Auksjon 183

advertisement
Kjære kunde!
Dear customer!
Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med
over 8.7 millioner i utrop og nesten 7600 objekter i alle prisklasser,
inkl. ca. 290 objekter med utrop 100,-!
Skanfil´s 183rd public auction is our main summer event, with an estimate of more than 8.7 million NOK, and close to 7600 lots. Including
some 290 lots with low estimate 100 NOK, and up to 35000 NOK.
Fredagsdelen av auksjonen starter med et rikholdig utvalg mynter,
sedler og medaljer, bl.a. mange 2 kr. sølv og 10/20 kroner gull på
Norge. Videre gode avdelinger på «diverse samlegjenstander» bl.a.
sjeldne aksjebrev, mye sølvtøy, objekter fra 2. verdenskrig, osv.
The Friday’s sale starts with an ample selection coins, banknotes and
medals, including numerous 2 kr. silver with 10/20 kr. gold coins on
Norway. Also good selection Sweden, Russia and USA. Further interesting collectibles incl. good section WW II memorabilia, first US Donald
Duck comic book, silverware, and much more.
På lørdag starter auksjonen med den beste avdelingen dansk filateli
vi har hatt noensinne med en rekke gode og sjeldne objekter, dels
i utstillingsklasse. Også på Grønland og Færøyene finnes gode objekter. Av utland ellers vil vi nevne gode avdelinger med Tyske Stater,
Sovjetunionen, China, Br. Kolonier med en stor utstykking fra Kappprovinsen. Selvsagt også tallrike, spennende samlinger og «realisasjonslotter».
Norgedelen inneholder mange gode postkort, et stort utbud med
prakt/luxstempler og en særdeles god avdeling NK 1 med mange
sjeldenheter av høy kvalitet. Videre godt utbud innen mange avdelinger som julemerker, engroslotter (merk utvalg av ulike papirtyper
på bruksmerker), gode brevlotter, osv.
Legg ferieturen innom vårt utvidede lokale i Oslo for en fin auksjonshelg i juli.
Mvh
SKANFIL AUKSJONER AS
On Saturday we present the best section Danish philately we have
had for ages, with rare items, several for exhibition purposes. Even
Greenland and Faroe Islands have a number of good lots. Outside
Scandinavia we mention in particular German States, China, USSR and
Br. Commonwealth (the latter with many good items on Cape the Good
Hope). Also numerous collections on many countries.
The Norway section holds a waste number of fine cancellations, very
strong section Norway no. 1 with very scarce items in between. Also
good on Christmas labels, Polar history, whole sale lots, collections etc.
Foreign holiday visitors to Oslo are specially welcome in our viewing
room in July.
Yours sincerely
SKANFIL AUKSJONER AS
AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-LOKALER; Østensjøveien 29, 0661 OSLO
Starttidspunkt:
Fredag 19. juli
Lørdag 20. juli
The auction starts:
4.00 p.m.
10.00 a.m.
Friday 19h July
Saturday 20th July
kl. 16.00
kl. 10.00
Forhåndsbud bør være oss i hende:
Bids should be received by:
Skriftlig/telefonisk: Fredag 19. juli kl. 15.30
Internett: Fredag 19. juli kl. 16.00
for at vi skal garantere at de blir tatt med.
Mail-bid/phone/fax: Friday 19th July 3.30 p.m.
Internet: Friday 19th July 4.00 p.m.
otherwise we can’t guarantee that they will be included.
Visningstidspunkter:
Viewing:
Lørdag 13. juli:
Mandag - onsdag 15-17. juli:
Torsdag 18. juli:
Fredag 19. juli:
Lørdag 20. juli:
10 - 14
10 - 17
10 - 20
10 - 1930
09 - auksjonsslutt
Saturday 13th July:
Monday - Wednesday 15-17 July:
Thursday 18th July :
Friday 19h July:
Saturday 20th July:
10 a.m. - 2 p.m.
10 a.m. - 5 p.m.
10 a.m. - 8 p.m.
10 a.m. - 7.30 p.m.
09 a.m. - end of auction
Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 30: mandag - fredag 10-17, lørdag 10-14
Våre neste Storauksjoner:
Our next Public auctions:
Auksjon 184: fredag / lørdag 11./12. oktober
Auksjon 185: fredag / lørdag 17./18. januar 2014
Auction 184: Friday / Saturday 11th/12th October
Auction 185: Friday / Saturday 17th/18th January 2014
Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet
Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded
Våre avdelinger: Our departments:
HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund 52703940 / fax: 52703949
OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo
92203173 / fax: 22724400
SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Boks 203, Knud Bryns vei 9, N-1702 Sarpsborg
92201427 / fax: 69151084
TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, “Trekanten”, N-7075 Tiller
92486404
BERGEN:Løtevegen 93, 5337 Rong92485541
Auksjonsobjekter kan også leveres til vår samarbeidspartner Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord,55934600 / fax: 55934601
ÅRHUS:
Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj
+45 41990299
FREDENSBORG:
Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
+45 46563857
KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K
+45 20911037
STOCKHOLM:
Skanfil Auksjoner AS, Villundavägen 30, SE-194 34 Upplands Väsby
+46 08-26 27 33
Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto: landskap i Toscana, Italia)
Trykk: Haugesund Bok & Offset AS
2
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
AUKSJONSREGLEMENT
CONDITIONS OF SALE
1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det
alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement).
Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med
1000-1200 objekter pr. time.
2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud
for hvert enkelt objekt.
3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli
notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit
4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl. 15.30 auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil
være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de
offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle
objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl. 16.00
fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl. 10.00 (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er
tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato.
5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger:
100
300
Høynes med
10 kr.
301
500
““
25 kr.
501
1.000
““
50 kr.
1.001
5.000
““
100 kr.
5.001
10.000
““
200 kr.
10.001
20.000
““
500 kr.
20.001
50.000
““
1.000 kr.
50.001
100.000
““
2.000 kr
Over
100.000
““
5.000 kr
6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne.
7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning
over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr. 120 - som også blir tilslag
dersom det ikke er videre budgivning i salen.
8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en
skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger.
9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene
oppfylles.
10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i
budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter.
Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller
bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11).
11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt.
12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene
tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres
oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager.
13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne
med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må
faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene
tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å
bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter
auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med
ekspedisjonsgebyr og porto inkludert.
14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for
kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt
provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell
inkasso og renter.
15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd.
16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger.
17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato
objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder
– og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved
hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og
katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal
du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan
det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller
fotokopier.
18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun
reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig
redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige
attest-utsteder har gitt uttrykk for.
19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder.
For billedkunst med tilslag over kr 2000,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift.
Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i
EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved
kjøp innen EU.
20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren
er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret.
21.Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art
mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.
22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg
kjent med og akseptert reglementet.
23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter.
1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will
always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts
of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with
1000-1200 lots per hour.
2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest
bidder will be successful for each lot.
3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the
starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below
starting price, noted “limit”
4. Bids may be given by letter, telephone, fax, e-mail or online bidding. All written and
telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day
(Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can’t exactly indicate
when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4
PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10
AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks
before the auction date.
5. During the auction, the bids will be increased by the following steps:
100
300
Raised by
10 kr.
301
500
““
25 kr.
501
1.000
““
50 kr.
1.001
5.000
““
100 kr.
5.001
10.000
““
200 kr.
10.001
20.000
““
500 kr.
20.001
50.000
““
1.000 kr.
50.001
100.000
““
2.000 kr.
Over
100.000
““
5.000 kr.
6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will
be successful.
7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the
bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK
100,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and 250,-. The bidding will then start on
120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no
bidding in the auction room.
8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger
persons when the bids are accomponied by a written permission from the
parents/custodians.
9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to
be fullfilled.
10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further
he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the
auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who
shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11).
11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed.
12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with
invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers.
13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect
to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply
to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice.
Purchased lots which according to the buyers wish are to be
picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after
the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling
fee and postage will be charged.
14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without
further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held
responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal
fees and interests.
15. The interest for late payment is 1 % per started month.
16. Payment by credit card! Charges will be added.
17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent
or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can
not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item
can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/
coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without
any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity,
catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one
printed in the auction catalogue.
18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for
expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which
already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written
disagreements by two other reommended experts.
19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further
postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the
invoice, as with other purchases within EU.
20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer.
The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured
during transport.
21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two
months counted from the auction day/ sales day.
22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those.
23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and
Norwegian law and legal dimicile will apply.
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
3
Telefon Hgsd: +47 52 70 39 40
Telefax Hgsd: +47 52 70 39 49
E-post: [email protected]
DnB NOR Bank, Haugesund: 5337 06 24565
We accept:
Danmark (DnB NOR Bank):
5290 9010315007
Visa
Sverige (DnB NOR Bank):
5704-2319
Eurocard
Tyskland (DnB NOR Bank):
70380004
BLZ 202 201 00
Mastercard
Telefon Oslo: +47 922 03 173
Telefax Oslo: +47 22 72 44 00
Internett: www.skanfil.no
Telefon Sarpsborg: +47 922 01 427
Telefax Sarpsborg: +47 69 15 10 84
Internett: www.skanfil.no
Budseddel Auksjon nr. 183,
fredag 19. juli kl. 16.00 og lørdag 20. juli kl. 10.00
Bidding Form Auction No. 183, Friday 19th July, 4.00 p.m. and Saturday 20th July 10.00 a.m.
Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030 , N- 5504 Haugesund, Norway
Sene bud (buddagen) må ringes inn på 52 70 39 40 (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to +47 52 70 39 40 (press 2)
Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK)
OBJEK TENE HENTES:
Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly!
I SARPSBORG
Kundenr/Customer number:
I HAUGESUND
(kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene)
I OSLO
Kryss av her dersom denne
Navn/Name:
hentekoden ønskes permanent.
Om nødvendig, øk mine bud med:
Adresse/Address: 10%
20%
30%
40%
%
If necessary, please increase my bids with
Dato/
Date: Obj. nr/
Lot no:
Bud/
Bid:
Signatur/
Signature: Obj. nr/
Lot no:
Maksimal kjøpesum:
(ekskl. salær)
Maximum sum of purchase (excl. commission)
Bud/
Bid:
Obj. nr/
Lot no:
Bud/
Bid:
Obj. nr/
Lot no:
Bud/
Bid:
Obj. nr/
Lot no:
Bud/
Bid:
Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn.
If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step.
Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded.
Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction.
Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund • Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) 52 70 39 40
Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen.
Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of
purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded.
Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr.
kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet.
4
Innleveringsbetingelser for
Skanfils
storauksjoner
Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet
materiale.
INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund,
Sarpsborg og Trondheim
INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være
oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en
forsvarlig behandling av objektene.Ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før
katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet.
Samlet utropspris pr. innlevering må være minst 2000,FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at
vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp
eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På
grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende
ettersom objektene blir registrert på data.
ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir
det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen.
SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse
innleveringer (spesielt “Div. samlegjenstander”) vil salæret være 20 % til 25 %.
Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker,
brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av
salæret.
OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene
og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt.
pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort
vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke
dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under).
ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi
forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter
kan gjerne fremheves.
UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske
utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første
gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi
ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er
en AUKSJON, ikke salgsliste.
Objektene bør ha utrop minimum 500,TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke
et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne
et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt
ikke anledning til å trekke objekter fra salg på
auksjonen.
OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter
auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør
normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer.
ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør
av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til
ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for
auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden.
Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på
kr 250,-. Signering koster 50-100 kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske
merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet.
Terms of consignment for
Skanfil’s
PUBLIC auctions
Our public auctions depend on regular supply of suitable material.
TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions
must reach us at least two months before the auction date. Your material is
then ensured careful description. We cannot always guarantee that late
deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less
opportunity to correct our judgement, description and starting price before
the catalogue must go to press.
Each consignment should have a total starting price of at least NOK 2000,A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the
material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any
errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary
receipt specifies each lot by its record lot number.
A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or
alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The
final receipt specifies each lot by its number at the auction.
COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and
volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum
commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to
deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%)
CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot,
stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right
either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a
charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in
next chapter).
WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve
high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots
where a mention of the highlights will suffice.
STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic
estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the
right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling.
If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be
requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind
that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by
having attractive starting prices.
The auction lots should have individual starting prices of at least NOK 500,WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to
withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the
auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material.
Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the
catalogue has gone to press.
SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the
auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold
lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged.
CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items
sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before
the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of
Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK
250,- per item. Signature alone costs NOK 50-100,-. If certificates of valuable
foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts
abroad.
Avsnitt merket med *) i katalogen:
25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%.
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
5
TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS
o=Stemplet/Cancelled
**= Postfrisk/Mint never hinged
*
=
Ustemplet m/hengsel/Mint hinged
(*)
=
Ustemplet uten lim/Mint without gum
Br= Brev/Covers
Bs= Brevklipp/Piece
F
=
Foto i katalogen/Photo in catalogue
I
=
Foto på internett/Photo on internett
x
=
Fotoutdrag fra en lott/samling
/Photo extract from a lot/collection
ø=Diameter (smykker etc./jewellery)
Innhold
Stavanger; august / september
Møre og Romsdal; august / september
Trekantbytte, Fredericia Gymnasium; 29/9 kl. 09-16
Fredag 19. juli kl. 16.00:
Norske mynter 8
Norske sedler 10
Danske og utenlandske mynter
12
Sedler Norden/Hele verden
14
Myntbrev/minnebrev16
Ca. kl. 17.00 (fra obj. 907):
Diverse samlegjenstander 16
Lørdag 20. juli kl. 10.00:
Danmark (fra obj. 2119)
30
Grønland 36
Færøyene 37
Dansk Vestindia 38
Finland 38
Åland 39
Island 39
Sverige 41
Diverse Norden
43
Ca. kl. 11.15 (fra obj. 3321):
Europa 44
Ca. kl. 12.30 (fra obj. 4324):
Afrika 55
Amerika 55
Asia (inkl. China)
55
Brit. Kol./Samv.Stater 57
Hele Verden 58
Motiv/tema 60
Realisasjonslotter - Hele Verden
60
Ca. kl. 13.45 (fra obj. 4932):
Postkort 61
Pene stempler inkl. prakt/lux
66
Ca. kl. 15.00 (fra obj. 5744):
Frimerker Norge - klassisk 68
1909-1939 73
1940-45 73
Etter krigen 73
Ca. kl. 15.45 (fra obj. 6566):
Frimerkehefter 73
Portomerker 74
Returmerker 74
Tjenestemerker 74
Gamle brev 74
Diverse samleområder Norge 74
Førstedagsbrev 75
Hjemstedsfilateli 76
Norge, samlinger, lotter & engros 80
Realisasjonslotter - Norge
86
Ta kontakt for nærmere avtale på 52703940/[email protected]
Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt
Andre forkortelser / Other Abbreviations
cds= Circular date stamp
kv./kval. =
kvalitet / quality
pål.
=
pålydende / nom. value
stpl.
=
stempel, stemplet / postmark/cancelled
tg.
=
tagging / performation
ves.
=
vesentlig / mainly
vm.
=
vannmerke / watermark
BL
=
blokk, miniark / miniature-sheets
BOB
=
«Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. /
«Back of the book»
FFC
=
førsteflyvning / First Flight Covers
FA
=
Finn Aune (attester/certificates)
FCM
=
F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates)
HE
=
Hans Enger (attester/certificates)
(Se også ordlisten bak / see also glossary)
FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET /
THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED:
Norge/Norway:
Skanfil Priskatalog (SK)
Handlerkatalogen (HK)
Norgeskatalogen (NK)
Danmark m/områder/+Island
Denmark w/areas + Iceland:
AFA (AFA)
Sverige/Sweden:Facit (F)
Finland:Facit (F)
England:Stanley Gibbons (SG)
Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr
AFA (AFA)
USA: Scott (Scott)
Øvrige verden/Overseas:
Michel (Mi)
Br. kolonier/Br. Commonwealth
Stanley Gibbons (SG)
POSTKORT KVALITETSVURDERINGER:
1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt
bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort.
2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på
forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet.
3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden.
4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull.
5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet.
GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres
kvaliteten med 1 grad.
SKANFIL PÅ TUR!
Vi planlegger følgende turer:
Innleveringer i Bergensområdet kan til enhver tid formidles via:
Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord, tlf: 55934600
6
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Norske mynter
Utrop
Middelaldermynter
F1
F2
Brakteat, Sverre Sigurdson, Schive 93, stammer
fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01. Har vært
opplimt.
Brakteat, Sverre Sigurdson, Schive 103, stammer
fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01.
3000
I 22
3000
I 23
F 24
8 sk 1643, NM. 123, Schou 22, kv. 1+, partielt
dobbeltpreg. Pen og tiltalende.
1 mark 1654, NM 171, kv. 1+, ex OM.
2 mark 1655, NM. 150, Schou 35, kv. 1/1+, partielt
dobbeltpreg, Pen og tiltalende.
5000
Mynter fra dansketiden (før 1814)
I 3
I 4
I 5
Obj.nr.
I 20
I 21
4500
1500
Utrop
1/3 speciedaler 1797, NM. 23, kv. 1.
1/5 speciedaler 1797, NM. 38, kv. 1+, meget pen
og tiltalende.
4 sk 1809, NM. 3, kv. 1+/01. Utrolig pen og
særdeles velpreget.
2 sk 1810 kv. 01.
2 Skilling Courant 1810 slått på 1 Spd 1777,
meget uvanlig overpregning. Stempelsprekk
mest sannsynlig oppstått når den ble overpreget.
Spesiell sak, ganske artig egentlig. Kv 1+.
1000
1500
1 Spd 1827 kv. 1+, svake spor etter montering,
reparert på randen.
1/2 Spd 1821 kv. 1+, svært pen patina, en del
myntglans.
24 sk 1823 kv. 1.
24 sk 1854 kv. 1/1-.
4 sk 1825, 2 sk 1871, 1 sk 1812 i kv. 1- til 1.
1 Spd 1862. Godt brukt + noen riper (7000 i kv 1-).
24 sk 1865, NM. 13, kv. 1/1+, minimal kantskade
advers, pen.
3000
Union med Sverige (1814-1873)
F 25
F 26
F 27
I 28
I 29
I 30
I 31
Obj.nr.
500
2500
3500
1750
500
400
3000
1200
I 77
12 skilling 1873 i kv 0. Flott patina (7000).
Skilingslott. 1/2 sk 1841, 49, 67, 1 sk 1816, 2 sk
1831, 12 sk 1856, samt 1 sk 1812. VK.
4000
300
Norsk årgangsmynt
1-ører
I 34
I 35
I 36
I 37
2-ører
I 38
F6
I 7
I 8
I 9
I 10
I 11
I 12
I 13
I 14
1 krone 1670, NM. 65 A, Schou 14, kv. 1+,
partielt dobbeltpreg. Meget tiltalende.
2 sk 1673, NM. 131, kv. 1, pen.
2 sk 1689, NM. 232, kv. 1. Liten blankettsprekk,
pen og tiltalende.
2 sk 1689, NM. 232, kv. 1/1-.
8 sk 1711, 2 sk 1763, 1 sk 1771, 1 sk 1820, 2 sk
1833, 3 sk 1869, 4 sk 1871 i noe slitt kvalitet.
16 sk 1717, NM. 11, kv. 1+. Blankettfeil, men
tiltalende.
1 krone 1726 HCM, NM. 5, Schou 4, kv. 1/1+,
blanketstriber, men pen og tiltalende.
8 sk 1727, NM. 37, kv. 1, blanketuvejr, sjælden i
følge Sieg.
24 sk 1741, NM. 10, kv. 1/1+. Blanket uvejr,
men pen.
5000
1200
1500
600
750
1000
1500
1200
1000
39
5-ører
I 40
I 41
I 42
I 43
I 44
F 45
I 46
I 47
I 48
10-ører
I 49
I 50
I
I
I
I
I
I
51
52
53
54
55
56
I 57
50-ører
I 58
I 17
I 18
I 19
1200
2000
1200
1200
2 øre 1876-1907 (x2), 11, 13 x2, 14, 18 x2, 19, 20
x2, 22 x2 og 43. Totalt 34 mynter i VK, alle i HB.
2 øre 1969 originalrull.
600
5 øre 1875-1902 i kv. 1-, 1907-82, minus jern,
mest i kv.1.
5 øre 1875-1917, 21-44, 51-73 i brukskvalitet.
Flere slitte av Oscar.
5 øre 1875/1943, totalt 16 mynter, noen i meget
god kvalitet. Vi nevner 1875 i kv. 01 og 1943 i
kv. 0/01.
5 øre 1896 kv. 01.
5 øre 1917-20 jern i kv. 1- til 1+. (17 i kv. 1+ og
18 i kv. 1-)
5 øre 1918 kv. 0/01, liten kantskade.
5 øre 1941-45 jern i kv. 1 til 01. (45 i kv.1/1+)
5 øre 1945 i kv. 1+.
5 øre 1945 kv. 1+/01.
500
10 øre 1874 og 75 (3 sk) i kv. 1 og 1+.
10 øre 1876, 83, 94, 98-1911, 14-17, 19, 24-26,
37-42, kun 41 og 42 i sink. 45-73 i brukskvalitet.
Flere slitte av Oscar.
10 øre 1880 kv. god 01.
10 øre 1890 kv. 0, satt til MS 64 i slab av NGC.
10 øre 1909-19 kv. 1 til 1+.
10 øre 1912 i kv 0. Flott glans.
10 øre 1920-57, uten sink, kv. 1 til 1+.
10 øre 1927 i kv. 01, den peneste vi har hatt på
lenge.
10 øre 1941-45 sink kv. 1+ til 0, (45 i kv. 0).
750
500
1000
300
1000
3000
1250
900
1250
300
400
600
750
500
600
750
2000
500
1 krone / 30 skilling 1875, NM. 30, kv. 1, pen.
1 kr 1878 kv. 1/1-, hakk og noe bøyd.
1 kr 1895 kv. 1.
1 kr 1912 kv. 1+.
1 kr 1913, 14 og 16 kv. 1.
1 kr 1914 og 16 kv. 1.
1 kr 1917 kv. 0.
1 kr 1917 kv. 0.
1500
2500
500
600
500
350
1750
1750
I 68
2 kr 1878, 1890 og 1914, alle med kval. anm.,
ellers fine.
2 kr 1878 i kv. 1-, 1900 i kv. 1, men flere riper.
2 kr 1878 i kv.1, og 17 i kv.1/1+.
2 kr 1878 i kv. 1/1-, 1913 x2, 1915 i kv. 1, alle
renset. 1917 i kv. 1+.
2 kr 1878 x2, kv. 1 og 1-.
2 kr 1885 i kv.1/1-, småflekker.
2 kr 1887 kv. 1.
600
2-kroner
I 16
400
1000
60
61
62
63
64
65
66
67
I
I
I
I
I
I
I
I
15000
900
1000
1-kroner
Reisedaler 1749 kv. 1+/01, (NM 34B). Ex. Th.
Frogn.
24 sk 1773, NM. 32, kv. 1. Minimale blankettfeil og
kantskader, men pen.
1 speciedaler 1777, NM. 4, Schou 2, kv. 1/1+, pen.
1/2 speciedaler 1778, NM. 19, kv. 1, tiltalende.
8 sk 1788, NM. 57, kv. 1, blankettfeil, men pen.
750
50 øre / 15 skilling 1874, NM. 50, kv. 1, pen og
tiltalende.
50 øre 1918 kv. 0/01.
I 59
F 15
1 øre 1876-77, 1891-1910, 1914-1921 jern, 41-45
jern, 2 øre 1876-1915, 21-67 i brukskvalitet. Flere
pene av Oscar.
1 øre 1906-57, komplett totalt 51 stk. flere i kv. 1+,
kun 1918, 19 og 20 i kv. 1-.
1 øre 1922 i kv 0. Flott glans.
1 øre 1968 originalrull.
I 69
I 70
I 71
I 72
I 73
I 74
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
1000
F 75
I 76
F 32
I 33
300
500
650
750
650
4000
4500
I 78
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
I 101
I 102
F 103
I 104
I 105
I 106
I 107
I 108
I 109
I 110
I 111
I 112
I 113
I 114
I 115
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
2 kr 1887 kv. 1+.
2 kr 1887 Restrike bronse i Sandhillkassett, opplag
120. Etikett på kassetten.
2 kr 1887 Restrike sølv, proof, i Sandhillkassett,
opplag 1000.
2 kr 1887 Restrike sølv i Sandhillkassett, opplag
1000. Etikett på kassetten.
2 kr 1890 kv. god 01.
2 kr 1890 og 1902 i kv. 1.
2 kr 1893 i kv.1.
2 kr 1894 og 50 øre 1901 i kv.1, men renset.
2 kr 1897 kv. 1, kanthakk.
2 kr 1898 i kv.1.
2 kr 1898 i kv. 1, men noe irr/smuss.
2 kr 1898 i kv. 1. Smuss.
2 kr 1900 i kv.01.
2 kr 1900 i kv.1+.
2 kr 1900 kv. 1, to små kh.
2 kr 1900 og 06 i kv.01.
2 kr 1902 i kv.1, og 17 i kv.1/1+.
2 kr 1902 i kv.1/1+, renset.
2 kr 1902 kv. 0/01.
2 kr 1902 kv. 1+.
2 kr 1902 kv. 1.
2 kr 1904 i kv. 1. Fin mynt.
2 kr 1904 kv. 1/1+, renset.
2 kr 1904 og 17 i kv. 1/1+.
2 kr 1906, kv. 0/01, rester av myntglans.
2 kr 1906 i kv. 01, 1907 m/gevær med anhengspor
på toppen, 1914 Jub. i kv. 1+.
2 kr 1906 i kv.01 med lite kanthakk, renset.
2 kr 1906 i kv.01 og 15 i kv.1/1+, renset.
2 kr 1906 jub. i kv. 0 (3200).
2 kr 1906 jub kv. 0/01, samt 2 kr 1907 jub.anhengt.
2 kr 1906 jub kv. 0/01 og 14 jub kv. 01.
2 kr 1906 kv. 1+/01 og 14 jub i kv. 1/1+.
2 kr 1906 og 07 i kv. 1+/01.
2 kr 1906 og 14 jub. i kv.0/01
2 kr 1906 og 14 jub. i kv.01
2 kr 1906 og 15 i kv.01.
2 kr 1906 og 17 i kv.01.
2 kr 1907 i kv.0/01. Nydelig patina. (2900)
2 kr 1907 i kv. 01, renset.
2 kr 1907 jub kv. 0/01.
2 kr 1907 m/gevær, anhengspor på advers og topp
og 1914 anhengspor på toppen.
2 kr 1907 m/gevær i kv.01.
2 kr 1907 m/gevær i kv. 01, renset.
2 kr 1908, 12-17 i kv. ca. 1.
2 kr 1908 i kv.01, begynnende patina.
2 kr 1908 i kv. 1+.
2 kr 1908 kv. 01, renset.
2 kr 1908 og 12 kv. 1.
2 kr 1908 og 13 i kv.1, mørk patina..
2 kr 1908 og 14 i kv.1.
2 kr 1908 og 14 i kv.1.
2 kr 1908 og 17 i kv.1+.
2 kr 1910 i kv.1.
2 kr 1910 i kv. 1.
2 kr 1910 kv. 1.
2 kr 1910 kv. god 01.
2 kr 1910 og 17 i kv.1, renset.
2 kr 1912 og 13 i kv.1.
2 kr 1912 og 14 i kv.1.
2 kr 1912 og 15 i kv.1.
2 kr 1912 og 16 i kv.1.
2 kr 1913 kv. 1+, 14 kv. 1.
2 kr 1913 kv. god 01.
2 kr 1913 og 15 kv. 1.
2 kr 1913 og 16 i kv.1+.
2 kr 1913 og 16 kv. 1.
2 kr 1913 og 1914 i flott kvalitet 01 (1700+).
7500
500
600
600
3000
1250
1250
1000
750
750
900
700
1250
750
500
2000
650
500
3000
750
500
650
750
900
600
1000
500
900
1600
500
500
400
1000
600
500
1250
1250
1250
1000
1250
750
4000
4000
1750
750
450
500
750
500
500
600
750
400
500
500
1000
500
600
500
500
650
650
450
500
850
600
1000
7
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 142
I 143
I
I
I
I
I
I
144
145
146
147
148
149
I 150
I 151
5-kroner
I 152
I 153
154
I 155
Utrop
2 kr 1914 jub. 200 kr 1980 i kv. 0/01. 10 kr 1964 x
3 i kv. 01, men alle renset.
2 kr 1914 jub. 200 kr 1980 i kv.0/01. 10 kr 1964 x
3 i kv.01, men alle renset.
2 kr 1914 jub. i kv. 1/1+, 5 øre 1875 og 78 i kv. 1-.
2 kr 1914 jub. og 17 i kv. 1+.
2 kr 1915 og 16 i kv.1.
2 kr 1915 og 16 kv. 1.
2 kr 1915 og 16 kv. 1.
2 kr 1916 i kv. 1, men renset. 1906 i kv. 0/01, men
risett inn liten p på hver side av krone.
2 kr 1917 kv. 0/01.
2 kr 1917 x2 i kv. 1/1+.
157
I 158
I 159
I 160
750
350
750
600
600
600
500
750
400
5 kr 1963, 1969 og 1970 i kv. 0. (975)
5 kr 1970 originalrull, liten rift i ene enden. Viser
begge sider av mynten. Pen kvalitet.
5 kr 1974-2012 komplett, inkl. jubileum, i kv. 0.
Pent innsatt i HB.
5 kr Hæren 1978 originalrull x4, total 160 mynter
i kv. 0.
500
3500
10 kr 1983-2013 komplett, inkl. jubileum, i kv. 0.
Pent innsatt i HB.
20 kr 1994-2009 komplett (-2001 m/stj.), inkl.
jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB.
20 kr 2001 m/stjerne i blisterpakning.
20 kr 2001 m/stjerne i blisterpakning.
20 kr 2001 m/stjerne i blisterpakning.
500
10-/20-kroner
I 156
750
Londonmynter
500
Obj.nr.
I
I
I
I
I
184
185
186
187
188
1000
1000
1000
F 189
I 190
I 191
I 192
I 193
I 194
I 196
Londonsett i kv. 0/01.
Londonsett i kv. 0/01.
Londonsett kv. 0/01, flekk på 50 øre, pent sett.
Gullmynter
5000
5000
5000
I 197
I 198
I 199
I 200
I 201
F 164
10 kr / 2 1/2 specie 1874, NM 10, kv. god 01.
20000
I 202
I 203
F 165
F 166
F 167
F 168
F 169
I 170
I 171
I 172
10 kr 1902 i kv. 0/01.
10 kr 1910 kv. 01.
10 kr 1910 kv. 01.
10 kr 1910 kv. 01.
20 kr 1875 i kv. 0/01.
20 kr 1875 i kv.0/01.
20 kr 1876 i kv. 0/01.
20 kr 1876 i kv. 0/01.
25000
7500
7500
7500
4500
4500
3500
3500
I 204
I 205
I 206
I 207
I 208
I 209
F 173
20 kr 1877 i kv. 0/01.
12500
I 210
I 211
I 212
F 174
I 175
F 176
I 177
I 178
I 179
I 180
I 181
I 182
I 183
20 kr 1877 i kv. 0/01.
20 kr 1878 i kv. 01.
20 kr 1878 i kv. 1+.
20 kr 1886 i kv. 0/01.
20 kr 1902 i kv. 0/01.
20 kr 1902 i kv. 0/01.
20 kr 1902 i kv.0/01.
20 kr 1902 i kv. 0/01.
20 kr 1910 i kv. 0/01.
20 kr 1910 i kv. 01.
12500
3500
2500
4000
3500
3500
3500
3500
8000
6000
I 213
I 214
I 215
Obj.nr.
6000
6000
6000
6000
6000
5 kr 1998 med feilpreg. Meget svakt trykk på
årstallsiden. Uvanlig.
1500
KJEMPEsamling ruller alle fra DKM. 1, 2, 5,
10, 25, 50 øre, 1 og 5 kr. 1969-2008, UNC. i alt
86 ruller, alle i forskjellige årganger, må sees.
(20.5 kg)
Rullesamling fra DKM og Norges Bank. Vi
nevner 5 kr 1980, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95
Lie, 96, + ca. 100 ruller småmynt i ca. samme
periode.
Samling i 2 HB-album, en god del Olavmynt,
observert en god del sølvmynter i det ene albumet,
også observert flere gode kvaliteter på noe
Oscar II, to album som bør gjennomsees. Flere
skillingsmynter observert. Vel verdt et gjennomsyn.
Medfølger også en del pins i en pose. De fleste i
tilknytning til OL.
Rett fra bankvelv, brutto 50 kg. utgåtte mynter, i
skrin, stort antall egenpakkede ruller + div. emb.,
inkl. noe utland og noen slitte sedler. MÅ SEES.
Samling i fire album, fra 1 øre til 5 kr. Observert
1 kr og 50 øre Oscar II. Varierende kvalitet, men
pent oppsatt samling. To av albumene er tykke
PI-Møntsamleren album, de to andre noe tynnere
besatt. En del sølv observert på 25 og 10 øre
også. Bør gjennomsees.
Norske ører i sølv. Stor samling distribuert av
samlerhuset, med 10-, 25- og 50-ører i sølv fra
Oscar II og Haakon VII. VK, 17 stk. 50 øre, 10 stk.
25 øre og 20 stk. 10 øre.
Brutto ca. 35 kilo med norsk mynt, sortert etter
valør i poser, mye Haakon VII. Myntene er sortert i
alt fra små poser til store papirbager.
Rotelott med kilovare, for det meste norsk, men
noe utland observert. Brutto ca 25 kilo.
10 øre til 10 kr, etter 1924 i album. Pålydende ca.
1000 kr. Noe i bra kvalitet, men myntene bærer
preg av plasten og bør sees.
Samling i tre HB-album, hvor det er observert
2 kr 1917, 2 stk. 175 kr 1989, samt noe annen
sølvmynt. Verdt et gjennomsyn.
Samling blankmynt etter 1924, vi nevner, 200 kr
1980, 175 kr 1989, 100 kr 1982, 50 kr 1978 x 2,
25 kr 1970 x 2, 10 kr 1964. + ca. 600 kr i nominal
på resten. Myntene er monteret i HB-album.
Samling med norsk mynt, starter med mange sølv
minnemynter, f.eks. 50 kr 78x8, 100 kr 82x3, 200
kr 80x2, samt noe Oscar II og Haakon VII mynt.
Ta en titt.
Rotelott med kilovare, for det meste norsk, men
noe utland observert. Også observert et par 10 kr
originalruller, samt en tykk lommebok med mange
10-kr sedler i, de fleste 5.utg, men også noen 4.
utg. Brutto ca. 16 kilo.
Liten samling med f.eks. 100 kr OL-mynt nr. 5,
50 kr OL-mynt nr. 5, samt noen andre norske
minnemynter og litt annet. Totalt 9 mynter og en
kopimynt.
100 kr 2005, 25 kr 1970, årssett 1980 i mykplast,
3 kg. vekslemynt etter 1924 + 1/2 kg. turist/
sjømannsmynter. Medfølger fra I.S.M. 1 Crown
1994, Frankrike 1 F 1998.
Brutto 24,7 kg. sortert i portmonner og noe løst.
Medfølger noen ordinære medaljer.
7 album fra 1 øre til 5 kr. Av de nyere er mange
i kv. 0.
45 ruller moderne småmynt, uoriginale og
originale. Proofsett 2007, myntsett 1994, myntsett
2008 i souvenierforpakning. Rester i album.
Medalje fra serien Norske regenter. Oslodaler
2002. OL-sett fra Vancouver.
45 kg. brutto utgåtte mynter i 2 treskrin. Kan
sendes i ett skrin!
Samling med for det meste myntsett, en del fra
80-tallet, men også eldre observert. Følger også
med noen utenlandske sett fra England og Spania.
Verdt en titt.
Rotelott med kilovare, for det meste norsk, men
noe utland observert. Brutto ca. 16 kilo.
Startsamling 1 øre til 10 kr i perioden 1876-1994
uten sølv i 11 stk. Siegbrett. Vi nevner 1 øre
1877, 84, 91, 1902-08. 2 øre 1876-1907, 10-15,
19-67. 5 øre 1876-1911, 16, 19. 10 øre 1927. 5 kr.
komplett, meget varierende kvalitet, så ta en titt.
Album 1-ører til 200 kr. Vi nevner 200 kr 1980, 100
kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964 + ca.
275 kr. moderne pålydende etter 1924. Myntsett
1981-86 i ripete kassetter.
2 kr 1914 jub. i kv. 1+, renset. Myntsett 1982 x3,
83-86 x2, 88 alle med riper. Album med noe rester,
inkl. div. land. Må sees.
Skoeske med en del myntsett, 1 kr, 50 øre og
25 øre Haakon m/hull, svært mange sortert
etter årstall, samt noen originalruller og diverse
spesialforpakninger. Verdt et gjennomsyn.
2 små album, med utgåtte mynter etter 1924, bra
kvalitet på det moderne. Noen poser div. må sees.
Brutto 5 kg.
6000
Samlinger og partier
I 195
F 161
F 162
F 163
Utrop
Varianter
1000
500
20 kr 1910 i kv. 01.
20 kr 1910 i kv. 01.
20 kr 1910 i kv. 01.
20 kr 1910 i kv. 01.
20 kr 1910 kv. 01.
8
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
I 216
I 217
I 218
I 219
I 220
I 221
3500
2500
I 222
I 223
I 224
I 225
2500
2000
I 226
I 227
I 228
I 229
2000
I 230
I 231
1500
I 232
1500
I 233
1500
I 234
1500
I 235
1250
I 236
1000
I 237
1000
I 238
I 239
1000
I 240
1000
I 241
1000
1000
1000
I 242
I 243
I 244
1000
750
750
750
750
750
500
500
Utrop
Liten samling i 2 Lembit Myntkabinetter i plast.
Noe slitt Oscar observert, men mye pent av
moderne. må sees.
5 kg hullmynter. Må sees.
1 øre 1876, 89, 1902, 2 øre 1876 x 2, 84, 91, 93,
97 x 2, 1913, 20, 5 øre 1878, 96, 99, 1907 x 2, 13,
2 sk. 1870. Danmark 1 sk 1808, 42, 4 sk 1869 i
mest brukskvalitet. Ta en titt.
Startsamling i Haakon HB-album 1-10 øre, vi
nevner 1 øre 1921 i kobber, 23, 27. Blandet
kvalitet.
Rester i eske, årssett, gavesett, moderne ruller,
noen sølvmynter, noe Oscar. MÅ SEES.
Drøyt 30 ruller, 2 øre-10 kr., mest fra DKM/Norges
Bank.
Liten eske med litt diverse mynter og sedler,
observert en slitt 2 kr 1917, noen minnemynter i
sølv, samt noe utland.
6 Siegbrett, 6 diasesker m/Hartberger og 1 album
med mest blankmynt etter krigen. Mye bra kvalitet.
Medfølger ripete årsdett fra 1980, 92-99. Bør sees.
Brutto 10 kg. utgåtte mynter inkl. noen kg. ?? Hele
verden i moderne trekiste.
Samling med flere norske og utenlandske
sølvmynter med perforeringer, anheng, graveringer
o.l., totalt 173 gram.
25 kg. utgåtte mynter, observer en del pene 1 kr.
med hull. Bør sees.
54 kg. brutto utgåtte mynter, i poser og glass,
observerr en del pene 1 kr. med hull. Bør sees.
34 kg. brutto utgåtte mynter, i poser og glass.
Bør sees.
175 kr 1989, 100 kr 1982, 50 kr 1978, 10 kr 1964
+ pålydende ca. 300 kr i moderne blankmynt,
mest 5 kr.
2 kr 1914 jub. i kv. 01.
2 kr 1914 jub. i kv. 01. Danmark 2 kr 1903 minne,
Sverige 2 kr 1946 og 5 kr 1935, alle renset.
Stor samling 1, 2, 5, 10, 25, 50 øre, 1 kr 1878 1980, i HB og Leuchtturmesker. Ca. 500 mynter,
må ses.
Grei samling med 5 kr til 10 øre, observert flere
sølv 10-ører, medfølger også et albumark med
utenlandske mynter.
25 kr 1970, 10 kr 1964 x 2 + 2 kg. mest
blankmynt.
Proofsett Eksport 1997-99 kraftig misfarget,
myntsett 1982 x 2 med riper, medfølger 7 stk.
med div. skader på omslagene og noe småmynt.
MÅ SEES.
REALISASJON. Banankasse med ca 20 kg div.
mynt. Mye norsk. Et par skrin fra Samlerhuset
medfølger. Bør sees. Gi bud!
REALISASJON. Samling med flere pene 1-ører,
noen slitte skillingsmynter, 17.mai-medalje
1902 (Wergelandspokalen), samt en polett fra
Christiansunds Dampbaadssamlag (5 øre).
REALISASJON. Liten samling med diverse mynter
og forpakninger dist. av Samlerhuset i treskrin.
REALISASJON. Rester i poser, noen slitte
Oscar, noen moderne ruller 5-25 ører, flere 5
kr minnemynter i HB. Glass moderne 10-ører.
Bør sees.
REALISASJON. Samling med en del proofsett
fra 90-tallet, noen myntsett, samt noe mynter
i HB-rammer av nyere årganger, samt noen
Sandhillkassetter med 5 kr.
REALISASJON. Samling i eske med flere
HB-album, varierende kvalitet, men observert noen
godbiter, som f.eks. 2 øre 1917 i et album. Noe
kilovare inkludert også, bør gjennomsees.
REALISASJON. 1000 stk. bruksmynter, 5 øre til 50
øre i perioden 1924-91.
REALISASJON. Liten samling med noe sølvmynt,
sølvmedaljer og noe løsmynt.
REALISASJON. Samling med noe Oscar II,
Haakon, medaljer, myntsett osv, liten eske på totalt
1,7 kilo, ser småspennende ut.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
350
350
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Minnemynter og spesialsett
Minnemynter og spesialsett i proof
I 245
I 246
I 247
I 248
I 249
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
100 kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org.etui.
100 kr 1999 Tusenårsmynten i kapsel.
100 kr 1999 Tusenårsmynten og 100 kr 2001
Nobel i etuier.
100 kr 1999 Tusenårsmynten og 100 kr 2001
Nobel i etuier.
Tusenårsmynten 1999, Nobel 2001,
Hundreårsmynten 2005, FN-50 år 1995, alle i
etuier.
100 kr 2001 Nobel i eske uten lokk.
100 kr 2001 Nobel i eske uten lokk.
100 kr 2001 Nobel i etui.
100 kr 2001 Nobel i etui.
100 kr 2003-05, Hundreårsmynten nr. 1-3, i etuier.
100 kr 2003-05 Hundreårsmynten, 1-3 i etuier.
100 kr Hundreårsmynten 2003 i etui.
100 kr Hundreårsmynten 2003 i etui.
100 kr Hundreårsmynten 2003 i kapsel.
100 kr Hundreårsmynten 2004 i etui.
100 kr Hundreårsmynten 2004 i etui.
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui.
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui.
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui.
1500
1500
1500
1500
2000
500
500
500
500
1000
1000
300
300
300
300
300
300
300
300
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 264
265
266
I 267
I 268
I
I
I
I
269
270
271
272
I 273
I 274
I 275
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
I 298
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
I 316
I 317
I 318
I
I
I
I
I
319
320
321
322
323
I 324
I 325
I 326
I 327
Proofsett
I 328
329
I 330
I 331
I 332
I 333
I 334
Utrop
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui.
100 kr Hundreårsmyntene 1-3 i etuier.
100 kr Hundreårsmyntene 2003-05 i etuier.
100 kr Hundreårsmyntene 2004 og 2005 i etuier.
100 kr Nobel 2001, 100 kr 1999 Tusenårsmynten,
100 kr 2005 Hundreårsmynten x 2 i etuier. 50 kr
1978 og 5 kr 1975 løst i kv.01.,
100 kr Nobel 2001, proof, i etui.
1500 kr 1992, OL gullmynt nr. 2 i kapsel.
1500 kr 1993, OL gullmynt nr. 3 i kapsel.
1500 kr 1993 Edvard Grieg i originaleske.
(21000)
1500 kr 1993 Edvard Grieg i originaleske.
(21000)
1500 kr 1993 Grieg i gull. Prima kvalitet, men
skade på pappomslag.
1500 kr 2004 Hundreårsmarkeringen, på
myntbrevark.
1500 kr 2005 Hundreårsmarkeringen, i etui.
1500 kr gull, Hundreårsmynt nr. 1 2003 i skrin.
1500 kr gull, Hundreårsmynt nr. 2 2004 i skrin.
1500 kr gull, Hundreårsmynt nr. 3 2005 i skrin.
200 kr Hamsun 2009 i org eske.
200 kr Wergeland 2008 i kapsel.
200 kr Wergeland 2008 i kapsel.
200 kr Wergeland 2008 i org.eske.
200 kr Wergeland 2008 proof i org.eske.
50 kr 1995. Frigjøringsmynten i etui. Proof.
50 kr 1995 Frigjøringen i etui. (1600)
50 kr 1995 Frigjøringen i etui. 175 kr 1989 i kv. 0.
50 kr 1995 Frigjøringen x 2 sett. 5 kr 1991 x 2,
96 x 2, 97 x 6 i Sandhillkassetter, noen med riper.
(4000)
50 kr FN 1995 i etui.
50 kr FN 1995 i etui.
50 kr Frigjøringen 1995.
50 kr Frigjøringen 1995.
50 kr Frigjøringen 1995 i etui.
50 kr Frigjøringen 1995 i etui.
50 kr Frigjøringen 1995 i kapsel.
50 kr Frigjøringen x2
Hundreårsmarkeringen 1905-2005, Komplett
sett med 3 i gull og 3 i sølv. Noe ripete skrin.
(23700)
Nobelprisen 100 år 1901-2001. 100 kr 2001 fra
Norge og 200 kr 2001 fra Sverige, i flott skrin fra
Samlerhuset.
OL 1994 sølvpar nr. 1.
OL 1994 sølvpar nr. 1.
OL 1994 sølvpar nr. 2.
OL 1994 sølvpar nr. 2.
OL 1994 sølvpar nr. 2.
OL 1994 sølvpar nr. 2.
OL 1994 sølvpar nr. 2.
OL 1994 sølvpar nr. 2, pappomslag til nr. 1.
OL 1994 sølvpar nr. 3.
OL 1994 sølvpar nr. 3.
OL 1994 sølvpar nr. 4.
OL 1994 sølvpar nr. 4.
OL 1994 sølvpar nr. 4.
OL 1994 sølvpar nr. 5.
OL 1994 sølvpar nr. 5.
OL 1994 sølvpar nr. 6.
OL Lillehammer 1994. Komplett sølvsett m/12
sølvmynter i uoriginal trekassett. (12800)
OL Lillehammer 1994. Komplett sølvsett m/12
sølvmynter i original trekassett. Noe skittent
pappomslag (12800)
OL Lillehammer 1994. Komplett sølvsett m/12
sølvmynter i original trekassett. (12800)
OL Lillehammer 1994. Komplett sølvsett m/12
sølvmynter i original trekassett. (12800)
OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 1. (7000)
OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 2. (7000)
OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 3. (7400)
OL på Lillehammer, Gullmynt nr. 4. (7600)
Spesialsett i sølv. Sykkel VM 1993 100 kr x
2, OL-94 komplett, Frigjøringsmynten, FN-50
år, Hundreårsmyntene x 3, Tusenårsmynten,
Nobel, Wergeland, Hamsund, 175 kr 1989, 200
kr NIF 2011, 200 kr Ski VM 2011. (36350)
Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui.
(18200)
Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui.
(18200)
Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui.
(18200)
Tusenårsettet 2000 i etui. (4800)
175 kr 1989 i Speilglans. (2500)
175 kr 1989 i Speilglans i originalforpakning.
Eksportsett 1997, 98, 2000. Proofsett 1991-92, alt
i prima kvalitet.
Eksportsett 1997, 98, 2000 prima.
Eksportsett 1997, 98, 2000 prima. Proofsett 199192, 92 uten pappomsslag.
Eksportsett 1997, 98 med noe merker etter
medaljen. 2000 Prima. Proofsett 1991 x 2 i prima
kvalitet.
Eksportsett 1997 x 2 i prima kvalitet.
300
1000
1000
700
2500
Obj.nr.
335
I 336
I 337
500
3000
3000
10000
10000
10000
2500
2500
3000
3000
3000
300
300
300
300
300
500
500
700
1500
500
500
500
500
500
500
500
700
12500
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
4000
4000
5000
5000
3000
3000
3000
3000
17500
I 338
I 339
I 340
I 341
I 342
I 343
I 344
I 345
I 346
Årssett
I 347
I 348
I 349
I 350
I 351
I 352
I 353
x 354
355
I 356
I 357
I 358
359
I 360
I 361
362
363
I 364
365
I 366
I 367
I 368
I 369
9000
9000
9000
I 370
I 371
1250
I 372
1000
1000
500
I 373
350
500
500
I 374
I 375
300
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
Harald V eksportsett 1997 og 1998. Perfekt kval.,
ligger fortsatt i original pappemballasje fra DKM.
Lave opplag på disse!
Proofsett 1989-90, 92, 94-96, 99, 175 kr 1989, 50
kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964, 5 kr 1978 Hæren,
5 kr 1986 DKM, 5 kr 1995 FN. Alt i prima kvalitet.
Proofsett 1989-90, 98-99. Medfølger 20 kr 1994,
96 x3 i BU, noen omslag med småskader.
Proofsett 1990-94. (3190)
Proofsett 1991,92,94,98,99,01,,03 i album. (4220)
Proofsett 1992, 98, 2001, Norges Mynthistorie,
sett nr. 4, innehl. 50 kr 1978, 25 kr 1970, 1 kr.
1991. Småskader på alle pappomslag.
Proofsett 1994-2003, i flott oppbevaringseske. I
alt 10 perfekte sett.
Proofsett 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. I meget
flott album, i alt 5 perfekte set.
Proofsett 2009 og 2010. Prima. (Utsalgspris 1450).
Proofsett exclusive 2004 med miniskader på etui.
Nr. 515 av 1000 sett. (2950)
Samling i DKM-album med: 1 kr proof 1990,
proofsett 1991, 2x1992 (ene uten omslag), 1993,
1994, 10 kr 1995x2, 50 øre 1996. Det kan være
litt slitasje på omslagene. (Kat. 3590 når ene 1992
ikke er regnet).
Samling proofsett 1995-2008, de fleste i prima
kvalitet. 1995 med lett slitasje på omslaget (Kat
9855).
Myntsett 1967, i mykplast. ”Tysk” utgave - pakket i
Tyskland. Enkelte brudd i plasten.
Myntsett 1967 i mykplast. Påskrevet 1200 svakt
med kulepenn på plasten. (2300)
Myntsett 1968. Godt preget 2 øre. Settet i god
kvalitet, liten sprekk i plasten.
Myntsett 1969, pent sett.
Myntsett 1970 (msny) og 72 (msny) i hardplast,
samt 1970 og 72 i mykplast. Alle i svært god
kvalitet.
Myntsett 1970 med småriper i kassett, 1972 i
mykplast.
Myntsett 1971 i hardplast, liten sprekk i plasten.
(3500)
Myntsett 1973, 1978-2003 innsatt i tre ulike album/
kassett-konsepter (to av disse merket DKM). God
kvalitet. (8175 for settene)
Myntsett 1973-97. Stort sett pen kvalitet, alle i
plast. (8725)
Myntsett 1974, 76-77, 81-94, 96 i varierende
kvalitet. Må sees.
Myntsett 1976-98, 2003-09, bra kvalitet på de
fleste.
Myntsett 1977-2002. 75 stk. inkl. 1978 og 80 i
mykplast. inkl. 99 og 2000. Ser bra ut ved en
rask sjekk.
Myntsett 1977/92. Eske med 80 stk. i meget var.
antall i perioden, stort sett meget god kvalitet.
Inneholder 1977-78, 80, 82 x10, 85 x9, 86 x2, 88
x2, 89x9, 91 x23 og 92 x20. (19900)
Myntsett 1978-97, 2000-06, 08, 10-11, flere med
riper, så innspisér.
Myntsett 1980 i hardplast med ekstra 3
stjernemynter! Uvanlig.
Myntsett 1981/2000. Engrosparti med 18 ulike
årganger i antall 1-8 av hver (bl.a. 1984 x8, 1987
x6 og 1999 x5). Noen med riper og lett slitasje,
men flere 1989-sett med skadd kassett, mange
fine. (22225)
Myntsett 1981/2003. Ukpl. serie (mgl. 1998, 200102) i stort sett god kvalitet. (5150)
Myntsett 1983/1996. 21 duplisert sett, rimelig jevnt
fordelt og bra kval. (mange i plast).
Myntsett 1988/2000. Ukomplett sekvens med 25
myntsett i god kvalitet.
7. junisettet m/gullmedalje 2005 - Norge 100 år, i
pent spesialskrin. (3250)
Norges Myntutgivelser 2003, nær komplett sett,
med 100-årsmynten i sølv, samt myntsettene.
Gullmynten mangler.
Norges Myntutgivelser 2004, nær komplett sett,
med 100-årsmynten i sølv, samt myntsettene.
Gullmynten mangler.
Norges Myntutgivelser 2005, nær komplett sett,
med 100-årsmynten i sølv, samt myntsettene.
Gullmynten mangler.
Norges Myntutgivelser 2006, komplett sett, med
originalruller og myntsett. (3500)
Norges Myntutgivelser 2006, komplett sett med 5
myntruller, en sølvbarre og myntsettene. (Opplag
700, kat. 3500).
Norges Myntutgivelser 2007, komplett sett med 5
myntruller, en sølvbarre og myntsettene. (Opplag
500, kat. 3650).
Norges Myntutgivelser 2007, komplett sett med
originalruller, proofsett, brilliantsett og myntsett.
(3650)
Norges Myntutgivelser 2008, komplett sett med
Wergeland 200 kr, samt 10 kr originalrull med jub.
mynt, en sølvbarre og myntsettene. (Opplag 500,
kat. 4050)
Norges Myntutgivelser 2008, komplett sett med
Wergeland 200 kr, samt 10 kr originalrull med jub.
mynt, en sølvbarre og myntsettene.
500
2500
1250
400
700
500
Obj.nr.
I 376
I 377
I 378
I 379
I 380
I 381
3000
1500
600
1000
1000
4000
I 382
I 383
I 384
385
I 386
I 387
I 388
I 389
I 390
1200
I 391
10000
I 392
700
650
I 393
1350
2000
1900
750
2500
3750
I 394
I 395
I 396
I 397
I
I
I
I
I
398
399
400
401
402
I 403
4000
2000
3000
2750
I 404
700
700
I 405
I 406
I 408
I 409
1100
1000
1000
1000
1500
5 kr Fram 1996. To ruller i halvfull, original
plastpakke. (4000)
5 kr Hæren 1978. To originalruller. (2400)
5 kr Norsk Mynt 1995. Fire ruller i original
plastpakke med 4 ruller. (9600)
5 kr minnemynter i treskrin og med garantibevis,
komplett sett.
10 kr 1964x3, 25 kr 70x2, 100 kr 82x3.
10 kr 1964x7 i VK.
10 kr 64x2, 25 kr 70x2, 100 kr 82x3 og 175 kr
1989. VK fra 01 til 0.
10 kr 64x4, 25 kr 70x4, 50 kr 78x4 og 200 kr 80x4,
totalt 341,6 gram sølv, pålydende 1140.
10 kr 64x4, 25 kr 70x4, 50 kr 78x4 og 200 kr 80x4,
totalt 341,6 gram sølv, pålydende 1140.
10 kr 64x4, 50 kr 78x4, 200 kr 80x4 i VK, samlet
sølvvekt 240,12 gram, pålydende 1040.
25 kr 70x2 i blister, 50 kr 78x2 i blister, samt
myntsett 2003, 10$ Kon-Tikimynt i sølv, og en
bronsemedalje med Charles og Diana.
50 kr 1978, 25 kr 1970 x 3, 10 kr 1964, komplett
store 5 kr. i eske, 10 kr Wergeland 2008 i
pappomslag, Canada sett Viking 1999. Medfølger
100 kr Eurovisonsdaleren 2010.
50 kr 1978 x 3, 25 kr 1970 x 7, myntsett 2000, 5 kr
1996 Fram x 4 i plastomslag.
100 kr 1982 x 10 stk. i rull, kv. 0.
100 kr 1982 x 10 stk. i rull, kv. 0.
175 kr 1989 i kv. 0, 10 kr 1964 x3 i kv. 1+. 1 kr
med hull x 100 stk. i brukskvalitet. 90 kr i minne
5 kr.
175 kr i kv. 0.
175 kr i kv. 0.
175 kr i kv. 0.
175 kr i kv. 0 i forpakning fra Samlerhuset.
200 kr 1980, 100 kr 1982, 50 kr 1978 x 8, 25 kr
1970 x 6 i kv. 0, 10 kr 1964 x 4 i kv. ca. 01.
200 kr 1980 x 10, 100 kr 1982 x 19, 5 kr 1986
DKM x 40, 5 kr 1997 Posten x 40, alle fra rull.
Samling med minnemynter og noe utland/medaljer
i skrin. F.eks. 175 kr 1989 i kapsel, 25 kr 1970, 10
kr 64, USA 1$ 1922, samt flere. Også 2 kr 1914
jub. i kapsel. VK.
750
Div. spesialpakninger
I 407
650
Utrop
Minnemynter
1000
1250
Norges Myntutgivelser 2009, komplett sett med
Hamsun 200 kr, og myntsettene.
Norges Myntutgivelser 2010, komplett sett m/bl.a.
10 kr originalrull Ole Bull, og myntsettene.
Norges Myntutgivelser 2011, komplett sett med
originalrull 10 kr, proofsett, brilliantsett, myntsett og
200 kr Ski-VM og 200 kr Norsk Idrett.
Norges Myntutgivelser 2012, komplett sett med
Sonja og Harald 200 kr og myntsettene.
Samling i DKM-album med årssett i hardplast
1973-80. Pen kvalitet. (4775).
Samling i to DKM-album med myntsett i hardplast
1981-90, 94-99, 2000-03 samt noen løse: 1983,
1991x3, 93, 94, 2004, 05, 06, 07 og 08. Noen få
med småriper. (Tils. 31 stk.) (Kat. 7525).
7. juni-settet m/gullmedalje 2005, Norge 100 år, i
pent spesialskrin. (Opplag 2005 eks., kat. 3250)
HARALD V 70 år 2007. Flott sett utgitt av DKM.
Med 10 og 20 kr i BU, samt gullbelagt medalje
med Harald V i proof. (kat. 3950)
KRONINGSJUBILEET 2006. Flott sett i
begrenset opplag (dette nr. 1359 av 2006 utgitte).
(Utsalgspris: 2460)
Kroningsjubileet 2006, sett med mynter og
forgylt sølvmedalje, i nydelig skrin fra Det Norske
Myntverket.
Myntsett 1982, 87-88, 91-92, 96 med riper, + 98 i
souvenierforpakning. Vikingsett, 5 kr 1998 og 99 i
BU, 3 sett fra Den Norske Myntklubb, myntbrev 65
år siden frigjøringen, 5 kr 1975, småanmerkninger
observert så ta en titt.
1500
2000
1250
2000
1700
600
1500
300
500
300
750
1500
1500
1200
500
500
1000
1250
1250
500
500
500
500
500
1250
5000
1000
900
900
900
500
500
Norske sedler
Rigsdaler og Specie
I 410
I 411
I 412
Een Rigsdaler Courant 1790 kv. 1Een Rigsdaler Courant 1803 kv. 1-.
Een Spd 1860, påskrevet Falsk på baksiden,
og påført segl fra BANK ADMINISTRATIONEN I
DRAMMEN. Noen derfra burde kjøpe denne. Kv.
1-, noen rifter.
750
750
1000
F 413
Een Speciedaler 1866 nr 308148, kv. 1-, sjelden.
7500
2000
1500
1500
2000
1500
2000
Norske årgangssedler
1-kr
I 414
1 kr 1917 F i kv. 0 (1250).
750
9
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 415
I 416
I 417
I 418
2-kr
I
I
I
I
I
I
419
420
421
422
423
424
5-kr
Utrop
1 Kr 1917 i kv. 0/01. Medfølger 2 kr 1922, 1950 G,
og Moster kommune 1 kr 1940, alle meget slitte.
1 kr 1942 A LONDON kv. 01.
1 kr 1942 A LONDON kv. 1.
1 kr 1942 E kv. 0/01.
2 kr 1942 A LONDON, i kv. 0.
2 kr 1942 A LONDON kv. 01.
2 kr 1942 A LONDON kv. 1+.
2 kr 1942 A LONDON kv. 1+.
2 kr 1942 A LONDON kv. 1+.
2 kr 1947 F, 48 F x 2, 49 G, 1 kr 1948 K, M x 2, 50
N i kv. 1- til 1+.
500
1250
600
500
2500
1500
1250
1250
1250
1000
Obj.nr.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
461
462
463
464
465
466
467
468
469
100-kr
I 470
I 471
I
I
I
I
I
I
472
473
474
475
476
477
I 478
I 479
I 480
500-kr
I 425
F 426
I 427
I 428
I 429
I 430
I 431
I
I
I
I
I
I
432
433
434
435
436
437
10-kr
I 438
F 439
I 440
I
I
I
I
I
I
I
441
442
443
444
445
446
447
x 448
I 449
I 450
x 451
I 452
I 453
I 454
x 455
I 456
I 457
I 458
I 459
50-kr
5 kr 1899 E kv. 1. RR-seddel. Signert Rian.
5 kr 1942 V i kv. 0 (2600).
5 kr 1944 W.3162566 SPECIEMEN kv. 0.
5 kr 1944 X LONDON kv. 1.
5 kr 1944 Y LONDON kv. 1+.
5 kr 1952 H i kv. 1, meget lavt opplag. Samt 1 kr
1951 G i kv. 1.
5 kr 1955 A i kv. 0. 1938 A og 52 J, begge meget
slitte.
5 kr 1955 B kv 0.
5 kr 1956/62. 21 stk. i varierende kvalitet.
5 kr 1956 D kv. 0.
5 kr 1959 F kv. 0.
5 kr 1959 G kv. 0.
5 kr 1962 J kv. 0.
15000
1500
1250
1500
2250
1000
10 kr 1914 E, NP 22A, SS, kv. 1-.
10 kr 1922 J.2719174 kv. 1. FALSK, en av de
kjente samtidsforfalskningene av disse sedlene.
Medfølger en 10 kr 1943 D i kv. 1 for å kunne
sammenligne.
10 kr 1943 D i kv. 1+, men hull. Videre 47 F i kv.
1-, 72 L i kv. 01, 84 CU i kv. 0.
10 kr 1944 F.4403066 SPECIEMEN kv. 0.
10 kr 1944 X LONDON kv. 1+.
10 kr 1944 Y LONDON i kv. 1+/01.
10 kr 1944 Z LONDON kv. 1+.
10 kr 1944 Z LONDON kv. 1.
10 kr 1954/73. 30 stk. i perioden, i kv. 1- til 1+.
10 kr 1957/83 x 13 i topp kvalitet. 57 K x 2, 68
P, 70 Y, Æ x 2, 72 G, 76 AV, 79 BD, 81 BZ, 83
CØ, CX, CJ.
10 kr 4.utg 45 stk. 1964/72 i VK.
10 kr 1968 R x 3, 73 N og P i kv.0/01 til 0.
10 kr 1972 L og 1983 CF i bunter av 10 stk. i
rekkefølge.
10 kr 1982-84. Engrosparti med ca. 170 sedler,
definitivt meste 1983-84. De fleste usirkulerte,
men buntet 10 og 10 med en seddel brettet rundt
hver bunt.
10 kr 1983 CT x 12 bunter a 10 stk. 100 stk. og
20 stk. i rekkefølge.
10 kr 1983 C x 150 stk. ubrettet og kv.0/01 til 0.
10 kr 5.utg x 173 stk. i alle kvaliteter.
10 kr 5.utg, ca 100 stk. 1973/83 i meget god
kvalitet, mange bokstavkombinasjoner, og én
erstatningsseddel 1973 QW.
10 kr 5.utg x 35 stk. 1973/81, i brukskvalitet.
10 kr 5.utg x 35 stk. 1973/82, i brukskvalitet.
10 kr 4.utg 1959/73. 30 stk. i perioden, i kv.
1- til 01.
10 kr 4.utg x 30 stk. 1954/72, i brukskvalitet.
1200
3000
400
400
1500
400
400
750
350
400
1500
1750
1500
1500
1000
500
1000
Obj.nr.
1500
1500
500
1000
750
2000
400
500
500
100 kr 1917 A, NP. 42B, kv. 1/1-, minimalt hull
i midten.
100 kr 1935 B i kv. 1+, men brettrift sentralt og
kantriss oppe og nede. Også flekk. (3000)
100 kr 1938 B i kv. 1/1+.
100 kr 1943 C.3163963 kv. nesten 01.
100 kr 1943 C i kv.1/1-.
100 kr 1945 C.6440573 SPECIEMEN kv. 0.
100 kr 1949 B i kv. 1+. (3750)
100 kr 1950 A i kv. 1/1-. 77 J, 77 AN, 77 HS
Erstatningssedel, 94 med sort nummer i kv. 1+
til 0.
100 kr 1954 D i kv. god 1+.
100 kr 1960 G kv. 1-.
100 kr 1960 H kv. 1.
8000
1250
900
2000
500
2500
2000
1000
500 kr 1944 A.0524073 SPECIEMEN kv. 01.
500 kr 1966 A kv. 1+.
500 kr 1968 A kv. 1-.
500 kr 1969 A.3380755 i kv. 1.
500 kr 1971 A i kv.1.
500 kr 1971 A kv. 1+.
500 kr 1973 A i kv.1.
500 kr 1973 A kv. 1-. Et par smårifter.
500 kr 1974 A kv. 1
500 kr 1975 A kv. 1, rift 7 mm nede på midten.
500 kr 1976 A kv. 1+.
500 kr 1976 A kv. 1.
500 kr 1976 i kv.1, meget ren.
500 kr 1978 i kv. 1-, noen smårifter i margene.
500 kr 1985 A i kv. 1+.
500 kr 1985 A i kv. 1-.
4000
2000
1000
1250
1000
1500
1000
900
1250
1000
1500
1200
1250
750
1250
750
I
I
I
I
I
I
I
I
497
498
499
500
501
502
503
504
1000 kr 1943 A.0994573 SPECIEMEN, kv. 01.
1000 kr 1971 A i kv.1-.
1000 kr 1971 A kv. 1.
1000 kr 1974 A kv. 1.
1000 kr 1984 C i kv.1/1-.
1000 kr 1985 C Wold/Sagård, kv. 1/1-.
1000 kr 1986D, kv. 1-.
1000 kr 1990 i kv.0.
4500
1500
2500
2500
1500
1200
1000
1500
1000-kr
MOSS. RYGGE SPAREBANK. 10 kr 1940, nr 23.
kv. 1+. RRR-seddel.
5000
F 523
MOSS. RYGGE SPAREBANK. 5 kr 1940,
tidl. registrert som unik (nr 2 er avbildet i
seddelkatalogen), her er nummer 5. kv. 01.
M.a.o. en svært sjelden sak.
MOSTER KOMMUNE. 1, 2, 5 og 10 kr i kv. 0/01.
OSLO STANIOL- & METALKAPSELFABRIK A/S.
1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre, 1 og 2 kr, hele rekka
med kredittmerker, svært god kvalitet på samtlige.
POLARIS FABRIKKER. 5 kr 1940 (9/5-1940)
kv. 1+.
POLARIS FABRIKKER. 10 kr 1940 (10-5-1940)
kv. 1+.
POLARIS FABRIKKER. 25 kr 1940 blankett kv. 0.
ROMSDALS FELLESBANK A/S. 50 kr 1940 (11.
april) kv. 0.
STORD HERAD. 1, 2, 5 og 10 kr nødsedler i
ves. kv. 1-.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
10 øre 1925/26 serie K kv. 1-.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI,
10 øre 1934/35 T i kv. 1-/2. 1 kr 1917 i kv. 01, men
små gule flekker.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI,
10 øre 1934/35 T i kv. 1/1+.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
10 øre 1940/41 Serie Z i kv. 1+. SS-seddel.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
10 øre 1951/52 Serie EE nr 4200 kv. 1-.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
10 øre 1952/53 Serie Ff nr 0942 kv. 1-.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
10 øre 1952/53 serie Ff nr 2416 kv. 0/01.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
10 øre 1957 serie Jj nr 3614 kv. 1-.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI,
50 øre 1934/35 T i kv. 1+.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
1 kr 1941/42 Serie Æ blankett kv. 1+. Står som
R-seddel som normal seddel, blankett ikke
registrert.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
1 kr 1954/55 Serie Hh i kv. 1-, små rifter.
SS-seddel.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
5 kr 1959 Serie Kk nr 2151, kv. 1-, en del
signaturer bakpå seddelen.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
5 kr 1970 Serie Pp i kv. 0/01. Type 1 med ovalt
stpl. på revers.
5000
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
10 kr 1941/42 Serie Æ blankett kv. 1+. Står som
RRR-seddel som normal seddel m/stempel,
blankett ikke tidligere registrert.
7500
I 524
I 525
I 526
I 527
I 528
I 529
I 530
I 531
I 532
I 533
F 534
I 535
I 536
1000
500
500
3500
3500
1750
1500
500
500
500
500
I 538
I 539
F 505
I 506
F 507
F 508
I 509
I 510
I 511
I 512
I 513
I 516
I 517
I 518
F 519
I 520
I 521
4000
1000 kr 1990 i kv. 0. Variant: Mangler blåfiolett
trykk med tekst og tall på revers.
5000
I 540
AALVIK PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr
rabatmerke 1917-1918. Fiolett linjestpl. ”p.p. A/S
Bjølvefossens Handel”. Kv. 01. Uvanlig.
ALBY GÅRD, 1/2 Spd. Blankett. kv. 0.
ALBY GÅRD, 1 mark. Blankett. kv. 0.
ARNE O. EIDE, Heskestad. Kredittmerker, 2, 5,
10, 25 og 50 øre, alle i kv. 0.
BERGEN Kommune 5 kr 1940 i kv. 1.
BERGEN Kommune 5 kr A i kv.1/1-.
BJØRNØYA. 5 kr 1920/21 (Blankett), NP. BJ 4r,
kv. 01, tiltalende.
HALVOR J. AASLAND, kredittmerker, 1, 2, 5 og 10
øre, alle i kv. 0, utenom 10 øre i kv. 0/01.
HOLLA SPAREBANK. Komplett sett nødsedler
1941, VK.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1956/57
Serie H i kv. 0. Blankett signert Johan H. Thornæs.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1957/58
Serie I, kv. 1, kraftig midtbrett, nr 897. RRRseddel.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1959/60
Serie K, kv. 1, nr 743. R-seddel. Noe blyantskrift
på baksiden,
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1959/60
Serie K, kv. 1, nr 322. RR-seddel.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1957/58
Serie I, kv. 1-, nr 975. RRR-seddel.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1959/60
Serie K, kv. 1, nr 856. RR-seddel. Noe skrift på
baksiden.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1959/60
Serie K, kv. 1, nr 832. SSS-seddel. Noe skrift på
baksiden.
500
F 541
1000
1000
750
F 542
Private betalingsmidler
10
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Utrop
F 522
I 537
2000
500
300
300
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
I 514
50 kr 1927 A.8765562 kv. 1. R-seddel.
Utrop
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F 515
F 460
50 kr 1936 B, NP. 32C, kv. 1, pen og tiltalende.
50 kr 1942 C.6539790 kv. 1+.
50 kr 1942 C i kv.1-.
50 kr 1942 C kv. 1.
50 kr 1945 A i kv.1, 2 små brune flekker på revers.
50 kr 1945 D.1506073 SPECIEMEN kv. 0.
50 kr 1954 B i god 1, men et par små kantriss.
50 kr 1957 C kv. 1.
50 kr 1964 E i kv. 1/1-, 83 N, 95, 95 med sort, 98
i kv. 01 til 0.
750
500
1800
I 543
500
1000
1000
1000
1000
1500
500
1000
500
1000
1250
900
900
2500
500
2500
2500
1000
1500
900
750
500
1750
2500
1800
3000
2500
3500
F 544
2000
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
F 581
F 545
STORE NORSKE SPITSBERGEN
KULKOMPANI. 10 kr 1951/52 Serie Ee, nr 1217
kv. 01. Registrert i NP som unik.
I 582
I 583
5000
I 584
I 585
Utrop
2 frederik d´or 1828 IFF, Sieg 35, Hede 3, Kv.
1/1+.
2 rigsdaler 1863 RH, Sieg 4, Hede 3, kv. 1+.
LAUENBORG, 2/3 thaler / zweidrittel 1830 FF,
Sieg 44, Hede 1, kv. 1+..
Prøvemynt. 1/6 Spd u/år i kobber, kv. 0.
Prøvemynt. 2/3 Spd u/år i kobber, kv. 0.
Danmark årgangsmynter
I
I
I
I
I
I
586
587
588
589
590
591
F 566
F 546
F 547
I 548
I 549
I 550
I 551
I 552
I 553
I 554
I 555
F 556
F 557
I 558
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
50 kr 1941/42 Serie Æ blankett kv. 1. Står som
RRR-seddel som normal seddel, blankett ikke
registrert.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
50 kr 1973 Pq i god 1+. Meget pen seddel!
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
1000 kr 1976 Rr SS rød farge, 5 kr 1978 SS, i
kv. 0.
TRUST ARCTICUGOL 1 kopek 1957, AR 48 kv. 0.
TRUST ARCTICUGOL 1,2,3,5,10,20 kopek og 1
rubel 1961, VK, fra 1- til 1-/2.
TRUST ARCTICUGOL 3 kopek 1957, AR 49
kv. 0/01.
TRUST ARCTICUGOL 5 kopek 1957, AR 50
kv. 01.
TRUST ARCTICUGOL 10 kopek 1957, AR 51 kv.
0. S-seddel.
TRUST ARCTICUGOL 20 kopek 1957, AR 52 kv.
01. S-seddel.
TRUST ARCTICUGOL 1 Rubel 1957, AR 53 kv.
0/01. S-seddel.
VOSS. 5 kr General Steffens 1940 No 3704 kv. 1.
VOSS. 10 kr General Steffens 1940 No 1718
kv. 1-.
VOSS. 10 kr General Steffens 1940 No 2827
kv. 1-.
7500
2 kr 1947 F, 10 kr 1945 C, D, 47 F og G, samt en
25 øre 1957 på opphøyd plate. VK på sedlene,
de fleste 1-.
540 kr med utgåtte sedler. Inkl. 16 stk. 10 kr 1984
i kv. 0/01 til 0. Medfølger 2 stk. utland.
1 kr 1947 I, Jx2, K, 48 Kx3, 2 kr 47 E, 10 kr 73
M, 77 AZ i VK.
REALISASJON. Kjempesamling med utgåtte
sedler. 1 kr 1942 E, 2 kr 49 G, 5 kr 55 C, 59 F,
61 Ix2, 10 kr 1952 V, 4.utg 31 stk, 5. utg 46 stk,
50 kr 74 F, 75 F, 75 G, 76 H, 84. 100 kr 5. utg 90
stk, 85, 1000 kr 1978 A, 80 B, 83 B, C, 84 Cx2,
85 C og D. Ca 18.000 i pållydende. VK, noen i
nummerrekkefølge.
500
Seddelsamlinger
I 559
I 560
I 561
I 562
1000
2500
I 567
I 568
I 569
I 570
I 571
1 krone 1651, Sieg 42.2, Hede 84A, kv. 1+. pen
og tiltalende.
1 kurant dukat 1758, H22C, kv. 1+.
1 kurant dukat 1760, Sieg 21.3, Hede 22C, kv.
1/1+.
1 kurant dukat 1761, Sieg 21.5, Hede 22E, kv. 01,
delvis svagt præget.
1 kurant dukat 1762, H 22E, kv. 1+.
1 kurant dukat 1762, H 22E, kv. 1.
5000
2500
3000
4000
2500
2000
I 595
500
Sverige
1/6 Spd 1648, H 48, kv. 1, monteringsspor.
1200
750
2000
1500
2000
1500
Stor samling med innslag av Grønland. Totalt 12
stk. Siegbrett + noe løst. Vi nevner 2 kr 1875-76,
1916. 1 kr 1875, 1915 og 16. 25 øre 1874, 91,
94, 1905, 07, 11, 15, 18-19. 10 øre 1891, 97,
1903, 07, 16 og 19. 5 øre 1891, 94, 98, 1906,
12. Minnemynter 2 kr 1906, 23, 30, 53, 58. 5 kr
1960. 10 kr 1967, 68, 72, myntene bærer preg
av omslag, irr. Slitt på de eldste og bedere etter
hvert. Må sees.
Stor samling. Totalt 13 stk. Siegbrett + noe løst
og noen myntsett. Vi nevner 2 kr x 36 stk. 1 kr x
43, 50 øre x 24 stk. alle i sølv. + 10 og 25 ører,
myntene bærer preg av omslag, irr. Slitt på de
eldste og bedere etter hvert. 50 kr 1975, 76. 100
kr 1985 x 2 forskjellige. Må sees.
Møntsæt, Den Kgl. Mønt 1977-1988, komplet, i
alt 12 stk.
Lille samling danske årgangsmønter. Indeholder
bl.a. 1 krone 1929 N, 2 kroner 1925 HCN og 2
kroner 1926 HCN.
2000
1/2 Rigsdaler 1726 kv. 1/1+.
4 Mark 1700 kv. 1.
1/2 Riksdaler Specie 1846 på 1845, merknader på
rand etter montering. Kv. 1+.
1/4 Riksdaler 1830 kv. 1, 1 Riksdaler 1857 med
langt skjegg kv. god 1.
1/6 Riksdaler 1804 kv. 01.
1/6 Riksdaler 1814 kv. 01, blankettfeil.
1 Riksdaler 1805 kv. 1+, riper.
1 Riksdaler 1818 kv. 1+.
1 Riksdaler 1844 (Oscar I) kv. 01.
1 Riksdaler Riksmynt 1857 kort pipskägg, kv. 1/1+.
1 Riksdaler Specie - 4 Riksdaler Riksmynt
1856 kv. 0/01.
10 Francs/1 Carolin 1868 kv. 1+.
1 øre 1761 kv. god 01, 1/12 Riksdaler og 1/24
Riksdaler 1777 kv. 1.
5 kr 1882 i kv. 0/01.
5 kr 1886 kv. 01.
5 kr 1920 i kv.01.
5 kr gull 1901 i kv 1+/01. Kanthakk og renset.
10 kr 1901 i kv. 0/01.
10 kr 1901 kv. 01
10 kr gull 1874 i kv. 1+.
5000
1500
500
I 565
2000
500
500
1750
1750
1000
1000
500
300
100
F 572
500
I 573
I 574
I 575
I 577
1 Dukat 1748, kv. 1+/01, Sieg 36, Hede 15, pen
og tiltalende.
1 krone 1620, tidligere påmontert nål.
2000
900
I 576
F 564
2500
3000
300
Norden
F 563
I 594
750
300
Danske og utenlandske mynter
Danmark Christian III til Chr. VII
I 593
1500
2500
10 øre 1947, kv. 01/0, meget smuk.
10 kr 1898 gull i kv. 01.
20 kr 1877 i kv.0/01.
20 kr 1900 kv. 01.
20 kr 1915 i kv. 01.
20 kr 1917 kv. 01.
Danmark samlinger og lotter
I 592
15000
10000
300
I 578
I 579
1 Spd 1647 kv. 1/1+. (H 55D) Ahlstrøm auksjon
april 1974, obj 967.
2 mark 1667 forgylt og påmontert nål.
4 mark 1692 forgylt, og montert som smykke.
GLÜCKSTADT, 1 kr 1692, H 125A, med
anhengsspor og innriss.
GLÜCKSTADT, 1 krone 1679, kv. 1+, Hede 121,
Schou 13, partiel dobbeltpræget.
GLÜCKSTADT, 1 skilling 1694, Hede 130, kv. 1,
sjælden iflg. Sieg.
GLÜCKSTADT, 2 mark 1645, kv. 1/1+, Hede 179,
Schou 47, tiltalende.
Kastemønt, 1/6 speciedaler 1671, kv. 1+, Sieg
152, Galster 199, et par små mærker i bunden,
men tiltalende.
4000
1 rigsbankdaler 1851, Sieg 5, Hede 5, kv. 1+, pen.
1000
Danmark Frederik VI til Chr. IX
I 580
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
300
300
300
1200
800
1500
3000
F 596
I 597
I 598
I 599
I
I
I
I
I
I
I
600
601
602
603
604
605
606
I 607
I 608
I
I
I
I
I
I
I
609
610
611
612
613
614
615
500
400
1000
1000
3000
2000
500
3000
1500
300
1000
1000
500
600
1500
900
750
11
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 616
I 617
F 618
I 619
I 620
I 621
I 622
Utrop
10 og 20 kr 1895, SM. 32, 18, kv. 0/01. Pene, 2
stk. i flott eske.
20 kr 1889 i kv.0/01.
20 kr 1890 i kv. 0/01.
Stor lott med svenske sølvmynter, over
3,5 kilo med mynter, her bør man ta et
godt gjennomsyn. Lavt utrop i forhold til
katalogverdi. VK. Majoriteten er 1 kr, sortert i
poser delvis etter konge.
Kjempelott med 2 kr, totalt 54 stk i VK. Bør
gjennomsees, fra 1876 og frem til 1946 er
observert.
Lembittskap og portemonne, brutto 5 kg. Mest
moderne, men flere i sølv, så ta en titt.
Sigismund III, svensk besitning i Polen, 1
groschen 1590, 94, 96, i varierende kvalitet.
3200
FINLAND. 10 Mark 1878 i kv. 0/01.
FINLAND. 22 minnemynter i sølv, flere like. Liste
på nett.
FINLAND. 2 stk. Lembittskap og 2 portemonneer,
brutto 6 kg. Mest moderne, men ta en titt.
FINLAND. Euromyntsett 2002-2009 i prima
kvalitet.
FINLAND. Liten eske, inneh. bl.a. 10 euro 2004
proof i etui, 10 euro 2005 i kv. 0. 100 mark 1989
Billedkunst x 2, 1989 VM på ski, 50 mark 1977,
1981, 1982, 1983 x 2, 1985 x 2. 25 mark 1978
x 2, 1979. Myntsett 1983 og 2005. Liten pose
bruksmynt. Åland 100 mark 1991 i proof. Enkelte
mynter bærer preg av plasten.
ISLAND. Republikken 50 år 1944-1994. Tre
sølvmynter, pål. kr 1000, á 30 g, i org.eske med
gar.bevis. Opplag 3000. Prima.
ISLAND / USA. Leif Eriksson jubileet. 1000 kr
2000 sølv, proof, i etui, samt 1 $ 2000 sølv, kv.
0, i kapsel.
750
1000
Peter III, 1762. Rouble 1762, Moscow. Bitkin
9 (R), kv. 1Peter III. Rubel 1762, St.Petersburg, Bitkin
11. Kv. 1+.
Katharina II. Rubel 1765, St.Petersburg, Bitkin
187. Kv. 1+/01.
Katharina II. Rubel 1766, St.Petersburg, Bitkin
195 (R1). Kv. 1+.
Katharina II. Rubel 1778, St.Petersburg, Bitkin
226. Kv. 1+.
Katharina II, Rubel 1780, St. Petersburg. 23,75 g.
Bitkin 228. kv. 1+.
Paul I. Rubel 1801, St.Petersburg, Bitkin 46. Kv. 1.
1 Rouble 1888 kv. 1/1-.
1 Rouble 1896, 97x2, 98x4. Quality Fine.
50 Rubel 1995 Fridtjof Nansen. 7.78 g 900/1000
gull. Kapsel.
10 Rubel gull proof 1997 (opplag 2500) og to
ulike 3 rubel sølv, proof 1997 (opplag 10000, Den
Russiske Ballett - Svanesjøen). I fint skrin med
gar.bevis.
Minnesett World War II, liten skade på
pappomslag.
Collection, about 45 notes (about 42 different),
and about 140 coins (all different). Qual. var.,
nearly all nice.
5000
Øvrig Norden
I 623
I 624
I 625
I 626
I 627
I 628
I 629
Russia
F 630
I 631
I 632
I 633
I 634
F 635
I
I
I
I
636
637
638
639
I 640
I 641
I 642
2000
2000
7500
3000
750
750
500
900
1000
800
500
5000
5000
5000
3500
Obj.nr.
I 659
I 660
I 661
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
I
I
I
I
I
677
678
679
680
681
I 682
I 683
I 684
I 685
I
I
I
I
I
I
686
687
688
689
690
691
I 692
I 693
750
400
500
2500
I 694
900
I 697
I 695
I 696
I 698
1000
Utrop
I 699
I 700
I 701
Obj.nr.
1000
1500
3000
I 714
750
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1750
4000
4000
4000
2000
2000
8000
3500
x 716
BELGIA. 20 franc 1914 i kv. 0/01.
DANZIG. 2 gulden 1923 kv. 1+.
ENGLAND. Sovereign 1888 i kv. 1+.
ENGLAND. Sovereign 1900 i kv. 1+.
ENGLAND M/KOLONIER. Queen Elizabeth II
Golden Jubilee sett 2002 med 12 store sølvmynter
i flott treskrin. Nummerert 0007/1000. Med
sertifikat.
EURO. 25 store i sølv. Dist. Samlerhuset.
EUROMYNTER. Proof sølvmynter fra flere Euroland, samt 1$ USA og 1 Crown fra Gibraltar. Dist.
av Samlerhuset. 12 stk. i treskrin.
EUROPA. Samling 24 Euro sølvmynter i fint skrin.
FRANCE. Ludvig XIV, 1/2 ecu 1656 E, Tours, KM.
164.6. qual. 1+, very nice.
FRANKRIKE. 20 franc 1811 i kv. 1+.
FRANKRIKE. 20 Franc 1865 i gull kv. 1+.
FRANKRIKE. 20 franc 1865 i kv. 1+.
FRANKRIKE. 20 franc 1866 i kv. 1+.
FRANKRIKE. 20 franc 1867 i kv. 01.
FRANKRIKE. 20 Franc 1869 i gull kv. 0/01 (0.900
6,45gr.)
FRANKRIKE. 500 Franc 1991 i gull (15,64 gr
0.920). Opplag 5000 stk. Ligger i etui.
FRANKRIKE. 500 Franc 1991 i platina (20 gr
999,5). Opplag 2000 stk. 100 Franc 1991 i sølv.
Begge ligger i etui.
FRANKRIKE. 6,55957 franc 1999, 4 stk.
proofmynter i etui.
FRANKRIKE. Fotball-VM 1998, sett med 9 store
sølvmynter.
FRANKRIKE. Moderne kunst, 8 sølvmynter, utgitt
av Monnaie de Paris.
FRANKRIKE. Ni sølvmynter 100 Franc proof i etui
til Albertville 92, mgl. én mynt i etuiet.
FRANKRIKE. OL-sett 1998 i kassett. 9 sølvmynter.
Dist. Samlerhuset.
GIBRALTAR. 2 pounds 1999, millenium 2000 i
titan. Verdens første titanmynt.
GREAT BRITAIN. 1/2 Crown 1712, Spink 3607,
qual. 1/1+.
GREAT BRITAIN. Collection of florins 19151967, all different dates and many extraordinary
conditions. 23 pcs. in silver and some better dates,
displayed in LINDNER coinbox, totally 41 pcs.
1500
300
1500
1500
2000
Mynter Europa
3000
250
1 $ 1871, KM 100, qual. 1/1+, nice.
1 $ 1900 Paris (Lafayette dollar) i kv. 01.
1$ x 27 stk. en 1898 S, resten moderne
proofmynter. 1/2$ x 3 stk. 1 fra 1893 minne, resten
proof. Sett dist. av Samlerhuset.
2 1/2 $ 1861 (Gold), KM. 72, Fb. 11, qual. 1+.
5$ 1893 gull kv. 01.
5$ 1893 gull kv. 01.
5$ 1894 gull kv. 01.
5$ 1897 S i gull, kv. 01.
5$ 1899 gull kv. 01.
5$ 1907 D gull kv. 01.
5 $ 1910 i gull, kv. 1+.
5 $ 1986 x 2, 87, 88 i kv. proof, i kapsel.
10$ 1899 gull kv. 01.
10$ 1913 gull kv. 01.
10 $ 2006 S i gull, kv. proof.
10 $ 2008 proof gullmynt, 1/4 unse gull.
20$ 1898 gull kv. 01.
100$ 1997 i platina.
I 715
I 717
I 718
I 719
I
I
I
I
720
721
722
723
I 724
I 725
I 726
I 727
USA
I 644
I 645
I 646
I 647
I 648
I 649
I 650
I 651
I 652
I 653
I 654
I 655
I 656
I 657
I 658
SIBERIA 15 kopek 1764, KM N20, qual. 01,
novodel($ 3000 in Krause 5th edition).
5000
1/4$ 1893 Isabella quarter, kv. 1+.
1/2$ 1892 Worlds Columbian Exposition og 1920
Main Centennial, i kv. 1+/01.
1/2$ 1934 Maryland Tercentenaty, 1935 Daniel
Boone Bicentennial i kv. 0/01.
1/2$ 1935 Hudson N.Y. Sesquicentennial, i kv.
0/01.
1/2$ 1935 Old Spanish Trail, i kv. 1+/01.
1/2$ 1936 Arkansas centennial-Robinson og
Calefornia Pacific intern. Exposition, i kv. 0/01.
1/2$ 1936 Delaware Tercentenary, i kv.0/01.
1/2$ 1936 Nordfolk-Virginia Bicentennial, i kv.
0/01.
1/2$ 1936 San-Francisco, Opening Oakland. B.
Bridge, i kv.0/01.
1/2$ 1937 Battle of Antietam Anniversery i kv.
0/01.
1/2$ 1937 Roanoke Island, N. Car. 350th.
Anniversery, i kv.0/01.
1/2$ 1938 New Rochelle, N.Y. 259th. Anniversary
i kv.0/01.
1/2$ 1946 Iowa Centennial og 1951 Booker T.
Washington Momorial, i kv.0/01.
1 $ 1849 O, (Gold), KM. 73, Fb. 87, qual. 1+.
1 $ 1860 i kv. 1+, reparert lite hull over hodet.
1200
500
800
2500
2750
600
800
1200
500
2000
600
1000
600
500
400
F 702
I 703
I 704
I 705
I 706
I 707
I 708
I 709
F 710
I 711
I 712
I 713
GREAT BRITAIN. Eadred, Silver penny, Small
cross, Moneyer: Theodmaer, Spink 1113, qual.
1+/01, nice.
GREKENLAND. 20 drakmer 1884 i kv. 01.
LITAUEN. Denar 1392-1430, column gate/cross
and spearhead. Kv. 1.
NEDERLAND. 10 gulden 1877 i kv.0/01.
NEDERLAND. 10 gulden 1879 i kv. 0/01.
OL ATHEN 2004, komplett samling med 24
sølvmynter i småripete etui. Dist. Samlerhuset.
Kostpris 14280 kr.
OL TORINO 2006. 12 proof sølvmynter i etui.
OL TORINO 2006, komplett samling med 18
sølvmynter i småripete etui. Dist. Samlerhuset.
Kostpris 11430 kr.
POLEN. SIGISMUND III, Thorn, Thaler 1632,
kv. 1.
POLEN. Stanislaus Augustus Poniatowski Thaler
1766, Warsaw, Davenport 1618, kv. 1/1+.
RUNDEFUNNET - totalt 11 mynter fra
Rundefunnet, 6 stk. 2 Stuvier, 2 stk. 8 Reales, 3
stk. Dukaton.
RUNDEFUNNET - totalt 12 mynter fra
Rundefunnet, 6 stk. 2 Stuvier, 3 stk. 8 Reales, 3
stk. Dukaton.
12
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Utrop
900
4000
3000
750
1500
750
1000
2000
1250
500
750
750
1500
600
2500
1200
2500
1500
1500
1250
1500
1500
1500
1500
4500
3000
500
1250
750
F 728
I 729
1000
1000
250
1000
1000
VATICAN. Coinset 1929. Stato Della Città
del Vaticano. Monete MCMXXIX Serie
Commemorativa. 9-coin set, included is the
100 Lire 1929. All coins UNC.
Sølvmynter i lite tinnskrin. Vi nevner: fra Sverige 2
kr 1897 minne og 1878. Fra Danmark 2 kr 1875,
20 kr og 10 kr 2001. Fra Norge 25 kr 1970 x 2,
20 kr 2006. Fra Tyskland 5 mark 1970 og 74. Fra
Portugal 5 euro 2003 i folder. Fra Estland sett med
gammel og ny valuta. Lite skrin sjømannsmynter.
4 stk. foldere fra den Norske Myntklubb med
såkalte mynter!!
Antikke mynter
I 730
Samlerhuset samling antikke/gamle mynter, 13
stk. i kapsler.
Mynter Hele Verden
I 731
I 732
I 733
I 734
I 735
F 643
RUNDEFUNNET. Etui med 6 sølvmynter fra funnet
ved Runde. VK.
RUNDEFUNNET. Sett med 1 gullmynt 1724 og
8 store og små sølvmynter. Bærer preg av å ha
vært i sjøen.
SOVJETUNIONEN. Ett større og ett lite skrin
med til sammen 30 stk. sølvmynter 5/10 rubler til
sommer-OL 1980. Sjeldent utbud. God kvalitet.
Scarce offer with 30 silver commemorative coins
to summer Olympics in Moscow, in two boxes.
SPANIA. 20 Reales 1861 kv. 1.
SPANIA. 25 pesetas 1880 i kv. 0/01.
SPANIA. Fem stk. 2000 Pesetas 1996 i sølv
proofsett: UNESCO Patrimony of Humanity.
Sertifikater. Litt slitasje på omslaget.
STORBRITANNIA. 1/2 Guinea 1808 kv. 1.
STORBRITANNIA. 1 Guinea 1798 kv. 1.
STORBRITANNIA. 1 Sovereign 1891 kv. 1+.
STORBRITANNIA. Myntsett 1970, 71x2 og 76,
samt to minnemynter Island 500 kr og 1000 kr
1974.
SVEITS. 10 Franc 1922 gullmynt, kv. 0/01, vekt
3,22 gram.
SVEITS. 10 Franc 1922 gullmynt, kv. 0/01, vekt
3,22 gram.
TYSKLAND. 20 mark 1888 A i kv. 01.
TYSKLAND. 5 mark 1907 (Wuertemberg), 14
(Preussen), 5 Reichsmark 1934, 35x2, 36x2, 37,
38 og 39 i VK.
5000
400
750
AUSTRALIA. 1 $ 2004 Moon Walk, i etui.
AUSTRALIA. 5$ x 5 stk. til OL-2000.
AUSTRALIA. 100 $ 2000 i gull. (10,021 gr 0.999)
Opplag 30000 stk. Ligger i etui.
AUSTRALIA. Kokkaburra 1996. 1 kg. sølv.
AUSTRALIA. OL-sett 1896-1996 i småripete
kassett. 10 sølvmynter. Dist. Samlerhuset.
250
500
3000
CANADA. 300 $ 2007 i gull (60 gr. 05830).
Opplag 953 stk. Ligger i etui, med
dokumentasjon. Limit.
CHINA. Collection with silver proof coins from
the Olympic Games 2008, and some coins from
Torino 2006 and Salt Lake City 2002. All proof
silver, 36 coins.
11000
4000
1000
15000
1250
650
1500
1500
2500
1250
2000
1000
2000
1000
F 736
1000
I 737
3500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 738
I 739
I 740
I 741
I 742
I 743
744
745
I 746
I 747
I 748
I 749
I 750
I 751
I 752
I 753
I 754
I 755
I 756
I 757
I 758
I 759
I 760
I 761
I 762
I 763
I 764
I 765
I 766
I 767
I 768
I 769
x 770
I 771
I 772
I 773
Utrop
750
CHINA. Small collection with 1 dollars, 4 pieces,
and a few other Aasian silvercoins. For instance,
1 dollar 1899.
DE STORE OPPDAGERE. 24 store i sølv. Dist.
2500
Samlerhuset.
FN 50 år. 36 sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset.
3500
Fra Antikke til Euro. Sett med 20 mynter. Dist.
1000
Samlerhuset.
1000
HELE VERDEN. 2,65 kilo mynter, svært mye
sølvmynt, VK, her bør man bruke litt tid på å se i
gjennom, funnmuligheter.
750
HELE VERDEN. 7 proof sølvmynter i skrin fra
Samlerhuset, samt 1 proof sølvmedalje, f.eks. 5
pound til minne om Milleniumsfeiringen.
HELE VERDEN. Fabulous 12 Silver Collection,
1700
17(!) sølvmynter i proofkvalitet i pent skrin.
HELE VERDEN. Fabulous 12 Silver Collection,
2000
20(!) sølvmynter i proofkvalitet i pent skrin.
20000
HELE VERDEN, FN 50 år. 7 gullmynter fra
Belgia, Hviterussland, Kina, Argentina,
Frankrike, Storbritannia og Russland (50 Rubel
1995), i skrin. Total vekt av myntene er 84,84
gram. Medfølger garantibevis i mappe.
750
HELE VERDEN. Liten lott med 11 store
sølvmynter fra Nederland, Frankrike og Peru i VK.
Ca. 250 gram.
1000
HELE VERDEN. Lott med 17 sølvmynter
og medaljer fra mange forskjellige land. Bør
gjennomsees, VK, totalt 250 gram.
1200
HELE VERDEN. Minnemynter i proof sølv, samt
noen minnemedaljer og minnemynter fra samlinger
dist. av Samlerhuset. Totalt 12 stk.
1500
HELE VERDEN. Samling med 20 sett med mynt
og medaljeutgivelser distribuert gjennom Den
Norske Myntklubb. Bl.a. Grunnloven 100 år, Keiser
Wilhelm, WHO 50 år, Sveriges første 20 ECU
1995, Fransk sølvmynt overgang til Euro, Tour De
France 100 år 2003, Ra-ekspedisjonen 30 år, 400
år gammel sølvmynt fra Sigismund III, m.m.
INDIA. Minimynt i gull. 0,4 gr.
250
KINA. 5 store sølvmynter 1987-1993. Fire med
800
sportsmotiver (3 er like). Skrin medfølger.
LIBERIA. 50$ 1998 RMS TITANIC, i etui. Miniripe
1000
på kapsel.
1200
MALAYSIA and STRAITS SETTLEMENTS.
Collection in 3 blue HB-albums with cassettes
and a small album. Including 1 dollar 1907 (KM
26), 1 st. North Borneo and 2 st. Sarawak. Totally
101 coins.
MEXICO. 25 Pesos 1996 i gull, 10 Pesos 1996 i
3000
sølv. Begge i etuier.
1000
MILLENNIUM COIN COLLECTION. Påbegynt
samling med 8 mynter i flott innpakning fra
Franklin Mint. Inneholder mynter fra 6., 11., 12.,
13., 14., 15., 16., og 18. århundre. Trolig meget
høy kostpris.
1500
OL. Flere proof sølvmynter fra diverse OL, f.eks.
Beijing 2008 og Torino 2006. Totalt 14 stk, samt en
medalje fra serien Norges Regenter.
OL jubileumssett 1896-1996 utgitt av IOC. VIP-sett
1200
med 10 store sølvmynter. 200 sett solgt i Norge.
PERU. Ferdinand IV, 1/2 real 1755 L, KM. 51,
750
qual. 01, nice.
1000
SJØMANNSMYNTER. Stor samling mynter fra
mange forskjellige land. Mange pene og utsøkte
kvaliteter og mange eldre i gammel kasse med
nøkkel. Spennende lott som må ses, i alt 25,4 kg.
4000
SKIPSVRAKMYNTER fra ”Sao José”-forliset
i 1622 med spanske 4 og 8 Reales 1612-21 i
flott eske, distribuert av Samlerhuset. Med
sertifikat. (utsalgspris 12500)
SOUTH AFRICA. Krugerrand 1981, KM. 73, 1
9500
ounce GOLD, qual. 0-BU.
SYDNEY-OL. 31 stk. sølvmynter, div. land. Flest
3500
fra Australia. Dist. Samlerhuset.
SYDNEY-OL. Samling med 6 sølvmynter i kapsel,
600
distribuert av Samlerhuset.
5000
THE ALLIED FORCES. Gold Proof Collection.
USA 10$, England 2 pounds, Frankrike 10
euro, Russland 50 rubles, alle fra 2005. Nydelig
treskrin.
Verdens minste gullmynter x 12 stk. i skrin. Dist.
3500
Samlerhuset.
25 minimynter i gull, liste på nett.
3000
7 Wonders of the World, 7 miniatyrgullmynter i
2000
proofkvalitet i kapsler. 1 gr. hver.
1500
Spennende samling med en god del sølvmynter
fra hele verden, samt diverse ”vanlig” mynt. En lott
som må sees. Ca 1,5 kilo.
1500
Parti med en del mynter i større, hjemmelagd
kassettboks med ves. europesiske mynter. Samt
samling med ymse inkl. Norden/Norge i tre mindre
album. Ser mye variert og bra kvalitet i boksen,
inkl. innslag av sølv. Norge i det ene albumet
ves. lavvalører inkl. noen pussede kobbermynter.
Må sees, og boks med affeksjonsverdi og stor
nytteverdi!
1000
Brutto 14 kg. sortert i portmonner og noe løst.
Observert flere store minnemynter i sølv, og flere
gavesett.
Rester fra storsamler i myntskrin. Vi nevner ca. 40
1000
stk. i sølv + div. Liste på nett.
Samling med anhengte og monterte sølvmynter fra 1000
mange forskjellige land. Totalt 10 stk, flere ganske
store mynter.
Obj.nr.
I 774
I 775
I 776
I 777
I 778
I 779
I 780
Utrop
5 miniatyrgullmynter i proofkvalitet i kapsler. 1 gr.
hver. Motiv: Vi nevner. Ibsen, Operahus i Sydney.
Sjømannsmynt, 16,6 kilo i eske, bør gjennomsees.
Sjømannsmynter i album + løst. Brutto 12,9 kg.
Må sees.
3 Numisalbum, velfylte, vekt på Europa og
moderne. Observert noe sølv her og der.
Myntskrin med ca. 200-250 mynter, flere i sølv og
mest Sverige.
6 kg. sjømannsmynter, observert noe sølv.
Brutto 6,4 kg. i treskrin. Må sees.
Sedler Norden/Hele Verden
Norden
F 781
I 782
FÆRØERNE, 10 kroner 1940 (3. provisoriske
udgave), No. 098512 C, Sieg 17, Pick 11, kv. 1.
FÆRØYENE. 500 kr 1994 i kv. 0.
Obj.nr.
1000
I 807
750
750
I 808
500
500
500
500
I 809
I 810
I 811
I 812
I 813
500
400
I 814
I 815
I 816
Utrop
Samlerhusets “Verdens pengesedler”. Bunke
albumark med 93 stk. sett fra ulike land. God kval.
Samlerhuset Verdenssamling, ca. 150-200 stk.
i 3 album.
Sedler div. land. Fra Norge: Rasjoneringskort,
brev, Fdc, stempelmerker. Liten lott som må sees.
USA. $5 1864 The Confederate States of America,
in VG condition. Minor damages.
USA. $5 1862 The Confederate States of America,
in VG condition. Some small needle head holes.
USA. $10 1864 The Confederate States of
America, in F condition. Minor damages.
USA. $20 1864 The Confederate States of
America, in VG condition. A couple of tears on
upper edge.
USA. $50 1864 The Confederate States of
America, in VG condition. Serial number 5330.
Nice.
USA. $100 1864 The Confederate States of
America, in F condition. Serial number 11435.
Very nice!
VERDENS PENGESEDLER. Samling med ca.
100 forskjellige usirkulerte sedler fra mange land.
Samlingen er distribuert av Samlerhuset med
beskrivende bakark til hver enkelt seddel. Album
med kassett.
1000
750
100
300
250
300
300
400
500
700
Medaljer *)
Norske medaljer *)
F 817
F 783
I 784
F 785
I 786
I 787
I 788
I 789
I 790
I 791
I 792
F 793
I 794
F 795
I 796
I 797
I 798
I 799
I 800
Europa
I 801
I 802
I 803
I 804
GRØNLAND, 24 skilling rigsmønt 1856, No.
5480, Sieg 35, Pick A35, kv. 1, lidt papirmangel
i højre side, pæn, sjælden.
GRØNLAND, 25 øre 1875 (blanket), Sieg 39, Pick
A39, kv. 1, flere store rifter og opklæbet, annuleret
med div. overstregninger.
GRØNLAND, blanket til 25 øre 1875, Sieg 39,
Pick A39, kv. 1+, pæn.
GRØNLAND, 25 øre 1875, No. 28092,
Stephensen / Petersen, Sieg 39, Pick A39, kv.
1-/2, flere store revner og huller hvor sedlen
er foldet.
GRØNLAND, 25 øre 1892, No. 63884,
Stephensen / Ryberg, Sieg 46, Pick 2b, kv. 1-.
GRØNLAND, 25 øre 1905, No. 109704, Ryberg /
Bergh, Sieg 48, Pick 4, kv. 01.
GRØNLAND. 25 øre 1913, Sieg 58 B, Pick 11,
kv. 0/01.
GRØNLAND, 1 krone 1874, No. 8906, H. Rink /
Nyholm, Sieg 38, Pick A38, kv. 1-/2, flere store
rifter og huller, hvor sedlen er foldet.
GRØNLAND, 1 krone 1883, No. 33389,
Stephensen / Ryberg, Sieg 40, Pick 40, kv. 1-/2.
GRØNLAND, blanket til 1 krone 1913, Sieg 60,
Pick 13, kv. 1/1-, enkelte meget små huller og en
del pletter.
GRØNLAND, 5 skilling (1941), Sieg 78, Pick M6,
kv. 1+.
GRØNLAND. 5 kroner 1913, 43145, Sieg 62B,
Pick 15A, kv. 0.
4000
GRØNLAND, blanket til 5 krone 1887, Sieg 41,
Pick A41a, kv. 1+/01, lidt skævt skåret i nederste
venstre hjørne, meget tiltalende, særdeles
sjælden.
ISLAND. 5 kr 1904, Pick 10, kv. 1-. En liten rift.
ISLAND. 5 Kroner 1904, Sieg 15, Pick 10, kv. 1/1-,
blekkflekker.
ISLAND. 50 kr 1916, Pick 9, kv. 1-/2. Hullmakulert.
SVERIGE. 32 skilling banco 1853 kv. 1-. Ingen
rifter.
SVERIGE. Rikets Standers Bank. 20 Riksdaler
184- i kv 01. Blankett. Meget pen!
3500
GERMANY. Thick old album with very interesting
collection of inflation and emergency notes 1910
- 1922, nearly all UNC. Many better, all different.
Totally 369 pcs.
TYSKLAND. Over 100 nødsedler i bra kvalitet.
TYSKLAND. Samling med 680 nødsedler i album.
Bra kvalitet.
ØSTERRIKE. Samling med ca. 600 nødsedler i
album. Bra kvalitet.
750
Hele Verden
I 805
I 806
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
BERMUDA. 5 Pounds 1952, Pick 21a, qual. 1+,
nice ($ 2500 in Pick 1961-present, 18th edition).
Album med ca 170 sedler fra mange land, inkl.
dubletter. Bl.a. finnes flere norske 1 kr - 100-kr
(Collett), svenske og finske. Sterkt varierende
kvalitet.
F 818
1000
1750
3000
F 819
F 820
I 821
1750
I 822
450
700
1750
I 823
I 824
1750
17.mai-medalje 1922 JOHN LUND i forgylt bronse.
Kvist 87 a. God kvalitet.
17.mai-medalje 1896, FRED MELLOM FOLKENE,
sjelden 17.mai-medalje, utgitt av Det norske
Arbeiderparti. Små merknader, et lite hakk i
blanketten under O og L i FOLKENE, noe skitten.
Ref. Kvist 32 a.
17.mai-medalje 1896 og 97, begge NORSK LØVE,
aluminium.
17.mai-medalje 1901, OLE BULL, bronse Ref.
Kvist 47 c. kv. 01.
17.mai-medalje 1912, MICHELSEN OG STANG,
forgylt bronse med bånd. Medfølger Porsgrunn 17.
mai komite 1948.
17.mai-medaljer 1977, 1978 og 1979 i kapsler,
utgitt av Sporrong. Alle i 925 sølv, totalt 166.9
g. Prima.
17 Mai 1899-1958, nypreginger (restrike) i sølv.
fra DKM i nydelig dekorativt skrin. Medfølger litt
historie i hefte. Totalt 27 stk. i sølv.
ALT FOR NORGE. Komplett sett med 32
gullforgylte medaljer. Dist. Samlerhuset. Noe
ripete etui.
1500
2000
500
1000
300
700
1500
500
700
1500
600
800
1000
2000
300
350
400
2400
1800
F 825
4000
1000
ANDERS JAHRES MEDISINSKE PRIS.
Gullmedalje produsert av H.Rui, medaljen
kommer i originaleske. Vekt 110,5 gram, 18
karat gull. LIMIT
15000
13
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 826
F 827
I 828
I 829
I 830
I 831
I 832
I 833
I 834
I 835
I 836
I 837
I 838
I 839
Utrop
BERGEN. Buekorpsorden. Ørneorden. 830 sølv
fra SANDVIKENS BATALJON utdelt 1938. I følge
foreningens hjemmeside er det delt ut tre stk.
dette året. Meget pen.
Den internationale fiskeriudstilling i Bergen 1865,
stor bronsemedalje, Ø=80mm. Adv. Bilde av Carl
XV, Rev. Bilde av Byvåpen Bergen samt en haug
med fisk og hummer. Noen fra Bergen burde
kjøpe denne.
DEN NORSKE KONGEMYNT 125 år. Kopier
av Oscar-myntene i småripete treskrin. Dist.
Samlerhuset.
DEN NORSKE KRONEMYNT 125 År. Kopier av
alle krone- og ørevalører av Oscar II-myntene i
925s, hvorav 10 og 20 kr er gullbelagt. Ligger i
org. treskrin (små riper) sammen med 2 hefter
(garanti og historikk fra DKM). (kostpris 6500)
DEN NORSKE KRONEMYNT 125 år. Kopier
av Oscar II-mynter i småripete treskrin. Dist.
Samlerhuset. Kostpris 6500,-.
DET NORSKE KONGEHUS. Haakon VII, Olav V,
Ingerid Alexandra, 3 miniatyr gullmedaljer i kapsel.
1 gr. hver.
FN jubileumsmedalje i 999s, utgitt 1975 av
Sporrong, 74.8 g. I kapsel med sertifikat.
HÆRENS SKYTTERMEDALJE i 925s. Tre stk.,
hvorav to fra David Andersen og en fra A.Frisch.
Sistnevnte mangler nål.
IBSEN-medalje utgitt av Sporrong 1978 i 925s
samt MÄRTHA også i 925s av Sporrong. Totalt
122.4 g. Prima.
KONGENS FORTJENSTMEDALJE I SØLV.
Haakon VII, utdelt 1927, pent eksemplar med noe
patina i org. eske. Medfølger deltagermedaljen
1940-45 i bronse.
KONGENS FORTJENSTMEDALJE I SØLV.
Haakon VII, utdelt 1930.
LEVE NORGE. 13 stk. i sølv. Dist. Samlerhuset.
LEVE NORGE. Sett med 24 stk. i sølv. Dist.
Samlerhuset.
MARSJMERKET i sølv. Lott 4 stk, hvorav 3 med
emalje i 925 s og ett uten emalje i 830s. Mrk.
A.Frisch el. AF. En med privat inskripsjon datert
1931.
Obj.nr.
400
I 843
I 844
1000
I 845
I 846
1000
1000
I 847
I 848
I 849
I 850
900
I 851
750
I 852
300
I 853
500
I 854
I 855
500
500
500
1000
2000
I 856
I 857
I 860
I 861
I 862
I 863
I 864
I 865
I 866
F 867
F 868
I 869
I 841
I 842
Obj.nr.
3500
2000
APOLLO 15 1971, gullmedalje, 9,48 gram, 90%
gull.
DANMARK. Ca. 100 medaljer/poletter, vi nevner
Den Nordiske Industri og Kunstutstilling 1872, +
noe div. Må sees. Brutto 1 kg.
2500
I 872
3500
1500
750
I 873
1750
2000
I 874
4000
F 875
F 876
I 877
I 878
500
900
1000
F 879
Utrop
OL STOCKHOLM 1912, Gullmedalje. Stammer
fra 1.plassvinner turn, lagkonkurranse fritt
system, Sigvard Sivertsen, født 1881 i Bergen,
død 1963. Medaljene i lagkonkurranser ble
utdelt på en slik måte, at lagleder fikk medaljen
i helt edelt metall, mens de andre utøverne
fikk, slik som denne, utdelt i gullforgylt sølv.
Medaljen kommer i original eske, og medfølger
i bånd. Anhengt på toppen av randen.
OL STOCKHOLM 1912, deltagermedalje i sølv.
Stammer fra 1.plassvinner turn, lagkonkurranse
fritt system, Sigvard Sivertsen, født 1881 i Bergen,
død 1963. Kvalitet 0/01, har små spor etter lim på
baksiden etter å ha vært montert på tøy.
OL ANTWERPEN i BELGIA 1920,
deltagermedalje, kv. 01.
OL PARIS 1924, deltagermedalje, kv. 01.
OL AMSTERDAM 1928, deltagermedalje, kv. 01.
OL BERLIN 1936, deltagermedalje, kv. 01.
ROMANIA. Offisersorden, brystnål, gitt av kongen
av Romania, innstiftet 14. mars 1881. Tekst: ”Prin
Noi Insine”. Sølvstempel på nålen. Trolig uvanlig.
SVERIGE. För långvarig trogen tjänst, gullmedalje.
Gustaf V, vekt 20,8 gram.
25000
SVERIGE. FÖR TROHET OCH FLIT, gullmedalje,
GUSTAV V SVERIGES GÖT O VEND KONUNG.
A. Lindberg. Vekt ca. 55 gram.
THAILAND. The Most Exalted Order of the White
Elephant in original box.
TUNISISK MEDALJE. Gitt til norsk generalkonsul.
Litt skade på emalje. Ø=6,5 cm.
TYSKLAND, 18 sølvmedaljer i serien Grosse
Musiker i 2 slitte skrin. Bærer preg av patina.
USA. 20 $ kopi 1933 i 14 karat, vekt ca. 10 gram,
opplag 1000 stk.
VATIKANSTATEN. Ordre du Saint-Sepulcre
Commandeur, Orden fra Vatikanstaten med
originalt bånd med tau.
VERDENSUTSTILLINGEN I BRUXELLES 1935.
Art Deco plakett i bronse. 8x6.5 cm. Småflekker.
Lott 23 div. medaljer/merker. Noen merker
fra Christian IX 1863-1906. På den gule bla.
Dagens luemerke for beret, Prinsens livregiment,
11 bataljon, og 13 bataljon. På den røde bla.
Hærens matriellkommando (dette merket
har på den brennende bombe Christian 4ds
monogram), Trenavdelingen, senere Sjællandske
Trænregiment, Forsvarets intendanturkorps.
Fin lott.
8000
2000
1500
1500
1500
1500
500
3500
500
600
500
800
I 859
NOBELS FREDSPRIS. Medaljen preget i tinn,
laget av Gustav Vigeland. Noen eksemplarer
ble gitt til numismatiske samlere en del år
tilbake. Denne medaljen stammer fra en tidligere
storsamler.
NORGE. Emblemer, fem forskellige, med nåler
og kjeder. Flotte. Dessuten USA/Canada,
International Association of Bridge, Structural,
Ornamental and Reinforcing Iron Workers. Pin,
banners.
NORGE I KRIG. 35 stk. sølvmedaljer i lekkert
treskrin, dist. Samlerhuset. Medfølger 25 kr 1970
i kapsel.
Utrop
Utenlandske medaljer *)
F 858
F 840
NORGE I KRIG. 36 sølvmedaljer i skrin.
Norges nye tronarving 2004 i 14 K gull, med liten
diamant på forsiden. Opplag 500 stk. Utgitt som
myntbrev av Samlerhuset i serien Gullmyntbrev.
NORGES REGENTER. Komplett samling med 34
proof sølvmedaljer i treskrin fra Samlerhuset.
NORGES REGENTER. Samling 16 proof
sølvmedaljer i skrin. Distribuert av Samlerhuset.
Høy kostpris.
NORGES SØLVSKATT. 10 stk. i etui. Dist.
Samlerhuset.
NORGES SØLVSKATT. 24 stk. i 2 kassetter. Dist.
Samlerhuset.
NORGE VÅRT NORGE. Samling med 20
sølvmedaljer, utgitt av Samlerhuset.
NORSK FOTBALL 100 år, 1 i 14 karat gull, vekt
22,9 gr. 6 stk i sølv, vekt 33,9 gr. stk. Eksklusive
treskrin med vindu. Opplag 1000 sett. LIMIT.
OSLO 1000 år, 4 forskjellige. Dist. av Samlerhuset.
Medfølger plansje med FDC Flyktning 1960.
OSLO 1000 år. 12 stk. sølvmedaljer i skrin. Dist.
av Samlerhuset.
OSLO 1000 år 12 stk. sølvmedaljer i skrin. Ikke
ofte frambudt.
Tidenes Norske Mynter, sett av 4, Norge i krig x 3,
Leve Norge x 1, Norge Vårt Norge x 2, alle i sølv.
VERG DIT LAND. 3 stk Tre Verg dit land i 830
og 925 s med bånd laget av A. Frich samt en
spansk medalje fra 1888. Ant. en utstillingsmedalje
til verdensutstillingen i Barcelona 1888 merket
“Exposicion Universal De Barcelona”. Ø=5 cm.
Meget hakkete.
2500
F 870
500
I 871
3000
DANMARK. Chr. V. Sølvmedalje, SLAGET VED
KØGE BUGT, UÅ (1677), Galster 125, Christopher
Schneider, Ø 30 mm. Kv. 1+/01, tiltalende.
Sjælden.
DANMARK. Fredrik III’s død 1670, godt slitt og
med monteringsspor. 33x33 mm.
DANMARK. Fredrik IV. Reformationsfesten 31.
oktober 1717. I tinn, vekt 31 gram, 42 Ø. Kv. 1,
småhakk.
DANMARK. Hans Gram. Tin-medalje 1748,
Galster 439, Arbien, Ø. 43, kv. 01, pen.
DANMARK. Hvad djævelen nøler I efter.
Bagsiden: indgraveret Erindring 4.8.14 SAMT nm
702. Broche, med nål, vægt 43,6 gram, diameter
cirka 68 mm.
DANMARK. Kongehusets jubilæum, Fr. V.
Sølvmedalje 1749, Galster 397, Whal, Ø. 40, kv.
1/1+, en del kantskader.
FN-medaljer i bjelke, “UN”, “UNEF”,
“FN-Fredsbevarende Styrker, Nobels Fredspris
1988”, sølv og bronse, “De Blå Baretter,
FN-Soldaterforening, 25 år”, bronse, emaljemerke
med nål bak. Alle i utsøkte kvaliteter, i alt 3 sett.
FRANCE. Napoleon I, Bronce medal 1814, Slg.
Julius 2836. Ø 41 mm, qual. 01, nice.
ITALY. Renaissance medal in bronce, about 1445,
Novello Malatesta 1418 - 1445, Antonio Pisano,
newer strike. Ø 83 mm, qual. 1+, nice.
LAOS. ORDER OF THE MILLION ELEPHANTS
AND THE WHITE PARASOL, Officer/Jadutaphon
in original box.
MINIATYRER. Samling med 9 miniatyrer, f.eks.
St. Olavsorden, Danebrog, Lègion d’honneur,
Ordre des Palmes Académiques (Chevalier), pent
oppsatt i rekke.
OL LONDON 1908, medalje for 2.plass.
Stammer fra 2.plassvinner turn, mangekamp
lagkonkurranse, Sigvard Sivertsen, født 1881 i
Bergen, død 1963. Medaljene i lagkonkurranser
ble utdelt på en slik måte, at lagleder fikk
medaljen i helt edelt metall, mens de andre
utøverne fikk, slik som denne, utdelt i bronse.
Medaljen kommer i original eske, og medfølger
i bånd. Anhengt på toppen av randen.
OL LONDON 1908, deltagermedalje i sølv.
Stammer fra 2.plassvinner turn, mangekamp
lagkonkurranse, Sigvard Sivertsen, født 1881 i
Bergen, død 1963. Kvalitet 0/01, har små spor
etter lim på baksiden etter å ha vært montert
på tøy.
OL LONDON 1908, deltagerpins, god stand,
nummerert 1135. Stammer fra 2.plassvinner turn,
mangekamp lagkonkurranse, Sigvard Sivertsen,
født 1881 i Bergen, død 1963.
14
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
15000
300
300
500
500
800
750
750
1000
1000
2000
15000
F 880
I 881
I 882
I 883
884
I 885
F 886
2000
1500
I 887
1000
500
1000
1000
1500
500
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Myntbrev/Minnebrev
Utrop
Norske mynt-/minnebrev
x 888
I 889
I 890
I 891
I 892
x 893
I 894
I 895
I 896
I 897
I 898
I 899
I 900
I 901
x 902
x 903
x 904
I 905
Samlerhuset nr. 1-104 i sju grå album. Ser
komplett ut for oss, god kvalitet!!
Samlerhuset nr. 2. Uten albumark.
Samlerhuset nr. 2-46 i tre album. Også ark for
nr. 1.
Samlerhuset nr. 3-5, 14-19, 21-36, 38-56, 58-60,
67 i tre album m/kassetter,
Samlerhuset nr. 4, 9-12, 14-16, 18, 21 (SH
verdi for disse 8475). Totalt 19 myntbrev, inkl.
Trondhjem 1000 år i sølv I og II m.m.
Samlerhuset nr. 8-17 i album. Noen albumark med
noe kantslitasje nede.
Samlerhuset nr. 12-31 i album.
Samlerhuset nr. 14-19, 21-28, 30, 32, 36, 38,
43-44, 51, 53, 58-59, mange i sølv, montert i 3
album m/kassetter. Noen ark med småskader.
Samlerhuset nr. 18-21, 23, 29, 53, 58, 107.
Kongelige x 11 stk. i tiden 1998-2005, flest fra
2005. Montert i 2 album.
Samlerhuset nr. 30-50, 74-116, 118-25, 12731, 131 II, 133, 137-39, 141, Ole Bull 200 år,
70 år siden 9 april 1940, Astrid Lindgren
100-årsmarkering, OL i Vancouver 2010.
Montert i 3 album m/kassetter.
Samlerhuset nr. 47-115 i fire album, samt
”Kongelige” i 4 album.
Samlerhusets gullmyntbrev i 14 karat. H.K.H.
Ingrid Alexandra.
Gullmyntbrev 60 år siden frigjøringen 2005 med 10
Euro fra Frankrike. Opplag 400 brev.
Gullmyntbrev i 22 karat. Elizabeth 1900-2002.
Samlerhusets gullmyntbrev ”Klondyke”. 100 $
Kanada 1996 (oppl. 1000) fra Samlerhuset.
Samlerhusets gullmyntbrev ”Krugerrand 30 år”,
med en 1/2 KR 1997 gull. 16,97 g i 91,7 % gull.
Album med diverse minnebrev, medaljebrev,
steinbrev o.l. I alt 32 norske bl.a. kpl. serie
Trondheim Medaljebrev med store sølvmed., et
par med Hurtigruten, vanlig SH-myntbrev nr. 67.
I tillegg sju KINESISK myntbrev 1984-86 inkl.
sølv- og gullreplika 1985. En del uvanlige, en del
vanlige.
36 myntbrev div. utgivere, kun noen få fra
Samlerhuset. Noen like. #
Hele verden
I 906
I 907
I 908
I 909
I 910
I 911
I 912
I 914
7500
800
3000
800
I 919
750
750
I 920
750
I 921
5000
Lavt
utrop!
3000
2000
I 922
1500
I 923
1500
2000
x 924
2500
750
I 925
I 926
F 927
500
100
Auksjons/priskataloger fra 70-tallet og oppover,
ca 150 stk fra forskjellige leverandører, som
Oslo Mynthandel, Norrtälje mynt, Invest Nytt,
A/S Myntboden, Moldenhauer osv, svært mange
salgslister og lignende på mynter. Stammer fra
en eldre samling fra tidligere banksjef og samler.
Bør besiktiges.
REALISASJON. Stor kasse med over 60 kilo
med kataloger og bøker med numismatikk, en
del auksjonskataloger, men også priskataloger
over medaljer o.l., stammer fra bo fra tidligere
storsamler. Svært lavt utrop, bør gjennomsees. Se
flere bilder på nett.
500
100
I 928
I 929
I 930
100
I 931
I 932
100
100
I 933
I 934
I 935
100
I 936
I 937
100
I 938
I 939
I 940
I 941
Telekort *)
Eske med mange, mange 100 brukte telekort
i to bokser. Vesentlig N hovedserie, og noen
bunter etter hovedserien, men skal ikke være
gjennomgått for baksidenummer (stikkprøve viste
mange ulike) og chipper. Medfølger litt papir, dog
meget velholdt telekortkatalogn 2005.
I 917
850
Diverse
x 915
Utrop
750
F 942
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
F 943
Startsamling i GM-album, vi nevner 3-4-5
fiskebein, 17 OL-kortet, Gokstad 1-3, + flere. Alle
ubrukte.
Diverse *)
I 918
REALISASJON. 2 stk. FLYTTEKASSER med
rekvisita til mynter i pen stand, med bakker, album,
æsker med mere, må sees, i alt 22 + 21 kg.
REALISASJON, NUMISMATISK LITTERATUR
fra NORGE og DANMARK samt andre land.
Inneholder oppslagsverk, auksjonskataloger,
artikler, medlemshefter fra mange forskellige.
Generelt god stand og mange ut over det
alminnelige. To fylte flyttekasser med 35,5 +
43,9 kg.
REALISASJON. Stor porsjon myntesker fra
Samlerhuset, alle pene eller lett brukte. Mange
forskjellige modeller, i alt 2 flyttekasser.
REALISATION. Jean Elsen, H.D. Rauch, James
Elmen, Poinsignon m. fl. Meget spændende
samling auktionskataloger, alle forskellige, alle i
meget pæn stand, i alt 95 stk. og 33.5 kg.
REALISATION, RIIBE, B.AHLSTRÖM,
HORNUNG, E.B. MÜLLER, HOLMASTO m.m.
Meget spændende samling auktionskataloger, alle
forskellige, alle i meget pæn stand, i alt 90 stk.
og 26.5 kg.
REALISATION. Thomas Høiland Auktionskataloger
fra nr. 1 / 1998 til Nr. 137 / 2010, mange
specialsamlinger og særauktioner, spændende
samling med mange forskellige, meget pæn stand,
i alt 84 stk. og 29.5 kg.
Brukte Telekort *)
500
Diverse samlegjenstander *)
1000
400
Litteratur
I 913
I 916
WWF. 12 myntbrev fra 1986 + ett fra 1982, 86
og 91. + ca. 120 vanlige motivbrev i perioden
1986/98. Totalt 5 sorte album m/kassetter.
Rekvisita numismatikk *)
Obj.nr.
Ubrukte Telekort *)
BOKPRESSE. Gammel fin, og TUNG, bokpresse.
26 x 42 x 39 cm. Må hentes hos Skanfil Oslo
pga. tyngden.
BRANN. Rundt emaljert skilt fra Chatrineholm.
Med etikett på bakside. Ø=32 cm. Nesten som
nytt.
BRANNSLANGE. Merket 0904H/1 Angus S2
Centurion med messing munnstykke og kopling.
Slangens innvendige Ø=35 mm. Lengde ca. 30 m.
BUTIKKVEKT. Flott eldre butikkvekt fra Van Berkel
Rotterdam Holland. Lovlig til bruk fra 55 gr. til 2
kg. Emaljert. 25 x 38 x 56 cm. TUNG. Bør hentes
hos Skanfil.
DRIKKEHORN. Stort gedigent horn med
sølvplett fot og beslag og med lokk i sølv.
Det største vi har sett. H=47 cm. Liten
sprekk øverst mot lokk som har reparasjon.
Inskripsjon og datering 1894 i beslaget. Flott
sak.
FIGURER. Sju figurer i div. materiale, bl.a. Tittentei
i plast. Ellers en stupende dame, en basspillende
Hillbilly, en ung jente i stentøy, et damehode i
gips? og to nesten like metallfigurer med gubbe
som drikker av flaske under lykt. Noen er skjøre
(gips/stentøy). Bør derfor hentes.
FLOSSHATT. Importert av Hans. H. Holm, Kongl.
Hofleverandør Oslo. Str. 57 1/2. Kommer i flott
hatte-eske i skinn.
FOTBALLKORT. Eske med trolig over 1600 kort
med kort fra en rekke forskjellig utgivelser, men
hele veien vekt på britisk fotball. Mest etter 1990,
noe duplisert. Mye i god kvalitet, mye nostalgi.
FRIGJØRINGSSPEIL. Flott speil med ramme i
støpjern. Malt i messingfarge. Med kongekrone,
sabler og guirlandre rundt. Selve speilet et ant.
nyere. 32 x 53 cm. En sprekk i godset.
FRIMURERI. Lott 3 div. bånd, et merke,
silkehansker m.m. Se bilde.
FRIMURERI. Seremonielt sverd som har tilhørt
Harland M.Smith i Knights Templar-ordenen i
USA. Finner ham på listen over kommandører
1930-31. Flott dekor både på balgen og
sverdet, men noe slitt emalje på enkelte steder.
Må sees!
FRIMURERI. St. Olaus til de tre søiler. Tre
lysestaker i tinn, h=23 cm. Utgitt til 100-årsjubileet
for St. Olausordenen i 2003. Første støpning. Et
lite hefte på 32s som fulgte med de 100 første
eksemplarene er signert Ivar A.Skar, Ordførende
mester. Trolig kostbare.
GLANSBILDER. Flyttekasse med
glansbildesamling i 32 album, mange fra 50-/60/70-årene, men også noen eldre. Flere gode
sett. Meget stor mengde, inkl. noen kravlenisser
og annet.
GYLDENLÆR. Lott på 4 flott dekorerte skinn. Det
største er 72 x 66 cm.
HUSHOLDNING. Fiskesett bestående av 12 kniver
og gafler i elektroplated. Gammelt og dekorativt.
KAFFEKVERN. Gedigen kaffekvern for
landhandel, ca 1910. Uvanlig.
KAFFEKVERN. Stor elektrisk kvern for profesjonell
bruk i butikk eller kafé. Merket ASC M45 fra A.
Jørgensen & Co Kjøbenhavn. Veier ca. 25 kg. Må
hentes hos Skanfil.
KOMMODEBESLAG. Lott på ca. 30. div. gamle
beslag i messing. Fin lott.
LASERDISC. Lott 41 stk. Her er filmer, musikk og
spill. Bra kvalitet på det meste.
LIGHTERE. Lott 15 stk. hvorav 7 Ronson lightere.
Litt varierende kvalitet.
LOMMEKNIVER. Lott på 10 stk. små morsomme
kniver med perlemor, den største en fiskekniv. Bla.
dekorert med naken dame og to med cowboyer. L
utslått fra 6,5 til 22 cm. Litt slitasje.
LOUISIANA PURCHASE EXPOSITION
SWORD. Sverd i balg og belte med dekor
lagd til vaktene som holdt vakt ifm. 100-årsjubileet i 1904 for USAs kjøp av Louisiana fra
franskmennene i 1804. Klingen med dekor,
merket Jefferson Guard på ene siden og
Louisiana Purchase Exposition og number 569
på andre siden. L=67 cm. Litt slitasje.
MASKER fra BURMA, kan rekke tunge når man
trekker i snoren. Monteret på sokkel og begge
pene, højde ca. 27 cm på begge, i alt 2 stk.
MEDALJER. Lott over 150 medaljer og noe
pins. Mest idrettsmedaljer, noen sangermedaljer
m.m. Et par i sølv observert. Se bilde. Kommer i
morsom liten treeske.
MERKER/NÅLER. Lott på 90 div. Bl.a. militære
marsjmerker, skyttermerker, idrettsmerker m.m.
Se bilde.
MJØSDAMPSKIBENE SKIBLADNER OG
FÆRDESMANDEN. Pål. 25 Spd. Lillehammer
1855. En god del transportnotater inni, bla. ifm.
Statsråd Konows dødsbo (tidl. eier av aksjen). 4
bretter og noe slitasje, men uvanlig og dekorativt.
I 944
I 945
500
500
I 946
I 947
500
I 948
500
I 949
4000
I 950
I 951
400
I 952
I 953
I 954
500
1400
I 955
500
I 956
750
3000
I 957
I 958
I 959
500
1200
I 960
I 961
1000
300
I 962
1200
1000
500
I 963
I 964
500
500
I 965
500
Aksjebrev *)
I 966
4000
I 967
I 968
I 969
500
500
I 970
I 971
500
2000
I 972
I 973
Utrop
MÅNESKINNSLAMPE. Uvanlig ampel. Ø=40 cm.
H=22 cm. Må hentes hos Skanfil.
NELSON BROTHERS. Limited Colonial Meat.
Emaljert blikkskilt. 44 x 28 cm. Noe slitasje og rust
rundt kant.
NISSER. Lott på 7 små nisser fra 50-60-tallet. H
fra-7,5 cm. Medfølger stearinlys i originaleske.
NØKLER. Bra lott på 220 gamle og nyere nøkler.
Noen store.
PARAFINOVN/LAMPE. Liten uvanlig sak i
støpejern. Med åpning til slippe lys ut og stativ til
å sette kjeler/gryter over. Med meget bred veke.
Noen mangler, bla. herdet glass. H=25 cm.
PENGELOTTERI/D.N.P. Komplette hefter, 472
trekning 1957, halvlodd. 682 trekning 1975,
hellodd. Defekte fronter på begge.
PRESIDENTAL BUTTONS. Lott på 219 buttons
for presidenter og presidentkandidater i USA. Ant.
alle brukt ifm. presidentkampanjene. De fleste fra
60-70-tallet.
RIKSVÅPENET. Stort veggteppe med riksvåpenet
påsydd. Uvanlig stort. Flott farge. 150 x 175 cm.
SKRIVESKRIN. Fint eldre militært skriveskrin med
skriveplate. Messingbeslag. Har skader som er
reparerte. 30 x 25 x 10,5 cm.
SPASERSTOKK. Med håndtak i 830 s. L=90 cm.
Stokken litt slitt.
TELEVIMSEN-figur. Rød jakke, grønne bukser.
H=21 cm. Mrk. “c.r. Caprino” bak på sokkelen
(dvs. ekte). Bra stand.
TREARBEIDER. En liten tønne med messingkran
og beslag på stativ, Ø=11 cm og H=17 cm. En
liten sortmalt boks med lokk, Ø=7 cm og H=10 cm.
En liten sveipet boks Ø=11 cm og 9 cm, med lite
firkantet hull på toppen.
USA-flagg. Stars and Stipes med 50 stjerner.
1 m x 1,8 m. Bør renses. Medfølger gammelt
gummistempel, M/S Tampa, 3 diplomer fra
Bergensfjord, og foto av M/S Kronoland.
VEKT. Stor flott vekt i messing på treplate.
Postvekt? Lovlig fra 10 gr-5 kg. Medfølger over 50
div. lodd fra 1 gr. til 2 kg. H=65 cm.
VEKTERVÅPEN. Kopi av gammelt våpen,
morgenstjernevariant, stokk med kjetting med
kule med pigger i enden. Stokkens L=45 cm.
Skumle saker.
VEKT MED LODD. Noratell vekt med komplett sett
lodd i treeske merket A/S Viig & Vraalsen & A. P.
Foss Oslo. Inneholder 12 lodd fra 1-500 gr.
Banankasse stappfull av diverse papirer,
bøker, hefter m.m. fra bo. Bl.a. gamle
konfirmasjonstelegrammer, julekort, brev,
reisebrosjyrer, sanghefter, bok om Hellig Olav fra
1897, skolehefter, kvitteringer, fakturaer, Norsk
Barneblad årgang 1904, Bonytt årgang 1943, Fra
Fjell og Dal 1875, Hvem Hva Hvor 1949 m.m.
Bør sees.
Diverse. Pins, emblemer og sportspremier,
hovedsakelig fra Norge. Dessuten smykker med
mere. I alt cirka 82 stk. Interessant.
Liten, spennende rotelott i sigareske. Her er bl.a.
2 ringer i 10 K med hhv. rød og blå stein, saltkar
i sterling, mynter, jakkemerker, penn m.m. Vel
verdt en titt.
Banankasse stappfull av diverse papirer fra bo.
Aksjebrev, små bøker, hefter, album med innlimte
bilder, glansbilder, atlas 1885, barnebøker,
reisebrosjyrer, aviser fra frigjøringen, kalender,
rutetabeller, prgrammer, fakturaer m.m. Bør sees.
Lott to dolker og en machete. Alle med slirer.
Bra stand på alle tre. Dolkene er L=36 cm lange,
machetens L=64 cm.
50 kr VII utgave 1997, Nansen Jubileet 18961996, Petter Dass 1647-1707, Thor Møhlen kopi.
Pins-sett Athens 1896. 5 stk. rammer som BØR
HENTES.
Lott tannlegeutstyr. Tre litt uvanlige verktøy, og en
del annet div. Se bilde.
AKTIESELSKABET FLID. Brandval 1901. Pål. 25
kr. No. 90. Tre bretter.
AKTIESELSKABET NUT OG FJÆR. Drammen
1903. Pål. 100 kr. No. 532. Kv. 1.
AKTIESELSKAPET HENRY LUND. Lott 4 aksjer.
Tre pål. 1000. Christiania 18 nov. 1916 og et pål.
1000 kr 28 mars 1919. Bra kvalitet.
ATLANTIS. Flekkefjord 1916. Pål. 1000 kr. Med
flott båtmotiv, lover og 6 kuponger. Kv. 1-2.
BANKAKSJER. Lott på to aksjer. SARPSBORG
AKTIEKREDITBANK. Sarpsborg 1926. Pål.
100 kr. Dekorativt. STAVANGER HANDELS-OG
INDUSTRIBANK. Stavanger 1916. Pål. 200 kr. Fin
logo. Kv. 0-1.
BANKAKSJER. Lott på tre aksjer. PORSGRUNDS
HANDELSBANK. Porsgrunn 1917. Pål. 500 kr.
DEN NORSKE HANDELSBANK. Trondhjem/
Kristiania 1918. Pål 200 kr. HAUGESUND
KREDITBANK. Haugesund 1917. Pål. 500 kr.
Kv. 0-1.
BERGEN. Lott to skipsbrev. BERGENS
ELEKTRISKE FERGESELSKAB. Bergen 1894.
Pål. 25 kr. SS OLAV KYRRE. Bergen 1915. Pål.
1500 kr. Med lover. Kv. 1.
BERGEN PRIVATBANK. Bergen/Oslo 1932. Pål.
1000 aktier a 100 kr. Fin logo. Sjelden “grå” farge.
Sjelden med så mye pål. Kv. 0-1.
1000
400
500
500
500
250
1000
1000
500
400
750
500
100
3500
500
500
1000
1000
500
500
500
500
500
300
300
600
500
400
400
400
500
15
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 974
I 975
I 976
I 977
I 978
I 979
I 980
I 981
I 982
I 983
I 984
I 985
I 986
I 987
I 988
I 989
I 990
I 991
I 992
I 993
I 994
I 995
I 996
I 997
I 998
I 999
I 1000
I 1001
I 1002
I 1003
I 1004
I 1005
I 1006
I 1007
I 1008
I 1009
Utrop
BERGEN PRIVATBANK. Bergen/Oslo 1932. Pål.
10 aktier a 100 kr. Fin logo. Sjelden “gul” farge.
Kv. 0-1.
BERGENS PRIVATBANK. Bergen/Oslo 1932. 1
Aktie a 100 kr. Fin logo. Sjelden “blå” farge. Kv. 1.
BERGENS PRIVATBANK. Bergen/Oslo 1932. Pål.
1000 aksjer a 100 kr. Logo. Sjelden med så stort
pål. Kv. 0-1.
BERGENS PRIVATBANK. Bergen/Oslo 1932. Pål.
5 aktier a 100 kr. Fin logo. Sjelden “rød” farge.
Kv. 0-1.
DAMPSKIBSAKTIESELSKABET LØVEN.
Sandefjord 1915. Pål. 250 kr. Formål frakt LarvikSandefjord-Kristiania. Med lover. Kv. 0.
DEN NORSKE INDUSTRI OG VEXELBANK.
Christiania 1897. Pål. 1000 kr. Dekorativt. Kv. 1.
DEN NORSKE SKOFABRIK. Christiania 1918.
Pål. 500 kr. I tillegg medfølger et lånebevis til
fabrikken datert Oslo 1929 pål. 390 kr. Kv. 0.
DET OVERSØISKE COMPANIES
INDUSTRISELSKAP. Kristiania 1918. Pål. 1000 kr.
Meget dekorativt. Kv. 0.
DET OVERSÖISKE COMPAGNIE’S
INDUSTRISELSKAP. Christiania 1918. Pål. 5000
kr. Meget dekorativt og sjeldent. Kv. 0.
DET OVERSÖISKE COMPAGNIE. Christiania
1912. Pål. 200 kr. Dek. og flott brev. Kval. 0.
DET OVERSÖISKE COMPAGNIE. Christiania
1917. Pål. 1000 kr. Meget dekorativt. Kv. 0.
FARSUND OG OPLAND BANK. Farsund 1933.
Pål. 500 kr. Dekorativt med vedtekter. Kv. 0.
HARDANGER SØNDHORDLANDSKE
Dampskibsselskap. Pål. 200 kr. Udstedt 1.
November 1880. Repareret.
HOLMESTRAND-VITTINGFOSBANEN. Datert
Holmestrand 1902. Pål. kr. 500. Unummerert.
Ubrettet. Pen.
HVALFANGERSELSKAPET “GLOBUS” 1925 pål.
kr 1000, kv 1/2 + Hvalfangerselskapet “POLARIS”
pål. kr. 500 1926. Bra kval. Begge nedskrevet
flere ganger.
HØGSFJORD RUTELAG. Stavanger 1944. Pål.
25 kr. Nr. 4159. Dekorativt med flagg. Sjelden. Kv.
1. En brett.
HØIRES HUS. Kristiania 1919. Pål. 500 kr. (Høires
organisasjon) Vedtegter. Kv. 0-1.
INDHERREDS AKTIE-DAMPSKIBSSELSKAB.
Steinkjær 1901. Pål. 100 kr. Flott brev med motiv
av D/S Kong Sverre. Kv. 2-3. Sjeldent.
INDUSTRI/DATA. Lott 15 nyere brev. Ingen like.
Kv. 0. Se bilder.
KRISTIANIA. Lott tre skipsaktiebrev. CYGNUS
1920. Pål. 1000 kr. SKULE. 1917. Pål. 1250
kr. THOR THORESEN LINJE. 1918. Pål. 500.
Kv. 0-1.
KRISTIANIA/OSLO. Lott tre aksjebrev.
ETTERSTAD MASKINVÆRKSTED. 1918. Pål.
1000 kr. UNIVERSAL MASKINFORETNING. 1922.
Pål. 1000 kr. BRYNJULF NILSEN. 1929. Pål. 500
kr. Kv. 0.
KVAM PRIVATBANK. Øystese 1946. Lutbrev. Pål.
100 kr. Sjelden. Kv. 0.
LARVIKS TELEFONSELSKAP. 8 ulike blanketter
1893-1929. Pål. fra 100 - 500. Ubrettet og pene.
LIER MEIERI. Datert Lier 1887. Pål. 2 1/2 aksje,
tilsammen kr 250 (nr 7). Brettet flere ganger,
brettrift og flekker. Meget sjelden.
LIPPESTAD A/S G. Von der Lippe. Standardbrev
datert Oslo 1956, pål. kr 500 (nr 6). Ikke tidligere
registrert. Medfølger 8 brev fra 70-80-tallet: 2x
Borregaard, Orkla Borregaard, Storebrand, 2x
DNC, G. Block Watne, Actinor. Litt var. kval.
L/L ALVERSUND & MANGER DAMPBÅTLAG.
Lutbrev. Bergen 1927. Pål. 10. Sjelden. Fin
kvalitet.
Andelsbevis LYN Ski og Fotballklubb, 100 kr 1928
+ interimskvittering på 100 kr. for obligasjoner
vedrørende Stadionanlæg ved Ullevaal 1924.
Pen kvalitet.
MESNALIENS KURSTED FOR BRYSTSVAGE.
Christiania 15 Nov. 1900. Pål. 500 kr. Noen
oppskrivniger og transporter. Fire bretter og noe
slitasje.
NAMDALENS SILDOLIE OG KRAFTFORFABRIK.
Namsos 1919. Pål. kr 1000. No 23. Noen
kuponger. Brettet 2 ganger. Rifter og
kantanmerkninger. Ikke tidligere omsatt.
NAMDALS PRIVATBANK. Namsos 1887. Pål.
kr 200. Litra A. No 133. Brettet. Noen kuponger.
Rifter og noe slitt. Ikke tidligere omsatt dette året.
NAMDALS PRIVATBANK. Namsos 1888. Pål. kr
200. Litra A. No 159. Noen kuponger. Brettet. Ikke
tidligere omsatt dette året.
NAMDALS PRIVATBANK. Namsos 1896. Pål. kr
200. Litra A. No 237. Noen kuponger. Brettet. Ikke
tidligere omsatt dette året.
NATIONEN LANDMANDSPOSTEN. Oslo 1925.
Pål. 100 kr. Nr. 13552. Tre bretter og litt slitasje.
NEDRE EKERS AKTIEBANK. Nedre Eker 1918.
Pål. 200. Sjelden. Kv. 0.
NORDISK BANKINSTITUT A/S. Kristiania 1918.
Pål. 1000 kr. Dekorativt. Kv. 0.
NORSK KINEMATOGRAF-AKTIESELSKAB.
Christiania 1911. No. 376-380. 5 aksjer á 100. Pål.
500. Lover. Kv. 0-1.
400
300
500
Obj.nr.
I 1010
I 1011
I 1012
400
I 1013
300
I 1014
400
I 1015
300
400
500
400
I 1016
I 1017
F 1018
300
300
500
I 1019
600
I 1020
350
350
I 1021
I 1022
300
400
I 1023
350
Antikviteter *)
400
I 1024
250
F 1025
300
I 1026
450
1000
500
I 1027
I 1028
I 1029
500
500
I 1030
400
I 1032
400
I 1033
400
I 1034
400
I 1035
400
I 1036
300
I 1037
600
300
300
I 1038
Utrop
ELEKTRISK MASSAGEAPPARAT fra det
tidlige 1900-tallet, WAPA STRAHLER made in
GERMANY. Meget fint sett med mange forskjellige
glassrør og i spennende org.koffert (40 x 25 x
10 cm).
JESUS PÅ KORSET. Kors med Jesusfigur skjært
ut i tre. Ant. 1700-tall eller eldre. Med en del
skader og reparasjoner. Korsets H=44 cm og
Jesusfigurens H=14 cm. Uvanlg sak som ant. har
vært festet oppå noe annet.
MANGLETRE. Gammelt mangletre, med hest som
håndtak og karveskurd. Ca. 1800. Med reparasjon,
ant. fra 1800-tallet. L=64 cm.
MANGLETRE. Med mange flotte utskjæringer og
original bemaling utført i 1781, lengde 60 cm, lett
brukt stand.
MANGLETRE. Med mange flotte utskjæringer
utført på 1700 tallet, lengde 62 cm, lett brukt
stand.
MANGLETRE Med mange flottee utskjæringer
utført i 1748, lengde 62 cm, lett brugt stand.
MANNSFIGUR. Skjært ut i tre. Muligens
1700-tallet eller eldre. I et ganske lett tremateriale.
Mangler den ene armen, et par sprekker ellers
brukbar. H=54 cm.
Autografer *)
I 1031
OVERHALLEN TORVSTRØSAMLAG. Overhallen
1905. Pål. kr 20. No 60. Brettet flere ganger.
Tidligere ukjent.
SALOMON’S SKOFABRIK. Kristiania 1912. Pål.
500 kr. Dek. motiv av 3 av selskapets fabrikker.
Kv. 1.
SENJEN PRIVATBANK. Lott tre aksjer. Harstad
1912, 1916 og 1917. Pål. 250 kr. Kv. 0-1.
SIBERIAN STEAMSHIP MANUFACTURING &
TRADING CO. Christiania 1918. Pål. 1000 kr. Et
meget dekorativt og historisk dokument. Kv. 0-1.
SKIENS-TELEMARKENS D/S, datert Skien 1900,
pål. kr 100, (no 2492), brettet flere ganger. Meget
dekorativt.
SKIPSAKSJEBREV. Lott på to. NORSK
TRANSATLANTIC. Oslo 1932. Pål. 1000 kr. Med
rederiflagg. SOLVANG. Stavanger 1937. Pål. 1000
kr. En side. Kv. 0-1.
SKIPSBREV. Lott på tre. SKULE. Kristiania 1917.
Pål. 12,50 kr. Med vedtækter og noen kuponer.
NORSK TRANSATLANTIC. Oslo 1930. Pål. 1000.
Med noen kuponer. SKIPS S/S BRAAHOLT. Oslo
1959. Pål. 1000 kr. Kv. 0-1.
SKIPS/SKIPSRELATERTE. Lott 10 aksjer. Ingen
like. Nyere. Kv. 0. Se bilder.
STAVANGER KREDITBANK. Stavanger 1866. Pål.
100 speciedaler. Litra C. No. 192. Medfølger to
små hefter, Love og reglement for banken datert
1864 samt 6 kuponer. Kv. 1. Et par svake bretter,
litt slitasje i kant, men totalt sett et veldig fint,
attraktivt og sjeldent brev.
TEIGMYRENS GRUBEKOMPAGNIE. Haugesund
1884. Pål. 40 kr. (1/200 part). Noe dek. Svært
sjeldent. Kv. 3.
TORP BRUGS AKTIESELSKAB. I Fredrikstad.
1 nov. 1909. Pål. 1000. Nr. 761. Nedskrevet og
forhøyet. Meget dekorativt med ill. av bruget
øverst. Litt slitasje rundt kanten.
ØSTERDALENS PRIVATBANK. Rena 1917. Pål.
kr 250. Nr. 7935. Med kuponger. Ubrettet og pen
aksje. Dekorativ.
Lott 5 bankaksjer. Laurvigs Privatbank. Larvik
1917. Dekorativt. Haugesund Kreditbank.
Haugesund 1917. Fredrikstad Privatbank.
Fredrikstad 1917. Dekorativt. Mandal og Oplands
Privatbank. Mandal 1918. Senjens Privatbank.
Harstad 1916. Kv. 0-1.
Lott 12 nyere skips/skipsrelaterte brev. Ingen like.
Kv. 0-0,5. Se bilder.
Astronautene Khrunov og Vladislav Volkov. Volkov
er sjeldnere enn Gagarin (Sojus 7, Sojus 11), han
omkom ved landing av Sojus 11 i juni 1971.
AUKRUST, KJELL. Dedikasjon i boken “Emanuel
Desperados, budbringeren fra Morgedal”.
Dedikasjonen lyder “November 92. Gledelig jul til
Elisabeth i November fra Emanuel Desperados
og’n Kjell”. Emanuel Desperados skrevet med
skjelvende hånd. Boken som ny.
AUKRUST, KJELL. Dedikasjon i boken “Hallstein”
fra 1981. “Flåklypa Tidende hilser Kjersti. Kjell”.
Boken som ny.
BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE. 1832-1910. Brev
på en side. Til Frölich. Signert Bj. Bj.
BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE. 1832-1910.
Brev på to sider datert Aulestad 1890. Til Konsul
Frölich. Signert Bjørnstj. Bjørnson.
BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE. 1832-1910. Brev
på tre sider datert Aulestad juni 1892. Til Konsul
Frölich. Signert Bj. Bj.
COLLET, JONAS. Norsk politiker, jurist, Norsk
statsminister (Førstestatsråd) 1829-1936. Signatur
i boken “Don Quixote” utg. 1777 i Kjøbenhavn
med Charlotta Biehl som oversetter. Boken har
302 s med 10 helsides kobberstikk.
GRAN, GERHARD. 1856-1925. Norsk
litteraturhistoriker som grunnla tidskriftet Samtiden
i 1890 og Edda i 1914. Brevark på en side fra
Morgenbladets Redaktion.
16
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
400
300
500
I 1039
I 1040
I 1041
500
500
250
I 1042
I 1043
I 1044
I 1045
250
300
F 1046
I 1047
1700
I 1048
600
I 1049
500
I 1050
400
Bøker, aviser, tidsskrifter
500
Diverse bøker
I 1051
350
I 1052
1000
I 1053
I 1054
1000
500
I 1055
2000
2000
I 1056
2000
I 1057
1000
I 1058
I 1059
500
500
I 1060
I 1061
I 1062
500
500
750
I 1063
I 1064
500
500
500
I 1065
Utrop
HAAKON VII. Signatur på dokument, også
påmontert 5 frimerker.
HEYERDAHL, THOR. Signert dedikasjon i boken
“The Ra expedtions”, datert London 29.4.1971.
Medfølger et foto og avisutklipp fra Dagbladet.
MICHELET, MARIE. 1832-1914. Norsk
forfatter og organisasjonskvinne. Brev til Hr.
Redaktionssekretær Schmid ang. et vedlagt
bilde av forfatterinnen som skal brukes ifm.
bokutgivelse. Datert 19/7 1905.
NANSEN, FRIDTJOF. Lite brevark datert 30 aug.
89 signert av Nansen
OLAV V og HARALD - signaturer på deler av
dokumenter, også påmontert frimerker.
OSCAR II. Underskrift på dokument, også
påmontert 4 frimerker.
SANDEMOSE, AKSEL (1899-1965). Brev datert 1.
april 1936 til Lilly Odberg i Sandefjord angående
tidsskriftet Årstidene.
SIBELIUS, JEAN (1865-1957). Finsk komponist
som bl.a. tonesatte ”Finlandia”. Brev med
konv. datert Järvenpää 25. juni 1947 til Odd
Bull-Hansen, Oslo. Meget sjelden.
STANG, ULRIK. 1818-1880. Kjent norsk
tollinspektør og kjent jurist/politiker. Sign. i
boken ”Den græske og romerske mythologie”
av Christian Tobias Damm og utg. i Kjøbenhavn
1812. Boken har 276 s. og 29 kobberstikk.
WILDENVEY, HERMAN. Signatur og lang hilsen
til William A. Hartung i 1. utgave av ”På Ville
Veier”, 1932.
Album m/120 autografer fra fotballspillere,
håndball og friidrett. Bl.a. LSK seriemestre 1986,
Tromsø Cupmestre 1986. + mange andre.
16 forskj. autografer fra jentene på håndball
landslaget fra en tid tilbake, bl.a Susan Gogsør,
Anette Skotvoll, Karin Pettersen, Tonje Sagstuen,
Kristine Duvholt, Ingrid Steen m/fl.
BATPAXOMTOMAXIA. THEODOR KITTELSEN.
Striden mellan grodorna och mössen. Oversatt
fra gresk av Elof Hellquist, Stockholm u.år.
Illustrasjoner av Kittelsen og Helge Thiis. 32s i
et anonymt omslag. Bilag til Ord och Bild, 37.
årgang. Uvanlig.
EIDSVOLDSMÆNDENE 1814. Flott lite hefte
på 20 s. med illustrasjon og beskrivelse av
alle mennene. Uten år, uvanlig. Et par små
fuktighetskader, ellers bra.
FRIMURERI. Banankasse full av div. blader,
bøker, matrikler m.m. Bør sees.
FRIMURERI. Oberst SVERRE FERMANN
HERMANSEN: St. Andreas Logen Oscar til den
flammende Stjerne. Festskrift i anledning 125års jubileet 25. april 1841 - 25.april 1966. Trykt
som manuskript for Brr. Frimurere. Oslo 1966.
191 s. Meget rikt illustrert. Originalt bind med rik
gulldekor. Et velholdt eksemplar.
KART. GINSBERG, WILLIAM B. Lott to bøker,
begge som nye i originalplast. Maps and Mapping
of Norway 1602 - 1855. Hardcover, full shirting.
317 s. Ill. Printed Maps of Scandinavia and the
Arctic 1482- 1601. New York 2006. 214 s. Ill.
Begge bøkene uåpnet i originalplast.
KRIGEN I ØSTEN. Den Russik-Japanske krig i
1904. Hefte 1-36 komplett. Ble kjøpt som billige
hefter og siden innbundet. Disse kommer løse,
noe som er uvanlig. Rikt ill.
KRIM. Samling med 20 gamle krimbøker av
norske forfattere 1928-66. Var. kval. Se liste.
NORSK BOKTRYKK KALENDER. 1921-1945. Lott
16 stk. 121, 1923-1925, 1929-1938 og 1944-1945.
Bra kvalitet.
OSLO SKATTETAKST MATRIKKEL. 1936. 259 S
+ 51 Pl. Orig. shirtingsbnd. Litt slitasje.
OSLO SKATTETAKST MATRIKKEL. 1941. 264 s +
51 Pl. Orig. shirtingsbnd. Litt slitasje.
REFLING HAGEN, INGEBORG. “Fedrenes
Guder”. Illustrert av Per Teigen og Valborg
Sirnes. Utgitt 1980. Lang dedikasjon og hilsen fra
forfatteren på friblad, datert 1980. Ikke lest.
SANGBØKER. Lott på 20 sangbøker 1922-2005.
Se liste.
SLEKTSHISTORIE. DREYER, RUDOLF. SUKKA.
Sukka-Ætta. Olav i Sukka i Suldal og hans
etterslekt. Oslo 1952 (Rogaland historie- og
ættesogelag). 496 s. Portretter, 1 foldet plansje og
orig. helsjirtingbd.
STURLASON, SNORRE. Norges kongesagaer.
Stormutgaven. Redaktør Finn Hødnebø. Oslo
1989. 687 s. Med tegninger av Halvdan Egedius,
Christian Krogh, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen,
Erik Werenskiold og Wilhelm Wetlesen. Orig.
helskinnbd. med helt gullsnitt i orig. kassett.
Meget pen.
Lott tre barnebøker. En flytur til drømmeland, På
tur med motorbåt og På biltur. Alle tre i meget god
stand. Det morsomm med alle tre er at de har
hhv. et fly, en båt og en bil som brettes til side for
hver side og legges ned så det blir et nytt motiv i
bakgrunnen hver gang.
500
900
500
750
500
700
500
2000
500
500
700
500
750
500
900
600
800
500
500
600
500
500
500
400
500
500
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
Faktabøker
I 1066
I 1067
I 1068
I 1069
F 1070
I 1071
I 1072
I 1073
I 1074
I 1075
I 1076
I 1077
I 1078
I 1079
I 1080
I 1081
I 1082
I 1083
BILBØKER. 14 bøker om biler. Bl.a. VW Golf og
Polo, Toyota Corolla, Volvo div. modeller, Saab
m.m. God stand. Se liste.
BILBØKER. 14 bøker om biler. Bl.a. VW Golf og
Polo, Toyota Corolla, Volvo div. modeller, Saab
m.m. God stand. Se liste.
BOTANIKK. FÆGRI, KNUT: Norges planter. I-II.
Oslo 1958-60. Meget rikt illustrert, delvis i farger.
Originale skinnbind med små bruksspor.
DE NORSKE JERNBANER OG DERES
PERSONALE. 4 bind 1957-1959. Driftshistorie,
633 s ill. Tre bind peronal biografier, 389 + 340 +
492 s. Bra sett.
FLEISCHER, ESAIAS, ”Forsøg til en almindelig
Naturhistorie, Syvende deel 1795”, 68 + 1256
sider, omhandler Fiskene og Amphibierne. Brugt
stand med lidt misfarvning og enkelte pletter,
højde 19, bredde 12, tykkelse 12 cm.
HAUGLID, ROAR. Akantus. Bind 1-3. Heftet. 1.
Fra Hellas til Gudbrandsdal. 197 s. Løs i rygg. II:
1-2. Mestrene i norsk treskurd. Oslo 1950. Norske
Minnesmerker. 195 + 377 s. Usprettet.
HISTORIE. ØVERLAND, O. A.: Illustreret Norges
historie. 1-5. Christiania, ”Folkebladets” Forlag,
1885-95. Rikt illustrert. Plansjer i gull og farger.
Bundet i 7 samtidige skinnbind. Ryggdekor i gull.
Riksvåpen på fronten. Noen flekker på enkelte
av ryggene.
HVEM HVAD HVOR 1938. Tredje årgang av
Aftenpostens Oppslagsbok (Redaksjonen avsluttet
25. nov. 1937). 413s. Originalbind. Små flekker på
omslaget, ellers et pent eksemplar.
INGSTAD, OLAV: Urmakerkunst i Norge fra
midten av 1500-årene til laugstidens slutt. 1980.
Originalbind med vareomslag. 428s. Billedplansjer,
delvis i farger. Figurer. Ser helt ubrukt ut.
KLEE, FR. De europeiske Staters Historie siden
1815. Etter de interessanteste og bedste Skrifter
og andre Hjælpemidler. kjøbenhavn, 1860-63.
459+545+612+720 pp. Indbundet i pent samtidig
halvlærbnd.
NICOLAYSEN, N. Kunst og haandverk fra
Norges fortid. Udgivet af Foreningen til norske
mindesmerkers bevaring, ved ... Kristiania 18811891. Pl. I-LXXI i 10 løse hefter. Litt slitt, men
generelt veldig morsomt.
NORGES HANDELSKALENDER 1968-69 Bind
II. Bransje-avd. 1400 sider. Reklame og adresser.
Topp stand. Firmastemplet Gustav A Ring AS.
NORGES KIRKER. 8 bøker i serien Norske
Minnesmerker. Buskerud 2 bind, Akershus 2 bind,
Østfold 2 bind og Domkirken i Trondheim 2 bind.
Meget pen stand.
NORGES STATSBANER OG DERES
PERSONALE. 1-3. Oslo 1988-1990. 1300 s. Rikt
illustrert. Meget pent sett.
NORGES STATSKALENDER 1915. Helt gullsnitt.
1587s. Bra stand. Uvanlig.
NORSKE KRAFTVERKER. Utg. av Teknisk
Ukeblad ved dets 100-års jubileum april 1954.
Red. Arne Solem. Fagred. Ragnar Heggstad.
1954. Orig. skinnbd. 440 s. Fotografier. Tegninger.
Kart.
NORSK KUNSTNERLEKSIKON. Bildende
kunstnere - arkitekter - kunsthåndverkere. Bind 1
A-G. Oslo 1982. Redigert av Nasjonalgalleriet. 851
s. Med vareomslag. Normale bruksspor.
TELEFONKATALOG. Rikstelefonen for Oslo og
omegn, Nr. 30, Del I 1928. Normale bruksspor.
Lokalhistoriske bøker
I 1084
I 1085
I 1086
I 1087
I 1088
I 1089
I 1090
I 1091
I 1092
I 1093
AKERSHUS. ASKER. Forhandlingsprotokoll for
Asker Kjøbmandsforening 1916-1948.
AKERSHUS. Lillestrøms historie i 2 bind. Av
Harald Hals 1978. Skinnbind i topp stand.
BUSKERUD. DRAMMEN. PEDERSEN, TORD
- ODD W. THORSEN - BERIT NØKLEBY.
Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie.
1-5. Drammen 1961/96. 549 + 476 + 997 + 657 +
480 s. Illustrert. Med smussomslag. Meget pene.
BUSKERUD. DRAMMEN. Rundtom Drammen.
Lott på 49 stk. av disse lokalhistoriske tidsskrifter.
Komplett sett fra prøvenr. 1988 tom. nr. 4 2000.
Meget pen stand.
BUSKERUD. DRAMMEN. THORSON, ODD W.
OG BERIT NØKLEBY. Drammen historie. Bind I-V.
Bind IV og V med smussomslag. 1961-1996. Ill.
Meget pent sett.
BUSKERUD. Norske Gardsbruk 1948 I og II,
noe slitt.
CHRISTIANIA BYS MATRIKUL v/utgangen av året
1896. Oplysning om Eiendommenes Skattetaxter
og Bygningernes Brand og forsikringssummer.
Noe slitt omslag.
HEDMARK. SÆTHER,IVAR: Storelvedalen.
Kristiania 1908, 131s + illustrasjoner. Org.
gratinolbind. Reparert ytre fals. Stempel fra NKLs
bibliotek bl.a. på tittelbladet. Sjelden bok.
HORDALAND. BERGEN. Bergen historiske
forening skrifter. Lott 12 hefter 1901-1947. Nr. 7,
29/30, 32, 33, 39, 41, 43, 44,46, 47, 52 og 53. Bra
kvalitet på de fleste.
MØRE OG ROMSDAL. Grunn og Gror. NORDDAL
bygdebok. Bind I-IV 1952 - 1976. Bind I og II er litt
slitt, ellers et pent sett. Uvanlig.
Obj.nr.
I 1094
500
500
I 1095
500
500
1200
500
I 1096
I 1097
500
I 1098
900
I 1099
500
500
750
I 1100
I 1101
I 1102
I 1103
400
600
I 1104
I 1105
500
I 1106
500
I 1107
500
600
I 1108
I 1109
I 1110
500
I 1111
500
500
I 1112
1000
I 1113
600
Magasiner, ukeblader og tidsskrifter
750
750
400
700
800
600
I 1114
I 1115
I 1116
x 1117
I 1118
I 1119
x 1120
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
NORDLAND. NARVIKS HISTORIE. Komplett i 2
bind, av N.A.Ytterberg. Utgitt av Narvik Kommune
1953-54. Litt falmede rygger. Små bruksspor
ellers.
OSLO/KRISTIANIA. Lott 4 bøker. KRISTIANIA
CICERONEN. En veileder for publikum 1903.
Med 95 illustrationer, 2 plansjer og 4 kart.
Kristiania 1903. 269 s. Die kontaktmetamorphose
im Kristianiagebiet von V. M. Goldschmith mit
84 abbildungen im text, 2 tafeln und 5 farbigen
karten. Utgit for Fridtjof Nansens Fond Kristiania
1911. Tysk hefte, 482 s. Ill. Litt slitasje. Stor-Oslo.
Forslag til generalplan. 1934. Hefte 218 s. Ill.
kart. Generalplan for Oslo 1950. Hefte. 99 s. Rikt
ill., m/kart.
ROGALAND. Lott 7 bøker og 5 div. Hefter. Bl.a.
RYFYLKE. FOLK OG NATUR. Stavanger 1978.
328 s. Gjennomillustrert, og ÆTT OG HEIM
1956. 1.-4. hefte. Utgitt av: Rogaland historie
og ættesogelag, Stavanger 1956. Se bilde. Bra
kvalitet.
ROGALAND. STAVANGER. GUNDERSEN,
ERIK S. Stavangers Retsprotokoller 1617-1722
i utdrag efter A.E. Erichsens og Axel Kiellands
manuskripter ved -. Bind III (av 4) av: Samlinger
til Stavangers Historie. Stavanger 1953. (Utgitt av
Stavanger kommune). 516 s. Heftet.
ROGALAND, STAVANGER. Velholdt bok/mappe
fra St. Turistforening 1927 ”Hilsen til Deltagerne
i 6te Nordiske Handelskursus”. Med tekster og
mange bilder (noen større kolorerte) fra Stavanger
og noe innover i Ryfylke.
ROGALAND. Telefonkatalogen for Stavanger,
Sandnes, Egersund, Flekkefjord og store deler av
resten av Rogaland 1951. 462 s. Noe slitasje.
ROGALAND. ÆTT OG HEIM. Lokalhistorisk årbok
for Rogaland. 12 årganger 1953 til 1968. 19531959, 1961-1963, 1966 og 1968. Bra kvalitet.
SLEKTSHISTORIE. WESSEL, ELLEN, OG LULLI
KNUDSEN. Våre besteforeldre, Guro og Christen
Knudsen. Deres barn og barnebarn. 1929. 358
s. Illustrert. Slektstavle. Originalt skinnbind. Pent
eksemplar.
SOGN OG FJORDANE. Bygdebok for VIK I
SOGN i 2 bind (Bind III) av Olav Hoprekstad,
1957-58. Prima stand.
SØRLANDET. Lott 8 stk. Sørlandsheftet. 1925 2
stk., 1929, 1930 3 stk., 1935 og 1938. Brukbar
kvalitet. Medfølger 4 div. andre småhefter i
varierende kvalitet.
TELEMARK. EIDANGERS HISTORIE i 2 bind av
Harald Hals 1968. Skinnryggbind i prima stand.
TELEMARK. Vinje og Rauland av Rikard Berge,
bind I og II, 2. opplag. Stavanger 1973. To pene
kunstskinnbind.
VEST-AGDER. Kristiansands bebyggelse og
befolkning i eldre tid. Bind II-V (heftet), 6-8, 10-11
og register. Bra kvalitet.
VESTFOLD. ANDEBU HISTORIE komplett i 3
bind av Arne Gallis, 1975-82. Shirtingbind. Små
bruksspor.
VESTFOLD. NORGES GARDSBRUK, Vestfold
Fylke I og II. Oslo 1947. Skinnryggbind med
normale bruksspor.
VESTFOLD. Unneberg: NØTTERØY. Gårds og
slektshistorie i 2 bind. Gjøvik 1971. Pene org.bind.
ØSTFOLD. CHRISTIE, SIGRID OG HÅKON.
Norges kirker. Bind 1-2. Oslo 1959 (norske
minnesmerker). 261 + 361 s. Rikt illustrert.
Originalbind med smussomslag. Et meget pent
sett. Som nytt.
ØSTFOLD. DEHLI, MARTIN. Fredrikstad bys
historie. I - V. Fredrikstad 1960 - 93. 475 +
519 + 562 + 593 + 707 s. Rikt illustrert. Karter.
Stamtavler. Orig. helsjirtingbd. Et fint sett.
ØSTFOLD. JACOBSEN , A. J. J. N. Jacobsen.
Lastehandleren, samfunnsborgeren og hans tid.
Bind 1 - 5. 1948. Illustrert. Originalbind. Meget
pent sett.
ØSTFOLD. Slektshistorie. Familien Due fra
Aremark, Larvik ved Olaus J. Fangø. Larvik
1930. 159s. Stamtavle. Navn på forsiden, ellers
bra stand.
COCKTAIL. Årgang 1954. Hele årgangen
innbundet med Nyttårsnummer og Julenummer.
Bra kvalitet. Medfølger en kortstokk med ”Poker
Girls”.
FOLKEVENNEN. 1856-1859. Årg. 5-8. Innbundet i
4 samtidige bind. Litt slitasje.
FOTOMAGASINET. Dansk kvalitetsblad. 19581962. Nr. 6+ jul 1958, 1959 1-11+ jul komplett,
1960 1-11+jul komplett, nr. 1-5, 7, 10+jul 1961 og
2-4 1962. Medfølger nr 1 og 11 av det svenske
magasinet FOTO fra 1960. Totalt 38 magasiner i
meget pen stand.
HESTER. Ca. 40 eksemplar av Program for
Trøndelag Travsportforening, 1945-49. Mange
bra kvalitet, men noen med bretter og rullet rygg.
Uvanlig utbud.
ILLUSTRERTE TIDENDE. Kjøbenhavn. 18591962. Lott ca. 60 blader. Litt varierende kvalitet.
JULEHEFTER. Lott 38 stk. de fleste
1940-1950-tallet. Stort sett veldig bra kvalitet.
JULEHEFTER MED HESTER. 12 større hefter
ca. 1942/59, stort sett jule-/vinternummer av ”Våre
hester” og ”Trav og galopp”. Mye i bra kvalitet.
500
Obj.nr.
I 1121
I 1122
750
I 1123
I 1124
I 1125
I 1126
500
I 1127
I 1128
500
I 1129
500
I 1131
500
600
F 1132
400
F 1133
I 1134
500
750
600
500
1200
500
400
I 1135
I 1136
I 1137
F 1138
1139
I 1140
I 1141
500
I 1143
600
I 1144
500
I 1145
500
1500
600
500
500
1500
500
1500
500
1500
600
1000
1500
3000
Banankasse stappfull med fotografier fra ca. 1900
til 50-tallet. Stort sett alt norsk og i s/hv. Fulle
fotoalbum, negativer, filmruller, atelierfotografier,
visittkortfotografier, samt mye løst. Foruten private
finnes en del krig, militært, biler, begivenheter og
dagligliv etc. Bør sees.
Full banankasse med 12 fotoalbum,
negativkonvolutter, atelierfotografier, visittkort,
glassnegativer. Et album inneholder private
fotografier med Kronprins Olav, tatt i Harstad
1934. To innrammede bilder med hovslagere m.m.
Mye interessant her. Ca. 15 kg brutto. Bør sees!
JAMES BOND I JAPAN (Sean Connery).
Plakat overtrykt med norsk tekst (style B) fra
Kommunenes Filmcentral 67x102 cm. Brettet,
penneskrift i v. kant, og noen flekker, ellers ganske
bra stand.
1000
KODAK. Dobbeltsidig, tungt emaljeskilt for
KODAKS VERICHROME film fra 1930-tallet.
Småskrammer. Sjeldent.
Utgår
KIKKERT. Flott kikkert i messing på stativ av tre
med tre føtter. Finner ikke noen merker. I meget
fin stand.
KAMERAER. Stor lott på til sammen 29
fotoapparat og to filmkameraer. Se bilde og liste
på nett.
DELTA BELG PLATEKAMERA fra Krügener,
Bockheim/Frankfurt. Produsert i 1905.
Platestørrelse 9 x 12. Hel belg og alt fungerer,
men ingen plater medfølger. En del bruksspor,
men et gammelt og fint objekt.
CANON EOS 50E. Solid kamera med et utmerket
35-105 objektiv og batteripakke Canon BP-50.
Objektivet kan også benyttes på Canon digitale
speilreflekskameraer. Dessverre er låsen på
baklokket i stykker så det må holdes fast med en
tapebit. Kan sikkert fikses.
RICOH MIRAI 35-135 mm zoom. Et tungt,
meget spesielt kompakt speilreflekskamera
med autofokus, godt objektiv. En rekke finesser.
Batteri i håndtaket som er svingbart. Quick guide
medfølger. Bra stand.
PENTAX SF 7. Et av de første
speilreklekskameraene med auto-focus og
innebygd blitz. Med Pentax F Zoom 3,5-45/2880 objektiv. Dette skal passe også til Pentax
digitalkameraer. Noen bruksspor på vesken.
2500
Foto og optisk utstyr *)
I 1142
600
500
Fotografier, filmer, etc. generelle objekter *)
600
500
IBSEN, HENRIK. Byggmester Solness. 1. utgave
1892. Originalt dekorert helshirtingbind. Pen stand.
IBSEN, HENRIK. Et Dukkehjem. 1. utgave 1879.
Org. dekorert helshirtingbind. Noen bruksspor.
Forsatsblad delvis sprukkert i fremre fals. Sprukket
og limt i bakre fals.
IBSEN, HENRIK. Fruen Fra Havet. 1. utgave
1888. Originalt dekorert helshirtingbind. Sprukket
forsatsblad. Normale bruksspor.
IBSEN, HENRIK. Lille Eyolf. 1. utgave 1894.
Originalt dekorert helshirtingbind. Ex Libris. Navn.
Pen stand.
INGEBORG REFLING HAGEN, OLAV BJØRGUM
og HENRIK WERGELAND, Fantastisk samling
med mange bøger/hefter, originale tegninger,
raderinger, manuskripter samt utgitte bøker,
spenndende samling fra IRH’s familie med
IRH’s personhistorie og mange manuskripter
av IRH eller oversatt av IRH samt mange
originale innrammede tegninger og raderinger
av Olav Bjørgum og andre, hvor flere er brukt
til illustration i bøker. Omfangsrikt i flyttekasse
+ løse bilder, bør sees, anbefales.
750
Fotografier, filmer, etc. *)
600
600
Utrop
Skjønnlitteratur
F 1130
700
KRYDDER. Lott 34 stk. 1940-1970-tallet. Meget
god kvalitet.
LOVE. Jenteblad. Lott litt over 100 blader fra
1958-1968. Litt varierende kvalitet, men mange
fine.
MAGASINET FOR ALLE. 1959-1965. Lott 131
magasiner. Meget god kvalitet.
NORSK BARNEBLAD. 1894, 7. årg., kpl. 1-12.
Ubeskåret. Bra kvalitet.
NORSKE GUTTER. Lott ca. 90 stk. fra 1932-1935.
Normal kvalitet.
POPULÆR MEKANIKK. Komplette årganger
fra 1951 til 1970 innbundet i 39 solide bind (2
banankasser). Et meget uvanlig utbud og trolig det
mest omfattende tilbudet på markedet på veldig
mange år. Pen stand.
SANDEMOSE, AKSEL. Årstidene. 1-13. 1951-54. I
10 hefter. Orig. omsl. Bra kvalitet.
TEKNIKK FOR ALLE. Komplette årganger fra
1947 til 1958 innbundet i 12 røde bind med
gulldekor. Et meget uvanlig utbud. Bladet har
ikke vært tilbudt i en slik god kvalitet på mange
år. Tillegg i første bind: 5 utgaver (alle utgitte) av
bladets forløper ”Min Hobby”.
ØSTLENDINGEN. 1916-1930. Lott 22 stk. Brukbar
kvalitet.
1000
1000
1500
1000
1000
800
700
700
500
17
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 1146
I 1147
I 1148
I 1149
I 1150
I 1151
I 1152
I 1153
I 1154
I 1155
I 1156
I 1157
I 1158
I 1159
I 1160
I 1161
I 1162
Gamle dokumenter *)
I 1163
I 1164
I 1165
I 1166
Utrop
NIKON EM. Filmbasert speilreflekskamera med 2
objektiver, Tokina 4/35-70 som sitter på kameraet
og Nikon serie E 2,5/35. Medfølger en Hanimex
TZ*2 blitz i originalemballasje og bruksanvisning.
Alt fungerer som det skal.
PENTAX ME super. Analogt speilreflekskamera
fra begynnelsen av 1980-årene med objektiv
Cosinon-Z 35-70/3,5-4,5. Lysmåler muligens
defekt, men ellers fungerer det andre. Meget pent
kamera.
MINOLTA 7000. Et slitesterkt, analogt
speilreflekskamera med normalobjektiv 1,7/50.
Kameraet er sjekket og funnet i orden. Uten
batterier. Meget pen stand.
RICOH XR-P. Filmbasert multiprogram
speilreflekskamera med objektiv Rikenon zoom
3,5-4,5/35-70. Fotobag inneholder også blitz Ricoh
XR Speedlight 300P, samt bruksanvisninger til alle
enhetene og bred nakkereim. Fungerer fint.
YASHICA FR I. Analogt speilreflekskamera
fra 1980-tallet, produsert i Japan. 3 originale
objektiver: 2/55 på kameraet, 2,8/135 og 2,8/28.
Sammen med en liten Sunpak blitz ligger det hele
i en stiv beige kamerakoffert. Selvutløser virker
ikke. men ellers ser det ut til å være i orden.
Ikke sjekket lysmåler (mangler batteri). Normale
bruksspor.
FED 2. En av de mange kopiene av Leica
III. Russisk utgave produsert i 1956 med
serienummer 5607844. Originalobjektivet Fed
2,8/52. Utstyrt med original veske. Bruksspor på
veske og apparat.
PENTAX MG. Analogt speilreflekskamera med
3 objektiver: Pentax-A 1.7/50, Vivitar 2.8/28 MC
Close focus og Auto Kepcor Zoom 4.5/80-200.
Lysmåler er ikke sjekket. Veske, bruksanvisning og
andre papirer medfølger.
NIKON F-401S. Autofocus speilreflekskamera med
AF-Nikkor 35-70/3,3-4,5. Original bred nakkereim.
Alle funksjoner er i orden.
CANON EOS 1000F. Filmbasert
speilreflekskamera med EF 35-80 objektiv.
Kameraet er sjekket og alt er i orden, men batteri
medfølger ikke. Objektivet passer også til Canons
digitale speilrefleks. Bred, original nakkereim,
norsk instruksjonsbok og frontdeksel følger med.
KIKKERT. Ant. en nivelleringskikkert. Merket
Sigurd Baalsrud Oslo 1053 B’s III.
Engelsk kikkert, trolig fra 1800-tallet. Mrk.
P.F.Perry & Co LTD, West Hartlepool. 77 cm fullt
uttrukket. Noen anmerkninger i ytterste glasset,
men fungerer fint.
FILMFRAMVISER. 8 MM. Paillard-Bolex 18-3
DUO. Sveitsisk kvalitetsprodukt som kan spille
av de ulike 8 mm formatene. Stillbar filmhastighet
fra 18 til 3 bilder i sekundet. Skilt med navn og
markering for start/lysstyrke mangler, for øvrig
bra stand. Medfølger redigeringsapparat av
merke Erno modell E-600 dual-8 og skjøteapparat
ISE. Begge sistnevnte i originalesker og med
bruksanvisninger.
AGFA OPTIMA II. Fra begynnelsen på 60-tallet.
Med Agfa Color-Apotar 2,8/45 og Prontormator.
Helt ubetydelige bruksspor på så vel kamera
som veske.
OLYMPUS WIDE med Olympus Zuiko-W 3,5/3,5
cm objektiv fra 1955-57. Både apparat og veske
har normale bruksspor. Fungerer fint.
VOIGTLÂNDER BESSY AK. Produsert 1965-67
i Braunschweig, Vest-Tyskland. Et artig kamera
med noen spesielle løsninger bl.a. utsvingbar
blitz på enden av kameraet. Strømkilde 18 V
batteri under bunnplata. Trenger nytt batteri.
Bildeformat 28x28 på 126 filmkassett. Objektivet
er Color-Lanthar 2,8/38 med Pronto-Matic. Meget
pen stand.
KIKKERTER. To stk. En ”made in England” av
merke Kershaw, The Olympic. Extra Wide Angle
8x30 i org. lærveske. Den andre er fransk, merket
Haute Precision Tiranty Ingenieur Constructeur,
Everest, Paris 8x. Begge med bruksspor.
ZENIT TTL. Russisk bygd speilreflekskamera med
Helios-44m 2/58 objektiv i etui + ekstra objektiv
Carenar 1:2.8 f=135 mm. Bra stand.
ADELSPATENT signert Kong Frederik den VI.
Tildelt Anker Wilhelm Frederik Bornemann,
Ridder af Dannebrogen. (1763-1854). Datert
Frederiksberg den 9. juli 1811. Komplett
med stort segl. Bornemann var justitiarius i
Høyesterett. Sjelden frembudt. LIMIT!
DANMARK. AAPENRAA. Perm med interessante
familiedokumenter. Daterede fra 1746 og
indtil 1969. Diverse dokumenter med påtrykte
dokumentafgifter, soldaterpapir (1871),
”vandrebog” (1867), vacination/dåbsattester.
Overvægt 1800-tal. Begravelsessparebog (1950)
og meget andet spændede. I alt ca 40 objetter.
SKAL SES !
FORORDNING 1624 OG 1653. ”Forordning om
Post-Budene ofver Danmarck og Norge” 1653,
samt ”Forordning om Post-budde” 1624.
KRISTIANSAND. Lott div. 1920-1950-tallet. Bla.
to postkvitteringsbøker, mange Kringkastingskort
poststemplet Kristiansand, telegrammer,
rasjoneringskort, reseptkonvolutt m.m.
700
Obj.nr.
I 1167
I 1168
700
I 1169
700
700
I 1170
700
Utrop
Lott papirer som har tilhørt en norsk visekonsul.
En del papirer relatert til skipsfart (cruise etc),
invitasjoner m.m. Vel verdt en titt.
POSTKONVENSJONER med Russland 1846 og
omhandlende Dampskipspost 1847, samt Tabeller
vedkommende Norges Postvæsen 1893. Det
medfølger en trykksak Norske Aviser 1881.
REALISASJON. Eske med mange
rasjoneringskort, flere i originalbunter,
sannsynligvis bortimot 2000 stk. Medfølger også
mange gamle dokumenter og direktiver i tilfelle
behov for rasjonering i forhold til krig. Stammer
fra et eldre lager. Er også med flere ”sjekkhefter”
for rasjonering av bensin, anvisninger, regnskap
osv. Spennende eske med svært mange eldre
dokumenter. Bør gjennomsees, her er det ganske
mye.
SVERIGE. Ett større parti eldre kunngjørelserhøyst uvanlig utbud!
Obj.nr.
500
500
100
I 1190
I 1191
I 1192
I 1193
I 1194
I 1195
I 1196
I 1197
1000
Gull, smykker og sølvtøy *)
I 1198
I 1199
I 1200
I 1201
Smykker med diamanter *)
I 1202
Utrop
Ørepynt i 14 k gult gull med 3,50 ctw topas.
Butikkpris 2400 kr. Nye.
Ørepynt i 14 k gult gull med 2,40 ctw topas. 6 x 20
mm. Meget fine. Nye.
Ørepynt i 14 k hvitt gull med 2,80 ctw topas.
Butikkpris 2600 kr. Nye.
Ørepynt i 14 k hvitt gull med 1,40 ctw ametyster.
Nye.
Ørepynt i 14 k hvitt gull med 1,30 ctw topas. Nye.
Ørepynt i 14 k gult gull med 1,55 ctw ametyst.
Nye.
Ørepynt i 14 k hvitt gull med 2,80 ctw topas. Nye.
Ørepynt i 14 k gult gull med 1,30 ctw ametyst.
Nye.
Ørepynt i 14 k gult gull med 2,30 ctw citrin. Nye.
Slipsnål i 14 k gult gull med blå stein B=6 cm.
Ørepynt i 14 k hvitt gull og 1,45 ctw topas ”mystic”.
Nye.
Halskjede i 14 k gult gull med korsanheng på 16 x
7 mm. Kjedets L=46 cm. Nytt.
HERRERING. NTH-ring. Innvendig ring i 585.
Ø=21mm.
600
Stor lott i flere små esker. En del sølv observert.
Mye artig.
Lott smykker. En mengde smykker i smykkeskrin
samt en småeske. En del sølv observert.
Lott i sølv. Bl.a. 4 kjeder, 2 ringer, 1 armbånd, et
par ørepynt m.m. Se bilde.
Øreringer i 14 k gult gull. Ø=20 mm. Nye.
Lott med smykker i en NAL-blikkboks. En del sølv
observert, perlekjeder, pilgrimsmykke m.m.
Lott sølvsmykker. To halskjeder, to ørepynt og to
emaljerte nåler (begge med liten skade i emaljen).
Nålenes Ø=5,5 cm.
Øreringer i 14 k hvitt gull. Ø=9 mm. Nye.
Lott. Tre armbånd, to emaljerte og to brosjer.
Se bilde.
RAVSMYKKER. Lott to par øredobber og en ring
med 925 s.
Juvelsett i 925 s. Ørepynt med 2,40 ctw ametyst,
halskjede med 3,50 ctw ametyst. Kjedets L=46
cm. Nytt.
SOLHEIM, JAHN VIGGO. Designersmykker. Ring,
kjede, nål og ørepynt i 925 s. Alt i originalesker.
MANSJETTKNAPPER. I 925 s fra Studio Else og
Paul. Spesielle.
HALSKJEDE. I sølv. Flott kjede bestående av 38
kuler med filigransarbeid. Kulene øker og avtar i
størrelse fra Ø=5 til 13 mm. L=50 cm.
Armbånd. Sølvarmbånd belagt med 14 K gull, med
0,9+ ctw ametyst, 0,04 ctw diamant, 2,00 ctw citrin
og 0,64 ctw peridot. L=20 cm. Nytt.
Øreringer i 14 k gult gull. Ø=9 mm. Nye.
Øreringer i 14 k hvitt gull. Ø=9 mm. Nye.
Sølvring i 925 s med 2,05 ctw ametyst og 1,80
peridot. Praktfull sølvring. Ø=18,5 mm. Ny.
3 halskjeder, 2 nåler og 2 ringer i sølv. Alt av
eldre dato.
Dronning Viktoria 60 år på tronen, nål merket
1837-97, V.R.+ krone på 2 hjerter. 39x18 mm,
noen utydelige stempler, men sannsynlig i sølv.
1500
SØLVBEGER utført 1700 med sølvguardein
Conrad Ludolf(1679 - 1729), Sølvsmedestempel
antaglig Jørgen Diolisen(1688-1720), både
stempel fra København og Næstved,
Vædderens tegn, dekorert med bladkrans og
monogram, h 11 cm, vegt 196 g, pen stand.
ÅRE GAFFEL. 11 middagsgafler (17 cm), som
nye. (Butikkpris ca. 10800)
KANNE av sølv med mesterstempler, H=30 cm,
vegt 482 g, lett brukt stand.
ÅRE SKJE. 7 skjeer (17 cm), som nye. (Butikkpris
ca. 6900)
ÅRE KAFFESKJE OG KAKEGAFFEL. 12
kaffeskjeer (11 cm) og 8 kakegafler (15 cm), som
nye. (butikkpris ca. 9900)
WILKENS. Meget pent sett i 835s med sukkerskål,
sukkerklype, fløtemugge og fat i 835s.
ODEL. 6 store skjeer, ca. 20.5 cm. Nypris 9000+.
Pene.
MORMOR. 6 kniver, 21 cm. Pene.
ODEL. 6 mellomstore spiseskjeer, ca. 18,5 cm.
Nypris ca 9000. Pene.
ODEL. 6 større gafler, ca. 19.5 cm. Nypris ca.
8700. Pene.
ÅRE ANRETNINGSSETT. Anretningsskje (22 cm)
og anretningsgaffel (22 cm), som nye. (Butikkpris
ca. 4800)
Peer Gynt-kniven fra David Andersen, beslag i 925
sølv, som ny. Total lengde 24,5 cm.
Kongskniven fra Haugrud som ny, 925 sølvbeslag.
Total lengde 23 cm.
ÅRE DESSERTSKJE. 6 stk. skjeer (15 cm), som
nye. (Butikkpris ca. 4500)
ODEL. 6 mindre spiseskjeer, ca. 18 cm. Nypris ca
6000. Pene.
ODEL. 6 gafler, ca. 18 cm. Nypris ca. 6000. Pene.
ÅRE SAUSESKJE OG SMØRGAFFEL. Sauseskje
med krok (ca. 16,5 cm) og 3 små anretningsgafler
(ca. 13,5 cm), som nye. (butikkpris ca. 4200)
ÅRE. Lott 11 gafler i 830 s fra Tostrup. L=18,5 cm.
11000
Smykker - øvrige *)
I 1203
I 1204
700
I 1205
I 1206
I 1207
600
I 1208
F 1171
600
Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,70 ctw
diamanter. Meget flotte. Sertifikat medfølger.
Butikkpris kr. 23.500 kr. Nye.
7000
I 1209
I 1210
600
I 1211
I 1212
500
500
I 1213
F 1172
Enstens diamantring i 14 k hvitt gull med 0,36
ctw diamant i SI kvalitet. Nydelig ring. Ø=17
mm. Sertifikat medfølger. Butikkpris 20.500
kr. Ny.
5500
I 1214
I 1215
500
I 1216
I 1217
I 1218
I 1219
I 1220
500
500
500
I 1221
F 1173
I 1174
I 1175
I 1176
400
I 1177
I 1178
400
I 1179
I 1180
10000
I 1181
I 1182
I 1183
1500
I 1184
Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,55 ctw
diamanter. Flott glans. Sertifikat medfølger.
Butikkpris 11.400 kr. Nye.
Diamantring i 14 k gult gull. Med 0,46 ctw
diamanter i SI kvalitet. Ø=17 mm. Meget flott.
Butikkpris 13700 kr. Ny.
Ring i 14 k hvitt gull med 0,12 ctw diamanter
og 1,0 ctw rubin. Fantastisk flott ring. Butikkpris
11400 kr. Ny.
Ring i 14 k hvitt gull med 0,28 ctw diamanter. Flott
ring. Butikkpris 10.500 kr. Ny.
Ring i 14 k hvitt gull med 0,25 ctw diamanter.
Nydelig ring. Ø=17 mm. Butikkpris 10.400 kr. Ny.
Ring i 14 k hvitt gull med 0,18 ctw diamanter.
Meget flott og spesiell ring. Ø=17 mm. Butikkpris
9.500 kr. Ny.
Diamantring i 14 k hvitt gull. Med 0,22 ctw
diamanter. God glans. Butikkpris 8700 kr. Ny.
Halskjede i 14 k gult gull med anheng i 14 k gult
med 0,25 ctw diamanter i SI-kvalitet. L=45 cm.
L=7000 kr. Nytt.
Enstensring i 14 K hvitt gull med 0,11 ctw diamant.
Klarhet VS1. Ø=17 mm. Ny. Butikkpris 5800 kr.
Diamant solitairering i 14 K hvitt gull prydet med
brillantslepet diamant på ca. 0.45 ct.
Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,25 ctw diamanter.
Nye.
Sølvring i 925 s med 0,02 ctw diamanter og 1,58
ctw topas. Ø=17 mm. Ny.
4000
Ring i 14 k gult gull med 1,90 ctw smaragd og
0,09 ctw diamanter. Sertifikat medfølger. Ø=17
mm. Butikkpris 15.300 kr. Ny.
MANSJETTKNAPPER. I 585. Vekt 13 gr. Pene.
Halskjede i 14 k hvitt gull med anheng i 14 k hvitt
gull med 0,10 ctw hvit topas og 1,92 ctw topas i
fargen ”mystic”. Kjedets L=46 cm anheng 18 mm.
Butikkpris 5700 kr. Nytt.
Herrering i 14 K gult gull med greskt motiv
innrisset i hematitt (blodstein), indre Ø 19 mm.
Velholdt.
Ørepynt i 14 k gult gull med 3,10 ctw topas. Nye.
3900
Smykker av/med gull - div. steiner *)
I 1185
500
500
I 1186
I 1187
I 1188
I 1189
18
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
3500
Sølvtøy *)
I 1222
2900
2600
2600
2400
2200
1700
1200
1000
900
500
1500
1200
I 1223
I 1224
I 1225
I 1226
I 1227
I 1228
I 1229
I 1230
I 1231
I 1232
I 1233
I 1234
I 1235
I 1236
700
I 1237
I 1238
600
I 1239
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
350
1000
750
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
3500
2500
2300
2300
2000
1800
1700
1700
1700
1600
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1400
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 1240
I 1241
I 1242
I 1243
I 1244
I 1245
I 1246
I 1247
I 1248
I 1249
I 1250
I 1251
I 1252
I 1253
I 1254
I 1255
I 1256
I 1257
I 1258
I 1259
I 1260
I 1261
I 1262
I 1263
I 1264
I 1265
I 1266
I 1267
I 1268
I 1269
I 1270
I 1271
I 1272
I 1273
I 1274
I 1275
I 1276
I 1277
I 1278
I 1279
Utrop
MORMOR. 6 gafler, 18 cm. Pene.
STILSØLV. 6 dessertskjeer el. barneskjeer i 830s
uten gravyr. 14,5 cm. Pene.
OPPHØYD ROSE. Seks store spiseskjeer i 830 s.
L=20,5 cm. Monogram øverst.
OLDEL. 6 pene skjeer. (18 cm). Pene.
KAFFESKJEER. 12 små skjeer i forgylt 925s med
emaljerte blader på enden av skaftet. Ca. 10 cm.
Meget pene.
BANKETT 1932-41. 6 store gafler i gammel
bankettstil, hvorav 5 i 19.5 cm lengde, 1 i 20.5 cm.
Ca. 280 g. Pene.
Teskjeer. Lott 12 små fine emaljerte og forgylte
skjeer fra David Andersen i Sterling. L=9,5 cm.
LAILA. Lott 6 kniver i 830 s. Ii eske. L=21,5 cm.
Lott på 12 div. små serveringsbestikk i ulike
mønstre. Her er bl.a. litt Telesølv og Dobbel
Rokokko. Alt i 830 s.
Lott på 10 i div. mønstre. Mest skjeer, bla. en
gammel med litt naiv slottsdekor på. Vel verdt en
titt. Se bilder.
Lott 6 sølvskjeer fra 1700-1800-tallet. Bl.a. sanns.
tre fra Johan Poul Haverin Christiania tidlig
1800-tall, en fra Carl Andreas Mordt Christiania
sent 1700-tall, en Terje Landaas Kristiansand tidlig
1800-tall og en ukjent.
OPPHØIET ROSE. Lott 6 store spiseskjeer i 830
s. L=21 cm.
ELISABETH. Lott 12 teskjeer i 830 s fra Brødrene
Lohne. L=11,5 cm.
SAMISKE TESKJEER. Lott på 4 uvanlige teskjeer,
med svensk sølvstempel. Med dekor øverst av
en samekvinne, krone øverst og i skjeen av et
reinsdyr. L=11,5 cm. Uvanlige.
Toalettsett i sølv. Speil diam. 15 cm, 2 børster
lengde 24 og 17 cm, skål lengde 22,5 cm. Meget
kraftig og fint dekorert med papegøyer.
Thomas Mathisen m/401. Lysestaker med
småriper (0,830). Diameter på fot 98 mm, høyde
124 mm.
Vodkaberger merket MA 84. BC 1865 og 1870,
høyde 70 og 74 mm, muligens russiske.
SAGA. Salatbestikk, 20/21 cm. Brødr. Mylius. Tils.
ca. 100 gr. Trenger puss, ellers meget pene.
RÅDHUS MED VIFTE. Lott på 9 teskjeer i 830 s
fra David Andersen. L=12 cm. Medfølger tre div.
andre også Rådhus med vifte. Se bilde.
Lott på syv. Fire skjeer og en gaffel i 830 s. To
lange kniver hvor bladet er merket ”Jean Mette”
og hvor jeg ikke finner noen sølvmerker, men tror
temmelig sikkert det er sølv.
Lott på 6. div. i 830 s. To spiseskjeer, og div.
serveringsbestikk. Se bilde.
LAILA. Gaffler. 6 stk. I 830 s fra Brødrene Lohne
AS Bergen. L=18 cm.
ELISABETH. Lott 8 gafler i 830 s fra Brødrene
Lohne AS Bergen. L=17,5 cm.
ELISABETH. Lott 10 dessertskjeer i 830 s fra
Brødrene Lohne AS Bergen. L=14,5 cm.
DIPLOMAT. 5 pene skjeer, 18 cm.
Lott. Liten pilleboks i 830 s med navnet ”Signy
på. 8,5 x 4 cm. Liten dråpeformet sak fra David
Andersen. Med to bulker. 7 x 5 x 5 cm. Svensk
pokal H=8,5 cm med forgylt innside. 3 premie fra
1923. Inskripsjon. Liten svensk sølvboks med lokk
med akantusdekor på lokket. Ø=7 cm og H=4 cm.
Vekt på de fire er 245 gr. Medfølger et engelsk
cigarskrin i plett med dekor og monogram på lokk.
ANITRA. Lott 6 dessertskjeer i 830 s fra Th.
Olsens Eftf. Bergen, L=14,5 cm.
Lott 7 eldre div. skjeer i ulike mønstre. L fra 12,5 til
21 cm. Alle i 830 s, 6 med monogram på bakside.
Lott. Fem div. sigarettskrin/eske, hvorav i hvert fall
tre i sølv. Tre pokaler (den høyeste 12,5 cm) med
inskripsjoner og et lite barnekrus, alt i sølv.
LYSESTAKER. Lott to par. Det ene H=8,5 cm og
base Ø=10 cm. Det andre paret H=6 cm og base i
bunn Ø=5,5 cm. Begge tynne med gips i bunn.
Lott. En fiskespade L=22,5 cm i 830 s fra David
Andersen, en lengre skje L=21 cm i 830 s fra
Theodor Olsen, og en lengre kniv i 830 s hvor
skaftet er løst fra bladet.
SKJE. Stor skje i 830 s fra David Andersen.
L=38,5 cm. Vekt 205 gr.
TESKJEER. Lott 12 små skjeer i 830 s fra Tostrup.
L=9,5 cm.
Lott. Vase i Jugend med bulk H=26 cm, mindre
pokal med inskripsjon H=10 cm, suppeøse samt
tre div. Alt i sølv.
FLAT ROSE. Lott på tre. En sauseøse L=18 cm,
en suppeøse L=17 cm og en skje L=15 cm, alle
med monogram. Alle i 830 s.
Lott. FLAT ROSE. Tesil i 830 s. Med monogram.
L=14,5 cm. Fem div. andre mønstre, av dem
fire div skjeer, alt i 830 s. Bla. en Pål sine høner
dåpsskje L=14 cm. Et par med monogram.
ELISABETH. Lott på 5. Paispade L=26 cm, to
kniver L=20 cm, en serveringsskje L=21,5 cm og
en liten saltskje L=6,5 cm. Alt i 830 s fra Brødrene
Lohne AS Bergen.
ODEL. Stor kremskje i 830s. L ca. 24 cm. Pen
stand.
ODEL. 6 koldgafler, 13.5 cm. Nypris 4170. Pene.
MANIKYRSETT i 6 deler. 830 sølv. Org. skrin.
Obj.nr.
1400
1400
I 1280
1250
I 1281
1200
1200
I 1282
1100
1000
1000
1000
I 1283
I 1284
I 1285
I 1286
I 1287
1000
I 1288
1000
I 1289
I 1290
1000
I 1291
1000
I 1292
1000
1000
1000
1000
I 1293
I 1294
I 1295
I 1296
1000
I 1297
I 1298
1000
I 1299
1000
I 1300
I 1301
I 1302
800
800
800
800
800
800
I 1303
I 1304
I 1305
I 1306
I 1307
I 1308
I 1309
I 1310
750
I 1311
750
I 1312
750
I 1313
750
750
I 1314
I 1315
I 1316
750
750
I 1317
750
I 1318
750
I 1319
750
I 1320
700
I 1321
700
I 1322
700
700
I 1323
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
ÅRE KAKESPADE OG SYLTETØYSKJE.
Kakespade (ca. 22 cm) og to syltetøyskjeer (ca.
15 cm), som nye. (butikkpris ca. 2000)
SKJEER. Lott på seks stk fra Thune merket 13 1/4
186.. L=21 cm. Alle med lite monogram øverst.
Lott. En sukkerskje med tvunnet skaft og blad i
830 s. Seks div. teskjeer, alle med tvunnet skaft
830 eller 925 s.
ÅRE. Lott 5 kniver i 830 s fra Tostrup. L=20 cm
RÅDHUS MED VIFTE fra David Andersen. 6
kaffeskjeer i forgylt 830 s. 10 cm. Meget pene.
KAFFESKJEER. 6 forgylte små skjeer i 925s med
emaljert skaft. Ca. 10 cm. Meget pene.
Lott på 11. Konvall skje L=20 cm, Dobbel rokokko
4 teskjeer L=10,5 cm, en gaffel og 5 div. skjeer.
Alt i 830 s.
ODEL. Kakespade i 830s, ca 21 cm lengde.
Bladet er 7 cm. Pen stand.
FLAT ROSE. Smørbrødspade L=23 cm og
serveringsskje L=20,5 cm i 830 s. Monogram
på skjeen.
FLAT ROSE. Lott på 4 koldgafler, tre L=19 cm.
med monogram og en L=17 cm. Alle i 830 s.
ÅRE. Lott på 7. To skjeer L=17 cm, en kniv L=21
cm, en kakegaffel L=15 cm, to teskjeer L=10,5 cm
og en liten serveringsskje L=12,5 cm. Alt i 830 s.
TELESØLV. Paispade i 830 s. fra Mylius AS
Kragerø. L=27,5 cm.
TONE. Lott 8 teskjeer L=11,5 cm, en koldgaffel
L=10,5 cm og en sukkerklype L=9,5 cm. i 830 s fra
Brødrene Lohne AS Bergen.
TONE. Lott Kakespade L=22 cm, serveringsskje
L=18,5 cm, en gaffel L=17,5 cm og to små
serveringsskjeer L=13 cm, alt i 830 s fra Brødrene
Lohne AS Bergen.
Lott. En sukkerskje, fem teskjeer Rose L=12 cm
og 6 like teskjeer L=12 cm. Alt i 830 s.
LILJE. Seks kniver i 830 s fra Th. Olsens Eftf.
Bergen, L=20,5 cm.
ANITRA. Lott 4 gafler. I 830 s fra A/S Th. Olsens
Eftf. Bergen. L=18,5 cm.
Lott 6 kniver i 830 s fra David Andersen. L=19 cm.
ANITRA. 6 koldgafler i originaleske. I 830 s fra Th.
Olsens Eftf. A/S Bergen. L=13 cm.
SKJEER. Lott på fem eldre skjeer. Fire i 830 s,
den siste eldre. L fra 18 til 21 cm. Ulike mønstre,
fire med monogram, én på forside.
FREDSSKJEEN. I 830 s. L=19,5 cm.
ÅRE. Paispade i 830 s. L=26,5 cm.
TESKJEER. Lott på 6. To Anitra, en Lillemor og tre
andre. Alle i 830 s.
LAILA. Stor smørbrødspade i 830 s. L=22,5 cm.
KLOSTER. Stor smørbrødspade i 830 s. L=22 cm.
Teskjeer. Lott 6 små fine emaljerte og forgylte
skjeer fra Tostrup i 830 s. L=9,5 cm.
DOBBEL ROKOKKO. Paispade i 830 s. fra
Brødrene Lohne Bergen. L=25,5 cm.
LYSESTAKER. Et par små staker i 830 s. H=6 cm.
Gips i bunn.
Lott. Fire stk. Juvel, to gafler L=15,5 cm og to
koldgafler L=11 cm. Tre skjeer, to syltetøyskjeer og
en suvenirteskje, samt penn. Alt i sølv.
MOKKASKJEER. Seks flotte små emaljerte
mokkaskjeer i 925 s. L=10 cm.
Serviettringer. 5 stk. i 830 s. Fine ringer som utgjør
den lille ekstra forskjellen. Svenske sølvstempler.
Lott 4 skjeer. En Rødhette dåpsskje L=15 cm, en
Smørbukk dåpsskje L=16,5 cm, og to andre skjeer
L=15 cm. Alle 4 i 830 s,
OSEBERG. Lott 5 gafler i 830 s fra David
Andersen. L=17 cm.
TELESØLV. Lott på tre små serveringsskjeer. I 830
s fra Mylius. En L=16 cm og to L=10,5 cm.
FISKESPADE. I 830 s fra T. Olsen Bergen.
L=27,5 cm.
SKJEER. Lott 5 skjeer i 830 s fra Sunde merket
IDUN på bakside. Alle med monogram på forside.
L=19 cm.
Lott. Tre gamle gafler, to merket 1851 og med
monogram L=21 cm, én i 830 merket A. M. B
L=17,5 cm. Dessuten et sigarettskrin i 830 s. 11 x
9 x 3,5 cm. Treske med bunn inni. Med monogram
og datering 1955 på lokk.
FLAT ROSE. Sauseøse i 830s. Fra Tostrup. L=ca
17 cm. God stand uten gravyr.
Lott på 7. 6 div. små skjeer samt en gaffel som
passer til en av skjeene. Alt i 830 s. L fra 11 til
15,5 cm.
Lott med 18 diverse deler hvorav 16 i plett eller
alpakka. En 12.5 cm høy vase og ei sukkerklype
er i 830 s. Består bl.a. av et stort fat (ca 50x40
cm), et par kanner, fløtemugge, sukkerskål, flere
mindre fat o.a. Trenger puss.
Teskjeer. Lott på seks flotte emaljerte skjeer i 925
sterling. Fire fra David Andersen og to fra Th.
Olsens Eftf. Bergen. L=10 cm.
Lott på tre skjeer, to i samme mønster. To
syltetøyskjeer L=13 cm og en serveringsskje L=20
cm. Alle i 830 s fra tidlig 1900-tallet.
Lott på tre. To syltetøyskjeer L=13 cm og
en koldgaffel L=13 cm. Alle i 830 s fra tidlig
1900-tallet.
Lott 12 teskjeer. Det er to sett på 5 like og to
enkle. Alt i sølv. L=12 til 14,5 cm.
600
600
600
600
600
Obj.nr.
I 1324
I 1325
I 1326
I 1327
600
I 1328
600
I 1329
600
600
I 1330
I 1331
I 1332
600
I 1333
600
I 1334
600
I 1335
500
MANSJETTKNAPPER. Et par mansjettknapper
med isbjørner i 14 K gull. Vekt 19,2 gram.
Stammer fra Grønland, derav isbjørnfigurene.
Lott. 9,9 gr. 14 karat gull fordelt på 4 ringer og par
øredobber, medfølger rester i liten eske. Noe sølv
og krimskrams. Bør sees.
ØSTERDAL. 4 skjeer og 4 gafler, 17 cm. fra
Tostrup. Pene.
SIGARETTHOLDER. I gull. Flott utført med
“klatrende” ape. H=8 cm.
DANMARK - KONGEMÆRKE, Chr. X, 18701940. Herreudgave i 14k guld, Georg Jensen.
Indgraveret VIBBER-KISSER 30-11-44.
2600
600
I 1336
I 1337
I 1338
600
Gull og sølv - øvrige gjenstander *)
I 1339
600
I 1340
600
600
I 1341
600
600
I 1342
I 1343
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Hvalfangst samlegjenstander *)
I 1344
I 1345
I 1346
I 1347
I 1348
I 1349
500
I 1352
500
I 1353
500
I 1354
I 1355
I 1356
I 1357
500
I 1358
I 1359
500
500
500
FLENSEBLAD. Sanns. til å partere hval. Merket
Polar Helios. 20 x 20 cm.
HVALØRER. Lott på to bemalte. Mann og dame.
H=13 cm.
PINGVIN utskåret i hvaltann? samt et fint
sigarettskrin med rederilogo fra PELAGOS. Lokket
må loddes på i hengselfestet. Ellers bra stand.
SKIPSSEKK fra hvalfanger. Har tilhørt
O.Henriksen, Sandefjord. Hel, men trenger en
vask.
TREKKPAPIRRULLE. Utskåret i hvaltann. Med to
sel som ligger på og hval, hvalross, sel, isbjørn
m.m. utskåret i relieff. 16 x 6 x 9cm. Gammelt og
forseggjort arbeid.
Jakt, fiske og fangstutstyr *)
I 1350
I 1351
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
1500
1400
1000
400
500
500
450
500
1000
Jakt, fiske, fangst *)
500
500
500
Hvalfangst
500
500
Utrop
LOMMEKNIV. Liten kniv i gull. L=9 cm utslått.
Litt slitt.
Lott 6 teskjeer i 830s i etui. 12-13 cm lange. To
ulike mønstre (2 mrk. David. Andersen, 4 mrk.
A.H.). Alle med svakt innrisset “K” bak. Var. kval.
ODEL. 6 kaffeskjeer i 830s, i etui. 11 cm lange.
Pen stand (Nypris: 2100).
Tre mindre kremskjeer eller syltetøyskjeer. Ca.
13-15 cm lange. To mrk. Lohne nr. 143 og 144
med løve på skaftet. Den tredje er dansk (tre tårn)
med blomstermønster. Pen stand uten gravyr.
MÄRTHA. 6 kaffeskjeer ca 11.5 cm, nypris 2100.
Pen stand.
ANITRA. 6 kaffeskjeer ca 11.5 cm, nypris 1956.
Pen stand.
SUKKERSKJEER. To ulike i 830s. Spesielle
mønstre.
ODEL. 6 mokkaskjeer i 830s. Ca. 9.5 cm. Pen
stand uten gravyr.
ODEL. Stor potetskje el. salatskje, ca 20 cm.
Nypris ca. 2000. Pen stand.
ODEL. Anretningsgaffel el. l., ca. 27 cm. Nypris ca.
2055. Pen stand.
LYSESTAKE. J. Tostrup. 925 s med røde ringer.
Diameter på fot 85 mm, høyde 127 mm.
Lommekniver. Lott to fine lommekniver i sølv. Den
ene med navn på.
Teskjeer. Lott på syv i 830 s. Bl.a. 4 stk. Märtha.
APOSTELSKJE. Meget fin skje i 830 s. L=18 cm.
Teskjeer. Lott på 8 div. skjeer. Tre emaljerte. To
med monogram. L fra 12,5 til 15 cm. Alt i 830 s.
I 1360
I 1361
Landmarks Marine 4” (Liner) ombygd til sivil
i 1860-årene, noe rep. trenges. Produsert i
Danmark.
GEVÆR. Norsk bondegevær. Dekorativt.
GEVÆR. Dobbeltløpet hagle fra 1800-tallet.
Fransk. Perkusjon. Dekorativ.
GEVÆR. Perkusjonsgevær fra 1800-tallet.
Dekorativt.
GEVÆR. Fransk perkusjonsgevær fra 1800-tallet.
Militært, omgjort til jaktgevær. Dekorativt.
GEVÆR. Tysk, sivilt jaktgevær fra 1800-tallet.
Perkusjon. Dekorativt.
Kongsberg Remington 1875/23733, omgjort til
jaktgevær, sentrering 12 mm. Bra stand.
GEVÆR. Belgisk perkusjonsgevær fra 1800-tallet.
Militært. Dekorativt.
6 fluesneller, inkl. Trout Fly og Haakon Finnestad
modell Sjø Aure, 3 bokser fluer, 2 pilkestikker, liten
klepp, noen pilker, 6 små esker med sluker + div.
MÅ SEES.
VÅPENSTOKKER. Lott på 7 våpenstokker i tre. To
uferdige, de andre brukte. Medfølger det som er
et låsbart våpenstativ. Ant. komplett. MÅ HENTES
HOS SKANFIL OSLO.
KNIV. Flott kniv, total lengde 18.5 cm, laget av
knivmaker Ole G. Brattlid, Kongsberg. Stålet (9
cm), er smidd av knivsmed Steffan Brostrøm,
Luleå, Sverige. Skaft: Almtre. Foran på skaft:
Elghorn og sort vulkanfiber. Knapp i valbjørk på
slireoppheng.
Asbjørn Hørgård. Splitcain fluestang, Golden Fly 9
1/2” med 2 tupper, som ny, men skade på en ring,
med futteral.
BIRKEBEINERKNIVEN. Slirekniv fra Haugrud,
made in Norway. Som ny i noe medtatt
originaleske.
3000
2500
1500
1500
1500
1500
1500
1200
1000
1000
900
750
750
500
19
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 1362
I 1363
I 1364
I 1365
I 1366
I 1367
I 1368
I 1369
I 1370
I 1371
I 1372
I 1373
I 1374
I 1375
I 1376
I 1377
I 1378
I 1379
I 1380
I 1381
Utrop
Shakespeare no 1926 Direct Drive. South Bend
nr.750 Perfectoreno. South Bend nr. 350 B AntiBack-Lash. South Bend nr. 450 B Level Winding
Antibacklash, alle 4 i brukskvalitet. Abu Record
1700 meget slitt og en ukjent delesnelle.
Afrikansk spyd, lengde 127 cm. Prosjisjonspyd
med dekor av kobbertråd, lengde 112 cm.
Afrikansk pil, lengde 99 cm, noe slitt surring.
GEVÆR. Norsk bondegevær fra 1800-tallet.
Perkusjon. Rustskadet. Rep.objekt.
GEVÆR. Engelsk karabin fra 1800-tallet omgjort
til perkusjon.
KNIVER. To bra brukskniver. En med fin dekor på
sliren, merket Saglia på bladet, den andre merket
Sv. Kaasa på bladet. Begge med bruksspor.
KNIVER. To bra brukskniver. En merket SE på
bladet, den andre merkert JH 79 på sliren og
Bastian på bladet.
LOKKEAND. Ser svært lite brukt ut. L=36 cm.
GEVÆR. Gammelt gevær, umerket, med med en
del slitasje på det meste. L=127 cm.
Haakon M. Finstad, modell H-Laks, Ø-115 mm.,
nær ubrukt i eske. Kostpris 115,- den gang.
RIVER-RUNT. Lott på 4 woblere i originalesker.
Ubrukte.
KULETANG. Fra slutten av 1700-tallet. L=27. Fin.
KRUTTHORN. Gammelt krutthorn i tre / jern.
Spesiell løsning for strøing av kruttet. Ser
hjemmelaget ut.
South Bend nr. 750 Perfectoreno, Bronson
Commander no.3600, begge noe slitte, ABU
Record 1300 grønn emaljert. Abu 150 lukket
haspel, begge pene. Medfølger 2 rimelige og slitte.
Afrikansk (øks) verdighetstegn, gammel og
dekorativ (antikk). Total lengde 70 cm.
Russisk dykkerkniv fra siste verdenskrig. Må sees.
Total lengde på kniv 31 cm.
GEVÆR. Gammelt gevær med bemalt løp m.m.
Perkusjon. Restaureringsobjekt.
MUSTAD FLUEBINDER SETT i org. eske (trolig
ikke helt komplett) + div. andre Mustad fiskesaker.
KNIV. En fin kniv fra Helle med slire i tinn mrk.
”EIK”. 22 cm. Flott dekor på sliren.
CURTIS’S & HARVEY’S GUNPOWDER,
Hounslow, London. meget gammel beholder i tinn
med treplugg i toppen. Endel skrammer. Uvanlig.
FLYCRAFT, Made in England. Splitcain fluestang
3-delt med 2 topper. Meget god stand.
Jakt, fiske og fritidsbøker (momsfritt).
I 1382
I 1384
I 1385
I 1386
I 1387
I 1388
I 1389
I 1390
Kart *)
I 1391
I 1392
I 1393
I 1395
I 1396
I 1397
700
700
650
500
500
500
I 1401
I 1402
I 1403
I 1404
500
500
500
500
I 1405
I 1406
I 1407
500
400
400
I 1408
I 1409
400
400
I 1410
400
I 1411
350
I 1412
500
Repetition Cronographe nr. 213192, kraftig
dobbeltkapslet herreur (brutto 103 gr.) i 14 K
gull. Tikker ved opptrekk, men kan ikke stilles
inn. Stoppeklokke/ringeklokke-funksjon ikke
testet. trenger rep. Småbulkete kasse.
Pent Certina ur med gullenke. Lengde 18
cm. Vekt 32,7 gram. Tikker og går. Lett
bruksslitasje. Medfølger taksering fra Westby
Gullsmed fra 2009 med anslått verdi på kroner
15000-20000.
Omega Seamaster quarts 150m/500 ft. Watch.
no. 90343737, calibre 1538. Nytt i eske fra 2008.
Enkeltkapslet lommeur i 18 karat, ukjent merke
nr.10241, Hc9885 i lokk. Mangler minuttviser og
er slitt.
I 1400
600
FLYKOMPASS. Gammelt kompass med base i
jern og messing ring, merket ”Type 06 A No 44813
D”. Ø=10 cm og H=5 cm.
FLØYTE til DAMPLOKOMOTIV i messing. L 35
cm, lett brukt stand.
LYKT. Jernbanelykt? Uvanlig lykt med utvendig
messingreflektor. H=20 cm.
LYKT. Muligens NSB. 7 x 13 x 15 cm.
NORSKE JERNBANEMÆNDS
AVHOLDSFORBUND. Lott 6 innrammede bilder
fra årsmøter i perioden 1911-1936. Ca. 23 x
17 cm.
NSB. Ringeklokke med NORGES STATSBANERS
gamle logo.
NSB-LYKT. Flott lykt merket med N.S.B OSLO D.
FAGERNES ST. 9 x 16 x 25 cm.
SCHIØNNING & ARVÉ. Flott emaljeskilt for
dansk bildekkfabrikk som lå på Nørrebro og
var i virksomhet 1896-1983. 44x33 cm. Noen
småskrammer.
Klokker/ur *)
I 1394
750
500
PONTOPPIDAN, Carter over den nye Landevei
mellom Kiøbenhavn og Corsøer, samt til
Fredensborg. Originale kart fra 1782 til 1786, 2
kart god stand og 3 kart med slitasje i den ene
enden, i alt 5 kart.
NORVEGIA REGNVM. Et gammelt kolorert kart,
50 x 41 cm, noe slitasje, men dekorativt.
NORVEGA. Lott 4 div. kart. Et Das Konigreich
Norwegen 27 x 23 cm. Et Tabla Portv um
Occidenta Lium Norwegiæ et Spizbergi, kolorert,
55 x 25 cm. To små kolorerte kart, ant. klipt ut av
gamle bøker, begge ca. 6 x 5 cm .
Obj.nr.
I 1398
I 1399
NORWEGIAN ANGLINGS Scotch and other
Sporting Estates 1910. 180 s. Rikt ill. Med reklame
og kart. Noen sider henger sammen nederst pga.
fuktighet. Uvanlig.
Jernbane/fly/buss/bil *)
I 1383
750
I 1413
I 1414
I 1415
500
500
500
500
400
I 1416
I 1417
I 1418
1000
I 1419
400
I 1420
I 1421
800
750
500
I 1422
I 1423
I 1424
I 1425
I 1426
4500
I 1427
I 1428
3500
I 1429
3500
I 1430
2500
I 1431
Utrop
Dobbelkapslet lommeur nr. 113572-25, i 14-karat,
liten skade på begge sider, tikker og går.
LOMMEUR mærket BREVET EXCLUSIF, Rejseur
med ”Exposition Internationale Milano 1906”,
stålkasse med dekoreret skive med mindre skade,
kasse lett brukt, glass i pen stand, kan gå.
LONGINES. Kraftig lommeur, 5.5 cm i diameter.
Sølv. 149g. Dyrefigur i bronse el. kobber bak.
Trekkes og stilles lett. Flott skive.
Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat Boliden
Guld nr. 22318. Gaveinnskripsjon på innerlokk
1945. Tikker og går. Ø-52 mm brutto vekt 84 gr.
HERRE LOMMEUR merket LARPENT &
JÜRGENSEN, Kiøbenhavn. Skive med reparert
mindre skade, kasse lett brukt, glass pen
stand. Skive og kasse original, men ny krone
og innerkapsel fjernet for å gi plass til nytt verk,
kan gå.
HERRE LOMMEUR med kasse i sølv merket
GALONNE med 8-dagers verk. Skive i pen stand,
kasse lett brukt, glass lett brukt og mørkt. Kan gå,
original eske medfølger.
Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat nr.V102533. Inngravert på frontlokk. Tikker og går ved
minste opptrekk. Ø-51 mm brutto vekt 81 gr.
Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat nr.
23654. Gaveinnskripsjon på innelokk 1936. Rent
og pent, men løst plastglass, tikker og går ved
minste opptrekk. Ø-49 mm brutto vekt 67,6 gr.
Herre dobbelt kapslet lommeur i 14 karat
nr.186062, uten sekundviser og løst glass, men
tikker og går. Ø-52 mm brutto vekt 80,4 gr.
Herre enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr.77367,
15 rubins Ancre med tykt glass. Fint ytre og tikker
og går. Ø-47 mm vekt 79,2 gr.
Herre enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr.903812,
inngravert LL på baklokk. Gave 1928 på innerlokk.
Fint ytre og tikker og går. Ø-50 mm vekt 78,8 gr.
Herre enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr.671231,
inngravert innerlokk gave 1927. Fin kvalitet og
tikker og går. Ø-50 mm vekt 76,8 gr.
Herre Lommeur i 14 K kasse, tikker og går. Ur
nr.26461, uten andre kjennetegn. Slitt glass og
skive.
Tissot Goldrun, opptrekker herreur i 14 K gull.
Gave fra Freia 1982, tikker og går, men slitt og
trenger ny lenke.
Omega Seamaster 120 m. Quartsur med nytt
batteri. Blåtonet skive, noe slitt.
HERRE LOMMEUR med kasse i sølv merket
LONGINES. Skive pen, kasse lett brukt, glass lett
brukt, kan gå.
HERRE LOMMEUR med kasse af sølv mærket
”THE EXPRESS ENGLISH LEVER, J. G.
GRAVES SHEFFIELD” og ”ZENITH”, begge ur
fremstår pene men går ikke, nøkle til optrekk
medfølger, i alt 2 stk.
ETERNA, enkeltkapslet lommeur i 14 karat gull,
innerlokk i metall. Slitt og trenger pleie, men tikker
og går. Eierinitialer på lokk, 1934.
Dobbelt kapslet 14 karat gullur nr. O232523G
merket DKB, løst bak lokk, småbulkete, skade på
skive, men tikker og går.
HERRE LOMMEUR med kasse i sølv merket
ZENITH, C. USSING & Co, ÅLBORG. Bøyle
mangler, skive pen, kasse og glass lett brukt,
kan gå.
LOMMEUR. Lott på 5. Viking, Helvetia, Billodes,
Geneve + umerket, alle 5 i sølv. Manglende glass
og skader, så rep. må påregnes. Bør sees.
VEGGUR av nyere dato. Merket Warmink,
Holland. Meget dekorativt.
Lott 6 lommeur som trenger rep. Gullduble og sølv
+ lenkedeler. Vi nevner Innvar, Zenith, Crane.
Dame enkeltkapslet lommeur i 18 karat nr.
236884, 10 rubins nøkkeltrekker, nøkkel mangler
så ikke testet. Inngravert TT på baklokk. Ø-38 mm,
vekt brutto 36,7 gr.
ELGIN dobbeltkapslet lommeur, ca. 5 cm i
diameter. Gullbelagt. Flott dekor på for- og
bakside. Trekkes meget lett, pen skive.
Dame enkeltkapslet lommeur i 14 karat nr. 92840
L.J, 15 rubin, tikker og går. Inngravert S.H. på
baklokk. Ø-35 mm, vekt brutto 33,5 gr.
LONGINES lommeur, 5.3 cm i diameter. Sølv i
begge lokk. Trekkes meget lett. Flott skive.
HERRE LOMMEUR med kasse af sølv mærket
OMEGA, hele uret er i pæn stand men mangler
en viser..
Ca. 100 klokker fra konkursbo, VK, mange
forskjellige, lavt utrop.
Modema Watch, 6 stk. moderne lommeur som
trenger batteri/glass/rep. Bør sees.
1/2 CHRONOMETRE med nøkkeltrekk. Sølv
i begge lokk. Trekkes og stilles lett, men
plastikkglass som er løst. Kjede i ukjent metall.
Pen skive.
LUOR 1A lommeur, 5 cm i diameter. Sølv i begge
lokk. 15 stener. Trekkes lett. Noen småskrammer i
åpningen. Pen skive.
OMEGA lommeur, ca. 5 cm i diameter. Gulleblagt
(20 mikron). Trekkes meget lett.
ILLINOIS lommeur, 5 cm i diameter. Sølvlegering?
Trekkes lett. Meget pen.
20
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
2500
I 1432
2500
I 1433
2200
2200
I 1434
2000
I 1435
2000
2000
I 1436
I 1437
2000
I 1438
1900
1750
I 1439
1750
I 1440
1750
1500
1500
1500
Kongerelaterte gjenstander *)
I 1441
I 1442
I 1443
Lott på 7 div, vaser og skjold med kongelige bilder
fra Egersund, Stavanger Flint og Figgjo. Fin stand,
se bilde.
OSCAR II. To gullfarvede løver i støpejern fra
Kong Oscar II-perioden. Ene høyrevendt, den
andre venstrevendt. Noen skrammer. Sjeldne.
RIKSVÅPENET. Kjempestor, gammel brodering
med riksvåpenet med krans og flagg. 90x110
cm. I glass og gedigen ramme som har noen
småskader. Må derfor hentes hos Skanfil Oslo
eller Sarpsborg.
I 1444
1500
I 1445
1200
1000
I 1446
1000
1000
1000
I 1447
900
900
I 1448
I 1449
800
I 1450
800
I 1451
750
750
700
700
700
600
600
500
500
500
500
500
500
400
300
500
3000
1000
Krigshistorie og militære effekter *)
2. verdenskrig *)
1250
Utrop
Kongerelaterte samlegjenstander
1500
1500
Lommeur av ukjent merke. 15 stener. Nøkkeltrekk
(nøkkel mangler), ca. 5 cm i diameter. Sølv.
Trekkes og stilles greit. Pen skive. Lenke ikke i
edelt metall.
Lott på 22 herre/dameur som trenger rep. batteri.
Ett Termpus Automatic, går men meget slitt.
Observert Omega med rust, Certina Bristo 195,
Sector 450, Timex, Revue sport, Citizen, Sunrice
Safir, tungsten dameur + flere.
Hovard og Equity, enkeltkapslet double ur som
tikker og går. 2 stk. dameur, ett i sølv med
nøkkeltrekk, og hestemotiv på bak lokk, ett trenger
rep. Manglende glass og skader, så rep. må
påregnes. Bør sees.
Fra nytt til vrak. Totalt 22 stk. vi har observert
Omega vrak, Seamaster opptrekker som tikker
og går, Certina, Seiko, Olma, 2 Lommeurs vrak,
Dameur (inkl. 2 ubrukte/nye). MÅ SEES.
LARGA. Sveitsisk lommeur med meget flott
dekorert skive med bl.a. kyr. Også siselert bakside
med motiv fra fjøs. Ukjent materiale. Ytre baklokk
med defekt på hengsel, men sitter allikevel godt
fast. Trekkes lett.
Rep.objekter. Ubrukt Rado herreur med knust
kant. Eldre Timex Quartz fra England. Tissot
A635/735K pent dameur. Certina slitt dameur. VW
reklameur, 4 lommeur, hvorav 3 i sølv.
TAFFELUR. Reparasjonsobj. I messing, med
mann på toppen og med rik dekor. H=41 cm.
Urverket ikke merket. Mangler visere og tallene
er nedslitt. Medfølger trefot, men glassklokke
mangler.
Longines nr. 1122035 enkelt kapslet lommeur i
sølv 0.800, som trenger rep. Skjeve visere, men
den tikker og går.
Lott. Strato 7 Jewels Stopperur 1/10 sek.
opptrekker. Uranus quarts Jordmor-ur med klype,
trenger batteri?. Uranus 17 Jewels lommeur, som
tikker og går, men mangler lenkeholder.
I 1452
I 1453
I 1454
I 1455
ANTIKRIGSPLAKAT med tekst ”NAKKESKUDD!
NORSKE MOR! TENK PÅ DIN MANN OG DINE
BARN!” (dobbeltsidig). Dramatisk bilde med
henrettede fanger. Ukjent utgiver. 35x 47 cm. Stiv
papp. Et par kraftige brekker. Trolig sjelden.
ANTI-NAZISTISK plakat som ble laget av
Oslogjengen og hengt opp i nattens mulm
og mørke. Sønsteby har bekreftet muntlig at
beskjæringen i øvre høyre hjørne ble gjort for
lettere å finne riktig vei plakaten skulle henges
opp. Motiv: Himmler ved siden av giljotin og
avhogde hoder. 20x28,5 cm. God kvalitet og noe
lim på baksiden.
ANTI-NAZISTISK plakat som ble laget av
Oslogjengen og hengt opp i nattens mulm
og mørke. Sønsteby har bekreftet muntlig at
beskjæringen i øvre høyre hjørne ble gjort for
lettere å finne riktig vei plakaten skulle henges
opp. Motiv: Kråke som hakker på nazisymbol og
en gjennomhullet hjelm. 19x27 cm. God kvalitet og
lim på baksiden.
ARMBÅND. Gult armbånd fra 2. verdenskrig
”NORGES STATSBANER”, 45 cm lengde, 8 cm
bredde. To svake stempler på hver sin side av
teksten.
AT. Lott skuldeklaffer, armbånd, sangbok m.m.
Se bilde.
BARBERHØVEL og blader i org. emballasje fra
Wehrmacht. Sjelden.
BARBERSKUM i originalforpakning for
SS-offiserer. Svært sjeldent frembudt.
BELTE på 100 cm lengde, noe som er meget
uvanlig, da beltene normalt er 95 cm lange.
Eiernavn på innsiden. Dette er en estisk soldat
som ble innrullet i den tyske hær i 1941. Finnes
i off. registre i Estland. Produksjonsår 1943. Fin
stand.
BELTESPENNE med lærfeste. ”Gott mit uns”. Ørn
og svastika. Sølvfarget. Pen stand.
BELTESPENNER. Lott på 14 hvorav flere fra 2.
verdenskrig. En AT-spenne og 5 tyske.
BELTESPENNER. Tre stk., hvorav 2 med ørn
og svastika: En med slitte detaljer (kopi?). En i
sortmalt metall er helt ubrukt og meget sjelden
i denne kvalitet. Den tredje med tekst ”Gott mit
uns”, noe slitt ørn og svastika.
BJELLE med tysk emblem. Stammer fra
offisersmessen til ubåtmannskapene som var
stasjonert på Melkeplassen i Bergen og tilhørte
ubåtbunkeren. Sjelden.
900
900
900
400
1000
400
1000
700
400
500
500
1000
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 1456
I 1457
I 1458
I 1459
I 1460
I 1461
I 1462
I 1463
I 1464
I 1465
I 1466
I 1467
I 1468
F 1469
I 1470
I 1471
I 1472
I 1473
I 1474
I 1475
I 1476
I 1477
I 1478
I 1479
I 1480
I 1481
F 1482
I 1483
F 1484
I 1485
I 1486
I 1487
Utrop
COMMANDO DOLK. Engelsk, Fairbairn Sykes.
L=28 cm.
DEGETO. Tysk 16 mm film. A 17. En juleaften.
Med følgeark.
DEGETO. Tysk 16 mm film. A 30. U-båter.
DEGETO WELTSPIEGEL. Nr. 9. Dänemark und
Norwegen unter deutchem Schutz. Tysk filmavis
fra 1940 som er forbeholdt innvasjonen av
Norge. Original celluloid film, 9,5 mm. Ca. 5 min.
avspillingstid. Medfølger 4 div. epåletter.
DIPLOM til tysk soldat for hans deltagelse i
felttoget i Nord-Norge mai - juni 1940. 21x31 cm.
Innrammet. Sjelden.
DUK el. tørkle, trolig laget ifm. 17. mai 1945.
DØDSMERKER. To tyske dødsmerker, ene merket
”G/2 Lehrtr. Bergen” i fin stand. Den andre bærer
preg av jordfunn og er merket ”391 B 15/III Ecs.
Und Ausb.Ret. HG”. Begge funnet i Bergen.
FEDRELANDSLAGETS nål. Norske flaggfarver i
emalje. Produksjonsmerket ”F.L”. Bra stand.
FELTTELEFONER. Lott med tre tyske felttelefoner
som bærer preg av å ha vært i fuktige omgivelser.
Var. stand. En mangler sveiv. Bør sees.
FINLANDSKRIGEN 1940. Svensk plakett i kobber.
Med den svenske løven og ”För Nordens Frihet
ock Sveriges Ära” på ene siden 8,5 x 5,5 cm og
”Svenska frivillighetkåren Krigstjänst i Finland
1940”. Medfølger plakett i kobber fra Svenska
Röda Korset for deltagelse i samme krig 7 x
11 cm.
FRONTKJEMPER FOTOALBUM. Fotoalbum
tilhørende norsk frontkjemper. Fra 1941-1943.
124 bilder. De fleste tatt i Graz 1942. Uvanlig og
spesielt album.
GRENZZONEN- BESCEINIGUNG.
Grenseboerbevis for grensesone øst utstedt av
Eidsberg lensmannsbestilling 1943. Medfølger
også et ENTLASSUNGSBESCHEINIGUNG for
samme person fra juli 1940. Her gis han tillatelse
til å returnere fra Sverige etter at han som soldat
flyktet over grensen i april. Her lover han skriftlig
ikke å motarbeide tyskerne. Slitt. Medfølger noe
annet.
GRENZZONEN-BESCHEININGUNG. Grensesone
Vest. Utstedt av lensmannen i Eidanger. Til 30-årig
kvinne. Utstedt 1940. Noe slitt.
H7 luemerke med britiske sølvstempler fra JRC&S.
Intakt, tykk nål.
H7 luemerke med britiske sølvstempler fra JRC&S.
Nål mangler.
HJELM (tysk). Mangler rem. Brukt av det norske
luftforsvar etter krigen.
HJELM. Tysk. Med flere navn på innsiden, både
på stålet og på skinnet. Under skinnet er den
stoppet med avisrester. ”Friedrich” kan leses
ganske tydelig, mens de andre navnene er litt
vanskelige å tyde. Rester av kamuflasjemaling?
HJELM. Tysk. Med noe slitt overflate.
HJELM. Tysk. Med org. luftwaffemerke som
er ganske slitt (flyvende ørn over svastika).
Innsiden merket med nr 4829. Hjelmen er i
ganske fin stand. Meget sjelden.
HJELM. Tysk. Med org. SS merke med lett
slitasje. Vi har kontrollert ektheten. Nummer
2515 på innsiden. Hjelmen er også i uvanlig fin
stand. Meget sjelden.
HJELM. Tysk. Produksjonsstempel inni hjelmen
1939 og merket på kantene inni: NS 64 + D111.
En bruker har signert på innsiden. Vanskelig å se,
men det er et svakt merke av et merke på siden
av hjelmen (ørn + svastika).
HJELM. Tysk. Wehrmacht. Med rester av original
dekal. Sittende ørn med svastika. Nummerert 354
på innsiden. Fin stand ellers.
HJEMMEFRONTEN. Kniv med skaft i
beinmateriale og messing, slire og belteoppheng.
Stålet er laget i Sverige av Erik Frost, Mora.
Norske flaggfarver på metallet. Betydelig slitasje.
Sjelden.
HJEMMEFRONTEN. Litt amatørmessig bemalt
flaske med norske flaggfarger, riksvåpen og
”1942”. Ble nok godt gjemt bort til freden kom.
Sjelden.
HJEMMEFRONTEN. Originalt belte fra
hjemmefrontmedlem. 70 cm lengde. 5.5 cm
bredde. Noe rust og normale bruksspor. Uvanlig.
Jakkenål formet som våpenskjold med norske
flaggfarver. Løve holder og står på sverd. Skadet
emalje. Ikke sølvstemplet, kun merket med nr ”84”
bak. Fra andre verdenskrig, eller tidligere?
Jakkenål i 925s med norske flaggfarver. Krona
og riksølven er forgylt. Intakt nål. Små anm. på
emaljen. Uvanlig.
Jakkenål i 925s med norske flaggfarver formet
som vimpel. Brukket nål. Små anm. på emaljen.
Uvanlig.
Jakkenål i 930s med norske flaggfarver. Krone og
løve er forgylt. Små anmerkninger på emaljen.
Jakkenål i 930s med norske flaggfarver. Nål er
brukket. Små anm. på emaljen i krona. Uvanlig.
JERNKORSET 1939 med hele båndet som
originalt utlevert. Normalt skar man bort 50% av
båndet ved bruk. Uvanlig.
KARBIDLYKTKASSE. Reservedelskasse til tyske
karbidlykter. I bra stand med en god del deler.
Kassen er 21 x 11 x 9 cm.
1000
500
500
900
Obj.nr.
I 1488
I 1489
I 1490
500
I 1491
400
500
I 1492
I 1493
500
400
600
I 1494
I 1495
I 1496
3000
500
I 1497
I 1498
I 1499
I 1500
400
800
600
I 1501
I 1502
I 1503
500
2000
I 1504
I 1505
500
7000
7000
1000
I 1506
I 1507
I 1508
I 1509
I 1510
1000
500
I 1511
I 1512
I 1513
500
I 1514
I 1515
500
400
I 1516
500
I 1517
400
500
I 1518
400
900
I 1519
750
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
KOFFERT av liten type med nøkkel. 35x25x11
cm. På merket står det: Kom 132 / L.nr 44 på. Fra
Bergensområdet. Litt kjellerodør. Noen skrammer.
KRIGSFANGEARBEID. Sigarettskrin i blikk. Flott
dekor med ”Norge 1944 Kristiansand” på forside,
inni lokket skrevet ”Andenken fon Konstantin für
Hakon Olsen” og med en pipe og en sigarett på
undersiden. Litt småbulkete. 9,5 x 7 x 2 cm
KRIGSFANGEARBEIDE. Lite sigarettetui i
aluminium med båtmotiv og blomster.
KRIGSFORTJENESTEKORSET 2. klasse med
sverd. Org. bånd. Innstiftet 18. oktober 1939.
Meget pen stand.
KRIGSFORTJENESTEKORSET 2 KLASSE UTEN
SVERD. Innstiftet 18. oktober 1939. Ubrukt bånd
og original pose. Sjelden.
KRIGSFORTJENSTEKORSET av 2. klasse med
sverd. Bronse. Svastika på ene siden og 1939 på
andre. Org. tildelingspose. Båndet er i pen stand.
KRIGSFORTJENSTEKORSET av 2. klasse med
sverd. Sølvfarget (ingen sølvstempler å se).
Båndet er noe krøllete og skittent. Svastika på ene
siden og 1939 på andre.
KRIGSFORTJENSTEKORSET av 2. klasse uten
sverd. Bronse. Svastika på ene siden og 1939
på andre. Org. tildelingsemballasje. Båndet er i
pen stand.
LUFTWAFFE, hvitt serveringsfat merket Fl.U.V.
(Flieger Unterkunft Verwaltung), ørn og svastika
samt produksjonsmerket Koeningszelt 1940,
42x28 cm. Pen stand. Bør hentes hos Skanfil.
LUFTWAFFE pilotkompass AK 39. Komplett med
lærrem. Bruksspor. Uvanlig.
LÆRBELTE med sølvfarget beltespenne ”Gott mit
uns”. 95 cm lengde.
MARINEN. Hvitt potetfat, produksjonsmerket av
Haviland, Bavaria 1942 samt M, ørn og svastika
på undersiden. 27x27 cm. Pen stand. Bør hentes
hos Skanfil.
MARINEN. To hvite porselensfat 23 og 16 cm,
produksjonsmerket 1940 og 41 og en kopp uten
år. Bra stand. Bør hentes hos Skanfil.
MAUSERBAJONETT med gehäng. Nummer 1099
c på bladet og svakt nummer (samme?) på sliren.
Produsent: JOS.CORTS Sn. Normal bruksstand.
MAUSERBAJONETT med glatt grep. ”Gehäng”.
Nummerlikhet 3282 på bladet og sliren. Også mrk.
”42 cvl”. Fin stand.
MAUSERBAJONETT med riflet grep og gehäng.
Mrk. Mundlos. Uvanlig produsent som ikke lagde
så mange (H.Mundlos & Co, Magdeburg). Nr 5131
X. På sliren: 5829. Meget pen.
MAUSERBAJONETT med riflet grep og gehäng.
Nummerlikhet 9197 over d på bladet og sliren.
Produsent: E.u.F.Hörster. Fin stand.
NORA GULBRANDSEN. Stort fat fra Porsgrunn
Porselen. Ø=31.5 cm. Motiv: Vikingeskip.
Påmontert et slags keramisk stoff for å feste et
oppheng på bakside. Sitter godt.
NS. FRONTKJEMPERMERKET. Miniatyr i sølv.
Mrk. 830s.
NS. FRONTKJEMPERMERKET i sølv. Mrk. ”830s
W”. Brukket nål. Ekte.
NS. Lott syv papiroppslag. Bl.a. valgprogrammet
1933, to oppslag til norske arbeidere, til Hirden,
norske bønder. Medfølger Verordnungsblatt nr.
7 1942.
NS jakkenål i forgylt 925s og rød emalje.
Diameter: 10 mm. Prima stand.
NS LUS i 925s og rød emalje. Buet bak. Diameter:
10 mm. Prima stand.
NÆRKAMPKNIV. Brukt av tyske
kommandosoldater under 2. verdenskrig.
NØYTRALITETSVAKT 1940 inngravert navn og nr.
Mrk. 830s YT. Uvanlig.
OFFISERSLUE, alpejeger med edelweiss i front.
Produksjonsmerket 1939. Sjekket av ekspert og
funnet å være ekte. Uvanlig.
Oppheng til tysk offisersdolk. Original i følge vår
ekspert. Noe anløpet.
OPROP FRA FALKENHORST. ”OPROP Til de
norske soldater og det norske volk!”. Original
papirplakat fra Den tyske kommandør v.
Falkenhorst.59 x 42 cm. Litt av øvre venstre
hjørne borte, noen rifter og bretter. Må være
meget uvanlig.
OPTISK del til avstandsmåling på et tysk
kanonbatteri, fra installasjon i Bergen. Et skilt er
skrudd av. Noen avskallinger i malingen. Nær 90
cm. lengde.
PAKKSEKK fra den norske jageren KNM TOR
(sjøsatt 1939). Ble senket av eget mannskap i
1940 for at tyskerne ikke skulle få tak i den. Hevet
i 1946 av tyskerne og ombygd til fregatt i 1948.
Tjenestegjorde i Sjøforsvaret til 1959.
PASSIERTCHEIN/SAFE CONDUCT. Overgivelsesseddel sluppet ut av amerikanske styrker over
tyske områder under andre verdenskrig. Funnet av
norsk millitær like etter krigen. Har en del bretter
og rifter. Artig objekt.
PORSELEN. Stor suppetallerken med grønne
striper. Stammer fra Tirpitz, i følge innleverer. 30
cm i diameter. Produksjonsmerket 1938 (ekspert
undersøker saken). Bør hentes hos Skanfil.
400
500
Obj.nr.
I 1520
I 1521
500
400
I 1522
500
400
400
400
500
I 1523
I 1524
I 1525
F 1526
I 1527
I 1528
500
400
400
600
600
900
1000
I 1529
F 1530
I 1531
I 1532
I 1533
I 1534
I 1535
I 1536
I 1537
1000
750
I 1538
x 1539
600
4000
600
I 1540
I 1541
700
700
I 1542
500
I 1543
500
3000
500
500
I 1544
500
I 1545
500
I 1546
500
I 1547
I 1548
500
Utrop
PORSELEN. Stor suppeterrin med løvehoder.
Stammer fra offisersmessen på Melkeplassen i
Bergen. Ca. 24 cm i diameter. Produksjonsmerket
1942. Bør hentes hos Skanfil.
PORSELEN. Tre serveringsfat som stammer
fra offisersmessen på Melkeplassen i Bergen:
En liten skål med ørn og svastika i blå farve (til
sauerkraut?), produsert ved Porsgrunn Porselen,
et potetfat er produksjonsmerket 1941 (FL UW)
samt en suppeskål uten prod.merker. Bør hentes
hos Skanfil. Bra stand.
QUISLING. Portrett (foto) på stor glassplate,
65x65 cm. Bildet er opphengt på en treramme
bekledd med sort filt. Må hentes hos Skanfil Oslo
eller Sarpsborg.
RNAF flyvervinge i Sterling sølv. Ca 55 mm. Splint
mangler.
RNAF flyvervinge i Sterling sølv. Ca 55 mm. Splint
mangler.
RØDE KORS-nål i emalje fra krigsårene
(ikke sølvmerket) samt to jakkemerker fra
BÆRUM RØDE KORS og ØSTRE BÆRUMS
SANITETSFORENING og et gammelt norsk
tøyflagg.
SADEL. Komplett OFFISERSSADEL med
stigbøyler og sadeltaske. Merket med ørn og
varenummer i bakkant. Sjelden!
SPISEBESTIKK. Gaffel og skje i aluminium.
Sammensatt på en praktisk måte.
Stort metallskilt med oversikt over legenes
kontorer og åpningstider. Kommer fra en tysk
installasjon i Bergen. 54x98 cm. Betydelig slitasje.
SUKKERERSTATNING. Originalpakke med
svastika. Har lekket litt innhold.
SÅRETMERKE i gull i tildelingseske. Meget
sjeldent. En måtte være såret 5 ganger i kamp
for å få dette. De fleste døde før de ble såret for
5. gang.
SÅRETMERKE i sortlakkert metall. Innstiftet 1939.
Ble gitt til soldater som ble såret første og andre
gang. Med original tildelingspose. Pen stand.
TYSK BELTESPENNE. Med ørn og svastika.
TYSK FANETOPP. I messing fra 2. verdenskrig.
16 x 11,5 cm.
Tysk feltkniv ca. 26,5 cm lang med balg, fra 2.
v.krig. Flekker på bladet.
TYSK MARINEFRAKK. 2. verdenskrig. Mangler
knapper i front. 100% original.
Tysk nivelleringskikkert fra 2. verdenskrig.
Landmålerutstyr i org. trekasse.
UNIFORM/MERKEOPPSLAG. Oppslag i papir
som viser hvordan AT, Hird og Ordenspolitiets
uniformer så ut, samt identifisering av mange typer
armmerker. 20 x 28 cm. Uvanlig
VEGGUR i messing med tysk emblem. Stammer
fra tysk ubåt. Ble demontert etter krigen da ubåten
ble overtatt av Norge. Med nøkkel.
VINTERKRIGEN FINLAND. Sjelden kunstmappe
”Vainolaista Vastaan” av TK-A.Lindeberg, datert
1943. Inneholder 48 ulike sort/hvitt trykk ca. 40x30
cm, alle baksideteksten på finsk. God kvalitet, og
trolig aldri tidligere omsatt i Norge.
WAR BULLETIN CARDS. Nesten komplett serie
fra 1965. Sett på 88 nummererte, men mangler nr.
68 og 88. Noe slitasje.
WEHRMACHT. Hvitt serveringsfat med ørn og
svastika samt produksjonsmerket 1940, 41x27 cm.
Noen bruksspor. Dessuten to små skåler 16.5 og
14 cm. Bør hentes hos Skanfil.
WEHRMACHT spisebestikk, kniv og gaffel med
ørn og svastika. Lengde 20-23 cm.
WOLCHOWSTAV. Byen Wolchow og Wolchowfronten ligger øst for Leningrad, men det var i
Leningrad disse stavene ble populære å anskaffe
seg for Waffen-SS soldater. De fleste stavene som
nordmenn tok med hjem var utskåret av russiske
kunstnere som bodde i landsbyen hvor de norske
legionærene var forlagt rett utenfor Leningrad.
Staven er rikt utskåret og med utrolig fine detaljer.
Selve ørnen med hakekorset og det større
hakekorset under, er inntakt. Det er også utskåret
ett jernkors samt teksten RUSSLAND og bynavnet
SIWERSKAIA samt årstallet 1943. Lengden er 90
cm. Meget pen.
En kurerveske og en sekk for bl.a.
motorsykkelkurer. Produksjonsmerket 1936-38.
På sekken mangler fronten. Navn på eier står på
læret. Vesken er reparert på litt primitiv måte. Her
står det avdelingsnummer på innsiden. Uvanlig.
Lite fotoalbum med ca. 190 små bilder av tyske
soldater og noen norske jenter. Alle sans. fra
Norge. Både vinter- og sommerbilder. Bl.a. bilder
fra Sarpsborg og Dombås. Fin samling.
Lott 8 div. tyske medaljer og merker. Noe
varierende kvalitet. Se bilde.
Lott 8 forstørrede bilder utgitt i Tyskland under
krigen. Med soldater og div. andre motiver. Både
i farger og sort/hvitt. De er 45 x 31 cm. Noen
anmerkninger.
Lott på to belter, ett på 115 cm lengde (uvanlig),
det andre er 90 cm (normalt). Videre: 5
patrontasker og et pistolhylster med plass til
magasin. Også et Stengunmagasin inngår.
500
500
500
500
500
500
3000
400
400
400
5000
400
400
2000
500
750
700
400
1000
2750
500
400
400
2000
1000
1000
500
500
500
21
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 1549
I 1550
I 1551
I 1552
500
Amerikansk marineoffiserslue (sivil?).
Produsentmerket: Capitol Tailors, Brooklyn, N.Y.
Noe slitt.
BAJONETT med balg til Krag Jørgensen gevær,
senere ombygd til US karabin. Østerrisk produsent
mrk. CE WG. Nr. 349666 / balg: 99414. Bruksspor.
BAJONETT til Garand selvladergevær brukt av
infanteriet i Norge frem til 1969. Amerikansk prod.
Mrk. 43asW nr 6105. Balg mrk 8/185G. Pen stand.
BAJONETT til Garand selvladergevær brukt av
infanteriet i Norge frem til 1969. Amerikansk prod.
Mrk. S 178 G nr 7664. Balg mrk 41 cof. Pen stand.
Britisk sverd fra Henry Wilkinson, Pall Mall,
London. Med balg. Flott, etset blad. Davidstjerne
og en liten gullmedalje i midten. Nummerert
13091. Trolig fra slutten av 1800-tallet, el. beg. av
1900-tallet. Normalt anløpet blad. Bladets lengde
83 cm, 96 cm totalt. Bør sees.
BRITISK VAKTUNIFORM. Flott, rød uniformsjakke
med tilhørende bukse og ”bjørnelue”. Buksen er
merket ”Trousers no. 1 dress blue OR SIZE 25”.
John Hammond & co ltd. 1957. Bra stand.
DANSK FELDTFLASKE. Gammel dansk flaske fra
1860/70-tallet. Med skinn rundt. Ø=15 cm, H=19
cm og B=5,5 cm. Meget god stand.
FERDIGHETSMEDALJER. Lott på 5. To
marsjmerker i sølv (store), to skyttermerker samt
et annet. Fin lott.
FETSUND. Gammel original merket eske som
inneholder div. nøkler merket “Kanonskur Söndre
port Fetsund”, “Hovedport Magasinerne Fetsund”,
“Amunitionshuset Fetsund Bro” mfl. Uvanlig og
morsom lott.
FLINTLÅSPISTOL. Ant. en kopi med god alder.
Noe rust og skade. L=49 cm.
HJELM påsatt riksløven på hver side. Interiør
og merker er i brukbar stand, noe spor etter
kamuflasje på hjelm.
Japansk sverd, s.k. wakishaki. Trolig en gammel
suvenir. Etsede inskripsjoner på bladet som er 44
cm langt. Total lengde 62. Dårlig stand.
KRUTTHORN. To gamle krutthorn, det ene i
beinmateriale og metallbeslag, det andre i metall.
Sistnevnte med militære motiver: Kanon, pistoler
og geværer.
MAUSERBAJONETT. Med balg. Ikke merket.
MAUSERBAJONETT. Med balg, ikke
nummerlikhet. Balg merket S. D. 37. Bajonettens
L=49 cm. Tupp skadet.
MEDALJEBÅND. Lott over 50 div. bånd, det aller
meste til norske medalje. Noe nyere.
MILITÆRE BUTTONS. Lott ca. 100 stk. Utgitt
sammen med militære medaljer til bruk på privat
dress. Alle sans. utenlandske. Morsom lott.
Militært gevær fra 1700-tallet, omgjort til sivilt
jaktgevær og perkusjon.
Norsk offiserslue. Norsk fabrikat. Str. 58. Pen
stand.
400
Øvrige *)
I 1553
I 1554
I 1555
I 1556
I 1557
I 1558
I 1559
I 1560
I 1561
I 1562
I 1563
I 1564
I 1565
I 1566
I 1567
I 1568
I 1569
I 1570
I 1571
Utrop
Rotelott div. jakkenåler, tøymerker o.a. Noen i sølv
og emalje. Ikke bare krig. Ekte/uekte? Det inngår
også 3 små fotografier fra krigen: Ukjent sted med
høye piggtrådgjerder på det ene, en båtankomst
på et annet og et losseanlegg på det tredje. Bør
sjekkes.
Rotelott med div. utstyr funnet i ubåtbunkeren
eller offisersbrakkene til ubåtpersonalet i Bergen
etter krigen. Bl.a. elektrisk kobling, ubåt-talje, en
varmevest i saueull?, en boremaskin (!), et skilt
”Adgang forbudt” som er veldig slitt, en sinkbøtte
og to sink vaskefat, samt et par undervannsbriller.
Lott armbånd og tøymerker. Bl.a. armbånd fra
Polititroppene i Sverige, Sanitetsarmbånd m.m.
Se bilde.
Lott: 5 bilder/malerier, hvorav 2 skal være laget
av krigsfanger i Bergen. Et med motiv fra Bergen.
Viser ødeleggelsene etter eksplosjonen i april
1944, et uinnrammet oljemaleri av offiser, sign.
Max Vollmberg 1941, et fotografi fra 4de Brigades
Infanteri-Underofficersskole 1915, et foto med
arbeidsfolk med hakker og spader, innrammet
med glass, og et dekorativt bilde av fugl med reir,
også innrammet med glass. Noe slitt. Bør hentes
pga. glass.
Obj.nr.
I 1573
I 1574
I 1575
500
I 1576
F 1577
500
400
I 1578
I 1579
I 1580
I 1581
400
I 1582
I 1583
400
I 1584
400
I 1585
500
I 1586
2000
I 1587
500
I 1588
500
I 1589
1500
I 1590
500
500
400
500
500
400
500
750
Kunst
I 1591
I 1592
I 1593
I 1594
2000
I 1595
400
I 1596
I 1597
I 1600
I 1601
I 1602
3000
Obj.nr.
3000
Bunke på 15 cm. Hefter, Program, Foredrag,
Kampen mot, Propaganda + div. Må sees. Noe
like.
DEN NYE VERDENSKEISER. En sensasjonell
avsløring av de hemmelige trådtrekkere bak
verdenspolitikkens kulisser. Forord av Ørnulf
Myklebust. Brage Boklag Oslo 1944. Hefte.
Agitasjon møte jødene. 140 s, med ill. Fint
eksemplar.
IDENTIFICATION. The world’s military naval and
air uniforms, insignia and flags. Utgitt i USA 1943.
300s + 14 fargeplansjer. Pen stand. Uvanlig.
NORSK TIDEND. 1941-1945. Lott 22 stk. Bl.a. 13
september 1941 med reportasje fra de alliertes
landgang på Svalbard. Litt slitasje.
ROYAL NORWEGIAN AIR FORCE. Flying log
book for aircrew other than pilot. Har tilhørt
RNAF-offiser i Toronto og er datert fra 27/1-42 til
21/8-43. Personens navn er skrevet på forsiden.
Et fotografi av mannskapet ligger i boken som er i
god stand. Sjelden.
SIGNAL. Følgende nr.: 1, 2, 1941, 1, 19, 21, 1942,
7, 13, 20, 1943, 3, 10, 1944, 3, 1945. Brukte, de
senere blad er sjeldne, i alt 11 stk.
WIERS, HELKE USADEL. Der junge Reichsburge.
“Was jeder junge Deutsche uber seine pflichten für
Partei und Stat wissen muss”. 1937. Hefte. 100 s.
Ill. med bilder bla. av Hitler. Brukbar stand.
Lott. NS. Hærpilen Nr. 11 1943, Merkesmannen
2, 9-10 1943, Meldingsblad for Arbeidsformidling
og arbeidsløshetstrygd nr. 1, 2, 3 1944 og 1 1945.
Noen anmerkninger.
Lott 5 mindre hefter: “To Livssyn”, 51s., utgitt av
Rikspropagandatjenesten 1943, Arbeiderrørsla
og Nasjonalsosialismen av Ernst Løvaas, et lite
skrift av Lars Erlandsen januar 1944, “Djevelen
Ler” særtrykk fra Aftenposten 1944 og 9. april skildring av stridane i Valdres av ein som var med.
Gjengjeve etter Sogns Avis. Uten år.
500
Kunst *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)
I 1599
Norsk offiserslue fra Oscar II grensestyrke.
Mrk. ”IIII” på innsiden. Noen krakeleringer på
bremmen og mindre bruksspor ellers. Meget
sjelden.
Utrop
Krigshistoriske bøker o.a. (momsfritt)
I 1598
F 1572
PRØYSISK HJELM. Med pigg på toppen. I
meget god stand.
RUSSISK HØYLUE. Med navn på bruker inni. Off.
hvite farge, noe skitten. Noe slitasje.
RUSSISK MARINEUNIFORM. Jakke og høylue.
Flott uniform med mange medaljer. I veldig bra
stand.
RUSSISK UNIFORM. Ant. flyveruniform. Med
bukse, skjorte, jakke og høylue. Noen medaljer på
jakken. Veldig bra stand.
SABEL. Norsk marineoffiser sabel fra første
halvdel av 1800-tallet. Produsentens initialer JS
NP er stemplet på parérplaten. Total lengde 109
cm. Bladet er 89 cm. Bør sees.
TØYMERKE fra 339-SKVADRONEN. Det
Kongelige Norske Flyvåpen. ”Styrke i Kamp”.
UNIFORM. Russisk flyvåpenuniform. Med bukse,
jakke og høylue. I meget god stand.
VEGGSKJOLD. Lott på to. JHQ NORTH og et
umerket. Veldig bra kvalitet.
Lott. Tysk vernemaske i originalboks, ekstra filter
til denne, 20 mm svart øvingsammunisjons patron,
2 pussesett til gevær og et lite tomt lerretshylster.
ADVOCAAT, GUNVOR. 1912-1997. “Forventning”.
Serigrafi. Nr. 55/85. Innrammet med passepartout.
Sign. og datert 91 nth. 47 x 43 cm. Må hentes
hos Skanfil.
ANDERSSON, HERBERT. 1890-1977.
“Gamlebua”. Olje på lerret, innrammet. Sign.
og datert 1920 nth. 54 x 41 cm. Må hentes hos
Skanfil.
AUKRUST. Stort, blyantsignert bilde: Ludvig
med prestekrage. 50x66 cm. Serigrafi 85/350.
Innrammet med glass. Bør derfor hentes hos
Skanfil. Evt. kan det sendes uten glass og ramme.
AULI, REIDAR. 1904-1977. “Veien”. Litografi. Sign.
nth. Uinnrammet. 27 x 22 cm.
AULI, REIDAR. 1904-1977. Fargelitografi. Sign.
ntv. Uinnrammet. 21 x 30 cm.
BAST, ØRNULF. 1907-1974. Relieff. 27 x 13 cm.
DAHL, CHRIX. 1906-1884. Radering. “Napolitansk
osteri”. Innrammet med passepartout. Sign. og
datert 1933-35 nth. 28 x 25 cm. Må hentes hos
Skanfil.
DAHL, CHRIX. 1906-1994. Blandingsteknikk. Nr.
76/80. Innrammet med passepartout. Sign. og
datert 1948 nth.
DAL, ALF. Lott 45 linoleumssnitt. Fra ca. 10 x 8
til 30 x 20 cm.
DAVIDSEN, TRYGVE M. Kjent postkortkunstner.
Akvarell. Far og sønn hånd i hånd på vei
mot kirken i vinterlandskap. Innrammet med
passepartout. Sign. nth. 21 x 24 cm.
EGNER, THORBJØRN. 1912-1990. Fargetresnitt.
Usignert. Uinnrammet. 18 x 25 cm.
ELMBERG, HJALMAR. Gamle Hammersborg i
sort og hvitt. Mappe med 15 handtrykte tegninger
i 75 eksemplarer. Kristiania 1921. Litt krøllete i
kantene. 48 x 35 cm.
22
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
I 1603
500
1000
750
I 1604
2000
I 1605
400
I 1606
500
500
I 1607
500
I 1608
650
400
500
2000
I 1609
I 1610
I 1611
I 1612
I 1613
I 1614
500
500
500
400
I 1615
I 1616
I 1617
I 1618
I 1619
1500
I 1620
750
350
I 1621
I 1622
I 1623
750
1000
500
750
500
I 1624
I 1625
I 1626
x 1627
2000
500
I 1628
I 1629
500
800
I 1630
I 1631
Utrop
FRED PÅ JORD. Mappe med bidrag fra 12
norske kunstnere til Flyktningesaken. Med bidrag
fra 6 billedkunstnere og 6 forfattere. Signerte,
nummererte (alle nr 166/325) litografier av Eikaas,
G. S. Gundersen, Sitter, Weidemann, Widerberg
og Aas. Ellers trykte tekster (signerte) av Borgen,
Bye, Hansson, Holt, Vesaas og Werenskiold. 37
x 29 cm.
FUCHS, ERNST. “Beneath the tree”. Stor mappe
(42 x 61 x 5 cm) med 15 nummererte litografier nr
15/150. Alle signerte. Meget spesiell og fin mappe
med fløyel på utsiden.
GEELMUYDEN, OLA. 1858-1944. “Høst II”. Olje
på plate. Innrammet. Sign. og datert 1907 nth. 58
x 38 cm. Må hentes hos Skanfil.
HAUKLI, OLE. “Hagen ved havet”. Originalt
litografi. Nr. 25/195. Sign. og datert 88 nth.
Kommer uten ramme, løst med løst passepartout.
31 x 42 cm.
HOKUSAI, KATSUSMIKA. 1760-1849. “Under
Kanagawas bølge”. Fargetresnitt. Et av hans mest
berømte trykk. Sign. i trykket. Innrammet. 38 x 27
cm. Må hentes hos Skanfil.
HOLMBOE, THOROLF. SJÖFUGL. Fra John
Fredrikson’s Forlag Bergen. Tidlig 1900-tall. 36
s. 18 flotte ill. Også ill. på tekstsidene. Noe slitasje.
HOLTER, RIGMOR. 1907-2004. Fjell i Østmarka.
Olje på plate. Innrammet. 50 x 34 cm. Må hentes
hos Skanfil.
JÆRN, ALBERT. 1928-1946. Tre tresnitt fra
eventyrverden. Bl.a. Bukkene Bruse. Alle tre
innrammet. Sign. nth. 34 x 25 cm. Jærn er særlig
kjent for sine ex libris. Må hentes hos Skanfil.
JØRGENSEN, GUNNAR. 1884-1960. Fra
Brånåsdalen Skedsmo. Landskap. Olje på lerret.
Sign. nth. Innrammet. 46 x 48 cm. Må hentes
hos Skanfil.
KAFFEPLANTASJE. Lott på 3 gamle pasteller (?)
med motiver fra kaffeplantasjer i Brasil. Usignerte.
Innrammet med passepartout. 31 x 25 cm. Må
hentes hos Skanfil.
KALMER, KRISTIAN (1907-1969). Maleri, olje på
lerret med vintermotiv (55 x 70 cm). Pen ramme.
Sign. nede til høyre. Må hentes hos Skanfil.
KITTELSEN, TH. 17 forskjellige innrammede
gamle trykk, rammeformat 18x23. Fargetrykte
motiver fra Har Dyrene Sjæl. Rammene forgylte
med noe skade og enkelte trykk med skade.
KLEIVA, PER. F. 1933. “...etterpå er det for sent”.
Serigrafi. Nr. 53/200. Symboliserer og er en
kommentar til de to atombombene i Hiroshima og
Nagasaki. Innrammet med passepartout. Signert
og datert 1980 nth. 59 x 70 cm. Må hentes hos
Skanfil.
KOBBERSTIKK. Lott på 7 gamle engelske
kobberstikk med motiv fra hverdag og fest.
“Retouch’d by author 1763”. 39 x 32 cm. Noe
slitasje.
KOBBERSTIKK. Lott på noe over 20 små
engelske kobberstikk. Se bilder.
LANGE, EVA. F. 1944. “Svermere”. Orig. Lito. Nr.
30/250. Innrammet med passepartout. Sign. og
datert 79 nth. 65 x 33 cm. Må hentes hos Skanfil.
LARSEN, BJARNE MAURITZ (1897-1976).
Stort maleri, olje på lerret med kunstnerens
yndlingstema: Hester i fjellheimen. (80 x 100 cm)
Motivet er lagt til en fjellgård. Beskjeden ramme.
Sign. ned til høyre. Må hentes hos Skanfil.
LARSEN, R. GRAHL. Bergen tollpakkhus i brann.
Olje på plate. Signert ntv. Innrammet. 59 x 47 cm.
Må hentes hos Skanfil.
MOSEBEKK, OLAV. “Kveld”. Litografi. Nr. 48/60.
Innrammet med passepartout. Sign. nth. 39 x 49
cm. Må hentes hos Skanfil.
MOSEBEKK, OLAV. “Vellykket en til”. Litografi. Nr.
49/60. Innrammet med passepartout. Sign. nth. 50
x 39 cm. Må hentes hos Skanfil.
MOSS KANAL. Olje på plate. Usign. Innrammet
med flott gullramme. “Moss kanal 1892” notert på
baksiden. 30 x 20 cm.
NESCH, ROLF. 1893-1975. Litografi. Usign.
Uinnrammet. 28 x 21 cm.
NUPEN KJELL. Litografi. Nr. 100/200. Sign. og
datert 73 nth. 54 x 70 cm. Må hentes hos Skanfil.
PERSISK GOUACHE PÅ ELFENBEN. Jaktscener
m.m. Ukjent kunstner. Ant. fra 1800-tallet.
Innrammet. 20 x 12 cm.
PETERS, Wilh. Flott billedmappe 20x15 cm “Til
Nordkap” med 10 akvareller av Peters, i farger.
Utgitt av Chra. Lith. Aktiebolag. Akvarellene meget
pene, mappen ganske velholdt med gulltrykk, men
liten kval.anm. i innbindingen.
PREBER, ASBJØRN. 1901-1978. Landskap. Olje
på plate. Innrammet. Sign. og datert 42 nth. 30
x 24 cm.
RIIS, BENDIK. 1911-1988. Olje på plate.
Landskap, sjø og noe bebyggelse. Innrammet.
Usign. Notert på bakside “Bendik Riis Landskap ...
fra 1950-årene”. 14 x 17,5 cm.
ROSSELAND, JARLE. F. 1952. Litografi. Nr.
23/185. Uinnrammet med løst passepartout. 29
x 43 cm.
RUDE, ROLF. 1899-1971. Trykk 19/75. “Om natta
er de nakne”. Innrammet med passepartout.
Sign. og datert 36 nth. 21 x 26 cm. Bør hentes
hos Skanfil.
2000
750
1500
500
500
750
500
600
500
500
1000
1000
3500
500
500
500
2000
500
750
750
500
500
750
2000
1000
500
1000
500
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 1632
I 1633
I 1634
I 1635
I 1636
I 1637
I 1638
I 1639
I 1640
I 1641
I 1642
I 1643
I 1644
I 1645
I 1646
I 1647
I 1648
I 1649
I 1650
Utrop
RUMOHR, KNUT. 1916-2002. Litografi. Innrammet
med passepartout. Nr XIX/XXXV. Datert og sign.
84 nth. 44 x 58 cm. Må hentes hos Skanfil.
RUMOHR, KNUT. 1916-2002. Litografi. Innrammet
med passpartout. Nr. 83/150. Signert og datert 76
nth. 55 x 44 cm. Må hentes hos Skanfil.
RØDSAND, DAG A. 1943-1995. Litografi.
Innrammet med passepartout. Nr. 117/150. Sign.
og datert 83 nth. 41 x 56 cm. Må hentes hos
Skanfil.
SAVIO, JOHN. 1902-1938. Tresnitt. Nr. 24/100.
Ripe på ark. Innrammet. 25 x 23 cm. Bør hentes
hos Skanfil.
SOHLBERG, HARALD. 1869-1935. Radering.
Uinnrammet. Sign. i trykk nth. 29 x 20 cm.
STENSTADVOLD, HÅKON. 1912-1977. Original
akvatintradering. Signert og datert 34 nth.
Uinnrammet.24 x 14 cm.
STORM, HALLVARD. Lott to raderinger. Et Parti
ved Korskirken Bergen 33 x 22 cm. Sign. og datert
34 nth. Det andre Fra Nordfjord. 37 x 23 cm. Sign.
og datert 36 nth. Begge kommer uinnrammede.
SVALASTOGA, SVALLAUG. 1920-1978
(Telemarkskunstner, født i Rauland). Prøvetrykk.
Innrammet med passepartout. Sign. og datert
1956 ntv. 27 x 40 cm. Må hentes hos Skanfil.
TIDEMAN, ADOLPH - TÖNSBERG, CHR.
(UDG.). Adolph Tidemands udvalgte Værker.
(I 24 Raderinger). Udgivne af Chr. Tönsberg.
Udgiverens Forlag, Christiania uden år (1877-79).
Tittelblad og innholdsfortegnelse på norsk, tysk og
engelsk. Tverrformat, folio. Upaginert, 8 sider +
24 raderinger. Orig. komponert rødt hellæretsbind
med forgylt dekorasjon på forside. Med tresidet
gullsnitt. Med bruksspor utvendig og innvendig
med pletter.
TIDEMAND, ADOLPH. Bondeliv i Norge.
Kristiania, N. W. Damm & Søn, (1897). Tverr-8vo.
10 plansjer i farger på kartong. Orig. dekorert
helsjirting-mappe (Rød). Forperm svakt plettet,
ellers et fint eks.
WIDERBERG, FRANS. Lott på tre fliser signert
FW. To fra Høganes og en lagd i Czechoslovakia.
Den ene fra Høganes 15 x 15 cm med mann
på hest, de to andre 10 x 10 cm, begge med
apemotiv.
WINGE, SIGURD. 1909-1970. ”Teater”. 1958.
Collage, akvarell, gouache, kullstift og tusj på
papir. Signert nth. Gave fra Winge til Else Hagen.
Innrammet. 37 x 56 cm. Må hentes hos Skanfil.
WIWEL, NILS. 1855-1914. Dansk kunstner.
RJUKANFOSSEN. Olje på plate. Sign. og datert
1874 nth. Innrammet. Wiwel ill. bla. Norske
Folkeeventyr av Asbjørnsen & Moe i perioden
1892-1893. 28 x 37 cm.
ZORN, ANDERS. 1860-1920. ”Selvportrett”.
Radering i reproduksjon. Uinnrammet. 13 x 18 cm.
ZORN, ANDERS. 1860-1920. ”To nakne damer
bader”. Bengtsonlitografi, innrammet sign. i platen
nth. 35 x 25 cm.
Lott fem gamle kolorerte trykk, danske. Med
morsomme motiver og tekst. Muligens fra en
gammel bok. Innrammede. Sign. LS ntv. 16 x 22
cm. Bør hentes hos Skanfil.
Lott 8 bilder med motiv fra Oslo. Et maleri fra
Fredensborgveien mot Damstredet olje på plate,
usignert 33 x 56 cm. Ellers fine bilder av bla.
Hallvard Storm (2 stk), Christian Christensen,
Espelid mfl. Se bilder. Lavt utrop. Må hentes hos
Skanfil.
Lott 17 div. trykk, kobberstikk m.m. De fleste
innrammede. Varierende størrelse. Fin lott. Lavt
utrop!
Lott 7 stk. div. originale litografier, tresnitt, olje og
akvarell. De fleste utydelig signert. Se bilder. Må
hentes hos Skanfil.
1000
Jøran Flo, kunstnerbrev + 7 stk. andre kunstneres
sign. brev i album.
STUTTERHEIM, WILLEM. Der Indische
kulturkreis. 2 bind fra 1925. 181 s + 257 bilder
+333 s. Medfølger Rama-Legenden und RamaReliefs in Indonesien. 1925. Ill. med 230 bilder.
Bra kvalitet.
500
Bøker o.a. om kunst (momsfritt)
I 1651
I 1652
1000
I 1653
I 1654
F 1655
I 1656
I 1657
AIRFIX/ERTL. Lott 11 esker med forskjellige
militære figurer. Her er bl.a. 2 stk. ”British infantery
Waterloo”, ”Soviet artillery”, ”Polish lancers French
cavalery” m.m.
BARNEVOGN. Sportsvogn fra A. GREAKER
FREDRIKSTAD. Sammenleggbar. En del slitasje.
DET KONGELIGE DANSKE LIVGARDE
REGIMENT OG MUSIKERE. Lott 76 stk.
elastolinfigurer. Disse er laget ifm. Kong
Christian X 70-års dag i 1940. Produsert i 1940.
Inkl. Kong Christian X til hest og to skilderhus.
Noen få defekter, mest i bra stand. MÅ hentes
hos Skanfil (også i Danmark).
DUKKEHODER. Fem dukkehoder fra den gamle
dukkefabrikken på Hareid på Sunnmøre. Var. kval.
FRANKLIN MINT. Spitfire MK I. Flott fly i fin stand
på stativ. L=20 cm og vingespenn 24 cm.
I 1659
500
5000
1000
500
I 1660
I 1661
I 1662
500
I 1663
500
500
I 1664
I 1665
750
I 1666
I 1667
500
3500
I 1668
I 1669
I 1670
I 1671
500
500
I 1672
I 1673
500
I 1674
500
I 1675
I 1676
500
I 1677
400
I 1678
500
I 1679
I 1680
I 1681
500
I 1682
500
I 1683
2500
I 1684
400
I 1685
500
I 1686
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
KORTLEIKER. 7 eldre kortleiker, bl.a. et Donald
Duck Firkort utgitt av Damm nr. 21250, Emil fra
Lønneberget også av Damm nr. 21237. Også
Svarte-per og Somlekoppen. Noe var. kval.
LEKESYMASKIN i støpejern merket DRGM no
205579 fra leketøysprodusenten Friedrich Wilhelm
Müller i Berlin som ble etablert 1868 og produserte
lekesymaskiner frem til krigsutbruddet i 1939.
Denne modellen er fra 1903. All mekanikk fungerer
utmerket. Flott dekor.
POKÉMONKORT o.a. Veske med mange hundre
kort.
Porselensdukker fra 1990-årene x 4 stk, høyde
ca. 50 cm. 3 stk. med fot, en merket Perfekt Home
Collection.
RUNNER BOAT 9,5. Trebåt med motor og
lanterne foran med batteridrift. Forover og
bakoverdrift. Med originaleske. Made in Japan.
Ikke testet. L=24 cm, B=8,5 cm og H=6 cm. Ser ut
til å være i meget god stand.
SALGSMODELLER. Flott lott med leker fra slutten
av 40-, begynnelsen av 50-tallet. Mest spennende
og uvanlig er to brett med ca. 17-18 leker på hver.
Den ene mest med dukker, bl.a. fra Den norske
dukkefabrikk i pimpstein. Det andre brettet med
pipeleker. Dette er brett som selgerne har reist
rundt med. Alle lekene har modellnr. Ellers følger
det med plastleker m.m. En flott lott.
SJAKKBRIKKER. Flott sett med håndskårne
sjakkbrikker, laget av en innsatt ved Drammen
fengsel rett etter 1945. Brikkene er skåret i bjørk.
Trolig et unikt sett.
TINNSOLDATER. Stor lott på små ”flate” gamle
tinnsoldater. Ca. 100 stk. H=4 cm, de aller fleste
til hest. Ca. 45 stk. av en annen type, H=3 cm i
en liten eske.
Lott. Fin lott med div. Lekefly i blikk, vinge løs,
Matchboxbiler i blisterpakker m.m. Se bilde, mye
morsom lot.
Koffert med en mengde gamle spill og barnebøker.
Noe var. kval. Bør sees.
Lott på 6 eldre mekaniske leker: Sparebøsse fra
DGM Tyskland, hane, liten bil (Made in Japan),
litt større bil uten prod. merke, fly (Drukov, Made
in Czechoslovakia), terrier (Schuco, Made in US
zone West Germany).
Lott 9 div. dukker samt noe annet leketøy/figurer.
Se bilde.
Lekebiler *)
500
Leker, spill og barnebøker *)
Leker og spill *)
Obj.nr.
I 1658
FRANKLIN MINT. 1886 Benz. Fin bil som ser ut til
å være i bra stand.
FRANKLIN MINT. Brannbilen 1954 American
LaFRANCE. I bra stand. Den ene vindusviskeren
noe defekt.
FRANKLIN MINT. Lott to biler. En 1930
Duesenberg Derham Tourister og en 1933
Duesenberg. Bra stand, et par små mangler.
FRANKLIN MINT. Lott tre biler. En 1913 Stutz
Bearcat, en 1928 Stutz Black Hawk Boattail
Speedster og en 1961 Jaguar E-type. Bra stand,
et par små mangler.
FRANKLIN MINT. Lott tre biler. En 1924 HispangSuiza Tulipwood, en 1932 Ford og en 1948 MTG
Roadster. Bra stand, et par små mangler.
FRANKLIN MINT. Lott tre biler. En 1925 RollsRoyce Silver Ghost, en 1912 Packard Victoria
og en 1938 Alvis 4,3 Litre. Bra stand, et par små
mangler.
FRANKLIN MINT. Lott tre biler. En 1939 Maybach
Zeppelin, en 1932 Cadillac og en 1953 Cadillac
Eldorado. Bra stand, et par små mangler.
FRANKLIN MINT. Lott tre biler. En 1948 Tucker,
en 1937 Cord 812 Parthon Coupe (defekt rute)
og en Lincoln fra 40-tallet. Bra stand, et par små
mangler.
FRANKLIN MINT. Lott tre biler. En 1955 Ford
Crown Victoria, en 1957 Chevrolet Belair og
en Chevrolet cabriolet. Bra stand, et par små
mangler.
IL TEMPO GIGANTE. Fin bil med noen få
mangler.
LESNEY. Lott 25 biler fra Lesney. 60-tallet.
Brukbar kvalitet på det meste. Medfølger en
Legobil.
MR. MAGOO-BIL. Batteridrevet blikkbil made
in Japan ca. 1961 i originaleske. Bra stand.
Batteriboksen er ren og pen. 23 x 15 x 18 cm.
Esken brukbar, hel med noen flekker.
MÄRKLIN KARMAN GHIA COUPE. Made in
Western Germany. Scala 1:43, lagd på slutten av
50-tallet. Bra stand.
POLICE-BIL. Blikkbil made in Japan. Med
friksjonsmotor. Med sirene og ”radar” som skal
sprette opp av taket. Radar virker ikke. I meget
god stand, men støtfanger og grill foran må
justeres litt. 28 x 11 x 9 cm.
TIPP & CO. Motorsykkel. Flott stor motorsykkel i
blikk fra tidlig 50-tall. Med friksjonsmotor. Mangler
lykt. Har batteriplass, ant. for lykten. I bra stand
ellers. 29 x 9 x 20 cm.
TOMTE. Flott Ford lastebil, rød, i meget god
stand.
TRIANG lekebiler. Lott på 7. Made in England.
Alle er nyttekjøretøyer. Friksjonsmotor. Noen
bruksspor.
Obj.nr.
400
I 1687
800
I 1688
400
I 1689
250
I 1690
500
I 1691
I 1692
3500
I 1693
Utrop
VOLKSWAGEN. I blikk, Made in Japan. Med
sjåfør. Med batteridrift. 26 x 11 x 10 cm. Skade
på den ene forskjermen, ellers i usedvanlig god
stand.
VOLKSWAGEN. Lastebil i plast med kapell.
Produsert av Wiking-Modellbau Berlin. I
originaleske. Scala ca. 1:45 litt større enn Tekno
og ikke 1:87 som de fleste andre Wikingproduserte
biler. I usedvanlig fin stand, og esken også bra.
WESTERNVOGN med to hester og fører. Vogna
merket med ”Wagon Master”. Ekvipasjens lengde
ca 48 cm. Trolig fra 60-tallet. Fin stand. Uvanlig.
Lott. Flest lekebiler, noe annet. En del made in
Japan og en in China. Noe i originalesker. Se
bilder.
Lott med litt mer enn 30 små lekebiler, Lego,
Pilot, Matchbox, Brio og Midgetoy. Noe varierende
kvalitet. Medfølger noe annet, se bilde.
Lott 22 biler. Her er én Tekno, 7 Dinky, 2 Corgi,
10 Matchbox og 2 Husky. Noe varierende kvalitet.
Fin lott.
Lott ca. 20 biler og 4 båter. Bilene er Dinky,
Matchbox, Lesney m.m. Båtene er Matchbox
Seakings. Noe varierende kvalitet.
Barnebøker, mm (momsfritt)
I 1694
1000
1000
I 1695
Slipte smykkesteiner *)
F 1696
I 1697
500
I 1698
500
750
750
I 1699
F 1700
500
500
F 1701
500
500
500
500
F 1702
F 1703
I 1704
I 1705
500
I 1706
750
500
600
F 1707
F 1708
600
F 1709
500
F 1710
2000
I 1711
500
500
750
500
1500
600
500
500
500
1000
Mineraler/smykkesteiner/fossiler *)
600
500
EGNERS LESEBØKER. Nr. 13, 14, 15 og 16.
Nr 15 med hilsen fra Thorbjørn Egner. Alle er
førsteopplag og meget pene. Ulest?
Eske med en større mengde div. barnebøker
/ hefter. Bl.a. Egner, Prøysen, Gabriel Scott,
malerbøker, guttebøker. Bør sees.
500
AKVAMARIN. Flott, mørkegrønn stein i ovalt
”checkerboard”-slip, 29.05 carat og 23x18.5 mm.
Oppgitt som ”unheated”, men fargen er ikke
naturlig for akvamarin.
AMETRIN. To smaragdslipte steiner. Den ene lys
gul og blassfiolett, 17x13 mm og 18.60 carat. Den
andre brunorange og lys gul, 23x16 mm og 28.70
carat. Begge fra Brasil, meget god klarhet.
AMETYST. Kjempestor, mørk grønn (!!) stein i
ovalslip: hele 45x40 mm og 238.8 carat. Meget
god klarhet, behandlet ”under hydrotermal
condition”, grønnfargen er ikke helt vanlig for
det som vi normalt oppfatter som ametyst, men
uansett en lekker stein.
AMETYST. Vakker, ovalslipt stein på 22x20 mm
og 31.86 carat. Behandlet ”under hydrothermal
condition” som det står i medfølgende notat. Topp
klarhet, Brasil.
BERGKRYSTALL. Kjempestein i firkantet puteslip
og ekstrem skarp blåfarge ”tanzanite blue”. Hele
36 mm sidekanter, og 131.95 carat. Topp klarhet
og behandlet ”under hydrothermal condition”, dette
er selvsagt ikke noe naturlig forekommende farge
på kvarts.
CITRIN. Kjempestein i ovalt checkerboardslip, flott
dyporansje farge. Hele 46x38 mm, og 267,3 carat.
Topp klarhet og behandlet ”under hydrothermal
condition”. De fleste citriner i handelen er stort sett
oppvarmet ametyst.
DIAMANT. Meget stor, helt svart brilliant ”jet
black” på hele 9.03 carat!!! Diameter 13.2 mm,
og bra kvalitet på fasettene. Sertifikat fra Joya
Gem medfølger.
DIAMANT. Sort ”jet black” diamant i dråpeformet
fasettslip, hele 6.87 carat, 14.5x13 mm. Bra
slipekvalitet, sertifikat fra ”Joya Gem”.
JADE. Gressgrønn, ovalslipt stein på 25.66 carat,
22x19 mm. Fin stein med som alltid begrenset
klarhet, men ”gjennomskinnelig”.
MORGANITT (beryll). Laksefarget stein i
puteformet ”checkerboard”-slip, 31.5 carat
og 23x19.5 mm. Topp klarhet, oppgitt som
”Unheated”, brasil. Flott stein.
RUBIN. Ovalslipt, skarpt blodrød stein på 43.45
carat og 23x19 mm. Topp klarhet, behandlet med
”chatham diffusion”, altså ikke ekte rubin i en slik
kvalitet. Fra Madagaskar.
TOPAS. Blodrød stein i hjerteformet
”checkerboard”-slip, 23x23 mm og hele 63.05
carat. Behandlet ”hydrotermalt”, topp klarhet,
opprinnelsesland ikke oppgitt.
TOPAS. Kjempestein i vakker dyprosa farge,
smaragdslipt stein på hele 28x21 mm og
75,16 carat. Meget god klarhet, behandlet med
”corundum flame fusion”, som mest er kjent som
en metode for å lage syntetisk rubin.
TOPAS. Ovalslipt stein i mørk nyanse ”Top orange
champagne”, 44 carat og 26x22 mm. Afrikansk,
varmebehandlet, topp klarhet!
TOPAS. Usedvanlig vakker, rosa stein i
utradisjonelt puteslip (”fancy concave”) med
tallrike bunnfasetter som gir steinen en unik glans.
Hele 70.75 carat og 25 x 21 mm. Topp klarhet,
behandlet ”hydrotermalt”.
TURMALIN. Rosafarget stein i vanlig ovalslip,
21x16.5 mm og 19.60 carat. Topp klarhet,
”unheated”, Nigeria. Stor stein for sorten.
Mineraler og bergarter (ubearbeidet) *)
I 1712
CØLESTIN. Kjempestuff på 20x20 cm, med stor
druserom fullt av blålige xls til 7 cm. Sagd bunn,
slik at stuffen står solid på flater. Madagaskar.
500
550
900
500
900
900
2000
1500
500
500
600
650
650
600
750
500
1250
23
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 1713
I 1714
I 1715
Utrop
KVARTS. Svært stilig og dekorativt korallaktig
aggregat med masse småkrystaller over det hele.
20x15 cm, ukjent funnsted. Flott på peishyllen!
MORION (sort bergkrystall) med innslag
matriksmineraler, funnet i Kazakhstan. Vekt 870
g, højde 8 cm.
STIBNITT. Usedvanlig stuff på 17x17 cm med
tusenvis av tynne nåler som vokser på del av
kalsedonaktig skorpe. Tynne, hvite xls av antatt
barytt sitter på stuffen. Ikke oppgitt funnsted, men
vi antar Kina.
500
FOSSILER av Ammonitter og Orthoseratiter.
To stk. i gruppe på steinplate, den ene med
reparasjon ellers begge pene. Ø ca. 32 cm på
begge.
RAV. 3 jevnstore stykker, totalt ca. 185 gram. Mørk
brun/sortlig med noe grønn toning og perlemor,
dels polert naturform.
RAV. Hvitt rav med ubehandlet overflate,
alderen er 6o milioner år og dermed eldre enn
skandinavisk rav. Vekt 1206 g, L 20 cm.
RAV med edderkopp, maur samt andre dyr og
med lær halskdede, rav veier 26 g. Pen stand.
RAV med fluer, bille, mygg samt andre dyr
i HALSKJEDE. Alle stykker rav har dyr
innesluttet. Samlet vekt 142 g, pen stand.
RAV med fluer, mygg samt andre insekter, alle
stykker Rav har insekter innesluttet , pen stand,
i alt 13 stk.
500
Fossiler, rav og meteoritter *)
I 1716
I 1717
I 1718
I 1719
I 1720
I 1721
600
600
500
2000
Obj.nr.
I 1730
I 1731
Utrop
I 1732
I 1733
I 1734
VOKSRULLER. Lott 9 stk. i esker.
Album med 11 vanlige 78-plater og en
polyfonplate. Flere kjente norske utgivelser. Bl.a.
“Teddyen min” med Grethe utgitt på Columbia,
Einar Rose: “Hu Svigermor aa’n Evensen og
Kjærrina og jeg” (Odeon) samt “Bye Bye Blues”
med Les Paul og Mary Ford (Capitol). Var. kval.
Album med 12 stk. 78-plater med norsk, svensk
og andre utenlandske artister, bl.a. Engerdahl /
Stordahl: “Minnenes melodi” (Odeon), Søstrene
Bjørklund “Du ble min øyensten” (Philips). Var.
kval.
500
400
BOOKN’S SOMMERSHOW 1966 (Jens Book
Jensen). Skatvedtmoen Sommerteater, Lørdag
11. juni. Meget sjelden plakat med bl.a. Firebirds
(signaturer). 33x52 cm. Enkel klipsramme. Kan
sendes uten.
ELVIS. Samling fra Morgan Mint med 18
farvebelagte og forgylte USA halvdollarmynter,
distribuert gjennom Samlerhuset. Tema fra filmene.
Utgivelsespris ca. 2000 kr i 2004. Flott treskrin.
ELVIS PRESLEY. Samling fra Morgan Mint
med 32 farvebelagte USA halvdollarmynter,
distribuert gjennom Samlerhuset. Tema fra alle
hans filmer. Utgivelsespris ca. 5000 kr i 2004.
Flott treskrin, men hengslene trenger litt lim
for å sitte fast.
500
I 1736
1000
I 1737
Musikkinstrumenter *)
I 1738
I 1739
I 1740
I 1741
I 1742
I 1743
I 1744
I 1745
FIOLIN. Eldre fiolin i kasse med bue. Må strenges
om. Ser bra ut.
FIOLIN i kasse. Reparasjonsobjekt. Ukjent
alder, men trolig antikk. Et par smådeler som er
løsnet medfølger, samt strenger. En ekspert har
muntlig vurdert den til omkring 4000 i verdi. Hva
kostnaden for å få den i prima stand er, vites ikke.
Bue medfølger også.
GITAR. Epiphone/Gibson Les Paul. Bra gitar
som dog trenger nye strenger og mulig noen
småreparasjoner. En liten skade i treverket betyr
ikke så mye. (SN U99080052)
GITAR. IBANEZ RG SERIES RG 350 M. Pen, gul
gitar, produsert i Indonesia. Noen mangler, bl.a.
må en stemmeskrue fiskes og jackpluggen som er
løs. Medfølger myk bag.
GITAR. Nydelig sort Epiphone SG. Prod. i
Indonesia. Med myk bag.
GITAR. Rød Epiphone GIBSON i myk bag. Sn
90020707. Rep.objekt. Trenger strenger, skrue til
skulderstropp er uorginal, bryter mangler m.m. Et
par flekker, men ganske pent utseende.
KORNETT. Fantastisk fin goldplated kornett,
modell Yamaha YTR-6810. Ser ubrukt ut. Uten
munnstykke. I orginalkoffert. Høy kostpris.
TREKKSPILL. Modell Weltmeister Capella, Made
in Germany. I fin stand i originalkoffert.
Oldsaker *)
I 1746
F 1747
ARMRINGER i bronse fra bronsealderen, østlige
Asia. 5 armringer med menneskeknokler inni,
Ø 7 cm.
CHINA. A beautiful, small vase in bronze from the
Han dynasty (206 BC-220 AC) with inserted jade.
Approx. 6x11 cm. Certificate.
I 1756
750
I 1757
I 1758
400
I 1759
I 1760
Musikk Samleobjekter, inkl. gamle noteark
etc. *)
I 1735
Obj.nr.
500
Musikk. Partier med vinyl, cd-er etc. *)
2000
5000
THE ENEMIES. Anne-Mette med The Enemies.
Blomsterslottet. I billedcover fra 1967. Litt slitasje.
THE PUSSYCATS. The Craftsman Song. I
billedcover fra 1967. Noe slitasje.
I 1761
I 1762
I 1764
I 1765
2500
I 1766
I 1767
500
2000
I 1768
I 1769
I 1770
1000
I 1771
I 1772
700
1000
500
I 1773
I 1774
I 1775
I 1776
3000
I 1777
500
I 1778
2000
1000
I 1779
I 1780
I 1781
F 1722
I 1723
STØTTANN. Roten av tann fra STEGODON
(utdød elefantart), 1 million år gammel. Vekt 3,58
kg, L 26 cm.
TRILOBITT, Andaluciana. Stor trilobitt fra
ordovicium, 480 mill. år gammel. Objektet består
av to deler med ”bunn og lokk”, med fossilet inni,
Ø ca. 22 cm.
7000
MÄRKLIN. Startsett nr. 2936 i originaleske uten
lokk. Medfølger 4 vogner, hus, tunnel, samt ekstra
skinner m.m. Ser ut til å være i bra stand, men er
ikke brukt på noen år og ikke testet av oss.
MÄRKLIN 3039, lok nr. E 10 238, ubrukt i noe slitt
eske. Prod. 1972.
ROCO H0 # 63090. Leddsporvogn KVB 3627 fra
Köln. Dette eksemplaret har aldri vært på skinner
og ligger i sin originale pakning. Modellen har for
øvrig gått ut av produksjon.
750
Modelljernbane *)
I 1724
I 1725
I 1726
600
I 1749
1000
1200
I 1727
I 1728
I 1729
GAMBLERS, THE. 7” singel utgitt 1964: ”Can Can
63 / Alexander Ragtime Twist”. Triola TN 351.
Billedomslag. Lette riper. Med i gruppa var bl.a. på
saksofon Reidar Myhre, bror til Wenche Myhre.
HOWLIN’ WOLF: 7” singel fra 1964 ”Smokestack
Lightnin’ / Goin’ Down Slow”. R&B Series, PYE
International 7N.25244. Noen lette riper.
PUSSYCATS, THE. 7” singel, utgitt 1966: ”Just
A Little Teardrop / Baby Baby”. Teen Beat TBP
04. Pent bildeomslag, kun et par helt lette riper
på skiva.
I 1750
I 1751
I 1752
I 1753
FISKEHALEDOLK fra steinalderen av flint,
usedvanlig stor og pen kniv i god stand, L
30,5 cm.
KRUKKE av brent leire med dekorasjoner,
reparert. Bronsealderen i Asia for 3500 år siden,
H 17½ cm.
SIGNETER av glass med graveringer, alle
forskjellige og alle pene. Omkring 2000-3000 år
gamle, Ø ca. 1½-2 cm, pen stand, i alt 3 stk.
SIGNETER av glass med graveringer, alle
forskjellige og alle pene. Omkring 2000-3000 år
gamle, Ø ca. 1½-2 cm, pen stand, i alt 3 stk.
ØKSEHODE. Ant. fra steinalder. L=23 cm.
Lott. To flotte romerske oljelamper, en flott med
ansiktsform den andre enklere 2-4 årh, et par
potteskår og en mynt.
12000
700
800
800
500
800
300
300
300
Polare samlegjenstander *)
I 1754
SVALBARD. 17 glassfoto fra Svalbardområdet,
mulig 20-tallet, medfølger et glassfoto med bilde
av 5 samer. God stand. OBS, glass, bør hentes.
500
AMUNDSEN, ROALD. Roald Amundsens
opdagelsesreiser. Bind I-IV. 3 utg. Oslo 1942
(Gyldendal), ca. 1200 s. Billedplansjer, også i
farver. Foldekarter. Priv. skinnbd. med 4 opphøyde
ryggbånd. Meget pent sett.
500
Polare bøker og annet (momsfritt)
I 1755
24
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
x 1782
500
500
1500
400
900
900
900
GALLÉ VASE i glass utført hos GALLÉ i rød og
gul glass. H 23½ cm, pen stand.
ROSENTHAL Bavaria. Stor papegøye sign. T.
Karner 210 d. Høyden 23 cm, bredde 22 cm. Litt
fargeavsmitting på halefjær.
KARAFFEL. Flott blå karaffel med hvite striper.
Ant. Hadeland. Blåst. Med puntermerke under.
H=23 cm.
Krus, ukjent opprinnelse. Sølvbeslag på toppen
innholder den sjeldne 4 mark 1723, men dessverre
slipt for og tilpasset lokket. H 18 cm, Ø 10 cm.
PORSGRUNN Håndverkstudio. Flott, sittende
isbjørn. H=25 cm. Bør hentes.
PORSGRUNN. Kaffekanne med rosa hank. Modell
992, dekor 884. Produsert ca. 1885. Pen stand.
Må hentes hos Skanfil Oslo, el. Sarpsborg.
EGERSUND. Liten bolle ”Dansende piker”. Ca.
1900. H=7 cm og Ø=13 cm øverst. Sjelden og
uvanlig liten skål. En sprekk. Se bilder.
PORSGRUNN PORSELEN. Stående isbjørn.
H=18 cm. Bør hentes.
PORSGRUNN. Kaffekanne modell 15, dekor 2128,
produsert ca. 1900. Flott stand. Må hentes hos
Skanfil Oslo, el. Sarpsborg.
FYLLEHUND. Fin fyllehund i glass. 22 x 9 x
18 cm.
FYLLEHUND. Fin fyllehund i glass. 22 x 9 x
18 cm.
PLØEN ERIK. Fat produsert på verkstedet på
Espa i 1949. Signert og datert under. 25 x 44 cm.
Må hentes hos Skanfil.
RIKSVÅPNET. Lott to fine store kopper fra
Egersund med riksvåpnet på.
PORSGRUNN. Kaffekanne modell 1770. Dekor
0517. Produsert ca. 1915. Pen stand. Må hentes
hos Skanfil Oslo, el. Sarpsborg.
PORSGRUNN. 1 stort + 2 mindre fat m/
blomsterdekor nr. 314 og 459, blått stempel.
Produsert ca. 1890. Pen stand. Må hentes hos
Skanfil Oslo, el. Sarpsborg.
PORSGRUNN. Tre fat fra 1890-tallet. To med blått
stempel. Pen stand. Må hentes hos Skanfil Oslo,
el. Sarpsborg.
PORSGRUNN. To fat med fruktdekor, ett med blått
stempel. Produsert 1895 og 1915. Pen stand. Må
hentes hos Skanfil Oslo, eller Sarpsborg.
NORA GULBRANDSEN. To typiske Nora
Gulbrandsen-krus fra Porsgrunn. Ene påskrevet
under ”Håndmalt” og nr. 8383. Ikke signert.
PORSGRUNN. Kakefat modell 1570. Blått
stempel. Ovalt 27x15 cm. Pen stand. Må hentes
hos Skanfil Oslo, el. Sarpsborg.
PORSGRUND. To skåler Ø 11 og 13 cm med
riksvåpen i farger.
2000
BARKÅKER (Vestfold). Postskilt fra nedlagt
postkontor, laget på Cathrineholm. Noen mindre
bruksspor. Sjeldent.
Eldre postskilt (dansk (?)) i støpejern, 37x37 cm,
slitasjeskader.
POST. Stort emaljert postskilt med posthorn. 48 x
50 cm. Litt slitasje.
POSTVEKTLODD. Treeske med komplett sett
med 13 messinglodd opp til 500 g. Bra stand.
VETTRE. Postskilt på 47 x 15 cm. Med etikett fra
Cathrineholm på bakside. Bra kvalitet, lite slitasje.
2700
TUTGRAMMOFON. Gammel tutgrammofon som
er meget pen av utseende. Tuten er litt falmet i
gammelrosa farge. Fungerer fint.
TANDBERG SØLVSUPER 7
JUBILEUMSMODELL. Den eneste modellen
Vebjørn Tandberg designet selv. Produsert 195861. Litt slitasje, løs ledning følger med. 36 x 18
x 25 cm.
TUTGRAMMOFON. Gammel tutgrammofon som
må renoveres. Mangler sveiv. Er litt skadet i
treverket og må lakkeres. Fin, grønn tut.
SALONGGRAMMOFON (innebygd høyttaler).
Fungerer fint. Trenger kanskje ny filt på skiven,
ellers bra.
2200
Postale effekter *)
I 1783
I 1784
I 1785
I 1786
I 1787
Radio, lydutstyr, etc. *)
I 1788
Polare samlegjenstander og bøker *)
Musikk *)
Musikk. Vinyl, CD-er. Enkeltobjekter *)
F 1748
Utrop
Porselen, fajanse, stentøy, samt glass *)
F 1763
1000
AMUNDSEN, ROALD. Roald Amundsens
opdagelsesreiser. I-IV. Minneutg. Oslo 1928-1930.
382 + 371 + 367 + 281 s. Billedplansjer, hvorav
noen i farger. Foldekarter. Orig. skinnr.bnd. Meget
pene.
FRAM OVER POLHAVET. Privat hjemmelaget
scrapbook full av bilder (det meste utklipp), kart
m.m.
HVALFANGST. Den moderne hvalfangsts
historie 1-4. 1959. Johnsen, Arne Odd og
Joh. N. Tønnesen. 2668 s. Rikt illustrert. Med
smussomslag. Rikt ill.
POLARÅRBOKEN 1936. Utgitt av Norsk
Polarklubb. 117 s. + reklame. Illustrert. Noe
forsidesmuss (trykksverte). Ellers meget pen.
SVALBARDPOSTEN. Årgang 1963/64 komplett,
pent innbundet i bok.
SVALBARDPOSTEN. Årgang 1965/66 komplett,
pent innbundet i bok.
SVALBARDPOSTEN. Årgang 1968/69 komplett,
pent innbundet i bok.
I 1789
I 1790
I 1791
2000
1000
1000
800
800
750
700
600
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
300
500
1500
900
2500
1600
800
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 1792
Utrop
TANDBERG TR 220. Stueradio produsert 1975.
Ukjent stand.
450
Reklame *)
Reklame. Bryggerieffekter, brus og øl. *)
I 1793
I 1794
I 1795
AAS BRYGGERI ORIGINAL. Keramikkrus med
reklame for Aas ”Med den ekte Pilsner smaken”.
H=14 cm. Noe krakelert.
AKTIEBRYGGERIET I OSLO. Sjelden ølkasse fra
ca. 1925-27. Noen bruksspor.
CHRISTIANIA BRYGGERI. BAYER-ØL. Fin og
sjelden øletikett.
Obj.nr.
I 1807
I 1808
500
I 1809
600
400
I 1810
I 1811
I 1812
I 1813
I 1814
1815
I 1816
I 1817
I 1818
I 1819
I 1820
I 1821
I 1822
I 1823
I 1824
I 1825
I 1826
I 1827
I 1828
F 1796
I 1797
I 1798
I 1799
I 1800
I 1801
I 1802
I 1803
I 1804
I 1805
I 1806
FOSS BRYGGERI, KRISTIANIA. Flott ølglass,
trolig laget på Hadeland ifm. kroningen 1906.
Slepen dekor. 18 cm høyt. Vi hadde tilsvarende
med kolorering på april-auksjonen i 2012. Dette
er imidlertid uten kolorering og kanskje et utkast?
Meget sjeldent.
FRYDENLUNDS ”Det gode øl”. Emaljeskilt fra
30-tallet, 87x57 cm. Nær perfekt stand.
FRYDENLUNDs BRYGGERI, CHRISTIANIA.
Gammel VØRTERØL-flaske. ”Anbefales av
lægerne, bør serveres koldt”. Grønt glass. Sjelden.
FRYDENLUNDS BRYGGERI. Stort glasskilt.
VØRTERØL Alkoholfrit. Trolig fra 40-50-tallet.
35x46 cm. Et par avskallinger. Bør hentes pga
glass. Uvanlig.
FRYDENLUNDS BRYGGERI. VÅRØL. ”En skål
til solens pris”. Plakat av Damsleth fra 40-tallet.
49x64 cm. Signert. Innrammet med glass. Bør
hentes hos Skanfil.
FRYDENLUNDS ØL. Blått, tosidig emaljeskilt, ca.
1950, 44x40 cm. Små anm. langs kantene.
HANSA. Aluminiumskilt: ”Husk Hansabrusen
hilsen Perle og Bruse”. Fra 1950-tallet. 49x85 cm.
Prima stand.
HANSA. Lott to innrammede papplakater, begge
tegnet av HETLAND. 35 x 35 cm. Bør hentes
hos Skanfil.
KORKER. Lott 18 gamle bruskorker fra
JARLSBERG BRYGGERI, OSLO og ARENDALS
BRYGGERI. Noen skrammer. Et par like. Uvanlig.
LOVER OG REGLER. 4 enheter: Christiania
Bryggeriers Forenings Forhandlingsprotokol
for 1893 (utdrag), Love for Flaskebyttelageret,
1906, Skattelov for byene 1911 (stemplet Schous
bryggeri), Love for AS Schous Bryggeri 1916.
LUNDETANGEN. 7 UP. Fint blikkskilt fra 50-tallet:
”Your fresh up”, 25x35 cm. Prima.
1500
I 1829
800
I 1830
400
500
I 1831
500
400
Reklame, diverse *)
I 1832
800
I 1833
500
400
I 1834
400
I 1835
400
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
LUNDETANGENS SOLO. Fint aluminiumsskilt fra
40-50-tallet. 25x50 cm. Ubetydelige skrammer.
OPLANDSKE SPRITFABRIK, CHRISTIANIA.
Sjelden flaske Prima Finsprit. Fra begynnelsen
av 1900-tallet. På etiketten omtalt Guldmedalje
1897 og 1898.
OSLO-ØL. Emaljeskilt. DAGENS ÖL
PILSNERØL. Prod. av E. Feght Bjørge, Oslo.
Fra Aktiebryggeriet, Oslo som ble nedlagt i 1928.
40x60 cm. Noen flekker.
OSLO-ØL. Emaljeskilt for DAGENS ÖL /
BAYERØL. Prod. av E. Foght Bjørge, Oslo,
nedlagt i 1928. 40x60 cm. Nær prima stand.
P. A. LARSEN. Kristiania. Leirflaske (vinflaske ?)
med firmanavnet preget i leiren. H=32 cm.
RINGNES. Plakat med unge Wenche Foss som
bærer ølbrett. ”Sommer og sol og Ringnes Øl”.
Tegnet av Mauritz Hansen. 43x59 cm. Pen stand.
Rull.
RINGNES. Stor, original plakat med oversikt over
fabrikkområdet, ca. 1930-40-årene. 92x63 cm.
Pen. Rull.
RINGNES. Stor utgave av plakaten med unge
Wenche Foss som bærer ølbrett. 60x84 cm. Ikke
signert, men tegnet av Mauritz Hansen. Noen
anmerkninger, flere reparerte og ureparerte rifter.
Uvanlig, rull.
RINGNES LANDSØL VØRTERØL. Rundt
metallskilt i rødt og grønt, Ø ca. 48 cm med
reklame på begge sider. Tre monteringshull, uten
rust og avslag, men generelt noe slitasje.
RINGNES VØRTERØL. Uvanlig type, rundt
dobbeltsidig skilt, ø=50 cm, fra 40-50-tallet. Noen
bruksspor.
RINGNES Vørterøl - Lagerøl. Tosidig emaljeskilt
fra 30-40-tallet. Ca. 40x40 cm. Rustflekker i
festepunktene.
RINGNES ØL. Stor plakat med jordklode. 63x85
cm. Trolig fra 50-60-årene. Offsettrykk Grøndal AS
/ Fotocolor AS. Pen stand. Rull.
RINGNES øletiketter. Lott på vel 180 gamle
etiketter beregnet på eksport. Noen er
tilsynelatende like. Bra kval.
SCHOUS, RINGNES, FRYDENLUND. Tre
celluloidskilt for LAGERØL. Dobbeltsidige. 35x40
cm. Pen stand.
SCHOUS EKSPORTØL på GALLA-flasker. Uvanlig
plakat for disk, ca. 1950. 27x37 cm. Bra stand.
SCHOUS jubileumsølglass fra 1920-tallet med
tinnlokk. Ca. 8.5 x 19 cm. Pent. Bør hentes.
SCHOUS NORWEGIAN BEER. Komplett eske
med 50 pakker/hefter med fyrstikker bergnet for
eksport.
SCHOUS PILS, FEIENDE FRISK. Plakat, liten
type, fra 40-tallet med ølbæreren. Prod. av Emil
Moestue AS. 47x63 cm. Innrammet med glass og
tidstypisk, brun ramme. Bør hentes hos Skanfil.
Pen.
SCHOUS VØRTER-ØL. Kraftkilden. Meget uvanlig
skilt fra 40-50-tallet. 41x61 cm. Prima stand.
SCHOUS VÅRØL. ”En skål til solens pris”.
Butikkplakat, 43x64 cm, sjelden utgave med støtte
bak for diskplassering. Oppr. tegnet av Damsleth,
men denne er usignert.
SCHOUS ØL. Blikkskilt med ølbæreren fra
1920-tallet. Tegnet av Otto Von Hanno. 50x50 cm.
Noen skrammer og anm. i hjørnene og kantene,
ellers ganske bra.
SCHOUS ØL. Ølbæreren. Plakat i original
innramming fra 30-tallet med glass. Ca.55x82 cm.
Trykket hos Emil Moestue AS. Fuktflekker i nedre
del. Bør hentes hos Skanfil.
SUNDHETSDRIKK VØRTER FRA OSLO.
Emaljeskilt. Prod. av E. Feght Bjørge, Oslo. Fra
Aktiebryggeriet, Oslo som ble nedlagt i 1928.
40x60 cm. Ubetydelige flekker i oppheng.
TOTENS BRYGGERI. Antikk flaske for TAFFELØL. Totens Bryggeri ble etablert i 1857 og etter
sammenslåing med Toten Mineralvandfabrik
i 1912 endret det navn til Toten Bryggeri &
Mineralvandfabrik. Trolig unik.
Lott 6 ølbokser og en stor ølkrukke. Bl.a. en
Ringnesboks, som trolig er gammel. Også et
par tyske ølsorter på flaske og krukke. Bl.a.
”Jahreskrug” fra Altenmünster Bryggeri. Forseglet.
Udrikkelig øl. Svært dekorativ. Også 40 ølbrikker
medfølger. Bør hentes.
AGRA MARGARINFABRIK, OSLO. Butikkplakat
med plass for priser pr. 1/2 kg. Damemotiv.
Tegning sign. ”S.M.J”. 35x32 cm. Et løst hjørne.
Litt falmet h.side.
AGRA MARGARINFABRIKK, OSLO. Stor
butikkplakat med reklame for X-Margarin.
Billigkvalitet. Prod. av P.M. Bye AS. 44x73cm.
Litt falmet.
AICO DROPS OG SUKKERVAREFABRIKK.
Sarpsborg. Stort spann med lokk og hank med
reklame for Aico drops. Ø=16 cm og H=23 cm.
Fremmed klistrelapp på lokket kan sikkert fjernes.
Normale bruksspor ellers.
AVANCE Gaffelbiter. Delikate produkter.
Utstillingsplakat med 3 forskjellige lokk fra
bokser produsert av Sardinfabrikken Avance AS,
Stavanger. 31x53 cm. Normale bruksspor.
700
400
1000
Obj.nr.
I 1836
I 1837
I 1838
I 1839
1000
500
400
I 1840
I 1841
I 1842
500
500
800
800
400
400
F 1843
x 1844
I 1845
I 1846
I 1847
I 1848
I 1849
500
400
I 1850
I 1851
400
750
I 1852
500
I 1853
500
I 1854
I 1855
1500
I 1856
400
I 1857
800
I 1858
800
I 1859
1000
I 1860
I 1861
I 1862
800
I 1863
500
I 1864
F 1865
I 1866
400
400
I 1867
I 1868
400
I 1869
400
I 1870
Utrop
BERGENE. Kinodispenser. Stativ med tre boller
i plast i forskjellige farger. H=23 cm og Ø=42 cm.
Uvanlig.
BJØRNSETHS KAFFE. Gammelt emaljeskilt fra
tidlig 1900-tallet. 55x30 cm. Bærer preg av å ha
hengt ute lenge. Rust. Sjeldent.
CHRISTIANIA DROPSFABRIK A/S. Sjeldent
dropsspann. 11x20 cm. Uvanlig pen stand
DDR propaganda posters, interesting unusual
mixed lot with more than 50 posters 58x81cm 28½x40½cm, some duplicates.
DEN KOOPERATIVE SJOKOLADEFABRIKK
A/S, OSLO. Melkespann. Ca. 20x24 cm. Noen
skrammer. Sjeldent.
DIPLOM-IS. Kioskskilt i tremateriale. Liten type,
ca. 53x63 cm. Noen anmerkninger, bl.a. reparert
skade ved iskjeksen.
DØLA-MAT. Metallskilt fra Lillehammer på 50-tallet.
100x38 cm. Et par ubetydelige skrammer.
ESSO. Ovalt dobbeltsidig skilt fra bensinstasjon
med et flott kraftig oppheng, ant. fra 1950-tallet.
Selve skiltet måler ca. 90x60 cm. Originalt og
uvanlig objekt med normal slitasje.
ETIKETTER. To album med varierte etiketter
innlimt, mange iddiser og relaterte produkter
fra fiskeindustrien, og litt annet. Relativt lite
Stavanger, og bl.a. en del fra Trondheim. Flotte
etiketter, flere ulike formater. Ca. 120/150 stk.
FAKTURAER. Litt over 100 stk. 1897-1940-tallet.
Det aller meste norsk, mye Christiania/Oslo.
Mange med flott dekorasjon. Litt varierende
kvalitet.
FR. MEYER AS, OSLO. Uvanlig lite spann for
appelsinmarmelade. 8x10 cm.
FR. MEYER CHRISTIANIA. Liten blikkboks formet
som en liten koffert. 12 x 8 x 9 cm. Noe slitasje.
FREDØIS UKEBLAD FOR FAMILIEN Skib o hoi.
Metallskilt 33x23 cm. Sjelden utgave.
FREIA. Liten fin blikkboks med lokk og hank.
Dekor med tre barn som leker. Den ene gutten
dytter en OLA-bil med en hund i, bilen heter Freia.
Ø=8 cm og H=9,5 cm. Litt slitasje. Uvanlig.
FREIA. Lott 13 div. bokser, de aller fleste nyere.
Alle i veldig bra kvalitet.
FREIA. Lott 13 tallerkner/asjetter med Freialogo.
Fem med Ø=27 cm, syv Ø=24 cm og en med
Ø=21 cm. Noe slitasje. MÅ HENTES HOS
SKANFIL OSLO.
FREIA. Sjelden konfektskål fra 1920-tallet i
metall. 16.5 x 12.5 cm. Anløpet.
FREIA. Volvo Container fra Corgi i originaleske.
Som ny.
GJENSIDIGE. Fint emaljeskilt med gammel
skrivemåte ”Norges ældste Livsforsikringsselskab”.
40x20 cm. Pen stand.
IDDISER. Album med 315 forskjellige iddiser. Alle
størrelser. Den eldste etiketten er fra 1910.
IDDISER. Ca. 500 stk. i prima kval. Nesten
alle Stavanger, men Måløy, Bergen er sett. Lite
dublisert.
IDDISER. Innst.bok. m/555 stk. over 90
% Stavanger, men også noen andre, Bl.a.
Holmestrand, Bergen, Stavern, Måløy + flere
Sigurd Boe, Oslo. Prima kval.
IDDISER. Innst.bok m/ca. 560 stk. Lite dublisert.
Det aller meste fra Stavanger, men sett også fra
Bergen, Måløy, Sandnes, m/flere. Prima kval.
IDDISER. Lott ca. 200 stk. En del dubletter, men
mer enn 100 ulike. Bra kvalitet.
IDDISER. Lott på vel 100 gamle sardinetiketter.
IDDISER. Lott på vel 100 gamle sardinetiketter.
IDEAL. Flatbrød og knekkebrød. Lott ca. 60
matriser til trykking på produktene, i forskjellige
størrelser. Medfølger noen gamle eske m.m. Stor
og morsom lott.
KAFFEBEHOLDER. Stor, gammel kaffebeholder
med luke. NYBRÆNDT KAFFE fra HOLM & co,
TRONDHJEM. H=59 cm. Noen bulker, spes. i øvre
del og mye skrammer på fremsiden. Baksiden er
meget pen. Sjelden.
KAFFETÅRN fra C&C KNUDSEN, meget pen.
KAFFETÅRN fra C&C KNUDSEN,
specialforretning, engros. Illustrert med
kaffeplanter. Fra Kristianiaperioden. Normale
bruksspor.
KAFFETÅRN fra FRIDTJOF RASMUSSEN AS,
Oslo. Normale bruksspor.
Kampanjeplakat tegnet av TRYGVE M. DAVIDSEN
for industrien: ”HOLD BRANNDØRENE LUKKET”
utgitt av NAF, LO, Industrivernet og Norsk
Brannvernforening. Trykket hos Oslo Litotrykk.
30x43 cm. Pen stand.
Kampanjeplakat tegnet av TRYGVE M.
DAVIDSEN for industrien: ”Selvantennelse i oljet
avfall” utgitt av NAF, LO, Industrivernet og Norsk
Brannvernforening. Trykket hos Oslo Litotrykk.
30x43 cm. Pen stand.
KIELLAND’S. Gammelt spann. Fabrikken er
illustrert på lokket. Diverse motiver på siden. Ca.
15x19 cm. Noen bruksspor, bl.a. påskrift på kanten
av lokket. Hengsel er løs.
KIELLAND DROPS. Flott liten boks med lokk
og med hank. Motiv med sirkusartister, klovn og
pike på hest. H=10 cm. Ø=8 cm. i bunnen. Veldig
uvanlig.
1000
1800
800
750
800
400
400
2000
400
750
500
500
500
750
500
500
2300
500
800
800
1400
1400
1400
750
600
600
1000
1800
1000
1200
1000
400
400
400
500
25
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 1871
I 1872
I 1873
I 1874
I 1875
I 1876
I 1877
Utrop
KIELLANDS ENGELSK DROPS. Gammelt spann
uten lokk. Trolig fra omkr. 1910-20-tallet pga.
skrivemåten. 11x16 cm. Normale bruksspor.
KIELLANDS TOS, den ideelle pastil for alle halser.
Pen stand. Med papir inni. Unik.
KNA, stort merke Ø-67 mm. 2 festekroker på
baksiden. Liten nål, produseret av Sporrong.
KOREN & GEDDE, OSLO. Gammelt spann
for appelsinmarmelade. 16x24 cm. Normale
bruksspor.
KRYSTAL’S DROPS fra A/S Dropsfabrikken
Krystal, Trondheim. Gammelt spann uten lokk.
15x22 cm. Noen flekker på etiketten. Uvanlig.
LERUM’S SAFTFABRIK, SOGNDAL I SOGN.
Gammelt og uvanlig spann med negermotiv. 16x15
cm. Normale bruksspor.
LORENTZ ERBE, TRONDHEIM. Fint, gammelt
dropsspann. 16x23 cm. Småbulker og mindre
skrammer.
400
Obj.nr.
I 1893
400
Utrop
TORGERSEN & CO. Kaffe Oslo. Stor boks med
lokk. Ø=24 cm og H=32 cm. Noen småbulker
og riper.
Obj.nr.
500
I 1911
500
400
I 1912
400
I 1913
400
I 1914
400
I 1915
I 1916
Utrop
Samling skipsfotografier/utklipp i perm, samlet i
England. Sortert på rederier A-M. Mesteparten
i s/hv. Består av 157 fotografier og 178 utklipp.
Detaljer om skipene er ofte påført arkene. Sjekk
også Onlineauksjonen på www.skanfil.no, da vi
i uke 30 presenterer noen flere smålotter av det
samme materialet.
Sjekk også Onlineauksjonen på www.skanfil.no, da
vi i uke 30 presenterer noen flere smålotter av det
samme materialet.
SEKSTANT. I messing, uten merke eller navn. 12
x 11 x 5 cm.
SKIPSKONTROLLEN PORSGRUNN. Lott på
tre stempler. Medfølger et stempel med SK og
riksløven mellom.
THOR DAHL REDERI, SANDEFJORD.
Malingsboks merket ”Ambra” (fra hval) på
1930-tallet. Uvanlig.
WALKER’S CHERUB III SHIP-LOG. Flott
instrument i messing. Made in England by THOS.
Walkers & SON lTD. Birmingham. Ø=9 cm og
L=24 cm.
Lott på tre verktøy. Ett borr, én trehammer og ett
skrape/hakkeverktøy. Gammelt.
2000
Banankasse med div. skips- og rederibøker.
Bl.a. Nøytralt Billedleksikon, NAL 1910-60,
Rederiforbundet 50 år, Skipskalender 1956,
Høegh Rederi, Sjøfartsloven 1954, m.m. Bør
sees. Gi bud!
DEN NORSKE LOS. Lott fem bind. Bind 2A, 2B,
3A, 5 og 6. Litt slitasje.
INTERNATIONAL SIGNALBOK. Offisiell utgave
1901. 577s. Båtens navn: Barken Wildwood og
kjennesignal KBQD er innskrevet på friblad. Meget
velholdt. Uvanlig.
LIBER NAUTICS. D. and J. T. Serres. Praktbok
fra 1979 med 41 flotte ill. med beskrivelser av
skipene. Flott bok.
NORSKE SEILSKUTER. Tilegnet mennene fra
de hvite seils dager, - de som skapte glansen om
Norge som sjøfartsnasjon. Revidert utgave over
de seks første enkeltbind utgitt årene 1933-1937.
Oslo 1944. 432 s. Rikt ill. Forside nesten løs og
slitt i rygg, fin materie.
PAASCH, H. Illustrated Marine Encyclopedia.
Utgitt av forfatteren. Antwerpen 1890. 308s + 100
illustrasjoner. Originalbind i ganske god stand.
Eiernavn på friblad. Uvanlig bok.
SKIP OG SKIPSFART. Lott 5 bøker: Lillegaard:
Fosen Trafikklag - Hopehav på sjø og Land (3000
eks.), Nordlandske DS 1927-77, Seland: Polyflåten gjennom 50 år 1936-86, Rosenborg verft
100år 1896-1996, Vesteraalens DS gjennom 75 år
1956 (5000 eks). Bra stand.
S/S SVANHOLM. Bygget i Arendal 1917.
Skipsdagbok for perioden 6 jan. 1960 til 8 aug.
1960. Uvanlig.
To bøker: Den Norske Amerikalinje 19101960, 450 s og AMERIKABÅTENE av Bård
Kolltveit, 112s, 1984. I tillegg en lott på 40 eldre
reisebrosjyrer, seilingsplaner m.m. fra 50-tallet.
Ca. 30 gjelder Norsk Amerika Linje. Bøkene i god
kvalitet, brosjyrene i litt variabel kval.
100
Bøker o.a. om skip (momsfritt)
I 1917
F 1894
I 1895
I 1896
I 1897
I 1898
I 1899
I 1900
F 1878
I 1879
I 1880
F 1881
I 1882
I 1883
I 1884
I 1885
I 1886
I 1887
I 1888
I 1889
I 1890
I 1891
I 1892
MUSTADS KRONE MARGARIN. Sjelden, gammel
pristavle. 56x91 cm. Noen flekker.
NORSK FETSILD. 25 kilos sildespann fra A/S
Brødrene Hellen, Trondheim. Fabrikkens største?
Prima stand.
NORSK UKEBLAD ”bladet med de gode sider”
med Stomperud. Emaljeskilt, 50x32 cm. Noe rust
langs kantene. Ellers ok.
PHILIPS. Gammelt emaljeskilt for lyspæreutsalg
med fokus på typene Argenta og Arlita. Trolig fra
20-30-tallet. 49x40 cm. Prima stand. Sjelden.
SAS. Scandinavian Airlines System. Papp-plakat
med kart over hele verden med destinasjoner. 75 x
45 cm. Fra 60-70-tallet.
SKEDSMO’S PARISERPUDDING. Fint metallskilt
med gammel skrivemåte, f.eks. ”Opskrifter”
og ”GJENNEM 20 AAR”. 27x19 cm. Mindre
skrammer.
SKEDSMOS PARISERPUDDING. ”Delikat dessert
efter franske opskrifter”. Stor boks med reklame
på innsiden av lokket. Forholdsvis fin. Den er ca.
32 x 25 x 17 cm.
SOLO MARGARIN. Stort emaljert blikkskilt. 99 x
40 cm. En del slitasje, litt rust i hjørner og langs
kant.
SPAREBØSSER. To små sparebøsser for 10 og
25 øre. ”Tømmes av Postsparebanken”. Uvanlige.
STABBURET, FREDRIKSTAD. Gammelt
lekespann, ø=12,5 cm oppe, 11 cm høyt. Normal
brukskvalitet med noen skrammer og bulker. Uten
lokk. Sjeldent.
STARRETT TOOLS. Katalog stemplet INGWALD
NIELSEN. Kristiania. Katalog no. 20. Ca. 1910.
320 s med all slags typer verktøy. Meget rikt ill.
Omslaget løst med en liten bit revet av, ellers fin.
STAVANGER COLONIAL FORRETNING. Stor
lampeskjerm/kule i glass som hang utenfor
butikken i Kirkegt. 15. Butikken etablert 1905 med
Anton Pedersen som bestyrer. Nedlagt i 1972.
Skjermen/kulen er ca. 45 x 49 x 25 cm. Nærmere
100 år gammel. Må hentes hos Skanfil.
TEKANNE merket ABC TEA Solens blomst, fra
Egersund, 1920-tallet? Ingen produsentmerker
under. H = ca 13 cm. Noen bruksspor.
TELEFUNKEN RADIO. Gammelt emaljeskilt.
38x59 cm. Pent, et lite merke.
THEATERCAFEEN. To menyer datert 17.
November 1902 og 7. April 1903, begge med
spydhull. Alkoholreklame bak.
1600
400
1000
1500
I 1901
Skipsrelaterte gjenstander *)
I 1902
I 1903
I 1904
500
500
I 1905
I 1906
500
400
500
I 1907
I 1908
I 1909
1500
I 1910
400
750
1600
BORDFLAGG. Lott på 27 stk. Bla. Shell,
ExxonMobil Marine Fuels, Det Norske Veritas,
Tjøme Sjømannsforening, The Norwegian
Shipping Academy, Mannheim Motoren, MWN
Diesel, MAN B&W, Tønsberg Havn mfl.
D/S ”HELIOS”. Olje på lerret. Malt av den kjente
marinemaleren John Kr. Johnsen 1951. 59x39.
Noen flekker trekker ned.
GULBRANDSEN, E. Skutemaleri. Båten ”Brisk”
Oslo. Rundt maleri med ramme formet som
livbøye. Ø=25 cm. Meget fin kvalitet.
GULBRANDSEN, OLAF. Skutemaleri av skuta
”Tordenskjold”. Innrammet. 35 x 19 cm. Meget
fint.
Kapteinsepåletter. Lott på tre meget fine epåletter.
Alle tre har tilhørt kaptein Sven Georg Larsen,
skipsfører på Anna Odland fra Haugesund i
Nortrashipflåten. Han var kaptein på båten under
hele krigen. Medfølger dokumentasjon med
bekreftelse fra hans barnebarn.
KONTROLLKLOKKE. Ant. brukt av vaktmann. I
messing, låsbar, med opptrekk. Ikke helt i orden.
Ø=8 cm og H=4 cm.
NAL. Lott brosjyrer, menyer m.m. Se bilder. Fin
lott.
NORTRASHIP. Uniformsluemerke som
har tilhørt kaptein Sven Georg Larsen,
skipsfører på Anna Odland fra Haugesund i
Nortrashipflåten. Han var kaptein på båten
under hele krigen. Medfølger dokumentasjon
med bekreftelse fra hans barnebarn.
ODLANDS REDERI. Haugesund. Rederimerke i
sølv. I tillegg et ekstra uniformshattemerke uten
rederimerke. Begge har tilhørt kaptein Sven Georg
Larsen, skipsfører på Anna Odland fra Haugesund
i Nortrashipflåten. Han var kaptein på båten
under hele krigen. Medfølger dokumentasjon med
bekreftelse fra hans barnebarn.
I 1918
I 1919
500
500
500
I 1920
I 1921
I 1922
500
I 1923
500
400
100
Skipsfart, maritime effekter *)
500
400
VEDOVNEN BJØRN. Drammens Jernstøberi.
Gammelt blikkskilt, ca. 1915. 36x47 cm.
Småskrammer, flekker og spor etter oppheng.
Skjørt. Bør hentes.
VICTORIA MEIERIBOLAG. Kristiania. Glassflaske
med firmanavnet og telefonnr. i glasset. H=22 cm.
VIMPLER m.m. Lott på 31 norske vimpler og
25 andre tøymerker for turiststeder. Medfølger
en pose med engrospreget lott andre etiketter.
Bør sees.
Lott 25 gamle fakturaer, bla. fra de tre
tobakksprodusentene A/S Johannes N. Withs
Tobaksfabriker, Tiedemanns, Carl F. Johannessen,
ellers bl.a. Østlandske petroleumskompani,
Drammens Smørfabrik, G. C. Rieber & co,
Brødrene Dogloug, Christian Radich, Foss
bryggeri mfl. fra perioden 1904-1913. Mange fine
og dekorative.
Lott ca. 20 div. priscouranter. Både norsk og
engelsk. Det aller meste relatert til verktøy og
maskin inkl. traktor. Noe fra tidlig 1900-tall.
Morsom lott.
Lott fakturaer, regninger, kvitteringer m. m. fra
1936-1945 relatert til KRISTIANSANDS-området.
God variasjon og spennende.
Fem fakturaer 1893-94, to anvisninger 18851895 og en fraktseddel pr ”Fragtemanden” fra
Christiansens Møller, Christianssand 1885 til
Arendal. Fine brevhoder på noen av fakturaene.
Kasse med ca. 50 gamle reklamesaker, bokser,
esker osv. Var. stand. Inkl. flaske m/innhold, så
dette bør sees og hentes hos Skanfil. Gi bud!
750
I 1924
I 1925
Speiderrelaterte samlegjenstander *)
I 1927
2000
2500
500
I 1928
I 1929
500
1500
3000
Banankasse stappfull av speiderting fra 1930-70
tallet. Skjerf, snorer, merker, distinksjoner, luer,
belter, blader, bøker, småhefter, sangbøker,
håndbøker, fotografier m.m. Bør sees.
LANDSLEIREN MANDAL 1932. Minnealbum fra
landsleiren utgitt av Norsk Speidergutt-Forbund
samt et fotoalbum med 10 bilder fra samme leiren
og dessuten en fyldig dokumentasjon av 3dje
Haldens sommertur i 1935. Medfølger leirhefte fra
landsleiren. Meget uvanlig.
Lott på 40-talls speidermerker etc. Leirmerker,
nåler, ringer, årsstjerne. Både NSF og NSPF. Fra
60-70-tallet.
SPEIDERSTOKK fra en speider som har montert
merker fra speiderleire i nesten alle år mellom
1911 og 1959 (dog ikke under krigen 1942-45).
Øverst er det et montert merke fra 3dje Kr.a.
tropp som ble stiftet 24/2-1911 og som ble gitt ifm.
kretsens første manøver i 1912. Dessuten er det
montert på 11 speidermerker på andre siden fra
50-60-tallet. Ca. 1 meter lang. Unik.
Speiderrelaterte bøker og annet momsfritt
I 1930
Speiderlott med 27 enheter: postkort, brev,
særstempler etc.
500
500
400
600
500
500
500
900
600
750
500
600
900
500
1000
500
Tegneserier *)
Tegneserier - Disney*)
I 1931
750
500
Speider *)
I 1926
600
500
I 1932
I 1933
I 1934
BAMBI. Et blad i Walt Disney serier som kom ut i
1952. Vg/Fn. Et fint blad med litt slitasje i rygg.
DONALD/DISNEYALBUM. Lott ca. 110 stk. Kv. Vg
til Vf. De fleste Fn.
DONALD DUCK. 1953. Nr. 10. Fn. Splitt 10 mm
nede og 12 mm oppe ellers meget pent.
DONALD DUCK. 1954. Nr. 8. Fn. Et veldig fint
blad.
500
1250
750
800
400
26
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 1935
I 1936
I 1937
I 1938
I 1939
I 1940
I 1941
I 1942
I 1943
I 1944
I 1945
I 1946
Utrop
DONALD DUCK. 1955-1958. Lott 38 blader. Nr. 7,
8 og 11 1955 alle G-. Nr. 2, 4, 6, 9, 10, 13 1956 G
til G/Vg. Walt Disney serier nr 13 1956 G/Vg. Nr.
11, 12, 14, 17 (Po), 21, 23 og 26 1957 jevnt fordelt
på G til Vg. Nr. 1 (G-), 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 Vg, 13
Vg, 16 Vg, 17 Vg, 23 Vg+, 26 Vg, 27 Vg, 28 Vg,
29 Vg, 30 Vg, 31 Vg, 33 Vg, 35 Vg og 35 Vg, de
andre G til G/Vg.
DONALD DUCK. 1955-1965. Lott 113 blader. 34
stk. fra 1955-1959. Kvalitet G- til Vg. Jevnt fordelt.
Medfølger 17 blader fra 1959 innbundet i dårlig
kvalitet og 19 stk. innbundne 1960 i veldig kvalitet.
DONALD DUCK. 1957. Komplett 1-26 i gammel
Donaldperm. Kvalitet Vg eller litt svakere.
DONALD DUCK. 1958-1959. Lott 54 blader.
Nr. 1, 2, 8, 9, 13-16, 20-24, 26-35 1958. Denne
årgangen er Vg til Fn med flest nærmest Fn.
Nr.10, 14-37, 40, 42-44,46, 47 og 49-50. Denne
årgangen jevnt fordelt på G/Vg til Fn.
DONALD DUCK. 1959. Lott 38 blader. Nr. 2-11,
13, 15-17, 19-22, 24-27, 29, 31-38, 41, 43, 45-50
og 52. Kvalitet Vg eller svakere, noen få mot G.
DONALD DUCK. 1960-1965. Lott 52 blader.
Kvalitet jevnt fra Vg til G. Medfølger 14 Donald
fra 1960 som er satt inn i perm og alle har
ringpermhull.
DONALD DUCK. 1961. Lott 28 blader. Nr. 1-3, 5,7,
10-15, 20, 24, 28-31, 33, 35-40, 43, 45, 47 og 52.
Kvalitet Vg eller litt svakere.
DONALD DUCK. 1966. Lott 38 blader. Nr. 1-5,
10-13, 15-18, 20-30, 36-40 og 43-52. Vg eller litt
bedre. Mange mangler utbrettsklaff.
DONALD DUCK. 1967-1969. Lott 34 blader 1967.
Nr. 1-35. Kv. Vg- til Vg. Lott 60 blader 1968-1969.
34 blader med ringpermhull. Vg- til Vg.
DONALD DUCK. 1968-1970. Lott 93 blader. 1968
19 stk. 1969 41 stk. og 1970 33 stk. De fleste Vg
til Vg+. En del med navn på forside.
DONALD DUCK. 1970-1976. Lott ca. 215 blader.
1971, 1972 og 1974 komplett. Tre halve årganger i
Donaldperm. Kv. Vg- til Vg.
DONALD DUCK. 1970-1979. Lott ca. 300 blader i
banankasse. Kvalitet jevnt over Vg.
500
500
1000
Obj.nr.
I 1957
I 1958
I 1959
1500
I 1960
500
500
500
500
750
1500
I 1961
I 1962
I 1963
I 1964
I 1965
I 1966
I 1967
I 1968
1500
1750
I 1969
I 1970
I 1971
I 1972
I 1973
I 1974
I 1975
I 1976
I 1977
I 1978
I 1979
I 1980
I 1981
F 1947
I 1948
I 1949
F 1950
F 1951
I 1952
DONALD DUCK. Det aller første amerikanske
bladet med tegneseriefiguren Donald utgitt i
USA i 1935. Kvalitet G. Omslaget nesten løst
og for- og bakside henger så vidt sammen.
Noen rifter og noe annet, men innholdet er fint.
Et uvanlig og morsomt blad med en stor ill. på
hver side med tekst under. 14 s.
DONALD DUCK FRA DAG TIL DAG. Komplett fra
nr. 1-18. Kvalitet Fn til Vf.
DONALD POCKET. 55 stk. fra nr. 5-90. Flest 1.
oppl. Bl.a. nr. 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22 og
23. Kv. Vg/G til Vg. Flest mot Vg.
WALT DISNEYS ALICE I EVENTYRLAND. Et
blad i Walt Disney serier fra 1951. Vf. Et meget
pent blad.
WALT DISNEYS DONALD DUCKS
FAMILIEALBUM. Et blad i Walt Disney serier fra
1952. Vg. Slitasje i rygg, splitt 3 cm nede og et par
andre småanm. Fin glans på forside.
WALT DISNEYS JULEPARADE. Et blad i Walt
Disneys serier fra 1952. Fn-. Litt slitasje i rygg
ellers meget pent.
7500
ALBUM. Lott ca. 90 album fra 1980-tallet. En
god del Lucky Luke, Sprint, Viggo m/fl. Kv. fra
Vg til Fn+.
ALBUM. Lott på ca. 100 stk. Mange ulike serier.
Kvalitet Vg og noe bedre.
ALBUM. Lott på ca. 100 stk. Mange ulike serier.
Kvalitet Vg og noe bedre.
ASTERIX-ALBUM. Lott 11 stk. Alle 1. oppl. Nr. 2
Fn/Vg, 3 Vg+, 4 Vg+, 5 Vg+, 6 Vg+, 7 Vg+, 10 Vg,
15 Vg-, 16 Vg-, 17 Vg+ og 20 Vg+.
800
Tegneserier - øvrige *)
I 1953
I 1954
I 1955
I 1956
I 1982
I 1983
I 1984
750
I 1985
500
I 1986
2250
I 1987
900
I 1988
1300
I 1989
I 1990
I 1991
1000
1000
500
I 1992
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
BIBELEN FORTALT I BILDER. Forord og
innledninger: Professor dr. theol. Arvid S.
Kapelrud. I tekstredaksjonen Svein Erik Søland,
Svein Helge Birkeflet, Inge S. Kristiansen.
Ansvarlig redaktør Harald Dyrkorn. Bind 1-8. Oslo
1983. Utg. av Familien. 1152 s. Gjennomillustrert
i farver som tegneserie. Orig. hvite helbind i
kunstskinn med gulldekor. Alle med smussomslag
som har noen få anm, bindene bra.
BRUMLE. Lott to blader. Brumle og onkel
Brumlebass 1947 Vg og Brumle og speilet 1950
Vg.
BRUMLE. Lott to blader. Brumle Per og Proffen.
1938. Vg-. Litt rust på stifter og noen andre anm.
Brumle og Teddi. 1943. Vg. Litt slitasje i rygg og
noen andre anm.
BRUMLE OG PER OG JULIUS I INDIA. 1955.
Vg-. Et par flekker på forside og splitt 3 cm oppe.
BRUMLE PÅ BYTUR. 1937. Vg-. Litt slitasje i
rygg, litt rust på stifter og noen andre anm.
FANTOMET. 1964. Nr. 4. Vg. Splitt 3 cm både opp
og nede, svak ant. til rullet rygg ellers bra.
FANTOMET. 1970-1973. Lott 16 blader. Nr. 13
Vg/Fn 1970, 23 Fn 1971, 12 Fn+, 13 Fn+, 24 Fn
1972, 3 Fn, 7 Vf, 8 Fn, 9 Vf, 10 Vg, 11 Vg+, 12 Fn/
Vf, 20 Fn-, 18 Vf, 22 Fn og 25 Fn 1973.
FANTOMET. 1973-1977. Lott 26 blader i kv. G til
Vg. De fleste Vg-.
FIINBECK OG FIA. Lott tre hefter. 1950 Vg+, 1951
Vg+ og 1953 Vg+.
HOPPALONG CASSIDY. 1953. Lott tre blader. Nr.
6 Vg/Fn, 11 Fn og 13 Fn/Vg.
ILLUSTRERTE KLASSIKERE. Lott ca. 70
blader fra nr. 29-205. Kvalitet fra G- til Vg. De
fleste Vg/G. Medfølger 9 stk Dobbelklassiker i
tilsvarende kvalitet.
JULEHEFTER. Lott 10 stk. 1951-1959. Tarzan
1955 Fn, Knoll og Tott 1953 Vg- og 1956 Vg+,
Fiinbeck og Fia 1955 Vg- og 1956 Vg+, Dådi og
Bamsi nr. 6 1956 Vg, Nr. 91 Stomperud 1951 G+,
1957 Vg, Våren 1958 Vg- og Våren 1959 Vg.
JULEHEFTER 1950-TALLET. Lott 8 blader. Div.
serier. Kvalitet Vg eller litt svakere. Se bilde.
KAMP SERIEN. 1969-1971. Lott 115 blader. Nr.
13-15, 18-22, 24, 31, 35-45, 50-52 1969, 3-25, 27,
29-36, 38-52 1970, 1, 3-15, 17--36, 38, 41-44, 46
og 49-51 1971. Kvalitet Vg til Fn/Vf.
KNOLL OG TOTT 1935. G-. For- og bakside løse,
et par rifter, ellers noe flekkete.
KNOLL OG TOTT 1936. G. For- og bakside tapet
fast med grå tape (se bilde), ellers noe flekkete.
KNUT BERG PÅ EVENTYR. Hefte 17 (1959). Vg.
KNUT BERG PÅ EVENTYR. Lott to hefter. 15de
Vg- og hefte 18 Vg+.
LYN-GORDON OG JUNGELDRONNINGEN.
Julehefte fra 1952. Vg. Litt slitasje i rygg, liten splitt
både oppe og nede og litt rust på stifter, ellers fint.
Et meget uvanlig blad.
LYNVINGEN. 1953. Lott tre blader. Nr. 1 G+,
veldig slitt i rygg, 7 Vg/G, 12 Vg.
NEMI. Lott 9 blader, de mest sjeldne bladene.
Kvalitet Vf til Nm. Se bilder og liste på nett.
NILS OG BLÅMANN. Julen 1941. Vg. Trekk for
Noe slitasje rygg og på forside.
NILS OG BLÅMANN 1941-1953. Lott fem blader.
1941 Vg, 1942 Vg-, 1943 Vg-, 1949 Vg og 1953
Vg. Noe slitte rygger, noen med litt rust på stifter.
NILS OG BLÅMANN 1956. Vg+. Et bra blad.
NILS OG BLÅMANN julen 1939 i kv. Vg. Litt
slitasje i ryggen.
NR. 91 STOMPERUD. 1950-1953. Lott tre blader.
1950 Vg, 1951 Vg- og 1953 Vg.
NR. 91 STOMPERUD. 1951-1968. Lott 6 blader.
Våren 1951 G+, Jul 1957 Vg/Fn, Vår 1957 Vg/Fn,
Jul 1960 Fn, Jul 1961 Vg og Jul 1968 Vg.
PEIK. 1957. Vg+. Litt trekk for slitasje i rygg, ellers
meget fint.
PRINS VALIANT. Album 1-14. Serie I komplett.
Kvalitet jevnt over Fn eller litt bedre.
PRÆRIEBLADET. 1957-1958. 1957 komplett
1-13 og 1958 1-19. Kv. Vg på de fleste, eller noe
svakere.
PRÆRIEBLADET. 1961. Lott 30 hefter. Nr. 1, 2,
4-6, 8-12, 15, 19, 21-24, 28, 31-33, 36-40, 42, 44
og 49-52. Kvalitet Vg til Fn.
PRÆRIEBLADET. 1962-1963. Lott 35 hefter. Nr.
2-9, 11, 13-20, 22, 23, 30, 33-34, 37-43, 45-47 og
49 1962, 1, 3 og 5 1963. Kvalitet Vg til Vg/Fn. Et
par litt dårligere, bla nr. 34 med ringpermhull.
PRÆRIEBLADET 1963, 51 hefter (mangler nr. 10),
samt 1964 komplett årgang (52 stk.). Litt var. kval.
SERIEMAGASINET. 1952-1955. Lott 21 blader.
Nr. 5 (G-), 7, 9 1952, 1, 12, 13, 14/15, 18, 21,
22, 23, 24, 26 1954, 1-6, 9 og 13 1955. Kvalitet
jevnt over Vg.
SMØRBUKK. Lott 10 hefter. 1967 Vg+, 1973 Vg,
1975 Vg, 1976 Vg+, 1977 Vg+, 1978 Fn, 1983/84
Fn+, 1985/86 Fn+, Klassiske seriesoger 2 Vg og
Klassiske seriesoger 3 Vg/Fn. Trekk på de første 5
for noe rust på stifter.
SMØRBUKK. Lott på tre. Julehefte 1962 Vgn
Vårhefte 1965 Vg- og Vårhefte 1967 Vg.
500
Obj.nr.
I 1993
I 1994
I 1995
500
600
I 1996
I 1997
500
I 1998
500
I 1999
500
I 2000
1000
I 2001
I 2002
500
I 2003
500
I 2004
500
I 2005
2000
I 2006
I 2007
1200
I 2008
I 2009
500
1000
500
I 2010
I 2011
I 2012
500
500
500
I 2013
500
I 2014
500
800
500
1000
500
750
I 2015
I 2016
500
500
I 2017
500
I 2018
500
1000
600
600
500
Utrop
Tegneserier - andre land *)
I 2019
I 2020
500
600
STÅLMANNEN. 1952-1954. Lott 5 blader. Nr. 2
Vg, 3 Vg, nr. 7 Vg 1952, 9 Vg 1953 og 4 Vg 1954.
Trekk for litt slitte rygger, ant. til rust på stifter og
noen andre anm.
SUPERBOY/SUPERMANN. 1967-1968. Lott tre
blader. Superboy 1 1967 Vg/Fn, 12 1967 Fn- og
Supermann 5 1968 Vg.
SØLVPILEN. 1971-1973. 14 blader. Nr. 8 Vg, 12
Vg/Fn, 16 Fn (x2) 1971, 1 Fn+, 2 Vg+, 6 Vg, 7 Vg/
Fn, 8 Fn/Vg, 11 Vg, 12 Fn/Vf, 13 Fn/Vf, Sommeren
1972 F/Vf og 5 Fn 1973.
SØLVPILEN. 1980-1984. Lott 172 blader.
Kvalitet Fn til Vf. Se bilde og liste på nett.
TEMPO. Lott 1969 og 1973. Nr. 28-52 1969, 1-19
i Tempoperm, 20-23, 25 og 26 1973. Kv. Vg til Fn.
Medfølger et tomt Tempoalbum.
TEMPO 1970. Komplett årgang 1-52. Mange
pene, kv. Vg til Fn.
TEMPO 1971. Komplett årgang 1-52. Mange
pene, kv. Vg til Fn.
TEMPO 1972. Komplett årgang 1-53. Mange
pene, kv. Vg til Fn.
VANGSGUTANE. Lott 4 hefter. Hefte 18 (1959)
Vg/G, hefte 21 (1962) Vg, 1966 G og 1968 Vg+.
VILL VEST. 1953. Nesten komplett. Mangler fra nr.
45. Kvalitet Vg. Noen få svakere.
VILL VEST. 1954. Komplett 1-52. Kvalitet Vg til Fn.
Noen få litt svakere.
VILL VEST. 1955. Komplett 1-52. Kvalitet Vg til Fn.
Noen få litt svakere.
VILL VEST. 1956. Nesten komplett. Mangler nr 23,
40, 41 og 45. Kvalitet Vg til Fn. Noen få svakere.
VILL VEST 1957. Komplett 1-52. Kvalitet Vg.
VILL VEST 1961 46 stk., mangler 4, 10, 14, 23,
24, 27 samt 1964 komplett 52 stk. Litt var. kval.
WILLY PÅ EVENTYR. Rompiraten. Vg+. Litt rullet
rygg og minimal slitasje øverst og nederst i rygg,
ellers usedvanlig fint.
Lott ca. 90 blader 1968-1975. Mange ulike serier,
Supermann, Fantastiske Fire, Tarzan, Korak, Rin
TinTin, Donald mfl. Mye bra kvalitet mot Fn-Vf.
Lott ca. 70 blader 1950-1960-tallet. Mange ulike
serier, stort sett bra kvalitet. Se bilder.
Lott ca. 55 blader/hefter 1950-1960-tallet. Bl.a. Vill
Vest, Hopalong Cassidy, Seriemagasinet, Illustrert
Klassikere, Donald, julehefter fra 50-tallet m.m.
Noe varierende kvalitet.
Lott 5 blader 1949-54. Fantomet-hefte 5-6 (et
nummer) Vg, Harrong Cowboykomikk 4 1954
Vg, Barna på Sydhavsøya 1949 Vg, Spøk og
Spenning 4 1951 Po og 1 1954 Vg.
Lott 37 div. blader 1950-1960-tallet. Bl.a. Skippern,
Seriemagasinet, Spøk og Spenning, Illustrerte
klassikere, Alt i bilder, Donald m.m. Se bilder. Stort
sett Vg kvalitet, men noen noe svakere.
Lott 14 blader 1955-1960. Roy Rogers 8 1957 Vg-,
Fix og Foxi 14 1958 Vg/Fn, Vangsgutane hefte 13
Vg-, Knoll og Tott 1957 Vg, Haukepatruljen 1960
Fn, Daffy 4 1958 Vg, Donald Duck 12 Vg-, 13 Vg,
22 Vg, 23 Vg 1957, 15 Vg 1958, 50 Vg- 1959,
Disneys En verdensomseiling under havet G 1955
og Walt Disneys serier Ferieparade 6 1955 G/Vg.
Medfølger et Speidern julehefte 1953.
Lott tre blader. James Bond Agent 007 nr. 1 1965
(det første i serien). Kv. Vg/G. Fuktighetsskade
nederst på forside og de første sidene.
Detektivserien 5 1962 Vg/Fn. Illustrete Klassiker
143 1. oppl. Vg+.
Lott over 200 blader 1970-1980-tallet, mest fra
70-tallet. En del superserier, men også annet som
Sølvpilen, Vill Vest m.m. Kvalitet stort sett Vg eller
litt svakere.
Lott ca. 115 blader. Mest fra 60-tallet, noen
70-tallet. Varierende kvalitet fra Vg til G. Mest
nært Vg.
Stor lott med 75 stk. tegneserier, deriblant Donald
Duck (20 stk), Mikke / Langbein (7 stk), Viggo (10
stk), Asterix (16 stk), Fantomet (4 stk) + diverse
(18 stk). Stort sett bra kvalitet. Bør sees.
I 2022
500
500
1750
500
500
500
500
600
1000
1000
750
600
600
600
500
2000
1500
750
750
750
600
500
500
500
500
MAD. Lott på 28 amerikanske blader fra 19611967. Kvalitet stort sett Vg.
WALT DISNEY. Lott ca. 40 div. blader og
album. Div. serier. De fleste fra 80-tallet. Kv. Fn.
Medfølger Mickey Mouse in color 1930s Disney
Comic strip classic. 192 s med smussomslag i
Fn+. Medfølger også Donald Duck. 50 years of
happy frustration. Utg. 1984. 96 s. Rikt ill. med
smussomslag. Kv. Fn.
500
CARL BARKS. Klassiske historier. De fire første
bøkene 1984-1987, Gullboken Vg, Fiin gammel
årgang Fn, Stjerneskudd Fn og så fjæra fyker Fn.
Medfølger kassetten til de fire bøkene.
CARL BARKS EKSTRA. Seks bøker med Carl
Barks Index, oversikt over tegnefilmer, malerier
og tegninger m.m. Kommer i begrenset opplag
på 1500, dette er nr. 758. Som nye.
800
Tegneserier innbundet/i bøker
I 2021
750
750
2000
600
27
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
Tobakiana *)
I 2051
I 2052
I 2053
F 2023
I 2024
I 2025
I 2026
I 2027
I 2028
I 2029
I 2030
I 2031
I 2032
I 2033
CARL BARKS SAMLEDE. På norsk. 1-30 i ti
kassetter. Kom i begrenset opplag på 2500,
dette er nr. 1884. Kommer med ekstra Lion
King poster og Donald kortstokk. Som nytt.
Bør hentes hos Skanfil, tungt.
DONALD DUCK. De komplette årgangene.
1948-1953. Innbundet i 9 bøker. Alle Vf/Nm med
smussomslag.
DONALD DUCK. De komplette årgangene.
1954-1957. Innbundet i 14 bøker. Alle Vf/Nm med
smussomslag.
DONALD DUCK. De komplette årgangene.
1958-1959. Innbundet i 12 bøker. Alle Vf/Nm med
smussomslag.
DONALD DUCK. De komplette årgangene.
1960. Innbundet i 7 bøker. Alle Vf/Nm med
smussomslag.
DONALD DUCK. De komplette årgangene.
1961. Innbundet i 7 bøker. Alle Vf/Nm med
smussomslag.
DONALD DUCK. De komplette årgangene.
Komplett 1962 og nr. I og II 1963. Innbundet i 9
bøker. Alle Vf/Nm med smussomslag.
DONALD DUCK. Jubileumsbøker. Lott på 10 stk.
Kvalitet Fn eller litt bedre.
Utgår
NR. 91 STOMPERUD. Lott 4 bøker. Nr. 91
Stomperud juleheftene 1950-1959 Fn+, Nr. 91
Stomperud juleheftene 1960-1969 Fn+, Nr. 91
Stomperud Petra og je Fn og Nr. 91 Stomperud
De første 25 årene 1937-1961 Vg.
WALT DISNEY HALL OF FAME. Lott 10 bøker.
Bl.a. med Carl Barks I-II, Romano Scarpa I-II,
William Von Horn og Barks-Jippes. Kvalitet Vf/Nm.
10000
LANGBEIN plastbil fra 60-tallet? Med
friksjonsmotor, som ant. må smøres. Bra stand.
Uvanlig.
MATBOKSER. Lott med én fra Sætre 1930-tall og
én fra Stabburet 1950-tall. Begge i brukbar stand.
Se bilder.
500
I 2035
ASKERBUNAD. Mann. Deler til Askerbunad.
Bukse og vest (med knapper), strømper, belter,
et par mansjettknapper og en sølje.
HATT. Barnley herrehatt merket med forhandler
Brødrene Dobloug A/S. Liten størrelse.
2500
TELEFON. Veggtelefon fra Elektrisk Bureau,
Kristiania. Fint løvemerke og fabrikkmerke. Bra
stand.
VEGGTELEFON fra Elektrisk Bureau, Kristiania,
fra før 1906. Normale bruksspor.
Gammel telefonsentral, eller intercom i en
bedrift. Emaljerte nummerskilt for 14 linjer. Ingen
produsentmerker.
VEGGTELEFON. Sjelden utgave fra Standard
Electric.
L. M. ERICSSON. Gammelbordtelefon med
selvvelger for 10 linjer i polert valnøtt. Tidlig
1900-tall.
BORDTELEFON. Fra Elektrisk Bureau Kristiania.
Bra kvalitet.
TELEGRAMMER. Lott ca. 220 telegrammer 19201960. Medfølger ca. 60 innbundet i en bok og ca.
80 gamle danske telegrammer. Veldig mange fine.
TELEFON. Gammel bordtelefon fra L.M. Ericson,
Stockholm.
TELEFON. Gammel bordtelefon uten
produksjonsmerker. Uvanlig modell.
ELECTRISK BUREAU veggtelefon merket
RIKSTELEFONEN. Telefonrør medfølger, men
ikke ledning. Riksløven er delvis fjernet.
TELEFONLOTT. Tre gamle telefoner. Alle tre er
reparasjonsobjekter. Se bilde.
TELEFONSENTRAL. Liten telefonsentral med
Telegrafverkets logo. 32 x 21 x 35 cm.
Eske med en større mengde telegrammer fra
1920-tallet til 50-tallet. To mapper med løse og to
innbundne bøker. Bør sees. Gi bud!
1500
Tepper/tekstiler/sko/vesker, etc. *)
I 2036
I 2037
Telefoner, telegrammer, etc. *)
I 2038
I 2039
I 2040
I 2041
I 2042
I 2043
I 2044
I 2045
I 2046
I 2047
I 2048
I 2049
I 2050
Utrop
ASKELUNDS TÆNDSTIKFABRIKS
TÆNDSTIKKER, STAVANGER. Unik fyrstikkeske
med innhold. Fabrikken ble grunnlagt i 1873 ved
Høle-elva og holdt på i ett og et halvt år til det
brant. Fabrikken ble raskt gjenoppbygd, men
brant ned igjen i 1880. Dette ifølge en artikkel i
Stavanger Aftenblad januar 2012. Flott stand.
BURLEY Mixture, cigarettsnitt fra NETO. Uåpnet
tobakkpakning med intakt avgiftsmerke. Stammer
fra Norges største tobakksamling.
BURLEY Mixture. Den Originale. Uåpnet
tobakkeske med intakt avgiftsmerke. Stammer fra
Norges største tobakksamling.
Obj.nr.
I 2076
800
I 2077
I 2078
400
400
I 2079
I 2080
I 2081
I 2082
I 2083
750
I 2084
1000
1000
750
F 2054
I 2055
750
I 2056
750
I 2057
1000
I 2058
500
I 2059
I 2060
1000
Disneyania - øvrige Disney-samleobjekter *)
I 2034
750
100
1200
1000
I 2061
I 2062
I 2063
I 2064
I 2065
I 2066
I 2067
I 2068
900
750
I 2069
500
I 2070
500
I 2071
500
I 2072
500
500
500
500
I 2073
100
I 2074
I 2075
CONRAD LANGAARD TOBAKSFABRIK,
CHRISTIANIA. Fantastisk flott plakat, trolig
fra beg. av 1900-tallet, eller tidligere, med
fabrikkområdet og utstillingsmedaljer fra
1800-tallet. 63x44 cm. Utsøkt kvalitet.
GOLDEN WEST Virginia cigaretter fra Hartog &
Co AS. Uåpnet tipakning sigaretter med intakt
avgiftsmerke. Stammer fra Norges største
tobakksamling. Sjelden.
LANGAARD MIXTURE. Stort emaljeskilt 100x100
cm, fra ca. 1940-50-tallet. Nokså falmet etter å ha
hengt ute i åresvis. Rust.
LARVIK TOBAKKFABRIKK Mixture. Uåpnet
tobakkeske med intakt avgiftsmerke. Stammer fra
Norges største tobakksamling.
Lightere, over 100 stk. i salig blanding. Mye
morsomt og antaglig flere uvanlige??? MÅ SEES.
LILLE mørk, moden & mild. Uåpnet 5-pakning
cigarillos med intakt avgiftsmerke. Stammer fra
Norges største tobakksamling.
M.GLOTT. CAMPING MIXTURE. Uåpnet
tobakkeske med intakt avgiftsmerke. Stammer fra
Norges største tobakksamling.
MØRE TOBAKSFABRIK. Mixture, middels snitt.
Uåpnet tobakkpakning med intakt avgiftsmerke.
Stammer fra Norges største tobakksamling.
NITEDAL’S TOWER. Uåpnet pakning med 10
fyrstikkesker. Prima.
NORSK RØKETOBAKK. Fremstillet av
privatavlede tobakkblader. Uåpnet tobakkpakning
med intakt avgiftsmerke. Stammer fra Norges
største tobakksamling.
P.A.LARSEN AS. Premier smoking mixture
fint snitt. Uåpnet tobakkpakning med intakt
avgiftsmerke. Stammer fra Norges største
tobakksamling.
PETTERØE’S BLANDING lett type. Middelskarvet.
Uåpnet tobakkeske med intakt avgiftsmerke.
Stammer fra Norges største tobakksamling.
PETTERØE’S KARVET BLAD. Vanlig type.
Finkarvet. Uåpnet tobakkeske med intakt
avgiftsmerke. Stammer fra Norges største
tobakksamling.
PETTERØE’S Norskavlet tobakk. Liten engroslott
med 25 stk. 10-pakninger. Alle uåpnet med intakte
avgiftsmerker.
Phillip Morris sigarettetui nr. 406089, produsent
W.F.W patent nr. 3995, sølv med kobberlinjer??
Sigarettetui merket 850, gave merket TC i front og
1930 innvendig. 3 stk. fyrstkkholdere i sølv.
PREMIER Blaa Smoking Mixture fra NETO.
Uåpnet tobakkeske med intakt avgiftsmerke.
Stammer fra Norges største tobakksamling.
RULETT MILD RØKETOBAKK. Rullefin! Plakat ca.
1950. 48x23 cm. En del flekker.
RULETT MILD RØKETOBAKK Fint Snitt.
Diskplakat ca. 1950 (NETO AS), 67x45 cm.
Perfekt stand.
SIGARETTKORT. Større lott med sigarettkort fra
mange serier, bl.a. norske bunader fra Akaba,
Amundsen-serie fra Lord Georg, Kronprins Olav
fra Otto Berntsen, Norske skip fra Freia, Norske
Marine, J.F. Ullstrøm, Odd og Kåre, M.Glott,
Hellig Olav fra Westminster og en bunke kort fra
Kneipbrødfabrikken. Mange er pakket i gamle
sigarettesker. Normal brukskvalitet.
SORTE MAND. Den kresnes cigar. Stort treskilt
(50x82 cm). Figur er støpt i plastmateriale.
Merket med Johannes N. Withs monogram/logo.
Tiedemann overtok Withs Tobakkfabrikker i 1922.
Pen og sjelden.
SOUTH STATE. Flott, liten diskplakat med
bevegelig sommerfugl, sign. H-O. Ca. 22x30
cm. Trolig fra 50-tallet. Ørliten skade oppe, ellers
prima.
T.M. NIELSEN & SØN TOBAKSFABRIK,
HORTEN. Heimavlet tobakk. Uåpnet tobakkeske
med intakt avgiftsmerke. Stammer fra Norges
største tobakksamling.
28
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
3600
I 2085
I 2086
400
I 2087
900
400
1000
400
I 2088
Utrop
TIEDEMANN’s BLAA MIXTURE, CHRISTIANIA.
Uåpnet tobakkpakning med intakt avgiftsmerke.
Stammer fra Norges største tobakksamling.
TIEDEMANN’s Carter Mixture no 1. Uåpnet
tobakkpakning med intakt avgiftsmerke. Stammer
fra Norges største tobakksamling.
TIEDEMANN’s Mahuni røyketobakk. Uåpnet
tobakkpakning med intakt avgiftsmerke. Stammer
fra Norges største tobakksamling. Noe lekkasje.
TIEDEMANN’s Mixture. Middels snitt. Uåpnet
tobakkpakning med intakt avgiftsmerke. Stammer
fra Norges største tobakksamling.
TIEDEMANN. Lott på 8 innrammede plakater
i gammel innramming med glass. Serie med
morsomt ordspill: ”Den TID MAN tilbrakte uten
TIEDEMANN var den verste TID MAN hadde”.
32x48 cm. Trolig fra tiden like etter krigen.
TIEDEMANNS GUL lett mixture 2, fint snitt.
Stort aluminiumsskilt, 89x55 cm. Ubetydelige
anmerkninger.
TIEDEMANNS KARVET BLAD. Gedigen gipsfigur
med fiskeren. H=47 cm. Meget pen.
TIEDEMANNS TOBAK. Askebeger fra Porsgrunn.
Dyremotiv. Ørn. Ø=10,5 cm. Grønt stempel. Pent.
WESTMINSTER Turkish blend. Uåpnet
10-pakning. Intakt avgiftsmerke. En liten
anmerkning på esken. Stammer fra Norges største
tobakksamling.
WIG WAM SPESIAL BLANDING. Papplakat med
reklame for denne tobakken fra P. PEDERSEN &
SØN A/S. 70 x 100 cm. Uvanlig.
Lott 4 eldre tobakkpakninger: South State 20
pakn., King Size, Ascon 20 og 10 pakning, samt
Long Life, 20 pakn. fra Tiedemann. Alle uåpnet
med intakte avgiftsmerker.
Lott 5 eldre uåpnede tobakkpakninger: Petterøes
Mild 3 og Extra Mild 3, Burley Blend,Tre Roser
tobakk, Rulett fint snitt og 20 pkn Tiedemann’s
filter sigaretter. Stammer fra Norges største
tobakksamling.
Lott på 5 uåpnede 20-pakninger (Pall Mall, Lucy
Strike, Barclays, Times, Golden King) og en pakke
Twins tobakk fra Rose Tobakk AS. Bra stand.
400
400
300
400
800
400
4500
500
300
600
400
400
400
Utstoppede dyr og fugler *)
400
400
400
400
F 2089
400
I 2090
KONGEØRN. Meget flott kongeørn funnet
for en del år siden på Finnmarkvidda. Med
innsatt chip og attest fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling 2008. Derfor lovlig å
omsette. Må hentes i Oslo. En sjeldenhet.
LAVSKRIKE. Ca. 25 cm lang/høy fugl som er helt
hvit. Sjelden ALBINO-art, montert på stubbe.
MÅR. Flott mår montert på stubbe, over 40 cm
lang. Innleverer opplyser at utstopping av mår
koster ca. 6000 i dag.
20000
Kasse med gamle høvler, klubber, strekmål og
annet verktøy fra en avdød snekker (hjulmaker).
En del er selvlaget på beg. av 1900-tallet. Bør
sees!
LODDSETT med vektlodd opp til 100 gram. 9 er i
messing fra 1 gram og oppover og 8 i aluminium
på miligramnivå opp til 500 mg. Pinsett medfølger.
500
Eske med gamle bilder/trykk, og god bunke
postkort (ca. 150 stk.?). Interessant materiale fra
norsk samleropphør, ikke sett/samlet/vurdert av
spesialsamler. Mye materiale.
MODELS OF ART FURNITURE IN ROCOCO
STYLE. Gammel mappe ant. tidlig 1900-tall med
en mengde ill. Bl.a. av Chippendalemøbler. Den
er nesten komplett med ca. 30 bilder. Veldig slitt
kvalitet, rifter og fillete.
PLETT. Lott på 40 div. deler. Se bilde.
Spennende album med telegrammer, fraktbrev,
fraktgodslister, fakturaer, veksler, lover, SkillingMagazin, m.m. Mye relatert til DrammenRandsfjord skip/jernbane, anslagsvis 150-200
enheter totalt. Må sees.
100
400
F 2091
400
Verktøy *)
400
750
I 2092
I 2093
Realisasjonslotter Samlerobjekter *)
x 2094
400
400
I 2095
400
1000
I 2096
x 2097
500
3000
400
100
100
100
OL og andre idrettsartikler *)
1500
400
OL-effekter og andre idrettsartikler
(momspliktig) *)
Se også en meget god avdeling OL-medaljer under
numismatikkavdelingen, objektnummer 869-877.
2098
400
I 2099
BARCELONA 1992, deltagermedalje med noen
flekker.
BRATLIES SKISMØRINGER. Lite metallskilt fra
20-30-tallet. “Ta med Dem Bratlies skismørninger
på turen”. 5x15 cm. Meget svak farveavsmitting.
750
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 2100
I 2101
I 2102
I 2103
I 2104
I 2105
I 2106
I 2107
I 2108
I 2109
Utrop
FOTBALLKORT. Stor lott med ca. 650-700
engelske kort fra 1978-1979. Litt varierende
kvalitet.
NORSKE FOTBALLKORT. Lott på ca. 350 stk.
Bra kvalitet.
OL 1940. Norsk plakett i aluminium til dette
sommer-OL i Helsingfors, som ble avlyst pga.
2. verdenskrig. Sign. T. Dammen og H. Rui på
forsiden. Prod. av Høyang. Pen stand. Ligger i
orginaleske.
OL-KNIVEN 1994, Håkon. Ubrukt i eske fra
Brusletto & co. Småskrammer på esken, ellers
pen.
OSLO OL 1952. Glasskål med logo i midten og
profiler av idrettsutøvere rundt kanten. Ø=26,5 cm.
Noe slitasje på utøverne.
Scrapbook tilhørende dame som jobbet på
pressekontoret for Oslo OL 1952. Med mange
bilder og hilsener fra kjente og ukjente. Bl.a.
sign. bilde med Stein Eriksen, hilsen fra Hjalmar
Andersen m.m.
SKIPLAKAT fra 1946: “Ta skimerket”. Arrangør:
Nedre Sigdal Idrettsforening. / Norges Skiforbund.
45x63 cm. Sign. Schirmer -46. Detaljer skrevet
med hånd. Brettet flere ganger. Uvanlig. Ramme
med glass. Kan sendes uten ramme, ellers må
den hentes hos Skanfil.
SKISMØRNING. Lott 10 gamle skismørninger. 3
ulike Rode, en Swix, en Østbyes Skiwax i tuber,
4 Bratlies bokser, samt en boks med Tomm
Murstads Gull. Sistnevnte er ikke så vanlig å se.
Var. kval.
SNABELSKØYTER. Lott på tre par, hvorav et
såkalt snøskøytepar. Mangler en del remmer,
ellers vanlig slitasje.
VIKERSUND. FOTBALL. Plakat i glass og
ramme ifm. distrikts-finale i 1. divisjon 1950.
Solberg Sportsklubb, Vikersund. 43x61 cm. Enkel
klipsramme. Kan evt. sendes uten ramme. Bretter,
men rel. bra stand. Meget sjelden.
Golfhistorie og golfutstyr *
I 2110
I 2111
GOLFSETT for damer med 6 klubber med
metallskaft. Litt ulike produksjonsmerker, to fra
MacGregor. Med bæreveske som også inneholder
en paraply o.a. Driveren ser ut til å være mest
brukt.
GOLFSETT for herrer av merke MacGregor
Master med 14 klubber med grafittskaft. Med
bæreveske, tralle og flybag. Inneholder også noe
annet småtteri som baller m.m. Lite brukt.
Sportsbøker (momsfritt)
I 2112
I 2113
I 2114
I 2115
I 2116
Pins *)
I 2117
I 2118
Lott tidligere usolgte. Se bilde og liste på nett.
NORSK TRAVERSTAMBOK. Bind I-IV. Bind I og II
bundet i et bind. Bind I. Hingster kåret 1891-1945.
Bind II. Hopper kåret 1891 - 1945. Oslo U.å. 296
s. Bind III. Hingster. Hopper. Oslo 1954. 184 s.
Bind IV. Hingster. Hopper. Oslo 1966. 184 s.
OLYMPIA 1936. To bind med vareomslag med
innsatte bilder fra vinter og sommer-OL i Tyskland.
Noen bilder er skadet pga sammenklebing, spes.
i bind II. Omslagene har noen flekker etter tape.
Dedikasjon i bind II.
OSLO SKØYTEKLUBB. Lott 16 årbøker
1946/1947-1964/1965. Mangler de to fra 19511953. De 8 første veldig slitte, men fra 1956-1957
årgangene veldig fine.
RIEFENSTAHL, LENI. Schönheit im Olympischen
Kampf. Mit zahlreichen Aufnahmen von den
olympischen Spielen 1936. Berlin. Im Deutschen
Verlag 1937. Zweite Auflage. 283 S. Illustrert. Org.
bnd. med litt slitt smussomslag. Meget uvanlig
med smussomslag.
AUKRUST. Salgsbrett med 3 komplette sett på 12
Emanuel Desperados-pins. 25 x 37 cm.
Lott mellom 400 og 500 pins. En del LillehammerOL, samt mye annet forskjellig. Se bilde.
500
450
1000
500
Obj.nr.
I 2124 Br
I 2125 Br
I 2126 Br
600
750
I 2127 Br
400
I 2128 o
Utrop
1. Fire R.B.S., Ferslew, Plade I, Nr. 90. Brev
sendt fra SVENDBORG 8.4.1852 til Ensomhed
pr. Odense. Annulleret med stumt stempel. Attest
Møller.
1. Fire R.B.S., Ferslew, Plade II, Nr. 88.
Distriksbrev sendt til Hillerød. Annulleret med
stumt stempel, uden sidestempel og angivelse
af afsenderby. Mærket er en medfødt papirfold.
Attest Møller.
1. Fire R.B.S., FERSLEW 1a, Plade I, Nr. 1
(hakmærket), 12, 41 og 51: URETOUCHERET
KRONE OG BUNDMØNSTER. Brev af 5.
vægtklasse sendt fra AALBORG 8.6.(51) til Nibe.
Annulleret med stumt stempel. Det midterste
mærke er ikke samhørende med brevet. Et mærke
med fold og to mærker beklippede. Attest Møller.
1. Fire R.B.S., FERSLEW 1b, Plade I, Nr. 92.
Uretoucheret bundmønster. APRILBREV sendt fra
RANDERS 29.4.1851 til Løgstør, annulleret med
stumt ringstempel. Svag vandret arkivfold gennem
mærket. Attest Møller
1x. Fire R.B.S., Ferslew, Plade II, Nr. 5:
KRANHOLDS RETOUCH. Annulleret med
nr.stempel 77: VIBORG. Attest Møller.
500
750
Obj.nr.
F 2162 (*)
2a. 2 RBS Ferslev PRØVETRYK, grønligblå.
Pl.I/88, tp.8. Uden vandmerke og gummi.
Meget flot eksemplar af sjældent prøvetryk !
Attest Nielsen og Møller. Prøvetr. Afa nr. P2Bb
60.000,-.
11000
F 2163 o
2a. 2 RBS Ferslew vakkert stemplet på
lille brevstykke, fotoattest Nielsen; ”godt
eksemplar”. (20000)
3500
F 2164 o
2a. 2 Rigsbankskilling, Ferslew, Plade 1, Pos.
9, Type 1. Flot bredrandet mærke annulleret
med stumt stempel. Attest Nielsen: Meget godt
eksemplar. (20000)
6000
F 2146 o
F 2148 o
F 2149 o
F 2150 o
2000
F 2151 Br
F 2152 Bs
750
F 2153 o
F 2154 o
400
F 2155 o
I 2156 o
500
F 2157 o
500
I 2158 o
I 2159 o
F 2129 Br
500
1000
F 2130 o
500
600
F 2131 o
I 2132 o
600
F 2133 o
F 2134 o
500
I 2135 o
I 2136 o
2250
I 2137 o
F 2138 o
F 2139 o
400
1. Fire R.B.S. Ferslew. Plade I, nr. 38. RECBREV fra HUSUM 18.12.1851 sendt til
Flensburg. Stumt stempel og 1 1/2-rings
sidestempel. Påtegnet ”Recommandiert”
i blæk og ”NB” i rødkridt. Under mærket
portopåtegning ”4/2”. Et sjældent, tidligt recbrev sendt indenfor Hertugdømmet Schleswig.
Attest Møller BPP
1b. Ferslew, 4 RBS, pl. 1, nr. 40:
URETOUCHERET BUNDMØNSTER.
Anulleret med stumt stempel og med variant:
RETOUCHERET 2 gange i NØ-trekant. Attest
CAM og Hans Schønning. (3000)
1b. Ferslew, 4 RBS, pl. 1, nr. 45:
URETOUCHERET BUNDMØNSTER. Anulleret
med stumt stempel på klip. Attest CAM. (3000)
1 Ia. Fire R.B.S., Thiele I, Plade II, Nr. 77-79.
Vandret 3-stribe annulleret med stumt stempel.
Attest Møller.
1Ia. Th.I, 4 RBS. PRAGT-stemplet 12:
CHRITIANSFELDT. Attest CAM.
1Ia. Th.IIb, 4 RBS, mørk rødbrun. PRAGTstemplet 67: SORØ. Attest LN.
1. 1/1 IIId. Mangler IIb,III e og f. (3650)
1Ia. Thiele 1, 4 RBS. Flot mærke annulleret med
det sjældne nummerstempel 2: HAMBURG på 4
RBS. (DAKA 2800)
1Ia. Thiele 1, 4 RBS. PRAGT-stemplet 80:
ÆRØSKØBING. Desuden del af arkvandmærke.
1 Ia x. Thiele I, Kranholds retouch i par med
vanlig merke, stpl ”18” Frederiksborg, fotoatt.
KPK. (3600+)
1 Ia y. ”Pemberton”, nr.stpl ”16” , fotoattest CAM ;
”some brown toning at top”. (1700)
7500
Utrop
1500
F 2147 o
2000
1 IIIb. 4 RBS. To farvefriske gulbrune merker
opklæbet på klip fra gl. albumblad (ex ”Duke of
Windsor”). Højre merker er prima, venstre let
beklippet forneden. AFA for *: 16400,-. Attest
Nielsen.
1IIIb. Th.III, 4 RBS, gulbrun. PRAGT-stemplet 54:
RENDSBURG. Udt. CAM.
1IIIc. Th.III, 4 RBS, gråbrun. PRAGT-stemplet 124:
NEUMÜNSTER. Udt. CAM.
1IIIc. Th.III, 4 RBS, gråbrun. PRAGT-stemplet 87:
LØKUMKLOSTER. Udt. CAM.
1IIId. Th.III, 4 RBS, olivenbrun. Flot stemplet 16:
FLENSBURG. Bedre nuance og intakt farvefrisk.
Attest CAM.
1IIId. Th.III, 4 RBS, olivenbrun. PRAGT-stemplet
134: UETERSEN. Bedre nuance. Attest CAM.
1 IIIe. 4 RBS, KASTANIEBRUN. Single med
PRAGTstempel 16: FLENSBURG 20.11.1854.
Attest LN: PRAGTEKSEMPLAR.
1. 4 RBS Thiele IIIe mørk KASTANIEBRUN på
lille klip. Pladefejl i SV posthornfelt. Gl. attest
Lundegaard (1800).
1 IIIe. Kastanjebrun stpl. ”16” Flensburg, fotoattest
CAM. (1800)
1IIIe. Th.III, 4 RBS, kastaniebrun. Meget flot
stemplet stykke med SUPERB frisk farve. LUXUS.
Attest CAM.
1 III f. 4 RBS nøttebrun rettvendt stemplet ”22”
Grenå, fotoatt., Grønlund. (2700)
1. Fire merker i nyanser, derav tre Thiele III. Thiele
II med sign. Møller BPP.
1IIIf. Th.III, 4 RBS, nøddebrun. Flot stemplet
eksemplar. Undervuderet nuance! Attest CAM.
(2700)
1. 4 RBS. Rest nummerstempel-samling på 4
RBS. I alt 24 stk. i stort set kun pæn 4-randet kval.
Desuden lidt nytryk 2 RBS og 4 RBS.
1. 17 merker fra Thieles trykk 1a til IIIe, III d med
fotoattest Dr. Debo, god kvalitet. (9650)
1. 41 trykksorterte, litt bl. kvalitet.
2. 2 Rigsbankskilling. Aftryk i sort af begge
trykplader: I og II. Trykt med de originale
trykplader. Godt lot for specialisten, meget
sjældent materiale.
I 2145 (*)
I 2160 o
I 2161
500
500
500
500
750
1000
500
500
1000
700
500
750
2000
1200
1200
2000
1200
750
500
500
500
600
750
500
900
500
500
Lørdag 20. juli kl. 10.00
Frimerker Verden
Norden (AFA & Facit)
Danmark (AFA)
Danmark AFA 1-59 (AFA)
RBS AFA 1-2
F 2119 o
F 2120 o
I 2121 Br
F 2122 o
I 2123 Br
1,1y. Ferslew. vakker 4 sk + ditto med “Pemberton”
dobbeltpreg, den siste med fotoattest Grønlund
(3600)
1. 4 RBS Ferslew. Pl.I/8. Skydeskivestempel.
Attest Møller: PRAGTEKSEMPLAR.
1. Ferslew, 4 RBS. Bredrandet mærke på
TRYKSAG annulleret fra KBH 26.9.1851 og
sendt med skib “Pr. IRIS” til Aarhus. Mærke med
papirfold i SØ-trekant.
1. FERSLEW, 4 RBS. PRAGT-stemplet 10: BURG.
Særdeles sjældent nr. stempel på Ferslew og så i
denne flotte centriske kvalitet! Attest LN.
1. Ferslew, 4 RBS. Single på brev annulleret med
flot stumpt stempel fra HADERSLEV 19.4.1852.
Attest LN. (DAKA 1200)
F 2140 **
900
500
500
1000
500
F 2141 o
I 2142 Br
I 2143 Br
I 2144 Br
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
1. 4 RBS Thiele IIa sortbrun. Pl.II/100. Sjældent
POSTFRISKT MERKE, Attest Nielsen:
EXCELLENT COPY. Pragtfuldt merke med
harmoniske rande.(22000+).
1 Ia z. Klisjebrudd, flott stempel ”1”, fotoatt.
CAMøller. (1800+)
1IIb. 4 RBS, rødbrun. Single på brev annulleret
med det sjældne OPRØRSSTP. ”19” og sidestp.
Kieler Bahnhof 2.3.1854 sendt til Lemkenhafen.
Attest Møller.
1IIb. Fire R.B.S. Thiele II, sortbrun. Plade
II. SKIBSBREV fra København til Aalborg.
Annulleret med nr.stempel 1 og blåt sidestempel
KIØBENHAVN OPE 13.7.1854, påtegnet ”PR.
IRIS”. Attest LN.
1 IIbx. Fire R.B.S., Thiele II, Mørk rødbrun, Plade
II, Nr. 5: KRANHOLDS RETOUCH. Brev sendt
fra FREDERIKSBORG 28.3.1854 til København.
Bundtryk let oxyderet. Attest Debo BPP (11000).
6000
800
3000
500
1000
29
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
F 2186 o
I 2187 o
I 2188 o
I 2189 o
I 2190 o
I 2191 Br
F 2165 o
2a. 2 Rigsbankskilling, Ferslew, Plade I, Type 3.
Annulleret med stumt stempel. Flot eksemplar
(20000).
5000
F 2192 **
F 2193 o
F 2194 o
I 2195 Br
F 2196 o
I 2197 Br
I 2198 Br
F 2166 o
F 2167 o
F 2168 o
2a, type 1, II/53 FERSLEW. Pen 2 RBS annullert
med nummerstpl., og med gode marger alle
sider. Very nice copy of the 2 RBS, type 1.
Attest DEBO (20000).
2b. 2 RBS Thiele, bredrandet. (10.000)
2b. 2 RBS Thiele, II/74 bredrandet, pent
letstemplet. Prima attest Møller BPP (10.000)
5000
F 2199 o
250
2500
I 2200 o
F 2201 *
F 2202 o
F 2203 *
x 2204 o
I 2205 o
F 2169 **
F 2170 o
F 2171 o
2b. 2 RBS Thiele. Tp.1, pl.II/57. Sjældent
POSTFRISKT MERKE. Attest Nielsen:
PRAGTEKSEMPLAR. (65000+).
2b. Thiele, 2 RBS, pl.II, nr. 47, type 9. Meget
bredrandet mærke på alle 4 sider og med frisk
farve. Lidt kraftigt stemplet. Attest CAM. (10000)
2b. Thiele, 2 RBS, type 10. Pænt stemplet mærke,
med pæne rande alle sider.
17500
3500
2500
I 2206 *
F 2207 o
I 2208 o
F 2209 o
F 2210 o
F 2211 *
F 2212 o
AFA 11-21
F 2172 Br
F 2173 o
2b. Thiele, 2 RBS, type 3 pl. 1 nr. 65. Meget
bredrandet mærke på brev fra KBH sendt
lokalt med fodposten. Attest Møller og LN:
PRAGTEKSEMPLAR (men efterfølgende
oxideret bundtryk).
2bx. 2 RBS type 2 med spids fodstreg, fotoattest
Nielsen: ”meget godt eksemplar”. (13000)
Øvrige kvadrater AFA 3-10
F 2174 o
I 2175 Br
F 2176
F 2177
F 2178
F 2179
**
o
o
Br
F 2180 **
I 2181 o
F 2182 o
I 2183 o
F 2184 *
F 2185 **
3. 2 Sk. Annulleret med TYSK stempel:
FLENSBURG. Meget sjælden, men desværre med
lille lukket rift foroven.
3. 2 Sk. Charmerende lille brev med parstykke
sendt som almindelig landtakst da det er sendt
uden for voldende, men dog stadig udleveret af
fodposten 1.11.1860. Attest CAM.
3. 2 Sk. Postfriskt PRAGTEKSEMPLAR.
3. 2 Sk. PRAGT-stemplet 1. Attest CAM.
3. 2 Sk. PRAGT-stemplet eksemplar.
3. 2 Sk. Single på brev annulleret med nr. stempel
1 og sidestemplet med SPIDSOVALT F.P 8.2.
Forekommer sjældent med indvendig datering 3.
Februar 1865. Attset CAM.
3. 2 Skilling blå. POSTFRISKT MERKE. Attest
Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR. (2000+).
3-6. 15 merker på ark.
4. 4 Sk. LUX-stemplet 7: ASSENS.
4. 4 Skilling, Brun. Bredrandet mærke annulleret
med bystempel NEUMÜNSTER 15.8.1857.
4. 4 Skilling 1854. Meget flot og friskt ubrugt
merke med harmoniske rande (3000).
4. 4 Skilling brun, 6.tr. POSTFRISKT MERKE, med
marginaldel. Attest Nielsen: LUXUSEKSEMPLAR.
(7500++).
5000
F 2213 **
I 2214 Br
3000
500
750
I 2215 o
I 2216 o
F 2217 o
F 2218 Bs
F 2219 **
F 2220 o
750
500
500
750
600
800
500
500
500
3000
F 2221 **
F 2222 o
F 2223 o
F 2224 o
F 2225 Br
Utrop
4. 4-skilling i 6-stripe, hvor hvert merke er med
nr.stpl. 1. Merke nr.3 med vertikal brett som ikke
vises på forside. Utstillingsobj.
4 æ, x, y og pl. II 92. Store retoucher, komplet alle
4, to tæt klippet på en side og en med tynd plet på
bagsiden. (AFA 5600).
5, 8. 19 stk. 8 sk på plansje, derav 6 nr. 8. Variabel
kvalitet.
5. 8 Sk. 4-stribe med retvendt nr. stempel 35:
KØGE. Attest Nielsen.
5. 8 Sk. PRAGT-stemplet 124: NEUMUNSTER.
5, 13. 8 sk grøn 1854 samt 4 Sk. 1864 på brev
fra København til Königsberg, Preussen.8sk.
smal oppe.
5. 8 Skilling grøn. POSTFRISKT MERKE, med
marginal. Attest Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR.
(7000+).
6. 16 sk. i loddrett par .
6. 16 sk. stemplet ”181” (1800)
6. 16 Skilling, Gråviolet. Singlefrankering på brev
sendt fra NAKSKOV 29.1.1863 til Ystad, Sverige.
Annulleret med nr.stempel 43. Transitstemplet
MALMÖ 31.1.1863. Attest Nielsen. (9000)
6 x3. Tre 16 sk i bra kvalitet, dels gode marger.
(5400)
7. 4 Sk. 4. tryk. Single på brev fra
”KLOSTERBURG” til OLDESLOE. Annulleret
med nuummerstempel: 196. Attest: MØLLER.
(DAKA: 2000)
7. 4 Skilling, Brun. Dekorativt FIRMABREV sendt
fra KDOPA HAMBURG 21.6.(61) til Hennstedt pr.
Heide. Beklippet i Ø-rand og defekt hjørne. Meget
tidlig reklamekonvolut, sjældenhed.
7. 4 Skilling 1858, 3.tr. Annulleret med rødkridt.
Nærmest selvlysende fantastisk objekt. Attest
Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR.
7-9. Oppsett på albumside.
8. 8 Skilling. Flot ustemplet merke (6600).
8. 8 Skilling 1858. Flot merke med retvendt fuldt
nummerstempel 15: FAABORG. Attest Møller:
PRAGT.
8. Nydelig ubrukt merke med eldre belgisk
signatur. (6600)
8. Åtte 8 sk 1858 i jevnt bra kvalitet, de fleste
med lesbare nummerstpl. inkl. praktmerke med
rettvendt ”45”. Ett merke med liten kval.anm.
i høyre marg, ellers god kvalitet for utgaven.
(11200)
9. 4 Skilling, Brun, Stukken kant. OMVENDT
VANDMÆRKE. Annulleret med nr. stempel 1:
KØBENHAVN. Undervurderet mærke, sjældenhed.
(10000)
9. 4 Skilling, Plade VII, Pos. 9-10/19-20,
gennemstukken kant. Ubrugt (hængselspor)
4-blok med højre marginal. Smuk og sjælden
enhed. Attest Grønlund og Møller. (6500)
10. 16 Sk. Flot og friskt mærke, annulleret med
rent nummerstempel 1. PRAGT-mærke.
10. 10 Skilling, rødlilla, stukken kant. Annulleret
med nr.stempel 181. Signeret Richter & Attest
Grønlund (1976). AFA: 7500.
10. 16 sk 1863 med nr.stpl. ”1” i praktkvalitet,
fotoatt. Nielsen: ”meget godt eksemplar”. (7500)
10. 16 Skilling stukken kant. Pent stemplet merke
med attest Nielsen (7500).
10a. 16 sk. dyb rødlilla, utagget, ett hengselspor,
flot gummi ! (7000)
10 Ia. Nydelig 16 sk. rødliglilla med prima
gjennomstikk, god sentrering, og lett stemplet.
Fotoattest Nielsen. (7500)
11. 2 Skilling, blå. 2.tr. Postfrisk. FLOT MERKE.
Attest Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR (2000+).
11+13. 2 Skilling, 5. Tryk og 4 Skilling, 11. Tryk.
I alt 14 skilling på brev sendt fra KJØBENHAVN
18.8.(69) til London, England. Attest Møller
11-15. Oppsett på albumside
11A. 2 Sk. linietakket. Flot eksemplar, stemplet.
Attest CAM. (2600)
11A. 2 Sk. linietakket. Stemplet
PRAGTEKSEMPLAR. Attest CAM.
11A. 2 sk linjetagget på brevstykke. (2600)
12. 3 Sk. 2. tryk. Postfriskt PRAGTEKSEMPLAR.
Attest CAM.
12. 3 Skilling, 2.tr. LUXUS merke med retvendt
nummerstempel ”4”. Attest Nielsen.
12. 3 Skilling, lilla, 1.tr. Postfrisk. FLOT MERKE.
Attest Nielsen: LUXUSEKSEMPLAR (2500++).
12A. 3 sk. linjetagget,meget pent. Attest Nielsen
(6000)
12A. 3 sk 1864 med linjetagging 12 1/2, pent
kvalitet for utgaven, lettstpl. ”1” + bue. Attest Vagn
Jensen 2002: ”Ægte og uden reparation”. (6000)
12A. 3 sk linjetagget i normalkvalitet. (6000)
12, 13, 15(3). Brev med 55 sk porto til Dansk
Vestinidia frankert med 3 sk lilla (1.trykk), 4 sk
rød (6.trykk) og 3-stripe 16 sk (1.trykk) kamtagget
Krone/Scepter 1864. Hvert av merkene annullert
med nummerstempel ”1” og brevet sidestemplet
KIØBENHAVN 13.10.(1866). Transittstemplet
K.D.O.P.A. LÜBECK 14.10 (baksiden) og rødt
LONDON/PAID 16 OC 66 (forsiden). Attest Lasse
Nielsen: ”Bedømmelse: Ægte og uden reparation.
Mærkernes kvalitet: Meget gode eksemplarer.
30
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
800
Utrop
F 2226 **
13. 4 Sk. 7. tryk. Postfriskt LUXUSEKSEMPLAR.
Attest CAM.
500
F 2227 Br
14. 8 Skilling, 10-BLOK, 8-BLOK samt
parstykke. I alt 160 Skilling på meget sjældent
pengebrev fra Kolding til København. Ca.
10 merker med mangler, men imponerende
udstillingsobjekt. Attest Nilesen.
14. 8 sk med nr. stpl ”1”. (1500)
14A. 8 Sk. Nydeligt mærke, stemplet. Attest CAM.
(4000)
15. 16 Sk. Smukt stemplet eksemplar.
10000
15. 16 Skilling, oliven. Postfrisk. FLOT
MERKE. Attest Nielsen og Møller BPP:
PRAGTEKSEMPLAR (14000+).
15. 16 sk med nr. stpl. ”1” (1600)
15A. 16 skilling, gråoliven, Linietak. Pent merke
med nummerstempel 5, prima attest Nielsen.
(11000)
15x. 16 Skilling, 2. Tryk, Matricefejl: Ovallinie
over G ujævn. Adressebrev til 1 pakke sendt
fra NYSTED 26.8.1867 til Ourebygaard pr.
Saxkjøbing. Attest Nielsen.
16. 2 Sk. 9. tryk, pos. B73, omv. vandmærke. Flot
ubrugt mærke. Attest CAM. (2000)
4000
900
1200
1500
500
800
2500
500
500
1000
750
F 2228 o
F 2229 o
500
I 2230 o
500
1000
500
750
500
500
1000
800
800
1200
2500
F 2231 **
F 2232 o
F 2233 o
I 2234 Br
1000
F 2235 *
1000
500
2000
750
500
750
1500
1200
1000
1500
600
750
800
500
1000
16+16y. 2 Sk.3. tryk, pos. A89-90 TETE-BECHE:
RET+OMV RM. UHYR sjældent forekommende
parstykke i flot ubrugt kvalitet. Den sjældneste
er de omvendte rammer er fra 3. tryk.
UDSTILLINGSOBJEKT! Attest CAM.
I 2237 o/Bs 16-18. Innstikkort med div. tofargede skillinger,
vesentlig 2 sk med nyanser. Én 3 sk i relativt bra
kvalitet. Jevnt ok/bra. (oppg. AFA 2009: ca. 4000
+ brevklippet)
I 2238 o
16-19. Oppsett på albumside
I 2239 o
16-21. 6 merker tofarget skilling. Bra 16 sk og 48
sk. (6130)
I 2240 o
16-21. Div. nytrykk på albumside.
I 2241 o
16-21. Skilling 1870 komplet incl. 3 Sk. 17a. i pen
gennemsnitkvalitet.
10000
F 2242 o
10000
F 2236 **
700
1000
1000
500
800
500
1200
1000
1000
1000
1250
800
2500
F 2243 *
F 2244 (*)
16A. 2 sk linjetagget. God takning og centralt
retvendt nummerstempel ”1”. Prima attest Nielsen
(30000+)
16A. 2 sk linjetagget, ørliten tynnhet, og én litt kort
tagg. (19000)
16u. 2 Sk. UTAKKET. Flot ubrugt mærke. Attest
CAM. (2500)
2000
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 2245 o
F 2246 **
I 2247 o
I 2248 Br
F 2249 o
I 2250 o
F 2251 o
F 2252 o
F 2253 o
F 2254 o
Utrop
17. 3 Skilling 1870. Parti med 35 stk. (!) heraf 15
parstykker. Enkelte med takningsunøjagtighed
men mest god kvalitet. Stammer fra lagerbog
og ligner samme oplag. Mulighed for pladning
?
18. 4 Sk. Flot postfriskt mærke med god
centrering. PRAGT-KVALITET.
18A. 4 sk linjetagget med prima tagging. (1000+)
18A. 4 sk linjetagget med prima tagging på brev.
18y. 4 sk. fra 4. trykk pos. 90 omv. ramme,- stpl
”7” Assens, fotoatt Nielsen (3000)
19. 8 Skilling 1870. Parti med 18 stk. Enkelte med
takningsunøjagtighed, men mest god kvalitet.
Stammer fra lagerbog - ikke yderligere gennemset.
Også lidt 4 Skilling. Stor katalogverdi.
20. 16 Skilling grå/grøn. Flot merke med fuldt
omvendt nummerstempel ”236”: REYKJAVIK,
ISLAND. Sjælden kombination i fin kvalitet.
DAKA 5500 for normal kvalitet. Attest Møller.
20. 16 sk med rettvendt fullstempel RINGSTED
27-5.
21. 48 skilling med god tagging og flot stempel
FREDERICIA 6-1.
21y. 48 skill med omvendt ramme med stor del av
København stempel, feilfri (16000)
Tofarget Øreutgave
I 2255 **
22a. 3 Øre, 1. Tryk, Pos. A65-A66. Postfrisk
parstykke med ovalfejl: HVID PLET efter ØRE.
Attest Vagn Jensen. (14000+)
F 2256 **
22a. 3 øre 2. tryk postfrisk. (3000)
I 2257 **
22a. 3 øre 7.-tryk, postfrisk LUX-mærke med stor
ovalfejl 1.29: ”Streg ved K og over FRIM”. (AFA
3000++).
I 2258 **
22a. 3 øre grå/ultramarin 7. tr., pos. 21. Postfrisk,
udt. Nielsen (3000).
I 2259 o
22-31. Oppsett på 3 albumsider.
F 2260 o
22/31 Cy. 3 merker med omv. ramme (3450)
I 2261 o
22/31y. 22 merker med omv. ramme, inkl. 25 by,
måske også 25 ay?
I 2262 o
22B/31. Oppsett på 3 ark inkl. den gode 8 øre.
I 2263 Br 22C+37. 3 Øre, blå/grå og 1 Øre, orange (2).
Postkort sendt som tryksag fra KJØBENHAVN
27.5.03 til Santiago, CHILE. Sjælden destination,
kun 3 kendte i forvejen.
I 2264 Br 22 etc. Rekommandert oppfrankert helsak til
Norge, luxsuskvalitet.
x 2265 o
23. 72 merker på innstikkort, trykkbestemte, m.m.
Samt noen med platefeil.
F 2266 *
24y. 5 øre med omv. ramme, vakkert merke med
frisk gummi, fotoattest CAM. (10.000)
F 2267 **/* 25. 8 øre UTAKKET parstykke i flot kvalitet
(4000+).
F 2268 **/* 25b. 8 Øre, amilinrød, 44. tryk. 4-blok med
marginal. 2 nederste mærker postfriske de øverste
meget let hængslet. (6200+)
F 2269 **
25b. 8 Øre, anilin, 44. tryk. med OMV. VM.
Sjælden 4-stribe i postfrisk kval. Noen rustflekker.
Kopi af attest LN. (9600)
F 2270 o
25C. 8 øre med vm. III. (4000)
F 2271 o
25C. 8 øre vm. III stemplet Odense 2.10.02 (4000)
F 2272 **
26y. 12 øre 7.tr. omvendt ramme. Postfrisk. Attest
Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR. (4000+)
I 2273 Br 27B & 36B. 16 Øre, 29. Tryk og 20 Øre, Blå,
Våbentype (rundt hjørne). Postopkrævning sendt
fra KJÆBENHAVN 18.2.01 til Bern, SCHWEIZ.
Unik forsendelsestype til Schweiz i denne periode.
Attest Nielsen.
F 2274 o
30. 50 øre tryk 1a, lysbrun/bleg rødlilla,
fullstemplet KØBENHAVN 20-5, meget sjeldent
merke! (6000+)
I 2275 o
30a. 50ø brun/blåfiolett stemplet. (2000)
F 2276 o
30a. 50 øre tryk 1b, brun/blåviolett, stemplet
rettvendt ”11” Cappeln. (2000)
F 2277 **
30C. 50 Øre. Postfriskt LUXUSEKSEMPLAR.
Attest CAM
F 2278 o
30Cy. 50 øre med omv. ramme. (2000)
F 2279 **
30y. 50 øre, 2.tr. tyk omvendt ramme. Postfrisk.
Attest Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR.
I 2280 **
31By. 100 Øre. Postfriskt PRAGTEKSEMPLAR.
Attest CAM.
I 2281 Br 31By. Adressebrev for verdipakke kr 60.000, én
100 øre med rundt hjørne. Også en fireblokk
16 øre.
Boktrykk 1882-1907
F 2282 **
F 2283 o/*
x 2284 Br
I 2285 o
F 2286 **
I 2287 Br
F 2288 o
I 2289 o
32. Våben, 5 Øre SMÅ TAL. Postfrisk. FLOT
MERKE. Attestkopi Nielsen (6000).
34-36. Oppsett med flere platefeil, disse med
kat. 5500,-.
35. To merker (par ?) på brev til Bordeaux,
Frankrike 16.4.1885. Ank.stpl. 21.4. Det er oppgitt
å være tidligste kjente bruk på brev. Bra kvalitet.
35-36. Komplett trykkoppstilling.
35a. Våben, 10 øre ANILINRØD. Postfrisk.
Attest Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR. (11000+)
35B. 10 Øre, Rød. Postkort sendt fra
KJØBENHAVN 23.8.01 til Diego Suarez,
MADAGASCAR. Meget sjælden destination, kun 1
kendt i forvejen.
35x. 10 øre små hjørnetal. (6000)
36. 20 øre våben, 4 plancher med 72 forskellige
galvanofejl, gennemgående pæn kvalitet, men lidt
varierende.
2500
500
400
500
500
1500
3000
800
1000
Obj.nr.
Utrop
I 2290 *
36, 36x. 20ø i par med store og små hjørnetall,
sentrert o/v. (3500)
I 2291 o
36B, Cz, w. Tre varianter i to postfriske blokke.
(5050+)
I 2292 o/**/* 37-41. Oppsett med platefeil for 4550,-.
I 2293 o/* 42-46. Oppsett med platefeil for 2130,- og omv.
vm. for 1380,-.
I 2294 **
47-53. Chr.IX komplet postfriskt sæt med to
nuancer i 100 øre. (3800)
I 2295 o
47-59. Samling på tre ark, tildels utsøkt kvalitet.
I 2296 **
50. Chr. IX 50 øre. Flot postfrisk fireblok. (8000+)
GI BUD!
F 2297 **
51. Chr.IX, 100 øre gulbrun. Postfrisk
UTAKKET merke med marginal. Attest Nielsen:
PRAGTEKSEMPLAR (5000).
Danmark fra AFA 60 (AFA)
Boktrykk 1912-1930
I 2298
F 2299
F 2300
F 2301
o
o
o
o
60-66a. Albumside med pene merker.
60y. Omvendt ramme, fotoattest Nielsen. (3500)
61y. Omvendt ramme, prima (2000)
61z. Perlefeilen, postfrisk og prima. (2200)
500
600
600
500
600
700
100
1500
500
900
500
500
2500
Obj.nr.
Utrop
I 2331 o
132-43. Jubilæum 1924, komplet serie - alle med
FLOTTE STJERNESTEMPLER. Uvanligt sæt !
I 2332 o/* 144. 10 øre luftpost I med begge variantene.
(13600)
I 2333 **/* 144-46, 181-82. Luftpost I i god kvalitet, men
144 og 181 er *. 182 med en svak stripe i limet
**. (4800)
I 2334 o/* 144-53. Samling med smukke stempler og to
pladefejl.(3650+)
I 2335 **
144/182. Luftpost 1926-29 komplett. 1 kr regnet
som * da det er en liten «spot» i gummien, og
tagger delvis klippet, de øvrige prima **. (5150)
I 2336 Br 154-66. Albumside med flere vakre.
I 2337 Br 163. Rek.postoppkravsbrev fra Norge, i
København påsat den sjeldne 7 på 5 øre!
Fotoattest Nielsen.
I 2338 o
177, 182. 10 kr Chr. X og 1 kr luftpost. Begge
lettstpl. og meget pene eksemplarer. (2550)
I 2339 Br 178-180. Komplet 4-bloksæt kræft på 3
postindkasseringsblanketter ANS BY, henholdsvis
10.12.29, 19.12.29 og 30.12.29.
F 2340 Br 181-82. Meget god kvalitet
Stålstikk
500
1500
500
600
500
500
500
500
600
600
I 2341 o/*
178-80, 180y. Kræft i enkeltmerker og fireblokker,
+ variant farveløs plet, flott kvalitet.
600
F 2342 **
202a. Bølgelinie, 10 øre orange tp.I.
POSTFRISK. MEGET SJÆLDENT MERKE i
VELCENTRERET og FLOT KVALITET. Attest
Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR (48000+).
203. PRØVEMÆRKE. 15 Øre, Lilla. Postfrisk
4-blok med hjørnemarginal. (12800+)
213. 5 Kroner, Chr.X, Violet m.fl. I alt 660 øre på
adressebrev for 1 pakke (begge tolddeklarationer
stadig vedhæftet) sendt fra KØBENHAVN 16.3.35
til Mantova, Italien. Transittstempler fra Berlin,
München, Innsbruck og Bolzano.
215. 30 Øre, Blå. Postfrisk 4-blok med
hjørnemarginal, overtrykt MUSTER. Ikke
tidligere set i større enheder. UNIK
221x. 4/25 Øre, Pos. 30: AFSKÅRET NÆSE PÅ 4.
Brev sendt fra KØBENHAVN 28.4.35 til Salzburg,
Østrig.
233x. 30ø VARIANT DOBBELTTRYKK. Lille brun
flek i A i Danmark. (3200)
245x. D.F.U. 5 Øre, Grøn. Postfrisk helark inkl.
varianten: 16 mm OVERTRYK i pos. 50. (4800+)
264. Provisorium 20/15 øre i lodret 4-stribe, hvor
nederste mærke er delvis UDEN OVERTRYK,
postfrisk med hængselrest i marginalen.
264a. 20/155 øre ”hage” postfrisk (3500).
12000
625x. HAFNIA 1976. Miniark variant
”EDDERKOPPESPIND”. En af de sjældneste
danske varianter. (40000)
826. København/Bonn med variant: ”Manglende
farve i højre side”, postfrisk.
1242. Dr. Margrethe 4,00 Kr. rød. BLINDTRYK
uden farve i striber og løse merker. I alt 40 stk. De
fleste med folder. Moderne raritet. Attest fra arket:
Lasse Nielsen.
1265. Flyvevåbnet miniark FEJLPERFORERET
(5000).
1338. 4,25 Kr. variant: FEJLPERFORERET. Let
stemplet eksemplar. Meget sjældent stemplet.
Attest LN.
15000
1000
500
1250
500
800
700
700
F 2302 o
700
500
62a. 35 på 32 øre, gulgrønn farge, fotoattest
Nielsen: ”meget godt eksemplar”. (15000)
5000
400
I 2343 **
500
I 2344 Br
2000
750
F 2345 **
900
900
F 2303 o
F 2304 **
1000
800
1000
750
F 2305 o
F 2306 o
I 2307 o
I 2308 o
1500
450
500
500
500
500
500
500
I 2309 o
F 2310 o
F 2311 o
F 2312 o
F 2313
F 2314
I 2315
I 2316
F 2317
F 2318
I 2319
I 2320
o
o
**
**
o
o
**
**
F 2321 **
1500
I 2322 o
600
I 2323 **
500
800
3000
500
1000
1000
I 2324 o
F 2325 o
I 2326 o
I 2327 **
I 2328 **
I 2329 Br
I 2330 **
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
62a. 35 på 32 øre, gulgrønn farge, fotoattest
Nielsen: ”meget godt eksemplar”. (15000)
66a. 20 Øre, sortblå. Postfriskt
PRAGTEKSEMPLAR. Attest CAM
67. En med flott stempel,en JUMBO-copy, og en
med perfins TITAN !
67. Vakker fireblokk, en kort tagg.
67, 81. Centralpostbygget både grovtg. og fintg.
Begge del av annet stpl. (2600)
68-80A. Samling på tre ark, inkl. perlegrå med M
og A sammenhengende, platefeil for 2350,-.
81-84. Inkl. to nyanser 5 kr. (4625)
82, 82y. Omvendt + ret ramme i delvis splittet par,
fotoattest Nielsen. (7900+)
83x. POSTERIM, prima (2000)
85-89x. Vm. krone, 86x med praktstempel prima.
(8000)
85-97. Serie med flere pene stempler. (2460)
85x. 27/1 øre vm. III. Flot stemplet merke (2000).
86x. 5/27 Øre. Postfrisk 4-blok s/vo (5600)
87x. 27/7 Øre. Postfrisk 4-blok, s/n. (5600)
87x. 27/7 øre rød, vm.III. Pragtstemplet (2000+).
87x. 27/7 øre vm. III. Flot stemplet merke (2000).
89. 27/10 Øre. Postfrisk 4-blok, s/n. (5600)
98-102, 104, 105 + 105a, 106, 108-10. 12 forskj.
Chr. X 1918-20. God postfrisk kval. (5300)
98-110. Chr.X 1918. Komplet serie postfrisk.
Incl. 40 og 60 øre i to nuancer (105,a og 107,a).
Prima attest Møller BPP. (11750)
98-110b. Serie med flere pene stempler, inkl.
begge trykk 27 øre, og tre fireblokker.
108. 10-blokk, 70 øre brun/grønn med ø/v
hj.marginal med ark no 317 Y. God tg./sentr.
(5500)
112/121. Albumside inkl. spids fodstreg, og vakkert
stemplede 120-21. (5130)
114/182. Gammel Luftpost, komplet stemplet
serie (6100)
117-19, 122-43. Samling med mange smukke
stempler og nogle pladefejl. (3640+)
121x. Uden perle i fireblok (2640)
129. Chr.X 50 øre OLIVEN. Postfrisk øvre marg.
blok. Attest Nielsen. (6000) GI BUD!
131. 1 Krone, Chr.X, Brun/Blå m.fl. I alt 170 øre
på adressebrev for 1 pakke (tolddeklaration stadig
vedhæftet), sendt fra KØBENHAVN 21.9.28 til
Ólafsvik, ISLAND.
131a. 10-blokk med ø/v hj.marginal med ark no
458 G. Sentr. litt ned. (7500)
5000
500
800
800
350
450
700
1500
I 2346 Br
F 2347 **
I 2348 **
I 2349 **
F 2350 **
3000
500
5000
500
500
750
750
600
450
1600
500
750
1000
1000
750
750
1000
750
3000
500
F 2351 **
750
I 2352 **
600
I 2353 **
1000
600
F 2354 **
450
100
I 2355 o
750
Danmark tjeneste, porto, etc. (AFA)
Avisportomerker
1000
I 2356 o
I 2357 o
F 2358 **
1-20. Komplette serier på albumark, bra kval.
1-20. Overkomplett på innstikksark (3600)
9. 5 Kr. Meget flot postfriskt mærke. (5000)
1000
500
1500
900
500
500
1000
31
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
Gebyr- og Soldatmerker
F 2359 **
I 2360 **
SF 2, 2x. Omvendt S i prima par. (3250)
SF 1-2. Begge i 10-bl. m/hj.marginal og ark no.
(5000)
Portomerker
I 2361 **
I 2362 **
600
1000
1-8. Kpl. serie i god kvalitet. (2200)
8+8x. 10 Øre, SF, variant: OMVENDT S. Parstykke
med normal med marginalstykke. God enhed!
Gummi let alderspræget. (2000++)
500
750
1. 10 øre i pen, ”fullstemplet” 4-blokk. (2800)
1-4. Chr X 10 øre - 1 Kr. Pen serie 1919 (5000)
1-8. Samling i god kvalitet. (11720)
1/14. Samling inkl. blokker på to albumsider.
(7115)
x 2367 o
1/49. Godt utbygd samling 1919/75 med hele
førsteserien. Mangler bare AFA 7, 14, 50.
Gjennomgående pen kvalitet. (9000+)
I 2368 o/**/* 1-50. Meget god, overkomplett samling på
albumark. Inneholder blandet stpl. og ustpl. vare.
Bl.a. 1, 2, 2a, 4, 10 og alle typene 16 er **. Begge
7-8 og 12 er stpl., mens ”lettstemplet” nr. 3 virker
suspekt og er ikke vurdert. God kvalitet!!
F 2369 *
1x, 2x. POSFFÆRGE, normalkvalitet. (3300)
F 2370 **
3. 50ø Postfærge **. Et nydelig merke!(4000)
F 2371 o
4. Chr.X 100 gulbrun. Sjældent velcentreret og
letstemplet merke med udtalelse Møller (1500+).
x 2372 o
4-19, SF 1-2. Samling med nyanser på 7
albumark, bra kval. (8100)
F 2373 **
7. Chr.X, 50 øre oliven. Postfrisk flot merke. Attest
Nielsen (3800).
F 2374 o
7. 50 øre olivengrå med lett fergestpl. God kvalitet.
(3000)
I 2375 o
8. 1 kr i flott 4-blokk med ett Aggersund fergestpl.
(2400)
500
800
1500
800
Postfærge
I 2363
F 2364
I 2365
I 2366
o
o
o
o
1000
1000
500
750
500
Obj.nr.
F 2396
I 2397
F 2398
I 2399
Utrop
500
600
700
600
I 2412 Br
500
Tjenestemerker
800
750
F 2413 **
650
I 2414 o
I 2415 o/*
500
F 2416 o
F 2417 o
F 2418 o
F 2419 o
F 2420 o
F 2421 **
1. 2 sk 2. Tryk, Lys blå. Distrikstjenestebrev
sendt fra Fraugde til Marslev. Brevsamleren har
ugyldiggjort frimærket ved overstregning med
blæk. (DAKA 6500)
1a. 2 Skilling, blå. Postfrisk pragtmerke. Attest
Møller BPP (5000).
1-2. 8 merker inkl. tryk 1-3 av 2 sk.
1-19. Overkomplett samling på albumark, med
skillingene (AFA 4600) alle med feil. Flott nr. 7
med prakt VESTERVIG. De nyere mest *.
1-19, SF 1-2, Gebyr 1-5. Tjenstemerker 1875-1923
pent oppsatt på 2 albumark inkludert 1a blå, 2A og
3A linjetagget i brukbar kvalitet, samt noen ekstra
farger. Bra lott. (ca. 17000)
2A. 4 sk. linjetagget, meget bra for denne. (4000)
2A. 4 Skilling rosa LINIETAKKET. Letstemplet,
pent merke (4000).
3. 16 sk. stpl ”99” (2200)
3A. 16 sk. linjetagget, bra for denne. (4000)
10a. 10 Øre, teglrød. Postfrisk
PRAGTEKSEMPLAR. (1500)
Danmark - bypost
F 2376 **
12a. Bølgelinie 10 øre RØDBRUN,
POSTFRISK. Et af de sjældneste postfriske
Postfærgemerker ! Attest Nielsen (20000).
x 2377 o/Br 15-50. Spesialsamling inkl. dobbelttrykk etc. (5700
+ 6 fraktbrev)
I 2378 **
PF 24. Ubrettet helark à 100. (19000)
I 2379 **
PF 25. Ubrettet helark à 100. (19000)
I 2380
Udmærket restsamling på løse sider med flere
gode mærker inkl. lidt varianter, marginalnummer,
forsendelser. Bør ses.
Reklame og tete-beche
I 2381 o
I 2382 o
AUT. 25-26. Vannrette par, prima. (2800)
AUT. Samling 14 par (4800) + to par der vi tror
begge har 3 øre i perlegrå nyanse.
4000
700
1900
1900
1000
I 2422 o/**/* Blandet parti med knapt 200 mærker opsat på 5
sider, incl. flere lidt bedre, lidt varierende kvalitet.
I 2423 o/**/* Parti mest stemplede merker i stort antal - stærk
duplisering - opsat i indstiksbog. Kun billige
utgaver. Flere byer. Anslået 1300 stk.
I 2424 o/**/* Spændende samling/parti fra diverse byer opsat
på løse sider. Uoverskueligt parti med mange
forskellige, provisorier, stempler etc. Uden de
dyreste men mange interessante objekter.
Danmark hefter
I 2425 **
I 2426 **
500
600
x 2427 **
x 2428 **
x 2429 **
12. RØDE KORS. Sidste mellemlægsblad med no.
1295 med skraveringer. Sjældent hæfte , litt rust
ved stiften. Boom 3.32A: (4000)
2 kr. hefter nr. 4, 6, 12-16, 32-33. 9 forskjellige.
(3970)
RE 8, 14. Reklamehefter KKK og Galle & Jessen.
(5800)
S 1/38, 54. Samling 38 forskjellige hefter med
særfrimærker. (8000)
Samling 10 og 20 kr. hefter + automathefter, bl.a.
alle opplag 20 kr og 10 kr automat. (9100)
Danmark julemerker
I 2430 **
F 2383 Br
I 2384
F 2385
I 2386
F 2387
F 2388
F 2389
F 2390
F 2391
I 2392
F 2393
F 2394
F 2395
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
OLDSMOBILE+OAKLAND. Den sjældneste
6-blok i meget flot stemplet kval. på anbefalet
brev fra KBH 22.9.28 til Sverige. Ægte
filatelistisk provokeret brev i SUPERB kvalitet.
Attest LN.
R 1-3. Rundstemplet (2400)
R 4. 5 øre Mohawk, prima rundstemplet. (3800)
R 5. 10 øre Chevrolet, maskinstemplet. (1600)
R 6. 10 øre Pontiac (2500)
R 6. Pontiac. Stemplet par (2500).
R 7. 10 øre Oldsmobile (4000)
R 7. Oldsmobile. Stemplet par (4000).
R 8. 10 øre Oakland (4000)
R 9. 10 øre Buick, litt rundt hjørne. (2000)
R 10. 5 øre La Salle (2800)
R 10. La Salle. Stemplet par (2800).
R 11. 5 øre Cadillac. (2800)
4000
600
1000
400
600
500
800
750
800
400
700
500
700
Obj.nr.
R 11. Cadillac. Stemplet par (2800).
R 12. 10 øre Chevrolet Lastvogn (2800)
R 13. G.M.C. Lastvogn (2800)
R 14-21. 6 stemplede (2460) + R 16 og 17
limløse.
I 2400 o
R 22. 10 øre Chevrolet lastvogn, mindre
taggeanmerkning (2600)
F 2401 o
R 22. Chevrolet Lastvogn. Stemplet par (2600).
I 2402 o/* R 23-25, 27, 30-40. Montert på to sider. (4960)
I 2403 **
R 26, 28-29. 3 prima postfriske. (2900)
F 2404 o
R 39-40. Rundskuedagen 1930. To stemplede
par (4200).
I 2405 o/* R 42/55. Montert på to sider. (2750)
I 2406 **/* R 53-54, 56. Den første er letthengslet, de to
andre **. (2150)
I 2407 o/**/* R 56/64. En ubrukt og 4 stemplede montert på
albumside (2270)+ 57,58 og 60 uten lim.
I 2408 **
R 61-62. Postfrisk 6-blok. (1800)
I 2409 o
TB 1-9. 9 Tete-beche på albumside. (2390)
I 2410 o
TÊTE-BÊCHE. Albumside med 1-10 stemplede
(2600).
I 2411 **/* TÊTE-BÊCHE. Godt lot på to sider. Mest
POSTFRISK - dog set et par merker med
hængsel.
o
o
o
o
2 store ringbind fyldt m. skalatryk tk. + utak. 19801998, inkl. 1982 med 3 helark m. overtryk 2 guld
(1 blank, 1 mat) + 1 bronze/rødlig, ikke nævnt i
”Julemærker i Norden”!
x 2431 o/**/* Helark 1959 provisorium + 59 ark fra 1962 og
utover + noen merker på 2 plansjesider, litt eldre
Norge bak. GI BUD!
I 2432 Br Julekort med danske julemærker 1904-70, mange
i den ældre del, i alt ca. 230 stk. kvaliteten
varierende.
I 2433 o/**/* LAGERPARTI, med merker i stort antall i flere
album fra nedlagt handler. Meget materiale - mest
nyere.
I 2434 o/**/* Parti julemerker 1904/2004 med hovedvekt fram
til 1970-tallet, bl.a. en del blokker og striper. Mye
postfrisk, i to stk. 16-siders innstikkbøker.
I 2435
SAMLING mest postfriske enkeltmerker fra 1904.
Ark fra ca. 1950. Monteret i to LINDNER album
m/kassette. Også med reprint og hefter. Blandet
kvalitet. Desuden to supl.bøger med helark 1920,
1924, 1927-28, 1933, 1936-50. All helarkene med
fold, split eller anden defekt.
Danmark posthistorie
I 2436
2. VERDENSKRIG. Hæfte udgivet af
”Nordschleswigsche Zeitung”, Åbenrå: ”Dänemark
unter deutchen Schutz. Die historischen Tage
in Nordschleswig im Wort und Bild”. Heftet
omhandler tiden 9-16. april, 1940 i en del artikler
og billeder, set med tyske øjne. Sjælden.
32
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
I 2437 Br
500
500
900
750
750
F 2438 Br
600
500
500
F 2439 Br
500
500
500
800
F 2440 Br
1200
700
500
I 2441 Br
1800
I 2442 Br
800
500
I 2443 Br
500
600
500
1750
I 2444 Br
I 2445 Br
1200
2000
500
500
700
I 2446 Br
I 2447 Br
F 2448 Br
800
700
I 2449 Br
1500
100
1500
I 2450 Br
I 2451 Br
1000
1200
I 2452 Br
1500
I 2453 Br
500
I 2454 Br
Utrop
FLYGTNINGE LEJR AALBORG. Interessant og
spændende korrespondance mellem mand og
kone. Med kone flygtet til lejr i AALBORG og
mand stadig boende i Britisk Zone i Tyskland.
Mange breve med indhold. Flere med liniestempel:
FLYGTNINGELEJR AALBORG ØST og
LUFTVÆRNSKONTORET POST AALBORG.
KATAPULTPOST. 144+145+181. I alt 90 øre på
rekommanderet brevkort sendt fra KØBENHAVN
18.5.32 til New York, U.S.A. Påtegnet ”1.
Nachbringeflug Köln ? S.S. Columbia 19. Mai
1932”. Brevet blev ikke sendt til S.S. Columbia,
men i stedet sendt med tilslutningsflyvning fra Köln
til dampskibet S.S. Europa, derfra befordret med
dampskibet til New York. Graue/Leder nr. K 101C
og K 103 DK.
KATAPULTPOST. 181+182. I alt 150 øre på
brev sendt pr. luftpost fra KØBENHAVN 22.6.31
til New York, U.S.A. Påtegnet ”Mit Luftpost ab
Köln und Vorausflug nach New York”. Sendt med
tilslutningsflyvning fra Köln til dampskibet S.S.
Bremen, derfra befordret med katapultflyver fra
dampskibet til New York. Kun 4 breve fra Danmark
blev befordret med denne katapultflyvning. Graue/
Leder nr. K 71 DK.
KATAPULTPOST. 216+220 m.fl. I alt 112 øre
på rekommanderet brev sendt pr. luftpost fra
KØBENHAVN 27.7.34 til New York, U.S.A.
Påtegnet ”Mit Vorausflug s/s Bremen - New York”.
Sendt via Köln til dampskibet S.S. Bremen, derfra
befordret med katapultflyver fra dampskibet til New
York. Kun 4 breve fra Danmark blev befordret med
denne katapultflyvning. Graue/Leder nr. K 195 DK.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin
(klippet ud af arket). Brev fra Bogense til 15.
Regiment pr. Nyborg. Annulleret med nr.stempel 8
og afgangsstemplet BOGENSE 17.6.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin
(klippet ud af arket). Brev fra Fredensborg til 15.
Regiments 1. Bataillion. Påtegnet ”Ved Armeen
Pr. Feltpost”. Annulleret med nr.stempel 99 og
afgangsstemplet FREDENSBORG 23.7.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 3 (stationeret i
Augustenborg), sendt til København. Annulleret
med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 3 13.6.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 3 (stationeret i Assens),
sendt til København. Annulleret med nr.stempel
221 og afgangsstemplet FELTPOST No. 3 2.7.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 3 (stationeret i Assens),
sendt til København. Annulleret med nr.stempel
221 og afgangsstemplet FELTPOST No. 3 14.7.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 1 med fuldt indhold
(stationeret i Vissenbjerg), sendt til Rødby.
Annulleret med nr.stempel 223 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 5.8.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Rungsted til 5. Regiment 4 Compagni
på Als. Påtegnet ”Pr. Feltpost”. Annulleret med
nr.stempel 1 og afgangsstemplet KIØBENHAVN
20.6. Håndskrevet ”Rungsted” (DAKA 4500).
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 2 med fuldt indhold
(stationeret i Vendsyssel), sendt til Vester
Ulslev pr. Maribo. Påtegnet ”Bedes afsendt
med Bremmersvoldposten”. Annulleret med
nr.stempel 222 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 2 28.5.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk,
karmin. Brev fra Feltpostkontor 2 med fuldt
indhold (stationeret i Vendsyssel), sendt til
Odense. Annulleret med nr.stempel 222 og
afgangsstemplet FELTPOST No. 2 9.6.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 2 (stationeret i
Asperup), sendt til Vordingborg. Annulleret
med nr.stempel 222 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 2 2.8.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 4 (stationeret i
Gribsvad). Annulleret med nr.stempel 225
og afgangsstemplet FELTPOST No. 4 29.5.
Signeret Møller BPP.
KRIGEN 1864. 13a. 4 Skilling, 1. tryk, karmin.
Brev fra Feltpostkontor 4 (stationeret i
Gribsvad), sendt til Flensborg. Annulleret med
nr.stempel 225 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 4 27.6. Brevet er sendt via København, og
derfra viderebefordret med dampskibet L.J.
Bager til Lübeck.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant
(defekt). Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Schleswig), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 1.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant
(defekt). Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 16.2.
1500
2000
2000
2000
250
500
1250
1250
1250
1500
1500
2500
2500
2500
2500
2500
250
250
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 2455 Br
I 2456 Br
I 2457 Br
I 2458 Br
I 2459 Br
I 2460 Br
I 2461 Br
I 2462 Br
I 2463 Br
I 2464 Br
I 2465 Br
F 2466 Br
I 2467 Br
I 2468 Br
I 2469 Br
I 2470 Br
I 2471 Br
I 2472 Br
I 2473 Br
I 2474 Br
I 2475 Br
Utrop
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant
(defekt). Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 17.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant
(defekt). Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 4.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant
(defekt). Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 13.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant
(defekt). Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret
i Sønderborg), sendt til Sorø. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 24.3.(Seneste kendte anvendelse af ANT
VIII-1).
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant
(defekt). Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret
i Assens), sendt til Odense. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 2.5.(Seneste kendte anvendelse af ANT
VIII-2).
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev (forside) fra Feltpostkontor 1 (stationeret
i Schleswig), sendt til Herfølge, afleveres hos
købmanden i Køge. Annulleret med nr.stempel 221
og afgangsstemplet FELTPOST No. 1 19.1.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev (forside) fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til Ringkøbing. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 12.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 21.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 27.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 29.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra København til 8. Infanteri Regiment.
Påtegnet ”p.t. Lejren Slesvig”. Annulleret med
kombineret nr.stempel 181.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Horsens til Hedemanns Ambulance, 4.
Divisions Stabskvarter. Annulleret med nr.stempel
30 og afgangsstemplet HORSENS 25.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Helsingør til 15. Regiments 1. Bataillion
på Als. Påtegnet ”Pr. Feltpost”. Annulleret med
nr.stempel 24 og afgangsstemplet HELSINGØR
5.4.1864.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra København til 4. Batteri på Als. Annulleret
med kombineret nr.stempel 34: SJ.JB.P.SP.B.
19.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i Schleswig),
sendt til Herfølge, afleveres hos købmanden
i Køge. Annulleret med nr.stempel 221 og
afgangsstemplet FELTPOST No. 1 16.1.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til Odinsgaard pr. Slagelse.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 21.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til Fuglsbølle pr. Rudkjøbing.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 25.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 1.3. (Tidligste kendte anvendelse af ANT
VIII-2).
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 7.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 9.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til Sorø. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 11.3.
Obj.nr.
250
I 2476 Br
250
F 2477 Br
250
I 2478 Br
250
I 2479 Br
250
I 2480 Br
250
250
250
I 2481 Br
I 2482 Br
I 2483 Br
250
I 2484 Br
250
I 2485 Br
250
500
500
500
750
750
750
I 2486 Br
I 2487 Br
I 2488 Br
I 2489 Br
I 2490 Br
I 2491 Br
750
F 2492 Br
750
I 2493 Br
750
I 2494 Br
750
I 2495
I 2496 Br
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret
i Sønderborg), sendt til Frederiksberg pr.
København. Annulleret med nr.stempel 221 og
afgangsstemplet FELTPOST No. 1 16.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til København, afleveres
i Hvide Lam paa Kultorvet No. 5 i Kjælderen.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 1.4. Hvide Lam på Kultorvet er
et af Københavns ældste værtshuse, grundlagt i
1807, og det ligger stadig på samme adresse!
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Augustenborg), sendt til Odense. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 5.4.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Augustenborg), sendt til København. Annulleret
med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 10.4.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 1 med fuldt indhold
(dateret Sønderborg på Als den 10. februar), sendt
til København. Annulleret med nr.stempel 221 og
afgangsstemplet FELTPOST No. 1 12.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 1 med fuldt indhold
(stationeret i Sønderborg), sendt til København.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 22.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 1 med delvist indhold
(stationeret i Sønderborg), sendt til Ourebyegaard
pr. Saxkjøbing. Annulleret med nr.stempel 221 og
afgangsstemplet FELTPOST No. 1 23.2.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Sønderborg), sendt til Svallerup pr. Slagelse.
Noteret med blyant på brevets forside
”Dybbøl=Skandse 28 Fbr 1864”. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 29.2. Udtalelse Møller.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 1 med fuldt indhold
(stationeret i Sønderborg), sendt til Roskilde.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 21.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 1 med fuldt indhold
(stationeret i Augustenborg), sendt til København.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 1 9.4.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 3 med fuldt indhold
(stationeret i Augustenborg), sendt til København.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 3 23.5.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 3 (stationeret
i Augustenborg), sendt til Lerchenborg pr.
Kallundborg. Annulleret med nr.stempel 221 og
afgangsstemplet FELTPOST No. 3 27.5.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 3 (stationeret i
Augustenborg), sendt til Sorø. Annulleret med
nr.stempel 221 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 3 28.5.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 3 med fuldt indhold
(stationeret i Assens), sendt til Frederiksværk.
Annulleret med nr.stempel 221 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 3 26.7.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 1 (stationeret i
Vissenbjerg), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 223 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 1 16.7. Udbragt med fodposten F:P: 18.7.64.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 2 med delvist
indhold (stationeret i Horsens), sendt til
København. Annulleret med nr.stempel 222
og afgangsstemplet FELTPOST No. 2 25.2.
(Tidligste kendte anvendelse af ANT VIII).
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken kant.
Brev fra Feltpostkontor 2 med fuldt indhold
(stationeret i Nykøbing Mors), sendt til Taarup
pr. Nyborg. Annulleret med nr.stempel 222 og
afgangsstemplet FELTPOST No. 2 23.3.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 2 (stationeret i
Vendsyssel), sendt til København. Annulleret
med nr.stempel 222 og afgangsstemplet
FELTPOST No. 2 28.6. Udbragt med Fodposten
F:P: 1.7.64.
KRIGEN 1864. 9. 4 Skilling, brun, stukken
kant. Brev fra Feltpostkontor 4 (stationeret i
Gribsvad), sendt til København. Annulleret med
nr.stempel 225 og afgangsstemplet FELTPOST
No. 4 23.6.
KRIGEN 1864. Litteratur. Postbesørgelsen i
Danmark under 1864-krigen af Max Meedom.
KRIGEN 1864. Ufrankeret brev fra Feltpostkontor
1 (stationeret i Assens), sendt til Skærsø pr.
Ebeltoft. Afgangsstemplet FELTPOST No. 1 30.4.
Påtegnet ”6” i blåkridt.
750
750
Obj.nr.
BREVSAMLINGSSTEMPLER. Pæn stor samling
på mærker sorteret efter alfabet inkl. nogen
bedre ex. GULDBORG (DAKA 2200). Mest pæn
kval. Ca. 35-40 Visirplancher.
x 2503 Bs Innstikkbok med mange hundre ”Pr”-stempler på
postklipp 1940-tallet og framover. Dertil tilsv. antall
med store motivstempler på klipp, samt noen
Færøystpl. på danske merker/klipp. GI BUD!
F 2504 o
Nr. STEMPEL 136: AHRENSBURG. PRAGTkvalitet på 4 RBS, Th.IIa. Attest CAM. (DAKA
+1800)
F 2505 o
Nr. STEMPEL 142: HORST. PRAGT-kvalitet på
4 RBS, Th.IIa. Et af de sjældneste stempler i
PRAGT-kvalitet! Attest CAM. (DAKA +4500)
F 2506 o
Nr. STEMPEL 143: LUNDEN. PRAGT-kvalitet på 4
RBS, Th.IIa. Udt. CAM. (DAKA +750)
F 2507 o
Nr. STEMPEL 156: HANERAU. PRAGT-kvalitet på
4 RBS, Th.IIb, mørk rødbrun (meget farvefrisk).
Attest CAM. (DAKA +1500)
F 2508 o
Nr. STEMPEL 156: HANERAU. PRAGT-kvalitet
på 4 RBS, Th. IIIc, gråbrun. Attest CAM. (DAKA
+1500)
I 2509 o
NUMMERSTEMPEL. Stempelsamling fra SlesvigHolstein området på løse sider med mange fine
stempler også lidt bedre stempler set bl.a. 152:
Schwarzenbeck. Lidt blandet kval., men mest god.
(ca. 25-30 sider)
I 2510 o/Bs/ SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG.
Br Nummerstempler fra det dansk-tyske område
på 4 Skillinger (mest 1854-udgave) ca. 60
forsendelser samt nogen singelmærker. Også lidt
andre udgaver med diverse stempler. En del med
udtalelser CAM BPP.
I 2511 o/Bs/ SØNDERJYLLAND. Diverse på tyske mærker inkl.
Br breve bl.a. LAKOLK.
4000
F 2498 Br
750
I 2500 Br
F 2501 Br
1250
1250
Utrop
1000
I 2499 Br
750
KRIGEN 1864. Ufrankeret brev med fuldt indhold
fra Feltpostafdelingen i FREDERICIA 3.4.1864,
sendt til Boeslunde, afleveres til Hr. Kjøbmand
Lotz i Skjelskør. Fra brevets indhold: ”Du maa
undskylde at jeg ikke sætter frimærke paa - her er
ingen at faae”. Påtegnet ”6” i rødkridt.
SCHELSWIG-HOLSTEIN L.P.No.2. Rare and
very beautiful on small entire with contents
from Hademarschen 10.12.1850 via Itzehoe to
Rendsburg.
SIDSTEDAGSBREV. Brev med fuldt indhold,
dateret Kjøbenhavn d. 31. marts 1851, sendt til
Helsingør. På bagsiden KIØBENHAVN 31.3.1851
i blå farve. Meget sjældent brev afsendt dagen før
Fire R.B.S. tages i brug.
TARP-LEJREN. Interneret brev fra Østriglejr med
portofrit frankeringsmærke. Annulleret GULDAGER
29.3.46 sendt til Saxkjøbing. Stemplet: Dansk
Røde Kors Tarplejren. Usædvanlig forsendelse.
ZEPPELIN. 144+146+181 m.fl. I alt 130 øre på
brev sendt pr. luftpost fra KØBENHAVN 19.5.32
til Buenos Aires, ARGENTINA. Påtegnet ”mit
Luftschiff Graf Zeppelin” og ”Anschlussflug
ab Berlin nach Pernambuco”. Sendt med
tilslutningsflyvning fra Berlin til Friedrichshafen,
derfra befordret med Luftskibet LZ 127 Graf
Zeppelin fra Friedrichshafen til Recife/Pernambuco
(Official Flight No. 234). Sieger nr. 138.
I 2497 Br
Danmark - stempler diverse
I 2502 o
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1500
2500
2500
2500
2500
250
500
Danmark, samlinger og lotter (AFA)
Samlinger fra 500,-
I 2512 o/**/* Større, velfyldt samling 1851-2003. Kun få
merker mangler. Incl. bedre Skilling, tofarvede,
1918 vm. III osv. Nyeste del postfrisk med
stor pålydende. Også med Avisporto, gode
Postfærge og Tjenestemerker. Supl. med en
del varianter.
I 2513 o
Samling 1851-1952 i springbind. Inneholder
bl.a. 11 stk. FIRE R.B.S., Skillingsmærker i
antal, flot 48 Skilling, godt afsnit Tofarvede, 5
Posthuse, Gl. Luftpost etc. Gammel samling,
flot besat med mange mærker.
F 2514 o/* Større flot besat samling 1851-1990. 2 RBS og
øvrige kvadrat Skilling (uden nr.6, 10), 1864,
1870 med 48 Sk., bedre tofarvede, Posthusene,
andre gode bogtryk. Fine afsnit ”BOB”. God
og velbesat samling med kun få mangler i
hovednumre.
I 2515 o
TOFARVET ØRE, materiale fra specialsamling
i ringbind med mange tidlige tryk, 3, 5, 12,
16, 20, 25, 50 og 100 øre, i alt 539 stemplede
merker
x 2516 o
Samling til 1993 i LT SF-album. Vi har tatt
ut noen bedre merker og ”bag i boken” og
presenter som egne poster, dette er resten.
Kvaliteten er stort sett god. AFA til 1935 ca.
66.000,-.
I 2517 o
Større samling 1851-ca. 2000, en del skilling,
tofavet, konger, begge posthuse, gl. luftpost og en
hel del BOB. Kvaliteten på nogen skillinger kan
være varierende.
F 2518
Godt utbygget samling i to Leuctturmalbum
frem til 80-tallet. Fin samling med mange pene
stempler. Høy katalogverdi.
x 2519 o
Renslig lagerparti til 1930 i innstikkbok, inkl.
”bob”. Ikke mange skillingsmerker, dog fem
stk. AFA 11. Fyldig på tofarget, og videre, men
mgl. de aller dyreste. Det er summert til AFA
2009 ca. 96000,- for merker med verdi 30,- eller
mer. Hovedinntrykket av kvaliteten er bra!
750
2000
500
2000
100
1000
2500
750
750
750
3000
1500
500
10000
10000
7000
6500
6000
5000
5000
5000
33
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 2520 **
I 2521 o/**/*
I 2522 o
I 2523 **
x 2524 o
x 2525 o/**/*
I 2526 **
I 2527
I 2528 o
I 2529
2530 **
I 2531 o/**/*
I 2532 o/**/*
x 2533 o
I 2534 o
I 2535 o
I 2536 o/**/
Br
x 2537 o/**/*
I 2538 o
I 2539 **/*/
(*)
I 2540 Br
I 2541 o/**/*
x 2542 o
I 2543 **/*
I 2544 o/**/*
I 2545 Br
I 2546 o
Utrop
POSTFRISK SAMLING 1933-2010, på løse sider.
Virker KOMPLET ! Stor pålydende.
Velbesat samling 1851-1976 i Schaubek-album.
Postfrisk/Ubrugt/Stamplet. Mange skillingsmærker,
tofarvede, begge posthuse, provisorier, gl. luftpost
m.v. (AFA-katalogværdi optalt af indleverer til
over 80000)
2 indstiksbøger med KUN pragt/LUX-stempler og
langt flest i LUX! Kun stålstiksmærker. Ialt 920
mærker/enheder!
FRIMERKEHEFTER. Samling på løse sider. ca.
170 forskellige ! Meget stor pålydende verdi !
NUMMERSTEMPLER. Stor samling opsat efter
både numre og efter udgaverne 1851-1875. Se
fotoeksempel! Samlingen indeholder i alt ca. 670
merker hvoraf 40 stk. er 4 RBS og næsten 400
stk. øvrige Skillingsmerker. Som altid i denne type
samlinger er merkekvaliteten varierende. Uden de
sjældneste numre - glimrende til videreudbygning !
Samling 1851/1999 i Facitalbum. Mangler noen
”kvadrater”, ellers meget fyldig i hele perioden.
Også fyldig på TM/PM/AP/PF + noe DVI og
Slesvig, samt noe ”back in the book”. 1989-99 kpl.
**. Mange pene stpl. Noe bl. kval. på det eldste.
HELARK og arkrester fra tidlig stålstik til op i
70-erne samt lidt nyere, spændende parti med
samlet pålydende over 6500.
DANMARK/GRØNLAND/FÆRØERNE. Rotede
samlinger mest moderne postfriske. Fra Gr/FR
set materiale op til 2005. Ikke komplet. Også lidt
mapper, plancher mm.
BUNDTEVARER. Sammenstilling med 897
forskellige danske 100 stk.-bundter.
Velfyldt samling 1851-1947, noget skilling, tofarvet
øre, konger, provisorier, gammel og ny luftpost.
Stemplet, men også noget både stemplet og
ubrugt. Gennemgående pæn kvalitet, dog enkelte
med fejl. (af indleverer optalt til AFA over 42000)
Omfattende, men svært rotete parti med hefter og
småark. Veldig mange ulike, men helt oversiktlig,
til ca. 2011. Vi kan ikke annet en bare gjette pål.
minst 6000 kr.
Samling i 2 Leuchtturm-bind 1851-ca. 2008,
hovedsalig stemplet, nogen skilling og tofarvede,
hel del bogtryk incl. begge posthuse (det ene med
fold), 1 kr. gl. Luftport, ny luftpost og hel del BOB.
Kvaliteten varierer fra LUX til mærker med fejl.
70 tidligere lotter. Noen få utenom DK. Mange
forskj. samleområder. tidligere utrop ca. Kr. 8000,-.
Bør sees.
Samling 1882-1945 på blad, fyldig, og stort sett i
bra kvalitet. (31.000)
Lagerbog dansk bogtryk samt et rest-udvalgshefte,
bl.a. en del lidt bedre mærker som skilling, tofarvet
og et enkelt posthus, danmarkskartotek, marginal
4-blokke både alm. og flourpapir. Også lidt andre
lande, et godt parti.
Stemplet samling i album (1851-2000). Indeholder
en del klassisk materiale men også noget blandet
kvalitet. Også ”BoB” bl.a. AP komplet. Bør ses.
Samling med 10 stk. fragtbreve POSTFÆRGE.
Endvidere varianter bl.a. 1x, 1y, 22ax. mv. Bør
ses.
Samling til 1999 i LT SF-album, noenlunde fyldig
til 1955, i nokså variabel kvalitet. Deretter ca.
komplett ** (1993 er stemplet).
Restsamling 1851-2006. Spredt besat med en del
komplette perioder, en del miniark og sammentryk.
Opsat i 4 GODE SAFE-DUAL album.
LAGERBOG med postfriske/ubrugte blokke 19211960. ENORM KATALOGVERDI. Dog er enkelte
af blokkene især 1927-30 delvis fastklæbet. Der
kan ”reddes” rigtig mange mellemgode merker.
Skal ses.
STJERNESTEMPLER og udslebne. Perm
med over 200 stk. breve og kort. Næsten alle
forskellige. Alle kvaliteter forekommer.
Ældre samling 1851-1981 i Schaubek-album.
Postfrisk/Ubrugt/Stemplet. Lidt skillingsmærker
og tofarvede, provisorier, gl. luftpost m.v.
Lidt Grønland og Færøerne bagerst, bl.a.
Amerikaudgaven.
Parti i innstikkbok med 100vis av skillingsmerker,
samt tofargede, mange 32-33 og litt fram til
ca. 1905. Meget blandet kvalitet, men likefullt
mange pene innimellom. Eldre auksjonsobjekt fra
Danmark med dengang oppgitt AFA 140.000, og
utrop 3000,-.
BOGTRYK, postfrisk/ustemplet. 1913-30. God
restsamling på 7 løse sider, mest postfr./ubrugt.
Næsten alle Chr. X, Gl. Luftpost etc.
Samling 1854-1993 kun sporadisk besat i starten.
Bogtryk med flere bedre provisorier og konger.
Nyere del med nogle flotte stemplet og en del
nominalverdi. Opsat i to SAFE DUAL.
POSTFÆRGE. Stort parti med ca. 320 fragtbreve
med mange forskellige frankeringer med
færgeristempler fra både 50-/60-/70-erne, bl.a.
ilgods, ufranko, afsenders risiko og efterkrav.
Der er også set et fragtbrev med AFA 49u 2 kr.
med dobbelt overtryk, der alene har er AFA-pris
på 3000.
Samling Danmark bogtryk 1851-1930, incl. 7
skillingsbreve bl.a. et anbefalet med 4 stk. 4
sk. 1858 samt en hel del andre forsendelser.
Kvaliteten noget varierende. AFA-pris oplyst til
45000.
4000
Obj.nr.
I 2547 **
4000
x 2548 o/Bs
3500
3500
3500
I 2549 **
I 2550 **
I 2551
3500
I 2552 **
3000
I 2553 o/**/*
3000
I 2554 o/**/*
3000
3000
3000
I 2555 o/**/*
I 2556 o
x 2557 o/**/*
2750
2500
2500
x 2558 o
I 2559 Br
2500
x 2560 o
2500
2000
I 2561 Br
I 2562 o/**/*
2000
2000
I 2563 **
x 2564 o/**/*
2000
I 2565 o/**/*
2000
2000
I 2566 o
x 2567 o
I 2568 o
2000
I 2569 o
2000
2000
I 2570 **
I 2571 o/**/*
1800
2572 o
I 2573 Br
1800
x 2574 o/**/*
Utrop
Samling 1966-2007 i to Lindner Falzlos album.
Mangler 17 merker før 1971, deretter komplett
etter fortrykket (dvs. uten miniarkene fra
prestisjeheftene).
Stor eske stappet med diverse materiale, med
vekt på massevare og bundter. Flere mindre
partier i esken stappet ved variert utvalg bundter.
Trolig innkjøpt i Danmark for en del år siden for
å lete stempler, men dagens norske selger har
ikke gjennomgått dette. Ser også en konvolutt
med mange hundre klipp med (mest udslebne)
stjernestempler, mest 1920/40-tallet.
Årssett 1969-2004 + årssett frimerker og miniark
2000-2001 og 2005-07.
Parti nyheder med hefter og blokke m.m. Stor
pålydende verdi !
KONGELIGE TJENESTEBREVE. Større originalt
parti med over 300 ”KT” breve fra 1860-erne.
Diverse påtegninger. Primært fra Grenaa, Ebeltoft,
Randers. Noget ensartet. Gennemgående god
kvalitet. MANGE FLOTTE.
KARAVEL, stålstik, postfriske
MARGINALBLOKKE/firblokke. Tre sider fra
samling med bl.a. 203, 205 og 214.
Blandet stemplet/ubrugt samling (1851-1990) i
2 album, ældre del mest stemplet, med et par
brugbare værdier i in kval. Også afsnit ”BoB” og
alt ialt bedre pålydende. Også lidt Grønland samt
Færøerne.
4-BLOKKE og større i indstiksbog. Ca. 1920-1960.
Inneholder mange bedre blokke. Høj katalogværdi
Lille kasse med samling, lille lagerbog + 2
stjernest. Store Snøde + 1/4 kg. brevafklip +
Færøsamling. Fra ophørt samler.
BUNDTEVARER. Bedre parti danske 100-stk.
bundter fra tidlig stålstik, over 700 bundter incl.
en pæn del bedre tidlig stålstik og senere blå. Et
godt parti.
To klembind med samling 1973-2002. Svært
utbygd med en del ustpl. hjørne-fireblokker og
mange stpl. dubletter. Tynnere mot slutten, og
her mest *. Også noe * bakover tid da 4-blokkene
også er hengslet enten i marg eller på merker. Det
må understrekes at samlingen på langt er komplett
på 4-blokker, men ellers overkomplett. Blandet
stpl.kvalitet, høyt pålydende. Dette må sees.
Samling til moderne i Varioperm. Starter med 20
skillingsmerker fra defekte til bra. Videre en del
mellomgode inkl. ”bob” til 2010 (ok utvalg merker
etter 2000). Mange merker.
SCHLESWIG-HOLSTEIN. Blandet parti med mere
end 65 stk. 4 sk. breve 1854-1858-1861, alle med
Scleswig´-Holstenske nr.stempler og poststempler,
enkelte dog kun forsider, kvaliteten noget blandet.
Samling tjeneste-, avisporto-, porto-, soldat- og
gebyrmerker på LT-ark, én nr. 1 med feil og nr.
3 defekt er ikke innregnet, ellers god kvalitet.
(10.000)
NUMMERSTEMPLER på 4 Skilling 1854
Afa nr.4. ”Samling” med 21 FORSKELLIGE
nummerstempler på mest pæne breve.
Lille kasse med diverse album og indstiksbøger/
ringbind samt kasse med mange bundter fra
70’erne og 80’erne med flotte stempler forest
ihvertfald!
Årbøkene 2000-2008.(SK 5600)
Samling til seint 1980-tallet med mange merker i
Schaubek. Mangler de dyre merkene, men ganske
fyldig i det nyere inkl. Grønland og Færøyene til
1985. Noen boktrykksutgaver **, og en del ** i
det nyere.
Meget stor alsidig mængde mærker i 19
indstiksbøger/lagerbøger/restsamlinger samt løse
albumplancher.
REKLAMEMERKER. Albumside med 18 forskellige
stemplede parstykker mellem AFA 43 og 64.
Komplett/overkomplett kvalitetssamling 1981-2000
i LT SF-album, nesten alle merker med prakt- og
lux-stempler.
BUNDTEVARER. Stålstik: 100 stk.-bundter i
småformat, stor eske med ca. 2100 bundter,
meget varieret.
Samling på noen mindre, eldre albumark til ca.
1940. Ca. 35 skillinger i blandet kvalitet, inkl. to
stk. AFA 10 (begge med smale/innklipte marger).
Også tre andre 16-skillinger under pari. Også
ok avdeling tofargete øreutgaver. Stammer fra
England, og har vært i bero hos norsk samler i
mange år, uten å ha vært gjennomgått. Fortjener
grundig gjennomsyn.
Lille samling på løse sider (1991-2000) postfrisk.
Desuden lignende samlinger fra Færøerne og
Island. Pålydende DK ca. 1500.
Eske fyldt med bøger og permer (ringbind). Mest
Danmark med bedre PF og meget jul. Lidt andre
lande indgår.
Plastkasse med mange, mange tusener av løse
merker stort i stort antall små brødposer. Videre
stor pose med usorterte merker i antall.
STJERNESTEMPLER og UDSLEBNE. BREVE/
KORT. Parti med ca. 50 stk. forsendelser med
forskellige stempler.
Restsamling til 1969, inkl. områder med *
Amerikanerutgave etc.
34
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
1700
1500
x 2575 o
I 2576 o
I 2577 Br
1500
1500
1500
I 2578 o/**/*
x 2579 o
x 2580 o
I 2581 Br
1500
1500
I 2582 o
I 2583 o/**/*
x 2584 Br
1500
1200
x 2585 o
1200
x 2586 o
1200
1200
I 2587 **
I 2588 o/Br
x 2589 o/*
1200
1100
x 2590 o
1000
I 2591 o
1000
x 2592 o/**/*
1000
1000
x 2593 o
1000
1000
I 2594 o
I 2595 o
I 2596 Br
1000
1000
1000
I 2597 o
x 2598 o/*
I 2599 o
1000
x 2600 o
1000
1000
1000
900
x 2601 o
I 2602 Br
I 2603
Utrop
Samling 1895/1986 i flott egenmontert, tekstet
klemalbum med masse merker. Videre tykk
innstikkbok med meget ryddig dublettvare
1930-/90-tallet, samt litt ekstramateriale. Meget bra
dublettvare 80/90-tallet, og mye bra kvalitet.
64-siders dublettlagerbok fra ”kvadrater” til
moderne med flere tusen merker.
POSTFÆRGE. Stort parti med ca. 160 fragtbreve
med mange forskellige frankeringer med
færgeristempler fra både 50-/60-/70-erne, bl.a.
ilgods, ufranko, afsenders risiko og efterkrav.
Lille samling i Stenderalbum, lidt skilling og
bogtryk frem til ca. 1977, noget BOB, Færøerne
og Grønland, stemplet/postfrisk. Kvaliteten er
noget varierende.
Komplett samling 1945-80, meget god
stempelkvalitet hele veien.
Restsamling til 1989 i fint LT SF-album med
kassett.
Blandet parti med 129 danske forsendelser,
de 32 med skillingsmærker, kvaliteten er noget
varierende, men stadig spændende.
REKLAMEMERKER. To albumsider med 22
forskellige stemplede parstykker.
DANMARKS KARTOTEK, 6 fine esker med
pergamynkuverter, hovedsaglig sorteret stemplet
Danmark AFA 196-ca.1100.
HELSAGER. 100 brukte OMSLAG/korsbåndhelsaker i mest ok/god kvalitet. God variasjon og
mange oppfrankerte. Medfølger noen kopierte
sider fra spesiallitteratur.
Grunnsamling til 1997 i LT SF-album, uten dyre
merker, men til en viss grad fyldig etter 1930.
Dubletter mest jub.merker i innstikkbok medfølger.
Sju dobbeltplansjer med en del mellomgode i
starten, dels bedre skillinger. Samlingen går til
litt utpå 1980-tallet, og i nyere del et meget godt
antall pene stempler med mange prakt/lux. Noe
ujevn kvalitet i starten, men hyggelig samling.
Lille parti Danmark, lagerbog med noget ubrugt
incl. flere prikvarianter, 2 årbøger 1992 og 1998,
6 prestigehefter: Jelling, Vikingskibe, Louisiana,
Zooo og HC. Andersen. Endvidere div. andre
mapper. Hovedsaglig postfrisk, men også lidt
stemplet.
Samling 1851-1993 i 2 hjemmelavede Stenderalbum. Specialsamling med stemplede mærker og
breve. Blandet kvalitet og uden dyre mærker.
Eldre Davo med grunnsamling inkl. områder.
Noen få skillinger i meget bl. kvalitet, 5 kr Posthus
grovtagget, Røde Kors og andre mellomgode. Fra
Grønland bl.a. AFA 8-16 *, og et par mellomgode
DVI. Innstukket liten, eldre restsamling også her et
par mellomgode. Noe spredt besatt.
Samling nummerstempler på brune skillinger,
i alt 63 enkeltobjekter. Flest AFA 4, men også
et par AFA 1. Fra lesbare til fullstpl./nær prakt.
Varierende marger.
64-siders innstikksbok med mengder av dubletter.
Medfølger under 100 ”jernbane og bussmerker”,
samt noen merker fra Grønland.
Samling i LT SF-album til 1988. Noe spredt før
1930, men litt ”bob”, fin serie RK **, og litt annet.
Fra 1930 rimelig komplett stpl., med mange fine
stpl., og generelt bra kvalitet. Alle ustpl. på bildet
er **.
Samling 1858-1984 på 5 stappfulle plansjesider,
+ en side Slesvig og noen få forsendelser.
Inneholder noen mellomgode merker som fotoeks.
viser.
CHR.X. PRIKFILATELI. Omslag med 5, 10 og 15
øre. Ialt ca. 300 stk - alle med anførte afvigelser,
prikker/streger/varianter.
Oppsett mest tofarvet på tre sider.
POSTFÆRGE FRAGTBREVE. Bundt med ca.
160 stk. med mange forskellige frankeringer incl.
bedre. annulleret FANØ-ESBJERG FÆRGERI
fra både 50-/60-/70-erne. Bl.a Ilgods, ufranco,på
afsenders risiko påtegninger/stempler. Udmerket
lille parti.
Samling på drøyt 5 stappfulle plansjesider 18951984, med flere mellomgode. Renslig materiale i
god kvalitet. Verdi??
Eldre roteparti på ni innstikkplansjer A6/A5, derav
mange skillinger i noe blandet kvalitet, en del
tofarget og andre mellomgode til ca. 1930 inkl.
AFA 81 i bra kval. Også 132-43 i 4-blokker * og en
del 7/27-øres prov.
Samling på knapt 5 stappfulle plansjesider, 18581990, med flere mellomgode. Renslig materiale i
god kvalitet. Verdi??
Dublettparti ca. 1945-65 inkl. avdelinger PM/PF.
Ingen sjeldenheter, men innsatt et stort antall
4-BLOKKER inkl. tilleggsverdier i antall. Renslig
kvalitet.
Rotesamling klassisk/moderne/bob i innstikkbok,
noen dubletter. Noen mellomgode inkl. bedre
provisorier. Normalkvalitet.
DANSKE BREVE. Banankasse med anslået 2000
stk. moderne breve. Alle i fint lille format og god
kvalitet. Stærk duplisering.
PORTOBREVE mm. Eske med ca. 200 breve med
stålstik portomerker anvendt på DJURSLAND.
Desuden en del andet brev materiale samt mange
bedre tidlige FDC.
900
900
900
800
800
800
800
800
800
800
800
750
750
750
750
750
750
750
750
750
700
700
700
650
650
600
600
600
600
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
x 2604 Br/Bs Tre album med stempelinteresse, dels posthistorie.
Det meste er regulære tekstmaskinstpl., men med
innslag av mer morsomme ting som vitner om
feil postbehandlinger osv. Ser også et par brev
1976/77 med halveringer!
x 2605 o/* Ok rotelott i innstikkbok med noen eldre
mellomgode, og en del pene stempler. Var. kvalitet
i klassisk periode, men mange ok innslag. Norsk
innlevering!
I 2606 o
2 lagerbøger med stemplede danske dubletter,
stort antal mærker, bl.a. set 2 stk. gl. luftpost.
x 2607 o/** To innstikkbøker med masse løse merker i
salig uorden, men variert og innslag av både **.
1910-/90-tallet. Videre noen få klipp, en bok Den
Danske Flåde, samt noe småtteri Færøyene.
I 2608 o/* Mest stemplet samling i syv skolehefter. Velbesat
med en del konger etc. Incl. Færøerne og
Grønland.
I 2609 o/**/* Parti ”BOB” på noen innstikkplansjer. Noen
mellomgode her og der, men flest nyere
Postfærge, dels i antall. Ok dublettvare.
x 2610 o/**/* To klembind med 4-BLOKKER ca. 196575 i to bind. Det meste er **, med vekt på
marginalblokker med L-nummer. Også noen andre
enheter, inkl. noen få stpl. merker. Liten avdeling
Postfærge inngår.
x 2611 o/**/* Lott med 12 serier luftpost II ** + div. på plansjer.
I 2612 o/Bs STJERNESTEMPLER og udslebne
stjernestempler alfabetisk opsat i indstiksbog, ca.
400 stk. og rigtig mange forskellige.
I 2613
Lille restparti med en del årsmapper og lidt
ustemplet i pose (pål.8-900,-). Desuden
årsmapper fra Grønland, lidt FDC mm.
I 2614
DANMARK/GRØNLAND. Parti mest Danmark og
Grønland fra bo. Tre permer FDC og årsmapper
1979-94 fra Grønland, souvenirmapper fra
DK mm. Desuden en del indstiksbøger med
motivmerker og meget andet. Forsigtig startpris.
I 2615 o
Lille samling klassiske mærker med hovedvægt
på 4 Sk. kvadrater, men også andre udgaver bl.a.
5 stk. 4 RBS (2 med attest) stort set alle mærker
annulleret med nummerstempler. Mest pæn kval.
x 2616 o
167/288. Samling uten 178-82, ellers komplet/
overkomplet, med mange vakre stempler derav ca
40 med lux stempler.
I 2617 o
189x/273x. 9 varianter i god kvalitet (3480)
x 2618 o
Samling porto og Gebyr på 5 sider + 3 enheter
tjenestemerker. (3400+)
x 2619 o
Bra startsamling i eldre Stender, til 1980. En del
mellomgode, men uten skillinger. Bl.a. bra 32, 145,
SF-merker (etterstpl.?), normal/bra kval.
I 2620 o/**/* VARIANTER. Bog med 75-80 større og mindre
varianter. Alle beskrevet.
I 2621 **/* Oppsett mest TOFARVET, inkl. 50 øre fintagget
med tykk ramme.
I 2622 o
Oppsett inkl. noen kvadrater, bl.a. 4 sk fra 13.
trykk, 8 sk 4. tryk.
I 2623 o
Oppsett mest tofarvet på to sider.
I 2624 o
Oppsett med flere platefeil etc.
I 2625 o
64 siders dublettlagerbok med tusenvis av merker
fra ca. 1900 til moderne med stort sett rimelige
merker. Bak i boken en del 4-bl. etc., samt en del
julemerker.
I 2626 **
Diverse i pergamynposer i postfrisk og uten lim.
Ialt god pålydende værdi. (ca. 1800 pålydende)
x 2627 **
Diverse postfrisk på 4 innstikkskort.
I 2628 **
FRANKERINGSETIKETTER. Samling på 8 løse
sider. Lige fra start incl. ”uden værdiangivelse etc.
Også stor pålydende verdi !
I 2629 o/**/* Spændede samling/parti totalt rodet opsat på
plancher. Mange ”konger” og noget klassisk set.
I 2630 o/**/ Blandet rotekasse med poser og kuverter
Br fyldt med mærker fra hele verden, samt 9
indstiksbøger, stor mængde ikke høj værdi, samt
lidt forsendelser og danske julemærker i 6 permer,
bl.a. helark 1946, 1948, 1950 1954, 1957 oh 1959
samt utakkede helark1950, 1951, 1952 og 1958.
I 2631 Br Tysk Feltpost Oksbøl Sønderjylland juni 1944 - jan
1945 (Fp.No.14315G), ca 50 breve med indhold
incl. flere forsendelser sendt fra orlov. #
I 2632 Br Blandet lot med ca. 80 breve 1901-1904, kuverter
fra kærestebreve til Inger, 4 og 8 øres tofarvede,
5 og 10 øres våben, kvaliteten noget blandet. En
kuvert med 8 øre stp. Løgten 8.9.04.
I 2633 o/**/* Samling BOB, 14 sider, blandet eller både og
postfrisk/hængslet og stemplet.
I 2634 **
HELARK. 5 Lagermapper med danske helark og
større arkdele. Nogle få er stemplede. Pålydende
over 2000 i små værdier.
x 2635 o/**/* Samling til 1995, verdien mest i de siste 7 år **.
Samlinger under 500,x 2636 o
I 2637 Br
I 2638 **
I 2639 Br
290/380. Pladefeil på tre monteringsark (2650) +
nr 319 med ikke katalogiseret dobbelttrykk.
CHR.X. VÆRDI. 11 stk. mest værdibreve 191417. Ganske pæne. Desuden to indbetalingskort
med Karavel.
582, 606, 827. Ca. 50 hver av disse tre
miniarkene. Prima. (6500)GI BUD!
RETURSTEMPLER. Lille bundt eldre forsendelser
- alle med diverse ”RETURSTEMPLER”. GI BUD!
Diverse Danmark (AFA)
I 2640 **
E32Ag. 5 Øre + 48 Sk. + 48 Sk. variant:
BLINDTRYK AF 48 Sk. 9-blok med 6 ”blinde”
mærker. 2 rifter berørende mærke i NV-hjørne.
600
Obj.nr.
2641 Br
F 2642 **
600
x 2643 (*)
I 2644 o/**/*
600
600
600
F 2645 **
I 2646 **
600
600
600
500
500
500
I 2647 **/*/
(*)
I 2648 Br
I 2649 o/Bs/
Br
I 2650 Bs
F 2651 (*)
500
I 2652 o
F 2653 o
500
500
500
500
500
F 2654 **/*/
(*)
F 2655 (*)
F 2656 **
500
500
500
500
500
F 2657 o
I 2658 **
x 2659 **
I 2660 o/Bs
500
500
500
Grønland Pakkeporto
F 2661 o
F 2662 *
F 2663 *
I 2664 o
500
I 2665 *
500
500
500
500
400
400
F 2666 *
I 2667 o
F 2668 *
F 2669 *
F 2670 *
I 2671 *
I 2672 *
F 2673 *
100
F 2674 *
100
F 2675 *
500
Utrop
Obj.nr.
Utrop
3A1a. 10 Øre, 2. Tryk, Blå. Eftertakket på 1
side (højre). Ubrugt. Attest Nielsen: Meget godt
eksemplar. (8000)
I 2679 o
4-8. 1-15 øre 1915. (4375)
I 2680 o/**/* 4-9, 11-12. 14 merker i var. kvalitet. 4-9 og 11
finnes stemplede, i stort sett bra kvalitet (4800, lett
tg.slitasje venstre på 15-øren). 4-8 er i tillegg med
*, men blandet kvalitet derav heldefekt 10-øre og
et par andre med små tynnheter (5500). Til slutt
nr. 9 og 12 **, men mindre hj.brett på sistnevnte
(1910). (12200, uten fratrekk)
I 2681 *
4-9. Komplett serie Thiele 1915 *. (5650)
I 2682 *
4/9. Trykksorterte på innstikksark, 15 øre med kort
tagg, stort sett bra.
I 2683 *
5. Trykk I. Letthengslet. (2700)
I 2684 **
5AIa. 2 Øre, 1. Tryk, gul. Eftertakket på 1 side
(foroven). Postfrisk. Attest Nielsen: Meget godt
eksemplar. (10000)
I 2685 **
5B. 2 Øre, 1. Tryk, Gul, takket 3 sider. Flot
postfrisk eksemplar. Attest Nielsen: EXCELLENT
COPY. (9000)
F 2686 **
6. 5 Øre, Brun. Flot postfrisk mærke. (3500)
I 2687 **
6. 5 øre 2. tryk 1924. Postfriskt
PRAGTEKSEMPLAR. Attest CAM. (3500)
I 2688 *
6-8. Trykk II. Alle letth. god kval. (Facit 4250)
1500
F 2689 **
6 I. 5 Øre, 1. Tryk, Brun, Kartonpapir. Postfrisk.
Attest Nielsen: PRAGTEKSEMPLAR. (13000)
I 2690 **/* 7-9. 10 og 20 øre postfrisk, 15 øre letthengslet.
(2860)
F 2691 Bs 7, 16. 10 øre fra tidlige trykk (!) + 20 øre 1937 på
klipp med stålstempel 24-VI-37.
5000
F 2692 **
7500
I 2678 *
500
1200
600
1000
550
2000
2500
1000
1000
900
600
750
Grønland (AFA)
500
500
FDC. Eske med vel 450 stk. 1969-99. Oppgitt AFA
100
2010: 9100,-. GI BUD!
FELTPOST DANMARK. Komplet postfrisk serie,
1000
+25, +50 og +1 Kr. Attest Krischke.
500
HELSAKER. En samling prima ubrukte helsaker
i LT-album, egenmontert 1939-63, Mi. 1996 DM
930,-.
2000
JERNBANEMÆRKER/DSB. Kasse med 573
enheder (ifg. indleverer) flere med perfin, Manilasedler, muligvis bedre frankeringer, regninger osv.
Skal ses!
1200
P31B. Tofarvet, 100 Øre, citrongul, skarbt
rammetryk. Flot eksemplar af dette sjældne
prøvetryk. (6000)
4000
PE23A, PE25A & PE27A. PRIVATE ESSAYS
udført af Alfred Jacobsen. Chr. IX med
baggrundsskravering. 4, 8 og 16 Øre. 5
postfriske helark med 35 ensfarvede mærker i
hvert ark. Farverne: rød, blå, grøn, orangegul
og brun. Meget sjældne i helark. Enkelt
rustpletter. (25000+)
4000
PRØVE/NYTRYK. Kvadrater. Interessant
samling på 10 sider. Inkl. mange enheder inkl.
2 stk. 10-blokke 2 RBS med forskellige typer!
Usædvanlig samling i flot kval. Skal ses.
2000
SLESVIG. Samling breve med helsager. Flere
komplete sæt ialt inkl. et på telegram, et kort med
blandingsfrankering med Pf og dansk 5 Øre Chr. X
mv. 25 enheder ialt.
2000
SLESVIG. Stempel samling med mange komplette
sæt. Også set V.G (Slesvig uden I) variant. Flot
samling.
500
SLESVIG 1-14. Komplet sæt på brevstykke
stemplet BOV 20.5.20. Blandet blå og sort
stempelfarve. (2400)
SLESVIG 1-14. ZONE, UTAKKET. Komplet sæt i
2000
flot kval. med nedre marginal. Sjælden. (19600)
500
SLESVIG 1-28. Fin sekvens med alle M-verdier,
25-28 prakt KLIXBULL. (3080, uten å regne en
fillete klassisk fra S-Holstein)
SLESVIG 14. 1 ZONE, 10 Mk. LUX-stemplet
500
mærke. SUPERB.
500
SLESVIG 15-28. MAK. Komplet sæt, flere
varianter, bl.a. omvendt overtryk, mærker med
dobbeltryk af grundbillede osv. 20 Pf, 75 Pf. og
2 Mk. uden gummi, resten postfrisk. 10 Kr. med
fold i bunden.
1000
SLESVIG 15-28. UTAKKET. Komplet sæt i flot
kval. med nedre marginal. Sjælden. Attest: Gunnar
Gruber BPP.
20000
SLESVIG TJ 1-14. CIS. Komplet sæt i fineste
postfriske kval. Alle undtagen 2 med marginal,
og alle med bundmarginal med takket
marginal, som skulle være meget meget
sjælden ifg. attest! LUKSUS sæt. Attest Gunnar
Gruber BPP. (42000+)
10000
SLESVIG TJ 1-14. CIS i komplet sæt i meget
flot stemplet kval. FLENSBURG 14.3.12.
LUKSUS sæt! Alle signeret Dr. HOCHSTÄDTER
BPP, H.W., samt en tredje uidentificeret. (24000)
Årbøger 1992-2007.
1500
Årbøger 1993-97.
500
500
Årsmapper, 2 stk. 1969 begge typer plast og
pap, 8 stk. 1970, 4 stk. 1971, 2 stk. 1972 og 9
stk. 1973.
F 2676 *
I 2677 *
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
1. 1 Øre. FULDSTEMPLET: KOLONIEN
RITENBENK. Bedre stempel på denne udgave.
(6000)
1. 1 Øre. Meget flot centeret ubrugt mærke.
Hængslet i top. (5000)
1. 1 øre olivengrøn, tykt tonet papir. Liten h.rest.
God tg./sentr. (F 6000)
2. 5 Øre, 1. Tryk, Brun. Annulleret med violet
liniestempel ”Administrationen for Kolonierne i
Grønland. Attest Nielsen: Meget godt eksemplar.
(6000)
2. 5 Øre, 2. Tryk, Brun. Ubrugt. Attest Nielsen:
Meget godt eksemplar. (5000)
2. 5 Øre. Meget flot centeret ubrugt mærke.
Hængslet i top. (5000)
2. 5 Øre. Pænt stemplet eksemplar. (6000)
2. 5 øre 1905 i relativt bra kvalitet, svak antydning
til flisetagging. Dobbelthengslet, bra sentrering.
(5000)
2. 5 øre lysbrun, trykk II, tg. 12 1/4. Prima tg./
sentr. Fotoatt. fra S.Kaiser medfølger. (6000)
2. Trykk II, tg. 12 1/4. 5 øre lysbrun, hvitt papir og
gummi. Letth. sentr. ned. (6000)
3. 10 Øre, 1. Tryk, Blå. Let hængslet eksemplar.
Attest Nielsen: Meget godt eksemplar. (6000)
3. 10 Øre. Flot centeret ubrugt mærke. Hængslet
i top. (6000)
3. 10 øre 1905 i god kvalitet for utgaven.
Dobbelthengslet, pent originallim. (6000)
3. 10 øre 1905 med lett hengselrest, noen tagger i
h. side med slitasje. (6000)
3. Trykk II. 10 øre blå, middelstykkt hvitt papir og
gummi. Sentr. litt opp. (7500)
3. Ubrukt merke med ørliten hengselrest i topp
stand. Prakteksemplar. (6000)
3A1. 10 Øre, 2. Tryk, Blå, takket 3 sider. Flot
ubrugt eksemplar. Attest Grønlund. (6500)
2000
1000
1300
1500
1200
1000
1500
800
1300
1300
F 2693 **
I 2694 o
I 2695 o
1500
F 2696 **
F 2697 o
1200
F 2698 o
1000
700
1500
1200
1500
F 2699 o
F 2700 o
I 2701 o
7I. 10 Øre, 1. Tryk, Blå, Kartonpapir. Flot
postfrisk mærke. Attest Nielsen: Meget godt
eksemplar. (20000)
10b. 70 øre fiolett, hvitt papir. Prima tg./sentr.
(Facit 7500)
10-12. Stemplet serie Thiele 1930. (3200)
11. Vakker 4-blokk stemplet Handelstedet
Kutdligssat på hvert merke. Uvanlig. (1600++)
11-12. 1 kr prakt. (Facit 3000)
13. 70 øre 1936 utgave fullstemplet med
stålstempel, ett par kortere tagger oppe. (5000)
13. 70 øre Andreasen i rødfiolett nyanse, som har
utgått fra AFA, men fortsatt notert som 17b i Facit
og med verdi 2500. Prakteksemplar.
13-14, 16. Med daterte stempler før des. 1938.
(8700)
14. 1 kr 1936 utgave fullstemplet med stålstempel.
(2200)
17. 70 øre 1937-utgave med deler av to
stålstempler. (5000)
Grønland Enkeltmerker
I 2702 Br
8-16. Amerikansk Udgave, komplet sæt på FDC
afstemplet JULIANEHAAB 1.2.1945.
1700
600
500
700
600
600
1400
500
500
1000
35
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 2703 **
I 2704 **
x 2705 **
I 2706 *
I 2707 **
Utrop
8-16. Amerikansk Udgave, Komplet sæt. Overtrykt
SPECIMEN i rød farve og med ”security punch
holes”. Sjældent sæt i postfrisk kvalitet. (13000)
8-16. Am.serien kpl. (2700)
17-25. ”Danmark befriet 5 maj. 1945”. Prima
postfrisk kval. (9000)
17-25. Danmark Befriet, Komplet sæt. Meget svagt
hængselsspor. (5600)
17-25. Danmark Befriet, Komplet sæt. Postfrisk.
(9000)
Obj.nr.
4000
I 2730 **
600
2200
I 2731 o/**/*
1200
I 2732 o/**/*
1800
x 2733 o/**
2734 **
x 2735 o/**/
Br
2736
I 2737 **
I 2738 o
F 2708 **/* 17-25. Danmark Befriet. Komplet sæt i 4-blokke
med 3 postfriske mærker og et ubrugt i hver blok.
Signeret Stolow. (32600)
F 2709 o
18x. 5 Øre, variant: OMVENDT OVERTRYK. Flot
stemplet kvalitet. Attest LN. (5000)
I 2710 *
20-25. Storformat ”Befriet” i bra kvalitet. (3900)
I 2711 *
20a-25a. Am.utgaven med endrede
overtrykkfarger. Alle med svakt hengselspor.
(8900)
I 2712 o
20a-25a. Danmark Befriet: ÆNDREDE FARVER.
Flot stemplet sæt. (12000)
I 2713 **
20a-25a. Danmark Befriet, Komplet sæt.
ÆNDREDE FARVER. Postfrisk. (16000)
Grønland Samlinger og lotter
I 2714 **/*/ Samling i et Stender-album med merker fra
(*) 1915/2010. Starter med 16 pakkepostmerker
(AFA 4/18). Fra 1938/2010 er samlingen på
det nærmeste komplett etter fortrykk. Bl.a.
Amerikautg. og Danmark befriet (AFA 8-25 med
blandet limkval.).
I 2715 **
KOMPLET postfrisk samling 1938-2007 incl.
Amerikansk utgave, Danmark Befriet samt lidt
nyere, Thule og et par pakkeportomerker.
I 2716 **
1/222. Stort parti grønlandske helark og arkrester i
10 arkmapper og perm, alle postfriske. Meget høj
pålydende og katalogværdi.
I 2717
Pæn postfrisk samling fra 1938. Virker komplet til
1987 incl 8-16 Amerikansk utgave. Desuden 8 stk.
ustemplede Pakkeporto. Nogle postfriske værdier
i større antal. Desuden stor mappe med postfriske
helark, perm med mange postfriske 4-blokke samt
perm med stemplede merker. MEGET STOR
nominalværdi for ustemplede merker (anslået
kr.8000).
I 2718 o/* Indstiksbog med 12 stk. Pakkeporto og mærker i
antal indtil 1967. Inkl. flere Thule-sæt.
x 2719 o/**/* Bra samling i LT SF-album til 2011. Starter med
ni PP (mest */**), mgl. alle Am.utgavene, ellers
rimelig komplett til 2011 inkl. hefteblokker i hht.
fortrykk. Det meste fom. 1938 i god og lettstpl.
kvalitet.
I 2720 o/**/* Div. pakkeporto på to plansjer, oppg. Facit 16.500.
I 2721 o/**/* Samling på løse sider. Lidt Pakkeporto og velbesat
fremover med nogle heftesammentryk og en del
julemerkeark.
I 2722 o/**/* Blandet Grønland i 4 indstiksbøger, incl. ubrugt
Danmark Befriet og en del marginalblokke.
I 2723 o/* Næsten komplet samling i hovednumre (191563) inkl. komplet sæt Pakkeporto 1915 og 1930,
stemplet (excl. 70 Øre, ubrugt). 5-øren med mgl.
tak, ellers flot fejlfri kval.
I 2724 o
Stemplet samling i Stender album (1919-2003)
(tynd fr 1994), men ellers næsten komplet incl. 2/5
Øre, Halveret 4 Øre, takket på brevstykke, Prov.
sæt 1940.
x 2725 **
Komplett samling 1950-2008 (nr. 36 er *), i
innstikksbok, + to hefter og 10 Pakkeporto nytrykksark.
I 2726 **
1a/81. Parti grønlandske helark, postfriske, bl.a.
begge typer Havets Moder og sæt Niels Bohr.
Liste vedlagt (høj katalogverdi: AFA 24.050)
I 2727 o/* Samling i Stender-album 1938-2009, blandet
ubrugt/stemplet frem til midt 80-erne, herefter
hovedsaglig stemplet, incl. miniark og
sammentryk, kun få mangler og incl. amerikaner
(15 øren defekt) og 10 øren Danmark Befriet.
(AFA 16393).
I 2728 Br BREVE. Bind/perm med ca. 40 diverse
forsendelser incl. bedre frankeringer. Ekspedition,
særflyvning o.lign. Også lidt stpl. miniark mm.
I 2729 o/**/* Hovedsagelig stemplet samling i 2 DUAL SAFEalbum (1915-2006). Indeholder lidt Pakke-porto,
inkl. det der ligner en 10 Øre på KARTON-papir,
men sidder stadig på klip så svært at afgøre
med sikkerhed. Ellers basissamling til 2002 inkl.
Amerika sæt, stemplet. Fra 2002 til 2006 kun
tomme blade.
7500
I 2739 Br
1000
800
1800
2740
I 2741 o/*
3000
I 2742 o/**
4000
5000
2000
Utrop
I 2743 Br
Obj.nr.
1000
RAVNS STORØ. Svarkort fra engelsk
helsagsbrevkort, 2½d. Rød, opfrankeret med 3 stk.
½d. Orange. Sendt fra RAVNS STORØ 15.6.62 til
Greenock, Scotland. Et af Grønlands sjældneste
brotypestempler.
ÅRSMAPPER 1977-1997 m.m. i stort parti med
over 150 mapper incl. 2 stk 1977 fed skrift,
pålydende ca. 5500,-.
750
Grønland Diverse
I 2744 **
4000
Samling 1937/2010 i LT-album m/kassett. Mangler
Amerika-seriene på kpl. + THULE kpl. **. 2-3 med
hengsel i starten.
Samling 1915-2000. Meget velfyldt samling med
6 stk. pakkeporto (2 øre m.kort tak). Næsten alle
postfrimerker - uden 8-25.
LAGERBOG. Godt ringbind/perm med masser af
postfriske, ubrugte og stpl. merker. En del miniark
og hefter - op til 2010. Skal ses.
Hyggelig grunnsamling uten de dyre utgavene,
men noenlunde komplett 1950-2002 i LT
SF-album. Før 1980 blandet stpl. og **. Senere
stort sett **, i tillegg 2003-05 montert på nøytrale
ark.
HEFTER. Samling til 2010, dvs. H 1/19, JH 1/15
og AH 1-2. Mangler H 15-17 og JH 14 på kpl. JH 8
med brett, ellers prima.
Roteparti i folder med bl.a. et par plansjer med
kurant, nyere dublettvare, og noen standard
foldere/mapper. Dog mest verdi i åtte fdckonvolutter (ukurant konv.størrelse) med lavverdier
av Amerikautgaven (4 ulike, til sammen 17
enkeltmerker, flest 15 øre), disse alene AFA 5100,. Bør sjekkes.
Utgår
1-7, 26-27. Chr. X og Isbjørn i postfriske 4-blokke
til 16-blokke samt enkelte nyere. (AFA 7152)
Stemplet samling i Stender album (1938-1997)
(tynd fr 1994), men ellers komplet i hovednumrer
excl. Danmark befriet.
Lille lot forsendelser inkl. Amerika-udgave komplet
på 3 breve men stemplet 1972! Kort med stp.
GODTHÅB i vinrød og andre finurligheder inkl.
lidt FDC-er.
Utgår
Samling FDC i perm 1953-1989, ukomplet i alt
ca. 185 kuverter, incl. flere bedre. (antagelig AFA
ca. 10.000)
Postfrisk/stemplet lagerbok med mange merker og
flere blokker inkl. AFA 33 7 stk. postfrisk mv. Også
noen hefter.
1000
1000
900
800
800
750
750
750
500
500
1000
F 2745 *
2000
1. 1919-prov. i letthengslet, god kvalitet. Positiv
attest Paaskesen ”ægte og fejlfri”, attesten klebet
på ark. (8500)
I 2772 **
I 2773 Br
2000
I 2774 o
x 2775 **/*
2000
I 2776 o/**
1800
x 2777 **
F 2778 **
x 2779 o/**
1800
1500
1500
I 2780 Br
1500
2781 o/**/
Br
1500
I 2782 **
1250
F 2746 **
1000
1000
I 2747 Bs
F 2748 Br
F 2749 Br
1000
1000
F 2750 Br
F 2751 Br
I 2752 o
1. 2/5 Øre. Pænt postfriskt eksemplar med
nedre marginal. Attest CAM. (25000)
1. 2ø på brevstykke stpl. Thorshavn 15-1-19.
1A. Halvert 4 øre + 5 øre. Frankering på
forsendelse annulleret TRANGISVAAG til
THORSHAVN 23.1.19. ank.stpl. på bagsiden.
Bedre stempel. Attest: Eric. v. Wowern. (DAKA
5000)
1A. Halvert 4 øre + 5 øre. Frankering på
forsendelse til Vestmanhavn stpl. Thorshavn
11-11-19. Luksus brev. (7500)
1A. Halvert 4 øre + 5 øre. Frankering på
lokalforsendelse stpl. Thorshavn 7-11-19. Let
klippet kant vest. En dag efter ”udgivelse”. (7500)
1B. Halveret 4 øre, KORSBÅND, blå samt Chr. X
5 øre grønn. Lokalbrev annulleret THORSHAVN
12.1.19 (sidste dag!). Utsøkt kvalitet. Attest: S.
Grønlund.
1A + 5 øre på lite klipp m/svakt stjernestpl. Bak
stpl. Z + iee/ak.
36
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
6500
750
2000
I 2783 o/Bs/
Br
I 2784 **
I 2785 **
I 2786 o/*
1500
1500
3000
800
Utrop
1+5. 2/5 Øre + 5 Øre. Frankering på brev stemplet
MIDVAAG til THORSHAVN 16.1.19. Brev med lille
forside afskrabning.
I 2754 Br 1+5. 2/5 Øre + 5 Øre. Frankering på brev stemplet
THORSHAVN 17.1.19. Attest LN.
I 2755 Br 1+5. 2/5 Øre + 5 Øre. Frankering på brev stemplet
THORSHAVN 16.1.19. Attest. LN.
I 2756 o
2-6. Kpl. pen rundstpl. serie, 50/5 øre nær prakt!
(3100)
I 2757 Br 2-6A. Komplet serie på brev + 70 øre danske
merker. R-luftpost fra Thorshavn 9.9.43. Censur.
I 2758 Bs 2A. 20/1 Øre, 1. oplag. Udstillingsplanche med
4 talloner og 2 brevklip. Forskellige stempler og
frankeringer.
I 2759 Br 2A-6A. Komplet sæt på brev stemplet
THORSHAVN 25.6.41. Brev med rift, ikke
berørende mærker.
F 2760 Br 2A-6A. Komplet sæt på REG. brev stemplet
THORSHAVN 11.11.44. til Sverige. Censur.
F 2761 **
2A-6A. Kpl. serie 1940/41, der 50/5 øre synes å
være 2. opplag. (8400)
I 2762 **
2A-6A. Pen postfrisk serie. Attest C. A. Møller.
(7400)
I 2763 o/Br 2A-6A. Planche fra gammel samling med mærker
og et brev fra THORSHAVN 30.5.41
F 2764 Br 2A-6A. Prov. 1.oplag. Komplet sæt på RECcensurbrev fra THORSHAVN 2.9.43 sendt til USA.
Sjældent brugsbrev.
I 2765 Br 2B. 2. oplag, 1 øre grønsort på brev (2600).
F 2766 Br 4. 20/15 Øre, variant: BJÆLKE FORSKUDT TIL
HØJRE. Single frankering på brev annulleret med
godt stempel: NORDDEBLE til Thorshavn.
I 2767 o
6A. 60/6 Øre. Stemplet 4-blok. (6400)
I 2768 **
6B. 2 oplag, 60 øre. Flot postfrisk 4-blok. (8000+)
I 2769 Bs 8-10. FRANCO BETALT stempler. Lot med 20
øre og to stk. ”uden værdiangivelse” (AFA 3200).
Defekt 10 øre medfølger u/beregning.
I 2770 Br FPO 611. Sort avtrykk på alm. konvolutt påskrevet
Active Service. Og gått gjennom sensur: PASSED
BY CENSOR No. 5522.
F 2771 Br PROVOSORISK UDGAVE 1919. Halveret 5 øre
på brev sammen med 5 øre, stp. Thorshavn
16.1.1919, attest Nielsen: Meget gode
eksemplarer.
Færøyene Samlinger og lotter
Færøyene (AFA)
Færøyene Enkeltmerker
F 2753 Br
2787 **/Br
x 2788 o/Bs/
Br
x 2789 **
2790 **
POSTFRISKE HELARK. Stor samling - alle
forskellige frem til 2007. Pålydende Kr.
42.300,- !
Originalt brevparti med 55 forsendelser til og fra
Færøyene 1936-1938, en hel del Thorshavnsstp., flere PAQUEBOT-stp. Bergen og FRA
FÆRØERNE-stp. København, mange adr.
”255” Kongeskibet Dannebrog Købmagergades
Postkontor. Et spændende parti, kvaliteten
varierende.
Stemplet samling i 2 DUAL SAFE-album (19192006). Indeholder 2 på 5 Øre med fejlfri attest LN
og ellers stort set komplet til 1999 inkl. pænt sæt
Prov. 1940
Komplett samling 1940-2010 i ett Davoalbum med
lommer og kassett. 1940-serien: 20 på 1 øre **, 20
på 20 øre (*), de andre *. Ellers prima postfrisk.
Kartotek m/mange merker 1975-2007. Medfølger
også kartotek DK. m/mest nytt. Bra lott.
Årbøker 1993-2007 i TO SETT, samt én 1992.
Stort sett prima vare.
Prima samling 1975-2010 i LT SF-album.
Småpen samling rimelig helt komplett 1975-2011
i LT SF-album. Det meste er stpl., mye bruksog etterhvert vanlig datostpl. fra abonnement.
Ser noen med luxstpl. i det nyere. En del **
mot slutten spesielt småark og blokker. Et par
merker med dårlig avstempling, mest god kv. Inkl.
automatmerker.
BREVE. Arkiveske med mest brugsbreve i fint lille
format. Tidlige (1975-). Meget varieret med mange
gode frankeringer, REC. breve etc. Fint materiale.
Abonnementsparti i eske vesentlig 1985-95. Her
finnes fireblokker både stpl. og **, fdc, hefter,
årssett (helt fra 1975!) og årbøker. Mye materiale
i vesentlig prima kvalitet, men ikke mulig å sjekke
kompletthet - framstår dog som svært fyldig!!
Velfyldt lagerbog/samling med stort antal postfriske
blokke og hefter. Mange nye blokke med høj
pålydende.
PROVISORIER 1940-41. Parti med 20/1 og 20/15
øre. Stemplede/klip/breve/brevfront. Stor kat.verdi.
Komplett, postfrisk samling 1975-2007 m/miniark.
Desuden tre 1940-provisorier.
Kpl. samling 1975-2005 i DAVO alb. m/lommer og
kassett. Høy kat.verdi.
Samling i Stenderalbum 1975-2009, ubrugt
frem til 84 herefter stemplet, incl alle miniark og
sammentryk. (AFA 11941).
Samling 1975-98 kpl. i prima LT SF-album. Dertil
mindre samling i perm samme periode, samt fire
gode VARIO med vekt på FDC.
Liten eske med div. Færø-materiale, det meste
med stpl. på danske merker, liten samling
stemplet, og litt annet.
Samling ganske velfylt 1975/utpå 90-tallet, inkl.
en del miniark og hefter (herav noe fra Grønland).
Bra kvalitet.
Parti årsmapper og -bøker til 1999 i to esker.
Fyldig, men ikke helt komplette sekvenser.
800
800
800
800
700
750
800
1200
1750
1500
1000
1500
450
600
1000
1250
500
350
1000
4500
2200
2000
1400
1250
1250
1200
1100
1000
1000
1000
900
800
800
750
750
650
500
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
2791 o/** To Davo luksusalbum med samling 1975-91. **
komplett, stpl. mangler noen billige utgaver. GI
BUD.
Færøyene Diverse
F 2792 Br
I 2793
I 2794
I 2795
I 2796
I 2797
I 2798
I 2799
MYGGENÆS. Afstempel på 15 Øre samt
Julemærke 1947! Flot og sjælden forsendelse.
Frankering med lidt ujævn takning vest, og kort
med hjørnefold.
Br Rekommanderet brev sendt fra THORSHAVN
1.11.45 til U.S. Army Post Office 867 (Vieux Fort,
St. Lucia, British West Indies). Sjælden engelsk
R-etikette fra Thorshavn. På bagsiden mærkat:
Spis Færøsk Klipfisk Verdens Bedste. Mange
transitstempler bl.a. fra Edinburgh, New York og
Miami.
Br RØDE KORS. Forsendelse fra Færøerne med
formular stemplet THORSHAVN FAROE ISLANDS
27 Marts 1944 til Dk via Geneve.
Br SANDEVAAG. Pænt klart uds. stj. st. på 20/15 Øre
på brev sendt til Thorshavn.
Br SOGNEFOGDEN FOR VAAG-PORKERE, HOVE
og SUMBØ SOGNE. Violet stempel på bagside
af forsendelse frankeret med 20/15 Øre stemplet
VAAG 23.8.43. Brev beklippet venstre side. Meget
sjældent stempel!
Br SOLMUNDEFJORD. Godt uds. stjernestempel
på 20/15 Øre på brev til Thorshavn ankommet
10.2.41.
**
Årsmapper 1977-1999 m.m. i stort parti med over
75 mapper, pålydende anslået til 2000,- sammen
med diverse sammenstillinger løsmærker 1975 til
op i 80-erne
o/** Årssett 1975-2004 kpl. inkl. det gode 1975/76 (F
2000,-). + ca. 30 FH 1992-2004, samt miniark i
samme periode, de fleste med 2 av hver, o/**.
(Facit for årssettene alene 8620)
I 2821 **
I 2822 *
600
F 2823 Br
1000
F 2800 **
500
600
750
1000
500
1600
2. 3c. Superb, postfrisk 4-blok med
hjørnemarginal! Udstillingsobjekt.
I 2801 o
2A. 3c. gennemstukken kant 4½. Pænt stemplet
eksemplar. Sjælden. Attest LN. (4500)
I 2802 o
2, 8, 12. 7 cent med liten bue av annet stpl. (3400)
I 2803 **/* 3. 3c. tk. 12½. Pæn ubrugt/postfrisk 4-blok.
Nederste venstre mærke postfrisk.
1800
F 2804 Br
1600
DVI tofarget
I 2805 o
I 2806 o/*
F 2807 Br
F 2808 Br
I 2809 Br
I 2810 o
I 2811 Br
I 2812 o
I 2813 Br
I 2814 o
I 2815 o
I 2816 *
F 2817 *
I 2818 *
5. 1c. 8. tryk, pos. 32. Flot opfrankering på
2c. helsag (vmk. 3) sendt lokalt afstemplet
CHRISTIANSTED 18/8-1896, ankomststempel på
bagsiden FREDERIKSTED 18.9.1896. PRAGT
BREV!
5. 1 cent tryk 2 TYK RAMME. 15 mærker ubrugte
opklæbet på papir, flere med fejl: folder og lidt
rust (19500).
5-8. Referansesamling på 4 ark.
5y. 1c. 9. tryk, pos. 95. Single på opfrankeret
helsag 2c. sendt til Danmark.
6. 3c. 3.tryk, pos. 19. Single på lokal brev fra St.
THOMAS 15/6-1881 til St. Croix. Ankomststempel
CHRISTIANSTED 16/6-1881 på bagsiden.
6. 3c. 4.tryk, pos. 51. Single på lokalbrev
fra CHRITIANSTED til St. THOMAS,
modtagerstempel på bagsiden. Mærke med flere
korte tagger.
6. 3c. 8. try. pos. 91: ISOLERET RET RAMME.
Flot hjørnestemplet eksemplar. (3200)
6. 3 cents 3.tr. Meget smukt lille brev fra
St.Thomas 9.3.1883 til St. Croix. På bagsiden ank.
stpl. CHRISTIANSTED 10.3.1883. Attest Nielsen.
6y. 18 stk. 3 cents med omv. ramme i jevnt bra
kvalitet, bra/god tagging. (7200)
6y. 3c. 8. tryk, pos. 4. Meget flot stemplet
eksemplar på brevkort til Tyskland. Flot kvalitet!
7By. 4c. 3. tryk, pos. 51: OMV. RM. Pænt stemplet
eksemplar. (3000)
7By. 4c. 4. tryk, pos. 51: OMV. RM. Flot
eksemplar, stemplet. (3400)
8+8y. 7c. 2. tryk, pos. 16/27: RET + OMV. RM
samt RM 2B. God 4-blok med gode ramme
varianter. Ubrukt med hengselforsterkning.
9. 14 c , en kort tagg frisk gummi. (7000)
10-15. Referansesamling på 4 ark.
F 2824 **
I 2825 Br
Dansk Vestindia (AFA)
DVI kvadrater
Obj.nr.
100
800
600
800
700
600
800
1200
500
500
1700
850
I 2826 Br
I 2827 Br
I 2828 (*)
I 2829 Br
I 2830 Br
I 2831 o/**/* Spændende restsamling på løse sider samt i
ringbind bl.a. meget tofarvet materiale. Skal
ses.
F 2832 o
Næsten komplet stemplet samling - i
hovednumre - på 5 løse albumblade. Kun 1C
er ustemplet. Nogle med småfejl - tvivlsom
14 Cents. Ellers fin kvalitet incl. tofarvede
tk.12, alle Konger, og alle portomerker incl.
50 c. fintag.
I 2833 o/**/* 1907-1916. Del af stor flot udstillingssamling
Fr.VIII og Chr.X med en del varianter,
trykbestemte merker, sjældne
”PLADENUMRE”, stempler etc. Interessant og
usædvanlig samling.
x 2834 o
Kvalitetssamling på LT SF-ark, inkl. alle tre 10
C 1876. Den siste serien er **, ellers stemplet.
(31.000)
I 2835 o
Dublettparti fra 1905 på to plansjesider inkl.
noen portomerker. Bl.a. 41 x4 og PM 4. Stort sett
lettstpl. kvalitet, men mange med to stpl.buer.
Noen merker skjeve. (ca. 11700)
x 2836 o/* Pen lagerperm med mange merker. Tynt på
tofarget, men mange fine 6y og noen 7B. Ellers
mest merker fom. våpenutgaven, men ujevn
kvalitet på noen utgaver. Slenger noen **, og noen
limløse. Må sees.
I 2837 o
22. 35 merker 2 cents i mest normal/bra kvalitet,
men et par flisetagginger er sett. (8400)
I 2838 o/* Planche med 79 mærker i alle kvaliteter.
Tofarvede, St. Thomas Havn, Konger m.v.
DVI øvrige utgaver
I 2820 Br
18By. 2/3c. pos. 81. Single på brevkort 11/4-1902
til USA.
400
500
2000
700
2500
2000
1500
800
1800
4500
5000
5000
5000
3500
1200
1000
900
500
Finland (Facit)
Finland enkeltmerker (Facit)
500
500
500
800
500
7000
I 2841 (*)
F 2842 o
600
I 2843 o
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
1 IIb. 5 Kop. blue, large pearls. Very fine INK
and CDS used copy with HUGE margins all
around. A BEAUTY. Cert. LN. (14000)
2. 10 Kopek karmin. Brev sendt fra ÅBO
21.12.1858 til Christinestad. Forudannullert
med blekkryss. Merket noe brunflekket. Attest
Gummesson.
2. Ubrukt merke uten gummi, større tynnhet er
lite synlig fra forsiden. To eldre signaturer bak
(75000). Det medfølger ett nytrykk 1892 *.
4 C1 K. 10 kopek med duggfrisk gummi, ett
hengselspor. (5500)
4 C1 L a,b, C2 a. Tre prima merker (3400)+ C2 b
på hardt hvitt papir med taggeanmerkn.
Obj.nr.
5000
1500
750
600
600
Utrop
F 2844 o
4 C2 b. 10 kopek på hvitt hardt papir, en litt kortere
tagg oppe (1600++) , samt en C1 med rettvendt
stpl LOVISA
I 2845 o
5. Oppsett med v1 C2 med kort tg. C3 b (kt)C3 c,
v2 C2 (kt),v3 C1, nydelig, men en litt kortere tagg,
v3 C3 meget pen. (ca. 5000)
F 2846 o
6 v1 C3. 8 kop.på vanlig grønt papir, gj.st. 3,
prima. (1500)
F 2847 o
6v3 C1. 8 penni på vanlig gulgrønt papir med
gj,stikk 1, nydelig merke (2800)
I 2848 *
7 C2. 10 penni sort på gult papir, ubrukt med
originalt lim. 3 halve tagger v. side. Godt
eksemplar iflg. fotoattest fra Lasse Nielsen. (7500)
F 2849 o
7 v1 C2. 10 penni på stripet semsket gult papir
med gj.st. 2, pent (2500)
F 2850 o
7 v1 C2. 10 penni på stripet semsket gult papir
med gj.st. 2, nydelig (2500)
F 2851 o
7 v3 C3. 10 penni på vanlig halmgult papir, prima.
(3000)
F 2852 o
7 v4 C1. 10 penni på brungult papir med
gjennomstikk 1, prima (3300)
I 2853 o
8. Oppsett med v1 C2 (kt),C3,C3 z(kt),v2 C1,C2
(kt),C3a kt),C3 b. (ca 3600)
I 2854 o
9. Oppsett med 40 penni: v1 C1(kt),C2,C3,, v3 C2
(kt),C3 (kt), v4 C2, v5 C1 , v7 C2 (kt), C3, denne
flott (ca 8000)
F 2855 o
9C3. 40 Pen. Single on entire cancelled on
arrival to sweden: STOCKHOLM 26.JUL.71.
One perf. missing. Cert. Jussi Tuori: A
VERY RARE COVER WITH SWEDISH
CANCELLATION, ONLY ONE TOOTH MISSING.
I 2856 *
12/17. 8 unused stamps, mostly with fine gum.
I 2857 o
12 S, 13 S. 2 penni a-g kpl, 5 penni a-f. Oppsatt
av kyndig person. (5000)
F 2858 o
12 S C2. 2 penni Senatets trykning, med tynne
rammelinjer og porøst trykk på tykt papir,
lettstemplet. (5000)
I 2859 o
13 L/19L. Plansje med Karta Sigilata-trykk, med
flere bedre nyanser etc.
F 2860 **
13 S. 5 penni orange postfrisk. (2700)
I 2861 *
13 S/17 L. En grovtagget og 11 fintaggede (ca.
5000) + 4 grovtaggede (*).
I 2862
14/33. 14 merker */(*) i blandet kvalitet.
I 2863 o
14 S-19 S. Komplett trykkoppstilling etter Facit
for 8-10 penni, deretter ca. komplett, inkl. 16 ddd.
(ca. 16000)
I 2864 o/Bs 15/19. 21 par “fyrtalliga”.
F 2865 **
17 L aa C2a.,C2 x og z. Karta Sigilata anilinrød
med tynne rammelinjer, + tykt og tynt papir med
tykke rammelinjer, postfrisk og prima. (3500)
F 2866 *
18 S. 32 penni ubrukt. (3000)
I 2867 *
19 S. 1 mk. 1877, fin gummi med litt svart
fargeavsetning. (7000)
I 2868 o
19 S C2 b. Senatets trykning tg, 12 1/2, flekk i n.
v. hjørne (5000)
I 2869 o/Bs 20-23. Div. ubrukte, inkl en ** 20 penni. (3925)
I 2870 o
25. 5 Mk. Very fine used copy. (3500)
I 2871 o
26. 10 Mk. Very fine used copy. (4500)
I 2872 o
30. Innstikkskort med 45 stk. 20 penni 18901900, alle med vakre stedsstempler, flere prakt,
noen lux.
F 2873 (*) 31 C2 ggg. “Stor løve”, regummiert, uttalelse L.
Nielsen. Facit uten pris.
I 2874 o
35-47 kpl. 1891 med ringer. 7 rubel et par litt lave
tg. (9000)
I 2875 **
46. 3,50 R. Very fine UM copy. (4000)
I 2876 o
165. Zeppelin i bra kvalitet med sidev. Kaajani-stpl.
1.II.33. (2200)
I 2877 **
583. Tre ulike 3 M luftpost i 4-BLOKKER, dels med
hjørnemarg. Sjeldent utbud. (2700)
Finland Samlinger og lotter (Facit)
800
I 2840 Br
12, 10By. 12 c. 2.tr. og 5 c. 8.tr. Sjælden frankering
på anbefalet brev til Danmark, annulleret med
retvendt stempel ST.THOMAS 23.4.1899. Flot og
sjælden forsendelse. Attest Møller
Utrop
DVI samlinger og lotter
F 2839 o
F 2819 Br
28. Sju 4-blokker i god-prima kvalitet. (4200)
30-32. St. Thomas havn, variant: OMVENDT
VANDMÆRKE. Komplet sæt i pæn ubrugt kval.
(3350)
37. 10c. 2 stk på kuvert sammen med 1c. grøn
USA stemplet CHRISTIANSSTED. Sendt til Kbh,
og åbnet af censur. God blandingfrankering. 1c.
med let afrundet hjørne. (DAKA: 9000)
LA GUAIRA, ST.THOMAS. 1/2 Cent
skipspostmerke, postfrisk. Litt patina (F 3000).
PORTO 1,16. 1c. grøn samt 1c. PORTO, blå
i parstykke på brev (påsat bagsiden) fra
Frederikssted til Christianssted. Meget flot og
rent brev. Attest LN.
PORTO 4. 10c. Ufrankeret brev fra ANTIGUA MY
14 02 sidestemplet T og påtegnet 10 i blåkridt og
porto mærke påsat på bagside ved ankomst ST.
THOMAS 15.5. 1902 og vidersendt til destination
CHRISTIANSTED 17.5.1902. Meget flot brev.
PORTO 5,6. Meget flot brev fra USA, frankeret
med 2c. (mærke med afskrabning) fra
PHILADELPHIA APR 21, 1913, underfrankeret
med det der svarer til 30 bit (6c dobbeltstraf af de
magnlende 3c.) og påsat 20 Bit, samt parstykke 5
Bit på bagsiden og stemplet St. Thomas.
PORTO 5-8. PRØVETRYK. Komplet sæt i
utakkede parstykker! (5600+)
PORTO 6. 20 bit. Single på bagsiden af ufrankeret
brev fra Frederiksted 23.10.05 til Christiansted
23.10.05. Pænt brev. Attest LN: MEGET GODT
EKSEMPLAR. (5000)
PORTO 7,8. 30 bit + 50 bit. Ufrankeret
skibsbrev ”S/S Guiana” fra New York til St.
Croix, ankommet til FREDERIKSTED 20/5-1911
og korrekt opkrævet strafporto påsat bagsiden
med ialt 80 Bit. Meget sjælden portoanvendelse
på brev i denne fornemme kvalitet. Attest LN:
MEGET GODE EKSEMPLARER. (10000+)
I 2878 o/**/* Hovedsaklig postfrisk/ubrukt samling i to pene
LT-SF album med merker fra 1860/2010 + BOB.
Starter med 8 ”slangetg.” merker. Bl.a. 1 MK.
Deretter 20 merker fra våpentypene 1875/1900.
Bl.a 5 MK og 10 MK. Forsetter så med godt
antall ”russere”/løvemerker før 1930. Fra 1930
er samlingen på det nærmeste komplett etter
fortrykk. Perioden 1960/2010 er med postfriske
merker.
I 2879 o
VÅPENTYPE. Parti klassiske merker på 5
plansjer med bedre stempler. Meget flott
materiale.
I 2880 o
Used coll. (1860-2006) in 4 fine DUAL SAFE
albums. Starting with all values of Coat of
Arms issues 1860-66 with fine 1 Mk. (some
usual missing tooth). Later also complete Coat
of Arms in both perforations, complete set of
Rings, Lions with the good 25 Mk. watermark
posthorn, Zeppelin 1930 etc. From year 2000
the coll. is rather thin. Also some “BoB”.
I 2881 **
Samling finske automathefter i album. Alle
hovednr. representert og godt utbygget med
undertyper, markeringer etc. Totalt ca. 160
ulike hefter. god kvalitet, liste medfølger. (Facit
ca: 33.000,-)
x 2882 o/* Samling 1860/1999 i Facitalbum, godt besatt
gjennom hele perioden, men noen topper mangler.
Hovedsakelig stemplet. Noe div. bak i albumet.
Høy kat.verdi.
I 2883 Br BREV. Spennende parti eldre brev i liten perm. Ca.
65 stk. med mange rek./verdi/sensur-forsendelser.
Også noen med skipsstempler. Må sees.
500
600
500
700
500
500
600
600
700
500
800
3000
1000
500
800
500
600
600
500
1500
1000
700
600
700
500
500
750
1000
800
1000
1500
750
500
500
6000
5000
4000
3500
3000
2750
37
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
I 2884 o/**/* Remainder coll. and duplicates on loose pages
incl. both better classical items and early
cancellation interest (from the Finish-Russian
years) and letter with some blocks etc. Must be
inspected.
I 2885 o/**/* Samling 1856-1965. Liten, gammel samling
- ganske velbesatt. Pen 5 Kop. blå, st. perler
med attest (ganske liten tynnhet). En del
Våpen og Løver. Dessuten de fleste stemplede
velgjørenhetsmerker.
I 2886 o/**/* COAT OF ARMS m/75-89. Very interesting
selection on loose pages sorted in perforations
and shades. Mainly used but also unused/UM
copies. (approx. 30 pages)
I 2887 o/**/* Parti i større innstikkbok med mange bedre merker
i blant.
I 2888 o
STEMPLET samling 1856-2002. Meget fin
stempelkvalitet. Tynt besatt i starten - KOMPLETT
fra 1930. Enkelte mellomgode merker bl.a. 1.25/50
F175v2. Opptalt etter Michel: €1940.
I 2889 o
SF+ÅLAND. Stemplet samling i 3 LT album med
et par bedre klassiske utgaver, men blandet kval.
Velfylt i den nyere periode op til 2004 (fra 1994
kun Åland-merker).
x 2890 o
Bra lagerbok til tidlig 1950-tallet. Starter med 35
“4-talls” til 1 M, bra russer-utgave med to stk. 1
M, 4 stpl. 25 M Saaringen uten vm., og bra med
stort sett lettstpl. velgjørenhetsutgaver utover. God
katalogverdi.
I 2891 o
Samling 1875-1959 i springbind. Inneholder 10
Mark Våpen m/89 og russiske utgaver. Gammel
samling, flott besatt med mange merker.
x 2892 o/**/* Bra parti med mest **/* i innstikkbok, fokus på
perioden før 1960. En del enkeltmerker, 4-blokker
og enheter, samt avdeling med hefter og mange
miniark av nyere dato. Noen mellomgode innslag,
og ofte bra kvalitet. (oppgitt 15000 +)
I 2893 **
Årssett 1972-2007.
I 2894 o/Br/* 3 innstikkbøker samt 1½ kartotekseske med
diverse inkl. mange hefter/miniark, også en del
fra ÅLAND. Dessuten liten moderne ustemplet
samling i album.
I 2895 o/**/* Tykk innstikkbok med tusenvis av merker. Ganske
hulter til bulter med stort sett samme merker pr.
stripe. Gammelt og nytt om en annen, vekt på
materiale etter 1965, men uoversiktlig. Mye i bra
kvalitet.
I 2896 Br Brev med LØVETYPEN. Album med ca. 45 stk.
dekorative adressekort.
I 2897 o
STEMPLER. Samling av stempler i innstikkbok.
I 2898 o
VÅPENTYPE. Parti klassiske merker på plansje i
utsøkt kvalitet.
x 2899 o/**/* Samling med en stpl. og en ustpl. del, begge med
mange 100 ulike. Stpl. del med flere ok innslag
i eldste del, merker til 2008, men meget tynt
etter 1990. Ustpl. del med også ok innslag, men
overveiende * til rett etter 1970.
I 2900 o/**/* LAGERPARTI. Flere innstikkbøker med merker i
antall. Bl.a. 90-100 sammentryk/miniark.
I 2901 o/**/* Arkiveske med brev, fra nedlagt svensk butikk.
x 2902 o/**/* Samling til 1982, fyldig fra 1932, ** de siste 15 år.
x 2903 o
Pent, egenmontert samling 1931-76, tekstet,
god kvalitet og ganske fyldig i pen kvalitet. Dertil
dublettbok (32 s.) med mange merker til moderne,
ryddig innsatt og mange ulike. Også en 3. bok
med div. eldre/moderne, men mer uryddig.
x 2904 o/**/* Noe ujevnt belagt samling i alb. + moderne ** på
en 15-20 Visirark.
I 2905 o/**/* Liten samling på løse sider (1959-2000) med
stemplet del til 1985 og deretter postfrisk.
I 2906 o/**/* Samling i ringbind (1876-1991) litt bedre ubrukte
verdier m.m. Fra 1945 ubrukt, de siste år postfrisk.
Også litt BoB. Alt i alt en pen startsamling.
2907 o
Eske med flere tusen løse merker sortert i en
masse små brødposer. Ikke sjekket.
x 2908 o/**/* Lett duplisert samling til nyere i innstikkbok.
Starter med sju slangetaggede i var. kvalitet, men
en meget pen 8 p. Bra med velgjørenhetsmerker
utover. Lett duplisert parti.
x 2909 o/**/* To innstikkbøker med noenlunde parallelle
dublettpartier, ganske variert og masse merker.
Innslag av Åland. Noen klassikere med feil.
Mest stpl.
I 2910 o/* POSTAL STATIONARY. Mixed lot with more
than 400 cards/double cards/letter cards/covers/
Aerogrammes unused/used.
x 2911 Br Approx. 40 covers/stationary items to 1955.
x 2912 Br 18 attraktive brev til Sverige/Norge.
x 2913 **
Mindre, duplisert lott i pergamynposer og på
plansjer ca. 1920-60.
I 2914 o/**/* LION TYPE. Selection on stockcards sorted in
types/watermarks in mixed used/unused/UM cond.
I 2915 Br Selection of covers from the WW1 and WW2 some
with censormarkings etc. Please inspect.
F 2916 o
9C3. 40 Pen. Single on entire cancelled
HELSINGFORS 16/6-73, beside ANK 17.9 sent
to Wiborg.
x 2917 o
Samling i eldre Facitalbum til 1989. 1930-89
ganske så fyldig og som oftest pen, lettstpl.
kvalitet. Før 1930 langt enklere besatt, men
kun noen få mellomgode. Notert foran Facit 92:
10000,-, men kan være noe høyt.
I 2918 o
LAGER i stor fibereske. Moderne materiale
oppsatt på plansjer. En del miniark m.m. er sett.
2500
2500
2000
2000
2000
1500
1250
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Obj.nr.
750
750
Obj.nr.
500
500
500
F 2922 *
800
I 2923 o
3000
AUNUS 7. Pent ubrukt merke med liten
blyantsignatur.
KARELIA 1-15. Complete set in fine used cond.
UHTUA 2.II.1922. Cancelled in the valid periode.
(12500)
I 2924 **/* KARELIA 1-15. Komplett sett blandet de 2
tagginger, pen kvalitet blandet postfrisk/hengslet.
De 7 høyeste verdier samt et par av de mindre er
postfriske. (Facit 3170)
600
Åland (Facit)
Åland samlinger og lotter
x 2925 o/** Komplett samling uten hefter til 2006 (ark til 2009)i
LT SF-album. Også smekkfullt album nr. 2 (sprengt
lås), med fyldige, men ukomplette samlinger både
** og o, og med en del mellomstegspar etc.
x 2926 **
Prima samling 1984-2011 komplett i LT SF-album.
Dandert med litt ekstramateriale.
x 2927 **
Komplett samling til 2010 i ett Davoalbum med
lommer og kassett.
I 2928 **
Årssett 1984-2008.
x 2929 o/**/ Samling i Varioalbum til 2008, trolig velfylt - litt
Br uoversiktlig. Egen avd. hefter, og noen fdc/
forsendelser. God kval.
x 2930 **
Samling i LT SF-album til 2005. Rimelig komplett,
+ ark til 2008. Prima kval.
I 2931 o
Samling 1984-99 kpl. i Facitalbum. I tillegg kpl.
1991-99 med gutterpar, alle disse med del av
1.dagstpl.
2932 **/Br To album med ** (LT SF-album) til 2001 og FDC til
2002 i Varioalbum. Virker komplette i periodene.
x 2933 **
Prima samling ** 1984-98 i LT SF-album, som
også inneholder noen sider Norge 1997-98
stpl. Videre to årbøker 1996-99, perm med
noe småtteri, samt innstikkbok med en del
ekstramateriale **.
1200
900
800
800
750
650
Utrop
F 2950 **
7 (F11a). 6 aur -første trykk urent trykk på tynt
papir, prima gummi (F uten pris).
I 2951 o
7, 9, 13-15, 7B-9B, 16 A. God rundstpl. kval.
(3115)
I 2952 o/* 7-11. Kpl. inkl. 10a. 10-11*. God kval. Afa 10a
(Facit 14a) med positiv fotoattest fra S.Grønlund.
(5400)
I 2953 **/* 7/13B. Trykkbestemte merker etter Facit, 3 aur
a *, b(*), c ** med flekk, c **, e * med omv. vm,6
aur b og c *,10 aur, 16 aur d, litt flekker, 5 aur
grovtagget a ** , b og c *, tj. 5 aur b og c *, d **,16
aur a * og b **.
F 2954 o
7/17. 11 fintaggede inkl. 20 øre ultramarin (7240) +
etterstemplet 20 øre violett.
I 2955 **
7B (FACIT 25a). 6 Aur, 1. tryk. Postfrisk,
PRAGTEKSEMPLAR. Attest CAM. Attest CAM.
(Facit: 3000)
F 2956 **
10. 20 aur LUKSUSmerke, postfrisk. Attest CAM.
F 2957 *
12 (Facit). V2 10 aur rosakarmin utagget.Svart
flekk nede (Facit 5500)
F 2958 **
12. Hjørne 6-blokk s/o, prima. (7200)
I 2959 *
12-15. Kpl. på hovednr. 40 aur med litt svake
rustflekker. (3750)
F 2960 o
12-16. 7 fintaggede, inkl. alle tre nyanser 20 aur.
(4600)
I 2961 o/** 12B. Postfrisk par 3 aur s/vn. Også div. stemplede
merker.
F 2962 **
13. 5 Aur. Postfrisk LUXUSEKSEMPLAR. Attest
CAM.
I 2963 o
13. 16 aur annulleret med PERFEKT plassert
skipsstempel: FRA ISLAND. Attest CAM.
I 2964 **
13z. 5 Aur, variant: V-RAMME BUER INDAD
FOROVEN OG FORNEDEN. Postfrisk
LUXUSEKSEMPLAR. Attest CAM.
1000
F 2965 *
2500
500
750
1000
700
750
750
400
1000
700
500
500
1000
500
1000
600
600
500
Island (AFA)
Island AFA 1-82 (AFA)
Skilling (AFA)
F 2934 o
x 2935 *
F 2936 **
F 2937 (*)
F 2938 o
750
Utrop
Finland Diverse (Facit)
1000
900
750
750
I 2919 o/**/* Samling i ringbind (1875-1958) litt bedre verdier
bl.a. Løve 25 M med posthorn, Zeppelin og ellers
pent velfylt - uten de beste verdier.
x 2920 o/**/* Samling i Stender til ca. 1993 (ark også Åland,
men få merker). Starter med 6 slangetaggede i
svak kvalitet, tynn klassisk del ellers, men ganske
godt besatt fom. 1931. Blandet stpl. og ustpl., med
noe ** etter 1950.
x 2921 o/**/* Lagerparti 1920-60 i perm.
F 2939 (*)
F 2940 o
I 2941 *
1. 2 skilling blå. Stemplet SVEINSTADIR. Attest
Nielsen anfører to mindre fejl (16000).
1/5. Lott seks skillingsmerker i meget ujevn
kvalitet, mest ustpl. Her finnes AFA 1 limløs ellers
ok, 3 * hederlig med litt ujevn tg. høyre, 4B * i
normalkvalitet, 4B leilighetsstpl. og meget rufsete,
5 limløs og tynne flekker, samt TJ 2 limløs og liten
tynnhet. Nr. 3 og 4 * i ok kvalitet forsvarer utrop
alene (3300 for disse to).
3. 8 sk. s/hn, postfrisk med nydelig gummi. (6000)
Facit 3 (*) V2. 8 skill brun, utagget, uten lim.
Normale marger. (3000)
4B. 16 sk ekte stemplet, litt rundt hjørne, og noe
stempelsverte, god tagging. (4800)
Facit 4 (*) V2. 16 skill gul, utagget uten lim. Bra
marger. (Facit 3500)
5. 3 skilling grå. Flott sentrert merke med sentralt
dansk nr.stpl. ”1”. Tre attester nevner minimal
tynnhet. Merket har også en rift i høyre margin.
(11000)
5, 4B. 3 skill grå noe flisetg. 16 skill gul, velsentr.
pent merke. (4800)
5 PT2. PRØVETRYK, 3 Sk. Pænt eksemplar.
Uden gummi som udgivet. (Facit: 5000)
700
I 2942 (*)
650
Aur 1875-1902 (AFA)
F 2943 o
F 2944 o
6. 5 aur blå, meget vakkert merke (6000)
6. 5 øre blå tg 14 stemplet. (6000)
1200
650
1000
400
500
450
1200
14a. 20 Aur. Ubrugt PRAGTEKSEMPLAR. Attest
CAM. (5000)
I 2966 o
15. 40 Aur, 3. tryk (Facit 17c). PERFEKT
annulleret: AKUREYRI 3.4. Mærke med variant
(AFA 15y). Attest CAM.
F 2967 **
15. 40 Aur. Postfriskt LUXUSEKSEMPLAR.
ATTEST CAM.
F 2968 **/* 15. 40 aur 2. og 3 trykk postfriske (F 7000,-), samt
1 trykk * med klebespor.
I 2969 *
16A, B. 50 aur både tg. 14 og 12 3/4. Det siste
med såvidt synlig h.spor. (4100)
F 2970 **
16B. 50 aur grovtagget, prima postfrisk. (7500)
2971 **
17A. 100 aur i hjørnefireblokk sentr.h/o. (7200+)
I 2972 **
17A. Bra postfrisk merke. (1800)
F 2973 o
18 A I. 3-thrir i liten stil på 5 aur fintagget, del av to
stempler, eldre signatur Schlesinger. (18.000)
500
750
1000
800
1500
650
450
3000
700
750
1000
900
600
600
F 2974 o
F 2975 *
500
500
500
F 2976 o
F 2977
500
F 2978 o
500
500
500
500
F 2945 **
6B. 5 Aur, blå, linietakket. Postfriskt
LUXUSEKSEMPLAR. Kun få kendte postfriske
og denne i meget flot kvalitet! Uden pris i Facit for
postfrisk. Attest CAM og Dr. Debo.
F 2946 o
6B. 5 aur, linietakket. Pent stemplet merke med
attest Lundegaard (5500).
I 2947 *
6B - 8B, 14B, 20-22. 6B u/lim og kraftig flisetg.
(3350)
I 2948 **/* 6-11 kpl. 1875/76. 20 aur fiolett er **. Pent 5 aur.
(8350)
F 2949 o
6B/22. 10 grovtaggede i bra kvalitet. (7350)
38
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
15000
F 2979 o
F 2980 o
600
500
1500
700
F 2981 o
F 2982 o
I 2983 Bs
I 2984 **
F 2985 o
18 AII. Stort prir + ”3”, tk. 14. PRAGT-stemplet:
HRAUNGERDI! Attest Nielsen. (30000)
18 BI. 3/5 aur lille ”Prir”. Sentr. h/ned. Eldre fotoatt.
S.Grønlund medfølger. (4800)
18 BI. 3/5 aur lille ”Prir”. Sentr. v/ned. Attest
Møller. (4000)
18 BI. 3-thrir i liten stil s/n, på brevstykke med
eldre sign. (4000)
18 BI. Prir ”3”. Lille prir, tg. 12. Fint lettstemplet
merke. Attest Nielsen (4000).
18 BII. ”3-thrir” i stor stil på 5 aur grovtagget, attest
Pollak. (5000)
19 BI. ” Thrir” på 5 aur, attest Lundegaard, prima
(4200)
19 BI. Overtrykk ”thrir” i liten stil. Pent merke,
stemplet attest Nielsen. (4200)
19 BII. ” Thrir” på 5 aur, attest Møller, prima (6000)
19 BII. Store Thrir på brevstykke pent stemplet.
(6000)
21, 25, 34. 3 merker i god postfr. kval. (2250).
23B. I GILDI 3 aur, ”lille 3” stemplet (3800).
10000
1200
750
900
750
1250
1200
1000
1500
1250
500
750
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
F 2986 o
F 2987 o
F 2988 *
F 2989 o
Utrop
26Bx. 5 aur ”I Gildi” grovtagget, SORT OMVENDT
OVERTRYK, stemplet. Attest Pollak.
27. 16 aur annullert med meget flott ENGELSK
stempel LEITH SHIP LETTER AP 3. Attest CAM.
27. 6 aur ”I Gildi” fintagget, fotoattest Nielsen.
Flott, ubrugt merke. (15.000)
27Bx. 6 aur ”I Gildi” med svart overtrykk stemplet,
fotoattest Nielsen. (8000)
2000
500
5000
2000
Obj.nr.
Utrop
I 3006 **
101. 20 Aur. Postfriskt PRAGTEKSEMPLAR.
Attest CAM. (1500)
I 3007 *
111, 119. 10/1 kr og 10 kr/50 aur prov. Begge lett
flisetg. (5000)
I 3008 **/* 114-18. Landskapsserien. 7 og 10 aur er **, de
øvrige letth. (3000)
I 3009 **
116, 118. 20 og 50 aur Landskabserie. (2550)
F 3010 o
119. 10 Kr/50 a. Pent letstemplet merke (3200).
F 3011 o
119. 10 kr på 50 aur, prima. (3200)
I 3012 *
121-22, 141. 3 gode prov. Letthengslet. (5000)
I 3013 Br 123-24. Brevkort sendt pr. luftpost fra REYKJAVIK
1.III.34 via Berlin til Braunschweig, Tyskland.
I 3014 Br 125-134. Rekommanderet brev sendt fra
THINGVELLIR 26.VI.30 via Edinburgh til Wien,
Østrig.
I 3015 o
125-140. Komplett serie Alltinget pent stemplet!
(6500+)
F 3016 o
125-40. Allting i meget god kvalitet. (6500)
I 3017 **
130, 135-37. 4 gode altingsmerker i god postfrisk
kval. (3800)
I 3018 o
140. Luftpost, 10 Aur. Flot stemplet 4-stribe. Attest
CAM. (2000+)
F 3019 o
141. 10 kr på 5 kr, prima. (4000)
I 3020 **
142-46. Allting luftpost i meget god kvalitet (3500)
I 3021 o
142-46. Alting Luftpost. Flot stemplet sæt (3000).
AFA 147-231 (AFA)
I 3022 **
F 3023 **
F 2990 o
28. 10 aur ”I Gildi” fintagget. Meget sjældent
stemplet merke. Attest Grønlund, sign. Richter.
(48.000)
15000
147. 30 aur Zeppelin i fin 4-blokk. (2400 +)
147-49. Zeppelin i fireblokker i toppkvalitet.
(6520+)
I 3024 *
161-66. 6 forskj. gode kongemerker. Letthengslet.
(7045)
F 3025 **
163. 40 aur lillarød. Pent postfrisk merke, sentr.
litt v/ned. (6000)
F 3026 **
165. Chr. X 2 Kr. Flott, postfriskt merke (6000).
I 3027 o
169v1+169 (Facit). 10 aur variant: HAK PÅ M
I FRIMÆRKI. Flott i parstykke med med flot
nummerstempel 10: TORFASTADIR. Attest CAM.
F 3028 **/* 171-73. ”Hòpflug Ìtala 1933” kpl. Kr 1.00 er
postfrisk, Kr 10.00 med minimal tynn flekk fra
avrevet hengsel. Kr 5.00 og kr 10.00 med svake
hengselspor. (16000)
F 3029 *
171-73. Hopflug Itala i letthengslet kvalitet,
signert og med fotoattest Raybaudi. (15.500)
Obj.nr.
500
600
500
500
700
500
500
1200
1300
900
500
500
700
600
600
1000
1300
1000
1000
500
3500
3500
F 3045 o
F 3046 *
I 3031 **
I 3032 o
I 3033 **
171-73. Hopflug Italia. Komplett serie med
sentrale stempler. Fotoattest Nielsen: ”meget
gode eksemplarer”. (36.600)
219-22. Verdensudstilling ”1940” komplett, fineste
postfriske kvalitet i 4-blokk (7080).
222. 2 Kroner, Grå. Verdensudstilling med overtryk
1940. Lett stemplet eksemplar. (3800)
245 C2, 248 C2 (Facit). Fireblokker med marg.
(F 6200)
12000
1400
1000
800
Island Tjenestemerker (AFA)
F 2991 Bs
30. 20 aur ”I Gildi” fintagget. Meget SJÆLDENT
stemplet merke. Fotoattest Nielsen: meget god
kvalitet. (50000)
Konger 1902-18 (AFA)
x 2992 o
35-46, 48-82. Komplett minus 5 kr 1902, bra
kvalitet. (10650)
I 2993 **/* 35-47. 1902-serien, 25 og 50 aur er *, de andre
postfriske, 5 kr. flott sentrert med liten, rød
garantisign. (5200)
I 2994 **/* 35-47. Kpl. Chr.IX 1902-04. 3, 4 og 10 aur med
hengselrest, de øvrige postfriske. (ca. 5100)
I 2995 o
35/47. Mangler kun kr 1.00 på kpl. God rundstpl.
kval. (2790)
F 2996 o
42. 25 aur PRAKTstempel: AKUREYRI 7/9.
I 2997 *
48-62, 83-98. To kongeserier. (9900)
F 2998 **
48/62. Serie uten 6 og 40 aur, postfrisk. (10515)
I 2999 *
51-53, 62. Letthengslet. Kr 5.00 delvis litt flisetg.
(3750)
I 3000 **/* 59-62, 82. 50 aur er **. Kr 5.00 sentr. v/opp.
(3650)
I 3001 o
62, 69-75. 9 kongemotiver, bra. (5000)
I 3002 **
63/72, 202-04. 1, 4, 6 og 25 Aur Jon Sigurdsson.
5, 10, 20 og 50 Aur Frederik VIII + kpl.
Universitetet 1938. Prima kval. (AFA 3150)
F 3003 **
75. 5 kr brun postfrisk med marginal og med
OMVENDT VANNMERKE. Attest Nielsen. (2000
for hengslet)
I 3004 **
75. 5 Kr postfriskt PRAKTEKSEMPLAR. Attest
CAM. (2500)
Island fra AFA 83 (AFA)
AFA 83-146 (AFA)
I 3005 Br
98-99 (Facit). Provisorier 5/16 og 20/25 aur,
sjelden, korrekt frankering med samlet porto 70
aur på fint, lite rek.brev REYKJAVIK 19.4.22
til Sveits, med ISLAND R-step og nummerator
registrering. Engelske transittstp., samt
ankomststempel.
F 3047 o
F 3048
F 3049
F 3050
F 3051
**
o
o
o
F 3052 **
I 3053 **
20000
30000
13. 10 aur ”I Gildi” fintagget. Vertikalt halvark
(50) hvor 2 4-blokker er hengselforsterket (42
postfriske). Største kjente enhet? (276000)
13. 10 aur blå ”I Gildi” fintagget. Pent stemplet
1200
merke med attest Nielsen (5500).
500
13. 10 aur blå, tg. 14 x 13 1/2. Fotoattest fra Lasse
Nielsen, sitat: Mint with original gum, hinged.
Genuine and without repairs. Vi mener merket er
regummiert. (3000)
13. I GILDI 10 a. fintakket, stemplet. Signeret
1200
Møller BPP (5500)
38-40. God postfrisk kval. 20 aur prakt. (3100)
500
41-42. To prima merker. (2220)
450
44-59. Allting i flott stemplet kvalitet. (16400)
4000
44-59. Alting ”Pjonusta”. Flot stemplet sæt
4000
(16400).
3500
44-59. Tjeneste Alting med PJONUSTA
overtrykk. Komplett, postfrisk serie i prima
kvalitet. (16550)
54, 57-58, 59. 4 gode Altingsjub. med overtr.
2300
”Pjonustumerki” i god postfrisk kval. (9050)
Island - helark/engros. (AFA)
I 3054 **
I 3055 **
1200
I 3056 **
900
I 3057 **
27B, 30B, 32B,33 TJ15B. I Gildi, 5 Postfriske
ufoldede helark. (11.500)
42. 25 Aur, Brun/Grøn. Postfrisk ufoldet helark
med spejlvendt vandmærke. (7500)
44, TJ 31. 50 aur grå/blågrå i halvark, samt tj. 50
Aur violet/grå, postfrisk ufoldet helark. (17500)
64, 167-70. 3 Aur, Gulbrun,postfrisk ufoldet helark,
samt serie 167-70 i helark, prima. (13500)
167-70. Velgjøringshetsmerker 1933. 100 serier i
helark, leilighetsstpl. 31.XII.1958. (18000)
900
I 3058 o
500
Island Samlinger & lotter (AFA)
Samlinger fra 500,-
500
800
1700
650
500
600
500
1000
F 3034 o
F 3035 o
F 3036 **
I 3037 *
F 3038 **
I 3039 o
750
1000
Utrop
700
F 3044
F 3030 o
500
F 3040 **
F 3041 **
F 3042 *
F 3043 **
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
1A. 4 skilling fintagget. Ekte stemplet. Dette
merket har alltid kvalitetsanmerkninger, men
her med FEJLFRI fotoattest Nielsen, dog ser
vi svagt bukket hjørnetak i NØ. Stadig et af de
flotteste eksemplarer af dette meget sjeldne
merke. (65000)
2. 8 sk. lilla annulleret ægte stempel Reykjavik
10.4. attest Eldrup. (5000)
5. 10 Aur. Postfriskt LUXUSEKSEMPLAR. Attest
CAM.
5, 5a. 10 aur blå og ultramarin. 5a u/lim. (3900)
5. 10 aur blå. Velsentrert, POSTFRISKT MERKE.
Attest Møller: LUXUS.
5-8, 5a, 3B, 9B, 15. 8 forskj. gode TM i god
rundstpl. kval. (3140)
6. 16 Aur. Postfriskt LUXUSEKSEMPLAR. Attest
CAM.
10, 12. Begge med luksus gummi. (4100)
10. I GILDI, 3 aur, tg. 14. Meget letthengslet
merke med fuly gummi. Flot sentrert.
PRAKTEKSEMPLAR. (2200)
10. I GILDI 3 aur, tk. 14. Fint postfriskt merke,
udtalelse Møller BPP (4000).
15000
800
1000
700
1500
500
500
800
750
800
I 3059 o/**/* Hovedsaklig postfrisk/ubrukt samling i et
pent LT-SF album med merker fra 1873/2007 +
tjenestemerker. Samlingen er meget god belagt
med; skillinger, aur-merker, konger, provisorier
og Alting-seriene. Også 5 kr. Hopflug samt 2
”Prir”-merker. Katalogverdien (Facit 2009) før
1945 er regnet til over 100 000 kroner. Da er
limløse regnet 10% av *. Merker med synlige
feil regnet 10% (bl.a. den linjetg. 4 sk.). Fra
republikken er samlingen komplett, unntatt et
billig merke, hovedsaklig i pen postfriskt kval.
Bl.a. Laxness i gull (1000). Bra avd. BOB.
F 3060 o/**/* Samling til 2003 i 6 album, ujevnt belagt
før 1945, men med 1925 landskap og Alting
luftpost *, Altingserie stemplet, begge
NY-seriene **, Alting tjeneste kpl. */** etc, fra
1945 komplett/overkomplett **.
F 3061 o/**/* God samling til 2011 i to fine LT SF-album.
Inneholder tre ustpl. skillinger i ujevn kvalitet,
mellomgode aur, konger mgl. toppene, Altinget
komplett alle tre serier (de beste stort sett *),
75 aur Gullfoss **. Fra 1944 komplett (+ 2012 i
pose), blandet stpl. og ** (herav bl.a. Laxness
gull), mest abo.stpl. mot slutten. Jevnt bra
kvalitet!
800
500
1200
900
1000
15000
6000
5000
39
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
F 3062 o/Br SAMLING 1944-1979. Uvanlig egenmonteret
udstillingssamling på 111 sider. Hver side
med forsendelse og pænt stemplede merker.
Ind imellem pragstemplede merker. Desuden
sup.bind med 80 små pæne nyere brugsbreve
1980-2000. Flot samling der skal ses.
x 3063 **/* Samling 1873/2010 + TM i LT-album m/kassett.
Noe ujevnt besatt til 1930, deretter fyldig.
1953-2010 kpl. postfrisk. Før 1953 er en god del
hengslet, med en del postfrisk i mellom. Også
mange bra tjeneste **/*. Høy kat.verdi.
F 3064 o/**/* Bra, noe duplisert samling i innstikkbok til 1990, +
”bob”. Aurperioden med noen mellomgode, men
5 aur fintagget (inet-foto) har større rift. Videre
alle bedre konger til 5 kr inkl. TJ, Altinget ofte *
men kpl. hovedserie, NY-serien 1939-40 kpl. ** og
rimelig komplett deretter. Mer og mer ** utover.
Bra kvalitet, og ofte god kvalitet.
I 3065 o/**/* 12/820. Samling i Leuchtturm SF-alb. Godt besatt
hele perioden uten de første merker. Kval. er
gjennomgående bra, men noen uten lim er ikke
medtalt. Også god avdeling tjenestemerker.
Fortjener gjennomsyn. (AFA over 30000,-).
x 3066 **/*/ Større, mest ubrukt samling i fint LT
(*) ringpermalbum til 2006. Starter med tre skillinger
*/(*), en del aur i var. kvalitet */o/(*), Altinget
lavverdier men inkl. to luftpost **, og generelt ves.
* (inkl. BL 1) til 1943. Etter dette nær komplett ** i
prima kvalitet!! (men Laxness gull mgl.).
I 3067 o
ARKIV. 2 arkivesker med mange 1000 merker i
perioden AFA 490/642, bl.a. 870 stk. AFA 536. Alt i
god kval. (AFA ca. 65000)
I 3068 o/** Godt kartotek eldre til 2007. inkl. en del bedre.
Mange hefter, mye er **. En del eldre nummerstpl.
er sett. Må sees.
x 3069 o
Fyldig restsamling til 1999, inkl. pen blokk 1.
Oppg. 57.000,-.
I 3070 o
Samling 1875-1960 i springbind. Indeholder bl.a.
flotte Aur-værdier, GILDI, Frederik VIII og mange
flere. Gammel samling, flot besat med mange
mærker. Høj katalogværdi.
x 3071 o/**/ Samling til helt moderne i Varioalbum, med egen
Br avdeling ca. 20 miniark og noen færre hefter. Mye
kurant materiale hele veien inkl. en del **, tidligere
mer blandet */**/o. Høy katalogverdi. Videre perm
med innpå 100 FDC, stort sett billigere utgaver.
x 3072 o/**/* Samling 1873/1986 . En del skillingsmerker og 2
Prir-merker med mangler, videre noen aur-verdier,
5 kr Dobbelthode *, noe provisorier, en del tjeneste
inkl. 50 aur **. Samlingen virker komplett o etter
1947.
I 3073 o/**/* Pent besatt samling 1902-94 i to defekte album.
Enkelte eldre merker inngår. En del mellomgode
merker og sett. Dessuten samling Åland bakerst.
x 3074 o/**/* Samling 1902/83 i Safe Dual-album, inkl. en del
TM. Samlingen er kpl. postfrisk fra 1948. Noen få
merker før 1902.
x 3075 o
Samling til 1975 i album, ganske bra belagt
stemplet, dog er 5 kr 1912 **.
I 3076 o/**/* Samling 1873/1991. Noen brukbare verdier som
40 a grønn, 3 aur I Gildi, 1911-1912-seriene med
5 kr o, noen pene o Alltinget, 10 aur grønn fisk
tg 14 **, noe tjeneste. En del pene rundstempler
gjennom det hele og spesielt i nyere periode.
I 3077 o/**/* Samling 1873/1980. Brukbare aur hvor 40 a er
signert dr. Debo, Prir med runde hj, 3 stk. 5 kr
* m.m. Fra ca. 1954 komplett **. I tillegg noe
tjeneste. Internettfoto.
I 3078 **
Samling 1952-1999 tils. kpl. postfrisk. Dessuten
rest med noen eldre utgaver, bl.a. miniark 1+2
postfriske, noe luftpost, Hekla, Vikinger og andre
bedre merker. Tre-fire merker set hengslede ellers
alt i fin postfrisk kvalitet.
x 3079 o/**/* Godt lagerparti i tykk ringperm, fra amerikansk
samler. Mye materiale, en del samlet både stpl. og
ustpl. Ser bl.a. AFA 62 pen, letthengslet.
I 3080 o/**/* Samling 1875/2011 i to LT-album med
pappkassetter. Fyldig 1939/99 med ** fra 1980.
Før 1939 og etter 1999 tynt besatt. Før 1980 mest
stpl. med */** inn i mellom. Bra samling å bygge
videre på.
x 3081 o/**/* To mindre innstikkbøker med eldre/moderne og
6 små salgspermer eldre/halvgammelt i eske.
Godt antall merker og mange mellomgode er
sett. Anbefaler en tid på denne, samlet kat.verdi
er nok høy.
x 3082 o/** Samling til ca. 2004 i LF SF-album (nøytrale ark
etter 2001). Meget enkelt besatt før 1960, deretter
fyldig vesentlig stpl. merker før 1980. Videre
rimelig komplett **, inkl. Laxness gulltrykk i folder.
Noe ekstramateriale med både stpl. og mest **
dubletter bakerst.
x 3083 o/**/* Samling til 1999 i to Estette-album. Blandet */**/o
før 1944 og ganske tynt besatt, deretter mest
** (innslag av * regnet 50%) og langt fyldigere.
Oppgitt AFA 19000,-.
I 3084 **
Årssett 1974-2010 + ekstra 2010.
x 3085 o
Ca. 50 innstikkort med moderne dublettvare med
vekt på høyverdier. Mye 1995-97. Oppgitt AFA
2005: 28135,-. Mest bra kvalitet.
I 3086 o/**/* 1875-52. Utmerket samling i Lindneralbum.
Flere mellomgode Oval og Konger. Mest ubrukt/
postfrisk. Mange tjenestemerker.
5000
4500
4000
3500
3000
3000
2500
2500
2500
2000
2000
1750
1700
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Obj.nr.
Utrop
x 3087 o/**/* Hyggelig, men uryddig dublettparti med merker
1900-tallet til ca. 1960, inkl. tjeneste. En del
mellomgode hele veien, men som oftest er de
ustpl. med hengselrest. Meget høy katalogverdi,
må sees.
I 3088 o
Div. bedre på to plansjer
x 3089 o/**/* Bra roteparti med mange eldre/halvgamle
mellomgode o.a., noen nyere miniark, halvgamle
forsendelser. Bl.a. ustpl. konger i bra kvalitet,
lavverdier Altinget tjeneste, og en 10 kr Chr. X
angitt som *, men vi har store problemer med å se
hengselsspor!!
I 3090 o/**/* Stor god restsamling i tre SAFE DUAL-album
1875-2007. Tynt besatt i starten, fremover mange
Chr. X og noen mellomgode utgaver. Også sett
Laxness gull og en del tjenestemerker.
x 3091 **/* Samling 1935/87. Samling med noen få tidlige *,
** lyspunkter som 10 øre grønn fisk, Sigurdsson
1944, 10 kr fiolett 1948 m.m. Fra ca. 1954
komplett **. I tillegg noe tjeneste som også bør
inspiseres. Plansjen på foto er **
I 3092 o
Stemplet samling i tiden 1876-1984, uten de
kostbare, men flere halvgode. Liten lott FDC
mest 1980-årene. Medfølger dublettsamling i
innstikksbok. Bør sees.
x 3093 o/**/* 147/231. Komplett samling minus Hopflug, stort
sett stemplet. (8900)
x 3094 o/**/* Samling i Stenderalbum til 1992. Spredt besatt før
1940, men inneholder bl.a. en ok serie Altinget *.
Fra 1950 bra parti og ganske fyldig **. Noe blandet
kvalitet, men bra i nyere del.
x 3095 o/**/* Påbegynt samling i album + innstikksbok med
dubletter, den siste med oppg. 21.000,-.
I 3096 Br Samling brev, stort sett 60-70 tallet, til dels satt
opp etter avstemplingssted, og FDC i 11 album.
Tung eske.
x 3097 **
Komplett samling 1944-82 i KA BE-album med
lommer.
x 3098 o/**/* Bra lott til 1990-tallet i Visiralbum.
I 3099 o/**/* 8/855. Samling 1876/1996. Noe spredt i starten,
senere godt besatt i perioder. Det meste er stpl.,
men også noen postfrisk/ubr. Høykat.verdi
x 3100 o/**/* Innstikkbok med en del eldre og nyere merker,
inkl. mellomgode. Noe duplisert, også innslag
DVI (noen få merker på én side), GRØNLAND og
FÆRØYENE.
I 3101 Br Lott med 35 gamle postkort med flere forskjellige
frankeringer. Blandet kvalitet.
I 3102 o
Lille samling på løse sider. Enkelte ustemplede.
Flere mellemgode udgaver incl. tjenestemerker.
x 3103 o/* Minisamling på LT albumark til 1944. Meget
spredt, men kvalifisert innhold med mange
mellomgode! Kun ca. 55 merker, noen
interessante stempler.
x 3104 o/** Liten bok med duplisert miniark **, ca. 50 stk. eller
mer derav flere mellomgode i antall. Samt innslag
fra et par andre land.
I 3105 **/* To innstikkort med bedre, ustpl. materiale fra
1920/40-tallet. På kortet med de eldste er det ofte
h.spor å se, selv om de er angitt som **. Ellers
bra. (oppg. AFA 2005: 8895,- som **)
x 3106 o/**/* Grunnsamling med mange 100 merker til 1998,
samt noen få senere. Noen mellomgode og en
side med sju miniark. Normalkvalitet, mest stpl.
I 3107 o/**/* Udmerket lille samling i album 1875-1949. Spredt
besat. Flere pene mellemgode utgaver i fin,
stemplet kvalitet.
I 3108 o/**/* LAGERBØKER. Pent, større lagerparti i to bøker.
I 3109 o
MASSEVARER. Stor fibereske med
plansjer. Sterkt duplisert - mest moderne.
STEMPELMULIGHETER !
I 3110 **
Samling 1947-59 rimelig komplett på plansje, fine
kpl. serier. (ca. 5500)
Island diverse (AFA)
I 3111 Br
FDC. God samling 328 stk. 1941-1998 i tre album.
AFA for disse oppgitt 11500,-. I tillegg 4 stk.
1941-48 som ikke oppgitt i AFA. God kvalitet, mest
uadresserte.
I 3112 o/**/* JULEMERKER. 20 tidlige julemerker i god kvalitet.
x 3113 **
Årssett 1981-99. Komplett med to eks. 1986. Ves.
god/prima kval.
Obj.nr.
1000
F 3117 o
1000
1000
Sverige Facit 1-67 (Facit)
F 3118 o
F 3119 o
1000
F 3120 o
F 3121 o
1000
1000
I 3122 o
I 3123 o
900
900
800
800
800
750
750
F 3124 o
F 3125 *
F 3126 **
x 3127 o
F 3128 o
x 3129 *
F 3130 *
F 3131 *
I 3132 *
F 3133 *
700
F 3134 *
700
F 3135 o
700
F 3136 Br
600
I 3137 o
Utrop
1b. 3 sk. bco.med del av rettv. (HALM)STAD,
fotosert. HOW: utpresset horisontal brekk, små
hjørnereparasjoner.
2, 4. 2 nyanser 4 sk. bco., samt 8 sk. med tynnhet
i en tagg oppe.
3c. 6 sk. s/vo, med sidev. Stockholm 19-8-57,
fotosert. HOW: ”Obetydligt tunn fläck i venster
marginal, kval. 2-2-3”.
3e. 6 Sk. Meget flott, stemplet eksemplar,
uten de vanlige småfeilene. Attest Helena
Obermüller. (12000)
3e. 6 Sk. Meget flott stemplet eksemplar med frisk
farve og meget flott tagging! Meget flott kval. for
dette vanskelige eksemplaret. Attest LN. (12000)
4. Merke med lett, sidev. St.holmstpl. 9.2.1858.
Eldre attest F.Obermüller sier merker er uten
reparasjoner, og er ekte. Et par små bem.
kommenteres som et par noe korte tg. oppe,
men samtidig påpekes det at merket er et godt
eksemplar. (5000)
4g. 8 Skill, orangegul, ullent trykk. Pent stemplet
eksemplar. Rep. i nedre venstre hjørne. Attest
LN. (9000)
5b. 24 sk bco mattröd. Flott stemplet
eksemplar. Attest LN: MEGET GODT
EKSEMPLAR. (18000)
6a2, 13. Begge fullstpl., 6 med god tagging for
utgaven, 13 med 2 mm riss høyre. (8000)
6a3. 3 øre svart lokal, ørliten urenhet oppe i øvre
marg, friskt. (6000)
7-12 NYTRYCK N1 1885, komplett serie i flott
postfrisk kvalitet. (10.000)
9. 12 øre våpen - vel 500 stk. i innstikksalbum.
9. Lott med mer en 300 stk. 12 øre våpen.
9, 10. 12 øre meget friskt, 24 øre litt kraftig
hengselspor. (5800)
11. 30 øre, frisk og vakkert. (4000)
12. 50 øre med nesten usynlig hengselspor, og fin
originalgummi. (5000) GI BUD!
13. 3 øre flott sentert, ubrukt merke. (5000)
14A. Ustpl. 3 øre type I, sjelden ustemplet. Limet
ser ok ut, men vi forholder oss utropsmessig til at
det kan være regummiering. (7500)
17,18. To nyanser 3 øre, alle meget letthengslet
og friske (5500)
18. 4 øre, liten tørr flekk i gummien, attest Sjøman:
”mycket gott exemplar” (4200)
28. 2x 3 øre ringtyp tg. 13 på liten
trykksakskonvolutt stemplet SEFFLE 15-2-79,
sendt til SVEITS. Bør være sjelden!
37. 1 kr RD tagget 13, sidev. S.holm Paketstempler 1877. Trimmet tagging venstre, ellers
bra. (4000)
3000
500
1500
3000
3000
900
1000
4000
1250
600
2500
1000
500
600
500
100
1000
650
500
500
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
700
500
750
Sverige (Facit)
1500
F 3116 o
F 3114 o
1a. 3 sk. bco. s/vo, fotoattest HOW: ”två mindre
samt ett større riss från øvre marginalen godtagbart eksemplar”.
2000
F 3115 o
1a2. 3 sk bco, pent lettstemplet merke. Liten
tg.feil oppe (se attest fra Franz Obermüller).
(42000)
7500
F 3138 **
38f. Ringtype 1 Kr. brun/blå. Flott postfrisk
merke i PRAKT-kvalitet. Dog skal nævnes
lidt gulnet gummi SV der giver gennemslag
gennem forsiden. Attest Wilén 4,4,5. (F: prakt
20000)
F 3139 *
39/60. Oscar - 23 merker i nyanser, inkl. 52 a2,52
b, 1 kr er innregnet som a og b. (13800)
I 3140 **
40/46. 6 postfriske. (5865)
I 3141 **/* 40-50. Komplett inkl. nyanse 5 øre, 40, 44, 49-50
er **. (7080)
F 3142 **
52a2, 59c, d. Tre nyanser postfrisk. (7500)
F 3143 **
60. 1 kr Oscar postfrisk. (4400)
I 3144 **
61/104. Samling på 2 albumark, prima. (5800)
F 3145 **
65. 5 kr med topp sentrering, meget liten
gummibrekk. (5000)
F 3146 **
65. 5 kr postfrisk. (5000)
F 3147 **
65. 5 kr posthuset, gummibrekk, velsentrert.
(5000)
4000
800
700
800
900
600
500
900
700
500
1300
1250
1200
1200
40
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
Sverige fra Facit 68 (Facit)
Obj.nr.
F 3171 **
F 3148 o
92. VÄRNAMO, 55 Øre. Meget sjeldent stemplet
eksemplar på lite klipp. Lett avrundet hjørne,
men fortsatt et særdeles nydelig merke. Attest
Helena Obermüller. (55000)
7500
L 10. Postfriskt prakteksemplar! (18.000 for
prakt)
I 3172 o/**/* TJ 1/25. Lott med 44 lange tjenestemerker i noe
blandet kval. (6856)
I 3173 o
TJ 4. 6 Øre. Side fra spesialsamling med merker
i nyanser. Gjennomsyn anbefales da kval. er
blandet (rep.).
I 3174 o
TJ 9. 50 Øre. Side fra spesialsamling med merker
i nyanser. Gjennomsyn anbefales da kval. er
blandet (rep.).
I 3175 **
TJ 14a. Pen 4-blokk som vi mener er den bedre
”mörklila lila”. God tagging, normal sentrering.
(4000 som *)
I 3176 o/* TJ 15. 6 Øre. Side fra spesialsamling med merker
i nyanser. Gjennomsyn anbefales da kval. er
blandet (rep.).
I 3177 o
TJ 22A+B, 23. 50 Øre. Sider fra spesialsamling
med merker i nyanser. Gjennomsyn anbefales da
kval. er blandet (rep.). (3 sider)
I 3178 o
TJ. Pen samling på 3 albumsider, 3 defekte ikke
innregnet (9250)
I 3179 o/**/* TJ/L. Plansje med bedre materiale, mellomgode,
pene stempler etc. med oppgitt F 2011 ca. 5500,-.
Bra kval.
x 3180 Br TJENESTE. Samling 46 frankerte og ufrankerte
forsendelser.
Sverige Samlinger og lotter (Facit)
Samlinger fra 500,- (Facit)
x 3181 o
F 3149 o
94. VÄRNAMO, 85 Øre. Meget sjeldent stemplet
eksemplar på lite klipp. Vi synes noen av
taggene oppe er litt korte, men ifg. attest
Helena Obermüller: INGEN DEFEKTER. (55000)
F 3150
140cxz. Vm linjer / i normalkval. (7500)
I 3151 **
151A. Firestripe i pen kvalitet, god tagging! (4000)
F 3152 **/* 151Cbz. Pen 4-blokk med ett merke *. Normal/bra
sentrering, rel. bra tagging. (6800 som **)
I 3153 Br 196/209. 5 merker inkl. 1 og 2 kr på brev til Sveits.
2 kr er sjelden på brev! (22.000+)
I 3154 *
196-210. Kongress inkl. variantene, 5 kr. med liten
tynn flekk (4050,- + 5 kr).
F 3155 **
196-210. Postfrisk serie inkl. 197 cx *, samt 197
cxz + 201 b **. (13900)
I 3156 Br 202,208 på brev til Sveits. 1 kr er sjelden på
brev! (9000)
I 3157 o/**/* 208-10. UPU-kongressen, kroneverdiene, der 1
kr er lettstpl. De andre letth., men 2 kr litt slitt tg.
oppe, tils. 3900,-. I tillegg 144cx ** og 144bx stpl.
x 3158 o
212-25. Kongress i bra kvalitet. (6000 + 10 øre cx)
I 3159 **
233a. 5 kr. Stockholms slot på tonet papir, prima
postfrisk merke. (2500)
F 3160 **
233a. Postfriskt luksuseksemplar (2500+)
I 3161 **
233b. 5 kr. Stockholms slot på HVITT PAPIR,
prima postfrisk merke. (3600)
F 3162 **
233b. Postfriskt (3600)
I 3163 o
2444 SS 1 v. Elvis-arket stemplet PROVEX,
opplag 6000 stk.
I 3164 **
258-357. Komplett samling etter LT fortrykk, dvs.
at de fleste tresidige er i enkeltmerker (2 stk.
mangler), dog med noen unntak, f.eks. 10 øre
Berzelus i par. (14.000)
I 3165 **
259-68. God og fyldig sekvens, men 267BC
mangler. God kvalitet. (4070)
I 3166 o
318, 321, 324. Ling, Linné og Bellmann med
begge gode CB/BC-par. Stort sett bra kvalitet, v.
merke på Bellmann BC med to litt korte tagger
oppe. (2850)
F 3167 **
321/H-52b. Kpl. hefte 15 øre Linné, prima. (4200)
I 3168 **
324-27. Bellman og Sergel med bedre par, god
kval. (2483)
F 3169 **
324/H-53. Kpl. hefte 10 øre Bellmann, prima.
(4000)
F 3170 **
332CB. 5 kr 4+3-sidig, prima. (3300)
Utrop
Sverige Porto- og Tjeneste (Facit)
7500
600
650
1000
x 3182 **/*/
(*)
F 3183 o/**/*
3000
800
1750
1500
600
x 3184 o
F 3185 o/**/*
900
500
700
700
700
1000
1000
700
500
900
500
x 3186 o
I 3187 o
x 3188 **
x 3189 o
900
600
x 3190 **/*
F 3191 o/**/*
x 3192 **
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
5000
500
1000
750
1000
750
1000
900
600
500
10000
31/49. En meget omfattende stempelsamling
på valørene 6 øre til 1 kr over 52 sider i
innstikksbok! (1500 merker?)
Samling postfrisk/ubrukt til 1970 i LT SF-album. 8000
Med 3 øre svart lokal med fotoattest HOW kval.
3,3,4. 3 øre liggende løve type I ubrukt, en
del ringtype, men her er mange regummiert,
deretter fyldig ** inkl. begge UPU-seriene.
7000
God og ganske fyldig samling ustpl. til 1975 i
eldre LT SF-album. Starter med noe klassiske
stpl., videre kun * eller ** (noen få (*) er ikke
vurdert)-Bl.a. våpenserien kpl. 48 *, 65 *, 124
**, 140Acx *, 186b ** (flekk), 163b **, 209 **,
210 *, 224 *, 233a **, 223b *, samt mange BC/
CB-par. 337C er stpl. Meget fyldig etter 1945 i
hht. fortrykk. Jevnt bra kvalitet. Innl. opplyser
om at han har regnet Facit 2007 fram til 1945:
100000,-.
Samling til 1936 i album, med rep. 8 og 24 sk.
5000
bco, begge 1924-seriene komplett etc.
4000
Samling til 1979 i to Schaubekalbum, bra
belagt hele veien. 6 sk. bco er omtagget og
med feil, 8 sk pen, flott avdeling postfriske
parkombinasjoner 1938-40 (12.000,-), komplett
** fra 1941, dog er de to gode 5 kr-parene
kraftig hengslet.
4000
BÅNDMERKER. Stemplet samling i album,
foto viser 140 Acx, 140 Ccxz, 141a på Av-papir,
142Ea, 143Ae, 143Abz (6500 !), 143Acz, 144Acz,
144Cbz, 144Ccxz, 144Ecxz, 162cx, 179Abz,
152Acxz. Facit over 50.000,4000
Stemplet samling i 6 DUAL SAFE-album
(1858-2006) med noen våpentyper, pet besatte
Ringtyper, alle sett Landstorm i pent stemplet
kval. Ellers samlet i noen typer og tagginger
(de dyreste 4+3 tg. er tattt ut), fra 1942
komplett til slut 2006!
3500
Samling med dubletter 1928-49, inkl. hefte
1928 som mangler 1 merke, regnet som
enkeltmerker. Alt i god kvalitet (35.700). I tillegg
noen sider par fra bruksmerker etter 1950.
3500
STEMPLER. Større parti på drøyt 200 fulle
innstikkort med materiale fra Ringtype til nyere,
men mest før 1950. Bl.a. mange O II, dels oppsatt
med priser fra Facit Postal. En del togstpl. sett,
mellomgode, prakt/lux, m.m. Noen forsendelser er
også inkludert. Bra merkevariasjon inkl. en nio øre
våpen i ok teknisk kvalitet.
3000
Samling 1886-1989 i to LT SF-album med mange
merker før 1945, uten de beste, deretter komplett.
Så følger egenmontert kpl. til 1994, og mer spredt
til 2008.
3000
Samling 1855-1994 i tre album. Starter med
sterkt defekte skill.B:co-merker. Videre bedre
Ringtype og hele veien meget velbesatt. Uten de
gode parstykker. Bemerk at en del merker - mest
billigere - er skadet av oppbevaringen.
Komplett samling 1980 til 2010 i tre SAFE Dual2500
album.
Obj.nr.
Utrop
x 3193 o/** Lagerbok 64 sider 1990-2012, med mest verdi i
postfriske hefter og noen ** frimerker, pål. verdi
kr. 5700,- + 410 valørløse merker. Også en god
del stemplet.
F 3194 o/**/* Bra samling i fire Davo luksusalbum til 2009.
Inneholder en god del bedre merker, og i lang
periode komplett ** eller stpl. Mer tilfeldig innsatt
etter 2000 (stort sett kun 2005 og 2007, mest **).
Svært nær komplett fra ca. 1930 (men mgl. de
fleste BC/CB). Noen få bedre i aller eldste del med
feil (inkl. omtg. F 8), men overveiende pen kvalitet.
3195 o/**/* Godt dublettparti TJENESTE og LÖSEN i
innstikkbok, stemplet og ustpl. med en del bedre
merker. De bedre er merket med prislapper og
summeres til ca. 30000,-. Mest utgaver tg. 13,
noen lösen tg. 14, men kun noen 24-ører på
TJ-avd. Kvaliteten varierer litt, men noen merker
fullstpl., og stort sett renslig inntrykk.
I 3196 **
HEFTER. Lott 175 forskjellige frimerkehefter
1918-1989 i 4 små alb. 2 stk. er stpl. Liste vedlagt.
(Facit 20575)
x 3197 o/**/* Samling til ca. 1970 i Visirperm med en del
bra materiale. Noe utbygd med dubletter,
taggingstyper osv. Bl.a. F 2 x2, 8 x2, 11, 15, 27,
44 x2, m.m. Også bedre båndmerker, en del
1924 til 80 øre, m.m. Det er notert noen priser på
de bedre før 1900, og disse alene summeres til
ca. 15000,-. I tillegg er det innsatt en 5-stripe **
angivelig i type 179Ac (Av-papir) med pris alene
8500,-. Innholdsrik lott.
x 3198 o/** 3 lagerbøker med 96 sider tettpakkede dubletter til
1990. Mange hefter, vi ser 23 rabatthefter + noen
løse rabattmerker.
I 3199 o
Samling 1858-1956 i springbind. Inneholder bl.a.
bedre Ringtyper, flere lux-stemplet etc. Gammel
samling, flott besatt med mange merker.
I 3200 o/**/* Klembind, tykt med riktig mange merker, inkl. både
noen UPU og kongress. Hovedsaklig stemplede,
mens noen av de ubrukte sitter fast i sidene.
x 3201 o/Bs En stempelstudie i Varioperm, bør sees.
I 3202 o
BÅNDMERKER. Dubletter i album, liste på nett
viser F 50.000.
I 3203 o/Br/* Flyttekasse med stort dublettkartotek i 4 esker,
eske med FDC, sigareske, hefter samt diverse
plansjer.
I 3204 o/**/* LAGERPARTI i 11 innstikkbøker. Bok med enkelte
klassiske. Mye materiale uten de dyreste men pent
materiale og pene stempler.
I 3205 o
Lagerbok samt liten samling. Mest moderne
materiale i større antall, men i utsøkt merke- og
stempelkvalitet !! Sett MANGE PRAGT/LUXstempler. Skal sees.
I 3206 o
Samling Sverige 1855-1964. 20 merker fra
1924-seriene, noen par (inkl. bedre). Ujevnt
besatt, men noe brukbart klassisk? Litt var. kval.
på det eldste materialet.
x 3207 o/**/* Samling 1938-80, med tidlige bedre par for 8000,-,
deretter også mange parkombinasjoner.
x 3208 o
Samling til 1982, med en masse merker.
I 3209 **
Årssett 1989-97 + hefteårssett 1991-97.
I 3210 **
Årssett 1967-93 + hefter 1989, prima.
I 3211 o/**/ Stor lott med mest rimelige merker, postfrisk og
Br stemplet. Album og på albumark i noe kaospreg.
Bunke FDC.
x 3212 o
Samling 1982-2007 i to Schaubek, derav ett bind
som er nesten komplett med hefter, mangler noe i
det andre bindet. God lott!.
x 3213 o
Stemplet lager ca. 1938-1980-årene i 2 64-siders
innstikksbøker + to 32-siders.
I 3214 Br Eske med diverse forsendelser. Nytt og gammelt.
Kun få FDC. Ellers variert med en del båndmerker.
x 3215 o
Samling over 22 sider i innstikkbok, det meste
veloppsatt med en del bedre utgaver på Ringtype,
TJ/L, 1924-utgaver (24 ulike), m.m. Videre
standard grunnsamling enkeltmerker, samt 14
miniark/hefteblokker innsatt. Ganske blandet
kvalitet i eldste del, men flere bra innslag!!
I 3216 o/**/* Allsidig mengde merker i 8 innstikkbøker,
lagerbøker og restsamlinger samt løse
albumplansjer. Inkl. en del frimerkehefter.
I 3217 o
17/48. Lott med over 100 ”Ringtyp” i blandet kval.
Mange nyanser. Bl.a. 2 stk. Facit 18. (over 15000)
x 3218 o/**/* Samling 1877/1979 på nøytrale ark i Schaubekalbum. Fra 1944 kpl. **, inkl. mengder av par og
sammentrykk. Før 1944 vesentlig stpl./** med ett
og annet med hengselrest. De dyreste seriene
og parene er tatt ut, men fortsatt gjenstår mange
mellomgode serier. Noe TM/PM tg. 13, samt noen
militærmerker bakerst. Meget god kval.
I 3219 o/** Lagerbok (1986-2000) fylt med stemplede mærker
og mange stemplede hefter hvor størstedelen av
verdien ligger. Noen enkelte postfriske hefter.
I 3220 o/* Samling i mest bra kvalitet renslig i eldre Davo
med klemlommer. Starter med F2 og inneholder
noen mellomgode merker, men mgl. toppene.
F 2 og 8 er begge med feil, og kun 11 stk.
1924-utgaver til stede. Svært komplett etter
fortrykk fom. 1930 (uten L/TJ). Mest bra kvalitet,
og nesten bare stpl. merker.
I 3221 o
Dublettparti i to stk. 64-siders innstikkbøker fra
”ringtype” til moderne, med tusenvis av merker.
Kan forekomme noen ** i blandt.
x 3222 o
1888-2163. Komplett samling der alle enkeltmerker
er lux stemplet Esløv, og hefteblokker etc. pent
avstemplet (5800+)
2500
2500
2500
2200
2000
2000
2000
1600
1500
1500
1500
1500
1500
1300
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
800
41
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
x 3223 o/**/* Påbegynt samling til ca 1955 + to nesten tomme
innstikksbøker.
x 3224 o
En stempellott 1940-tallet i Visiralbum.
x 3225 o
Samling 1933-76 i egenmontert, tekstet klemalbum
med masse merker. Kun enkeltmerker, men
både 2-, 3- og 4-sidige tagginger finnes. Videre
tykk innstikkbok med meget ryddig dublettvare
1930-tallet/moderne.
x 3226 **
HEFTER. Fyldig samling ca. 1950-80 i to album.
I 3227 o
GUSTAV V. Diverse stemplede merker på plansjer
inkl. noen bedre vannmerker/nyanser, få signerte.
Bør ses!
I 3228 Br BREV - resteske fra svensk handler, fra ringtype
og oppover, mange ufrankerte brev fra 50-60
årene med bedre stempler etc.
x 3229 o
Dubletter i 6 innstikksbøker, noe stempelinteresse.
x 3230 o/**/* Enkel startsamling i to Schaubek til 1995. Litt
merker her og der i normalkvalitet, noe ** mot
slutten inkl. noen få enheter.
I 3231 **
Arkiv postfrisk 1900-1968 !
x 3232 o/** Roteparti med vekt på **, mye 1960/70-tallet.
Variert med bl.a. hefter. Også to bøker med
islandske dubletter stpl. og en del **, noenlunde
samme periode.
x 3233 **
Bra parti med mange automathefter som er
typebestemt i perg.poser, en del vanlige hefter
med dels mangelfullt innhold og en del løse
enheter fra hefter.
x 3234
Påbegynt samling til 1970.
x 3235 o
Roteparti til 1950 i full Agrippaperm.
I 3236 **
Komplett samling 1946-75 etter fortrykket i Lindner
T-alb.
I 3237 o
Dubletter fra stort sett 1990- og 2000-tallet inkl.
sammentrykksenheter i 9 innstikksbøker.
x 3238 o
Tidligere auksjonslotter fra OFK med div Våpen
1858 og Ringtyp med samlet utrop 1500. I tillegg
en plansje med noe Ringtyp m.m.
x 3239 **
Liten eske med noen få poser pakket med
hefter og løse **. Tyngdepunkt 80-tallet, ser
bl.a. rabatthefter og 200 kr Jaktfalk. Medfølger
pose med ca. 20 stk. av ”FLOGØR”-heftet fra
Færøyene, trolig ves. **.
I 3240 **/* LØVE. 2 plansjer med forskjellige typer, tagginger
samt noen med vm. linjer. Alle ubrukte bortsett fra
5 øre grønn 143 Ecx + cxz samt 10 øre lilla tg. 13
cx. Ellers inkl. bl.a. 140cx m.v.
x 3241 o/**/* Diverse på liten bunke innstikkskort.
x 3242 Br 20 oppkravsfølgebrev med medaljongutgaven,
var. kval.
x 3243 o
60 stk. 12 øre våpen, mer enn 100 stk. 12
øre ringtyp på plansjer + mange båndmerker i
innstikksbok.
I 3244 **
Tre kronor komplett i 5-striper + plansje Svenska
Flottan. (5425)
I 3245 o/**/* 2 lagerbøker med svenske utgaver, inkl. en del
hefter og nyere sammentrykk.
I 3246 o/Br En samling pene brev fra 60-80 tallet i 5 fine
album + rot i flyttekasse.
I 3247 o/** 2 lagerbøker med merker i antall (ca. år 19001975).
x 3248 **/* Lott der noen få merker er *, stort sett ** på 11
plansjer 1936-54.
F 3249 **
Ruller og deler av ruller, inkl. del av 1,20 Montelius
og 90 øre Skytterbevegelse.
x 3250
GÖTA KANAL - samling kort og brev i kontorperm.
x 3251 **/* Påbegynt samling til 1977 i LT SF album.
800
Obj.nr.
x 3266 **
800
750
x 3267 **
750
700
700
700
600
600
600
600
600
600
600
500
x 3268 o
Diverse Norden
500
I 3271
I 3272
I 3273
I 3274
I 3275
I 3276
I 3277
I 3278
I 3280
I 3281
500
x 3282
I 3252 Br
400
x 3283
I 3253
400
Eske med ca. 600 svenske brev ca. 1900-1980.
Variert frankering, blandet kvalitet.
Ca. 1000 brev og kort med svenske særstempler.
Periode ca. 1940/90. Variert innhold, OK kvalitet.
x 3254 o/**/* Vanlig innstikkbok tett med merker med noen
bedre eldre inkl. ”nio öre” med feil, og en del
enheter osv. i det nyere.
x 3255 **/* Studiesamling 1938-55, meget dyptpløyende.
GI BUD!
x 3256 **/* Roteparti ustpl. til ca. 1980 i innstikkbok. Før 1960
ves. * inkl. ok innslag, senere ganske bra med
merker og sammentrykk, og litt ”BoB”. Bra kvalitet.
GI BUD.
x 3257
Skoeske med mange 100 postkort og noen
brev. Eldre og nyere, inkl. noen eldre småformat
stedskort innimellom. Ok variasjon. GI BUD!
I 3258
Blandet parti med 23 stk. tidligere online-objekter.
Meget variert - mest eldre brev/forsendelser. GI
BUD!
Sverige diverse (Facit)
x 3259 **
F 3260 **
I 3261 **
F 3262 **
I 3263 **
I 3264 Br
x 3265 Br
BREVMÄRKEN - fra kristne organisajoner.
Lagerparti over 29 sider i innstikksbok.
HEFTE 40 BC. Berzelius hefte med 10 3+4-sidige
par med bred marginal, prima. (17000)
HEFTE H 211 A, prima. (2700)
HEFTE H 211 B, prima. (2700)
HEFTE SH 18 B 1.Taxa text utan 1500 gr med
normalt gjennomstikk , samt helt kn. Stjernemerket
i Facit.
Innkommende postkort fra Egypt stemplet
PAQUEBOT, signert av ekspert.
JERNBANE FRAKTSEDLER. 85 fraktsedler fra
1940-tallet, alle frankert med 50 øre.
250
100
I 3284
I 3285
100
100
I 3286
100
x 3287
500
3500
600
600
1000
500
I 3295
I 3297
500
500
Samlinger under 500,- (Facit)
800
2500
500
500
I 3293
I 3294
500
x 3288
I 3289
I 3290
800
I 3291
Eske med årsmappe og årssett fra Norge,
Finland, Færøerne m.m. N: mapper 1980/90,
bøger 1989/95, Åland 1984/94, Færø 1980/2006
og meget andet lignende. Også lidt frimerker
fra Norge på planche. Meget stor købspris.
o/**/* Rotekasse med vekt på Sverige og Norge, noe
cellulose, noe bra.
Rotekasse fra nedlagt svensk frimerkehandel,
bør sees.
o/**/* Opprydning etter gammel realisasjon. Alt materiale
er fra før 1960. Innstikkbøker med mange bedre
merker. Mange danske skillingsmerker, inkl.
flere fullrandete FIRE RBS, kartotekskasser og
utvalgshefter med Norge, Sverige og Danmark.
Fortjener en gjennomsyn!
Rotekasse fra nedlagt svensk frimerkehandel,
bør sees.
o
Nordensamling i et Schaubek-klembind med
merker til ca. 1940 + BOB. Best på Danmark, som
starter med 19 skillinger og over 50 tofargede.
Deretter bra med konger, prov. etc. Finland
bra besatt med noen slangetg., en del Våpen
1875/1900 og en del løvemerker. Norge med ca.
50 syolpe/antikva-merker før 1900. Fra 1909 bra
besatt, men mangler de gode merkene. Medfølger
noen merker fra Island og Thule. God kat.verdi.
o/**/* Arkiveske med merker på innstikkskort.
Rotekasse med vekt på dupliserte svenske
hefteblokker, og miniark fra 80-90 tallet, noe Irland,
brev i eske etc.
o/**/* Rotekasse med noe cellulose og restpreg, dog
bedre Island, franske kol., stor eske tidlige CEPT
FDC etc.
Rotekasse med vekt på svenske og finske FDC +
diverse annet.
Rotekasse fra nedlagt svensk frimerkehandel,
bør sees.
o/**/* Samling Norden i et ”De Nordiske Landernes
frimerker”-album. Fra ca. 1858/1947. Absolutt best
på Sverige, der det meste er med etter fortrykk
(forenklet oppsett). Bl.a. Facit 12, 18, 44 og Tj.
9. Finland også velbesatt med merker fra våpen
1875 til 1947. De avbildede merkene med kat.
verdi på over 16000.
Br FDC. Stor kasse med anslått 4000 stk.
førstedagskuverter. Litt blandet kvalitet kan
forekomme. Fra nedlagt frimerkehandel. Mye
duplisering kan forekomme. Mest Færøyene og
Grønland.
o
Ca. 20 usolgte objekter fra tidligere auksjoner
(ves. Online), med mest norsk materiale med
en del interesse mot stempler! Opprinnelig utrop
ca. 3000,-.
o
Generalsamling til ca. 1970 i egenmontert album
med noen mellomgode. Bra kvalitet, best på
Finland, men det finnes også en Danmark AFA 15
i bra kvalitet.
**
Årssett Grønland 1974-2009, samt Fær. 19752003, 2006, 2009-10.
o/**/ Stor rotekasse med meget blandet, allsidig eldre/
Br nyere innhold. Hovedsaklig Danmark, Grønland
og Færøyene. Mange nyere brev, også Grønland,
- men også noen gamle danske boktrykksutgaver.
3 permer med juleark DK, GR. FR., nyere
grønlandske og noen danske helark samt noen
årsmapper.
Br FDC. Stor kasse med anslått 2500-3000 stk.
førstedagskuverter. Litt blandet kvalitet kan
forekomme. Fra nedlagt frimerkehandel. Mye
duplisering kan forekomme. Fra Danmark, Færø
og Grønland.
o/**/ Variert roteparti i knapp bananeske, med
Br tyngdepunkt på Norden, mye materiale, men helt
uoversiktlig.
o
Fire DAVOalbum med dels enklere samlinger:
Island, Norge, Finland og England med
Kanaløyene. Alt til 1980. Bra nyere deler, men
spesielt Norge svært enkel samling før 1940. Noen
ok innslag og fyldig Finland fra 1930, England før
1970 meget tynt/Kanaløyer bra.
o/**/* RESTeske med lagerbøker, plansjer og poser fra
mest Norge, Danmark og Sverige.
Br FDC. Stor kasse med anslått 3000 stk. Litt
blandet kvalitet kan forekomme. Fra nedlagt
frimerkehandel. En del duplisering kan forekomme.
Mest Færø og Grønland.
Br FDC. Stor kasse med anslått 2500 stk. Litt
blandet kvalitet kan forekomme. Fra nedlagt
frimerkehandel. Stor dupplisering. Fra Danmark,
Færø og Grønland.
42
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
2500
2500
2000
I 3298
I 3299
x 3300
2000
x 3301
x 3302
2000
1700
1500
1500
1500
x 3303
I 3304
I 3305
1500
x 3306
x 3307
1250
x 3308
I 3309
1200
I 3310
1200
I 3311
1000
1000
I 3312
I 3313
1000
1000
800
750
750
750
700
700
700
700
650
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100
100
x 3314 **
800
x 3315
500
x 3316
x 3317
x 3318
x 3319
I 3320
800
Danmark og Island. Stappfull 64-siders lagerbok
med dubletter. Nærmest ”fifty-fifty” fordelt på
begge land. Danmark med hovedsakelig etterkrigs,
og en del 4-bl. Island forekommer også noen
eldre, bl.a. begge Kr 5.00 konger. Ellers stort sett
oridinære merker.
o/**/* FÆRØYENE/GRØNLAND. Samling til 1999 i
Facitalbum, Mest **. Grønland mangler Amerikaseriene, her er også noen * i starten. Fær. er
provisorene 4-5 med på klipp + THULE 1-5 */o.
o/**/ Mest norsk innhold i banankasse inkl. bunke
Br klubbauksjonsobjekter, ellers FDC og brev etc.
Br FDC. Stor kasse med anslått 2500 stk.
førstedagskuverter. Noet blandet kvalitet. Fra
nedlagt frimerkehandel. Mye duplisering kan
forekomme. Fra Danmark, Færø og Grønland.
o/**/* Samling Sverige til 1982, og Danmark med
områder til 1986 (Fær/Grl. til 1981). Noe spredt
besatt, men en del DK etter 1930, merker innsatt
med sorte klemlommer. Bra kvalitet, men ingen
dyre merker.
ENGROSLOTT FDC. Med er: Nobel 1961 (144
stk), Norge Norden 1969 (135 stk), Norden 1969
Danmark (138 stk), Norden 1969 Island (134 stk),
Europa 1960 Danmark (17 stk). (tils. 568 stk).
(Oppgitt kat.verdi 11726). Bra kval.
o/**/* Påbegynte samlinger i 6 album.
o/**/ Roteeske med bl.a. OL-samlingen Lillehammer
Br 1994 i to bind, som ny. Norske FDC 1940/70-tallet
i perm, årssett 2000 (Norge), liten Islandsamling,
3 innstikkbøker (Sverige, Finland, Danmark), Kong
Olav 100 år (utgitt av posten) + noe ”BOB”.
o/**/* Tre i.bøker dupliserte, samlinger Finland, Danmark
og Sverige. Definitivt mest på Sverige med ok
eldre innslag (meget bl. kvalitet på noen). Også en
del Danmark med interessant eldre del (her også
meget bl. kvalitet)
o/**/* Stpl. og ustpl. samlinger Finland og Grønland i
32-s. innstikkbok, med noen miniark/hefter. På
Finland overvekt ustpl. (* i eldre periode). Mange
merker.
o
Bok med mellomgode merker SVERIGE
1940/60-tallet, høyverdier og masse enkeltmerker
og små enheter fra hefter med bruksmerker/
Adolf. Noen færre sider NORGE med hederlig
dublettvare 1945/60-tallet.
o/**/* ISLAND - Samling til 1982, med noe før 1945,
deretter fyldig, ** mot slutten. Samt noen norske
merker inkl. fullstemplede 1980-99 i SAFE-album.
Br Mest FDC Grønland + en del Norge, ubrukte
postkort fra postverk etc i plastkasse.
o
Innstikksbok med ca. 250 merker fra Danmark
og Sverige med pene stpl. Også 53 striper av
ulik størrelse fra ”Hæftesammentryk” (Danmark).
Medfølger en del nyere merker fra Danmark.
Norge med noen merker med pene stpl. m.m.
o/** Fin lott GRØNLAND fra 2000-tallet o og ** på
5 fulle sider i innstikksbok. Også litt stemplet
Danmark etter 1990 i to innstikksbøker.
o
Mindre partier fra flere land i vanlig innstikkbok,
med ok innslag i eldre del som dog har meget
ujevn kvalitet. En del mellomgode. 2 1/2 side
med Norge.
Rotelott, noe eldre til moderne på plansjer etc.
Færøy- og Åland-samling til 1993, årssett Fær1977-86, 88-93, 7 årssett Åland + div. i stor
konvolutt.
o/(*) Lille, gammel samling indtil 1945/50. Udpræget
fugtskadet så mange merker hænger fast i album.
Men stadig en del mellemgode som kan vaskes
fri. Bl.a. Gl. Luftpost fra DK, V-merker, Legion,
Universitet. Også andre lande.
Mindre rotekasse med vekt på Sveige, med
mange store ark med avstemplede merker, inkl. 17
serier frim. utstill. 1955, div. Norden i alb, FDC etc.
o/Bs/ REALISASJON. 2 stk. innstikksbøker inkl. noe
Br Tyskland. Liten bunke postkort, 36 FDC og brev
fra Norge.
o/**/* Restparti fra stor innlevering, ves. Norden. Noen
usolgte onlineobjekter, mest Norge, samt samling
Færøyene 1975-86 kpl. **. Et merke Grønland
AFA 23 er * og med tynnhet. Noen norske
minneblokker/miniark. GI BUD!
Julemerker øvrige land
1000
1000
Utrop
800
I 3270
500
500
2200
I 3292 o
x 3296
I 3279
500
Obj.nr.
700
4000
500
500
500
Utrop
I 3269 **
500
500
JULEMERKER. Engrosparti med åtte helark
av overtrykksutgaven 1907/05, på to arkene er
gullfargen i overtrykket oksydert. Arkene i var.
kvalitet med margbretter, og en del løs perforering
på flere ark. Enkeltmerkene stort sett i bra kvalitet.
JULEMERKER. Sjeldent utbydt samling 19041913 i HELARK, i alt 12 stk. som inkluderer
1907/1905-utgaven og 1913/14-utgaven i stort
format. Sistnevnte meget uvanlig i helark og ikke
priset i nyeste katalog. De øvrige ca. 24000,-!
Kvaliteten mest god, men noen arkanmerkinger
i form av h.spor i marger, og et par løse perf.
Enkeltmerker virker stort sett fine!
MILITÆR: samling 23 merker pent montert, inkl.
nr. 1 stpl 1929 og praktstemplet nr. 8.
FINLAND 1912. Helark ”Ekorn og hare i snø”.
Meget uvanlig i helark. Arket med et par små
marganm., og litt løs perf., samt markert limbrett
over 6-7 merker. (gammel katalog 1990: 8750 som
enkeltmerker)
**
SVERIGE. 21 forskjellige 1929-61, 12 i helark, 9 i
større arkdeler.
**
SVERIGE. Ett lager brevmerker på ca. 64 sider.
SVERIGE. Flott duplisert samling i full Varioperm,
samt FDC-alb. med postkort og brevmerker
Svenska Flaggans dag. Hyggelig utrop!
SVERIGE. Lite lager brevmerker med BANK og
FORSIKRING i innstikksbok.
**
SVERIGE. Skånelands Jul i full tykk kontorperm,
samt julemerker i ark fra 1924 og framover i
annen perm.
o/**/* 4 ringbind med oppdelte områder. Inneholder
Danmark, Færøyene, Grønland, Sydslesvig, samt
DVI, lokale områder, Røde Kors og Sømandskirker
m.m.
600
600
500
500
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Europa (Michel & Yvert)
Diverse Europa (Michel)
Utrop
x 3321 o/**/* God kartotekboks med 100-vis av innstikkort,
og noen plastlommer fylt av kun litt bedre
materiale, fra i hovedsak Europa. Mellomgode
i antall, bl.a. en del Tyske Riket og annet bra
fra tyske områder, Norden inkl. en del Norge,
Sveits, Sovjet, en miniark, noen hefter, m.m.
God utstykkingsverdi.
I 3322 o
CEPT. EUROPAMERKER. Samling 1956-1992
i flott stemplet kvalitet. Oppsatt i to gode
innstikksbøker. KOMPLETT med småark, Malta
hjørnefireblokker 1974-94 m.m. Opptalt efter
nyeste Mi CEPT-katalog: € 3400.
x 3323 o/**/* Fem tykke innstikkbøker (og to tynnere) stort
sett meget fulle av merker fra det som selger
omtaler som EUROPEISKE SMÅLAND. Her
finnes bra Malta, Kanaløyene, ex-Jugoslavia,
danske områder, Vatikanstaten, Baltikum, etc.
Det sitter en bra avdeling moderne franske
billedmerker i ene boken. Mye materiale. Dels
som samlinger, dels dublettpartier, med samlet
meget høyt antall ulike merker.
I 3324
RESTKASSE fra større innlevering. En del
hefter, plansjer, opptegnelser, poser etc. Langt
mest dansk materiale, men også plansje med
mest defekte/falske tyske områder. Rotekasse !
x 3325 o/** CEPT. 13 fine bøker 1980-92, der alle utgitte
enkeltmerker finnes i 4-BLOKKER, både stpl. og
postfrisk. Høy verdi.
x 3326 **
Merkelig ”engrosparti” med 16 stort sett likt
oppsatte lotter med: en side Polen 1950-tallet, en
side/innstikkplansje A4 Monaco med fint materiale
1970-tallet, en side Grønland 1960/70-tallet, fem
sider Sverige med en del heftesammentrykk
m.m. 1960/70-tallet, og do. Danmark 4 sider. Alle
plansjene i plastlommer som kleber i hverandre,
men merkene virker fine hele veien.
I 3327 o/**/* BOX. Various material in stockbooks incl.
much Austria, GB + Ireland and others incl.
Star cancellations in 4 selection booklets from
Denmark.
I 3328 **
MINIARK VESTEUROPA. Eske med 270 stk. (250
forskellige) i poser fra abb.
x 3329 o/**/* 27 tidligere, usolgte Onlineaobjekter, med mye
Norge og Norden. Bl.a. norske stempler, NK
259 **, NK 181-83 *, varianter, og generelt sett
vesentlig eldre merker. Tidligere samlet utrop
over 5000,-,
x 3330 o/**/* Sju solide kart.esker stort sett stappfulle av
innstikkort med mest moderne dublettvare som er
greit sortert. Bl.a. Nederland, Romania, Ungarn,
Sverige, og noe annet inkl. Oversjø. En formue i
innstikkort og flere titusener merker! I hovedsak
stpl. merker.
x 3331 o/**/* BULGARIA, JUGOSLAVIA. Tre tykke og én
32-siders innstikkbok med ca. 2/3 Bulgaria.
Renslig oppsatte dubletter i stort antall og
med mange ulike, uorden med hensyn til
katalognummer. Bra kvalitet, hovedsakelig stpl.
merker. Nytt og gammelt.
I 3332 o/** Godt moderne kartotek på innst.kort. Vekt på
britisk Europa, god på Gibraltar, videre Nederland,
Engelske kolonier med mye mer.
x 3333 o/**/* En samling England til 1971, rotete samling
Kypros i album, samt innstikksbok med div.
Gibraltar.
x 3334 o/**/ Morsomt parti i kartotekboks med postkort (mest
Br utland, kunstkort/jul, osv.), forsendelser og en
del innstikkort med frimerker fra Norge, Norden,
Europe med noe hyggelig innhold o/**/*. God
kvalitet, mange enheter lagt i plastlommer.
I 3335 o/**/ KASSE. Diverse på plansjer inkl. bedre fra DK,
Br men blandet kval. (flere varianter), Sverige også
med noen varianter, en bedre Sveits-plansje og
Brasil, avklipp Skandinavia, juleark fra Grønland,
noen Fdc-er, minneark, innstikkbøker og liten eske
med brev fra alverdens land. Dessuten noe dansk
litt. Bør sees.
x 3336 o/**/* Dubletter fra Sveits (mest), Finland, Island og
Færøyene i 6 innstikksbøker.
x 3337 o/* Interessant innstikkalbum stappfullt av eldre
Øst-Europa, 16 sider. Vekt på Russland, eldre
Sovjet + republikker, samt tidlig Jugoslavia med
tidlige delstater.
3338 o
SPANIA/PORTUGAL. Plastkasse med mange,
mange tusener av løse merker i stort antall små
brødposer. Ca. 70 % er Spania. Eldre og nyere.
I 3339 o/Br/* Shoebox filled with medium prized sets and
singles on stockcards etc. Seen better Denmark
incl. bicoloured issue 2 Sk. pair on cover etc.
Please inspect.
I 3340 Br FDC. Stor kasse med anslått 2000 stk. Litt
blandet kvalitet kan forekomme. Fra nedlagt
frimerkehandel. En del duplisering kan forekomme.
Mest Norden.
I 3341 Br FDC. Stor kasse med anslått 3000 stk. Nederste
noe slitte. Fra nedlagt frimerkehandel. Mye
duplisering kan forekomme. Langt mest Norden.
I 3342 o/* Noen bedre England, Tyskland, Danmark og
områder på 4 sider + plansjer.
x 3343 o/**/* Bra lott i 16-siders bok med en del Portugal m/
områder, eldre Belgia (og nyere hefter/blokker),
Italia med kolonier og litt annet. God spredning.
4000
3000
2500
2500
2000
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1250
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
750
Obj.nr.
Utrop
x 3344 **/* ØSTERRIKE, påbegynt samling 1945-69, inkl.
674-92 ** og signert, 693-96 * og usignert. I
samme album UNGARN 1960-69 komplett (99%)
hengslet samling.
I 3345 o/** UTVALGSHEFTER. 8 stk. usirkulerte med mange
merker (A-5 størrelse). Norge x2, Guernsey x2,
Island x3 + 1 stk Frankrike. Best på Frankrike og
Island. Bør sees.
x 3346 o/* Eldre basissamlinger i åtte klembind: Sverige (700
merker), Nederland m/kolonier (600), England m/
omr. (330), Tyskland (900), CSSR (450), Italia
(400), USA (400) og Cuba (300). Kan slenge
noen mellomgode, men ikke mange, dog renslig
kvalitet på det meste. Merk en bra avdeling Cuba
fra spansketiden.
I 3347 o
Stor pose m/mange tusen merker, eldre/nyere til
ca. 1980 tallet. Variert. ( ca. 5-600 gr.)
I 3348 o/**/* Miniark, sammentryk, hefter m.m. Ca. 125 enheter
i perm med kassett, blandet stemplet og postfrisk.
x 3349 o/** Tre i.bøker med kurant utvalg mest **
1970/80-tallet fra Guernsey, Isle of Man, Finland,
Danmark og Grønland. Mange fine komplette
serier, dominert i antall av de britiske områdene.
God kvalitet.
I 3350 o/**/* Spain, Great Britain, Norway, Sweden, Finland,
Faroe Island, France, Belgium, Iceland,
Switzerland, Austria together with some US issues
in 11 stocksbook with app. 250 pages mixed mint
and used
I 3351 o/* Samling Sverige med ca. 900 ulike merker til
1973 inkl. taggingstyper med AFA 4900, og
SPANIA 660 ulike til 1997 med AFA 2600,-. Noen
“Bob”/kolonier kommer i tillegg på Spania. Noen
dubletter i tillegg.
x 3352 o/** Fin Safe Dualperm med fortrykkark og
småsamlinger ** Sveits, Sverige, Island, Danmark
med områder, Finland. Mest i perioden 1980-85,
men ikke hele perioden for hvert land. Grønland
tilb. til 1960 herav en del stpl.
x 3353 o/* Restparti med masse eldre/halvgamle merker på
god bunke albumark. Bl.a. Belgia, Lux., Hellas,
Tyrkia, m.m. Ikke Norden.
x 3354 o/**/* Fire innstikkbøker med roteparti England og Britisk
Europa, herav ok Kanaløyer og Gibraltar, men
også rotete innslag Oversjø. En del variert på
England, men uten dyre.
F 3355 o
48-s. innstikkbok med samlinger fra flere land,
best på tyske områder. Ok avd. Hellas. Gammel
notering 2190 DM.
I 3356 o/**/* Some useful offices abroad and not much else
from Italy. But also to fine some Denmark and
other countries and one album Belgium.
x 3357
Belgia + Frankrike nr. 2 på plansje, også noen få
Frankrike i poser.
I 3358 o/**/* Rumania, Hungary, Czechoslovakia and Poland
in 7 stocksbook with app. 160 pages mixed mint
and used.
x 3359 o/**/ ØST-EUROPA. Godt roteparti på noen
Br Varioplansjer, bl.a. mange miniark inkl.
mellomgode, noe eldre materiale (Estland,
Memel), mest mest Ungarn (mange miniark).
I 3360 o/**/* Basic coll. Italy, Switzerland and Sweden incl.
booklets from Sweden.
I 3361 o
Boks m/1000vis av merker, ser ut til å være bare
Europa. Medfølger en innst.bok m/billige norske
merker. Må sees.
I 3362 o/**/* Album with various issues from Jugoslavia,
Luxembourg, Holland, Norway and San Marino.
I 3363 Br Lott 12 krigsfangebrev fra 1. verdenskrig, alle adr.
til England. Var. kval. Bør sees.
x 3364 o/**/* ØST-EUROPA. Innstikkbok med dels dupliserte
avdelinger ves. Baltikum (herav mest/best Estland)
og eldre Bosnia. Fem sider av sistnevnte virker
variert og bra.
x 3365 o/** Innstikkbok med mest miniark og noen
“Kleinbogen” fra Sveits (dels mange dupliserte),
Monaco, Liechtenstein og Østerrike. Ok innslag.
x 3366 **
Fint parti postfrisk fra Fransk Andorra,
Liechtenstein og Monaco på 40 sider i
innsikksalbum, ca. 1960-75.
x 3367 o/**/* Påbegynt samling Sveits, litt Østerrike i alb. + noe
Sverige i innstikksbok.
x 3368 o/**/ Div. Sveits, Østerrike og Belgia på innstikkskort.
Br
I 3369 o/* Samling ROMANIA med 270 ulike romslig oppsatt
i innstikkbok, oppgitt AFA 1700, samt UNGARN
fra nr. 8 og framover med AFA ca. 6000 på 1296
merker. Noe var. kvalitet på det eldste.
3370 o
ROTEESKE. Liten, men god eske med løse
merker og plansjer. Bl.a. Russland, Romania,
Polen m.v.
3371 o/**/ Samling Færøyene 1975-97 komplett ** i prima
Br LT-album, samt litt småtteri Danmark og BRD.
I 3372 Br Lott 28 sensurerte brev, bl.a. 14 fra Tyskland og 11
fra Sveits. De aller fleste fra 2. verdenskrig. Et par
kort fra Belgia 1918 inngår. Litt var. kval. Bør sees.
I 3373
REST-ROTEESKE. En del lagerbøker/
småsamlinger etc. Uten sjeldne merker. GI BUD!
Albania (Michel)
I 3374 o
35-40. Complete set in fine used cond. (€400)
x 3375 o/**/* Samling til ca. 1960 på bunke eldre albumark,
som omfatter flere restsamlinger. En god del
mellomgode/bedre, og selger oppgir €4900 uten
red for *.
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
750
I 3376 **
750
I 3377 **
700
Baltikum (Michel)
Utrop
UM collection in stockbook (1946-1989) with many
mediumpriced complete sets from the 60s and
later, also good section minisheets etc. All in very
fine UM cond. (cat. approx. €1200)
Stockbook with UM copies mainly from the 1960s
with many complete sets also some imperf. Much
thematics with animals and sports etc. (cat.
approx. €750)
Estland (Michel)
I 3378 **
x 3379
1250
800
87-89. The 1930 set UMM, signed. (€ 260)
Dobbeltsamling */o, noe spesialisert + noen brev
etc, montert i to Visiralbum. Også innstikksbok
med noe dublettmateriale.
Prima samling 1991-2009 komplett i LT SF-album
(ark også 2010).
Komplett samling i hovednummer, 1991 til 2010 i
SAFE Dual-album.
500
2000
Samling i 4 Visiralbum, samlet både brukt og
ubrukt paralellt, med noen bedre utgaver.
Prima samling 1991-2009 komplett i LT SF-album
(ark også 2010).
Komplett samling 1991 til 2010 i LT SF-album.
1500
Prima samling 1991-2009 komplett i LT SF-album.
Medfølger også tilsv. albumark også for den eldre
perioden (uten merker) og 2010.
x 3386 o/**/* Samling i 3 Visiralbum, samlet både brukt og
ubrukt paralellt. Masse merker, også noe Memel/
Klaipeda på tre sider + i innstikksbok.
I 3387 **
Komplett samling 1991 til 2010 i LT SF-album.
x 3388 **
Fire mapper med en god del helark/arkdeler fra
flere av de første utgavene på 1990-tallet. Flere i
antall, god kvalitet.
1000
3000
500
I 3389 o/** LAGERPARTI, postfriske og stemplede merker
i stort antall i 6 indstiksalbum fra nedlagt
handler. Meget stor katalogverdi, mange hefter
og miniark. Godt handlerlager skal ses !
I 3390 o/** Mest moderne fra LITAUEN, ESTLAND og
LATVIA. Alt oppsatt på innst.kort, god variasjon.
I 3391 o/**/ Samling alle tre **, o og FDC ca. 1990-2006
Br montert i 14 Visiralbum.
500
Belgia - enkeltmerker
700
x 3380 **
700
I 3381 **
700
Latvia (Michel)
x 3382 o/*
600
x 3383 **
I 3384 **
Litauen (Michel)
x 3385 **
600
600
600
600
Div. Baltikum (Michel)
I 3392 o
F 3393 *
500
F 3394 *
F 3395 *
500
I 3396 *
500
500
500
500
500
500
500
500
450
400
400
300
5B. 40 c. in mixed lot with 9 cop. fine to close cut,
three with small corner crease. (€ 1170)
13B. Leopold 40 c. carmine, perf. 12½:13. Fine
unused copy - heavily hinged. (€800)
113-28. Mint set, 10 Fr. with a cum crease.
129-42. Red Cross. Complete set, unused
(€1100).
BL 1. Phil. exh. 1930, fair block, unused (€750
as **).
Belgia - samlinger/lotter
x 3397 o/**/* Samling til 2004 i tre velfylte LT-album med
egeninnsatte lommer. Meget fyldig til ca. 1975,
inkl. alle gode serier fra 50-tallet, dog er de
fleste gode fra 1930-60 *, men ikke langt unna
komplett i perioden. Ellers også fyldig i blandet
kvalitet. Bør sees.
I 3398 o/* Coll. in album (1849-1960) with many
better issues in the complete periode! But
also in mixed cond. Careful examination
recommended.
I 3399 o/* Samling med 1140 ulike merker fra 1849 til 1995,
AFA over 17000, + ca. 200 jernbanemerker. Alle
tall oppgitt av innl. Noe varierende kvalitet, men
fine nr. 1 og 2. Videre tre innstikkbøker med et par
antall dubletter, eldre og nyere.
x 3400 *
OKK. av RHEINLAND, EUPEN og MALMEDY
komplett på 5 albumsider. (€ 1800 som **)
I 3401 o/* CONGO. Good coll. on loose pages incl. better
singles and part sets/complete sets ex. 3,50 Fr
unused 1898, PARCELSTAMP 3,50 Fr on 5 Fr,
lilac, and much else. Please inspect.
x 3402 **
Samling 1980-97 komplett i Schaubekalbum med
lommer.
x 3403 o
One very thick, one regular stockbook with lots
of duplicates. Quite mixed old and modern in
between, but a good number of different stamps.
x 3404 o/**/* Roteparti med eldre og nyere merker i salig rot i
to innstikkbøker (en defekt), samt litt jernbane o.l.
på ekstra albumark. Inneholder et stort antall ulike
merker, men trenger sårt sortering. Normalkvalitet.
Bulgaria (Michel)
I 3405 o/*
x 3406 o/*
100
500
2000
650
800
600
1000
700
550
1000
1500
Belgia (Michel)
500
500
750
Used/unused coll. in binder to year 1975. Several
better copies noted in fine cond. Incl. some ”BoB”.
Fin samling i KABEalbum til 1967. Mgl. de aller
beste, men bra med merker før 1955, litt tynnere
etter dette. Flere mellomgode, og albumet også
så velholdt at det gjerne må samles videre i dette.
Det ble oppgitt fra selger at portomerkene alene
hadde verdi over 400 DM i gammel katalog.
800
500
500
2000
500
3000
3000
1350
1000
1000
800
750
600
1500
700
England (St.Gibbons)
England enkeltmerker (St.Gibbons)
F 3407 o
2. Merke med lett, rødt malteserstempel, meget
gode marger!! Notert “1b” bak, som platenummer.
(£300)
750
43
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
F 3431 o
I 3432 o
Utrop
186. £1 Brown-lilac med vannmerke ”Orbs”.
Merket har bra tagging, men et par moderat,
vertikale papirstrukturer. Lett Jersey trolig
1989, samt to litt tyngre G.P.O.-stempler, svak
blåkrittstrek. (£4000)
144. 3d. pl. 18. Very fine CDS: LEITH NO 5 75.
Obj.nr.
3000
3461 o
500
x 3462 o
x 3463 o/**
10000
2. 1d. black, pl. 1b. Cancelled by a fair strike
of the number ”9” in Maltese Cross (inverted).
A little cut into at upper-right, good to large
margins other sides and showing a portion
of the adjoining stamp at foot, small thin at
margin left. Very rare. (£15000)
I 3409 o
2, 14. To pene merker. (£ 385)
500
900
I 3410 Br 5. 2d. blue, 1840. Pair with 3 big margins and cut
bottom tied to entire by MC from LEEDS JY 29
1841 to KENDAL.
2500
I 3411 o
8. Complete reconstruction of 240 stamps - A-L
through T-L of the 1841 imperf. issues. Condition
average to good, neatly mounted on large twofolded sheet. (£6000)
F 3412 *
14. 2 d 1841 fresh mint, full to cut margins, tiny
900
thin spot is almost invisible. (£ 4500)
1000
F 3413 o/Br 21, 24. 1d. red, stars, die II. Page from specialized
coll. with plated issues and a very fine cover with a
strip of 3 from the CRIMEAN WAR dated May 18
1855 in hand and also handwritten “Via Marsielles”
as many did. At back cancelled: POST OFFICE
BRITISH-ARMY MY 19 1855 and a smudged
arrival cancel from SOUTHAMPTON that must be
dated MY 31 because of the red transit mark (J
crown X) is dated 30 MY 1855.21
100
x 3414 o
48-49. Detaljert spesialoppsett med 12 ulike
platenummer representert. Var. antall på hvert
nummer, totalt ca. 285 merker i meget ujevn
kvalitet. Plate 1 x10 stk, men de fleste med feil,
fem stk. plate 8 ditto. 20 stk. plate 15. (£5000/7000
uten fratrekk for feil)GI BUD!
F 3415 *
70. 6d. Very fine and fresh unused copy. (£1100)
600
F 3416 *
77. 3d. rose. Superb fresh and fine MLH cond.
2000
(£2000)
I 3417 *
77. 3d. Very fine mint copy, part of watermark
1000
showing through. (£2000)
F 3418 o
94. 4d. verm, pl. 12. Very fine copy used by
500
interesting small triangular num. cancel!
I 3419 o
102. 3d. deep rose, pl. 8. Very fine copy used by
500
interesting small triangular numb cancel!
I 3420 o
103. 3d. rose, pl. 7. Very fine CDS used
500
wingmargined copy.
F 3421 o
103. 3d. rose, pl. 8. Very fine CDS: BALLYMENA
500
SE 16 72.
I 3422 *
103. 3d. pl. 10. Very fine mint copy of one of the
500
key-plates. (£750)
F 3423 o
109. 6d. pl. 9. Very fine CDS: LORGAN MY 31 72.
500
F 3424 o
115. 1s. deep green, pl. 6. PERFECT CDS used.
500
Cert. RPSL.
F 3425 o
115. 1s. deep green, pl. 5. Very fine CDS: LUGAN
500
AP 25 72.
F 3426 o
117, 1s. green, pl. 4. Very fine used RLB.
500
F 3427 o
120b. 2s. MILKY BLUE. Very fine copy in used
3000
cond. of this very scarce shade. (£2000)
F 3428 o
122. 6d. deep chestnut, pl. 11. Very fine CDS:
500
BEACONSFIELD JU 19 72.
2000
F 3429 *
129. £1. colour-trial, perf. 14 probably original lake
on buff. Trial with faked watermark and colour
treated. One perf. a little short at top. Faked copy
made of an original SCARCE colour trial! Very
interesting item. Colour trial not priced in SG
Victoria special. Cert. RPSL.
I 3464 o
I 3465 o
F 3408 o
F 3430 o
129. £1 1878 med noe uklart stpl., men
tilsynelatende god tagging. En mindre, men litt
hard hengselrest bør vaskes. Bra eks. (£4000)
4500
x 3466 o
153. IMPRIMATURE, 4d. sage-green, pl. 15.
Perfect copy with full gum, small hinge mark
upper corner west. (£2800)
F 3434 *
153. 4d. green, pl. 16. Very fine and fresh mint
copy. One shortish corner perf. (£1000)
F 3435 o
160. 4d. pl. 17. Very fine CDS: DARTHMOUTH
OC 3 82. Small part crayon.
I 3436 o
169. 5d. Very fine CDS used. Cert. RPSL.
I 3437 o
178/183. Sett med de tre valørene, vakker 5 sh
nær prakt LIVERPOOL EXCHANGE JA 8 89, bra
10 sh. (ca. £800)
I 3438 o
193-95. 3 merker i normal bra kval. Normal tg.
(£ 750)
I 3439 **/* 215/57. 12 forskj. Edward VII 1902. Mangler kun 7
d på kpl. hovednr. opptil 1/. 3-4 stk. **.
F 3440 *
254a. 10d. variety: NO CROSS ON CROWN. Very
fine unused copy. (£400)
I 3441 o
265. 10s. Fine used copy. (£450)
F 3442 *
301. 6d. dull purple ”Dickinson” coated paper. Very
fine unused copy. (£250)
I 3443 **
308. 9d. slate-purple and cobalt-blue. Very fine
UM copy. (£300)
I 3444 **
595-98. De la Rue-utgaven i bra kvalitet med
“Befund” og sign. G.Bühler. Bra kvalitet. (£195)
I 3445 **
639-44. Stockcard with PHOSPHOR issues in
blocks in UM cond. (£548)
I 3446 *
D19-26. Portomerker 1936/37, der vi sjekket 2sh6
og så korrekt vannmerke. Stort bra, letth. kvalitet.
(£500 som **)
F 3447 (*) O 9. 5/- official, cleaned and regummed, genuine,
photo cert. Holcombe.
5000
I 3467 o
600
I 3468 **
I 3469 o
x 3448 o
3000
F 3433 *
England samlinger/lotter (St.Gibbons)
Massivt dublettparti i fem, dels oftest tykke/
tykkere innstikkbøker stappfulle av merker.
Imponerende utvalg jub.merker/storformat
langt inn i det moderne. I boken med det eldste
materialet er det notert AFA 60000,-, i to andre
tynnere hhv. 12000 og 15000,-. I tillegg fem små
i.bøker med kun bruksmerker.
x 3449 o
Kjempeparti dubletter i 8 stappfulle kartotekbokser,
oppsatt på innstikkort. I praksis kun QE II, og stor
overvekt moderne merker, og med meget stor
andel storformatmerker. Samhørende med lott
med 4 lignende kart.esker, men denne for de som
trenger ekstra mye materiale.
I 3450 o
God dobbeltplansje med bedre materiale. Best er
SG 185, £1 brown-lilac. Merket er noe høyt signert
Proschold BPP pga. flere tg./marganmerkninger
(£2500). Kvaliteten var. fra god til feil.
x 3451 **
Samling 1997 -2009 i LT SF album, ikke langt fra
komplett, og inkl. 3 ”Smilers”-ark.
x 3452 **
Varioperm med masse PRESTISJEHEFTER 1987/
ca. 2010, i alt 41 ulike med kat.verdi ca. £1125.
I 3453 o/**/* LAGERPARTI, med merker i stort antall i flere
album fra nedlagt handler. Mye materiale - noet
rotete.
I 3454 o
Kartotekeske stappet med innstikkort med lager
MACHINS, velsortert. Oppgitt AFA 2005: 81970,-.
Videre tre lignende, og like stappede esker med
jub.merker.
I 3455 o
Rotete dubl.parti i 7 stk. 16-siders innst.bøker + 2
skoesker som kartotek, disse m/bare storformat
merker. Totalt sett god variasjon.
x 3456 o/**/* Samling til 1997 i to LT SF-album (noen
blyantnotater). Variabelt belagt før 1980, deretter
fyldig ** med pålydende ca. 260 £.
x 3457
Årbøker 1987-2003 (fra nr. 4). Sjeldent utbud, god
kvalitet i kasse.
x 3458 **
Samling 95 PRESTISJEHEFTER inkl.
KANALØYENE til langt utpå 2000-tallet i album +
6 fra Grønland.
x 3459 o
Eske med mye materiale fra QE II-perioden, stpl.
vare utsortert av samler som kun vil ha **. Bl.a.
større antall løse, nyere merker i fin blanding,
og generelt lite bruksmerker. Noen plansjer,
innstikkort, m.m. Må sees, bra lott for perioden.
I 3460 o
Fem innstikkort med kun Dr. Victoria-utgaver med
mange bedre, men bl. kvalitet. Bl.a. komplett
1883-utgave. Må studeres nøye.
44
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
500
500
800
I 3470 o
750
500
x 3471 o
750
700
500
x 3472 o/Bs
500
500
x 3473 o
800
600
750
x 3474 o
I 3475 o/*
x 3476 o
x 3477 o/**
x 3478 **
2500
x 3479 **/Br
I 3480 o
2400
2000
I 3481 **
I 3482 **/Br
2000
2000
I 3483 o
1750
x 3484 o
1500
1500
1250
I 3485 o
I 3486 **
x 3487 **
1200
x 3488 **
1000
I 3489 o
1000
I 3490 Br
I 3491 o/**/
Br
Utrop
Plastkasse med tusener på tusener av mest
MACHINS sortert i et veldig antall små
brødposer, gammelt og nytt. Innslag av de nyere
regionalutgavene. Også innstikkbok med dels
sorterte dubletter av samme slag.
Eske med brutto 8.7 kilo sortert, løse merker i stort
sett bare storformat fram til moderne. Titusenvis
av merker. Bra variasjon, men selvsagt en god del
julefrimerker.
Tykk innstikkbok med dels stappfulle sider (noen
sider tomme), mest moderne merker i god
variasjon. Fem sider Kanaløyene er inkludert.
Best er 10 sider med tils. kun ** med tyngdepunkt
1980-tallet, her oppsatt med kpl. serier. Masse
merker.
5 høyvalører på plansje.
Duplicates sorted in small box including GB post
abroad and some Ireland.
Dublettparti til ca. 1990 i to bøker. En tykk fra QV
til moderne, en del eldre/billige i antall, men også
perioder med bra variasjon. Bok to er tynn, og
med noe parallelt innhold fra ca. 1930. Noen bedre
QV, inkl. oppsett på én side med mange bedre.
KJEMPEPARTI MACHINS i bunter. Plastkasse
ca. 19-20 kilo. fullstappet med bunter. Mange
100000 merker.
PRESTISJEHEFTER DX 1-22 komplett. (£ 607)
Collection in 5 binders with app. 1950 stamps
mostly used: a few Victoria, some kings and many
Elizabeth, incl. some miniature sheets. On very
fine home-made PC-pages.
Samling Dr. Victoria på plansje med ca. halvparten
tjenestemerker. Mange bedre merker som SG
121 i tilsynelatende bra kvalitet, men omfattende
forfalskningproblematikk på tjeneste gjør at
plansjen selges “as is”.
48-siders innstikkbok stappfull av moderne
bruksmerker. Ves. MACHINS, med overvekt av
REGIONALMERKER inkl. de nye “motivmerkene”
etter år 2000. Renslig vare.
Innstikkbok med mange 100 eldre merker/klipp
med håndannulleringer på QV/KG VI. Ca. 15 sider.
Videre samme antall sider med nyere blokker/
enheter av både bruks- og jub.merker, ganske
variert.
To mini innstikkbøker med klassisk materiale. I
hovedsak QV-utgaver fra to stk. “one penny black”,
til 5 sh, samt mange 3, 4 og 6 pence-utgaver før
1880. Ganske var. kvalitet, men høy kat.verdi.
Victoria sortert på ca. 50 småplansjer.
Dobbeltplansje med eldre merker, mange
mellomgode/bedre, men som vanlig blandet
kvalitet. Høy katalogverdi, må sjekkes.
Mindre samling til 1980, litt ** mot slutten.
32-siders innstikkbok med hovedsakelig ** med
fokus på 1980-tallet. Inkl. tallrike serier jub.merker,
mange Machins inkl. odde storformat og en del
regionalutgaver. Noe stpl. materiale med blokker
og par fra Machinsutgaver, o.l.
Fyldige årganger jub.utgaver 2009-10 på beklipte
fortrykksark, hhv. oppgitt 131 og 266 (!) merker, da
trolig alt talt som enkeltmerker. Men mange merker
i blokker og småark. Høy kostpris.
Fire permer med FDC og gavesett/-foldere
med ** 1970-86. Framstår som fyldig av begge
produktene.
Oppsett med eldre merker på fem Visirark, derav
ca. 60% QV. Starter med to one penny black
og en two pence blue, men alle 3 med smale
marger. Ellers ganske renslig lott, men ikke mange
sjeldenheter.
Årbøkene 1992-99.
FDC. Samling ca. 1992-2003 inkl. bruksmerker,
framstår som svært fyldig. Prima kvalitet. I tillegg
noen foldere/mapper med ** utgaver fra perioden,
evt. tidligere, samt ubetydeligheter stpl. Høy
kostpris.
Dobbeltplansje med eldre utgaver ves. QV og KE
VII, inkl. tre stk. 2sh6. Variert lott, kvaliteten som
normalt for perioden.
Samling 1965-2005, med ok avdeling etter 1990.
Dertil dubletter som dekker perioden, i tykk
innstikkbok.
Samling KE VII TJENESTE, med tilsynelatende
mange bedre, men flere forfalskninger er sett (som
5 sh). Så lotten selges helt “as is”. Teknisk kvalitet
på merkene ofte bra.
Presentasjonspakker x 164 stk. i tiden 1971-91,
montert i 4 album.
Fyldige årganger jub.utgaver 2005-06 på beklipte
fortrykksark, hhv. oppgitt 145 og 137 merker, da
trolig alt talt som enkeltmerker. Men mange merker
i blokker og småark. Høy kostpris.
Fyldige årganger jub.utgaver 2007-08 på beklipte
fortrykksark, hhv. oppgitt 107 og 146 merker, da
trolig alt talt som enkeltmerker. Men mange merker
i blokker og småark. Høy kostpris.
Innstikksbok med anslagsvis 1000 merker fra
England og engelske kolonier. Vesentlig eldre
materiale.
15 PREFRIMforesendeler, inkl. to brevfronter. Det
meste virker britisk. Mest bra kval.
FDC, MINIARK, SAMMENTRYK. Lille bundt med
FDC med serier, småark og sammentrykk samt
noen frimerkehefter - sist i 1990-årene. Stor
anskaffelsesverdi.
1000
1000
1000
1000
850
800
800
800
750
750
750
750
750
750
700
700
700
700
700
700
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
I 3492 o/**/* LAGERPARTI, OMVENDTE VANNMERKER ETC.
Merker i større antall i album fra nedlagt handler.
I 3493 **/* Samling på 5 ark med enkeltmerker og enhet fra
Lundy til langt mer ukjente lokalsamfunn rundt
Storbritannia. Må sees. Bra kvalitet. Mest **, men
de eldste Lundyutgavene er *x 3494 **
Parti med bra dublettvare 1960/70-tallet
dominerende på bunke ark i perm. Dog noen få
eldre, inkl. ca. 15 2 1/2 pence blue med høye
platenummer, og litt annet inkl. noe fiskale.
I 3495 o
8 merker med nummerstempler.
Frankrike (Michel)
Frankrike enkeltmerker (Michel)
F 3496
F 3497
F 3498
F 3499
o
o
o
*
1. 10 c 1849, litt smal oppe, bra. (€ 400)
5. 40 c, pent merke. (€ 550)
14. 25 c 1853, pent. (€ 250)
15c (Yvert). 25 c nytrykk (frankeringsgyldig). Pent
(€ 600).
500
Obj.nr.
400
500
800
500
800
FRENCH ANTARCTIC. Seemingly cpl. coll.
1955-2000 hingeless Lighthouse album. Very
fine condition, and old notation 1955.75 €4300
(Mi. 2005). In addition AAT also cpl. 1957-96.
I 3541 **
FRANSK ANTARKTIS. Lagerbok med kun prima
kvalitet 1990-99, noen årganger komplette (mest
i starten), mot slutten noe tynt besatt. Ofte i antall
1-2 eks., men noen i antall opp til ca. 10, og da
ofte høyverdier!! Også en del av de mellomgode
3-stripene. (ca. €1600)
F 3542 **
FRANSK ANTARKTIS. A fine range to 1973 on
stockcard. (€ 1350)
x 3543 Br FRANSK ANTARKTIS. Parti med ca. 100
forsendelser, tils. bare FDC. Flere sendt rek,
mange med flotte vignetter. Vi har talt ikke mindre
enn over 50 merker med pål. over 10 Franc.
1980/90-tallet. Et par med småbretter, mest god
kvalitet. Noe duplisert.
I 3544 **
FRANSK POLYNESIA. A range 1962-77 on
stockpage. (€ 500)
F 3545 o
GABON 15. 25 cent 1889, nice copy with Caffaz
photo certificate. Small thinning. (€1100)
x 3546 o/* GUADELOUPE. Bra restparti på noen få
albumark/plansje. Mange interessante merker før
1905, men også noen Fournierforfalskninger sett.
x 3547 o/* GUYANA. Mindre samling til 1937, oppgitt kat.
verdi “ca. 4000”.
I 3548 o/**/* INDIA. Fine small coll. on 6 stockcards. Approx.
200 stamps.
x 3549 o/* INDOCHINA. Samling til 1950, mye merker,
oppgitt kat. € 775.
x 3550 o/* KAMERUN. God samling til 1961, nesten komplett
fra tredje utgave flott egenmontert i album. (€
2200)
F 3551 *
KAMERUN 211-14. Spitfire, letthengslet, signet
Brun. (€ 480)
I 3552 Br KAMERUN 211-14. SPITFIRE på lokalt brev
Maroua 8-12-40. (€ 420+)
x 3553 o/* MADAGASCAR. Restsamling på blad til 1957.
x 3554 o/**/* MAROKKO. Godt dublettpari på 18 ark i beskjært
bok, god variasjon, mange merker og mye før
1965. Innslag av britisk og spansk Marokko, men
underordnet.
F 3555 *
MARTINIQUE 7. 05 c on 4 c, short perf, very rare.
(Mi 2004 € 1300)
5000
x 3521 **
x 3522 **
x 3523 o/**/*
x 3524 o/*
x 3525 o/**/*
I 3526 o
I 3527 o/**/*
I 3528 o
I 3529 o
F 3500 *
F 3501 *
I 3502 o
I 3503 o
I 3504 o
I 3505 **
I 3506 o
17a. 1 Fr. Extremely fresh and fine unused (almost
UM but some gum crackings) cond. A BEAUTY.
Cert. Goebel AIEP 2013. (€10000)
39. 5 C Bordeaux, pent merke. (€ 320)
56-85. PAX/MERCUR tp. I Complete set fine
used (€640).
57-81. PAX/MERCUR tp. II Complete set fine
used (€560).
BL 2. Strasbourg 1927 i bra kvalitet. (€ 1100)
BL 3. PEXIP-blokken i bra, postfrisk kvalitet,
mindre flekk hjørne 2, samt noen lette
fingeravtrykk i limet. (€600)
BL 3. PEXIP minisheet fine used (€350).
Frankrike samlinger/lotter (Michel)
x 3507 **
I 3508 o
I 3509 o/**/*
x 3510 o/**/*
I 3511 o/**/*
I 3512 o
I 3513 o/**/*
x 3514 **
x 3515 **/*
x 3516 o/**/*
I 3517 o
I 3518 o
I 3519 **
Ett lager ca. 1944-93 i innstkksalbum, fin lott
med oppgittt Yvert € 4140,-.
Delsamling 1849-1950 delvis rotete i gl.
GLOBE. Meget velbesatt i klassisk til 5 Fr.
og inkl. Bordeaux. Men i vanlig bl. kvalitet.
Fremover spredt besatt, men med bedre
merker som POSTE AERIENNE 1927 (sign.), litt
”amortisation”, noen forsendelser, LP BEGGE
50 Fr. 1936, stemplet PEXIP miniark. God
samling som trenger re-montering.
Fyldig samling i 3 Lindneralbum, samt lagerbok og
plansjer med diverse. Noe tynt klassisk, PEXIPblokk *, overveiende postfrisk fra 1960-1971.
Videre 30 RØDEKORS-hefter. Må sees.
Omfattende samling til 1997 i 4 Schaubek.
Til 1970 blandet * (bl.a. fin serie luftpostprov.
1927), o (bl.a. nr. 3 signert) og mye ** (bl.a. ber.
franskmenn 1952-55 og 50 Fr Ader), men noe
tynt belagt før 1930, deretter meget velfylt etter
hovednummer. Fra ca. 1970 prima ** inkl. Conceil
og Unesco, samt mange hefter. Originalt parti i
god kvalitet.
1870-1979. Spennende samling, velfylt fra 19391979 med vekt på postfrisk/hengslet kvalitet. Den
klassiske del i forskjellige kvaliteter.
Coll. (1849-2003) with many Napoleon and Ceres
issues. All in all useful and wellfilled, none of the
highest values. (AFA: approx. 30.000 Kr.)
LAGERPARTI i flyttekasse. Montert i 7 delvis fylte
bøker - uten de dyreste merker. En del klassisk
i meget blandet kvalitet. Hovedverdi i moderne
materiale i store mengder. Dessuten to store esker
med massevarer på plansjer, eske miniark m.m.
Også noen moderne brev. Trenger en vask - fra
nedlagt handel.
147 lett dupliserte miniark 1975-2005, samt noen
merker og miniark 1994-2010 i en annen, oppgitt
Yvert € 1839,-.
Ett lager ca. 1900-1943 i innstikkalbum, mest * ,
men noe **. Oppgitt Yvert € 2095,-.
To tykke innstikkbøker med mye duplisert
materiale, eldre og nyere om hverandre. Variert,
må sees. Den andre boken utskjært mange sider,
men innlagt en ekstra, tynnere bok. Vesentlig
stpl. merker.
Small used collection in 6 binders with app. 1840
mostly used stamps incl. 80 miniature sheets, all
on very fine home made PC-pages.
French collection numerals postmarks, more than
700 different small and large readable ziffers,
mostly acceptable quality, but also some defective
stamps.
Samling 1960-78 i to SAFE-Dual. Fyldig hele
veien, inkl. 19 Røde kors-hefter. Oppg. Yvert €
1100.
15000
500
700
x 3530 **/*
I 3531 (*)
I 3532 Br
650
2000
500
x 3533 o
I 3534 o/**/*
600
4000
4000
I 3535 o
I 3536 o
I 3537 o
I 3538 o
I 3539 o/**/*
4000
3500
3000
2000
2000
1800
1500
1250
1000
1000
900
Utrop
900
500
500
Frankrikesamling med ca. 1600 forskjellige merker
i 32 siders innstikkbok i perioden 1953 til 2009,
hvorav ca. 600 forskjellige er etter år 2000. (flere
bilder)
Samling ** 1957-80 på 37 Visirark .
Samling 24 regionalutgaver 2009, utgitt i foldere
á 10 merker ulike motiver fra hver region.
Grunnmerke er Michel nr. 1 av utgaven for “privat
bestilling” 2007. Hver folder har kostpris €7.90,
til sammen innpå €190! Dette er meget sjeldent
omsatt materiale, og bør være attraktivt.
To 16-siders stappfulle av merker. I den ene
dominerer ryddig dublettparti ** og stpl. rundt
1970. I den andre godt parti stpl. jub.merker seint
1980-/tidlig 90-tallet, samt en del annet innimellom
inkl. noe usortert i perg.poser.
Roteparti med dupliserte merker i masse perg.
poser i eske, derav mindre del med ustpl.
1930/40-tallet * (fin variasjon her, se bilde),
samt liten eske med kun kolonier. Generelt bra
variasjon.
Tre bøker med duplisert vare fra klassisk til
1980-tallet. Noe ”bob”. Av selger antydet ca. 1750
ulike merker totalt, + dublettvaren. Nokså blandet
kvalitet, bl.a. noe klebeproblematikk i den eldste
boken.
PERFIN collection on 37 pages, approx. 2500
stamps (760 different) all sorted alphabetic.
Samling 1960-1978 i LT-album. Dobbelt samling
1960-74 ubrukt samt 1960-78 stemplet. Ikke
komplett, men mange komplette årganger.
Samling med ca. 750 forskjellige merker i
16-siders innstikk bok fra perioden 1998 til 2009
(flere bilder).
954 different used copies in stockbook (19602002) and a few useful older.
Påbegynt samling til 1995 i to LT-album med pent
egeninnsatte lommer.
ESSAYS. Stockcard with 5 diff. The 25c brown
with gum the rest without gum.
Postal History, Revenue stamped letter, 3 times on
10 pages dated 1722 together with two prestamp
covers Bordeux 1795 postage manuscript ”8” and
Lyon 1820 ”9”.
9 små restutvalgshefter med mest eldre, samt tre
plansjer, der vi ser en nydelig 80 c Bordeaux.
DELSAMLING 1950-70. Ikke komplett, men
inneholder gode Røde Kors-hefter, Berømte
Franskmenn etc. God kvalitet !
Frankrikesamling i 16-siders innstikkbok til ca.
1978. 3 sider med klassiske i starten. Velfylt.
(flere bilder)
Plansje med diverse klassiske utgaver. Bl. kvalitet.
To plansjer med klassiske merker. Bør studeres.
To plansjer med eldre merker regnet over € 730
for merker med mest verdi.
Stockbook with regular issues and also some
Colonies and Switzerland. BID!
I 3520 o/*
Franske kolonier & territorier (Michel)
I 3540 **
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
800
750
750
750
750
650
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
100
2000
1700
750
Obj.nr.
NEW CALEDONIA. A range 1962-77 on two
stockpages. (€ 450)
x 3557 o/* NORD-AFRIKA, OCEANIA. God bunke med
restsamlinger Algerie, Marokko, Tunisia. Mye
materiale fortsatt inkl. interessante innslag,samt
innstikksbok og plansjer med rester OCEANIA
x 3558 o/* NOUVELLES HEBRIDES. Restsamling med bedre
innslag + plansje N. Hebrides.
x 3559 **
POLYNESIA. Relativt liten samling til ca. 1990 i
innstikkbok, innenriks og “aerienne” oppsatt for
seg. Mange mellomgode merker, mest i kpl. serier,
bl.a. Michel 44, 100, 525 og 554. Kvaliteten god/
prima. (ca. €1400)
I 3560 *
ST. MARIE DE MADAGASCAR 1-13. Komplett
serie. (€ 360)
I 3561 **
ST. PIERRE & MIQUELON. Postfrisk samling
1955-2006. Spredt besatt i innstikkbok. Flere
bedre Luftpostutgaver og kpl. serier. Oppgitt
Mi. €3600.
I 3562 **
ST. PIERRE & MIQUELON. Postfrisk samling/parti
1965-2002. Utmerket samling med en del miniark
og sammentrykk. Noe duplisering.
I 3563 **
ST. PIERRE & MIQUELON. Postfrisk samling
1986-2006. Velbesatt i innstikkbok. Oppgitt Mi:
€890.
I 3564 o/* SYRIA. Interesting coll. with issues mounted on
wellmade pages with many varieties noted. Must
be inspected!
F 3565 o
TAHITI Yv. 7. 1 c 1893 centered up, otherwise very
fine used. (Yv. 1000€)
x 3566 **
TUNISIA, ALGERIE, MAROKKO. 32-s. innstikkbok
med ** pent oppsatt. Mange kpl. serier, flest
Algerie. Lett duplisert, god kvalitet.
x 3567 o/**/* TUNISIA. Restsamling på blad til 2008.
x 3568 **
WALLIS & FUTUNA. Dubletter på bunke med
lagerplansjer, luftpostutgaver for seg. Fra noen
få 1950-tallsutgaver, til ca. 1995. God kvalitet
og mange mellomgode, inkl. 205 x4, 549 x3,
580-81 x3, og 587 x3. Noen særdeles få * er
ikke regnet. Vi har regnet ca. €3170, derav over
1900 på ”aerienne”.
x 3569 **
WALLIS & FUTUNA. God samling 1942/2000 i
innstikkbok, med luftpost satt for seg. På langt nær
komplett, men de fleste utgaver i kpl. serier. God
kvalitet. (1670 Euro)
x 3570 o/* Samling til ca. 1960 i tre innstikkbøker, oppsatt
landevis, oppgitt ca. 3000 merker. En del
mellomgode, noe blandet kvalitet.
x 3571 **
Fint parti fra ca. 1960-77 på 66 sider i tre
innstikksbøker + 4 sider eldre i en annen.
x 3572 o/* Div. på 15 innstikkark.
Hellas (Michel)
I 3573 o
Mainly used coll. in two 16-pages stockbooks and
one small stockbook with many older issues incl.
much duplicated Hermes Heads.
F 3574 o/** LEMNOS 16, 25-28. The 5 dr. is 27a used with
RED overprint, all the others UMM. (€ 680++)
I 3575 o/**/* Good coll. (1924-79) with some better sets in
unused/UM cond. incl. Air 1930 complete UM etc.
Seems complete UM from 1961.
I 3576 o/**/* Coll. in thick stockbook with basic material and
also thick stockbook with duplicates.
x 3577 o
One very thick, and one regular stockbook with
lots of duplicates. Quite mixed old and modern in
between, but a waste number of different stamps.
3578 o/* Eske med et par tusen løse merker sortert i en del
små brødposer. Ikke sjekket.
I 3579
LAGER. To store Agrippamapper. Meget spredt
besat. Litt klassisk sett og noe nyere er pent
besatt.
I 3580 o/* Collection small Hermes Heads on 3 pages sorted
in prints and some shades by collector. Mainly
very fine cond. BID!
Irland (St.Gibbons)
650
600
1000
500
600
1000
2500
800
700
500
700
Utrop
I 3556 **
x 3581 o/**/* Samling til 2006 i tykt LT SF-album, mange merker
innsatt 1930-84, deretter ikke langt fra komplett i
hovednummer, postfrisk.
I 3582 o/Br Interesting box with mixed lot old Irish stamps
and covers. Mostly 1922 overprints in stockbook
and more than 250 covers. Also various Irish
unsorted isues. Believed to be untouched since
the twenties.
x 3583 o
Stappfull, tykk innstikkbok med tusenvis av merker,
dels uryddig innsatt, men som oftest samme
merke i stripa. Eldre og moderne, store antall og
mange, mange 100 ulike merker.
x 3584 o
To innstikkbøker med større antall hefter,
“Kleinbogen” og miniark til 1990-tallet. Et par
svenske hefter medfølger. God kvalitet og høy
kostpris.
x 3585 **/Br Postfrisk fra 80-/90-tallet i 32-siders innstikksbok,
samt FDC og merker/miniark i stor mappe.
x 3586 Br 12 sensurbrev
Italia (Michel)
I 3587 (*)
21/41. Nice classics, with some expensives, but
both 25 II and 27 are with faulty perfs and faintly
regummed. An otherwise fine no. 39 can have
original gum. (approx. €15000 as *)
500
800
500
2000
500
5500
2250
1500
600
800
600
500
3000
2500
2500
2000
500
1500
1200
1200
1000
750
500
500
100
2000
1250
1200
750
750
500
2000
500
45
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 3588 (*)
3589 *
I 3590 **
F 3591 **
Utrop
29-36. Official stamps 1878 surcharged in blue.
Complete issue unused. The values of 2c. on 0,02
L, and of 2c. on 1.00 L. are mounted mint, all the
other stamps are without gum. All stamps are well
centered and in fine condition. Considering the
gum condition, the Sassone valuation is €1700. Mi
€ 680 for the two mint. BID!
29/36. Six values in mixed condition, but all with
seemingly original gum. Some heavily hinged.
(€2560)
97-98. Complete set UM! Scarce as such. (€450
as unused!)
445-46. Air. Complete set UM with different
overprints: RECA and ARAM. (€600)
100
Obj.nr.
1000
1000
Utrop
Obj.nr.
6500
Collection to 1972 on old Scott pages remounted
in regular binder. Stated 1100 diff. stamps,
plus 220 “bob” issues. Value stc AFA 6400,
not counting all issues? Good period through
1930/50-ies.
I 3625 o/**/* Useful small coll. (1918-80). Many high values
missing, but all in all many issues in fine cond.
I 3626 **
TRIEST B. Fin, mindre samling på to innstikkort
med bl.a. Mi. 5-23, BL 2 og 123-34. Fin kvalitet.
(ca. €350)
600
I 3622 Br
F 3623 *
1000
FIUME. Complete collection mixed mint/used
on 15 old album pages, nice looking but a few
with faults (cat. SASONNE €5655, by vendor).
PAPAL STATE - 7 covers, 5 are signed.
SICILY 5a. 10 Gr. dark blue. Very fine unused
copy with original gum. Signed Dr. Enzo Diena.
(€600)
I 3621 o/*
Jugoslavia (Michel)
I 3624 o/*
700
1000
600
500
Kanaløyene (St. Gibbons)
Alderney (St. Gibbons)
x 3627 o
F 3592 o
F 3593 **
I 3594
F 3595
I 3596
I 3597
I 3598
I 3599
I 3600
I 3601
F 3602
**
**
**
**
**
**
**
**
o/*
I 3603 **/*
I 3604 **/*
I 3605 o/**/*
I 3606 o
I 3607 o
x 3608 o/**/*
I 3609 o/**/*
I 3610
I 3611
x 3612 o/*
I 3613
x 3614 **
I 3615 **/*
I 3616 o/**/*
I 3617 o
445-46. Air, LEON. Complete set in fine lightly
used cond. Very scarce used! (€3500)
479-87. Football. Complete set in very fine UM
cond. (€750)
494-513. Complete set in perfect UM cond. (€550)
528-31. Complete set UM. (€350)
532-42. Complete set in very fine UM cond. (€300)
547-59. Horaz. Superb set UMM. (€300)
576-90. Complete set in perfect UM cond. (€360)
704A. 100 L. Very fine centered UM copy. (€450)
796-97. Complete set UM. (€320)
Parcel 19. 20 L. Very fine UM copy. (€300)
GOD VELFYLT samling 1861-1964. Samlet stpl/
ustpl. Oppsatt i springbind med fint avsnitt
klassisk og fremover mange gode kpl. serier
1910-30. Også 1951 Firenze. Genuin samling i
mest god kvalitet og meget stor kat.verdi.
Unused/UM coll. (1861-1983) in 2 LT albums.
Good remainder coll. with still good complete
sets and many UM copies incl. top values from
sets. Also fine section ”BoB”. Please inspect
carefully.
Unused/UM coll. (1861-1978) in Abria album.
Many useful sets especially strong in the
1930’s with many UM sets but check carefully
because it is mixed unused/UM! See all 3
scans the 1933 air Rom-Chicago is UM.
Wellfilled stockbooks with useful sets neatly sorted
in issues and unused/UN and used cond. All in all
many better medium priced isseus and very high
cat. value.
Used coll. (1861-1979) with some useful better
copies mainly after 1945, but also some better
early copies incl. Manzoni 5 L probably late used
though!
LAGERPARTI, stemplede merker i stort antall i
to AGRIPPA-album fra nedlagt handler. En del
klassisk incl. noen høyverdier. Fremover spredt
besatt uten toppmerkene - primo 1950-tallet igjen
flere gode “blå” merker sett.
Two thick stockbooks with lots of duplicated
material, from classics to modern and some ”bob”.
To some extent sorted, but also still untidy. Very
good number of diff. stamps, way into Euro period.
Mixed used/unused/UM coll. (1861-1966) in Abria
album with some better used and unused copies
(a few UM in the early part before 1950).
Lagerparti i fire Agrippabøker. Meget spredt besatt.
Lagerbok med diverse i antall. Inkl. en del
spennende “BOB”.
Samling med dubletter egenmontert på A4-ark i
tykk ringperm til 2002. Innl. har observert AFA 158,
632 *, 669, 758 og 760. Ujevnt besatt, men bra
med merker etter 1990, og ok avdeling “bob”. Et
regnskap viser AFA 2005 innpå 20000,-.
Ganske spennende lagerbok/samling med primært
eldre merker. Rotete oppsatt!
Good collection 1970-87 all **, well-filled. (stc.
€715)
9 stockpages in binder with UM/unused copies.
Samling i et Schaubek-album med ca. 600
(oppgitt) merker fra 1863/1956. Medfølger en
innstikksbok med mange dubletter. Bl.a. ca. 260
merker fra Fiume.
LAGER i stor fibereske. Mest moderne materiale
opsat på plancher.
4000
1000
750
600
500
600
500
750
500
500
6000
4000
4000
Box with stamps on dealers cards, a selection
can be seen on photo. Quite exciting!
F 3619 **
CEFALONIA. Occupational issue 1941 on 10 Dr,
two different pencil signatures: Raybaudi and
Caffaz (?). MNH, but moderate crease. (€500)
I 3620 o/**/* COLONIES and OFFICES AND FIUME, TRIESTE.
10 stockbooks/albums (one album is San Marino)
with various issues incl. better and complete sets,
and all in good value and must be inspected.
Some stockbooks with only a few issues
Guernsey (St. Gibbons)
3000
2000
2000
x 3632 **
I 3633 **
Komplett samling til 2010 i fire SAFE Dual-album.
Presentasjonspakker x 143 stk. i tiden 198191, montert i 7 album. FDC x 143 stk. i samme
periode, montert i 3 album.
Komplett samling inkl. småark til 1992 (ark til
2000) i to Davo med kassetter og lommer. Noen
merker montert 1993-94.
Mer eller mindre komplett samling fra de første
regionalutgaver til 1987 i fint Lindner Falzlosalbum. Inkl. begge portoserier 1973. Prima.
Konvolutt med mye materiale, mest 4-blokk
1970/80-tallet og oppgitt pål. £105. Videre to
dobbeltplansjer med ytterligere materiale til £5.
God kval.
Nær komplett 1973 til 1991 postfrisk i
Lindneralbum, med slitt kassett.
1300
750
x 3638 **
Komplett samling til 2010 i tre SAFE Dual-album.
x 3639 o/** Samling i to gode LT SF-album med ark til 2011,
men merker mest før 1999, og stort sett fyldig hovedsaklig **. Det slenger noe materiale i del
II, bl.a. 2011 i poser og noe Kanaløyene generelt
2012.
1300
1000
I 3640
1500
Isle of Man (St. Gibbons)
I 3634 **
x 3635 **
I 3637 **
Jersey (St. Gibbons)
1500
1250
1000
800
750
750
500
600
500
3000
500
2500
Samling alle tre øyer + litt Alderney til ca 1993 i 9
album, med FDC etc. Også løse FDC i eske.
x 3641 **
Collections Jersey 1969-1986 incl. postage due,
Guernsey 1969-1986 and Isle of Man 1973-1986.
All complete mint NH also Jersey 1941-43 mint in
two Leuchtturm binders.
x 3642 o/** LT-perm med merker fra de tre hovedområder kun
i bolker, ves. stpl. og mest IOM/Jersey. Medfølger
innstikkbok med masse **, 70/80-tallet.
x 3643 o/**/* Noe spredt besatte grunnsamlinger G + J i
ringperm, egenmontert. Dog en god del miniark
** på begge områder. Også litt lokale utgaver inkl.
en del Lundy.
x 3644 o/** Samling Alderney i fint LT SF-album med ark
til 2011, men merker kun til 1995 **. Fyldig i
perioden. I tillegg Varioperm med noe høyst enkelt
IOM, mest stpl. Utrop for rekvisita.
Liechtenstein (Michel)
F 3645 o
OFFICIAL 1-8. Complete set fine used. (€640)
I 3646 o/**/* Samling fordelt på Schaubek-album med ca. 700
merker (oppgitt) fra 1912/1979 og 23 albumark
med hovedsaklig ca. 700 postfriske merker (også
oppgitt) fra 1956/1977.
x 3647 o/**/* Påbegynt samling i LT-album til 1985, mange
merker og høy katalogverdi!
I 3648 Br Lott 5 forsendelser med rel. bra frankeringer 192960. Et postkort er adr. til Norge.
Luxemburg (Michel)
x 3649 o
Dublettlager i tre innstikkbøker til 1970-tallet. Noe
materiale før 1950 i blandet kvalitet, men flere
mellomgode. I antall dominerer Cartias-serier
1960-tallet i antall pent stpl. I det nyere en del **.
En del materiale er tydelig uttatt i perioder.
x 3650 o/**/* 18 dobbeltplansjer med innholdsrikt og meget
variert, noe duplisert materiale, men hulter til
bulter.
46
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
700
700
600
500
700
500
500
800
800
600
500
800
700
500
x 3652 **/* Nesten komplett samling til 1970, montert
i album med PC-utskevne ark, lommer og
kassett. Mangler 1 og 5 fr. 1919, 5 fr 1920 og 6
billige merker. 1 og 5 fr. 1885 er uten lim. Ser
ut til å være postfrisk fra 1950, hvor blokk 3A/B
er bare med løse fireblokker, og 1955 luftpost
bare grovtagget serie. MEGET UVANLIG
UTBUD!
x 3653 o/**/* Liten samling eldre/nyere på ca. 15/20 ark, med
dubletter. Vesentlig verdi i bra eksemplar nr. 6
(€750), også nr. 4 og 14 *. Blandet */**/o. (de tre
nevnte €980)
x 3654 **
Samling 1961-84 i egenmontert PC-utskrevet
album, 1. side dekker 5 år, så graden av
kompletthet er vanskelig å fastslå, men albumet
er fullt.
x 3655 **
Fyldig samling 1985-93 på PC-utskevne ark i
perm.
5000
F 3656 o
3250
x 3657 o/**/*
x 3658 o/**/*
I 3659 **
x 3660 o
I 3661 o
x 3662 o/*
x 3663 o
x 3664 o/**/*
I 3665 o/*
x 3666 o
I 3667 o
1500
Utrop
Monaco (Michel)
800
800
OFFICIAL. Small group in mixed quality. Very
high cat.value but some issues in very doubtful
appearance. “OFFICIAL” overprint might be false
on 10 c. Sold as is.
Nederland (Michel)
1200
800
Kanaløyene diverse
1500
2000
x 3629 **
Komplett samling til 2010 i tre SAFE Dual-album.
x 3630 o/** Bra samling fra okkupasjonsutgaver til 1987 i
Lindneralbum (fint album, slitt kassett). Virker
komplett **, samt noe ekstramateriale ** ellers stpl.
God kvalitet.
x 3631 o/** Samling i fine LT SF-album med ark til 2011,
men merker kun til 1994, fyldig og stort sett **.
Resten noenlunde tomt, men en bra seksjon
med heftesammentrykk og ”Kleinbogen” fra
hovedperioden bakerst. God kvalitet.
x 3636 **
Italienske Stater, Fiume og Triest (Michel)
x 3618
x 3628 **
Meget godt lagerparti til ca. 2008 i to
innstikkbøker, med tallrike serier og
miniark og pene antall på det meste.
Abonnementsmateriale i tilsynelatende prima
kvalitet. I tillegg noen småtteri Kanaløyene på
et par plansjer og i et par konv.
Komplett samling til 2010 i SAFE Dual-album.
3651 o/*
F 3668 o
x 3669 o/**/*
Samling til 1969 på bunke albumark, ganske
fyldig med en del bedre merker. Etter et par
med feil helt i starten virker kvaliteten relativt
bra. (oppg. AFA 2012: 32500)
Samling i fem fine DAVO luksusalbum med ark til
2006/07, men svært litt innsatt etter 1990. I starten
bl.a. 1-12, men et par av disse og noen andre
bedre med småfeil. Mye mellombra materiale
videre, men mgl. toppene. Noe blandet stpl. og
ustpl. (mye er **). Bra startsamling, utrop inkl. en
liten andel for rekvisitaen!
Eske med stort antall dubletter i to meget tykke,
sprengfulle innstikkbøker, samt noe i en liten bok
og på noen plansjer. Dels en del sortert, noe
uorganisert, men meget variert og med mange,
mange ulike merker helt opp til det moderne.
Fortjener gjennomsyn, da dette er noe av det
beste vi har sett av dublettmateriale fra Nederland.
Dog ingen store sjeldenheter.
Årssett 1977-2000, 2002-04, 2006.
Fine coll. POSTAGE DUE on self-made pages,
stated Complete nos 1-106 and €636. Scarce
offer, and fairly good condition.
4 stockbboks with normal issues in quantities to
year 2000. All used.
NED. KOLONIER. Div. albumark med mest
eldre India og Curacao, noen mellomgode sett.
Kvaliteten variert som vanlig.
Fine coll. OFFICIALS/HAAG COURT issues on 3
self-made pages, stated complete nos 9-60 and
€336. Scarce offer, and good condition.
Samling i LT-album til 1987, ganske spredt med
merker. Et par mellomgode eldre og litt ** mot
slutten inkl. et par miniark. Grei start i fint album.
INDIES. Coll. in old album. None of the good
values, but a good starter coll.
Pent egenmontert samling 1960-2000 i ringperm.
Mange merker (men kun 50-60% belagt), god
kvalitet. Dertil innstikkbok med godt utvalg merker i
det moderne, med mye etter 1995!!!
Samling 1852-1986 i Davo-album. God, liten start
som bør sees.
3,6,12. 3 fine stamps. (€ 450)
Restsamling til 1969 i Kabealbum. Bl.a. Mi. 2-6
(men begge 15 c defekte) og en del komplette
tillegggsserier. Medfølger parallell, egenkomponert
samling med få merker. Normalkval.
700
700
500
2000
1700
1000
800
750
600
500
500
500
500
500
500
400
Polen (Michel)
I 3670 Bs
1. På brevklipp med 4-ringstpl. ”1”. God kval.
500
(E250)
1000
I 3671 **/* 29-46, 48. 80 h, 3 kr and 4 kr UMM are signed
Jungjohann BPP, 3, 5, 20 and 90 h old sign.
Borek. The others unsigned, incl. UMM 25 h..
Sold “as is”.
I 3672 **
213-23. NA SKARB fine UMM. (€ 300)
500
3673 **
BL 1. Warszawa 1928, postfrisk med noen matte
500
flekker i gummien. (€ 600)
I 3674 **
BL 1. Minisheet. Very fine UM copy. (€600)
1000
10000
I 3675 o/Br/* PRZEDBORZ. Overcpl. with types, forgeries,
variations, imperf., etc. Nr. 1 and 2 also on
covers. Ex. nr. 2 bisected (Petriuk pg. 70).
Good coll.
2000
x 3676 o
Omfattende dublettparti i fire, dels tykke
innstikkbøker (den ene beskjært). Ofte drivende
fulle sider med dels sortert dublettvare, men
står ikke etter kat.nr. Også en relativt beskjeden
samling egenmontert i LT vriperm. Enormt med
merker.
x 3677 o/* Samling til 1993 i to Abria-album, masse merker,
1500
uten miniark. Oppg € 5000 (uten red for *?)
1500
I 3678 **
Samling 1960-2005 i 5 album, derav to flotte PC
utskevne. Ser ca. komplett ut i forhold til innsatte
ark, men vanskelig å sjekke.
x 3679 o
Samling 1956-74 i egenmontert, tekstet klemalbum 1000
med mange merker. Samlingen fortsetter i
tykk innstikkbok til 2008. Dertil stappfull 48-s.
innstikkbok med dubletter som strekker seg godt
utover hovedperioden, i denne boken også litt
annet Øst-Europa, men underordnet. God kvalitet.
x 3680 o/* Fem dels tykke innstikkbøker med masse merker
1000
fra 1920- til 1980-tallet. Ganske velorganisert.
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
I 3681 Br
3 pages with MIX frankings. Very fine cond.
from specialized coll. with 5 entires 4 with mixed
German and Polish stamps.
3682 o
Større eske med tusener på tusener av merker
sortert i et veldig antall små brødposer, gammelt
og nytt. Helt uorganisert.
x 3683 o
Fire halvtykke innstikkbøker med masse merker
ca. 1955/70-tallet. Ganske velorganisert.
I 3684 o/* Grunnsamling til 1932 på blad, bør sees!
x 3685 **/* Restsamling til 1955 i fin KA-BE med lommer.
I 3686 Br MONEYLETTER. Cover from KONIN-KALISCH
12.1.1902 and line cancel KONINA to France with
postage of 8 Fr. paid by receiver. Arrival mark at
back and letter closed with wax-seals. See net
for backside.
I 3687
LAGER. To større fiberesker med moderne merker
oppsatt på plansjer. Sterk duplisering. Dessuten to
store innstikkbøker stappet med merker !
x 3688 o
Pent egenmontert samling 1918-91 i ringperm.
Mange merker, men uten de beste og miniark, dog
fine utgaver fra tysk okkupasjon 1918.
Portugal (Michel)
F 3689 o/*
F 3690 o
I 3691 o
F 3692 o
F 3693 o
I 3694 o
I 3695 o
x 3696 o/**/*
x 3697 o/*
I 3698 o
x 3699 o/*
I 3700 o/**/*
x 3701 o/**/*
x 3702 o/**/*
x 3703 o/*
I 3704 o/*
x 3705 o
4. 100 R, fargefrisk, litt smalt merke med eldre
sign. (€ 2600)
4. Maria II, 100 R. lilac. Fine used copy with
good margins all around (€2600).
5. 5 R. Very fine used copy with full margins. Cert.
Hunziker A.I.E.P. (€1200)
5. Pedro, 5 R. red brown. Fine used copy (€1200).
47xaB. 10 R. blue-green. Very fine box-used copy:
SERTA. (€320)
BL 1. Minisheet. Very fine used copy. (€1200)
BL 5. Minisheet. Very fine used copy. (€350)
Bra samling til 1985 i to innstikkbøker med en god
del bedre merker. Noe bl. kvalitet i starten, men
stort sett renslig materiale. Vekt på stpl. merker, en
mindre avdeling “BOB”. Regnskap vedlagt, viser
totalt AFA 2012: 38000 (omregnet). Nice collection
with numerous stamps incl. lots of better, some
mixed classic section.
Samling til 1960 på blad, blandet kvalitet, oppgitt €
6200 når alt er innregnet.
Coll. (1853-1985) in 2 KABE albums with some
older issues, and ”BoB”. From 1950 it seems
complete!
AZORENE. Samling 240 forskjellige inkl. bedre.
Oppg. £ 1080.
KOLONIER. Tykkere bok med en del stappfulle
sider Angola, Azorene, Moc., bra Port. India, litt
Macau, m.m. Stort sett kun før 1970. Medfølger
bok med en del vanlige Portugal også. Good
accumulation in stockbook with specially nice
section Port. India and Angola/Acores.
Tykk innstikkbok med mye duplisert materiale,
eldre og nyere om hverandre. Variert, må sees.
En ekstra bok med noe tynt innhold med hefter
fra øyene.
Samling egenmontert i ringperm. Meget enkel
grunnsamling enkeltmerker stpl., dog ikke mindre
enn 115 ulike miniark ** 1982-98 (inkl. øyene) og
borghefter.
COLONIES. Small, old approval booklet with very
useful material, our vendor claims some £430 (SG
2003) for Macau alone. Also one other booklet
with old/semi-modern material of less importance.
Four double stockpage with loads of mostly pre1930 materiale with some Colonial content as well.
Unsorted, but good variation and seemingly quite
useful. Some mixed condition.
Samling 1930/70-tallet med masse merker i god
kvalitet, på pent egenmonterte ark. Dertil noe
ekstramateriale i innstikkbok, her en side bra
eldre, samt merker etter 1970.
Romania (Michel)
I 3706 o/**/* Useful coll. incl. some better issues. Also 114
minisheets/smallsheets. (AFA 31.600)
x 3707 o/**/* Samling til 1970 i tykt Abria-album, en del klassisk
inkl. noen falske. Ikke langt fra komplett etter
1930.
I 3708 o/**/* SAMLING/PARTI i 4 bøker 1903-1970. Starter
med flere bedre tidlige serier inkl. Bukarest
1906-serien. Fremover masser av sett og meget
spennende bok med mye BOB. Skal sees!
x 3709 o/**/* Massivt, uoversiktlig dublettparti i tre stappfulle
innstikkbøker, + en mindre. Eldre og nyere, dels
velordnet, mest stpl.
I 3710 o/**/* Good coll. in 2 small binder from classical issues
to 1970. Several better issues seen, and collected
in generally fine cond. Incl. section “BoB”.
I 3711 o/* Samling med oppgitt 1200 ulike til 1964. Mange
bedre tidligere i svært blandet kvalitet, men det
nevnes spesielt AFA 6, 10, 149-50, miniark 444,
og en generelt hyggelig avdeling før 1950. Det er
likedan oppgitt fra AFA 24000, uten reduksjon - så
vi starter moderat.
x 3712 o/**/* Bra samling til 1940-tallet i innstikkbok. Mange
mellomgode merker og fin avdeling etter 1920
med mange komplette serier. Her mest *.
x 3713 **
Samling MINIARK 1964-81 i perm med Lindner
Falzlos albumark. Fyldig, komplett?. Oppgitt fra
gammel Michel 1600 DM.
x 3714 o/* Samling med masse merker til 1980 i Minkusalbum, noen ubrukte kleber.
750
750
550
500
500
500
500
500
2000
2800
2000
1400
500
1500
500
3000
Obj.nr.
1500
1200
F 3723 (*)
F 3724 o
F 3725 o
F 3726 *
F 3727 o
F 3728 o
F 3730 o
I 3731 Br
I 3732 o/*
1200
I 3733 o/**/*
800
750
I 3734 o/**/*
x 3735 o/**
600
600
x 3736 o/*
I 3737 o/**
500
2500
3738 o
x 3739
x 3740 o/**/*
2500
2250
x 3741 Br
F 3742 o
I 3743 **
1500
1200
1000
I 3744 Br
I 3745 o/**/*
I 3746 Br
I 3747 **/*
1000
900
800
Utrop
Russland (Michel)
F 3729 o
2000
x 3715 o/**/* Samling i 4 tykkere ringpermer til 1994,
egenmontert. I praksis uten merker før 1920,
videre litt mer innhold og bra etter 1950. En del
miniark er med inkl. ustpl. BL 1. Totalt sett mange
merker.
I 3716 **
BL 89, 94, 98, 103. Fire bra miniark, utagget
1971/72. (€580)
x 3717 **
Samling 83 MINIARK 1964-81 i perm med Lindner
Falzlos albumark. Fyldig, bl.a. BL 83B, 88B, 11112. Oppgitt fra gammel Michel 1300 DM.
x 3718 **
Samling MINIARK 1975-81 i perm med Lindner
Falzlos albumark. Fyldig, bl.a. BL 126, 140, 15455, 172, 175. Oppgitt fra gammel Michel 975 DM.
I 3719 *
OFFICIAL I-XI. 5 B - 3 L. Complete set in very fine
MLH cond. (€650)
x 3720 o/**/* Parti på gamle albumark, restsamling med noen
mellomgode, samt dobbeltplansje med mest ustpl.
merker fra mellomperioden.
3721 o/**/* Duplication coll. in 3 big stockbooks with some
useful issues incl. minisheets.
x 3722 o
Ca. 10 sider med eldre merker, inkl. mellomgode
som Mi. 160. Duplisert og mange merker. Må
gjennomgås.
1. 10 K. Very fine margined copy, seemingly
unused but no gum! Sold as is. Signed SR.
(€10000 as no gum)
4. 30 kop med tydelig vm. 3 på tykt papir.
Litt avrundet tg. ø/h. hjørne, men forøvrig et
luksusmerke! (€3.000) 30 K on thick paper, one
perf. shortish, otherw. superb.
7. 30 kop grovtg. Utsøkt merke! (€ 250+). Superb
used.
18y. 1 kop på loddrett stripet papir. (€250)
20y. 5 kop på loddrett stripet papir. (€ 300)
38y. 3,50 R 1884 med rundstempel. Bra merke. (€
800) Fine used.
39y. 7 R 1884. Litt avrundet øvre høyre hjørne,
ellers pent. (€ 1000)
41yK. 10 Kopek, blue, vertical Wmk. INVERTED
BACKGROUND. Not recorded in Michel as used.
Very Rare.
402B-405B. Zeppelin. Complete set on 2 flight
covers.
Very interesting coll. in 4 binders from no. 1 to
year aprox. 1980. Seen better sets ex. Zeppelin
set, unused with gum (€700) and other mainly
used sets and issues incl. much “BoB” with
China, Turkey, Armenia, Georgia etc. Must be
inspected!
Coll. housed in 2 albums and 2 thin
stockbooks (1858-1973). Some useful Russia
incl. complete set “Zwangs-marken” 1922, but
best on USSR with some complete sets, and
occasionally with good unused copies and
incl. BL. 13 used! Please inspect.
Old coll. in album (1858-1950) incl. better sets,
mainly used but also some unused between. Also
page with LEVANT. Please inspect!
Godt, og omfattende parti i tre permer til noe
etter 2000. Bra samling enkeltmerker og av oss
grovregnet ca. 150 miniark/”Kleinbogen”, alt virker
å være **. Videre noe underordenet antall merker/
blokker fra sist i USSR-perioden.
Samling 1858-1917 på albumark. Pen nr 2 og
brukbare Våpenserier opp til 30 kop */**/o. ( €
1.200+)
Tlnærmet komplett samling 1990-2010 i to
Schaubek med lommer, 2005-06 er o, ellers **.
Noen få småark ligger løst i det ene albumet.
Plastkasse med mange, mange tusener av løse
merker stort i stort antall små brødposer. Videre
pose med usorterte merker i antall, her dog med
høyt antall bruksmerker.
Samling til 1965 i to album, mange merker.
Samling 1917-1923 på albumark */**/o. Brukbart
besatt. Bl.a. kobber- og gullovertrykk 1923 212b,
213ay og 214a **, disse alene med kat.verdi €
245.
8 covers incl. better items.
CITY-POST 2. Moscow/St.Petersburg stamp 1863,
genuinely used. (€ 400)
Ikke komplett samling 1992-2000 men med en
mengde “Kleinbogen”, i prima LT SF-album.
Registered cover franked at back with 4 x 10 K.
sent to EAST INDIA, at back different marks incl.
SEAPOST OFFICE 19 Apr. 1891.
Stockbook with issues in quantities. Suitable for
study of shades/types, cancels etc. Seen 5 x
Michel 25Y.
11 classic entires incl. censor WW I, Reg. covers,
also a very fine cover with R in circle with stamps
cancelled by GREEN postmark.
To innstikkort med eldre, ustpl., mest interessant
noen overtrykksmerker. Bra kv. og mye er **!.
Russiske selvst. stater/kolonier (Michel)
x 3748 o/*
750
F 3755 *
600
F 3756 o
600
500
500
2000
Sovjetunionen 1923-91 (Michel)
I 3757 o/*
I 3758 *
I 3759 **/*
I 3760 **
I 3761 **
I 3762 **
I 3763 o/*
3000
I 3764 o/*
F 3765 **
600
450
500
1500
500
2000
F 3766 **
I 3767 *
I 3768 *
I 3769 o/**/*
F 3770 *
1000
3000
I 3771 o
I 3772 *
I 3773 Br
x 3774 **/*
3000
1500
I 3775 **
I 3776 *
x 3777 o/**/*
x 3778 o/**/*
1500
x 3779 o/**/*
1000
1000
1000
x 3780 o/**/*
800
600
x 3781 o/**/*
500
500
500
500
500
I 3782 o
x 3783 *
x 3784 *
500
100
x 3785 o
600
F 3750 **
F 3751 **
1500
800
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
600
1600
175-79. Flott serie med det nye posthuset. (€1100)
462. 1000 L 1951 UMM. (€ 700)
700
700
LEVANT. 165 merker på blad, 1863-merket defekt
med hull.
I 3749 o/**/* RUSSLAND/SOVJET. Perm med anslagsvis
noen tusen merker “hulter til bulter” fra ca.
1880/1960-tallet.
San Marino (Michel)
Obj.nr.
I 3752 **
512. 1000 L 1954 in UMM sheetlet. (€ 900)
x 3753 o/**/* Samling på egenprintede ark, spredte merker før
1945, ser deretter komplett ** til ca 1990, ark til
2010 (oppg AFA 44.000). Også nesten tomme
fortrykksalb. etter 1945 og litt dubletter. Seemingly
complete ** from 1945-90.
x 3754 o/**/* Samling vel 800 forskj. til 1933-71 i Schaubekalbum, oppg. € 2000 når * = 50 %.
x 3786 o/**
238 I B. 3k Lenin 1924. Pent eksemplar av den
gode typen med 25 mm høyt merkebilde og tynn
ramme. (€ 1000 for **)
241 I B. 3k Lenin 1924. Pent eksemplar av den
gode typen med 25 mm høyt merkebilde og tynn
ramme, litt smal i v. side. (€ 450)
390A,B, 391A,B. Graf Zeppelin i begge tg. 80k
grovtg o, øvrige *.
397-401C. Zeppelin imperforated *. Very lightly
hinged.
402-5. Graf Zeppelin perforated ** (30 k is *). (€
300 for **)
402-5. Polarfahrt 1931 UMM.
402-5U. Graf Zeppelin imperf. UMM. (€ 180)
422-23. Moscow exhibition 1932. Superb set
UMM.
414-20. Oktoberrevolusjon. Prima serie med
nydelig ubrukt 35 kop.
414-20. Oct. revolution. High value and 2 others
o, the others *.
427Y,428. Filatelistutstilling 1933. Pent ** sett hvor
det brune merket er med liggende vannmerke og
signert Stolow. 427 Y signed Stolow. (€ 550)
427-28. Moscow exhibition 1932 with overprint.
Superb UMM. (€ 420)
462-66. Luftpost 1934. Pen serie ubrukt. (€400
for **)
483-87. Zeppelin. The 1934-set *. 20 k with gum
crease. A few stains, but still fine. (€ 700 for **)
499-508. Tsjeljuskin 1935. Lower values o, 40k
** and 50k *.
527. San Fransisco flight. Beautiful stamp lightly
hinged, old sign.
698,698Z. Fine used. (€ 272)
1527-34. Skyskrapere 1950. Pen serie *. Hinged.
2450-51. Partidag 1961 med hvert av merkene på
illustrert FDC. (€ 220)
BL 1, 2, 4-8, 10. 8 ubrukte blokker, 6 og 7 **, 8
ikke hengslet men med klebespor
BL 3. Luftfartsutstilling. Prima ** blokk. (€ 350)
BL 11A. Lenin perforated, ligthly hinged, very fine.
En omfattende samling 1865-1990 i 7 album, en
ringperm ** fra 80-årene, og noen dubl. miniark
i album + rester i 4 innstikksbøker. Tilnærmet
komplett fra 1930, mangler nesten bare San
Fransiscoflyvningen og Lenin miniarkene.
Mange * ca. 1940-60, men skyskraperne er (*).
224/1612. Samling ubrukt og brukt i gammelt
Schaubekalbum 1923-51 med mange brukbare
serier og velfylte sider. Noen bedre utgaver
er tatt ut. Det er mest verdi på ubrukt og
samlingen er i bra kvalitet. Bør inspiseres.
Flyttekasse full av mest innstikkbøker, ofte
fulle av merker. Mye i uorden, med noen
eldre og mest nyere, men ofte god kvalitet.
En samling i 4 permer har mest * med vekt
på 1960-tallet. Stort antall merker, én tykk
innstikkbok med angitt 3000 merker er notert til
AFA 15000,- alene. Innslag av kurant materiale
før 1960 flere steder.
Ni innstikkbøker med oppfattende dublettparti med
mange, mange tusen merker, dels tykke bøker
stappfulle. Renslig innsatt med samme nr. i hver
stripe, men ellers noen hulter-til-bulter. Inneholder
en del materiale før 1960, samt en del etter 1992/
Russland. To av de tynne bøkene med hhv.
småformat inkl. eldre før 1922, samt kun miniark.
Svært mye materiale, overveiende stpl.
224/996. Samling 1923-45. Ganske godt besatt
*/**/o. Flere brukbare serier og miniark. Fin
kvalitet. Summert over 2100€ etter gammel
katalog.
Stemplet samling tilsynelatende komplett 19611978 i to bind.
9/219. Samling 1864-1923 o/* på løse albumark.
Sporadisk besatt i starten, deretter fyldigere
fremover og brukbart besatt på RSFSR. En del
komplette serier. Bl.a. ikke utgitte 200 R brun 1921
*, 212b*, 213a*, 214a*. Inspiser.
Samling i ringperm med stor grad av kompletthet
1952-58 med en del blokker */**/o og også noe
utagget. Antagelig mest *, med noe ** samt 4-5og 6-striper. Bra kvalitet.
To halvtjukke innstikkbøker med merker fra
gammelt Russland til moderne. Ca. 60% er
perioden før 1960, og til tross for noe restpreg
inneholder samlingen masse merker hele veien.
Noen klassiske bedre i meget ujevn kvalitet.
Medfølger liten lott miniark med €63.
Tykk, 60-s. innstikkort full av merker på alle sider,
og sikkert rundt/minst 120 miniark/Kleinbogen.
Uorganisert, men vi ser litt før 1960 innimellom.
Ca. 1/4, maks 1/3 er **, spesielt i det nyere som
fortsetter inn i Russlandperioden på 90-tallet.
God kvalitet.
1000
2200
1000
750
500
500
500
600
750
500
500
700
700
1700
1000
700
1000
400
1250
500
500
500
500
750
700
7000
3000
3000
2750
2000
1250
1250
1250
1200
1200
47
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
I 3787 o/**/* To dobbeltplansjer med godt innhold, mest før
1950, til dels noen eldre Russland. Stort sett
litt bedre materiale, noe variabel kvalitet, men
mye bra.
x 3788 o/**/* 997/1408. Samling 1945-49. Brukbart besatt
samling med mye */o og også noe **. Noen
blokker (BL 6 med liten rift i margen). Mange
komplette serier. Meget bra kvalitet.
x 3789 o
Samling med angitt ca. 2600 (i følge opptegnelse
vedlagt) ulike merker i tre bind 1957-74. Nær
komplett, uten de aller dyreste enhetene. Bra/
god kvalitet.
x 3790 o
MINIARK. Intenst dublettparti med ca. 1000
miniark 1960/70-tallet, dog mange av hvert
- gjerne 70-80 stk. Antall ulike er derfor noe
beskjedent. Tett i 4 innstikkbøker.
3791 o
Samling 1960-78 fyldig i to Schaubekpermer,
første bind pent egenmontert på nøytrale ark.
God kval.
I 3792 o/**/* Stockbook with only the small ”working” issues in
quantities, at places sorted in perfs. Seen Michel
675, 5 K. variety: DOUBLE PRINT. Please inpect.
I 3793 o/** Stockbook with mainly UM copies, some used
between (1961-1989). Incl. some smallsheet sets.
x 3794 o
Noe uryddig parti i innstikkbok med vekt på
perioden 1945-54 med masse merker og serier.
Bra kvalitet.
Eks-sovjetrepublikker (Michel)
x 3795 **
x 3796 Br
HVITERUSSLAND. Nesten komplett samling til
2006 i ett Schaubekalbum med lommer.
Større parti med JOBBSØKNADER i to drivende
fulle flyttekasser, til Norge 1990-tallet fra en rekke
ex-sovjetrepublikker. En meget høy andel lagt i
egne plastlommer (ligner HP 30-typen). Relativt
variert vare, mange ulike land, mange med fine
oppfrankeringer på helsaker, jub.merker, lokale
merker i kombinasjon med vanlige, etc. God
kvalitet.
Spania (Michel)
F 3797 o
105. 1 E 600 M 1870, litt kraftig stempel, pent
merke. (€ 1100)
F 3798 *
110/23. 6 mint stamps, 4 P is signed. (€ 1090)
F 3799 *
133. 4 P 1873 fine mint. (€ 700)
F 3800 o
143. 4 P 1874 fine used. (€ 550)
F 3801 *
171,173,175. Fine mint, the 10 P signed. (€ 680)
I 3802
Lagerparti i fem velfylte Aggrippabøker. Masser av
komplette sett - noen perioder meget velfylt.
x 3803 o
To tykke innstikkbøker med massevis av
dublettvare dels velordnet side opp og side ned.
Eldre og nyere, med meget stort antall ulike
merker til helt moderne, men ingen dyre. En
lite innslag med litt odde ting Østerrike i en av
bøkene.
x 3804 o/**/* CANARIAS. 30 different incl. Mi A 23 UMM
(signed), stated cat. Edifil € 630.
I 3805 o/**/* Samling i innstikkbok 57 sider, mange merker og
1 miniark.
x 3806 **
Samling ca. 1970-82 tilnærmet komplett i
fortrykksalbum. God kval.
x 3807 o/**/* Samling mange merker til 1975 (ark til 1995) i
Scottalbum.
1000
1000
F 3808 o
2 II. 6 Rp. tp.II. Fine used but small crease - hard
to see according cert. Marchand (€1500).
x 3820 o
1000
600
I 3822 o/**/*
I 3823 o/**/*
500
500
500
500
800
2000
I 3824 o/**/*
x 3825 o/**/*
I 3826 o/**/*
x 3827 o
I 3828 **
I 3829 o
I 3830 o/**/*
I 3831 o
x 3832 o
800
1000
800
700
800
1500
1000
x 3833 o/*
I 3834 o
I 3835 o/**/*
I 3836 o
800
x 3837 o/**/*
700
600
500
I 3838 o
I 3839 **/*
I 3840 o
2000
x 3841 o
x 3842 o/**/*
I 3843 o
I 3844 o
I 3845 o
I 3846 o/*
F 3809 o
F 3810 o
I 3811 o
I 3812 Br
I 3813 Br
I 3814 o
F 3815 o
I 3816 o
I 3817 o
4. 5 c “Grosser Adler”. Very fine with red
rosette, cert. Weid/Marchand (€1600).
13 II A. 5 rp. thin paper. Zum:22F. Scarce issue,
fine used. Small thin. Opp. Marchand BPP
(€1000).
58-63B. Complete set perf. 9. Minor fault (€1350).
60 a.o. Standing Helvetia, 30 c. brown. Four very
fine REG covers - all with 30 c. single franking. 4
DIFFERENT issues: MIC. 60xC, 60yD, 76C,90D.
Zum. 68C,68E,88A,96A.
64XA. Standing Helvetia, 3 Fr. perf. 12 (Zum.
No.72A). SINGLE on parcelcard for two parcels
sent from Zürich 11.VI.98 to Denmark. Scarce
single franking.
67C. Standing Helvetia, 25 c. with large retch.
Fine copy. Zumstein 73D R34/1B st.III Sfr. 400,-.
145, 152. Begge “Propeller” 1919/20, med full
dato og den gode 30 cent. nær fullstpl. Denne dog
med kopiblyantpåtegning oppe. Ellers god kvalitet,
usignerte. (€1560)
447-59. PAX-serie, komplett stemplet.
452/59. Sju av de bedre fra PAX-utgaven, stort
sett lettstpl., bra kvalitet. (€970)
4000
I 3847 o
500
x 3848 o
I 3849 o
500
500
x 3850 o/**
x 3851
1700
I 3852 o/*
500
I 3853 o/**/*
x 3854
750
x 3855 o/*
I 3856 Br
1200
1300
I 3857 Br
Utrop
Obj.nr.
BL 1. Minisheet, NABA, fine used (€750).
BL 5. Pro Patria stemplet MONTANA-VERMALA
30-XI-40 på brevstykke. (€ 700)
UNO 1-20. Complete very fine used. (€ 700)
1500
1300
PORTOMERKER. Større samling i god
kvalitet med både blå og grønne/røde
utgaver. Mange gode merker og serier inngår.
Oppdelt i rammetyper og trykk/nyanser.
Bl.a. overkomplett serie blågrønne. Stor
katalogverdi !
Pen samling i to springbind 1862-1980. Meget fin
kvalitet ! Alle PJ og PP, bedre Luftpost etc.
Samling i album 1862-1979. Ganske velbesatt
med mange mellomgode udgaver, luftpost og noen
miniark samt utbygget med noen forsendelser.
Coll. in LT album (1908-2004). Many better Pro
Juventute and Pro Patria issues. Wellfilled coll. in
fine condition. (AFA approx. 35000 Kr)
Fyldig samling 1915-65, med bl. a. mange miniark,
Pax serie * etc. Litt blandet kvalitet.
Samling 1850-1997. Velfylt samling med noe
klassisk, alle PJ og PP, PAX til 3 Fr. m.m. Også
noe “BOB”.
Mindre, renslig samling til 1970, inkl. vakker
NABA-blokk.
ÅRSSETT 1982-2009 + dubl. 1984,1991 og 2006.
SITTENDE HELVETIA utagget, Strubel-utgaven. 5
sider fra samling med diverse utgaver inkl. bedre.
Bl.a. tidlige trykk og 4 stk. 1 Fr. Alle kvaliteter
forekommer.
POSTER STAMPS. Stockbook with poster stamps
from WW II.
SITTENDE HELVETIA. 3 sider fra samling med
diverse utgaver inkl. bedre. Bl.a. 60 c. tre stk 1 Fr.
og 2 c. RØDBRUN.
Samling til 1978, med to Rayon, noen Strubeli
og andre tidlige, ok avdeling PJ/PP (uten de aller
første), bra luftpost etc. Men uten nevneverdig
“BOB” og miniark. Mest stpl., normal/bra kvalitet.
En samling 1900-1957, fyldig i perioder. Noe
blandet kval. bl.a. på Pax-serien.
UTAGGET SITTENDE HELVETIA, “STRUBELI”utgaven. Plansje med over 50 stk, alle verdier 2
Rp. - 1 Fr. representert. Enorm katalogværdi, men
mange 2.kvalitet. Ikke trykkbestemt, men tidlige
trykk inngår.
Tykk innstikkbok med tusenvis av merker. Ganske
hulter til bulter med stort sett samme merker pr.
stripe. Gammelt og nytt om en annen, ser bl.a.
en bra Rayon 15 c på side 1. God variasjon, bl.
kvalitet i eldre del, god i nyere. Mest stpl.
STÅENDE HELVETIA. 5 ½ side fra samling med
diverse utgaver incl. bedre.
Samling i to LT SF-album til 1995, Pro Juventute
ser komplett ut, ellers bare litt luftpost før 1940,
deretter mange merker inkl. Pro Patria, og mye
postfrisk de siste 20-30 år. Kun ett fåtall hengslede
observert, renslig og fin samling.
LUFTPOST. Plansje tidlige bedre LP i begge
papirtyper (nederst riflet papir).
Samling på to fulle dobbeltplansje, * eller **. Se
liste, god kval. (oppg. Mi. 2006: €988)
Stockbook with used copies from approx. (18801980s).
Godt parti 125 innstikkort med serier og
enkeltmerker/-enheter, hovedsakelig tilleggsverdier
i god variasjon til 1970-tallet. Kvaliteten virker
meget pen. Inkl. en 4-blokkserie PTT 1959.
Vanlig innstikkbok tett med merker på noen sider
til utpå 1960-tallet. Mange mellomgode, ofte tett-itett på sidene, noe uoversiktlig. Mest stpl.
KLASSISK. Planche med 17 stk. Stor katalogværdi
men mest 2.kvalitet.
PRO JUVENTUTE. Plansjer med alle tidlige
komplette serier i pent stemplet kvalitet.
SIFFER under kors. 2 ½ side fra samling inkl
HVITT PAPIR komplett.
STÅENDE HELVETIA. Tre sider fra gammel
samling med diverse utgaver incl. perf.9. Også lidt
andre merker. Ikke nærmere gennemset.
Liten resteske med et par innstikkbøker og
plansjer.
Div. halvgode på 27 plansjer.
PRO PATRIA. Plansje med alle tidlige komplette
serier i pent stemplet kvalitet.
Dobbeltsamling ** og o 1970-93, komplett minus
5 merker 1970.
1726. 5 fr. broderi i stemplet “Kleinbogen”, også
singel * og FDC + komplett PJ og PP 1960-93 på
6 plansjer.
LAGERPARTI i fire innstikkbøker. Spredt besatt mest stemplet, en del mellemgode PP.
Liten roteeske inkl. postfrisk blokk 1945.
To PJ forløpere 1912, + div. Pro Patria-brev 193696 i alb. GI BUD.
Samling i gammelt Schaubekalb. med merker til
1980-tallet. En del ok i det eldre, men blandet
kvalitet (noen på bildet med feil.)GI BUD.
BREV og KORT. Spennende lott med flere bedre
forsendelser. Mest eldre merker. Variert. GI BUD!
BREV og KORT. Spennende lott med flere bedre
forsendelser. Mest eldre merker. Variert.GI BUD!
3000
Sveits samlinger/lotter
I 3821 o
Sveits (Michel)
Sveits enkeltmerker
Obj.nr.
F 3818 o
F 3819 Bs
48
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
1000
2500
2250
2000
2000
2000
1500
1500
1500
1500
1250
1000
1000
1000
1000
1000
800
Tsjekkoslovakia (Michel)
Tyrkia (Michel)
I 3868 o/**/* Accumulation in small box with stockbooks/
albums and many loose pages with all sorts
of material. Both many classical items and
modern part both used and UM/unused. Very
untidy and requires some time to examine.
I 3869 o/* Old pages with issues to approx. 1920. Many
different issues in mainly fine cond. Seen better
issues and a cat. value on approx. €6000 excl.
IMPRIME and BEATLE overprints! Please inspect.
I 3870 o/* Interesting coll. in album (1865-1940). Seems to
be unresearched, with various old pages from all
world collections have been inserted in between.
x 3871 o/**/* Rotelott i 4 innstikksbøker, bør sees.
I 3872 o/* Various classical issues on stockcards and pages
(1895-1900). Many IMPRIME seen not counted in
cat. value (€1500).
Tyske stater (Michel)
F 3874 o
I 3875 o/*
750
I 3876 o/*
750
I 3877 o
I 3878 **
750
2000
1700
1500
1200
1000
1000
800
750
500
500
4000
3000
1500
700
600
Tyskland (Michel)
800
750
Utrop
I 3858 o/**/* Større samling i 6 stk. ringbind/permer. Noe ujevnt
besatt uten de sjeldneste, men MYE materiale.
Meget velegnet til utbygning. Dessuten medfølger
to dublettbøker.
I 3859 o/**/* Samling til ca 1959 i to album med PC-utskevne
ark, inkl. alle miniark unntatt BIT 1946. 1938
frimerkeutstilling er o, 1948 Roosewelt blokk er
**. Bør sees.
I 3860 Br SLOVAKIA. Spesialsamling. 10 store
forretningskonv. sendt rek., de fleste til London,
men også ett til Budapest fra Bratislava 1939.
Trolig inneholdt medisinske dokumenter fra en
lege. Interessant materiale.
x 3861 o/**/* En meget tykk, en halvtykk innstikkbok og en god
bunke innstikkark fulle/stappfulle av dublettvare.
Ett kat.nr. pr. stripe, ellers noe hulter-til-bulter.
Renslig oppsatt og god kvalitet, og stort antall
ulike merker. Overveiende stpl.
x 3862 o/** Dobbeltsamling 1945-62 ** og o og ikke langt fra
komplett, inkl. Bl. 17 II **.
I 3863 o/**/* Samling til 1930 med noen bedre som
olympiakongress, samt fyldig samling 1963-1992
inkl. 120 småark i 3 album med PC utskrevne ark,
alt ** fra 1974.
x 3864 o/**/* God restsamling til 1975, mange merker med
vignetter, første serie Böhmen & Mähren ** sign.
Gilbert etc.
3865 o
Plastkasse med tusener på tusener av merker
sortert i et veldig antall små brødposer, gammelt
og nytt. Helt uorganisert.
x 3866 o
48-s. innstikkbok med mye dublettvare før 1960,
variert. Også noe etter 1960.
x 3867 o
Samling eldre/moderne egenmontert i tykk
ringperm. Bra med merker, men fyldigst før 1975.
Få miniark.
F 3873 o
800
I 3879 o
I 3880 **
750
BADEN 22b. 30 Kr. Very fine used copy. Small
rep. tear in top east. Signed by two. (€2800)
BAYERN 38c,39a. 5 pfg. “grauolivgrün”, fotoattest
Helbig: “überdurchschnittlich guter Qualität”, 10 pfg
“helilarosa” signed Helbig BPP. (€ 1040)
BAYERN. Loose pages from Collection with some
better issues. As always mixed condition.
BAYERN. Collection 1849-1920 mixed mint/used
on 14 old album pages.
BAYERN. Parti inkl. 10 og 20 Mk type II på
plansje.
BAYERN 76 I PF I. 10 Pf. variety: 911 INSTEAD
OF 1911. Very fine strip of 3 in UM cond. The
variety on the middle stamp. (€650+) BID!
BAYERN. Samling med mange merker på noen
albumark. Normalkvalitet.
BERGEDORF 1, 5, 1a. No 1a and 3-5 signed
Senf, all genuine and superb UMM. (€ 950)
900
1300
1250
1000
800
100
600
1000
750
600
600
500
500
500
500
500
500
100
100
100
100
F 3881 o
BERGEDORF 4. 3 Sch. blue on rose. Scarce
used issue in finest condition, according to cert.
Jakubek BPP (€2500).
I 3882 o/**/* BERGEDORF. Rest fra stor utstillingssamling på
2 albumsider. Postfrisk/ubrugt, et enkelt stpl. med
mangel. Alt virker ”ekte”.
F 3883 *
BRAUNSCHWEIG 7,8. 2 Sgr. With part gum,
heavily hinged, 3 Sgr. with some paper adherance
in gum, heavyily hinged, otherwise fresh mint.
(€ 1000)
I 3884 o
BRAUNSCHWEIG 17. 1/3 Gr. Fine used copy.
Signed George Bühler. (€450)
F 3885 o
BREMEN 3. 7 Gr. 1860, pent med eldre sign.
(€ 900)
4000
1000
600
600
1000
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
F 3886 **
BREMEN 4a. 5 Sgr. Extremely fine block of 4
in UM cond with part of bottom sheet. Small
gum fold at top. An exhibition item! Signed
Georg Bühler and Phenninger and Opiniom
Neuman. (€2000)
F 3887 *
BREMEN 7. 5 gr. 1862, very fine mint, signed Dr.
Molte. (€ 450)
F 3888 *
BREMEN 8A. 10 Gr. 1863. fine unused with
original gum, old signature (€ 900)
I 3889 o/Br EISENBAHNSTEMPEL IN DEN
HERZOGTÜMERN SCHLESWIG, HOLSTEN
UND LAUENBURG. Fine coll. on SAFE dual
pages with many different cancellations.
Includes both single stamps, stamps on
covers and unfranked covers. Also a few better
stamp issues seen. Also many nummeral
cancellations on Danish 4 Sk. stamps. Please
inspect.
x 3890 o/**/* FORGERIES: Bremen 32 different, Hamburg 35
different, all typed acc. to Bohne.
I 3891 Br HAMBURG 3. 2 S. Very fine colourstrong copy on
entire with additional cancel HAMBURG 24/3-63 to
Lübeck. Scarce. Cert. Lange BPP. (€1000)
I 3892 o
HAMBURG 5b. 4 S. Very fine margined copy fine
used by 4-line cancel. Cert. Lange BPP. (€1600)
F 3893 Br HAMBURG 6. 7 S. orange. Very fine copy on
cover to London 27 APRIL 1864, sign. Jakubek
BPP. (€400)
F 3894 o
HAMBURG 7. 9 S. Very fine margined copy
and very fine used by 4-line cancel also smart
part red recivermark bottom. Very faint corner
crease. Ironed out and not visibly from front
and hardly detracting from this scarce issue.
Cert. JAKUBEK BPP. (€2500)
I 3895 o
HAMBURG 8a. 1 1/4 S, hellvioletbraun. Very fine
margined copy, lightly used. Small part of old red
signature going through very slightly through copy
front (you can just see it in the value number 1),
hardly detracting. Cert. Lange BPP. (€1200)
F 3896 *
HAMBURG 8a. 1 1/4 S. hellviolettbraun. Very fine
unused copy with full gum. (€800)
I 3897 Br HAMBURG 8b. 1 1/4 S. grey green. Very fine
copy on cover to Brunsbütlerhafen 7/7.1864 Sign.
Krusche. (€450)
F 3898 o
HAMBURG 8g. 1 1/4 S, türkisblau. Very fine used
copy by central 2 in ring and copy with 3 good
margins all around. A small thin in margin left top,
of minor importance for this beautiful copy. Opinion
Lange BPP. (€1500)
I 3899 Br HAMBURG 9. 2 ½ S. green. Very fine copy on
cover to Denmark 28.3.65, sign. Jakubek BPP.
(€700)
I 3900 o
HAMBURG 10-18. Komplett til 7 S inkl. 14 I og II
samt 16a og b (€ 445). Også ekte stemplet 9 S
med 5 mm lukket rift.
I 3901 **/*/ HAMBURG 10/22,15aU. 16 ubrukte der 9 er (*). 4
(*) merker er signerte inkl. de to gode 14 II og 15b, 4
S er **. (€ 670)
F 3902 o
I 3903
I 3904
I 3905
I 3906
I 3907
I 3908
I 3909
F 3910
HAMBURG 18. 9 S perforated. SUPERB copy
with fine BLUE HAMBURG ST P 30/10-66 4-SN
cancel and part arrival cancel in RED from
LONDON. Very attractive copy of this scarce
value in perfect condition. Cert. Lange BPP.
(€2600)
o/Br/* HAMBURG. Very fine coll. on loose pages
with what seems to be only copies in very fine
cond! Incl. better values and also Germany
used HAMBURG with perfect CDSs also some
old unfranked covers with various HAMBURG
handstamps. Note also a 2 S. perforated with the
scarcer “wavy-line” cancel. Also quite a few copies
have signatures at back. Please inspect. 9 pages.
Br HAMBURG. Early postal history collection with
23 covers 1790-1854 with postmarks in very fine
quality, please inspect.
Br HAMBURG. POSTMARKS. 1873-1900. Selection
with 25 old postcards/stationaries. All with
interesting postmarks “Hamburg”. Sent from/to
Hamburg. Fine group !
Br HAMBURG. Postal Stationary. Small Group incl.
more used covers.
o
HANNOVER 2/23. 13 merker inkl. 14a og b, 19a
og c. Normalkvalitet. (€ 950)
o/(*) HANNOVER 7a,b. 7a signert Pfenninger, 7b
limløs. (€ 500)
**/*/ HANNOVER 9/21y. Samling 6 fine merker, 9 (*),
(*) 14a, 15b, 23x og 21y er prima **, og 15a * (€ 260).
Også 17y * signert med liten tynnhet.
*
HANNOVER 12. 1/10 Th. Very fine margined and
fresh copy with large part original gum. (€1000)
BID!
3000
600
1200
3000
1000
1500
2500
700
3000
1500
700
700
1500
1000
600
750
Obj.nr.
Utrop
I 3911 *
HELGOLAND 6a, b. A-nyansen typet og signert
Lemberger, b med eldre sign. (€ 440)
I 3912 **/* HELGOLAND 11/18. 9 postfriske og ett hengslet
(16a), 7 merker er signert inkl. ** 13b, alle er
originaler. (€ 517)
I 3913 o
HELGOLAND 13b, 14a,c,d,e, 15, 16 a,b. Åtte
typet og signert, prima (€ 460). Også en 14b
signert, men litt gulnet.
F 3914 *
HELGOLAND 17a. Signert og typet Lemberger
BPP (€ 350)
F 3915 **
HELGOLAND 17b. Signert og typet Lemberger
BPP, postfrisk. (€ 380)
I 3916 o
HELGOLAND 18b, c, d, f, g, h. B-nyansen er ikke
signert, men ekte og korrekt, alle andre signert
Lemberger BPP. (€ 570)
I 3917 *
HELGOLAND 19Aa. Nesten limløs sign.
Lemberger, 20 usignert (det finnes ikke nytrykk),
og 19Ac sign. Schlesinger. (min € 500)
F 3918 **
HELGOLAND 19 Ab. Signert Lemberger, postfrisk
og prima (€ 500)
F 3919 o
LÜBECK 1. ½ S. violet. Very fine and scarce
used copy. In NE Corner ”Lupenrand” see: Cert.
Brettl. (€2500)
F 3920 (*) LÜBECK 1. ½ S. violet grey. Very fine unused
copy without gum. Opp. Brettl. (€650)
F 3921 o
LÜBECK 2. 1 S. orange. Fine used copy, sign
Richter and Brettl (a little high). Maybe very small
thin (½ mm). (€2500)
F 3922 o
LÜBECK 3. 2 S. red brown. Very fine used copy,
sign Bühler. (€300)
F 3923 (*) LÜBECK 3 F. 2 S. red brown. VARIETY ”ZWEI EIN
HALB”. Very fine and unused copy without gum.
Opp. Flemming. (€500)
F 3924 Bs LÜBECK 4. 2 ½ S. rose. Very fine and scarce
used copy on piece. Opp. Brettl. (€1000)
F 3925 o
LÜBECK 5. 4 S green. Very fine used copy, sign
Richter and Grobe. A very small natural thin (½
mm). (€750)
F 3926 Br LÜBECK 11. 2 ½ S. ultramarine. Very fine on
cover 31.10 sent to Hamburg. (€1500)
I 3927 o/**/* LÜBECK. Rest fra stor utstillingssamling på
løse albumsider. Mye prefil med flere brev i
PRAKTFULL kvalitet med flotte stempler. Også
plansje med frimerker. Et par signerte. Et flott og
spennende parti som MÅ SESS !
I 3928 o/* NDP. Samling på plansje (minimum € 900 + limløs
2 c T II).
F 3929 o
NDP 15. ½ Gr. Very fine used with very rare
Danish no. cancel 222. According cert. the only
Mi. 15 known with this cancel!! Cert. W. Flemming.
BID!
F 3930 Bs OLDENBURG1. 1852. 1 Sgr./4 Schw black on
green. Very fine copy on piece. Photo cert. Brettl
BPP (€1400).
I 3931 Br OLDENBURG 2,3. 1852. 1/15 T/2Sgr. and 1/30
T/1Sgr. Two fine covers (€350).
F 3932 o
OLDENBURG 3. 1852. 1/15 T/2Sgr. black on red.
Fine used pair, opp. Stegmüller BPP (€700).
F 3933 Br OLDENBURG 3. 1852. 1/15 T/2Sgr. black on red
tp.II. Fine cover with box canc. ”Jever” 19.5.55.
Signed (€600).
I 3934 Br OLDENBURG 3. 1852. 1/30 T/1Sgr. ”Typenpaar”
tp. III+I on cover. Send from Lohne to Hannover.
Small hole in cover (in postmark LxHNE) (€1500).
F 3936 Bs
F 3937 Bs
2250
750
F 3938 Br
F 3939 *
F 3940 o
Utrop
600
500
600
700
500
F 3941 o
OLDENBURG. 10b. 1861. 1/3 Gr. “moosgrün”.
Fine copy cert. Brettl BPP (€3500).
5000
F 3942 Br
OLDENBURG 11. 1861. ½ Gr. Very fine small
locally sent cover. Inside sign. (€3000)
5000
750
2000
1000
1500
500
750
2000
500
2000
2000
750
100
3000
500
1000
750
1000
3000
OLDENBURG 7. 1859. 2 Gr. Very fine copy on
cover sent from HOOKSIEL to JEVER. (€3200).
OLDENBURG 7. 1859. 2 Gr. Very fine copy on
piece, signed. Fine margins ! (€750+).
OLDENBURG 8. 1859. 3 Gr. Very fine copy.
Fotocert. Berger BPP (€750).
OLDENBURG 8. 1859. 3 Gr. Very fine copy on
cover sent from APEN. (€3000).
OLDENBURG 9. 1861. 1/4 Gr. Very fine unused
copy. Opp. Stegmüller BPP (€380).
OLDENBURG 10a. 1861. 1/3 Gr. green. Fine copy
cert. Stegmüller and Brettl BPP (€1100).
600
4000
F 3935 Br
Obj.nr.
500
4000
1400
1200
4000
F 3943 Br
OLDENBURG 11b. 1861. ½ Gr. Very fine local
sent cover from FRIESOYTHE. Cert. Berger
BPP (€3000).
I 3944 Br OLDENBURG 12. 1861. 1 Gr. blue. Fine on cover
from Abbehausen. Close in SW corner (€450).
F 3945 Bs OLDENBURG 13. 1861. 2 Gr. Very fine copy on
piece. Opp. Brettl and Berger BPP (€550).
F 3946 Br OLDENBURG 14. 1861. 3 Gr. on fine cover from
APEN. Close cut in SW corner. Cert. Brettl BPP
(€2200).
F 3947 Br OLDENBURG 14. 1861. 3 Gr. on light soild cover
from Ovelgönne (€2200).
F 3948 o
OLDENBURG 14. 1861. 3 Gr. Very fine copy.
Sign. Pfenninger (€550).
F 3949 o
OLDENBURG 14 I. 1861. 3 Gr. VARIETY “C
instead of G”. Cert. Stegmüller BPP (€1100).
I 3950 Br OLDENBURG 16A. 1862. ½ Gr. orange on very
fine cover sent locally in Löningen. (€300)
F 3951 o
OLDENBURG 19B. 1862. 3 Gr. ROUL. 10. Very
fine copy with opp. Berger BPP. (€500)
F 3952 Bs OLDENBURG 19B. 1862. 3 Gr. ROUL. 10. Very
fine on coverFRONT from APEN. Cert. Stegmüller
BPP “Eine sehr seltene Einzelfrankatur”.
I 3953 o/Bs/ OLDENBURG. POSTMARKS. Collection with 4
Br prephil covers, several 1 Gr. on cover and 5 pages
with different postmarks. Unusual coll. Mostly in
fine quality, but a few loose stamps with minor
faults. E.g. ELSFLETH line canc. in RED on cover.
F 3954 **
PREUSSEN 9a, 14a, 17, 19. 4 postfriske. All
superb UMM. (€ 406)
I 3955 o/(*) SACHSEN. Mange merker med dubletter, nyanser
på to gamle ark. Ikke sjekket, tilsynelatende mye
ok/bra kval.
I 3956 (*) SCHLESVIG-HOLSTEIN 1,2. 1 and 2 Sch. fine
unused without gum. Sign. (€620).
F 3957 *
SCHLESWIG-HOLSTEIN 1a. 1 Sch. Very fine
unused copy with original gum. Opinion CAM.
(€400)
5000
500
800
2500
1300
800
2000
500
800
2000
1800
600
500
750
750
600
2000
600
700
500
450
100
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
F 3958 o
SCHLESWIG-HOLSTEIN 1c. 1 Sch. dark-blue.
Very fine used copy with full margins used by
numeral 19: KIELER BAHNHOF. A superb copy.
Cert. CAM. (€10000)
15000
49
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 3959 Br
F 3960 o
F 3961 **
Utrop
SCHLESVIG-HOLSTEIN 3. 4 Schilling, Carminered. Cover from LEK “86” to Flensburg (€1000).
SCHLESVIG-HOLSTEIN 3. 4 Sch. lilac carmine,
fine used. (€600)
SCHLESVIG-HOLSTEIN 3. 4 Sch. carmine, fine
MNH. (€340)
1000
800
600
Obj.nr.
F 3990 Bs
I 3991 o/Bs/
Br
F 3992 o
F 3993 *
F 3994 o
F 3995 *
F 3962 o
I 3963 Bs
F 3964 o
I 3965 o
F 3966 o
I 3967 o/*
F 3968 o
I 3969 Bs
F 3970 o
I 3971 Br
I 3972 o/Bs/
Br
I 3973 Br
I 3974 Br
I 3975 Br
F 3976 Br
I 3977 Br
I 3978 Br
I 3979 o/Bs/
Br
I 3980 o/Bs/
Br
I 3981 o/Bs/
Br
I 3982 o/Bs/
Br
F 3983 Bs
F 3984 o
I 3985 o
F 3986 o
I 3987 o
F 3988 o
F 3989 o
SCHLESWIG-HOLSTEIN 5 II. Broad lines, 1 1/4
S. Very fine copy, used. Cert. CAM. and German
Phil. Society. (€4000)
SCHLESVIG-HOLSTEIN 6. 1 1/4 S. ultramarine.
Very fine group with single stamp, pair and stipe of
three (this with vert. fold) (€1045).
SCHLESWIG-HOLSTEIN 7. 1 1/4 S. Very fine
used strip of 4. Exhib. item. Cert. CAM. (€750)
SCHLESVIG-HOLSTEIN 7. 1 1/4 S.
STEMPELSAMLING med forskellige stedstempler
og nummerstempler. To sider fra stor
utstillingssamling. Mest god kvalitet.
SCHLESWIG-HOLSTEIN 7H. 1 1/4 S bisected.
Very fine used copy on piece. Cert. CAM. (€750)
SCHLESVIG-HOLSTEIN 8-12. Rest fra stor
utstillingssamling på albumside 1865. Litt blandet
kvalitet - spes. på 4 S, men flere flotte merker
i blant.
SCHLESVIG-HOLSTEIN 9. 1 1/4 Sch. green, fine
used bl.of four. Scarce item (€1200).
SCHLESVIG-HOLSTEIN 11. 2 Sch. ultramarine,
fine used on piece. (€300)
SCHLESWIG-HOLSTEIN 12. 4 Sch 3 Sgr. Very
fine copy, used. Cert. CAM. (€1600)
SCHLESVIG-HOLSTEIN 15. 1 1/3 Schilling, Rose.
Stripe of three on cover from ECKERNFÖRDE
6.2.66 (€500).
SCHLESVIG-HOLSTEIN 18a,b,c,d,e. 1 1/4 S.
Side fra stor utstillingssamling. Alle nyansene
i fin kvalitet samt flott brev med 18e ann.
FLENSBURG/ALTONA (€930).
SCHLESVIG-HOLSTEIN 18 a,b,c,d,e. 1 1/4
Schilling, lilac. Unusual group with the 5 different
shades on five fine covers! (€1180)
SCHLESVIG-HOLSTEIN 18 e. 1 1/4 Schilling, pale
lilac. Cover from ECERNFÖRDE 19.12.67 (€400).
SCHLESVIG-HOLSTEIN 19. ½ Schilling, olive
green. Cover from ALTONA 5.10.66. Sign. Lange
(€400).
SCHLESVIG-HOLSTEIN 23. 1 1/3 Schilling, red.
Fine pair + single stamp on VERY FINE small
cover from ALTONA 9.3.66 to Dresden, reverse
”HAMBURG::BERLIN”.
SCHLESVIG-HOLSTEIN 23. 1 1/3 Schilling, red.
Fine pair on cover from ITZEHOE 28.6.66 (€600).
SCHLESVIG-HOLSTEIN 24. 2 Schilling,
ultramarine. Cover from ALTONA 1.5.67 to
Denmark (€420).
SCHLESVIG-HOLSTEIN. Rest fra
stor utstillingssamling på 7 løse sider.
1865-1867-utgavene Mi. 8-17. Mange - mest
stemplede - utgaver samlet i nyanser og med
bedre stempler. Meget stor kat.verdi. Litt blandet
kvalitet, men mange flotte merker i blant.
SCHLESVIG-HOLSTEIN. Rest fra stor
utstillingssamling på 5 løse sider. 1865-udgaven
MIC 22-25. Mange - mest stemplede - utgaver
samlet i nyanser, med bedre stempler samt brev.
SCHLESVIG-HOLSTEIN. Rest fra stor
utstillingssamling på 3 løse sider. 1867-udgaven
MIC 18a,b,c,d,e. Mange - mest stemplede utgaver samlet i nyanser og med bedre stempler.
SCHLESVIG-HOLSTEIN. Rest fra stor
utstillingssamling på 2 løse sider. 1865-udgaven
MIC 19-21. Mange - mest stemplede - utgaver
samlet i nyanser og med bedre stempler.
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 3. 4
S. Very fine used copy. Cert. CAM BPP. (€600)
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 4. 1
1/4 S. PERFECT used RIPEN. Scarce cancel in
this perfect cond. Cert. CAM BPP.
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 6.
1 1/4 S. RARE cancel 157: KALTENKIRCHEN, in
very fine cond. Cert. CAM BPP.
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 7.
1 1/4 S. PERFECT used 159: SCHENEFELD.
Scarce cancel. Cert. CAM BPP.
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 14.
1 1/4 S. Very fine used strip of 4. (€400)
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 18c.
1 1/4 S. SUPERB impression of the very scarce
cancel: TELLINGSTEDT on flawless copy. A
BEAUTY! Cert. CAM BPP.
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 18c.
1 1/4 S. Very fine used strip of 3. (€500)
7500
800
1500
F 3996 **/*
I 3997 o
I 3998 **/*
750
I 3999 **/*
1500
1500
1750
I 4000 o/**/*
x 4001 o/*
x 4002 o/**/*
500
2500
750
1000
x 4003 o/*
I 4004 o/(*)
Utrop
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG 22.
1 1/4 S. Cancelled by central box: LP 3. Scarce
and fine. Opinion CAM.
SCHLESWIG-HOLSTEIN AND LAUENBURG.
Interesting coll. of postmarks on various
issues. Includes 42 folded letters/covers and
28 single stamps. Much of the material with
opinion CAM BPP. Seen better stamps (incl.
pairs and strip of 3 on cover) issues as well as
an big variety of postmarks. Please inspect!
WÜRTTEMBERG 2c. 3 Kr. Very fine copy used.
Good shade and a BEAUTY. Double signed
Thoma BPP. (€400) BID!
WÜRTTEMBERG 19y. 9 Kr. Rounded corner
upper left, fine unused copy. (€1600)BID!
WÜRTTEMBERG 34. 18 kr. rouletted 1865, partly
cut out of sheet, fine. (€ 1100)
WÜRTTEMBERG 35b. 7 Kr. Unused copy. Opinion
Klaus Irtenkauf BPP: “links etwas nachgestocken”,
and minor faults (€1600)BID!
WÜRTTEMBERG 36-39. 1-3 kr superb UMM (€
300 as *) + mint 7 kr.
WÜRTTEMBERG 38-41, 43. Serie med begge
nyanser 7 kr., samt a-nyanse 14 kr. signert og en
annen nyanse 14 kr, samt 1 kr 1874. (min. € 495)
WÜRTTEMBERG 44/212. Flott kvalitetssamling
1875-1920 oppsatt på plansjer, 168 forskjellige
postfriske og 5 hengslede i topp kvalitet, inkl. 8
signerte merker, og med 122Y, 240Y og 271Y.
(€ 2250)
WÜRTTEMBERG 171/239 P. Utaggede: 11
ubrukte og 12 postfriske (€ 875)
WÜRTTEMBERG. Stockbook 32 pages with
issues from 1857-1920 unused, mint N/H and
used.
Samling fra noen stater i album. Kvaliteten er
meget blandet, og variabelt belagt.
Referansesamling i to bind med avsatt plass
til hvert nummer etter Mi. spesial, med mange
merker innsatt, hvorav noen signerte. De usignerte
er satt inn med stor sakkunnskap! Kvaliteten er
til dels meget blandet, til dels prima. Spennende
objekt!
Påbegynt samling i LT-album, flere OK merker.
Samling på noen eldre albumark. Mgl. flere
områder, inkl. Bayern. OK innslag, men blandet
kvalitet så dette må sees.
Tyske Riket (Michel)
F 4005 o
8. 2 Kr. rødorange rettvendt stemplet NEUSTADT
Coburg 5-2. (€ 400)
Obj.nr.
500
4000
100
100
500
100
500
750
1000
2000
1000
800
500
600
F 4031 o
I 4032 Br
F 4033 **
F 4034 **
F 4035 **
I 4037 **
I 4038 **
I 4039 **
I 4040 **
I 4041 **
I 4042 Br
F 4046 **
F 4006 *
I 4007 o
10. 7 Kr lite skjold i relativt hengslet, og ellers
meget godt eksemplar. (€3200)
27a. 9 Kr 1872, to stempler, ellers god kvalitet.
(€ 550)
28. 18 kr. med stort skjold, ett vakkert merke med
taggeanmerkninger nede, eldre signatur. (€ 2800)
5000
I 4047 *
500
I 4048 **
F 4049 **
500
1000
1000
F 4009 **
I 4010 o
I 4011 *
F 4012 *
I 4013 **
F 4014 *
F 4015 o
34b. 20 pfennige koboltblau (?) superb UMM,
signed Zenker, photocert. BPB as b, but also
signed Jäschke BPP as a. (€ 3500 as a, €
5000 as b.)
45-52. Spesialisert og attestert, mangler bare en
5 pfg, en 10 pfg., en 25 pfg og en 50 pfg, god
kvalitet (€ 1285)
63b. 1 M mørk karminrød, vakkert ubrukt merke.
(€ 350)
66 II. God utgave 5 M Reichspost. (€480)
84 II-93 II. Spesialisert, alle typet og signert
Lantelme, inkl. 87c, og alle mellom 89 og 93! Topp
kvalitet. (€ 860)
138 Y I. 2 RM Sydamerikafart med variant “måne
over Zeppelin”, meget letthengslet. (€ 600)
159a, b. Begge signert Infla. (€ 352)
50
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
5000
1250
500
750
1000
600
500
Utrop
182/248c. 17 merker signert Infla, inkl, bedre
nyanser. (€ 557)
199/256. Alle nyanser av 6 merker (199d er *), alle
typet og signert INFLA, prima. (€ 640)
207/325. Tre plansjer der alle uten 3 billige er
signert Infla, inkl. bedre farger og typer. (€ 830)
210-18, 235-37, 263-67. Fin samling “Holztaube”
på albumark, med de dyreste merkene sign.
Infla. (€312)
256d. 5000 Mk. Rare shade, 15 copies on cover
cancelled LEIPZIG 8.9.23, 4 stamps with small
imperfections. Cert. Oechsner BPP. (€3550)
344-50. The 1924 Air Mail set in very fine
condition.Cert. Grabowski. (€ 1500)
344-50. Luftpost 1924 i bra **-kvalitet. (€1500)
355-61. Kpl. serie, bra kval. (€350)
422-23, 455. Zeppelin i fin kvaliet, 4 RM sign.
E.Peschl. (€510)
439. ZEPPELIN 2 M ultramarine. Very fine MNH
copy. (€1700)
456-58. Zeppelin Polarfahrt, nice set. (€1300)
482-95. Fin serie Hindenburg 1. utgave, god
kvalitet. (€1100)
496-98. Chicagofahrt stemplet, normalkvalitet.
(€ 1000)
496-98. Chicagofahrt, ZEPPELIN. Complete set in
fine used cond. (€1000)
497. Singel 2 RM Chicagofahrt med praktstpl.
BERLIN 27.11.34. (€250 +++)
497. 2 RM Chicagofahrt med flere deler av rettv.
Berlin NW 16.3.35. Rene stpl.avtrykk, og god
tagging! (€250)
497. 2 RM Chicagofahrt på fint Zeppelinbrev
1933. (€ 350)
505B. 20+10 pf Wagner, flott kvalitet. (€950)
506A. 25+15 pf Wagner, pen kvalitet. (€350)
508-11. The stamps from the ”Nothilfe” sheet
superb UMM. (€ 1200)
508-11. NOTHILFE. The 3 possible pairs in UM
cond. Scarce. One 20 Pf. with small brown spot in
gum. (€2500 as pairs) BID!
508-511. Stripe of 4 from NOTHILFE minisheet.
MNH. (€1200)
529-39. Kpl. serie luftpost. God kvalitet. (€750)
556-64. Nothilfe 1934, komplett i utmerket kvalitet.
(€550)
671x. Braune Band på den gode papirtypen, sign.
Schlegel. (€280)
695-97. Serie i pen kvalitet. (€280)
BL 1. IPOSTA minisheet. On cover sent reg. from
Berlin to USA (arrivalmarks at back). As usual
gum stains through. Fine item and ”real” usage on
cover! (€2000 as single)
BL 1. IPOSTA i ok kvalitet, med lette heftemerker i
hjørner. Lett margslitasje, men egentlig relativt bra,
Midtstykke prima. (€550 som *)
BL 1. IPOSTA, unused. Small brown spot (€ 500)
BL 1. IPOSTA komplett på stor rek.konvolutt med
spesialstpl. Berlin W62 21.9.30. Blokken har et par
mindre brune prikker i nedre del, ellers bra kvaltiet.
Konv. har vertikale bretter som ikke berører
blokken. (€2400 som brukt på brev)
BL 2. ”NOTHILFE” minisheet. MNH block 209x148
mm. in good condition except one small corner
crease SE (€7000).
BL 2. Minisheet. Unused minisheet with cert.
Schlegel. Stamps UM. (€1800)
BL 5-6. OL blokkene, prima. (€ 240)
MH 5 1 A. Hefte nr 5 i fredstrykk, mangler H-blatt
9, og 2 stk 10 pfg. er defekte. (€ 8000 for kpl.
hefte)
Tyske Riket samlinger/lotter
2000
750
I 4029 o
I 4044 *
I 4045 Br
2000
1000
F 4026 o
I 4027 **
I 4043 o
F 4008 o
500
F 4022 **
I 4023 **
I 4024 **
I 4036 **
1000
750
x 4021 **
F 4030 o
1400
750
I 4020 Br
I 4028 o
2750
600
500
I 4018 o
F 4025 **
600
700
2500
I 4017 **
I 4019 o
1500
700
I 4016 o
x 4050 o/**/* Pent egenmontert samling, meget fyldig,
med komplett brystskjoldavdeling, men i
sterkt blandet kvalitet. Den avbildede 2 kr.
med stort skjold er delvis regummiert, delvis
orignalgummi. 40 pfg. Nothilfe 1933 er **, ellers
er de ubrukte stort sett *. Dog noen miniark **.
I 4051 Br Postal history collection with 25 prestamp covers
starting 1677, together with postal forms as
telegrams, feldpost correspondenzkarte, pay
form etc.
I 4052 o/**/* Dublettsamling med mange merker i totalt 7
innstikksalbum av ulik størrelse.
I 4053 o/**/* 1933-1945. Utmerket samling i SAFE DUALalbum. Flere komplette sett og andre mellomgode
merker inkl. Wagner *, ** Brune Bånd, Nürnberg
Rennen, SA/SS m.fl. Også noen miniark. Primært
ubrukt/postfrisk samling.
x 4054 o/**/* Bra samling i eldre Davoalbum. Noen ok
Brystskjold, grunnsamling uten sjeldenheter tom.
Infla. Etter dette en del ok miniark, bl.a. IPOSTA
* i bra kvalitet, begge OL og alle Hitler **, samt
en del mellomgode enkeltmerker (mest stemplet).
God kvalitet.
I 4055 o/**/* RIGE+ZONER. Samling Rige spredt besat, mest
billigere. Dog en del miniark og ”indlæg” med bl.a.
pæn serie ”Wagner”. Bagest Tjeneste
I 4056 o/**/* Samling i et 64-siders innstikksalbum med merker
fra 1872/1945. Bra besatt i perioden med flere
mellomgode merker og serier.
I 4057 o/**/* 1872-1933. Utmerket samling i SAFE-DUAL
album. Flere komplette velgjørenhetssett og andre
mellomgode merker.
500
700
600
500
3500
2000
2500
600
900
2700
2000
1800
900
1500
600
500
500
1750
600
1000
100
1600
1250
1000
500
500
2000
650
500
1000
4000
2000
450
500
3000
3000
2500
2000
2000
1800
1500
1400
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
I 4058 o/**/* Samling i 2 permer og noen plansjer med Riket/
Bund/Berlin m.m. Høy katalogverdi.
I 4059 o/**/* Tykk innstikkbok med tusenvis av merker. Ganske
hulter til bulter med stort sett samme merker pr.
stripe. Eldre og nyere Riket, egne avdelinger
med enheter og */**, samt noe innslag Alliert
Besittelse. Noen mellomgode jub.merker sett,
ellers helt uplukket for stempler, varianter osv.
Spennende bok.
I 4060 o
Stemplet lagerbok. Ganske godt fylt - uten dyre.
Muligheter for stempler, farver etc.
I 4061 o
Wellfilled stockbook with many thousand stamps
many issues in quantities, seen a few better ex.
I.A.A etc. Please inspect.
I 4062 o
Reich duplicates sorted in small box, all in 235
small covers, mostly used.
x 4063 o/**/* 1/535. Referansesamling med avsatt plass til hvert
nummer etter Mi. spesial, med mange merker
innsatt, hvorav noen signerte. De usignerte er satt
inn med stor sakkunnskap! Kvaliteten er til dels
meget blandet,til dels prima. Spennende objekt!
I 4064 o/**/* 64-siders innstikksbok med “mengder” av merker
fra 1872/1940-tallet. Starter med mange Adler
og Germania utgaver. Medfølger noe Bayern,
Bøhmen und Mahren, m.m.
I 4065 o
MIXED lot reminders from old collection with
”Reich” and later issues together with small stock
book unused Berlin and others.
x 4066 o/**/* Godt roteparti på noen ark og plansjer. En del
kpl. serier, dels **, noen poser og småplansjer
med dels innhold etter 1945, en del sensurbrev til
Danmark, m.m. Fortjener gjennomsyn.
I 4067 o/Bs TYSKLAND/DANMARK. Eske med meget
spennede gammelt klipp og vaskede merker.
Primært 1930-1945. Også sett poser med dansk
klipp med mange boktrykk Karavelmerker.
MULIGHETER !
4068 Br To Zeppelinbrev med variert og dels meget
dekorativt frankering. Det ene Sudetenlandflyvning 1.12.38, den andre Pommernfahrt 1931,
ingen av disse vanlige. Førstnevnte konv. med lett
kantslitasje og et par brune taggespisser.
4069 Bs Eske med ca. 5 kilo klipp med Hindenburgutgaver.
Uvanlig i dette omfang, ikke gjennomgått av
selger. Mye synes å være revet av pakkelapper
til Norge da vi ser noen norske transittstpl. Må
sjekkes.
I 4070 Br Mixed lot with 46 covers/Hitler postcards and
others.
x 4071 o/**/* Samling egenmontert i ringperm. Grunnsamling
med noen mellomgode innslag: et par brystskjold,
Nürburgring ustpl., et par miniark, Braune Band,
etc. Må sees.
I 4072 o/* Small collection German occupation 2WW,
General Gouvernement, Böhmen und Mähren,
Luxemburg, Elsass, Lothringen, Ostland and
Ukraine mostly unused hinged together with some
used Allied occupation issues.
Tyske områder Europa (Michel)
Tyske avstemningsområder (Michel)
I 4073 o/*
BÖHMEN & M/GEN.GOURVERNEMENT. Bra og
fyldige samlinger på eldre albumark med vekt på
stpl. merker. God kvalitet.
F 4074 **
DANZIG 220-30. 15.november-utgaven i stort sett
god kvalitet, alle sign. Oechsner BPP. (€850)
I 4075 o
DANZIG BL 3 I. Miniark med variant i ene merket,
sjeldent sett. Lett spesialstpl. 5.12.37. (€280)
I 4076 o
DANZIG porto 1-12. Serie der alle er sign. Infla.
Uvanlig å finne, god kval. (€372)
I 4077 o/* DANZIG. Collection on 21 Schaubek pages 19201939 and BOB, only 7 stamps missing, mostly
used (many fine used), but some unused.
I 4078 **/* DANZIG. Page from Collection with Germania tp.
I+II. Notice 2 Mark/35 pf in MNH condition !
x 4079 *
OBERSCHLESIEN. Samling med en del varianter,
dog sign Dr. Müller, så i høyeste grad ”as is”.
F 4080 o
SAAR 18-31. Luitpold 1920, fin serie m/nyanse av
15 og 60 pfg. 2, 3 og 5 MK signert Burger BPP,
10 Mk. sign. Schneider. (€ 1930)2-5 mk. signed
Burger BPP, 10 mk. sign. Schneider.
F 4081 *
SAAR 30. 5 M. Very fine unused copy. (€1000)
BID!
x 4082 **
SAAR 300-99, 409-28. Komplette serier i
4-blokker, alle i plastfolie, men stikkprøvene viste
kun ** og god kvalitet. (€320)
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
Utrop
x 4084 o/**/* SAAR. Komplett samling 1920-34, 5 mk. 1920 *
og signert. 10 mk. ** og signert, men med sort
flekk, og regnet som *, ellers stort sett *. Noen
få er stemplet, men med hjørnestempel og
regnet som *. (€ 4200)
I 4085 o/**/* SAARLAND. Samling mest Saarland på bunke A5
innstikkort med en del bra innhold. Mye virker **
inkl. begge serier Heuss. Noen av de nyeste også
i 4-blokker.
x 4086 o/**/* Fyldig grunnsamling på LT SF-ark.
1300
1250
1000
Tyske besittelser 1939-45 (Michel)
1000
I 4087 **
I 4088 **
800
5000
600
1000
600
800
ALBANIA komplett **. (€ 390)
FRANSK LEGION komplett, miniarket med liten
gummibrekk.
x 4089 **/* LAIBACH. Komplett samling, 1-20 og 45-60 er **.
1000
F 4090 Br
4000
750
750
750
MONTENEGRO 29-35. Complete set on cover.
Genuine and scarce. (€2000)
I 4091 o
SERBIA BL 1-2. Stemplet Beograd 6-X.41, ikke
signert, selges ”as is”. (€ 1700)
x 4092 o/* Samling ca. 20 innstikkort A6/A5 fulle med offisielle
og mest uoffisielle overtrykk på merker fra CSSR,
Tyskland og litt annet. Bl.a. mye Sudetenlandmateriale. Vi ser ikke snurten av signaturer, og
mange av overtrykkene er rene fantasiprodukter.
Selges fullstendig ”as is”, som forfalskninger.
x 4093 o/**/* Samling med omfattende avdelinger Memel,
Montenegro og Serbia (inkl. 3 miniark), en del
1914-18 etc. Må sees.
600
600
500
Tyske områder oversjø (Michel)
x 4094 o/*
F 4095 o
500
500
800
2000
ALL. SONE BL 1a, 1c. BL 1c with some separated
perfs., and gum witch is creased sligthly, not
expertized. (€ 2350)
I 4112 **
ALLIED MILITARY GOVERNMENT revenue
Stamps. ”GRATIS” in prussian blue, 1, 2, 4 and 6
DM on $ 1 red. All in very fine MNH block of 4.
I 4113 **
AM AND BR ZONE 101U. 10+5 Pf imperf. UM
pair, close, and sligtly cut at left. (€1000) BID!
x 4114 Br BYGNINGSERIEN/”Bauten”. Eske med ca.
600 forsendelser, ves. vanlige konvolutter,
men også kort og noen brevfronter. Bl.a. godt
innhold av rek./verdiforsendelser. En del i
frankeringkombinasjon med “Notopher”-merket.
Original, tysk korrespondanse i brukskvalitet, men
mange dekorative enheter. Eldre spesialkatalog for
utgaven medfølger.
I 4115 Br ECKARTSBERGA 3 I. 24 pfg. med sign. Bu på
brev til Magdeburg, eldre signatur ved merket. (€
1500 som bruksbrev, € 720 som filatelistbrev)
x 4116 **/Br FINSTERWALDE. Flott samling på 6 ark, inkl.
noen varianter. (€ 840 + 2 brev)
I 4117 o/**/* FRANSK SONE. Meget fyldig på albumark inkl. to
av RK-miniarkene (+ øvrige enkeltmerker) og alle
valørløse og alle jub.serier. Det meste ustpl. er **.
God kvalitet.
x 4118 o/**/* FRANSK SONE og vestsoner 1946-48. Samling
på blad, tilsynelatende komplett i hovednummer,
i blandet kvalitet. Inkl. Konstanz II med attest
for regummiert, ellers mye * på fransk sone. De
bedre siffer og nettovertrykk er stemplet falsk på
baksiden.Også litt Saar etc. Bør sees.
700
I 4098 o/*
I 4099 o/**/*
350
x 4100 o/**/*
I 4101 o/**/*
I 4102 o/*
I 4103 o/**/*
600
I 4104 o/**/*
I 4105 Br
1600
x 4106 o/*
I 4107 *
x 4108 o/**/*
600
600
F 4109 o
6000
I 4110 o/*
Okkupasjons-soner 1945-49 (Michel)
2000
I 4111 o
600
2500
100
500
F 4083 Br
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
SAAR 118+143. 1.50 Fr. and 60 C. Registered
Letter sent from Saarbrücken 26.1.34.
Addressed to ADOLF HITLER, Reichskanzler,
Berchtesgaden, Obersalzburg. Haus
Wachenfeld (later re-named The Berghof)
was Hitler’s vacation residence for more than
ten years. In 1933 Hitler purchased Haus
Wachenfeld with funds he received from the
sale of his political manifesto “Mein Kampf”.
Upon arrival re-directed to Kanzlei Adolf
Hitler, Berlin. Wilhelmstrasse 55 was Hitlers
office address in Berlin until the new Reich
Chancellery had been built in 1938 by Albert
Speer. Enclosed 3 postcards: Adolf Hitler,
Haus Wachenfeld and Wilhelmstrasse mit
Reichskanzlei. VERY IMPORTANT HISTORICAL
COVER. Extremely rare.
10000
2500
CHINA. Samling på ark. (€ 615)
FRENCH TOGO 10. 10 Pf. Very fine corner used
copy, and stamp with perfect centering. SUPERB
copy of this scarce issue. (€900)
KAMERUN. Komplett på to sider. (€ 500)
KAROLINEN. Komplett på ett ark, nr. 1, 6 og 22 er
regummierte (€ 340). Også ett usignert brevstykke
med 7 Pv. ??.
KIAUTSCHOU. Samling på to ark. (€ 880)
MARIANEN 1 II-21. Komplett, nr 1, 3 og 4 er **.
(€ 545)
MAROKKO. Samling med bl.a. 1905-serien der 1
og 5 Mk er **, 1906-serien * etc. (€ 1800)
MARSHALLØYENE 1 II-27. Komplett der nr 2, 3, 8
og 10 er **. (€ 1470)
NYGUINEA. Komplett samling. (€ 475)
NYGUINEA 8-9. 5 og 10 pf i relativt gode, og
uvanlige 4-blokker. 10 pf god kvalitet, to stk. 5 pf
med 2-3 litt korte tg. hver. (€400)
SAMOA 1-19 komplett, nr. 3 og 5 er **. (€ 450)
SÜDWESTAFRIKA. Feltpostkort til Tyskland 1906.
GI BUD.
SÜDWEST-AFRIKA. Samling på to ark. (€ 600)
TOGO. Komplett på albumside. (€ 360)
TYRKIA. Samling med bl.a. 1900-serien etc. (€
1480)
ØSTAFRIKA 21b. 3 R i bra kvalitet, gammelt stpl.
bak og ny “Kurzbefund” Steuer BPP “Einwandfrei”.
(€230)
ØSTAFRIKA. Komplett på to sider. (€ 815)
I 4096 o/*
I 4097
500
800
500
700
500
1200
750
2200
1800
700
600
600
100
900
500
1700
500
1200
800
100
750
1000
1250
1300
800
51
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
x 4119 o/** FRANSK SONE. Spesialsamling av våpentypen
fra fellesutgaven på 18 utstillingsmonterte ark. Må
vurderes av spesialsamler. Bra kvalitet med mye
**. (oppg. €692)
I 4120 *
LOKALUTGAVE DÖBELN 1 b DD. Dobbeltrykk i
fireblokk, ikke hengslet, men klebespor i gummien,
signert Zierer BPP.(€ 400)
F 4121 **
LOKALUTGAVE FREDERSDORF .
Tjenestemerker 1942-serien overtrykt, ikke lenger i
Michel, men står på LT-fortrykket for Fredersdorf.
F 4122 **
LOKALUTGAVE FREDERSDORF 1-23. Postfrisk
serie med begge tagginger på 3 og 5 RM, 3 og 5
RM tg. 14 er signerte. (€ 690)
F 4123 **
LOKALUTGAVE FREDERSDORF FD 132-177.
Tjenestemerker komplett postfrisk, signert Richter.
Meget sjeldne! (€ 1040)
F 4124 **
LOKALUTGAVE GROSSRÄSCHEN 13-24 B I.
Utagget serie, meget sjelden! (€ 900)
F 4125 o/** LOKALUTGAVE GROSSRÄSCHEN 27-27. 12 pfg
(liten flekk) og 40 pfg type I postfriske sign. Zierer,
24 pfg type IV stemplet. (€ 330)
F 4126 **
LOKALUTGAVE GROSSRÄSCHEN 28 II,
30.Signert hhv. Sturm og Zierer (€ 270)
F 4127 **
LOKALUTGAVE LÖBAU 1. Blåviolett overtrykk
på 6 pfg, fotoattest og signatur Ingeburg
Sturm, samt signert Richter. (€ 1700)
F 4128 **
LOKALUTGAVE LÖBAU 26-27. 10 og 12 pfg i
ståltrykk, meget sjeldne merker signert Sturm
og Richter.
F 4129 **
LOKALUTGAVE LÖBAU 3-25. Komplett serie, 2
RM signert Kunz BPP (€ 450) og 5 RM signert
Sturm. (Mi. uten pris).
F 4130 **
LOKALUTGAVE NIESKY 1-2. Første utgave prima
postfrisk (€ 350)
x 4131 o/**/* LOKALUTGAVER - mindre samling, ujevnt belagt
på ark, dog med bedre innslag inkl. 10 miniark,
noen tvilsomme observert.
I 4132 **
LOKALUTGAVE SCHWARZENBERG 1-23 I. Serie
type I , alle signert Findeisen BPP og Richter.
I 4133 **
LOKALUTGAVE SCHWARZENBERG 1-23 II.
Serie type II, alle signert Richter.
I 4134 **
LOKALUTGAVE WURZEN 1-20, I-III. Serie, alle
signert, bl.a. Dr. Jacob og Sturm.
F 4135 o
MECKLENBURG-VORPOMMERN 29/40. 18
merker på plansje, € 620 når alle 4 12 pfg. er
regnet som billigste, men én må vel være i rosa
nyanse?
I 4136 o/**/* OST-SACHSEN. 2 big stockcards with singles incl.
varieties and also 4 complete sheets.
x 4137 **/* SAAR. Komplett samling 1947-59. Blokk 1 er
prima **, BL 2 **, men med noe brun avsmitting
bak. Ellers er alle bedre *.
I 4138 o/**/* SACHSEN. 2 big stockcards with singles sheets
and blocks also some varieties!. All in all 176
stamps.
I 4139 o/**/* SOVIET ZONE. Stockbook with varieties incl.
inverted optd’s, ”old” german cancellations etc.
Please inspect!
F 4140 **/* SOVJETSONE. Tilsynelatende komplett samling
i hovednummer på blad, BL 1 **, BL 2 ** kraftig
hengslet og med kraftig brekk, BL 4 **, BL 5 **
med gummibrekk, BL 6 **, ellers 12 pfg “potschta”
nr. 41 ** og signert F. Müller, mye annet er **.
x 4141 o/**/* SOVJETSONE - rester fra spesialsamling i album.
I 4142 o/**/* STADT BERLIN. Small collection of varieties
mainly on UM cond. also 2 complete sheets and 2
covers. Must be inspected. Unusual coll.
F 4143 **
STADT BERLIN 5AVII. V12 Pf. variety:
FUSSBINDE. UM copy in pair with normal.
Opinion: Ströh. (€450)
I 4144 **
THURINGEN BL 2t. Minisheet. UM copy, but small
imperfection east margin (not mentioned in cert.)
and 2 faint corner creases. Cert RPSL. and signed
BPP (as no faults!). (€1500)
I 4145 o/**/* THURINGEN. Special coll. with many expensive
copies and many signed by BPP etc. Ex.
block of 4 97axbt (€780), block of 4 97 ax,
double perf. 4x95 AXtUs. Almost every stamp
with variety, special cancel or somewhat
else unusual! Also essay seen. Marvellous
collection that most be inspected!
I 4146 **/* THÜRINGEN. 5 complete sheets + 4 half sheets
with found varieties etc!
I 4147 **
THÜRINGEN BL.4. Gjenoppbygnigsblokk
postfrisk, liten produksjonsbetinget flekk (€ 400)
I 4148 o/**/* Interesting small coll. on loose pages incl. some of
the rare issues signed H.W, but doubtfull correct.
Please inspect.
I 4149 o
Vesentlig stpl. samling på arksett med ALLIERT og
FRANSK sone, med ok innslag. Bra kvalitet.
I 4150 o/**/* Større lagerparti i innstikkbok. Mye engelsk og
amerikansk sone. Mye materiale.
BRD (Michel)
I 4151 o/** 123-38. Komplett, prima serie posthorn
postfrisk = €2200, medfølger samme serie stpl.
F 4152 **
123-38. Posthornserien i postfrisk toppkvalitet.
(€ 2200)
F 4153 **
123-38. Posthorn. Complete set in perfect
UM cond. Some issues signed Schlegel BPP.
(€2200)
I 4154 o
179y/86y, 259-60y. Heuss på fluorpapir komplett,
lettstpl., god kvalitet. (€460)
I 4155 **
MH 2a. Et av de tidligste, bedre heftene, god
kvalitet. (€320)
600
Obj.nr.
I 4156 **
x 4157 o
500
750
700
x 4158 o
1000
1700
600
x 4159 **
600
2000
800
x 4160 **
I 4161 o/**/*
1500
x 4162 o
700
1000
750
500
x 4163 o
x 4164 o
800
x 4165 o
500
I 4166 o/**/*
1000
I 4167 o/**/*
2000
I 4168 **
500
x 4169 **
1000
x 4170 o/**
3000
x 4171 o/**/*
1000
1500
x 4172 **
750
x 4173 o/**
x 4174 o/**/*
1500
6000
4175 o
I 4176 o
750
600
x 4177 o
1500
500
500
3500
3500
3500
x 4178 o/**
I 4179 o/**/*
I 4180 o
x 4181 **
I 4182 Br
x 4183 o
750
500
I 4184 Br
Utrop
W 17Y II-S 52 Y II. Heuss type II sammentrykk
komplett postfrisk. (€ 730)
Massivt dublettparti i sju, som oftest tykke/
tykkere innstikkbøker stappfulle av merker.
Imponerende avdeling etter 1990. Usystematisk
m.h.t. katalognummer, og mange bøker
overlappende m.h.t. innhold. To mindre bøker
i tillegg, fortsatt helt moderne utgivelser.
Kolossalt mange merker med vekt på jub.
utgaver.
Kvalitetssamling til 2001 i Lindner Falzlosalbum, i praksis komplett på hovednummer.
Helt sporadisk sett tomme lommer på
undertyper, men dette oppveies lett av en god
del ekstramateriale innsatt her og der inkl.
noen få forsendelser. Jevnt over god kvalitet,
og mange pene stpl. inkl. prakt/lux på på eldre
og moderne utgaver. Sett konv. med Heuss
fluor kpl. på én konvolutt. Det er oppgitt en kat.
pris på €4500.
Komplett samling til 1982, uten posthornserien
og 4 billige, inkl. Heuss lumogen. Alt i topp
kvalitet, montert i prima blått LT SF-album med
kassett. (€ 3000)
Prima samling 1996-2011 i LT SF-album. Rimelig
komplett, mgl. noen miniark/hefteenheter i forhold
til fortrykk.
64-siders innstikksbok med merker fra 1949/1994.
Tilnærmet komplett i perioden, unntatt noen få
bedre merker. Etterhvert dublisert. Unntaksvis
ubrukte merker.
Svært fyldig samling 1949-99 i god kvalitet i
to LT SF-album. Fra 1987-99 er de alle fleste
enkeltmerker lux abo.stemplet. Noen mindre kval.
anm. i starten (som tørr, ustpl. 10+5 Mariakirke),
men mest god/bra kvalitet.
Samling til 2000 i to Schaubekalbum med lommer,
komplett etter fortrykket inkl. Heuss lomogen og
ligg. vm. De siste 10 år lux ordreavstemplet.
Samling 1946-98. BRD er komplett minus tre
merker til 60 euro. Alt er i god rundstemplet
kvalitet (€ 3800 for BRD + noe ekstramontert)
Komplett samling til 1997 inkl. Heuss fluor i, i
to bind.
Stemplet samling 1949-90. Ganske få ubrukte.
Virker komplett med alle de gode tidlige utgaver dog uten fluor og liggende vm. 1960.
Stemplet samling 1949-90 i tre bind. Ganske få
ubrukte. Meget velbesatt - dog noen mangler i
starten.
Komplett samling 1983-2000, minus 4 merker men
med mange løse merker fra miniarkene. Montert i
blått LT SF-album med kassett, alt prima. (€ 1450)
Komplett samling i hovednummer 1997-2008 i ett
LT SF-album.
Parallellsamlinger til 1980 stpl. og **. Sistnevnte
kun fra 1960, men ganske fyldig. Stpl. del med en
del mellomgode i starten (herav noen få **), og
rimelig komplett fom. 1955 i god kvalitet. Fint parti.
Samling egenmontert i tykk ringperm. Meget fyldig
inkl. de fleste av de beste i starten. Også avd. med
All. Besittelse inkl. pent stpl. Hannover-miniark.
Samlingen avrundes 1998, men dårligere besatt
etter 1990. Normalkvalitet med mest stpl. merker.
Samling 1980-97 i klemalbum, velfylt, og AFA 2007
angir 15300,-. God kvalitet.
To gode Safe Dual-album med rimelig komplett
samling 1979-95 prima **. I tillegg innpå 450 stpl.
merker inkl. mange pene stempel.
Tre Lindneralbum med samling til 1989. Mye
merker etter 1955, og mest stpl., mye utbygd med
dubletter/ekstramateriale. Før 1955 meget tynt
besatt. Best er 50 pf Heuss ** i god kvalitet. Ellers
litt bl. kvalitet. Må sees, fra dødsbo.
Plastkasse med mange, mange, mange tusener
av løse merker i stort antall små brødposer. Eldre
og nyere, dette er del I av partiet, hvis andre del
sitter i en litt billigere lott.
Stockbook with issues in quantities to 1975 with
mainly normal issues incl. a Posthorn 90 Pf in
a block of 4 (€800) but with red colour smudge.
All in all many thousand issues. All used. Please
inspect.
Pent, egenmontert samling 1954-82, tekstet, god
kvalitet og riktig så fyldig. Dertil en meget tykk og
en vanlig i.bok med dublettvare til 2002, meget
velorganisert og renslig. Minimalt innhold Riket
foran i den tykke.
To gode Safe Dual-album med rimelig komplett
samling 1956-78 prima **. I tillegg en del stpl.
merker inkl. pene stempel, stpl. også før 1956
(albumark fra 1949).
Lagerbok med moderne utgaver i fin kvalitet.
De første sider med enkelte fastklebede merker.
Må sees.
ETB. Samling 1975-1998.
ATM. 5, 15, 25 pfg med “MUSTER”-stempel.
Sjeldene, god kvalitet. (€750)
Eske med ca. 400 ERSTTAGSBRIEF 1967-81.
Hvert brev i plastlomme.
Eske med tusenvis av merker sorter i større antall
små brødposer eldre og nyere. Samt større antall
usortert.
App. 220 covers/cards Bund and Berlin in small
box, mostly various. from the 60-ies incl. issues
from booklets and slotmachines.
52
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
600
3000
3000
Utrop
I 4185 o
4 stockbooks with many thousand stamps used to
year 2000 many issues in quantities, seen a lot of
minisheets. Please inspect.
x 4186 o/** Lite album med noen mellomgode tidlige, en del
tilleggsserier pent oppsatt, samt en del miniark
(38 stk., mange ulike). Minimalt innslag Berlin.
Bra kvalitet.
I 4187 o
Small collection Bund on 40 album pages with
various issues 1951-1970, none of the better early
set, but still posthorn and others, e.g. 25pf Heuss
flourescent (Euro 140).
Berlin (Michel)
I 4188 **
I 4189 Bs
3000
2000
2000
2000
1800
1800
1700
1400
1300
1250
1200
1200
1200
1100
1000
1000
1000
1000
900
850
800
800
750
600
600
500
1-20. Kpl. “sort overtrykk” i god kvalitet. (€360)
1-20. Serie fullstpl. BERLINCHARLOTTENBERG på klipp, 25.10.48. Alle
sign. Schlegel BPP bak på klippene. Bra
kvalitet. (€2400)
I 4190 **
1-20, 64-67. To prima serier **. (€ 650)
F 4191 **
21-34. Prima serie ”rødt overtrykk”, alle sign.
Schlegel BPP. (€ 1400)
F 4192 **
21-34. Serie rødt overtrykk, alle signert Schlegel,
prima. (€ 1500)
I 4193 **
21F. 2 Pf. variety: PAIR WITH AND WITHOUT
OPTD. Very fine UM copy, black spot in gum on
lower stamp, unsigned. (€750)BID!
I 4194 **
35-51. UPU i god kvalitet, meget god tagging for
utgaven. (€750)
F 4195 **
42-60. Complete set very fine MNH (€750).
I 4196 **
42-60. Komplett bruksserie i god kvalitet, uvanlig.
40 pf dog stpl. (€750 som **)
F 4197 o
68-70. Valutaserien med luksusstempler BERLIN
9-12-49, fotoattest Schlegel. (€ 600+)
I 4198 **
68-70. Währungsgeschädigten, serie enkeltmerker.
Bra kvalitet, dog “limbretter” på 20 pf fra et slags
skriftpreg. (€350)
F 4199 **
BL 1. Valutablokken, prima postfrisk. (€ 950)
F 4200 **
BL 1. Währungsgeschädigten, miniarket i bra
kvalitet. (€950)
F 4201 **
Samling til 1990 i prima LT SF-album, komplett
til 1990 uten serie med rødt overtrykk og 5
billige merker. Göthe og nr. 122 er *. Serie 1948
med svart overtrykk har fotoattest Schlegel, alt
i god kvalitet, inkl. BL.1. (€ 6000)
x 4202 o
SAMMENTRYKK. Samling 30 forskjellige fra
1949-utgaven og produksjonen av hefte 2.
(€ 5500)
x 4203 o
SAMMENTRYKK. Samling 24 forskjellige fra
1949-utgaven og produksjonen av hefte 1. (€
3600)
I 4204 o
Stemplet samling 1948-73. Velfylt med alle klokker,
UPU og andre bedre tidlige udgaver.
x 4205 o/**/* Komplett samling uten blokk 1. 1. serie er ** og
usignert, andre serie usign. stemplet, og 1 mk.
med kort tagg. Postfrisk fra 1960. Montert i album
med PC-utskevne ark, lommer og kassett.
x 4206 o
Ganske fyldig samling i god kvalitet i eldre
LT-album. Ganske fyldig, mgl. kun noen få
hovednummer, mens førsteserien ikke er
vurdert pga. tvilsomme stpl. I nyeste del prakt/
lux ordrestemplet. Noen få kval.anm. i starten,
mest bra.
I 4207 Br Skoeske fullstappet med FDC 1950 til 1990. Flere
bedre i starten. Bør sees.
x 4208 **
Prima samling i to fine Lindneralbum, komplett fra
ca. 1955 til 1990. God kval., oppgitt AFA 2009:
11400,-, + høy rekv.pris.
x 4209 o
Pent egenmontert samling i LT vriperm med
mange av de bedre merkene innsatt. Et par
falske stpl. er notert og Lortzing stygt stpl., ellers
gjennomført pen kvalitet. Ganske så fyldig.
I 4210 o
ETB. Samling 1975-1998 inkl.
x 4211 o/**/* Samling i to album, ser komplett ** i hovednummer
1963-90, + variabelt belagt før den tid. Oppgitt
€ 2300.
x 4212 **
Tidsbegrenset, men fint dublettparti 1977-81, med
det meste samlet x6 (mest i 6-bl.). Prima kvalitet,
og eldre notering ”AFA >9100”
x 4213 o
Pent, egenmontert samling 1960-88, dels lett
tekstet, god kvalitet og riktig så fyldig. Dertil
dublettbok med ikke så mange merker, men ryddig
innsatt og mange ulike.
x 4214 Bs ETB. Komplett nr. 1-39 1956-58, der nr. 1 som
riktig er, er BRD nr. 227. (€ 1200)
x 4215 o
Komplett samling i hovednummer 1983-90, de
fleste med lux ordreavstempling. (€ 500+)
x 4216 o
Samling til 1986 i Davoalbum med merker fra nr.
42, og noen mellomgode før 1960 inkl. klokker II
og III. Innl. oppgir AFA 4200,- før 1960. Senere
fyldigere med en del serier/merker med prakt/
luxstpl.
DDR (Michel)
x 4217 **
BL 8-9 A/B. De fire Marxblokkene prima postfrisk
(€ 640)
I 4218 o/** Issues from very fine large specialized
collection types and varieties in 3 stockbooks.
Many of the difficult signed BPP (Michel
Spezial 1907 Euro 8800), please investigate.
x 4219 o
God samling i sju Lindner Falzlos, dels noe
utbygd. Av vesentlige ting mgl. kun utg.
Marxblokker på komplett. Det er ikke med ark/
merker for tjeneste eller SBZ. God kvalitet og
meget renslig og fyldig samling.
500
400
350
600
4000
750
2500
2500
100
1200
1200
1200
1200
500
1600
1600
7500
4000
3000
1800
1500
1300
1000
1000
1000
800
800
700
600
500
500
500
900
9000
2500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
x 4220 o/**/* Samling i i tre tykke bind på Lindner eller LT
SF-album. Virker noenlunde komplett etter
hovednummer (tjeneste kun de ordinære utgaver),
med overvekt av stpl. vare. Også en del **
innimellom, mens et par tidlige, bedre miniark er
*. God kvalitet.
I 4221 o/**/* Komplett samling til 1990 i tre Schaubek
lommealbum. Ett Marx- og Engels-miniarket er (*),
fram til 1955 en del */o, dog noe **. Fra 1956 ser
alt ut til å være **. Ingen tjenestemerker.
4222 o/**/* Mainly used, duplicated material in 3 stockbooks.
Some better and useful sets and issues seen.
Please inspect. High cat. value.
I 4223 o
Large collection in three heavy albums up to 1974.
A few early missing but still well-filled, mostly mint
N/H, but a few mint and one or two without gum.
I 4224 o
Innstikksbok med godt antall av tidlige utgaver.
(Oppgitt 15000)
I 4225 o/**/* GOD, STOR stemplet samling 1949-1968.
Velbesatt med flere gode tidligere utgaver og
miniark. Enkelte objekter med feil, men mest god
kvalitet.
x 4226 o/**/* To tykke, stappfulle innstikkbøker med dublettvare,
noe hulter-til-bulter. Også en 3., tynnere bok.
Hovedsakelig stpl. merker, med en god del postalt
brukte.
I 4227 o
Small collection in 6 binders with app. 2442 mostly
used stamps incl. some miniature sheets, all on
very fine home-made PC-pages.
x 4228 Br Kartotekboks full av forsendelser, både fdc og
filatelistiske rek.brev. Sistnevnte representert av
en fet bunke langt i plastlommer. Meget variert og
mange fors. med komplette serier. Noen materiale
på kort, og noen helsaker. Mest god variasjon, og
god kvalitet. Ca. 400/450 enheter??
I 4229
Lagerparti i tre Agrippabøker. Noe spredt besatt noen perioder velfylte.
I 4230 o
1948-1969. Meget velbesatt, stemplet samling.
Uten de dyreste blokkene.
x 4231 o/**/* Fyldig samling 1949-72 i tykt, eldre LT-album (uten
SBZ og tjeneste). Mgl. kun noen få etter fortrykk
(inkl. Marxblokker). Mye ustpl. i starten inkl.
Debriablokken og der ganske ujevn kvalitet, fra ca.
1960 mest stpl.
I 4232 o/**/* 64-siders innstikksbok med godt antall dubletter
fra 1950-tallet. Bl.a. flere mellomgode/litt bedre
miniark.
I 4233 o
3 thick stockbooks with issues in quantities.
Please inspect.
I 4234 o/**/* Samling egenmontert på ark i tykk ringperm.
Inneholder noen av de bedre, tidlige seriene. Det
er lagd et notat som viser 2332 merker i 1999,
men ukjent hvordan dette er oppdatert. Normal/bra
kvalitet, tynt besatt med miniark.
x 4235 o/**/* God og ganske fyldig samling 1948-68 i
egenkomponent perm. Spesielt bra før 1960, som
foruten miniarkene er rimelig komplett. Etter 1960
oppstår litt klebing på noen billige merker. Det
aller, aller meste er *. En del av de bedre, tidligere
er summert til AFA ca. 15500 som **.
I 4236 o/**/* To 64-siders innstikksbøker med “mengder”
av merker fra 1948/1980-tallet. Bl.a. 66
miniark/”Kleinbogen” i perioden.
I 4237 o
Comprehensive coll. (1945-90) in 3 albums
missing the best issues but still with many fine
and good sets incl. many special cancellations
on pieces etc.
Tyskland Diverse
I 4238 o/**/* SBZ, DDR. Coll. SBZ and DDR 1948/1952 in a
stockbook. Often used and unused of the same
stamp. Also better stamps/minisheets and issues.
Good cat. value.
I 4239 o/**/* Selection of medium to valuable issues/sets on
stockcards in binder. Must be inspected. High cat.
value and good for splitting up.
I 4240 o
Collection Reich, Occupation, Bund, Berlin in
8 binders with mostly used stamps incl. some
miniature sheets. All Leuchtturm or on very fine
home made PC-pages.
x 4241 o
BRD/BERLIN. Bra samling i tykt fortrykksalbum
til 1978. BRD med en god del bedre i starten inkl.
Mariakirken, Ifabra, Dunant etc. Berlin tynnere
før 1955, men noen bra klokker. Videre fyldige
samlinger til det nyere (BL 2 med løs perf.). God
katalogverdi.
x 4242 o/* Grunnsamling Riket, samt ganske fyldige
samlinger BRD og Berlin til ca 1955.
I 4243 o/**/* Tykk innstikkbok med tyske områder, fra
Stater til Soner, inkl. litt Kolonier og mye fra
avstemmingsområder inkl. Danzig, Saar, osv. Mye
materiale, men noe uorganisert og med mange
dubletter. Må sees, da kvaliteten kan variere.
Ugjennomgått fra stort samleropphør.
x 4244 o/**/* Generalsamling 1947-2008 i eldre Stenderalbum,
i to innst.bøker og på noen plansjer. En del DDR
** på plansjene, og god avdeling BRD etter 2000.
Mange merker hele veien, men mangler de beste
før 1960, samt noe bl. kvalitet her (et par bedre
Berlin er faksimiler).
I 4245 o/(*) HAMBURG lokalmerker. Større parti oppklebet
(fastklebet) på mange løse sider. En skjønn
blanding av merker, evt. nytrykk m.m. Svært
uoverskuelig parti.
2500
1800
Obj.nr.
I 4246 o/*
x 4247 o/**/*
1500
1500
1400
I 4248 o/**/*
x 4249 **
1300
1200
1000
1000
x 4250 o/**/*
x 4251 o/**/*
I 4252
x 4253 o/**/*
1000
1000
750
I 4254 Br
I 4255 o/**/*
750
x 4256 o/**/*
750
750
x 4257 o/**/*
x 4258 o
500
x 4259 o/**/*
500
500
3000
x 4260 o/**/*
x 4261 o/**/*
x 4262 o/*
3000
2000
1750
1500
1250
1250
I 4263 o
x 4264 o/**/*
x 4265 o/**/*
x 4266 o/**/*
x 4267 **/*
x 4268 o/**/*
1200
x 4269 o
I 4270 o/**/*
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
Tyske Rike, Berlin, Bayern m.m. Samling på
albumark med merker fra ca. 1850/1950-tallet.
Godt besatt på Tyske Rike, Bayern og Berlin med
flere mellomgode merker og noen bedre. Noe
blandet kval.
LT-album med egenmonterte samlinger fra div.
OMRÅDER: Saar, Stater, okkupasjonsområder,
litt kolonier, m.m. Best på Saar med bra samling
fra 1948 og framover med mange mellomgode.
En del dyre/mellomgode på Stater, men kvaliteten
er særdeles blandet. Ellers litt forskjellig inkl. en
nesten neglisjerbar samling Frankrike bak i boken.
Tyske kolonier, Tysk post 1. verdenskrig og tyske
avstemningsomr. med ca. 200 merker. Danzig
med ca. 240 merker. BRD ca. 250 merker, samt
Saar med ca. 100 merker.
BERLIN - Samling til 1990 i album, relativt få
før 1955, deretter komplett i hovednummer (€
12-1300). Også en bok med mest “Frauen”
dubletter ** og noen o, samt BRD postfriske
småark med pålydende verdi 288 DM.
Sju bøker/permer med duplisert materiale fra
Brystskjold i meget bl. kvalitet til nyere perioden.
Dels massevare, men totalt sett mange, mange
tusen merker. Usjekket fra dødsbo!
Skikkelig roteparti med Soner, Berlin (tynt besatt),
noe Riket inkl. stempelmerker (sogar noen norske
sådanne obs.). Godt utbygd med materiale, men
uoversiktlig og neppe noen kostbarheter. Fortjener
gjennomsyn, da dette kommer rett fra dødsbo.
Parti Riket, Berlin, Bund, områder m.m. i eske.
Meget spennende materiale. Noe av det postfriske
er klebet p.g.a. fugtpåvirkning. Må gjennomgås!
Tyske riket- grunnsamling med mange merker
fra 1880-1945, en del ** mot slutten. Samt ca.
komplett DDR til 1961 */**/o i blandet kvalitet, men
med bl.a. 4 ** Marxblokker og annet bra. Også en
del uåpnede abonnementsendinger BRD og en
perm med FDC.
Meget gammelt helbrev fra 1604 til fyrst Rudolpho
med fullt innhold og segl. Gotisk håndskrift. Bør
studeres. Sjeldent?
Two small collections Bund and Berlin, Bund
1951-1969 (NBA hinged and Marienkirche without
gum) otherwise thin in the beginning, Berlin mainly
issues 1960-1989 mint N/H.
32-s. innstikkbok med stort antall renslige dubletter
BERLIN, dels innsatt om en annen. Ikke mye
før 1960, ellers meget variert. I tillegg tilsv. bok
med oppsamlingsmateriale nyere BRD/DDR/
Berlin, hummer og kanari. Innslag av ** her og
der, mest stpl.
Diverse på en bunke plansjer - bør sees.
Godt parti i 16-s innstikkbok med både Områder
og BRD/Soner. Bl.a. bra samling Saar, stpl. serie
Slesvig, sammentrykk, godt, moderne BRD, m.m.
Må gjennomgåes nøye, men kvaliteten er god!
Eldre LT-album med grei basissamling RIKET,
og ok samling GG/B&M. Mest stpl. merker, uten
det dyre materialet (en Ostropablokk er limløs og
fillete). Ellers normal/bra kvalitet.
Fem plansjer A5 med litt bedre utvalg merker fra
mange områder, i hovedsak før 1960. Bra kvalitet,
og gammel notering på 3200 DM.
18 A5-plansjer med div. halvgammelt materiale fra
mest 1940-tallet. Bl.a. en del russisk sone inkl. **.
Variert og småspennende, må sees. Dertil innpå
rundt 20 innstikkort A6 med mer fokus på RIKET,
herunder mellomgode. Ser bl.a. Hannoverblokken
1949 letth.
Schaubekperm med samlinger Riket og BRD
til 1980. Sistnevnte av marginal interesse, men
Riket starter med ca. 20 brystskjold i meget ujevn
kvalitet, og ellers en del merker. Usjekket fra
dødsbo, som også har levert den store samlingen
til 5000,-!
5 store fortrykksalbum med stemplede samlinger
etter 1945: Bundesrepublik, Berlin og DDR. Meget
stort antall merker, men bedre utgaver mangler.
To vanlige i.bøker med noe BRD, men mest eldre
materiale. En del RIKET, den ene boken med over
halvparten av sidene med kun tjenestemerker.
Noen tomme sider, noen sider stappfulle av
merker, dels morsomt innhold. Også en del Saar
sett.
Bra roteparti i innstikkbok med vekt på miniark
BRD, i variende antall. Bl.a. fire stk. Beethoven,
derav to stpl. Også en del annet kurant innhold.
Full 16-s. innstikkbok samt en del løse plansjesider
med meget variert innhold fra Stater, Riket, mange
områder/soner. En del Danzig, Bachserien BRD,
og mye annet variert. Noe bl. kvalitet, men ves.
eldre materiale.
12 fulle A5-plansjer med ustpl. merker fra RIKET,
SONER, OMRÅDER. Fokus 1930/40-tallet. Variert
med mye kurant, med forholdet */** er uklart.
Grunnsamling RIKET i gammelt Schaubekalbum
med noen mellomgode inkl. det ene OL-miniarket.
Innstikk med samling BRD ** uten dyre, samt
litt annet.
Samling BRD 1984-93 romslig innsatt i tykk
innstikkbok, renslig og fyldig. Dertil innstikkbok
med div. tyske områder; DDR, Riket, Soner, m.m.
3 stockbooks and an album with various issues
from Zones to Berlin and DDR. Please inspect.
1000
Obj.nr.
I 4271
I 4272
1000
I 4273
1000
I 4274
x 4275
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Ungarn (Michel)
F 4276 *
I 4277 o
x 4278 **/*
x 4279 o/**/*
x 4280 o/**/*
900
I 4281
800
x 4282 **
800
800
I 4283 **/*
I 4284 o/**/*
750
x 4285 **/*
750
x 4286 o
700
4287 o/**/*
700
I 4288
x 4289 o/**
700
700
I 4290 o
4291 o
I 4292 o
700
600
600
600
500
500
Utrop
Tre plansjer med bedre materiale Soner og BRD,
et par “kritiske”, stemplede utgaver Soner er dog
usignerte. Gammel notering 3336 DM.
**
LOKALPOST ASCHAFFENBURG IIIAy. 16 Pf.
variety: WATERMARK HORIZ. Very fine UM block
of 4. See cert. of other copy saying: VERY RARE
WITH THIS WATERMARK VARIETY.
o/* SONER/Riket. Restsamling med mange
gjenstående merker på fransk og russis soner.
Ellers litt Alliert, og kun noen sider Riket, alt pent
egenmontert.
Br 5 spennende LP/rek.brev fra 2 WW sendt fra Wien
til USA med diverse rutepåtegninger og sensur.
Dessuten ca. 15 øvrige eldre forsendelser.GI BUD!
**/*/ REALISASJON: Innst.bok med mye materiale **
(*) BRD og Berlin 1979-86, samt noe BRD 1990-95
** i annen bok. I sistnevnte også noe nyere Norge
**, m.m. Mange merker sitter fast, fuktighet. MÅ
SEES; INGEN RETURETT.
x 4293 o/*
I 4294 o
I 4295 o/**
x 4296 o/*
I 4297 o/**/*
x 4298 o/*
I 4299 **
x 4300 o/**/*
5. 15 K stentrykk, skjev, men god tagging.
Letthengslet. Off centered, fresh gum! (€ 1700)
GI BUD!
8-12. Rest-spesialsamling Franz Josef, med 2 kr
x18, 3 kr x2, 5 kr x43, 10 kr x20 og 15 kr x15. Mye
i god kvalitet, og ymse pene stempler, nyanser
og mulighet for nyanser. I ung. spesialkatalog har
en del av disse stpl. betydelig merverdi. (€2100
+ tillegg)
Samling ca. 1913-59 i to innstikksbøker, ser
komplett ut. Nesten alle merker hengslet,
men de gode miniarkene BL 17, 18 A/B og
20-22 er **.
Samling til 1972 i tre Schaubekalbum, meget
fyldig, inkl. alle miniark (uten de dyre fiolette), men
det store hengebruarket med brekk. Litt blandet
kvalitet, men inkl. en del okkupasjonsområder.
Stor samling med dubletter dels velsortert i sju
innstikkbøker de fleste 32-/64-sider, tusener på
tusener av merker. Dessuten LT vriperm med
enklere, egenmontert samling. I en bok oppsett
med utaggede merker ca. 1960-tallet på 4
sider. Svært mye materiale. Bra kvalitet og mest
stemplet.
Lagerparti i fire velfylte Agrippabøker. Masser av
komplette MOTIVSERIER - noen perioder meget
velfylte. Dessuten stor porsjon stemplede helark.
Ett lager 1990-2008 i tre innstikksbøker, som
regel 4-5 av hvert merke + 1-2 av miniark. Oppgitt
€ 4130.
Coll. in 2 Schaubek albums 99 % complete
unused/UM (1960-88). No miniature sheets, but
incl. some sheetlets, also incl. all imperf. issues
to mid-1963. Thereafter 97 imperf stamps, but no
minisheets!
Small coll. in stockbook (1872-2004) incl. better
issues like AFA 375/82: 700 Kr, 477-85: 1660 Kr.
720x: 500 Kr. Total cat. value over AFA 14000.
Samling med noen dubletter til 1989 i to
innstikksbøker, svakt belagt i perioden 1920-60.
Oppgitt € 3000.
God samling off. årssett 1960-97. Disse inkluderer
som så ofte stpl. merker, men inkluderer da
også miniarkene. Mange med ubrudt tape. God
kvalitet. Settene skal i prinsippet være komplett
etter hovednummer, men 1995 syntes noe tynt
besatt på oss.
Større eske med 10-12 samlinger, album,
dublettbøker. Eldre og nyere, mye materiale. Mest
stpl. vare.
Lagerparti i fem velfylte Agrippabøker. Masser av
komplette sett - noen perioder meget velfylt.
Lagerparti MINIARK 1964-94, best etter 1970. Ca.
140 ulike miniark representert, det aller meste **
(men i starten mest stpl.). Varierende antall, men
tilsammen ca. 530 miniark!
LAGERPARTI, mest stemplede merker i stort
antall i 5 album fra nedlagt handler. Meget stor
katalogverdi, mange motivmerker.
Plastkasse med tusener på tusener av merker
sortert i et veldig antall små brødposer, gammelt
og nytt. Helt uorganisert.
Stockbook with MINISHEETS, many different and
often duplicated. Seemingly only used! Approx.
130 different.
Grunnsamling med en god del merker til 1970 i
to innstikkbøker. Liste medfølger: oppg. AFA ca.
12300,-.
FRANZ JOSEPH. Stockcard with various issues.
Please inspect condition as it is a little mixed, but
many fine.
En fyldig samling 1959-76 i to KA-BE med pent
egeninnsatte svarte lommer, mest **. Oppgitt Yvert
€ 1100. Også katalog Yvert 2013.
Samling til 1940 på Scott albumark, noenlunde
fyldig.
3 stockbooks with various issues incl. over 20
minisheets. (AFA 720x: 500 kr).
Dubletter i to store innstikksbøker, mye “BOB” inkl.
okkupasjonsutg.
En fyldig samling 1986-2002 i Schaubek album
med lommer,uten miniark eller ark for miniark,
oppgitt € 700.
Innstikkbok, folder med gammel samling og noen
innstikkplansjer med div. Dels ok innslag med mye
materiale før 1920.
500
500
500
100
100
100
1000
3000
2500
2200
2000
2000
1600
1500
1500
1500
1200
1000
1000
1000
1000
1000
900
750
700
600
500
500
500
500
53
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
F 4301 *
x 4302 o
Utrop
DEBRECEN I. 5 Kr. Very fine unused cond. Sold
”as is”. (€1000)
Pent egenmontert samling i tykk ringperm, 194988. Mange merker, og noen miniark. God kvalitet.
GI BUD!
Vatikanet (Michel)
I 4303 o/**/* Very wellfilled stockbook with issues in quantities.
Collected both used and unused/UM.
x 4304 **
Samling i tre utenlandske fortrykksalbum av
en viss alder, til 1977. Uten merker den første
tiden, men mye mer fra 1945, og fra 1955 rimelig
komplett. Virker gjennomført ** i bra kvalitet. Mi.
161-62 helt klart den beste serien i samlingen,
men noen andre mellomgode.
500
100
1000
700
I 4305 Bs
I 4306 **
518-23. Rotary on front of cover sendt to Oslo
Rotary Club!
693-96 II. Graz høyverdier med type II overtrykk,
prima ** (€ 500)
Østerrike - samlinger/lotter
I 4307 o/**/* Coll. with many duplicates in 6 stockbooks.
A huge amount of stamps, not many good
values, but all in all an extensive coll. Must be
inspected.
I 4308 Br Postal History, 13 different Austrian newspaper
postage marks on entire papers og cuts from.
E.g. the very early “W 1.K ZEITUNG 805” on
complete Journal de Francfort 1805. Rare
material.
x 4309 o/**/* Samling i fire SAFE-album (mest Dual) til 1998.
Tynt klassisk, basissamling til 1945 dog med
bedre luftpost, meget fyldig etter dette til 1998.
Kvaliteten stort sett bra, et par klassisk med
feil, og generelt vekt på stpl. merker. Noe mer
*/evt. ** før 1945. Oppgitt AFA 2012 ca. 37000,-.
I 4310 Br ÖSTERREICH-LOMBARDIET VENEZIA. Large
accumulation with app. 240-250 covers, cards and
postal stationery 1860-1970. It varies a lot with
many interesting items.
I 4311
Lagerparti i fem velfylte Agrippabøker. Masser av
komplette sett - noen perioder meget velfylte. Uten
dyre sett og merker.
x 4312 **
Komplett samling (99,9 %) inkl. kleinbogen 19932008 i Schaubekalbum med lommer. (€ 1650)
F 4313 o
17 classics in fine condition. (€ 1550)
I 4314 **
Samling 1960-2007 i fire Lindner Falzlos-album.
Mangler selvklebende fra 2005 og 13 merker
deretter, ellers komplett uten løse merker fra
miniarkene. Også enkel grunnsamling før 1960 på
ukomplett sett Lindnerark.
x 4315 o/**/* Samling i innstikksalbum og innstikksbok, med
styrke i letthengslede jubileumserier 1922-37,
disse med kat.verdi € 3100 som **. Ellers noe
etterkrigs til 1964 og litt områder.
x 4316 o
To tykke innstikkbøker med tusener på tusener av
merker eldre/moderne, inkl. en del “bob”. En del
hulter-til-bulter, men ofte sortert pr. stripe. Normal/
bra kvalitet, mye materiale!
x 4317 o/* Samling til 1964 med områder, i eldre, velholdt
Schaubek. Pen kvalitet på det meste, med en del
mellomgode merker innimellom.
I 4318 Br LOMBARDY-VENETIA. Small postal history
collection with 19 different covers 1812-1868,
Porto Gruano, Spilimbergo, Triest, Odessa etc.
x 4319 **
Plansjer med dubletter ca. 1948-65, ca. € 1500.
x 4320 o/**/* Samling 1945-70 i Schaubekalbum, ganske velfylt.
Noen * er regnet 50%, men bl.a. Kärnten er **.
Oppgitt AFA 11200,-.
x 4321
En grunnsamling Østerrike til 1950-årene
inkl. områder, gammel notering “2500 DM”,
oversjøalbum med div. inkl. Touva, litt Frankrike i
innstikksbok, noen norske brev etc.
4322 o
Plastkasse med mange, mange tusener av løse
merker stort i stort antall små brødposer. Videre
stor pose med usorterte merker i antall, relativt
høyt antall med bruksmerker.
x 4323 o/**/* Sju storformat utv.hefter med eldre/nyere, + litt
annet. Variert, ingen sjeldenheter.
Afrika (Michel)
I 4324 o/**/* BELGISK KONGO. Bra dublettparti på mindre
antall plansjer, best på eldre perioden, inkl. “bob”.
Oppgitt €500, hyggelig parti.
x 4325 o/**/* BELGISK KONGO. Samling på albumark til 1970
med mange merker, noen steder innsatt dubletter.
Noen mellomgode, og samlet oppgitt €800.
x 4326
BELGISK KONGO OG RWANDA. Påbegynt
samling i Davo med lommer. Også samling
stempler på merker og brev i 5 album.
4327 o/**/* EGYPT. Small collection UAR 1958-1966 used/
mint (€ 145), 19 different miniature sheets 19581997 mostly mint N/H (€ 133), together with 8
pages in stockbook older issues and UAR. GI
BUD!
x 4328 o/**/* EGYPT. Tykk innstikkbok med masse merker,
noe hulter-til-bulter, men stort antall ulike. Fra
gammelt til moderne, litt ekstra bok med noen flere
medfølger. Ves. stpl. vare.
x 4329
FERNANDO POO. Samling fra 1899 og utover
på albumark med mange bedre, oppgitt Edifil
€ 2200,-.
F 4330
FERNANDO POO. Samling til 1898 på ett
albumark med flere bedre, blandet kval., bl.a.
defekt tg. på nr. 1.
Utrop
Obj.nr.
Utrop
MOSAMBIK. Samling med dubl. i 32-siders
innstikksbok + ett album med brev.
x 4332
RIO DE ORO. Samling, ujevnt belagt, med med
flere bedre merker. (€ 650)
I 4333 o/**/* SPANSKE KOLONIER. Rotelott på blad, i
innstikksbøker og på plansjer.
x 4334 o/**/* SPANSK GUINEA. Samling, ujevnt belagt, med
med flere noe bedre merker. Oppgitt Edifil € 790.
x 4335 Br Ca. 35 brev i plastlommer, delvis interessant.
Amerika (Scott)
Obj.nr.
700
800
500
700
700
USA (Scott)
USA - enkeltmerker
I 4336 o
F 4337 o
F 4338 *
Østerrike (Michel)
Østerrike - enkeltmerker (Michel)
Obj.nr.
x 4331
600
700
4000
F 4339 *
F 4340 o
I 4341 o
F 4342 *
F 4343 o
F 4344
3500
3000
2500
I 4345 o
F 4346
F 4347
F 4348
I 4349
F 4350
o
o
o
o
F 4351 o
I 4352 o
F 4353 o
24. 1 c -9 examples + pair, not checked for types.
67. 5 c buff fine used. ($ 1000)
68. 10 c green 1861 fresh mint, some soiling in
upper left part, and centered right. ($ 1100)
69. 12 c 1861 fresh mint,well-centered. ($ 1800)
70. 24 c red lilac with blue cancellation, superb
used. ($ 300+)
70a. 24 c lilac, two shades used. ($ 550)
77. 15 c 1866 fresh mint, small closed tear on
top. ($ 4500)
78b. 24 c grey fine used. ($ 450)
89. 10 c With E grill, very fine, photo cert Phil.
Foundation. ($ 350)
90. 12 cents med grill, liten del av rødt stpl., god
teknisk kvalitet. ($425)
90. 12 c with E grill, very fine ($ 400)
95. 5 c with a weak impession of an F grill. ($ 900)
100. 30 c with F-grill, fine ($ 950)
113/19. 6 different 1869, mixed cond.
115. 15 cents tofarget, forsidepen med lett, sentralt
korkstpl. Dog bretter. ($800)
118. 15 c 1869, type I, fine ($ 800)
119. 15 c type to i to nyanser, pene. ($ 500)
120. 24 cents tofarget med bra tagging. Spor av
utbedret brett. ($775)
500
1500
600
2500
600
500
700
700
700
650
600
900
1200
500
650
900
500
900
2000
2000
1700
1700
1250
900
900
900
800
750
450
600
800
1000
F 4354 *
121. 30 c 1869 fresh mint, a bit off-centered.
($ 5750)
F 4355 o
122. 90 c 1869, litt ujevn tagging nede, pent.
($ 2100)
F 4356 o
146-53. 2-24 c 1870, fine to very fine. ($ 870)
F 4357 o
155. 90 c 1870, fine. ($ 350)
I 4358 **
232, 234. 3 cents Columbus med postfriskt, prima
lim, et særdeles flott eksemplar. 5 cents også i god
kvalitet, men med noe mer normal tg.kvalitet og
ubetydelig limkrakelering. ($420)
I 4359 o
238, 240. 15 and 50 c Columbian issue. ($ 282)
I 4360 o
239. 30 c Columbian issue UMM, centered left.
($ 750)
F 4361 *
240. 50 c Columbian issue, large hingemark, fine
mint. ($ 600)
F 4362 *
242. $2 Columbus, friskt eksemplar.
Dobbelthengslet, bra tagging. ($1150)
I 4363 **/* 246-48, 252, 256. Both 2 c are UMM. ($ 720)
F 4364 **
294-95, 98-99. Pan American Exposition less 4
and 5 c, UMM. ($ 662,50)
I 4365 *
294-99. Pan American expo., ubrukt serie med
noen mindre gummianmerkninger, stort sett bra.
(£ 397)
I 4366 *
300/319. 9 ubrukte , noen små
gummianmerkninger, men stort sett meget bra.
($ 500)
I 4367 *
341. 50 c 1909 fine mint. ($ 300)
I 4368 **
410-441. US presidents in fine complete set 32
values mint never hinged. (€ 400)
I 4369 **/* C 1-3. 1918 air mail set, 8 c superb UMM. ($ 280)
F 4370 **
C 13, 65 C Zeppelin superb UMM. ($ 275)
x 4371 *
Q 1-10,12. Litt kraftig hengslet
USA - brev og spesialiteter
100
I 4372 Br
I 4373 Br
I 4374 Br
1000
I 4375 Br
x 4376 Br
2500
I 4377 Br
750
Utrop
I 4378 o/**/* Big coll. in 7 binders! Not seen any better values
but some medium prized sets and singles is
present, unless some good definitives (must be
checked by yourself)! BoB seems a little better.
All in all a comprehensive coll. after 1900! Must
be inspected!
I 4379 o
Dubletter fra 1860-årene og frem til 50-tallet i 64s
innstikksbok. Bra besatt. Høy katalogverdi.
x 4380 o
To meget tykke og en tynnere bok fulle av tusener
på tusener av mest sorterte dubletter fra 1910
til rundt 2000. Renslig oppsatt, men står ikke er
katalognummer, og blandet eldre og nyere. Stort
antall ulike merker, i stort sett normalkvalitet.
I 4381 o/**/* Lagerparti i fem velfylte Agrippabøker. Masser
av komplette sett - noen perioder meget velfylt.
Dessuten to mindre innstikkbøker.
x 4382 o
Samling til 1976 på amerikanske fortrykksark,
meget blandet kvalitet.
x 4383 *
Plansje eldre, litt kraftig hengslet.
x 4384 o
Restsamling til 1970, bør sees.
I 4385 o/** Samling ** 1990-2004 luftig montert i 4 permer +
mappe. Også grunnsamling til 1980 i to album.
x 4386 o
Mindre, renslig samling til 1970, også liten samling
Argentina i album.
F 4387
LOCALS - 40 stamps, all seems genuine to us, the
5 c New orleans * and signed. Sold ”as is” though.
x 4388 o
To eldre samlinger i bl. kval.
x 4389 o/**/* Samling til 1986 i tykt Schaubekalbum. Tynt i
starten, men bedre fom. 1920 og en del ** i det
nyere.
x 4390 o
Pose med ca. 2 kilo løse merker. Tusenvis!!!
x 4391 o
Samling 1945-73 pent egenmontert og tekstet i
klemalbum. Mange merker. Dertil to innstikkbøker
med duplisert ekstramateriale, dog med en god del
materiale til rett etter år 2000!
x 4392
Dubletter inkl. en del (*) i innstikksbok.
4393 o
2 stockbooks (ca. 1880-1990’s) with all in all many
different issues and some minisheets.
I 4394 o
Eske med 1000-vis av merker i rotete posearkiv.
I 4395 o
Lot with 19 newspaper-stamps from the 1879
issue in mixed cond. Good cat. value.
I 4396 o
Seks innstikkskort med diverse eldre USA. Høy
verdi. Bør sees.
I 4397 o/* REALISASJON: Halvplansje med bedre merker,
total Scott kat.verdi ca. $ 1900, hvor nr. 63 er
ustemplet ($375), nr. 86 defekt i øverste venstre
hjørne ($525), nr. 96 med taggeanmerkninger
($250) og nr. 87 ($200). Tidligere utrop på 1000.
Bør sees.
2000
2000
1700
1500
1200
1000
1000
800
800
800
800
750
650
600
600
500
500
500
500
100
Sør- og Mellomamerika, Karibia (Michel)
1500
1400
USA - samlinger/lotter
3 classic covers in mixed cond.
3 covers to Sweden and one to GB.
3 index-boxes with covers and stationaries
from approx. 1880s to the 1980s incl. airmails.
Approx. 1200 entires. Must be inspected!
Attractive advertising cover with 3 c 1869, and
2x5c used in Vera Cruz with Mexican postage
due collected.
Ca. 40 innenlandsbrev med stort sett SC #65
singel. Varierte stempler mht. typer og steder,
virker interessant.
Wells-Fargo stationary, and beautiful advertising
cover with 2x1 c Columbian issue.
54
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
4000
2500
800
500
650
500
500
600
1500
600
700
400
600
400
750
500
500
800
500
500
4000
500
600
500
x 4398 o/**/* CUBA. To tykke og to tynne bøker med masse
merker, dels duplisert. Svært mange forskjellige,
men vesentlig etter 1965, mye materiale!
x 4399 o/* DOM. REP. Samling ca. 1200 forskjellige til 1990 i
innstikksbok, inkl. bedre, samt en mindre samling
Guatemala i en annen bok.
x 4400 o/* HAITI. 600 forskj. til 1966 på Scott-ark.
x 4401 o/**/* LATIN-AMERIKA. 24-s. innstikkbok med
småsamlinger eldre og halvgamle fra mange land
(dog ikke Mexico). Litt å finne innimellom her.
x 4402 o/**/* LATIN-AMERIKA. Stort sett landevise oppsett i
fire innstikkbøker med mest eldre og halvgamle
merker, en del dubletter. Ok innslag og ganske
variert for mange land.
F 4403 o/* MEXICO. Samling til 1935 på gamle blad, 380
merker, bra i klassisk del. Inneholder en ekte
utseende 1/2 R 1867 med smale marger!
x 4404 o/* PUERTO RICO. Samling 150 forskj., oppg.
“4800,-”.
x 4405 o/**/* SØR-AMERIKA. 48-s. innstikkbok med
småsamlinger eldre og halvgamle fra mange land
(dog ikke Argentina). Kurant samling med litt å
plukke for alle og enhver.
x 4406 Br Rundt 150 brev i plastlommer, mye bra Mexico!
x 4407 o/**/* Eske med 9 innstikkbøker med dupliserte
partier fra mange land i Latin-Amerika, bl.a. mye
materiale Argentina og Brasil. Innsatt ganske
hulter-til-bulter, ellers velordnet på land. Mgl.
Cuba, som selges separat fra dette partiet.
x 4408 o
48-siders innstikkbok full av merker noenlunde
oppsatt landevis. Mye småkurant, best på
VENEZUELA med en god del bra 1920/40-tallet
(bl.a. bedre “Resellado”-overtrykk 1937). Eldre og
nyere, variert.
x 4409 o
Parti med mye Mexico, en del Uruguay og litt
Venezuela med eldre og halvgamle tett-i-tett på
flere sider. Noen bruksmerker Mexico i antall, men
også mye kurant og småspennende innhold.
1500
1500
500
600
750
1800
500
750
2000
2000
1000
500
Asia (Michel & Yvert)
China
F 4410 (*)
F 4411 *
F 4412 *
1 I. Fresh without gum
1 I. Fresh with superb gum
3 I. 5 ca. large dragon 1878, fresh mint with
original gum. (€ 600)
I 4413 o
3III. 5 Ca. Fine used copy. Imperf. at left (cut out
of sheet)
F 4414 **/* 3 III. 5 ca. large dragon 1885, very fine. (€ 550)
F 4415 **/* 4-6. Small dragons set with margins, 1 and 3 ca.
mounted between stamp and margin, 5 ca. UMM,
all with superb gum. (€ 450+)
500
1000
1200
500
1000
1000
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
Utrop
Collection 1949-62 in fine stockbook (wrapped in
silk), numerous complete sets with much useful in
the latest stage. (stc. €884)
I 4468 **
Complete coll. 1988-2003 (less two stamps 2003)
in Scott album.
x 4469 o/**/* Three stockbooks with very mixed material older
and modern issued, quite unorganized. One on
the books with stated 760 diff. stamps. In addition
one book with nice selection Taiwan, and one 5th
book with more Taiwan and some Corea. Needs
viewing, modest estimate.
x 4470 o/**/* Basic collection mainly 1946-65 in binder, + some
others/”bob”. Nice condition, but mainly common
ones? Hundreds.
I 4471 **
Yearbooks 2004-12 complete.
x 4472 **
Small album a quite well-filled year 1984 fine
mounted, incl. all blocks! (€400)
x 4473 Br FDC. Selection some 150+ covers 1997-2000 with
fine issues with numerous blocks. Good condition.
x 4474 **
Issues from 1987 and 1988 in presentation book,
+ yearbook 1991. Also Yearbook Great Britain
1990, some Laos ** and a few other items.
1400
I 4475 **
BL 6. Minisheet. Very fine UM copy in original
folder. Very scarce. A few imperfections at front
bottom (some stamps have been glued to sheet
making some surface scrups). (€450++ as
unused!!)
x 4476 **
Fine selection with blocks of 4 1958-64, well-filled.
Fine condition, stc. Stanley Gibbons 2009: £1094.
x 4477 o
Two stockbooks with quite unorganized, and to
some extent duplicated material. A lot of different
stamps.
x 4478 Br 27 attractive covers appr. 1956-72, incl. 9 with
New Year sheetlets.
I 4479 o/**/* Small nice selection Nathional Park issues on
some albumpages. Stc Sakura 2005: 52000Y
(Equals some 3250 NOK). Seemingly all used.
I 4480
Small box with greetings cards and unused
postcards.
1200
x 4481 o
1000
I 4467 o
F 4416 *
I 4417 *
I 4418 o/*
x 4419 o/**/*
I 4420 o/**/*
I 4421 *
x 4422 o/**/*
x 4423 Br
I 4424 o/**/*
x 4425 o/*
I 4426 o/*
I 4427 o/**/*
I 4428 Br
32I. 4c. on 3c.variety: TOP LEFT LEG OF YANG
BROKEN. Very fine mint copy. (€2500+)
503-04. 13C, with and without wmk. Very fine
unused cond. (€411)
Approx. 1000 different from (1897-1962) mainly
from the 1930s and 40s. incl. many OPTD’s incl.
provinces. Must be inspected. Seems untouched
for many years.
Thick stockbook with emphasis on China preand post-1949, and some Taiwan in between.
Also even a few Manchuria and Japan. Very
usystematic, but lots of stamps, e.g. numerous
overprints 1920/40-ies. Time-consuming to
investigate, but seems interesting.
Stockbook and envelope with various issues
mainly from 1920 and up to 1960. Seen a few
better at fast look through incl. Landscape set,
used. Mixed unused/used (mainly used).
Various IMPERF copies some with shifted
medallion.
Basic Collection selfmounted to 1965 i thick LT
binder, incl. some Taiwan and regionals. A few
medium-priced spied, but needs an expert´s eye.
Unpicked from large estate.
Eight nice covers to Norway, late 1940-ies airmail.
But one 1939 sent by domestic mail, and with
French military censorship. Some covers with
stamps even on backside, and numerous transit
cds on back of each unit. Very good variation in
stamps.
Small stockbook with app. 1000 stamps. Mainly
before 1949.
Appr. 170 stamps in small exercise booklet, incl.
some medium priced items.
Small collection in 3 binders only with app. 300
stamps mixed mint and used, eg. postage due 10
c. 1904, on very fine home made PC-pages.
Stockbook with app. 200 stamps from 1885/1950
in mixed cond. Also some stamps from Romania.
Postage $ 25,60 on registered sack to Sweden.
China 1949 og nyere
I 4429 **
I 4430 **
I 4431 **
I 4432 **
I 4433 **
I 4434 o
I 4435 **
I 4436 **
I 4437 **
F 4438 **
I 4439 o
I 4440 **
F 4441 **
I 4442 **
I 4443 **
F 4444 **
F 4445
I 4446
F 4447
I 4448
**
**
**
**
I 4449 **
I 4450 **
57-59, 141, 192, 210. Lot complete sheets, all
cat. numbers with 3 of each sheet (two sheets no.
57 are split in two parts). Some 192 singles with
creases, otherwise quite good. (some €2540)
484. Single stamps with regular, rough perfs on
one side. (€400)
515-17. Tsunyi issue 1960, good condition, small
gumspot on 10 F. (€350)
553-54. Korean “liberation” set 1960, fairly good
condition. (€180)
597-601. 40th anniv. of China, fine set 1961.
(€500)
648-655. Actor´s set 1962, fine used. (€450)
683-88. Cuban revolution, fine, scarce set. (€1000)
689-98. Butterflies 1st set 1963, some rough
perfs. (€260)
726-35. Butterflies II 1963. Some rough
perforation, as often. (€340)
903-13. Complete set UM.
1010-15. Mao litterature and art, complete 30th
Jan 1968 issue. Good condition. (€510)
1063-68. Complete set UM. (€350)
1070-73. Complete set UM. (€550)
1070-73. Paris community 1971, good condition.
(€500)
1070-73. The Paris Commune, 8 F with perf. fault.
1074-82. Comm. party 1971 issue, incl. strip of 3
in perfect UM cond. (€850)
1113-16. Complete set UM. (€260)
1126-31. Panda set 1973, good condition. (€250)
1221-24. Complete set UM. (€500)
1386-1474. Year 1978 fairly complete, however
only one of the good blocks (BL 14). Fine
condition. (€905)
146I-48 (9), 148I-50 (7), 154I-56 (7). Lot
23 complete sheet with three colours from
gymnastics issue 1952. More than 820 block of
four represented (value some €3000 as second
emission).
1475-1564. Year 1979 fairly complete, however
only two of the good blocks (BL 17-18). Fine
condition. (€671)
4000
700
2000
1250
F 4451 **
I 4452 **
I 4453 **
I 4454 **
I 4455 **
1200
800
F 4456 **
I 4457 **
I 4458 **
I 4459 **
1594. Year of the monkey, fine item. (€2000)
1658-1781. Year 1981 fairly complete. Fine
condition. (€420)
1782-1851. Year 1982 in periods complete, with 3
blocks. Fine condition. (€267)
1852/1919. Year 1983 complete, with blocks. Fine
condition. (€514)
BL 11. Scientific Conference block 1978, pristine
condition. (€700)
BL 12. Xu Beihong horse painting, fine block 1978,
pristine condition. (€800)
BL 13. Artifacts 1978 block, very fine condition.
(€500)
BL 14. Brigdes 1978, fine block. (€600)
BL 15. Chinese wall 1979, pristine block. (€280)
4000
700
500
850
1400
1700
1000
1200
600
750
Midt-Østen
600
600
600
500
500
500
1500
Japan
F 4460 **
I 4461 **
I 4462 **
I 4463 **
I 4464 **
x 4465 **
800
700
BL 19. Attractive block youth issue 1979, fine
cond. (€2500)
BL 20. Camelia flower block 1979, basic issue,
pristine condition. (€300)
BL 22. Qi Baishi paintings, pristine block 1979.
(€400)
BL 23. Lotus flower, pristine block. (€450)
BL 24. Fine block costumes 1981. (€350)
A superb collection 1970-87 in a Scott
album, UMM, but a very few incl. BL 12 are
used. Lacking 1971 Paris Commune, BL 11
and 19, and new year 1980, and a couple of
unimportant issues. All in superb condition.
(€ 15500)
5500
600
850
900
750
20000
400
1100
900
2000
500
650
ARABERLAND. 12 dels tykke innstikkbøker med
masse materiale, der kun en bitteliten andel er
normalt katalogført. Også noe Guinea-Eq. er med i
lotten. Ganske renslig oppsatt.
I 4482 o/**/* ISRAEL. Collection on Lindner-pages with stamps
from 1948/1976. Mostly complete after printings.
All stamps with tabs.
x 4483 **
ISRAEL. Omfattende samling fra 1951-2013
i tre innstikkbøker/album, inkl. en rekke
miniark/”Kleinbogen” og annet ekstramateriale.
Totalt godt over 2000 merker/enheter, det aller,
aller meste i fineste kvalitet. Mangler de dyre
i starten, men med noen bedre enheter som
portomerker med tab, KB 282 og 286, m.m.
Fram til ca. 1999 har selger lagt ved detaljert
liste som vi summerer til ca. 11500 DM etter
Philex 2000. Etter dette til ca. 2008 er Stanley
Gibbons oppgitt til £720. I tillegg siste årene +
en del ekstramateriale. SG-katalogen for Middle
East 7ht edition medfølger.
I 4484 **
ISRAEL 33-38. Gamle fuglefigurer, kpl. med fulle
tabs. Bra kvalitet, uvanlige (€280, 1325 DM i
gamle Philex)
x 4485 o/**/* ISRAEL/PALESTINA. Eske med to bind Kabe
til 1975, dels tynt besatt, men i nyere dels fyldig
og mest med tab. Videre noen albumark eldre
Palestina, litt eldre kataloger og spesiallitteratur.
Bl.a. Postmarks of the Palestine Mandate I/II.
I 4486 **
SAUDI-ARABIA 31. Very peculiar item with
complete sheet of 50, all with ”missing cloud”
variety”, and gutter-pairs in mid section of the
sheet. Our vendor had notified a (retail) value of
£50 per stamps (basic Michel value €6 per stamp).
Very scarce offer, but moderat estimate, good
condition on the individual stamps. (stc £2500)
Thailand
1500
1000
750
1000
1200
750
1500
1500
1000
F 4466 o/**/* A collection 1949-70 on Scott pages, quite
comprehensive, and incl. pages for originals
and reprints in the beginning. Some issues in
incomplete sets here and there, incl. BL 1-4
unused and other better issues. (€7100)
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
10000
1000
500
750
650
500
400
1000
600
500
500
500
4000
5000
500
700
1000
I 4487 o/**/* 1909-1910. Large stockbook containing over 2300
stamps of king Chulalongkorn, incl a few high
values like Mi. 63 40 T on 40 T (€1100) but all best
values with faults some very faulty. Good chance
of better cancels etc, also many UM copies seen!
I 4488 **
Parti med dels fyldige årganger 1981/99, sortert i
plastlommer. Mange miniark er med, etter 1990.
God kvalitet. (€655)
2500
x 4489 o/**/* FILIPPIENENE. Tykk innstikkbok (+ en litt tynnere)
med mange, mange 100 ulike merker, innsatt noe
hulter-til-bulter. Lett duplisert, 4 miniark.
x 4490
KAMBODSJA. Samling på 18 innstikksider.
x 4491 **
MACAU. Samling 1994-99 i LT SF-album. Fyldig,
men ikke komplett. Oppg. katalog ca. 4500.
x 4492 o/* MACAU. Samling til 1975 i LINDNER T-album,
ujevnt belagt, men med mange bedre før 1920,
lite 1920-50. Også to permer med FDC/maxikort
fra 80-/90-tallet.
x 4493 (*) MACAU - samling 47 eldre helsaker, fram til og
med Ceres 1. utgave. Uvanlig.
I 4494 *
MONGOLIA 8-15. POSTAGE OVPD. Complete
set, unused. Some inverted. High values signed.
Seldom offered.
x 4495 o
MONGOLIA. Egenmontert samling 1958-92 i tykk
ringpermer, ganske mange merker!
850
Øvrig Asia
500
500
1200
1600
1000
900
500
800
2000
750
2500
500
55
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
I 4496 o
MONGOLIA. To virkelig tykke og en vanlig
innstikkbok med dubletter oppsatt i svære
mengder. Sortert i hvert stripe, men står ikke etter
katalognummer. Bra kvalitet, og i praksis kun
stpl. merker.
I 4497 Br NEPAL, TIBET and INDIA (icl. states). Mixed
collection with app. 100 covers 1860-1960, many
before 1900.
x 4498 o
NORTH COREA. Three stockbooks crammed with
colourful range of mostly modern stamps. To some
extent well-sorted. Two of the books very thick,
however one of them with some 50% Cambodge,
also modern CTO. Then a file box with many,
many 100 BLOCKS, well-sorted.
I 4499 o
NORTH VIETNAM. Stockbook with collection of
used stamps.
I 4500 (*) PHILLIPINES : 4 Die proofs 1952!
I 4501 o/**/* SMALL BOX. Various oversea material in
stockbocks incl. Japan and China, Br. Colonies
etc. Seemingly only low-values in quantities.
I 4502 Br TAIWAN. 8 air mail covers to Norway and USA
appr. 1948-50
x 4503
TIMOR. Samling på blad, oppg. € 500.
I 4504 **
World Refugee Year, THAILAND 400 sets, VIET
NAM 325 sets + Laos 44 sets. (€ 2600)
x 4505 o/**/* Large movingbox quite filled with numerous,
most thick stockbooks with lots of material from
a range of countries (less China, N.Corea, Japan
and some other). Neither much from so-called
Arab countries 1966-75, but otherwise much CTO
issues from Vietnam, Cambogde, etc. Several
good sections, and a waste number of different
stamps. Much untidy, but clean and colourful lot.
x 4506 o/**/* Fire lagerpermer med en del merker Irak, mye
Indonesia, meget Israel, samt litt fra Libya (inkl.
ital. periode). Bra kvalitet, variert.
x 4507 o/* Two thick binders with self-mounted Collection
from various ASIA, e.g. Malaysia, Japan, Thailand.
Some useful, but also several countries very basic.
x 4508 o/* Én liten og én 32-siders innstikkbok med partier
fra mest litt interssant land i Asia, bl.a. Thailand
og China. Accumulation in two books with mainly
old and semi-modern issues, e.g. Thailand, China,
Japan, Turkey.
x 4509 o
Seven small insert pages with mainly old material
Japan, China and Corea. Some obvious fakes,
e.g. classic China, but still much interesting to
investifate. Some mixed condition.
I 4510 o
THAILAND. Collection many stamps to 1990 on 16
pages in stockbook.
750
1500
1200
500
500
1000
500
500
500
2000
800
750
700
650
500
Brit. Kol./Samv.stater (St.Gibbons)
Diverse Br. Kolonier
x 4511 o/**/* Flyttekasse stappfull av 20 mest tykke
innstikkbøker med dupliserte samlinger og
partier fra mange land, hovedsakelig tilhørende
Samveldet. Totalt et enormt antall merker, på
flere måter ryddig oppsatt. Mange koloni- eller
generalsamlere kan plukke mye her.
x 4512 **
SILVER WEDDING 1948. 52 sets UMM + some
Coronation 1937.
x 4513 o/**/* Rotelott på rundt 50 plansjer og i innstikksbok.
God jakt!
x 4514 o/**/* Noen plansjer med ymse materiale, der mye verdi
ligger i SWA SG 74-85 i komplett serie 16-blokker
** (dvs. 8 par), og verdi alene ca. £1400, god
kvalitet!!. Ellers litt Hong-Kong, noen miniark, etc.
I 4515 o/* Britisk Afrika på tre plansjesider, vi ser en falsk
Mauritius, ser ellers bra ut, oppgitt £ 1600.
I 4516 o/**/* Small collection in 16 pages stockbook, with
various old issues incl. GB cover 2½d Victoria with
Gibraltar cancellation A26 21.2.1884.
x 4517 o/* OCEANIA og SUDAN/EGYPT på plansjer,
oppg. ca £ 2800, men noen falske her og der er
innregnet.
I 4518 **/Br Omnibus issues, Queen’s Silver Jubilee, large
collection in two large ringbinders, mint issues,
miniature sheet, booklets, FDCs and covers The
Royal Tour 1977, incl. two rare BARBUDA double
oveprints, BERMUDA ”gold issue” and others.
x 4519 o/**/ TOKELAU. Samling med både ** og o + noen
Br fireblokker til 1999 + litt Fiji etc., i to Visiralbum.
x 4520 o/* Rikholdig dublettlager Østafrika over 16 sider i
innstikksbok.
x 4521 o/**/* Masse merker i Agrippaperm, noe restpreg, dog
med muligheter.
x 4522 o/**/* Tre bøker med kun “grovsorterte” merker i følge
vår selger. En liten bok irske dubletter, virker
ordinært, en bok med mye Hong-Kong (eldre og
nyere, ok parti) og litt Singapore, samt en bok
med div. kolonier i salig blanding med eldre og
halvgamle og litt England.
x 4523 Br Fint parti med eldre og halvgamle forsendelser,
bruksbrev og helsaker (brukte, mange
oppfrankerte) fra variert utvalg land. Sett
O.A.T.stpl. på kort fra Jamaica 1964. Relativt lite
fra de store landene. Ca. 55 stk.
I 4524 o/**/* Bra parti med utenrikskontorer i Tyrkia, Marokko
og Midt-Østen. Flere mellomgode/høyverdier,
fortjener gjennomsyn, bra kvalitet.
x 4525 o/* Restparti i tre innstikkbøker med fortsatt noe nyttig
og variert materiale tilbake. Bl.a. Seychellene,
Kanaløyene, sørlige Afrika, etc.
x 4526 o
Sju stappfulle innstikksider med småinteressant
innhold, kun eldre merker, bl.a. Australske Stater,
en del India, osv. Var. kvalitet, variert.
5000
3000
2000
1500
1200
1100
1000
1000
800
800
750
700
700
Obj.nr.
600
500
Obj.nr.
500
I 4529 o/**/* AUSTRALIA. Collection 20 pages with various
older issues incl. a few covers.
I 4530 o
AUSTRALIA. To kartotekesker stappfulle av
innstikkort med tusenvis av mest moderne,
vaskede merker ryddig oppsatt. I den ene esken
inngår ca. 50% tilsvarende New Zealand.
x 4531 o/Bs AUSTRALIA. Virkelig drivende full 64-siders
innstikkbok med tusenvis av dubletter, sortert
i stripende, ellers hulter-til-bulter m.h.t.
katalognummer. Variert og mye materiale
etter 1995/2000. En liten bok medfølger med
neglisjerbart innhold.
x 4532 o/* AUSTRALIA. Samling ca. 800 forskj. til 1990.
x 4533 o/Br AUSTRALIA. Mindre eske med store antall
KGV-utgaver, løst i poser, noe oppsatt i to små
bøker etter vm./typer, et par albumark med div.,
noen forsendelser. Ukjent bakgrunn, men framstår
spennende.
I 4534 o/* QUEENLAND & NEW SOUTH WALES, 4 cards
with various old issues mostly used.
F 4535 o
QUEENSLAND 1. 1 penny 1860 med vm. stor
stjerne, lett stemplet med to stempelslag. (£ 800)
I 4536
STATER. 13 merker på plansje, 2/6d er (*).
F 4537 *
TASMANIA 77, 141. 1/- 1865 and 1875 fine
unused with gum. (£ 455)
2000
Australia og australske områder
Canada og canadiske områder
I 4538 *
CANADA 121/79. 12 unused stamps, some with
sligtly disturbed gum. (£ 750)
I 4539 o
CANADA 124/34. 5 rundstemplede merker. (£ 280)
F 4540 o/**/* CANADA. Bra samling med vekt på ustpl,
i LT SF-album til 1984. Mange mellomgode
og bedre merker. Blandet * og stpl. i starten,
etter 1910 mest *, og fra tidlig 60-tallet stort
sett **. Blandet kvalitet i starten, bl.a. flere *
tungt hengslet, men også bedre i bra kvalitet!
Oppgitt omregnet fra Scott 1991 !!: 34000,-.
x 4541 o
CANADA. En tykk og en tynn i.bok med tusenvis
av dubletter, ganske renslig oppsatt. Den tykke
boken dels drivende stappfulle sider. Ingenting
dyrt i eldre del, men ganske variert utvalg merker
til det modern.
x 4542 **
CANADA. To kassetter med årbøker, til sammen
1984-93 komplett. Prima, den ene kassetten helt
uåpnet!
x 4543 o
CANADA. Dubletter inkl. bedre i innstikksbok + 5
innstikksbøker med lite innhold + isboks.
x 4544 o
CANADA. Div. på en bunke (50?) innstikkskort.
Bl. kval.
I 4545 o/**/* NEW FOUNDLAND and NEW BRUNSWICK. Coll.
in stockbook with much duplication, many medium
priced issues, both unused/used.
I 4559 o
I 4560 o
500
1100
F 4561 o
F 4562 o
F 4563 o
1000
F 4564 o
800
750
F 4565 (*)
F 4566 o
56
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Utrop
500
1000
1500
500
1000
2500
1500
1200
1000
500
500
750
500
4000
F 4567 Br
1000
750
I 4568 o
700
F 4569 o
500
F 4570 Br
1500
x 4546 o/** Album med 67 serier Falkland og Sør-Georgia
750
1985-95 + noen miniark, de fleste **.
750
x 4547 o/**/ AUSTRALSK ANTARKTIS. Spesialsamling i
Br to album med mye ekstramateriale (fdc, brev,
gutterpar, o.a.), til 1984. Dog ikke komplett.
1000
x 4548 **/Br BR. ANT. TERRITORY. Samling 1966-83 i
egenmontert album. Hovedsaklig prima **, noen
forsendelser/fdc. Best er prov.serien 1971 (€150),
og £1 1969 (€250). Noen nyere utbygd med flere
serier og gutterpar.
1500
I 4549 **
BRITISH ANTARCTIC TERRITORY. Coll. in a
Lindner Falzlos album. Complete acc. to pages
1963-2000.
I 4550 **/* FALKLAND ISLANDS. Coll. in a LT-SF album
10000
with stamps from 1878/2000. Mostly cpl. acc.
to pages in stated periode. Unused before
pre-WW II. Post-war mainly MNH. Some stamps
are used, ex. SG 51 and 53 with cert. Mainly
good cond.
2000
I 4551 **
FALKLAND ISLANDS Dependencies. Coll. in a
LT SF album with stamps from 1944-1985. Cpl.
acc. to pages in the periode. From 1986-1995
even South Georgia and South Sandwich Island
complete.
x 4552 o
FALKLAND/BAT. Innstikkbok med 8 fulle sider med 1250
prima, lettstpl., moderne materiale 1980/90-tallet.
3/4 er Falkland. Mange komplette serier, og det er
oppgitt en pris på €875, som kan være fra Yvert.
x 4553 Br FALKLAND. Over 40 moderne FDC (et par dubl.)
500
1980/90-tallet med høy merkepris.
F 4554 **
SOUTH GEORGIA 1-16. 1963/69 Complete
600
recess issue, finest condition. (£200)
x 4555 o/**/ BIOT. Samling 1986-2003 **, o og FDC +
Br gutterpar i to album. Meget uvanlig utbud,
attraktivt også for Antarktis-samlere.
I 4556 *
BRITISH GUIANA 20. 4 cents, pale blue. Original
gum, but hinged. (£1500)
I 4557 o
CAPE OF GOOD HOPE 2. 4d. blue, deeply blued
paper. Very fine margined pair, fine used.
F 4558 o
CAPE OF GOOD HOPE 2. 4d. deeply blued
paper. Very fine pair cut as parallellogram. Very
fine to large margins and very fine used. (£450)
CAPE OF GOOD HOPE 2. 4d. deeply blueed
paper. A stunning copy, used. (£225)
CAPE OF GOOD HOPE 3. 1d. brick-red. Fine
used pair with fine to close/cut margin one side.
Cert. Sismondo. (£600)
CAPE OF GOOD HOPE 3. 1d. brick-red. Fine
used pair with margins all around. Cert. Sismondo.
(£600)
CAPE OF GOOD HOPE 4. slightly blued paper.
Copy with huge margins all side at bottom with
part of adjoining stamp. A stunner! (£150)
CAPE OF GOOD HOPE 4. slightly blued paper.
Fresh and lightly used copy with good to large
margins all sides! (£300+)
CAPE OF GOOD HOPE 4. Slightly blued paper,
variety: PRE-PRINTING FOLD EAST PAIR.
A spectacular block of 6. The first two pairs
with full margins all sides cut clear to good,
The third pair just shaved along top edge just
clear at right and base. Fine lightly used by
triangular C.O.G.H cancels.
CAPE OF GOOD HOPE 4a. blue, slightly blued
paper. Very fresh and fine margined copy. No gum
as usual. (£1400)
CAPE OF GOOD HOPE 5a. 1d. rose. Very fine
margined pair, lightly used. (£500)
850
Falklandsøyene og øvrig britisk Antarktis
Brit. kolonier - øvrige A-K
700
Utrop
x 4527 o/**/* Roteparti i folder dominert av noen helark/arkdeler
Belize, Nigeria, Grenada (ett merke!) og Indonesia
i meget begresnet variasjon. Verdimessig dog
en interessant plansje eldre Aus. Stater, lite parti
gammelt Seychellene, og litt annet inkl. noen eldre
merker Shanghai.
I 4528
Small lot incl. Hong Kong Jubilee 1892.
1000
2500
1000
1500
F 4571 Br
F 4572 Br
I 4573 o
I 4574 o
F 4575 o
I 4576 o
I 4577 o
F 4578 Br
I 4579 Br
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. 2 fine margined
copies on entire from CAPETOWN OC 31
1857 to BRIGHTON JA 8 58, England, also
steamer handstamp at back: CAPE-PACKETDEVONPORT. Actually the entire is overfranked
as the postage to England only was 6d. after
1.8.57, but the 6d was first put to press the
18.2.1858. Left copy with small corner fault, but
very fine appearance.
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. 3 stockcards with
in all 27 copies manly with full margins, some
faults noted but mainly fine cond. Please inspect.
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. blue. Pair with
extreme margins and fine used. A little oxidized.
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. deep blue. 2
singles tied to wrapper addressed to Henry
Richards Birmingham, England. Endorsed
“Per first vessel from the cape”. One item just
cut into along at base. The other with large/
huge margins on all sides. Both tied by clear
COGH triangular cancel. Central file crease set
clear of adhesives. Endorsed “8” with a superb
“PORT ELIZABETH DEC 7 1855” and CAPE OF
GOOD HOPE - CAPE TOWN DEC 10 1855” both
in red on backside. Also arrival mark JA 26
1856! Fine and scarcer early mail to England.
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. deep blue. A large
- HUGE margined single tied to attractive envelope
fro GRAHAMS TOWN 27 SEP 1858 to Mount
Coke “Via Fort Murray”. A perfect copy on entire.
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. deep blue.
A magnificent envelope bearing 4d with full
margins. Very lightly struck by a crisp partial
triangular duplex. The stamp has been affixed in
a peculiar manner. Along side a particularly fine
CRADOCK AP 28 1855 oval handstamp. Rare
indeed to find impressed on the front as these
were backstamped. Boldly adressed in blue ink.
Exceptional appealing entire.
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. Fine margined strip
of 3 with smudged cancel but still leaving much of
design clear.
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. Interesting pair
with fine margins but with one bad placed cancel
almost leaving one copy free of cancel!
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. Very fine copy
used by RED triangular cancel. Very scarce in
red (estimates that 97% of all copies is cancelled
in black!).
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. Very fine pair with
good margins all sides. (£160+)
CAPE OF GOOD HOPE 6. 4d. Very fine pair
with good margins all sides and part red cancel.
(£160+)
CAPE OF GOOD HOPE 6a. 4d. blue. A
larges - HUGE margined single on entire from
CRADDOCK OC 1 1862 to PORT ELISABETH.
PERFECT!
CAPE OF GOOD HOPE 6a. 4d. blue. A lightly
used copy tied to entire with full letter content.
The adhesive just into at one point otherwise with
good to huge margins. A fine COELSBERG MR 12
1863 dated oval in red on reverse together with a
smudged MIDDELSBURG. Endorsed “16” on front
of unknown reasons?
5000
2500
750
4000
1500
2000
750
750
1000
500
500
1500
1000
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 4580 o
F 4581 o
I 4582 o
I 4583 o
I 4584 o
F 4585 o
F 4586 o
I 4587 o
F 4588 o
F 4589 o
F 4590 o
I 4591 o
I 4592 o
I 4593 o
I 4594 o
I 4595 o
I 4596 Br
I 4597 Br
Utrop
CAPE OF GOOD HOPE 7. 6d. rose-lilac. Fine
lightly used pair with good/large margins only
touched one corner.
CAPE OF GOOD HOPE 7b. 6d. deep rose-lilac.
Copy with good/large margins and fine used.
(£350)
CAPE OF GOOD HOPE 7c. 6d. slate-lilac. Copy
with fair/good margins and lightly used. (£475)
CAPE OF GOOD HOPE 7d. 6d. slate-purple. Fine
lightly used copy with fair margins one corner just
nibbed, but still a fine copy of this rare shade.
Signed Star. (£1000)
CAPE OF GOOD HOPE 8. 1s. bright yellowgreen. Very fine margined copy, used. (£225)
CAPE OF GOOD HOPE 8. 1s. bright yellowgreen. Very fine margined copy, used. (£225)
CAPE OF GOOD HOPE 8b. 1s. deep dark green.
Very fine margined copy, used. (£550)
CAPE OF GOOD HOPE 13-14. WOOD-BLOCKS.
Page with both issues in fine used cond, both
with 2 fine margins and one close/cut. Also 2
fakes and a used reprint? And last the WRONG
colours reprints. (£4000+)
CAPE OF GOOD HOPE 16. 1d. deep carminered, extremely fresh and small part cancel leaving
profile free. Very fine copy. (£250)
CAPE OF GOOD HOPE 16. 1d. deep carminered. Fresh copy with good to large margins
cancelled by “2”! Scarce.
CAPE OF GOOD HOPE 16. 1d. deep carminered. Very fine copy cancelled by light CDS!
CAPE OF GOOD HOPE 16. 1d. deep carminered. Very fine margined pair, lightly used. One
corner a little close but of minor importance.
(£550)
CAPE OF GOOD HOPE 16a. 1d. brownish red.
Copy with good to large margins, lightly used.
(£250)
CAPE OF GOOD HOPE 16a. 1d. brownish red.
Pair with fine to good margins and very fine used.
(£550)
CAPE OF GOOD HOPE 16a. 1d. brownish red,
variety: SIDEWAYS WMK. Very fine margined
copy, lightly used. (£350)
CAPE OF GOOD HOPE 18. 1d. Block of 3 with
fine margins, a little smudged cancel. (£750+)
CAPE OF GOOD HOPE 19. 4d. blue. Single
with good to HUGE margins on entire from
GRAHAMSTOWN MR 12 1864 to Middleburg.
CAPE OF GOOD HOPE 19. 4d. deep blue. Single
on cover with margins 2 sides and one cut with
unusual BEDFORD oval arrival mark at front! On
back dispatch mark: PORT-FEDDIF MY 12 1865.
Endorsed “Per. Chapman”.
750
Obj.nr.
F 4607 Br
750
750
1500
500
500
1200
5000
I 4608 o
F 4609 o
F 4610 o
I 4611 o
F 4612 o
F 4613 o
I 4614 o
750
I 4615 o/*
1000
1000
F 4616 o/Br
1500
750
1500
I 4617 o/**/*
1000
1500
1500
I 4618 o
F 4619 **
1000
x 4620 o/**/
Br
I 4621 o
I 4622 o
I 4623 **/Br
x 4624 o
I 4625 o/*
F 4626 o
F 4598 Br
F 4599 o
F 4600 o
F 4601 o
F 4602 (*)
I 4603 o
I 4604 Br
F 4605 o
F 4606 o
CAPE OF GOOD HOPE 19. 4d. deep blue.
Single on cover with margins all sides one
close from unknown destination going to
Richmond in England. There is also a town in
South Africa called Richmond but this entire
has at back transitmark HANNOVER AU 27
1864, must be most unusual with covers from
South Africa to go via Germany! Very rare
route.
CAPE OF GOOD HOPE 19. Deep blue, variety:
WMK. SIDEWAYS. Copy with large to huge
margins all sides, fine used.
CAPE OF GOOD HOPE 19. Deep blue, variety:
WMK. SIDEWAYS. Copy with large to huge
margins all sides, fine used. Note also east side
has been torn from neighbour stamp in the lack
of a scissor.
CAPE OF GOOD HOPE 19. Deep blue. Very fine
pair, used.
CAPE OF GOOD HOPE 19. deep blue. Very fine
unused pair with large to clear to huge margins
and very fresh. No gum as usual.
CAPE OF GOOD HOPE 19. Variety PALE blue.
Very fine margined copy, lightly used. Faint crease
corner east. Rare shade from De La Rue.
CAPE OF GOOD HOPE 19a. 4d. blue. Single
on cover with margins (huge one side) all
around close at bottom and lightly struck by
triangular handstamp from WHITTLESEA (unclear
impression).
CAPE OF GOOD HOPE 19a. 4d. blue. Very fine
used pair struck by one well-placed numeral 3
handstamp. A BEAUTY!
CAPE OF GOOD HOPE 19b. 4d. slate-blue. Very
fine margined and fine used copy of this rare
shade. (£500)
5000
F 4627 o
F 4628 (*)
F 4629 **
x 4630 o/**
3000
NATAL 4. 3d. rose. Used copy on piece. Cut close
but a scarce item. (£400)
NATAL 7. 1s. buff. Used copy with faults. Decent
spacefiller for this rare issue. (£5500)
NEW ZEALAND. Tykk lagerperm med gamle og
moderne merker i antall hele veien inkl. noen
“Bob”. Dessuten innstikk med en del usortert/løst
materiale. Både her og ellers i boken en del **.
Interessant og genuint parti fra utenlandsk kilde.
NEW ZEALAND. Flott samling i klembind 1935-70,
egenmontert og tekstet. Virker fyldig, bl.a. ni sett
“Kleinbogen” fra Health-utgaven. I tillegg med ca.
80 FDC ca. 1965-75 i god kvalitet, samt bok med
samling/dubletter i perioden etter 1970. Bra parti.
NEW ZEALAND. Mindre samling i springbind.
Spredt besatt men noe klassisk og miniark.
Utmerket lott.
NEW ZEALAND - grunnsamling til 1975 i album.
NORTH BORNEO. 16 forskj. riktig stemplet. (£
360)
PAPUA. Flott liten samling, mest stemplet. (£ 325)
PITCAIRN. Samling 1964/90-tallet i 5 Visiralbum, i
stor grad samlet både brukt og postfrisk parallelt.
SEYCHELLES. Samling 1960-99 i 9 SAFE DUALalbum samlet både ** og o, FDC og gutterpar,
samt noen enheter. Noen tidligere medfølger.
SEYCHELLES/ZIL E. SESEL. Samling ** og o
parallelt + en del gutterpar og FDC. Til 1992 i
tre bind.
500
Brit. Kolonier - øvrige L-Z
I 4631 o
750
750
500
I 4632 o
x 4633 o/**/*
x 4634 o/**/*
1500
1000
1000
I 4635 o/**/*
x 4636 o
I 4637 o
I 4638 o/*
I 4639 o/**
500
1500
I 4640 o/**/
Br
x 4641 o/**
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
CAPE OF GOOD HOPE 19c. 4d. steel-blue.
Single on cover with margins all around close at
bottom and lightly struck by triangular handstamp
from WHITTLESEA OC 4 1854 (backstamp).
Endorsed “Via Grahams Town” going to
Queenstown.
CAPE OF GOOD HOPE 19c. steel blue. A
magneficient irregular block of 3 used by bars
cancel no. 1. (£750+)
CAPE OF GOOD HOPE 19c. steel blue. A very
fine margined copy. (£250)
CAPE OF GOOD HOPE 19c. steel blue. A very
fine margined pair, lighly used.
CAPE OF GOOD HOPE 19c. Steel blue, variety:
WMK. SIDEWAYS. Very fine margined copy, used.
Scarce shade with sideways watermark.
CAPE OF GOOD HOPE 20. 6d. Very fine
margined copy with light strike leaving profile clear.
A BEAUTY! (£475)
CAPE OF GOOD HOPE 21. 1s. bright emeraldgreen. Very fine margined copy, used. (£600)
CAPE OF GOOD HOPE 21. 1s. bright emeraldgreen. Very fine margined copy, used. (£600)
CAPE OF GOOD HOPE. De la Rue printing.
Various issues on 2 stockcards incl. 3 STEELBLUE copies if correct identified by vendor, a pair
(scissor-cut). Also 2 reprints of the wood-blocks.
Please inspect as condition is mixed!
CEYLON. God samling egenmontert i ringperm
til ca. 1950, samt noe løst deretter. Meget god
avdeling QV inkl. over 35 ”høye” i mye bra
kvalitet, og seks storformat. Videre KE VII til
2.25 R og KGV til 10 R. Avdeling ”Bob” med
tjeneste, perfins og uvanlige stpl. inkl. Slave
Island. Dertil ca. 75 mest eldre forsendelser, en
del ubrukte helsaker, men også mange brukte
og vanlige forsendelser. Sensur er også med.
Denne må sees!
CYPRUS. Coll. in Lighthouse album (18801995) starting with some OPTD and surcharge
issues in a few diff. plate numbers. Strength in
the later issues with completeness in UM cond.
from 1953-95 only missing one page 1993! incl.
all minisheets.
EGYPT. Very well-filled stockbook with issues
in quantities incl. many old issues. Collected to
approx. 1970. All used.
EGYPT E32a. Egyptian Occupation 1948 Express
letter 40m. black and brown, variety: OVERPRINT
DOUBLE. A/48 Control block of four from the
lower-right corner of the sheet, unmounted mint,
slight wrinkles and a trifle soiled in the margin at
foot. (£380+)
GILBERT, KIRIBATI og TUVALU fra ca. 196091 i 5 album. Samlet dobbelt **/o, også en del
mellomstegspar etc.
HONG KONG 20-21,23-27. 7 provisionals, fine.
(£ 675)
HONG KONG. Lagerbok med stemplede merker i
antall. Noe spredt besatt. Stor katalogverdi.
HONG KONG. Komplett samling ca. 1997-2009 i 5
Nordfrim album, inkl. hefter etc.
HONG-KONG. Dublettparti på 14 doble
innstikkark, mest nyere materiale. Mange
høyverdier, MANGE forskjellige. Bra lott.
HONG KONG - on two stockcards.
INDIA 21. 4a. Head die III, Frame Die I. Copy with
4 huge margins and intense colour! A little smudge
cancel otherwise SUPERB! (£ 1800)BID!
INDIA 66, 68. The latter with perf. faults.
INDIA 66. Unused without gum.
INDIA 308. 10 R Gandhi UM, very modest gum
crease in upper part, yet good item. (£250)
KIRIBATI. Samling 1983-95 i Visiralbum, inkl.
mange mellomstegspar.
2500
500
1500
1000
1200
Obj.nr.
Diverse Hele Verden
I 4647 o/*
I 4648 o/*
1500
4000
x 4649 o/**/*
2750
I 4650 o/**/*
1000
x 4651 o/**/
Br
600
1200
800
I 4652
x 4653 **
1500
1000
700
I 4654
x 4655 o/**/
Br
500
100
500
500
500
x 4656 o
500
4657 o
1000
1500
1000
750
500
500
650
1500
2500
Utrop
1000
1000
700
2000
800
Hele verden
1200
1200
x 4642 **/* ST. VINCENT. Samling 1902-1977 på am.
albumark med mange merker. Bl.a. to bedre, eldre
5 sh, begge serier KG VI kpl. *, SW **. Meget
fyldig deretter, men blandet ** og *. God kvalitet.
x 4643 o
SØR-AFRIKA. Tykk innstikkbok med mange,
mange 100 ulike hulter-til-bulter. Varierende grad
av duplisering.
I 4644 **
SØRVESTAFRIKA 74-85. Komplett serie **
6-blokker, = 3 par. God kvalitet. (£525)
I 4645 o/** TRISTAN DA CUNHA. Coll. in a homemade Safe
Dual album. Seems complete 1952/1989.
F 4646 o
ZANZIBAR 259,260. 5 and 10 Rupee 1913 very
fine used. (£ 400)
I 4658 o/**/*
x 4659 o/**/*
I 4660 o/**/*
I 4661
I 4662 o/*
Various housed in six albums contained in a
carton, thousands, including China, France
and Colonies, better Germany, Liberia, Portugal
and Colonies, Thailand, Tuva, etc., unused and
used, mixed condition.
Various in six albums (including two Ideals)
contained in a carton, thousands, including
Great Britain 1840 1d., 1883 10/- (both with
faults), Empire, foreign countries with Brazil
1843 Bulls Eye 90(r.), 1850 imperforate 280(r.)
and 430(r.), China 1885 small Dragon 3c. mint
and used, France, German States, etc., mixed
condition.
Flyttekasse full av 16 mest tykke innstikkbøker
med dupliserte samlinger og partier fra
mange land, vesentlig Oversjø. Fokus på
koloniområder, og spesielt mye FRANSKE
KOLONIER. Totalt et enormt antall merker,
på flere måter ryddig oppsatt. Mange
generalsamlere kan plukke mye her, meget
variert materiale, dog en del cto-utgaver på div.
Afrika, som er dominerende verdensdel.
ANTARKTIS. 64-siders innstikksbok med
mange merker fra Syd-Georgia, Britisk/
Australsk/Fransk Antarktis, Ross Dep., Tristan
etc. Best på Falkland. Mest fra 1980/1990-tallet.
Det meste er postfriskt.
God eske med ca. 2000 enheter: brev,
plastlommer/innstikkort med løse merker/miniark,
noen nordiske årssett rundt 1990, liten innstikkbok
med pent stpl. BRD, m.m. Brevmaterialet utgjør
mest volum og verdi med som oftest meget variert
og kvalifisert vare med innslag av sensur, rek,
osv. En del postkort, noen fdc/helsaker inngår.
Noe Norge innimellom, men helt usortert og
spennende.
Stor, spennende, fylt flyttekasse med mange
småsamlinger, poser, julemerker, plansjer.
Må sees !
Godt utvalg MINIARK og noen ”Kleinbogen” HV i
tykk innstikkbok, bl.a. BRD Beethoven x2 **, FN
BL 1 x5 ** samt mange flagg-ark NY, Luxemburg
BL 2, 5 og 6 i bra antall **, Israel KB 286 x2 og
andre bedre, en del Ryukyus, god avdeling Yemen
1960-tallet ** og mye annet.
Frimerker i flyttekasse, fra nedlagt svensk
frimerkehandel.
Oppsamlingsmateriale fra storinnlevering med
mest innstikkbøker og permer med en del variert.
En del bøker med miniark, blokker og enheter (fra
interessante til araberstater), to bøker med en del
kurant vare Ned. Kolonier, og ellers alt mulig i to
fulle flyttekasser.
Kjempeparti med FRIMERKEPAKKER, fra mindre,
norsk pakkemaker. Profesjonelt lagde pakker
med vekt på NORGE og Norden (Danmark
og Island mest), men også et visst innslag Br.
Kolonier og HV-miks á 300 ulike. Fra Norge noen
med 50/75/100 ulike ”Før 1945”, men vekt på
standardpakker til 300 ulike. Fin kvalitet, og trolig
rundt 400-500 pakker totalt i flyttekasse.
Flyttekasse stappfull av løse/vaskede merker i
mindre esker/poser. En god del er riktig så variert
og småinteressant for en person som har god
tid. Vi vet ikke hvor mange 10000 merker som
finnes her.
BOX. Containing a few albums, stockcards and
singles incl. many better issues but also very
mixed cond. Also FDCs and some yearpacks from
Faroe Islands.
Flyttekasse med 11 LT vripermer med
egenmonterte samlinger fra mest div. kolonier
(mye fra Br. Samveldet) og enkeltland Europa.
Ingen sjeldenheter og mest nyere merker, men
renslig og bra variasjon.
HELE VERDEN. 48 tidligere objekter m/utrop Kr.
4800,-. Her er merker fra mange forskj. land, men
ikke Norden.
To tunge flyttekasser med div, mye brev i permer
etc.
An interesting old-time Lincoln Stamp Album
(seventeenth edition), well-filled, with a good
range of British Empire with postmark interest and
strength in K.E.VII to early K.G.V. Generally fair to
fine. (hundreds)
5000
4000
3500
3000
2500
2500
2500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
800
57
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
I 4663 o/**/* Flyttekasse. Mange små papirkonv. med
allverdens frimerker, ser ut til å ha ligget mange
år uten å være åpnet. Også noe Danmark, bl.a.
postfrisk AFA 2, 2 sk blå, dog med liten rift, samt 4
sk Norge med liten rift. En del juleark i forskjellige
kvaliteter, bl.a Juleark Danmark 1947 m.m. Bør
gjennomgås.
I 4664 o/**/* Flyttekasse med ca. 40 album/innstikkbøker med
frimerker fra mange land. Meget varieret inghold.
I 4665 o/**/* Flyttekasse med ca. 40 album/innstikkbøker med
frimerker fra mange land. Meget varieret inghold.
I 4666
Frimerker i flyttekasse, fra nedlagt svensk
frimerkehandel.
I 4667
Flyttekasse med enorme mengder merker
tettpakket i bokser/esker. Mest Europa, men også
fra andre verdensdeler. Store og små merker. Her
må det være muligheter. Må sees.
x 4668 o/**/* Diger kasse med komplett samleropphør. En del
Norge/Norden, en del HV. Dels juniorsamlinger i
meget ujevn kvalitet, dels et gammelt, meget tykt
Schaubekalbum med litt merker her og der og i
ok/bra kvalitet. Flere delsamlinger Norge, uten
dyre merker, litt moderne fdc/abo.vare, samt ok
grunnsamlinger eldre Island og Finland i egne
album.
x 4669 o/**/* Fin lagerbok på 16 sider, med stor vekt på
Tyskland. MEGET høy katalogverdi!
I 4670
Eske med diverse samlinger i flere innst.bøker.
Franske og engelske kolonier, Sør-Amerika, egen
samling Mexico (bra) og noen restsamlinger, bl.a.
Nicaragua og litt annet. Bør sees.
x 4671 o/**/* Roteparti fra nedlagt svensk frimerkehandel på vel
50 innstikkskort. .
x 4672 Br Eske med 3 “kartotekbokser” med alt mulig av
forsendelser fra mange land, derav mye Norge.
Salig rot der en del er lagt i egne plastlommer. Fra
eldre til moderne forsendelser, gratulasjonskort og
fdc. Variert, må sees.
x 4673 o/**/* Flyttekasse stappet med mest innstikkbøker med
samlinger og renslig dublettvare fra mest Europa
og “kurante” land Oversjø. Mye materiale, men
vesentlig merke/samlinger etter 1940.
I 4674 o/**/* Merker i stort antall dels grovsortert på land
i småbokser, fra stort handlerbo. Fyller diger
flyttekasse, ikke nærmere gjennomgått av
oss, men synes å være fokus på en del nyere
materiale.
x 4675 o/* Full rotekasse med dels gjennomgåtte samlinger
og lotter. Masse merker i det aller meste, og
ganske variert med vekt på Vest-Europa med
en del Norden/Norge. Mye materiale, uten fdc,
massevare o.l. Må gjennomgåes, kval. kan variere.
I 4676 o/**/* Flyttekasse med variert materiale, bl.a. samling
Island, fin samling Åland til 1999 i LT-album, liten
kart.boks norske dubletter, eldre Stender med
Tyskland, m.m.
I 4677
Frimerker i flyttekasse, fra nedlagt svensk
frimerkehandel.
I 4678
Rotekasse fra nedlagt svensk frimerkehandel.
x 4679 Br Rundt 200 brev i plastlommer - mye småpent.
x 4680 o/**/* Fire kartotekbokser med ganske uoversiktlig
dublettvare. Også noen innstikkort med noe
hyggelig innhold. I posematerialet ser vi mye
Norden, bl.a. bra dublettvare Island, en del Dk/
Grønland, også avdeling ** vare Berlin 60-tallet, og
mye mer. Bra parti.
I 4681 o/**/* Flyttekasse med en del variert materiale, bl.a. noe
norsk posevare, perm med en del India, og mye
annet. Må sjekkes.
I 4682 o/**/* En samling Polen i album + annet variert innhold
i flyttekasse.
x 4683 o
Tungt verdensalbum med mange billige merker,
samt Norgessamling i eldre BCM-album + på blad.
I 4684 **
Tykk innstikkbok med ustpl. merker fra
generalsamlerbo. Ganske variert, men
overveiende etter 1960. En del komplette serier, få
dubletter, god kval. med trolig svært lite hengslet.
I 4685 o/**/* Flyttekasse med dublettposer fra allverdens land.
Meget stort antall merker i i div. esker, samt noen
danske FDC.
x 4686 o/** Roteeske stappfull av oppsamlede dubletter og
smålotter fra Norge og utland. Mest i antall norske
klipp og massevare/vasket; to småesker med løse
merker, ok klipp derav en boks med vesentlig
Nord-Trøndelagsstpl. Noen plansjer div. land inkl
halvnytt Sverige **, skoeske med hederlig/mest
nyere brevmateriale Norge, osv. Fra Norge også
nær kpl. årganger Fdc 2004-05.
I 4687 o/** Over 100 minisheets/kleinbogen from diff.
countries. App. from 1938 to the 1980îs. Ex.
Debria 1950 DDR and Karl Marx 1953 DDR.
x 4688 o/* 15 innstikkbøker (16/48-siders) med dels
organisert, dels rotete oppsett, dog vesentlig eldre
og halvgamle merker fra svært mange land. To
bøker med dublettvare Sveits og Frankrike, og alt
mulig ellers, men ser svært lite Norden, om ikke
helt fraværende. Bl. kvalitet i eldre perioder, ellers
på det jevne.
x 4689 o/* PORTUGISKE KOLONIER. Egenmonterte
småsamlinger fra de fleste områder i LT
vriperm, noen mellomgode og bra kvalitet. En
del av albumet med div. franske kolonier, der
Madagaskar inneholder en del eldre, ellers
særdeles tynt. Kun fram til ca. 1960-tallet. Noen
av de eldre med feil, men stort sett renslig samling
med mange merker fra por. kol.
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1250
1250
1250
1250
1200
1200
1200
1200
1150
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Obj.nr.
Utrop
I 4690 o/**/* Div. fra nedlagt svensk frimerkehandel, tung eske.
I 4691
Frimerker og andre samleobjekter i flyttekasse, fra
nedlagt svensk frimerkehandel.
x 4692 o/**/* PORT. KOLONIER. Tykk bok med noe dupl.
samlinger, overveiende Mosambik og Angola før
1975. Også litt Guinea, Macau (få, men noen
nyere **) og lite annet.
I 4693 o/**/ Grei flyttekasse med en del Norge og Norden,
Br løse merker, fdc, småsamlinger, lotter, m.m. Stort
sett “vestlige land”.
I 4694 o/**/ Flyttekasse med variert innhold, 3 innstikkbøker
Br med japanske bruksmerker, noen portugiske
årbøker, kurant posekarotek HV, m.m.
4695 o
Stor eske med titusenvis av løse merker i poser og
mindre esker. Bl.a. en drøy kilo Guinea Eq., men
ellers mer seriøs vare i dominans - dog mange
småformat. Dels variert.
x 4696 o/* Full rotekasse med dels restsamlinger,
innstikkbøker med ymse, albumark. Bl.a.
India, Østerrike, to innst.bøker fulle av DDR,
eldre generalsamling Europa A-L, utplukket
Nordensamling i Scottalbum, m.m.
I 4697 o
Flyttekasse med store mengder løse merker, mest
Europa, men også fra mange andre land. Et par
100 ubr. innst.kort. 1 velbrukt tørkepresse.
I 4698 Br FDC. Stort roteparti i plastkasse, mest VestEuropa (noe norden) og Canada. Variert, men en
del Sveits og Liechtenstein m.m. Godt over 1000
brev. Bra kval
I 4699
Mindre rotekasse med vekt på Sveige
I 4700
Flyttekasse fylt med posekartotek etc.
4701 o/**/* Banankasse stappet med album og innstikkb. med
dels variert innhold. Mange land representert. En
god del materiale på albumark, dels løse. Nogen
album forholdsvis tomme.
x 4702 o/**/* Dublettparti i 32-s. bok med vekt på ETIOPIA.
Dertil noen sider moderne Tanzania motivmerker,
godt, men konsentrert dublettparti kpl. serier
PAPUA NG med oppgitt kat.verdi over 5000,alene, og en side Eritrea.
x 4703 o
Fire innstikkbøker med mest europeisk
dublettmateriale til tidlig 1970-tallet.
Småinteressante innslag, og uten glansbilder og
”østeuropeisk”. En god del Norden. Har ligget
urørt i flere tiår.
I 4704 o/**/* Div. på plansjer, ofte bare ett merke pr. plansje.
x 4705 o/**/* ”Verdens største innstikkbok”. Mega-bok med ca.
40 ark, og ytre mål ca. 50x40 cm!! Inneholder noe
spredt, halvgammelt materiale på knapt halvparten
av siden, men noe ok innhold. Inkl. noe Norge,
men her mest litt duplisert vare 1920/40-tallet
stpl., men også krone V **. Svært få merker etter
1950. Vekt på ** inkl. alle på fotoeks., ser ellers en
komplett serie Campione og annet ok! Boken har
en del slitasjeskade, men er fascinerende!
x 4706 Br Eske med stort sett forsendelser fra en rekke land,
med en del Norge i blant. Her finnes fdc (inkl.
mellomgode Norge før 1960), postkort, sensur,
pene rek.brev, og mye annet. Som kuriositet fire
lagde konv. med hjelpestpl. Kårstø 1975. Mye i
plastlommer, priset for salg.
x 4707 Br Hyggelig og variert brevparti i kartotekboks
med 100-vis av forsendelser priset for salg, i
plastlommer. Hovedsakelig Europa med noen få
innslag Norge. Fin kvalitet.
x 4708 o/**/ To kartotekbokser med dubletter fra mest
Br Danmark, nyere Russland/ex-Sovjetrepublikker,
noe Sveits, Island, m.m. Dertil en del forsendelser
og noen innstikkort med merker. Hyggelige
innslag her.
I 4709 o
Eske brutto 8.5 kilo med løse merker i stort antall
perg.poser, bra spredning.
x 4710 o/**/* Bunke plansjer A4/A6 med mest litt eldre fra
mange land i salig blanding. Dels landesortert, en
del småinteressant, men blandet kvalitet.
I 4711 o/**/* 5 stockbooks with various issues mainly oversea
e.g. Canal Zone, Canada, Argentina but also
Persia etc.
x 4712 o/* Bunke eldre albumark med en god del merker
med int. innslag. Bl.a. en del Latin-Amerika og
Frankrike med områder. Bl. kvalitet.
x 4713 o
Fire, vesentlig tykke innstikkbøker ganske fulle
av MINIARK og BLOKKER fra div. land, dog
hovedsakelig fra NORD-KOREA og et par andre
lignende frimerkeland. NK-materialet ofte godt
duplisert, og i god kvalitet.
x 4714 o/* PORT. KOLONIER. Samling i to klemalbum, kun
Angola i det ene. Noe spredt, noe plukket, men
fortsatt en god del kurant gjenstående. Bl.a. fin
samling INHAMBANE. Det aller meste materiale
fra før 1940, kvaliteten er slettes ikke verst for
området!
x 4715 o/**/* Eldre Schaubek med spredte merker. Verdien
ligger i Norge med spredte eldre, så fyldig 1910-55
inkl. * 50 øre V m/vm. Også norske dubletter i
poser etc.
x 4716 o/** Salgsperm med kun moderne merker, serier,
blokker osv. fra mange land, ves. seint 1990-tallet.
Attraktiv og variert vare. Må sees!
x 4717 o/**/ Halvstor eske med mest eldre og nyere brev,
Br og kanskje mest fdc (mest Norden), samt noe
frimerkemateriale innimellom. På Norge bl.a. liten
dubl.samling tjeneste, og kpl. utv.hefte med renslig
samling uten dyre 1920/60-tallet. Mye materiale,
må sees.
58
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
1000
1000
x 4719
700
1000
4720
x 4721
1000
x 4722
1000
x 4723
x 4724
I 4725
900
900
900
900
800
800
800
800
750
I 4726
I 4727
I 4728
I 4729
x 4730
x 4731
x 4732
x 4733
x 4734
750
I 4735
I 4736
750
I 4737
x 4738
750
x 4739
750
x 4740
750
750
750
x 4741
I 4742
I 4743
700
x 4744
700
x 4745
700
4746
700
x 4747
x 4748
I 4749
x 4750
700
Utrop
700
1000
1000
x 4718 Br
Lang/stor kartotekeske med anslagsvis rundt 1000
forsendelser, hovedsaklig fdc Sentral-Europa
(bl.a. mye Sveits, noe Liechtenstein, og div. inkl.
Norden). Innslag av noen varierte, mest nyere
bruksbrev fra div. land. Fortjener gjennomsyn.
o/**/* Noen plansjer med litt bedre merker + stor bunke
plansjer med ** motivmerker.
Br Eske med 3.6 kilo brutto god og variert kilovare.
o/* TANNU-TOUVA. Samling 160 merker +
innstikksbok med div. port. kol.
o
3 innstikkbøker med dupliserte, velordnede
småsamlinger fra div. Asia (ikke ”arabstater” eller
CTO fra andre land, men hyggelig avd. SaudiArabia). Lite China. Medfølger liten bærepose med
ordinær dublettvare fra mange land (hele verden).
o
Stor plastboks/”akvarium” 50x20x15 cm full av
BUNTER fra mange land, stort antall, bra variasjon
inkl. Norge.
o
NORDKOREA-samling fra ca. 1958 i 64-siders ,
samt CUBA i annen 64-siders.
o/* 10 cm tykt og tungt album med merker til ca.
1950. Spredt besatt, men med så mange sider blir
det totalt en god del merker. Oppgitt kat. verdi fra
8-4-1950 til 4829 kroner.
o/**/* Noe blandet parti med 4 innstikkbøker:
Frankrike dubletter, Danmark dubletter BOB
med bl.a. avisporto, porto og postfærge, liten
Vatikanetsamling, og liten samling malerier med
nakne damer.
Mest eldre vare fra loftsrydding, inkl. Norge. Må
sees.
o/**/* BOX. Stockcards and stockbooks with all sort of
material All World! Nothing in particular to mention,
but thousands of stamps!
o/**/* Rotelott, mest verdi i ** England ca 1980-95.
o/Br Roteeske med hovedsakelig brev og kort, noe
variert, noe ordinært (en del øst-europeiske
søknadskonv. til Norge). Merk dog et spansk
“O.A.T.”-brev. Noe norsk brevmateriale av
begrenset omfang. Litt frimerkemateriale nederst
i eska.
o/**/* Eske med åtte innstikkbøker, derav 4 vanlige,
tomme. Tre bøker med nordisk mest norsk
dublettvare, i salig uorden men noe kurant
moderne klipp i en bok, stempler kan forekomme.
En bok div. HV med dels småfornuftig innhold Br.
Kol., noen miniark, noe **, og annet.
o
PERFINS. Ca. 900 merker, mest Tyskland og
England.
o/**/* LIBANON. Pen, mindre samling i liten innstikksbok
inkl. **, samt fargerik blanding luftpostmerker på
26 sider i en annen innstikksbok.
o
PRAKTFULLT Europa-album anno 1891, ranet,
kun få merker gjenstående, samt div. Engl. og
kolonier på 28 plansjesider.
o/**/* Eske med 950 frimerker, 23 FH (pålydende ca.
700) samt 27 “hefter” fra “Foreningen Grønlandske
barn”.
Br Eske med over 400 kort/brev fra ulike land. Ca.
1940/1980.
Br 70 cards/letters from diff. countries. App. from
1910/1930.
**
Digert “Permanent”-album med en del helark/
arkdeler innsatt/innlagt, bl.a. noen tyske tidlige
tjenestemerker, lavverdier Ceres fra port. kolonier
og litt ymse merker fra div. land. Vesentlig gamle
merker.
o/* Perm med eldre samling Japan på selvtegnede
ark, samt store, gamle albumark med do. samling
Østerrike. En del merker, og fortjener gjennomsyn.
Br Skoeske full av forsendelser, både bruksbrev og
mange fdc. Av sistn. mye Island. Av bruksbrev
bl.a. en ok avdeling Br. Kolonier 1960-tallet. Kurant
utrop for denne!
o/* En innstikkbok SPANIA med noe variert og ok
innhold eldre/nyere, et klembind med noen Br. Kol.
M-N (mest New Zealand). Bør sjekkes.
o/Br/* Stockbook with all sort of material mainly Europa
but also some French col. in Africa.
Br OLYMPIADE. Samling av FDC og brev i 3 album.
Dessuten tillegget “OLYMPIADEFILMEN” fra
Berlingske Tidende 1938, samt 5 emblemer i blikk
med nål på baksiden.
o/**/* Tykt album med diverse land på P. En god del
Polen og Portugal, med dels ** serier, nesten alt
materiale før 1970. Også liten avdeling Pitcairn **.
Pent egenmontert, men ikke kronologisk. Behøver
gjennomsyn, også da kvaliteten er relativt god for
denne type samlinger.
o/Br ENG. KOL. noen plansjer og masse løse i
blikkeske, samt sikkert minst 100 brev og kort
nederlandske kolonier.
o/**/ Eske med noen temasamlinger som Looc i to bind,
Br noe utvidet Postens OL-samling, VM på ski 97 og
et par andre. Videre bunke med spesialkonvolutter
Norge, samt litt annet.
o
Div. på en bunke (150?) innstikkskort.
o/* Oversjø - mindre samling i fint album.
Br Mange brev og helsaker i plastkasse.
“RARITÄTEN IN GOLD”. Tysk serie med
gullbelagte replika”frimerker” av nr. 1 fra Mauritius,
England og Norge. Alle merker i stort format. Vi
har ikke sett dette før, erklæring på albumarkene
om 99.8 % “Feingold”.
650
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
150
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
I 4751 o/**/* Stappfull flyttekasse med album, albumark, løst og
fast. En del papir, men også mange enheter med
mange merker. Ser bl.a. noen Norge inkl. nyere
stempler, grei restsamling Østerrike, div. Amerika,
og veldig mye annet. Kassen inneholder ikke klipp
eller nevneverdig brevmateriale.
x 4752 o
Restsamling Danmark, litt Canada på plansjer +
div. rester i en album. GI BUD.
x 4753 o/**/* Kart.boks med stort sett enkeltmerker på salgskort,
flere mellomgode. Bl.a. Frankrike, Brasil, China,
Danmark, Belgia, m.m.GI BUD.
x 4754 Br Roteparti med god bunke moderne, litt bedre
fdc fra mange land. Vekt på Br. Kolonier, inkl. en
del miniark o.l. Også noen årssett Norden, inkl.
Sverige 1979-83, m.m. GI BUD.
I 4755 o/* Mindre parti med ca. 25 albumark med god miks
av halvgamle merker fra mange land, bl.a. 30 pf
Nansen fra Tyskland. Bra kval. GI BUD.
x 4756
En perm med div. brev og noen frimerker + noe
vasket Norge i liten eske. GI BUD.
x 4757 Br Liten brevlott i eske. GI BUD.
100
100
100
100
100
100
100
Til auksjon 184 har vi fått inn et stort,
postfrisk «abonnementsparti» Hele Verden
ca. 1980-2010, og som blir presentert i egen
avdeling på oktoberauksjonen. Materialet er
levert i inntil 3 eksemplarer av hvert merke,
men varierende grad av kompletthet.
F.N. (Michel)
x 4758 **
800
4759
750
x 4760
I 4761
x 4762
Stappfullt Varioalbum med merker til 2001 fra alle
områder, dog vekt moderne utgivelser. Således
vel så mye fra Geneve/Wien som NY, bl.a. tallrike
prestisjehefter og blokker/striper. God lott!!
**
GENEVE. Fint LT SF-album til 1998, med
rimelig kpl. samling 1989-98. Dertil tykk bunke
med årsmapper ca. samme perioden fra alle tre
områder, samt et par spes.mapper “endangered
species”.
**
Samling 1987-96 komplett alle tre områder,
regulære utgaver og miniark, samt flaggark NY.
Prima i fint KABE-album.
Samling med diverse utgaver i to gode Lindneralbum med kassetter. Det ene er fylt med miniark
fra Flaggserien.
o/** Dobbeltsamling GEVEVE ** og o 1969-93,
komplett i klembind.
Luftpost / Zeppelin / Romfart
x 4763 Br
I 4764 Br
I 4765 o/*
I 4766 Br
I 4767 Br
I 4768 Br
I 4769 Br
x 4770 Br
19 attraktive brev til Norge fra oversjøiske land,
alle før 1940. 19 covers to Norway, all pre-1940.
GERMANY. SÜDAMERIKA-FAHRT 2 Mk. on
card Friedrichshafen 18.5.30 with red Zeppelin
Special mark LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN
SÜDAMERIKAFAHRT to Paraguay, arrival
postmark on back.
Liten, montert samling på albumark med merker,
serier og forsendelser, kun materiale før 1960 (se
liste internett). Et par mellomgode merker, alt i
pen kvalitet. Flere pene forsendelser inkl. flott brev
Latvia 1927 og lang konv. Ross Dependency.
PHILIPPINE ISLANDS. 5 FFC’s 1926-28, one
signed by pilot.
TYSKE RIKET. Katapultpost D/S “BREMEN”. To
brev 1929 og 1934 med spesialstempler.
TYSKE RIKET. Mi. 423. Singel på russisk
Zeppelinkort. Stpl. Friederichshafen 19.5.30 og
sendt med Südamerikafahrt, to ank.stpl. Brasil.
Godt, relevant kortmotiv.
TYSKLAND 458. Polar Fahrt Zeppelin, 4 RM. 1.
Südamerikafahrt 29.8.1931, til Rio de Janeiro.
ZEPPELIN. 40 kort, brev, helsaker med Zeppelin,
enten i kortmotiver (herav fem eldre tyske kort),
stempelklisjeer og/eller konvoluttvignetter. En del
spesialkonv. etter 1960 Tyskland, Østerrike, m.m.
God kval.
750
600
500
800
900
500
500
700
500
1400
500
Motiv/Tema
Motiv samlinger/lotter
I 4771 **/* CEPT EUROPAMERKER. Stor, flott komplett
samling 1956-1988. Med alle de gode merker
utvidet med miniark, småark, papirtyper etc.
Dessuten tilsvarende ”Europaunion” med
gode merker, Nederland, Saar og Hellas,
Tilsynelatende fineste postfrisk kvalitet og
komplett samling. Opptalt AFA 2012 56.000.
I 4772 **/* CEPT. Large connected collection: NATO, EFTA,
NORDEN, EU-parlament election, Architectual
Heritage ect. with issues from 1949 up to 1988,
mostly mint N/H, but some hinged and a few used.
x 4773 o/** CEPT. Åtte fine bøker 1980-87, der alle utgitte
enkeltmerker finnes i 4-BLOKKER, både stpl. og
postfrisk. Høy verdi.
I 4774 **
CEPT EUROPAMERKER. UTAGGEDE 1982-85.
Lott med 12 postfriske, utaggede merker. Uvanlig.
Yvert: € 596.
x 4775 o/** CEPT. Samling med stpl. (noen få dubletter)
og mest ** fram til utpå 1980-tallet. Noe rotete
og spredt, men bl.a. mange kpl. serier inkl.
de mellomgode Fr. Andorra og Kypros/Irland.
Medfølger meget enkelt parti Kanaløyer i annen
bok.
6000
1000
Obj.nr.
Rekvisita *)
I 4800
x 4801
1000
700
Utrop
x 4776 **/Br EUR. DENKMALSCHUTZJAHR 1975.
Spesialsamling med div. merker og fdc. Mye verdi
i Ungarn miniark 115B både ** og på stor FDC,
do. 3060-63B firestripe, samt Romulus-miniarket
Romania tilsvarende. Det er angitt AFA 2003
18500,- for det hele, men prisene på disse dyre
utgavene er noe lave i dag.
I 4777 o/**/* FAUNA. Samling over 144 sider i 6 innstikksbøker.
x 4778 o/**/* FUGLER. Tykk innstikkbok med større antall
merker oppsatt etter arten, med beskrivelser. Det
har ligget en del arbeid bak denne samlingen. Ser
mellomgode merker. Videre tre tynne i.bøker, to
med sport samt én med generell fauna.
x 4779 **/Br OL 1976 Innsbruck. Spesialalbum fra Lindner med
ca. 120 forsendelser/spesialkonvolutter og -kort
ymse stempler osv. Uvanlig utbud, prima kvalitet,
trolig meget fyldig for dette arrangementet av slikt
materiale.
I 4780 o/** ORKIDEER. Samling pent montert og tekstet i
32 album! Mange album med få merker/sider.
Fyller to flyttekasser. Svært lavt utrop på
attraktivt tema!
x 4781 Br POLAR. Album med drøyt 120 forsendelser USA,
fra div. ekspedisjoner og stasjoner/poststeder
i Antarktis/Alaska. Mest 1960-/70-tallet. God
kvalitet.
x 4782 **
RØDE KORS. Samling til ca. 1970 i tre
innstikksbøker, inkl. begge heftene Belgia 1963,
og 13 hefter Frankrike.
x 4783 o/**/* SKIP. Halvtykk innstikkbok med godt og variert
materiale med mye ** fra mange land. Samt poser
fra et slags abonnementet med ytterligere serier
og miniark, herav mye Br. Kolonier. Sistnevnte
også godt representert i boken med mye **, også
innslag av TAAF/Polynesia og mye annet.
I 4784 o/**/ SKIP/SKIPSFART fra ulike land i Europa.
Br Hjemmelagd album med ca. 1000 særkonvolutter,
skipskort, frimerker med skip/skipsfart motiver etc.
I 4785 o/**/ SKIP/SKIPSFART fra England. Hjemmelagd album
Br med i underkant av 200 eldre brev, særkonvolutter,
skipskort, frimerker med skip/skipsfartmotiver etc.
I 4786 o/**/ SKIP/SKIPSFART fra ulike land i Amerika (vekt
Br på USA). Hjemmelagd album med ca. 800
særkonvolutter, skipskort, frimerker med skip/
skipsfart motiver etc.
I 4787 o/**/ SKIP/SKIPSFART fra ulike land i Europa.
Br Hjemmelagd album med over 700 særkonvolutter,
skipskort, frimerker med skip/skipsfart motiver etc.
I 4788 o/**/ SKIP/SKIPSFART fra Danmark. Hjemmelagd
Br album med ca. 270 særkonvolutter, skipskort,
frimerker med skip/skipsfart motiver etc. Godt
antall skipskort, stort sett fra nyere dato.
I 4789 o/**/ SKIP/SKIPSFART fra Sverige. Hjemmelagd album
Br med ca. 270 særkonvolutter, skipskort, frimerker
med skip/skipsfart motiver etc. Godt antall
skipskort, stort sett fra nyere dato.
x 4790 Br SKIPSPOST/”PAQUEBOT”. Bunt med anslagsvis
150 forsendelser av nyere dato. Bra variasjon,
men mange fra tysk marine. Fin kvalitet.
I 4791
SOMMERFUGLER. Samling i 9 alb + bunke
Visirark.
I 4792
SPORT. OL og fotball m.m. Stor fl.kasse med
samling OL 1972 og 1986, andre fotballsamlinger
m.m. Lagerbøker, temasamlinger etc. MYE
materiale.
I 4793 o/Br/* STAMPS ON STAMPS. Very big coll. filling
one big moving box. Collected mixed unused/
UM/used and with also many entires. Seen
stamps from all over the world and noticed a
vaste amount of minisheets etc. We mention
the good set from Spain 1950 Michel 975-82
unused and airmail set used on FDC, and
there is much else to be discovered! Must be
inspected!
x 4794 o/**/ TRAKTORER. Uvanlig samling, dels enkelt
Br utstillingsmontert, i to permer, med frimerker,
forsendelser og annet materiale (kort, brosjyrer,
m.m.). Mye fokus på Massey Ferguson.
x 4795
VIKINGER. Samling i tre kontorpermer + litt i en
innstikksbok.
I 4796 o/**/ Wind- and watermills in two large boxes. Large
Br thematic accumulation on stamps, postmarks,
metermarks, postcards and drawings. Whole
world, but much danish material.
x 4797 **/Br WWF. Samling i 7 bind, med hele 78 ulike serier
med komplette arksett ** og fdc.
I 4798
WWF. Samling i 13 svarte bind med kassetter.
x 4799 **/Br WWF. Samling i fem fulle, sorte album.
I 4802
650
I 4803
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
3 stk. Leuchtturm-permer m/kassetter, og 25
stk. Vario/Prinz-plansjer i hver perm (7S og 8S).
Pent brukt.
ENGLAND. Fire DAVO-album 1840-2005 i eske,
luksusutgaven med fabrikkinnsatte lommer.
Velholdt/meget velholdt, alle i kassetter som dog
kan ha litt kantslitasje.
NORGE. To som nye Leuchtturm SF-album,
1855-2005 inkl. TM/PM ark. Gjenstår sikkert 2/300
merker, herav nær kpl. TM + noe PM. Mange
med pene stpl. Også en LT. SF vriperm med ark
til TM/PM.
REALISASJON. Stor flyttekasse fullstappet
med pent brukte innst.bøker, mange FDC-alb.,
Leuchtturm og Davoalb. Norge + div. andre ting.
Bør sees.
1000
500
1000
Obj.nr.
I 4804
I 4805
I 4807 o/**/*
2000
I 4808 o/**/*
800
I 4809 o
1300
1200
I 4810 **
x 4811 o/*
I 4812 **/*
1000
750
750
750
I 4813 o/*
I 4814 o/*
I 4815
I 4816 o
I 4817 o/*
500
I 4818 o/**/*
500
500
1250
1500
I 4819 **
I 4820 o
I 4821 **
I 4822 **
5000
I 4823 **
I 4824 o/**/*
500
500
3000
I 4825 o/**/*
F 4826 o/*
2000
x 4827 o/**/*
1300
1200
I 4828 o/**/*
500
F 4829 **
I 4830 *
I 4831 Br
750
I 4832 o/**/*
700
x 4833 o/**/*
I 4834 o/**
100
x 4835 o
Utrop
500
BERLIN 35-41. UPU 1949. Complete set in very
fine UM cond. (€850)
BERLIN. Stor samling 1948-1990. Meget
velbesatt - mangler kun Valutablokken og serien.
Begge overtrykkserier kpl. - usign. Ubrukt 1949
Bygning og UPU. Bygning 1954 20 og 70 pf. er **.
Tilsynelatende kpl. ** 1954-1990. Reell samling
med meget stor kat.verdi.
BRD. Dobbeltsamling, med både **/* og stpl.
1949-89 i tre store KA-BE. Noen bedre tidlige. Fra
1955 virker samlingen komplett.
BRD. Samling til 2001 i to innstikkbøker.
Noe spredt i starten, senere fyldigere/
velfylt, med oppgitt ca. 1800 merker og 56
miniark/”Kleinbogen”. Alt lettstpl., dels fullstemplet/
prakt i nyeste del, god kvalitet. Med oppgitt €3000
er utrop gunstig.
BRD 139-40. Marienkirche. Set in bl. of 4. Fine
MNH (€800).
BULGARIA - restsamling på albumblad.
CSSR. Complete coll. (1965-84) in mainly UM
cond. some unused noted. No minisheets present.
DANMARK. Mindre samling i DAVO. Mange
skillinger i meget blandet kvalitet, en del bogtryk,
LP, BOB incl. lidt Grønland og DVI.
DANZIG. Samling på gamle monteringsark, meget
fyldig på Infla, og også en del ok etter dette. Dette
er et gammelt Dano-objekt (org.beskr. medfølger)
og viser Michel 1985 omregnet til 10430,-.
ENGLAND. Blandet parti med 42 stk. tidligere
onlineobjekter. Meget variert - mest eldre brev/
forsendelser.
FRANKRIKE. 16-siders innstikksbok med
dublettpreg. Må sees.
GREECE. Selection 39 old Greek Hermes Heads
all typed/catalogued by Renè Simmermacher
(BPP), mixed condition fine to cut. (Michel Euro
2395)
GRØNLAND. Samling 1938-1995 oppsatt på løse
sider. Mest samlet både stemplet og ustemplet/
postfrisk. Flere i antall. Dessuten noen brev.
GUERNSEY AND JERSEY. 2 complete coll.
(1969-91) in UM cond. with minisheets and some
booklets and panes.
HELLAS. 32-s. innstikkbok med stort antall, mest
nyere merker, god variasjon, samt lite postkartotek
med ekstramateriale. Mange, mange tusen
merker.
HOLLAND. Coll. in 2 album complete from 19701998 in UM cond!
HOLLAND. Collection in 5 fine albums in UM
cond. and close to complete (1943-2000) missing
the best values in the early years and few other
gaps, but all minisheets and some booklets. High
cat. value.
HONG KONG. Very fine UM coll. in 5 albums
(1979-2008) and very wellfilled and the most
recent years are almost complete (some in
glassines) and incl. many booklets and very many
minisheets and sheetlets.
HUNGARY. Comprehensive coll. (1871-1955) in
mainly unused cond. Starting with good page 1
with Franz Josef in both printings complete (mixed
cond.), then a gap until 1913 with complete Michel
128-44 and Michel 145-61 in unused cond. Close
to complete from here incl. the good sets, but
almost no minisheets. Generally very fine cond.
HUNGARY. Mainly unused coll. (1914-63) on
loose pages with some better issues incl. 3 better
minisheets etc.
IRAN. Samling til 1929, mange tvilsomme merker
før 1924, så 5 bedre serier inkl. 1924-serien **.
ISLAND. Samling til 1984 i eldre Stenderalbum.
Komplett fra 1948, først mest stpl., fra 1965 ves.
**. Før 1944 noen få spredte merker. Bra kval.
ISLAND. Velfylt restsamling med mange
mellomgode merker og sett.
ISLAND 125-40. Allting, flott postfrisk serie. (6000)
ISLAND 6/17. 7 ubrukte. (8500)
ISLAND BREV. Parti på mange hundrede stk.
Mest FDC inkl. eldre, men også noen bruksbrev
innimellom.
ISLAND -TO KONGER. Dobbeltplansje med
begge tagginger komplett, samt mye ekstra
materiale.
LUXEMBOURG. Samling til 1970-tallet på bunke
egenmonterte albumark. Renslig med noen bra
innslag, og mange merker inkl. mellomgode.
LUXEMBOURG- sammenstilling på A4-plansje
med stpl. serier og noe **. Bl.a. Mi. 66, 82-82,
252-56, 284-89, 572-74 **. Et par Caritas 1935
med forsideanm, ellers mye i god kvalitet. (€1450)
NEDERLAND. Div. i tre album + løst.
100
Realisasjonslotter - Frimerker
(Verden)
I 4806 **
500
SAFE SIGNOSCOPE T-1. Undersøkelsesapparat
for strømnett, i org.eske. Fungerer og er trolig
svært lite brukt, dog sitter det noe klebrig stoff
under selve undersøkelsesplaten (ikke på den
flaten merket skal legges), men dette kan sikkert
fjernes. Nypris over 2000,-.
SAFE SIGNOSKOP. Pent brukt av samler,
fungerer.
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
600
100
100
59
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
I 4836 o
100
I 4871 **
100
I 4837
100
I 4872
100
x 4838
I 4839
4840
I 4841
x 4842
I 4843
I 4844
F 4845
I 4846
x 4847
x 4848
F 4849
I 4850
x 4851
x 4852
I 4853
F 4854
x 4855
I 4856
I 4857
I 4858
I 4859
I 4860
I 4861
x 4862
I 4863
x 4864
I 4865
I 4866
F 4867
I 4868
I 4869
I 4870
POLEN. 48-siders innstikkbok der over halvparten
av sidene er stappfulle med merker, mest før
1965.
**/* POLEN. Complete UM (a few unused in the start)
coll in 3 KABE album (1956-93) incl. minisheets!
o/* ROMANIA. Parti på plansjer/gamle ark med
mange bedre merker, men blandet kvalitet inkl. et
par falske sett.
o
SAAR. Complete used coll. AIRMAIL (1928-50)
incl. the very scarce minisheet 1948 in very fine
used cond., not expertized and sold ”as is” (3
pages)
**/* SAAR. Kartotekeske full av poser med ustpl.
merker 1947-59. Velorganisert, men over 80% er
1955 og nyere, det øvrige er bruksmerker. Det
ligger ved et notat som viser ** 3445 DM, og litt *
for 193 DM, basert på Michel 1987. God kvalitet.
o/**/* SAN MARINO. Coll. in Leuchtturm album (19451991) in mainly unused/UM cond. incl. better sets
from the 1950s etc. Former estimate 2000 NOK!!
**
SOVJET. Sterkt dupliserte dubletter litt eldre i
innstikksbok, oppgitt etter gammel Mi. ”DM 6500”
o
SOVJET. Used coll. (1913-72) in 2 albums,
many gaps in the early part, from 1955 close to
complete.
o/**/* SOVJET: Restsamling i to klembind + folder +
64-siders full av merker mest 1955 og utover.
12 sider ** mot slutten, samt innst.bok med 60
“Kleinbogen” og noen miniark.
Bs SPANIA. 5. 10 R. Very fine copy on small piece.
Scarce. Signed: Jean Cividini. (€2400)
o/**/* SURINAME. Coll. in Schaubek album (1900-1975)
with some earlier issues later mainly UM and
seems complete from 1954.
o/** SVEITS. Dubletter PRO JUVENTUTE 1913-51 i
SAFE-album med innstikksark, kun rundstempet
og postfrisk, Zumstein Sfr. 8300,-.
SVEITS. Samling **, stpl. og FDC i tre permer/
bøker, ca. 1975-84, virker fyldig i alle variantene.
Bra kvalitet.
**/* SVERIGE. 211-25. Verdenspostforenigen, 10 og
50 øre *, liten gummibrekk i 30 øre,2 kr med noe
ujevn tagging, ellers prima (12985)
SVERIGE, Brev, FDC, kort etc fra nedlagt svensk
frimerkehandel
o
SVERIGE. Ganske stappfull kartoteske med
masse sorterte dubletter 1920/tidlig 90-tallet.
*
SVERIGE. Samling 1900-tallet, til 1977 i
Stenderalbum. Svakt besatt før 1930, senere
meget velbesatt inkl. par/hefteblokker, etc. Pen
kvalitet, men alt er da hengslet. Gammel notering
er AFA 16000,-.
o
SVERIGE. Særstempler og FDC, fyller stor
flyttekasse.
**
SVERIGE 196-99, 201-07. 11 postfriske med topp
tagging og bra sentrering (4185). Det medfølger
hengslet 25 øre.
o
SVERIGE 226/332. Samling 1928-41 med de
fleste par, bra kval. Oppg. F 2001 kr 14660,-.
SVERIGE. Eske med ca. 45 tidligere onlineobjekter. Meget variert materiale - både klassisk
og moderne.
TYRKIA. Barnehjelpsutgave 1966, se beskrivelse
på nettfoto.
o/**/* TYSKE RIKET. Restsamling med især mye tidlig
materiale i typer, nyanser, trykkinger etc. Også et
par miniark og flotte stempler i nyere del.
o/**/* TYSKLAND. Dubletter og mindre samlinger i
flyttekasse, mye verdi i en bok med moderne **.
o/**/* UNGARN 1914-1978. Mest postfr. samling - i tre
Schaubek. Starter med overtr.serier 1914-15.
Senere Zeppelin, LP og en del miniark inkl. bedre.
Br 19 brev/kort, mest tyske feltpostbrev.
**
UNGARN/HUNGARY. A stock of sets 1945-47 on
stocksheets, stated cat. € 1100,**
UNGARN og KUBA - div. serier i antall. Liste
viser € 1185.
o/**/* VATIKAN over 22 sider i innstikksbok.
**
ØSTERRIKE. Mainly UM coll. (1945-93) in 3 fine
albums and nearly complete (missing the good
airmails and a few others). Some of the early ones
in mixed used/unused cond.
o/**/ 30-40 smålotter fra større innlevering, for “små”
Br til vår onlineauksjon: norsk og utenlandsk filateli,
noen postkort, m.m.
o/Br/* ALL WORLD. Interesting selection with good
issues on stockcards incl. SCADTA Michel 10-20
(€800) 5 P no gum, signed Sanabria. USA Scott
77, 15c. unused, small faults ($4000), Scott 95,
5c. F-grill, unused with original gum, fresh and fine
($3500), England with ½d. with St. Andrews Cross
label, Japan with interesting classical issues etc.
China Jap. Occp. with pair of Michel 326C,328C329C, unused (€350) etc. Also much Hungary in
old selection booklets some album Scandinavien
material but only low values. Please inspect.
Banankasse med moderne brev/frimerker av alle
slag/kategorier, fra div. land.
o/**/* Bra samling Finland mest ** 1963-90 (ikke kpl.),
innstikksbok full med perfins hele verden, mest
Tyskland, ellers liten samling Israel, noe Grønland,
og dubletter Japan.
Br BRITISH COMMONWEALTH. Parti med flere
hundrede brev. Små og avlange blandet. Mye
Canada og Australia, men godt variert - også med
mindre stater.
100
100
100
I 4873
I 4874
I 4875
I 4876
I 4877
100
100
100
100
100
100
I 4878
I 4879
x 4880
I 4881
4882
100
100
x 4883
100
100
100
I 4884
4885
100
I 4886
100
I 4887
100
100
4888
100
100
I 4889
100
I 4890
100
I 4891
100
100
100
100
x 4892
I 4893
100
100
x 4894
100
x 4895
100
x 4896
I 4897
I 4898
100
100
100
I 4899
I 4900
x 4901
x 4902
CEPT, EUROPAMERKER. POSTFRISK komplett
samling 1956-1988 i to LT-album (uten Andorra
1972). Fin samling i god kvalitet.
**
CEPT. Practically complete coll. in UM cond. to
1984 incl. some minisheets and smallsheet. 2
albums.
o/**/ Danmark, Grønland og diverse. Brevklipp, FDC,
Br dublettkartoteker, restsamlinger, stor mengde.
o/**/* Diverse i eske, observert en del Sovjet.
o/**/* ENGELSKE KOLONIER. Stockbook with various
issues. Mainly low values.
Eske med 4 innst.bøker, 2 alb. med 1000vis av
merker fra mange land, også litt Norge. Noen brev
og kort , bl.a. ca 45-50 norske FDC 1990-årene.
Må sees.
Eske med brev, FDC, enkeltmerker i poser,
gammelt og nytt i salig blanding. Må sees.#
Eske med div. dubletter i innstikksbøker, nordiske
miniark, litt Norge ** på plansjer etc.
o/(*) Eske med flere 1000 merker i små esker, bokser
og på plansjer. noe Norge og DK, men spredt fra
mange land. Også litt utenom Europa. Bør sees.
o
Eske med noen titusen løse merker i bra kvalitet.
Helt usortert fra stort handlerbo, virker ok dette.
Øverst noen norske klipp av helt underordnet
betydning.
o/Br Eske med norske og utenlandske brev, helsaker,
FDC, særstempler, luftpost m.m. Noen norske
brev med miniark er observert. Også noen poser
med vaskede merker. Bør sees.
o/**/* Eske med restsamling Norge til 1960-tallet
med kun billige merker, samt 4 innstikkbøker
bruksmerker massevare. Dertil perm med div.
malerimerker fra Øst-Europa, enkle, egenmonterte
samlinger Romania og Bulgaria, samt en del
mer, og noe mer interessant Romania på en del
løse ark.
o/* Eske med svært tykt, eldre Schaubekalbum
med kun noen spredte rester, et par tynne
innstikkbøker og en innstikkbok med en del
oppsatte motivmerker med noe ok innhold, samt
en del løst og fast.
Eske m/over 200 konv. sendt til auksjonsfirma i
Stavanger 1970-80-årene. Det aller meste sendt
fra Sverige, men også litt fra andre land.#
o/**/* EUROPA. 20 store utv.hefter med en god del
materiale klassisk/nyere (1960-tallet) fra mange
land, derav to ok hefter Norge. Ves. Vest-Europa,
bra variasjon.
o/**/* EUROPA. Eske med løse alb.blad. Alb. med mest
ubrukt fra de nordiske land (ikke Norge). Også en
eske med poser, noen brev og kort mm. Må sees.
o/**/* EUROPA. Flyttekasse med variert innhold,
derav en mindre eske full av perg.poser med
dels ok innhold (en god del Norge, Norden). To
restsamlinger Norge, startsamlng fra SH med nye
republikker Europa, m.m.
o
EUROPA. Parti med ca. 60 dels store utvalghefter
i ulike utforming. Ca. 30 er Spania med skrint og
ensformig innhold. Av de øvre finnes ca. 10 hefter
Norge fra mellomperioden 1920/60-tallet, inkl.
en bok med ren dublettvare tett-i-tett, virker ikke
gjennomgått for stempler.
FDC. Noen hundre FDC usystematisk i arkiveske,
hovedsakelig SVERIGE, med litt Finland, og et par
Grønland. Hovedsakelig etterkrigs.
Br FDC. Relativt lite parti i mindre eske fra “alle”
land. Må sees.
o
Flyttekasse med massevarepreg, mest Europa
inkl. noen norske nyere helsaker/særstpl. engros.
Dels usjekkede konvolutter. Mye matriale inkl.
posearkiver fra noen land.
Full flyttekasse med ordentlig rot fra bo, mange
løse konv. (med og uten innhold), plansjer og ark,
småalbum m.m. Fortjener gjennomsyn.
o/**/* God flyttekasse med mye materiale. Bl.a. større
avdeling med utvalgshefter med variert materiale,
tykkere HV-album med masse merker (mest
ordinære) og mye, mye annet.
o
Halvstor eske full av perg.poser med løse merker
fra mange land. Ser stort sett bare “vestlige” land,
inkl. en Norge (som tenderer mot massevare).
Titusenvis.
o
Halvstor eske stappet med plansjer, mapper og
innstikkbok fra mange land. Tilsynelatende mye
Vest-Europa. Ikke sjekket av oss, og kun dels
sjekket av selger, framstår som interessant vare.
o/**/* Halvtykk innstikkbok med mest billigere merker
fra div. land, men små glimt. Innlagt noen plansjer
med miniark osv. med med spennende innhold,
bl.a. også en del romfartsutgaver Vietnam ** inkl.
utagget.
Hefter fra Kanaløyene + div. annet
opprydningsmateriale i mindre eske.
o/* Hele verden i to bind, Belgia i album + på blad,
div. rester Latinamerika etc.
KLEMLOMMER og plastlommer. To esker med
assorteret i originalemballage - fra nedlagt handel.
I alt ca 4 kilo netto.
LITTERATUR: “Die Strubel-Halbierungen” og
Queensland Cancellations + 10-12 småskrifter,
også litt frimerker inkl. Romfart.
**
LONDON 80. Samling ca 50 miniark og 250
merker i innstikksbok.
**/Br Mange billige tyske sammentrykk i innstikksbok,
samt 12 brev. GI BUD.
60
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Utrop
I 4903 o/**/* Mange plansjer etc. i eske. BØR SEES!
I 4904
MASSEVARE eldre Østerrike, Tsjekko, Polen etc.,
samt en eske med brev/FDC.
x 4905 o
Mindre eske med Grønland og Færøyene i
hovedsak med fdc 70/80-tallet og annet materiale.
Bl.a. en del minneark RK og “Grønlandske Børn”,
noen PP nytrykk Grønland, osv.
I 4906 o/**/ Mindre roteeske med rester fra bo. Bl.a. en
Br påbegynt samling Norge i fortrykksalbum, et
lite arkiv, 2 samlinger “Posten 350 år”, noen
SH-produkter, etc.
4907 o/**/ NORDEN. Kasse med FDC og brev. Mange FDC
Br fra Island, også forsendelser fra Norge i blant.
F 4908 o/Br/* NORDEN. Meget spændende, lille parti
Norden. Bl.a. Sverige 4 Sk. opgummieret, 5 Øre
umiddelbart postfrisk og i mørk nuance samt
3 Øre (Facit 6a3) umiddelbart postfrisk men
mistanke op at den kan være flot opgummieret.
Norge med 24 Sk. med noget der ligner dansk
nummerstempel 42?, Grønland med dansk 4 Øre
parstykke Tofarvet udgave med linie stempel: FRA
GRØNLAND FRIMÆRKER GYLDIGE, DVI med
postfrisk 3c. hjørne 4-blok og 2 stk. 1B med attest,
og diverse Danmark inkl. Slesvig på sider inkl.
nogen varianter. Desuden lidt forsendelser inkl. 4
RBS på brev mv. Skal ses
I 4909 o/**/ NORDEN FRIMERKEHEFTER. Større eske
Br med anslået 12-1300 FDC fra mest Grønland
+ Danmark. Hovedverdi i perm med MANGE
TIDLIGE frimerkehefter med flere Grønland no.
1-3 m.m, Færøyene do. samt mange fra Island.
Anslått 120-140 hefter i alt. Meget stor kat.verdi.
I 4910
NORDEN/VESTEUROPA. Flyttekasse velfylt med
lagerbøker og restsamlinger/partier. Også noen
spennende poser m.m.
I 4911
Rester og rot fyller blytung flyttekasse.
I 4912 o
ROTEESKE med mange 1000 merker fra mange
land. I poser , sigarkasser innst.bøker m.m.
I 4913 o/**/* Roteeske med noenlunde variert innhold.
I 4914 o/**/* Rotekasse med bl.a. moderne Norden **, liten
samling Bulgaria etc.
I 4915
Rotekasse med ROT. Må sees. Alt fra helark/
blokker/miniark, til årbøker fra China 1986 x 2.
x 4916
Rotekasse med vekt på Norge med pen plansje
skilling, noe Finland etc.
I 4917 o/**/* Samling * Tsjekkoslovakia til 50-tallet på blad, en
del sammentrykk fra samme i innstikksbok, ellers
Ungarn dubletter i innstikksbøker.
x 4918 o/Br Samling QV/tidlig QE II, utbygd med dubletter,
noen brev, perfins, etc. Innl. har regnet ca. 36000
for perioden til AFA 152, kvaliteten er blandet,
men innl. oppgir at noen merker ikke er regnet.
Tyngdepunkt fra QV tofarget serie og framover, og
materialet egner seg trolig best for spesialsamlere.
Innsatt også en trestripe £10 Britannia. Må
sjekkes.
x 4919 o/* Samling Ungarn til 1925, samt dubletter FIUME i
innstikksbok.
4920 o/**/* Skikkelig rotekasse med rester fra hyllerydding,
alt fra kataloger av nyere dato, til mindre/eldre
auksjonsobjekter, rester, bærepose med moderne
filatelistisk klipp Skandinavia, et lite pengeskrin
uten innhold, noen Donald-pocket, etc.
I 4921
Stor, uoverskuelig, fylt kasse med poser,
lagerbøker m.m. En del Ungarn, Tyskland/
Amerika. Ikke sett sjeldne merker - men stor
mengde!
I 4922
Stor, velfylt kasse med mange småsamlinger,
restsamlinger, sigaresker m.m. Mest Norden. En
del brev, lagerbøker er sett.
x 4923 o
Stor eske med mange titusen løse merker i ok
variasjon. Ekstrem soteringsjobb her.
I 4924 o/Bs/ STOR KASSE med riktig mange forsendelser Br også fra land som er vanskelig å uttale. Mange
gamle, mest avlange konv. Dessuten løse
frimerker i poser m.m. Et par gode Leuchtturmbind. Et par samlinger Royale, Fotball etc. Bør
sees !
I 4925 o
Sør-Amerika inkl. Ned. kol., Øst-Europa, Canada,
Newfoundland. Dublettpreget montert i 2x64 siders
og 2x16 siders innstikksbøker. Bør sees.
I 4926
To store sorte fiberesker med “LOFTFUND”.
Indeholder spændende og chancerigt materiale
fra bl.a. Danmark, Frankrike og Svejts. Poser,
småalbum, breve og kort mm. SKAL SES !
I 4927
To visiralbum med Chile, noe Sverige etc i halvstor
eske.
x 4928 o/* Tre restutvalgshefter med dels mye merker. Fra
en del klassiske QV-utgaver til ett hefte med fin
samling 1965-79 som oftest pent hjørnestpl.
I 4929 o
Uvanlig parti med ca. 520 fyrstikkesker med
frimerker fra mange land, men stort sett ett merke
pr. eske. Vi har ikke sett sjeldenheter på våre
stikkprøver.
I 4930 o/**/* WESTERN EUROPE. 10 stockbooks with various
issues with many in duplication. Much from Austria
some Spain, Portugal and others.
I 4931 **
World Refugee Year, large lot with more than 1200
sets IRAN + many from other overseas countries.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Postkort
Folkeliv og begivenheter
I 4932
Frelsesarmeen. Lott 8 kort. Bl.a. 3 stk. med
Stabsmusikorpset, Kadettgruppen ved Skien 1939
og Oslo 3dje Hornmusikkorps. Alle ubr. Kv. 1-2.
300
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
F 4933 1/2
300
AUKRUST, KJELL. Mittet 4 N.L.O. 52 D. Nisse
skal hoppe på ski. Bunadskledd dame ser på.
Stemplet Alvdal og br. 52. Kv. 1-2.
AUKRUST, KJELL. Nisse sover i lua som henger
på veggen (OPPI 651/3, 1951). . “God Jul”. Stpl.
Alvdal -52. Kv. 1-2.
AUKRUST. Nisse oppi julekurv (Mittet serie N
2731). Stpl. Klakegg 1941 (frim. med feil), et
uvanlig stpl. (SF), kortkval. 2/1.
AUKRUST. Soldat i skilderhus: “Holdt, kaptein
Olsen, Hvem der?”. Sjeldent kort utgitt av
Forsvarets Kantiner (1957), ubr., kv. 1-2.
AUKRUST. To nisser ved seidel (Mittet Serie N
2731). Prima, brukt.
DAHL, KARL. Antinazistisk propagandakort:
“Herrefolket i giv akt”. (Mittet serie 1), ubr., kv. 1.
DAMSLETH. Fiskenisseserien. To nisser ler av
gutt med stor sydvest. (Damm), stpl. Skien II
1938, kv. 1-2.
DAMSLETH. Sjeldent kort fra kroneserien, nisse
ser på kongekort som drikker av øltønne (Damm
341). Noe blyantskrift bak er forsøk visket vekk.
Kv. nær 1.
DAMSLETH. Sjeldent kort fra kroneserien, to
nisser på ski sammen hjerter konge (Damm
340). Noe blyantskrift bak er forsøk visket vekk.
Kv. nær 1.
DAMSLETH. Sjeldent kort fra kroneserien,
smånisser som synger foran hjerter konge (Damm,
uten nummer). Postgått 1935. Kantanm. og brett
over kortet, derfor kv. 3/2.
DAMSLETH. Smånisser som klemmer hverandre
(Damm, uten nummer). Postgått 1938, kv. 1.
DAMSLETH. To høyformat signert “d”, ett med fly
over rein (Dreyer Damsleth 597), ett gutt med nek
på tak (Damm Damsleth nr. 21). Sistv. kv. 1, det
andre kv. 2 pga. sverteavsmitting.
EGNER, THORBJØRN. 3 ulike julekort (2-42, 4-42
og 7-42). Brukt 1944/48, kv. ca. 2.
ENDER, AXEL. Kartongkort i kjempeformat, 23x15
cm, med fint vintermotiv. Tre hester med sleder
og folk. Kv. 1-2.
JENNY NYSTRØM MFL. Album med 54 kort,
hvorav ca. 25 Jenny Nystrøm. Mest svenske kort.
Stort sett bra kvalitet.
KITTELSEN, TH. “Nissefolk”. Fint kort hvor det
ser ut som om nisseluene er håndkolorert (Eneb.
Kunstforlaget National 1908). Br. 1909 med 3 øre
lokalporto. Påsatt julemerke 1909 som bindes til
kortet av stpl. Kv. 1.
Nisse-fest (R-N). Ubrukt.
NYSTRØM, Jenny. “Gutt med trillebor”.
Kartongkort med skrift bak, ikke postgått.
NYSTRØM, Jenny. “På skøyter”. Kartongkort med
gratulasjoner bak (1902), ikke postgått.
NYSTRØM, JENNY. Lott 10 småformat. 2 ubr. Litt
varierende kvalitet.
200
Kunstner- og kartongkort
I 4934
I 4935
F 4936
I 4937 1/2
F 4938
I 4939
I 4940 1/2
F 4941
F 4942
F 4943
F 4944
I 4945
I 4946
I 4947 1/2
I 4948
I 4949 1
I 4950 1/2
I 4951 1/2
I 4952 1/2
I 4953
Utrop
OL I LONDON (1912). Nordmannen Halse kaster
spyd. Svensk-produsert kort. Meget uvanlig. Ubr.,
kv. 1-2.
Obj.nr.
I 4955
I 4956 1
300
300
I 4957 1
I 4958 1/2
I 4959
400
x 4960
300
200
250
500
I 4961 VK
300
I 4962
I 4964
I 4965 2
F 4966
250
400
300
F 4967 2
x 4968
I 4969 2
350
F 4970 2
500
I 4971
250
F 4972 2
I 4973
400
400
400
I 4974 VK
400
4975
I 4977 1/2
I 4978
I 4979
I 4980
F 4981
I 4982 1
F 4983
I 4984
I 4985
I 4986
SCHIMA MARTOS, handpainted protest card by
the Austro-Hungarian artist, excist from various
countries all over world, this rec. from Lucern
Switzerland 2.11.19, a very exclusive item. kv. 2.
1000
BLAKER Jernbanestation. Godt nærmotiv med
folk på perrongen (P.A./Schönbergs Kortforlag).
Postgått 1906, kv. 3 pga. mange flekker, ellers bra.
DILLING Station. Nærbilde, en rolig dag (Normann
ener. 1922). Postgått, kv. nær 1.
FREDRIKSTAD Jernbanestasjonen. Fint nærmotiv
med mye aktivitet (Küenholdt 388). Brukt, lette
monteringsspor, kv. god 2.
GJEILO STATION med tog og folk (Abel,
Bergensbanen 3), ubr., kv. 2. Vintermotiv. Ikke
så vanlig.
HOLMESTRAND - Jernbanestation. Nærbilde
med lokomotiv (A. Schröder, Holm.). Mindre
monteringsspor, ellers ubrukt, kv. god 2.
HORTEN JERNBANESTATION med godstog
(Abel 7), stpl. Horten 1921, kv. 2.
JEVNAKER. Nærmotiv stajonsbygn. med kiosk og
noen få folk (Mittet 14). Postgått 1923, kv. nær 1.
LIAN (Ljan). Flott kolorert kort med tog på vei
over broen og stasjonen i bakgrunnen. (Eneb.
G.Hübert, Kr.a. 1904), br. 1905, kv. 1-2.
NORDSTRAND STATION med tog og folk. Fin
kolorert versjon av kortet som vi tidligere har sett i
sort/hvitt (GH 107), br. 1909, kv. 2.
SKATVAL Stasjon. Nærbilde med et par karer på
perrongen (Karl Myhr). Postgått 1946, kv. 2/3,
mest pga. noe patina oppe. Ikke vanlig.
TRIKKEN til THORSHAUG (vogn 37) med fører
og to billettører samt en sivil herre i bakgrunnen.
Fotokort. Kv. 2 pga brekk. Uvanlig.
VÆRDALENS Jernbanestation. Uvanlig for stedet,
folk på perrongen (uten utg.). Brukt 1907, kv. svak
2 pga. flekk, ellers fint.
200
DANMARK. Danske marinefartøjer, ret stort
blandet parti med godt 200 kort i småformat, flere
ubåde, torpedobåde og inspektionsskibe. Nogle i
dublet, de fleste er ubrugte, 150 i gennemgående
pæn kvalitet og ca. 50 med fejl, kv. 1-4.
D/B ”BJOREN”. Båten ved kai i Byglandsfjorden
(JHK no. 384). Nær prima, ubrukt.
D/S ”DRONNING MAUD”, Postdampskib. Vakkert
nærmotiv (Arthur Schuster, Stettin 256). Ubrukt,
kv. nær 1.
D/S ”GALTESUND”. Flott nærmotiv av båten i
Kreppa ved Kragerø (Normann 1926, nr. 8405),
stpl. Kragerø 1926, kv. 1-2.
D/S ”MIDNATSOL” med dampen oppe. Hurtigrute
i nærmotiv (Uten utgiver). Brukt 1910. Stemplet
Svolvær. Kv. 2. Skrevet på forside.
D/S ”MIRA”. Nærmotiv i fart med BDS-logo (Mittet
17/30). Br. Ikke postgått. Kv. 1-2.
D/S ”MÖRINGEN” ved kaien i Ulstein. Söndmör.
Steinkopf Wold Stavanger. Br. Kv. 2-3. Noe
misfarget.
D/S ”NIDAROS”. Tidlig kort av hvalfangstbåten
(uten utgiver). Postg. 1915, kv. svak 2.
D/S ”OSCAR”, passasjerferge (Küenholdt no.551).
På vei inn mot Toldbodbryggen, med ventende
reisende på kaia. Stpl. Fredrikstad 1914. Påsatt
NKS julemerke 1912 (pl. I, matt overflate) som
bindes til kortet av stempelet. Kv. 1.
D/S ”RAGNVALD JARL” ved kai i Kristiansund
(J.Johnsens forlag). Postgått 1902, kv. god 2.
D/S ”SANCT SVITHUN”, Stavanger, (DSD), med
rederiflagg (Mittet 17/26). Bygd 1927, senket av
britiske bombefly 1943. Stpl. Nordkapp Le Cap
Nord 9.7.32. Kv. 2. Liten hjørnebrett.
DS ”STORSTAD”. Tredelt canadisk kort. Med bilde
av Storstad og passasjerskipet Empress of Irland
samt ”Bringing the dead to Quebeck”. Storstad
og Empress of Irland kolliderte 29 mai 1914 på
Saint Lwrense River. Empress sank i løpet av 14
minutter og 1012 mennesker omkom. Storstad
tilhørte Klaveness Dampskibs AS. Br. 1914. Kv.
2-3. Meget uvanlig.
DS KNØL. Hvalfangstskute bygget 1910/1911 for
Tønsberg Hvalfangeri. Ubr. Kv. 2-3.
500
Skips/båtkort
F 4976
F 4954 2
Utrop
Jernbanepostkort
I 4963
500
SCHUMANN, GEORGE. Lott ca. 270 kort ill. og
sign. Noen få dubletter. Kommer i to meget
store album. Uvanlig stor og fin samling.
Usignert julekort fra N.W. DAMM & Søn nr.
49 med jente i bunad med grøtbolle og katt
(Damsleth?). Kortet er brukt 1942 m/julemerke
som er stemplet. Kv. 1.
WATHNE, FRANK. To kort ”God Norsk Jul”. Nisser
med lange nisseluer. (Lærdal forlag 501 og 505),
ubr., kv. 1.
Lott med ca. 80 signerte kunstnerkort. Ca. 40 stk.
fra 1900/1940.
Lott 20 kartongkort hvorav 6 små og 14 i normale
småformatstørrelse. 12 er signerte. Noen br.
1902-17. Bra kval.
33 storformat med div. kunstere, alle kort brukt
som H7-kort (1946). Her finnes Sigholdt x8, T.M.
Davidsen x5 versekort, Borchgrevink x7, W.
Bahr x10, samt to andre. Ser én dublett, men
bra kvalitet.
Lott 7 kartongkort datert 1895-1906. Litt var. kval.
750
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 4987
250
200
I 4988
1500
600
Utrop
KNM STORD. Bygget i 1943. Norsk jager som fikk
pennantnummer G26. I løpet av krigen fikk det
tilnavnet ”The lucky twnty-six”. Bl.a. var den 26
desember 1943, sammen med tre andre jagere,
med på å senke det tyske slagskipet Scharnhorst.
Eneret I. Chr. Olsen Nr. 4. Ubr. Kv. 1-2.
KRIGSSKIP. Lott 17 kort 1. verdenskrig. Slagskip,
3 av Willy Stöwer, 2 Marine-Schiffspost, Fin
kv.Lott 37 kort 1 og 2 verdenskrig. Lott 28 kort 1.
verdenskrig. Slagskip, 3 av Willy Stöwer, 2 MarineSchiffspost, Kaiser Wilhelm og familie, feldtpost
m.m. Fin kv. Lott 9 postkort 2 verdenskrig. Tyske
minesveipere i Lofoten, tyske Hugin senket ved
Vadsø, Hitler, fly, feldtpost. Fin kv.
300
1400
550
200
300
250
200
250
250
250
200
F 4989
I 4990
I 4991
I 4992
250
I 4993
250
I 4994
200
200
I 4995
I 4996
I 4997
I 4998 1/2
I 4999
200
250
200
250
200
200
I 5000
Julekort
I 5001
I 5002
I 5003
200
I 5004
250
I 5005
I 5006
I 5007
230
I 5008
200
I 5009
300
NFDS. Vignettkort fra Nordenfjeldske
Dampskibsselskab med Nordkapp og skip innfelt.
Frankert med 10 øre 20-mm stpl. Hammerfest
1890, adr. til Rotterdam. Ank.stpl.
S/S ”DRONNINGEN”. Bygd ved Fevigs
Jernskibsbyggeri i 1894. Båten i ruskevær.
Verdenspostforeningen. Br. 1902, kv. 1/2. Båten
gikk 1945-46 som avløserskip i Hurtigruten.
S/S ”DRONNINGEN”. Bygd ved Fevigs
Jernskibsbyggeri i 1894. Ved bryggen i Kragerø.
N. K. No. 3835 Ubr. Kv. 1/2. Båten gikk 1945-46
som avløserskip i Hurtigruten.
S/S ”EIDANGER”. Lokalbåt i nærmotiv. NK 793.
Br. 1912. Kv. 2.
S/S ”KONG HARALD”. M & Co. Kolorert.
Hurtigrute. Flott kolorert nærbilde under fart.
Ubr. Kv. 1.
S/S ”NEPTUN”. M & Co. Kolorert. Nærbilde med
dampen oppe. Ubr. kv. 1.
S/S ”OFOTEN”, Bodø. Eneberettiget Olaus Olsen
Bodø 393. Ubr. Kv. 2-3. Hjørnebrett.
S/S ”RAGNVALD JARL”. M. & Co. 186. Br. 1910.
Kv. 2.
STENSÖEN, ved Lyngör (NB! Stedskort, AustAgder). Eneret Det norske kortforlag Kra. No.
1042. Ubr. Kv. 1.
Lott 80 stk. småformat s/h. Mange fra Christiania
og Trondheim, men også spredt fra andre steder.
Medfølger 12 stk. minikort fra Flekkefjordsområdet.
Lott 57 båtkort. Norske og utenlandske. Galeas
“Moder” skipper Eide. Eneber. Loenchens
bogh. Br. 1910. Kv. 1. Flott kort. B.D.S. M/S
VENUS. i full fart. K.K. Bergen. Br. 1932. Kv. 1.
“Bergensfjord” 1913, Wilhelmsens “Tatra”, 2 med
“Paquebot”, et “sjøpost”, et skrevet på Esperanto,
“Lancing”, “Stavangerfjord” og noen med fine
frankeringer. Fin kvalitet.
Lott 89 båtkort, inn og utland, hvorav 27
småformat, 18 s/hv. A6. Br./ubr., Mest bra kval.
Bør sees.
Lott ca. 430 kort i tre album. Ca. 380 i
miniformat. Mange signerte, bl.a. Jenny
Nystrøm. Bra kvalitet, spennende lott.
Lott ca. 1400 norske stedskort. Fra 1940 til nyere.
Mye småformat. De fleste er br. og i bra kvalitet.
Lott ca. 380 julekort, nesten bare småformat. Sign.
og usign. Alle kommer i plastlommer. Bra kvalitet.
Julekort, flere signerte ca.400 stk. småformat.
Noe ubrukt.
Lott ca. 225 kort. Med svak overvekt av småkort.
Mange signerte. I div. album.
2000 julekort, mye i storformat, må sees.
Lott ca. 700 kort, det aller meste julekort. Noe
småformat, mest store. Noe varierende kvalitet.
Lott ca. 60 signerte kort. Aller mest småformat.
Mange kjente. Se bilde.
Lott 11 småformat. Bla. et Nystrøm og et Aukrust.
10 br. Bra kvalitet på det meste.
Reklame
I 5010 2/3
MUSTADS MARGARIN. LANDETS BESTE.
Uvanlig reklamekort. Stpl. Vikesund 1927. Frim.
stygt fjernet, kv. 2-3.
600
250
250
200
250
200
200
200
200
1200
1200
900
4000
1500
1500
750
500
500
350
300
250
200
Stedskort
Christiania/Oslo, gatepartier
I 5011
200
F 5012 2
HAMMERSBORG TORV,. Det gamle Christiania.
Grand Hotel. Mittet & Co. 108. Postgått til
Tyskland 1903. Kv. 2.
HILSEN FRA NORGE. Flott 3-bilders litho med
illustrasjon av Bygdø Stavkirke, Peisestuen
Holmenkollen og Carl Johan. Uvanlig tidlig kort,
brukt 1892, frankert med par 5 øre 20mm (plate
III), adressert til Landskrona, Sverige. Litt patina
på baksiden. Kv. 2.
250
400
61
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
Christiania/Oslo, øvrig
I 5013 1
I 5014 1/2
F 5015 2
F 5016 1
I 5017 1
I 5018 1
I 5019
I 5020
I 5021
F 5022 2
”Norges Jubilæums utstilling 1914”. Parti fra
Kirkeveien. Ubrukt.
”Norges Jubilæums utstilling 1914”. Parti fra
landbruksutstillingen. Brukt i 1914.
Flott parti av bebyggelsen ved EKEBERG.
Vintermotiv (P.Alstrup 117), br. 1902, kv. 1-2.
HILSEN FRA CHRISTIANIA. Uvanlig kort med
smånisser tegnet inn ved slottet (H.Abel), br.
1906, kv. 1.
KURBADET. Fint tegnet reklamekort med biler og
buss, ubr., kv. 1. Uvanlig.
KURBADET, OSLO. 6 småformat. Ett fra utsiden,
de andre er interiører. Ubr., kv. 1. Uvanlig.
LUFTSKIBET ”NORGE” på Ekeberg før avreise
med innfelte portrettbilder av Ellsworth, Nobile
og Amundsen under sine respektive flagg (Brødr.
Halvorsen 8/Küenholdt), ubr. Kv. 1-2.
OSLO LUFTHAVN. Meget uvanlig s/hv A6
sjubilders med flytyper og scener fra flyplassen
(Harstad). Postgått 1957, kv. nær 1.
ULLEVAL SYKEHUSER, HAVEBYEN OG
TAASEN. Flyfot. Eneret K. Harstad 2006. Spesielt
kort hvor flyet som har tatt bildet også har et
biplan rett foran som også er med på bildet. Ubr.
Kv. 1-2.
ØSTENSJØ. Sjeldent privatkort. Høyformat
med motiv Østensjøvannet og Østensjø gård i
bakgrunnen. Br. 1903 til Kjøbenhavn. Kv. 2.
Christiania/Oslo samlinger/lotter
I 5023 1/2
I 5024 1/2
I 5025
I 5026
I 5027
HOLMENKOLLEN. Lott 12 småformat, hvorav 6
med hoppere. Ubr./br. 1911-20-tallet. Kv. 1-2.
37 kort fra sentrum m/områder. Jevnt bra kval.
Brukt/ubrukt.
Lott ca. 60 småformat. De aller fleste br. Litt
varierende kvalitet.
NORDMARKA (mest). Lott 23 småformat. Mest
vintermotiver. Ubr./br. Bør sees.
Lott 11 gamle Christianiakort med udelt bakside.
Alle brukt 1904, bra kvalitet.
Akershus
I 5028 2
I 5029
x 5030
I 5031 1/2
I 5032
I 5033
I 5034
Østfold
I 5035 2
x 5036
I 5037
I 5038
I 5039
I 5040
x 5041
I 5042
Vestfold
I 5043
x 5044
I 5045
I 5046
I 5047
I 5048 1/2
250
250
200
200
200
250
250
I 5050
I 5051 1/2
F 5052
I 5053
I 5054
I 5055
I 5056 VK
200
200
400
700
500
500
500
300
HAKADAL. Fint motiv fra Hakadals Verk med flere
personer. (NJ 378), br. 1914, kv. 1-2.
HØLEN. Sentrumsmotiv med butikk ”A.Th.Strøm”
(sendt av og trolig utgitt av samme butikkeier).
Brukt, kv. nær 1.
HØVIK, Nærbilde Tharaldsens pensionat
(Küenholdt 3859. Postg., kv. 2 pga. noe
svertesmuss.
NES. Stein skole. 8 småformat og 4 storformat
fra eventyrskolen i Nes. Ett er brukt. Alle med
monteringsmerker bak. Kv. 1-2. Uvanlig.
SÆTHER MEIERI. Nærbilde vinter (nr. 2891,
anonym utg.). Postgått 1946, kv. nær 1. Stpl.
Kløfta og dagens meieri med samme navn sogner
til Nannestad, så vi antar dette er fra Romerike.
Sjeldent!
URSKOG MEIERI, Landhandleri, Skyds og
Hotelforretning. Nærbilde av husklynge (uten utg.).
Postg. 1949, meget uvanlig, kv. god 2.
Lott 78 kort fra Asker og Bærum. Mest Asker. 22
småformat, resten store. Det aller meste i s/hv. Br.
og ubr. Det meste i bra kvalitet.
200
FREDRIKSSTAD, SCHWARTZELUNDEN. Fint
nærmotiv (Carl A.Larsen), br. 1903 til Kristiania.
Ank.stpl. med Norges første maskinstempel med
tekst (Aune 250). Kv. 2.
FREDRIKSTAD. 33 småformat, alle ulike, og
en del bra motiver som Trara, Nygårdsgaten,
Gamlebyen, Sjømannshjemmet, m.m. Kv. stort
sett 1-2.
FREDRIKSTAD, Færgestedet. Eneret Anton Olsen
Bokhandel Fredrikstad. Færgen med pram med
hest og vogn på. Ubr. Kv. 1.
FREDRIKSTAD, SARPSBORG + område. Ca. 60
stk. + ca. 50 div. Må sees.
MOSS. Mange mennesker ant. foran Moss
stasjon. U. utg. Ubr. Kv. 1-2.
SARPSBORG, Oppesund, Havebybeien. Uvanlig
lokalmotiv (Iver Braatens Bokh.). Ubrukt, kv. 1.
SLITU. To bra og uvanlige nærbilder av gårder
(det ene Küenholdt 1803, det andre uten utg.).
Postg. 1946, kv. 1-2.
15 småformat i god geografisk variasjon, med bl.a.
sentrumsmotiver, Greåker, Vamma, Fledsberg &
Vaaler, Tune Komunelokale, Askim kirke m.m.
200
200
200
200
200
500
I 5057 1/2
F 5058 2
F 5059
x 5060
I 5061 1
I 5062
F 5063
I 5064
Oppland
x 5065
I 5066
I 5067
F 5068
I 5069
I 5070
I 5072
100
200
250
I 5073
I 5074
I 5075
I 5076
I 5077
I 5078
500
I 5079
I 5080
500
DRAMMEN. Lott 17 kort, hvorav 8 i småformat.
Br./ubr.
DRAMMEN. Sjeldent 4-bilders med noe landlige
motiver (Alstrup 1979). Postgått 1909, kv. 1/2.
DRAMMEN. Sju varierte småformat, ett
Methodistkirken med bretter. Ellers Branengen,
Danvik Ungdomsskole, m.m.
HEDENSTAD - Sandsoær. Ubrukt.
500
500
F 5082
200
I 5083
I 5084
450
200
NOTODDEN. CARBIDFABRIKEN (Telemarkens
Boghandel), br. 1911, ikke postgått, kv. 1-2.
SKIEN. Uvanlig kort med smånisser tegnet inn i
bybildet (Bokh. Nilssen 324), br. 1910, kv. 2 pga.
litt stpl.sverte på forsiden.
ÅRNES (Sauherad). Flott kort med butikk
og ”Aasmund Vinje” ved kai, båten gikk på
Telemarkskanalen (H. Wergeland 145). Postgått
1946, kv. 2 pga. liten hjørneknekk. Sjeldent!
19 småformat med mange ok/mellomgode motiver,
bl.a. Svartdal (brett), Sauland, Grenlandsområdet,
to bra Kragerø, m.m. kv. 1-3.
200
I 5085
200
200
400
300
250
500
PRESTESÆTER Sykehus. Tre ulike nærmotiver
av bygningsmassen (Normann 9952, 9954, 9960).
Alle postgåtte, kv. 1-2, lite kantriss m/brett på det
ene. Uvanlig lott!!
Skoeske med over 600 fargekort Oppland. Mye
ubrukt. Det som er postgått er stort sett fra
60/80-tallet.
20 småformat i god variasjon og relativt få trad.
turistmotiver (og ingen GB sepiakort). Oversikt
Skammestein, et par ok hotellkort, Vang,
Lillehammer jernbanestasjon i nærmotiv. Kv. 1-3.
300
I 5088 2
I 5090
I 5091
I 5092
F 5093
x 5094
I 5095
I 5096 VK
x 5097
I 5098
450
250
500
I 5099
1000
550
F 5100
I 5102
I 5103 1
F 5104
I 5105 1
I 5106 1
250
FLEKKEFJORD. Nesgaden. A. S.Agder. 10. Br.
1915. Kv. 2. Liten hjørnebrett.
GYLAND pr. Flekkefjord. Fint lokalmotiv (F. Horjen
131). Prima, ubr.
HØLLEN I SØGNE. U. utgiver. Mange folk i gata.
Kv. 1-2.
KRISTIANSAND. Lott med 9 småformat med
mest bra/ok innslag, dog et kjedeligere med
Vigelandsfossen. Ett kort med nålehull oppe, ett
annet med slitt kant oppe, men mest kv. 1-2.
KRISTIANSSAND - Flekkeø SkjærgaardSanatorium. Sjeldent, kolorert kort med brygger (L.
Blazek 4297). Postgått 1912, kv. svak 2.
150
400
400
550
I 5107
350
350
350
350
I 5108
I 5109 VK
I 5110
I 5112
I 5113
I 5114
400
I 5115
I 5116
I 5117
200
F 5118
200
200
500
HAUGESUND. 5-bilders ”Hilsen fra”. Fr. Monclair
No. 3244. Br. 1901. Kv. 3. Skrevet på forside.
Uvanlig.
HAUGESUND KURBAD, Breidablikgt 97. To kort
med utvendig og innvendig motiv. Ubr., kv. 1. Ikke
så vanlig.
HERVIK, Ryfylke. Sjeldent lokalmotiv ved sjøen
(Tollef Romseland, Hervik). Postg., kv. god 2.
SANDNES. Gateparti med J. Tjosevig
Husholdningshandel til venstre, sparebanken til
høyre (uten utgiver). Ubr., kv. 1/2.
SANDNES. Kolorert dobbeltkort med
panoramaoversikt (Ingvald Dahle). Brukt 1905,
noen kv.anm. (tapeforsterket på midten, nålehull
og bortvisket tekst), men meget sjeldent!
SANDNES. Langgaten med litt folk (Ingvald
Dahle). Ubr., kv. 2.
SKUDENESHAVN. Fint kolorert nærmotiv
Lahammer (H.Knudsen 1907). Postgått 1914, kv. 2
pga. små avskrapninger oppe.
STAVANGER. 25 ulike småformat, dels ok innslag,
et par fra mapper. Kv. 1-2.
STAVANGER. 300 fotomapper med 10 forskj.
småkort fra sentrum. Alt i prima kval. Verdi ?.
GI BUD!
STAVANGER. Lott 12 småformat, flere gode
motiver. Ubr./br. 1910-30-tallet. Mest bra kval.
STAVANGER. Skikkelig engros-lott med ca.
10 ulike nyere fargekort i dels betydelig antall.
Prima ubrukte, bl.a. to fine motiver Mekjarvik og
Mortavika ferjesteder. 600-700 kort?
VIK, Rennesø. Sjeldent lokalmotiv (Stvgr. forende
1738). Stpl. det ikke vanlige KVITINGSØ (grad 4)
på NK 76. Kv. 1.
Drøyt 30 kort fra fylket, derav ca. halvparten i
småformat. Flere fine motiv, litt var. kval.
300
I 5119
I 5120
I 5121
I 5122 2
200
I 5123
200
250
200
300
200
200
600
100
600
600
250
500
FOLLESÖ - havn ved Bergen´s leden. Flott og
uvanlig lokalmotiv (nr. 8152 fra anonym). Postgått,
kv. litt svak 2.
HERNAR. Høyformat med motiv ved sund (uten
utg.). Postg., kv. 2/1.
HILSEN FRA BERGEN. 4-bilders kort. H. Carly
Hamburg. Br. ikke postgått. Kv. 1-2. Skrevet på
forside.
INDRE ARNA med to gamle biler og reklame for
MIL Benzintank (eneret Smith-Pedersen, Ytre Arna
273), ubr., kv. 1.
KOLØHOLMEN. Meget godt tobilders /høyformat)
med lokalmotiver (S.P. 128). Ubrukt, kv. nær 1.
NESTUN. Flott gateparti med flere biler og Tiger
bensinstasjon. (KK 2123), stpl. Nesttun 1935,
kv. 1.
STALHEIM. Lott 38 kort, hvorav 21 småformat og
17 s/hv storformat. De aller fleste ubr., kv. 1.
ULVIK. Lott 37 kort, hvorav 4 småformat og 33
storformat. Ubr./br., mest bra kval.
200
BULANDET, Sunnfjord. Uvanlig lokalmotiv (S.
Halsøy). Stpl. Hennøystranda (SL, grad 5). Kv.
god 2, litt ”bøy” i papiret.
GUDVANGEN. Lott 27 tilsynelatende ulike
småformat. Ubr./br. 1910-30, mest bra kval.
NORDFJORD. Lott 31 kort, hvorav 10 småformat
og 11 s/hv storformat. Ubr./br., mest bra kval.
SANDEN, Hornindal. Tre ulike, bra motiver med
bygda (alle Chr. Andersen Forlag, Aalborg).
Postgått, kv. 1/2.
STRYN, Hilsen fra Hjelle Hotel. Tredelt småformat.
Br. 1902. Postsendt til Tyskland. Kv. 2.
52 sort/hvitt storformat fra Sogn og Fjordane. Ubr./
br., mest bra kval.
35 småformat fra Sogn og Fjordane. Ubr./br.,
mest bra kval.
200
Møre og Romsdal
350
750
400
Sogn og Fjordane
I 5111
300
Utrop
Hordaland
x 5101
ARENDAL. Flott motiv ”Flyvehavnen” med sjøfly
”LN-DA..” ved kai (Gjerulfsen). Ubr., småflekker,
kv. 2.
ARENDAL. Seks ok småformat, fem
sentrumsområder og ett Furukollen Sanatorium.
Kv. ca. 2.
ARENDAL. Sju dels gode småformat, men ett
interiør Rådhuset krakilert. Bl.a. Kolbjørnsvig,
kongebesøk, Thomassensgade. Kv. 1-2 stort sett.
BORØY, Tvedestrand. Lott ca. 15 stk., flest gamle
s/hv derav 4 småformat. Flere gode motiver,
oversikter, ett av småformatene med liten dampbåt
(Küenholdt 2512).
FEVIG panorama. No. 431 Eneret J. H. K. A/S. Br.
ikke postgått. Kv. 2.
FEVIK. Br. 1908. A/S Stavgr. Forenede Fotografer.
Stavanger. No. 1489 a. Kv. 1-2.
FEVIK, Parti fra. Eneberettiget P. M. Danielsen
Arendal. Br. 1909. Kv. 1-2.
FEVIK, Parti fra. Eneberettiget P. M. Danielsen
Arendal. Br. Kv. 1-2.
FEVIK, Parti fra. Eneberettiget P. M. Danielsen
Arendal. Ubr. Kv. 1-2.
FEVIK, Parti fra. Eneret Cigarforr. ”Trio”. Ubr.
Kv. 1-2.
GRIMSTAD. Lott ca. 90 storformat. De fleste ubr.
Noe varierende kvalitet.
KILEN, Fevik. Eneberettiget P. M. Danielsen
Arendal. 6. Kolorert. Br. Kv. 2.
RISØR. Rolig, fint gateparti Skolegaten (E.
Gunleikson Bokh.). Postg. 1919, kv. 1.
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
I 5087
700
600
Lott 20 kort, hvorav 3 småformat og 12 storformat i
s/hv. Br./ubr. Bør sees.
Rogaland
F 5089
700
250
62
I 5086
250
HAMAR. Lott 12 småformatkort. Flere bra motiver.
Ubr., kv. 1.
KONGSVINGER. Lott 33 kort. 15 småformat. De
fleste br. Noe varierende kvalitet.
LISMARKEN. Tobilders høyformat i farger, flott kort
(St. P. 330-331). Poststpl. samme sted 1946, kv. 1.
14 småformat i god variasjon uten turistmotiver.
Bl.a. Indbygden, Tronsvangen, sentrumsmotiv
Elverum, to like Storelvedalen kirke, Hoff i Solør,
m.m.
Vest-Agder
I 5081
Obj.nr.
200
Aust-Agder
(Se også objektnummer 4997)
750
1000
Utrop
Hedmark
x 5071
250
HEIEN Meieri (oppgitt Lier). Sjeldent motiv med
to bygninger (uten utg.). Brukt, smuss og lett
fuktskade, derav kv. 3.
KONGSBERG. Fint motiv påskrevet
”Vaabenfabrikken” (PA 2277). Postgått 1906, liten
tynnhet etter frimerker, kv. 2/3. Uvanlig.
KONGSBERG, Storgaden kolorert. Brukt 1910,
stpl. Kongsberg-Haugesund 5 pkt.
LILLEMOENS CELULOSE FABRIK. Sjeldent
og godt industrimotiv Drammensområdet (Stvgt.
Forenede 6973a). Stpl. Gulskogen, kv. 1/2.
Lott 25 småformat fra Buskerud. Br/ubr., mest
bra kval.
Lott 80 tilsynelatende ulike storformat fra Buskerud
i farver. Br/ubr. Mest bra kval. Bør sees.
Lott 46 tilsynelatende ulike storformat i s/hv fra
Buskerud. Br/ubr. Mest bra kval.
Lott 22 kort fra Buskerud, hvorav 8 småformat. De
øvrige i s/hv. storformat. Br./ubr., litt var. kval.
Telemark
200
LARVIK. Lott 15 småformat, nesten alle er
postgått 1910-20-tallet. Bra kval. Flere bedre.
16 småformat med bra spredning, dog flest byer,
men lite Larvik.
Buskerud
Obj.nr.
I 5049
AALESUND, Kiperviken. Eneberettiget Fot.
Kirkhorn Molde No. 77. Rett etter brannen i 1905.
Store deler i ruiner. Ubr. Skrevet med blyant på
forside. Kv. 1-2.
AVERØY. Lokalmotiv Nordmør Fylkesskule 192526 (notert stedsnavn Varde). Ubrukt privatkort,
kv. nær 1.
BATNFJORDSØRA. To like motiver, ett kolorert
(No 106-0 B.M.S.), ett s/hv (Alstrup 2787). Begge
brukte, kv. ca. 2.
BATTENFJORDSÖREN. Nærbilde Hotel Kong
Oscar, antatt meget uvanlig (A. Johannessen
76163). Udelt bakside, ubr., kv. nær 1.
EIDE I Nordmør. Oversikt med noen gårder,
uvanlig (O. Skarbö 3228). Stpl. 1927, kv. god 2.
FREI (Kr.sund). Godt lokalmotiv Hasselbakken
(NLR 93). Brukt 1919, kv. 1.
HILSEN FRA AALESUND. 2-bilders kort. M.
B. Rönneberg 776. Br. 1899. Kv. 2. Skrevet på
forside.
KRISTIANSUND. Flott gateparti ved Johan
Aasens forretning i Øvre Gade med bl.a. en del
skoleelever med bøker under armene (G.Sverdrup
28), br. 1916, kv. 2 pga. stpl. gjennomslag.
MEISINGSET. Parti af Meisingset. N. L. R 393. Br.
1914. Kv. 1-2.
200
200
200
250
200
500
500
500
500
350
250
600
600
200
200
250
250
200
200
250
250
250
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 5124
I 5125
I 5126 2
I 5127
I 5128
F 5129
I 5130
F 5131
I 5132
I 5133
I 5134
I 5135
F 5136
Utrop
300
x 5161
200
I 5162 2
250
I 5163
BREKSTAD. Ett med Brækstad Gaard (Chr.
Jakobsen, Bessaker, NL 307/1916), ett med
Brekstad handelslag (uten utg.). Begge postgått,
kv. 1/2.
DAHLÖEN, Fröyen. Sjeldent lokalmotiv med sjøen
(St. Wold). Rift oppe og noe litt slitasje, kv. 3/2.
Postgått.
HASSELVIKA. Tre småformat med fine og varierte
lokalmotiver. Kv. 1-2, to ubrukte.
HOMMELVIK. Fint oversikt med bebyggelsen før
1905 (uten utgiver K 2108), br. 1905, kv. 2.
MELANDSØ - Hitteren. Lokalmotiv (IOGTs norsk
forlag). Postg. 1912, kv. 2.
RØROS, Hilsen fra. Flott 4-bilders (Olaf Bergs
Forl.). Postgått til Sverige 1899, kv. 2/1.
RØROS. Sjeldent gruvemotiv Kongens Gruve
(Amneus Bogh.). Stpl. Tolgen 1916. Tils. slitasje i
bildet skyldes mye papirtyper.
RØROS. Uvanlig tobilders (Wilse/Schönbergs
1110). Brukt 1908, kv. 2.
RØROS FLYPLASS. Herlig motiv C6 med fly tett
på (Normann 14-A-53). Ubrukt, kv. 2/1.
TRONDHEIM, Lilletorvet. Sjeldent bymotiv med
masse vet.biler (Oppi 332). Ubr., kv. 2/1.
TRONDHEIM. Lott med 55 småformat,
noen varierte og ok motiv, men rundt 40 stk.
Stiftsgården inngår. Kv. 1-2.
TRONDHEIM, Nedre Boklandet (trykkfeil !). Godt
og uvanlig lokalmotiv (Kioskenes Ekspedition).
Ubrukt, kv. 1.
TRONDHEIM, Nedre Møllenberggade. Godt
nærmotiv nær ”Brandvagt” (Alstrup 847, anno
1907). Ubrukt, kv. 1/2.
TRONDHEIM, Strindens faste amtsskole.
Nærbilde, sjeldent motiv (Fot. Sødahl). Brukt,
kv. nær 1.
TRONDHJEM. Privat fotokort med Ole Aas’
forretning, brukt 1905, kv. 2-3. Uvanlig.
VAULDALEN. To ulike, litt nyere småformat fra
turiststasjonen (begge N. Thomasson, Åre). Prima,
ubrukte.
11 litt bedre utvalg småformat utenom Trondheim,
bl.a. to jernbanerelaterte Støren, fint Nordskjør/
Bjørnør (men dette kv. 3/4), Holtålen, Forve,
Aafjorden, to Berkaak, m.m. Mest kv. 1-2.
22 storformat s/hv utenom Trondheim med ok/
bra innslag Røros, Støren, Skaun, Oppdal, m.m. I
tillegg to fargekort. Bra kvalitet.
200
D/S ”LAGATUN”, Frosta. Høyst uvanlig
lokalmotiv med dampbåt merket ”D/S
”LAGATUN” ved Waagen” (L. Granhus).
Poststpl. samme sted, kv. 2/3 pga. litt bølgete
papir i øvre del og meget moderat kantslitasje.
EINVIKA I FLATANGER. Fint motiv med gård og
naust ut mot sjøen (Chr. Andersens Forst. Anstalt.
Nr. e 98), stemplet EINVIKA 21.XII.1936, kv. 1-2.
HEGRA. Fem ulike småformat med gode
lokalmotiver, derav ett fra Floren. Flest uten
utgivere, alle brukte, kv. 1-2.
HEGRA. Tuberkulosehjemmet, nærbilde uten
utgiver. Uvanlig lott med 10 like kort, alle brukt
18.10.46 til H7-lotteiet. Kv. 2/god 2 pga. litt
svertesmuss.
LAUVSNES i Flatanger. Fint oversiktmotiv (Chr.
Andersen Aalborg, f 5). Prima ubrukt.
LEVANGER. Gateparti ved L & Skogns Sparebank
(J. Larsen). Kv. 2 pga. mindre hjørnebrett, brukt
1914.
400
Sør-Trøndelag
x 5137
I 5138
I 5139
I 5140 2
I 5141
F 5142
F 5143
I 5144
I 5145
I 5146
I 5147
I 5148
I 5149
I 5150
I 5151 2/3
I 5152
I 5153
x 5154
Nord-Trøndelag
F 5155
I 5156 1/2
x 5157
x 5158
I 5159
I 5160
Obj.nr.
MEISINGSET. Parti av Meisingset Systason
Normör. Med hester med vogner og folk foran. Br.
1919. Kv. 2.
MISUND (ved Molde). Uvanlig, og fint oversikt
(Chr. Andersens Forst. Anstalt, Aalborg). Postg.,
kv. 1.
MOLDE. Uvanlig, todelt kort med bl.a.
RÆKNÆSHAUGEN (PA 1907 NR 970), stpl.
Søpostktr no3 A 1907, kv. 1-2
ROMSDALEN. Lott 37 kort, hvorav 14 små og 23
storformat. Ubr./br., mest bra kval.
RØDSAND GRUBER. Nesset kommune. Parti av
Vaskeri ved Rödsand gruber. Br. 1916. Kv. 1-2.
STRAUMSNES. Sjeldent lokalmotiv
Nålsundkanalen, Nordmøre (G. Sverdrup 84).
Ubrukt, kv. god 2.
SØRE BJØRNSUND. Oversikt på avstand, få
detaljer men meget uvanlig (O. Skarbø 3214).
Stpl. samme sted 1946 (også uvanlig stpl.), kv. 2
pga. svertesmuss.
VEIDHOLMEN. Godt og uvanlig havnemotiv
(Engvig). Småformat stpl. 1951, kv. god 2.
VEIDHOLMEN. Småformat med litt smalt bilde,
men sjeldent kort (Engvig). Ubr., kv. 1.
Lott 28 småformat fra Møre og Romsdal. Ves.
Sunnmøre. Br./ubr. Bra kval.
Lott 32 kort fra fylket med vekt på ÅLESUND og
BRATTVÅG, hvorav 20 stk. er A6 og s/hv. Litt
var. kval.
Lott 39 storformat fra Møre og Romsdal, hvorav 22
i s/hv. Flere bra.
20 småformat med noen bra motiver, inkl. 2-3 bra
Ålesund, et par fargekort, ett Sykkylven, m.m.
Noen turistmotiver Romsdalen.
700
250
250
200
700
500
Utrop
300
FAUSKE, fra sjøsiden (N.Helgensens forlag 1912).
Postg., kv. 1/2, Fauskekort i småformat er ikke
vanlige. Medfølger kartkort C6 med tegnet motiv
”Sulitjelmabanen” i farger, kv. 2/3 pga. mindre
kantanm.
ROGNAN. Flott sentrumsbilde ved butikk ”P.
Sandberg & Co”, som også er kortutgiver. Ubrukt,
kv. god 2.
VIKDALEN pr. Mosjøen. Sjeldent, fra sjøsiden
(Fot. Angell). Poststpl. Engan Jernbanest. 1946,
kv. god 2.
200
KVÆDFJORD. Angells Privatskole 1906. Postgått
trykksak med 4 bilder, og beskrivelse.
MYRLANDSHAUGEN i SENJA. To fine
lokalmotiver, uvanlige (begge Chr. Andersen,
Aalborg. Postgåtte, kv. 1/2.
200
Nordland
I 5164
250
200
LEVANGER kommune. Fire bra småformat: Skogn
med stasjonen, Frosta, og to fra Naust/Ytterøy.
Alle brukte 1946, kv. 1-2.
VÆRDALSØREN. Fint gateparti med P.H.Husum,
Manufaktur forretning (G.Hansen forlag). Brukt
1904, kv. 2 pga en del skrift.
20 småformat med mange bra motiver, dog noen
oversikt Hell. Bl.a. Snaasa, Lierne, Mære, uvanlig
Stjørdal, Steinfjellet i farger, Sandviken, m.m.
kv. 1-3.
I 5165
x 5166
Troms
I 5167
x 5168
Obj.nr.
I 5184 1/2
200
I 5185 2
550
I 5186 1
F 5187
I 5188 VK
230
I 5189
I 5190
250
I 5191 1/2
I 5192 VK
400
I 5193 1/2
x 5194
200
I 5195
300
I 5196 1/2
250
I 5197 1/2
200
350
250
I 5198 VK
200
200
200
I 5199
500
I 5200 1
230
I 5201
F 5169
200
I 5170
200
250
I 5171 1/2
I 5172 1/2
I 5173 1/2
500
I 5174
I 5175
400
I 5176
I 5177 VK
I 5178
200
500
400
200
200
I 5179 1/2
I 5180
x 5181
x 5182
x 5183
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
SKATVIK i Senjen. Meget uvanlig trebilders
høyformat (H.Johnsen, ener. 53786). Stpl. samme
sted 1946, kv. 2 pga. lett hjørnebrett.
TROMSØ. 10 småformat. Mest oversiktsmotiver.
Ubr./br. Stort sett bra kvalitet.
TROMSØ. 3-delt panoramakort (Eneret Th.J.
1907), ubr., kv. 1-2.
TROMSØ. 4 bra kort med vintermotiver, hvorav 3
er brukt 1914-20, kv. 1-2.
TROMSØ. 5 småformat fra Storgaten med fine
motiver. Ett br. 1907, kv. 1-2.
TROMSØ. 7 ulike småformat. Bra motiver med
flere gatepartier. Ubr./br. Bra kvalitet.
TROMSØ. Fint ”Udsikt fra Grand Hotel. Parti af
Strandskillet”, udelt bakside, (eneret Grand Hotel),
br. 1908, kv. 1. Dessuten ett fra Fred Langesgate
(Mittet 28), ubr., kv. 1.
TROMSØ. Lott 10 småformat. Ubr./br.
1920-30-tallet, mest bra kval.
TROMSØ. Lott på 26 ulike småformat, ubr./br.
Mest bra kval.
TROMSØ. Samling med 41 storformatkort i s/hvitt,
inkl. en mappe fra Mittet med 5 kort. Br./ubr. Noen
bra motiver. Litt var. kval. Bør sees.
TROMSØ. Seks småformat med fine gatemotiver.
Ubr./br. 1912-32, kv. 1-2.
TROMSØ. To bra gatepartier fra Storgaten med
folk, ene med bokhandler T. Høegh (T.Høegh 91).
Det andre av Küenholt, nr. 2773, br. 1936-39,
kv. 1-2.
36 storformat s/hv, mange turistkort, noen ok
innslag. Dertil 42 kort i farger av nyere dato, noen
ok. Bra kval.
19 småformat, mest Tromsø inkl. et par bra
gatepartier. Noe Harstad og et par Nord-Troms, et
par kolorerte. kv. mest 1-2.
31 storformat s/hv, mest Tromsø, men også kort
fra Lenvik kommune, Skibotn, Gratangen, og litt
annet. Dertil sju kort i farger av nyere dato.
250
x 5202
600
200
400
x 5203
600
500
200
500
I 5204
I 5205
1000
700
x 5206
500
300
x 5207
600
500
I 5208
I 5209
450
Utrop
BINGIS FJELLSTUE, ALTA. Fint kort (Alta
Bokhandel 31). Sidestpl. VESTFINNMARK C
1941. Kv. 1-2.
FINMARKEN. Hval på kaia med fangstfolk.
Hvalbåt i bakgrunnen (JHK 1058), skrevet på, ikke
postgått. Uvanlig. Kv. 2.
HAMMERFEST. 19 småformat. Noen like motiver,
men ulike utgivere el. baksider. Ubr./br. 1911, de
aller fleste kv. 1.
HAVÖSUND ved Finmarken. Oversikt bygda
(uten utg.). Stpl. samme sted. 1923, kv. god 2.
Gamle kort fra småstedene på Finnmarkskysten
er sjeldne!!
200
WIND- AND WATERMILLS. Large thematic
accumulation with app. 2250, mostly A6-size, but
also old small size cards. Also some photoes. VK
Lott litt over 300 kort. Noen få storformat. Aller
mest julekort, mange signerte. Bra kvalitet. Alle
kommer i plastlommer.
Lott ca. 450 norske kort. Det aller meste
småformat. Alle typer kort. Stedskort, julekort,
kartongkort m.m. Varierende kvalitet. Medfølger
ca. 20 norske suvenirhefter.
ARKIVBOKS med ca. 900-1000 H-7 kort. Det aller
meste er tegnede kort, hvor sikkert flere 100 er
signert. Også mange frankert med 20 og 30 øre.
Fortjener gjennomsyn.
Litt over 100 småformat stedskort i et
brevkortalbum, br./ubr. Mest god kval. Mange
gode motiver.
80 brukte småformatkort. Ca. 1900/1930. Flest
stedskort.
Kartotekboks med ca. 500 enheter, mest
småformat postkort (ca. 70%) i plastlommer derav en del stedskort med ok innslag her og
der. 30% H7-kort med en del håndstpl., samt lite
innhold norske og utenlandske frimerker. Dette
må sees!
Lott ca. 480 norske storformat stedskort. Mest s/
hv. Br. og ubr. Stort sett bra kvalitet.
Eske med 750-800 kort, brukt til H-7 lotteriet.
Her er mange tegnede kort + mange s/h, da for
det meste storformat. Mange pene stpl. fra hele
landet.
SVALBARD/POLAR. Samling med 65 kort fra
1904/1930-tallet. Bl.a. “Hvalstationerne i Bell
Sound, Spitsbergen”, “Østlandske vanførelag
som gjester hos R. Amundsen i hans hjem.
1925”, “Fangstskip i isen”, “Framguttene 18981902”, “Hvalen hives opp med Dampkraft” og
“Spitsbergen hotel, før 1905” mm.
Gammelt, slitt brevkortalbum med 320
småformatkort i diverse kategorier. Julekort,
humor, pene damer, bevegelige øyne m.m. Ikke
stedskort. Br./ubr. Bør sees.
Lott 73 norske småformatkort, hvorav ca 90% er
stedskort. Br./ubr. Noe var. kval. Bør sees.
Eske med over 400 s/h kort i storformat. Alle er
ubr. God spredning fra hele Sør-Norge. Mange
Oslo, men fra mange utkanter/gatepartier. Bør
sees.
Lott 112 norske postkort, hvorav 59 i småformat,
øvrige er s/hv. storformat. Ubr./br. Mest bra kval.
Bør sees.
Kartotekboks med ca. 800 enheter, derav innpå
400 H7-kort med mest maskinstpl. og ringe
interesse. Postkortene er alle småformat med
dominert av kunstnerkort og romantiske i bra
kvalitet. Noen stedskort, men fokus på et mindre
antall ulike Stavanger i antall (disse ubrukte).
Postkortene brukte mest før 1920, og ves. kv. 1-3.
SKOESKE med kurant vare stort sett
storformatkort brukt som H7-kort. Overvekt ymse
kunstnerkort og tegnede stedsmotiver, men
også noen stedskort i fotokvalitet. En god del ok
småplasser på stempelsiden, samt mellomgode
innslag av kortene. Alle kort i lagt i plastlommer,
totalt ca. 400 kort (?). God kvalitet.
Over 200 kort i isboks. Både små- og storformat.
Mange typer kort, også mange stedskort. Mye er
brukt til H-7 lotteriet. Bør sees.
Banankasse stappfull med anslagsvis 5000 kort.
Etter hva vi kan se, kun utenlandske kort i små- og
storformat. Stedskort og andre. Ca. 23 kg brutto.
Bør sees.
Kartotekboks med 600-700 kort, mest tegnede/
kunstnerkort (jul, påske, gratulasjoner, kunst,
blomster, etc), mange brukt i H7-lotteriet. Noen
signerte. Også noen stedskort, men mest litt eldre
storformat i ujevn kvalitet og kjedelig innhold, noen
få småformat. Mange stedskort også brukt som
H7. Finnes noe mindre poststeder på H7-kort,
samt noen eldre kort stpl. Vanvik i Ryfylke.
Ca. 80 småformat stedskort med mange
finere innslag. Også litt fjord og fjell, men uten
“Nidarosdomen”, “Vigelandsparken”, “Fløyen” og
slikt. Bra spredning geografisk.
Ca. 600 stk. alle kategorier, men mye stedskort.
Gammelt og nytt. Må sees.
Stor eske med minst. 2000 kort fra inn og utland.
Trolig med overvekt på Norge. Det aller meste er
storformat i farger. Store mengder stedskort spredt
fra hele landet. Noen har vært limt i alb. og noen
m/arkivhull. Denne må sees!
3000
Samlinger/lotter postkort
200
500
200
Finnmark
200
700
200
2500
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
1500
1500
1400
1200
1100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
63
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
x 5210
Utrop
Boks med 4-500 kort fra familiekorrespondanse,
mest eldre og nyere julekort inkl. flere signerte.
I 5211
Samling med vel 140 norske og utenlandske
julekort, signerte og usignerte (noen dubletter
forekommer), samt 50 utenlandske stedskort, stor
og småformat. Ubr./br. Var. kval. Bør sees.
I 5212
ARKIVKASSE med ca. 900-1000 kort, 2-300
nyere ubrukte av Posten utgivelser, ca. 200 noe
eldre kort/brev fra England. + ca. 500 H7-kort med
mange tegnede/signerte kort. Ta en titt.
I 5213 VK Ca. 100 småformat stedskort, br./ubr. Mest god
kval. Noen brukbare.
I 5214 VK Album med 200 storformat stedskort i farger, br./
ubr. God kvalitet.
I 5215 VK Album med 200 storformat stedskort i farger, br./
ubr. God kvalitet.
x 5216
33 stort sett litt mellomgode småformat. I tillegg
to storformat, ett kartkort Sulitjelmabanen (tegnet)
og ett D/S “Victoria”. Ellers bl.a. Sommarøy
i Vesterålen, Strand Kirke pr. Stavanger,
Kroshöboden, Tresfjord, Skogn Stasjon,
I 5217
Lott på 75 storformatkort i s/hv. 90 % er stedskort.
Br./ubr., de fleste i god kval.
I 5218 1
Eske med ca. 600 storformat s/h og ubrukt. Kort
fra mange steder i landet. Duplisert.
I 5219 VK Perm med ca. 120 kort i småformat, blandet parti
med mange turistmotiver, samt turisthefte OSLO
(204x108mm), ubrukte/brukte i varierende kvalitet,
noen kort med feil, VK.
x 5220
49 småformat stedskort med variert innhold. Lite
turistmotiver, og noen mellomgode, bl.a. to like
fargekort fra Havnnes (Troms). Noe stpl.interesse
inkl. kort fra Vatnestrøm med to transittstpl., et par
reisende, m.m. Kv. 1-3.
x 5221
Trekasse med 4-500 kort fra
familiekorrespondanse, ves. eldre og nyere
julekort inkl. noen signerte.
I 5222
Eske med ca. 280 brev 1960-årene. Mange er adr.
til DK. Bra kval.
I 5223
Stedskort 750-800 i storformat, stor spredning.
I 5224 VK Parti med over 100 norske s/hv. kort i A6-format.
Meget stor variasjon bl.a. flere gode oversiktskort,
hovedparten ubrukte kv. 1, men også kort med
småfeil.
I 5225 VK Blandet parti med over 100 norske kort i
småformat, VK.
I 5226
PÅSKEKORT. Lott ca. 450 norske påskekort.
Mange småformat. De aller fleste ubr. Varierende
kvalitet.
I 5227
Lott ca. 100 norske småformat. Det aller meste
stedskort. Br. og ubr. Litt varierende kvalitet.
I 5228
Lott ca. 105 norske kort. Ca. 50 småformat. Det
aller meste stedskort. Br. og ubr. Varierende
kvalitet.
x 5229
Eske med mange, mange 100 kort. Mye moderne,
dels sortert etter tema, en del brevmateriale
og klipp også (mest Norge). Verdien ligger i en
ringperm med mange kort dels oppsatt etter tema
med båter, noen stedskort, noen kongekort og
egentlig mye ulikt. Roteparti som fortjener godt
gjennomsyn!
x 5230
Eske med 6-700 kort fra familiekorrespondanse
inkl. en gammel brevkortalbum, dog vekt på
julekort av litt nyere dato.
I 5231 VK 125 norske kort i A6-format, 75 s/hv og 50 i
farger. VK
x 5232
Gammel postkortalbum med 188 kort til en familie.
Noen stedskort finnes, men mest div. andre
kategorier, bør sees.
I 5233
Eske med 5-600 mest tegnede kort, Noen
stedskort. Mye signerte. Mange fra H7-lotteriet.
Noe utland i blant. Bør sees.
x 5234 VK Ca. 105 kort, de fleste kunstnerkort.
I 5235
Lott reisende. 31 kort/brev, de fleste brukt til
H-7 lotteriet. 20 stk. m/togstpl., bl.a flere OSLOCHARLOTTENBERG. Mange forskj.ruter. Ta
en titt.
I 5236
Lott ca. 120 norske kort, hvorav ca. 95 småformat.
Det aller meste stedskort. Det aller meste br. Noe
varierende kvalitet.
I 5237
To gamle album med ves. norske kort småformat.
Fokus på mange julekort, og en del romantiske,
vintermotiver, kunstnerkort, og kun et fåtall
stedskort (av det ordinære slaget). Ikke sjekket
baksider/stempler av oss. Totalt innpå 200 enheter.
I 5238 VK Blandet parti 105 kort i A6-format, hovedsaglig
stedkort bl.a. Finse station og Gol station. 53 s/
hv. og 52 med farver, gjennomgående god kvalitet,
men også kort med feil, VK.
x 5239
Lott med 90 storformat, ves. i farger, dog ett
kunstkort Sigholt av eldre dato. God variasjon
med svært lite Oslo/Bergen/Tr.heim, og mange
“hilsen fra” og flerbilders. Inkl. også båter (et par
fine ferjekort) og et par campingplasser. I tillegg til
dette 13 nytrykk av gamle Haugesundskort.
I 5240 1/2 Liten eske med ca. 120 brev og kort i perioden
1906-81. Mye er brukt til H-7 lotteriet. Mange pene
stpl. Bør sees.
I 5241 1/2 ROGALAND. 26 kort fra ca. 1905/1960. Bl.a
Stavangerbrakken paa Gimlemoen 1914.
Parken, Stavanger. Stavanger (fra Bryggen),
Jernbanestationen, Stavanger.
I 5242
Lott ca. 230 “Vinter i Norge”, småformat. Det
meste br. Varierende kvalitet.
I 5243
Lott ca. 160 småformat i gammelt album. Ulike
typer kort i litt varierende kvalitet.
1000
Obj.nr.
I 5244 1/2
1000
I 5245 1/2
1000
1000
1000
1000
950
I 5246 1/2
I 5247
x 5248
I 5249
I 5250
I 5251
900
900
900
850
I 5252 VK
I 5253
I 5254
I 5255
800
I 5256
800
I 5257 2
800
750
I 5258
750
750
I 5259 1/2
750
I 5260
750
I 5261
750
I 5262
I 5263
I 5264
750
750
I 5265
I 5266 VK
750
750
700
600
I 5267
I 5268 VK
Diverse
I 5269
600
600
I 5270 VK
I 5271 1
I 5272
600
500
I 5273
I 5274 1/2
I 5275 1/2
500
500
5276 1/2
I 5277
500
500
Utrop
Obj.nr.
1000 kort hovedsaklig fra Norge i perioden
1940/1970. Mye fra 1946 (H7-lotteriet), med flere
mellomgode stpl. som Nordsinni (6 pkt. OP) etc.
Lavt utrop.
65 “Kunstnerkort”, bl.a. et par eldre Jenny
Nystrøm.
56 vesentlig eldre postkort. Bl.a. et fra “Posthuset
i Fitjar 1911” og et fra “Bryggen i Gudvangen,
1898”.
GRATULASJONS- OG KONFIRMASJONSKORT.
Eske med bortimot 200 kort. Mange pene.
Drøyt 60 kort, hvorav 16 i småformat, nær alle er
stedskort. Litt bl. kval.
Lott 160 norske storformat stedskort. Br. og ubr.
Litt varierende kvalitet.
Samling med vel 170 norske stedskort.
Hovedsakelig storformat i farver. Noen (25) s/hv.
og 8 småformat inngår. Mye ubrukt. De fleste i god
kvalitet. Bør sees.
40 stedskort i album og 40 storformat i pose.
Må sees.
JOTUNHEIMEN. 56 stk tilsynelatende ulike kort
i storformat, hvorav 34 i s/hv. Ubr./br., mest bra
kvalitet.
Lott med godt over 100 norske småformatkort,
ves. stedskort og bunadskort. Noen like. Alle
er ubrukte og stammer nok fra en nedlagt
kortevarehandel. Litt varierende kvalitet. Noen er
litt preget av fukt. Bør sees.
Lott over 250 norske kort. Det aller meste
storformat stedskort, men også noen småformat.
Noe varierende kvalitet.
Ca. 150 storformatkort i s/hv. 90 % er stedskort.
Ubr./br. Mange gode motiver.
Lott ca. 100 norske kort. Det aller meste stedskort,
noen småformat, men også noe julekort m.m.
Varierende kvalitet, men mye bra.
11 kort fra begynnelsen av 1900-tallet. Vesentlig
kartongkort i varierende kval. Bl.a. et Jenny
Nystrøm-kort.
11, stort sett litt bedre småformat med
utstykkingspotensiale: Førde, Eide kolorert,
Saude/Ryfylke, Fjøseid/Nordmøre, Solumsmoen,
Ersfjord i Senga, Melbo, Tistedalen, Tingvoll,
Aalvik, Langøy/Averøya. Dertil to andre med fine
havnemotiver, men hvor??
10 tidligere lotter, med kort fra flere steder.
Tilsammen 18 kort. Bra kval. Tidligere utrop kr.
975,Stedskort x 180 stk. mest storformat i farger.
Må sees.
Lott 44 småformat stedskort. Ca. 30 Kristiania, 10
Bergen m.fl. Br. Noe varierende kvalitet.
Lott ca. 600 kort i skoeske. Mest storformat utland.
Det meste br. Varierende kvalitet.
Lott ca. 200 kort. Det aller meste norske stedskort,
hvorav ca. 20 småformat. Mest ubr. Bra kvalitet på
det meste. Noen dubletter.
HESTER. Skoeske med mellom 8-900 storformat,
med hester. Norske og utenlandske. Meste ubr.
Noe varierende kvalitet.
Reklame 1500-2000 ubrukte, i storformat, stor
spredning.
Tykk perm med ferieminner, bl.a. mange postkort,
alle oppklebet, men noen slipper lett. En pen
del norske, men også mange fra øvrige Europa
sammen med billedmappe med 20 store foto
32x23,5 cm (Normann).GI BUD.
Kasse med anslagsvis 8-900 stor og
småformatkort. Mest utenlandske. Gammelt og
nytt. Bør sees. Gi bud!
5 nazimotiver, hvorav ett norsk med
SS-mesterskapet på Bislett. GI BUD.
500
I 5278
500
Danmark og utland
500
I 5279 2/3
AMUNDSENS NORDPOLFLYVNING. Flyet ”N25
kommer hjem etfer å ha fløiet over Nordpolen”.
Mittet & Co, Oslo, Norge Nr. 11. Ubr. Kv. 1-2.
Eske med et par hundre enheter, postkort og brev.
Norge og utland. Stedskort og andre. Var. kval.
Bør sees.
FLYKORT. Lott på 25 nyere storformatkort med
norsk tilknytning. Ubr., kv. 1.
FLYKORT. Lott på 94 nyere storformat med fly
fra diverse land. 10 er med norsk tilknytning.
Ubr., kv. 1.
Jul, Gratulasjon etc. flere signerte ca. 250 stk.
småformat.
KONGEKORT. 17 stk. i småformat, de fleste er
brukte.
MYNT-, SEDDEL- og FRIMERKEKORT. Samling
med bl.a. 8 ulike kort med norske mynter fra Oscar
II og Haakon VII, alle med pregetrykk. Dessuten to
svenske myntkort med fransk og engelsk tekst og
ett fra Ungarn. Et norsk seddelkort fra 1904 og et
frimerkekort med pregetrykk ca 1903 inngår også
i denne samlingen. Seddelkortet med en del skrift,
ellers bra kval. 1-2. (Tils. 13 kort)
TOR WIBORG. Originalutkast ”God Påske!”
signert på baksiden 1942, kort Damm 906-43.
TRYGVE GRAN. Nordsjöflukten 1914. Bilde av
Gran foran Bleriot-flyet som han brukte da han
som første flyver fløy over Nordsjøen fra England
til Norge 30 juli 1914. Uten utgiver. Ubr. Med trykt
autograf av Gran. Kv. 1-2.
250
I 5299 VK
400
I 5300 VK
64
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
I 5280 1
500
500
F 5281 2
500
I 5282 VK
500
500
I 5283 VK
I 5284 VK
I 5285
500
500
Sverige
I 5286
500
I 5287 VK
500
I 5288
500
I 5289 VK
I 5290 VK
I 5292 1/2
400
300
300
I 5293
300
x 5294
300
100
100
I 5295 VK
I 5296
I 5297
100
100
500
I 5298 VK
5301
500
I 5302 VK
I 5303 VK
900
I 5304 2/3
450
250
I 5305 VK
I 5306 VK
I 5307
500
250
200
350
500
600
600
500
Lott ca. 2000 kort, over 90% svenske småformat
stedskort. I fire gamle album og en skoeske.
Varierende kvalitet.
Blandet parti med over 400 svenske vykort i
småformat, hvovedsaglig stedskort, meget varieret
også enkelte bedre, VK.
Kasse med ca. 800 svenske stedskort, mest nyere
storformat.
Div. kort fra nedlagt svensk butikk, i arkiveske.
Mange, mange hundre eldre kort.
2000
FRANCE. Album with 180 cards small size,
incl. many better motives, eg. airpionier Blériot,
railroads, militaria, french types and some arab,
mostly with stamps on front, a few with faults, VK.
JAPAN. Old postcard album with app. 120 small
size postcards, mostly unused. Large section
with Japan military and war propaganda cards
incl. some from the occupation of Manchuria.
Otherwise many fine motives from Yokohama,
Kobe, Osaka, Tokyo and others. mostly fine
quality 1-2.
SVEITS. Skoeeske med ca. 700 småformat. Stort
sett bra kvalitet.
TYSKE RIKET. Meget god samling med ca. 550
kort, de aller fleste sortert geografisk. Tallrike
fargekort, og gode motiver, jernbane m.m.
Mange steder er representert. Kv. mest 1-2,
men noen få mot 3/4.
TYSKLAND 2WW. Perm med 58 kort og konv.,
inkl. riktig mange tyske propagandakort sammen
med fotoalbum fra krigen med ca. 140 bilder.
TYSKLAND OG ØSTERRIKE. Gammelt album
med ca. 400 småformat kort fra Tyskland og
Østerrike.
USA. Skoeeske med ca. 600 postkor. Ca.
halvparten er storformat fargekort. Nesten alle
kortene er fra etter 1945. Bra kvalitet.
700
Generelle samlinger/lotter utland
700
500
BALLERUP JERNBANESTATION og
SKODSBORG STATION, 2 gode kort i småformat
med damptog, Ballerup er med fjernet mærke og
tekst (uden udg.) og det andet er stp. Skodsborg
1910 (Stender 8672), småbemærkninger kv. 2-3.
FREDERIKSUND POSTHUS. Dejligt kort i
småformat med postbude og automobiler med
passagerer og pakker samt en pakkevogn (Johs.
Brorsen Frederiksund)) stp. Kbh. 1926 i kv. 1.
RANDERS POSTHUS. smukt håndkoloreret kort
i småformat og gammel kortstil med postbude
og pakkevogne (713) stp. Randers 1906, mindre
hjørnebemærkninger, kv. 2.
ROSKILDE. Større parti med 120 kort i småformat
og ca. 30 i A6-format, mange med kirken men
også andre motiver, kvaliteten noget blandet. VK.
To gamle postkortalbum med over 250 danske kort
i småformat, hovedsaglig danske skuespillere. VK.
Gammelt postkortalbum med ca. 200 hovedsaglig
danske kort i småformat eller kort brugt i Danmark,
mange fotografier med motiver af piger, kvinder
og børn. VK.
Ca. 250 småformat danske kirkekort. OK kvalitet,
det meste postgått 1900/40-tallet.
Øvrige enkeltland
I 5291 VK
400
Utrop
Danmark
500
500
ZEPPELIN. Lott 5 kort. Fire med Graf Zeppelin
og med Hindenburg på det ene. Disse fire ubr.
Bra kvalitet.
Stort blandet parti med over 3000 kort i A6-format
og ca. 900 i småformat, VK. Endvidere pose med
turistfoldere, ca. 600 ”!skakkort” og over 1000
forsendelser.
Skoeske med blandet parti på over 1100 gamle
kort i småformat fordelt på mange forskellige
lande, VK.
Skoeske med blandet parti på over 850 gamle kort
i småformat fordelt på mange forskellige land, VK.
Eske med ca. 10 fotoalbum med mye materiale
oppsatt landevis, bl.a. 570 stk. Danmark, 140 stk.
BRD, 120 Italia, 70 stk. Sverige + 20 stk. SASkort i samme album. Overveiende nyere kort.
Velordnet parti.
Blandet parti kunst, på ca. 425 gamle farvetrykte
kort i småformat, opsat i 4 kortalbum. VK.
VARIOUS COUNTRIES. Album with 144 cards
small size, incl. many better motives, eg. San
Francisco burning wharfs 1906, various types
of people, a few ships and militaria, mostly with
stamps on front, a few with faults. VK.
ITALY, MESSINA EARTHQUAKE 1908. Small
interesting collection with 28 cards small size,
many better motives, 17 from just after the
earthquake, 7 from the time just before and 4
from after rebuild 1909, some with stamps on
front, kv. 2-3.
Full skoeske med vekt på Sverige.
Stor flyttekasse fyld med blandede kort i
A6-format, også noen småformat og annet. Mange
land, men en del dansk topografi.#
BÅT/SKIP, ca. 100 stk. eldre og moderne, mest
danske. Må sees, observert noen stedskort
innimellom.
700
700
500
500
2000
500
3000
1500
500
500
1750
1250
1000
650
600
600
500
500
500
350
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 5308
I 5309
I 5310
Utrop
Album, slitt, med ca. 170 postkort. Vesentlig fra
Italia. Med bygninger, skulpturer og monumenter.
Br. og ubr. Et kort med maskinstemplet Kristiania
23 XII 13 der stemplet har tekst Norge 1914
Jubileumsutstilling. Må sees.
Lott ca. 230 div. utenlandske kort. Mange
Danmark og Sverige, en del stedskort ellers ulike
typer. Varierende kvalitet. Kommer i tre album.
Over 1000 stk. Hele Verden, salig blanding.
Frimerker Norge
300
300
100
Pene stempler inkl. Prakt/Lux
Pene stempler før NK 96
F 5311
F 5312
F 5313
F 5314 o
F 5315 o
F 5316
F 5317
F 5318
F 5319
F 5320
F 5321
F 5322
F 5323
F 5324 o
F 5325 o
F 5326
1. Lux AALESUND 4.7.1856. 4 jevne normale
marger.
1. Prakt “160” (Kragerø). Litt smal marg nede.
1. Fullstpl. “25” (Bergen) på bredrandet, prima
merke. Attest Enger.
1. Nær lux “280” (Stange, grad 5) på merke med
normale/bra marger.
1. Luxus AALESUND 6-6-1856.
1. Fullstpl. litt sidev. ”138” (INDERØEN/NT-5.) Fire
gode marger.
1. Lux ”2” (Aalesund). Fire jevnt gode marger.
1. Fullstpl. rettv. ”327” (Vågen/NO-5). Bra marger.
1. Prakt ”247” (Røraas/ST-6). Fire jevnt gode
marker.
1. Fullstpl. rettv. ”172” (Laurvig). Tre brede +
normal h. marg.
2. Fullstpl. rettv. HØLEN 18.5.1860. (AK).
2. Litt sidev. ”364” (Chra. bypost).
2. Vakkert GRIMSTAD 29.12.1861.
2. Rettvendt, pent HAMAR 1-12-1859. Sentrert
mot hjørne 4.
2. Pent, rettvendt FREDERIKSHALD 15.11.1861.
2. Flott rettv. TJØMØ 13.6.1860 + liten bue. Sentr.
h. God tg.
2000
600
800
2000
3000
1500
1500
1500
2000
1000
Obj.nr.
F 5355
F 5356
F 5357
F 5358
F 5359
F 5360
F 5361
F 5362
F 5363
F 5364
F 5365
F 5366
F 5367
F 5368
F 5369
F 5370
F 5371
F 5372
F 5373
F 5374
F 5375
F 5376
F 5377
F 5378
F 5379
F 5380
F 5381
F 5382
F 5383
I 5384
I 5385
F 5386
I 5387
F 5388
F 5389
F 5390
I 5391
400
500
1000
400
F 5392
750
600
F 5395
F 5396
F 5393
F 5394
F 5397
F 5398 o
F 5399
F 5400
F 5401
F 5402
F 5403
I 5404
F 5405
F 5406
F 5327 o
F 5328
F 5329
F 5330
F 5331
F 5332
F 5333
F 5334
F 5335
F 5336
F 5337
F 5338
F 5339
F 5340
F 5341
F 5342
F 5343
F 5344
F 5345
F 5346
F 5347
F 5348
F 5349
F 5350
F 5351
F 5352
F 5353
F 5354
2. Luxus ”169” (LANGESUND). Ørliten bue treffer
noen taggespisser oppe.
2. Pent, nær lux DRAMMEN 27.6.1866. God tg.
velsentr.
2. 3-rings med håndskrevet ”8” (Aasnæs/HE.) +
liten bue.
2. Lux TJØMØ 14.9.1860. (VF)
2. Prakt ”169” (Langesund).
2. Diagonalt fullstpl. TROMSØ 11.2.1859 i blått.
Glassklart.
2. Prakt ”197” (Mandal.)
2. Litt sidev. fullstpl. ”253” (Sandefjord.)
2. Fullstpl. rettv. ”233” (Porsgrund.)
3. Prakt SANDØSUND 18.10.1859 på fargefriskt
merke. En ubetydelig lav tg. oppe.
3. Prakt ”169” (Langesund).
3. Lux KRAGERØ 2.9.1864. En litt kort tg. h. side.
3. Lux ”160” (Kragerø).
3. Fullstpl. rettv. VADSØ 5.5.1861 + bue.
3. Fullstpl. rettv. CHRISTIANIA 25.10.1859.
3. Fullstpl. litt sidev. ”35” (Brevig).
4. Lux ELVERUM 12.8.1859.
4. Prakt HADSEL 2.10.1863 (NO-5) på velsentr.,
prima merke.
4. Lux VEFSEN 21.5.1862. (NO-6).
4. Lux LAURVIG 22.12.1859.
4. Prakt MOSKENÆS 21.6.1860. (NO-7).
4. Nær rettv. SANNÆSSØEN 27.5.1863. (NO-7).
4. Nær rettv. SANDTORV 14.12.1862. (TR-5)
4. Prakt DRAMMEN 20.3.1859.
4. Lux KONGSVINGER 31.10.1860.
4. Nær rettv. ”7” (Aasgaardstrand-3 pkt.).
4. Fullstpl. rettv. ”9” (Alstahaug).
4. Rettv. ”52” (Egersund).
3000
800
1000
1000
800
600
700
600
700
1000
600
400
600
400
500
400
200
250
300
200
400
300
200
200
200
200
250
200
F 5407
F 5408
F 5409
F 5410
F 5411
F 5412
F 5413
F 5414
F 5415
F 5416
F 5417
F 5418
F 5419
F 5420
F 5421
F 5422
F 5423
F 5424
F 5425 o
F 5426
F 5427
F 5428
F 5429
F 5430
F 5431
F 5432
F 5433
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
4. Diag. ”56” (Eidsvold-4 pkt).
4. Lux Håndskrevet ”79” (Frogner-4 pkt.)
4. Lux ”94” (Grue-5 pkt.)
4. Nær rettv. ”96” (Haa/RO-7 pkt.)
4. Lux, glassklart ”100” (Hammerfest).
4. Diag. ”114” (Hiterdal, 6 pkt.).
4. Prakt ”121” (Holden-6 pkt.). En kort tg. oppe.
4. Rettv. ”131” (Hurum-6 pkt.)
4. Lux ”137” (Ibestad-3 pkt.)
4. Nær rettv. ”138” (Inderøen-3 pkt.) i blått.
4. Lux ”170” (Laurdal i Jarlsberg-6 pkt.)
4. Prakt ”186” (Lunde-6 pkt.)
4. Prakt ”189” (Lyngdal-4 pkt.)
4. Prakt ”213” (Namsos-3 pkt.)
4. Prakt ”233” (Porsgrund).
4. Prakt ”247” (Røraas-4 pkt.)
4. Prakt ”257” (Saude-6 pkt.)
4. Prakt ”300” (Svelvig-5 pkt.)
4. Prakt ”305” (Throndenæs-6 pkt.)
4. Sidev. ”308” (Tjernagel/HO, 9 pkt.). Sjeldent.
4. Prakt ”317” (Tønsberg)
4. Prakt ”318” (Tønset-5 pkt.)
4. Nær rettv. ”321” (Søndre Undal-6 pkt.)
4. Rettv. ”327” (Vaagen-5 pkt.)
4. Nær rettv. ”330” (Valberg-9 pkt.) Sjeldent, men
mangler et par tagger.
4. Prakt ”345” (Værdalen-5 pkt.)
4. Lux ”172” (Laurvig), meget vakkert.
4. Lux ”193” (Lødingen, NO, grad 5). Svak brekk
oppe til høyre, men et utrolig vakkert avtrykk.
4. Fullstpl. rettv. ”193” (Lødingen/NO-5).
4. Lux LAURDAL i THELEM. 7.6.1861. (TE-6)
4. Lux FLEKKEFJORD 7.3.1861. (VA-3.)
4. Lux HAMMERFEST 6.2.1861.
4. Prakt LØITEN 22.5.1864. (HE-5.)
4. Lux KLØVEN 22.8.1860 (TR 6). Uvanlig å se
dette stempelet så klart og tydelig.
4. Luxstpl. EID i NORDFJ: 8.7.1861 (SF-4), - 1 tg.
nede. Uvanlig fyldig trykk. (mørk melkeblå?)
4. Lux LAURVIG 19.10.1859.
4. Fullstpl. rettv. HOF i SOLØR 8.1.1864. (HE-5.)
Litt svakt.
4. Fullstpl. rettv. AASGAARDSSTRAND 4.5.1860.
(VF-4)
4. Diag. fullstpl. ”320” (Ullensager/AK-6).
4. Lux ”318” (Tønset/HE-5). Liten brun flekk på
n/v. hj.tg.
4. Lux ”52” (Egersund/RO-2.)
4. Nær rettv. ”36” (Brønø/NO-5). To korte tg. v.
side.
4. Diag. ”27” (Birid/OP-3).
4. Lux ”329” (VADSØ) på 4 skill. Oscar. Ørliten
bue berører noen tagger venstre side. Vakkert.
4a. Lux THINGVOLD 9.6.1860 (MR, grad 5).
4c. Lux FOLDEN 24.4.1863. (no-8). Sentr. opp.
4 x 2. Begge ”253” (Sandefjord) hhv. nær sidev. og
lux, det siste i blått.
4 x2. Begge litt sidev. ”127” (Horten), ett i blått.
4-5. Lux og prakt ”180” (Levanger/NT-3). 8 skill
med litt kort hj.tg.
4-5. Begge prakt ”189” (Lyngdal/VA.)
5. Prakt ”14” (Arendal).
5. Lux LAURDAL I THELEM. 15.9.1863. Uvanlig
på dette merke.
5. Vakkert merke med lux DRAMMEN 20.7.1860.
5. Prakt ”169” (Langesund)
5. Prakt ”160” (Kragerø) Litt stpl.sverte på 2-3
tg. h.side.
5. Diag. ”172” (Laurvig)
5. Nær rettv. ”158” (Kongsberg)
5. Nær rettv. ”35” (Brevig)
5. Fullstpl. rettv. MOLDE 4.11.1860.
5. Prakt VARDØ 19.8.1859.
5. Litt sidev. FREDERIKSHALD 22.2.1862.
5. Litt sidev. DRAMMEN 3.10.1862.
5. Litt sidev. CHRISTIANSSAND 21.11.1861.
5. Litt sidev. CHRISTIANSSUND 15.7.1859.
5. Lux LEVANGER 17.3.1860.
5. Litt sidev. HVIDESEID 8.2.1861.
5. Lux CHRISTIANIA 4.2.1862 i vinrød nyanse.
5. Rettv. SANDEFJORD 24.6.1863. Et par svake
bokstaver.
5. Litt sidev. THRONDHJEM 2.9.1862.
5 x 2. Diag. ”77” og prakt FREDERIKSVÆRN
15.4.1862.
6. Rettv. fullstpl. BERGEN 24.2.1866 på merke
som er uvanlig skjevsentrert. God tagging.
8 II type 8. Lux SAUDE 25.3.1865 (type 2) (TE-7).
Vakkert.
8 IIa. Prakt YTTERØEN 3.8.1866. (NT-6)
8 Ia, type 3. Lux NÆRØ I NAMDAL 12.12.1866.
(NT-7)
8 IIa type 7. Prakt VARDAL 17.6.1867. (OP-6)
8 IIa. Prakt KLØVEN 9.4.1869 (TR-6).
8 IIa type 8. Prakt KOBBERVIG 27.4.1866.
(RO-5).
8 IIa, type 6. Prakt GILDESKAAL 21.11.67. (NO-4)
8 Ia, type 3. Prakt KRØDSHERRED 11.7.64.
(BU-5). Sentr. opp.
200
250
300
300
300
250
200
250
200
250
300
300
250
200
200
250
300
250
300
400
250
300
250
200
200
300
300
250
300
300
200
200
250
300
Obj.nr.
I 5434 o
F 5435
F 5436
F 5437
F 5438
F 5439
F 5440
F 5441
F 5442
F 5443
F 5444
F 5445
F 5446
F 5447
F 5448
F 5449
F 5450
F 5451
F 5452
F 5453
F 5454
F 5455
F 5456
F 5457 o
200
200
F 5458
F 5459
F 5460
F 5461
F 5462
I 5463 o
F 5464
F 5465
F 5466
F 5467
200
150
F 5468
150
200
150
200
150
200
300
700
300
300
350
450
200
300
500
250
250
200
250
250
300
250
250
300
300
400
500
250
500
250
250
500
700
400
200
400
200
300
200
200
200
F 5469
F 5470
F 5471
F 5472
F 5473
F 5474
F 5475 o
F 5476
F 5477
F 5478
F 5479
F 5480
F 5481
F 5482
F 5483
F 5484
F 5485
I 5486
F 5487
F 5488
F 5489
F 5490
F 5491
F 5492
F 5493
F 5494
F 5495
F 5496
F 5497
F 5498
F 5499
F 5500
F 5501 o
F 5502
Utrop
8 IIb, type 7. Pent stpl. MAALSELVEN 2-8-1867.
En ørliten tynnhet på en tg. spiss v. s.
8 IIb. type 7. Lux RINGSAGER 8.11.1866. (HE-3).
8 IIa, type 6. Lux NÆRØ I NAMDAL 15.9.1869.
(NT-7)
8 IIa. Lux HENNINGSVÆR 24.2.1865 (NO,
grad 4).
8 Ia. Prakt INDVIGEN 26.9.1864 (SF-5). Sentr.
ned.
8 Ia. Prakt SURENDAL 26.11.1864. (MR-5)
8 II. Lux glassklart FARSUND 10.9.1865. (VA-2)
8 IIa type 7. Lux BREVIG 9.1.1865.
8 IIa. Prakt KRAGERØ 25.1.1867.
8 Ia type 1. Glassklart nær rettv. ”4” (Aamot-6). Litt
”rufset” tg. v. side.
9. Prakt BERGEN 15.10.1867. Sentr. v/opp.
9. Fullstpl. rettv. BERGEN 9.11.1865.
9. Prakt ”127” (Horten)
9. Fullstpl. rettv. LAURVIG13.10.18(6)4.
9. Lux BREVIG 7.8.1865. En kort tg. h. side.
9. Rettv. DRAMMEN 15.6.1866.
10. Nær rettv. THRONDHJEM 25.11.1864. Sentr.
v/ned.
10. Vakkert glassklart HENNINGSVÆR
13.7.1867. Prima tg./sentr.
11. Prakt ARENDAL 25.3.1872.
11-12. Begge diag. fullstpl. CHRISTIANIA med
forskj. stempeltyper. Bra tg./sentr.
12. Fullstpl. rettv. KONGSVINGER 20.5.1872 +
såvidt synlig bue i h. marg. Et par litt korte tg.
v. side.
12. Nær rettv. CHRA 8F BYP. 27.1.70. Prima tg./
sentr.
13b. Nær rettv. RØRAAS 19.2.1872. God tg.
Sentr. litt h/opp.
13b. Rettvendt fullstpl. RINGSAGER 4-4-1872.
Velsentrert.
14y. Lux RINGSAGER 25.8.1868. (HE-3)
15b. Prakt MOSS 3.5.1872. God tg./sentr.
15b. Prakt BERGEN 31.3.1870. Velsentr.
15b. Nær fullstpl. rettv. PORSGRUND 2.4.1869.
16 IIa. Prakt FLORØ 8.1.1876. (SF).
16 Ia. Pent stpl. STAVANGER 13-6-1874.
16 II. Lux HAMAR 8.2.1876. Prima tg./sentr.
18. Prakt SKUDESNÆS 21.4.1876. (RO-6)
18a. Lux FJÆLBERG 23.12.1873. (HO-6)
18bY. St.vm.still. 7. Prakt CHRISTIANIA
30.1.1872. Uvanlig å finne i denne kvaliteten.
God tg. Sentr. v/opp.
18bY. St. vm.still. 7. Fullstpl. rettv. TØNSBERG
22.12.1879. God tg. sentr. v/ned. Sjeldent å
finne i denne kvaliteten. (SK som prakt/lux
5750)
18bX. Prakt SOMMERØ 29.7.1877. (NO-6)
18bX. Prakt ELVERUM 22.8.1878.
18bX. Lux STRYN 22.10.1872. (SF-2)
18bX. Prakt HAUS 19.2.1877. (HO-6)
19 Ia. 4 skill mørkfiolett på tynt papir. Fullstpl. rettv.
DRAMMEN 6.12.1872. God tg./sentr.
19 Id. Fullstpl. litt sidev. DRAMMEN 18.11.1873.
19 II. Rettvendt, prakt, LAURVIG 28-1-1884.
20. Litt sidev. CHRISTIANIA 20.8.1875. Sentr.
v/opp.
20. Prakt CHRISTIANIA 27.11.187?. Sentr. litt
h/opp.
20. Prakt LILLEELVEDALEN 6.10.1877. (HE)
20. Nær rettv. MELSOMVIG 30.4.1878. (VF)
22. Lux torings MOSS 11.I.92.
22. Lux GRIMSTAD 25.2.1882. Velsentr.
23. Fullstpl. litt sidev. TRONDHJEM 2.8.1882.
Sentr. h/opp.
23. Flott hullstpl. SARPSBORG 11.I.82. (ØF-7)
Såvidt synlig bue i v. marg.
23. Prakt CHRISTIANSSUND 14.3.1882. (MR).
23. Lux HØRSAND 27.1.1886. (HE)
23, 25 I, 26-27. Alle fullstpl. CHRISTIANIA, Prakt x
3, 12 øre diagonalt. Pen lott.
24 Ia. Nær rettv. CHRA 6E BYP. 7.12.78.
25 I. Glassklart luxstpl. KABELVAAG 17.12.1880
(NO-6). Minimalt “riss” i nedre marg som ikke
synes. Velsentr.
25 II, 27. Lux og prakt CHRISTIANIA torings og
enrings. 20 øre uten lesbart årstall.
26. Lux CHRISTIANSSAND 13.IV.84.
26. Lux KONGSVINGER 21.4.1882.
26. Lux GRIMSTAD 12.9.1879. (AA)
27. Lux GJETHUS 25.4.1881.
27. Prakt ASKIM 3.11.1880. (ØF).
27. Prakt ØDEGAARDENS VERK 9.8.1880. (TE).
27. Prakt GRIMSTAD 25.1.1882. Velsentr.
27. Prakt FLORØ 26.6.1880. (SF).
27. Lux SINGSAAS 25.7.1881. (ST.)
27. prakt hullstpl. OPPEGAARD JERNB.ST.
5.XII.81. (AK-5)
28. Prakt TØNSBERG 28.6.1877. En litt splittet tg.
v. side, helt normalt for utg.
28. Nær prakt YTTERØEN 3.7.1879 (Grad 6, NT).
Litt svertesmuss nede, og lett tg.slitasje mot hjørne
4, men i det hele et vakkert eksemplar!
28. Lux DRAMMEN 6.4.1880. Vakkert.
300
300
300
250
200
200
300
250
200
150
250
400
400
300
300
300
400
2000
300
500
200
300
800
400
200
500
500
500
300
500
600
200
300
3000
3000
200
200
200
200
1500
300
300
250
500
500
400
200
200
200
400
250
400
600
300
200
250
300
400
400
200
200
200
200
200
250
250
500
750
1000
65
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 5503
Utrop
29a. 35 øre sjøgrønn med sign. Moldehauer og
att. nr. 7193/82. Nær fullstpl. rettv. (CH)RISTIANIA
6.3.89.
1500
Obj.nr.
F 5572
F 5573
F 5574
F 5575
F 5576
F 5577
F 5578
F 5579
F 5504
F 5505
F 5506
F 5507
F 5508
F 5509
F 5510
F 5511
F 5512
F 5513 o
F 5514
F 5515
F 5516
F 5517 o
F 5518
F 5519
F 5520
F 5521
F 5522
F 5523
F 5524
F 5525
F 5526
F 5527
F 5528
F 5529
F 5530
F 5531
F 5532
F 5533
F 5534
F 5535
F 5536
F 5537
F 5538
F 5539
F 5540
F 5541
I 5542
F 5543 o
F 5544
I 5545 o
F 5546 o
F 5547
F 5548 o
F 5549
I 5550
I 5551
F 5552
F 5553 o
F 5554
F 5555
F 5556
F 5557
F 5558
F 5559
F 5560
F 5561
F 5562
F 5563
F 5564
F 5565
F 5566
F 5567
F 5568
F 5569 o
F 5570
F 5571
29a. 35 øre sjøgrønn, lux torings FARSUND
25.VI.98. Sjelden å finne så pent stpl. på dette
merket.
29b. Rettv. torings LYNGHOLMEN 15.II.92. (HO-5)
30. Prakt STAVANGER 20.VI.91.
30. Lux LÆRDAL 29.6.1895. (SF)
30. Prakt NØTTERØ 9.10.1885. (VF).
30. Prakt ØDEGAARDENS VERK 7.11.1885.
31. Lux PORSGRUND 12.XII.91.
32. Prakt TRONDHIEM 28.II.93.
32. Prakt CHRISTIANIA 10.I.02.
32. Luksus RØRAAS 5-6-81, noen bedre?
32. Prakt KAP 14.IX.01. (OP-3)
32. Nær lux CHRISTIANSSAND *S* 16.X.03. Som
vanlig noe sent stpl. på disse merkene.
33. Prakt DRAMMEN 16.V.1898.
33-34. Prakt fullstempler PORSGRUND 22-XII-92
og LÆRDAL 4-IX-97.
34. Vakkert CHRISTIANSSAND *S* 11.IV.03.
34. Prakt MANDAL 28.XII.88.
34. Fullstpl. noe sidev. FREDRIKSTAD 19.VIII.99.
34. Litt sidev. KRAGERØ 10.3.1887.
34. Lux glassklart LILLEHAMMER 7.VIII.02.
35. Fullstpl. litt sidev. CHRA 6F BYP. 5.7.80.
35. Fullstpl. rettv. CHRISTIANIA 6.10.1879. Prima
tg./sentr.
36. Prakt DRAMMEN 8.I.83.
38. Lux torings OSMUNDSVAAG 21.XI.83 (SF-9).
Vakkert og sjeldent.
39. Prakt KVIKNE 16.3.1883. (HE).
39X. Lux FREDERIKSSTAD 8.VI.83.
39X. Ligg. vm. 4. Lux ØVRE VEFSEN 12.6.1883.
(NO)
39X, Y. Prakt enrings JONDAL og torings
CHRISTIANIA.
39X. Prakt hullstpl. HOVIND JERNB.ST. 1.VI.83.
(ST-6)
40 IIbyY. Lux KRAGERØ 22.6.1884, sentr. v.
40 IaX. Prakt HOLMESTRAND 31.3.1884.
40 IIbx. Pent BERGEN 8.XI.84 + minimal bue.
40 Iax. Lux NÆRBØ 12.11.1884. (RO).
40 Iax. Prakt KONGSVINGER 3.IX.85.
40 IIbyY. St. vm.still. 5. Litt sidev. ANDENES
29.5.1884. (NO)
41, 45 II. Begge prakt CHRISTIANIA 27.II.86 og
15.X.84.
41. Fullstpl. rettv. CHRISTIANIA 19.III.86.
41. Rettv. FREDERIKSSTAD 2.IX.86.
43a. Prakt torings SANDSVÆR 19.VI.85. (BU-5)
44. Prakt ARENDAL 5.IX.84, tynn flekk.
44. 12 øre mattgrønn med vakkert CHRISTIANIA
-5.III.84.
44. Nær prakt hullstpl. LAURVIG 5.V.84. Pent.
45. 12 øre med velplassert CHRISTIANIA 20.IV.85.
45 Ia. Prakt LAURVIG 3.VII.85.
45 Ib. Noe sidev. KRAGERØ 29.8.1885.
45 II. Lux TØNSBERG 22-II-85.
45 II. Prakt AARNÆS 10.12.1885.
46a. Lux AALAND 10.2.1887.
46a. Prakt SKUDESNÆS 17.VI.86. (RO)
46a. Lux torings STRENGEN 30.IV.87. (TE-4).
Liten tynnhet.
46b. Lux HORTEN 29-XII-85.
46b. Prakt SANDEFJORD 15.7.1886.
46b. Fullstpl. rettv. torings 11.III.85. (RO-4)
46b. Prakt DRANGEDAL 16.12.1886. (TE-3).
47. Lux SØVEIEN 10.11.1888. (TR).
47. Lux TVEDESTRAND 15.9.1885.
47. Prakt LÆRDAL 24.5.1888.
47. Lux torings LYNGDAL 11.VII.86. (VA-3).
49 I. Prakt KRAGERØ 23.VII.92. God tg./sentr.
49 II. Prakt CHRISTIANIA 4.1.95.
51 IIc. Fullstpl. nær rettv. BERGEN 2?.VII.88.
Prima tg./sentr.
51 III. Fullstpl. nær rettv. 14.XII.90. Prima tg./sentr.
51 III. Prakt HEEN 29.10.1889. (BU).
53 IVb t.2. Variant brevkortklisjè (H99sek.)
praktstpl. DRAMMEN 21.IV.91. Attest Flatheim.
53 VIII. Prakt torings SVOLVÆR 27.VI.94.
54 I. Vakkert torings ARNEFJORD 15.V.88. (SF-5)
54 II. Prakt hullstpl. STOKKE 19.XI.89.
54 IIa. Prakt EID I NORDFJ. 1.12.1888. (SF)
54 IIa. Lux torings MINNE 20.II.89. (AK-3)
3000
200
200
250
200
200
200
200
200
500
200
300
400
500
500
200
250
250
500
700
900
300
400
300
300
250
500
300
1000
300
300
300
250
750
500
250
250
100
750
2000
2000
200
500
200
200
200
400
300
200
500
300
200
200
300
400
300
350
300
250
400
200
300
1000
150
200
250
200
200
F 5580
F 5581
F 5582 o
F 5583
F 5584
F 5585
F 5586
F 5587
F 5588
F 5589
F 5590
F 5591
F 5592
F 5593
F 5594
F 5595
F 5596 o
F 5597
F 5598
F 5599 o
F 5600
F 5601
F 5602
F 5603
F 5604
F 5605
F 5606
F 5607
F 5608
F 5609
F 5610
F 5611
F 5612
F 5613
F 5614
F 5615
F 5616
F 5617
F 5618
F 5619
F 5620 o
Pene stempler NK 96-329
F 5621
I 5622
F 5623
I 5624 o
F 5625
F 5626 o
F 5627 o
F 5628
F 5629
F 5630 o
F 5631
F 5632
F 5633
F 5634
F 5635
F 5636
F 5637
F 5638
I 5639
F 5640
Utrop
54 IIb. 20 øre mattblå, Bentse papir vm. I i still.
4, lux CHRISTIANIA 15.XII.88. Uvanlig å finne i
denne kvaliteten.
54 III type I. Lux TJØMØ 19.7.1891.
54 IV. Lux EIDFJORD 1.4.1895. (HO-6)
54 V. Prakt VASS I RYFYLKE 27.XI.93 (RO-8).
Meget uvanlig.
55. Prakt torings ARENDAL 14.II.90. Sentr. opp.
55. Lux trekantstpl. KRISTIANIA PAKKEPOST
11.III.96 FRAKT BETALT. Prima tg. sentr.
55. Lux ELVERUM 19.10.1895.
56-58A. Fintg. Central. 1893/94. Prakt
NORDBANERNES POSTEXP. og KRISTIANIA x
2 med K og C.
58A. Lux HELL 18.V.95.
60. Fullstpl. litt sidev. CHRISTIANIA 27 III.96.
63. Lux MOSS 24-VI-96.
64 X. Nær lux TROMSØ 8.V.95. Prima tg./sentr.
64X. Nær lux STENKJÆR 29.I.96. God tg./sentr.
65. Lux RØST 16.III.00. (NO). Lite riss i ø. marg.
65. Prakt AALESUND 13.XI.99.
65-66. Begge prakt SKIEN i 98.
66. Prakt torings DRAMMEN 13.XI.97. Prima tg./
sentr.
69. Glassklart lux STENKJÆR 16.X.98.
70. Rettv. SVOLVÆR 3.VII.00.
70. Prakt GRONG 18.V.01.
71. Prakt torings KRISTIANIA PAKKEPOST
24.II.98.
75. Lux TØNSBERG 26.II.01.
75 X. Lux STJØRDALEN 11.VIII.02.
89. Lux STAVANGER 12.III.10
76. Lux KRISTIANIA 1-XI-99.
76Y. St. vm.still. 7, lux VARDØ 18.VII.06.
78. Lux NAMSOS 2.IX.09. Prima tg./sentr.
80. Lux TRONDHJEM Ø. 24-II-08.
80X. Lux TRONDHJEM 30.VI.11. En litt lav tg.
nede.
80, 82. Begge prakt HAMMERFEST i 07 og 09.
81. Lux TRONDHJEM Ø. 12.VIII.07.
81. Lux KRAGERØ 6.VI.07.
82. Lux STENKJÆR 31.V.04.
84 X. Vakkert glassklart TROMSØ 2.VIII.02.
85 II. Prakt KRISTIANIA H. 28.VI.10. God tg.
Sentr. v.
85 I. Prakt STAVANGER 11.I.07. God tg. Sentr.
h/opp.
85 I. Prakt KRISTIANSSAND *S* 15.IX.07. Sentr.
v/ned.
85 I. Diag. fullstpl. HAMAR 20.IX.05. Prima tg./
sentr.
86 I. Nær fullstpl. litt sidev. (E)LVERUM 16.VIII.05.
Sentr. v/opp.
87 I. Prakt CHRISTIANSSAND *S* 9.VIII.05. God
tg./sentr.
88. Lux MO 24.X.06.
88. Prakt STRANDEN ?.XII.07. (MR)
88. Vakkert, glassklart CHRISTIANSSAND *S*
20.VIII.06.
89. Prakt STAVANGER 13.VIII.09. Velsentr.
90. Nær lux ARENDAL 2.XII.09.
91. Rettv. klokkeklart ALTEN 18.VIII.09. (FI). God
tg./sentr. Vakkert.
91. Lux ARENDAL 15.X.07.
92a. Pent klokkeklart KRISTIANIA * St.H *
21.VI.08.
92b. FELTPOSTKONTOR NO 6 11-VIII-08. Nær
lux.
96-98. Lux hhv. STANGVIK, LANGESUND og
SALTDALEN. Vakker lott.
96-109 kpl. posth. 1909/19, 10 stk. lux, resten
prakt. 10 øre håndskrevet “Glørsen/Glærem” ?
1/9-17. Bl.a. BØVERFJORDEN, SURENDALEN,
FLAKNAN, ENGDAL I NORDMØR,
BAKKESTRAND. 12 øre prakt KRISTIANIA.
98. Prakt MIDTSKOGEN 23.XII.12. (HE-7)
102a. Pent stpl. TROMSØ 8-XII-11. Praktmerke.
103. Lux STRANDLØKKEN 22.VI.14. (HE-8)
Uvanlig.
109 II. ISFJORDEN 26.XII.28 (Møre og Romsdal).
Luksus!
110-13. HERADSBYGD 23.VIII.29, TYNSET
27.VI.34, GRIMSTAD 24.VII.24 og ASKER
13.XII.23. Komplett serie Haakon 1910 i meget
vakker kvalitet. Prakt til lux.
110 I. Lux GRIMSTAD 14.XII.11.
111. Lux LILLESAND 20.X.31.
123. Nær lux SOLSVIK PAA SOTRA 28.IV.24.
Meget sjeldent (7 punkter).
130. Prakt ÅLESUND 20.I.30.
131. Lux BERGEN 8.XII.29.
132. Prakt OSLO 10.XI.28.
135. Prakt MOSJØEN 26.IV.27.
135. Lux GJØVIK 26.IV.25.
136. Prakt LILLESAND 3.III.28.
137. Lux OSLO Br. 4.II.27.
140. Lux OSLO TOLLPOST 14.IX.34.
155 I + II, 253. Lux MANDAL, BERGEN S og
BJØRKELANGEN.
163b. Lux OSLO Br. 23.I.40.
66
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
3000
200
200
300
200
250
300
500
200
300
250
300
400
300
300
400
250
150
250
200
200
100
150
150
200
100
200
200
100
400
200
200
200
200
500
400
500
400
400
900
300
200
200
400
1000
1500
1500
150
F 5641 o
F 5642
I 5643 Bs
F 5644
F 5645
F 5646
F 5647
F 5648
F 5649 o
F 5650
F 5651
F 5652
F 5653
F 5654
F 5655 o
F 5656
F 5657
F 5658
F 5659
F 5660 o
I 5661
F 5662
F 5663 o
F 5664
F 5665
F 5666
F 5667
F 5668
F 5669
F 5670
F 5671
F 5672
F 5673
F 5674
F 5675
F 5676
F 5677
F 5678
F 5679
F 5680
F 5681
F 5682
F 5683
F 5684
F 5685
F 5686
F 5687
F 5688
F 5689
I 5690
500
F 5691
F 5692
F 5693
F 5694
I 5695
500
F 5696
200
o
o
o
Bs
F 5697
150
200
200
200
300
500
200
200
200
250
250
200
300
200
200
200
250
200
F 5698
I 5699
F 5700
F 5701 o
F 5702
F 5703
Pene stempler NK 330-478
F 5704
F 5705
F 5706
F 5707 o
I 5708
F 5709 o
F 5710
F 5711
F 5712
F 5713
F 5714
F 5715
Utrop
170. HØLLEN I SØGNE 10.I.30 (Vest-Agder).
Prakt.
181-82. Prakt NORDKAPP 4.8.33 LE CAP NORD.
181-83. Pent stpl. NORDKAPP 21.6.31 LE CAP
NORD på små brevklipp.
181-83. Prakt NORDKAPP LE CAP NORD 10.9.30
x 2 og 14.8.37.
181-83. Alle prakt og lux NORDKAPP LE CAP
NORD med forskj. dato på 30-tallet. Pen serie.
183. Lux NORDKAPP 18.8.35 LE CAP NORD.
Glassklart stempel.
193-94. Begge prakt RING 14.10.40. (HE).
194. Prakt BERG JERNBANEST. 17.VI.36.
195. LOMEN 20.VI.39 (Oppland). Luksus stempel!
196. Lux OSLO BR II. 1.2.39.
196. Lux OSLO Br. 24.III.38.
196. Lux HARSTAD 6.I.38.
223-24. Begge hhv. prakt og lux NORDKAPP
11.7.38 LE CAP NORD.
225. Lux LENA 30.9.39. (OP-4)
226. Prakt BEKKELAGSHØGDA 5-I-40.
226,228. 15 øre Maud med prakt OSLO 23-12-39,
og 30 øre med lux OSLO 6-1-40.
226. Lux OSLO Br. 6.9.39.
228. Lux OSLO Br. 4.4.40.
228. Prakt RING 1.IX.40. (HE).
229. Lux HOLMENKOLLEN 17-4-45.
229, 237/52. Mangler kun 2 øre på kpl. posth./
løve u/vm, alle prakt og lux, mest lux. 16 forskj.
Pen lott.
239. Lux OSLO Br. 3.7.47.
243. STAVANGER 30.IX.42. Luksus!
259. Lux OSLO * 3.10.41.
259. Prakt ODNES 9.3.42.
259. Legion med nær lux STAVANGER 1.8.41.
(1.dag)
259. Stor del av nær rettv. ÅLESUND 13.11.41.
261. Prakt KRISTIANSAND S. 22.12.41.
261-63, 269, 273. Fullstpl./prakt 1.dagstpl.
OSLO *.
262. Prakt SØR-AUDNEDAL i 42.
263. Lux OSLO Br. 30.10.44.
266. Prakt OSLO Br. 20.10.41.
267. Prakt ASKIM 23.X.41.
271. Lux TØRVIKBYGD 23.XI.41.
272. Tydelig vm. 2. Fullstpl. litt sidev. OSLO *
15.8.41 1. dag.
275. Lux STAVANGER 28.VII.42.
276. Lux STAVANGER 27.V.42.
277-80, 283, 285-86. 7 forskj. V-merker, alle
fullstpl. 1. dag OSLO *.
278. Lux SVANØYBUKT 20.XII.41. (SF-5)
280. 12 øre fiolett “V”, lux BERGEN 22.12.41.
289-92. Krone “V”. Alle 1.dagstpl. OSLO * 14.8.41.
290-92 prakt. (SK 6500 på brev)
291. Prakt STAVANGER 10.V.41.
292. Prakt KRISTIANSAND S. 21.4.42.
292. Fullstpl. litt sidev. KRAGERØ 28.VIII.41.
293. Prakt STAVANGER 3.IV.43.
295. Lux SPERREBOTN 24.VI.42. (ØF-6)
300. Prakt VALBERG 12.3.43.
301. Prakt TRONDHEIM 7.4.43.
301. Lux OSLO* 12.6.42.
302-5. Nordraak. Fullstpl. hhv. KRISTIANSAND S.
SVELVIK og OSLO x 2. 303-05 prakt.
304. Prakt VANSE 12-6-42.
305. SØRUM 11.VIII.42. Luksus!
306. Rettvendt, pent HUSNES 26-9-42 (1. dag).
306. Lux SANDVIKA 11.10.43.
311-13. Serie Nordkapp II på klipp pent stpl.
ELVEBAKKEN 6-VIII-43 (Finnmark).
311-13. Nordkapp III. Lux OSLO/ELISENBERG
1.4.43. 1.dag.
319-21. Landshjelp I. Prakt hhv. BREVIK,
NYSTRAND og GRORUD i 43/44.
320. Lux TRONDHEIM/LADEMOEN 22.2.44.
321. Luksus ENEBAKK 15-11-43. Perfekt.
323. Lux OSLO ** 22.5.44, uten brudd i
tverrbjelken som falskstempelet har.
323. Vakkert, nær lux HØYANGER 13-7-44.
325. Lux GAN 14.8.44.
326. Lux NYSTRAND 5.XII.44. (TE).
334. 15 øre London, lux HOKKSUND 22.12.45.
338. GALTERUD 8.8.45. Prakt. Vanskelig merke!
348. Lux TREGDE 20.3.46. (VA).
349. Nær lux INNHITRA 28.III.46, meget uvanlig
på dette merket!!
359-69. Kpl. postjub. i lux og praktkval. Vakker lott,
Medfølger ett 365 med v1, ”H” i hatten, med prakt
HENNINGSVÆR.
391. BERGEN 1.VI.51. Prakt. Vanskelig merke!
394. Prakt OSLO 24.10.51. 1.dag. (2300 på brev)
400. Lux ÅLESUND VERDI 28.11.51. Svært
vakkert.
401. Lux OSLO 28.1.52. 1.dag. (2300 på brev)
421. Lux IDSE I RYFYLKE 21.VI.54.
428-30. Vakker ”NORWEX” serie med lux utstill.
stempel.
430. Lux utstillingstpl.
200
350
700
600
700
600
400
200
200
200
200
250
600
200
200
400
200
200
200
200
500
200
300
1000
1200
1500
500
200
500
200
200
250
200
200
4000
200
250
600
200
300
1500
400
1000
800
300
150
200
300
300
350
200
300
200
200
300
500
500
300
300
250
250
200
300
150
200
200
250
300
200
200
200
200
150
2000
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
Pene stempler fra 1960
F 5716 o
F 5717 o
F 5718
F 5719
F 5720
F 5721
I 5722 o
F 5723 o
F 5724 o
F 5725
F 5726
F 5727 o
F 5728
I 5729
I 5730 o
F 5731 o
499. Lux BØSTRAND 9.4.63. Uvanlig stpl., og
eksepsjonell kvalitet!
488. Rettvendt, pent SORTLAND 14-5-63 på 55
øre skip.
492. 20 øre Idrett 1960 med luksus
GULDBERGAUNET CAMPING STEINKJER 29-763. Flott merke!
499. Vakkert klokkeklart GALTNESET 4.V.62. LUX.
519C. Tosidig tagging, lux BRØTTUM 4.4.63.
527. 80 øre fiolett stavkirke, lux ALTEIDET 1.6.72.
Vakkert stempel på dette vanskelige merket.
531. Rettvendt STJØRDAL 5-11-63.
551. Lux MOSS 11.5.1964.
565. Prakt BRØNNØYSUND 5-6-65.
574. Lux VINDØLA 8.2.66. Vakkert.
583-84. Lux BERG I HELGELAND og prakt
MOELV.
651. Nær lux DALSGREND 5146 23-6-70 (Lindås,
Hordaland).
660-63. Vitenskapsmenn. Alle lux BERG I
HELGELAND i 70/71. Vakker serie.
687-90. Norges samling. Alle lux BERG I
HELGELAND 23.6.72. Vakre glassklare stempel.
695-96. Lux utstillingstpl. INTERJUNEX 25-81977.
711. Flott og sjeldent SMELROR (FI) 2.8.75.
Pene stempler PM/TM/RM
F 5732 o
F 5733 o
I 5734 o
I 5735 o
F 5736
F 5737
F 5738
I 5739 o
F 5740
x 5741
x 5742
I 5743
PM 16. TROMSØ 24-VIII-25, rettvendt fullstpl. på
200 øre portoprovisorie.
TM 2. Nær lux HALDEN 17.I.30.
TM 9-20. Offentlig Sak I. Serie hvor alle
merkene er fullstemplet, de fleste prakt til lux!
Bl.a. HARSTAD, RØRVIK, HVALS STASJON,
ASMALØY, VARHAUG, BERGEN, VESTSMØLA,
VINDERN og BODØ.
TM 24. GARVIKSTRONDI 22.3.39 (Seljord/
Telemark). Luksus stempel og sentrering! Vm.st.1.
TM 51. Nær fullstpl. rettv. ÅLESUND 16.5.44.
TM 53. Fullstpl. litt sidev. MOLDE 12.1.45.
TM 54. Lux OSLO ** 15.4.44. Uten brudd i
tverrbjelken.
TM 77. Lux RAMSUND 20.VII.60.
TM 92. Lux ØRSTA 25.7.58.
TM 98/116. 18 forskj. m/fosfor, alle med glassklare
luxstempel, herav 7 stk. BERG I HELGELAND,
MOELV x 3, LILLEHAMMER x 4, ELVERUM
x 2, BRØTTUM og HERMANSVERK. Meget
vakker lott.
TM 117-37 kpl. OFF.SAK III 1975/82. 17 stk. Lux,
resten prakt. Mest LILLEHAMMER, ELVERUM,
MOELV. Meget vakker lott.
TM 117/37. 17 forskj. Alle lux. Mangler kun TM
127, 134 og 136 på kpl. Vakker lott.
300
300
200
200
200
100
F 5746 o
F 5747 o
A-05. Lux ”4” (AAMOT) 7 pkt. Normale marger.
B-06 primær. Innsnevring av hjørnene venstre
side. Omvendt fullstempel ”25” Bergen.
Brede marger alle sider. Må sies å være et
prakteksemplar for denne varianten.
B-24. Pent bredrandet merke med del av 3-rings.
D-25. Noe svakt rettv. TRONDHJEM. Bra marger.
NK 1 øvrige enkeltobjekter
F 5748 o
F 5749 o
F 5750 o
F 5751 o
F 5752 o
1. ÅTTEKANTET ”CHRISTIANIA 4.4.1856”.
Eneste kjente merke med denne annullering.
En stor raritet og et viktig objekt i en
utstillingssamling! Signert FCM.
1. Variant ”Sprukket plate” på pent merke med
12 streks riststempel og gode marger opp
til 2 mm.
1. Variant: OPPGRAVERT HJØRNE. Del av
Christianssundstempel. Bredrandet og meget
vakkert!
1. Variant: OPPGRAVERT HJØRNE (pos.D-34).
Luksuseksemplar med ekstremt brede marger
alle sider (2-3mm) og et velplassert 11-strek
riststempel. Signert FCM. For den kresne!
1. 4-STRIPE fra posisjon B-07/10, litt ujevne,
men stort sett ok/gode marger. Sidev., uklare
”123” (?), merk RETUSJERT KLISJE i pos. B-07.
Utstillingsobjekt i god kvalitet.
F 5756 o
F 5758 o
F 5759 o
200
200
200
150
200
Utrop
1. GITTERSTEMPEL. To kryssende 12-streks
riststempler. God marg nede, for øvrig brede
marger alle sider. Vakker!
1. Blekkannullert merke med 8 vertikale streker og
kryss. Gode marger. Attest Nielsen.
1. Pent blekkrysset merke med 7.5 mm marg
venstre side. Attest: Lasse Nielsen.
1. Blekkannullert med 12 loddrette blekkstreker!
Gode til brede marger alle sider.
1. Håndskrevet ”Brønø 3/5 56”, fin annullering,
men merket helt tettklippet.
1. ”2” Aalesund. Luksusmerke med brede marger
alle sider. Pos.C-35. Signert FCM.
Obj.nr.
3000
1000
400
2000
F 5777 o
1. ”307” Thrygstad (7 punkter). Luksus.
3000
F 5778 o
1. ”325” Urskoug (9 punkter). Luksus stempel
på bredrandet merke. Pos.A-18. Sign. FCM.
10000
F 5779 o
1. ”329” Vadsø. Glassklart luksusstempel på
bredrandet merke. Signert FCM.
1. ”338” Vestnæs (8 punkter). Praktstempel på
merke med brede marger. Pos.C-12. Signert
FCM. Attestkopi kan fremskaffes.
1. Sidev. ”345” (Værdalen/NT-5). Bra marger.
3000
1. ”353” Ørskoug (7 punkter). Luksus stempel på
merke med normal marg oppe og for øvrig gode til
brede marger. Pos.B-34.
1. Rettv. nær fullstpl. AALESUND 17.4.1856.
Gode marger.
1. Flott rettvendt stempel BERGEN 10-4-56.
1. Vakkert brev fra BERGEN 21-7-57, sendt til
Drammen.
1. Par med to stempler BERGEN 22-4-1856. Til
dels gode marger.
1. BREVIG 4.7.1856. Prakt stempel på
marginaleksemplar, 6 mm marg oppe.
1. Pent merke med nær rettv. CHRISTIANIA
13.6.1855. 4 jevnt gode marger.
1. CHRISTIANSUND på to merker; ”44” diag.
fullstpl. på merke med stort sett gode marger, men
svakt smuss. Merke 2 dato stpl. 17.8.1856, omv.
diagonalt fullstpl., jevne, bra marger.
1. EGERSUND 16.7.1856. Luksusmerke! Brede
marger alle sider.
1. Omvendt fullstpl. FARSUND 3-6-1856. Til dels
gode marger.
1. Vakkert fullstempel HORTEN 26-7-1856. Smale
til normale marger 3 sider, bred marg venstre side.
1. Fullstpl. rettv. KONGSVINGER 10.4.1856. Fire
jevne bra marger.
1. Vertikalt par på brevklipp stpl. LILLEHAMMER
7-?-1855.
3000
200
300
200
200
300
200
500
F 5760 o
F 5761 o
300
250
250
300
F 5762 o
F 5763 o
1. ”42” Christiania (t.1). Dette har vært ansett å
være det vakreste nummerstemplede merke for
NK 1 med ekstremt brede marger alle sider (2-3
mm). Et merke for den kresne!
1. Fullstpl., omv. ”44” (Chr.sund). Bra marger, men
en avklipt hj.spiss.
1. Merke med sidev. ”44” (Chr.sund), dels meget
gode marger.
1. ”49” Drøbak. Prakt. Uvanlig vakkert stempel på
bredrandet merke.
5000
600
500
1500
300
200
500
500
500
F 5764 o
F 5765 o
2000
1000
500
500
35000
F 5766 o
I 5767 o
F 5768 o
F 5769 o
F 5770 o
F 5771 o
8000
7000
F 5772 o
F 5773 o
F 5774 o
7500
F 5775 o
1. Par med to stempler ”63” (FARSUND). Bra
marger.
1. Fullstpl. noe kraftig omv. ”63” (Farsund) på
bredrandet merke.
1. Rettvendt, pent nr.stpl. ”76” (Fredrikstad) på
merke med to brede og to normale marger.
1. Omv. fullstpl. ”103” (Haugesund) på merke med
gode marger.
1. ”160” Kragerø. Prakt stempel på bredrandet
merke.
1. Rettvendt fullstempel ”172” (Laurvig) (t.1), på
merke med ekstra brede marger 3 sider. Prakt.
1. ”189” Lyngdal. Luksusmerke med brede til
ekstra brede marger. Variant n.h. hjørneornament
(pos. C-32).
1. ”189” Lyngdal - vakkert avtrykk på litt
smalrandet merke.
1. Pent, diagonalt ”192” (LÆRDAL) på klipp.
Normale marger.
1. ”234” Rakkestad (7 punkter). Praktstempel på
merke med gode til brede marger alle sider.
1. ”254” (Sannæs, grad 7), nær fullstpl., litt skjevt
på merke med varierende marger. Merk platefeil
ved hjørne 3, markert ”kile”. Godt objekt.
1. Omv., nær fullstpl. ”282” (Stavanger) på merke
med enorme marger og dyp blå farge.
4000
500
800
F 5780 o
F 5781 o
1500
2500
500
2000
3000
750
750
F 5782 o
F 5783 o
F 5784 o
F 5785 Br
F 5786 o
F 5787 o
F 5790 o
F 5791 o
10000
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
1. ”305” Throndenæs (7 punkter). Glassklart
praktstempel. Signert FCM.
500
1500
5000
F 5776 o
4000
500
F 5789 o
1. ”Biri 17/3 56”. Luksus håndskrevet
annullering. Brede marger alle sider. Signert
Finn Aune.
Utrop
1500
F 5788 o
F 5753 o
1000
150
4 skilling 1855
F 5744 o
F 5745 o
F 5755 o
F 5757 o
Frimerker Norge - Klassisk
NK 1 etter platenummer
Obj.nr.
F 5754 o
4000
F 5792 o
F 5793 o
F 5794 Bs
1500
600
1000
3000
1250
600
800
4000
350
750
1000
1800
67
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
F 5795 o
F 5796 o
F 5797 o
F 5798 o
Utrop
1. LILLEHAMMER 1.6.1856. Rettvendt, vakkert
stempel på bredrandet merke. Uvanlig vakkert!
1. Stor del av sidev. SANDEFJORD 12.7.??. jevnt
gode marger.
1. Nær fullstpl. rettv. TRONDHJEM 18.5.1856 på
bredrandet merke.
1. VALLØ 29-5-1855. Lux på bredrandet 4 skill.
våpen 1855.
Obj.nr.
2000
I 5824 o
500
I 5825 o
900
I 5826
I 5827
F 5828
F 5829
3000
o
o
o
(*)
I 5830 o
Utrop
500
I 5867 Br
500
I 5868 o
2. Enkeltmerke stpl. CHRISTIANIA 7.1.1863 på
dobbeltvektig helbrev sendt til Egersund.
2. Enkeltmerke stpl. CHRISTIANSAND 16.5.1862
på litt slitt trykksak sendt til Farsund.
900
Skilling Oscar
I 5831 Br
I 5832 Br
Obj.nr.
1 x2. 11-streks riststpl. og litt ”grøtet” 3-rings.
Normale til gode marger.
1. Merke med gode marger alle sider. Sentralt
nummerstpl. med ”flere gode muligheter”.
1. Meget bredrandet merke med 3-rings nr.stpl.
1. Meget bredrandet merke med datostpl.
1. Riststemplet merke med gode marger.
1. Merke med forsøkt avvasket blekkannullering.
Bra til gode marger.
1. 3-rings uleslig, men gode marger.
500
500
500
500
400
750
F 5869 o
I 5870 o
F 5871 o
F 5872 o
F 5873 o
F 5874 Bs
I 5875 o
F 5876 o
I 5877 o
I 5878 Br
F 5799 o
I 5800 o
I 5801 o
F 5802 o
F 5803 o
F 5804 o
1. ØKLANDSVAAG 10.2.1859 (10 punkter). Nær
luksus stempel på merke med gode til brede
marger alle sider. Sen bruk. En stor sjeldenhet!
1. Flott, bredrandet merke annulleret med
11-streks riststempel.
1. Annullert med 11-streks riststempel.
1. 11-streks riststpl. Norm./bra marger.
1. Pent, sentralt 11-streks riststpl. 3 gode + normal
v. marg.
1. Luksus 11-streks riststempel. Gode marger
alle sider.
10000
I 5879 o
I 5880 o
750
600
500
500
1000
F 5833 Br
F 5834
F 5835
F 5836
F 5837
F 5838
F 5839
I 5840
F 5841
F 5842
I 5843
I 5844
I 5845
F 5805 o
F 5806 o
I 5807 Br
F 5808 o
F 5809 o
F 5810 o
F 5811 o
F 5812 (*)
F 5813
I 5814 o
F 5815 o
I 5816 o
I 5817 o
I 5818 o
I 5819 o
I 5820 o
F 5821 o
I 5822 o
F 5823 o
1. Fantastisk nedre venstre HJØRNEEKSEMPLAR med ca. 8 mm marger både
venstre side og nede. Annullert med noe urent
12-streks riststempel. Pos. A-41.
1. Sentralt 12-streks riststpl., gode marger,
prakteksemplar.
1. Bredrandet 4 sk m/12-streks riststpl. på
lite helbrev sendt til Christiania. På baksiden
håndskrevet ”Stange 12.10.55” i blått +
hengselmerker.
1. 12-streks riststpl. Norm./gode marger.
1. Del av fransk portostempel, trolig 12 decimes,
ifølge attest FCM (Posisjon B 7). Gode marger.
1. Par med 5.5 mm marg venstre side. Lett
riststempel på begge.
1. Blått riststempel på pent merke med jevne
marger opp til 2 mm.
1. Tettklippet merke u/lim, med eldre erklæring fra
FCM, sitat: Merket viser ved kontroll i UV-lampe,
mikroskop etc. ikke spor av avvasket blekkannullering, og derfor anser merket for å være
ustemplet. Merket med sign. (26000)
1. Par, hvert merke med blekkryss og gode
marger, sign. Moldenhauer med attestnr. 802/74.
h. merke med ubet.riss i ø. marg, forårsaket av
saks + vert.brett h.merke.
1. Lott 5 stk. i normal til god kvalitet.
1. 4 stk. med hhv. 12-streks rist, dato, 3-rings
og blekkannullering. Det siste med 2-3 litt smale
marger, de øvrige merkene med bra marger.
Bra lott.
1-5. Fin sekvens med pent NK 1 med glassklart
riststpl. NK 2 med sign. FCM. En angitt melkeblå
er vi noe usikre på - dette merket har uansett kort
tg. nede. Ellers bra merker med ett stpl.
1. Flott merke annulleret med blekkstreker og
BERGEN 10.4.1856.
1. Fire stk. med 1 til 2 smale marger. Datostpl.
x 2, 12-streks riststpl. og 3-rings (svakt ”306”
Trondhjem)
1. Tre merker med var. marger.
1. 3 stk. med 3-rings, dato og 12-streks riststpl.
Normale til bra marger.
1. Tre stk. herav 2 stk. med en litt smal marg.
1 x2. Begge riststpl. Det ene med smale marger.
1. Merke med 3 gode og en normal marg. Pent
riststempel. Svak horisontal brekk i nedre marg.
6000
I 5846
I 5847
750
1000
500
3000
3500
2000
2000
I 5848
I 5849
I 5850
I 5851
I 5852
I 5853
I 5854
F 5855
1500
I 5856
1400
1200
I 5857
1000
1000
700
500
650
600
500
500
F 5858
F 5859
F 5860
I 5861
I 5862
F 5863
I 5864
I 5865
I 5866
2. Meget pen trykksak med 2 skill. Oscar stpl.
Bergen 29-7-1867 adressert til Christinehavn,
Sverige.
o
2. Sjelden mørk oransje farge på lettstemplet
merke. Sentrert mot hjørne 2.
o
2. To halvdeler av engelsk stempel HULL 1865 /
”383” + liten bue, omvendt på 2 skill. Oscar.
o
2. Vakkert riststemplet 2 skill. Oscar.
Br 2 (2). 4 skill porto på betalt helbrev med par 2 skill
Oscar stpl. Porsgrund 7-3-1864 til Horten.
o
2a/b. 3 stk. fullstpl. nær fullstpl. CHRISTIANIA x
2 (ett i blått) og noe sidev. ”364” (Chra byp.). Ett i
brunoransje nyanse. Alle i god kval. (2700++)
o
2b. Par, hvert merke litt sidev. CHRISTIANIA
14.5.1862. Sentr. h/ned. (1800)
o
2-3, 5. Alle i parstykker med bra tagging. 3 sk blek,
2 sk med noe løs midtperforering. (som single
SK 3800).
o
2-3. Diag. og sidev. ”76” og ”75”.
o
2-3. Nær sidev. og nær rettv. SANDØSUND
21.5.1864 og 9.11.1859.
(*) 2-4. 2 skill regummiert, 3 og 4 skill u/lim. God
merkekval. (2575)
o
2-4. 3 pene fargefriske merker. 3 skill med sidev.
”25”, 4 skill med blekkryss. (1665)
o
2, 4 x 3, 5 x 2. 2 skill et par korte tg. h. side, ellers
god kval. (1965)
o
2 x4, 3 x2 + 10 x2. Ett 10 med pakkestpl., ett NK 2
med et par korte tg. Resten stort sett bra.
(*) 2-5. 2 skill u/lim og liten brun flekk på en tg. oppe.
De øvrige regummiert. (4925)
o
2-5, inkl. 4 a+b. Prima feilfri serie med ett stpl.,
inkl. et par fullstpl. (2100)
o
2-5. Kpl. Oscar, inkl. 4 a+b. Nk 2 og 5 lettstpl.
(2140)
o
2-5. Kpl. Oscar i god kval. (2025)
o
2-5. Prima serie Oscar. NK 4-5 diagonalt fullstpl.
(2025)
(*) 2-5. Serie der 2 og 4 sk. er regummiert, 3 og 8
sk. limløse.
o
2-5 inkl. 4 a+b. 3 skill en kort tg. h. side, de øvrige
i god kval. (2140)
o
2-5 Kpl. Oscar. Pen serie med ett rundstpl. (2025)
o
3 (2), 9. 14 skilling porto på skipsbrev fr.
”Anna”, adr. til Amsterdam, Nederland, stpl.
Bergen 7-8-1865. Stpl. Zeebrief Rotterdam 11-81865 på forsiden og Amsterdam 12-8-1865 på
baksiden. Pen kvalitet.
o
3. 3 skill lillagrå Oscar med 6 forskj. annulleringer
som flg,: Nær fullstpl. KRAGERØ, del av grønt
enrings, blekkryss, prakt ”25”, 10 og 11-streks
riststpl. Alle i god, feilfri kval. (3900++)
o
3. Fire pene merker, 3 skill. Oscar. Ett med
meget god farge med engelsk stpl. ”383”, ellers
stpl. BERGEN 1862, (Holmes)TRAND 1865 og
CHRISTIANIA 1866. (SK 2600)
o
3. Lille BERGEN 27-12-1858. Prakt på 3 skill.
Oscar med meget god farge.
3. Pent BREVIG 19.12.1865 + liten bue.
o
3. Vertikal 3-stripe, hvert merke fullstpl. sidev.
CHRISTIANSSAND 2.7.1859. Nedre merke en litt
kort tg. v.side.
o
3. Vertikal og horisontal 3-striper med omv. ”42” og
Diag. CHRISTIANIA 22.2.1862. (3900 +)
o
3. Vertikalt og horisontalt par, det siste x 2, stpl.
hhv. sidev. ”42”, Diag. LAURVIG 27.10.1860 og
10-streks riststpl. (3900++)
o
3 x 2. Sidev. ”43” (CHRISTIANSSAND) og ”49”
(DRØBAK).
o
3 x 3, 4 x 2, 5 x 3. Ett 3 skill del av to stpl. Bra
kval. (3230)
o
3, 5. 3 og 8 sk, begge fullstpl./prakt ”25” (Bergen),
pene merker.
o/Bs 4. 15 merker + front, blekkannulleringer.
68
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
6000
300
1000
1500
2000
1000
I 5881 o
F 5882 o
I 5883 Bs
F 5884 o
Skilling våpen 1863
F 5885 o
I 5886 *
F 5887 o
500
I 5888 o
750
I 5889 o
I 5890 o
700
800
700
600
500
900
I 5891 o
I 5892 o
I 5893 o
I 5894 o
F 5895 o
F 5896 o
1200
F 5897 o
700
F 5898 o
F 5899 o
500
500
650
1000
500
500
3000
1500
600
I 5900 o
I 5901 o
F 5902 o
F 5903 o
F 5904 *
F 5905 o
F 5906 o
F 5907 o
F 5908 *
F 5909 o
I 5910 o
300
I 5911 o
400
700
I 5912 o
I 5913 Br
1300
1300
I 5914 o
500
I 5915 Br
500
500
750
F 5916 *
I 5917 o
Utrop
4. Brevomslag til Hamar stpl. ØIER 24.10.1859(?).
Noe ”grøtete”, men grad 8!
4. Kpl. platekonstruksjon på 4 ark fra blokk A,
B, C, D med arkpos. 1-25 i hver blokk. Alle tre
nyansene er sett, samt flere fullstpl.
4. MAALSELVEN 8-2-1862, litt uklart, men meget
sjeldent fullstempel (8 punkter).
4. Pent oppsett med 100 merker, komplett på
A-D blokkene.
4. Pent SAUDE 11-12-1861 (7 punkter).
4. Prakt MOSS 2-7-1861.
4a. ”122” (Hole) (Buskerud, 6 punkter). Sidevendt
stempel på 4 sk. Oscar.
4c. THRONDHJEM 7-10-1861, vakkert stpl. på
klipp med 4 skill. Oscar i melkeblå nyanse.
4 x2. 11 streks riststpl. og sidev. THOTEN
9.6.1863. Dato/mnd. håndskrevet. (6 pkt)
4x2. To merker i helt forskjellige nyanser på
konvolutt stpl. Drammen 1862 til Sverige. Med
innhold. Uvanlig.
4 x 125 stk. på to halvplansjer. (14375)
4-5. 12 sk porto på brevomslag til Aalborg, via
Hamburg og god stpl.dokumentasjon bak. Sendt
fra BERGEN 17.6.1862. Moderat slitasje. (NK
1500)
4-5. 6 stk. 4 skill. (1 stk. m/2 korte tg). 4 stk. 8 skill.
Bra kval. (SK 2130)
5. 3-stripe. To av merkene prakt BERGEN
2.4.1861. Noe ”rust” i margene.
5. 3-stripe med to slag Christiania.
5. Friskt, velsentrert merke med diag. fullstpl.
JUPITER 19.6.1860. God tagging, godt eksemplar
med dette stpl.!
5. Klipp med firestripe stemplet TØNSBERG.
5. Vakkert riststemplet 8 skill. Oscar.
6. 2 skill gul. Bra velsentr. merke. (1650)
6. 2 skill gul med originalgummi og såvidt synlig
hengselspor. Fargefriskt, god tg. Sentr. opp.
Fotoatt. fra Finn Aune. (7000)
6. 2 skill gul med rettv. nær fullstpl. BERGEN
24.2.1866. God tg./sentr. Prima merke. (1650++)
6, 8-10. 24 skill med en litt kort tg. v. side.
Forøverig god, velsentr. kval. (3100)
6, 8 I + II, 9. Prima kval. med ett stpl. (2360)
6, 8 IIa, 9, 14y. Nk 6 med sidev. BERGEN + liten
bue, men litt skittent. (2300)
6, 9. To pene merker, 8 skill Fullstpl. nær omv.
CHRA. (2100)
6. Merket med stor del av stpl. fra Trondhjem
1-6-1866.
6. Pent stpl. GRAVEN 6-12-1866. Type 4.
6. Pent stpl. ULLENSAGER 26-6-1867. Type 3.
6. Vakkert par 2 skill våpen 1863 med sentralt
stempel EGERSUND 7-4-1867.
6-7. 2 sk i god kvalitet med sidev. Chra. 18.8.1865.
3 sk ditto Stav(anger) men litt slitt tagging vertikalt.
Fargefriske.
6-7. 2 sk med hjørneanm. (regnet med feil), 3 sk
virker rimelig bra og lettstpl. (4225)
6-7. To bra merker. 2 skill sentr. opp. (5050)
6, 10. 2 og 24 sk lettstpl., god teknisk kvalitet,
spesielt ”renslig” 2 sk. (2575)
6-10. Kpl. serie, med feil/småfeil på 6, 7 og 9.
Fargefrisk 7 med tynnhet og kort tagg. (6615 som
normalkval.)
6, 11-13. 2 sk s/v stemplet ”35” (Brevik), samt
blekkryssede 1-3 sk. 1867.
7. 3 skill. lillagrå + lett bue av annet stpl. En litt
kort tg. h. side. (3400)
7. 3 skill lillagrå. Bra tg. Sentr. ned. (3400)
7. 3 skill lillagrå, fargefriskt, god tg. sentr. ned.
(4750)
7. 3 skill lillagrå. Pent fargefriskt merke. Velsentr.
(3400)
7. 3 skill lillagrå. Prima fargefriskt merke. (3400)
7. 3 skill lillagrå med del av CHRISTIANSS(AND).
Prima tg./sentr. (3400)
7. 3 skill lillagrå med original gummi. Et par
rustflekker i ø. marg. Sentr. v/ned. God farge.
(4750)
7. Merket med forholdsvis god farge, tg. og sentr.
To slag Kragerø 13-5-67. (SK 3400)
7. Merket med stor del av stpl. fra Christiania.
Svak hj. bøy (ikke brett). (SK 3400)
7. Sidev. Christiania-stpl., sentr. h/o, rel. bra
merke.
7. Typesett 1-4. Type 1 og 3 med tg. anm. Typene
2 og 3 er noe grå. (SK 13600)
8. Blekk-krysset merke på helbrev med
håndskrevet påtegning ”Lille Elvedalen 2/3 65”
og sendt til Røraas. Øvre tagger er beklippet før
påsetting.
8 Ia, 9-10. 24 skill stor del av rettv.
FREDERIKSS(TAD) 25.3.1863 + liten bue av rødt
LONDON. Alle velsentr. (1535)
8 Ia. Brev med 4 skill stpl. m/nr.stpl. ”4” (AAMOT),
grad 6. Også håndskrevet Aamot 29.12.65. Litt
smuss.
8 IIb type 7. God tg. sentr. h/ned. (1825)
8-10. Lott 9 merker. 4 sk x6, begge plater, 8 sk x2
+ 1 stk. 24 skill. Bra normal kval. (SK 2525)
600
3000
250
3000
200
200
200
400
500
1500
1500
650
650
400
300
500
500
800
600
2700
800
900
750
500
700
500
500
500
3000
1000
1100
1300
750
600
500
700
700
1400
1000
1200
1500
1300
700
500
800
1500
500
500
500
700
800
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
I 5918 o
9. 5 stk. i bra kval. 3 stk. fullstpl. hhv. nær rettv.
CHRISTIANIA i blått, sidev. KRAGERØ og omv.
diag. BERGEN. (2250)
I 5919 *
9. 8 skill blekrosa med original gummi.
Papirhengsel. God tg. sentr. h/ned. (6150)
F 5920 *
9. 8 sk prima ubrukt, meget frisk gummi.
I 5921 Br 9. 8 sk stpl. CHRISTIANIA 24.12.1868 på konv.
sendt til København, (svake) danske stpl. på
baksiden.
F 5922 (*) 9. 8 sk våpen 1863. Pent merke påsatt nytt lim.
3 eierstempler på baksiden. Sentrert mot hjørne
2. (SK 1875)
I 5923 o
9. Kpl. typesett 1-4. Fullstpl./nær fullstpl.
KRAGERØ x 3, ett pakt, type 3 lux ”35” (Brevig).
I 5924 Br 9. Pent brevomslag 19x9.5 cm med singel 8 sk
pent stpl. THRONDHJEM 24.10.1866 (nær prakt
på merket!). Sendt til Øxendals Skolekommisjon.
God kvalitet. (NK 1200 +)
I 5925 o
9 x5, 11 x4, 12 x2, 15 x3. Bedre parti skillinger
uten noen blå, dog mange med to stempler. Stort
sett friske merker, to stk. NK 9 svært fargesterke
for utgaven. Én 11 og 12 med tynnheter, men mest
bra kval. (oppg. 5800)
I 5926 *
9-10. 8 skill regummiert. (2175)
I 5927 o/** 9-10 x4. Sju lettstpl. merker, én 24 sk med to stpl.,
og én av samme postfrisk. Et par litt lave tg., men
rel. god kvalitet. (4225)
I 5928 o
10. Rettv. nær fullstpl. BERGEN 28.3.1869. Et par
mindre smussflekker.
F 5929 **
10. Postfrisk 4-blokk 24 skill. Våpen 1863. Sentrert
mot hjørne 4. (SK 2600).
I 5930 o
10. 2 stk. i god kval + ett urent merke
I 5931 Bs 10, 12, 14. Større del av brevfront med uvanlig
3-fargefrankering til Paris. Attest FCM som
bekrefter korrekt porto for dobbeltvektig brev.
Stpl. CHRISTIANSSUND 14.8.69. Dekorativt med
merker i noenlunde normalkvalitet. (Postal 7000
for kpl. brev)
Skilling våpen 1867
F 5932 Br
I 5933 Bs
I 5934 o
I 5935 o
I 5936 Br
I 5937 *
I 5938 o
I 5939 o
I 5940 o
F 5941 o
F 5942 **
I 5943 Br
I 5944 Br
I 5945 Br
F 5946 o
I 5947 Br
I 5948 o
I 5949 o
F 5950 o
I 5951 o
F 5952 Br
I 5953 *
F 5954
F 5955 Br
F 5956 o
F 5957 o
I 5958 o
11. 4 skilling porto til STOCKHOLM ved to par 1
sk. stemplet ARENDAL 3-10-70, ank.stpl. 6-10.
Meget vakkert brev, ikke tidligere registrert.
11. Klipp med firestripe stemplet CHRISTIANIA
11-3-71
11. Lott åtte merker 1 skill 1 våpen 1867. De fleste
i OK normalkvalitet (SK 3200)
11-13. Lott 8 merker. 1 sk x3, 2 sk x4 + 1 stk. 3 sk.
Normal/bra kval. (SK 3270)
11, 14. 5 sk porto på brevomslag stpl.
CHRISTIANIA 2.5.1870 og sendt via Sandøsund til
København, hengselmerker bak.
11, 14y. 11 noe kraftig hengslet, 14y letthengslet.
Begge velsentr. (1400)
11-15. Lott med 17 merker. Mangler NK 15a, ellers
er alt med. Stort sett god kval. for utgaven (unntatt
NK 13a med mindre kval. anm.). (SK 7310)
11-15. Overkpl. serie med to 1 sk, sju 2 sk med
flere torings, én 3 sk med lett trimmet tg. nede,
to 4 sk inkl. en fullstpl. HVIDESEID og én 8 sk.
Noenlunde normalkval. (4370)
11-15 kpl. inkl. 14 x+y. God kval. med ett stpl.
(2270)
12. 2 skill. 2 våpen 1867 fullstpl. DRAMMEN
6-8-1869 + bue.
12. 9-bl. med h. marg. God tg. sentr. v/ned. (3870)
12. Enkeltmerke stpl. BERGEN 1.7.1869 på
trykksak sendt til Gøteborg. (NK 1800)
12. Trestripe 2 sk stpl. Christiania 7-6-67 på brev
til Sverige, med innhold. Konvolutten er sprettet
opp i v. side, delvis sprettet i høyre, og klaffen bak
mangler. Sjelden.
12 x2. Par av 2 skill 2 på flott helbrev fra HORTEN
12.5.1871 til Christiania.
12, 15. 10 skilling porto på betalt helbrev
stemplet Christiania 20-6-1870 til Amsterdam.
Bak stpl. Sandøsund, Kiel/Hamburg og
Amsterdam. Flere påtegninger. Pen kvalitet.
13. Enkeltmerke på konv. stpl. CHRISTIANIA
25.1.1872 og sendt til Elverum.
13. Lott 16 merker 3 skill 3 våpen 1867. De fleste
i OK normalkvalitet. Ett merke med rettvendt Voss.
(SK 14400+)
13a. 3 skill 3 rødfiolett, klart trykk. Pent merke.
(1800)
13a. 3 skill rødfiolett, klart trykk. Lettstpl. litt flisetg.
(1800)
13a. 3 skill rødfiolett, klart trykk. Sidev. DRAMMEN
4.12.1868 + to små buer, en i blått. (1800)
13a. 3 sk rødfiolett - klart trykk på praktfullt
brevomslag stpl. CHRISTIANIA 13.2.1872 og
sendt til Drøbak. Erklæring FCM. (NK 3000)
13b (*), 14y *. 13b u/lim. (1760)
13b. Fullstpl. litt sidev. SOGNDAL I SOGN
11.1.1872.
14. Bancobrev ”ilagt kr. 100”, stpl. Sarpsborg
19-5-1870 til Solør. Bak to postale lakksegl og 3
private, samt transittstpl. Kongsvinger 19-5-70. Litt
uforsiktig åpnet oppe. (NK 4000)
15a. 8 skill 8, rosa - klart trykk - nyanse. Rettvendt
stempel BERGEN 8.8.1871. Sentrert mot venstre.
(SK 3000)#
15a. Lett rundstpl., feilfritt og bra merke. (SK 3050)
15b. 16 stk. 8 skill 8 i normal kval. Noen med del
av to stpl. (6240)
700
1500
1500
400
700
800
650
600
600
1000
700
900
600
1500
2000
500
500
900
500
500
900
1000
700
300
1500
600
600
750
2000
800
2500
650
500
600
1500
500
500
1000
750
1000
1000
Obj.nr.
I 5959 o
Utrop
15b. 21 stk. 8 skill 8 i normal kval. Mange med del
av to stpl. (8190)
15b. 8 sk på dobbeltvektig rek. brevomslag
stpl. AARNES 7.6.1870 og sendt til Christiania.
Påskrevet ”2 Lod”. Liten fuktflekk. (NK 2500)
1200
16, 18 x7, 19 x3, 20 x2, 21 x2. 15 merker i litt var.,
ofte normal/bra kvalitet. En 19 Ia med litt lav tg.,
16 med torings, ene 20 med sandkornhull. (5120)
I 5962 o
16 Ia+b, IIb, 17cX, 18a, bX, c, 19 II, 20-21. God
rundstpl. kval. med ett stpl. (4480)
I 5963 o
16 Ia + IIa, 18 x 3, 19 Ia + Id, 21 x 2, ett med
strekstpl. Normal kval. (ca. 3900)
I 5964 o
16 Ia, IIa + IIb, 17 cX, 18 bX, 19t, 20, 21 II+III. Pen
lott i feilfri kval. med ett stpl. (4190)
I 5965 o
16 Ib + IIb, 19 Id, 20-21. 7 skill med torings. Begge
16 skjevt sentr. (2350)
I 5966 o
16 II a+b, 17aX+cX, 18bX, 19 II, 21 II. 7 forskj.
posth. skill i god ubrukt kval. (1685)
I 5967 **
16 IIa, 17aX + cX, 19 II, 21 II. 7 skill prakt. (2070)
I 5968 o
16 IIb, 17 cX, 19 Ib, 20-21. 16 med 2-3 litt ”flate”
tg. forøvrig bra kval. (3415)
I 5969 o
16 IIb, 18 bX, 19 II, 20. Noe skjevt sentr. men god
merkekval. (1580)
I 5970 o
16/21. 10 merker, dels med småfeil (ves. 2 sk,
ikke regnet), men ok 16 IIB, og hederlige/bra 6 og
7 sk. (ca. 2300)
I 5971 o/**/* 16/21. Lott med 26 merker i stort sett ok kval.
Bl.a. 16 IIav3, 16 Ib reg., 16 IIa stpl. Kirkenæs i
Varanger. 16 IIb ”1” Kjøbenhavn. (SK ca. 5500).
Medfølger 15 stk. med feil. Bl.a. 19 Ia, 18bx stpl.
”12” Amble, samt 19 II stpl. ”1” Kjøbenhavn. (SK
over 9000)
I 5972 o
17aX, 17cX. NK 17aX stpl. Christiania 18-5-73 (fra
første trykning, før 1873, med hvit papir). NK 17cX
i en ”mattblå” nyanse fra andre trykning (etter
1873) som ofte blandes med NK 17aX. NK 17cX
pent stpl. Christiania 17-1-75. (SK 2350)
F 5973 o
17aX. Ligg.vm.still. 4. God tg./sentr. (1800)
F 5974 o
17aX. ligg. vm.still 2 i mørk stålblå nyanse. Diag.
fullstpl. HAMAR 14.2.??. Prima tg. sentr.
I 5975 o
17ax torings x 3, 18 x 4, 19 x 2, 20. 10 stk. posth.
skill i god kval. (2550)
F 5976 o
17ay. 2 skilling gråblå pent rundstemplet Riisøer
med stående vm. God sentrering og sjeldent i
denne kvaliteten!
I 5977 o
17bc + cX, 20. 17bc med litt “stempelfett” i v. side,
ellers god kval. (3250)
F 5978 Br 17bc. 2 sk blå/lys blå på pent helbrev stpl. CHRA
11F BYP. 24.4.1876 og sendt lokalt. Erklæring
FCM som c-nyansen.
x 5979 Br 18. 17 brev i noe ujevn kvalitet.
F 5980 Br 18. Trippel porto med loddrett 3-stripe 3 skill.,
annullert med blåkrittkryss. Håndskrevet “DARBO
30-10-74” og sidestpl. KRANIA-RANDSFJORD
1 30-10-74.
F 5981 Br 18, 19. FREDERIKSSTAD 3.4.1875.
Rekommandert brevomslag adressert til
Christiania. 7 sk porto ved 3 og 4 sk posthorn.
Blåkritt “NB” og “44” på forsiden. Loddrett
arkivbrett berører 3 sk. (NK 3000)
I 5982 Br 18b, 19 Ia. Totalt 7 sk på rekommandert
brevomslag stpl. KONGSBERG 20.11.1873 og
sendt til Christiania. Omslaget har en lang vertikal
rift som er forsterket fra innsiden, men fremtrer
likevel ganske bra. (NK 3000)
I 5983 *
18bX, 19 Ia, 21. 4 skill regummiert. 7 skill prima
sentr. (2015)
F 5984 o
19 I. Diagonalt, pent stpl. CHRISTIANIA 21-121875. Merket sentrert opp.
I 5985 Br 19 Ib. 4 skill. porto på konv. til Sverige stpl.
Christiania og Chr.a. Byp 1875. Merket har et par
tg.anm. pga. perifer plassering. Brett på midten.
(NK postal 2500)
F 5986 *
19 Ib. 4 skill brunfiolett. Letthengslet, sentr. h.
(4100)
x 5987 o
20. 12 merker med småfeil, men et par i rimelig
bra kvalitet. Ingen større feil. Ett merke fullstpl.
BERGEN med meget liten tynnhet.
I 5988 Br 20. 6 sk. på vakkert brev fra CHRISTIANIA
31-1-77.
F 5989 *
20. 6 skill posthorn. Velsentr. med original lim.
(3800)
I 5990 Br 20. 6 sk stpl. DRAMMEN 16.12.1875 på
brevomslag sendt til Køln. En vannrett arkivbrett
berører ikke merket.
I 5991 Br 20. Brev stpl. FREDERIKSHALD 9.7.1877 til.
HAMBURG. Arkivbrett. Brukt i øreperioden. (NK
2000)
F 5992 o
20. Pent merke rettvendt fullstemplet STØREN
4.4.78.
F 5993
20. Rettv. ASKVOLD 14.6.1878 (SF-4). Sentr. v.
I 5994 o
20. Seks merker 6 skill posthorn. Brukbar
normalkvalitet. (SK 3000)
I 5995 o
21. 13 stk. med mest torings eller pakkestpl.. Noe
var. kvalitet.
I 5996 o
21. Fire merker 7 skill posthorn. Brukbar
normalkvalitet. (SK 2200)
F 5997 **
21 I, II, III. 7 skill med alle tre platene. (5100)
F 5998 **
21 III. (I?). 7 skill i lys brun nyanse med hvit
gummi. Pent merke. (1300)
900
F 5960 Br
Skilling posthorn
I 5961 o
Skravert posthorn I
I 5999 *
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
22-23, 25 I, 26. 4 forskj. “skravert” i bra ubrukt
kval. med original lim. (2292)
1000
Obj.nr.
I 6000 o
I 6001 **
I 6002 o
I 6003 o
I 6004 o
1500
500
I 6005 o
1500
700
I 6006 o
500
I 6007 o
700
900
I 6008 o
500
I 6009 o
500
1000
500
I 6010 o
I 6011 o
I 6012 *
I 6013 *
I 6014 o
600
1000
700
1400
I 6015 o
I 6016 o
I 6017 Br
I 6018 Br
700
I 6019 o
1000
600
1500
900
I 6020 o
I 6021 o
F 6022 *
F 6023 *
750
700
500
600
1500
500
500
I 6024 o
I 6025 o
I 6026 o
I 6027 *
F 6028 o
I 6029 o
I 6030 o
I 6031 o
I 6032 o
I 6033 Br
1500
1000
I 6034 o
500
500
300
500
F 6035 o
F 6036 o
F 6037 Br
700
F 6038 **
400
Krone Oscar
2000
500
F 6039 **
I 6040 **
I 6041 o
700
Utrop
22, 28, 31. Fullstpl. hhv. rettv. VESTBANERNES
POSTEXP, nær sidev. TØRISDAL (TE-7) og rettv.
AALESUND.
22, 29b-31. God postfrisk kval. (2895)
22-31. “Skravert” kpl. på hovednr. God kval. (1970)
22-31. Bra, overkomplett sekvens, alle med ett
stempel. Bl.a. 23 x10, 24 III x2, 26 x2 og 28 i bra
kval. (oppg. SK 6100)
22-31. Dublettlott skravert posthorn i en liten
innstikksbok, 8 eks. av hver verdi, unntatt 25 øre
hvor det er 2 eks. Alle merker i normal/god kvalitet.
(SK 9700)
22/31. Dublettsamling skravert posthorn på to
albumark. Med er 22x8, 23x4, 24x6, 25x6, 26x7,
27x8, 28x2, 29x5, 30x7 og 31x6. Bør studeres.
22/31. God lott skravet inkl. fullstpl., men mgl. 25
øre. Par 50-øre sitter på klipp med par NK 53. (Sk
oppg. ca. 2700 +)
22-31. Komplett dublettparti, var. antall. Noenlunde
normalkvalitet. (oppg. ca. 4500)
22-31. Komplett dublettparti, var. antall. Noenlunde
normalkvalitet, men noe slitt 25-øre. (oppg. SK
5370)
22-31. Komplett serie skravert posthorn. 5-øren er
pl.Ib og 10 øre pl.III. 1 øre med variant: Hvit flekk
mellom RG i NORGE. Pen kvalitet. (SK 2321)
22/31. Parti med noen ulike i var. antall og bedre
innslag som 24 Ib i par, og IIb. (Oppg. ca. 4000)
23. Oppgitt å være komplett på graveringstypene
1-12. Ser ikke riktig ut, f.eks oppgitt type 3 er type
8, pos. 94. Gjennomgående god kval., unntatt
”type 2” som er omtg. (SK 2860)
23, 24 Ia. God tg. sentr. (1550)
23, 24 IIa, 26, 29b, 30. 5 forskj. ”skravert” i bra
ubrukt kval. (2340)
23/31. 22 stk., alle med markerte vm.stillinger, bl.a
NK 23 (vm 6-7), 25 II (vm 1-3), 26 (vm 7), 28 (vm
7), 30 (vm 5-7), 31 (vm 1-2,4). Prima rundstpl.
kval. (2985++)
23-31 inkl. 24 a + IIIab, 25 I + III. God kval. 25 og
60 øre med lett pakkestpl. (2100)
23 x 12 stk. 3 øre skravert i feilfri rundstpl. kval.
(3120)
24. 5 øre trykksakporto på forretningsbrev til
Portugal stpl. BERGEN 16.XI.83. (NK 750)
24. 5 øre trykksakporto stpl. Bergen 7-IV-79 adr.
til Tyskland.
24 Ia (4), 24 Ib, 24 IIa (12), 24 IIIaa, 24 IIIab, 24
IIIba (5), 24 IIIbb, 35 (5). Ant. merker i parentes.
NK 24 IIa oppsatt med komplett typesett 1-12 (ikke
sjekket). Stort sett god kval. for utgaven. 5 stk. NK
35. (SK 6490)
24 Ia, IIIbb, 25-29, 31. Meget god kval. (1760)
24 Ia x 2 (vm.still. 6-7), IIa x 3 (vm. 1,2 og 4), IIIaa
(vm. 4), IIIab x 2 (vm. 2-3), IIIbb ikke synlig vm. 9
stk. 5 øre skravert i bra kval. (1540)
24 Ib. 5 øre lysende blå med sign. Moldenhauer
og att.nr. 8741/84. Velsentr. men et par litt korte
tg. v. side. (1900)
24 IIb. 5 øre mattblå. Letthengslet pent merke.
(4700)
24 IIIbb x 2, 26, 31 + 33, 35. God kval. (1595)
24, 28. Fem ulike merker i god kvalitet, fire 5-ører
type Ia, Ib, IIb og IIIa. (2720)
25-31 + 32-34. God rundstpl. kval. (2210)
25 I, 26. To bra merker, men 10 øre med en
splittet tg. v. side. (1525)
25 I. Prakt jernbanestempel KRANIARANDSFJORD II 10-1-1881.
26 x 23 stk. 12-15 merker i OK kval. De øvrige
med småfeil (nedre rekke på kortet). (3795)
27. Ca. 85 stk. 20 øre skravert på plansje i noe bl.
kval. (Ca. 9700)
27. Komplett typesett (12 stk.) Flere med pene
fullstempler, bl.a. det sjeldne hullstempelet
Sørsand (Telemark, 8 punkter!), Kornsjø, Brevig
og Størdalen.
27 x 25 stk. på 3 små innstikkort, noen småfeil,
men mest bra kval. (2750)
28. 25 øre singelfrankering på konv. stpl.
CHRISTIANIA 19.V.84 og sendt til Chicago, USA.
Også ank.stpl. over merket. Konv. er litt splittet i
sidene og er med innhold.
28. Oppgitt å være komplett på graveringstypene
1-6 (ser ikke riktig ut). Stort sett kval. over
gjennomsnittet, med unntak av ”type 3” som
ikke er regnet i kat.verdien. Et merke pent stpl.
Strandebarm 16-9-1877. (SK 3500)
29a. Sjøgrønn. Omv. fullstpl. Christiania 1895 +
liten bue.
29a. Vakkert sjøgrønt merke. (1800)
30. 50 øre på bankokonv. stpl. GRIMSTAD
21.6.1879 og sendt til Horten. Et par små
kantrifter, men tiltalende. (NK 2700)
31. 60 øre stålblå i postfrisk kval. God tg. Sentr.
venstre. (1275)
32. 1.00 kr Oscar postfrisk. Sentrert venstre.
(SK 1050)
32. 1 kr Oscar prima ** med nedre marg.
Garantistemplet FCM. (1025)
32-34. Fullstpl. serie Oscar Krone, Kr 2.00 prakt
KRAGERØ 2.9.1888.
500
1200
600
1000
1800
600
600
700
750
500
650
500
500
800
900
600
800
350
1000
1000
600
500
700
2000
500
750
500
500
200
600
900
500
500
500
500
300
700
1000
500
400
400
400
69
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
F 6042 **
F 6043 **
F 6044 **
I 6045 o
F 6046 **
F 6047 **
F 6048 **
F 6049 **
F 6050 **
Utrop
32-34. Oscar krone kpl. i god postfrisk kval. Kr
1.00 med to blindtagger oppe/nede. (4250)
32-34. Oscar krone kpl. postfrisk serie. 33 prakt.
(4250++)
32-34. Postfrisk praktserie Oscar I med høyre
marg.
32-34. Seks serier Oscar I. Varierende
stempelkvalitet, pakke- og rundstpl.
32-34. Serie i god kvalitet
32-34. Serie med frisk og flott gummi. (SK 4250)
33. 1,50 kr Oscar prima ** med nedre marg.
Nydelig merke garantistemplet FCM. (2325 som
prakt)
34. 2.00 kr Oscar postfrisk. Sentrert venstre.
(SK 1400).
34. 2 kr Oscar prima ** med nedre marg.
Garantistemplet FCM. (1375)
Skravert posthorn II
I 6051 Br
I 6052 *
I 6053 o
35. 5 øre singelfrankering på trykksak stpl. CHR.ABERGEN 14.4.1880 og sendt til Lisboa, Portugal.
Svak brekkasje over merkets nedre v. hj. Ank.stpl.
bak og undertegnet Carl Konow. Uvanlig.
35. 5 øre ubrukt med fin gummi. Merket er hardt
hengslet, med brekk og taggeanmerkninger, samt
litt limsøl i øverste del.
35-38. 35 x2 (vm.still. 2 og 4), 36, 37 I (vm. 1), 37
II x2 (vm. 1 og 3), 38 xX (vm. 1). Prima rundstpl.
kval. (2269++)
21 mm elektrotypi
x 6054 o
I 6055 o
I 6056 o
I 6057 o
I 6058 o
I 6059 o
I 6060 o
I 6061 o
I 6062 o
I 6063 Br
I 6064 *
I 6065 *
I 6066 *
F 6067 *
I 6068 *
F 6069 o
F 6070 (*)
I 6071 o
F 6072 *
I 6073 o
I 6074 o
37. Plansje med 33 stk, de fleste plate I. De fleste
med småfeil.
37 I. Ti stpl. merker, noen småfeil, men mye bra.
38xX. Komplett sett med vannmerkestillinger 1-4
på 10ø 21mm 1882. Både vm.st. 2 og 3 er i NK
2012 oppført med ?. Vanskelig vannmerkesett.
38xY, vm.st. 5. 10ø 21mm 1882 med stående
vannm. Attest Enger sier ”Delt parstykke stpl.
Tønsberg 31-X-1883. Meget svakt spor av brekk
i høyre merket. MEGET UVANLIG OBJEKT”.
38xY, vm.st. 5. 10ø 21mm 1882 med stående
vannm. Meget pent merke med stor del av stpl. fra
Holmestrand. Attest Enger hevder ”Et par lett slitte
taggespisser i nedre kant”.
38yX. Komplett sett med vannmerkestillinger 1-4
på 10ø 21mm 1882 på Bentse-papir. Merkene
med kval.anm., dog meget uvanlig. Alle merkene
er sign. Enger.
38yX, vm.st. 3. 10ø 21mm 1882 med liggende
vannm. på Bentse-papir. Meget pent merke med
stor del av stpl. fra Laurvig 12-IX-83. Positiv attest
Enger.
38yX, vm.st. 4. 10ø 21mm 1882 med liggende
vannm. på Bentse-papir. Meget pent merke med
stor del av stpl. fra Vestbanernes posteksp. 3-X83. Positiv attest Enger.
39. 5 stk. fullstpl./nær fullstpl. EGERSUND x
2 (ett på klipp, og forskj. stpl.typer), MANDAL,
ARENDAL og FARSUND. (RO/Agder).
39. Brev stemplet Christiania 12-VI-83 til
ENGLAND. Ankomststemplet Wellingboro JU18
og også Northampton JU18. Bærer litt preg av
reise, men absolutt brukbart og med bra kvalitet
på merket. 20 øre brun uskravert på brev er litt
vanskelig.
39Y. Velsentr. 20 øre med st.vm. (SK 1175)
39Y, 41, 45 II. 3 og 12 øre velsentr. (2345)
40. Lott 3 ubrukte merker i nyanser: Ett smussig
u/gummi og to med org.gummi og tynnheter.
Høy kat.
40 IaX. 20 øre blek ultramarin,liten brun flekk n.v.,
letthengslet og pen (SK 3400)
40 Iax. 20 øre uskravert posthorn, ultramarin
nyanse, 1883. Relativt letthengslet og vakkert
merke. Mangler en tagg i underkant. (SK 4000)
40 Iay. Ligg. vm.still. 2. Nær rettv. GRIMSTAD
4.5.1885.
40 Ib. 20 øre uskravert posthorn, matt blå nyanse,
1883. Ustemplet uten lim. Et meget sjeldent merke
ustemplet, som vi ikke kan huske at vi har utbudt
tidligere. Attest Finn Aune. (SK 4450)
40 Ib. Pent merke stpl. Christiania 1885. (SK
1400)
40 IIa. Ett flott merke med god sentrering,
friskhet, tagging og gummi. Fotoattest Enger: ”
Full originalgummi, ett bortimot usynlig klebespor
i gummien”.
40 IIbyX (vm.s. 1), 40 IIbyY (vm.s. 8). NK 40 IIbyX
med en liten tynnhet. (SK 2525)
40 IIbyY. 20 øre grønnblå på Bentse-papir m/
st.vm. diag. fullstpl. CHRISTIANIA 29.XI.84. (SK
1200+)
21 mm stereotypi
I 6075 *
I 6076 *
I 6077 o
I 6078 o/*
I 6079 o
I 6080 o
41-42. God tg./sentr. (1535)
41, 42 Ib, 43a, 45 II. God ubrukt kval. (2655)
41 x 3, 42 IaX, 45 Ib x 2, IIb x 2, 46a, 47. 10 pene
21 mm merker i god kval. med ett stpl. (2555)
41 x4, 45 x2, 46 x5, 47. Fine, mellomgode 21 mm,
derav en ustpl. 45 I. Medfølger to stk. 37 I, og
samlet oppg. SK 3125.
41/47. Dublettsamling 21-mm på et albumark, 3
øre - 25 øre. Bør studeres.
41-47. Kpl. inkl. 45 I + II, 46 a+b, vakkert 12 øre
mattgrønn. 45 Ib + liten bue, ellers meget god
kval. (4470)
1800
Obj.nr.
F 6081 Br
1800
2000
500
1400
1400
1000
I 6082 Br
I 6083 o
I 6084 Br
700
F 6085 **
600
F 6086 **
F 6087 **
500
700
700
I 6088 o
F 6089 o
F 6090 o
F 6091 o
F 6092 o
F 6093 o
700
500
1000
2500
1500
F 6094 o
F 6095 o
I 6096 o
F 6097 o
F 6098 o
F 6099 o
F 6100 o
F 6101 o
1000
1000
1000
F 6102 o
F 6103 o
F 6104 o
F 6105 o
650
I 6106 o
I 6107 o
500
F 6108 **
F 6109 Br
x 6110 o
500
900
750
I 6112 Br
800
F 6113 *
1000
F 6114 *
900
I 6115 o
F 6116 Br
1000
500
2000
500
500
500
850
750
F 6111 *
2 øre 20 mm
I 6117
I 6118 o
F 6119 **
50. 2 øre bygdeporto på lokalbrev med innhold
datert Wangsaasbygd og stpl. Brumundalen 28-?1896. Åpnet med saks venstre side.
50. Samling med 27 merker, satt opp som typesett
(ikke sjekket). Bl.a. 3 ”nøttebrune”.
50b. 2 øre nøttebrun i prima postfrisk kvalitet.
3 øre 20 mm
I 6120 o
I 6121 o
I 6122 *
F 6123 o
F 6124 o
1500
Utrop
Obj.nr.
2500
1000
3000
500
2000
2000
I 6125 **
51. Samling med 30 merker, satt opp på plater
og typet (ikke sjekket). Ett merke er satt opp som
NK 51 IIb, men vi fant ikke vannmerket. Ett merke
pent stpl. Andenes. (SK minst 4800)
51 I x 2, IIa x 2, III x 4, IV x 16. Totalt 24 stk. 3 øre
20 mm i god rundstpl. kval. (2840)
51 IIa, III, IV. IIa regummiert. III noe rust i margen.
(1785)
51 IIb. 3 øre 20mm, Bentse-papir, graveringstype
2. Vakkert fullstempel CHRISTIANIA 1.IV.89. Attest
Finn Aune.
51 IIb. Diag. LAURVIG 9.VIII.88. med sign.
Moldenhauer og att.nr. 7554/82. Prima tg./sentr.
51 IVAa. Godt merke, men flisetagget nede. (SK
3700)
70
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Utrop
5 øre 20 mm
F 6126 Br
I 6127 o
I 6128 Br
I 6129 Br
I 6130 Br
I 6131 *
52 I. 5 øre porto på trykksak til Tyskland stpl.
BERGEN 20-4-87. Returnert. Påskrevet ”Zurück
25-4”.
52 I-IV. 167 stk. 5 øre 20 mm med bestemte
typer og vm.stillinger på 4 dobbeltsidige plansjer
i prima kval.
52 IV, 61. Brev fra Kraakstad 10-5-94 til Hønefos
med blandingsfrankatur av 20mm og grovtg.
Central.
52 IV. Brev fra Jøøen 4-2-1894 til Ljøstad pr.
Stange, frankert med par NK 52 IV.
52 IV, PM 4. Brev fra Kristiania til Ljøsdal frankert
med par NK 52 IV satt i porto med 20 øre bak.
52 IVAa + Ab. Aa velsentr. (1450)
1000
52 IVAa. 5 øre i grønn nyanse, prima **. Nydelig
merke! (5900)
52 IVAa. Nær prakt. Sentr. ubetydelig opp. (SK
5900)
3500
53. Brev med 2x10 øre til NEDERLAND fra Bur.
Ree de Chr 11-III-89.
53. Ett postfriskt merke med defekt tagging, og
7 limløse.
53. Samling med 52 merker, satt opp på plater og
typet. Mye er riktig, men spesielt oppsettet på NK
53 II kan man se bort fra. En NK 53 II pent stpl.
HOF I SOLØR.
53 I, type 3. Ustemplet, sentr. høyre (SK 2450).
53 IIb. Brev fra Bygland 23-1-1888 til Hornnes.
53 IIbX. Mostue vm. II i still. 3. Prima merke.
(1350)
53 III. 1140 stk. 10 øre 20 mm på Prinz-plansjer
i LT-perm.
53 III, IV, VI, VII. IV litt flisetg. (2085)
53 I t.2. 10 øre 20mm, ustemplet. papirrest i
gummien vises i v. side. (SK 2450)
53 IV. Par og trestripe på følgebrev fra LARVIK
17-VIII-94.
53 IVa/c. Gammelt oppsett med 128 merker
og 2 brev. Alle med markerte platefeil o.l. inkl.
brevkortklischè.
53 IV/VII. Minst 800 stk. 10 øre 20 mm på Prinzplansjer (8 striper) i to LT-permer m/kassetter.
53 VI. 1740 stk. 10 øre 20 mm på Prinz-plansjer (8
striper) i LT-perm.
53 VI. Rekonstruert høyre/ark og venstre ark. 2.
trykning. 6-stiper, 5-striper, 4 striper, 3-striper, par
og enkeltmerker. Bør sees.
53 VII x 460 stk. på 10 plansjer, de fleste dobb.
sidige. Alle markerte med div. platefeil.
300
900
500
300
300
500
1000
500
1000
1200
700
1200
700
1000
1500
F 6132 **
F 6133 **
900
800
1500
1500
500
10 øre 20 mm
I 6134 Br
I 6135
I 6136 o
800
F 6137 *
I 6138 Br
F 6139 o
1200
I 6140 o
800
500
I 6141 *
F 6142 *
750
I 6143 Br
1000
500
x 6144 o
500
2000
600
700
500
850
I 6145 o
I 6146 o
I 6147 o
I 6148 o
20 øre 20 mm
I 6149 o
900
500
1000
20 mm-utgaven
750
750
42. 5 øre på TRYKKSAK TIL SPANIA sendt fra
Mowinckel i Bergen 23-2-1886 til Valencia vedr.
tingenes tilstand på eksportfisk. Eneste kjente
eksemplar med 21 mm trykksak til Spania og ikke
notert i NK. Meget flott kvalitet!
42. 5 øre trykksakporto på kort til Finland stpl.
Bergen 21-VI-86.
42 Iay, vm.st. 7. 5ø 21mm 1883. Venstre merket
fra et delt parstykke, med del av stpl. fra
Stavanger. Attest Enger 2-3-13. Uvanlig.
42,43. 5 øre + par 10 øre stpl. Vestbanernes
Postexp. 7-1-88, til USA, ank. Chicago jan 25 bak.
Litt urent, men godt objekt!
43a. 10 øre karmin. Sign. Moldenhauer med att.nr.
11614/88. Sentr. opp. God tg. (4250)
43b. 10 øre anilinrød. Prima postfrisk med god tg.
Sentr. opp. (4450)
43bX. 10 øre med frisk gummi, en litt kortere tagg
nede. (SK 4450)
44. 12 øre mattgrønn, - 1 tg. oppe. (2750)
44. 12 øre mattgrønn. Lettstpl., velsentr. merke.
Erklæring FCM. (SK 2750)
44. 12 øre mattgrønn. Lettstpl. velsentr. Prima
merke. (2750)
44. 12 øre mattgrønn. Litt dobbeltslått stpl. (2750)
44. 12 øre mattgrønn med del av Christiania 1884.
(SK 2750)
44. 12 øre mattgrønn med del av to stpl. God tg./
sentr. (2750)
44. 12 øre mattgrønn med nær fullstpl. rettv. (M)
OSS 3.VI.84. Litt flisetg. nede. (2750++)
44. 12 øre mattgrønn med nær rettv.
CHRISTIANIA 18.IV.1884. Prima tg./sentr.
(2750++)
44. 12 øre mattgrønn med to deler av Bureau
Reexp de Christiania 1884. (2750)
44. 12 øre mattgrønn stemplet Bergen.
44. CHRISTIANIA 12.V.84. Rettvendt fullstempel.
44. Diag. ”CHR.A-BERGEN POSTEXP. 15.VII.84”.
(7 pkt.)
44. Fargefriskt merke med liten del (Berg)en 84,
liten tynnhet, fin tagging.
44. Friskt eksemplar med to del av Trondhjem
..III.84. Fotoattest F.Obermüller beskriver merket
som ”Mycket vackert”, men kommenterer på
en tagg venstre som er litt kort. Dette kan være
en tagg høyre som er lett forkortet om man er
desperat nøye. Bra kval.
44. Fullstpl. rettv. HAUGESUND 22.4.1884. Litt
svakt, men godt lesbart. Sentr. v/opp.
44. Lettstemplet og pent.
44. Litt sidev. ARENDAL 12.I.85, men minimal
tynnhet.
44. Pent merke med diag. BUREAU DE MER
24.5.1885. meget svak hjørnebøy o/h.
44. Rettvendt fullstempel (CH)RISTIANIA 24-IV-84.
44. Stpl. Merakerbanenes Posteksp. 27-III-84. En
litt kt. tg. i stpl. (SK 2750)
45 II. 12 øre oransjebrun. Prakt. (1200)
45x2. 24 øre porto ved par 12 øre 21-mm på
forretningskonv. til Kjøbenhavn stpl. Bergen 3-VI85. Ank.stpl. bak. (NK Postal 7000)
46. 32 stk. i mest normalkvalitet, men 5-6 med
(mindre) tg.feil. (ca. 6000)
46b. 20 øre lys blå, uklart trykk. Vertikal limbrett.
Sentr. v, (4050)
46b. AAL 2.2.1887. Praktfullt utseende. Loddrett
arkivbrett høyre side og mindre skade i øvre høyre
hjørne på konv.#
47. 25 øre matt fiolett. Pl.feil: Utvekst på lille 5.
Letthengslet, sentr. h/opp. (2375)
47. Pent ubrukt merke med god tg. Sentr. litt v/
ned. (2375)
47 x 7. Rundstpl. feilfri kval. (1715)
47,54. Bankobrev fra NISSEDAL 23-7-91, 70 øre
porto ved 2x 25 øre 1882 og 20 øre 20 mm. Noe
påskrevet i ettertid, men uregistrert kombinasjon.
I 6150 o
F 6151 o
I 6152 o
500
Div. 20 mm
500
I 6153 *
500
I 6154 **
I 6155 *
900
I 6156 o
700
500
1000
800
800
54. Samling med 32 merker, satt opp på plater og
typet. Sjekket NK 54 IId og 54 IIe og fant 6 stk. NK
54 IIe. 5 stk. NK 54 IIc. Ett merke (NK 53 III, type
1) er annullert med stpl. fra VEDING 8 pkt. (NO).
(SK ca. 2500)
54 IIa, IId og IIe. Alle med kpl. vm.stillinger 1-4 og
5-8. God rundstpl. kval. (1440++)
54 IIb. Bentse vm. I i still. 4. Nær fullstpl. rettv.
CHRISTIA(NIA) 21.XII.88. Ett par litt korte tg. h.
side oppe, skjemmer lite. (2300)
54 I-V. Kpl. med alle pl./nyanser, inkl. IIb
(pakkestpl.) og pl. III type 1-3. I alt 11 forskj.
påskrevet pl./type. God kval. (4409)
I 6157 o
I 6158 o
I 6159 o
I 6160 *
I 6161 Br
49 I+II, 50 a+c, 51 IV, 52 III. 6 forskj. i bra, ubrukt
kval. (1587)
49 I+II, 50a, ba, c, 55. Prima tg./sentr. (1497)
49 I, 53 VI + VIIa, 55 samt 46. 53 VII en kort tg. h.
side. ellers bra kval. (ca 2500).
49-55. 25 stk. som flg.: 49 I+II, 50, 51 x 4, 52
x 5, 53 I + VIII, 54 x 5, 55 x 6. Meget god kval.
(ca. 1700)
49-55. Dublettlott med 87 stk. på halvplansje,
fordelt på mange plater/nyanser i stort sett bra
kval.
49-55. Full A4-plansje med dubletter. Ok antall av
hver valør, og bra variasjon på plater og nyanser.
Normalkvalitet. (oppgitt SK ca. 6000)
49-55. Lott med ca. 50 merker. Noen fullstpl., to
ubrukte ikke regnet (limløse). (oppg. SK 3100 ++)
50a, 52 I, IIb, IV. Normal kval. (1936)
50 x2, 55, 59 x3, 66, 67. Sørgekonvolutt frankert
med blandingsfrankering 20 mm/antikva, stpl.
CHRISTIANIA 22.VIII.96 og sendt til Paris.
Dekorativt.
2500
500
500
1000
400
500
2000
600
500
500
1000
1500
2500
2000
1500
500
500
1000
1500
600
500
800
500
600
1100
600
550
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 6162 *
I 6163 o
I 6164 o
I 6165 *
I 6166 *
Antikva
F 6167 **
F 6168 **
F 6169 *
I 6170 o
I 6171 o
I 6172 o
I 6173 o
F 6174 *
x 6175 o
x 6176 o
I 6177 o
I 6178 o
F 6179 *
I 6180 o
I 6181 o
I 6182 o
I 6183 o
F 6184 **
I 6185 *
I 6186 o
F 6187 **
F 6188 **
F 6189 *
I 6190 *
I 6191 *
I 6192 *
I 6193 o
I 6194 *
F 6195 **
F 6196 **
F 6197 **
I 6198 *
I 6199 *
Utrop
51 IIc, 51 III, 54 V. De to siste velsentr. IIc sentr.
venstre. (2500)
51-54. 27 stk. 20 mm i forskj. plater/nyanser i flg.
antall. 51 x 5, 52 x 5, 53 x 11, 54 x 6. Bra kval.
(ca. 2000)
52-54. 130 stk. 5, 10 og 20 øre 20 mm på 4
plansjer, alle markerte med plate og vm.stillinger,
inkl. bedre. God kval. (7100++)
52 IVAa, 53 VI + VIIa, 55. God kval. (2045)
53 V, VIIa type 1, 55. (1530)
56. 3 øre Centraltrykkeriet. Postfriskt merke
med garantistempel fra FCM. (7300)
56. 3 øre fintg. Central. God tg. Noe gullig
gummi, liten svak hj.bøy oppe/venstre, nærmest
ubetydelig. Sentr. ned. (7300)
56, 58A. 3 øre velsentr. 20 øre letthengslet, god
tg. sentr. h/opp. (3800)
56, 58 A+B, 61 Xb, 62-63, 64 Y. 50 øre med st.vm.
still. 5, 10 øre prakt TØNSBERG. God kval. (1884)
56, 58A, 60, 63, 64Y. 50 øre med st. vm.still. 8.
(1722)
56-58A+B, 59-64, 65-72 + 84. Kpl. fintg. og grovtg.
Centratr. og grovtg. Knudsen. Prima rundstpl. feilfri
kval. (2577)
56-58A, 59 par, 65, 69-72. 59 par med rettv.
sentralt KAUPANGER 26.6.1897. God rundstpl.
kval. (1825)
56-58A. Pen letthengslet serie fintg. Centraltr.
1893/94. God tg. 3 øre prima sentr. (5775)
56/64. Centraltrykkeriets Antikvautgaver. Visirperm
med dubletter, dels satt opp etter typer o.l., mest
NK 57. Bør sjekkes.
56/79. Innst.bok med anslagsvis 2000
antikvamerker i sortert etter valørene 3, 5, 10
og 20 øre. Fin- og grovtg. er blandet, klart mest
10-ører. Alle kvaliteter.
56/84. Dobbeltplansje med masse merker, bl.a. 63
x3, 69 og 70 x3. (oppgitt ”SK over 6500”)
56 x 2, 58A, 58B x 5, 60 x 2, 63, 66, 69 x 8, 84 +
7 billige grovtg. God, feilfri kval. (2500)
57. 10 øre rosa. to litt korte tg. v. side. (1975)
58A, 60, 65-72 + 84. God rundstpl. kval. 67 med
sidev. perfin ”CB & K”. Pen lott. (1517)
58B, 59-64. Komplett serie grovtagget
Centraltrykkeriet på albumblad, inkl. 5 og 50 øre
med stående vannmerke, 5 og 20 øre plate I og
II. Flere med vakre stempler til prakt, bl.a. 3 øre
DRAMMEN, 10 øre KAUPANGER (enrings) og 20
øre pl. II TRYSIL. (SK 2906 som vanlig stemplet
kvalitet)
58/72. Dubl.lott: 58A x 10, 65 x 2, 66-67, 69 x 5,
70 x 4, 71 x 3, 72 + 22. Bra kval. (3460)
59, 61-63, 67-72. 10 forskj. grovtg. Alle fullstpl./
nær fullstpl. i god kval. Pen lott. (1165++)
59, 61Xa. God postfrisk kval. (2435)
60, 61 IXa, 62. 3 og 10 øre med tg,var. God kval.
(1645)
60/84. Noen hundre antikvamerker på 15
albumblader. Bør studeres.
62. 10 øre grovtg. Centraltr. postfrisk (2150)
62. 10 øre rosa. Litt uren tg. v. side. Tg.var. Sentr.
h. (2150)
63. Ustemplet 20 øre grovtg. Centraltr., sentr.
høyre. (SK 3350)
64X. Letth. merke litt kanskje litt ujevn tagging
(?). (1600)
65-69, 72. 6 valører Knudsen, ett par småfeil, 20
øre med taggingsvariant iflg. NK (SK 3470)
65-72. Grovtg. Knudsen kpl. 20 og 25 øre med
kort tg. 50 øre med tg.var. (4670)
65/72. Komplett serie grovtagget Knudsen på
albumblad inkl. 5 stk. 50 øre (3 taggingsvarianter
og 3-kantet pakkestempel). Flere merker med
vakre stempler til lux: 3 øre VÆRDALEN, 5 øre
NORDBANERNES/POSTEXP., 20 øre HAKEDAL
(enrings), etc. (SK 1735 som vanlig stemplet
kvalitet)
65, 73-78, 80-82, 84. Mangler 20 og 50 øre på kpl.
fintg. Knudsen. Ikke sjekket for vm. (2123)
66. 3 øre grovtagget prima ** med nedre marg.
Nydelig merke! (1200 som prakt)
66, 68, 77 IIX. God postfrisk kval. 3 øre sentr. opp,
alle med god tg. (2135)
68. Bra merke. (950
68-71. Bra letthengslet kval. (1995)
69-71. 20, 25 og 35 øre grovtg. Knudsen. 20 øre
med tg.var. (1800)
Obj.nr.
750
I 6201 *
500
F 6202 *
2000
F 6203 *
I 6204 *
700
500
I 6205 *
F 6206 *
2500
I 6207 **
2500
I 6208 *
I 6209 o
1200
600
x 6210 o
550
750
I 6211 *
I 6212 *
600
I 6213 **
I 6214 *
2000
I 6215 **
I 6216 *
I 6217 **
1000
750
900
600
500
500
750
F 6218
F 6219 **
F 6220 **
F 6221 **
F 6222
F 6223
F 6224
F 6225
F 6226
**
**
**
**
**
I 6227 *
F 6228 **
I 6229
800
500
900
600
500
Provisorier og Kronemerker
I 6230 o
F 6231 **
I 6232 o
I 6233 *
600
500
I 6234 o
1500
I 6235 o
500
700
1300
400
I 6236 *
I 6237 *
I 6238 Bs
I 6239 o
I 6240 o
F 6241 o
600
500
800
450
600
550
I 6242
F 6243
F 6244
F 6245
I 6246
I 6247
I 6248
o
**
**
o
*
o
o
F 6249 **
I 6250 o
F 6251 **
F 6252
I 6253
F 6254
F 6255
I 6256
**
o
**
**
o
F 6257 o
F 6258 **
F 6200 **
70. 25 øre grovtagget Knudsen. Prakt, velsentrert
merke. (SK 4700 som prakt)
3500
F 6259 o
I 6260 *
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Utrop
70-71, 84Y. Bra ubrukt kval. 25 øre med tg.var.
(1675)
72. 50 øre grovt. Knudsen. Friskt lim og
letthengslet, men litt tonet papir. (2050)
72. 50 øre grovt. Knudsen med god tagging for
utgaven. (2050)
72. 50 øre grovtg. Knudsen med tg.var. Velsentr.
noe kraftig henslet. (2050)
72. Meget letthengslet. (SK 2050)
72. Pent letthegslet merke. Prima tg. Sentr. opp.
(2050)
73 X, 74 X+Y, 75 X, 76 X+Y, 82. 7 forskj. fintg.
Knudsen. 76 Y med liten rustflekk i h. marg. (1344)
73/84. (-76, 77I, 82). 74 og 80 med st. vm. 84
både X+Y. God kval. (3017)
73-84. Plansje full av dubletter, rel. få 5- og
10-ører. Én 15-øre nær praktstpl. Stort sett renslig
vare. (oppg. 3600)
73/84. Visir-album med store mengder fintagget
inkludert noen sammenhengende enheter. Mange
merker med platefeil og fellingstyper markert. Mest
3, 5, 10 og 20 øre. Sjekkes.
75-80, 83-84 + 88, 92b. inkl. 77 I. (2460)
75Y, 77 IIX, 78, 79X, 80X+Y, 81, 83X, 84X+Y. 10
forskj. fintg. Knudsen i bra ubrukt kval. (3590)
76X, 77 IIX, 79X, 82. God postfrisk kval. (1855)
77 II, 78, 80-82, 84 X. Alle letthengslet. 103
medfølger. (1910)
77 II, 79. God tg./sentr. (1300)
77 IIX, 78, 81, 83X, 84X+Y. Bra ubrukt kval. (2250)
78. 15 øre brun postfrisk, ujevne tg., spes. på
venstre side (SK 2200).
79X. 20 øre blå 1898. Nær luxus postfrisk merke.
(SK 1275 som prakt)
79Y. 20 øre ** med stående vm. Garantistemplet
FCM. (1500)
79Y. 20 øre ultramarin i god postfrisk kval. (1500)
80Y. 25 øre med st. vm. prima **. Praktmerke!
Garantistemplet FCM. (4175 som prakt).
81. 30 øre grå. Bra merke, sentr. litt v. (1900)
81. 30 øre grå. Prima postfrisk merke. (1900)
81. 30 øre grå. Velsentr. (1900)
81. 30 øre s/o, postfrisk (1900)
81-82. 30 og 35 øre fintg. Knudsen. Begge prakt.
(3075)
81 x3, 83X par. Ett 30 øre litt flisetg. nede, de
øvrige bra kval. (2025)
83Y. 50 øre med st. vm., prima **. Praktmerke!
Garantistemplet FCM. (5100 som prakt).
Innst. bok med ca 900 antikvamerker, hvorav ca.
600 røde 10-ører.
48 x26, 88 x24, 92 x11. To sider med provisorier i
antall, samt 95 x11. (oppg. 3945)
85. 1 kr portoprovisorium postfrisk. Et utsøkt
luksusmerke med topp sentrering! Attest Nielsen.
85-87. Pen rundstpl. serie, der kr 1,50 er pl. II.
(SK 2110)
85-87. Pen serie krone prov. med svake
hengselspor. (1575)
85 I/II-87 I/II. Komplett kroneprov. 1905 på begge
plater. (SK 4725)
85-87 I + 87 II, det siste rettv. ”POLHAVET”. 86
I prima tg./sentr. De øvrige noe skjevt sentr. Alle
rundstpl. (2835)
85-87 I. Kpl. serie * i bra kvalitet. (1535)
85-87 I. Letthengslet, god tg./sentr. Pen serie.
(1535)
85 II. Olivengrønt overtrykk i trestripe,
pakkestemplet. (SK 1830)
85 II, 86 I - 87 I. Rundstpl. Normal tg. for utg.
(2275)
85 II, 87 II. Rundstpl. Kr 1.00 + bue. Kr 2.00 prima
tg./sentr. (1865)
86 I, 87 I, 90. Begge kr-prov. med stor del av
KONGSVINGER i 08. God tg. NK 90 prima. (2095)
87 I. Pent håndskrevet MAINTZ 6/6 06.
87 II. God tg. Sentr. h/opp. (2150)
89. 1 kr Haakon 1907 **. Flott merke. (1325+)
89. TØNSBERG 3-II-08. Prakt.
89, 91. Letthengslet. Kr 2.00 sentr. v/opp, (1450)
89-91. 90 med pakkestpl. God kval. (1760)
89-91. Haakon 1907 med pakkestpl. Velsentr.
(1450)
89-91. Kpl. Haakon krone 1907 i prima postfrisk
kval. (7525)
89-91. Meget pen rundstpl. serie, dog lett brekk på
1 kr. (SK 1910)
90. 1,50 kr Haakon 1907 **. Litt flisetagget høyre
side. (2100)
90. 1 1/2 kr 1907, prima. (2100)
90, 93. Bra rundstpl. kval. Velsentr. (1700)
90. Kr 1.50 Haakon 1907. Velsentr. (2100)
91. 2 kr Haakon 1907 prima ** (4100)
91, 93. Begge rundstpl. Nk 93 med garantistpl.
FCM, svak del av fiolett stpl. (1950)
92a. Pent TANEN 1910.
93. 1 kr Haakon 1909, litt uregelm. tagging, ellers
prima ** . Garantistemplet G. Bühler.
93. 1 kr i trestipe s/hn, ett merke med tynn flekk.
93, 95. Letthengslet, begge sentr. v/opp. (2370)
Obj.nr.
500
I 6261 o
600
F 6262 o
750
F 6263
500
500
750
500
900
700
1000
700
900
700
600
500
750
800
600
700
700
2000
850
900
800
500
1300
F 6264 o
F 6265 **
F 6266 **
F 6267 **
F 6268
F 6269
F 6270
F 6271
**
**
**
o
I 6272
F 6273
F 6274
F 6275
o
**
**
**
I 6276 o
I 6277 o
I 6278 o
I 6279 o
I 6280 o
I 6281 o
I 6282 o
I 6283 o
I 6284 o
1200
I 6285 o
700
I 6286 o
I 6287 o
I 6288 o
I 6289 o
500
I 6290 o
1000
I 6291 o
900
I 6292 o
500
500
I 6293 o
I 6294 o
500
I 6295 *
600
I 6296 o
600
I 6297 o
750
I 6298 o
500
900
600
300
500
600
500
6299
I 6300 o
I 6301 o
3000
600
500
800
600
1000
1800
650
200
1500
500
800
1500
22/55. 21 forskj. ”stolpe”, bl.a 37 I, 40 IIa, 45-47,
49 I + II, 51 I + IIa, III, 37 I og 51 I, del av to stpl.
de øvrige i meget god kval. (ca. 2800)
22/55. Dublettlott på plansje med 71 stk.
”stolpemerker” + 50a/c med 3-stripe x 2 og par x
2. Bl.a. 40 x 2, 46 x 3, 47, 51 x 9, 55 x 3. Alle i god
kval. (Ca. 5900)
23/39. Liten dubl.lott med 20 merker på innstikkort,
bl.a 23, 36, 37 I, 39 x 2. God kval. (2800)
23 x2, 24 IIIab, 28, 35, 37 II, 38 xX, 39 X x 2, 39 Y,
43a. Alle disse med markerte vm.stillinger + 36 og
37 I uten synlig vm. God kval. (3740++)
24a, 25 II+III, 37 I, 39X, 40 Iax, IIbx x2, 41, 47. 10
stk. pene posth. stolpe, inkl. flere til dels fullstpl.
Bra lott. (1836)
700
Diverse eldre merker
600
750
Utrop
Diverse stolpemerker
2000
500
93-95. 93 med lett pakkestpl. 95 nær rettv.
BERGEN 28.IV.11. God kval. (3840)
93-95. Pen rundstpl. krone Haakon 1909/10.
(4130)
93-95. Pen rundstpl. kroneserie. NK 94 diag.
fullstpl. KRISTIANSUND N 6.VI.10, sentr. opp.
(4130++)
93-95. Serie rundstpl. med bra tagging. 1.50 kr
med uklart stpl. og noe skriftavsmitting bak. (4130)
94. 1.50 kr Haakon postfrisk. Sentrert mot hjørne
4. (SK 2275)
94. 1 1/2 kr 1909 s/ov, prima
94. 1 1/2kr Haakon 1909,s/ov. Garantistemplet G.
Bühler. (2275)
94. Bra postfrisk merke. Sentr. litt h. (2275)
94. God tg. sentr. h/opp. (2275)
94. Kr 1.50 ultramarin. Prima postfrisk kval. (2275)
94. Pent merke med nær sidev., fullstpl. Stavanger
10.I.11. God tagging. (3000)
94. Rundstpl. + to buer. God tg./sentr. (3000)
95. 2.00 kr karminrosa. Prima merke. (4275)
95. 2 kr 1909, duggfrisk og prima. (4275)
95. 2 kr Haakon 1909, prima postfrisk.
Garantistemplet G. Bühler. (4275)
I 6302 o
I 6303 o
I 6304 o
I 6305 o
I 6306 o
I 6307 o
I 6308 o
I 6309 o
I 6310 o
I 6311 o
1/21. 11 skillingsmerker, begge 3 sk. er grå.
1/21. 38 skillingsmerker, stort sett bra.
1/34. 16 klassiske merker på plansje. Kvaliteten
er gjennomgående bra. 8 skill med kort tagg.
(SK 5200)
2, 4-5, 8 II, 10. 4 og 5 litt stpl.sverte. 10 prima.
(2370)
2-5, 8-12, 33. 10 forskj. i bra merkekval. men noen
med del av to stpl. (4610)
2, 10. To vakre eksemplarer. (1800)
3 x 2, 5 x 3, 11-12, 15 x 3, 18 x 2, 21t. 13 stk. skill.
merker i feilfri kval. (4880)
3, 5, 9-12, 14 x+y, 15b, 16t, 17cX, 18. OK kval.
men noen med del av to stpl. (4500)
3, 5, 10, 12. 10 og 12 fullstpl. rettv. hhv.
FLEKKEFJORD og NORDBANERNES POSTEXP.
II. (2080)
3, 11 x 2, 19 Id, 20. 5 skill-merker i bra kval.
(2450)
4 x2, 8 IIa + b, 11-12, 14x + y, 18, 32-34, 49 I, 50,
52 I, 54 IIa. God kval., inkl. pen rundstpl. serie
Oscar krone. (ca. 2500)
4 x 2, 5, 6, 8 x 2, 9, 11, 14y, 18 x 4 i nyanser. Bra
kval. inkl. fullstpl. (3645)
4-5, 8-10. God kval. med ett stpl. (1920)
4, 8 Ib, 14y, 16 IIa x 2, 17 cX, 18, 19 Id x 2, 20-21.
16 og 21 del av to stpl. (3645)
4 (*), 12, 16 IIa x 3, 16 IIb, 17 cX, 31, 48 I+II, 50 x
2, 80, 81 x 2, 82 x 2, 85 I, 92a. 4 skill u/lim. (3739)
4, 16 Ia, 17 bc, 18, 21 x 2, 33. De fleste del av to
stpl. 17bc en kort tg. nede. (4630)
4/19. 15 stk. inkl. nyanser. 3 merker med del av to
stpl. God kval. (3615)
4/20. 15 stk. skill merker, 13 forskj. i stort sett bra
kval. Flere fullstpl. (ca. 5300)
Utgår
5, 8, 10-12, 14x, 15b. Bra kval. (2620)
5, 9, 11-12, 15b, 32-33. Alle del av to stpl. men bra
merkekval. (2450)
5, 14y, 17aXt, 19 Ic, 4 skill gråfiolett, med en litt
kort hj.tg. oppe. NK 5 nær rettv. ”48”. (2790)
8 x 7, (3 stk. Ia) 22 x 2, 25, 27 x 2, 37 I+II, 39,
45 II, 48 Ib, 92a, 92b x 2. 20 stk. i god kval. (ca.
2400)
8 IIa, 9-10, 14x, 15b. NK 9 del av to stpl. ellers
bra kval. (1950)
8 x2, 9-15 (inkl. 14 x+y), 18, 21. Bra merkekval.
men ca. halvparten med del av to stpl. (5150)
8 IIb, 9, 11-15 (inkl. 14 x+y), 20-21. 21 torings +
bue. Bra kval. (3740)
8 II x 2, 9, 11 x 6, 12 x 3, 14, 20 x 2. Alle NK 11
med del av annet stpl. Stort sett normal kval.
(4890)
8-10, 11-12, 14y. God kval. (2335)
9, 11-14 x+y. NK 12 m/torings. 13b del av to stpl.
Bra kval. (2120)
9 x 2, 11, 13b, 14x. 2-3 merker del av annet stpl.
Bra merkekval. (2290)
10, 32. Begge diag. fullstpl. hhv. enrings MO I
HELGL. 10.2.1879 og torings DRAMMEN 15.I.93.
1500
1600
800
750
700
750
1000
1000
1000
900
700
1800
1700
2000
1500
750
1000
600
600
1000
900
500
750
500
1400
700
500
700
650
700
500
650
500
500
750
1000
500
400
650
500
500
800
900
700
500
500
500
500
71
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 6312 o
I 6313 (*)
I 6314 o
I 6315 o
I 6316 o
I 6317 o
I 6318 o
I 6319 o
I 6320 o
I 6321 o
I 6322 o
Utrop
10/92. 12 forskj. bl.a. 10, 20, 35, 47, 59, 83. 2-3
med småfeil. (3960)
11-12, 16 Ib, 42 I+II, 54 I. 54 V. Alle regummiert.
16 Ia et par korte tg. oppe, ett Nk 42 og 54 I litt
flisetg. (2185)
11-12, 19 Ib. Meget pen kval. (2165)
11, 14y, 15b, 18bX, 20-21. Det siste med en litt
kort tg. nede, de øvrige i god kval med ett stpl.
(2025)
12/95. 22 stk. bl.a 12t, 15, 20-21, 28 x 2, 39.
Normal til ok kval. (ca. 4900)
15/95. 36 stk. på halvplansje, inkl. noen dubl. Bl.a.
15, 20, 36, 39, 40 x 2, 41, 45 I+II, 46 x 3. Stort sett
bra kval. (4600)
15/92. 20 forskj. klassiske i stort sett bra kval. Bl.a.
15, 19-20, 36, 45 I+II. (3875)
23/55. 19 forskj. ”stolpe” + 32-34. Stort sett bra
kval. (ca. 2500)
24 Ib + IIb, 28, 45 Ib, 46 b, 59, 89. 7 forskj. alle del
av to stpl.buer. Bra merkekval. (3410)
26/55. Dublott som flg.: 26 x 2, 29 x 7, 31 x 3, 32 x
5, 33 x 2 + 55 vertikalt par, hvert merke med omv.
KRISTIANIA 21.III.99. Bra kval. (3120)
51 III, 78, 86-I, 87 I, 88, 91, 92b + PM 3bY. Bra
kval. 87 og 91 m/pakkestpl., 88 prakt CHRA.
(2526)
500
500
500
500
Obj.nr.
I
I
I
I
I
I
6366
6367
6368
6369
6370
6371
**
**
**
**
**
o
F 6372 Br
650
1100
I 6373 **
I 6374 Br
900
500
I 6375 Br
600
I 6376
500
700
I 6377 **
I 6378 **
1909-1939
1909-1929
I 6323 **
96-99, 101-3, 105, 107, 110, 114, 117, 126, 128,
176. Ett utvalg ** merker. (2410)
I 6324 **
96-103, 105, 107, 109 I. 60 øre mørkblå svakt
flisetg. h/nede. Ellers god kval. (4756)
I 6325 **
96-103, 107-08. 10 forskj. posth. med bra sentr.
(2056)
I 6326 **
96-109. Kpl. posthorn 1909/19, inkl. 102 a+b. 60
øre er 109 II. 25 øre nær prakt. Pen serie. (8906)
I 6327 **
100, 103-104. 10, 20 og 25 øre Posth 1909. 25
øre ørlite flisetagget v/side. (SK 2360)
I 6328 **
100-07. 10-40 øre kpl. postfrisk, inkl. 25 øre lilla.
Bra kval. (3900)
F 6329 **
102a. 15 øre rødbrun. God tg. Sentr. litt v/opp.
(2800)
F 6330 **
102a. 15 øre rødbrun. Pent velsentr. merke.
(2800)
I 6331 **
103-07. 20 øre til 40 øre kpl. 25 øre med
limkrakelering, ellers god tg./sentr. (3440)
I 6332 **
103, 107-09 II, 20 og 50 øre prakt. 40 og 60 øre
velsentr. (3070)
F 6333 **
104. 25 øre **. Luksusmerke. (2600 som prakt)
F 6334 **
104. 25 øre lilla. Prima postfriskt merke. (1900++)
I 6335 **
106, 108, 109 II. 50 øre prakt. (2800)
F 6336 **
108. 50 øre brunkarmin i praktkval. (1100)
I 6337 **
108-09. Begge prima.
F 6338 **
109 I. 60 øre mørk blå i praktkval. (4300)
I 6339 *
110 I + IIa. Letthengslet. (1700)
x 6340 o
110 I. Vakker, hor. 5-stripe med sidev. Trondhjem
19.VI.11. Uvanlig enhet, bra kval.
I 6341 **
117b par, 118-25 kpl. 10 og 25 øre prakt. (2648)
I 6342 **
118-25. Komplett serie **. 40 øre er lux. (2390+)
I 6343 **
118-25. Kpl. posth. 1919/29. 15 øre litt flisetg.
ellers god postfrisk kval. (2439)
I 6344 **
118-25. Kpl. posthorn 1919/29. God postfrisk kval.
10 øre prakt. (2439++)
I 6345 **
119-24. Kpl. posth. fra 7 øre til 30 øre i god kval.
(1477)
I 6346 **
122. 20 øre posthorn med luxus sentrering.
F 6347 **
125. 40 øre ultramarin i prakt kval. (1100)
I 6348 **
126-27, 129, 130-36, 140. 131 flisetg. ellers god
postfrisk kval. (2140)
I 6349 **
126-29. Løve I. 10 øre flisetg. oppe. (1465)
I 6350 **
126-29. Løve I kpl. God tg./sentr. (1465)
I 6351 **
126-29. Pen serie løve I. (1465)
I 6352 Bs 130-36. Polserien 1.dagstpl. på klipp, BERGEN
1.IV.25.
I 6353 Br 130-36, 159-62, 172-75. Dekorativ konvolutt med
komplette serier Polmerker, Ibsen og Abel. Stpl.
Longyearbyen 8-VIII-33.
I 6354 **
141/154. Mangler bare 20 øre NK 144 på kpl. God
kval. (SK 3090)
I 6355 **
141-54. Kpl. Løve II. 10 øre er *. (3824)
F 6356 **
141-54. Løve II, prima serie. (3843)
I 6357 **
141-54. Løve II kpl. God kval. (3843)
x 6358 **
141-54. Løve II kpl. i god postfrisk kval. (3843)
x 6359 **
141-54. Løve II kpl. inkl. prima NK 144 og 149.
Nesten alle velsentr. (3843)
I 6360 **/* 141-54. Kpl. løve II. 145, 150 med hengsel. De
øvrige i god postfrisk kval. (Ca. 3800)
F 6361 **
149. 35 øre olivenbrun. God tg. Sentr. litt h/opp.
(2200)
I 6362 **
155 I, II. Begge i loddrette par, prima.
I 6363 **
155 I+II, 156-58. Luftpost og løveprov. God kval.
(1475)
I 6364 Br 171. Portokart stpl. KRISTIANSUND 8.IV.33
frankert med singel 200 øre portoprovisorie
sendt fra Oslo postkontor brevavdelingen til
Åndalsnesruta ang. et luftpostbrev fra Kristiansund
til Brasil 4.4.1933 som har vært underfrankert. 200
øre portoprovisorie er uvanlig å se alene på brev
eller dokument i noen sammenheng.
1930-1939
I 6365 **
181-83. Nordkapp I. 30 øre prakt. (1570++)
500
I 6379 Br
1500
700
3500
750
Utrop
181-83. Nordkapp I kpl. (1570)
181-83. Nordkapp I prima **. (1570)
181-83. Nordkapp I prima. (1570)
181-83. Prima serie. (1570)
181-83. Prima serie Nordkapp I. (SK 1900)
181-83. Serie Nordkapp I, 20 øre rettv. RØYKEN
(liten papirfold), 30 øre prakt DRAMMEN.
181-83. Serie Nordkapp I stpl. NORDKAPP
19.7.31 på flott konv. med logo fra Dampskibet
”Mosken”/VDS, adressert til Sverige.
181-83, 184. Nordkapp I og Radium. God postfrisk
kval. (1945)
181-84. To konvolutter med tidlige avstemplinger:
Komplett serie Nordkapp I stemplet NORDKAPP
LE CAP NORD 2.8.30 (utgitt 28.juni) og Radium
stemplet KRISTIANSAND S 29.V.31 (utgitt 1.mai).
182/203. Rekbrev til Sveits med fargerik
frankering, noen kvalitetsanmerkninger.
195, 196x4. Verdibrev ilagt kr 130, postoppkrav kr
132, frankert med 140 øre porto med 20 øre og
4 stk. 30 øre Nansen I, adr. til Sverige stpl. Oslo
12-9-39. Ank.stpl. Gøteborg bak.
197-211, 213-24, 229-36, 259. 9 kpl. serier + 293
3-stripe. God postfrisk kval. (2700)
197-212, 229-32, 237-52. Kpl. posth./løve med og
uten vm., samt Krone-løve. Alle undertypene og
nyansene er med. Total 42 forskj. i god postfrisk
kval. (1737)
197-212. Komplett serie posthorn og Løve m/
vm. De fleste merkene annullert med rettvendte
fullstempler inkl. flere i lux-kvalitet. Bl.a.
KONGSVINGER (5 øre), SANDER (10 øre gult
papir), TOLGA (20 øre), HAUGSDAL (25 øre),
GJØVIK (30 øre), KRAVIK (35 øre), HANØY (40
øre), SPYDEBERG (50 øre) og VALLDAL (60 øre).
1940-45
F 6380 **
1500
205-06 ov. 20 og 25 øre Løve med
vannmerke overtrykket ”V”. Begge signert
F.C.Moldenhauer. (SK 9000)
Obj.nr.
600
500
600
600
600
600
500
F 6399 **
F 6400 **
I 6401 **
F 6402 **
F 6403 o
650
F 6404 o
400
F 6405 o
F 6406 o
500
400
600
F 6407 o
F 6408 o
I 6409 o
F 6410 **
5000
F 6411 **
F 6412 **
F 6413 **
F 6414 **
1000
I 6415 *
1200
F 6416 *
800
900
1200
500
500
2000
600
600
500
400
500
650
500
500
500
500
600
900
1250
1200
1500
1300
1300
1250
900
500
500
500
600
1300
1500
333-38ov. Londonserien med overtrykk i prima
fireblokker, attest FCM som har signert de nedre
høyre merkene.
333-38. Komplett London-serie med overtrykk.
(SK 10000)
333-38. Londonserie med overtrykk. Seks
merker på konvolutt stemplet OSLO/
BUREAU D’ECHANGE 18.10.45. Attest fra
F.C.Moldenhauer medfølger.
333-38. Overtrykk ”LONDON 17/5/43”. Prima
kval. (SK 12000)
333-38 ov. Londonserien med overtrykk, alle
med øvre marg og prima.
333/338 ov. Overtrykkserien komplett ubrukt. God
kval., men alle er med hengselrester. (SK 4800)
333-38. London med overtrykk. Letthengslet, men
et par med liten lim.anm.
18000
LYKKEBREVET. Alle tre tallonger, serie A.
LYKKEBREVET. Serie A med tre deler, prima.
LYKKEBREVET. Alle tre tallonger, serie A.
LYKKEBREVET. Serie B i 3 deler. Variant:
MANGLENDE Loddnummer!
LYKKEBREVET. Serie B stemplet i god kvalitet.
LYKKEBREVET. Litra B i 3 deler. Postfrisk
(eksempelbilde), dette er nr. 183549.
407-09. Brev med det uvanlige maskinstempelet
HOLMENKOLLBAKKEN 14.2.52.
415-17. Pen serie stpl. Nordkapp 21-7-56. 30-øren
er praktstemplet.
432 II. 35 øre type II, ø/v hjørne fireblokk. (SK
5200)
791yBB. Komplett hefteblokk á 10 merker 1,80 kr
Europa 1977 med GUL FOSFOR. Øvre marg er
perforert, og MED kontrollnummer. (SK 2500+)
941 II. Prima (SK 1200)
941 II. Prima (SK 1200)
500
500
500
1000
Etter krigen
I 6417 **
I 6418 **
I 6419 **
F 6420
I 6421 o
I 6422 **
F 6381 **
205-06 ov. 20 og 25 øre V med vannmerke
i sett med nedre marg prima **. Begge
garantistemplet FCM med attestkopi.
Luksusmerker!
I 6382 Br 255/92. To store rek.brev med sensurstripe til
Hamburg, stpl. OSLO 25.11.41. Det ene med 11
forskj. ”V”-merker, bl.a 50 øre, kr. 1.50 og 5.00 +
254, det andre med 10 forskj. ”V” merker + 25558. Bl.a. 12 , 14 øre og kr 2.00. Høy merkeverdi.
50-øren ikke sjekket.
I 6383 **
259. Flott PAR med marg.
I 6384 **
259. Legion i fireblokk med ø/h hjørnemarg.
I 6385 **
259. Postfrisk 4-blokk Legion med hjørnemarg.
(SK 2700)
I 6386 Br 259, 239(4), 244(2). Rekommandert luftpostbrev
stpl. OSLO 23.4.45 til Danmark, frankert med
Legion samt vertikal 4-stripe 3 øre posthorn og
horisontalt par 14 øre Løve, tils. 60 øre porto.
Kontrollstempel ”Ao” på forsiden. Liten brun
lukkeremse og ank.stpl. bak. Uvanlig!
I 6387 o/Br 259-60. Begge både som enkeltmerker
(1.dagsstpl.) og kpl. FDC. 259 enkeltmerke noe
smussete bak (kan øynes foran i hjørne 4). (2400)
I 6388 **
260. Postfrisk 4-blokk Universitetet med venstre
marg. (SK 1800)
I 6389 **
260. Universitet i prima fireblokk.
I 6390 **
261-73. Kpl. ”V” med vm. 272 med lett blyantsign.
(3700)
I 6391 **
261-73. Kpl. V med vannmerke, god kvalitet,
50-øren med marg og eldre sign. Berntsen.
I 6392 o
261/93. Dobbeltplansje med dublettvare, mgl. kun
272 og 292, men fire stpl. 266. Stort sett lettstpl.
og bra variasjon. (oppgitt ”over 6300”)
I 6393 o
261/93. Noe duplisert lott med V-merker, inkl.
to 266. 5 kr med årstall, og mye bra, rundstpl.
kvalitet. (oppg. SK 3200)
I 6394 o
262/93. Dublettparti på dobbeltplansje, mgl. kun
261 og 272. Én 292 lettstpl. uten årstall. Mye
lettstpl. eller ekeløvstpl. (oppg. ca. 4400)
F 6395 o
267. Diagonalt fullstpl. KIRKENES -2-11-41. Pent.
F 6396 **
272. 50 øre V m/tydelig vm. (SK 3400)
F 6397 **
272. 50 øre V m/vm. Prima postfriskt merke med
attest Finn Aune.
F 6398 **
272. 50 øre V signert FCM.
72
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
1500
1500
1500
1300
1700
1700
1700
1500
1300
500
1200
900
Utrop
600
1200
1000
700
900
272. 50 øre V signert FCM, prima
272. Dette merke har arkpos. 85 fra oppdelt helark
med sign. F.C.Moldenhauer. Medfølger attestkopi.
(3400)
272. Tydelig vm. 2 med v. marg. Garantistpl.
A.Berntsen. (3400)
272. Tydelig vm 2, sign. F.C.Moldenhauer. Prima.
(3400)
272. Vertikalt par stpl. OSLO RODELØKKA
27.8.41. Et par små (tagge)anm., tydelig vm.
272. 50 øre V stemplet Kristiansand S, signert
FCM og med attest for vm.st. 2.
272. Pent merke m/sign. Del av (ST)AI ?.9.41 som
dekker overtrykket. (4200)
272. Tydelig vm. 2. Del av diag. RIN(G) 7.3.42
(HE). Stpl. dekker overtrykket. Pent. (4200)
272. Tydelig vm. 2. Sidev. stor del av OSLO
29.8.41 som berører overtrykket. Pent merke.
(4200)
272. 50 øre V med tydelig vannmerke 2. Del
av rundstempel OSLO august 1941. Attest
F.C.Moldenhauer. (SK 4200)
291. 11 stk. 2 kr V i god rundstpl. kval. (SK 4400)
6000
F 6423 Br
700
F 6425 **
I 6424 o
I 6426 **
500
800
1000
1000
700
550
500
1700
1500
1000
700
F 6427 **
F 6428 **
Frimerkehefter
Frimerkehefter 1-42
I
I
I
I
I
6429
6430
6431
6432
6433
**
**
**
**
**
I 6435 **
I 6436 **
I 6437 **
I 6438 **
I 6439 **
500
I 6440 **
200
1600
1500
1300
I 6441 **
I 6442 o
5000
5000
5000
1750
2000
500
500
1000
400
2000
1000
500
500
18 IInnA, B. A er prima, B lett beskåret. (SK 2125)
30 IIA, v1. 3 og 4 side byttet om. Prima. (1950)
30 IIAv1. Prima. (SK 1950)
35 IA med fosforstpl., prima. (SK 1950)
39/42. Lott 6 prima hefter, med er: 39 IIA, 41 IIA
og IIB, 42 IA, IB og IIA. (SK 1510)
500
600
750
900
500
46Ay med nr. Komplett hefte 1,80 kr Europa 1977
med GUL FOSFOR. Festet i øvre marg som er
perforert og MED nummer. (SK 2500+)
46By. Både med og uten kontrollnummer. (NK
3750)
46By. Komplett hefte 1,80 kr Europa med GUL
fosfor. Medfølger ett Bx til sammenligning.
Sjeldent. (SK 2500)
63 II. Egner med den gode taggingen type II.
(SK 1750).
84Ay, 84By, 86Ay, 86By. Komplett sett med 4 ulike
av hver (perf./uperf. og med/uten nr.). (SK 3200)
85/111. 35 ulike hefter i perioden. Bl.a. FH 102-04
og 107-09 med 4 ulike av hver i komplette sett.
(SK 3300)
100. Komplett hefte med merkene trykt på
bakpapiret, således merker uten lim. Ett merke har
vært løftet for kontroll.
100y. Komplett hefte juleposten 1997 MED
FOSFOR. (SK 1400)
100y. Komplett hefte juleposten 1997 MED
FOSFOR. Stpl. Slemdal Oslo 29.11.00. (SK 1500)
1000
Motivhefter fra nr.43
I 6434 **
5000
1000
1000
800
650
650
1000
750
750
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
I 6443 **
100y. Kpl. hefte med fosfor. (1400)
I 6444 o/** Minst 160 stk. FH i ringperm med blanke
VARIO-ark med 3 striper, de fleste med 2 av
hver i perioden 80/2000-tallet. + 7 småark og
miniark. Noen få hefter er stemplet. (Oppgitt
pålydende 5757,-)
I 6445 **
Samling motivhefter 1976-2000. Som regel 2
av hvert hefte, men mangler ett heftepar i de
fleste heftene fra og med ”8-merkers heftene”.
(Pålydende verdi ca 3500).
I 6446 **
75 postfriske hefter, nesten alle ulike. Kùn 2
Norwex-hefter 1978, ellers alt fra 1989-2007 og
trolig kpl. i perioden. Pål. ca. 3650,-, prima kval.
I 6447 o
Ca. 70 ulike hefter 1989-2007, alle stpl. fra
abonnement hos PFT, trolig kpl. i perioden. Pål.
ca. 3600,-, prima kval.
Automathefter
I 6448 **
6 IIA x 20 stk. (HK 3500)
I 6449 Br
103. To brev med 20 øre posthorn 1909
heftemerker i par, vertikalt og horisontalt. Noe
kvalitetsanm. Meget uvanlig.
103 BU/BH. Bredrandet par 20 øre 1909 stpl.
Oslo. Splittet i noen tg nede, men henger godt
sammen. (SK 800)
Innstikksbok med ca. 100 heftemerker fra NK 100,
102-03 og 145. Vi har telt over 50 stk. NK 145
med B og D-tg. NK for disse alene er over 5000.
Medfølger en del merker før 1950 med pene stpl.
Heftemerker
I 6450 o
I 6451 o
Portomerker
I 6452 Br
I 6453 o
I 6454 o
I 6455 o
I 6456 o
I 6457 o
F 6458 *
I 6459 o/*
F 6460
I 6461 Br
I 6462 **
I 6463 **
I 6464 **
F 6465 **
F 6466 **
I 6467 Br
I 6468 Br
I 6469 Br
1. Frimerkeløst bankobrev satt i porto med 30ø.
Påsatt en 20-blokk og en 10-blokk av portomerke
1 stpl. Kristiania 7-XII-91.
1-2, 3aX, bX, c, 4, 5X + Y, 7. 9 forskj. portomerker
i god kval. (1826)
1-2, 3aY, 3c, 4x, 5Y, 6y-7. Prima rundstpl. kval.
(SK 2454)
1/18. Lott portomerker på to Visirark inkl. en del
bedre verdier. Kvaliteten er noe blandet, en del
merker med små feil, men det mest ser ganske
bra ut! (SK 4500)#
1-18. Lott med 32 merker, 24 ulike. Komplett på
hovednummer, samt noe utbygd. Bl.a. 4 stk. P3
samt to grovtg. Stort sett god kval. (SK ca. 3450)
6 x+y. hhv. ligg.vm.still. 3 og st.vm.still.8. Prima
kval. (1800)
7. 20 øre ”at betale” grovtg. Knudsen. Fotoatt. fra
Hans J.Enger. (1400)
8a, 9b, 14, 15a, 16-18. Lott portomerker i blokker
og på brevstykker. Bl.a. 12-blokk P 8a, 8-blokk P
14, 10-blokk P 17!, og 4-blokk P 18. (Merkeverdi
SK 2580)
7. Fullstpl. rettv. FREDRIKSTAD 4.XII.97. Prima
tg./sentr.
10. Vannrett 4-stripe annullert med blekk-kryss på
porto-kart sidestpl. KRISTIANIA 5.III.24.
13-16, 18. Minilott inkl. 13a+b. God kval. (1828).
Medfølger P 17**, men litt falmet og vertikal
limbrett.
13-18. Serie Å betale prima **. (2430)
13b, 16-18. Prima tg./sentr. (2205)
15b. 40 øre mattblå ”å betale”. God tg. sentr. noe
h/opp. (2800)
15b. Prima postfrisk 40 øre mattblå ”å betale”.
(SK 2650)
5-øres helsak stpl. Bergen 23-VI-1882 til Tyskland
med det uvanlige stempelet ”Utilstrækkelig
Frankeret”. Satt i porto med 10 øre. Også
T-stempel.
Kassebrev m/innhold fra ARENDAL 22-I-84 til
Skottland, ufrankert og satt i porto med 5D. Ank.
stpl. Boness. Noen kval. anm.
Samling med 16 portobelagte sendinger
1930-/80-tallet. Flere forskjellige typer stempler
og etiketter.
Returmerker
F 6470 (*)
F 6471 o
F 6472 o
F 6473 Br
F 6474 o
I 6475 Bs
I 6476 Br
I 6477 *
F 6478 (*)
F 6479 *
F 6480 o
F 6481 **
F 6482 **
1x. ”Som ubesørget”, mørk lilla papir. Pent limløst
merke. God tg. sentr. litt v. (4700)
1y. ”Som ubesørget” med del av CHRA. 6.XI.86.
God tg. sentr. h. Bra merke. (3900)
1y. ”Som ubesørget” Noe svakt rettv. CHRA.
27.VI.87. Velsentr. god tg. (3900)
1y. ”Som ubesørget” rosalilla med blekk-kryss og
Christiania-stpl. på konvolutt sendt til Asker. På
baksiden stpl. ASKER 5.7.1881 og CHRISTIANIA
6.VII.81.
1y. ”Som ubesørget” rosalilla papir. Rettv.
CHRISTIANIA 17.VII.(?)5. Sentr. h. (3900)
1y. Returmerke på brevklipp med stor del av
rettvendt stpl. fra Christiania. (SK 3900)
1y. Returmerke på brev stpl. Chritiania 20-X-82.
Håndskrevet Drøbak 15/10-82. (SK 3900 for stpl.
merke)
1y, 2y. To pene, letthengslet returmerker. (2410)
2x. ”Som uindløst” mørk grønn u/lim. God tg.
sentr. venstre. (2700)
2x V1. Utagget. lett hengselspor. Meget bred h.
marg. (6 mm) (4200)
2y. ”Som uindløst”. Del av toringsstpl. Sentr. litt
ned. (4000)
2y. ”Som uindløst”. Pent postfrisk merke. (1675)
2y. Som Uindløst prima ** med venstre marg.
500
2700
Obj.nr.
F 6483 **
I 6485 o
1750
I 6486 **
900
F 6487 o
I 6488 o
700
1000
F 6489 o
I 6490 **
400
500
I 6491 **
I 6492 **
I 6493 **
I 6494 **
I 6495 Br
300
600
I 6496 Br
750
500
I 6497 **
700
700
I 6498 o
500
750
I 6499 o
I 6500 o
500
400
650
700
800
1200
1300
Gamle brev - før 1854
I 6501 Br
F 6502 Br
I 6503 Br
F 6504
800
400
I 6505 Br
1500
1500
1200
1200
1-8, 21-137. Komplett samling tjenestemerker
bortsett fra 1933-serien på albumsider, prima **.
(SK 2835)
1/137. Fint stemplet dublettparti tjenestemerker
på sju Visirark, med størst verdi på de første 3
utgavene. Overvekt av rundstemplede merker.
Kvaliteten er litt blandet, men overveiende bra.
(SK 6850)
1-137. Kpl. Tjenestemerker på LT albumark, inkl.
papirsorter og nyanser. (6400) regnet på hovednr.
6b. Sidevendt stpl. SKIEN 26.I.28. God tagging.
Vm.still. 4. Attest Finn Aune. (SK 1600)
6b. Fargefriskt merke med del av to SLrundstempler. Velsentrert merke, svakt ujevn
tagging (som normalt). Vm.still. 1. Attest Finn
Aune. (SK 1600)
6b. 40 øre grønnblå, lettstpl. m/attest fra Hans J
Enger. En nærmest ubetydelig lav tg. nede. (1600)
9/20. Mangler kun 5 øre og 40 øre på kpl. Bra
sentr. 10 og 20 øre prakt. (2415++)
12. 10 øre lang tjeneste prima **. Luksus.
12, 17-18. 10 øre sentr. opp, 40 og 60 øre prima.
(2500++)
21-137 kpl. på dobbeltsidig plansje i postfrisk
kval. (2585)
17,18. 40 og 60 øre lang tjeneste prima **.
47 (2), 50, 57. Bankobrev ”kr. 4.120,-”, stpl.
LEIKANGER 10.5.44 Amla i Sogn. Frankert med
2 stk. 100 øre Offentlig sak IV u/vm samt 10
og 60 øre Solkors. To lakksegl fra Skattefuten i
Sognefjorden (ene skadet). Prima kvalitet!
50, 58(2). Bankobrev stpl. TRONDHEIM -7.3.45,
påskr. ”Innlagt kr. 2659,92 E.S.” adressert til
Røros. Frankert med 10 øre samt to stk. 1 kr
Solkors. Lakksegl fra Vegvesenet i Sør-Trøndelag.
98/137. Off.Sak II og III, så godt som komplett
i 10-blokker. Litt avvik i det 1 kr fiolett (TM 112)
mangler og TM 115-16 med bare 9-blokk av hver.
Til gjengjeld er det en 4-blokk ekstra av enkelte
valører, bl.a. TM 136-37 og en 10-blokk ekstra av
TM 111. (SK ca 8750)
121/137. Interessant samling på 3 albumark som
viser studier av luminiscens på forskjellige valører:
blålig hvit, hvit, gråhvit, hvitgul, gul. Hele 36 av
merkene med lux og prakt/lux-stempler, inkl. flere
sperreverdier. (SK 1725 når prakt/lux innregnet)
Stort antall stemplede tjeneste- og portomerker i
innstikkbok. Bra besatt. Bør sees.
Stort antall stemplede tjeneste- og portomerker i
innstikkbok. Bra besatt. Bør sees.
F 6506 Br
Prefrim
F 6507 Br
I 6508 Br
500
”TØNSBERG 27” - håndskrevet bak på pent
helbrev til Christiania 1813 ! Tidligste kjente
håndskrevet sted som vi vet om.
Brevomslag fra Bergen 29.august 1820 adressert
til Providence, Rhode Island, USA. Mottatt 30.
oktober 1820 i følge påskrift. Ingen postale
påtegninger. Privat lakksegl fra H.D.Janson &
Son, Bergen.
Brev sendt fra CHRISTIANIA 22.4.1839 til
SCOTLAND. Stpl. STRØMSTAD 24.4. Transittstpl.
HAMBURG 30 April K.S.&.N.P.C. Bak stpl.
LONDON 3.5.1839. Se mer utfyllende beskrivelse
på internett.
Christiania 17. April 1840. Vakkert og meget
velbevart helbrev adressert til Schleswig. 4-kantet
transittstempel STRÖMSTAD 18.4.1840 på
forsiden. Kartering ”109” på forsiden (Strömstad).
”1-35” på baksiden, samt ”15” og rødkritt ”12”.
Også et dekorativt rødt lakksegl på baksiden.
Helbrev datert ”Christiania 21.6.1844” og sendt
til Bordeaux, bl.a. påskrevet ”pr dampbaaden
Christiania”. Utførlig analyse på kort medfølger,
se foto.
Helbrev datert ”Christiania 8.4.1817” og sendt
til Trondheim. Påskrevet ”Per couverdt” og ”NB
her udi 80 Species”. Sjeldent privat befordret
bankobrev.
I 6514 Br
750
F 6515 Br
1800
600
I 6510 Br
1800
I 6511 Br
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
F 6517 Br
600
1000
400
1000
650
500
500
I 6518 Br
I 6519 Br
400
I 6520 Br
I 6521 Br
F 6523 Br
I 6524 Br
1000
F 6525 Br
500
500
Bypost
F 6527 o
F 6528 (*)
800
1000
600
I 6529 o/**/*
I 6530 o/**/*
I 6531 **/*
F 6532 (*)
I 6533 **
I 6534 *
1000
I 6535 o/**/*
I 6536
x 6537
500
500
Utrop
16 cent på pent brev til Norge, skipsstpl. bak:
”CONF. O ARG PAQ. BELGE 20 JUL 81”.
ENGLAND. Brev med 1/- + 2d og 2x1 d over
Hamburg i 1857 (brekk gjennom en 1 d).
ISLAND 7. 6 aur oppfrankering på 5 aur helsak fra
ISAFJÖRUR 23-9, ank. Tønsberg 3-X-98, flekk i
n.v. hjørne. Også blankoavstemplet helsak.
TYSKLAND. Mi nr. 16 og 18, på vakker trykksak
fra Hamburg 19-2-73.
TYSKLAND. Trykksak fra Berlin 3-7-73 med Mi.
nr. 19, samt brev fra Achen med Mi 19+20, begge
til Christiania.
TYSKLAND. Trykksak fra FRANKFURT A.M. 31-173 med to stk. 2 kr. Mi nr. 8, flere korte tagger på
venstre merke. Printed matter with 2x mi. no. 8,
several short perfs. on left stamp.
250
250
300
500
500
1000
300
250
500
500
500
800
700
1200
Diverse samleområder Norge
F 6526 o
600
PORTOTALL. Brevomslag stpl. TROMSØ 2.8.1868
og sendt til Vardø. Påstpl. portotall ”5” (type 1).
PORTOTALL. Helbrev (regning) stpl.
CHRISTIANSSAND 12.11.1863 og sendt til
Rægefjord. Påstpl. portotall ”5” (type 2), pent.
PORTOTALL. Helbrev stpl. FARSUND 3.12.1861
og sendt til Porsgrund. Påstpl. portotall ”5” (italic
style), også rødkritt ”6” (6 sk å betale for mottaker
inkl. utleveringsgebyr). Pent og sjeldent.
PORTOTALL. Helbrev stpl. FREDERIKSHALD
14.2.1873 og sendt til Christiania. Påstpl. stort og
fett portotall ”5” (type 1a). Sjeldent.
PORTOTALL. Helbrev stpl. HAMMERFEST
3.1.1866 og sendt til Trondhjem. Påstpl. lite
portotall ”5” (type 1), også rødkritt ”13-5”. Meget
pent.
PORTOTALL. Helbrev stpl. HAUGESUND
25.7.1870 og sendt til Porsgrund. Påstpl. portotall
”-5” (type 1), også rødkritt ”6” (6 sk å betale for
mottaker inkl. utleveringsgebyr). Meget sjeldent
brev i utsøkt kval.
PORTOTALL. Helbrev stpl. LAURVIG 5.8.1865 og
sendt til Christiania. Påstpl. portotall ”10.” (type 2).
2 loddrette arkivbretter.
PORTOTALL. Helbrev stpl. SKIEN 25.10.1869 og
sendt til Christiania. Påstpl. portotall ”5” (type 2).
Arkivbrett, pent.
Brev fra utlandet til Norge
I 6522 Br
I 6538
I 6539 Br
ARENDAL 05 I. 5 øre provisorie (håndstemplet)
på 7 øre rosa. Luksus stemplet ARENDAL
10.11.1885. (S/A 850)
ARENDAL 07 II. 5 øre provisorie (boktrykk) på 10
øre grønn. Luksus stemplet ARENDAL 18.11.1885.
(S/A 750)
DRAMMEN I 02 P1. 1 sk mørk blå på grått papir.
Bredrandet PRØVETRYKK. En svak, utpresset
brekk øvre v. hjørne er ikke særlig fremtredende.
(S/A 3000)
DRAMMEN på 4 plansjer, spennende lott.
KRISTIANSUND på plansje, inkl. ett ** av nr 10
og 11.
NAMSOS 05-06. 2/8 øre fiolett og 4/10 øre grønn.
Begge i vakre 4-blokker. Nedre par i hver blokk er
postfriske. ( 3075,- som 4-blokker.)
TRONDHJEM 06 P2. 1 sk grønn, PRØVETRYKK
tagget 12 3/4 x 12 1/4. Regummiert. ( 1500)
TØNSBERG. 72 prima ** merker i blokker + 3 * +
defekt merke.
TØNSBERG 1/12. Lott 22 forskjellige merker
1884-88 inkl. 4 forskjellige provisorier. (S/A 1770)
TØNSBERG på plansje, var. kval.
Plansje med 43 ustemplede/postfriske
bypostmerker.
Samling ca. 50 merker i innstikksbok, også noe
dansk bypost.
Samling med 82 bypostmerker på plansje, stpl./
ustpl./postfrisk., inkl. noen nyanser og to fra
Spitsbergen. Noen merker er utgitt uten lim, men
de som er utgitt med lim er som regel postfriske.
13 ubr. helsaker på monteringsark. Mange byer
repr., god kval.
400
350
1000
1000
500
700
500
700
400
500
500
500
400
400
Felt-, Sensur- og Krigspost
Norsk Feltpost
500
Frimerkeløse brev etter 1855
F 6516 Br
700
Portofritt franco-brev sendt fra Christiania 9-111855 til Paris. Transittstpl. Sandøsund 10-11-1855,
PD, Norwege Quiebrain Amb. C. 15-11-55, samt
ankomststpl. bak. På tross av to bretter ser brevet
flott ut.
PORTOTALL. Brevomslag stpl. DRAMMEN
26.2.67 og sendt til Christiania. Påstpl. portotall
”5” (type 3) og sign. ”B. Riis” i tilknytning til dette
(postmesteren?). Meget pent.
850
1000
700
500
600
1200
I 6509 Br
Obj.nr.
I 6512 Br
I 6513 Br
Brev sendt fra CHRA. til LONDON og stpl. med
rød CHRISTIANIA Type II 6.3.1846. Transittstpl.
STRØMSTAD 7.3. På baksiden ankomststpl.
London. Pent brev.
CHRISTIANIA 6-5-1854. Betalt helbrev til
Bordeaux, Frankrike via Hamburg. Kartering
”23”. Påført ”15 1/2” med rødkritt. Ank.stpl. og
transittstpl. bak.
CHRISTIANSSUND 9.7.1853. Blått avtrykk på
helbrev sendt til Hamburg, også rødkritt ”8”. Svakt
ank.stpl. på baksiden.
1000
1500
3000
Gamle brev
1000
1900
Utrop
Tjenestemerker
x 6484 **
1800
2y. Variant: ”Som Ubesørget”. Postfrisk med
nedre marg. Attest: Lasse Nielsen.
I 6540 Br
400
800
500
Brev fra ORANIENBURG 5.2.44 til Oslo. Fiolett
stempel ”Postzensurstelle L R.L.Sachsenhausen”.
SANDBAKKEN FANGELEIR, Elverum. Fiolett
stempel på brevkort stpl. OPHUS 13-2-46. Også
fiolett stpl. ”Censurert” på baksiden. Uvanlig.
SANDBAKKEN FANGELEIR, Elverum. Fiolett
stempel på brevkort (svardelen) stpl. OPHUS
20-4-46. Også fiolett stpl. ”Censurert”. Uvanlig.
400
Krigsfangepost
I 6541 Br
I 6542 Br
I 6543 Br
250
RØDE KORS brevkort med rødt
”KRIGSFANGEPOST” og blåfiolett sensurstempel
”VIDEREBEFORDRING TILLATT TYSK
CENSUR” n.v.hjørne. Sendt til Arjeplog, Sverige.
Maskinstemplet OSLO Br. 27.5.40 + tekst
”BREVKORT DRONNING MAUD MERKER”.
Kortet forteller om navn på person som er tatt til
fange og internert i Snåsa (overstrøket) og ligger
på sykehus i Snåsa (også overstrøket) og at ”han
har det godt”.
600
600
73
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 6544 Br
I 6545 Br
Utrop
SANDBAKKEN FANGELEIR, Elverum. Fiolett
stpl. ”CENSURERT” på baksiden av brevkort med
betalt svar (første delen). Stpl. OPHUS 25-1-46.
Uvanlig.
Tre brev fra krigsfange i ORANIENBURG til
Norge med 25 pf Hitlermerke. Fiolett stpl.
”Postzensurstelle J Sachsenhausen” på alle
og kjemisk sensur på ett. To brev seint 1943
til address i Oslo, mens brevet fra nov. 1944
er adressert til samme person men nå til Grini.
Slitasje, og brevet fra des. 1943 meget fillete.
Sensurpost 1940-45 fra/i Norge
I 6546 Br
I 6547 Br
I 6548 Br
F 6549 Br
I 6550 Br
I 6551 Br
F 6552 Br
I 6553 o
x 6554 Br
302-05. Rek.konvolutt stpl. PORSGRUNN 12.6.42
til Valpariso, CHILE. Hvert merke luksusstemplet
PORSGRUNN 12.6.42 (1. dag). Fiolett tolinjers
stempel ”Retur Forbudt” på forsiden og tilføyet
med blekk: ”som rek brev”. Usedvanlig vakker sak!
Banderole til USA med bra frankering 37 øre med
7, 10 og 20 øre V-merker. Det tyske returstempelet
”Zurück Postsperre” er meget uvanlig. Lavt utrop
pga. kval.anm.
FELTPOSTBREV til norsk soldat i tysk tjeneste,
stpl. Oslo 8.6.42.
Konv. sendt som ekspress/luftpost fra
TRONDHEIM 20.10.41 til Danmark. Påsatt hele 15
ulike V-merker! Også nøytral brun remse og tysk
sensur i Trondheim. Meget dekorativ.
LILLEHAMMER SENSUR APRIL 1940 på brev
fra ROA 13.4.40. Offisiell hvit sensurremse med
riksløven og ”Kontrollert”. Noe kvalitetsanm.
Sjeldent.
Rekommandert brev fra Narvik Sparebank til
DNC i Oslo stemplet Narvik 9-4-40. Returnert juni
1940 med flere stempler bak og påskrift ”Kan ikke
besørges”. Noen anmerkninger.
Rekommandert brev fra Nordlands Privatbank
i Bodø 1?.4.40 til DNC i Oslo med blått
sensurstempel ”Kan Passere Kontrollkontor nr 6,
Kontrollør nr.”. Returstemplet og ank. stpl. Bodø
24-V-40 (fingerbølstempel). Noen anmerkninger.
Sjeldent.
TRONDHEIM SENSUR på firmakonvolutt
fra Trondheim 1.10.41 til Sverige. Rødt
frankeringsmaskinstpl. ”937”.
Varioalb. med ca. 95 forsendelser, de aller
fleste med tysk sensur 1940-45. Mange
like med Oslo-sensur på konvolutter fra
LILLESAND til Sverige, men også div. andre.
Besiktige.
Sensurpost 1940-45 til Norge
I 6555 Br
I 6556 Br
I 6557
Brev fra Dienststelle L 02763 stpl. Feldpost a
24.1.44 og rødt passérstpl. F1N. Ank.stpl. som
sverter litt på forsiden. Sjeldent passérstempel.
Brev fra internert soldat ved Feltpost 700,
Filipstad, Sverige juni 1940. Stemplet bak:
”Viderebefordring tillatt Tysk Censur”. På forsiden
”Granskad av militär myndighet”. Uvanlig.
Lott 18 brev el. kort fra siste krig, til og fra
Norge. Bl.a. sensurert luftpost fra Spania 1941,
mange tysk feltpost i Norge inkl. rekommandert,
rasjoneringskort ”Kjøpekort for brennevin
og vin”, ”Tobakkskort for kvinner”, osv. Fin,
utstillingsmontert lott!
Diverse krigspost
I 6558 Br
I 6559 Br
F 6560
I 6561
I 6562 Br
10 brev/kort. Bl.a. 4 fra utlandet til Norge. 2 brev
fra ”Nasjonal Samling” og et fra ”Den Norske
Legion”. Flere av brevene med sensurremser og
sensurstpl.
5 brev frankert med London-serien (NK
333/338), brukt i 1943/1945. Stpl. fra ”Marinen”,
”Handelsflåten” og ”Little Norway”.
Liten konvolutt frankert med Londonserien
10-60 øre + par 10 øre med ovalt fiolett stpl.
NORWEGIAN ARMY SCHOOLS AND TRAINING
UNITS Field Post Office H.S.O. Adressat på
baksiden av konv. Sjeldent stempel, type F3, ifølge
Karl U Sannes bok om Eksilpost.
Lott 17 brev med sensur, de fleste til og fra Norge.
Ett til nordmann i Toronto 1944 sendt fra England.
Var. kval.
Stor brevsamling mellom norsk kvinne og tysk
soldat, bosatt i respektive land, alle med innhold.
Medfølger noe div. Masse sensur og flere uvanlig
portokombinasjoner.
Filatelistisk litteratur
I 6563
I 6564
F 6566 **
F 6567 *
F 6568 **
750
Obj.nr.
I 6569 o
Utrop
NORGES STATSBANER fraktmerker. Omfattende
samling 64 merker (duplisert), som viser nyanser
på noen utgaver. Også stempler, ett par og
en trestripe samt tre 4-striper. Inkluderer 17
grovtaggede merker (tg. 9).
Obj.nr.
500
Førstedagsbrev
FDC NK-nr.
F 6570
172-75. Abel stemplet VOKSENKOLLEN, hor. brett
nede på konvolutten. (SK 3900)
x 6596
I 6597
1300
x 6598
1000
I 6599
500
6600
6601
500
500
x 6602
500
200
F 6571
F 6572
I 6573
400
I 6574
400
1500
600
400
500
I 6575
I 6576
I 6577
I 6578
I 6579
I 6580
I 6581
I 6582
I 6583
I 6584
500
500
750
I 6585
I 6586
I 6587
500
I 6589
1000
x 6590
500
ADAMS EXPRES, Kristiania. 10 øre rosa. Prima
postfrisk. Sjelden.
ADAMS EXPRES, Kristiania. 20 øre grønn. Prima
postfrisk.
Holmenkollbanen K 2. 75 øre. Konduktørmerke.
Tagget 1 side! Små spor etter hengsel.
Kristiania Elektriske sprovei. 10 øre rosa i vertikalt
par, begge merker med 3-sidig tagging. Sjelden.
500
500
I 6591
I 6592
I 6593
500
I 6594
300
500
177-80. Hellig Olav. Komplett serie på konvolutt
maskinstemplet OSLO Br. 1.IV.30, som er første
dag. (SK 7900)
185-88. Bjørnson på adressert, lang konv stpl.
Notodden 8-XII-32. (SK 2200)
185-88. Serie Bjørnson på 3 konvolutter, hvorav
2 rek., stpl. VINDEREN I AKER 8.XII.32 og sendt
lokalt. Et par av merkene med anm. og dels berørt
av lette arkivbretter, nydelige stpl.avtrykk.
185-88. Vakkert kort u/adr. med portrett av
Bjørnsson i ung alder. Stpl. STAVANGER 8.XII.32.
(2200++)
223-24. Nordkapp II på rek.brev til Stockholm
stpl. Oslo 20-6-38. Et par små flekker i kantene.
(SK 1775)
259. Legion i PAR på rek., postgått konv. Paret
påsatt opp/ned. Bra kvalitet.
319-21. Landshjelpen i 10-BLOKKER på konv. der
blokken dekker over en påtrykt adresse. Uvanlig
sett!! (SK 900 som fireblokker, SK 1650 som
enkeltmerker)
350-53. Haakon krone på pent uadr. brev stpl.
STAVANGER. (1425)
354,56. På to konv. (SK 1700)
375. OSLO 15.3.49. Adressert til Danmark. (SK
1000)
388-89, 393. Alle i 4-bl. på hvert sitt brev stpl.
STAVANGER 18.12.50. (2750)
395, 397-400. 30, 35, 45, 50 og 55 øre Haakon
øremerker stpl. OSLO Bko. 10.2.51. Rek. (SK
1600)
459, 464. 40 og 60 øre Olav på illustrert konvolutt
fra Sanitetsforeningen stpl. OSLO 12.11.62 (SK
1100)
460. 45 øre Olav på praktfull uadressert konvolutt
med logo fra Sanitetsforeningen stpl. OSLO
15.9.58. (SK 1025)
1316-17y. Juleposten 1997 med fosforescerende
papir i 4-BLOKK, sjelden! (SK 2600)
ATM 1-5. Komplett sett á 5 FDC 2.12.78 fra Oslo,
Oslo Lufthavn, Bergen Trondheim og Tromsø.
(HK 2020)
3800
Komplett 1958-2010 i 5 Gigant-permer med
kassetter. SK kun Olav V bruksmerker 10980,-,
med små anmerkninger på krone Olav, 50 og
90 øre, 85 øre og 80 øre.
Stor lott FDC. Ca. 1400 stk. 1976-2008. + 95 ca.
1960-75. Noe innsatt i 2 FDC-alb. Dublisert. Meget
stor kat.verdi.
Stor eske med anslagsvis 1500 brev
1950/2000-tallet inkl. litt særstpl., samt Island og
Sverige. Overvekt på 1990/2000-tallet (til 2008)
og da nesten bare med 4-BLOKKER og 2 av hver!
Meget høy kostpris.
Solid samling 1970/2006 i sju Varioalbum, + noen
tidligere (inkl. to blomster og tre flytkning 1960).
Godt gjennomført med 2 stk. av hver. God kvalitet,
og tils. grovregnet 900 konvolutter, samt noe
ubetydelig annet material (mest maxikort).
Eske med ca. 1050 brev. Ca. 250 før 1975, 800
etter 75. Mange m/miniark. Alt 1960-årene og opp
til ca. 2003. En del er adr.
800 brev ca. 1978-2008. Likt fordelt på enkle og
4-blokker. Prima kval. Også 32 privat stpl. brev.
960 stk. 1985/96 i to store arkivesker uten
adresse. De fleste med 8-10 av hver. Mange med
miniark, bl.a Arbeidsliv I, II, III x 10 av hver. Høy
kat.verdi.
Eske med ca. 650 brev, Ca. 300 før 1975 og 345
etter 75. Mange er adr. til DK. Noen med forsøkt
bortvisket adr. Disse er ikke medtalt.
Samling FDC 1971 til 1998 i to tykke permer.
Overkomplett t.o.m. 1995 + en del frem til 1998.
Inneholder utgaver på forskjellige konvolutter og
ulike stempler. Oppgitt kat.verdi SK ca. 9000.
12500
FDC Samlinger og lotter
I 6588
HÅNDBØKER. De 3 røde: Bind I (1963), bind II
(1966), samt norske filatelistika (1969). Alle med
nytrykkene. Bind I med litt falmet rygg, ellers riktig
pen stand.
SNARVOLD: 2 bøker ”Letters to foreign
destinations until 1855” (eksemplar nr. 28 av
100?) samt ”Carrying Norwegian Mail abroad up to
UPU”, 307s. Begge meget pene og kostbare.
Fraktmerker
F 6565 **
600
I 6595
74
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
1000
500
1200
x 6603
I 6604
6605
I 6606
I 6607
800
500
600
I 6608
I 6609
700
I 6610
500
500
x 6611
700
6612
800
I 6613
600
500
600
750
I 6614
I 6615
I 6616
I 6617
6618
I 6619
2750
I 6620
2500
6621
2250
I 6622
I 6623
2200
x 6624
2000
2000
1600
x 6625
x 6626
I 6627
I 6628
1500
I 6629
x 6630
Utrop
Samling 1941/1980 i 3 flotte burgunderrøde SAFEalbum med kassetter. HK-verdien t.o.m. 1960 er
2975,-, bl.a. finnes NK 300-01 og 377-79 (noen er
stpl. Lier). Etter 1960 er det mange kpl. årganger +
noen ekstra utgaver og HK-verdi = 3749,-, samlet
6724,-. Jevnt fin kval., liste vedlagt.
500 brev 1961-2006. 100 stk. 1961-76 innsatt i
Varioperm, de andre i eske. Kval. ser bra ut. Høy
kat.verdi.
Parti med 633 brev: 24 stk. 1942-55, 194 1956-81,
162 1982-92, 121 med NFT-vignett 1964-80, 50
med Bergen Fil.klubb-vignett 1970-79, samt 82
mer offisielle brev. Noen bedre i eldste del inkl.
Norwex og tre stk. OL. Også ellers duplisering på
NK-nummer, naturligvis. Noen få brev med kval.
anm., men overveiende bra.
530 brev 1980-/90-årene. Mange med 4-blokker
og miniark. God kval. Dublisert.
Større, rotete abo.parti til i hvert fall 2007 i
stappfull Smartposteske (den største). Trolig fra
1975 og framover. Stort antall brev.
Dublettlager med kun miniark 1985/2006, ofte ti
eller flere. Tilsammen ca. 255 konvolutter, samt
noe extramateriale (dette ves. maxikortserier med
OL-utgavene). Stort sett god kvalitet.
Samling til mai 2009 i fem album. Album I
med mellomgode som Nansen II, Landshjelp I,
Jernbane 1954, Nordkapp V, osv. Perioden 197080 og 1990-96 mgl. Bra kvalitet og bra rekv.
En samling 1939-60 i bra kvalitet. (SK 9180)
Ca. 650 stk. 1980/85 i stor arkiv eske u/adr.
Mange med 10-20 av hver.
Parti med oppgitt ca. 600 brev med tyngdepunkt
1970-/80-tallet. Duplisert, bra kvalitet.
Kpl. samling 1981-2007 årgangsvis i konvolutter.
Noen utgivelser (de første 11 årene) er det flere
av. Postens salgspris ved utgivelse oppgis til
6078,- og HK 2012 til 11583,-. Prima kval.
Dublettlott med 54 ”eldre” FDC fra 1938/1951.
Bl.a. Turistmerkene m/vm NK 217-19,
Universitetet, Kielland, Quisling (NK 300-01),
Landshjelp II etc.
Minst 300 stk. 1940/60-tallet i stor arkiveske med
bedre som Nordkapp III, IV, V, blomster, flyktning,
skip, Olav m/fosfor, noen av disse med 5-6 av
hver. Både med og uten adr. Sjekk.
Stor eske med ca. 1000 brev 1960-årene opp til
ca. 2002. Duplisert i perioder. Slenger også noen
m/særstpl. Alt innsatt i fdc-permer i bra kval.
Stor kartotekboks m/ca. 1000 stk. fdc. mest 1980årene. Også en del særstpl. iblandt. God kval.
Samling 1987/juni 2003. Skal være komplett i
perioden minus 3 stk. Alt er uadressert. Dertil noen
få konv. før dette, best er OL 1952-konvolutter i
bra kvalitet.
Samling utsortert fra abonnementsforsendelser/
samleropphør, trolig komplett 1991/sommer 2012.
Prima.
Ca. 800 stk., mest i perioden 1970-tallet til 2010.
Noe duplisert.
Lott ca. 330 brev 1959-ca 88. Bra kval. Både adr/
uadr. Også noen brev med særstpl. + litt annet.
det meste er innsatt i 3 alb.
Skoeske med ca. 370 FDC fra 1960/08 + ett fra
1942 og 1958. Ingen dubletter.
5 stk. Vario-alb. med ca. 360 brev. Ca. 110 stk. før
1975, ca. 250 1975 til 2006. Bra kval. Medfølger
noen Postens julehilsen m.m.
480 stk. fra 1970-tallet i stor arkiveske, med adr.
Mange med 7-8 av hvert.
Eske med uoversiktlig parti fra abonnement
1960-tallet/moderne, duplisert?, komplett? Noen
få 90-tallet innsatt i Varioalbum, resten løst/buntet,
bra kvalitet. Mange, mange 100 konvolutter.
Ca. 500 dupliserte fra 60-årene. Noen for
vignettsamlere?
Pen lott med 13 litt bedre, eldre enheter. Bl.a.
4-blokksett NK 300-01 på rek.brev til Danmark
med kontrollstempler, Nansen II, Norwex, Maud,
Landshjelp. Inkl. 2-3 andre forsendelser inkl.
flott brev Levangerbanen C 1931. Vesentlig bra
kvalitet.
Godt parti til 2011, trolig kun etter 1990. Rotete
anlagt i eske, og umulig å vurdere kompletthet,
men framstår som fyldig!
POSTENS FDC ÅRSSETT. Kpl. 1990-2002. Alt i
god kval. (SK 5500)
Stor kartotekboks m/7-800 brev 1970-/80-årene.
Mange av noen. Også bunke Fakkelstafetten +
noen særstpl. i blant.
31 FDC 1941-57, delvis sortert på stempeltype.
(SK 4600)
21 FDC 1939-60. (SK 3220)
Mindre samling 1942-2000, starter med 300-301
single på to konv., inneholder også 3x Norwex,
ellers ingen dubl. Katalogverdi SK 4200,- før 1961,
deretter 58 stk.
1985/89. Ca. 190 stk. u/adr. 4-10 av hvert, inkl.
miniark.
1980/89 nærmest kpl. i SAFE-album, inkl.
dubletter. Ca. 220 stk. uadr./adr.
3 stk. FDC-alb. m/ca. 260 brev 1975-98.
Medfølger noen brev m/spesialstpl. God kval.
Kartotek med duplisert vare 1980/90-tallet, en del
med 4-BLOKK, minst 400 brev. God kvalitet.
1500
1400
1300
1300
1250
1250
1200
1200
1200
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
800
800
800
800
750
750
750
700
700
600
500
500
500
500
500
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 6631
I 6632
I 6633
I 6634
Helpost
F 6635
x 6636
I 6637 Br
I 6638 Br
I 6639 Br
Utrop
Lott brev 1941/55. Perm med noen halvgode, bl.a.
Snorre, Nordraak, Wergeland,OL 52, Nordkapp
1953 og 57 + en del andre. Dubl. av noen. (SK
3400)
390 stk. i tiden 1941-99, uten de kostbare
bruksmerkene, montert i 3 ringpermer. + Ca. 100
stk. Særstempler/fdc/brev/dubletter.
Samling 1972/92 i 2 album, SK ca. 2400,- + noen
dubl. I tillegg Postens Maxikort 1-16 og 18-31 (SK
620,-), samt PU 66-88, 93-118 og 172-82 i album,
SK 1215,-. (samlet SK 4235)
166 stk. 1966/79, 1990/93. De siste i FDC-album.
Noen dubletter. Både med og uten adr.
500
BK 4. 5 øres helsak oppfrankert med 5 øre
skravert stpl. Sandefjord 17-7-82 adr. til HANGÖ,
FINLAND, transittstpl. Stockholm. Ank.stpl.
Eske med flere hundre eldre og nyere helsaker,
brukt og ubrukt. Vi ser en del dubletter, ellers
usjekket, fra bo.
FELTPOST. Kort og konv. med norsk tekst, på
monteringsark hvor det er notert ”Dist.kommando
Tromsø ca. 20. mai 1940”. Meget uvanlige, ubr.
KO 3. 5 øres helsak-konvolutt stpl. CHRISTIANIA
16.I.93 til Hamburg. Oppfrankert til 21 øre (1
øre overfrankert) med NK 22, 48 (6), 51 I. Noen
”rustflekker” på konvolutten. Attest Finn Aune.
Samling med ca. 50 ulike UTSTYRSKORT
(A5-format) i album, god kvalitet. Noen få brukte/
stpl., bl.a. sett sjeldent stpl. Rønningsvåg (NT).
1500
500
500
450
400
500
750
I 6640 o/Bs/ BÆRUM. 4 brev + to plansjer
Br
I 6641 o
KRISTIANIA *BLAD* 6-II-24. Meget sjeldent
SL-stempel på 4-blokk 12 øre posthorn (NK 101).
(7 punkter)
x 6642 Br OSLO/KRA. Eske med gamle og nye forsendelser
med ymse stempler, mye C6 brev, helsaker, kort,
noe i større enheter opp mot C4. Interessant vare.
150/200 stk.
Vestfold
I 6643 o
VESTFOLD-BUSKERUD-AKERSHUS. Perm m/
kart fra alle områder i de 3 fylkene. Det er lagt
vekt på pene rettv. stempler. Det aller meste
er etter 1960. Tilsammen 60-70 merker som er
prakt og lux.
Buskerud
F 6644 Br
I 6645 Br
I 6648 Br
I 6649 Br
400
I 6650 Br
I 6651 Br
I 6652 Br
ÅBÅL. Sjeldent stpl. 26.10.46 på H7-kort, hele fire
stk. like forsendelser fra dette vesle stedet.
200
BARKVED 30-VII-28, 9 pkt. På brevkort sendt av
L. Barkved.
HELGØSUND. Sidev. 19.VIII.09 på NK 76 på
postkort med ok fargemotiv Bjergsted i Stavanger.
God kvalitet, og stpl (SL) grad 8!!
JÆRBANEN D 18-10-36, 10 pkt. På brevkort.
300
KVILLDAL. Lette avtrykk 22.XII.34 med NK 119 på
julekort. Sjeldent, grad 8, bra kval.
Ca. 30 brev, rek. brev, bankobrev, innenriks
inkassasjonskvittering, mottagelsesbevis o.s.v.
Fra ca. 1930 og utover. Bl.a. stpl. fra Leiasundet 8
pkt. Bergen-Stavanger Nattruten A-D, StavangerBergen dagruten, linjestpl. etc.
38 brev/kort/bankobrev etc. fra ca.
1900/1940-tallet.
I 6654 Br
HOPEGRENDI. Sjeldent stpl. på julekort
23.12.63, ca. 12 års brukstid. Bra kval.
LYGREN. Klare, omvendte SL-stpl. 22.XII.14 på
julekort med NK 98, Sjeldent, grad 8, bra kval.
Møre og Romsdal
x 6655 o/Bs/ FREI (før sammenslåingen). Kommunesamling
Br pent montert med 22 ulike stpl. fra 7 poststeder
ca. 1850-2000. Bl.a. prefrim Fredø på brev med
småfeil, 2-rings Frei på NK 62, 4-rings ”84”
(Nordkvalvåg), pent Birkestrand på NK 205, og ti
ulike Rensvik.
x 6656 o/Bs/ VESTNES. Kommunesamling pent montert med
Br 63 ulike stpl. fra 9 poststeder 1864-2001. Bl.a.
sjeldent ”498” (Daustad) og kph samme, 2-rings
Rekdal på kort 1914, hjelpestempel Tomra,
Tresfjord og Vestnes, Nerås m.m. Bra kvalitet.
Sør-Trøndelag
I 6657 o
F 6658 o
F 6659 o
I 6660 Br
13b. Diagonalt BØRSEN 1-2-187? (6 punkter på
4 skill 4).
ANSTEINSUNDET (Roan). Prakt stempel på 20
øre Turistmrk. (8 punkter).
GARLI 3-VII-45 (RENNEBU). Lux på 20 øre
Turistmrk. (ikke registrert i NK 2013)
GREFSNESVAAGEN (Hitra) på julekort 1920. Litt
utydelig dato. Sjeldent. (7 punkter)
I 6663 Br
Utrop
500
451. 35 øre Haakon på brev med svensk stempel
Valsjøen 22.2.58 og uvanlig linjestempel: ”Postlagt
i Norge Mellomriksruten Sørli-Valsjøbyn”. Adr. til
Tyskland.
JØØEN 4-6-1894. På brev frankert med par NK 61
til Ringvald pr. Hønefos. Pent.
300
Nordland
I 6664 Br
x 6665 Br
I 6666 o
I 6667 Br
x 6669 Br
I 6670 Br
x 6671 Br
Troms
x 6672 Br
300
Hordaland
I 6653 Br
500
GARDÅSEN. Bra SA-stpl 31.10.46 på utradisjonelt
H7-kort, sjeldent (SL-stpl. har grad 8). God
kvalitet.
Rogaland
I 6647 Br
500
500
Vest-Agder
x 6646 Br
300
RØKEN 18-3-1860 på brevomslag til Drammen.
Portofritt ved B.Dybdahl. Uvanlig.
Hedmark
I 6662 Br
I 6668 Br
500
HITRA/FRØYA. 13 portofrie forsendelser ca.
1911/21, bl.a. Strømfjorden, Ytre Strømfjorden,
Straumfjorden i Hitra, Halten, Heggaasen,
Vassøsund, m.m. Et par brukt som ank.stpl. To
konv. røft åpnet høyre, ellers rimelig bra kvalitet.
Spennende lott, med flere uvanlige SL-stempler
som nevnt!
Nord-Trøndelag
500
Hjemstedsfilateli
Akershus og Oslo
Obj.nr.
x 6661 Br
FORVIK I HELGELAND. Praktstpl. 24.VII.14 på
114 på postkort, med godt p.k.motiv fra stedet
(uten utg.). Kortet i kv. 2 pga. noe skrift. Godt
kombinasjonsobjekt, lett smuss på skriftsiden.
HELGELAND. 26 fine C6-konv til firma i
Trondheim 1947, mange småplasser: Bjørn,
Vallabotn, Lande, Tvervik, Vestvågan, Gåsvær
i Helgeland, m.m. Mange pene brev, alle på
konvolutter med firmapåtrykk/-stpl.
MO/MO I RANA. Plansje med moderne prakt/lux
på variert utvalg merker, inkl. mange høyverdier.
Portofritt verdibrev sendt fra Vega 15-11898 til Kristiania. Stpl. PAKKEPOST og
Nordlandsposteksp. A.
SEFRIVATN. Torings med tverrbj., sidev. 15.10.46
på H7-kort. Dette mener vi er et meget uvanlig
stempel.
SOLHAUGSTRANDA. To like, flotte H7-kort
23.X.46 fra dette vesle stedet. Stpl. har vært
omsatt i en liten grad siste 2-3 år til meget gode
priser.
VEGA (4 pkt.). Lott med 9 brev. Frankert med NK
57, 68-69, 76. Bl.a. 3 bankobrev.
Ca. 35 fine C6-konv til firma i Trondheim 1947
i god kvalitet, kun håndstempler!. Mange
småplasser: Hamsundpollen, Dragnes,
Svenningdal, Tinden, Mørsvikbotn, Smines i
Vesterålen, Eidsfjord i Vesterålen, Vensmoen
Sanatorium, m.m.
400
400
500
500
300
400
700
300
200
200
200
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
350
500
500
500
BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA 3.VI.96, prakt
på NK 61 Xb type II.
F 6676 o
NORDBANERNES POSTEXP. 8.II.95. Prakt
torings på NK 17 (i grønnlig blå nyanse ?).
F 6677 o
NORDBANERNES POSTEXP. 1.V.87. Lux på
NK 54 I.
F 6678 o
VESTBANERNES POSTEXP. ?0.VIII.91. Prakt på
NK 51 III. Prima tg./sentr.
I 6679 Br ØSTFOLDBANEN Ø.L. II 6-11-41. på bruksbrev
med innhold til Trondheim. Ank.stpl. bak. Meget
sjelden, kun brukt få dager i 1941 (9 punkter).
x 6680 o/Bs Samling/roteparti på noen plansjer i permer, angitt
å være ca. 600 enheter med jernbanestpl. og
annet relatert materiale. Dog også litt eldre utland.
Dels oppsatt etter banestrekninger, og dominert
av Antikva-utgaver. Mange fullstpl. Samlingen
framstår som genuin, men trenger sårt resortering
og gjennomgang.
x 6681 Br Ca. 130 H7-kort med jernbanestempler med god
spredning, men noen dubletter forekommer. Ikke
sjekket mot Tiemer, bra kval.
x 6682 Br 9 brev med flere Kristiania-Asker, + en
fraktmelding.
I 6683 Br Jernbanestpl. Lott med 21 kort/brev. bl.a. HortenSkoppum 5 pkt., Kristiania-Lillestrøm 7 pkt.,
Strømmen Jernbanest. 5 pkt., Rjukanbanen A 6
pkt., Nordbanernes posteksp. II G 7 pkt.
I 6684 o
2-300 klipp/merker, div. jernbanestempler.
I 6687 **
400
SØRLANDET. 2 ringpermer stappfulle med brev
og noen postkort fra 1900-tallet. Må sees.
F 6675 o
I 6686 **
500
300
Jernbane
I 6685 **
500
KJELVIG 17-3-1863, 9 pkt. Litt grøtete stpl. på
NK 4.
Julemerker
950
500
500
Regionale lotter
I 6674 Br
250
Nærmere 30 fine C6-konv til firma i Trondheim
1947, mange småplasser: Bryggerhaug,
Lanes i Langsund, uvanlig Rødsand i Senja,
Stønnesbotn, Kvesmenes, Grøtavær, Mefjordvær,
Salangsverket, m.m. Et par dubletter, mange
virkelig pene brev.
Finnmark
I 6673 o
300
1 (2), N1, N1 B (4), N1 vt4 (2), N1 vt4g. Lott 11
merker av ”den lille” 1906-utgaven: 2 merker i
nyanser samt 9 stk nytrykk 1952 i forskjellige
varianter inkl. utagget 4-blokk, loddrett par utagget vertikalt samt tilsvarende i ”gutter-pair”.
(Ljødal/Aune 1600)
1. NKS 1906 h, ”småformat”. Komplett helark á
100 merker. (Ljødal/Aune: 7500)
1-2 N2. Nytrykk 1952, komplett kombinasjonsark á
2 x 9 merker. To fiolette firkantstempler indikerer at
dette kan dreie seg om ”printers file copy sheet”.
(Ljødal/Aune: 1750+)
300
300
250
200
900
900
800
700
500
500
400
1000
500
Obj.nr.
Utrop
I 6688 **/* 2 I, II, N1, N2, N2 B, N2 g2y, N2 P1. Samling
11 merker av den ”store” 1906-utgaven: 2 stk
ustemplede merker inkl. variant ”NORSK LITH.
OFF.”. Videre 9 merker nytrykk 1939 og 1952
inkl. gutter-pair, utagget 4-blokk og utagget sort
prøvetrykk. (Ljødal/Aune 1975)
I 6689 **
2 N1. Nytrykk 1939 i komplett helark á 16 merker.
Meget sjelden som helark (2R). (Merkeverdi
Ljødal/Aune: 3200)
I 6690 **
3. NKS 1908 h2, komplett horisontalt dobbeltark
á 100 merker med mellomsteg (gutter) mellom
arkene. Meget sjelden som dobbeltark. (Ljødal/
Aune 5000+)
I 6691 **
3 N2. Nytrykk 1952 i komplett helark á 20 merker.
(Ljødal/Aune: 2000)
I 6692 **
5. NKS 1910 h2. Komplett horisontalt dobbeltark
med mellomsteg (gutter) mellom arkene. Sjelden
som dobbeltark! (Ljødal / Aune 2500+)
I 6693 **
14 Ab h2. NKS 1919, komplett vertikalt dobbeltark
á 100 merker. Mellomsteg (gutter) mellom de to
helarkene. Meget sjeldent som dobbeltark! Mindre
kval.anm. N.v. hjørnemarg. (Ljødal/Aune 4300)
F 6694 **
14 vt1. Horisontalt par NKS 1919. Variant:
VERTIKALT UTAGGET. Ikke notert i Ljødal/Aune.
I 6695 **
19 Ah. NKS 1924, komplett helark á 100 merker
som bl.a. viser hele nedre marg (7,5 cm høy)
med trykkeriets logo (Johan Michelet A/S) og
informasjon fra Nasjonalforeningen og Norske
Kvinders Sanitetsforening om restriksjoner i
bruken av julemerket på postforsendelser. (Ljødal/
Aune: 3500)
I 6696 **
21 Ah. NKS 1926, komplett helark á 100 merker.
(Ljødal/Aune 3500)
I 6697
22. Utagget prøvetrykk 1927 med enorme
marger. ”Korrektur”-notater er skrevet delvis over
prøvetrykket og datert 14/2 27. Skarpt rød ramme
og lys blå bakgrunn.
I 6698 **
22 Ah. NKS 1927, komplett helark á 50 merker.
(A/L 2000)
I 6699 **
23 Ah. NKS 1928, komplett helark á 100 merker
(2R) (A/L 3000 merkeverdi)
I 6700 **
24 Ah. NKS 1929, komplett helark á 100 merker
(2R) (Ljødal/Aune 3500 merkeverdi)
I 6701 **
25 Ah. NKS 1930, komplett helark á 100 merker
(2R) (Ljødal/Aune: 4000 merkeverdi)
I 6702 **
26 Ah. NKS 1931, komplett helark á 100 merker
(2R) (Ljødal/Aune: 3000 merkeverdi)
I 6703 **
27 Ah. NKS 1932, komplett helark á 100 merker
(2R) (Ljødal/Aune: 3000 merkeverdi)
I 6704 **
28 Ch. NKS 1933 (perf. 11 1/4 x 10), komplett
helark a 100 merker (2R) (Ljødal/Aune: 7500
merkeverdi)
I 6705 **
29 Ah. NKS 1934, komplett helark á 100 merker
(Ljødal/Aune: 2500)
I 6706 **
30 Ah. NKS 1935, komplett helark á 100 merker
(Ljødal/Aune: 3500)
I 6707 (*) 31. Utagget prøvetrykk og utagget sett med
skalatrykk 1936 opplimt på kartong. Tils. 7
merker på tykt ugummiert kunsttrykkpapir. Del
av 4-kantstp. ”Prøvetryk med A/S Jacobsens
Farvefabrik, Gul Nr. 10, Rød Nr. 337, Blå Nr. 152,
Sort”. Mindre kval.anm.
I 6708 **
31 Ah. NKS 1936, komplett helark á 100 merker
(Ljødal/Aune: 2500)
I 6709 **
33 Ah. NKS 1938, komplett helark á 100 merker
(Ljødal/Aune: 2000)
I 6710 **
34 Ah. NKS 1939, komplett helark á 100 merker
(Ljødal/Aune: 2000)
I 6711 **
36 fh. Komplett NKS frimerkehefte 1941 med 100
merker. Meget uvanlig, spesielt i denne kvalitet!
(L/A 1500)
I 6712 **
37 II fh. Komplett NKS frimerkehefte 1942 med
100 merker, 2. opplag (hvitt papir). (L/A 2000)
I 6713 (*) 41. Prøvetrykk, originalkopi av NKS 1946
innfelt i papplate. Dekkpapir er stemplet Ps.
Jnr. 2515/1946 B (tallene supplert med blekk).
Registrert med journalnummer på Slottet og
godkjent.
I 6714 **
52-55 ha2 v3. NKS 1956. Komplett helark
(B-arket) med variant: Utagget vertikalt. (A/L
2000+)
I 6715 **
52-55 ha2 v3. NKS 1956. Komplett helark
(B-arket) med variant: Utagget vertikalt. (Ljødal/
Aune 2000+)
I 6716 Br Brev og kort i eske, de fleste med julemerker.
Blandet kval.
I 6717 *
NKS samling 1906-1981. Ser ut til å være
komplett i perioden + en del 4-blokker og større
enheter. Omfatter en velsentrert 1907 storformat
med ”NORSK LITH. OFF.” trykk i margen. Denne
er pent hengslet, for øvrig postfrisk. (Ljødal/Aune:
ca. 5000)
I 6718
Større lott NKS ”medløpere” etc., postkort,
brevkort med forhåndsadressering, maiblomstkort
og historie, telegrammer, eldre prislister, originaler
for avisannoser (1954), brevlogo, FDC-logoer,
lakksegl, telegram-oblat, etc. Bør sees. Gi bud!
Kilovare
I 6719
I 6720
Stor eske med H-7 klipp. Ligger i 13 stk.
kilovareesker. Tilsammen minst 13-14 kg
netto. Nesten bare 10 og 15 øre, Mange pene
avstemplinger.
Flyttekasse med 18 kg brutto i et antall plastposer
inkl. litt vaskede merker. Bra spredning, fra bo.
500
500
500
400
500
500
400
500
500
300
400
500
500
750
500
500
1000
500
500
300
400
400
400
400
400
300
400
400
500
500
100
1400
1250
75
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
x 6721
I 6722
I 6723
I 6724
I 6725
x 6726
I 6727
I 6728
Utrop
Eske med 12.5 tidlig 1960-tallet. I praksis kun
klipp med Olav kronemerker, tilsynelatende et
lite eldorado for stempelsamlere, i hvert fall ikke
plukket av dagens selger!!
FLYTTEKASSE med ca. 20 kg klipp, for det meste
bruksmerker 60-, 70-, 80-årene.
Flyttekasse fullstappet m/for det meste
kilovareesker med klipp i perioden 1940-årene og
opp til ca. 1990.
Ca. 6 kg klipp fra H-7 kort, da mest 10 og 15 øre.
Mange pene stpl. fra hele landet.
Eske med ca. 5 kg. H7-klipp. Slenger noen
20-ører, men stort sett 10 og 15 øre. Mange pene
stempler.
Eske brutto 2.38 kilo full av stempelklipp med
krone Olav. Må være spennende for stempeljakt.
Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes
på.
Eske med ca. 5 kg nyere klipp. Denne bør kikkes
på.
1250
BERGEN-OSLO 1-6-1939 1ste tur i rødfiolett
farge. Pent rek. brev adr. til Sverige. Bak ank.
stpl. Oslo.
GRAF ZEPPELIN NORDLANDFAHRT 1930.
Postkort stpl. Bergen 16-VII-30. Stemplet om bord
samme dag.
STAVANGER-OSLO-STOCKHOLM 26-11-39 stpl
Stavanger Lufthavn.
Førsteflyvning OSLO-STETTIN 18.7.1927 med
gul etikett + rødt stempel ”Mit Luftpost befördert
Stettin 1”. Uvanlig.
OSLO STAVANGER 1.TUR 22.11.39. Ank.stpl.
Stavanger Lufthavn.
Lott på 40 konv. C6/C5 med markering av norsk
luftfartshistorier 1979/81, vesentlig med militær
tilknytning. Det meste med engelskspråklig tekst,
og fine motiver på konv./vignetter. Et lite antall
konv. med signaturer.
HARSTAD-OFOTEN, LOFOTEN, VESTERÅLEN
7-6-1936 1ste tur. Brev med 25 øre Polmerke.
Meget flott avtrykk.
CRASHPOST: ”Salvaged mail AIRCRAFT CRASH
SINGAPORE 13-3-1954” på kort fra Australia, med
pergamyn returkonv. stpl. Oslo 25-3.
Luftpostbrev til sjømann ombord i båt i Abadan,
IRAN fra Drammen 29-10-57, porto 135 øre.
Påstemplet fiolett ”M”, trolig sendt via rederiet
i England hvor det er påsatt 9 d frimerke
(ustemplet), og ank.stpl. bak.
Lott to førsteflyvninger 1935: THOR SOLBERGS
FLYVNING 1935 USA - NORGE VIA LEIV
EIRIKSSONS RUTE (maskinstempel), postkort
signert av ”Thor Solberg” med grønt blekk,
nummerert kort. Videre LUFTPOSTRUTEN
OSLO-BERGEN 11.6.1935 frankert med Radium.
Pen kval.
800
Luftpost
I 6729 Br
F 6730 Br
F 6731 Br
I 6732 Br
I 6733 Br
x 6734 o
F 6735 Br
I 6736 Br
I 6737 Br
I 6738 Br
Marginaldatoer
I 6739 **
Lott 78 stk. marginal 4-blokker hvorav 64 forskj.
NK nr. Alle med forskj. trykkdato. Verdier 20 øre/10
kr. (Pålyd. kr. 635)
Massevare
I 6740 o
I 6741 o
x 6742 o
I 6743 o
I 6744
I 6745 o
I 6746
BUNTER. En fantastisk lott 1257 forskjellige
bunter, 100 i hver, full liste på nett.
Flyttekasse med stort antall løse merker i
sigaresker, bokser, konvolutter, m.m. Stort sett
eldre og halvgammel vare som har ligget urørt
en god tid i skap i Trøndelag. Kun sporadisk
innslag av nyere ting. Inneholder en del utland
i noen mindre avdelinger. Mye massevarepreg,
men genuint og ugjennomgått/uplukket med
funnmuligheter!!
Flyttekasse med ca. 10 mindre kart.bokser
med titusenvis av merker sortert i perg.poser,
som sjelden står i rekkefølge. Gjennomgått
for stempler, men ikke varianter, evt. annet.
Hovedvekt på nyere materiale til seint 1990-tallet
inkl. noen blått/høyverdier, og her stort sett
prima, lettstemplet vare. I det eldre noe mer
ujevn kvalitet i noen poser. En del poser med
bl.a. posthornmerker som mest sannsynlig er
ugjennomgått for varianter/platefeil, osv.
Flyttekasse fra bo full av mange mindre esker/
bokser med massevare ca. 1900 til nyere i
konvolutter og løst. En del stammer nok fra
auksjonskjøp av mindre massevarelotter de siste
10-15 årene, så kildene er mange. Bør sjekkes, da
partiet kan overraske.
Stor eske med 10000-vis av merker. Alt i perioden
1909 og opp i 80-årene. Blandet stpl.kval., men
pene stpl. er sett. Alt i pergamynkonv. Mest
bruksmerker. Ca. 14 kg.
FLYTTEKASSE fullstappet med arkiver i større og
mindre esker. Det aller meste fra 1909 opp til ca.
80-årene. Pene stpl. er sett. Ikke gjennomgått av
oss. Bør sees.
1886/1929. Flere tusen posthornmerker i gamle
pergamynkonv. Mest 1909/29, men også en del
antikva og noe NK 54. Mange striper og par, samt
4-blokker sett. Noe for posthornsamleren, sjekk.
900
800
750
700
600
500
500
800
600
600
500
500
500
500
500
400
650
4000
3000
2000
2000
1500
1500
1500
Obj.nr.
Utrop
x 6747 o/Br Meget broket lott med massevare i tallrike poser
i fire mindre esker/bokser. Fra 1910 posthorn
til 1990-tallet med mye ”blått” her. Ellers jevnt i
perioden med en del 1930/50-tallet, men også
innslag av ** som noen moderne TM i antall,
parti med et par 100 moderne bunter. Også litt
utland som litt Færøyene abo.materiale stpl., noe
miks, noen forsendelser (mest Norge), etc. Svært
uoverskuelig parti som bør ha potensiale.
I 6748 o
Eske med ca. 10 kg bunter, da mest bruksmerker
men også en del særmerker og TM.
I 6749 o
Stor eske med poselager i 3 stk. kilovare-esker +
1 større eske. Mest 1960-80-årene.
I 6750 o
Bananeske 70% oppfylt av et voldsomt antall perg.
poser med merker dels sortert, men salig rot.
Selger har nok kikket etter stempler.
I 6751 o
Posearkiv fra Oscar til ca 2000, få før år 1900.
I 6752
Stor eske med 1000vis av vaskede merker.
Medfølger stor bunke Visirark og Leuchtturm og
Schaubek alb.ark. Også stor bunke monteringsark
m/rutemønster fra samleropphør. Bør sees.
I 6753 o
Dobbeltplansje med pent, rundstpl. materiale
Snorre, Nordraak, NK III, Postforening og Garborg.
Oppg. SK 3384,-.
x 6754 o
Dublettvare oppsatt på mange 100 innstikkort i
kartotekeske, med vekt på moderne merker til
1990-tallet. Noen enheter, blandet stpl.kvalitet.
Tusenvis av merker ganske velordnet.
I 6755 o/Bs Mest stolpeskrift i eske, stort antall, totalt
ugjennomgått.
I 6756 o/Bs Eldre merker inkl. utland ca. 1880-1900 i eske,
mye merker, og helt jomfruelig vare.
I 6757
Mindre eske fra bo full av poser og konv. med
massevare. Bl.a. en del posthorn 1909/29, men
også div. nyere merker. Usjekket av oss.
I 6758
ARKIV. Mindre eske fra bo med mange perg.
konvolutter med mest litt halvgamle/nyere merker.
Helt usjekket av oss, men vi ser ikke umiddelbart
store mengder blåmerker.
I 6759
Posthorn 1909/29. Sigareske fra bo med over 50
sytrådbunter. Mest 7 øre grønn og 40 øre blå,
ingen 5 og 10 øre (dog noen NK 120).
I 6760 o
Arkiv i stappfull skoeske på innstikkort, ca.
1925/70-tallet. Stammer fra gammel DANOauksjon. Stempler?
I 6761 o
Posearkiv fra ca. 1920-1980, inkl. Tj. Blandet klipp
og avvasket. Må sees.
I 6762 o
1909/29. Mange hundre enheter i vesentlig striper
med posthornmerker, de fleste valører er med,
men mange 1-ører.
I 6763 o
Mange tusen merker i pergamynposer fra NK 100
til 1978, inkl. TM. Sjekk.
I 6764
Liten eske fra bo med mange posthornmerker
1898/1929 i poser og på innst.kort. Pene stpl.
observert.
6765 o
Roteparti med eldre og nyere i skoeske i perg.
poser og konvolutter. Mange merker, men ser
ingen sjeldenheter vi, uten å ha sjekket så mye.
I 6766 o
25/53. 210 røde stolpemerker. Overvekt på NK 43
og 53 (mest plate VI).
I 6767 o
42 x 180 stk. på to plansjer. Nyanser. Platefeil?
Vm?. Bra kval. på det meste.
I 6768
43, 53. Gammel vare med drøyt 300 merker i
perg.konvolutter, skal ikke være rørt på mange
år (vi ser flere vakre stpl., ves. Christiania). Mest
NK 53, og rundt halvparten i konv. merket pl. VI.
Må sees.
I 6769 o/Bs 43 x 380 stk. i liten innstikkbok, de aller meste på
små klipp, og må vaskes. Noen pene stpl. sett.
Platefeil/var.?
I 6770 o
53 x 450 stk. på to dobbeltsidige plansjer, mest pl.
III-IV. Pl.feil/var.?
I 6771 o
73-84. Dublettparti med relativt jevne antall.
Normalkvalitet. (oppg. 4250)
I 6772 o
75, 77, 79-81, 83. Noen hundre dubletter i
pergamynkonvolutter. Bl.a. to tykke poser med
25ø hvorav noen par og striper, tilsvarende for
20ø og pent stemplede blokker med 10ø for å
nevne noe. Interessant og ugjennomgått vare fra
gammelt lager!
I 6773 o
75-77, 79, 81, 83. 16 bunter i noe ulike størrelser.
3ø (1/100), 5ø (10/800?), 10ø (1/200?), 20ø
(2/500?), 30ø (1/100), 50ø (1/100).
I 6774 o
77. Ca. 4000 merker.
I 6775 o
99 (400), 100 (1750), 102 (100), 103 (400), 108
(1200), 122 (50). Ant. merker i parentes.
x 6776 o
107 x6000, 121 x2500, 125 x1000. Alt pakket i
perg.poser merket 500 stk. Fra handlerbo, ukjent
historikk/potensiale.
I 6777 o
290. 31 stk. i god rundstpl. kval. (SK 3100)
6778
522, 525. Kasse med merker i større antall
tusener i perg.poser, med tilsynelatende overvekt
525. Ukjent historikk, men virker ikke gjennomgått
av selger (som ikke er den samme som mye av
den andre massevaren på auksjonen).
Obj.nr.
1500
1200
750
750
700
700
650
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
500
800
700
Div. merkater, oblater etc.
I 6789 Bs
I 6790 Br
I 6791 **
x 6792 **
I 6793
I 6794
F 6795
I 6796 o
x 6798
800
750
I 6779 o
JU 1/35. Justermerker. Samling 35 forskjellige
justermerker inkl. nyanser og med bl.a. 1 og 2
kr venetiansk rød. Omfatter følgende nummer
etter Wang: 1-6, 9-10, 11-16, 18a-20a, 17b-20b,
21a-22a, 23-28, 29-33, 34-35. Enkelte mindre
kval.anm., men mest god kvalitet. Alle med pent
utseende. Nr. 11-12 annullert med blekkstrek.
Uvanlig utbud! (BW US$ 1110)
Arktis
76
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
1000
1000
1000
2500
400
1000
100
750
100
500
3000
750
3 merker med GJENNOMHULLING fra Stavanger
Privatbank.
75. ”F” i flagg. (Augusto de Freitas) Hamburg.
1903. Sjeldent.
Noen gjennomhullinger i innstikksbok + div.
julemerker i en annen + i mindre perm. GI BUD.
500
600
500
250
100
F 6799 Br
1800
x 6800
1500
F 6801
F 6802
I 6803
I 6804
1000
500
Polarpost
Merkater, Cinderella
Stempelmerker
600
Lott minneblokker 1970-80-tallet i var. antall av
hvert. (Oppgitt SK 4645)
MB 1-23 kpl. inkl. nødblokken 1951. (3155)
Uoffisiell minneblokk, ”Frefil 93” med overtrykk
PRØVE i rosa farge nr. 00000. Opplag kun 50 stk.
Perfins (gjennomhullinger)
1000
500
16-siders innst.bok m/ca. 4-450 klipp, alt ser ut
til å være fra Rogaland. Klippene både med og
uten frimerker. Også 1-rings stempler er observert.
Klare og pene avtrykk.
Album med samling kort med merker fra Norsk
Folkehjelp + en med Advent + litt annet, også
bunke løse div. oblater etc. GI BUD.
BREVMERKER. 25 stk. av hver, 2, 5 og 10 øre
Belgiske Børn 1915 (50 stk. av 2 øre, men en del
av disse er sammenklebet). 37 stk. Julemerker
Røde Kors 1937, 15 stk. Ungdomshjelpen 5 øre +
40 stk. ”FF” 1942-43. Bra kval. Høy kat.verdi.
POSTSPAREBANKEN. Komplett serie, 2. utgave
1971 med 15 verdier fra 1 kr til 15000 kr. Prima
postfrisk.
Minneblokker
500
500
500
Utrop
LEGATIONS OG KONSULATGEBYR. 5 kr i
postfrisk 4-blokk med hjørnemarginal.
I 6781 Bs ST-006. 8 kr 1886. Øvre del av dokument
med hele 13 stk. 8 kr i par og striper, annullert
”Trondhjemske Bergmesterembede” med fiolett
linjestempel + blekksupplert dato ”27/4 1912”.
Spektakulært objekt som sikkert vil passe for
utstilling!
I 6782 Br ST-059, 63. Komplett dokument (sluttseddel)
med 5,50 kr fiolett/oransje og 8,00 kr rødlilla/
gul, stemplet 5.JUL.1950. Litt ”rust” og hull etter
stifter øvre del av dokumentet. 5,50 kr er ekstremt
sjelden å se på komplett dokument.
I 6783 o/Bs/ ST 1/22. Samling ca. 50 merker på 9 albumark,
Br inkl. 3 dokumenter. Det beste merket er 80
øre/1 krone (BW 10 I), men det ser ut til å ha en
lukket rift i venstre side. Likevel et metet vakkert
eksemplar! Kvaliteten totalt er litt blandet. (BW
US$ ca 950)
I 6784 o
ST 1/70. Samling 63 forskjellige stempelmerker
1886-1941 inkl. noen øynefallende nyanser. Begge
de to seriene 1886 og 1902 ser ut til å være
komplette. Noe blandet kvalitet, men det meste ser
ganske pent ut. Høy katalogverdi.
I 6785 o/Bs/ ST 31/70. Omfattende samling stempelmerker
Br ovalt våpenskjold og antikvaskrift 1908-1940,
nærmere 400 merker montert på 31 albumblad.
Omfatter mye vakre stempler, plater, par-striperblokker inkl. en på dokument. (BW ca US$ 2500)
F 6786 **
ST 46a. 5 øre oliven. Perfekt velsentrert og
postfrisk merke. (BW $ 150)
I 6787 o/Bs ST 71/183. Samling stempelmerker med
stolpeskrift verdisiffer 1941-64. 120-talls merker
med hovedvekt på seriene med svarte siffer.
Omfatter en del pene stempler. Uvanlig materiale!
(BW $ ca 1100)
I 6788 o
Liten lott med 3 høyvalører, også noen
falskstemplede bypostmerker. GI BUD.
F 6797 o
600
I 6780 **
I 6805
I 6806
RIISER-LARSEN. Kort med to flotte fiolette
avtrykk: LUFTPOST MED ”NORGE” / SVALBARDNORDPOLEN-ALASKA 11-14/V 1926. Kortet er
signert av Riiser-Larsen. Adressert til Berlin, tysk
20 pf merke som frankering, men dette er ikke
avstemplet.
Br Spitsbergen. Pen samling oppsatt i Goddenalbum i perioden 1958-1983. Ca. 115 brev, kort
og forsendelser. Også polsk innslag fra 1958
og russiske innslag fra noe senere. Forseggjort
samling med innslag fra ymse ekspedisjoner og
flyvninger. Bør inspiseres nærmere.
*
NOBILE EKSPEDISJONEN 1928. Vannrett par
luftpostmerker 1.20 Lire med trykk på baksiden
ifm. ekspedisjonen. Paret er delvis splittet.
Gammel, italiensk fotoattest fra 1954. Sjeldent.
UMBERTO NOBILE Spedizione Polare 1928.
Fire merkater i grønn, rød, blå og brun farge.
Ustemplet. Litt var. kval. på lim og tagger. Uvanlig.
Br 130-36. Polserien komplett på brev til Kristiania
med vakre stempler ADVENT BAY 14 VIII 25.
Påtegninger på konvolutten. Praktfullt objekt!
Br «Hilsen fra Spitsbergen». Kort frankert med to stk
5 øre grovtagget (et merke med defekt hjørne)
med håndskrevet hilsen fra 9 AUG 97 stemplet
Tromsø 10-VIII-97 og et fiolett skipsstempel S.S.
Augusta Victoria 10. AUG. 97. Samt ank.stpl.
Erlangen 21.8.97.
Br Kaptein BADE. Postkort adressert til Tyskland
frankert med 10 øre (NK 77) vakkert stemplet
TROMSØ 22.VII.05. Kortet bærer 8-kantet
fiolettaktig stempel «Reise nach Spitzbergen mit
dem Polarfahrer Capt. Bade, Wismar i. Mecklbg.»
o/**/* Diverse, inkl. E 26 **,E 22 ** med gummibrekk,
”BJORNOYA”-serie etc.
1000
800
750
750
600
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 6807 Br
I 6808
I 6809 Br
I 6810 Br
I 6811 Br
I 6812 Br
Utrop
NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN. Kort
med Spitsbergen-motiv og fiolett stempel
DEUTSCHE SPITZBERGEN EXPEDITION 1925
Magdalenabucht sendt til Tyskland og frankert
med to tyske merker 5 pf og 10 pf. Merkene
stemplet DEUTSCHE SEEPOST POLARFAHRT
samt Oslo 8.VIII.25. I tillegg 3 andre ulike stempler
pluss T på kortet samt påskrift 30 i blått.
VOLO TRANSPOLARE 1926. Téte-beche par og
utagget utgave av merkat utgitt ifm. Amundsen,
Nobile og Ellsworth polarflyvning.
FØRSTEFLYVNING TIL SVALBARD stpl. Oslo
21.2.63. BRAATHENS S.A.F.E. Også stpl.
Sysselmannen på Svalbard 1. Mar 1963. Uvanlig.
NOBILE EKSPEDISJONEN. Kort med italiensk
frankering 1928 med motiv fra hangaren på
Svalbard. Uvanlig.
NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN.
Kort fra grube 2 i Store Norske Spitsbergen
Kulkompani sendt til Tyskland håndskrevet
30.8.1910 og frankert med tysk 20 pf merke fra
Germaniautgaven. Merket stemplet og kortet
sidestemplet Norddeutscher Bremen Lloyd
Polarfahrt 1910 Dampfer Grosser Kurfürst. Meget
pent.
Ett Wilkins-Ellsworth brev + ubrukt Spitsbergen
helsak. GI BUD!
500
E7, 5 øre grønn stpl. BELL SUND SPITZBERGEN
17.VII.08 og HAMMERFEST 20-VII-08. Motiv fra
Bellsund. Adr. til Tyskland. En del forsideskrift.
Rift. v. kant.
E 24,25,28,29,31,32. 6 ubrukte merker fra
1911-serien. Bra kvalitet. (S/A 1400)
E 24,25,31x3,32x2. 7 merker fra 1911-serien i fin
kvalitet. (S/A 1700)
E 33-37. Kpl. serie 1913 klebet på papirstykke og
pent stpl. Spitzbergen SmerenbergBai 17. JUL.
1914, dels prakt (S/A 2500 ++). Litt limsmuss rundt
merkene, som ellers i ok/bra kvalitet. Medfølger
to stk. defekte Nordkap-merkater med tilsv.
stempling.
Lott 3 dekorative postkort til Tyskland/Frankrike
med Spitsbergenmerker og NK 77/100. Også
kurante billedsider, litt var. kval.
500
Spitsbergen turistmerker
I 6813 Br
I 6814 Br
I 6815 Br
I 6816 Br
I 6817 Br
Postkort Svalbard/polare motiver
I 6818 Br
85, 101. Polkort med dekorativ frankering 1 kr
provisorie og 12 øre posthorn med to forskj. stpl.
Polhavet 4-VIII-24 adr. til Kullebunden, omadr. til
Kristiania, stpl. KOLBOTN 22-II-2(?) Motiv: Isbjørn
+ Fram i isen.
F 6819
AMUNDSEN. Tegnet kort med flagget i farger
”Sydpolens Opdagelse. Roald Amundsen og hand
Fæller planter Norges Flag. Dansk kort, brukt i
Danmark 1913, meget uvanlig. Kv. 2.
I 6820 Br POLKORT. 3 kort. 2 stk. er like og stpl.
POLHAVET. 1 stk. er ubr.
I 6821 o/**/ SVALBARD/POLAR. Samling i et hjemmelagd
Br album med ca. 170 brev og kort (noe fra
Sovjet). Hovedsaklig fra 1980/1990-tallet med
særkonvolutter fra området. Ca. 60 frimerker
fra forskjellige land med ulike polare motiver.
Myntbrev.
Posthistorie
I 6822 Br
I 6823 o
I 6824 Br
I 6825 Br
I 6826 Br
I 6827 Br
I 6828
”Fra brevkassen”. Brev fra Trondhjem 31-XII-97
til Kristiania frankert med NK 68. Satt i porto
med 20ø. Stpl. ”Fra brevkassen”. Bak PM 7 stpl.
Kristiania 2-I-98.
113(2), 154. Portokart (Bl. 203), stpl. MOLDE
30.XI.31 frankert med vannrett par 5,00 kr Haakon
1910 + singel 60 øre Løve II. Sidestemplet med
fingerbølstpl OSLO P.P. 2.XI.31. Sjelden og
attraktiv sak!
118(2), 153. HARSTAD 30.III.36. Innenriks
Inkassasjons-Postanvisning, komplett i to deler
med hvit postblankett ”Retur til avsenderen”
pålimt. Porto 60 øre, frankert med vannrett par 5
øre posthorn 1920 og 50 øre Løve II. Dekorativ
og sjelden sak!
Blankett 186. Gjenpart av telegramanvisning til
innlandet. Frankert med 35 øre Løve u/vm (NK
249), stpl. RJUKAN 3.IX.42. Mottaksstemplet
KVITESEID 4.IX.42 på forsiden. Meget sjelden!
Blankett 203. Portokart med NK 248, utstedt
pga. luftpost rek.brev til Italia har vært påsatt
frimerker for 35 øre i stedet for 65 øre. Stpl. OSLO
HOMANSBY 6.10.44. Også fingerbølstempel
OSLO/BUD 5.X.44 på forsiden. Uvanlig.
Blankett 331. ”Oppgjør for kringkastingsavgift”
frankert med 3-stripe 2 kr løve (NK 231) + singel
40 øre Løve u/vm (NK 250), stpl. BERGEN
11.II.41. Sjelden!
DAMPSKIPET ”CONSTITUTIONEN”,
CHRISTIANSSAND. (Prospect af Christiansands
Westside; og Dampskibet Constitutionen”. Litografi
utgitt av Cappelen på 1970-tallet i begrenset
opplag på 500 ex etter oppr. tegn. av M.A.Appel
1828. 58 x 38 cm. Attraktivt kulturhistorisk og
posthistorisk motiv. (Verdi 4000 )
Prøvetrykk/Essay
I 6829 **
259. Harald Damsleth’s prøveutkast til
Legionsmerket 1941. Prima postfrisk.
500
500
400
300
100
500
400
700
1000
400
Obj.nr.
Utrop
I 6830 **
315. Grieg maskinprøvetrykk i to
sammenhengende 4-blokker med hvitt mellomfelt.
Påført en “H” med rødkritt. Brettet mellom
blokkene. Uvanlig.
F 6831 **
407. 15+5 øre OL på tykt papir uten vannmerke,
sjelden.
F 6832 **
525, 597 I. To prøvetrykk av 60 øre
båtsmannsknop (4 vindinger). Begge påført
blått 4-kantstpl. ”Prøve, Makulatur”. 60 øre i
helt avvikende farge fra 597 I er med fosfor
og er utvilsomt et prøvetrykk. Det andre er
mest sannsynlig et vanlig NK 525 brukt som
vedlegg til prøvene av ”ny fosforutgave”. Se
obj. 7612/174.
I 6833 (*) 640,917. Prøvetrykk i vinrød farge
F 6834 (*) 691-92. Prøvetrykk signert K.Løkke S.
I 6835 (*) 713,821. Prøvetrykk signert K.Løkke S
I 6836
759. Fotografisk trykk montert, og signert Welde.
GI BUD!
F 6837 **
933. GRIEG 2.50, 1983. Prøvetrykk i rød farve
uten valør og skrift. Sjeldent.
I 6838 (*) 937, 968. Prøvetrykk i vinrød farge.
I 6839 (*) 1071. Originaltegning av Knut Løkke Sørensen,
usignert.
x 6840
ATM. Diverse stadier av grønntoning i bunntrykket
limt opp på kort, sannsynligvis unikt materiale,
også en god del signerte standardprodukter som
FDC etc.
I 6841 *
ESSAYS. OFK-UTKAST 1914. 27 forskjellige
med alle valører representert. 5 kr er tagget og de
øvrige utagget.
I 6842 (*) ”Trykkerisjef Forfangs egne forsøk på frimerker” ,
pålimt lapp på 3 forslag.
I 6843 (*) HARALD. Fire prøvetrykk signert K.Løkke S.
F 6844 **/* Komplett serie 5 miniark, hver omfatter 6
forskjellig utkast til nye frimerker 1913, fargene
blå, grønn, gulorange, rød og brun. Et par
merker i hvert ark er hengslet. Meget sjeldent
sett.
I 6845 **/* Samling 16 forskjellige essays, Kristiania Filatelistklubs forslag til nye frimerker fremlagt for PostDepartementet i slutten av 1914 etter fotografier
fra A.B.Wilse. Bredrandede og fine merker, flere
er postfriske. Også en merkat utgitt i anledning
Kristiania filatelistklubs utstilling 1918.
500
500
Obj.nr.
I 6861 Br
I 6862 Br
2000
I 6863 Br
F 6864 o
500
500
500
100
F 6865 o
F 6866 o
I 6867 Br
1000
500
1000
I 6868 Br
500
I 6869 Br
1000
500
500
2500
F 6870 o
I 6871 o
F 6872 o
I 6873 Br
F 6874 o
500
I 6875 Br
F 6876 o
I 6877 Br
Skipspost
F 6878 o
200
F 6879 o
F 6880 o
250
Utrop
D/S ”KONG SVERRE”. 3 sk posthorn på helbrev
stpl. BERGEN 22.5.1876 og sendt til Christiania,
ved siden håndskrevet ”med kong Sverre”.
D/S ”NORDCAP”. NK 4 på vakkert helbrev stpl.
BERGEN 2.1.1859 og sendt til Trondhjem, ved
siden håndskrevet påtegning ”pr. Nordcap”. Brevet
har vært sendt med skipets nordgående tur nr.
1 i 1859.
”Ganger Rolf”. Brevfront frankert med SG 60 (900
pund) stpl. Hull ship-letter Au 1856. Gått med
Ganger Rolf (håndskrevet).
GANGER ROLF. NK 3 med rettvendt ”Rolf 6/9”,
+ dominerende britisk ”383” (Hull). Merket med
utmerket tagging, men skjevt sentrert.
”JUPITER 2.12.1862”. Fullstpl. rettv. på NK 4.
”KONG EYST(EIN) 19.5.83” fiolett linjestpl. med
håndskrevet dato/år. Pent.
”Kong Eystein”. Brev fra Christianssund 6-II-96
gått med dampskipet ”Kong Eystein”. Frankert
med NK 62. Satt i porto med 20ø. Bak PM 6 stpl.
Hønefos 9-II-96. Kval.anm.
KON-TIKI-brev 1947, adressert til Thor Heyerdahl,
Hotel Stuart, Tahiti. Medfølger kopi av uttalelse fra
Erik Hesselberg som har signert brevet.
KRISTIANSAND-FREDRIKSHAVN. 4 ark med 3
danske følgebrev + 2 postkort, det ene m/motiv
Innseilingen til Kr.sand. Også 1 enkeltmerke.
Alle stpl. BUREAU DE MER DE NORVEGE
KRISTIANSAND-FREDRIKSHAVN. m/forskj. litra.
”NORDLAND 11.4.1864” prakt på NK 8 Ia type 1.
”NORDLAND 14.3.1861” + bue prakt, og Sidev.
SANDØSUND 12.5.1860.
”NORDLAND 27.2.1862”. Diag. fullstpl. på NK 2.
NORDLAND 7.6.1857 i blått på brevomslag med
NK 4 stpl. ”25” + BERGEN 3.6.1857 i blått, sendt
til Bodöe.
PRINDS GUSTAV. Misfarget 3 sk Oscar med
håndskrevet annullering ”Prinds Gustav 9/4 1861”
+ blekk-kryss. Gi bud!
”Sigurd Jarl”. Brev gått med hurtigruten. Påskrevet
Sigurd Jarl (med annen blekktype) stpl. Balstad
25-II-99. Bak stpl. Trondhjem 20-III-99 og
Kristiania 31-3-1899.
STAVANGER på 10 Aur fra Island. Attest CAM.
TYSK helsak svardel, oppfrankert med tyske
inflasjonsmerker stpl. SOGNS POSTEXP D 12-IX23, adr. til Berlin. Uvanlig.
UTTRØNDELAGEN C. Nær fullstpl. på NK 127
med mindre kval.anm. (flisetagging). Stpl. brukt på
D/S ”Frøya” og er omtalt i T.Gjelsviks ”Skip og post
i Trøndelag”. En forsendelse med stpl. har blitt
betalt med en 5-sifret beløp i nyere, men er ellers
svært, svært uvanlig.
”ÆGER 1/56”. Vakker håndskrevet
skipsannullering på NK 1.
”ØSTFINMARKEN-DPSKB. 17.6.1865”. Prakt på
NK 8 II, type 5.
Enringsstempler
x 6881
F 6846 o
750
300
400
400
500
600
F 6847 o
F 6848 o
F 6849 o
F 6850 o
I 6851
I 6852 Br
I 6853 o
F 6854 o
F 6855 o
I 6856 Br
I 6857 Br
I 6858 Br
I 6859 Bs
500
500
750
1750
500
300
1000
500
600
300
500
700
500
100
500
500
300
500
8000
500
Stempler på frimerker og brev
1000
1000
500
I 6860 o
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
1. Vakkert BLÅTT skipsstempel LINDESNÆS
13-7-1856. Sjeldent. (NK 10000)
16. 1 skill. posthorn lux stpl. SOGNS POSTEXP
FJ 26-X-96 (D/S ”Fjalir”).
18. Rettv. enrings DPSK:FJALIR 20-5-1873. Noen
korte tg. (NK 800).
38. 10 øre med fiolett linjestempel fra dampskipet
(M)AALSNÆS og håndskrevet dato 18/2-84.
Meget sjeldent og pent.
”FJALIR 23.6.1861”. Sidev. firkantstpl. på NK 4. En
litt kort tg. oppe.
ARENDAL-FR.HAVN. Sjeldent stpl. 1871 som
transittstpl. bak på frimerkeløst brev fra Wesel
(Tyskland), til Bergen. Ikke lesbar dag og måned,
årstall tydelig. Rødkritt ”14”, noen småflekker o.l.
BANDAKS POSTEKSP. C. Hjelpestempel
17.10.46 på H7-kort, stpl. er ikke nevnt i
Danielsen, og er regnet som meget uvanlig. Nær
neglisjerbare flekker på kortet.
BERGEN 30.III.00 på 5 Aur 4-stribe fra Island.
Attest CAM.
CHR.A-BERGEN F 16.III.01. Prakt på NK 72.
”DAMPSKI(BET) BERGE(N) 2.11”. Stor del av
rettv. stpl. på NK 5.
DAMPSKIBET TORDENSKJOLD. NK 18 stpl.
BERGEN 3.1.1873 på helbrev sendt til Kjerringø,
ved siden transitt-stpl. HMRFST A. HMBRG og
håndskrevet pr. ”Tordenskjold”. Merket med liten
skade. Ex. Ahl.
D/S ”GANGER ROLF”. Ufrankert brev stpl.
CHRISTIANIA 4.8.1862 med påtegning ”pr
”Ganger Rolf””, sendt til Arendal.
D/S ”HALDEN”. Meget pent brevomslag med NK 4
stpl. ”42”, ved siden håndskrevet ”pr. Halden”.
D/S ”JOTUNHEI(MEN)”. Ovalt, fiolett rettv. på klipp
med NK 53 III.
D/S ”KONG HARALD” 8 JUL 96. Ovalt fiolett
skipsstpl. på postkort sendt fra Hammerfest til
Paris. Fint montasjekort. Litografi ”Hilsen fra
Nordkap”. Noe anm.
7500
300
I 6882 Br
300
1500
2000
1000
700
500
300
500
500
300
500
250
300
NORSKE ENRINGSSTEMPLER på røde merker.
Påbegynt samling i LT-perm med fortrykksark.
Innsatt ca. 90 ulike merker med tydbare stpl.
inkl. enkelte fullstpl og noen uvanlige. I tillegg ca.
40 røde merker på innst.ark. Merkekval. er litt
blandet, bør sees.
SANDØSUND 1865 (type 1b) på helbrev
fra Altona til Fredrikstad. Også transittstpl.
St.P.A.Hamburg.
Diverse Stempler - NK-nr.
500
400
F 6883 o
1000
x 6884 o
500
53. 10 øre 20 mm. Rekonstruert vannrett par med
kryssende linjestempler ”HERØSUNDET”.
77. Bok med 235 ulike stpl. fra mange ulike
postkontor, på alle tre typer 77. Se scannet liste.
Inkl. en del småplasser (bl.a. Hølera, Søndre
Honningsvaag, Vallø, Arnefjord, etc) og noe
reisende. Fortjener gjennomsyn!
x 6885 o
296. To dobbeltplansjer med ca. 150 merker
fullstpl., fra sidevendte/omvendte til prakt/lux.
MANGE SMÅPLASSER: bl.a. Fokstua, Halsvik,
Gjølanger, Torvund, Hestenesøyra, Fure,
Mælandsvågen, Karpbukt, m.m.
I 6886 o
352 x 550 stk. 2 kr Haakon med pene stpl. mange
prakt/lux i innstikkbok.
I 6887 o
367 x 280 stk. 55 øre postjub. med lesbare/
praktstpl. alfabetisk oppsatt fra A-Å i liten
innstikkbok.
x 6888 o/Bs 471. Omfattende samling på innpå 24 store
dobbeltplansjer med stpl. sortert etter
postsoner tom. slutten av sone 6. Det er fort
snakk om et par 1000 merker, og mange er
prakt/lux - både småplasser og større steder.
Mest løse merker, noen svært få på klipp.
x 6889 o
471. Vinduskonvolutt med angitt innpå 700
merker med stort sett kun fullstpl. merker. Virker
spennende.
Div. Stempler - Samlinger/lotter
x 6890 o
PRAKT/LUXSTEMPLER. Samling 1855-2009
i 2 album med LT-ark m/lommer. Ca. 1000
forskjellige merker frem til år 2000 (inkl.
TM) og 100 frem til 2009. De aller fleste med
luxstempler. Medfølger over 100 stk. dubletter
(flere like NK-nr.). Utstykkingspotensiale. MÅ
INSPISERES.
600
500
500
2000
500
7500
77
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
I 6891 o/Bs Oppgitt å være ca. 1100 ulike stempler i
to innstikksbøker. Bl. a. 100 merker med
jernbanestpl., 50 båtstpl., 4-rings, KPH, pene
stpl. o.s.v. Vi tok en rask titt og fant bl.a.
KPH Langaland 7 pkt., Jøssinghamn 8 pkt,
Leirflaten 8 pkt. og Nord-Kvingo 9 pkt. Lotten
har potensiale og bør ses.
I 6892 o
T. Vakker spesialsamling med ca. 900 stk.
”T”-stempler, forsøksvis oppsatt etter KAJ
ANDERSENS system, dog uten garanti for
riktighet. Flere sjeldne. Lott for spesialisten.
I 6893 o
Stempellott i 4 LT-permer med Varioark, alle med
kassetter. Mye merker fra klassisk til moderne.
En del tomme ark inn i mellom. Mengder av lux
og prakt.
I 6894 o
Stempelsamling i 4 innstikkbøker med mange
hundre LUX-stempel, mest fra 1980/2012, mye fra
Nordvestlandet/Midt-Norge. Pen lott som bør sees.
x 6895 o
60-s. innstikkbok nesten full av merker, både en
del 1940/60-tallet og mange nyere, inkl. høye
TM i antall. Mye prima-prakt-lux, men også en
del sidevendt fullstpl. og noen få enheter par/4blokker. Dekker hele landet. Fotoeks. er alle fra
denne boken, men det medfølger også en mindre,
32-s bok med også mange, mange 100 merker
1940/60-tallet (men her mindre merkevariasjon og
mange bruksmerker), men mye småpent.
x 6896 o
Eske merket ”lesbare stempler” med flere
1000 løse merker, det meste organisert på
NK-nummer (inkl. mange NK 471). Dels eldre
enkeltobjekter innkjøpt, men ugjennomgått av
dagens selger. Spennende parti der det meste er
fra 1950-/60-tallet.
I 6897 o
Større stempellott med Tjenestemerker på 110
innstikkort. Må sikkert være bort i mot 1200
merker, og mengder av lux- og praktstempel, mest
fra de 3 siste seriene. Denne bør sees.
I 6898 o
Stempellott med minst 1000 merker i tykk
innstikkbok, ca. 1920/60-tallet, mange prakt og lux.
F 6899 o/Bs To vanlige innstikkbøker med en del pene stempler
oppsatt. Merker fra ca. 1910 og til 1950-tallet. Bl.a.
avdeling Rogaland med mange småplasser. Også
ellers veldig mye pent materiale med massevis
av merker i praktkvalitet, noen lux, og et vell
av småsteder. En del av merkene på klipp, og
innimellom noen parstykker.
I 6900 o
Over 200 prakt- og luxstempler i perioden 1980
til 2008.
I 6901 o
Dobbeltplansje med 90 merker, mest rødmerker
fra mellomperioden med attraktivt materiale.
Mange småplasser: Steilene, Humna, Holmfoss,
Alteidet, Børfjord, Fjone, m.m. Mye prakt/lux.
I 6902 o
Dobbeltplansje med 75 merker, mest
1960-tallet. Mange småplasser: Holm i Vestfold,
Sandøystrand, Hanvikhaugen, Holdøy i
Vesterålen, Sturevågen, Laukvik i Senja, m.m.
Disse og mange flere ves. prakt/lux. Kvalitetslott
med stort utstykkingspotensiale.
I 6903 o
Stempellott i 4 innstikkbøker med 2-3000 merker,
gammelt og nytt, bl.a en bok med ca 800 stk. NK
145 med lesbare/pene stpl. Sjekk.
I 6904 o
Albumark med over 200 røde stolpemerker
med reisende stpl., toringsstpl. med tverrbjelker,
Schweitserstpl. etc. Blandet merke- og stpl.kval.
I 6905 o
Innstikksbok med ca. 1100 merker. De fleste
med pene stpl. Forholdsvis alfabetiskt. Vesentlig
1940/1970.
I 6906 o
Stempelsamling på NK 352 (Kr 2.00 Haakon)
med ca. 1650 merker, alfabetisk oppsatt i to
innstikkbøker fra A-Å, de fleste forskj.stpl. Bør
sees.
x 6907 Br Fint parti 176 stk. små (adresserte) konvolutter
med moderne frimerker (NK-periode ca.
1284/1630) pent oppstpl., som oftest prakt/
lux på selve merker. Duplisering, men god
merkevariasjon. Det aller meste er stpl. TROMSØ,
evt. underkontorer der. Prima kvalitet.
x 6908 o
Innstikkbok med ca. 800 pene stempler, mange
prakt/lux, eldre og nyere.
I 6909 o
Stempellott på postjub. (NK 359-69) med 435 stk.
fullstpl./prakt i 16-siders innstikkbok.
x 6910 o
Innstikkbok med 1200/1300 mest eldre merker,
bl.a. mange løvemerker. En del prakt/lux, mange
småplasser sett.
x 6911 o
Innstikkbok med angitt ca. 2200 nyere
bruksmerker (svært få øvrige utgaver) rundstpl./
fullstpl. med en del prakt/lux. Fra NK 350 til
80-tallet, men mye på 1960-tallet og små ståltrykk.
x 6912
Ca. 240 merker med lux førstedagsavstpl. OSLO,
1982-99.
I 6913 o
Dobbeltplansje med 170 moderne merker med
pene stempler, mange prakt/lux inkl. flere merker
fra Svalbardserien. Også andre mellomgode/
høyverdier i perioden. God geografisk spredning.
I 6914 o
32 siders innst.bok fullstappet m/klipp, alt er
godt tydbart. Det aller meste er bruksmerker
og tj.merker. Må være langt over 1000 klipp.
Medfølger en lagerbok m/mange Tj.merker.
I 6915 o
Plansje med 65 pene merker, til 1950-tallet.
Mange PRAKT og noen lux, bl.a. vakker 45 øre
løve I. Mange småplasser som prakt BENNA,
ÅRBOSTAD, det meget uvanlige KVÅSEFJORD
nær prakt, m.m. God merkevariasjon.
x 6916 o
To dobbeltplansjer nyere merker, mest billigere
utgaver, alt med pene stempler. Masse prakt/lux.
Pen lott, og i alt oppgitt 314 merker.
5000
2500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
750
Obj.nr.
Utrop
86 stk. prakt og luxstpl. fra postområde 3000.
Hvert merke med beskrivelse i plastomslag. (se
internettex.)
I 6918 o/Bs Stempellott, mest på klipp i 2 innstikkbøker +
perm med plansjer, mest fra 40/60-tallet. Mange
småsteder. (1500/2000 stk.?)
x 6919 o
Ca. 500 merker med mest prakt og lux i liten
instikkbok, eldre og nyere. Dubletter.
I 6920 o
Dobbeltplansje med pent stpl. merker 1990-tallet.
Stort sett prakt/lux, 134 stk.
I 6921 o/Bs Stempellott i 4 innstikkbøker. En 16-siders med
pene klipp, en liten med TM, og to små med eldre
og nyere. Mange prakt og lux.
I 6922 o
Stempellott med ca. 900 merker på 15 plansjer.
Gammelt og nytt. Mange pene.
I 6923 o
Stempellott med ca. 1700 merker i to innstikkbøker
med mange pene, mest på NK 469, 471, 472.
Noen i par.
x 6924 o
Innstikkbok med 600/650 merker, mest
1930/60-tallet med mye småpent, men noe
restpreg. Mange løve II.
x 6925 o
Større antall merker i 32-s. innstikkbok med ”pene
stempler”, fra lesbare til mange prakt/lux i det
nyere. Generelt ves. merker etter 1980.
x 6926 o
Samling 221 stk. ENRINGSSTEMPLER innsatt
i spesialalbum for ”Norske Enringsstempler”. En
del ok som Rødenæs, Lilleelvdalen, Stenvigen,
Tuft, Rennesø på heldefekt merke, Frosten, og
andre mellomgode. Merkekvaliteten er dog meget
blandet, stpl.kvaliteten er fra ”tydbar” til prakt, men
relativt få fullstpl. merker.
I 6927 o
19 miniark + 4 FH fra 90/2000-tallet, hvert merke i
blokkene og heftene med luxstpl. Pen lott.
I 6928 o
9 stk. miniark, 2 FH, 2 valentinerark + 1483-84
FDC. Hvert merke luxstpl. Totalt 16 enheter fra
2000-tallet.
I 6929 o
125 merker på 10 innstikkort, fra 1949/2000-tallet,
mest prakt og lux. Bra lott.
I 6930 o
Flott stempellott på tykk bunke innstikkort med 536
stk. vesentlig Olav kr/øre med mengder av prakt
og en del lux i antall som flg.: 432 x 26, 460 x 212,
471 x 223, 472 x 85. Bra lott med lavt utrop.
I 6931 Br 11 tidligere lotter m/div. brev. Fra 1882 til 1946.
Bør sees. Tidligere utrop kr. 1100,-.
x 6932
Ca. 160 merker med lux førstedagsavstpl. OSLO,
2000-2009.
x 6933 o
Stempler alfabetisk sortert på ca. 45 sider
I 6934 o
Innstikksbok med ca. 1000 merker fra ca.
1930/1960. Mange med pene stpl.
I 6935 o
2 innstikksbøker med ca. 1300-1500 merker fra
ca. 1910/1980. Mange med pene stpl.
I 6936 o
Stempellott ca. 1000 merker i liten innstikkbok
med mange prakt og en del lux. Eldre og nyere.
En del par.
I 6937 Br Lott 13 forsendelser med bra SL stempler,
alle sjeldenhetsgrad 5. bl.a. Furugrenda og
Jordalsgrænden i Sunndal samt Innsmøla og
Sørsmøla. Se liste. Litt var. kval.
I 6938 o
66 stk. prakt og lux fra postområde 4000. Hvert
merke/stpl. beskrevet med plastomslag. (se
internettex.) Mange lux. Pen lott.
I 6939 o
64 stk. prakt og lux fra postområde 5000. Hvert
merke/stpl. med beskrivelse i plastomslag. (se
internettex.)
x 6940 o
50 stk. prakt og luxstpl. fra postområde 9000.
Hvert merke/stpl. med beskrivelse. (se internettex.)
+ 20 stk. fra OSLO med bydeler.
x 6941 o
57 stk. prakt og luxstpl. fra postområde 1000.
Hvert merke med beskrivelse i plastomslag. (se
internettex.)
x 6942 o
56 stk. prakt og luxstpl. fra postområde 2000.
Hvert merke med beskrivelse i plastomslag. (se
internettex.) Mange lux. pen lott.
x 6943 o
50 stk. prakt og lux fra postområde 6000. Hvert
merke/stpl. med beskrivelse i plastomslag. (se
internettex.) Mange pene.
x 6944 o
51 stk. prakt og luxstpl. fra postområde 8000.
Hvert merke/stpl. med beskrivelse i plastomslag.
(se internettex.)
x 6945 o
46 stk. prakt og lux fra postområde 7000. Hvert
merke/stpl. med beskrivelse i plastomslag. (se
internettex.) Pen lott.
I 6946 Br PAKKEPOST. Portofritt brev til Hesterud pr.
Blakjer. Innholdet i brevet er datert Holand
31-III-95.
x 6947 o/Bs REISENDE. Parti med innpå 300 merker, med
noe vekt på jernbanestpl. Det meste på 5 og 10
øre Antikva/1909. Liten plansje med kun eldre
feltpoststpl. Praktstempler finnes. GI BUD.
700
3-rings nummerstempler
700
I 6949 Bs
650
F 6950 o
F 6948 o
F 6951 o
600
x 6917 o
I 6952 o
”62” (D/s ”JOHN SCHØNING”). Rute: BergenSenja 1883-1886. Nær omv. på NK 20.
”114” (D/s ”NORDFJORD”), ”238” (D/s
”PRESIDENT CHRISTIE”), og ”285” (D/S
”FISKEREN”). Alle fullstpl. på klipp med NK 53
II x 2 og III.
”375” (Aal). Fullstpl. litt sidev. på NK 53 VI (finnes
ikke på skip eller tog). Papirrest på baksiden.
”376” (STJERNERØD) på NK 27. NK Postal gr. 10
på NK 8, ukjent på skavert, eventuelt skipsstempel
D/S Skandia (Chr.a.-Vardø)1886-1900, også ukjent
iflg. Postal!
4 x 33 stk. alle fullstpl. med lesbare stpl. på
halvplansje. Bl.a. ”4”, ”14”, ”31”, ”32”, ”127”, ”75”,
”76”, ”94”. Noen med flere av hver. Ingen sjeldne.
78
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
600
I 6953 Br
600
600
600
600
600
I 6954 Br
F 6955 o
I 6956 Br
F 6957
F 6958 Br
600
600
I 6959 Br
I 6960 Br
600
I 6961 Br
600
Utrop
4-rings nummerstempler
I 6962 Br
”28” Nalum, Vestfold. På konvolutt sidestpl.
Fredriksværn 8-VIII-00, frankert med NK 77.
”195” NORDRE POLLEN (Ho) sidestpl Mauranger
på rek brev
”212” (TRAUTSKOGEN SKOLE/HE) Lux på
NK 77.
”276” (Båstø 1924-34, BU) på postkort sidestpl.
RØYKEN 21-VII-33. Motiv fra Høvik brygge.
”306” (SANDØY I HVALER (1928-34)). Postkort
med motiv fra Nordre Sandøy (Normann 3). Også
stpl. HALDEN 26-7-34. Kv. 1-2. Uvanlig.
”363” Kalvenes (Austevoll/Hordaland 1907-34). To
meget vakre avtrykk av 4-rings nummerstempel
på konvolutt til Bergen, det ene på 20 øre Løve
II (NK 145). Loddrett arkivbrett og mindre lukket
rift i toppen.
”449” Fosheim, Vestfold. Sidestpl. Sem 22-XII-13.
Frankert med NK 99.
”656” (Opstad Tvangsarbeidshus, Nærbø, RO).
Ett brevkort og ett tjenestebrevkort fra 1930-tallet.
Tjenestebrevkortet med linjestpl. fra stedet.
”769” Tangen i Ryfylke (Sand, Rogaland 1913-35)
på julekort.
”901” HAUKANES (Ho) sidestpl Hard-Søndhordl
A 1931
Hjelpestempler
I 6963 Br
500
500
500
I 6964 Br
I 6965 Br
EGGESBØNES 23-12-53 (Herø, Møre &
Romsdal). Hjelpestempel på julekort.
GJERSTAD 4.XI.33. (Aust-Agder). Tre fine
avtrykk av hjelpestpl. på konvolutt med 4-stripe
Tjenestemerker (T 1b), adressert til Arendal.
Vakker!
NES PÅ HEDEMARK 18.12.63, litt ujevnt
hjelpestempel på julekort.
400
200
200
200
300
500
300
400
300
200
250
300
200
Håndskrevne stedsnavn
500
500
500
500
500
500
500
500
F 6966 o
F 6967 Br
6968
”AURDAL 20/7”. Vakker håndskrevet
annullering på NK 1. Meget sjelden.
”Helgheim”. NK 43 pent håndskrevet, på brevomslag adr. til Førde. 10 øre er med håndskrevet
dato 10/2-84. Pent.
Utgår
10000
”OFOTEN”. Håndannullering på NK 8 Ia, pent
merke.
”Onsø 17/11” (1866), håndskrevet stedsnavn på
konv. med blekkrysset NK 8, sendt til Christiania.
Sidestpl. Fredriksstad.
500
1000
450
450
450
400
400
400
400
F 6969 o
I 6970 Br
500
350
300
100
300
350
F 6971 o
200
500
900
I 6972 Br
F 6973 o
I 6974 Br
”Uhlef(os)”. Håndskrevet annullering på NK 1,
med 3 gode/brede og en noe smal marg.
”Valsøfjord 24/1-82” på konvolutt til Hitteren.
Sidestpl. Christianssund 25-1-1882, frankert med 2
blekkryssede NK 24 IIIbb.
”ØRSKOUG” (MR). Sidev. håndskrevet i
nettmønster på NK 1, pos. D-36. Vakkert
eksemplar med gode marger.
25. Pent håndskrevet GRAN 22/-78 på
brevomslag til Søndre Land. 10 øre er annullert
med 2 blekkstreker.
3500
300
6000
750
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
Utrop
Kronet Posthorn
Obj.nr.
I 7008 **
Utrop
282vo1. 20ø Løve med omvendt V. Garantistpl.
A. Berntsen Norge. Pos. 97. Tg. anm.
3000
Obj.nr.
I 7056 Bs
Utrop
Par 5 øre Karl Uchermann’s frankeringsstempel på
brevstykke, stemplet KRISTIANIA 30.XI.04. I bruk
fra juni 1903 til 1905.
I 6975 o
200
I 6976
200
Norge, Samlinger, Lotter & Engros
200
I 7057 **
I 7058 **
F 6977
I 6978
I 6979
I 6980
I 6981
I 6982
I 6983
I 6984
I 6985
I 6986
I 6987
F 6988
F 6989
F 6990
I 6991
F 6992
F 6993
F 6994
I 6995
I 6996
F 6997
F 6998
I 6999
I 7000
AUNAN (Orkdal, Sør-Trøndelag). Sjeldent stempel
på 20 øre Turistmrk. (8 punkter)
o
BJØRNBET (Agdenes, Sør-Trøndelag). Sjeldent
stempel, litt ujevnt på 20 øre Turistmrk. (8
punkter).
o
BUKKVOLL (Røros, Sør-Trøndelag). Luxus
stempel på 20 øre Turistmrk. (6 punkter).
o
BØRSTINGEN (Rissa, Sør-Trøndelag). BLÅ farge.
Ikke vanlig. Sidevendt på 20 øre Turistmrk.
o
ENMO (Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag). Sjeldent
stempel, sidevendt på 20 øre Turistmrk. (6
punkter).
o
FAUSKAN (Bjugn, Sør-Trøndelag). Sjeldent
stempel, sidevendt, litt dobbeltslått på 20 øre
Turistmrk. (7 punkter).
Br FESTO. Omv. på H7-kort, bra kval. (grad 6, HO)
o
FORBYGDA (Singsaas/Røros, Sør-Trøndelag).
Sjeldent stempel, noe tungt på 20 øre Turistmrk.
(7 punkter).
o
GRENNSTAD (Klæbu, Sør-Trøndelag). Sjeldent
stempel i BLÅ farge, prakt på 20 øre Turistmrk.
(7 punkter).
o
HANGRAN (Byneset, Sør-Trøndelag). Uvanlig
stempel, nær lux på 20 øre Turistmrk. (6 punkter).
o
HARBAKGRENDA (Stoksund/Åfjord, SørTrøndelag). Uvanlig stempel, sidevendt på 20 øre
Turistmrk. (6 punkter).
Br HAUG I LOFOTEN (Nordland, 6 punkter)
(Brukstid 1938-57). Konvolutt adressert til Bergen,
sidestemplet LOFOTEN OG VESTERÅLEN
30.VI.47. Meget vakkert bruksbrev!
Br HORNSJØ type 3 på postkort datert 1961.
Meget sjeldent (9 punkter). Medfølger type 4 til
sammenligning.
o
KAMMEN (Melhus, Sør-Trøndelag). Meget sjeldent
fullstempel på 20 øre Turistmrk. (9 punkter)
Br KOLSRUD (Flå, Buskerud 1934-43). Sjeldent KPH
(8 punkter) på fint nissekort.
o
LEIREGGJA (Skaun, Sør-Trøndelag). Nær lux.
Meget sjeldent stempel på 20 øre Turistmrk. (9
punkter).
Br M/B ”HVALER” på brev til England (8 punkter).
o
MORVOLL (Åfjord, Sør-Trøndelag). Nær lux.
Sjeldent stempel på 20 øre Turistmrk. (8 punkter).
o
MOSANDEN (Støren, Sør-Trøndelag). BLÅ farge.
Sidevent på 20 øre Turistmrk. (8 punkter).
Br RANDA (RO). Godt avtrykk på julekort fra 1945
frankert med 7 øre posthorn dyptrykk og sendt til
Gandal (grad 8).
o
SAGBERGET (Skaun, Sør-Trøndelag). Rettvendt.
Sjeldent stempel på 20 øre Turistmrk. (8 punkter).
Br SKARDSGARDSHAGEN/Bu. Klart avtr. på H-7
kort. Sidestpl. LEVELD 29.10.46. (Grad 5).
Medfølger 2 stk. hjelpestpl. SANDNES, også på
H-7 kort.
o
SKJERN (Åfjord, Sør-Trøndelag). Rettvendt, litt
ujevnt, men meget sjeldent stempel på 20 øre
Turistmrk. (9 punkter).
o
SØVASSLI (Orkdal, Sør-Trøndelag). Rettvendt,
litt ujevnt, men meget sjeldent stempel på 20 øre
Turistmrk. (9 punkter).
o
Lott med 340 KPH, mange Tinden, Styvi og
Skjeggedal, men også en del annet. Bør sees.
o/Bs/ Dobbeltplansje med samlers oppsamlede
Br enkeltmerker, ikke sjekket. Ett brev Oppsal. Fra
såvidt tydbare til fullstpl. Variert.
Maskinstempler m/tekst
x 7001 Br
To plastbokser med 600-700 forsendelser C6/
lange fra 1925 til 1985, velsortert på årstall. Stort
utvalg stempelklisjeer fra mange steder, men
selvsagt dominerer de største byene. Rikholdig
utvalg tekststempler.
Særstempler / Motivstempler
I 7002
I 7003
F 7004 o
F 7005 o
200
I 7059 **
200
I 7060 **
I 7061 **
200
300
200
200
200
200
400
700
300
300
300
400
300
300
500
200
200
300
300
1000
400
I 7062 **
I 7063 **
F 7009 **
282vo1. 20ø Løve med omvendt V. Garantistpl.
A. Berntsen Norge. Pos. 98.
413. 20 sterkt forskjøvet.
413. 20 sterkt forskjøvet, med v. marg.
BL 24. FEILPERFORERT - Njård er halvert, nedre
perforeringsrad er på riktig plass! Nyoppdaget
variant - vi begynner lavt!
I 7013 o/** Dublettlott med ca. 170 reg. NK-varianter fra
1945/1990-tallet. God NK-verdi.
4500
F 7010 **
F 7011 **
F 7012 **
500
500
500
x 7014
I 7015
I 7016
I 7017
1500
2500
800
800
Årssett/årbøker
I 7018
I 7019
I 7020
x 7021
I 7022
I 7023
I 7024
I
I
I
I
I
I
I
I
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
I 7033
I 7034
x 7035 **
I 7036
I 7037
I 7038 **
7039
I 7040 **
I 7041
1200
I 7042
I 7043
500
100
26. Variant ”NOROE”, denne ikke reg. på dette
merke i NK. Lettstpl. 14.XI.81.
44. 12 øre mattgrønn med variant v1 ”Brudd” på
posthornbøylen til høyre for store 12. Praktmerke.
300
1800
I 7044 **/Br PSS 1/00-2/08. Eske med komplett sekvens.
(SK 13550)
I 7045 **/Br PSS - komplett 2000-2010, i kassetter.
I 7046 **/Br PSS - komplett 2000-2010, i kassetter.
I 7047 **/Br Banankasse med en masse PSS, en god del PPP,
årssett 2000, 2004 og 2005.
I 7048 **
PPP. 1994/2001. 104 stk. i liten eske med
pålydende over 2000.
I 7049 **
PPP. Komplett PPP fra 1989 og 1990 samt
1/1991-6/1991. Alle i 4-blokker (der hvor det er
mulig). Dublisert med totalt 53 PPP i perioden.
(SK 7295)
I 7050
Årssett 1971. (SK 1900)
I 7051
Årssett 1974-91 kpl. Mange med 2 av hver. (Pål.
ca. 1900)
I 7052
Årssett 1971. (SK 1900)
I 7053 **/Br PSS. Dupliserte fra 2011-12, pål. av de postfriske
er 1460,-.
Diverse
I 7054 Br
F 7006 **
I 7007 **
127 vt1. 20 øre rødfiolett utagget. Postfrisk.
Lasse Nielsen attestkopi på oppdelt par.
176. 14 ØRE 14 på 2 SKILL 2. Variant:
Overtrykket klar av verdisifferet. Prima, postfrisk
4-blokk med full arkmarg nede.
Årbøker 1988-2002.
Årbøker 1988-2011. (SK 13150)
Årbøker 1989-99 kpl. (SK 4250)
Årbøker 1989/2000. 13 bøker i prima kval.: 1989
x3, 1993 x8, 1999-2000. (Pål. 2018)
Årbøker 1990-2008 kpl. (Pål. Kr. 4975).
Årbøker 1990-2012 kpl. 1993-95 x 2 av hver.+
Postens OL-bok 1994.
Årbøker 1992-2008 kpl. i eske. (17 stk.) (SK 7350)
Årbøker 1993-2009, + OL-boken.
Årssett 1969, prima.
Årssett 1969. Prima. (SK 2200)
Årssett 1969-2005. Komplett i perioden. (SK
19225)
Årssett 1970, prima.
Årssett 1971, god kval.
Årssett 1971, prima.
Årssett 1972.
Årssett 1972. (1250)
Årssett 1972-73, 75. (2080)
Årssett 1972, 74-75. (1670)
Årssett 1973 x3, 1974 x3, 1975 x4. Alle i god kval.
(SK 3390)
Årssett 1973-86 kpl. i prima kval. (SK 3000)
Årssett 1974-75, 76 x2, 78 x4, 79 x2, 82 x2,
86-87, 94. Totalt 14 stk. (2855)
Årssett 1976/88. Mgl. 1983, eller 1-4 stk. av hver.
(SK drøyt 4000, + ”Norske byggverk”)
Årssett 1976/99, minus 85 og 97, prima.
Årssett 1977-1998. I alt 22 stk. (SK 6195)
Årssett 1977/92. 21 stk. For det meste 1 og 2 av
hver, men 5 stk. 1985. Også 3 stk. mapper Norske
byggverk. God kval. (pål. 1822)
Årssett 1978-86, 88-95, 97-2000. (ca. 6500)
Årssett 1980, 86 x2, 89-2000. Samt hefteårssett
1995-2000.
Årssett 1980/94. 17 stk. som flg. 1980, 81 x 5, 82
x 4, 83, 84 x 3, 89-90, 94. (3280)
Årssett 2001 x 4 stk. Pålydende 1370,-.
Årssett frimerkehefter 1995-2001 + 2005. Videre
vanlige årssett 2000-2009 + dubl. 2002. (SK
10850)
Div. samleprodukter fra Posten
1000/1500 brev, må sees, da vi ikke har sjekket.
Stor skoeske fullstappet m/brev, kort, Fdc. Mest fra
de nordiske land, men også noe Europa. GI BUD.
Varianter
Engrosposter NK-nummer
4000
I 7055 Bs
500
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
HVALFANGST. Kort- og brevsamling. Ca. 80 kort
og da er 48 av disse ”eldre” med motiver fra ulike
hvalfangsbåter etc. Flere bedre motiver. Ca. 60
brev og da er ca. 40 før 1960. Medfølger også et
par telegrammer samt et hefte om ”Hvalfangsten i
Syd-Ishavet” fra 1935.
Karl Uchermann’s frankeringsmaskin avtrykk i
grønn farge på øvre del av konvolutt fra firma
”P.A.Larsen, Kristiania” (avsenderlogo) stemplet
KRISTIANIA 6.I.04. To avtrykk (10 øre) er benyttet
til utenbys forsendelse. Uvanlig.
850
2000
2500
1800
1600
1000
900
3200
900
700
800
500
550
700
600
800
600
600
I 7064 **
I 7065 **
I 7066 **
I 7067 **
I 7068 **
I 7069 **
I 7070 **
I 7071 **
I 7072 **
I 7073 **
650
1250
1000
700
1000
1500
650
I 7074 **
I 7075 **
I 7076 **
600
1700
I 7077 **
2000
1400
1400
1000
I 7078 **
950
900
800
800
800
650
4000
I 7079 **
I 7080 **
I 7081 **
I 7082 **
I 7083 **
600
I 7084 **
194. 50 merker i et helark. (SK 4000)
349 (50 HA), 415 (33). Ant. merker i parentes.
(SK 3270)
349 (50 HA), 416 (45). Ant. merker i parentes.
(SK 4800)
349 (50 HA), 417 (45). Ant. merker i parentes.
(SK 5700)
404-06. 100 merker av hver i hvert sitt helark.
(SK 4900)
409. 50 merker i et helark. (SK 4250)
415/84. Plansje med kun bedre merker
1950-tallet/1960 inkl. 472 x7 og mange 479-80 og
483-84. En 3-stripe 417 med brett er ikke regnet,
ellers oppgitt 7354,-.
431-38. 50 merker av hver i en ubrettet halvarkserie. (SK 14300)
441/652. Dobbeltplansje med utvalgte utgaver:
441-42 (antall 90/100 stk.), 539, 556, 582-83 og
652. De øvrige i antall 37/50 stk. God kvalitet.
(oppg. 7300)
479 (67), 480 (68). Ant. merker i parentes. (SK
5894)
485-89. 50 merker av hver i hvert sitt helark.
(SK 4300)
500-01. NANSEN. 495 stk. 45 øre i 9 ark + 45
merker, 90 øre i helark + blokker. God kval. (SK
5423)
502-03. SYDPOLJUBILEUM. 440 stk. 45 øre i
8 ark + blokk, 90 øre i brettet helark. God kval.
(SK 5900)
513-16. 5, 10, 15 og 20 øre posthorn
bruksmerke, alle i ubrettede helark á 100 merker.
Trykningsdatoer: 12.XI.62, 26.VI.67, 9.IV.64 og
11.X.62. (SK 4000)
517-29. Komplett serie bruksmerker 196265 i ubrettet helarkserie á 100 merker.
Trykningsdatoer: 9.VIII.63 (25 øre), 3.I.64 (30
øre grå), 16.XI.64 (30 øre grønn), 5.XI.66 (35
øre), 10.VII.64 (40 øre), 14.X.63 (50 øre), 6.I.63
(55 øre), 29.V.64 (60 øre grå), 25.XI.64 (60 øre
rød), 1.II.68 (65 øre), 9.XII.63 (80 øre), 29.IV.66
(85 øre) og 20.XII.62 (90 øre). (SK 31200)
517, 520, 525-26, 529. 25, 35, 60 (rød), 65 og 60
øre bruksmerke 1962-65, alle i prima ubrettede
helark á 100 merker. Trykningsdatoer: 9.VIII.63 (25
øre), 22.IV.65 (35 øre), 7.IV.67 (60 øre rød), 1.II.68
(65 øre) og 2.XI.66 (90 øre). (SK 5700)
513-14, 617-20, 806-11. Posthorn ståltrykk. Lott
arkrester hvor veldig mange har trykningsdatoer
i margen. Der hvor trykningsdato mangler er
det som oftest notert med blyant hvilke trykning
merkene gjelder. Åpenbart en rekke forskjellige
papirtyper her. Omfatter NK 513 (110), 514 (110),
617 (339), 618 (296), 619 (444), 620 (254), 724
(176), 806 (18), 807 (152), 808 (18), 809 (108),810
(18), 811 (108). Høy katalogverdi!
524. 60 øre bruksmerke grå i prima ubrettet helark
á 100 merker. Trykningsdato 29.V.64. (SK 9000)
527. 80 øre bruksmerke i prima ubrettet helark á
100 merker. Trykningsdato 9.XII.63. (SK 7500)
595-96, 597 I, IIy, 598x1/2. Bruksmerker 1967-68.
Lott 6 ubrettede helark med forskjellige plater
og papirtyper for 60 og 90 øre. Trykningsdatoer:
19.II.71 (30 øre), 30.V.68 (40 øre), 19.I.68 (60 øre
pl.I), 16.I.78 (60 øre pl.II), 31.X.67 (90 øre Bo2) og
25.VI.73 (90 øre Bu3). (SK 5200)
604, 605x1/2, 646-47, 648x1,y. Bruksmerker
1968-70, lott 7 ubrettede helark á 100 merker inkl.
papirtyper for 65 og 100 øre blå. Trykningsdatoer:
3.IV.68 (45 øre), 1.IV.68 (65 øre Bo2), 8.IV.74
(65 øre Bo3), 27.VIII.71 (70 øre), 16.II.70 (80
øre), 12.II.71 (100 øre Bo2) og 20.IX.76 (Bu3).
(SK 4900)
618y,z1,z2,z3. 10 øre posthorn m/fosfor. Lott 4
ubrettede helark med trykningsdatoer: 30.XI.78
(Bu3), 20.III.86 (Hs2-G), 14.X.88 (Hs5-G) og
2.VIII.92 (Hs5). (SK 5900)
619x1a, x1b, y, z. 15 øre posthorn m/fosfor. Lott
4 ubrettede helark med trykningsdatoer: 5.VI.70,
17.XI.72, 16.III.79 og 25.III.81. (SK 4500)
620x1,y,z1,z2,z3. 20 øre posthorn m/fosfor. Lott
6 ubrettede helark med trykningsdatoer: 24.IV.73
(Bo2), 19.V.78 (Bu3), 10.VI.82 (Hs2-G), 27.X.88
(Hs5-G), 1.VII.92 og 16.XI.92 (Hs5). (SK 4000)
622-23, 695-96, etc. Lott ark og arkrester hvor
det beste er helarkserie Norden 1969 (50) og
Interjunex 1972 (SK 2580). I tillegg pålydende
for kr. 365.
630x1,x2,y,z. 3,50 kr Træna. Lott 4 ubrettede
helark á 50 merker som omfatter alle papirtyper.
Trykningsdatoer: 28.I.69 (Bo2), 8.XI.74 (Bo3),
5.IX.77 (Bu3) og 4.IX.80 (Hs2-B). (SK 9250)
631x1. 20,00 kr Olav kronemerker ståltrykk
1969. Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato
22.IV.69 (Bo2). (SK 8500)
631y. 20,00 kr Olav kronemerker ståltrykk 1969.
Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato 10.V.77
(Bu3). (SK 7000)
500
800
700
1000
1250
1000
1000
1500
2500
1400
1250
800
800
1000
600
5000
600
500
1500
1000
500
500
500
500
400
500
1000
1000
700
79
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
I 7085 **
I 7086 **
I 7087 **
I 7088 **
I 7089 **
I 7090 **
I 7091 **
I 7092 **
I 7093 **
I 7094 **
I 7095 **
I 7096 **
I 7097 **
I 7098
x 7099 **
I 7100 **
I 7101 **
I 7102 **
I 7103 **
I 7104 **
I 7105 **
I 7106 **
I 7107 **
I 7108 **
I 7109 **
I 7110 **
Utrop
631z1. 20,00 kr Olav kronemerker ståltrykk
1969. Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato
10.IX.80 (Hs2-B). (SK 7000)
631z2. 20,00 kr Olav kronemerker ståltrykk 1969.
Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato 11.I.85
(Hs2-G). (SK 6500)
631z3. 20,00 kr Olav kronemerker ståltrykk
1969. Ubrettet helark a 50 merker. Trykningsdato
23.VII.91 (Hs5). (SK 5500)
631, 640-45. Olav kronemerker ståltrykk.
Lott større arkdeler som omfatter en mengde
forskjellige trykningsdatoer. Av de som mangler
trykningsdato er det mange med notering om dato
med blyant i margen. Omfatter følgende antall:
1,00 kr (67), 1,50 kr (84), 2,00 kr (114), 5,00 kr
(87), 10,00 kr (85), 20,00 kr (37). Pålydende verdi
ca 2400.
641x1,y, 642x1,x2,y,z. Olav kronemerker ståltrykk
1970. 3 ubrettede helark á 50 stk 1,00 kr: 8.I.70
og 20.VI.72 (Bo2), 12.VIII.76 (Bu3). 5 ubrettede
ark a 50 stk 1,50 kr: 1.XII.69 og 8.XII.72 (Bo2),
1.XI.74 (Bo3), 23.I.78 (Bu3) og 19.IX.80 (Hs2-B).
(SK 6000)
941 I. 50,00 kr Olav kronemerker ståltrykk 1983.
Ubrettet helark a 50 merker. Trykningsdato 3.VI.83
(Hs2-B). (SK 7000)
643x1,z. 2,00 kr Olav kronemerker ståltrykk 1970.
2 ubrettede helark a 50 merker: 12.XII.69 (Bo2) og
1.IX.81 (Hs2-B). (SK 5750)
644x1,y,z2. 5,00 kr Olav kronemerker ståltrykk
1970. 3 ubrettede helark á 50 merker: 16.XII.69
(Bo2), 24.X.79 (Bu3) og 17.X.86 (Hs2-G). (SK
9750)
645x1. 10,00 kr Olav kronemerker ståltrykk
1970. Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato
17.XI.69 (Bo2). (SK 6000)
645y. 10,00 kr Olav kronemerker ståltrykk 1970.
Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato
30.X.79 (Bu3). (SK 4000)
645z2. 10,00 kr Olav kronemerker ståltrykk
1970. Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato
9.VII.86 (Hs2-G). (SK 6000)
645z3. 10,00 kr Olav kronemerker ståltrykk
1970. Ubrettet helark á 50 merker. Trykningsdato
20.XI.90 (Hs5). (SK 6000)
680x1,y, 681, 703 Ix1, IIx1, IIx2, 704x1/2,
705x. Lott 9 ubrettede helark á 100 merker.
Alle er bruksmerker inkl. forskj. papirtyper.
Trykningsdatoer: 9.II.72 (80 øre Bo2), 20.X.77 (80
øre Bu3), 19.I.72 (120 øre), 24.I.73 (75 øre Bo2
lys), 4.XII.73 (75 øre Bo2 mørk), 7.XII.73 (75 øre
Bo3 mørk), 17.I.73 (100 øre Bo2), 22.XI.74 (100
øre Bo3), 22.I.73 (140 øre Bo2). (SK 8700)
695-96. Interjunex helark, ubrettet. (1800)
695-96. 250 sett lagd i poser á 50 stk. (9000)
724x,y,z. 25 øre posthorn. Lott 3 ubrettede helark
med de forskjellige papirtypene. Trykningsdatoer:
12.VIII.75 (Borregaard), 27.XI.78 (Buskerud) og
5.XI.81 (Harrison). (SK 4300)
725(2),726x/y, 745x,y. Bruksmerker 1974-75,
lott 6 ubrettede helark inkl. forskjellig papirtyper.
Trykningsdatoer: 28.VIII.74 (85 øre), 29.VIII.94 (85
øre, feildatering!), 11.II.74 (110 øre Bo3), 18.X.77
(110 øre Bu3), 14.I.75 (125 øre Bo3) og 1.IX.76
(125 øre Bu3). (SK 5300)
787, 788x/y, 789, 814y2. Byggverk I og II 197778. Lott 5 ubrettede helark á 100 merker inkl.
papirtyper. Trykningsdatoer: 12.I.77 (125 øre),
20.I.77 (130 øre Bu3), 1.X.81 (130 øre Hs2-B),
18.I.77 (180 øre) og 28.VIII.91 (100 øre Hs5).
(SK 4500)
808x,y1,y3. 60 øre posthorn. Lott 3 ubrettede
helark, omfatter forskjellige papirtyper.
Trykningsdatoer: 19.IX.79 (Bu3), 24.X.80 (Hs2-G)
og 10.II.89 (Hs5-B). (SK 9200)
809x/y, 810x,y1, 811x/y. 70, 80 og 90 øre
posthorn. To ubrettede helark av hver, hhv.
Buskerud og Harrison papir. Trykningsdatoer:
9.V.80 og 24.V.89 (70 øre), 20.XI.78 og 14.X.80
(80 øre), 8.X.79 og 27.XI.89 (90 øre). (SK 5100)
814x,y1,y2, 815x/y, 816x/y. Byggverk II 1978. Lott
7 ubrettede helark á 100 merker med forskjellige
papirtyper. Trykningsdatoer: 23.VIII.79 (100 øre
Bu3), 8.XI.83 (100 øre Hs2-B), 28.VIII.91 (100
øre Hs5), 2.III.78 (110 øre Bu3), 11.III.81 (110 øre
Hs2-B), 13.XI.78 (140 øre Bu3) og 2.VI.80 (140
øre Hs2-B). (SK 6900)
831x/y, 832x/y, 833, 834x/y. Musikkinstrumenter
1978. Lott 8 ubrettede helark á 50 merker.
Trykningsdatoer: 12.IX.78 og 18.IX.78 (100 øre
Bu3), 13.XI.80 (100 øre Hs2-G), 4.VIII.78 (125 øre
Bu3), 10.X.80 (125 øre Hs2-G), 17.VIII.78 (180
øre), 23.VIII.78 (750 øre Bu3) og 11.XI.80 (750 øre
Hs2-G). (SK 9500)
879-80, 903, 904x1,x3, 905-07, 924-25. Byggverk
III, IV og V 1981-83. Lott 10 ubrettede helark á
100 merker, inkl. den gode 200 øre på Hs5-G
papir (trykningsdato 2.VI.89). (SK 15400)
912x/y. 15 kr Musikkinstrumenter 1982. To
ubrettede helark á 50 merker med trykningsdatoer:
31.VII.86 (Hs2-G) og 26.V.89 (Hs5). (SK 17000)
912y. 15 kr Muskkinstrumenter 1982. Ubrettet
helark á 50 merker med trykningsdato: 31.VI.90
(Hs5). (SK 15000)
941 I. 50 merker i et ubrettet helark. (SK 7000)
700
Obj.nr.
I 7111 **
700
500
I 7112 **
1200
I 7113 **
I 7114 **
900
I 7115 **
I 7116 **
1250
I 7117 **
600
I 7118 **
1000
I 7119 **
600
400
600
I 7120 **
I 7121 **
600
900
I 7122 **
I 7123 **
450
900
400
500
500
I 7124 **
I 7125 **
I 7126 **
I 7127 **
I 7128 **
1000
500
I 7129 **
I 7130 **
I 7131 o
750
1500
I 7132 **
I 7133 **
I 7134 **
2000
I 7135 **
2500
I 7136 **
2250
x 7137 **
1400
I 7138 **
Utrop
990-91, 1011, 1012x. Bruksmerker ornamenter.
4 ubrettede helark á 100 merker med
trykningsdatoer: 11.XI.85 (210 øre), 1.XII.86 (230
øre), 11.XII.86 (270 øre Hs2-B) og 25.XI.85 (400
øre). (SK 2700)
1034-35, 1058-60, 1086-87, 1108-09. Bruksmerker
Norsk Fauna 1988-91. Komplett serie a 9
ubrettede helark á 100 merker. Trykningsdatoer:
7.IV.89 (260 øre), 27.VI.89 (300 øre), 11.I.89 (400
øre), 28.IX.88 (290 øre), 18.VIII.88 (380 øre),
21.IX.90 (320 øre), 15.I.90 (450 øre), 1.VIII.91
(550 øre) og 12.III.91 (640 øre). Pålydende 3490.
1046/48 (bl.8) x 96 stk. (3840)
1060, 1087. Bruksmerker Norsk Fauna 1989-90.
Ubrettede helark 4.00 (10.I.89) og 4.50 (5.V.93).
Pålydende 850.
1127x,y1. 6,00 kr posthorn tofarget 1991. To
ubrettede helark á 100 merker. Trykningsdatoer:
28.VI.91 (Hs5) og 6.V.94 (Hs5-NP). (SK 6500)
1128x(2),y1. 7,00 kr posthorn tofarget 1991. Tre
ubrettede helark a 100 merker. Trykningsdatoer:
5.VII.91 og 31.I.92 (Hs5) samt 10.V.94 (Hs5-NP).
(SK 6700)
1129x,y1. 8,00 kr posthorn tofarget 1991. To
ubrettede helark á 100 merker. Trykningsdatoer:
26.VI.91 (Hs5) og 21.II.95 (Hs5-NP). (SK 6500)
1130. 9,00 kr posthorn tofarget 1991. To ubrettede
helark á 100 merker. Trykningsdatoer: 2.VII.91 og
4.II.92 (Hs5). (SK 3600)
1133-36, 1165-67, 1200, 1247-48. Harald og Sonja
Bruksmerker 1992-95. Samtlige valører i ubrettet
helark (11 stk) á 100 merker. Trykningsdatoer:
16.I.92 (2,80 kr), 10.XI.92 (3,30 kr), 2.XI.92 (5,60
kr), 5.XII.91 (6,60 kr), 12.I.93 (3,00 kr), 20.IX.93
(3,50 kr), 28.I.93 (5,50 kr), 12.XI.93 (6,50 kr),
16.I.95 (4,50 kr), 5.I.95 (7,50 kr) og 3.II.95 (8,50
kr). Pålydende verdi 5730.
1149 Ix, Iy. 50,00 kr Harald 1992. To ubrettede
helark á 50 merker. Trykningsdatoer: 21.IV.92
(Hs5) og 28.IV.94 (Hs5-NP). (SK 23000)
1158x(2),y1(2). 3,00 kr posthorn tofarget
1992. Fire ubrettede helark á 100 merker.
Trykningsdatoer 27.V.92 og 2.VI.93 (Hs5) samt
4.V.94 og 24.II.95 (Hs5-NP). (SK 7400)
1159x(2),y. 4,00 kr posthorn tofarget 1992. Tre
ubrettede helark á 100 merker. Trykningsdatoer:
17.VI.92 og 22.III.93 (Hs5) samt 19.II.97 (Hs5-NP).
De to Hs5-arkene med summering h.h.v. vertikalt
og horisontalt. (SK 5000)
1160(2). 5,00 kr posthorn tofarget 1992. To
ubrettede helark á 100 merker. Trykningsdatoer:
22.VI.92 og 25.III.93 (Hs5). Summering i margen
hhv. vertikalt og horsontalt. (SK 2600)
1165x/y, 1166x1,Y, 1167x/y. Harald og Sonja
bruksmerker 1993. Lott 6 helark á 100 merker,
to ark av hver valør på forskjellige papirtyper.
Trykningsdatoer: 9.II.93 (3,00 kr Hs5), 13.I.94
(3,00 kr Hs5-NP), 25.I.93 (3,50 kr Hs5), 21.IX.94
(3,50 kr Hs5-NP), 22.XII.92 (5,50 kr Hs5) og
30.XII.93 (5,50 kr Hs5-NP). (SK 17400)
1180 Ix, Iy1(2). 10,00 kr Harald 1993. Tre
ubrettede helark á 50 merker. Trykningsdatoer:
27.XI.92 (Hs5) samt 11.IV.94 og 13.IV.94 (Hs5NP). (SK 7500)
1181 Ix, Iy1. 20,00 kr Harald 1993. To ubrettede
helark á 50 merker. Trykningsdatoer: 13.IV.93
(Hs5) og 3.II.94 (Hs5-NP). (SK 6250)
1181y1 (25), 1200y (25). Ant. merker i parentes.
(SK 8625)
1200y. 6,50 kr Harald bruksmerke 1994. Ubrettet
helark á 100 merker. Trykningsdato 23.I.95. (SK
27000)
1218 I. 30,00 kr Harald 1993. Ubrettet helark
á 50 merker. Trykningsdato: 28.I.94 (Hs5-NP).
(SK 3750)
1221-22. 50 merker av hver i hver sitt ubrettede
helark. (Pålydende 1425 kroner)
1243 II. 160 stk. i pen, lettstemplet kvalitet på
plansje av denne Svalbardvarianten. Noen merker
sitter i par fra heftet. Meget uvanlig utbud. (SK
4800)
1279-83. Norsk Flora 1997. To komplette
ubrettede arkserier á 100 merker (til sammen 10
helark). De to arkene av hver type er forskjellig
idet alle finnes både med perforert og uperforert
venstremarg. Hvertfall 6,00 kr finnes på to
forskjellig papirtyper (kvartslampe). Pålydende
verdi 4440.
1341-43. 50 merker av hver i hver sitt ubrettede
helark. (Pålydende 1690 kroner)
TM 3, 9, 13, 16, 19, 20. Dobbeltplansje stappet
med dublettvare, mye i enheter. Flere TM 13, mest
verdi i TM 3 x80. (oppg. 8612)
TM 22. 127 stk. i enkeltmerker og blokker, dels
med hjørnemarger og noen med marg.dato
Des. 1935. De aller fleste i bra/god kvalitet,
derav svært mange med for utgaven prakt
sentering. (som normalkvalitet 15240)
TM 23/28. God dublettvare inkl. en del 4-blokker
o.l. God lott med SK 3610 for normalkvalitet, men
flere prakt er sett.
TM 30-39. Godt engrosparti på et par stappfull
plansjesider, mgl. 5 øre på komplett. Ellers
jevne antall ca. 90 stk. av hvert, dog nesten 200
stk. TM 32. (oppgitt SK 18500)
TM 59, 51, 63-64, 65-66. Prima lott med 98/100
stk. av hver, dog kun 80 stk. 200 øre. (SK 9692)
80
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
500
I 7139 **
I 7140 o
1750
800
400
700
1000
800
900
2750
3500
700
500
500
2000
750
1000
1700
4000
750
700
600
2200
850
1600
3000
700
3000
1750
Engrosposter samlinger og lotter
I 7141 **
Utrop
TM 117-26, 128, 129b, 130, 133-34. 100 av hver i
hvert sitt ubrettede helark. (SK 12700)
TM 117-20. Poser med 100 stk. av hver, i oppstpl.
blokker. (7900)
Dublettparti 1909/2003 i stappfull 48-siders
innstikkbok, inkl. 3 sider med TM. Mange bedre
fra 50/60-tallet, ofte 4-5 av hver. Meget høy kat.
verdi. Den pålydende verdien fra 1980/2003 er
sikkert høyere enn utrop.
I 7142 **
Parti 4-bl. og 6-bl. 1980/2000-tallet i LT-perm
med imitert skinn (grønn), pålydende 8600,-.
Bak i permen en del minneblokker, stemplet
enheter + ”BOB” medfølger.
x 7143 **
Fine dubletter i innstikksbok med nesten bare
bedre utgaver, vi har summert SK kr. 35.000 til
1974, deretter pål. for 400,-.
I 7144 **
Samling fireblokker 1997-2005, pål. verdi kr
7200.
I 7145 **
Fint parti 1926-58, ofte 4 av hver, inkl. 4x
bruksmerker 1937 og løve 1946, 15x Quisling etc.
etc. (SK 28.100)
I 7146 **
4-bl. samling 1962/79 i Contenta-perm på
innstikkark. Noen 10-bl. bak i permen. En del
bruksmerker med papirsorter (SK ca. 14000).
Medfølger 11 stk. 4-bl. med TM fra siste serien.
I 7147 **
1981/2005. Dublettlott i stappfull 16-siders
innstikkbok. Oppgitt pålydende Ca. 5800,I 7148 **
Stor lott **, da mest nyere merker opp til 2008.
Flere ukomplette årssett 1978-2008 + mye mer.
(Pål. ca 5400)
I 7149 **
197/407. Postfrisk engroslott 1937-1951 med
ujevne antall. Det beste er NK 269 (26), 271
(20), 273 (40), 280 (85), 285 (53), 293 (121), 318
(88), 334 (115), 336 (53). Totalt ca 1600 merker.
Innholdsfortegnelse vises på internett. (SK 14350)
x 7150 **
Godt besatt og jevnt lagerparti ** 1972-86. Ser
bl.a. at to stk. FH 45 er type y! Pål. ca. 5500 etter
grovt anslag.
x 7151 **
MINIARK fra 1972 og utover(og noen få hefter)
i innstikksbok, pål. verdi = kr 4.262,-. Også 30
minneblokker innsatt.
I 7152 **
Liten lagermappe med store mengder blokker,
arkdeler + noen løse merker. Alt 1950-årene.
Mange OL, Idrett, skip m.m. (SK ca. 9100)
I 7153 o/**/ Dupliserte hefter og miniark i to permer, pålydende
Br verdi 3990,-. Også noen utenlandske miniark, og
diverse annen billig fyllmasse i permer.
x 7154 **
Ringperm med div. ark/arkdeler 70/80-tallet, +
bittelitt rett før og etter. Pål. ca. 3500,-, inkl en del
”blåmerker”. Bl.a. arkdel 3.50 Træna med marg.
dato IX.78.
I 7155 **
Mappe m/store mengder ark, arkdeler, blokker,
med for det meste merker 1960 årene. Kval. ser
bra ut. (SK ca. 8500)
I 7156 **
To stappfulle dobbeltplansjer med i all hovedsak
merker fra 1980-tallet, enkeltmerker og par
i ganske jevne antall. God kvalitet. Oppgitt
pålydende 3162,-.
7157 **
Stort album med ark og arkdeler i ganske tilfeldig
utvalg seint 60/80-tallet, samt en del ark med
julemerker (herav også noe Færøyene). Bl.a. NK
589-90 og 903-07 i komplette arksett, ellers mye
ukpl. Innl. oppgir 15900,-, trolig fra en noe eldre
AFA, julemerker er da uregnet.
I 7158 **
3 stk. lagermapper med mange merker ca. 1950/60-årene. Noen i ark, men mest striper, blokker,
arkdeler. Noen m/synlige skavanker ikke medtalt.
(SK ca. 7500)
I 7159 **
To stappfulle dobbeltplansjer med i all hovedsak
merker fra 1980-tallet, mange enheter/4-blokker.
Oppgitt pål. 2618,-.
I 7160 **
Dublettlott 1963/74 i innstikkbok med 8 og
10-blokker, minst 100 forskj. enheter, mest
10-blokker. Noen få merker har limskade. Mange
blåmerker. (8600)
I 7161 **
Ark og arkdeler stort sett billige valører (best er
Træna og 70 øre Bergen) ca. 1940-72. SK 3925,+ nyere ark med pål. verdi kr. 1990,-. I tillegg noe
utland på 20 sider.
x 7162 **/* Roteparti mest ** i innstikkbok 1940/70-tallet. Mye
tilfeldig innsatt, best er 30 serier 407-09 **, også
noen 416-17 **, samt diverse annet ok materiale.
I 7163 **
MINIARK. Stor lott med mange ark. Mest 4-5 stk.
av hvert spredt over hele perioden 1972- ca. 2000.
Prima kval. (Pål. Kr. 2050)
I 7164 **
Lott arkdeler og blokker, 1940/50-tallet i 16-siders
innstikkbok med bl.a 236 x 57, 298 x 99, 300-01 x
7 serier, 378 x 21, 408 x 15, 415-17 x 3 serier, 442
x 33. (ca. 9000)
I 7165 **
Lott helark ca. 1980 (80 øre til Kr. 3.50). Pål.
2140,-.
I 7166 **
Dublettlott i plastboks med mengder av merker fra
Londonserien og fremover med enkeltmerker, par,
striper, blokker, heftemerker etc. Ser spennende
ut. Høy kat. verdi.
I 7167 **
TJENESTE - fint lite parti 1926-60, uten de dyre
fra 1933. Ellers stort sett 4 av hver, prima (SK
7490)
I 7168 **
God dublettvare på en del innstikkplansje
1960-tallet inkl. masse blåmerker. Relativt jevne,
fine antall, og god kvalitet. (oppg 6651)
I 7169 **
1951/69. Div. enheter i perioden, mest i blokker
opptil 18-bl. (405) Mange 10-blokker, og bra med
”blåmerker”. (3750)
2250
600
5000
4000
4000
3250
3000
2750
2700
2200
2200
2200
1600
1500
1500
1500
1400
1400
1250
1200
1200
1100
1000
1000
900
900
800
800
800
750
650
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
Obj.nr.
I 7170 **
I 7171 **
I 7172 **
x 7173 **
I 7174 **
I 7175 **
I 7176 o
I 7177 **
I 7178 **
Utrop
193/329. Dublettlott, 395 stk. på bunke med
innstikkort, mest krigsmerker, bl.a Legion x 2.
Dublettlott 1963/74 på 4 doble store innstikkark,
vesentlig 5-10 av hver, inkl. 4-blokker. Bra med
blåmerker. (4650)
Lott med 55 enheter fra 60/80-tallet, mange i
10-blokker. (2750)
To mapper med en del arkdeler og to helark av
ståltrykk bruksmerker (trolig ves. fluorutgaver).
788-89 i helark, samt to 15-blokker NK 467.
En 24-blokk NK 597 II er med, men vi savner
UV-referansemateriale for bedømme x/y. Noen få
helark 70-tallet billedmerker inkl. to ark NK 730.
Bør sjekkes.
Ca. 150 enheter i par, 4-bl. og 10-bl. med flere
hundre merker, 1939/80-tallet i pen lagerbok.
13 helark à 100 + 2 halvark à 50. (Fisk & aks,
båtsmannsknopp, runer) + 641-43 i helark à 50.
Papirtyper?.
345-777. Lavikalb. med kpl. saml. 1946-76.
Mangler kun NK 537. Noe maskinstpl. iblandt.
Også litt postfr. (SK ca. 4000)
Dublettlott på 18 innstikkort, 1945/60-tallet, bl.a.
352-53, 357-58. (3700) GI BUD!
Dublettlott 1945/60-tallet med 240 merker på 15
innstikkort, mange bra. (ca. 4800)GI BUD!
600
600
x 7179
x 7180
x 7181
I 7182
I 7183
I 7184
I 7185
I 7186
x 7187
x 7188
x 7189
I 7190
Enestående portosamling på mange tusen
forsendelser (4-5000?) i 15 tykke, bugnende
permer, fra ca. 1942 til 2012. De aller fleste
NK-nummer i perioden er representerte,
de fleste i antall. Mange mellomgode
singelfrankaturer, men samlingen domineres
av et enormt antall REKOMMANDERTE brev,
samt at mye av materialet er sendt/adressert
til utlandet. Bra variasjon m.h.t. stempler, vi
har sett flere uvanlige. I nyere tid mange brev
med prakt/lux på merkene, også PiB-stempler,
m.m. Et lite livsverk dette, gjennomgående bra
kvalitet. LIMIT!
Større parti med ”alt mulig”, med vekt på
forsendelser og postkort, men også filatelistisk
innhold med norske og utenlandske frimerker
o/*/**. Mye er relatert til H7, med vanlige
H7-kort, og postkort brukt til anledningen. Av
postkortene er det stor overvekt av kunstkort
og julekort, med noen signerte, men her også
en god del stedskort inkl. mellomgode norske
og noe utland. Svært broket materiale fra
handlerbo. Bruk tid på visning, da hoveddelen
ligger i tre store, fulle kartotekbokser, + litt
annet.
Stort parti fra handlerbo, flyttekasser med
seks kartotekbokser stappfulle av norske
og utenlandske brev, fdc, helsaker, postkort,
m.m. Også noen løse merker på innstikkort
o/*/**. Mye Norge med en boks nesten kun
H7-kort med god geografisk variasjon og
mest håndstempler. Mye materiale er lagt i
plastlommer og priset. Inkluderer en relativt
attraktiv avdeling utland med både eldre og
nyere forsendelser, godt variert. Stort sett god
kvalitet, flere tusen enheter totalt.
Bra lott med vel 90 brev/kort i plastlommer.
Hovedsaklig med stempler fra småsteder før
1945. Vel verdt å se på.
Eske med 5-600 konv. mest i perioden 25-ut i
80 årene, men også noen eldre. Her er en del
reisende båt og tog, Noen feltpost og nyere
Kr.posth. Store mengder Rek og Verdibrev.
Slenger noen utenlandske brev. Denne fortjener
grundig gjennomsyn.
H-7 kort. Kartotekeske med ca. 1000 kort, mange
forskj. typer postkort. De fleste tegnede, da mest
storformat. Mange signerte. Noen få ”ikke H-7”kort. Bra kval. Stpl. fra hele landet
ARKIVKASSE med ca. 7-800 H-7 kort. Mange
blå 30-ører. Mange pene stpl.
I underkant av 200 brev fra et familiearkiv. De
fleste brevene med innhold. Ca. 1893/1910.
Eske med 800/900 C6-konv. 1947, med stpl.
stort sett fra Møre og nordover, med tyngdepunkt
i Nordland fylke. Alt sendt samme firma i
Trondheim, og ofte med NK 362. En del konv.
røft åpnet, og dels noe bl. kvalitet, men ofte
pene konvolutter med et rikt utvalg av poststeder
og mange småplasser. NB, materialet er uten
maskinstempler!!!
Kartotekeske stappet med H7-kort i bra kvalitet.
Frasortert for skadde enheter og ikke minst
maskinstempler, men også gjennomgått for
stempler. Like fullt gjenstår en rekke småplasser,
samt også sett praktstpl. på merker. Det er
verdt å merke seg at innholdet av det blå
Nasjonalhjelpmerket er usedvanlig høyt i lotten!!
Antatt rundt 700 stk.
Skoeske med anslagsvis 400 brev, det aller meste
bruksbrev med posthornmerker (1898/1908,
1909/29 + litt grovtg.) og løve I/II. Flere med
angitte platefeil/fluelort og noe priset for småsalg.
Hyggelig parti for spesialisten.
Over 1000 brev 1970-90 årene, Mye dubl. og
mange m/høyverdier og miniark. Slenger noen
konv. m/særstpl. Også noen m/4-blokker.
I 7192
550
500
I 7193
x 7194
500
x 7195
500
500
100
100
Samlinger/lotter Norge
Brevlotter
Obj.nr.
I 7191
22000
x 7196
I 7197
x 7198
x 7199
x 7200
x 7201
x 7202
3000
x 7203
3000
x 7204
x 7205
x 7206
I 7207
2700
2500
2000
I 7208
I 7209
I 7210
I 7211
2000
2000
I 7212
1750
I 7213
x 7214
I 7215
1250
I 7216
x 7217
1000
I 7218
Utrop
Vel 250 verdibrev/brev etc., hovedsaklig fra 1920årene. Mye fra Hedmark. Bl.a. brev med stpl. fra
Nordbanernes Posteksp. II G.
Skoeske med anslagsvis 700 norske og
utenlandske brev, postkort, en god del helsaker.
Bl.a. mye Tyskland fra 1930-60-tallet, pluss en del
norske julekort. Bør sees.
Lott med 32 eldre brev. Brevene med ulike
frankeringer som; NK 8, 14, 23-25, 37, 43 og 53.
Også et par portofrie brev, med ”reisende stpl.” og
stpl. fra Chra Byp. i rødt. Stort sett god kval.
Ca. 85 brev 1867/1938, derav 28 stk. med
klassiske merker (noen få skilling, ellers stolpe),
ellers ves. små takkekonvolutter. Kval. er blandet.
Broket parti i kartotekboks med minst 600 enheter.
Ca. 60/65% er H7-kort, en del vanlige, men mest
postkort brukt som H7. Herav mest kunstkort
med noen få signerte, og annet ”diverse” og
noen spredte julekort og stedskort. Det øvrige er
utenlandske forsendelser, med noen fdc, noen
gamle helsaker, bruksbrev fra mange mulig land,
uten rød tråd. Ok blanding, der det finnes noen
småplasser på H7-avdelingen.
50 brev før 1950, en del sendt til Sverige.
Arkiveske fullstappet med brev. Det aller meste er
i perioden ca. 1900-1980, men også et par skilling
og noen stolpeskrift er sett. Må være 4-500 konv.
??. Flere reisende stpl. Bør sees.
Over 200 mest eldre kort, brev, helsaker, stort sett
litt bedre materiale. Hel finnes innslag av sensur,
luftpost, rek., oppfrankerte helsaker, småsteder,
m.m. God lott.
Vel 200 enheter i plastlommer, de fleste er H-7
kort med god stempelvariasjon, resten moderne
helsaker.
10 forsendelser til Norge 1873-77 + 20 innenlands,
til dels meget blandet kvalitet.
Ca. 250 brev, de fleste med reisende togstempler,
inkl. noen bedre, samt perm med ca 200 klipp med
div. stempler.
Pent parti med 19 H7-kort stemplet i hovedsak
på mindre og/eller uvanlige steder: Kroken,
Måndalen i Romsdal, Klopp i Vestfold,
Strandlykkja, Farsjø, Fiansvingen, Tronstad
Bruk, Kjølsdalen, Begndalen, Geitastrand,
Hemmingsjord, Sølen, Åsreppen, Vagsvik,
Hennung, Kløftefoss, Ålefjær, Ulvsjøen,
Ekrhovde, Nordbyneset. I tillegg ett med NK
346 prakt Porsgrunn V, samt 11 kort med
reisende stpl. (disse antatt vanlige).
Bra lott med MASKINSTPL. på C6-forsendelser,
260 stk. fra kun ulike postkontorer. Noen
halvgamle, brorparten nyere - før 2000. Bra
kvalitet.
Skoeske med fdc, bruksbrev, litt utland. Eldre og
nyere, ok innslag, en del ordinært, noen tomme
plastlommer også sett. Må sees.
32 forsendelser + litt annet i mappe.
Eske med ca. 300 enheter eldre og nyere brevkort/
brev, fdc, spesialkonvo. m.m. Dertil medfølger
samling fdc 1970/90 i fint album, samt album med
særstempler av nyere dato. Det eldste materiale
bl. kvalitet og mye maskinstpl.
200 brev, rek.brev, verdibrev, kort etc. fra ca.
1910/1950.
76 brev, rek.brev, verdibrev, følgebrev etc. fra ca.
1900/1950. Noe før og noe etter, bl.a. prefrim
Stavanger og KPH Steinshylla.
Åtte brevomslag stpl. CHRISTIANIA, med hhv. NK
4, 8, 14 eller 18. Dels sidestpl. Chra. Bypost, på
ett brev med NK 18 kun bruk som ank.stpl. Pen
lott men noe bruksslitasje.
Mange hundre små C6 konvolutter fra
1970-80-tallet helt usortert i en større kasse. Ca. 7
kg. Stempler? Ugjennomgått av nåværende eier.
Rotelott med mange brev og spesialkonv.
Her er FDC, Fakkelstaffetten, Signaturbrev
(Knut Johannesen), et par 1.flyvninger. PPP,
Utstillingskort, Særstempler, m.m. Bør sees.
53 VII, 53 VIII. 13 brev fordelt på 8 stk. med NK 53
VII og 5 stk. med NK 53 VIII. (NK 1810)
5 skillingsbrev + stort klipp med 2 sk Oscar, nr. 14
er på ”Zier-brev”! Svak kvalitet.
Brevlott fra familiekorr., vi ser ett brevinnhold
underskrevet av Kong Haakon i 1938. Inkl. utland,
i to alb. og løst.
Lott 29 brev og kort fra diverse land, alle til Norge.
Mest eldre småformatkort. Stor spredning. Var.
kval. Bør sees.
Lite alb. med brevkort med firmareklame, bunke
eldre helsaker + litt annet. GI BUD!
REALISASJON: Ca. 140 fine C6-konvolutter
1984 (og noen litt senere) alle firmakonvolutter
fra ulike BOKHANDLERE i nord og sør. Mange
bra firmalogoer innen bransjen. God kval. Noen
handlere duplisert, men da med ulike logoer.
Liten brevlott i bl. kval, flere til Finland. GI BUD.
1000
1000
800
800
750
750
750
750
700
700
700
650
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
100
100
100
Obj.nr.
Utrop
Samlinger/lotter over 1000,-
25000
x 7219 **/Br Kjempeparti ** 1986-2010 i en innstikkbok
og tre stappfulle Variopermer. Her finnes
enkeltmerker, dupliserte 4-blokk (inkl. 4 slike
50 kr Harald !), hefter duplisert, samt en
del FDC i de siste 3-4 årene. Det ligger ved
regnskap i tre av bøkene som angir pålydende
på over 55000,-!!! Den fjerde boken synes ikke
å være med med i regnskapet, og inneholder
mest FDC 2007-10 (de fleste x2), samt noe **
(enkeltmerker og noen hefter) med pål. ca.
1800,-.
x 7220 o
Samling 1855/1979 i 2 SAFE-DUAL album, nær 15000
kpl. (mangler kun NK 91, 135 og 292). Mange
gode i prima kval. som NK 2, 7, 28, 35, 44,
85-87, 90, 93-94, 272, 181-83 prakt, flere gode
solkors praktstpl. RM 1y, 2y **, PM kpl. Fra
1898 er mange dobbelt opp, og mange pene
stpl. Bra samling som bør sees.
15000
F 7221 o
Stemplet Norgessamling 1855-2005 i
to Leuchtturmalbum. Nær komplett i
hovednummer. Alle dyre klassiske merker i
stort sett god kvalitet. Godt utbygget på stolpe.
Mange merker med prakt/lux-stempler.
8500
I 7222 o
Nær komplett samling til 1986, vi nevner NK
1 x 2 stk. stedstpl. Kongsvinger og rist, 17
skillinger. Bra hele veien inkl. attest på 272.
Mangler kun 7, 28, 44, 86-87, 90, 93-94 av de
kostbare, resten er kurante merker og skaffe
senere.
8000
I 7223 o/**/* Samling i et Middelthon-album med merker
fra 1855/1970 + BOB. Så å si komplett etter
fortrykk. Bl.a. NK 6-7, 44, 94, kronemerker,
kroneprov., polserien, Nordkapp-seriene,
legion, universitetet o.s.v. NK 272 er ikke
med (satt inn, men uten vannmerke så langt
vi kunne se). De eldre merkene i stort sett
god kval. Bra avd. BOB med bl.a. to grovtg.
portomerker.
8000
I 7224 o/**/ Større samling 1997-2011 (uten 2008-09) i 6
Br store permer, postfriske, stemplede, FDC og
mapper. Innleverer opplyser om pål. for **
16900, stpl. 2750 og FDC 4400. Dog er mye ikke
medtalt så sikkert mer enn 24000.
8000
I 7225 o
Større samling 1855-1987 i perm. Komplett i
hovednummer og videre SPESIALISERT på
VANNMERKESTILLINGR i flere serier. BØR
SEES !
7000
I 7226 **
893/1488. Sammenstillinger av postfriske
merker fra midten av 1981 og ut 2002. Kpl. med
enkeltmerker, 4-blokker, hefter, 1/2 hefter og
miniark. Meget ryddig sortert årgangsvis med
detaljerte lister. Prima kval., oppgitt HK 2011 =
42673,- og pål. 14331,-.
7000
I 7227 **
Samling 1937-2011. Mangler kun 272 på kpl.
i 3 stk. pene Leuchtturm-album m/kasetter,
ark fra 1855 med noen merker som ikke er
medtalt. Også en del papirsorter, småark etc.
Regnet ca. 15000,- for 1937-79, deretter pålyd.
minst 7400)
7000
F 7228 o/**/* Genuin samling til 2001 i stappfull
Stenderperm. Utbygd hele veien med
ekstramateriale, bl.a. 45 skillingsmerker
i blandet kvalitet (def. 2, 7, etc), mange
stolpemerker, og videre omfattende og litt
uoversiktlig. Mgl. noen Haakon, 272 og
noen andre. I det nyere noen både stpl. og
**, samt at det er innsatt en del sider nyere
ekstramateriale, herav mer **. Kvaliteten litt
ujevn, men noen fullstpl. finnes.
7000
F 7229 o/**/* God samling i LT SF-album til 1991, med god
fokus på pene stempler, spesielt etter 1910.
Nær komplett, men mgl. NK 6, 93-94, 272,
Norwex, og noen få andre. Noen bedre er */**
(bl.a. 183 og 259-60). Kvaliteten gir generelt
godt inntrykk i kraft av mange prakt/lux,
men NK 7 og 44 er begge defekte, og noen
merker 1936/45 har tvilsomme stpl. Samlingen
fortjener nøye gjennomgang.
6000
x 7230 o/** FIREBLOKKER. Samling 1975 til mai 2012,
postfrisk og stemplet parallelt. Variabelt
belagt før 2000 (nesten ingen ** mellom nr.
1000 og 1365), deretter komplett både ** og
ordreavstemplet.
6000
F 7231 o/* Samling 1855/1995 i Stenderalbum med
påsatte lommer. Starter med kpl. skilling 1-21,
deretter mangler stort sett bare de dyreste,
og samlingen inneholder mange pene stpl.
videre helt til slutten, mange av lux og prakt.
Krigsperioden med falske og etterstpl. Noen
TM er *, men også her en del lux. En samling
som absolutt kan anbefales. Stort potensiale
for utstykking.
6000
I 7232 o
1/1830. Saml. på Leuchtturm SF-ark + innst.
bok. Arkene er beklippet i hjørner for å få dem
til å passe i ringperm. Mangler noen av de
dyreste som NK 85-87, 90-91, 94, 272 + noen
billige. Neste alle skilling m/feil, ellers blandet
kval. Samlingen inneholder sikkert et par 100
pene stpl. spesielt etter 1990, men også før. I
følge innlev. er kat.verdi ca. 40000,-
1000
Skanfil Auksjon 183 - 19. / 20. juli 2013
81
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
Utrop
F 7233 o/**/* Bra samling til 1990 i to Davo luksusalbum.
Mgl. bare et par av de alle dyreste merkene
(94, 272), mens er par andre gode er med feil
(7, 28, 44). Fyldig også på TM/PM inkl. PM 6-7
(den ene *). Krigsperioden enten ok stempling
eller **. Generelt litt var. stempelkvalitet, men
ofte lett-/rundstpl. Medfølger noen foldere (PSS
med kostpris 490,-, samt ”Top of the world”
1-4 komplett, samt en liten lott julemerker inkl.
noen av de første **.
I 7234 o
Samling i et LT-SF album med merker fra
1855/1980 + BOB. Velfylt. Starter med 38 skillinger
(bl.a. NK 6 og 7, NK 7 er omtg.). Deretter ca. 100
merker med stolpe, antikva og kronemerker til
1909. Bl.a NK 28, 32-35, 45 I, samt en del 20mm,
grovtg. antikvamerker og NK 89-91 m.m (noen
merker er feilplassert). Fra 1909 er det meste med
polmerker, Nordkapp I, diktere, Nansen I, NK 216,
259-60, 292 o.s.v. Noen merker med pene stpl.
”hist og her”.
x 7235 o/**/* Bra samling 1855/1996 i LT SF-album. Fyldig,
dels utbygd og ganske god klassisk avdeling.
Av hovednummer mangler bare nr. 6, 44 og 93
av betydning (litt feilplasseringer her og der), og
FCM-erklæringer på NK 2, 7 og 28 er vedlagt.
Stort sett ubrukt (*/**) fra 1909/80 inkl. ** NK 272
m/feil. Også fint avsnitt TM/PM.
x 7236 **
Samling til 1991 i LT SF-album. Innsatt meget
fyldig samling 1909-44 i god kvalitet inkl. 272
signert FCM (SK 27 300,- for disse, + en hengslet
serie Oscar kronemerker). Deretter komplett fra
1945. Ingen tjenestemerker.
x 7237 o/**/* Samling 1856/1969 + PM i eldre klemalbum.
Mangler NK 1, 28, 44, 85-94 på kpl. 6-7 med kval.
anm. 1909/45 er det aller meste med hengsel,
inkl. 272 m/uttalelse Terje S.Sørensen. P 17 **.
Etter 1945 **.
I 7238 **/* Samling i et LT-SF klemalbum med merker
fra 1909/1978 + BOB. De fleste merkene er
postfriske. Ikke langt fra komplett etter fortrykk,
med flere mellomgode merker som NK 108-09,
126-28, 132-35, 177, 182-84, Legion, Universitet
m.m. De avbildede merkene alene, har en SK-verdi på over 11500. HK for perioden 1945-1978
er ca. 8300. Gjennomgående god kval.
I 7239 **
Samling i Skanfilalbum 1939/2005, nær kpl.
Mangler 272, samt noen få billige + fyldig TM.
Noen nyanser og papirtyper. HK 1939/79 ca.
16000,- inkl. TM. Pålyd. ca. 5000,- fra 1980.
x 7240 **
Samling til 1990 i to album. Innsatt meget fyldig
samling 1910-44 i god kvalitet inkl. 272 signert
Berntsen (SK 22.600,- for disse). Deretter komplett
fra 1945. men tjeneste bare fra 1955. Også noen
eldre ubrukte innsatt, der vi viser tre limløse og
4 ubrukte.
I 7241 **
110 II/856. God samling i Leuchtturm SF-alb (ark
fra 1855). Noe spredt til 1937, senere nær kpl.
uten NK 272. Også de fleste TM. (SK 20700)
I 7242 **
Nær komplett 1914-2003, som vanlig mangler
de mest kostbare (144, 149, 155 II, 169 B, 183,
205, 259, 260, 272). God avdeling TM. Montert i 4
album fra SAMLERHUSET.
I 7243 o/**/* Samling i 2 som nye Leuchtturm SF-album m/
kassetter (1 album med løse arkpinner). Mangler
kun 272 på kpl. 1941-2008. På TM mangler 1-20,
40-58, og 136 på kpl. Ark fra 1855 med noen
rimelige stp. merker, ikke regnet. HK 1940-79 ca.
13000,-, deretter pålyd. minst 6000,-. TM ikke
regnet. Pen samling å bygge videre på. Lavt utrop!
F 7244 o/**/* Innholdsrik samling til 1984, kvaliteten er blandet,
bør sees!
I 7245 **
Samling 1935/2001 nær kpl. i LT SF-album m/
kassett. Mangler NK 272 + noen få billige. Også
fyldig TM-avdeling (HK til 1979 ca. 17000,deretter pål. ca. 3000,-). Medfølger brukbare NK
1 med bra marger og NK 10 med del av to stpl.,
samt 2-3 til.
I 7246 **
114/856. Noe spredt til 1934, senere meget godt
besatt. Også mange TM. Leuchtturm SF-alb. fra
1855. God kval. (SK ca. 19500)
I 7247 **
Ark/arkdeler/blokker/hefter/årsett. pålydende
ca. 7000,- i perioden 1964-94. Medfølger noen
poser eldre.
x 7248 o/**/* Samling til 1990 i album, litt ujevnt belagt i starten,
ca. komplett etter 1910 med en del ** innimellom.
7249 **
Komplett 1980-2010 i Leuchtturm album m/
kassett, kun få hull, + noen bruksmerker fra 1970årene. 2 innstikksbøker med dubletter i samme
periode, ustemplet uten lim. FDC årssett 2011 og
12. 1/2 kg. klipp. Medfølger noe rekvisita.
x 7250 o/** FIREBLOKKER. Komplett samling 1950 t.o.m.
1974 minus 5 kr Olav, Norwex er i firestriper (SK
22.800). Også noen stemplede innimellom.
x 7251 **
Samling til 1986 i innstikksbok. Innsatt fyldig
samling fra 1909 til 1944 i god kvalitet (SK 17600
for disse) Deretter fyldig med alle de beste.
x 7252 o/**/* Samling 1855/1973 i eldre LT SF-album. Starter
med ca. 20 skill.merker, deretter godt besatt uten
de dyreste og noen få andre. Etter ca. 1900 er det
blandet stpl./ubr. Også kpl. TM etter fortrykk og
noen PM. Gj.gående god kval.
I 7253 o
49-55. Dubletter, ca. 1200 stk. på Prinz-plansjer
i LT ringperm m/kassett (8 striper). Bra antall på
alle valører.
6000
Obj.nr.
I 7254 **
I 7255 o/**/*
I 7256 **
5000
I 7257 o
I 7258 o/**/*
5000
x 7259 o
5000
7260 o/**/*
4500
x 7261 **
4000
x 7262 **
4000
I 7263 **
4000
I 7264 o
4000
4000
I 7265 **
x 7266 o
I 7267 **
4000
I 7268 **
I 7269 o
4000
I 7270 o/**/*
3500
x 7271 **/*
3500
I 7272 o/**/*
3500
x 7273 o/**/*
3000
3000
3000
3000
x 7274 o/**/*
x 7275 **
3000
I 7276 o
3000
x 7277 o/**/*
Utrop
Leuchtturm SF-alb. 1958-2002. Mangler bare 5-6
merker på kpl. De fleste TM er også med. Mangler
de dyreste ”lange”. Prima kval. på merker og alb.
(SK ca. 18000)
Samling 1856/1979 i LT-album m/kassett. Starter
med ca. 20 skillingsmerker, deretter nesten tomt til
1938. Fra 1941 mangler kun 272 på kpl. postfrisk.
(Ca. 14000 for **)
Samling 1877/1991 i pent LT-album, inkl. TM. Ca.
50 merker før 1940, deretter alle miniarkene, Bj./
Undset-blokken, Lykkebrevet 2 tallonger, 21319, 260, Nordkapp II, III, IV, NORWEX, OL-52.
(Oppgitt SK minst 18000)
4/629. Samling i gammelt Leuchtturm SF-alb.
1855-1969 + Tjeneste og Portomerker. Blandet
kval. i starten. Samlingen er bra besatt uten de
dyreste merker, som nr. 1-3, 6-7, 13, 44, 94, 272.
1/1033. Saml. 1855-1987 i innst.bok. m/13 stk.
skillingsmerker. Bra nr. 1, men smal marg oppe,
videre nr. 2-5 9, 11-12. Samlingen er videre
godt besatt, men mangler alle de dyre merker.
Mest stpl. til 1972, senere er nesten alt postfrisk.
Også noe TM. I starten er noen merker uten
lim. Medfølger 5 stk. årssett 1978-82. (Sk på de
avbildede merker ca. Kr. 5000)
Samling 1980-2012 nærmest kpl. i 2 SAFE-DUAL
album med mengder av luxstpl. Spesielt fra
90-tallet og fremover, mye stpl. MANDAL, også en
del 1. dag. Pen samling.
Samling uten skillinger, men relativ tett til 1955
i 2 gamle album. Komplett postfrisk fra 1945-85
i Schaubekalbum. Årssett 1977-79, 91-93, 94,
96-99, årbok 1994, liten samling FDC i 2 album
1960-86, med vekt på 80-tallet.
Samling 1937/96 nær kpl. i to Leuchtturm
SF-album m/kassetter (ark fra 1855-2006).
Mangler 272 + noen få andre, samt noen
ståltrykkmerker. Bra samling å bygge videre på.
Innstikkbok med kurant, mest moderne
dublettvare/enheter til 2006. Inneholder merker
fra 1920-tallet, men tynt før 1975, dog noen
mellomgode (se internettbilde). Bra kvalitet.
Pålydende fom. 1970 ca. 5400,-. Bl.a. 10 stk. av
småarket ”Bilder fra hverdagen”, sju Valentinark
2004, og mange også andre miniark i den nyere
delen som domineres stort av ”blåmerker”.
Samling 1989-2008 kpl. i LINDNER Falzlosalbum, ark til 2010 (SK ca. 13000), pålyd. 5400,-.
Medfølger ditto album 1855-1988 med noen stpl.
merker her og der.
Stemplet samling i 2 LT-album. Inkl. brukbart
Skilling i mest pen kval.! Så litt tynt frem til 1950,
hvor den igjen er rimelig godt besayt. Også noe
”BoB”.
223/894. Samling i spesialalb. fra Norsk Verdi. Ser
ut til å være kpl. uten NK 272 (50 øre V-merke).
God kval. (SK ca. 12000)
Samling til 1990 i album, litt ujevnt belagt for 1910,
ser deretter komplett ut uten 272 og tjeneste. De
siste 10 år med lux ordreavstpl OSLO.
Leuchtturm SF-alb. 1980-2006. Mangler 10-15
merker. Flere nyere i 4-blokker. (SK over
15000).
Leuchtturm SF-alb. 1980-2006. Mangler noen
ganske få merker på kpl. Merker og alb. i prima
kval. (SK ca. 15000)
Stor samling 1855-1990. Noe blandet kvalitet,
tvilsomme stempler på krigsmerker, men ta en titt.
Tett samling fra 1855-1975 stemplet, noen
ustemplet med hengsel. Uten de mest kostbare,
men vi nevner 21 skillingsmerker i noe bl. kvalitet,
komplett postfriskt 1976-2000 inkl. minneblokker, i
2 Davo med lommer. Lavt utrop, så ta en titt.
Samling ca. 1925/70, nær kpl. i eldre
Schaubekalb. inkl. TM/PM. Bl.a. en del bedre **
som 144, 151, 177, 191, PM 17 + mye mer. 180,
259-60 *. En del bra ** TM. Høy kat.verdi.
1/738. Samling i Lindneralb 1855-1974. Mangler
alle de dyreste merker, men pen NK 1, 5, 15b.
Etter 1920 og ut er samlingen godt besatt, blandet
stpl og postfrisk.
Samling til 2010 i Skanfil fortrykksalbum. Tynt
før 1910 men en ok NK 1 og en NK 5 med slitte
tagger finnes, også ok 93. Fom. NK 96 virker
samlingen kpl., men vi ser ikke vm. på innsatt 272
*, ellers mest * 1910-45. Deretter blandet mye
** og mot slutten mye stpl. med mange prakt/lux
OSLO eller NAMSOS. Alle ustpl. på fotoeks. er **.
Noen feilinnsatte før 1920, ellers god kvalitet.
Samling 1855/1992 inkl. TM/PM i Leuchtturmalbum. Ca. 100 merker før 1909, herav 22 stk.
skillinger. Mye postfrisk fra 1940 og utover, kun
noen få *.
Samling 1940-91 i fire album fra Norsk Verdi (to
album der ringsystemet har løsnet fra permen),
stort sett komplett etter fortrykk, - 272. Prima
kvalitet.
Samling 1855-1955 i springbind. Inneholder bl.a.
19 skillingsmerker, mange Posthorn og flere
gode stempler. Gammel samling, flott besatt med
mange merker.
Samling til 2002 i stappfullt LT SF-album. Meget
tynt besatt før 1910, senere fyldig og etterhvert
en god del **. Fra 1945 tils. komplett etter fortrykk
og det aller meste **, spesielt i moderne del. TM/
PM-avdelingen kun basissamling mest stpl.
82
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 16.00!
Obj.nr.
3000
I 7278 **
3000
I 7279 o
3000
x 7280 **
3000
3000
x 7281 o/**/*
I 7282 **
3000
x 7283 o/*
3000
x 7284 **
2750
2600
2600
x 7285 o
x 7286 **/*
x 7287 o/**/*
x 7288 o
2500
2500
2500
I 7289 **
x 7290 o
2500
2500
2500
2500
2500
2500
I 7291 o/Br
I 7292 o/**
x 7293 **
x 7294 **
x 7295 o/**/*
2500
I 7296 **
x 7297 o/**/*
2500
2500
x 7298 o/**/*
2500
2500
I 7299 o
Utrop
Samling i et nytt LT-SF album med merker
fra 1914/1979. Godt besatt til 1945, med flere
mellomgode merker (SK verdi over 11000). Fra
1945 er det tilnærmet komplett etter fortrykk. NK
182-83 er ubrukte/*, ellers virker langt på vei alt å
være i god postfrisk kval. (HK/SK over 21000)
Liten, gammel samling på løse sider i omslag.
24 sk.merker, Posthorn med 12 øre mattgrønn,
Nordkapp, Legion, Universitet osv. Velbesaty til
1965. Litt bl. kvalitet i starten.
God samling til 1944 på fire Visirark, fom. NK
96. Mange mellomgode merker, kun toppene
mangler. Dog finnes Polserien, de fleste diktere
kpl., Nansen, de fleste V, og bra avdeling TM.
Våre stikkprøver avslørte noen meget svake
h.spor i eldste del (opp/ned på bildet) inkl. NK
108. (Oppgitt SK 15940, uten reduksjon for de
få, nevnte *)
Samling 1855/2000 + TM/PM i Skanfilalb. m/
lommer. 37 merker før 1909, deretter fyldig uten
de dyreste. Mest stpl., men litt * og en del **
også (spesielt mot slutten). Noe bl. kval. på de
stemplede. (Oppgitt SK 18900 uten fratrekk)
Samling i et LT-SF album med merker fra
1980/2010. Komplett etter fortrykk i perioden,
unntatt 5 merker. Bl.a FH 100y (julehefte 1997
med fosfor). (HK/SK ca. 18000)
Samling i klemalbum, 1855/1950-tallet med en del
bra merker, men mangler noen topper. Medfølger
en restsamling i eldre Stenderalbum til 1950-tallet.
vert et gjennomsyn. Lavt utrop.
Komplett samling 1940-60 i et Norsk Verdi-album,
272 med attest/signatur FCM. God kvalitet.
73-125. Varioalb. med omfattende samling av
ves. POSTHORN i større antall. Noe oppsatt etter
vannmerker/fellingstyper o.l., og noe usortert.
Noen pene stpl., heftemerker og ustemplede er
også sett.
Samling i LT-album, 1940-91, mangler kun 272 på
kpl.** i perioden. Ark fra 1855, som inneholder en
del skill/stolpe stpl. samt noen **/* 1909/39, ingen
av disse er medtalt. Også nær kpl. TM (mangler
TM 12, 17-18), mest postfrisk, samt noe PM * bl.a.
13-18 *. Beregnet HK 1940/79 minst 15000,- + pål.
1980-91 ca. 1100.
Samling til 1995 i album, fyldig men i uhyre
blandet kvalitet. Også 3 bind diverse Norge, og
påbegynt samling Sverige i to bind. Bør sees.
Restsamling i eldre STENDER-album 1856/1982
+ TM/PM. Starter med 25 stk. skill.merker, ca. 120
”stolpe” med mye 20 mm, samt noe antikva, hvor
mye av dette i bl. kval. Herfra og utover ganske
bra kval., men mangler noen topper. Også fyldig
TM/PM. Høy kat.verdi. Verdt et gjennomsyn.
Samling 1937/79 i som nytt Leuchtturm SF-album
m/kassett. Mangler kun posth./løve U/vm, løve
krone og ”V” merkene på kpl. + TM kpl. 1-8,
29-137 + noen ”lange” billige.
Samling i DAVO-album 1856/1980-tallet. Noe tynt
på klassisk, og dette i noe bl. kval. Bra fyldig etter
1910, med bl.a. 130-36, 181-83, 193-96, 213-16,
259-60, samt alle gode seriene på 50/60-tallet i
god kval. Også en del TM og litt PM.
Flyttekasse fra bo med en del dublett-/innst.bøker
(dels glissent besatt), noe massevare, FDC/brev/
kort, etc. En del rot, men bør sjekkes. Slenger
noe utland.
1995/2007. Dublettlott i 64 siders lagerbok med
mange tusen merker. Uoversiktelig når det gjelder
postfriske, da mange av disse er plassert mellom
de som er stemplet. De fleste av merkene X 10
av hver valør. Bak i boken finnes en del par, samt
en del julemerker, oblater etc. Høy kat.verdi/
pålydende.
Samling 1939-89 i album, vi har summert
merkene før 1945 til SK 2350,-, deretter
komplett i god kvalitet.
Samling ca. 1910-88 i innstikksbok, SK 10.800 til
1945. Deretter meget fyldig med alle de bedre.
Ett lager skilling til 1990 i tre store innstikksbøker,
blandet kvalitet. Også en innstikksbok med *
merker 1940-70.
Postfrisk samling 1940-87, minus 259, 260,
272, 291, 292. Montert i 2 album m/kassetter fra
Samlerhuset.
Samling til moderne i Varioperm. Starter med
ca. 35 skillinger (alle minus NK 7), men i ganske
variabel kvalitet, ca. 55 stolpemerker. Videre
ganske fyldig til 2000, tynt deretter. Kun de dyreste
merkene mangler. TM/PM noe tynnere. Stpl.
kvaliteten er generelt variabel, fra falskstpl. Maud,
til flere bølgestpl., men også en del fullstpl. merker.
Kun et fåtall */** finnes. Må gjennomgås.
Norges-samling 1863-1987 i Lindner-album hvor
de dyrere merkene mangler. En del øremerker
fra skravert Posthorn og