2012 - Nr. 3 - St. Magnus katolske menighet i Lillestrøm

advertisement
Kulturdagen 17.juni. Messen begynte med en lovprisningsdans.
menighetsbrev for katolikker
på Nedre Romerike
I dette nummeret:
P. Irus brev
s. 4 - 6
Første kommunion
s. 16
Troens i år
s. 7 - 8
Pilegrimsvandring til Santiago ...
s. 17 - 21
Menninghetsråd - MR- hva er det s. 8 Lars Henriks konformasjon ...
s. 22 - 23
Menighetens nyheter
s. 9 - 10
Takmodell over Mariastatue ... s. 23 - 24
En trofast Guds tjener s. 10
Presteforflytninger i Oslo ... s. 25 - 27
Pinse
s. 11
Kalender
s. 27 - 29
Israel er et sted ...
s. 12
Vi gratulerer/kondolerer
s. 29 - 33
Visningstur i Israel
s. 13 - 14
Reklamer
s. 33 & 34
Barneside
s. 14 -1 5
ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET
Romeriksgt 1, 2003 Lillestrøm
Tlf. 63 81 28 85 (p. Iru, sogneprest), 63 80 10 16 (Judy, sekretær)
hjemmeside: http://lillestrom.katolsk.no; e-post: [email protected]
KONTORTID . Mandag - fredag kl. 09.30-16.00
PRESTER OG SØSTRE I MENIGHETEN
Sogneprest Iru Pethuruppillai p. Filak (sjelesorg for polakker i St. Magnus) p. Rory Mulligan
p. Erik Ruud p. Andreas Rupprecht p. Ireneusz Zielinski Søstrene av det Hellige Kors - Hurdalsgata 65, 2003 Lillestrøm
tlf. 63 81 28 85
tlf. 954 80 581
tlf. 404 08 209
tlf. 404 08 209
tlf. 951 71 789
tlf. 992 33 790
tlf. 67 42 05 98
MESSETIDENE: Se side 15
SKRIFTEMÅL: 30 min før alle messer, eller etter avtale
SYKEBESØK: Etter avtale
UTLEIE AV MENIGHETENS LOKALER MED NYE REGELER:
Henvendelser Menighetskontor tlf. 63 80 10 16.- kontortid.
KONTI: Driftskonto 0540 07 48952 Mariahagens konto: 0539 67 31616
Høyrentekonto: 5102 09 66061
Menighetsrådet:
Torill Bøker, Arthur Estrada, Cyril Pedurupplillai, Duc
Thuan Nguyen, Glenn Hansen, Knut Andersen, Hiep
Thanh Nguyen, Gyørgyi Sandor, Tu Huu Mai, Vien Le,
Canisius Habyarimana, Ba Phuong Tran, Hanna Sand
Kor
Mechthild Opperud, Cuong Ton-That, Arthur Estrada, Modesto Ocampo, 63 82 91 77
67 41 19 89
996 16 313
63 83 10 65
Sakristi:
Vinh N. Francis, Vinh Thanh
Vedlikehold:
Ba Tran,
Geza Kozari, 92 25 12 38
Katekese (norsk og vietnamesisk):
Judy Guneriussen, 468 93 849
Do Thi Le Hoang, 977 72 297
Ungdomslag LUKs styreleder:
Hiep Nguyen, 958 93 774
Økonomi:
P. Iru, Edgar Ahilan Sebastian, Lars-Ole Svanenhielm
Djupdal, Ann, Thu/Jarle Mikkelsen, Judy og Marina
Gregory (revisor)
Koordinator for gruppene:
Minh Cong Vu 482 79 079
Caritas:
Arthur Estrada
Lektortjeneste:
Winston Sebastian, 63 84 09 40
FAG, frivillig arbeidsgruppe:
Ba Tran, 900 30 378
Brannvergruppe/HMS:.
Knut Andersen, 482 93 177
Hjemmeside:
Loc Do Duy, 63 84 30 85
63 83 81 85
Kirkekaffe:
Romeo Talao, 22 30 40 75
Vietnamesiskkomité:
Cong Pham Ba Årgang 59 nr. 3
996 16 313
Ministrantslag: Thuan
3
Mine egne tanker…..
J
eg har valgt tre lesninger fra Bibelen
som kan vekke våre tanker. Esekiel
2:2-5,2 Kor 12:7-10 og Mark 6:1-6.
Esekiel var sendt til opprørsk nasjon
fordi de ikke har lyttet til i fortiden. De
har glemt å holde Guds lov og regler.
De vraket Esekiel som kom et budskap
fra Gud. De slått ham og fengslet ham.
Som vi leser i Johannes evangelium at
Jesus kom til sitt eget, men de ikke mottok ham. Esekiel sa meget tydelig” Gud
har passet på sitt folk til tross for at de
ikke mottok Ham. De har ikke opprettholdt Guds pakt. Gud vil ikke bare gi dem
en sjanse men også gi dem flere sjanser
og anledninger for å forsone. For å komme tilbake til Gud med angrende hjerter.
Gud sier” enten de lytter til meg og ikke,
jeg vil fortsatt sende dem profeter. En
profet er ledet av den Ånden. Herrens
Ånd har tatt kontroll over en profet. Skuffelser og ulykkelige ting kommer ikke fra
Kirken heller ikke fra de ikke troende.
Tap egentlig kommer fra innerste krets i
Kirken. Paulus aksepterte at tap kom fra
ham. Han ønsket å være trofast. Han ønsket å holde den pakten med Gud. Han
også ønsket å være en seier for å holde
Guds bud og Kirken tradisjoner. For Paulus å forkynde betydd, at han forkynte
om Jesus som var blitt korsfestet. I Gal
2:19, Paulus sier, ” Jeg er korsfestet med
Kristus”.
Evangeliet også snakker om et tap. Jesus gjorde mirakler for å forkynne den
gledens budskap. Ny evangeliseringsår
4
begynner den 11. oktober i år. Det var
femti år siden Annet Vatikan konsil begynte. Vi er nødt til å evaluere, måle og
prøve vår tro. Mange av oss har gått
gjennom vårt kristne liv bare med ytre
praktisering.
Hvem er kristne i dag? Hva er ikke nødvendig for Kirkens vekst? Hva er dagens
problemer som er det viktigste for vår
tro? Disse spørsmålene må vi stille oss
på og samtidig finne svarene. Undersøkelser har vist oss meget tydelig at en
del katolikker og kristne ikke lenger tro
på den viktigste delen av vår tro, nemlig Jesus oppstandelsen. Mange tror
ikke lenger på Jesus nærvær i Eukaristien. For dem Eukaristien er ikke reel
eller et mysterium. De tenker at Jesus
nærvær er bare et symbol. Hvert år feirer vi den 3. juli festen til St.Tomas. Han
sa, ”dersom jeg ikke får se naglemerket
i hendene hans og får legge min finger
i det og stikke min hånd i hans side, vil
jeg ikke tro”. Mennesker ser på St.Tomas
litt nedverdig. De kaller ham tvileren. Det
er noe som ligger bak vår tvil. Spørsmål
er hva tror jeg? Tror jeg bare på den
som jeg elsker? Hvor mange er praktiserende i dagens verden? Hvor mange
har sluttet til å praktisere? Noen av våre
katolikker er bare på kartotekene i menighetene. Noen av oss er bare opptatt
av antall katolikker. Det er bare kvantitet
som teller, men ikke kvalitet. Vi har enda
ikke kvinnelige prester i den katolske
kirke. Kirken må tillate alle prester til å
august - november 2012
gifte seg, sier en del. Det er ingen demokrati i den katolske kirke, sier en gruppe.
Jesus selv hadde samme problemer i sin
tid. ”Hvorfor forandrer du ikke din livsstil som passer oss?”, sa både Sadukkerne og fariserne til Jesus. ”Du gjorde
mange mirakler på mange steder. Gjør
mirakler hos oss”, sa mange til Kristus.
Som Profet Esekiel er vi konfrontert og
er utfordret til en ny evangelisering. Vi er
kalt for å forkynne evangeliet til verden
vi lever i. Det betyr til dagens verden. Vi
må leve slik at kristendommen har noe
betydning til dagens folk. Det er gjennom
oss at Kristus ønsker til å forkynne hans
evangelium. Vi er hans redskap. Samme
budskap er gitt til oss i dag som Esekiel
fikk av Gud. Gud sender oss i dag til en
verden som skal motta Guds budskap.
Alle vet at dagens verden er mer opptatt
av materialisme og sekularisme og på en
måte har fjernet Gud i sitt liv. Folk vil ikke
lytte til oss men uansett skal vi gå ut for
å forkynne Guds gledes budskap fordi
Hans Ånd tvinger oss. La oss også stole
på hva Kristus sa, ”Gå ut til hele verden
og forkynn mitt evangelium. Jeg er med
dere inntil verdens ende.”
P. Iru
My own reflections …..
I
have chosen three readings from
the Bible which can give food for
thoughts to each one of us. Ezeckiel 2:25, 2 Cor 12:7-10 Mark 6:1-6.
Ezekiel is sent to the rebellious nation
because they have not listened to God
in the past. They have not kept the commandments. They are, in all probability,
going to ignore Ezekiel. They will beat
him and imprison him. Ezekiel says to
them” God has loved the sinner, and
not paid attention to their sins. God has
cared for the people, even though they
have broken the covenant. God will not
only give them another chance, but will
give them many more chances until they
return to Him with contrite hearts. God
says” whether they listen or not, I will still
send them a prophet. This prophet cannot help himself. The Spirit of the Lord
Årgang 59 nr. 3
has taken over.
The letter to the Corinthians, failure does
come neither from the Church, nor from
unbelievers, nor from outside but failure
comes from within Paul himself. Paul
wants to be faithful. He wants to keep the
covenant. He wants to succeed in keeping the teachings and traditions of the
Church. For Paul preaching the Gospel,
was preaching CHRIST CRUCIFIED.
In Gal 2:19, Paul would say,” I have
been crucified in Christ.” Paul speaks of
his crucifixion as the thorn in his flesh.
Whatever the thorn was, he felt that his
ministry was not a success. He thought
this was true even though the fruits his
ministry.
The Gospel story also is a story of a failure. Jesus did miracles to proclaim the
Good News. Sometimes, miracles would
5
take place even without Jesus initiating
them. The year of Re-evangelisation
will start on the 11th of October this
year, the 50th anniversary of the opening of the Second Vatican Council. We
need to evaluate and measure and test
our own faith. So, many of us for many
years have gone through life basically
content with external practices. Who are
the Christians today, and what issues,
what life within our church is no longer
relevant to them? These are the key basic question that we must raise and find
quite reasonable and satisfactory answers. Studies have shown that many
Christians firmly declare that there is
no life after death. There is therefore no
heaven or hell. Many Christians do not
believe Jesus has risen from the dead.
Many Christians do not believe that
they receive JESUS in the Eucharist.
For them it is neither real nor mystical.
They think it is merely symbolic. On the
3rd of July we celebrate the feast of St.
Thomas annually. He said” Unless I can
put my finger into the holes by the nails,
and until I can put my hand into his side,
I will not believe. People have looked
down on Thomas. They have called him
the doubter! There is something healthy
about doubting. It questions what I re-
6
ally believe in my faith. It measures up
whether I just pick and choose what to
believe and what to discard. How many
people we know have walked away from
faith, because it did not come up to their
expectations? We do not have married
priests. We do not ordain women. We do
not have democracy in the Church. The
crowd facing Jesus had the same mentality. Why don’t you fit in with our image
of you? You did miracles elsewhere, do
it here! Do it now! Like Ezekiel we are
challenged to a new evangelisation. We
are called to spreading the Gospel in a
manner that is relevant and meaningful
to the lives of those around us. However,
to be credible, to be believable, people
must see in us the mark of the nails in
our hands and feet and the wound of
the spear in our side. The message of
Ezekeil is the same message to us. God
is sending us to a rebellious people. The
people will not listen. We however must
go, because the Spirit of the Lord impels
us. Go in the grace and peace of God!
Let us also strongly believe in the words
of Christ and let us march forward in our
missionary work.” Go to the whole world
and proclaim my gospel, and teach them
what I have taught you. I am with you until the end of the world.
P. Iru
august - november 2012
Pave Benedikt XVI har utropt et Troens år fra 11. oktober 2012 til Kristi
Kongefest 2013 (24. november).
Året sammenfaller med 50-årsjubileet
for Det annet vatikankonsils åpning
og 20-årsjubileet for Den katolske
kirkes katekisme. Den hellige fars visjoner for året er at alle troende skal
”gjenoppdage gleden ved å tro og
gløden for å formidle troen”.
Hele Verdenskirken oppfordres til å markere året på ulike måter.
Pavens bønneintensjoner for juli 2012
Generell intensjon:
At alle må ha jobb under trygge og sikre omstendigheter.
Misjonsintensjon:
At kristne frivillige i misjonsområder må bære vitnesbyrd om Kristi kjærlighet.
Pavens bønneintensjoner for august 2012
Generell intensjon:
At fengslede må bli behandlet med rettferdighet og med respekt for sitt
menneskeverd.
Misjonsintensjon:
At unge, som er kalt til å følge Kristus, må være villige til å forkynne og bære vitnesbyrd om evangeliet over hele jorden.
Pavens bønneintensjoner for september 2012
Generell intensjon:
At politikere alltid må handle med redelighet, integritet og kjærlighet til
sannheten.
Misjonsintensjon:
At kristne felleskap i økende grad må være villige til å sende misjonærer,
prester og lekfolk samt materielle ressurser til de fattigste kirkene.
Pavens bønneintensjoner for oktober 2012
Generell intensjon:
At nyevangeliseringen må ha fremgang i de eldste kristne landene.
Misjonsintensjon:
At feiringen av verdens misjonsdag må føre til et fornyet engasjement for
Årgang 59 nr. 3
7
evangelisering.
Pavens bønneintensjoner for november 2012
Generell intensjon:
At biskoper, prester og alle som tjener evangeliet, modig må vitne om trofasthet mot den korsfestede og oppstandne Herre.
Misjonsintensjon:
At pilegrimskirken på jorden må skinne som et lys for folkene
I
St. Magnus har vi nettopp valgt nytt
menighetsråd. Valget gikk greit, men
vi regner med større valgdeltakelse neste år, for dette betyr noe for hver og en av
oss som medlem i St. Magnus menighet.
Menighetsrådets styrer er presten, hos
oss altså pater Iru. Det er han som har
det siste ordet i alle saker, og han har
rett til personlig å velge noen medlemmer av menighetsrådet. Denne bestemmelsen ble tydeligere innskjerpet og
fastslått av biskopen for et par år siden.
Leder for menighetsrådet skal etter de
siste bestemmelsene være menighetens
representant i Pastoralrådet, og stå for
oppfølgingen av enkeltsakene og følger
den praktiske gjennomføringen. Ellers
har enkeltmedlemmer ansvar for forskjellige fagområder, ofte i sammenheng
med egen kompetanse, brannvern, webside, eller i samsvar med egne interesser, festkomité og kulturarbeid.
8
Alle medlemmer av St. Magnus kan
komme med skriftlige forslag til menighetsrådet og praktiske saker og andre
saker som da vil bli drøftet og avgjort, så
du kan gjennom menighetsrådet få mer
medbestemmelse over din egen situasjon og få fremmet saker som du mener
er viktige, og så drøfter menighetsrådet
sakene, blant annet de økonomiske konsekvensene, og tar en avgjørelse.
Andre saker som menighetsrådet legger
til rette for i samarbeid med presten, er
for eksempel gjennomføringen av spesielle festdager og fellesmøter der alle
i St. Magnus kan delta. Menighetsrådet
har vanligvis møte en gang i måneden,
men det kan komme noen ekstramøter
pga hastesaker. Det er menighetsrådets
uttalte ønske å samarbeide med alle i
menigheten, så alle føler at det gjør en
jobb for nettopp dem.
TB
august - november 2012
Noen forandringer skjer til høsten 2012.
Fire nye unge medlemmer har blitt valgt inn i det nye menighetsrådet. Det er Duc
Thuan Nguyen, Glenn Hansen, Tu Huu Mai og Vien Le. De og deres familier er allerede meget aktive menighetens liv og trofaste katolikker. Vi ønsker dem hjertelig
velkommen til MR. Ni gamle medlemmer som har fått mange stemmer fortsetter
i MR. Det er Torill Bøker, Arthur Estrada, Cyril Pethurupillai, Hiep Thanh Nguyen,
Gjørgyi Sandor, Ba Phuong Tran, Knut Andersen, Canisius Habyarimana og Hanna
Sand. Det nye menighetsrådet skal sitte fram til 2014. Samtidig takker vi de fire som
har vært medlemmer av MR og nå går av. De er Minh, Judy, Vo og Jossie. Disse har
bidratt så mye for menighetens vekst. Minh har gjort en kjempe bra jobb som leder
for MR for fire år.
KOORDINATOR: Chung som har vært både koordinator og medlem i finansråd
tar en pause. Vi takker ham så meget for hans store innsats. Minh som var leder for
MR tar den oppgaven som koordinator. Vi ønsker ham hjertelig velkommen.
Judy som er sekretær skal fortsette å delta på MR-møtene som referent. Hun er også
hovedansvarlig for norsk katekese. Hun gjør en stor innsats.
FINANSRÅD: Ann, Thu, Judy, Ahilan, P. Iru og Lars-Ole kommer som rådgiver
til finansådet. Chung, Emma og Minh slutter i finansrådet. Vi takker dem for deres
bidrag.
REGNSKAPSFØRER: Det er enten Jarle Mikkelsen eller hans kone Thu som
overtar den oppgaven som regnskapsfører. Vi også takker Emma for hennes tålmodige arbeid. Samtidig ønsker vi Jarle eller Thu velkommen som regnskapsfører. Cyril og hans familie har overtatt en oppgave for å stelle plantene og blomstene i
Mariahagen. De hjelper oss mye allerede. Barnekoret søker flere medlemmer. Fyll ut søknadsskjema og send til kontoret eller
gi til Modesto Ocampo som er korleder. Konvertittkurs begynner i september på onsdager fra kl. 18.30 til kl. 19.30.
Årgang 59 nr. 3
9
MESSE TIDER I FREMTIDEN:
Mandag til fredag kl.11.00. Kveldsmessene er avlyst på grunn av sykdom.
Lørdager: Messe etter norsk katekese den første lørdag kl.13.15 og på tagalog den
annen lørdag kl. 18.00. Ellers er det ingen messe på lørdager.
Søndager er som vanlig: kl.10.00, 12.00, 14.00 og 18.00.
Askeonsdag og på alle sjelers dag feires messen både kl.11.00 og kl.18.30. G
eza Kosari kom til Norge etter opprøret i Ungarn mot Sovjet i 1956.
Opprøret ble slått ned med hard hånd,
noen klarte å flykte, og på den måten
kom Geza til Norge. Geza har flere ganger sagt at det betydde noe annet å være
flyktning i Norge da. Norge var ikke noe
rikt oljeland, så det som ble tilbudt, var
lite og uten tanke på andres kultur.
Heldigvis var Geza ferdig utdannet elektriker, så han fant arbeid. Først arbeidet
han ved glassverket på Jevnaker, men
da han begynte å komme til søndagsmessene i Lillestrøm, ble pastor Høeg
oppmerksom på denne flinke og fromme karen, og ba ham så innstendig om
å finne seg arbeid i Lillestrøm, at Geza
gjorde det.
Siden har han hele tiden gitt av seg selv
hele tiden, slik at det er nesten enklere å
nevne hva Geza ikke har gjort, enn hva
han har gjort. Han har hele tiden samarbeidet med prestene. Ute har han klippet gress og måkt snø, ryddet og ordnet.
Inne har han også spart menigheten for
10
mange utgifter når han brukt fagkunnskapen til beste for oss alle, og ellers
hjulpet til med reparasjon, fornyelse og
annet. Men mest kjent er nok Gesa langt utenfor søndagskaffens grenser som den koselige, velvillige personen som alltid har
et godt ord til alle. Skjegget har han flere
ganger hatt bruk for som julenisse, og i
mange sammenhenger har han vært det
for andre også.
Geza har hjulpet til utenfor kirkerommet
og Mariahagen, det var f.eks. han som
hjalp Synnøve Myklebust Rønning til
det siste, og mange har ellers fått hjelp
av ham, kirken strekker seg for Geza til
langt utenfor kirkerommets og regelmessige kirkegjengeres rekker.
Han har aldri forlangt takk eller oppmerksomhet for det han i utallige sammenhenger har bidratt med, men han får
finne seg i å få en velfortjent takk fra oss
alle her og nå.
Og Geza, du selger vel pølsene søndag?
TB
august - november 2012
Pinse er den Hellige Ånds fest. Den Hellige Ånd kom til oss gjennom Kristus for å
være med i vårt liv for at vi skal leve som et godt menneske og skal tro på Gud.
Den Hellige Ånd har gitt oss syv gaver og disse skal hjelpe og lede oss nærmere
Gud.
•
Visdom
•
Råd
•
Kunnskap
•
Fromhet
•
Styrke
•
Forstand
•
Frykt for Herren
Dagens fest er også slutten av påsketiden i kirkeåret. Påskelyset da flyttes ved døpefonten. Pinsen ble feiret med en festmesse i kirken og avsluttet i Mariahagen med
takksigelsesbønn. Mai måned er også Jomfru Marias måned dermed begynner vi
søndagsmessene med rosenkransbønn.
av Anh Duy
foto:Hoang Quy
Årgang 59 nr. 3
11
Tur til Holy Land 12-19 Juni 2012 med
Judy Guneriussen
Pater Andreas Rupprecht
Elvira Tolentino
John Edv. Olsen reiseleder
Hannah Radly Tour guide
Uken vi tilbrakte i Israel var travel, men
veldig innholdsrik og ikke minst lærerik,
takket være turguiden vår som hadde mye kunnskap om Bibelen og landets historie.
Vi har vært på mange flotte steder og fikk delta i messer på engelsk, latin og tysk.
Jeg skulle gjerne skrive om alle stedene vi besøkte, men jeg har valgt ut noen som
gjorde sterkt inntrykk på meg; Betlehem, Jordan, Nasaret, Jerusalem og Dødehavet.
Vi fulgte Jesus liv fra begynnelsen til slutten; stallen hvor han ble født, dåpsstedet,
landsbyen Han vokst opp og tilslutt veien han gikk til sin korsfestelse. Flere ganger
ble jeg rørt til tårer. Det var som en drøm! Jeg kunne ikke tro at jeg var på disse
stedene som jeg bare har lest om og sett på film. Det var en ubeskrivelig og utrolig
følelse som jeg vil gjerne dele med dere alle. Turen til Dødehavet var lang, men den
var verdt. Det var avslappende å flyte i vannet etter en lang dag fylt med spenning.
Men det sluttet ikke der, det var mye mer å oppleve!
Israel er et reisemål som anbefales på det varmeste! Bli med på neste turen for en
uforglemmelig oppdagelsesreise!
Vi planlegger en pilegrimagetur neste år, 2013. Mer info kommer senere.
De som ønsker å bli med på neste reise i 2013 kan henvende seg på kontoret.
Elvira Tolentino
12
august - november 2012
Telefonen ringte på kontoret en dag og
det var kontaktpersonen min John i Sabra Fokusreiser. Han spurte meg om jeg
vil være med på en visningstur til Israel.
Jeg var først i tvil, men jeg var glad for at
jeg ble med.
Reisen tok mange timer fordi vi måtte
bytte fly i Wien. Da vi kom til Tel Aviv var
det allerede midnatt og vi kom ikke på
hotellet vårt før kl. 3 på natta. Vi sov kanskje bare tre timer for vi måtte av gårde
kl. 8 for å begynne visningsturen. Guiden vår var en dansk-hebraisk dame som
snakker skandinavisk språk og flytende
engelsk. Hun var veldig flink som guide.
Hun fortalte og viste oss alt vi ville vite
og se.
Turen vår begynte i gamle Jerusalem.
Innenfor murene var det mye å se bla.
klagemuren, Via Dolorosa, kirker, utgravning fra Jesu tid, ruiner fra kong Herodes palasset og ikke minst mange små
butikker i de smale gangene. Å følge Via
Dolorosa var nesten som å gå med Jesus da Han gikk for å bli korsfestet.
Vi var i Israel syv dager og i de syv dagene har vi sett nesten alle de stedene som
vi bare kan lese om i Bibelen: Jerusalem,
Betlehem, Nasaret, Genesaretsjøen,
Kapernaum, Jordanelven, Dødehavet,
Golanhøydene, Karmelfjellet, Saligprisningsberget og mange fler.
Årgang 59 nr. 3
Turen vår kan ikke betales med penger
for der har jeg virkelig følt vår Herres
nærvær og dette har forsterket og forankret min tro. Anbefaler alle som kan om å
ta denne turen en gang i livet.
Judy Guneriussen
13
Hyrdemarken i Betlehem
Den syvendeporten i Jerusalem
Getsemanehage
Mensa Kristi (liten kirke ved Perters båthavn)
BARNESIDE
Hvilke historier i bibelen er disse bildene fra?
Fargelegg bildene.
1._______________________
14
august - november 2012
2.________________________
Fyll ut ordene som mangler.
Hill deg, ________________, full av
______________, Herren er med
deg,____________________ er du blant
kvinnene, og velsignet er ditt livsfrukt
__________________.
Hellige Maria, ____________ mor, be for
oss ____________________, nå i vår ____________________. Amen.
MESSETIDER I ST. MAGNUS:
SØNDAGER: kl.10.00 og 12.00 (2.søndag i måneden kl.12.00 på vietnamesisk)
kl. 14.00 på engelsk, kl. 18.00 på polsk.
Mandag
kl. 11.00
Tirsdag
kl. 11.00
Onsdag:
kl. 11.00
Torsdag:
kl. 18.30
Fredag:
kl. 11.00, deretter tilbedelse.
kl. 19.00 (2. fredag i måneden - legfransiskanerne)
kl. 19.00 (3. og 4. fredag i måneden - rosenkrans på engelsk)
Lørdag:
1. lørdag i mnd. i forbindelse med katekesen kl. 13.15.
Ikke juli - august og ferietid
2. lørdag i mnd. kl. 18.00 på tagalog.
Årgang 59 nr. 3
15
E
ndelig kom dagen hun hadde ventet på så lenge.
Spenningen hadde steget de siste dagene med
skriftemål og øvelse i kirken. Den lille lappen med forbønnen
som skulle leses var blitt litt krøllete etter å ha blitt lest om og
om igjen. Den hvite kjolen hang klar og var prøvd flere ganger. I strålende solskinn og med sommerfugler i magen stilte
hun seg opp sammen med de andre førstekommunionsbarna,
klare til å gå inn i kirken i prosesjon. Da musikken startet og
barnekoret istemte, gikk de inn to og to, hver og en med en
rose og et lys i hånden, mens foreldre og familie sto beveget med en klump i halsen
og tårer i øyekroken.
Under preken kunne foreldre og nærmeste familie få høre noe av det de hadde
lært på katekesen gjennom skoleåret. Mange ivrige hender ble rukket opp da p. Iru
stilte barna spørsmål, og flere av svarene fikk menigheten til trekke på smilebåndet.
Hjertet banket fort da hun reiste seg for å gå fram å lese forbønnen, men alle barna
gjennomførte dette med glans. Så var tiden kommet til at de skulle motta sin første
kommunion. Dette hadde de heldigvis øvd på dagen før og utfordringen var hvor
langt tungen skulle rekkes ut. En kan jo ikke geipe til presten. Hun gikk fram, bukket
og knelte ned foran p. Iru og mottok Kristi legeme. Det smakte ikke så mye, men hun
følte en glede. Stolt og lykkelig reiste hun seg og bukket.
Etter messen var det tid for en liten sammenkomst i menighetslokalene, hvor førstekommunionsbarna mottok gaver. Det smakte ekstra godt med muffins og saft, da det
hadde blitt dårlig med frokost med alle sommerfuglene i magen.
Hilsen
Hanne Maria Bingen og familien
16
august - november 2012
J
eg har vært så heldig at jeg i år har
fått gjennomført min andre pilegrimsvandring til Santiago de Compostela. Den første vandringen var i 2003.
Jeg startet begge gangene i Roncesvalles i Pyreneene, på spansk side av grensen mellom Spania og Frankrike. Vandringens lengde er på ca. 750 km. Begge
gangene brukte jeg litt over en måned på
vandringen. Det er flere pilegrimsruter
som fører til Santiago de Compostela,
men den desidert mest benyttede er Camino Francés, som starter i Frankrike.
Det var denne jeg gikk.
Årgang 59 nr. 3
Hvorfor legger jeg og mange andre ut på
pilegrimsvandring? Her er svarene mange. Det er mange av pilegrimene som
ikke har en religiøs forankring. Her er
noen av grunnene til at man legger ut på
pilegrimsvandring: Historie, kultur, spiritualitet, gå for en som nylig er død, gå for
en som er alvorlig syk, det kan være som
terapi, ønske om et alternativ til en stresset hverdag, aktiv ferie og selvsagt av religiøse årsaker. Min første vandring var
et ledd i å finne ut av min religiøsitet og
hvilken kirke som var den rette for meg.
Min siste vandring var i takknemlighet
for den hjelp min første vandring ga meg
og som følge av en lengsel tilbake til det
enkle livet på pilegrimsveien, som kalles
caminoen eller Camino de Santiago.
17
Hva er en pilegrimsvandring/pilegrimsreise og hvilke er målene? Svaret på
den første del av spørsmålet er enkelt.
Det er en vandring/reise til et hellig mål.
De store pilegrimsmålene i middelalderen og i dag er Det Hellige Land, Roma
og Santiago de Compostela. I katedralen i Santiago oppbevares relikviene av
apostelen Jacob. St. Jacob er Spanias
skytshelgen. Nidaros i Norge var også et
av de store målene i middelalderen og
det er på nytt i ferd med å bli et populært
pilegrimsmål. I tillegg finnes det en rekke
andre mål. Det kan også nevnes at flere
andre religioner har pilegrimsmål som de
reiser til. Det mest kjente er Mekka, som
en muslim bør ha besøkt minst en gang
i sitt liv.
Underveis på en pilegrimsvandring. En
pilegrimsvandring er både en ytre og en
indre vandring. På vandringen blir men
kjent med sin kropp, både fysisk og mentalt. Velger man å vandre en del alene
og i stillhet får man god tid til å tenke,
og tankene kommer. Gjennom det enkle
livet man lever på caminoen finner man
fort ut hva som er viktig i livet og hvor
mye unødvendig ”staffasje” vi omgir oss
18
med.
De fleste pilegrimene overnatter i sovesaler på pilegrimsherberger. Man finner
fort ut at de primære behovene er mat og
et sted å sove. I tillegg er det viktig med
åndelig påfyll. På mange av overnattingsstedene er det mulig å gå til messe
i den lokale kirken på kvelden.
Vi bør dele pilegrimsvandringen inn i tre
deler, fortid-nåtid-fremtid. På den første
delen tenker vi gjennom hvordan livet
vårt har vært, på den andre delen tenker
vi gjennom hvordan livet er nå og på den
siste delen tenker vi gjennom hva vi vil
med resten av livet vårt.
Det er en berikelse å treffe mennesker
fra andre deler av verden, og oppleve
det gode vennskapet som fort oppstår.
De aller fleste pilegrimene er åpne for
kontakt med andre pilegrimer. Pilegrimene viser omsorg for hverandre og hjelper
hverandre når det er nødvendig.
Langs caminoen til Santiago er det en
rekke kirker som er verd et besøk, og da
spesielt katedralene i Burgos og Leon.
Katedralen i Leon har en mengde blyglassvinduer, med fantastiske farger og
motiver.
Caminoen til Santiago de Compostela er
godt merket, så det er ikke vanskelig å
finne fram. Mye av vandringen skjer på
grusvei, men det er også noe asfalt og
annet underlag. Man går hver dag gjennom en eller flere landsbyer, så det er
ikke vanskelig å finne seg et sted å spise
eller en liten butikk hvor man kan få kjøpt
litt mat.
Mange av pilegrimene bærer med seg
august - november 2012
en liten stein (gjerne tatt med hjemmefra), som de legger fra seg på et sted
som heter Cruz del Ferro. Her er det
en stor steinhaug med en 5 meter høy
trestokk plassert midt i. På toppen av
trestokken er det et lite jernkors. Det å
legge fra seg steinen man har båret på,
er en symbolhandling for at man legger
fra seg en tung byrde eller problemer
man har båret på en tid.
Pilegrimens nøkkelord. Det er syv ord
som det er viktig å ha med seg som pilegrim, og de er som følger:
FRIHET - Å kunne rolig vandre uten å
tenke på tiden gir en indre og ytre frihet
fra alle stressfaktorer. I vår oppkavede
tid vegrer pilegrimen seg mot å la seg bli
en slave av kalender og klokke. I vandringens frihet eksponeres latteren og
sorgen, ja hvert lag under livsoverflaten
blottlegges.
ENKELHET
- Du oppdager når
ryggsekken skal pakkes at du ikke trenger 25 kilo på ryggen, men bare 10. Litt
mat, vann og et klesbytte holder. Sovepose og et sted å sove. Det meste – og
det beste – i livet er gratis. Å gå den
indre og den ytre vandringen parallelt.
I bønn, stillhet og meditasjon. Og samtidig være sosialarbeider, førstehjelper og
sjelesørger på gater og veier og i møte
med mennesker. Det er urbildet på kirken; et levende indre og et levende ytre.
LANGSOMHET – Ikke hurtigtog, bredbånd og oppkobling. Langsomheten gjør
at man kjører heis fra hodet og ned til
Årgang 59 nr. 3
magen, der selve livet og følelsene sitter.
Under vandringen i passe tempo kommuniserer du med andre underliggende
sjikt og forlater det rasjonelle, det intellektuelle og det logiske. Det finnes tid for
ettertanke og bønn, stillhet og konsentrasjon. Det rolige tempoet i hjertets rytme
åpner for møtet med din indre vandrer,
dine medmennesker og Gud.
STILLHET – Selv i en gruppe kan du
velge å vandre i stillhet. Lyden av røster,
fuglesang og trafikk i bakgrunnen forstyrrer ikke nærværet av stillhet. Pilegrimens
vandring påminner i formen og innholdet
om retretten, men inneholder den stadige bevegelsen. Å gå i stille ettertanke
er å gå mot hverdagskulturen med dens
stadige lyd- og bildebrus.
BEKYMRINGSLØSHET – i betydningen
av fravær av bekymringer. Hvilket fantastisk ord. Et fortrengt begrep i dag; det
er ikke en neglisjering av byrder, plager
og smerte, men en måte å se ting i et annet perspektiv. Under vandringen merker
man etter hvert at ens egne byrder og
ens egen angst blir lettere. En helsebot
som ingen terapi eller medisin kan erstatte.
DELING – Pilegrimsvandringen står
og faller med delingen. På den fysiske
vandringen deler vi sosiale spørsmål
om familie, hjem og jobb. Men så drar
men ned, fra hodet til magen. Å la indre
grenser bli oppløst er en opplevelse. Å få
kommunisere med magen er befriende.
Å få dele sin smerte, sine plager, sine
gleder og sine lengsler. Du behøver ikke
19
å åpne alle dine rom, bare tilstrekkelig
mange til å være den du er.
ÅNDELIGHET – Jordisk og himmelsk,
åndelig og materielt, synlig og usynlig,
også her forsvinner grenser. Alt er vevd i
et stykke. Universum har den ”ikke synlige” Skaperen som sitt opphav. Å vandre som pilegrim er å vandre med Gud
– med Altet – han som Er den han Er.
Hvor jeg går, går jeg med Gud. Vandringen i seg selv bærer på en åndelighet
som hjelper meg i mitt indre arbeid med
de eksistensielle spørsmålene: Hvorfor
og hvor hen? Selve tilværelsen. Liv og
død. Mening og meningsløshet. Glede
og sorg. Spørsmål som alle mennesker
sliter med. Mysteriets landskap er det
landskapet som pilegrimen vandrer i.
Hvem er det som legger ut på pilegrimsvandring? Som nevnt foran er det
ikke kun religiøse personer som legger
ut på pilegrimsvandring. Blant pilegrimene finner man samme mangfoldet som
i samfunnet for øvrig. Hovedgruppen av
pilegrimer er unge mennesker og personer fra 50 år og oppover. Det er svært
få familier med barn som legger ut på
20
pilegrimsvandring. Man kan velge vandre ”alene”, sammen med andre eller i
gruppe (organisert/ikke organisert). Jeg
valgte å starte mine vandringer alene,
men jeg ble fort kjent med andre pilegrimer slik at jeg følte meg aldri alene. På
mange vandreetapper valgte jeg å gå
alene, slik at jeg fikk ro til å tenke. Andre
ganger var det fint å ha en god samtale
med en medvandrer.
En av de mest kjente middelalderpilegrimene til Santiago de Compostela var
Frans av Assisi.
Hvor kommer pilegrimene fra? De kommer fra alle verdens hjørner. Den første
gangen jeg gikk var det ikke noen nasjoner jeg la spesielt merke til, men på min
siste vandring var det mange sørkoreanere. Disse var kristne. Bakgrunnen for
deres vandring er en bok om caminoen,
som ble utgitt i Korea for en tid tilbake.
For øvrig møtte jeg begge gangene pilegrimer fra Australia, Sør-Afrika, hele
det amerikanske kontinentet og selvsagt
Europa. Bortsett fra koreanerne, noen få
japanere og et par indere på den siste
vandringen har jeg ikke møtt asiater.
Hvor er filippinerne, vietnameserne og
de andre kristne asiatene?
Hva skjer ved målet? Når man kommer
fram til Santiago de Compostela opplever de aller fleste en stor glede, men
også en sorg. Glede fordi man etter flere
ukers vandring endelig har nådd målet
og en sorg fordi vandringen nå er slutt
og man skal skilles fra alle de vennene
august - november 2012
man har fått underveis. Det felles mange
tårer både av glede og sorg.
Pilegrimsmessen i katedralen i Santiago
er en fantastisk opplevelse og en fin avslutning på vandringen.
For noen slutter ikke vandringen her,
men de fortsetter ut til kysten. Til Finisterre (verdens ende). Jeg avsluttet min
vandring i Santiago.
Til slutt vil jeg anbefale alle som har mulighet til det, å forta en pilegrimsvandring. Den kan være kort eller lang. I
Spania er det bygget opp et nettverk av
overnattingsplasser, og disse ligger med
få kilometers mellomrom, så dagsetappene trenger ikke å bli lange. På de organiserte vandringene bærer man kun
en liten dagstursekk. Det er derfor også
muligheter for de som ikke føler at de er
i sin beste fysiske form.
Siste ord må derfor bli: Kom dere opp av
godstolen og legg ut på pilegrimsvandring.
Vidar Blomdal
Hva har pilegrimsvandringen gitt meg:
Jeg kunne også spurt om hva den har
gjort med meg. Min første vandring var
en viktig hjelper på min vei mot Den
Katolske kirke. Begge vandringene har
gjort noe med meg som person. Jeg har
blitt roligere og mer reflektert enn det jeg
var før. Jeg føler også at jeg har blitt mer
åpen. Jeg er mindre opptatt av de materielle goder nå enn det jeg var før.
I tillegg til at vandringen har gjort noe
med meg som person, så har jeg også
fått flere gode venner. Disse har jeg
fremdeles kontakt med.
En pilegrimsvandring slutter egentlig aldri, og en hilsen jeg fikk fra en franskmann ved avslutning av min første vandring illustrerer det. Hans hilsen var: Buen
Camino tout la vie (god tur/vandring hele
livet).
Årgang 59 nr. 3
21
L
ars Henrik valgte å konfirmere seg
i St. Magnus 9. juni. For oss som
foreldre var ikke det nødvendigvis en
selvfølgelighet. Lars henrikk har Downs
syndrom og trenger litt ekstra bistand og
oppfølging for å delta i ulike aktiviteter. Vi
som foreldre, og Lars Henrikk selv, har
hatt et ønske og en målsetning om at
han skulle konfirmere seg i St. Magnus.
At vi ønsket oss St. Magnus som arena
for konfirmasjonen, var for så vidt enkelt
da familien har en lang tradisjon med St.
Magnus og siden Lars Henrik har deltatt i
katekesen fra han begynte i tredje klasse
(med førstekommunion) og fulgt katekesen i alle årene frem til og med 8. klasse. Likevel, vi som foreldre var spesielt usikre på to ting: Hvordan ville forberedelsene til en konfirmasjon være for Lars
Henrik og hvordan ville selve gjennomføringen av konfirmasjonen utarte seg for
Lars Henrik? Våren 2011 tok vi kontakt
med pater Iru om de forestående konfirmasjonsforberedelsene og selve konfirmasjonen ett år senere. Etter den første
samtalen med pater Iru, ble undertegnede raskt beroliget. Veien syntes lang
våren 2011, men Pater Iru skisserte et
opplegg for konfirmasjonsforberedelser
og en periode fra september til juni med
en meget god tilrettelegging for Lars
Henrik. Det ville ble en intensiv periode,
22
men likevel en godt tilrettelagt periode
for Lars Henrik.
Lars Henrikk tok forberedelsene med
stor ro, men selve på selve dagen 9. juni
gjorde sommerfuglene sitt inntog også
hos Lars Henrik. Selve messen, konfirmasjonen og velsignelsen av biskopen
gjorde stort inntrykk på Lars Henrik.
Messen var kjempefin og med en flott
og innholdsrik preken til konfirmantene.
I stundens alvor gjorde Lars Henrik det
han skulle med et par ”justeringer” underveis, men i ettertid, nå som konfirmasjonen har kommet litt på avstand, ser vi
at dette var en stor dag for Lars Henrik
og en stor opplevelse for hele familien. august - november 2012
Gjennom år med katekese og en intensiv
periode med konfirmasjonsforberedelser, ble Lars Henrik endelig konfirmert 9.
juni. Undertegnede med familie vil takke
Pater Iru for god ivaretakelse av Lars
Henrik gjennom alle årene i St. Magnus
og ikke minst under konfirmasjonsforberedelsen frem til en kjempefin konfirmasjon 9. juni.
På vegne av familien og ikke minst Lars
Henrik - Tusen takk for en kjempefin konfirmasjon!
Beste hilsener
Erik André Bjørnstad m/ familie
ST. MAGNUS KIRKE
TAKMODELLEN OVER MARIASTATUE I MARIAHAGEN
Årgang 59 nr. 3
23
Det ble bestemt av menighetsrådet at det skal bygges tak over Marias statue i
hagen. Modellen og tegninger ble presentert til menighetsrådet av Do Duy Loc og
Tran Thanh Vinh på møte i mai og det ble godkjent. Prosjektet er under planlegging
og det blir presentert til menigheten før gjennomføring.
FAKTA OM TAKMODELLEN
1. Dimensjoner:
Diameter til den ytre sirkelen:
3.5m
Diameter til den indre sirkelen:
1.5m
Stolpe i rundprofil med diameter: 120mm og tykkelse: 5-8mm
Materialer:
Spesiell jern eller rustfritt stål
Tykkelse av plate som dekker over og under taket:2-3mm
Avstand mellom statuen og tak:
1.0m
Hele Mariastatuen:
2.5m (1.8 + 0.7)
Grunnsirkelen:
6.0m
Høyde til stolper:
5.0m
Kors:
0.8m
2. Spesifikasjoner:
• Den indre sirkelen dekkes med herdet og sikkert glasspalte.
• 6-8 LED downlight monteres under taket.
• Taket med den horisontale vinkelen mellom for- og baksiden: 2° for at vannet renner ned på baksiden.
3. Anmerkninger i konstruksjonen:
• Modellen analyses ramme/bærende konstruksjon og kraftstrekk. Man ser usynlige stålbjelker. På toppen og under sirkelen legges de jernplater (kanskje to til fire deler).
• Stolpene skal monteres ca. 10-15cm under grunnflate med betong. Betong
masse fylles inn i enden av stolpene for å unngå kondens som kan årsake rust og deformasjon.
• To solide jernkabler trekkes fra forsiden til knutepunktet av de tre stolpene. Di
mensjonen til disse to jernkablene skal beregnes avhengig av materialer som skal brukes og det totale vektet av taket.
Do Duy Loc og Tran Thanh Vinh
24
august - november 2012
Presteforflytninger i Oslo katolske
bispedømme høsten 2012
Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. av Oslo offentliggjør med dette at:




P. Sigurd Markussen innvilges studiepermisjon fra sin stilling som sogneprest i St.
Hallvard menighet i Oslo for to år fra 1. august.
P. Janusz Fura SS.CC. løses fra sin stilling som sogneprest i St. Laurentius menighet i
Drammen fra 1. august. Han utnevnes fra samme dag til sogneadministrator i St.
Hallvard menighet.
P. André-Marie Le Thien Vinh løses fra sin stilling som vietnamesisk sjelesørger i St.
Laurentius menighet i Drammen fra 1. november. Han utnevnes fra samme dato til
vietnamesisk sjelesørger i Sta. Clara menighet i Kongsvinger.
P. Johannes Vu Manh Hung utnevnes til sogneadministrator i St. Laurentius menighet
i Drammen for en periode på tre år fra 1. november. I tiden mellom 1. august og 1.
november vil generalvikar p. Francis Xavier Huynh Tan Hai administrere menigheten.

Årgang 59 nr. 3
Sigurd
Markussen
Janusz
Fura
André-Marie
Le Thien Vinh
Johannes
Hung
Reidar
Voith
Rolf
Bowitz
25







26
Carlo Le
Hong Phuc
Inpa
Bharath
Villavarayen
Khiem Duc
Nguyen
Hallvard
Hole
Per
Kværne
Peter Nguyen
Tuan Van
Antoni
Skrobis
Stanislaw
Chomicz
P. Rolf Bowitz løses fra sin stilling som sogneprest i St. Svithun menighet i Stavanger
fra 7. oktober. P. Bowitz er sykemeldt inntil videre.
P. Reidar Voith løses fra sin stilling som sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn
20. september, og tiltrer som sogneadministrator i St. Svithun menighet i Stavanger fra
samme dato. P. Voith utnevnes til sogneprest fra 7. oktober.
P. Clement Inpanathan Amirthanathan fortsetter i sin stilling som sogneadministrator i
St. Svithun menighet frem til 20. september. Fra samme dato utnevnes han til
sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn.
P. Carlo Le Hong Phuc innvilges to års studiepermisjon fra sin stilling som rektor ved
St. Eystein presteseminar fra 1. august. P. Bharath Villavarayen utnevnes fra samme
dato til fungerende rektor for samme periode.
P. Carlo Le Hong Phuc løses fra sin stilling som sogneadministrator i Mariakirken
menighet på Lillehammer fra 1. august. Fra samme dato utnevnes p. Khiem Duc
Nguyen, nå kapellan i menigheten, til sogneadministrator. Stillingsprosenten for p.
Nguyen utvides fra samme dato fra 50 til 60 i menigheten, og hans stilling ved St.
Sunniva skole reduseres fra 50 til 40 %.
P. Hallvard Hole utnevnes til kapellan i St. Franciskus menighet i Arendal fra 1.
august.
P. Per Kværne løses fra sin stilling som stiftskapellan med særlig ansvar for St.
Thomas kapelldistrikt i Valdres fra 15. august. Han fortsetter i sin stilling som
sykehusprest i Osloområdet.
august - november 2012


P. Peter Nguyen Tuan Van, sogneprest i St. Teresia menighet på Hønefoss, overtar det
pastorale og administrative ansvar for St. Thomas kapelldistrikt fra 15. august.
P. Antoni Skrobis OFM og p. Stanislaw Chomicz OFM løses fra sine oppgaver i den
polske sjelesorgen i St. Olav menighet i Oslo fra 1. september. De overtar ansvaret for
den polske sjelesorgen i St. Laurentius menighet i Drammen, St. Magnus menighet i
Lillestrøm, St. Gudmund menighet på Jessheim, St. Torfinn menighet i Hamar,
Mariakirken menighet i Lillehammer og Sta. Clara menighet i Kongsvinger.
Mindre endringer vedrørende tiltredelsesdatoer er mulige.
+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo katolske bispedømme
Kalender 01.09.12 – 30.11.12
SEPTEMBER
01 OPPSTART KATEKESE PÅ NORSK
Kl. 10.00-14.00. Vi samles i kirken.
Familiemesse kl. 13.15.
02 22. søndag, år B. Ev: Mark 7,1-8a. Messe på vietnamesisk kl. 12.00.
Messe på engelsk kl. 14.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
13 KONFIRMANTUNDERVISNING – FØRSTE MØTE MED FORELDRE. KL.18.30 I KIRKEN.
14-15.21-23.
Messe på norsk kl. 10.00 og 12.00. 14 Korsets opphøyelse. Ev. Joh 3,13-17.
Messe på engelsk kl. 14.00.
15 Katekese på vietnamesisk
Messe på polsk kl. 18.00.
kl. 10.00 – 14.00.
Jomfru Marias smerter. Ev. Joh 19,
25-27 eller Luk 2,33-35.
04 Første møte av det nye
menighetsrådet kl 19.00
08 Katekese på vietnamesisk
kl.10.00 – 14.00.
Jomfru Marias fødsel. Ev. Matt. 1,
18-23.
09 23. søndag, år B. Ev. Mark 7,31-37.
Messe på norsk kl. 10.00.
Årgang 59 nr. 3
16 24.søndag, år B. Ev. Mark 8,27-35.
Messe på norsk kl. 10.00 og 12.00.
Messe på engelsk kl. 14.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
21 Den årlige St. Magnus konsert kl.19.00 – kl. 21.00.
27
23 25.søndag, år B. Ev. Mark 9, 30-37
Messe på vietnamesisk kl. 12.00.
Messe på norsk kl.10.00 og 12.00.
Messe på engelsk kl. 14.00.
Messe på engelsk kl. 14.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
15 Den hellige Teresa av Avila
26 KONFIRMANTUNDERVISNING.
Kl. 17.30 – 19.45.
29 Den hellige erkeengler Mikael, Gabriel 16 Olav den Helliges omvendelse.
17 Den hellige Ignatius av Antiokia.
18 Hl. Lukas, evangelist.
og Rafael.
Katekese på vietnamesisk for
20 Katekese på vietnamesisk
3. klasse i gamle Magnus sal.
30 26.søndag, år B, Ev. Mark 9,
kl. 10.00 – 14.00
21 29. søndag, år B. Ev. Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)
Messe på norsk kl. 10.00 og 12.00.
Misjonssøndag.
Messe på engelsk kl. 14.00.
22 Den salige pave Johannes Paul II
Messe på polsk kl. 18.00. 38-43.45.47-48. Caritassøndag
OKTOBER
01 Hl. Terese av Jesusbarnet .
02 De hellige verneengler.
Menighetsrådsmøte kl. 19.00.
04 Hl. Frans av Assisi.
06 Katekese på norsk kl. 10.00 – 14.00.
07 27. søndag, år B. Ev. Mark 10, 2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Messe på norsk kl. 10.00 og 12.00.
Messe på engelsk kl. 14.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
11 ”Troen år” begynner .
KONFIRMANTUNDERVISNING
Kl. 17.30 – 19.45.
13 Katekese på norsk kl. 10.00 - 14.00. Familiemesse kl. 13.15 .
14 28.søndag, år B. Ev. Mark 10,17-30 (kortere. Mark 10,17-27)
Messe på norsk kl. 10.00.
28
Årsdag for bispevigselen.
27 Katekese på vietnamesisk
kl. 10.00 – 14.00.
28 30.søndag, år B. Ev. Mark 10,46-52.
Messe kl. 11.00 for å markere
Helligkåring av en filippinske kateket.
SOMMERTID SLUTT.
NOVEMBER
01 ALLEHELGENSDAG
Ev: Matt 5,1-12a.
Messe på norsk 11.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
02 Allesjelersdag. Ev: Joh 14,1-6.
Messe kl. 11.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
KONFIRMANTHELG PÅ
MARIAHOLM. AVREISE FRA
ST. MAGNUS KL. 17.00.
03 Katekese på norsk kl. 10.00 – 14.00. Familiemesse kl. 13.15.
Den hellige Martin av Porres
august - november 2012
04 31.søndag, år B, Ev. Mark 12,28-34
17 Katekese på vietnamesisk.
Messe på norsk kl. 10.00 og 12.00.
Messe på engelsk kl. 14.00 .
Messe på polsk kl. 18.00.
18 33.søndag, år B, Ev. Mark 13,24-32
08 KONFIRMANTUNDERVISNING Kl. 17.30 – kl. 1945.
09 Laterankirkens vigselsfest.
10 Katekese på vietnamesisk
kl. 10.00 – Kl.14.00.
11 32.søndag, år B. Ev. Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)
Messe på norsk kl. 10.00.
Messe på vietnamesisk kl. 12.00.
Messe på engelsk kl. 14.00.
Messe på polsk kl. 18.00
Innsamling av Peterspenger.
kl. 10.00-14.00.
Bonifatiussøndag.
21 Jomfru Marias fremstilling i templet.
22 KONFIRMANTUNDERVISNING
Kl. 17.30 – kl. 19.45.
24 Katekese på vietnamesisk for
25
3. klasse i gamle Magnus sal.
Kristi Kongefest.
Ev. Joh 18,33b-37
Messe på norsk kl. 10.00 og 12.00.
Messe på engelsk kl. 14.00.
Messe på polsk kl. 18.00.
30 Den hellige Andreas
Vi gratulerer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
familien FERNANDO på Lørenskog med datteren
SALOMIs dåp 08. april i St. Hallvard kirke.
familien NGO DUC-UY på Sketten med sønnen NATHANs dåp 09.april.
familien OLSEN på Kløfta med sønnen CHISTOPHE HENRIKs dåp 28.april.
familien TRAN/NGUYEN i Oslo med sønnen XAVIER HAOs dåp 28.april.
familien HO på Rasta med sønnen JOAKIMs dåp 28.april.
familien NGUYEN på Fjellhamar med datteren SAVINAs dåp 5.mai.
familien NILSEN-BRUNO i Årnes med datteren LINNEA MARIAs dåp 6.mai.
familien ZACHARIASSEN i Oslo med datteren ELISAs dåp 6.mai.
familien MILACHOWICZ på Rånåsfoss med datteren EMILIE ADAs 6.mai..
familien PALADIN på Nesøya med datteren SOPHIA MARTHEs dåp 19.mai.
familien MERHAWI med sønnen DANs dåp 19.mai.
familien MACIEJOWSKA på Strømmen med datteren HANNA JANINAs dåp 19.mai.
familien ENCISO på Rasta med datteren MIKAELLA IZABELLEs dåp 19.mai.
Årgang 59 nr. 3
29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
familien GRUSZKA i Eidsvoll Verk med datteren ZUZANNA AMANDAs dåp 27.mai.
familien KOWALEWSKA på Flateby med datteren MAJAs dåp 2.juni.
familien LE i Oslo med sønnen THANH VANs dåp 2. juni.
familien KARLSRUD i Oslo med sønnen MIKAEL ANDRES’ dåp 2.juni.
familien NYGÅRD i Råholt med sønnen DANIELs dåp2.juni.
familien LUONG på Fjerdingby med datteren TINAs dåp 2.juni.
familien ANDERSEN på Vettre med datteren KARIs dåp 14.juni.
familien ANDRESEN på Vettre med datteren KARENs dåp 14.juni.
familien JANSEN på Lørenskog med sønnen MARK ALEXANDERs dåp 16.juni.
familien NGUYEN på Strømmen med sønnen JACOBs dåp 28.juni.
familien TEKLOM på Blystadlia med datteren SIMONAs dåp 30.juni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
ekteparet Phuong My Thi DO og Lam Son BUI i Oslo som giftet seg 14.april..
•
ekteparet Mai Linda BUI og Hoang Tuan NGUYEN i Oslo som giftet seg 5.mai.
•
ekteparet Jenny Phuong NGUYEN og Dung Van DINH i Oslo som giftet seg 12. mai.
•
ekteparet Mirry Iligan CASTINO og Petter Grinden LØNNQVISTpå Fjerdingby som giftet seg 25.mai.
•
ekteparet Marzenna Elzbieta JACH og Cezary Eugeniusz MAJEWSKI på Bjørkelangen som giftet seg 16.juni.
•
ekteparet Mai-Linh Huynh DO og Truc Chanh Ho TRAN i Oslo som giftet seg 7.juli.
•
ekteparet Edyta ZABIELSKA og Jakob GRUDZIEN på Skjetten som giftet seg i Polen 7.juli.
•
Våre barn som mottok 1. kommunion 12. mai
Olivia Asmus, Adrian Bartkiewicz, Oliver Bednarz, Paula Natasza Bochenska, Julia
Cieslakowska, Sebastian Jakub Holc, Roksana Javoszek, Radoslaw Kozinski, Kacper Marcin Łyczewski, Kinga Nilsen, Michalina Lidia Ożanska, Bartłomiej Robak,
Camilla Sand, Zuzanna Dominika Skrzyniarz, Jakub Pawel Zych.
30
august - november 2012
•
Våre barn som mottok 1. kommunion 26. mai kl. 10.00
Julia Benth, Therese Bingen, Meron Brhane, Noah Brhane, Maja Cavlek, Anujan
Chrisanthar, Klein Cornolis, Natalie Dahlman, Kim Thanh Do, Anitta Krisni Glen,
Andrew Glen, Elilan Gregory, Markus Joakim Horn, Alan Jejutus, Sharmi Kumar, Maria Thuy-Tien Le, Eimante Masiulyte, Farz Mehari Ogbahnes, Noah Alexander Paulik
•
Våre barn som mottok 1. kommunion 26. mai kl. 12.00
Lourdes Niroja Kaythampillai,Tsigehana Habtu Mosazgi, Daniel duc HiepNguyen,
Tania Nixon, Erik Joseph Nixon, , Alexandre Pino, Stian Ruud, Else Maria Panes
Smevold, Marie Magdalene Spildrejorde, Linn Kristin Flores Sætre, Joachim Tran,
Vastina Vatiampillai, Kasper Nikolai Øverby, Vikktoria Miriam Øverby, Miłosz Bielki
Årgang 59 nr. 3
31
•
Våre barn som mottok 1. kommunion 10. juni
Phaolo Le Hoang Vu, Martha Lurong Hong Nhung, Maria Nguyen Thuy Tien, Giuse
Nguyen Danny, Dominico Pham Henrik Hoang Phuc, Maria Silje Andersen, Phanxico
Xavie Tran Joakim, Anton Tran Huu An, Cecilia Vy Ai-Na, Teresa Nguyen Vian, Anna
Giang Julia.
•
Våre ungdommer som mottok Fermingens sakrament 9. juni kl. 11.00
Lars Henrik Bjørnstad, Megan Blengsli, Karol Cyrankowski, Minh Ha Do, Naomi
Emiko Gacillos Doi, Marin Francis, Kenna Gabriel, Bettina Helene Lelis Gilje, Jakob
Grudzien, Sebastian Halvorssen, Lourdes Niroja Kaythampillai, Radoslaw Klonowski, Kjetil Le Minh Huy Le, Rachel Navina Limalanathan, Celine Le My Nguyen, Nina
Nguyen, Nini Nguyen, Vivian Nguyen, Kamila Natalia Zbieg
32
august - november 2012
•
Våre ungdommer som mottok Fermingens sakrament 9. juni kl. 14.00
Andrew Glen, Andreas Nguyen, Duc-Vi Nguyen, Minh-Ngoc Nguyen, Nancy Nixon,
Krista Julia Pintyi, Hallvard Julio Belle Ramos, Mary Cathy Ranjan, Chris Rafal Rogoza, Princess Leichim Sanchez, Jonathan Sebastiampillai, Laura Soleng, Hoang
Thien Tran, Ivy Tran, Tommy Tran, Magnus Tvedt, Bich Hien Therese Vu, Hoang Tin
Vu, Vivi Vu.
Vi kondolerer
•
•
familien til Bård Andreas Schjølberg som døde 11. mai
familien til Sa Thi Pham på Strømmen som døde 26. mai.
Årgang 59 nr. 3
33
34
august - november 2012
B
Ettersendes ikke ved varig
adresseendring, men returneres med
opplysning om ny adresse:
Retur: Postabonnement
St. Magnus
Romeriksgata 1
2003 Lillestrøm
Bladet “St. Magnus“ utgis av St. Magnus katolske menighet.
Redaksjon: P. Iru, Gyørgyi Sandor, Judy og Egil Guneriussen
Neste nummer 13.11.12. FRIST for innlegg utløper 21.10.12.
HUSK:
Jomfru Marias fest søndag 26. august.
Høymesse kl. 11.00 med prosesjon.
Oppstart katekese (norsk): Lørdag 1. september.
Oppstart katekese (vietnamesisk): Lørdag 25. august.
Oppstart konfirmantkurs: Torsdag 13. september.
(Påmeldingsskjemaer finnes på hjemmeside eller i bladet nr.2).
KONSERT MED MENIGHETENS KOR
fredag 21.september kl. 19.00 – 21.00
Hjertelig velkommen! Billetter er i salg nå.
Avtale Giro
Automatisk betaling av kirkebidrag til Den Katolsk kirke
JA TAKK! Jeg ønsker å betale kirkebidrag med AvtaleGiro
og gi kr. _________________
hver måned eller
Automatisk betaling av kirkebidrag til Den Katolsk kirke
JA TAKK! Jeg ønsker å betale kirkebidrag med AvtaleGiro
Mottaker
til Oslo Katolske Bispedømme
de md. jeg har krysset av
Avtale Giro
Tilsendte blanketter
Mottakerskonto
3000 15 11110
Jan.
Feb
Mars
Mai
Juni
Juli
Sept.
Okt.
Nov.
og gi kr. _________________
April
hver måned eller
Mottaker
til Oslo Katolske Bispedømme
de md. jeg har krysset av
Tilsendte blanketter
Mottakerskonto
3000 15 11110
Jan.
Feb
Mars
April
Aug.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Des.
Sept.
Okt.
Nov.
Des.
Maksimumsbeløp per trekk: ________________
Trekkdato mellom 15. og 25. _____________
Maksimumsbeløp per trekk: ________________
Trekkdato mellom 15. og 25. _____________
Maximumsbeløp per trekk
Maximumsbeløp oppgis for å sikre mot feil.
Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut..
Trekkdato
Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom 15.-25. i mnd
dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20.
Maximumsbeløp per trekk
Maximumsbeløp oppgis for å sikre mot feil.
Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut..
Trekkdato
Det er ikke anledning til å velge trekkdato utenom 15.-25. i mnd
dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20.
Belast kontonr:
Bankenes navn:
_______________________________
Jeg ønsker ikke varsel i forkant av
betalingen, men å få tilsendt årsoppgave.
____________________________________
Jeg ønsker at gavene godskrives St. Magnus.
Belast kontonr:
Bankenes navn:
_______________________________
Jeg ønsker ikke varsel i forkant av
betalingen, men å få tilsendt årsoppgave.
____________________________________
Jeg ønsker at gavene godskrives St. Magnus.
KID-NR (fylles ut av OKB __________________________________________________________
KID-NR (fylles ut av OKB __________________________________________________________
Navn:____________________________________ Fødselsnr.: _______________________(11 sifre)
Adresse: _________________________________ Postnr./sted: ____________________________
Sted/dato:_________________________________ Undrskrift: _____________________________
Navn:____________________________________ Fødselsnr.: _______________________(11 sifre)
Adresse: _________________________________ Postnr./sted: ____________________________
Sted/dato:_________________________________ Undrskrift: _____________________________
Sendes til Oslo Katolske Bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo
Sendes til Oslo Katolske Bispedømme – Akersveien 5, 0177 Oslo
Det anbefales at kirkebidragsgivere bruker Avtale Giro for å få trekk på selvangivelsen.
Det anbefales at kirkebidragsgivere bruker Avtale Giro for å få trekk på selvangivelsen.
2. Kor 9:7
En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker
en glad giver
2. Kor 9:7
En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker
en glad giver
Org, nr. 971 49 4484
Kirkebidrag
Org, nr. 971 49 4484
Kirkebidrag
Download
Related flashcards

Philosophy of religion

21 cards

Greek theologians

21 cards

Occult

41 cards

New Age

27 cards

Theologians

26 cards

Create Flashcards