,
eller [email protected]
60
Gruppsystemet infördes i England, Irland, Frankrike,
Väst­tyskland och Italien fr o m 1971, i USA och
Kanada fr o m 1973 och i Skandinavien (SkGr)
1976-87.
Egentligen tillåts ej Gr-be­näm­ningar på löp­nin­
gar som avridits tidigare, men fle­ra större auktionsfirmor i såväl Europa som USA följer härvid ej ICSC:s
(International Cataloguing Stan­dards Committee)
rekommendationer.
Samtliga Gr- och Listed-löpningar har markerats med benämningen i fet stil efter loppnamnet,
t ex Grand Prix de Paris, Gr1. I möjligaste mån
har den Gr-benämning angivits som gällde för
löpningen ifråga vid dess av­ri­dande. Sverige fick
1994 som enda skandinaviska land en löpning med
internationell Gr-status, nämligen Stockholm Cup
International, Gr3. 1995 följde ytterligare ett antal
lopp som fick Listed-status och från 1998 har Täby
Open Sprint Championship blivit Gr3 och så även
Stockholms Stora Pris som blivit Gr3 från 2006.
Fr o m 1997 har även Danmark och Norge löp­­
ningar med full Listed-status och fr o m 2000 finns
en Gr3-löpning i Danmark, Scandinavian Open
Championship, medan man i Norge har två Gr3löpningar; Marit Sve­aas Minnelöp och Polar Cup.
Fr o m 2002 har M og T Klaveness (3-åriga och
äldre ston) fått Listed-status, från 2003 upphöjdes
Coolmore Matchmaker Stakes i Sverige, och fr o
m 2004 har ytterligare fyra Black Type-löpningar
för ston upphöjts till Listed, nämligen Peugeot
Pokalløp i Norge (heter numera Erik O Steens Memorial) och Bloomers’ Vase, Scandinavia Cup, Lanwades Stud Stakes och JK Avelslöpning i Sverige.
I förekommande fall har benämning Gd (Grade)
använts för löpningar i Nord- och Sydamerika.
Följande gäller för normal och fet stil och användandet av VERSA­LA (stora feta), VERSALA (magra),
gemena (små feta) och gemena (små magra)
bokstäver i hästnamn.
Exempel:
a) CLONDYKE Vinnare av löpning motsv Gr1, Gr2, Gr3,
Listed-värde
b) Clondyke
2e eller 3e i löpning enl a)
c) CLONDYKE
Vinnare av annan löpning
d) Clondyke
Övrig häst
Handicaptalen
Följande förkortningar har använts beträffande
handicap- och formtal inkl Timeform-noteringar.
Shkp
Svensk Generalhandicap
Dhkp
Dansk Generalhandicap
Nhkp
Norsk Generalhandicap
TF
Timeform (årsbok)
GAG
Tysk Generalhandicap FR
Fransk Generalhandicap
lbs
International Classi­fications
Offentligt omdöme
Det offentliga omdömet är upprättat av avelsvärderingsnämnden vid hings­tens första avelsvärdering.
Undantag är omdömen för hingst som avkommeprövats samt hingstar som avelsvärderats före 1992,
då avelsvärderingsnämndens omdöme var mycket
kortfattat.
Korrekta uppgifter
Alla ansträngningar har gjorts för att materialet skall
vara så korrekt som möjligt. Vare sig Svensk Galopp
AB, som utgivare, eller SRB AB, som teknisk producent, påtar sig dock något ansvar för eventuella
felaktigheter och tryckfel i katalogen.
Prepress SRB AB, Djursholm 2011, tryck Strands Grafiska i Norden AB, Lindesberg 2011 - 1.300 ex
Svensk Galopp AB utger 2011 hingstkata­
lo­gen för 22:a året sedan övertagandet
av hu­vudmannaskapet för avelsvärdering
av engelskt fullblod i galoppavel. Sedan
dåvarande Galoppförbundet fattat beslut
i december 1996 om nya regler för avels­
värdering, har det offentliga omdömet
in­tagits i ka­talogen för resp hingst.
Download
Related flashcards

History of Iran

12 cards

History of Japan

20 cards

History

17 cards

History of Israel

21 cards

Holidays

32 cards

Create Flashcards