pdf, 3.6MB - Destination Uppsala

advertisement
m
i nge
n 8,
7k
ksa
lav
an
dr
rg 1
sg
yd
be
ius 1
g
33
Vi
kto
rR
35
41
är
s
Sö E
de dit
ga rgrah
ta ns
16
u nds
g
2
1
22
Hj ort ronga-72
tan
5
Klarbä
rsg
44-94
4
10
99
55
10
0
3
35
Typografg
24
35
31
1
40
-4
Lö
kg
2
Fänkålsgat
an
Kamomillgatan
2
atan
telg
5
Mis
14
Pa
pr
i
2
1
33
at
an
14
ur
ar
g
2
fiel
lg a
ta n
Stå
gatan
derg
Cyli
n
nsg
kjär
allé
Raps-
Virdings
Tac
Gnista
1
s-
Pendelparkering
19
2-32
Almungeväge
282
n
13-45
Brandstation
Viktoria
Ku
Informationsteknologiskt
centrum (ITC)
2
an
ta
n
bro
ngs
ä
187
2
9
So
14
14
2
Ritarg
10
rä
tv nby
är
g
G
33
gatan
19
11
yle-
11
rn
14
Lä
st
2
Joh
lun anne
dsg -
Lju
ga
tan
Smedsb
6
Fur
u1
2
16
17
Lilje 8
gata
M
14
n
Li
g
7
63
no
L
B ru
jä Lån
rn g
sg -
pa
rg
Lö
ga
rg
gs
g
nt
or
ar
Kv
2
31
ta
n
ga
17
s-
23
1
1
91
77
il jefo
yvä
ge n
rsg a
tan
at an
ns g
llm a
Be
Råb
49
2
74
n
ta
ga
ar
kt
Vä
32
St
ran
kiledbo
n d-
21
n
Köpcentrum
10
9
ngs
1
Jä
2
170
79
sg
63
40
an
kh
Sju
ndshovsväg
Eklu
e
M
iva
ll
49
W
en
n
62
gatan
Ferlins-
31
29
2
1
tun
a
En
tan1
ne
rsg
a
Lid
37
109
1
16
Karin Boyegatan
Gam la Uppsalagatan
65
t am
ns
eid
e
1
H
an
at
kt
ar
g
Th
un
m
Vä
2
nd
ä ge n
u sv
Sig
pi
ng
1
kö
tan
sg
a
Hurt
2
mansg
10
50
2
n
dg
rä
Bleke ba
cke
Brattbacksvägen
ar
am
m
Va
36
väg
so n
s
-48
12
1
Ja
old
op
Le
n
nA
Da
19
1
Dager-
99
ge
Br
e
g
Va
lv
ta
19
Hu
4
ge
s
nF
11 väg
rid
eg 26
ård
s
2
v
Öpirs
23
13
24
2
rw
i ds
17
as
2
Na
2
nn
1
43
Ar
ng
71
nter s g
ig Mu
53
väg 14
14
11
äg
lha
lls
v
Va
sv
Envig
34
14
väg18
r
sg
rim
s
To
rg
1
r im
67
Skog
uls g
r
2
157
1
2
13
25
Snorr
ev
34
gr
Narve
s
ångs
v
Holm
g
väge
n
17
14
Hild33
96
gat
a
Fä k
81 n ri
ig
Sv
e
eav
Sv
21
2
30
Sköldmövägen
11
12
55
24
50
20
13
42
Fy lkingsv
8
26
Brynjevägen
Vattholmavägen
1
2
av
äg
en
11
44
65
15
gata
s
ni
G
t
ga
Lastb
il
sga
ta
8
9
n
11
Åk
ar
e
Lilla Ultuna
Biogasanläggning
Till Eds bro
n
ata
b yv ägen
tan
la g
Ku m
Nor
sga
en
äg
ov
77
gjärn
1
13
8
r
eb
gg
Ku
81
Köpcentrum
Stån
ga
ta
n
Kungsängens gård
14
r hy2ddsv
12
Säby
e
2
33
52
The
tra
dringe
n
km
19
l d es
Sä
Sve
d
gatabergs
72-74
Ös
24
väg
k svan
2
ry
H
I
U
n
He
J
K
L
M
orr
,N
1
Eva Lagerw0
lm
Ulleråkersv7 äge
82
2 n
Alvar
Gullstran
ds
gata
13
o
kh
Medicinhistoriska
museet
ar
36
v
Da
sko nm.
lväg
c
Sto
19
gs
Åby
1-26
Till
äg
er
15
Kuggebro
16
9
ell
b
m
nväg
Kj
n
Da
2
Sävjaån
ULLERÅKER
2
Gu
st.
Frey
Svens. v
1
vä
jon
in
G
186
50
Rosenlund
10
Villinge
31
34
F
Rosendal
r
Vå
en
vind
bro
v
K
34-46
1
3
12
1
Ch
11
äg
a
gsv 10 Malm
13 mp
ber
as
lma
kog 1
eMa
s
s
sv
Mu ngr
20
S
ro
t
15
Kungsängsliljor
väg
wskys v
cobo
lé
en
väg
16
2
2
10
84
14
en
13
en
väg12
gen
svä
äg
mv
nsu
13
1
g
vä
tra
ä
ds
Gula stigen
ny al
rg ts
Tosted
r
ge
1
s
ko5g
1
Ko
22
g
vän
tar
Sta
11
Tu
109
1
4
32
20
4
Emmy Rappes
Bern. Ja
Se
11
23
26
E
rs
Sto
14
72
19
25
14
Brandstation
21-15
1
9
12
4
13
äge
n
sl e
ng
ä
gs
un
Ullerå kersvägen
27-25
ndalsvägen
Rose
1
en
väg
ark
ra P
d
Sö
lgv
Sä
n
äge
9
1
en
Pilv
23
en
30
32
n
de
Marieberg
g
gvä
Plo
en
äg
8
n
äge
Alv
99
väg
25
26
kv
19
64
Par
Vallarparken
33
v
sk
Ku
rv
rpa
To
33
2
25
28
28
11
Norr a
28
sv
g
Än
Lundellska
skolan
44-36
nd
ri
m
Karlsborg
by
Nor väg
käll
ägen
yrsv
31
52 gen
yvä 85
1
n
Ångströmlaboratoriet
Soldathe
msväge
n
16
k
n6
nge
m
kogs
lla
Me
r
ra
18
g
än
gs
Läg
rb
No
tt a
20
No
r
Sö
n
Ku
2
tan
ga
på
De
2
Täljstensv
Grindstugan
19
15
mov 11
Tall
en
Ko
väg
n s 21 Park
u
en
äg
mv
Rä
31
25
68
Yrsavägen
2
28
ck s
g
1
be
38
55
12
2
2
S
ud
21
n
15
dg
Sl
öj
21
41
56
lgata49
n
Berga 37
54
gata
40 n
K
38 varnb
oga
tan
Läby
2
38
gata 2
n
Tege
65
56
74
Akadem
2
rog
at
rls
Ka
15
2
24
36
17
n
Karlsroga
tan
sg
16
He ls
16
1
1
10
3
bruk
Ekeb13
yväg
e
Ekeby
23
ed
2
1
16
11
n
ta
lga
Da
33
n
ge
vä
67
5
12
tan
Vä 11
no 3
rts
ga
Fr
23
Stude
i n gfors gatan
80
Os
log
1
30
1
äg
15
ns väg
Sigy
Vatt
28
10
40
Banvallsvägen
2
T
34
n
ga
ta
t-
äs
Pr
2
n
ga 5
ta
ds
26
1
32
b
rla37
12 y
al
nd
lé
sg
at
an 2
5
St
ab
24
N
or
44
61
G
Wa östa
hls
vägtr.
10
ata12
n
leg
Hu
m
S 5
na em
rie igr
ck
ar
g
Kl
o
2
rrl
Plattg
15
No
n
Kö
ha pen
mn sg
2
5
15
dra
2
Fältspatsv
16
33
Rörgatan
Pålg
Lockg
Pelargatan
Pålgata
13
26
gs
v
or
yb
74
2
rts
v
13
FYRISLUND
7
19
n
Gn
2
Spik
leden
ata
2
sg
ng
km
26
sv
1
Ku
24
n
ge
vä
rs
3
ä ng
31
St
ke
6,
8
5
34
55
6
1
2
an
ar
ga
t
Vä
pn
19
1
2
en
äg
ä g 15
en
ev
Bärbyleden
1
n
13
ge
En
5
n
4
ata
48
åg
ep
ND
yg
1
79
äg
4
19
2
42
17
llb
rhä
de
Sö
25
9
22
n
es
v
atan
g
Raps
5
ta
2
8
2
n
ata
llig
nse
Ha
10
g
81
g
vä
an
at
sg
4
ga
Ihr
19
80
ns
d
an
n
10
äge
n
7
Norrby
Allianshallen
s
ärd
2
tan
é
ed
ga
H
nds
sb
e
18 r g 13
sv
äg
e
36
Kumla
9
5
10
23
n
erå
Ull
36
31
Sk
eb
og
S ör
går
dsv
äg
en
1
en
12
Be
E4
5
rsv
lbe
7
He
rbe 4
rts
v
2
11
14
rtil 13
sv
äg
10
v
Rörby
Sl av s vägen
ta
43
25
lle
Mö
2
Ma ri e
gatan
dals
14
12
i slu
ard
Edvlingsg
Ber
Fyr
76
Rim
ber
ts
Ti
ll Ö
sth
k
2
88
87
Tingsslätte
n
8
78
avägen
holm Geres v
Od
ins
väg
Ärna
väge
n
nd
va
psa
la
Gamla
Up
Startga
ta
n
14
3
an
ga
t
Sö
de
rfo
rs
20
sllf
or
U
13
8
4
24
40
23
rin
gv
äg
o
br
Li
H
nä arsg
ps
äg
gv
rin
ro
Lib
36
63
7
tensv
rig
cke
1
97
Slavsta
2
Try
Bok arg
d
bin
Kullers
42
Södra
1
2
4
-1
5
Stenh 197
ag
s
17 v
67-109 11
112
9
0
-5
46
2
n
1
25
7
40
n
ata
65-27
Palmbladsg ata
80
g
96-142
14
72-54
2
1
2
sg
2
g
s
llad
Sa
13
deru
309
Stångby
23
1
Kalenderparken
n
lon
Me 8
16
g
13
g
lers
Sve
71
14
12
1
rPejeg
sil
2
on
6
ata
sg
är
nb
2
sg
ap
ör
Bj
1
7
n
Se
gu
12
el
Leff
n
Stå
19
o
ch
nSte 16
ar-
17
ab
rd
1
n
gata
20
14
67
Wretmansg
l
Bo
14-28
ts
25 R
be
Jo
1
Livets ord
Ty
Kiselvä5gen
11
d
Rö
24
50
1
2
s
s on
ans
70
1
30
27
n
ata
tan
ga
jo
Pur
gata7
tan
8
89
44
lg
rve
Kö
min
Joh
6
sga
7
94
tan
sga
jan
Tim
M
2
32
25
1
30
lgata
eniu
Sylv
huggarv
82
30
36
rsg
bä
us
Kr
12
9
vägen
83
20
Kum
61
8
39-25
atan
an
at
56
11
en
att
ak
nn
Le
2
66
12
20
mo1g5
Vall
n
gata24
17
76
90
s
V
12
rig
2 elle
S
ga
ta
1 n
60
kros
11
28
Verksta
dsga
ta
38
gsä18
15 ngsv
n
Värmepumpanläggning
Vitkålsg
39
j an
30
tan
erga
n
n
1
a
gat
an
tan
Kun
ng
allä
8
33
bb 9
sg
g ata
n
ärs
inb
eden
hagsl
Fål
Näc
10
28
gg
Vattentorn
ata
4
n
ta
ga
ata
rg
ga 7
Så 1
ta
sga
25
g
ka
Boktryckarparken
Axe1l
sFyri sg
borg
BOLÄNDERNA
Ku
ngs
stg
Ma
1
6-22
14
sg
e-
11
82
9
31
g
s
lrot
Kå
6
ark
nm
Da43
95
el
20
p
es
gs
14
n
rke
pa
Ku
än
mp
en
ad
la n
17
rns
s
ng
74
llga
11
Tu
6
Vi
13
g
r-
n
rg
n
bi
Bo
1
18
63
ga
ata
ta
äl
M
Så
97
Åg
t
yt
Sk
ng
Bjö rk g
n
ta
70
a
sg
ng
tra
Ös
g
ra
g Vi
el
Vi
ll i
4
Rot
8
7
13
24
2
3
1
an
18
g
a
lg
l
Tu
at
sg
27
v.
gk
sä
sg
rn 4
Tim
n
21
20
lgata
plin
Miste
Väp
rosg
Näck
12
69
an
Ån
ng
11
19
5-37
2
fruktsg
4
36
Klöv
10
18
10
gata
n
42
tsg
dbe
Rö
15
1
Nymansgatan2
Bola
7 nds
3
11
105
1
8
6
37
25
9
18
Årsta IP
72
Migrationsverket
2
11
an
ga t
51
13
14
2
2
1
36
26
27
7
Gullr
ispla
n
7
Vitkåls
29
2
6
19
32
50
Årstaparken
73
Bolandsparken
Märsta
gata
n
Ärtg
16
sg
r ot
p ar
Pep
Årsta kyrka
49
g
e ks
5
Skölsta
15
t an
3
18
isg
61
16
sng gr
Ku ngs
ä
ng
Ku
t
ga
in
un
Ku
r
Spar
30
Majg
Blomst
69
92
82
11 - 181
ga
ttik
1
iseg
Räd
20
54
57
1
Dillg
32
24
17
64
Rä
g
rots
Årstaskolan
2
an
Hammarbygatan41
44
n
Fålhagsgata arken
Fålhagsp
ta
ndsga
36
at
yg
rb
29
34
Ångelstaskolan
g
se
as
rga 42
tan
Uvengymnasiet
Johannesbäcksskolan
Gunsta
backar
Bolsta
55
ick
a
Ö
29
30
tan
Sn
10
Johannesbäcksparken
atan
Betg
Kr
ÅRSTA
22
cksga
g
16
20
38
Fyrislu
7
rg
vä
1
Jällag
sgatan
nesbä
ta
äs
s
an
at
rg
66
M
85
g
ar 8
kt
Si
9
Gräslök
Johan
78-48
rk m
6
Ve
rg
én
ed
15
ål
a
1
19
7
13
la kyrkv äg
ksa
2
Va
80
2
1
sta
mä
gg 13
H
15
43
8
sg
rö
4
By
M
an
2
g
Snickarplan
2
at
To6
30
11
Byggmästarparken
n
Mo
30
18
30
v
25
lls
kä
en
äg
sv 2
or
ck
nesbä
Johan
G
Byggmästarparken
17
gatan
28
2
n
ta
tg
ma
88
28
1
Lyckan
n
ata
elg
Ap
13
2
Björkgata65n
Ö
31
18
an
Bolandgymnasiet
Knivstagat
an
an
ns -
en
St
22
26
21
2-26
n
a ta
Fålhagsleden
2
85
75
81
Mil
st e
olm
FOTO: Tom Sandstedt (Arkivbild)
ckh
n
lede
2
argata n
ak
13
om
Sk
n
ta
t an
10
21
32
2
2
‡
Sto
er
Öst
n
at a
sg
Grä n byvägen
2
bo
im1
R
16
1
t
ga
by
Sä
78
45
en
an
sg
16
19
8
n
ta
ga
57
So
5
en g
Od ala
s
60
52
n
ata
Åg plan
tra amn ån
Ös H yris
F
v äg
ts
eme n
Reg
at
o
1
4
Gunsta- 16
1
24
en
an
at
n
ta
ga
c ksg
sg
ch
n
lro
36
47
rk
g
ns
io
pa
at
de
St
o
Fr
29
61
10 - 48
la
Polacksbacken
ga
15
Kap
Campus 1477
n
29
1
Bergsbrunnagatan
9
KUNGSÄNGEN
Uppsala
science park
na
elg
15
1
2
30
ga tan
26
Ap
4
Vallbygatan
18
36
n
gata
n
1
33
43
s
33
sg
g
ata
Fålhagens
idrottsplats
Lennakatten
ga
Ty
8
23
sg
t
e ga
Alr un
2
3
1
tan 1
dro
1
na
Mjölnarparken55
ng
gi
Hu
2
an
an
ör
44
ta
12
24
48
ag
Dr
n
55
an
at 71
sg
66 sg
ng
n
un
Ku
br
ar
s-
n
2
8-
25
8
tG
S:
ga
la
Sa 41
61
ng
la
s
År3
at
tan
ga
Vil
sg 9
ata
n
12
ga
ne
ru
Al
ata
22
13
kg
ga
23
n
ar
kv
er
30
20
15
os
rén
2
el-
Ox
2
23
lun
d
av
st
av
ä
5
4
21
ckr
Sy
39
Celsiusskolan
4
Vaksala
kyrka
Sl
ge
n
12
r ks
45
16
an
Sten Sturemonumentet
3-1
POLACKSBACKEN
1
Tö 7
rn
26
g
la
a
ks
Källparken
ör
3
12
d
Vä
27
54
u
st
14
Sto
No
rra
n
SALA BACKE
18
FÅLHAGEN
g
ng
gat a
Brantingstorget
an 37
j
ta H
ga
t an
20
27
13
24
eg
sik
Al
Kä
llp
a
Bj
n
ata
lsg
-41
32
50
sä
at
g
ds
21
Po
gatan
1
ke
18
23
29
25
sad
St usg
h
44
ng
Ku
2
Läkemedelsverket
Husar
40
25
2
n
39
1
11
24
r
To
10
18
32
-
55
r
36
23
45
s
ng
ttu nd
Su grä
ta
ga
od
db
44
22
13
22
n
ga
20
t
ga
er
Ym Almtuna13
kyrkan
42
g
tin
r
.B
46
35
22
tan
an
n
lu
ie
ar
M
12
18
tan
sga
ting
38
26
g
ds
sg
58
g
Sm
Va
13
1
33
11
21
11
n
ta
ta
n
.
m
35
17
dg
Lin
sg
ga
la
ta
ro
sp
12
13
10
3
e-
od
Fr
9
rängsgatan4
Öste
14
id
ga
ns
ar 17
kv
er
ga
äg
v
rn
17
en
Artilleriparken
Rosendalsgymnasiet
6
tv
12
11
Sa
or
e2 rod n
F pla
n
je
an
1
41
Salabackekyrkan
14
Ka
24
ata
rr
No
34
7
36
ran
ar B
jalm 15
eg
tälj
arg
ak
st
3
28
28
g
ar
m
Do
Bo
d
Vä
16
St
20
31
seln
a
-2
og
k
1
4
ata
Åg
20
g
an
at
ks
85
tg
at
r
To
2
4
11
g
sk
st
hä
rn
va
n- K
an
ar g
at
Kv gs
sg
än
el
g
ks
Tr
vg
ru
Va
11
S
Is
Rudbecklaboratoriet
ga
la
m
n
ata
vä
-
je
ed
2
11
3
85
n
ata
dsg Österängens
26 slun
idrottsplats
r
3
3
e
t
t
Pe
18
17
l
Sa
2
6
ar
Krä m
n5
ab
G
34
99
n
ta
a
at
g
ks
ac
5
12 0
5
n
rä
an
38
40
H
2
at
22
a
n
ge
Köpcentrum
4
5
14 6
6
at
lg
bi
by
10
1-
rg
Lu
Sk
ri
Al
G
ta
a
lg
bi
ts
de
är
n
2
53
28
g
ks
40
ac
nb
sg
16
ta
n
2
n- g
ar ar
Kv mm
ka
g
ul
Hj
11
ar
Kv
41
2
2
2
2
n
ta
n
11
1
ga
ga
ta
ga
t
an
ga
Vallby
Vaskesta
1
en
lsk
So
b
ng
1
3
Bl
ixt
g
or
m
rs
m
ta
St
oln
Di
Re
gn
ga
16
M
18
16
16
Eskilsplan 9
4
29
20
29
27
11
14
31
22
Liljefors
torg
1
Biomedicinskt
centrum (BMC)
14
rs 1
g
65
a
ilsg
10
1
n
ta
34
sng
rn
- rnä
a
10
Kv
E
lra n
nt age
Ce ss
a
Studenternas
idrottsplats
väg
kjölds
34
äg
ov
b
Dö
25
fo
an
n
ta
ga 3
1
Parksnäckan
Ing 70
Liljeforsskolan
34
47
sk
10
15
23
sg
tan
Ing 60
41
25
26
38
sg
16
24
16
né 8
Ba 1
rtin
47
47
SkatteH
Läns-verket n
styrelsen tra 1
Stadsträdgården
Ing 95
g
di
42
1
3
20
n
ta
35
a
rg
Kv
a
a d
m än
s- g Sa gr
ng tor
s
Ku gs röm
än ost ta
.
B a
pl
E g
s
ne
am
sg
31
m
20
gs
32
Gränbyskolan
S:t Pers
kyrka
g
Samariters
ar
hemmet
al
Fj
r Närakuten 2 tersg
ri
ng
lsä
Gränbyparken
Atte
rbo
m
1
ve
Kvarngärdesskolan
19
nd
Djäknegatan
1
n
ta
ga
Svandammshallarna
28
35
18
26
6
nd
Kå
18
23
5
sg
2
Rese- p
centrum
g
en
2
36
Almqvist
2
1
Reseplan
rä
sg
rn
ve
Bä
snd
Isla ron
b
nkgnd
u
M rgrä
ste
Flustret
Flu
Li
lje
un
er
23
41
32
s-
mars
Ham
18
g
Dag
er
en
sg
fel
8
Jä
22
nd
rä
g
et
Vr
Akademiska
sjukhuset
ns väg
an 1 2
t
iga
till
Ar
gs
be
r
10
äg
de
48
2
a
str
Vä
n
Ba
0
1
v B
ge 9 rilli
n gev26
illin
äg
Br 20 Kva
rn
ku
ll
9
Gränby
Linnéminne
vä
Tö22
31
-42
g
ks
äc 6
Fadimes
plats
plats
BRILLINGE
2
33
1
llby
hä
o rr
Svia
Cirkusplats
37
Th
n
Kvarntorget
Godsmagasinet
g
ds Olrogs
r
gå
T ill N
GRÄNBY
17
dt
g
er
sg
FJÄRDINGEN
Kung Ja
1
W
en
1
Le
nn
gr
us
ri
sla
plats
n
4
8
Ro
ta
UTK-hallen
Albert Engströmsg
Le
kongress Vaksalaskolan
g
Stads- Gunnar
Olof
teatern Leches
23 Palmes
park
17
20
b
d
än
gr
tts
12
25
Kå
11
Råd-
ga
tts
allé
18
14
7
19
20
ga
Metallåtervinning
Arena
76
24
an
o
Sl
s
12
16
R
ne
10
1
3 n
a
at
sg 43
er
P
t
S:
gs
an
Relitahallen
Gränby
ishallar
Br 35
un
o
n
ta
ga Vaksala
torg
la
a
s Konsert och
k
Va27
1
S
NORBY
Vattholmavägen
gat
re
9
er
23
Sveriges
Geol.
Undersökn.
31
Ing 96
g
lls
va
ng ArkivFå centrum
11
ea
Sv
Sl
re
43
S
L
Jädra
kp
Lagerlöfsg
1
32
22
2
n
gv
r
Bo
n
gen
n
pla
m
gr
ae
Kr
ole
äge
6
äge
bov 15
v
Villa
Kå
Götavä
g
Stora
äg
tsk
13
Geocentrum
2
a
at
t
S: 17
r
1Torget 4
sg
2
ed
33
Sm
rd
gå
äd
Tr
ed
o
Tornerparken
vo n
an
Pl
1
1
4
To rn
2-22
3
N
Ch
g
1
n
ta
s
1
ott
Sl2
ga
ds
år
45
KÅBO
ta
ga
gs
er
Ta
g
vä
ns gata
dergra
Lagerlöfsparken
rl
58
fs
lo
tO
2 huset
29
sen
Blå usg
h
Höganäshöjden
n
g
rs
Pe
2
.g
gm
1
11
8
50
n
ta
R
öd
2
Djäknegatan
89-81
4
Gamla
Torget
Fyristorg
Vasa- Uppsala
borgen Konstmuseum
Blåsenhus
12
y
åb
1
Bu
ild
Skäve
K
288
3
Gränby
sportfält
Ka
St
by
7
Edith Sö
S
or
S:
n
ta
Slottet
2
sg
CENTRUM Stadshuset
an
I B er
e
vr2
Ö
og
rk
Ky
12
ga
ra
31-9
at
21
6
va
nda
ttsu
Go
Eriksbergsparken
12
42
63-33
Portalgatan
34
15
Åg
9
g
ts
ot 22
7
v
rgs
ebo
all
W
20
14
g
Nor
e
SlottsD
ris rott backen
tin nin
as g
v Fredens
hus
4
eb
von Bahrs
skola
Bellmansparken
ö
s
nä
46
ga
tb
ar
11 v
S
Ö
Sl
1
Lillj
33
n
äge
byv
6
50
g
ns
an
un
at 5
br
ar
sg 2
ag
ng
Dr
8
16
Stadsbibl. r-
25
Odinslund
Carolina
Rediviva
1
n
Ru
Löten
kyrkan
Fr
Nanna- Österplan
skolan
Kl
torg
or
t
ga
27
38
5
e
vr
19
Ö
lsg
ne
r
2
ta
ch gne 1
nt
l 1
o
or
He iusg
sg
at
at
a
an dé
ns n
56
vä
g
an
Ku
25
2
sg
or
2
n
ge
vä
n-
1
n
n
12
79-65
10
7
32
an
-
andg
V Str
at
s
an
m 16
de
Österplan
Linnéanum
Eriksbergskyrkan
90
i
2 S:t Eriks
The Svedberg lab. n
e
väg
rgs
Botaniska
nbe
2 trädgården
Thu
7
14
8
nn
14 L
2
eg
ur
lo
31
lla
Vi
Kro
an
Västra Järnvägsg
tan
33
n
atan
ta
St
ss
30
an
at
15
sgat
49
n
cksg
ga t a
rtbä
Edda
Sva
43
g
ga
öt
Sy
kt
Re
sg
rd
2
36
Aro
Portalg
2
nsga
erma
Timm
61
ris
G
13
27
gr
2
2
13
22
1
n
Tropiska
ge
ån
växthuset
Evolutionsng
se
museet Zoologi
Ro
Campus 1477
Evolutionsbiol.
5
g
24
Hum. centrum Carolinaparken
Centrum (EBC)
Bror Paleontologi
Hjorths
5
hus
ecksg
Arosudb 2
plan
19
aR
1
N o rr
3
16
2
n
gata
n
gata 46
15
Fy
18
16
s
en
nt
29
2
22
Valhalla g ata n
4
ks
tbäc
n
n
1
sgatan
2
25
1
14
13
gsg
bor
d en
sAdil
Swe14
sg
Svar
bard
a
at
ta
ga
sg 30
an
gå
erg
26
Rå
ga
r
Dom- 26
kyrkan
16
an
at 24
10
g
fs
lo Universitets- Biskopsg Riddartorget
huset
2 tO
an
at
S:
g
Helga
g
Trefald.
in
r
ränd kyrka
ttn
g
pg
o
o
r
G
Dr
13
14
Ås
11
v
30
gagatan
Vikin
32
37
n
ata
rag
1
83
Hag
n
så
g
öt
G
e
ur
St
37
o
tJ
S:
Uppsala
gamla
kyrkogård
12
11
1
Auro
n
68
ri
Fy
25
lu
G
12
1
a
le
2
13
äg
35
von Bahrska häcken
Th
ä
v
by
Hö
t
os
ga
tan
tL
g ar
es sga
n
ta
Rnu
n
a
h n
rtm
Sv
7-1
Mikaelsplan
Linnén
träd- ata
gården ég
39
ga
S:
g
11
n
ta
ol
Finn
Sk
Malmgrens 13
plan
an
2
Astronom.
Observat.
e rius
10
1
Emundsplan
20
gata
n
4
6
9
sg
2
2
11
an
6
33
Ruriksplan
gatan40
28
80
95
gata
6
m
lo
7
10
an
V
Biotopia
Katedralskolan
rs
To
n
W
31
Ty
J
12
25
Anun dsgat
Vikinga
Hall-
58
51
9
16
10
12
37
ss
47 o
rk
Börj
ega
tan
n
ta
gaVasaa
as 1parken
24
32
26
23
20
-
n
26
Sy
O
ta
ga
1
Gunsta
Edsbro
282
Almunge
Länna
Eke
188
91-9
leden
Bärby
vä
72
2
ad
rkn
Ma
3
Egils
5
1 ta
a
ag22
Ky
19
de
10
1
Ingvarsgatan
1
atan
6
nbor
Swede40 gs gat an53
17
86
1
g
un
ttsIdr6o
lk
n
ta
at
in
ata 1
n
1
Kapellg
Mikaelskyrkan
El
El
56
Se
hls 47
24 ted
tsg
1
44
71
26
107
2
Fo
40
ga
Luthagsbron
Fyrisparken
2
81
15
La gma nsg
74
7 n
ta
ga 22
garg
sla
Rep
44
Br Fred
em ri
er ka
sg
2
sg
18
83
127
na
100
Tu
49
14
an
g
ns
sg
Kastellparken
sg
erg
2
31
30
an
at
sg 20
9
öb
KVARNGÄRDET
hielm
Till Norr
hä
ll
Skälby
44
Kapellgärdsparken
91-105
6-2
Knutby
1-7
en
äg
sv
43
D
1
Sj
a
v
A
G
55
30
1
nt
Stadsskogen
1
n
v
C
1
1
5
rvä g e
2
B
r
ge
vä
tan
sga
erg
ge
rv
Hågadalen
1
Bergand 16 skolan
ag
ata
8 n
b
ds
L in
vä
Plöja
Norra Norby
17
g
3
1
ste
2
ste
n
Ka
Polishuset
Badhusparken
er
Moské
tan
gatan
8
od
HÅGA
12
1
tavs
Gusrgsg
be
8
en 8
Bl
ns
ick
Kv
m
ia
25
väg
Mar mo
48
Stiernhielmss- plan
2
1
41
Eriksbergsparken
rs
rg
Ka
ps
ag
Idun
4
Bi
20
ga
17
7
114
Kung Björns hög
1
2
89
en
äg
17
13
16
lin
al
W 18
or
n
ata 5
sv
rg
be
rå
Eriksbergsskolan
m
kt
ag
G
19
ERIKSBERG
69
15
2
rn
lun
ds
g
49
ltsv
rtfä
31
273
Lunda
Gåvsta
55
45
g
ala
p
aU
Ga
Skogsbergsvägen
Gra Grönstensvägen
2
nitv 38
äge
n
87
ergs
2
44
ml
32
g
2
9
-2
2
Hjalmarsg
24
o
Sp
3
18
Fyrisskolan
1
an
t
ga
Stillhetens
kapell
Dr
eja
g
Ha13
gu
18
2
17
16
Håga by
8
n3
ta
Musicum
5
b
an
18
82
81
20
n
1
1
an
24
ni t vä gen
sv
rg
2
4
13
Gr a
be
Ur
v
gs
9
-
12
17
1
m.
Ka
rls ro ga tan
vä g e
5
s
be rg
Sten
18
24
Västertorg
Rac
ka
r
Birkagat
1
27
11
26
s-
er
25
n
äge
sv
ej
Högbergsparken
th
Lu
21
20
2
N
1
Stigbergsplan
orr-
db
Rö2
n
en
ge
vä dring
ga
n
Hå gava
Hå
1
la
sp
se
ag
Ekonomikum
4
1
bergsv
G
de
na
27
36
Kungs-1
gärdesplan
36
Eriksb
28
10
Vindhemskyrkan
26
31
19
8
je
ei
18
16
25
KUNGSGÄRDET
12
24
11
10
en
väg
er
m
igb
1 e
Glim
5
uk
23
Ekebyvallen
Arosparken
T
13
S:t Ansgars
kyrka
Kr
10
2
uk
2
25
-2
26
nd
15
20
n
ta 2
ga
rtu Bergaplan
Ta
27
34
Rödbergsparken
St
ed
Tiu
S
1-65
Fyrishov
ga
r
né
eg
20
34
1
5
stensg
23
30
8
n
ta
ga
ng
Ri
Sverkerskolan
gatan
nes-
29
rg
Erik sb e
28
102
han
:t Jo
nt-
34
en
3 34
17
Br
n
11
gr
15
2
Sköldungagatan
25
Studentstaden
3
20
9
g
svä
n
ta
ga
Svanbergsg
11
Ekebydalens
idrottsplats
44
12
11
ta
pKö ang
m
P 1
1
n
Ekeby
backe
28
1
Vi
ga
9
lle
n
Wik
26
aväge
Flogst
38
11
by
8
g
ers
Klangs
Ekebygymnasiet
50
2
om
Bl
12
19
n
Ta
v
huaste
sg -
n
ta
15
he
n8
t
23
Vänortsparken
125
136
g
1
5
26
Viktoriaplan
n
ata 31
ers
24
Basarbov
ata
4
ga
22
22 2
3
33
Hugleksg
1
iks
Er
25
29
Si
6
h
28
nd
a
10
tan9
13
ng
2
19
at
1
288
Vänge
56
n
28
Lötens
sportfält
m
Storvreta
Ekensberg
ata
n
dersso
ns
Vä
16
Li 5
ng
s
92
Anders
Diöshallen
26
gatan
björnsg
14
SVARTBÄCKEN
57
28
gatan
Stenkilsgatan
Stiern
ta
1 n
g
ies
1
Flogstaparken
Hammarparken
A
Sigbjörnsparken
ga
Vi
11
ga
ga
To
rs
9
10
15
n
ta
ga
19
Jum 14
39
r je by
B ö Stabndsg
lu
s-
Frederiksbergsparken
ja 116
1-8 vik
1 sg
sg
11
Styr-
Mimer
s-
10
20
gs
19
20
54
14
lsiu
rde
Br
Kvarnbo
Nåsten
1
a- 11
r
be
19
16
Ce
Annas väg
2
yk
FLOGSTA
Sander s väg
344
atan
Bärbyg18
22
17
na
Tu
o-
an
ij
Ge
g
gs
Re
rie
Fr
40
No
6-44
105
9
ders
väg
1
1
KVARNBO
Ridhus
28
20
n
ta
Gi m
bin
8
Sernan
6
rvstensv
Skä
as
Eli
atan2
5
25-9
gs
T
g
elins
r Ott
176
Hågaparken
org
6
19
32
Kartproduktion: Infab Vitamin, www.infabvitamin.se
ib
37 R
24
13
du
Kartanframställd
framställd av
2013.
Kartproduktion: Infab Vitamin, www.infabvitamin.se
avUppsala
Uppsalakommun
kommun
2014
© ©Kartan
18
Hil
Recycling centre
23
16
146
11
Hospital
Återvinningscentral
kil
sg
43
g
ny
8
Sjukhus
21
äge
n
100
n
ge
Equestrian centre
Guest harbour
44
99
Flogsta
v
svä
rg
Ridanläggning
2
50
2
81
Floorball court
Gästhamn
a3n
17
47
2
na
27
n
n Tegnérta
ta parken
ga
ga
ér
ng
gn
Ri
e
T
40
43
Luth ags espl a
91
Berthågamotet
rst
rfy
Po
Innebandyhall
55
5
na d e n
Ekebyparken
Berthåga
vägpark
en
väg
9
g
ing
köp
En
sg
rn
gatan
eo
log
eli
us
g
2
Bahrs
3 von
42 väg 2
31
28
Strandängen
2
43
Polhemsparken
ns
av
Tennis court
13
1
n
25
Till
bjö
or
llssva
Fyri ron
b
30
2
Bandy sports center
Tennisanläggning
53
n
27
d
He
6
mi
Pr
in
38
väg
Bandyhall
an
gat
66
8
en
bergska
parken
63
Ice hockey rink
68
Säves
Ishockeyrink
ta
ga
v
g
Be
lin rthå
dv g
äg a
12
2
56
Badminton court
ga
hå
v
Myr-
g
rgs vä
rbe
My
12
Badmintonhall
ga
n
2
67
a
48 nd
Ti u 51
14
23
öpin
rts
Otto
en
Soccer field
20
Fl or ag
ata
Tiundaskolan
g
lsvä
Swimming pool
Fotbollsplan
Se
Klockarparken
gata
erg s
Ark
1
115
Ru n eb
väg
To
p
19
28
an
tha
63
r
ma
Vattholma
Järlåsa
Sala
,
Berget
2
Dagermansparken
2
sTingshög13
Runstens11
2
Hällkist 13
3
LUTHAGEN
49
a
byd
Simhall
Stabbylyckan
5
ängen
Hällbygatan
20
Eke
Sport arena
tan
rds
tgå
ä s 12
Pr
Stabby Backe
vä
2
Sportanläggning
25
1
Stabby
prästgård
lPo sg
m
he
mRickoav
berg
be
by
14
1
55
22
40
Enk
10 Ro
a
Noreens väg
Kvarnbolund
72
ov
b
ar
St
79
Fyris Park
gen
svä
ark
isp
Fyr
vä
ls
da
rt-
åg
1
Ski slope
Mimmi
Ekholms
plats
28
ta n
yga
Hällb
Bla n darg
73
96
ala
6
en
Torbjörnstorg
n
ata 6
Tuna backars
gård
2
Stefansg
ga
115
g
rgsvä
nsbe
141 ede
H
34
Fyrisfjädern
atan
Fyrisvallsg
Klockar-
21
58
99
lS
Fyris
curlingNa hall
tur
ste
ns
v
21
Stenhagsparken
STENHAGEN
tens
Muärs
en
v g
Be
n
ge
rth
lmans väg
2
Hesse
22
Skidbacke
18
Formgatan
RICKOMBERGA
Berthåga
idr.plats
28
167
Tunabergsskolan
7
8
1
22
21
1
l s 11
13
27
NYBY
sg
väg
36
a
lav
ks
Va
34
20
24
LÖTEN
ngagat
Yngli19
2
Galgsv
back
Stugby
Pelargatan
63
115
Stentorget
Köpcentrum
v
68
väg en
Domarringens
skola
Galgbacken
Fyrisfjädern IP
17
g
27
31
å
St
10
16
vägen
11
13
sv
äg
n
12
n
rs vä
Norra skogsbältet
Tunaparken
Tunabergskyrkan
Tunabergsparken
26
Librobäcksmotet
,8
34
Lighted running/ski trail
33
a
at
b
71
L
Svä otta
rds
g
Lindbacken
Ös
Lövstalöt
272
m
7k
n8
ge
rin
nd
18
Bald
er
eväge
7
26
17
n
ro
g
Sand
1
n
ata 10
rag
76
Seminarie
ga 25
tan
32
ata
ng
llo
g
km
1
rös
Recreational area
Elljusspår
an
ag
Vi
Bö
rje
s
Hu
am
Conservation area
Swimming/bathing area
yle
18
Va
B
Librovallen
an
at
la
örj
G
Be
20
Nature reserve
Badplats
d
un
rdh
1
Snorr
väge
13
äg
Hö
de
rs
4
Nybyparken
ägen
Orva
1
22
17
ngs-15
14
nnarv
2
Svartbäcksmotet
2
Fyrishovs
camping
6
1
n
Friluftsområde
Fl ygarg at
n
Tu
76
ge
vä
Naturvårdsområde
22
71
9
77
en
2
by
Naturreservat
83
88
n
ta
vä
g
Stabbyparken
7 en
g
vä 4
1
Bildnings- och
kulturcentrum
en
v
15
Iduns vä 24
g
11
Ledu
14
äg
Sandels
1gata 31
gata
Fjä
Fyrisvallen
8
1
dringen 6
14
Rubin 1
v
22
3 agd
ar
Sm 72
Til
14
n
Naturstens v äg e
Stenhagens ip
39
1
7
41
34
TUNA BACKAR
a
rog
23
rtas v
Mä
Sight/monument
23
n
de
n
ro
26
s
ert
Alb
Naturstensparken
8
25
1
Sevärdhet
20
5
St
10
Hostel
Till B
örje
11
Vandrarhem
Re
Ledningsparken
e
ab
un
äg
Camping site
erb
y
tz v
Campingplats
18
g
rb
9
HUSBYBORG
Furu-
11
ndGrsutensv
Hotel
2
45
1
Öv
5
16
Hotell
ng
Bä
sb
rg
Överby
71
L an
Library
LIBROBÄCK
sb
en
Bibliotek
1
2
Ed
26
r
bro
Tourist information
n
T
160
Far
Tourist centre
Turistinformation
58
61
Lighted running/ski trail
Turistbyrå
er 18
fo
rs
g
Enebacken
Berthågaparken
väg
rbo
Elljusspår
19
1
BERTHÅGA
S ta
The Linnaeus Trails
ga
ta
Sö
d
18
65
14
2
erg 2
kad
Es
tan 2
a
teg
Ro
12
atan 2
tg
Pilo
tan 2
16
rga
19
nga
Ha2
n
1
ata 2
tg
e
1
Rak
n
ta
14
ga
dar
13
Ra
2
1
s-
tan
2
4
Linnéstigar
e
us
en
äg
1
sg
Flygarparken
Rymdgeodetiska
observatoriet
erpp v
Klatens
s
Gula stigen
(Pedestrian) mall
Yellow Trail
ln
ä
1
272
S:ta Maria
kyrka
n
äge
Gågata
ga
101
pPimnsv
ste
Road/residential street
5
45
Main road/street
Gata/väg
ta
n
421
ensv
Småst
43
Public building
Huvudgata/-väg
Hå
l
Stenhagenskolan
1
St
ko en- 1
ls
4 v
12
sv
E4
Brage
sv
30
25
14
Fylkingsplan
Röbo
2
D0
m
50
Berthåga
kyrkogård
sv
n
sten 2
ge
nd
gsv ä
Sa
rrha
e
H
12
13
14
g
tstörF
Fl1o4 kär all-
n
ga
Gravkapell och
krematorium
F
Offentlig byggnad
ng
g
ions
ivis
Bärby- 14
parken 17
16
rg
ana
2
Hy
H
7
47
Open land (grasslands)
Sp
2
192-338
45
Forest, woodlands
Öppen mark
ysi
121
11
Skogsmark
4
153
20
Railway area
d
Ka
31
Herrhagen
Industrial area
Park
n
ata
ettg
2
21
Bostads-/affärs-/institutionsomr. Residential, business, instit. area
Parkmark
21
20
2
B
0
15
äg
9
Fylkingsv
33
at a n
Flottiljg
Prästgårdslyckan
TECKENFÖRKLARING - TABLE OF SIGNS
Järnvägsområde
Brandstation
n
54
HÄLLBY
7
Industriområde
ån
13
6
Tors
v
gin
2
26
18
Re
Vidulvs
72
ris
Husby van
115
byväg
gens
1
rrha
15
nsv
He
lintste
Uppsala. At peace every day. Since 1814.
Fy
10:00 – 18:00 ⁄10 am – 6 pm
10:00 – 15:00 ⁄10 am – 3 pm
JULI – AUGUSTI ⁄JULY – AUGUST
11:00 –15:00 ⁄11 am – 3 pm
A
Frejs väg
1
Ga
rnis
ons
väg
e
ttö
During the year we will be exploring different
themes to find out what peace really is. In Uppsala
we celebrate 200 years without war, but in other
parts of the world the situation is very different.
The focus will be on the future and what it will be
like. The goal is to contribute to a better and more
peaceful world to live in. Read about how the Year
of Peace will be observed in Uppsala at
www.destinationuppsala.se/en/Peace/Be-at-peace.
16
2
Bågsp
ä
5
- v
Al lls
kä
Lövstaholm
6
Nybyplan
S Dufva
ÖPPET / OPEN:
Norrgården
mån – fre ⁄ mon – fri 09:00 – 17:00 ⁄9 am – 5 pm
Begränsade öppettider under juni-augusti, för mer
information se www.uppsala.se
Nyvla
limited opening hours June-august, for more
information go to www.uppsala.se
Sweden has had peace for 200 years.
No wonder we take it for granted.
vä g
Uppsala garnison
KOMMUNINFORMATION / CITY INFORMATION CENTER
besöksadress ⁄ street address:
Stadshuset /City Hall, Vaksalagatan 15
postadress ⁄ postal address: Uppsala kommun,
SE -753 75 Uppsala, Sweden
telefon⁄ phone: 018-727 18 10 ⁄ +46 18 727 18 10
e-post⁄ e-mail: [email protected]
webbplats ⁄ website: www.uppsala.se
—
Si v s
2
3
Björklinge
Bälinge
6
1
k
E4
Stor-Ottars
v
gården
2
ÄRNA
Klastorp
Gysinge
Rosendal
1000 m
bru
42
Råby
Yrsaparken
Till
G
1
Råby park
Groaplan
GAMLA UPPSALA
Bör
je
Uppsala. I fred varje dag. Sedan 1814.
—
500
Ö
by
290
Gamla Uppsala
idrottsplats
Gamla
Uppsala
skola
Kaplansgården
Tunåsen
TURISTBYRÅ / TOURIST INFORMATION OFFICE
adress ⁄address: Kungsgatan 59, SE -753 21 Uppsala, Sweden
telefon⁄ phone: 018-727 48 00 ⁄ +46 18 727 48 00
e-post⁄ e-mail: [email protected]
webbplats ⁄ website: www.destinationuppsala.se
Till
sav
ä
gen
ge
0
2
Stockholm Arlanda flygplats ⁄ Stockholm Arlanda Airport
telefon⁄ phone: 010-109 10 00 ⁄ +46 10 109 10 00; Dygnet runt ⁄24 hours
webbplats ⁄ website: www.swedavia.se
öppet ⁄ open:
mån – fre⁄ mon – fri lör⁄ sat sön⁄ sun Di
Kungshögarna
m
2k
n1
ge
Gamla Uppsala
rin
museum
Lilla Myrby
Tåg ⁄ Trains
SJ⁄ Swedish State Railway
adress ⁄ street address: Resecentrum Uppsala, Olof Palmes plats 10
Biljetter och trafikinformation ⁄ Tickets and Traffic Information:
telefon⁄ phone: 0771-75 75 75 ⁄ +46771757575
webbplats ⁄ website: www.sj.se
Under året kommer vi utgå från olika teman och
ta reda på vad fred faktiskt är. I Uppsala firar vi
200 år utan krig, samtidigt är läget ett annat i världen. Vi vill under året fokusera på framtiden och
hur den skulle kunna se ut. Målet är att bidra till
att skapa en lite bättre värld att leva och bo i.
Läs om hur Fredsåret 2014 uppmärksammas
i Uppsala på www.varaifred.se.
8
Stora Myrby
KOMMUNIKATIONER / TRANSPORTATION
Busstrafik ⁄ Public Transportation
UL center
Trafikinformation och biljetter ⁄ Traffic Information and Tickets:
adress ⁄ street address: Resecentrum Uppsala, Olof Palmes plats 10
öppet ⁄ open:
mån – fre⁄ mon – fri 07:00 – 20:00 ⁄ 7 am – 8 pm
lör– sön⁄ sat– sun 09:00 –17:00 ⁄ 9 am – 5 pm
telefon⁄ phone: 0771-14 14 14 ⁄ +46771141414
telefontider⁄ phone hours:
mån – fre⁄ mon – fri 06:00 – 22:00 ⁄ 6 am – 10 pm
lör– sön⁄ sat– sun 08:00 –22:00 ⁄ 8 am – 10 pm
webbplats ⁄ website: www.ul.se
Sverige har haft fred i 200 år. Därför är det
inte så konstigt om vi tar den för given.
Gamla
Uppsala
kyrka
Disagården
museum
I
r
ste
Skyttorp
290
N
öppet ⁄ open:
mån – tis ⁄ mon – tue 08:00 – 17:00 ⁄ 8 am – 5 pm
ons⁄ wen 08:00 –19:00⁄ 8 am – 7 pm
tor – fre⁄ thu– fri 08:00 – 17:00 ⁄ 8 am – 5 pm
lör⁄ sat, sön ⁄ sun stängt⁄ closed
För mer information gå till www.polisen.se
2014
Till L
övsta
bru
1
H
rg
)
ysin
Martin Luther Kings plan. Befrielsen / The Liberation. Olof Hellström
Storvadsbadet
POLIS / POLICE DEPARTMENT
telefon ⁄ phone: 114 14; Dygnet runt ⁄24 hours
adress ⁄address: Polishuset⁄Police Building
Svartbäcksgatan 49
KARTA
MAP
G
Gävle
F
gen
avä
Ärn
G
Till
SJUKVÅRD / HEALTH CARE
Sjukhus ⁄ Hospital
akutmottagning⁄ emergency unit
Akademiska sjukhuset⁄ Academic Hospital
telefon⁄ phone: 018-611 00 00⁄ +46 18 611 00 00
Sjukvårdsrådgivning ⁄ Medical Service Advice
telefon⁄ phone: 11 77
öppet ⁄ open: Dygnet runt ⁄24 hours
E
Till V ittu l s b er g
EMERGENCY PHONE: DIAL 112
D
le
Till Gäv
C
be
)
p
Tier
AKUTTELEFON: 112
e
rkling
Till Bjö
Uppsala
Uppsala kommun /Uppsala municipality
Uppsala tätort, norra delen /Uppsala proper, northern district
v
tra
Ös
24
väg
Sä
27
37
49
26
17
39
18
10
2
13
40
3
11
12
17
28
3
255
13
15
16
17
Knivsta kommun
18
Sv
an
-
Strandgårdsvägen������������������������ E16
Strandpromenaden�����������������������G17
Strindbergsgatan.......................G5, G6
Studentstaden������������������������������� E7
Studentvägen............................ E7, E8
Sturegatan...................................... F6
Styrbjörnsgatan������������������������������ F5
Stålgatan..............................J7, J8, K7
Stångjärnsgatan������������������������� J8 J9
Störvägen..................................... F12
Stövarvägen.................................. E12
Sunnerstavägen.....................H14 H15
Suttungs gränd������������������������������G7
Svalvägen.....................................G15
Svamptorget................................. E11
Svamptorgsvägen������������������������� E11
Svampvägen................................. E11
Svanbergsgatan����������������������������� E7
Svankärrsvägen���������������������������G16
Svanviksvägen..............................D18
Svartbäcksgatan..................F5, F6, G7
Svartmangatan������������������������������ F7
Sveaplan........................................ F9
Sveavägen.................................F8, F9
Sveddvägen..........................G15, H15
Swedenborgsgatan��������������������F4, F5
Svederusgatan��������������������������������J7
Sven Dufvas gata���������������������������G3
Sylveniusgatan��������������������������������J7
Synålsvägen..................................J12
Syréngatan.....................................H7
Sysslomansgatan.................E6, F6, F7
Sågargatan...............................H8, H9
Såningsvägen........................F11, F12
Säbygatan................................H7, H8
Sälgvägen..................................... E10
Sätervägen................................... F12
Säves väg.......................................D8
Sävja vråkväg................................ K12
Söderforsgatan.........................C4, D4
Söderhällbygatan��������������������������� L8
Södra Banvägen....................L13, M13
Södra Depågatan......................L8, M8
Södra Parkvägen................... E10, E11
Södra Rosenvägen�����������������������G16
Södra Rudbecksgatan��������������������� F8
Södra Slavstavägen������������������ K7, L7
Sömnadsvägen�����������������������������J13
Sörgårdsvägen�������������������������������C5
Tackjärnsgatan������������������������������J8
Takpannegatan�������������������������������� I3
Talgoxvägen..........................G15, H15
Tallbacksvägen...................... E11, F11
Tallmovägen.................................. E10
Tartugatan...................................... E8
Tavastehusgatan���������������������������� E8
Tegelgatan...................................... E8
Tegnérgatan.........................E6, E7, F6
The Svedbergs gata����������������������G10
Thorildsgatan............................G5, G6
Thunbergsvägen����������������������������� F8
Thunmansgatan........................G5, H5
Timjansgatan..............................J5, J6
Timmermansgatan������������������������� F6
Tingshögsgatan������������������������������ F4
Tingsslätten.................................... F2
Tistronvägen................................. E16
Tiundagatan.............................. D6, E7
Tjudervägen.................................. F13
Tjädervägen..................................G16
Tomatgatan......................................J5
Topeliusgatan��������������������������������G3
Torbjörnsgatan������������������������������� F5
Torbjörnstorg................................... F5
Torgny Segerstedts all���������F10, F11
Torgnygatan.................................... E7
Torgrims väg...................................G3
Torgvägen..................................... E12
Torkelsgatan.......................G6, H6, H7
Torngatan.......................................G6
Tornsvalevägen����������������������������G15
Tornugglevägen����������������������������H16
Torparvägen.......................... E10, E11
Torpstigen..................................... L12
Tors väg..........................................G2
Torsgatan....................................... F6
Torshavnsgatan������������������������������D8
Trallbovägen..................................D18
Trasthagsvägen����������������������������G16
Trastvägen....................................H16
Trattgatan.......................................H6
Travvägen.....................................H12
Tryckerigatan................................... K7
Tryffelvägen.......................... E11, E12
Trädgårdsgatan������������������������������G7
igt
G
lS
F
a
un
Til
a
Gr nst
n
2
1
Igel-
7
ä ge
Starbovägen...................................B8
Startgatan...................................... E4
Starvägen.....................................H15
Statarvägen.................................. E11
Stationsgatan...........................G7, H7
Stavkärnsvägen���������������������������� F12
Stefansgatan.................................. E6
Stenbergsvägen����������������������������� E9
Stenbrohultsvägen����������������������� K14
Stenhagsvägen.........................B7, B8
Stenhammars väg������������������������ F13
Stenhuggarvägen��������������������������� A8
Stenkilsgatan��������������������������������� F5
Stenkolsvägen������������������������������� A7
Stenrösvägen..................................B8
Stensoppsvägen�������������������������� F11
Stentorget...................................... A8
Stenviksvägen............................... E16
Stiernhielmsgatan�������������������������� F6
Stiernhielmsplan���������������������������� F5
Stigbergsplan..................................D9
Stigbergsvägen������������������������������D9
Stockrosgatan��������������������������������H7
Stora Torget....................................G7
Storgatan.......................................G6
Storkvägen...................................H14
Storkällsvägen�������������������������������� I4
Stormgatan.....................................H5
Storskiftesvägen�������������������������� F12
Storskogsvägen.....................F10, F11
Strandbodgatan........................G8, H7
Strandbodkilen�������������������������������H7
n 16
km
sk
st
Hä
29
Flo0
tts
bro unds
n
18
E
svan
6 G
år
d
Nyc
kela 1 sv
xet
2
11
15
Gårdsvä
gen
20
10
an
ov
tti
13
yn
Åm 7
0
kv
Slädvägen.............................F12, F13
Slöjdgatan...................................... E8
Smaragdvägen������������������������������� A8
Smedjestigen........................ D16, E17
Smedjevägen..............................I4, J4
Smedsbylegatan����������������������������� I7
Smedsgränd...................................G7
Smålandsvägen����������������������������J14
Småstensvägen����������������������������� A8
Snickargatan...............................I6, J6
Snickarplan................................I6, J6
Snorrevägen.............................G2, G3
Sofielundsgatan......................... H8, I8
Soldathemsvägen�������������������������G10
Solistvägen................................... F14
Solrosgatan....................................H7
Solskensgatan�������������������������������� I5
Spanargatan................................... E4
Sparrisgatan....................................J6
Spetsvägen...................................J13
Spikgatan........................................J9
Spillkråksvägen����������������������������G15
Spinnrocksvägen....................F12, F13
Sportfältsvägen������������������������������G5
Stabby allé..................................... E6
Stabbylundsgatan��������������������������� E6
Stabbymalmsvägen................C14,C15
Stackmästarvägen����������������������� F12
Stackvägen................................... F12
Stadshusgatan�������������������������������G7
Stagneliusgatan�����������������������������G5
Stallängsgatan�������������������������������H9
D
2
Glänt19
Dalares
an
46-2
9-1
n
Ö la
17
Ebbas
väg
Joels
v
v
1
er
s
14
ng
5
v
l t ar
12
Ekolnsvägen
Vi
n
evägen
16
sv
28
7
19
4
ni
ng
Brostug
n
gen
V
C
dring
e
18
Dan
mark
Kristinavägen 15
1
2
10
1
resan
182-1ds 12
143-5
1
3-8
68-4
24
Fyriså
väge
Räls
6
9
20
Gr
en
6
ägen
Fi skg ju sev25
r a j et
Aka
d
17
esa
n
d sr
lan
pp
2
n
n
111
101
e
tu
Kon
v
12
21
22
19
37
44
n
39
Tä
9
16
8
14
n a b a ck
10
alj evä gen
11
gen
tavä
ners
Sun
27
28
2
19
2
19
17
11
6
ägen
9
em
iv
1
1
2
1
3
2
Havrev
1
2
21
19
28
F al kvä gen
11
11
Vetev
1
Kornv
Nö
thå
rsv
äg
e
1
Korsstyg 1
16
4 ns v
100väge
n
M
18
37
19
Myrg10
ångs
v
11
4
2
33
30
gen
vägen
Varp-
7
Nåntu n vägen
a
36
18
v
9
9
Rå
g
1
4
78
16
2
sv
uk
88
15
är
kd
13
31
16
2
Bo
n
3
vägen
Tu
12
18
Va
dm
B
1 o mu lls
v
K
15
1 yp
e
11 rtv
Silk
es
nsväg
10
vä
10
Lin
9
29
Linv
Ylle 11
17
2
2
1
5
16
Roskarlsv
vägen
13
32
Åker-
Kr
xv
en
Talgo19
xvä
g
25
kv
ic
Starv
11
Tal
go
2
Pilfinksv
lev
5
48
v
kty
te
Gö
ägen
Svalv
11
10
Torn
sva
27
8
n
36
Fal
27
Videvägen
16
2
1
26
43
48
vägen
29
28
Blomster-
2
1
33
1
4
10
ge
36
16
11
v
d uve
Ri ng
26
Gö
kv
keväg
19
18
24
31
39
1
M
hattessv
en
äg
Vr 0
åk
v
45
50
v ä gen
22
15
en
72
33
23
Ro
s
62
en
äg
kv
As
42
Askvä
gen
11
Ormvråksv
14
R ö dh a
13
55
41
60
kråksv
ter
es
20
6
4
16
äg
2
2
11
Br
os
v
21
10
8
ö lds v
2
7
marskj
Hägg
st
6
17
Sunnerstastugan
ge
Al m-
väg
277
Seglarvä
gen
12
väg
en
lsv
A
1- ltfio
12
3
Lugnet
N od
éns
tu
ä
M
1
ge
vä
Norra Lunsen
Skidbacke
20
Tra stv
9
r
la
22-8
s
er
ck
r
vä a B
g irg
Va
av
nd
sk
in
44
en
1
n
en
Va 47
ltho -21
rn
66-2sv ä
g
en
äg
ikv
r psvä
17
Vävstolsvä
1
Ko
lf
1
ge
26
21
18 Hö
vä
Sk
rin
dv
24
1
Hä 9
ss
25 24
Hä
ve
11
17
n
ge
kv
ä
sm
Be
12
13
1
er
La
v
du
vä
ge
n 1
je
vä 1
ge
n 9
Tj
ud
2
23 2
Galoppväge n
sv
Sto
rsk
ifte
ev
ad
2
St
av
kä
g
15
rk
sp
ng
14 sv
14
ll v
ä
Bi
18
Ba
v-
Ho
18
19
33
52
Ulleråkersv7 äge
82
2 n
1
n
st
16
xv
sa
l d es
S ve
d
gatabergs
Så
nin
gsv
7
8
14 yxv
Ro
t-
24
21
to
lsv
nd
s
s
ar
Mu
s
5
gen
Vårdkasvägen
n
tr o
49
33
54
vä g
r ing
lma
Ma
47
1
en
L
16 iev
Ul
l-
18
rn a
m
Au
ge
n
vä
gs
dl
in
The
31
50
2
2
vä
ge
n
70
9
en
väg
gs
14
rg
To
2
Be
Ba
3
öderm
t S 10
s
gu
nv
ar
9
Kv
en
72-74
19
ark
vä
g
ap
lm
Ma
2
10
rrv
gen
2
Alvar
Gullstran
ds
gata
9
Malma stenväg
1
1
92
2
n
133
mp v
äg e
S va
en
ör
k
Bj
12
41
do
tte
vä
1
53
n
Vå
r ds
Sjutomtav
ätr
äge
av
8
n
1
äg
e
ar
vä
ge
Gran dunge 10
vä
5
ge
n
er
la
vs v
5
Pors-
13
ha
2
r- v
äg
102
va
24
21
20 remle
sv
op
p
Ek
s
21
1
Murkelvägen
K
vä g
rbyvägen
No110
en
Kä
ra
No
r
31
32
19
Villes vä g
23
1
m
Dag Ha
v
22
2
Uggleparken
1
ks
1
Tor nuggle14
6
en
väg
2
1
1
Kohagen
246
1
lev
Fjällugg
vi
1
257
gen
Jägarvä
10
hag sväge n
Ko
Uddv Lillv
SUNNERSTA
249
en
2
Idas v
236
alb
239
15
vä gen
13
4
18
MÄLAREN
re
ta p
ar
na
stu
lÖ
Sunnersta
herrgård
3
7
n
2
Vreta
Til
äg
je
t äl
229
222
Nä
sän
gsvä
g
o rr
,N
22
33
32
t el v
21
ge n
a-
n
tige
rss
äge
12
tige n
n
ge
nvä
Ba
12
viks
v
ä
viksv
gen
Glänts
d ra
Lönn
2
Sunnerstaåsen
11-1
8
12
9
2
17
ju
Råd
18
8
ndn
Stra enade
prom
Björkst
bov
ä
Sö
23
21
1
1-23
n
1
Trall
2
2 1
Nå
5
2
15
14
osenv
ra R
Sjöv
v
v
8
13
laxet 3
3
Nycke
25
n
M
Besöksmål & informationscentra
Visitor Attractions & Information Centers
Blocks tigen
1
6
03
vägen
14
N
27
Mullvad
s-
2
19
1-1
15
7
sv
Småland
1-111
29
16
2
st
L
Ekoln
22
en
3
2
Kärr
Vre te nv
s 129
ar e 5Väs tg öt 10
ev
ing
ek
Bl
ägen
22
14
ä
akev gen
47
24
S öd
30
Sa
nd
1
dväg
an
vä g
n
ge
2-54
Grisslev
Sunnersta
kyrka
väge 29
n
19
Trasthagen
v ä ge n
12
Konvaljegr
Gärdesv
9
16 21
Blåh
18
15
2
gHa nsst
tor
2
Idrottsplats
Graneberg
14
12
n
ge
nväge
Kungshamn
24
ä
nv
Ba 20
n
Drago
16
56
1
24
9
en
äg
kotts
10
11
10
rs-
Lodju
vä
Danelids
idrottsplats
Stordammen
6
1
3
e
ge
svä
24
0
2
Lärkparken
22
30
35
24
Grane b
ergsv ä
36
svägen
gå
vägen
12
arv
Jäg
22
1
35
Storkv
4
3
201
en
äg
1
19
5
2
42
n
äge
lsv 2
Rä46
hagsTrast
parken
1
Va
k
31
57
en
tig
ksTrast-
Pustnäs
Ängsst
18
äg
68
-6
13
Herrgårdsv 12
29
2
vägen
6
5
54
Sunnersta
idrottsplats
Järp
n
ä ge
anv 10
11
Liljekonvaljeholmen
2
29
n
e san
14
vägen
12
26
andsr
1
vägen
Fas
10
jd
Hö
4
22
Aspst
52
g
170-314
v
2
ä
lav
vil
8
7
äg
akv en
Skr
39
Orrstigen
10
18
9
Lönnviksvägen
35
p- 19
18
en
Dopping-
gen
15
Orrparken
25
21
25
g
svä
16
Brusha nevägen
1
Nedre
Föret
25
1
Sunnersta-2
skolan
vä
Lärk
Klip
ä
11
Grå
42
12
18
Skarholmen
str
2
1-135
resväg
137-171
Ultu na källv
21
rg
Be llsv
ta
12
n és
14
ta
n
väge
L in
2-178
en
äg
ov
km
c
Ba
Skogsv
Be
2-110
23
ä
sv
en
n
sa
re
gs
s la
rg
29 n a
n
H emslö jd
ge
2-158
BERGSBRUNNA
ru
ge
34
vä
mp
Pu
58
10
Kard
väg
S pet s
20
1
Arrheniusplan
23
70
23
1
1-115
15
n.v
n
1
or v
Br llins
a
W
24
1
35
11
SÄVJA
1-99
41
11
Söm
rvä
ge
v
mm
26
10
18
llandsr esa n
Ho
Brauners v
vägen
von Posts väg
mpus
Ha
1
1
La
Brod
y
rt
llv
Hä
20
29
Hål-
sömsv
Ha
22
ltv
Hu
32
34
11
ås
on
35
Jan
39
Nåntunaparken
17
Da
igen
Sy-
nålsv
Kr
21
Ulls väg
C Barthels
väg
Ultunaallén
24
12
11
1
2-94
12
2
46
2
2
Hök
väg
en
sb
rg
Be
13
1
en
Linnés
Sävja
71
38
21
n
st
rp
To
ast
Kristin
äg
39
51
83
av
Uppsävjaskolan
4
un
60
v
Sävja
kyrka
76
en
84
13
gen
ti g
70
Uggle
rå k v
49
n
Sävja v
s
Käll
14
13
2
Skogsvä
22
be
2
31
2
Duvh ök sv
1
n
C ar l v o
v
Linnés
tsv
40
Falkv
19
2
2
1
2
n
svä ge n
96
30
s-11
ad
n
väg
e
1
ma n
en
Vilanväg
de
24
r
da
Ha
nt
Nå
vägen
Gälbo
47
a
mn
20
Nä
1
19
cks
8
ers
nd
-A
6
Lyssna vägen
ägen
lm
69
22
stv
ma 15
Da
2
en
äg
lsv
Rörb
ä
Sävja gård
4
Vre
o
kh
en
g
vä
ks
sv
rn
70-10
2
Nåntunaskolan
19
14 1
r
31
n
24
73
Granebergsparken
6
Ba 9
ck
v
g
Rip
ge
vä
lbo36
14
9
en
väg
sen
Ro14
5
1
nav
-
toc
52
K
m
g
Ulls vä
sv
Förv.v
15
1
3
n
Da
19
k ä rr
Svan
Svankärrsparken
pv
Ri
16
vägen
Mälar 32
Skepparv
S
Till
16
n
ge
vä
ro
db
vi n
tra
km
Väs
7 ,1
en
ing
n dr
ava
28
Kamre
r
Duhrevägen
Holmvägen
3
2
2
21
39
42
vev
du
13
en
1
väge
Domhe rreväg 7
en
15
Hjortst
Lyssnaängens
friluftsbad
Brink
V reta v
nm
Da
n
Ultu
äg
a
ga
väg
e
21
Sävja IP
3
15
v
Brev-
4
45
nst
s
Lys
13
21
24
Långvägen
24
2
n
1
2
2
Ytternäs
17
28
5
16
17
58
Gr
an
Sved
d
11
55
n
Rö
ar h
Sk
g
vä
ms
en
69
esv
1
1
5
äge
E kv
ägen
en
djest i g
Sm e
18
2
Enti te v
14
27
lsv
äg
en
13
Svalparken
11
13
n
da
61
l-
47
es
25
väg
8-6
sti g e
Heim
20
Entiteparken
2
22
räde
19
Tj
32
n
10
en
1
ge
åm
35
vä
21
10
Gullv
ol
vägen
Ka
v
fts
sk
38
19
22
2-214
Häckvägen
Blåhake
lle
1
n
ä
nsv
5
ägen
Askv
13
6-48
3
ku
n
Spil
27
or
Bl
hö
pp
Ra
14
Näsviken
17
n
M
36
ge
13
18
9
15
ivev
n
m
Grå
im
He lsv
da
64
n
5
16
väge
7
väg e
Morkulleparken
vägen
12
e
väg
En
2
16
As pnä
s-
11
n
40
en
stig
74
22
v
9 ar
g 2
ån
rnsv
vsö
19
Ha
gsduveSko
17
3
15
52
3
Uppsala-Näs
kyrka
vs
Lö
en
46
Vårdsätraviken
enst
Ros
l
ol
M
2
-
33
g
37
5
2
37
stig
8
äg e
ntv49
12
Övernäs
78
rk
Mo
32
nra
G otsv
r
1
n
ge
en
48
ä
es v
la
14
Kli
Slånvägen
9
Sten-
ge
Travvä
la
12
1
2
1
11
17
40
41
rnav ägen
Boda
Bodarna
Frey
Svens. v
Gu
68
Gu
en
48
g
se
Ro
ulle 51
187
väg
VÅRDSÄTRA
lv
Rörbäcks
väg
An dré
Finkparken
24
ge n
en
nvä
v
lix
Sa
ita
rrv
Hökparken
ätra
ngs 40
vä
49
52
arks
Gotl
2
6
en
äg
k
M
S kåneresan
67
rds
v
n
VILAN
np
1-115
2
Vå
ts
Alro
Lurbost
Lö v
ä
Str
Kapr
ifo
E
u
kl
ro
a
Elfrid
F
1
12
1-1 ntv
e
Di ri g -113
Or
45
vägen
jtv
lö
24
8
g en
vä
Vipängs
9
34
3
en
g
vä
NÅNTUNA
da allé
1 - 52
Gottsundagipen
10
an
lt
oh u
nbr 6
Ste
G
antr
Kobasv
39
Nor r to
4
Ap gårdasvnd-
50
tts un
2
29
ov
31
22
51
2
20
26
Grane lid svägen23
bov
Hörn
ägen
s
Lennart Sveriges
Hjelms Lantbruksväg universitet
ägen
Cellov
0 v
t
lis
So 64-1
Ti
34-46
s väg
rskjöld
amma
Dag H
31
1
Go
Treklangen
Vårdsätra skog
34
Gerda
Nilssons väg
Almas Allé
Bäcklösav
n
äge
15
1
Genetikcentrum
Bäcklösa
ge
n
n
sväge
Kronå
Herman
sts väg
Flodkvi
1 - 207
-1
66
Vil
38
122-40
Fågelbacksv
Genetikvägen
Tennishall
13
13
v
1
v
wskys v
cobo
lé
Gula stigen
ny al
rg ts
Tosted
r
ge
6
en
ULTUNA
lv
52
16
S:t Göransgatan�����������������������������H7
S:t Johannesgatan������������������� E7, F7
S:t Larsgatan��������������������������������� F7
S:t Olofsgatan........................... F7, G6
S:t Persgatan............................G6, G7
Salabacksgatan������������������������������ I5
Salagatan...........................G6, G7, H7
Salixvägen....................................G14
Salladsgatan................................... K6
Samaritergränd������������������������������G7
Sandavägen..................................G16
Sandels gata............................G3, G4
Dalkarlskärret
Sanders väg...................................B8
Sandgropsgatan����������������������������� F4
Sandmovägen............................... F12
Sandstensvägen���������������������������� A7
Seglarvägen.................................. F17
Sehlstedtsgatan�����������������������������G3
Sellerigatan.................................... K6
Seminariegatan......................... E5, E6
Seminariegränd������������������������������ E6
Senapsgatan.................................. K6
Sernanders väg.........................C8, D8
Sibyllegatan.................................... E7
Sigyns väg......................................G2
Siktargatan.....................................H8
Silkesvägen...................................J12
Sivs väg.........................................G2
Sjukhusvägen��������������������������������G8
Sjutomtavägen.............................. E13
Sjövägen......................................G17
Skarholmsvägen�������������������������� F17
Skebogatan....................................D5
Skepparvägen............................... F17
Skivlingsvägen.............................. F11
Skogsbergsvägen��������������������������� E9
Skogsduvevägen................... F15, G15
Skogsmyrsvägen�������������������������� E10
Skogsvägen.......................... K12, L13
Skoguls gränd��������������������������������G3
Skolgatan..................................F6, F7
Skomakargatan������������������������������� I5
Skrakvägen...................................H15
Skrindvägen.................................. F13
Skruvgatan.....................................H6
Skyttelgatan....................................H8
Skåneresan...................................J14
Skärvstensvägen����������������������������B8
Sköldmövägen�������������������������������G2
Sköldungagatan����������������������������� F5
Slagrutevägen............................... F12
Slipstensvägen���������������������������� F12
Slottsgränd.....................................G7
Slottsstigen....................................G8
Slånvägen..................................... E16
Slåttervägen......................... E11, E12
sv
at
ar
37 bäc
Vallv
34
17
2
15
S:t Eriks torg�������������������������������� F7
VALSÄTRA
1
Gottsundabadet
1
s
torp
Kä
ll
en
Lerväg
9
rr
No8
2
Vet
1
sv
an
L
Sävja
å
48
Övre Föret
17
en
nsväg
s
nd
Li
y g
nn vä
Je -86
38
Ekebo v
25
6
8
en
nius väg
be
en
18
l
väg
Gottsundaskolan
lds
3
15
Kä
88
v
ms
O
Djursjukhus
gen
erinärvä
0
g
vä
pis
Ar
Ra
väg
llhe
Gu
19
Släd vä g e n
Köpcentrum
Gottsunda
kyrka
1-7 rwa
e
Br B väg
-B
66
O
8
ge n
29
Fl
Gottsunda
teater
v
1-17 orns
h
Valt
15
v
t e s-
ho r
g
vä
91
9
n
so
ter8-4
2
Brunnsv
vä
1
sv
rn
äg
ns
lfvé
V alt
hls
Pe
g ers
A
u go
Malma gård
skif
HW
väg
H
1
13
24
er
K
Lilla Djurgården
Statens
veterinärmedicinska
anstalt
1 n
ge
Lin 15
re
pe
v
da
om
Bl
am
nh väg
Ste2-8
70
9
12
ds
neli
Gra
Lurbo
Lu r b o v
2
n
ge
ak
vä
en
1
v
18
1
19
ce rs
Aligné
Tegata
Stenhammarsparken
g
2
102-152
19
2
Valsätraparken
55
18
ng s v
Ratröm
s
g
Frimansv
rbo
Lu ro
b
a
Sl
17
63
2-64
2
vä
gs
Ridhus
g
vä
äd
Sl 28
v
gs
äg
en tån 2
n
ge
vä
te
ru
g
ttv
rne
Ko
20
o
sk
14
ns
v
En
1
trä
17
s vä
an
1
en
äg 2
vä
nv
su
Ba
14
Eksätra
torg
Hös
en
äg
ns
fvé
v9
22
Valsätraskolan
28
2
16
rd s
o
Källb
nda
ttsu
Go
1
Eksätraparken
2
ck
sv
Al
väg e9n
v
ms
he
rd
tsu
Go1t 15
10
o
ug
8
llbo
Kä
No
a
nd
Eksätravägen
Rabeniusvägen���������������������������� E14
Rackarbergsgatan�������������������������� E7
Radargatan..................................... E4
Raketgatan..................................... E4
Rangströms väg��������������������������� E13
Rapphönsvägen....................G15, G16
Rapsgatan............................J8, J9, K8
Reagatan........................................ E4
Regementsvägen���������������������������G9
Regins väg......................................G2
Regngatan......................................H5
Rektorsgatan.................................. F7
Repslagargatan������������������������������ F6
Reseplan........................................G7
n
Stabbymalm
Reykjaviksgatan�����������������������������D8
väge
alms
ym
Ribbingsgatan�������������������������������� E7
Sta b b
Rickombergavägen�������������������������D7
Stabbylund
Riddartorget.................................... F7
Rimbertsvägen..........................C7, C8
Rimbogatan....................................H7
Ringduvevägen..............................G15
Ringgatan............................E6, E7, F6
Ripgränd.......................................G15
Ripvägen......................................G15
Ristvägen..................................... F12
Ritargatan........................................ I5
Asplunda
Robertsvägen��������������������������������C7
Rosendalsvägen��������������������������� F10
Rosenstigen................................. E16
Rosenvägen..................G14, G15, G16
Roskarlsvägen..............................H14
Roslagsgatan..................................G7
Rotegatan....................................... E4
Rotfruktsgatan������������������������������� K6
Rotyxvägen................................... F12
Stabby
Rubinvägen..................................... A8
Rundelsgränd��������������������������������� F7
Runebergsgatan........................G4, H3
Prästgården
Runstensgatan�������������������������������
F4
Ruriksplan...................................... F5
Råbyvägen..........................G6, H3, H5
Rådjursstigen........................G16, G17
Rågvägen......................................J12
Rädisegatan..............................J5, K5
Rälsvägen.............................G16, H16
1
Ha
Rättarvägen.................................. E10
llgr
Rättikgatan..................................... K5
Rödbergsvägen������������������������������ E9
29
Rödbetsgatan�������������������������������� K6
Ha
ll gr
e ns
Rödhakevägen......................G14, G15
vä
Rönnstigen............................F16,
F17
Eriksberg
Rörbäcksvägen......................J12, K12
Rörgatan........................................ E6
14
ro
v
ör
24
Ekuddens
skola
Årike
Fyris
rb ya llén
Ristparken
St 1
4
1 ac
en
äg 10
nkv
Ha
59
7-
Sl
ips
te
ä
St
J
63
2
2
33
60
36
GOTTSUNDA
Rabarbergatan����������������������������� K6
ac
St
30 7
2
2
Sp 2
in
n
Ha
mm
a
15
en
äg
kv
2
est
Valsätra
kyrka
km
I
km
2
1
2
dott
21
dringe
n
Kronåsen
Malm
avä
2
2
Valsätra
idrottsplats
24
15
7
Sand mov
13
2
k svan
Da
sko nm.
lväg
1-26
56
Ristv
g
13
22
25
1
15
ar
36
v
Åby
Kuggebro
6
1
5
gs
Hammarby
kyrkogård
e
1
3
3
na
Ber
19
3
ollb .
Kä rok
k
2
v
17
20
13
76
8
r-
v
lts
hu
g
Fagottv
Hågadalen
Sä
te
12
ä
av
ätr
als
a V 18 elgr
y
g
N
Ha 1
en
23
2-
Djurgå
Stora
Djurgården
17
28
H
10
S k iv
2
Ma
lma
ba
ck
4
7
g
vä
42
10
4
Skivlingparken
gsv
lin 2
gen
er
186
ry
Statens
rättspsykiatriska
klinik
1
n
ge
vä
a
2
2
14
Fä
lt vä
en
nd
v
talls
n
en
gen
16
9
g
rvä
t te
Slå 10
klu
Mar
ge
vä
vä
jon
in
35
2
ell
b
86
24
12
Sävjaån
ULLERÅKER
Kj
1
n
Eva Lagerw0 2 He
1
alls 1
v
2
äg e n
Gu
st.
Medicinhistoriska
museet
43
27
ck
sv
Uppsala tätort, södra delen /Uppsala proper, southern district
2
Rosenlund
ringväg
lma
Ma 13
Malmaskolan
Löv
gn
34
14
12
Bj
ör
11
g
Se
2
2
1
2
58
Fi n
16 en
väg
ogs
rs k
Sto 15
1
1
3
12
ägen
Tryffelv
15
35
1
Lu
12
1
9
12
13
1
1
55
17
ö
St12
ba
30
r
Vå
Villinge
väg
Bern. Ja
n
äge
11
1
n
äg2e
84
en
v äg
n
äge
mv 14
nsu
ngs
13
v
15
12
n
Pilv
14
109
22
Ko
11
vä
Tu
v
tar
Sta
5
6
2-84
vä
ge
gvä
Plo
19
23
72
23
26
Sva
torg mpsv
Slåt
ter
Ta
ll
g
vä
tra
ä
ds
en
H
20
4
Emmy Rappes
Rosendal
13
Svamptorget
lv
2
22
10
Ch
a
13 mp
rå kersvägen
by
Nor väg
käll
25
n
äge
Alv
19
5
rel
79
29
37
40
nta
18
20
n
en
ge
väg
vä
ings
e ta
ävl
Vr
Gr
Odensalagatan����������������������������H7
172
53
1
sko 1
gsv
S
soptenpsv
Malmaparken
sse
Mu ngr
ro
sv
25
erv
Utt5
Narves gränd..................................G2
Naturstensvägen���������������������������� A8
Nedre Slottsgatan�������������������� F7, G7
Nodéns väg............................ I15, I16
Norby källväg................................ E10
Norbyvägen................E9, E10, E12, F8
Nordengatan............................. D8, E8
Nordhemsvägen��������������������������� E13
Noreens väg...................................D8
Norra Depågatan���������������������������� L8
Norra Parkvägen��������������������������� E10
Norra Rudbecksgatan��������������������� F8
Norra Slavstavägen��������������������J4, J5
Norrbergsvägen������������������������������ E9
Norrlandsgatan������������������������������ E6
Norrtorpsgatan���������������������������� E15
Norrtorpsvägen���������������������������� E14
Norrtäljegatan...........................H6, H7
Nya Valsätravägen................. E12, F12
Nybyplan.........................................G3
Nyckelaxet............................L13, M13
Nymansgatan���������������������������������� I7
Nåntuna backe������������������������������J14
Nåntunavägen.........................J11, J12
Näckrosgatan.............................J6, J7
Nämndemansvägen................J12, K12
Näsängsvägen...................... D16, E15
Nöthårsvägen........................J12, K12
lm
Ma
Ka
32
Murkelparken
4
g
svä 10 Ma11
erg
lma
ab
15
20
Brandstation
21-15
1
1
112
63-3
4
13
14
ten
ns
9 ör
H4
Tall ba
cksvä7
ge n
Södra Norby
2
Nannas väg..................................G2
38
66
n
Mullvads vä ge
Hagelgränd................................... F12
Hagtornsstigen����������������������������G16
Hagundagatan������������������������������� E8
Malma backe................................ F11
Malma bergsväg��������������������������� E11
Malma parkväg���������������������������� F11
Malma ringväg.............................. F11
Malma skogsväg................... E11, F11
Malma stenväg���������������������������� E11
Malmavägen................................. F12
Mariedalsgatan������������������������������ K7
Marielundsgatan����������������������������H7
Marknadsgatan........................... I4, I5
Marmorvägen................................ E10
Martallsvägen............................... E12
Mastgatan................................H8, H9
Mellanvägen................................. E10
Melongatan.................................... K6
Meshattsvägen����������������������������G15
Mikaelsplan.............................. F6, G6
Milstensvägen������������������������������� A8
Mimersvägen..................................G2
Mimmi Ekholms plats��������������������� E6
Mistelgatan................................ I6, I7
Mollskinnsvägen���������������������������J12
Molngatan......................................H5
Morkullevägen......................G14, G15
Morotsgatan....................................J5
Mullvadsvägen......................C18, D18
Muningatan..............................G8, H8
Munkgatan.....................................G7
Munters gata..................................G3
Murargatan...................................... I6
Murkelvägen......................... E11, E12
Murstensvägen������������������������������B8
Musikvägen...........................F13, F14
Musserongränd���������������������������� E11
Myrgångsvägen�����������������������������J13
Målargatan...................................... I6
Mälarvägen...........................G16, G17
Mältargatan....................................H8
Märkduksvägen�����������������������������J12
Märstagatan...................................H7
Märtas väg.....................................B8
Möllersvärdsgatan�������������������� K7, K8
11
27-25
14
Hagbardsgatan���������������������������� F5
K
adettgatan............................ E3, E4
Kamgarnsvägen����������������������������J12
Kamomillgatan��������������������������������J5
Kamrersvägen........................ H12, I12
Kantarellvägen.............................. E11
Kantorsgatan..................................G5
Kapellgatan....................................G5
Kaprifolvägen........................ D16, E16
Kardvägen.....................................J13
Karin Boyegatan�����������������������������G4
Karlfeldtsgatan.........................G5, H5
Karlsrogatan........................E7, E8, E9
Kastanjegatan............................ H6, I6
Kiselvägen...................................... A8
Klangs gränd.................................. E7
Klapperstensvägen�������������������A8, B8
Klarbärsgatan........................... K6, K7
Klintvägen.................................... E16
Klippvägen....................................G15
Klockargatan............................. E5, E6
Klostergatan...................................G7
Klövergatan.....................................J7
Knivstagatan...................................H7
Kohagsvägen................................H16
Kolfatsvägen..........................F12, F13
Konsumvägen....................... E10, E11
Kontrabasvägen��������������������������� F14
Konvaljegränd...............................H14
Konvaljevägen...............................H14
Kornettvägen................................ E13
Kornvägen.............................J12, K12
Korsstygnsvägen.....................J12, J13
Krassegatan....................................J5
Kremlevägen......................... E11, E12
Krickvägen....................................H15
Kristinastigen............................... L12
Kristinavägen................................ L12
Krongatan....................................... E8
Kronparksvägen����������������������������J12
Kronåsvägen.........................H12, H13
Krukmakargatan����������������������������� E8
Krusbärsgatan������������������������������� K6
Krämargatan............................... I4, I5
Kuggebro.......................................J10
Kuggebrovägen..........................I9,J10
Kullerstensvägen���������������������������B7
Kumlagatan................................... M9
Kummingatan���������������������������������J6
Kung Jans väg........................... F8, G8
Kungsgatan.............. G6, G7, H8, I8, I9
Kungsgärdesplan��������������������������� E8
Kungsängsbron������������������������������H9
Kungsängsesplanaden��������������������H8
Kungsängsgatan.......................G7, H8
Kungsängsgränd����������������������������H8
Kungsängsleden................ G10, H9, I9
Kungsängstorg�������������������������������G7
Kungsängsvägen������������������������ I8, I9
Kuskvägen.................................... E10
Kvarnbacksgatan����������������������������H6
Majgatan...................................... I7
26
27
Hågadalen-Nåsten
Palmbladsgatan���������������������������
K7
Paprikagatan................................... K6
Pelargatan................................ D6, E6
Pepparrotsgatan����������������������������� K5
Persiljegatan................................... K6
Peterson-Bergers väg������������ E13, F14
Petterslundsgatan��������������������������H6
Pilfinksvägen.................................H15
Pilotgatan....................................... E4
Pilvägen....................................... E10
Pimpstensvägen����������������������������� A7
Plantskolegränd����������������������������� F8
Plattgatan.......................................D6
Plogvägen..................................... E10
Plöjarvägen................................... E10
Polacksgatan..................................G9
Polhemsgatan��������������������������������D7
Pontus Wiknersgatan���������������������� E7
Porfyrstigen....................................D9
Porsvägen..................................... E12
Portalgatan...............................G5, G6
Prinsgatan...................................... E6
Prästgatan...................................... E6
Prästgårdsgatan........................ D6, E6
Pumpvägen................................... L13
Purjogatan...................................... K6
Pålgatan.........................................D6
d
Sö
G
ndalsvägen
Rose
1
en
väg
ark
ra P
25
lgv
Sä
g
Galoppvägen.................................H12
Gamla Börjevägen��������������������C5, D5
Gamla Torget..................................G7
Gamla Uppsalagatan���������������� F5, G4
Garnisonsvägen����������������������������� E3
Geijersgatan............................. E7, F6
Genetikvägen................................G13
Gerda Nilssons väg����������������������H12
Geres väg.......................................G2
Gimogatan................................ E5, E6
Gitarrvägen...................................G14
Glimmervägen........................... D9, E9
Gluntens gränd..........................F6, F7
Gläntstigen................................... L13
Gläntvägen................................... L13
Gnejsvägen.....................................D9
Gnistagatan..............................L9, M9
Gotlandsresan.............................. K13
Gottsunda allé..............................G13
Gottsunda skogsväg��������������������� E13
Gottsundavägen��������������������������� E14
Gran-Anders väg��������������������������� F17
Grandungevägen�������������������������� E12
Granebergsvägen�������������������������G16
Granelidsvägen..................... E14, E15
Granitvägen.............................. D9, E9
Granrotsvägen.............................. E16
Granstigen.................................... E18
Grenvägen....................................D17
Greta Arwidssons väg���������������������H2
Grisslevägen.................................H15
Groaplan........................................G2
Gropgränd...................................... F7
Grundstensvägen���������������������������B8
Gråbergsvägen������������������������������� E9
Grågåsvägen.................................H14
Gråmesvägen................................G14
Gränby bilgata.............................H5 I5
Gränby tvärgata������������������������������� I5
Gränbyvägen............................... I4, I5
Gräslöksgatan���������������������������������J5
Grävlingsvägen..............................D18
Gröna gatan..................................... I6
Grönstensvägen����������������������������� E9
Gullhemsvägen���������������������������� E14
Gullrisplan....................................... I7
Gullvivevägen................................ F16
Gunstagatan.................................... I7
Gustaf Kjellbergs väg������������G10, H11
Gustavsbergsgatan������������������������� E9
Gårdsvägen.................................. L13
Gälbovägen...................................H12
Gärdesvägen.................................H14
Gärdets bilgata������������������������������H6
Göktytevägen................................G14
Gökvägen.............................G15, H14
Gösta Wahlströms väg�������������������� E7
Götavägen...................................... F9
Götgatan........................................ F6
J
an Brauners väg������������������������� I13
Jan Fridegårds väg��������������������G2, H2
Jenny Linds väg���������������������������� F14
Joels väg.......................................
I15
by
Till D al
Johannelundsgatan������������������������H6
Johannesbäcksgatan������������������ I5, I6
Jordgubbsgatan������������������������������ K6
Jumkilsgatan.................................. E6
Jägarvägen...........................G16, H16
Jällagatan........................................ I7
Järneksgatan..............................J6, J7
Järnvägspromenaden����������������������G6
Järpvägen.....................................H16
Lagerlöfsgatan�������������������������������H4
Lagmansgatan������������������������������� F4
Lapplandsresan.................... K12, K13
Lastbilsgatan................................. M9
Ledungsvägen��������������������������������G3
Lefflersgatan................................... K7
Lennart Hjelms väg...............H12, H13
Lenngrensgatan........................G5, H5
Leopoldsgatan..........................G3, H2
Lervägen......................................H13
Levertinsgatan�������������������������������H5
Libro ringväg...................................C4
Lidnersgatan...................................H3
Lievägen....................................... F12
Liggargatan.....................................H6
Liljefors torg...................................H5
Liljegatan........................................H7
Lilljeborgsvägen����������������������������� F8
Lillvägen....................................... E16
Lindgatan.......................................H6
Lindsbergsgatan���������������������������� E9
Lings väg........................................G4
Linnégatan............................... F6, G6
Linnés resväg............................... K13
Linrepevägen................................ F13
Linvägen........................................J12
Ljunggatan................................H6, H7
Lockgatan.......................................D6
Lodjursvägen................................D18
Lotta Svärds gata���������������������������G3
Lugnvägen.................................... E12
Lurbo bro......................................D14
Lurbostigen..................................D16
Lurbovägen...................................D14
Lurgatan.........................................H6
Luthagsbron................................... F6
Luthagsesplanaden............. D7, E7, F6
Lyckan............................................. I7
Lyssnavägen................................. F17
Långjärnsgatan������������������������������H5
Långvägen....................................G15
Läbygatan....................................... E8
Lägerhyddsvägen����������������������������G9
Lärkvägen.....................................H15
Lästmakargatan......................... H6, I5
Lökgatan.........................................J5
Lönnviksvägen......................H14, H15
Löpargatan.....................................H6
Högby
Lövhultsvägen...............................
E12
Lövsångarvägen���������������������������G15
Lövängsvägen............................... E16
33
g
D
ag Hammarskjölds väg
............................... F8, G8, G12, H16
Dagermansgatan����������������������������G4
Dalaresan..................................... K13
Dalbovägen...................................G15
Dalgatan......................................... E6
Damastvägen.................................J12
Dammvägen................................. L12
Dan Anderssonsgatan��������������������G3
Danmarksgatan������������������������������ I8
Danmarks skolväg............... M10, M11
Dillgatan..........................................J5
Dimgatan................................... H5, I5
Dirigentvägen.........................F14, F15
Disavägen....................................... F1
Divisionsgatan������������������������������� E3
Djurgårdsvägen���������������������������� E13
Djäknegatan.............................G5, G6
Domargatan....................................G6
Domherrevägen����������������������������G15
Doppingvägen...............................H14
Dragarbrunnsgatan�������������������G6, G7
Dragonvägen................................. L13
Drejargatan..................................... E8
Drottning Christinas väg������������������ F7
Drottninggatan.......................... F7, G7
Duhrevägen........................... H13, I13
Duvhöksvägen.............................. K12
Döbelnsgatan�������������������������������� F9
Galgbacksvägen��������������������������� F4
I
das väg....................................... I15
Idrottsgatan.................................... F5
Idunagatan..................................... F5
Iduns väg........................................G2
Igelkottsvägen...............................D18
Ihres väg........................................C8
Ingemar Bergmansgatan����������������� F7
Ingvarsgatan..............................F4, F5
Islandsbron....................................G7
Islandsgatan...................................G8
Laduvägen.................................. F13
Odensgatan.................................... F6
Odins väg.......................................G2
Odlingsvägen................................ E14
Olof Palmes plats���������������������������G7
Olrogs plats....................................G7
Orkestervägen.............................. F14
Ormvråksvägen���������������������������� F15
Orrstigen......................................G16
Orvars väg......................................G3
Oscar Arpis väg..................... E14, F14
Oslogatan.......................................D8
Ottars väg.......................................G2
Otto Myrbergs väg��������������������������D7
Oxelgatan.......................................H6
vä
C
arl von Linnés väg�������������������� K12
Cellovägen....................................G14
Celsiusgatan................................... E7
Centralpassagen����������������������������G7
Champinjonvägen������������������������� F11
Christian Barthels väg������������������H13
Cylindergatan����������������������������������J8
Fagottvägen.................................. E13
Falkstigen.....................................G16
Falkvägen..................................... K12
Fallskärmsgatan����������������������������� E4
Farbror Lantz väg.......................B8, B9
Fasanvägen..................................G16
Ferlinsgatan....................................G4
Fingerlavsvägen��������������������������� E12
Finn Malmgrens plan���������������������� F7
Fiskgjusevägen���������������������������� K12
Fjalars gränd.............................G7, H7
Fjällugglevägen�����������������������������H16
Fjärdhundragatan��������������������������� E4
Flakvägen..................................... F13
Flintstensvägen������������������������������ A7
Flogstavägen.............................C8, D9
Floragatan...................................... E6
Flottiljgatan..................................... E3
Flottsundsbron......................H16, H17
Flottörgatan.................................... E4
Flustergränd.............................G7, G8
Flygargatan..................................... E4
Flöjtvägen..................................... F14
Folkungagatan.......................... E5, F5
Formgatan................................ D6, E6
Fredrika Bremersgatan��������������������H3
Fredsgatan..................................... F6
Frejs väg.........................................G2
Frey Svenssons väg����������������������H11
Frimansvägen................................ E14
Frodegatan.....................................H7
Frödingsgatan��������������������������������G6
Furudalsvägen�������������������������������C8
Furugatan.......................................H7
Fylkingsplan....................................G3
Fylkingsvägen��������������������������������G3
Fyrisborgsgatan�������������������������������J7
Fyrisgatan....................................... F6
Fyrislundsgatan...........................J6, J8
Fyrisparksvägen����������������������������� A8
Fyristorg.........................................G7
Fyrisvallsbron��������������������������������� F5
Fyrisvallsgatan������������������������������� E5
Fågelbacksvägen��������������������������G13
Fålhagsgatan���������������������������������� I7
Fålhagsleden..................H7, I7, J6, K6
Fångvallsgatan������������������������������� F8
Fältspatsvägen�������������������������������D9
Fältvägen.............................. E11, F12
Fänkålsgatan����������������������������������J5
Fänrik Ståls gata����������������������������G3
Förvaltarvägen....................... H13, I13
Kvarnbogatan��������������������������������� E8
Kvarnhästgatan������������������������������H6
Kvarnkammargatan������������������������H6
Kvarnkullsvägen..........................I4, J4
Kvarnskogatan..........................G6, H6
Kvarntorget.....................................G6
Kvarntorgsgatan........................G6, H6
Kvarnvägen................................... E14
Kvarnängsgatan........................G6, H6
Kvickstensvägen................... D10, E10
Kypertvägen...................................J12
Kyrkogårdsgatan....................... E6, F7
Kåbovägen.................................F8, F9
Kålrotsgatan................................... K6
Kålsängsgränd�������������������������������G7
Kälkvägen..................................... F12
Källarbäcksvägen��������������������������J11
Källbokroken......................... E12, E13
Källbovägen.................................. E13
Källparksgatan�������������������������������� I5
Källstigen..................................... L12
Kärrstigen..................................... L13
Kärrvägen..................................... E12
Köpenhamnsgatan�������������������������D8
Köpmangatan�������������������������������� E7
Körvelgatan...............................J6, K6
s
en
Backvägen............................G15, H15
Balders väg....................................G2
Bandstolsvägen��������������������������� F13
Banérgatan..................................... F9
Bangårdsgatan�������������������������������G7
Banvallsvägen�������������������������������� F3
Banvägen..............................L12, L13
Barkspadevägen�������������������������� F12
Basarbovägen��������������������������������D8
Basunvägen.................................. E13
Bellmansgatan..........................H4, H5
Bergagatan..................................... E8
Bergaplan....................................... E8
Bergsbrunna villaväg��������������������� L12
Bergsbrunnagatan��������������������������H7
Bergslagsresan���������������������������� K13
Bergtallsvägen.............................. L13
Bernadottestigen�������������������������� E12
Bernadottevägen................... E12, F12
Bernhard Jacobowskys väg����G10, G11
Berthåga byväg������������������������������C7
Berthåga lindväg.......................C7, C8
Berthågavägen�������������������������������C7
Bertilsvägen.............................C7, C8
Besmansvägen......................F12, F13
Betgatan...................................J5, K5
Billvägen...................................... F12
Birger Sjöbergsgatan����������������������G3
Birkagatan...................................... E8
Biskopsgatan��������������������������������� F7
Björkgatan...................... H6, H7, I7, I8
Björkhagsvägen..................... E11, E12
Björklundavägen��������������������������� E12
Björkstigen...................................D18
Björnbärsgatan������������������������������ K6
Blandargatan............................ D6, E6
Blekingevägen................................J14
Blixtgatan.......................................H5
Blockstigen...................................D18
Blodstensvägen��������������������������� E10
Blomdahls väg.............................. F13
Blomgatan...................................... E7
Blomstervägen..............................G16
Blomstigen...................................... I7
Blåhakevägen.......................H14, H15
Blåmesvägen................................G15
Blåsenhusgatan����������������������������� F8
Bobingatan.....................................H8
Bodarnavägen....................... D16, E16
Bokbindargatan������������������������������ K7
Bolandsgatan..............................I7, J8
Bomullsvägen................................J12
Bonadsvägen.................................J12
Borgvägen...................................... F8
Botvidsgatan...................................G6
Brages väg.....................................G2
Brantingstorget������������������������������� I6
Brattbacksvägen��������������������������� M1
Bredgränd.......................................G7
Bredmansgatan......................... E6, E7
Brevduvevägen..............................G15
Brillingevägen.............................I4, J4
Brinkvägen....................................D17
Brodyrvägen...................................J13
Bror Wallins väg.....................L12, L13
Brostugevägen......................H16, H17
Bruksvägen..................................... E9
Brunnsvägen................................. E14
Bruno Liljeforsgatan�����������������H4, H5
Brushanevägen����������������������������H14
Brynjevägen....................................G3
Bröderna Berwalds väg����������������� F14
Bureusgatan...................................G5
Byggmästargatan���������������������������� I6
Bågspännarvägen��������������������������G3
Bäcklösavägen..............................G13
Bärbygatan............................... E3, E4
Bärbyleden............. D6, D7, E4, G4, H4
Bäverns gränd��������������������������������G7
Börjegatan.....................D5, E6, F6, F7
Fadimes plats������������������������������G7
30
Backmovägen......................L12, L13
Ebbas väg...................................... I15
Eddagatan...................................... F6
Edith Södergrans gata��������������� H4, I3
Edsbrogatan...................................D5
Edvard Berlingsgatan�����������������J8, K8
Egilsgatan...................................... F5
Ekebovägen.................................. E15
Ekeby bruk...................................... E8
Ekebydalsvägen�����������������������������D9
Ekebyvägen..................................... E8
Eklundavägen........................ E16, F15
Eklundshovsvägen��������������������������G9
Ekolnsvägen.................................H16
Eksoppsvägen............................... E12
Eksätra torg.................................. E14
Eksätravägen................................ E14
Ekvägen.......................................G16
Elfrida Andrées väg�����������������������G14
Elias Friesgatan����������������������������� E7
Elin Wägnersgatan��������������������������H3
Ellegatan........................................ F6
Emmy Rappes väg������������������������G10
Emundsplan.................................... F5
Engelbertsvägen����������������������������C8
Enköpingsvägen�����������������������������C8
Enskiftesvägen..................... F12, G12
Entitevägen...................................G15
Envigsvägen....................................G3
Envägen............................... F15, G15
Eriksbergsvägen........................ D9, E9
Eriksgatan...................................... E6
Eskadergatan............................ E3, E4
Eskilsgatan...............................G6, H6
Eva Lagerwalls väg................G11, H11
Hallgrens väg........................C16, C17
Hallstensgatan������������������������������� F5
Hammarbyallén����������������������������G12
Hammarbygatan������������������������������ I7
Hamnesplanaden......................G7, G8
Hamnplan.......................................G8
Hampus von Posts väg������������������ I13
Handarbetsvägen��������������������������J12
Hangargatan................................... E4
Hankvägen................................... F12
Hanselligatan.................................. K8
Harnäsgatan...................................C4
Hartrajet............................... K12, K13
Havrevägen................................... K12
Havsörnsvägen���������������������������� F15
Hedensbergsvägen..............B8, C7, C8
Heidenstamsgatan�������������������G4, G5
Heimdalsvägen.....................G14, H14
Helsingforsgatan....................... E7, E8
Hemslöjdsvägen����������������������������J13
Henry Säldes väg�������������������������H11
Henry Wemans väg (HW väg)��������� F13
Herbertsvägen�������������������������������C7
Herman Flodkvists väg������������������H12
Herrgårdsvägen����������������������������H15
Herrhagens byväg��������������������������� A7
Herrhagsvägen������������������������������� A7
Hesselmans väg.......................C8, C9
Hildur Ottelinsgatan������������������������ E7
Hildvägen.......................................G3
Hjalmar Brantingsgatan������������� H6, I6
Hjalmarsgatan������������������������������� F5
Hjortrongatan............................ K6, L6
Hjortstigen....................................G17
Hjulgatan........................................H6
Hollandsresan............................... K13
Holmgångsvägen����������������������������G3
Holmvägen...................................H14
Hovtångsvägen���������������������������� F12
Huges väg................................G2, H2
Hugingatan.....................................G8
Hugleksgatan��������������������������������� F5
Hugo Alfvéns väg........... E12, E13, G14
Hultvägen..................................... L12
Humlegatan.................................... E6
Hurtigs gata..............................G3, G4
Husargatan............................... F9, G9
Husbyborgsvägen���������������������������D5
Husbyvägen....................................C5
Hyttögatan......................................C4
Hågavägen......................................C9
Hållnäsgatan............................C4, D4
Hålsömsvägen������������������������������J13
Häckvägen....................................H14
Häggstigen............................F16, F17
Hällbygatan............................... D6, E6
Hällkistgatan.................................. F4
Hällvägen..................................... L12
Hässjevägen................................. F13
Hästskovägen................................ I16
Hävelvägen................................... F13
Til
Höders väg.....................................G2
lS
kä
rfe
lten
Höganäsgatan��������������������������������G6
Höjdvägen....................................G16
Hökvägen..................................... K12
Hörnbovägen................................ E14
Hörnstensvägen��������������������������� E11
Hösträngsvägen��������������������������� F12
Hövägen....................................... F13
ån
ga
Hå
Akademigatan�������������������������������� F7
Akademivägen.............................. K12
Albert Engströmsgatan�������������������H4
Albertsvägen...................................C8
Alkällsvägen.................................. M1
Almas Allé....................................H13
Almqvistgatan��������������������������������H4
Almstigen..................................... F17
Almungevägen........................... K9, L9
Alice Tegnérs gata������������������������ E13
Alriksgatan.....................................G6
Alrotsvägen................................... E16
Alrunegatan.....................................J5
Alsikegatan.....................................H7
Altfiolsvägen................................. F14
Alvar Gullstrands gata������������������� F11
Alvägen........................................ E10
Annas väg.................................B8, B9
Anundsgatan................................... F5
Apalbovägen......................... D16, E16
Apelgatan........................................ I6
Arkeologvägen..........................G2, H2
Arngrims gränd�������������������������������G3
Arosgatan....................................... E8
Arosplan......................................... E8
Arrheniusplan................................. I13
Artillerigatan..............................F8, F9
Askvägen...................... F15, G15, G16
Aspnäsvägen................................D16
Aspstigen.....................................D18
Atterbomsgatan�����������������������������H5
August Södermans väg����������������� E13
Auroragatan.................................... F5
Axel Johanssons gata����������������������J7
Ebba Boströms gata���������������G7, G8
99
33
2
v
sk
Ku
rv
rpa
To
Adilsgatan.................................... F5
lla
Me
r
en
äg
mv
tt a
Rä
NORBY
Hågadalen
9
Marieberg
F
1
en
äg
8
Vallarparken
28
sv
g
Än
2
kv
Par
Norr a
11
64
Norra Norby
12
1
Gatuadresser /Street Index
15
mov 11
Tall
gen
42 K
on 21 arkvä
su P
20
n
v
väg
2
en
43
rv
Plöja
31
12
n
väge
rs
smy
19
ESkog
28
en
äg
sv
ten
ks
ic
Kv
28
D
5 2 gen
yvä 85
C
orb
HÅGA
H
Tullgarnsgatan��������������������������������H8
Tuna backars gård�������������������� E5, F5
Tunabergsbron.......................... D5, E4
Tunabergsgatan......................... E4, E5
Tunagatan................................. E4, F4
Tuskaftsvägen................................J12
Tuvängsvägen............................... E11
Tycho Hedéns väg.................G5, I6, J8
Typografgatan�������������������������������� K7
Täljstensvägen........................ E9, E10
Tältarvägen...................................H16
Törnlundsgatan������������������������������H7
Tövädersgatan........................... H5, I5
Uddvägen................................... E16
Ugglevägen................................... K12
Ulleråkersvägen........G9, G10, G11, H9
Ullforsgatan..............................C4, D4
Ulls väg................................H12, H13
Ullsaxvägen.................................. F12
Ultuna källväg................................ I13
Ultunaallén...................................H13
Urbergsvägen��������������������������������� E9
Uttervägen....................................D18
V
ackra Birgers väg��������������������� F14
Vadmalsvägen................................J12
Vaksala kyrkväg�������������������������������J4
Vaksala torg....................................G6
Vaksalagatan................. G6, G7, H6, I5
Vaktelvägen..................................H16
Valhallagatan.................................. F5
500
I
Valhalls väg....................................G2
Vallbygatan...................................... I7
Vallmogatan.....................................J7
Vallongatan..................................... E5
Vallvägen......................................H13
Valthornsvägen......................F13, F14
Valvgatan.................................. F7, G7
Varpvägen......................................J13
Vasagatan...................................... F7
Vattholmavägen............G2, G4, G5, G6
Verkmästargatan����������������������������� I6
Verkstadsgatan������������������������������� I8
Veterinärvägen..............................H12
Vetevägen......................................J12
Videvägen.....................................G16
Vidulvs väg.....................................G3
Vikingagatan................................... F5
Viktor Rydbergsgatan����������������������H3
Viktoriagatan.................................. E7
Viktoriaplan.................................... E7
Vilanvägen.............................J11, K12
Vildrosgatan...................................H7
Villavägen..................................F7, F8
Villes väg...................................... E14
Villingegatan.............................. H8, I8
Vimpelgatan...................................H8
Vinbärsgatan.................................. K6
Vindhemsgatan������������������������������ E6
Vinggatan....................................... E4
Vipängsvägen...............................G13
Viragatan........................................H8
Virdings allé.............................. K8, K9
1000 m
J
Vitkålsgatan...............................J5, K5
Vittingers väg................................. I16
von Bahrs väg��������������������������������G4
von Kraemers all������������������������� F8
Vreta parkväg................................D18
Vreta strandväg����������������������������D17
Vretavägen...........................D17, D18
Vretenvägen.................................. L14
Vretgränd........................................G7
Vråkvägen.....................................G15
Vårdkasvägen........................F15, F16
Vårdsätravägen
.................... E12, E13, E15, F11, G11
Väderkvarnsgatan��������������������G6, H7
Väktargatan....................................G5
Vänortsgatan.................................. E8
Väpnargatan............................. E4, E5
Väpplinggatan.............................I7, J7
Värnlundsgatan������������������������������G3
Västertorg......................................D9
Västgötaresan............................... K14
Västra Järnvägsgatan��������������������� F6
Västra Strandgatan��������������������F6, F7
Västra vindbrovägen���������������������H11
Västra Ågatan��������������������������������G7
Vävstolsvägen................................J13
W
alleriusvägen��������������������������� E8
Wallingatan..................................... E6
Wennerbergsgatan�������������������������H5
Wivalliusgatan��������������������������������H3
Wretmansgatan�������������������������������J7
K
Y
llevägen.....................................J12
Ymergatan......................................H7
Ynglingagatan�������������������������������� F4
Yrsavägen.......................................G3
Å
karegatan.............................L9, M9
Åkervägen....................................H15
Åmynningsvägen��������������������������H16
Ångkvarnsgatan........................G8, H8
Årstagatan....................................... I6
Åsgränd.......................................... F7
Ä
ngsstigen.................................D18
Ängsvägen.................................... E11
Ärnavägen...................................... F1
Ärtgatan....................................J6, K6
Ölandsresan............................... K13
Öpirs väg..................................G2, G3
Örbygatan................................... I6, I7
Österleden....................................... I4
Österplan.......................................G6
Österängsgatan�����������������������������H6
Östra vindbrovägen................. H10, I10
Östra Ågatan....................... F7, G7, G8
Östunagatan...................................H7
Överbyvägen.............................C5, D5
Övre Slottsgatan���������������������������� F7
20
Biotopia (F7)
Stordammen – Biological Museum
Biotopia
Botaniska trädgården (F8)
Botanical Garden
Linnéanum / Linneanum
Orangeriet / Orangery
Tropiska växthuset / Tropical Greenhouse
Bror Hjorths Hus (E8)
Bror Hjorths House
Carolina Rediviva (F7)
Carolina Rediviva University Library
Evolutionsmuseet (F8)
Museum of Evolution
Paleontologi / Palaeontology
Zoologi / Zoology
Fyris curlinghall (A8)
Fyris Curling Hall
Fyrishov – bad och sportanläggning (F5)
Fyrishov Water Park & Sports Ground
Gamla Uppsala (F1)
Gamla (Old) Uppsala
Disagården / Disagården Farm
Kungshögarna / Burial Mounds
Gamla Uppsala kyrka / Gamla (Old) Uppsala Church
Gamla Uppsala museum / Gamla (Old) Uppsala Museum
Gränby Linnéminne (I4)
Gränby – Home of Sara Stina Linnaea
Gränby sportfält (H4)
Gränby Sports Ground
Kommuninformation (G7)
City Information Center
”Lennakatten” – Upsala-Lenna Jernväg (G7)
”Lenna Cat” – Upsala-Lenna Railway
Linnés Sävja (K12)
Linnaeus’s Sävja
Linnéträdgården (F6)
Linnaeus Garden
Linnémuseet / Linnaeus Museum
Medicinhistoriska och psykiatrihistoriska museet (G11)
Museum of Medical History and Psychiatric History
Museum Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum (F7)
Museum Gustavianum – Uppsala University Museum
Svandammshallarna (G8)
Svandammshallarna (Concert Venue)
Pumphuset – kommuntekniskt museum (G7)
Pump House – Museum of Municipal Technology
Sporthallen Allianshallen (K7)
Allianshallen Sports Hall
Sporthallen Anders Diöshallen (G5)
Anders Diöshallen Sports Hall
21
Studenternas idrottsplats (G8)
Studenternas Sports Ground
22
Sunnerstaåsens friluftsområde (H16)
Sunnersta Open Air Recreation Center
23
24
25
26
Turistbyrå (G7)
Tourist Information Office
Universitetshuset (F7)
University Hall
Myntkabinettet / Coin Cabinette
Upplandsmuseet (F7)
Uppland Museum
Uppsala domkyrka (F7)
Uppsala Cathedral
Skattkammaren / Treasure Chamber
27
Uppsala Konsert & Kongress (G7)
Uppsala Concert & Congress Hall
28
Uppsala resecentrum (G7)
Uppsala Travel Centre
29
Uppsala slott (F8)
Uppsala Castle
Fredens Hus / House of Peace
Uppsala Konstmuseum / Uppsala Art Museum
Download
Related flashcards
Create Flashcards