Årsrapport og regnskap 2013

advertisement
Hovedkontor:
Norsk Sjømannsforbund
Rosenkrantz’ gate 15-17
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO
Norsk Sjømannsforbund
Servicekontoret i Bergen
Sjømennenes Hus
Østre Muralmenningen 1B
5012 BERGEN
www.sjomannsforbundet.no
[email protected]
Telefon 22 82 58 00
Telefaks 22 33 66 18
Norsk Sjømannsforbund
Servicekontoret i Ålesund
Tollbugata 8
6002 ÅLESUND
Norsk Sjømannsforbund
Servicekontoret i Tromsø
Skippergata 41
Postboks 6166 Postterminalen
9291 TROMSØ
Norwegian Seafarers’ Union
Seafarers’ House
Calle O’Donnel #161
Viejo San Juan
Commonwealth of
Puerto Rico 00901
Norwegian Seafarers’ Union
Service Office - Bali
c/o Bali Seamen’s Club
Jl. D. Tamblingan No. 27
Sanur B Denpasar
Bali, Indonesia
Design: LO Media Trykk: BK Grafisk Foto: colourbox.com
M
1
Ø M E R KE
T
ILJ
24
Servicekontorer:
Norsk Sjømannsforbund
Servicekontoret i Sandefjord
Jernbanealleen 13
3210 SANDEFJORD
Norwegian Seafarers’ Union
Service Office - Miami
1001 North America Way
Room 101
Miami
Florida 33132
USA
8
Trykksak 6
3
2013
Årsrapport og regnskap 2013
Innhold:
Forbundsstyrets beretning 2013
Forbundsstyrets beretning 2013.................................................................................... 3
Norsk Sjømannsforbund er et fagforbund som ivaretar interessene til seilende sjøfolk som i all hovedsak er sysselsatt i utenriksfart, innenriksfart, fraktefart samt fiske og fangst.
Forbundets viktigste oppgave, i henhold til forbundets vedtekter § 2 og handlingsprogrammet, er å sikre norske arbeidsplasser til sjøs og å trygge og forbedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom oppretting og videreutvikling av tariffavtaler og
hovedavtaler innenfor forbundets virkeområde.
Sysselsettingen innenfor forbundets virkeområder er fortsatt sterkt preget av internasjonalisering
og globalisering av skipsfart, og særlig av den ulike
konkurransesituasjonen for norske sjøfolk og rederier i forhold til rammevilkårene innenfor Norden og
EU. Konkurransen ble noe redusert da regjeringen
videreførte rammevilkårene, herunder refusjonsordning for sjøfolk (såkalte nettolønnsordning) og rederibeskatning, men har blitt stadig svekket etter innføringen av taket på refusjonsordningen i 2008, som
ikke er blitt regulert siden. Dette har ført til at verdien av ordningen reduseres hvert år sammenlignet
med andre EU-land, noe som fører til en konkurranseulempe for norske sjøfolk og rederier. Norsk Sjømannsforbund mener at dersom det i fremtiden skal
drives skipsfart med utgangspunkt i Norge og med
fortsatt et betydelig innslag av norske sjøfolk, er det
avgjørende at forskjellen minskes og helst over tid
utviskes.
Medlemstall var ved utgangen av året var 10 666
mot 10 432 i 2012.
Norsk Sjømannsforbunds hovedkontor er samlokalisert med Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske
maskinistforbund i Maritimt Hus AS, Rosenkrantzgate 15–17, Oslo. I tillegg har Norsk Sjømannsforbund
regionale servicekontorer i Sandefjord, Bergen, Ålesund, Tromsø og Miami. Forbundet har også syv
inspektører på heltid og som er lokalisert henholdsvis i Sandefjord, Haugesund, Bergen, Kristiansund,
Sørreisa og Tromsø. Videre har forbundet to lokale
representanter på Bali, Indonesia og en kontaktperson i Yokohama, Japan, som i all hovedsak besøker
NIS-registrerte skip.
I tillegg til de faglige og politiske primæroppgavene til forbundet, består konsernet Norsk Sjømannsforbund av Leangkollen Eiendom, Sjømennenes Hus
Eiendom AS (SHE AS), Sjømennenes Hus Holding
AS (SHH) (f.o.m. desember 2012) som er eier av
Sjømennenes Hus Oslo AS (SHO AS), Østre Mural-
Resultatregnskap................................................................................................................. 7
Eiendeler................................................................................................................................ 8
Egenkapital og gjeld............................................................................................................ 9
Kontantstrømoppstilling................................................................................................... 10
Noter..................................................................................................................................... 11
Revisjonsberetningen........................................................................................................ 22
Lærte av ungdom i Europa............................................................................................. 25
Valgkamp og stortingsvalg...............................................................................................26
Servicekontorer.................................................................................................................. 27
Kontaktvirksomheten........................................................................................................ 32
Forbundets styrende organer......................................................................................... 33
Gullnål................................................................................................................................... 34
LO-Merke............................................................................................................................. 35
2
Norsk Sjømannsforbund
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
menning 1 B AS (f.o.m mars 2013) som er eier av
Sjømennenes Hus Bergen AS (SHB AS) (solgt des.
2013) og Seafarers House San Juan (SHSJ). Konsernets eiendommer er Grev Wedels plass 7 i Oslo,
Østre Muralmenning 1 b i Bergen (solgt des. 2013),
Leangkollen Hotell og Konferansesenter i Asker,
Halvorsbøle Eiendom på Jevnaker, 1/3 av Maritimt
Hus AS i Oslo og eiendommen hvor sjømannssenteret i San Juan, Puerto Rico er lokalisert. Videre eier
forbundet fem tjenesteleiligheter i Oslo, to leiligheter
i Miami (solgt henholdsvis februar og mars 2013)
og én i San Juan. Forbundet eier også to utleieleiligheter i Oslo, to i Spania og to hytter på Lemonsjøen,
som medlemsfordel.
Forløperselskapene til Sjømennenes Hus Eiendom AS (SHE AS) ble i sin tid opprettet for å dekke forbundets behov for kontorlokaler, og Leangkollen Kurs- og Konferansesenter i Asker ble anskaffet for å få tilfredsstillende lokaler til forbundets opplæringsvirksomhet. Driften av eiendomsselskapene,
Leangkollen og Maritimt Hus forvaltes internt av konsernets eiendomssjef. Leangkollen Hotell og Konferansesenter ble utleid til Choice Hotels Scandinavia i
1999 for 20 år. Sjømannssenteret i San Juan, Puerto Rico (SHSJ), ble åpnet i 2005 og skal ivareta velferdstjenester for og bistand til sjøfolk som er dekket
av forbundets tariffavtaler hvor Norsk Sjømannsforbund er part.
Norsk Sjømannsforbund har, i samarbeid med
Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund et kontor i Manila, Filippinene, som heter
Norwegian Maritime Unions Service and Information Office (FIL-NOR GAIN). Formålet med kontoret
er å yte service, informasjon og bistand til filippinske
sjømenn som er ansatt på internasjonale tariffavtaler hvor de norske sjømannsorganisasjonene er part.
Norsk Sjømanns­
forbund er et fag­
forbund som ivare­
tar interessene til
seilende sjøfolk og
fiskere som i all
hovedsak er syssel­
satt i utenriksfart,
innenriksfart, frak­
tefart, samt fiske
og fangst.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 a bekrefter styret at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til
grunn for antagelsen ligger prognoser/budsjett for
året 2014. Konsernet er i en sunn økonomisk og
finansiell stilling. Styret mener at årsregnskapet gir
et rettvisende bilde av Norsk Sjømannsforbund og
konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
Arbeidsmiljø og personale
Sykefraværet i forbundet i 2013 utgjorde 5,7 % mot
Norsk Sjømannsforbund
3
5,27 % i 2012. Forbundet har gjennom året vært IAbedrift og det arbeides aktivt med oppfølging av de
som er syke for å finne løsninger slik at disse fortere
kan komme tilbake i hel eller delvis stilling.
I løpet av 1. kvartal i år ble det gjennomført jobbsamtaler som ikke ble gjennomført i 2012. Det vurderes fortløpende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
Et aktivt arbeidsmiljøutvalg har deltatt i dette, og det
foreligger en handlingsplan for tiltak. Det er et prioritert mål å bedre arbeidsmiljøet. Det har ikke vært
alvorlige personskader eller ulykker i 2013. Alle
ansatte er tilsluttet bedriftslegeordning.
Norsk Sjømannsforbund har 44 ansatte / 42,2
årsverk bestående av 24 kvinner og 20 menn.
Miljørapportering
Hverken forbundet eller dets datterselskap er regulert av konsesjoner eller pålegg. Virksomhetene er i
sin karakter av en slik art at det ytre miljø ikke forurenses. Forbundets virksomhet i og utenfor Oslo drives i kontorer av god standard.
Likestilling
Norsk Sjømannsforbund har 44 ansatte / 42,2 årsverk bestående av 24 kvinner og 20 menn. Forbundets ledelse, forbundsstyret, landsstyret og kontrollkomiteen, som er valgt blant medlemmene, har en
fordeling på 30 % kvinner og 70 % menn. Prosentfordelingen gjenspeiler i all hovedsak fordelingen
mellom kvinner og menn i medlemsmassen.
Norsk Sjømannsforbund vil aktivt jobbe for forbedre kvinneandelen i de styrende organer.
Fremtidig utvikling
Norsk Sjømannsforbunds virksomhet er en nonprofit virksomhet. Forbundets økonomiske ressurser brukes faglig og politisk til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter.
Den fremtidige sysselsetting av norske mannskaper
innenfor den internasjonale delen av det arbeidsmarkedet forbundet organiserer sine medlemmer i,
er fortsatt sterkt konkurranseutsatt. Rammevilkårene for norsk skipsfart, herunder vilkårene for norske
sjøfolk, er imidlertid det som er viktigst for forbundet
i forhold til sysselsettingsspørsmålet, enten det gjelder like konkurransevilkår for utenriks eller anbudskriteriene for innenriks. Næringsrettet rammebetingelser som gis gjennom politiske vedtak i Norge har
stor innvirkning på sysselsetting og rekruttering av
norske sjøfolk.
Tilskuddsordningen for sjøfolk, ofte kalt «nettolønnsordningen», har ligget fast i budsjettet i flere år,
4
Norsk Sjømannsforbund
men den er forvitret med årene på grunn av innføringen av taket i 2008. Det ble gitt politiske signaler i
valgkampen om at ordningen skal reguleres og lovfestes, men dessverre så skjedde ikke dette i 2013.
Ordningen omfatter alle konkurranseutsatte fartøyer
i NOR-registeret, inklusivt fraktefart og Hurtigruten.
Noen av forbundets viktigste arbeidsoppgaver
fremover er: å sikre at kjøpekraften til medlemmene
bedres eller opprettholdes; at skipene har tilstrekkelig driftsbesetning til å sikre sikkerheten og til utføre
oppgavene de blir pålagt; at den delen av næringen
som er internasjonalt konkurranseutsatt har langsiktige og stabile rammevilkår; å arbeide for å få innført
tiltak som i større grad kan hindre den økende sosiale dumpingen som foregår innenfor norsk territorialfarvann inklusiv norsk kontinental sokkel og å sikre
norske fiskerne sin andel av de internasjonale kvotene og en rettferdig pris for varen.
utgjør 4,6 mill. kr. Verdien av denne plasseringen pr.
31.01.14 er kr 14,3 mill., som tilsvarer en verdinedgang på 0,2 mill. kr. fra årsslutt.
Konsernets eierandel i Maritimt Hus AS (MH AS)
på 33 % er uendret. Konsernets andel av overskuddet i MH AS er i helhet tillagt konsernets finansinntekter.
Konsernets likviditetsbeholdning pr 31.12.13 var
på 209,5 mill. kr, hvorav 37,2 mill. kr er bundne midler. Konsernets evne til egenfinansiering er god.
Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde 24 prosent
av samlet gjeld pr 31.12.13, sammenlignet med 27
prosent pr 31.12.12. Konsernets finansielle stilling
er god. Totalkapitalen i konsernet ved utgangen av
året var 398 mill. kr i 2013, sammenlignet med 333
mill. kr året før. Egenkapitalprosenten for konsernet
pr. 31.12.2013 var 74 % mot 66 % i 2012.
Finansiell risiko
Styret foreslår at årsresultatet i forbundet (inkl. NSF
Eiendom Leangkollen) på kr 13 700 627 overføres
annen egenkapital.
Forbundet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt US dollar, da en vesentlig del av forbundets inntekter er i denne valutaen. Selskapet har en
dollarkonto for å redusere selskapets valutarisiko og
derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko.
Det foreligger uavklarte spørsmål om merverdiavgiftregelverket i forbindelse med forbundets samarbeid med andre organisasjoner både nasjonalt og
internasjonalt. Saken behandles av advokatfirmaet
Thommessen, som har tilskrevet skattemyndighetene for uttalelse.
Resultat, investeringer,
finansiering og likviditet
Kommentar til konsernets nøkkeltall,
oppgitt i mill. kr.
Forbundet, inklusive NSF Eiendom Leangkollen, har
hatt en økning i driftsinntekter fra 94,4 mill. kr i 2012
til 99,6 mill. kr i 2013. Økningen skyldes i hovedsak
økning av kontingent og antall skip dekket av forbundets modellavtale offshore for bekvemmelighetsflagget skip. Konsernets driftsresultat har gått opp
fra et negativt resultat i 2012 med et underskudd på
1,7 mill. kr i 2012 til et positivt resultat i 2013 med
et overskudd på 58,8 mill. kr i 2013, og årsresultat
for konsernet ble 65,9 mill. mot kr 5,5 mill. kr i 2012.
Forbundet plasserte midler i Odin-fondene Norden
II og Europa II 15.06.2007. Disse inngår i regnskapet med en kostpris på 19,1 mill. kr. Årets verdiendring (oppgang) er 3,5 mill. kr, og akkumulerte nedskrivninger innregnet i regnskapet per 31.12.2013
Årsrapport 2013
Årsresultat og disponeringer
Aktuelle saker
Stortingsvalg 2013:
Landsstyret vedtok på møte 21.–23. november 2012
og utnevnte landsstyremedlem Harry Danielsen og
regionleder Sør-Øst, Ronny Øksnes, til å koordinere
forbundets valgkamparbeid i samarbeid med ledelsen. Det ble bestemt at R. Øksnes og H. Danielsen
skulle holde innlegg på samtlige regionkonferanser,
arrangere kurs for utvalgte aksjonskomiteer fra hver
region og besøke de største partienes landsmøter.
Representanter fra forbundet møtte opp på følgende landsmøter:
• Sosialistisk Venstreparti – 15. mars Sted: Lillestrøm
• Senterpartiet – 5. april Sted: Loen
• Arbeiderpartiet – 18. april Sted: Oslo
• Kristelig Folkeparti – 25. april Sted: Trondheim
• Høyre – 3. mai Sted: Gardermoen
• Fremskrittspartiet – 24. mai Sted: Gardermoen
I tillegg ble forbundets valgkamparbeid presentert
av R. Øksnes og H. Danielsen på forbundets ungdomskonferanse 28. april, i landsstyret 2. mai og på
forbundets ansattesamling 12. juni.
Siden NRKs program «Sommeråpent» skulle filmes
på MS Sjøkurs, ble det bestemt at forbundet burde
være synlig i alle havnene fartøyet anløp, og dele ut
faktaarket om sjøfolk. Ansvaret for anløpene ble fordelt etter region. Det ble skrevet fortløpende rapporter som ble lagt ut på forbundets nettside. Målet med
forbundets valgkampstrategi var å synliggjøre saker
Årsrapport 2013
som har betydning for arbeidsplassene til norske sjøfolk, herunder rammevilkårene, og forsøke å påvirke
partiene til å ha dette med i sine partiprogrammer. Til
sammen ble det brukt ca. kr 1,4 mill. på valgkampen.
Forbundets valgkamparbeid varte fra april til valgdagen 9. september.
Skipsarbeidsloven:
Den 20. august trådte den nye internasjonale konvensjonen (MLC 2006) for sjøfolk i kraft. Samme
dag ble sjømannsloven erstattet med lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven). Den nye lovens innhold er bedre tilpasset dagens arbeidssituasjon til sjøs. I tillegg har den
en mer logisk oppbygging og struktur. Et av de store
framskrittene i loven er bedre regler og retningslinjer
for tvistebehandling, slik at rettsvernet blir bedre. De
viktigste endringene er:
Heving av aldersgrensen for sjøfolk fra 62 til 70 år.
En styrking av stillingsvernet for sjøfolk, som i stor
grad harmoniserer med de som gjelder for arbeidstakere på land gjennom arbeidsmiljøloven.
En utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter.
Klargjøring og utvidelse av prosessregler ved tvist
om arbeidsforhold.
Et flertall av utvalgets medlemmer foreslår å lovfeste en rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved
tvist om en oppsigelse er lovlig.
En styrking av arbeidstakernes rett til drøfting og
informasjon.
At rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidsgivers økonomiske forpliktelser, der disse ikke er
samme rettssubjekt.
For NIS-skip foreslås unntak slik at konkurransedyktigheten til NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
Ny terminologi: Av hensyn til en kjønnsnøytral lovgivning foreslås uttrykket «sjømann» erstattet med
«arbeidstaker» og at den nye loven heter «skipsarbeidsloven» (og ikke lenger sjømannsloven).
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av fergeløsningsprosjektene på E39:
I oktober 2013 fremla Transportøkonomisk Institutt
(TØI) rapport om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av fergeavløsningsprosjektene på E39
Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim,
på oppdrag fra forbundet. Bakgrunnen for oppdraget var å undersøke om det ville være en bedre samfunnsverdi dersom man erstattet eksisterende fergesamband med bru eller tunnel i stedet for å øke
frekvensen på enkelte samband. Konklusjonen var
Norsk Sjømannsforbund
5
at Rogfast er lønnsom, mens Hordfast og Nordfjord
er marginalt ulønnsomme. Rapporten ble dårlig mottatt av enkelte lokalpolitikere og næringslivstopper,
og ble møtt med påstander om at rapporten var et
rent bestillingsverk, samtidig som det ble stilt spørsmål ved integriteten til forskeren.
og ønsket en gjennomgang av fartsområdebegrensning for NIS-skip. Det ble sendt bekymringsmelding
til NR om at deres utspill vil få negative konsekvenser for næringen fordi det var i strid med det felles
målet om å sikre sysselsetting og rekruttering av norske sjøfolk.
Haugesundskonferanse:
Forbundsstyret og regionlederne deltok på årets
haugesundskonferansen som et ledd i forbundets
arbeid med å synliggjøre sjøfolkenes betydning i
stortingsvalgåret. Temaene av særskilt interesse for
forbundet var: «Mot stortingsvalget 2013», «Utflagging – morgendagens realitet» og «Kompetanse og
utdanning». Elever fra Maritime skole i Haugesund
møtte også opp med oransje t-skjorter under innlegget til NSOFs administrende direktør Hans Sande.
Mellomoppgjør:
Det ble brudd i årets mellomoppgjør for utenriks.
Bakgrunnen for bruddet var at NR ikke ville gi sjøfolk i
utenriks offshore det samme tillegg som de ga i oppgjøret med Industri Energi (IE) og SAFE. Begrunnelsen var at det skulle være et moderat oppgjør, og at
det over lengre tid hadde vært en opphetet lønnsutvikling innenfor olje- og gassektoren, noe som førte
til en todeling av norsk økonomi. Forbundet aksepterte ikke at ansvaret for å korrigere situasjonen skulle hvile på våre medlemmer, som har 1-1 system.
Alle tre organisasjonene tok brudd og hadde parallelle meklinger som endte med et tillegg på 2,4 %
for offshore.
Maritimt Forum – samarbeidsavtalen LO/NSF,
NSOF, DNMF og NR:
I 2007 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom
Norges Rederiforbund (NR) og de norske sjømannsorganisasjonene inklusive LO. Bakgrunnen for avtalen var rederibeskatning og behovet for å få de samme rammevilkårene i Norge som i andre EU-land.
Det var og er viktig for forbundet at rederiene og
deres skip blir i Norge, da erfaringen viser at uten
norske rederier, ingen norske skip og dermed ingen
arbeidsplasser for norske sjøfolk. Det ble derfor inngått en samarbeidsavtale om sammen å arbeide for
at Norge skal være en ledende nasjon når det gjelder skipsfart, ved å sikre norske sjøfolk og rederier
konkurransedyktige rammevilkår. Avtalen ble nesten sagt opp i 2013 på grunn av at NR aktivt gikk ut
Jacqueline Smith
Forbundsleder
Jahn Cato Bakken
Forbundsstyremedlem
6
Norsk Sjømannsforbund
Råfiskloven:
Rett før sommeren vedtok Stortinget ny fiskesalgslaglov. Den nye loven erstattet råfiskloven, men viderefører hovedprinsippene i råfiskloven, noe som
er en bragd, fordi det ofte kan være utfordrende
å forene konkurranselovgivningens hovedprinsipper og salgslagenes rettigheter i fiskesalgslagsloven. I hovedsak beholder fiskesalgslagene gjennom
den nye loven adgang til å bestemme minstepriser
og andre salgsvilkår for førstehåndsomsetningen av
fangst som er fanget på havet.
Oslo, 28. april 2014
Johnny Hansen
Nestleder
Roy A. Nilsen
Forbundsstyremedlem
Resultatregnskap – 01.01.-31.12
NORSK SJØMANNSFORBUND KONSERN
RESULTATREGNSKAP
01.01 - 31.12
Forbundet
Forbundet
2012
2013
Note
46 042 832
48 327 886
94 370 718
48 973 855
50 654 264
99 628 119
33 979
4 532
54 952
93 464
004
891
599
494
Konsern
Konsern
34 839
2 908
57 086
94 833
540
065
099
704
906 224
4 794 415
3
DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
6,7 8 5 2 079 838
2 257 985
4 066 358
535 218
7 868 963
1 837 580
1 394 632
7 634 224
73 792
10 792 644
8 775 187
15 587 059
1 409 934
1 886 432
7 365 253
13 700 627
15
4,10,11
4,10
2013
Note
DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnad
Av- og nedskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
3
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
9
4,10,11
4,10
48 973 855
109 272 711
158 246 566
6,7 8 5 DRIFTSRESULTAT
2012
46 042 832
51 214 138
97 256 970
36 523
4 589
58 287
99 400
069
690
882
641
36 145
6 227
56 613
98 987
779
592
820
191
58 845 925
-1 730 221
512 630
2 441 560
7 634 224
804 395
9 784 019
979 918
3 365 288
4 066 358
671 585
7 739 979
68 629 944
6 009 758
2 727 427
539 376
65 902 517
5 470 382
16
Skattekostnad på ordinært resultat
ÅRSRESULTAT
16
Jan Nilsen
Forbundsstyremedlem
Anton R. Abrahamsen
Forbundsstyremedlem
Kjell Terje Vadseth
Forbundsstyremedlem
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
7
Eiendeler pr. 31. desember
EGENKAPITAL OG GJELD 31.12
EIENDELER 31.12
Forbundet
2012
2103
Konsern
Note
45 973 917
1 994 315
47 968 232
21 926 768
81 034 727
18 289 718
37 487 963
158 739 176
207 622 780
39 759 480
1 609 050
41 368 530
16
8,14
8 14 690 448
75 635 987
31 301 800
33 889 689
155 517 924
9
15
4,10 11 198 082 493
74 078 894
3 988 622
20 211 446
24 200 068
84 897 918
1 291 654
15 2
8,14
8
63 708 911
1 609 050
65 317 961
9
11
4,10
11
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
2 3 916
26 566
31 307
33 889
95 681
950
668
800
689
107
209 540 077
3 404
27 766
18 295
44 724
94 190
320
667
718
283
988
172 816 094
3 988 623
21 873 293
25 861 916
75 279 597
1 994 315
77 273 912
2013
5 418 799
18 502 365
23 921 164
136 437 045
Note
2013
17
18
278 372 393
15 732 779
294 105 172
214 988 486
5 880 000
220 868 486
7
13
44 305 926
4 500 000
48 805 926
43 852 335
3 000 000
46 852 335
12,14
12
28 000 000
1 490 883
29 490 883
28 000 000
7 236 320
35 236 320
4 003 496
3 720 488
2 167 099
15 399 652
25 290 735
8 060 710
3 886 407
1 991 538
16 278 507
30 217 162
Sum gjeld
103 587 544
112 305 817
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
397 692 715
333 174 303
Note
EGENKAPITAL
221 898 452
221 898 452
233 235 452
233 235 452
17
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital
GJELD
162 290 722
OMLØPSMIDLER
Bankinnskudd, kontanter og lignende
1 351 194
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
4 890 447
18 148 947
23 039 394
16
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler
2012
Konsern
Sum anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
ANLEGGSMIDLER
1 196 039
Forbundet
2013
Note
915 372
Egenkapital og gjeld pr. 31. desember
43 852 335
3 000 000
46 852 335
7 236 320
7 236 320
7 802
3 736
1 991
15 223
28 753
44 305 926
4 500 000
48 805 926
-
162
350
537
912
961
2 853 934
3 647 765
2 167 099
16 470 303
25 139 101
82 842 616
73 945 027
304 741 068
307 180 479
7
13
12,14
12
16
15
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Betalbar skatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
16
15
97 118 288
8
304 741 068
109 097 986
307 180 479
Norsk Sjømannsforbund
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
235 401 993
160 358 209
397 692 715
333 174 303
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
9
Kontantstrømoppstilling – 01.01-31.12
NORSK SJØMANNSFORBUND KONSERN
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
01.01 - 31.12
Forbundet
Konsern
Forbundet
Konsern
2012
2013
8 775 187
-1 508 776
4 532 891
15 587 059
-1 991 537
2 908 065
-1 851 678
-41 886
-1 937 235
-2 177 488
901 825
-4 948 228
-2 801 838
-974 182
4 192 483
-1 981 687
-
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning anleggsmidler/verdiendringer finansielle
omløpsmidler
Gevinst ved salg av driftsmidler
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbet. i
pensjonsordninger
Kostnad ved bruk av egenkapitalmetode
666 958
8 964 967
5 038 523
5 398 740
-1 346 886
9 090 377
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av anleggsmidler
Tilbakebetaling/utbetaling av utlån
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler
Utbetalinger ved kjøpt av aksjer og andeler
Kapitalinnskudd fra minoritetsaksjonær
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-3 096 200
-3 096 200
-7 236 320
-7 236 320
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av lån
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-3 477 799
10 819 024
Netto endring av kontanter
77 556 693
74 078 894
74 078 894
84 897 918
Kontanter og bankinnskudd per 01.01.12
Kontanter og bankinnskudd per 31.12.12
-1 525 649
-3 048 433
-4 574 082
2013
2012
68 629 944
-1 991 538
4 589 690
6 009 758
-1 508 776
6 227 592
-2 177 488
1 430 176
-4 057 214
-1 851 678
530 240
-1 973 462
-1 981 687
-2 801 838
innflytelse. Bestemmende innflytelse
oppnås
8 775
187 når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk
kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser
-1 508 776 inngår i konsernets egenkapital. Minoritetsinteresser er ført brutto. Konsernregnskapet utarbeides
etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet
følger de samme regnskapsprinsipper som forbundet. Interne transaksjoner, fordringer og
4 532 891
gjeld elimineres. Ved kjøp av datterselskaper
-1 851 678 elimineres kostprisen på aksjer i forbundet mot egenkapitalen i datterselskapet på
kjøpstidspunket. Omregning av utenlandske datterselskaper skjer til gjennomsnittskurs gjennom året, mens eiendeler og gjeld omregnes til
45 302 693
kursen ved årets slutt. Omregningsdifferanser som oppstår føres direkte mot egenkapitalen.
-41
-1 937 235
Datterselskaper/tilknyttede selskaper
-2 801 838
Datterselskaper og tilknyttede selskaper
vurderes etter kostmetoden i forbundsregnskapet. Er virkelig verdi lavere enn kostpris og verdifallet
- nedskrevet.
4 532Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivninger ikke lenger er til stede. I
ikke antas å være forbigående, er aksjene
-974 182 vurdert etter egenkapitalmetoden.
konsernregnskapet blir tilknyttede selskaper
49495176
Inntektsføringsprinsipper
av kontingenter og avgifter skjer for perioden de påløper og endelig kan fastsettes. Tjenester inntektsføres i takt med leveringen
Inntektsføring
av ytelsene. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Endring i andre tidsavgrensningsposter Klassifisering og vurdering av-2balanseposter
757 385
667 998
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm
61 684
498 poster5som
299 forfaller
834
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
omfatter
til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster
Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter fra operasjonelle aktiviteter
10 662 117
5 398 740
-1 346 886
1 200 000
-3 048 990
2 450 000
17 163 971
1 490 883
-7 236 320
-5 745 437
er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
fra men
minoritetsaksj
5 til virkelig verdi dersom
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes tilKapitalinnskudd
anskaffelseskost,
nedskrives
verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
5 880 000
4 031 010
28 000 000
-3 096 200
24 903 800
73 103 032
34 234 644
136 437 045
209 540 077
102 202 401
136 437 045
Norsk Sjømannsforbund
Note 1 Regnskapsprinsipper
Note
1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består Norsk Sjømannsforbund og datterselskaper hvor Norsk Sjømannsforbund direkte eller indirekte har bestemmende
10
NORSK SJØMANNSFORBUND KONSERN
Årsrapport 2013
Fordringer
- og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
Kundefordringer
grunnlag
av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.
Langsiktige plasseringer
Aksjer klassifisert som anleggsmidler er oppført til kostpris. Er virkelig verdi lavere enn kostpris og verdifallet ikke antas å være forbigående, er
aksjene nedskrevet til virkelig verdi. En eventuell nedskrivning vil reverseres i senere perioder hvis verdiøkning kan påvises. Mottatt utbytte og
andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr
15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet
Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsplaner, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på
balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap)
innregnes direkte mot egenkapitalen. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader.
Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % for
2013 og 28 % for 2012 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Landsmøtekostnader
Estimerte kostnader til landsmøtet avsettes og periodiseres lineært over perioden frem til neste landsmøte.
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
11
Estimerte kostnader til landsmøtet avsettes og periodiseres lineært over perioden frem til neste landsmøte.
Note 2 Likvide midler
Note 2
Likvide midler
Norsk Sjømannsforbund har følgende bundne midler pr 31.12:
Skattetrekksmidler
Midler oppbevart for utenlandske forbund
Kampfond
Pensjonsfond
Sum
Note
4 Finansposter
Sum annen
finansinntekt
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Utbytte
Nedskriving finansielle anleggsmidler
Avkastning
forsikringskassen
Rentekostnader
Verdiøkning
aksjer og andeler
Omkostninger
Valutagevinst
Etableringsgebyr
Valutatap
Sum
annen finansinntekt
Sum annen finanskostnad
Note
Forbundet
2013
Konsern
2013
2012
1 762 967
4 597 761
12 886 830
17 951 859
37 199 417
1 771 265
3 354 299
12 886 830
17 951 859
35 964 253
2012
1 821 941
4 597 761
12 886 830
17 951 859
37 258 391
1 771 265
3 354 299
12 886 830
17 951 859
35 964 253
4 066 358
Forbundet
2013
Forbundet
2013
1 411 097
1 7495000
250
4 037
13 679
000
436 448
55 224
542
7 634
73 792
5 Andre driftskostnaderForbundet
2012
2012
1 509 829
1 179
48 000
410
1 302
21 541
000
74 988
465 358
808
4 066
535 218
Note 5 finanskostnad
Andre driftskostnader
Annen
2013
2012
Nedskriving finansielle anleggsmidler
Andre driftskostnader består av
Forbundet
Rentekostnader
5 250
48 410
Omkostninger
132013
000
212012
000
Etableringsgebyr
Kollektiv hjemforsikring
7 246 984
6 962 095
Valutatap
55 542
Kontingenter
6 878
025
6 465
982 808
365
Reisekostnader
9 768
246
8 535
739 218
490
Sum
annen finanskostnad
73 792
Forsikringskassen
13 000
18 000
Leie lokaler
4 444 942
4 725 448
Note
5 Andre driftskostnader
Kontorkostnader
6 295 715
5 540 368
641
Honorarer
1 989
1 953 998
Andre
driftskostnader består av
Forbundet
Profileringsmatriell
707
550
1 077 545
2012
Medlemsbladet
2 7892013
683
2 615
673
Kollektiv
hjemforsikring
71 246
61 962
Fellestjenester
137 984
265
192 095
466
Kontingenter
61 878
61 982
Landsmøte
500 025
000
500 365
000
Reisekostnader
95 768
85 739
Advokatforsikring
681 246
000
633 490
500
000
Forsikringskassen
13 401
18 000
Premie LO Favør Grunnforsikring
2 348
2 128
191
Leie
43 444
43 725
San lokaler
Juan og Bali
029 942
083
275 448
817
Kontorkostnader
63 295
52 540
Andre kostnader
247 715
223
607 368
643
Honorarer
1 989
1 953
Sum andre driftskostnader
57
086 641
099
54
952 998
599
Profileringsmatriell
707 550
1 077 545
Medlemsbladet
2 789 683
2 615 673
Fellestjenester
1 137 265
1 192 466
Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Landsmøte
1 500 000
1 500 000
Advokatforsikring
5 681 000
5 633 500
Forbundet
Premie LO Favør Grunnforsikring
2 348
401
2 128 191
San
Juan og Bali
3 0292013
083
3 2752012
817
Lønnskostnader
Andre kostnader
3 247 223
2 607 643
Lønninger
25086
321099
445
24952
907599
719
Sum
andre driftskostnader
57
54
Arbeidsgiveravgift
4 604 698
3 542 036
Pensjonskostnader
4 913 397
5 529 249
Sum
34 839 540
33 979 004
lån til ansatte m.m.
Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser,
Gjennomsnittlig antall årsverk
42
41
Forbundet
Lønnskostnader
2013
2012
ForbundsForbundsYtelser til ledende personer
leder
styret
Lønninger
25 321 445
24 907 719
Arbeidsgiveravgift
4 604
3 542
Lønn
901698
087
177 036
400
Pensjonskostnader
4 913
5 529 249
714
Pensjonspremie
112397
Annen godtgjørelse
41540
863
Sum
34 839
33 979 004
7 634 224
Note 3
Annen driftsinntekt
Note 3 Annen driftsinntekt
Avgifter
Leieinntekter
Note 3 Annen driftsinntekt
Andre inntekter
Sum
Note 4
Avgifter
Avkastning forsikringskassen
Note 4 Finansposter
Verdiøkning
aksjer
andeler
Note
4 ogFinansposter
Utbytte
Avkastning
forsikringskassen
Annen
finanskostnad
Nedskriving
Verdiøkningfinansielle
aksjer og anleggsmidler
andeler
Rentekostnader
Valutagevinst
Omkostninger
Sum annen finansinntekt
Etableringsgebyr
Valutatap
Sum annen finanskostnad
Annen finanskostnad
Nedskriving finansielle anleggsmidler
Note
5 Andre driftskostnader
Rentekostnader
Omkostninger
Andre driftskostnader består av
Etableringsgebyr
Valutatap
Kollektiv hjemforsikring
Sum annen finanskostnad
Kontingenter
Reisekostnader
Forsikringskassen
Note 5 Andre driftskostnader
Leie lokaler
Kontorkostnader
Andre driftskostnader består av
Honorarer
Profileringsmatriell
Kollektiv hjemforsikring
Medlemsbladet
Kontingenter
Fellestjenester
Reisekostnader
Landsmøte
Forsikringskassen
Advokatforsikring
Leie lokaler
Premie
LO Favør Grunnforsikring
Kontorkostnader
San
Juan og Bali
Andre
kostnader
Honorarer
Profileringsmatriell
Sum
andre driftskostnader
12
Norsk Sjømannsforbund
Medlemsbladet
Fellestjenester
Landsmøte
Konsern
2013
2012
38 340 558
Forbundet
9 677
401
2013
309 927
327
886
148
411
097
Leieinntekter
Annen finansinntekt
Andre inntekter
Sum
Utbytte
40 498 831
38 340 558
9 760 433
9 677 401
395 000
309 927
50 654 264
48 327 886
Forbundet
2012
2011
Finansposter
Valutagevinst
Sum annen finansinntekt
Annen finansinntekt
Forbundet
2013
1Forbundet
509 829
1 179
000
2013
1 302- 541
574250
988
000
4 13
066
358
40 498 831
11 116 429
57 657 451
109 272 711
Konsern
2012
38 218 416
9 583
088
2012
493 421
1 48
509294
829925
1 749 000
1 179 000
4 037 679
1 302 541
436 448
74 988
Forbundet
7 634
224
4 066 358
2012
2011
55 542
73Forbundet
792
2012
48 410
21 000
Forbundet
2013
465 808
7 246 984
535 218
6 878 025
9 768 246
13 000
4 444 942
6 295 715
Forbundet
1 989
641
2012
707 550
6
962
095
2 789 683
982
365
1 6137
265
739
490
1 8500
000
000
5 68118
000
725
448
2 4348
401
540
368
3 5029
083
3 1247
223
953
998
077
545
57 1086
099
2 615 673
1 192 466
1 500 000
623 234
1 368
000
2012
- 48
410
355
672
000
221
346
906
465 808
535 218
2011
3 107 547
160 195
22 937
2012
327 686
6 962 095
3 618 365
6 982 365
8 739 490
18 000
4 725 448
5 540 368
1 953 998
2011
1 077 545
6
798
853
2 615 673
6 365
343
1 192
466
9 987
108
1 500
000
5 63322
500000
5 007
338
2 128
191
5 269
672
3 275
817
2 607
643
2 289
126
769
592
54 952
599
2 508 435
670 067
1 500 000
2012
38 340 558
14 202 150
975 808
51 214 138
2011
38 340 558
38 218 416
Konsern
11 897 772
14 202 2012
150
2013
975 808
916 564
51 1214
531337
411138
097
509130
829
1 749 000
1 179 000
4 037 679
1 302 541
436 448
74 988
Konsern
7 634
224
4 066 358
2012
2011
Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte,
godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
1 509Konsern
829
623 234
1 179 000
1 368 2012
000
2013
1 302 541
-735
853
134672
777
74
988
355
000
21906
000
4 06613
358
2 346
50 000
55 542
465 808
804
395
671 585
Konsern
2012
2011
3 107 547
134 777
160 555
21 000
22 937
Konsern
50 000
2013
2012
465 808
327 686
7 246 984
6 962 095
671 585
3 618 725
6 878 025
6 982 365
9 768 246
8 739 490
13 000
18 000
5 037 942
4 736 116
6 651 315
5 540 368
Konsern
2 586
196
2 748 707
2012
2011
707
550
1 077
545
6 962
095
6
798
2 789 683
2 615853
673
6 982
365
6 2365
1 137
265
518343
240
8 739
490
10 1003
1 500
000
500779
000
000
518
681
000
5 22
633000
500
4 736
116
5 2007
2 348
401
128338
191
5 540
368
5 1269
1 559
021
410672
498
4 373
913
003995
032
2 748
707
2 4833
158
077
545
278
541
56832
613405
820
2013
2 615 673 Årsrapport
2 508 435
2 518 240
670 067
1 500 000
1 500 000
Gjennomsnittlig
antall
årsverk
42
41
Forbundets leder
omfattes
i tillegg av forbundets generelle ordringer for AFP og tilleggspensjon
ved AFP.
7 634 224
Konsern
2013
Konsern
2013
1 411 097
1 749
735 000
853
4 037
13 679
000
436 448
55 224
542
7 634
804 395
Konsern
2013
Konsern
735
853
132013
000
7 246 984
55 542
6 878
025
9 804
768 395
246
13 000
5 037 942
6 651 315
2 586 196
Konsern
707
550
2013
2 789
683
71 246
137 984
265
61 878
500 025
000
95 768
681 246
000
13 000
2 348
401
51 037
559 942
021
64 651
373 315
913
2 586
58
278 196
541
707 550
2 789 683
1 137 265
1 500 000
5 681 000
Konsern
2 348
401
1 5592013
021
4 373 913
26278
947541
224
58
4 662 449
4 913 397
36 523 069
43
Konsern
2013
26 947 224
4 662 449
4 913 397
36 523 069
43
4 066 358
2012
2012
1 509 829
1 179
134 000
777
1 302
21 541
000
74
50 988
000
465 358
808
4 066
671 585
2012
134 777
212012
000
50 000
6 962
095
6 465
982 808
365
8 671
739 585
490
18 000
4 736 116
5 540 368
2 748 707
1 077 545
2012
2 615
673
62 962
518 095
240
61 982
500 365
000
85 739
633 490
500
18 000
2 128
191
41 736
410 116
498
54 540
003 368
032
2 748
56
613 707
820
1 077 545
2 615 673
2 518 240
1 500 000
5 633 500
2 128 191
1 4102012
498
4 003 032
26613
982820
193
56
3 634 337
5 529 249
36 145 779
41
2012
26 982 193
3 634 337
5 529 249
36 145 779
41
ForbundsForbundsfor arbeid de har
utført i NSF er ikke
Forbundsstyrets lønn vedrører kun styrehonorar. Lønn og annen godtgjørelse
medtatt.
Ytelser til ledende personer
leder
styret
enhver tid gjeldende Forbundets leder har pr 31.12.2013 et lån på NOK 2 342 667 fra forbundet. Lånet renteberegnes etter statens til
normsats.
Øvrige
styremedlemmer
har
pr
31.12.2013
lån
på
til
sammen
NOK
422
106.
Det
er
avtalt
individuelle
Lønn
901 087
177 400
nedbetalingsplaner for
hvert enkelt styremedlem.
Pensjonspremie
112 714
Annen godtgjørelse
41 863
Det er utbetalt NOK 36 900 i styrehonorar i Sjømennenes Hus Eiendom AS. Daglig leder i Seafarer's House San
Juan er ansatt i forbundet og mottar sin lønn derfra.
Forbundets leder omfattes i tillegg av forbundets generelle ordringer for AFP og tilleggspensjon ved AFP.
Forbundsstyrets lønn vedrører kun styrehonorar. Lønn og annen godtgjørelse for arbeid de har utført i NSF er ikke medtatt.
Forbundets leder har pr 31.12.2013 et lån på NOK 2 342 667 fra forbundet. Lånet renteberegnes etter statens til enhver tid gjeldende
normsats. Øvrige styremedlemmer har pr 31.12.2013 lån på til sammen NOK 422 106. Det er avtalt individuelle nedbetalingsplaner for
hvert enkelt styremedlem.
Det er utbetalt NOK 36 900 i styrehonorar i Sjømennenes Hus Eiendom AS. Daglig leder i Seafarer's House San Juan er ansatt i
forbundet og mottar sin lønn derfra.
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
13
Revisor
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Forbundet
2012
Revisor
Revisjonshonorar
446 000
Godtgjørelse
til revisor
er fordelt på følgende:
Revisjonsrelaterte
tjenester
189 300
Skattemessig bistand
11 000
Forbundet
2012
Sum godtgjørelse til revisor
646
300
Revisjonshonorar
446 000
Revisjonsrelaterte
tjenester
189 300
Konsern
Skattemessig
bistand
11 000
Revisjonshonorar
507
500
Sum
godtgjørelse tiltjenester
revisor
646
Revisjonsrelaterte
254 300
874
Skattemessig bistand
48 500
Konsern
Sum godtgjørelse til revisor
810 874
Revisjonshonorar
507 500
Revisjonsrelaterte
tjenester
Merverdiavgift er ikke
inkludert i revisjonshonoraret. 254 874
Skattemessig bistand
48 500
Sum
til revisor
810 874
Notegodtgjørelse
7 Pensjonskostnader
og forpliktelser
Note
8driftsmidler
Varige driftsmidler
Note 8 Varige
2011
433 000
159 300
11 000
6032011
300
433 000
159 300
11 000
491
500
603
198 300
900
58 400
748 800
491 500
198 900
58 400
748 800
Forbundet
Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2012
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akk.avskr. 1.1
Akk. nedskrivninger 31.12.
Akk. Avskr. 31.12
Balanseført verdi pr 31.12.12
Forbundet har en sikret tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg har forbundet pensjonsforpliktelser knyttet til en gavepensjonsordning finansiert over drift, AFP og i tillegg forpliktelser til Den Norske Fagorganisasjonenes Pensjonskasse. Av den sistnevnte ordningen dekker LO 1/3 av teoretisk beregnet pensjonsforpliktelse. Ved Note 7 Pensjonskostnader og forpliktelser
beregningen av pensjonskostnaden i resultatregnskapet blir dette hensyntatt. Forbundet har en sikret tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg har forbundet pensjonsforpliktelser n gavepensjonsordning finansiert over drift, AFP og i tillegg forpliktelser til størrelsen på Den Norske ytelsen fra Pensjonsytelsene er i knyttet til hovedsak eavhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og Fagorganisasjonenes Pensjonskasse. Av den sistnevnte ordningen dekker LO 1/3 teoretisk beregnet pensjonsforpliktelse. Ved folketrygden. Ved utgangen av 2012 omfatter den sikrede pensjonsordningen 37 aav ktive og 5 pensjonister. beregningen av resultatregnskapet dette hensyntatt. Videre omfatter p ensjonskostnaden i usikret pensjonsordning 13 aktive og 29 blir pensjonister. Den Norske Fagorganisasjonens Pensjonskasse omfatter 20 Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
folketrygden. Ved utgangen av 2012 omfatter ikrede pensjonsordningen Det foreligger en innskuddsordning for de som deen r asnsatt etter august 2010. 37 aktive og 5 pensjonister. Videre omfatter usikret pensjonsordning 13 aktive og 29 pensjonister. Den Norske Fagorganisasjonens Pensjonskasse omfatter 20 pensjonister. Anskaffelseskost 01.01.2012
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akk.avskr. 1.1
Akk. nedskrivninger 31.12.
Akk. avskr. 31.12
Omregningsdifferanse
Balanseført verdi pr 31.12.12
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 7 Pensjonskostnader og forpliktelser
pensjonister. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Forbundet
2012
3 632 451
2 317 472
Forbundet
2012
-714
304
3 632
293 451
630
25 317
529 472
249
Det foreligger en innskuddsordning for de som er ansatt etter august 2010. Årets opptjente pensjonsrettigheter
Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter
Oppgjør/avkortning
Avkastning på pensjonsmidler
Årets
opptjente pensjonsrettigheter
Innskuddsordning
Rentekostnad
på opptjente pensjonsrettigheter
Netto pensjonskostnad
Oppgjør/avkortning
Avkastning
på pensjonsmidler
Herav arbeidsgiveravgift
på pensjonskostnaden
Innskuddsordning
Netto pensjonskostnad
Herav arbeidsgiveravgift på pensjonskostnaden
Beregnede pensjonsforpliktelser inklusiv aga.
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Netto pensjonsforpliktelse
Herav akkumulert estimatavvik ført mot egenkapital
Beregnede pensjonsforpliktelser inklusiv aga.
Pensjonsmidler
(til markedsverdi)
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Netto
pensjonsforpliktelse
Forventet
lønnsregulering
Herav
akkumulert
estimatavvik ført mot egenkapital
Forventet pensjonsøkning
Økonomiske
forutsetninger:
Forventet G- regulering
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på fondsmidler
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet G- regulering
Forventet avkastning på fondsmidler
14
Norsk Sjømannsforbund
-714
548 304
405
293 630
Forbundet
5 529
249
2012
548 405
-71 354 335
Forbundet
27 502
000
2012
-43 852
335
45 382 260
-71 354 335
27 502
000
2012
3,90
%
-43 852
335
3,25
%
45 382
260
3,00 %
2012%
3,00
3,90 %
3,25 %
3,00 %
3,00 %
3,90 %
2011
3 317 887
2 307 638
0
2011
-910
359
3 317
168 887
188
24 307
883 638
354
0
359
-910
568 268
168 188
4 883 354
2011
568 268
-83 877 105
23 700 469
2011
-60 176
636
58 904 723
-83 877 105
23 700
469
2011
2,60
%
-60 176
636
3,20
%
58 904
723
3,20 %
2011%
3,20
2,60
4,10 %
3,20 %
3,20 %
3,20 %
4,10 %
Konsern
2012
2011
3 632 451
3 317 887
2 317 472
2 307 638
Konsern
2012
2011
-714
-910
304
359
3 632
3 317
293 451
630
168 887
188
25317
24307
529472
249
883638
354
-714
-910
548304
405
568359
268
293 630
168 188
5 529Konsern
249
4 883 354
2012
2011
548 405
568 268
-71 354 335
-83 877 105
27 502Konsern
000
23 700 469
2012
2011
-43 852
335
-60 176
636
45 382 260
58 904 723
-71 354 335
-83 877 105
27 502 000
23 700 469
-43 852 335
-60 176 636
45 382 260
58 904 723
Årsrapport 2013
Tomter/bygninger og
annen eiendom
63 903 122
1 588 252
65 491 374
39 449 508
41 743 333
23 748 041
Leiligheter og
hytter
23 369 533
362 203
23 731 736
1 505 860
Inventar og
utstyr
21 347 193
1 097 978
22 445 171
19 717 650
20 450 856
1 994 315
Sum varige
driftsmidler
108 619 848
3 048 433
111 668 281
59 167 158
1 505 860
62 194 189
47 968 232
2 293 825
5-50 år
Lineær
1 505 860
733 206
3-5 år
Lineær
3 027 031
1 505 860
Tomter/bygninger og Leiligheter og
annen eiendom
hytter
Maskiner og
inventar
22 225 876
Konsern
Varige driftsmidler
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Årsrapport 2013
Sum varige
driftsmidler
118 558 803
1 588 809
120 147 612
59 540 419
2 696 220
63 528 945
-868 726
53 053 721
23 369 533
362 203
23 731 736
1 505 860
22 225 876
22 922 722
1 097 978
24 020 700
21 293 179
22 026 385
1 994 315
164 851 058
3 048 990
167 900 048
77 774 145
4 202 080
85 555 330
-868 726
77 273 912
3 988 526
5-50 år
Lineær
1 505 860
733 206
3-10 år
Lineær
4 721 732
1 505 860
Norsk Sjømannsforbund
15
Note 9
Datterselskap, tilknyttet selskap m v
Note 9 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.
Note 9 Datterselskap, tilknyttet selskap m v
Datterselskap
Ervervet
Sjømennenes Hus Eiendom AS
09.02.1989
Seafares House San Juan
01.01.2000
Bokført verdi
10 050 000
4 640 448
Egenkapital
27 218 076
4 923 492
Datterselskap
Sjømennenes Hus Eiendom AS
Seafares House San Juan
Ervervet
09.02.1989
01.01.2000
Bokført verdi
10 050 000
4 640 448
Egenkapital
27 218 076
4 923 492
Datter-datterselskap
Sjømennenes Hus Holding AS
Sjømennenes Hus Oslo AS
Sjømennenes Hus Bergen AS
Datter-datterselskap
Sjømennenes Hus Holding AS
Sjømennenes Hus Oslo AS
Sjømennenes Hus Bergen AS
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
Ervervet
17.12.2012
01.11.2007
01.11.2007
Ervervet
17.12.2012
01.11.2007
01.11.2007
Bokført verdi
6 118 471
36 878 745
4 725 308
Bokført verdi
6 118 471
36 878 745
4 725 308
Egenkapital
12 000 000
20 011 330
7 112 310
Egenkapital
12 000 000
20 011 330
7 112 310
Tilknyttet selskap m.v. - konsern
Maritimt Hus AS
Ervervet
10.7.2003
Ervervet
10.7.2003
Anskaffelseskost
Maritimt Hus AS
Tilført egenkapital ved kapitalforhøyelse
Akkumulert resultat pr 01.01.12
Inngående balanse 01.01.12
Anskaffelseskost
Andel overskudd 2012
Tilført egenkapital ved kapitalforhøyelse
Utgående balanse 31.12.12
Akkumulert resultat pr 01.01.12
Inngående balanse 01.01.12
Note 10 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.
Andel overskudd 2012
Utgående balanse 31.12.12
Maritimt Hus AS
3 808 000
3 000 000
-4 383 598
Maritimt Hus AS
2 424 402
3 808 000
979 918
3 000 000
3 404 320
-4 383 598
2 424 402
979 918
3 404 320
Note 11 Obligasjoner og andre fordringer
Note 11
Eier- og
stemmeandel
100 %
100 %
Eier- og
stemmeandel
100 %
100 %
Eier- og
stemmeandel
51 %
51 %
Eier- og
100 %
stemmeandel
51 %
51 %
100 %
Kontor
Oslo
San Juan
Kontor
Oslo
San Juan
Kontor
Oslo
Oslo
Oslo
Kontor
Oslo
Oslo
Oslo
Eier- og
stemmeandel
33,3 %
Kontor
Oslo
Eier- og
stemmeandel
33,3 %
Kontor
Oslo
Note 10 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.
Forbundet
Note 10 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.
Anskaffelseskost
Balanseført
verdi
Antatt virkelig
verdi
Sparebank 1 Gruppen
Forbundet
Bank 1
Torghatten ASA
ODIN Norden II
Sparebank 1 Gruppen
ODIN Europa II
Bank 1
Andre aksjer
Torghatten ASA
Sum
ODIN Norden II
ODIN Europa II
Andre aksjer
Sum
6 722 815
Anskaffelses175 944
kost
562 557
9 414 872
6 722 815
9 701 626
175 944
401 699
562 557
26 979 513
9 414 872
9 701 626
401 699
26 979 513
6 145 540
Balanseført
175 944
verdi
562 557
5 841 533
6 145 540
5 162 444
175 944
401 700
562 557
18 289 718
5 841 533
5 162 444
401 700
18 289 718
6 145 540
Antatt virkelig
175 944
verdi
1 149 923
5 841 533
6 145 540
5 162 444
175 944
401 699
1 149 923
18 877 083
5 841 533
5 162 444
401 699
18 877 083
Obligasjoner og andre fordringer
Forbundet
Konsern
2012
2011
2012
2011
LO Favør Grunnforsikring (tidligere Forsikringskassen)
27 651 000
28 614 000
27 651 000
28 614 000
Fondsobligasjoner Sparebank1 Gruppen
11 930 000
11 841 000
11 930 000
11 841 000
Evigvarende ansvarlig lån til Sparebank1
267 415
267 415
267 415
267 415
Andre fordringer / billån
4 875 868
4 041 730
4 875 868
4 041 730
Sum obligasjoner og andre fordringer
44 724 283
44 764 145
44 724 283
44 764 145
Forbundet har i forbindelse med en kapitalutvidelse i 2002 gitt et evigvarende ansvarlig lån til Sparebank1 Gruppen på NOK 267
415. I tillegg har Forbundet i forbindelse med kapitalutvidelse i 2004 konvertert NOK 2 000 000 av opprinnelig ansvarlig lån i
Sparebank 1 Gruppen til fondsobligasjoner med flytende rente. Fondsobligasjonen renteberegnes med basis i NIBOR og forbundet
har innløsningsrett per 31.12.2014. I 2009 ble det ytterligere etablert et ansvarlig lån på NOK 10 000 000 med 10 års løpetid. Rente
er 3 mnd. nibor + 2,75% de første fem årene, deretter stiger renten til 3mnd nibor+ 3,5%.
LO Favør
Grunnforsikring
Norsk
Sjømannsforbund
har(Forsikringskassen)
hatt en selvadministrerende gruppelivsforsikring, tidligere Forsikringskassen. Denne har vært
administrert av Sparebank 1 Gruppen. Utbetalte erstatninger, lovpålagte forsikringsavsetninger og forvaltningsomkostninger føres
som annen driftskostnad. Avkastning på midlene er ført som annen finansinntekt. Kontingent til dekning av forsikringskostnadene
inntektsføres som driftsinntekter.
Norsk Sjømannsforbund avsluttet i 2011 denne ordningen og i stede gått inn i LO Favør Grunnforsikring.
Premiefond vil imidlertid fortsatt stå i Sparebank 1 og skal drifte ny ordning. Forbundet betalte i 2011 en engangsum på
kr 2 257
000 for å kjøpe seg inn i LO Favør Grunnforsikring. Denne kostanden ble bokført under andre driftskostnader.
Premiefond 01.01
Premie tilført fondet
Faktiske kostnader
Trukket fra fond
Avkastning / underskudd (-)
Premiefond 31.12.
Forbundet
2012
28 614 000
-18 000
-2 124 000
1 179 000
27 651 000
2011
29 525 000
-22 000
-2 257 000
1 368 000
28 614 000
Konsern
2012
2011
28 614 000
29 525 000
-18 000
-22 000
-2 124 000
-2 257 000
1 179 000
1 368 000
27 651 000
28 614 000
Lån til tilknyttet
selskap
Sjømennenes
Hus
Eiendom AS ga i 2003 et ansvarlig lån til Maritimt Hus AS på NOK 5 866 666 og et pantelån på
NOK 30 000 000. Utestående saldo på pantelånet pr. 31.12.2012 er NOK 21 900 000. Ansvarlig lån ble gitt sammen med øvrige
aksjonærer i Maritimt Hus AS og har prioritet etter all annen gjeld i selskapet. Det er ikke beregnet rente på det ansvarlige lånet til
Maritimt Hus AS. Det beregnes Nibor + 1,1 % rente på pantelånet og dette tilbakebetales etter nærmere avtale i takt med selskapets
likviditet og resultatutvikling. Pantelånet er gitt for å finansiere Maritimt Hus AS’ kjøp av eiendommen i Rozenkrantz gate 15-17. Det er
ikke betalt avdrag på ansvarlig lån.
Konsern
Sparebank 1 Gruppen
6 722 815
Bank 1
175 944
Konsern
Torghatten ASA
562 557
ODIN Norden II
9 414 872
Sparebank 1 Gruppen
6 722 815
9 701 626
ODIN Europa II
Bank 1
175 944
Galleri Trafo
6 000
Torghatten ASA
562 557
Andre aksjer
150 360
ODIN Norden II
9 414 872
Sum
26 734 174
9 701 626
ODIN Europa II
Årets
(økning) for investering i Odin Forvaltning utgjør kr 1 126 5406 000
Galleriverdiendring
Trafo
Andre aksjer
150 360
Sum
26 734 174
Årets verdiendring (økning) for investering i Odin Forvaltning utgjør kr 1 126 540
16
Norsk Sjømannsforbund
6 145 540
175 944
562 557
5 841 533
6 145 540
5 162 444
175 944
6 000
562 557
401 700
5 841 533
18 295 718
5 162 444
6 000
401 700
18 295 718
Note 12 Langsiktig gjeld
6 145 540
175 944
1 149 923
5 841 533
6 145 540
5 162 444
175 944
6 000
1 149 923
150 360
5 841 533
18 631 744
5 162 444
6 000
150 360
18 631 744
Sparebank 1 Oslo-Akershus
Sparebank 1 Gruppen
Tilskudd fra ITF
Sum langsiktig gjeld
Forbundet
2012
7 236 320
7 236 320
2011
2 542 010
7 790 510
10 332 520
Konsern
2012
2011
28 000 000
2 542 010
7 236 320
7 790 510
35 236 320
10 332 520
Sjømennenes Hus Holding AS tok i forbindelse med oppkjøp av Sjømennenes Hus Oslo AS opp et lån i Sparebank 1 Oslo-Akershus
på kr 28 000 000, hvorav kr 25 000 000 forfaller om mer enn 5 år.
Konsernet har nedbetalt pantelånet til Sparebank 1 Gruppen i 2012
Årsrapport 2013
ITF Seafarer's Trust har gitt et tilskudd til Seafarer's House San Juan på tilsammen USD 1 300 000 for kjøp og restaurering av
bygget i San Juan. Tilskuddet er i konsernregnskapet behandlet som langsiktig gjeld. Lånet er rente og avdragsfritt. Hvis selskapet
Årsrapport
2013
Norsk Sjømannsforbund
selger bygningen eller benytter eiendommen til annen aktivitet enn velferd for sjømenn før det er gått 10 år fra bevilgningen og uten
samtykke fra långiver, kan långiver kreve beløpet tilbakebetalt eller at det blir overført til en annen organisasjon.
17
Trukket fra fond
Avkastning / underskudd (-)
Premiefond 31.12.
-2 124 000
1 179 000
27 651 000
-2 344 000
1 749 000
27 043 000
-2 124 000
1 179 000
27 651 000
Lån
til tilknyttet
selskap
Sjømennenes
Hus
Eiendom AS ga i 2003 et ansvarlig lån til Maritimt Hus AS på NOK 5 866 667 og et pantelån på kr 30 000 000.
Utestående saldo på pantelånet pr. 31.12.2013 er kr 20 700 001. Ansvarlig lån ble gitt sammen med øvrige aksjonærer i Maritimt Hus AS og
har prioritet etter all annen gjeld i selskapet. Det er ikke beregnet rente på det ansvarlige lånet til Maritimt Hus AS. Det beregnes NIBOR
+ 1,1% rente på pantelånet og dette tilbakebetales etter nærmere avtale i takt med selskapets likviditet og resultatutvikling. Pantelånet er
gitt for å finansiere Maritimt Hus As' kjøp av eiendommen i Rozenkrantz gate 15-17.
-2 344 000
1 749 000
27 043 000
Note
12 Langsiktig gjeld
Note 12 Langsiktig gjeld
Sparebank 1 Oslo-Akershus
Sparebank 1 Gruppen
Tilskudd fra ITF
Gjeld til tilknyttet selskap
Sum langsiktig gjeld
Forbundet
2013
-
-
2012
7 236 320
7 236 320
Konsern
2013
28 000 000
1 490 883
29 490 883
Landsmøtet vil bli avholdt i 2014.
Avsetning landsmøte
Landsmøtet vil bli avholdt i 2014.
Note 14 Pantstillelser, garantier m.v.
Landsmøtet vil bli avholdt i 2014.
Note 14 Pantstillelser, garantier m.v.
2012
3 000 000
2012
3 000 000
2012
3 000 000
Note 14 Pantstillelser, garantierForbundet
m.v.
Note 14
Pantstillelser, garantier m.v.
2012
2013
Forbundet
Gjeld som er sikret ved pant
0
0
2012 0
2013 0
Bokført verdi av eiendeler pantsatt
Gjeld som er sikret ved pant
0
0
Forbundet
0
0 000.
Bokført
verdi
av
eiendeler
pantsatt
2012
2013
Eiendommen i Sjømennenes Hus Oslo AS, gnr 207 bnr 74 i Oslo kommune, pantasatt for inntil kr 70 000
Gjeld som er sikret ved pant
0
0
Eiendommen
i Sjømennenes
Hus
AS, gnr
207 bnr
74 i Oslo
kommune, pantasatt0for inntil kr 70 0000000.
Bokført
verdiMellomværende
av
eiendeler pantsatt
Note 15
medOslo
selskap
i samme
konsern
m.v.
4 500 000
4 500 000
4 500 000
-
Avsetning landsmøte
Avsetning landsmøte
4 500 000
2012
3 000 000
2012
3 000 000
4 500 000
2012
3 000 000
Konsern
2013
28Konsern
000 000
2013
38 219
267
28 Konsern
000 000
38 219
267
2013
28 000 000
38 219 267
2012
28 000 000
2012
38 378
745
28 000 000
38 378
745
2012
28 000 000
38 378 745
4 500 000
Ordinært resultat før skattekostnad
Ikke skattepliktig inntekt
Permanente forskjeller/elimineringer
Endring i midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
Betalbar skatt eksl. Formueskatt
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Note 16
Skatt
Forbundet
Årsrapport 2013
2012
Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler Gevinst og
tapskonto Underskudd til
fremføring
Sum
Utsatt skatt (-) / Utsatt skattefordel
Herav balanseført
2012
2 167 099
44 298
193 980
-324 965
1 886 432
1 836 056
155 481
-264 286
-317 317
1 409 934
2 167 099
44 298
193 980
241 742
274 288
2 727 427
1 836 056
155 481
-134 843
-317 317
539 376
5 882 731
3 533
1 160 589
7 046 853
1 973 118
5 515 647
-1 616 129
1 033 306
4 932 824
1 381 190
6 009 758
-123 854
170 980
671 798
6 728 682
1 884 030
193 980
155 481
5 882 731
3 533
1 160 589
7 046 853
1 973 118
193 980
193 980
1 973 118
2 167 098
155 481
1 881 411
2 036 892
193 980
1 973 118
2 167 098
155 481
1 884 030
2 039 511
155 481
Forbundet
2013
-5 871 565
1 441 792
-4 429 773
1 196 039
1 196 039
2012
-4 578 106
2 252 800
-2 325 306
915 372
915 372
Konsern
2013
-3 375 425
270 522
-7 235 829
-10 340 732
2 792 001
1 291 654
2012
-1 384 817
338 152
-3 779 018
-4 825 683
1 351 194
1 351 194
Egenkapital
Forbundet
Konsern
2013
Konsern
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt
Note 17
Norsk Sjømannsforbund har gitt lån til Sjømennenes Hus Eiendom AS, som pr 31.12.2013 utgjør kr 75 635 987. Lånet
renteberegnes med 3,63%.
Note 16 Skatt
18
Norsk
Sjømannsforbund
Note 16
Skatt
Forbundet
Årets skattekostnad fremkommer slik
2013
2012
Konsern
2013
Utsatt skattefordel i forbundet er balanseført da den er forventet å bli benyttet ved fremtidig inntjening.
I konsernet er utsatt skattefordel i Sjømennenes Hus Eiendom AS ikke balanseført grunnet usikkerhet om fremtidig utnyttelse
Formuesskatt
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt
Formueskatt
Note 15 Mellomværende med selskap i samme
konsern m.v.
2012
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik
Note
15 Mellomværende
samme
konsern
m.v.kommune, Kundefordringer
Eiendommen
i Sjømennenesmed
Hus selskap
Oslo AS,i gnr
207 bnr
74 i Oslo
pantasatt for inntil kr 70 000 000.
Forbundet
Andre fordringer/utlån
2013
2012
2012
Forbundet
Kundefordringer
Andre
Note
15 i Mellomværende
Foretak
samme konsern med selskap i samme konsern m.v.
75 fordringer/utlån
635 987
81 034 727
2013
2012
2012
Foretak i samme konsern
75 635
987
81 034 727
Forbundet
Kundefordringer
Andre
fordringer/utlån
2012
Annen 2013
kortsiktig gjeld 2012
Kortsiktig gjeld
Foretak i samme konsern
75 635 2013
987
81 034 2012
727
2013
2012
Annen
kortsiktig
gjeld
Kortsiktig
gjeld
Foretak i samme konsern
1 506 007
2013
2012
2013
2012
Foretak
sammei konsern
1 506 007
- gjeld
Annen kortsiktig
gjeld
Kortsiktig
Lån til iforetak
samme konsern
2013
2012
2013
2012
Lån
til foretak
i samme
1 506 kr
007
Foretak
iSjømannsforbund
samme
konsernkonsern
Norsk
har gitt lån til Sjømennenes Hus Eiendom AS, som pr 31.12.2013
utgjør
75 635 987. Lånet
renteberegnes med 3,63%.
Norsk
Sjømannsforbund
har gitt lån til Sjømennenes Hus Eiendom AS, som pr 31.12.2013 utgjør kr 75 635 987. Lånet
Lån
til foretak
i samme konsern
renteberegnes med 3,63%.
Note 13 Andre avsetninger for forpliktelser
Forbundet
2013
Betalbar skatt på årets resultat
Årets effekt av endret skattesats
Formuesskatt
Endring i utsatt skatt
For mye (-)/lite avsatt tidligere år
Skattekostnad innregnet i konsern fra solgt datterselskap
Årets skattekostnad
35 236 320
Gjeld til tilknyttet selskap gjelder lån fra UNION Eiendomsinvest Norge AS. Lånet renteberegnes med Sjømennenes Hus Holding AS sin
innlånsrente med et påslag på 0,25 %
Skatt
Årets skattekostnad fremkommer slik
Lån til foretak i samme konsern
Note 16
Sjømennenes Hus Holding AS tok i forbindelse med oppkjøp av Sjømennenes Hus Oslo AS opp et lån i Sparebank 1 Oslo-Akershus på kr
28 000 000, hvorav kr 25 000 000 forfaller om mer enn 5 år. Lånet er avdragsfritt i sin helhet 01.01.2016
2012
-
Note 16 Skatt
2012
28 000 000
7 236 320
Foretak i samme konsern
Kortsiktig gjeld
2013
-
Norsk Sjømannsforbund har gitt lån til Sjømennenes Hus Eiendom AS, som pr 31.12.2013 utgjør kr 75 635 987. Lånet
renteberegnes med 3,63%.
Annen kortsiktig gjeld
2013
2012
1 506 007
Egenkapital 01.01
Årets endring i egenkapital
Årets endring av estimatavvik pensjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Konsern
Egenkapital 01.01
Årsrapport
Årets endring2013
i egenkapital
Endring av estimatavvik pensjoner
Omregningsdifferanse datterselskaper
2013
Annen egenkapital
221 898 452
2012
Annen egenkapital
201 015 600
-2 363 627
13 700 627
233 235 452
Annen egenkapital
220 868 486
13 517 599
7 365 253
221 898 452
Annen egenkapital
214 030 310
Norsk Sjømannsforbund
-2 363 627
-5 481
19
13 517 599
-395 852
Forbundet
2013
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt
Forskjeller som utlignes:
Anleggsmidler Gevinst og
tapskonto Underskudd til
fremføring
Sum
Utsatt skatt (-) / Utsatt skattefordel
Herav balanseført
-5 871 565
1 441 792
-4 429 773
1 196 039
1 196 039
2012
-4 578 106
2 252 800
-2 325 306
915 372
915 372
Konsern
2013
-3 375 425
270 522
-7 235 829
-10 340 732
2 792 001
1 291 654
2012
-1 384 817
338 152
-3 779 018
-4 825 683
1 351 194
1 351 194
Utsatt skattefordel i forbundet er balanseført da den er forventet å bli benyttet ved fremtidig inntjening.
I konsernet er utsatt skattefordel i Sjømennenes Hus Eiendom AS ikke balanseført grunnet usikkerhet om fremtidig utnyttelse
Note 17 Egenkapital
Note 17
2013
Annen egenkapital
221 898 452
Egenkapital 01.01
-2 363 627
13 700 627
233 235 452
Konsern
Annen egenkapital
220 868 486
Egenkapital 01.01
Årets endring i egenkapital
Endring av estimatavvik pensjoner
Omregningsdifferanse datterselskaper
Årets resultat
Årets endring minoritetsinteresser
Egenkapital 31.12
-2 363 627
-5 481
65 902 517
9 703 277
294 105 172
13 517 599
7 365 253
221 898 452
2013
5 880 000
2 450 000
7 253 277
15 583 277
Minoritsinteresser 01.01.
Tilgang/avgang
Utbytte
Tilordnet resultatandel
Minoritsinteresser 31.12.
Egenkapital 31.12
Konsern
Annen egenkapital
220 868 486
Egenkapital 01.01
Årets endring i egenkapital
Endring av estimatavvik pensjoner
Omregningsdifferanse datterselskaper
Årets resultat
Årets endring minoritetsinteresser
Egenkapital 31.12
Note 18 Minoritetsinteresser
Note 18
-2 363 627
-5 481
65 902 517
9 703 277
294 105 172
221 898 452
Annen egenkapital
214 030 310
13 517 599
-395 852
5 470 382
5 880 000
220 868 486
Minoritetsinteresser
Konsern
233 235 452
2013
5 880 000
2 450 000
7 253 277
15 583 277
Minoritsinteresser 01.01.
Tilgang/avgang
Utbytte
Tilordnet resultatandel
Minoritsinteresser 31.12.
2012
5 880 000
5 880 000
Annen egenkapital
214 030 310
13 517 599
-395 852
5 470 382
5 880 000
220 868 486
Minoritetsinteresser
Konsern
2012
Annen egenkapital
201 015 600
Årets endring i egenkapital
Årets endring av estimatavvik pensjoner
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Note 18
Forbundet
Egenkapital
2012
5 880 000
5 880 000
31. desember 2013
29. april 2014
Jacqueline Smith
Forbundsleder
Jahn Cato Bakken
Forbundsstyremedlem
Johnny Hansen
Nestleder
Jan Nilsen
Forbundsstyremedlem
Roy A. Nilsen
Forbundsstyremedlem
Anton Raymond Abrahamsen
Forbundsstyremedlem
Kjell Terje Vadseth
Forbundsstyremedlem
31. desember 2013
29. april 2014
Jacqueline Smith
Forbundsleder
Jahn Cato Bakken
Forbundsstyremedlem
Johnny Hansen
Nestleder
Jan Nilsen
Forbundsstyremedlem
Roy A. Nilsen
Forbundsstyremedlem
Anton Raymond Abrahamsen
Forbundsstyremedlem
Kjell Terje Vadseth
Forbundsstyremedlem
Øystein Lundsveen (til venstre) og Rune Bjørk jobber om bord i MS Color Fantasy. De brukte blant annet sosiale medier i kampen mot Høyres kamp mot en fullverdig
nettolønnsordning.
Foto: Roy Ervin Solstad
20
Norsk Sjømannsforbund
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
21
22
Norsk Sjømannsforbund
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
23
Sjømannsforbundets Julie Amor Piamonte møter andre ungdommer fra hele Europa flere ganger i året gjennom ETF-prosjektet TransUnion Young Workers.
Foto: Roy Ervin Solstad
Lærte av ungdom i Europa
Norge er i europatoppen på orga­
nisering, men vi kan lære litt om
engasjement blant fagorganisert
ungdom.
Det sier Julie Amor Piamonte fra Sjømannsforbundet etter at hun i mai 2013 deltok på ETFs ungdomskonferanse i Berlin sammen med 64 ungdommer fra 32 land. Piamonte var sammen med Johnny Håvik fra LO-forbundet Industri Energi de eneste
deltakerne fra Norge.
Piamonte sitter i styret for ETFs ungdomsprosjekt
kalt «TransUnion Young Workers». Det betyr møter i
Brussel i Belgia omtrent annenhver måned, og deltagelse på ulike konferanser, slik som den i Berlin.
Julie Amor Piamonte fortalte andre fagorganiserte ungdommer om situasjonen i Norge, og hvordan
Årsrapport 2013
man hadde jobbet med ungdomsarbeid i Norsk Sjømannsforbund.
Nettopp det engasjementet som vi har hatt i Norge for å jobbe oss til rettigheter, ser hun nå i større
grad blant fagorganisert ungdom i land som ikke har
kommet så langt som Norge.
– Det virker som de fagorganiserte i de landene jobber enda mer, og har et engasjement som
er større enn hos oss. Det engasjementet burde vi
også lære av, for jeg vil at folk i Norge skal se de problemene som er i Europa. Ungdom fra hele Europa kan komme til Norge og ta jobbene fra norsk
ungdom. Da blir det vår tur til å kjempe for jobbene
våre, sier Julie Amor Piamonte fra Norsk Sjømannsforbund.
ETF-kongressen vedtok at ungdommene får en
plass i styret til ETF.
Norsk Sjømannsforbund
25
Maria Jenset Solevåg tok LOkongressen og statsminister Jens
Stoltenberg med storm da hun
entret talerstolen iført oransje
redningsvest. Etter møtet gjentok
hun sitt budskap om norske sjøfolk direkte til statsministeren.
Foto: Roy Ervin Solstad
Ronny Øksnes og Harry Danielsen ledet styringsgruppa som koordinerte forbundets valgkampinnsats.
Foto: Roy Ervin Solstad
Valgkamp og stortingsvalg
Målet er å få satt sjøfolkenes situasjon på den
politiske dagsorden, og ikke minst «vekke» både
egen næring og velgerne. Det er særlig to ting de
konsentrerer seg om. Det ene er kampen for en fullverdig og lovfestet nettolønnsordning som skal gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige i forhold til sjøfolk fra våre naboland. Det andre er frykten for å
la lavtlønte utenlandske sjøfolk utkonkurrere norske arbeidsplasser til sjøs gjennom å tillate skip på
Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS, å operere i
norsk farvann.
Sommeren ble uvanlig hektisk. Forbundet var på
flere hundre plasser fram mot valget. En viktig del av
dette var knyttet til at NRK sin sommersatsing «Sommeråpent» i 2013 ble sendt fra skoleskipet
«Sjøkurs». Totalt ble 38 havner over 50 dager
besøkes fra svenskegrensa til Kirkenes, og Sjømannsforbundet hadde oransjekledde sjøfolk syn-
26
Norsk Sjømannsforbund
lige i hver eneste sending, uansett havn.
I tillegg til dette kjempeløftet var Arendalsuka
7.-13. august og Havnedagene i Haugesund helgen etterpå viktige politiske arenaer der Norsk Sjømannsforbund og de oransje redningsvestene gjorde seg bemerket.
På mange av stedene langs kysten samarbeidet
Sjømannsforbundets aksjonskomiteer med LO, noe
som var svært vellykket. Sjømannsforbundet mente
både i 2005, 2009 og 2013 at de rødgrønne var
den beste garantisten for arbeidsplasser for norske
sjøfolk. Til tross for en formidabel innsats i valgkampen holdt det ikke helt, og fra høsten 2013 fikk landet derfor en blå regjering.
Foto: Roy Ervin Solstad
2013 ble et år preget av valgkamp
og stortingsvalget i september. Og
oransje redningsvester. Sjø­
mannsforbundet var aktivt, og var
blant annet til stede på så godt
som alle partienes landsmøter
våren 2013.
Årsrapport 2013
Foto: Tri Nguyen Dinh, LO Media
Servicekontoret i Ålesund
Servicekontoret i Sandefjord
Servicekontoret er samlokalisert med Norsk Sjøoffisersforbund, og har vært bemannet av to personer:
Elin Lausund og Anette Liavåg.
Servicekontoret er på Folkets hus i Sandefjord, og
har vært bemannet av Jahn Cato Bakken hele året,
og Ole Rivelsrud frem til 31 juli, før han gikk av med
pensjon.
16.–17. april hadde vi regionkonferanse med 17
deltagere og årsmøte med 19 medlemmer, ved
Leangkollen hotell i Asker.
Norsk Sjømannsforbund region Sør-Øst har fra
årsmøtet 17. april 2013 vært ledet av et styre på 5
medlemmer, med Ronny Øksnes som regionleder.
Regionstyret har i 2013 avholdt fire styremøter
og det er behandlet 63 saker.
8.–10. april holdt vi kurs i trygderettigheter og sjømannslov i Sandefjord med 20
Norsk Sjømannsforbund region Midt-Norge har fra
årsmøtet 25. april 2013 vært ledet av et styre på
fem medlemmer, med Arnstein Aamås som regionleder.
I tillegg til styremøter har region Midt-Norge v/Servicekontoret arrangert to medlemskurs, regionkon-
feranse og årsmøte, samt tre utdelinger av hederstegn.
Kontoret har bistått de etablerte TVU-ene med mange forskjellige oppgaver som de har anmodet kontoret om. I tillegg har mange enkeltmedlemmer fått
hjelp og bistand til å fremme saker av ulik karakter.
I tilknytning til medlemsservice har kontoret ansvaret for utleie av forbundets hytte og leiligheter i Norge og i Spania.
Servicekontoret i Bergen
Servicekontoret i Bergen har i 2013 som tidligere år
utført oppgavene som er pålagt regional servicesekretær , samt oppgaver styret i Region Vest har fattet vedtak om.
Ansatt har vært:
Regional servicesekretær, Grethe Ellingsen.
Styret i Region Vest har hatt tre styremøter og
behandlet 24 saker.
Regionsleder i 2013 har vært Monica Toft og nestleder Ragnar Ugland.
Regional servicesekretær er sekretær på styremøtene og sørger også for at
eventuelle vedtak blir utført.
Kurs/konferanser avholdt i 2013 :
7. og 8. mars 2013: Kurs i IA-Avtalen, pensjonsog trygdesaker. (Her var det 19 deltakere.)
3. og 4. april 2013: Regionskonferanse / årsmøte Region Vest. (Her var det 20 deltakere.)
3. – 5. desember 2013: Kurs i Forhandlinger –
gangen i tariffoppgjøret. (Her var det 19 deltakere.)
13. desember 2013 : For TVU Fisk Region Vest
ble det administrert dagkonferanse/årsmøte. (Her
var det 16 deltakere.)
Servicekontorer
Bidragene her er skrevet av
de ansatte på servicekontorene ut fra deres daglige virke, og varierer derfor i stil og
form fra kontor til kontor.
28
Det arrangeres to ganger årlig utdeling av hederstegn til jubilanter.
Dette foregår i forbindelse med regionskonferanse
om våren og en tilstelning om høsten.
I 2013 ble 43 jubilanter hedret for 25 år i NSF eller
40 år i LO.
(De som ikke har anledning å være med på nevnte
arrangement, får dette sendt hjem.)
Det er 13 tillitsvalgtutvalg tilhørende Region Vest :
Norsk Sjømannsforbund
TVU- Atlantic Offshore AS, TVU-Dof, TVU Eidesvik & Co.A/S,
TVU-Fisk Region Vest, TVU-Fjord 1, TVU-Gulf Offshore Norge A/S,
TVU- Havforskningsinstituttet, TVU-Knutsen Shipping Oas,
TVU-Simon Møkster Shipping A/S, TVU-Norbar,
TVU-Norled,
TVU-Solstad Shipping A/S og TVU-Østensjø Rederi As.
I Anders Utkilens Rederi A/S har Johannes Nesheim
vært vår kontaktmann.
TVU-ene benytter ofte Servicekontoret til å avholde møter.
Servicekontoret blir brukt av både tillitsvalgte og
enkeltmedlemmer.
Kontoret mottar mange henvendelser fra medlemmer pr. tlf., mail og ved besøk.
Medlemsservicegruppen er også en del av servicesekretærens arbeid; her er det daglige henvendelser og varierte oppgaver med det.
All post og andre henvendelser på kontoret tas hånd
om på best mulig måte.
deltagere, på Park hotell.
Grunnet valginnsats, ny skipsarbeidslov og
omstrukturering på servicekontoret har regionen
ikke klart/ønsket å kjøre de andre budsjetterte kursene.
13. februar ble det holdt medlemsmøte i Arendal.
Det har blitt delt ut hederstegn til 27 medlemmer.
Kontoret har bistått de etablerte TVU’ene etter
forespørsel. I tillegg har mange enkeltmedlemmer
fått hjelp og bistand til å fremme saker av ulik karakter.
Vi hadde et medlemsantall i region Sør-øst på
2296 ved utgangen av 2013
Servicekontoret i Tromsø
Servicekontoret i Tromsø var i 2013 bemannet med
to inspektører, Jeanette Gutierrez-Lorentzen og
Astrid Mikalsen, som kom tilbake fra foreldrepermisjon 30. september. Det var ikke innsatt vikar i perioden Mikalsen var borte. I tillegg til de ansatte ved
servicekontoret, tjenestegjør inspektør Ole Georg
Koch i regionen, og utfører utvalgsarbeid, saksbehandling og skipsbesøk i fiskeflåten.
Servicekontoret i Tromsø har tett kontakt med
både forbundet sentralt og tillitsvalgte og medlemmer i regionen – især gjennom skipsbesøk. Inspektørene blir godt mottatt om bord, og på større båter
resulterer så å si alle skipsbesøk i innmelding av nye
medlemmer.
Servicekontorets inspektører er dessuten inkludert i forbundets avdeling for medlemsservice, og
regionen er dermed den eneste i forbundet hvor
inspektørene også er en del av forbundets administrative stab. Denne kombinasjonen gjør at det er de
samme forbundsansatte som er ute og treffer medlemmene på arbeidsplassen og svarer om lover og
regelverk, som kan bistå med tekniske og administrative medlemsspørsmål.
Servicekontoret har fokus på å rekruttere ungdom til forbundet, og for å få informert unge sjøfolk tidlig, drar regionens inspektører på skolebesøk
til alle regionens videregående skoler med maritime
eller fiskerirelaterte linjer. Dette har gitt svært mange nye medlemmer, og regionens fremtidige sjøfolk
har fått god kjennskap til hva et forbund er og hvilke
situasjoner man kan få bruk for oss i.
Regionstyret bruker servicekontoret til sekretærtjenester, og de ansatte ved servicekontoret bidrar
til å få effektuert vedtak regionstyret fatter. Servicekontoret har i 2013 som sedvanlig stått for gjennomføringen av regionens 2 kurs og regionkonferanse, samt en rekke medlemsmøter og merkeutdelinger.
Servicekontoret har i 2013 også hatt kontorplass til
inspektør Mads Tjøtta, som
har som hovedoppgave å gå på skipsbesøk.
Inspektør Gunnar Amland og kontaktmann Oskar
Ekren har også jevn og god kontakt med kontoret.
Det har, som det pleier, vært godt samarbeid med
tillitsvalgtutvalgene, tillitsvalgte, enkeltmedlemmer,
der god kontakt og service overfor medlemmene
har første prioritet.
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
29
Servicekontoret i Miami - Cruise-virksomheten
Servicekontoret i Bali
Kontoret i Miami betjenes av to personer. Disse jobber med skipsbesøk, behandling av tvistesaker, kontakt med sjøfolk, koordinering av forbundets seminarvirksomhet innenfor cruise samt vedlikehold og
oppdatering av forbundets engelske nettside. Begge to rapporterer til hovedkontoret.
I 2013 hadde Miami kontoret 45 skipsbesøk og
150 tvistesaker, hvorav en del av sakene ikke er ferdigbehandlet.
I 2013 ble det gjennomført fire seminar, på India,
Filipinene, Jamaica og Indonesia. Totalt hadde vi 290
sjøfolk med på våre fire seminarer.
Norsk Sjømannsforbund forhandler tariffavtaler
på vegne av mannskap i 13 ulike rederier, fordelt på
nærmere 30 ulike overenskomster. I tillegg ivaretas
Some of our Activity has been held last year on
2013. Beginning withmoving our office to new location at Jl: Tukad Barito No:18A, and preparing the
2013 Cruise seminar.
KPI/NSU/FIT-CISL/ITF Cruise seminar 2013 is
held at Sanur Beach hotel from April 16 – 19 2013
for Basic seminar and April 20 – 23rd, 2013 for Intermediate seminar. There are 57 participants for basic
and 41 participants for Intermediate. The participants are from all cruise lines.
April 26th, 2013, went to Jakarta and attending
47th KPI Anniversary.
The International Day of the Seafarer was celebrated Tuesday, June 25th, 2013 at the Mamae Restaurant, Renon, Denpasar, with a theme decided by the
United Nations body overseeing maritime issues.
This year’s slogan picked by the IMO (International Maritime Organization) was “It Came By Sea
and I Can’t Live Without It” which emphasizes the
importance of sea transport to our daily lives. The
Bali event began with a port visit to Benoa Harbor to
check the conditions of seafarers working on local
ships and to work with KPAID Pokja Benoa to give
a presentation about the dangers of HIV/AIDS and
other sexually transmitted diseases. This was followed by a KPI Trade Union Awareness and HIV/AIDS
Prevention Seminar at 14:00 local time. In the evening, more than 100 participants let loose to celebrate with fun activities such Live Music, DJ, and various games which kept the crowd energetic and hap-
ITF Special Agreements for alle skip som er dekket
av våre avtaler. Avtalene dekker omlag 53.000 sjøfolk fordelt på over 100 ulike nasjonaliteter. Majoriteten av mannskapet kommer alikevel fra Filipinene,
India, Indonesia og ulike land/øyer i Karibien.
Royal Caribbean Cruise Lines Ltd. kontrollerer 17
prosent av flåten innenfor cruise på verdensbasis og
har to skip i bestilling med levering 2014 og 2015
med mulighet for to til. Norwegian Cruise Line kontroller i dag 8 prosent av cruisemarkedet og har per i
dag ett skip i bestilling som skal bli levert i 2015 med
mulighet for ett til i 2017. Seabourn Cruise Lines har
avtale om salg av tre av sine skip og har bestilt ett
nytt med leveranse i 2016.
py late into the evening. Government officials from
the Denpasar Mayor’s Office, Benoa Port Authority, BP3TKI and Bali Provincial Labor Department
were also invited to join as were related associations
including BIMA (Bali International Manning Agencies
Association) and ATLI (Indonesian Long Line Tuna
Association).
October 28th, 2013, interview Mrs.Yoke (one of
positive HIV women) and write her story for ITF seafarers’ bulletin.
One day seminar for new crew member who will
join the ship has been held on October 31st, 2013 at
our office. All crew are from Royal Caribbean International. At one day seminar, we explain about union, NSU,KPI, ITF, BNP2TKI (The National Board for
the placement and Protection of Indonesian Overseas workers) ,CBA, and ship information.
During November, we have meeting with MSC
crew at the office and talk about Trade union awareness. Helping ITF to arrange the ITF aviation training and World Aids day activity start with distributing condoms to Benoa port on November 29th,
2013, Giving donations to HIV/AIDS poor people on
November 30thand 31st, 2013.
Activity for World AIDS day on December 1st,
2013, was Family fun walk at BajraSandhyrenon
park, where all seafarers and family together with
NSU/KPI and people infected with HIV distribute
HIV/AIDS brochures to all people at the park.
Seafarers’ House - Old San Juan
visits: The SHSJ center had a total of 21,136 visits.
The number includes 1,755 from the community;
2,031 tourists and 17,350 seafarers. This is 1,504
seafarers more than in 2012. Attached you will find
a table comparing 2012 and 2013.
activities/events: During 2013 the SHSJ staff
visited the following vessels: Norwegian Gem, Norwegian Jewel, Explorer of the Seas, Enchantment of
the Seas, Norwegian Jewel, Brilliance of the Seas,
Independence of the Seas, Adventure of the Seas,
Jewel of the Seas, Seabourn Sojourn, Seabourbe Pride, Grandeur of the Seas, Freedom of the Seas and
the Azamara Quest. During some of these ship visits
the center’s personnel sold electronics and calling
cards. This was a service highly requested by seafarers.
30
Norsk Sjømannsforbund
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
On December SHSJ celebrated the AIDS Day. Ms.
Elizabeth Pérez, MPH spoke about this important
health issue and seafarers participated of the event.
SHSJ staff handled t-shirts, condoms and did a raffle among attendees. As a highlight December has
been the month with the highest number of visits
until now.
Income:
• First floor lease:
• Goods and services:
• San Justo Lease:
• Donations:
$57,614
$47,532
$2,000
$1,145
Norsk Sjømannsforbund
31
Årsrapport fra Yokohama
Forbundsstyret
Nedgangen i norskeide/-kontrollerte fortsatte også I 2013. Antall skips­
anløp av norskeide/-kontrollerte skip var 134 (182) hvorav 70 (87) var
NIS-registrert. Antall NIS-skip med nordmenn var 20 (21).
Forbundsleder Jacqueline Smith
Nestleder Johnny Hansen
Roy Nilsen
Jan Nilsen
Varamedlem for forbundsleder og nestleder
Forbundssekretær Anita Furuvik
Varamedlemmer, fast møtende
Øyvor Vestad Sødlund
Arne Ringstad
Anløp av norskkontrollerte FOC-skip var 64 (95)
hvorav alle hadde avtale.
Skipsbesøk var 91 (149), kontakter var 43 (26)
og havnene som ble besøkt var Yokohama, Kawasaki og Yokosuka.
Av sjøfolk som har vært i området med norske NIS/
FOC-skip var filippinske 2 235 (3 185), indiske 210 (440) kinesiske 186 (186) og andre 267
(400).
Forbundsstyremedlemmer
Jahn Cato Bakken
Anton Abrahamsen
Kjell Terje Vadseth
Undertegnede har deltatt ved Asian Summit / NASCO-møte i Vladivostok, og NYK-JSU-Crystal Cruises
i Tokyo. Jeg er også representant i komiteen for den
internasjonale sportsuken i Yokohama, og har deltatt ved forskjellige arrangementer ved JSU.
Terje Grimsrud
Inspektør Yokohama.
Landsstyret
Antall nordmenn som har vært i området på våre
skip var 124 (167). Antall nordmenn på skip som
ankommer området er stadig synkende, og i Wilhelmsen Line går det rykter om mulige nedskjæringer.
Utgjøres i tillegg til forbundsstyremedlemmene av
Medlem: Jan Lundgren
Varamedlem: Dag Gjerdrum
Medlem: Sissel Kinn Berg
Varamedlem: Hanne Aasvik
Av kadetter/aspiranter registrerte man 8 norske
(10) ,94 (109) filippinske, 5 (18) indiske, 12 (20)
kinesiske og 27 (20) andre.
Medlem: Terje Hals
Varamedlem: Laila Handrevet
Medlem: Erlend Hanssen
Varamedlem: Monica Toft
Medlem: Harry Danielsen
Varamedlem: Jan Olav Vadseth
Medlem: Magne Samuelsen
Varamedlem: Jørn Halsen
Medlem: Roy Arne Rimestad
Varamedlem: Jon Kilen
Øvrige varamedlemmer
Vanja Iren Eliassen
Marlen Hauge
Sør-Øst:
Regionleder: Øyvor Sødlund (til 17.04.13)
Regionleder: Ronny Øksnes (fra 17.04.13)
Nestleder: Jan Lundgren (til 17.04.13)
Nestleder: Dag Gjerdrum (fra 17.04.13)
Vest:
Regionleder: Ragnar Ugland (til 04.04.13)
Regionleder: Monica Toft (fra 04.04.13)
Nestleder: Monica Toft (til 04.04.13)
Nestleder: Ragnar Ugland (fra 04.04.13)
Midt-Norge:
Regionleder: Arnstein Aamås
Nestleder: Ingvald Martin Lund
Nord:
Regionleder: Alf Arne Hansen
Nestleder: Jørn H. Lorentzen
Medlem: Odd Magne Dalsvåg
Varamedlem: Harald Aamaas
Faste medlemmer i landsstyret er også regionlederne med nestledere som varamedlemmer.
Kontrollkomiteen
Leder: Kaare Mathisen
To uker er for lite og fire uker for mye, så førstestyrmann hos Color Line, Thomas Kjelsrud, er på jobb tre uker av gangen. – Det er frivillig, og den andre styrmannen som
jeg bytter med må jo være enig, men det passer meg perfekt, sier han.
Medlemmer:
Gunhild Lie
Jarl Odinsen
32
Årsrapport 2013
Norsk Sjømannsforbund
Årsrapport 2013
Varamedlemmer:
Geir Martin Sørby
Marianne Halseth McFarland
Steven Andresen
Norsk Sjømannsforbund
33
Gullnål for 25 års medlemskap
Region Midt Norge:
Morten Almendingen
Barstad, Knut Johan
Vigdis Helene Bikset
Janne KristinFrengen
Pål Furseth
Anita Furuvik
Steinar Krøvel
Petter Kvalsvik
Raymond Langholm
Odd JohanLarsen
Arnfinn Sundbech Lie
Lillian Monsen
Solbjørg Helen Maaø
Jostein Osen
Raimo Pentikainen
Kari Reitan
Robert Varholm
Erling Viseth
Charles Inge Voldsund
Tor Ylving
Region Vest:
Alf Andersen
Rune Botn
Knut Harald Eide
Terje Eide
Øyvind Fenn
Odd Arne Foldnes
Lidvard Joar Førde
Johan Haugen
Kjell Ove Haukås-Eide
Torunn Heggheim
Svein Knarvik
Ester Langeland LO-Merke for 40 års medlemskap i LO
Lars Ljostveit
Normann Emil Lodden
Elna Hestvik Lone
Arne Lygre
Jan Charles Nielsen
Anders S. Noremark
Karl Birger Oksnes
Stein Sture Pettersen
Bjørg Rinde
Tore Steine
Arnold Vedå
Amund Lid Wiland
Are Aasheim
Region Sør-øst:
Bergersen, Tove
Engedal, Tor Arne
Gulbrandsen, Jarl Rich
Hansen, Ruth Elly
Haug, Geir Ivar
Johnsen, Øyvind Geir
Jonassen, Brian Clive
Rundhovde, Magne
Sørby, Geir Martin
Tjøstolvsen, Lars Martin
34
Norsk Sjømannsforbund
Foto: Tri Nguyen Dinh, LO Media
Region Nord:
Nilsine K. Bang
Jan Gunnar Klausen
Jostein Martinsen
Bjarne Idar Olsen
Ernst Are Olsen
Knut H. Westgaard
Region Midt Norge:
Jarle Adolfson
Kåre Andersen
Alf Konrad Bekken
Tor Ingolf Bærøy
Bjarne Odmund Bøe
Åsmund Drønnesund
Bjørnar Folkestad
Steinar Gårdvik
Malvin Hammervold
Jaspur Hammer
Bjørn Hauge
Ståle Hestås
Oddmund Johnsen
Birger L Jonassen
Roy Karlsen
Petter O Kjeldsli
Lodvar Klauseth
Terje Kvande
Rolf Larsen
Kåre Lervåg
Sverre Lillehamre
Asle Martinsen
Asbjørn Moen
Erik Mordal
Bjørn Arvid Møller
Herbert Risvik
Odd Rønning
Arne Stallvik
Karl Johan Stamnes
Olaf Svorken
Idar Kjell Tarberg
Egil Arne Værnes
Region Nord:
Ove Abelsen
Bendiks Harald Arnesen
Toralf Hansen
Torleif K. Hansen
Karsten Johansen
Odin Johnsen
Årsrapport 2013
Årsrapport 2013
Olaf Erling Johnsen
Viggo Karoliussen
Harald Stein Lyshaug
Johan Mathisen
Harry Mikalsen
Hans Paulsen
Paul Pedersen
Fritz Pettersen
Per Strand
Kjell Kåre Turøy
Kåre Tvedt
Tormod Urnes
Herleiv Veland
William Villalobos
Johannes Aarbakke
Utland øvrig:
Scobie, Tom John
Region Sør-øst:
Roy Ellingsen
Terje Håkon Gundersen
Oddvar Hagen
Sigurd Johansen
Frank R. Kjær
Per Arne Martinsen
Odd Mathisen
Hans J Osmundsen
Turid Pedersen
John Steinar Sand
Yukihiro Sebe
Per Strigen
Arnfinn Vik
Erling Chr. Ween Magnar Ødegården
Liv Helene Aasen
Region Vest:
Alf Andersen
Leif Eriksen
Signe Karin Halland
Sverre Gunnar Hellebust Per Otto Lundhaug
Torbjørn Myrvoll
Harald Napsøy
Odd Nordbustad
Karl Birger Oksnes
Einar Sollesnes
Alf Egil Stranden Kjell Svendsen
Norsk Sjømannsforbund
35
Download
Related flashcards
Create Flashcards