Taitto 1 - Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Jäsenmaksutaulukko • Medlemsavgifttabell • Membership Fee Table
Jäsenmaksu: 1,7 % • Medlemsavgift: 1,7 % • Membership fee: 1.7 %
Palkka €
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
Jäsenmaksu €
1,70
1,87
2,04
2,21
2,38
2,55
2,72
2,89
3,06
3,23
3,40
3,57
3,74
3,91
4,08
4,25
4,42
4,59
4,76
4,93
5,10
5,27
5,44
5,61
5,78
5,95
6,12
6,29
6,46
6,63
6,80
6,97
7,14
7,31
7,48
7,65
7,82
7,99
8,16
8,33
8,50
8,67
8,84
9,01
9,18
Palkka €
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
Jäsenmaksu €
Palkka €
Jäsenmaksu €
9,35
9,52
9,69
9,86
10,03
10,20
10,37
10,54
10,71
10,88
11,05
11,22
11,39
11,56
11,73
11,90
12,07
12,24
12,41
12,58
12,75
12,92
13,09
13,26
13,43
13,60
13,77
13,94
14,11
14,28
14,45
14,62
14,79
14,96
15,13
15,30
15,47
15,64
15,81
15,98
16,15
16,32
16,49
16,66
16,83
1 000
1 010
1 020
1 030
1 040
1 050
1 060
1 070
1 080
1 090
1 100
1 110
1 120
1 130
1 140
1 150
1 160
1 170
1 180
1 190
1 200
1 210
1 220
1 230
1 240
1 250
1 260
1 270
1 280
1 290
1 300
1 310
1 320
1 330
1 340
1 350
1 360
1 370
1 380
1 390
1 400
1 410
1 420
1 430
1 440
17,00
17,17
17,34
17,51
17,68
17,85
18,02
18,19
18,36
18,53
18,70
18,87
19,04
19,21
19,38
19,55
19,72
19,89
20,06
20,23
20,40
20,57
20,74
20,91
21,08
21,25
21,42
21,59
21,76
21,93
22,10
22,27
22,44
22,61
22,78
22,95
23,12
23,29
23,46
23,63
23,80
23,97
24,14
24,31
24,48
Palkka €
1 450
1 460
1 470
1 480
1 490
1 500
1 510
1 520
1 530
1 540
1 550
1 560
1 570
1 580
1 590
1 600
1 610
1 620
1 630
1 640
1 650
1 660
1 670
1 680
1 690
1 700
1 710
1 720
1 730
1 740
1 750
1 760
1 770
1 780
1 790
1 800
1 810
1 820
1 830
1 840
1 850
1 860
1 870
1 880
1 890
Jäsenmaksu €
Palkka €
Jäsenmaksu € Palkka €
Jäsenmaksu €
24,65
24,82
24,99
25,16
25,33
25,50
25,67
25,84
26,01
26,18
26,35
26,52
26,69
26,86
27,03
27,20
27,37
27,54
27,71
27,88
28,05
28,22
28,39
28,56
28,73
28,90
29,07
29,24
29,41
29,58
29,75
29,92
30,09
30,26
30,43
30,60
30,77
30,94
31,11
31,28
31,45
31,62
31,79
31,96
32,13
1 900
1 910
1 920
1 930
1 940
1 950
1 960
1 970
1 980
1 990
2 000
2 010
2 020
2 030
2 040
2 050
2 060
2 070
2 080
2 090
2 100
2 110
2 120
2 130
2 140
2 150
2 160
2 170
2 180
2 190
2 200
2 210
2 220
2 230
2 240
2 250
2 260
2 270
2 280
2 290
2 300
2 310
2 320
2 330
2 340
32,30
32,47
32,64
32,81
32,98
33,15
33,32
33,49
33,66
33,83
34,00
34,17
34,34
34,51
34,68
34,85
35,02
35,19
35,36
35,53
35,70
35,87
36,04
36,21
36,38
36,55
36,72
36,89
37,06
37,23
37,40
37,57
37,74
37,91
38,08
38,25
38,42
38,59
38,76
38,93
39,10
39,27
39,44
39,61
39,78
39,95
40,12
40,29
40,46
40,63
40,80
40,97
41,14
41,31
41,48
41,65
41,82
41,99
42,16
42,33
42,50
42,67
42,84
43,01
43,18
43,35
43,52
43,69
43,86
44,03
44,20
44,37
44,54
44,71
44,88
45,05
45,22
45,39
45,56
45,73
45,90
46,07
46,24
46,41
46,58
46,75
46,92
47,09
47,26
47,43
2 350
2 360
2 370
2 380
2 390
2 400
2 410
2 420
2 430
2 440
2 450
2 460
2 470
2 480
2 490
2 500
2 510
2 520
2 530
2 540
2 550
2 560
2 570
2 580
2 590
2 600
2 610
2 620
2 630
2 640
2 650
2 660
2 670
2 680
2 690
2 700
2 710
2 720
2 730
2 740
2 750
2 760
2 770
2 780
2 790
Näin maksat liiton jäsenmaksun itse
Såhär betalar du fackföreningsavgiften själv
This is how you pay your Union membership fee yourself
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL
Finnish Food Workers’ Union SEL
Hyvä SEL:n jäsen,
Bästa SEL-medlem,
Dear SEL Member,
Olet ilmoittanut meille, että maksat liiton jäsenmaksusi itse, sen
sijaan, että työnantajasi perisi jäsenmaksun suoraan palkastasi
ja tilittäisi sen liitolle.
Du har meddelat att du betalar din medlemsavgift själv i stället
för att arbetsgivaren kasserar in medlemsavgiften direkt på din
lön och skickar pengarna till förbundet.
According to the notification you have sent us, you pay the union
membership fee yourself instead of having your employer deduct
the fee from your salary and account it to the Union.
Ohessa saat viitenumerot jäsenmaksujesi maksamista varten.
Tarkista, että viitenumerot ovat sinun. Pankkitili luetaan optisesti,
joten sille ei saa maksaa jäsenmaksuja muuten kuin henkilökohtaisilla viitenumeroilla. Jäsenmaksu on myös maksettava aina oikean ajanjakson viitenumerolla.
Bifogat får du referensnummer för att betala dina medlemsavgifter. Kontrollera att referensnumren är dina. Bankkontot avläses
optiskt så du får inte betala in medlemsavgifter utan att använda
dina personliga referensnummer. Du ska också alltid betala medlemsavgiften med rätt referensnumret för respektive tid.
The reference numbers for the membership fee payments are attached. Please ensure that the reference numbers are yours. As the
processing of bank accounts is based on optical recognition, the
membership fee payments must always be made by using the personal reference numbers. Please also note that you must use the
appropriate reference number for each payment period.
SEL:n jäsenmaksu on 1,7 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta
palkkatulosta. Jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Laskukaava: Kerro bruttopalkkasi (palkkasumma ennen verojen ennakonpidätyksen ja muiden maksujen vähentämistä) 0,017:lla, niin saat jäsenmaksusi euroissa.
SELs medlemsavgift är 1,7 % av den förskottsbeskattade lönen.
Medlemsavgiften till arbetslöshetskassan ingår i denna medlemsavgift. Så här räknar du: Multiplicera din bruttolön (lönesumman
före skatter och andra avgifter) med 0,017, så får du din medlemsavgift i euro.
The SEL membership fee is 1.7% of your gross salary. The fee includes the Finnish Food Workers' Unemployment Fund membership fee. Calculation formula: You can calculate your membership
fee in euros by multiplying your gross salary (salary before tax
withholding and other contributions) by 0.017.
Du håller ditt medlemskap i skick genom att meddela förbundet
om ändringar och genom att betala din medlemsavgift. Meddela
om du får ny yrkesbenämning eller arbetsplats. Du behöver inte
göra adress- och namnförändringar till förbundet om du har fyllt
i den officiella adressändringen till Befolkningsregistercentralen
utom om du har förbjudit att dina adressuppgifter lämnas ut.
You can maintain your membership by paying your membership
fees. Also remember to notify the Union of possible changes, for instance a change in your job title or a new workplace. You need not to
notify the Union of changes in your address or name information, if
you have submitted an official notification to the Population Register
Centre, unless you have forbidden the release of you personal information from the population registration system.
Jäsenyytesi pidät kunnossa ilmoittamalla mahdollisista muutoksista liittoon ja maksamalla jäsenmaksusi. Ilmoita liittoon, jos
työpaikkasi tai ammattinimikkeesi muuttuu. Osoitteen- tai nimenmuutoksesta ei tarvitse ilmoittaa erikseen liittoon, jos olet
tehnyt virallisen muutosilmoituksen Väestörekisterikeskukseen,
paitsi jos sinulla on tietojen luovutuskielto.
Ilmoita liittoon välittömästi, jos olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa ajalta, jolta et saa
palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta, esimerkiksi sairauden, kuntoutustuen, määräaikaisen eläkkeen, äitiys- tai siihen
verrattavan vapaan, hoitovapaan, opiskelun, varusmies- tai siviilipalveluksen tai enintään 12 kuukauden vapausrangaistuksen
takia. Työtön, joka ei saa kassan maksamaa etuutta, on vapautettu
jäsenmaksusta.
Meddela omedelbart förbundet om du har rätt till befrielse från
medlemsavgift. Du behöver inte betala medlemsavgift för en period då du inte får lön eller förmån som arbetslöshetskassan betalar. Befrielsen gäller t.ex. perioder med sjukdom, rehabiliteringsstöd, pension för viss tid, moderskaps- eller liknande ledighet,
vårdledighet, studier, värnplikt eller civiltjänst eller ett frihetsstraff
på högst tolv månader. En arbetslös medlem som inte får en förmån som arbetslöshetskassan betalar är befriad från medlemsavgift.
Jos saat työttömyyskassan maksamaa etuutta, erillistä ilmoitusta
ei tarvitse tehdä, sillä työttömyyskassa perii automaattisesti jäsenmaksun maksamistaan etuuksista.
Om du får en förmån som arbetslöshetskassan betalar behöver
du inte meddela om det, eftersom kassan automatiskt drar av
medlemsavgiften på de förmåner den betalar.
Niiden jäsenten, joilla ei ole palkkatuloa, kassan maksamaa etuutta tai jäsenmaksuvapautusta, minimijäsenmaksu on 10 euroa/kk.
Yrittäjänä toimivan (enintään 18 kk) jäsenen jäsenmaksu on 30
euroa/kk.
Minimimedlemsavgiften för medlemmar, som inte har löneinkomster, får en förmån som arbetslöshetskassan betalar eller är
befriade från medlemsavgift är 10 euro/mån. De som fungerar
som företagare (högst 18 månader) betalar en medlemsavgift på
30 €/mån.
Jos olet laiminlyönyt jäsenmaksujen maksamisen tai jäsenmaksuvapautuksesta ilmoittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta,
päättyy jäsenyytesi liitossa sekä työttömyyskassassa.
Jos sinulla on kysyttävää, palvelemme sinua puhelinnumerossa
020 774 004. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Om du inte betalat medlemsavgiften eller inte meddelat om befrielse från medlemsavgifterna under sex (6) månader, upphör
ditt medlemskap i både förbundet och arbetslöshetskassan.
Om du har något att fråga betjänar vi dig på telefonnumret 020
774 004. Du kan också mejla oss på adressen [email protected]
selry.fi
If you are entitled to exemption from the membership fee, you
should notify the Union immediately. You need not pay the membership fee for a period during which you have no earned income
or you are not entitled to unemployment fund benefits due to e.g.
sickness, maternity/paternity or child care leave, rehabilitation allowance or fixed-term pension, studies, military or civilian service,
or imprisonment sentence of a maximum of 12 months. An unemployed member who is not entitled to unemployment fund benefits is exempt from the membership fee.
If you are entitled to unemployment fund benefits, you need not
submit a separate notification to the Union, as the unemployment
fund automatically charges the membership fee for the benefits it
provides.
For the members who have no earned income or who are not entitled unemployment fund benefits or exemption from the membership fee, the minimum membership fee is € 10 per month.
For a member who runs an enterprise (max. 18 months), the membership fee is € 30 per month.
If you have not paid the membership fees or notified the Union of
your entitlement to exemption from the membership fees for
more than six (6) months, your membership in the Union and in
the unemployment fund is terminated.
For any questions, please do not hesitate to contact us by telephone
020 774 004. You can also email to us: [email protected]