4 avløsningssystem hyre- og overtidssatser for

advertisement
SAFE
Gjelder fra 1. juni 2012
til 31. mai 2013
A1
Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør
A
Ass.borer, Kontrollromsoperatør, Maskinromsoperatør, Ballastkontrollromsoperatør
B
Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring,
2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM
Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,
Kranfører/arbeidsleder, Prosessfagoper., Materialforvalter
C
HYRE- OG OVERTIDSSATSER
Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører,
Dekksbas, Vaktmester
D
FOR ANSATTE PÅ
Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,
Slamsiloperatør, Resepsjonist, Kranførerass., Boredekksarbeider, Motormann
E
DVO, Forpleiningsoperatør
FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER
SAMT
BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE
INNRETNINGER
PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL
MINSTELØNNSSATSER PR. MÅNED
GJELDER FRA 1. JUNI 2012
2:4 AVLØSNINGSSYSTEM
Lønnsgruppe
0
Plattformsjef
0.1 Boresjef, Produksjonssjef
1
Ass. Plattformsjef, Stabilitetssjef,
Maritim dekksleder, Teknisk sjef
Vedlikeholdsleder, Ass. boresjef
2
Borer, Undervannsing., Forpleiningssjef
Ledende elektriker, Ass. Teknisk sjef
Normal
månedslønn
72 940
70 880
Justert
månedslønn
65 125
63 286
64 700
57 768
59 550
53 170
SAFE
Valid from June 1, 2012
To May 31, 2013
A1
Ass. Section Supervisors, Electrician, Safety Supervisor, Nurse, DP-operator
A
Ass. Driller, Controlroom Operator, Engineroom Operator, Ballast Ctrl.room Operator
B
Operation Engineer, Electrician in Platform Drilling, Rig Mechanic in
2 : 4 SCHEDULE
Platform Drilling, Laboratory Technician, Hydraulic Engineer, Process Operator,
Electronics Engineer, Instrumentation Engineer, Crane operator/supervisor,
Storekeeper
WAGES AND OVERTIME RATES
C
FOR EMPLOYEES ON
D
Radio Operator, Cook, Mechanic, Welder, Drilling and Maintenance
Operator (DMO), Derrickman, Crane Operator, Deck Supervisor, Caretaker
Turret Operator, Derrickman Assistant, Drilling Deck Mechanic, Roughneck,
Mud Strainer Oper., Receptionist (Dispatcher), Ass. Crane Operator, Motorman
MOBILE OFFSHORE FACILITIES
E
Operation and Maintenance Operator (OMO), Catering Operator
AS WELL AS
DRILLING FROM PERMANENTLY PLACED
FACILITIES
ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF
MINIMUM WAGES, RATES PER MONTH
VALID FROM JUNE 1st 2012
2:4 SCHEDULE
Group
0
0.1
1
2
Position
Platform manager
Toolpusher, Production Supervisor
Section Supervisors, Technical Supervisor,
Deputy Platform Manager with
Master Mariner Certification,
Maritime Barge Supervisor, Stability Supervisor,
Maintenance Supervisor, Deputy Toolpusher
Driller, Subsea Engineer; Catering manager
Ass. Technical Supervisor, Chief Electrician
Regular
monthly
wage
Adjusted
monthly
wage
72 940
65 125
70 880
63 286
64 700
57 768
59 550
53 170
Gjelder fra 1. Juni 2012
Avløsningssystem
A1
2:4
Årslønn uten feriepenger
Årslønn med feriepenger
Justert m.lønn (12+f.p)
Normal månedslønn
Månedslønn ved sjøm.fradrag
Timelønn
Overtidsbetaling pr. time
Overtidstillegg pr. time
A
2:4
Årslønn uten feriepenger
Årslønn med feriepenger
Justert m.lønn (12+f.p)
Normal månedslønn
Månedslønn ved sjøm.fradrag
Timelønn
Overtidsbetaling pr. time
Overtidstillegg pr. time
B
2:4
Årslønn uten feriepenger
Årslønn med feriepenger
Justert m.lønn (12+f.p)
Normal månedslønn
Månedslønn ved sjøm.fradrag
Timelønn
Overtidsbetaling pr. time
Overtidstillegg pr. time
0
1
2
Tjenestetillegg
3
4
5
6
499 694
559 657
41 641
46 638
42 338
515 306
577 143
42 942
48 095
43 795
530 920
594 630
44 243
49 553
45 253
546 533
612 117
45 544
51 010
46 710
562 146
629 603
46 845
52 467
48 167
577 759
647 090
48 147
53 924
49 624
593 409
664 618
49 451
55 385
51 085
319,44
527,07
207,64
329,42
543,54
214,12
339,40
560,01
220,61
349,38
576,48
227,10
359,36
592,95
233,59
369,34
609,42
240,07
379,35
625,92
246,58
496 713
556 319
41 393
46 360
42 060
512 233
573 701
42 686
47 808
43 508
527 753
591 084
43 979
49 257
44 957
543 273
608 466
45 273
50 706
46 406
558 793
625 848
46 566
52 154
47 854
574 313
643 231
47 859
53 603
49 303
589 869
660 654
49 156
55 054
50 754
317,53
523,93
206,40
327,46
540,30
212,85
337,38
556,67
219,29
347,30
573,04
225,74
357,22
589,41
232,19
367,14
605,78
238,64
377,09
622,19
245,11
473 744
530 593
39 479
44 216
39 916
488 125
546 700
40 677
45 558
41 258
502 506
562 806
41 875
46 901
42 601
516 886
578 913
43 074
48 243
43 943
531 267
595 019
44 272
49 585
45 285
545 648
611 126
45 471
50 927
46 627
560 402
627 650
46 700
52 304
48 004
302,85
499,70
196,85
312,04
514,87
202,83
321,24
530,04
208,80
330,43
545,21
214,78
339,62
560,38
220,75
348,82
575,55
226,73
358,25
591,11
232,86
Avløsningssystem
C
2:4
Årslønn uten feriepenger
Årslønn med feriepenger
Justert m.lønn (12+f.p)
Normal månedslønn
Månedslønn ved sjøm.fradrag
Timelønn
Overtidsbetaling pr. time
Overtidstillegg pr. time
D
2:4
Årslønn uten feriepenger
Årslønn med feriepenger
Justert m.lønn (12+f.p)
Normal månedslønn
Månedslønn ved sjøm.fradrag
Timelønn
Overtidsbetaling pr. time
Overtidstillegg pr. time
E
2:4
Årslønn uten feriepenger
Årslønn med feriepenger
Justert m.lønn (12+f.p)
Normal månedslønn
Månedslønn ved sjøm.fradrag
Timelønn
Overtidsbetaling pr. time
Overtidstillegg pr. time
0
1
2
Tjenestetillegg
3
4
5
6
460 405
515 654
38 367
42 971
38 671
474 644
531 601
39 554
44 300
40 000
488 882
547 548
40 740
45 629
41 329
503 121
563 495
41 927
46 958
42 658
517 359
579 442
43 113
48 287
43 987
531 598
595 389
44 300
49 616
45 316
545 958
611 473
45 496
50 956
46 656
294,32
485,63
191,31
303,43
500,65
197,23
312,53
515,67
203,14
321,63
530,69
209,06
330,73
545,71
214,98
339,83
560,73
220,89
349,01
575,87
226,86
433 800
485 856
36 150
40 488
36 188
445 792
499 287
37 149
41 607
37 307
457 784
512 718
38 149
42 727
38 427
470 631
527 106
39 219
43 926
39 626
483 588
541 618
40 299
45 135
40 835
496 545
556 130
41 379
46 344
42 044
509 923
571 114
42 494
47 593
43 293
277,32
457,57
180,25
284,98
470,22
185,24
292,65
482,87
190,22
300,86
496,42
195,56
309,14
510,09
200,94
317,43
523,75
206,33
325,98
537,86
211,89
413 532
463 156
34 461
38 596
34 296
424 898
475 886
35 408
39 657
35 357
436 264
488 616
36 355
40 718
36 418
447 630
501 346
37 303
41 779
37 479
459 009
514 090
38 251
42 841
38 541
471 264
527 816
39 272
43 985
39 685
483 935
542 007
40 328
45 167
40 867
264,36
436,19
171,83
271,62
448,18
176,56
278,89
460,17
181,28
286,16
472,16
186,00
293,43
484,16
190,73
301,26
497,09
195,82
309,36
510,45
201,09
Valid from June 1, 2012
Schedule
A1
Annual wages vacation excl.
2:4 Annual wages vacation incl.
Adjusted monthly wages (12+vacation)
Ordinary monthly wages
Monthly wages incl. seamens tax deduct.
Hourly rate
Hourly overtime rate
Hourly overtime bonus
0
499 694
559 657
41 641
46 638
42 338
319,44
527,07
207,64
1
515 306
577 143
42 942
48 095
43 795
329,42
543,54
214,12
2
530 920
594 630
44 243
49 553
45 253
339,40
560,01
220,61
Seniority
3
546 533
612 117
45 544
51 010
46 710
349,38
576,48
227,10
4
562 146
629 603
46 845
52 467
48 167
359,36
592,95
233,59
5
577 759
647 090
48 147
53 924
49 624
369,34
609,42
240,07
6
593 409
664 618
49 451
55 385
51 085
379,35
625,92
246,58
A
Annual wages vacation excl.
2:4 Annual wages vacation incl.
Adjusted monthly wages (12+vacation)
Ordinary monthly wages
Monthly wages incl. seamens tax deduct.
Hourly rate
Hourly overtime rate
Hourly overtime bonus
496 713
556 319
41 393
46 360
42 060
317,53
523,93
206,40
512 233
573 701
42 686
47 808
43 508
327,46
540,30
212,85
527 753
591 084
43 979
49 257
44 957
337,38
556,67
219,29
543 273
608 466
45 273
50 706
46 406
347,30
573,04
225,74
558 793
625 848
46 566
52 154
47 854
357,22
589,41
232,19
574 313
643 231
47 859
53 603
49 303
367,14
605,78
238,64
589 869
660 654
49 156
55 054
50 754
377,09
622,19
245,11
B
Annual wages vacation excl.
2:4 Annual wages vacation incl.
Adjusted monthly wages (12+vacation)
Ordinary monthly wages
Monthly wages incl. seamens tax deduct.
Hourly rate
Hourly overtime rate
Hourly overtime bonus
473 744
530 593
39 479
44 216
39 916
302,85
499,70
196,85
488 125
546 700
40 677
45 558
41 258
312,04
514,87
202,83
502 506
562 806
41 875
46 901
42 601
321,24
530,04
208,80
516 886
578 913
43 074
48 243
43 943
330,43
545,21
214,78
531 267
595 019
44 272
49 585
45 285
339,62
560,38
220,75
545 648
611 126
45 471
50 927
46 627
348,82
575,55
226,73
560 402
627 650
46 700
52 304
48 004
358,25
591,11
232,86
Schedule
C
Annual wages vacation excl.
2:4 Annual wages vacation incl.
Adjusted monthly wages (12+vacation)
Ordinary monthly wages
Monthly wages incl. seamens tax deduct.
Hourly rate
Hourly overtime rate
Hourly overtime bonus
0
460 405
515 654
38 367
42 971
38 671
294,32
485,63
191,31
1
474 644
531 601
39 554
44 300
40 000
303,43
500,65
197,23
2
488 882
547 548
40 740
45 629
41 329
312,53
515,67
203,14
Seniority
3
503 121
563 495
41 927
46 958
42 658
321,63
530,69
209,06
4
517 359
579 442
43 113
48 287
43 987
330,73
545,71
214,98
5
531 598
595 389
44 300
49 616
45 316
339,83
560,73
220,89
6
545 958
611 473
45 496
50 956
46 656
349,01
575,87
226,86
D
Annual wages vacation excl.
2:4 Annual wages vacation incl.
Adjusted monthly wages (12+vacation)
Ordinary monthly wages
Monthly wages incl. seamens tax deduct.
Hourly rate
Hourly overtime rate
Hourly overtime bonus
433 800
485 856
36 150
40 488
36 188
277,32
457,57
180,25
445 792
499 287
37 149
41 607
37 307
284,98
470,22
185,24
457 784
512 718
38 149
42 727
38 427
292,65
482,87
190,22
470 631
527 106
39 219
43 926
39 626
300,86
496,42
195,56
483 588
541 618
40 299
45 135
40 835
309,14
510,09
200,94
496 545
556 130
41 379
46 344
42 044
317,43
523,75
206,33
509 923
571 114
42 494
47 593
43 293
325,98
537,86
211,89
E
Annual wages vacation excl.
2:4 Annual wages vacation incl.
Adjusted monthly wages (12+vacation)
Ordinary monthly wages
Monthly wages incl. seamens tax deduct.
Hourly rate
Hourly overtime rate
Hourly overtime bonus
413 532
463 156
34 461
38 596
34 296
264,36
436,19
171,83
424 898
475 886
35 408
39 657
35 357
271,62
448,18
176,56
436 264
488 616
36 355
40 718
36 418
278,89
460,17
181,28
447 630
501 346
37 303
41 779
37 479
286,16
472,16
186,00
459 009
514 090
38 251
42 841
38 541
293,43
484,16
190,73
471 264
527 816
39 272
43 985
39 685
301,26
497,09
195,82
483 935
542 007
40 328
45 167
40 867
309,36
510,45
201,09
ØVRIGE SATSER pr. 1. juni 2012
3.4 Endring av arbeidsplan, arbeidssyklus eller arbeidssted:
Kr. 550,- pr. dag, maksimert til kr. 3850,4.2.4
Kost og kostgodtgjørelse: Kr. 16.500,-. Pr. år
6.1
Improvisert nattelosji: Kr. 445,- pr. natt.
6.3
Masketillegg: Kr. 30,- pr. time
6.5
a) Kr.
b) Kr.
c) Kr.
d) Kr.
e) Kr.
Oljebasert boreslam:
101,- for hver arbeidet 12 timers skift.
123,- for hver arbeidet 12 timers skift.
22,-. pr. time
123,- pr. 12 timers skift.
5,50 pr. time
6.6
Røykdykkere: Kr. 400,- pr. måned.
7.
NATTILLEGG: Kr. 71,- pr. time
12.
HELLIGDAGSGODTGJØRELSE: Kr. 1.800,- pr. dag
13.1
Ordinær reiseplan: Reiseutgifter over kr. 500,-
13.2 Uregelmessigheter ved reisen
2 timer: måltid a kr. 125,-.
4 timer: måltid a kr. 175,-.
13.5
Tjenestereiser: Reisegodtgjørelse: kr. 25,- pr. time
19.2
Ansattes effekter: Inntil kr. 24.000,-.pr. tap
PENSJONSFOND: Kr. 110,- pr. arbeidstaker pr. mnd.
25
Generelle avtaler, se vedlegg 1
OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND
Kr. 18,- pr. måned pr. ansatt
Kr. 92,- pr måned for arbeidsgiveren, av midlene går kr. 48,00 forlodds til SAFE
mens resten deles likt mellom SAFE og NR.
OTHER RATES per June 1, 2012
3.4 Change of work plan, work rota or work place:
NOK 550.00 per day, up to a limit of NOK 3,850.00
4.2.4 Meals and meal allowances: NOK 16.500.00 per year
6.1
Ad hoc overnight accommodation: at NOK 445.00 per night
6.3
Mask allowance: NOK 30.00 per hour
6.5
Oil-based drilling mud:
a) NOK 101.00 for each 12-hour shift worked
b) NOK 123.00 for each 12-hour shift worked
c) NOK 22.00 per hour
d) NOK 123.00 per 12 hour shift worked
e) NOK 5.50 per hour
6.6 Smoke divers: NOK 400.00 per month
7.
NIGHT SUPPLEMENT: NOK 71.00 per hour
12
SUPPLEMENT FOR WORKING ON HOLIDAYS: NOK 1,800.00 per day
13.1
Ordinary travel plan: travel outlays exceeding NOK 500.00
13.2
Unusual circumstances relating to trip
2 hours: Meal at NOK 125.00
4 hours: Meal at NOK 175.00
13.5 Duty travel: Travel allowance: NOK 25.00 per hour
19.2 Employee’s effects: Up to NOK 24,000.00 per loss
PENSION FUND: NOK 110.00 per employee per month
21
General agreements, see appendix 1
EDUCATION AND DEVELOPMENT FUND
NOK 18.00 per month per employee
NOK 92.00 per month for employer, of these, NOK 48.00 goes in advance to
SAFE, while the rest is divided equally between SAFE and NR.
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatricians

20 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards