Kredittanalyse utarbeidet av Fondsfinans AS (pdf)

advertisement
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Bank 2 (BBB)
Kredittanalyse – 18. november 2013
Please note that Fondsfinans is mandated as Arranger of a bond issue in Bank 2
Knut Vidjeland
Credit Research
Phone:
Mobile:
Email:
+47 23 11 30 70
+47 913 64 410
[email protected]
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Innhold
1.
Sammendrag
2.
Kort om banken
3.
Kredittvurdering
i.
ii.
iii.
iv.
v.
4.
2
Nøkkeltall og kredittrating
Mislighold og tap
Stresstest: Kapitaldekning / tap på utlån
Stresstest: Tap på utlån / verdifall på eiendom
Bank2 og sammenlignbare banker
Finansiell informasjon
SAMMENDRAG
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Fondsfinans har en BBB rating av Bank2 – framtidsutsiktene ansees som gode
og stabile
Forretningsbank opprettet i 2005 med 26 ansatte og hovedkontor i Oslo
-
NOK 2,3 mrd. i forvaltningskapital og NOK 260m i egenkapital per Q3-2013
-
Spesialist på å gi lån til / refinansiere misligholdt gjeld for personer, selvstendig næringsdrivende og bedrifter som
av ulike årsaker ikke får lån i andre banker
Bank 2
Høyere tap enn andre banker av tilsvarende størrelse grunnet valg av forretningsmodell, men sterkt
fokus på reduksjon av misligholdte lån i porteføljen og relativt lav belåningsgrad (LTV)
Kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapital på 18,3%
-
Nøkkeltall
per Q3-2013
SAMMENDRAG
Kredittvurdering
3
Solid kapitaldekning, også etter innføring av nye kapitaldekningskrav
Rentenetto 4,4% av FK på annualisert basis
Kostnadsgrad 42%
Innskuddsdekning 124% (eneste finansieringskilde)
Tap på utlån tilsvarende 0,6% av FK på annualisert basis
Kredittrating: BBB (Fondsfinans), BBB (DNB Markets)
Bank2 utmerker seg positivt med en solid kapitaldekning. Inntjening og rentemarginer ligger også godt
over gjennomsnittet for bransjen
Utlånsporteføljen er preget av høyt (kalkulert) mislighold, og en tapsprosent som ligger 3x til 4x høyere
enn gjennomsnittet. Banken kan vise til vesentlig lavere tapsprosent i forhold til mislighold, som vitner
om god vurderingsevne og oppfølging av lånekunder - en forutsetning for å lykkes med bankens
forretningsmodell og opprettholde BBB kredittrating
KREDITTRATING – SAMMENDRAG OG RASJONALE
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Kredittrating: BBB
Fondsfinans har en kredittrating på BBB for Bank2
Kredittratingen reflekterer en bank med solid kapitaldekning, god inntjening og en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Bank2
scorer høyt på disse parameterne sammenlignet med banker av tilsvarende størrelse (NOK 2 til 2,5 mrd.). Hadde Bank2 vært
en «normal» sparebank tilsier nøkkeltalene en kredittrating ett eller to nivåer høyere
Bank2 skiller seg ut med høyt mislighold og relativt høye tap på utlån. Fra 2007 til 2012 har tapene ligget på 0,90% av
utlån, mot et gjennomsnitt på 0,20% for banker generelt. De relativt sett høye tallene må sees i sammenheng med bankens
utlånspolitikk og forretningsstrategi – bankkunder med høyere risiko for mislighold er blant bankens kundegrupper. Høyt
mislighold er ikke ensbetydende med høyt utlånstap. Bank2 har vesentlig lavere tap i forhold til mislighold enn øvrige banker
Høyt (kalkulert) mislighold kompenseres med en restriktiv utlånspolicy og belåningsgrad; alle lån gjøres med sikkerhet i
tilfredsstillende panteobjekt. Gjennomsnittlig belåningsgrad i porteføljen er 56%. Bank2 har i tillegg til en solid
kapitaldekning (kapitalmål: 18-20%) som samlet sett gjør at banken er rustet til å absorbere relativt store/uforutsette tap.
En stresstest viser at banken tåler et verdifall i eiendomsmarkedet på inntil 25-30%
En forenklet stresstest viser at banker tåler inntil 5% tap på utlån, eller ca. NOK 80m, før ansvarlig kapital faller ned mot
regulatoriske krav. I «finanskriseårene» 2008/09 steg tapene til hhv 1.97% (NOK 22m) og 1.84% (17m), som viser at
Bank2 er relativt sårbar i forhold markedskonjunkturer. En stresstest på eiendomsmarkedet tilsier at banken tåler verdifall på
inntil 25% ti 30%
SAMMENDRAG
Bank2 kan vise til resultater som tyder på at banken kan «leve godt» med vedvarende høyt mislighold; mislighold og tap
kompenseres i stor grad med høye marginer og lav belåningsgrad. Lav tapsprosent i forhold til mislighold vitner om god
vurderingsevne og oppfølging av lånekunder, noe som er en forutsetning for å lykkes med bankens forretningsmodell og for å
opprettholde en kredittrating på BBB
4
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Innhold
1.
Sammendrag
2.
Kort om banken
3.
Kredittvurdering
i.
ii.
iii.
iv.
v.
4.
5
Nøkkeltall og kredittrating
Mislighold og tap
Stresstest: Kapitaldekning / tap på utlån
Stresstest: Tap på utlån / verdifall på eiendom
Bank2 og sammenlignbare banker
Finansiell informasjon
KORT OM BANK 2
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
En forretningsbank med god avkastning og vekst, men høyere tap enn andre
banker av tilsvarende størrelse grunnet valg av forretningsmodell
Nøkkeltall (NOKm)
Kort om selskapet
Ansatte per 31.12.12
26
Etablert
2005
Adm. Dir.
Helge Dalen
Styrets leder
Aage Thoen
MNOK
Netto rente og kredittprov. Inntekter
Driftsresultat før tap
Tap på utlån
Nedsd. / reversering av nedskr. Obligasjoner
Resultat før skatt
Virksomheten
Forretningsbank
-
-
Spesialist på å gi lån til / refinansiere misligholdt gjeld for personer,
selvstendig næringsdrivende og bedrifter som av ulike årsaker ikke får
lån i andre banker
Godt posisjonert til å være foretrukket samarbeidspartner for landets
ordinære banker
Innskuddsdekning på 124% (eneste finansieringskilde) per tredje
kvartal 2013
Lave tap og sterkt fokus på reduksjon av misligholdte lån i porteføljen
Opplever økende etterspørsel etter sine finansieringsløsninger
-
Hovedsakelig fra kunder som ikke har misligholdt sine forpliktelser, men
som er i en utsatt posisjon
Solid kapitaldekning gjør banken posisjonert til ytterligere vekst
N OKm
Netto rente og kredittprov. Inntekter
54.6 %
55.0 %
54.9 %
93
KORT OM BANKEN
88
80
2)
2010
2011
49
28
19
2009
Kostnadsprosent
39.9 %
54
2012
Rentenetto i % av snitt FK, 2) Tap i % av snitt FK (annualisert for YTD-13)
Per 09.08.2013
3.2
52
0.7
33.4
2
Egenkapitalavkastning etter skatt
Balanse og soliditet
Snitt forvaltningskapital siste 12 måneder
Brutto utlån
Vekst i brutto utlån
Egenkapital
Beregningsgrunnlag
Ren kjerne
Kjernekapitaldekning
Kapitaldekning
YTD-13
KrediNor
Gothia AS
Consilio Kommunikasjon AS
Making Waves AS
Metronet Norge AS
Designcontainer AS
Bisnode Credit
Høgskolen i Lillehammer
2010
79.7
37.5
-3.3
11.7
45.9
% 3.3
% 52
% 0.1
% 13.6
2,397
897
235
1,069
19.3 %
19.3 %
19.3 %
%
%
%
%
2,394
964
7%
252
990
23.7 %
23.7 %
23.7 %
2011
79.7
36.9
-2.6
-14.8
19.5
3.6
53
0.1
5.6
2012 YTD-13
88.2
73.1
48.6
43.1
-5.5
-10.3
10.5
9.0
53.7
41.8
% 4.0
% 46
% 0.2
% 17.9
2,223
1,134
18 %
216
987
19.8 %
19.8 %
19.8 %
%
%
%
%
2,202
1,369
21 %
230
1,044
20.9 %
20.9 %
20.9 %
4.4
42
0.6
17.8
%
%
%
%
2,221
1,609
17 %
260
1,204
18.3 %
18.3 %
18.3 %
Aksjonærstruktur2
Partnere
45.8 %
46
1)
6
80
76
Resultat før skatt
Lønnsomhet
Rentenetto 1
Kostnadsprosent
Tapsprosent utlån
2009
76.1
35.1
-16.5
74.6
93.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VALSET INVEST AS OG JON H. NORDBREKKEN
BRAS KAPITAL AS
CRYPTIC AS OG JON ARE NORDBREKKEN
MORO AS
BRYN INVEST AS
AAGE THOEN LIMITED AS MED FLERE
EIKA GRUPPEN AS
ARTEL HOLDING AS
BYHOLT AS OG HELGE DALEN
KNIGHTFIELD AS
10.18
9.99
9.58
9.42
8.05
6.88
4.23
4.08
3.39
2.77
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
UTLÅN
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Økende andel PM – Eiendomsdrift utgjør største sektor i BM
Utvikling i PM og BM (2007 – 2012)
Nedbrytning BM per segment (2012)
3% 2%
1,037
879
9%
747
674
625
Eiendomsdrift
80%
Finansierings- og
forsikringsvirksomhet
70%
641
Varehandel og rep av
motorvogner
12 %
461
50 %
60%
359
256
181
Bygge- og anleggsvirksomhet
301
255
50%
Tjenesteyting
24 %
40%
2007
2008
2009
PM
2010
BM
2011
Næring ellers
2012
PM/Brutto utlån
Geografisk nedbrytning brutto utlån (2012)
3%
PM utgjør 77% av brutto utlån per 2012
Oslo/Akershus
6%
7%
KORT OM BANKEN
Diversifisert utlånsportefølje innen BM
66 % av brutto utlån er til Oslo og Akershus per
2012
9%
Buskerud/Telemark
9%
Rogaland/Hordaland
66 %
Sør og Nord-Trøndelag
Øvrig
Kilde: Bank2
7
Vestfold/Østfold
UTLÅN
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Utvikling i brutto utlån og tap, samt store engasjementer
Utvikling brutto utlån og tap
Utvikling i store engasjement
Konsern, NOK millioner, 2005 - 2012
Konsern, prosent, 2005 - 2012
2 500
2,50 %
2 000
2,00 %
1 347
1 500
984
1 000
500
1 135
742
1 134
897
928
1,50 %
1,00 %
0,50 %
133
0
0,00 %
160
140
120
100
80
60
40
20
0
9,3 %
8%
6%
4%
KORT OM BANKEN
8%
5%
5%
3%
42
57
57
57
89
2007
2008
2009
2010
2011
Store engasjement
Tap har kommet ned siden 2008, men økning i store engasjementer
Kilde: Bank2
8
Tap i % av utlån
7%
6%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brutto utlån
10 %
100
145
0%
2012 YTD 3K13
Store engasjement i % av utlån
KAPITALDEKNING
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Bank 2 har hatt en jevn høy kapitaldekning etter oppstartsperioden
Utvikling i kapitaldekning
Utvikling i forvaltningskapital og beregningsgrunnlag
Konsern, prosent, 2006 - 2012
Konsern, NOK mrd, prosent, 2005 - 2012
2.32
45.26%
2.36
2.49
2.30
2.15
55%
2.25
50%
20.30%
23.68%
18.32%
19.80%
19.25%
1.16
20.90%
45%
1.17
1.07
1.07
0.99
0.99
1.04
40%
0.51
35%
0.26
0.09
2006
2007
2008
2009
KORT OM BANKEN
CET1
2011
2012
30%
2005
2006
2007
2008
Forvaltningskapital
2009
2010
2011
Beregningsgrunnlag
Banken har strategisk målsetting om å opprettholde en kapitaldekning på 18-20%
Nedgangen i ren kjernekapital i 2011 skyldes beslutning om å avsette NOK 50m i utbytte
Kilde: Bank2
9
2010
2012
BG/FK
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Innhold
1.
Sammendrag
2.
Kort om banken
3.
Kredittvurdering
i.
ii.
iii.
iv.
v.
4.
10
Nøkkeltall og kredittrating
Mislighold og tap
Stresstest: Kapitaldekning / tap på utlån
Stresstest: Tap på utlån / verdifall på eiendom
Bank2 og sammenlignbare banker
Finansiell informasjon
NØKKELTALL OG KREDITTRATING
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Fondsfinans har en BBB rating på Bank2
BAN K
Rating før
justering
YE 2012
Forv. ka p
NOK bn
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
Tota l
ka pita l
%
16
19
18
17
19
22
21
16
17
20
20
Inns kudds de kning
%
87
80
87
81
80
77
81
80
71
83
75
Ta p på utlå n
%
0,03
0,11
0,05
0,10
0,05
0,07
0,03
0,04
0,04
0,04
0,07
BANK 2
2, 3
21
142
0, 40
4, 0
HJELMELAND SPBK
BLAKER SPBK
FORNEBU SPBK
SUNNDAL SPBK
ANDEBU SPBK
BERG SPBK
SPYDEBERG SPBK
TRØGSTAD SPBK
ØRSKOG SPBK
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
23
19
20
21
19
20
17
21
22
70
74
94
92
93
94
90
94
82
0,03
0,07
0,02
0,04
0,02
0,05
0,04
0,02
0,09
1,7
2,4
1,8
1,8
1,8
2,1
2,0
2,0
1,5
Ave ra ge
2, 3
19
86
0, 07
Me dia n
2, 3
20
82
0, 04
PARETO BANK
7,6
14,4
79,8
0,23
YE 2012
YE 2012
BBB+
AABBB+
AAABBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB
BBB+
ABBB+
AAABBB
BBB+
BBB+
BBB+
46, 5
A-
BBB
53,4
50,6
68,0
49,2
61,7
61,9
55,1
54,1
45,3
AAAAAABBB+
AA-
BBB+
ABBB+
AAABBB+
ABBB+
2, 08
55, 2
A-
BBB+
2, 01
54, 9
A-
BBB+
1,9
45,2
KREDITTVURDERING
MELDAL SPBK
TINN SPBK
STRØMMEN SPBK
STADSBYGD SPBK
OPDALS SPBK
ØRLAND SPBK
ARENDAL OG OMEGNS SPBK
HJARTDAL OG GRANSHERAD SPBK
BUD FRÆNA OG HUSTAD SPBK
HOL SPBK
TOLGA-OS SPBK
Ne tto re nte - K os tna ds ma rgin
gra d
%
%
2,1
57,8
2,1
63,4
2,2
48,6
2,1
52,9
1,9
56,9
2,5
50,8
1,8
47,0
2,2
56,9
2,0
62,4
1,7
62,0
1,9
54,9
Fondsfinans
kredittating
Rating før justering: ren kvantitativ rating-modell for sammenligning av banker (kvantitativ vurdering)
Fondsfinans kredittrating: endelig kredittrating etter justering for faktorer som ikke fanges opp i kvantitativ modell (kvantitativ + kvalitativ vurdering)
11
Kilde: Fondsfinans Credit Research
* Kredittrating fra DNB Markets Credit Research
BBB*
NØKKELTALL OG KREDITTRATING
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Høy inntjening tillater vesentlig større utlånstap i Bank2 enn i andre banker
Nøkkeltall - Bank2 sammenlignet med norske sparebanker (alle) og banker med tilsvarende størrelse ( NOK 2 til 2,5 mrd.)
KREDITTVURDERING
Konsern, 2007 - 2012
Kjernekapital (%)
Alle sparebanker
Banker NOK 2-2,5 mrd
Bank2
2007
11,4
17,1
20,3
2008
11,0
17,5
17,8
2009
13,0
17,5
19,3
2010
13,3
17,8
23,7
2011
13,5
18,2
19,8
2012
14,1
18,9
20,9
Avg
12,7
17,8
20,3
Kapitaldekning (%)
Alle sparebanker
Banker NOK 2-2,5 mrd
Bank2
2007
13,0
18,1
20,3
2008
13,1
18,4
17,8
2009
14,8
18,9
19,3
2010
14,7
19,2
23,7
2011
14,4
19,5
19,8
2012
15,0
19,6
20,9
Avg
14,2
19,0
20,3
Innskuddsdekning, (%)
Alle sparebanker
Banker NOK 2-2,5 mrd
Bank2
2007
63
78
205
2008
63
75
186
2009
67
76
250
2010
71
76
217
2011
75
81
164
2012
79
82
143
Avg
70
78
194
Tap på utlån (%)
Alle sparebanker
Banker NOK 2-2,5 mrd
Bank2
2007
0,01
0,00
0,63
2008
0,37
0,44
1,97
2009
0,28
0,36
1,84
2010
0,23
0,24
0,36
2011
0,19
0,32
0,25
2012
0,13
0,05
0,44
Avg
0,20
0,23
0,91
Over gjennomsnittlig tap på utlån. Tapene gikk opp
mot 2% i finanskriseårene 2008/09, og viser at
Bank2 er over gjennomsnittet sårbar i forhold til
konjunktursvingninger
Rentenetto (%)
Alle sparebanker
Banker NOK 2-2,5 mrd
Bank2
2007
1,89
2,31
4,30
2008
1,87
2,36
3,80
2009
1,69
1,97
3,00
2010
1,65
1,92
3,60
2011
1,60
1,97
3,60
2012
1,62
1,96
4,06
Avg
1,72
2,08
3,73
Rentemargin vesentlig over gjennomsnitt - tillater
høyere tap på utlån
Kostnadsprosent (%)
Alle sparebanker
Banker NOK 2-2,5 mrd
Bank2
2007
54,4
61,2
43,5
2008
60,1
68,1
43,6
2009
50,2
54,6
54,6
2010
49,0
52,5
54,2
2011
57,3
57,3
54,2
2012
53,8
57,5
46,5
Avg
54,1
58,5
49,4
Kostnadsprosent under 50% tyder på god kontroll og
effektiv drift, grunnlag for god inntjening
Kilde: Fondsfinans Credit Research, Bank2
12
Bank2 har opprettholdt en høy kapitaldekning fra
banken ble etablert i 2005.
Bank2 har hatt kapitalmål på 18-20%
Kundeinnskudd er per i dag eneste eksterne
likviditetskilde Likviditeten må anses som god med en
dekning på 143% av utlån
MISLIGHOLD OG TAP
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Høyt mislighold, ikke nødvendigvis høye tap
Total misligholdte og nedskrevne engasjement mot brutto utlån
Tap på utlån og garantier mot brutto utlån
NOKm, prosent, 2007 - 2012
NOKm, prosent, 2007 - 2012
300
20 %
250
200
150
151
174
182
160
137
117
123
100
15 %
20,0
2,0 %
10 %
15,0
1,5 %
10,0
1,0 %
5,0
-
0%
2007
2008
Mislighold
KREDITTVURDERING
2,5 %
5%
50
2009
2010
2011
2012 YTD 3K13
Mislighold i % av utlån
Gj.snitt
Bank2 har hatt vedvarende høyt mislighold i
porteføljen, i snitt 13,8% (2007-12)
Høyt misligholdt ikke nødvendigvis indikator på
høye utlånstap
Tap i forhold til mislighold relativt lavt i Bank2
- 6% tap/mislighold vs. 4x-5x høyere for tilsvarende
sparebanker (se tabell s. 15)
Kilde: Fondsfinans Credit Research / Bank2
13
25,0
-
0,5 %
6
22
16
3
3
2007
2008
2009
2010
2011
Tap på utlån, garantier mv.
5
10
0,0 %
2012 YTD 3K13
% av brutto utlån
Tap i prosent av utlån har ligget på 0.9% i
perioden 2007-12
Gjennom snitt i bransjen i samme perioden har
vært 0,20 – 0,25%
Økning i 2013 (0,7%) skyldes ett
næringsengasjement nedskrevet med NOK 5m i
Q3.
Kilde: Fondsfinans Credit Research / Bank2
MISLIGHOLD OG TAP
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Lave tap i forhold til mislighold – god pantesikkerhet
Mislighold og tap på utlån
Belåningsgrad for misligholdte lån
NOKm, prosent, 2007 - 2012
NOKm, prosent, per 30. september 2013
300
14,0 %
Totale utlån
250
12,0 %
Marked
10,0 %
Bedriftsmarked
8,0 %
Privat marked
200
150
174
182
160
151
137
117
123
100
6,0 %
4,0 %
50
22,4
6,2
2007
2008
Mislighold
2,0 %
10,3
5,5
3,3
2,6
0,0 %
2009 2010 2011 2012 YTD 3K13
Tap på utlån
Tap på utlån / mislighold
16,5
Sum
Misligholdte lån
Marked
Bedriftsmarked
Privat marked
Sum
Sum
Av total Antall lån
Gj.snitt
Lån/pant
NOKm
%
#
NOKm
%
373
23,4
97
3,8
52,6
1 220
76,6
1 101
1,1
56,7
1 594
100
1 198
1,3
55,8
Sum
Av total Antall lån
Gj.snitt
Lån/pant
NOKm
%
#
NOKm
%
55
30,5
13
4,2
81,5
125
69,5
92
1,4
60,3
179
100
105
1,7
64,2
Tap på utlån i forhold til mislighold, Bank2 vs. sammenlignbare
banker*
KREDITTVURDERING
NOKm, prosent, 2007 - 2012
14
Mislighold i % av utlån
Gjennom snitt
2008
1,5 %
2009
1,4 %
2010
1,5 %
2011
1,3 %
2012
0,8 %
Gj.snitt
1,3 %
Tap på utlån
Gjennom snitt
2008
0,3 %
2009
0,2 %
2010
0,3 %
2011
0,1 %
2012
0,1 %
Gj. Snitt
0,2 %
2008
42,4 %
2009
43,6 %
2010
27,2 %
2011
12,9 %
2012
17,2 %
Median
27,2 %
2008
15,4 %
2,0 %
12,8 %
2009
17,8 %
1,8 %
10,3 %
2010
14,8 %
0,4 %
2,4 %
2011
10,3 %
0,2 %
2,2 %
2012
9,1 %
0,4 %
4,4 %
Gj.snitt
13,5 %
1,0 %
6,4 %
Tap / m islighold
Median
Bank2
Mislighold i % av utlån
Tap på utlån
Tap / mislighold
*) Gjennomsnitt for 8 sparebanker: Hjelmeland, Tolga-Os, Hol, Blaker, Fornebubanken, Bud
Fræna, Sunndal, og Hjartdal og Gransherad
Konservativ utlånspolicy skal motvirke forventet
høy mislighetsrate
64% belåningsgrad på misligholdte lån
NOK 179m totalt mislighold
-
Fordelt på 105 lån / NOK 1,7m i gj. snitt. per lån
Lave tap i forhold til mislighold i Bank2
-
6% mot over > 20% i sammenlignbare banker
Kilde: Fondsfinans Credit Research / Bank2
MISLIGHOLD OG TAP
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Store engasjementer NOK 145m, hvorav ett misligholdt lån
Store engasjementer: Utlån > NOK 25m - totalt NOK 145m
10 største utlån – totalt NOK 205m – LTV 62%
NOKm, prosent, 2007 – September 2013
NOKm, prosent, per 30 september 2013
9,3 %
160
8%
140
120
6%
100
80
4%
10 %
7%
8%
6%
5%
5%
30
Innfridd
oktober
98 %
3%
42
57
2007
2008
57
2009
Store engasjement
57
2010
89
2011
100
2012
145
100 %
77 %
69 %
67 %
81 %
Q3-13
Store engasjement i % av utlån
-
31 %
41 %
10
Kilde: Bank2 / Fondsfinans Credit Research
15
80 %
60 %
39 %
40 %
20 %
35
31
30
28
20
17
12
12
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Utlån
Lån / pant (høyre akse)
0%
Gj.snitt
10 største lån utgjør totalt NOK 205m, eller 13% av totale
utlån
Store lån generelt godt beskyttet mot tap - utlånsgrad på 62%
Ett mislighold (NOK 28m) blant 10 største – nedskrevet med
NOK 5m i 2013 – 98% belåningsgrad
KREDITTVURDERING
Store engasjementer utgjorde NOK 145m, fordelt på 4 lån 9,3% av totale utlån (pr Q3’13)
Største enkeltlån på NOK 35m innfridd i oktober, justert for
dette er tallene NOK 110m og 7% av utlån
65 %
56 %
20
5
0%
120 %
Mislighold
15
40
0
35
25
60
20
40
Kilde: Bank2 / Fondsfinans Credit Research
MISLIGHOLD OG TAP
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Nøkkeltall: Tap, mislighold og store engasjementer
Tall i NOKm
Nøkkeltall
Andel av brutto utlån /
ansvarlig kapital
2010
2011
2012 YTD 3K-13
Avg.
2,301
2,493
2,296
2,150
2,254
2,289
2,300
Beregningsgrunnlag
1,171
1,071
1,069
990
987
1,044
1,204
1,077
Ansvarlig kapital
238
196
206
234
195
218
220
215
Brutto utlån
984
1,135
897
928
1,134
1,347
1,565
1,141
Mislighold
151
174
160
137
117
123
182
149
6.2
22.4
16.5
3.3
2.6
5.5
10.3
9.5
42.2
42.2
56.7
56.7
57.3
57.3
57.2
57.2
88.5
88.5
100.3
100.3
145.2
110.2
78.2
73.2
0.63 %
1.97 %
1.84 %
0.36 %
0.23 %
0.40 %
0.66 %
0.9 %
Tap i % ansvarlig kapital
2.6 %
11.4 %
8.0 %
1.4 %
1.3 %
2.5 %
4.7 %
4.6 %
Mislighold i % av utlån
15 %
15 %
18 %
15 %
10 %
9.1 %
11.6 %
13.5 %
Mislighold i % ansvarlig kapital
63 %
89 %
78 %
59 %
60 %
56 %
83 %
70 %
Store engasjement i % av utlån
Justerert for lån innfridd i oktober '13 *
4.3 %
4.3 %
5.0 %
5.0 %
6.4 %
6.4 %
6.2 %
6.2 %
7.8 %
7.8 %
7.4 %
7.4 %
9.3 %
7.8 %
6.6 %
6.4 %
Store engasjement i % av ansv. kapital
18 %
29 %
28 %
24 %
45 %
46 %
66 %
37 %
18 %
29 %
28 %
24 %
45 %
46 %
50 %
34 %
-
-1 %
8%
-8 %
-6 %
5%
2%
0.0 %
Tap på utlån
Justerert for lån innfridd i oktober '13 *
Forvaltningskapital
Beregningsgrunnlag
Vekst (år/år)
2009
2,317
Tap i % av utlån
KREDITTVURDERING
2008
Forvaltningskapital
Store engasjement
Justerert for lån innfridd i oktober '13 *
16
2007
Ansvarlig kapital
Brutto utlån
Mislighold
Tap på utlån
Store engasjement
Justerert for lån innfridd i oktober '13 *
* Største enkelt lån, NOK 35m, ble innfridd i oktober 2013
Kilde: Fondsfinans/Bank2
-8 %
0%
-7 %
0%
6%
15 %
0.8 %
-17 %
5%
14 %
-17 %
12 %
1%
- 0.5 %
15 %
-21 %
3%
22 %
19 %
16 %
9.2 %
16 %
-8 %
-14 %
-15 %
5%
48 %
5.3 %
263 %
-26 %
-80 %
-21 %
109 %
89 %
56 %
34 %
1%
0%
55 %
13 %
45 %
25 %
34 %
1%
0%
55 %
13 %
10 %
19 %
STRESSTEST: KAPITALDEKNING / TAP PÅ UTLÅN
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Tåler 5-8% tap før kapitaldekning når kritisk nivå på 12%
Ansvarlig kapital og tap på utlån
Forenklet stresstest
NOKm, prosent, 2007 - 2012
Tap i % av brutto utlån og ansvarlig kapital i prosent av beregningsgrunnlag
300
204
189
173
N OKm
200
157
150
100
50
0
0
16
31
47
63
142
78
126
Tap i NOKm
125
110 110
95
94
141
79
157
63
0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %
Tap i prosent av utlån
Kapitaldekning
250 220
Ren kjernekapital
24% 21,9 %
Inkl. NOK 50m
20,8 %
22%
fondsobligasjon
19,7 %
18,5 %
20%
17,3 %
18%
16,1 %
14,9 %
16% 18,3 %17,1 %
13,7 %
15,9 %
12,4 %
14%
14,7 %
11,2 %
12%
13,4 %
9,9 %
12,2 %
10%
10,9 %
8%
9,6 %
8,3 %
6%
7,0 %
4%
5,7 %
0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %
Tap i prosent av utlån
Grafene over illustrerer en stresstest for kapitaldekning gitt økende utlånstap i Bank2
Vi har lagt til grunn et minimum kapitalkrav på 12% (konsesjonskrav)
Den blå linjen til høyre reflekterer eksisterende kapitalisering, 18,3%/NOK 220m i ren kjernekapital/egenkapital
KREDITTVURDERING
-
Tåler tap på inntil 5%/NOK 78m av totale utlån på NOK 1 565m
I «finanskriseperioden» 2008/09 steg tapene i Bank2 opp mot 2%
Høy inntjening gjør banken godt rustet til å absorbere tap
-
NOK 41m i gjennomsnittlig driftsresultat fra 2007-12, eller 3,8% av gjennomsnittlig utlån
Justert for dette øker toleransen for tap til over 8%
Den øvre linjen (beige) viser kapitaldekning gitt utstedelse av NOK 50m fondsobligasjon
-
Toleransen for tap øker til 8% / NOK 125m og over 11% inkludert gj.snittlig driftsresultat
Kilde: Fondsfinans Credit Research / Bank2
17
5% tap på utlån tilsvarer anslått
tap gitt et verdifall i
eiendomsmarkedet på 25 til 35%
Se side 18 for stresstest på fall i
eiendomsverdier
STRESSTEST: TAP PÅ UTLÅN / VERDIFALL I EIENDOM
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Tåler inntil 25-30% fall i eiendomsmarkedet
Tap på utlån og kapitaldekning gitt %-vis fall i eiendomsverdier
Utlån og kapitaldekning pr. September 2013
Totalt antall lån
1,181
1,181
1,181
1,181
1,181
1,181
Totale utlån, NOKm
1,589
1,589
1,589
1,589
1,589
1,589
Pros e ntvis ve rdifa ll e ie ndom (pa nte obje kte r)
Ve rdie r gitt e ndring e ie ndoms ve rdie r
Antall lån med underdekning
I prosent av totalt antall utlån
Underdekning i NOKm
-15 %
-25 %
-35 %
-45 %
12
21
202
501
699
0.8 %
1.0 %
1.8 %
17.1 %
42.4 %
59.2 %
8
9
17
60
249
457
0.6 %
1.1 %
3.8 %
15.7 %
28.8 %
0 %
-5 %
-15 %
-25 %
-35 %
-45 %
2.3
2.8
5.2
17.9
74.7
137.2
Ande l av totale utlån (NOK m)
0. 1 %
0. 2 %
0. 3 %
1. 1 %
4. 7 %
8. 6 %
Kapitaldekning
18.3 %
18.1 %
17.9 %
16.9 %
12.6 %
7.5 %
21.9 %
21.7 %
21.6 %
20.7 %
16.5 %
11.6 %
0 %
-5 %
-15 %
-25 %
-35 %
-45 %
Ta r ta p i 30% a v lå n me d unde rde kning
Tap i NOKm
- Inkludert NOK 50m fondsobligasjon
Ta r ta p i 40% a v lå n me d unde rde kning
Tap i NOKm
3.0
3.8
6.9
23.9
99.6
182.9
Ande l a v tota le utlå n (NOK m)
0. 2 %
0. 2 %
0. 4 %
1. 5 %
6. 3 %
11. 5 %
Kapitaldekning
18.3 %
18.0 %
17.8 %
16.5 %
10.6 %
3.6 %
21.9 %
21.7 %
21.5 %
20.2 %
14.6 %
7.9 %
0 %
-5 %
-15 %
-25 %
-35 %
-45 %
- Inkludert NOK 50m fondsobligasjon
KREDITTVURDERING
-5 %
10
0.5 %
I prosent av totalt utlån, NOkm
Ta r ta p i 50% a v lå n me d unde rde kning
Tap i NOKm
3.8
4.7
8.6
29.8
124.5
228.7
Ande l a v tota le utlå n (NOK m)
0. 2 %
0. 3 %
0. 5 %
1. 9 %
7. 8 %
14. 4 %
Kapitaldekning
18.3 %
17.9 %
17.6 %
16.0 %
8.5 %
-0.5 %
21.9 %
21.6 %
21.3 %
19.8 %
12.6 %
4.0 %
- Inkludert NOK 50m fondsobligasjon
Kilde: Fondsfinans Credit Research / Bank2
18
0 %
Forklaring av stresstest:
Stresstesten viser potensielle tap
for Bank2 gitt fall i
eiendomsverdier opptil 45%.
Modellen beregner total
underdekning i engasjementer der
utlån overstiger verdi av
underliggende lånepant. Per i dag
utgjør dette ti lån med totalt NOK
8 millioner underdekning, eller
0,5% av totale utlån.
Faktiske tap antas å oppstå når
lån med underdekning
misligholdes, og banken realiserer
panteobjekt. Differansen mellom
utlån og verdi av panteobjekt
(underdekning) utgjør tap i sin
helhet.
Testen viser potensielle tap ved
realisering av 30%, 40 % og
50% andel av lån med
underdekning, og tilsvarende
effekt på kapitaldekning, med og
uten NOK 50m i ny
fondsobligasjon.
BANK2 OG SAMMENLINGBARE BANKER
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Bank2 vs. banker med NOK 2 til 2,5 mrd. forvaltningskapital
FY 2012
FY 2012
24
22
20
18
16
14
12
10
Bank 2
2
2,1
2,2
2,3
2,4
Forvaltningskapital i mrd. NOK
Bank 2
2
2,5
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
Forvaltningskapital i mrd. NOK
Tap på utlån – Bank 2 (0,40%)
Fy 2012
FY 2012
0,50
Bank 2
Tap på utlån, %
Innskuddsdekning, %
KREDITTVURDERING
24
22
20
18
16
14
12
10
Innskuddsdekning (morbank) – Bank 2(143%)
150
130
110
90
70
Bank 2
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
50
2
2,1
2,2
2,3
2,4
Forvaltningskapital i mrd. NOK
Kilde: Fondsfinans Credit Research, Bank2
19
Kjernekapital, %
Kjernekapital – BANK 2(20,9%)
Kapitaldekning, %
Total kapitaldekning – BANK 2(20,9%)
2,5
2
2,1
2,2
2,3
2,4
Forvaltningskapital i mrd. NOK
2,5
BANK2 OG SAMMENLINGBARE BANKER
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Bank2 vs. alle banker & banker med NOK 2 til 2,5 mrd. forvaltningskapital
Total kapitaldekning – BANK 2(20,9%)
Kjernekapital – BANK 2(20,9%)
2007 - 2012
2007 - 2012
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
23,7
20,3
17,8
2007
2008
19,8
19,3
2009
Alle sparebanker
2010
2011
Banker NOK 2-2,5 mrd
20,3
17,8
2012
2007
2008
Bank2
Alle sparebanker
2009
2007 - 2012
2,50
205
200
217
186
1,97
2,00
164
150
143
0
2012
Bank2
1,84
0,63
0,50
50
2011
20,9
1,50
1,00
100
2010
Banker NOK 2-2,5 mrd
2007 - 2012
250
19,8
19,3
Tap på utlån – Bank 2 (0,44%)
250
KREDITTVURDERING
23,7
Innskuddsdekning (morbank) – Bank 2(143%)
300
0,36
0,25
2010
2011
0,44
0,00
2007
2008
2009
Alle sparebanker
Kilde: Fondsfinans Credit Research, Bank2
20
20,9
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
2010
2011
Banker NOK 2-2,5 mrd
2012
2007
2008
Bank2
Alle sparebanker
2009
Banker NOK 2-2,5 mrd
2012
Bank2
BANK2 OG SAMMENLINGBARE BANKER
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Bank2 vs. alle banker & banker med NOK 2 til 2,5 mrd. forvaltningskapital
Rentemargin– Bank 2 (4%)
Kostnadsgrad – Bank 2 (47%)
2007 - 2012
2007 - 2012
5,00
4,30
4,00
3,80
3,60
3,60
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
4,06
3,00
3,00
2,00
43,5
43,6
2012
2007
2008
Bank2
Alle sparebanker
1,00
0,00
2007
2008
2009
Banker NOK 2-2,5 mrd
2009
Kostnadsgrad – Bank 2 (47%)
FY 2012
FY 2012
54,2
2010
2011
Banker NOK 2-2,5 mrd
2012
Bank2
70,0
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Kostnadsgrad, %
Bank 2
2
2,1
2,2
2,3
2,4
Forvaltningskapital i mrd. NOK
Kilde: Fondsfinans Credit Research, Bank2
21
2011
54,2
46,5
Rentemargin– Bank 2 (4%)
Rentemargin, %
KREDITTVURDERING
Alle sparebanker
2010
54,6
2,5
60,0
50,0
Bank2
40,0
30,0
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
Forvaltningskapital i mrd. NOK
2,5
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Innhold
1.
Sammendrag
2.
Kort om banken
3.
Kredittvurdering
i.
ii.
iii.
iv.
v.
4.
22
Nøkkeltall og kredittrating
Mislighold og tap
Stresstest: Kapitaldekning / tap på utlån
Stresstest: Tap på utlån / verdifall på eiendom
Bank2 og sammenlignbare banker
Finansiell informasjon
RESULTAT
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Resultatutvikling siden oppstart i 2005
Konsern (NOKm)
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto renteinntekter
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning
Netto gebyr- og provisjonsinntekter
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler
Andre driftsinntekter
Nedskr. og gevinst/tap på investeringer til kostpris eller tilgj. for salg
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og imm. eiendeler
Andre driftskosnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat før tap
Tap på utlån, garantier mv.
Nedskr./reversering av nedskr. Og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler
Sum tap, nedskrivning / reversering av nedskrivning, og gevinst/tap langsiktige verdipapirer
Resultat før skatt
Skatt
Resultat fra avviklet virksomhet
Årsresultat
Totalresultat
FINANSIELL INFORMASJON
Avsatt til utbytte
Overført til annen opptjent egenkapital
23
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
YTD 3k-12 YTD 3K-13
3
0
3
43
15
28
0
0
0
0
0
1
143
67
75
0
-1
3
1
219
128
91
0
0
0
0
160
84
76
2
-1
0
0
141
61
80
3
-1
0
0
140
60
80
2
-1
0
0
148
60
88
4
-2
0
0
110
45
65
3
-1
0
0
119
46
73
4
-3
0
0
0
3
9
1
1
11
-8
1
1
29
19
3
3
24
5
1
1
-9
-2
1
4
1
4
79
27
3
3
33
46
6
4
11
36
10
0
91
32
3
5
40
51
22
63
85
-34
-9
1
77
34
2
6
42
35
16
-75
-58
93
26
2
82
35
2
7
44
37
3
-12
-8
46
13
1
81
36
2
6
44
37
3
15
17
19
5
2
91
35
2
5
42
49
5
-11
-5
54
15
2
67
26
1
3
30
37
3,5
-4
0
37
10
1
74
26
1
3
31
43
10
-9
1
42
12
-6
3
26
-24
68
33
14
39
27
30
-6
3
26
-24
68
33
14
39
27
30
0
0
0
3
24
2
0
0
0
67
16
17
50
-36
24
15
1.17 %
0.12 %
1.05 %
4.12 %
0.19 %
-3.26 %
6.05 %
2.10 %
3.95 %
3.40 %
0.18 %
0.53 %
8.21 %
3.88 %
4.33 %
1.89 %
0.35 %
2.05 %
9.35 %
5.48 %
3.87 %
1.69 %
0.96 %
-1.45 %
6.59 %
3.45 %
3.14 %
1.73 %
0.68 %
3.85 %
5.87 %
2.54 %
3.33 %
1.85 %
0.14 %
1.92 %
6.29 %
2.70 %
3.59 %
1.96 %
0.12 %
0.88 %
6.73 %
2.73 %
4.00 %
1.91 %
0.25 %
2.44 %
6.79 %
2.76 %
4.03 %
1.88 %
0.22 %
2.28 %
7.00 %
2.71 %
4.29 %
1.81 %
0.61 %
2.45 %
i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto renteinntekter
Driftskostnader
Tap
Resultat før skatt
BALANSE
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Balanseutvikling siden oppstart i 2005
Konsern (NOKm)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
YTD 3k-12
YTD 3K-13
Kontanter og fordringer på sentralbanker
Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner, før nedskrivninger
Brutto utlån til kunder
Individuelle nedskrivninger
Gruppenedskrivninger
Netto utlån til kunder
Utsatt skatt, goodwill og immatrielle eiendeler
Varige driftsmidler
Andre eiendeler
Eiendeler
1
106
133
0
-1
132
21
1
3
263
8
310
742
-1
0
741
19
2
97
1,160
7
908
984
-7
0
977
12
1
426
2,317
5
891
1,135
-17
-13
1,105
29
2
337
2,358
6
1,203
897
-33
-10
854
29
1
412
2,493
5
1,028
928
-26
-10
892
17
0
362
2,296
0
225
1,134
-17
-10
1,107
20
1
796
2,150
0
160
1,347
-13
-10
1,324
12
1
758
2,254
0
127
1,311
-12
-10
1,290
18
1
718
2,154
0
270
1,582
-17
-10
1,555
10
1
454
2,289
0
60
0
0
0
6
66
3
899
0
0
0
10
911
0
2,021
0
0
0
46
2,067
0
2,112
0
0
0
21
2,133
0
2,239
0
0
0
19
2,258
0
2,012
0
0
0
31
2,044
0
1,861
0
0
0
72
1,934
0
1,929
50
0
0
45
2,024
0
1,836
0
0
0
75
1,911
0
1,964
0
0
0
65
2,029
Aksjekapital
Overkursfond
Opptjent egenkapital
Egenkapital
84
113
0
197
96
149
3
249
96
149
4
250
96
129
0
226
96
71
67
235
96
71
84
252
96
71
48
216
96
71
62
230
96
71
74
242
96
71
92
260
Gjeld og egenkapital
263
1,160
2,317
2,358
2,493
2,296
2,150
2,254
2,154
2,289
0
0
3
0
2
0
3
0
2
3
1
0
1
11
6
21
0
9
5
19
263
n.a
1,157
52
2,317
1
2,358
-24
2,493
10
2,296
17
2,150
-36
2,254
15
2,154
27
2,289
30
Gjeld til kredittinstitusjoner
Innskudd fra kunder
Utstedte verdipapirer
Ansvarlig lån
Fondsobligasjoner
Andre forpliktelser
Gjeld
Betingede forpliktelser
Forpliktelser
Sum gjeld og egenkapital eks. gjeld til kredittinstitusjoner
Årlig endring i egenkapital
24
NØKKELTALL OG SOLIDITET
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Nøkkeltall og soliditet – siste 5 år
Nøkkeltall
Konsern (NOKm)
Vekst i forvaltningskapital
Vekst i brutto utlån
Vekst i innskudd
Innskuddsdekning (innskudd / brutto utlån) (beregnet)
Finansieringsgrad (innskudd / netto utlån)
Kostnader / Inntekter (C/I) (beregnet)
Personalkostnader / Gj.snittlig antall årsverk
Tap på utlån og garantier i % av brutto utlån (beregnet)
ROE (egenkapitalavkastning) (beregnet)
Konsern (NOKm)
Beregningsgrunnlag
Egenkapital
Fradrag (inkl. resultat hiå for Q3-13)
Ren kjernekapital
Kjernekapital
Ansvarlig kapital
Ren kjernekapitaldekning
Kjernekapitaldekning
Kapitaldekning
T1 ekstrakt
T2 ekstrakt
Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital
25
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
YTD 3k-12
YTD 3K-13
n.a
n.a
n.a
341.0 %
-97.1 %
-92.0 %
99.8 %
-96.2 %
-82.0 %
1.8 %
-95.6 %
-81.2 %
5.7 %
-21.0 %
6.0 %
-7.9 %
3.5 %
-10.1 %
-6.4 %
22.2 %
-7.5 %
4.9 %
18.7 %
3.6 %
-91.8 %
-94.4 %
-83.4 %
6.3 %
20.6 %
6.9 %
45.1 %
45.2 %
393.8 %
1.06
0.38 %
121.2 %
121.4 %
82.6 %
1.45
0.18 %
205.4 %
207.0 %
41.5 %
1.57
0.63 %
186.1 %
191.1 %
43.6 %
1.48
1.97 %
249.6 %
262.2 %
54.3 %
1.32
1.84 %
216.8 %
225.5 %
54.2 %
1.35
0.36 %
164.1 %
168.1 %
54.2 %
1.35
0.23 %
143.3 %
145.7 %
46.3 %
1.41
0.41 %
140.0 %
142.4 %
45.2 %
0.96
0.27 %
124.1 %
126.3 %
41.6 %
1.10
0.65 %
-3.1 %
1.2 %
10.3 %
-10.3 %
29.3 %
13.6 %
6.0 %
17.3 %
11.6 %
12.3 %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
YTD 3k-12
YTD 3K-13
90
507
1,171
1,071
1,069
990
987
1,044
1,075
1,204.1
197
-21.5
175.4
175.4
175.4
248.6
-19.3
229.3
229.3
229.3
250.1
-12.4
237.7
237.7
237.7
225.7
-29.4
196.3
196.3
196.3
235.2
-29.3
205.9
205.9
205.9
251.8
-17.5
234.4
234.4
234.4
215.7
-20.3
195.4
195.4
195.4
230.2
-11.9
218.3
218.3
218.3
215.7
-17.8
197.9
197.9
197.9
260.3
-39.7
220.6
220.6
220.6
195.4 %
195.4 %
195.4 %
45.3 %
45.3 %
45.3 %
20.3 %
20.3 %
20.3 %
18.3 %
18.3 %
18.3 %
19.3 %
19.3 %
19.3 %
23.7 %
23.7 %
23.7 %
19.8 %
19.8 %
19.8 %
20.9 %
20.9 %
20.9 %
18.4 %
18.4 %
18.4 %
18.3 %
18.3 %
18.3 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
34.1 %
43.7 %
50.5 %
45.4 %
42.9 %
43.1 %
45.9 %
46.3 %
49.9 %
52.6 %
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
DISCLAIMER
OUR RESEARCH AND GENERAL PRESENTATIONS, ALSO AVAILABLE AT OUR WEBSITE www.fondsfinans.no, ARE PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.
THEY SHOULD NOT BE USED OR CONSIDERED AS AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY FINANCIAL INSTRUMENTS. ANY OPINION
EXPRESSED ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. OUR RESEARCH AND PRESENTATIONS ARE BASED ON INFORMATION FROM VARIUOS SOURCES
BELIEVED TO BE RELIABLE. ALTHOUGH ALL REASONABLE CARE HAS BEEN TAKEN TO ENSURE THAT THE INFORMATION HEREIN IS NOT MISLEADING
FONDSFINANS ASA MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED AS TO ITS ACCURACY OR COMPLETENESS.
NEITHER FONDSFINANS ASA, ITS PARTNERS AND EMPLOYEES, NOR ANY OTHER PERSON CONNECTED WITH OUR RESEARCH AND PRESENTATIONS, ACCEPT ANY
LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY DIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR RELIANCE ON THE INFORMATION GIVEN.
THEY DO NOT TAKE INTO ACCOUNT THE SPECIFIC INVESTMENT OBJECTIVES AND FINANCIAL SITUATION OF ANY RECIPIENT. INVESTORS SEEKING TO BUY OR
SELL ANY FINANCIAL INSTRUMENTS DISCUSSED OR RECOMMENDED IN OUR RESEARCH OR IN SEPARATE PRESENTATIONS, SHOULD SEEK INDEPENDENT
FINANCIAL ADVICE RELATING THERETO. OUR RESEARCH AND MATERIALS FROM SEPARATE PRESENTATIONS MAY NOT BE DISTRIBUTED, QUOTED FROM OR
REPRODUCED FOR ANY PURPOSE WITHOUT WRITTEN APPROVAL BY FONDSFINANS ASA.
DISCLOSURE OF INTERESTS
FONDSFINANS ASA IS CONSTANTLY SEEKING INVESTMENT-BANKING MANDATES, AND MAY AT ANY TIME PERFORM INVESTMENT BANKING OR OTHER SERVICES
OR SOLICIT INVESTMENT BANKING OR OTHER MANDATES FROM COMPANIES COVERED IN OUR ANALYSIS AND PRESENTATIONS. FONDSFINANS ASA MAY FROM
TIME TO TIME AS PART OF ITS INVESTMENT SERVICES HOLD POSITIONS IN SECURITIES COVERED IN OUR RESEARCH AND PRESENTATIONS. IN ORDER TO AVOID
ANY CONFLICT OF INTERESTS FONDSFINANS ASA AND ITS EMPLOYEES WILL ALWAYS FOLLOW VERY STRICTLY ALL INTERNAL REGULATIONS ,
RECOMMENDATIONS FROM THE NORWEGIAN SECURITIES DEALERS ASSOCIATION AND RELEVANT LEGISLATION AND REGULATIONS FROM THE SUPERVISORY
OFFICIAL AUTHORITIES. INTERNAL HOLDINGS WILL BE SPECIFIED AS PART OF SHAREHOLDER INFORMATION.
DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES
RESEARCH REPORTS ARE PREPARED BY FONDSFINANS ASA FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. FONDSFINANS ASA AND ITS EMPLOYEES ARE NOT SUBJECT
TO THE RULES OF THE FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY (FINRA) GOVERNING RESEARCH ANALYST CONFLICTS. THE RESEARCH REPORTS ARE
INTENDED FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES SOLELY TO “MAJOR U.S. INSTITUTIONAL INVESTORS” AS DEFINED IN RULE 15A-6 UNDER THE UNITED
STATES SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, AS AMENDED AND MAY NOT BE FURNISHED TO ANY OTHER PERSON IN THE UNITED STATES. EACH MAJOR U.S.
INSTITUTIONAL INVESTOR THAT RECEIVES A COPY OF A FONDSFINANS ASA RESEARCH REPORT BY ITS ACCEPTANCE THEREOF REPRESENTS AND AGREES THAT
IT SHALL NOT DISTRIBUTE OR PROVIDE COPIES TO ANY OTHER PERSON. REPORTS ARE PREPARED BY FONDSFINANS ASA AND DISTRIBUTED TO MAJOR U.S.
INSTITUTIONAL INVESTORS UNDER RULE 15A-6(A)(2). THESE RESEARCH REPORTS ARE PREPARED BY FONDSFINANS ASA AND DISTRIBUTED IN THE UNITED
STATES BY FONDSFINANS INC. UNDER RULE 15A-6(A)(2). ANY U.S. PERSON RECEIVING THESE REPORTS THAT DESIRES TO EFFECT TRANSACTIONS IN ANY
SECURITIES DISCUSSED WITHIN THE REPORT SHOULD CALL OR WRITE FONDSFINANS INC., A MEMBER OF FINRA
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Fondsfinans ASA | Haakon VII's gate 2 | P.O. Box 1782 Vika | N-0122 Oslo
[email protected] | www.fondsfinans.no | Tel: +47 23 11 30 00 | Fax: +47 23 11 30 05
Download
Related flashcards

Pediatricians

20 cards

Breastfeeding

11 cards

French pediatricians

13 cards

Tourette syndrome

17 cards

Create Flashcards