GaloppInfo 2010

GaloppInfo 2010
Hesteguiden.com
- med Hästar i träning i Skandinavien
Ingår som nr 12/2010 av
Skandinavisk Galopp/Svensk,
Dansk och Norsk Galoppkalender
Hesteguiden/catch
Vill du
vinna?
Åk med
Jardbys!
FRBC
your gateway to france
Come knock on our door!
To arrange your stay in France
To visit stud farms and training centres
To register your colours in France
To board your mare to France & find a French stallion
To experience French racing
Buy at the French sales and fly for free!*
The FRBC will reimburse your flight tickets and give you
an extra bonus of 250€ if you’re a first time buyer
*Travel tickets will be reimbursed on an apex economy basis
FRENCH RACING AND BREEDING COMMITTEE
Tel: +33 (0) 1 49 10 23 32 • [email protected]
www.frbc.net
NÄR RESULTATEN FÅR TALA
Krafft gratulerar Gloria de Campeao
och ägaren Stefan Friborg till
segern i Dubai World Cup!
www.krafft.nu • 020-30 40 40
KRAFFT är en del av Lantmännen
Jockeyagenter
i Skandinavien 2010
Sverige (46)
Dennis Madsen, 0735-30 59 67
Rafael Schistl
Mario Riderelli, 0704-42 83 72
Manuel Martinez
Andres Polanco
Gustavo Solis
Aldo Videla, 0706-71 37 79, 0411-428 64
Martin Rodriguez
Luis Santos
Manuel Santos
Norge (47)
Knut O Arnesen, 90 10 35 84
Carlos Lopez
Frederick Salvador
Ola Jakobsen, 95 76 36 33
Espen Ski
Fredrik Johansson
Morten Myhre, 92 47 26 68
Mari Vaadan
Hallvard Soma, 92 22 73 18
Benedichte Halvorsen
Madeleine Haugland
Danmark (45)
Peter Leth Keller, 39 64 04 54, mob 20 61 66 54
Nicolaj Stott
Innehåll
Organisationer och allmänt
2
3
4
6
11
13
14
17
19
20
22
25
26
27
28
Jockeyagenter i Skandinavien
Förord
Mål- och strategidokument
Sportslig utveckling
Svenska organisationer
Kommittéer m m
Medlemssällskap
Galoppbanor
Övriga organisationer
Organisationer och förbund
Danmark
Norge
Organisationer i utlandet
Övrigt
Försäkringar
SG:s hemsidor
Avgifter 2010
Valutatabell 2010
Hästar i träning i Sverige
29 Hästar i träning i Sverige 2010
30 Sammanställning hästar i svensk träning
Hästar i träning i Norge
79 Hester i trening i Norge 2010
Sammenstilling over heste i norsk trening
Hästar i träning i Danmark
93 Heste i træning i Danmark 2010
95 Sammenstilling heste i dansk træning
Sökregister och telefonlista ryttare
109 Sökregister för hästar i träning
123 Ryttares telefonnummer
Omslagsbilden visar den nya syntetiska träningsbanan på Jägersro som tillkom i maj 2008 efter en större donation av fram­
lidne Erik Söderberg (Mr Ascot). Döpt till ”Ascotbanan” har det skonsamma underlaget (Cushion Track) kommit att betyda ett
stort fall framåt för galopptränarna på Jägersro. En av de första som prövade den nya banan vid invigningen den 8 maj 2008
var Johan Reuterskiöld på Stall Zadas veteran Diaghilew. Foto Stefan Olsson.
2 - NET
Skandinavisk Galopp/Kalendern nr 12/2010
GaloppInfo 2010
med hästar i träning i Sverige, Danmark och Norge
Skandinavien integreras allt mer
– inte minst på spelsidan
Det blir allt lättare att spela över de skandinaviska gränserna. Det understryks av ett
besked som kommer i skrivande stund. Övrevolls tävlingar den 17 maj kommer att
kunna följas i ATGs Kanal 75 och naturligtvis går det att spela via ATG. Samma gäller
Klampenborgs tävlingar den 24 maj. Detta kommer att bli allt vanligare framöver.
S
portsligt behöver vi varandra mer och mer. För antalet hästar i träning krymper i alla de tre länderna.
Framför allt gäller det de viktiga 2- och 3-årsårgångarna. Sverige är nere på 80-talsnivå. Men det
innebär naturligtvis mer pengar för de unghästar som lyckas. För prispengarna minskar inte i motsats
till antalet hästar.
Som exempel kan tas de 168 svenskuppfödda tvååringar som var i träning i april i år. För dessa är 18
maidenlöpningar reserverade, d v s stängda för icke svenskuppfödda hästar. Till det kommer fem Svenskpottlöpngar, SM och bonus. Det innebär att mer än 5 miljoner kr delas ut till dessa hästar. Till det kommer alla
öppna tvåårslöpningar.
Det är därför uppseendeväckande att andelen svenskuppfödda hästar i träning minskar. I Sverige är
nu andelen 62 procent. För några år sedan var den uppe i 70 procent. Utvecklingen är liknande i Danmark
och Norge.
I Danmark utgör de inhemska hästarna 64 procent, efter att länge ha varit över 70. I Norge är 30 procent
av hästarna norskuppfödda efter tidigare ha varit upp mot 50.
Den skandinaviska aveln behöver förstärkas.
Det bör påpekas att träningsuppgifterna ändras ideligen. Numera kan man kontrollera förändringarna
lätt via nätet.
Väl mött på Skandinaviens galoppbanor 2010!
Dag Johansson
Svensk Galopp
Hans Petter Eriksen
Norsk Jockeyklub
Peter Knudsen
Dansk Galop
/Björn Eklund
Svensk Galopp
NET - 3
Mål och strategidokument
Vision
Svensk Galopp ska göra galoppsporten
till en av de tio mest medialt uppmärksammade sporterna i landet samt få den
att bli självförsörjande.
Övergripande mål
Ekonomi
Galoppsportens intäkter ska, efter avsättningar
för att främja sportens ställning, användas till
prispengar.
Galoppspelets överskott ska minst motsvara Svensk
Galopps ägarandel av ATG.
Svensk Galopps intäkter från andra intäktskällor än
spelet ska öka.
Sporten
Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar och antalet svenskuppfödda föl
ska öka.
Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska
förbättras.
Svensk galoppsport ska bedrivas så att djurskydd
och säkerhet för de aktiva har högsta prioritet.
Organisation
Svensk Galopp leder galoppsporten och ska vara
en kostnadseffektiv organisation
Svensk Galopp ska vara en aktiv ägare i ATG
Svensk Galopp ska öka rekryteringen av utövare,
spelare och åskådare till sporten.
Marknad och kommunikation
Svensk Galopp ska stärka sportens anseende och
profilering i landet genom bl a en aktiv media­
strategi.
Svensk Galopp ska stå för en positiv organisationskultur.
4 - NET
Strategier
Sporten
Sporten ska i första hand bedrivas på arenor i de
tre storstadsområdena men kan kompletteras
med landsbygdsbanor för propagandaändamål. Tävlingsverksamheten ska äga rum året
runt och planeras av Svensk Galopp. För hindersporten finns ett särskilt program för åren
2010-2012, varefter en utvärdering ska ske.
Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar. De skapar ett större nätverk av
intressenter än importerade hästar och därmed
en bredare förankring av sporten. Kvaliteten
på svenskuppfödda hästar ska höjas genom
fortsatt svenskprogram och avelssatsningar.
Samtidigt måste det finnas ett internationellt
perspektiv med fortsatt satsning på pattern
races (grupplöpningar och listed races). Kraftsamling bör ske kring storloppsdagarna och
särskilt en enskild tävlingsdag med extremt hög
prissumma. Samtidigt fyller vardagsgaloppen
en viktig funktion.
För att kunna delta i internationella storlöpningar
och för att öka antalet pattern races måste
antalet hästar med formtal på 90 och högre
öka. För att nå ett sådant elitskikt, måste även
kvaliteten på den breda massan av hästar öka.
Dagens genomsnittliga formtal på 60-65 kg
måste upp till 65-70. Sportens största prestigelöpningar är Svenskt Derby (listed race),
Stockholms Stora Pris (Grupp 3) och Stockholm
Cup International (Grupp 3). I dessa löpningar
ska de bästa hästarna tävla utan andra restriktioner än de som internationella bestämmelser
ger. Det sker genom attraktiva prissummor och
aktiv marknadsföring.
65-70 procent av de hästar som tävlar i Sverige är
svenskuppfödda. För att denna andel inte ska
minska behöver antalet svenskuppfödda föl
öka från dagens nivå på drygt 300 till minst
400. Stödåtgärder för aveln är därför viktig.
Medel bör avsättas för att öka kvaliteten
på avelsmaterialet. En ny större löpning för
skandinaviskuppfödda hästar ska skapas. Det
skandinaviska perspektivet är också betydelsefullt. Fortlöpande utvärderingar ska göras av
uppfödningssatsningarna.
Organisation
Svensk Galopp har tre medlemssällskap, Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap. Genom
fullmäktige tillsätter de Svensk Galopps hela
styrelse och utfärdar riktlinjer för styrelsens arbete. Gentemot banor och intresseorganisationer har fullmäktige och därmed medlemssällskapen fått en starkare roll. Svensk Galopp ska
aktivt arbeta med och stödja tävlings- och den
löpande verksamheten vid vardera sällskap.
Svensk Galopp ska ha kontrollen över resurserna
som tillkommer sporten från ATG och fördela
dessa inom sporten.
Svensk Galopp ska särskilt driva frågan om ett eget
spel för galoppen inom ATG.
Det är ett måste att galoppsporten har en aktiv
ungdomsverksamhet. Den har successivt
byggts upp under den senaste tioårsperioden
och fyller en allt viktigare roll. Arbetet måste
intensifieras. Det är viktigt att det sker vid
samtliga tre banor.
Verksamheten ska inte bara innefatta ponnytävlingar utan måste också erbjuda samvaro och
aktiviteter utan konkurrenssyfte.
En egen utbildningsverksamhet har också byggts
upp under de senaste tio åren. Satsningen
måste fortsätta och intensifieras. Utbildningen
måste också innefatta fortbildning.
Lönsamheten för de aktiva inom sporten har
försämrats. Det är därför angeläget att öka
prispengarna. Ökande prispengar innebär inte
automatiskt ökande intäkter för de aktiva.
Stigande prissummor attraherar fler till sporten
och skapar större uppmärksamhet, vilket är
positivt, men innebär också ökande konkurrens
för de redan aktiva. Därför är det nödvändigt att skapa även andra värden att vara t ex
hästägare.
Medel behövs också till förbättrade banunderlag,
väl fungerande tävlingsanläggningar, djurskydd och säkerhet. Ett brett hästägarprogram
skapas.
En ny huvudstadsbana ska anläggas inom de närmaste åren. Den ska erbjuda säkra och skonsamma underlag. Den ska vara väl förankrad
såväl lokalt som nationellt och internationellt.
Den ska vara så attraktivt utformad att den
medverkar till att höja intresse och status för
galoppsporten samt locka publik till tävlingarna.
Marknad och kommunikation
En satsning på profilering och marknadsföring
av sporten måste ske för att öka intresset för
sporten, locka fler till tävlingarna, öka rekryteringen av hästägare, ungdomar och spelare
samt göra det attraktivt att vara samarbetspartner till sporten.
Satsningen ska ske genom en marknads- och kommunikationsfunktion inom Svensk Galopp med
uppdrag att bygga varumärket Svensk Galopp.
För detta ändamål behöver resurser avsättas från galoppens gemensamma medel och
gränsdragningar mellan Svensk Galopp och
framförallt ATG och JTG upprättas.
Byggnationen av en ny huvudstadsbanan ska
användas i kommunikationsarbetet för att visa
galoppens nystart och generera nytt galoppintresse i hela landet
En uppförandekod, som skapar en välkomnande
attityd inom sporten, ska utarbetas.
Ekonomi
Medel till de aktiva ska definieras som prismedel.
För att kunna överleva i en osäker framtid och för
NET - 5
ett utökat handlingsutrymme behöver självfinansieringsgraden öka. Detta kan enbart ske
genom ett ökat spel på galopphästar. Svensk
Galopp ska därför driva frågan om ett eget
unikt spel inom ramen samt en ökad marknadsföring av galoppspelet genom ATG.
Galoppsporten är till 85-90 procent beroende
av intäkterna från spelet för sin finansiering.
För att skapa ytterligare resurser till sporten
behöver de externa intäkterna öka. I dagsläget
utgörs en stor del av galoppsportens externa
intäkter av galoppintern omsättning, t ex
stallhyror. Galoppsporten ska sträva efter en
självkostnadsprincip, vilket kommer att medföra att den galoppinterna omsättningen ökar.
Utöver detta ska sporten söka externa intäkter
genom att vara en värdefull samarbetspartner i
sponsring och Business to Business. Vidare bör
galoppens evenemang sträva efter att både
generera resultatöverskott, t ex genom ökade
publikintäkter, och ökade sponsorintäkter.
Strategier bör skapas för
att attrahera fler hästägare
Försäljningen av fastigheten Hästen 1 och etableringen av en ny huvudstadsbana ska ske på
ett sådant vis att galoppsporten tillförsäkras
maximal ekonomisk nytta för framtiden.
Dokumentet antaget av Svensk Galopps
styrelse den 13 oktober 2009 och presenterat för Fullmäktige den 17 oktober 2009.
Sportslig utveckling
för svensk galoppsport
A
Mål- och
strategiprogram
Styrelsen och fullmäktige i Svensk Galopp har antagit ett Mål- och strategidokument. Bland målen heter det bl a:
”Galoppsporten i Sverige ska baseras på svensk­
uppfödda hästar och antalet svenskuppfödda
föl ska öka.
Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska
förbättras.”
Detta utvecklas strategiskt enligt följande:
”Galoppsporten i Sverige ska baseras på svensk­
uppfödda hästar. De skapar ett större nätverk
6 - NET
av intressenter än importerade hästar och
därmed en bredare förankring av sporten.
Kvaliteten på svenskuppfödda hästar ska höjas
genom fortsatt svenskprogram och avels­
satsningar. Samtidigt måste det finnas ett
internationellt perspektiv med fortsatt satsning
på pattern races (grupplöpningar och listed
races).”
Vidare heter det:
”I dessa löpningar (grupplöpningar och listed races)
ska de bästa hästarna tävla utan andra restrik­
tioner än de som internationella bestämmelser
ger. Det sker genom attraktiva prissummor och
aktiv marknadsföring”.
Men påpekas det:
”Samtidigt fyller vardagsgaloppen en viktig funk­
tion.”
B
Vardagsgalopp
sätt. På längre sikt bör övervägas om några
befintliga storlöpningar ska flyttas till dirttrack.
Detta dokument fokuserar på en sportslig utveckling och på en stärkt avel, så
att svenskuppfödda hästar fortfarande
utgör basen i sporten. Men även breddåtgärder behövs:
1. Lördagskomben/Trion måste förstärkas. Den
prissummehöjning som skedde för några år
sedan har inte lett till motsvarande uppgång i
marknadsföring eller omsättning.
Löpningarna bör därför ges ökad uppmärksamhet genom att också vara en konkurrens
mellan tränare, ryttare och hästägare. Särskilda
potter avsätts för detta. Propositionen för
samtliga ingående lopp bör vara likartad.
2. Ökad differentiering. För att kunna genomföra önskade kvalitativa åtgärder inom sporten
krävs en differentiering av prissummorna.
Under en följd av år har vardagsgaloppen
prioriterats och prissummegafflarna minskat.
Det måste vara bättre ekonomi att ha en häst
av medelklass än en av låg klass. Under de
närmaste åren bör i stället de bättre hästarna
prioriteras, samtidigt som det är viktigt att tävlingstillfällena för breddhästarna inte minskar
utan snarast kan öka till följd av fler tävlingstillfällen. Dessa hästar är inte minst viktiga för
fortsatta satsningar på lunchgaloppen.
3. Insatser/anmälningsavgifter. Det är angeläget att stödja hästägarna genom minskade
insatser. Ett par insatslöpningar kan med fördel
göras om till vanliga löpningar. Även anmälningsavgifter och startavgifter begränsas.
4. Sweepstakes. Sweepstakes är relevanta att
använda när det ekonomiska risktagandet
är stort. I de flesta löpningar för äldre hästar
finns idag inga motiv att använda sweepstakes. Styrkan av att kunna marknadsföra en
garanterad prissumma är väsentlig, inte minst
för de löpningar som kan vara internationellt
gångbara.
5. Dirt track. Dirttrack eller ”all weather” är en
viktig del i svensk galoppsport. Acceptansen
för dessa underlag har ju ökat kraftigt i Europa
på senare år. Här har vi en styrka och konkurrensfördel som vi kan utnyttja på ett bättre
C
Insatslopp
6. Stärkt Treårsprogram. Galoppsporten ska
fortsatt ha den svenskuppfödda hästen som sin
bas, som understrukits ovan. Samtidigt ska det
finnas ett internationellt och ett kvalitetsperspektiv.
Traditionellt ligger tyngdpunkten på de treåriga
hästarna, derbyårgången. Så bör det vara
också i fortsättningen. Ett starkt unghästprogram behövs för avelns avsättningsmöjligheter
och för att skapa nya elithästar.
Det är också viktigt att skapa möjligheter att få
fram profilhästar. De goda treåringarna måste
stimuleras till en vidare storloppskarriär.
För de skandinaviskfödda/svenskuppfödda
treåringarna inrättas en serie av Triple Crownkaraktär, kallad Swedish Champion:
Jockeyklubbens Jubileumslöpning
1600 m Stockholmjuni
Swedish Champion Classic
2400 m Stockholmaug/sept
St Leger
2800 m Stockholmsept/okt
Swedish Champion Classic är bara öppen för
svenskuppfödda hästar och kompletteras av
pendanglöpningen Swedish Champion Sprint
(1200 m). Med Danmark och Norge bör föras
diskussion om Skandinaviskt St Leger som
ersättning för dagens tre lopp.
Till Swedish Champion Classic/Sprint finns 5
+ 3 särskilt kvalificerade platser. Dessa erövras
genom poäng i ett antal löpningar:
Svenskt Kriterium
Svensk Auktionslöpning
Jockeyklubbens Jubileumslöpning
Upp till tre Champion Trial-löpningar (Stockholm, Göteborg och Malmö) under sommaren
på 2000-2200 m.
Bästa svenskuppfödda häst belönas.
NET - 7
De öppna Triple Crown-löpningarna består av:
Svenskt 2000 Guineas 1600 m Stockholmjuni
Svenskt Derby
2400 m Malmö
aug
Hurricanelöpning
2800 m Malmö
sep/okt
För 2010 finns redan Voterlöpning som första
benet i Triple Crown. För prisplacerade svensk­
uppfödda hästar utdelas bonus. Stonas Dianalöpning (namnändras ev till 1000 Guineas)
och Oaks är som hittills öppna löpningar.
7. Samordnat Breeders-program. Breeders’
Trophyprogrammet består som hittills – Juvenile, Mile, Classic och Stayer - men flyttas till en
gemensam tävlingsdag i oktober. Consolations
tillkommer. Måste tidsmässigt samordnas med
St Leger. Med Danmark och Norge diskuteras
ett gemensamt förloppsprogram.
För att stödja uppfödare och hästägare bör
anmälningsinsatserna minskas.
Den förändring som föreslås är att avkommor
till icke anmälda hingstar kan anmälas in för
ett belopp av 25.000 kr.
Frågan om att tillåta skandinaviskfödda avkommor till icke anslutna hingstar att anmälas
in för 25.000 kr ska utredas vidare.
8
att förbättra och utveckla galoppsporten.
10. Förbättra stolöpningsprogrammet. Fem av
dagens insatslöpningar som är öppna för ston
är listed races. Dessa har i dag svårt att fylla
kraven på listed races. Därför bör prissumman
ökas kraftigt (minst fördubblas) i något av
nuvarande listed races för ston (Boomers’ Vase,
Wettermarks Minneslöpning, Coolmore Matchmaker Stakes, Lanwades Stakes eller Jockeyklubbens Avelslöpning) och stärkas i övriga.
Ett av dessa lopp bör avridas vid en särskild
Million Mare Day under hösten, då bara stolopp rids.
Att kommersialisera och öka värdet på vårt stobestånd är av stor betydelse för möjligheterna
att öka kvaliteten i vår avel. Långsiktigt bör vi
arbeta hårt för att få upp några stolöpningar i
Grupp 3-nivå samt att erhålla ytterligare några
Listed Races.
D
Avelsprogram
. Tvåårsprogrammet. Tvååringarna har i dag
ett omfattande program som det inte är motiverat att bygga ut. Huvudloppen är:
Malmö Stads Pris
Malmö
aug
Amacitalöpning
Stockholm sept
Vinterfavoriternas Pris Stockholm okt
BT Juvenile
Stockholm okt
Juvenile Stayer/Sprint Malmö
okt
Svealandlöpning
Stockholm okt/nov
Svenskt Kriterium
Malmö
nov
Götalandlöpning
Malmö
nov
Auktionslöpning
Stockholm nov
11. Svenskprogrammet. Det är angeläget med
en fortsatt satsning på svenskuppfödda hästar.
Dessa utgör i dag minst 65 procent av antalet
hästar i träning. Det är inte troligt att antalet
importer kommer att öka kraftigt, så länge
den internationella köpmarknaden är stark.
Antalet svenskuppfödda föl, som nu uppgår
till drygt 300 behöver öka för att säkra fortsatt
tävlingsunderlag.
Svenskprogrammet behövs därför men bör
få en mer medveten struktur och kvalitativ
inriktning. Avsikten är att i slutändan uppnå ett
ekonomiskt stöd som är bättre än i dag. Det är
önskvärt att svenskuppfödda hästar kan tävla
i de mest prestigefyllda loppen. Förteckningen
ska bara ses som exempel. Vilka medel som
står till förfogande 2010 och kommande år
är ännu inte känt. Följande förändringar bör
göras:
Bland ordinarie löpningar bör följande
löpningar (som exempel) för svenskuppfödda
hästar ingå:
.
9. Stärkt äldrehästprogram Nuvarande
löpningar behålls med förstärkta prissummor,
vilket speciellt gäller grupplöpningar och listed
races samt även någon eller några stolöpningar. Det kan konstateras att tonvikten i äldreprogrammet i dag ligger på öppna löpningar.
För att skapa en sportslig dynamik, skapa
intresse från media, skapa intresse från nya
hästägare och bli en hävstång för hela sporten
är det viktigt att ekonomiskt, propositionsmässigt och på övriga sätt motivera och ta
hand om de kvalitativa satsningar som görs på
8 - NET
Syftet bör vara att öka antalet Pattern Races.
25 maidenlöpningar à 60.000 =1.500.000
8 Svenskpotten (2-år) á 80.000 = 640.000
30 novislöpn (3-år) á 60.000 =1.800.000
5 treårslöpningar
á 70.000 = 350.000
Treårsfinal
á 150.000 = 150.000
Treårseliten
á 100.000 = 100.000
Melmac-löpning
à 150.000 = 150.000
Ulriksdals Minneslöpná 300.000 = 300.000
Fyraårspokalen (Gbg) á 100.000 = 100.000
Nationaldagspokalen á 500.000 = 500.000
SM (Classic och Sprint)
= 500.000
Auktionslöpningen
= 400.000
Summa
=6.490.000
(prissummorna är ännu inte fastställda)
Beräkningen av ordinarie löpningar i Svenskprogrammet ska ske enligt exemplet ovan
Större löpningar (insats/tillskott - hästägarinsatser tillkommer)
För svenskuppfödda
SM (2 år)
= 150.000
Swedish Champion (Sprint och Classic)
= 1.050.000
(Troliga prissummor inkl hästägarinsatser)
= 1.300.000)
För skandinaviskuppfödda*
Svenskt Kriterium/Götalandlöpning
= 200.000
Kapplöpningssällskapets Stora Pris
= 400.000
Jockeyklubbens Jubileumslöpn = 500.000
Svenskt St Leger
= 500.000
Derbydrömmen (fr 2011)
= 400.000
*Ur lagstiftnings- och EU-perspektiv spelar det
ingen roll om löpningen är för svensk- eller
skandinaviskuppfödda hästar, eftersom de i
båda fallen räknas som restriktiva.
Bonus för svenskuppfödda hästar (kan ske
först 2011)
2000 Guineas
= 250.000
Dianalöpning
= 250.000
Svenskt Oaks
= 250.000
Svenskt Derby
= 300.000
Hurricanelöpning
= 250.000
Bonus införs i alla öppna, klassiska löpningar.
Segerbonus
25 premier för 2-årà 50.000
35 premier för 3-årà 40.000*
15 premier för 3-årà 30.000
Summa
= 1.250.000
= 1.400.000
= 450.000
= 3.100.000
*t o m 30 september 2010. För fortsättningen
tas ställning under året.
Segerbonusen höjs till 40.000 kr för treåringar
under perioden 1 januari-30 september.
Sammanlagt erhåller svenskuppfödda hästar
enligt dessa exempel drygt 12 miljoner kr.
Därutöver kommer 2 miljoner kr i löpningar för
skandinaviskuppfödda hästar samt ca 4 miljoner kr, varav arrangören svarar för 1,1 miljoner
kr i Breeders’ Trophy-löpningarna. Se bilaga 4.
12. Ändrat system för uppfödarpremier. Uppfödarpremier som motsvarar drygt 10 procent
på de prispengar som förmedlas från ATG utbetalas varje år till uppfödare i Sverige. Under
senare år har det rört sig om bortåt 5 miljoner
kr.
2009 beslöt Svensk Galopps styrelse att premier bara ska utbetalas till 2-4-åriga, svenskuppfödda hästar samt äldre hästar varje gång
de vinner pris på minst 50.000 kr. Dessutom
utbetalas inte premier på mindre än 2.000 kr.
Enligt gjorda studier kommer detta att gynna
mer professionella uppfödare och höja de
utbetalade beloppen till bortåt 20 procent.
Av totalbeloppet används sedan många år en
mindre del till särskilda ändamål. Under 2009
har det rört sig om 450.000 kr. För 2010 gäller
följande fördelning.
Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF)
250.000
Stöd till inköp av importerade, dräktiga ston
200.000
Stimulansbidraget för utlandsbetäckning upphör
fr o m 2010.
Dokumentet antaget av Svensk Galopps
styrelse den 15 februari 2010.
För Bilagorna 1 - 4, se nästa sida!
NET - 9
Bilagor
1. Prissummor i storlopp. Under en lång följd
av år har prispengarna i storlöpningarna legat
still eller haft en synnerligen svag utveckling.
Se följande exempel:
Löpning
1. pr 1999
Svenskt Kriterium
217.000
Dianalöpning
320.000
JK Jubileumslöpning 275.000
Svenskt Oaks
282.535
Svenskt St Leger
295.000
Swedish Open Mile 150.000
Nickes Minneslöpning240.000
Coolmore M Stakes 180.000
1. pr 2008
250.000
299.800
281.800
270.000
221.500
145.750
200.000
149.000
2. Födda föl i Skandinavien
Land
2005 2006 2007 2008 2009
Danmark 140
142 165 188 168
Norge
43
53
49
41
40
Sverige
298
319 313 330 316
Summa
481
514 527 559 524
3. Hästar i träning
År
2 år
3 år äldre
Totalt
2009
221
284
698
1.203
2004
291
328
689
1.308
1999
281
351
604
1.236
1995
270
304
545
1.119
varav svenskuppfödda
2 år 3 år äldre Totalt Sv uppf
2009 163 194
399
756
*325
2004 263 255
393
911
312
1999 232 240
344
816
451
1995 236 233
301
757
366
* prel. (siffrorna är tagna ur GaloppInfo)
4. Finansiering till Breeders’ Trophy sker
enligt följande:
Hingstavgifter (2010)
250.000
Insats 1 (uppfödaren 2011)
1.000x200
200.000
Efteranmälda skand födda
25.000x20
500.000
Insats 2 (ägaren våren 2012)
1.000x200
200.000
Insats 3 (äg hösten 2012)
1.000x200
200.000
Insats 4 (äg våren 2013)
3.000x150
450.000
Insats 5 (äg hösten 2013)
3.000x150
450.000
Anmälningsavgifter
600.000
Svensk Galopp
1.150.000
Summa
4.000.000
Låt din häst åka med Håkans
Hästtransporter till vinnarcirkeln!
www.hakanshasttransporter.se
070-591 24 00
10 - NET
Håkan mobil
Svenska organisationer
Svensk Galopp AB
(The Swedish Jockey Club)
Svensk Galopp AB (SG) är huvudorgan för svensk
galoppsport. SG är galoppsportens central- och serviceorgan, samt leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten. Det är förbundets uppgift
att efter samråd med sportens medlemsorganisationer
utfärda gemensamma regler och be­stämmelser samt
företräda sporten gentemot utlandet. Svensk Galopp
är dessutom ett serviceorgan för alla aktiva inom
sporten, vilka faller under galopp­regle­mentet (RG).
Styrelse
Hans Hansson, ordf
Håkan Fredlund
Mats Genberg
Bo Helander
Jacqueline Henriksson
Sven-Christer Nilsson
Annelie Telford
Revisorer
Per Gustafsson, auktoriserad revisor
Åsa Persson, suppl
Svensk Galopps överdomstol
Olof Köhl, ordf
Alf Dorselius
Ronney Hagelberg
Jesko von Koenigsegg
Björn Zacke
Gisela Jardby, suppl
Erik Kylengren, suppl
Staffan Strömer, suppl
Svensk Galopp - ideell förening
Besöksadress: Telefon
Fax
Hemsida: e-post
Plusgiro
Bankgiro
161 89 Stockholm
Hästsportens Hus, Solvalla
08-627 20 00
08-764 50 28
www.svenskgalopp.se
www.galoppsport.se
[email protected]
60 06 90-2
5823-0442
Svensk Galopp AB
Besöksadress
Telefon Fax
e-post
Bankgiro 161 89 Stockholm
Hästsportens Hus, Solvalla
08-627 20 00
08-764 50 28
[email protected]
625-7034
Svensk Galopp AB/Täby
Telefon Fax E-post
Box 29, 183 21 TÄBY
08-506 366 00
08-506 366 96
[email protected]
Kontaktuppgifter - personal:
Dag Johansson VD
e-post
[email protected]
galoppsport.se
Telefon
08-506 366 11
Birgitta Agö e-post
Telefon
Mobil
Ekonomi/administration
[email protected]
taby.galoppsport.se
08-506 366 12
0708-792 876
Anders Ekberg e-post
Mobil
Platschef Täby
[email protected]
taby.galoppsport.se
0707-47 38 12
Björn Eklund e-post
Telefon
Secretary General
[email protected]
08-627 22 16
Anna Fischer e-post
Telefon
Mobil
Ombudsansvarig och marknadsassistent
[email protected]
08-506 366 00
070-773 27 31
Ann Gillberg e-post
Mobil
Anläggningschef Göteborg
[email protected]
goteborggalopp.se
073-539 35 37
Bo Gillborg e-post
Telefon
Mobil
Sportchef
[email protected]
taby.galoppsport.se, eller
[email protected]
040-671 82 04
0708-42 09 36
NET - 11
Helena Gärtner Administrativ chef
e-post
[email protected]
galoppsport.se
Telefon
0150-66 41 99
Mobil
070-254 77 14
Utbildning, licenser, transportbidrag, försäkringsfrågor, reglemente, djurskydd.
Stuart McLaren Registrering samt IT
e-post
[email protected]
galoppsport.se
Telefon
08-627 22 80
Ägarskiften, registrering av hästägarfärger, pseudony­
mer, exporter, importer, tillförlig införsel, utlandsan­
mälningar.
Stefan Olsson
Informationskoordinator
e-post
[email protected]
svenskgalopp.se
Telefon
046-240 41 01
Mobil
070-830 86 27
Information, foto, web och programproduktion,
presskontakt.
Fredrik Otter e-post
Mobil
Tävlingsansvarig Täby
[email protected]
taby.galoppsport.se
0706-60 55 85
Linda Persson
e-post
Telefon
Mobil
Evenemang Täby Galopp
[email protected]
galoppsport.se
08-506 366 13
070-296 15 75
Stina Swartling e-post
Telefon
Ekonomiansvarig
[email protected]
galoppsport.se
08-627 22 18
Gunnar Werner e-post
Mobil
Marknadsansvarig
[email protected]
galoppsport.se
070-567 07 60
Marita Wirenstål e-post
Telefon
Mobil
Tävlingsekreterare
[email protected]
taby.galoppsport.se
08-506 366 14
0733-70 69 77
12 - NET
Monica Wolf Registrering
e-post
[email protected]
Telefon
08-627 22 79
Avelsärenden, inregistrering av svenska hästar, pass,
DNA typning, avelsvärdering, namngivning, namn­
ändring, exporter, återimporter, tillfällig utförsel.
Margareta Östgård Svennehed
IT och Data
e-post
[email protected]
galoppsport.se
Telefon
08-627 20 15.
Arbetar 10.00 - 14.30.
IT samordnare, webbtjänsten, data
Ung Galopp
Hemsida: www.unggalopp.nu
Lotta Malmborg
e-post:
Mobil
[email protected]
galoppsport.se
070-714 78 13
Cecilia Gråberg
e-post: Telefon
[email protected]
galoppsport.se
08-506 366 21
Svensk Galopps avelsråd
Björn Eklund, ordf
Stig Ahlengärd
Bo Helander
Jessica Long
Lotta Månsby
Eva CS Pettersson
Svensk Galopps
avelsvärderingsnämnd
Hans Engblom, ordf
Lennart Rådberg
Christina Olsson, suppl
Charlie Lindberg, suppl
Svensk Galopps besvärsnämnd
för avelsvärdering
Olof Köhl, ordf
Erik Kylengren
Kjell Sjöberg
Kommittéer, m m
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Dag Johansson
Svensk Galopp
Föreningen Ridskolan Strömsholm
Annelie Telford
Tävlingskommittén
Helena Gärtner, ordf
Bo Ahlquist
Bo Gillborg
Bo Helander
Jacqueline Henriksson
Stefan Jönsson
Fredrik Otter
Marita Wirenstål
Reglementskommittén
Björn Eklund, ordf
Bo Gillborg
Jan-Åke Gunnarsson
Helena Gärtner
Ronney Hagelberg
Olof Köhl
Bo-Gunnar Paulsson
Licens- och Utbildningskommittén
Helena Gärtner, ordf
Bo Gillborg
Emelie Lundin
Fredrik Otter
Claes-Göran Wallenius
Marknadskommittén
Skall tillsättas.
Inregistreringskommissionen
Helena Gärtner, ordf
Stuart McLaren
Monica Wolf
Margareta Östgård Svennehed
Hästsportens Folkhögskola
Helena Gärtner
Medlemssällskap
Göteborgs Galoppsällskap (GGS)
Adress
Telefon
Telefax
Plusgiro
E-mail:
Hemsida
Box 22010, 400 72 Göteborg
031-55 46 10
031-55 46 11
68 00 26-2
[email protected]
www.goteborggalopp.se
Styrelse 2010
Sewerin Ekman, ordf
Anders Garbratt, vice ordf
Lars Gradin, sekr
Kalle Sörgren, kassör
Lars-Inge Hägglund
Lennart Jarvén
Roland Johansson
Bo Magnusson
Camilla Moberg
Rolf Persson
Marianne Jahreskog, suppl
Magnus Johansson, suppl
Ronja Risberg, suppl
Charlotte Widell, suppl
Skånska Fältrittklubben (SFK)
Galopprepresentation
utanför Svensk Galopp
ATG
Forskningskommittén: Kjell Sjöberg
STC
Ansvarsnämnden för dopningsfrågor
Björn Edgren, ord
Rolf Stenberg, suppl
Adress
Box 9506, 200 39 Malmö
Telefon
040-671 82 00
Telefax
040-671 82 53 (polling),
040-671 82 50
Styrelse 2010
Jacqueline Henriksson, ordf
Christer Ljnung, v ordf
Håkan Birger
Mathias Schildt
Maria Westman
NET - 13
Stockholms Galoppsällskap
Blommeröd
Adress
Telefon
E-post
Bankgiro
Adress
Telefon
Telefax
Mobil
E-post
Hemsida
Plusgiro
Box 29, 183 21 Täby
08-560 230 05 ordf
0708-48 18 93 sekr
[email protected]
procurama.se
447-3112
Styrelse 2010
Claes-Göran Wallenius, ordf
Jan Kleerup, v ordf
Anne-Marie Sörensen, sekr
Kent Alstermark
Christer Häggström
Annika Källse
Leif Wretman
Galoppbanor
Täby Galopp
Adress
Telefon
Telefax
E-post
Hemsida Täby
Hemsida Strömsh
Bankgiro
Box 29
183 21 Täby
08-506 366 00
08-506 366 98, anmälningar
[email protected]
www.tabygalopp.se
svensktgrandnational.se
625-7034
Jägersro
Adress
Telefon
Programändr o res
Telefax
E-post
Hemsida
Plusgiro
Bankgiro
Jägersro trav & galopp (JTG)
Box 9506, 200 39 Malmö
040-671 82 00
0771-10 20 56
040-671 82 53 (anmälningar),
040-671 82 50 (ang Göteborg)
[email protected]
www.jagersro.m.se
3 94 16-3
388-3790
Göteborg Galopp
Adress
Telefon
Telefax
E-mail:
Hemsida
14 - NET
Göteborg Galopp AB
Box 22010, 400 72 Göteborg
031-55 46 10
031-55 46 11
[email protected]
www.goteborggalopp.se
Blommeröd Galoppsällskap
Box 83, 243 22 Höör
0413-261 25
0413-261 06
0709-22 61 25
[email protected]
www.blommerod.com/galopp
128 18 67-0
Strömsholm
- se under Täby Galopp
Övriga organisationer
Amatörryttarklubben (ARK)
Adress
Telefon o fax
Mobil ordföranden
Telefax anm
Plusgiro
Bankgiro
Hemsida
Box 29, 183 21 Täby
08-756 26 59 (klubbstugan)
073-646 76 44
08-506 366 98 (Täby/SG)
19 67 10-8 (klubbsekt)
57 28 66-2 (tävl sekt)
805-8851
www.amatorryttarklubben.se
Styrelse 2010
Hans Engblom, ordf
Ingrid Önning, vice ordf
Eva Dalbark, Tina Henriksson,
Josephine Kelly, David Lenneblad,
Hillevi Ljungquist, Daniel Wirenstål,
Jennie Österberg. Christopher Roberts
och Robert Sjöblom, suppl
Scandinavian Arabian
Racing Association (SARA)
Adress
Telefon
Telefax
Plusgiro
Hemsida
E-post
E-post sekretariat
c/o Mats Genberg
Örnaberga Gård
272 94 Simrishamn
0414-235 80 (sekr)
0414-231 25 (sekr)
29 61 79-5
www.arabgalopp.com
[email protected]
[email protected]
Jockeyklubben (JK)
(The Jockey Club of Sweden)
Adress
c/o Täby Galopp
Box 29, 183 21 Täby
telefon
070-666 25 23 (sekr)
Plusgiro
55 838-7
Svenska
Fullblodsavelsföreningen (SFAF)
(Swedish Thoroughbred Breeders’ Association)
Adress
c/o Nadja Bellander
Centralvägen 8, 2 tr
186 31 Vallentuna
Telefon
08-512 416 12 (ordf)
0708-98 14 15 (sekr)
Telefax
08-512 416 75 (ordf)
Plusgiro
25 30 08-7
Bankgiro
5870-8777
E-post
[email protected]
Hemsida
www.sfaf.se
Styrelse 2010
Bo Helander, ordf
Bengt Morberg, vice ordf
Ture Lindblad, Jessica Long,
Eva CS Pettersson, Helena Sigfridsson
Conny Mobeck, suppl, Ida Rehnström, suppl
Stefan Uppström, suppl, Nadja Bellander, adj sekr
Peter Josefsson, adj kassör
Skånes Galoppsällskap (SGS)
Adress
Telefon ordf
Epost
Telefon kassör
Plusgiro
c/o Gerdtsson
Stora Mölleberga, Pl 317
245 93 Staffanstorp
040-630 24 60 bost
040-44 93 14 fax
[email protected]
040-44 50 69
1 32 43-1
Styrelse 2010
Eva CS Pettersson, ordf
Kristina Sandrup, vice ordf
Bodil Brandoné, sekr
Birgit Gerdtsson, kassör
Lena Jarvén-Areskoug
Marianne Leander
Amelie von Leithner
Jan Östlund
Jan Carlson, suppl
Ulf Stjernfeldt, suppl
Svenska Galopptränarnas
Riksförbund (SGR)
Adress
Telefon Mobil
Plusgiro
c/o Annika Källse (2009)
Hangarvägen 3, 6 tr
183 66 Täby
08-500 801 48
0708-97 29 04
28 59 34-6
Täby Galopptränarförening (TGTF)
Adress
Telefon
Telefax
Plusgiro
c/o Täby Galopp AB,
Box 29, 183 21 Täby
0708-75 67 56 (ordf)
08-662 46 79 (ordf)
50 81 83-1
Styrelse 2010
Claes Björling, ordf
Ylva Brandt, Sigyn Dysell, Johan Lindberg
Caroline Malmborg, Bo Neuman
Yvonne Durant, suppl, Barry McGann, suppl
Alex McLaren, suppl, Annika Källse, suppl, sekr
Maud Drews, adj kassör
Södra Sveriges
Galopptränarförening (SSGTF)
Adress
Telefon Telefax
Bankgiro
c/o Östlund, Tågarpsvägen 79
261 76 Asmundtorp
0708-17 83 98 (sekr)
0418-43 25 59 (sekr)
5689-7986
Styrelse 2010
Ole Larsen, ordf
Catharina Östlund, sekr
Annelie Larsson, Jessica Long, Lennart Reuterskiöld
Göteborgs
Galopptränarförening (GGTF)
Adress
Telefon ordf Telefon sekr
c/o Rolf Persson
Doktor Westrings Gata 36
413 24 Göteborg
031-41 27 37
0512-420 20
NET - 15
Amatörtränarnas
Riksförbund (ATF)
Adress
Telefon c/o Kuningas, Ågården
270 35 Blentarp
046-811 17
Styrelse 2010
Rein Kuningas, ordf
Ann Bresle, vice ordf
Gunilla Johansson
John Kelly
Sveriges Amatörtränarförening(SATF)
Adress
Telefon
Bankgiro
E-post
c/o Anki Svedberg-Karlsson
Tunnbindarvägen 61
266 92 Munka Ljungby
046-811 17 (ordf)
0431-43 17 68 (sekr)
5954-9071
[email protected]
telia.com
Styrelse 2010
Rein Kuningas, ordf
Anki Svedberg-Karlsson, sekr
Anki Halpin, kassör, Camilla Osterman
Göran Westerlund, Anna-Maria Andersson, suppl
Christel Ernst, suppl, Gunilla Johansson, suppl
Anne-Beth Thörn, adj, kontakt Göteborg Galopp
Täby Amatörtränarförening (TATF)
Adress
Tel o fax sekr
E-post
Hemsida
Plusgiro
c/o Ann Bresle, Rörsby 105
740 10 Almunge
0174-250 89
[email protected]
www.tatf.se
12 98 21-5
Styrelse 2010
Ann Bresle, sekr och företrädare
Lotta Lien, klubbmästare
John Kelly, kontakt Täby
Anders Flodberg, Göran Hesse
Anne-Lie Lindgren, suppl
Harriet Ohlsson, adj kassör
Ordförandeposten är rullande.
Skandinavisk Hindersport (SHS)
Adress
Telefon
Bankgiro
E-post
Hemsida
c/o Nadja Bellander
Centralvägen 8, 2 tr
186 31 Vallentuna
0705-43 73 05 (ordf)
0708-98 14 15 (sekr)
5499-8828
[email protected]
www.hindersport.se
Styrelse 2010
Jesko von Koenigsegg, ordf
Nadja Bellander, sekr
Dennis Persson, kassör
Rein Kuningas
SKANDINAVISK
Marianne Peyron
HINDERSPORT
John Kelly, suppl
Anders Herlin, adj, Per Michanek, adj,
Sven Rosenqvist, adj
Föreningen
Skandinavisk Jockeyförening (SJF)
Adress
Mobil
E-post
c/o Per-Anders Gråberg
Norrövägen 41
184 42 Åkersberga
070-440 11 00
[email protected]
Jägersrogaloppens Vänner (JGV)
Adress
Telefon sekr
Telefon kassör
Plusgiro
c/o Ann-Kristin Halpin
Västergatan 21
270 33 Vollsjö
070-888 58 01
070-200 42 51
73 28 70-1
Ung Jägersro
Adress
Telefon
Telefax
c/o Jägersro trav & galopp
Box 9506, 200 39 Malmö
040-671 82 00
040-671 82 90
www.svenskgalopp.se
16 - NET
Ladies’ Club
Adress
Telefon
Telefax
Plusgiro
c/o Täby Galopp
Box 29, 183 21 Täby
0175-606 13,
070-718 11 08 (ordf)
08-506 366 96 (TGAB)
58 53 75-9
Styrelse 2010
Solveig Stefansson, ordf
Carin Smith, sekr
Kerstin Ericsson, kassör,
Ulla Gråberg, Marianne Peyron
Margaretha Landert-Gerdes, suppl
Eva Wallén, suppl
Scandinavian Racing Bureau AB (SRB)
Adress
Box 14, 182 05 Djursholm
Telefon
08-753 14 57
E-post
[email protected]
Plusgiro
1 73 49-2 pren/publikationer
Leverantör till galoppsporten av publ­i­kationer,
bl a papperskalendern med bilagor
som Hingstkatalog och
GaloppInfo, Årsboken och
auktionskataloger, m fl.
Belldale Racing School
Adress
c/o Nadja Bellander
Centralvägen 8, 2 tr
186 31 Vallentuna
Telefon
0708-98 14 15
08-512 417 11
Bankgiro
462-9820
Plusgiro
94 37 50-0
E-post
[email protected]
Hemsida
www.belldale.com
Kurser, läger och lektioner i galoppridning. Studiebesök, guidade turer, föredrag, reportage. Utgivare
av handböcker om galoppsport. Arrangör av ridhästträning på Angarns träningscamp.
Organisationer
och förbund
AB Trav och Galopp (ATG)
Adress
161 89 Stockholm
Telefon
08-627 20 00
Receptionen öppenMån-fre 08.00-16.30
Besöksadr
Hästsportens Hus, Solvalla
Telefax
08-98 35 20
Internetadress
www.atg.se
E-post
[email protected]
AB Trav och Galopp, ATG, startade sin verksamhet 1
januari 1974 och driver sin verksamhet på grundval
av avtal mellan svenska staten å ena sidan samt
STC-SG å andra sidan. I bolagets styrelse utses sex
ledamöter inkl ordföranden av regeringen medan
fyra nomineras av STC och en av SG. Därutöver finns
även en personalrepresentant.
ATG har att verka för att trav- och galoppsporten inom landet skall kunna bedrivas på ett sådant
sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens
u­tveckling tryggas inom de av statsmakterna angivna
ramarna. ATG anordnar vadhållning till trav- och
galopptävlingar, dels som banspel genom avtal med
banorna, dels som förtidsspel genom ombud.
ATG beslutar bl a om dag och plats för tävlingsdagar med totalisatorspel samt om vilka spelformer
som får fö­re­komma.
ATG antar för samtliga spelformer de vadhåll­
ningsbestämmelser som skall tillämpas. ATG fördelar
genom fördelningsskalor medel från totalisatorspel till
banorna samt lämnar därutöver olika centrala anslag
till prispengar i framför allt V75- och DD-lopp, till
uppfödar-, unghäst- och trä­nar­premier, etc.
ATG skall samverka med banorna betr ba­nor­
nas budgetar, så att bolaget dels erhåller erforderlig
information för de beslut som skall fattas om re­
sursfördelning, m m, dels kan göra den bedömning
av banornas ekonomi som erfordras i regeringens
tototill­stånd till ATG.
ATG:s styrelses ledamöter Utsedda av regeringen
Mats Denninger, ordf
Stefan Holmgren
Hans Ljungkvist
Susanne Rydstedt
Karin Strömberg
Ylva Thörn
NET - 17
Utsedda för travsporten
Patrik Sandin, v ordf
Kjell Eriksson
Claes Lundell
Maria Lejon
Svenska Travsportens Centralförbund är huvudor­gan
för svensk travsport. STC är travsällskapens cen­­traloch serviceorgan samt leder, organiserar och reglerar
verksamheten inom sporten. Det är STC:s upp­­gift att
efter samråd med sportens basor­gani­sationer utfärda
gemensamma regler och bestämmelser samt företräda
sporten gentemot utlandet.
Utsedda för galoppsporten
Hans Hansson
Personalrepresentanter
Leif-Åke Henriksson
Marianne Martinsson, suppl
Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS)
VD
Remy Nilson
Svenska Travsportens
Centralförbund (STC)
Adress
Telefon
Telefax
E-post
Hemsida
Exp tid
Besöksadr
Plusgiro
Bankgiro
161 89 Stockholm
08-627 21 20 (STC Kundtjänst)
08-627 21 15
[email protected]
www.travsport.se
mån-fre 09.00-16.00
Hästsportens Hus, Solvalla
15 80 30-7
167-4431
Adress
161 89 Stockholm
Telefon
08-627 20 00
Telefax
08-98 35 20
Växelns öppettider Se ATG
Besöksadress
Hästsportens Hus, Solvalla
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande
(NS) bildades 1992 efter förslag från en arbetsgrupp
från staten, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och AB
Trav och Galopp. Stiftare är ATG och LRF. Stiftelsens
uppgift är enligt statuterna att främja häst­­hållningen
i Sverige med särskild tonvikt på utbildning, avel/
uppfödning och riks­anläggningar­na.
TÄBY STALL OCH FODER
Det privata alternativet med personlig service
✔
✔
✔
✔
Hippo Foder
Fibergi
Dodson & Horrell
Spån & torv
✔
✔
✔
✔
Öppettider
Måndag-fredag
Lördagar
18 - NET
10 - 18
10 - 14
Skrittmaskiner
Uteboxar
Elstängselmaterial
Galopputrustn till häst o jockey
Telefon och fax:
08-630 06 90
www.tabystallofoder.se
[email protected]
Danmark (45)
Dansk Galop
(Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme)
Foreningen er galopsportens hovedorganisation i
Danmark og foreningens formål er at fremme fuldblodsavlen samt at lede den danske galopsport.
Adresse
Hestesportens Hus, Box 20
DK-2920 Charlottenlund
Telefon 39 96 20 20
Telefax
39 63 55 99
E-mail
[email protected]
Website
www.danskgalop.dk
Plusgiro
100 10 43
Bestyrelse
Nick Elsass, formand
Peter Rolin, næstformand
Jens Bechmann
Tom Christensen
Elo Ervolder
Kim Hansen
Søren Hjorth Jensen
Henrik Keller
Gert Larsen, Erik Mogensen, Berner Olsen
Mogens Poulsen, Peter B Rasmussen
Mogens Schougaard, Marianne Lohmann Seisbøll
Direktion
Peter Knudsen
Klampenborg Galopbane
Adresse
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
Telefon 39 96 02 15
Økonomi afd
39 96 02 13
Sportssekr
39 96 02 15, 39 96 02 17
Telefax
39 63 13 92
E-mail direktø[email protected]
Mogens Poulsen, formand
Tom Christensen, direktør
E-mail sport
[email protected]
E-mail regnskab
[email protected]
Aalborg Væddeløbsbane
Adresse
Telefon
Telefax
E-mail
Box 423, 9100 Aalborg
96 30 37 00
96 30 37 11
[email protected]
Royal Canin Arena (Odense)
(Fyens Væddeløbsbane)
Adresse
Prins Haralds Allé 51 B
5250 Odense SV
Telefon
66 17 17 22
Telefax
66 17 32 63
E-mail
[email protected]
Jydsk Væddeløbsbane (Århus)
Adresse
Telefon
Telefax
E-mail
Observatorievejen 2
8000 Århus C
86 14 25 11
86 14 55 03
[email protected]
Øvrige danske
organisationer
Dansk Galop Amatørtræner
Forening (DGATF)
Adresse
Telefon
c/o Gitte Hansen
Vejlevej 240
7323 Give
51 74 39 93
NET - 19
Foreningen af professionelle
galoptrænere i Danmark
Norge (47)
Adresse
Telefon
Norsk Jockeyklub (NJK)
c/o Elo Ervolder
Kirkeltevej 103
3450 Allerød
60 24 61 33
Klampenborg Hesteejerforening
Adresse
E-mail
c/o Flemming Zwicky
Gyldenlundsvej 2
2920 Charlottenlund
[email protected]
Jydsk Galophesteejerforening
Adresse
Telefon
E-mail
c/o Kim Hansen
Rødlundsvej 421
8462 Harlev
30 63 93 46
[email protected]
Sekretariatet Øvrevoll
Besøksadresse
Postadresse
Telefon
Løpsdager
E-mail
Web site
Bankgiro
Åpningstider
Vollsveien 132, 1358 Jar
Postboks 134,
1332 Østerås
22 95 62 00
22 95 62 18
22 95 62 62 fax
[email protected]
www.ovrevoll.no
8200 01 81702
Mandag-fredag 8.30-16.00
Fyens Galopklub
Norsk Jockeyklub
Adresse
Telefon
Formann
c/o Gert Larsen
Elleholmsvej 26
5250 Odense SV
65 96 76 07
Aalborg Galopforening
Adresse
Telefon
c/o Keld Christian Karlsen
Hjabelundsvej 210
9740 Jerslev
98 83 11 49
Sigurd-Armand Hauge
Øvrevoll Galopp AS
Formann
Bjørn Jacobsen
Øvrevoll Veddeløpsbane
Formann
Bjørn Håberg
Sekretariat Øvrevoll
Adm dir
22 95 62 22
Hans Petter Eriksen [email protected]
Sportsekretær
22 95 62 17
Susanne Kolling
[email protected]
Anmeldelser og starterklæringer. Storløp.
Liv Kristiansen
22 95 62 18
[email protected]
Anmeldelser, starterklæringer. Eierskap, drakt farger.Generell informasjon.
Registrering
22 95 62 15
Hege E Jenssen
[email protected]
Registrering av hester, stambok.
20 - NET
Økonomi
Lene Jensen
22 95 62 47
[email protected]
Inger Skrede
22 95 62 25
[email protected]
Hesteeier konto.
Banemester
Roald Winger
22 95 62 24
90 59 73 22
Hotell
Eikeli Gjestehus Internettside
67 16 53 00
www.eikeli.no
SAS Hotell Fornebu 67 82 30 00, kode Øvrevoll
Internettside
www.radissonsas.com
Scandic Sjølyst
Internettside
23 15 51 00
www.scandic-hotels.no
Norsk Rikstoto
Adresse
Telefon
Telefaks
Postboks 464, Økern
0512 Oslo
22 95 61 00
22 95 61 61
Øvrevoll Hesteeierforening
Formann
Jon Paulsen
Telefon
90 97 59 99
E-mail
[email protected]
Adresse
c/o Morten Kleven
Postboks 483, Skøyen
0213 Oslo
Internettside (www)ovrevollhesteeierforeningen.no
Norsk Forening for Fullblodsavl
(NFfF)
Formann
Telefon
E-mail
Internettside
Tom Erik Kjeseth
92 23 58 78
[email protected]
www.fullblodsavl.no
Norsk Amatørrytterklubb (NoARK)
Formann
Telefon
E-mail
Adresse
E-mail
Internettside
Helene L Marwell-Hauge
93 25 12 12
[email protected]
Postboks 95
1332 Østerås
[email protected]
www.noark.info
Øvrevoll Trenerforening
Formann
Telefon E-mail
Adresse
Sven-Erik Lilja
91 12 88 96
[email protected]
Eventyrveien 8
1482 Nittedal
Dyreklinikker
Bjerke Dyrehospital,
Rikstotoklinikken Bjerke AS
Besøksadresse
Økern Torgvei
0580 Oslo
Postadresse
Postboks 194, Økern
0510 Oslo
Telefon/døgnvakt 22 95 60 10
22 95 60 67 fax
Internetside
www.bjerkedyrehospital.no
Veterinærer fra Bjerke Dyrehospital er på Øvrevoll hver fredag formiddag, og da vil det ikke
tilkomme kjøregodtgjørelse, for bestilling av
veterinær kontakt [email protected]
Norges Veterinærhøyskole
Adresse
Ullevålsveien 72,
innkj Thulstrupsgate
0454 Oslo
Postadresse
Postboks 8146, Dep
0033 Oslo
Telefon 22 96 45 00
Mattilsynet
Distriktskontoret for Asker og Bærum
(offentlig veterinær)
Adresse
Eiksveien 110
1361 Østerås
Telefon
06040
67 16 57 00
67 16 57 01 fax
Distriktskontoret for Oslo
(offentlig veterinær)
Adresse
Brynsengfaret 6 b
0667 Oslo
Telefon
06040
22 63 92 00
22 63 92 01 fax
NET - 21
Organisationer i
utlandet med landsnr
Argentina
54
Jockey Club Argentino
Adress
Avenida Alvear 1345
1014 Buenos Aires
Telefon
11 4815 64 83
Telefax
11 4815 91 91
E-post
[email protected]
www
jockeyclub.com.ar
Belgien
32
Jockey Club Royal de Belgique
Adress
Chaussée de la Hulpe 53
B-1180 Bryssel
Telefon
26 72 72 48
Telefax
26 72 54 77
e-post
[email protected]
www
jockey-club.be
Chile
56
Club Hipico de Santiago
Adress
Avenida Blanco Encalada
2540 Santiago
Telefon
2 693 57 77
Telefax
2 693 97 63
E-post
[email protected]
www
clubhipico.cl
Dubai
971
Emirates Racing Authority
Adress
P O Box 9452
City Tower 1, Suite 203
Dubai, UAE
Telefon
433 133 11
Telefax
433 297 77
E-post
[email protected]
www
emiratesracing.com
22 - NET
England
44
The British Horse Racing Authority
Adress
75 High Holborn
London WC1W 61S
Telefon
207 152 00 17
Telefax
207 152 00 01
E-post
[email protected]
www
britishhorseracing.com
Weatherbys - The Racing Calendar Office
Adress
Sanders Road,
Wellingborough
Northants NN8 4 BX
Telefon
1 933-44 00 77
Telefax
1 933-44 08 07
E-post
[email protected]
www
weatherbys.co.uk
International Racing Bureau
Trainers Service, Newmarket
Adress
Alton House, 117 High Street
Newmarket, Suffolk CB8 9WL
Telefon
1 638-66 88 81
Telefax
1 638-66 50 32
e-post
[email protected]
www
irbracing.com
Finland
Suomen Hippos
Adress
Telefon
Telefax
E-post
www
358
Tulkinkija 3
FIN-02650 Espoo
951 10 01
951 10 02 91
[email protected]
hippos.fi
Frankrike
France Galop
Adress
Telefon
Telefax
Fax anmälningar
E-post
www
33
46 Place Abel Gance
92 100 Boulogne Cedex
1 49 10 20 15
1 47 61 93 32
1 47 61 93 37
[email protected]
france-galop.com
International Federation of
Horseracing Authorities (IFHA)
Adress
46 Place Abel Gance
92 100 Boulogne
Telefon
1 49 10 20 15
Telefax
1 47 61 93 32
E-post
[email protected]
ifhaonline.org
www
horseracingintfed.com
Weatherbys Ireland
Adress
Tara Court, Dublin Road
Naas, Co Kildare
Telefon
45 87 99 79
Telefax
45 87 96 91
E-post
[email protected]
www
weatherbys.co.uk
European Federation of Thoroughbred
Breeders’ Associations (EFTBA)
Adress
257 Avenue Le Jour Se Leve
92 655 Boulogne Cedex
Telefon
47 15 84 917
Telefax
47 14 84 115
E-post
[email protected]
www
eftba.eu
UNIRE
Adress
Italien
International Federation
of Arabian Horseracing Authorities (IFAHR)
Adress
Mats Genberg
Örnaberga Gård
272 94 Simrishamn
Telefon
(46) 0414 235 80
E-post
[email protected]
www
ifahr.net
Holland
31
Area Galoppo, Via Cristoforo
Colombo 283 A, 00147 Rom
651 89 75 15
651 89 74 56
[email protected]
unire.it
Polen
48
The Polish Jockey Club
Adress
UL Pulawska 266
Warszawa 00976
Telefon
22 853 17 15
Telefax
22 852 31 29
E-post
[email protected]
www
pkwk.pl
Ryssland
7
Jockey Club of Russia
Adress
Begovaya Str 22-17
Moskva
Telefon
495 780 2005
Telefax
495 945 0587
E-post
[email protected]
www
nhurussia.com
NDR (Nederlandse Draf en Rensport)
Adress
Postbus 60
NL-2240 AB Vassenaar
Telefon
70 304 71 20
E-post
[email protected]
www
ndr.nl
Irland
Telefon
Telefax
E-post
www
390
353
Horse Racing Ireland
Adress
The Curragh, Co Kildare
Telefon
45 455 455
Telefax
45 455 604
E-post
[email protected]
www
goracing.ie
Registry Office of the Turf Club
Adress
The Curragh, Co Kildare
Telefon
45 44 56 00
E-post
[email protected]
www
turfclub.ie
Schweiz
Galop Suisse
Adress
Telefon
Telefax
E-post
www
41
Les Longs-Prés
Case Postale 175
CH-1580 Avenches
26 67 67 641
26 67 67 649
[email protected]
galopp.ch
NET - 23
Slovakien
42
Turf Direktorium für die Slowakei
E-post 1
[email protected]
E-post 2
[email protected]
www
zavodisko.sk
Spanien
34
Jockey Club/Spain
Sociedad de Fomento de la Cria Caballar de Espana
Adress
Domenico Scarlatti 1
280 03 Madrid
Telefon
91 429 70 68, 88 50
Telefax
91 429 14 21
E-post
[email protected]
www
turf-spain.com
Tjeckien
42
90
Jockey Club of Turkey
Adress
Veliefendi Hipodromu
Ekrem Kurt Bulvari 34144
Osmaniye Bakirkoy Istanbul
Telefon
212 414 65 30
Telefax
212 414 69 35
E-post
[email protected]
www
tjk.org
Tyskland
36
Nemzeti Loverseny KFT
Adress
Kincsem Park,
Albertirsai ut 2-4,
H-1101 Budapest
Telefon
1433 05 20, 1433 06 20
Telefax
1433 05 21, 1433 05 24
E-post
[email protected]
www
kincsempark.com
USA
Jockey Club Ceske Republiky
Adress
Radotinska 69, 159 00 Praha
Telefon
257 941 177
Telefax
257 941 438
E-post
[email protected]
www
dostihy.cz
Turkiet Ungern
49
Direktorium für Vollblutzucht und Rennen
Adress
Rennbahnstr 154
50 737 Köln
Telefon
221 74 98 16
Telefax
221 74 98 64
221-749 868 anm
E-post
[email protected]
E-post
[email protected]
www
galopp-sport.de
1
National Thoroughbred Racing Association
Adress
2525 Harrodsburgh Road,
Suite 500
Lexington, KY 40504
Telefon
859 422 26 30
Telefax
859 223 39 45
E-post
[email protected]
www
ntra.com
The Jockey Club (Executive Offices)
Adress
40 East 52nd Street, 15th fl
New York, NY 10022
Telefon
212 371 59 70
Telefax
212 371 61 23
E-post
[email protected]
www
jockeyclub.com
Equibase Company/Equineline
(The Jockey Club Information Systems Inc)
Telefon
800 333 1778
Fax
606 224 2810
www
equibase.com
Österrike
43
Direktorium für Galopprennsport
& Vollblutzucht in Österreich
Adress
Pferdepromenade 4, obj 8
A-2483 Ebreichsdorf
Telefon
2254 9000 1509
Telefax
2254 9000 1513
E-post
[email protected]
magnaracino.at
www
direktorium-galopp.at
Övriga utländska organisationer finner du på IFHA:s hemsida www.horseracingintfed.com
24 - NET
Övrigt
Racing Clearance Notification
Vid utförsel av häst för tävling, till annat land än Danmark och Norge, åligger det tränaren att senast 3 dagar
före startanmälningsdagen kontakta Svensk Galopp för
utfärdande av s k Racing Clearance Notification (RCN).
RCN ersätter den tidigare viseringen för tävlingshästar.
Deadline för erhållande av RCN varierar länderna
emellan. Frankrike: 3-4 dagar före loppet. Tyskland
2-3 dagar före loppet. England: kl 10.00, 24 eller 48
timmar före loppet (beror på typ av lopp).
För övriga länder, kontakta Svensk Galopp för
information. Hästen får ej starta utan att RCN skickats. För hästar ej i träning samt avelsdjur som ska
gå tillfälligt utomlands gäller fortfarande att Svensk
Galopp ska visera passet.
Import av hästar
Före anmälan till löpning i Sverige erfordras följande
handlingar:
Registreringsansökan (blankett finns hos
Svensk Galopp)
Certifikat
Ägarregistrering (om ägaren är ny)
Tre vardagar före startanmälan erfordras:
Registrering av hästägarfärger
”Performances” (resultatrader)
Anmälan i träning
Anmälan till löpning
utom Skandinavien
Anmälan samt eventuell strykning av anmäld häst till
löpning utom Skandinavien skall ske via Svensk Galopp.
Tränare som startat hästar utan­för Skandinavien skall
ovillkorligen senast före nästa startan­mälan i Sverige
till Svensk Galopp inlämna full­ständig ”formrad” beträffande starter som gjorts utanför Sverige, Norge
och Danmark.
Om formraden ej inlämnas får hästen ej startanmälas. Om hästen startar mellan anmälan och
startanmälan till utlandet skall detta ovillkorligen
meddelas Svensk Galopp. Anmälan till löpning utom
Skandinavien skall vara Svensk Galopp tillhanda senast
tre arbetsdagar före an­mälnings­tidens utgång,
i undantagsfall två dagar, detta för att säkerställa att
anmälan når resp utländsk organisation i tid.
Anm: För häst tränad utanför Sverige skall vid
startanmälan till svenska löpningar alltid uppgift om
senaste start lämnas.
Vaccinationsregler
SG har anpassat sina vaccinationsbestämmelser till de
bestämmelser som Danmark, Frankrike, Irland, Italien,
Norge, Storbritannien och Tyskland har antagit.
För att en häst skall vara startberättigad, eller få
tränas på en galoppbana, eller få vistas i permanent
stall eller gäststall på bana krävs att nedan angivna
vaccinationer A och B har gjorts och att vaccinationsprogrammet fullföljs.
Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst
6 månader gammal
Vaccination B 21-92 dagar efter A
Vaccination C 150-215 dagar efter B
Därefter sker revaccination med högst 12 månaders intervall.
Vid utebliven vaccination ges vaccination A.
Observera att detta är minimikraven.
SG kan vid risk för influensautbrott besluta om ett
tätare intervall, vilket även de uppräknade länderna
ovan kan göra. I Tyskland kräver man revaccination
var 9:e månad för hästar som tränas där, men för
gästhästar accepterar man upp till 12 månaders
intervall.
Karenstiden i Sverige för influensavaccin är 96
timmar, men man rekommenderar att inte utsätta
hästen för hård ansträngning veckan efter vaccination. I flera EU-länder är det förbjudet att starta häst
7 dygn efter att den vaccinerats.
Sänkta licensavgifter 2010
och ändrat försäkringsskydd
Viktig information till alla aktiva: Svensk Galopp
har med anledning av den kraftiga premiehöjning som
Länsförsäkringar aviserat för olycksfallsförsäkringen
beslutat att inte förnya denna fr.o.m. den 1 januari.
Olycksfallsförsäkringen har ingått i det försäkringsskydd som samtliga licensinnehavare omfattats av.
Fr o m 1 januari 2010 kommer därför enbart
Hästdrulle- och Ansvarsförsäkring att ingå i försäkringsskyddet för licensierade tränare och ryttare.
Vi uppmanar därför samtliga utövare att se om
sitt försäkringsskydd samt också meddela alla som
är sysselsatta med hästskötsel och träningsridning
i stallarna att den kollektiva olycksfallsförsäkringen
upphör.
För att kompensera för det minskade försäkringsskyddet kommer därför licensavgifterna att sänkas
för 2010.
NET - 25
Licensavgifter 2010 (exkl moms)
Amatörryttare- ungdom (medl i Ung Galopp) 200
Amatörryttare övriga 400
Amatörtränare 750
Amatörtränare dubbel licens 800
Professionella tränare 1.200
Professionella tränare dubbel licens 1.250
Lärlingar 600
Jockeys 1.000
Försäkringar
Detta är en kortfattad beskrivning av det försäkringsskydd som du har under din verksamhet inom
galoppsporten.
Svensk Galopp (SG) har ett samarbete med Aon
Sweden AB, försäkringsmäklare, samt försäkringsgivaren If.
Ansvarsförsäkring
Försäkrad verksamhet
Försäkringen omfattar tränings- och tävlingsverksamhet samt annan skötsel, som arrangeras av SG i Sverige.
Försäkringen omfattar även ponnygalopp i samband
med ordinarie tävlingsdagar på Täby, Jägersro, Strömsholm, Blommeröd och Göteborg Galopp.
Omfattning
Försäkringen gäller för skadestånd som uppkommer vid tränings- och tävlingsverksamhet med SG:s
registrerade hästar.
Försäkringen gäller inom Norden.
Om skadeståndsskyldighet föreligger skall ersättning inte utgå ifrån annan försäkring i detta
försäkringsbrev.
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk åtar
sig Länsförsäkringar Stockholm att:
4 utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,
4 förhandla med den som kräver skadestånd,
4 föra den försäkrades talan vid rättegångs- eller
skiljemannaförfarande, och därvid betala rättegångs- eller skiljemannakostnader som den
försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och
som denne inte kan få ut av motparten eller
annan, samt
4 betala det skadestånd som den försäkrade är
skyldig att erlägga.
Försäkringsbelopp
Person- och sakskada - 10.000.000 kr
Försäkringsbeloppet utgör 10.000.000 kr per skada
och totalt 20.000.000 per försäkringsår.
Självrisken är 5% av basbeloppet (2003 är basbeloppet 38.600 kr) vid skadetillfället. Förhöjd självrisk
till 100% av basbeloppet vid sakskada på annans
häst till följd av kollision mellan galoppekipage på
galoppbana i samband med galopptävling.
Försäkringen gäller för skadestånd som uppkommer genom den försäkrade verksamheten.
Hästdrulleförsäkring
Försäkrad verksamhet
Försäkringen omfattar tränings- och tävlingsverksamhet samt annan skötsel, som arrangeras av SG
i Sverige.
Försäkringen omfattar även ponnygalopp i samband med ordinarie tävlingsdagar på Täby, Jägersro,
Strömsholm, Blommeröd och Göteborg Galopp.
Omfattning
Försäkringen omfattar skador som orsakats av SG
registrerad häst genom plötslig och oförutsedd händelse inom Sverige.
4 skada på egendom, inkl häst.
Försäkringsbelopp
1. Hästskada och skada på egen egendom per
galoppekipage och skada - 1 basbelopp.
2. Skada på annans egendom, dock ej häst - 3
basbelopp.
3. Skada på annans häst - 1 basbelopp (*).
(*) Avser skada till följd av kollision mellan ga-
26 - NET
loppekipage på galoppbana i samband med
galopptävling.
Ersättning vid varje skada beräknas enligt dagsvärdesprincipen. Härmed avses marknadsvärdet
vid skadetillfället. Kan inte detta fastställas utgör
dagsvärdet nyanskaffningsvärdet, med avdrag för
värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet,
minskad användbarhet och annan omständighet.
Ersättning för skada på SG registrerad häst avser veterinärvårdskostnad och/eller hästens värde vid
eventuellt dödsfall. Vid varje dödsfall ska SG registrerade hästar undersökas av veterinär för att klargöra
dödsorsaken.
Detta försäkringsmoment ersätter ej bl a sjukdom
som drabbar häst. Traditionell hästförsäkring bör
därför tecknas för hästen.
Självrisken är 5% av basbeloppet.
Anmälan om skador ska göras så snart som
möjligt till Svensk Galopp:
Helena Gärtner, 0150-66 41 99
[email protected]
som tillhandahåller skadeanmälningsblanketter.
Vid frågor kontakta:
Helena Gärtner, Svensk Galopp
Telefon 0150 66 41 99, eller
Aon Sweden AB (försäkringsmäklare):
Yvonne Brolin
Telefopn 08-587 840 32.
Assistant account Executive:
Sofie Stoltz
Tel dir
(46) 8 503 342 52
Tel vx
(46) 8 503 342 00
Fax
(46) 8 587 840 09
E-post
[email protected]
SG:s hemsidor
www.svenskgalopp.se
Välkommen att besöka och uppleva Svensk Galopps
nya galopportal där du finner svenska och utländska
galoppnyheter, referat och reportage. Här meddelar
vi även om förändringar av mer officiellt slag inom
vår sport. Web- och infomaster Stefan Olsson. stefan.
[email protected], Mobil 070-830 86 27.
www.galoppsport.se
Webbtjänsten
Via Svensk Galopps hemsida har alla svensk licensierade tränare möjlighet att anmäla hästar till vanliga
lopp samt insatslopp i Sverige. Härifrån kan man även
stryka häst ur insatslopp. Ansökan om behörighet till
tjänsten görs hos Svensk Galopp. Har du frågor eller
problem med tjänsten, t ex lösenord, ska du i första
hand vända dig till Margareta Östgård Svennehed,
tel 08–627 20 15, e–post:
[email protected]
TDS (Tränardebiteringssystem) för proffstränarna.
På denna tjänst kan tränarna bl a själva debitera sina
hästägare. Frågor om eller behörighet till TDS på
webbtjänsten, kontakta Stina Swartling på ekono–
miavdelningen, 08–627 22 18.
Hemsidan i övrigt
Under funktionen Sök Sportinfo finner du en mängd
information om hästar, ryttare, tränare, resultat och
avel. Omfattande hjälptexter finns till din hjälp.
Här finns ”Anmälningslistor” till vanliga lopp och insatslopp. På galoppsport.se kan du även skriva ut eller
beställa många av våra ”Blanketter”. Här finns även
dokument och foldrar att skriva ut eller beställa.
www.unggalopp.nu
unggalopp.nu är hemsidan för alla unga galopp–
intresserade. Den drivs av projektet Ung Galopp
som har som syfte att bygga upp galoppens egen
ungdomsverksamhet.
NET - 27
Avgifter 2010 (2009)
2010
Allmänt
Serviceavgift hästägare vid fakt
60
TDS-fakturor (tränare)
75
JDS-fakturor (jockeys, lärlingar)
12
Dröjsmålsränta
8%öd
Fakturakopia
40
Licensavgifter
Professionell tränare
Dubbel licens proffs
Amatörtränare
Dubbel licens amatörtränare
Jockey
Lärling
Amatörryttare
Amatörryttare/Ung Galopp
1.500
1.562
937
1.000
1.250
750
500
250
Ägarregistrering
Inreg av färger, per år
300
Färger livstid
3.000
Färger livs med reklam,
inkl pseudonym
6.000
Pseudonym och färger, per år
600
Pseudonym och färger, livstid 4.000
Försäljning (anm äldre än 30 dgr) 500
(2009)
(60)
(75)
(12)
8%öd
(40)
(3.000)
(3.250)
(2.050)
(2.125)
(2.500)
(1.250)
(1.250)
(-)
(6.000)
(600)
(4.000)
(500)
(300)
(1.000)
(400)
(425)
(425)
Förseningsavgifter
Om ansökan inkommer senast
- 3 mån från földatum
0
- 3-6 mån från földatum
1.550
- 6 mån – inom födelseåret 3.300
- senare än födelseårets utg 6.300
(0)
(1.550)
(3.300)
(6.300)
28 - NET
2.000
1.000
(2.000)
(1.000)
Publikationer
Årsboken 2009
500
Tidigare årsböcker (efter tillgång) 200
RG (Tävlings/RegRG)
200
Hingstkatalogen 2010
175
Galoppinfo 2010
75
Svensk Stuteribok för Fullblod
350
Supplement 2006
150
Tidigare publicerade stuteriböcker200
Skandinavisk Galoppkalender på
- www.skandinaviskgalopp.com/kalender
fritt
- papper (end gm SRB)/halvår 550
(för utlandet + 130 kr porto)
(500)
(100)
(200)
(175)
(75)
(350)
(150)
200
fritt
500
Alla priser ovan inkl moms.
(300)
(3.000)
Inregistrering av hästar
Inregistr av föl (inkl hästpass)
300
Inregistrering av importhäst
1.000
Inregistrering av återimport
400
DNA-typning av föl
425
DNA-typning av i Sve otypad mod425
Övrigt
Avelsvärderingsavgift
4.000
Betäckningstillstånd
(inkl hingstkatalog)
3.000
Betäckning med egen hingst 3.000
Datautdrag, exempelvis resultat 125
Exportcertifikat
800
Hästpass, engelskt fullblod
875
Namngivning/ändring
400
Reklam ryttarbyxor
Överklagandeavgift
(4.000)
(3.000)
(3.000)
(125)
(800)
(875)
(400)
Valutatabell 2010
Nedan angivna kurser har fastställts för i utlandet
insprungna belopp under 2010 och med referens
till motsvarande kurser under 2009 och 2008. Sverige följer härvidlag den i art 18 ”The International
Agreement on Breeding and Racing” angivna internationella kurslistan som uppdateras årligen per
den 1 januari.
Valuta
Land
2010
2009 2008
100 ARF Argentina 186,46 223,50 203,91
100 GBP England 1154,77 1141,16 1287,44
100 CAD Kanada 677,95 639,43 653,43
100 EUR EU*)
1025,20 1087,00 944,15
100 HKD Hong Kong 91,79 100,77 82,24
100 DHS UAE
193,64 210,00 174,73
100 USD USA
711,90 781,03 641,36
100 CHF Schweiz 691,28 731,95 570,58
100 PLN Polen
249,85 261,70 262,73
100 HUF Ungern
3,78
4,08
3,72
100 CLP Chile
1,39
1,20
1,28
100 CZK Tjeckien
38,67
-
100 QAR Qatar
195,28
-
100 DKK Danmark 137,74 145,90 126,59
100 NOK Norge
123,49 111,48 118,64
*) EMU-länder: Belgien, Frankrike, Holland, Irland,
Italien, Spanien, Tyskland, Österrike.
Tränare med hästar i träning i Sverige 2010
För tränare som har lämnat dessa uppgifter har tillförts ställföreträdare, e-postadress, hemsida och faxnummer. Efter träningslistorna följer ett alfabetiskt sökregister (gemensamt för hästar i skandinavisk träning). P
står för professionell tränare och A för amatörtränare. E-postadress har satts i kursiv stil till vänster under
träningsorten. Redaktionen avslutad per den 2010-04-28.
EKERÖ
A
[email protected]
Agner Carl
9
10
10
Carl Agner
08-560 212 83 bost
Utsikten
070-517 77 10 mobil
179 75 Skå
QUERCUS fux v Heart Of Oak-Last Love e Tammer Fors
FIREFIGHTER br v Fire Worshipper-Key To The Role e Eighty Eight Keys
EDVARD DEN FJÄRDE br v Richard of York-Prima Regina e Regal Parade
HÖRBY
A
Stf Susanne Ahlbeck
[email protected]
Ahlbeck Tommy
2
2
4
11
Tommy Ahlbeck
0415-222 52
bost
Västerstad 7107
070-255 40 30 mobil
242 97 Hörby
JOHNNY BE GOOD br v Inchrory-Bonnie Sacc e Radetzky
SWEDISH STORM fux s Swedish Shave-Green Storm e Green Tune
DAD’S PRIDE br v Inchrory-Bonnie Sacc e Radetzky
ANNIE OAKLEY br s Eighty Eight Keys-Bonnie Sacc e Radetzky
UPPLANDS VÄSBY
A
www.stallair.se
Stall Air
4
Karin Altahr-Cederberg
073-920 50 80
Edsvägen 1 A
08-401 55 13
141 47 Huddinge
LUCIFER br v Heart Of Oak-Iamashedevil e Ballad Rock
mobil
arb/stall
TÄBY
A
[email protected]
Easy KB o Stall Zygot
4
Petra Amoudruz
08-758 29 45
Marknadsvägen 99
0732-13 80 57
183 78 Täby
ZELZELE fux s Zilzal-Soul Sister e Diaghlyphard
bost
mobil
BUNKEFLOSTRAND
A
Stall Australia
3
4
7
Karl Peter Andersen
040-43 07 12
bost
Lundavägen 67
0707-90 23 50 mobil
232 34 Arlöv
HALF GIRL br s Songline-Half And Half e Muthhil
HALF mbr h Songline-Half And Half e Muthhil
HALF SADLERS br v Final Appearance-Half And Half e Muthhil
MUNKA LJUNGBY
A
[email protected] Andersson Anna-Maria
6
Anna-Maria Andersson
070-552 63 00
Skillingevägen 187
0431-41 03 47
266 94 Munka-Ljungby
TROO LIES sk v Troon-Tree Of Heaven e Robellino
TÄBY
A
Stf M-L Andersson, 0703-66 69 75
[email protected]
Andersson C, Marie-Louise, Ranch i Tunsä 3
Carezza Racing o Lidberg Gunnar
2
3
8
Christer Andersson
08-732 81 23
bost
Tipparvägen 12
070-315 01 15 mobil
184 70 Åkersberga
LUCKENS CAREZZA br h Mr Wells-Goofy Cat e Leader Of The Pack
SIR BOURBON LOVE br h Eishin Dunkirk-Kufoof e Silver Hawk
SALLY SOLE fux s Eishin Dunkirk-Kufoof e Silver Hawk
MINI COOPER br v Desert Sport-Suzie-Q e Batshoof
NET - 29
mobil
fax
ANGARN
A
Stf Christopher Roberts, 070-740 13 13
[email protected]
Andersson Maria
4
5
6
10
Andersson Maria o Hagby Hästgård HB 3
6
Maria Andersson
08-755 76 46
bost
Sätraängsvägen 71
08-732 47 50
arb/stall
182 37 Danderyd
070-456 42 55 mobil
MRS CASINO ROYAL br s Inchrory-Amorfati e Eighty Eight Keys
CHAPEL OF LOVE mbr s Pennekamp-Valley Cat e Catrail
TOXIC br s Songline-Baino Fit e Fit To Fight
DOW JONES fux v Diaghlyphard-Baino Fit e Fit To Fight
YAMAZAKI br s Nicolotte-Bladnoch e Atlantic Boy
IRISH POET (IRE) br v Trans Island-Abecedarian e Barathea
BLENTARP
A
Marie Axell
040-40 37 73
Västerkulla
233 92 Svedala
Ingen häst i träning per 2010-04-16.
BROTTBY
A
[email protected]
Axner Anna o Nilsson Jonas
5
Anna Axner
08-512 419 11 bost
Svista 12
070-467 65 77 mobil
186 97 Brottby
CELTIC FLASH br s Celtic Swing-Bongo Quest e Be My Guest
bost
Hästar i träning i Sverige de senaste 10 åren
Rubriker
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2-åriga svenskuppfödda
2-åriga dansk/norskuppfödda 2-åriga övriga
278
23
40
260
16
28
270
18
20
263
15
13
206
16
38
181
15
22
169
18
24
184
17
28
163
23
35
168
18
32
Totalt 2-åriga
341
304
308
291
260
218
211
229
221
218
Antalet svenskfödda i %
82% 86% 88% 90% 79% 83% 80% 80% 74% 77%
3-åriga svenskfödda
231 282 246 255 271 222 207 194 196 181
3-åriga dansk/norskuppfödda
22
31
16
17
19
19
14
22
17
29
3-åriga övriga
94
64
81
56
47
70
55
63
73
67
Totalt 3-åriga
347
377
343
328
337
311
276
279
286
277
Antalet svenskfödda i %
67% 75% 72% 78% 80% 71% 75% 70% 69% 65%
Äldre svenskuppfödda
371 379 392 393 424 446 444 439 400 377
Äldre dansk/norskuppfödda
35
41
47
42
48
49
58
50
39
39
Äldre övriga
284 265 298 254 233 225 262 267 260 272
Totalt äldre
690
685
737
689
705
720
764
756
699
688
Antalet svenskfödda i %
54% 55% 53% 57% 60% 62% 58% 58% 57% 55%
Totalt antal svenskuppfödda
880 921 908 911 901 849 820 817 759 726
Totalt dansk/norskuppfödda
80
88
81
74
83
83
90
89
79
86
Totalt alla övriga
418 357 399 323 318 317 341 358 368 371
Totalt alla fullblod
1 378 1366 1388 1308 1 302 1 249 1 251 1 264 1 206 1 183
Total andel svenskuppfödda
Arabiska fullblod
64% 67% 65% 70% 69% 68% 66% 65% 63% 62%
46
56
66
60
62
65
61
49
57
66
Totalt alla hästar i träning
1 424 1 422 1 454 1 368 1 364 1 314 1 312 1 313 1 263 1 249
30 - NET
BROTTBY
A
[email protected]
www.belldale.com
Belldale Racing School
5
Nadja Bellander
08-512 417 11
Centralvägen 8, 2 tr
0708-98 14 15
186 31 Vallentuna
LUCKY LOOK fux v Funambule-Lady Luck e Exceller
bost
mobil
KRISTIANSTAD
A Tommy Benlow
044-21 21 80
bost
[email protected] Klabbarpsgården
044-21 21 80
arb/stall
291 62 Kristianstad
0708-48 59 49 mobil
Benlow Tommy
8 CORTEZA fux s Diaghlyphard-Malzeta e Alzao
Benlow Tommy, Johnsson Johanna o Karlsson Andre
6 SCOTTISH LEADER br v Nicolotte-Römi Martäng e Legend of France
TÄBY
A Lars Bexell
08-510 252 45 bost
Stf Mette Kjelsli, 070-310 77 07 Angarns-Rörby
070-345 25 21 mobil
186 91 Vallentuna
08-732 82 82
fax
Bex Rac AB, Hallén, Eriksson o Andréas 2 MELVILLE br h Melmac-Penny Moor e Polish Precedent
Bex Racing AB o Kjelsli Mette
7 MONTPARNASSE br v Richard of York-Jezebel e Diaghlyphard
Bexell Camilla
6 MR KARINO br h Duty Time-Sunglo e Lugana Beach
Bexell Lars o Almrin Racing Stable
3 WELCOMETOMYWORLD fux v Most Welcome-Blue Jean Baby
e Spectacular Tide
4 CROWN OF CREATION fux v Eishin Dunkirk-Delta Downs
e Deputy Minister
Bexell L o SB Construction Scandinavia AB 3 THIAGO mbr v Inchrory-Brilliant Mistake e Diaghlyphard
7 ELEGANT SONG mbr v Songline-Saucy Girl e Taufan
Bexell Lars o Stall Red Green AB
5 TIRIAC mbr v Itsabrahma-Impington e Mac’s Imp
Dionysos
5 BETTER BUILT (GB) mbr v Xaar-Quiz Show e Primo Dominie
6 BIG PLAYER (GB) br h Noverre-Maxizone e Linamix
8 KING NOV (ARG) mbr v Romanov-Queen Wonder e Southern Halo
8 HEATHWOOD (IRE) br v Green Desert-Woodsia e Woodman
Hiawatha Racing
4 INDIAN HOT mbr v Indian Lodge-Lambada Hot e Roi Danzig
La Plata
7 CAPTO (ARG) br h Sekari-Capta e Lode
Lördagsklubben
4 DEMEANOUR (USA) fux s Giant’s Causeway-Akuna Bay e Mr Prospector
Stall Kentucky
4 FRENCH MADNESS (USA) fux s Johar-Shadow Play e Theatrical
STRÖMSHOLM
A
Stf Tina Bilock, 070-516 29 07
[email protected]
Bilock Lars
4
4
Lars Bilock
0220-436 91
bost
Strömsholmsvägen 204, Pliggebo 070-516 29 07 mobil
730 40 Kolbäck
0220-436 91
fax
BELL STREET BLUES br s Most Welcome-Marbella e Bal du Seigneur
GREEN MISSY br s Funambule-Ebba Grön e Rambo Dancer
ANGARN
P Björn Björkman
08-512 404 33 bost
Stf Kerstin Åker Werner, 070-371 60 56 Hummeltorp, Lindholmen
0708-30 53 34 mobil
[email protected] 186 94 Vallentuna
08-512 404 75 fax
Björkmans KB, Persson Handel AB o Wallin Gunilla o Lars
5 SMART TIGER br v Funambule-Iamashedevil e Ballad Rock
Björkmans KB, Åker, Persson Handel AB o Eriksson
3 NOVAPAL fux v Most Welcome-Novapearl e Spectacular Tide
Björn Björkmans KB
3 DEVIL IN SHORTS br v Nicolotte-Sentinella Key e Statoblest
Björn Björkmans KB o Persson Handel AB 6 ELUSIVE DREAMS (USA) fux v Elusive Quality-Bally Five e Miswaki
Tie Break Invest AB
7 FLYING FRAAM mbr v Fraam-Pinkie Rose e Kenmare
NET - 31
TÄBY
P Claes Björling
08-662 46 79
bost
[email protected] Karlaplan 10
0708-75 67 56 mobil
115 20 Stockholm
08-662 46 79
fax
Björling Claes o World Racing S L
3 AUDRINNA (IRE) br s Oratorio-Zvezda e Nureyev
3 SHE KNOWS IT ALL (IRE) sk s Verglas-Tatamagouche e Sadler’s Wells
4 BLUSHER (GB) fux s Fraam-Quickstyx e Night Shift
5 LITTLE PETE (IRE) fux v City On A Hill-Miss Petella e Dunphy
5 SABRE LIGHT (GB) br v Fantastic Light-Good Grounds e Alleged
5 THEOCRITUS (USA) br v Theatrical-Candace In Aspen e Woodman
6 PEGGY’S PEARL (GB) fux s Ishiguru-Sweet Compliance e Safawan
8 SAFENDONSEABISCUIT (GB) br v Danzig Connection-The Fugative
e Nicholas
ANGARN
A
Stf Daniel Wirenstål, 073-631 76 83
[email protected]
Bley-Williamsson Louise o Wirenstål Daniel4
6
Louise Bley-Williamsson
08-540 278 72
Fjällvägen 12
070-628 85 46
186 41 Vallentuna
GLEN ALBYN br v Nicolotte-Noveau e Atlantic Boy
ITSACAIN fux v Itsabrahma-Capella e College Chapel
bost
mobil
VEDUM
P Bodil Blomqvist
0512-420 20
bost/fax
Stf Stig Pilroth, 0708-44 22 20 Vagnslätt
0512-420 39
arb/stall
[email protected] 534 62 Larv
0733-82 60 20 mobil
Blomqvist Bodil, Gustavsson Kent, Borg Carina o Pilroth Anna
7 W HELGE ox sk v Dorwan Du Cayrou-Winstra e Medalj
Blomqvist Bodil o Pilroth Stig
3 RAMBO’S CINDERELLA br s Arkadian Hero-Rambo’s Sister
e Rambo Dancer
6 MANUEL ox sk v Riyal-Winstra e Medalj
6 PETIT VERDOT br s Final Appearance-Top Of The Wind e Silver Kite
Eng Jeanette
3 ELVIGO Z REGULA ox (POL) br h Gorec-Elvia e Esplendor
Onsala Arabians AB
3 DRAMILLE ox sk s Amer-Dratidji e Tidjani
3 PAMELOR ox sk h Amer-Portella e Monitor
4 TYPHOON ox fux h Portmer-Tamzina e Mamluk
4 DORTZIE ox sk s Portmer-Dotzie e Donkiszot
4 MAGGIA ox sk s Portmer-Madora e Dormane
5 PANTANA ox sk v Santana HF-Parcia e Pers
Onsala Arabians AB o Pilroth Anna
4 PATCHOULI ox fux s Portmer-Patcja e Wadim
Pilroth Anna
6 LAN KWAI FONG (GB) fux s Dr Fong-Lady Pahia e Pivotal
7 ARAGORN br v Nicolotte-Sephora e Erins Isle
Pilroth Stig
3 HEDWALL br v Sunstreak-Concord e Mas Media
3 JÄGERFELDT br v Sunstreak-Shiraz e River Scape
4 SWEDISH PRINCESS mbr s Swedish Shave-Princess Royal
e Richard of York
Stall Bearmarsh
6 AL RAAI ox sk v Riyal-Penelope e Pepi
Team V Racing
2 BEAUTIFUL fux s Shawdon-Always Leading e Always Fair
7 BETWEEN FRIENDS fux v Be My Chief-Talitha e Auction Ring
32 - NET
GUNNEBO
P
Stf Alvydas Urniezius, 0736-93 82 79
[email protected]
Beas Företagsservice
4
Borger Åsa
4
4
5
10
Borger Åsa o Carlsson Kenth Fastigheter 6
Borger Åsa o Urniezius Alvydas
3
6
Göran Norenius AB
4
Åsa Borger
0490-201 93
bost
Sundsholms Säteri
070-799 21 04 mobil
590 93 Gunnebo
0490-201 93
fax
BLYTE ox sk h Top Flyte-Buszan e Pamir
BLENDA DASH ox sk s Top Flyte-Besma e Cadyk
RABALDER fux v El Gran Lode-Roses For You e Most Welcome
BWUAGADUGO ox fux v Elcatero-Besma e Cadyk
BOMBERBAD ox sk h Eldorado-Besma e Cadyk
INSIDE STRAIGHT (IRE) br v Raise A Grand-Starisa e College Chapel
RIPIPPII fux s El Gran Lode-Roses For You e Most Welcome
DOUBLE U EL TANAM ox sk v Om El Tanam-El Garbo e Eldorado
ESPERANZA ROYAL ox sk s Om El Tanam-Efta Royal e Europejczyk
VÄSTERHANINGE
A
Borko Ryszard
4
RYSZARD BORKO
0708-10 59 72 mobil
Ringvägen 63, 2 tr
137 31 VÄSTERHANINGE
ABUELITO JOHN (IRE) br v Noverre-Stately Princess e Robellino
SÖDRA SANDBY A
[email protected]
Bodil Brandoné Media
4
6
Bodil BrandonÉ
046-625 01
Byvägen 10
0705-28 00 35
247 41 Södra Sandby
046-625 00
FINE LION fux v King Lion-Finan e Fanaan
ALMNÄS TROLL sk v Troon-Finan e Fanaan
bost
mobil
fax
ANGARN
P Ylva Brandt
08-756 38 31
bost
Stf Tove Gladh-Brandt, 070-663 06 13 Lindgårdsvägen 48, 1 tr
073-684 14 41 mobil
[email protected] 186 70 Brottby
08-510 252 06 fax
Brandt Ylva o Stall Heart Song
5 SPRING HEART fux s Heart Of Oak-Ramonia e Miami Springs
Forli International
2 HIGH VOLTAGE fux h High Yield-La Bomba e Groom Dancer
3 CHALTEN fux h El Gran Lode-Xaliska e Special Nash
3 PICHI TRAFUL fux h El Gran Lode-Patagonia e Diaghlyphard
3 AVESTRUZ fux h El Gran Lode-Love’s Nest e Victory Note
3 STOCKHOLM LADY (FR) fux s High Yield-La Bomba e Groom Dancer
Fuchs Madeleine o Lise
12 JOINT INSTRUCTION (IRE) br v Forzando-Edge Of Darkness
e Vaigly Great
HB Barito
3 FERDINAND CELINE fux v Most Welcome-Danyara e Diaghlyphard
Stall Brandtklipparen
3 PAS DE DEUX br s Funambule-Pas Mal e Malvernico
Stall Vas
6 VAS (ARG) br s Pure Prize-Varnina e Quest For Fame
Sundstedt Carina
8 PERCHANCE (GER) br v Slip Anchor-Pepridge e Indian Ridge
Tapia Danilo
8 DOCUMENTO FISCAL (BRZ) fux h Hibernian Rhapsody-Poli Arumba
e Executioner
ALMUNGE
A
[email protected]
Rörsby Gård
3
Ann Bresle
0174-250 89
Rörsby 105
0174-250 89
740 10 Almunge
070-533 73 59
HEARTY ROZE br s Heart Of Oak-Rosebee e Diaghlyphard
bost/fax
arb/stall
mobil
HANINGE
P
[email protected]
Lamm Maria
5
Jan Canvert
0709-68 69 40 mobil
Dåntorp
08-500 252 50 fax
136 50 Haninge
BILLY SHEARS br h Spectacular Tide-Flighty Frances e Steve’s Friend
NET - 33
JÄGERSRO
P
Stf Isadora Karlsson, 073-906 28 16
och Tina Henriksson, 0702-53 75 25
[email protected] AB Ikåberg o Andersson Inger
4
Bernerup N-O o Klippt Skuret i Malmö AB 3
Budokan O R H
7
Castro Francisco
2
2
2
2
2
2
5
5
Castro Francisco o Fornes Enrique
4
Castro F o Magnusson Ekonomikonsult KB5
Castro Francisco o Metalimo i Malmö AB 2
Castro Francisco o Persson Jim o Alf
2
Castro Francisco o Stall El Pollo
4
Fornes Enrique
4
Horsepowers Scandinavia
2
3
4
Kentaur AS
5
Larsson Björn
2
Linell Inger o Lennart
2
MAC Racing o Rosengren
2
MAC Racing o Stall Chicken
5
6
MAC Racing, Stall Chicken o Bernerup Nils2
2
Madsen Dennis
2
2
Magnusson Ekonomikonsult KB
4
Ragnarsson Per-Åke o Anna-Lena
2
Stall Genco Oil
3
4
Stall Rebell
2
Stall Severn
3
Stall Victory
4
Francisco Castro
070-576 26 34 mobil
Kastanjegatan 17 E
040-21 61 68 stall
213 63 Malmö
040-92 43 73
fax
www.stallcastro.com
KEY OF DANZIG (IRE) br v Key Of Luck-Elegant Bloom e Be My Guest
BRAVO METALIMO (DEN) br v Mandrake El Mago-Sypha e Saumarez
HIGHWAY (IRE) br v King’s Theatre-Havinia e Habitat
NN (DEN) sk s Country Reel-Beshara e Doyoun
CYCLONE br h Most Welcome-Aura e Richard of York
NN (DEN) br s Silca Legend-Love Messenger e Unfuwain
NN (IRE) br h Alhaarth-Street Opera e Sadler’s Wells
MOONLINE br v Songline-Amourina e Modern Pleasure
BASILIO (GB) fux v Bertolini-Gina Tribbiani e Diktat
GOLDEN METALIMO (IRE) sk v Verglas-Terracotta Hut e Habitat
GREAT CHOISIR (IRE) fux v Choisir-Suzette e Zilzal
UNA HORA (DEN) fux s Kateb-Ma Ani e Mujtahid
GONE EAST (GB) br v Zamindar-Colleville e Pharly
AHORA METALIMO (IRE) sk h Verglas-Yara e Sri Pekan
VOLANTIN (IRE) br v Celtic Swing-Campiglia e Fairy King
VIEJO PERRO (IRE) br v Soviet Star-Lasting Chance e American Chance
BUEN RUMBERO (USA) fux v City Zip-Knoosh e Storm Bird
AWESOME DELIGHT (IRE) br h Awesome Again-Flight Delight e Lear Fan
MAL AND DAVE (IRE) br v Redback-Louvolite e Fayruz
INCHILINE br v Songline-Inger’s Lady e Inchinor
EXHIBITION (IRE) br v Invincible Spirit-Moonbi Ridge e Definite Article
BE MY SURPRISE mbr s Academy Award-Be My Apache e Be My Chief
JEUNE FILS br v Jeune Homme-Yorkshire Pride e Night Shift
PARADISE PARK br h Mandrake El Mago-Kanooga Park e Beveled
EL RATON (IRE) fux v King’s Best-Delage e Bellypha
LUCA BRASI (FR) br v Singspiel-Diamond Field e Mr Prospector
AL NERI (GB) br h Dr Fong-Euro Empire e Bartok
WILLI CICCI (GB) br h Kingsalsa-Dance A Dream e Sadler’s Wells
SAMARIN br h Swedish Shave-Ess Express e Subotica
PIKA (DEN) br s Academy Award-Gypsy Singer e Kingmambo
ICE fux v Indian Lodge-Singoalla e Alwuhush
HOLMA ARAMIS mbr v Aramus-Forsaken e Lake Coniston
MOE GREEN (IRE) br v Xaar-Scripture e Sadler’s Wells
SAL TESSIO (IRE) br v Montjeu-Looking For Gold e Mr Prospector
TIMOTEJ br s Septieme Ciel-Amira e Modern Pleasure
RIVER SID br v Songline-Never Stop e Music Streak
DOWNING STREET fux v Indian Lodge-Pickabo Street e Carmelite House
TYGELSJÖ
A Dennis Christensen
040-46 94 24
[email protected] Sallerupsvägen 9
0709-90 44 40
212 18 Malmö
Hammarhag-Svensson, Christensen o Svensson
10 CHESSANNY mbr s Be My Chief-Nikitita e Lidhame
34 - NET
bost
mobil
GEMLA
A
[email protected]
Stall Mogani
9
Österberg Catharina o Clausen Mogens 9
Mogens Clausen
0470-74 23 81
Öja Smedjegård
070-280 97 69
360 32 Gemla
VANGOG ox (DEN) sk h Just-Waga e El Mokari
BAZOOKA ox fux s Lill Sham-Bessie e Dynamite
bost
mobil
BLENTARP
A
Crantz H, Nobel Torbjörn o Tullberg Bert 4
Håkan Crantz
0416-244 52
Valleröds Dal 18
0708-56 99 60
270 35 Blentarp
0416-244 52
PLOTTING (GB) br s Medicean-Quite Happy e Statoblest
bost
mobil
fax
KLÅGERUP
A
[email protected]
Danielsson Sofie
11
Sofie Danielsson
040-40 03 68
bost
Månsgatan 22
0702-37 06 31 mobil
233 34 Svedala
CHAIRMAN (GB) br v Be My Chief-Moore Stylish e Moorestyle
VALLENTUNA
A Anna Darling
070-717 27 48 mobil
Stf Åke Darling, 070-745 78 72 Solsjö Gård, Åstavägen 13
[email protected] 186 91 Vallentuna
Darling Anna, Åke o Victoria
3 YOU CALLIN MY NAME (USA) fux h Cozzene-Ms Hush Money
e Quiet American
5 MOGUL sk v Heart of Oak-La Bonita e Common Grounds
ISTORP
A Anders Djerf
0320-80 00 07
[email protected] Kyrkbyn Skattegården 1
0707-60 08 88
519 91 Istorp
Rederiet
6 NEXT SHAVE (IRE) fux v Distant Music-Double Eight
e Common Grounds
bost
mobil
TÄBY
P Erna van Doorn
08-552 474 08 bost
Stf Mikael Tjernström, 070-731 19 62 Jägarskogen
070-580 77 00 mobil
[email protected] 155 94 Nykvarn
08-554 909 51 fax
www.stallamska.com
Doorn Erna van
2 ESTANCIA br s Mujahid-Our Toy e Diaghlyphard
Stall Amska
4 EMILY ROSE fux s Bahamian Bounty-Rose Quantas e Danehill
SVEDALA
A
[email protected]
Svedala Ridcenter HB
3
5
Alf Dorselius
040-40 04 82
bost
Tofta gård
0708-65 57 17 mobil
233 35 Svedala
DAMBIER sk v Final Appearance-Ghasiba e Daylami
JOUBERT (DEN) mbr v Richard of York-Et Toi Royale e Mr Tesio
TÄBY
P
Stf Troy Durant, 073-344 80 32
[email protected]
Buck Racing
3
Cadman Leon
5
Catwalk Stables
5
Daniella
2
4
Yvonne Durant
0176-23 74 14 bost
Kårsta 3460
0708-98 15 81 mobil
761 75 Norrtälje
www.durantracing.se
FINALLY ME (fr) br s Final Appearance-See Me e Spectrum
BRAVE HAWK (GB) br v Hawk Wing-Triomphale e Nureyev
BARBAROSSA (GB) br v Beat All-Gagajulu e Al Hareb
FOSSEFALL (GB) br v Needwood Blade-Rileys Rocket e Makbul
RIO DEL ORO (USA) br v Touch Gold-Diablo’s Girl e Diablo
NET - 35
Yvonne Durant forts
Demi
Easy KB o Stall Avacado
Easy KB o Stall Scandmix
Easy KB o Stall Avacado
Easy KB o Stall Waquaas
HB Skattkistan
Möve
Stall BoJaLe
Stall EOS
Stall Pirat
Stall Rio
Stall Xenon
Sundbo El AB o Hyldmo Hilde
Urban Blomquist Hästtransporter AB
2
5
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
3
3
4
4
3
2
4
5
5
3
3
3
4
RIMBO
A
[email protected]
123minsida.se/UbbyGalopp
Team Duria
2
3
FLAMMEDANS (GB) fux s Needwood Blade-Star Of Flanders e Puissance
BLACK DUKE (GB) br v Diktat-Cool Question e Polar Falcon
OLIVMINOT (GB) br s Diktat-Polar Dancer e Polar Falcon
INSIGNUM br v Distant Thunder-Ginger e Diaghlyphard
POPEYE BOY (GB) br v Superior Premium-Classical Song e Fayruz
EASY WAY br s Medecis-Di’s Pearl e Diaghlyphard
PATO FEO (DEN) br s Academy Award-Miss Moet e Richard of York
IL CONTE br v Most Welcome-Cherilyn e Duty Time
MR LAZEE mbr v Jeune Homme-Sunglo e Lugana Beach
NN (GB) br v Littleexpectations-La Bataille e Out Of Place
HOPE AND GLORY br s Septieme Ciel-Gaelic’s Fantasy e Statoblest
IMDALA sk s Dalakhani-Impich e Selkirk
IMOGEN (FR) br s Singspiel-Impetuous Air e Warning
SIMSAYA mbr s Slickly-Simsala e Hernando
KILLARGA (FR) br s Namid-Kill The Crab e Petorius
ULTIMA THULE (FR) fux s Starborough-Distant Lover e Distant Relative
DE LAMBERT sk v With Approval-Semiramis e Darshaan
CASHFLOW br s Most Welcome-Termini e Diaghlyphard
PANDURO fux s Most Welcome-Amoulette e Bal du Seigneur
HAWK AND I (IRE) fux v Hawk Wing-Dos Talas e You And I
MISTER ADMIRAL fux v Most Welcome-Amoulette e Bal du Seigneur
GOLDEN SHINE br s Academy Award-Gyllenette e Modern Pleasure
SOLONG mbr v Songline-Morning Chorus e Prince Sabo
YAMAGUCHI br v Eishin Dunkirk-Factually e Known Fact
MESYAAL (GB) fux v Alhaarth-Rowaasi e Green Desert
Cecilia Durchbach
08-585 707 22 bost
Närtunaby 8165
073-910 45 41 mobil
762 94 Rimbo
TOP NOTCH mbr v Final Appearance-Nordic Victory e Nordico
SINGING BEAUTY (IRE) br s Singspiel-Taca d’Oli e Octagonal
TÄBY/ÅKERSBERGA
P Sigyn Dysell
08-540 262 10 bost
Stf Emelie Sebring, 070-713 69 70 Ubby Gård
08-540 262 10 arb/stall
[email protected] 184 94 Åkersberga
070-554 08 64 mobil
www.hakanshasttransporter.se
Dysell Sigyn
9 HABITUAL DANCER (GB) br v Groom Dancer-Pomorie e Be My Guest
Dysell Sigyn o Johnzingrazing
5 ISGLASS (GB) sk v Baryshnikov-Green Down e Greensmith
Dysell Sigyn o Roadrunners
2 OBAMA (DEN) fux h Itsabrahma-Hofmeisterin e Master Willie
3 VANUNU fux v Trade Fair-Magic Moment e Magic Ring
10 ITSANUGGET br v Itsabrahma-Bay Reef e Glenstal
12 SECOND STRIKE (GB) br v Kris-Honeyspike e Chief’s Crown
Dysell Sigyn o Rävsta Ridcenter
6 BERKELEY CASTLE (USA) br v Mizzen Mast-Bristol Channel e Generous
Rugentin Lillie
3 EVENING TIME br v Baryshnikov-Payback Time e Spectacular Tide
Sebring Emelie
7 GLOBAL GUARDIAN (GB) fux v Dr Fong-Penmayne e Inchinor
36 - NET
SANKT OLOF
A
Stf Fredrik Larsson, 0707-31 81 81
[email protected]
Stall von Eckermann AB
3
4
7
8
Gabrielle von Eckermann
0414-605 44
bost
Tåghusa 124
070-402 32 64 mobil
277 45 Sankt Olof
0414-605 44
fax
LITTLE GEORG (FR) br v Ocean Of Wisdom-Pretty Gasa e Be My Chief
UNIQUE CASE br v Funambule-Tough Cookie e Hernando
INDIAN PALE (IRE) br v Spectrum-Vernonhills e Hard Fought
SCOTTISH FUN fux v Funambule-Scottish Mist e Digamist
HALMSTAD
A
[email protected] Edde Mary-Louise
7
Mary-Louise Edde
035-596 69
Onsjö, Rosendal 449
070-756 48 60
305 91 Halmstad
MACLEOD’S br v Nicolotte-Miss Ponnelle e Crofter
BRÅLANDA
A
Stf Anders Edvardsson, 0709-34 90 41
[email protected].se
Edvardsson Anders o Lindqvist B o E
4
Edvardsson K R E o J
6
Edvardsson Åsa o Anders
3
7
7
Edvardsson Åsa o Edvardsson Erika
3
5
6
Åsa Edvardsson
0521-375 75
bost
Salbo 170
076-170 73 75 mobil
464 64 Brålanda
0521-375 75
fax
JACKIE ANT br s Jaunty Jack-Keep Going e Petorius
BIG ANT br v Big Foot-Keep Going e Petorius
FINDUS ZAID sk h Troon-Fanny Zaid e Steve’s Friend
RED DRAGON fux v Informant-Devil On Wheels e Funambule
ZIT ZAID br s Richard of York-Zoori Zaid e Lotus Pool
MARIMBA br s Melmac-White Strings e Exceller
ZAFIR ZAID br v Richard of York-Zambi Zaid e Steve’s Friend
KING MINOS br v Hunting Lion-Frampant e Fraam
MARIEHOLM
A
Stall Jes
2
Eva Eliasson
040-26 15 50 Regmentsgatan 52 A
217 48 Malmö
FORCE br h Local Hero-Nadiriyya e Doyoun
bost
MELLERUD/TÄBY
P
[email protected]
Cabinet Racing HB
2
Cabinet Racing HB o Team National Hunt KB
3
Easy KB o Engblom Henrik o Stall Ryktbar 7
Engblom Henrik o Valleyland stable
3
Engblom Henrik
2
2
2
3
4
4
4
4
5
7
7
Engblom Henrik o Stall Lambada AB
2
Henrik Engblom
0530-100 21
Kolungens Gård
073-391 47 80
464 92 Mellerud
DUNDEE br v Sharp Matt-Debonair e Batshoof
bost
mobil
bost
mobil
LORD DEVIL fux v Heart Of Oak-Dubline e Mas Media
CUNAMI (GER) br v Monsun-Capote Line e Capote
BARHAM br v Final Appearance-Mitime e Duty Time
LEGACY br v Jeune Homme-Sendo e Dolphin Street
PATRONEN fux s Swedish Shave-Irish Dolly e Docksider
MONS br v Jeune Homme-Mitime e Duty Time
STREET HERO br h Arkadian Hero-Sendo e Dolphin Street
IRON LADY br s Heart Of Oak-Natural Dancer e Shareef Dancer
EARTHSHINE (IRE) br s Red Ransom-Painted Moon e Gone West
PS I LOVE YOU br s Fly to the Stars-Rumbunctious e Charnwood Forest
THE BISHOP’S JOY fux v Mirio-PM’s Prinsesse e Prince Mab
JUVENLINI (GB) mbr s Bertolini-Celandine e Warning
FAAHEM (GB) br v Selkirk-Alumisiyah e Danzig
JOHN KEATS (GB) br v Bertolini-Nightingale e Night Shift
NAKINA mbr h Swedish Shave-Nakia e Duty Time
NET - 37
Henrik Engblom forts
JRF Förvaltning Sverige AB
7 YOUKO fux v Diaghlyphard-Orange Wave e Jalmood
Mortensen Nathalie
4 DIKTAT QUEEN (GB) br s Diktat-Sakura Queen e Woodman
5 TOTTE fux v Itsabrahma-Sawlah e Known Fact
8 JIM BEAM (POL) fux h Brief Truce-Jesters Farewell e The Minstrel
9 DIX HUIT CYBORG (FR) fux v Cyborg-Dix Huit Brumaire
e General Assembly
Ocean Racing
3 ALL I NEED (ger) br s Academy Award-Amorada e Northern Flagship
5 EATMYDUST mbr v Dance D’Ore-Island Rose e Verd-Antique
7 SOFT PEARL (IRE) fux s Titus Livius-Tread Softly e Roi Danzig
Stall 77
5 GREAT FIGHTER fux v Bal du Seigneur-Lady Ann e Big Fighter
Stall Mahogny
3 ZAHIR sk v Heart Of Oak-Grey Diana e Diaghlyphard
HYSSNA
A
Stf J O Engelbrektsson, 070-367 27 63
Engelbrektsson Jan-Olof
5
Pamela Engelbrektsson
0320-395 91
bost
Dukared
0730-44 36 61 mobil
511 98 Hyssna
0320-391 87
fax
ROYAL HIGHNESS br v Ballet Prince-Princess Royal e Richard of York
KODE
A
[email protected]
Ericsson Charlotta
5
6
Ericsson Charlotta o Larsson Robert
12
Charlotta Ericsson
0303-503 09
bost
Klåvränna 110
0303-22 76 20 arb/stall
442 98 Kode
070-829 65 96 mobil
REBEL HEART br v Heart Of Oak-Alician Sunhill e Piccolo
RAINBOW BARREL mbr s Red Rainbow-Canazé e National Zenith
FIRST CUT br v Malvernico-Funny Cut e Sure Blade
UPPLANDS VÄSBY
A
[email protected]
Scandinavian Stud o Racing HB
4
4
13
Johanna Ericsson
08-590 851 05
Fåfängesslingan 13
073-391 22 10
184 91 Åkersberga
08-590 867 65
PRADA’S ROSE ox br s Lill Sham-Prada e Medalj
TS MY EXELLENT ox sk h Ege-TS My Bonnie e Diesel
PRADA ox mbr s Medalj-Pasja e Partner
STRÖMSHOLM
A
Stall Tanterna
3
Börje Eriksson
0220-438 48
bost
Pagebyggnaden Strömsholm
070-651 44 70 mobil
730 40 Kolbäck
0221-404 31
fax
DEAR PROFIT fux v Most Welcome-Amoulette e Bal du Seigneur
VÄSTERÅS
A
[email protected]
Gustavsson Per-Inge o Birgitta
5
Ulrika Eriksson
021-531 01
Näsby Gård
021-530 52
725 92 Västerås
070-343 25 81
FAST LANE mbr s Funambule-Spotted Tail e Top Waltz
bost
arb/stall
mobil
VOLLSJÖ
A
[email protected]
Ernst Christel
11
Christel Ernst
0416-303 68
Fränninge 53
070-848 61 06
270 33 Vollsjö
SICKNOTE (IRE) br v Lake Coniston-Maellen e River Beauty
bost
mobil
38 - NET
bost
mobil
fax
HEBERG
A
Stf Göran Norin, 070-985 10 57
[email protected]
Stall Teacher
7
Mari Falker-Norin
0346-510 57
Västergård 106
0737-21 18 76
311 96 Heberg
LORD JUSS fux v Prince Of Birds-Gloria Fun e Funambule
TÄBY
A
Stf Anna Skoglund-Figueroa
[email protected]
AC Horses HB
4
Stall Illumina
5
6
Carlos Figueroa
073-617 49 52 mobil
Sveavägen 55, 3 tr
113 59 Stockholm
ROCOPPELIA (USA) fux h Hennessy-Eternally e Timeless Moment
KAPALL br v Monashee Mountain-Makak e Mukaddamah
ELLIS DANCER fux v Funambule-Ellis Island e Selkirk
TÄBY
A
Stf Sandra Brolin, 070-791 09 62
[email protected]
www.vasterashasttransporter.se
Flodberg Racing Horses
4
5
5
Flodberg Racing Horses o Bohlin Lisbeth 4
6
Flodberg Racing Horses o Stall Taxa
3
Anders Flodberg
Skälby 3
725 96 Västerås
FALSTERBO
A
Stf Elisabeth Forsman, 070-415 09 41
[email protected]
Forsman Racing
7
Rickard Forsman
040-47 19 09
Vallbovägen 31
070-433 68 04
239 42 Falsterbo
040-47 28 20
KANGARUZ (IRE) br v Fayruz-Super Zoe e Bustino
021-280 23
0734-29 63 00
021-280 62
bost
mobil
bost
mobil
fax
CITY BANK (USA) fux v Rahy-Lucrative e Seeking The Gold
SAGAS ENERGY br s Sizzling Saga-Deri Fach e Warrshan
FINGERS CROSSED fux s Funambule-Nairasha e Niniski
VICKY’S ADELINE br s Songline-Victoria Lenson e Saville Row
VICKY’S TIGER br v Sharp Matt-Victoria Lenson e Saville Row
MISS FLAMINGO fux s Swedish Shave-Malaita e Little Current
bost
mobil
fax
KVARNBY
A
Stf Christina Fredlund, 0708-47 37 97
[email protected]
Fredlund Thomas o Christina 3
Fredlund Thomas o Ohlsson Helena
Thomas Fredlund
040-54 76 20
bost
Minnesdalsvägen 15
0708-47 37 37 mobil
212 91 Malmö
040-54 76 17
fax
ROYAL COMMANDER (DEN) br v Richard of York-Meditation e Mas
Media
4 NICE EFFORT (DEN) br v Richard of York-Nice Girl e Minster Son
SVEDALA
A
[email protected] Friberg Petra
5
Petra Friberg
040-44 42 02
bost
Slätterödsvägen 197
0739-60 10 19 mobil
233 91 Svedala
SHE’S FOR ME br s Richard of York-I’m a Prospect e Fabuleux Prospect
SÖDRA MUNKARP
A
[email protected]
Frick Anna
4
ANNA Frick
0415-128 18
bost
Strömgatan 3
0709-50 58 86 mobil
242 33 HÖRBY
WOLIS CLOUDY br s Academy Award-Fabranese e Dr Devious
KARLSTAD
A
Stf Jhannah Stolt, 070-461 06 40
Stall 77
7
7
9
Lilian Frick
054-53 90 44
bost
Bofasterud 317
655 91 Karlstad
LA REINE DU BAL fux s Bal du Seigneur-Lady Ann e Big Fighter
SEIGNEUR FIGHTER fux h Bal du Seigneur-Lilla Ann e Tammer Fors
FLYING FIGHTER br v Grand Fighter-Lady Ann e Big Fighter
NET - 39
SÖDERTÄLJE
A
[email protected]
www.madeleinefridlund.se
Fridlund Madeleine
4
5
Madeleine Fridlund
08-551 710 20
Lövhagen 30
070-748 00 75
153 95 Järna
WINDFLOWER ox sk s Luxor-Wisnia e Eldorado
SHEZZA ox (swe) sk s Shakespeare-Show Mee e Dybbuc
bost
mobil
GENARP
P
Stf Alan Jack, 070-773 10 07
[email protected]
Fylking Helena
4
10
Johannessen Mai Britt
5
Helena Fylking
040-26 28 27
bost
Nils Perssons plan 5
0709-18 50 05 mobil
217 48 Malmö
DONNA MARA br s Indian Lodge-Nazia e Starry Night
PIPOLDCHAP (CHI) mbr v The Great Shark-Tiquitiquiti e Cresta Rider
MRS DIDO br s Inchrory-Senza Una Donna e Steve’s Friend
VELLINGE
P
Stf [email protected]
Gautier Elisabeth o Ice Racing
7
Gautier Elisabeth o Stuteri Pelu AB
3
7
Sinding Torben
3
Elisabeth Gautier
040-42 43 21
bost
Norra Kronan 95-96
070-756 07 04 mobil
235 91 Vellinge
BE MY WINGS fux v Be My Chief-Shaa Wing e Shadeed
CHIPS O’TOOLE (IRE) br v Fasliyev-Miss Megs e Croco Rouge
SZUMA br v Richard of York-Santa Clara e Star Appeal
CORVINA (DEN) br s Academy Award-Sky Princess e Lycius
SIMRISHAMN
A Catarina Genberg
0414-233 83
bost
Stf Mats Genberg, 0708-45 15 81 Örnaberga Gård
0414-235 80
arb/stall
[email protected] 272 94 Simrishamn
0414-231 25
fax
www.genberg.se
0708-24 58 55 mobil
Genberg o Co AB
4 WISHFUL THINKING ox fux s Samsheik-Wiljana Rocket e Lill Sham
5 SANOVAGAN ox sk h Top Flyte-Golmohar e Gokart
7 SAMWISE ox br h Samsheik-Golmohar e Gokart
RÖSTÅNGA
A Johan Giersing
0435-44 33 29 bost
Stf Kisse Lindén, 070-408 34 85 Wessmantorp 1351
070-408 34 85 mobil
[email protected] 260 70 Ljungbyhed
Giersing Linden HB
9 WINDHOVER br v Troon-Senza Una Donna e Steve’s Friend
Lunderquist Vivian o Erik
2 CIRCUS mbr h Swedish Shave-Amusement e Final Appearance
Lunderquist Vivian o Giersing Kitty
4 CHARMING SHAVE fux s Swedish Shave-Charming Madam
e General Holme
TÄBY
A
Stf Robin Brandt, 070-280 61 13
[email protected]
Team Gladh-Brandt HB
4
Tove Gladh-Brandt
0176-26 07 73
Veda 2992 A
070-663 06 13
760 10 Bergshamra
0176-26 07 73
TWO COOL (IRE) br v One Cool Cat-Madaeh e Swain
bost
mobil
fax
www.svenskgalopp.se
40 - NET
KRISTIANSTAD
A Charlotte Goss
044-21 93 21
bost
Stf Emelie Nilsson, 073-541 40 59 Nosabyvägen 300 A
0768-55 63 48 mobil
[email protected] 291 44 Kristianstad
www.mossagarden.nu
Goss Charlotte o Jacobsson Peter
5 SAN ANTONIO ox sk v Santana HF-FH Honey Mellon e Melon
Goss Charlotte o Jungefeldt Siv
4 UA BEY SHAKA ox sk v Om El Tanam-Ciekawa e Probat
Goss Charlotte o Kristensson Li o Thea
5 DIAMOND ROYAL (IRE) br s Red Ransom-Gaily Royal e Royal Academy
Goss Charlotte o Malmsten Marcus
4 EKO MIRABELLE br s Cajun Cadet-Eko Mirifique e Midyan
Goss Charlotte, Malmsten Tuwa o Jacobsson Peter
4 TUWAS SHAMAL ox sk v Top Flyte-Winessa e Buskaszi
HELSINGBORG
A Öllegård Gren
042-25 39 30
[email protected] Volontärsgatan 9 A
070-251 41 62
www.berga.nu/ollegard 254 55 Helsingborg
042-25 39 29
070-352 24 17
Gren Öllegård
5 VIVALDI (DEN) br v Fly To The Stars-Alagna e Spectrum
8 TALISKER br v Songline-Lagavulin e Atlantic Boy
bost
arb/stall
fax
mobil
MÄRSTA
A
Stall Gråsten
5
Viola Gråsten
08-590 372 30
Helgåby
070-740 49 59
195 93 Märsta
PRINCE OF SHIBA ox fux h Odysseus-El Shiba e Zareef
bost
mobil
ANGARN
A
[email protected] PEGAS Massage för Häst o Ryttare
5
7
Ewa Grängsjö
08-511 720 57
Engelbrektsvägen 133
070-493 49 77
186 46 Vallentuna
POP’S PEA br s Troon-Clara Peeters e Midyan
POP’S PEBBLES fux s Melmac-Clara Peeters e Midyan
bost
mobil
NYKÖPING
A
Stf Lennart Gustafson
[email protected]
Stall Frej
3
4
4
5
13
Ann-Charlotte Gustafson
0155-24 15 55
Råby Erikslund
070-759 31 91
611 94 Nyköping
WINFREJ fux v Melmac-Tarena e Malvernico
CANDY GOLD fux s Heart Of Oak-OK Maite e Komaite
PEGGY SUE br s El Gran Lode-Suzie-Q e Batshoof
EL CAMINO br v El Gran Lode-Suzie-Q e Batshoof
BULLIT fux v Prairie-Erna’s Hope e Moulin
bost
mobil
TÄBY STALL OCH FODER
Det privata alternativet med personlig service!
Telefon och fax 08-630 06 90
NET - 41
TÄBY
P
Stf Ann Pettersson, 070-271 38 21
[email protected]
www.tgracing.org
Easy o Stall Take Five
2
Easy KB o Stall Whizper
3
Easy KB o Stall Hokkaido
3
Easy KB o Stall Easy Going
4
Tommy Gustafsson
Drakskeppsvägen 34 C
183 63 Täby
KLIPPAN
A
Stf Ricardo Ramallo, 073-908 20 56
[email protected]
www.bornslatt.com
SKURUP
A
Haglind Marianne
6
9
Haglind Marianne o Holmbeck Kristina 9
Lars Göransson
Bornslätt Krika 2274
264 92 Klippan
Inga hästar i träning per 2010-04-19.
070-718 03 73
08-630 04 34
08-630 04 34
mobil
stall
fax
BRUBECK br v Songline-On Light e Midyan
WHIZPER br v Funambule-Weezer e Diaghlyphard
HOKKAIDO fux h Eishin Dunkirk-Mathilde Bozo e Unfuwain
VICTORIOUS SOUL (USA) fux h Perfect Soul-Victorious Vice e Vice
Regent
Götarsvik Stuteri
2 CARL PHILIP PLAYER br v Honeysuckle Player-Russian Rhapsody
e Sonnen Gold
3 SCARLETT PLAYER br s Honeysuckle Player-Russian Rhapsody
e Sonnen Gold
3 JURGITA PLAYER br s Mandrake El Mago-Honeysuckle Rose
e The Noble Player
Herrlin Kicki
6 HUNTING CALL (GB) br v Foxhound-Margaret’s Gift e Beveled
Peyron Marianne
6 PAMUZINDA br s Lend A Hand-Double Crest e Royal Academy
Stall Direkt
2 PICK ME br v Mirio-Piccolezza e Piccolo
5 SONGNETTE br s Songline-Gyllenette e Modern Pleasure
Stall Easy o Stall Coffe Queen
3 MIJAS PLAYA (GB) br s Avonbridge-Rainbow Spectrum e Spectrum
Stall Easy - Stall Moonshine
2 CHINA VALLEY mbr h Pistachio-China Moon e Jalmood
Stall KLM
6 WINNER BY AN INCH fux v Funambule-Colonial Success e Be My Guest
Stall Kota
3 ARCHIE MOORE fux v Heart Of Oak-Ticket’s True Blue e Miami Springs
Stall Online
7 FRÄULEIN br s Songline-Ramonia e Miami Springs
Stall Resemino
2 QUEEN ACCENT fux s Most Welcome-Queen of Hearts e Heart Of Oak
2 AMERICAN ACCENT fux v Heart Of Oak-Florette e Diaghlyphard
3 KING ACCENT fux v Mirio-Queen of Hearts e Heart Of Oak
Stall Sea
6 KINGBIRD fux v Prince Of Birds-To the Queen e Roi Danzig
Stall SKS
8 VALBONNE fux v Diaghlyphard-Topcoat e Lomond
Stall Skumpa
2 ANGEL LIGHT br s Most Welcome-Maudie e Diaghlyphard
Stall Swaybus HB
2 BOWIE fux v Heart Of Oak-Swaybus e Pursuit Of Love
4 KAIBITO fux v Heart Of Oak-Swaybus e Pursuit Of Love
Stall Valhall
3 FAYENCE fux s Most Welcome-Jezebel e Diaghlyphard
Stall Åkerkullen
2 MINT CONDITION br s Most Welcome-Inshallah e Diaghlyphard
Sto Nova AB
3 NOVASUN br v Most Welcome-Novaux e Deploy
3 NOVAFLY fux s Most Welcome-Novafun e Funambule
Styv Quling HB
3 ALVENA QULING br v Songline-Kombi Plus e Go For Gin
42 - NET
0435-190 58
070-657 82 20
0435-190 69
bost
mobil
fax
Marianne Haglind
0411-460 44
bost
Vommarp 1:8
070-774 43 02 mobil
274 92 Skurup
RED ELLEN br s Red Rainbow-Come On Eileen e Grey Desire
AKIRA mbr v Castlerea Lad-Come On Eileen e Grey Desire
ASHIBA br s Jalmood-Ashwag e Northjet
BLOMMERÖD
A
Hagström Kaj o Stålhandske Fredrik
4
Hagström Kaj o Söderberg Ulf
3
Kaj Hagström
0415-802 12
bost
Norregatan 2
070-350 38 08 mobil
242 31 Hörby
MILL POND (GB) br s King’s Best-All Grain e Polish Precedent
COME ON STEVE (IRE) br v Great Exhibition-Mickey Towbar e Mujadil
JÄGERSRO
P
[email protected]
Hallencreutz Bodil
2
8
Hallencreutz Bodil o Fyrgripen
2
3
Hallencreutz Bodil o Lindberg Camilla
4
4
Hallencreutz Bodil o Mistral Racing
3
8
Hallencreutz Bodil o Stall Eagle
4
Hallencreutz Bodil o Stall Glamour
4
Hallencreutz Bodil o Stall Mirage
2
8
Hallencreutz Bodil o Stall Hansa
2
Hallencreutz Bodil o Wehtje Barbro
2
Stall Milagro
4
Stall Cinderella
2
3
3
5
Bodil Hallencreutz
040-47 05 65
bost
Falsterbohusvägen 6 C
040-94 10 09
fax/stall
239 40 Falsterbo
070-345 86 32 mobil
AVATEER (DEN) br h Final Appearance-Autarcie e Ski Chief
FOX (GB) br v Diktat-Badawi e Diesis
CANELLA (DEN) fux s Cajun Cadet-Pianella e Revoque
PICCOLESSIMA br s Mirio-Piccolezza e Piccolo
ASATEER (IRE) br v Alhaarth-Catatonic e Zafonic
ESCAPIST (GB) br v Dubai Destination-Elude e Slip Anchor
ISALINA (FR) br h Freedom Cry-Matthiola e Ela-Mana-Mou
STORM CHASE (USA) mbr v Awad-Night Duja e Dayjur
EAGLE HEART fux v Heart Of Oak-Blue Eagle e Eagle Eyed
FASHION (DEN) br s Philidor-Chairmans Daughter e Unfuwain
CAT OF EGYPT (IRE) br h One Cool Cat-Queen Of Egypt e King’s Best
EL GOUNA (IRE) fux v Perugino-Kengar e Adieu Au Roi
LIONS PROSPECT fux h Heart Of Oak-Saucy Girl e Taufan
LET’SGOFORIT (IRE) sk v Verglas-Slewcie e Seattle Slew
TIGER GODDESS (IRE) sk s Verglas-Googoosh e Danehill
ICEDANCE (IRE) sk s Verglas-Sloats Burg e Woodman
EL HARRA (IRE) fux v Redback-Guardian Spirit e Hector Protector
GULAPA (GB) fux h Observatory-Spitting Image e Spectrum
AU PAIR (IRE) fux s Domedriver-Noble Dane e Danehill
VÄNERSBORG
A
HB Vänerstall
4
4
5
6
8
Per Hallqvist
0520-42 40 47 bost
Härstad Uppegård 320
073-244 56 12 mobil
461 93 Västra Tunhem
0521-27 65 00 arb
SWEDISH TIME br v Swedish Shave-Just In Time e Opening Verse
MR SABATINI fux v Swedish Shave-Lady Lonsdale e Big Shuffle
MARCELIS fux v Terroir-Grey Express e Grey Desire
ZAVANN ZAID fux v Kateb-Zoori Zaid e Lotus Pool
RUSSIAN ROULETTE fux v Informant-White Pistols e Pistolet Bleu
ESLÖV
A
Hambraeus Anneli
3
11
Anneli Hambraeus
0413-313 13
bost
Löberöds Säteri 11
070-273 74 44 mobil
241 94 Eslöv
FLYING SQUIRREL (DEN) br s Flyinfact-Victory Mill e Ron’s Victory
MR MARTIN br v Duty Time-Silvia Bell e Welsh Saint
KUNGSBACKA
P Christer Hederud
0300-219 67
bost
Stf Anita Olsson, 070-662 15 50 Älvåkersvägen 1046
0300-216 32 stall
[email protected] 434 96 Kungsbacka
070-772 27 35 mobil
Hederud Christer, Holm Bostäder KB o Batschin V
5 DON RICARDO (AUT) mbr h Stormrider-Arrhythmic e Broken Hearted
Hederud Christer o Wanjura Maria
4 FLASHLINE (DEN) br v Primatico-Lets Danz e Prince Sabo
NET - 43
ANGARN
A
Stf Bernita Hedman, 0704-92 48 31
[email protected]
Hedman Racing HB
4
14
Tommy Hedman
08-510 108 28 bost
Albyvägen 18
070-659 83 01 mobil
186 91 Vallentuna
MACPEPPER br h Melmac-Redhotchilipepper e Strong Statement
OLIVER TURF (IRE) fux v Belmez-Salsola e Salse
ANGARN
P
[email protected]
www.vonheland.se
Easy KB o Getåsen Racing
2
6
Heland Henrik von o Aronsson Carina
4
Heland Kristina von
2
2
2
2
2
2
Heland Racing
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Husell-Andersson AB
2
Henrik von Heland
08-522 770 23 bost
Åkerbyvägen 374
070-799 95 75 mobil
187 38 Täby
AMAY SING br s Songline-Barbicel e Belmez
SING SING br v Songline-Barbicel e Belmez
VILDA WILMA br s Streetlight-Vapour Pressure e Diaghlyphard
BERSERK br h Streetlight-Fahema e Most Welcome
AZUMI br s Streetlight-Assumpta e Superpower
ZEMYNA br s Streetlight-College Camp e College Chapel
DALLIA br s Streetlight-College Girl e College Chapel
STREET SMART br h Streetlight-Aniara e Rainbow Quest
REGALAZO br s Streetlight-Singoalla e Alwuhush
MINIMI br h Streetlight-Moonspell e Prairie
PILMENI br s Streetlight-Gay Lass e Mujtahid
GEOPARD br s Streetlight-Antiloop e Tragic Role
FAJITA br s Streetlight-Fahema e Most Welcome
ADRASTOS br h Streetlight-College Camp e College Chapel
MERCURY RISING br h Streetlight-Sparkling Charm e Primo Dominie
TARANIS br h Streetlight-Medea e Diligo
MY ARIENETTE br s Streetlight-College Girl e College Chapel
PSILOCYBIA br s Streetlight-Lady Captain e Adonijah
TELL ME BABY fux v Funambule-Gay Lass e Mujtahid
FALCON STREET br s Streetlight-Falcon Valley e Polar Falcon
BROTTBY
A
[email protected]
Svista Säteri
2
2
2
3
3
3
4
Kerstin Helander
08-512 416 12 bost
Svista Säteri
070-757 78 76 mobil
186 97 Brottby
08-512 416 75 fax
WELCOME BACK br h Fasliyev-Selous e Second Set
LINUS br h Songline-Dona Li e Ali-Royal
DJUMA br h Orpen-Arizona’s Child e Peintre Celebre
THE FAST LANE br s Songline-Just Walk On By e Jareer
SINGING MOM br s Songline-Clois Mor e Ela-Mana-Mou
SWINGING LASS br s Celtic Swing-Malvern Lass e Malvernico
TRAGEDIENNE (GB) br s Traditionally-Star Of The Course e Theatrical
ESKILSTUNA
A
[email protected]
Hellberg Bo
8
10
Bo Hellberg
016-39 50 66
Husby Södergård
016-39 50 66
635 05 Eskilstuna
MANIQUE LO fux s Bal du Seigneur-Maniema e Tanaos
MANITS LO fux v Itsabrahma-Maniema e Tanaos
44 - NET
bost
fax
SÖDRA SANDBY
A
Stall Sömmen
2
3
Hellberg Jan-Åke o Stall Lambada AB
2
Jan-Åke Hellberg
046-577 17
Skatteberga 1414
0708-87 41 26
247 92 Södra Sandby
WINNIETOU br h Shawdon-Gold And Grey e Informant
QICKILAI mbr s Nicolotte-Caiza e Danzig Connection
LOUISE fux s Paolini-Rue La Fayette e Flying Spur
bost
mobil
HÖÖR
P
Stf Lennart Henriksson 0709-66 66 10
[email protected]
Kastanjegården o Svensson Jörgen
3
Stall Hoffa HB
3
Stall Pocahontas HB
4
Jacqueline Henriksson
0413-55 00 65 bost
Nötarp 240
070-731 26 39 mobil
243 92 Höör
0413-55 04 95 fax
CHILLÁN br v Mandrake El Mago-Chiwamba e Lotus Pool
HOFMEISTER mbr v Traditionally-Ginger e Diaghlyphard
INDIAN FLYER br v Indian Lodge-Rambo’s Sister e Rambo Dancer
TORNA HÄLLESTAD
A
[email protected]
Herlin Anders
10
Herlin Anders o Wahlgren Alexandra
5
Anders Herlin
046-20 08 09
bost
Spannmålsvägen 5
040-41 52 19
arb/stall
240 10 Dalby
070-455 51 94 mobil
MEDIANOCHE (IRE) br v Spanish Place-Midnights Daughter e Long Pond
ANOTHER DECREE (GB) br v Diktat-Akhira e Emperor Jones
KLINTEHAMN
A
[email protected]
Stall St Martin
4
5
Lars Herlin
0498-24 41 53 bost
Fröjel Gustavs 465
0739-25 25 25 mobil
623 55 Klintehamn
IVY ST MARTIN br s Heart Of Oak-Glamour Bell e Jalmood
NAMING PROBLEMS (GB) fux s Forzando-Basheera e Bahhare
NORRTÄLJE
A
[email protected]
Herrlin Kicki
4
7
9
10
Fam Herrlin
4
12
Kicki Herrlin
0293-521 42
Elingbo 209
073-663 63 63
815 91 Tierp
0293-520 81
MEJRAM br s Medecis-Pep’n Chilli e Diaghlyphard
ELLEN sk s Troon-Caribbean Wind e Ragtime Band
XANTIPPA br s Troon-Secret Companion e Imp Society
BUSHFIRE (IRE) br s Woodborough-Godly Light e Vayrann
ICHTAKA fux s Indian Lodge-Lion Dance e Diaghlyphard
SHALIMARS WISH fux v Sherzad-Bassika e Bal du Seigneur
HÖRBY
A
Stf Hilda Knafve, 0709-53 80 19
[email protected]
Knafve Hilda
3
4
Hill Steven o Knafve Hilda
9
Steven Hill
070-508 70 01 mobil
Orås 1322
0415-440 16
bost
242 97 Hörby
TEACHER’S JOY fux s Jaunty Jack-La Fleur Rouge e Prince Of Birds
ONTHERUN br v Most Welcome-Media Line e Mas Media
OLD WITCH (GB) br s Young Ern-Risk The Witch e Risk Me
VEDDIGE
A
Stf Glenn Johansson, 070-254 34 21
Johansson Glenn
5
6
6
8
Christina Hillman
0340-302 25
bost
Ekedal Thårstorp 3
0730-83 12 55 mobil
432 68 Veddige
JAZZEIRA sk s Troon-Janeta e Milano II
STRICTLY CONFIDENT fux v Troon-Secret Companion e Imp Society
JACQULINE sk s Troon-Janeta e Milano II
ASLAN sk v Troon-Alvala e Valah
bost
mobil
bost
NET - 45
SÖSDALA
A
Stall ALT
12
14
Hultgren Mia
5
Per-Gunnar Hultgren
0451-606 50
bost
Hälledal
0768-60 65 05 mobil
280 10 Sösdala
PHONEY PHONIC (IRE) fux s Definite Article-Moon Dust e Caerleon
DON DOMME fux v Domynsky-Triomphe Modest e Petorius
TOLL GATE (IRE) fux s Dr Fong-Knell e Unfuwain
KLAGSTORP
A
Stf Gay Hassing, 070-491 24 85
[email protected]
Team Dodo
4
7
Dolores Höeg-Hassing
0410-36 60 26 bost
Tullstorp 881
070-491 24 85 mobil
231 98 Klagstorp
0410-36 60 26 fax
BRIX BAR fux v Swedish Shave-Aventurine e Pursuit Of Love
ZLATAN ZAID br v Theatrician-Zambi Zaid e Steve’s Friend
ARLÖV
A
Stf Janita Nordström, 070-633 25 76
Stall Diana
4
11
Thomas Högfeldt
040-12 32 54
Brönnebergavägen, Sunnanå
040-96 32 54
232 91 Arlöv
070-303 16 28
RED ROCK fux v Terroir-Blue Ballad e Bal du Seigneur
MR LOTUS br h Lotus Pool-Malawa e Record Token
bost
arb/stall
mobil
ÅSA
P
Stf Malin J Karlsson, 070-341 68 91
[email protected]
www.hoiom.se
Al Nujaifi Mohammed
6
6
Clair Soleil HB
3
Diva Belle
3
4
Höiom Pia
3
Höiom Pia o Stall Funny Farm
4
Höiom Pia o Stall Wild West
2
Stall Granit
4
Stall Nitro
12
Wontgetfooledagain
4
Pia Höiom
0300-128 83
Varbergsvägen 1230
0705-79 78 13
439 51 Åsa
bost
mobil
VÄSTERÅS
A
[email protected] Njorum AB o Gyllenhammar Linda
2
3
Stall Adel
5
Patrik Jacobsson
070-520 97 00 mobil
Fiholms Säteri
0220-421 90
bost
725 92 Västerås
MR CHARLES br h Jeune Homme-Full Rich e Homme D’Honneur
MR POTTS mbr h Arkadian Hero-Mrs Myles e Ragtime Band
PIARAS (IRE) br v Fath-Tartan Lane e Posen
KUNGSBACKA
A
www.hiddenfarm.se Jahreskog Marianne
4
Mikaela Jahreskog
0300-386 04
bost
Asserdalsvägen 113
434 96 Kungsbacka
HIDDEN TREASURE br s Funambule-Hidden Luck e Bin Ajwaad
46 - NET
AL HARITH ox (IQ) fux h Asad Saif-Wadha Al Thania e Asad Saif
AL DAHIS ox (IQ) fux h Sheridhah-Al Rabab e Zad Al Rakib
CUTE DIAMOND (IRE) br s Clodovil-Deerussa e Jareer
VICTORIAN ART (IRE) br s Chineur-Alexander Nitelady e Night Shift
VALPARAISO (NOR) br v Academy Award-Morten’s Secret e Blair’s Cove
WHY SPEAK AT ALL fux s Jaunty Jack-Ihatethespeaker e Case Law
SINAAYA (GER) br s Zinaad-Salista e Heraldiste
WHATACAT fux v Distant Thunder-Valley Cat e Catrail
DAYCHAN (IRE) sk v Daylami-Chania e In The Wings
BIT NOBLE (NOR) br v The Noble Player-Bit Like e Henbit
TOP FUEL br s Eagle Day-Cat’s Whiskers e Valiyar
TRELLEBORG
A Peter Jardby
040-48 51 48
bost
Stf Gisela Jardby, 0708-48 51 48 Domme Gård
070-547 26 26 mobil
[email protected] 231 96 Trelleborg
040-48 54 23
fax
Jardby Bo
5 STORMY GIRL br s Inchrory-Stormy Belle e Tumble Wind
Jardby Bo, Jardby Wiveca, Andersson Boel 6 STORMY GREY sk v Troon-Stormy Belle e Tumble Wind
Jardby Peter, Jardby Bo, Stall Tofterup Trav 5 FAST FEET (GB) mbr v Statue Of Liberty-Landowska e Langfuhr
Jardby P, Jardby Bo o S Ingstad o Co AB 5 PRINCE HAMLET (IRE) br v Fantastic Light-Hamsaat Hi Haat e Hennessy
Jardby Peter o Gisela
2 LA ROUGE (DEN) fux s Dexterity-Lyceta e Shirley Heights
9 SOY ASTURIANO (ARG) br v Louis Quatorze-Shape e Senor Pete
10 FLYING EDGE (IRE) br v Flying Spur-Day Is Dawning e Green Forest
Jardby Peter o Gisela o Jardby Bo
3 SECRET AWARD br v Academy Award-La Parrala e Night Shift
3 FULL ACCOUNT mbr v Sulamani-Oh Whataknight e Primo Dominie
3 OUTSHINE br s Funambule-Out Of Reach e Be My Chief
Jardby Peter o Gisela o Stall Amska
2 CAT WIND (DEN) br s Final Appearance-Top Cat e Be My Chief
Jardby Peter o Jardby Bo
4 STRIKE COMMAND (USA) br v Van Nistelrooy-Craftimae
e Crafty Prospector
4 STEVIES SONG (GB) br s Mark Of Esteem-Turf Moor e Mac’s Imp
Jardby Peter o Jardby Bo o Wiveka o Andersson Bo
3 ZOOGIN ZAID br v Cajun Cadet-Zindy Zaid e Exceller
4 AMAZING TIGER (GER) br v Tiger Hill-Allure e Königsstuhl
Jardby Peter, Jardby Bo o Todde Racing 4 COURT APPROVAL (IRE) br v Royal Applause-Nayzak e Silver Hawk
Jardby Peter o Johansson Jan
3 ZAMORA ZAID fux s Troon-Zambi Zaid e Steve’s Friend
Jardby Peter o Palm Ginnie
3 ALTHABEA (GB) br v Avonbridge-Mandolin e Sabrehill
Jardby Peter o Stall Dubbel A Trav HB
4 KNOW BY NOW (GB) br v Piccolo-Addicted To Love e Touching Wood
STENSTORP
P
Stf Kalindi Jarvén, 070-520 91 50
[email protected]
Jarven Birgitta o Investment AB Balticum 4
7
Jarvén Lennart o Jarven Kalindi
9
Lucht Susanne
9
Lennart JarvÉn
0500-45 07 65 bost
Brunnhem Örkullen
070-520 09 50 mobil
520 50 Stenstorp
0500-45 07 65 fax
LISTA LIGHTNING (IRE) br v Intikhab-Alassio e Gulch
LUCKY LUCIONI (IRE) br v Key Of Luck-Fanny Blankers e Persian Heights
PECOIQUEN (CHI) fux v Hussonet-Tonguie e Big Play
GALVARINO (IRE) br v College Chapel-Brave Louise e Brave Shot
KVARNBY
A
Stf Lennart Jarvén
[email protected]
Lena Jarven Björn Areskoug Racing HB
8
Lena JarvÉn-Areskoug
040-15 91 55
Sibbarpsvägen 15 B
070-739 89 30
216 11 Limhamn
040-16 35 47
BE ALERT br v Diaghlyphard-Fairy Jane e Fairy King
KLIPPAN
A
[email protected]
Jensen Allan
5
8
Lidén Sofia
12
Allan Jensen
042-734 10
bost
Stenestadsvägen 409
070-305 46 69 mobil
260 50 Billesholm
EL GRANDIOSO fux v El Gran Lode-Dove’s Nest e Common Grounds
ZEBULON ZAID br v Duty Time-Zerona Zaid e Exceller
PINA COLADA fux v Theatrician-Waikanini e Mummy’s Pet
bost
mobil
fax
www.svenskgalopp.se
NET - 47
SKEPPLANDA
A
Stf Natalie Budde, 070-754 58 63
[email protected]
Jensen Racing
7
Jensen Claus o Budde Natalie
4
8
Claus Jensen
0303-33 88 49 bost
Gunntorp 105
031-52 41 50
arb/stall
446 94 Skepplanda
070-684 58 63 mobil
SCHICAGO ox fux h Ffatal Attraction-Scharda e Kulak
FRAANK br v Fraam-Belle De Haarth e Alhaarth
NAVIGATION (IRE) fux v Bahamian Bounty-Bridge Pool e First Trump
FLOBY
A
[email protected]
Backgårdens Galoppstall HB
3
ELIZABETH JOHANSSON SIPMA
0515-461 99
Skånum Backgården 3
070-531 52 44
521 55 FLOBY
MRS PICASSO mbr s Inchrory-Sakura e Richard of York
GENARP
A Gunilla Johansson
0733-42 60 50
[email protected] Lyngby Boställe 151
040-44 07 47
247 99 Genarp
Johansson Gunilla o Hansson Anders
5 ARAGON IBSON br v Nicolotte-Sarabi e Final Appearance
Johansson Gunilla
6 EXENETOS (GB) fux v Efisio-Nefeli e First Trump
9 LADY ASHBORNE (IRE) fux s Lake Coniston-Persian Light
e Persian Heights
9 DRUID (GB) br v Magic Ring-Country Spirit e Sayf El Arab
FLOBY
A
[email protected]
Backgårdens Galoppstall HB
7
bost
mobil
mobil
arb/stall
LARS JOHANSSON
0515-461 99
bost
Skånum Backgården 3
076-102 16 72 mobil
521 55 FLOBY
HALLO WIN (IRE) br s Imperial Ballet-Hallucination e Last Tycoon
SÄVE
A Magnus Johansson
0706-12 18 12 mobil
[email protected] Askesby Högengårdar 13
423 73 Säve
Johansson AnnCharlotte o M o Berntsson L o H
3 STREETS OF FIRE br s Streetlight-Wings of Fire e Fire Worshipper
Stall Tvärdrag
6 POWER WITHIN YOU mbr s Bal du Seigneur-Medea e Diligo
TÄBY
A Ana Maria Johansson-Landqvist
[email protected] Eskadervägen 8
0760-16 75 76
183 54 Täby
Johansson-Landqvist Ana Maria
5 MON DIA fux s Funambule-Amourina e Modern Pleasure
7 LORELEY br s Nicolotte-Next Information e Chilibang
8 CALLADO PARADE (ARG) fux v Parade Marshal-Last Call
e Cinco Grande
ALINGSÅS
A
[email protected]
Stall Djupevik
9
9
mobil
Margret Johnson
0322-713 63
bost
Djupeviksvägen 10
073-039 52 46 mobil
441 91 Alingsås
SPIDER DANCER br v Malvernico-Dancing Spider e Diaghlyphard
PRINCE JONATHAN br v Caerwent-Aryan e Persian Bold
www.svenskgalopp.se
48 - NET
TORNA HÄLLESTAD
A
[email protected]
Stall Morgenstjerne
3
Stall Morgenstjerne o Mulle
2
Romele Araber o Stall Morgenstjerne
2
Lisa Johnsson
046-551 37
bost
Vasaholm 452
073-933 60 93 mobil
240 12 Torna-Hällestad
BRAVEMAN br v Nicolotte-Miss Ponnelle e Crofter
GATE TO SUCCESS br v Jeune Homme-Green Rocket e Funambule
ISLA STORM br s Nicolotte-Reinatt e Atlantic Boy
NORRTÄLJE
A
[email protected] Fam Juneskans o Stjerndorff Sven
3
Team Juneskans
2
4
Therese Juneskans
0175-600 46
bost
Torvalla 7622
0735-12 37 19 mobil
761 91 Norrtälje
MOUNTAIN HEART fux s Heart Of Oak-Mixie e Diaghlyphard
MELROSE fux s Melmac-Definite Rose e Definite Article
YOUKNOWWHAT ROSE fux s Mirio-Pinkie Rose e Kenmare
MALMÖ
A
[email protected]
Jönsson Lotta o Annette
7
Annette Jönsson
040-15 24 24
Strandgatan 50
0739-40 31 89
216 12 Limhamn
RUINART mbr v Richard of York-La Vigne e National Zenith
ÖSTERVÅLA
A
[email protected]
www.galopptranare.se
Karlsson Nina o Holmgren John
4
5
15
Nina Karlsson
0292-222 28
bost
Bergslagskogen 111, Fallet
0293-183 03
arb/stall
740 46 Östervåla
076-848 10 82 mobil
ZUCCHINI br s Most Welcome-Makak e Mukaddamah
KILL OR CURE fux v Island Reef-Lilla Fifi e Dalby Jaguar
TIGER SWEDE br v Diaghlyphard-Luperca Valeria e Dom Racine
ANGARN
A
Stf Christina Kelly, 070-415 22 89
[email protected]
Iverus Rudenstam S o Kelly Christina
3
JK Racing
6
7
12
JK Racing Club
2
Stall Look C
6
John Kelly
08-540 672 53 bost
Myrvägen 14
070-791 69 30 mobil
184 38 Åkersberga
08-540 672 53 fax
LA BELLE FAUVE sk s Tiger Bill-Vocalize e Petong
SULINA (POL) fux s Don Corleone-Sevilla e Dameto
BROOKVILLE br v Melmac-Suzie-Q e Batshoof
TENOR SAX (IRE) br v Darshaan-Minstrels Folly e The Minstrel
AKACIA br s El Gran Lode-Escallonia e Desert Style
WEASEL mbr v Funambule-Weezer e Diaghlyphard
ÅKERSBERGA
A
Stf Maja Myrin, 08-540 622 36
[email protected]
Krantz Frida
6
Myrin Maja
8
Myrin Maja o Gartside John
5
Frida Krantz
0735-44 57 44 mobil
Sörahemsvägen 85
184 37 Åkersberga
MYRRHA sk s Melmac-Monita e Spectacular Tide
ANAM CARA fux s Sharp Matt-Lyckliga Lisa e Contract Law
BLACK ORCHID sv s Sharp Matt-Sun Orchid e Warning
LÖVESTAD
A
[email protected]
Krook Rose-Marie
4
Rose-Marie Krook
0417-251 46
Granhem
0768-84 18 52
273 70 Lövestad
0417-251 46
FAOLYTICA ox sk s Top Flyte-Fatiga e Fynt
bost
mobil
bost
mobil
fax
NET - 49
BLENTARP
A
Stf Martina Andersson, 073-525 79 36
[email protected]
Stall Estonia
3
9
Kuningas Rein o Påhlstorp Pia
6
Rein Kuningas
046-811 17
Ågården
046-811 17
270 35 Blentarp
0706-41 80 25
SEMIL br v Nicolotte-Flo-Jo e Precocious
IRISH LAD br v Castlerea Lad-Irish Mist e Premier Violon
RUTERESZE ox br s Samsheik-Rubanda e Saturn
bost/fax
arb/stall
mobil
TÄBY
P ROY ARNE KVISLA
0708-55 88 97 mobil
[email protected] Rörby Gård
186 91 Vallentuna
Brantshammar Stuteri AB
2 LUCKY ME br sd Black Sam Bellamy-Quite Lucky e Sharp Matt
2 RIOJA fux s Sharp Matt-River Aln e Inchinor
Familjen Kvisla
3 MOUNTAIN TOUCH br sFinal Appearance-Nice Touch e Thatching
Hellberg Bo
2 MANILINE LO br v Songline-Manique Lo e Bal du Seigneur
Hellberg Bo o Radelius Ylva
2 FUN PEARL br s Funambule-Sheer Pearl e Shernazar
Stall Grand Cru
4 OUR DECISION (DEN) br v Okawango - Starving e Starborough
TÄBY
P Annika Källse
08-500 801 48 bost
[email protected]band.net Hangarvägen 3, 6 tr
0708-97 29 04 mobil
www.annikakallse.com 183 66 Täby
Colldin Rebecca
5 MARQUIS DE LOUVOIS (IRE) br v Iron Mask-Sweet Compliance
e Safawan
Koustrup Dagmar
6 MOONLIGHTS KOSSACK ox (DEN) br v Nougatin-Kecia e Iman
Källse Annika
2 THUNDER LADY mbr s Distant Thunder-Seigneur’s Lady
e Bal du Seigneur
4 BURNING FLAME fux s Tumbleweed Ridge-Utmost e Most Welcome
9 DONKEY SHOT br v Caerwent-If Tomorrow Comes e Shahdji
16 STAR CRUSHER (DEN) br v Dunphy-Wattlebird e Wattlefield
Källse Annika, Havsbris, Karlsson o Svennebring
6 BEAR BOTTOM (GB) br v Imperial Ballet-Pigeon Hole e Green Desert
Källse Annika o Stall Gången
3 CLAN PIPER (GB) br v Exceed And Excel-Song Of Skye e Warning
Källse Annika o Pereira Andre
8 SOCIETY MUSIC (IRE) br s Almutawakel-Society Fair e Always Fair
Källse Annika o Stall Praevaleo
5 TYRCONNELL br v Nicolotte-Lagavulin e Atlantic Boy
Landström Birgitta o Lennart
4 MISS SUCCESS fux s Bal du Seigneur-Malla e Le Mans
Rossander Nina
7 MISSIL mbr s Primatico-Miss Ulleröd e Mas Media
Sextetten
5 SON OF A DANCER (IRE) br v Soviet Star-Shantalla Peak e Darshaan
Stall Insider
5 SUBLIMATEUR (FR) fux h Loup Solitaire-Bella Bien e Bien Bien
Stall Källse HB
3 KROKODILEN fux h Funambule-Running For Me e Eagle Eyed
9 SIMONS WOOD (GB) mbr v Up And At’Em-Roleover Mania e Tragic Role
Stall Outsider
6 VODKA LUGE (GB) fux s Inchinor-Turn To Vodka e Polish Precedent
Stall Sans Doute
6 COMMON PURPOSE (USA) br v Elusive Quality-Kithira e Danehill
Stall Sudden
2 DAHLIA DAY (GB) fux s With Approval-Sicarina e Hernando
Stall Top Score
4 TOP TINKER (GB) br v Vettori-Topatori e Topanoora
Stall Vasa
5 ILLE FACIET (IRE) br v Bahri-Ecco Mi e Priolo
HANINGE
A
Stf Gun-Britt Lithander 070-476 45 54
[email protected]
Lamm Maria
8
8
50 - NET
Maria Lamm
08-500 209 38
Dåntorp
070-756 07 69
136 50 Haninge
08-500 252 50
DEN DÄR MARY br s Troon-Sweet Form e Formidable
EDMOND br v Primatico-Evangelina e Diaghlyphard
bost
mobil
fax
ANGARN
A
Stf Urban Landmark, 0708-11 40 74
[email protected]
Andersson Ann Charlott o Pititsa HB
3
Pititsa HB
4
7
Pititsa HB o Ottosson H-O
2
Katarina Landmark
08-541 791 79 bost
Glimmervägen 2
0703-17 91 79 mobil
185 94 Vaxholm
EL GRAN QURIOZO fux v El Gran Lode-Marcizette e Take a Reef
SNOW WIND fux v El Gran Lode-Wind Mill e Moulin
MYKENE sk s Melmac-Monita e Spectacular Tide
SARISKA fux s El Gran Lode-Xaliska e Special Nash
TORNA HÄLLESTAD
A
[email protected]
A T Racing o Larsen Max
2
3
4
Anja Larsen
0415-505 66
bost
Fundersed 4339
0709-76 84 11 mobil
242 94 Hörby
0415-505 66
fax
FRAMTIDEN sk h Troon-Top Of Nordic e Final Appearance
FLYING MAJA br s Mandrake El Mago-Flying Buttress e Hector Protector
FLYING AWARD br v Academy Award-Flying Buttress e Hector Protector
JÄGERSRO
P Hans-Inge Larsen
0708-37 71 09 mobil
Stf Peter Jardby, 070-547 26 26 Domme Gård
231 96 Trelleborg
Grodier AB o Bonny Hallberg Konsult AB 2 KEY OF THUNDER sk h Distant Thunder-Zack’s Key e Key Of Luck
4 TAPAS fux v Swedish Shave-Grey Express e Grey Desire
Jaybird Stable
4 LADYBIRD fux s Indian Lodge-Jaybird e Common Grounds
Larsen Hans-Inge
3 AHLADIA (DEN) fux s Dexterity-Tabariya e Doyoun
3 MR WYCLEF br h Inchrory-Pinan e Up And At’Em
8 CHASMIN sk h Troon-Zecretaria e National Zenith
Lundgårdh Michael
5 JUST NU mbr h Inchrory-Just In Time e Opening Verse
Nilsson Lilian o Svensson Carina
5 AMARETTO br v Terroir-Continuous Time e Shadeed
Pås-Calle KB
5 SATANG br v Pennekamp-Vinga e Sadler’s Wells
Stall Grenerie AB
3 MRS WINEHOUSE br s Arkadian Hero-Amy Hunter e Jade Hunter
Stall Lambada AB o Bonny Hallberg Konsult AB
3 SAIKO fux h Swedish Shave-Lady Lonsdale e Big Shuffle
4 SWEDISH CAT fux s Swedish Shave-Primecat e Catrail
Stall Lambada AB o Falkbolagen AB
4 GAUNTLETT fux h Swedish Shave-Dynamite Package e Bal du Seigneur
Stall Mara
2 BELLA MARA fux s Jeune Homme-Nazia e Starry Night
Stall SRS KB
2 THE PROVOCATIVE fux h Piccolo-The Spread e Alhaarth
Stall Swedanes
2 MR LUNCEFORD fux h Jeune Homme-Jaybird e Common Grounds
3 DON MARCO fux h Arkadian Hero-Jaybird e Common Grounds
Todde Racing
5 DALKEY GIRL (IRE) fux s Raise A Grand-Tosca e Be My Guest
TRELLEBORG
P Ole Larsen
040-48 55 93
bost
Stf Dina Danekilde, 0702-05 57 89 Postbox 9002
070-755 54 40 mobil
[email protected] 200 39 Malmö
040-48 50 89
fax
www.galopsport.dk/olarsen_index.htm
Boot RC HB
3 SVERRE AWARD br v Academy Award-Mette-Marit e Turtle Island
Bulltofta Kött AB
3 CALVA br v Terroir-Eko Normandy e Midyan
3 KING BULLTOFTA fux v Swedish Shave-Skip Church e College Chapel
Captain Cuttle Racing Club
4 CONSERVATOR (IRE) fux v Touch of the Blues-Be Most Welcome
e Most Welcome
Carlsson Margareta
5 IRISH ANDERSON (IRE) br v Raise A Grand-Starisa e College Chapel
Castle Stables
2 CASTLE MOON fux s Most Welcome-Castle Square e Distinctly North
2 CASTLE LADY mbr s Most Welcome-Castle Queen e Mujadil
NET - 51
Ole Larsen forts
Joue Invest
Jacobsen, Hougaard, Blomgren o Thomas
Jones o Co
KS Race and Breed
Mr Ascot
MTM Racing AB
Stall Daisy
Stall Ole Larsen
4
4
4
8
3
3
4
5
4
3
6
5
6
CASTLE STING br v Slickly-Castle Queen e Mujadil
CASTLE ZINNIA br s Zieten-Castle Square e Distinctly North
RUN FOR ME (DEN) mbr s Hot Run-Do Me A Favor e Informant
MAMAZITA (DEN) fux s Itsabrahma-Il-X e Fanaan
ANAZA (FR) br s Bernebeau-Night Kris e Night Shift
THE MATE (den) br v Dexterity-L’Arc De Ciel e Bay Comeau
EL MIRACLE br v Funambule-L’Arc De Ciel e Bay Comeau
DOLLAR HILL fux v Bal du Seigneur-Dimona e Diligo
HURRY BASIL (IRE) br v Barathea-Elle S’Voyait Deja e Carson City
SIKORSKY (DEN) br v Sholokov-Tres Bien e Local Suitor
EMIL (DEN) br v Cajun Cadet-Elysian Fields e Marju
DAYTIME (DEN) fux s Kateb-Mighty Miss Magpie e Red Sunset
AL CALVADOS (IRE) fux v Docksider-Apple Brandy e Cox’s Ridge
HÖRBY
A
[email protected]
Larsen Tommy
5
6
9
Sandra Larsen
0415-142 67
bost
Västerstad 9254
0415-222 52
arb/stall
242 97 Hörby
0768-79 72 83 mobil
MRS CROW br s Inchrory-Bubbles Jinx e Daggers Drawn
VAN RUYMBEKE (IRE) fux v Indian Ridge-Badrah e Private Account
TELETUBBIE br s Diaghlyphard-Telepathy e Kahyasi
ESLÖV
P
[email protected]
ACE Racing HB
4
Henriksson Ulf
4
Larsson Annelie
2
2
4
6
Nilsson A, Sånesson E o Nilsson J
3
Olsson R o Björk G m fl
8
Skånska Hus o Gårdar Fastighetsförmedl 3
Annelie Larsson
0413-167 51
bost
Kastberga 647
070-495 64 91 mobil
241 91 Eslöv
0413-167 51
fax
INDIAN ACE br s Indian Lodge-Törnrosa e Tirol
TERRIBLE BOB mbr v Terroir-Nice Big Ears e Elbio
THE SEA (GB) br s Val Royal-Sea Drift e Warning
ELIOT NESS (GB) mbr v Xaar-Karijini e Anabaa
COUNT ALMAVIVA (USA) fux v Rossini-Mimi Kat e Storm Cat
MUTAFAQEM (IRE) mbr v Singspiel-Labibeh e Lyphard
HILIFE br v Nicolotte-Hi Red e Atraf
ANCIENT EGYPT (GB) mbr v Singspiel-Nekhbet e Artaius
RUNSONRUN br v Nicolotte-Laguna Lady e Exceller
UPPHÄRAD
A
[email protected] Stall Emm
6
Christina Larsson
0520-44 17 85 bost
Snartorp 8
0520-44 17 86 arb/stall
460 21 Upphärad
070-204 70 86 mobil
DRONNINGEN br s Be My Chief-Präriens Drottning e Elmaamul
KVARNBY
P
[email protected]
www.klracing.com
Andersen Mogens
5
Decibel Racing KB
2
Fourfold HB
4
Larsson Karola o Alamiras Firma
6
Karola Larsson
040-44 11 04
bost/fax
Fridhillsvägen 5 A
070-662 70 67 mobil
230 41 Klågerup
ITSAGROOM br h Itsabrahma-Saucy Girl e Taufan
CUTIE BLOOM mbr s Septieme Ciel-Quinzi Bloom e Diaghlyophard
RED CAT GO (USA) fux v Cat Thief-Affirmed Legacy e Affirmed
PISAQ (IRE) fux v City On A Hill-Onyx Flyer e Saddlers’ Hall
52 - NET
Larsson Karola
2
3
9
9
Silfverschiöld Otto
3
3
Wilhelmsson, Andersson o Malmberg
4
Wilhelmsson Lars-Göran o Andersson Anne
8
IZOR br v Nicolotte-Glen Dowan e Caervent
TROMBINO br v Troon-Bombellina e Robellino
MISS CREEK (GB) br s Intikhab-Creeking e Persian Bold
LACELLE br v Heart Of Oak-Impington e Mac’s Imp
SWEET PRINCE (DEN) br v Nicolotte-Sweet Dance e Dashing Blade
LIKE A LINE (DEN) br s Dexterity-Lady Fonteyn e Bal du Seigneur
SCARAMOUCHE br v Homme D’Honneur-Lara’s Key e Eighty Eight Keys
ANGARN
A
[email protected]
Lemon Rosengren Eva
9
Eva Lemón Rosengren
08-756 67 02
bost
Slånbärsstigen 4
070-760 20 55 mobil
184 63 Åkersberga
MAYBELLENE br s Spectacular Tide-Blowin’ Free e Verd-Antique
LÖBERÖD
A
[email protected]
Stall Prick
5
6
6
Staffan Lidbeck
0413-257 82
bost
Gudmuntorp, Eketorp 405
070-374 49 17 mobil
241 94 Eslöv
0413-304 03
fax
EXPECTING TO FLY mbr v Academy Award-Freak of Fate e Duty Time
YALIHO BLOOM (ger) fux s Diaghlyphard-Yankee Bloom e El Gran Senor
NAZGUL mbr v Diaghlyphard-Blommogram e Talinum
SUPER TROUPER br v Songline-Lara’s Key e Eighty Eight Keys
ANGARN
A LOTTA Lien
08-732 38 29
bost
[email protected] Lillbodavägen 69
073-708 11 75 mobil
184 91 Åkersberga
Lien L, Dillner Charlotte, Berge Wilhelm 3 SYMPHONIAS WILMAR br v Songline-Lady Symphonia e Old Vic
Lien Lotta o Pegas Massage och Laser
7 HARDY NORSEMAN (IRE) mbr v Mull Of Kintyre-Miss Willow Bend
’
e Willow Hour
Lien Lotta o Professionell Säkerhet i Sollentuna AB
4 SYMPHONIAS MAXIMUS br v Songline-Lady Symphonia e Old Vic
TÄBY
P Johan Lindberg
073-404 06 46 mobil
Stf Emilie Backlund, 073-757 43 61 Radarvägen 17, 8 tr
[email protected] 183 61 Täby
Backlund Henrik
2 MELASS br s Songline-Malvern Lass e Malvernico
Navesta Hästklinik AB
2 RIGHT ON TIME br s Heart Of Oak-Cardross Lass e Orpen
Stall Dollar
2 MAGICAL WOOD (USA) fux s Woodman-Rivermorn e Riverman
2 GRANNY’S SKY br v Septieme Ciel-Seductive Girl e Bal du Seigneur
2 VIVA LAVIDA fux s Septieme Ciel-Memory e Diaghlyphard
3 REED DOOR (USA) fux s Street Cry-Pigricia e Lord Avie
3 INDIANA PRIZE (USA) br s Stephen Got Even-Luminous Prize e Prized
3 OCKIDOCK br s Mandrake El Mago-Purple Heather e Diaghlyphard
3 TAM O’MILL mbr v Most Welcome-Tam O’Shanter e French Groom
4 CHEROKEES SMOKE (USA) mbr s Cherokee Run-S’More Smoke
e Smoke Glacken
4 HEART RISK (USA) br s Lion Heart-Risk e Wavering Monarch
5 EL CLASSICO (IRE) fux h Peintre Celebre-Slewcie e Seattle Slew
Stall Dollar o Karlsson-Johansson Kev
2 MERCI (ger) fux s Most Welcome-Muja Maiy e Mujadil
NET - 53
BJÖRKLINGE
A
Stf Jan Erik Nilsson
[email protected]
Knutsson Ellen
5
Stall Noon
7
7
9
Karin Lindberg-Nilsson
018-37 60 67
bost
Hocksbo
0735-45 85 98 mobil
743 71 Björklinge
MAROONOON fux s Funambule-Dark Noon e Domynsky
THESIXTHSENSE fux v Sharp Matt-Sweet Ann Go e Sweet Reclaim
MY NOON br s Sharp Matt-Dark Noon e Domynsky
THEFIFTHELEMENT sk s Troon-Sweet Ann Go e Sweet Reclaim
TÄBY
P Karin Lindberger Gajda
08-591 441 75 bost
Stf Pawel Gajda, 0708-45 63 12 Gribbylundsvägen 30 D
0739-82 44 10 mobil
[email protected] 187 65 Täby
www.kglracing.se
Lindberger Gajda K, Adrian, Kajsa o Kersti 4 REBETICA (GB) br s Domedriver-Hymne d’Amour e Dixieland Band
Lindberger Gajda Karin o Stall Bamse
5 CONSTABLE COUNTRY (GB) fux v Peintre Celebre-Serene View
e Distant View
Lindberger Gajda Karin o Lindberger Olle 8 HORNPIPE (GB) br v Danehill-Dance Sequence e Mr Prospector
Lindberger K o O, Jakobsen O, Lindbäck E 3 VAPOURIZE (GB) br v Red Ransom-Normandy e Great Regent
Stall Ninos
7 ALPINO ETERNO (ARG) br v Alpino Fitz-Eterlize e Equalize
ÄRLA
A
Stf Ture Lindblad, 070-658 42 97
[email protected]
Gustafsson Emma
6
Stall Joie de Vie
4
Jenny Lindblad
016-700 20
bost
Målsjö Brunnshult
070-658 42 97 mobil
643 97 Västra Näshulta
www.teamlindblad.se
FLYING DUTCHMAN fux v Desert Sport-Learning To Fly e Statoblest
EISHIN STREET br v Eishin Dunkirk-Albemarle Street e Alhaarth
ANGARN
A
[email protected]
Zamarash HB
7
Anne-Lie Lindgren
08-21 11 57
Regeringsgatan 70
0733-78 17 77
111 39 Stockholm
SHARAMAZ ox sk v Shakespeare-Show Mee e Dybbuc
bost
mobil
ANGARN
P
Borén Elin
6
Goldman Monica
7
Morberg Bengt
4
Stabulum Ecclesia
3
4
Trajector AB
5
Kristina Lokrantz
08-758 56 73
Skolvägen 9 A
08-510 252 13
184 30 Åkersberga
073-786 39 33
SOUL CAT fux v Kateb-Soul Sister e Diaghlyphard
THE ROCK mbr v Songline-Feign Game e Selkirk
MAGNIFIK br v Bal du Seigneur-White Strings e Exceller
THE BISHOP’S MIX fux v Mirio-PM’s Prinsesse e Prince Mab
TO THE BISHOP br s Indian Lodge-Sally e Songline
MERRIMAC br v Melmac-Penny Moor e Polish Precedent
bost
arb/stall
mobil
KLÅGERUP
P
Stf Padraig Long, 0708-10 28 54
[email protected]
Chess Racing AB
2
3
5
Chess Racing AB o Nörklit Mona
2
7
Jessica Long
040-48 11 85
bost
Norregårdsvägen 33-38
0708-64 88 24 mobil
230 41 Klågerup
www.longracing.se
KATTEGATT (USA) br s Stormy Atlantic-Adoryphar e Lyphard
VUVUZELA (USA) br s Arch-Shiny City Shoes e Carson City
PERKS (IRE) br v Selkirk-Green Charter e Green Desert
NN br s Sabiango-Präriens Drottning e Elmaamul
DJANGO br v Acatenango-Präriens Drottning e Elmaamul
54 - NET
JP Long HB
Stall Rancho AB
3
3
4
2
VITTINGE
A
[email protected] Lundell Hans
3
3
14
Lundell Hans o Dorsander Dennis
7
Wallenius Veronica
6
Åhman Josefine
6
JOHCEANE (FR) br s Ocean Of Wisdom-Johanita e Johann Quatz
ZAVIJAVA (USA) fux v Sky Classic-Cowgirl Wisdom e J P Hamer
SCAT fux v Indian Lodge-Präriens Drottning e Elmaamul
NN br s Ransom O’War-Czardas e Exceller
Hans Lundell
0224-621 12
bost
Nilsbo, Skattmansö 321
0224-620 76
fax
744 95 Vittinge
070-561 39 19 mobil
CALGUST fux h Island Reef-Miss Quantas e Lion Cavern
SCHARLOTTE br s Island Reef-Lady Quantas e Homme De Loi
HIDE AND SEEK br h Island Reef-Memorabilia e Dominion
BLACK AS SOOT (IRE) mbr v Key Of Luck-Meigiu e Catrail
MIDNIGHT SCARPER fux s Island Reef-Miss Quantas e Lion Cavern
BUSY BASSE fux v Island Reef-Lady Quantas e Homme De Loi
ÖRKELLJUNGA
A Marie Lustig
0435-533 07
bost
Stf S-O Malmqvist, 0708-17 14 46 Grytåsa Ridcenter 415
0435-533 00
arb/stall
[email protected] 286 91 Örkelljunga
0435-536 46
fax
www.rider.nu
0707-75 33 07 mobil
Grytåsa Ridcenter AB
3 MERRIE DEL FINE br s Captor-Merrie Melody e Island Reef
4 HURRY HARRY (USA) br v Strong Hope-Berga e Jade Hunter
5 DANISH WELCOME fux v Most Welcome-Karen e Jalmood
6 ZUPERZEBRANZOZO mbr v Walking Possession-Chuck-A-Luck
e Final Jeopardy
7 ALLSUSSEDUP (GB) br v Bertolini-Beau Duchess e Bering
9 EMILIO (GB) br v Kris-Easter Moon e Easter Sun
13 ROBINSON (IRE) mbr v Petardia-Massive Powder e Caerleon
Grytåsa Ridcenter AB o Leo Sabina
9 PAULS PRIDE (GB) mbr v Desert Sun-E Sharp e Diesis
Grytåsa Ridcenter AB o Lindgren Lars
3 LABOREMUS br h Captor-Elaine’s Rebecca e Missed Flight
Grytåsa, Lindgren, Rosenkjaer o Malmqvist3 OTAMA OBAMA (USA) br h Bernstein-Flora’s Temple e Halo
TÄBY
P
[email protected] Stall Bloggen
3
Långström Tina
5
Stall Äntligen o Långström Tina
3
Tina Långström
0176-26 26 95 bost
Gräfsta 510 A
0707-74 85 11 mobil
761 73 Norrtälje
BLADES OF GLORY br v Most Welcome-Termini e Diaghlyphard
GOTCHA mbr h Funambule-Morning Chorus e Prince Sabo
PRINCESS EMMA fux s Swedish Shave-Princess Royal e Richard of York
GENARP
A
Faramarz Malekzadeh, 0707-77 20 76
[email protected]
Kiviö Anna
5
Malekzadeh Therese
9
Norenfeldt Emelie
5
Therese Malekzadeh
040-48 03 80
bost
Lyngby Tofta Gård 782
0709-52 48 92 mobil
240 13 Genarp
TUNE OF DIAMOND br v Fly To The Stars-Natuna e Tagula
PINWINNIE br s Caerwent-Reinatt e Atlantic Boy
THAI BROWN br v Red Rainbow-Steel Express e Shining Steel
MALMÖ
A
Stf Björn Malmberg, 0767-88 88 20
[email protected]
Fam Malmberg
3
7
Annika Malmberg
040-44 60 43
bost
Kvisslevägen 9
070-965 85 45 mobil
212 91 Malmö
KIRLIA br s Nicolotte-Kininvie e Songline
JOSEY WALES (DEN) fux v Compton Admiral-Grand Cru e Starry Night
NET - 55
TÄBY
P Caroline Malmborg
08-758 26 99
bost
Stf Sandra Wikström, 070-323 46 41 Åkerbyvägen 180
070-441 18 89 mobil
[email protected] 187 37 Täby
www.stallmalmborg.se
Malmborg Gunilla
2 ESKIMO sk v Königstiger-Baby Dancer e Rambo Dancer
2 MERE MUSIC mbr s Songline-Melanie e Music Streak
2 DELAROCHE fux h Heart Of Oak-Bongo Quest e Be My Guest
2 ALL SINGING br v Songline-Belle De Haarth e Alhaarth
2 CHILOÉ mbr s Mandrake El Mago-Chiwamba e Lotus Pool
3 TSAREVICH br v Homme D’Honneur-American Pay Day
e Cryptoclearance
3 HOLLY SOCIETY fux s Funambule-Costly Member e Emarati
3 FIGARO STORM sk v Baryshnikov-Peevish Guess e Presidium
4 MADDOX br v Most Welcome-Blue Jean Baby e Spectacular Tide
4 BUBBLES LODGE mbr s Indian Lodge-Bubbles Jinx e Daggers Drawn
4 CHICAGO br v Final Appearance-Chiwamba e Lotus Pool
6 MOUNT ALEXANDER (GB) br v Lomitas-Elegantissima e Polish Precedent
6 ALASKA STATE fux v Bahamian Bounty-Baby Dancer e Rambo Dancer
8 POLAR BEAR sk h Funambule-Baby Dancer e Rambo Dancer
15 TRAGIC LOVE (GB) sk v Tragic Role-Miss Mirror e Magic Mirror
Malmborg Gunilla o Crona David
5 GREENDAY mbr v Inchrory-Elaiza Zenith e National Zenith
Stall Grenerie AB
3 MR LAROCK br h Arkadian Hero-Eurolink Bubbles e Fairy King
Stall Storgården
2 IMANUEL br v Mandrake El Mago-Indiana Crow e Diaghlyphard
TÄBY
A
[email protected]
Mansen Helena o Spritz Media
3
Helena Mansén
08-96 05 47
bost
Klasrovägen 39 A
08-35 12 11
arb/stall
191 49 Sollentuna
070-924 79 98 mobil
CONCORDE br v Most Welcome-Little Fairy e Prince Of Birds
MUNKA LJUNGBY
A
[email protected]
Markusson Emma
4
Emma Markusson
070-557 93 38
Storgatan 81 A
262 35 Ängelholm
TERIR br v Terroir-Heart of Valentine e Midyan
mobil
TÄBY
P
Stf Lina Ullberg, 076-108 95 54
[email protected]
www.shamrockbloodstock.com
Hallberg Lars
5
Husell-Andersson AB
3
4
7
McGann Barry
2
Stalll Haaga o Smedman Lena
6
Barry McGann
08-511 747 63
Tallåsvägen 174
0706-28 66 59
186 51 Vallentuna
bost
mobil
JUST A DANCER (IRE) br s Choisir-New Foundation e College Chapel
DANCING MOON br s Mirio-Natural Dancer e Shareef Dancer
DREAM RUNNER (GB) br v Oasis Dream-La Coruna e Deploy
JOYRIDE OF LOVE (IRE) fux s Fruits Of Love-Poly Dancer e Suave Dancer
FREEDoM FIGHTER fux v Mirio-Out Of Season e Brief Truce
INCHLAGGAN (IRE) fux v 6 Inchinor-Lakatoi e Saddlers’ Hall
TÄBY STALL OCH FODER
Det privata alternativet med personlig service!
Telefon och fax 08-630 06 90
56 - NET
TÄBY
P Alex McLaren
08-512 414 61 bost
Stf Julian McLaren, 0709-30 67 60 August Wahlströms Väg 10
08-510 254 00 stall
[email protected] 182 31 Danderyd
0709-30 67 61 mobil
McLaren Racing Stables AB
4 ELPHINSTONE (den) fux v El Gran Lode-Lady Marion
e Charnwood Forest
4 MAZZARIN fux s Mirio-To the Queen e Roi Danzig
5 QUEEN OF RACING br s Pennekamp-To the Queen e Roi Danzig
7 SUNNY CREEK fux s Diaghlyphard-Miss Quantas e Lion Cavern
7 CAROLINE PLAYER br s Songline-Rutger Windrose e Radetzky
Smedstorp Equestrian
2 SUN TRIP mbr s Songline-Sun Orchid e Warning
Stall Guldkant HB
3 GO FIGURE br h Academy Award-Lady Marion e Charnwood Forest
Stall Ruter Ess o McLaren Racing
2 COURAGE br v Final Appearance-Elms Schooldays e Emarati
Stall Ättarö
3 BARSAC fux v Funambule-Simply Big e Bigstone
Stina och Olavi HB o McLaren Eva
2 FUTURE AWARDS br v Academy Award-Fujitarra e Muhtarram
Strandberg Peter
3 LITTLE JACK br v Jaunty Jack-Get Rhythm e Diaghlyphard
7 EARL OF YORK (DEN) br v Richard of York-Ta-Ta-Ta e Miami Springs
Team Duria
3 SANDY FEET (IRE) br s Footstepsinthesand-Historix e Linamix
5 DURIANA (DEN) br s Academy Award-Elms Schooldays e Emarati
Östnora Stuteri
3 SONG OF OCEAN br s Songline-Ocean Wind e Spectrum
ANGARN
A
[email protected]
VP AB
4
6
7
Anna Meier
073-745 45 55
Västergården 35
186 37 Vallentuna
GARION br h Eishin Dunkirk-Sissone e Diaghlyphard
YUAN QI br s Mr Eubanks-Sissone e Diaghlyphard
MCHALA br s Second Empire-Touch Of Salt e Thatching
mobil
VOLLSJÖ
A
Stf Per Michanek
[email protected]
Animal Farm
6
7
12
Animal Farm o Jermehag Maria
7
Bröderna Michanek
8
Ann Michanek
0416-321 36
bost
Degebergavägen 44-18
070-211 51 60 mobil
270 33 Vollsjö
0416-320 16
fax
ROCKFONIC (GB) mbr v Rock Of Gibraltar-Procession e Zafonic
SHERIFFEN (IRE) br v Mull Of Kintyre-Slieu Whallian e In The Wings
NITTIÅTTAN mbr v Eighty Eight Keys-Follow Me Follow e Wollow
NAPOLEON mbr h Diktat-Last Romance e Last Tycoon
LAVIRDAN mbr v Lavirco-La Grande Danseuse e North Pole
LJUNGSKILE
A Camilla Moberg
0522-219 36
bost
[email protected] Solås Gård 465
070-352 93 67 mobil
www.frumobergs.se 459 93 Ljungskile
Moberg Camilla
6 FIREFOX fux v Tumbleweed Ridge-Out Of Season e Brief Truce
6 SWEET SOUL DIVA (GB) br s Cadeaux Genereux-Alarming Motown
e Warning
Moberg Camilla o Ström Martin
4 GRAPHIELLA fux s Terroir-Jade’s Jewel e Mukaddamah
ANGARN
A Suzanne Mohammed
073-501 22 30 mobil
[email protected] Väg 7 A
186 54 Vallentuna
Mohammed Suzanne o Svanberg Jan
3 THE WINDTESTER (GB) mbr v Imperial Dancer-The Screamer e Insan
NET - 57
ANGARN
A
Stf Ylva Brandt, 073-684 14 41
[email protected]
Stall MM
2
2
Mats Müllern
08-512 415 51 bost
Svista 21 Norrtorp
070-593 49 99 mobil
186 97 Brottby
PERRELLI (GER) br s Lomitas-Pepridge e Indian Ridge
GAMBELLA br s Black Sam Bellamy-Gambesina e Acatenango
NÖDINGE
A
Stf Mikael Svedberg
[email protected]
Stall Häst Vett
3
4
Lotta Månsby
070-566 78 86 mobil
N Kilandavägen 22
0303-966 75
arb/stall
449 34 Nödinge
0303-22 96 29 fax
SAINT SEBASTIAN (IRE) fux v Captain Rio-Paris Song e Peintre Celebre
FORWARD PLANNING (USA) fux s Orientate-Casa’s Kid e Theatrical
VELLINGE
A
[email protected]
Mårtensson Jannica
7
Jannica Mårtensson
040-42 21 39
bost
Klockaredösvägen 66
0708-72 08 11 mobil
235 94 Vellinge
MIGHT BE DESTINY br s Cajun Cadet-Might Be A Lady e Music Streak
KLÅGERUP
A Katarina Mårtensson
070-811 04 77 mobil
Norra Sturupsvägen 21:51
040-40 45 78
bost
230 41 Klågerup
Stålhammar Camilla
7 DREAM KING (DEN) br v Final Appearance-Dreamer’s Row e Saville Row
Team Camarina HB
2 AYA FROM YORK (DEN) br s Academy Award-Boss Lady e Last Tycoon
3 DUSTY FROM YORK (DEN) br v Academy Award-Boss Lady
e Last Tycoon
Todde Racing, Gunnarsson, Mårtensson 6 EL REY (IRE) br v Lend A Hand-Surfing e Grundy
ANGARN
A
Stf Carsten N Möller, 070-719 64 41
[email protected]
Berocho AB
2
3
8
10
11
13
Karin M Möller
08-758 41 08
bost
Idrottsvägen 10 A
070-756 45 45 mobil
182 47 Enebyberg
08-758 41 08
fax
MOUNTAIN SUPERIOR fux h Mirio-Mixie e Diaghlyphard
INDY br s Arkadian Hero-Silana e Duty Time
MY MAN fux v Island Reef-Betzy e Radetzky
BRIGHTLINE br s Ballet Prince-Orange Cure e Cure The Blues
ISLAND MAN fux v Island Reef-Betzy e Radetzky
MY BENJAMIN br v Spectacular Tide-Betzy e Radetzky
VELLINGE
P Sofie Möller
040-98 01 86
bost
[email protected] Klockaredösvägen 146
0705-85 25 44 mobil
235 94 Vellinge
Doorn Erna van
5 EMINENCE br s Mujahid-Espree Sizzling e Dancing Spree
Doorn Erna van o Thosö Stockholm AB 4 EVER SO RICH br v Fraam-Rich Choice e Presidium
Froggs
3 QAYYAN (DEN) br v Cajun Cadet-Laser Show e Wassl
Fuchs Rehab, Möller S, Fuchs L o Amska 5 EXXIE (GB) fux v Carnival Dancer-Just My Hobby e Kris
Möller Sofie o Möllers Hovslageri HB
5 MARCHPANE (GB) br s Olden Times-Ecstasy e Pursuit Of Love
Stall Amska
4 EMMESSEN (gb) mbr v Funambule-Sonic Sapphire e Royal Academy
Stall Semlan
4 SHARM EL SHEIK br v France-American Pay Day e Cryptoclearance
Wadst Kenneth
7 RIVAL br v Cajun Cadet-Karen e Jalmood
Wadst Kenneth o Frost Gunlög
5 CANADIAN ANGEL mbr s Academy Award-Canadian Friend
e Steve’s Friend
58 - NET
GENARP
A
[email protected]
Medicinkvinnan
2
2
Kristina Naranjo
046-554 40
bost
Björnstorp 381 Rotkärr
0708-97 83 80 mobil
240 13 Genarp
THEA br s Mandrake El Mago-Tonga e Be My Chief
MEXICAN TOMAHAWK br v Songline-Silvercoincolector e Silver Kite
SKURUP
A Lena Natt och Dag
0411-458 00
bost/arb
[email protected] Lindbo Gård
0411-458 04
fax
www.akkaridcenter.se 274 93 Skurup
0708-14 58 00 mobil
Running Wild
4 ZIRKON (GB) br v Zaha-Kintara e Cyrano De Bergerac
5 MAGIC CLOUD (GB) br v Cloudings-Magic Orb e Primo Dominie
Stall Akka
2 AVENTURIN (IRE) br h Catcher In The Rye-Classic Silili e Be My Guest
7 BEAUCHAMP UNITED (GB) br v Compton Admiral-Beauchamp Kate
e Petoski
Stall Camino
6 THE CUBE (GB) br v Mind Games-Nite-Owl Dancer e Robellino
6 SPORTSCHAU (GER) mbr s Lacantun-Santa Augusta e Esclavo
8 GIFTED LASS (GB) br s Bold Edge-Meeson Times e Enchantment
9 CARNET APACHE mbr s Caerwent-Simone Apache e National Zenith
Stall Vinco
4 HAWKLEAF FLIER (IRE) br s Hawk Wing-Flyleaf e Persian Bold
TÄBY
P
Hellberg Bo
3
Pettersson Eva C S
3
4
Stall CHELM
8
Stall Pentagon
5
Stall RDR
9
Stall Mahogny
2
3
Stall Tjäder
5
Österblom Sven
7
Bo Neuman
08-756 30 64
bost
Korsvägen 26
08-756 84 08
stall
183 30 Täby
070-591 26 34 mobil
OH FELIA LO mbr s Melmac-Oh Voila e Funambule
HISPANIELLA mbr s Mandrake El Mago-Jade’s Jewel e Mukaddamah
GEORGEBLACK mbr v Eishin Dunkirk-Catella e Caerwent
GO AWAY (IRE) mbr v Gold Away-Selection e Sillery
AJAZ fux v Heart Of Oak-Out Of Season e Brief Truce
MAXIM’S (ARG) br v Lode-Mari’s Ballerina e Mari’s Book
MIRLITON br v Mirio-Impington e Mac’s Imp
FACE ME br s Mull Of Kintyre-Sheer Pearl e Shernazar
DOUBLE UP mbr s Funambule-Ginger e Diaghlyphard
DAEDAL (GB) br s Dr Fong-Datura e Darshaan
Låt din häst åka med Håkans
Hästtransporter till vinnarcirkeln!
www.hakanshasttransporter.se
070-591 24 00
Håkan mobil
NET - 59
MARKARYD
A
[email protected]
Nilsson Camilla
3
4
6
Nilsson Camilla o Ask Kerstin
5
Camilla Nilsson
0433-164 11
Ulvaryd 1103
070-585 58 19
285 91 Markaryd
0433-164 11
BIG STAR mbr h Big Foot-Ecstasy Apache e Exceller
BIG EXS mbr s Big Foot-Ecstasy Apache e Exceller
SAKBA ox (HOL) fux s Al Sakbe-Pyreah e Karami
EL QUATTRO ox fux v Elcatero-Welona e Mamluk
KLÅGERUP
A
[email protected]
Nilsson Helen
2
2
Nilsson Helen o Wolis HB
3
Helen Nilsson
073-209 88 08 mobil
Borupsvägen 28
040-18 77 32
bost
230 41 Klågerup
046-573 31
arb/stall
HERALD fux h Swedish Shave-Herald Angel e Double Schwartz
SAVAGE ROSE sk s Swedish Shave-Grey Express e Grey Desire
WOLIS ORINOCCO br v Cajun Cadet-Funny-Lo e Diligo
HELSINGBORG
A
[email protected]
Stall Jarama
4
5
Matz Nilsson
042-13 72 64
bost
Kungshultsvägen 145 A
042-15 03 80
arb/stall
255 91 Helsingborg
070-468 42 61 mobil
HEDDA br s Funambule-Purple Heather e Diaghlyphard
MR BOGLIONE fux h Red Rainbow-Circus Lodge e Night Shift
DÖSJEBRO
A
[email protected]
Stuteri Saccracing AB
4
4
5
8
8
Stuteri Saccracing AB o Stallbackarna HB 4
Tommy K Nilsson
046-70 55 86
bost
Barsebäcksvägen 170
0708-48 73 93 mobil
261 93 Saxtorp
046-70 55 86
fax
ANGANTYR SACC br h Double Net-Alberta e Exceller
NARCISSUS SACC mbr h Prince Firebird-Athena Sacc e Steve’s Friend
IFANNIK SACC br h Double Net-Ifrigiya e Iron Duke
IFCONNECT SACC br v Lotus Pool-Ifrigiya e Iron Duke
KAMRUSEPAS SACC br v Lotus Pool-Evelip Sacc e Exceller
MAINLINE br h Prince Firebird-Maintenant e Aragon
HÖRBY
A
[email protected] Nilsson Vivika
2
3
4
Nilsson V, Törnblad L o Magnusson A
2
Vivika Nilsson
0415-612 37
bost
Bessinge Dahlstorp 7379
0733-62 21 61 mobil
242 91 Hörby
SWEET SOLO SONG mbr h Songline-Sweet Malta e Malvernico
WALNUT LODGE br h Swedish Shave-Coval Lodge e Primo Dominie
MR MELODYCLUB br v Inchrory-Salobre e Most Welcome
ZADAR mbr s Swedish Shave-Parted e Pursuit Of Love
BÅSTAD
A
[email protected]
Pepe’s Bodega
2
Torbjörn Nobel
0431-703 02
bost
Kattviksvägen 52
0706-20 25 27 mobil
269 34 Båstad
0431-703 02
fax
INTIANGO (ger) br s Sabiango-Interviewer e Common Grounds
UPPSALA
A
[email protected]
Flybrook Racing
5
Jessica Ohlson
0708-47 68 36 mobil
Blodstensvägen 21-110
752 58 Uppsala
SWEET PENNIE br s Pennekamp-Interviewer e Common Grounds
60 - NET
bost
mobil
fax
RIMBO
A
[email protected] Stall Ättarö
4
6
Harriet Ohlsson
08-512 921 57
Norrbacka 8055
0709-46 18 80
762 95 Rimbo
MOULIS fux v Funambule-Foxy News e Diaghlyphard
PAUILLAC fux v Malvernico-Foxy News e Diaghlyphard
bost
mobil
KVARNBY
P Rolf Ohlsson
040-49 43 15
bost
Stf Barbro Evers, 070-667 40 75 Kvarnbyvägen 54
070-693 64 66 mobil
[email protected] 212 91 Malmö
040-49 43 15
fax
Evers Elisabeth
3 HOT FAVOR (DEN) br s Hot Run-Do Me A Favor e Informant
Johansson Jan
3 ZILVER ZAID fux v Troon-Zoori Zaid e Lotus Pool
Ohlsson Rolf, Hensfelt-Dahl P, Molin K o Evers B
2 ALVA (DEN) sk s Academy Award-All Fair e Always Fair
HARLÖSA
A
Stf Birgitta Boberg, 070-348 46 90
[email protected]
Ohlsson Rune
4
7
Ohlsson Rune o Stall Enur
3
6
Rune Ohlsson
070-748 44 40 mobil
Harlösa 1960
046-611 95
fax
240 35 Harlösa
IL CAPO (GB) fux v Falbrav-Enrapture e Lear Fan
GILMORE (GER) fux v Acatenango-Green Water e Suave Dancer
MEXICAN OUTBACK fux h Funambule-Lioness e Diaghlyphard
GOLDGRAPE br v Fruits Of Love-Tamara Red e Mukaddamah
STAFFANSTORP
A
Johansson Thomas A
4
Johansson Thomas A o Olin Jane
7
Jane Olin
040-44 66 04
bost
Börringegatan 5 B, 3 tr
040-13 55 20
arb/stall
217 72 Malmö
070-941 62 87 mobil
SHE’S SO NICE fux s Swedish Shave-Kiss On Time e Lead On Time
RED HURRICANE fux h Prince Of Birds-Adolphin e Jimmy Reppin
TRELLEBORG
A
Stf Rolf Olofsson, 0702-82 01 85
Triple E
4
4
5
10
Eva Olofsson
040-48 55 94
bost
Domme Ekliden 1
0705-75 48 84 mobil
231 96 Trelleborg
040-48 55 94
fax
JOHNNY OLA (IRE) br v Royal Applause-Bibi Karam e Persian Bold
VETTORI DE SICA (IRE) br v Elusive City-Tarziyana e Danzig
IL PADRINO (USA) br h Sadler’s Wells-Minister’s Song e Deputy Minister
MEDIA HORA (CHI) fux v Somersham-Membrana e The Great Shark
SKURUP
A
[email protected]
Olsson Denise
5
7
Denise Olsson
0411-422 42
bost
Skurup 4839
0411-422 42 stall
274 92 Skurup
070-718 21 43 mobil
EL MASIR (GB) br h Dubai Destination-Graceful Lass e Sadler’s Wells
LIGER (GB) mbr h Fraam-Periquitum e Dilum
BJUV
A
Olsson Magnus
2
2
4
8
Persson Marita
3
Maria Olsson
070-897 73 45
Tunnbyvägen 13
0736-56 16 16
260 50 Billesholm 042-817 55
BARCA mbr h Swedish Shave-Wai Lin e Piccolo
WRAMS PRINCESS br s Duty Time-Wrams Lady e Troon
NICE AND ROUGH br s Eishin Dunkirk-Tranquila e Mujadil
WRAMS BOSS br v Dom Of Silves-La Gimo e Domynsky
MR MIKA mbr v Inchrory-Senza Una Donna e Steve’s Friend
mobil
mobil
bost
NET - 61
KUNGSBACKA
A
Stuteri Stravance
6
Marie Olsson
0300-127 23
bost
Dunagårdsvägen 3
031-795 27 59 arb/stall
434 97 Kungsbacka
070-496 73 37 mobil
SINGALULLABY (IRE) br v Singspiel-Brief Lullaby e Brief Truce
VEBERÖD
P Tony Oscarsson
046-840 42
bost
[email protected] Silent Yard, Vomb
046-840 42 arb/stall
247 96 Veberöd
070-799 12 27 mobil
Oscarsson Tony
2 BLUES MOSTLY mbr s Most Welcome-Safari Blues e Blues Traveller
3 SILENT AMBITION br s Eighty Eight Keys-Boldly So e Never So Bold
3 SILENT LOVE br s Dexterity-Buy Me Love e Be My Chief
5 OSCAR br v Funambule-Whish Me Luck e Exit To Nowhere
5 BLACK BUSINESS (GB) br v Diktat-The Frog Lady e Al Hareb
Stall Globetrotter
4 HOT CHESTNUT (USA) fux v Horse Chestnut-Pascarina
e Exit To Nowhere
6 BARROS JARPA (IRE) br v Alzao-Allamanda e Fairy King
Weijber Ebba
7 SCRATCH MY BACK mbr s Be My Chief-Lavinia e Run the Gantlet
BLENTARP
A
[email protected]
Camilla Osterman
Pepparkakshuset, Karup 4
270 35 Blentarp
Ingen häst i träning per 2010-04-19.
0416-242 36
070-734 76 30
bost
mobil
BOTTNARYD
A
[email protected]
Stall Kolgränna
3
4
6
Birgitta Paulsson
036-206 08
Kolgränna
0736-79 27 50
560 25 Bottnaryd
036-206 91
ALICIA ISLAND br s Island Reef-Allison e Songline
CALENDAR GIRL br s Songline-Lady Luck e Exceller
MCGIBBONS br v Nicolotte-Appsolut e Grant’s
bost
mobil
fax
ANGARN
P
[email protected] www.123minsida.se/expensivehobbyht
Flink Claes-Göran
3
Expensive Hobby HT
2
2
Pedersen Helen o I o W Galopp HB
2
Pedersen Thomas o Stall STHT HB
4
Sinnika
2
Thomas Pedersen
0735-79 63 25 bost
Höjdvägen 22
0737-38 79 48 mobil
186 41 Vallentuna
JUNKER br v Top-Boot-Mistress Quickly e Exceller
RUN FOR THE ROSES mbr s Heart Of Oak-Magic Moment e Magic Ring
CUTE QUIXOTE OKIES br s Top-Boot-Miss Suddenly e Ali-Royal
CROCKER CROKODILE fux h Heart Of Oak-OK Maite e Komaite
TOOHOTTOTROT br v Carnival Dancer-Branston Nell e Classic Cliche
LITTLE NELLA BELLA mbr s Heart Of Oak-Branston Nell e Classic Cliche
TECKOMATORP
A
[email protected]
Persson Cecilia o Johansson Laila
3
Cecilia Persson
0418-66 14 88 bost
Fältgatan 1 A
0734-43 32 78 mobil
260 20 Teckomatorp
MOON DANCER fux s Mirio-Branston Dancer e Rudimentary
62 - NET
STRÖMSHOLM
P Dennis Persson
0220-441 86
bost
Stf Russell Muggeridge, 0707-42 13 21 Övernäs 23
0220-440 89
arb/stall
[email protected] 734 94 Strömsholm
0220-440 81
fax
www.stallstoraskuggan.com
0708-20 43 86 mobil
Källberg Maria
3 WING COMMANDER fux v Mirio-Malzeta e Alzao
Möve
5 SERAGLIO (IRE) br s Singspiel-Dream Quest e Rainbow Quest
Nyberg Inger
3 MOUNTAIN HIGH mbr s Melmac-Breidablik e Prairie
Persson Therese o Silviturf
3 HERMINIUM br v Dexterity-Catella e Caerwent
Renew HB
8 ORANAIS (FR) br v Sleeping Car-Belle D’Oran e Quart De Vin
Stall ATL
5 SUPERMAN (DEN) br v Palatal-Skee The Feen e Viking
6 WATSON br v Be My Chief-Wilette e Top Ville
10 LIGHTS OUT (DEN) fux v Kateb-Skee The Feen e Viking
Stall Jennik
8 MEXICAN GOLDFISH fux v Desert Sport-Fazette e Talinum
Stall SRS KB
5 CALVADOS mbr v Trempolino-Sayonara e Vettori
Stall Stora Skuggan
7 HALF PINT BILL (GB) br v Green Horizon-Anywhichway e Bijou D’Inde
Stall Sudden
3 TOP MATE (GB) fux v Domedriver-Sicarina e Hernando
VELLINGE
A
[email protected]
Fröken Agda
6
Ingrid Persson
040-46 86 96
Gessievägen 265-32
0733-26 03 00
235 93 Vellinge
040-46 86 96
MIROBOLANT br v Mirio-Angel Rose e Definite Article
bost
mobil
fax
TIERP
A
[email protected]
www.majapersson.se
Stall Långholmen
5
10
Maja Persson
0293-513 20
bost
Västanåsvägen 3
0293-100 81
arb/stall
815 69 Månkarbo
070-579 65 66 mobil
CRYSTAL HEART br v Heart Of Oak-Cruella De Ville e Blue Talk
LUCKY HEART mbr v Heart Of Oak-Lucky Groom e French Groom
STAFFANSTORP
A Martin Persson
040-43 29 31
bost
Stf Lars Tiller, 0703-35 98 30 Madbäcksgatan 9
076-808 63 70 mobil
[email protected] 232 35 Arlöv
Persson Martin o RedNeck HB
5 CAJUN PEPPER mbr s Red Rainbow-Cajun Streak e Cajun Cadet
6 BOSS br v Nicolotte-Siluette e Dalby Mustang
Persson Martin, RedNeck HB o Stallg Hovslageri
6 ZINGAPORE ZLING br s Nicolotte-Snowball e Atlantic Boy
GÖTEBORG
A
Stf Christine Palmgren, 0730-49 82 15
[email protected]
Stall Salmo
4
5
8
Rolf Persson
031-41 27 37
bost
Doktor Westrings Gata 36
070-201 82 24 mobil
413 24 Göteborg
031-41 27 37
fax
PROPELINO (ire) fux v Trempolino-Simply Katie e Most Welcome
FAIRY KAMP br v Pennekamp-Reference Lady e Revoque
DANISH HAND (IRE) mbr v Lend A Hand-Cloche Du Roi e Fairy King
KUNGSÖR
A
Pettersson Hanna
5
Hanna Pettersson
076-817 70 15 mobil
Hagsta 207
0227-202 55
bost
736 92 Kungsör
AMIGO DE VIE br v Heart Of Oak-Albemarle Street e Alhaarth
NET - 63
KVARNBY/JÄGERSRO
P
Stf Eva Pettersson, 0708-50 76 88
[email protected]
www.tranarepettersson.com
Andersson Nathalie
3
Grettve Sigrid
3
Persson Martin o RedNeck HB
3
Pettersson Jan-Erik
4
4
6
Pettersson Jan-Erik o Karlsson Torgny
3
Pettersson Jan-Erik o Nilsson Bo
6
Sewerin Ekman AB
3
Stall Pleasure/S
4
Stall Teacher
4
Tranberga Jordbruks AB
4
Jan-Erik Pettersson
Värbyängen 91
230 40 Bara
ANGARN
A
Jenny Pettersson Ekstedt
Älvdalsvägen 7
165 75 Hässelby
Ingen häst i träning per 2010-04-23.
VÄSTERÅS
A
Qwintus-Qwintus HB
12
13
Thomas Quist
0220-437 52
bost
Lagersberg, Rytterne
0220-430 66
arb/stall
725 92 Västerås
0706-47 57 39 mobil
THE KING br v King’s Theatre-Tadila e Irish River
SPECTACULAR STAR br v Spectacular Tide-Pampered Girl e Pampabird
KVARNBY
P
[email protected]
AB Björneborg i Köinge
2
Bornslätt
2
4
4
7
7
Danekilde Dina
3
Chaves Elione
4
Hansen Pirjo
2
Ohlsson Roland
2
Weilby Cathrine
3
Ricardo Ramallo
073-908 20 56 mobil
Minnesdalsvägen 7
212 91 Malmö
JALLA JALLA br s Jeune Homme-Mrs Fox e Duty Time
TUMBLIN’ DICE br v Jeune Homme-Holma Pushy Lady e Precocious
GÖRANSSON br v Indian Lodge-Holma Pushy Lady e Precocious
DIXIE CHICK br s Inchrory-Abnoba e Celtic Swing
ROCKBRANGLEN (USA) br v Sandpit-Medicine Path e Strawberry Road
GYLLENE TIDER mbr v Duty Time-Gylliana e Diaghlyphard
NOBLE CHERIE (USA) fux s Leroidesanimaux-Wald Elven e Kendor
MOLINO fux v Melmac-La Bonita e Common Grounds
MOONWALK (DEN) br s Ballet Prince-Pacey e Brief Truce
EL MAGICO br h Mandrake El Mago-Amore e Vettori
SOLO UNO (DEN) br v Abaco Prince-Edna’s Gift e Cyrano de Bergerac
LERDALA
A
Stuteri Cavallo
5
6
Anna Ravik
0704-41 92 53
Hasselkullen 1, Toresäter
0511-806 11
540 17 Lerdala
ESTRELLA ox fux s Elcatero-El Borra e El Borr
AGIL ox sk v Eterno-Alojza e Dylemat
64 - NET
040-54 33 23
0708-96 63 95
040-54 33 23
bost
mobil
fax
SPUTNIK (DEN) br v Dexterity-Winning Pearl e Great Commotion
BOWATER mbr v Swedish Shave-Ribbon Lake e Namaqualand
CROSS A LOT br s Nicolotte-Fran e Clantime
HUDSON BAY fux s Terroir-Eliza Bay e Afleet
SPARTACUS SUN br s Spartacus-Asereje e Cape Cross
FOCUS STAR (GB) fux v Auction House-Vida e Wolfhound
COUNTRY TOWN mbr s Cape Town-Miss Cotswold Lady e Averti
MOULLI CAT fux s Troon-Moulinette e Moulin
THE CARIOCA br s Mandrake El Mago-Doris Decker e Distant Music
SINGHA LADY fux s Terroir-Papoose e Funambule
HIT AND RUN (DEN) br v Hot Run-Lazise e Petit Loup
SALAMANCA br s Swedish Shave-Cajun Streak e Cajun Cadet
0736-49 70 47
mobil
mobil
bost
GNESTA
A
[email protected]
www.sportoavel.se
Rehnström Ida o Stall KLM
5
Ida Rehnström
0158-310 36
bost/fax
Prästhälla Gård 3
0158-310 39
arb/stall
646 91 Gnesta
073-563 23 49 mobil
KEEP ON STEAMING br v Songline-Colonial Success e Be My Guest
KVARNBY/JÄGERSRO
P Fredrik Reuterskiöld
040-97 72 28
bost
Stf S Berneklint 0708-43 65 64 Regementsgatan 21
0733-86 62 77 mobil
[email protected] 217 53 Malmö
040-97 72 28
fax
Easy KB o Stall Tredje Mannen
3 MAJOR CALLOWAY (USA) br h Sligo Bay-Whatsmineisyours e You And I
3 HURRY LIME (USA) fux h Limehouse-Stylish Mission e Missionary Ridge
Falkbolagen AB
7 SMART ENOUGH (GB) sk v Cadeaux Genereux-Good Enough
e Mukaddamah
Grand Reserve
3 LE COURSEMICHEUR (USA) br h Diesis-Batty Fronteriza e Batty
Mec-Com Klippan AB o Fourfold HB
3 HALOS IN THE HALL (USA) br v Ecton Park-Contessa Halo
e Southern Halo
5 SWING THAT CAT (USA) br h Cat Thief-Incha e Nashwan
Mr Ascot
2 DIGGER JOHN (GER) fux h Samum-Dominant Dancer e Primo Dominie
2 ANCIENT THEATRE mbr v Most Welcome-Theatre Antique e Theatrical
2 ANJIN (USA) br h Orientate-Chatham Hall e Green Dancer
2 ANTON (IRE) br h Antonius Pius-Seasonal Pleasure e Graustark
2 AVITUS (USA) fux v Pleasantly Perfect-Hen Party e Hennessy
3 DOMINANT FELLOW (GER) fux h Dehere-Dominant Dancer
e Primo Dominie
4 MIRONA br s Mirio-Saucy Girl e Taufan
4 WANDERS (GER) br v Banyumanik-Waconda e Pursuit Of Love
5 WALZERTRAUM (USA) br h Rahy-Walzerkönigin e Kingmambo
Peep Kask Trav AB
2 NARVA (USA) fux s Grand Slam-Well Revered e Red Ransom
Pigvet AB
3 DANCE FOR A DATE (USA) br s Full Mandate-Dance For Vanny
e Sovereign Dancer
Provence Hotels Holding
4 KING MAUI (IRE) br v High Chaparral-Zaza Top e Lomitas
6 CALRISSIAN (GER) fux v Efisio-Centaine e Royal Academy
Reuterskiöld Fredrik
2 SOLID PLATINUM mbr s Belong To Me-Threeminuteappeal e Exbourne
Räda Glitzen - Easy
2 AGHOSTATGODSPLACE (USA) br h Ghostzapper-India Halo
e Halo Sunshine
Stall DIF
2 XAANTANA br s Xaar-Loose And Lethal e Mark Of Esteem
Stall Grenerie AB
2 WOOD WOLF fux h Jeune Homme-Dancing Wolf e Wolfhound
3 LUCKY THOUGHTS (USA) br s Woodman-Thoughts e Seattle Slew
4 SAINT JOHANNES (USA) fux h Johannesburg-Lorie Darlin
e West By West
Stall In Bloom
5 TERTIO BLOOM fux v Tertullian-Yankee Bloom e El Gran Senor
Stall Tandem
3 CHENANGO (USA) br h Victory Gallop-Touch Of Classic e Smart Strike
Stall Zada
3 GLADTOSEEME (USA) mbr h Belong To Me-Richie’s Girl
e Black Tie Affair
Triple Crown Bloomers AB, Falkbolagen AB3 SENORITA BLOOM (fr) fux s Tertullian-Yankee Bloom e El Gran Senor
U S Star Racing
2 CHARMED STAR (USA) br h Quiet American-Chandrina e Trempolino
3 FRONTIER STAR (USA) br v Canadian Frontier-Famous Colony
e Pleasant Colony
3 ACES STAR (USA) sk h Monarchos-Pray For Aces e Pulpit
4 SLIGO STAR (USA) br h Sligo Bay-Last Supper e De Niro
NET - 65
JÄGERSRO
P Johan Reuterskiöld
0701-60 01 60 mobil
Stf L Reuterskiöld, 0701-60 61 60 Roslins väg 12 A
[email protected] 217 55 Malmö
www.jvlracing.se
Carlsson Racing
2 REAL LADY (ger) br s Country Reel-Reference Lady e Revoque
4 INDIAN PACIFIC br v Indian Lodge-Interviewer e Common Grounds
Christer Svanholm AB
2 ITSALINE br h Itsabrahma-Media Line e Mas Media
Lödder HB
4 SHARAV (GB) br v Monsieur Bond-May Light e Midyan
Reuterskiöld Johan
3 BIG MOLLY (IRE) sk s Clodovil-El Alma e Goldmark
Reuterskiöld Johan o Ekberg Maud
6 ASK DON’T TELL (IRE) br s Indian Rocket-Cladantom e High Estate
Reuterskiöld Johan, Stall Reuterskiöld HB o Stall Minnestad AB
3 GOOD TRADE (GB) br v Trade Fair-Composition e Wolfhound
Reuterskiöld Johan o Triple Crown Bloomers AB
2 MILIBLOOM mbr s Miesque’s Son-Yankee Bloom e El Gran Senor
Stall 6 Drakar
3 DIAGRAPHIC (DEN) br v Academy Award-Dialitha e Diaghlyphard
Stall Amska
2 EDGE OF LINE mbr s Songline-Ellis Island e Selkirk
3 ELLEN ELLY br s Funambule-Coalminersdaughter e Dynaformer
3 ENCORE BELLE br s Funambule-Imsoexcited e Mujadil
3 FLOWER BY TESSA (DEN) mbr s Kalanisi-Bright Tessa e Rahy
Stall L
4 A LITTLE TRICKY (GB) br s Tobougg-Composition e Wolfhound
Stall Reuterskiöld HB
2 DATE THE LINE (DEN) fux s Silca Legend-Reel Line e Scottish Reel
9 CITIZEN KANE (DEN) br v Rock City-Herniece e Weldnaas
Stall Reuterskiöld HB o Anderberg H
3 DELORIA (GB) fux s Mark Of Esteem-Denica e Night Shift
Stall Reuterskiöld HB o Minnestad AB
6 WOY WOY (IRE) fux v City On A Hill-Best Niece e Vaigly Great
Stall Skåne HB
3 SATIN (DEN) br s Informant-Satanic e Botanic
Stall Zada
3 MADAME CELEBRE (IRE) br s Peintre Celebre-Option e Red Ransom
Westman Maria
7 NOTTINGHAM br v Richard of York-Ibri e Ore
Zawawi Omar
2 LUCKY LAD (ger) mbr h Black Sam Bellamy-Lake St Clair e Revoque
3 ALABAMA (DEN) br v Academy Award-Amalia e Be My Chief
6 CHEITHA (DEN) mbr v Chequer-Dialitha e Diaghlyphard
Zwicky Racing
4 MARIYCA (IRE) sk s Daylami-Masakala e Cadeaux Genereux
5 THAI ELEVEN (DEN) br v Miesque’s Son-Winning Pearl
e Great Commotion
Östergaard Bente
2 INSEL br h Distant Thunder-Sparkling Outlook e College Chapel
JÄGERSRO
P Lennart Reuterskiöld jr
040-26 45 37
bost
Stf Linda Reuterskiöld, 070-586 57 79 Vintergatan 4
040-94 30 63
arb/stall
[email protected] 233 35 Svedala
040-26 45 71
fax
0708-53 98 34 mobil
Easy KB o Stall Flimmer
2 MRS FLIMMER (IRE) br s Singspiel-Double Bay e War Chant
Easy KB o Stall Vivax
5 WESTERN PROSPECT (USA) br v Royal Academy-Mpunga
e Conquistador Cielo
Easy KB o Stall Vivax o Cheltenham
3 WESTERN FIVE (USA) mbr v Yonaguska-Dancapade e Polka
3 WESTERN MEMORY (USA) br s Dehere-Dakkari e Affirmed
Gotfredsen Per
2 HALF ANGEL (DEN) fux s Cajun Cadet-Cut So Sharp e Final Appearance
L o L Jr Reuterskiöld HB
3 WHITE CHEEK FOX (USA) fux s Consolidator-Crafty Luck
e Crafty Prospector
Litzen Lena o Robert
3 ACE VENTURA br v Most Welcome-Ace of Clubs e Spectacular Tide
Milo Racing
3 ME LEGEND (DEN) mbr s Silca Legend-Admecut e Admetos
Milo Racing, Light Valley Stud, TLP Racing 3 HALF DANE (DEN) br s Academy Award-Cut So Sharp
e Final Appearance
66 - NET
Milo Racing o TLP Racing
3 DIAMOOL (DEN) br v Mamool-Dianella e Bin Ajwaad
NVA Racing
2 ME EL MAGO (DEN) mbr h Mandrake El Mago-Admecut e Admetos
Reuterskiöld Lennart Jr o Pizzi Mizzi Ladiez3 WAKAYAMA br s Eishin Dunkirk-Redbone e Spectacular Tide
Stall Gransäter
2 ISOTRIA fux s Distant Thunder-Jade’s Jewel e Mukaddamah
2 UPPERCUT ACTION mbr h Statue Of Liberty-Pep’n Chilli e Diaghlyphard
3 MYTALKTHETALK (GB) br s Zafeen-Sparkling Clear e Efisio
3 CHAPTERELEVEN br v Most Welcome-Di’s Pearl e Diaghlyphard
4 SEHOY (USA) br h Menifee-Another Storm e Gone West
Stall Grenerie AB
3 MRS HOTNIGHT mbr s Arkadian Hero-Christian Church e Linamix
Stall Question
2 BLACK GROUSE mbr s Nicolotte-Fernet-Branca e Diligo
5 PREMIER mbr s Nicolotte-Fernet-Branca e Diligo
Stall Rasmus HB
2 SIR POSTILLION (ger) br v Black Sam Bellamy-Safe Trip
e Hector Protector
3 MR BLUNT br h Arkadian Hero-Sunglo e Lugana Beach
Stall Tandem
2 FINAL MATOLO (DEN) br h Final Appearance-Queen Mat e Fairy King
Stall Trick or Treat
3 CHILLY DEW (DEN) fux s Palatal-Skee The Feen e Viking
Stall Zada
3 ACADEMY WING (DEN) br h Academy Award-Starving e Starborough
TLP Racing
5 CARPE DIEM (DEN) br v Richard of York-Laser Show e Wassl
7 QUILBOQUET (BRZ) mbr h Jules-Greystoke e Tokatee
Zawawi Omar
3 FAITHFUL (DEN) mbr v Final Appearance-Dominet Hope
e Primo Dominie
4 TRAINER’S TRIAL br v Funambule-Quite Easy e Roi Danzig
5 ALCOHUAZ (CHI) br v Merchant Of Venice-Giverny e Hussonet
7 PEAS AND CARROTS (DEN) br v Final Appearance-Dominet Hope
e Primo Dominie
Övrevoll Stutteri
2 HOT TYRA (IRE) br s Singspiel-Medina e Pennekamp
3 QUBOOL (GB) fux s Trade Fair-Hidden Meaning e Cadeaux Genereux
3 HOT WING (IRE) br v Hawk Wing-Crystal Theatre e King’s Theatre
HÄSTVEDA
A
Stf Jonas Persson, 070-634 46 64
[email protected]
Persson Jonas o Ragnarsson Per-Åke
3
Rooth Gina o Ragnarsson P-Å o A-L
4
Rooth Gina o Persson Jonas
4
5
9
Gina Rooth
0451-300 74
bost
Norreskog 2372
0706-33 00 74 mobil
280 23 Hästveda
0479-147 46
fax
VAL FLEUR br s Swedish Shave-Zarzini e Mind Games
FAIRY JOJO (DEN) br s Cajun Cadet-Mayfair e Richard of York
HOLMA INDI LOVE fux v Indian Lodge-Forsaken e Lake Coniston
HOLMA IVORY br s Inchrory-Forsaken e Lake Coniston
WHITE PRECORDIA br s Precocious-White Foot e Double Jump
TORNA HÄLLESTAD
P
[email protected]
Roth Malin
2
3
4
9
Roth Malin o Johansson Lars
3
3
4
Malin Roth
0705-14 45 22 mobil
Vasaholm 451
240 12 Torna-Hällestad
CECE LOVELY fux s Swedish Shave-Compact Light e Efisio
CECE TOP br h Nicolotte-Compact Light e Efisio
ORZINI br s Orpen-Zarzini e Mind Games
CECE RUNNER br v Caerwent-Compact Light e Efisio
ONE MORE CAT fux v Swedish Shave-Primecat e Catrail
MAIA br s Mandrake El Mago-Manda e Caerwent
MR REFRESHMEN mbr v Indian Lodge-Christian Church e Linamix
NET - 67
UPPSALA
A
Rydén Lars
5
13
Lars RydÉn
018-53 44 20
Sysslomansgatan 15 A
070-205 49 60
753 14 Uppsala
CELTIC sk s Slickly-Czardas e Exceller
BEST WISHES br v Billion-Brown Bows e Fools Holme
bost
mobil
TORNA HÄLLESTAD
A
Stf Jan Sandqvist, 0417-304 90
[email protected]
Sandqvist Sandra
4
Sandra Sandqvist
0768-11 41 31 mobil
Onslunda Björkhaga
273 95 TOMELILLA
BABY SPECIAL (GB) br s Needwood Blade-Bollin Victoria e Jalmood
MALMÖ
P Vanja Sandrup
040-92 14 92
bost
Stf Sara Nilsson, 0768-69 56 10 Vitoxelgatan 28
040-21 61 68
arb/stall
[email protected] 213 63 Malmö
0709-26 35 68 mobil
Aspenäs Arabstuteri HB
4 WYCLEF (IRE) br v Tagula-Flying Clouds e Batshoof
Las Pampas Polo Team
2 PRIMUS MOTOR fux h Most Welcome-Persian Flight e Catrail
Mec-Com Klippan AB
4 FLIP FLOPPING FLY (USA) br s Orientate-Twirley e Deputy Commander
Mink Stud
3 MINK’S ZORAYA (IRE) br s Strike the Gold-Syria e Halling
Rävdansens Stuteri
2 DISRAELI GEARS mbr h Eishin Dunkirk-Factually e Known Fact
2 MISSILE br s Eishin Dunkirk-Evangelina e Diaghlyphard
Sandrup Vanja
3 WRIGGLE (IRE) br v Refuse To Bend-Isana e Sunday Silence
3 JARAYAAN (GB) br v Needwood Blade-Bold Bunny e Piccolo
SGS III
4 MASERATI fux v Bertolini-By The Book e Definite Article
6 CATTLEMANS CLIPPER br v Richard of York-Seductive Girl
e Bal du Seigneur
Stall Travarna
7 SNOW RUNNER (ARG) fux v Lode-Snow Pac e Snow Satyr
Tegelberga Dressyrstall
2 SUN OF LIFE br h Chain of Life-Take A Risk e Risk Me
6 MOON LIFE br v Chain of Life-Take A Risk e Risk Me
FLYINGE
A
Stf Christopher Lundin, 0703-00 03 73
[email protected]
www.almitas.se
Almitas
4
7
Ewa Sarlöv
0418-66 29 60
Flyinge 802
0708-26 87 97
247 91 Södra Sandby
VETLANDA
A
Stf Per-Olof Scherling, 0708-59 52 84
[email protected]
www.klintesaraber.com
Klinte’s Araber
4
5
Anette Scherling
Klinte 4
574 91 Vetlanda
STAFFANSTORP
[email protected]
www.sunnanahast.se
Sederblad Angela
Angela Sederblad
0739-70 54 24
Johan Anders Väg 57
040-44 52 56
245 93 Staffanstorp
DEL PIERO br v Terroir-Aventurine e Pursuit Of Love
ACCENTUATE (IRE) br v Danehill-Arcade e Rousillon
SIR ROBIN br v Richard of York-Rue Pigalle e Bluebird
68 - NET
A
5
6
7
bost
mobil
TINKERBELL (DEN) br s Richard of York-All Fair e Always Fair
ROCK OF KILDARE (IRE) br s Indian Rocket-Paris Joelle e Fairy King
0383-330 80
073-402 31 76
0383-330 82
bost
mobil
fax
EL WEIRON ox fux h Neiron-Eldorana e Eldorado
EL DOR TANAM ox sk h Om El Tanam-Eldorana e Eldorado
mobil
bost
ÄLVÄNGEN
P
Stf Sven Rosenqvist, 0703-39 44 91
[email protected]
www.alehastspa.se
Rosenqvist Sven
2
Sivrup Anita
2
Sivrup-Rosenqvist S o Johansson Carina 7
Sivrup-Rosenqvist Susanne, Landberg Roy 6
Sivrup-Rosenqvist Susanne o Thorén Sören6
Örnästet
5
Susanne Sivrup-Rosenqvist
0303-74 44 74
Ölanda 210
070-604 73 37
446 95 Älvängen
bost
mobil
PHYXIUS sk h Flyinfact-Hot Beignet e Devil His Due
PROMISE br v Jeune Homme-Dove’s Nest e Common Grounds
FRITZ ZAID mbr v Richard of York-Fanny Zaid e Steve’s Friend
DUNARONI br v Dushyantor-Simply Big e Bigstone
FLY AWAY br v Gold Away-Pelican Flyer e Runnett
MIDNIGHT EAGLE mbr v Eagle Day-Madeline Bassett e Kahyasi
HÖLLVIKEN
A Charlotte Sjögren
040-45 52 19
bost
Stf Christer Peters, 0708-45 66 19 Kämpingevägen 282
0705-26 58 65 mobil
[email protected] 236 91 Höllviken
040-45 52 19
fax
www.cs-transporter.com
Höllviken Häst o Foder AB
3 ANOTHER FLOWER fux s Swedish Shave-Charming Madam
e General Holme
3 RED HERO (den) fux v Arkadian Hero-Inger’s Lady e Inchinor
4 POSTCARD (GB) mbr v Dubai Destination-Dance Of Leaves
e Sadler’s Wells
5 SWALLOW FOREST (GB) br s Averti-Sangra e El Gran Senor
7 DEFINITE ROMANCE (IRE) mbr s Definite Article-Easy Romance
e Northern Jove
8 SHOTGUN CHARLIE (GB) br v Groom Dancer-Twilight Patrol e Robellino
MALMÖ
A
[email protected]
Sjöholm Georg
3
Cecilia Sjöholm
040-44 91 23
Skönavall Fårabäcksvägen
0702-45 99 43
212 91 Malmö
KASANS JACK br v Jaunty Jack-Mamouna e Moulin
bost
mobil
MUNKA LJUNGBY
A
Stf Jessica Sjöholm, 0730-24 44 47
[email protected]
Stall Com Peat
9
Ulf Sjöholm
0431-44 01 40 bost
Kollebäcksvägen 444
0730-32 25 28 mobil
266 93 Munka-Ljungby
TIGER SHARK (SAF) br v Spaceship-Dolphin Coast e Dolpour
MALMÖ
A
Sjökvist Annika
4
10
Annika Sjökvist
0736-80 65 22
Agnesfridsvägen 101, 3 tr
212 37 MALMÖ
PINAMAR fux s El Gran Lode-Patagonia e Diaghlyphard
RIVER HILL mbr v Motley-Riviere Des Indes e Shakapour
TÄBY
A
Stf Lena Smedman, 0737-81 59 39
[email protected]
Stall Haaga
4
6
11
Mona Smedman
08-732 42 38
bost
Efraimsbergsvägen 21
08-510 516 30 stall
187 75 Täby
0708-11 03 44 mobil
GARZON GILFI ox fux h Garizim-Implora Natascha e El Colorado
NARANJI GILFI ox fux s Garizim-Implora Natascha e El Colorado
GADISHA ox sk s Shakespeare-Galadriel e Red Baron
mobil
NET - 69
TÄBY
P Madeleine Smith
070-867 41 81 mobil
Stf Hillevi Ljungqvist 070-457 63 84 Össeby Granby 14
08-756 52 55
arb/stall
[email protected] 186 91 Vallentuna
08-512 251 43 fax
ALL Grundberg AB
3 MONTEREY fux v Melmac-La Bonita e Common Grounds
3 MUGURU br v Ishiguru-Lamasat e Silver Hawk
4 MYSTIK sk v Melmac-Monita e Spectacular Tide
BeWe Horseshoes AB
2 MURONI br v Melmac-Lamasat e Silver Hawk
3 TARRANTS WAY (GB) mbr v Auction House-Thicket e Wolfhound
Ekfalk Veterinärpraktik AB
2 MADAME PUTEAUX br s Bertolini-Midnight Moonlight
e Bahamian Bounty
Ekman Lena
5 DALAROSSIE (GB) mbr v Kyllachy-Damalis e Mukaddamah
Jacobson Katarina
2 MR HILL fux v Terroir-Murooj e Bal du Seigneur
Joy For Run HB
5 KNUBBLE br v Double Net-Joystar e Talinum
Smith Madeleine o Longwood
2 LIGHT ON LINE br s Streetlight-Excellent Lady e Bustino
2 CRASH FOR CASH mbr v Heart Of Oak-Natural Dancer
e Shareef Dancer
2 CALL ME AL br v Streetlight-Lady Captain e Adonijah
3 ELLEN STREET br s Streetlight-Excellent Lady e Bustino
4 HI FLING (GB) br v Oasis Dream-Crafty Buzz e Crafty Prospector
Stall Chikh
3 AILSA CARMEL (IRE) br s Antonius Pius-Dancing Duchess
e Danehill Dancer
3 LOOK WHOS NEXT (GB) fux v Compton Place-Look Here’s Carol
e Safawan
The Horseshoe Stable
4 INDONESIAN IDOL (IRE) br v Exceed And Excel-Jakarta e Machiavellian
The Horseshoe Stable o Salming o Co AB 4 TIMELY PRODUCTION (IRE) fux v Peintre Celebre-Romantic Venture
e Indian Ridge
STOBY
A
[email protected]
Polytuft of Sweden AB
4
Soufi Khalil
3
4
10
Khalil Soufi
0451-898 43
Stobyhus 1023
070-586 06 66
281 44 Stoby
LAI LAI (gb) br s Domedriver-Semiramis e Darshaan
PORSCHE ox sk s Top Flyte-Expressa e Wojslaw
AL TAYAR ox br v Alt-Expressa e Wojslaw
MILORD ox sk h Alt-Espmira e Ali Mir
bost
mobil
VELLINGE/JÄGERSRO
P Katharina Stenefeldt
040-42 14 44
bost
[email protected] Trangränden 1 H
070-229 63 18 mobil
www.stenefeldtracing.se 235 34 Vellinge
Klagshamns Måleri o Fasad AB
2 QUEEN BY TESSA (DEN) br s Final Appearance-Bright Tessa e Rahy
2 EL PINTOR (GB) sk v Diktat-Heaven-Liegh-Grey e Grey Desire
3 TROY BOLTON (IRE) br v Statue Of Liberty-Palm Lake e Spectrum
3 PO PO POKER FACE (IRE) br v Whipper-Sheer Dane e Danehill
3 GOLDEN PACEMAKER fux h Swedish Shave-Gold And Grey e Informant
4 LA BRUJA PLOMA (IRE) sk s Namid-Alphilda e Ezzoud
4 PARTY CAT (IRE) mbr v One Cool Cat-Congress e Dancing Brave
4 CONFIRMATION br s Kingsalsa-Firm Ground e Common Grounds
Klagshamns Måleri, Anderberg AB, AB Ekbladhs
2 VILAS fux h Monsieur Bond-Hajat e Mujtahid
Klagshamns Måleri o Fasad AB o AB Ekbladhs Måleri AB
4 ADIOS MI PLATA (IRE) br s Pyrus-Afisiak e Efisio
70 - NET
Shejkerna
4 COSTUMIER (USA) br s Mr Greeley-Flashy Decorator e Well Decorated
5 VASU (IRE) br v Hold That Tiger-My Giddy Aunt e Danehill
Stall Kul
3 SAN JEMENIANO (IRE) br v Bertolini-Kafayef e Secreto
Stall Castle View
5 MORANS THE WEIR (IRE) mbr v Xaar-Myran e In The Wings
Stall Lambada AB
2 CABRIOLET br h Domedriver-Rue d’Alsace e Danehill Dancer
Stenefeldt Katharina
3 FLY AND STAY fux s Swedish Shave-Tagula Flyer e Tagula
3 FAT CLEMENZA (IRE) br v Celtic Swing-Lady Stalker e Primo Dominie
6 BUCK NASTY (IRE) br v In Yarak-Lorens Joy e Mandalus
7 DR MCDREAMY (IRE) br v Welsh Lion-Fast And Straight
e Shirley Heights
Stenefeldt Katarina o Elektro Team Konsult7 ECLIPSE PARK (GB) fux v Rainbow Quest-Gino’s Spirits e Perugino
Stenefeldt Katharina o Jessica
4 LA OREJONA (IRE) br s Mull Of Kintyre-Nousaiyra e Be My Guest
TIERP
A
[email protected]
Stenström Olle
6
7
7
10
Stenström Olle o HB Nostalgia Förvaltning 3
3
Olle Stenström
0293-520 82
bost
Smedbo 111
070-674 84 88 mobil
815 91 Tierp
0293-523 09
fax
SONJA mbr s Songline-Impington e Mac’s Imp
BILLSSON br v Tiger Bill-Sky Girl e Statoblest
WELSH DRAGON (GB) br v Cape Cross-Blorenge e Prince Sabo
CAPPUCCINO (DEN) br h Cajun Cadet-Habibi e Jammed Red
MIDNIGHT HEART fux s Heart Of Oak-Ramonia e Miami Springs
DANDY GIRL fux s El Gran Lode-Dove’s Nest e Common Grounds
SÄVSJÖ
A
[email protected]
Klaesson Anna
4
4
Nilsson Caroline
5
Stern Kim
3
4
4
4
Sverkersson Cecilia
4
Kim Stern
0382-710 66
bost
Högaholmen, Lämmarp
0733-78 83 56 mobil
576 91 Sävsjö
KAHIRS BOBBY ox fux v Kahir-Kryzolita e Misza
KAHIRS ANNA ox sk s Kahir-Petrova Goora e Brask
KINGSTYLE (IRE) mbr v King Charlemagne-Stylish Clare e Desert Style
EVENING GLOW (GB) br s Fantastic Light-Kartuzy e Polish Precedent
APOCAL (IRE) br v Anabaa Blue-Always Glitter e Always Fair
CILLA br s Most Welcome-Apropå e Diligo
WESTERN FACT (USA) br v Medaglia D’Oro-Satisfy e Known Fact
MIA SECRET (GB) br s Fraam-Michelle Shift e Night Shift
STAFFANSTORP
A Per Strömberg
046-855 43
[email protected] Lagerbrings väg 7 A
070-315 61 41
224 60 Lund
Help
7 HEAD ABOVE CLOUDS (IRE) mbr v Cloudings-Troys Guest
e Be My Guest
ELDSBERGA
A
[email protected]
Svedberg Ann-Carin o Österberg Jennie 6
8
bost
mobil
Ann-Carin Svedberg
035-462 77
bost
Andersfälts Gård
0703-49 49 47 mobil
310 31 Eldsberga
035-464 19
fax
FALDOR br v Inchrory-Gyllenette e Modern Pleasure
CHIQUITITA br s Songline-Pepe’s Blue Keys e Eighty Eight Keys
NET - 71
MUNKA LJUNGBY
A Anne-Catherine Svedberg-Karlsson
Stf Helen Strömstedt, 070-602 41 43 Tunnbindarvägen 61
0431-43 17 68 bost/fax
[email protected] 266 92 Munka-Ljungby
070-787 32 97 mobil
Svedberg-Karlsson A-C o Karlsson Leif
2 AVORIAZ sk v Troon-Meribel e Mango Express
4 LORDS LADY mbr s Lord Of Men-Seigneur’s Lady e Bal du Seigneur
5 STATE OF FREEDOM (IRE) br v Statue Of Liberty-Mazarine Blue
e Chief’s Crown
7 LE CORBIER br v Troon-Meribel e Mango Express
7 SURF CITY (GB) fux v Distant Music-Tolyatti e Green Desert
SMEDSTORP
A
Stf Bo Göran Svensson
[email protected]
Svendsen Britt-Marie
10
Britt-Marie Svendsen
0414-512 06
Allehem 33
0708-37 61 04
273 98 Smedstorp
0414-512 06
OMINSKY br v Domynsky-Omega e Lyphaizia
KVARNBY
P
[email protected]
Nibbering Frank
6
Svensson Anette
6
Anette Svensson
040-49 91 37
bost
Kvarnbyvägen 48
0708-77 33 49 mobil
212 36 Malmö
SOUMAORO ox (FR) fux h Kesberoy-Svetlana e Manganate
DOWNBEAT (GB) br v Fantastic Light-Green Charter e Green Desert
HISINGS BACKA
A
[email protected]
Svensson Annika
6
Annika Svensson
031-52 94 30
Ekebygatan 23
0703-07 31 10
422 54 Hisings Backa
ALFHILD SACC br s Prince Firebird-Alberta e Exceller
FJÄRDHUNDRA
A
Stf Lotta Karlström, 070-775 51 44
Stall Heavy HB, E Svensson Travtränare AB 6
Erik Svensson
0171-960 12
stall
Järnvägsgatan 42 A
070-640 58 41 mobil
172 35 Sundbyberg
PRINCE OF ELEGANCE (GB) br v Cape Cross-Elegant Lady e Selkirk
HOVA
A
[email protected]
Stall PG HB
12
Gunilla Svensson
0506-308 82
bost
Folkebergs Gård
0730-25 08 47 mobil
548 92 Hova
0506-308 82
fax
UNREAL WONDER (USA) mbr v Unreal Zeal-Wondera e The Wonder
GEMLA
A
Stall Mogani
7
Jessica Svensson
0470-197 54
Vänortsvägen 10
070-226 42 37
352 46 Växjö
JALEO OF TAS ox (DEN) sk h Genotic-Jaklana e El Mokari
bost
mobil
JÄGERSRO
P
Stf Larissa T Lundqvist, 070-401 00 20
[email protected]
www.angelfire.com/country/tandari
Tandari Racing HB o Il Dottore AB
9
Janos Tandari
Sjötorpsvägen 66
218 74 Tygelsjö
bost
mobil
fax
72 - NET
040-46 83 73
070-545 67 50
040-46 87 70
FARAD fux v Funambule-Gyllenette e Modern Pleasure
bost
mobil
fax
bost
mobil
LÖBERÖD
A
Stf Michael Tedesund, 070-764 73 07
[email protected]
www.stalldiamond.se
Tedesund Karin o Michael
2
2
4
4
9
Karin Tedesund
Söderto 3253
240 33 Löberöd
0415-800 19
070-739 80 22
046-30 38 95
bost
mobil
fax
KUNGSBACKA
A
Thörn Anne-Beth
12
Anne-Beth Thörn
0340-65 58 87 bost
Berndt Anders Väg 35
0707-12 27 08 mobil
439 53 Åsa
031-794 22 54 fax
CITY OF LONDON (IRE) fux v Grand Lodge-Penny Fan e Nomination
MULLSJÖ
A
[email protected]
Thörnblom Anneli
2
3
Anneli Thörnblom
0515-520 23
Utvängstorp, Ekelund
0515-505 94
522 92 Tidaholm
070-796 67 75
CURRAWINYA br s El Gran Lode-Cloncurry e Island Reef
ESPERANCE br s El Gran Lode-Cloncurry e Island Reef
SÄFFLE
A
[email protected]
Stall Saga
3
5
Stall Saga o Andersson Helena
6
Satu Tiikkaja
0533-609 10
bost
Billsvik Hagen
070-601 95 29 mobil
661 94 Säffle
SPEEDWAY br v Mandrake El Mago-Runaway Bride e Songline
MONSTER OF SPEED br v Songline-April Whip e Royal Whip
DREAM KEEPER br v Homme D’Honneur-April Whip e Royal Whip
HÖRBY
A
[email protected]
www.limelightarabians.se
Limelight Arabians Eicker-Tingvall
4
5
Patrik Tingvall
0703-42 26 92
Svensköp 6768
242 95 Hörby
LL MISHA ox fux s Voronez Kossack-Milia e Parusnik
MONDIALE KOSSACK ox (RUS) sk s Madiar-Milia e Parusnik
TÄBY
P
Stf Maria Tjernström, 070-813 26 29
[email protected]
Brantshammar Stuteri AB
3
Doorn Erna van
2
I R Hovslageri, Sport o Avel
2
Stall Amska
2
2
4
5
6
7
8
Stall Erstavik
2
3
4
Mikael Tjernström
08-732 73 14
bost
Gamla Solbergavägen 22
070-731 19 62 mobil
184 91 Åkersberga
QUEENSLAND br s Funambule-Quite Easy e Roi Danzig
EURIKA mbr s Diktat-Maggie Tulliver e Spectrum
THEONEWAYBOOMERANG fux h Heart Of Oak-Tamina e Wolfhound
ELDIVO mbr h Funambule-Imsoexcited e Mujadil
ENTILLFOTE br h Pastoral Pursuits-Ellamore e Funambule
ELLIS LAD fux v Funambule-Ellis Island e Selkirk
ENGELEN mbr s Groom Dancer-Coalminersdaughter e Dynaformer
EASY CHOISE fux v Bahamian Bounty-Rich Choice e Presidium
ELDFOTE mbr v Mujahid-Ellamore e Funambule
EASY FUN AND FREE br v Desert Sport-Epona e Diaghlyphard
TAI SONG mbr s Songline-Taiwan e Most Welcome
FUN RACER fux v Funambule-Taiwan e Most Welcome
FUN DANCER fux v Funambule-Taiwan e Most Welcome
GREEN JAJCE br s Baryshnikov-Ebba Grön e Rambo Dancer
SECRET DIAMOND fux s Black Diamond-Elaiza Zenith e National Zenith
ARCTIC DIAMOND fux v Indian Lodge-Natuna e Tagula
MR TIMBERLAKE mbr v Indian Lodge-Sunglo e Lugana Beach
MY DIAMOND mbr s Black Diamond-Bacchia e Diaghlyphard
bost/fax
arb/stall
mobil
mobil
NET - 73
Mikael Tjernström forts
Stall Razmataz
4 CELANOVA fux s Funambule-Coruna e Dolphin Street
Sto Nova AB
3 NOVADOT fux v Most Welcome-Novascotia e Verd-Antique
4 NOVACON fux v Most Welcome-Novafun e Funambule
Thosö Stockholm AB
4 ROSE DE MARIE (FR) fux s Muhtathir-Rose De Reve e Persian Heights
4 DOIT COOL CAT (IRE) br v One Cool Cat-Aigrette e Gone West
9 MUSKATEER STEEL (IRE) mbr h Indian Rocket-Lady Of The Mist
e Digamist
SKURUP
A
Stf Stf Karl-Bertil Tunå, 035-430 55
[email protected]
Stall Curlew HB
5
Elin Tunå
035-430 55
Tönnersjö 418
0708-35 03 69
310 31 Eldsberga
CAPTAIN GREY (IRE) fux v Captain Rio-La Shalak e Shalford
SKANÖR
A
[email protected]
Stall Tunne
10
11
12
16
Arne Tuunanen
0708-88 32 82 mobil
1114 Askeröd
242 97 Hörby
ROFFE VON BLUE br v Old Blue-Margo e Rustan
MY SECRET (DEN) br s Secret Destination-Doll’s Double e Globe
ANNIE BLUE br s Old Blue-Margo e Rustan
MOKKA JUNIOR br v Mokka-Margo e Rustan
GAMLEBY
A
Stf Håkan Lerman
[email protected]
www.tjustaraber.se
Tjust Araber
5
Katarina Törngård
Stångeland
594 92 Gamleby
BLENTARP
A
Unnérus Cecilia, Peterson Maria, Lovén V 2
2
Cecilia Unnérus
040-44 05 09
Västerlånggatan 21 B
0734-22 31 23
241 31 Eslöv
LOCAL FIREFOX br h Local Hero-Sunny Fore e Nicke
MASON br h Jeune Homme-Manda e Caerwent
bost
mobil
VAGNHÄRAD
A
[email protected]
Vannerstedt Gunilla
5
7
Liane Vannerstedt
0156-142 41
Kestalund
610 74 Vagnhärad
NACHMIRA ox sk s El Yashmir-Nanna e Chock
NADJINJAH ox fux s Pamir-Nadjah e Mamluk
bost
74 - NET
0493-125 80
0708-12 25 85
0493-537 50
bost
mobil
bost
mobil
fax
SHAH HABIB ox fux h Elcatero-Shananaa e Figaro
UPPSALA
P
Stf Torbjörn Vång, 0707-73 64 02
[email protected]
www.ullbolsta.com
Benlow Tommy o Linn
3
BWP Watertech AB
2
3
4
G:son Racing
3
Lundberg Peter
2
4
LuxHorse Racing SA
2
6
Neil Maria
5
Persson Kurt
4
Stall Triomphe
3
Toppform
3
Vång Catharina o Stall ULW HB
2
3
6
Vång C, Karlsson Hans, Örlander Gun
2
Vång Catharina
2
Vång Catharina o LuxHorse Racing SA
7
Vång Torbjörn
4
Vång Catharina o Stall NooName
4
Vång Catharina o Wibling Edvard
4
Vägerstorps Stuteri HB
2
Wibling, Eriksson J, Eriksson H O o Persson2
Catharina Vång
018-35 82 10
Ullbollsta Gård
0708-58 06 25
740 22 Bälinge
bost
mobil
KARUIZAWA br s Nicolotte-Turenne e Roi Soleil
KING PAUL br h Paolini-Amorada e Northern Flagship
MORRIS mbr h Mirio-Ornamental e Saddlers’ Hall
CRUIKADYKE (GB) mbr h Kyllachy-Shoshone e Be My Chief
TULPAN br s Funambule-Tua e Strong Statement
TIRPITZ (DEN) br s Danbird-Polmara e Polish Precedent
MORNING DRESS (USA) sk v Smart Strike-Black Tie Kiss e Danzig
UPPERCUT (DEN) sk v Flyinfact-Deebee e Kaldoun
EMPEROR COURT (IRE) fux h Singspiel-Tarquina e Niniski
SHINE ON ME mbr v Cajun Cadet-My Little Sunshine e Peking Opera
BATTLE ROYAL (IRE) mbr h Refuse To Bend-Style Of Life e The Minstrel
SUGAR BAY (DEN) sk v Northern Hill-Cascina e Cadeaux Genereux
QVICK SILVER (DEN) sk v Flyinfact-Deebee e Kaldoun
SMILLA fux s Heart Of Oak-Shanzadi e Sharp Matt
WILD WILMER fux v Funambule-Wild at Heart e Heart Of Oak
FISH CALLED JOHNNY (GB) br v Kyllachy-Clare Celeste e Coquelin
STATO fux h Heart Of Oak-Learning To Fly e Statoblest
WILD LILY mbr s Songline-Wild at Heart e Heart Of Oak
KANSAS GOLD (GB) br v Alhaarth-Star Tulip e Night Shift
LOW TIDE (GB) mbr v Falbrav-On The Tide e Slip Anchor
HIGH NOON mbr v Eishin Dunkirk-Rarely Set e Second Set
ABU DERBY (IRE) mbr v Fath-Solas Abu e Red Sunset
PINE WOOD fux h Heart Of Oak-Gloria Fun e Funambule
SANTA ROSA br s Goofalik-Santa Clara e Star Appeal
NET - 75
TÄBY
P Patrick Wahl
08-732 70 07
bost
Stf Anneli Camilleri, 0708-62 70 50 Sundbyvägen 16
08-510 253 45 arb/stall
[email protected] 186 70 Brottby
08-510 253 45 fax
www.pwahlracing.se
070-496 16 69 mobil
Andersson Claes
3 OSSO BUCCO br v Academy Award-Tamara Red e Mukaddamah
Camilleri Anneli
8 TROMB sk h Troon-Windy Walkie e Ballad Rock
Easy KB o Stall SKS Blå
3 GREEN HARMONY br s Funambule-Ebba Grön e Rambo Dancer
Easy KB o Stall SKS Black
3 HUNTLEY mbr v Doneraile Court-Edna Boyle e Holy Bull
Fällbro Gård
2 MAN AFTER MIDNIGHT br v Eagle Day-Madeline Bassett e Kahyasi
3 BLACK MAGIC WOMEN mbr s Country Reel-Madeline Bassett e Kahyasi
Hart Enterprises
3 ALL HEART br s Heart Of Oak-Belle De Haarth e Alhaarth
Hästsjukhuset Strömsholm AB
3 NO JOKE fux h Most Welcome-Composit-A e Persian Bold
Johansson Jan
2 ZINGOALLA ZAID mbr s Troon-Kinclaith e Miami Springs
2 ZITO ZAID fux h Sharp Matt-Zoori Zaid e Lotus Pool
3 ZALLY ZAID sk s Cajun Cadet-Zell Amzee Zaid e Troon
Majanette HB
3 HICKORY br v Northern Hill-Cozzene’s Pride e Cozzene
3 HEXALECTRIS br v Academy Award-Ancellia e Caerwent
Malea Racing
5 LE ROI (DEN) br v Academy Award-Cote e Sicyos
Racemusic HB
2 THELONIOUS br v Nicolotte-Zell Amzee Zaid e Troon
3 JELLY ROLL fux v Eishin Dunkirk-Mercurial e Highest Honor
4 ERROLL fux h King Charlemagne-Trisha e Brief Truce
S Rosens Trädgård
4 EL MARATI (DEN) br v Final Appearance-Elms Schooldays e Emarati
Sabis AB
3 CAPITAL HILL br v Baryshnikov-Green Rocket e Funambule
4 PICNIC (DEN) br v Final Appearance-Cote e Sicyos
Stall Corven
6 CHORUSSO br v Songline-Morning Chorus e Prince Sabo
Stall Jalih
2 ZIP fux h Jeune Homme-Indy Knight e Indian Ridge
Stall Malta o Wahl Patrick
3 VALETTA br s Academy Award-Tess e Spectacular Tide
Stall Orion
3 DE ORIO br h Arkadian Hero-Curious Green e Precocious
Stall Texas o Stall LATA
2 RACING LADY br s Academy Award-Tamara Red e Mukaddamah
Stall Tjäder
2 DOUBLE OF br s Songline-Royal Review e Cadeaux Genereux
4 DOUBLE PAT (USA) mbr v Stravinsky-Steno e Devil’s Bag
7 TAMBURELLO (ARG) mbr v Lode-Tatibitati e Fitzcarraldo
Wahl Patrick
2 TAMBOURIN MAN sk v Baryshnikov-Tam O’Shanter e French Groom
2 FERRITA br s Academy Award-Tess e Spectacular Tide
3 SON OF SKY (USA) fux v Silver Deputy-Dance Hall Girl e Gulch
13 THAGHR (USA) br v Bahri-Mashaarif e Mr Prospector
Wahl Patrick o El Nino HB
5 WISE CHOICE br s Pennekamp-Tess e Spectacular Tide
Wahl Patrick, Stall Texas, Viggans Vård AB 4 FUN EXCEPTION br v Funambule-Tess e Spectacular Tide
BLOMMERÖD
A
Walsh Seamus o Dreyer Niels L
8
Walsh Seamus o Jack Alan
3
5
Walsh Seamus o Stall Lambada AB
3
SEAMUS WALSH
076-709 89 02 mobil
Dirigentgatan 4, lgh 53
215 85 MALMÖ
LE CHEF (DEN) br v Final Appearance-Cote e Sicyos
CHIEF OF TEN (GB) fux v Doyen-Fudge e Polar Falcon
ZEERAN (GB) br v Barathea-Mrs Marsh e Marju
ABBEY WELL (GB) sv s Trade Fair-Straight And True e Lake Coniston
STRÖMSHOLM
A
GMH Racing
12
Marie Westberg
0220-440 80
bost
Hällby 25
070-882 65 48 mobil
730 40 Kolbäck
CLEAR AMBITION (GB) fux v Definite Article-Canlubang e Mujtahid
76 - NET
ANGARN
A
[email protected]
www.moonshineracing.net
Jessica Westerlund
070-204 40 89
Hagavägen 71
08-511 778 79
186 35 Vallentuna
Inga hästar i träning per 2010-04-23.
mobil
bost
ANGARN
A
Stall Baron
4
Nils Westerlund
070-487 84 73
Skålhamravägen 111
186 92 Vallentuna
GORE HILL (IRE) fux v Exceed And Excel-Eschasse e Zilzal
mobil
STENSTORP
A
Stf Jan-Åke Turén
[email protected]
Wiklund-Turén Ulla o Turén Jan-Åke
2
9
Ulla Wiklund-TurÉn
0500-45 09 23
Segerstad Påvagården 2
0500-45 09 23
521 63 Stenstorp
070-684 68 93
VELLDONE br h Distant Thunder-Cavell e Lion Cavern
APACHE RUN (DEN) br v Hot Run-Antique Fair e Kris
bost/fax
arb/stall
mobil
HÅLTA
A
[email protected]
Stall Winkler
5
16
Cecilia Winkler
0763-79 10 94
Vävra 720
0303-22 70 37
442 95 Hålta
MOONLIGHT STAR br s Starry Night-Luna e Chief Singer
POLGARA ox br s Faczet-Poreka e Probat
mobil
bost
VELLINGE
A
[email protected]
www.horsewalk.se
Arvidsson Rolf
11
Möller Maria
6
Wramhed Owe
3
Owe Wramhed
040-42 29 50
bost
Box 116, Lillgården
070-323 00 49 mobil
235 22 Vellinge
040-42 29 95
fax
MONGO JERRY (DEN) br v Richard of York-Mongolian One e Monsanto
PRIMAVERA (DEN) mbr s Primatico-Mongolian One e Monsanto
MATCH THE LINE (DEN) br v Dexterity-Mongolian One e Monsanto
GENARP
A
Stf Claes Lindbäck, 0708-32 36 83
[email protected]
Wulff Annica
9
Wulff Annika o Lindbäck Claes
6
Annika Wulff
040-44 41 82
bost
L Trällekilla 791, Lyngby
0705-44 41 97 mobil
247 99 Genarp
040-44 41 82
fax
MR NEWMARKET sk v Troon-Surfing Lass e Mummy’s Game
RAGTIME ORIOLE br s Troon-Brilliant Mistake e Diaghlyphard
KLÅGERUP
A
Susanne Gustavsson, 0707-36 67 68
[email protected]
Stall Zäta
3
4
5
6
8
12
Stall Zäta, Fasadrent o Sanering i Skåne AB5
Stall Zäta o RC Måleri AB
4
Bo Zetterström
040-44 01 40
bost
Borups Gård, Borupsv 84
0702-20 10 70 mobil
230 41 Klågerup
0703-24 48 63 mobil
ALMA br s Arkadian Hero-Ella e Spectacular Tide
PIERRE ANA fux v Funambule-Fahema e Most Welcome
MR LONELY WOLF br h Zieten-Dancing Wolf e Wolfhound
RIVER BOY (FR) sk v River Bay-Sailing Away e Night Shift
PRINCE OF DARKNESS br v Prince Of Birds-Brora e Atlantic Boy
RAMESES (GB) mbr v Petardia-Kirkby Belle e Bay Express
MONTGOMERY br v Mujahid-Mercurial e Highest Honor
SWEDISH STEP br v Swedish Shave-First Steps e Brief Truce
NET - 77
TJÖRNARP
A
[email protected]
Ramonia Gård AB
7
7
7
9
10
Åberg Gert-Åke o Åberg Johanna
6
Gert-Åke Åberg
0451-630 68
Ramonia Gård
0451-630 68
240 40 Tjörnarp
RM AL SHEIK ox br v Samsheik-Altarka e Alt
RM YASALAM ox br v Alt-Tatarka e Probat
RM EL NINO ox br v Samsheik-Elcanta e Pamir
ELMANDA ox br s Egmont-Elcanta e Pamir
HESPESHAL ox sk h Izentespeshal-Tatarka e Probat
POSH ox fux h Alt-Baska e Sparto
TÄBY
A
Åberg Peter
3
3
4
4
5
7
Åberg Peter o Långström Tina
9
Peter Åberg
070-306 32 70 mobil
Box 29
183 21 Täby
IT’S MONEY HONEY br s Arkadian Hero-Time To Go e Duty Time
LITTLE WARRIOR fux h Arkadian Hero-Little Mary e Bal du Seigneur
A DIFFERENT SHADE br v Inchrory-Shady Queen e Honduras
TIME FOR FUN br s Funambule-Time To Go e Duty Time
WAY AHEAD br v Pennekamp-Little Mary e Bal du Seigneur
TIME GOES BY br v Duty Time-Little Mary e Bal du Seigneur
BIO BIO br v Mr Eubanks-Nophe e Super Concorde
MÖRARP
A
Stf Carsten Hult 073-691 60 53
[email protected] www.chenergy.se
Stall Twist
6
7
7
8
8
8
Liz-Marie Åkerberg
042-711 43
Mörshögsv. 12
070-738 48 74
260 34 Mörarp
TÄRNSJÖ
A
[email protected] www.teamspeed.nu
Stall Speed
9
Anne-Li Ädel
0292-440 25
Östanås 150
073-550 44 47
740 45 Tärnsjö
ADONIS CLUB br v Be My Chief-Artemis Club e Funambule
ASMUNDTORP
P
Stf Jan Östlund
[email protected]
Stall Citadellet
10
Stall Sågarna
4
5
Stall Körolen KB
2
3
6
Catharina Östlund
0418-43 25 29 bost
Tågarpsvägen 79
070-817 83 98 mobil
261 76 Asmundtorp
0418-43 25 59 fax
WIESENSTURM (GER) fux v Lagunas-Wiesenblüte e Big Shuffle
NAVAJO (IRE) br h Danehill Dancer-Pipalong e Pips Pride
BIEN VESTIDA (ARG) mbr s Lucky Roberto-Sintaxis e Cipayo
WHAT LEGEND br s Silca Legend-What Line e Risk Me
GIPSYMANIK mbr h Banyumanik-Gipsy La e Big Shuffle
JUMBO (ARG) fux h Easing Along-Ritza e Time For A Change
78 - NET
bost
fax
bost
mobil
CHATTAN CLAN (GB) fux v Kyllachy-Shona e Lyphard
STEEL FANTASY (USA) br v Fusaichi Pegasus-Lyric Fantasy e Tate Gallery
COMPLETO (IRE) br v Mull Of Kintyre-Bold Avril e Persian Bold
CAVORTING (GB) fux v Polar Falcon-Prancing e Prince Sabo
MAXIMUS (DEN) br v Richard of York-Red Prospect e Diamond Prospect
DOONEQ (GB) br v Diktat-Apennina e Gulch
bost
mobil
Hester i trening i Norge 2010
Den norske fortegnelse over Hester i trening 2010 er oppsat like som med den svenske modell og er aktuel
per dato 2010-04-28. Ev E-postadresser under treningssted. Suffix er utsat for utenlandskfødte hester.
ENEBAKK
P Knut O Arnesen
64 92 61 78
[email protected] Saltvedt
64 92 61 78
1912 Enebakk
90 10 35 84
Arnesen Knut O
6 FLYING FALK (IRE) br v Stravinsky-Raymouna e High Top
Hansen Bibbi o Skrede Inger
4 JUNIOR ALE br v Brown Ale-Futuna e Tagula
Skrede Inger
2 TALWANDA fux he Talwandi-Futuna e Tagula
5 AYLAR br he Academy Award-Futuna e Tagula
7 AL MARADI (GB) br v Xaar-Diamond Park e Alzao
Stall Skagg
3 PATRICIA br he Joup-Billie’s Bounce e Royal Academy
bost
fax
mobil
Sammenstilling hester i trening 2001-2010
Rubriker
2-årige norskoppdrettede
2-årige dansk/svenskoppdrettede
2-årige övrige
Total 2-årige
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010
58
27
15
57
22
17
54
7
16
54
16
8
37
22
14
44
17
21
34
18
20
31
26
28
29
27
27
29
27
14
100
96
77
78
73
82
72
85
83
70
Andel norskopppdrettede i %
58% 59% 70% 69% 51% 54% 47% 36% 35% 41%
3-årige norskoppdrettede
34
52
54
50
57
36
46
33
31
24
3-årige dansk/svenskoppdrettede
19
23
27
14
20
17
17
19
25
27
3-årige övrige
32
26
29
19
17
21
32
27
37
38
Total 3-årige
85
101
110
83
94
74
95
79
93
89
Andel norskoppdrettede i %
40% 51% 49% 60% 61% 49% 48% 42% 33% 27%
Eldre norskoppdrettede
74
67
81
83
74
79
73
74
61
50
Eldre dansk/svenskoppdrettede
37
36
47
52
48
44
45
37
32
37
Eldre övrige importerte
113
93 106
81
64
66
65
75
85
90
Total eldre
224
196
234
216
186
189 183
186 178 177
Andel norskoppdrettede i %
33% 34% 35% 38% 40% 42% 40% 40% 34% 28%
Antall norskoppdrettede - alle
166 176 189 187 168 159 153
138 121 103
Antall dansk/svenskoppdrettede - alle 83
81
81
82
90
78
80
82
84
91
Antall øvrige - alle
160 136 151 108
95 108 117
130 149 142
Total alle av engelskt fullblod
Andel norskopppdrettede i %
Araberheste i trening
345 350
350 354 336
41% 45% 45% 50% 47% 46% 44%
8
8
11
7
5
3
2
409
39% 34% 31%
5
2
0
Total alle hester i norsk trening 417
393
401
421
432
377
384
353
358
348 352
355 356 336
NET - 79
NITTEDAL
P
[email protected]
Stall Tress
6
Morten Arnesen
67 07 98 66
Myrveien 14
67 07 98 67
1482 Nittedal
90 76 09 72
MIZAR br v Lorofino-Morten’s Secret e Blair’s Cove
bost
fax
mobil
KROKKLEIVA
A
[email protected]
Bakken Helle
6
Helle Bakken
95 09 42 59
mobil
Lövåsveien 2
3531 Krokkleiva
DZIUS (POL) mbr v Roulette-Dziuseppa e Who Knows
TVEDESTRAND
A Raymond Bechen
37 16 69 57
bost
Bergshagane
95 24 48 29
mobil
4900 Tvedestrand
Stall Bechen
6 WOLVER br h Kromos-Wilora e Lorofino
ÖVREVOLL
PZoltan Benedek
99 35 76 67
mobil
[email protected] Skogliveien 82, Gullskogen
3032 Drammen
Benedek Zoltan
2 HUDSON RIVER mbr h Brown Ale-Licanray e Masked Dancer
Bolt Communication
3 SWEET AND LINE (DEN) br he Dexterity-Il-X e Fanaan
Stall Aton
3 ZAPHIR (GB) br v Zafeen-Chase the Lady e Atticus
Stall Beck’s
4 CICINHO br v Deceptor-Colombina e Honduras
Stall Bjervig o Kerlin
3 RAHSJA br v Joup-Otemba e Slip Anchor
Stall Cheval
3 VALLEE DE BOIS (DEN) br he Bahhare-Vallee Aux Fees e Fairy King
Stall Ganga
6 NAJA (DEN) br he Richard of York-Natalja e Niniski
Stall Kormos
6 REACHING NIRVANA mbr v Chequer-Faustine e Priolo
Sörensen Ariette
4 WONDERFUL BAHARE (DEN) br he Bahhare-Wonderful Bering e Bering
ÖVREVOLL/VIGRA
P Jan Björdal
41 47 22 37
mobil
Postboks 100
6059 Vigra
Storfjord Stutteri
3 DESERT ROSE br he Desert Sun-Top Action e Top-Boot
3 ISHOTTHESHERIFF fux h Desert Sun-Clearwater Lady e Nordance
BRUNLANES
P Johnny Björnsen
33 77 64 98
bost
[email protected] Teksleåsen 49 C
97 65 50 61
mobil
3231 Sandefjord
Björnsen Johnny
2 NN br he Lorofino-Lady of the Orient e Lord of Men
2 NN br h Lorofino-Marietta Nordic e Nordico
ÖVREVOLL
P Nils Petter Bogen
67 15 75 39
bost
[email protected] Fururabben 15
92 04 40 36
mobil
1361 Österås
Bogen Nils Petter
4 BELLO SECONDO (POL) br v Special Power-Bella Ballerina e Alamo Bay
5 SURFER (POL) br v Great Lakes-Safrane e Eternity’s Breath
8 VIVAT (POL) fux v Sorbie Tower-Vixen e Justus
RYGGE
A Ellen Brandstorp
69 26 88 33
bost
[email protected] Fredskjaer gård 97 75 96 89
mobil
1580 Rygge
Brandstorp Ellen
4 DECIBEL br he Deceptor-Cheeky Anie e High Estate
80 - NET
ÖVREVOLL
P Cathrine Erichsen
67 14 71 11
bost/fax
[email protected] Vollsveien 132
90 61 48 33
mobil
1358 Jar
Heman Racing
4 PALERMO (GER) br h Kalatos-Palma e Goofalik
Möjland Kari B
4 RITANO (IRE) br v Kalanisi-Sadika e Bahhare
Libra Racing
3 VESTANO (GB) br v Doyen-Last Romance e Last Tycoon
5 CHIEF ERIC (GB) sk v Slickly-Last Romance e Last Tycoon
5 HANSINGER (IRE) br v Namid-Whistfilly e First Trump
Light Valley Stud
2 ALVIN (DEN) fux v With Approval-Royal Filly e Zilzal
2 BENTLEY (DEN) br v Silca Legend-Cocco Pio e Turtle Island
Nordic Stables
4 COOL MATCH mbr v Albaran-Cul de Sac e Cajun Cadet
Sissener Jan Petter
2 DADDY COOL mbr h Oktan-Cul de Sac e Cajun Cadet
Society of Noble Gamblers
3 NOBLE KNIGHT (IRE) br h Xaar-Azuree e Almutawakel
Stall Bowler
6 ZIMON (GB) br v Zilzal-Clued Up e Beveled
Stall Forecast
2 VOTE FOR ME (ger) br v Xaar-Vinjett e Mango Express
Stall Gammel Dansk
2 SORAYA (SWE) mbr he Academy Award-Sayonara e Vettori
3 BUCKHAM br v Academy Award-Snap Drive e Hernando
Stall Grenerie no
4 WOOD PRINCE fux v Eishin Dunkirk-Romola e Wolfhound
Stall Nytt Håp
3 CHABLIS br he Oktan-Private Property e Pips Pride
Stall Puma
2 THEATRICAL SKY br he Septieme Ciel-Theatre Hall e Cajun Cadet
Stall Rodeo Drive
3 HARD CANDY (SWE) br he Statue of Liberty-Bongo Quest e Be My Guest
Stall Rödberg
3 ARLINGTON br v Oktan-Cul de Sac e Cajun Cadet
Stall Spillerforeningen
3 SO TRENDY (ger) br he Diktat-Safe Trip e Hector Protector
The Female Club
3 FEMALE SPRING (GB) br he Mujahid-In The Woods e You And I
ANDEBU
P Waila Forsth
33 44 32 00
bost
[email protected] Granholt Gård, Nes
90 78 97 24
mobil
3158 Andebu
Stall Forsth
2 CHEEKY CHICK br he Royal Experiment-Troonie Legend e Troon
5 HATTAN fux he Oktan-Karen’s Hat e Theatrical
SKOGER
P Jacob Hveding Fretheim
32 88 00 01
bost
[email protected] Lerpeveien 66 B
32 88 05 25
fax
3036 Drammen
90 65 06 23
mobil
I/S Stjernestallen
3 CROMSPRING fux v Brown Ale-Carroll e Haul Knight
4 MOST WANTED (SWE) fux v Most Welcome-Diamond Falls e River Falls
5 VAMP (FR) br v Dubai Destination-Tropezina e Entrepreneur
Pelagic Racing Norway
2 BROWN BEAUTY br he Brown Ale-Media Legend e Mas Media
Stall Bogstad
3 DUTCHESS OF BOGSTAD br he Royal Experiment-Bonne Gaz
e Northern Park
3 LORD ROSSMO sk v Slickly-Ticket to Ride e Prince Sabo
Stall MCM
3 INTRICATE TALENT (USA) sk he Aptitude-Complex e Unbridled’s Song
5 TICMOTOR mbr h Academy Award-Ticket to Ride gb e Prince Sabo
Stall Patchwork
7 YORKSHIRE LAD br v Richard of York-Cowrie e Efisio
Stall Scope
8 ROYAL HILL br v Philidor-Billie’s Bounce e Royal Academy
RÖYSE
P Björn Gulbransen
92 88 86 46
mobil
[email protected] Gomnesveien 254
3530 Röyse
Gulbransen Björn
9 SUFFOLK COUNTY (CHI) mbr v Malek-Ulala e Royal Danzig
Kristin o Björn
6 MASSENZIO (IRE) br v Green Desert-Monnavanna e Machiavellian
NET - 81
TOMTER
A Arne K Haaje
69 51 15 52
bost
[email protected] Bregneveien 9
92 88 44 66
mobil
1825 Tomter
Haaje Arne K
4 NOBEL RUNNER (GER) fux v Nobel Prize-Named Francesca e Horst-Herbert
LÖNNÅS
P Jenny B Hansen
67 14 18 85
bost
[email protected] Fredheimlia 63
67 14 18 85
fax
1362 Hosle
93 42 54 65
mobil
Stall Alba
4 OVATION (swe) fux v Most Welcome-Viviente e Honor Grades
Stall Drömmen
8 IN THE FLESH br he Lavirco-Marietta Nordic e Nordico
SKOGER
P Rune Haugen
32 81 22 44
bost
[email protected] Vestbysvingen 14
32 88 08 90
arb/stall
3039 Drammen
32 88 08 95
fax
90 10 12 05
mobil
Bergan Svein o Anvik Foldvik Martine 6 ENMORE (GB) fux v Generous-Wewantitall e Pivotal
Follyfoot Racing
3 GET OVER IT (SWE) fux he El Gran Lode-Jossi Loire e Mukaddamah
Galaxy Racing o O’Sullivan Sean
2 NN (IRE) fux h Hernando-Stay Behind e Elmaamul
H W Brunla Gård
5 MONFALCONE (GER) br v Big Shuffle-Molto In Forma e Surumu
High Time Racing
2 NN (IRE) sk he Clodovil-Najaaba e Bahhare
2 NN (IRE) sk h Aussie Rules-Surf The Web e Ela-Mana-Mou
2 NN (IRE) br h Alhaarth-Uva Fragola e Nashwan
2 NN (USA) sk h Tale of the Cat-Hardly Fair e Wolf Power
3 OSORIOS TRIAL (GB) fux h Osorio-Skytrial e Sky Classic
4 WORKING CLASS HERO br v Deceptor-Folita e Lomitas
O’Sullivan Sean
2 NN (IRE) br h Intikhab-Ecco Mi e Priolo
Paramount
3 PARAMOUNT (GER) br h Sholokhov-Pearlmix e Linamix
Sandman Stables
3 GIANT SANDMAN (IRE) br h Footstepsinthesand-Sharamana e Darshaan
Stall Grey
2 GREY’S EXPERIMENT br he Royal Experiment-Grey Star e Troon
Stall NOR
2 MAX MANUS fux v Septieme Ciel-Borena e Diaghlyphard
Stall NOR o Lagulise Racing
3 LADY MORGANA fux he Royal Experiment-Folita e Lomitas
4 AL GHOUTIR (GB) br h Montjeu-Luminosity e Sillery
4 MAGIC MOVEMENT (FR) br h King’s Best-Danseuse Indienne e Danehill
4 THEODERICH (FR) br v Singspiel-Tryphosa e Be My Guest
5 GALATAZARAY (IRE) mbr h Galileo-Freedom Flame e Darshaan
7 TERTULLUS (FR) br h Monsun-Tryphosa e Be My Guest
10 STEVE’S CHAMP (CHI) br v Foxhound-Emigracion e Semenenko
Stall Pilgrim
4 PILGRIM (SWE) mbr v Slickly-Sweet Chili e Diaghlyphard
Stall RH
3 MAGNIFICENCE (GB) br he Sadler’s Wells-Doctor’s Glory e Elmaamul
3 MERSEYSIDE STAR (IRE) fux h Kheleyf-The Oldladysays No e Perugino
3 WESTAMERICANTIGER (USA) mbr v Hold That Tiger-West Amerigirl e
Gone West
4 BIG MASTER (GER) mbr v Speedmaster-Burgberg Lady e Fleetwood
RAUFOSS
A
[email protected]
Hegland Kristiansen Hilde
4
Hilde Hegland Kristiansen
91 36 47 26
mobil
Severin Olsensvei 39
2830 Raufoss
GOLDEN STEPPER br he Deceptor-Polish Looks e Polish Navy
HADELAND/ÖVREVOLL
P
[email protected]
Stall Linn o Madeleine o Evelyn
5
Siv Hanne Holden
92 44 16 86
Skovveien 2 B
0257 Oslo
DALMENY (GB) br he Daylami-Amaryllis e Sadler’s Wells
82 - NET
mobil
HORTEN
A
Husted Michelle
4
MICHELLE HUSTED
41 91 50 16
mobil
Meridian Stutteri, Eskebekkveien 98
3196 HORTEN
BE GOOD BOSS (DEN) fux v Hot Run-Lady Boss e Hero’s Honor
ÖVREVOLL
P
[email protected]
Haraldsen Toril
3
Pelagic Racing Norway
3
Rockhammar
4
Sissener Jan Petter
2
3
Stall Amigo
4
Stall Big Horn
5
6
Stall Bonne Nuit
2
2
3
3
Stall Old Crows
2
4
4
4
Stall Racing Invest
3
Are Hyldmo
67 10 44 27
bost
Ringkroken 2
98 41 67 12
1356 Bekkestua
PHILI BOY mbr v Oktan-Playing Philigirl e Philidor
ARIES (DEN) br h Academy Award-Mish e Hernando
ZIWY SKATE sk h Troon-Zeta Tauri e Interrex
ROYAL GAMES mbr h Royal Experiment-Silora e Lorofino
HIGH DESIRE mbr he Oktan-Playing Again e The Noble Player
RICHELLE (SWE) br he Richard of York-Syphelle e Balleroy
ARCHIVED (IRE) br h Millkom-La Fija e Dixieland Band
ESPOCITIO (SWE) br v Barrier Reef-Bailaora e Noblequest
EQUITO HILL (SWE) mbr h Mandrake El Mago-Energiya Sacc e Exceller
WELL FITTED (ire) br h Xaar-Oopsie Daisy e Singspiel
HAKUNA MATATA (fr) mbr v Königstiger-Vinjett e Mango Express
HOME STRAIGHT (USA) mbr h Lion Heart-Lone Peak e Wild Rush
NN fux h Royal Experiment-Alhyard e Diaghlyphard
EMPEROR (SWE) fux v Most Welcome-Composit-A e Persian Bold
LUCKY FLIGHT (GB) fux v Lucky Story-Go Go Girl gb e Pivotal
WOOD TOP (GB) br v Sulamani-Tintera e King’s Theatre
MAJESTIC SONG (SWE) mbr h Songline-Sun Orchid e Warning
SELBU
A
Höeg Eva
7
Eva Höeg
73 91 50 80
bost
Eidemsvik
47 63 65 09
mobil
7580 Selbu
KING CHRONOS (DEN) br v Primatico-Vaigrant Wind e Vaigly Great
SKOPPUM
A Wibeke Jegard
91 86 15 44
mobil
[email protected] Adalsveien 62
3185 Skoppum
Jegard Wibecke
2 SOPHIES LOVE br he Oktan-Playing Philigirl e Philidor
3 HONEY BEE (SWE) fux he Heart Of Oak-Frampant e Fraam
4 HANDSOME BROKER mbr v Oktan-Crosskeys Lass e Petorius
RAUFOSS
A Gunn Elisabeth Johansen
92 28 96 49
mobil
[email protected] Fagerhöy 6
2850 Lena
Johansen Gunn Elisabeth
4 GIANT DRAGON (GER) br v Royal Dragon-Ghashia e Prince Ippi
ÖVREVOLL
A Stephen Johnson
94 11 72 23
mobil
[email protected] Brusetsvingen 51
1395 Hvalstad
Johnson Stephen
5 NN (IRE) fux he Snurge-Berkim e Glacial Storm
8 HILL BILLY FASHION (IRE) br v Dubiety-Run of Fashion e Mandalus
NET - 83
ÅSGÅRDSTRAND
A
[email protected]
Bolleröd Stutteri
2
Showjumpers Racing Club
3
STAVERN
A
[email protected]
Stall Kjaer
5
Arne O Karlsen
33 38 08 55
Bolleröd Stutteri
90 14 38 20
3179 Åsgårdstrand
HEATHER HONEY br he Deceptor-Xcaret e Ezzoud
ED HARDY (IRE) sk v Verglas-Serene Sun e Desert Sun
bost
mobil
Petter Kjaer
33 19 56 51
bost
Nalumruta
41 25 28 46
mobil
3294 Stavern
WATTAN br v Oktan-Scenic Waters e Scenic
ÖVREVOLL
P Tollef Langvad
67 14 18 29
bost
[email protected] Konglefaret 77
90 01 33 03
mobil
1359 Eiksmarka
Stall Fellow
4 MOHIKAN (SWE) fux v Indian Lodge-Amourina e Modern Pleasure
NITTEDAL
P Sven Erik Lilja
67 07 14 12
bost
[email protected] Eventyrveien 8
91 12 88 96
mobil
1482 Nittedal
Lilja Sven-Erik
6 ACE A CLASSIC (GB) br v Groom Dancer-Cieladeed e Shadeed
84 - NET
RISÖR
P
Lindstöl Racing o Partners
5
7
Stall Bjerkheim
2
7
9
12
Jens E Lindstöl
92 23 94 76
mobil
Bjerkheim
4950 Risör
INDIAN DRIVE mbr v Indian Danehill-Snap Drive e Hernando
NOSFERATU (IRE) br v In the Wings-Gothic Dream e Nashwan
QUICK BRAZILERA sk he Joup-Quick Carisma e Viking
HEUREUX (USA) br v Stravinsky-Storm West e Gone West
QUICK SHANIA sk he Final Appearance-Sekkina e Nishapour
TOPPER (DEN) br v Dunphy-Ordea Mare e Sparkler
ÖVREVOLL
P ARNFINN LUND
22 52 30 74
bostad
www.stallarnfinnlund.com Griniveien 42
22 52 30 74
fax
0756 Oslo
97 77 67 50
mobil
Ambitions
6 WHAT BUDGET (GB) br he Halling-Baked Alaska e Green Desert
Jörgensen Jostein
3 ITALIAN LOVE (GB) fux he Pearl of Love-Italian Affair e Fumi di Londra
KAOK
3 ALIGHT (GB) br he Pivotal-Catherine Wheel e Primo Dominie
4 ENTANGLE (GB) br he Pivotal-Entwine e Primo Dominie
Lund Arnfinn
2 BERTA ISABEL (GB) br he Bertolini-Night Over Day e Most Welcome
4 LAZY LORD (GB) br v Fantastic Light-Yanka e Blushing John
St Petersburg Stables
2 ARIANN f he El Gran Lode-Sarina e Diaghlyphard
2 ARN (DEN) br v Northern Hill-Salida e Spectacular Tide
Stall Bonne Nuit
2 MIKKELANGELO (SWE) fux h Most Welcome-Point Taken e Thunder Gulch
2 WITHOUT FEAR (FR) br h Refuse to Bend-Kansas e Kahyasi
3 CHAIRMAN STEPHEN (USA) sk v Stephen Got Even-Marilyn Merlot
e Unbridled’s Song
3 HOLLY GOLIGHTLY (SWE) fux he Most Welcome-Point Taken
e Thunder Gulch
3 PANNACOTTA (DEN) br he Academy Award-Top Cat e Be My Chief
7 OMOTO SANDO (FR) br v Trempolino-Mayreau e Slip Anchor
Stall Funny
3 SWEET BABY JANE (IRE) br he Royal Applause-Nabulae e Unfuwain
Stall Jersey
3 GALLA PLACIDIA fux he Funambule-Anna Rustung
e Charnwood Forest
Stall Kalas
4 CHICKEN MOMO (GB) br v Pyrus-Italian Affair e Fumi di Londra
Stall Robin Hood
2 SUDDEN STRIKE (GB) br v Rakti-Italian Affair e Fumi di Londra
Stall Symbol
3 SYMBOL OF ARCH (USA) mbr he Arch-Kicken High e High Yield
Stall Unna
2 POPPI br he Lorofino-Morten’s Secret e Blair’s Cove
Thoresen Leif-Erik
5 AMAZER (SWE) br v Trempolino-Amorada e Northern Flagship
ANDEBU
A Gina Mathisen
92 88 93 64
mobil
[email protected] Håskenveien 96
3158 Andebu
Stall GM
2 ANOTHER EXPERIMENT (den) br h Royal Experiment-Zantana
e Ballet Prince
ÖVREVOLL
A Gunnhild Naustdal
92 03 94 14
mobil
[email protected] Eiksveien 94 B
1361 Österås
Fritzenwanker René
4 THE ONE AND ONLY (DEN) sk v Pistachio-Blizzard Queen e Forzando
NET - 85
ÖVREVOLL
P Wido Neuroth
67 53 71 76
bost
[email protected] Kveldsroveien 8 B
67 14 59 59
arb/stall
1368 Stabekk
67 14 37 86
fax
92 02 03 19
mobil
Buck Racing
3 LIBERTY CASH (SWE) br he Statue of Liberty-Baroness Happyness
e Always Fair
3 ONE COOL BUCK (IRE) br v One Cool Cat-Simply Katie e Most Welcome
Johansen Erling
2 WALINDA (SWE) br he Mandrake El Mago-Wanesca e Eighty Eight Keys
4 WINDIANA (SWE) br he Indian Lodge-Wanesca e Eighty Eight Keys
Neuroth Wido
2 VOGLIO VIVERE COSI (IRE) br he Hawk Wing-All Time Great e Night Shift
Nygård Bo Tommy
3 AGENT BOO (GB) br v Monsieur Bond-Silca Boo e Efisio
Stall Aton
3 RED COLORI (GB) fux h Le Vie Dei Colori-Las Arenas e King Charlemagne
Stall Bonne Perle
3 TIGER FOR TWO (GB) br h Tiger Hill-Tawoos e Rainbow Quest
Stall E o F
2 FUNNY’S BROTHER mbr h Funambule-Leap Day Legend e Petorius
4 TOUCH OF HAWK (FR) br v Hawk Wing-Touch of Class e Be My Guest
Stall EOS
2 SILVANI (SWE) br he Academy Award-Simsala e Hernando
3 BRAND (FR) fux h Namid-Final Care e Caerleon
3 DISTANT BEAT br he Muhtathir-Distant Lover e Distant Relative
3 IONIUS (IRE) fux v Most Welcome-Impich e Selkirk
3 SILMARIS (gb) sk he Slickly-Simmering e Mas Media
4 KILCOONA (GB) fux he Ransom O’War-Killgra e Grand Lodge
5 DISTANT STAR (FR) fux he Highest Honor-Distant Lover e Distant Relative
5 SIMIAN (SWE) br v Okawango-Simmering e Mas Media
Stall Genco Oil
3 CONCUSION (IRE) fux h Captain Rio-Dona Royale e Darshaan
Stall Grand Cru
2 APILADO (GER) fux h Singspiel-Algoma e Monsun
Stall Limone
2 MILLEVINI (IRE) br he Hawk Wing-Audacieuse e Rainbow Quest
Stall Moreno o Wido Neuroth AS
4 BELUGA (SWE) br v Ballingarry-Sayonara e Vettori
Stall Party/N
3 DANCING PARTY (DEN) br he Academy Award-Liffey Moon e Irish River
3 FLYING PARTY (SWE) br v Starcraft-Don’tlie e Lomond
Stall Perlen
2 WELLMIND (IRE) br he Ransom O’War-Wellvita e Vettori
3 SIR LANDO (GB) br h Lando-Burqa e Nashwan
3 WELLNESS (ger) br he Sakhee-Wellvita e Vettori
4 DOCTOR WANGO (IRE) br v Okawango-Logica e Priolo
4 HANDSOME HAWK (IRE) br v Hawk Wing-She is Zen e Zieten
4 LA ZONA (IRE) br he Singspiel-Reine De Neige e Kris
6 APPEL AU MAITRE (FR) fux h Starborough-Rotina e Crystal Glitters
6 ROYAL MISWAKI (IRE) br v Royal Academy-Driving Miswaki e Miswaki
Stall Rodeo Drive
3 SADDLE THE STORM (IRE) br v Xaar-Descriptive e Desert King
Stall Trick or Treat
3 ALYSHAKEYS (DEN) fux he Sendawar-Alamea e Ela-Mana-Mou
Walgren Atle o Hege
2 GENUINE GIRL (IRE) fux he Captain Rio-Bradwell e Taufan
SÖRKEDALEN
P
[email protected]
Nordbye Pål Jörgen
2
Stall Fix-it
3
Stall Hope
6
Svardal Hellström Kaja
9
86 - NET
Pål J Nordbye
22 49 91 27
bost
Nordre Solberg Gård
22 49 49 09
fax
0759 Oslo
92 22 00 51
mobil
TESSERON fux h Albaran-Tia Maria e Call To Honor
RIVER LANDING (GB) br h Lucky Story-Beechnut e Mujadil
FAIR FLAIR (IRE) fux he Fruits of Love-Percision Vision e Eagle Eyed
TOM FIX mbr v Foxhound-Byfleet e Bluebird
ÖVREVOLL
P Annike Bye Nunez
41 40 57 84
mobil
[email protected] Eiksveien 54
1359 Eiksmarka
Bye Hansen Ingvard o Nunez Hernan 4 VAMOS CATALINA br he Troon-Licanray e Masked Dancer
Secreto Stables AS
4 SOLAN br v Oktan-Private Property e Pips Pride
Stall Fredbo
3 KETCHIKAN (SWE) sk v Ecuadors Dream-Kursiang e Petong
Stall Grenerie no
2 WOOD PRINCESS (SWE) br he Jeune Homme-Eurolink Bubbles e Fairy King
4 WILLIAM HEPBURN (SWE) br v Funambule-Anna Rustung
e Charnwood Forest
Stall HPG
2 GUCCI LORENZO br h Lorofino-Arnela e Ashkalani
Stall Tres Mosqueteros
3 ARIELLE mbr he Lorofino-Omara e Hernando
4 MEDALLIC (SWE) br v Funambule-Melanie e Music Streak
4 SPEED DANCER (SWE) br he Heart Of Oak-Branston Dancer e Rudimentary
7 TUMACO (CHI) br v Special Quest-Starwars e Stagecraft
Stall Trotting
2 DANSEDOKKA (DEN) br he Cajun Cadet-Mish e Hernando
SKOTTERUD
P
[email protected]
Cajun Stables
8
Nygård Bo Tommy
4
8
Marit Nygård
62 83 65 79
bost
Åsen
62 83 07 04
arb/stall
2230 Skotterud
95 70 05 12
mobil
CAJUN STAR br v Cajun Cadet-Valor Star e Bold Revenue
TIMPANO (SWE) fux v Indian Lodge-Amira e Modern Pleasure
GIPSY HALL (GB) br v Halling-Gipsy Moth e Efisio
RÖYSE
A RONNY Nygård
95 27 32 11
mobil
[email protected] Opperudgata 3
3520 Jevnaker
Olerud Beate
4 ELUSIVE STYLE (IRE) br he Elusive City-Brooklands Lodge e Grand Lodge
4 IMPERIAL SKYLIGHT (GB) sk v Imperial Dancer-Sky Light Dreams
e Dreams to Reality
ÖVREVOLL
P Lisette Olai-Olssen
67 14 88 40
bost
[email protected] Elgefaret 32
67 14 88 40
fax
1362 Hosle
97 77 25 04
mobil
Lindsjö Heléne
11 ONKEL BLAA (DEN) br v Asaasy-La Natte e Native Guile
Stall Fighting Spirit
4 FIGHTING SPIRIT sk h Troon-Crystal Light e Lotus Pool
Stall Running Expences
2 WORTH WAITING FOR (SWE) mbr v Ecuadors Dream-Just Do It
e Diaghlyphard
Studio Alf
6 GREAT GAMBO (fr) br v Duty Time-Callipoli e Green Dancer
ÖVREVOLL
P Niels Petersen
67 14 17 60
bost
[email protected] Vakåsveien 18
67 14 17 60
arb/stall
1395 Hvalstad
98 85 41 45
mobil
Belmount Stud
6 NORTHERN PAL br v Chequer-Araqueen e Königsstuhl
Casa Del Sol Racing
4 UNTIL JUNE (IRE) fux he Intikhab-Claudia of Nowhere e Exit to Nowhere
Husted Michelle
2 DIAMOND LADY (DEN) fux he Itsabrahma-Lady Boss e Hero’s Honor
IORR Stables
2 NN (IRE) br h Antonius Pius-La Luna e Lyphard
Jenssen Ellen M
3 ARAKANISHE (IRE) fux v Arakan-Mitchella e Persian Bold
Kanuto Racing
6 PRINCE FASLIYEV (GB) br h Fasliyev-Malaisienne e Saumarez
Kaspersen Ida Marie 3 SURE GOODENOUGH br he Albaran-Line Of Hope e Rock Hopper
Kvitfjell Racing
4 MONTE ZUMA (FR) br h High Chaparral-Mes Bleus Yeux e Exit to Nowhere
Las Pampas Polo Team
3 SUMMER PARTY (GB) br he Tumbleweed Ridge-Hazy e Vettori
Maurstad Camilla
3 RILUM (GB) fux h Joup-Nordic Dancer e Danehill Dancer
5 TIMTAYA (IRE) fux he Lomitas-Trombe e Bering
NET - 87
Niels Petersen forts
Myhre Tanja Ravn o Eriksen Camilla
Nagell-Erichsen Fam E
Olsson Nina
Oslo Racing Stables AS
Oslo Racing Stables o IORR Stables
Petersen Marianne
Petersen Niels
Recession Racing
Stall Dobbel A
Stall Happy Days
Stall ION
Stall NOK
Stall Rhythm
Stall Servex
Stall Trick or Treat
Stall Zuccini
4
2
2
2
4
5
3
2
2
3
5
7
7
7
3
5
7
3
3
3
2
3
5
2
3
4
5
4
3
4
4
TATOOSH (IRE) mbr he Xaar-Dictatrice e Anabaa
CHELSEA (SWE) br h Trempolino-Capote Line e Capote
FAVORITTEN fux v Royal Experiment-Folita e Lomitas
MILLY br he Royal Experiment-Final Call e Groom Dancer
MATCH POINT (FR) sk he Verglas-Danira e Danehill
GRAFITTI (GB) br he Dansili-Reading Habit e Half a Year
KARIBU SANA (GB) br he Reset-Königin Shuffle e Big Shuffle
HORSE ATTACK (DEN) br h Iron Mask-Tepana e Polish Precedent
MISSISSIPPI (DEN) br h Final Appearance-Miss Lovely e Magic Ring
NN (USA) mbr h Chapel Royal-Datt Way e Awesome Again
LATAKIA (GER) fux he Tertullian-Lady Fox e Monsun
BIEN DICHO (ARG) fux v Incurable Optimist-Impresa e Interprete
FRICOTEIRO (ARG) fux h Lode-Fricote e Ogygian
MOONHAWK (GB) br v Montjeu-Enclave e Woodman
BANK OF BURDEN (USA) fux v Hawk Wing-Wewantitall e Pivotal
PRIME ATTRACTION (DEN) br v Primatico-Fatal Attraction e Crazy
THE PIRATE (DEN) mbr h Primatico-Medinova e Mas Media
NN (USA) sk he Out of Place-Historical Drive e El Prado
WHATASURPRISE (DEN) br v Dexterity-Fablie e Ali-Royal
RECESSION RACER (IRE) br he Kheleyf-Flying Ridge e Indian Ridge
MINK’S AISHA (DEN) mbr he Black Sam Bellamy-Gogopogo e Dare and Go
TEMPTRESS (GER) br he Dubai Destination-Taghareed e Shadeed
GREY’S ANATOMY sk he Academy Award-Zeta Tauri e Interrex
SHAKKMATT sk v Royal Experiment-Shaisa e Shalford
EMMA (DEN) br he Final Appearance-Elysian Fields e Marju
AEROLINE (DEN) br v Primatico-Mongolian One e Monsanto
HARMONY HALL mbr v Muhab-Jazz Singer e Prince Sabo
MIND THE GAP (GER) fux v Ekraar-Munda Nai e Spinning World
GO GO GADGET (GER) mbr h Areion-Globuli e Surako
ANTARKTIS (GB) br he Dubai Destination-Pretty Girl e Polish Precedent
LIGHT THE FIRE (IRE) br v Invincible Spirit-Rouge Noir e Saint Ballado
LARVIK
P
[email protected]
Rimstad Anne K
4
Vestmarka Racing
5
Knut V Rimstad
33 11 59 50
bost
Damgården, Vestmarka
33 11 59 88
fax
3271 Larvik
98 06 71 29
mobil
PREMIER SUPERSTAR (GB) fux he Bertolini-Absolve e Diesis
GAMEBOY (DEN) fux v Cajun Cadet-Nan Greaves e Aragon
SKOTSELV
P
[email protected]
Robertz Maria
4
Maria Robertz
48 29 08 08
mobil
Herreberget 25
3330 Skottselv
SEND AN INVITATION (SWE) fux v Most Welcome-Sendo e Dolphin Street www.ovrevoll.no
88 - NET
LIERSKOGEN
A
[email protected]
Rådstoga Hanne
4
4
GARDERMOEN
P
Carter G R
7
2
Stall PHM
3
5
SKOPPUM
A
[email protected]
Stall Bekkevill
4
Hanne Rådstoga
97 04 07 01
Ö Kjennervei 27
3420 Lierskogen
DELILY br he Deceptor-Tiger Lily e Malvernico
SEVERIO (IRE) br he Captain Rio-Good Forecast e Unfuwain
mobil
MERETE RÖNÅS
97 59 68 73
mobil
Grasmoveien 72
2030 Nannestad
DIAMONDSANDPEARLS (ire) br he Nicolotte-Di’s Pearl e Diaghlyphard
NN (SWE) br he Heart Of Oak-Marlene e Komaite
LILI MARLEEN (SWE) mbr he Desert Sport-Marlene e Komaite
DESERT RALLY (SWE) mbr v Desert Sport-Marlene e Komaite Vibeke Sande
92 81 93 38
mobil
Sandeveien 99
3185 Skoppum
ITHICA (SWE) mbr v Ransom O’War-Impich e Selkirk
GJERDRUM
P Cathrine Witsö Slettemark
41 42 04 42
mobil
[email protected] Lerenga
2022 Gjerdrum
Stall Exit
2 TABARCA (SWE) br h Lorofino-Blue Sunshine e Primatico
2 VALENTINO ROSSI (SWE) mbr h Lorofino-Oprah e Diaghlyphard
4 GOLDEN POOL (IRE) br he Danetime-Miss Megs e Croco Rouge
4 HALLINGDAL BLUE (UAE) br he Halling-Blue Melody e Dayjur
4 PICTURE PERFECT (SWE) mbr he Celtic Swing-Clois Mor e Ela-Mana-Mou
4 PRECIOUS GRACE (IRE) br he Selkirk-Gold Bar e Barathea
4 TAHAYAB (ITY) br he Nayef-Zaffrani e Danehill
5 LIVIGNO (SWE) fux v Funambule-Pearly Pet e Kefaah
7 QUINT ESSENTIALS (SWE) br v Be My Chief-Pearly Pet e Kefaah
8 KLEINGELD br v Cajun Cadet-Ticket To Ride gb e Prince Sabo
Stall Exit o Iversen Hilde
5 BONNE GENI br v Academy Award-Bonne Gaz e Northern Park
KANA
P David Smith
32 79 85 15
bost
[email protected] Nordjordkroken 10 93 61 26 39
mobil
3483 Kana
Smith K
5 CHECK RAISE (GB) br he Largesse-Not A Word e Batshoof
Gerhardsen Anne Mari
8 FENDI br he King Krimson-Dance Across e Nabeel Dancer
Mjönli Christian
10 DESERT FUSE (SWE) br v Desert Sport-Shimmy e Bustino
Snellings Joshua
5 NOTFORLOVEORMONEY (GB) mbr he Kyllachy-Greenfly e Green Desert
Stall Borders o Smith Kristin
11 ANNE’S BIRTHDAY (GB) sk he Emarati-Kinraddie e Wuzo
ÖVREVOLL
P Hallvard Soma
92 22 73 18
mobil
[email protected] Nordveien 21
1358 Jar
Askim Reese Inger Lise
3 SØNNAVIND mbr he Primatico-Scenic Waters e Scenic
Brown Aase Marie
5 WANNABEAWARDED (den) br he Academy Award-Mish e Hernando
Las Pampas Polo Team
3 HABENARIA (SWE) br he Mandrake El Mago-Dynamite Package
e Bal du Seigneur
Stall Askim
5 ARTISTIC LIGHT (GB) fux he Fantastic Light-Artisia e Peintre Celebre
Stall Cavalier
4 ILLUSIVE SPIRIT (IRE) br v Clodovil-Poker Dice e Primo Dominie
Stall Dennis
6 PARTY BOOSTER (IRE) br v Abou Zouz-Party Girl e Unfuwain
NET - 89
Hallvard Soma forts
Stall Frisko
5 ZEN CAT fux v Joup-Persian Flight e Catrail
Stall Heia
6 ZAFIRAH (den) br he Cajun Cadet-Mish e Hernando
Stall Million
7 MILLIONDOLLARBABY (IRE) mbr he Lahib-Film Lighting Girl e Persian Bold
Stall Nille
4 SUNCELEB (IRE) fux he Peintre Celebre-Suntory e Royal Applause
Stall Olivers Twist
7 QUINTA DO LAGO (IRE) br he Tragic Role-Paper Maze e Mazilier
Stall X-ERK
7 RICHARD DANCER br v Richard of York-Morten’s Secret
e Blair’s Cove
Stallkroen
2 SUPER MIRIO (SWE) mbr v Mirio-Dubline e Mas Media
ÖVREVOLL
A
[email protected]
Stall NOK
6
Leif H Spörck
67 15 74 15
bost
Övrevollveien 76
22 48 28 99
fax
1358 Jar
91 30 08 57
mobil
MEKONG (SWE) fux v Diaghlyphard-Delta Downs e Deputy Minister
SKIEN
P JANE-HELEN STARENG
90 60 93 00
mobil
[email protected] Tollmo 23
3736 Skien
Stareng Jane-Helen
2 RED EISHIN (den) fux he Eishin Dunkirk-Viviente e Honor Grades
ÖVREVOLL
P Eva Sundbye
98 67 20 32
mobil
[email protected] Kalvestien 46
1339 Vöyenenga
Lühnenschloss Tom o Gjerde Ole Einar 2 AVATARA (SWE) br he Black Sam Bellamy-Semiramis e Darshaan
3 CALIENTE (SWE) br he Most Welcome-Word in Spanish e Funambule
Lühnenschloss Tinus
6 RAPPONGHI (IRE) br v Efisio-Armungia e Shareef Dancer
Stall Grenerie no
4 WOOD HILL (USA) br v Came Home-Our Majestic Cat e Tabasco Cat
Stall MCM
2 LADY ROSSMO br he Lorofino-Ticket to Ride e Prince Sabo
Sundbye Eva
3 HAPPY LARRY (SWE) br v Melmac-Miss Ulleröd e Mas Media
7 TICMOSIC (fr) br v Musical Fappi-Ticket to Ride e Prince Sabo
Rune Ohlssons
Hästtransporter
Mobil 0707-48 44 40
Fax 046-611 95
90 - NET
ÖVREVOLL
P Kjell Erik Swartling
67 14 51 90
[email protected] Ovenbakken 21 A
22 13 56 00
1361 Österås
22 43 00 35
92 09 87 04
Stall X
4 REQUESTED mbr h Deceptor-Fröken Lea e Noble Patriarch
Swartling Kjell Erik
2 NN br he Brown Ale-Fröken Lea e Noble Patriarch
4 CAERUS (USA) br h Greatness-Bellewood e Alydar
5 JOHN LEE br v Joup-Fröken Lea e Noble Patriarch
bost
arb/stall
fax
mobil
NITTEDAL
A Björn SvenkeruD
67 07 26 34
bost
[email protected] Vestenga
92 21 88 44
mobil
1482 Nittedal
Stall OJOJ
5 MONTGOMERY (GER) fux v Sholokhov-Monbijou e Dashing Blade
ANDEBU
A Ragnar Sörhaug
33 44 02 20
bost
[email protected] Vesledalsveien 9
90 17 82 01
mobil
3158 Andebu
Stall Maiann
9 DARK PRIDE br he Zoukris-Village Talk e Known Fact
SÖRKEDALEN
A Lise Tandberg
22 49 41 17
bost
[email protected] 1
92 61 89 81
mobil
0759 Oslo
Tandberg Lise
3 INGVILD br he Nicolotte-Gale Warning e Valiyar
5 PAVEROC (GB) br v Royal Applause-Take Liberties e Warning
9 ROMUND br v Caerwent-Gale Warning e Valiyar
Team Tangen
6 CARIUS br v Richard of York-Carroll e Haul Knight
HOKKSUND
P Sigmund Tandberg
32 75 48 01
bost
[email protected] Terassen 8
91 67 72 83
mobil
3300 Hokksund
Stall Avant o Tandberg Solveig B
5 EVENING ROSE (SWE) fux he Funambule-Excellent Lady e Bustino
Stall Comet o Tandberg Solveig B
3 ORSON (SWE) br v Most Welcome-Apropå e Diligo
ÖVREVOLL
P Michael TayloR
41 79 28 28
mobil
[email protected] Vollsveien 132
1358 Jar
Stall Amska
2 EDGE OF ETERNITY (DEN) sk he Academy Award-All Right e Always Fair
Taylor Michael o Stall Bernadette
5 THEATRICAL AWARD br he Academy Award-Theatre Antique
e Theatrical
Taylor Michael o Stall Dubliner
2 SEA SHANTY br he Arlberg-Vivendi e Royal Academy
Taylor Michael o Stall Ringerike
3 BITTERSWEET (SWE) mbr he Academy Award-Sweet Chili e Diaghlyphard
Tönnessen Gerd
2 RONALDO fux v Joup-Otemba e Slip Anchor
www.ovrevoll.no
NET - 91
NYKIRKE
P Wera Torgersen
33 07 85 71
bost
Solberg, Vikveien 438
33 07 85 71
fax
3180 Nykirke
98 63 53 97
mobil
Dövle Henning
3 FRONTINO mbr v Muhab-Forsa Negra e Roi Normand
5 DUBAI SAMURAI (GB) br v Dubai Destination-Eishin Eleuthers
e Sadler’s Wells
Fortuna Racing
5 ARTIE BUCCO (DEN) fux v Funambule-Alamea e Ela-Mana-Mou
Stall Solberg
2 FRATELLA mbr he Muhab-Fillippika e Dalby Jaguar
3 FERROZZO mbr v Muhab-Fillippika e Dalby Jaguar
10 FIRELLO mbr v Muhab-Fillippika e Dalby Jaguar
Vilnes Bjarte o Stall Tramp
4 MOON CITY (DEN) br v Sagacity-Liffey Moon e Irish River
Österås Stutteri
3 TORTUGA br he Funambule-Turf Turtle e Alzao
MAGNOR
A HELEN GRO THONANDER
48 10 56 10
mobil
[email protected] Grenseveien 27
3180 Nykirke
Thonander Helen Gro
8 THE SHADOW sk v Troon-Nordic Pet e Petorius
10 MARTEEN br v Philidor-Epona Luna e Double Schwartz
ÖSTERÅS
P Isidro Vergara
67 14 85 77
bost
[email protected] c/o Stall Alta Mira
93 05 95 37
mobil
Ovenbakken 61
1361 Österås
AK-ELI
4 WOODLAND MUSIC (USA) br v Forestry-Charm A Song e Unbridled’s Song
Coles C o T
3 SUPERFINE sk he Troon-Epitaph e Cajun Cadet
Vergara Isidro o Elisabeth
3 DOROTEO mbr v Lorofino-Marietta Nordic e Nordico
5 EGON (USA) br v Tactical Cat-Maple Creek e Forty Niner
6 CHISTOSA br he Chequer-Burning Lisa e Tanzanid
Övrevoll Stutteri
2 SONG D’AMOUR (SWE) mbr h Songline-Tremendous Girl e Rudimentary
5 HOT MARTA (GB) br he Hernando-Sediteuse e Night Shift
TÄBY STALL OCH FODER
Det privata alternativet med personlig service!
Telefon och fax 08-630 06 90
92 - NET
Heste i træning i Danmark 2010
Den danske fortegnelse over heste i træning 2010 er ajourført per 2010-04-28.
Heste uden suffix er opdrættede i Danmark.
ODENSE
A
[email protected]
Hald Sussi
2
Hald Sussi o Ottesen P
8
John Antonsen
40 15 98 10
mobil
Søbyvej 10
40 36 38 10
5672 Broby
BUBBLE STRUGGLE br h Cajun Cadet-Tower Of Menga e Afleet
MEGACHIEF (SWE) br hp Be My Chief-Polish Looks e Polish Navy
ÅLBORG
A
[email protected]
Bager Lone
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
Bager Lone o Kjeld Jan
5
6
Bager Lone o Lena
2
Bager Lone, Anders o Sofie
2
Lone Bager
98 23 89 80
bost
Tingskovvej 24
26 25 89 84
mobil
9460 Brovst
ALLFORFUN br v Academy Award-Tabariya e Doyoun
IN EXCESS mbr h Northern Hill-Mighty Miss Magpie e Red Sunset
JUMEIRAH br h Black Sam Bellamy-Sypha e Saumarez
NOBEL PENANG mbr v Cajun Cadet-Only Penang e Perugino
NOMINE DE JOUR br h Final Appearance-Etoile De Jour e Saint Cyrien
TOFASTFORDUBAI mbr hp Final Appearance-Creole Legend e Cajun Ca’t
AZZAH (IRE) br hp Fath-Mildred e Peintre Celebre
BAGER’S FIRST br hp Coneybury-Olines e Mas Media
LEO br h Dexterity-Phoenix Fantasy e Richard of York
REMEMBER ME fux h One To Remember-Miss Lena e Secret Destination
CYBERSPACE mbr h Kanudos-Love To Run e Taufan
ARCHER’S UP (SWE) br v Nicolotte-Clan Campbell e Lyphaizia
LAGOA DO PAU br hp Final Appearance-Cascina e Cadeaux Genereux
LINE PRINCE br v Ballet Prince-Lady Fonteyn e Bal du Seigneur
WHISPERINGLINE mbr hp Primatico-White Hare e Indian Ridge
LITTLE NELLIE (GB) br hp Lomitas-River Art e Irish River
ONE TO REMEMBER br v Primatico-Remember e Spectacular Tide
SKY VIEW fux hp Cajun Cadet-Skymistress e Emarati
DE LUCA mbr hp Final Appearance-Mirice e Riverquest
ALADAR br v Inchrory-Kutbeya e Diesis
CALL AGAIN fux h Coneybury-Call Girl e Richard Of York
YOUNEVERCATCHME sk hp Ivan Denisovich-The Foundout e Dr Devious
KLAMPENBORG
P Hanne Bechmann
48 28 06 56
bost/arb
[email protected] Karlebovej 87
48 28 06 55 fax
3400 HillerØd
20 65 66 37
mobil
Award Racing
4 ROYAL AWARD br v Academy Award-Tenfore e Starry Night
Bechmann Hanne, Havemanns Magasin o Buskop Morten
6 GOOD GIRL sk hp Mas Media-Working Girl e Shahdji
Bechmann Philip, Simon o William
8 WILLIAM TELL br h Starry Night-Meditation e Mas Media
Bechmann Racing
2 MISS VALUEV sk hp Pistachio-Phoenix Phantom e Charnwood Forest
Buskop Morten
8 GENERAL LEDGER (IRE) br v Alderbrook-Las Cancelllas e Monksfield
9 NEPTUNE JOLY (FR) br v Chef de Clan-Fortune Jolie e Un Numide
3 SANTORINI sk hp Keltos-Autarcie e Ski Chief
Come Together Racing
4 ESCARGOT br v Final Appearance-Princess Dawn e Fanaan
House of Horses
5 VIDA NOVA br hp Richard of York-Cinnamon e Diaghlyphard
Juncher Kirsten Merete
6 DA VINCI fux v Itsabrahma-Il-X e Fanaan
NET - 93
Hanne Bechmann forts
Kjems Racing
LSC Stable o Nielsen Susan m fl
NVA Racing o Kjems Racing
Rasmussen Stella
Santa Anita, Zwicky Racing M fl
Stald 2 + 2
Stald Shaker
Zwicky Racing
2
3
4
2
2
6
3
3
2
3
3
MOJITO mbr h Pistachio-Titchi Witchi e Magic Ring
LOQUITA br hp Final Appearance-Cote e Sicyos
ROYAL LEGEND fux hp Silca Legend-Royal Filly e Zilzal
DESTINY’S CHILD br h Academy Award-Meditation e Mas Media
TIGRESS ELEVEN br hp Academy Award-Kutbeya e Diesis
SHAREHOLDER (GER) sk v Act One-Secret Energy e Alwuhush
BYE BYE BANDIT br h Cajun Cadet-Munay e Desert King
LARCHMONT mbr v Academy Award-Wings of a Dove e Hernando
HEISEI ELEVEN fux h Eishin Dunkirk-Royal Eleven e Ballet Prince
AIR STRIKE ELEVEN mbr hp Final Appearance-Alioli e Nishapour
MAJESTIC ELEVEN br h Academy Award-Royal Eleven e Ballet Prince
ÅLBORG
A
[email protected]
Bjeldbak Gitte
2
2
4
5
Gitte Bjeldbak
98 56 94 44
Nysumvej 15, Rold
61 75 96 10
9510 Arden
MYSTERY br h Secret Destination-Shannon e Arado
FIRST AVENUE br h Fanaan-Avenue e Shahdji
PUSSI STAR br s Fanaan-Turbo Star e Christo
DREAM FLOWER br s Fanaan-Flower Dream e Saville Row
bost
mobil
ÅLBORG
A
[email protected]
Bondam Charlotte
8
Charlotte Bondam
96 55 44 31
Langvadvej 40
7741 Frøstrup
OBELIX mbr v Surako-Marjellchen e Niniski
bost
KLAMPENBORG
P
[email protected]
Carlstedt Maria
2
2
3
3
6
Stall Mexx
2
Stald Emka
5
KLAMPENBORG
A
Boltegaard o Kjems Racing
2
Stald Five Stars
4
4
5
Maria Carlstedt
41 66 93 20
mobil
Trongårdsvej 7
2800 LYNGBY
IRONIC IRANNIK br hp Mandrake El Mago-Cascina e Cadeaux Genereux
REDDIE fux h Distant Thunder-Polly’s Saga e Snurge
DUFFY br hp Philidor-Grand Cru e Starry Night
KIZZ MY NECK br hp Itsabrahma-Cut Chief e Be My Chief
OPTIMIC fux v Cajun Cadet-Azyadee e Green Dancer
LOVE CHARM (SWE) fux h Shawdon-Kiss On Time e Lead On Time
AMAZING AWARD (SWE) br hp Academy Award-Kutbeya e Diesis
KLAMPENBORG
A
Mr Ibrahim
5
Sven Christensen
31 12 37 19
mobil
Ordrupvænge 96
2920 Charlottenlund
QUICK RELEASE (IRE) br h Red Ransom-Set the Mood e Dixie Brass
94 - NET
Helle Christensen
27 49 79 54
mobil
Charlottenlundvej 2 C, mf
2900 Hellerup
MADAME ESPRIT br hp Esprit Du Nord-Kinky Spot e Mas Media
RUNNER RUNNER br v Academy Award-Afrodite e Kateb
SIN COCOS fux hp Ecossais-Sift e Salse
CLASSIC FIRST fux v Cajun Cadet-Afrodite e Kateb
ÅRHUS
P
[email protected]
Ahl Preben o Allen Jim
4
Andersen Kristian
3
4
5
Knud Hjorth AS
3
Kvist Jens
3
Olesen Erik o Andersen Kristian
2
Racingteam 3K
4
3
Stald Kristensen
2
Stald Optimisterne
3
Sørensen Ariette o Christensen Inger 4
Sørensen Jens
3
Torben Christensen
23 46 46 78
mobil
Grøndalsvej 68, 2 tv
8260 Viby J
VAL DE FLORES (GB) br hp Oasis Dream-My Lass e Elmaamul
COOL VALENTINE (GB) br h One Cool Cat-Miss Mirasol e Sheikh Albadou
TAKE A CHANCE (IRE) br v Hawk Wing-Roystonea e Polish Precedent
CLASSICAL WORLD (USA) sk v El Prado-Tethkar e Machiavellian
STARS PRIDE br h Philidor-Pink Cadillac e Celtic Swing
MORNING SUN br h Mandrake El Mago-La Libre e Dashing Blade
JETSET br h Redback-Epik e Selkirk
JOHN BALLIOL (SWE) mbr v Indian Lodge-Aniara e Rainbow Quest
IZUIZORIZUAIN’T (IRE) fux hp Johannesburg-Justly Royal e
MODELLO br h Academy Award-Laser Show e Wassl
QUEEN’S HAWK (GB) fux h Hawk Wing-Queen of Africa e Peintre Celebre
OBENHEIMER mbr v Cajun Cadet-Nike Fjelsted e Richard of York
FIRE AND STONE (IRE) br v Hawk Wing-Shinkoh Rose e Warning
Heste i dansk træning 2001 - 2010
Rubrik
2-årige danskopdrættede
2-årige norsk/svenskopdrættede
2-årige øvrige
Ialt 2-årige
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
78
11
14
57
9
9
69
11
10
75
11
9
66
7
3
75
6
8
83
7
6
103
75
90
95
76
89
96
Andel danskopppdrettede i %
76% 76% 77% 79% 87% 84% 86%
3-årige danskopdrættede
80
77
59
72
75
70
76
3-årige norsk/svenskopdrættede
7
8
15
11
14
8
8
3-årige øvrige
19
21
13
13
13
19
21
Ialt 3-årige
89
90
81
9
21
73
7
28
67
5
34
226 215
236 225 220
59% 60% 50%
Andel danskopdrettede i %
Araberheste
Ialt alle heste i træning
431
439 422 416
71% 68% 67% 75% 72% 73% 74%
20
15
13
12
9
5
7
71% 71% 64%
5
2
0
387
387
400
384
396
382
312 298 267
35
27
26
109 108 131
412 416
451
372
204
139 136 110
19
15
20
78
74
90
Andel danskopdrættede i % 56% 53% 53% 62% 61% 63% 64%
Antal danskopdrættede - alle
307 253 260 287 275 301 309
Antal norsk/svenskopdrættede
21
24
34
39
35
34
36
Antal øvrige heste
128 113 114
78
82
91
84
Ialt alle fuldblod
193
102
92
82% 88% 91%
111 108 106
210
96
82
1
7
73% 68% 63%
191
87
78
5
6
97 105
222
106
75
7
10
Andel danskopdrættede i %
75% 73% 68% 75% 74% 72% 72%
Ældre danskopdrættede
124 101 111 120 124 142 137
Ældre norsk/svenskopdrættede 3
7
8
17
14
20
21
Ældre øvrige importerede
95
83
91
56
66
64
57
Ialt ældre
106
2008 2009 2010
391
417 423
444 424 416
NET - 95
KLAMPENBORG
P
Brendholdt K, P o M
2
5
3
Halberg Marianne
2
9
Holme-Madsen Karen
4
Kaj-Nielsen Lone
2
2
4
4
Nilsson Bengt
4
7
Stald Finn Ind
2
4
Stald Søholm
5
Inge Mette Dejgaard
45 88 59 69
bost
Lundtoftegaardsvej 7, 6. mf
39 63 28 51
arb/stall
2800 Lyngby
22 47 73 44
mobil
CUT COOL br v Cajun Cadet-Cut Supreme e Final Appearance
CUT ROYALE br v Final Appearance-Half Row e Saville Row
CUT IMPERIAL br v Academy Award-Half Row e Saville Row
BLACK ANGEL mbr hp Imperial Dancer-Lake Pleasant e Elegant Air
DYLAN br v Mr Ibrahim-Dancing Eros e Scottish Reel
MISS KELLY br hp Academy Award-O’Kelly e Last Tycoon
BOND STREET br h Bodfari Street-Abigail e Final Appearance
MARGALI br hp Final Appearance-Blizzard Queen e Forzando
HARLEY (SWE) mbr v Indian Lodge-Tree Of Heaven e Robellino
SESSAN br hp Cajun Cadet-Tower Of Menga e Afleet
BRIDGE THE GAP (SWE) br v Inchrory-Mind the Gap e Diaghlyphard
MIADONNA (SWE) br hp Richard of York-Amira e Modern Pleasure
ET TOI br h Final Appearance-Miss Et Toi e Richard Of York
FINN IND AGAIN mbr v Primo Valentino-Adept e Efisio
MY DEAR FRIEND br v Final Appearance-Habibi e Jammed Red
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Dideriksen Thomas o Tonny
6
Thomas Dideriksen
22 32 77 53
mobil
Skovkrogen 7, 3. th
2920 Charlottenlund
BELVEDERE br hp Primatico-African Bell e African Song
KLAMPENBORG
A
Ervolder Puk, Elo, Schougaard Mogens 4
Puk Ervolder
26 28 87 02
bost
Mosevej 19
48 27 87 58
mobil
3450 Allerød
KEEP ON FLYING mbr v Richard of York-Cut So Sharp e Final Appearance
KLAMPENBORG
A
Ferdinand Gunnar o Friis Gitte
3
4
4
8
Gunnar Ferdinand
40 72 38 78
mobil
Tessebøllevej 57
4681 Herfølge
ECLIPSE SOLEIL mbr hp Idaho Quest-Banana e Primo Dominie
PRIVATE EQUITY (SWE) br hp Academy Award-La Duquesa e Cajun Cadet
SABA ROCK (SWE) fux h Swedish Shave-Miss Bordeaux e Try My Best
ESTOY ENAMORADA (IRE) br hp Titus Livius-El Corazon e Mujadil
ÅLBORG
A
[email protected]
Fam Fruergård
3
5
7
8
9
Mette Fruergård
20 78 40 89
mobil
Milbakvej 50
9381 Sulsted
TEMPLE QUEEN (GB) fux hp Sulamani-Indiana Blues e Indian Ridge
EXTREME NORTH (USA) br v Stravinsky-North Dream e Unbridled’s Song
CURTAIL (IRE) br v Namid-Nipitinthebud e Night Shift
BAGGINS (SWE) br v Funambule-Saucy Girl e Taufan
STAR QUEST br v Richard of York-Isabella Cannes e Ahonoora
www.danskgalop.dk
96 - NET
ÅLBORG
A
[email protected]
Frydensberg Helle
3
Frydensberg Helle, Kirstine o Henrik
4
Team Quark Horseracing
3
5
Helle Frydensberg
22 29 20 33
mobil
Kæragerholmvej 30
9382 Tylstrup
BOOK OF TRUTH (USA) mbr h Truluck-Elise’s Notebook e Notebook
EL BOBBY (IRE) fux v City On A Hill-Newton Breeze e Forest Wind
GENTLE BEAT (IRE) mbr v Whipper-Soft e Lear Fan
QUARRYMASTER (IRE) br v Captain Rio-Partenza e Red Ransom
ÅLBORG
A Ulla Frydensberg
24 24 13 98
mobil
[email protected] Milbakvej 76
9381 Sulsted
Frydensberg Ulla
4 BLACK RIVER FALLS (USA) br v Fusaichi Pegasus-La Lorgnette
e Val De l’Orne
4 POSITIVE OPINION (GB) fux hp Observatory-St Edith e Desert King
5 REEL BUDDY BLAZE (GB) fux v Reel Buddy-Hope Chest e Kris
7 CATABOUND (USA) br v Black Minnaloushe-Castellina
e Danzig Connection
7 PONTY CARLO (IRE) br v Mujadil-Distant Shore e Jareer
7 SOVIET LEGEND (IRE) br v Soviet Star-Another Legend e Lyphard’s Wish
8 PREMIER TIMES (GB) fux v Timeless Times-Lady Magician e Lord Bud
15 SNAPPY TIMES (GB) fux v Timeless Times-Hill Of Fare e Brigadier Gerard
ÅRHUS
P
Gram Pia
5
Grove Jane E
3
5
6
Grove Martin
6
Johansen Trine
2
6
8
Poshtara Nina
4
ODENSE
A
[email protected]
Hansen Gitte
11
ODENSE
A
erik-ellebæ[email protected]
Hansen Jette Mose
3
4
5
7
Racing Club Fyn
6
Jane E Grove
26 21 88 00
mobil
Testrupvej 12
8320 Mårslet
MAIDEN MISS (IRE) br hp Xaar-Cheeky Weeky e Cadeaux Genereux
PRINSESSE MAIA br hp Academy Award-Hå Te Hå e Melmac
ZACHO THE BUTCHER fux v Silca Legend-Hå Te Hå e Melmac
AIR FORCE ELEVEN mbr v Cajun Cadet-Alioli e Nishapour
FEDTMULE br v Kateb-Mighty Miss Magpie e Red Sunset
HELLO KITTY br hp Final Appearance-Hå Te Hå e Melmac
KING OF YORK br v Richard of York-Gypsy Singer e Kingmambo
UNBEATABLE (SWE) br hp Idris-Dashing Nel e Perugino
DO IT TIGER br v Kateb-Tigerdyret e Richard Of York
Gitte Hansen
51 74 39 93
mobil
Vejlevej 240
7323 Give
NASEEM REEF (IRE) br v College Chapel-Bay Supreme e Martinmas
Jette Mose Hansen
62 66 16 65
bost
Hedebovej 6, Heden
40 34 96 65
mobil
5750 Ringe
ROSSO (GB) fux hp Piccolo-Naughty Pistol e Big Pistol
POLITICAL MATTERS (IRE) mbr v Diktat-Timewee e Romanov
MR SMILEY (IRE) br v Fasliyev-Bright Smile e Cærleon
ONE MORE THAN TEN (GB) br v Piccolo-Julietta Mia e Woodman
JOE RICH (GB) br v Piccolo-Lady Lacey e Kampala
NET - 97
KLAMPENBORG
A
Hansen Pirjo
8
ÅRHUS
A
[email protected]
Knud Hjorth AS
4
Pirjo Hansen
40 76 72 19
mobil
Ordrupvej 35 A, 2 th
2900 Charlottenlund
ROSWELL fux v Arado-Amber Night e Starry Night
Knud Hjorth
40 47 86 34
mobil
Resendalgaard, Resendalvej 3
86 80 26 28
fax
8600 Silkeborg
BONEFISH br v Philidor-Pink Cadillac e Celtic Swing
KLAMPENBORG
A Susanne Hjuler
39 64 14 11
bost
[email protected] Fabritius Allé 18
26 82 77 79
mobil
2930 Klampenborg
Hjuler Susanne
4 QUEEN OF BURLESQUE (USA) mbr hp Black Mambo-Berlinette e Maudlin
5 BAHAMIAN PRINCESS (GB) fux hp Bahamian Bounty-Cutlass Princess
e Cutlass
Hjuler Susanne
6 SMALL TALK fux v Kateb-Hongkong Express e Domynsky
Pedersen Dorte o Jensen Per
6 ZAZOO br v Primatico-Kazoo e Domynsky
Sidenius Kim
10 BOLOGNE (IRE) br v Pennekamp-Bird in Blue e Bluebird
ÅRHUS
A
[email protected]
Hovgaard Meier Tinna
2
11
Øvlisen Helle
3
Tinna Hovgaard Meier
29 20 45 97
mobil
Åstrup Strandvej 15
8250 Egå
SHAMSIIN br h Dexterity-Castlecary Lass e Namid
NEW CALADONIA (USA) fux v Trempolino-Tea Cozzy e Irish River
MOLLIE JO (IRE) br hp Chevalier-Molehill e Salse
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Reimer Høgenhaug m fl
8
Lone Reimer Høgenhaug
20 45 98 80
Stolpehuse 12
4652 Hårlev
FEUER CLAUS br v Feuerbach-Jump Ahead e Double Jump
Rune Ohlssons
Hästtransporter
Mobil 0707-48 44 40
Fax 046-611 95
98 - NET
mobil
ÅLBORG
A Jens Højbjerg
98 82 05 04
bost
[email protected] Stadevej 117
21 22 48 93
mobil
9700 Brønderslev
Højbjerg Jens o Benthe
4 RIVER BOAT (FR) br hp Equerry-Sailing Away e Night Shift
6 MORELLO mbr h Coneybury-Moxie Maloney e Bright Bird
7 SOFELIA (IRE) br v Mull Of Kintyre-Petite Liquerelle e Shernazar
Maints Søren o Camilla
5 STRAX (GB) br v Songline-Fairy Jane e Fairy King
Møller Lars-Ole R
7 ABELLO OF CONSENT fux v Abaco Prince-Belle of Consent
e Persian Consent
ÅRHUS
P Lars Jakobsen
30 58 53 54
mobil
[email protected] Tyrrestrupvej 2, Åes
8700 Horsens
Jakobsen Karin o Paul Erik
3 DOROOJE (IRE) br v Green Desert-Tarfshi e Mtoto
Jakobsen M, Nielsen D o Jakobsen M 6 CHIAVE (GB) fux v Medicean-Fearless Revival e Cozzene
Stald Seaside
5 GRAND AVENUE br v Final Appearance-Seaside Navigation
e Cyrano de Bergerac
7 PERFECTIONIST (GER) br v Fantastic Light-Private Life e Bering
ÅLBORG
A Charlotte Jensen
40 91 08 21
mobil
[email protected] Elkærsvej 121
9381 Sulsted
Jensen Charlotte
4 SAPPHIRE ROSE (GB) br hp Tobougg-Pearly River e Elegant Air
7 MULLADY PENELOPE (GB) br hp Mull of Kintyre-Gracious Imp
e Imp Society
8 SANGREAL (GB) fux hp Medicean-La Belle Dominique e Dominion
Quistgård M o Jensen C
3 STEEL MY HEART (IRE) br hp Clodovil-Antigonel e Fairy King
Sørensen Finn
4 HANDCUFF (GB) mbr v Lend A Hand-Peruvian Jade e Petong
9 POKER (GB) fux v Hector Protector-Clunie e Inchinor
ÅLBORG
A
[email protected]
Jensen Karen Grethe
4
6
Jensen Poul Erik o Jensen Karen Grethe 8
Karen Grethe Jensen
98 98 85 73
bost
Havreholmvej 345
40 29 17 01
mobil
9760 Vrå
LASTBUSTOWOODSTOCK (IRE) sk v Kheleyf-Strelitzia e Bluebird
FIGHTING MOOD (GB) br h Mujahid-Dramatic Mood e Jalmood
SHAHAMA (IRE) sk v Daylami-Albertville usa e Polish Precedent
ODENSE
A
[email protected]
Aaquist Jens
2
3
Jensen Lis Lintz
5
Nielsen Margit
3
LiZ LEntz Jensen
64 75 12 22
bost
Vesterlaugsvej 35
30 50 12 05
mobil
5690 Tommerup
KANDIS br hp Dexterity-Beauty Winner e King Of Kings
FLASH FOR FREEDOM br h Essence Of Dubai-Isathriller e Buckaroo
SIR POLO fux v Abaco Prince-Sui e Free and Gay
COSCO fux h Abaco Prince-Sui e Free and Gay
www.danskgalop.dk
NET - 99
KLAMPENBORG
P Søren Jensen
39 63 04 19
bost
[email protected] Enghavevej 2
40 53 04 19
mobil
2930 Klampenborg
39 63 55 13
fax
BS Racing SARL
2 SHAMBALLA fux hp Eishin Dunkirk-Remember e Spectacular Tide
3 IBISTIC br v Country Reel-Remember e Spectacular Tide
Kentaur A/S Norge
4 VALLEY’S PRIDE br hp Silca Legend-Female Voice e Be My Chief
Lady Doc m fl
3 DANTOLINI br h Bertolini-Gryngolette e Linamix
Light Valley Stud
4 VIOLA VRINSK fux hp Silca Legend-Frisbee e Be My Chief
Marsing Beatrice
5 ST JEAN CAP FERRAT (GB) mbr v Domedriver-Miss Cap Ferrat e Darshaan
Mme Fernande
3 SIR HENRY br h Academy Award-Lady Clementine e Richard of York
3 SIR RANDOLPH br h Academy Award-La Sall e Cajun Cadet
4 LADY MARY br hp Cajun Cadet-Cut Memory e Dunphy
Nielsen Djanna o Meier Lene
2 MISS COOPER br hp Most Welcome-Female Voice e Be My Chief
Revisor-Team m fl
2 AFRICAN AWARD br hp Academy Award-African Bell e African Song
3 PUBLIC SERVICE (IRE) fux v Danehill Dancer-Sintra e Kris
Sinding Torben
4 ABRUZZO br v Final Appearance-Sky Princess e Lycius
Stald Airborne
3 ATTENTION PLEASE mbr h Flyinfact-Pollenca e Law Society
Stald Chili
2 HALLØJSA mbr h Academy Award-Gryngolette e Linamix
3 UHADADA br v Martaline-Queen Mat e Fairy King
3 WHAT AN ANGEL br hp Final Appearance-Relate e Distant Relative
Stald Meyco
2 DR DOOLITTLE br h Lando-Dyonisienne e Groom Dancer
4 MASTER PIECE br v Diableneyev-Spring Quest e Rainbow Quest
4 MEYDAN MILLENNIUM fux v Abaco Prince-Dominet Hope
e Primo Dominie
Stald Rainbow
2 MISS BEHAVE br hp Invincible Spirit-Violetta’s Ginger e Giant’s Causeway
Stald Ras
2 BOLOU fux hp Most Welcome-Tempi e Final Appearance
2 CHIROCCO br h Cajun Cadet-Liffey Moon e Irish River
2 MISTRAL mbr v Xaar-Today e Royal Academy
3 PETITE FLEUR br hp Academy Award-Miss Lovely e Magic Ring
4 DIRTYBIRD br hp Funambule-Forza e Diaghlyphard
5 FLYER br v Academy Award-Miss Et Toi e Richard of York
6 MARRON br v Be My Chief-Relate e Distant Relative
Stald Seaside
5 MUTASADDI (GB) sk h Linamix-Filfilah e Cadeaux Genereux
Stald Seeland
2 ONE MORE SEELAND br hp Flyinfact-More Seeland e Zamindar
4 HÄRKILA (IRE) br hp Elusive City-Dark Hyacinth e Darshaan
Stald TOCA
4 SECOND TO NONE br v Cajun Cadet-Elysian Fields e Marju
Stall MM
3 PERIQUEEN (GER) br hp Kønigstiger-Pepridge e Indian Ridge
Stutteri Elkær
3 HIGH FLYER sk v Linamix-Liberty e Kris
5 CONDOR br v Kendor-Liberty e Kris
6 LADY LILY (IRE) fux hp Desert Sun-Sheila Blige e Zamindar
Team Ten4you
2 BACCHUS br h Songline-Athene e Final Appearance
The Sugar Syndicate
3 CANE SUGAR br hp Vettori-Fille Dansante e Dancing Dissident
ÅRHUS
A
[email protected]
Junker Birgitte o Sørensen J
3
4
100 - NET
Birgitte Junker
25 34 11 29
mobil
Sjellevej 57, Voldby
8450 Hammel
CHAMBERLAIN br v Academy Award-Mayfair e Richard of York
DEE DEE mbr hp Silca Legend-Prickly Pear e Polar Falcon
ÅLBORG
P
[email protected]
Karlsen Keld Chr o Jensen Ulrik
2
Karlsen Keld Chr
3
6
8
Kjær Hans
11
Østergaard Bente
8
Keld Chr Karlsen
98 83 11 49
Grønhøj, Hjabelundsvej 210
50 57 02 33
9740 Jerslev J
REDFORD fux h Heart Of Oak-Front Pearl e Starry Night
THE DUKE br h Dexterity-Medinova e Mas Media
THE PROFESSOR br h Primatico-Medinova e Mas Media
THE PRESTIGE br hp Primatico-Medinova e Mas Media
FAIR RUN br v Hot Run-Antique Fair e Kris
OUR LINE fux h Basiluzzo-Nimble Judy e Vitiges
bost
mobil
ÅLBORG
A
[email protected]
Kålund Thiel Lone
6
13
Kålund Thiel Lone o Kaalund M
8
Nicholaissen B
4
Stald Aalborg
6
Lone Kålund Thiel
98 34 24 06
Restrup Engvej 26
22 61 88 04
9000 Ålborg
HOFFMANN (FR) br v Seattle Dancer-Alagna e Spectrum
GOLD WINNER br v Final Appearance-Carrybell e Belmont
EL PEQUENO (GB) fux v Pivotal-Marbella Beach e Bigstone
THE FUDGE (NOR) br h Deceptor-Snurge’s Fudge e Snurge
BERRY fux v Itsabrahma-Stately Favour e Statoblest
bost
mobil
ODENSE
A
[email protected]
Christensen F o Hansen O
5
Desperate Housewives
3
Stald Ras
4
Gert Larsen
65 96 76 07
bost
Elleholmvej 26
40 80 84 75
mobil
5250 Odense SV
GOLDEN PENNY (GB) br v Xaar-Dog Rose e Fort Wood
LIBERATION br h Final Appearance-Miss Et Toi e Richard of York
POSEIDON fux h Funambule-Miss Fyns Tivoli e Saville Row
ODENSE
A
[email protected]
Stutteri Laser I/S
7
Marianne Lohmann Seisbøll
40 16 44 21
Nymarksgyden 14, nr Lyndelse
5792 Årslev
CAPISTRANO (GB) br v Efisio-Washita e Valiyar
mobil
ÅLBORG
A
Løgtved Camilla
5
8
Olesen H
4
Stutteri Poulsensminde
3
Jytte Løgtved
98 29 10 69
Store Tingbakke 165
9310 Vodskov
NARUG fux v Silca Legend-Mrs Jekyll e Sure Blade
SIR SPENCER br h Richard Of York-All Right e Always Fair
CUT CLASSIC mbr v Primatico-Cut Chief e Be My Chief
MISS ONLY br hp Palatal-Only Penang e Perugino
mobil
ODENSE
A Per Meyn
65 96 82 34
bost
[email protected] Vejrupvej 63
40 31 65 13
mobil
5491 Blommenlyst
Meyn Per o A
3 GOLD DIAMOND br v Seeking The Gold-Dubai Diamond e Octagonal
4 POLLY’S CHOICE (IRE) fux hp Hawk Wing-Scanno’s Choice e Pennine
Walk
ÅLBORG
P Tina Mortensen
26 27 06 08
mobil
[email protected] Fædresmindevej 2 A
5220 Odense SV
Bagge Susan
3 HALIFAX LORUP br h Primatico-Lady Light Foot e Flying Galivant
Holmgaard Thomas
3 HOLMGAARDS FINESS fux hp Silca Legend-Fable e Huckster
Lanke J m fl
2 PARK DANCER br hp Final Appearance-Park Lane e Quilted
Meyn P
3 ATLANTIS br hp Final Appearance-Afrodite e Kateb
Mortensen L o J
4 BE MY CONSCIENCE mbr h Kanudos-Lime Line e Basiluzzo
NET - 101
Tina Mortensen forts
Nielsen Lars Chr
2 RAYNA br hp Songline-Ray Motion e Motley
4 HER RAY fux hp Kateb-Ray Motion e Motley
4 MAI br hp Septieme Ciel-Living Doll e Turtle Island
Petersen Inge
2 AFRICA IN MAY br hp Final Appearance-Mayfair e Richard Of York
Stald Guran
4 MALTHO br h Academy Award-Gælic’s Fantasy e Statoblest
Stald Recent AS
2 BLACKJACK sk h Blackdoun-Manalous e Black Minnaloushe
2 LIVINGSTONE br h High Yield-Living Doll e Turtle Island
Stott Marc
2 SINGING ROSE br hp Mandrake El Mago-Rose Des Andes
e Royal Academy
3 CINNAMON’S PRIDE br hp Richard of York-Cinnamon e Diaghlyphard
Team Bang
4 GILBERTIAN (GB) mbr v Sakhee-Fudge e Polar Falcon
ÅRHUS
P Ann-Charlotte Nielsen
25 30 08 58
mobil
[email protected] Ringkøbingvej 7, 2 th
8000 Århus C
Altenborg J o P
2 KICADET br hp Cajun Cadet-Kirobel e Robellino
3 FINAL COUNTDOWN sk v Final Appearance-Annie Fay e Fayruz
Andersen K o Drischel B
9 MOUNE SHINE br hp Muthhil-Moune e Groom Dancer
Degn Charlotte
4 BISTAGNO br v Slickly-Beshara e Doyoun
Galoppens Venner
2 KAT CHERI br hp Ballet Prince-Katahena e Domynsky
Nielsen Else
2 BACKAGAIN fux h Coneybury-Blondie e Dunphy
Nielsen Morten
2 HANS br h Final Appearance-Farfræ e Emarati
2 LASI CADET mbr hp Cajun Cadet-Lazise e Petit Loup
Nielsen Villy
3 CAMBUSLANG (IRE) mbr h Chevalier-Zafine e Zafonic
3 CAVIAR (GB) sk hp Thunder Gulch-Cozzene’Saffair e Black Tie Affair
3 TRINDER (GB) br v Pastoral Pursuits-Quiz Show e Primo Dominie
3 VERONA LAD (GB) sk v Needwood Blade-Silver Spell e Aragon
Stald Søndervang
4 ASHWINDER (IRE) br h Bahri-Ecco Mi e Priolo
4 CRAFTY CLEANER (IRE) br v Daggers Drawn-Motocross e Cape Cross
5 EBORACUM DREAM (GB) br hp Diktat-Bollin Jeannie e Royal Applause
5 MOONLIGHT GAMBLER (IRE) fux h Captain Rio-Bound to Glitter
e Boundary
Låt din häst åka med Håkans
Hästtransporter till vinnarcirkeln!
www.hakanshasttransporter.se
070-591 24 00
102 - NET
Håkan mobil
ÅRHUS
P
Andersen Max Buch
5
Brendholdt Henrik
2
Bundgaard Anette o Hans
3
5
Bøtcher Katya
4
Elkær Stutteri
5
5
7
Frost Karen
8
LK Holdings Egå ApS
2
Nielsen Birgitte
4
9
Nørgaard Mette o Bo
3
Paganini Stud m fl
3
Stald KTAS
3
Stald Snap o Sørensen Olav
3
Stutteri Elkær
3
Thorskovgaard Stutteri
2
2
Birgitte Nielsen
30 51 87 63
mobil
Rosenvangs Allé 185
8270 Højbjerg
LUCKY RED fux hp Kateb-She’s Red e Sherzad
FABINHO br h Painter’s Row-Orange Match e Final Appearance
ELAINE br hp Cajun Cadet-Alagna e Spectrum
SECONDS OUT (IRE) br v Marju-Next Round e Common Grounds
TITBIT ROSE br hp Diktat-Rose Des Andes e Royal Academy
CAYENNE br v Red Alert-Candlelight e Hornbeam
SIENA br hp Funambule-Park Lane e Quilted
POLEMIC br v Polish Precedent-Mambo e Quilted
KAT DIOR (SWE) fux hp Itsabrahma-Orange Cure e Cure the Blues
TIQUETONNE mbr h Dexterity-Danseuse Et Toi e Richard of York
GOLDEN ROCK br v Primatico-Golden Line e Gabitat
KAT MALOU (SWE) br hp Itsabrahma-Orange Cure e Cure the Blues
DEXTER br v Dexterity-Choice e Dunphy
PLAYBOY fux v Most Welcome-Bombay e Be My Chief
ALBIA br hp Final Appearance-Miss Heritage e Saville Row
LOIRE br v Dexterity-Danseuse Et Toi e Richard of York
SOMERVILLE fux h Mark Of Esteem-Singita e Diaghlyphard
DICKENS fux h Dexterity-Synolite e Be My Guest
TEITUR br h Dexterity-Winning Pearl e Great Commotion
ÅLBORG
A John Nielsen
98 85 13 12
bost
[email protected] Strandvejen 270
9340 Aså
Nielsen John
3 ANGIE’S NAP (USA) fux hp Lion Heart-Magick Top e Topsider
3 PARBOLD HILL (GB) br hp Exceed and Excel-Let Alone e Warning
4 CAPO REGIME (GB) fux v Captain Rio-Ashtree Belle e Up and At ’Em
4 SALUTE br v Coneybury-Starboard e Stanford
5 ANDY CAPP fux v Coneybury-Amber Night e Starry Night
5 CHARISMA br hp Coneybury-Laura Lee e Garofalo
5 MISS MONTANA (FR) fux hp Garuda-Montana Rosa e Funambule
5 ROSIE SAYS NO (GB) br hp Catcher In The Rye-Curlew Calling
e Pennine Walk
6 CONEYBOY br v Coneybury-Laura Lee e Garofalo
7 AMBER LADY fux hp Ecossais-Amber Night e Starry Night
7 DICKSON fux v Starry Night-Baby Queen e Baby Turk
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Østergaard Nielsen Karoline
3
KAROLINE ØSTERGAARD Nielsen
22 91 24 10
Munkebanken 3
4681 HERFØLGE
LINGLINE br h Primatico-Pacey e Brief Truce
mobil
07
20
Supplement
Publikationer och prenumerationer genom SRB Galoppservice ([email protected])
NET - 103
ÅLBORG
A
Wedel Nielsen Torben o Jørn
3
4
4
4
5
5
6
Torben Wedel Nielsen
98 85 16 58
bost
Østkystvej 432
9340 Aså
GILLBURG (USA) fux v Johannesburg-Bourbon Bell e Peintre Celebre
ALADDIN’S LAMP (IRE) br h Cape Cross-Luminata e Indian Ridge
FIRST CHOICE (IRE) br hp Choisir-Ardent Lady e Alhaarth
SITANO (GER) fux v Lomitas-Shaabra e Rainbow Quest
FAR FERRARI fux v Silca Legend-Fable e Huckser
SINE DIE (IRE) br h Hawk Wing-Material Lady e Barathea
MARINE PARADE (GB) br v Royal Applause-Ipanema Beach e Lion Cavern
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Nilsson Anna, Leif o Louise
4
4
Anna Nilsson
51 32 30 32
mobil
Valnøddevej 32
3630 Jægerspris
LIQUEUR DE JOUR br v Coneybury-Etoile De Jour e Saint Cyrien
NELSON fux v Kateb-Cascina e Cadeaux Genereux
KLAMPENBORG
P
[email protected]
Kjær Nortoft S o Westh Lone o Jens
2
3
Stork H o Stald Front Team
2
Westh Lone o Jens
2
2
2
3
3
3
4
5
8
Sandie Kjær Nortoft
40 81 93 12
mobil
Smedevej 13
4070 Kirke Hyllinge
VIKTORIA DREAM br hp Cajun Cadet-Alacrity e Alzao
DUSTIN br v Diktat-Lyceta e Shirley Heights
FRENCH CONNECTION fux v Layman-Top Pearl e Itsabrahma
BLUE SKY br v Anabaa Blue-Berya e Septieme Ciel
COOL BLACK JACK (IRE) mbr v One Cool Cat-Peshawar e Persian Bold
HURRICANE FIGHTER (IRE) fux v Hurricane Run-Close Regards e Danehill
HURRICANE LINE br hp Arado-Sift e Salse
NICKERS (IRE) Tethkar fux v Forestry-Tethkar e Machiavellian
SWEET IRISH (GB) br hp Shamardal-Enemy Action e Forty Niner
SNOWBURST (FR) br hp Diktat-White Star e Darshaan
SYDNEY br hp Academy Award-Kirobel e Robellino
ALPACCO (IRE) br v Desert King-Albertville e Top Ville
KLAMPENBORG
P Bent Olsen
21 46 66 28
mobil
Klampenborgvej 38
3930 KLAMPENBORG
Brendholdt K, P o M 2 CUT BELLE br hp Academy Award-Blue Mary e Richard Of York
Club Renaissance Racing
3 EKO RENAISSANCE (SWE) fux v Cajun Cadet-Eko Bluebird Angel
e Bluebird
Culpia Ltd o Larsen David B
3 DESILLUSION br v Dexterity-Biscuit e Muthhil
Eko Skåne AB
3 EKO ROYAL EMPEROR (SWE) mbr h Cajun Cadet-Eltsinea e Groom Dancer
3 EKO TUTANKAMON (SWE) br h Academy Award-Airlift e Barathea
Haugaard Jens
3 SIXTY FOUR br v Academy Award-Cut Memory e Dunphy
Hovgaard Jørgen
3 KING’S DANCER br h Priolo-Cadeaux d’Honfleur e Cadeaux Genereux
Jacobsen Unnie
3 OUT THE RING (IRE) br v Acclamation-Residual e Trempolino
Kaj-Nielsen Lone
3 TOTALLY INVINCIBLE (IRE) br hp Invincible Spirit-Sebastene
e Machiavellian
Krause J o Villadsen H
3 FREJA (IRE) br hp Singspiel-La Belle Simone e Grand Lodge
3 TEARS GO BY (IRE) br hp Alhaarth-Catatonic e Zafonic
Modahl Stein I o Strøm Sven Erik
3 SOVIET MOON br h Soviet Star-Trabea e Big Shuffle
104 - NET
Nielsen Lone-Kaj
2 CANTENAC br h Academy Award-Raadyr e Cajun Cadet
3 BOXING DAY (GB) br h Galileo-Special Oasis e Green Desert
4 REVENTON mbr h Academy Award-Raadyr e Kateb
5 MASTER KID br h Academy Award-Stolga e Baillamont
Olsen Bent
3 IT’S HOF fux h Itsabrahma-Hofmeisterin e Master Willie
9 ALNITAK (USA) mbr h Nureyev-Very True e Proud Truth
Olsen Bent o Rasmus
6 GRECO TOM (ARG) fux v Shy Tom-Forty Gregaria e Roar
Scandinavian Racing Team
2 HONGKONG BLADE br h Dashing Blade-Sangarra e Great Lakes
Skutvik Bjarne P
3 HELL OF A KID (SWE) fux h Most Welcome-Helensville e Horage
Stald Forty Four
2 BLUE TOUCH br h Touch Of The Blues-Misratah e Anabaa
6 NASSAU STYLE (GB) fux v Bahamian Bounty-Art Deco Lady
e Master Willie
Stald Hong Kong
3 HONGKONG DANCER br hp Seattle Dancer-Summer Beauty
e Cadeaux Genereux
5 HONGKONG LEGEND (IRE) br h Mull of Kintyre-Raazi e My Generation
Stald Inco o Villadsen H
2 AZINCOURT (IRE) br h Azamour-Elegant Bloom e Be My Guest
Stald Spitco
6 ARABIAN WORD (GB) fux v Diesis-Duchcov e Cærleon
Stald St George
3 REGGAE DANCER (IRE) br h Rock of Gibraltar-Don’t Care e Nordico
4 RED JUNIOR (GB) br h Red Ransom-Island Destiny e Kris
4 SMOKEY STORM (GB) mbr h One Cool Cat-Marisa e Desert Sun
Stall Cambre
3 GREEN SURPRISE (GB) br v Green Desert-Dawn Surprise e Theatrical
5 MASTER CHEF (IRE) br h Oasis Dream-Miss Honorine e Highest Honor
Stall Inco
3 WATASHI fux hp Sholokhov-Epik e Selkirk
Stall Lillø
5 OPENING NIGHT (SWE) br v Academy Award-Logical Song e Troon
Stall Polish
6 VOLO CAT (FR) fux h Volochine-The Cat Eater e Tagel
Villadsen Henrik
5 DAN TUCKET (GB) br h Dansili-Fanfare e Deploy
Den
danske årbog
2009!
Kontakt Dansk Galop!
NET - 105
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Olasen Jan o Spring Finn
2
2
Olsen Jan o VIP’s
3
4
5
Jan Olsen
20 29 77 78
mobil
Rolandsvej 20
4220 Korsør
FATIMA br hp Esprit Du Nord-Perle d’Or e Rurik
PIPPI br hp Daliapour-Belle De Crecy e Rurik
MISS KLAMPENBORG br hp Green Tune-Islande e Kingmambo
RISKY LADY fux hp Take Risks-Perle d’Or e Rurik
BATISTUTA (FR) br v Daliapour-Perle d’Or e Rurik
ÅRHUS
A
[email protected]
Pedersen Marianne
3
7
Marianne Pedersen
28 95 06 00
Åstvej 44
7321 Gadbjerg
HORTENSIA br hp Flyinfact-Mitsubishi e Richard Of York
PINGUS br v Palatal-Dekalog e Captor
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Scarlett Desmond
8
Desmond Scarlett
39 67 36 39
mobil
Dalstrøget 89, 1 th
2860 Søborg
CACAO br v Muthhil-Mrs Laura Ashley e Saville Row
ÅLBORG
A
[email protected]
Sheldon Louisa
2
2
2
Simonsen Transport SMBA
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
6
Louisa Sheldon
40 33 97 08
mobil
Hammervej 28
9381 Sulsted
HALF QUEEN br hp Final Appearance-Cut Siegerin e Muthhil
MEILY br hp Dexterity-Medusa e Final Appearance
NORTHLINE br h Primatico-Nanette e Richard Of York
FIND MY WAY (IRE) br h Chineur-Lancea e Generous
HALF SPIRIT (IRE) br hp Aboo Hom-Donnaspear e Spectrum
ITS RIGHTROAD (IRE) br h Kodiac-Clara e In The Wings
KEEP ASK (IRE) br hp Kodiac-Keepbacckinhit e Raise A Grand
BREEDERS LINE br hp Le Fou-Starinna e Mendocino
FOLLOW FIGHTER (IRE) mbr hp Danroad-Miss Champers e Grand Lodge
MISRULE br hp Silca Legend-Nanette e Richard of York
PRIZOO br h Primatico-Kazoo e Domynsky
ORAZINE fux hp Kateb-Mighty Miss Magpie e Red Sunset
THIS IS IT br hp Itsabrahma-Mamonia e Final Appearance
LAND AHOY (GB) br v Observatory-Night Haven e Night Shift
ÅLBORG
A
Skjødt Irina
2
3
4
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Spengler Joan o Peter
2
3
Irina Skjødt
30 36 32 91
mobil
Vordingborgvej 454
56 31 52 52
4690 Haslev
ZAFEENA br hp Zafeen - Alisa e Slip Anchor
COCO CHANEL br hp Cajun Cadet-O’Kelly e Last Tycoon
PREDICT (GB) br hp Oasis Dream-Procession e Zafonic
106 - NET
Peter Spengler
59 27 46 53
Bjergby Statshuse 5
4440 Mørkøv
KAZAN br h Primatico-Princess Celeste e El Baba
KESH br v Dexterity-Princess Celeste e El Baba
mobil
bost
ÅRHUS
A
[email protected]
Sørensen Jan Bødker
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
Jan Bødker Sørensen
86 68 62 45
bost
Sortehøjvej 36, Lee
86 68 40 88
arb/stall
8850 Bjerringbro
CHEPAINT fux hp Painter’s Row-Chenell e Final Jeopardy
CIPAINTSHOE br h Painter’s Row-Cinna e Dunphy
DESHAYA mbr hp Painter’s Row-Kashaya e Priolo
MISS ROYAL LEE fux hp Painter’s Row-Lee Cavoy e Cirun
BATMAN fux h Painter’s Row-Sunset Fee e Sunset Boulevard
HEATBEAT ROW br hp Painter’s Row-Civa Pear e Final Appearance
LADY RUN br hp Painter’s Row-Chiki Runner e Cirun
CHARLETTI ROW fux hp Painter’s Row-Chenell e Final Jeopardy
SUNPAINT br h Painter’s Row-Sunflyer e Prince Mab
BLUE SPIRIT br h Blue Alert-Civa Pear e Final Appearance
SUNPRINCE BLUE fux h Blue Alert-Sunflyer e Prince Mab
AARON’S WAY (GB) sk hp Act One-Always On My Mind e Distant Relative
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Thelix Allan o Per o Nielsen K
10
Allan Thelix
40 68 49 17
Laveskov Allé 204
3050 Humlebæk
METROLINE (SWE) fux v Helenikos-Ribogirl e Riboboy
ODENSE
P
[email protected]
Damsted Maiken
7
Pepe’s Bodega
6
Stald Brændeholm
2
7
8
Stald Brændeholm o Pepe’s Bodega
4
11
Stald Fionia
6
Jørgen Tølbøll
20 12 45 93
mobil
Goe Bakke 7
5750 Ringe
BOWLAND BOY (GB) br v Diktat-Antonia’s Folly e Music Boy
JOSEPH LOCKE (IRE) br v Indian Rocket-Faypool e Fayruz
GO GODSPEED br hp Abaco Prince-Cærless e Cærwent
INTIGOLD (GB) fux v Intikhab-Golden Daring e Night Shift
RED MARTEENEY (GB) fux v Indian Lodge-Miss Rossi e Artaius
IDENTITY (GB) fux hp Reel Buddy-Kind Of Shy e Kind Of Hush
BOOB’S PRESSURE (SWE) fux v Abaco Prince-Under Pressure e Keen
FAKIR br v Cajun Cadet-Farinelli e Buster Brown
mobil
NET - 107
KLAMPENBORG
A
[email protected]
Jacobsen Jacqueline m fl
3
CHRISTIAN USINGER
20 63 86 39
Jægersborgvej 110, 2 tv
2820 GENTOFTE
KEEPER br v Dexterity-Love in the Spring e Dr Devious
mobil
KLAMPENBORG
P
[email protected]
Holme Madsen Karen
2
4
6
Hotel Fortunen
5
Wilson Bettina
10
Bettina Wilson
27 64 18 78
mobil
Hyltebjerg Allé 43
2720 VANLØSE
CHAMSIINO br h Academy Award-O’Kelly e Last Tycoon
DAN SILCASTAR (GER) br v Silca Legend-Dianella e Bin Ajwaad
ACTION TIME (SWE) fux h Red Rainbow-Miss Bordeaux e Try My Best
FORTUNENS BOSS br h Cajun Cadet-O’Kelly e Last Tycoon
BOSSA NOVA br v Cajun Cadet-Nan Greaves e Aragon
KLAMPENBORG
P Brian Wilson
26 18 91 78
mobil
[email protected] Fredensborg Kongevej 30
2980 KOKKEDAL
Andersen Claus Reinhold
2 CLAUSES LOVE br hp Moto-Starlight-Feuer-Bella e Feuerbach
2 CLAUSES’S ELEKTRA sk hp Moto Starlight-Clauses Surprise
e Rainbows For Life
3 CLAUSES MISTRAL sk hp Most Welcome-Feuer-Flashlight e Feuerbach
3 CLAUSES WELCOME fux h Most Welcome-Feuer-Limelight e Feuerbach
4 CLAUSES POLLY br hp Cajun Cadet-Polly’s Saga e Snurge
Godtfredsen Jan
2 FOREVER DANCE br h Academy Award-Islande e Kingmambo
Hotel Fortunen
2 KROMUTTER fux hp Itsabrahma-Go To Fortunen e Basiluzzo
Iuul Annie
6 KINNARI br hp Take Risks-Cascina e Cadeaux Genereux
Kajian
3 HIS HIGHNESS (SWE) fux h Heart Of Oak-Blue Eagle e Eagle Eyed
Neltoft Pia
2 SPIT AND IMAGE fux h Itsabrahma-Lime Line e Basiluzzo
Olsen Berner
3 THE COMMANDER br h Dexterity-Bourbonville e Ile de Bourbon
Schlawitz Jacob o Jørgen
3 ROCKY br h Dexterity-Pivoline e Pivotal
3 PRIME GREY sk h Primatico-Kassandra e Palatal
4 KASSANTEBA br hp Kateb-Kassandra e Palatal
5 FABIOLA br hp Ballet Prince-Fastina e Dunphy
Stald Oxen
2 QUEEN FIRST fux hp Dexterity-Lady Fonteyn e Bal Du Seigneur
5 PRINCE FIRST mbr h Primatico-Ladies First e Basiluzzo
TT Ejendom AS
5 IRISH SMILE (IRE) br hp Chevalier-Catch A Smile e Silver Hawk
www.danskgalop.dk
108 - NET
Sökregister
Samtliga hästar har medtagits i ett gemensamt sökregister. Fr v läses häst, tränare och landsbeteckning
(D - Danmark, N - Norge och S - Sverige).
A
A Different Shade
A Little Tricky
Aaron’s Way
Abbey Well
Abello of Consent
Abruzzo
Abu Derby
Abuelito
Academy Wing
Accentuate
Ace A Classic
Ace Ventura
Aces Star
Action Time
Adios Mi Plata
Adonis Club
Adrastos
Aeroline
Africa in May
African Award
Agent Boo
Aghostatgodsplace
Agil ox
Ahladia
Ahora Metalimo
Ailsa Carmel
Air Force Eleven
Air Strike Eleven
Ajaz
Akacia
Akira
Al Calvados
Al Dahis
Al Ghoutir
Al Harith
Al Maradi
Al Neri
Al Raai ox
Al Tayar ox
Alabama
Aladar
Aladdin’s Lamp
Alaska State
Albia
Åberg P
Reuterskiöld J
Sörensen Ja B
Walsh
Höjbjerg
Jensen S
Vång
Borko
Reuterskiöld jr
Sederblad
Lilja
Reuterskiöld jr
Reuterskiöld F
Wilson Be
Stenefeldt
Ädel
Heland H
Petersen N
Mortensen T
Jensen S
Neuroth W
Reuterskiöld F
Ravik
Larsen H-I
Castro
Smith M
Grove
Bechmann
Neuman
Kelly J
Haglind
Larsen O
Höiom P
Haugen
Höiom P
Arnesen K
Castro
Blomqvist B
Soufi
Reuterskiöld J
Bager
Nielsen T W
Malmborg C
Nielsen B
S
S
D
S
D
D
S
S
S
S
N
S
S
D
S
S
S
N
D
D
N
S
S
S
S
S
D
D
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
D
D
S
D
Alcohuaz
Alfhild Sacc
Alicia Island
Alight
All Heart
All I Need
All Singing
Allforfun
Allsussedup
Alma
Almnäs Troll
Alnitak
Alpacco
Alpino Eterno
Althabea
Alva
Alvena Quling
Alvin
Alyshakeys
Amaretto
Amay Sing
Amazer
Amazing Award
Amazing Tiger
Amber Lady
American Accent
Amigo De Vie
Anam Cara
Anaza
Ancient Egypt
Ancient Theatre
Andy Capp
Angantyr Sacc
Angel Light
Angie’s Nap
Anjin
Anne’s Birthday
Annie Blue
Annie Oakley
Another Decree
Another Experiment
Another Flower
Antarktis
Anton
Apache Run
Apilado
Reuterskiöld jr
Svensson Ak
Paulsson B
Lund
Wahl
Engblom
Malmborg C
Bager
Lustig
Zetterström
Brandone
Olsen B
Nortoft
Lindberger
Jardby
Ohlsson Ro
Gustafsson T
Erichsen
Neuroth W
Larsen H-I
Heland H
Lund
Carlstedt
Jardby
Nielsen J
Gustafsson T
Pettersson H
Krantz
Larsen O
Larsson Ali
Reuterskiöld F
Nielsen J
Nilsson TK
Gustafsson T
Nielsen J
Reuterskiöld F
Smith D
Tuunanen
Ahlbeck
Herlin A
Mathisen
Sjögren
Petersen N
Reuterskiöld F
Wiklund-Turen
Neuroth W
S
S
S
N
S
S
S
D
S
S
S
D
D
S
S
S
S
N
N
S
S
N
D
S
D
S
S
S
S
S
S
D
S
S
D
S
N
S
S
S
N
S
N
S
S
N
Apocal
Appel Au Maitre
Arabian Word
Aragon Ibson
Aragorn
Arakanishe
Archer’s Up
Archie Moore
Archived
Arctic Diamond
Ariann
Arielle
Aries
Arlington
Arn
Artie Bucco
Artistic Light
Asateer
Ashiba
Ashwinder
Ask Don’t Tell
Aslan
Atlantis
Attention Please
Au Pair
Audrinna
Avatara
Avateer
Aventurin
Awesome Delight
Avestruz
Avitus
Avoriaz
Aya from York
Aylar
Azincourt
Azumi
Azzah
Stern
S
Neuroth W
N
Olsen B
D
Johansson G S
Blomqvist B
S
Petersen N
N
Bager
D
Gustafsson T S
Hyldmo
N
Tedesund
S
Lund
N
Nunez
N
Hyldmo
N
Erichsen
N
Lund
N
Torgersen W
N
Soma
N
Hallencreutz
S
Haglind
S
Nielsen AC
D
Reuterskiöld J S
Hillman
S
Mortensen T D
Jensen S
D
Hallencreutz
S
Björling
S
Sundbye
N
Hallencreutz
S
Natt och Dag S
Castro
S
Brandt Y
S
Reuterskiöld F S
Svedberg-Karl’n S
Mårtensson K S
Arnesen K
N
Olsen B
D
Heland H
S
Bager
D
B
Baby Special
Bacchus
Backagain
Sandqvist
Jensen S
Nielsen AC
S
D
D
NET - 109
Bager’s First
Baggins
Bahamian Princess
Bank of Burden
Barbarossa
Barca
Barham
Barros Jarpa
Barsac
Basilio
Batistuta
Batman
Battle Royal
Bazooka ox
Be Alert
Be Good Boss
Be My Conscience
Be My Surprise
Be My Wings
Bear Bottom
Beauchamp United
Beautiful
Bell Street Blues
Bella Mara
Bello Secondo
Beluga
Belvedere
Bentley
Berkeley Castle
Berry
Berserk
Berta Isabel
Best Wishes
Better Built
Between Friends
Bien Dicho
Bien Vestida
Big Ant
Big Exs
Big Master
Big Molly
Big Player
Big Star
Billsson
Billy Shears
Bio Bio
Bistagno
Bit Noble
Bittersweet
Black Angel
Black As Soot
Black Business
Black Duke
110 - NET
Bager
D
Fruergård
D
Hjuler
D
Petersen N
N
Durant
S
Olsson Ma
S
Engblom
S
Oscarsson
S
McLaren
S
Castro
S
Olsen J
D
Sörensen Ja B D
Vång
S
Clausen M
S
Jarven-AreskougS
Husted
N
Mortensen T D
Castro
S
Gautier
S
Källse
S
Natt och Dag S
Blomqvist B
S
Bilock L
S
Larsen H-I
S
Bogen
N
Neuroth W
N
Dideriksen
D
Erichsen
N
Dysell
S
Kålund Thiel
D
Heland H
S
Lund
N
Ryden
S
Bexell
S
Blomqvist B
S
Petersen N
N
Östlund
S
Edvardsson
S
Nilsson Ca
S
Haugen
N
Reuterskiöld J S
Bexell
S
Nilsson Ca
S
Stenström
S
Canvert
S
Åberg P
S
Nielsen AC
Höiom P
S
Taylor
N
Dejgaard
D
Lundell
S
Oscarsson
S
Durant
S
Black Grouse
Black Magic Women
Black Orchid
Black River Falls
Blackjack
Blades of Glory
Blenda Dash ox
Blue Sky
Blue Spirit
Blue Touch
Blues Mostly
Blusher
Blyte ox
Bologne
Bolou
Bomberbad ox
Bond Street
Bonefish
Bonne Geni
Boob’s Pressure
Book Of Truth
Boss
Bossa Nova
Bowater
Bowie
Bowland Boy
Boxing Day
Brand
Brave Hawk
Braveman
Bravo Metalimo
Breeders Line
Bridge the Gap
Brightline
Brix Bar
Brookville
Brown Beauty
Brubeck
Bubble Struggle
Bubbles Lodge
Buck Nasty
Buckham
Buen Rumbero
Bullit
Burning Flame
Bushfire
Busy Basse
Bwuagadugo ox
Bye Bye Bandit
Reuterskiöld jr
Wahl
Krantz
Frydensberg U
Mortensen T
Långström
Borger
Nortoft
Sörensen Ja B
Olsen B
Oscarsson
Björling
Borger
Hjuler
Jensen S
Borger
Dejgaard
Hjorth
Slettemark
Tölböll Jö
Frydensberg H
Persson Mt
Wilson Be
Pettersson JE
Gustafsson T
Tölböll Jö
Olsen B
Neuroth W
Durant
Johnsson L
Castro
Sheldon
Dejgaard
Möller K M
Höeg-Hassing
Kelly J
Fretheim J
Gustafsson T
Antonsen Jo
Malmborg C
Stenefeldt
Erichsen
Castro
Gustafson A-C
Källse
Herrlin
Lundell
Borger
Bechmann
S
S
S
D
D
S
S
D
D
D
S
S
S
D
D
S
D
D
N
D
D
S
D
S
S
D
D
N
S
S
S
D
D
S
S
S
N
S
D
S
S
N
S
S
S
S
S
S
D
C
Cabriolet
Cacao
Caerus
Cajun Pepper
Cajun Star
Calendar Girl
Calgust
Caliente
Call Again
Call Me Al
Callado Parade
Calrissian
Calva
Calvados
Cambuslang
Canadian Angel
Candy Gold
Cane Sugar
Canella
Cantenac
Cape Fizz
Capistrano
Capital Hill
Capo Regime
Capuccino
Captain Grey
Capto
Carius
Carl Philip Player
Carnet Apache
Caroline Player
Carpe Diem
Cashflow
Castle Lady
Castle Moon
Castle Sting
Castle Zinnia
Cat of Egypt
Cat Wind
Catabound
Cattlemans Clipper
Caviar
Cavorting
Cayenne
Cece Lovely
Cece Runner
Cece Top
Celanova
Celtic
Celtic Flash
Stenefeldt
Scarlett
Swartling
Persson Mt
Nygård M
Paulsson B
Lundell
Sundbye
Bager
Smith M
Johansson AM
Reuterskiöld F
Larsen O
Persson D
Nielsen AC
Möller So
Gustafson A-C
Jensen S
Hallencreutz
Olsen B
Pettersson Jy
Lohmann
Wahl
Nielsen J
Stenström
Tunå E
Bexell
Tandberg L
Gustafsson T
Natt och Dag
McLaren
Reuterskiöld jr
Durant
Larsen O
Larsen O
Larsen O
Larsen O
Hallencreutz
Jardby
Frydensberg U
Sandrup
Nielsen AC
Åkerberg
Nielsen B
Roth
Roth
Roth
Tjernström
Ryden
Axner
S
D
N
S
N
S
S
N
D
S
S
S
S
S
D
S
S
D
S
D
S
D
S
D
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
D
S
D
S
S
S
S
S
S
Chablis
Chairman
Chairman Stephen
Chalten
Chamberlain
Chamsiino
Chapel of Love
Chaptereleven
Charisma
Charletti Row
Charmed Star
Charming Shave
Chasmin
Chattan Clan
Check Raise
Cheeky Chick
Cheitha
Chelsea
Chenango
Chepaint
Cherokees Smoke
Chessanny
Chiave
Chicago
Chicken Momo
Chief Eric
Chief of Ten
Chillán
Chilly Dew
Chiloé
China Valley
Chips O’Toole
Chiquitita
Chirocco
Chistosa
Chorusso
Cicinho
Cilla
Cinnamon’s Pride
Cipaintshoe
Circus
Citizen Kane
City Bank
City of London
Clan Piper
Classic First
Classical World
Clauses Love
Clauses Mistral
Clauses Polly
Clauses Welcome
Clauses’s Elektra
Clear Ambition
Erichsen
Danielsson S
Lund
Brandt Y
Junker Bi
Wilson Be
Andersson Ma
Reuterskiöld jr
Nielsen J
Sörensen Ja B
Reuterskiöld F
Giersing
Larsen H-I
Åkerberg
Smith D
Forsth
Reuterskiöld J
Petersen N
Reuterskiöld F
Sörensen Ja B
Lindberg Jo
Christensen D
Jakobsen L
Malmborg C
Lund
Erichsen
Walsh
Henriksson J
Reuterskiöld jr
Malmborg C
Gustafsson T
Gautier
Svedberg Ann
Jensen S
Vergara
Wahl
Benedek
Stern
Mortensen T
Sörensen Ja B
Giersing
Reuterskiöld J
Flodberg
Thörn
Källse
Christensen Hl
Christensen T
Wilson Br
Wilson Br
Wilson Br
Wilson Br
Wilson Br
Westberg
N
S
N
S
D
D
S
S
D
D
S
S
S
S
N
N
S
N
S
D
S
S
D
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
D
N
S
N
S
D
D
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
D
D
S
Coco Chanel
Come On Steve
Common Purpose
Completo
Concorde
Concusion
Condor
Coneyboy
Confirmation
Conservator
Constable Country
Cool Black Jack
Cool Match
Cool Valentine
Corteza
Corvina
Cosco
Costumier
Count Almaviva
Country Town
Courage
Court Approval
Crafty Cleaner
Crash for Cash
Crocker Crokodile
Cromspring
Cross A Lot
Crown Of Creation
Cruikadyke
Crystal Heart
Cunami
Currawinya
Curtail
Cut Belle
Cut Classic
Cut Cool
Cut Imperial
Cut Royale
Cute Diamond
Cute Quixote Okies
Cutie Bloom
Cyberspace
Cyclone
Skjödt
Hagström
Källse
Åkerberg
Mansen
Neuroth W
Jensen S
Nielsen J
Stenefeldt
Larsen O
Lindberger
Nortoft
Erichsen
Christensen T
Benlow
Gautier
Jensen L L
Stenefeldt
Larsson Ali
Pettersson JE
McLaren
Jardby
Nielsen AC
Smith M
Pedersen Th
Fretheim J
Pettersson JE
Bexell
Vång
Persson Mj
Engblom
Thörnblom
Fruergård
Olsen B
Lögtved
Dejgaard
Dejgaard
Dejgaard
Höiom P
Pedersen Th
Larsson K
Bager
Castro
D
S
S
S
S
N
D
D
S
S
S
D
N
D
S
S
D
S
S
S
S
S
D
S
S
N
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
D
S
S
S
D
S
Bechmann
Ahlbeck
Erichsen
Neuman
Källse
D
S
N
S
S
D
Da Vinci
Dad’s Pride
Daddy Cool
Daedal
Dahlia Day
Dalarossie
Dalkey Girl
Dallia
Dalmeny
Dambier
Dan Silcastar
Dan Tucket
Dance For A Date
Dancing Moon
Dancing Party
Dandy Girl
Danish Hand
Danish Light
Danish Welcome
Dansedokka
Dantolini
Dark Pride
Date The Line
Daychan
Daytime
De Lambert
De Luca
De Orio
Dear Profit
Decibel
Dee Dee
Definite Romance
Del Piero
Delaroche
Delily
Deloria
Demeanour
Den Där Mary
Desert Fuse
Desert Rally
Desert Rose
Deshaya
Desillusion
Destiny’s Child
Devil in Shorts
Dexter
Diagraphic
Diamond Lady
Diamond Royal
Diamondsandpearls
Diamool
Dickens
Dickson
Digger John
Diktat Queen
Dirtybird
Disraeli Gears
Smith M
Larsen H-I
Heland H
Holden
Dorselius
Wilson Be
Olsen B
Reuterskiöld F
McGann
Neuroth W
Stenström
Persson R
Rif
Lustig
Nunez
Jensen S
Sörhaug
Reuterskiöld J
Höiom P
Larsen O
Durant
Bager
Wahl
Eriksson B
Brandstorp
Junker Bi
Sjögren
Sederblad
Malmborg C
Rådstoga
Reuterskiöld J
Bexell
Lamm
Smith D
Rönås
Björdal
Sörensen Ja B
Olsen B
Bechmann
Björkman
Nielsen B
Reuterskiöld J
Petersen N
Goss
Rönås
Reuterskiöld jr
Nielsen B
Nielsen J
Reuterskiöld F
Engblom
Jensen S
Sandrup
S
S
S
N
S
D
D
S
S
N
S
S
D
S
N
D
N
S
S
S
S
D
S
S
N
D
S
S
S
N
S
S
S
N
N
N
D
D
D
S
D
S
N
S
N
S
D
D
S
S
D
S
NET - 111
Distant Star
Neuroth W
Distant Star
Neuroth W
Dix Huit Cyborg
Engblom
Dixie Chick
Ramallo
Django
Long J
Djuma
Helander
Do It Tiger
Grove
Doctor Wango
Neuroth W
Documento Fiscal
Brandt Y
Doit Cool Cat
Tjernström
Dollar Hill
Larsen O
Dominant Fellow
Reuterskiöld F
Don Domme
Hultgren P
Don Marco
Larsen H-I
Don Ricardo
Hederud
Donkey Shot
Källse
Donna Mara
Fylking
Dooneq
Åkerberg
Dorooje
Jakobsen L
Doroteo
Vergara
Dortzie ox
Blomqvist B
Double Of
Wahl
Double Pat
Wahl
Double u El Tanam oxBorger
Double Up
Neuman
Dow Jones
Andersson Ma
Downbeat
Svensson A
Downing Street
Castro
Dr Doolittle
Jensen S
Dr McDreamy
Stenefeldt
Dramille
Blomqvist B
Dream Flower
Bjeldbak
Dream Keeper
Tiikkaja
Dream King
Mårtensson K
Dream Runner
McGann
Dronningen
Larsson C
Druid
Johansson G
Dubai Samurai
Torgersen W
Duffy
Carlstedt
Dunaroni
Sivrup
Dundee
Engblom
Duriana
McLaren
Dustin
Nortoft
Dusty from York
Mårtensson K
Dutchess of Bogstad Fretheim J
Dylan
Dejgaard
Dzius
Bakken
112 - NET
N
N
S
S
S
S
D
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
N
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
D
S
S
S
S
S
N
D
S
S
S
D
S
N
D
N
E
Eagle Heart
Earl of York
Earthshine
Easy Choise
Easy Fun And Free
Easy Way
Eatmydust
Eboracum Dream
Eclipse Park
Eclipse Soleil
Ed Hardy
Edge of Eternity
Edge of Line
Edmond
Edvard Den Fjärde
Egon
Eishin Street
Eko Mirabelle
Eko Renaissance
Eko Royal Emperor
Eko Tutankamon
El Bobby
El Camino
El Classico
El Dor Tanam ox
El Gouna
El Gran Quiriozo
El Grandioso
El Harra
El Magico
El Marati
El Masir
El Miracle
El Pequeno
El Pintor
El Quattro ox
El Raton
El Rey
El Weiron ox
Elaine
Eldfote
Eldivo
Elegant Song
Eliot Ness
Ellen
Ellen Elly
Ellen Street
Ellis Dancer
Ellis Lad
Elmanda ox
Hallencreutz
McLaren
Engblom
Tjernström
Tjernström
Durant
Engblom
Nielsen AC
Stenefeldt
Ferdinand
Karlsen A O
Taylor
Reuterskiöld J
Lamm
Agner
Vergara
Lindblad J
Goss
Olsen B
Olsen B
Olsen B
Frydensberg H
Gustafson A-C
Lindberg Jo
Scherling
Hallencreutz
Landmark
Jensen Al
Hallencreutz
Ramallo
Wahl
Olsson D
Larsen O
Kålund Thiel
Stenefeldt
Nilsson Ca
Castro
Mårtensson K
Scherling
Nielsen B
Tjernström
Tjernström
Bexell
Larsson Ali
Herrlin
Reuterskiöld J
Smith M
Figueroa
Tjernström
Åberg G
S
S
S
S
S
S
S
D
S
D
N
N
S
S
S
N
S
S
D
D
D
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Elphinstone
Elusive Dreams
Elusive Style
Elvigo Z Regula
Emil
Emilio
Emily Rose
Eminence
Emma
Emmessen
Emperor
Emperor Court
Encore Belle
Engelen
Enmore
Entangle
Entillfote
Equito Hill
Erroll
Escapist
Escargot
Eskimo
Esperance
Esperanza Royal ox
Espocitio
Estancia
Estoy Anamorada
Estrella ox
Et Toi
Eurika
Evening Glow
Evening Rose
Evening Time
Ever So Rich
Exenetos
Exhibition
Expecting to Fly
Extreme North
Exxie
McLaren
Björkman
Nygård R
Blomqvist B
Larsen O
Lustig
Doorn
Möller So
Petersen N
Möller So
Hyldmo
Vång
Reuterskiöld J
Tjernström
Haugen
Lund
Tjernström
Hyldmo
Wahl
Hallencreutz
Bechmann
Malmborg C
Thörnblom
Borger
Hyldmo
Doorn
Ferdinand
Ravik
Dejgaard
Tjernström
Stern
Tandberg S
Dysell
Möller So
Johansson G
Castro
Lidbeck
Fruergård
Möller So
S
S
N
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
N
N
S
N
S
S
D
S
S
S
N
S
D
S
D
S
S
N
S
S
S
S
S
D
S
Engblom
Nielsen B
Wilson Br
Neuman
Nordbye
Karlsen K
Rooth
Persson R
Reuterskiöld jr
S
D
D
S
N
D
S
S
S
F
Faahem
Fabinho
Fabiola
Face Me
Fair Fair
Fair Run
Fairy Jojo
Fairy Kamp
Faithful den
Fajita
Fakir
Falcon Street
Faldor
Faolytica ox
Far Ferrari
Farad
Fashion
Fast Feet
Fast Lane
Fat Clemeza
Fatima
Favoritten
Fayence
Fedtmule
Female Spring
Fendi
Ferdinand Celine
Ferrita
Ferrozzo
Feuer Claus
Figaro Storm
Fighting Mood
Fighting Spirit
Final Countdown
Final Matolo
Finally Me
Find My Way
Findus Zaid
Fine Lion
Fingers Crossed
Finn Ind Again
Fire and Stone
Firefighter
Firefox
Firello
First Avenue
First Choice
First Cut
Fish Called Johnny
Flammedans
Flash For Freedom
Flashline
Flip Flopping Fly
Flower By Tessa
Fly And Stay
Fly Away
Flyer
Flying Award
Flying Dutchman
Flying Edge
Flying Falk
Heland H
Tölböll Jö
Heland H
Svedberg Ann
Krook
Nielsen T W
Tandari J
Hallencreutz
Jardby
Eriksson U
Stenefeldt
Olsen J
Petersen N
Gustafsson T
Grove
Erichsen
Smith D
Brandt Y
Wahl
Torgersen W
Högenhaug
Malmborg C
Jensen K G
Olai-Olssen
Nielsen AC
Reuterskiöld jr
Durant
Sheldon
Edvardsson
Brandone
Flodberg
Dejgaard
Christensen T
Agner
Moberg
Torgersen W
Bjeldbak
Nielsen T W
Ericsson Ch
Vång
Durant
Jensen L L
Hederud
Sandrup
Reuterskiöld J
Stenefeldt
Sivrup
Jensen S
Larsen Aj
Lindblad J
Jardby
Arnesen K
S
D
S
S
S
D
S
S
S
S
S
D
N
S
D
N
N
S
S
N
D
S
D
N
D
S
S
D
S
S
S
D
D
S
S
N
D
D
S
S
S
D
S
S
S
S
S
D
S
S
S
N
Flying Fighter
Flying Fraam
Flying Maja
Flying Party
Flying Squirrel
Focus Star
Follow Fighter
Force
Forever Dance
Fortunens Boss
Forward Planning
Fossefall
Fox
Fraank
Framtiden
Fratella
Freedom Fighter
Freja
French Connection
French Madness
Fricoteiro
Fritz Zaid
Frontier Star
Frontino
Fräulein
Full Account
Fun Dancer
Fun Exception
Fun Pearl
Fun Racer
Funny’s Brother
Future Awards
Frick L
Björkman
Larsen Aj
Neuroth W
Hambraeus
Pettersson JE
Sheldon
Eliasson
Wilson Br
Wilson Be
Månsby
Durant
Hallencreutz
Jensen Cl
Larsen Aj
Torgersen W
McGann
Olsen B
Nortoft
Bexell
Petersen N
Sivrup
Reuterskiöld F
Torgersen W
Gustafsson T
Jardby
Tjernström
Wahl
Kvisla
Tjernström
Neuroth W
McLaren
S
S
S
N
S
S
D
S
D
D
S
S
S
S
S
N
S
D
D
S
N
S
S
N
S
S
S
S
S
S
N
S
Smedman M
Haugen
Lund
Jarven L
Müllern
Rimstad
Meier
Smedman M
Johnsson L
Larsen H-I
Bechmann
Frydensberg H
Neuroth W
Heland H
Neuman
Haugen
S
N
N
S
S
N
S
S
S
S
D
D
N
S
S
N
G
Gadisha ox
Galatazaray
Galla Placidia
Galvarino
Gambella
Gameboy
Garion
Garzon Gilfi
Gate To Success
Gauntlett
General Ledger
Gentle Beat
Genuine Girl
Geopard
Georgeblack
Get Over It
Giant Dragon
Giant Sandman
Gifted Lass
Gilbertian
Gillburg
Gilmore
Gipsy Hall
Gipsymanik
Gladtoseeme
Glen Albyn
Global Guardian
Go Away
Go Figure
Go Go Gadget
Go Godspeed
Gold Diamond
Gold Winner
Golden Metalimo
Golden Pacemaker
Golden Penny
Golden Pool
Golden Rock
Golden Shine
Golden Stepper
Goldgrape
Gone East
Good Girl
Good Trade
Gore Hill
Gotcha
Grafitti
Grand Avenue
Granny’s Sky
Graphiella
Great Choisir
Great Fighter
Great Gambo
Greco Tom
Green Harmony
Green Jajce
Green Missy
Green Surprise
Greenday
Grey’s Anatomy
Grey’s Experiment
Gucci Lorenzo
Gulapa
Gyllene Tider
Göransson
Johansen G E N
Haugen
N
Natt och Dag S
Mortensen T D
Nielsen T W
D
Ohlsson Ru
S
Nygård M
N
Östlund
S
Reuterskiöld F S
Bley-WilliamssonS
Dysell
S
Neuman
S
McLaren
S
Petersen N
N
Tölböll Jö
D
Meyn
D
Kålund Thiel
D
Castro
S
Stenefeldt
S
Larsen G
D
Slettemark
N
Nielsen B
D
Durant
S
Kristansen H H N
Ohlsson Ru
S
Castro
S
Bechmann
D
Reuterskiöld J S
Westerlund Ns S
Långström
S
Petersen N
N
Jakobsen L
D
Lindberg Jo
S
Moberg
S
Castro
S
Engblom
S
Olai-Olssen
N
Olsen B
D
Wahl
S
Tedesund
S
Bilock L
S
Olsen B
D
Malmborg C S
Petersen N
N
Haugen
N
Nunez
N
Hallencreutz
S
Ramallo
S
Ramallo
S
NET - 113
H
Habenaria
Habitual Dancer
Hakuna Matata
Half
Half Angel
Half Dane
Half Girl
Half Pint Bill
Half Queen
Half Sadlers
Half Spirit
Halifax Lorup
Hallingdal Blue
Hallo Win
Hallöjsa
Halos in the Hall
Handcuff
Handsome Broker
Handsome Hawk
Hans
Hansinger
Happy Larry
Hard Candy
Hardy Norseman
Harley
Harmony Hall
Hattan
Hawk and I
Hawkleaf Flier
Heads Above Clouds
Heart Risk
Hearty Roze
Heatbeat Row
Heather Honey
Heathwood
Hedda
Hedwall
Heisei Eleven
Hell of a Kid
Hello Kitty
Her Ray
Herald
Herminium
Hespeshal ox
Heureux
Hexalectris
Hi Fling
Hickory
Hidden Treasure
Hide And Seek
114 - NET
Soma
Dysell
Hyldmo
Andersen K P
Reuterskiöld jr
Reuterskiöld jr
Andersen K P
Persson D
Sheldon
Andersen K P
Sheldon
Mortensen T
Slettemark
Johansson La
Jensen S
Reuterskiöld F
Jensen Ch
Jegard
Neuroth W
Nielsen AC
Erichsen
Sundbye
Erichsen
Lien L
Dejgaard
Petersen N
Forsth
Durant
Natt och Dag
Strömberg P
Lindberg Jo
Bresle
Sörensen Ja B
Karlsen A O
Bexell
Nilsson Mz
Blomqvist B
Bechmann
Olsen B
Grove
Mortensen T
Nilsson He
Persson D
Åberg G
Lindstöl
Wahl
Smith M
Wahl
Jahreskog
Lundell
N
S
N
S
S
S
S
S
D
S
D
D
N
S
D
S
D
N
N
D
N
N
N
S
D
N
N
S
S
S
S
S
D
N
S
S
S
D
D
D
D
S
S
S
N
S
S
S
S
S
High Desire
High Flyer
High Noon
High Voltage
Highway
Hilife
Hill Billy Fashion
His Highness
Hispaniella
Hit And Run
Hoffmann
Hofmeister
Hokkaido
Holly Golightly
Holly Society
Holma Aramis
Holma Indi Love
Holma Ivory
Holmgaards Finess
Home Straight
Honey Bee
Hongkong Blade
Hongkong Dancer
Hongkong Legend
Hope and Glory
Hornpipe gb
Horse Attack
Hortensia
Hot Chestnut
Hot Favor
Hot Marta
Hot Tyra
Hot Wing
Hudson Bay
Hudson River
Hunting Call
Huntley
Hurricane Fighter
Hurricane Lane
Hurry Basil
Hurry Harry
Hurry Lime
Härkila
Hyldmo
Jensen S
Vång
Brandt Y
Castro
Larsson Ali
Johnson S
Wilson Br
Neuman
Pettersson JE
Kålund Thiel
Henriksson J
Gustafsson T
Lund
Malmborg C
Castro
Rooth
Rooth
Mortensen T
Hyldmo
Jegard
Olsen B
Olsen B
Olsen B
Durant
Lindberger
Petersen N
Pedersen M
Oscarsson
Ohlsson Ro
Vergara
Reuterskiöld jr
Reuterskiöld jr
Pettersson JE
Benedek
Gustafsson T
Wahl
Nortoft
Nortoft
Larsen O
Lustig
Reuterskiöld F
Jensen S
N
D
S
S
S
S
N
D
S
S
D
S
S
N
S
S
S
S
D
N
N
D
D
D
S
S
N
D
S
S
N
S
S
S
N
S
S
D
D
S
S
S
D
Jensen S
Castro
Hallencreutz
Herrlin
Tölböll Jö
D
S
S
S
D
I
Ibistic
Ice
Icedance
Ichtaka
Identity
Ifannik Sacc
Ifconnect Sacc
Il Capo
Il Conte
Il Padrino
Ille Faciet
Illusive Spirit
Imanuel
Imdala
Imogen
Imperial Skylight
In Excess
In The Flesh
Inchiline
Inchlaggan
Indian Ace
Indian Drive
Indian Flyer
Indian Hot
Indian Pacific
Indian Pale
Indiana Prize
Indonesian Idol
Indy
Ingvild
Insel
Inside Straight
Insignum
Intiango
Intigold
Intricate Talent
Ionius
Irish Anderson
Irish Lad
Irish Poet
Irish Smile
Iron Lady
Ironic Irannik
Isalina
Isglass
Ishotthesheriff
Isla Storm
Island Man
Isotria
It’s Hof
It’s Money Honey
Italian Love
Ithica
Its Rightroad
Itsacain
Itsagroom
Itsaline
Itsanugget
Nilsson TK
S
Nilsson TK
S
Ohlsson Ru
S
Durant
S
Olofsson
S
Källse
S
Soma
N
Malmborg C S
Durant
S
Durant
S
Nygård R
N
Bager
D
Hansen J B
N
Castro
S
McGann
S
Larsson Ali
S
Lindstöl
N
Henriksson J
S
Bexell
S
Reuterskiöld J S
Eckermann
S
Lindberg Jo
S
Smith M
S
Möller K M
S
Tandberg L
N
Reuterskiöld J S
Borger
S
Durant
S
Nobel
S
Tölböll Jö
D
Fretheim J
N
Neuroth W
N
Larsen O
S
Kuningas
S
Andersson Ma S
Wilson Br
D
Engblom
S
Carlstedt
D
Hallencreutz
S
Dysell
S
Björdal
N
Johnsson L
S
Möller K M
S
Reuterskiöld jr S
Olsen B
D
Åberg P
S
Lund
N
Sande
N
Sheldon
D
Bley-WilliamssonS
Larsson K
S
Reuterskiöld J S
Dysell
S
Ivy St Martin
Izor
Izuizorizuain’t
Herlin L
Larsson K
Christensen T
S
S
D
Edvardsson
Hillman
Svensson Je
Ramallo
Sandrup
Hillman
Wahl
Christensen T
Castro
Engblom
Hansen J M
Long J
Christensen T
Engblom
Swartling
Ahlbeck
Olofsson
Brandt Y
Tölböll Jö
Malmberg A
Dorselius
McGann
Östlund
Bager
Arnesen K
Pedersen Th
Gustafsson T
McGann
Larsen H-I
Engblom
Blomqvist B
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
D
S
D
S
N
S
S
S
D
S
S
S
S
D
N
S
S
S
S
S
S
Stern
Stern
Gustafsson T
Nilsson TK
Jensen L L
Forsman
Vång
Figueroa
Petersen N
S
S
S
S
D
S
S
S
N
J
Jackie Ant
Jacquline
Jaleo of Tas ox
Jalla Jalla
Jarayaan
Jazzeira
Jelly Roll
Jetset
Jeune Fils
Jim Beam
Joe Rich
Johceane
John Balliol
John Keats
John Lee
Johnny Be Good
Johnny Ola
Joint Instruction
Joseph Locke
Josey Wales
Joubert
Joyride of Love
Jumbo
Jumeirah
Junior Ale
Junker
Jurgita Player
Just a Dancer
Just Nu
Juvenlini
Jägerfeldt
K
Kahirs Anna ox
Kahirs Bobby ox
Kaibito
Kamrusepas Sacc
Kandis
Kangaruz
Kansas Gold
Kapall
Karibu Sana
Karuizawa
Kasans Jack
Kassanteba
Kat Cheri
Kat Dior
Kat Malou
Kattegatt
Kazan
Keep Ask
Keep On Flying
Keep On Steaming
Keeper
Kesh
Ketchikan
Key of Danzig
Key of Thunder
Kicadet
Kilcoona
Kill or Cure
Killarga
King Accent
King Bulltofta
King Chronos
King Maui
King Minos
King Nov
King of York
King Paul
Kingbird
King’s Dancer
Kingstyle
Kinnari
Kirlia
Kizz My Neck
Kleingeld
Know By Now
Knubble
Krokodilen
Kromutter
Vång
Sjöholm C
Wilson Br
Nielsen AC
Nielsen B
Nielsen B
Long J
Spengler
Sheldon
Ervolder P
Rehnström
Usinger
Spengler
Nunez
Castro
Larsen H-I
Nielsen AC
Neuroth W
Karlsson N
Durant
Gustafsson T
Larsen O
Höeg
Reuterskiöld F
Edvardsson
Bexell
Grove
Vång
Gustafsson T
B Olsen
Stern
Wilson Br
Malmberg A
Carlstedt
Slettemark
Jardby
Smith M
Källse
Wilson Br
S
S
D
D
D
D
S
D
D
D
S
D
D
N
S
S
D
N
S
S
S
S
N
S
S
S
D
S
S
D
S
D
S
D
N
S
S
S
D
Kelly J
Stenefeldt
Stenefeldt
Frick L
Jardby
Neuroth W
Lustig
Larsson K
Johansson G
S
S
S
S
S
N
S
S
S
L
La Belle Fauve
La Bruja Ploma
La Orejona
La Reine Du Bal
La Rouge
La Zona
Laboremus
Lacelle
Lady Ashborne
Lady Lily
Lady Mary
Lady Morgana
Lady Rossmo
Lady Run
Ladybird
Lagoa do Pau
Lai Lai
Lan Kwai Fong
Land Ahoy
Larchmont
Lasi Cadet
Lastbustowoodstock
Latakia
Lavirdan
Lazy Lord
Le Chef
Le Corbier
Le Coursemicheur
Le Roi
Legacy
Leo
Let’sgoforit
Liberation
Liberty Cash
Liger
Light on Line
Light The Fire ire
Lights Out
Like a Line
Lili Marleen
Line Prince
Lingline
Linus
Lions Prospect
Liqueur de Jour
Lista Lightning
Little Georg
Little Jack
Little Nella Bella
Little Nellie
Little Pete
Little Warrior
Livigno
Livingstone
LL Misha ox
Local Firefox
Loire
Look Whos Next
Loquita
Lord Devil
Lord Juss
Lord Rossmo
Jensen S
D
Jensen S
D
Haugen
N
Sundbye
N
Sörensen Ja B D
Larsen H-I
S
Bager
D
Soufi
S
Blomqvist B
S
Sheldon
D
Bechmann
D
Nielsen AC
D
Jensen K G
D
Petersen N
N
Michanek
S
Lund
N
Walsh
S
Svedberg-Karl’n S
Reuterskiöld F S
Wahl
S
Engblom
S
Bager
D
Hallencreutz
S
Larsen G
D
Neuroth W
N
Olsson D
S
Smith M
S
Petersen N
N
Persson D
S
Larsson K
S
Rönås
N
Bager
D
Nielsen K Ø
D
Helander
S
Hallencreutz
S
Nilsson A
D
Jarven L
S
Eckermann
S
McLaren
S
Pedersen Th
S
Bager
D
Björling
S
Åberg P
S
Slettemark
N
Mortensen T D
Tingvall
S
Unnerus C
S
Nielsen B
D
Smith M
S
Bechmann
D
Engblom
S
Falker-Norin
S
Fretheim J
N
NET - 115
Lords Lady
Loreley
Louise
Low Tide
Love Charm
Luca Brasi
Lucifer swe
Luckens Carezza
Lucky Flight
Lucky Heart
Lucky Lad
Lucky Look
Lucky Lucioni
Lucky Me
Lucky Red
Lucky Thoughts
Svedberg-Karl’n S
Johansson AM S
Hellberg J
S
Vång
S
Carlstedt
D
Castro
S
Altahr-Cederb’g S
Andersson C S
Hyldmo
N
Persson Mj
S
Reuterskiöld J S
Bellander
S
Jarven L
S
Kvisla
S
Nielsen B
D
Reuterskiöld F S
M
Macleod’s
Macpepper
Madame Celebre
Madame Esprit
Madame Puteaux
Maddox
Maggia ox
Magic Cloud
Magic Movement
Magical Wood
Magnificence
Magnifik
Mai
Maia
Maiden Miss ire
Mainline
Majestic Eleven
Majestic Song
Major Calloway
Mal and Dave
Maltho
Mamazita
Man After Midnight
Maniline Lo
Manique Lo
Manits Lo
Manon
Manuel ox
Marcelis
Marchpane
Margali
Marimba
116 - NET
Edde
Hedman
Reuterskiöld J
Christensen Hl
Smith M
Malmborg C
Blomqvist B
Natt och Dag
Haugen
Lindberg Jo
Haugen
Lokrantz K
Mortensen T
Roth
Grove
Nilsson TK
Bechmann
Hyldmo
Reuterskiöld F
Castro
Mortensen T
Larsen O
Wahl
Kvisla
Hellberg B
Hellberg B
Rif
Blomqvist B
Hallqvist
Möller So
Dejgaard
Edvardsson
S
S
S
D
S
S
S
S
N
S
N
S
D
S
D
S
D
N
S
S
D
S
S
S
S
S
D
S
S
S
D
S
Marine Parade
Mariyca
Maroonoon
Marquis de Louvois
Marron
Marteen
Maserati
Mason
Massenzio
Master Chef
Master Kid
Master Piece
Match Point
Match the Line
Max Manus
Maxim’s
Maximus
Maybellene
Mazzarin
McGibbons
Mchala
Me El Mago
Me Legend
Medallic
Media Hora
Medianoche
Megachief
Meily
Mejram
Mekong
Melass
Melrose
Melville
Merci
Mercury Rising
Mere Music
Merrie Del Fine
Merrimac
Merseyside Star
Mesyaal
Metroline
Mexican Goldfish
Mexican Outback
Mexican Tomahawk
Meydan Millennium
Mia Secret
Miadonna swe
Midnight Eagle
Midnight Heart
Midnight Scarper
Might Be Destiny
Dalarossie
Mikkelangelo
Nielsen T W
D
Reuterskiöld J S
Lindberg-NilssonS
Källse
S
Jensen S
D
Thonander
N
Sandrup
S
Unnerus C
S
Gulbransen
N
Olsen B
D
Olsen B
D
Jensen S
D
Petersen N
N
Wramhed O
S
Haugen
N
Neuman
S
Åkerberg
S
Lemon Roseng’nS
McLaren
S
Paulsson B
S
Meier
S
Reuterskiöld jr S
Reuterskiöld jr S
Nunez
N
Olofsson
S
Herlin A
S
Antonsen Jo
D
Sheldon
D
Herrlin
S
Spörck
N
Lindberg Jo
S
Juneskans T
S
Bexell
S
Lindberg Jo
S
Heland H
S
Malmborg C S
Lustig
S
Lokrantz K
S
Haugen
N
Durant
S
Thelix
D
Persson D
S
Ohlsson Ru
S
Naranjo
S
Jensen S
D
Stern
S
Dejgaard
D
Sivrup
S
Stenström
S
Lundell
S
Mårtensson J S
Gustafsson T S
Lund
N
Milibloom
Reuterskiöld J S
Mill Pond
Hagström
S
Millevini
Neuroth W
N
Milliondollarbaby
Soma
N
Milly
Petersen N
N
Milord ox
Soufi
S
Mind the Gap ger Petersen N
N
Mini Cooper
Andersson C S
Minimi
Heland H
S
Mink’s Aisha
Petersen N
N
Mink’s Zoraya
Sandrup
S
Mint Condition
Gustafsson T S
Mirliton
Neuman
S
Mirobolant
Persson Id
S
Mirona
Reuterskiöld F S
Misrule
Sheldon
D
Miss Behave
Jensen S
D
Miss Cooper
Jensen S
D
Miss Creek
Larsson K
S
Miss Flamingo
Flodberg
S
Miss Kelly
Dejgaard
D
Miss Klampenborg Olsen J
D
Miss Montana
Nielsen J
D
Miss Only
Lögtved
D
Miss Royal Lee
Sörensen Ja B D
Miss Success
Källse
S
Miss Valuev
Bechmann
D
Missil
Källse
S
Missile
Sandrup
S
Mississippi
Petersen N
N
Mister Admiral
Durant
S
Mistral
Jensen S
D
Mizar
Arnesen M
N
Modello
Christensen T D
Moe Green
Castro
S
Mogul
Darling
S
Mohikan
Langvad To
N
Mojito
Bechmann
D
Mokka Junior
Tuunanen
S
Molino
Ramallo
S
Mollie Jo
Hovgaard Meier D
Mon Dia
Johansson AM S
Mondiale Kossack ox Tingvall
S
Monfalcone
Haugen
N
Mongo Jerry
Wramhed O
S
Mons
Engblom
S
Monster Of Speed Tiikkaja
S
Monte Zuma
Petersen N
N
Monterey
Smith M
S
Montgomery ger
Svenkerud
N
Montgomery swe
Zetterström
S
Montparnasse
Bexell
S
Moon City
Torgersen W
N
Moon Dancer
Persson C
S
Moon Life
Sandrup
S
Moonhawk
Petersen N
N
Moonlight Gambler Nielsen AC
D
Moonlight Star
Winkler
S
Moonlights Kossack ox
Källse
S
Moonline
Castro
S
Moonwalk
Ramallo
S
Morans the Weir
Morello
Morning Dress
Morning Sun
Morris
Most Wanted
Moulis
Moulli Cat
Moune Shine
Mount Alexander
Mountain Heart
Mountain High
Mountain Superior
Mountain Touch
Mr Blunt
Mr Boglione
Mr Charles
Mr Hill
Mr Karino
Mr Larock
Mr Lazee
Mr Lonely Wolf
Mr Lotus
Mr Lunceford
Mr Martin
Mr Melodyclub
Mr Mika
Mr Newmarket
Mr Potts
Mr Refreshmen
Mr Sabatini
Mr Smiley
Mr Timberlake
Mr Wyclef
Mrs Casino Royal
Mrs Crow
Mrs Dido
Mrs FlImmer
Mrs Hotnight
Mrs Picasso
Mrs Winehouse
Muguru
Stenefeldt
Höjbjerg
Vång
Christensen T
Vång
Fretheim J
Ohlsson H
Pettersson JE
Nielsen AC
Malmborg C
Juneskans T
Persson D
Möller K M
Kvisla
Reuterskiöld jr
Nilsson Mz
Jacobsson
Smith M
Bexell
Malmborg C
Durant
Zetterström
Högfeldt
Larsen H-I
Hambraeus
Nilsson V
Olsson Ma
Wulff
Jacobsson
Roth
Hallqvist
Hansen J M
Tedesund
Larsen H-I
Andersson Ma
Larsen S
Fylking
Reuterskiöld jr
Reuterskiöld jr
Johans’n Sipma
Larsen H-I
Smith M
S
D
S
D
S
N
S
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Mullady Penelope
Muroni
Muskateer Steel
Mutafaqem
Mutasaddi
My Arienette
My Benjamin
My Dear Friend
My Diamond
My Man
My Noon
My Secret
Mykene
Myrrha
Mystery
Mystik
Mytalkthetalk
Jensen Ch
D
Smith M
S
Tjernström
S
Larsson Ali
S
Jensen S
D
Heland H
S
Möller K M
S
Dejgaard
D
Tedesund
S
Möller K M
S
Lindberg-NilssonS
Tuunanen
S
Landmark
S
Krantz
S
Bjeldbak
D
Smith M
S
Reuterskiöld jr S
N
Nachmira
Nadjinjah ox
Naja
Nakina
Naming Problems
Napoleon
Naranji Gilfi ox
Narcissus Sacc
Narug
Narva
Naseem Reef
Nassau Style
Navajo
Navigation
Nazgul
Nelson
Neptune Joly
New Caladonia
Next Shave
Nice And Rough
Nice Effort
Nittiåttan
No Joke
Nobel Penang
Nobel Runner
Noble Cherie
Noble Knight
Nomine De Jour
Northern Pal
Northline
Nosferatu
Vannerstedt
S
Vannerstedt
S
Benedek
N
Engblom
S
Herlin L
S
Michanek
S
Smedman M S
Nilsson TK
S
Lögtved
D
Reuterskiöld F S
Hansen Gi
D
Olsen B
D
Östlund
S
Jensen Cl
S
Lidbeck
S
Nilsson A
D
Bechmann
D
Hovgaard Meier D
Djerf
S
Olsson Ma
S
Fredlund
S
Michanek
S
Wahl
S
Bager
D
Haaje
N
Ramallo
S
Erichsen
N
Bager
D
Petersen N
N
Sheldon
D
Lindstöl
N
Notforloveormoney
Nottingham
Novacon
Novadot
Novafly
Novapal
Novasun
Smith D
Reuterskiöld J
Tjernström
Tjernström
Gustafsson T
Björkman
Gustafsson T
N
S
S
S
S
S
S
Dysell
Bondam
Christensen T
Lindberg Jo
Neuman
Hill
Hedman
Durant
Svendsen
Lund
Neuroth W
Roth
Jensen S
Hansen J M
Bager
Olai-Olssen
Hill
Olsen B
Carlstedt
Persson D
Sheldon
Tandberg S
Roth
Oscarsson
Haugen
Wahl
Lustig
Kvisla
Karlsen K
B Olsen
Jardby
Hansen J B
S
D
D
S
S
S
S
S
S
N
N
S
D
D
D
N
S
D
D
S
D
N
S
S
N
S
S
S
D
D
S
N
Erichsen
Blomqvist B
Gustafsson T
Durant
N
S
S
S
O
Obama
Obelix
Obenheimer
Ockidock
Oh Felia Lo
Old Witch
Oliver Turf
Olivminot
Ominsky
Omoto Sando
One Cool Buck
One More Cat
One More Seeland
One More Than Ten
One to Remember
Onkel Blaa
Ontherun
Opening Night
Optimic
Oranais
Orazine
Orson
Orzini
Oscar swe
Osorios Trial
Osso Buco
Otama Obama
Our Decision
Our Line
Out the Ring
Outshine
Ovation
P
Palermo
Pamelor
Pamuzinda
Panduro
NET - 117
Pannacotta
Pantana ox
Paradise Park
Paramount
Parbold Hill
Park Dancer
Party Booster
Party Cat
Pas De Deux
Patchouli ox
Pato Feo
Patricia
Patronen
Pauillac
Pauls Pride
Paveroc
Peas And Carrots
Pecoiquen
Peggy Sue
Peggy’s Pearl
Perchance
Perfectionist
Periqueen
Perks
Perrelli
Petit Verdot
Petite Fleur
Phili Boy
Phoney Phonic
Phyxius
Piaras
Piccolessima
Pichi Traful
Pick Me
Picnic
Picture Perfect
Pierre Ana
Pika
Pilgrim
Pilmeni
Pina Colada
Pinamar
Pine Wood
Pingus
Pinwinnie
Pipoldchap
Pippi
Pisaq
Playboy
Plotting
Po Po Poker Face
Poker gb
118 - NET
Lund
Blomqvist B
Castro
Haugen
Nielsen J
Mortensen T
Soma
Stenefeldt
Brandt Y
Blomqvist B
Durant
Arnesen K
Engblom
Ohlsson H
Lustig
Tandberg L
Reuterskiöld jr
Jarven L
Gustafson A-C
Björling
Brandt Y
Jakobsen L
Jensen S
Long J
Müllern
Blomqvist B
Jensen S
Hyldmo
Hultgren P
Sivrup
Jacobsson
Hallencreutz
Brandt Y
Gustafsson T
Wahl
Slettemark
Zetterström
Castro
Haugen
Heland H
Jensen Al
Sjökvist
Vång
Pedersen M
Malekzadeh
Fylking
Olsen J
Larsson K
Nielsen B
Crantz
Stenefeldt
Jensen Ch
N
S
S
N
D
D
N
S
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S
S
S
D
D
S
S
S
D
N
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
N
S
S
S
S
D
S
S
D
S
D
S
S
D
Polar Bear
Polemic
Polgara
Political Matters
Polly’s Choice
Ponty Carlo
Pop’s Pea
Pop’S Pebbles
Popeye Boy
Poppi
Porsche
Poseidon
Posh ox
Positive Opinion
Postcard
Power Within You
Prada ox
Prada’s Rose ox
Precious Grace
Predict
Premier
Premier Superstar
Premier Times
Primavera
Prime Attraction
Prime Grey
Primus Motor
Prince Fasliyev
Prince First
Prince Hamlet
Prince Jonathan
Prince of Darkness
Prince of Elegance
Prince of Shiba ox
Princess Emma
Prinsesse Maia
Private Equity
Prizoo
Promise
Propelino
PS I Love You
Psilocybia
Public Service
Pussi Star
Malmborg C
Nielsen B
Winkler
Hansen J M
Meyn
Frydensberg U
Grängsjö
Grängsjö
Durant
Lund
Soufi
Larsen G
Åberg G
Frydensberg U
Sjögren
Johansson M
Ericsson J
Ericsson J
Slettemark
Skjödt
Reuterskiöld jr
Rimstad
Frydensberg U
Wramhed O
Petersen N
Wilson Br
Sandrup
Petersen N
Wilson Br
Jardby
Johnson M
Zetterström
Svensson E
Gråsten
Långström
Grove
Ferdinand
Sheldon
Sivrup
Persson R
H Engblom
Heland H
Jensen S
Bjeldbak
S
D
S
D
D
D
S
S
S
N
S
D
S
D
S
S
S
S
N
D
S
N
D
S
N
D
S
N
D
S
S
S
S
S
S
D
D
D
S
S
S
S
D
D
Möller So
Hellberg J
Frydensberg H
Reuterskiöld jr
S
S
D
S
Q
Qayyan
Qickilai
Quarrymaster
Qubool
Queen Accent
Queen By Tessa
Queen First
Queen of Burlesque
Queen of Racing
Queen’s Hawk
Queensland
Quercus
Quick Brazilera
Quick Release
Quick Shania
Quilboquet
Quint Essentials
Quinta do Logo
Qvick Silver
Gustafsson T
Stenefeldt
Wilson Br
Hjuler
McLaren
Christensen T
Tjernström
Agner
Lindstöl
Christensen Sv
Lindstöl
Reuterskiöld jr
Slettemark
Soma
Vång
S
S
D
D
S
D
S
S
N
D
N
S
N
N
S
Borger
Wahl
Wulff
Benedek
Ericsson Ch
Blomqvist B
Zetterström
Sundbye
Mortensen T
Benedek
Reuterskiöld J
Ericsson Ch
Lindberger
Petersen N
Larsson K
Neuroth W
Edvardsson
Stareng
Haglind
Sjögren
Olin
Olsen B
Tölböll Jö
Högfeldt
Carlstedt
Karlsen K
Lindberg Jo
Frydensberg U
Heland H
Olsen B
Bager
Swartling
Olsen B
S
S
S
N
S
S
S
N
D
N
S
S
S
N
S
N
S
N
S
S
S
D
D
S
D
D
S
D
S
D
D
N
D
R
Rabalder
Racing Lady
Ragtime Oriole
Rahsja
Rainbow Barrel
Rambo’s Cinderella
Rameses
Rapponghi
Rayna
Reaching Nirvana
Real Lady
Rebel Heart
Rebetica
Recession Racer
Red Cat Go
Red Colori
Red Dragon
Red Eishin
Red Ellen
Red Hero den
Red Hurricane
Red Junior
Red Marteeney
Red Rock
Reddie
Redford
Reed Door
Reel Buddy Blaze
Regalazo
Reggae Dancer
Remember Me
Requested
Reventon
Richard Dancer
Richelle
Right On Time
Rilum
Rio del Oro
Rioja
Ripippii
Risky Lady
Ritano
Rival
River Boat
River Boy
River Hill
River Landing
River Sid
RM Al Sheik ox
RM El Nino ox
RM Yasalam ox
Robinson
Rock of Kildare
Rockbranglen
Rockfonic
Rocky
Rocoppelia
Roffe von Blue
Romund
Ronaldo nor
Rose de Marie
Rosie Says No
Rosso
Roswell
Royal Award
Royal Commander
Royal Games
Royal Highness swe
Royal Hill
Royal Legend
Royal Miswaki
Ruinart
Run For Me
Run for the Roses
Runner Runner
Runsonrun
Russian Roulette
Ruteresze ox
Soma
Hyldmo
Lindberg Jo
Petersen N
Durant
Kvisla
Borger
Olsen J
Erichsen
Möller So
Höjbjerg
Zetterström
Sjökvist
Nordbye
Castro
Åberg G
Åberg G
Åberg G
Lustig
Sarlöv
Ramallo
Michanek
Wilson Br
Figueroa
Tuunanen
Tandberg L
Taylor
Tjernström
Nielsen J
Hansen J M
Hansen Pi
Bechmann
Fredlund
Hyldmo
Engelbrektsson
Fretheim J
Bechmann
Neuroth W
Jönsson Ant
Larsen O
Pedersen Th
Christensen Hl
Larsson Ali
Hallqvist
Kuningas
N
N
S
N
S
S
S
D
N
S
D
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
N
N
S
D
D
D
D
S
N
S
N
D
N
S
S
S
D
S
S
S
Ferdinand
Björling
Neuroth W
D
S
N
S
Saba Rock
Sabre Light
Saddle The Storm
Safendonseabiscuit
Sagas Energy
Saiko
Saint Johannes
Saint Sebastian
Sakba ox
Sal Tessio
Salamanca
Sally Sole
Salute
Samarin
Samwise ox
San Antonio ox
San Jemeniano
Sandy Feet
Sangreal
Sanovagan ox
Santa Rosa
Santorini
Sapphire Rose
Sariska
Satang
Satin
Savage Rose
Scaramouche
Scarlett Player
Scat
Scharlotte
Schicago ox
Scottish Fun
Scottish Leader
Scratch My Back
Sea Shanty
Second Strike
Second to None
Seconds Out
Secret Award
Secret Diamond
Sehoy
Seigneur Fighter
Semil
Send An Invitation
Senorita Bloom
Seraglio
Sessan
Severio
Shah Habib ox
Shahama
Shakkmatt
Shalimars Wish
Shamballa
Shamsiin
Björling
S
Flodberg
S
Larsen H-I
S
Reuterskiöld F S
Månsby
S
Nilsson Ca
S
Castro
S
Pettersson JE S
Andersson C S
Nielsen J
D
Castro
S
Genberg C
S
Goss
S
Stenefeldt
S
McLaren
S
Jensen Ch
D
Genberg C
S
Vång
S
Bechmann
D
Jensen Ch
D
Landmark
S
Larsen H-I
S
Reuterskiöld J S
Nilsson He
S
Larsson K
S
Gustafsson T S
Long J
S
Lundell
S
Jensen Cl
S
Eckermann
S
Benlow
S
Oscarsson
S
Taylor
N
Dysell
S
Jensen S
D
Nielsen B
D
Jardby
S
Tedesund
S
Reuterskiöld jr S
Frick L
S
Kuningas
S
Robertz
N
Reuterskiöld F S
Persson D
S
Dejgaard
D
Rådstoga
N
Törngård
S
Jensen K G
D
Petersen N
N
Herrlin
S
Jensen S
D
Hovgaard Meier D
Sharamaz ox
Sharav
Shareholder
Sharm El Sheik
She Knows It All
She’s For Me
She’s So Nice
Sheriffen
Shezza ox
Shine On Me
Shotgun Charlie
Sicknote
Siena
Sikorsky
Silent Ambition
Silent Love
Silmaris
Silvani
Simian
Simons Wood
Simsaya
Sin Cocos
Sinaaya
Sine Die
Sing Sing
Singalullaby
Singha Lady
Singing Beauty
Singing Mom
Singing Rose
Sir Bourbon Love
Sir Henry
Sir Lando
Sir Polo
Sir Postillion
Sir Randolph
Sir Robin
Sir Spencer
Sitano
Sixty Foury
Sky View
Sligo Star
Small Talk
Smart Enough gb
Smart Tiger
Smilla
Smokey Storm
Snappy Times
Snow Runner
Snow Wind
Snowburst
So Trendy
Society Music
Lindgren A-L
Reuterskiöld J
Bechmann
Möller So
Björling
Friberg P
Olin
Michanek
Fridlund
Vång
Sjögren
Ernst
Nielsen B
Larsen O
Oscarsson
Oscarsson
Neuroth W
Neuroth W
Neuroth W
Källse
Durant
Christensen Hl
Höiom P
Nielsen T W
Heland H
Olsson Me
Pettersson JE
Durchbach
Helander
Mortensen T
Andersson C
Jensen S
Neuroth W
Jensen L L
Reuterskiöld jr
Jensen S
Sederblad
Lögtved
Nielsen T W
Olsen B
Bager
Reuterskiöld F
Hjuler
Reuterskiöld F
Björkman
Vång
Olsen B
Frydensberg U
Sandrup
Landmark
Nortoft
Erichsen
Källse
S
S
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
D
S
S
S
N
N
N
S
S
D
S
D
S
S
S
S
S
D
S
D
N
D
S
D
S
D
D
D
D
S
D
S
S
S
D
D
S
S
D
N
S
NET - 119
Sofelia
Soft Pearl
Solan
Solid Platinum
Solo Uno
Solong
Somerville
Son of a Dancer
Son of Sky
Song d’Amour
Song Of Ocean
Songnette
Sonja
Sophies Love
Soraya
Soul Cat
Soumaoro ox
Soviet Legend
Soviet Moon
Soy Asturiano
Spartacus Sun
Spectacular Star
Speed Dancer
Speedway
Spider Dancer
Spit And Image
Sportschau
Spring Heart
Sputnik
St Jean Cap Ferrat
Star Crusher
Star Quest
Stars Pride
State of Freedom
Stato
Steel Fantasy
Steel My Heart
Steve’s Champ
Stevies Song
Stockholm Lady
Storm Chase
Stormy Girl
Stormy Grey
Strax
Street Hero
Street Smart
Streets of Fire
Strictly Confident
Strike Command
Sublimateur
Sudden Strike
Suffolk County
Sugar Bay
120 - NET
Höjbjerg
D
Engblom
S
Nunez
N
Reuterskiöld F S
Ramallo
S
Durant
S
Nielsen B
D
Källse
S
Wahl
S
Vergara
N
McLaren
S
Gustafsson T S
Stenström
S
Jegard
N
Erichsen
N
Lokrantz K
S
Svensson A
S
Frydensberg U D
Olsen B
D
Jardby
S
Pettersson JE S
Quist
S
Nunez
N
Tiikkaja
S
Johnson M
S
Wilson Br
D
Natt och Dag S
Brandt Y
S
Pettersson JE S
Jensen S
D
Källse
S
Fruergård
D
Christensen T D
Svedberg-Karl’n S
Vång
S
Åkerberg
S
Jensen Ch
D
Haugen
N
Jardby
S
Brandt Y
S
Hallencreutz
S
Jardby
S
Jardby
S
Höjbjerg
D
Engblom
S
Heland H
S
Johansson M S
Hillman
S
Jardby
S
Källse
S
Lund
N
Gulbransen
N
Vång
S
Sulina
Kelly J
S
Summer Party
Petersen N
N
Sun of Life
Sandrup
S
Sun Trip
McLaren
S
Sunceleb
Soma
N
Sunny Creek
McLaren
S
Sunpaint
Sörensen Ja B D
Sunprince Blue
Sörensen Ja B D
Super Mirio
Soma
N
Super Trouper
Larsson K
S
Superfine
Vergara
N
Superman
Persson D
S
Sure Goodenough Petersen N
N
Surf City
Svedberg-Karl’n S
Surfer
Bogen
N
Swallow Forest
Sjögren
S
Swedish Cat
Larsen H-I
S
Swedish Princess
Blomqvist B
S
Swedish Step
Zetterström
S
Swedish Storm
Ahlbeck
S
Swedish Time
Hallqvist
S
Sweet and Line
Benedek
N
Sweet Baby Jane
Lund
N
Sweet Irish
Nortoft
D
Sweet Pennie
Ohlson J
S
Sweet Prince
Larsson K
S
Sweet Solo Song
Nilsson V
S
Sweet Soul Diva
Moberg
S
Sverre Award
Larsen O
S
Swing That Cat
Reuterskiöld F S
Swinging Lass
Helander
S
Sydney
Nortoft
D
Symbol of Arch
Lund
N
Symphonias MaximusLien L
S
Symphonias Wilmar Lien L
S
Szuma
Gautier
S
Sönnavind
Soma
N
T
Tabarca
Tahayab
Tai Song
Take A Chance
Talisker
Talwanda
Tam O’Mill
Tambourin Man
Tamburello
Tapas
Taranis
Slettemark
Slettemark
Tjernström
Christensen T
Gren
Arnesen K
Lindberg Jo
Wahl
Wahl
Larsen H-I
Heland H
N
N
S
D
S
N
S
S
S
S
S
Tarrants Way
Smith M
S
Tatoosh
Petersen N
N
Teacher’s Joy
Hill
S
Tears Go By
Olsen B
D
Teitur
Nielsen B
D
Teletubbie
Larsen S
S
Tell Me Baby
Heland H
S
Temple Queen
Fruergård
D
Temptress
Petersen N
N
Tenor Sax
Kelly J
S
Terir
Markusson E S
Terrible Bob
Larsson Ali
S
Tertio Bloom
Reuterskiöld F S
Tertullus
Haugen
N
Tesseron
Nordbye
N
Thaghr
Wahl
S
Thai Brown
Malekzadeh
S
Thai Eleven
Reuterskiöld J S
The Bishop’s Joy
Engblom
S
The Bishop’s Mix
Lokrantz K
S
The Carioca
Pettersson JE S
The Commander
Wilson Br
D
The Cube gb
Natt och Dag S
The Duke
Karlsen K
D
The Fast Lane
Helander
S
The Fudge
Kålund Thiel
D
The King
Quist
S
The Mate
Larsen O
S
The One And Only Naustdal
N
The Pirate
Petersen N
N
The Prestige
Karlsen K
D
The Professor
Karlsen K
D
The Provocative
Larsen H-I
S
The Rock
Lokrantz K
S
The Sea
Larsson Ali
S
The Shadow
Thonander
N
The Windtester
Mohammed
S
Thea
Naranjo
S
Theatrical Award
Taylor
N
Theatrical Sky
Erichsen
N
Thefifthelement
Lindberg-Nils’n S
Thelonious
Wahl
S
Theocritus
Björling
S
Theoderich
Haugen
N
Theonewayboomerang
Tjernström
S
Thesixthsense
Lindberg-NilssonS
Thiago
Bexell
S
This Is It
Sheldon
D
Thunder Lady
Källse
S
Ticmosic
Sundbye
N
Ticmotor
Fretheim J
N
Tiger for Two
Neuroth W
N
Tiger Goddess
Tiger Shark
Tiger Swede
Tigress Eleven
Time for Fun
Time Goes By
Timely Production
Timotej
Timpano
Timtaya
Tinkerbell
Tiquetonne
Tiriac
Tirpitz
Titbit Rose
To the Bishop
Tofastfordubai
Toll Gate
Tom Fix
Toohottotrot
Top Fuel
Top Mate
Top Notch
Top Tinker
Topper
Tortuga
Totally Invincible
Totte
Touch of Hawk
Toxic
Tragedienne
Tragic Love
Trainer’s Trial
Trinder
Tromb
Trombino
Troo Lies
Troy Bolton
TS My Exellent ox
Tsarevich
Tulpan
Tumaco
Tumblin’ Dice
Tune of Diamond
Tuwas Shamal ox
Two Cool
Typhoon
Tyrconnell
Hallencreutz
Sjöholm U
Karlsson N
Bechmann
Åberg P
Åberg P
Smith M
Castro
Nygård M
Petersen N
Sarlöv
Nielsen B
Bexell
Vång
Nielsen B
Lokrantz K
Bager
Hultgren P
Nordbye
Pedersen Th
Höiom P
Persson D
Durchbach
Källse
Lindstöl
Torgersen W
Olsen B
Engblom
Neuroth W
Andersson Ma
Helander
Malmborg C
Reuterskiöld jr
Nielsen AC
Wahl
Larsson K
Andersson AM
Stenefeldt
Ericsson J
Malmborg C
Vång
Nunez
Ramallo
Malekzadeh
Goss
Gladh-Brandt
Blomqvist B
Källse
S
S
S
D
S
S
S
S
N
N
S
D
S
S
D
S
D
S
N
S
S
S
S
S
N
N
D
S
N
S
S
S
S
D
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
U
UA Bey Shaka ox
Uhadada
Ultima Thule
Una Hora
Una Hora
Unbeatable
Unique Case
Unreal Wonder
Until June
Uppercut
Uppercut Action
Goss
S
Jensen S
D
Durant
S
Castro
S
Castro
S
Grove
D
Eckermann
S
Svensson G
S
Petersen N
N
Vång
S
L Reuterskiöld jr S
V
Val de Flores
Val Fleur
Valbonne
Valentino Rossi
Valetta
Vallee De Bois
Valley’s Pride
Valparaiso
Vamos Catalina
Vamp
Van Ruymbeke
Vanunu
Vapourize
Vas
Vasu
Velldone
Verona Lad
Vestano
Vettori de Sica
Vicky’s Adeline
Vicky’s Tiger
Victorian Art
Victorious Soul
Vida Nova
Viejo Perro
Viktoria Dream
Vilas
Vilda Wilma
Viola Vrinsk
Viva Lavida
Vivaldi
Vivat
Vodka Luge
Voglio Vivere Cosi
Christensen T
Rooth
Gustafsson T
Slettemark
Wahl
Benedek
Jensen S
Höiom P
Nunez
Fretheim J
Larsen S
Dysell
Lindberger
Brandt Y
Stenefeldt
Wiklund-Turen
Nielsen AC
Erichsen
Olofsson
Flodberg
Flodberg
Höiom P
Gustafsson T
Bechmann
Castro
Nortoft
Stenefeldt
Heland H
Jensen S
Lindberg Jo
Gren
Bogen
Källse
Neuroth W
D
S
S
N
S
N
D
S
N
N
S
S
S
S
S
S
D
N
S
S
S
S
S
D
S
D
S
S
D
S
S
N
S
N
Volantin
Volo Cat
Vote for Me
Vuvuzela
Castro
Olsen B
Erichsen
Long J
S
D
N
S
Blomqvist B
Reuterskiöld jr
Neuroth W
Nilsson V
Reuterskiöld F
Reuterskiöld F
Clausen M
Soma
Olsen B
Svedberg Ann
Kjaer P
Åberg P
Kelly J
Helander
Bexell
Hyldmo
Neuroth W
Neuroth W
Stenström
Haugen
Stern
Reuterskiöld jr
Reuterskiöld jr
Reuterskiöld jr
Jensen S
Lund
Östlund
Höiom P
Petersen N
Bager
Reuterskiöld jr
Rooth
Gustafsson T
Höiom P
Östlund
Vång
Vång
Castro
Nunez
Bechmann
Fridlund
Giersing
Neuroth W
Gustafson A-C
S
S
N
S
S
S
S
N
D
S
N
S
S
S
S
N
N
N
S
N
S
S
S
S
D
N
S
S
N
D
S
S
S
S
S
S
S
S
N
D
S
S
N
S
W
W Helge ox
Wakayama
Walinda
Walnut Lodge
Walzertraum
Wanders
Vangog ox
Wannabeawarded
Watashi
Watson
Wattan
Way Ahead
Weasel
Welcome Back
Welcometomyworld
Well Fitted
Wellmind
Wellness
Welsh Dragon
Westamericantiger
Western Fact
Western Five
Western Memory
Western Prospect
What An Angel
What Budget
What Legend
Whatacat
Whatasurprise
Whisperingline
White Cheek Fox
White Precordia
Whizper
Why Speak At All
Wiesensturm
Wild Lily
Wild Wilmer
Willi Cicci
William Hepburn
William Tell
Windflower ox
Windhover
Windiana
Winfrej
NET - 121
Wing Commander
Winner By An Inch
Winnietou
Wise Choice
Wishful Thinking ox
Without Fear
Wolis Cloudy
Wolis Orinocco
Wolver
Wonderful Bahare
Wood Hill
Wood Prince
Wood Princess
Wood Top
Wood Wolf
Woodland Music
Working Class Hero
Worth Waiting For
Woy Woy
Wrams Boss
Wrams Princess
Wriggle
Wyclef
Persson D
Gustafsson T
Hellberg J
Wahl
Genberg C
Lund
Frick A
Nilsson He
Bechen
Benedek
Sundbye
Erichsen
Nunez
Hyldmo
Reuterskiöld F
Vergara
Haugen
Olai-Olssen
Reuterskiöld J
Olsson Ma
Olsson Ma
Sandrup
Sandrup
S
S
S
S
S
N
S
S
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
S
S
S
S
X
Xaantana
Xantippa
Reuterskiöld F S
Herrlin
S
Y
Yaliho Bloom
Yamaguchi
Yamazaki
Yorkshire Lad
You Callin My Name
Youknowwhat Rose
Youko
Younevercatchme
Yuan Qi
Lidbeck
Durant
Andersson Ma
Fretheim J
Darling
Juneskans T
Engblom
Bager
Meier
S
S
S
N
S
S
S
D
S
Grove
Nilsson V
Skjødt
Edvardsson
Soma
D
S
D
S
N
Z
Zacho the Butcher
Zadar
Zafeena
Zafir Zaid
Zafirah
122 - NET
Zahir
Zally Zaid
Zamora Zaid
Zaphir
Zavann Zaid
Zavijava
Zazoo
Zebulon Zaid
Zeeran
Zelzele
Zemyna
Zen Cat
Zilver Zaid
Zimon
Zingapore Zling
Zingoalla Zaid
Zip
Zirkon
Zit Zaid
Zito Zaid
Ziwy Skate
Zlatan Zaid
Zoogin Zaid
Zucchini
Zuperzebranzozo
Engblom
Wahl
Jardby
Benedek
Hallqvist
Long J
Hjuler
Jensen Al
Walsh
Amoudruz
Heland H
Soma
Ohlsson Ro
Erichsen
Persson Mt
Wahl
Wahl
Natt och Dag
Edvardsson
Wahl
Hyldmo
Höeg-Hassing
Jardby
Karlsson N
Lustig
S
S
S
N
S
S
D
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
Ej namngivna hästar
NN u Beshara
Castro
S
NN u La Sall
Rif
D
NN u Love MessengerCastro
S
NN u Präriens Drottning
Long J
S
NN u Uruk
Neuroth W
N
NN u La Bataille
Durant
S
NN u Berkim
Johnson S
N
NN u Ecco Mi
Haugen
N
NN u La Luna
Petersen N
N
NN u Najaaba
Haugen
N
NN u Stay Behind
Haugen
N
NN u Street Opera Castro
S
NN u Surf the Webb Haugen
N
NN u Uva Fragola
Haugen
N
NN u Alhyard
Hyldmo
N
NN u Fröken Lea
Swartling
N
NN u Lady of the Orient
Björnsen J
N
NN u Marietta NordicBjörnsen J
N
NN u Czardas
Long J
S
NN u Marlene
Rönås
N
NN u Datt Way
Petersen N
N
NN u Hardly Fair
Haugen
N
NN u Historical Drive Petersen N
N
Ryttares telefonnummer
Efternamn
Förnamn
Lic LandRikt Mobil
Agent, email, lärling hos tränare
SVERIGE 2010
Ahlin
Elin
A Sve (46) 073-420 40 49 [email protected]
Andersson
Nathalie
L Sve (46) 070-974 66 96
Backlund
Emilie
L Sve (46) 073-757 43 61
Benlow
Linn
A Sve (46) 0708-48 59 49
Boren
Elin
A Sve (46) 070-683 24 29 [email protected]
Brolin
Petra
A Sve (46) 0762-38 91 62
Brolin
Sandra
A Sve (46) 070-791 09 62
Caceres
Sebastian
A Sve (46) 070-671 37 79
Chaves
Elione HenriqueJ
Sve (46) 0733-86 62 77
Chini
Josephine
J
Sve (46) 073-977 18 88
Colldin
Rebecca
J
Sve (46) 070-581 21 31
Costello
Richard
A Sve (46) 0760-10 04 93
Danekilde
Dina
J
De Azeredo
Valmir
L Sve (46)
De Geer
Fabienne
L Sve (46) 070-777 28 77 [email protected]
Edvardsson
Erika
A Sve (46) 076-311 21 17 [email protected]
Elmerskog
Alice
A Sve (46) 070-403 51 70
Engblom
Henrik
J
Fredriksson
Charlotte
A Sve (46) 076-272 56 81
Friberg
Max W
A Sve (46) 0708-39 18 52
Frick
Anna
A Sve (46) 0709-50 58 86 [email protected]
Gråberg
Per-Anders
J
Gustafson
Fredrik
A Sve (46) 070-759 31 91 [email protected]
Gustafson
Rickard
A Sve (46) 073-583 87 98 [email protected]
Gustafsson
Jonna
A Sve (46) 070-146 83 67
Gustavsson
Susanne
A Sve (46) 0707-36 67 68 [email protected]
Hallenheim
Martina
A Sve (46) 0760-51 60 49
Hammar
Jessica
A Sve (46) 073-590 47 87 [email protected]
Hellgren
Tobias
A Sve (46) 070-336 89 51 [email protected]
Henriksson
Tina
A Sve (46) 070-253 75 25 [email protected]
Hollstenius
Annelie
L Sve (46) 0733-34 36 28 J Reuterskiöld
Holmbeck
Kristina
A Sve (46) 070-249 38 60
Holmen
Linda
A Sve (46) 0707-72 13 55 [email protected]
Holmgren
Johanna
A Sve (46)
Hultgren
Mia
A Sve (46) 0709-46 67 50 [email protected]
Janetzki
Fredrik
A Sve (46) 0733-81 07 46 [email protected]
Sve (46) 0702-05 57 89 [email protected]
F Reuterskiöld
Sve (46) 073-391 47 80 [email protected]
Sve (46) 070-440 11 00 [email protected]
[email protected]
NET - 123
Efternamn
Förnamn
Lic LandRikt Mobil
Jankerup
Jessica
A Sve (46) 070-268 76 00
Jarvén
Kalindi
J
Sve (46) 070-520 91 50 [email protected]
Johansen
Jacob
J
Sve (46) 0705-35 75 89 [email protected]
Johansson
Fredrik
J
Sve (46) 070-591 28 47 [email protected]
- F Johansson norsk mobil
Agent, email, lärling hos tränare
(47) 46 50 32 63
Johnsson
Nathalie
A Sve (46) 0768-41 38 22
Karlsson
Isadora
L Sve (46) 073-906 28 16
Karlsson
Malin Anna
A Sve (46) 42 57 58 64
Karlsson
Malin Jennifer L Sve (46) 0703-41 68 91 [email protected]
Karlsson
Shane
L Sve (46) 0735-39 93 88 [email protected]
Kelly
Josephine
A Sve (46) 0735-44 89 68
Kjelsli
Mette
A Sve (46) 0703-10 77 07
Källse
Annika
J
Larsson
Jonna
A Sve (46) 0730-91 00 71 [email protected]
Lenneblad
David
A Sve (46) 0701-44 96 75
Lindberg
Jessica
J
Lindfors
Monica
A Sve (46) 076-762 65 47 [email protected]
Linö
Josefine
A Sve (46) 0707-16 01 88 [email protected]
Ljungquist
Hillevi
A Sve (46) 070-457 63 84
Lovén
Niklas
J
Sve (46) 070-645 38 66 [email protected]
Långström
Tina
J
Sve (46) 0707-74 85 11 [email protected]
Magnusson
Lisa
J
Sve (46) 0709-30 67 61
Martinez
Manuel
J
Sve (46) 0705-76 26 34
Mattsson
Daniel
L Sve (46) 073-643 84 61 [email protected]
Mortensen
Nathalie
L Sve (46) 070-589 19 99
Möller
Sofie
J
Neil
Maria
A Sve (46) 018-30 41 39
Nelson Larsson
Moa
A Sve (46) 070-607 30 26 [email protected]
Nilsson
Frida
A Sve (46) 073-651 69 44 [email protected]
Nordin
Jessica
A Sve (46) 0703-79 79 38 [email protected]
Olofsdotter
Klara
A Sve (46) 073-087 07 37
Olsson
Emma
A Sve (46) 073-771 09 10 [email protected]
Olsson
Mia
A Sve (46) 070-591 94 05 [email protected]
Olsson
Nina
A Sve (46) 0708-94 22 06 [email protected]
Oscarsson
Tony
J
Petersson
Marie
L Sve (46) 0768-55 12 05
Pilroth
Anna
L Sve (46) 0733-55 94 42
Polanco
Andrés
J
Sve (46) 070-825 95 39
Ramallo
Ricardo
J
Sve (46) 073-908 20 56 [email protected]
124 - NET
[email protected]
Sve (46) 0708-97 29 04 [email protected]
Sve (46) 070-282 64 38
Sve (46) 070-585 25 44
Sve (46) 070-799 12 27
Efternamn
Förnamn
Lic LandRikt Mobil
Agent, email, lärling hos tränare
Reilly
Ambroise
J
Rios
Leonard
L Sve (46) 0760-42 54 45 [email protected]
Roberts
Christopher
A Sve (46) 070-740 13 13 [email protected]
Rodriguez
Martin
J
Rosengren
Jenny
A Sve (46) 0708-78 39 49 [email protected]
Samuelsson
Milou
A Sve (46) 070-747 26 00 [email protected]
Sandberg
Emma
A Sve (46) 0705-84 94 28 [email protected]
Sandh
Maria
L Sve (46) 0707-69 28 10 [email protected]
Santos
Luis
J
Sve (46) 070-671 37 79
Santos
Manuel
J
Sve (46) 0708-41 61 07 [email protected]
Schistl
Rafael
J
Sve (46)
Sebring
Emelie
A Sve (46) 070-713 69 70 [email protected]
Slot
Sara
J
Sve (46) 070-147 34 56 [email protected]
Smith
Madeleine
J
Sve (46) 070-867 41 81
Solis
Gustavo
J
Sve (46) 073-907 33 25
Stenström
Märta
A Sve (46) 070-674 84 88
Stern
Kim
A Sve (46) 0733-78 83 56 [email protected]
Stolt
Jhannah
A Sve (46) 070-461 06 40 [email protected]
Svensson
Anette
J
Thilderkvist Ann
A Sve (46) 073-743 78 23 [email protected]
Thilderkvist
Eva
A Sve (46)
Weilby
Cathrine
J
Sve (46) 0768-60 60 67
Westerlund
Ninni
J
Sve (46) 073-983 50 59 [email protected]
Wirenstål
Daniel
A Sve (46) 073-631 76 83 [email protected]
Worrell
Mark
J
Öberg
Stephanie
A Sve (46) 0762-69 38 19 [email protected]
Österberg
Jennie
A Sve (46) 0709-52 32 31
Sve (46) 0709-69 57 17
Sve (46) 070-671 37 79
Sve (46) 070-877 33 49
[email protected]
Sve (46) 0703-75 97 94 [email protected]
09
Årsboken 20
Publikationer och prenumerationer genom SRB Galoppservice ([email protected])
NET - 125
Efternamn
Förnamn
Lic LandRikt Mobil
Agent, email, lärling hos tränare
Allers
Victoria
A Nor (47) 98 64 14 18
[email protected]
Arnkvaern
Kristin
J
[email protected]
Engebretsen
Cathrine Hvalö A Nor (47) 99 48 92 29
[email protected]
Fretheim
Marie
J
Nor (47) 95 17 35 96
[email protected]
Halvorsen
Benedichte
J
Nor (47) 92 26 65 09
[email protected]
Hanssen
Mette
J
Nor (47) 98 81 62 82
[email protected]
Haugland
Madeleine
L Nor (47) 90 93 00 69
[email protected]
Hofossäter
Thea
A Nor (47) 91 83 25 22
[email protected]
Jörgensen
Trond
J
[email protected]
Kjaer
Kjetil
A Nor (47) 48 28 38 84
Kumar
Umesh
J
Nor (47) 96 84 65 67
Lopez
Carlos
J
Nor (47) 93 22 22 87
Neuroth
Jan-Erik
L Nor (47) 93 41 15 90
Olechea
Rodrigo
J
Nor (47) 96 81 34 84
Oliveira
Rafael
J
Nor (47) 99 86 95 29
Parkin
Kevin
A Nor (47) 95 15 73 07
Pinto
Pascolina
J
Nor (47) 40 29 12 00
Salvador
Frederick
J
Nor (47) 91 11 57 22
Ski
Espen
J
Nor (47) 40 23 00 31
Skrzydlo
Roman
J
Nor (47) 41 30 57 80
Smith
Tina
J
Nor (47) 98 83 03 46
Støren
Silja
A Nor (47) 97 10 76 36
[email protected]
Tangen
Sissel
A Nor (47) 47 45 90 90
[email protected]
Vaadan
Mari
L Nor (47) 94 18 44 32
[email protected]
Andersen
Dorthe Borup A Dan (45) 20 88 95 23
Andersen
Kim
J
Dan (45) 40 13 43 37
Aslam
Mohammed
J
Dan (45) 40 53 04 19
Birk
Anne
L Dan (45) 61 26 53 59
Boylan
Paul
J
Bruhn
Camilla
A Dan (45) 40 61 74 39
Bundgaard
Ditte
A Dan (45) 31 13 05 20
Carlstedt
Maria
J
Errboe
Nete
A Dan (45) 66 17 46 76
Gram
Pia
A Dan (45) 20 20 78 30
NORGE 2010
Nor (47) 91 76 51 00
Nor (47) 93 02 13 39
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
DANMARK 2010
126 - NET
Dan (45) 50 13 49 44
Dan (45) 41 66 93 20
[email protected]
Efternamn
Förnamn
Lic LandRikt Mobil
Agent, email, lärling hos tränare
Hammer
Lennart
J
Hovgaard
Tinna
A Dan (45) 29 20 45 97
Hvitved
Emilia
L Dan (45) 22 17 86 83
Jensen
Charlotte
A Den (45) 40 91 08 21
Jensen
Ida
A Dan (45) 50 55 44 38
Kümmel
Line
A Dan (45) 41 43 53 25
Larsen
Mark
J
Ljungberg
Maria
A Dan (45) 24 91 66 00
Løgtved
Camilla
A Dan (45) 98 29 10 69
Løgtved
Maria
A Dan (45) 98 29 10 69
Malachowicz
Camilla
A Dan (45) 61 30 76 63
Myhre
Thea
L Dan (45) 27 84 55 09
Möller
Louise
J
Dan (45) 98 18 50 44
[email protected]
Nielsen
Anne-CharlotteJ
Dan (45) 25 30 08 52
[email protected]
Nielsen
Djanna Korn’p A Dan (45) 22 76 31 77
Nielsen
Line Juhl
J
Olsen
Jan
A Dan (45) 20 29 77 78
Olsen
Lea
A Dan (45) 24 47 82 58
Patil
Danny
L Dan (45) 40 81 93 12
Pinto
Juan
J
Poshtara
Nina
A Dan (45) 53 53 85 28
Rasmussen
Erika
A Dan (45) 86 52 56 54
Scarlett
Desmond
A Dan (45) 39 67 36 39
Schreiber
Ida
A Dan (45) 40 84 75 48
Sheldon
Louisa
A Dan (45) 40 33 97 08
Stott
Marc
J
Dan (45) 31 71 49 81
Stott
Nicolaj
J
Dan (45) 41 62 20 64
Søndergaard
Louise
A Dan (45) 28 18 24 84
Sørensen
Rikke Munk
A Dan (45) 60 35 48 11
Thomsen
Lene
A Dan (45) 60 14 89 29
Torp
Rikke Bay
A Dan (45) 26 82 77 79
Tølbøll
Le
J
Dan (45) 20 12 45 73
Wilson
Bettina
J
Dan (45) 27 64 18 78
Wilson
Oliver
A Dan (45) 27 64 18 78
Wilson
Patrick
A Dan (45) 61 60 89 03
Voetmann
Birgitte
A Dan (45) 24 65 93 89
Dan (45) 29 10 36 38
Dan (45) 20 11 10 54
Dan (45) 30 70 32 18
Dan (45) 26 83 48 82
[email protected]
NET - 127
Sales 2010/11
CRAVEN BREEZE UP SALE
April 13th – 15th
GUINEAS BREEZE UP SALE
April 29th – 30th
JULY SALE
(Horses/Fillies in Training, Broodmares etc.)
July 6th – 9th
OCTOBER YEARLING SALE
BOOK 1 October 5th – 8th
Europe’s Premier Yearling Sale
(Featuring the £1,750,000 Tattersalls Millions)
BOOKS 2 & 3 October 11th – 15th
AUTUMN
HORSES IN TRAINING SALE
The World’s Largest Horses in Training Sale
October 25th – 28th
DECEMBER YEARLING SALE
November 22nd
DECEMBER FOAL SALE
November 23rd – 27th
DECEMBER
BREEDING STOCK SALE
(Broodmares, Fillies/Horses in Training etc.)
Nov. 29th – Dec. 3rd
Unbeaten Champion 2YO
St Nicholas Abbey
Purchased at Tattersalls
October Yearling Sale Book 1
FEBRUARY SALE (2011)
(Breeding Stock, Fillies/Horses in Training & Yearlings)
February 3rd – 4th
Scandinavia: Lennart Jarven, Tel/Fax: + 46 500 450 765, [email protected]
Tel: +44 1638 665931, [email protected], www.tattersalls.com
Anteckningar
128 - NET
Download
Related flashcards

Historical eras

16 cards

History of Japan

20 cards

History

17 cards

History of Israel

21 cards

Postmodernism

21 cards

Create Flashcards