Kunsthåndverk 2013 - Amazon Web Services

advertisement
Kunsthåndverk 2013
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling
3
Kunsthåndverk 2013
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling
22. september - 15. desember
Najonalmuseet for kunst, arkitektur og design
4
5
Innhold
Content
7
7
Kunsthåndverk 2013 i Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design
9
Juryens forord
10 Formidling er handling
12 En viss standard 18 Kunsthåndverksprisen fra BKH
19 Katalog
79Kunstnere
Craft 2013 at the National Museum of Art,
Architecture and Design
9
Foreword by the jury
11
Art Mediation Means Action
16 A Certain Standard
18 The Craft Prize from BKH
19 Catalogue
79Artists
6
7
Kunsthåndverk 2013
i Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design
Craft 2013 at the National
Museum of Art, Architecture
and Design
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling i sin nåværende form
har opparbeidet seg et stort publikum. Formatet er gjenkjennelig, her er alle kunsthåndverkets fagområder representert, og
både velkjente og nye kunstnernavn blir å se.
Årsutstillingen er det andre store samarbeidsprosjektet mellom Nasjonalmuseet-Kunstindustrimuseet og Norske Kunsthåndverkere inneværende år. Vi startet året med den store
nordiske smykkeutstillingen From The Coolest Corner, som ble
vist i Kunstindustrimuseet fra januar til april i år. Et suksessrikt
samarbeid som også omfattet Kunsthøyskolen i Oslo, våre søsterorganisasjoner i de nordiske land og de nordiske design- og
kunsthåndverkmuseene. Utstillingen går nå på turné i nordiske
og baltiske land.
Med Kunsthåndverk 2013 blir vårt samarbeid igjen aktualisert. Vi har stor nytte og glede av hverandres kunnskap og
erfaringer, og vi håper at vårt felles arbeid skal resultere i en god
utstilling og et tankevekkende formidlingsopplegg for et mangfoldig publikum.
Alle kunsthåndverkere i Norge har anledning til å søke om
deltakelse i årsutstillingen. Bilder av aktuelle verk blir vurdert
av en jury på tre valgte kunsthåndverkere, en representant fra
Nasjonalmuseet og en invitert gjest fra utlandet. Juryen var
samlet i mai i år for å vurdere det innsendte materialet. I slutten
av august, tre uker før utstillingsåpning, møttes juryen igjen, for
å stemme fram det endelige utvalget. På denne måten vil utstillingen vise det nyeste av det nye.
Nytt av året er at juryen har invitert to kunstnere som begge
arbeider med materialet tre, svenske Anders Jakobsen og norske
Edith Lundebrekke. Tre blir med dette vektlagt og vil gi årets
utstilling et spesielt fokus.
Årsutstillingen spiller en helt sentral rolle når det gjelder
visning av samtidig norsk kunsthåndverk, og har blitt en årlig
anledning for møter innen det nasjonale og det internasjonale
fagmiljøet. Gjennom et omfattende formidlingsprogram med
seminarer, kunstnermøter og debatter, knytter vi utstillingen
til den aktuelle utviklingen av fagområdet kunsthåndverk.
Velkommen til Kunsthåndverk 2013.
The Norwegian Association for Arts and Crafts’ annual exhibition has, in its present form, gained a large public. The formatis
recognizable, and all the disciplines within the field of crafts are
represented through works by both well-known and emerging
artists.
Craft 2013 is this year’s second large collaborative project
between the National Museum – Museum of Decorative Arts
and Design, and the Norwegian Association for Arts and Crafts.
We started the year with the large Nordic jewellery exhibition
From The Coolest Corner, which was shown at the museum
from January through April. This successful partnership also
included Oslo National Academy of the Arts, our sister organisations in the Nordic countries, and the Nordic design and decorative art museums. From The Coolest Corner is now travelling
through the Nordic and Baltic countries.
The exhibition Craft 2013 once again actuates our collaboration. We enjoy working with each other and benefit greatly from
each other’s knowledge and expertise. We hope our joint efforts
result in a good exhibition and a thought provoking program that
enables a diverse public to experience craft in a meaningful way.
All craft artists in Norway are eligible to apply to participate
in the annual exhibition. Artists send in photos of their works,
and these are evaluated by a jury consisting of three elected
craft artists, a representative from the National Museum, plus
one invited guest from abroad. The jury met in May to evaluate
the applications. At the end of August, three weeks before the
exhibition opens, the jury meets again and votes on which
works to include in the exhibition. Following this method, the
exhibition showcases the ‘newest of the new’.
This year the jury has invited two artists who work with wood: The Swede Anders Jakobsen and the Norwegian Edith
Lundebrekke. Wood is thus a special focus in this year’s show.
The annual exhibition plays a central role in presenting contemporary Norwegian crafts. It has become an annual opportunity for national and international craft professionals to meet.
Through an extensive educational program that includes seminars, artists’ talks and debates, we link the exhibition to current
developments in craft.
Welcome to Craft 2013.
widar halén
Avdelingsdirektør design og kunsthåndndverk,
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
trude g. ugelstad
Daglig leder, Norske Kunsthåndverkere
widar halén
Director of Design and Decorative Arts,
National Museum of Art Architecture and Design
trude G. ugelstad
Director, Norwegian Association for Arts and Crafts
8
9
Juryens forord
Foreword by the jury
I år mottok juryen 267 søknader med til sammen omkring
900 verk. Dette er en gledelig økning fra tidligere år. Resultatet
etter 2. juryering er at 49 kunstnere, med i alt 75 verk, deltar
på Kunsthåndverk 2013.
Det innsendte materialet viser kunsthåndverk av meget høy
kvalitet, stor spennvidde i materialbruk og uttrykk; fra idébaserte til designpregede verk, fra det stillferdige, neddempede
uttrykket til det mer ekspressive. Årets materiale omfatter også
verk av figurativ, underfundig og retrospektiv karakter. Kunsthåndverk 2013 tar pulsen på norsk samtidskunsthåndverk og
rommer fagområdene metall, tekstil, keramikk, glass og tre.
Hovedandelen av det innsendte materialet utgjøres av det
tekstile, men innsendelsene viser også en tendens mot flere
arbeider i materialet tre. Juryen har lagt vekt på verk av høy
kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet, nyskapning, samt
kunstnerisk idé og innhold. I tillegg har juryen hatt fokus
på ferske arbeider som ikke har vært vist før, og har til første
juryering åpnet for å vurdere verk under prosess. Vi har også
valgt å invitere 2 kunstnere som arbeider med materialet tre på
vidt forskjellige vis; svenske Anders Jakobsen og norske Edith
Lundebrekke.
Årets utstilling viser både bredden og spissen av norsk samtidskunsthåndverk. Juryen ønsker velkommen til utstillingen
Kunsthåndverk 2013.
This year the jury received 267 applications for approximately
900 works. This is a welcome increase compared with earlier
years. After the jury’s second evaluation, the result is that 49
artists will participate in Craft 2013, with a total of 75 works.
The submitted works show craft of very high quality and
great breadth in the use of materials and expressions – from
design to more conceptually based works, and from subtle,
subdued expressions to the more flamboyant. This year’s contributions include works with figurative, furtive and retrospective
characteristics. Craft 2013 takes the pulse of Norwegian contemporary craft with a scope that includes the disciplines of metal,
textiles, ceramics, glass and wood.
The majority of submissions are textiles, and there are also
a good many works made of wood. The jury has emphasised
artistic quality and craftsmanship, innovation, artistic ideas
and content. In addition, we have focused on completely new
works that have never been shown before. In the first stage of the
jurying process, therefore, we allowed the inclusion of unfinished works. This year we have also chosen to invite two artists
to participate. They both work with wood, but in highly divergent ways: the Swede Anders Jakobsen and the Norwegian Edith
Lundebrekke.
Craft 2013 shows the breadth and height of Norwegian
contemporary craft, and those of us who have been members of
the jury heartily welcome you to experience it!
ansgar ole olsen
Juryleder
Jury for Kunsthåndverk 2013, Norske
Kunsthåndverkeres årsutstilling
Fra øverst til venstre: Ansgar Ole Olsen (metall,
juryleder), John K. Raustein (tekstil), Toril Redalen
(keramikk), Per B. Sundberg (keramikk, SE), Inger
Helene Stemshaug (kurator, Nasjonalmuseet).
The jury for Craft 2013, annual exhibition of the
Norwegian Association for Arts and Crafts
From top left: Ansgar Ole Olsen (metal, jury chairman)
John K. Raustein (textiles), Toril Redalen (ceramics),
Per B. Sundberg (ceramics, SE), Inger Helene
Stemshaug (curator, National Museum).
ansgar ole olsen
Jury chairman
10
11
Formidling betyr handling
Når det regner, trekker trubaduren en svart plastsekk over
trekkspillet sitt. Så fortsetter han gatekonserten. Slik må det
være å kunne noe godt; enten det er å dreie eller blåse, sy eller
veve, farge, banke i sølv og kobber, skjære i tre, brodere, lodde,
klippe, file og i det hele tatt forme et materiale. En kan det
nesten i blinde, og så, i en prosess underveis, blir noe av det til
kunst.
Denne kunnen eller dette håndverket, er ikke alltid synlig for
publikum. Derfor er det interessant å få vite noe mer om disse
tilblivelsesprosessene. I formidlingsprogrammet for Kunsthåndverk 2013 ønsker vi å drøfte hvilken betydning håndens
ferdigheter har i dagens kunsthåndverk. Vi har fått noen nye
framstillingsmåter, hvilke er det, og hvordan påvirker disse
det kunstneriske uttrykket? Er noen håndverkstradisjoner på
vei inn i glemmeboken? Det internasjonale fagseminaret som
arrangeres i november bærer tittelen Very Good! og tar for seg
disse spørsmålene. Publikum vil møte kunstnere og foredragsholdere både fra et norsk og internasjonalt fagmiljø.
Symbiosen håndverk og materiale er også tema i lærerseminaret i oktober. Gjennom foredrag og workshop skal vi se
på hvordan ett og samme materiale via ulike ideer og verktøy
kan resultere i mange kategorier kunstneriske uttrykk. Målet
med lærerseminaret er å vise hvordan kunsthåndverk gjennom uttrykk og tilblivelsesprosess kan bidra til å fornye skolens
undervisning i fagene kunst og håndverk.
Selve senteret i formidlingsprogrammet er utstillingen,
Kunsthåndverk 2013. Denne vet vi faktisk aldri hvordan blir, før
et par uker innen åpningen. De innsendte arbeidene er sammen
med juryens valg parametrene for den ferdige utstillingen. Det
er ikke lett å vite hvordan programmet vil stemme med tendensen i utstillingen. Til seminarene våre velger vi derfor ut noen
temaer som har allmenn faglig betydning. I det øvrige programmet viser vi det mer spesifikke, i form av intervju med prisvinner og deltakende kunstnere. Eller workshops for skoleklasser og
Art Mediation Means Action
familier der verk i årets utstilling er utgangspunkt for oppgavene. Omvisninger for ulike publikumsgrupper og skoleklasser
kan bestilles og tilrettelegges.
I formidlingen har vi også ansvar for å nå utover det tradisjonelle kjernepublikummet. Gjennom satsingen Kunsthåndverkets kulturelle mangfold, har Norske Kunsthåndverkere de siste
par år gjort prosjekter med kunstnere og beboere i ulike bydeler
i Groruddalen, Oslo. Nasjonalmuseet har over tid tilrettelagt
opplegg for innvandrergrupper. Denne satsingen fortsetter.
Kunsthåndverk i ulke former har et stort potensial for å
appellere til et internasjonalt publikum. Felleskulturelle tradisjoner innen ornamentikk, utforming og tidsepoker gjør vasen
«gammelkjent» og tekstilen «nær» for mange. Kombinasjonen
museets faste samling og det samtidige uttrykket i utstillingen,
utgjør et godt grunnlag for samtale og kunnskapsdeling på tvers
av kulturer.
Vi ønsker publikum velkommen til å se og til å delta i Kunsthåndverk 2013.
elisabeth sørheim
Formidlingsleder, Norske Kunsthåndverkere
cathrine lorange
Kurator formidling,
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
When it rains, the troubadour pulls a black plastic bag over
his accordion, then continues his sidewalk concert. That is
exactly how it must be if you want to achieve something good,
whether it be lathing, blowing, sewing or weaving, mixing
colours, hammering silver and copper, carving wood, embroidering, soldering, cutting or sanding – anything having to do
with forming a material. You get to the point where you can do
it almost with your eyes closed, and during the process, some of
what you do becomes art.
This tacit knowledge, or craftsmanship, is not always
apparent to the public. That is why it is interesting to learn
more about the process of creation. In the educational program
for Craft 2013, we want to discuss the significance of tacit
knowledge in contemporary craft. There are new methods for
working with materials – what are these and how to they affect
artistic expression? Are some crafting traditions on the verge of
becoming obsolete? An international seminar in November for
craft professionals, which is entitled Very Good!, will address
just these questions. But throughout the exhibition period, the
public can meet artists and lecturers from the local and international craft scene.
The symbiosis between craftsmanship and materials is also
the theme of a teachers’ seminar in October. Through lectures
and a workshop, we examine how one and the same material,
when manipulated by different ideas and tools, can result in
numerous categories of artistic expression. The goal of the
teachers’ seminar is to show how, through expression and the
creative process, craft art can help renew the school’s teaching
of the arts and crafts.
At the core of the educational program is of course the exhibition Craft 2013. We do not actually know what this will consist
of until three weeks before it opens. The submitted works and
the jury’s choices are the main parameters for the final exhibition, and it is not easy to know whether the program we are
organising will harmonise with the tendencies it will include.
For our seminars, we therefore choose themes of general professional significance. In the rest of the program we present more
specific exhibition-related themes, through interviews with
prize-winning and participating artists. Another more specific
approach we employ is to run workshops with school classes
and families, where works in the exhibition are the impetus
for projects. Guided tours for groups and school classes can be
organised by appointment.
In helping the public to actively experience and participate
in Craft 2013, we have a responsibility to reach farther than to
the traditional core public. Through the project Kunsthåndverkets kulturelle mangfold (‘Craft’s Cultural Multiplicity’), the
Norwegian Organisation for Arts and Crafts is collaborating on
projects with artists and inhabitants of Groruddalen, Oslo. The
National Museum has also developed programs for reaching out
to immigrant groups. This is an ongoing effort.
The crafts in all their multiplicity have much potential to
appeal to an international public. Shared cultural traditions
in ornamentation, patterns of form and periods in art history
cause many to feel that vases are ‘old friends’ and textiles ‘close’.
The museum’s permanent collection, in combination with the
contemporary expressions in Craft 2013, creates a good basis for
discussions and the sharing of knowledge across cultures.
We welcome the public to actively experience and participate in Craft 2013.
elisabeth sørheim
Director of Programmes,
Norwegian Association for Arts and Crafts
cathrine lorange
Curator for Education,
National Museum of Art Architecture and Design
12
En viss standard
Håndverkets selvfølgelighet
Alle kunstneriske uttrykk, til og med den mest dematerialiserte
konseptkunsten, fordrer en materiell og teknisk kunnskap. I
praksis kan håndverket for utøveren være komplett internalisert. Etter år med trening, som i en viss forstand strekker seg
over hele liv, stilles det gradvis færre spørsmål rundt hva som
styrer hånden i møte med et gitt materiale. Det foregår en slags
sammensmeltning mellom kunnskapen om materiale, teknikk
og den faktiske utførelsen. Handlingens resultat kan sies å
speile en stilltiende, ordløs kontrakt mellom utøveren og tradisjonen, en kontrakt som innebærer forventninger om en viss
standard. Som overordnet begrep er håndverket en kompleks
størrelse det kan være vanskelig å definere. For hva innebærer
det egentlig?
Ideen om å lage noe som tidligere ikke fantes i verden, selve
det kreative prinsippet, var omdreiningspunkt i Victoria and
Albert Museums utstilling Power of Making i 2011 – et utvalg av
over hundre unike håndlagde objekter, mange med en eksentrisk undertone (som en heklet bjørn i full størrelse). Utstillingen vektla kraften i den egendefinerte produksjonen, som det å
kunne løse problemer og uttrykke ideer, som pragmatiske nødvendigheter eller innovative overskuddsprosjekter. 1
Det intuitive ved å skape noe, selve den ekspressive gesten i
håndverket som handling, kan oppleves på tvers av ulike kunnskapsnivåer. I en mer etablert stilling står tradisjonelle former
for håndverk, som kan ha blitt akkumulert gjennom generasjoner, overlevert fra generasjon til generasjon, tidligere ivaretatt
innen laug. Men en gang var også disse håndverkenes tekniske
valg nytt tenkt – og derav ikke naturgitte. Innovative endringer
innen hvert håndverk peker ut nye retninger som kan bidra til
å utvide de gamle håndverkene, og lage nye praksiser som absorberer samtidens energier. Å lage noe med hånden er også en
måte å tenke på, og de foreliggende parameterne for et håndverk
blir en målestokk å forholde seg til – enten man følger den som
en absolutt kvalitet eller legger seg skrått over den. For håndverket kan også være noe man er skeptisk til, håndverkets posisjon
kan bli noe nærmest suspekt man aktivt jobber imot.
Optisk og taktilt
Materiale og utforming gir både optiske og taktile opplevelser, noe som tydelig fremkommer i arbeidene til de to inviterte
kunstnerne på denne årsutstillingen, nemlig Edith Lundebrekkes Sin Fin (spansk «uten ende»), et relieff i amerikansk valnøtt,
og Anders Jakobsens (Lagombra) Bänkpress, et møbel i tre og
tekstil.
Begge verk tar i bruk tre, Lundebrekke har systematisert
trelameller i bølger på en flate som løper i nyanser fra mørk blått
til lysende gult. Jakobsen har plassert to grove trestokker horisontalt over hverandre i et grønnmalt stativ, akkompagnert av
13
en tekstiltrukket benk man kan ligge og trene på. Treet, som et
materiale med et helt eget og varmt liv, et spill av årringer og tid,
bidrar helt ulikt i opplevelsen av de to arbeidene. Der Lundebrekkes Sin Fin er svært stringent og sofistikert og nærmer seg
det maleriske i sitt all over, op art-lignende mønster, er Jakobsens uttrykk rått, rettet mot en svett og omsvøpsløs kroppstrening – det taktile har her blitt hyperkroppslig. Bänkpress plasserer seg i alle mulige sprekker, mellom kunst og kunsthåndverk,
bruksdesign og konsumkritikk, forkledd som glorete salgstriks.
På Jakobsens nettside er Bänkpress rabulerende påført en
utsalgspris til 55 000 sek, add to cart, med lovnader om at den
kan leveres over hele verden. 2
Man kan vel si at begge disse arbeidene er forankret i en
skandinavisk stil, men i hver sin ende av skalaen. Sin Fin er
finstemt, sval og presis, og tittelen hinter til den motiviske verdenen som potensielt uten ende, både i høyde og bredde. Dens
moduler kan sies å være forankret i modernismens fokus på
flate og visualitet. Effekten er bølgende og skimrende, betrakteren oppfatter et bredt spekter av fargenyanser ved å bevege
seg foran arbeidet, lyset påvirker det og relieffet trer tredimensjonalt ut i et begrenset rom. Sett fra siden dominerer det rene
treverket, som lukker seg om den ellers fargetindrende flaten.
Lundebrekkes arbeider – som i format kan anta karakter av
arkitektoniske installasjoner – baserer seg på en utforskning
av mønstre og systemer. De har en perseptuell nyanserikdom,
i det lys og skygge er aktive medspillere i opplevelsen av dem
– overflate, dybde og farge er i bevegelse som tvetydige optiske
fenomener. Ofte kan arbeidene hennes arrangeres i en rekke
ulike konstellasjoner, basert på enkle geometriske modeller med
mange ulike sammensetninger. På den måten er disse arbeidene
trygt forankret i sin egen håndverksmessige styrke, de opptrer
som variasjoner over et tema. Lundebrekke bygger bilder i sjikt,
i en veloverveid og kontrollert mestring av positive og negative
former.
I sterk kontrast er Bänkpress mer sloppy, og har et preg av et
performativt DIY-stunt i all sin rufsete skogsarbeiderestetikk.
Dette er godt steinkast fra Swedish Grace. Som Lundebrekke
skaper han unike arbeider, men Jakobsen turnerer det masseproduserte som kaster store skygger inn på kunstfeltet. Jakobsen omtaler seg selv som radikalsnekker, og nikker suverent til
den svenske hemslöjdtradisjonens forankring i folkekunstens
håndverkskikker. Den trauste kvalitetssikringen denne tradisjonen signaliserer, kontres av Jakobsen blant annet med
readymades, som da han en periode brukte IKEAs produkter
som råmateriale til sine møbler. Det var billigere enn å kjøpe
plast eller tre direkte hos leverandøren. Han sagde i stykker
plaststoler og satte dem sammen igjen kombinert med filleryer
og sølvtape. Jakobsens kaller seg Lagombra, og er altså akkurat
passe bra nok til å drive med det han gjør. Denne leken med det
tilstrekkelige avdramatiserer den forventningen om forbedring,
progresjon og virtuositet man måtte knytte til kunst og design,
dens konservative eksistensberettigelse. Lagombra bærer i seg
en uforutsigbar og uakademisk takling av status quo. Og hva vil
det si å være «bra nok»? Håndverket som en bekreftelse på en
manuell spesialisering møter her en konstruktiv motstand som
tøyer på fikserte standarder – de settes simpelthen under press.
line ulekleiv
Kunsthistoriker og kritiker
1
Her så man hvordan utøvere fra det amatøriske til det profesjonelle sjiktet
tok i bruk forskjellige håndverksteknikker som kuratoren delte winn i tre
hovedkategorier: addering (som binder sammen og kombinerer, eksemplifisert
i blant annet veving, broderi og maleri), teknikker som fjerner materialer (som
kutter, huler ut og graverer) og til slutt teknikker som endrer selve materialet.
Siste kategori inkluderer blant annet forming av leire og glassblåsing, og de
transformerte materielle tilstandene kan være midlertidige eller permanente.
http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/powerofmaking/
2
http://lagombra.tictail.com/product/bench-press
14
15
16
A Certain Standard
The inevitability of skill
All artistic expressions, even the most dematerialized conceptual works, require a material and technical knowledge. In
practice, the necessary skill can be completely internalized in
the practitioner. After years of training, which in one sense lasts
a lifetime, the practitioner asks fewer and fewer questions about
what it is that guides his or her hand when works with a given
material. There is a kind of fusion between the knowledge about
the material, the technique, and the actual making. The result
can be said to reflect a tacit contract between the maker and the
tradition – a contract involving expectations about meeting a
certain standard. As a general concept, then, skill is complex
and difficult to define. For what does it actually involve?
The idea of making something that has not existed before in
the world, the creative principle itself, was the pivotal point for
the Victoria & Albert Museum’s exhibition Power of Making in
2011 – a selection of over one-hundred handmade objects, many
with an eccentric undertone (for example, a life-size crochet
bear). The exhibition emphasized the power of self-defined
production, for instance the ability to solve problems and
express ideas as pragmatic necessities, or as innovative projects
that come about simply through a maker’s own wellspring of
creativity.1
The intuitive aspect of creating something, the expressive
gesture in craft as an action, can be experienced at any level of
knowledge production from amateur to professional. The traditional crafts stand in a more established position in this respect,
since the knowledge they represent has accumulated through
a great expanse of time, being passed down from generation
to generation and preserved within guilds. But at some point
in time even the earliest craftspersons’ technical choices were
innovations – they did not come about through instinct. Innovative changes within the traditional crafts point in directions
that can help expand them and create new practices that absorb
contemporary energies. Thus, to make something manually is
also a mode of thinking, and the relevant skill-related guidelines for a particular craft inevitably become the benchmark
to which practitioners must relate – regardless of whether they
cleave to those guidelines as representing absolute qualities,
or work in direct opposition to them. For skilled craftsmanship
can also be something to be sceptical about; its status can be
perceived as suspicious and in need of being overthrown.
Optical and tactile experience
Materials and the way they are formed enable us to have both
optical and tactile experiences. This is clearly the case for the
works of the two invited artists at this year’s annual exhibition
Craft 2013. I speak of Edith Lundebrekke’s Sin Fin (meaning
‘without end’ in Spanish), which is a relief made from American
17
walnut, and Anders Jakobsen’s Bänkpress (‘Bench Press’), made
with wood and textiles.
The primary material for both works is wood. Lundebrekke
has systematized wood lamellas in waves and mounted them on
a surface painted in nuances ranging from dark blue to bright
yellow. Jakobsen has mounted two roughly-hewn tree trunks
into a green-painted framework; the tree trunks are placed horizontally, one atop the other, and combined with an upholstered
bench that one can lie on when lifting the weight.
As a living material marking the length of its own life span,
wood contributes in completely different ways to our experience of these two works. There where Lundebrekke’s Sin Fin is
strict and sophisticated, almost broaching on being painterly
in its all-over op-art pattern, Jakobsen’s expression is raw and
directed towards a sweaty body’s exercise. The tactile quality
has here become hyper-bodily. Bänkpress situates itself in the
cracks between all possible categories – between art and craft,
useful design and consumer criticism disguised as a gaudy sales
gimmick. On Jakobsen’s website, Bänkpress is listed as being for
sale at 50,000 Swedish kroner, add to cart: ‘We ship all over the
world’.2
One could say that both of these works spring from a Scandinavian style, but that each one comes from a different end of the
spectrum. Sin Fin is fine-tuned, cool and precise, and its title
gives hints of a potentially infinite motif, both in height and
breadth. Its modules are grounded in modernism’s focus on the
flat pictorial plane and optical qualities. The effect is billowing
and shimmering, the viewer perceives a wide range of colour
nuances by moving back and forth in front of the work. The light
modifies the effect and the 3-D relief emerges within a limited
space. Seen from the side, the pure woodwork is dominant.
It closes in on the otherwise scintillatingly coloured surface.
Lundebrekke’s works – which, in format, can take on the character of architectural installations – are based on an exploration of patterns and systems. They have a perceptual richness
of nuances, especially since the light and shadow actively play a
role in how they are experienced. The surface, depth and colour
move about as ambiguous optical phenomena. Oftentimes
her works can be arranged in constellations that are based on
simple geometrical models with many possible combinations.
In this way, her works are firmly grounded in their own craftsmanly strength; they appear as variations on a theme. Lundebrekke builds pictures in layers and displays a well-cogitated,
controlled mastery of positive and negative shapes.
Bänkpress represents a strong contrast. It is sloppier and,
due to its rough woodsmanly idiom, has the appearance of a
performative Do-It-Yourself (DIY) stunt. This is a good stone’s
throw from the visual language of Swedish Grace. Like Lundebrekke, Jakobsen makes unique works, but his base material
is the sort of mass-produced furniture that casts long shadows
over the field of craft. Describing himself as a ‘radical carpenter’,
he pays homage to the Swedish home-carpentry that is rooted
in the crafting traditions of folk-art. The stolid assurance of
quality which this tradition signals is disrupted by Jakobsen’s
use of readymades, such as when he, for a while, used IKEA
products as the raw material for making his own furniture.
They were cheaper than buying plastic or wood directly from a
supplier. He sawed the plastic chairs in two and then re-joined
them with rag-rugs and duct tape. Jakobsen, who calls himself
Lagombra (meaning ‘good enough’), appears to have skills that
are just barely adequate for what he sets out to do. This toying
with the level of adequacy downplays our expectations about
improvement, progression and virtuosity, which are the criteria
we tend to use when judging the worthiness of art and design.
Lagombra represents an unpredictable and un-academic challenge to the status quo. What would it mean to be ‘just adequate’
or ‘good enough’? Skilled craftsmanship, which is a confirmation of a manual specialization, thus faces a constructive challenge that stretches the idea of there being a certain standard
– in short, that standard is under pressure.
line ulekleiv
Art historian and critic
1
Here visitors could see how practitioners (both amateur and professional)
used different handcrafting techniques which the curator divided into three
main categories: adding (to put together or combine, as exemplified in weaving,
embroidery and painting, etc.), subtracting, involving techniques which remove
materials (cutting, punching out and engraving), and transforming techniques
that change the material itself. This last category includes, among other things,
ceramics and glassblowing, and the transformed material’s state of being can
be temporary or permanent.
http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/powerofmaking/
2 http://lagombra.tictail.com/product/bench-press
18
Kunsthåndverkprisen fra BKH
The Craft Prize from BKH
Katalog / Catalogue
Kunsthåndverkprisen overrekkes kunstneren bak det mest
markante verket på Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling.
Kunsthåndverkprisen er opprinnelig opprettet av Norske
Kunsthåndverkere og var på kr 30.000 frem til 2007. Dette året
ble prisen forhøyet til kr 100.000 takket være Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), og prisen endret navn til Kunsthåndverkprisen fra BKH.
The Craft Prize is awarded to the artist who has produced the
most outstanding work included in Norwegian Association for
Arts and Crafts’ annual exhibition.
The prize was initially established by the Norwegian Association for Arts and Crafts and consisted of NOK 30,000. In 2007,
thanks to Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH, Visual Artist’s
Assistance Fund), the sum increased to NOK 100,000. Along
with this, the prize’s official name changed to the Craft Prize
from BKH.
Jury for Kunsthåndverkprisen 2013
Jury Craft Prize 2013
Tidligere vinnere av Kunsthåndverkprisen
Previous winners of the Craft Prize
Ansgar Ole Olsen, keramiker og leder av juryen
Tanja Sæter, kunstner
Erling Moestue Bugge, kunstkritiker
2012 2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
21
22
23
25
26
27
28
30
32
33
33
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
54
55
57
58
59
60
60
62
63
64
66
67
68
69
70
72
74
75
76
Vinner av Kunsthåndverkprisen 2013 offentliggjøres ved åpning
av utstillingen.
The winner of the Craft Prize 2013 will be announced at the
exhibition´s opening session.
Torbjørn Kvasbø – keramikk/ceramics
Kari Dyrdal – tekstil/textiles
Sidsel Hanum – keramikk/ceramics
Tanja Sæter – glass/glass
Nanna Melland – metall/metal
Helene Kortner – keramikk/ceramics
Franz Schmidt – tekstil/textiles
Ingen utstilling/no exhibition
Fanny Sophie Gjestland – metall/metal
Jørgen Moe – keramikk/ceramics
Alexander Grüner – tekstil/textiles
Ingen utstilling/no exhibition
May Bente Aronsen – tekstil/textiles
Elisabeth von Krogh – keramikk/ceramics
Trine Mauritz Eriksen – tekstil/textiles
Eirik Gjedrem – keramikk/ceramics
Beth Wyller – keramikk/ceramics
Sigurd Bronger – metal/metal
Gro Jessen – tekstil/textiles
Tove Lise Røkke Olsen – keramikk/ceramics
Åse Ljones – tekstil/textiles
Ingen utstilling/no exhibition
Hanne Heuch – keramikk/ceramics
Liv Blåvarp – tre/wood
Leif Stangebye-Nielsen – metallmetal
Anna Sophie Rodin – tekstil/ceramics
Lillian Dahle – tre/wood
Arne Aalberg
Ingrid Aarset
Målfridur Adalsteinsdottir
Kari Anne Helleberg Bahri
Hedda Bjerkeli
Toril Bonsaksen
Maria Brinch
Lillian Dahle
Margrethe Loe Elde
Tulla Elieson
Ingeborg Resell Elieson
Elisabeth Engen
Jens Erland
Martin Woll Godal
Ida Helland-Hansen
Norvald Hemre
Kari Hjertholm
Kari Håkonsen
Anders Jakobsen (invitert)
Susanne Hjorth Joneid
Gabriel Johann Kvendseth
Eva Beate Laugerud
Anne Léger
Camilla Luihn
Edith Lundebrekke (invitert)
Gitte Magnus
Kamilla Sajetz Mathisen
Jorun Kraft Mo
Irene Nordli
Piotr Marek Nowak
Kirsten Skaar Pedersen
Pauliina Pöllänen
Inger Johanne Rasmussen
Pia Rognes
Kristine Sandøy
Andrea Scholze
Runa Vethal Stølen
Anne Sæland
Bente Sætrang
Lene C. Tangen
Anne Beate Tempelhaug
Anne Thomassen
Marianne Tjønn
Tina Tvedt
Felieke van der Leest
Constance J. Vena
Jørgen Platou Willumsen
Hedvig Winge
Synnøve Øyen
De fleste utstilte arbeidene er til salgs.
Kontakt Galleri Format på 22 41 45 40.
21
Arne Aalberg
En god jævel (2013)
Armbånd – stål, filt, mekanisk sammenføyning
15 x 15 x 8 cm
22
23
Ingrid Aarset
Målfridur Adalsteinsdottir
Ovalt gitter (2012)
Fra serien «jerntepper»
Veggteppe – seilduk, laserkuttet
195 x 400 cm
St Lorenzo (2013)
Tekstil – hestehår brodert i ull
70 x 70 cm
Pantheon (2013)
Tekstil – hestehår brodert i ull
70 x 70 cm
24
25
Kari Anne Helleberg Bahri
St Carlo Quattro Fontane (2013)
Tekstil – hestehår brodert i ull
70 x 70 cm
St Ivo (2013)
Tekstil – hestehår brodert i ull
70 x 70 cm
Rumpers (2013)
3 objekt – tekstil m.m: underbukser, hundekrage, div. gamle tekstiler
30 x 150 x 85 cm
26
27
Hedda Bjerkeli
Crystal Cluster (2013)
Halssmykke – lepidlitt (lilla kråkesølv),
hematittperler, aralditt og tråd.
28 x 17 x 9 cm
Toril Bonsaksen
Disturbing eye candy (2013)
Halssmykke – knust chrysocolla,
aralditt, sølv, polystyren, bergkrystall,
turkisperler og tråd.
23 x 14 x 5 cm
Mett (2013)
Skulptur – sveising, readymade
rustfritt stål
180 x 75 x 85 cm
28
29
Maria Brinch
The Containers I (2013)
Veggteppe – printet, farget og brettet ull
139 x 136 x 2 cm
The Containers II (2013)
Veggteppe – printet, farget og brettet ull
139 x 136 x 2 cm
30
31
Lillian Dahle
Illustrerte klassikere (2013)
Platter – skåret og malt kirsebærtre
34 x 34 x 4 cm
1. Sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i sinnet.
(Herbert)
2. Sikk, sakk, vi drypper på tak, tikk, takk, det regner i dag.
(Obstfelder)
3. Fremad og aldri glemme, vår styrke er enighet.
(Brecht)
32
33
Margrethe Loe Elde
Curtain I (2013)
Veggarbeid – tekstil, tre, glass
80 x 32 x 5 cm
Curtain III (2013)
Veggarbeid – tekstil, tre, glass, plast
80 x 32 x 5 cm
Tulla Elieson
Ingeborg Resell Elieson
Alter ego (2012)
Skulptur – dreid, støpt og håndbygd porselen
1 x 0,5 m
Uten tittel (2013)
Skulptur – diverse teknikker. Bjørk,
corian, sølv, pleksi, palisander.
14 x 33 x 6 cm
34
35
Elisabeth Engen
Interiør m/ lampe (2012)
Lampe – tre (mahogny), plexiglass,
lysarmatur, blandet teknikk
40 x 48 x 22 cm
Tablå (2012)
Objekt / tittekasse – tre (teak, mahogny
og balsa), stål, glass, foto, maling og
lysarmatur, blandet teknikk
30 x 45 x 17 cm
36
37
Jens Erland
Til Peter Voulkos (2013)
Relieff – teknisk porselen
53 x 53 x 8 cm
Martin Woll Godal
Til Maja R. (2013)
Relieff – teknisk porselen
62 x 22 x 30 cm
Sammenkoblinger (2012)
Innstallasjon – støpt porselen
3,5 m²
38
39
Ida Helland-Hansen
Norvald Hemre
Teknokratens aftenbønn (2012)
Veggarbeid – laminat, tekstil, papir, malt, trykket
200 x 215 cm
Par (2013)
Keramikkobjekter – modellert,
vedfyrt 1300°
2 x 35 x 22 cm
40
41
Kari Hjertholm
Kulevegg (2012/13)
Veggarbeid – tekstilt råmateriale
(industrisamarbeid)
H: 282 B: 130 D: 24
42
43
Kari Håkonsen
Anders Jakobsen (invitert)
Hildring (2013)
Skulptur – blåst og slipt glass
24 x 48 x 23 cm
Benkepress (2012)
Møbel – tre, tekstil, blandet teknikk
250 x 120 x 90 cm
44
45
Susanne Hjorth Joneid
Skyfri himmel 2 (2012)
Brosje – sølv, stålnål
6,7 x 7,9 x 1,1 cm
Gabriel Johan Kvendseth
Skyfri himmel 3 (2013)
Brosje – sølv, hvitkokt
Ca. 5 x 5 x 1 cm
Skyfri himmel 10 (2013)
Brosje – oksydert kobber, gull, sølv,
knuste perler, stål
55,7 x 0,6 cm
A Collection of Junior Sized Hockey Sticks (2013)
Skulpturserie – assemblage av forkastet, funnet og
omarbeidet materiale
160 x 160 x 10 cm
46
47
Anne Léger
Eva Beate Laugerud
I would have played a little bit more… (2013)
Objekt – keramikk og tekstil
28 x 30 x 13 cm
Aurora (2013)
Halssmykke – tre, sølv, emalje, kobber,
turmalin
10 x 10 x 3 cm
Winter Kiss (2013)
Halssmykke – tre, sølv, emalje, kobber, stein
10 x 10 x 3 cm
Frost (2013)
Halssmykke – tre, sølv, emalje, kobber,
glass, stein, lepidolitt
13 x 10 x 3 cm
48
49
Edith Lundebrekke (invitert)
Camilla Luihn
Red Spring (2013)
Brosje - utsagd, lakket kobber, oksydert sølv
Ca. 8 x 12 x 12 cm
Sin fin (2013)
Relieff – valnøtt-tre på digitaltrykt
fibertapet.
198 x 400 x 4,5 cm
50
51
Gitte Magnus
Kamilla Sajetz Mathisen
Fra Arkivet Entrebe (2013)
Veggteppe – digital print, malt,
polyester, billakk, akryl
150 x 246 cm
Fryktskål (2013)
Objekt – keramikk i pressform, lateks,
akrylmaling og lakk
14,5 x 48,5 x 37,5 cm
52
53
Jorun Kraft Mo
Irene Nordli
Krakk (2013)
Krakk – gran, dimensj. høvlet, limt
42 x 43 x 37 cm
Ground Control 3 (2013)
Skulptur – støpt porselen, modellert
steingods
h: 9 b: 13
One Thousand and One Nights (2013)
Foto: Katrine Nordli
Litofan– porselen, tre, elektrisk lys
h: 21 b: 30 d:15
54
55
Piotr Marek Nowak
Kirsten Skaar Pedersen
Pauliina Pöllänen
Dancing Dalmatian (2012)
Skulptur – håndlaget keramikk, diverse
teknikk
170 x 100 x 100 cm
Hva er det med gamle nederlag –
og ferske gnagsår …? (2013)
Veggtekstil – bomull, rammetrykk,
broderi
107 x 46 cm
Disappear inside (2012)
Skulptur – leire, bøker
37 x 35 x 25 cm
56
57
Reindeer Food (2013)
Skulptur – leire, maling
90 x 140 x 50 cm
Inger Johanne Rasmussen
Kilden og treet (2013)
Billedteppe – tekstilintarsia sydd av
farget ullstoff
H 265 x B 339
58
59
t
l
e
t
t
l
gu
Pia Rognes
Kristine Sandøy
River i meg venter lokker vekker den som lengter
(2012)
Tekstilskulptur – hånd og maskinsøm, diverse tekstiler
Ca 1 x 1 x 5 m
Hovering Perception (2012)
Balanseskulptur – stål og tekstil
250 x 300 x 300 cm
60
61
Andrea Scholze
Runa Vethal Stølen
Omringet av mennesker (2013)
Skulptur – keramikk, steingods
25 x 24 x 85 cm
Fractus 1 (2012)
Brosje – loddet forgylt ståltråd
13 x 13 x 5 cm
Fractus 2 (2012)
Brosje – loddet forsølvet ståltråd
13 x 9 x 7 cm
Object (2011)
Objekt – loddet ståltråd, sand, emalje
12 x 11 x 9 cm
Oviraptor (2012)
Brosje – loddet ståltråd
12 x 7 x 6 cm
Archeopteryx (2012)
Brosje – loddet forgylt ståltråd
17 x 11 x 3 cm
62
63
Anne Sæland
Bente Sætrang
Uten tittel (2012)
Tekstil – broderi
148 x 148 cm
Bolster 13 (2013)
Veggarbeid – diverse teknikker på
presenning
245 x 395 cm
64
65
Lene C. Tangen
Unique Arctic (2011–2013)
Unika – K-glass, lost-wax casting
30 x 30 x 35 cm
Unique Fractured (2011)
Unika – klart og sort glass, gips, lostwax casting
18 x 18 x 18 cm
Unique Captured (2013)
Unika – klart glass, blekk, kull, lostwax casting
10 x 18 x 35 cm
66
67
Ann Beate Tempelhaug
Anne Thomassen
Skumring (2013)
Fat – steingods modellert
H: 96 B: 58 D: 8
Fabric of Events (2013)
Skulptur - steingods
20 x 20 50 cm
Fabric of Events (2013)
Skulptur - steingods
22 x 24 x 50 cm
Fabric of Events (2013)
Skulptur - steingods
20 x 35 x 58 cm
68
69
Tina Tvedt
Marianne Tjønn
Pour le salon X – le labyrinthe
d’affinité (2013)
Tekstil – lin 16/2, sytråd, vev, tegning
201 x 165 cm
Pour le salon III - le labyrinthe
d’affinité (2012)
Tekstil – lin 16/2, sytråd, vev, tegning
201 x 165 cm
Cinderellas blue Monday (2013)
Brosje – safir, eik, sølv (925), div.
teknikker
2 x 6 cm
70
71
Felieke Van Der Leest
Incognitos Anonymous (2011)
Objekt med kjede – smiing, hekling,
broderi, plastdyr, sølv, glassperler,
tekstil, skinn
Objekt: 16,5 x 16,5 x 1 cm
Pendant med dyr: 8 x 8 x 8 cm
Run Roadrunners Run! (2013)
Objekt med armbånd – smiing, veving,
sølv, plastdyr, zirconia, glassperler,
polyethylene
Objekt: 27 x 8,5 x 12 cm
Armbånd: 21,5 x 6,5 x 8,5 cm
72
73
Constance J. Vena
Harv med hovler (2013)
Installasjon – gamle metallhovler fra vev
montert sammen etter mønster fra en
gammel harv
225 x 125 x 15 cm
74
75
Jørgen Platou Willumsen
Hedvig Winge
Ship O Hoy I, II og III (2012)
Lampe objekt – garnringer, trålekuler,
aluminium, furu
20 x 30 x 30- 60 cm
Proof (2013)
Installasjon – tyll, tau, porselensleire
150 x 170 cm
76
Synnøve Øyen
Moren til Maria, Anne og Hanne (2013)
Strikk og diverse materialer
173 x 83 x 30 cm
79
Kunstnere / Artists
Aalberg Arne (f. 1954)
Skivn. 63
1410 Kolbotn
Tlf. + 47 924 19 274
[email protected]
Engen Elisabeth (f. 1957)
Brandhaugveien 1
7540 Klæbu
Tlf. + 47 980 76 598
[email protected]
www.seminarplassen.com
Léger Anne (f. 1966)
Gabbi Lunds vei 12
0677 Oslo
Tlf. + 47 971 64 378
[email protected]
www.anneleger.com
Aarset Ingrid (f. 1958)
Hanevik kai
5307 Ask
Tlf. + 47 924 52 177
[email protected]
www.ingridaarset.no
Erland Jens (f. 1945)
Holmavegen 13 A
4344 Bryne
Tlf. + 47 901 61 172
[email protected]
Luihn Camilla (f. 1968)
Fougstadsgt. 7
0173 Oslo
Tlf. + 47 905 12 409
[email protected]
www.luihn.no
Adalsteinsdottir Målfridur (f. 1960)
Disenvn. 9
0587 Oslo
Tlf. + 47 414 20 694
[email protected]
www.malfridur.no
Godal Martin Woll (f. 1982)
Lille Damgårdsvei 61
5162 Laksevåg
Tlf. + 47 976 35 758
[email protected]
www.wollgodal.com
Bahri Kari Anne Helleberg (f. 1975)
Dyringvn. 58
1385 Asker
Tlf. + 47 926 66 012
[email protected]
www.kariannehbahri.com
Helland-Hansen Ida Carolyn (f. 1963)
Ateliergruppen USF
Georgernes Verft 12
5011 Bergen
Tlf. + 47 952 85 373
[email protected]
Bjerkeli Hedda (f. 1976)
Tandbergveien 4
1400 Ski
Tlf. + 47 957 83 500
[email protected]
www.heddabjerkeli.com
Hemre Norvald (f. 1957)
Stølsvegen 9 A
5260 Indre Arna
Tlf. + 47 416 50 059
[email protected]
www.norvaldhemre.no
Bonsaksen Toril (f. 1973)
Evens gt 6
0655 Oslo
Tlf. + 47 928 82 385
[email protected]
www.torilbonsaksen.no
Hjertholm Kari (f. 1954)
Søvikhaugen 11
5251 Søreidgrend
Tlf. + 47 938 12 646
[email protected]
www.karihjertholm.no
Brinch Maria (f. 1984)
Vibesgt. 18C
0356 Oslo
Tlf. + 47 996 24 921
[email protected]
Håkonsen Kari (f. 1969)
Tjura
2260 Kirkenær
Tlf. + 47 470 21 120
[email protected]
www.klartglass.no
Dahle Lillian (f. 1956)
Georgernes verft 12
5011 Bergen
Tlf. + 47 90692873
[email protected]
www.lilliandahle.no
Elde Margrethe Loe (f. 1968)
Loesmoveien 61
3300 Hokksund
Tlf. + 47 994 11 965
[email protected]
www.margretheloeelde.com
Elieson Tulla (f. 1950)
Skippergt. 13
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. + 47 908 96 082
[email protected]
www.elieson.no
Elieson Ingeborg Resell (f. 1983)
Professor Dahls gt. 16
0355 Oslo
Tlf. + 47 971 27 612
[email protected]
ingeborgelieson.com
Jakobsen Anders (f. 1972)
Svedalavägen 14
121 52 Johanneshov
Sverige
Tlf. + 46 70 2709 685
[email protected]
www.lagombra.com
Joneid Susanne Hjorth (f. 1977)
Collettsgate 6A
0169 Oslo
Tlf. + 47 930 55 035
[email protected]
www.susannehjorth.com
Kvendseth Gabriel Johann (f. 1984)
Baglergaten 10
5032 Bergen
Tlf. + 47 975 47 958
[email protected]
Laugerud Eva Beate (f. 1973)
Dynge 54
3300 Hokksund
+ 47 412 12 317
[email protected]
Lundebrekke Edith (f. 1959)
O. Engelbrektsons allé 44
7040 Trondheim
Tlf. + 47 408 77 590
[email protected]
www.edith.no
Magnus Gitte (f. 1949)
Hans Øverlandsv. 47 B
1363 Høvik
Tlf. + 47 906 20 953
[email protected]
www.gittemagnus.no
Mathisen Kamilla Sajetz (f. 1976)
Hagerupsvei 49 B
5093 Bergen
Tlf. + 47 900 40 040
[email protected]
www.ksmathisen.com
Mo Jorun Kraft (f. 1949)
Seminarplassen 4
7540 Klæbu
Tlf. + 47 951 12 072
[email protected]
www.seminarplassen.com
Nordli Irene (f. 1967)
Bølerlia 105
0689 Oslo
Tlf. + 47 917 41 468
[email protected]
www.magimix.net
Nowak Piotr Marek (f. 1984)
Pilestredet 41A
0166 Oslo
Tlf. + 47 462 45 893
[email protected]
www.piotrnowak.org
Pedersen Kirsten Skaar (f. 1947)
Bjørnebærveien 16
8026 Bodø
Tlf. + 47 412 377 56
[email protected]
Pöllänen Pauliina (f. 1983)
Seterlivn. 1 A
1162 Oslo
Tlf. + 47 930 01 705
[email protected]
www.pauliinapollanen.net
Rasmussen Inger Johanne (f. 1958)
Rosenborggt. 14
0356 Oslo
Tlf. + 47 920 62 866
[email protected]
www.ingerjohanne.no
80
Rognes Pia (f. 1986)
Skolavordustigur 35
101 Reykjavik
Iceland
Tlf. (00354)8439046 / 45449578
[email protected]
www.piaarognes.com
Sandøy Kristine (f. 1982)
Pilestredet 41 A
0166 Oslo
Tlf. + 47 996 34 366
[email protected]
www.krisando.net
Scholze Andrea (f. 1988)
Tømmerveien 59
1479 Kurland
Tlf. + 47 951 06 201
[email protected]
Stølen Runa Vethal (f. 1975)
Herman Fossgt.2b
0171 Oslo
Tlf. + 47 934 48 490
[email protected]
www.runavethalstolen.no
Sæland Anne (f. 1944)
N. Furudalen 25
5098 Bergen
Tlf. + 47 412 34 711
[email protected]
www.annesaeland.no
Sætrang Bente (f. 1946)
Kjelsåsveien 143 A
0491 Oslo
Tlf. + 47 917 13 914
[email protected]
Tangen Lene C. (f. 1971)
Søndre Landevej 21
DK-3730 Nexø
Danmark
Tlf. + 45 526 555 55
[email protected]
www.lenetangen.com
Tempelhaug Ann Beate (f. 1954)
Høgskoleveien 11
4640 Søgne
Tlf. + 47 911 19 295
[email protected]
Thomassen Anne (f. 1966)
Nøklesvingen 30
0689 Oslo
Tlf. + 47 416 62 671
[email protected]
www.annethomassen.com
Tjønn Marianne (f. 1955)
Berger Gård
2260 Kirkenær
Tlf. + 47 911 84 074
[email protected]
Tvedt Tina (f. 1974)
Eindridesvei 6
0575 Oslo
Tlf. + 47 938 09 251
[email protected]
www.tinatvedt.com
81
Van Der Leest Felieke (f. 1968)
Fitjadalsvegen 86
5610 Øystese
Tlf. + 47 918 10 507
[email protected]
www.feliekevanderleest.com
Kunsthåndverk
Galleri Format
NorwegianCrafts.no
Et tidsskrift for folk med følelser i hendene.
Høstens utstillingsprogram
Exhibitions Autumn 2012
Vena Constance J. (f. 1962)
Sondreveien 1B
0378 Oslo
Tlf. + 47 901 08 699
[email protected]
Publiserer fire nummer i året med illustrert
artikler, intervjuer, utstillingsanmeldelser
og annet aktualitetsstoff fra inn- og utland.
Belyser hvordan gjenstander som krever
inngående kjennskap til materialer og
teknikker fremstilles i dag – og av hvem.
Norwegian Crafts aims to strengthen the
position of contemporary craft. It facilitates
various types of exchange between
Norwegian and international craft and
design, with special emphasis on four main
areas:
Willumsen Jørgen Platou (f. 1986)
Vidarsgate 10 A
0452 Oslo
Tlf. + 47 938 77 923
[email protected]
www.jpwart.com
Winge Hedvig (f. 1968)
Protonveien 4 A
0690 OSLO
Tlf. + 47 415 59 443
[email protected]
www.hedvigwinge.com
Øyen Synnøve (f. 1974)
Bertrand Narvesens vei 4 C
0661 Oslo
Tlf. + 47 926 15 204
[email protected]
www.synnoveoyen.com
Selges i Narvesen og utvalgte visningsrom
for kunst og kunsthåndverk, men kan også
leveres hjem i din postkasse!
Abonnementsbestilling
E-post: [email protected]
Telefon: 22 91 02 60
Pris privatabonnement: 350,−/år
Pris for institusjoner: 440,−/år
Løssalg: 98,−
–––
Galleri Format Oslo
Rådhusgata 24, 0151 Oslo
+47 22 41 45 40
www.format.no
ÅpentOpen
Tirs−freTue−Fri 11.00−17.00
Lørdag Saturday11.00−16.00
SøndagSunday 12.00−16.00
Sidsel Hanum
Nye keramiske arbeider / Ceramics
22. august – 22. september
Signe Solberg
Skulpturer i metall / Metal sculptures
26. september – 20. oktober
Nils Martin
Nye keramiske arbeider / Ceramics
24. oktober – 17. november
Trine Mauritz, Jon Å. Pettersen,
Ingrid Aarset
Gruppeutstilling med tekstilkunstnere /
Group exhibition with textile artists
21. november – 22. desember
–––
Galleri Format Bergen
Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen
[email protected]
www.format.no
+47 5530 4890
ÅpentOpen
Tirs−freTue−Fri 11.00−17.00
Lørdag Saturday11.00−16.00
SøndagSunday 12.00−16.00
Kristina Aas
13. september – 13. oktober
Susanne Hangaard
18. oktober – 17. november
Leif Stangebye-Nielsen
22. november – 22. desember
Exhibitions
Norwegian Crafts initiates and collaborates
with a broad international network of
professionals and institutions in order to
organize exhibitions in Norway and abroad.
Fairs
Norwegian Crafts organizes Norwegian
participation at the leading trade fairs
worldwide.
Publications and seminars
Norwegian Crafts organizes seminars and
publishes articles that aim to stimulate
critical thinking within the field of
contemporary craft.
Network
Norwegian Crafts nurtures and secures
a long-term worldwide network of
relationships with professionals who work in
the field of craft.
82
Katalogen er utgitt av / The catalogue is published by:
Norske Kunsthåndverkere (NK)
Rådhusgaten 20, 0151 Oslo
+47 22 91 02 60
[email protected]
www.norskekunsthandverkere.no
www.norwegiancrafts.no
Prosjektleder Kunsthåndverk 2013 / Project Manager Craft 2013
Elisabeth Sørheim, formidlingsleder NK
Inger Helene Stemshaug, kurator utstilling, Nasjonalmuseet
Formidlingsansvar / Educational Program
Elisabeth Sørheim
Cathrine Lorange, formidlingskurator Nasjonalmuseet
Kommunikasjonsansvar / PR
Tone Sejersted Bødtker, kommunikasjonsrådgiver NK
Elise Lund, pressesjef Nasjonalmuseet
Utstillingsarkitekt / Exhibition Design
Fredrik Torsteinsen, MNL, Torsteinsen Design AS
Katalogredaktør / Editor
Elisabeth Sørheim
Oversetter / translation
Arlyne Moi
Foto / Photos
Morten Spaberg
Grafisk design / Graphic design
Yokoland
Trykk / Print
Nilz & Otto Grafisk AS
ISBN 978-82-994283-9-2
Alle foto er kopirett fotografen 2013
Alle bilder av verk er kopirett kunstneren/BONO 2013
Download
Related flashcards
Create Flashcards