Les boken i scrollbook

Markus
Guds rike er kommet nær
Hvis du ikke tror meg på mitt ord, så tro meg iallfall på gjerningene
Den nye pakten
kainos diatheke
Guds og Kristi kirke
ekklesia theos christos
Guds rike er kommet nær
Hvis du ikke tror meg på mitt ord, så tro meg iallfall på gjerningene
Budskapet etter Markus,
Markus med kommentarer
og Markus med den greske teksten
translitterært etter Strong’s Hebrew / Greek
Omslag, bakgrunn:
En montasje rundt Jesus Kristus
Distribusjon: www.jordly.com
Guds og Kristi menighet
ekklesia theos christos
ISBN: Softcover 978-82-8310-104-1
Ebook
978-82-8310-105-8
New, revised edition
Copyright Arne Jordly, 2014
All rights reserved
3
INNHOLD:
Innledning: PAKTEN .................................................................... side 005
Den første paktens bøker .................................. ............................
“ 006
Den nye paktens bøker ..................................................................
“ 007
Paulus bøker i rett rekkefølge ......................................................
“ 008
Om Guds pakt ................................................................................
“ 009
Den nye paktens historeie .............................................................
“ 010
En oversikt over kapitler i Markus .............................................
“ 011
En oversikt over avsnitt i Markus ...............................................
“ 012
En oversikt over avsnitt med kommentarer i Markus ..............
“ 015
Budskapet etter Markus ..............................................................
“ 018
Markus med kommentarer ..........................................................
“ 049
Markus med den greske teksten .................................................
“ 143
Feil oversatte bibelvers i Markus ................................................
“ 293
Guds og Kristi kirke / menighet ..................................................
“ 304
Treenighetslæren ..........................................................................
“ 306
Treenighetslæren med KOMMENTARER: ..............................
“ 308
Er Gud Kristus .............................................................................
“
311
Bare Gud skal du tjene ...............................................................
“
314
Hvordan kan én Gud være tre personer ...................................
“
317
4
Svar til: Hvordan kan én Gud være tre personer .....................
“ 320
Svar til påstanden om at Gud er Kristus ..................................
“ 333
Guds navn og ‘jeg er.’ .................................................................
“ 342
‘Jeg er’ — Jesu guddommelige presentasjonsformel ..............
“ 344
Svar til ‘ego eimi’ — ‘jeg er’ .......................................................
“ 347
Alle vers i Johannes der Jesus sier ‘jeg er.’ ..............................
“ 353
Tre ord .........................................................................................
“ 356
En Satans løgn .............................................................................
“ 360
Død i kjøttet, levende i ånden .....................................................
“ 368
Guds rike ......................................................................................
“ 377
Guds trone ...................................................................................
“ 384
Rikets sønner ..............................................................................
“
Guds himmelske presteskap .....................................................
“ 390
Aggelos — engel eller budbringer .............................................
“
396
‘I evigheters evighet’ eller ‘i tid og tider’ .................................
“
400
Mennesket Jesus Kristus ...........................................................
“
402
Greske ord i Markus ...................................................................
“
403
Far i himlene ...............................................................................
“
404
387
5
PAKTEN
Den nye pakten
De greske skriftene
Litt om PAKTEN, en bibeloversettelse med overskrifter og kommentarer: Denne
oversettelsen av Den nye pakten (Det nye testamente) er uavhengig av noen som
helst religiøs organisasjon. Den har bare som mål å få frem Bibelens absolutte sannhet basert på den greske grunnteksten uten noen som helst forutinntatte religiøse oppfatninger. Oversettelsen legger også stor vekt på å skape et moderne og lettfattelig
norsk språk, samtidig som det er et ønske å komme bort fra inngrodde religiøse ord
og uttrykk som for mange moderne mennesker virker intetsigende. Det er få land der
det har utviklet seg et så sterkt religiøst språkbruk som i Norge. Ofte er et slikt språkbruk til hinder for en dypere forståelse av teksten.
Ved henvisninger til andre oversettelser vil det foreligge kildeopplysninger, også ved
henvisninger til grunnteksten. Det er sjokkerende hvor bevisst mange bibeloversettere går inn for å manipulere leserens holdninger i en bestemt retning. Men dette
sannhetsord vil jeg gjerne få understreke:
Hvis noen er oppdratt på løgner og forvridde sannheter, er det ofte den råe, rene og
kompromissløse sannheten som blir forkastet som falsk!
I tillegg til en komplett utgave av Den nye pakten, har jeg også utarbeidet enkle og
oversiktlige kommentarer til hver av Den nye paktsens 27 bøker. Det er mitt mål at
ingen skal kunne si at Guds ord er vanskelig å forstå etter at de har satt seg inn i mine
omfattende, men nøkterne og lett forståelige kommentarer. Her vil du ikke finne mye
bibelfabling — bare rene og nøkterne fakta! Påstår jeg dermed at mine kommentarer
er ufeilbarlige? Selvfølgelig ikke! Jeg ber ydmykt om at enhver som leser disse kommentarene, må nøkternt vurdere dem opp mot PAKTENs (Bibelens) øvrige innhold.
For mange sier: ‘Jeg tolker Bibelen slik!’ Og: ‘Jeg tolker Bibelen slik!’ Slike tolkninger er ofte en villfarelse, for det finnes bare én bibelsk sannhet! Derfor er det viktig
å suge til seg Bibelens innhold nøyaktig slik den er skrevet, og å lære seg å forstå den
slik Gud presenterer den. Bibelens budskap er Guds pakt med menneskene — og ofte
er dette budskapet i strid med våre tradisjoner!
En ting til: Guds pakt, Bibelen, kan være rå, og jeg pakker ingenting inn i sølvpapir.
Slik det er skrevet på originalspråket, slik skal det også oversettes!
Lykke til
Arne Jordly
6
Den første pakten, de hebraiske skriftene — 39 bøker
Nummer
Data
PAKTEN
Standard
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1MO
2MO
3MO
4MO
5MO
JOS
DOM
RUT
1SA
2SA
1KG
2KG
1KR
2KR
ESR
NEH
EST
JOB
SAL
ORD
FOR
HØY
JES
JER
KLA
ESE
DAN
HOS
JOE
AMO
OBA
JON
MIK
NAH
HAB
SEF
HAG
SAK
MAL
Første Moses
Andre Moses
Tredje Moses
Fjerde Moses
Femte Moses
Josva
Dommerne
Rut
Første Samuel
Andre Samuel
Første konge
Andre konge
Første krøniker
Andre krøniker
Esra
Nehemjah
Ester
Job
Salmene
Ordspråkene
Forkynneren
Høysangene
Jesajah
Jeremijah
Klagesangene
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadjah
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanjah
Haggai
Sakarjah
Malaki
Første Mosebok
Andre Mosebok
Tredje Mosebok
Fjerde Mosebok
Femte Mosebok
Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
Første Samuels bok
Andre Samuels bok
Førse kongebok
Andre kongebok
Første krønikerbok
Andre krønikerbok
Esras bok
Nehemjahs bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomons ordspråk
Forkynneren
Salomons høysang
Profeten Jesaja
Profeten Jeremias
Jeremias klagesanger
Profeten Esekiel
Profeten Daniel
Profeten Hosea
Profeten Joel
Profeten Amos
Profeten Obadjah
Profeten Jona
Profeten Mika
Profeten Nahum
Profeten Habbakuk
Profeten Sefanja
Profeten Haggai
Profeten Sakarja
Profeten Malaki
7
Den nye pakten, de greske skriftene — 27 bøker
Nummer
Data
PAKTEN
Standard
MAT
MAR
LUK
JOH
GJE
1TE
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Gjerningene
Første Tessaloniker
46 (07)
2TE
Andre Tessaloniker
47 (08)
GAL
Galaterne
48 (09)
1KO
Første korinter
49 (10)
2KO
Andre korinter
50 (11)
ROM
Romerne
51 (12)
EFE
Efeserne
52 (13)
FIL
Filipperne
53 (14)
KOL
Kolosserne
54 (15)
55 (16)
FLM
HEB
Filemon
Hebreerne
Matteus’ evangelium
Markus’ evangelium
Lukas’ evangelium
Johannes’ evangelium
Apostlenes gjerninger
Paulus’ første brev til
tessaloikerne
Paulus’ andre brev til
tessalonikerne
Paulus’ brev til galaterne,
Galaterbrevet
Paulus’ første brev til
korinterne, Korinterbrevet
Paulus’ andre brev til
korinterne, Korinterbrevet
Paulus’ brev til romerne,
Romerbrevet.
Paulus’ brev til efeserne,
Efeserbrevet
Paulus brev til filipperne,
Filipperbrevet
Paulus’ brev til kolosserne
Kolosserbrevet
Paulus’ brev til Filemon
Paulus’ brev til hebreerne
56 (17)
57 (18)
TIT
1TI
Titus
Første Timoteus
58 (19)
2TI
Andre Timoteus
59
60
61
62
63
64
65
66
JAK
1PE
2PE
1JO
1JO
3JO
JUD
ÅPB
Jakob
Første Peter
Andre Peter
Første Johannes
Andre Johannes
Tredje Johannes
Judas
Åpenbaringen
40
41
42
43
44
45
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
Paulus’ brev til Titus
Paulus’ første brev til Timoteus, Første Timoteus
Paulus’ andre brev til Timoteus, Andre Timoteus
Jakobs brev
Peters første brev
Peters andre brev
Johannes’ første brev
Johannes’ andre brev
Johannes’ tredje brev
Juds’s brev
Johannes’ åpenbaring
8
Paulus’ 14 brev i den rekkefølgen han skrev dem
Kron. PAKTEN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Første tessaloniker
Andre tessaloniker
Galaterne
Første korinter
Andre korinter
Romerne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
Filemon
Hebreerne
Titus
Første Timoteus
Andre Timoteus
År
Ukron.
51
52
54
55
55
56
60
60
61
61
61
64
64
65
06
04
05
03
07
08
09
01
02
13
14
12
10
11
Andre
Brevet til romerne
Første brev til korinterne
Andre brev til korinterne
Brevet til galaterne
Brevet til efeserne
Brevet til filipperne
Brevet til kolosserne
Første brev til tessalonikerne
Andre brev til tessalonikerne
Første brev til Timoteus
Andre brev til Timoteus
Brevet til Titus
Brevet til Filemon
Brevet til hebreerne
I kolonnen til venstre får du presentert Paulus’ 14 bøker, eller brev, i den rekkefølgen
han selv skrev dem, og tallet til høyre i samme kolonne viser ca. hvilket årstall brevet
ble skrevet. I kolonnen helt til høyre ser du den rekkefølgen samtlige oversettelser
presenterer Paulus’ brev, uvisst av hvilken grunn. Les Paulus’ brev i den rekkefølgen
han selv skrev dem, så vil du finne ut hvor mye enklere og mer naturlig det blir å
danne seg et bilde av Paulus’ forkynnelse og misjonsreiser:
Innbyggerne i byen Tessalonika fikk etter hvert et anstrengt forhold til de kristne.
Paulus og hans medarbeider Silas ble til slutt kjeppjaget fra byen. De flyktet til
Korint. Ut fra dette er det helt naturlig at Paulus engstet seg for menigheten der, og
kanskje han også følte et behov for å oppmuntre den. Derfor skrev han sine to første
brev til menigheten i Tessalonika. Deretter skrev han brevet til Galaterne, naturlig
nok, for det var nettopp i Galatia han hadde opprettet sine første menigheter under
sin første misjonsreise. Han skrev sine neste tre brev til menighetene i Korint og
Rom mens han ennå oppholdt seg i distriktet. Så skrev Paulus flere brev under sitt
første fengselsopphold i Rom mot slutten av 50-tallet og i begynnelsen på 60-tallet.
Av disse regnes brevet til hebreerne å være det siste, rundt år 62.
Etter sin løslatelse var Paulus fri bare noen få år, og den tiden benyttet han til å
besøke menigheter og medarbeidere. Men så ble han kastet i fengsel igjen. Paulus
skriver sine tre siste brev til sine nærmeste medarbeidere Titus og Timoteus. De er
egentlig avskjedsskriv til dem! Og — hva er vel mer naturlig enn at Paulus tar avskjed med sine nærmeste medarbeidere når han nå føler at det går mot slutten? Dette
ser du klart i hans siste brev til Timoteus — det er en heller trist avskjed. Mange
hadde forlatt Paulus og hans budskap til fordel for denne verdens begjær.
Kort tid etter antas Paulus å ha blitt henrettet på keiser Neros befaling.
9
Om Guds pakt
PAKTEN (Skriften, De hellige skriftene, Bibelen) er den boken som inneholder
Guds ord til alle mennesker. Guds ord er Guds pakt med menneskene:
01. Den første pakten som er basert på den loven Gud gav til Israels sønner ved
Moses, og Den nye pakten som bygger på Jesu gjenløsningsoffer og kjærlighetsbud.
02. Den nye pakten gjelder for alle mennesker. Det er Den nye pakten som gir hele
verden et håp om tiders liv gjennom troen på Jesus Kristus — i himlene og på jorden.
Les MAT 05:05, SAL 37:11 og SAL 37:29. Først etter at apostelen Johannes i årene
96 til 98 hadde fullført sine skrifter — Åpenbaringen, budskapet og tre brev, var
Guds nye pakt med menneskene blitt fullstendig, jfr. 1KO 13:10.
Hvorfor PAKTEN og ikke Bibelen eller Testamentene?
I De hebraiske skriftene blir Guds ord av Gud selv omtalt som en pakt med menneskene hele 264 ganger, første gang i 1MO 06:18.
I 2KO 03:14 kaller Paulus loven Den første pakten. Og i LUK 22:20 innstifter Jesus
selv Den nye pakten med menneskene. Dette blir bekreftet av Paulus i Første
Korinter 11:25. Det er selvfølgelig ikke galt å bruke de tradisjonelle beskrivelsene
‘Bibel’ og ‘Testamente’ om Guds ord, men hva kan vel likevel være mer naturlig enn
å kalle Guds ord det samme som Gud selv kalte det? — Guds pakt med menneskene.
Derfor PAKTEN!
Guds pakt med Israels sønner og alle mennesker består av 66 korte bøker nedtegnet
av ca. 40 forskjellige skrivere fra cirka år 1500 f.v.t til cirka år 100 v.t. (f.v.t. = før
vår tidsregning, v.t. = vår tidsregning). Perioden etter at jødene vendte hjem fra Babylon, de siste rundt 450 år før Kritus, er ikke omtalt i Bibelen.
Det er denne perioden som grovt sett utgjør jødenes tid, til rundt tre og et halvt år
etter Jesu oppstandelse, jfr. Daniel 09:20-27.
Den første pakten består av 39 bøker nedtegnet av minst 30 forskjellige skrivere fra
rundt år 1500 til rundt år 440 f.v.t.
Den nye pakten består av 27 bøker nedtegnet av 8 forskjellige skrivere fra omtrent
år 40 til år 100 v.t. Hele Guds pakt, både den første og den nye, er innåndet av Gud.
(2TI 03:16) Da Den nye pakten var blitt fullstendig, steg rovdyret, Romerriket under
keiser Konstantin, opp av avgrunnen for å endre Bibelen til et redskap for en verdslig stat. (ÅPB 11:
10
Den nye paktens historie
Kolonnen helt til venstre er dataforkortelser av Den nye paktens 27 bøker. Ved henvisninger til bibelvers bruker PAKTEN disse forkortelsene. Neste kolonne inneholder bokens tittel, og deretter følger sted og årstall for når boken ble skrevet.
NB! Noen stedshenvisninger er usikre og årstallene er noen ganger omtrentlige.
Forkortelser
MAT
MAR
LUK
JOH
GJE
1TE
2TE
GAL
1KO
2KO
ROM
EFE
FIL
KOL
FLM
HEB
TIT
1TI
2TI
JAK
1PE
2PE
1JO
2JO
3JO
JUD
ÅPB
Tittel
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Gjerningene
Første tessaloniker
Andre tessaloniker
Galaterne
Første korinter
Andre korinter
Romerne
Efeserne
Filipperne
Kolosserne
Filemon
Hebreerne
Titus
Første Tomoteus
Andre Timoteus
Jakob
Første Peter
Andre Peter
Første Johannes
Andre Johannes
Tredje Johannes
Judas
Åpenbaringen
Sted skrevet
Judea
Roma
Roma
Efesos
Roma
Korint
Korint
Antiokia
Efesos
Makedonia
Korint
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Makedonia
Makedonia
Roma
Jerusalem
Babylon
Babyon
Efesos
Efesos
Efesos
Judea
Patmos
Skrevet cirka år
40
65
62
98
60
51
52
52
55
55
56
60
60
62
62
62
64
64
65
62
64
64
98
98
98
65
96
De av Paulus brev som er skrevet i Rom, skrev han under sitt første fangenskap der.
Også hans nærmeste medarbeidere på den tiden, Lukas og Markus, oppholdt seg i
Rom på den tiden. Det var der de skrev ned sine to beretninger om Jesus. Det siste
brevet Paulus skrev, var til sin nærmeste venn og medarbeider Timotheos. All sannsynlighet taler for at det brevet ble skrevet under hans siste fangenskap i Roma under
keiser Nero.
11
En oversikt over kapitler i Markus
Bok 02 (41): MAR — Markus
Kapittel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Tekst
Jesus begynner sin gjerning
Jesus fortsetter sin gjerning
Jesus velger ut apostlene
Jesus taler i lignelser
Jesus gjør mange under
Jesus gjør flere under
Forkynnelse og enda flere under
Jesus helbreder og forkynner
Et syn, helbredelse, en profeti og forkynnelse
Ekteskapet, og redningen
Jesus i Jerusalem
Lignelser og forkynnelse
Profetier om endetiden
Jesu forberedelser
Jesu død
Jesu oppstandelse
Side
018
020
021
023
024
026
029
030
032
034
037
038
040
042
045
047
NB! Avsnitt, bibelvers, eller deler av vers, som PAKTEN presentert i klammer
[ — ], finnes ikke i de eldste håndskriftene. De er tilføyd i senere avskrifter.
12
En oversikt over avsnitt i Markus
Bok 02 (41): MAR — Markus
Avsnitt
Innhold
Side
MAR 01:01-08
“ 01:09-12
“ 01:13
“ 01:14-15
“ 01:16-20
“ 01:21-28
“ 01:29-31
“ 01:32-34
“ 01:35-39
“ 01:40-45
MAR 02:01-12
“ 02:13-17
“ 02:18-20
“ 02:21-22
“ 02:23-28
MAR 03:01-06
“ 03:07-12
“ 03:13-19
“ 03:20-27
“ 03:28-30
“ 03:31-35
MAR 04:01-09
“ 04:10-12
“ 04:13-20
“ 04:21-23
“ 04:24-25
“ 04:26-29
“ 04:30-32
“ 04:33-34
“ 0435-41
MAR 05:01-20
“ 05:21-43
MAR 06:01-06
“ 06:07-13
MAR 06:14-29
Døperen Johannes
Johannes døper Jesus
Satan frister Jesus
Guds rike er nær
De første disiplene
Jesus driver ut en ånd
Peters svigermor
Etter at solen var gått ned
Jesus forkynner i Galilea
Den spedalske
Den lamme
Skattefuten Levi
Om å faste
Om Jesu nye lære
Herre over sabbaten
På en sabbat
Mange følger Jesus
Jesus velger ut de tolv apostlene
Et hus i strid med seg selv
Spott mot Den hellige ånd
En bror, en søster eller en mor
Om såkornet
Jesus taler i bilder
Forklaring på lignelsen om såkornet
Om klarsyn
Om skjelneevne
Såkornet og Guds rike
Sennepsfrøet og Guds rike
Jesus talte bare i bilder
Jesus stilner stormen
Den besatte
En døende pike og en blødende kvinne
Jesus blir avvist
Apostlene blir utsendt
Hodet til døperen Johannes
018
019
019
019
019
019
019
019
020
020
020
021
021
021
021
021
022
022
022
022
022
023
023
023
023
024
024
024
024
024
024
025
026
026
027
13
Avsnitt
Innhold
Side
MAR 06:30-44
“ 06:45-52
“ 06:53-56
MAR 07:01-13
“ 07:14-23
“ 07:24-30
“ 07:31-37
MAR 08:01-10
“ 08:11-12
“ 08:13-21
“ 08:22-26
“ 08:27-30
“ 08:31-33
“ 08:34-38
MAR 09:01-08
“ 09:09-13
“ 09:14-29
“ 09:30-32
“ 09:33-37
“ 09:38-42
“ 09:43-48
“ 09:49-50
MAR 10:01-12
“ 10:13-16
“ 10:17-22
“ 10:23-25
“ 10:26-31
“ 10:32-34
“ 10:35-40
“ 10:41-45
“ 10:46-52
MAR 11:01-11
“ 11:12-14
“ 11:15-19
“ 11:20-24
“ 11:25-26
“ 11:27-33
MAR 12:01-12
“ 12:13-17
“ 12:18-27
“ 12:28-34
Jesus metter fem tusen
Jesus går på vannet
Kristi kjortel
Om menneskebud
Det urene er fra hjertet
Den greske kvinnen
Den døvstumme
Jesus metter fire tusen
Tegn fra himlene
Fariseernes surgjær
Den blinde fra Betsaida
Peter bekjenner at Jesus er Kristus
Jesu første dødsprofeti
Bær ditt åk med Jesus
På forvandlingens fjell
Først må Elijah komme
En demonbesatt gutt
Jesu andre dødsprofeti
Hvem er størst
Ikke en av oss
Søk tiders liv
Salt uten kraft
Om skilsmisse
Jesus velsigner barna
Den rike, unge mannen
Kamelen og nåløyet
De siste skal bli de første
Jesu tredje dødsprofeti
I døden med Kristus
Den fremste er en slave
En blind får synet
Kongen på en eselfole
Et tre uten frukt
Jesus rydder templet
Tro som kan flytte et fjell
Om ettergivelse
Om Jesu fullmakt
De onde vindyrkerne
Keiserens mynt
Om oppstandelsen
Lovens to største bud
027
028
028
029
029
030
030
030
031
031
031
031
032
032
032
032
033
033
033
034
034
034
034
035
035
035
035
036
036
036
036
037
037
037
037
038
038
038
039
039
039
14
Avsnitt
Innhold
Side
MAR 12:35-37
“ 12:38-40
“ 12:41-44
MAR 13:01-02
“ 13:03-13
“ 13:14-18
“ 13:19-23
“ 13:24-27
“ 13:28-31
“ 13:32-37
MAR 14:01-02
“ 14:03-09
“ 14:10-11
“ 14:12-21
“ 14:22-26
“ 14:27-31
“ 14:32-42
“ 14:43-50
“ 14:51-52
“ 14:52-65
“ 14:66-72
MAR 15:01
“ 15:02-15
“ 15:16-20
“ 15:21-32
“ 15:33-41
“ 15:42-47
MAR 16:01-08
Davids sønn
De skriftlærdes dom
Enkens mynt
Om templets ødeleggelse
Endetidens tegn
Jødenes trengsel
Den store trengsel
Menneskesønnens nærvær
Om fikentreet
Ingen kjenner dagen
Planer om å drepe Jesus
Kvinnen som salvet Jesus
For tretti sølvmynter
Jesu siste påske
Herrens måltid
Før hanen galer
Jesus i Getsemane
Tatt til fange
Han som flyktet naken
For Sanhedrinet
Da hanen gol
Dømt av Sanhedrinet
Jesus for Pilatus
Soldatene spotter Jesus
Jødenes konge
Jesus dør
I Josefs gravkammer
Han er oppreist
040
040
040
040
040
041
041
041
041
041
042
042
042
042
043
043
043
043
044
044
044
045
045
045
046
046
046
047
Her slutter budskapet etter Markus.
Versene fra 09-20 er ikke anerkjent
som opprinnelig skrevet av Markus.
MAR 16:09-11
“ 16:12-13
“ 16:14-16
“ 16:17-18
“ 16:19
“ 16:20
Maria fra Magdala
To av disiplene
Misjonsbefalingen
Tegn for dem som tror
Ved Guds høyre hånd
Budskapet blir spredd
047
047
047
048
048
048
15
En oversikt over
avsnitt med kommentarer i Markus
Avsnitt
Innhold
MAR 01:01-08
“ 01:09-12
“ 01:13
“ 01:14-15
“ 01:16-20
“ 01:21-28
“ 01:29-31
“ 01:32-34
“ 01:35-39
“ 01:40-45
MAR 02:01-12
“ 02:13-17
“ 02:18-20
“ 02:21-22
“ 02:23-28
MAR 03:01-06
“ 03:07-12
“ 03:13-19
“ 03:20-27
“ 03:28-30
“ 03:31-35
MAR 04:01-09
“ 04:10-12
“ 04:13-20
“ 04:21-23
“ 04:24-25
“ 04:26-29
“ 04:30-32
“ 04:33-34
“ 04:35-41
MAR 05:01-20
“ 05:21-43
Døperen Johannes
KOM. 001
Johannes døper Jesus
“
002
Satan frister Jesus
“
003
Guds rike er nær
“
004
De første disiplene
“
005
Jesus driver ut en ond ånd
“
006
Peters svigermor
“
007
Etter at solen var gått ned
“
008
Jesus forkynner i Galilea
“
009
Den spedalske
“
010
Den lamme
“
011
Skattefuten Levi
“
012
Om å faste
“
013
Om Jesssu nye lære
“
014
Herre over sabbaten
“
015
På en sabbat
“
016
Mange følger Jesus
“
017
Jesus velger ut de tolv apostlene
“
018
Et hus i strid med seg selv
“
019
Spott mot Den hellige ånd
“
020
En bror, en søster og en mor
“
021
Om såkornet
“
022
Jesus taler i bilder
“
023
Forklaring på lignelen om såkornet
“
024
Om klarsyn
“
025
Om skjelneevene
“
026
Såkornet og Guds rike
“
027
Sennepsfrøet og Guds rike
“
028
Jesus talte kun i bilder
“
029
Jesus stilner stormen
“
030
Den besatte
“
031
En døende pike og en blødende
“
032
kvinne
Jesus blir avvist
“
033
Apostlene blir utsendt
“
034
Hodet til døperen Johannes
“
035
Jesus metter fem tusen
“
036
MAR 06:01-06
“ 06:07-13
“ 06:14-29
“ 06:30-44
KOM. #
Side
050
050
051
052
052
053
053
053
054
055
056
056
057
057
058
059
060
060
061
061
063
064
064
065
065
066
067
067
068
069
071
073
074
075
076
077
16
Avsnitt
Innhold
KOM. #
Side
MAR 06:45-52
“ 06:53-56
MAR 07:01-13
“ 07:14-23
“ 07:24-30
“ 07:31-37
MAR 08:01-10
“ 08:11-12
“ 08:13-21
“ 08:22-26
“ 08:27-30
“ 08:31-33
“ 08:34-38
MAR 09:01-08
“ 09:09-13
“ 09:14-29
“ 09:30-32
“ 09:33-37
“ 09:38-42
“ 09:43-48
“ 09:49-50
MAR 10:01-12
“ 10:13-16
“ 10:17-22
“ 10:23-25
“ 10:26-31
“ 10:32-34
“ 10:35-40
“ 10:41-45
“ 10:46-52
MAR 11:01-11
“ 11:12-14
“ 11:15-19
“ 11:20-24
“ 11:25-26
“ 11:27-33
MAR 12:01-12
“ 12:13-17
“ 12:18-27
“ 12:28-34
“ 12:35-37
Jesus går på vannet
Kristi kjortel
Om Menneskebud
Det urene er fra hjertet
Den greske kvinnen
Den døvstumme
Jesus metter fire tusen
Tegn fra himlene
Fariseernes surgjær
Den blinde fra Betsaida
Peter bekjenner at Jesus er Kristus
Jesu første dødsprofeti
Bær ditt åk med Jesus
På forvandlingens fjell
Først må Elijah komme
En demonbesatt gutt
Jesu andre dødsprofeti
Hvem er størst
Ikke en av oss
Søk tiders liv
Salt uten kraft
Om skilsmisse
Jesus velsigner barna
Den unge, rike mannen
Kamelen og nåløyet
De siste skal bli de første
Jesu tredje dødsprofeti
I døden med Kristus
Den fremste er en slave
En blind får synet
Kongen på en eselfole
Et tre uten frukt
Jesus rydder templet
Tro som kan flytte et fjell
Om ettergivelse
Om Jesu fullmakt
De onde vindyrkerne
Keiserens mynt
Om oppstandelsen
Lovens to største bud
Davids sønn
KOM. 037
“
038
“
039
“
040
“
041
“
042
“
043
“
044
“
045
“
046
“
047
“
048
“
049
“
050
“
051
“
052
“
053
“
054
“
055
“
056
“
057
“
058
“
059
“
060
“
061
“
062
“
063
“
064
“
065
“
066
“
067
“
068
“
069
“
070
“
071
“
072
“
073
“
074
“
075
“
076
“
077
078
079
080
081
082
082
083
084
085
085
086
086
087
087
088
090
091
091
092
094
094
095
097
098
099
100
101
102
103
103
104
105
105
106
108
109
109
110
111
112
113
17
Avsnitt
Innhold
KOM. #
Side
MAR 12:38-40
“ 12:41-44
MAR 13:01-02
“ 13:03-13
“ 13:14-18
“ 13:19-23
“ 13:24-27
“ 13:28-31
“ 13:32-37
MAR 14:01-02
“ 14:03-09
“ 14:10-11
“ 14:12-21
“ 14:22-26
“ 14:27-31
“ 14:32-42
“ 14:43-50
“ 14:51-52
“ 14:53-65
“ 14:66-72
MAR 15:01
“ 15:02-15
“ 15:16-20
“ 15:21-32
“ 15:33-41
“ 15:42-47
MAR 16:01-08
De skriftlærdes dom
Enkens mynt
Om templets ødeleggelse
Endetidens tegn
Jødenes trengsel
Den store trengsel
Menneskesønnens nærvær
Om fikentreet
Ingen kjenner dagen
Planer om å drepe Jesus
Kvinnen som salvet Jesus
For tretti sølvpenger
Jesu siste påske
Herrens måltid
Før hanen galer
Jesus i Getsemane
Tatt til fange
Han som flyktet naken
For Sanhedrinet
Da hanen gol
Dømt av Sanhedrinet
Jesus for Pilatus
Soldatene spotter Jesus
Jødenes konge
Jesus dør
I Josefs gravkammer
Han er oppreist
KOM. 078
“
079
KOM. 080
“
081
“
082
“
083
“
084
“
085
“
086
KOM. 087
“
088
“
089
“
090
“
091
“
092
“
093
“
094
“
095
“
096
“
097
KOM. 098
“
099
“
100
“
101
“
102
“
103
KOM. 104
114
114
114
116
118
119
119
120
122
122
123
123
124
124
126
126
127
128
128
129
129
130
131
133
134
135
136
Versene fra 09-20 er ikke anerkjent
som opprinnelig skrevet av Markus.
MAR 16:09-11
“ 16:12-13
“ 16:14-16
“ 16:17-18
“ 16:19
“ 16:20
Maria fra magdala
To av disiplene
Misjonsbefalingen
Tegn for dem som tror
Ved Guds høyre hånd
Budskapet blir spredd
KOM. 105
“
106
“
107
“
108
“
109
“
110
136
137
137
137
138
141
18
02 Markus
Markus, gr. Markon, blir også kalt Johannes, hebr. Jahannon. Han har skrevet
Paktens bok nr. 41. Den ble likevel skrevet en del senere enn Lukas. Dermed blir
budskapet etter Markus det siste av de
tre synoptiske, de sammenfallende, budskapene, men det er likevel plassert som
det andre etter Matteus.
Det blir også hevdet at Markus er det
eldste av budskapene.
Markus var ikke en av Jesu tolv utvalgte. Han tilhørte ikke den indre kretsen av disipler som fulgte Kristus, men
han var likevel til stede da Jesus ble overgitt og arrestert i Getsemane. (MAR
14:51-52)
Markus kom fra en velsituert familie
i Jerusalem med egen tjenerstab. Hans
mor hette Maria, og det var dit Peter
flyktet etter at en budbringer hadde befridd ham fra fengslet. (GJE 12:12)
Markus var søskenbarn til Paulus’
nære medarbeider Barnabas, og han ble
etter en del uoverensstemmelser med
Paulus til slutt en av hans nærmeste medarbeidere.
Han var en nær venn av Peter og kan
ha fått mye informasjon av ham.
Markus’ budskap legger vekt på Kristus som den ydmyke tjeneren. Budskapet
er ikke spesielt rettet mot jødene, men i
større grad mot folkeslagene, grekerne.
Han har derfor få henvisninger til De hebraiske skriftene.
Brevet ble mest sannsynlig skrevet
under et opphold i Rom.
Markus er det korteste av de fire budskapene om Kristus, og avslutningen virker brå. (MAR 16:8)
Derfor er det blitt tilføyd en noe mer
avrundet avslutning til Markus.
Denne avslutningen er tilføyd i noen
av de siste avskriftene av Markus, men i
de eldste og mest anerkjente tekstene er
den utelatt.
Betyr det faktum at det foreligger en
tilføyelse på budskapet etter Markus, og
at den ikke er skrevet av Markus selv, at
dette budskapet derfor blir mindre troverdig?
Det er et stort spørsmål, for om selve
budskapet er like troverdig som de andre,
bør vi likevel ha en forsiktig holdning til
det som er tilføyd. Av alt som er tilføyd,
stemmer heller ikke alt med resten av Bibelen, f.eks. Markus 16:18.
MAR 01
Jesus begynner sin gjerning
MAR 01:01-08. Døperen Johannes
01 Dette er begynnelsen på budskapet
om Jesus Kristus, Guds Sønn.
02 Det er skrevet av profeten:
‘Se! — jeg vil sende min budbringer
foran deg, og han skal rydde veien for
deg.’
MAL 03:01
03 Og: ‘En røst roper fra ødemarken:
Rydd vei for Jehovah! Gjør hans stier
rette!’
JES 40:03
04 Johannes døpte i ødemarken, og
han forkynte en dåp til omvendelse og
tilgivelse for synd.
05 De dro ut fra alle distriktene rundt
Judea og Jerusalem, og alle ble døpt i elven Jordan. Og de bekjente sine synder.
06 Johannes var kledd i kamelhår
med et lærbelte om livet. Han åt gresshopper og vill honning.
07 Han forkynte og sa: “Det kommer
en etter meg som er mektigere enn jeg.
For jeg er ikke verdig å bøye meg ned og
løse sandalremmene hans.
08 Og dette er sant: Jeg døper med
vann, men han skal døpe med Den hellige ånd.”
Markus
MAR 01:09-12. Johannes døper Jesus
09 På den tiden gikk Jesus fra Nasaret
for å bli døpt av Johannes i Jordan.
10 Med det samme han steg opp av
vannet, så han himlene delte seg, og ånden dalte ned over ham i form av en due.
11 Da lød en røst fra himlene:
‘Dette er min kjære Sønn som jeg
har gitt min fullmakt.’
12 Og straks drev ånden ham ut i ødemarken.
MAR 01:13. Satan frister Jesus
13 Han var der i ødemarken i førti dager. Han ble fristet av Satan og var blant
rovdyr. Men budbringere hjalp ham.
MAR 01:14-15. Guds rike er nær
14 Etter at Johannes var satt i fengsel,
dro Jesus til Galilea og forkynte budskapet om Guds rike.
15 Han sa: “Tiden går i oppfyllelse.
Guds rike er kommet nær. Vis anger, og
tro på budskapet.”
MAR 01:16-20. De første disiplene
16 Mens han vandret rundt ved sjøen
Galilea, fikk han øye på Simon og hans
bror Andreas. De kastet ut garn i sjøen,
for de var fiskere.
17 Jesus sa til dem: ”Følg meg så skal
jeg gjøre dere til menneskefiskere.”
18 Og de lot med en gang garnet ligge
og fulgte ham.
19 Da han hadde gått litt lenger, fikk
han øye på Jakob, sønn til Sebedeus, og
hans bror Johannes. De satt i en båt og
bøtte garn.
20 Med det samme han ropte på dem,
forlot de sin far Sebedeus i båten sammen med mannskapet, og de kom og fulgte ham.
MAR 01:21-28. Jesus driver ut en
ånd
21 De gikk inn i Kapernaum, og så
19
snart det ble sabbat, gikk de inn i en synagoge der. Og han underviste dem.
22 De ble forbauset over hans lære
fordi han underviste med myndighet og
ikke som de skriftlærde.
23 I synagogen var det en mann med
en uren ånd.
24 Han skrek og sa: “La meg være!
Hva skal du med meg, du Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge
meg? For jeg vet at du er Guds hellige!”
25 Men Jesus svarte strengt:
“Vær stille. — Fár ut av ham.”
26 Han med den urene ånden fikk da
et anfall og ropte med høy stemme. —
Og så fór den ut av ham.
27 Da ble alle forundret, og de diskuterte med hverandre: “Hva kan dette
være? En ny lære? Hvor har han fullmakt
fra til å gi ordre til urene ånder slik at de
adlyder ham!”
28 Og med en gang begynte ryktet om
ham å spre seg rundt omkring i alle distriktene i Galilea.
MAR 01:29-31. Peters svigermor
29 Rett etter at de var kommet ut fra
synagogen, gikk de hjem til Simon og
Andreas sammen med Jakob og Johannes.
30 Simons svigermor lå til sengs med
feber, og straks fortalte de ham dette.
31 Han gikk bort til henne, tok henne
i hånden og hjalp henne opp. Feberen
forlot henne med det samme, og hun begynte å stelle for dem.
MAR 01:32-34. Etter at solen var
gått ned
32 Om kvelden etter at solen var gått
ned, førte de til ham alle som var syke og
demonbesatte.
33 Alle i byen hadde samlet seg utenfor.
34 Han helbredet mange som hadde
20
Markus
lidelser og forskjellige sykdommer. Og
han drev ut mange demoner. Men han
nektet dem som hadde hatt demonene å
fortelle hva de hadde opplevd.
MAR 01:35-39. Jesus forkynner i
Galilea
35 Tidlig neste morgen mens det ennå
var mørkt, stod Jesus opp og gikk ut.
Han trakk seg tilbake til et ensomt
sted for å be.
36 Simon begynte å lete etter ham.
37 Og da han fant ham, utbrøt han:
“Alle leter etter deg!”
38 Men Jesus svarte: “La oss dra videre til noen av landsbyene i nærheten
slik at jeg kan forkynne der også, for det
er derfor jeg har kommet.”
39 Han forkynte i synagogene i hele
Galilea, og han drev ut demoner.
MAR 01:40-45. Den spedalske
40 Da kom en spedalsk til ham. Han
ropte på ham, knelte foran ham og sa:
“Hvis du vil, kan du gjøre meg ren.”
41 Da ble Jesus fylt av medlidenhet
med ham. Han rakte ut hånden, tok på
ham og sa: “Det vil jeg. — Bli ren.”
42 Og med det samme han hadde talt
ferdig, forsvant spedalskheten og han var
ren.
43 Han advarte ham og sendte ham
straks av sted.
44 Han sa: “Se til at du ikke forteller
dette til noen.
Men gå og vis deg for presten og gi et
renselsesoffer slik Moses har befalt. La
det være en vitneforklaring for dem.”
45 Likevel gikk han av sted og begynte å fortelle alt sammen! Han fortalte
i detalj hva Jesus hadde gjort for ham.
Derfor kunne han ikke lenger gå fritt
omkring i byen, men han måtte holde seg
skjult på avsidesliggende steder.
Selv da kom de til ham fra alle kanter.
MAR 02
Jesus fortsetter sin gjerning
MAR 02:01-12. Den lamme
01 Igjen gikk han inn i Kapernaum,
og etter kort tid fikk de vite at han var
hjemme.
02 Med en gang samlet det seg så
mange der at det ikke lenger var plass til
dem innenfor døren.
Og han talte ordet til dem.
03 Da kom de til ham med en lam
som ble båret av fire menn.
04 Men de kunne ikke nå frem på
grunn av menneskemengden. Da laget de
hull i taket og firte ned båren som den
lamme lå på.
05 Da Jesus så deres tro, sa han til
den lamme:
“Barn, dine synder er tilgitt.”
06 Men noen av de skriftlærde som
satt der, tenkte i sine hjerter:
07 ‘Hvorfor taler han blasfemisk på
den måten? For bare Gud kan tilgi synder!’
08 Men Jesus kjente med det samme
i ånden hva de tenkte med seg selv og sa
til dem: “Hvorfor tenker dere slik i deres
hjerter?
09 For hva er lettest å si til den lamme: Dine synder er tilgitt. Eller å si: Reis
deg, ta båren din og gå?
10 Men dere skal vite at Menneskesønnen også har fullmakt på jorden til å
si:
Dine synder er tilgitt.”
11 Så sa han til den lamme:
“Jeg sier deg: Reis deg, ta med deg
båren din og gå hjem.”
12 Og han reiste seg med det samme,
tok båren og gikk ut foran øynene på
dem alle. Da ble de forundret, priste Gud
og sa:
“Vi har aldri sett noe slikt som dette!”
Markus
MAR 02:13-17. Skattefuten Levi
13 Igjen gikk han ved sjøen og hele
menneskemengden fulgte ham. Og han
underviste dem der.
14 Mens han gikk der, fikk han øye
på Levi, sønn til Alfeus, som satt i skatteboden. Da sa han til ham: “Følg meg.”
Og Levi reiste seg og fulgte ham.
15 Det skjedde da Jesus lenet seg til
bords hjemme hos Levi. Det var også
mange skattefuter og syndere samlet til
måltid der sammen med Jesus og disiplene, for det var mange der som hadde
fulgt etter dem.
16 Da de skriftlærde og fariseerne så
at han åt sammen med skattefuter og syndere, spurte de disiplene:
“Hvordan kan han ete sammen med
skattefuter og syndere?”
17 Jesus hørte dem og svarte: “Det er
ikke de friske som trenger lege, men de
syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, til anger.”
MAR 02:18-20. Om å faste
18 Disiplene til både Johannes og fariseerne fastet. Noen kom derfor og spurte ham: “Disiplene til Johannes og fariseerne faster. Hvorfor faster ikke disiplene dine?”
19 Jesus svarte dem og sa: “Hvordan
kan sønnene i brudekammeret faste mens
brudgommen er hos dem? —
Så lenge brudgommen er hos dem,
kan de ikke faste.
20 Men den tiden kommer da brudgommen blir tatt fra dem, og da, fra den
dagen, kan de faste.”
MAR 02:21-22. Om Jesu nye lære
21 “Ingen vil noen gang sy lapper av
nytt tøy på en gammel kappe. For da vil
det nye stykket få slitasjen på den gamle
til å se enda verre ut.
22 Og ingen fyller ny vin på gamle
21
vinsekker. For da kommer sekkene til å
sprekke og vinen renne ut og bli ødelagt.
— Ny vin må fylles på nye vinsekker.”
MAR 02:23-28. Herre over sabbaten
23 Så skjedde det at de gikk gjennom
en kornåker på en sabbat. Mens de gikk,
begynte disiplene å plukke korn fra aksene.
24 Da sa fariseerne til ham:
“Se! — Hvorfor gjør de noe på sabbaten som er ulovlig?”
25 Jesus svarte:
“Har dere ikke lest hva David gjorde
i et tilfelle da han ble sulten?
26 Og hva var det? — Han tok seg
inn i Guds hus da Abjatar var øversteprest og åt utstillingsbrødene som det var
ulovlig å ete av unntatt for prestene. Og
han gav også til de andre.”
27 Så sa han: “Sabbaten ble gitt for
menneskene; ikke menneskene for sabbaten.
28 Derfor er Menneskesønnen herre
over sabbaten.”
MAR 03
Jesus velger ut apostlene
MAR 03:01-06. På en sabbat
01 Han gikk igjen inn i en synagoge.
Det var et menneske der med en vissen
hånd.
02 De fulgte nøye med om han ville
helbrede noen på en sabbat, for da kunne
de få noe å anklage ham for.
03 Jesus sa til mennesket med den
visne hånden: “Reis deg og kom hit.”
04 Da spurte Jesus dem: “Er det ikke
tillatt å gjøre godt på en sabbat? — Eller
skal vi gjøre ondt? Skal vi redde en sjel
eller slå den i hjel?”
Men de forholdt seg tause.
05 Han så seg omkring med harme og
bedrøvelse på grunn av deres harde hjer-
22
Markus
ter. Han sa til mennesket: “Rekk meg
hånden din.” Og han rakte ut hånden, og
den ble like frisk som den andre.
06 Fariseerne gikk straks ut og diskuterte med herodianerne om hvordan de
skulle ta livet av ham.
MAR 03:07-12. Mange følger Jesus
07 Jesus ville trekke seg tilbake til
sjøen sammen med disiplene, men store
mengder fra Galilea fulgte etter dem.
08 De kom også fra Judea og Jerusalem, og fra Idumea på den andre siden av
Jordan, og fra Tyros og Sidon. De hadde
hørt om alt han gjorde og ville oppsøke
ham.
09 Han ba da disiplene gjøre klar en
båt til ham for at menneskemengden ikke
skulle trenge seg på.
10 Han helbredet mange, og alle som
hadde plager, presset på for å ta på ham.
11 Og da de som hadde urene ånder,
fikk øye på ham, kastet de seg ned foran
ham. De ropte og sa:
“Du er Guds Sønn!”
12 Men alle ble advart mot å gjøre
kjent hvem han var.
MAR 03:13-19. Jesus velger ut de
tolv
13 Så gikk han opp i en fjellskråning
og kalte til seg dem han ønsket. Og de
kom opp til ham.
14 Der tok han ut tolv apostler, de
som han skulle sende ut for å forkynne.
15 Og han gav dem fullmakt til å helbrede og drive ut demoner.
16 De var: Simon, også kjent som Peter.
17 Jakob til Sebedeus og hans bror
Johannes. De var kjent som Boanerges.
Det betyr ‘tordensønner.’
18 Og det var Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus og Tomas, og Jakob til
Alfeus, Taddeus, og Simon Kananeus.
19 Og Judas fra Iskariot, han som overgav ham.
Deretter gikk de inn i et hus.
MAR 03:20-27. Et hus i strid med
seg selv
20 Igjen stimlet menneskemengden
sammen om ham slik at han knapt nok
kunne få i seg maten.
21 Men da hans nærmeste hørte om
det, kom de for å hente ham, for de sa:
“Han er fra forstanden!”
22 Og de skriftlærde som var kommet
ned fra Jerusalem, sa:
“Han er besatt av Be’elsebub! For det
er ved demonenes fyrste han driver ut
demoner!”
23 Da kalte han dem til seg og begynte å tale til dem i en lignelse:
“Hvordan kan Satan drive ut Satan?
24 Hvis et rike strider mot seg selv,
kan det riket ikke bli stående.
25 Og hvis et hus strider mot seg selv,
kan det huset ikke bli stående.
26 For hvis Satan skulle reise seg mot
seg selv i strid, kan han ikke bli stående,
men vil gå sin ende i møte.
27 Ingen kan gå inn i en sterk manns
hus og frarøve ham det han eier uten at
han først binder den sterke mannen. Da
kan han plyndre hans hus.”
MAR 03:28-30. Spott mot Den hellige ånd
28 “For denne sannhet sier jeg: All
synd og spott skal bli tilgitt menneskenes
sønner, og enhver bespottelse de uttaler.
29 Men den som spotter Den hellige
ånd, skal aldri i tider bli tilgitt, for han
blir skyldig til tidernes dom.”
30 For de hadde påstått: ‘Han har en
uren ånd.’
MAR 03:31-35. En bror, en søster
eller en mor
31 Da kom brødrene hans sammen
Markus
med deres mor. De stod utenfor, og de
sendte bud på ham.
32 Mange mennesker satt rundt ham,
og noen sa: “Se! — din mor og dine
brødre står utenfor og spør etter deg.”
33 Han svarte og sa: “Hvem er min
mor eller mine brødre?”
34 Da så han seg omkring på de mange som satt rundt ham og sa: “Se — her
er min mor og mine brødre.
35 Den som gjør Guds vilje, er en
bror, en søster og en mor.”
MAR 04
Jesus taler i lignelser
MAR 04:01-09. Lignelsen om såkornet
01 Han begynte igjen å undervise
dem ved sjøen, og menneskemengden
som samlet seg rundt ham, ble så stor at
han måtte gå ombord i en båt. Han satte
seg i den et stykke ute på sjøen mens
hele menneskemengden ble stående igjen
ved strandkanten.
02 Han underviste dem med mange
lignelser og la frem sin lære for dem:
03 “Hør her: Se — én gikk ut for å så.
04 Mens han sådde, falt noe av såkornet langs veikanten, og himlenes fugler
kom og åt det opp.
05 Noe falt på karrig grunn der det
ikke var mye jord. Og det spirte hurtig
fordi jorden var skrinn.
06 Men de ble svidd av i solen fordi
de ikke hadde slått røtter. Og de visnet.
07 Noe av såkornet falt også blant
tistler. Det vokste opp, men ble kvalt. Og
det bar ingen avling.
08 Men noen falt i god jord, og de
spirte, vokste og gav avling. Noen gav
tretti ganger, noen seksti og noen hundre
ganger mer.”
09 Han sa også: “Den som har ører å
høre med — lytt.”
23
MAR 04:10-12. Jesus taler i bilder
10 Da han ble alene, kom noen som
var sammen med de tolv og spurte ham
hva lignelsen betydde.
11 Da sa han: “Dere har fått kunnskap
om Guds rikes mysterium. Men til dem
som står utenfor, kommer alt i lignelser:
12 ‘Når de ser, skjelner de ikke, og
når de hører, skjønner de ikke så de kan
vende om og få sine synder tilgitt.’”
JES 0 6:09-10
MAR 04:13-20. Forklaring på lignelsen om såkornet
13 Da sa han til dem: “Forstår dere
ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere
da kunne forstå de andre lignelsene?
14 Det såmannen sår, er ordet.
15 De ved veikanten der ordet ble
sådd, hører ordet. Men straks kommer
Satan og tar fra dem det ordet som ble
sådd i deres hjerter.
16 På samme måten er det med såkornet som ble sådd på karrig grunn.
De hører ordet og tar straks imot det
med glede.
17 Men fordi det ikke slår rot, varer
de bare en kort stund, for når de blir utsatt for trengsler og forfølgelser på grunn
av ordet, snubler de med en gang.
18 Det som ble sådd blant tistler, er
de som hører ordet.
19 Men denne tids bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alt det andre, kveler ordet slik at det ikke gir avling.
20 Men det såkornet som falt i god
jord, er de som hører ordet og tar imot
det.
De gir avling — én tretti ganger, én
seksti ganger og én hundre ganger.”
MAR 04:21-23. Om klarsyn
21 Og han sa til dem: “Dere tar vel
ikke frem en lampe for å sette den under
24
Markus
et kar eller under en seng? Dere setter
den i en lysestake.
22 For det som er skjult, skal komme
for en dag, og det som blir holdt hemmelig, skal frem i lyset.
23 Den som har ører å høre med —
lytt.”
MAR 04:24-25. Om skjelneevne
24 Han fortsatte: “Men vurder nøye
det dere hører. For med det samme mål
dere selv bruker, skal det bli målt opp for
dere. For den som hører, skal få mer.
25 Og den som har, skal få. Men den
som ikke har, skal miste det han har.”
MAR 04:26-29. Såkornet og Guds
rike
26 Så sa han: “Guds rike er som når
en mann har kastet såkorn på en åker.
27 Om han sover eller er våken, om
det er natt eller dag, spirer såkornet og
vokser opp uten at han forstår hvordan.
28 Og jorden bringer det frem helt av
seg selv — først strået, deretter akset og
til slutt modne korn i akset.
29 Når grøden er båret frem, blir den
rett etter kuttet av med sigd, for innhøstingen har begynt.”
MAR 04:30-32. Sennepsfrøet og
Guds rike
30 Og han fortsatte: “Hva kan vi sammenligne Guds rike med? Eller med hvilken lignelse kan vi forklare det?
31 Det er som et sennepsfrø. Når det
blir sådd i en åker, er det det minste av
alle frøene i åkeren.
32 Men når det er sådd, vokser det
opp og blir det største av alle plantene i
hagen med grener så store at fuglene under himlene kan komme og ta bolig under skyggen fra det.”
MAR 04:33-34. Jesus talte bare i
bilder
33 I mange slike lignelser forklarte
han ordet til dem, alt etter hvor mye de
var i stand til å ta imot.
34 For uten at det var i lignelser, talte
han ikke. Men når de var alene, forklarte
han alt til disiplene.
MAR 04:35-41. Jesus stilner stormen
35 Da det var blitt kveld den samme
dagen, kom han og sa til dem: “La oss
dra over til den andre siden.”
36 Da dro de bort fra menneskemengden og gikk ombord i en båt. Også andre
båter var med dem.
37 Da blåste det opp med høye stormbølger som slo så kraftig over båten at
den var i ferd med å fylles.
38 Men Jesus lå i akterstavnen og sov
på en pute. Disiplene vekte ham og sa:
“Lærer, er du ikke redd for at vi skal
gå under?”
39 Da reiste han seg, truet vinden og
sa til havet: “Stille. Vær rolig.” Så løyet
vinden av til det ble blikk stille.
40 Og han sa til dem: “Hvorfor ble
dere så redde? Har dere ingen tro?”
41 Da ble de veldig engstelige og sa
til hverandre: “Hvem kan dette være som
både vinden og havet adlyder!”
MAR 05
Jesus gjør mange under
MAR 05:01-20. Den besatte
01 Så dro de over sjøen til distriktet
Gadarenos.
02 Da han var kommet ut av båten,
kom en mann med urene ånder ut fra
gravhulene for å møte ham.
03 Han oppholdt seg i hulene, og ingen klarte å binde ham, ikke engang med
lenker.
04 For han var ofte blitt lagt i fotlenker, men han hadde revet dem av føttene
for de hadde ikke vært kraftige nok til å
temme ham.
Markus
05 Hver natt og dag gikk han og brølte mellom gravhulene og fjellknausene,
og han skar seg opp med steiner.
06 Da han så Jesus et stykke borte,
løp han mot ham og kastet seg ned foran
ham.
07 Og han ropte med høy stemme:
“Hva vil du med meg, Jesus, Sønn av
Den høyeste Gud? Sverg ved Gud at du
ikke skal plage meg!”
08 For Jesus hadde sagt til ham: “Fár
ut av denne mannen, du urene ånd.”
09 Da spurte han: “Hva heter du?”
Han svarte: “Jeg heter Legion, og vi
er mange.”
10 Så ba han innstendig om at han
ikke måtte bli sendt ut av distriktet.
11 Der på fjellet beitet en stor griseflokk.
12 Han med alle åndene bønnfalt ham
og sa: “Send dem til grisene, og la dem
fare inn i dem!”
13 Så snart Jesus hadde godtatt det,
fór de urene åndene ut av ham og inn i
griseflokken som satte utfor en skrent og
ned i sjøen. Det var to tusen som druknet
i sjøen.
14 Grisepasserne løp av sted og fortalte det i byen og distriktene. Og de kom
for å se hva som hadde hendt.
15 Da de nærmet seg Jesus, fikk de se
at han som hadde vært besatt av en legion demoner, satt der fullt påkledd og var
ved full sans og samling. Da ble de forskrekket!
16 De som hadde sett det, fortalte om
det som hadde skjedd med ham som var
besatt av demoner, og om det med grisene også!
17 Og de begynte å bønnfalle dem om
at de måtte dra bort fra grensetraktene
deres.
18 Da de skulle gå ombord i båten,
25
kom han som hadde vært demonbesatt og
ville være med dem.
19 Men Jesus gav ham ikke lov. Han
sa: “Dra hjem til familien din og fortell
dem alt det Jehovah har gjort og hvor
barmhjertig han har vært mot deg.”
20 Så dro han av sted, og han begynte
å fortelle rundt omkring i Dekapolis alt
det Jesus hadde gjort for ham.
Og alle ble forundret.
MAR 05:21-43. En døende pike og
en blødende kvinne
21 Da Jesus igjen var kommet over til
den andre siden med båten, samlet det
seg mange mennesker rundt ham mens
de var ved sjøen.
22 Og, se! — en synagogeforstander
med navn Jairus fikk øye på ham! Han
falt ned foran føttene hans, ba ham innstendig og sa:
23 “Min lille datter ligger for døden!
Men hvis du vil komme og legge hendene dine på henne, blir hun frisk og får
leve.”
24 Han ble med ham, og en stor menneskemengde fulgte dem og presset seg
innpå.
25 Det var en kvinne der som hadde
hatt utflod av blod i tolv år.
26 Hun hadde hatt store lidelser og
oppsøkt leger. Hun hadde brukt opp alt
hun eide, men ble stadig verre.
27 Da hun hørte at Jesus kom, nærmet
hun seg ham bakfra slik at hun kunne
berøre kappen hans.
28 For hun sa med seg selv: “Hvis jeg
får ta på kappen hans, er jeg reddet.”
29 Med det samme tørket kilden til
blødningene inn, og hun kunne føle på
kroppen at hun ble frisk fra lidelsene.
30 Jesus kjente straks at det gikk en
kraft ut av ham. Da snudde han seg mot
menneskemengden og spurte:
26
Markus
“Hvem tok i kappen min?”
31 Disiplene svarte:
“Du ser hvor mange som presser på!
Og likevel spør du: ‘Hvem kom borti
meg?’”
32 Men Jesus fortsatte å se seg omkring for å finne ut hvem som hadde
gjort det.
33 Kvinnen ble så redd at hun skalv,
for hun hadde forstått hva som hadde
skjedd med henne. Da kastet hun seg ned
foran ham og fortalte ham hele sannheten.
34 Da sa han: “Datter, din tro har reddet deg. Gå i fred. Vær frisk uten lidelser.”
35 Mens Jesus ennå snakket, kom
noen til synagogeforstanderen og sa:
“Din datter er død! Det har ingen hensikt
å legge beslag på læreren lenger!”
36 Da Jesus hørte det, talte han til
synagogeforstanderen og sa: “Vær ikke
redd. Bare tro.”
37 Ingen fikk være med ham unntatt
Peter og Jakob, og Johannes, bror til Jakob.
38 Da de kom hjem til synagogeforstanderen, var der mye oppstyr. Det var
gråt og høye klageskrik.
39 Han gikk inn og sa til dem: “Hvorfor lager dere så mye oppstyr og gråter?
Barnet er ikke dødt. Hun sover.”
40 Da lo de nedsettende av ham. Men
da han hadde kastet ut alle sammen, tok
han med seg barnets far og mor og gikk
inn i rommet der barnet lå.
41 Han tok henne i hånden og sa:
“Talitha koumi.”
Oversatt betyr det: ‘Vesle pike.’
Så sa han: “Stå opp.”
42 Og straks stod hun opp og begynte
å gå omkring. Hun var tolv år. Da undret
de seg og ble fullstendig overveldet!
43 Men han gav dem streng beskjed
om at ingen måtte få greie på dette. Deretter sa han: “Gi henne noe å ete.”
MAR 06
Jesus gjør flere under
MAR 06:01-06. Jesus blir avvist
01 Han dro derfra og kom til hjemstedet. Og disiplene fulgte ham.
02 Da det ble sabbat, begynte han å
undervise i synagogen. Mange som hørte
ham der, undret seg og spurte: “Hvor har
han alt dette fra? Hva slags visdom har
han fått som gjør at han kan utføre slike
kraftfulle gjerninger med sine hender?”
03 Er han ikke snekker? Er han ikke
sønn til Maria og bror til Jakob, Josef,
Judas og Simon? Og er ikke søstrene
hans herfra?
Og de snublet på grunn av ham.
04 Men Jesus svarte dem: “En profet
er uten ære på sitt hjemsted, blant slektninger og i sitt eget hus.”
05 Og derfor kunne han ikke utføre
mange kraftfulle gjerninger der. Men han
la hendene på noen få syke som han helbredet.
06 Og han undret seg over deres vantro. Men han gikk rundt omkring i landsbyene og underviste.
MAR 06:07-13. Apostlene blir utsendt
07 Nå kalte han til seg de tolv, sendte
dem ut to og to og gav dem fullmakter
over urene ånder.
08 Han befalte at de ikke skulle ta
noe med seg på veien bortsett fra staven
— ingen matvesker, og verken brød eller
pengepunger.
09 De kunne snøre på seg sandaler,
men ikke ha med seg to kjortler.
10 Han sa til dem: “Når dere tar inn i
et hus, skal dere bli der til dere reiser fra
det stedet.
Markus
11 Og hvis noen ikke vil ta imot dere
eller ikke vil høre på dere, skal dere riste
av dere støvet under føttene deres som en
vitneforklaring imot dem. [For denne
sannhet sier jeg: Det skal bli lettere for
dem fra Sodoma og Gomorra på dommens dag enn for dem fra den byen.”]*
*bare i nyere tekster
12 Så dro de ut og forkynte:
‘Vis anger!’
13 Og de drev ut mange demoner og
dynket mange syke med olje, og de ble
helbredet.
MAR 06:14-29. Hodet til døperen
Johannes
14 Også kong Herodes fikk høre om
ham, for hans navn var blitt godt kjent.
Noen sa: “Det er Johannes døperen som
har stått opp fra de døde. Det er derfor
denne kraften utgår fra ham!”
15 Men andre sa: “Han er Elijah!” Og
atter andre sa: “Han er en profet.” Og:
“Han er en av profetene!”
16 Og da Herodes hørte om dette, sa
han: “Det er døperen Johannes som jeg
lot halshugge, som er stått opp fra de døde!”
17 For Herodes hadde selv gitt ordre
til at Johannes skulle arresteres og kastes
i fengsel. Det gjorde han fordi han hadde
tatt Herodias, hans bror Filips kvinne, til
ekte.
18 For Johannes hadde sagt til Herodes: “Det er ulovlig at du har din brors
kvinne!”
19 Derfor bar Herodias nag til Johannes og ønsket å få ham drept.
Men det fikk hun ikke.
20 For Herodes respekterte Johannes
og så på ham som en rettferdig mann —
en hellig. Da Herodes hadde fulgt og lyttet til Johannes, var han blitt veldig opprørt, men likevel likte han å høre på ham.
27
21 Så kom en passende dag:
På sin fødselsdag holdt Herodes et
stort selskap for de høytstående embedsmennene og de fremste hærførerne i Galilea.
22 Da datter til selveste Herodias
kom inn og danset for dem, ble Herodes
meget tilfreds. Og mens han satt henslengt, sa kongen til piken: “Du kan be
meg om hva du vil, så skal du få det!”
23 Og han sverget: ”Du kan be meg
om hva du vil, så skal du få det, om det
så er halve riket!”
24 Da gikk hun til sin mor, og hun
spurte henne: “Hva skal jeg be om?” Og
hun svarte: “Hodet til døperen Johannes.”
25 Og med det samme løp hun fort
tilbake til kongen med sitt ønske. Hun sa:
“Jeg vil at du skal gi meg hodet til
døperen Johannes på et fat!”
26 Da ble kongen meget bedrøvet,
men fordi han hadde avlagt ed mens de
som lenet seg til bords, hørte på, kunne
han ikke nekte henne.
27 Kongen gav straks ordre til bøddelen at hodet hans skulle bæres inn. Og
han gikk og hugget hodet av ham i fengselet.
28 Og han bar hodet inn på et fat.
Han gav det til piken, som så gav det til
sin mor.
29 Da disiplene hans hørte dette, gikk
de og hentet legemet hans og la det i en
grav.
MAR 06:30-44. Jesus metter fem
tusen
30 Apostlene kom nå tilbake til Jesus
og avla rapport om alle de gjerningene
de hadde gjort og om den undervisningen
de hadde utført.
31 Da sa han: “Kom og vær for dere
selv på et øde sted og hvil dere litt.” For
28
Markus
så mange kom og gikk at de ikke hadde
fått anledning til å ete.
32 Så dro de til et øde sted med båt
for å være for seg selv.
33 Men menneskemengden så at de
dro av sted, og mange gjenkjente ham.
Da kom de løpende til fots i forveien for
dem fra alle byene og samlet seg foran
dem.
34 Da Jesus var kommet i land og så
den store menneskemengden, fikk han
medynk med dem, for de var som en
saueflokk uten gjeter. Og han begynte å
undervise dem.
35 Det var allerede sent på dagen, så
disiplene kom til ham og sa: “Dette er et
øde sted, og det er allerede sent.
36 Send dem fra deg så de kan gå
rundt i distriktet og til landsbyene og
kjøpe seg brød, for de har ikke hatt noe å
ete.”
37 Men han svarte og sa: “Gi dem
noe å ete.” Da sa de: “Skal vi dra og
kjøpe for to hundre denarer* med brød
for å gi dem noe å ete?”
*200 denarer tilsvarte 200 dagsverk
38 Han sa: “Hvor mange brød har
dere? Gå og se etter.” Da de hadde funnet det ut, sa de: “Fem, og to fisker.”
39 Han ba dem sette seg. Og alle satte
seg ned i grupper i det grønne gresset.
40 Så satte de seg i rekker, noen på
hundre og noen på femti.
41 Da tok han de fem brødene, så opp
mot himlene, velsignet dem og brøt brødene. Han gav dem til disiplene som
sendte dem rundt sammen med de to fiskene slik at det ble delt mellom dem alle.
42 Og alle åt seg mette.
43 Etterpå tok de opp tolv kurver
fulle med brødstykker og fisk.
44 De som hadde spist av brødet, var
omkring fem tusen menn.
MAR 06:45-52. Jesus går på vannet
45 Rett etterpå ba han disiplene om å
gå ombord i båten og dra over til Betsaida i forveien, mens han sendte hele
menneskemengden av sted.
46 Da han hadde tatt avskjed med
dem, gikk han opp i en fjellskråning for
å be.
47 Og da det ble kveld, var båten
kommet midt ut på sjøen mens han var
alene igjen på land.
48 Han så at disiplene strevde med
årene, for de hadde motvind. Rundt den
fjerde nattevakt kom han ut til dem, gående på sjøen. Han skulle til å gå forbi
dem.
49 Men da de så at noen kom vandrende omkring på sjøen, trodde de det
var et spøkelse og ropte ut!
50 For alle så ham og ble skrekkslagne! Men med det samme talte han til
dem og sa: “Ta mot til dere og ikke vær
så redde.”
51 Da han var kommet ombord i båten, løyet vinden.
Men de var helt skrekkslagne og nesten overveldet av forundring.
52 De hadde ikke forstått det med
brødene heller, for deres hjerter hadde
ikke vært mottakelige.
MAR 06:53-56. Kristi kjortel
53 Da de var kommet helt over, var
de etter lang tid fremme ved Gennesaret.
De gikk i land der.
54 Men da de var kommet ut av
båten, ble de gjenkjent med en gang.
55 De løp omkring fra hele distriktet
og kom med bårer som de begynte å
bære frem de syke på til der de hørte at
han var.
56 Og hvor han enn kom, enten det
var på landsteder, i byer eller på lands-
Markus
bygda, plasserte de sine svake langs veiene og tryglet om at de i det minste måtte
få ta i kanten av kappen hans, for alle
som tok på den, ble reddet.
MAR 07
Forkynnelse og enda flere under
MAR 07:01-13. Om menneskebud
01 Etter dette samlet fariseerne og
noen av de skriftlærde seg da de kom
opp til Jerusalem.
02 De så at disiplene åt brød sammen. Da sa de:
“Hvis dere ikke vasker hendene, blir
dere skyldige.”
03 For fariseerne og alle jødene vasker alltid hendene hver gang de eter, for
dermed å holde fast på tradisjonene fra
de eldste.
04 Og når de kommer inn fra gaten,
eter de ikke uten først å ha vasket seg.
De holder også fast på mange andre
tradisjoner, som det å dukke kopper og
kar under vann før de setter dem på bordet.
05 Derfor spurte fariseerne og de
skriftlærde ham: “Hvorfor oppfører ikke
disiplene dine seg i tråd med de eldstes
tradisjoner?
De eter brød uten å vaske seg på hendene!”
06 Han svarte dem og sa: “Jesajah
hadde rett da han profeterte om dere hyklere. For han skrev:
07 ‘Dette folket ærer meg med leppene, og deres hjerter er langt borte fra
meg. Men de ærer meg forgjeves, for deres undervisning er ikke annet enn læresetninger og bud av mennesker.’
JES 29:13
08 Dere har gitt avkall på Guds bud,
men holder fast på menneskers tradisjoner som full neddykking av skåler og
kopper.
29
Mange slike og lignende skikker følger dere.”
09 Og han fortsatte: “Det er ikke rett
når dere setter Guds bud til side for å
følge deres egne tradisjoner.
10 For Moses sa:
‘Du skal sette pris din far og din mor.
Og: ‘Den som fordømmer sin far eller
mor, skal dø!’
2MO 20:12, 2MO 21:17
11 Men dere sier at et menneske skal
si til sin far eller mor: ‘Det jeg har, skal
være en korban, en gave til veldedighet.’
12 Og dermed tillater dere ingen å
gjøre noe som helst for sin far eller mor.
13 Slik setter dere Guds ord ut av
kraft. Men dere setter ikke de tradisjonene dere selv har laget, ut av kraft. —
Mange slike skikker har dere.”
MAR 07:14-23. Det urene er fra
hjertet
14 Igjen kalte Jesus hele menneskemengden til seg og sa til dem: “Hør her,
alle sammen, og ta det til dere:
15 Ingenting som kommer inn i et
menneske utenfra, har kraft til å gjøre det
urent.
Men det som kommer ut av et menneske innenfra, kan gjøre det urent.
16 [Hvis noen har ører å høre med —
lytt.”]
17 Da de var kommet inn i huset og
var borte fra menneskemengden, ville
disiplene vite hva lignelsen betydde.
18 Da sa han: “Er også dere uten vett
og forstand som de andre? Forstår dere
ikke at det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke har kraft til å gjøre
det urent?
19 For det kommer ikke inn i menneskets hjerte, men går ned i magen og vil
komme ut som avføring. Slik blir all mat
renset.”
20 Og han fortsatte:
30
Markus
“Det er det som kommer ut av et menneske, som kan gjøre et menneske urent.
21 For fra det indre, fra menneskets
hjerte, kommer onde tanker.
22 De kan føre til hor, utukt, mord,
tyverier, grådighet, svik, utroskap, misunnelse, blasfemi, stolthet og tåpelighet.
23 Det er den ondskapen som kommer fra det indre, som gjør et menneske
urent.”
MAR 07:24-30. Den greske kvinnen
24 Jesus brøt opp derfra og kom til
kystdistriktene ved Tyros og Sidon.
Der gikk han inn i et hus. Han ville
ikke at noen skulle legge merke til ham,
men han klarte ikke å holde det skjult.
25 En kvinne med en liten datter som
var besatt av en uren ånd, fikk høre om
ham.
Hun kom og kastet seg ned foran føttene hans.
26 Kvinnen var greker av syrisk-fønisk opprinnelse. Hun tryglet ham om å
drive en demon ut av datteren hennes.
27 Jesus svarte: “La først barna få ete
seg mette, for det er ikke rett å ta brødet
fra barna og kaste det til en hundunge.”
28 Hun svarte og sa: “Ja, Herre, men
selv en hundunge under et bord får ete
smulene fra barna.”
29 Da sa han: “Fordi du svarte slik,
kan du dra hjem, og da er demonen kommet ut av din datter.”
30 Da hun kom hjem, så hun at demonen var drevet bort, og datteren lå i
sengen.
MAR 07:31-37. Den døvstumme
31 Igjen dro han fra distriktene rundt
Tyrus og Sidon til sjøen Galilea og fortsatte videre gjennom distriktet Dekapolis.
32 Da kom de til ham med en døvstum som også hadde store talefeil. Og
de bønnfalt ham om å legge hånden sin
på ham.
33 Da tok han ham bort fra menneskemengden, og han stakk fingeren inn i
øret hans.
Så spyttet han på den og berørte tungen hans med den.
34 Han så opp mot himlene, sukket
og sa: “Effatha.”
Det betyr: ‘La det løsne.’
35 Og straks løsnet det for ørene
hans. Også tungebåndet hans ble løst, og
han talte klart og tydelig.
36 Igjen ba Jesus dem innstendig om
at de ikke måtte fortelle det til noen, men
dess mer innstendig han ba dem om det,
dess mer snakket de om det.
37 Og de ble fulle av forundring.
“Han gjør bare godt,” sa de. “Han får
døve til å høre og stumme til å tale!”
MAR 08
Jesus helbreder og forkynner
MAR 08:01-10. Jesus metter fire
tusen
01 Omtrent på samme tid samlet det
seg en stor menneskemengde rundt ham
som ikke hadde noe å ete. Da kalte Jesus
til seg disiplene og sa:
02 “Jeg har medlidenhet med denne
menneskemengden, for de har allerede
vært her i tre dager uten mat.
03 Hvis jeg sender dem hjem sultne,
blir de helt utmattet på tilbakeveien, for
noen av dem er kommet langveis herfra.”
04 Da svarte disiplene: “Men hvordan
kan vi skaffe nok mat til dem her på dette øde stedet?
05 Og Jesus spurte: “Hvor mange
brød har dere?” “Sju,” svarte de.
06 Han ba menneskemengden sette
seg ned på marken.
Så tok han de sju brødene, takket, og
brøt dem. Så delte han dem ut blant
Markus
disiplene, som fordelte dem videre til de
andre.
07 De hadde noen små fisker også.
Da han hadde velsignet dem, sa han til
disiplene at de skulle dele ut dem også.
Og de delte dem ut.
08 Og de åt seg mette. Så samlet de
alle stykkene som var til overs, og det
ble sju korger.
09 De som hadde spist, var rundt fire
tusen. Og så sendte han dem fra seg.
10 Så gikk han ombord i båten sammen med disiplene og satte kursen mot
distriktet rundt Dalmanuta.
MAR 08:11-12. Tegn fra himlene
11 Fariseerne kom til ham og begynte
å spørre ham ut. De forlangte tegn fra
himlene, for de ville sette ham på prøve.
12 Da sukket han tungt i ånden og
svarte: “Hvorfor forlanger denne slekten
tegn?
Men, denne sannhet sier jeg: Ikke et
eneste tegn skal denne slekten få.”
MAR 08:13-21. Fariseernes surgjær
13 Så sendte ham dem fra seg, men
selv gikk han ombord i båten igjen.
Og de satte kursen mot den andre siden.
14 De hadde glemt å ta med seg brød.
De hadde ingenting med seg i båten unntatt ett brød.
15 Da advarte Jesus dem og sa:
“Vær forsiktige og se opp for fariseernes surgjær, og også for Herodes’ surgjær.”
16 De diskuterte dette med hverandre
og sa: “Det er fordi vi ikke har brød!”
17 Jesus forstod dette og spurte dem:
“Hvorfor taler dere om at dere ikke
har brød? Skjelner eller skjønner dere
fremdeles ingenting? Er også deres hjerter helt lukket?
31
18 Dere har øyne, men skjelner ikke.
Dere har ører, men lytter ikke. —
Husker dere ikke? —
19 Etter at jeg brøt de fem brødene til
de fem tusen, hvor mange kurver med
brødstykker samlet dere inn?” “Tolv,”
svarte de.
20 “Og etter de sju til de fire tusen,
hvor mange kurver fulle med brødstykker samlet dere inn da?” “Sju,” svarte de.
21 Da sa han: “Og likevel forstår dere
ikke?”
MAR 08:22-26. Den blinde i Betsaida
22 Da de var kommet til Betsaida,
førte de en blind til ham og ba ham ta på
ham.
23 Da tok Jesus den blinde i hånden
og førte ham utenfor landsbyen. Han
spyttet på øyet hans, la hendene på ham
og spurte ham om han kunne se noe.
24 Mannen så opp og sa: “Jeg kan se
mennesker og de ser ut som vandrende
trær.”
25 Deretter la han hendene sine enda
en gang over mannens øyne. Da fikk han
igjen synet slik at han kunne se helt tydelig.
26 Jesus sendte ham hjem og sa: “Gå
ikke inn i landsbyen eller fortell dette til
noen som er fra landsbyen.”
MAR 08:27-30. Peter bekjenner at
Jesus er Kristus
27 Jesus og disiplene fortsatte videre
til landsbyene rundt Cæsarea Filippi. På
veien spurte han disiplene og sa til dem:
“Hvem sier folk at jeg er?”
28 Og de svarte : “Døperen Johannes.
Men noen sier at du er Elijah og andre at du er en av profetene.”
29 Da spurte han.
“Men hvem sier dere at jeg er?”
Peter sa: “Vi sier at du er Kristus.”
32
Markus
30 Men Jesus advarte dem mot å si
det til noen.
MAR 08:31-33. Jesu første dødsprofeti
31 Deretter begynte han å undervise
dem at Menneskesønnen måtte gjennomgå mange lidelser, at han skulle bli forkastet av de eldste, av overprestene og av
de skriftlærde, og at han ville bli drept.
Men etter tre dager ville han bli oppreist
igjen.
32 Han talte åpent til dem om dette,
men da tok Peter ham til side og begynte
å irettesette ham.
33 Men Jesus snudde seg og så på disiplene, og da irettesatte han Peter. Han
sa:
“Forsvinn bak meg, Satan, for du forstår deg ikke på det som er av Gud, men
bare det som er av mennesker.”
MAR 08:34-38. Bær ditt åk med Jesus
34 Så kalte han menneskemengden til
seg sammen med disiplene og sa:
“Den som vil komme etter meg, må
fornekte seg selv, ta opp sin staur og
følge meg.
35 Forstå at den som vil redde sin
sjel, skal miste den.
Forstå også at den som mister sin sjel
på grunn av budskapet om meg, skal redde den.
36 For hva gagner det et menneske
om det vinner hele verden, men mister
sin sjel?
37 For hva kan et menneske gi i bytte
for sin sjel?
38 Forstå at en som virkelig skammer
seg over ordet om meg blant denne
troløse og syndige slekt, han skal også
Menneskesønnen skamme seg over når
han kommer i sin Fars herlighet sammen
med de hellige budbringerne.”
MAR 09
Et syn, helbredelse, en profeti og
forkynnelse
MAR 09:01-08. På forvandlingens
fjell
01 Deretter sa han til dem: “Denne
sannhet sier jeg: Noen av dem som står
her, skal ikke smake døden før de har
sett at Guds rike er kommet med kraft.”
02 Seks dager senere tok Jesus med
seg Peter, Jakob og Johannes og førte
dem opp på et høyt fjell hvor de var helt
alene. Der ble han forvandlet foran øynene på dem!
03 Kappen hans ble skinnende hvit,
som snø, så hvit at ingen tekstilarbeider
på jorden kunne ha bleket den så hvit!
04 Og der viste Elijah og Moses seg
for dem! Og de diskuterte med Jesus!
05 Da reagerte Peter og sa til Jesus:
“Rabbi, dette er et godt sted. La oss
lage tre hytter, én for deg, én for Moses
og én for Elijah.”
06 Men han visste egentlig ikke hva
han skulle si, for han var vettskremt.
07 Så kom det en sky og overskygget
dem, og en røst fra skyen sa:
‘Dette er min kjære Sønn!
Hør ham!’
08 Plutselig, da de så seg omkring,
kunne de ikke lenger se noen unntatt Jesus sammen med dem.
MAR 09:09-13. Men først må Elijah komme
09 Da de gikk ned fra fjellet, gav Jesus beskjed om at de ikke måtte fortelle
noen hva de hadde sett før Menneskesønnen var oppreist fra de døde.
10 De holdt det for seg selv, men diskuterte med hverandre hva ‘oppreist fra
de døde’ kunne bety.
11 Da spurte de Jesus og sa: “Men
Markus
hvorfor sier de skriftlærde at Elijah først
må komme?”
12 Han svarte dem og sa:
“Elijah skal uten tvil komme og sette
alt i rett stand slik det er skrevet. For
Menneskesønnen må gjennomgå store
lidelser for så å bli fullstendig forkastet.
13 Men jeg sier dere at Elijah er allerede kommet, og de gjorde med ham som
det passet dem.” Og slik står det skrevet.
MAR 09:14-29. En gutt med anfall
14 Men da de kom tilbake til de andre
disiplene, så de en stor menneskemengde
som stod samlet rundt dem. Og noen av
de skriftlærde diskuterte med dem.
15 Så snart de fikk øye på ham, ble de
meget overrasket og kom løpende imot
ham for å omfavne ham.
16 Han spurte de skriftlærde: “Hva er
det dere diskuterer?”
17 En i menneskemengden svarte og
sa: “Lærer, jeg har med meg min sønn
som har en stum ånd.
18 Den kan når som helst komme
over ham og kaste ham ned. Da fråder
han om munnen, skjærer tenner og blir
som livløs! Jeg ba disiplene om å drive
den ut, men de klarte det ikke!”
19 Da svarte Jesus og sa til dem:
“Du vantro slekt, hvor lenge må jeg
være hos dere? Hvor lenge må jeg holde
ut med dere? — Før ham til meg.”
20 Så førte han gutten til ham. Og, se!
— straks gav ånden ham krampetrekninger! Han falt ned på bakken og rullet omkring mens han frådet om munnen.
21 Da spurte han guttens far:
“Hvor lenge har han hatt det slik?”
Han svarte: “Fra barndommen av.
22 Ofte har han falt på ild eller i vann
og kunne ha omkommet.
Men hvis du kan gjøre noe for ham,
så vær barmhjertig og hjelp oss!”
33
23 Jesus svarte: “Hvis jeg kan? — Du
må tro, for alt kan være mulig for den
som tror.”
24 Straks utbrøt barnets far i tårer:
“Jeg vil tro, så hjelp meg med min tvil!”
25 Da Jesus så at menneskemengden
hadde stimlet seg sammen rundt dem,
truet han mot ham med den urene ånden
og sa:
“Du døve og stumme ånd, jeg befaler
deg: Fár ut av ham, og vend aldri tilbake.”
26 Da skrek han og fikk et sterkt anfall, og da den fór ut av ham, ble han
som livløs. Derfor sa mange: “Han er
død.”
27 Men Jesus tok ham i hånden og
reiste ham opp.
Og han kunne stå oppreist.
28 Da de var kommet inn i huset, sa
disiplene: “Hvorfor klarte ikke vi å drive
den ut?”
29 Han svarte: “Det slaget kan bare
drives ut med bønn [og faste].”
MAR 09:30-32. Jesu andre dødsprofeti
30 Så dro de bort derfra og gikk videre gjennom Galilea. Men Jesus ville
ikke at noen skulle vite hvor de var.
31 Han underviste disiplene og sa:
“Menneskesønnen skal bli overgitt i
menneskers hender og de skal slå ham i
hjel. Men etter at de har slått ham i hjel,
skal han bli oppreist etter tre dager.”
32 De forstod ikke hva han mente,
men de våget ikke å spørre ham.
MAR 09:33-37. Hvem er den største
33 Deretter kom de til Kapernaum.
Og da de var kommet inn i huset, spurte
han: “Hva var det dere diskuterte på veien?”
34 Da ble de tause, for de hadde kran-
34
Markus
glet med hverandre om hvem som var
størst.
35 Da satte han seg ned, kalte de tolv
til seg og sa til dem: “Den som vil være
fremst blant dere, må være den siste av
alle. Han må være alles tjener.”
36 Så tok han et barn og plasserte det
mellom dem. Da han hadde løftet det opp
i armene sine, sa han:
37 “Den som tar imot et av disse
barna i mitt navn, har tatt imot meg. Og
den som har tatt imot meg, har også tatt
imot ham som har sendt meg.”
MAR 09:38-42. Ikke en av oss
38 Johannes svarte og sa: “Vi så at én
som ikke var i følge med oss, drev ut demoner i ditt navn. Men vi forbød ham,
fordi han ikke var sammen med oss.”
39 Men Jesus sa: “Ikke forby ham, for
ingen som utøver kraften i mitt navn, kan
lettvint tale ondt om meg.
40 For en som er som oss, vil ikke
sette seg over oss.
41 Om én som tilbyr et glass vann og
tilbyr det i mitt navn fordi jeg er Kristus,
sier jeg denne sannhet: Han skal ikke
tape sin lønn.
42 Men for den som får én av disse
små som tror på meg, til å snuble, ville
det vært bedre om han fikk en stor kvernstein bundet rundt halsen og ble kastet i
havet.”
MAR 09:43-48. Søk tiders liv
43 “Hvis hånden får deg til å snuble,
så hugg den av. For det er bedre at du går
vanfør inn til livet, enn at du går med to
hender inn i Gehennas ild, den som aldri
slokner.
44 [Der marken ikke dør ut, og ilden
aldri slokner.]
JES 66:24
45 Og hvis foten får deg til å snuble,
så kutt den av. For det er bedre å gå inn
til livet som krøpling, enn å ha to bein og
bli kastet på Gehennas ild, den som aldri
slokner.
46 [Der marken ikke dør ut, og ilden
aldri slokner.]
JES 66:24
47 Og hvis øyet får deg til å snuble,
så riv det ut. For det er bedre å gå enøyd
inn i Guds rike enn å ha to øyne og bli
kastet på Gehennas ild.
48 Der marken ikke dør ut, og ilden
aldri slokner.”
JES 66:24
MAR 09:49-50. Salt uten kraft
49 “Hver av dere skal saltes med ild,
og hvert eneste offer skal saltes med salt.
50 For salt er nyttig, men hvis saltet
mister sitt saltinnhold, hvordan kan noen
da salte med det? Ha salt i dere selv, og
hold fred med hverandre.”
MAR 10
Ekteskapet, og redningen
MAR 10:01-12. Om skilsmisse
01 Så dro Jesus bort derfra og kom til
de grenseområdene i Judea som lå på den
andre siden av Jordan. Igjen strømmet
menneskemengdene til ham, og som vanlig begynte han å underviste dem igjen.
02 Noen fariseere kom til ham og
spurte: “Er det tillatt for en mann å sende
sin kvinne fra seg?”
De ville sette ham på prøve.
03 Han svarte dem med å spørre:
“Hva har Moses befalt dere?”
04 De svarte ham:
“Moses tillot, slik det er skrevet i rullene, å gi henne et avskjedsskriv før han
sendte henne fra seg.”
05 Da svarte Jesus og sa:
“De var hardhjertet, og fordi de var så
hardhjertet, skrev han dette budet.
06 Men i skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til hannkjønn og hunnkjønn.
07 ‘Derfor skal mannen forlate sin
far og mor og holde seg til sin kvinne, og
de to skal være ett kjøtt.’
1MO 02:24
Markus
08 Og de skal ikke lenger være to,
men ett kjøtt.
09 For det som Gud har sammenføyd,
skal ikke noe menneske skille fra hverandre.”
10 Inne i huset spurte disiplene på
nytt om dette.
11 Han svarte: “Den som sender fra
seg sin kvinne for å ta en annen til ekte,
driver hor med henne.
12 Og hvis kvinnen forlater sin mann
for å ta en annen til ekte, er det hun som
driver hor.”
MAR 10:13-16. Jesus velsigner barna
13 De ville føre barna sine frem for
Jesus, for at han skulle ta på dem. Men
disiplene nektet dem å føre dem frem for
ham.
14 Da Jesus så det, ble han meget
opprørt og sa: “La barna komme til meg,
og hindre dem ikke, for Guds rike er for
slike som dem.
15 For denne sannhet sier jeg: Den
som ikke godtar Guds rike som et barn,
skal aldri komme inn i det.”
16 Deretter tok han dem i armene, la
hendene på dem og velsignet dem.
MAR 10:17-22. En ung, rik mann
17 Så dro de videre langs veien. Da
kom det én løpende mot ham. Han løp
frem, kastet seg på knærne foran ham og
spurte:
“Gode lærer, hva må jeg gjøre for å
arve tiders liv?”
18 Da svarte Jesus: “Hvorfor kaller
du meg god? — Bare én er god, og det er
Gud.—
19 Du kjenner budene: ‘Du skal ikke
drive hor, ikke slå i hjel, ikke stjele, ikke
vitne falskt, ikke bedra, og du skal sette
pris på din far og din mor, —’”
2MO 20:12-16, 5MO 05:16-20
35
20 Han svarte og sa: “Lærer, alt dette
har jeg holdt fra jeg var ung!”
21 Jesus så på ham og ble glad i ham.
Han sa: “Men én ting mangler: Gå, selg
det du har og gi til de fattige. Da har du
en skatt i himlene. Ta så opp din staur og
følg meg.”
22 Men han ble trist da han hørte det,
og han gikk skuffet bort, for han hadde
omfattende eiendommer.
MAR 10:23-25. Kamelen og nåløyet
23 Da så Jesus seg omkring og sa til
disiplene: “Så vanskelig er det for en
som er rik, å komme inn i Guds rike.”
24 Disiplene ble forbauset da de hørte
det. Men Jesus gjentok:
“Barn, så vanskelig er det [for en som
setter sin lit til rikdom] å komme inn i
Guds rike.
25 Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å
komme inn i Guds rike.”
MAR 10:26-31. De siste skal bli de
første
26 Da ble enda mer forbauset, og de
sa til hverandre: “Hvem kan da bli reddet?”
27 Jesus så på dem og sa:
“For mennesket er dette umulig, men
ikke for Gud.
For Gud er alt dette mulig.”
28 Da sa Peter: “Se! — jeg har forlatt alt for å følge deg!”
29 Jesus svarte ham: “Denne sannhet
sier jeg: Alle som har forlatt sine hus,
eller brødre, eller søstre, eller fedre, eller
mødre, [eller kvinner] eller barn og åkrer
på grunn av budskapet, skal få hundre
ganger igjen senere [— hus, brødre og
søstre, mødre og fedre, barn og åkrer, og
forfølgelser.]
30 For i den tiden som kommer, skal
de ha tiders liv.
36
Markus
31 Da skal mange av de første bli de
siste, og de siste skal bli de første.”
MAR 10:32-34. Jesu tredje dødsprofeti
32 På veien til Jerusalem gikk Jesus
et stykke foran disiplene. De var forundret og engstelige, men fulgte etter ham.
Og da tok han igjen de tolv til side og
fortalte dem hva som videre skulle skje
med ham.
33 “Se — vi skal til Jerusalem. Der
skal Menneskesønnen bli overgitt til
overprestene og de skriftlærde. De skal
dømme ham til døden og overlate ham til
folkeslagene.
34 Og de skal holde ham for narr,
spytte på ham, piske ham og slå ham i
hjel.
Men etter tre dager skal han bli oppreist.”
MAR 10:35-40. I døden med Kristus
35 Så kom Jakob og Johannes, sønnene til Sebedeus, til ham og sa: “Lærer,
vi vil at du skal gjøre oss en tjeneste.”
36 Han spurte dem: “Hva vil dere at
jeg skal gjøre for dere?”
37 Da svarte de: “La én av oss få sitte
til høyre for deg, og én til venstre for
deg, når vi kommer i din herlighet.”
38 Jesus svarte: “Dere skjønner ikke
hva dere ber om. Kan dere drikke av det
begeret jeg må drikke av og bli døpt med
den dåpen jeg må bli døpt med?”
39 De svarte: “Det kan vi.”
Da sa Jesus: “Dere skal så visst få
drikke av det begeret jeg må drikke av.
Og den dåpen jeg må bli døpt med, skal
også dere bli døpt med.
40 Men om dere får sitte til høyre
eller til venstre med meg, kan ikke jeg gi
dere. For det er for dem det er forberedt
for.”
MAR 10:41-45. Den fremste er en
slave
41 Da de ti fikk høre dette, ble de
kraftig irritert på Jakob og Johannes.
42 Da kalte Jesus dem foran seg og
sa: “Dere vet at de som regnes for å ha
makt over dem fra folkeslagene, hersker
over dem med stor myndighet.
43 Slik skal det ikke være blant dere,
for den som vil være stor blant dere, må
være en tjener.
44 Den som ønsker å være den fremste blant dere, må være en slave for alle.
45 For Menneskesønnen kom ikke for
å bli tjent, men for selv å tjene og for å gi
sin sjel som løsepenge for mange.”
MAR 10:46-52. En blind får synet
46 De kom til Jeriko. Og da han dro
fra Jeriko sammen med disiplene, ble de
møtt av en stor menneskemengde. En
blind, Bartimeus, sønn til Timeus, satt
ved veien og tigget.
47 Da han hørte at det var Jesus fra
Nasaret, begynte han å rope:
“Jesus, Davids Sønn, ha medlidenhet
med meg!”
48 Mange truet ham til å være stille,
men da ropte han enda høyere:
“Jesus, Davids Sønn, ha medlidenhet
med meg!”
49 Da stoppet Jesus og sa: “Rop på
ham.” Så ropte de til den blinde og sa:
“Ta mot til deg og reis deg! Han kaller
på deg!”
50 Da kastet han kappen fra seg, reiste seg og kom mot Jesus.
51 Jesus spurte ham: “Hva vil du jeg
skal gjøre for deg?”
Da svarte den blinde: “Rabboni — at
jeg må få se!”
52 Jesus sa: “Gå, din tro har reddet
deg.” Og straks kunne han se!
Og han fulgte med Jesus på veien.
Markus
MAR 11
Jesus i Jerusalem
MAR 11:01-11. Kongen på en eselfole
01 Så nærmet de seg Jerusalem via
Betfage og Betania. Ved Olivenhøyden
sendte Jesus to av disiplene i forveien,
og han sa til dem:
02 “Gå inn i landsbyen som ligger
foran dere. Med det samme dere kommer
frem, skal dere finne en eselfole der som
står bundet; en som ikke noe menneske
noen gang har ridd på. Løs den, og ta den
med dere.
03 Hvis noen spør hva dere gjør, skal
dere si til dem: ‘Herren trenger den.’ Da
skal de straks la dere dra av sted med
den.”
04 De gikk og fikk øye på en eselfole
som stod bundet foran en port et stykke
fra et veikryss. Og de løste den.
05 Noen som stod der, sa: “Hva gjør
dere? Løser dere folen?”
06 De svarte akkurat slik Jesus hadde
befalt, og da lot de dem gå.
07 Så førte de eselfolen til Jesus. Han
kastet kappen sin over den og steg opp.
08 Mange spredte kappene sine langs
veien, mens andre skar grener av trærne
som de strødde utover veien.
09 De som var foran og de som fulgte
etter, ropte og sa: “Å, redd oss! Velsignet
er han som kommer i HERRENs* navn!
SAL 118:26 *JHVH
10 Velsignet er vår far Davids rike og
han som kommer i HERRENs* navn —
vår redning fra det høye!”
*JHVH
11 Jesus dro inn i Jerusalem og til
templet. Han så seg omkring, men det
var allerede nå kveldstid.
Da dro han heller tilbake til Betania
med de tolv.
37
MAR 11:12-14. Et tre uten frukt
12 Neste dag dro han fra Betania, og
han ble sulten.
13 Et stykke borte fikk han øye på et
fikentre med løv. Han gikk bort for å se
om det kanskje kunne være noe på det.
Men da han kom frem, fant han bare løv,
for det var ikke årstid for fikener.
14 Jesus reagerte og sa: “Aldri skal
noen ete frukt av deg — fra nå av og i
tider.”
Og disiplene hørte at han sa dette.
MAR 11:15-19. Jesus rydder templet
15 Så kom de frem til Jerusalem. Der
gikk Jesus inn i templet og begynte å drive ut alle som kjøpte og solgte i templet.
Han veltet bordene til pengevekslerne
og benkene til dem som solgte duer.
16 Han tillot heller ikke at noen fikk
bære varer inn i templet.
17 Så underviste han dem og sa:
“Står det ikke skrevet: ‘Mitt hus skal
kalles et bønnens hus for alle folkeslag?’
Men dere har gjort det til en røverbule.”
JES 56:07
18 Da de skriftlærde og overprestene
hørte dette, søkte de etter en anledning til
å ta livet av ham.
Men de fryktet ham, for menneskemengden var oppglødd over hans lære.
19 Da kvelden kom, gikk de ut av byen.
MAR 11:20-24. Tro som kan flytte
et fjell
20 Om morgenen, da de gikk forbi, så
de at fikentreet var vissent til roten.
21 Da ble Peter minnet på, og han
husket, hva som ble sagt. Og han sa til
ham: “Rabbi! Se! — fikentreet som du
for-dømte, har visnet!”
22 Da svarte Jesus og sa: “Ha tro til
Gud.
38
Markus
23 For denne sannhet sier jeg: Om
noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og
kast deg i havet’ uten den minste tvil i
sitt hjerte, men tror at det han sier, kan
skje, så skal det bli gjort for ham.
24 Derfor sier jeg: Hva dere trenger,
be om det i tro, og det skal bli gitt dere
som en følge av det.”
MAR 11:25-26. Om ettergivelse
25 “Og når dere står og ber om ettergivelse, hvis dere da har noe imot noen,
skal heller ikke deres Far i himlene ettergi deres skyld.
26 [For hvis dere aldri ettergir, vil
heller ikke deres Far i himlene ettergi deres skyld.”]
MAR 11:27-33. Om Jesu fullmakt
27 Deretter kom de igjen til Jerusalem, og mens Jesus gikk omkring i templet, kom overprestene, de skriftlærde og
de eldste til ham, og de spurte:
28 “Ved hvilken fullmakt gjør du
dette? Og hvem har gitt deg denne fullmakten til å gjøre dette?”
29 Da sa Jesus: “La meg få stille dere
et spørsmål. Svar meg på det, så skal
også jeg fortelle dere ved hvilken fullmakt jeg gjør dette:
30 Johannes’ dåp — var den fra himlene eller av mennesker? — Svar meg.”
31 De vurderte dette og sa: “Hvis vi
sier at den var fra himlene, kommer han
til å spørre: ‘Hvorfor trodde dere ham da
ikke?’
32 Og hvis vi sier at den var av mennesker?” —
Men de fryktet folket som mente at
Johannes var en sann profet.
33 Derfor svarte de Jesus:
“Vi vet ikke.”
Da sa Jesus til dem:
“Så sier heller ikke jeg hvor jeg har
denne fullmakten fra.”
MAR 12
Lignelser og forkynnelse
MAR 12:01-12. De onde vindyrkerne
01 Så begynte han å tale til dem i lignelser: “En mann plantet en vingård, satte et gjerde rundt den og gravet en grop
for vinpressen og bygget et vakttårn.
Så leide han den ut til vindyrkere, for
han skulle reise til et land langt borte.
02 Da det var tid for innhøstingen,
sendte han en slave til vindyrkerne for å
hente sin del av avlingens frukter fra vindyrkerne.
03 Men de angrep ham, slo ham og
sendte ham tomhendt bort.
04 Igjen sendte han en annen slave til
dem, men ham steinet de til han fikk
hodeskader. Og de sendte ham fra seg i
vanære.
05 Deretter sendte han enda én til
dem, men ham slo de i hjel. Han sendte
flere også, men de som ikke ble drept,
ble slått.
06 Til slutt hadde han bare én han
kunne sende, sin egen sønn, som han
hadde kjær. Han sendte ham helt til slutt,
for han tenkte: ‘De kommer til å respektere min sønn.’
07 Vindyrkerne sa da til hverandre:
‘Dette er arvingen. Kom, la oss slå ham
i hjel så vi kan ha arven for oss selv.’
08 Så grep de ham, slo ham i hjel og
kastet ham ut av vingården.
09 Hva skal eieren av vingården gjøre
nå? — Han skal komme og slå i hjel vindyrkerne og gi vingården til noen andre.
10 Vet dere ikke hva som er skrevet?
— ‘Den steinen som bygningsmennene
forkastet er blitt hovedsteinen.
11 Dette har Jehovah gjort, og det er
praktfullt for våre øyne.’” SAL 118:22-23
12 Da forsøkte de å gripe ham, men
Markus
de var redde for menneskemengden. De
forstod at lignelsen var om dem, men de
lot ham være og dro av sted.
MAR 12:13-17. Keiserens mynt
13 Da sendte de noen fariseere og
herodianere til ham for å sette ham fast
med ord.
14 De sa til ham: “Lærer, vi vet at du
er et rettskaffent menneske som ikke bryr
deg om å se etter et menneskes ytre, men
underviser Guds vei i sannhet. — Er det
rett å betale skatt til keiseren eller ikke?”
15 Men Jesus gjennomskuet hykleriet
deres og spurte:
“Hvorfor vil dere sette meg fast? —
Rekk meg en denar, så jeg kan få se på
den.”
16 Så rakte de ham én. Da spurte han:
“Hvem er dette et bilde av? Og hvem
har denne signaturen?”
Og de svarte: “Keiseren.”
17 Da svarte Jesus og sa til dem: “Så
gi da til keiseren det som er keiseren sitt,
og til Gud det som er Gud sitt.”
Og de undret seg over dette.
MAR 12:18-27. Om oppstandelsen
18 Så kom saddukeerne, de som sier
at det ikke er en oppstandelse, til ham for
å spørre ham ut.
19 De sa: “Lærer, Moses har skrevet
at dersom en mann dør og går bort fra sin
kvinne uten å ha gitt henne barn, da skal
hans bror ta denne kvinnen til seg for å
frembringe avkom for sin bror.
20 Nå var det sju brødre. Den første
tok en kvinne, men han døde uten å etterlate seg avkom.
21 Også den andre tok henne og døde
uten å etterlate seg avkom. Slik gikk det
også med den tredje.
22 Alle sju tok henne uten å etterlate
seg avkom med henne.
Til slutt døde også kvinnen.
39
23 I oppstandelsen når de står opp,
hvem skal kvinnen da være hos? For alle
sju hadde hatt denne kvinnen.”
24 Da svarte Jesus og sa til dem:
“Derfor er dere på avveier:
For dere kjenner verken Skriften eller
Guds kraft.
25 Når de døde står opp, skal de verken ta til ekte eller gi til ekte, for de skal
bli som budbringerne i himlene. —
26 Hva oppstandelsen fra de døde
angår: Vet dere ikke fra Moses’ skriftrull
at Gud talte til ham ved tornebusken og
sa: ‘Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og
Jakobs Gud?’
2MO 03:06, 2MO 03:15
27 Og Gud er ikke de dødes, men de
levendes Gud. Derfor er dere fullstendig
på avveier.”
MAR 12:28-34. Lovens to største
bud
28 Så nærmet en skriftlærd seg. Han
hadde hørt at de diskuterte, og han forsto
at han svarte godt for seg. Han spurte:
“Hvilket er det første av alle bud?”
29 Jesus svarte: “Det første av alle
bud er dette: ‘Lytt, Israel, til Jehovah din
Gud, for Jehovah er Den eneste.
30 Og du skal elske Jehovah din Gud
av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av
hele ditt sinn og med all din styrke.’
5MO 06:04-05
31 Men et annet er likt dette: ‘Du skal
elske din neste som deg selv.’ Ikke noe
bud i loven er større enn disse.”
3MO 19:18
32 Da svarte den skriftlærde: “Godt,
Lærer, du har talt sant. For det er bare én
Gud — og ingen andre!
33 Det å elske ham av hele ditt hjerte,
med all din forstand, av hele din sjel og
med hele din styrke, og det å elske din
neste som deg selv betyr mer enn slaktoffer og brennoffer!”
40
Markus
34 Da Jesus så at han svarte klokt, sa
han. “Du er ikke langt borte fra Guds rike.”
Men etter dette var det ingen som våget å spørre ham ut om noe.
MAR 12:35-37. Davids sønn
35 Mens han underviste i templet, reagerte Jesus og spurte: “Hvordan kan de
skriftlærde si at Kristus er Davids sønn?
36 David sa selv ved Den hellige ånd:
‘Jehovah sa til min Herre: Sett deg til
høyre for meg inntil jeg har lagt dine fiender for dine føtter?’
SAL 110:01
37 For når David kaller ham ‘Herre,’
hvordan kan han da være hans sønn?”
Og den store menneskemengden lyttet
til ham med stor glede.
MAR 12:38-40. Dommen over de
skriftlærde
38 Mens han underviste, sa Jesus:
“Se opp for de skriftlærde, for de liker å gå rundt i side kapper og å bli hilset
på i gatene.
39 De vil ha de fremste setene i synagogene og æresplassene der det er fest.
40 Men de fralister enken hennes hus
og ber lange bønner for syns skyld. —
Disse skal få det vanskeligere under
dommen.”
MAR 12:41-44. Enkens mynt
41 Jesus satt rett overfor tempelbøssene og fulgte med på hvor mye penger
folk la i bøssene. Mange rike gav mye.
42 Da kom en fattig enke som gav en
liten kobbermynt. Den var ikke verdt mer
en noen ører.
43 Han kalte disiplene til seg og sa:
“Denne sannhet sier jeg: Denne fattige
enken har gitt mer i tempelkisten enn noen av de andre.
44 For de andre gav av sin overflod,
men i sin fattigdom gav hun alt hun hadde til hele sitt livsopphold.”
MAR 13
Profetier om endetiden
MAR 13:01-02. Tempelets ødeleggelse
01 Da de gikk ut av templet, sa en av
disiplene: “Lærer! Se! — for noen steiner! For et byggverk!”
02 Jesus svarte og sa: “Se på dette
storslagne byggverket. Men det skal ikke
bli en stein igjen av det, for alt skal rives
ned.”
MAR 13:03-13. Endetidens tegn
03 De satt på Olivenhøyden rett overfor templet. Peter, Jakob, Johannes og
Andreas spurte da de var blitt alene med
ham:
04 “Si oss, når blir alt dette? Og hva
er tegnet når alt dette blir fullført?”
05 Jesus svarte dem og begynte å forklare:
“Se til at ingen kommer på avveier.
06 For mange skal komme i mitt navn
og si: ‘Jeg er han.’
Og mange skal komme på avveier.
07 Når dere hører om kriger, eller det
er rykter om krig, så bli ikke skremt. For
dette er nødvendig, men avslutningen er
ikke ennå.
08 For folkeslag skal reise seg mot
folkeslag, og rike mot rike.
Og det skal bli jordskjelv noen steder,
og sult og opptøyer. — Og dette er bare
begynnelsen på fødselssmertene.
09 Så se dere for. For de skal overgi
dere til domsmyndigheter, og de skal slå
dere i synagogene. Og dere skal bli stilt
fremfor herskere og konger på grunn av
deres vitneforklaring om meg.
10 Men budskapet må først bli forkynt for alle folkeslag.
11 Men når de fengsler dere og overgir dere, skal dere ikke tenke ut på forhånd eller overveie hva dere skal si. Det
Markus
vil bli gitt dere i den stund hva dere skal
si, for dere skal tale ved Den hellige ånd.
12 En bror skal overgi sin bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal
reise seg mot foreldrene og få dem drept.
13 Og dere skal bli hatet av alle for
mitt navns skyld. Men den som holder ut
til avslutningen, skal bli reddet.”
MAR 13: 14-18. Jødenes trengsel
14 “Når dere ser styggedommen som
ødelegger, slik den er omtalt av Daniel,
profeten, oppstilt på det sted den ikke
burde være — la den som leser, forstå —
må de som er i Judea flykte til fjells.
DAN 11:31, DAN 12:11
15 Om noen er på hustakene, må de
ikke løpe ned i huset eller gå inn i det for
å hente ut noe av det som er i huset.
16 Og de som er ute på jordet, må
ikke snu seg og dra tilbake for å hente
kappen.
17 Det blir smertefullt for de som er
gravide eller gir bryst på den tiden.
18 Be om at disse ikke må flykte om
vinteren.”
MAR 13:19-23. Den store trengsel
19 “Slik det var på den tiden, skal det
igjen bli en trengsel som det aldri har
vært maken til siden skapelsens begynnelse; fra Gud skapte verden og frem til
da — og aldri skal det skje igjen.
20 Hvis Jehovah ikke hadde forkortet
den tiden, ville ikke noe kjøtt blitt reddet. Men for de utvalgtes skyld, de som
han selv har utvalgt, skal den tiden bli
forkortet.
21 Hvis noen sier: ‘Se — der er Kristus.’ Eller: ‘Se — her er han,’ så ikke tro
det.
22 For falske kristuser og falske profeter skal stå frem og utføre tegn og under som om mulig skal forføre også de
utvalgte.
41
23 Så se opp, for, se — jeg har forklart alt dette på forhånd.”
MAR 13:24-27. Menneskesønnens
nærvær
24 “På den tiden — etter de trengslene — skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt lys.
JES 13:10
25 Stjernene på himlene skal kastes
ned, og himlenes krefter skal rokkes.
26 Da skal de se at Menneskesønnen
kommer i skyen med stor kraft og herlighet.
27 Han skal sende ut sine budbringere
og samle inn de utvalgte fra de fire vindretninger — fra verdens fjerneste ende til
himlenes ytterkant.”
MAR 13:28-31. Om fikentreet
28 “Lær av denne lignelsen om fikentreet: Når treets grener livner til og blir
myke og løvet spretter ut, da vet dere at
sommeren nærmer seg.
29 Slik skal også dere — når dere ser
at det er i ferd med å skje — vite at det
nærmer seg — det står for døren.
30 For denne sannhet sier jeg:
Denne slekt skal ikke forgå før alt
dette har skjedd.
31 Himler og jord skal forgå, men
mine ord skal aldri forgå.”
MAR 13:32-37. Ingen kjenner dagen
32 “Dagen eller timen kjenner ingen,
ikke budbringerne i himlene og heller
ikke Sønnen, men bare min Far.
33 Så se opp, våk og be, for dere vet
ikke når tiden er inne.
34 Det er som når en mann reiser langt bort. Han reiser fra huset, og han lar
slavene overta myndigheten.
Han gir alle hver sin oppgave og ber
dørvakten holde seg våken.
35 Så vær på vakt, for dere vet ikke
når husets herre kommer tilbake. Det kan
42
Markus
skje om kvelden, ved midnatt, ved hanegal eller i grålysningen.
36 Når han så plutselig kommer, la
han da ikke finne dere sovende.
37 Og det jeg har sagt til dere, sier jeg
også til alle andre: Vær våkne.”
MAR 14
Jesus forberedelser
MAR 14:01-02. Planer om å drepe
Jesus
01 Det var bare to dager igjen til påsken og de gjærfrie brøds høytid. Overprestene og de skriftlærde var på vakt for
å gripe ham med list og drepe ham.
02 Men de sa: “Ikke under høytiden,
for at folket ikke skal gjøre opprør!”
MAR 14:03-09. Kvinnen som salvet
Jesus
03 Da han var i Betania, i huset til Simon den spedalske og lenet seg til bords
der, kom en kvinne dit som hadde en alabastkrukke med ekte og kostbar nardusolje. Hun åpnet alabastkrukken og tømte
den over hodet hans.
04 Men én som var til stede, ble irritert og sa: “Hvorfor sløser en som henne
bort denne oljen?
05 Hun kunne solgt den for mer enn
tre hundre denarer og gitt dem til de fattige.”
Og han kritiserte henne kraftig.
06 Men Jesus sa: “La henne være.
Hvorfor plager du henne for dette, for
hun har gjort en god gjerning mot meg.
07 Dere vil alltid ha fattige hos dere.
Når dere måtte ønske det, kan dere gjøre
godt mot dem. Men meg har dere ikke
alltid hos dere.
08 Hun har gjort sitt beste og har salvet meg som forberedelse på min begravelse.
09 For denne sannhet sier jeg: Hvor
enn i denne verden noen forkynner bud-
skapet, skal det hun har gjort, bli fortalt
til minne om henne.”
MAR 14:10-11. For tretti sølvmynter
10 Judas fra Iskariot, en av de tolv,
gikk da til overprestene for å overgi ham
til dem.
11 Da de hørte dette, ble de glade og
lovet ham sølvpenger. Og fra da av så
han etter en anledning til å overgi ham.
MAR 14:12-21. Jesu siste påske
12 På den første dagen i de gjærfrie
brøds høytid, da de skulle slakte til påske, spurte disiplene: “Hvor vil du at vi
skal feire påskemåltidet?”
13 Da sendte han to av disiplene i forveien og sa: “På vei til byen skal dere
møte en mann som bærer en krukke med
vann. Følg ham.
14 Der hvor han går inn i et hus, skal
dere si til det husets herre:
‘Læreren spør: Hvor er gjesterommet
der han kan ha påskemåltidet sammen
med disiplene sine?’
15 Da vil han vise dere et stort loftsrom som er fullt møblert og klargjort.
Der skal dere forberede det for oss.”
16 Da dro disiplene av sted, og da de
kom inn i byen, fant de at alt var slik
som han hadde sagt.
Så forberedte de påsken.
17 Om kvelden kom han dit sammen
med de tolv.
18 Da de hadde lenet seg for å ete, sa
Jesus: “Denne sannhet sier jeg: En som
eter sammen med oss, kommer til å overgi meg.”
19 Da begynte de å bli bedrøvet, og
den ene etter den andre sa: “Det er en annen enn meg!”
20 Han svarte og sa: “Det er en av
dere tolv. — Det er han som dypper i
skålen med meg.
Markus
21 For Menneskesønnen skal sannelig
gå bort slik det står skrevet. Men stakkars det mennesket som overgir Menneskesønnen. Det ville vært bedre for det
mennesket om det aldri var født.”
MAR 14:22-26. Herrens måltid
22 Mens de åt, tok Jesus brødet, velsignet det og brøt det. Han gav dem og
sa: “Ta og ét. Dette er mitt legeme.”
23 Så løftet han begeret, takket og
gav dem. Og alle drakk av det.
24 Da sa han:
“Dette er Den nye paktens blod som
utøses for mange.
25 For denne sannhet sier jeg:
Jeg skal ikke mer drikke av vintreets
frukt før den dagen jeg på ny drikker den
i Guds rike.”
26 Og da de hadde sunget,* gikk de ut
til Olivenhøyden.
*SAL 110-118
MAR 14:27-31. Før hanen galer
27 Jesus sa: “Dere skal alle snuble i
natt, for det står skrevet:
‘Jeg vil slå gjeteren, og sauene skal
bli spredt omkring.’
SAK 13:07
28 Men etter at jeg er blitt oppreist,
skal jeg dra i forveien for dere til Galilea.”
29 Men da erklærte Peter: “Selv om
alle de andre kommer til å snuble, så skal
iallfall ikke jeg!”
30 Da svarte Jesus: “Denne sannhet
sier jeg deg: På denne dag, i natt før hanen har galt to ganger, skal du ha fornektet meg tre ganger.”
31 Men da svarte han enda sterkere:
“Om jeg så må dø sammen med deg,
kommer jeg aldri til å fornekte deg!”
Og alle de andre sa det samme.
MAR 14:32-42. Jesus i Getsemane
32 Så kom de til et sted som hette
Getsemane. Da sa han til disiplene:
“Sett dere her mens jeg ber.”
43
33 Og han tok Peter, Jakob og Johannes med seg, og han begynte å bli meget
tung til sinns.
34 Da sa han: “Min sjel er sorgtung
til døden. — Bli her og våk med meg.”
35 Han gikk et stykke lenger bort, falt
til jorden og ba om at hvis det var mulig,
måtte han unngå denne timen.
36 Han sa: “Abba. Far. Alt er mulig
for deg, så la dette begeret gå meg forbi.
Likevel — ikke som jeg vil, men som du
vil.”
37 Så kom han og så at de sov. Da sa
han til Peter: “Simon, sover du? Klarte
du ikke å våke med meg i én time?
38 Våk og be for at dere ikke skal falle i fristelser. For om ånden er villig, er
kjøttet virkelig svakt.”
39 Igjen gikk han bort for å be. Og
han sa de samme ordene.
40 Da han kom tilbake, hadde de sovnet enda en gang, for deres øyne var tunge. Men denne gangen visste de ikke hva
de skulle svare ham.
41 Så kom han for tredje gang, og han
sa: “Sover dere ennå og hviler dere? Det
er nok. Min time er kommet. For, se —
Menneskesønnen skal bli overgitt i synderes hender.
42 Reis dere og la oss gå. For, se —
han som skal overgi meg, nærmer seg.”
MAR 14:43-50. Tatt til fange
43 Og med det samme, mens han
ennå talte, viste Judas, en av de tolv, seg.
Sammen med ham var en hel menneskemengde som hadde med seg stokker og
sverd. De var sendt av overprestene, de
skriftlærde og de eldste.
44 Han som skulle overgi ham, hadde
gitt dem et tegn og sagt: “Han som jeg
kysser, er det! Grip ham og før ham trygt
bort.”
45 Han gikk rett bort til ham og sa:
44
Markus
“Rabbi, Rabbi!” Og han kysset ham ivrig!
46 Så rakte de hendene mot ham og
grep ham.
47 En som stod ved siden av ham, dro
da sverdet mot en av øversteprestens slaver. Han hugget til og kuttet av ham øret.
48 Jesus reagerte og sa: “Kommer
dere mot meg med sverd og stokker som
mot en røver dere skal ta til fange?
49 Dag etter dag var jeg i templet og
underviste uten at dere grep meg. —
Men det som er skrevet, må gå i oppfyllelse.”
50 Da forlot alle ham. De flyktet.
MAR 14:51-52. Han som flyktet naken
51 En som fulgte dem, var en viss ung
mann med et linklede kastet rundt sin
nakne kropp.
52 Men da de ville gripe den unge
mannen, slapp han linkledet og løp naken bort.
MAR 14:53-65. For Sanhedrinet
53 Så førte de Jesus frem for øverstepresten. Der var alle samlet — overprestene, de eldste og de skriftlærde.
54 Peter hadde fulgt etter dem på avstand helt frem til øversteprestens forgård.
Der satte han seg sammen med vaktene og varmet seg på ilden.
55 Overprestene og hele Sanhedrinet
jaktet på vitneforklaringer mot Jesus slik
at de kunne få dømt ham til døden. Likevel fikk de ikke noe på ham.
56 Mange vitnet falskt mot ham, men
vitneutsagnene deres stemte ikke overens.
57 Enda en gang stod noen frem og
vitnet falskt mot ham. De sa:
58 “Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive
ned denne helligdommen som er gjort av
menneskehender, men etter tre dager skal
jeg bygge opp en annen som ikke er laget
av menneskehender.’”
59 Men heller ikke da stemte vitneforklaringene deres overens.
60 Da reiste øverstepresten seg midt
blant dem og spurte ut Jesus. Og han sa:
“Reagerer du ikke på det som disse vitner imot deg?”
61 Men han tidde og svarte ingenting.
Igjen spurte øverstepresten ham ut. Han
sa: “Er du Kristus, Sønn av Han som er
velsignet?”
62 Jesus svarte: “Det er jeg. Og dere
skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på himlenes
skyer.”
63 Da flerret øverstepresten kjortelen
sin og spurte. “Hva trenger vi flere vitner
til etter dette?
64 Nå har dere hørt at han er blasfemisk! — Hva mener dere?”
Og alle dømte ham skyldig til døden!
65 Da begynte de å spytte på ham. Og
de bandt bind for øynene hans og slo
ham i ansiktet. “Profetér!” ropte de.
Og vaktene slo ham med håndflatene.
MAR 14:66-72. Da hanen gol
66 Mens Peter satt nede i forgården,
kom en av øversteprestens tjenestepiker
forbi.
67 Hun så at Peter satt og varmet seg.
Da hun fikk øye på ham, sa hun. “Du var
også sammen med Jesus fra Nasaret?”
68 Men han nektet og sa. “Jeg verken
vet eller forstår hva du snakker om!” Så
reiste han seg og gikk ut i innkjørselen.
Da gol en hane!
69 Og da tjenestepiken igjen så ham,
begynte hun å si til dem som stod der:
“Han der var også med ham!”
70 Igjen nektet han. Men litt senere sa
en av de som stod der:
Markus
“Du er helt sikkert fra Galilea, for du
har samme dialekten.”
71 Og da begynte han å sverge med
eder:
“Jeg kjenner ikke det mennesket som
dere prater om!”
Da gol hanen for andre gang!
72 Og da husket Peter det Jesus hadde
sagt til ham:
‘Før hanen galer to ganger, skal du ha
fornektet meg.’
Da brøt Peter sammen og gråt høylytt!
MAR 15
Jesu død
MAR 15:01. Dømt av Sanhedrinet
01 Så snart det ble morgen holdt overprestene, de eldste og de skriftlærde og
hele Sanhedrinet rådslagning med hverandre. Deretter bandt de Jesus og førte
ham bort for å overgi ham til Pilatus.
MAR 15:02-15. Jesus for Pilatus
02 Pilatus spurte ham: “Er du jødenes
konge?” Og han svarte: “Det er som du
sier.”
03 Overprestene satte frem mange anklager mot ham, men han svarte dem
ikke på noen av dem.
04 Da spurte Pilatus ham igjen: “Skal
du ikke forsvare deg? — Hør hvordan de
vitner mot deg!”
05 Men Jesus svarte fremdeles ikke
på noe av det, og derfor undret Pilatus
seg.
06 Nå ble det under høytiden løslatt
en fange etter deres ønske.
07 De ville ha sagt ‘Barabbas,’ for
han satt lenket sammen med noen opprørere som hadde begått drap under et
opprør.
08 Og menneskemengden begynte å
rope at han skulle gjøre som han alltid
hadde gjort.
45
09 Pilatus svarte dem og sa: ‘Vil dere
at jeg skal slippe fri jødenes konge?’
10 For han forstod at overprestene
hadde overgitt ham på grunn av misunnelse.
11 Men overprestene hisset opp massene for at han heller skulle sette fri Barabbas.
12 Pilatus spurte igjen og sa: “Men
hva vil dere jeg da skal gjøre med ham
som påstår at han er jødenes konge?”
13 De ropte: “Staurfest* ham!”
*gr. stauroo = staure
14 Da spurte Pilatus: “Hvorfor? Hvilken forbrytelse er han skyldig i?”
Men da ropte de enda høyere: “Staurfest* ham!”
*gr. stauroo = staure
15 Og fordi han ville holde seg inne
med menneskemengden, gjorde han som
de ville. Han satte Barabbas fri, men Jesus overlot han til å bli pisket og staurfestet.*
*gr. stauroo = staure
MAR 15:16-20. Soldatene spotter
Jesus
16 Soldatene førte ham så bort. Og de
førte ham inn i gårdsplassen til det som
var Pretoriet.
Der samlet de hele vaktstyrken.
17 Deretter kledde de ham i purpur og
flettet en tornekrans som de satte på
ham.
18 Så begynte de å gjøre honnør for
ham:
“Vær hilset, du jødenes konge!”
19 Så slo de ham i hodet med et sivrør og spyttet på ham. Og de bøyde seg
og falt på kne foran ham som for å ære
ham.
20 Da de hadde holdt ham for narr,
tok de av ham den purpurrøde, lot som
om de skar av ham hans edlere deler, og
kledde på ham den samme kappen som
han hadde hatt på seg.
46
Markus
Så førte de ham bort for å staurfeste*
ham.
*gr. stauroo = staure
MAR 15:21-32. Jødenes konge
21 Da tvang de en viss Simon fra Kyrene som gikk der, han var kommet inn
fra markene og var far til Aleksander og
Rufus, til å bære stauren.*
*gr. stauros = staur
22 Så førte de ham til stedet Golgata
som oversatt betyr Hodeskallestedet.
23 De gav ham vin å drikke som var
blandet med myrra, men han tok ikke
imot den.
24 Da de hadde naglet ham til stauren, ble det strid om kappen hans, men
da trakk de lodd om hvem som skulle ha
den.
25 Det var i den tredje timen de staurfestet* ham.
*gr. stauroo = staure
26 På skriften med anklagen mot ham
var det skrevet:
JØDENES KONGE.
27 To røvere ble staurfestet* samtidig
med ham, en til høyre og en til venstre
for ham.
*gr. stauroo = staure
28 Og slik gikk Skriften i oppfyllelse
når den sier:
‘Han ble regnet blant forbryterne.’
JES 53:12
29 De som gikk forbi, spottet ved å
ristet på hodet og si: “Ha! Var det ikke
du som skulle rive ned helligdommen og
bygge den opp igjen på tre dager!
30 Redd deg selv og kom deg ned fra
stauren!”*
*gr. stauros = staur
31 På samme måten holdt også overprestene ham for narr. De sa til hverandre fremfor de skriftlærde: “Han har
reddet andre, men seg selv kan han ikke
redde!
32 La denne Kristus, Israels konge,
komme ned fra stauren* med det samme
slik at vi kan se og tro!” *gr.stauros = staur
Også den ene som ble naglet til stauren sammen med ham, slengte ukvemsord mot ham.
MAR 15:33-41. Jesus dør
33 I den sjette timen ble det et mørke
over hele landet til den niende timen.
34 Og i den niende timen ropte Jesus
med høy røst:
“Elo’i, Elo’i, lama sabaktani?”
Oversatt betyr det: ‘Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forlatt meg?’
35 Noen som stod i nærheten, hørte
det og sa: “Se! — Han roper på Elijah!”
36 Da var det én som sprang og fylte
en svamp med sur vin. Han festet den til
et sivrør som han rakte ham for at han
skulle få drikke.
Men én sa: “La ham være. — La oss
se om Elijah kommer og tar ham ned.”
37 Da utstøtte Jesus et høyt rop og
gav opp ånden.
38 Og forhenget i helligdommen revnet i to ovenfra og ned!
39 Da den hærføreren som stod rett
foran ham, hørte hvordan han ropte da
han gav opp ånden, utbrøt han:
“Sannelig, dette mennesket var Guds
Sønn!”
40 Noen kvinner stod og fulgte med
på avstand.
Blant dem var Maria fra Magdala, og
Maria, mor til Jakob og den yngste,
Josef, og Salome.
41 Disse var fra Galilea, og de hadde
fulgt ham og stelt for ham.
Men også mange andre hadde kommet sammen med ham opp til Jerusalem.
MAR 15:42-47. I Josefs gravkammer
42 Det var allerede blitt kveld og det
gikk derfor mot slutten på forberedelsesdagen, dagen før sabbatene.
43 Josef fra Arimatea var et ansett
Markus
rådsmedlem* som også selv så frem til
Guds rike. Han gikk og stilte seg modig
frem for Pilatus for å be om Jesu legeme.
*medlem av Sanhedrinet
44 Pilatus ble overrasket over at han
allerede var død. Han sendte bud på hærføreren og spurte hvor lenge det var siden han døde.
45 Og da han fikk vite det av hærføreren, overlot han hans legeme til Josef.
46 Han kjøpte lintøy, og han tok ned
Jesu legeme. Han kledde ham i lintøyet
og la ham i et gravkammer som var hugget ut i en klippe.
Så rullet han en stein foran åpningen
til gravkammeret.
47 Maria fra Magdala, Maria og Josef
så hvor de la ham.
MAR 16
Jesu oppstandelse
MAR 16:01-08. Han er oppreist
01 Da sabbatene var over, gikk Maria
fra Magdala, Maria, Jakob og Salome og
kjøpte kryddersalve.
Og de gikk for å salve ham.
02 Ganske tidlig etter sabbatene kom
de til gravkammeret.
Da stod solen opp.
03 De sa til hverandre: “Hvordan skal
vi få rullet bort steinen fra åpningen til
gravkammeret?”
04 Men da de fikk øye på det, så de at
steinen var rullet bort. Og den var meget
stor.
05 Og da de kom inn i gravkammeret,
så de en ung mann som satt helt til høyre
inntullet i en hvit kledning.
Da ble de forskrekket!
06 Men han sa: “Vær ikke forskrekket. Dere ser etter Jesus fra Nasaret, han
som de staurfestet.* Han er oppreist! Og
han er ikke her. Se — der er stedet der de
la ham!
*gr. stauroo = staure
47
07 Men gå og si til disiplene, og til
Peter: “Han er gått i forveien for dere til
Galilea. Der skal dere få se ham, slik han
har sagt.”
08 De gikk hurtig ut og flyktet fra
gravkammeret, for de skalv av opphisselse.
Og de sa ikke et ord til noen, for de
var redde.
Her slutter budskapet etter Markus.
Versene fra 09-20 er ikke anerkjent
som opprinnelig skrevet av Markus.
MAR 16:09-11. Maria fra Magdala
09 Da Jesus var oppstått tidlig på den
første dagen etter sabbatene, viste han
seg først for Maria fra Magdala som han
hadde drevet sju demoner ut av.
10 Hun gikk og fortalte det til dem
som hadde deltatt med ham. Og de sørget
og gråt høyt.
11 Men da de hørte at han var i live,
og at hun hadde sett ham, trodde de henne ikke.
MAR 16:12-13. To av disiplene
12 Etter dette manifesterte han seg i
en annen skikkelse for to av dem mens
de var ute og gikk på landet.
13 De gikk og fortalte det til de andre,
men ingen trodde dem.
MAR 16:14-16. Misjonsbefalingen
14 Senere manifesterte han seg for de
elleve mens de lenet seg til bords, og han
refset dem for deres mangel på tro fordi
de så hardhjertet hadde nektet å tro på
dem som hadde sett ham etter at han var
oppreist.
15 Og han sa: “Gå ut i hele verden og
forkynn budskapet for alle skapninger.
16 Den som tror og blir døpt, skal bli
reddet, men den som ikke tror, skal bli
fordømt.”
48
Markus
MAR 16:17-18. Tegn for dem som
tror
17 “Og disse tegn skal følge dem som
tror: I mitt navn skal de drive ut demoner, og de skal tale i nye tungemål.
18 De skal ta opp slanger, og hvis de
drikker noe som er dødelig, skal det ikke
skade dem.
Og når de legger hendene på de syke,
skal de bli friske.”
MAR 16:19. Ved Guds høyre hånd
19 Så, etter at Herren hadde talt til
dem, ble han tatt opp til himlene.
Og der satte han seg ved Guds høyre
hånd.
MAR 16: 20. Budskapet blir spredd
20 Så dro de ut og forkynte over alt,
og Herren virket sammen med dem og
stadfestet sitt ord gjennom de tegn som
fulgte dem.
49
02 Markus med kommentarer
Markus, gr. Markon, blir også kalt Johannes, hebr. Jahannon. Han har skrevet Paktens bok nr. 41. Den ble likevel skrevet en del senere enn Lukas. Dermed blir budskapet etter Markus det siste av de tre synoptiske, de sammenfallende, budskapene, men
det er likevel plassert som det andre etter Matteus.
Det blir også hevdet at Markus er det eldste av budskapene.Markus var ikke en
av Jesu tolv utvalgte. Han tilhørte ikke den indre kretsen av disipler som fulgte Kristus, men han var likevel til stede da Jesus ble overgitt og arrestert i Getsemane.
(MAR 14:51-52)
Markus kom fra en velsituert familie i Jerusalem med egen tjenerstab. Hans mor
hette Maria, og det var dit Peter flyktet etter at en budbringer hadde befridd ham fra
fengslet. (GJE 12:12)
Markus var søskenbarn til Paulus’ nære medarbeider Barnabas, og han ble etter
en del uoverensstemmelser med Paulus til slutt en av hans nærmeste medarbeidere.
Han var en nær venn av Peter og kan ha fått mye informasjon av ham.
Markus’ budskap legger vekt på Kristus som den ydmyke tjeneren. Budskapet er
ikke spesielt rettet mot jødene, men i større grad mot folkeslagene, grekerne. Han har
derfor få henvisninger til De hebraiske skriftene.
Brevet ble mest sannsynlig skrevet under et opphold i Rom.
Markus er det korteste av de fire budskapene om Kristus, og avslutningen virker
brå. (MAR 16:08)
Derfor er det blitt tilføyd en noe mer avrundet avslutning til Markus.
Denne avslutningen er tilføyd i noen av de siste avskriftene av Markus, men i de
eldste og mest anerkjente tekstene er den utelatt.
Betyr det faktum at det foreligger en tilføyelse på budskapet etter Markus, og at
den ikke er skrevet av Markus selv, at dette budskapet derfor blir mindre troverdig?
Det er et stort spørsmål, for om selve budskapet er like troverdig som de andre,
bør vi likevel ha en forsiktig holdning til det som er tilføyd.
Av alt som er tilføyd, stemmer heller ikke alt med resten av Bibelen, f.eks. Markus 16:18.
MAR 01
Jesus begynner sin gjerning
MAR 01:01-08. Døperen Johannes
01 Dette er begynnelsen på budskapet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
02 Det er skrevet av profeten: ‘Se! — jeg vil sende min budbringer foran deg, og
han skal rydde veien for deg.
MAL 03:01
03 En røst roper fra ødemarken:
Rydd vei for Jehovah! Gjør hans stier rette!’
JES 40:03
04 Johannes døpte i ødemarken, og han forkynte en dåp til omvendelse og
tilgivelse for synd.
50
Markus med kommentarer
05 De dro ut fra alle distriktene rundt Judea og Jerusalem, og alle ble døpt i elven
Jordan. Og de bekjente sine synder.
06 Johannes var kledd i kamelhår med et lærbelte om livet. Han åt gresshopper
og vill honning.
07 Han forkynte og sa: “Det kommer en etter meg som er mektigere enn jeg. For
jeg er ikke verdig å bøye meg ned og løse sandalremmene hans.
08 Og dette er sant: Jeg døper med vann, men han skal døpe med Den hellige
ånd.”
KOMMENTAR 001:
Metteus begynte sitt budskap med en oversikt over Jesu ættetavle. Det hadde uten
tvil størst interesse for jødene. Markus, derimot, begynner sin beretning med døperen
Johannes, han som skulle sette alt i rett stand for Jehovah. Og dette gjorde han gjennom forkynnelse og dåp. Forkynnelsen er grei; den forstår de aller fleste av oss. Men
Johannes’ dåp skaper forvirring for mange.
Var ikke denne dåpen en fullgod dåp?
Nei, den var bare en symbolsk handling for det som skulle komme senere! Det var
først etter Jesu død og oppstandelse dåpen ble fullverdig gjennom Jesu blod.
Likevel er også dåpen til Kristus en symbolsk handling som viser at du tror på Jesu død og oppstandelse.
Det er dette Paulus viser til når han i EFE 04:05 skriver: ‘Det er én Herre, én tro,
én dåp.’
Noen forkynner at dåpen fører til redning, men Peter sier at den er en god samvittighetspakt med Gud. (1PE 03:21, NKJ)
Dette avsnittet er sammenfallende, synoptisk, med MAT 03:01-12.
Se MAT — Dere har aldri kjent meg, KOM. 007.
Etter hver KOMMENTAR viser jeg til det avsnittet i forrige bok som handler om
det samme tema, jfr. neste linje:
MAT 03:01-12, KOM. 007
MAR 01:09-12. Johannes døper Jesus
09 På den tiden gikk Jesus fra Nasaret for å bli døpt av Johannes i Jordan.
10 Med det samme han steg opp av vannet, så han himlene delte seg, og ånden
dalte ned over ham i form av en due.
11 Da lød en røst fra himlene:
‘Dette er min kjære Sønn som jeg har gitt min fullmakt.’
12 Og straks drev ånden ham ut i ødemarken.
KOMMENTAR 002:
Her ser vi at også Jesus lot seg døpe av Johannes. Men, hvordan kan jeg da påstå
at Johannes’ dåp ikke var fullverdig? Den var fullverdig til det den var tiltenkt — en
symbolsk renselse. Dåpen var ‘til omvendelse og syndenes forlatelse.’
Og da forstår vi at dette ikke var noen dåp Jesus trengte, for han både trodde, ja,
Markus med kommentarer
51
han visste, og han var uten synd. Derfor ble dåpen for ham en symbolsk lydighetshandling mot Gud etter Guds plan, for at Johannes ‘skulle sette alt i rett stand for Jehovah.’ (MAR 01:03)
Vi ser i tillegg at denne symbolske dåpshandlingen førte til Guds godkjennelse
av sin Messias, og gjennom dåpshandlingen ble Jesus ikke bare utpekt som Messias,
(1MO 03:15) men han ble nå innsatt som Messias — han hadde fått Guds fullmakt
til å utføre det oppdraget han i utgangspunktet var utsendt for å fullføre.
Når det står at han ‘så himlene dele seg og ånden dale ned som en due’ er dette
det synlige beviset på at Kristus nå hadde fått den spesielle kraften og styrken fra
Gud, Guds hellige ånd, som var helt nødvendig for at han skulle kunne utføre sitt
oppdrag. Mange tror at det er automatikk i å få Den hellige ånd i dåpen, jfr. Pinsemenighetens forkynnelse av åndsdåp, det vil si at dåpen ikke er fullverdig uten at du
får tildelt de samme evnene som disiplene fikk gjennom Den hellige ånd — særlig
evnen til å tale i tunger.
Les om Kornelius i GJE kap. 10. Han fikk Den hellige ånd før han ble døpt!
Og apostlene som fikk Den hellige ånd i form av ildtunger på Pinsedagen i år 33,
var etter all sannsynlighet alle døpt på et tidligere tidspunkt!
For oss som blir døpt i dag, er dåpen en symbolsk handling — vi døper oss til
Kristus. Men det betyr ikke at vi får av Den hellige ånd — den samme evnen til å utføre mektige gjerninger som disiplene hadde. Alle vet dette! Men det er mye
bibelfabling på dette området! — særlig angående helbredelse og tungetale.
Legg merke til, f. eks. i GJE 08:17, at de som var døpt, først fikk Den hellige ånd
gjennom disiplenes håndspåleggelse og ikke i dåpen. De helbredet også gjennom
håndspåleggelse. Den evnen fikk bare de som skal sitte på tronen med Kristus. Det
meste som foregår i dag på det området, er bare villfarelse eller i verste fall bevisst
bedrag!
MAT 03:13-17, KOM. 008
MAR 01:13. Satan frister Jesus
13 Han var der i ødemarken i førti dager. Han ble fristet av Satan og var blant rovdyr. Men budbringere hjalp ham.
KOMMENTAR 003:
Her ser vi at Markus har en kortversjon av da Jesus ble fristet av Satan. Den som
skriver mest utfyllende om den episoden, er Lukas. Derfor vil jeg komme med en mer
utfyllende kommentar under Lukas, kap. 04, vers 01-13.
MAT 04:01-11, KOM. 009
MAR 01:14-15. Guds rike er nær
14 Etter at Johannes var satt i fengsel, dro Jesus til Galilea og forkynte budskapet
om Guds rike.
15 Han sa: “Tiden går i oppfyllelse. Guds rike er kommet nær. Vis anger, og tro
på budskapet.”
52
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 004:
Hva mener Jesus når han sier at ‘tiden er gått i oppfyllelse?’ Han viser da til loven
og profetiene, og at han selv utgjør den oppfyllelsen som det der vises til, helt fra
Første Moses til profeten Malaki. Og den tiden er nå kommet da alt det som det er
profetert om, både i loven og i de andre profetene, skal skje!
Jesus snakker hele tiden om Guds rike. Kan du forklare hva Guds rike er?
Alle religiøse organisasjoner forkynner i dag Guds redning, også Jehovas vitner.
Deres forkynnelse er likevel mer rettet mot Guds rike. Er det ubibelsk?
Hvis du ikke vet hva Guds rike er, bør du slå opp i MAT 13:19. Der står klart og
tydelig hvorfor du ikke har forstått det — hvis du i det hele tatt har hørt om det før.
Kunnskapen om Guds rike er en av de fire hjørnesteinene til en fullmoden forståelse av Guds ord. Se bak i boken.
MAT 04:12-17, KOM. 010
MAR 01:16-20. De første disiplene
16 Mens han vandret rundt ved sjøen Galilea, fikk han øye på Simon og hans bror
Andreas. De kastet ut garn i sjøen, for de var fiskere.
17 Jesus sa til dem: ”Følg meg så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.”
18 Og de lot med en gang garnet ligge og fulgte ham.
19 Da han hadde gått litt lenger, fikk han øye på Jakob, sønn til Sebedeus, og hans
bror Johannes. De satt i en båt og bøtte garn.
20 Med det samme han ropte på dem, forlot de sin far Sebedeus i båten sammen
med mannskapet, og de kom og fulgte ham.
KOMMENTAR 005:
Hvert budskap har en noe forskjellig fremstilling av hvordan Jesus valgte ut de
tolv, ikke disiplene (elevene), men apostlene (utsendingene).
Hvis du leser Johannes 01:35-42, vil du se at han fremstiller det på en helt annerledes måte. Der fulgte Andreas og noen andre disipler etter Jesus og ble med ham
hjem. Og da skal du vite at disse fortellingene ikke er motstridende, men utfyllende.
MAT 04:18-22, KOM. 011
MAR 01:21-28. Jesus driver ut en ånd
21 De gikk inn i Kapernaum, og så snart det ble sabbat, gikk de inn i en synagoge
der. Og han underviste dem.
22 De ble forbauset over hans lære fordi han underviste med myndighet og ikke
som de skriftlærde.
23 I synagogen var det en mann med en uren ånd.
24 Han skrek og sa: “La meg være! Hva skal du med meg, du Jesus fra Nasaret?
Er du kommet for å ødelegge meg? For jeg vet at du er Guds hellige!”
25 Men Jesus svarte strengt: “Vær stille. — Fár ut av ham.”
26 Han med den urene ånden fikk da et anfall og ropte med høy stemme. — Og
så fór den ut av ham.
Markus med kommentarer
53
27 Da ble alle forundret, og de diskuterte med hverandre: “Hva kan dette være?
En ny lære? Hvor har han fullmakt fra til å gi ordre til urene ånder slik at de adlyder
ham!”
28 Og med en gang begynte ryktet om ham å spre seg rundt omkring i alle distriktene i Galilea.
KOMMENTAR 006:
Hva er forskjellen på en ond ånd, en uren ånd eller en demon? Det er i utgangspunktet det samme, en sykdom eller egenskap som er av Satan og hans budbringere,
demonene.
Å være demonbesatt blir stort sett brukt om slike som har mentale lidelser, og hvis
du leser disse historiene nøye, vil du se at slik de blir beskrevet, sammenfaller de
med mentale lidelser og såkalt nedfallssyke. Onde og urene ånder blir helst brukt til
å beskrive fysiske lidelser. Åndene viser på den måten tilbake på de lidelsene de omtalte personene lider av. De er ikke synlige eller usynlige vesener med horn og hale
som kryper ut av folk eller fârer inn i folk! Når Jesus befaler åndene direkte, gjør han
det som tegn på at han har makten over dem.
MAR 01:29-31. Peters svigermor
29 Rett etter at de var kommet ut fra synagogen, gikk de hjem til Simon og
Andreas sammen med Jakob og Johannes.
30 Simons svigermor lå til sengs med feber, og straks fortalte de ham dette.
31 Han gikk bort til henne, tok henne i hånden og hjalp henne opp. Feberen forlot
henne med det samme, og hun begynte å stelle for dem.
KOMMENTAR 007:
Her ser vi at Peter var gift. Det må han jo ha vært fordi han hadde en svigermor.
Mange påstår hardnakket at alle disiplene var ungkarer og underlagt det såkalte sølibatbudet.
Det var så absolutt ikke tilfellet!
MAT 08:14-15, KOM. 039
MAR 01:32-34. Etter at solen var gått ned
32 Om kvelden etter at solen var gått ned, førte de til ham alle som var syke og
demonbesatte.
33 Alle i byen hadde samlet seg utenfor.
34 Han helbredet mange som hadde lidelser og forskjellige sykdommer. Og han
drev ut mange demoner. Men han nektet dem som hadde hatt demonene å fortelle hva
de hadde opplevd.
MAR 01:32-34. Etter at solen var gått ned
32 Om kvelden etter at solen var gått ned, førte de til ham alle som var syke og
demonbesatte.
54
Markus med kommentarer
33 Alle i byen hadde samlet seg utenfor.
34 Han helbredet mange som hadde lidelser og forskjellige sykdommer. Og han
drev ut mange demoner. Men han nektet dem som hadde hatt demonene å fortelle hva
de hadde opplevd.
KOMMENTAR 008:
Vi ser igjen og igjen at Jesus brukte sabbaten til å utføre mange av sine kraftfulle
gjerninger. Dette gjorde han som en fremtidig advasel mot fremtidig sabbatsfanatisme, jfr. Adventistene, og da med utgangspunkt i hans forkastelse av fariseernes
mange menneskebud som i særlig utstrekning gjaldt sabbaten.Paulus er enda klarere
her. Han sier rett ut at det ikke er noe krav at den eller den dagen skal holdes hellig.
Målet er å leve hver eneste dag som hellig for Gud. (ROM 14:05-06)
MAT 08:16-17, KOM. 040
MAR 01:35-39. Jesus forkynner i Galilea
35 Tidlig neste morgen mens det ennå var mørkt, stod Jesus opp og gikk ut.
Han trakk seg tilbake til et ensomt sted for å be.
36 Simon begynte å lete etter ham.
37 Og da han fant ham, utbrøt han: “Alle leter etter deg!”
38 Men Jesus svarte: “La oss dra videre til noen av landsbyene i nærheten slik at
jeg kan forkynne der også, for det er derfor jeg har kommet.”
39 Han forkynte i synagogene i hele Galilea, og han drev ut demoner.
KOMMENTAR 009:
I tillegg til at Jesus var utsendt som Den lovte Messias som skulle rense menneskene
for deres synd gjennom å bestenke dem med sitt offerblod, var Jesu hovedgjerning
å forkynne Guds rike. Markus er ikke like klar som Matteus her, men Jesu forkynnelse var hele tiden om Guds rike. Når Jesus sender ut de tolv, gir han klar beskjed
om hva deres forkynnelse skal gå ut på: ‘Og når dere går av sted, skal dere forkynne
og si: Himlenes rike er kommet nær.’ (MAT 10:07)
Noen forsøker å sette skille mellom Guds rike og Himlenes rike, men det er bare
to forskjellige uttrykk for nøyaktig det samme. Det er bare Matteus som bruker uttrykket Himlenes rike og Guds rike om hverandre. Alle andre bruker uttrykket Guds
rike. Dette kan være godt å vite for å unngå forvirring og all slags ørekilende fabling.
MAT 04:23-25, KOM. 012
MAR 01:40-45. Den spedalske
40 Da kom en spedalsk til ham. Han ropte på ham, knelte foran ham og sa:
“Hvis du vil, kan du gjøre meg ren.”
41 Da ble Jesus fylt av medlidenhet med ham. Han rakte ut hånden, tok på ham
og sa: “Det vil jeg. — Bli ren.”
42 Og med det samme han hadde talt ferdig, forsvant spedalskheten og han var
ren.
Markus med kommentarer
55
43 Han advarte ham og sendte ham straks av sted.
44 Han sa: “Se til at du ikke forteller dette til noen.
Men gå og vis deg for presten og gi et renselsesoffer slik Moses har befalt. La det
være en vitneforklaring for dem.”
45 Likevel gikk han av sted og begynte å fortelle alt sammen! Han fortalte i detalj
hva Jesus hadde gjort for ham.
Derfor kunne han ikke lenger gå fritt omkring i byen, men han måtte holde seg
skjult på avsidesliggende steder.
Selv da kom de til ham fra alle kanter.
KOMMENTAR 010:
Vi ser at Jesus renser en spedalsk. Og her ber Jesus om at han ikke forteller dette til
noen, men viser seg for presten som en vitneforklaring om at han er Den lovte Messias.
La du merke til at han sa det samme til de som han i vers 34 helbredet for mentale
lidelser? Det er mange som mener at det da var åndevesener han talte til. Nei, det var
nok de som han helbredet, han ba om dette på samme måte som han ber disse spedalske om ikke å si hvem han var. Og han sa det samme i MAT 08:04, 17:09, MAR
01:44, 05:19, 08:26, 08:30, 09:09, LUK 05:14, 08:56, 09:20 og 09:21.
Hvis det var åndelige vesener Jesus snakket til etter at han hadde helbredet de
mentalt syke, hvorfor skulle han da nekte dem å fortelle noen om ham?
Åndelige vesener løper da ikke omkring og forteller mennesker noe som helst!
Hvorfor ba da Jesus om dette i alle disse tilfellene? Først og fremst for å lage
minst mulig oppstuss av praktiske grunner. (MAR 01:45) Men det egentlige svaret
på dette finner vi i en av profetiene, i MAT 12:15-21 som viser til JES 42:01-04, som
igjen viser til Jesu ydmykhet som Guds tjener.
I Lukas 08:39 sier Jesus: ‘Gå hjem og fortell hva Gud har gjort for deg.’ Dette er
igjen et eksempel på Jesu ydmykhet overfor sin Far. Han tok ikke selv æren!
NB! Treenighetslæren har gjennomsyret Guds ord som fariseernes surdeig! Derfor
mener noen at Jesus her viser til seg selv som Gud den allmektige, fordi han sier ‘hva
Gud har gjort for deg,’ mens det egentlig var han selv som gjorde det. Det blir selvfølgelig ren fabling, for hele den Guds gjerning Jesus gjør, gjør han med Guds kraft
og etter Guds vilje!
Begynner du nå å se hvor nøktern Bibelen egentlig er? Ser du hvor lett det er å
rote seg bort i forvirrende bibelfablinger? Og vet du hva? — oftest er det bibelfablerne de kristne helst vil høre og tro på — ikke Bibelen!
MAT 08:01-04, KOM. 037
MAR 02
Jesus fortsetter sin gjerning
MAR 02:01-12. Den lamme
01 Igjen gikk han inn i Kapernaum, og etter kort tid fikk de vite at han var
hjemme.
56
Markus med kommentarer
02 Med en gang samlet det seg så mange der at det ikke lenger var plass til dem
innenfor døren.
Og han talte ordet til dem.
03 Da kom de til ham med en lam som ble båret av fire menn.
04 Men de kunne ikke nå frem på grunn av menneskemengden. Da laget de hull
i taket og firte ned båren som den lamme lå på.
05 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme:
“Barn, dine synder er tilgitt.”
06 Men noen av de skriftlærde som satt der, tenkte i sine hjerter:
07 ‘Hvorfor taler han blasfemisk på den måten? For bare Gud kan tilgi synder!’
08 Men Jesus kjente med det samme i ånden hva de tenkte med seg selv og sa til
dem:
“Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?
09 For hva er lettest å si til den lamme: ‘Dine synder er tilgitt.’ Eller å si: ‘Reis
deg, ta båren din og gå?’
10 Men dere skal vite at Menneskesønnen også har fullmakt på jorden til å si:
‘Dine synder er tilgitt.”
11 Så sa han til den lamme:
“Jeg sier deg: Reis deg, ta med deg båren og gå hjem.”
12 Og han reiste seg med det samme, tok båren og gikk ut foran øynene på dem
alle. Da ble de forundret, priste Gud og sa:
“Vi har aldri sett noe slikt som dette!”
KOMMENTAR 011:
Dette er et spesielt avsnitt, for ikke bare helbreder Jesus en lam, men han tilgir ham
også hans synder. (Avsnitt MAR 01:09-12, KOM 002) Og for friseerne som ikke
anerkjente Jesus som Den lovte Messis, utgjorde dette en klar gudsbespottelse, og
under Den første pakten var gudsbespottelse en dødsstraff.
MAT 09:01-08, KOM. 044
MAR 02:13-17. Skattefuten Levi
13 Igjen gikk han ved sjøen, og hele menneskemengden fulgte ham. Og han underviste dem der.
14 Mens han gikk der, fikk han øye på Levi, sønn til Alfeus, som satt i skatteboden. Da sa han til ham: “Følg meg.” Og Levi reiste seg og fulgte ham.
15 Det skjedde da Jesus lenet seg til bords hjemme hos Levi. Det var også mange
skattefuter og syndere samlet til måltid der sammen med Jesus og disiplene, for det
var mange der som hadde fulgt etter dem.
16 Da de skriftlærde og fariseerne så at han åt sammen med skattefuter og syndere, spurte de disiplene: “Hvordan kan han ete sammen med skattefuter og syndere?”
17 Jesus hørte dem og svarte: “Det er ikke de friske som trenger lege, men de
syke. Jeg er ikke kommet for å kalle de rettferdige, men synderne, til anger.”
Markus med kommentarer
57
KOMMENTAR 012:
Vi har før lest Matteus (Levi) selv fortelle om da han ble kalt til apostel, til medlem
av Jesu tiders presteskap. Her bekrefter Markus den samme historien.
MAT 09:09-13, KOM. 045
MAR 02:18-20. Om å faste
18 Disiplene til både Johannes og fariseerne fastet. Noen kom derfor og spurte
ham: “Disiplene til Johannes og fariseerne faster. Hvorfor faster ikke disiplene
dine?”
19 Jesus svarte dem og sa: “Hvordan kan sønnene i brudekammeret faste mens
brudgommen er hos dem? — Så lenge brudgommen er hos dem, kan de ikke faste.
20 Men den tiden kommer da brudgommen blir tatt fra dem, og da, fra den dagen,
kan de faste.”
KOMMENTAR 013:
Det å faste, plage sin sjel, var et sørge- og ydmykelsesritual under Den første pakten.
Men Jesus pålegger ikke displene å følge dette ritualet, noe som blir klart lagt merke
til. Det var Johannes’ disipler som kom til ham og spurte hvorfor. Og hva svarer
Jesus da? Han sier rett ut at det ikke er grunn til å faste så lenge de, sønnene i brudekammeret, ennå har brudgommen hos seg. Da passer det bedre å feire! Men han
understreker at den tiden skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da kan de
faste!
Når skjedde det? Var det etter at Jesus ble tatt opp til himlene, eller var det mens
han lå tre døgn i gravkammeret? Det var nok det siste, for etter at han var reist opp
fra de døde, var det enda større grunn til å feire enn før!
Likevel, vi skal se at under Romerne at Paulus forklarer hvorfor det å faste nå er
frivillig. Hvorfor?
Hvem er ‘sønnene i brudekammeret?’
Jo, klinkende klart medlemmene av Guds himmelske presteskap, det melkisediske. Og det presteskapet skal bare bestå av menn uten lyte. (3MO 21:17-24)
Du vil se dette hvis du tenker på hvorfor alle Jesu apostler var menn.
MAT 09:14-15, KOM. 046.
MAR 02:21-22. Om Jesu nye lære
21 “Ingen vil noen gang sy lapper av nytt tøy på en gammel kappe. For da vil det
nye stykket få slitasjen på den gamle til å se enda verre ut.
22 Og ingen fyller ny vin på gamle vinsekker. For da kommer sekkene til å
sprekke og vinen renne ut og bli ødelagt. — Ny vin må fylles på nye vinsekker.”
KOMMENTAR 014:
Både Matteus og Markus, og også Lukas, gir oss en temmelig lik fremstillingen av
lignelsen om Jesu nye lære. Og senere i Bibelen får vi heller ingen forklaringer som
gjør at vi får et klarere bilde av denne. Derfor føler jeg at den forklaringen jeg gav
58
Markus med kommentarer
under Matteus er langt på vei fullstendig. Og derfor velger jeg også å gjengi den
forklaringen jeg gav under Matteus her:
Her er to interessante bibelvers som jeg har hørt brukt på mange forskjellige måter. Mange snakker om ‘ukrympet tøy’ og ‘nye vinsekker,’ men ofte uten å skjønne
betydningen.
Hva er det tøystykket som er ukrympet? Jo, det er Jesu nye lære, Den nye pakten.
Det gamle klesplagget er loven, eller Den første pakten. Det Jesus her sier i en til
dels vanskelig lignelse, er at det ikke nytter å ta en del av hans nye lære for gjøre loven fullverdig, for hvis en blander litt av det nye med det gamle, blir både Den første
pakten og Den nye pakten ubrukelige.
Neste vers er egentlig den samme lignelsen bare fortalt med vin og vinsekker som
bilder. Den går ikke direkte på Pakten nå, men mer på dem som forvalter den. Den
nye vinen er Jesu nye lære (vinen står ofte som bilde på liv). Den gamle vinen er
loven.
Hvem blir da de gamle vinsekkene om ikke prestene, fariseerne og de skriftlærde!
Og hvem blir de nye vinsekkene? Jo, Jesu disipler og de som han velger å forkynne den nye læren for!
Vi vet jo fra dagens situasjon at det er vanskelig for en som har et inngrodd bibelsyn å forandre på dette, selv om det vedkommende tror på, er helt på viddene. Jeg
forsøkte en gang å si til en menighetsforstander at det ikke står noe sted i Bibelen at
noen er frelst, men at de troende en dag skal bli frelst. (MAT 24:13, ROM 13:11)
Da fnyste han foraktelig og utbrøt: “Jeg er trygg i den troen jeg har!” Er han det?
Han var altså en typisk gammel vinsekk.
Nei, det er ikke trykkfeil. Det mangler ingen -d etter -n’en i vinsekk.
MAT 09:16-17, KOM. 047
MAR 02:23-28. Herre over sabbaten
23 Så skjedde det at de gikk gjennom en kornåker på en sabbat. Mens de gikk,
begynte disiplene å plukke korn fra aksene.
24 Da sa fariseerne til ham:
“Se! — Hvorfor gjør de noe på sabbaten som er ulovlig?”
25 Jesus svarte:
“Har dere ikke lest hva David gjorde i et tilfelle da han ble sulten?
26 Og hva var det? — Han tok seg inn i Guds hus da Abjatar var øversteprest og
åt utstillingsbrødene som det var ulovlig å ete av unntatt for prestene. Og han gav
også til de andre.”
27 Så sa han: “Sabbaten ble gitt for menneskene; ikke menneskene for sabbaten.
28 Derfor er Menneskesønnen herre over sabbaten.”
KOMMENTAR 015:
Sabbaten var et av de store stridsemnene mellom Jesus og fariseerne, på samme måte
som den i dag utgjør et stridstema mellom Adventistene og alle andre menigheter.
Det er nettopp sabbatsholdelsen som i dag er kjennetegnet på Adventistene, og det
Markus med kommentarer
59
skal mye til for å få dem til å endre syn på dette. De hevder til og med at de som holder søndagen i stedet for sabbaten, skal gå tapt i tider, for de som holder søndagen,
har da tatt rovdyrets merke som det blir advart så sterkt mot i ÅPB 14:06-13! Men
legg merke til i vers 09 at det er tilbedelsen av rovdyret som blir fordømt! Hva er da
rett? Jesus viste klart at han var Herre over sabbaten, og han avviste fariseernes fanatiske tolkninger av sabbatsbudet. Han advarte dermed mot sabbatsfanatismen!
Men avviklet Jesus sabbatsbudet? På samme måte som med fasten, forklarer Paulus dette i sine brev, både i Galaterne og Romerne. Jeg har derfor valgt å gå gjennom
begge disse to spørsmålene under Frihetens lov i Romerne kap. 14.
Men én ting kan jeg fastslå her og nå: Å påstå at å holde søndagen er det samme
som å ta rovdyrets merke, altså grunn til å gå tapt i tider, er en form for sabbatsfanatisme som langt overgår fariseernes!
MAT 12:01-08, KOM. 063
MAR 03
Jesus velger ut apostlene
MAR 03:01-06. På en sabbat
01 Han gikk igjen inn i en synagoge. Det var et menneske der med en vissen hånd.
02 De fulgte nøye med om han ville helbrede noen på en sabbat, for da kunne de
få noe å anklage ham for.
03 Jesus sa til mennesket med den visne hånden: “Reis deg og kom hit.”
04 Da spurte Jesus dem: “Er det ikke tillatt å gjøre godt på en sabbat? — Eller
skal vi gjøre ondt? Skal vi redde en sjel eller slå den i hjel?”
Men de forholdt seg tause.
05 Han så seg omkring med harme og bedrøvelse på grunn av deres harde hjerter.
Han sa til mennesket: “Rekk meg hånden din.” Og han rakte ut hånden, og den ble
like frisk som den andre.
06 Fariseerne gikk straks ut og diskuterte med herodianerne om hvordan de skulle
ta livet av ham.
KOMMENTAR 016:
Dette er Markus’ versjon av det som hendte da Jesus helbredet mennesket med
den visne hånden — inne i en synagoge!
Hvis du sammenligner med Matteus, vil du se at de ikke forteller de samme detaljene. Men her spør Jesus fariseerne: ‘Hva er det tillatt å gjøre på en sabbat — å gjøre
godt eller ondt, å redde eller drepe en sjel, et menneske eller et dyr? Vi vet at det er
synd å slå i hjel! Derfor blir konklusjonen klar: Det er selvfølgelig tillatt å gjøre gode
gjerninger på en sabbat — akkurat på samme måten som på andre dager! Hva da med
onde gjerninger?
Er det tillatt å gjøre onde gjerninger hvis det ikke skjer på en sabbat?
Til sjuende og sist blir det ikke et spørsmål om sabbat eller ikke, men om de gjerningene vi gjør, er gode eller onde!
MAT 12:09-14, KOM. 064
60
Markus med kommentarer
MAR 03:07-12. Mange følger Jesus
07 Jesus ville trekke seg tilbake til sjøen sammen med disiplene, men store
mengder fra Galilea fulgte etter dem.
08 De kom også fra Judea og Jerusalem, og fra Idumea på den andre siden av
Jordan, og fra Tyros og Sidon. De hadde hørt om alt han gjorde og ville oppsøke
ham.
09 Han ba da disiplene gjøre klar en båt til ham for at menneskemengden ikke
skulle trenge seg på.
10 Han helbredet mange, og alle som hadde plager, presset på for å ta på ham.
11 Og da de som hadde urene ånder, fikk øye på ham, kastet de seg ned foran
ham. De ropte og sa: “Du er Guds Sønn!”
12 Men alle ble advart mot å gjøre kjent hvem han var.
KOMMENTAR 017:
Markus viser her virkningene av Jesu mange kraftfulle gjerninger — mennesker
fra øst og vest kom for å følge ham! Han måtte til og med stå litt fra land i en åpen
båt og forkynne for å holde menneskene litt på avstand!
I vers 11 står i DNB, NKJ og NNV at selv de urene åndene kom og kastet seg ned
foran ham? Hvordan kunne noen vite det, hvis de var ånder? Nei, dette er klare
misforståelser. Det var de som led av disse lidelse som kastet seg ned foran han, og
som han befalte ikke skulle fortelle om ham! Igjen — usynlige ånder løper da ikke
rundt og forteller noen noe som helst, men det gjorde de som ble leget for disse lidelsene — enten lidelsene var av fysisk eller mental karakter!
Matteus har en noenlunde identisk fremstilling av dette.
MAT 04:23-25, KOM. 012
MAR 03:13-19. Jesus velger ut de tolv
13 Så gikk han opp i en fjellskråning og kalte til seg dem han ønsket. Og de kom
opp til ham.
14 Der tok han ut tolv apostler, de som han skulle sende ut for å forkynne.
15 Og han gav dem fullmakt til å helbrede og drive ut demoner.
16 De var: Simon, også kjent som Peter.
17 Jakob til Sebedeus og hans bror Johannes. De var kjent som Boanerges. Det
betyr ‘tordensønner.’
18 Og det var Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus og Tomas, og Jakob til
Alfeus, Taddeus, og Simon Kananeus.
19 Og Judas fra Iskariot, han som overgav ham. Deretter gikk de inn i et hus.
KOMMENTAR 018:
Jesus hadde mange disipler, elever (gr. mathetes) og blant alle disiplene valgte han
tolv apostler, utsendinger (gr. apostolos). Vi ser hele tiden at Jesus velger seg ut noen
og avviser andre. Hvordan går det med dem som han avviser? Går de tapt i tider?
Nei, langt ifra, den utvelgelsen Jesus her gjør, er først og fremst en utvelgelse til en
Markus med kommentarer
61
helt spesiell gjerning — han velger seg ut medlemmer til sitt himmelske presteskap!Hva med det jordiske presteskapet? Det avvikler Jesus ved sin død og oppstandelse, og noe nytt jordisk presteskap innsatte han ikke! Ethvert jordisk presteskap blir
dermed en etterlevning fra Den første pakten!
Dette er et stort spørsmål, og jeg skal gå grundigere gjennom det enn dette.
Les EFE — Én enhet under Kristus og HEB — Guds himmelske presteskap
Jeg har nevnt det under Matteus og jeg gjentar det nå: Navnet på Jesus tolv utvalgte er det ikke lett å huske, fordi mange av dem hadde flere navn. Og i tillegg
hette mange av dem det samme, f. eks. var det to som hette Judas og to som hette Jakob, bare for å nevne noen. Men for dem som ønsker å lære seg navnet på apostlene
utenat, foreslår jeg å sette opp en oversiktlig liste og nummerere dem — og deretter
pugger dem!
MAT 10:01-04, KOM. 052
MAR 03:20-27. Et hus i strid med seg selv
20 Igjen stimlet menneskemengden sammen om ham slik at han knapt nok kunne
få i seg maten.
21 Men da hans nærmeste hørte om det, kom de for å hente ham, for de sa:
“Han er fra forstanden!”
22 Og de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa:
“Han er besatt av Be’elsebub! For det er ved demonenes fyrste han driver ut
demoner!”
23 Da kalte han dem til seg og begynte å tale til dem i en lignelse:
“Hvordan kan Satan drive ut Satan?
24 Hvis et rike strider mot seg selv, kan det riket ikke bli stående.
25 Og hvis et hus strider mot seg selv, kan det huset ikke bli stående.
26 For hvis Satan skulle reise seg mot seg selv i strid, kan han ikke bli stående,
men vil gå sin ende i møte.
27 Ingen kan gå inn i en sterk manns hus og frarøve ham det han eier uten at han
først binder den sterke mannen. Da kan han plyndre hans hus.”
KOMMENTAR 019:
Nå begynner vi å nærme oss forklaringen på hva det vil si å spotte Den hellige
ånd, og det som skjer nå, er innledningen til dette.
Markus sier ikke hvilke gjerninger Jesus utførte som foranlediget dette oppstyret,
men Matteus forteller at Jesus helbredet mange både for fysiske og mentale lidelser.
Og det var da han drev ut demoner, altså helbredet de mentalt syke, at fariseerne
påstod at Jesus gjorde dette med direkte hjelp fra Satan og hans demoner.
Jesus benekter dette i en lignelse:
Hvis det er ved hjelp av Satan han driver ut Satans demoner, hvordan kan da
Satan bestå? Da går han jo til angrep på seg selv! For ingen kan gå inn i Satans hus,
billedlig for ham som var mentalt forstyrret, for så å drive ut Satan med mindre han
først hadde uskadeliggjort Satan selv.
62
Markus med kommentarer
Men, sier Jesus, (MAT12:28) hvis han driver ut Satans ondskap ved hjelp av
Guds ånd, da er Guds rikes kraft kommet til dem!
MAT 12:22-30, KOM. 066
MAR 03:28-30. Spott mot Den hellige ånd
28 “For denne sannhet sier jeg: All synd og spott skal bli tilgitt menneskenes
sønner, og enhver bespottelse de uttaler.
29 Men den som spotter Den hellige ånd, skal aldri i tider bli tilgitt, for han blir
skyldig til tidernes dom.”
30 For de hadde påstått: ‘Han har en uren ånd.’
KOMMENTAR 020:
Legg nå godt merke til hva Jesus sier: ‘All synd og spott som menneskene gjør seg
skyldig i, skal de få tilgitt. Men den som spotter Den hellige ånd, skal aldri i tider
bli tilgitt, for han blir skyldig i en tiders synd!’
Først, legg merke til at Jesus ikke sier ‘synder mot Den hellige ånd,’ men ‘spotter Den hellige ånd.’ Det er mange som blander her, og da kan de umulig ha forstått
dette — for hvem synder vi mot når vi synder? Jo, mot Gud ved hans ånd — det Gud
representerer — selvfølgelig! Les GAL 05:16-26. Men det skal vi mennesker bli tilgitt, sier Jesus.
Hva er da forskjellen på å ‘synde mot Den hellige ånd’ og å ‘spotte Den hellige
ånd?’
Jo, fariseerne hadde all den kunnskap om Gud og Guds kraft som noen var i besittelse av på den tiden — de var Guds eget utvalgte presteskap! Og nå fikk de personlig erfare Guds ubegrensede velgjerning og kraft, og de hadde ingen unnskyldning
for ikke å godta Jesus som Guds Sønn, som Guds representant — ja, som den lovte
Messias! De var direkte vitner til Guds uomtvistelige kraft!
Men de hånte det de fikk være førstehåndsvitner til gjennom Kristi guddommelig
kraft — de påsto at det han gjorde, var av Satan! Og dermed spottet de Guds hellige
ånd, Guds kraft og væremåte! For slike finnes det ingen tilgivelse!
Det er også slike situasjoner Paulus viser til i Hebreerne 06:01-08 når han skriver,
i vers 04-05, PAKTEN: ‘Det er umulig for en som er blitt opplyst, og som har smakt
himlenes gaver og fått del i Den hellige ånd, og som har fått føle Guds ords godhet
og kreftene fra den den tiden som skal komme, å finne tilbake til redningen hvis de
faller ifra.’
Hva med fariseerne, hadde de fått del i Den hellige ånd? Ja, helt klart, om ikke
direkte ved seg selv, så uomtvistelig gjennom Jesus og hans gjerninger. Og Jesus sier
det til dem direkte i et nærmest desperat forsøk på å få dem til å tro på ham:
‘Hvis dere ikke tror meg på mitt ord, så tro meg iallfall på gjerningene!’
Men de spottet hans gjerninger utført ved Den hellige ånds kraft! De sa at hans
gjerninger var av Satan — og de avviste ham!
Markus bekrefter dette i vers 30:
For de (fariseerne) hadde sagt (om Jesus): ‘Han har en uren ånd!’
Markus med kommentarer
63
Hva med oss som lever i dag? Kommer vi inn under dette? Nei, langt ifra! Vår
gudstro er kun basert på tro; ikke kraft og tegn!
Men, er det ikke slik i dag at vi får Den hellige ånd i dåpen? Sier ikke Pinsevennene at den som blir døpt, får Den hellige ånd, de blir åndsdøpt, og at tegnet på at de
har fått Den hellige ånd, er at de kan tale i tunger?
Slike påstander er skremmende villfarelser! Jeg skal gå gjennom dette under det
korte kapitlet 13 i Første korinter (les 1KO 13:08), men la meg likevel ta det kort
mens jeg er inne på det: Det er bare et meget begrenset antall som i dag får Den hellige ånd i dåpen. Det var heller ingen automatikk i at noen fikk Den hellige ånd, evnen til å utføre Guds kraftfulle gjerninger, i dåpen på Jesu tid.
La oss først nevne da Jesus selv ble døpt. Da fikk han Den hellige ånd i dåpen,
den kraft som måtte til for at han skulle utføre Guds kraftfulle gjerninger. (MAR
01:09-11) Neste gang Den hellige ånd ble utøst direkte fra Gud, var på loftssalen 1.
pinsedag i år 33. Da ble Guds ånd utøst over de tolv apostlene, og all sannsynlighet
taler for at samtlige av disse hadde tatt vannets dåp. Men det var likevil ikke en forutsetning for å få Den hellige ånd! (GJE 02:01-04)
Da Peter døpte Kornelius, fikk Kornelius og hans hus Den hellige ånd før dåpen!
Peter så på dette som et bevis på at de hadde Guds velsignelse, og derfor fikk de vannets dåp — etterpå! (GJE 10:44-48) Men med dem som ble omvendt av Filip i Samaria, var det motsatt — de fikk ikke Den hellige ånd i dåpen! Dermed hadde Jesus sine
ord i behold i.f.m. at Peter hadde fått nøklene til himlenes rike. For først da Peter og
Johannes kom til Samaria, fikk samaritanerne Den hellige ånd — gjennom disiplenes
håndspåleggelse! Da brukte Peter den andre nøkkelen til himlenes rike. (GJE 08:1419) Ut fra dette kan vi klart trekke den konklusjon at det ikke finnes noen automatisk
forbindelse mellom vannets dåp og det å bli døpt med Den hellige ånd.
Mer i Første korinter.
MAT 12:31-32, KOM. 067
MAR 03:31-35. En bror, en søster eller en mor
31 Da kom brødrene hans sammen med deres mor. De stod utenfor, og de sendte
bud på ham.
32 Mange mennesker satt rundt ham, og noen sa: “Se! — din mor og dine brødre
står utenfor og spør etter deg.”
33 Han svarte og sa: “Hvem er min mor eller mine brødre?”
34 Da så han seg omkring på de mange som satt rundt ham og sa: “Se — her er
min mor og mine brødre.
35 Den som gjør Guds vilje, er en bror, en søster eller en mor.”
KOMMENTAR 021:
Her ser vi at Jesu mor og hans fysiske halvbrødre står utenfor og vil snakke med ham.
Jesus viser da i en lignelse til et forhold som er mer verdifullt enn et jordisk slektskap
— å ha sitt forhold i orden med Gud!
MAT 12:46-50, KOM. 071
64
Markus med kommentarer
MAR 04
Jesus taler i lignelser
MAR 04:01-09. Lignelsen om såkornet
01 Han begynte igjen å undervise dem ved sjøen, og menneskemengden som
samlet seg rundt ham, ble så stor at han måtte gå ombord i en båt. Han satte seg i den
et stykke ute på sjøen mens hele menneskemengden ble stående igjen ved strandkanten.
02 Han underviste dem med mange lignelser og la frem sin lære for dem:
03 “Hør her: Se — én gikk ut for å så.
04 Mens han sådde, falt noe av såkornet langs veikanten, og himlenes fugler kom
og åt det opp.
05 Noe falt på karrig grunn der det ikke var mye jord. Og det spirte hurtig fordi
jorden var skrinn.
06 Men de ble svidd av i solen fordi de ikke hadde slått røtter. Og de visnet.
07 Noe av såkornet falt også blant tistler. Det vokste opp, men ble kvalt. Og det
bar ingen avling.
08 Men noen falt i god jord, og de spirte, vokste og gav avling. Noen gav tretti
ganger, noen seksti og noen hundre ganger mer.”
09 Han sa også: “Den som har ører å høre med — lytt.”
KOMMENTAR 022:
Av alle Jesu lignelser forklarte han bare to på eget initiativ, men han forklare også
en til etter å ha blitt spurt av Peter. Hvis vi vil lære å forstå Jesus lignelser, må vi
sette oss nøye inn i bildebruken i de lignelsene han forklarte, og så overføre den
samme bildebruken på de andre av hans lignelser, eller bildefortellinger.
Han sier forresten dette selv i vers 04:13 når han forklarer lignelsen til disiplene.
Derfor skulle det være unødvendig å forklare denne lignelsen, for Jesus gjør det
selv under avsnittet MAR 04:13-20.
MAT 13:01-09, KOM. 072
MAR 04:10-12. Jesus taler i bilder
10 Da han ble alene, kom noen som var sammen med de tolv og spurte ham hva
lignelsen betydde.
11 Da sa han: “Dere har fått kunnskap om Guds rikes mysterium. Men til dem
som står utenfor, kommer alt i lignelser:
12 ‘Når de ser, skjelner de ikke, og når de hører, skjønner de ikke så de kan vende
om og få sine synder tilgitt.’”
JES 06:09-10
KOMMENTAR 023:
Hvorfor talte Jesus bare i bilder? Det er flere grunner til det, og han forklarer disiplene at det har noe med mysteriet om himlenes rike å gjøre. Og da må vi tenke praktisk: Når Jesus forklarer menneskene om det himmelske, en usynlig, åndelig verden
som ikke noe menneske har sett eller fullt ut forstått, må han jo bruke sammenlign-
Markus med kommentarer
65
elser som folk kan forholde seg til ut fra deres egen livssituasjon. Slik er det også i
Åpenbaringen som ble gitt til Johannes i tegn. (ÅPB 01:01) Når Johannes så bruker
bilder som ‘gater av gull’ betyr selvfølgelig ikke det at det i himlene finnes gater av
gull, men det er et bilde på den himmelske, åndelige, herlighet. Og slik er det når
Jesus forklarer om det himmelske — han gjør det i bilder som menneskene kan
forholde seg til. Derfor blir det avgjrende å sette seg grundig inn i Jesu bruk av bilder
hvis vi i det hele tatt skal fortå hovedinnholdet i hans budskap, for hvis vi ikke forstår
det vi leser, men begynner å tolke, kommer vi fort på avveier.
I vers 12 ser vi enda en grunn: Det er en profeti som skal gå i oppfyllelse. Og i
denne profetien ser vi at det skal gjøres slik for at menneskene skal måtte grave litt
i dette for derved å huske det bedre. Det skal ikke gå inn det ene øret og ut det andre!
I KOMMENTAR 29 blir det enda klarere.
MAT 13:10-17, KOM. 073
MAR 04:13-20. Forklaring på lignelsen om såkornet
13 Da sa han til dem: “Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da
kunne forstå de andre lignelsene?
14 Det såmannen sår, er ordet.
15 De ved veikanten der ordet ble sådd, hører ordet. Men straks kommer Satan
og tar fra dem det ordet som ble sådd i deres hjerter.
16 På samme måten er det med såkornet som ble sådd på karrig grunn.
De hører ordet og tar straks imot det med glede.
17 Men fordi det ikke slår rot, varer de bare en kort stund, for når de blir utsatt for
trengsler og forfølgelser på grunn av ordet, snubler de med en gang.
18 Det som ble sådd blant tistler, er de som hører ordet.
19 Men denne tids bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alt det andre,
kveler ordet slik at det ikke gir avling.
20 Men det såkornet som falt i god jord, er de som hører ordet og tar imot det.
De gir avling — én tretti ganger, én seksti ganger og én hundre ganger.”
KOMMENTAR 024:
Igjen, les Jesu forklaring på denne lignelsen nøye og husk hva han sier i vers 13:
‘Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da kunne forstå de andre lignelsene?’ Og slik er det. Hvis du setter deg godt inn i Jesu bildebruk i de lignelsene
han selv forklarer, vil du langt på vei også forstå de andre av hans lignelser!
MAT 13:18-23, KOM. 074
MAR 04:21-23. Om klarsyn
21 Og han sa til dem: “Dere tar vel ikke frem en lampe for å sette den under et
kar eller under en seng? Dere setter den i en lysestake.
22 For det som er skjult, skal komme for en dag, og det som blir holdt hemmelig,
skal frem i lyset.
23 Den som har ører å høre med — lytt.”
66
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 025:
Hvorfor tenner vi lys? Er det ikke for å kunne se bedre? Selvfølgelig! Og for verden
utgjør Jesus dette lyset.
Alt som er skjult, altså i mørke, skal nå bli opplyst, og dette skjer gjennom Kristus.
Snakker Jesus her om denne verdens ondskap? Han gjør ikke det, for den er så
visst tydelig nok! Det Jesus snakker om her, er Guds tiders plan for menneskene. Og
hva er det som er uklart? Jo, gjennom store deler av sin forkynnelse snakker Jesus
om Guds rikes mysterium. Også Paulus er opptatt med å forklare dette mysteriet. Det
er det som skal frem i lyset, for det har til denne tid vært skjult, i mørke, for de fleste.
I vers 23 kommer Jesus med en advarsel: ‘Den som har ører å høre med — lytt!’
Tenk deg et ektepar der kjerringa stadig går rundt og gnåler og gneldrer. Mannen
er så vant med dette at selv om han hører henne, og vel så det, er han likevel ikke
oppmerksom på hva hun sier. Jesus advarer mot å forholde seg til Guds ord på denne
måten. Han sier: Lytt nøye til Guds ord for at dere skal forstå det.
MAR 04:24-25. Om skjelneevne
24 Han fortsatte: “Men vurder nøye det dere hører. For med det samme mål dere
selv bruker, skal det bli målt opp for dere. For den som hører, skal få mer.
25 Og den som har, skal få. Men den som ikke har, skal miste det han har.”
KOMMENTAR 026:
Disse to versene er egentlig en direkte fortsettelse av de to forrige: ‘Den som har ører
— lytt! Det er forståelsen av Guds ord Jesus her viser til. ‘For den som hører, skal
få mer.’
Ja, Jesus har nok rett i det han sier, men i dag er det ofte slik at dess mer vi hører
på de forskjlliges forkynnelse, dess mer forvirret blir vi. Derfor forstår vi et det er en
rett forståelse av Guds ord Jesus viser til!
Vers 25 er vanskelig. ‘Den som har, skal få.’
Hvis du allerede har noe, kan du da få det? Igjen er det viktig å vite at Jesus alltid
talte i bilder. Den som forstår Guds ord, har tatt til seg av Guds ånd. Da har han. Men
han skal få mer, og det han da får, er liv i tider. For apostlene gjaldt det utvelgelsen
til Guds himmelske presteskap. Det var utvelgelsen av dette presteskapet Jesus
begynte på da han var her på jorden. ‘Dere skal sitte på tolv troner og dømme Israels
tolv stammer.’ (MAT 19:28)
Hvem er det da som’ikke har, og skal miste det han har?’
Det er mange som ikke har et fnugg av interesse for Guds ord. Også de har muligheten til å bli utvalgt til Guds presteskap, men etter som det viser seg at de i denne
verden ikke har noen som helst interesse for det som hører Gud til, taper de etterhvert
denne muligheten. De har ikke interesse for det som er fra Gud, og da mister de det
de har, muligheten til tiders liv som Guds adopterte sønner og medlemmer av hans
himmelske presteskap.
Og til slutt kan de miste selve livet.
Markus med kommentarer
67
Det er mange som avviser det, men hele Bibelen handler om utvelgelsen til og
opprettelsen av dette presteskapet! Jesu død var et middel til dette; ikke et mål i seg
selv.
MAR 04:26-29. Såkornet og Guds rike
26 Så sa han: “Guds rike er som når en mann har kastet såkorn på en åker.
27 Om han sover eller er våken, om det er natt eller dag, spirer såkornet og vokser
opp uten at han forstår hvordan.
28 Og jorden bringer det frem helt av seg selv — først strået, deretter akset og til
slutt modne korn i akset.
29 Når grøden er båret frem, blir den rett etter kuttet av med sigd, for innhøstingen har begynt.”
KOMMENTAR 027:
Her bruker Jesus et såkorn som bilde på fremveksten av Guds rike. På samme måten
som såkornet vokser nesten uansett fysiske forhold, slik skal også Guds rike vokse,
helt til de som søker Riket, blir så fullmodne at de er klare for innhøstingen.
I vers 29, er de som blir kuttet ned med sigd, de som går tapt i tider?
Nei, men for at innhøstingen av Guds trofaste skal finne sted, må de først dø.
Først da kan de bli høstet inn som fullmodent korn i Guds låve, det himmelske. Dette
skjer ikke på en gang for alle, men etter hvert som den enkelte dør. Matteus tar med
Jesu forklaring på denne lignelsen, i MAT 13:36-43. Den har Markus utelatt.
Les om den første, den åndelige, oppstandelsen i 1TE 04:13-18 og 1KO 15:20-28.
MAT 13:24-30, KOM. 075
MAR 04:30-32. Sennepsfrøet og Guds rike
30 Og han fortsatte: “Hva kan vi sammenligne Guds rike med? Eller med hvilken
lignelse kan vi forklare det?
31 Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd i en åker, er det det minste av alle
frøene i åkeren.
32 Men når det er sådd, vokser det opp og blir det største av alle plantene i hagen
med grener så store at fuglene under himlene kan komme og ta bolig under skyggen
fra det.”
KOMMENTAR 028:
Som nevnt i MAT — Dere har aldri kjent meg er dette en veldig interessant lignelse!
Og fordi vi i Bibelen ikke får noen tilleggsinformasjon som gir en klarere forståelse
av dette, tar jeg med den samme forklaringen som under Matteus:
Hvis Jesus sammenligner himlenes rike med et sennepsfrø som er så lite at det
knapt kan sees, betyr ikke det da at Guds rike ennå ikke har begynt å vokse? Jo, men
Jesus utgjør det første frøet, så det har så smått begynt å spire, jfr. en nasareer, en
spire.
Og til slutt skal det, sennepsfrøet, bli ‘den største av alle hagevekster.’ Den skal
68
Markus med kommentarer
dekke hele hagen, hele jorden, som igjen skal gi fuglene, menneskene, deres beskyttelse!
Mannen som plantet sennepsfrøet, hvem var det?
Ser du at det vesle sennepsfrøet står som bilde på en sterk og voksnde tro? Frøet
er et bilde på Guds rikes vekstkraft.
Ja, vi nærmer oss stadig ‘himlenes rikes store mysterium’ som Gud har holdt
skjult for de kloke, men åpenbart for barn.
MAT 13:31-32, KOM. 076
MAR 04:33-34. Jesus talte bare i bilder
33 I mange slike lignelser forklarte han ordet til dem, alt etter hvor mye de var i
stand til å ta imot.
34 For uten at det var i lignelser, talte han ikke. Men når de var alene, forklarte
han alt til disiplene.
KOMMENTAR 029:
På samme måten som Markus har den beste forklaringen på hva det vil si å spotte
Den hellige ånd, forteller han også klarest hvorfor det var gitt disiplene å forstå
mysteriet om Guds rike. Se hvor klart Markus forklarer dette: Han sier at Jesus ‘talte
ordet til dem alt etter som de var i stand til å forstå.’ Og i vers 34: ‘For uten at han
talte i lignelser, talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han dem alt.’ Da forstår vi klart hvorfor det var gitt disiplene å forstå dette!
Men her er det mye fabling ute og går, for mange hevder at hvis du ikke har fått Den
hellige ånd, har du ingen mulighet til å forstå Bibelen! Det finnes ikke bibelsk
grunnlag for en slik påstand, for Jesus forklarer hele tiden nøkternt hvor viktig det
er å høre og lytte, og forklare, for dermed å forstå. Og det er jo slik det er på andre
områder også. Bibelen er ikke noe unntak i så måte! Betyr det at alle kan forstå Bibelen? Ja, hvis du leser den med et åpent sinn og tar til deg det du leser selv om det
som står der, kolliderer med din tidlige lære, så kan du det!
En kristen må jo justere sin tro etter Bibelen, og ikke Bibelen etter sin tro! Og da
er det mange gamle vinsekker som har tønnevis med gammel vin å tappe ut!
MAT 13:34-35, KOM. 078
ET SKREKKENS EKSEMPEL
Jeg gikk av og til innom en liten menighet i Haugesund, mye på grunn av at han som
forkynte der, fablet i vei etter fri fantasi. Han trodde nemlig at mennesker som hadde
fått Den hellige ånd, kunne reise opp fra de døde også i vår tid. Han viste da til Aril
Edvardsen som bevis, for han hadde visstnok vært en tur i India og oppreist døde der!
Da jeg stilte meg helt tvilende til dette og spurte hvorfor han måtte dra helt til
India for å reise opp døde, viste han til en predikant fra USA som også hadde disse
evnene, visstnok en Benny Hinn. Han hadde til og med videoopptak av en slik kraftfull gjerning som han, Benny Hinn, hadde utført:
‘Det var en mann på sykkel som var blitt overkjørt og fått hele hjernemassen
Markus med kommentarer
69
spredt ut over gatelegemet. Men da Benny Hinn kom til stedet, hadde han befalt den
døde å reise seg igjen. Og straks begynte hjernemassene og legemsdelene å samle seg
sammen igjen helt til den døde reiste seg opp, hoppet tilbake på sykkelen og syklet
frisk bort.’
Da jeg forsiktig antydet at noen kanskje hadde tatt opp en alvorlig ulykke på
video, og at videoen kanskje var blitt fremvist i revers, ble det for mye for ham, og
jeg fikk beskjed om å komme meg ut av lokalene!
Han forkynte også at det norske samfunn ville bli forkastet av Gud, og dette fordi
Arbeiderpartiet hadde redusert forsvarsbudsjettet altfor kraftig i det siste! Derfor var
det bare et tidsspørsmål før hele samfunnet ‘gikk ad undas,’ påstod han fra talerstolen.
Under en annen samtale påstod han hardnakket at nøklene til himlenes rike var
Kristus. Da jeg forsiktig prøvde å forklare ham at så umulig kunne være tilfellet, ble
han rett ut forbannet og sa at han ikke trengte å bli irettesatt av en som ikke hadde
Den hellige ånd! Det var ingenting i Bibelen han ikke forstod, påstod han, selv om
han ikke hadde lest det, for Den hellige ånd viste ham alt etter hvert som han hadde
behov for det! Hvis jeg ikke ville akseptere det, hadde jeg ingenting i den menigheten
å gjøre, fikk jeg beskjed om.
Ja, han hadde rett! Og det hadde ikke de fem-seks andre som var til stede, heller,
for den menigheten ble nedlagt kort tid senere.
MAR 04:35-41. Jesus stilner stormen
35 Da det var blitt kveld den samme dagen, kom han og sa til dem: “La oss dra
over til den andre siden.”
36 Da dro de bort fra menneskemengden og gikk ombord i en båt. Også andre
båter var med dem.
37 Da blåste det opp med høye stormbølger som slo så kraftig over båten at den
var i ferd med å fylles.
38 Men Jesus lå i akterstavnen og sov på en pute. Disiplene vekte ham og sa:
“Lærer, er du ikke redd for at vi skal gå under?”
39 Da reiste han seg, truet vinden og sa til havet: “Stille. Vær rolig.” Så løyet
vinden av til det ble blikk stille.
40 Og han sa til dem: “Hvorfor ble dere så redde? Har dere ingen tro?”
41 Da ble de veldig engstelige og sa til hverandre: “Hvem kan dette være som
både vinden og havet adlyder!”
KOMMENTAR 030:
Dette er en knallhard nøtt for mange! Kan det være sant at Jesus kunne stilne stormen, og hvordan kunne han få det til?
Selv er jeg ikke i tvil om at dette skjedde slik Matteus, Markus og Lukas fremstiller det. Husk at tre vitner utgjør sannheten. Og fordi Bibelen ikke gir flere opplysninger om hvordan dette skjedde, ser jeg på dette som en foreløpig avsluttende kommentar. Jeg velger likevel å se nøkternt på det:
70
Markus med kommentarer
Ved den øverste budbringeren Mikael = som er lik Gud, har Gud skapt og kontrollerer samtlige fysiske lover. Mange av dem er ennå ukjente for dagens mennesker,
men vi oppdager flere og flere etter hvert. Og her kan det herske liten tvil om at Jesus
benyttet seg av en eller flere av universets fysiske lover.
Og er ikke det nøkernt da? Bibelen presenterer Jeus som den som i sin himmelske
tilværelse har skapt alle de fysiske lovene som gjelder på jorden og i himlene, og da
er det ganske nøkternt at han også har kontroll over sitt eget skaperverk. Etter hvert
får også vi mennesker større forståle av universets fysiske lover selv om det er mange
vi i dag ikke forstår eller har kontroll over.
Tenk bare: Har du noen gang sett en lydbølge?
Nei, det har ingen, i hvert fall ikke med bare øynene. Betyr det at de ikke eksisterer? Selvfølgelig ikke! Vi vet alle at de eksisterer, men vi skal ikke gå så langt
tilbake i tid for å finne ut at dette var ukjent kunnskap.
Likevel, i dag kan vi ta opp en liten dings fra innerlommen nesten på samme måten som våre forfedre brukte lommeur, trykke på noen knapper, og før vi vet ordet
av det, har vi fått kontakt med en person helt på den andre siden av kloden. Det er
like ufattelig som å gå på vann, bare det at dette har vi sett!
Har du noen gang tenk på hvordan det ville blitt presentert i Bibelen hvis Moses,
f. eks., eller Jesus i en lignelse, skulle beskrive mobiltelefonen? Hadde du trodd det?
MAT 08:23-27, KOM, 042
MAR 05
Jesus gjør mange under
MAR 05:01-20. Den besatte
01 Så dro de over sjøen til distriktet Gadarenos.
02 Da han var kommet ut av båten, kom en mann med urene ånder ut fra gravhulene for å møte ham.
03 Han oppholdt seg i hulene, og ingen klarte å binde ham, ikke engang med
lenker.
04 For han var ofte blitt lagt i fotlenker, men han hadde revet dem av føttene for
de hadde ikke vært kraftige nok til å temme ham.
05 Hver natt og dag gikk han og brølte mellom gravhulene og fjellknausene, og
han skar seg opp med steiner.
06 Da han så Jesus et stykke borte, løp han mot ham og kastet seg ned foran ham.
07 Og han ropte med høy stemme: “Hva vil du med meg, Jesus, Sønn av Den
høyeste Gud? Sverg ved Gud at du ikke skal plage meg!”
08 For Jesus hadde sagt til ham: “Fár ut av denne mannen, du urene ånd.”
09 Da spurte han: “Hva heter du?” Han svarte: “Jeg heter Legion, og vi er
mange.”
10 Så ba han innstendig om at han ikke måtte bli sendt ut av distriktet.
11 Der på fjellet beitet en stor griseflokk.
12 Han med alle åndene bønnfalt ham og sa: “Send dem til grisene, og la dem fare
inn i dem!”
Markus med kommentarer
71
13 Så snart Jesus hadde godtatt det, fór de urene åndene ut av ham og inn i
griseflokken som satte utfor en skrent og ned i sjøen. Det var to tusen som druknet
i sjøen.
14 Grisepasserne løp av sted og fortalte det i byen og distriktene. Og de kom for
å se hva som hadde hendt.
15 Da de nærmet seg Jesus, fikk de se at han som hadde vært besatt av en legion
demoner, satt der fullt påkledd og var ved full sans og samling. Da ble de forskrekket!
16 De som hadde sett det, fortalte om det som hadde skjedd med ham som var
besatt av demoner, og om det med grisene også!
17 Og de begynte å bønnfalle dem om at de måtte dra bort fra grensetraktene
deres.
18 Da de skulle gå ombord i båten, kom han som hadde vært demonbesatt og ville
være med dem.
19 Men Jesus gav ham ikke lov. Han sa: “Dra hjem til familien din og fortell dem
alt det Jehovah har gjort og hvor barmhjertig han har vært mot deg.”
20 Så dro han av sted, og han begynte å fortelle rundt omkring i Dekapolis alt det
Jesus hadde gjort for ham.
Og alle ble forundret.
KOMMENTAR 031:
Hvis du har lest MAT — Dere har aldri kjent meg, begynner du nå å se at de forskjellige evangelistene presentere sine bidrag til budskapet om Messias på forskjellig
vis. Her presenterer Markus bare én demonbesatt, men Matteus sier at de var to.
Hvorfor?
Det er ikke godt å si. Matteus skrev sitt budskap rundt år 40, mens Markus skrev
ned sin beretning 15 år senere, rundt år 65, som er to-tre år etter Lukas. Det kan jo
være så enkelt at de selv husker dette litt forskjellig etter så lang tid. I tillegg skal vi
huske at verken Markus eller Lukas var blant Jesu tolv utvalgte, så mye hva dette angår må de ha fått opplysninger om fra andre, Markus fra Peter, for husk at når Peter
ble løslatt fra fengselet, var det hjem til Markus Peter flyktet. Og de var begge jøder.
Fordi de alle har en noe forskjellig vinkling på det som skjedde, blir det derfor betryggende at vi har har fått Jesu liv og gjerninger så grundig dokumentert — i hele
fire forskjellige budskaper!
I MAT — Dere har aldri kjent meg har jeg forklart dette med onde og urene
ånder, og demoner. Og fordi jeg regner den forklaringen for å være fullstendig hva
forståelsen av menneskelige ånder angår, velger jeg å gjenta den samme forklaringen
her:
Her vil jeg én gang for alltid gå grundig inn på dette med demoner, eller urene ånder. Hva er egentlig en demon?
Helt fra begynnelsen av lokket Satan Eva og Adam til å være ulydige mot Gud.
De valgte å tro på Satans løgn i strid med Guds klare advarsel om at de skulle dø hvis
de, billedlig, åt av kunnskapens tre!
72
Markus med kommentarer
Resultatet av denne ulydigheten var at alle mennesker ble underlagt synden; ondskap, sykdom og død.
Og en av disse sykdommene var mentale lidelser som i Bibelen blir fremstilt som
demon-besettelse, altså opprinnelig av Satan, og ikke som et resultat av den sykes
egne syndige handlinger, slik mange hevder.
Hvilke demoner, eller urene ånder, led så denne demonbasatte mannen av?
Var det noen rare eller usynlige skapninger som fløy ut og inn av dem? Selvfølgelig ikke! Han var mentalt forstyrret, så full av angst for sine medmennesker at han
holdt seg helt for seg selv — i gravhulene! Men det var ikke den eneste forstyrrelsen
han led av. Han var også så voldelige at menneskene var redde ham. Her har jeg altså
nevnt to demoner — to egenskaper som er av Satan — frykt og vold. Vi hører noen
steder at Jesus drev ut, gjorde dem friske fra, sju slike sykdommer.
Det var selvfølgelig ingen demoner som talte her, men de som selv var syke!
Se for deg situasjonen. Det kan herske liten tvil om at det ble et kraftig spetakkel
da Jesus skulle helbrede dette forkomne mennesket, frigjøre ham fra deres redsel.
Men i alt dette spetakkelet som forårsaket at han ble kvitt sin redsel, en av demonene, skremte de livet av griseflokken som gikk og beitet ved siden av. Grisene
ble så skremt, redde, altså så fulle av redselens demon, at de satte ut nedover fjellsiden til de løp rett på sjøen.
Hvis jeg er sint, hvilken ånd har jeg da?
Da har jeg en vredens ånd. Hvis jeg er redd, hvilken ånd har jeg da? Da her jeg
redselens ånd. Begge disse åndene er av Satan.
Men hvis jeg er glad, hvilken ånd har jeg da?
Da har jeg en gledens ånd. Og hvis jeg føler kjærlighet for noen, hvilken ånd har
jeg da? Da har jeg en kjærlighetens ånd. Disse to åndene er av det gode — fra Gud.
Det er ikke mer hokus-pokus enn dette!
Les Gal 05:16-26.
Dette er så nøkternt at mange har vanskelig for å tro det, for de ser for seg demoner, Satans onde ånder, hans egenskaper, og Guds gode ånder som noen rare og usynlige skapninger som farer ut og inn av folk. Men tenk etter selv? Er det troverdig, da?
Nei det bygger bare på gammeldags overtro og manglende forståelse for at Jesus talte
i lignelser og handlet i tegn.
Les MAR 04:30-32.
En ting til: Er det noen forskjell på pust og ånd? Ja, når du f. eks. sover, representerer du ingen ånd, verken god elle ond, men kun en nøytral og teknisk pustefunksjon.
Husk uttrykket: ‘Den som sover, synder ikke.’ Det er livspusten.
I 1MO 02:07 var det livspusten Gud blåste inn i Adam; verken gode eller dårlige
ånder, egenskaper.
Noen bibeloversettelser skiller ikke mellom dette, og bruker uttrykket ‘livets
ånde,’ men i grunnteksten blir det brukt to forskjellige ord for dette. På hebraisk heter livspusten som Gud blåste inn i Adams nese, neshamah, men ånden som er forbundet med forskjellige egenskaper, heter ruwah.
Markus med kommentarer
73
Ble dette nå så klart og forståelig at det ble nesten helt utrolig?
Ja, det er ofte slik, spesielt for gamle vinsekker. Kanskje det var på tide å få tappet
ut litt mer gammel vin?
MAT 08:28-34, KOM. 043
MAR 05:21-43. En døende pike og en blødende kvinne
21 Da Jesus igjen var kommet over til den andre siden med båten, samlet det seg
mange mennesker rundt ham mens de var ved sjøen.
22 Og, se! — en synagogeforstander med navn Jairus fikk øye på ham! Han falt
ned foran føttene hans, ba ham innstendig og sa:
23 “Min lille datter ligger for døden! Men hvis du vil komme og legge hendene
dine på henne, blir hun frisk og får leve.”
24 Han ble med ham, og en stor menneskemengde fulgte dem og presset seg
innpå.
25 Det var en kvinne der som hadde hatt utflod av blod i tolv år.
26 Hun hadde hatt store lidelser og oppsøkt leger. Hun hadde brukt opp alt hun
eide, men ble stadig verre.
27 Da hun hørte at Jesus kom, nærmet hun seg ham bakfra slik at hun kunne
berøre kappen hans.
28 For hun sa med seg selv: “Hvis jeg får ta på kappen hans, er jeg reddet.”
29 Med det samme tørket kilden til blødningene inn, og hun kunne føle på
kroppen at hun ble frisk fra lidelsene.
30 Jesus kjente straks at det gikk en kraft ut av ham. Da snudde han seg mot menneskemengden og spurte: “Hvem tok i kappen min?”
31 Disiplene svarte: “Du ser hvor mange som presser på!
Og likevel spør du: ‘Hvem kom borti meg?’”
32 Men Jesus fortsatte å se seg omkring for å finne ut hvem som hadde gjort det.
33 Kvinnen ble så redd at hun skalv, for hun hadde forstått hva som hadde skjedd
med henne. Da kastet hun seg ned foran ham og fortalte ham hele sannheten.
34 Da sa han: “Datter, din tro har reddet deg. Gå i fred. Vær frisk uten lidelser.”
35 Mens Jesus ennå snakket, kom noen til synagogeforstanderen og sa: “Din
datter er død! Det har ingen hensikt å legge beslag på læreren lenger!”
36 Da Jesus hørte det, talte han til synagogeforstanderen og sa: “Vær ikke redd.
Bare tro.”
37 Ingen fikk være med ham unntatt Peter og Jakob, og Johannes, bror til Jakob.
38 Da de kom hjem til synagogeforstanderen, var der mye oppstyr. Det var gråt
og høye klageskrik.
39 Han gikk inn og sa til dem: “Hvorfor lager dere så mye oppstyr og gråter?
Barnet er ikke dødt. Hun sover.”
40 Da lo de nedsettende av ham. Men da han hadde kastet ut alle sammen, tok han
med seg barnets far og mor og gikk inn i rommet der barnet lå.
41 Han tok henne i hånden og sa: “Talitha koumi.”
Oversatt betyr det: ‘Vesle pike.’ Så sa han: “Stå opp.”
74
Markus med kommentarer
42 Og straks stod hun opp og begynte å gå omkring. Hun var tolv år. Da undret
de seg og ble fullstendig overveldet!
43 Men han gav dem streng beskjed om at ingen måtte få greie på dette. Deretter
sa han: “Gi henne noe å ete.”
KOMMENTAR 032:
Også her ser vi at Markus har en litt annen fremstilling av dette enn Matteus. I vers
23 sier Markus at Jairus sier at hans datter er i ferd med å død. Matteus skriver i
09:18 at hun allerede er død. Det er da lett å forstå at Markus går litt lengre tilbake
i tid. Derfor blir slike smånyanser av underordnet betydning, for hovedbudskapet
blir presentert like tydelig hos begge — Jesu kraft til å helbrede og reise opp døde.
Jesus er ikke bare Herre over sabbaten, men også over sykdom og død!
Jeg skal ta en grundig oppsummering av dette etter at Jesus har utført sin siste
kraftfulle gjerning.
MAT 09:18-26, KOM. 048
MAR 06
Jesus gjør flere under
MAR 06:01-06. Jesus blir avvist
01 Han dro derfra og kom til hjemstedet. Og disiplene fulgte ham.
02 Da det ble sabbat, begynte han å undervise i synagogen. Mange som hørte ham
der, undret seg og spurte: “Hvor har han alt dette fra? Hva slags visdom har han fått
som gjør at han kan utføre slike kraftfulle gjerninger med sine hender?”
03 Er han ikke snekker? Er han ikke sønn til Maria og bror til Jakob, Josef, Judas
og Simon? Og er ikke søstrene hans herfra?
Og de snublet på grunn av ham.
04 Men Jesus svarte dem: “En profet er uten ære på sitt hjemsted, blant slektninger og i sitt eget hus.”
05 Og derfor kunne han ikke utføre mange kraftfulle gjerninger der. Men han la
hendene på noen få syke som han helbredet.
06 Og han undret seg over deres vantro. Men han gikk rundt omkring i landsbyene
og underviste.
KOMMENTAR 033:
Gr. Iesous, hebr. Jehovshua, betyr Jehovahs Redningsmann. Han ble født i Betlehem, var flyktning i Egypt, vokste opp i Nasaret og bosatte seg i Kapernaum. Han
bestemte seg nå for å vende tilbake til sin hjemby Nasaret.
Det ville vært helt naturlig at han så frem til hjemkomsten med stor glede. Men
i stedet ble det en stor skuffelse, for de fleste menneskene der avviste ham.
‘Er han ikke en vanlig snekker, sønn til Maria? Og bor ikke brødrene og søstrene
hans midt iblant oss?’
Uten tvil var Jesus skuffet når han sier: ‘I sin hjemby er en profet uten ære.’
MAT 13:53-58, KOM. 083
Markus med kommentarer
75
MAR 06:07-13. Apostlene blir utsendt
07 Nå kalte han til seg de tolv, sendte dem ut to og to og gav dem fullmakter over
urene ånder.
08 Han befalte at de ikke skulle ta noe med seg på veien bortsett fra staven —
ingen matvesker, og verken brød eller pengepunger.
09 De kunne snøre på seg sandaler, men ikke ha med seg to kjortler.
10 Han sa til dem: “Når dere tar inn i et hus, skal dere bli der til dere reiser fra det
stedet.
11 Og hvis noen ikke vil ta imot dere eller ikke vil høre på dere, skal dere riste av
dere støvet under føttene deres som en vitneforklaring imot dem. [For denne sannhet
sier jeg: Det skal bli lettere for dem fra Sodoma og Gomorra på dommens dag enn
for dem fra den byen.”]*
*bare i nyere tekster
12 Så dro de ut og forkynte:
‘Vis anger!’
13 Og de drev ut mange demoner og dynket mange syke med olje, og de ble
helbredet.
KOMMENTAR 034:
Her har vi oppskriften på på hvordan forkynnelsen skal foregå helt frem til de siste
dager. Jesus sendte ut disiplene to og to. Hvorfor?
Det er først og fremst av praktiske grunner. De skal hjelpe hverandre, både praktisk og med forkynnelsen. ‘To hoder er bedre enn ett.’
Men det har også en annen side: Det skal forebygge utskeielser og forførelser,
begge veier, jfr. dagens situasjon med både forførelser og barnemisbruk, ja, til og
med voldtekter fra både prester og predikanter.
I tillegg får de beskjed om å dra ut uten noen form for medbrakt utstyr. De skal
bare ta med seg det de går og står i. Jesus vil vise at de som utfører hans gjerning,
skal få dekket dagens behov etter hvert som det melder seg, jfr. Far i himlene:
‘Gi oss i dag det brødet vi trenger for dagen i dag.’
Ja, akkurat slik står det i de greske skrifter. Når andre oversettelser skriver ‘vårt
daglige brød,’ er det også underforstått at det ikke er det brødet som allerede er vårt,
vi skal få, men det brødet vi trenger. Ordet på gresk er epiousios som betyr daglig
behov, det vi trenger.
Dette kan virke som flisespikkeri, men rett skal være rett, iallfall så langt det er
mulig.
Som du ser, skal de heller ikke flytte fra hus til hus, men der de blir ønsket velkommen, skal de bli værende helt til de reiser videre.
Så kommer lignelsen ‘om å riste støvet av føttene.’ Hva innebærer det? Jo, støvet
står som bilde på noe ydmykende, og de som nekter å ta imot budskapet, skal bli ydmyket på Gud den allmektiges store dag. Jesus viser til hvordan det gikk med Sodoma og Gomorra som valgte å leve i synd. Men for dem var det ingen som hadde
tilbudt seg å forklare hva som var rett eller galt.
Derfor skal dommens dag bli lettere for dem.
76
Markus med kommentarer
Hva er forskjellen på dagens forkynnere og apostlene? Jo, i vers 07 står det at
Jesus gav dem kraft over urene ånder, altså evnen til å helbrede. Ingen forkynnere har
denne evnen i dag, for den evnen var det bare apostlene som hadde kraft til å gi videre. Dermed døde den ut med generasjonen etter apostlene.
Hvis noen i dag påstår at de har denne evnen, er det enten basert på villfarelse,
ønsket om å vise at de har sterk tro, eller direkte bedrag.
Mer i 1KO — Størst av alt er kjærligheten.
MAT 10:05-15, KOM. 053
MAR 06:14-29. Hodet til døperen Johannes
14 Også kong Herodes fikk høre om ham, for hans navn var blitt godt kjent. Noen
sa: “Det er Johannes døperen som har stått opp fra de døde. Det er derfor denne
kraften utgår fra ham!”
15 Men andre sa: “Han er Elijah!” Og atter andre sa: “Han er en profet.” Og:
“Han er en av profetene!”
16 Og da Herodes hørte om dette, sa han: “Det er døperen Johannes som jeg lot
halshugge, som er stått opp fra de døde!”
17 For Herodes hadde selv gitt ordre til at Johannes skulle arresteres og kastes i
fengsel. Det gjorde han fordi han hadde tatt Herodias, hans bror Filips kvinne, til
ekte.
18 For Johannes hadde sagt til Herodes: “Det er ulovlig at du har din brors
kvinne!”
19 Derfor bar Herodias nag til Johannes og ønsket å få ham drept.
Men det fikk hun ikke.
20 For Herodes respekterte Johannes og så på ham som en rettferdig mann — en
hellig. Da Herodes hadde fulgt og lyttet til Johannes, var han blitt veldig opprørt,
men likevel likte han å høre på ham.
21 Så kom en passende dag:
På sin fødselsdag holdt Herodes et stort selskap for de høytstående embedsmennene og de fremste hærførerne i Galilea.
22 Da datter til selveste Herodias kom inn og danset for dem, ble Herodes meget
tilfreds. Og mens han satt henslengt, sa kongen til piken: “Du kan be meg om hva du
vil, så skal du få det!”
23 Og han sverget: ”Du kan be meg om hva du vil, så skal du få det, om det så er
halve riket!”
24 Da gikk hun til sin mor, og hun spurte henne: “Hva skal jeg be om?” Og hun
svarte: “Hodet til døperen Johannes.”
25 Og med det samme løp hun fort tilbake til kongen med sitt ønske. Hun sa:
“Jeg vil at du skal gi meg hodet til døperen Johannes på et fat!”
26 Da ble kongen meget bedrøvet, men fordi han hadde avlagt ed mens de som
lenet seg til bords, hørte på, kunne han ikke nekte henne.
27 Kongen gav straks ordre til bøddelen at hodet hans skulle bæres inn. Og han
gikk og hugget hodet av ham i fengselet.
Markus med kommentarer
77
28 Og han bar hodet inn på et fat. Han gav det til piken, som så gav det til sin
mor.
29 Da disiplene hans hørte dette, gikk de og hentet legemet hans og la det i en
grav.
KOMMENTAR 035:
Vi ser at Jesus gjennom sin lære og sine kraftige gjerninger skapte debatt. Vers 14
viser også at det på den tid rådde stor overtro, for selv om Herodes uten tvil nektet
å tro på Jesu som Guds Sønn gjennom hans kraftfulle gjerninger, trodde han likevel
at de døde kunne ‘gå igjen.’
Uten tvil utgjorde Johannes ‘hår i suppa’ for Herodes, men i enda sterkere grad
for Herodiana, dronningen. Det som så skjer, trenger ingen videre kommentarer.
Dette er den eneste gangen vi i Den nye pakten hører snakk om et fødselsdagsselskap. Men i Den første pakten hører vi om et lignende tilfelle. Også da halshugget
kongen en av sine undersåtter. Når var det?
MAT 14:01-13, KOM. 084
MAR 06:30-44. Jesus metter fem tusen
30 Apostlene kom nå tilbake til Jesus og avla rapport om alle de gjerningene de
hadde gjort og om den undervisningen de hadde utført.
31 Da sa han: “Kom og vær for dere selv på et øde sted og hvil dere litt.” For så
mange kom og gikk at de ikke hadde fått anledning til å ete.
32 Så dro de til et øde sted med båt for å være for seg selv.
33 Men menneskemengden så at de dro av sted, og mange gjenkjente ham. Da
kom de løpende til fots i forveien for dem fra alle byene og samlet seg foran dem.
34 Da Jesus var kommet i land og så den store menneskemengden, fikk han
medynk med dem, for de var som en saueflokk uten gjeter. Og han begynte å
undervise dem.
35 Det var allerede sent på dagen, så disiplene kom til ham og sa: “Dette er et øde
sted, og det er allerede sent.
36 Send dem fra deg så de kan gå rundt i distriktet og til landsbyene og kjøpe seg
brød, for de har ikke hatt noe å ete.”
37 Men han svarte og sa: “Gi dem noe å ete.” Da sa de: “Skal vi dra og kjøpe for
to hundre denarer* med brød for å gi dem noe å ete?”
*200 denarer tilsvarte 200 dagsverk
38 Han sa: “Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.” Da de hadde funnet det
ut, sa de: “Fem, og to fisker.”
39 Han ba dem sette seg. Og alle satte seg ned i grupper i det grønne gresset.
40 Så satte de seg i rekker, noen på hundre og noen på femti.
41 Da tok han de fem brødene, så opp mot himlene, velsignet dem og brøt brødene. Han gav dem til disiplene som sendte dem rundt sammen med de to fiskene slik
at det ble delt mellom dem alle.
42 Og alle åt seg mette.
78
Markus med kommentarer
43 Etterpå tok de opp tolv kurver fulle med brødstykker og fisk.
44 De som hadde spist av brødet, var omkring fem tusen menn.
KOMMENTAR 036:
Jesus forklarer ingenting hva denne fortellingen angår, derfor er det ikke en lignelse,
men et mektig tegn fra himlene, et forbilde på den kraft Gud skal utøse over jorden
når himlenes rike begynner å regjere. Når blir det?
Visste du at Den norske kirke forkynner at et barn blir tiders medlem av Guds rike
i dåpen? Men motsatt, hvis et barn dør udøpt, skal det brenne i helvete i tid og tider!
Igjen, husk at de kraftfulle gjerningene Jesus utførte på jorden, ikke bare hadde
som mål å bekrefte hans nærvær og Guds kraft. De var også et forbilde på de forhold
som skulle rå på jorden etter oppstandelsen. For, hvis menneskene skal stå opp fra
graven, er det rimelig å tro at det bli her på jorden. Det er jo her de ligger begravde
og ikke i himlene.
Og dette gjelder for alle de døde, både rettferdige og urettferige, som alle får erfare den andre, den sjelelige, oppstandelsen.
Les Gjerningene 24:15 — med omtanke.
MAT 14:14-21, KOM. 085
MAR 06:45-52. Jesus går på vannet
45 Rett etterpå ba han disiplene om å gå ombord i båten og dra over til Betsaida
i forveien, mens han sendte hele menneskemengden av sted.
46 Da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i en fjellskråning for å be.
47 Og da det ble kveld, var båten kommet midt ut på sjøen mens han var alene
igjen på land.
48 Han så at disiplene strevde med årene, for de hadde motvind. Rundt den fjerde
nattevakt kom han ut til dem, gående på sjøen. Han skulle til å gå forbi dem.
49 Men da de så at noen kom vandrende omkring på sjøen, trodde de det var et
spøkelse og ropte ut!
50 For alle så ham og ble skrekkslagne! Men med det samme talte han til dem og
sa: “Ta mot til dere og ikke vær så redde.”
51 Da han var kommet ombord i båten, løyet vinden.
Men de var helt skrekkslagne og nesten overveldet av forundring.
52 De hadde ikke forstått det med brødene heller, for deres hjerter hadde ikke
vært mottakelige.
KOMMENTAR 037:
Dette er en kjent fortelling. For det første illustrerer den hvor viktig det er å tro, og
for disiplene som hadde sett Jesu kraft, skulle det være mye lettere enn for oss som
bare har Guds ord å forholde oss til. (HEB 04:06)
I tillegg viser Jesus enda en gang at han gjennom Guds kraft er Herre over de fysiske kreftene, som vinden da han stilnet stormen og tyngdekraften da han lot Peter
gå på vannet.
Markus med kommentarer
79
Da kan vi være trygge på at han også behersker resten av Guds fysiske lovverk,
for alle disse eksemplene var bare forbilder, tegn, på at han har den kraft fra Gud som
er nødvendig for å gjenopprette det som Adam ødela.
I vers 49 står at de trodde de så et spøkelse. Noen oversettelser bruker ordet ånd,
og det er korrekt nok, rent faktisk.
Strong oversetter det også med spirit, ånd.
Det er bare det at ånder er usynlige, så her må det da ha vært en synlig ånd, et
spøkelse.
Apostlenes engstelse her var nok også basert på overtro, men det må ha vært litt
av en opplevelse!
Det greske ordet for ånd er pneuma, jfr. pneumatisk verktøy, luftdrevet verktøy.
Men det er ikke det ordet som blir brukt i dette verset. Ordet er phantasma, noe overnaturlig. Det er dette ordet som danner grunnlaget for Fantomet — ånden som går.
Korrekt oversettelse er altså ikke ånd, men spøkelse.
Ny verden bruker uttrykket ‘et overnaturlig fenomen.’ Og det at Jesus gikk på
vannet, var for disiplene, på samme måten som det er for oss som lever i dag, et overnaturlig fenomen. Men det står altså spøkelse i den opprinnelige teksten.
MAT 14:22-33, KOM. 086
MAR 06:53-56. Kristi kjortel
53 Da de var kommet helt over, var de etter lang tid fremme ved Gennesaret. De
gikk i land der.
54 Men da de var kommet ut av båten, ble de gjenkjent med en gang.
55 De løp omkring fra hele distriktet og kom med bårer som de begynte å bære
frem de syke på til der de hørte at han var.
56 Og hvor han enn kom, enten det var på landsteder, i byer eller på landsbygda,
plasserte de sine svake langs veiene og tryglet om at de i det minste måtte få ta i kanten av kappen hans, for alle som tok på den, ble reddet.
KOMMENTAR 038:
Vi ser igjen hvilken kraft som utgikk fra Jesus — det var nok at de fikk berøre foldekanten av kjortelen hans — og de ble helbredet!
All den kraft som var nødvendig til slike gjerninger, fikk han da Gud gav ham sin
hellige ånd i dåpen. (MAT 03:17) Det var da han egentlig begynte sin gjerning som
Messias, selv om han helt fra før denne verdens grunnleggelse, som er Kain og Abel,
var utpekt til det av Gud. (1MO 03:15)
Hva betyr Messias? Jo, det samme som Kristus. Begge disse ordene betyr Den
salvede. Messias er hebraisk, Kristus er gresk.
Ja vel, men hva betyr det å være salvet?
Jo, det betyr å være utpekt til en gjerning, (1MO 03:15) eller å være innsatt i en
stilling. (MAT 03:17) I Jesu dåp bekreftet Gud at han, Jesus, var Messias, Den salvede.
MAT 14:34-36, KOM. 087
80
Markus med kommentarer
MAR 07
Forkynnelse og enda flere under
MAR 07:01-13. Om menneskebud
01 Etter dette samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg da de kom opp til
Jerusalem.
02 De så at disiplene åt brød sammen. Da sa de:
“Hvis dere ikke vasker hendene, blir dere skyldige.”
03 For fariseerne og alle jødene vasker alltid hendene hver gang de eter, for
dermed å holde fast på tradisjonene fra de eldste.
04 Og når de kommer inn fra gaten, eter de ikke uten først å ha vasket seg. De
holder også fast på mange andre tradisjoner, som det å dukke kopper og kar under
vann før de setter dem på bordet.
05 Derfor spurte fariseerne og de skriftlærde ham: “Hvorfor oppfører ikke
disiplene dine seg i tråd med de eldstes tradisjoner?
De eter brød uten å vaske seg på hendene!”
06 Han svarte dem og sa: “Jesajah hadde rett da han profeterte om dere hyklere.
For han skrev:
07 ‘Dette folket ærer meg med leppene, og deres hjerter er langt borte fra meg.
Men de ærer meg forgjeves, for deres undervisning er ikke annet enn læresetninger
og bud av mennesker.’
JES 29:13
08 Dere har gitt avkall på Guds bud, men holder fast på menneskers tradisjoner
som full neddykking av skåler og kopper.
Mange slike og lignende skikker følger dere.”
09 Og han fortsatte: “Det er ikke rett når dere setter Guds bud til side for å følge
deres egne tradisjoner.
10 For Moses sa:
‘Du skal sette pris din far og din mor. Og: ‘Den som fordømmer sin far eller mor,
skal dø!’
2MO 20:12, 2MO 21:17
11 Men dere sier at et menneske skal si til sin far eller mor: ‘Det jeg har, skal
være en korban, en gave til veldedighet.’
12 Og dermed tillater dere ingen å gjøre noe som helst for sin far eller mor.
13 Slik setter dere Guds ord ut av kraft. Men dere setter ikke de tradisjonene dere
selv har laget, ut av kraft. — Mange slike skikker har dere.”
KOMMENTAR 039:
Det er ikke til å undres over at fariseerne, selv om de avviste Jesus som Messias,
flokket seg rundt ham. Helst var det for å finne noe å kritisere ham for.
Denne gangen er det disiplene som ikke vasket hendene før de åt.
At Jesus forsvarer dette, betyr det at han anbefaler folk å ete med skitne hender?
Selvfølgelig ikke! Men fariseerne gjorde dette basert på symbolikk og tradisjoner. Det er det Jesus vil til livs, for mange av disse tradisjonene hadde utviklet seg
til å bli en parodi av loven, jfr. når disiplene renset korn og åt. Da kalte fariseerne det
for ‘å treske i strid med loven på en sabbat.’ Det er nettopp slike tomme gjerninger
Markus med kommentarer
81
som er mer baseret på deres egne tolkninger enn det som står i Bibelen, Jesus viser
til. Og han viser til profeten Jesajah. Ut fra det kan vi trygt fastslå at Jesus visste
hvilke forhold som rådde blant presteskapet når han utførte sin gjerning. Det de
gjorde var symbolsk og ikke ut fra deres kjærlighet til Gud.
I vers 12 viser Jesus til hvordan de bruker Gud som unnskyldning for ikke å
hjelpe sine egne foreldre når de trenger det. Og dermed setter de Guds bud ut av
kraft.
Jesus advarer kraftig mot å innføre menneskebud som setter Guds ord ut av kraft!
Og hvordan er det i dag? Har vi ikke laget enda flere menneskebud som helt klart
setter Guds ord ut av kraft, og som fører folk ut i villfarelse fordi de tror at det som
predikanter og presteskap forkynner, er etter Guds ord?
Hvis du tenker godt etter, kan du sikkert komme på en hel del, men det forutsetter
at du har litt kjennskap til hva Bibelen sier om de forskjellige teamene, f.eks. hva
som ifølge Jesus er tillatt å gjøre på en sabbat.
Krever Jesus at vi må være fint kledd for å delta i en gudstjeneste?
Er det slik at for å være en god forkynner, må du bruke prestekrage eller slips?
Nei, Jesus krever bare én ting; at du tilber Gud i ånd og sannhet — ærlig! (JOH
04:24) Gjør alle kristne det?
MAT 15:01-09, KOM. 088
MAR 07:14-23. Det urene er fra hjertet
14 Igjen kalte Jesus hele menneskemengden til seg og sa til dem: “Hør her, alle
sammen, og ta det til dere:
15 Ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, har kraft til å gjøre det urent.
Men det som kommer ut av et menneske innenfra, kan gjøre det urent.
16 [Hvis noen har ører å høre med — lytt.”]
17 Da de var kommet inn i huset og var borte fra menneskemengden, ville disiplene vite hva lignelsen betydde.
18 Da sa han: “Er også dere uten vett og forstand som de andre? Forstår dere ikke
at det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke har kraft til å gjøre det urent?
19 For det kommer ikke inn i menneskets hjerte, men går ned i magen og vil
komme ut som avføring. Slik blir all mat renset.”
20 Og han fortsatte:
“Det er det som kommer ut av et menneske, som kan gjøre et menneske urent.
21 For fra det indre, fra menneskets hjerte, kommer onde tanker.
22 De kan føre til hor, utukt, mord, tyverier, grådighet, svik, utroskap, misunnelse,
blasfemi, stolthet og tåpelighet.
23 Det er den ondskapen som kommer fra det indre, som gjør et menneske urent.”
KOMMENTAR 040:
Heller ikke denne enkle lignelsen skjønte disiplene uten at Jesus måtte forklare den
for dem. Det var egentlig mye disiplene ikke forstod av det Jesus forklarte, og måten
han snakker til dem på, kan tyde på at han er litt irritert eller oppgitt. Men selv om
82
Markus med kommentarer
disiplene ikke alltid forstod det Jesus forklarte dem, er det ikke noe sted i Bibelen
som antyder at han forkastet dem av den grunn.
Jesus forklarer dette enkelt: Det viktigste er ha den rette hjertetilstand — uten
ondskap og urenhet.
I praksis sier Jesus at et menneske kan ete den maten det ønsker, og dette er noe
nytt i forhold til loven der det var nevnt en lang liste med urene dyr som ikke måtte
etes.
MAT 15:10-20, KOM. 089
MAR 07:24-30. Den greske kvinnen
24 Jesus brøt opp derfra og kom til kystdistriktene ved Tyros og Sidon.
Der gikk han inn i et hus. Han ville ikke at noen skulle legge merke til ham, men
han klarte ikke å holde det skjult.
25 En kvinne med en liten datter som var besatt av en uren ånd, fikk høre om ham.
Hun kom og kastet seg ned foran føttene hans.
26 Kvinnen var greker av syrisk-fønisk opprinnelse. Hun tryglet ham om å drive
en demon ut av datteren hennes.
27 Jesus svarte: “La først barna få ete seg mette, for det er ikke rett å ta brødet fra
barna og kaste det til en hundunge.”
28 Hun svarte og sa: “Ja, Herre, men selv en hundunge under et bord får ete
smulene fra barna.”
29 Da sa han: “Fordi du svarte slik, kan du dra hjem, og da er demonen kommet
ut av din datter.”
30 Da hun kom hjem, så hun at demonen var drevet bort, og datteren lå i sengen.
KOMMENTAR 041:
Jesus var uten synd, men her avviser han til å begynne med å hjelpe denne kvinnen.
Og før jeg forstod dette, grublet jeg på hvorfor. Matteus forklarte dette mye klarere
enn Markus, for Jesus var bare utsendt til ‘de tapte sauer av Israels hus.’ Han var
ikke utsendt til å forkynne for folkeslagene. Når Jesus så viser til at barna først må
få ete så mye de vil, er det Israels sønner han viser til som barna, Israels sønner og
døtre.
Det er de som skal komme først.
Maten som han viser til, er Guds ord, Guds kraft, Guds omsorg, osv.
Når Jesus så sammenligner denne kvinnen med en hundunge, har jeg alltid syntes
at det lå på grensen til synd, og at han ikke viste nestekjærlighet.
Men kvinnes svar og hennes sterke tro får Jesus til å ombestemme seg, og han
helbredet datteren hennes for den mentale forstyrrelsen hun led av.
Hvorfor?
Jesus hadde egentlig den samme omsorg for alle, men dette var også et tegn på det
som skulle komme når de fra folkeslagene var blitt velsignet. Da ble alle folkeslag
likestilt med jødene hva utvelgelse og redning angår.
MAT 15:21-28, KOM. 089
Markus med kommentarer
83
MAR 07:31-37. Den døvstumme
31 Igjen dro han fra distriktene rundt Tyrus og Sidon til sjøen Galilea og fortsatte
videre gjennom distriktet Dekapolis.
32 Da kom de til ham med en døvstum som også hadde store talefeil. Og de
bønnfalt ham om å legge hånden sin på ham.
33 Da tok han ham bort fra menneskemengden, og han stakk fingeren inn i øret
hans.
Så spyttet han på den og berørte tungen hans med den.
34 Han så opp mot himlene, sukket og sa: “Effatha.”
Det betyr: ‘La det løsne.’
35 Og straks løsnet det for ørene hans. Også tungebåndet hans ble løst, og han
talte klart og tydelig.
36 Igjen ba Jesus dem innstendig om at de ikke måtte fortelle det til noen, men
dess mer innstendig han ba dem om det, dess mer snakket de om det.
37 Og de ble fulle av forundring.
“Han gjør bare godt,” sa de. “Han får døve til å høre og stumme til å tale!”
KOMMENTAR 042:
Denne hendelsen har ikke Matteus tatt med i detalj slik Markus har gjort. Matteus
forteller i mer generelle vendinger om de kraftfulle gjerningene Jesus utførte her,
mens Markus synes å ha lagt spesielt merke til den døvstumme.
Jeg kan huske at helt siden første gangen jeg leste dette, har jeg lurt på hvorfor
Jesus først stakk fingeren inn i øret på mannen og deretter spyttet på den for etterpå
å stikke den inn i munnen på ham. — Virker ikke dette litt urenslig?
Begynner du nå å se at når du legger sammen resultatet av alle de gjerningene
Jesus gjorde under sitt opphold her på jorden, utgjør de en total avskaffelse av resultatet av Adama synd — her på jorden? For, var ikke Guds hensikt med Adam at han
skulle leve på jorden i tider? Skulle ikke menneskene på jorden formere seg uten
synd og elendighet?
MAT 15:29-31, KOM. 091
MAR 08
Jesus helbreder og forkynner
MAR 08:01-10. Jesus metter fire tusen
01 Omtrent på samme tid samlet det seg en stor menneskemengde rundt ham som
ikke hadde noe å ete. Da kalte Jesus til seg disiplene og sa:
02 “Jeg har medlidenhet med denne menneskemengden, for de har allerede vært
her i tre dager uten mat.
03 Hvis jeg sender dem hjem sultne, blir de helt utmattet på tilbakeveien, for noen
av dem er kommet langveis herfra.”
04 Da svarte disiplene: “Men hvordan kan vi skaffe nok mat til dem her på dette
øde stedet?
05 Og Jesus spurte: “Hvor mange brød har dere?” “Sju,” svarte de.
84
Markus med kommentarer
06 Han ba menneskemengden sette seg ned på marken.
Så tok han de sju brødene, takket, og brøt dem. Så delte han dem ut blant disiplene, som fordelte dem videre til de andre.
07 De hadde noen små fisker også. Da han hadde velsignet dem, sa han til disiplene at de skulle dele ut dem også.
Og de delte dem ut.
08 Og de åt seg mette. Så samlet de alle stykkene som var til overs, og det ble sju
korger.
09 De som hadde spist, var rundt fire tusen. Og så sendte han dem fra seg.
10 Så gikk han ombord i båten sammen med disiplene og satte kursen mot
distriktet rundt Dalmanuta.
KOMMENTAR 043:
MAR 06:52: ‘— De hadde heller ikke forstått det med brødene, for deres hjerter
hadde ikke vært mottakelige.’
Først hadde disiplene vært vitne til at Jesus metter fem tusen, eller over ti tusen
medregnet kvinner og barn, med bare noen brødstykker! Deretter opplevde de at han
gikk på bare vannet! Nei, det var ikke så rart at deres hjerter ikke var mottakelige for
en dypere forståelse av dette. De hadde mer enn nok med å ta imot alle inntrykkene
de ble utsatt for! Og nå metter Jesus menneskene en gang til — fire tusen, denne gangen, foruten kvinner og barn!
MAT 15:32-39, KOM. 092
MAR 08:11-12. Tegn fra himlene
11 Fariseerne kom til ham og begynte å spørre ham ut. De forlangte tegn fra himlene, for de ville sette ham på prøve.
12 Da sukket han tungt i ånden og svarte: “Hvorfor forlanger denne slekten tegn?
Men, denne sannhet sier jeg: Ikke et eneste tegn skal denne slekten få.”
KOMMENTAR 044:
Her gjør Jesus det ene kraftfulle tegnet etter det andre, og likevel kommer fariseerne
og spør etter tegn som bevis på at han er Guds Sønn, Messias. Men Jesus svarer at
de skal slett ikke få et eneste tegn! Hvorfor?
Det fariseerne ba om, var et tegn spesielt beregnet på dem — et tegn fra himlene
slik at de kunne få bekreftet at Jesus var Messias. Men Jesus gjennomskuer falskheten deres og avviser å gi dem noe tegn. Det ville også hatt liten virkning på dem,
tatt i betraktning alle de tegn han gjorde. De hadde bestemt seg: De skulle ikke godta
Jesus som Messias!
I Lukas 16:31 sier Jesus om fariseerne i en lignelse: Hvis de ikke vil høre på Moses og profetene, som er profetiene om Messias, så vil de heller ikke bli overbevist
om noen stod frem fra de døde! Og det var jo akkurat det som skjedde!
MAR 08:02. ‘Jeg føler medlidenhet med dem.’ Hadde Jesus noen annen grunn til
å mette disse fire tusen enn bare medlidenhet?
Markus med kommentarer
85
Ja, han hadde en klar hensikt med alle de kraffulle gjerningene han utførte!
Oppsummeringen kommer etter at Jesus har gjort den siste kraftfulle gjerningen
før han rir inn i Jerusalem for å bli henrettet.
MAT 16:01-04, KOM. 093
MAR 08:13-21. Fariseernes surgjær
13 Så sendte ham dem fra seg, men selv gikk han ombord i båten igjen.
Og de satte kursen mot den andre siden.
14 De hadde glemt å ta med seg brød. De hadde ingenting med seg i båten unntatt
ett brød.
15 Da advarte Jesus dem og sa: “Vær forsiktige og se opp for fariseernes surgjær,
og også for Herodes’ surgjær.”
16 De diskuterte dette med hverandre og sa: “Det er fordi vi ikke har brød!”
17 Jesus forstod dette og spurte dem:
“Hvorfor taler dere om at dere ikke har brød? Skjelner eller skjønner dere
fremdeles ingenting? Er også deres hjerter helt lukket?
18 Dere har øyne, men skjelner ikke. Dere har ører, men lytter ikke. —
Husker dere ikke? —
19 Etter at jeg brøt de fem brødene til de fem tusen, hvor mange kurver med
brødstykker samlet dere inn?” “Tolv,” svarte de.
20 “Og etter de sju til de fire tusen, hvor mange kurver fulle med brødstykker
samlet dere inn da?” “Sju,” svarte de.
21 Da sa han: “Og likevel forstår dere ikke?”
KOMMENTAR 045:
Vi ser at Jesus igjen taler i bilder. Han sammenligner fariseernes og herodianernes
innflytelse med surgjær. Og disiplene misforstod ham. Da irettesetter Jesus dem
kraftig! Han viser til alle de kraftfulle gjerningene han har gjort, og konkluderer helt
til slutt: ‘Og likevel forstår dere ikke!’Hva var det de ikke forstod?
Først, la oss se litt på Jesu lignelse om surgjær eller gjærdeig:
På den tiden var det ikke bare å stikke innom kolonialen på hjørnet og kjøpe en
pakke gjær når de skulle bake gjærbakst. Derfor la en husmor til side et lite stykke
gjærdeig når hun bakte.
Og neste gang hun skulle bake, ble den gamle deigen blandet med den nye slik at
den nye deigen også skulle gjære. Og det gjentok seg hver gang. Derfor lå det alltid
et stykke gjærdeig i huset.
Det er dette bildet Jesus bruker om fariseerne. Og fariseernes gjærdeig som kunne
gjennomsyre Jesu nye lære, var umoral, synd og vantro. Men det er ikke fariseernes
lære Jesus advarer mot, for han sier at den er rett ifølge Moses’ lov, men den måten
de praktiserer den på.
I MAT 23:02-03 sier Jesus at dere skal holde og gjøre alt det de sier uten å gjøre
etter gjerningene deres. Men her trodde disiplene Jesus snakket om vanlig gjærbakst.
86
Markus med kommentarer
Så, hva var det disiplene ikke forstod?
Det som ligger klarest opp i dagen når Jesus sier dette, er at de burde ha forstått
at han ved Guds kraft kunne skaffe til veie brød til alle som var til stede. Han viser
jo selv til at han tidligere hadde gjort nettopp det.
Men, som så ofte i bibelsk sammenheng, stikker det likevel mye dypere enn som
så.
Den egentlige hensikten med Jesu mange kraftfulle gjerninger tar jeg etter at han
har utført den siste kraftfulle gjerningen, i Markus 10:46-52, rett før han rir inn i Jesusalem.
MAT 16:05-12, KOM. 094
MAR 08:22-26. Den blinde i Betsaida
22 Da de var kommet til Betsaida, førte de en blind til ham og ba ham ta på ham.
23 Da tok Jesus den blinde i hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet
på øyet hans, la hendene på ham og spurte ham om han kunne se noe.
24 Mannen så opp og sa: “Jeg kan se mennesker og de ser ut som vandrende
trær.”
25 Deretter la han hendene sine enda en gang over mannens øyne. Da fikk han
igjen synet slik at han kunne se helt tydelig.
26 Jesus sendte ham hjem og sa: “Gå ikke inn i landsbyen eller fortell dette til
noen som er fra landsbyen.”
KOMMENTAR 046:
Hvorfor spyttet Jesus på øyet til denne mannen, mens det andre ganger var nok at de
bare berørte kanten av kjortelen hans?
MAR 08:27-30. Peter bekjenner at Jesus er Kristus
27 Jesus og disiplene fortsatte videre til landsbyene rundt Cæsarea Filippi. På
veien spurte han disiplene og sa til dem:
“Hvem sier folk at jeg er?”
28 Og de svarte : “Døperen Johannes.
Men noen sier at du er Elijah og andre at du er en av profetene.”
29 Da spurte han.
“Men hvem sier dere at jeg er?”
Peter sa: “Vi sier at du er Kristus.”
30 Men Jesus advarte dem mot å si det til noen.
KOMMENTAR 047:
Her ser vi at Jesus er opptatt av hvem mennskene tror han er. Og vi ser av svaret at
det rådde stor forvirring blant folket om hvem Jesus egentlig var. Men når Jesus spør
disiplene hvem de tror han er, er det som vanlig Peter som er først frempå: ‘Du er
Kristus.’
MAT 16:13-16, KOM. 095
Markus med kommentarer
87
MAR 08:31-33. Jesu første dødsprofeti
31 Deretter begynte han å undervise dem at Menneskesønnen måtte gjennomgå
mange lidelser, at han skulle bli forkastet av de eldste, av overprestene og av de
skriftlærde, og at han ville bli drept. Men etter tre dager ville han bli oppreist igjen.
32 Han talte åpent til dem om dette, men da tok Peter ham til side og begynte å
irettesette ham.
33 Men Jesus snudde seg og så på disiplene, og da irettesatte han Peter. Han sa:
“Forsvinn bak meg, Satan, for du forstår deg ikke på det som er av Gud, men bare
det som er av mennesker.”
KOMMENTAR 048:
Jesus kalte Judas for ‘fordervelsens sønn.’ Men han kalte Peter direkte for Satan!
Han sier at Peter ikke forstår seg på det himmelske, men bare det jordiske. Og slik
er det for de aller fleste den dag i dag.
MAT 16:21-23, KOM. 097
MAR 08:34-38. Bær ditt åk med Jesus
34 Så kalte han menneskemengden til seg sammen med disiplene og sa:
“Den som vil komme etter meg, må fornekte seg selv, ta opp sin staur og følge
meg.
35 Forstå at den som vil redde sin sjel, skal miste den. Forstå også at den som
mister sin sjel på grunn av budskapet om meg, skal redde den.
36 For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister sin
sjel?
37 For hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?
38 Forstå at en som virkelig skammer seg over ordet om meg blant denne troløse
og syndige slekt, han skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer
i sin Fars herlighet sammen med de hellige budbringerne.”
KOMMENTAR 049
Det nytter ikke å bare si at vi vil følge Jesus. Nei, Jesus stiller krav: Vis det i praksis,
og bær dine byrder sammen med meg!
Han sier videre i klar tekst at han forventer at disiplene skal gi sine liv for ham,
om nødvendig. ‘Den som vil redde sin sjel ( livet) skal miste den (livet i denne verden), men den som mister sin sjel for Jesu og budskapets skyld, skal redde den, sjelen
(livet).
Å redde sin sjel er det samme som å få tiders liv i en åndelig oppstandelse med
Kristus.
‘Den som vil komme etter meg.’
Her ser vi at Jesus kaller menneskene for sjeler. Alt av kjøtt og blod er en sjel, og
alt det som er forbundet med det jordiske, blir omtalt som det sjelelige på gresk.
Les 1MO 09:04 og JAK 03:15, men vær obs på at mange oversettelser har tatt
bort ordet sjel, sjelelig i disse versene.
88
Markus med kommentarer
Det kan virke tøft for mange, men påstanden om at vi mannesker har en udødelig
sjel, er verdens første løgn!
Og Satan er løgnens far. (JOH 08:44)
‘Dere skal slett ikke dø!’ (1MO 03:04)
MAT 16:24-27, KOM. 098
MAR 09
Et syn, helbredelse, en profeti og forkynnelse
MAR 09:01-08. På forvandlingens fjell
01 Deretter sa han til dem: “Denne sannhet sier jeg: Noen av dem som står her,
skal ikke smake døden før de har sett at Guds rike er kommet med kraft.”
02 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem
opp på et høyt fjell hvor de var helt alene. Der ble han forvandlet foran øynene på
dem!
03 Kappen hans ble skinnende hvit, som snø, så hvit at ingen tekstilarbeider på
jorden kunne ha bleket den så hvit!
04 Og der viste Elijah og Moses seg for dem! Og de diskuterte med Jesus!
05 Da reagerte Peter og sa til Jesus:
“Rabbi, dette er et godt sted. La oss lage tre hytter, én for deg, én for Moses og
én for Elijah.”
06 Men han visste egentlig ikke hva han skulle si, for han var vettskremt.
07 Så kom det en sky og overskygget dem, og en røst fra skyen sa:
‘Dette er min kjære Sønn! Hør ham!’
08 Plutselig, da de så seg omkring, kunne de ikke lenger se noen unntatt Jesus
sammen med dem.
KOMMENTAR 050:
Her får disiplene et syn få har sett maken til! Og i synet får de se et forbilde på Jesu
herlighet! Mange tror at dette var et glimt direkte inn i ‘himmelen,’ men så kan
umulig være tilfellet.
Det de fikk et glimt av, var Jesu herlighet etter at han hadde opprettet himlenes,
eller Guds, rike!
Ved at det var Moses og Elijah han møtte på fjellet, viser han klart og tydelig at
han ikke bare er Herre over sabbaten, men også over hele loven, symbolisert ved
Moses, og over alle profietene, symbolisert ved Elijah.
Vi ser at det var Peter, Jakob og Johannes som ble utvalgt til denne opplevelsen.
Mange tror at Enok, som Gud tok bort, og Aron og Moses, som han selv begrov,
og Elijah, som ble rykket opp i skyene, ble tatt opp til ‘himmelen.’
Hvis så er tilfellet, lyver Jesus når han i JOH 03:13 sier ‘at ingen har steget opp
til himlene unntatt han som kom ned fra himlene.’ Dessuten, hvis Guds trofaste fra
Den første pakten kom til himlene når de døde, døde ikke Jesus da forgjeves?
NB! Jeg er klar over at det blir gjort mange forsøk på å bortforklare dette. Det blir
å drive Jesus til løgner.
Markus med kommentarer
89
Forklaringene på Enok, Moses og Elijah finner du i artikkelen Død i kjøttet, levende i ånden på side 364.
MAT 17:01-09, KOM. 099
MAR 09:09-13. Men først må Elijah komme
09 Da de gikk ned fra fjellet, gav Jesus beskjed om at de ikke måtte fortelle noen
hva de hadde sett før Menneskesønnen var oppreist fra de døde.
10 De holdt det for seg selv, men diskuterte med hverandre hva ‘oppreist fra de
døde’ kunne bety.
11 Da spurte de Jesus og sa: “Men hvorfor sier de skriftlærde at Elijah først må
komme?”
12 Han svarte dem og sa:
“Elijah skal uten tvil komme og sette alt i rett stand slik det er skrevet. For
Menneskesønnen må gjennomgå store lidelser for så å bli fullstendig forkastet.
13 Men jeg sier dere at Elijah er allerede kommet, og de gjorde med ham som det
passet dem.” Og slik står det skrevet.
KOMMENTAR 051:
Her forteller Jesus folket at Johannes er den som er omtalt i profetiene som Jehovahs
budbringer, i MAL 03:01.
Han er også den som profeten Malaki i 04:05 omtaler som den andre Elijah. Det
var kanskje litt rart at jødene ikke forstod dette, for de visste jo hva Elijah betydde,
med liten forbokstav, på deres eget språk.
Ja, hva betyr Elijah? Hvorfor ble Johannes kalt ‘den andre elijah?’
Først betydningen av ordet med alle nyanser: El er en forkortelse for Guds navn
på hebraisk, elohiym. Og jah er en forkortelse for Guds egennavn Jehovah. Betydningen av ordet el-i-jah blir da: ‘Min Gud er Jehovah.’ Og vi vet fra fortellingen om
Elijah hvilket nært forhold han hadde nettopp til Jehovah.
Også Johannes var en slik trofast tjener for Jehovah, og derfor blir han omtalt som
‘den andre el-i-jah.’ Jesus sier jo selv at ingen på jorden er større enn Johannes.
Når Jesus sier dette, inkluderer han da seg selv? Han har jo tidlige, i Matteus
12:42, sagt at han selv er større enn kong Salomo!
Som så mange ganger i Jesu taler, må vi se lenger frem i tid. Jesus skal leve sitt
tiders liv som en ånd i himlene, mens Johannes skal oppstå som en sjel til tiders liv
her på jorden!
Uff da, dette kan kreve mye vintapping, men jeg skal komme tilbake til det i detalj
under Lukas, kap. 07, for i vers 28 antyder Jesus dette ganske klart: ‘Jeg sier dere at
blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes!’ Jesus ble jo selv
født av en kvinne. Derfor kan det umulig være sin egen jordiske tilværelse han sammenligner med.
‘Likevel er den minste i Guds rike større enn ham!’ Her viser Jesus til at han ikke
skal ha tiders liv i himlene, og at alle de himmelske er større enn den største på jorden.
90
Markus med kommentarer
Men på jorden skal Johannes bli stor! Som sagt, mer i Lukas.
Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er å bruke Guds egennavn Jehovah
for å forstå Bibelens mange nyanser?
Hvis du setter inn HERREN her, har du ingen mulighet til å se dette. Det er ikke
bare Jehovas vitner som har forstått det!
Her vil jeg komme med en opplysning om ordet engel som mange kristne nekter
å tro! Ordet på gresk er aggelos, og det betyr rett oversatt budbringer.
Ordet blir brukt både om himmelske og jordiske budbringere, men i samtlige
norske oversettelser, og også i de fleste engelske, blir ordet engel bare brukt om de
himmelske mens ordene sendebud, budbærer eller budbringer blir brukt om de jordiske!
Dette er en bibelforvrengning som forvirrer folk.
Hvorfor det?
Det høres unektelig rart ut å snakke om engelen Johannes, men her må vi ta et
standpunkt — enten konsekvent bruke ordet engel alle steder der det blir brukt i
grunnteksten, eller konsekvent bruke et av de norske ordene for engel.
PAKTEN har derfor valgt å bruke budbringer. Da blir Bibelen mye klarere!
Hvorfor det?
Jo, da forstår vi når vi f.eks. leser HEB 13:02 at det ikke er himmelske vesener
Paulus viser til, men jordiske forkynnere, som apostlene, prester eller predikanter.
PAKTEN: ‘Glem ikke å vise stor gjestfrihet og å ta vel imot fremmede budbringere for at dere ikke skal forbli uvitende.’
Sammenlign PAKTENs oversettelse med en hvilken som helst annen!
Legg også merke til at heller ikke de følgende versene i Hebreerne omhandler noe
himmelsk, men inneholder kun praktiske råd til de troende på jorden.
På samme måte når vi leser ÅPB 01:20.
Hvem er engelen for de sju menighetene her? Jo, uten tvil menighetsforstanderen,
og ikke noe himmelsk vesen! Ingen kan sende brev til himmelske vesener! Alle disse
hokus-pokus tolkningene har gjort Guds ord mange bjørnetjenester ned gjennom
tidene!
Min far uttalte bare få dager før han døde: ‘Det å tro på engler som flakser på vinger omkring i himmelrommet, blir like vanskelig som å tro på hekser som flyr på kosteskaft!’
Markus viser til at dette står skrevet. Hvor står det skrevet?
NB! Mer om vers 09:13 på side 294.
MAT 17:10-13, KOM. 100
MAR 09:14-29. En gutt med anfall
14 Men da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor menneskemengde
som stod samlet rundt dem. Og noen av de skriftlærde diskuterte med dem.
15 Så snart de fikk øye på ham, ble de meget overrasket og kom løpende imot ham
for å omfavne ham.
16 Han spurte de skriftlærde: “Hva er det dere diskuterer?”
Markus med kommentarer
91
17 En i menneskemengden svarte og sa: “Lærer, jeg har med meg min sønn som
har en stum ånd.
18 Den kan når som helst komme over ham og kaste ham ned. Da fråder han om
munnen, skjærer tenner og blir som livløs! Jeg ba disiplene om å drive den ut, men
de klarte det ikke!”
19 Da svarte Jesus og sa til dem:
“Du vantro slekt, hvor lenge må jeg være hos dere? Hvor lenge må jeg holde ut
med dere? — Før ham til meg.”
20 Så førte han gutten til ham. Og, se! — straks gav ånden ham krampetrekninger! Han falt ned på bakken og rullet omkring mens han frådet om munnen.
21 Da spurte han guttens far:
“Hvor lenge har han hatt det slik?” Han svarte: “Fra barndommen av.
22 Ofte har han falt på ild eller i vann og kunne ha omkommet.
Men hvis du kan gjøre noe for ham, så vær barmhjertig og hjelp oss!”
23 Jesus svarte: “Hvis jeg kan? — Du må tro, for alt kan være mulig for den som
tror.”
24 Straks utbrøt barnets far i tårer: “Jeg vil tro, så hjelp meg med min tvil!”
25 Da Jesus så at menneskemengden hadde stimlet seg sammen rundt dem, truet
han mot ham med den urene ånden og sa:
“Du døve og stumme ånd, jeg befaler deg: Fár ut av ham, og vend aldri tilbake.”
26 Da skrek han og fikk et sterkt anfall, og da den fór ut av ham, ble han som
livløs. Derfor sa mange: “Han er død.”
27 Men Jesus tok ham i hånden og reiste ham opp. Og han kunne stå oppreist.
28 Da de var kommet inn i huset, sa disiplene: “Hvorfor klarte ikke vi å drive den
ut?”
29 Han svarte: “Det slaget kan bare drives ut med bønn [og faste].”
KOMMENTAR 052:
Her ser vi at disiplene ikke klarer å helbrede en mentalt forstyrret person, en demonbesatt, og av den grunn kaller Jesus dem vantro og onde, fordi de hadde så svak tro.
Og legg da merke til at det ikke var de som tok imot helbredelsen som her hadde for
svak tro, men de som skulle utføre den!
NB! Mnge av disse falske helbrederne og dødsoppvekkerne som i dag reiser rundt
og innbiller godtroende mennesker at de har de samme evnene til å gjøre dette som
Jesus, ofte for penger, sier som regel, når folk ser at de ikke blir friske, at det er deres
tro som er for svak. Og, virkelig, slike løgner er det vanskelig å gardere seg mot, for
få tenker på at i løpet av snart 2000 må det da ha vært noen som har hatt sterk nok
tro!
I vers 25, når Jesus taler direkte til ånden, er det gjort som et mektig tegn, for et
menneskes ånd kan ikke høre.
Men han talte direkte til fikentreet også, i Markus 11:14, selv om det han sa, var
direkte rettet mot det levittiske presteskapet.
MAT 17:14-21, KOM. 101
92
Markus med kommentarer
MAR 09:30-32. Jesu andre dødsprofeti
30 Så dro de bort derfra og gikk videre gjennom Galilea. Men Jesus ville ikke at
noen skulle vite hvor de var.
31 Han underviste disiplene og sa:
“Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender og de skal slå ham i hjel.
Men etter at de har slått ham i hjel, skal han bli oppreist etter tre dager.”
32 De forstod ikke hva han mente, men de våget ikke å spørre ham.
KOMMENTAR 053:
Her forteller Jesus disiplene for andre gang at han må lide døden ved menneskehender, men at han skal bli oppreist på den tredje dagen.
Selv om disiplene ble fulle av sorg, skulle det senere vise seg at noen av dem ikke
helt forsto rekkevidden av dette. (LUK 24:27)
Det var mye disiplene ikke forstod, men Jesus forkastet dem ikke av den grunn!
MAT 17:22-23, KOM. 102
MAR 09:33-37. Hvem er den største
33 Deretter kom de til Kapernaum. Og da de var kommet inn i huset, spurte han:
“Hva var det dere diskuterte på veien?”
34 Da ble de tause, for de hadde kranglet med hverandre om hvem som var størst.
35 Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: “Den som vil være
fremst blant dere, må være den siste av alle. Han må være alles tjener.”
36 Så tok han et barn og plasserte det mellom dem. Da han hadde løftet det opp
i armene sine, sa han:
37 “Den som tar imot et av disse barna i mitt navn, har tatt imot meg. Og den som
har tatt imot meg, har også tatt imot ham som har sendt meg.”
KOMMENTAR 054:
Matteus og Markus fremstiller denne fortellingen litt forskjellig. Markus konsentrerer seg her om den rivaliseringen som foregikk blant disiplene. Men Jesus satte
dem på plass. ‘Den som vil bli størst, må bli alles tjener!’ Og: ‘Den som tar imot et
barn i mitt navn, har tatt imot meg, og den som har tatt imot meg, har også tatt imot
han som sendte meg.’
Kan Gud og Jesus etter dette være den samme?
Forresten, passer et opphøyet presteskap inn i dette bildet.
MAT 18:01-06, KOM. 104
MAR 09:38-42. Ikke en av oss
38 Johannes svarte og sa: “Vi så at én som ikke var i følge med oss, drev ut demoner i ditt navn. Men vi forbød ham, fordi han ikke var sammen med oss.”
39 Men Jesus sa: “Ikke forby ham, for ingen som utøver kraften i mitt navn, kan
lettvint tale ondt om meg.
40 For en som er som oss, vil ikke sette seg over oss.
Markus med kommentarer
93
41 Om én som tilbyr et glass vann og tilbyr det i mitt navn fordi jeg er Kristus,
sier jeg denne sannhet: Han skal ikke tape sin lønn.
42 Men for den som får én av disse små som tror på meg, til å snuble, ville det
vært bedre om han fikk en stor kvernstein bundet rundt halsen og ble kastet i havet.”
KOMMENTAR 055:
Matteus tar ikke med denne fortellingen, men det gjør både Markus og Lukas. Og
den forteller ganske mye!
Kunne denne mannen ha gjort disse kraffulle gjerningene uten at Jesus tillot det?
Det er lite trolig, for det var kun gjennom Kristus denne Guds kraft kunne føres
videre. I tillegg ser vi at Jesus forsvarer det de gjør, fordi de utfører gode gjerninger
i hans navn, og da skal de ikke tape sin lønn! (Dette er egntlig et forbilde på de fra
folkeslagene.)
Men så advarer han disiplene mot deres nagativitet. Den som får et slikt menneske
til å snuble, går en dårlig tid i møte! Det Jesus egentlig advarer mot her, er å bli så
oppblåst i sin gudstro at de tror de har enerett på Jesu velsignelser!
Hvordan er den situasjonen i dag? Hvor mange kristne er det ikke som ser nedlatende på deg og sier at de skal be for deg når du forteller dem sannheten? Og — er
det noen i dag som forkynner at du må være medlem av noen spesiell organisasjon
eller gruppe får å bli reddet?
Ja, dessverre er det det! Adventistene forkynner helt klart at den som ikke holder
sabbaten, har tatt rovdyrets merke og at denne manglende sabbatholdelse uten tvil
vil føre til fortapelse!
Altså, hvis du holder søndagen hellig i stedet for sabbaten, kommer du til å gå tapt
i tider! Hvor står det i Bibelen?
Jehovas vitner forkynner på samme måte at den som ikke er medlem i deres organisasjon, ikke kommer til å få tiders liv — verken i himlene eller på jorden! De avviser at denne fortellingen har gyldighet i dagens situasjon fordi dette hendte før Den
hellige ånd ble utøst og Guds kirke / menighet opprettet!
Men da skal du vite at det var nettopp ved Guds hellige ånd Jesus fikk delegert
den kraften som skulle til for å tillate slike kraftfulle gjerninger! (MAT 03:16, MAR
01:10, LUK 03:22)
I deres bok: ‘Kunnskap som fører til evig liv,’ et obligatorisk pensum som må
gjennomgås før noen kan bli døpt som et Jehovas vitne, kobler de sin egen organisasjon sammen med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd (nederst på side 176), og
den som ikke viser stor nok ydmykhet overfor deres organisasjon, vil bli nektet dåp
som et Jehovas vitne!
NB! De har nå skiftet ut denne boken med en noe enklere, men den er fortsatt å
få tak i.
For et menneskebud! For, hvor i Bibelen finner de grunnlag for en slik praksis?
Ja, det er mange som opphøyer seg til Guds dommere selv om Jesus advarer sterkt
mot slike holdninger. Han sier blant flere andre steder i MAT 07:01-02 at ‘slik dere
dømmer andre, skal dere selv bli dømt!’
94
Markus med kommentarer
Den norske kirke er heller ingen søndagsskole hva dette angår. I deres treenighetslære, punkt 2, står det: ‘Den som ikke vil tro dette, skal uten tvil gå evig fortapt!’
Fra Korkordieboken:
01 Enhver som vil bli frelst, må fremfor alt annet holde fast ved den felles (alminnelige = katolske) kristne tro.
02 Den som ikke fastholder den helt og ukrenket, vil uten tvil gå evig fortapt.
03 Den felleskristelige tro er da denne, at vi ærer den ene Gud treenigheten og
treenigheten i den ene Gud.
Mot slutten av denne læren blir den trusselen gjentatt i punkt 26:
26 Den som altså vil bli frelst, han må fastholde dette om treenigheten!
Og dette våger de å påstå til tross for at treenighetsfilosofen helt klart ikke var en
del av Jesu forkynnelse! Den ble innført over tre hundre år etter Jesu død og oppstandelse for å roe ned folkeslagene, særlig egypterne, som konsekvent nektet å tro
på Israels ene Gud!
Hele treenighetslæren finner du på side 364 i denne boken.
Pinsemenigeheten og forskjellige avskygninger av den, som f.eks. De frie evangeliske forsamlinger, mener at det finnes noen gode i alle menigheter som har fått
Guds velsignelse, men at det også finnes onde i alle menigheter som ikke kommer
til å få tiders liv.
MAR 09:43-48. Søk tiders liv
43 “Hvis hånden får deg til å snuble, så hugg den av. For det er bedre at du går
vanfør inn til livet, enn at du går med to hender inn i Gehennas ild, den som aldri
slokner.
44 [Der marken ikke dør ut, og ilden aldri slokner.]
JES 66:24
45 Og hvis foten får deg til å snuble, så kutt den av. For det er bedre å gå inn til
livet som krøpling, enn å ha to bein og bli kastet på Gehennas ild, den som aldri
slokner.
46 [Der marken ikke dør ut, og ilden aldri slokner.]
JES 66:24
47 Og hvis øyet får deg til å snuble, så riv det ut. For det er bedre å gå enøyd inn
i Guds rike enn å ha to øyne og bli kastet på Gehennas ild.
48 Der marken ikke dør ut, og ilden aldri slokner.”
JES 66:24
KOMMENTAR 056:
Også dette avsnittet blir presentert litt forskjellig av Matteus og Markus, men begge
understreker hvor viktig det er å søke tiders liv. Ja, det er bedre å gå som krypling
gjennom hele dette livet, enn å gjøre noe som kan føre til at du forskusler et tiders
liv!
PS. Mange oversettelser har valgt å sløyfe vers 44 og 46, men de tar da med den
tilsvarende ordlyden i vers 48. De to første stemmer ikke med de eldste avskriftene,
og av den grunn presenterer Pakten dem i klammer.
Men hva betyr egentlig dette verset — at marken ikke dør ut og at ilden aldri slokner? Er det dette som er helvete?
Markus med kommentarer
95
Nei, dette er et bilde Jesus bruker fra søppelfyllingen Gehenna utenfor Jerusalem.
Der ble døde dyr og mennesker kastet som avfall, jfr. de to røverne som døde med
Jesus. De ble infisert av mark og ilden ble nøret for at den ikke skulle slokne.
MAT 05:27-30, KOM. 018
MAR 09:49-50. Salt uten kraft
49 “Hver av dere skal saltes med ild, og hvert eneste offer skal saltes med salt.
50 For salt er nyttig, men hvis saltet mister sitt saltinnhold, hvordan kan noen da
salte med det? Ha salt i dere selv, og hold fred med hverandre.”
KOMMENTAR 057:
I Bibelen blir saltet brukt som bilde på det som er av det gode, mens gjær (surdeig)
blir brukt som bilde på det onde som gjennomsyrer alt. Jesus forteller her til disiplene at de er av det gode, men advarer dem mot hva som vil skje hvis ‘de mister sitt
saltinnhold,’ jfr. Judas. Da skal de ‘kastes ut og bli trampet ned.’ Det er da et bilde
på tidernes utslettelse.
Har du noen gang vært med å salte sild?
Saltet står også som bilde på det som skal bevares. Helt opp til våre dager har det
vært vanlig å salte både kjøtt og sild for at maten ikke skal rotne. Slik var det også
på Jesu tid.
Apostlene er dem som gjennom å forkynne budskapet om Jesu gjerning, skal bevare menneskene mot Satans innflytelse.
Har du lagt merke til at i Matteus presenterte han disse to siste avsnittene som del
av Jesu bergpreik? Markus tar dem med som adskilte fortellinger.
Gjør det Bibelen mindre troverdig?
MAT 05:13, KOM. 014
MAR 10
Ekteskapet, og redningen
MAR 10:01-12. Om skilsmisse
01 Så dro Jesus bort derfra og kom til de grenseområdene i Judea som lå på den
andre siden av Jordan. Igjen strømmet menneskemengdene til ham, og som vanlig
begynte han å underviste dem igjen.
02 Noen fariseere kom til ham og spurte: “Er det tillatt for en mann å sende sin
kvinne fra seg?”
De ville sette ham på prøve.
03 Han svarte dem med å spørre:
“Hva har Moses befalt dere?”
04 De svarte ham:
“Moses tillot, slik det er skrevet i rullene, å gi henne et avskjedsskriv før han
sendte henne fra seg.”
05 Da svarte Jesus og sa:
“De var hardhjertet, og fordi de var så hardhjertet, skrev han dette budet.
96
Markus med kommentarer
06 Men i skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til hannkjønn og hunnkjønn.
07 ‘Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin kvinne, og de
to skal være ett kjøtt.’
1MO 02:24
08 Og de skal ikke lenger være to, men ett kjøtt.
09 For det som Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille fra hverandre.”
10 Inne i huset spurte disiplene på nytt om dette.
11 Han svarte: “Den som sender fra seg sin kvinne for å ta en annen til ekte,
driver hor med henne.
12 Og hvis kvinnen forlater sin mann for å ta en annen til ekte, er det hun som
driver hor.”
KOMMENTAR 058:
Ekteskapet volder bry for mange, også i Bibelsk sammenheng. Men normen er klar:
En mann per kvinne og en kvinne per mann! Og — den som har sex med flere enn
denne ene, driver uomtvistelig hor!
Ikke rart disiplene trekker den konklusjon at ‘da er det best å holde seg borte fra
ekteskapet’ — altså et forhold til en kvinne.
Men, har det alltid vært slik? Vi ser fra Jesu uttalelse at slik var det fra begynnelsen, men at Moses likevel tillot mannen å sende kvinnen fra seg, bare hun fikk det
skriftlig.
Og hva med Jakob? Han hadde fire kvinner på én gang og fikk tolv sønner; seks
med den ene og to med hver av de andre. Og alle disse hadde Guds velsignelse!
Og hva med kong Salomo? Han hadde sju hundre kvinner (hustruer) og tre hundre
medkvinner (elskerinner) — uten å få aids.
Likevel var han en av de utvalgte som skulle føre sæden frem til Kristus!
Og hva med hans far David? Han sette Uria i en slik posisjon at han neppe kunne
unngå å bli drept, for kong David ville selv overta hans kvinne som sin egen!
Og det var nettopp med henne han fikk sønnen Salomo!
Nei, her er det ikke enkelt å finne noen norm, men det er likevel system i galskapen.
Vi må se litt på hva Jesus sier i vers 08. Han viser til at det var Moses som endret
normen Gud hadde innsatt. Spørsmålet blir: Hvordan kan et menneske endre den
normen som var innsatt av Gud? Nei, den blir dryg, men vi må likevel, basert på
Guds utvelgelse av Moses, akseptere at så var tilfellet. Jesus sier det jo rett ut! Og nå
begynner vi å forstå hvorfor det heter Guds lov, Moses’ lov og Kristi lov. Disse lovene er ikke alltid identiske! Dessuten må vi ta til oss at det Moses representerte, Den
første pakten, ikke var fullverdig til å føre frem til redning. Men etter Kristus ble
dette endret. Han gjeninnførte den opprinnelige normen.
Men er ikke her en kraftig logikkbrist? Jo, det er det, for Jakob var jo ikke underlagt loven. Han levde flere hundre år tidligere. Det kan bare forklares ut fra praktiske
hensyn, for når det gjaldt å føre sæden frem til Kristus er det et klart Bibelsk prinsipp
at hensikten helliger midlet! Vi skal se hvor klart dette kommer frem i Fjerde og
Markus med kommentarer
97
Femte Moses. Det var uten tvil Guds plan med Jakob at han skulle få tolv sønner som
igjen skulle bli til tolv stammer i Israel, for Israel utgjør her et bilde på det himmelske, jfr. tallet tolv som alltid symbolsk viser til det himmelske. Og Jakob var over
80 år og ukysset da han traff Rakel, så han måtte få disse sønnene før det ble for sent,
jfr. Abraham og Sara.
Dessuten var det en lov at en slavekvinne skulle føde barn for sin herre dersom
hans egen kvinne var ufruktbar, jfr. Abrahams forhold til Hagar. Denne loven ble kalt
den leverittiske lov, eller svigerskapsloven.
Les historien om Juda og Tamar i 1MO kap. 38 så forstår du hva denne loven gikk
ut på — ennå før Moses fikk satt den ned i skrift!
Til slutt: Husk at dette var Den første pakten som ikke førte frem, for redningen
kommer gjennom Kristus og hans nye pakt, men etter Guds vilje, for: ‘Redningen
kommer fra Jehovah.’ (SAL 03:08, ORD 21:31, JON 02:10) Derfor, når tiden var
moden, gjeninnførte Jesus Guds opprinnelige norm. Ja, han gjorde den enda strengere!
Helt til slutt: Ordet lov (gr. onoma) blir brukt noe annerledes både på hebraisk
og på gresk enn i forhold til på norsk. Når vi på norsk snakker om loven, snakker vi
om et formelt lovverk, f.eks. Norges lover.
Slik er det ikke på gresk. Der blir ordet lov, medregnet Moses’ lov, brukt om alle
påbud som kommer fra en overordnet, f. eks. heter det at ‘kvinnen skal adlyde sin
manns lov.’ (ROM 07:02)
Og det heter også at en sønn skal adlyde, og ikke forlate, sin mors lov. (ORD 06:
20)
Da forstår vi at det ikke er et formelt lovverk det handler om, men også om de påbud som kommer fra en overordnet som del av en uformell lære eller oppdragelse.
I ROM 07:08 sier Paulus at ‘uten lov er synden død.’ Da mener de fleste at Paulus
snakker om Moses’ lov, og det gjør han nok også.
Men prinsippet gjelder ikke bare i forbindelse med Moses’ lov. For, si det til
Adam! Han brøt jo ikke Moses’ lov, men likevel syndet han fordi han var blitt advart
direkte av Gud.
Og den loven Adam brøt, var Guds lov — gitt til Adam direkte av Gud selv!
‘Av treet som gir kunnskap om godt og ondt, skal du ikke ete.’ (1MO 02:17)
Men Adam åt av treet og brøt Guds lov enda mer direkte enn dem som brøt Moses’ lov.
MAT 19:01-10, KOM. 109
MAR 10:13-16. Jesus velsigner barna
13 De ville føre barna sine frem for Jesus, for at han skulle ta på dem. Men
disiplene nektet dem å føre dem frem for ham.
14 Da Jesus så det, ble han meget opprørt og sa: “La barna komme til meg, og
hindre dem ikke, for Guds rike er for slike som dem.
15 For denne sannhet sier jeg: Den som ikke godtar Guds rike som et barn, skal
aldri komme inn i det.”
98
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 059:
‘La barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike er for slike som dem.’
Og så velsignet han dem. Ja, dette sier Jesus om barna. Men hvordan har pavemakten
og statskirken tolket dette ned gjennom tidene?
Jo, hvis et barn dør udøpt, skal det brenne i en smertefull pine som aldri skal opphøre! Eller for å si det på godt norsk: De gikk rett til helvete fordi alle barn er født
i synd!
Bestefar var født tvilling utenfor ekteskapet. Tvillingene ble døpt i all hast samme
dagen, for ikke bare kunne de være svakere enn andre på grunn av at de var tvillinger, men de var også uekte, og hvis de skulle dø, gikk de rett til helvete!
Ja, pavemakten og statskirken har mye å svare for på dette området! Men selv om
mye av denne religionsfanatismen er borte i dag, holder de begge fast ved barnedåpen.
Er det en bibelsk lære?
Under dåpsritualet leser presten nettopp fra dette bibelverset der Jesus velsigner
de små barna, og fra dåpsbefalingen i Matteus 28:19. Men i samtaler med foreldre
som stiller seg tvilende til dette med barnedåp, viser han, eller hun, ofte til GJE 16:
25-34.
Jeg tar en grundigere gjennomgang der.
Til slutt tar jeg med et skriv av den danske forfatteren Søren Kirkegaard der han
harsellerer over kirkens lære på dette området.
Jeg tar det med her, for det gir grunnlag til ettertanke:
MAT 19:13-15, KOM. 111
KIRKENS GRUNNSANNHETER
01 At Gud er treenig — tre guder i én, og likevel ikke tre, men én, og likevel ikke
én, men tre.
02 At Jesus er Guds enbårne sønn — født, men likevel evig og av samme alder
som Faderen selv.
03 At Den hellige ånd er den tredje personen i den ene sanne Gud.
04 At Gud er himlenes, jordens og helvetes skaper, og at han skal brenne opp
både himlene og jorden, men bevare helvete.
05 At Gud sendte sin sønn til jorden for å dø, men at sønnen ikke døde fordi han
ikke kunne dø, fordi han var udødelig fordi han var Gud selv.
06 At Gud skapte mennesket udødelig og etterpå dømte det til døden, men siden
sendte Jesus for å gjenløse de mennesker fra døden som aldri hadde dødd, fordi de
ikke kunne dø fordi de var skapt udødelige.
07 At de gode går opp til paradiset og de onde til dødsriket når de dør, men at Jesus på dommens dag skal blande dem sammen for siden å skille dem slik en gjeter
skiller sauene fra geitene.
08 At kjærlighetens og rettferdighetens Gud har ordnet det slik at udøpte barn går
til helvete, men at tyver og mordere med et sukk på dødsleiet går til himmelen.
09 At spedbarn ved dåpen som ‘gjenfødselsens sakrament’ får forlatelse for sine
Markus med kommentarer
99
synder, får del i Den hellige ånd og opptas i den kristne menighet til den treenige
Guds samfunn.
10 At kirken er den kristne menighet, eller ‘Kristi legeme,’ på jorden, og at kroverter, tyver og onde mennesker av alle slag, som kirkens medlemmer, også er ‘lemmer på Kristi legeme.’
11 At Gud har gitt kirken i oppdrag å sende misjonærer til hedningene for å fortelle dem at alle deres forfedre er gått til helvete, og at de også selv havner i helvete
hvis de ikke tar imot kirkens budskap.
12 Dette er en del av ‘kirkens grunnsannheter.’
Trosartiklene er så absolutt ikke forfattet i ovenstående form, men de innebærer
alt dette, og meget, meget mer i samme retning.
Alt sammen utgjør ‘troens hellige mysterium’ som aldri har vært bestemt til å
kunne bli forstått av noe menneske, men til å bli mottatt gjennom troen og vise seg
å være sant gjennom indre opplevelser.
Av Søren Kirkegaard, dansk forfatter.
MAR 10:17-22. En ung, rik mann
17 Så dro de videre langs veien. Da kom det én løpende mot ham. Han løp frem,
kastet seg på knærne foran ham og spurte:
“Gode lærer, hva må jeg gjøre for å arve tiders liv?”
18 Da svarte Jesus: “Hvorfor kaller du meg god? — Bare én er god, og det er
Gud.
19 Du kjenner budene: ‘Du skal ikke drive hor, ikke slå i hjel, ikke stjele, ikke
vitne falskt, ikke bedra,’ og ‘du skal sette pris på din far og din mor, —’”
2MO 20:12-16, 5MO 05:16-20
20 Han svarte og sa: “Lærer, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung!”
21 Jesus så på ham og ble glad i ham. Han sa: “Men én ting mangler: Gå, selg det
du har og gi til de fattige. Da har du en skatt i himlene. Ta så opp din staur og følg
meg.”
22 Men han ble trist da han hørte det, og han gikk skuffet bort, for han hadde
omfattende eiendommer.
KOMMENTAR 060:
Bare én er god,’ sier Jesus. Og hvem sier han det om — seg selv eller sin Far, Gud
den allmektige?
Her viser Jesus i vers 18 og 19 at han må holde de ti bud som en betingelse for å
få tiders liv. Men, kan det stemme da? Innfridde ikke Jesus de ti bud og erstattet dem
med sine to kjærlighetsbud? Hvem har rett — Adventistene som hardnakket hevder
at de ti bud gjelder fremdeles, også for folkeslagene, eller bl. fl. Baptistene som hevder at de ti bud er blitt erstattet med Jesu to kjærlighetsbud?
Jehovas vitner hevder til og med at ingen etniske har noen gang vært underlagt
Moses’ lov.
Les 5MO, kap. 05.
100
Markus med kommentarer
Men, skulle ikke dette avsnittet tyde på at Adventistene har rett, fordi Jesus her
viser til loven?
Da må vi ikke glemme at Jesus var selv jøde og underlagt loven helt frem til den
dagen han døde. Det var først gjennom sin død han fullt ut oppfylte loven og
profetiene.
Men Jesus kommer med et strengt krav til denne unge mannen: ‘Selg alt du eier
og gi til de fattige.’ Men fordi han var rik, gikk han skuffet bort.
Er det faktum at denne mannen gikk skuffet bort, ensbetydende med at han går
ødeleggelsen, forråtnelsen, i møte?
Svaret er klart ‘nei,’ men jeg begrunner det ikke før jeg kommer til brevet til korinterne, kap. 05, vers 05. Kan du forklare det som står der?
MAT 19:16-22, KOM. 112
MAR 10:23-25. Kamelen og nåløyet
23 Da så Jesus seg omkring og sa til disiplene: “Så vanskelig er det for en som er
rik, å komme inn i Guds rike.”
24 Disiplene ble forbauset da de hørte det. Men Jesus gjentok:
“Barn, så vanskelig er det [for en som setter sin lit til rikdom] å komme inn i Guds
rike.
25 Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å komme
inn i Guds rike.”
KOMMENTAR 061:
Fra jeg var en liten gutt husker jeg at min mor ofte brukte kveldene til å stoppe
sokker eller brodere. Når hun stoppet sokkene, brukte hun en stor stoppenål med et
stort øye, så da klarte hun å tre på nålen selv. Men hun var litt langsynt, så når hun
skulle sy eller brodere og brukte en liten nål, måtte jeg tre på nålen for henne. Jeg
husker også at hun på den tiden så ned på folk som søkte etter jordisk rikdom, for sa
hun: ‘Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye, enn for en rik å komme
inn i Guds rike.’
Jeg tenkte ofte på dette når jeg skulle tre på nålen for henne, og jeg visste med det
som utgangspunkt at hver eneste riking kom til å gå ‘evig fortapt og brenne i helvete!’ Jeg så jo at det var umulig for en kamel å komme gjennom et nåløye, enten det
nå var på en stor stoppenål eller på en liten synål.
Men det var før jeg visste hva et nåløye var:
For å komme inn i Jerusalem, måtte du gå inn gjennom én av tolv byporter. Samtlige av disse byportene ble stengt i den tolvte timen, klokken seks om kvelden. Dette
var for å forhindre et overraskelsangrep fra en mulig fiende etter mørkets frembrudd.
Hvordan klarte da folk å komme seg inn i og ut av byen ‘etter stengetid?’
Jo, rundt hele bymuren var det laget noen små åpninger som menneskene lett
kunne gå inn og ut gjennom. Også en kamel kunne komme inn gjennom et slikt hull,
men da måtte den først legge seg på knærne og krype inn — etter at oppakningen var
tatt av den!
Markus med kommentarer
101
Det var disse åpningene i bymuren som ble kalt nåløyer!
Det var dette bildet Jesus brukte for å vise hvor vanskelig det var for en rik å
komme inn i himlenes rike. Det var ikke umulig, men da måtte han først la seg ydmyke ved å legge seg på knærne og ta av seg oppakningen, jfr. den unge mannen som
måtte selge alt han hadde og gi til de fattige.
Derfor var det ikke lett! Men det var langt fra umulig.
MAT 19:23-24, KOM. 113
MAR 10:26-31. De siste skal bli de første
26 Da ble enda mer forbauset, og de sa til hverandre: “Hvem kan da bli reddet?”
27 Jesus så på dem og sa:
“For mennesket er dette umulig, men ikke for Gud. For Gud er alt dette mulig.”
28 Da sa Peter: “Se! — jeg har forlatt alt for å følge deg!”
29 Jesus svarte ham: “Denne sannhet sier jeg: Alle som har forlatt sine hus, eller
brødre, eller søstre, eller fedre, eller mødre, [eller kvinner] eller barn og åkrer på
grunn av budskapet, skal få hundre ganger igjen senere [— hus, brødre og søstre,
mødre og fedre, barn og åkrer, og forfølgelser.]
30 For i den tiden som kommer, skal de ha tiders liv.
31 Da skal mange av de første bli de siste, og de siste skal bli de første.”
KOMMENTAR 062:
Disiplene ble overrasket da de hørte dette. ‘Hvem kan da bli reddet?’ Og vi vet allerede at redningen kommer fra Gud. Men Peter er frempå: ‘Hvordan skal det gå med
meg?’
Igjen taler Jesus i bilder når han sier at ‘de skal sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.’ Hva mener han med det? Er det bare Israels tolv stammer som skal
frem for dommen? Nei, dette er ikke engang et stridsspørsmål, for alle aksepterer at
alle skal stå for dommen. Men få forstår det bildet Jesus bruker:
Tallet tolv viser alltid til det himmelske. Tror du det var tilfeldig at Jesus valgte
ut tolv apostler? Var det tilfeldig at det var tolv byporter inn til Jerusalem? Var det
tilfeldig at det jødiske presteskapets tjeneste var delt inn i 24 skift, som er to ganger
tolv? Tror du tallet 144.000, som er 12x12, er tilfeldig?
Det som er poenget, og det er det viktig å legge seg på hjertet, er at Israels tolv
stammer står som bilde på det totale og fullstendige samtidig som det viser til det
himmelske! Det er også viktig, hvis vi ønsker å forstå Bibelen, å legge merke til at
disiplene skal utgjøre en del av Guds og Kristi himmelske domstol ‘i gjenfødselen
når Menneskesønnen er på sin herlige, himmelske, trone.’
I vers 29, betyr det Jesus sier her, f.eks om jordstykker, at hvis vi gir bort et jordstykke for hans navns skyld, skal han helt konkret få ti tilbake stykke for stykke her
på jorden? Igjen må vi huske at Guds og Jesu tidsperspektiv en mye lenger enn vårt,
og løftene og velsignelsene gjelder alltid etter at Guds rike er blitt opprettet.
Dette kan også være på det åndelige plan; det vi mennesker tenker på når vi snakker om et lykkelig liv — den indre fred og trygghet.
102
Markus med kommentarer
Tenk over det Jesus sier i vers 30: Mange av de kristne, for eks. prestene, slike
som vi i dag ser opp til, skal bli de siste. Men mange slike som vi i dag ikke engang
enser, skal bli blant de fremste — etter at Guds rike er blitt en realitet.
Hadde jeg i dag vært en av de mest fremtredende innen kirken eller det kristne
miljøet, hadde dette gjort meg engstelig.
Men — da hadde jeg vel kanskje valgt å overse det?
Dette har også en langt dypere betydning: De første som Gud utvalgte til sitt himmelske presteskap, var levittene. Men de brøt pakten og forkastet sin egen tiders
øversteprest. Og de ble derfor forkastet av Jesus.
Til erstatning for dette presteskapet valgte Jesus først ut apostlene, og senere eldste fra menighetene. Beviset på at de tolv apostlene var godkjent av Gud fikk de på
pinsedag i år 33.
De siste var da blitt de første, og noen av de første, enhver som hadde avvist Jesus
som Guds tiders øversteprest, var blitt de siste.
MAT 19:25-30, KOM. 114
MAR 10:32-34. Jesu tredje dødsprofeti
32 På veien til Jerusalem gikk Jesus et stykke foran disiplene. De var forundret
og engstelige, men fulgte etter ham. Og da tok han igjen de tolv til side og fortalte
dem hva som videre skulle skje med ham.
33 “Se — vi skal til Jerusalem. Der skal Menneskesønnen bli overgitt til
overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overlate ham til
folkeslagene.
34 Og de skal holde ham for narr, spytte på ham, piske ham og slå ham i hjel.
Men etter tre dager skal han bli oppreist.”
KOMMENTAR 063:
Jesus forklarte til sammen fire ganger at han skulle dø, men bli oppreist. Dette er
tredje gangen, men heller ikke denne gangen forstod apostlene ham! De klarte ikke
å ta det til seg.
MAT 20:17-19, KOM. 116
MAR 10:35-40. I døden med Kristus
35 Så kom Jakob og Johannes, sønnene til Sebedeus, til ham og sa: “Lærer, vi vil
at du skal gjøre oss en tjeneste.”
36 Han spurte dem: “Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?”
37 Da svarte de: “La én av oss få sitte til høyre for deg, og én til venstre for deg,
når vi kommer i din herlighet.”
38 Jesus svarte: “Dere skjønner ikke hva dere ber om. Kan dere drikke av det
begeret jeg må drikke av og bli døpt med den dåpen jeg må bli døpt med?”
39 De svarte: “Det kan vi.”
Da sa Jesus: “Dere skal så visst få drikke av det begeret jeg må drikke av. Og den
dåpen jeg må bli døpt med, skal også dere bli døpt med.
Markus med kommentarer
103
40 Men om dere får sitte til høyre eller til venstre med meg, kan ikke jeg gi dere.
For det er for dem det er forberedt for.”
KOMMENTAR 064:
Dette avsnittet er vanskelig å forklare, men jeg gjør et forsøk:
Først får vi et lite glimt av menneskelig egoisme; to brødre som ønsker seg spesielt opphøyde posisjoner sammen med Kristus.
Jesus virker opprørt når han spør: ‘Kan dere drikke av det begeret jeg må drikke?’
Hvilket beger var det? Jo, han måtte lide martyrdøden! Og da disiplene svarte bekreftende på det, svarte han at det skulle de sannelig få ta del i!
Og vi vet at alle disiplene, ironisk nok med unntak av Johannes, som var en av
disse sønnene, gikk samme skjebne i møte som Jesus. Han dømte dem egentlig til døden med seg selv da han sa ja til dette. Martyr betyr vitne, og de aller fleste av de
vitnene som vitnet om Guds rike på den tiden, måtte lide martyr- eller vitnedøden.
Men, noen spesiell plass lovet han dem ikke, for det var det bare hans Far som
kunne bestemme, ja, det var allerede bestemt.
Matteus har en litt annen fremstilling av dette. Han skriver at det er mor til Jakob
og Johannes som ber Jesus om dette.
Treenighetsfilosofien sier at Gud og Kristus er den samme, og at de har samme
opprinnelse og samme storhet. Hvordan passer det med det som Jesus sier her?
Forresten, kan du tenke deg til hvem disse to kan være som får sitte på hver sine
side av Kristus, billedlig? Hvem er de to vi leser om i Bibelen som hadde den største
utvelgelsen?
Vi hører om to som har mer av Guds kraft enn noen av de andre. Den første var
Peter. Han var den aller fremste i forbindelse med forkynnelsen til jødene. Han var
‘de omskårnes apostel.’ Og blant folkeslagene var det bare Paulus som utførte kraftfulle gjerninger. Men det er utelatt i samtlige oversettlser!
MAT 20:20-23, KOM. 117
MAR 10:41-45. Den fremste er en slave
41 Da de ti fikk høre dette, ble de kraftig irritert på Jakob og Johannes.
42 Da kalte Jesus dem foran seg og sa: “Dere vet at de som regnes for å ha makt
over dem fra folkeslagene, hersker over dem med stor myndighet.
43 Slik skal det ikke være blant dere, for den som vil være stor blant dere, må
være en tjener.
44 Den som ønsker å være den fremste blant dere, må være en slave for alle.
45 For Menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene og for å gi
sin sjel som løsepenge for mange.”
KOMMENTAR 065:
Her sier Jesus at den som vil bli stor fremfor Gud, må tjene sine medbrødre, og den
som vil bli størst, må tjene de andre som slave, for hos dem, de som nå er blitt utvalgt
til å være de første, skal ingen stå over den andre.
104
Markus med kommentarer
Hvordan er Den norske kirke organisert?
Jo, kirkens overhode er Kongen. Det står nedfelt i grunnloven.(Her er det foretatt
en kosmetisk endring av grunnloven) Etter ham følger bispekollegiet, en for hvert
bispedømme, og deretter følger presteskapet i sine opphøyde stillinger — ja, noen
henger til og med høyt oppetter veggene mens de holder gudstjeneste! Hvordan
stemmer alt dette med den normen Jesus innførte for apostlene — ‘det nye presteskapet?’ Er dagens prester tjenere, eller er de opphøyde statlige tjenestemenn med
gode lønninger? Tror du det er av Gud?
MAT 20:24-28, KOM. 118
MAR 10:46-52. En blind får synet
46 De kom til Jeriko. Og da han dro fra Jeriko sammen med disiplene, ble de møtt
av en stor menneskemengde. En blind, Bartimeus, sønn til Timeus, satt ved veien og
tigget.
47 Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope:
“Jesus, Davids Sønn, ha medlidenhet med meg!”
48 Mange truet ham til å være stille, men da ropte han enda høyere:
“Jesus, Davids Sønn, ha medlidenhet med meg!”
49 Da stoppet Jesus og sa: “Rop på ham.” Så ropte de til den blinde og sa: “Ta
mot til deg og reis deg! Han kaller på deg!”
50 Da kastet han kappen fra seg, reiste seg og kom mot Jesus.
51 Jesus spurte ham: “Hva vil du jeg skal gjøre for deg?”
Da svarte den blinde: “Rabboni — at jeg må få se!”
52 Jesus sa: “Gå, din tro har reddet deg.” Og straks kunne han se!
Og han fulgte med Jesus på veien.
KOMMENTAR 066:
Her får vi igjen et bilde på Jesu guddommelige kraft og medmenneskelighet. Det var
et nytt, mektig tegn på det som snart skal skje!
Matteus og Markus forteller denne historien ganske likt, men med den forskjellen
at Matteus omtaler to personer, Markus kun én. Matteus forteller også om to demonbesatte menn; Markus bare om én. Blir det da selvmotsigende og lite troverdig? Det
er nok slik at det var to menn, men at den ene gjorde mer av seg enn den andre.
MAT 20:29-34, KOM. 119
MAR 11
Jesus i Jerusalem
MAR 11:01-11. Kongen på en eselfole
01 Så nærmet de seg Jerusalem via Betfage og Betania. Ved Olivenhøyden sendte
Jesus to av disiplene i forveien, og han sa til dem:
02 “Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Med det samme dere kommer frem,
skal dere finne en eselfole der som står bundet; en som ikke noe menneske noen gang
har ridd på. Løs den, og ta den med dere.
Markus med kommentarer
105
03 Hvis noen spør hva dere gjør, skal dere si til dem: ‘Herren trenger den.’ Da
skal de straks la dere dra av sted med den.”
04 De gikk og fikk øye på en eselfole som stod bundet foran en port et stykke fra
et veikryss. Og de løste den.
05 Noen som stod der, sa: “Hva gjør dere? Løser dere folen?”
06 De svarte akkurat slik Jesus hadde befalt, og da lot de dem gå.
07 Så førte de eselfolen til Jesus. Han kastet kappen sin over den og steg opp.
08 Mange spredte kappene sine langs veien, mens andre skar grener av trærne
som de strødde utover veien.
09 De som var foran og de som fulgte etter, ropte og sa: “Å, redd oss! Velsignet
er han som kommer i HERRENs* navn!
SAL 118:26 *JHVH
10 Velsignet er vår far Davids rike og han som kommer i HERRENs* navn —
vår redning fra det høye!”
*JHVH
11 Jesus dro inn i Jerusalem og til templet. Han så seg omkring, men det var
allerede nå kveldstid.
Da dro han heller tilbake til Betania med de tolv.
KOMMENTAR 067:
Profetiene går i oppfyllelse på løpende bånd, og Markus viser til dem i ett vekk for
å overbevise jødene om at Jesus var den lovte Messias — selv lenge etter at det var
for sent!
Hvordan var det for sent?
Jo, det jødiske presteskapet var allerede forkastet! Det var egentlig forkastet for
lenge siden, ellers kunne ikke Jesus ha valgt ut de tolv apostlene.
At Jesus kommer ridende inn i Jerusalem, Guds egen by, på en fole som ingen før
hadde ridd på, illustrerer hans renhet og uskyld i det som nå skal skje.
Folen er også et bilde på den ydmykhet Jesus la for dagen overfor sin Far — selv
som universets kommende nestkommanderende og hersker!
Forresten, hvorfor står det HERREN med store bokstaver her, og hvorfor ikke
Jehovah?
Jo, jødene hadde fått så stor respekt for navnet Jehovah at de ikke våget å uttale
det.
Der Guds egennavn sto nedfelt i Skriften, satte de et kryss i margen og uttalte det
HERREN eller (Gud, elohyim), basert på et uttrykk som blir brukt ofte i Den første
pakten, nemlig HERREN Jehovah, Adonai Jehovih.
(På grunn av en lydregel ble Jehovah stavet med -i istedenfor -a når det stod sammen med Adonai.)
Det er også klart at når en skribent viser til Guds navn fra Den første pakten, står
navnet Jehovah, og da har PAKTEN konsekvent tatt det med slik.
Men det er like klart at jødene ikke uttalte Guds navn på Jesu tid, og her er det jødene som roper.
Derfor HERREN og ikke Jehovah i dette tilfellet.
MAT 21:01-11, KOM. 120
106
Markus med kommentarer
MAR 11:12-14. Et tre uten frukt
12 Neste dag dro han fra Betania, og han ble sulten.
13 Et stykke borte fikk han øye på et fikentre med løv. Han gikk bort for å se om
det kanskje kunne være noe på det. Men da han kom frem, fant han bare løv, for det
var ikke årstid for fikener.
14 Jesus reagerte og sa: “Aldri skal noen ete frukt av deg — fra nå av og i tider.”
Og disiplene hørte at han sa dette.
KOMMENTAR 068:
Her gjør Jesus et kraftfullt tegn, men det er få som har forstått det. Var det fordi han
ikke fikk noe å ete han fordømte fikentreet?
Nei, at det bare vokste blader på treet, viser hvor frodig og vekstkraftig det var —
akkurat som presteskapet!
Men det var uten frukt — akkurat som presteskapet!
Og der forkastet han presteskapet en gang for alltid: ‘Aldri i tider skal du bære
frukt!’
At treet visnet så fort, står som bilde på hvor hurtig presteskapets forkastelse
skulle skje! Det ble avviklet ved Jesu død!
Innsatte Jesus noe annet presteskap etter dette?
Les Hebreerne 05:04.
Hvis du vil lese om det Melkisediske presteskapet, må du lese kapitlene fra 07-10.
MAT 21:18-19, KOM. 123
MAR 11:15-19. Jesus rydder templet
15 Så kom de frem til Jerusalem. Der gikk Jesus inn i templet og begynte å drive
ut alle som kjøpte og solgte i templet.
Han veltet bordene til pengevekslerne og benkene til dem som solgte duer.
16 Han tillot heller ikke at noen fikk bære varer inn i templet.
17 Så underviste han dem og sa:
“Står det ikke skrevet: ‘Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag?’
Men dere har gjort det til en røverbule.”
JES 5 6:07
18 Da de skriftlærde og overprestene hørte dette, søkte de etter en anledning til
å ta livet av ham.
Men de fryktet ham, for menneskemengden var oppglødd over hans lære.
19 Da kvelden kom, gikk de ut av byen.
KOMMENTAR 069:
Vi ser her at Jesus ble skikkelig opprørt da han så at hans Fars hellige bolig var blitt
omgjort til en markedsplass. Han tar saken i egne hender og rydder rent!
Stemmer dette med uttrykket ‘milde Jesus?’
Nei, dette kommer nok inn under begrepet ‘berettiget harme.’
Og dermed gikk enda en profeti i oppfyllelse.
MAT 21:12-13, KOM. 121
Markus med kommentarer
107
MAR 11:20-24. Tro som kan flytte et fjell
20 Om morgenen, da de gikk forbi, så de at fikentreet var vissent til roten.
21 Da ble Peter minnet på, og han husket, hva som ble sagt. Og han sa til ham:
“Rabbi! Se! — fikentreet som du fordømte, har visnet!”
22 Da svarte Jesus og sa: “Ha tro til Gud.
23 For denne sannhet sier jeg: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg
i havet’ uten den minste tvil i sitt hjerte, men tror at det han sier, kan skje, så skal det
bli gjort for ham.
24 Derfor sier jeg: Hva dere trenger, be om det i tro, og det skal bli gitt dere som
en følge av det.”
KOMMENTAR 070:
Hvilket fjell snakket Jesus om her? Det er ikke noe hvilket som helst fjell, for han
sier ‘dette fjellet.’ Ja, du har rett: Fjellet er presteskapet!
Det kan forklares slik: Presteskapet hadde i utgangspunktet avvist at Jesus var
Den lovte Messias selv om de representerte både loven og profetiene. De var et solid
bilde på vantro! Disiplene, derimot, trodde fullt og fast at Jesus var Guds Sønn, og
gjennom den troen erstattet Jesus dem med det tidligere utvalgte presteskapet — deres tro hadde flyttet ‘dette fjellet!’
Og gjennom troen gjorde disiplene det samme som Jesus hadde gjort med fikentreet — erstattet det jødiske presteskapet.
Mange gamle vinsekker fnyser foraktelig når jeg forklarer dette, men forståelsen
ligger i det greske ordet for fjell, oros.
Når vi nordmenn hører ordet fjell, ser vi for oss en høy og mektig steinformasjon,
en klippe. Ordet oros har en annen grunnbetydning, nemlig det opphøyde, det høye,
det som stiger opp over det som er flatt, folk flest. Når vi vet dette, blir det lett å forstå hvorfor Jesus brukte dette bildet om presteskapet som på den tid utgjorde det
mest opphøyde som fantes. Og når Jesus så bruker et bilde om å kaste det i havet, står
det som bilde på en hurtig og snarlig avvikling.
Når Paulus i 1KO 13:02 sier: ‘Om jeg har tro som kan flytte et fjell, men mangler
kjærlighet, er jeg ingenting,’ er det akkurat dette forholdet han viser til.
Til slutt, vers 22 er også gjenstand for en ufattelig bibelfabling. ‘Hvis du tror og
ber, skal du få hva du vil,’ sier de verste fablerne. Og selv om de tror og ber så det
svir uten å få noe som helst, påstår de at de må tro sterkere. Det er deres tro som er
for svak! Nei! Jesus viser her til det foregående, det som har med Guds rike å gjøre.
Og gjennom den troen og den bønnen skal de oppleve å bli universets presteskap,
medherskere og domsmenn sammen med Kristus!
Les ÅPB 20:06 — ett av mange steder der dette står.
Ble du litt skuffet nå?
Hadde du kanskje tenkt å be om ny Rolls Royce og flott bolig på egen sydhavsøy?
Med mindre du kan punge ut for egen regning — glem det!
Eller — hadde du tenkt å bruke kollekten?
MAT 21:20-22, KOM. 124
108
Markus med kommentarer
EN KRAFTFULL OPPSUMMERING:
Dette var den aller siste kraftfulle gjerningen, ifølge Markus, som Jesus utførte før
han led martyrdøden. Hvorfor gjorde Jesus alle disse kraftfulle gjerningene? Var det
bare for å vise hvor flink han var? Nei, han gjorde det selvfølgelig fordi han hadde
barmhjertighet med menneskene! (MAR 08:02)
Men i dag, da? Ingen blir jo helbredet i dag, realistisk sett. Var det bare mens Jesus var her på jorden han hadde barmhjertighet med folk? Nei, Jesus hadde en mye
dypere hensikt med sine mange kraftfulle gjerninger. Først av alt var det profetier
som skulle gå i oppfyllelse, f.eks. Jesajah 53:04: ‘Han tok på seg våre sykdommer
og våre uførheter.’
På hvilken måte gjorde Jesus det? Eller har han ikke gjort det ennå?
Jo, ved sin offerdød gjorde han ferdig forarbeidet, men selve virkningen er ikke
trådt i kraft ennå! Ved troen på Jesus vil det finnes en oppstandelse, men den har ikke
skjedd ennå! Det er på samme måten med Jesu kraftfulle gjerninger: De var alle forbilder på det som skal skje etter oppstandelsen — et forbilde på et liv i tider.
Hvilken av Jesu gjerninger stod det mest strid om blant fariseerne? Var det når
han gjorde gode gjerninger på en sabbat? Nei, det var når han tilgav synder! Det var
da fariseerne ville dømme ham til døden for gudsbespottele, for, som de sa:
‘Bare Gud kan tilgi synder.’ Men her viser Jesus at han også hadde fullmakt fra
sin Far til å tilgi synder. Det var nettopp det som var hans hovedgjerning her på jord
— å gjenopprette det som Adam hadde forskuslet ved sin synd, som Mellommann,
å bringe menneskene tilbake i et rett forhold til Gud. (GJE 03:21) Og alt dette skal
skje etter at Guds rike er opprettet — både i himlene og på jorden! (EFE 01:10)
Ved å tilgi synd, viser han at menneskene da skal være uten synd, altså uten ulydighet mot Gud.
Når han reiste opp døde, er dette kun forbilder på det som skal skje i oppstandelsen. Han beviste at han hadde nok av Guds kraft til å gjennomføre det oppdraget
Gud hadde gitt ham!
Når han først mettet fem tusen og deretter fire tusen, pluss kvinner og barn, var
det et forbilde på en tilværelse uten sult aller mangel på mat etter at hans rike er opprettet.
Når han leget syke, gjorde han det for å vise at i Guds rike skal det ikke finnes
mennesker med sykdommer eller fysiske handicap
Derfor er ikke Jerajahs profeti om at Jesus tok på seg våre sykdommer og våre
uførheter for denne tiden, men for den neste.
Det er nok å se deg rundt så har du millioner av bevis for at dette ikke er trådt i
kraft ennå, slik mange bibelfablere påstår!
Når Jesus driver ut demoner, en talemåte for å helbrede de mentalt lidende, er
dette et forbilde på at mentale lidelser ikke skal finnes i Guds rike.
Når vi ser at han i en periode delegerer denne kraften til mennesker, er det et tegn
på at Jesu direkte nærvær ikke ville være nødvendig: Hans kraft er sterk nok til at
dette skal skje uten hans direkte deltakelse, men gjennom den kraft han selv rår over
etter Guds fullmakt.
Markus med kommentarer
109
Konklusjon: Alle de kraftfulle gjerningene Jesus utførte mens han var her på jorden,
utførte han som klare bevis og eksempler på den herlighet som skal rå når han har
opprettet Guds rike — først i himlene og så på jorden!
Og igjen: Alt det Jesus forklarte, forklatre han i bilder. Og alle de gjerningene han
skal gjennomføre for å føre oss frem til tiders liv, viste han oss gjennom tegn mens
han var her på jorden!
Ser du nå hvor nøkternt og troverdig dette er?
Til slutt: Hva er forskjellen på mektige og kraftfulle gjerninger? Det sier seg selv,
men mange oversettelser blander dette.
Jo, en mann med jordisk makt, som f.eks. en konge, kan gjøre mange mektige
gjerninger. Et eksempel på det er general Titus da han inntok Jerusalem i år 70 v.t.
Det var ikke slike gjerninger Jesus utførte. Nei, hans gjerninger var basert på den
kraften han fikk direkte fra Gud.
I MAT 26:64 sier Jesus: ‘I dager som kommer, skal dere se Menneskesønnen sitte
ved Kraftens høyre hånd.’ Og Kraften er Gud.
Ordet for Kraften er dunamis på gresk.
Det er det samme ordet som blir brukt til å beskrive Jesu kraftfulle gjerninger.
Dermed viser den greske teksten ganske klart at Jesu kraft utgikk direkte fra Gud!
MAR 11:25-26. Om ettergivelse
25 “Og når dere står og ber om ettergivelse, hvis dere da har noe imot noen, skal
heller ikke deres Far i himlene ettergi deres skyld.
26 [For hvis dere aldri ettergir, vil heller ikke deres Far i himlene ettergi deres
skyld.”]
KOMMENTAR 071:
Jesus har utført sin siste kraftfulle gjerning før han dør, men han har ennå disipler og
er ennå deres lærer.
Og her lærer han elevene, disiplene, hvor viktig det er å ettergi våre skyldnere. Ja,
det er en forutsetning for et tiders liv, for Jesus sier at hvis vi ikke ettergir våre skyldnere, vil heller ikke vår Far i himlene ettergi vår skyld!
MAR 11:27-33. Om Jesu fullmakt
27 Deretter kom de igjen til Jerusalem, og mens Jesus gikk omkring i templet,
kom overprestene, de skriftlærde og de eldste til ham, og de spurte:
28 “Ved hvilken fullmakt gjør du dette? Og hvem har gitt deg denne fullmakten
til å gjøre dette?”
29 Da sa Jesus: “La meg få stille dere et spørsmål. Svar meg på det, så skal også
jeg fortelle dere ved hvilken fullmakt jeg gjør dette:
30 Johannes’ dåp — var den fra himlene eller av mennesker? — Svar meg.”
31 De vurderte dette og sa: “Hvis vi sier at den var fra himlene, kommer han til
å spørre: ‘Hvorfor trodde dere ham da ikke?’
110
Markus med kommentarer
32 Og hvis vi sier at den var av mennesker?” —
Men de fryktet folket som mente at Johannes var en sann profet.
33 Derfor svarte de Jesus:
“Vi vet ikke.”
Da sa Jesus til dem:
“Så sier heller ikke jeg hvor jeg har denne fullmakten fra.”
KOMMENTAR 072:
Vet du hvor Jesus fikk sin fullmakt fra?
Les Matteus 03:17 eller Markus 01:11.
MAT 21:23-27, KOM. 125
MAR 12
Lignelser og forkynnelse
MAR 12:01-12. De onde vindyrkerne
01 Så begynte han å tale til dem i lignelser: “En mann plantet en vingård, satte et
gjerde rundt den og gravet en grop for vinpressen og bygget et vakttårn.
Så leide han den ut til vindyrkere, for han skulle reise til et land langt borte.
02 Da det var tid for innhøstingen, sendte han en slave til vindyrkerne for å hente
sin del av avlingens frukter fra vindyrkerne.
03 Men de angrep ham, slo ham og sendte ham tomhendt bort.
04 Igjen sendte han en annen slave til dem, men ham steinet de til han fikk
hodeskader. Og de sendte ham fra seg i vanære.
05 Deretter sendte han enda én til dem, men ham slo de i hjel. Han sendte flere
også, men de som ikke ble drept, ble slått.
06 Til slutt hadde han bare én han kunne sende, sin egen sønn, som han hadde
kjær. Han sendte ham helt til slutt, for han tenkte: ‘De kommer til å respektere min
sønn.’
07 Vindyrkerne sa da til hverandre: ‘Dette er arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel
så vi kan ha arven for oss selv.’
08 Så grep de ham, slo ham i hjel og kastet ham ut av vingården.
09 Hva skal eieren av vingården gjøre nå? — Han skal komme og slå i hjel vindyrkerne og gi vingården til noen andre.
10 Vet dere ikke hva som er skrevet? — ‘Den steinen som bygningsmennene
forkastet er blitt hovedsteinen.
11 Dette har Jehovah gjort, og det er praktfullt for våre øyne.’” SAL 118:22-23
12 Da forsøkte de å gripe ham, men de var redde for menneskemengden. De
forstod at lignelsen var om dem, men de lot ham være og dro av sted.
KOMMENTAR 073:
I vers 33 er mannen som plantet en vingård, Gud den allmektige. Israels sønner og
alle som var inkludert i Guds pakt, var vingården. Jesus sier at Gud satte et gjerde
rundt den, loven, og bygget et vakttåtn, gav dem sin egen beskyttelse. Vindyrkerne
Markus med kommentarer
111
er presteskapet og slaven er profetene som Gud sendte til dem og resten av folket for
å føre dem tilbake på rett vei.
Og til slutt sendte han sin egen sønn, men ham slo de i hjel!
Så viser han til en profeti i Salmene der bygningsmennene som forkastet Steinen,
var presteskapet, og Steinen var Kristus.
Da det gikk opp for prestene at det var dem Jesus snakket om, ble de skikkelig
forbannet!
De bestemte seg for å få tatt livet av ham!
Nå var det ingen vei tilbake!
Matteus er mer utfyllende her.
MAT 21:33-46, KOM. 127
MAR 12:13-17. Keiserens mynt
13 Da sendte de noen fariseere og herodianere til ham for å sette ham fast med
ord.
14 De sa til ham: “Lærer, vi vet at du er et rettskaffent menneske som ikke bryr
deg om å se etter et menneskes ytre, men underviser Guds vei i sannhet. — Er det rett
å betale skatt til keiseren eller ikke?”
15 Men Jesus gjennomskuet hykleriet deres og spurte:
“Hvorfor vil dere sette meg fast? — Rekk meg en denar, så jeg kan få se på den.”
16 Så rakte de ham én. Da spurte han: “Hvem er dette et bilde av? Og hvem har
denne signaturen?” Og de svarte: “Keiseren.”
17 Da svarte Jesus og sa til dem: “Så gi da til keiseren det som er keiseren sitt, og
til Gud det som er Gud sitt.”
Og de undret seg over dette.
KOMMENTAR 074:
Her setter fariseerne Jesus i et aldri så lite dilemma: Hvis han svarer nei på dette
spørsmålet, vil de anklage ham for oppvigleri mot keiseren. Hvis han svarer ja, vil
han bli hatet av jøder flest, for de hatet å være underlagt Rom, jfr. nordmenn under
krigen.
Dette er et godt eksempel på hvor snedig det går an å unnlate å svare på et uberettiget spørsmål uten å sette seg selv i klemme.
Men, var dette bare en måte å unngå å svare på? Nei, det Jesus sier, er at vi skal
innfri våre forpliktelser både til Gud og myndigheter.
MAT 22:15-22, KOM. 129
MAR 12:18-27. Om oppstandelsen
18 Så kom saddukeerne, de som sier at det ikke er en oppstandelse, til ham for å
spørre ham ut.
19 De sa: “Lærer, Moses har skrevet at dersom en mann dør og går bort fra sin
kvinne uten å ha gitt henne barn, da skal hans bror ta denne kvinnen til seg for å
frembringe avkom for sin bror.
112
Markus med kommentarer
20 Nå var det sju brødre. Den første tok en kvinne, men han døde uten å etterlate
seg avkom.
21 Også den andre tok henne og døde uten å etterlate seg avkom. Slik gikk det
også med den tredje.
22 Alle sju tok henne uten å etterlate seg avkom med henne.
Til slutt døde også kvinnen.
23 I oppstandelsen når de står opp, hvem skal kvinnen da være hos? For alle sju
hadde hatt denne kvinnen.”
24 Da svarte Jesus og sa til dem:
“Derfor er dere på avveier:
For dere kjenner verken Skriften eller Guds kraft.
25 Når de døde står opp, skal de verken ta til ekte eller gi til ekte, for de skal bli
som budbringerne i himlene. —
26 Hva oppstandelsen fra de døde angår: Vet dere ikke fra Moses’ skriftrull at
Gud talte til ham ved tornebusken og sa: ‘Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud?’
2MO 03:06, 2MO 03:15
27 Og Gud er ikke de dødes, men de levendes Gud. Derfor er dere fullstendig på
avveier.”
KOMMENTAR 075:
Her er det saddukeerne som forsøker å sette Jesus fast i ord, denne gangen angående
ekteskapet. På lovlig vis hadde hun hatt sju forskjellige ektemenn fordi de alle døde
etter hverandre.
Til slutt døde hun også. I oppstandelsen, hvem skulle da ha henne?
Les vers 25 med omtanke. Jesus sier at ingen skal ha sex etter oppstandelsen.
Ble du litt skuffet nå?
Javel, men dette er helt nøkternt, for menneskene kan jo umulig fortsette å formere seg i det uendelige hvis de skal leve i tid og tider.
Og etter at de døde har stått opp, har jorden det antall mennesker den var forutbestemt for.
Men legg merke til hva han så sier videre: Han sier at de skal bli lik budbringerne
i himlene, men han sier ikke dermed at de skal til himlene. Han snakker om etter oppstandelsen fra gravene og da er det rimelig at denne oppstandelsen skal skje her på
jorden.
Vers 26 er veldig spesielt i denne forbindelse. Her sier Jesus egentlig at Abraham,
Isak og Jakob ikke er døde i Guds øyne — de bare sover. (MAT 09:24)
Han sa det samme om datter til Jairus da han vekte henne oppp: ‘Hun er ikke død.
Hun sover.’
I MAT 08:11, hadde du der problemer med å akseptere at Abraham, Isak og Jakob
står som et bilde på en gruppe av Guds utvalgte?
Ja vel, men her ser du et nytt eksempel på det samme. Og disse to eksemplene er
ikke de eneste. (2MO 06:08, 5MO 09:05)
Dette er en fast talemåte hos Jesus.
Markus med kommentarer
113
Hvem var saddukeerne? Jo, de var en religiøs / politisk gruppe som aksepterte loven, men som ikke trodde på oppstandelsen, som jo ikke var en del av loven.
De som det er mest naturlig å trekke en sammenligning med i dagens situasjon,
er human-etikerne.
Hvem var fariseerne? De var også en religiøs / politisk gruppering som hadde et
nært samarbeid med prestene. De som det er mest naturlig å sammenligne med i
dagens situasjon, er Kristelig folkeparti.
Hvem var de skriftlærde? De var en gruppe, enten utgått fra presteskapet eller fra
fariseerne, som særlig befattet seg med loven. De som vi nærmest kan sammenligne
dem med i dagens situasjon, er rettsapparatet.
Hvem var herodianerne? De var datidens royalister, jfr. den gryende debatten i dagen situasjon mellom republikanere, de som vil avvikle kongedømmet, og royalistene, de som vil bevare det. (MAT 22:16)
Hvem tilhørte presteskapet? Da er det det levittiske presteskapet det vises til — det
eneste presteskapet som er blitt opprettet av Gud direkte, i Andre Moses, og avviklet
av Kristus som en del av Den nye pakten! For å kunne bli prest, måtte en være født
levitt. Derfor bestod presteskapet bare av levitter. Det er dette som er det store skillet
i lignelsen og Den rike mannen og Lasarus, i lukas 16:26.
Det levittiske presteskapet hadde en spesiell betydning og hensikt som jeg vil
komme tilbake til i Hebreerne, Det himmelske presteskapet.
MAT 23-33, KOM. 130
MAR 12:28-34. Lovens to største bud
28 Så nærmet en skriftlærd seg. Han hadde hørt at de diskuterte, og han forsto at
han svarte godt for seg. Han spurte:
“Hvilket er det første av alle bud?”
29 Jesus svarte: “Det første av alle bud er dette: ‘Lytt, Israel, til Jehovah din Gud,
for Jehovah er Den eneste.
30 Og du skal elske Jehovah din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av
hele ditt sinn og med all din styrke.’
5MO 06:04-05
31 Men et annet er likt dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe bud
i loven er større enn disse.”
3MO 19:18
32 Da svarte den skriftlærde: “Godt, Lærer, du har talt sant. For det er bare én
Gud — og ingen andre!
33 Det å elske ham av hele ditt hjerte, med all din forstand, av hele din sjel og
med hele din styrke, og det å elske din neste som deg selv betyr mer enn slaktoffer
og brennoffer!”
34 Da Jesus så at han svarte klokt, sa han. “Du er ikke langt borte fra Guds rike.”
Men etter dette var det ingen som våget å spørre ham ut om noe.
114
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 076:
Her svarer Jesus direkte på det han blir spurt om og sier helt klart sier at det er Jehovah din Gud du skal elske, og ikke ham selv.
I tillegg skal du elske din neste som deg selv.
Og på disse to budene hviler hele loven og profetiene.
Ut fra dette, blir det da galt å tilbe Kristus? I MAT 04:10 sier Jesus: ‘Jehovah din
Gud skal du ære, og ham alene skal du tjene.’ Og hvem lærte Jesus oss å be til i Vår
Far?
De fleste oversettelser bruket ordet tilbe i stedet for ære, men det ordet som blir
brukt på gresk er proskuneo. Det betyr: å være ærbødig overfor, kaste seg ned
fremfor, ære. Det betyr ikke å tilbe. Ordet for å tilbe på gresk er proseuchomai. Det
blir brukt 90 ganger i 82 vers i Den nye pakten, og i alt elleve ganger i Markus.
PAKTEN har valgt å følge dette slavisk, ord for ord.
Her er Markus klarere enn de andre budskapene. Han sier: ‘Lytt, Israel, til Jehovah din Gud, for Jehovah er Den eneste!’ Dette er begynnelsen på jødenes daglige
morgenbønn — i strid med Den norske kirkes blasfemiske treeninghetsfilosofi!
MAT 22:34-40, KOM. 131
MAR 12:35-37. Davids sønn
35 Mens han underviste i templet, reagerte Jesus og spurte: “Hvordan kan de
skriftlærde si at Kristus er Davids sønn?
36 David sa selv ved Den hellige ånd:
‘Jehovah sa til min Herre: Sett deg til høyre for meg inntil jeg har lagt dine fiender for dine føtter?’
SAL 110:01
37 For når David kaller ham ‘Herre,’ hvordan kan han da være hans sønn?”
Og den store menneskemengden lyttet til ham med stor glede.
KOMMENTAR 077:
Jesus ville også ha svar fra prestene og de skriftlærde. Han ville få bekreftet om de
begynte å innse at han var Den lovte Messias. Likevel påstod de at han var Davids
sønn.
Men var ikke det korrekt da? I MAT 01:01 står det: ‘Jesus Kristus, Davids sønn,
Abrahams sønn.’
Ordet for far og sønn ble ikke bare brukt i direkte bilogisk forstand, men også i
betydningen forfedre / etterkommere, så slik sett var han Davids sønn. Men det er
ikke det Jesus er ute etter. Han vil at de skal bekrefte hans himmelske opprinnelse,
for hvis han bare hadde vært Davids direkte sønn, hadde ikke David i Salme 110:01
kalt Jesus for Herre. Det David viser til, er helt klart Jesu himmelske opprinnelse.
Men det blir blankt avvist av fariseerne, selv om de forstod det.
Ja, det gjorde så sterkt inntrykk på dem at de sluttet å spørre ham etter dette.
Dermed ble alle bånd brutt mellom Jesus og fariseerne. Deres misunnelse var nå
så sterk at de hadde bare ett ønske og ett mål; å få tatt knekken på ham!
MAT 22:41-46, KOM. 132
Markus med kommentarer
115
MAR 12:38-40. Dommen over de skriftlærde
38 Mens han underviste, sa Jesus:
“Se opp for de skriftlærde, for de liker å gå rundt i side kapper og å bli hilset på
i gatene.
39 De vil ha de fremste setene i synagogene og æresplassene der det er fest.
40 Men de fralister enken hennes hus og ber lange bønner for syns skyld. —
Disse skal få det vanskeligere under dommen.”
KOMMENTAR 078:
Her advarer Jesus ganske klart mot fariseerne og det de representerer — særlig deres
selvopphøyelse, noe som er en styggedom i Guds øyne, men et særtrekk blant prestene. Jesus viser også til den sjofle måten de behandler de svake i samfunnet. ‘De fralister enken hennes hus.’ Slike skal få det vanskeligere i dommen.
Hvis dommen enten er tiders liv eller tiders død, hvordan kan noen da få det vanskeligere i dommen?
Igjen fremstiller Matteus og Markus dette litt forskjellig, men det er det samme
tilfellet de viser til. For selv om mye er forskjellig, er de i det meste av innholdet
sammenfallende (synoptisk).
MAT 23:13-15, KOM. 134
MAR 12:41-44. Enkens mynt
41 Jesus satt rett overfor tempelbøssene og fulgte med på hvor mye penger folk
la i bøssene. Mange rike gav mye.
42 Da kom en fattig enke som gav en liten kobbermynt. Den var ikke verdt mer
en noen ører.
43 Han kalte disiplene til seg og sa: “Denne sannhet sier jeg: Denne fattige enken
har gitt mer i tempelkisten enn noen av de andre.
44 For de andre gav av sin overflod, men i sin fattigdom gav hun alt hun hadde
til hele sitt livsopphold.”
KOMMENTAR 079:
Her understreker Jeus hva det vil si å ha ekte giverglede, for det er ikke de store beløpene det kommer an på, men den kjærlighet og tro vi tilkjennegir ovenfor Gud.
Tenk litt etter: Hva behager Gud mest — et menneske med sann kjærlighet og
gudsfrykt eller et nytt, staselig kirkebygg der det blir drevet falsk forkynnelse?
MAR 13
Profetier om endetiden
MAR 13:01-02. Tempelets ødeleggelse
01 Da de gikk ut av templet, sa en av disiplene: “Lærer! Se! — for noen steiner!
For et byggverk!”
02 Jesus svarte og sa: “Se på dette storslagne byggverket. Men det skal ikke bli
en stein igjen av det, for alt skal rives ned.”
116
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 080:
Her kommer Jesus med den kjente profetien om templets ødeleggelse — og vi vet
hvordan det gikk!
Mange religiøse grupper mener at templet skal bygges opp igjen, da basert på
Andre tessaloniker 02:04, NKJ: ‘Han er den som står imot og opphøyer seg over alt
det som kalles Gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som Gud i Guds tempel,
og viser seg selv fram som om han er Gud.’ Og mange tolker dette til å være en kristen og mektig jøde som skal stå frem i klar opposisjon til Gud og styre landet og verden fra et gjenoppbygget tempel.
Det finnes ikke grunnlag for slik fabning i Bibelen. Det står heller ingenting om
at det templet det vises til, ligger i Jerusalem.
Tvert imot, Jesus sier til den samaritanske kvinnen ganske klart at templet ikke
skal bygges opp igjen, for i og med Jesu død, har templet utspillt sin funksjon! (JOH
04:21)
Ja, la oss ta det her, litt kort, for jeg kommer, som nevnt tidligere, tilbake til templets betydning under Hebreerbrevet:
I Den første pakten var templets hovedfunksjon den symbolske blodsbestenkingen
til syndenes forlatelse. Det hebraiske ordet for dette er nazah. I og med Jesus død ble
denne blodsbestenkingen utført en gang for alltid gjennom Jesus offerblod. Det er
altså denne handlingen som gjør presteskapet overflødig!
Fra PAKTEN, JES 53:01-03.
JES 53:01 ‘Se, min Tjener skal handle med visdom. Han skal løftes opp og
forbli opphøyet i herlighet.
JES 53:02 Likevel ble mange forferdet over ham, for hans utseende var så mishandlet at han ikke lignet noe menneske, og hans skikkelse så
skjemmet at han ikke var som en menneskesønn.
JES 53:03 Slik skal han bestenke (hebraisk: nasak) mange folkeslag. Konger
skal lukke sin munn om ham. Det som ikke var fortalt dem, skal de
nå se, og det de ikke har hørt, skal de nå skjønne.’ (I noen oversettelser er dette JES 52:13-15)
Disse tre versene er en profeti om Jesu offerdød. Jesus bekrefter det samme da
han snakket med den samaritanske kvinnen, i JOH 04:21, PAKTEN. Da erklærte
Jesus: ‘Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere ikke skal ære vår Far verken på
dette fjellet eller i Jerusalem.’
Les Johannes 04:20-25.
Ut fra det faktum at templet i Jerusalem ikke har noen fremtidig funksjon, kan vi
trygt trekke den konklusjon at det ikke skal gjenoppbygges!
Men, hva med antikrist? Antikrist er ikke et spesielt menneske, men enhver som
nekter at Kristus er kommet i kjøttet, som menneske, jfr. jødene, human-etikerne, Lenin og Stalin, muslimene, m.m.fl.
Les Andre Johannes 01:07.
Hva med Den norske kirke?
MAT 24:01-02, KOM 140
Markus med kommentarer
117
MAR 13:03-13. Endetidens tegn
03 De satt på Olivenhøyden rett overfor templet. Peter, Jakob, Johannes og Andreas spurte da de var blitt alene med ham:
04 “Si oss, når blir alt dette? Og hva er tegnet når alt dette blir fullført?”
05 Jesus svarte dem og begynte å forklare:
“Se til at ingen kommer på avveier.
06 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er han.’
Og mange skal komme på avveier.
07 Når dere hører om kriger, eller det er rykter om krig, så bli ikke skremt. For
dette er nødvendig, men avslutningen er ikke ennå.
08 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike.
Og det skal bli jordskjelv noen steder, og sult og opptøyer. — Og dette er bare
begynnelsen på fødselssmertene.
09 Så se dere for. For de skal overgi dere til domsmyndigheter, og de skal slå dere
i synagogene. Og dere skal bli stilt fremfor herskere og konger på grunn av deres
vitneforklaring om meg.
10 Men budskapet må først bli forkynt for alle folkeslag.
11 Men når de fengsler dere og overgir dere, skal dere ikke tenke ut på forhånd
eller overveie hva dere skal si. Det vil bli gitt dere i den stund hva dere skal si, for
dere skal tale ved Den hellige ånd.
12 En bror skal overgi sin bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg
mot foreldrene og få dem drept.
13 Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til
avslutningen, skal bli reddet.”
KOMMENTAR 081:
Vi ser at Jesus nå er på Olivenhøyden et stykke utenfor Jerusalem. Og disiplene spør
ham: ‘Hva skal tegnet være på ditt nærvær og denne tidens avslutning?’
Jeg vil nevne det med én gang: Det er ingen tvil om at Jesu gjenkomst skal skje
i to faser, først hans nærvær, og så hans komme. Og hans komme er den direkte avslutningen på denne tiden. Ut fra disiplenes spørsmål ser vi at de var klar over dette.
Hvordan vet jeg det? Jo, jeg har et fantastisk redskap i den greske grunnteksten.
Der er det brukt to vidt forskjellige ord, parousia og sunteleia, der de fleste oversettelsene bare snakker om ‘Jesu komme.’ Det greske ordet for nærvær er parousia.
parousia = nærvær. Ordet blir brukt 24 ganger i Den nye pakten, derav 04 ganger
i Matteus, men ikke i Markus.
sunteleia = komme. Ordet blir brukt 06 ganger i Den nye pakten, derav 05 ganger
i Matteus, men det blir ikke brukt i Markus.
telos = avslutning. Ordet blir brukt hele 42 ganger i Den nye pakten, derav 06
ganger i Matteus, og tre ganger i Markus, i vers 03:26, 13:07 og 13:13.
PAKTEN har valgt å følge dette slavisk, selv om de aller fleste oversettelsene har
valgt å overse det! Et hederlig unntak er Ny verden fra Jehovas vitner.
PS. Det er lett å huske disse tre ordene for de følger i alfabetisk rekkefølge.
118
Markus med kommentarer
I vers 06 kommer Jesus med en advarsel. Den gjelder endetiden. Kjenner vi til
noen slike falske messiaser? Ja, vi gjør det. Amerikaneren Charles Manson stod frem
som en slik falsk Messias. Som leder for et kollektiv utenfor Los Angeles brøt han
seg i narkorus inn til den gravide filmskuespillerinnen Sharon Tate og drepte henne
i hennes eget hjem i Hollywood.
Også en såkalt profet ved navn Smith stod frem som Jesus. Under hans ledelse
begikk hele sekten selvmord, sammen med kvinner og barn, i Mellom-Amerika på
70-tallet.
Og i midten på 90-tallet ble en sekt av amerikanere i Waco, Texas, ledet av David
Koresh som fremstilte seg som Messias. Det hører med til historien at sekten ble
beordret angrepet av den daværende amerikanske justisministeren Janet Reno. Deres
boliger ble satt i brann og de fleste, inkludert kvinner og barn, omkom.
Også koreaneren Moon hevdet helt til sin død i 2012 at han var Kristus.
Dette var bare noen få eksempler.
I vers 07 taler Jesus om kriger og rykter om kriger. Og helt siden det forrige århundredet har det vært et faktum; helt siden den første verdenskrig.
Deretter taler Jesus om sult og jordskjelvkatastrofer. Men det var bare begynnelsen på riene, eller fødselssmertene. Hvilke fødselssmerter? Jo, det er hele tiden opprettelsen av Guds rike det gjelder! Og profetien om Guds rike kan du lese i Jesajah
66:05-08, NKJ.
Og så forteller Jesus om den forfølgelsen de skal gjennomgå for hans navns skyld.
Basert på den forfølgelsen disiplene ble utsatt for, skulle en tro at den profetien gikk
i oppfyllelse med disiplene.
Men, hvordan er den situasjonen i dag?
Slike forfølgelser har fortsatt og forverret seg helt frem til vår tid. Det er nok å
nevne to navn — Stalin og Hitler, i den rekkefølgen.
Mange ble ført på avveie på den tiden, og menneskene forrådte og hatet hverandre!
Hvordan er den situasjonen i dag?
Lovløsheten tok overhånd og kjærligheten ble kald hos mange.
Hvordan er den situasjonen i dag?
Men Jesus sier at den som holder ut til avslutningen, skal bli reddet.
Hvordan stemmer dette med alle som går rundt og sier at de er reddet?
I vers 14 forteller Jesus dem hva det siste tegnet skal være. Hva er det? Jo, at
Guds rike skal bli forkynt alle steder hvor det bor folk.
Og hvem er det som i dag går rundt og forkynner Guds rike? Er det kirken? Hvis
du er en av statskirkens mange gamle vinsekker, håper jeg du har et sterkt hjerte!
Kan vi stole på dette? For, egentlig, har det ikke vært kriger og jordskjelv og hatefulle forhold mennesker imellom helt siden verdens grunnleggelse?
Var ikke noe av det første som skjedde, at Kain slo i hjel Abel?
Jo, mange av disse tegnene har en tidlig begynnelse, men ingen kan benekte at de
har forsterket seg.
Og i tillegg nevner Jesus den store lovløsheten som det ikke har vært maken til
Markus med kommentarer
119
siden verdens begynnelse. Den lovløsheten Jesus her sikter til gjelder nok den samme
lovløsheten som han hele tiden har snakket om — ugudeligheten.
Enten du liker å høre det, eller du gir blaffen, så har den aldri vært større enn i
dag!
Det siste store tegnet skal være forkynnelsen om Guds rike!
Sammenlign alle disse tegnene med situasjonen slik den er i dag og se hva du da
kommer frem til!
Våger du å avvise dette?
Våger du å bare gi blaffen?
MAT 24:3-14, KOM. 141
MAR 13: 14-18. Jødenes trengsel
14 “Når dere ser styggedommen som ødelegger, slik den er omtalt av Daniel,
profeten, oppstilt på det sted den ikke burde være — la den som leser, forstå — må
de som er i Judea flykte til fjells.
DAN 11:31, DAN 12:11
15 Om noen er på hustakene, må de ikke løpe ned i huset eller gå inn i det for å
hente ut noe av det som er i huset.
16 Og de som er ute på jordet, må ikke snu seg og dra tilbake for å hente kappen.
17 Det blir smertefullt for de som er gravide eller gir bryst på den tiden.
18 Be om at disse ikke må flykte om vinteren.”
KOMMENTAR 082:
Jesus gir disiplene praktiske råd, i bilder, om hva de skal se etter som tegn når dommen over Jerusalem og templet skal gå i oppfyllelse. Han viser til en profeti fra Daniel, i DAN 11: 31 og 12:11.
Fra ødeleggelsens styggedom blir oppstilt på hellig grunn skal det gå ett tusen to
hundre og nitti dager til den endelige ødeleggelsen av templet og byen. (DAN 12:11)
Hvordan stemmer det med det som egentlig skjedde?
Forresten, hva er ødeleggelsens styggedom?
Jeg skal ta det trinn for trinn: ‘Ødeleggelsens styggedom er den romerske hær.
Den angrep Jerusalem og hele Judea for å slå ned et opprør mot Romerriket.
General Gaius stod for en storstilt beleiring i år 67 v.t. og var klar til å innta Jerusalem. Men uten at jødene visste hvorfor, trakk romerne seg plutselig tilbake. Hæren
var blitt beordret til Egypt for å slå ned et opprør der, et felttog som tok noe over tre
år, eller nøyaktig ett tusen to hundre og nitti dager!
Mange av jødene regnet da med at faren var over og fortsatte livet i Jerusalem
som før.
Men disiplene forstod situasjonen og flyktet opp i fjellene!
Da de ett tusen to hundre og nitti dagene var over, kom romerhæren tilbake, nå
ledet av keiserens sønn, general Titus. Denne gangen ble beleiringen fullført og Jerusalem inntatt.
Mange av jødene tok da som en siste utvei, tilflukt i templet. Men det var nettopp
der nedslaktingen begynte!
120
Markus med kommentarer
Over en million jøder ble slaktet ned, og resten, rundt hundre og ti tusen, ble ført
bort som slaver.
Titusbuen i Rom består den dag i dag, og den er et av Roms fremste minnesmerker med inngraveringer om historien om Jerusalems ødeleggelse.
MAT 24:15-20, KOM. 142
MAR 13:19-23. Den store trengsel
19 “Slik det var på den tiden, skal det igjen bli en trengsel som det aldri har vært
maken til siden skapelsens begynnelse; fra Gud skapte verden og frem til da — og
aldri skal det skje igjen.
20 Hvis Jehovah ikke hadde forkortet den tiden, ville ikke noe kjøtt blitt reddet.
Men for de utvalgtes skyld, de som han selv har utvalgt, skal den tiden bli forkortet.
21 Hvis noen sier: ‘Se — der er Kristus.’ Eller: ‘Se — her er han,’ så ikke tro det.
22 For falske kristuser og falske profeter skal stå frem og utføre tegn og under
som om mulig skal forføre også de utvalgte.
23 Så se opp, for, se — jeg har forklart alt dette på forhånd.”
KOMMENTAR 083:
Etter dette gikk Jesus rett over til å fortelle dem om den store trengsel som skal føre
til denne tids avslutning og opprettelsen av Guds rike.
I vers 20 forteller han om de fryktelige forholdene som skal rå på jorden rett før
Kristus overtar herredømmet.
Hvem er de utvalgte? Det kan være både Jesu fremtidige presteskap og den store
hvite flokk, de som skal komme ut av den store trengsel og gå rett inn i De tusen år
til mulighet for et tiders liv uten først å måtte dø.
Les JOH 11:26, ÅPB 07:14.
MAT 24:21-28, KOM. 143
MAR 13:24-27. Menneskesønnens nærvær
24 “På den tiden — etter de trengslene — skal solen bli formørket og månen skal
ikke gi sitt lys.
JES 13:10
25 Stjernene på himlene skal kastes ned, og himlenes krefter skal rokkes.
26 Da skal de se at Menneskesønnen kommer i skyen med stor kraft og herlighet.
27 Han skal sende ut sine budbringere og samle inn de utvalgte fra de fire vindretninger — fra verdens fjerneste ende til himlenes ytterkant.”
KOMMENTAR 084:
‘På den tiden — etter den store trengsel —’
Vers 24 og 25 er vanskelige, og her fables det bokstavelig talt i vilden sky!
Husk igjen, og igjen, at Jesus forklarte i bilder, og bare i bilder!
Hva er solen da et bilde på? Jo, gjennom hele Bibelen står solen som bilde på
opplysning, og her er månen et bilde på det samme, bare i mindre grad. Det betyr i
klar tekst at slike som driver med opplysning om det Gud representerer på jorden,
Markus med kommentarer
121
ikke lenger gir rett opplysning, jfr. Den norske kirke som organisasjon. og månen er
da bilde på biskoper og prester som er kommet i samme situasjon.
Tenk bare på alt det Den norske kirke allerede i dag representerer som er i strid
med Guds ord — kvinnelige prester, fri sex, prevensjon, abort, homofili, homofile
og lesbiske kirketjenere og prester, usunt samliv mellom samme kjønn, osv.
Og dette blir representert som helt i tråd med Guds kjærlighetsbud, jfr. sokneprest
Einar Gelius.
Jo, så menn, solen og månen har sluttet å gi sitt lys, rett opplysning.
Og fordi Den norske kirke ikke først og fremst er et gudshus, men et statsapparat,
blir dette stadig forverret.
Stjernene står som bilde på de som viser vei, og når dette skjer, skal disse som har
vist feil vei, falle fra sine opphøyde stillinger. ‘Og himlenes krefter skal rokkes!’
På gresk er det ordet som blir oversatt med himler ouranos. Det betyr egentlig det
eller de som er opphøyd. Gud bor i det som er opphøyd, men her på jorden er også
de som styrer, opphøyd.
Det er deres krefter som skal rokkes. Mange av dem som representerer rovdyret,
den verdslige stat, skal falle fra sine stillinger. Og da ligger forholdene til rette for
Jesus komme og opprettelsen av Guds rike, et rettferdig styresystem over hele jorden
— en jurd uten politisk inndeling!
Og når forholdene på jorden nå er lagt til rette for det, skal så Jesus komme ‘i
skyen med kraft og herlighet.’
Uttrykket ‘i skyen’ er i Bibelen et bilde på det som ikke kan sees med øynene, jfr.
Jesu førjordiske eksistens som den som ledet Israels sønner gjennom ødemarken —
usynlig i skyen. Men selv om ingen skal se Jesus i hans himmelske herlighet, skal
alle som får oppleve det, vite med stor sikkerhet at de er vitner til Jesu annet komme.
Og da er det for sent å angre seg, for da kommer han for å hente sine utvalgte fra
alle fire verdenshjørner.
Og hvem er hans utvalgte?
De er de samme som før, en liten himmelsk, åndelig, og en større jordisk, sjelelig,
gruppe.
Men når dette skjer, har Jesus hentet sine himmelske brødre, bruden.
De som nå står for tur, er den store, hvite flokk her på jorden!
Etter dette kommer vi inn i De tusen år.
MAT 24:29-31, KOM. 144
MAR 13:28-31. Om fikentreet
28 “Lær av denne lignelsen om fikentreet: Når treets grener livner til og blir myke
og løvet spretter ut, da vet dere at sommeren nærmer seg.
29 Slik skal også dere — når dere ser at det er i ferd med å skje — vite at det
nærmer seg — det står for døren.
30 For denne sannhet sier jeg:
Denne slekt skal ikke forgå før alt dette har skjedd.
31 Himler og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.”
122
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 085:
Igjen viser Jesus til en lignelse, den om fikentreet. Hold øyne og ører åpne, det er
viktig at dere forstår når dette er nært forestående, for da må dere ta hensyn til det.
Husk hvordan det gikk med Jerusalem og alle som ikke kjente tegnet og ikke visste utvei! De ble slaktet ned.
Så sier han noe i vers 31 som har skapt fryktelig mye bibelfabling!
‘Himler og jord skal forgå!’
Ja, slik står det, rett ut! Og nå håper jeg du forstår hvorfor jeg hele tiden har understreket så tydelig at Jesus taler i lignelser, bilder.
Men før jeg forklarer dette; tenk litt etter selv også: Alt det du har lest til denne
tid, vitner det om at himlene og jorden skal fysisk forgå? At Gud velger å ødelegge
menneskenes tilholdssted er nå én ting, men hvorfor skulle han ødelegge sitt eget?
Ja, du har rett, det finnes ikke et fnugg av fornuft i en slik tankegang! Det stemmer heller ikke med Bibelen! Men, hva betyr det?
Vent litt. Før jeg forklarer det, vil jeg gi en grundigere forklare den egentlige betydningen av ‘himmel.’
Du har kanskje lagt merke til at PAKTEN aldri bruker ordet himmel i entall, men
alltid himler i flertall?
Det hebraiske ordet for himmel, hvelving, er shameh. Men ordet blir i Den første
pakten aldri brukt i entall! Det blir konsekvent brukt i flertall, shamayim. Hvorfor
bruker da de som oversetter Bibelen likevel ordet i entall? Jo, det forvirrer dem, for
de ser for seg at Gud bor på et bestemt sted, i himmelen, men slik blir det ikke presentert i grunnteksten!
Noen bruker ordet i entall og flertall om hverandre, f.eks. King James og Ny verden. Jeg skrev inn til Jehovas vitners hovedkontor med spørsmål om dette, men de
svarte ikke. Nok om det.
På gresk, derimot, brukes ikke ordet himmel eller himler. Ordet som blir brukt,
er ouranos som betyr det opphøyde, i det høye. Når Matteus bruker uttrykket ‘himlenes rike’ heter det på gresk basileia ouranos, det opphøyde riket, egentlig en entallsform som ikke viser til noe bestemt sted på samme måte som himler ikke viser
til noe bestemt sted.
Og nå vet du hvorfor PAKTEN alltid bruker ordet himler i flertall!
Husker du betydningen av det greske ordet for fjell, oros i KOMMENTAR 68?
Forholdet blir grunnleggende det samme med ordet ouranos.
Hvem, eller hva, blir da himlene som skal forgå? Jo, alt det som er opphøyd her
på jorden, som f.eks. kongedømmer, regjeringer, ethvert jordisk presteskap, dommere
osv. — alt som er opphøyet!
Ordet for jord på gresk er ge, jfr. geologi = læren om jorden. Det blir ofte oversatt
med jord, muld, men står i Jesu lignelse som bilde på det som er flatt, i billedlig og
også reell forstand, det som er nedverdiget, jfr, disiplenes situasjon i sammenligning
med presteskapet før Jesus utvalgte dem. Her på jorden er noen mennesker opphøyd
og andre mennesker nedverdiget. Og Jesus sa til disiplene:
‘Blant dere skal det ikke være slik!’
Markus med kommentarer
123
Jesus sier videre at hans ord aldri skal forgå, og da viser han helt klart til opprettelsen av Guds rike. Og normen for Guds rike med likeverd og rettferdighet for alle
er den normen han innførte blant disiplene, og det er opprettelsen av den normen i
Guds rike han her viser til — ETTER AT DENNE VERDENS RIKER ER LAGT
I GRUS! (DAN 02:44-45)
MAT 24:32-35, KOM. 145
MAR 13:32-37. Ingen kjenner dagen
32 “Dagen eller timen kjenner ingen, ikke budbringerne i himlene og heller ikke
Sønnen, men bare min Far.
33 Så se opp, våk og be, for dere vet ikke når tiden er inne.
34 Det er som når en mann reiser langt bort. Han reiser fra huset, og han lar
slavene overta myndigheten.
Han gir alle hver sin oppgave og ber dørvakten holde seg våken.
35 Så vær på vakt, for dere vet ikke når husets herre kommer tilbake. Det kan skje
om kvelden, ved midnatt, ved hanegal eller i grålysningen.
36 Når han så plutselig kommer, la han da ikke finne dere sovende.
37 Og det jeg har sagt til dere, sier jeg også til alle andre: Vær våkne.”
KOMMENTAR 086:
‘Den dagen eller timen kjenner ingen,’ sier Jesus til disiplene, ‘ikke budbringerne i
himlene, og heller ikke Sønnen, men min Far.’
Klarere enn dette kan det vel ikke komme frem at Gud og Kristus ikke er den
samme? Og det er Jesus selv som sier det! Kan da noen påstå at de har bedre greie
på det enn han? Så understreker Jesus hvor viktig det er å være klar når dette skjer.
Vers 35 er et nytt bilde på en praktisk forholdsregel — ‘dere vet ikke når husets
Herre kommer!’ ‘Hold dere derfor klar, for Menneskesønnen kommer i en time
dere ikke venter ham!’
MAT 24:36-44, KOM. 146
MAR 14
Jesu forberedelser
MAR 14:01-02. Planer om å drepe Jesus
01 Det var bare to dager igjen til påsken og de gjærfrie brøds høytid. Overprestene og de skriftlærde var på vakt for å gripe ham med list og drepe ham.
02 Men de sa: “Ikke under høytiden, for at folket ikke skal gjøre opprør!”
KOMMENTAR 087:
Her har vi altså et godt eksempel på hvordan himlene, de opphøyde, de som var
forhåndsutvalgt til å utgjøre det himmelske presteskapet, oppførte seg mot Kristus.
Ikke rart at de utgjør noen av de himler som skal forgå når Jesus oppretter sitt rike!
(MAT 24:35)
MAT 26:03-05, KOM. 153
124
Markus med kommentarer
MAR 14:03-09. Kvinnen som salvet Jesus
03 Da han var i Betania, i huset til Simon den spedalske og lenet seg til bords der,
kom en kvinne dit som hadde en alabastkrukke med ekte og kostbar nardusolje. Hun
åpnet alabastkrukken og tømte den over hodet hans.
04 Men én som var til stede, ble irritert og sa: “Hvorfor sløser en som henne bort
denne oljen?
05 Hun kunne solgt den for mer enn tre hundre denarer og gitt dem til de fattige.”
Og han kritiserte henne kraftig.
06 Men Jesus sa: “La henne være. Hvorfor plager du henne for dette, for hun har
gjort en god gjerning mot meg.
07 Dere vil alltid ha fattige hos dere. Når dere måtte ønske det, kan dere gjøre
godt mot dem.
Men meg har dere ikke alltid hos dere.
08 Hun har gjort sitt beste og har salvet meg som forberedelse på min begravelse.
09 For denne sannhet sier jeg: Hvor enn i denne verden noen forkynner budskapet, skal det hun har gjort, bli fortalt til minne om henne.”
KOMMENTAR 088:
Dette skjedde i Betania hos Simon den spedalske. Også Marta og Maria bodde i Betania.
Men hvem var kvinnen var som salvet Jesus? Var det Maria fra Magdala eller
Maria fra Betania?
Vi ser at én av disiplene mente at denne salvingen av Jesus var et stort sløseri.
Han forstod ikke at salvelsen var en forberedelse til Jesu død. Eller var han bare
falsk?
I Johannes 12:01-08 får vi en mer detaljert versjon av dette, og der leser vi også
at det var Judas som stod bak denne kritikken.
Han stjal også fra felleskassen.
MAT 26:06-13, KOM. 154
MAR 14:10-11. For tretti sølvmynter
10 Judas fra Iskariot, en av de tolv, gikk da til overprestene for å overgi ham til
dem.
11 Da de hørte dette, ble de glade og lovet ham sølvpenger. Og fra da av så han
etter en anledning til å overgi ham.
KOMMENTAR 089:
Ikke så rart at navnet Judas for all ettertid har stått som et bilde på falskhet og svik.
Og hvorfor akkurat 30 sølvpenger? Jo, tretti sølvpenger var prisen for en slave!
Sa ikke Jesus rett ut til disiplene at ‘den som ville bli størst blant dem, måtte gjøre
seg til alles slave?’
Les MAT 20:27.
MAT 26:14-16, KOM. 155
Markus med kommentarer
125
MAR 14:12-21. Jesu siste påske
12 På den første dagen i de gjærfrie brøds høytid, da de skulle slakte til påske,
spurte disiplene: “Hvor vil du at vi skal feire påskemåltidet?”
13 Da sendte han to av disiplene i forveien og sa: “På vei til byen skal dere møte
en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham.
14 Der hvor han går inn i et hus, skal dere si til det husets herre: ‘Læreren spør:
Hvor er gjesterommet der han kan ha påskemåltidet sammen med disiplene sine?’
15 Da vil han vise dere et stort loftsrom som er fullt møblert og klargjort. Der skal
dere forberede det for oss.”
16 Da dro disiplene av sted, og da de kom inn i byen, fant de at alt var slik som
han hadde sagt.
Så forberedte de påsken.
17 Om kvelden kom han dit sammen med de tolv.
18 Da de hadde lenet seg for å ete, sa Jesus: “Denne sannhet sier jeg: En som eter
sammen med oss, kommer til å overgi meg.”
19 Da begynte de å bli bedrøvet, og den ene etter den andre sa: “Det er en annen
enn meg!”
20 Han svarte og sa: “Det er en av dere tolv. — Det er han som dypper i skålen
med meg.
21 For Menneskesønnen skal sannelig gå bort slik det står skrevet. Men stakkars
det mennesket som overgir Menneskesønnen. Det ville vært bedre for det mennesket
om det aldri var født.”
KOMMENTAR 090:
Hvert eneste år, helt siden utvandringen fra Egypt rundt 1500 år tidligere, har jødene
feiret påskemåltidet til minne om dette. Og til mat under påskemåltidet skulle de uten
unntak slakte et lytefritt lam.
Les bestemmelsene om påskelammet i 2MO 12:43-51.
Påskelammet var et bilde på Kristus som akkurat denne påsken gjennom sin
offerdød skulle bli oppfyllelsen av det ritualet jødene hadde gjennomgått hver påske
i flere hundre år.
Sa ikke Jesus at han var lovens og profetienes oppfyllelse?
I vers 21 ser vi at Jesus fordømmer Judas!
MAT 26:17-25, KOM. 156
MAR 14:22-26. Herrens måltid
22 Mens de åt, tok Jesus brødet, velsignet det og brøt det. Han gav dem og sa: “Ta
og ét. Dette er mitt legeme.”
23 Så løftet han begeret, takket og gav dem. Og alle drakk av det.
24 Da sa han: “Dette er Den nye paktens blod som utøses for mange.
25 For denne sannhet sier jeg: Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den
dagen jeg på ny drikker den i Guds rike.”
26 Og da de hadde sunget,* gikk de ut til Olivenhøyden.
*SAL 110-118
126
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 091:
Det ligger så mye symbolikk i dette lille avsnittet at det kunne vært skrevet en hel
avhandlig om det. Det er vel kanskje gjort også. Men jeg skal forsøke å være kortfattet og klar på samme tid. Jeg tar det vers for vers:
Jesus tok brødet og brøt et stykke av det til hver av disiplene. Når de åt av dette
som symbolet på hans legeme, som han gav for dem, inngikk de en pakt med ham om
å lide den samme skjebnen. (MAT 20:23)
Men så tar han begeret med vin og gir det til disiplene: ‘Dette er mitt blod, paktens blod, som skal utøses til gode for mange.’
Vinen symboliserer Jesu blod som Den nye pakten, for hva var presteskapets
viktigste handling under Den første pakten? Jo, å utøse slaktoffer som et tegn på nettopp den handling Jesus nå skulle fullføre til tilgivelse for synder, jfr. også Påskelammet. Da Jesus hadde fullført denne gjerningen, var det ikke lenger bruk for noe
jordisk presteskap, for han var nå selv blitt den egentlige øverstepresten en gang for
alltid gjennom sin offerdød.
Når disiplene drakk av vinen som symboliserte Jesu blod, fikk de del i Den nye
pakten, altså tilgivelse for synder og en oppstandelse til et tiders brorskap med Jesus
Kristus; til det himmelske presteskapet med Jesus som øversteprest. Slik prestene i
Den første pakten symbolsk bestenket synderne til forlatelse for deres synder med
blod fra offerdyr, bestenket Jesus nå mange folkeslag til forlatelse for synder med sitt
eget offerblod. Mange misliker at jeg sier det, men også det var en symbolsk handling!
Les JES 52:15, King James, nå, så vil du se at dette er en profeti som går i oppfyllelse.
Noen bibeloversettelser bruker ordet forskrekke her i stedet for bestenke, men da
mister alt sammen sin betydning. Det hebraiske ordet for bestenke er nazah. Det er
det samme ordet som blir brukt i grunnteksten om den symbolske bestenkelsen som
prestene utførte under Den første pakten som Jesajah her bruker om den endelige
bestenkelsen gjennom Kristus, nå som Den nye pakten.
Vers 25 er det mange som har problemer med. De tar dette bokstavelig og tror at
Jesus igjen skal drikke vin når han ‘kommer til himmelen.’ Det er få som både forstår
og aksepterer at det himmelske er en åndelig verden der det verken etes mat eller
drikkes vin. Nei, vinen står her som så mange andre steder i Bibelen som bildet på
selve livet. Det Jesus sier her er at han skal være død, ikke drikke av vintreets frukt,
før han igjen drikker den, altså får tilbake livet, i sin Fars rike.
Da kommer vi rett over på et av Bibelens store stridsemner: Stod Jesus opp i kjøttet eller i ånden? Etter dette, hva tror du?
Igjen: Les Død i kjøttet, levende i ånden på side 364 bak i boken.
Jesus har nå inngått Den nye pakten med disiplene, pakten om Riket. Gjelder den
for alle, eller bare for et bestemt antall?
Forresten, fikk Judas være med på denne pakten?
De avslutter med å synge, etter jødenes tradisjon, fra salme 110 til 118.
MAT 26:26-30, KOM. 157
Markus med kommentarer
127
MAR 14:27-31. Før hanen galer
27 Jesus sa: “Dere skal alle snuble i natt, for det står skrevet:
‘Jeg vil slå gjeteren, og sauene skal bli spredt omkring.’
SAK 13:07
28 Men etter at jeg er blitt oppreist, skal jeg dra i forveien for dere til Galilea.”
29 Men da erklærte Peter: “Selv om alle de andre kommer til å snuble, så skal
iallfall ikke jeg!”
30 Da svarte Jesus: “Denne sannhet sier jeg deg: På denne dag, i natt før hanen
har galt to ganger, skal du ha fornektet meg tre ganger.”
31 Men da svarte han enda sterkere: “Om jeg så må dø sammen med deg, kommer
jeg aldri til å fornekte deg!”
Og alle de andre sa det samme.
KOMMENTAR 092:
Peter er igjen impulsiv, men denne gangen skulle han gå fem på. Det virker nesten
som om han som hadde forkynt at Jesus var Guds Sønn, glemte hvem Jesus egentlig
var et lite øyeblikk.
Men det stikker dypere enn det:
Uansett hva som skjedde: Guds ord ved profetene skulle gå i oppfyllelse!
Vi ser forresten at Jesus handlet etter profetiene. De var som et manuskript for
ham.
MAT 26:31-35, KOM. 158
MAR 14:32-42. Jesus i Getsemane
32 Så kom de til et sted som hette Getsemane. Da sa han til disiplene:
“Sett dere her mens jeg ber.”
33 Og han tok Peter, Jakob og Johannes med seg, og han begynte å bli meget tung
til sinns.
34 Da sa han: “Min sjel er sorgtung til døden. — Bli her og våk med meg.”
35 Han gikk et stykke lenger bort, falt til jorden og ba om at hvis det var mulig,
måtte han unngå denne timen.
36 Han sa: “Abba. Far. Alt er mulig for deg, så la dette begeret gå meg forbi.
Likevel — ikke som jeg vil, men som du vil.”
37 Så kom han og så at de sov. Da sa han til Peter: “Simon, sover du? Klarte du
ikke å våke med meg i én time?
38 Våk og be for at dere ikke skal falle i fristelser. For om ånden er villig, er
kjøttet virkelig svakt.”
39 Igjen gikk han bort for å be. Og han sa de samme ordene.
40 Da han kom tilbake, hadde de sovnet enda en gang, for deres øyne var tunge.
Men denne gangen visste de ikke hva de skulle svare ham.
41 Så kom han for tredje gang, og han sa: “Sover dere ennå og hviler dere? Det
er nok. Min time er kommet. For, se — Menneskesønnen skal bli overgitt i synderes
hender.
42 Reis dere og la oss gå. For, se — han som skal overgi meg, nærmer seg.”
128
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 093:
Bortsett fra Jesu død var dette hans ensomste øyeblikk.
I vers 36 ber han til Gud: ‘Abba! Far! Alt er mulig for deg! Ta derfor dette begeret fra meg! —
Likevel, ikke som jeg vil, men som du vil.’
Til alle som hardnakket påstår at Gud og Kristus er den samme: Var det seg selv
han ba til her?
Hvis ja, må dette ha vært ett av verdenshistoriens største skuespill!
Kan Jesus ha vært så falsk?
MAT 26:36-46, KOM. 159
MAR 14:43-50. Tatt til fange
43 Og med det samme, mens han ennå talte, viste Judas, en av de tolv, seg. Sammen med ham var en hel menneskemengde som hadde med seg stokker og sverd. De
var sendt av overprestene, de skriftlærde og de eldste.
44 Han som skulle overgi ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: “Han som jeg
kysser, er det! Grip ham og før ham trygt bort.”
45 Han gikk rett bort til ham og sa: “Rabbi, Rabbi!” Og han kysset ham ivrig!
46 Så rakte de hendene mot ham og grep ham.
47 En som stod ved siden av ham, dro da sverdet mot en av øversteprestens slaver. Han hugget til og kuttet av ham øret.
48 Jesus reagerte og sa: “Kommer dere mot meg med sverd og stokker som mot
en røver dere skal ta til fange?
49 Dag etter dag var jeg i templet og underviste uten at dere grep meg. —
Men det som er skrevet, må gå i oppfyllelse.”
50 Da forlot alle ham.
De flyktet.
KOMMENTAR 094:
‘Ham jeg kysser, er det. Grip ham!’
Det er dette som har dannet grunnlaget for uttrykket ‘et dødskyss.’
Hvem var det som hugget øret av en av øversteprestens slaver?
Det står ikke rett ut, men hvis du leser Lukas 22:28, så ser du at Jesus godtok at
de hadde med seg to sverd.
Dermed er det rimelig å tro at det var en av apostlene, og her som vanlig var det
kanskje Peter som var den hastige.
Han hadde en tendens til å handle før han tenkte.
Hør Jesu såre anklage mot dem som kom for å ta ham til fange:
‘Kommer dere mot meg med sverd og stokker som mot en røver dere skal ta til
fange?’
I vers 49 sier Jesus klart at han bevisst tar avgjørelser som fører til at alle profetiene går i oppfyllelse slik de er skrevet. Han følger manuskriptet.
MAT 26:47-56, KOM. 160
Markus med kommentarer
129
MAR 14:51-52. Han som flyktet naken
51 En som fulgte dem, var en viss ung mann med et linklede kastet rundt sin
nakne kropp.
52 Men da de ville gripe den unge mannen, slapp han linkledet og løp naken bort.
KOMMENTAR 095:
Dette lille avsnittet finner vi bare i Markus, og etter all sannsynlighet er det seg selv
han forteller om.
Markus var jøde og bosatt i Jerusalem. (GJE 12:12) Måten han omtaler seg selv
på, er lik den måten Johannes forteller om seg selv på når han skriver om ‘den disippelen Jesus elsket.’ JOH 13:23, 19:25-27, 20:01-10, 21:20-24.
MAR 14:53-65. For Sanhedrinet
53 Så førte de Jesus frem for øverstepresten. Der var alle samlet — overprestene,
de eldste og de skriftlærde.
54 Peter hadde fulgt etter dem på avstand helt frem til øversteprestens forgård.
Der satte han seg sammen med vaktene og varmet seg på ilden.
55 Overprestene og hele Sanhedrinet jaktet på vitneforklaringer mot Jesus slik at
de kunne få dømt ham til døden. Likevel fikk de ikke noe på ham.
56 Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens.
57 Enda en gang stod noen frem og vitnet falskt mot ham. De sa:
58 “Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned denne helligdommen som er gjort av
menneskehender, men etter tre dager skal jeg bygge opp en annen som ikke er laget
av menneskehender.’”
59 Men heller ikke da stemte vitneforklaringene deres overens.
60 Da reiste øverstepresten seg midt blant dem og spurte ut Jesus. Og han sa:
“Reagerer du ikke på det som disse vitner imot deg?”
61 Men han tidde og svarte ingenting. Igjen spurte øverstepresten ham ut. Han sa:
“Er du Kristus, Sønn av Han som er velsignet?”
62 Jesus svarte: “Det er jeg. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens
høyre hånd og komme på himlenes skyer.”
63 Da flerret øverstepresten kjortelen sin og spurte. “Hva trenger vi flere vitner
til etter dette?
64 Nå har dere hørt at han er blasfemisk! — Hva mener dere?”
Og alle dømte ham skyldig til døden!
65 Da begynte de å spytte på ham. Og de bandt bind for øynene hans og slo ham
i ansiktet. “Profetér!” ropte de.
Og vaktene slo ham med håndflatene.
KOMMENTAR 096:
Her får vi et klart eksempel på hvordan prestene styres av ondskap — de gjør sin fars
vilje!
Jeg forstår godt folk som blir skuffet når de må erkjenne at det ikke finnes noen
130
Markus med kommentarer
udødelig sjel eller et tiders brennende helvete! For, for slike som disse føles en tiders
pine som en rettferdig straff!
Likevel, selv om Jesus kalte dem for Djevelens avkom, dømte han dem bare til
døden — den andre død! Han nevnte ingenting om noen tiders pine.
MAT 26:57-68, KOM. 161
MAR 14:66-72. Da hanen gol
66 Mens Peter satt nede i forgården, kom en av øversteprestens tjenestepiker forbi.
67 Hun så at Peter satt og varmet seg. Da hun fikk øye på ham, sa hun. “Du var
også sammen med Jesus fra Nasaret?”
68 Men han nektet og sa. “Jeg verken vet eller forstår hva du snakker om!” Så
reiste han seg og gikk ut i innkjørselen.
Da gol en hane!
69 Og da tjenestepiken igjen så ham, begynte hun å si til dem som stod der:
“Han der var også med ham!”
70 Igjen nektet han. Men litt senere sa en av de som stod der:
“Du er helt sikkert fra Galilea, for du har samme dialekten.”
71 Og da begynte han å sverge med eder:
“Jeg kjenner ikke det mennesket som dere prater om!”
Da gol hanen for andre gang!
72 Og da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham:
‘Før hanen galer to ganger, skal du ha fornektet meg.’
Da brøt Peter sammen og gråt høylytt!
KOMMENTAR 097:
‘Da brøt Peter sammen og gråt høylytt.’
Denne historien trenger ingen kommentarer, men den bringer frem et interessant
spørsmål:
Judas forrådte Jesus med et kyss.
Peter fornektet ham med en ed!
Judas angret og gav pengene tilbake.
Også Peter angret og gråt høylytt.
Hvorfor ble Peter utvalgt til en tiders himmelsk herlighet mens Judas ble straffet
med å gå tapt i tider?
MAT 26:69-75, KOM. 162
MAR 15
Jesu død
MAR 15:01. Dømt av Sanhedrinet
01 Så snart det ble morgen holdt overprestene, de eldste og de skriftlærde og hele
Sanhedrinet rådslagning med hverandre. Deretter bandt de Jesus og førte ham bort
for å overgi ham til Pilatus.
Markus med kommentarer
131
KOMMENTAR 098:
Her ser vi at alle overprestene var med på å rådslå om hvordan de skulle få tatt livet
av Jesus.
Hvor mange overprester var det? Det var 24, en for hvert skift, som hvert var inndelt i to uker, eller for å være helt korrekt — en halv måned. Blant disse 24 ble det
utpekt en øversteprest, en preses, jfr. dagens ordning med bispekollegiet og én preses.
Dette jordiske presteskapet og dets organisering var et bilde på det himmelske.
Derfor sier Jesus til disiplene at ‘de skal sitte på tolv troner og dømme Israels tolv
stammer.’ (MAT 19:28)
Da er det altså tolv troner ledige som vi ikke vet hvem som skal ha. (MAT 20:23)
Kan vi tippe på at Paulus er den ene? Kan Stefanus være én? Eller Timoteus? Paven?
Rosmarie Køhn? Einar Gelius?
Hvorfor ble Jesus ført frem for Pilatus etter at han var dømt av jødene?
Sannhedrinet hadde ikke fullmakter til å avsi dødsdommer. Det kunne bare skje
gjennom okkupasjonsmakten.
MAT 27:01-02, KOM. 163
MAR 15:02-15. Jesus for Pilatus
02 Pilatus spurte ham: “Er du jødenes konge?” Og han svarte: “Det er som du
sier.”
03 Overprestene satte frem mange anklager mot ham, men han svarte dem ikke
på noen av dem.
04 Da spurte Pilatus ham igjen: “Skal du ikke forsvare deg? — Hør hvordan de
vitner mot deg!”
05 Men Jesus svarte fremdeles ikke på noe av det, og derfor undret Pilatus seg.
06 Nå ble det under høytiden løslatt en fange etter deres ønske.
07 De ville ha sagt ‘Barabbas,’ for han satt lenket sammen med noen opprørere
som hadde begått drap under et opprør.
08 Og menneskemengden begynte å rope at han skulle gjøre som han alltid hadde
gjort.
09 Pilatus svarte dem og sa: ‘Vil dere at jeg skal slippe fri jødenes konge?’
10 For han forstod at overprestene hadde overgitt ham på grunn av misunnelse.
11 Men overprestene hisset opp massene for at han heller skulle sette fri Barabbas.
12 Pilatus spurte igjen og sa: “Men hva vil dere jeg da skal gjøre med ham som
påstår at han er jødenes konge?”
13 De ropte: “Staurfest* ham!”
*gr. stauroo = staure
14 Da spurte Pilatus: “Hvorfor? Hvilken forbrytelse er han skyldig i?”
Men da ropte de enda høyere: “Staurfest* ham!”
*gr. stauroo = staure
15 Og fordi han ville holde seg inne med menneskemengden, gjorde han som de
ville. Han satte Barabbas fri, men Jesus overlot han til å bli pisket og staurfestet.*
*gr. stauroo = staure
132
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 099:
Jesus bekreftet bare tre ganger at han var den lovte Messias. Dette er én av dem. Vi
ser igjen at det er overprestene og de eldste som er ivrigst etter å få tatt livet av ham.
Et godt råd: Når du leser i Bibelen, kan du ikke lese den som andre bøker, for den
er for dyp til det. Du må være avslappet, men likevel lese med full konsentrasjon, ord
for ord, setningsdel for setningsdel, setning for setning, vers for vers, avsnitt for avsnitt og kapittel for kapittel. Hvis du da aksepterer det som står der uten å tro at du
vet dette best selv, er Bibelen egentlig en lettlest og nøktern bok. Og etter hvert som
du forstår den, sitter du igjen med en trygghetsfølelse du ikke kan finne noe annet
sted!
‘Min fred gir jeg dere.’
Og så kommer det store spørsmålet: Hvem var skyldig i Jesu død?
Var det jødene eller romerne?
MAT 27:11-14, KOM. 165
MAR 15:16-20. Soldatene spotter Jesus
16 Soldatene førte ham så bort. Og de førte ham inn i gårdsplassen til det som var
Pretoriet.
Der samlet de hele vaktstyrken.
17 Deretter kledde de ham i purpur og flettet en tornekrans som de satte på ham.
18 Så begynte de å gjøre honnør for ham:
“Vær hilset, du jødenes konge!”
19 Så slo de ham i hodet med et sivrør og spyttet på ham. Og de bøyde seg og falt
på kne foran ham som for å ære ham.
20 Da de hadde holdt ham for narr, tok de av ham den purpurrøde, lot som om de
skar av ham hans edlere deler, og kledde på ham den samme kappen som han hadde
hatt på seg tidligere.
Så førte de ham bort for å staurfeste* ham.
*gr. stauroo = staure
KOMMENTAR 100:
Menneskers ondskap er stor, og det er ikke blitt noe bedre gjennom tidene selv om
metodene kan være noe mer raffinerte.
Her bruker jeg ord og uttrykk som staur staurfeste. Høres det vanvittig ut? Ja, det
rykker litt i meg også, for det er jo kors, korsfestelse og å bli naglet til korset vi er
vant med. Men i grunnteksten står det staur!
Og dermed har jeg ikke har noe valg hvis jeg skal fremstille dette uten å påvirke
etter tradisjonen, men konsekvent holde meg til de opprinnelige fakta. Det finnes vel
ikke en nordmann som ikke vet hvordan en staur sr ut.
gr. stauros, subst. = staur, trestokk Ordet blir brukt 05 ganger av Markus.
gr. stauroo, verb = henge på staur, nagle til staur, staurfeste. (egentlig: staure)
I vers 20 er ett ord utelatt som ikke blir oversatt i noen oversettelse. Her er
grunnteksten ord for ord til dette verset.
Markus med kommentarer
133
SHG: hote empaizo ekduo [apokopte]
Trans.: da håne
ta av [kutte av]
porphura enduo idios himation enduo exago
purpur ha på egen kappe
føre bort
gresk, apokopte
norsk, kutte av, skjære bort
PAKTEN: Da de hadde holdt ham for narr, tok de av ham den purpurrøde, lot som
om de kuttet av ham hans edlere deler, og de hadde på ham den samme kappen som
han hadde hatt på seg. Så førte de ham bort for å staurfeste* ham. *gr. stauroo = staure
KOMMENTAR: Ordet apokopte er ikke tatt med i noen norsk oversettelse, heller
ikke i PAKTEN. Jeg tar med ordets fulle betydning på engelsk slik det blir presentert
i Strongs forklaringer til gammelgreske ord: to amputate, reflex (by irony) to mutilate
(the privy parts) — to cut off. Compare G2699. (the privy parts = de edlere deler.)
Ordet G2699 (Filipperne 03:02) er katatome, og jeg tar også med Strongs forklaring
av det ordet: a cutting down (off) i.e. mutilation (ironically): — concision. Ordet
concision betyr avskjæring, (kjønns)lemlestelse. Dette betyr ikke at Jesus fikk sine
edlere deler avskåret eller lemlestet, men at soldatene lot som om de gjorde det.
PAKTEN har ikke utelatt dette på grunn av det ømtålige innholdet, men på grunn
av at det er vanskelig å få dette flettet inn på en naturlig og troverdig måte etter at det
så lenge har vært utelatt i oversettelsene. Det måtte da vært noe lignende: ‘Da de
hadde holdt ham for narr, tok de av ham den purpurrøde, (lot som om de) skar av
ham (hans edlere deler), og hadde på ham den samme kappen som han hadde hatt på
seg. Så førte de ham bort for å staurfeste* ham.’
*gr. stauroo = staure
NB! I denne reviderte utgaven har PAKTEN tatt med hele teksten slik det står
på gresk! Jeg har strevd med dette, men har nå fått det på plass. Det ble for feigt å
utelate det når det står slik på originalspråket!
Purpurrøde kapper var et tegn på verdighet og ble brukt av offiserene i den romerske
hæren, jfr. også pavens kardinaler.
MAT 27:27-31, KOM. 167
MAR 15:21-32. Jødenes konge
21 Da tvang de en viss Simon fra Kyrene som gikk der, han var kommet inn fra
markene og var far til Aleksander og Rufus, til å bære stauren.* *gr. stauros = staur
22 Så førte de ham til stedet Golgata som oversatt betyr Hodeskallestedet.
23 De gav ham vin å drikke som var blandet med myrra, men han tok ikke imot
den.
134
Markus med kommentarer
24 Da de hadde naglet ham til stauren, ble det strid om kappen hans, men da trakk
de lodd om hvem som skulle ha den.
25 Det var i den tredje timen de staurfestet* ham.
*gr. stauroo = staure
26 På skriften med anklagen mot ham var det skrevet:
JØDENES KONGE.
27 To røvere ble staurfestet* samtidig med ham, en til høyre og en til venstre for
ham.
*gr. stauroo = staure
28 Og slik gikk Skriften i oppfyllelse når den sier:
‘Han ble regnet blant forbryterne.’
JES 53:12
29 De som gikk forbi, spottet ved å ristet på hodet og si: “Ha! Var det ikke du som
skulle rive ned helligdommen og bygge den opp igjen på tre dager!
30 Redd deg selv og kom deg ned fra stauren!”*
*gr. stauros = staur
31 På samme måten holdt også overprestene ham for narr. De sa til hverandre
fremfor de skriftlærde: “Han har reddet andre, men seg selv kan han ikke redde!
32 La denne Kristus, Israels konge, komme ned fra stauren* med det samme slik
at vi kan se og tro!”
*gr.stauros = staur
Også den ene som ble naglet til stauren sammen med ham, slengte ukvemsord mot
ham.
KOMMENTAR 101:
Jeg vet at for mange kommentarer kan være et forstyrrende element i forhold til
handlingen her. Derfor forsøker jeg å kommentere kun der det kanskje kan være
vanskelig å forstå, særlig hvis du er lite kjent med Bibelen. Derfor har jeg valgt å
også presentere budskapet etter Markus i tillegg, foran, og uten kommentarer.
Om du finner kommentarene forstyrrende, så husk at du kan slå opp og lese der.
Men vers 29 må jeg kommentere, for det var det som egentlig førte til Jesu dødsdom (MAT 26:61) sammen med det svaret han selv gav under forhøret. (MAT 26:64)
Kan Jesus ha sagt at han skulle rive ned templet og bygge det opp igjen på tre dager? Er dette en sannhet eller en falsk vitneforklaring?
Nei, dette var helt klart en del av Jesu lære! (JOH 02:19) Det er den manglende
forståelsen og forvrengningen av det han sa, som her blir brukt imot ham. Hvordan
kan jeg påstå det?
Jo, det stemmer med virkeligheten! Jesus rev ned templet og bygget det opp igjen
på tre dager! Det er selvfølgelig ikke selve templets konstruksjon han rev ned og bygget opp igjen på tre dager, men templets funksjon gjennom sitt legemes død og sin
egen oppstandelse!
Jeg har før vært inne på hva som var templets hovedfunksjon, nemlig å bestenke
folket med dyreblod som en symbolsk handling til syndenes forlatelse, jfr. Johannes’
dåp.
Ved Jesu død og blodsytgytelse gjorde han denne gjerningen en gang for alltid,
for det var nettopp hans offerdød denne handlingen var et symbol på. Og dermed
hadde han gjennom å ofre sitt eget legeme, som også var en helligdom for Gud, revet
ned det fysiske templet, for det hadde ingen funksjon lenger.
Markus med kommentarer
135
Husk at templet ikke ble brukt til sosiale formål. Der var ingen barnedåp, ingen
konfirmasjon, ingen bryllup og ingen begravelser.
Det samme gjelder for synagogene. Den funksjon Den norske kirke har i dag, er
en funksjon den selv har tatt seg til — klart i strid med Guds nye pakt. Den er blitt
en seremonimester mer enn et gudshus!
Men hvordan bygget han det opp igjen på tre dager? Den er grei. Hans offerdød
hadde jo ikke hatt den minste betydning hvis han ikke var blitt oppreist fra de døde
som det virkelige offerlammet, en gang for alltid.
Slik stemte det som ble vitnet mot ham: Han rev ned det fysiske templets funksjon
og opprettet det i åndelig forstand gjennom sin oppstandelse!
Dermed avviklet han også hele presteskapet!
Hva med dagens presteskap? Det er helt klart en etterlevning av Den første pakten
og i strid med Jesu forkynnelse!
Les HEB 05:04.
I vers 30 søker prestene og de skriftlærde igjen et tegn fra Gud så de kunne tro at
han var Guds Sønn, men Jesus hadde allerede sagt at det skulle de ikke få.
Til slutt litt om jødenes tidsregning:
Jesus ble staurfestet i den tredje timen, altså klokken ni om morgenen.
‘I den sjette timen ble det mørkt over hele landet helt til den niende timen.’
Den sjette timen er klokken tolv midt på dagen. Og det var mørkt til den niende
timen, som er klokken tre om ettermiddagen. Det var ikke slik som mange tror at
mørket senket seg over landet ved Jesu død. Nei, det ble mørkt tre timer før han
døde, og ved hans død i den niende timen ble det lyst igjen.
Jesu dødskamp varte i hele seks timer før han ropte: ‘Det er fullført.’
MAT 27:23:44, KOM. 168
MAR 15:33-41. Jesus dør
33 I den sjette timen ble det et mørke over hele landet til den niende timen.
34 Og i den niende timen ropte Jesus med høy røst:
“Elo’i, Elo’i, lama sabaktani?”
Oversatt betyr det: ‘Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?’
35 Noen som stod i nærheten, hørte dette og sa:
“Se! — Han roper på Elijah!”
36 Da var det én som sprang og fylte en svamp med sur vin. Han festet den til et
sivrør som han rakte ham for at han skulle få drikke. Men én sa: “La ham være. —
La oss se om Elijah kommer og tar ham ned.”
37 Da utstøtte Jesus et høyt rop og gav opp ånden.
38 Og forhenget i helligdommen revnet i to ovenfra og ned!
39 Da den hærføreren som stod rett foran ham, hørte hvordan han ropte da han
gav opp ånden, utbrøt han:
“Sannelig, dette mennesket var Guds Sønn!”
40 Noen kvinner stod og fulgte med på avstand.
136
Markus med kommentarer
Blant dem var Maria fra Magdala, og Maria, mor til Jakob og den yngste, Josef,
og Salome.
41 Disse var fra Galilea, og de hadde fulgt ham og stelt for ham.
Men også mange andre hadde kommet sammen med ham opp til Jerusalem.
KOMMENTAR 102:
Vers 50: ‘Jesus ropte høyt og gav opp ånden.’
Når du oppgir ånden, dør sjelen. Vi bruker ordet sjel helt rett i dagligtalen når vi
sier: ‘Det var ikke en levende sjel å se!’ eller: ‘Det var bare noen få sjeler der.’ Alt
av kjøtt og blod er sjeler! I grunnteksten blir det jordiske alltid omtalt som det sjelelige. Hvorfor dette er blitt så kraftig forvrengt ned gjennom tidene, er uforståelig!
JAK 03:15 omtaler menneskenes visdom som jordisk, sjelelig og djevelsk!
MAT 27:45-50
MAR 15:42-47. I Josefs gravkammer
42 Det var allerede blitt kveld og det gikk derfor mot slutten på forberedelsesdagen, dagen før sabbatene.
43 Josef fra Arimatea var et ansett rådsmedlem* som også selv så frem til Guds
rike. Han gikk og stilte seg modig frem for Pilatus for å be om Jesu legeme.
*medlem av Sanhedrinet
44 Pilatus ble overrasket over at han allerede var død. Han sendte bud på hærføreren og spurte hvor lenge det var siden han døde.
45 Og da han fikk vite det av hærføreren, overlot han hans legeme til Josef.
46 Han kjøpte lintøy, og han tok ned Jesu legeme. Han kledde ham i lintøyet og
la ham i et gravkammer som var hugget ut i en klippe.
Så rullet han en stein foran åpningen til gravkammeret.
47 Maria fra Magdala, Maria og Josef så hvor de la ham.
KOMMENTAR 103:
Dette er også oppfyllelsen av en profeti, JES 53:09. I vers 43 står det at ‘Josef fra
Arimatea (heb. Rama) var et ansett rådsmedlem som ventet på Guds rike.’ I MAT 27:
57 blir han kalt ‘en rik mann.’
Hvis vi tenker på den unge, rike mannen som Jesus sendte fra seg med beskjed om
å selge alt han hadde før han kunne følge ham, hvordan stemmer dette med Josefs
situasjon? Jeg finner ikke annet svar på det enn at det er et spørsmål om ha en setter
først, Guds rike eller materiell rikdom. (LUK 12:31)
Bibelen skiller ikke mellom en grav i jorden og et kravkammer i en klippe. Ordet
for grav, gravkammer er mnemeion som egentlig betyr minnested.
Ordet hades som på norsk feilaktig blir oversatt med dødsrike, betyr også grav.
Hades viser ikke til selve gravstedet, men til den felles skjebnen et menneske har
med andre som har dødd og blitt lagt i en grav, et minnested.
Og da er mennesket blitt en død sjel!
MAT 27:57-61, KOM. 172
Markus med kommentarer
137
MAR 16
Jesu oppstandelse
01 Da sabbatene var over, gikk Maria fra Magdala, Maria, Jakob og Salome og
kjøpte kryddersalve. Og de gikk for å salve ham.
02 Ganske tidlig etter sabbatene kom de til gravkammeret. Da stod solen opp.
03 De sa til hverandre: “Hvordan skal vi få rullet bort steinen fra åpningen til
gravkammeret?”
04 Men da de fikk øye på det, så de at steinen var rullet bort. Og den var meget
stor.
05 Og da de kom inn i gravkammeret, så de en ung mann som satt helt til høyre
inntullet i en hvit kledning.
Da ble de forskrekket!
06 Men han sa: “Vær ikke forskrekket. Dere ser etter Jesus fra Nasaret, han som
de staurfestet.* Han er oppreist! Og han er ikke her. Se — der er stedet der de la
ham!
*gr. stauroo = staure
07 Men gå og si til disiplene, og til Peter: “Han er gått i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik han har sagt.”
08 De gikk hurtig ut og flyktet fra gravkammeret, for de skalv av opphisselse.
Og de sa ikke et ord til noen, for de var redde.
KOMMENTAR 104:
‘Han er oppreist.’ Guds redning er et faktum!
Og nå kommer jeg tilbake til dette med treenighetsfilosofien som sier at Gud og
Kristus er den samme, og at det var Gud som døde på stauren.
Hvis det var Gud som døde på stauren, hvem reiste ham da opp fra de døde?
Denne filosofien om at Gud er Kristus, er klart en ubibelsk lære som har ført til
slike villfarelser som at det var Gud som døde på stauren. I tillegg er det en påstand
som driver både Gud og Kristus til løgnere!
Det er ren vranglære og uten tvil kristendommens største villfarelse!
Det har aldri vært en del av Kristi lære!
MAT 28:01-08, KOM. 174
Her slutter budskapet etter Markus.
Versene fra 09-20 er ikke anerkjent
som opprinnelig skrevet av Markus.
MAR 16:09-11. Maria fra Magdala
09 Da Jesus var oppstått tidlig på den første dagen etter sabbatene, viste han seg
først for Maria fra Magdala som han hadde drevet sju demoner ut av.
10 Hun gikk og fortalte det til dem som hadde deltatt med ham. Og de sørget og
gråt høyt.
11 Men da de hørte at han var i live, og at hun hadde sett ham, trodde de henne
ikke.
138
Markus med kommentarer
KOMMENTAR 105:
Dette avsnittet er som nevnt ikke skrevet av Markus, men tilføyd i senere avskrifter.
Det sammenfaller i grove trekk med budskapet etter Matteus.
MAR 16:12-13. To av disiplene
12 Etter dette manifesterte han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de var
ute og gikk på landet.
13 De gikk og fortalte det til de andre, men ingen trodde dem.
KOMMENTAR 106:
Også dette avsnittet er tilnærmet sammenfallende med Matteus, men det sies
ingenting om hvem de to disiplene var.
Hva betyr det at Jesus ‘manifisterte seg i en annen skikkelse?’
Hvis han etter sin oppstandelse hadde vært et menneske av kjøtt og blod, kunne
han da ha forandret skikkelse?
MAR 16:14-16. Misjonsbefalingen
14 Senere manifesterte han seg for de elleve mens de lenet seg til bords, og han
refset dem for deres mangel på tro fordi de så hardhjertet hadde nektet å tro på dem
som hadde sett ham etter at han var oppreist.
15 Og han sa: “Gå ut i hele verden og forkynn budskapet for alle skapninger.
16 Den som tror og blir døpt, skal bli reddet, men den som ikke tror, skal bli fordømt.”
KOMMENTAR 107:
Også Misjonsbefalingen er noenlunde sammenfallende med Matteus, men med en
del uriktige påstander som har ført til katastrofale følger for mange.
Først: Det står at ‘den som tror og blir døpt, skal bli reddet, men den som ikke
tror, skal bli fordømt!’ Dette blir av noen, bl.a. i Kristi menighet, tolket slik at udøpte
går tapt i tider. De har ikke fått med seg at det er dem som ikke tror, som blir fordømt. Det er også vanskelig å forholde seg til dette avsnittet når vi ikke vet dets opphav. Er det av Gud, eller har Satan til og med klart å påvirke Guds ord? Ja, han har
det, også gjennom bevisste forfalskninger i oversettelsene!
MAR 16:17-18. Tegn for dem som tror
17 “Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut demoner,
og de skal tale i nye tungemål.
18 De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe som er dødelig, skal det ikke
skade dem. Og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske.”
KOMMENTAR 108:
Enda verre blir det i disse to versene: En gruppe amerikanere som ikke visste at dette
var en usikker tilføyelse, tok det bokstavelig! Som bevis på sin egen sterke tro og på
Markus med kommentarer
139
Guds kraft samlet de seg i menigheten — og sammen drakk de en dødelig gift! De
var overbevist om at det som stod i dette verset, ville vise seg å være sant! For Bibelen skal jo være troverdig.
Det hører med til historien at de falt døde om — alle som én! Og deretter falt
mange fra troen fordi Guds ord ikke var til å stole på!
Nå er du advart! Samme hvor sterk tro du har, så ta for all del ikke gift!
MAR 16:19. Ved Guds høyre hånd
19 Så, etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himlene. Og der satte
han seg ved Guds høyre hånd.
KOMMENTAR 109:
Mange påstår at Jesus overtok makten i det himmelske med en gang han ble opprykket. Det er langt fra tilfellet, noe dette verset klart viser:
Han satte seg ved Guds høyre hånd.
Og hvor lenge skulle han sitte ved Guds høyre hånd? Jo, til Gud hadde fått lagt
‘hans fiender som fotskammel under hans føtter.’ (MAT 22:44, SAL 110:01)
Når skjedde det?
Eller har det ikke skjedd ennå?
Jo, det skjedde da den øverste budbringeren, Mikal = han som er lik Gud, som er
Kristus, gikk til kamp mot Satan og kastet ham ned til jorden, som er Guds fotskammel, sammen med hans demoner.
Les om den øverste budbringeren Mikaels kamp mot dragen, Satan, i Åpenbaringen 12:07-12. Det var Mikael selv som stod for denne kampen, men etter Guds plan
og vilje.
GUDS TRONE
Jesus snakket ofte om sin Fars trone da han var her på jorden, første gang i Bergpreken i Matteus 05:35.
Mange ser da for seg at Gud sitter på en fysisk trone, men det er ikke tilfellet, for
Gud er ånd med en åndelig tilværelse i himlene. Og i en åndelig tilværelse sier det
seg nesten selv at det ikke finnes noe materielt, som f. eks. en fysisk trone.
Som alltid ellers snakker Jesus i bilder. En jordisk trone utgjør det stedet der makten
utgår fra, og det er dette bildet Jesus bruker til å forklare Guds kraft. Hva er da Guds
trone?
Jo, det forklarer Jesus rett ut første gangen han bruker uttrykket, i MAT 05:35. Der
sier han: ‘For himlene er Guds trone, jorden er hans fotskammel og Jerusalem er Den
store kongens by.’ Her sier altså Jesus rett ut at ‘himlene er Guds trone.’ Og dermed
forstår vi, hvis vi vil ta det til oss, at tronen står som bilde på den makt som utgår direkte fra Gud i det himmelske, det opphøyde.
140
Markus med kommentarer
Når Jesus i Åpenbaringen 03:21 sier at han har satt seg ‘med min Far på hans trone,’
viser han til sin himmelske tilværelse og den Guds kraft han skal utøve som universets øversteprest.
Men Jesus sier også noe mer i ÅPB 03:21. Han sier: ‘Den som seirer, ham vil jeg la
sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min
Far på hans trone.’
Her ser vi at også de som seirer, de som holder ut med Gud og Kristus og som Gud
velger ut til det, (MAT 24:13) også skal få en himmelsk tilværelse sammen med Gud
og Kristus, og også de skal være direkte undelagt Guds kraft sammen med Kristus.
Jesus bekreftet at alle apostlene var utvalgt til en himmelsk tilværelse når han i MAT
19:28 sier til dem: ‘Denne sannhet sier jeg dere: I gjenfødselen (oppstandelsen) når
Menneskesønnen sitter på sin herlige trone, skal dere som har fulgt meg, også sitte
på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.’
Når Jesus her bruker uttrykket ‘sitte på tolv troner,’ viser han til disiplenes himmelske tilværelse der også de, sammen med Kristus, vil være direkte underlagt Guds
kraft som Jesu medprester, medherskere og meddommere.
NB! Legg merke til uttrykket ‘Israels tolv stammer.’ Hvis vi vet at alle skal frem for
dommen, forstår vi at uttrykket er billedlig for det som er totalt. Israel bestod totalt
av tolv stammer, jfr. ÅPB 07:04. Tallet tolv er symbolsk for det som angår det himmelske. Det var altså ikke tilfeldig at Jesus valgte seg ut tolv apostler. Med tanke på
Judas, kunne han jo ha valgt tretten.
Jesus viser her til tolv troner som tilhører de tolv. Og han sier dette før Judas overgav
ham, men han visste etter en profeti av David at Judas skulle bli erstattet med en annen apostel, Mattias. (GJE 01:26, SAL109:08) I tillegg vet vi om to andre himmelske
troner, Guds og Kristi. Består da det himmelske av til sammen 14 troner? Nei, vi leser i ÅPB 04:04. Der står: ‘I en sirkel rundt tronen var det tjuefire troner, og på tronene så jeg de tjuefire eldste som satt der, kledd i hvite kjortler. Og de hadde kroner
av gull på hodene sine.’
Nå begynner du kanskje å se at det jødiske presteskapet var inndelt på samme måten,
som et forbilde på det himmelske. (HEB 08:05) Og hvis det levittiske presteskapet
ikke var blitt forkastet, ville disse tjuefire tronene vært besatt av jødiske prester, men
som du ser, er det ikke tjuefire prester, men tjuefire eldste. Og dermed forstår vi at
de alle er utvalgt etter Den nye pakten. Tolv av dem er altså Jesu disipler. Men hvem
er de andre tolv?
Kan vi uten å fable, men helt nøkternt og konkret, finne ut hvem de andre tolv er? Ja,
langt på vei kan vi det!
Markus med kommentarer
141
Vi vet at Jesus skulle sitte på tronen sammen med Gud. Tegnet på det var at da han
var her på jorden, var han direkte underlagt Guds kraft. Det var ved Guds kraft han
tilgav synder, reiste opp døde, helbredet syke, leget de mentalt syke (billedlig: drev
ut demoner), mettet tusener av mennesker med noen brødstykker, osv.
Alt dette var bare forbilder på den kraften han skal utøve som hele universets øversteprest når han oppretter Guds rike. Han skal da utrydde alle slike lidelser, ikke bare
som eksempler, men en gang for alltid — for alle! Og Jesu medherskere i den prosessen er de tjuefire eldste. Også de skal være direkte underlagt Guds kraft, altså sitte
på tjuefire troner, sammen med Kristus.
Men — har vi noen eksempler på det her fra jorden? Ja, alle Jesu tolv apostler hadde
den kraften fra Gud, selv om de ikke alle hadde den i like stor grad. For: ‘Gud gir
ikke ånden etter mål.’ (JOH 03:24)
Så langt apostlene. Men vet vi om flere? Ja, Paulus er en av dem. Også han var direkte underlagt Guds kraft nesten i like stor grad som Jesus. På samme måten som
mennesker ble friske bare de rørte ved Jesu klær, ble de også friske når de rørte ved
Paulus’ klær — selv om han ikke hadde dem på seg. (GJE 19:12, PAKTEN 19:18.)
Og han profeterte og talte i tunger. Men alt dette var kun forbilder på den kraften han
skal utøve sammen med Jesus som prest i det melkisediske presteskapet.
Nå begynner du kanskje å se at alle de tjuefire eldste har den samme egenskapen, evnen til å utføre Guds kraftfulle gjerninger. Og etter at de tjuefire eldste var utvalgt,
skulle den evnen opphøre. Menneskene skulle ikke lenger ha evnen til å tale i fremmede språk, profetere, eller utføre kraftfulle gjerninger. I Første korinter 13:08 skriver Paules dette rett ut: ‘Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske
gaver, så skal de ta slutt. (Vi har fått alle de åpenbaringene Gud vil gi oss gjennom
Paulus’ profetier og Johannes’ åpenbaring.) Om det er tunger, skal de opphøre.
(Det er ikke lenger nødvendig å tale forskjellige språk, slik det var i kristendommens
begynnelse. Det var nettopp gjennom Guds kraft menneskene begynte å tro på Jesus.
‘For Guds rike består ikke av ord, men av kraft.’ Så klart står det i Første korinter
04:20.) Og er det kunnskap, skal den bli borte. Og her er det ikke snakk om kunnskapen om Guds ord. Den skal bare øke. Nei, her er det snakk om den spesielle kunnskapen, evnen, til å utføre Guds kraftfulle gjerninger.
Denne evnen falt bort da den siste av de tjuefire (24) eldste som skal sitte på tjuefire
(24) troner, billedlig for at de var direkte underlagt Guds kraft, var utvalgt.
Hvis såkalt kristne mennesker bare ville ta til seg Bibelens kunnskap, ville vi ikke
hatt all denne uverdige fablingen om helbredelser, folk som påstår at de har evnen
til å reise opp fra de døde, osv. Hvis det hadde vært tilfellet, kunne vi lagt ned hele
helsevesenet. Alle vet at slik er det ikke. Alt dette er bare et uverdig skuespill — ja,
142
Markus med kommentarer
verdens mest omfattende og mest uverdige skuespill med Satan selv som direkte regissør! Men alt det de fabler om, skal bli virkelig når Guds rike er opprettet!
Først da vil Jesajahs vakre profeti, (JES 53:04) som Matteus viser til i 08:17, bli
virkelighet — for alle mennesker: ‘Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.’ Alle vet at det ikke er slik i dag! Det er nok å løfte blikket og bare se deg
omkring. Sykdom, nød, død og elendighet rår!
Jeg har nevnt Paulus. Kan du tenke deg noen flere som var direkte underlagt Guds
kraft i kristendommens begynnelse? Jeg kan nevne Kornelius, den første kristne ikkejøde. (GJE 10:44-48) Hva med Stefanus, den første martyren? (GJE 07:54-60) Hva
med Timoteus? Lukas? Markus? Hva med magikeren Simon fra Samaria? (GJE 08:
09-13)
Var noen av dem kvinner? Da skal du lese i Tredje Moses kapittel 21, vers 17-24.
Der skriver han om et presteskap av menn uten lyte. Forresten — hvor mange kvinner valgte Jesus ut blant de tolv apostlene? Tror du det var tilfeldig at alle tolv var
menn?
Når du nå har forstått uttrykket ‘Guds trone,’ kan du selv vurdere hvem som, ifølge
Bibelen, var direkte underlagt Guds kraft. Vet vi alle tjuefire?
MAR 16: 20. Budskapet blir spredd
20 Så dro de ut og forkynte over alt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet sitt ord gjennom de tegn som fulgte dem.
KOMMENTAR 110:
Denne avslutningen leder tankene til Lukas og hans fortelling i Apostlenes gjerninger. Husk PAKTENS egen inndeling i kapitler og vers.
Pakten inndeler kapitler og vers etter Paulus’ misjonsreiser. Og, om avslutningen
ikke er opprinnelig, stemmer dette verset likevel med resten av Bibelen.
Tror du det at disse versene er tilføyd, er noe PAKTEN har funnet på for egen
regning? Da skal du slå opp i en annen Bibel. Sannsynligvis vil du finne noen fotnoter som forteller det samme, selv om en del oversettelser har unnlatt å ta det med.
Norsk King James har det med som en fotnote helt til slutt i Markus, men få har
oppdaget det.
Det norske bibelselskap har også tatt det med i en liten fotnote, men ikke helt til
slutt. Det står nevnt sammen med en del andre henvisninger nederst på nest siste side.
Norsk Ny verden har en annen løsning. Den har tatt med både en lang og en kort
avslutning, men skriver det med mindre bokstaver enn resten av Markus’ budskap.
143
02 Markus med grunntekst og translitterære (ord for
ord) oversettelser
Her er den greske teksten fra den mest anerkjente av grunntekstene, Strong’s
Hebrew / Greek. Den er overstt direkte fra gammelgresk, koiné, ord for ord,
altså translitterært, til moderne engelsk. Og her videre til norsk.
Først kommer den greske teksten ord for ord. Deretter følger hvert ords betydning
på norsk. Og til sist kommer selve oversettelsen. Hvorfor er det gjort slik? Jo, det er
stor strid om Bibelens innhold, og mye av den er bevisst forfalsket til å stemme med
Pavens eller Luthers egne tolkninger. Hvis du er en av få som ikke vil godta slike forfalskninger, men vil vite Bibelens fulle sannhet direkte fra den teksten Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus og de andre skrev, kan du gå inn og slå opp der. Men
hvis noen begynner å avvise også grunnteksten, vet du at de ikke er interessert i sannheten. For mange, ja, de aller fleste, er redde å lese i Bibelen av frykt for at det skal
rokke ved deres allerede fastgrodde holdninger. Men ingenting kan vel være bedre
enn å vite hva som er rett eller galt i forhold til Bibelen — og da med selve grunnteksten som bevis. For det er nå engang slik at hvis vi legger de eldste tekstene, selve
grunnteksten, til grunn for vår bibelforståelse, er det umulig å komme nærmere den
originale kilden.
Strong’s Hebrew / Greek bruker latinske, ikke greske, bokstaver i sin grunntekst.
Arne Jordly
MAR 01
Jesus begynner sin gjerning
MAR 01:01-08. Johannes i ødemarken
MAR 01:01
SHG: arche
euaggelion iesous christos huios theos
Trans.: begynnelse budskap jesus kristus sønn gud
PAKTEN: Dette er begynnelsen på budskapet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
MAR 01:02
SHG: grapho prophetes idou apostello aggelos
pro prosopon hos
Trans.: skrive profet
se
sende
budbringer foran ansikt
som
kataskeuazo hodos emprosthen
rydde
vei
fremfor
144
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Det er skrevet av profeten: ‘Se! — jeg vil sende min budbringer foran
deg, og han skal rydde veien for deg.’
MAL 03:01
MAR 01:03
SHG: phone boao eremes hetoimazo hodos kurios poieo tribos euthus
Trans.: røst rope ødemark rydde
vei
herre gjøre sti
rett
PAKTEN: Og: ‘En røst roper fra ødemarken: Rydd vei for Jehovah. Gjør hans stier
rette!’
JES 40:03
KOMMENTAR: Alle fire budskapene har tatt med profetien om røsten som roper
i ødemarken, men selv om de alle viser til Jesajah 40:04 har de ikke gjengitt dette
ordrett. Matteus og Markus er noenlunde like, men ikke helt. Lukas har tatt med noe
mer enn de andre, men Johannes bare viser til én setning. Fordi de ikke har skrevet
dette ordrett etter Jesajahs profeti, er det rimelig å tro at de alle siterer dette etter sin
egen hukommelse.
MAR 01:04
SHG: ioannes baptizo eremos kerusso baptisma metanoia aphesis hamartia
Trans.: johannes døpe ødemark forkynne dåp
omvende tilgivelse synd
PAKTEN: Johannes døpte i ødemarken, og han forkynte en dåp til omvendelse og
tilgivelse for synd.
MAR 01:05
SHG: ekporeuomai pas chora ioudaia hierosoluma pas baptizo potamos iordanes
Trans.: dra
alle distrikt judea jerusalem alle døpe elv
jordan
exomologeo hmartia
bekjenne
synd
PAKTEN: De drog ut fra alle distriktene rundt Judea og Jerusalem, og alle ble døpt
i elven Jordan. Og de bekjente sine synder.
MAR 01:06
SHG: ioannes enduo kamelos thrix zone dematinos peri osphus esthio
Trans.: johannes kle
kamel hår belte lær
om liv
ete
akris
agrios
gresshopper vill
meli
honning
PAKTEN: Johannes var kledd i kamelhår med et lærbelte om livet. Han åt gresshopper og vill honning.
Markus med den greske teksten
145
MAR 01:07
SHG: kerusso lego erchomai ischuros opiso himas hos hupoderma eimi hikanos
Trans.: forkynne si komme mektig etterpå rem på sandal
være verdig
kupto luo
bøye løse
PAKTEN: Han forkynte og sa: “Det kommer en etter meg som er mektigere enn jeg.
For jeg er ikke verdig å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.
MAR 01:08
SHG: men
baptizo hudor baptizo hagios pneuma
Trans.: sannelig døpe vann døpe hellig ånd
PAKTEN: Sannelig, jeg døper med vann, men han skal døpe med Den hellige ånd.”
MAR 01:09-12 Johannes døper Jesus
MAR 01:09
SHG: ginomai ekeinos hemera iesous erchomai nazareth galilaia baptizo
Trans.: skje
den
tid
jesus komme nasaret galilea døpe
ioannes iordanes
johannes jordan
PAKTEN: På den tiden gikk Jesus fra Nasaret for å bli døpt av Johannes i Jordan.
MAR 01:10
SHG: eutheos anabaino hudor eido ouranos schizo pneuma hosei peristera
Trans.: straks stigeopp vann se det høye dele ånd
lik due
stige ned
katabaino
PAKTEN: Med det samme han steg opp av vannet, så han at himlene delte seg, og
at ånden dalte ned over ham i form av en due.
MAR 01:11
SHG: ginomai phone ouranos ei
agapetos huios hos eudokeo eudokeo
Trans.: komme røst det høye du er kjær
sønn som fullmakt fullmakt
PAKTEN: Da lød en røst fra himlene: “Du er min kjære Sønn som jeg har gitt
min fullmakt.”
146
Markus med den greske teksten
MAR 01:12
SHG: eutheus pneuma ekballo
Trans.: straks ånd
kaste ut
eis eremos
i ødemark
PAKTEN: Og straks drev ånden ham ut i ødemarken.
MAR 01:13 Satan frister Jesus
MAR 01:13
SHG: ekei eremos tessarakonta hemera peirazo satanas thereion thereion
Trans.: der ødemark førti
dag
friste satan rovdyr rovdyr
aggelos
diakoneo
budbringer hjelpe
PAKTEN: Han var der i ødemarken i førti dager. Han ble fristet av Satan og var
blant rovdyr. Men budbringere hjalp ham.
MAR 01:14-15 Guds rike er nær
MAR 01:14
SHG: de meta ioannes paradidomi iesous erchomai eis galilaia kerusso
Trans.: og etter johannes overgi
jesus dra
til galilea forkynne
euaggelion basileia theos
budskap
rike
gud
PAKTEN: Og etter at Johannes var fengslet, drog Jesus til Galilea og forkynte
budskapet om Guds rike.
MAR 01:15
SHG: lego kairos pleroo basileia theos eggizo eggizo metanoeo pisteo -en
Trans.: si tid
oppfylle rike
gud nær
nær
angre
tro
på
euaggelion
budskap
PAKTEN: Han sa: “Tiden går i oppfyllelse. Guds rike er kommet nær. Vis anger,
og tro på budskapet.”
Markus med den greske teksten
147
MAR 01:16-20. De første disiplene
MAR 01:16
SHG: peripateo thalassa galilaia eido simon andreas adelphos ballo
Trans.: gå omkring sjø
galilea se simon andreas bror
kaste
amphiblestron en thalassa halieus
garn i sjø
fisker
PAKTEN: Mens han vandret rundt ved sjøen Galilea, fikk han øye på Simon og hans
bror Andreas. De kastet et garn ut i sjøen, for de var fiskere.
MAR 01:17
SHG: iesous epo deute opiso poieo ginomai halieus anthropes
Trans.: jesus si følge etter gjøre bli
fisker menneske
PAKTEN: Jesus sa til dem: ”Følg meg så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.”
MAR 01:18
SHG: autheos aphiemi diktuon akoloutheo
Trans.: straks forlate garn
følge
PAKTEN: Og de lot med en gang garnet ligge og fulgte ham.
MAR 01:19
SHG: probaino oligos probaino ekeithen eido iakobes zebedaios ioannes
Trans.: gå
litt
gå
derfra se jakob sebedeus johannes
adelphos autos kai ploion katartizo diktuon
bror
de
i båt
bøte
garn
PAKTEN: Da han hadde gått litt lenger, fikk han øye på Jakob, sønn til Sebedeus,
og hans bror Johannes. De satt i en båt og bøtte garn.
MAR 01:20
SHG: eutheos kaleo aphiemi pater zebedaios ploion mosthotos mosthotos
Trans.: straks kalle forlate far sebedeus båt
innleid
innleid
aperchomai opiso
komme
bak
148
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Med det samme han ropte på dem, forlot de sin far Sebedeus i båten sammen med mannskapet, og de kom og fulgte ham.
MAR 01:21-28. Jesus driver ut en ånd
MAR 01:21
SHG: eisporeuomai eis kapernaoum eutheos sabbaton eiserchomai eis sunagoge
Trans.: gå
i kapernaum straks sabbat
gå
i sunagoge
didasko
undervise
PAKTEN: De gikk inn i Kapernaum, og så snart det ble sabbat, gikk de inn i en
synagoge der. Og han underviste dem.
MAR 01:22
SHG: ekplesso epi didache en
-didasko echo exousia grammateus
Trans.: forbause over lære
fordi undervise ha fullmakt skriftlærde
PAKTEN: De ble forbauset over hans lære fordi han underviste med myndighet og
ikke som de skriftlærde.
MAR 01:23
SHG: sunagoge anthropos akathartos pneuma
Trans.: sunagoge menneske uren
ånd
PAKTEN: I synagogen var det en mann med en uren ånd.
MAR 01:24
SHG: anakrazo lego eao eao tis iesous nazareth erchomai apollumi eido tis
Trans.: rope ut si la la hva jesus nasaret komme ødelegge vite hvem
ei
hagios theos
være hellig gud
PAKTEN: Han skrek ut og sa: “La meg være! Hva skal du med meg, du Jesus fra
Nasaret? Er du kommet for å ødelegge meg? For jeg vet at du er Guds hellige!”
MAR 01:25
SHG: iesous epitimao lego phimoo exerchomai
Trans.: jesus refse
si
stille komme ut
Markus med den greske teksten
149
PAKTEN: Men Jesus svarte strengt: “Vær stille. — Fár ut av ham.”
MAR 01:26
SHG: akathartos pneuma sparasso krazo megas phone exerchomai
Trans.: uren
ånd
anfall
rope høy stemme komme ut
PAKTEN: Han med den urene ånden fikk da et anfall og ropte med høy stemme. —
Og så fôr den ut av ham.
MAR 01:27
SHG: pas thambeo hoste suzeteo pros hautou lego tis houtos tis kainos
Trans.: alle forbause derfor diskutere om dette si hva dette hva ny
didache toto
lære
hvorfra
exousia epitasso kai akathartos pneuma hupakouo
fullmakt befale over uren
ånd
adlyde
PAKTEN: Da ble alle forundret, og de diskuterte med hverandre: “Hva kan dette
være? En ny lære? Hvor har han fullmakt fra til å gi ordre til urene ånder slik at de
adlyder ham!”
MAR 01:28
SHG: euthus akoe exerchomai exerchomai eis holos perichoros perichoros
Trans.: straks rykte gå omkring gå omkring i hele distrikt
distrikt
perichoros galilaia
distrikt
galilea
PAKTEN: Og med en gang begynte ryktet om ham å spre seg rundt omkring i alle
distriktene i Galilea.
MAR 1:29-31. Peters svigermor
MAR 01:29
SHG: autheos exerchomai sunagoge erchomai eis oikia simon andreas iakobes
Trans.: straks gå ut
sunagoge gå
i hus simon andreas jakob
ioannes
johannes
150
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Rett etter at de var kommet ut fra synagogen, gikk de hjem til Simon og
Andreas sammen med Jakob og Johannes.
MAR 01:30
SHG: simon penthera penthera katakeimai puresso puresso
eutheos lego
Trans.: simon svigermor svigermor ligge
feber feber (liten ild) straks si
PAKTEN: Simons svigermor lå til sengs med feber, og straks fortalte de ham dette.
MAR 01:31
SHG: proserchomai krateo cheir egeiro
eutheos puretos aphiemi dikoneo
Trans.: go nær
ta
hånd reise opp straks feber forlate hjelpe
PAKTEN: Da gikk han bort til henne, tok henne i hånden og hjalp henne opp.
Feberen forlot henne med det samme, og hun begynte å stelle for dem.
MAR 01:32-34. Etter at solen var gått ned
MAR 01:32
SHG: opsis -ginomai hote helios duno phero pas kakos -echo daimonizomai
Trans. kveld komme da sol
sette bære alle syk være demonbesatt
daimonizomai
demonbesatt
PAKTEN: Om kvelden etter at solen var gått ned, førte de til ham alle de syke og
demonbesatte.
MAR 01:33
SHG: holos polis episunago episunago pros thura
Trans.: hele byen samle seg samle seg foran dør
PAKTEN: Alle i byen hadde samlet seg utenfor.
MAR 01:34
SHG: therapeuo polus echo -kakos poikilos nosos ekballo polus daimonion
Trans.: helbrede alle ha
lidelse forskjellig sykdom drive ut mange demon
aphiemi daimonion laleo hoti eido
la være demon
si
hva se
Markus med den greske teksten
151
PAKTEN: Han leget mange som hadde lidelser og forskjellige sykdommer. Og han
drev ut mange demoner. Men han nektet dem som hadde hatt demonene å fortelle hva
de hadde opplevd.
MAR 01:35-39. Jesus forkynner i Galilea
MAR 01:35
SHG: proi anistemi lian ennuchon ennuchon exerchomai aperchomai eis
Trans.: tidlig stå opp rett mørke
mørke
dra ut
komme til i
eremos
topos ekei proseuchomai
øde(mark) sted der be
PAKTEN: Tidlig neste morgen mens det ennå var mørkt, stod Jesus opp og gikk ut.
Han trakk seg tilbake til et ensomt sted for å be.
MAR 01:36
SHG: simon katadioko katadioko
Trans.: simon lete etter lete etter
PAKTEN: Simon begynte å lete etter ham.
MAR 01:37
SHG: heurisko lego pas zeteo zeteo
Trans.: se
si
alle søke søke
PAKTEN: Og da han fant ham, utbrøt han: “Alle leter etter deg!”
MAR 01:38
SHG: lego ago eis echo komopolis kerusso ekei eis -touto exerchomai
Trans.: si gå i videre by
forkynne der i
derfor komme
exerchomai
komme
PAKTEN: Men Jesus svarte: “La oss dra videre til noen av landsbyene i nærheten
slik at jeg kan forkynne der også, for det er derfor jeg er kommet.”
MAR 01:39
SHG: kerusso sunagoge eis holos galilaia ekballo daimonion
Trans.: forkynne synagoge i hele galilea drive ut demon
152
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Han forkynte i synagogene i hele Galilea, og han drev ut demoner.
MAR 01:40-45. Den spedalske
MAR 01:40
SHG: erchomai lepros
parakaleo gunupeteo lego ean thelo dunamai kathatizo
Trans.: komme spedalsk rope
knele
si hvis ønske makte rense
katharizo
rense
PAKTEN: Da kom en spedalsk til ham. Han ropte på ham, knelte foran ham og sa:
“Hvis du vil, kan du gjøre meg ren.”
MAR 01:41
SHG: iesous splagchmizomai splagchizomai ekteino cheir haptomai lego thelo
Trans.: jesus medlidenhet
medlidenhet rekke ut hånd berøre
si ønske
katarizio
rense
PAKTEN: Da ble Jesus fylt av medlidenhet med ham. Han rakte ut hånden, tok på
ham og sa: “Det vil jeg. — Bli ren.”
MAR 01:42
SHG: epo eutheos lepra
aperchomai katarizo
Trans.: tale straks spedalskhet gå bort
rense
PAKTEN: Og med det samme han hadde talt ferdig, forsvant spedalskheten og han
var ren.
MAR 01:43
SHG: embrimomai eutheos ekballo ekballo
Trans: advare
straks sende sende
PAKTEN: Han advarte ham og sendte ham straks av sted.
MAR 01:44
SHG: lego horao epo medeis medeis medeis hupago deiknuo seautou hierius
Trans: si se til si ingen ingen ingen gå
vise
deg
prest
Markus med den greske teksten
153
prosphero katarismos hos moseus prostasso marturion
gi
gave
slik moses befale
vitneforklaring
PAKTEN: Han sa: “Pass på at du ikke forteller dette til noen. Men gå og vis deg for
presten og gi et renselsesoffer slik Moses har befalt. La det være en vitneforklaring
for dem.”
MAR 01:45
SHG: exerchomai archomai kerusso polus diaphemizo diaphemizo logos hoste
Trans.: gå av sted begynne forkynne mange i detalj
i detalj
sak derfor
iesous dunamai muketi muketi phaneros eis erchomai eis polis exo
eremos
Jeus kunne lenger lenger synlig gå rundt
i byen skjule øde
topos erchomai pantahothen pantahothen
sted komme alle retninger alle retninger
PAKTEN: Likevel gikk han av sted og begynte å fortelle alt sammen! Han fortalte
i detalj hva Jesus hadde gjort for ham. Derfor kunne han ikke lenger gå fritt omkring
i byen, men måtte holde seg skjult på avsidesliggende steder. Og selv da kom de til
ham fra alle kanter.
MAR 02
Jesus fortsetter sin gjerning
MAR 02:01-12. Den lamme
MAR 02:01
SHG: palin eiserchomai eis kapernaoum dia hemera akouo oikos
Trans.: igjen komme
til kapernaum kort tid
vite hus
PAKTEN: Igjen gikk han inn i Kapernaum, og etter kort tid fikk de vite at han var
hjemme.
MAR 02:02
SHG: eutheos polus sunago sunago hoste meketi choreo choreo mede mede thura
Trans.: straks mange samle samle så
lenger sted
sted rom rom dør
laleo logos
tale ord
154
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Med en gang samlet det seg så mange der at det ikke lenger var plass til
dem innforbi døren. Og han talte ordet til dem.
MAR 02:03
SHG: erchomai phero paralutikos paralutikos airo tassares
Trans.: komme bære lam
lam
bære fire
PAKTEN: Da kom de til ham med en lam som ble båret av fire menn.
MAR 02:04
SHG: dunamai proseggizo
ochlos
Trans.: makte komme frem -mengde
apostegazo stege hopou exorusso
ta bort
tak der
hull
chalao chalao krabbatos epi -hos paralutikos paralutikos katakeimai
fire fire
båre
på den den lamme den lamme ligge
PAKTEN: Men de ikke kunne nå frem på grunn av menneskemengden. Da laget de
hull i taket og firte ned båren som den lamme lå på.
MAR 02:05
SHG: iesous eido pistis lego paralutikos paralutikos teknon hamartia aphiemi
Trans. Jesus se tro si lam
lam
barn synd
ettergi
PAKTEN: Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: “Barn, dine synder er tilgitt.”
MAR 02:06
SHG: tis grammateus kathemai ekei dialogizomai kardia
Trans.: noen skriftlærd oppholde der tenke
hjerte
PAKTEN: Men noen av de skriftlærde som satt der, tenkte i sine hjerter:
MAR 02:07
SHG: tis
houtos houto laleo blasphemia tis dunamai aphiemi hamartia theos
Trans.: hvorfor denne slik tale spott
for kunne tilgi
synd
gud
eis
bare
PAKTEN: ‘Hvorfor taler han blasfemisk på denne måten? For bare Gud kan tilgi
synder!’
Markus med den greske teksten
155
MAR 02:08
SHG: eutheos iesous epiginosko pneuma houto dialogizomai en heautou epo
Trans.: straks jesus kjenne
ånd
hva tenke
ved selv
si
tis
dialogizoma tauta humon kerdia
hvorfor tenke
slik deres hjerte
PAKTEN: Men Jesus kjente straks i ånden hva de tenkte med seg selv og sa til dem:
“Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?
MAR 02:09
SHG: tis eukopoteros epo paralutikos paralutikos hamartia ephiemi e
epo
Trans.: hva lettest
si lam
lam
sund
tilgi
eller si
egeiro airo krabbatos peripateo
reis
ta båre
gå
PAKTEN: For hva er lettest å si til den lamme: ‘Dine synder er tilgitt.’ Eller å si:
‘Reis deg, ta båren din og gå?’
MAR 02:10
SHG: eido huios anthropos echo exousia epo ge aphiemi hamartia
Trans.: vite sønn menneske ha fullmakt si jord tilgi
synd
PAKTEN: Men dere skal vite at Menneskesønnen også har fullmakt på jorden til å
si: ‘Dine synder er tilgitt.”
MAR 02:11
SHG: lego paralutikos paralutikos lego egeiro airo krabbatos hupago eis sou oikos
Trans.: si lam
lam
si reis ta båre
gå
til ditt hus
PAKTEN: Og så sa han til den lamme: “Jeg sier deg: Reis deg, ta med deg båren og
gå hjem.”
MAR 02:12
SHG: eutheos egeiro krabbatos exerchomai exerchomai enantion pas hoste pas
Trans.: straks reise båre
gå
gå
fremfor alle slik alle
existemi doxazo theos lego oudepote eide houto houtos
forundre lovprise Gud si aldri
se slikt dette
156
Markus med den greske teksten
PAKTEN. Og han reiste seg med det samme, tok båren og gikk ut rett foran øynene
på dem alle. Da ble de forundret, æret Gud og sa: “Vi har aldri sett noe slikt som
dette!”
MAR 02:13-17. Skattefuten Levi
MAR 02:13
SHG: exerchomai exerchomai palin thalassa para pas ochlos
erchomai en
Trans.: gå
gå
igjen sjø
ved all folkemengde komme der
didasko
undervise
PAKTEN: Igjen gikk han ved sjøen, og hele menneskemengden fulgte ham. Og han
underviste dem der.
MAR 02:14
SHG: parago eido leuis alphaios kathemai epi telonion telonion lego akolutheos
Trans.: gå
se levi alfeus sitte
i skattebod skattebod si følge
anistemi akoloutheo
reise
følge
PAKTEN: Mens han gikk der, fikk han øye på Levi, sønn til Alfeus, som satt i
skatteboden. Da sa han til ham: “Følg meg.” Og Levi reiste seg og fulgte ham.
MAR 02:15
SHG: ginomai iesous katakeimai katakeimai oikia polus telones hamartolos
Trans.: skje
jesus lene
lene
hus mange skattefut syndere
sunananakeimai kai sunananakeimai iesous mathetes polus akolutheo
lene seg med
også lene seg med
Jesus elev
mange følge
PAKTEN: Det skjedde da Jesus lenet seg til bords hjemme hos Levi. Det var også
mange skattefuter og syndere samlet til måltid der sammen med Jesus og disiplene,
for det var mange der som hadde fulgt etter dem.
MAR 02:16
SHG: grammateus pharisaios eido esthio telones hamartolos lego mathetes
Trans.: skriftlærd fariser
se ete
skattefut syndere
si
elev
Markus med den greske teksten
tis
esthio
hvordan ete
157
pino
telones hamartolos
drikke skattefut syndere
PAKTEN: Da de skriftlærde og fariseerne så at han åt sammen med skattefuter og
syndere, spurte de disiplene: “Hvordan kan han ete sammen med skattefuter og
syndere?”
MAR 02:17
SHG: iesous akouo lego ischuo echo ou
creia iatos echo -kakos erchomai
Trans.: jesus høre si
frisk ha ingen behov lege ha sykdom komme
kaleo
kalle
dikaios hamartolos metanoia
rettferdig syndere
anger
PAKTEN: Jesus hørte dem og svarte: “Det er ikke de friske som trenger lege, men
de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.”
MAR 02:18-20. Om å faste
MAR 02:18
SHG: mathetes ioannes pharisaios eimi nesteuo erchomai lego diati mathetes
Trans.: elev
johannes fariseer være faste
komme si hvorfor elev
ioannes
johannes
pharisaios nesteuo mathetes nesteuo
fariseer
faste
elev
faste
PAKTEN: Disiplene til både Johannes og fariseerne fastet. Noen kom derfor og
spurte ham: “Disiplene til Johannes og fariseerne faster. Hvorfor faster ikke disiplene
dine?”
MAR 02:19
SHG: iesous epo dunamai huios numphon
nesteuo en hos numphion choros
Trans. jesus si makte sønn brudekammer faste da med brudgom tid
echo
ha
numphios ou dunamai nesteuo
brudgom de evne
faste
PAKTEN: Da svarte Jesus: “Hvordan kan sønnene i brudekammeret faste mens
brudgommen er hos dem? — Så lenge brudgommen er hos dem, kan de ikke faste.
MAR 02:20
SHG: hemera erchomai hotan numphios apairo apairo tote nesteuo ekeinos hemera
Trans.: dag komme da
brudgom fjerne fjerne da faste den
dag
158
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Men den tiden kommer da brudgommen blir tatt fra dem, og da, fra den
dagen, kan de faste.”
MAR 02:21-22. Om Jesu nye lære
MAR 02:21
SHG: oudeis oudeis kai
epirrhapto epiblema agnaphos shakos epi palaios
Trans.: ingen ingen noen gang sy på
lappe
nytt
tøy
på gammel
himation ei_de_me kainos pleroma pleroma airo airo palaios schisma
kappe
fordi
nytt
stykke stykke få til få til gammel slitasje
ginomai cheiron
se ut
verre
PAKTEN: “Ingen vil noen gang sy en lappe av nytt tøy på en gammel kappe. For da
vil det nye stykket få slitasjen på den gamle til å se enda verre ut.
MAR 02:22
SHG. oudeis oudeis ballo neos oinos eis palaios askos ei_de_me neos oinos
Trans.: ingen ingen tappe ny vin på gammel vinsekk fordi
ny vin
askos
oinos ekcheo askos apollumi neos oinos ballo eis
vinsekk vinen renne vinsekk ødelegge ny vin tappe på
rhegnumi kainos
sprenge ny
askos
vinsekk
PAKTEN: Og ingen fyller ny vin på gamle vinsekker. For da kommer sekkene til å
sprekke og vinen renne ut og bli ødelagt. — Ny vin må fylles på nye vinsekker.”
MAR 02:23-28. Herre over sabbaten
MAR 02:23
SHG: ginomai paraporeuomai dia
sporimos en sabbatos mathetes archomai
Trans.: skje
gå omkring
gjennom kornåker på sabbat elev
begynne
hodos -poieo tillo stachus stachus
vei
gjøre hente kornaks kornaks
Markus med den greske teksten
159
PAKTEN: Så skjedde det at de gikk gjennom en kornåker på en sabbat. Mens de
gikk, begynte disiplene å plukke korn fra aksene.
MAR 02:24
SHG: pharaios lego ide tis
poieo en sabbaton hos exesti
Trans.: fariseer si
se hvorfor gjøre på sabbat noe ulovlig
PAKTEN: Da sa fariseerne til ham: “Se! — Hvorfor gjør de noe på sabbaten som
er ulovlig?”
MAR 02:25
SHG: lego oudepote anaginosko tis dabid poieo hote echo chreia peinao
Trans.: si aldri
lese
hva david gjøre da ha tilfelle sult
PAKTEN: Jesus svarte: “Har dere ikke lest hva David gjorde da han ved en anledning ble sulten?
MAR 02:26
SHG: pos eiserchomai eis oikos theos epi abiatha archiereus archiereus phago
Trans.: hva gå
i hus gud på abjatars overprest overprest ete
arthos -protheses hos exesti phago hiereus didomi kai
brød utstilling som ulovlig ete
prest gi
i tillegg
PAKTEN: Og hva var det? — Han tok seg inn i Guds hus da Abjatar var øversteprest og åt utstillingsbrødene som det var ulovlig å ete av unntatt for prestene. Og
han gav også til de andre.”
MAR 02:27
SHG: lego sabbaton ginomai anthropos anthropos sabbaton
Trans.: si sabbat gi
menneske menneske sabbaton
PAKTEN: Og så sa han til dem: “Sabbaten ble gitt for menneskene, og ikke
menneskene for sabbaten.
MAR 02:28
SHG: hoste huios anthropos kurios kai sabbaton
Trans.: derfor sønn menneske herre over sabbat
PAKTEN: Derfor er Menneskesønnen herre over sabbaten.”
160
Markus med den greske teksten
MAR 03
Jesus velger sine disipler
MAR 03:01-06. På en sabbat
MAR 03:01
SHG: eiserchomai palin eis sunagoge anthropos ekei echo xeraino cheir
Trans.: gå
igjen i synagoge menneske der ha vissen hånd
PAKTEN: Han gikk igjen inn i en synagoge. Det var et menneske der med en vissen
hånd.
MAR 03:02
SHG: paratereo ei therapeuo sabbaton kategoreo
Trans.: vokte
om helbrede sabbat anklage
PAKTEN: De fulgte nøye med om han ville lege noen på en sabbat, for da kunne
de få noe å anklage ham for.
MAR 03:03
SHG: lego anthropos echo xeraino cheir egeiro eis
Trans.: si menneske ha vissen hånd reis i
-ho -mesos
denne vei
PAKTEN: Jesus sa til mennesket med den visne hånden: “Reis deg og kom hit.”
MAR 03:04
SHG: lego exesti agathopoieo agathopoieo sabbaton e kakopoieo kakopoieo
Trans.: si tillate gjøre godt gjøre godt sabbat
gjøre ondt gjøre ondt
sozo psuche e
apokteino siopao soipao
redde sjel
eller slå i hjel taus taus
PAKTEN: Da spurte Jesus dem: “Er det ikke tillatt å gjøre godt på en sabbat? —
Eller skal vi gjøre ondt? Skal vi redde en sjel eller slå den i hjel?” Men de forholdt
seg tause.
MAR 03:05
SHG: periblepo periblepo periblepo orge sullupeo porosis kardia lego anthropos
Trans.: se rundt se rundt se rundt vrede bedrøvet hard hjerte si menneske
ekteino sou cheir ekteino
rekk ut din hånd rekk ut
cheir apokathistemi hugies allos
hånd tilsvarende
frisk andre
Markus med den greske teksten
161
PAKTEN: Han så seg omkring med harme og bedrøvelse på grunn av deres harde
hjerter. Han sa til mennesket: “Rekk ut hånden din.” Han rakte ut hånden, og den ble
like frisk som den andre.
MAR 03:06
SHG: pharisaios exerchomai exerchomai eutheos poieo samboulion herodianoi
Trans.: fariseer gå
gå
straks gjøre samtale
herodianer
kata
hopos
apollumi
angående hvordan ødelegge
PAKTEN: Fariseerne gikk straks ut og diskuterte med herodianerne hvordan de
skulle få tatt livet av ham.
MAR 03:07-12. Mange følger Jesus
MAR 03:07
SHG: iesous anachoreo mathetes thalassa polus plethos galilaia akoloutheo
Trans.: jesus trekke
elev
sjø
stor
mengde galilea følge
PAKTEN: Jesus ville trekke seg tilbake til sjøen sammen med disiplene, men store
mengder fra Galilea fulgte etter dem.
MAR 03:08
SHG: ioudaia hierosoluma idoumaia peran
iordanes peri turos sidon polis
Trans.: judea Jerusalem idumea bortenfor jordan fra tyros sidon stor
plethos akouo hosos hosos poieo erchomai
mengde høre alt
alt
gjøre komme
PAKTEN: De kom også fra Judea og Jerusalem, og fra Idumea på den andre siden
av Jordan, og fra Tyros og Sidon. De hadde hørt om alt han gjorde og ville oppsøke
ham.
MAR 03:09
SHG: epo mathetes ploiarion ploarion proskartereo proskartereo dia ochlos
Trans.: be elev
båt
båt
klargjøre
klargjøre
for at -mengde
hina -me thlibis
for at uten trengsel
PAKTEN: Han ba da disiplene gjøre klar en båt til ham for at menneskemengden
ikke skulle trenge seg på.
162
Markus med den greske teksten
MAR 03:10
SHG: therapeuo polus hoste epipipto haptomai hosos echo mastix
Trans.: helbrede mange som presse ta på
alle ha plage
PAKTEN: Han leget mange, og alle som hadde plager, presset på for å ta på ham.
MAR 03:11
SHG: akathartos pneuma hotan theoreo prospipto prospipto krazo lego ei
Trans.: uren
ånd
da
se
falle ned falle ned rope si er
huios theos
sønn gud
PAKTEN: Og når de som hadde urene ånder, fikk øye på ham, kastet de seg ned
foran ham. De ropte og sa: “Du er Guds Sønn!”
MAR 03:12
SHG: polus epitimao poieo phaneo
Trans.: alle advare gjøre kjent
PAKTEN: Men alle ble advart mot å gjøre ham kjent.
MAR 03:13-19. De tolv apostlene
MAR 03:13
SHG: anabaino eis oros proskaleomai hos thelo aperchomai
Trans.: gå opp i fjell kalle til seg de ønske komme
PAKTEN: Så gikk han opp i en fjellskråning og kalte til seg dem han ønsket. Og de
kom opp til ham.
MAR 03:14
SHG: poieo dodeka apostello apostello karusso
Trans.: gjøre tolv utsending sende ut forkynne
PAKTEN: Der tok han ut tolv apostler, de som han skulle sende ut for å forkynne.
MAR 03:15
SHG: echo exousia therapeuo ekballo daimonion
Trans.: ha fullmakt helbrede kaste ut demon
PAKTEN: Han gav dem også fullmakt til å lege og drive ut demoner.
Markus med den greske teksten
163
MAR 03:16
SHG: simon epitithemi onoma petros
Trans.: simon kjenne
navn peter
PAKTEN: De var: Simon, også kjent som Peter.
MAR 03:17
SHG: iakobos zebedaios ioannes adolphes iakobos epitethemi -onoma boanerges
Trans.: jakob sebedeus johannes bror
jakob kjenne
navn boanerges
hos huios bronte
det sønn torden
PAKTEN: Og Jakob til Sebedeus, og hans bror Johannes, også kjent som Boanerges.
Det betyr ‘tordensønner.’
MAR 03:18
SHG: andreas philippos bartholomaies matthaios thomas iakobos alphaios
Trans.: andreas filip
bartolomeus mattias
tomas jakob
alpheus
thaddaios simon kananites
taddeus siman kananeus
PAKTEN: Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus og Tomas, og Jakob til Alfeus,
Taddeus, og Simon Kananeus.
MAR 03:19
SHG: ioudas iskariotes esti kai paradidomi erchomai eis oikos
Trans.: judas iskariot han som overgi
gå inn
i hus
PAKTEN: Og Judas fra Iskariot som overgav ham. Deretter gikk de inn i et hus.
MAR 03:20-27. Et hus i strid med seg selv
MAR 03:20
SHG: ochlos
sunerchomai sunerchomai palin hoste dunamai mete
Trans.. menneskemengden samle seg
samle seg
igjen slik at kunne knapt
mete phago artos
knapt ete
brød
164
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Igjen stimlet menneskemengden sammen om ham slik at han knapt nok
kunne få i seg maten.
MAR 03:21
SHG: ho -para akouo exerchomai krateo lego existemi
Trans.: de nær høre komme
gripe si forstand
PAKTEN: Men da hans nærmeste hørte om dette, kom de for å hente ham, for de
sa: “Han er gått fra forstanden!”
MAR 03:22
SHG: grammateus ho katabaino katabaino hierosoluma lego echo beelseboul
Trans.: skriftlærd som komme komme jerusalem sa ha be’elsebub
archon daimonion ekballo daimonion
fyrste demon
kaste ut demon
PAKTEN: Og de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa: “Han er besatt
av Be’elsebub! For det er ved demonenes fyrste han driver ut demoner!”
MAR 03:23
SHG: proskaleomai lego parabole pos
dunamai satanas ekballo satanas
Trans.: kalle
si
lignelse hvordan evne
satan kaste ut satan
PAKTEN: Da kalte han dem til seg og begynte å tale til dem i en lignelse: “Hvordan
kan Satan drive ut Satan?
MAR 03:24
SHG: ean basileia merizo epi heautou basileia ou
dunamai histemi
Trans.: hvis rike
splitte med selv
rike
aldri evne
bestå
PAKTEN: Hvis et rike strider mot seg selv, kan det riket ikke bli stående.
MAR 03:25
SHG: ean oikia merizo epi heautou oikia ou
dunamai histemi
Trans.: hvis hus splitte med selv
hus aldri evne
bestå
PAKTEN: Og hvis et hus strider mot seg selv, kan det huset ikke bli stående.
MAR 03:26
SHG: ei satanas anistemi epi heautou meizo ou dunami histemi echo telos
Trans.: om satan reise seg mot selv
splitte aldri evne bestå ha stutt
Markus med den greske teksten
165
PAKTEN: For hvis Satan skulle reise seg mot seg selv i strid, kan han ikke bli
stående, men vil gå sin ende i møte.
MAR 03:27
SHG: oudeis oudeis dunamai eiserchomai eis ischuros oikia diarpazo skeuos
Trans.: ingen ingen evne
gå inn
i sterk hus frarøve eiendel
ean_me
om ingen
proton deo ischumos ischumos tote diarpazo oikia
først binde sterk
sterk
da røve
hus
PAKTEN: Ingen kan gå inn i en sterk manns hus og frarøve ham det han eier med
mindre han først binder den sterke mannen. Da kan han plyndre hans hus.”
MAR 03:28-30. Spott mot Den hellige ånd
MAR 03:28
SHG: amen lego pas hamartema aphiemi huios anthropos blasphemia hosos
Trans.: sannhet si all synd
ettergi sønn menneske spott
enhver
hosos - an blasphemo
enhver som spott
PAKTEN: “For denne sannhet sier jeg: All synd og spott skal bli tilgitt menneskenes
sønner, og enhver bespottelse de uttaler.
MAR 03:29
SHG: blasphemeo eis hagios pneuma echo ou -eis ho aion aphesis enochos
Trans.: spotte
mot hellig ånd
få aldri
i tid tilgivelse skyldig
aionios krisis
tiders dom
PAKTEN: Men den som spotter Den hellige ånd, skal aldri i tider bli tilgitt, for han
blir skyldig til tiders dom.”
MAR 03:30
SHG: hoti lego echo akarthartos pneuma
Trans.: for si
ha uren
ånd
PAKTEN: For de hadde påstått: ‘Han har en uren ånd.’
166
Markus med den greske teksten
KOMMENTAR: Dette er det eneste verset i hele Bibelen som direkte forklarer hva
det vil si å spotte Den hellige ånd. Og legg merke til at det er spott mot Den hellige
ånd, og ikke synd mot Den hellige ånd, som aldri skal tilgis — naturlig nok, for hver
gang vi synder, synder vi mot Den hellige ånd, det som Gud representerer.
Men du spotter Den hellige ånd når du utvetydig er vitne til Guds kraft og da spotter
det han representerer — slik de skriftlærde gjorde i dette tilfellet da de påstod at en
av Guds kraftfulle gjerninger ved Kristus var av Satan.
Konklusjon på Johannes 10:36-39: ‘Hvis dere ikke vil tro meg på mitt ord, (at Jesus
var Guds himmelske Sønn) så tro meg iallfall på mine gjerninger (at de var fra Gud).’
MAR 03:31-35. En bror, en søster eller en mor
MAR 03:31
SHG: erchomai oun adelphos meter histemi exo
apostello phoneo
Trans.: komme da brødre mor stå
utenfor sende
bud
PAKTEN: Da kom brødrene hans sammen med deres mor. De stod utenfor og sendte
bud på ham.
MAR 03:32
SHG: ochlos
kathemai peri epo ide meter adelphos exo
zeteo
Trans.: menneskemengde sitte
rundt si se mor brødre utenfor søke
PAKTEN: Mange mennesker satt rundt ham, og noen sa: “Se! — din mor og dine
brødre står utenfor og spør etter deg.”
MAR 03:33
SHG: apokrinomai lego tis
meter e
adelphos
Trans.: respondere si hvem mor eller brødre
PAKTEN: Han svarte og sa: “Hvem er min mor eller mine brødre?”
MAR 03:34
SHG: periblepo kuklothen kukloi ho kathemai peri lego ide meter adolphos
Trans.: se rundt omkring sirkel som sitte
rundt si
se mor bror
PAKTEN: Da så han seg omkring på de mange som satt rundt ham og sa: “Se — her
er min mor og mine brødre.
Markus med den greske teksten
167
MAR 03:35
SHG: hos -an thelema theos houtos adelphos adelphe meter
Trans.: den som vilje gud denne bror
søster mor
PAKTEN: Den som gjør Guds vilje, er en bror, en søster og en mor.”
MAR 04
Jesus taler i lignelser
MAR 04:01-09. Om såkornet
MAR 04:01
SHG: archomai palin didasko thalassa para
sunago polus ochlos hoste
Trans.: begynne igjen undervise sjø
omkring samle stor -mengde derfor
embaino eis ploion kathemai thalassa pas ochlos
thalassa epi gerasko
ombord i båt
plassere sjø
hele menneskemengde sjø
på jord
PAKTEN: Han begynte igjen å undervise ved sjøen, og menneskemengden som
samlet seg rundt ham, ble så stor at han måtte gå ombord i en båt. Han satte seg i den
et stykke ute på sjøen, mens hele menneskemengden ble stående igjen ved strandkanten.
MAR 04:02
SHG: en didasko polus parabole lego didache
Trans.: da undervise mange lignelse si lære
PAKTEN: Han underviste dem med mange lignelser og la frem sin lære for dem:
MAR 04:03
SHG: akouo idou erchomai speiro speiro
Trans.: hør se gå
så
så
PAKTEN: “Hør her: Se — én gikk ut for å så.
MAR 04:04
SHG: ginomai speiro ho -men pipto hodos para peteinen ouranos erchomai
Trans.: skje
så
at noe falle vei da fugl
det høye komme
kathesthido
ete
168
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Mens han sådde, falt noe av såkornet langs veikanten, og himlenes fugler
kom og åt det opp.
MAR 04:05
SHG: allos pipto epi petrodes hopou echo polus ge eutheros exantello dia
Trans.: noe falle på steingrunn der
ha mye jord straks spire
fordi
echo me bathos ge
ha
ingen dyp jord
PAKTEN: Noe falt på karrig grunn der det ikke var mye jord. Og det spirte hurtig
fordi jorden var skrinn.
MAR 04:06
SHG: helios kaumatizo dia echo me
rhiza xeraino
Trans.: sol
svi
fordi ha ingen rot visne
PAKTEN: Men solen svidde dem av fordi de ikke hadde slått røtter. Og de visnet.
MAR 04:07
SHG: allos pipto eis akantha akantha anabaino sumprigo didomi ou
korpos
Trans.: noe falle blant tistel
tistel
vokse
kvele
gi
ingen frukt
PAKTEN: Noe av såkornet falt også blant tistler. De vokste opp, men ble kvalt. Og
de bar ingen avling.
MAR 04:08
SHG: allos pipto eis kalos ge didomi karpos anabaino auxano phero phero heis
Trans.: noe falle i god jord gi
avling spire
vokse bære bære en
triakonta heis hexekonta heis hekaton
tretti
en seksti
en hundre
PAKTEN: Men noen falt i god jord. Det spirte, vokste og gav avling. Noen gav tretti
ganger mer, noen seksti og noen hundre.”
MAR 04:09
SHG: lego echo ous akouo akouo
Trans.: say have ear hear hear
PAKTEN: Og han sa: “Den som har ører å høre med — lytt.”
Markus med den greske teksten
169
MAR 04:10-12. Jesus taler i bilder
MAR 04:10
SHG: hote katamonas peri dodeka erotoa parabole
Trans.: da alene
andre tolv spørre lignelse
PAKTEN: Da han ble alene, kom noen som var i følget sammen med de tolv og
spurte ham hva lignelsen betydde.
MAR 04:11
SHG: lego didomi ginosko musterion basileia theos exo
pas ho ginomai
Trans.: si gi
vite
mysterium rike
gud utenfor alle de gi
parabole
lignelse
PAKTEN: Da svarte han: “Dere har fått kunnskap om Guds rikes mysterium. Men
til dem som står utenfor, kommer alt i lignelser.
MAR 04:12
SHG: blepo blepo eido akouo akouo suniemi mepote mepote mepote mepote
Trans.: se
se
skjelne høre høre forstå forat forat forat forat
epistrepho hamartema aphiemi
omvende synd
ettergi
PAKTEN: ‘For når de ser, skjelner de ikke, og når de hører, skjønner de ikke, slik
at de kan vende om og få sine synder tilgitt.’”
JES 06:09-10
MAR 04:13-20. Forklaringen på lignelsen om såkornet
MAR 04:13
SHG: lego eido tautei parabole pos
ginosko pas
parabole
Trans.: si se denne lignelse hvordan kjenne enhver lignelse
PAKTEN: Da sa han til dem: “Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere
da kunne forstå de andre lignelsene?
MAR 04:14
SHG: speiro speiro logos
Trans.: så
så
ord
170
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Det som blir sådd, er ordet.
MAR 04:15
SHG: houtos hodos para hopou logos speiro hotan akouo logos satanas erchomai
Trans.: de
vei
det sted ord sådd disse høre ord satan komme
eutheos airo airo logos speiro kardia
straks frata frata ord sådd hjerte
PAKTEN: De ved veikanten der ordet ble sådd, hører ordet. Men straks kommer
Satan og tar fra dem det ordet som ble sådd i deres hjerter.
MAR 04:16
SHG: houtos homoios speiro epi petrodes hos hotan akouo logos eutheos
Trans.: disse samme så
på steingrunn også disse høre ord
straks
lambano chara
motta glede
PAKTEN: På samme måte er det med såkornet som ble sådd på karrig grunn. De
hører ordet og tar straks imot det med glede.
MAR 04:17
SHG: echo ou rhiza heautou esti prokairos eita thlipsis e diogmus ginomai
Trans.: ha ingen rot derfor bestå midlertidig når trengsel eller forfølge komme
logos eutheos skandalizo
ord straks snuble
PAKTEN: Men fordi det ikke slår rot, varer de bare en kort stund, for når de blir
utsatt for trengsler og forfølgelser på grunn av ordet, snubler de med en gang.
MAR 04:18
SHG: houtos speiro eis akantha houtos akouo logos
Trans.: disse så
blant tistel disse høre ord
PAKTEN: Det som ble sådd blant tistler, er de som hører ordet.
MAR 04:19
SHG: merimna houtou aion apate ploutos epithumia loipoy eisporeuomai
Trans.: engtelse denne tid bedrag rikdom begjær
alt
komme
Markus med den greske teksten
171
sumpnigo logos ginomai akarpos
kvele
ord gi
avling / frukt
PAKTEN: Men denne tids bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alt det
andre, kveler ordet slik at det ikke gir avling.
MAR 04:20
SHG: houtos speiro epi kalos ge hostis akouo logos paradechomai karpophoreo
Trans.: de
så
i god jord de
høre ord ta imot
gi avling
karpophoreo karpophoreo heis triakonto heis hexekonta eis hekaton
gi avling
gi avling
en tretti
en seksti
en hundre
PAKTEN: Men det såkornet som falt i god jord, er de som hører ordet og tar imot
det. De gir avling — én tretti ganger, én seksti ganger og én hundre ganger.”
MAR 04:21-23. Om klarsyn
MAR 04:21
SHG: lego luchnos erchomai tithemi hupo modius e lupo kline epitithemi epi
Trans.: si lampe komme sette under kar eller under seng sette
på
luchnia
stake
PAKTEN: Og han sa til dem: “Dere tar vel ikke frem en lampe for å sette den under
et kar eller under en seng? Dere setter den i en lysestake.
MAR 04:22
SHG: ou -tis kruptos hos phaneroo oude tis ginomai apokruphos erchomai eis Trans.: det som skjule det åpenbare det som gjøre hemmelig komme i
paneros
lys
PAKTEN: For det som er skjult, skal komme for en dag, og det som blir holdt
hemmelig, skal frem i lyset.
MAR 04:23
SHG: ei_tis
Trans.: den som
echo ous akouo akouo
ha øre høre høre
PAKTEN: Den som har ører å høre med — lytt.”
172
Markus med den greske teksten
MAR 04:24-25. Om skjelneevne
MAR 04:24
SHG: lego blepo akouo hos metrom meteo meteo akouo prostithemi prostithemi
Trans.: si vokte høre for mål
måle måle høre tillegg
tillegg
PAKTEN: Og han fortsatte: “Men vurder nøye det dere hører. For med det samme
mål dere selv bruker, skal det bli målt opp for dere. For den som hører, skal få mer.
MAR 04:25
SHG: echo didomi echo airo kai echo
Trans.: ha få
ha miste det ha
PAKTEN: For den som har, skal få. Og den som ikke har, skal miste det han har.”
MAR 04:26-29. Om såkornet
MAR 04:26
SHG: lego houto basileia theos ei anthropos ballo sporos epi
Trans.: si slik rike
gud
når menneske kaste såkorn på
ge
jord / åker
PAKTEN: Så sa han: “Guds rike er som når en mann har kastet såkorn på en åker.
MAR 04:27
SHG: katheudo egeiro nux hemera sporos bastano mekuno eido
hos
Trans.: sove
vake natt dag
frø
spire
vokse
se / forstå hvordan
PAKTEN: Om han sover eller er våken, om det er natt eller dag, spirer såkornet og
vokser opp uten at han forstår hvordan.
MAR 04:28
SHG: ge karpophoreo karpophoreo karpophoreo automatos proton chortos eita
Trans.: jord bringe frem bringe frem bringe frem automatisk først stilk
så
stachus eita pleres sitos stachus
aks
så moden korn aks
PAKTEN. Og jorden bringer det frem helt av seg selv — først strået, deretter akset
og til slutt modne korn i akset.
MAR 04:29
SHG: karpos paradidomi paradidomi eutheos apostello drepanon hoti therismos
Trans.: frukt bære frem bære frem straks skjære
sigd
for innhøsting
Markus med den greske teksten
173
paristemi
foregå
PAKTEN: Når frukten er båret frem, blir den straks kuttet av med sigd, for innhøstingen er begynt.”
MAR 04:30-32. Sennepsfrøet og Guds rike
MAR 04:30
SHG: lego tis homoioo
basileia theos e poios
parabole paraballo
Trans.: si hva sammenligne rike
gud eller hvilken lignelse forklare
PAKTEN: Og han fortsatte: “Hva kan vi sammenligne Guds rike med? Eller med
hvilken lignelse kan vi forklare det?
MAR 04:31
SHG: hos kokkos sinapi sperma hos speiro ge mikros pas sperma ge
Trans.: likne frø
sennep frø
som så
åker mnste alle frø
åker
PAKTEN: Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd i en åker, er det det minste
av alle frøene i åkeren.
MAR 04:32
SHG: speiro anabaino ginomai meizon pas lachanon poieo megas klados
Trans.: så
vokse
oppnå større alle hagevekst gjøre store gren
hoste peteinon ouranos dunamai kataskenoo hupo skia
dermed fugl
det høye gjøre
hvile / bo
under skygge
PAKTEN: Men når det er sådd, vokser det opp og blir det største av alle plantene
i hagen med grener så store at fuglene under himlene kan komme og ta bolig under
skyggen fra det.”
MAR 04:33-34. Jesus talte kun i bilder
MAR 04:33
SHG: polus toioutos parabole laleo logo dunamai akouo
Trans.: mange slik
lignelse tale ord evne
høre
PAKTEN: I mange slike lignelser forklarte han ordet for dem alt etter hvor mye de
var i stand til å ta imot.
174
Markus med den greske teksten
MAR 04:34
SHG: choris parabole laleo kata
-idios epiluo pas mathetes
Trans.: uten lignelse tale ettersom alene forklare alt elev
PAKTEN: For uten at det var i lignelser, talte han ikke. Men når de var alene, forklarte han alt til disiplene.
MAR 04:35-41. Jesus stilner stormen
MAR 04:35
SHG: ekeinos hemera opsios ginomai lego dierchomai dierchomai paran
Trans.: samme dag
kveld komme si
gå
gå
bortenfor
paran
bortenfor
PAKTEN: Da det var blitt kveld den samme dagen, kom han og sa til dem: “La oss
dra over til den andre siden.”
MAR 04:36
SHG: aphiemi aphiemi ochlos
paralamano ploion allos ploiarion
Trans.: forlate forlate menneskemengde gå ombord i båt
andre liten båt
ploiarion
liten båt
PAKTEN: Da drog debort fra menneskemengden og gikk ombord i en båt. Også
andre båter var med dem.
MAR 04:37
SHG: ginomai megas lailaps anemos kuma epiballo eis ploion hoste ede gemizo
Trans.: skje
stor storm vind
bølge slå
over båt
slik at nå full
PAKTEN: Da blåste det opp med høye stormbølger som slo så kraftig over båten at
den var i ferd med å fylles.
MAR 04:38
SHG: promna katheudo epi proskephalaion diegeiro lego didaskolos mule
Trans.: akter sove
på pute
vekke si lærer
engste
apollumi
ødelegge
Markus med den greske teksten
175
PAKTEN: Men Jesus lå i akterstavnen og sov på en pute. Disiplene vekte ham og
sa: “Lærer, er du ikke redd for at vi skal gå under?”
MAR 04:39
SHG: diegeiro epitimao anemos epi thalassa siopai phimoo anemos kopazo megas
Trans: reise true
vind
si hav
stille stilne vind
avta meget
galene
stille
PAKTEN: Da reiste han seg, truet vinden og sa til havet: “Stille. Vær rolig.” Så
løyet vinden av til det ble blikk stille.
MAR 04:40
SHG: epo tis
houto deilos pos echo ou pistos
Trans.: si hvorfor dere redd så ha ingen tro
PAKTEN: Og han sa til dem: “Hvorfor ble dere så redde? Har dere ingen tro?”
MAR 04:41
SHG: phobeo phobos phobos megas lego allelon
allelon
tis
ara
Trans.: engstelig frykt frykt
stor
si hverandre hverandre hvem være
ara houtos kai anemos thalassa hupakouo
være dette også vind
hav
adlyde
PAKTEN: Da ble de veldig engstelige og sa til hverandre: “Hvem kan dette være
som både vinden og havet adlyder!”
MAR 05
Jesus gjør mange under
MAR 05:01-20. Den besatte
MAR 05:01
SHG: erchomai peran peran thalassa eis chore gadarenos
Trans.: dra
over over hav
til distrikt gadarenos
PAKTEN: Så drog de over sjøen til distriktet Gadarenos.
176
Markus med den greske teksten
MAR 05:02
SHG: exerchomai ploion eutheos apatar mnemeion anthropos akathartos pneuma
Trans.: komme
båt
straks møte gravkammer meneske uren
ånd
PAKTEN: Da han var kommet ut av båten, kom en mann med urene ånder ut av
gravhulene for å møte ham.
MAR 05:03
SHG: hos echo kathoikesis mnemeion oudeis oudeis dumamai deo oute
Trans.: han ha bolig
gravhule ingen ingen makte
binde engang
halusis
lenke
PAKTEN: Han oppholdt seg i hulene, og ingen klarte å binde ham, ikke engang med
lenker.
MAR 05:04
SHG: dia pollakis deo pede halusis halusis diaspao diaspao pede suntribo kai Trans.: for ofte
binde fot lenke lenke rive
rive
fot bryte for
oudeis ischuo
ingen kraftig
oudeis damazo
ingen temme
PAKTEN: For han var ofte blitt lagt i fotlenker, men han hadde revet dem av føttene
for de hadde ikke vært kraftige nok til å temme ham.
MAR 05:05
SHG: diapantos nux hemera oros mnema krazo katakopto heautou lithos
Trans.: alltid
natt dag
fjell grav rope skjære
seg
stein
PAKTEN: Hver natt og dag gikk han og brølte mellom gravhulene og fjellknausene,
og han skar seg opp med steiner.
MAR 05:06
SHG: eido iesous makrothen apo
trecho proskuneo
Trans.: se jesus på avstand adskille løpe kaste ned
PAKTEN: Da han så Jesus et stykke borte, løp han mot ham og kastet seg ned foran
ham.
Markus med den greske teksten
177
MAR 05:07
SHG: krazo megas phone epo tis iesous huios hupistos hupistos theos horkizo theos
Trans.: rope høy stemme si hva jesus sønn høyeste høyeste gud sverge gud
basanizo
plage
PAKTEN: Og han ropte med høy stemme: “Hva vil du med meg, Jesus, Sønn av Den
høyeste Gud? Sverg ved Gud at du ikke skal plage meg!”
MAR 05:08
SHG: lego erchomai anthropos akathartos pneuma
Trans.: si komme menneske uren
ånd
PAKTEN: For Jesus hadde sagt til ham: “Fár ut av denne mannen, du urene ånd.”
MAR 05:09
SHG: eperotao tis onoma apokrinomai lego onoma legeon polus
Trans.: spørre hva navn respondere si navn legion mange
PAKTEN: Da spurte han ham: “Hva heter du?” “ Han svarte og sa: “Jeg heter Legion, og vi er mange.”
MAR 05:10
SHG: parakaleo polus apostello apostello chora
Trans.: be
meget sende
sende
distrikt
PAKTEN: Så ba han innstendig om at han ikke måtte bli sendt ut av distriktet.
MAR 05:11
SHG: de ekei pros oros megas agele choiros bosko
Trans.: nå der på fjell stor flokk gris
beite
PAKTEN: Der på fjellet beitet en stor griseflokk.
MAR 05:12
SHG: pas daimon parakaleo lego pempo eis choiros eiserchomai eis
Trans.: alle demon bønnfalle si sende i gris
fare inn
i
PAKTEN: Han med alle åndene bønnfalt ham og sa: “Send dem til grisene, og la
dem fare inn i dem!”
178
Markus med den greske teksten
MAR 05:13
SHG: eutheos iesous epitrepo epitrepo akathartos pneuma exerchomai eiserchomai
Trans.: straks jesus godta godta uren
ånd
fare ut
fare inn
eis choiros agele hormao kata kremnos eis thalassa hos dischilioi dischilioi
i gris
flokk sette
utfor skrent i sjø
de to tusen to tusen
pnigo
thalassa
omkomme sjø
PAKTEN: Så snart Jesus hadde godtatt det, fôr de urene åndene ut av ham og inn
i griseflokken som satte utfor en skrent og ned i sjøen. Det var to tusen som druknet
i sjøen.
MAR 05:14
SHG: bosko choiros pheugo anaggello polis agros exerchomai eido ginomai
Trans.: beite gris
løpe bort fortelle by land komme
se skje
PAKTEN: Grisepasserne løp av sted og fortalte det i byen og distriktene. Og de kom
for å se hva som hadde hendt.
MAR 05:15
SHG: erchomai iesous theoreo daimonizomai daimonizomai echo legion kathemai
Trans.: komme jesus se
demonbesatt demonbesatt ha legion sitte
himatizo sophroneo sophroneo phobeo
påkledd fullt vett fullt vett redde
PAKTEN: Da de nærmet seg Jesus, fikk de se at han som hadde vært besatt av en
legion demoner, satt der fullt påkledd og ved full sans og samling. Da ble de redde.
MAR 05:16
SHG: eido diegenomai pos ginomai daimonaizomai daimonaizomai peri choiros
Trans.: se fortelle
hva skje
demonbesatt demonbesatt
og gris
PAKTEN: De som hadde sett det, fortalte om det som hadde skjedd med ham som
var besatt av demoner, og om det med grisene også!
MAR 05:17
SHG: archomai parakaleo aperchomai horion
Trans.: begynne bønnfalle forlate
grense
PAKTEN: Og de begynte å bønnfalle dem om at de måtte dra bort fra grensetraktene
deres.
Markus med den greske teksten
179
MAR 05:18
SHG: embaino eis ploion daimonizomai daimonizomai parakaleo
Trans.: gå ombord i båt
demonbesatt demonbesatt ønske
PAKTEN: Da de skulle gå ombord i båten, kom han som hadde vært demonbesatt
og ville være med dem.
MAR 05:19
SHG: iesous aphiemi lego hupago oikos sos anaggello hosos hosos kurios poieo
Trans.: jesus tillate si dra
hus dine fortell
alt det alt det herren gjøre
eleeo
nåde
PAKTEN: Men Jesus gav ham ikke lov. Han sa: “Dra hjem til familien din og fortell
dem alt det Jehovah har gjort og hvor barmhjertig han har vært mot deg.”
MAR 05:20
SHG: aperchomai archomai kerusso dekapolis hosos hosos iesous poieo pas
Trans.: dra rundt begynne fortelle dekapolis alt det alt det Jesus gjøre alle
taumazo
forundre
PAKTEN: Så drog han av sted og begynte å fortelle rundt omkring i Dekapolis om
alt det Jesus hadde gjort for ham. Og alle ble forundret.
MAR 05:21-43. En døende pike og en blødende kvinne
MAR 05:21
SHG: iesous diaoerao palin ploion peran peran polos ochlos sunago para thalassa
Trans.: Jesus dra
igjen båt
over over stor mengde samle ved sjøen
PAKTEN: Da Jesus igjen var kommet over til den andre siden med båten, samlet
mange mennesker seg rundt ham mens han var ved sjøen.
MAR 05:22
SHG: idou erchomai heis archisunagogos archisunagogos iaeiros onoma eido pipto
Trans.: se komme en forstander
forstander
jairus navn se falle
pros pous
foran fot
180
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Og, se! — en synagogeforstander med navn Jairus, fikk øye på ham! Han
falt ned foran føttene hans, —
MAR 05:23
SHG: parakaleo polus lego thugatrion thugatrion echo eschatos eschatos erchomai
Trans.: be
mye si
lille datter lille datter ha døende døende komme
epitithemi cheir epitithemi sozo zao
sette
hånd sette
frisk leve
PAKTEN: — ba ham innstendig og sa: “Min lille datter ligger for døden! Men hvis
du vil komme og legge hendene dine på henne, blir hun frisk og får leve.
MAR 05:24
SHG: aperchomai polus ochlos
akoloutheo sunthlibo
Trans.: gå
stor menneskemengde følge
presse
PAKTEN: Han ble med ham, og en stor menneskemengde fulgte dem og presset seg
innpå.
MAR 05:25
SHG: gune eimi rhusis haima dodeka etos
Trans.: kvinne være utflod blod tolv
år
PAKTEN: Det var en kvinne der som hadde hatt utflod av blod i tolv år.
MAR 05:26
SHG: pascho polus polus iatros dapanao pas para medeis opheleo mallon erchomai
Trans.: lidelse stor stor lege bruke alt eie ingen nytte heller bli
cheiron
verre
PAKTEN: Hun hadde hatt store lidelser og oppsøkt leger. Hun hadde brukt opp alt
hun eide, men ble stadig verre.
MAR 05:27
SHG: akouo iesous erchomai ochlos opisthen haptomai himation
Trans.: høre jesus komme mengde bakfra berøre kappen
PAKTEN: Da hun hørte at Jesus kom, nærmet hun seg ham bakfra for å kunne
berøre kappen hans.
Markus med den greske teksten
181
MAR 05:28
SHG: lego kan haptomai himation sozo
Trans.: si hvis berøre
kappe redde
PAKTEN: For hun sa med seg selv: ‘Hvis jeg får ta på kappen hans, er jeg reddet.’
MAR 05:29
SHG: eutheos pege haima xerano ginosko soma iaomai mastix
Trans.: straks kilde blod tørke føle
kropp frisk plage
PAKTEN: Med det samme tørket kilden til blødningene inn, og hun kunne føle på
kroppen at hun ble frisk fra lidelsene.
MAR 05:30
SHG: iesous eutheos epiginosko heautou dunamis exerchomai epistrepho
Trans.: jesus straks kjenne
ham
kraft
utgå
vende
epistrepho ochlos
lego tis
haptomai himation
vende
menneskemengde si hvem berøre kappe
PAKTEN: Jesus kjente rett da at det gikk en kraft ut av ham. Da snudde han seg mot
menneskemengde og spurte: “Hvem var det som tok i kappen min?”
MAR 05:31
SHG: mathetes lego blepo ochlos
sunthlibo lego tis
haptomai
Trans.: elev
si se
menneskemengde presse
si hvem berøre
PAKTEN: Disiplene svarte: “Du ser hvor mange som presser på! Likevel spør du:
‘Hvem kom borti meg?’”
MAR 05:32
SHG: periblepo periblepo periblepo eide poieo touto
Trans.: se omkring se omkring se omkring se gjøre dette
PAKTEN: Men Jesus fortsatte å se seg omkring for å finne ut hvem som hadde gjort
det.
MAR 05:33
SHG: gune phobeo tremo eide hos ginomai erchomai prospipto prospipto
Trans.: kvinne redd
skjelve se det skje
kom
kaste ned kaste ned
epo pas aletheia
si all sannhet
182
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Kvinnen ble så redd at hun skalv, for hun hadde forstått hva som hadde
skjedd med henne. Da kastet hun seg ned foran ham og fortalte ham hele sannheten.
MAR 05:34
SHG: epo thugater pistis sozo sozo hupago eirene hugies mastix
Trans.: si datter tro redde redde gå
fred frisk plage
PAKTEN: Da sa han til henne: “Datter, din tro har reddet deg. Gå i fred. Vær frisk
uten lidelser.”
MAR 05:35
SHG: eti laleo erchomai archisunagogos archisunagogos lego thugater apotnesko
Trans.: mer tale komme forstander
forstander
si datter død
tis
skullo
didaskalos eti eti
derfor beslaglegge lærer
mer mer
PAKTEN: Mens Jesus ennå snakket, kom noen til synagogeforstanderen og sa: “Din
datter er død! Det har ingen hensikt å legge beslag på læreren lenger!”
MAR 05:36
SHG: eutheos iesous akouo logos laleo lego archisunagogos
Trans.: strak
jesus høre
ord tale si
forstander synagoge
archisunagogos phobeo monon pisteo
forstander synagoge frykt bare tro
PAKTEN: Da Jesus hørte dette, talte han til synagogeforstanderen og sa: “Vær ikke
redd. Bare tro.”
MAR 05:37
SHG: aphiemi oudeis oudeis sunakoloutheo ei_me petros iakobos ioannes
Trans.: tillate ingen ingen følge
unntatt peter jakob johannes
adelphos iakobos
bror
jakob
PAKTEN: Ingen fikk være med ham unntatt Peter og Jakob, og Johannes, bror til
Jakob.
MAR 05:38
SHG: erchomai oikos archisunagogos archisunagogos theoreo thorubos klaio
Trans.: komme hus forstanderforstanderse
oppstyr gråt
Markus med den greske teksten
183
alabazo polus
klage mye
PAKTEN: Da de kom hjem til synagogeforstanderen, var der mye oppstyr. Det var
gråt og høye klageskrik.
MAR 05:39
SHG: eiserchomai lego tis thorubeo thorubeo klaio paidion apotnesko katheudo
Trans.: gå
si
hva oppstyr oppstyr gråte barn
død
sove
PAKTEN: Han gikk inn og sa til dem: “Hvorfor lager dere så mye oppstyr og gråter?
Barnet er ikke dødt. Hun sover.”
MAR 05:40
SHG: katagaleo katagaleo ekballo hapas paralambano pater meter paidion
Trans.: le ned
le ned
kaste ut enhver ta med
far mor barn
eisporeuomai hopou paidion anakeimai
gå til
sted barn
ligge
PAKTEN: Da lo de nedsettende av ham. Men da han hadde kastet ut alle sammen,
tok han med seg barnets far og mor og gikk inn i rommet der barnet lå.
MAR 05:41
SHG: krateo paidion cheir lego talita koumi hos metermeneuo korasin
lego
Trans.: ta
vesle pike hånd si vesle pike som oversatt
vesle pike si
egeiro
stå opp
PAKTEN: Han tok henne i hånden og sa: “Talitha koumi.” Oversatt betyr det:
‘Vesle pike.’ Så sa han: “Stå opp.”
MAR 05:42
SHG: eutheos korasion anistemi peripateo dodeka etos existemi megas
Trans.: straks vesle pike stå opp gå omkring tolv år undre
meget
ekstasis
overvelde
PAKTEN: Og straks stod hun opp og begynte å gå omkring. Hun var tolv år. Da
undret de seg og ble fullstendig overveldet!
184
Markus med den greske teksten
MAR 05:43
SHG: diastellomai polus medeis medeis ginosko epo didimi phago
Trans.: befale
meget ingen ingen vite
si gi
mat
PAKTEN: Men han gav dem streng beskjed om at ingen måtte få greie på dette.
Deretter sa han: “Gi henne noe å ete.”
MAR 06
Jesus gjør flere under
MAR 06:01-06. Jesus blir avvist
MAR 06:01
SHG: exerchomai ekeithen erchomai eis patris
mathetes akoloutheo
Trans.: dra
derfra komme til hjemsted elev
følge
PAKTEN: Han drog derfra og kom til sitt hjemsted. Og disiplene fulgte ham.
MAR 06:02
SHG: sabbaton ginomai archomai didasko sunagoge polus akouo ekplesso lego
Trans.: sabbat komme begynne undervise synagoge mange høre forundre si
pothen toutoi tauta tis sophia ho didomi kai toioutos dunamis ginomai cheir
hvorfra denne lære den visdom hvor få
også slik
kraft
gjøre hånd
PAKTEN: Da det ble sabbat, begynte han å undervise i synagogen. Mange som
hørte ham der, undret seg og spurte: “Hvor har han alt dette fra? Hva slags visdom
har han fått som gjør at han kan utføre slike kraftfulle gjerninger med sine hender?”
MAR 06:03
SHG: houtos tekton huios maria adelphos iakobos iosef ioudas simon adelphe
Trans.: denne snekker sønn maria bror
jakob josef judas simon søstrer
hode scandalizo en
herfra snuble
ved
PAKTEN: Er han ikke snekker? Er han ikke sønn til Maria og bror til Jakob, Joses,
Judas og Simon? Er ikke søstrene hans herfra? Og de snublet på grunn av ham.
Markus med den greske teksten
185
MAR 06:04
SHG: iesous lego prophetes atimos atimos patris
en suggenes oikia
Trans.: jesus si
profet
æresløs æresløs hjemsted blant slektning hus
PAKTEN: Men Jesus svarte dem: “En profet er uten ære på sitt hjemsted, blant
slektninger og i sitt eget hus.”
MAR 06:05
SHG: dunamai ekei poieo oudeis dunamis dunamis ei_me epitithemi cheir oligos
Trans.: evne
der gjøre ingen kraftfull kraftfull bortsett legge
hånd få
arrhostos therapeuo
syke
helbrede
PAKTEN: Derfor kunne han ikke utføre mange kraftfulle gjerninger der. Men han
la hendene på noen få syke som han leget.
MAR 06:06
SHG: thaumazo dia apistia periago kuklothen kukloi kome
didasko
Trans.: undre
over vantro gå
rundt
omkring landsby undervise
PAKTEN: Og han undret seg over deres vantro. Men han gikk rundt omkring i
landsbyene og underviste.
MAR 06:07-13. Apostlene blir utsendt
MAR 06:07
SHG: proskaleomai dodeka archomai apostello ekteino duo duo didomi exousia
Trans: kalle til seg tolv begynne sende
omkring to to gi
fullmakt
akathartos pneuma
urene
ånder
PAKTEN: Nå kalte han til seg de tolv, sendte dem ut to og to og gav dem fullmakt
over urene ånder.
KOMMENTAR: Ordet exousia blir oversatt på mange forskjellige måter i de
forskjellige bibelutgavene. Det betyr fullmakt, altså ikke det opprinnelige, men utgått
fra det opprinnelige. Slik er det også med Jesus. Han har all sin kraft fra Gud. Og det
er det Jesus viser til når han i et bilde forklarer at har ‘har satt seg på sin Fars trone.’
Tronen står som bilde på der makten utgår fra. Det finnes selvfølgelig ikke en fysisk
trone i himlene som er en åndelig tilværelse.
186
Markus med den greske teksten
Denne fullmakten som Jesus har direkte fra Gud, delegerer han nå videre til de tolv
apostlene. Det er det han viser til når han sier til dem at de skal sitte på tolv troner
og dømme Israels tolv stammer. (MAT 19:28) Han viser da til deres eksistens i tider
som medlemmer at det himmelske, det melkisediske, presteskapet. Men her delegerer han altså videre til apostlene evnen til å utøve makt over urene ånder mens de
ennå befinner seg på jorden, et forbilde på det som skal komme senere. Hele Jesu
gjerning på jorden var et forbilde på de forhold som skal rå etter at Guds rike er blitt
en realitet. (DAN 02:44, GJE 03:21)
MAR 06:08
SHG: paraggello airo medeis hodos ei_me rhabdos monon me
pera
me
Trans.: befale
ta ingen vei bortsett stav
alene hverken matveske eller
artos me chalkos zone
brød eller penger pung
PAKTEN: Han befalte at de ikke skulle ta noe med seg på veien bortsett fra staven
— ingen matvesker, og verken brød eller pengepunger.
MAR 06:09
SHG: hupodeo sandalion enduo enduo duo chiton
Trans.: snøre
sandal
ta
ta
to kjortel
PAKTEN: De kunne snøre på seg sandaler, men ikke ha med seg to kjortler.
MAR 06:10
SHG: lego hopou hopou eiserchomaieis oikia ekei meno
heos exerchomai
Trans.: si hvor hvor gå inn
hus der oppholde til
gå fra
ekeithen
sted
PAKTEN: Han sa til dem: “Når dere tar inn i et hus, skal dere bli der til dere reiser
fra det stedet.
MAR 06:11
SHG: hosos -an dechomai mede akouo exporeuomai ekeithen ektinasso
Trans.: hvis noen motta
hverken høre dra bort
det sted riste
ektinasso choos hupakato humon pous marturion
amen lego anektotenos
riste
støv under
deres fot vitneforklaring sant si lettere
Markus med den greske teksten
187
anektotenos sodoma gomorrah hemera krisis e polis
lettere
sodoma gomorra dag
dom enn by
PAKTEN: Og hvis noen ikke vil ta imot dere eller ikke vil høre på dere, skal dere
riste av dere støvet under føttene deres som en vitneforklaring imot dem. [For denne
sannhet sier jeg dere: Det skal bli lettere for dem fra Sodoma og Gomorra på dommens dag enn for dem fra den byen.”]*
*bare i nyere tekster
KOMMENTAR: De fleste oversetterne skriver ‘lettere for Sodoma og Gomorra enn
for den byen.’ Men dette viser til den endelige dommen, noe som både Sodoma og
Gomorra allerede har fått. De ‘lider under straffen i tiders ild.’ (JUD 01:07) De er
altså utbrent for all tid. Og det er langt fra selve ilden som er i tider, men virkningen
av den!
Det Jesus viser til her, er de menneskene som bodde i de byene. Det er de som skal
frem for dommen stter sin oppstandelse.
Derfor skriver PAKTEN: ‘Det skal bli lettere for dem fra Sodoma og Gomorra på
dommens dag enn for dem fra den byen.’ Her er det menneskene Jesus viser til, ikke
byene.
Hva bygger PAKTEN på når den skriver slik? Helt klart på den gammelgreske
grammatikken som vanligvis verken bruker personlige pronomen (her: dem) eller
preposisjoner (her: fra). De må da settes ikke på korrekt måte under oversettelsen,
for på norsk bruker vi både personlige pronomen og preposisjoner. PAKTEN forholder seg konsekvent til dette.
MAR 06:12
SHG: exerchomai kerusso metanoeo
Trans.: dra ut
forkynne anger
PAKTEN: Så drog de ut og forkynte: ‘Vis anger!’
KOMMENTAR: Norske oversettelser bruker temmelig konsekvent ordet ‘omvende’
i stedet for ‘angre.’ Det betyr for så vidt det samme, men det greske ordet metaneao
betyr ikke ‘omvende.’ Det betyr ‘angre.’ Likevel, ordet for å omvende på gresk er
epistrepho, og der det står epostrepho i grunnteksten skriver PAKTEN konsekvent
omvende.
MAR 06:13
SHG: ekballo polus daimonion aleiphon elaion polus arrhostos therapeuo
Trans.: kaste mange demon
dynke
olje mange syke
helbrede
188
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Og de drev ut mange demoner og dynket mange syke med olje, og de ble
helbredet.
KOMMENTAR: Det er mye forvirring omkring dette med demoner. I norsk media,
også religiøse, blir demoner fremstilt som smådjevler med røde horn og hale som
farer ut og inn av menneskene. Så er langt fra tilfellet! Uttrykket ‘å drive ut demoner’
er datidens talemåte for å lege mennesker som er mentalt forstyrret. Har du ikke lagt
merke til, når du leser om Jesus, at han aldri leget mentalt syke mennesker? Han drev
bare ut demoner. Og det gjorde han ved Guds kraft på samme måte som apostlene nå
hadde fått Guds fullmakt, delegert gjennom Jesus, til å gjøre det samme. Gjennom
rett omsorg og god pleie er det også i dag mulig ‘å drive ut demoner,’ altså lege mennesker som er blitt mentalt syke. Det kan skje hurtig, men er som regel meget tidkrevende.
MAR 06:14-29. Hodet til døperen Johannes
MAR 06:14
SHG: basileus herodes akouo onoma phaneros eis -ginomai lego ioannes
Trans.: kong Herodes høre navn velkjent noen begynne si johannes
baptizo egeiro nekros dia -touto dunamis energeo energeo
døper
oppreist død
derfor denne kraften utgå fra utgå fra
PAKTEN: Også kong Herodes fikk høre om ham, for hans navn var blitt godt kjent.
Noen sa: “Det er Johannes døperen som har stått opp fra de døde. Det er derfor
denne kraften utgår fra ham!”
MAR 06:15
SHG: allos lego helios allos lego prophetes e
heis prophetes
Trans.: andre si elijah andre si
profet
være en profet
PAKTEN: Andre sa: “Han er Elijah!” Og atter andre sa: “Han er en profet.” Og:
“Han er en av profetene!”
MAR 06:16
SHG: herodes akouo epo ioannes apokepalizo egeiro nekros
Trans.: herodea høre si Johannes halshugge oppreise døde
PAKTEN: Da Herodes fikk høre om dette, sa han: “Det er døperen Johannes som
jeg lot halshugge, som er stått opp fra de døde!”
Markus med den greske teksten
189
MAR 06:17
SHG: herodes auto apostello ekteino krateo ioannes deo phulake herodias
Trans.: herodes selv utstede arrestere kaste johannes binde fengsel herodias
adelphos philippos gune gameo
bror
filip
kvinne ekte
PAKTEN: For Herodes hadde selv gitt ordre til at Johannes skulle arresteres og
kastes i fengsel. Det gjorde han fordi han hadde tatt Herodias, hans bror Filips
kvinne, til ekte.
KOMMENTAR: Det greske ordet gune (utt. kunei) blir ofte oversatt med hustru,
wife, i vestlige oversettelser. Ordet gune betyr ikke hustru, men kvinne. Heller ikke
i den hebraiske teksten finnes ordet hustru. De norske ordene kvinne, kone og ku
stammer alle fra det gammelgreske gune. Også det engelske ordet for dronning,
queen, stammer fra dette greske ordet.
Ordet gameo er også spesielt. Det blir oftest oversatt med å gifte seg, marry. Men
dets opprinnelige betydning er å ekte. Det har dannet grunnlaget for det engelske
ordet for lek, game, og viser til selve kjønnsakten.
MAR 06:18
SHG: ioannes lego herodes exesti echo adelphos gune
Trans.: jonnes si
herodes ulovlig ha bror
kvinne
PAKTEN: For Johannes hadde sagt til Herodes: “Det er ulovlig at du har din brors
kvinne!”
MAR 06:19
SHG: herodias enecho thelo apokteino dunamai
Trans.: herodias nag
ønske drepe
makte
PAKTEN: Derfor bar Herodias nag til Johannes og ønsket å få ham drept. Men det
fikk hun ikke.
MAR 06:20
SHG: herodes phobeo ioannes eodo dikaios aner hagios suntero akouo poieo
Trans.: herodes frykte johannes se rettskaffen mann hellig følge høre gjøre
polus akouo hedeos
mye høre glede
190
Markus med den greske teksten
PAKTEN: For Herodes respekterte Johannes og så på ham som en rettferdig mann
— en hellig. Da Herodes hadde fulgt og lyttet til Johannes, var han blitt kraftig opprørt, men likevel likte han å høre på ham.
KOMMENTAR: Det står at når Herodes fulgte med og lyttet til Johannes, ‘gjorde
han mye,’ slik vi oppfører oss når vi blir opprørt. Og det var det som var tilfellet med
Herodes når Johannes talte til ham. Han tok det til seg og ble opprørt fordi Johannes
fordømte hans onde gjerninger. Men også her var det kvinner med i kulissene.
MAR 06:21
SHG: eukairos hemera ginomai herodes genesia
poieo deipnon megistanes
Trans.: passende dag
ha
herodes fødselsdag gjøre fest
embedsmenn
hupistos chiliarchos protos galilaia
høy
hærfører først galilea
PAKTEN: Så kom en passende dag: På sin fødselsdag holdt Herodes et stort selskap
for de høytstående embedsmennene og de fremste hærførerne i Galilea.
MAR 06:22
SHG: thugater autos herodias eiserchomai orcheomai aresko herodes
Trans.: datter selv herodias komme
danse
glede herodes
sunanakeimai basileus epo korasion aiteo hos -eon thelo didomi
lene seg
konge si pike
be hva enn ønske få
PAKTEN: Da datter til selveste Herodias kom og danset for dem, ble Herodes meget
tilfreds. Og mens han satt henslengt, sa kongen til piken: “Be meg om hva du vil, så
skal du få det!”
MAR 06:23
SHG: omnuo hos -ean aiteo didomi hemisu besileia
Trans.: sverge hva enn vil ha få
halve rike
PAKTEN: Og han sverget: “Be meg om hva du vil, så skal du få det, om det så er
halve riket!”
KOMMENTAR: Det står ingenting i Bibelen på gresk om å banne, men Jesus advarer oss mot å sverge. (MAT 05:33-37) Og det Herodes sverget ved her, var halve
riket. Det betyr ikke at hun kunne krevd halve riket, for du kan ikke kreve det som
det blir sverget ved. Og Herodes var selv innsatt av Rom og hadde ikke fullmakt til
å gi fra seg noe som helst av selve riket. Men han sverget altså ved halve riket, og
derfor måtte han holde den eden han hadde avgitt.
Markus med den greske teksten
191
MAR 06:24
SHG: exerchomai exerchomai epo meter tis aiteo epo kepale ioannes baptistes
Trans.: gå
gå
si mor hva be si hodet johannes døper
PAKTEN: Da gikk hun til sin mor og spurte: “Hva skal jeg be om?” Og hun svarte:
“Hodet til døperen Johannes.”
MAR 06:25
SHG: eiserchomai eutheos spoude basileus aiteo lego thelo didomi pinax kephale
Trans.: komme
straks hurtig konge ønske si ønske få
fat
hode
ioannes baptistes
johannes døper
PAKTEN: Og med det samme løp hun fort tilbake til kongen med sitt ønske. Hun
sa: “Jeg vil at du skal gi meg hodet til døperen Johannes på et fat!”
MAR 06:26
SHG: basileus perilupos perilupos horkos ho sunanakeimai thelo atheteo
Trans.: konge bedrøve bedrøve ed
de lene seg samme ønske avvise
PAKTEN: Da ble kongen meget bedrøvet, men fordi han hadde avlagt ed mens de
som lenet seg til bords, hørte på, kunne han ikke nekte henne.
MAR 06:27
SHG: eutheos basileus apostello spekoulator epitasso kephare phero aperchomai
Trans.: straks konge sende
bøddel
befale hode
bære gå
apokepalizo phulake
halshugge fengsel
PAKTEN: Kongen gav straks ordre til bøddelen at hodet hans skulle bæres inn. Og
han gikk og huggete hodet av ham i fengselet.
MAR 06:28
SHG: phero kephale pinax didomi korazion korazion didomi meter
Trans. bære hode
fat
gi
pike
pike
gi
mor
PAKTEN: Og han bar hodet inn på et fat. Han gav det til piken, som så gav det til
sin mor.
192
Markus med den greske teksten
MAR 06:29
SHG: matethes akouo erchomai airo ptoma tithemi mnemeion
Trans.: elev
høre gå
ta legeme legge minnested
PAKTEN: Da disiplene hans hørte dette, gikk de og hentet legemet hans og la det
i en grav.
MAR 06:30-44. Jesus metter fem tusen
MAR 06:30
SHG: apostolos sunago sunago iesous apaggello pas te hosos poieo hosos en
Trans.: apostel samle samle jesus fortelle alt det som gjøre som ha
didasko
undervist
PAKTEN: Apostlene kom nå tilbake til Jesus og avla rapport om alle de gjerningene
de hadde gjort og om den undervisningen de hadde utført.
MAR 06:31
SHG: epo deute humeis autos kate idios eis eremos topas anapauo oligos
Trans.: si kom dere
selv på alene på øde
sted hvile
få / litt
polus erchomai hupago oude eukario ode phago
mange kom
gå
ingen anledning ingen mat
PAKTEN: Da sa han: “Kom for dere selv på et avsidesliggende sted og hvil dere
litt.” For så mange kom og gikk at de ikke hadde fått anledning til å ete.
MAR 06:32
SHG: aperchomai eis eremos topos ploion kata -idios
Trans.: dra
til øde
sted båt
for selv
PAKTEN: Så drog de til et øde sted med båt for å være for seg selv.
MAR 06:33
SHG: ochlos
eido hupago polus epiginosko suntrecho pezei ekei pas
Trans.: menneskemengde se dra bort mange gjenkjenne løpe
fot dit alle
polis proerchomai sunerchomai sunerchomai
by gå foran
samle
samle
Markus med den greske teksten
193
PAKTEN:
Men menneskemengden så at de drog av sted, og mange gjenkjente ham. Da kom de
løpende til fots i forveien for dem fra alle byene og samlet seg foran dem.
MAR 06:34
SHG: iesous exerchomai eido polus ochlos
splagschnizomai
Trans.: jesus gå (i land) se stor menneskemengde medleidenhet
splagchnizomai epi hoti probaton echo poimen archomai didasko polus
medlidenhet
med for sau
ha gjeter begynne undervise mange
PAKTEN: Da Jesus var kommet i land og så den store menneskemengden, fikk han
medlidenhet med dem, for de var som en saueflokk uten gjeter. Og han begynte å
undervise dem.
MAR 06:35
SHG: hora ede
polus mathetes proserchomai lego ho eremos topos ede hora
Trans.: time allerede mange elev
komme
si dette øde sted alt time
polus
mange
PAKTEN: Det var allerede sent på dagen, så disiplene kom til ham og sa: “Dette
er et øde sted, og det er allerede sent.
MAR 06:36
SHG: apoluo apoluo aperchomai eis agros kuklothan kukloi eis kome agorazo
Trans.: sende sende gå
i distrikt rundt
omkring i landsby kjøpe
heautou artos echo ou
seg
brød ha uten
-tis
phago
noenting ete
PAKTEN: Send dem fra deg så de kan gå rundt omkring i distriktet og til landsbyene
og kjøpe seg brød, for de har ikke hatt noe å ete.”
MAR 06:37
SHG: apokrinomai epo didomi phago lego aperchomai agorazo diakosioi diakosioi
Trans.: svare
si gi
ete si dra
kjøpe to hundre to hundre
denarion artos didomi phago
denar
brød gi
ete
194
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Men han svarte og sa: “Gi dem noe å ete.” Da sa de: “Skal vi dra og
kjøpe for to hundre denarer* med brød for å gi dem noe og ete?”
*200 denarer tilsvarte 200 dagsverk
MAR 06:38
SHG: lego posos posos artos echo hupago eido ginosko lego pente duo ichthus
Trans.: si mange mange brød ha så
se vite
si
fem to fisk
PAKTEN: Da sa han: “Hvor mange brød har dere? Gå og se etter.” Da de hadde funnet det ut, sa de: “Fem, og to fisker.”
MAR 06:39
SHG: epitasso anaklino pas anaklino anaklino sumposion chloros chortos
Trans.: befale sette seg alle sette seg sette seg gruppe
grønn gress
PAKTEN: Han ba dem sette seg. Og alle satte seg ned i grupper i det grønne gresset.
MAR 06:40
SHG: anapipto anapipto prasia hekaton pentekonta
Trans: sette
sette
rekke hundre femti
PAKTEN: Så satte de seg i rekker, noen på hundre og noen på femti.
MAR 06:41
SHG: lambano pente artos duo ichthus anablepo ouranos eulogeo kataklao artos
Trans.: ta
fem brød to fisk
se opp det høye velsigne bryte
brød
didomi mathetes paratithemi paratithemi duo ichthus merizo pas
gi
elev
sende rundt sende rundt to fisk dele
alle
PAKTEN: Da tok han de fem brødene, så opp mot himlene, velsignet dem og brøt
brødene. Han gav dem til disiplene som sendte dem rundt sammen med de to fiskene
slik at det ble delt med dem alle.
MAR 06:42
SHG pas phago chortazo
Trans.: alle ete mett
PAKTEN: Og alle åt seg mette.
MAR 06:43
SHG: airo dodeka kophinos pleres klasma ichthus
Trans.: ta tolv
kurv
full stykker fisk
Markus med den greske teksten
195
PAKTEN: Etterpå tok de opp tolv kurver fulle med brødstykker og fisk.
MAR 06:44
SHG: phago artos hosei pentakischilioi pentakischilioi aner
Trans.: ete
brød omkring fem tusen
fem tusen
menn
PAKTEN: De som hadde ett av brødet, var omkring fem tusen menn.
MAR 06:45-52. Jesus går på sjøen
MAR 06:45
SHG: eutheos anagkazo embaino eis ploion proago peran peran proago
Trans.: straks oppforde gå ombord i båt
foran over til over til foran
bethsaida heos apoluo
apoluo
ochlos
bethsaida mens sende bort sende bort menneskemengden
PAKTEN: Rett etterpå ba han disiplene om å gå ombord i båten og dra over til
Betsaida i forveien, mens han sendte hele menneskemengden av sted.
MAR 06:46
SHG: apotassomai apotassomai aperchomai eis oros proseuchomai
Trans.: avskjed
avskjed
gå
opp fjell be
PAKTEN: Da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i en fjellskråning for
å be.
MAR 06:47
SHG: opsios ginomai ploion mesos thalassa monos epi
Trans.: kveld passere båt
midt hav
alene på
gerasko
land
PAKTEN: Og da det ble kveld, var båten kommet midt ut på sjøen mens han var
igjen alene på land.
KOMMENTAR: Litt om jødenes tidsrekning: Den første timen begynner klokken
seks om morgenen og varer til klokken sju. F.eks. blir da den ellevte time mellom
klokken fire og klokken fem om ettermiddagen. Den tolvte fra klokken fem til seks.
Og så begynner de på ny om kvelden på samme måten. Engelsktalende land bruker
noenlunde samme reknemåte, men i stedet for å begynne klokken seks om morgenen,
begynner de klokken tolv. Fra tolv om kvelden til tolv middags kalles da a.m. Og fra
tolv om dagen til tolv om natten kalles p.m. Natten ble også på Jesu tid inndelt i fire
skift. Den første nattevakt var fra klokken seks til ni, den andre fra ni til tolv, den
tredje fra tolv til tre, og den fjerde og siste fra tre til seks.
196
Markus med den greske teksten
Disiplene gikk ombord ved skumringstider, men på grunn av motvind var de ikke
kommet lenger enn midtveis etter at klokken var blitt tre om natten.
gerasko = elde, det gamle. Det blir ofte oversatt med land. Ordet er avledet fra geri
= elde, gammel, langlevd, jfr. geriatri, jfr. gamle mor Norge.
MAR 06:48
SHG: eido basanizo elauno anemos enantios peri
tertartos phulake nux
Trans.: se streve
ro
vind
mot
omkring fjerde vakt
natt
erchomai peripateo thalasse thelo parerchomai
komme spasere sjø
ønske passere
PAKTEN: Han så at disiplene strevde med årene, for de hadde motvind. Rundt den
fjerde nattevakt kom han ut til dem, gående på sjøen. Han skulle til å gå forbi dem.
MAR 06:49
SHG: eido peripateo thalassa dokeo eimai phantasma anakrazo
Trans.: se gå omkring sjø
tro
være spøkelse rope ut
PAKTEN: Men da de så at noen kom vandrende omkring på sjøen, trodde de det var
et spøkelse og ropte ut!
MAR 06:50
SHG: pas eido tarasso eutheos laleo lego tharseo phobeo
Trans.: alle se skrekk straks tale si mot
frykt
PAKTEN: For alle så ham og ble skrekkslagne! Men med det samme talte han til
dem og sa: “Ta mot til dere og ikke vær så redde.”
MAR 06:51
SHG: anabaino eis ploion anemos kopazo lian existemi heautou ek
Trans gå ombord i båt
vind
stilne veldig forskrekke selv
meget
perissos
perissos thaumazo
overvelde overvelde forundring
PAKTEN: Da han var kommet ombord i båten, løyet vinden. Men de var helt
skrekkslagne og nesten overveldet av forundring.
Markus med den greske teksten
197
MAR 06:52
SHG: suniemi artos kardia poroo
Trans.: forstå brød hjerte uimottakelig
PAKTEN: De hadde ikke forstått det med brødene heller, for deres hjerter hadde
ikke vært mottakelige.
MAR 06:53-56. Kristi kjortel
MAR 06:53
SHG: diaperao diaperao erchomai epi gerasko gennesaret prosormizo
Trans.: krysse krysse
komme etter lenge gennesaret gå i land
prosormizo
gå i land
PAKTEN: Da de var kommet helt over, var de etter lang tid fremme ved Gennesaret.
De gikk i land der.
MAR 06:54
SHG: exerchomai ploion eutheos ginosko
Trans.: komme
båt
straks kjenne
PAKTEN: Da de var kommet ut av båten, ble de gjenkjent med en gang.
MAR 06:55
SHG: peritrecho peritrecho holos perichoros perichoros perichoros archomai
Trans.: løpe rundt løpe rundt hele omkring omkring omkring begynne
periphero periphero krabbatos ho echo -kakos hopou akouo
bære frem bære frem båre
som ha syke sted høre
PAKTEN: De løp omkring i hele distriktet og kom med bårer som de begynte å
bære frem de syke på til der de hørte at han var.
MAR 06:56
SHG: hopou -an eisporeuomai eis kome
e
polis e
agros tithemi
Trans.: sted der komme
til landsted eller by eller land bære frem
astheneo agora parakaleo haptomai kan kraspedon himation hosos haptomai
svake
vei be
ta på
bare kant
kappe enhver ta på
198
Markus med den greske teksten
sozo sozo
redde redde
PAKTEN: Og hvor han enn kom, enten det var på landsteder, i byer eller på landsbygda, plasserte de sine svake langs veiene og tryglet om at de i det minste måtte få
ta i kanten av kappen hans, for alle som tok på den, ble reddet.
MAR 07
Mer forkynnelse, flere under
MAR 07:01-13. Om menneskebud
MAR 07:01
SHG: kai sunago sunago pharisaios tis
grammateus erchomai hierosoluma
Trans.: så samle samle fariseer
noen skriftlærd komme jerusalem
PAKTEN: Etter dette samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg da de kom opp
til Jerusalem.
MAR 07:02
SHG: eido tis
mathetes esthio artos koinos lego aniptos cheir memphomai
Trans.:se noen elev
ete
brød sammen si vaske hånd skyld
PAKTEN: De så at disiplene åt brød sammen. Da sa de: “Hvis dere ikke vasker hendene, blir dere skyldige.”
MAR 07:03
SHG: pharisaios pas ioudaios ean_me pipti cheir pugme esthio krateo paradosis
Trans.: fariseer alle jøde
alltid vaske hånd ofte ete
holde tradisjon
presbuteros
eldste
PAKTEN: For fariseerne og alle jødene vasker alltid hendene hver gang de eter, for
dermed å holde fast på tradisjonene fra de eldste.
MAR 07:04
SHG: agora ean_me baptizo esthio polus allos hos paralambano krateo baptismos
Trans.: gate uten å vaske ete mange andre som ta
kraft dukke ned
poterion xestes chalkos kline
tradisjon kopp kar
bord
Markus med den greske teksten
199
PAKTEN: Og når de kommer inn fra gaten, eter de ikke uten først å ha vasket seg.
De holder også fast på mange andre tradisjoner, som det å dukke kopper og kar under
vann før de setter dem på bordet.
MAR 07:05
SHG: epeita pharisaios grammateus eperotao diati
peripateo mathetes kata
Trans.: etterpå fariseer skriftlærd spørre hvorfor omgå
elev
ifølge
paradisos presbuteros estio artos aniptos cheir
tradisjon eldste
ete brød uvasket hånd
PAKTEN: Derfor spurte fariseerne og de skriftlærde ham: “Hvorfor oppfører ikke
disiplene dine seg i tråd med de eldstes tradisjoner? De eter brød uten å vaske
hendene!”
MAR 07:06
SHG: apokrinomai epo kalos hesaias propheteuo hupokrites grapho
Trans.: svare
si rett jesajah profetere
hyklere
skrive
PAKTEN: Han svarte dem og sa: “Jesajah hadde rett da han profeterte om dere hyklere. For han skrev:
MAR 07:07
SHG: hotuous laos timao cheilos kardia porrho maten
sebomai didasko
Trans.: dette
folk prise leppe hjerte fjern forgjeves respektere undervise
didaskalia enthalma anthropos
lære
bud
menneske
PAKTEN: ‘Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra
meg. Men de ærer meg forgjeves, for deres undervisning er ikke annet enn læresetninger og bud av mennesker.’
JES 29:13
MAR 07:08
SHG: aphiemi aphiemi entole theos krateo paradosis anthropos baptismos xestos
Trans.: forlate forlate bud gud holde tradisjon menneske døpe
skål
poterion polus allos toioutos paramoios poieo
kopp
mange flere slike
lignende gjøre
PAKTEN: Dere har gitt avkall på Guds bud, men holder fast på menneskers tradisjoner som full neddykking av skåler og kopper. Mange slike og lignende skikker
følger dere.
200
Markus med den greske teksten
MAR 07:09
SHG: lego kalos atheteo entole theos tereo humon paradosis
Trans.: si rett avvise bud Gud holde egne tradisjon
PAKTEN: Og han fortsatte: “Det er ikke rett når dere setter Guds bud til side for å
følge deres egne tradisjoner.
MAR 07:10
SHG: moseus epo timao pater meter ho kakologeo pater e
meter taleutao
Trans.: Moses sa ære far mor den tale ondt far eller mor utånde
tanatho
dø
PAKTEN: For Moses sa: ‘Du skal verdsette din far og din mor.’ Og: ‘Den som fordømmer sin far eller mor, skal dø!’
2MO 20:12, 2MO 21:17
MAR 07:11
SHG: lego ean anthropos epo pater e
meter korban doron ean opheleo
Trans.: si at menneske si far eller mor mor korban gave til veldedighet
PAKTEN: Men dere sier at et menneske skal si til sin far eller mor: ‘Det jeg har,
skal være en korban, en gave til veldedighet.’
MAR 07:12
SHG: aphiemi ouketi ouketi poieo oudeis pater e
meter
Trans.: tillate ingen ingen gjøre noe far eller mor
PAKTEN: Og dermed tillater dere ingen å gjøre noe som helst for sin far eller mor.
MAR 07:13
SHG: akuroo logos theos akuroo akuroo humon paradosis hos paradidomi
Trans.: kraftløs ord Gud kraftløs kraftløs egne tradisjon som gi
polus toioutos paromoios poieo
mange ligne
skikk
gjøre
PAKTEN: Og slik setter dere Guds ord ut av kraft. Men dere setter ikke ut av kraft
de tradisjonene dere selv har laget. — Mange slike skikker har dere.”
Markus med den greske teksten
201
MAR 07:14-23. Det urene er fra hjertet
MAR 07:14
SHG: proskaleomai pas ochlos
lego akouo pas suniemi
Trans.: igjen kalle
all menneskemengde si hør
all ta til seg
PAKTEN: Igjen kalte Jesus hele menneskemengden til seg og sa: “Hør her, alle
sammen, og ta det til dere:
MAR 07:15
SHG: oudeis
exothen anthropos eisporeuomai eis dunamai koinoo
Trans.: ingenting utenfra menneske komme inn
i kraft
uren
exporeunomai ekeinos koinoo anthropos
komme ut
innenfra uren menneske
PAKTEN: Ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, har kraft til å gjøre det
urent. Men det som kommer ut av et menneske innenfra, kan gjøre det urent.
MAR 07:16
SHG: ei ei_tis echo ous akouo akouo
Trans.: hvis noen ha øre høre høre
PAKTEN: [Hvis noen har øre å høre med — lytt.”]
MAR 07:17
SHG: hote eiserchomai eis oikos ochlos
mathetes eperotao pero parabole
Trans.: da komme
i hus menneskemengde elev
spørre angå lignelse
PAKTEN: Etter at de var kommet inn i huset borte fra menneskemengden, ville
disiplene vite hva lignelsen betydde.
MAR 07:18
SHG: lego houto asunetos asunetos kai noieo pas exothen eisporeuomai eis
Trans.: si lik vettløs vettløs andre forstå alt utenfra komme inn i
anthropos ou
danamai koinoo
menneske ingen kraft
uren
PAKTEN: Da sa han: “Er også dere uten vett og forstand som de andre? Forstår dere
ikke at det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke har kraft til å gjøre det urent?
202
Markus med den greske teksten
MAR 07:19
SHG: hoti eisporeuomai eis kardia eis koilia ekporeuomai eis aphedron katarizo pas
Trans.: for komme inn i hjerte i mage komme
ut avføring rense all
broma
mat
PAKTEN: For det kommer ikke inn i menneskets hjerte, men går ned i magen og
vil komme ut som avføring. Slik blir all mat renset.”
MAR 07:20
SHG: lego ekporeuomai anthropos koinoo anthropos
Trans.: si komme ut
menneske uren menneske
PAKTEN: Og han fortsatte: “Det er det som kommer ut av et menneske, som kan
gjøre et menneske urent.
MAR 07:21
SHG: esothen kardia anthropos ekporeumai kakos dialogismos
Trans.: innenfra hjerte menneske komme
ond tanke
PAKTEN: For fra det indre, fra menneskets hjerte, kommer onde tanker.
MAR 07:22
SHG: moicheia porneia phonos klope pleonexia poneria dolos aselgeia
Trans.: hor
utukt mord tyveri grådighet ondskap svik utroskap
poneros aphthalmos blasphemia huperpharia aphrosune
ond
øye
blasfemi stolthet
dårskap
PAKTEN: De kan føre til hor, utukt, mord, tyveri, grådighet, svik, utroskap, misunnelse, blasfemi, stolthet og dårskap.
MAR 07:23
SHG: pas tauta poneros ekporeuomai esothen koinoo anthropos
Trans.: alt den ondskap komme
innenfra uren menneske
PAKTEN: Det er all den ondskapen som kommer fra det indre, som gjør et menneske urent.”
Markus med den greske teksten
203
MAR 07:24-30. Den greske kvinnen
MAR 07:24
SHG: ekeithen anistemi aperchomai methorios turos sidon eiserchomai eis oikia
Trans.: derfra stå opp komme
grense
tyros sidon gå inn
i hus
thelo oudeis oudeis ginosko dunamai lathano
ønske ingen ingen vite
makte hemmelig
PAKTEN: Jesus brøt opp derfra og kom til grensedistriktene ved Tyros og Sidon.
Der gikk han inn i et hus. Han ville ikke at noen skulle legge merke til ham, men
klarte ikke å holde det skjult.
MAR 07:25
SHG: gune hos thugatrion thugatrion echo akathartos pneuma akouo erchomai
Trans. kvinne som liten datter liten datter ha uren
ånd
høre komme
prospipto pros pous
kaste ned foran fot
PAKTEN: En kvinne med en liten datter som var besatt av en uren ånd, fikk høre om
ham. Hun kom og kastet seg ned foran føttene hans.
MAR 07:26
SHG: gune hellenis surophoinissa genos
erotao ekballo ekballo daimonion
Trans.: kvinne gresk syrisk-fønisk opprinnelse be
kaste kaste demon
thugater
datter
PAKTEN: Kvinnen var en greker, syrisk-fønisk av opprinnelse. Hun tryglet ham om
å drive en demon ut av datteren hennes.
MAR 07:27
SHG: iesous epo aphiemi teknon proton chortazo kalos lambano teknon artos
Trans.: jesus sa la
barn først mette
rett ta
barn brød
ballo kunarion
kaste hundunge
PAKTEN: Jesus svarte: “La først barna få ete seg mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til en hundunge.”
204
Markus med den greske teksten
MAR 07:28
SHG: apokrinomai lego nai kurios gar kunarion hupokato trapeza esthio paidion
Trans.: svare
si ja herre selv hundunge under
bord ete barn
psichion
smule
PAKTEN: Hun svarte og sa: “Ja, Herre, men selv en hundunge under et bord, få ete
smulene fra barna.”
MAR 07:29
SHG: epo touton logos hupago daimonion exerchomai thugater
Trans.: si disse ord dra
demon
komme ut datter
PAKTEN: Da sa han: “Fordi du svarte slik, kan du dra hjem, og da er demonen
kommet ut av din datter.”
MAR 07:30
SHG: aperchomai oikos heurisko daimonion thugather ballo kline
Trans.: komme
hus merke demon
datter
kaste seng
PAKTEN: Da hun kom hjem, så hun at demonen var drevet bort, og datteren lå i
sengen.
MAR 07:31-37. Den døvstumme
MAR 07:31
SHG: palin exerchomai horion turos sidon erchomai thalassa galilaia
Trans.: igjen dra
distrikt tyrus sidon komme sjø
galilea
ana
mesos horion dekapolis
fortsette gjennom distrikt dekapolis
PAKTEN: Igjen drog han fra distriktene rundt Tyrus og Sidon til sjøen Galilea og
fortsatte videre gjennom distriktet Dekapolis.
MAR 07:32
SHG: phero kophlos mogilalos mogilalos parakaleo epitithemi cheir
Trans.: bringe dødstum talefeil
talefeil
be
legge
hånd
PAKTEN: Da kom de til ham med en døvstum som også hadde store talefeil. De
bønnfalt ham om å legge hånden sin på ham.
Markus med den greske teksten
205
MAR 07:33
SHG: apolambano kata -idios ochlos
ballo daktulos eis ous ptuo haptomai
Trans.: ta til side for at alene -mengden kaste finger i øre spytte ta på
glossa
tunge
PAKTEN: Da tok han ham bort fra menneskemengden og stakk fingeren inn i øret
på ham. Så spyttet han på den og berørte tungen hans.
MAR 07:34
SHG: anablepo ouranos stenazo lego ephphatha dianoigo
Trans.: se
himmel sukke si
effata
åpne
PAKTEN: Han så opp mot himlene, sukket og sa: “Effatha.” Det betyr: ‘La det
løsne.’
KOMMENTAR: Ephphatha er et arameisk, også kalt kaldeisk, ord som betyr åpne.
Men vi sier at et tungeband blir løst på norsk; ikke åpnet. Derfor bør ordet oversettes
med det norske uttrykket å løsne. Øyne blir åpnet på norsk, men hørsel og tungebånd
blir løst. Grunnen til at Markus bruker et arameisk ord her, er at det språket Jesus
snakket til daglig, var arameisk. Arameisk var et semittisk språk; altså det språket
som var mest vanlig blant Noahs sønn Sems etterkommere. De fleste av disse var
bosatt i Paddan Aram, eller Messopotamia som betyr ‘mellon to elver’ (Aufrat og
Tigris). Både assyrerne og kaldeerne (babylonerne) var semitter. I dag brukes ordet
semittisme om det som vanligvis blir forbundet med jødene, og da ofte i negativ betydning, jfr. anti-semittisme.
MAR 07:35
SHG: eutheos akoe dianoigo desmont glossa luo laleo orthos
Trans.: straks øre åpne
bånd
tunge løs tale korrekt
PAKTEN: Og straks løsnet det for ørene hans. Også tungebåndet hans ble løst, og
han talte klart og tydelig.
MAR 07:36
SHG: diastellomai epo medeis medeis hosos diastellomai mallon mallon mallon
Trans.: befale
si ingen ingen dess mer befale
mer
mer
mer
perissoteron kerusso
enda mer
forkynne
206
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Igjen ba Jesus dem innstendig om at de ikke måtte fortelle dette til noen,
men dess mer innstendig han ba dem om dette, dess mer snakket de om det.
MAR 07:37
SHG: huperissos huperissos ekplesso lego poieo pas kalos poieo te koplos akouo
Trans.: overmåte overmåte forbause si gjøre alt godt gjøre at døve høre
alalos laleo
stum tale
PAKTEN: Og de ble fulle av forundring. “Han gjør bare godt,” sa de. “Han får døve
til å høre og stumme til å tale!”
MAR 08
Jesus helbreder og forkynner
MAR 08:01-10. Jesus metter fire tusen
MAR 08:01
SHG: ekeinos hemera ochlos
on
pampolus pampolus echo
Trans.: samme dag / tid menneskemengde komme stor
stor
ha
meti phago iesous proskaleomai mathetes lego
ingen mat jesus kalle til seg elev
si
PAKTEN: Omtrent på samme tid samlet det seg en stor menneskemengde rundt ham
som ikke hadde noe å ete. Da kalte Jesus til seg disiplene og sa:
MAR 08:02
SHG: splagchnizomai epi ochlos
hoti ede
prosmeno treis
Trans.: medlidenhet
med menneskemengden fordi allerede til stede tre
hemera echo ou -tis phago
dag / tid ha uten noe ete
PAKTEN: “Jeg har medlidenhet med denne menneskemengden, for de har allerede
vært her i tre dager uten mat.
MAR 08:03
SHG: ean apolo apolo oikos ekluo hodos tis hekto makrothen
Trans.: hvis sende sende hus utmatte vei
noen komme bortenfra
Markus med den greske teksten
207
PAKTEN: Hvis jeg sender dem hjem sultne, kommer de til å bli helt utmattet på
tilbakeveien, for noen av dem er kommet langveis herfra.”
MAR 08:04
SHG: mathetes apokrinomai pothen dunamai tis chortazo toutous artos hode
Trans.: elev
svare / spørre hvorfra skaffe noe mette
disse brød her
eremia
ødemark
PAKTEN: Da svarte disiplene: “Men hvordan kan vi skaffe nok mat til dem her på
dette øde stedet?
MAR 08:05
SHG: eperotao posos posos artos echo epo hepta
Trans.: spørre mange mange brød ha si sju
PAKTEN: Og Jesus spurte: “Hvor mange brød har dere?” “Sju,” svarte de.
MAR 08:06
SHG: paraggello ochlos
anapipto anapipto epi ge lambano hepta artos
Trans. be
menneskemengde sette
sette
på mark ta sju brød
didomi eucharisteo kleo didomi mathetes paratithemi paratithemi paratithemitakk
gi
takke
bryte gi
elev
sette foran sette foran sette foran
paratithemi
sette foran
PAKTEN: Han ba menneskemengden sette seg ned på marken. Så tok han de sju
brødene, takket, og brøt dem. Så delte han dem ut blant disiplene, som fordelte dem
videre til de andre.
MAR 08:07
SHG: echo oligos ichthudion ichthudion eulogio epo paratithemi kai paratithemi
Trans.: ha få
småfisk småfisk velsigne si dele ut også dele ut
PAKTEN: De hadde noen små fisker også. Da han hadde velsignet dem, sa han til
disiplene at de skulle dele ut dem også. Og de delte dem ut.
MAR 08:08
SHG: de phago chortazo airo kasma perisseuma hepta spuris
Trans.: og ete
mett
ta stykke til overs
sju kurver
208
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Og de åt seg mette. Så samlet de alle stykkene som var til overs, og det
ble sju kurver.
MAR 08:09
SHG: phago hos
tetraschilioi tetraschilioi apolouo apolouo
Trans.: ete
omtrent fire tusen fire tusen
sende sende
PAKTEN: De som hadde spist, var rundt fire tusen. Og så sendte han dem fra seg.
MAR 08:10
SHG: eutheos embaino eis ploion mathetes erchomai eis meros dalmanoutha
Trans.: strak gå
i båt
elev
dra
til distrikt dalmanuta
PAKTEN: Så gikk han ombord i båten sammen med disiplene og satte kursen mot
distriktet rundt Dalmanuta.
MAR 08:11-12. Tegn fra himlene
MAR 08:11
SHG: pharisaios exerchomai exerchomai archomai suzeteo zeteo semeion ouranos
Trans.: fariseer komme
komme
begynne spørre søke tegn
himlene
peirazo
prøve
PAKTEN: Fariseerne kom til ham og begynte å spørre ham ut. De forlangte tegn fra
himlene, for de ville sette ham på prøve.
MAR 08:12
SHG: anastanazo anastanazo pneuma lego tis
houtos genea epizetea epizetea
Trans.: sukke
sukke
ånd
si hvorfor denne slekt forlange forlange
semeion amen
lego ei
semeion didomi toutei genea
tegn
sannhet si ingen tegn
gi / få denne slekt
PAKTEN: Da sukket han tungt i ånden og sa: “Hvorfor forlanger denne slekten
tegn? Men, denne sannhet sier jeg: Ikke et eneste tegn skal denne slekten få.”
MAR 08:13-21. Fariseernes surgjær
MAR 08:13
SHG: aphiemi
embaino eis ploion palin aperchomai peran
peran
Trans.: sende (fra seg) entre
i båt
igjen dra bort
bortenfor bortenfor
Markus med den greske teksten
209
PAKTEN: Så sendte ham dem fra seg, men selv gikk han ombord i båten igjen. Og
de satte kursen mot den andre siden.
MAR 08:14
SHG: kai epilantanomai lambano artos kai -oudeis echo ploion ei_me
Trans.: men glemme
ta (med) brød for ingenting ha båt
unntatt
ei_me heis artos
unntatt ett brød
PAKEN: Men de hadde glemt å ta med seg brød. De hadde ingenting med seg i båten
unntatt ett brød.
MAR 08:15
SHG: diastellomai lego horao blepo
zume pharisaios zome herodes
Trans.: advare
si
vokte se opp for surgjær fariseer surgjær herodes
PAKTEN: Da advarte Jesus dem og sa: “Vær forsiktige og se opp for fariseernes
surgjær, og for Herodes’ surgjær.”
MAR 08:16
SHG: dialogizomai pros allelon
lego hoti echo ou
artos
Trans.: diskutere
med hverandre si fordi ha ingen brød
PAKTEN: De diskuterte dette med hverandre og sa: “Det er fordi vi ikke har brød!”
MAR 08:17
SHG: iesous ginosko lego tis
dialogizomai hoti echo ou
artos noieo oupo
Trans.: jesus forstå si hvorfor diskutere
at ha ingen brød sjønne ennå
oude
suniemi echo humon kardia eti poroo
ingenting forstå ha
deres hjerte også hard
PAKTEN: Men Jesus forstod dette og spurte dem: “Hvorfor taler dere om at dere
ikke har brød? Skjelner eller skjønner dere fremdeles ingenting? Er også deres hjerter
helt lukket?
MAR 08:18
SHG: echo opthalmos blepo echo ous akouo mnemoneuo
Trans.: ha øyne
se
ha øre høre huske
PAKTEN: Dere har øyne, men dere skjelner ikke. Dere har ører, men dere lytter
ikke. — Husker dere ikke? —
210
Markus med den greske teksten
MAR 08:19
SHG: hote klao pente artos eis pentakischilioi pentakisschilioi posos
Trans.: da bryte fem brød til fem tusen
fem tusen
hvor mange
posos
kophinos pleres klasma airo lego dodeka
hvor mange kurv
full
stykke ta si tolv
PAKTEN: Etter at jeg brøt de fem brødene til de fem tusen, hvor mange kurver med
brødstykker samlet dere inn?” “Tolv,” svarte de.
MAR 08:20
SHG: hote hepta eis tetrakischilioi tetrakischilioi posos posos spuris klasma airo
Trans.: etter sju til fire tusen
fire tusen
antall antall kurv stykke ta
epo hepta
si sju
PAKTEN: “Og etter de sju til de fire tusen, hvor mange kurver fulle med
brødstykker samlet dere inn da?” “Sju,” svarte de.
MAR 08:21
SHG: lego pos
Trans.: si likevel
suniemi
forstå
PAKTEN: Da sa han: “Og likevel forstår dere ikke?”
MAR 08:22-26. Den blinde i Betsaida
MAR 08:22
SHG: erchomai bethsaida phero tuplos parakaleo haptomai
Trans.: komme betsaida føre blind be
ta på
PAKTEN: Da de var kommet til Betsaida, førte de en blind til ham og ba ham ta på
ham.
MAR 08:23
epilambanomai tuphlos cheir exago kome ptuo eis omma epitithemi cheir
ta
blind hånd føre landsby spytte i øye legge
hånd
eperotao ei plepo tis
spørre
om se
noe
Markus med den greske teksten
211
PAKTEN: Da tok Jesus den blinde i hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han
spyttet på øyet hans, la hendene på ham og spurte ham om han kunne se noe.
MAR 08:24
SHG: anablepo lego blepo anthropos dendron peripateo
Trans.: se opp si se
mennesker tre
vandre omkring
PAKTEN: Mannen så opp og sa: “Jeg ser mennesker. De ser ut som vandrende
trær.”
MAR 08:25
SHG: eita
epitithemi cheir palin opthalmos poieo anablepo apokathistemi
Trans.: deretter legge
hånd igjen øye
gjøre syn
få igjen
emblepo hapas telaugos
se
helt klart
PAKTEN: Deretter la han hendene sine enda en gang over mannens øyne. Da fikk
han igjen synet slik at han kunne se helt tydelig.
MAR 08:26
SHG: apostello apostello oikos lego mede eiserchomai eis kome mede epo
Trans.: sende
sende
hus si verken gå
i landsby eller si
tis kome
noen landsby
PAKTEN: Jesus sendte ham hjem og sa: “Verken gå inn i landsbyen eller fortell
dette til noen som er fra landsbyen.”
MAR 08:27-30. Peter bekjenner at Jesus er Kristus
MAR 08:27
SHG: iesous exerchomai matethes eis kome kasereia philippi hodos eperotao
Trans.: jesus gå / fortsette elev
i landsby cæsarea filippi vei
spørre
mathetes lego tis
anthropos lego einai
elev
si hvem menneske si
være
PAKTEN: Jesus og disiplene fortsatte videre til landsbyene rundt Cæsarea Filippi.
På veien spurte han disiplene og sa til dem: “Hvem sier folk at jeg er?”
212
Markus med den greske teksten
MAR 08:28
SHG: apokrinomai ioannes baptistes allos helias allos eis prophetes
Trans.: svare
johannes døper
flere elias flere en prophet
PAKTEN: Da svarte de: “Døperen Johannes. Men noen sier at du er Elijah og andre
at du er en av profetene.”
MAR 08:29
SHG: lego tis
lego einai petros apikrinomai lego ei
christos
Trans.: si hvem si
være peter svare
si være kristus
PAKTEN: Da spurte han. “Men hvem sier dere at jeg er?” Da sa Peter: “Vi sier at
du er Kristus.”
MAR 08:30
SHG: epitimao lego medeis medeis
Trans.: advare si noen noen
PAKTEN: Men Jesus advarte dem mot å si det til noen.
MAR 08:31-33. Jesu første dødsprofeti
MAR 08:31
SHG: archomai didasko huios antropos pascho pulus apodokimazo presbuteros
Trans.: begynne lære
sønn menneske live
meget avvise
eldste
archiereus archiereus grammateus apokteino meta treis hemera anistemi anistemi
overprest overprest skriftlærd drepe
etter tre dag
oppreise oppreise
PAKTEN: Deretter begynte han å undervise dem om at Menneskesønnen måtte
gjennomgå mange lidelser, at han skulle bli forkastet av de eldste, av overprestene
og av de skriftlærde, og at han ville bli drept. Men etter tre dager ville han bli oppreist igjen.
MAR 08:32
SHG: laleo logos parrhesa petros prosalambano archomai epitimao
Trans.: tale ord fritt
peter ta til side
begynne irettesette
PAKTEN: Han talte åpent med dem om dette, men da tok Peter ham til side og
begynte å irettesette ham.
Markus med den greske teksten
213
MAR 08:33
SHG: epistrepho epistrepho eide mathetes epitimao petros lego hupago opiso
Trans.: snu seg
snu seg
se elev
irettesette peter si forsvinne bak
satanas proneo theos anthropos
satan forstå gud menneske
PAKTEN: Men Jesus snudde seg og så på disiplene, og da irettesatte han Peter. Han
sa: “Forsvinn bak meg, Satan, for du forstår deg ikke på det som er av Gud, men bare
det som er av mennesker.”
MAR 08:34-38. Bær ditt åk med Jesus
MAR 08:34
SHG: proskaleomai ochlos
mathetes epi hostis erchomai opiso
Trans.: kalle til seg menneskemengde elev
si den komme bak
aparneomai heautou airo stauros akoloutheo
fornekte
selv
ta staur følge
PAKTEN: Så kalte han menneskemengden til seg sammen med disiplene og sa:
“Den som vil komme etter meg, må fornekte seg selv, ta opp sin staur og følge meg.
MAR 08:35
SHG: orusso -an thelo sozo psuche apollumi orusso -an apollumi psuche
Trans.: grave den ønske redde sjel
miste
grave den miste
sjel
heneka
på grunn av
euaggeelion houtos sozo
budskap
denne redde
PAKTEN: Forstå at den som vil redde sin sjel, skal miste den. Forstå også at den
som mister sin sjel på grunn av budskapet om meg, skal redde den.
KOMMENTAR: Ordet orusso har skapt så store problemer for de fleste oversetterne at de har funnet å måtte utelate det. Betydningen ‘grave’ passer liksom ikke inn
med resten av teksten. Men de har en noenlunde tilsvarende bruk av ordet dig, grave,
på engelsk. Hvis noen har problem med å forstå noe, sier de ofte. ‘Dig!’ Grav deg
ned i dette problemet, m.a.o. anstreng deg dypt for å forstå det. Det er ikke lett å
finne et norsk ord som dekker hele betydningen av orusso. Men fordi PAKTEN har
klart å plassere betydningen av ordet i forhold til resten av teksten, blir det selvfølgelig ikke utelatt! Den hele betydningen er:’Anstreng deg kraftig for å forstå.’ I
Markus 12:01 blir ordet brukt i betydningen ‘grave et hull.’ Orusso blir også brukt
i Matteus 21:33 og 25:18 i samme betydning, ‘å grave et hull.’
214
Markus med den greske teksten
MAR 08:36
SHG: tis opheleo anthropos ean kerdaino holos kosmos zemioo psuche
Trans.: hva gagne menneske om vinne
hele verden miste sjel
PAKTEN: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister
sin sjel?
MAR 08:37
SHG: e
tis anthropos didomi antallagma psuche
Trans.: eller hva menneske gi
bytte
sjel
PAKTEN: For hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?
MAR 08:38
SHG: orusso an gar
epaischunomai logos tautai moichalis hamartolos genea
Trans.: grave de virkelig skamme seg ord denne utro
syndig
slekt
kai huios anthropos epaischunomai hotan
da sønn menneske skamme seg
slik
erchomai doxa
pater
komme herlighet far
hagios aggelos
hellig budbringer
PAKTEN: Forstå at en som virkelig skammer seg over ordet om meg blant denne
troløse og syndige slekt, han skal også Menneskesønnen skamme seg over når han
kommer i sin Fars herlighet sammen med hans hellige budbringerne.”
MAR 09
Et syn, helbredelse, en profeti og forkynnelse
MAR 09:01-08. På forvandlingens fjell
MAR 09:01
SHG: lego amen lego tis
histemi hode hostis geuomai thanatos heos eido
Trans.: si sannhet si noen stå
her som smake død
inntil se
basileia theos erckomai dunamis
rike gud komme kraft
PAKTEN: Deretter sa han til dem: “Denne sannhet sier jeg: Noen av dem som står
her, skal ikke smake døden før de har sett at Guds rike er kommet med kraft.”
Markus med den greske teksten
215
MAR 09:02
SHG: meta lux hemera iesous paralambano petros iakobos ioannes anaphero eis
Trans.: etter seks dager jesus ta
peter jakob johannes føre
på
hupselos oros kata -idios monos metamorphoo emprosthen
høyt
fjell slik helt alene forvandle
fremfor / ansikt
PAKTEN: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte
dem opp på et høyt fjell hvor de var helt alene. Der ble han forvandlet foran øynene
på dem!
KOMMENTAR: Det greske ordet metamorphoo betyr forvandle, men blir ofte
oversatt med forklare i religiøs sammenheng. Hvis du husker fra skolen, ble det
forklart at en sommerfugl gikk fra puppestadiet til ferdig utviklet sommerfugl i løpet
av kort tid. Denne forvandlingen blir kalt metamorfosen på fagspråket.
MAR 09:03
SHG: himation ginomai stilbo
lian leukos chion hoios ou
gnapheus
Trans.: kappe ble
skinnende helt hvit snø slik ingen tekstilbehandler
epi ge
dunamai leukaino
på jord makte gjøre hvit
PAKTEN: Kappen hans ble skinnende hvit, som snø, så hvit at ingen tekstilarbeider
på jorden kunne ha bleket den så hvit!
KOMMENTAR: Ordet gnapheus er utelatt i de aller fleste oversettelsene sannsynligvis fordi de norske ordene valker, stamper er utgått av det norske språket. Men
da er det jo mulig å bruke et mer moderne ord som tilnærmet dekker det samme begrepet. PAKTEN skriver da tekstilbehandler som har en tilsvarende betydning.
MAR 09:04
SHG: optanomai helios moseus sullaleo iesous
Trans.: vise
elias moses samtale jesus
PAKTEN: Og der viste Elijah og Moses seg for dem! Og de diskuterte med Jesus!
MAR 09:05
SHG: petros apokrinomai lego iesous rhabbi kalos hode poieo treis skene mia
Trans.: peter respondere si jesus rabbi godt sted gjøre tre telt ett
moseus elijah
moses elijah
216
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Da reagerte Peter og sa til Jesus: “Rabbi, dette er et godt sted. La oss lage
tre hytter, én for deg, én for Moses og én for Elijah.”
MAR 09:06
SHG: eido tis laleo ekphobos ekphobos
Trans.: se hva tale meget redd meget redd
PAKTEN: Men han visste egentlig ikke hva han skulle si, for han var vettskremt.
KOMMENTAR: Ordet eido betyr å se, men ikke alltid med øynene. Derfor har
ordet også betydningen ‘se med hjernen,’ = forstå. En annen oversettelse av ordet er
‘å være usikker på noe,’ eller ‘ikke se.’ Det er i den betydningen ordet blir brukt i
dette verset.
MAR 09:07
SHG: nephele episkiazo phone erchomai nephele lego houtos agapetos huios
Trans.: sky
overskygge røst komme sky
si dette kjær
sønn
akouo
hør
PAKTEN: Så kom en sky og overskygget dem, og det kom en røst fra skyen som sa:
‘Dette er min kjære Sønn! Hør ham!’
MAR 09:08
SHG: exapina periblepo periblepo periblepo eido oudeis oudeis ouketi ouketi
Trans.: plutselig se rundt se rundt se rundt se ingen ingen lenger lenger
alla
iesous monos heautou
unntatt jesus alene dem
PAKTEN: Plutselig, da de så seg omkring, kunne de ikke lenger se noen unntatt Jesus sammen med dem.
MAR 09:09-13. Først må Elijah komme
MAR 09:09
SHG: katabaino katabaino oros diastellomai diegeomai medeis medeis hos eido
Trans.: gå ned
gå ned
fjell pålegge
fortelle ingen ingen hva se
ei_me -hotan huios anthropos anistemi nekros
unntatt inntil sønn menneske oppreist død
Markus med den greske teksten
217
PAKTEN: Da de gikk ned fra fjellet, gav Jesus beskjed om at de ikke måtte fortelle
noen hva de hadde sett før Menneskesønnen var oppreist fra de døde.
MAR 09:10
SHG: krateo logos heautou suzeteo heautou tis anabaino nekros esti
Trans.: holde ord hverandre finne hverandre oppreist død
PAKTEN: De holdt det for seg selv, men diskuterte med hverandre hva ‘oppreist fra
de døde’ kunne bety.
MAR 09:11
SHG: eperetao lego hoti
lego grammateus helias dei
proton erchomai
Trans.: spørre si
hvorfor si skriftlærd elias nødvendig først komme
PAKTEN: Da spurte de Jesus og sa: “Hvorfor sier de skriftlærde at Elijah først må
komme?”
MAR 09:12
SHG: apokrinomai epo helias men
erchomai proton apokathistemi pas pos
Trans.: respondere si elias sannelig komme først sette i stand alt slik
grapho huios anthropos pascho polus exoudeno exoudeno exoudeno
skrive sønn menneske lide meget forkaste forkaste forkaste
PAKTEN: Han svarte dem og sa: “Elijah skal uten tvil komme og sette alt i rett
stand slik det er skrevet. For Menneskesønnen må gjennomgå store lidelser for så å
bli fullstendig forkastet.
MAR 09:13
SHG: lego helias kai
erchomai poieo hosos thelo grapho
Trans.: si elijah virkelig komme gjøre som ønske skrive
PAKTEN: Men jeg sier dere at Elijah er allerede kommet. Men de gjorde med ham
som det passet dem.” Og slik står det skrevet.
MAR 09:14-29. En demonbesatt gutt
MAR 09:14
SHG: erchomai mathetes eido polus ochlos
peri grammateus suzeteo
Trans.: komme elev
se stor menneskemengde rundt skriftlærd diskutere
PAKTEN: Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de at en stor menneskemengde var samlet rundt dem. Og noen av de skriftlærede diskuterte med dem.
218
Markus med den greske teksten
MAR 09:15
SHG: eutheos pas ochlos
eido ekthambeo ekthambeo prostrecho
Trans.: skraks hele menneskemengde se overraske overraske løpe
aspazomai
omfavne
PAKTEN: Så snart de fikk øye på ham, ble de meget overrasket og kom løpende
imot ham for å omfavne ham.
MAR 09:16
SHG: eperotao grammateus tis suzeteo
Trans.: spørre skriftlærd
hva diskutere
PAKTEN: Han spurte de skriftlærde: “Hva er det dere diskuterer?”
MAR 09:17
SHG: heis ochlos apokrinomai epo didaskalos phero huios echo alalos pneuma
Trans.: en -mengde respondere si lærer
bringe sønn ha stum ånd
PAKTEN: En i menneskemengden svarte og sa: “Lærer, jeg har tatt med meg min
sønn som har en stum ånd.
MAR 09:18
SHG: hopou
-an katalambano rhegnumi aphizo trizo odus xeraino epo
Trans.: hvilket sted når komme over rive ned fråde skjære tann visne si
mathetes ekballo ischuo
elev
kaste makte
PAKTEN: Den kan når som helst komme over ham og kaste ham ned. Da fråder han
om munnen, skjærer tenner og blir som livløs! Jeg ba disiplene om å drive den ut,
men de klarte det ikke!”
MAR 09:19
SHG: apokrinomai lego apistos genea heos
heos
heos
Trans.: respondere si
troløs slekt hvor lenge hvor lenge hvor lenge
heos
anechromai phero
hvor lenge holde ut
føre
PAKTEN: Da svarte Jesus og sa: “Du vantro slekt, hvor lenge må jeg være hos dere?
Hvor lenge må jeg holde ut med dere? — Før ham til meg.”
Markus med den greske teksten
219
MAR 09:20
SHG: phero eido eutheos pneuma sparasso pipto epi ge kulioo aphrizo
Trans.: føre se straks ånd
anfall
kaste mot jord rulle fråde
PAKTEN: Så førte han gutten til ham. Og, se! — med det samme gav ånden ham
krampetrekninger! Han falt ned på bakken og rullet omkring mens han frådet om
munnen.
MAR 09:21
SHG: eperotao pater posos
posos
hos touto ginomai epo paidiothen
Trans.: spørre far hvor lenge hvor lenge slik dette oppføre si barndom
PAKTEN: Da spurte han guttens far: “Hvor lenge har han hatt det slik?” Han svarte:
“Fra barndommen av.
MAR 09:22
SHG: pollakis ballo eis pur eis hudor apollumai dunamai ei_tis splagchnizomai epi
Trans.: ofte falle i ild i vann omkomme makte hvis barmhjertighet med
boetheo
hjelpe
PAKTEN: Ofte har han falt på ild eller i vann og kunne ha omkommet. Men hvis du
kan gjøre noe for ham, så vær barmhjertig og hjelp oss!”
MAR 09:23
SHG: iesous epo ei
dunamai pisteuo pas dunatos pisteuo
Trans.: jesus si hvis evne
tro
alt mulig tro
PAKTEN: Jesus svarte: “Hvis jeg kan? — Du må tro, for alt kan være mulig for den
som tror.”
MAR 09:24
SHG: eutheos pater paidion krazo lego dakru kurios pisteuo boetheo mou apistina
Trans.: straks far bar
rope si tåre herre tro
hjelp min vantro
PAKTEN: Straks utbrøt barnets far i tårer: “Jeg vil tro, så hjelp meg med min tvil!”
MAR 09:25
SHG: iesous eido ochlos
episuntrecho episuntrecho episuntrecho
Trans.: jesus se menneskemengde stimle
stimle
stimle
220
Markus med den greske teksten
pneuma lego alalos kophos pneuma epitasso exerchomai eiserchomai meketi
ånd
si stum døv
ånd
befale gå ut
gå inn
mer
epitimao meket i eis
befale
mer
i
PAKTEN: Da Jesus så at menneskemengden stimlet seg sammen rundt dem, truet
han mot ham med den urene ånden og sa: “Du døve og stumme ånd, jeg befaler deg:
Fár ut av ham, og vend aldri tilbake.”
MAR 09:26
SHG: krazo sparasso polus exerchomai nekros hoste polus lego apothnesko
Trans.: rope anfall meget komme ut livløs derfor mange si
død
PAKTEN: Han skrek og fikk et sterkt anfall, og da den fór ut, ble han som livløs.
Derfor sa mange: “Han er død.”
MAR 09:27
SHG: iesous krateo cheir egeiro anistemi
Trans.: jesus gripe hånd reise oppreist
PAKTEN: Men Jesus tok ham i hånden og reiste ham opp. Og han kunne stå oppreist.
MAR 09:28
SHG: eiserchomai eis oikos mathetes eperotao kata -idios hoti dunamai ekballo
Trans.: komme
i hus elev
spørre etter selv hvorfor makte kaste ut
PAKTEN: Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene: “Hvorfor klarte ikke vi
å drive den ut?”
MAR 09:29
SHG: epo touto genos dunamai exerchomai oudeis proseuche nestia
Trans.: si det slag kunne komme ut uten bønn
faste
PAKTEN: Da svarte han: “Det slaget kan bare drives ut med bønn [og faste.”]
MAR 09:30-32. Jesu andre dødsprofeti
MAR 09:30
SHG: exerchomai ekeithen parapouroiomai dia galilaia thelo tis ginosko
Trans.: dra bort
derfra vandre omkring i galilea ønske hvor vite
Markus med den greske teksten
221
PAKTEN: Så drog de bort derfra og gikk videre gjennom Galilea. Men Jesus ville
ikke at noen skulle vite hvor de var.
MAR 09:31
SHG: en didasko mathetes lego huios anthropos paradidomi eis cheir anthropos
Trans.: så undervise elev
si sønn menneske overgi
i hånd menneske
apokteino apokteino anistemi tritos hemera
slå i hjel slå i hjel oppreise tredje dag
PAKTEN: Han underviste disiplene og sa til dem: “Menneskesønnen skal bli
overgitt i menneskers hender og de skal slå ham i hjel. Men etter at de har slått ham
i hjel, skal han bli oppreist etter tre dager.”
MAR 09:32
SHG: agnoeo rhema phobeo eperotao
Trans.: forstå si
redd
spørre
PAKTEN: De forstod ikke hva han mente, men de våget ikke å spørre ham.
MAR 09:33-37. Hvem er den største
MAR 09:33
SHG: erchomai kapernaoum ginomai oikia eperotao tis dialogizomai pros
Trans.: komme kapernaum komme hus spørre hva samtale
med
heautou hodos
hverandre vei
PAKTEN: Så kom de til Kapernaum. Da de var kommet inn i huset, spurte han:
“Hva var det dere diskuterte på veien?”
MAR 09:34
SHG: siopao siapao hodos dialegomai pros allelon
tis
meizon
Trans.: taus taus vei
diskutere med hverandre hvem størst
PAKTEN: Da ble de tause, for de hadde kranglet med hverandre om hvem som var
størst.
MAR 09:35
SHG: katizo katizo phoneo dodeka lego ei ei_tis thelo protos eschatos pas
Trans.: sette sette rope
tolv si hvis noen ønske først sist
alle
222
Markus med den greske teksten
diakos pas
tjene alle
PAKTEN: Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa: “Den som vil være fremst
blant dere, må være den siste av alle. Han må være alles tjener.”
MAR 09:36
SHG: lambano paidion histemi mesos enagkalizomai enagkalizomai epo
Trans.: ta
barn
stille blant ta i armene
ta i armene
si
PAKTEN: Så tok han et barn og plasserte det mellom dem. Da han hadde tatt det
opp i armene sine, sa han:
MAR 09:37
SHG: hos -ean dechomai heis toitos paidion onoma dechomai hos -ean dechomai
Trans.: den som ta imot ett slikt barn
navn ta imot den som ta imot
dechomai apostello
ta imot utsende
PAKTEN: “Den som tar imot et av disse barna i mitt navn, har tatt imot meg. Og den
som har tatt imot meg, har også tatt imot ham som sendte meg.”
MAR 09:38-42. Ikke en av oss
MAR 09:38
SHG: ioannes apokrinomai lego didaskalos eido tis ekballo daimonion onoma
Trans.: johannes respondere si
lærer
se som kaste demon
navn
akoloutheo koluo hoti akoloutheo
i følge med forby fordi i følge med
PAKTEN: Johannes svarte og sa: “Vi så én som ikke var i følge med oss, drive ut
demoner i ditt navn. Men vi forbød ham, fordi han ikke var sammen med oss.”
MAR 09:39
SHG: iesous epo koluo oudeis oudeis hos poieo dunamis onoma dunamai tacho
Trans.: jesus si forby ingen ingen somgjøre kraft
navn makte lettvint
kakologeo kakologeo
tale ondt tale ondt
Markus med den greske teksten
223
PAKTEN: Men Jesus sa: “Ikke forby ham, for ingen som utøver kraften i mitt navn,
kan lettvint tale ondt om meg.
MAR 09:40
SHG: kata
huper
Trans.: samme måte sette seg over
PAKTEN: For en som er som oss, vil ikke sette seg over oss.”
MAR 09:41
SHG: hos -an potizo poterion hudor potizo onoma eimi christos amen lego
Trans.: den som tilby glass
vann tilby navn jeg er kritus sant si
apollumi misthos
tape lønn
PAKTEN: Om én som tilbyr et glass vann og tilbyr det i mitt navn fordi jeg er
Kristus, sier jeg denne sannhet: Han skal ikke tape sin lønn.
MAR 09:42
SHG: hos -an skandalizo heis ho mikros pisteuo kalos -mallon lithos -mulikos
Trans.: den som få til å snuble som minst tro
stor bedre stein kvern
perikeimai peri trachelos ballo eis thalassa
binde rundt rundt hals
kaste i hav
PAKTEN: Men for den som får én av disse små som tror på meg, til å snuble, ville
det vært bedre om han fikk en stor kvernstein bundet rundt halsen og ble kastet i
havet.”
MAR 09:43-48. Søk tiders liv
MAR 09:43
SHG: ean cheir skandalizo apokopto apokopto kalos eiserchomai eis zoe kullos
Trans.: hvis hånd snuble
kutte
kutte
bedre gå inn
til liv vanfør
e
duo cheir aperchomai eis geenna pur ou asbestos
eller to hånd gå
i gehenna ild aldri slokne
PAKTEN: “Hvis hånden får deg til å snuble, så hugg den av. For det er bedre at du
går vanfør inn til livet, enn at du går med to hender inn i Gehennas ild — den som
aldri slokner.
224
Markus med den greske teksten
MAR 09:44
SHG: hopou skolex teleutao pur sbennumi
Trans.: der
mark dø
ild slokne
PAKTEN: [Der marken ikke dør ut, og ilden aldri slokner.]
JES 66:24
MAR 09:45
SHG: ean pous skandalizo apokopto apokopto kalos eiserchomai cholos
eis
Trans.: hvis fot snuble
kutte
kutte
bedre gå
krypling i
zoe echo duo pous ballo eis geenna eis pur ou asbestos
liv ha to fot kaste i gehenna i ild aldri slokner
PAKTEN: Og hvis foten får deg til å snuble, så kutt den av. For det er bedre at du
går inn til livet som krøpling, enn å ha to bein og bli kastet på Gehennas ild som aldri
slokner.
MAR 09:46
SHG: hopou skolex teleutao pur sbennumi
Trans.: der
mark dø
ild slokke
PAKTEN: [Der marken ikke dør ut, og ilden aldri slokner.]
JES 66:24
MAR 09:47
SHG: ean sou opthalmos scandalizo ekballo kalos eiserchomai basileia theos
Trans.: hvis ditt øye
snuble
kast
bedre gå
rike
guds
monopthalmos monopthalmos e
echo duo opthalmos ballo eis genna pur
enøyd
enøyd
eller ha
to øyne
kaste på gehenna ild
PAKTEN: Og hvis øyet får deg til å snuble, så riv det ut. For det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha to øyne og bli kastet på Gehennas ild.
KOMMENTAR: Pakten skriver konsekvent Gehenna der de fleste norske oversettere skriver helvete. Gehenna er et stedsnavn, nemlig navnet på dalen sør for Jerusalem der jødene hadde sin søppelfylling. Jesus talte bare i bilder (MAR 04:33-34) og
når han viser til søppelfyllingen sør for Jerusalem, viser dette billedlig til mennesker
som er unyttige for Gud i hans nye plan om å gjenopprette (GJE 03:21) det som
Adam ødela gjennom sin ulydighet da han åt av kunnskapens tre.
Dogmen om den udødelige sjelens tiders pine i et tiders brennende helvete er ikke
en bibelsk lære! Læren om den udødelige sjelen bygger på Satans først løgn i Første
Moses 03:04. “Dere skal slett ikke dø.”
Markus med den greske teksten
225
MAR 09:48
SHG: hopou skolex teleutao pur sbennumi
Trans.: der
mark dø
ild slokne
PAKTEN: Der marken ikke dør ut, og ilden aldri slokner.”
JES 66:24
MAR 09:49-50. Salt uten kraft
MAR 09:49
SHG: pas halizo pur pas thusia halizo halo
Trans.: alle salte ild alle offer salte salt
PAKTEN: “Hver av dere skal saltes med ild, og hvert eneste offer skal saltes med
salt.
MAR 09:50
SHG: halas kalos ean halos analos -ginomai ginomai -analos en -tis artuo echo
Trans.: salt godt hvis salt salthet gjøre
gjøre
salthet da noe salte ha
halas heautou eirenpopoias allelon
allelon
salt
dere
holde fred hverandre hverandre
PAKTEN: For salt er nyttig, men hvis saltet mister sitt saltinnhold, hvordan kan
noen da salte med det? Ha salt i dere selv, og hold fred med hverandre.”
MAR 10
Ekteskapet, og redningen
MAR 10:01-12. Om skilsmisse
MAR 10:01
SHG: anistemi ekeithen erchomai eis horion
ioudaina peran
peran
Trans.: dra bort derfra komme til grenseområde judea bortenfor bortenfor
iordanes ochlos
sumporeuomai palin etho en didasko palin
jordan menneskemengde stimle sammen igjen vanlig gjøre undervise igjen
PAKTEN: Så drog Jesus bort derfra og kom til de grenseområdene i Judea som lå
på den andre siden av Jordan. Igjen strømmet menneskemengdene til ham, og som
vanlig begynte han å underviste dem igjen.
226
Markus med den greske teksten
MAR 10:02
SHG: pharisaios proserchomai eperotao exesti aner apoluo
apoluo
Trans.: fariseer komme
spørre tillate mann sende bort sende bort
gune peirazo
kvinne prøve
PAKTEN: Noen av fariseerne kom til ham og spurte: “Er det tillatt for en mann å
sende sin kvinne fra seg?” De ville sette ham på prøve.
MAR 10:03
SHG: apokrinomai epo tis moseus entellomai
Trans.: respondere si hva Moses befale
PAKTEN: Da svarte han dem med å spørre: “Hva har Moses befalt dere?”
MAR 10:04
SHG: epo moseus epitrepo grapho biblion apostrasion apoluo
apoluo
Trans.: si moses tillate skrive rull
avsjedsskriv sende bort sende bort
PAKTEN: De svarte ham: “Moses tillot, slik det er skrevet i rullene, å gi henne et
avskjedsskriv før han sendte henne fra seg.”
MAR 10:05
SHG: iesous apokrinomai epo sklerokardia humon sklerokardia grapho
Trans.: jesus respondere si hardhjertet de
hardjertet
skrive
tautei entole
dette bud
PAKTEN: Da svarte Jesus og sa: “De var hardhjertet, og fordi de var så hardhjertet,
skrev han dette budet.
MAR 10:06
SHG: arche
ktisis
theos poieo arrhen
thelus
Trans.: begynnelse skapelse gud gjøre hannkjønn hunnkjønn
PAKTEN: Men fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til hannkjønn og hunnkjønn.
KOMMENTAR: På norsk skrives her mann og kvinne, men Bibelens grunntekst er
mer direkte. På hebraisk viser ordene zakar, hannkjønn og nequeba, hunnkjønn direte
til kjønnsforskjellen. Det greske ordet arrhen, hannkjønn, impliserer det samme, men
Markus med den greske teksten
227
hovedbetydningen av ordet er ‘han som er sterk til å løfte.’ Det greske ordet for
hunnkjønn er thelus eller thelazo. Hovedbetydningen av dette ordet er suge, ‘hun som
det suges fra,’ eller ‘hun som gir bryst.’
MAR 10:07
SHG: toutou heneka anthropos kataleipo pater mater proskallo
gune duo
Trans.: denne grunn menneske forlate far mor sammenføye kvinne to
mia sarx
ett kjøtt
PAKTEN: ‘Derfor skal mannen forlate sin far og mor. Han skal holde seg til sin
kvinne, og de to skal være ett kjøtt.’
1MO 02:24
MAR 10:08
SHG: hoste ouketi ouketi duo sarx
Trans.: derfor lenger lenger to kjøtt
PAKTEN: Og de skal ikke lenger være to, men ett kjøtt.
MAR 10:09
SHG: hos oun theos suseugnomi suseugnomi anthropos chortizo chortizo
Trans.: det som Gud sammenføye sammenføye menneske adskille adskille
PAKTEN: For det som Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille fra
hverandre.”
MAR 10:10
SHG: oikia mathetes eperotao palin autos
Trans.: hus elev
spørre igjen samme
PAKTEN: Inne i huset spurte disiplene på nytt om dette.
MAR 10:11
SHG: lego hos -ean apoluo apoluo gune gameo allon moichao moichao epo
Trans.: si den som sende sende kvinne ekte annen drive hor drive hor med
PAKTEN: Han svarte: “Den som sender sin kvinne fra seg for å ta en annen til ekte,
driver hor med henne.
MAR 10:12
SHG: ean gune apoluo apoluo aner gameo allos moichao moichao
Trans.: hvis kvinne sende sende mann ekte annen drive hor drive hor
228
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Og hvis kvinnen forlater sin mann for å ta en annen til ekte, driver hun
hor.”
KOMMENTAR: Ordet gameo viser direkte til kjønnsakten, og ikke til en seremoni
i kirken eller til et oppmøte hos sorenskriveren. Det greske ordet gameo er det samme
som game, lek, på engelsk.
MAR 10:13-16. Jesus velsigner barna
MAR 10:13
SHG: prosphero paidon paidon haptomai mathetes epitimao ho prosphero
Trans.: føre frem barn barn ta på
elev
avvise det føre frem
PAKTEN: De ville føre de små barna sine frem for Jesus, for at han skulle ta på
dem. Men disiplene nektet dem å føre dem frem for ham.
MAR 10:14
SHG: iesous eido aganakteo aganakteo epo aphiemi kuluo toioutos
Trans.: jesus se opprørt
opprørt si la komme hindre slike
basileia theos
rike
guds
PAKTEN: Da Jesus så det, ble han meget opprørt og sa: “La barna komme til meg,
og hindre dem ikke, for Guds rike er for slike som dem.
MAR 10:15
SHG: amen lego hos -ean dechomai basileia theos paidion paidion eiserchomai
Trans.: sannhet si den som godta
rike
gud barn
barn
komme
eis -autos
i
samme
PAKTEN: For denne sannhet sier jeg: Den som ikke godtar Guds rike som et barn,
skal aldri komme inn i det.”
MAR 10:16
SHG: enagkalizomai enagkalizomai tithemi cheir eulogeo
Trans.: ta i armene
ta i armene
berøre hånd velsigne
PAKTEN: Så tok han dem i armene sine, la hendene på dem og velsignet dem.
Markus med den greske teksten
229
MAR 10:17-22. Den unge, rike mannen
MAR 10:17
SHG: ekporeuomai ekporeuomai eis hodos prostrecho heis prostrecho gonumeteo
Trans.: dra videre dra videre på vei
løpe
en løpe
knele
eperotao agathos didaskolos tis poieo kleronomeo aionios zoe
spørre
gode
lærer
hva gjøre arve
tiders liv
PAKTEN: Så drog de videre langs veien. Da kom det én løpende mot ham. Han løp
frem og kastet seg på knærne foran ham og spurte: “Gode lærer, hva må jeg gjøre for
å arve tiders liv?”
MAR 10:18
SHG: iesous epo tis
lego agatos oudeis agathos heis theos
Trans.: jesus si hvorfor kalle god ingen god
én gud
PAKTEN: Da svarte Jesus: “Hvorfor kaller du meg god? — Bare én er god, og det
er Gud.
MAR 10:19
SHG: eido entole moicheuo moicheuo phoneo klepto pseudumartureo
Trans.: vite bud drive hor drive hor slå i hjel stjele vitne falskt
pseudomartureo pseudomartureo apostereo timao
pater meter
vitne falskt
vitne falskt
bedra
verdsette far
mor
PAKTEN: Du kjenner budene: ‘Du skal ikke drive hor, ikke slå i hjel, ikke stjele,
ikke vitne falskt, ikke bedra,’ og ‘du skal sette pris på din far og din mor, — ’”
2MO 20:12-16, 5MO 05:16-20
MAR 10:20
SHG: apokrinomai epo didaskalos pas tauta phulasso neotes
Trans.: respondere si lærer
alt dette holde ungdom
PAKTEN: Han svarte og sa: “Lærer, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung!”
MAR 10:21
SHG: de iesous emblepo agapao epo heis hustereo hupago poleo hosos
Trans.: da jesus se
kjær si ett mangle gå
selg det
echo thesauros ouranos deuro airo stauros akolutheo
ha
skatt
det høye deretter bære staur følge
230
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Jesus så på ham og ble glad i ham. Han sa: “Men én ting mangler: Gå,
selg det du har og gi til de fattige. Da har du en skatt i himlene. Ta så opp din staur
og følg meg.”
MAR 10:21
SHG: stugnazo epi logos aperchomai aperchomai lupeo en -echo polus ktema
Trans.: nedslått over ord gå bort
gå bort
skuffet for ha stor eiendom
PAKTEN: Han ble trist da han hørte dette, og han gikk skuffet bort, for han hadde
omfattende eiendommer.
MAR 10:23-25. Kamelen og nåløyet
MAR 10:23
SHG: iesous periblepo periblepo periblepo lego mathetes pos duskolos echo
Trans.: jesus se omkring se omkring se omkring si elev
hvor vanskelig ha
crema eiserchomai eis basileia theos
rikdom komme inn i rike
gud
PAKTEN: Da så Jesus seg omkring og sa til disiplene: “Så vanskelig er det for en
som er rik, å komme inn i Guds rike.”
MAR 10:24
SHG: mathetes thambeo epi logos iesous apokrinomai palin lego pos duskelos
Trans.: elev
forbause over ord jesus respondere igjen si så vanskelig
peitho chrema eiserchomai eis basileia theos
lite på rikdom komme inn i rike
gud
PAKTEN: Disiplene ble forbauset da de hørte det. Men Jesus gjentok: “Barn, så
vanskelig er det [for en som setter sin lit til rikdom] å komme inn i Guds rike.
MAR 10:25
SHG: eukopoteros kamelos eiserchomai dia
trumalia rhapis e
plousios
Trans.: lettere
kamel komme
gjennom hull
nål enn rik
eiserchomai eis basileia theos
komme
i rike
guds
PAKTEN: Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å
komme inn i Guds rike.”
Markus med den greske teksten
231
MAR 10:26-31. De siste skal bli de første
MAR 10:26
SHG: ekplesso perissos lego pros heautou
tis
dunamai sozo
Trans.: forbause enda mer si til hverandre hvem evne
redde
PAKTEN: Da ble enda mer forbauset, og de sa til hverandre: “Hvem kan da bli
reddet?”
MAR 10:27
SHG: iesous emblepo lego anthropos adunatos theos theos pas dunatos
Trans.: jesus se på
si
menneske umulig gud gud alt mulig
PAKTEN: Jesus så på dem og sa: “For mennesket er dette umulig, men ikke for
Gud. For Gud er alt dette mulig.”
MAR 10:28
SHG: kai petros archomai lego idou aphiemi pas akoloutheo
Trans.: da Peter begynne si se forlate alt følge
PAKTEN: Da begynte Peter å si til ham: “Se! — jeg har forlatt alt for å følge deg!”
MAR 10:29
SHG: iesous apokrinomai epo amen lego oudeis oudeis aphiemi oikia e
Trans.: jesus respondere si sannhet si ingen ingen folate hos eller
adelphos e
adelphe e
pater e
meter e
gune e
teknon e agros
bror
eller søster eller far eller mor eller kvinne eller barn eller åker
heneka euaggelion lambano hekatoutaplasion nun toutoi kairos oikia adelphos
skyld budskap få
hundre ganger
senere denne tid
hus bror
adelphe meter teknon agros diogmos
søster mor barn
åker forfølgelse
PAKTEN: Og Jesus svarte ham: “Denne sannhet sier jeg: alle som har forlatt sine
hus, eller brødre, eller søstre, eller fedre, eller mødre, [eller kvinner] eller barn og
åkrer på grunn av budskapet, skal få hundre ganger igjen senere [ — hus, brødre og
søstre, mødre og fedre, barn og åkrer, og forfølgelser.]
KOMMENTAR: Dette verset kan virke forvirrende for en som ikke har grundig
kjennskap til Bibelen, for det som står i klammer passer ikke inn med resten av budskapet. Det som står i klammer, finnes heller ikke i den opprinnelige teksten. PAK-
232
Markus med den greske teksten
TEN presenterer konsekvent slike tilføyelser i klammer. Ordet senere viser til etter
oppstandelsen.
MAR 10:30
SHG: aion erchom ai aionios zoe
Trans.: tid komme tiders
liv
PAKTEN: For i den tiden som kommer, skal de ha tiders liv.
MAR 10:31
SHG: polus protos eschatos eschatos protos
Trans.: mange først sist
sist
først
PAKTEN: Da skal mange av de første bli de siste, og de siste skal bli de første.”
MAR 10:32-34. Jesu tredje dødsprofeti
MAR 10:32
SHG: hodos anabainao hierosoluma iesous proago proago thambeo akoloutheo
Trans.: vei
opp til
jerusalem jesus forvei forvei forbause følge
phobeo
redd
paralambano palin dodeka archomai lego ho mello sunbaino
ta til side
igjen tolv
begynne si
hva videre skje
PAKTEN: På veien til Jerusalem gikk Jesus et stykke foran disiplene. De var forundret og engstelige, men fulgte etter ham. Da tok han igjen de tolv til side og fortalte dem hva som videre skulle skje med ham.
MAR 10:33
SHG: idou anabaino hierosoluma huios anthropos paradidomi archiereus
Trans.: se dra opp til jerusalem sønn menneske overgi
overprest
archiereus grammateus katakrino thanatos paradidomi ethnos
overprest skriftlærd
dømme død
overgi
etnisk
PAKTEN: “Se — vi skal til Jerusalem. Der skal Menneskesønnen bli overgitt til
overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overlate ham til de
fra folkeslagene.
KOMMENTAR: De fleste oversettelsene skriver at Jesus skal bli forrådt. Det står
ikke i den greske teksten at han ble forrådt, men overgitt, men da klart underforstått
at det skjedde på urettmessig vis. Og slik ble han jo forrådt.
Markus med den greske teksten
233
didomi = gi
paradidomi = overgi
MAR 10:34
SHG: empaizo mastigoo emptuo apokteino tritos hemera anistemi anistemi
Trans.: spotte spytte
piske drepe
tre dag
oppreise oppreise
PAKTEN: De skal holde ham for narr, spytte på ham, piske ham og slå ham i hjel.
Men etter tre dager skal han bli oppreist.”
MAR 10:35-40. I døden med Kristus
MAR 10:35
SHG: iakobos ioannes huios zebedaios prosporeuomai lego didaskalos thelo
Trans.: jakob johannes sønn sebedeus komme til
si lærer
ønske
poieo
gjøre
hos -ean aiteo
noe som be
PAKTEN: Så kom Jakob og Johannes, sønnene til Sebedeus, til ham og sa: “Lærer,
vi vil at du skal gjøre oss en tjeneste.”
MAR 10:36
SHG: epo tis thelo poieo
Trans.: si hva ønske gjøre
PAKTEN: Han spurte dem: “Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?”
MAR 10:37
SHG: epo didomi katizi eis ek dexio eis ek euonomos doxa
Trans.: si gi
sitte én ved høyre én ved venstre
herlighet
PAKTEN: Da svarte de: “La én av oss få sitte til høyre for deg, og én til venstre for
deg, når vi kommer i din herlighet.”
MAR 10:38
SHG: iesous epo eido tis aiteo dunamai pino poterion pino baptizo
Trans.: jesus si vite hva be evne
drikke beger drikke døpe
babtisma baptizo
dåp
døpe
234
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Jesus svarte: “Dere skjønner ikke hva dere ber om. Kan dere drikke av
det begeret jeg må drikke av og bli døpt med den dåpen jeg må bli døpt med?”
MAR 10:39
SHG: epo dunamai iesous epo men
pino poterion pino baptisma
Trans.: si evne
jesus si sannelig drikke beger drikke dåp
baptizo baptizo
døpe døpe
PAKTEN: De svarte: “Det kan vi.” Da sa Jesus: “Dere skal så visst få drikke av det
begeret jeg må drikke av, og den dåpen jeg må bli døpt med, skal også dere bli døpt
med.
MAR 10:40
SHG: katizo ek dexios ek euonomos didomi hos hetoimazo
Trans.: sitte ved høyre ved venstre
gi
den forberede
PAKTEN: Men om dere får sitte til høyre eller til venstre med meg, kan ikke jeg gi
dere. Det er for dem det er forberedt for.”
MAR 10:41-45. Tjeneren er størst
MAR 10:41
SHG: deka akouo archomai aganakteo aganaktei jakobos ioannes
Trans.: ti
høre begynne indignert indiknert jakob johannes
PAKTEN: Da de ti fikk høre dette, ble de kraftig irritert på Jakob og Johannes.
MAR 10:42
SHG: iesous porskaleomai lego eido dokeo archo ethos katakurieuo katakurieuo
Trans.: jesus kalle foran seg si vite regne makt etnisk herske over herske over
megas katexousiazo kataexousiazo
stor
myndighet myndighet
PAKTEN: Da kalte Jesus dem foran seg og sa: “Dere vet at de som regnes for å ha
makt over dem fra folkeslagene, hersker over dem med stor myndighet.
MAR 10:43
SHG: houto en
hos eon thelo megas en humon diakonos
Trans.: slik blant den som ønske stor blant dere tjene
Markus med den greske teksten
235
PAKTEN: Slik skal det ikke være blant dere, for den som vil være stor blant dere,
må være en tjener.
MAR 10:44
SHG: hos -an thelo protos doulos pas
Trans.: den som ønske fremst slave alle
PAKTEN: Og den som ønsker å være den fremste blant dere, må være en slave for
alle.
MAR 10:45
SHG: kai huios anthropos erchomai diakoneo diakoneo didomi psuche lutron
Trans.: for sønn menneske komme tjene
tjene
gi
sjel
løsesum
polus
mange
PAKTEN: For Menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene og for
å gi sin sjel som løsepenge for mange.”
KOMMENTAR: De tretti sølvpengene Judas fikk for Jesus, var den tidens pris for
en slave; symbolet på at Jesus nå skulle sette syndens slaver fri fra deres synder —
‘gi sin sjel som løsepenge for mange.’
MAR 10:46-52. En blind får synet
MAR 10:46
SHG: erchomai hiericho ekporeuomai hiericho mathetes hikanos ochlos
Trans.: komme jeriko dra bort
jeriko
elev
møte
-mengde
ochlos
-mengde
tuplos bartimaios huios timaion kathemai hodos para prosaiteo
blind bartimaeus sønn timaeus sitte
vei
kant tigge
PAKTEN: Så kom de til Jeriko. Og da han drog fra Jeriko sammen med disiplene,
ble de møtt av en stor folkemengde. En blind, Bartimeus, sønn til Timeus, satt ved
veikanten og tigget.
MAR 10:47
SHG: akouo iesous nazareth archomai krazo iesous huios dabid eleeo
Trans.: høre jesus nasaret begynne rope jesus sønn david medlidenhet
PAKTEN: Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: “Jesus,
Davids Sønn, ha medlidenhet med meg!”
236
Markus med den greske teksten
MAR 10:48
SHG: polus epitimao siopao siopao krazo mallom polus huios dabid eleeo
Trans.: mange forby stille stille rope mer mye sønn david medlidenhet
PAKTEN: Mange truet ham til å være stille, men da ropte han enda høyere: “Jesus,
Davids Sønn, ha medlidenhet med meg!”
MAR 10:49
SHG: iesous histemi histemi epo phoneo phoneo tuphlos lego tharseo egeiro
Trans.: jesus stanse stanse si rope rope
blind si
fatt mot reis deg
phoneo
rope
PAKTEN: Da stoppet Jesus og sa: “Rop på ham.” Så ropte de til den blinde og sa:
“Ta mot til deg og reis deg! Han kaller på deg!”
MAR 10:50
SHG: apoballo apoballo himation anistemi erchomai iesous
Trans.: kaste
kaste
kappe
reise seg komme jesus
PAKTEN: Da kastet han kappen fra seg, reiste seg og kom mot Jesus.
MAR 10:51
SHG: iesous apokrinomai lego tis thelo poieo tophlos epo rhabboni anablepo
Trans.: jesus respondere si hva ønske gjøre blind si rabboni syn
anablepo
syn
PAKTEN: Jesus spurte: “Hva vil du jeg skal gjøre for deg?” Da svarte den blinde:
“Rabboni — at jeg må få se!”
MAR 10:52
SHG: iesous epo hupago pistis sozo sozo eutheos anablepo anablepo
Trans.: jesus si gå
tro
redde redde straks se
se
akoloutheo
følge
iesous hodos
jesus vei
PAKTEN: Jesus sa: “Gå, din tro har reddet deg.” Og straks kunne han se, og han
fulgte med Jesus på veien.
Markus med den greske teksten
237
MAR 11
Jesus i Jerusalem
MAR 11:01-11. Kongen på en eselfole
MAR 11:01
SHG: hote aggizo hierosoluma bethphage bethania pros oros elaia apostello
Trans.: så nærme jerusalem betfage
betania ved fjell oliven sende ut
ekteino duo mathetes lego
gå foran to elev
si
PAKTEN: Så nærmet de seg Jerusalem via Betfage og Betania. Ved Olivenhøyden
sendte Jesus to av disiplene i forveien og sa til dem:
MAR 11:02
SHG: hupago eis kome katenanti katenanti eutheos eisporeuomai eis herisko
Trans.: gå
i landsby foran
foran
straks komme
i se
polos
deo epi hos oudeis popote
anthropos kathizo luo ago
eselfole binde på den ingen noengang menneske ri
løs føre
PAKTEN: “Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Med det samme dere kommer
frem, skal dere finne en eselfole der som står bundet; en som ikke noe menneske
noen gang har ridd på. Løs den, og ta den med dere.
MAR 11:03
SHG: ean ei_tis epo tis poieo touto epo kurios echo chreia eutheos
Trans.: hvis noen si hva gjøre denne si herre ha behov straks
apostello hode
sende
vei
PAKTEN: Hvis noen spør hva dere gjør, skal dere si til dem: ‘Herren trenger den.’
Da skal de straks la dere dra av sted med den.”
MAR 11:04
SHG: aperchomai heurisko polos
deo thura exo amphodon amphodon
Trans.: gå
se
eselfole binde port bort veikryss veikryss
amphodon amphodon luo
veikryss veikryss løse
238
Markus med den greske teksten
PAKTEN: De gikk og fikk øye på en eselfole som stod bundet foran en port et
stykke fra et veikryss. Og de løste den.
MAR 11:05
SHG: tis
histemi ekei lego tis poieo luo polos
Trans.: noen oppholde der si hva gjøre løse fole
PAKTEN: Noen som stod der, sa: “Hva gjør dere? Løser dere folen?”
MAR 11:06
SHG: epo kathos iesous entellomao aphiemi aphiemi
Trans.. si
akkurat Jesus befale
ettergi / la ettergi / la
PAKTEN: De svarte akkurat slik Jesus hadde befalt, og da lot de dem gå.
MAR 11:07
SHG: ago polos iesous epiballo himation epiballo kathizo
Trans.: føre eselfole Jesus kaste
kappe kaste
sette seg på / ride
PAKTEN: Så førte de eselfolen til Jesus. Han kastet kappen sin over den og steg
opp.
MAR 11:08
SHG: polus stronnumi himation hodos allos kopto kathizo stoibas ek dendron
Trans.: mange strø
kappe
vei
andre skjære legge gren av tre
stronnumi hodos
strø
vei
PAKTEN: Mange spredte kappene sine langs veien, mens andre skar grener av
trærne som de strødde utover veien.
MAR 11:09
SHG: proago proago akoloutheo krazo lego hosanna eulogeo erchomai
Trans.: foran foran følge
rope si redning velsigne komme
onoma kurios
navn herre
PAKTEN: De som var foran og de som fulgte etter, ropte og sa: “Å, redd oss!
Velsignet er han som kommer i HERRENs* navn!
SAL 118:26 *Jehovah
Markus med den greske teksten
239
MAR 11:10
SHG: eulogeo basileia pater dabis erchomai onoma kurios hosanna hupistos
Trans.: velsigne rike
far david komme navn HERRE redning opphøyd
PAKTEN: Velsignet er vår far Davids rike og han som er kommet i HERRENs*
navn — vår redning fra det høye!”
* Jehovah
MAR 11:11
SHG: iesous eiserchomai eis hierosoluma eis hieron periblepo periblepo periblepo
Rans.: jesus dra inn
i jerusalem i templet se rundt se rundt se rundt
periblepo pas ede opsios hora einan exerchomai betania dodeka
se rundt alt nå kveld tid heller dra til
betania tolv
PAKTEN: Jesus drog inn i Jerusalem og til templet. Han så seg omkring, men det
var allerede nå kveldstid. Da drog han heller tilbake til Betania med de tolv.
MAR 11:12-14. Et tre uten frukt
MAR 11:12
SHG: epaurion exerchomai bethania peinao
Trans.: nete dag dra bort
betania sult
PAKTEN: Neste dag drog han fra Betania, og han ble sulten.
MAR 11:13
SHG: eido suke
suke makothen echo phullon erchomai ei ara
heurisko
Trans.: se fikentre fikentre avstand ha løv
gå
for kanskje se
ei_tis en -autos
erchomai oudeis phullon kairos sukon
om noe det selve komme ingenting løv
årstid fiken
PAKTEN: Et stykke borte fikk han øye på et fikentre med løv. Han gikk bort for å
se om det kanskje kunne være noe på det. Men da han kom frem, fant han kun løv,
for det var ikke årstid for fikener.
MAR 11:14
SHG: iesous apokrinomai epo medeis medeis phago karpos meketi aion
Trans.: Jesus respondere si aldri aldri ete
frukt fra nå tid
mathetes akouo
elev
høre
240
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Jesus reagerte og sa: “Aldri skal noen ete frukt av deg — fra nå av og i
tider.” Og disiplene hørte at han sa dette.
MAR 11:15-19. Jesus rydder templet
MAR 11:15
SHG: erchomai hierosoluma iesous eiserchomai eis hieron archomai ekballo
Trans.: ankomme jerusalem jesus gå
i tempel begynne kaste ut
poleo agorazo hieron kathastropho trapeza kollubistes kathedra poleo peristera
selge kjøpe tempel velte
bord veksler
benk
selge due
PAKTEN: Så kom de frem til Jerusalem. Der gikk Jesus inn i templet og begynte å
drive ut alle som kjøpte og solgte i templet. Han veltet bordene til pengevekslerne
og benkene til dem som solgte duer.
MAR 11:16
SHG: aphiemi ei_tis exairo ei_tis skeos dia hieron
Trans.: tillate heller bære eller vare i tempel
PAKTEN: Han tillot heller ikke at noen fikk bære varer inn i templet.
MAR 11:17
SHG: en didasko lego grapho oikos kaleo pas ethnos oikos proseuche poieo
Trans.: da undervis si strive hus kalle alle etnisk hus bønn
gjøre
spelaion leistes
bule
røver
PAKTEN: Så underviste han dem og sa: “Står det ikke skrevet: ‘Mitt hus skal kalles
et bønnens hus for alle folkeslag?’ Men dere har gjort det til en røverbule.”
JES 56:07
MAR 11:18
SHG: grammateus archiereus archiereus akouo zeteo pos
apollumi phobeo
Trans.: skriftlærd overprest overprest høre søke anledning drepe frykte
hoti pas ochlos
ekplesso epi didache
fordi all menneskemengde oppgløde over lære
PAKTEN: Da de skriftlærde og overprestene hørte dette, søkte de etter en anledning
for å ta livet av ham. De fryktet ham, for menneskemengden var oppglødd over hans
lære.
Markus med den greske teksten
241
MAR 11:19
SHG: hote opse ginomai ekporeuomai polis
Trans.: da kveld komme gå ut
by
PAKTEN: Da kvelden kom, gikk de ut av byen.
MAR 11:20-24. Tro som kan flytte et fjell
MAR 11:20
SHG: proi
paraporeuomai eido suke
suke
xeraino rhiza
Trans.: morgen gå forbi
se fikentre fikentre vissent rot
PAKTEN: Om morgenen, da de gikk forbi, så de at fikentreet var vissent til roten.
MAR 11:21
SHG: petros anamimnesko anamnesis lego rhabbi ide suke
suke
hos
Trans.: Peter påminne
huske
si rabbi se fikentre fikentre som
kataraomai xeraino
fordømme visne
PAKTEN: Da ble Peter minnet på, og han husket, hva som ble sagt. Og han sa til
ham: “Rabbi! Se! — fikentreet som du fordømte, har visnet!”
MAR 11:22
SHG: iesous apokrinomai lego echo pistis theos
Trans.: jesus respondere si ha tro gud
PAKTEN: Da svarte Jesus og sa: “Ha tro til Gud.
MAR 11:23
SHG: amen
lego hos -an epo toutoi oros airo ballo thalassa diaknuo kardia
Trans.: sannhet si
hvis en si dette fjell løft kast hav
tvil
hjerte
pisteuo hos lego ginomai esomai hos -an lego
tro
som si skje
følge av som en si
PAKTEN: For denne sannhet sier jeg: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og
kast deg i havet’ uten den minste tvil i sitt hjerte, men tror at det han sier, kan skje,
så skal det bli gjort for ham.
242
Markus med den greske teksten
MAR 11:24
SHG: dia touto lego hosos hosos -an aiteo proseuchomai pisteuo lambano esomai
Trans.: ved dette si hva hva en trenge be
tro
gi
følge av
PAKTEN: Derfor sier jeg: Hva dere trenger, be om det i tro, og det skal bli gitt dere
som en følge av det.”
MAR 11:25-26. Om tilgivelse
MAR 11:25
SHG: hotan steko proseuchomai aphiemi ei
echo tis kata ei_tis humon pater
Trans.: når stå be
ettergi hvis ha
noe mot noen deres far
kai ho ouranos aphiemi humon paraptoma
også han det høye ettergi deres skyld
PAKTEN: “Og når dere står og ber om ettergivelse, hvis dere da har noe imot noen,
skal heller ikke deres Far i himlene ettergi deres skyld.
MAR 11:26
SHG: ei aphiemi oude
humon pater ho ouranos aphiemi humon paraptoma
Trans.: hvis ettergi noengang deres far han det høye ettergi deres skyld
PAKTEN: [For hvis dere aldri vil ettergi, vil heller ikke deres Far i himlene ettergi
deres skyld.”]
MAR 11:27-33. Om Jesu myndighet
MAR 11:27
SHG: erchomai palin hierosoluma peripateo hieron erchomai archiereus
Trans.: komme igjen jerusalem gå omkring tempel komme overprest
archiereus grammateus presbuteros lego
overprest skriftlærd eldste
si
PAKTEN: Så kom de igjen til Jerusalem, og mens Jesus gikk omkring i templet,
kom overprestene, de skriftlærde og de eldste til ham, og de spurte:
MAR 11:28
SHG: poios exousia poieo tauta tis
didomi tautei exousia poieo tauta
Trans.: hvilken fullmakt gjøre dette hvem gi
denne fullmakt gjøre dette
Markus med den greske teksten
243
PAKTEN: “Ved hvilken fullmakt gjør du dette? Og hvem har gitt deg denne fullmakten til å gjøre dette?”
MAR 11:29
SHG: iesous apokrinomai epo kago eperotao heis logos apokrinomai ereo poios
Trans.: jesus respondere si også spørre et ord respondere si hvorfra
exousia poieo tauta
fullmakt gjøre dette
PAKTEN: Da sa Jesus: “La meg få stille dere et spørsmål. Svar meg på det, så skal
jeg fortelle dere ved hvilken fullmakt jeg gjør dette:
MAR 11:30
SHG: baptisma ioannes ouranos e
anthropos apokrinomai
Trans.: dåp
johanns det høye eller mennesker respondere
PAKTEN: Johannes’ dåp — var den fra himlene eller av mennesker? — Svar meg.”
MAR 11:31
SHG: logizomai heautou lego ean epo ouranos ereo diati
oun pisteo
Trans.: vurdere dette si
hvis si det høye si hvorfor da tro
PAKTEN: De vurderte dette og sa: “Hvis vi sier at den var fra himlene, kommer han
til å spørre: ‘Hvorfor trodde dere ham da ikke?’
MAR 11:32
SHG: ean epo anthropos phobeo laos hopas echo ioannes prophetes antos
Trans.: hvis si menneske frykt folk alle ha johannes profet
sann
PAKTEN: Og hvis vi sier at den var av mennesker?” — Men de fryktet folket som
alle mente at Johannes var en sann profet.
MAR 11:33
SHG: apokrinomai lego iesous ou
-eido eido iesous apokrinomai lego oude
Trans.: respondere si jesus ingenting vite vite jesus respondere si heller
poieo lego poios
exousia tauta
gjøre si hvorfra fullmakt dette
PAKTEN: Derfor svarte de Jesus: “Vi vet ikke.” Da sa Jesus til dem: “Så sier heller
ikke jeg hvor jeg har denne fullmakten fra.”
244
Markus med den greske teksten
MAR 12
Lignelser og forkynnelse
MAR 12:01-12. Om vindyrkerne
MAR 12:01
SHG: archomai lego parabole anthropos phutheuo ampelon peritithemi phragmos
Trans.: begynne tale lignelse menneske plante
vingård sette rundt gjerde
phragmos orusso hupolenion oikodomeo purgas ekdidomi gorgos apodemeo
gjerde
grave vinpresse bygge
vakttårn leie ut
vindyrker langt bort l
apodemeo
langt bort
PAKTEN: Så begynte han å tale til dem i lignelser: “En mann plantet en vingård.
Han satte et gjerde rundt den, gravet en grop for vinpressen og bygget et vakttårn. Så
leide han den ut til vindyrkere, for han skulle reise til et land langt borte.
MAR 12:02
SHG: kairos apostello georgos doulos lambano georgos korpos ampelon
Trans.: tid
sende ut vindyrker slave få
vindyrker frukt vingård
PAKTEN: Da det var tid for innhøstingen, sendte han en slave til vindyrkerne for
å hente sin del av avlingens frukter fra vindyrkerne.
MAR 12:03
SHG: lambano dero apostello apostello kenos
Trans.: gripe
slå sende
sende
tom
PAKTEN: Men de angrep ham, slo ham og sendte ham tomhendt bort.
MAR 12:04
SHG: palin apostello allos doulos lithoboleo lithoboleo kephalaioo apostello
Trans.: igjen sende
annen slave steine
steine
hodeskade sende
apostello atimoo atimoo
sende
skam skam
PAKTEN: Igjen sendte han en annen slave til dem, men ham steinet de til han fikk
hodeskader. Og de sendte ham fra seg i vanære.
Markus med den greske teksten
245
MAR 12:05
SHG: palin apostello allos apokteino polus allos dero ho -men apokteino ho
Trans.: igjen sende
annen drepe
flere andre slå de som drepe
de
PAKTEN: Deretter sendte han enda én til dem, men ham slo de i hjel. Han sendte
flere også, men de som ikke ble drept, ble slått.
MAR 12:06
SHG: echo eti oun heis huios agapetos apostello kai
eschatos lego entrepo
Trans.: ha nå egen en sønn kjær
sende
derfor sist
si
respektere
huios
sønn
PAKTEN: Til slutt hadde han bare én han kunne sende, sin egen sønn, som han
hadde kjær. Han sendte ham helt til slutt, for han tenkte: ‘De kommer til å respektere
min sønn.’
MAR 12:07
SHG: ekeinos georgos epo pros heautou hotos kleronomos deute apokteino
Trans.: disse vindyrker si til hverandre denne arving
kom drepe
kleronomia hemon
arv
oss selv
PAKTEN: Vindyrkerne sa da til hverandre: ‘Dette er arvingen. Kom, la oss slå ham
i hjel så vi kan ha arven for oss selv.’
MAR 12:08
SHG: lambano apokteino ekballo ampelon
Trans.: gripe
drepe
kaste vingård
PAKTEN: Så grep de ham, slo ham i hjel og kastet ham ut av vingården.
MAR 12:09
SHG: tis oun kurios ampelon poieo erchomai apollumi georgos didomi
Trans.: hva nå herre vingård gjøre komme utslette vindyrker gi
ampelon allos
vingård andre
PAKTEN: Hva skal eieren av vingården gjøre nå? — Han skal komme og slå i hjel
vindyrkerne og gi vingården til noen andre.
246
Markus med den greske teksten
MAR 12:10
SHG: anaginosko tautei graphe lithos hos oikodomeo
apodokimazo ginomai
Trans.: kjenne
det skrive stein som bygningsmann forkaste
bli til
eis kaphale gonia
til hode vinkel
PAKTEN: Vet dere ikke hva som er skrevet? — ‘Den steinen som bygningsmennene
forkastet er blitt hovedsteinen.
MAR 12:11
SHG: houtos kurios ginomai thaumastos ophthalmos
Trans.: dette herre gjøre
praktfull
øye
PAKTEN: Dette har Jehovah gjort, og det er praktfullt for våre øyne.’”
SAL 118:22-23
MAR 12:12
SHG: zeteo krateo phobeo ochlos
ginosko epo parabole pros aphiemi
Trans.: søke gripe redd menneskemengde vite
si lignelse de forlate
aperchromai
gå bort
PAKTEN: Da forsøkte de å gripe ham, men de var redde for menneskemangden. De
forsto at det han sa i lignelsen, var om dem, men de lot ham være og drog av sted.
MAR 12:13-17. Keiserens mynt
MAR 12:13
SHG: apostello tis pharisaios herodianoi agreuo logos
Trans.: sende
så fariseer herodianer fange ord
PAKTEN: Da sendte de noen fariseere og herodianere til ham for å sette ham fast
med ord.
MAR 12:14
SHG: erchomai lego didaskolos eide ei
alethes melo oudeis anthropos blepo
Trans.: komme si lærer
vite være sann bry ikke menneske se
prosopon anthropos didasko hodos theos aletheia exesti didomi kensos kaisar e
utseende menneske lære
vei gud sannhet lovlig gi
skatt keiser eller
Markus med den greske teksten
247
PAKTEN: De sa til ham: “Lærer, vi vet at du er et rettskaffent menneske som ikke
bryr deg om å se etter et menneskes ytre, men underviser Guds vei i sannhet. — Er
det rett å betale skatt til keiseren eller ikke?”
KOMMENTAR: Den som har fulgt nøye med på grunnteksten, har allerede oppdaget at ordet ikke ikke blir brukt på gammelgresk. Det må settes inn i forhold til innholdet i teksten, og da blir det også klart hvor nødvendig det er å forstå det vi leser.
Det finnes mange eksempler på at oversetterne har satt inn ordet ikke i feil setningsledd, og da kan innholdet ofte bli motsatt av slik det blir presentert i den opprinnelige
teksten, f.eks. i MAT 25:26 og ÅPB 09:06.
Se PAKTENs oversettelse.
MAR 12:15
SHG: didomi e
didomi
Trans.: gi
eller gi
eido hupokrisis epo peirazo phero denarion eido
se hykleri
si teste
bringe denar
se
PAKTEN: Men Jesus gjennomskuet hykleriet deres og spurte: “Hvorfor vil dere
sette meg fast? — Rekk meg en denar, så jeg kan få se på den.”
MAR 12:16
SHG: phero lego tis
houtos eikon epigraphe epo kaisar
Trans.: rekke si hvem disse bilde innskrift si keiser
PAKTEN: Så rakte de ham én. Da spurte han: “Hvem er dette et bilde av? Og hvem
har denne signaturen?” Og de svarte: “Keiseren.”
MAR 12:17
SHG: iesous apokrinomai epo apodidomi kaisar kaisar theos theos thaumazo epi
Trans.: jesus respondere si overgi
keiser keiser gud gud undre
over
PAKTEN: Da svarte Jesus og sa til dem: “Så gi da til keiseren det som er keiseren
sitt, og til Gud det som er Gud sitt.” Og de undret seg over dette.
MAR 12:18-27. Om oppstandelsen
MAR 12:18
SHG: kai erchomai saddoukaios hostis lego me anastasis
eperotao
Trans.: så komme saddukeer disse si ingen oppstandelse spørre
PAKTEN: Så kom saddukeerne som sier at det ikke er en oppstandelse, til ham for
å spørre ham ut.
248
Markus med den greske teksten
MAR 12:19
SHG: lego didaskolos moseus grapho ean tis adelphos apotnesko kataleipo
Trans.: si lærer
moses skrive hvis en bror
dø
etterlate
gune kataleipo ephiemi me teknon adelphos lambano gune exanistemi
kvinne etterlate gå bort ingen barn bror
ta
kvinne reise opp
sperma adelphos
sperm bror
PAKTEN: De sa: “Lærer, Moses har skrevet at dersom en mann dør og går bort fra
sin kvinne uten å ha gitt henne barn, da skal hans bror ta denne kvinnen til seg for å
frembringe avkom for sin bror.
MAR 12:20
SHG: oun hepta adelphos proton lambano gune
apothnesko aphiemi
Trans.: nå sju brødre først ta
kvinne dø
etterlate
ou
sperma
ingen sperm
PAKTEN: Nå var det sju brødre. Den første tok en kvinne, men han døde uten å
etterlate seg avkom.
MAR 12:21
SHG: deuteros lambano apothnesko oude aphiemi sperma tritos hosautos
Trans.: andre
ta
dø
uten etterlate sperm tredje likeså
PAKTEN: Også den andre tok henne og døde uten å etterlate seg avkom. Slik gikk
det også med den tredje.
MAR 12:22
SHG: hepta lambano aphiemi ou sperma escatos pas gune apothnesko kai
Trans.: sju ta
etterlate ingen avkom sist
all kvinne dø
også
PAKTEN: Alle sju tok henne uten å etterlate seg avkom med henne. Til slutt døde
også kvinnen.
MAR 12:23
SHG: annastasis
oun hotan anistemi tis
gune hepta echo gune
Trans.: oppstandelse når disse oppstå hvem kvinne sju ha kvinne
Markus med den greske teksten
249
PAKTEN: I oppstandelsen, når de står opp, hvem skal kvinnen være hos? For alle
sju hadde hatt denne kvinnen?”
MAR 12:24
SHG: iesous apokrinomai epo dia
-touto phanao eido graphe mede dunamis
Trans.: jesus respondere si derfor slik avvei vite skrift eller kraft
theos
gud
PAKTEN: Da svarte Jesus og sa til dem: “Derfor er dere på avveier: Dere kjenner
verken Skriften eller Guds kraft.
MAR 12:25
SHG: hotan anistemi nekros oute
gameo
oute gamisko aggelos
Trans.: når oppreise død verken ta til ekte eller gi til ekte budbringer
ho ouranos
i det høye
PAKTEN: For når de døde står opp, skal de verken ta til ekte eller gi til ekte, for de
skal bli som budbringerne i himlene.
MAR 12:26
SHG: peri nekros egeiro anaginosko biblos moseus hos batos theos epo lego theos
Trans.: angå død oppstå kjenne
rull moses ved busk gud tale si gud
abraam theos isaak theos iakob
abraham gud isak gud jakob
PAKTEN: Hva oppstandelsen fra de døde angår: Vet dere ikke fra Moses skriftrull
at Gud talte til ham ved tornebusken og sa: ‘Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og
Jakobs Gud?’
2MO 03:06, 2MO 03:15
MAR 12:27
SHG: theos nekros theos zao
oun polus planao
Trans.: gud døde gud levende derfor meget fare vill
PAKTEN: Og Gud er ikke de dødes, men de levendes Gud. Derfor er dere fullstendig på avveier.”
MAR 12:28-34. Lovens to største bud
250
Markus med den greske teksten
MAR 12:28
SHG: heis grammateus proserchomai akouo suzeteo suzeteo eido apokrinomai
Trans.: en skriftlærd nærme
høre samtale samtale fortå svare
kalos eperotao poios protos entole pas
god spørre hvilket første bud alle
PAKTEN: Så nærmet en skriftlærd seg. Han hadde hørt at de diskuterte og forsto at
han svarte godt for seg. Han spurte: “Hvilket er det første av alle bud?”
MAR 12:29
SHG: iesous apokrinomai protos pas entole akouo israel kurios theos heis kurios
Trans.: jesus respondere første alle bud
hør israel herre gud én herre
PAKTEN: Jesus svarte: “Det første av alle bud er dette: ‘Lytt, Israel, til Jehovah din
Gud, for Jehovah er Den eneste.
KOMMENTAR: De fleste oversettelsene skriver ‘Herren er én,’ og det er korrekt
nok. Men primtallet en, heis, på gresk, betyr også den ene, eneste, og det er i den
betyningen det blir brukt i dette verset.
jfr. også fotnote i Norsk King James
MAR 12:30
SHG: agape kurios theos holos kardia holos psuche holos dianoia holos ischus
Trans.: elske herre gud hele hjerte hele sjel
hele sinn
hele styrke
PAKTEN: Og du skal elske Jehovah din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og
av hele ditt sinn og med all din styrke.’
5MO 06:04-05
KOMMENTAR: Dette er en oversettelse av Femte Moses 06:04-05, og der blir
Guds egennavn Jehovah brukt. Da blir det en forfalskning å bruke HERREN i oversettelsen når det står Jehovah i grunnteksten. Og det gjelder uansett hvilket språk en
oversetter til.
MAR 12:31
SHG: deuteros homoios houtos agape plesion seautou ou
allos entole meizon
Trans.: annet
lik
dette elske neste selv
ingen annet bud større
touton
disse
PAKTEN: Men et annet er likt dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke
noen bud i loven er større enn disse.”
3MO 19:18
Markus med den greske teksten
251
MAR 12:32
SHG: grammateus epo kalos epo aletheia heis theos ou
allos
Trans.: skriftlærd si godt si sant
en gud ingen annen
PAKTEN: Da svarte den skriftlærde: “Godt, Lærer, du har talt sant. For det er bare
én Gud — og ingen andre!
MAR 12:33
SHG: agapao holos kardia holos sunesus holos psuche holos ischus agapao plesion
Trans.: elske hele hjerte hele forstand hele sjel
hele styrke elske neste
houtou plesion holokautamea holokautamea holokautamea thusia
dette viktig brennoffer
brennoffer
brennoffer
slaktoffer
PAKTEN: Det å elske ham av hele ditt hjerte, med all din forstand, av hele din sjel
og med hele din styrke, og det å elske din neste som deg selv, er viktigere enn slaktoffer og brennoffer!”
MAR 12:34
SHG: iesous eido apokrinomai nounechos epo ai
makran
basileia theos
Trans.: jesus se respondere klok
si være langt borte rike
gud
oudeis
ingen
oudeis ouketi tolmao eperotao
ingen etterpå våge spørre
PAKTEN: Da Jesus så at han svarte klokt, sa han til ham: “Du er ikke langt borte fra
Guds rike.” Men etter dette var det ingen som våget å spørre ham ut om noe.
MAR 12:35-37. Davids sønn
MAR 12:35
SHG: iesous apokrinomai lego en -didasko hieron pos
lego grammateus
Trans.: jesus respondere si
da undervise tempel hvordan si skriftlærd
christos huios dabid
kristus sønn david
PAKTEN: Jesus reagerte med å si mens han underviste i templet: “Hvordan kan de
skriftlærde si at Kristus er Davids sønn?
MAR 12:36
SHG: dabid autos epo hagios pneuma kurios epo kurios kathemai ek dexios heos
Trans.: david selv si hellig ånd herre
si herre sitte
til høyre inntil
252
Markus med den greske teksten
tithemi sou echtron hupopodion -ho -pous
legge dine fiende fotskammel din fot
PAKTEN: For David sa selv ved Den hellige ånd: ‘Jehovah sa til min Herre: Sitt til
høyre for meg inntil jeg har lagt dine fiender for dine føtter?’
SAL 110:01
MAR 12:37
SHG: dabid oun autos lego kurios pothen huios polus ochlos
Trans.: david nå selv si herre hvordan sønn hel menneskemengde
akouo hedeos
høre glede
PAKTEN: For når David selv kaller ham ‘Herre,’ hvordan kan han da være hans
sønn?” Og den store menneskemengden lyttet til ham med stor glede.
MAR 12:38-40. De skriftlærdes dom
MAR 12:38
SHG: lego didache blepo grammateus ho thelo peripateo stole
aspasmos
Trans.: si lære
se
skriftlærd de lyste gå omkring sid kappe hilse
angora
gate
PAKTEN: Mens han underviste, sa Jesus: “Se opp for de skriftlærde, for de liker
å gå rundt i side kapper og å bli hilset på i gatene.
MAR 12:39
SHG: protokathedria protokathedria sunagoge protoklesia protoklesia deipnon
Trans.: fremste sete fremste sete
sunagoge æresplass æresplass fest
PAKTEN: De vil ha de fremste setene i synagogene og æresplassene der det er fest.
MAR 12:40
SHG: hos katesthio chera oikos prophasis proseuchomai makros proseuchomai
Trans.: slike fortære enke hus utseende be
lang
bønn
houtos lambano perissoteros
krima
disse få
mer vanskelig dom
PAKTEN: Men de fralister enken hennes hus og ber lange bønner for syns skyld.
Disse skal få det vanskeligere under dommen.”
Markus med den greske teksten
253
MAR 12:41-44. Enkens mynt
MAR 12:41
SHG: iesous katizi katenanti kathenanti gazophulakion theoreo pos
Trans.: jesus sitte ovenfor ovenfor
kollektkasse se
hvor mye
ochlos
ballo chalkos gazophulakion polus plousios ballo polus
menneskemengde kaste kopper kollektkasse mange rik
kaste mye
PAKTEN: Jesus satt rett overfor tempelbøssene og fulgte med på hvor mye penger
folk la i bøssene. Mange rike gav mye.
MAR 12:42
SHG: erchomai heis ptochos chera ballo duo lepton esti eimi kodrantes
Trans.: komme en fattig enke kaste to mynt verdi være øre
PAKTEN: Da kom en fattig enke som gav en liten koppermynt. Den var ikke verdt
mer en noen ører.
MAR 12:43
SHG: proskaleomai mathetes lego amen lego houton ptochos chera ballo pleion
Trans.: kalle til seg elev
si
sannhet si denne fattig enke kaste mer
pas ballo
alle kaste
eis gazphulakion
i kollektbøssen
PAKTEN: Han kalte disiplene til seg og sa: “Denne sannhet sier jeg: Denne fattige
enken har gitt mer i tempelkisten enn noen av de andre.
MAR 12:44
SHG: pas ballo perisseuo husteresis ballo pas echo holos bios
Trans.: alle kaste overflod fattigdom kaste alt ha hele livsopphold
PAKTEN: For de andre gav av sin overflod, men i sin fattigdom gav hun alt hun
hadde til hele sitt livsopphold.”
MAR 13
Jesus profeterer om endetiden
MAR 13:01-02. Tempelets ødeleggelse
254
Markus med den greske teksten
MAR 13:01
SHG: ekporeuomai hieron heis mathetes lego didaskalos ide potapos
Trans.: forlate
tempel en elev
si
lærer
se for (utrop)
potapos
lithos potapos
oikodome hode
for (utrop) stein for (utrop) bygning her
PAKTEN: Da de gikk ut av tempelet, sa en av disiplene: “Lærer! Se! — for noen
steiner! For et byggverk!”
MAR 13:02
SHG: iesous apokrinomai epo blepo tautais megas oikodome aphiemi lithos
Trans.: jeus respondere si se
denne stor bygning tilbake stein
kathaluo kathaluo
ødelegge ødelegge
PAKTEN: Jesus svarte og sa: “Se på dette storslagne byggverket. Men det skal ikke
bli en stein igjen av det, for alt skal rives ned.”
MAR 13:03-13. Edetidens tegn
MAR 13:03
SHG: kathemai oros eleia katenanti katenanti hieron petros iakobos ioannes
Trans.: sitte
fjell oliven overfor overfor tempel peter jakob johannes
andreas eperotao kata -idios
andreas spørre etter alene
PAKTEN: De satt på Olivenhøyden rett overfor templet. Peter, Jakob, Johannes og
Andreas spurte da de var blitt alene med ham:
MAR 13:04
SHG: epo pote tauta tis semeion hotan pas tauta sunteleo
Trans.: si når dette alt tegn
når alt dette fullføre
PAKTEN: “Si oss, når blir alt dette? Og hva er tegnet når alt dette blir fullført?”
MAR 13:05
SHG: iesous apokrinomai archomai lego blepo me tis
planao
Trans.: jesus respondere begynne si se
at ingen avvei
Markus med den greske teksten
255
PAKTEN: Jesus svarte dem og begynte å forklare: “Se til at ingen kommer på
avveier.
MAR 13:06
SHG: polus erchomai onoma lego eimi planao polus
Trans.: mange komme navn si jeg er avveier mange
PAKTEN: For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er han.’ Og mange skal
komme på avveier.
MAR 13:07
SHG: hotan akuo polemos akoe polemos throeo
dei
telos oupo
Trans.: når høre krig
rykte krig
skremme nødvendig slutt ennå
PAKTEN: Når dere hører om kriger, eller det er rykter om krig, så bli ikke skremt.
For dette er nødvendig, men avslutningen er ikke ennå.
MAR 13:08
SHG: ethnos egeiro epi ethnos basileia epi basileia seismos topos limos tarache
Trans.: folk reise mot folk rike
mot rike
jordskjelv sted sult opptøyer
tauta arche
odin
dette begynnelse rie
PAKTEN: For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal
bli jordskjelv noen steder, og sult og opptøyer. — Dette er begynnelsen på fødselssmertene.
MAR 13:09
SHG: blepo houtou paradidomi sunedrion sunagoge dero histemi epi
hegemon
Trans.: se
dere overgi
domstol synagoge slå stille fremfor hersker
basileus
konge
heneka marturion
på grunn vitneforklaring
PAKTEN: Så se dere for. For de skal overgi dere til domsmyndigheter, og de skal
slå dere i synagogene. Og dere skal bli stilt fremfor herskere og konger på grunn av
deres vitneforklaring om meg.
MAR 13:10
SHG: euaggelion dei
proton kerusso eis pas ethnos
Trans.: budskap nødvendig først forkynne til alle folkeslag
256
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Men budskapet må først bli forkynt for alle folkeslag.
MAR 13:11
SHG: hotan ago paradidomi me promerimnao promerimnao tis laleo mede
Trans.: når holde overgi
ingen foruttenke
foruttenke hva si eller
melatao hos -ean didomi hora laleo hagios pneuma
overveie det som gi
time tale hellig ånd
PAKTEN: Men når de fengsler dere og overgir dere, skal dere ikke tenke ut på
forhånd eller overveie hva dere skal si. Det vil bli gitt dere i den stund hva dere skal
si, for dere skal tale ved Den hellige ånd.
MAR 13:12
SHG: de adelphos paradidomi adelphos thanatos pater teknon teknon epanistamai
Trans.: og bros
overgi
bror
død
far barn barn reise seg
epo goneus tanatoo thanatoo thanatoo
mot fireldre drepe drepe
drepe
PAKTEN: En bror skal overgi sin bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal
reise seg mot foreldrene og få dem drept.
MAR 13:13
SHG: miseo pas onoma hupomeno telos houtos sozo
Trans.: hate alle navn holde ut ende denne redde
PAKTEN: Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men den som holder
ut til avslutningen, skal bli reddet.”
MAR 13: 14-18. Jødenes trengsel
MAR 13:14
SHG: hotan eido bdelugma eremosis rheo daniel prophetes histemi hopou
Trans.: når se styggedom ødelegge omtale daniel profet
oppstille sted
dei
anaginosko noieo tote ioudaina pheugo oros
burde lese
forstå da judea flykte fjell
PAKTEN: “Når dere ser styggedommen som ødelegger, slik den er omtalt av Daniel,
profeten, oppstilt på det sted den ikke burde være — la den som leser, forstå — må
de som er i Judea flykte til fjells.
DAN 11:31, DAN 12:11
Markus med den greske teksten
257
KOMMENTAR: ‘Styggedommen som ødelegger’ er den romerske hær. ‘Stedet der
den ikke burde være’ er den sletten utenfor Jerusalem der den ble oppstilt for å
erobre Jerusalem. Dette skjedde i år 67 v.t. Men hæren trakk seg plutselig tilbake. De
som forstod dette og fulgte Jesu anbefaling, reddet livet. For, tre år senere, i år 70,
kom den romerske hæren tilbake og la hele Jerusalem, medregnet templet, i ruiner.
Det er historisk akseptert at over en million jøder ble drept og rundt hundre og ti
tusen bortført som slaver til Rom. De som søkte tilflukt i templet, var de første som
ble utryddet. Men det var ikke bare Jerusalem som ble angrepet på den tiden. Mange
av byene rundt omkring i Judea ble også lagt i grus og innbyggerne utryddet. Blant
flere ble Nasaret, Korasin og Betsaida dratt med i dragsuget. (Jfr. de byene som Jesus
fordømte i Matteus 11:20-24) Kapernaum, som også ble fordømt av Jesus, ble ikke
ødelagt før under de store korsfarertogene på 12-hundre tallet.
MAR 13:15
SHG: epi doma katabaino katabaino eis oikia mede eiserchomai airo tis oikia
Trans.: om tak løpe
løpe
inn hus eller gå
ta noe hus
PAKTEN: Om noen er på hustakene, må de ikke løpe ned i huset eller gå inn i det
for å hente ut noe av det som er i huset.
MAR 13:16
SHG: agros epistrepho apokulio epistrepho airo himation
Trans.: jord snu seg
vende snu seg
hente kappe
PAKTEN: Og de som er ute på jordet, må ikke snu seg og dra tilbake for å hente
kappen.
MAR 13:17
SHG: ouai en -gaster -echo thelazo ekeinos hemera
Trans.: smerte den gravid ha
die
den
tid
PAKTEN: Det blir smertefullt for den som er gravid eller gir bryst på den tiden.
MAR 13:18
SHG: proseuchomai humon phuge cheimon
Trans.: be
disse flukte vinter
PAKTEN: Be om at disse ikke må flykte om vinteren.”
MAR 13:19-23. Den store trengsel
MAR 13:19
258
Markus med den greske teksten
SHG: ekeinos hemera thlipsis hoios arche
ktisis hos theos ktizo nun
Trans.: lignende tid
trengsel ulik begynnelse skapelse da gud skape da
nun ou -me
da aldri mer
PAKTEN: “Slik det var på den tid skal det bli en trengsel som det aldri har vært
maken til siden skapelsens begynnelse; fra Gud skapte verden og frem til den tiden
— og aldri skal det skje igjen.
KOMMENTAR: Noen oversettelser lar være å skille mellom Jødenes trengsel og
Den store trengsel, men da mister oversettelsen sin betydning. Det vesle ordet nun
er viktig for å kunne forstå dette. Det tar utgangspunkt i tiden da og viser til en tid
i fremtiden — fra den tid til en gang i fremtiden. Ordet viser også tilbake i tid — fra
den tiden tilbake til en gang i fortiden.
MAR 13:20
SHG: ei_me
kurios koloboo hu hemera uo -pas sarx sozo eklektos hos
Trans.: hvis ikke herre forkorte denne tid
noe alt kjøtt redde utvalgt som
eklegomai koloboo hemera
utvelge
forkorte tid / dag
PAKTEN: Hvis HERREN* ikke hadde forkortet den tiden, ville ikke noe kjøtt blitt
reddet. Men for de utvalgtes skyld, de som han selv har utvalgt, skal den tiden bli
forkortet.
*Jehovah
MAR 13:21
SHG: tote ean tis epo idou hode christos e
idou ekei pisteuo
Trans.: da hvis noen si se der Kristus eller se her tro
PAKTEN: Hvis noen da sier: ‘Se — der er Kristus.’ Eller: ‘Se! — her er han,’ så
ikke tro det.
MAR 13:22
SHG: preudochristos pseudochristos preudoprophetes pseudoprophetes egeiro
Trans.. falsk kristus falsk kristus
falsk profet
falsk profet
stå frem
didomi semeion teras apoplanao ei dunatos kai elektos
gi
tegn
under forføre
om mulig også utvalgt
Markus med den greske teksten
259
PAKTEN: For falske kristuser og falske profeter skal stå frem og utføre tegn og
under som om mulig skal forføre også de utvalgte.
MAR 13:23
SHG: blepo idou proereo
pas
Trans.: se
se
forutfortelle alt
PAKTEN: Så se opp, for, se — jeg har forklart alt dette på forhånd.”
MAR 13:24-27. Om Menneskesønnens nærvær
MAR 13:24
SHG: ho hemera meta thlipsis helios skotizo selene didomi pheggos
Trans.: den tid
etter trengsel sol formørke måne gi
lys
PAKTEN: “På den tiden — etter de trengslene — skal solen bli formørket og månen
skal ikke gi sitt lys.
JES 13:10
MAR 13:25
SHG: aster ouranos ekpipto dunamis ouranos saleuo
Trans.: stjerne det høye kaste ned kraft
det høye rokke
PAKTEN: Stjernene på himlene skal kastes ned, og himlenes krefter skal rokkes.
MAR 13:26
SHG: tote optanomai huios anthropos erchomai nephele polus dunamis doxa
Trans.: da se
sønn menneske komme sky
meget kraft
herlighet
PAKTEN: Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor kraft og herlighet.
MAR 13:27
SHG: tote apostello aggelos episunago episunago elektos tessaros anemos akron
Trans.: da sende budbringer samle
samle
utvalgt fire
vind
ende
ge akron ouranos
jord ende det høye
PAKTEN: Han skal sende ut sine budbringere og samle inn de utvalgte fra de fire
vindretninger — fra verdens fjerneste ende til himlenes ytterkant.”
MAR 13:28-31. Om fikentreet
MAR 13:28
260
Markus med den greske teksten
SHG: de manthano parabole suke
suke
hotan klados hedista apalos
Trans.: nå lær
lignelse fikentre fikentre når gren fryd
myk
ekphuo
springe ut
ekphuo
phullon ginosko theros eggus
springe ut blad
vite
sommer nær
PAKTEN: “Lær nå av denne lignelsen om fikentreet: Når treets grener livner til og
blir myke og løvet spretter ut, vet dere at sommeren nærmer seg.
MAR 13:29
SHG: kai kai houto hotan eido tauta ginomai ginosko eggus epi thura
Trans.: slik slik liknende når se dette skje
vite
nær for dør
PAKTEN: Slik skal også dere — når dere ser at dette er i ferd med å skje — vite at
det nærmer seg — det står for døren.
MAR 13:30
SHG: amen lego houtos genea parerchomai mechri pas tauta ginomai
Trans.: sannhet si
denne slekt forgå
inntil alt dette skje
PAKTEN: Denne sannhet sier jeg: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har
skjedd.
MAR 13:31
SHG: ouranos ge parerchomai parerchomai logos pererchomai parerchomai
Trans.: det høye jord forgå
forgå
ord forgå
forgå
PAKTEN: Himler og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.”
MAR 13:32-37. Ingen kjenner dagen
MAR 13:32
SHG: hemera hora eido oudeis oudeis aggelos ho ouranos oude huios pater
Trans.: dag
time kjenne ingen ingen budbringer i det høye heller sønn far
PAKTEN: “Dagen eller timen kjenner ingen, ikke budbringerne i himlene og heller
ikke Sønnen, men bare min Far.
MAR 13:33
SHG: blepo agrupneo proseuchomai eido pote kairos
Trans.: se
våke
be
vite når tid
Markus med den greske teksten
261
PAKTEN: Så se opp, våk og be, for dere vet ikke når tiden er inne.
MAR 13:34
SHG: anthropos apodemos aphiemi oikia didomi exousia doulos hekastos ergon
Trans.: menneske reise bort overlate hus gi
fullmakt slave hver
arbeid
entellomai thuroros gregoreuo
befale
dørvakt våke
PAKTEN: Det er som når en mann reiser langt bort. Han reiser fra sitt hus og lar
slavene overta myndigheten. Han gir alle hver sin oppgave og ber dørvakten holde
seg våken.
MAR 13:35
SHG: gregoreuo oun eido pote kurios oikia erchomai opse e
mesonuktion
Trans.: vokte
fordi vite når herre hus komme kveld eller midnatt
e alektorophonia e
proi
eller hanegal
eller morgen
PAKTEN: Så vær på vakt, for dere vet ikke når husets herre kommer tilbake. Det
kan skje om kvelden, ved midnatt, ved hanegal eller om morgenen.
MAR 13:36
SHG: me erchomai exaiphnes heurisko katheudo
Trans.: slik komme plutselig finne
sove
PAKTEN: Når han så plutselig kommer, la han da ikke finne dere sovende.
MAR 13:37
SHG: hos lego lego pas gregoreuo
Trans.: det si si
alle våk
PAKTEN: Og det jeg sier til dere, sier jeg også til alle andre: Vær våkne.”
MAR 14
Jesu forberedelser
MAR 14:01-02. Planer om å drepe Jesus
MAR 14:01
262
Markus med den greske teksten
SHG: meta duo hemera pascha azumos archiereus archiereus grammateus zeteo
Trans.: da to dag
påske gjærfri overprest overprest skriftlærd
søke
pos
krateo dolos apokteino apokteino
hvordan gripe svik drepe
drepe
PAKTEN: Det var bare to dager igjen til påsken og de gjærfrie brøds høytid. Overprestene og de skriftlærde var på vakt for å gripe ham med list og drepe ham.
MAR 14:02
SHG: lego en
heorte mepote thorubus laos
Trans.: si under høytid forat opprør folk
PAKTEN: Men de sa: “Ikke under høytiden, for at folket ikke skal gjøre opprør!”
MAR 14:03-09. Kvinnen som salvet Jesus
MAR 14:03
SHG: on bethania oikia simon lepros katakeimai katakeimai erchomai gune
Trans.: da betania hus simon spedalsk lene
lene
komme kvinne
echo alabastron
alabastron
muron nardos -pistikos poluteles poluteles
ha alabastkrukke alabastkrukke salve nardus ekte
kostbar kostbar
suntribo alabastron
katacheo kata kepale
bryte alabastkrukke tømme
over hode
PAKTEN: Da han var i Betania, i huset til Simon den spedalske og lenet seg til
bords der, kom en kvinnedit som hadde en alabastkrukke med ekte og kostbar nardusolje. Hun åpnet alabastkrukken og tømte den over hodet hans.
MAR 14:04
SHG: tis aganakteo pros heautou lego eis -tis houtos apoleia muron ginomai
Trans.: en irritert
over dette si
en som denne sløse olje gi / få / bort
PAKTEN: Men én som var til stede, ble irritert og sa: “Hvorfor sløser en som henne
bort denne oljen?
MAR 14:05
SHG: dunamai paprasko epano epano triakosoi triakosoi denarion didomi ptocos
Trans.: evne
selge
over over tre hundre tre hundre denar gi
fattig
Markus med den greske teksten
263
embrimaomai embrimaomai
kritisere
krisisere
PAKTEN: Hun kunne solgt den for mer enn tre hundre denarer og gitt dem til de
fattige.” Og han kritiserte henne kraftig.
KOMMENTAR: Lønnen for én dags arbeid var én denar. Tre hunde denarer var
nesten en årslønn. Men hun kunne solgt oljen, muron = myrra, for mer en tre hundre
denarer. Johannes forteller at det var Judas som kritiserte henne. Kvinnen var Maria,
søster til Marta og Lasarus. (JOH 12:01-08)
MAR 14:06
SHG: iesous epo aphiemi aphiemi tis
kopos -parecho ergazomai
kolos
Trans.: jesus sa forlate forlate hvorfor plage foreta gjennomføre god
ergom en
gjerning mot
PAKTEN: Men Jesus sa: “La henne være. Hvorfor plager du henne for dette, for hun
har gjort en god gjerning mot meg.
MAR 14:07
SHG: echo ptocos pantote hotan thelo dunamai poieo eu echo pantote
Trans.: ha fattig alltid når ønske evne
gjøre godt ha alltid
PAKTEN: Dere vil alltid ha fattige hos dere. Når dere måtte ønske det, kan dere
gjøre godt mot dem. Men meg har dere ikke alltid hos dere.
MAR 14:08
SHG: poieo hos echo prolambano prolambano murizo soma entaphiasmos
Trans.: gjøre det ha forberede forberede salve legeme begravelse
PAKTEN: Hun har gjort sitt beste og har salvet meg som forberedelse på min
begravelse.
MAR 14:09
SHG: amen lego hopou -an tote euaggelion kerusso eis holos kosmos kai poieo
Trans.: sannhet si hvor enn dette budskap forkynne i hele verden det gjøre
laleo
mnemosunom
fortelle minne
264
Markus med den greske teksten
PAKTEN: For denne sannhet sier jeg: Hvor enn i denne verden noen forkynner
budskapet, skal det hun har gjort, bli fortalt til minne om henne.
MAR 14:10-11. For tretti sølvmynter
MAR 14:10
SHG: ioudas iskariot heis dodeka aperchomai archiereus archiereus paradidomi
Trans.: judas iskariot en tolv gå til
overprest overprest overi
PAKTEN: Judas fra Iskariot, en av de tolv, gikk da til overprestene for å overgi ham
til dem.
KOMMENTAR: Judas var fra Iskariot, en liten landsby litt sørøst for Hebron helt
sør i Judea. På samme måte var Maria fra landsbyen Magdala i nærheten av Nasaret.
Rett omtale blir da Maria fra Magdala. Jeus var fra Nasaret og blir derfor kalt Jesus
fra Nasaret. Ingen vil finne på å bare kalle ham Jesus Nasaret.
MAR 14:11
SHG: akouo chairo epaggello didomi argurion zeteo pos eukaios paradidomi
Trans.: høre glad love
gi
sølvstykke søke etter anledning overgi
PAKTEN: Da de hørte dette, ble de glade og lovet å gi ham sølvpenger. Og fra da
av så han etter en anledning til å overgi ham.
MAR 14:12-21. Jesu siste påske
MAR 14:12
SHG: protos hemera azumos hote thuo pascha mathetes lego pou thelo
Trans.: første dag
gjærfri da slakte påske elev
si hvor ønske
aperchomai hetoimazo phage pascha
gå
feire
måltid påske
PAKTEN: På den første dagen i de gjærfrie brøds høytid, da de skulle slakte til
påske, spurte disiplene: “Hvor vil du at vi skal feire påskemåltidet?”
MAR 14:13
SHG: apostello ekteino duo mathetes lego hupago eis polis apantao anthropos
Trans.: sende
foran to elev
si
vei
til by se
mann
bastazo keramion hudor akoulotheo
bære krukke vann følge
Markus med den greske teksten
265
PAKTEN: Da sendte han to av disiplene i forveien og sa: “På vei til byen skal dere
møte en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham.
MAR 14:14
SHG: hopou -ean eiserchomai oikeo epo oikeodespotes didaskalos lego pou
Trans.: sted hvor gå inn
hus si husets herre lærer
si hvor g
kataluma hopou phago pascha mathetes
jesterom sted måltid påske elev
PAKTEN: Der hvor han går inn i et hus, skal dere si til det husets herre: ‘Læreren
spør: Hvor er gjesterommet der han kan ha påskemåltidet sammen med disiplene
sine?’
MAR 14:15
SHG: deiknuo megas anogeon stronnumi hetoimos ekei hetoimazo hetoimazo
Trans.: vise
stor loftsal utstyrt
klargjøre dere forberede forberede
PAKTEN: Da vil han vise dere et stort loftsrom som er fullt møblert og klargjort.
Der skal dere forberede det for oss.”
MAR 14:16
SHG: mathetes exerchomai exerchomao erchomai eis polis heurisko epo hetoimazo
Trans.: elev
dra avsted dra avsted komme til by finne si forberede
hetoimazo pascha
forberede påske
PAKTEN: Da drog disiplene av sted, og da de kom inn i byen, fant de at alt var slik
som han hadde sagt. Så forberedte de påsken.
MAR 14:17
SHG: opsis erchomai dodeka
Trans.: kveld komme / gå tolv
PAKTEN: Om kvelden kom han dit sammen med de tolv.
MAR 14:18
SHG: anakeimai esthio iesous epo amen
heis ho esthio paradidomi
Trans.: lene
ete jesus si sannhet en som ete
overgi
266
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Da de hadde lent seg for å ete, sa Jesus til dem: “Denne sannhet sier jeg:
En som eter sammen med oss, kommer til å overgi meg.”
MAR 14:19
SHG: archomai lupeo
lego heis heis allos
Trans.: begynne bedrøvet si en en en annen
PAKTEN: Da begynte de og bli bedrøvet, og den ene etter den andre sa: “Det er en
annen enn meg!”
MAR 14:20
SHG: apokrinomai lego heis dodeka embapto trubilon
Trans.: respondere si
en tolv
dyppe skål
PAKTEN: Han svarte og sa: “Det er en av dere tolv. — Det er han som dypper i
skålen med meg.
MAR 14:21
SHG: huios anthropos men hupago grapho ouai anthropos hos huios anthropos
Trans.: sønn menneske sikkert gå bort skrive sorg menneske som sønn menneske
paradidomi kalos anthropos ei ou gennao
overgi
godt menneske om aldri føde
PAKTEN: For Menneskesønnen skal sannelig gå bort slik det står skrevet. Men
stakkars det mennesket som overgir Menneskesønnen. Det ville vært bedre for det
mennesket om det aldri var født.”
MAR 14:22-26. Herrens måltid
MAR 14:22
SHG: esthio iesous lambano artos eulogeo klao didomi epo lambano phago touto
Trans.: ete jesus ta
brød velsigne bryte gi
si ta
et
dette
soma
legeme
PAKTEN: Mens de åt, tok Jesus brødet, velsignet det og brøt det. Han gav dem og
sa: “Ta og ét. Dette er mitt legeme.”
MAR 14:23
SHG: lambano poterion eucharisteo didomi pas pino
Trans.: ta
beger takke
gi
alle drikke
Markus med den greske teksten
267
PAKTEN: Så løftet han begeret, takket og gav dem. Og alle drakk av det.
MAR 14:24
SHG: epo tote haima kainos diatheke ho ekcheo polus
Trans.: si dette blod ny
pakt
som utøse mange
PAKTEN: Og han sa: “Dette er Den nye paktens blod som utøses for mange.
MAR 14:25
SHG: amen
lego pino ouketi ouketi gennema ampelos heos hemera
Trans.: sannhet si drikke ikke mer ikke mer frukt
vintre inntil dag
pino
kainos basileia theos
drikke ny
rike
gud
PAKTEN: For denne sannhet sier jeg: Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før
den dagen jeg på ny drikker den i Guds rike.”
MAR 14:26
SHG: humneo exerchomai eis oros elaia
Trans.: synge gå
til fjell oliven
PAKTEN: Og da de hadde sunget,* gikk de ut til Olivenhøyden.
*SAL 110-118
MAR 14:27-31. Før hanen galer
MAR 14:27
SHG: iesous lego pas skandalizo en tautei nux grapho patasso poimen probaton
Trans.: jesus si alle snuble
i denne natt skrive gjeter slå
sau
diaskorpizo
spre
PAKTEN: Jesus sa: “Dere skal alle snuble i natt, for det står skrevet: ‘Jeg vil slå
gjeteren, og sauene skal bli spredt omkring.’
SAK 13:07
MAR 14:28
SHG: meta egeiro
proage proage eis galileia
Trans.: etter oppreise gå foran gå foran til galileia
PAKTEN: Men etter at jeg er blitt oppreist, skal jeg dra i forveien for dere til Galilea.”
268
Markus med den greske teksten
MAR 14:29
SHG: petros phemi kai -en pas skandalizo alla
Trans.: Peter utbryte men om alle snuble
motsatt
PAKTEN: Men da erklærte Peter: “Selv om alle de andre kommer til å snuble, så
skal iallfall ikke jeg!”
MAR 14:30
SHG: iesous lego amen lego semeron semeron tautei nux prin e alektor phoneo
Trans.: jesus si sannhet si dag
dag
denne natt før hane lyde
dis aperneomai tris
andre fornekte
tre
PAKTEN: Da svarte Jesus: “Denne sannhet sier jeg deg: På denne dag, i natt før
hanen har galt to ganger, skal du ha fornektet meg tre ganger.”
MAR 14:31
SHG: lego mallon en -perissos ean dei sunepothesko aperneomai ou_me
Trans.: si enda mer sterkt
om måtte dø med
fornekte
aldri
hosautos kai lego pas
samme også si
alle
PAKTEN: Men da svarte han enda sterkere: “Om jeg så må dø sammen med deg,
kommer jeg aldri til å fornekte deg!” Og alle de andre sa det samme.
MAR 14:32-42. Jesus i Getsemane
MAR 14:32
SHG: erchomai chorion onoma gethsemane lego mathetes kathizo hode heos
Trans.: komme sted
kalle getsemane si
elev
sette
her mens
proseuchomai
be
PAKTEN: Så kom de til et sted som hette Getsemane. Da sa han til disiplene: “Sett
dere her mens jeg ber.”
MAR 14:33
SHG: paralambano petros iakobos ioannes archomai ekthambeo ekthambeo
Trans.: ta
peter jakob
johannes begynne meget
meget
Markus med den greske teksten
269
ademoneo ademoneo
tung
tung
PAKTEN: Han tok Peter, Jakob og Johannes med seg, og han begynte å bli meget
tung til sinns.
MAR 14:34
SHG: lego psuche perilupos perilupos thanatos meno hode gregoreuo
Trans.: si sjel
sorgtung sorgtung død
bli
her våke
PAKTEN: Da sa han: “Min sjel er sorgtung til døden. — Bli her og våk med meg.”
MAR 14:35
SHG: proerchomai proerchomai mikron pipto epi ge proseuchomai ei dunates
Trans.: gå avsted
gå avsted
lite
kaste til jord be
om mulig
hora parerchomai
time unngå
PAKTEN: Han gikk et stykke lenger bort, falt til jorden og ba om at hvis det var
mulig, måtte han unngå denne timen.
MAR 14:36
SHG: lego abba pater pas dunates parphero paphero toto poterion alla
tis
Trans.: si abba far alt mulig passere passere dette beger motsatt det
thelo tis thelo
ville det ville
PAKTEN: Han sa: “Abba. Far. Alt er mulig for deg, så la dette begeret gå meg forbi.
Likevel — ikke som jeg vil, men som du vil.”
MAR 14:37
SHG: erchomai heurisko katheudo lego petros simeon katheudo ischuo gregoreuo
Trans.: komme finne
sove
si peter simon sove
makte våke
mia hora
en time
PAKTEN: Så kom han og så at de sov. Da sa han til Peter: “Simon, sover du? Klarte
du ikke å våke med meg i én time?
270
Markus med den greske teksten
MAR 14:38
SHG: gregoreuo proseuchomai hina -me eiserchomai eis peirasmos pneuma
Trans.: våk
be
for at ikke komme
i fristele
ånd
men
prothumos sarx asthenes
sannelig villig
kjøtt skrøpelig
PAKTEN: Våk og be for at dere ikke skal falle i fristelser. For selv om ånden er
villig, er kjøttet virkelig svakt.”
MAR 14:39
SHG: palin aperchomai aperchomai proseuchomai epo autos logos
Trans.: igjen gå bort
gå bort
be
si samme ord
PAKTEN: Igjen gikk han bort for å be. Og han sa de samme ordene.
MAR 14:40
SHG: hupostrepho heurisko katheudo palin opthalmos bareo kai -ou eido tis
Trans.: returnere
se
sove
igjen øyne
tunge da ingen vite hva
svare
apokrinomai
PAKTEN: Da han kom tilbake, hadde de sovnet enda en gang, for deres øyne var
tunge. Men denne gangen visste de ikke hva de skulle svare ham.
MAR 14:41
SHG: erchomai tritos lego katheudo loipon anapauo apechi hora erchomai idou
Trans.: kom
tredje si sove
ennå hvile
nok
time komme se
huios anthropos paradidomi eis cheir hamartalos
sønn menneske overgi
i hånd syndere
PAKTEN: Så kom han for tredje gang, og han sa: “Sover dere ennå og hviler dere?
Det er nok. Timen er kommet. For, se — Menneskesønnen skal bli overgitt i synderes hender.
MAR 14:42
SHG: egeiro ago idou paradidomi eggizo eggizo
Trans.: reise gå se overgi
nær
nær
PAKTEN: Reis dere og la oss gå. For, se — han som skal ovegi meg, nærmer seg.”
Markus med den greske teksten
271
MAR 14:43-50. Tatt til fange
MAR 14:43
SHG: eutheos eti laleo paraginomai ioudas heis dodeka polus ochlos
Trans.: straks ennå tale vise seg
judas en tolv stor menneskemengde
machaira xulon archiereus archiereus grammateus presbuteros
sverd
stokk overprest overprest skriftlærd eldste
PAKTEN: Og med det samme, mens han ennå talte, viste Judas, en av de tolv, seg.
Sammen med ham var en hel menneskemengde som hadde med seg stokker og sverd.
De var sendt av overprestene, de skriftlærde og de eldste.
MAR 14:44
SHG: paradidomi didomi sussemon lego hos -an phileo autos krateo apago apago
Trans.: overgi
gi
tegn
si den som kysse selv gripe føre føre
asphalos
sikkerhet
PAKTEN: Han som skulle overgi ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: “Han som jeg
kysser, er det! Grip ham og før ham trygt bort.”
MAR 14:45
SHG: erchomai proserchomai eutheos lego rhabbi rhabbi kataphileo
Trans.: komme nærme seg straks si
rabbi rabbi kysse ivrig
PAKTEN: Han gikk rett bort til ham og sa: ‘Rabbi, Rabbi!’ Og han kysset ham ivrig.
MAR 14:46
SHG: epiballo cheir epi krateo
Trans.: rekke hånd mot gripe
PAKTEN: Så rakte de hendene mot ham og grep ham.
MAR 14:47
SHG: heis paristemi spao machaira doulos archiereus archiereus aphaileo akopto
Trans.: en ved side trekke sverd
slave overprest overprest hugge kutte
otion
øre
272
Markus med den greske teksten
PAKTEN: En som stod ved siden av ham, drog da sverdet mot en av øversteprestens
slaver. Han hugget til og kuttet av ham øret.
MAR 14:48
SHG: iesous apokrinomai epo exerchomai epi leistes machaira xulon sullambano
Trans.: jesus respondere si komme mot mot røver sverd
stokk ta til fange
PAKTEN: Jesus reagerte og sa: “Kommer dere mot meg med sverd og stokker som
mot en røver dere skal ta til fange?
MAR 14:49
SHG: kata hemera hieron didasko krateo graphe hina pleroo
Trans.: etter dag
tempel undervise gripe skrive derfor oppfylle
PAKTEN: Dag etter dag var jeg i templet og underviste uten at dere grep meg. —
Men det som er skrevet, må gå i oppfyllelse.”
MAR 14:50
SHG: pas aphiemi pheugo
Trans.: alle forlate flykte
PAKTEN: Da forlot alle ham. De flyktet.
MAR 14:51-52. Han som flyktet naken
MAR 14:51
SHG: akoloutheo tis neaniskos neaniskos sindon sindon periballo epi gumnos
Trans.: følge
viss ung mann ung mann lintøy lintøy kaste
rundt naken
soma
kropp
PAKTEN: En som fulgte dem, var en viss ung mann med et linklede kastet rundt sin
nakne kropp.
MAR 14:52
SHG: neaniskos neaniskos krateo kataleipo sindon sindon pheugo gumnos
Trans.: ung mann ung mann gripe etterlate lintøy lintøy flukte naken
PAKTEN: Men da de ville gripe den unge mannen, slapp han linkledet og løp naken
bort.
Markus med den greske teksten
273
KOMMENTAR: Når Markus her viser til ‘en viss ung mann,’ (neaniskos = under
førti) viser han med stor sannsynlighet til seg selv, jfr. Johannes når han viser til ‘den
disippelen som Jesus elsket.’
MAR 14:53-65. For Sanhedrinet
MAR 14:53
SHG: apago iesous apago archiereus archiereus sunerchomai pas archiereus
Trans.: føre jesus føre overprest overprest samle
alle overprest
archiereus presbuteros grammateus
overprest eldste
skriftlærd
PAKTEN: Så førte de Jesus frem for øverstepresten. Der var alle samlet — overprestene, de eldste og de skriftlærde.
MAR 14:54
SHG: petros akoloutheo makrothen apo heos eso -eis aule
archiereus
Trans.: peter følge
på avstand helt inntil inne på gårdsplass overprest
archiereus sugkathemai huperetes thermaino autos pros phos
overprest sette sammen vakt
varme
selv foran ild
PAKTEN: Peter hadde fulgt etter dem på avstand helt frem til øversteprestens
forgård. Der satte han seg sammen med vaktene og varmet seg på ilden.
MAR 14:55
SHG: archiereus archiereus holos sunedrion zeteo marturia
kata iesous
Trans.: overprest overprest hele sanhedrin søke vitneforklaring mot jesus
thanatoo
thanatoo
heurisko ou
dødsdømme dødsdømme se
ingenting
PAKTEN: Overprestene og hele Sanhedrinet jaktet på vitneforklaringer mot Jesus
slik at de kunne få dømt ham til døden, men de fikk ikke noe på ham.
MAR 14:56
SHG: polus pseudomatureo pseudomartureo pseudomartureo kata
Trans.: mange vitne falskt
vitne falsk
vitne falskt
mot
marturia
isos
vitneforklaring lik
274
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens.
MAR 14:57
SHG: anistemi tis pseudomartureo pseudomartureo pseudomartureo kata lego
Trans.: stå frem noen vitne falskt
vitne falskt
vitne falskt
mot si
PAKTEN: Igjen stod noen frem og vitnet falskt mot ham. De sa:
MAR 14:58
SHG: akouo lego katoluo touton naos
cheiropoietos cheiropoietos dia treis
Trans.: høre si
rive ned denne helligdom håndlage
håndlage
etter tre
hemera oikodomeo allos acheiropoieo acheiropoieo
dag
bygge opp annet ikke håndlage ikke håndlage
PAKTEN: “Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned denne helligdommen som er gjort
av menneskehender, men etter tre dager skal jeg bygge opp en annen som ikke er
gjort av menneskehender.’”
MAR 14:59
SHG: oude
houto marturia
isos
Trans. ikke engang slik vitneforklaring lik
PAKTEN: Men heller ikke da stemte vitneforklaringene deres overens.
MAR 14:60
SHG: archiereus archiereus anistemi mesos eperotao iesous lego apokrinomai
Trans.: overprest overprest reise seg mellom spørre jesus si
respondere
oudeis
tis houtos katamartureo
ingenting det disse vitne mot
PAKTEN: Da reiste øverstepresten seg midt blant dem og spurte ut Jesus. Han sa:
“Reagerer du ikke på det som disse vitner imot deg?”
MAR 14:61
SHG: siopao siopao apokrinomai oudeis
palin archiereus archiereus eperotao
Trans.: tie
tie
respondere ingenting igjen overprest overprest spørre si
lego ei
christos huios eulogetos
si
være kristus sønn velsignet
Markus med den greske teksten
275
PAKTEN: Men han tidde og svarte ingenting. Og igjen spurte øverstepresten ham
ut. Han sa: “Er du Kristus, Sønn av Han som er velsignet?”
MAR 14:62
SHG: iesous epo eimi optanomai huios anthropos kathemai ek dexios dunamis
Trans.: jesus si er
se
sønn menneske sitte
ved høyre kraft
erchomai nephele ouranos
komme sky
det høye
PAKTEN: Jesus svarte: “Det er jeg. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved
Kraftens høyre hånd og komme på himlenes skyer.”
MAR 14:63
SHG: de archiereus archiereus diarrhesso chiton lego tis
echo -creia eti
Trans.: da overprest overprest flerre
kjortel si
hvor ha
behov flere
eti martus
flere vitne
PAKTEN: Da flerret øverstepresten kjortelen sin og spurte. “Hva trenger vi flere
vitner til etter dette?
MAR 14:64
SHG: akouo blasphemia tis phaino pas katakrino enochos thanatos
Trans.: høre bespottelse hva mene alle dømme skyldig død
PAKTEN: Nå har dere hørt at han er blasfemisk! — Hva mener dere?” Og alle
dømte ham skyldig til døden!
MAR 14:65
SHG: tis archomai empteo empteo perikalupto prosopon kolaphizi lego propheteuo
Trans.: da begynne spytte spytte bind for
ansikt
slå
si profeter
huperetes ballo rhapisma
vaktene kaste håndflate
PAKTEN: Da begynte de å spytte på ham. Og de bandt bind for øynene hans og slo
ham i ansiktet. “Profetér!” ropte de. Og vaktene slo ham med håndflatene.
276
Markus med den greske teksten
MAR 14:66-72. Da hanen gol
MAR 14:66
SHG: petros kato aule
erchomai mia paidiske
achiereus archiereus
Trans.: peter nede gårdsplass komme en tjenestepike overprest overprest
PAKTEN: Mens Peter satt nede i forgården, kom en av øversteprestens tjenestepiker
forbi.
MAR 14:67
SHG: eido petros thermaino autos emblepo lego kai en iesous nazareth
Trans.: se peter varme
seg se (øyne) si også være jesus nasaret
PAKTEN: Hun så at Peter satt og varmet seg. Da hun fikk øye på ham, sa hun. “Du
var også sammen med Jesus fra Nasaret?”
MAR 14:68
SHG: arneomai lego eido oude
epistamai tis lego exerchomai eis proaulion
Trans.: nekte
si
vite ingenting forstå
hva si
gå ut
i forgård
PAKTEN: Men han nektet og sa. “Jeg verken vet eller forstår hva du snakker om!”
Så reiste han seg og gikk ut i innkjørselen. Da gol en hane.
MAR 14:69
SHG: paidiske
eide palin archomai lego paristemi houtos
Trans.: tjenestepike se igjen begynne si
tilstede denne
PAKTEN: Men da tjenestepiken igjen så ham, begynte hun å si til dem som stod der:
“Han der var også med ham!”
MAR 14:70
SHG: arneomai palin mikron meta paristemi lego palin petros alethos ei
Trans.: nekte
igjen litt
etterpå tilstede si igjen peter sannelig være
galilaios lalia homoiazo
galilea språk likt
PAKTEN: Igjen nektet han. Men litt senere sa en av de som stod der: “Du er helt
sikkert fra Galilea, for du har samme dialekten.”
MAR 14:71
SHG: archomai anathematizo omnuo eido touton anthropos hos lego
Trans.: begynne sverge
ed
se dette menneske som si
Markus med den greske teksten
277
PAKTEN: Og da begynte han å sverge med eder: “Jeg kjenner ikke dette mennesket
som dere prater om!”
MAR 14:72
SHG: deutereos alektos phoneo petros anaminnesko rhema iesous epo prin alektor
Trans.: andre
hale lyde
peter huske
ord jesus si før hane
phoneo dis aparneomai epiballo epiballo klaio
lyde
to fornekte
bryte bryte
gråte høyt
PAKTEN: Da gol hanen for andre gang! Og Peter husket det Jesus hadde sagt til
ham: ‘Før hanen galer to ganger, skal du ha fornektet meg.’ Da brøt Peter sammen
og gråt høylytt.
KOMMENTAR: Bibelen bruker på gresk to forskjellige ord for å gråte. Ordet klaio
betyr å gråte høyt. Det andre ordet for å gråte er dakuro. Det betyr å gråte stille, f.
eks. da Jeus gråt over Lasarus. (JOH 11:35) Ordet som ble brukt da Jesus gråt over
Jerusalem i Lukas 19:41, er klaio. Da gråt han høyt.
MAR 15
Jesu død
MAR 15:01. Dømt av Sanhedrinet
MAR 15:01
SHG: eutheos proi
archiereus archiereus poieo sunboulion presbutereos
Trans.: straks morgen overprest overprest gjøre rådslagning eldste
grammateus holos sunedrion deo iesous appohero appohero paradidomi pilatos
skriftlærd hele sanhedrin binde jesus føre bort føre bort overgi
pilatus
PAKTEN: Så snart det ble morgen, holdt overprestene, de eldste og de skriftlærde
og hele Sanhedrinet rådslagning med hverandre. Deretter bandt de Jesus og førte
ham bort for å overgi ham til Pilatus.
MAR 15:02-15. Jesus for Pilatus
MAR 15:02
SHG: pilatos eperotao ei
basileia ioudaios apokrinomai epo lego
Trans.: pilatus spørre være konge jøde
respondere si si
278
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Pilatus spurte ham: “Er du jødenes konge?” Og han svarte: “Det er som
du sier.”
MAR 15:03
SHG: archiereus archiereus katagoreo polus apokrinomai ou
-oudeis
Trans.: overprest overprest anklage mange svare
ingen ingenting
PAKTEN: Overprestene satte frem mange anklager mot ham, men han svarte dem
ikke på noen av dem.
MAR 15:04
SHG: pilatos eperotao palin lego apokrinomai ou -oudeis
ide posos
Trans.: pilatus spørre igjen si respondere ingen ingenting se hvor mye
posos
katamartureo
hvor mye vitne mot
PAKTEN: Da spurte Pilatus ham igjen: “Skal du ikke forsvare deg? — Hør hvordan
de vitner mot deg!”
MAR 15:05
SHG: iesous ouketi apokrinomai ou -oudeis hoste pilatos thaumazo
Trans.: jesus likevel respondere ingen ingenting derfor pilaus forundre
PAKTEN: Men Jesus svarte fremdeles ikke på noe av det, og derfor undret Pilatus
seg.
MAR 15:06
SHG: de kata heorte apoluo heis desmios hospeo aiteo
Trans.: nå på høytod løslate en fange hvilken ønske
PAKTEN: Nå ble det under høytiden løslatt en fange etter deres ønske.
KOMMENTAR: Jødene ventet på at Jeus skulle komme og at frigjøringen skulle
skje en påske. Symbolsk for Jesu frigjøring av sitt folk, ble derfor en fange satt fri
hver påske, og etter trdisjonen var det jødene selv som valgte ut denne fangen. Og
nå skjedde dette helt konkret: På grunn av Jesus ble denne fangen satt fri på samme
dagen som Jesus gjennom sin død ‘satte fanger fri’ fra deres synd.
MAR 15:07
SHG: lego barabbas deo sustasiastis susstasiastis hostis poieo phonos stasis
Trans.: si barabbas binde medopprører medopprører som gjøre drap opprør
Markus med den greske teksten
279
PAKTEN: De ville ha sagt ‘Barabbas,’ for han satt lenket sammen med noen
opprørere som hadde begått drap under et opprør.
MAR 15:08
SHG: ochlos
anaboao anaboao archomai aiteo aei poieo
Trans.: menneskemengde rope
rope
begynne gjøre alltid gjøre
PAKTEN: Og menneskemengden begynte å rope at han skulle gjøre som han alltid
hadde gjort.
MAR 15:09
SHG: pilatos apokrinomai lego thelo apoluo basileus ioudaios
Trans.: pilatus respondere si
ønske løslate konge jøde
PAKTEN: Pilatus svarte dem og sa: ‘Vil dere at jeg skal slippe fri jødenes konge?’
MAR 15:10
SHG: ginosko archiereus archiereus paradidomi phthonos
Trans.: vite
overprest overprest overgi
misunnelse
PAKTEN: For han forstod at overprestene hadde overgitt ham på grunn av
misunnelse.
MAR 15:11
SHG: archiereus archiereus anaseio ochlos
mallon apoluo barabbas
Trans.: overprest overprest opphisse menneskemengden heller løslate barabbas
PAKTEN: Men overprestene hisset opp massene for at han heller skulle sette fri
Barabbas.
MAR 15:12
SHG: pilatos apokrinomai epo palin tis thelo oun poieo hos lego basileus ioudaios
Trans.: pilatus respondere si igjen hva ønske da gjøre som si konge jøde
PAKTEN: Pilatus spurte igjen og sa: “Men hva vil dere jeg da skal gjøre med ham
som påstår at han er jødenes konge?”
MAR 15:13
SHG: krazo palin stauroo
Trans.: rope igjen staure
PAKTEN: De ropte: “Staurfest* ham!”
*gr. stauroo = staure
280
Markus med den greske teksten
MAR 15:14
SHG: de pilatos lego gar
tis kakos poieo krazo perissoteros perissoteros
Trans.: da pilatus si hvorfor hva ond gjøre rope sterkere
sterkere
stauroo
staure
PAKTEN: Da spurte Pilatus: “Hvorfor? Hvilken forbrytelse er han skyldig i?” Men
da ropte de enda høyere: “Staurfest ham!”
*gr, stauroo = staure
MAR 15:15
SHG: pilatos boulomahee hikanos -ho -poieo ochlos
apoluo barabbas
Trans.: pilatus ønske
god
det gjøre menneskemengde løslate barabbas
paradidomi iesous phragello stauroo
overgi
jesus piske
staure
PAKTEN: Og fordi han ville blidgjøre massene, gjorde han som de ville. Han satte
Barabbas fri, men Jesus overlot han til å bli pisket og staurfestet.*
*gr. stauroo = staure
MAR 15:16-20. Soldatene spotter Jesus
MAR 15:16
SHG: stratiotes apago apago eso aule
hos -esti praitorion sugkaleo sugkaleo
Trans.: soldat føre føre i gårdsplass den være pretorie samle samle
holos speira
hele vaktstyrke
PAKTEN: Soldatene førte ham så bort. Og de førte ham inn i gårdsplassen til det
som var Pretoriet. Der samlet de hele vaktstyrken.
MAR 15:17
SHG: enduo porphura pleko stephanos akanthinos peritithemi peritithemi
Trans.: kle
purpur flette krans
torn
sette på
sette på
PAKTEN: Deretter kledde de ham i purpur og flettet en tornekrans som de satte på
ham.
MAR 15:18
SHG: archomai aspazomai
Trans.: begynne honnør
chairo basileus ioudaios
hilse konge jøde
Markus med den greske teksten
281
PAKTEN: Så begynte de å gjøre honnør for ham: “Vær hilset, du jødenes konge!”
MAR 15:19
SHG: tupto kepale kalamos emptuo tithemi gonu proskuneo
Trans.: slå hode sivrør
spytte bøye kne ære
PAKTEN: Så slo de ham i hodet med et sivrør og spyttet på ham. Og de bøyde seg
og falt på kne foran ham som for å ære ham.
MAR 15:20
SHG: hote empaizo ekduo apokopte porphura enduo idios himation enduo
Trans.: da håne
ta av [kutte av] purpur ha på samme kappe ha på
exago
stauroo
føre bort staure
PAKTEN: Da de hadde holdt ham for narr, tok de av ham den purpurrøde og hadde
på ham den samme kappen som han hadde hatt på seg. Så førte de ham bort for å
staurfeste* ham.
gr. stauroo = staure
KOMMENTAR: Ordet apokopte er ikke tatt med i noen norsk oversettelse, heller
ikke i PAKTEN. Jeg tar med ordets fulle betydning på engelsk slik det blir presentert
i Strongs forklaringer til gammelgreske ord: to amputate, reflex (by irony) to mutilate
(the privy parts) — to cut off. The privy parts = de edlere deler. Compare G2699
Ordet G2699 (Filipperne 03:02) er katatome, og jeg tar også med Strongs forklaring
av det ordet: a cutting down (off) i.e. mutilation (ironically): — concision. Ordet
concision, eng.betyr avskjæring, (kjønns)lemlestelse. Dette betyr ikke at Jesus fikk
sine edlere deler avskåret eller lemlestet, men at soldatene lot som om de gjorde det.
PAKTEN har ikke utelatt dette på grunn av det ømtålige innholdet, men på grunn
av at det er vanskelig å få dette flettet inn på en naturlig måte i oversettelsen. Det
måtte da vært noe lignende:
‘Da de hadde holdt ham for narr, tok de av ham den purpurrøde, (lot som om de) skar
av ham (hans edlere deler), og hadde på ham den samme kappen som han hadde hatt
på seg. Så førte de ham bort for å staurfeste ham.’ Forresten, dette var kanskje en
brukbar måte å skrive det på.
Også: Purpurrøde kapper var et tegn på verdighet og ble brukt av offiserene i den
romerske hæren, jfr. også pavens kardinaler.
282
Markus med den greske teksten
MAR 15:21-32. Jødenes konge
MAR 15:21
SHG: aggereuo tis simon kurenaios parago erchomai agros pater alexandros
Trans.: tvinge viss simon kyrene gå med komme mark far aleksander
rouphos airo stauros
rufus
bære staur
PAKTEN: De tvang en viss Simon fra Kyrene som gikk der, han var kommet inn fra
markene og var far til Aleksander og Rufus, til å bære stauren.*
*gr. stauros = staur
MAR 15:22
SHG: phero topos golgotha hos methermeneuo topos kranion
Trans.: føre sted Golgata som oversette
sted kranie
PAKTEN: Så førte de ham til stedet Golgata som oversatt betyr Hodeskallestedet.
MAR 15:23
SHG: didomi pino oinos smurnizo
lambano
Trans: gi
drikke vin blande med myrra ta imot
PAKTEN: De gav ham vin å drikke som var blandet med myrra, men han tok ikke
imot den.
MAR 15:24
SHG: stauroo
Trans.: staure
diamerizo himation ballo kleios tis
tis airo
uenig / delt kappe kaste lodd hvem den ta
PAKTEN: Da de hadde staurfestet* ham, ble det srid om kappen hans, men da trakk
de lodd om hvem som skulle ha den.
*stauroo = staure
KOMMENTAR: I noen oversettelser står at de delte klærne hans mellom seg og
trakk lodd om dem. Men som du ser av grunntaksten, var det kun snakk om kappen
hans. Det de ble delt om, var hvem som skulle ha den. Og det løste de ved å trekke
lodd om den. Legg merke til at Markus ikke nevner noen andre klær enn kappen
hans.
MAR 15:25
SHG: tritos hora stauroo
Trans.: tredje time staure
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Det var i den tredje timen de staurfestet* ham.
283
*gr. stauroo = staure
MAR 15:26
SHG: epigraphe aitia
epigrapho epigrapho basileus ioudaios
Trans.: innskrift anklage innskrive innskrive konge jøde, egentlig judeer
PAKTEN: På skriften med anklagen mot ham var det skrevet: JØDENES KONGE.
MAR 15:27
SHG: stauroo duo leistes heis ek dexio heis ek euonumos
Trans.: staure to røver en til høyre en til venstre
PAKTEN: To røvere ble staurfestet* samtidig med ham, en til høyre og en til venstre
for ham.
*gr. stauroo = staure
MAR 15:28
SHG: graphe pleroo ho lego logizomai anomos
Trans.: skrive oppfylle den si
medregne lovløs
PAKTEN: Og slik gikk Skriften i oppfyllelse når den sier: ‘Han ble regnet blant forbryterne’.
JES 53:12
MAR 15:29
SHG paraporeuomai blasphemeo kineo kephale lego oua kataluo naos
Trans.: gå forbi
spotte
riste hode si
ahh rive ned helligdom
oikodomeo treis hemera
bygge opp tre dag
PAKTEN: De som gikk forbi, spottet, ristet på hodet og sa: “Ha! Var det ikke du
som skulle rive ned helligdommen og bygge den opp igjen på tre dager!
MAR 15:30
SHG: sozo seautou katabaino katabaino stauros
Trans.: redde selv
kamme ned komme ned staur
PAKTEN: Redd deg selv og kom deg ned fra stauren!”*
*gr. stauros = staur
MAR 15:31
SHG: homoios kai archiereus archiereus empaizo lego pros allelon
Trans.: likt
også overprest overprest håne
si foran hverandre
284
Markus med den greske teksten
grammateus sozo allos heautou ou -dunamai sozo
skriftlærde redde andre selv ingen evne
redde
PAKTEN: På samme måten holdt også overprestene ham for narr og sa til hverandre
og foran de skriftlærde: “Han har reddet andre, men seg selv kan han ikke redde!
MAR 15:32
SHG: christos basileus israel katabaino nun stauros eido pisteuo susstauroo
Trans.: kristus konge israel komme ned nå staur se tro
medstaure
oneidizo
vanære
PAKTEN: La denne Kristus, Israels konge, komme ned fra stauren* med det samme
slik at vi kan se og tro!” Også de som ble naglet til stauren sammen med ham, slengte
ukvemsord mot ham.
*gr. stauros = staur
MAR 15:33-39. Jesus dør
MAR 15:33
SHG: hektos hora ginomai skotos epi holos gerasko heos ennatos hora
Trans.: sjette time bli
mørkt over hele land
inntil niende time
PAKTEN: I den sjette timen ble det et mørke over hele landet helt til den niende
timen.
MAR 15:34
SHG: ennatos hora iesous boao megas phone lego eloi eloi lama sabaktani hos
Trans.: niende time Jesus rope høy røst si eloi eloi lama sabaktani som
methermeneuo theos theos eis -tis
egkataleipo
oversette
gud gud angå hvorfor forlate
PAKTEN: I den niende timen ropte Jesus med høy røst: “Elo’i, Elo’i, lama sabaktani?” Det betyr når det er oversatt: ‘Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?’
MAR 15:35
SHG: tis paristemi akouo lego idou phoneo helias
Trans.: noen omkring høre si se rope elijah
PAKTEN: Noen som stod i nærheten, hørte dette og sa: “Se! — Han roper på Elijah!”
Markus med den greske teksten
285
MAR 15:36
SHG: heis trecho gemizo soggos oxos peritithemi peritithemi kalamos potizo
Trans.: en løp
fylle svamp eddik ha på
ha på
sivrør gi drikke
potizo
lego aphiemi aphiemi eido ei helias erchomai kathaireo kathaireo
gi drikke si
la være la være se om elijah komme ta ned
ta ned
PAKTEN: Da var det én som sprang og fylte en svamp med sur vin. Han festet den
til et sivrør som han rakte ham for at han skulle få drikke. Men én sa: “La ham være.
— La oss se om Elijah kommer og tar ham ned.”
MAR 15:37
SHG: iesous aphiemi megas phone ekpneo
Trans.: jesus ettergi høyt rop
utånde
PAKTEN: Da utstøtte Jesus et høyt rop og gav opp ånden.
MAR 15:38
SHG: katapetasma naos
schizo duo anothen kata
Trans.: forheng
helligdom revne to ovenfra ned
PAKTEN: Og forhenget i helligdommen revnet i to ovenfra og ned!
MAR 15:39
SHG: kenturion ho paritemi ek -enantis ek -enantis eido houto krazo ekpneo
Trans.: hærfører som tilstede rett overfor rett overfor se hvordan rope utånde
epo alethos houtos anthropos huios theos
si sannelig dette menneske guds sønn
PAKTEN: Da den hærføreren som stod rett foran ham, hørte hvordan han ropte da
han gav opp ånden, utbrøt han: “Sannelig, dette mennesket var Guds Sønn!”
MAR 15:40-41 Kvinnene som stelte for Jesus
MAR 15:40
SHG: kai gune theoreo makrothen apo en hos maria magdalene maria meter
Trans.: noen kvinne skue
avstand blant da som maria magdala maria mor
iakobos mikros ioses salome
jakob minste joses salome
286
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Noen kvinner stod og fulgte med på avstand. Blant dem var Maria fra
Magdala, og Maria, mor til Jakob og den yngste, Joses, og Salome.
MAR 15:41
SHG: hos kai hote galilaia akoloutheo diakoneo polus allos ho
Trans.: som disse derfra galilea følge
hjelpe
mange andre som
sunanbaino hierosoluma
følge med jerusalem
PAKTEN: Disse var fra Galilea, og de hadde fulgt ham og stelt for ham. Men også
mange andre hadde kommet sammen med ham opp til Jerusalem.
MAR 15:42-47. I Josefs gravkammer
MAR 15:42
SHG: ede
opsios ginoma
epei
paraskeue
prosabbaton
Trans.: allered kveld avslutning følgelig forberedelse før sabbat
prosabbaton
før sabbat
PAKTEN: Det var allerede blitt kveld og det gikk derfor mot slutten på forberedelsesdagen, dagen før sabbaten.
MAR 15:43
SHG: ioseph arimathaia euschemon bouleutes hos -autos kai prodechomai
Trans.: josef arimatea ansett
rådsmedlem som selv også se frem til
basileia theos erchomai eiserchomai tolmao pilatos aiteo soma iesous
rike
gud komme
gå frem for modig pilatus be
legeme jesus
PAKTEN: Josef fra Arimatea var et ansett rådsmedlem som også selv så frem til
Guds rike. Han gikk og stilte seg modig frem for Pilatus for å be om Jesu legeme.
MAR 15:44
SHG: pilatos thaumazo ei ede thnesko proskaleomai kenturion eperotao ei
Trans.: pilaus overraske at alt død
kalle til seg hærfører spørre om
palei apothnesko
lenge død
Markus med den greske teksten
287
PAKTEN: Pilatus ble overrasket over at han allerede var død. Han sendte bud på
hærføreren og spurte hvor lenge det var siden han døde.
MAR 15:45
SHG: ginosko kenturion doreomai soma ioseph
Trans.: vite
hærfører overgi
legeme josef
PAKTEN: Da han fikk vite det av hærføreren, overlot han hans legeme til Josef.
MAR 15:46
SHG: agorazo sindon kathaireo kataireo eneileo sindon katatithemi
Trans.: kjøpe linklede ta ned
ta ned kle
linklede legge
mnemeion hos latomeo petra proskulio lithos thura mnemeion
gravkammer som grave ut klippe rulle
stein dør gravkammer
PAKTEN: Han kjøpte lintøy, tok ned Jesu legeme, kledde ham i lintøyet og la ham
i et gravkammer som var hugget ut i en klippe. Så rullet han en stein foran åpningen
til gravkammeret.
KOMMENTAR: Bibelen skiller ikke mellom en grav i jorden og et kravkammer i
en klippe. Ordet for grav, gravkammer er mnemeion som egentlig betyr minnested.
Ordet haides som på norsk blir feil oversatt med dødsrike, betyr også grav. Haides
viser ikke til selve gravn, men til de dødes felles skjebne som lagt i en grav
MAR 15:47
SHG: maria magdalene maria ioses theoreo pou tithemi
Trans.: maria magdala maria joses se
hvor legge
PAKTEN: Maria fra Magdala, Maria og Joses* så hvor de la ham.
*Josef
MAR 16
Jesu oppstandelse
MAR 16:01-08. Han er oppreist
MAR 16:01
SHG: sabbaton diaginomai maria magdalene maria iakobos solome agorazo
Trans.: sabbat forbigå
maria magdala maria jakob solome kjøpe
aroma
erchomai aleipho
kryddersalve gå
salve
288
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Da sabbaten var over, gikk Maria fra Magdala, Maria, Jakob og Salome
og kjøpte kryddersalve. Og de gikk for å salve ham.
MAR 16:02
SHG: lian
hama -proi mia sabbaton erchomai mnemeion anatello helios
Trans.: meget samme tidlig først sabbat kom
gravkammer stå opp sol
PAKTEN: Ganske tidlig etter sabbaten kom de til gravkammeret. Da stod solen opp.
MAR 16:03
SHG: lego pros heautou tis
apokulio apokulio lithos thura mnemeion
Trans.: si blant hverandre hvordan rulle
rulle
stein dør gravkammer
PAKTEN: De sa til hverandre: “Hvordan skal vi få rullet bort steinen fra åpningen
til gravkammeret?”
MAR 16:04
SHG: anablepo theoreo lithos apokulio apokulio sphodra megas
Trans.: se
se
stein rulle
rulle
veldig stor
PAKTEN: Og da de fikk øye på det, så de at steinen var rullet bort. Og den var
meget stor.
MAR 16:05
SHG: eiserchomai eis mnemeion eido neaneskos neaneskos kathemai en dexios
Trans.. komme inn i gravkammer se ung mann ung mann sitte
til høyre
dexios periballo leukos stole
akthambeo
høyre omkaste hvit kledning forskrekke
PAKTEN: Og da de kom inn i gravkammeret, så de en ung mann som satt helt til
høyre inntullet i en hvit kledning. Da ble de forskrekket!
MAR 16:06
SHG: lego ektambeo zeteo iesous nazareth hos stauroo egeiro hode ide topas
Trans.: si forskrekke søke jesus nasaret som staure oppreise her se sted
hopou tithemi
hvor
legge
Markus med den greske teksten
289
PAKTEN: Men han sa: “Vær ikke forskrekket. Dere ser etter Jesus fra Nasaret, han
som de staurfestet.* Han er oppreist! Han er ikke her. Se — der er stedet der de la
ham!
*gr. stauroo = staure
MAR 16:07
SHG: hupago epo mathetes petros proago proago eis galilaio ekei optanomai epo
Trans.: gå
si elev
peter foran foran til galilea der se
si
PAKTEN: Men gå og si til disiplene, og til Peter: “Han er gått i forveien for dere til
Galilea. Der skal dere få se ham, slik han har sagt.”
MAR 16:08
SHG: exerchomai tachu pheugo mnemeion echo -tromos ekstasis kai oudeis epo
Trans.: gå
hurtig flykte gravkammer ha skjelve opphisse de ingen si
oudeis oudeis oudeis phobeo
ingen ingen ingen frykt
PAKTEN: De gikk hurtig ut og flyktet fra gravkammeret, for de skalv av opphisselse. Og de sa ikke et ord til noen, for de var redde.
Her slutter budskapet etter Markus.
Versene fra 09-20 er ikke anerkjent
som opprinnelig skrevet av Markus.
Versene fra 16:09-20 er ikke anerkjent som opprinnelig skrevet av Markus. De
er tilføyd i noen av de eldste avskriftene.
MAR 16:09-11. Maria fra Magdala
MAR 16:09
SHG: de anitemi hama -proi protos sabbaton phaino proton maria magdalene
Trans.: da oppstå samme tidlig første sabbat vise
først maria magdala
hos ekballo hepta daimonion
som kaste sju
demoner
PAKTEN: [Da Jesus var oppstått tidlig på den første dagen etter sabbaten, viste han
seg først for Maria fra Magdala som han hadde drevet sju demoner ut av.
290
Markus med den greske teksten
MAR 16:10
SHG: poreuomai apagello ginomai pentheo klaio
Trans.: gå
fortelle delta
sørge gråte høyt
PAKTEN: Hun gikk og fortalte det til dem som hadde deltatt med ham. Og de sørget
og gråt høyt.
MAR 16:11
SHG: akouo zao theaomai apisteo
Trans.: høre live se
vantro
PAKTEN: Men da de hørte at han var i live, og at hun hadde sett ham, trodde de
henne ikke.
MAR 16:12-13. To av disiplene
MAR 16:12
SHG: meta phaneroo heteros morphe duo peripateo poreuomai eis agros
Trans.: etter manisfestere annen skikkelse to gå
vandre
på landet
PAKTEN: Etter dette manifesterte han seg i en annen skikkelse for to av dem mens
de var ute og gikk på landet.
MAR 16:13
SHG: aperchomai apagello loipoy oude pisteo
Trans.: gå
fortelle rest ingen tro
PAKTEN: De gikk og fortalte det til de andre, men ingen trodde dem.
MAR 16:14-16. Misjonsbefalingen
MAR 16:14
SHG: husteron phaneroo hendeka anakeimai anakeimai oneidizo apistia
Trans.: senere manifestere elleve lene
lene
håne
vantro
sklerokardia sklerokardia hoti pisteuo theaomai egeiro
hardt hjerte hardt hjerte når tro
se
oppreise
PAKTEN: Senere manifesterte han seg for de elleve mens de lenet seg til bords, og
han refset dem for deres mangel på tro da de så hardhjertet hadde nektet å tro på dem
som hadde sett ham etter at han var oppreist.
Markus med den greske teksten
291
MAR 16:15
SHG: epo poreuomai eis hapas kosmos kerusso euaggelion pas ktisis
Trans.: si gå
i hele verden forkynne budskap all skapning
PAKTEN: Han sa: “Gå ut i hele verden og forkynn budskapet for alle skapninger.
MAR 16:16
SHG: pisteuo baptizo sozo apisteo katakrino
Trans.: tro
døpe redde vantro dømme
PAKTEN: Den som tror og blir døpt, skal bli reddet, men den som ikke tror, skal bli
fordømt.
MAR 16:17-18. Tegn for dem som tror
MAR 16:17
SHG: tauta semaion parakoloutheo pisteuo onoma ekballo daimonion laleo
Trans.: disse tegn
følge
tro
navn kaste demon
tale
kainos glossa
ny
tungemål
PAKTEN: Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut demoner, og de skal tale i nye tungemål.
MAR 16:18
SHG: airo ophis kan pino tis thanasimos blapto epitithemi cheir epi
Trans.: ta slange hvis drikke det dødelig
skade ta
hånd på
arrhostos
syk
echo -kalos
ha frisk
PAKTEN: De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det ikke skade
dem. Og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske.”
MAR 16:19. Ved Guds høyre hånd
MAR 16:19
SHG: men oun meta kurios laleo analambano eis ouranos katizo ek dexios theos
Trans.: så derfor etter herre tale ta
i høye
sitte ved høyre gud
292
Markus med den greske teksten
PAKTEN: Så, etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himlene og satte
seg ved Guds høyre hånd.
MAR 16: 20. Budskapet blir spredd
MAR 16:20
SHG: exerchomai exerchomai kerusso pantachou pantachou kurios sunergio
Trans.: gå
gå
forkynne overalt
overalt
herre virke med
betaioo logos semaion epakoloutheo amen
stadfeste ord tegn
følge
amen
PAKTEN: Så drog de ut og forkynte over alt, og Herren virket sammen med dem og
stadfestet sitt ord gjennom de tegn som fulgte dem.
293
Bibelvers i Markus som ofte blir feil oversatt i norske
oversettelser:
Her følger en oversikt over en del bibelvers i Markus som enten er direkte feil
oversatt eller som er såpass forvrengt at de ikke gir en rett forståelse av Guds
ord. En del vers er også bevisst forfalsket!
Jeg bruker her Det norske bibelselskap, ‘kirkebibelen,’ Norsk King James,
opprinnelig en katolsk oversettelse, og i noen tilfeller også den norske Ny verden
fra Jehovas vitner som referansebibler. Deres tekst blir først sammenlignet med
grunnteksten og til slutt med PAKTENs oversettelse. Til slutt følger kommentarer til teksten.
Her ligger mye sprengstoff begravde, for mye av dette er så godt innarbeidet i
kristenheten at det ofte er de uomtvistelige fakta som blir avvist som vranglære.
Men en ting er sikkert: Skal du få en nøktern og korrekt forståelse av Bibelen,
er det en grunnleggende forutsetning at den må være rett oversatt!
SHG = Strong’s Hebrew / Greek
Arne Jordly
PAKTEN: MAR 01:02 og (MAR 01:13). ‘Se, jeg sender min
budbringer, —’
DNB, MAR 01:02. ‘— Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde
veien for deg.’
DNB, MAR 01:13. ‘— Han holdt til blant de ville dyr; englene tjente ham.’ NKJ og
NNV har lignende oversettelser.
Jeg tar med den greske teksten til den delen av verset som er tatt med i begge disse
versene:
MAR 01:02, Strong’s Hebrew / Greek: idou apostello aggelos pro prosopon hos
kataskeuazo hodos emphrosthen
MAR 1:13, Strong’s Hebrew / Greek: therieon therion aggelos diakoneo
MAR 01:02, PAKTEN. ‘Det er skrevet av profeten: ‘Se! — jeg vil sende min budbringer foran deg, og han skal rydde veien for deg.
MAL 03:01
294
Feil oversatte bibelvers i Markus
KOMMENTAR: Ordet aggelos betyr uten unntak budbærer eller budbringer på
norsk. Men i DNBs oversettelse ser du at i vers 02 blir det oversatt med budbringer
mens det i vers 13 blir oversatt med engel. Hvorfor det? Jo, når de som oversetter,
tror at aggelos viser til et himmelsk vesen, skriver de engel. Men det blir for drøyt
å kalle døperen Johannes for en engel. Derfor skriver de budbærer. Det er dette som
har ført til et totalt englevirvar, for noen ganger tror de at Bibelen viser til himmelske
vesener når den helt klart viser til jordiske budbringere. Noen av disse oversettelsene
blir rett og slett latterlige, som f.eks. Hebreerne 13:02. Jeg tar forklaringene for hvert
vers etter hvert som jeg kommer til dem.
MAR 01:13, PAKTEN. ‘Han var der i ødemarken i førti dager. Der ble han fristet
av Satan og var blant rovdyr. Men budbringere hjalp ham.’
Jehovas vitner forkynner troskyldig at de har en engel, et himmelsk vesen, i hver
menighet som leder dem på rett vei. De bygger da på budskapet til de sju menighene
som Johannes skriver om i Åpenbaringen. I ÅPB 02:01 står, DNB. ‘Skriv til engelen
for menigheten i Efesos: Og slik innledes budskapet til hver av de sju menighetene
i Asia. NKJ og NNV har tilsvarende tekst.
Tenk nå: Kan noen sende brev til en usynlig engel, et himmelsk vesen? Selvfølgelig
ikke. Og det burde oversetterne ha forstått! Jeg viste dette til mannen til henne som
påstod at Jehovas vitner hadde en engel i hver menighet, og at i den greske teksten
blir ogå døperen Johannes omtalt som en aggelos, en engel. Da snøftet han foraktelig
og utbrøt: ‘Ha! Engelen Johannes! Det er det dummeste jeg har hørt!’ Og kona utbrøt
ivrig med henvisning til den greske teksten: ‘Hiv vekk det tullet! Det bare forvirrer
deg! Les Vakttårnet!’
Det er rart hvordan menneskene så lett legger seg inn under egne dogmer selv om det
ikke finnes den minste fornuft i dem. Og det er tragisk å være vitne til hvor vanskelig
det er for de aller fleste å ta til seg det enkle budskapet som Bibelen presenterer. Men
dårlige oversettelser må ta mye av skylden for dette, særlig når det gjelder bevisste
forfalskninger! Og i tillegg har du all den falske forkynnelsen.
PAKTEN, MAR 02:16. ‘Da de skriftlærde og fariserne så —’
DNB: ‘Da de skriftlærde blant fariserne så at han spiste sammen med syndere og
tollere, sa de til disiplene: Han spiser sammen med tollere og syndere.’ NKJ har
tilsvarende tekst, men NNV skriver skatteoppkrevere istedenfor tollere.
MAR 02:16
SHG: grammateus pharisaios eido esthio telones hamartolos lego mathetes
Trans.: skriftlærd fariser
se ete
skattefut syndere
si
elev
Feil oversatte bibelvers i Markus
295
tis
esthio pino
telones hamartolos
hvordan ete
drikke skattefut syndere
PAKTEN: Da de skriftlærde og fariseerne så at han åt sammen med skattefuter og
syndere, spurte de disiplene: “Hvordan kan han ete sammen med skattefuter og
syndere?”
KOMMENTAR: Det er ingen stor sak, men en liten kuriositet i bibelsk sammenheng: Det er bare i nordiske land vi hører snakk om tollere og syndere. I alle engelsktalende oversettelser skriver de om skattefuter og syndere, eller skatteinnkrevere og
syndere. Og det er dette som er korrekt, for Jesus traff Matteus i Kapernaum, en liten
avsidesliggende landsby langt borte fra greseoverganger og kystområder hvor det
ville være naturlig å kreve inn toll.
Men skattefuter finnes over alt. Amerikanerne har et treffende uttrykk som klart illustrerer deres holdning til dette: ‘Det eneste som er sikkert i livet, er døden og skattefuter.’
PAKTEN, MAR 02:21. ‘Ingen vil noen gang sy lapper —’
DNB: ‘Ingen setter en lapp av ukympet tøy på et gammelt klesplagg. For da vil den
nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre.’
KOMMENTAR 01: Les dette igjen og se om du forstår noe av det. Kan en lappe på
et klesplagg, selv om lappen er av nytt tøy, rive stykker av det gamle plagget? Nei,
dette er virkelig en logikkbrist av dimensjoner! Hva da med NKJ og NNV? Er de
like langt på viddene som DNB? Les selv:
NKJ: ‘Ingen syr et stykke ukrympet tøy på et gammelt plagg. Ellers drar den nye
lappen med seg et stykke fra det gamle plagget, og riften blir bare verre.’
KOMMENTAR 02: Nei, dette var jammen ikke så mye bedre! Har du noen gang
sett at en lappe på et tøystykke kan rive i stykker det tøyet den ble lappet på? Nei, det
har ingen andre heller! Nå spørs det: Når vi så klart ser at DNB og NKJ har sviktet,
kan vi da sette vår lit til Ny verden fra Jehovas vitner?
NNV: ‘Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på en gammel ytterkledning; hvis noen
gjør det, vil den fulle styrke rive den fra den, den nye fra den gamle, og riften vil bli
verre.’
KOMMENTAR 03: Nei, dette ble heller verre enn bedre, for her snakkes det om et
tøystykkes fulle styrke! Og alle tre oversettelsene viser til et ukrympet tøystykke.
296
Feil oversatte bibelvers i Markus
Hvor har de det fra? De har det iallfall ikke fra grunnteksten, for den nevner ingenting om et ukrympet tøystykke med kraft til rive i stykker hele det gamle klesplagget,
eller ytterkledning, som Ny verden skriver. Hva er rett? Forresten, hvordan kan de
alle skrive om et ukrympet tøystykke når grunnteksten ikke nevner noe slikt med et
eneste ord? Jo, de selger rettigheter til hverandre!
SHG: oudeis oudeis kai
epirrhapto epiblema agnaphos shakos epi palaios
Trans.: ingen ingen noengang sy på
lappe
nytt
tøy
på gammel
himation ei_de_me kainos pleroma pleroma airo airo palaios schisma
kappe
fordi
nytt
stykke stykke få til få til gammel slitasje
ginomai cheiron
se ut
verre
PAKTEN: “Ingen vil noen gang sy en lappe av nytt tøy på en gammel kappe. For da
vil det nye stykket få slitasjen på den gamle til å se enda verre ut.
KOMMENTAR 04: Hvis du nå følger grunnteksten ord for ord, vil du se hvor enkelt og logisk dette er. Og da forstår du også innholdet. Og igjen: Jesus taler i bilder.
Det nye tøystykket er et bilde på Jesu nye lære, Guds nye lov gjennom Kristus. Den
gamle og slitte kappen er bilde på loven og Moses’ lære. Og den er nå så gammel
og slitt at det er på tide å bytte den ut! Men, sier Jesus, det nytter ikke å begynne å
lappe på Den første pakten med Den nye, for det vil bare vise enda klarere hvor
utdatert og utslitt den gamle egentlig er! Og som vi kjenner til, innfridde Jesus Den
første pakten, den som ikke førte frem for ‘Israels sønner og de fremmede som bodde
ibalnt dem,’ og erstettet den med Den nye pakten, den som førte frem, ikke lenger
bare for ‘Israels sønner og de fremmede som bodde ibalnt dem,’ (3MO 17:03, m. m.
fl.) men for de av alle folkeslag som tok imot budskapet om Jesus, Jehovshua, Jehovahs Redningsmann.
PAKTEN, MAR 03:11. ‘Og da de som hadde urene ånder, —’
DNB. ‘Når de urene åndene så ham, kastet de seg ned for ham og ropte:’ NKJ og
NNV har tilsvarende tekst.
PAKTEN: ‘Og da de som hadde urene ånder, fikk øye på ham, kastet de seg ned
foran ham. De ropte og sa: “Du er Guds sønn!”’
KOMMENTAR: Dette blir for latterlig! Ingen kan da se en ånd. Og en ånd kan
heller ikke kaste seg ned og rope! Har du noengang sett noe slikt? Nei, og det har
Feil oversatte bibelvers i Markus
297
ingen andre heller! Det er selvfølgelig de som var besatt av den onde ånden, datidens
talemåte for å lide under forskjellige psykiske sykdommer, som så Jesus, og som
kastet seg ned foran ham og ropte på ham for å bli helbredet!
I neste vers står, DNB: ‘Men han bød dem strengt at de ikke måtte gjøre ham kjent.’
Hvem var det som ikke skulle gjøre ham kjent? De onde åndene? Demonene? Det må
da være grenser! Slike feiloversettelser blir i noen versjoner gjentatt gang etter gang.
De skaper derfor en total mangel på forståelse hos mange av leserne og danner derfor
grunnlag for ubibelske fablerier!
Les også MAR 01:23-26 og sammenlign hvilken som helst oversettelse med PAKTEN. Sjekk så grunnteksten. DNB har en mer nøktern oversettelse av disse to versene, selv om de lar mannen uttale seg i flertall, da med henvisning til de onde åndene.
NKJ, derimot, har en mer fabelaktig oversettelse av disse versene.
I Markus 01:34 skriver DNB: ‘— Og han tillot ikke de onde ånder (demonene) å
si noe, for de visste hvem han var.’ NKJ og NNV har tilsvarende tekst.
PAKTEN: ‘— Men han nektet de med demonene å fortelle hva de hadde sett.’
NB! Hvis du nå slår opp i grunnteksten, vil du se hvor klart det står der. Og da blir
du også fortrolig med hvordan du bruker grunnteksten. Det er langt fra en forutsetning at du kan gresk, for den er oversatt til norsk ord for ord.
I Markus 05:12 skriver DNB: ‘— og de urene åndene ba ham: Send oss bort til
svinene så vi kan fare inn i dem.’ NKJ og NNV har tilsvarende tekst.
PAKTEN: Han med alle åndene bønnfalt ham og sa: “Send dem til grisene, og la
dem fare inn i dem!”
I Markus 09:26 skriver DNB: ‘— Da skrek den (ånden) høyt, slet voldsomt i gutten og fôr ut. Gutten lå som livløs, og mange sa at han var død.’
PAKTEN: ‘Han skrek og fikk et sterkt anfall, og da den fõr ut, ble han som livløs.
Derfor sa mange: “Han er død.’”
NB! Dette er siste gangen vi hører om demonutdrivelse i Markus, men de samme
feiloversettelsene finner du også i Matteus, Lukas og Johannes. Og nå når du kjenner
til dette, kan du selv finne de bibelversene der det er tilfellet, for jeg tar bare med der
disse feiloversettelsene finner sted i Markus. Mange av disse talemåtene er basert på
datidens overtro, og disse oversettelsene er langt fra med på å gi leseren en rett forståelse av dette. Tvert imot.
298
Feil oversatte bibelvers i Markus
PAKTEN, MAR 09:13. ‘Men jeg sier dere at Elijah —’
DNB: ‘Og jeg sier dere at Elia allerede er kommet, og de gjorde med ham som de
ville - slik det er skrevet om ham.’
Hvor er det skrevet?
Hele denne uttalelsen er tilegnet Jesus, for alt sammen står i hermetegn. Men DNB
bruker her et tankestrek og skriver ‘- slik det er skrevet om ham.’ NKJ og NNV har
tilsvarende tekst.
SHG: lego helias kai
erchomai poieo hosos thelo grapho
Trans.: si elijah virkelig komme gjøre som ønske skrive
PAKTEN: Men jeg sier dere at Elijah er allerede kommet. Men de gjorde med ham
som det passet dem.” Og slik står det skrevet.
KOMMENTAR: Hvis du nå leser PAKTENs oversettelse, vil du se at ‘og slik er det
skrevet,’ ikke er tillagt Jesus som en av hans uttalelser. Det er fordi det ikke finnes
et eneste ord i Den første pakten om Johannes’ skjebne, ‘at de gjorde med ham som
de ville.’ DNB har vanligvis ingen henvisninger til Den første pakten, men NKJ viser
i en fotnote til LUK 01:17. Og når du slår opp i LUK 01:17, kan du der lese selve
profetien om Johannes fra Malaki 04:05-06. Der står: ‘Se, jeg sender dere profeten
Elija før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes
hjerter til barna og barnas hjerter til sine fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden
i bann.’
Som du ser, nevner ikke Maliki et ord om Johannes’ skjebne, ‘at de gjorde med ham
som de ville.’ Og siden dette ikke er en del av Den første pakten, er det også lite
sannsynlig at Jesus noengang viste til dette, for han viste kun tilbake til loven,
salmene og profetiene. Men i den samme fotnoten viser NKJ til MAT 05:02. Dette
er en annen profeti om Johannes’ komme, JES 40:03. Men heller ikke der står det
noe om Johannes skjebne.
Hva er det da Markus viser til i 09:13? Jo, han viser til Matteus 17:12, der også Matteus skriver at ‘de gjorde med Johannes som det passet dem,’ alså halshugget ham.
Lukas har ikke tatt med dette. Derfor kan det herske liten tvil om at Markus viser til
Matteus og hans budskap om Kristus.
Det er vanlig blant skriftlærde å hevde at Markus er det eldste av de fire budskapene,
men hvis så var tilfellet kunne Markus umulig ha vist til det Matteus hadde skrevet.
Og heller ikke kan Jesus ha vist til dette fra en profeti, for det var han selv som sa det
da de kom ned fra fjellet. Og alle forstår at Jesus ikke kan ha vist til Matteus, for han
døde ca. ti år før Matteus skrev sitt budskap. Derfor er det ikke Jesus som viser til ‘at
de gjorde med ham som det passet,’ men Markus med en direkte henvisning til Mat-
Feil oversatte bibelvers i Markus
299
teus ut fra Jesu uttalelse om dette. Og her skulle vi også ha beviset for at Markus
skrev ned sitt budskap senere enn Matteus. Og fordi det gikk hele 30 år etter Matteus
skrev sitt budskap om Kristus, til Markus skrev ned sitt budskap, er det nesten en
selvfølge at Markus må ha lest det Matteus skrev.
Det blir da sannsynlig at de som hevder at Matteus ble skrevet ca. ti år etter Jesu død,
Lukas ca. 40 år etter Jesus død, og Markus noen år senere, som har regnet dette ut
noenlunde korrekt.
PAKTEN, MAR 09:43. ‘Hvis hånden får deg til å snuble, —’
DNB: ‘Om hånden lokker deg til synd, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå
vanfør inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som alfri
slokner, —’ NKJ har tilsvarende tekst, men NNV skriver Gehenna der DNB og NKJ
skriver helvete.
SHG: ean cheir skandalizo apokopto apokopto kalos eiserchomai eis zoe kullos
Trans.: hvis hånd snuble
kutte
kutte
bedre gå inn
til liv vanfør
e
duo cheir aperchomai eis geenna pur ou asbestos
eller to hånd gå
i gehenna ild aldri slokne
PAKTEN: “Hvis hånden får deg til å snuble, så hugg den av. For det er bedre at du
går vanfør inn til livet, enn at du går med to hender inn i Gehennas ild — den som
aldri slokner.
KOMMENTAR: Som du ser av den greske teksten, står der ikke noe ord som er
forbundet med helvete, men Gehenna. Og Gehenna er ikke en tilstand, med et stedsnavn sør for Jerusalem. Gehenna var navnet på søppelfyllingen utenfor Jerusalem.
Og hvis du nå har fått med deg at Jesus alltid talte i lignelser, bilder, når han forklarte
noe, blir det forholdsvis lett å forstå, men kanskje vanskeligere å akseptere for en
gammel vinsekk, at Jesus her viser til slike som Guds skal forkaste, ikke til noen
tiders pine i helvete, men til en tiders død. Og grunnen til at Jesus viser til Gehennas
ild, er at det alltid var ild på søppelfyllingen; den ble nøret for at det som var forkastet, skulle brenne opp. Det er også snakk om at marken aldri dør, for det er alltid
mark og annet utøy forbundet med en søppelfylling. Og da er det ikke slik at hver
enkelt mark ikke dør, men at marken der aldri dør ut! Og rett oversettelse skal være
dør ut, for det blir ikke brukt preposisjoner på gresk. Da må den settes inn på norsk.
Stedsnavnet Gehenna blir i norske oversettelser omskrevet til helvete tolv ganger i
tolv vers: MAT 05:22, MAT 05:29, MAT 05:30, MAT 10:28, MAT 18:09, MAT
23:15, MAT 23:33, MAR 09:43, MAR 09:45, MAR 09:47, LUK 12:15, JAK 03:06.
300
Feil oversatte bibelvers i Markus
Samtlige av disse versene utgjør en omfattende og bevisst bibelforfalskning fra oversetternes side.
Det greske stedsnavnet geenna eller eller ge hinnom er avledet fra det hebraiske ben
Hinnoms dal, eller Hinnoms sønners dal. Denne dalen var et sted med avgudsdyrkelse og barneofringer som gikk langt tilbake i tid, og derfor ble denne dalen av Gud
erklært uren. Og nettopp det var grunnlaget for at den til sjuende og sist ble brukt
som Jerusalems søppelfylling, og det som ble kastet der, var det som var ubrukelig
og skulle bli forkastet. Og husk nå at Jesus alltid forklarte i lignelser, bilder.
Hvis du hører til blant de få kristne som ønsker en korrekt forståelse av dette, vil du
finne ben Hinnoms dal omtalt i følgende 11 bibelvers i Den første pakten: JOS 15:18,
JOS 18:16, 2KB 23:10, 2KR 28:03, 2KR 33:06, NEH 11:30, JER 07:32, JER 19:02,
JER 19:06, JER 32:35. Hvis du slår opp og leser litt omkring disse versene, vil du
begynne å se totalbildet av dette. Og da vil du se at forståelsen om helvete ikke tar
utgangspunkt i Jesu lære, og at når Jesus viser til Gehennas ild, bygger dette på
århundreders gamle jødiske tradisjoner.
Læren om den udødelige sjelens tiders pine i et tiders brennende helvte bygger på
hele tre forskjellige bibelforfalskninger:
01. Sjelen er langt fra udødelig i Bibelen. Tvert imot, ifølge Guds dom må hver enkelt sjel avgå ved døden på grunn av Adams ulydighet. (1MO 03:19) I 1MO 01:19 sa
Gud: ‘Det skal vrimle av levende sjeler i vannene, og fuglene (skapninger med
vinger) skal fly oppe under himmelhvelvingen over jorden.’ Her ser du at hvert kryp
som vrimler i havet, fra den minste mort til den største steinbit, blir av Gud omtalt
som sjeler. Å da er det naturlig å spørre: Har du noengang sett en usynlig og udødelig
sild?
NB! DNB og NKJ har tatt bort ordet sjel i deres oversettelser av dette verset, men
NKJ har tatt det med i en fotnote. Forresten, har du noengang tenkt på at læren om
den udødelige sjelen bygger på Satans første løgn: ‘Dere skal slett ikke dø!’ (1MO
03:04)
02. Ordet pine eksisterer ikke i bibelsk sammenheng. Ordet som blir oversatt med
pine, er basanizo. Det betyr ikke pine, men plage, smerte, veer. Når det i Bibelen er
snakk om fødselsveer, er det ordet basanizo som blir brukt i grunnteksten.
03. Ordet helvete er et konstruert ord uten grunnlag i noen opprinnelig bibelsk tekst,
og selve begrepet om helvete har aldri vært en bibelsk lære. Hele den ufyselige
vranglæren om den udødelige sjelens tiders pine i et tiders brennende helvete
mangler totalt feste i Guds ord. Den ble for mange hundre år siden konstruert av
Paven av forretningsmessige hensyn, for det var nettopp den læren som gjorde det
Feil oversatte bibelvers i Markus
301
mulig for pavemakten å berike seg på salg av avlatsbrev. I middelanderen gikk mange
bønder fra gård og grunn i bytte for et avlatsbrev fra Paven. Og dette tror folk på den
dag i dag! Da er det faktisk mer troverdig å sette sin lit til nisser, skogstroll og hekser
som flyr på kosteskaft! Nisser vet vi iallfall eksisterer. Troll også. Og hekser, selv om
ingen av dem flyr på kosteskaft.
Hvis du leser artikkelen En Satans løgn på side 356 i denne boken, grundig og med
omtanke, vil dette bli klinkende klart for deg for resten av livet.
PAKTEN, MAR 10:06. ‘Men fra skapelsens begynnelse gjorde
Gud dem til hannkjønn og hunnkjønn.’
DNB: ‘Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne.’
NKJ og NNV har tilsvarende tekst.
SHG: arche
ktisis
theos poieo arrhen
thelus
Trans.: begynnelse skapelse gud gjøre hannkjønn hunnkjønn
PAKTEN: Men fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til hannkjønn og og
hunnkjønn.
KOMMENTAR: Som du ser av grunnteksten, står det ikke mann og kvinne, aner
og gune på gresk, men hannkjønn og hunnkjønn. Og dermed kommer det klart frem
fra grunnteksten at det er gjennom selve kjønnsakten hannkjønnet og hunnkjønnet
blir ett kjøtt. Hvis du skriver mann og kvinne, stemmer det ikke med den greske teksten og blir noe mer uklart. Rett skal være rett så langt det er mulig. Slik det står i
teksten, skal det også oversettes. Det er en bjørnetjeneste å begynne å ‘pynte’ på
Guds ord selv om det av og til kan være ganske direkte.
PAKTEN, MAR 12:40. ‘Men de fralister enken hennes hus, —’
DNB: ‘De slår til seg enkens hus og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal
få så meget hardere dom.’ NKJ skriver: ‘— Disse skal få en hardere dom.’ NNV
skriver: ‘—, disse skal få en strengere dom.’
SHG: hos katesthio chera oikos prophasis proseuchomai makros proseuchomai
Trans.: slike fortære enke hus utseende be
lang
bønn
houtos lambano perissoteros
krima
disse få
mer vanskelig dom
302
Feil oversatte bibelvers i Markus
PAKTEN: Men de fralister enken hennes hus og ber lange bønner for syns skyld.
Disse skal få det vanskeligere i dommen.”
KOMMENTAR: Hvor mange grader av dom finnes det? Bare to; enten blir du frikjent og får tiders liv, eller så blir du dømt og må lide en tiders død. Hvordan kan du
da få en hardere eller strengere dom? Nei det stemmer ikke!
I Lukas 10:12 skriver DNB: ‘Jeg sier dere. På dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen.’ Ja, så vanvittig kan det oversettes. Det er selvfølgelig ikke selve
byene Jesus viser til, men de som bodde i byene. Og hvis du leser DNBs tekst med
omtanke, vil du se at det som står der, er en umulighet, for Sodoma som by er ble
utslettet for mange hundre år siden.
Men likevel, de har fått med seg at noe skal bli lettere, men det er noe helt nytt at
også byer skal frem for dommen. Skal selve byen da gjenoppstå? Det må da være
grenser!
PAKTEN: Det skal bli lettere for dem fra Sodoma på dommens dag enn for dem fra
den byen.”
Mer under Lukas.
Det motsatte av å få det lett i dommen, er å få det vanskelig i dommen. Hvordan kan
det forstås? Jo, når det står at noen skal få det lettere, betyr det at det skal bli lettere
for dem å rette seg etter Guds vilje og dermed få tiders liv. For de andre derimot, de
som har vært falske og uten kjærlighet til det Gud representerer, altså slike som
fariseerne, skal det bli mye vanskeligere, ja, kanskje så vanskelig at de ikke vil rette
seg etter Guds vilje og dermed bli dømt til en tiders utslettelse.
Det er tydelig at DNBs oversettere har vært helt uten forståelse av hva dommen
innebærer. NKJ og NNV har ikke tenkt seg så grundig om, de heller!
Forresten, vet du hva dommens dag er? Tror du det er en bestemt dag på 24 timer da
alle skal stilles fremfor en domstol der Jesus sitter med pekefingeren og køllen? ‘Du
skal til himmelen!’ ‘Pang! Du skal til helvete!’ ‘Pang! Pang! Kanskje jeg bør sende
deg til dødsriket?’ Pang! Pang! Pang!
Nei, dommens dag er De tusen år, eller det som er igjen av De tusen år etter at du er
blitt oppreist til dommen. Det er det valget du da tar, som avgjør din endelige
skjebne!
Læren om at du enten kommer til ‘himmelen’ eller til ‘helvete’ når du dør, er langt
fra en bibelsk lære!
Feil oversatte bibelvers i Markus
303
Du ligger i graven til du får en oppstandelse, noen få til en himmelsk herlighet, de
aller fleste til dommen her på jorden.
Bibelen er veldig klar her, men du verden som det fables! Og grunnen til det er at
mange ikke er villige til å ta til seg Bibelens budskap. De tror de vet det best selv.
PAKTEN, MAR 15:20. ‘Da de hadde holdt ham for narr, —’
20 Da de hadde holdt ham for narr, tok de av ham den purpurrøde, lot som om de
skar av ham hans edlere deler, og kledde på ham den samme kappen som han
hadde hatt på seg tidligere. Så førte de ham bort for å staurfeste* ham.
*gr. stauroo = staure
I vers 20 er ett ord utelatt som ikke blir oversatt i noen oversettelse. Her er
grunnteksten ord for ord til dette verset.
SHG: hote empaizo ekduo [apokopte]
Trans.: da håne
ta av [kutte av]
porphura enduo idios himation enduo exago
purpur ha på egen kappe
føre bort
gresk, apokopte
norsk, kutte av, skjære bort
KOMMENTAR: Ordet apokopte er ikke tatt med i noen norsk oversettelse, heller
ikke i PAKTEN. Jeg tar med ordets fulle betydning på engelsk slik det blir presentert
i Strongs forklaringer til gammelgreske ord: to amputate, reflex (by irony) to mutilate
(the privy parts) — to cut off. Compare G2699. (the privy parts = de edlere deler.)
Ordet G2699 (Filipperne 03:02) er katatome, og jeg tar også med Strongs forklaring
av det ordet: a cutting down (off) i.e. mutilation (ironically): — concision. Ordet
concision betyr avskjæring, (kjønns)lemlestelse. Dette betyr ikke at Jesus fikk sine
edlere deler avskåret eller lemlestet, men at soldatene lot som om de gjorde det.
I denne reviderte utgaven har PAKTEN tatt med hele teksten slik det står på
gresk! Jeg har strevd med dette, men har nå fått det på plass. Det ble for feigt å utelate det når det står slik på originalspråket!
Purpurrøde kapper var et tegn på verdighet og ble brukt av offiserene i den romerske
hæren, jfr. også pavens kardinaler.
MAT 27:27-31, KOM. 167
304
Feil oversatte bibelvers i Markus
KOMMENTAR: Menneskers ondskap er stor, og det er ikke blitt noe bedre gjennom tidene selv om metodene kan være noe mer raffinerte.
Her bruker jeg ord og uttrykk som staur, staurfeste, nagle til en staur. Høres det vanvittig ut? Ja, det rykker litt i meg også, for det er jo kors, korsfestelse og å bli naglet
til korset vi er vant med. Men i grunnteksten står det altså staur!
Og dermed har jeg ikke har noe valg hvis jeg skal fremstille dette uten å påvirke etter
tradisjonen, men konsekvent holde meg til de opprinnelige fakta. Det finnes vel
knapt en nordmann som ikke vet hvordan en staur ser ut! Blant bønder er gjerdestaur
og hesjestaur vanlige ord.
gr. stauros, subst. = staur, trestokk
gr. stauroo, verb = henge på staur, nagle til staur, staurfeste. (egentlig: staure)
305
Guds og Kristi kirke / menighet
Første gang vi hører om Kristi menighet i Bibelen er i Matteus 16:18. Der sier Jesus
til Peter, PAKTEN: ‘Jeg sier til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg stadfeste min menighet. Og døden og gravens porter skal ikke ha makt over den.’
Etter dette gav Jesus Peter nøklene til himlenes rike, og Peter brukte disse nøklene
etter hvert som Guds og Kristi tre første menigheter ble opprettet — først blant
jødene, (GJE kap. 02) deretter blant samaritanerne (GJE kap. 08) og til slutt blant
folkeslagene. (GJE kap. 10)
Etter dette hører vi ikke mer om Guds og Kristi menighet før Paulus i Romerne 16:16
skriver: ‘Hils hverandre med et hellig kyss! Kristi menigheter hilser dere.’
Dette er de to eneste gangene vi hører om Kristi menighet i Bibelen, og bare én gang
ved navn. Men — legg merke til at Paulus omtaler dem i flertall! Og når opprettet
Kristus sin menighet? Jo, det skjedde på pinsedag i år 33 da de tolv apostlene, og
bare apostlene, fikk Den hellige ånd. Peter brukte da den første nøkkelen til himlenes
rike.
I Bibelen hører vi tolv ganger om Guds menighet. Lukas nevner den to ganger i
Gjerningene, i vers 12:05 og 20:28.
I Gjerningene 02:47 leser vi: ‘Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele
folket. Og daglig la HERREN (Faderen, Gud, Jehovah) dem som skulle bli
reddet, til menigheten.’
Vi ser altså at det er Gud selv som legger til menigheten, og ingen andre! — ikke
ledelsen i selve menigheten, ikke ledelsen for den eller den kirken, menigheten
eller organisasjon, men Gud selv!
Og er ikke det troverdig? Det nytter jo lite å stå oppført på den ene eller den andre
medlemslisten hvis vi ikke har vårt forhold i orden med Gud! Det å stå oppført som
medlem i en menighet eller organisasjon, er altså ikke etter Guds ord! Se selv om du
kan finne noe slikt i Bibelen. Det kan du ikke, for det er et menneskebud!
Derfor registrerer ikke en Guds og Kristi menighet sine medlemmer. Og dermed fraskriver de seg også muligheten til å få statsstøtte.
Paulus bruker uttrykket Guds menighet ti ganger i følgende bibelvers: Første Korinter 01:02, 10:32, 11:16, 11:22 og 15:09. I Andre Korinter bruker han det i 01:01,
i Galaterne 01:13, i Første tessaloniker 02:14 og i Andre tessaloniker 01:04. Til slutt
bruker han uttrykket Guds menighet i Første Timoteus 03:05.
306
Gods og Kristi kirke
I Første korinter 01:10-17 advarer Paulus på det sterkeste de kristne mot å dele
seg opp i noen annen menighet!
I vers 11 skriver han: ‘For det er blitt meg fortalt om dere, mine brødre, av
noen av Kloes husfolk, at det er stridigheter blant dere.
Vers 12: Det jeg sikter til er dette; at hver og en av dere sier: ‘Jeg er med
Paulus!’ Eller: ‘Jeg er med Apollos!’ Eller: ‘Jeg er med Kefas!’ Eller: ‘Jeg er
med Kristus!’
Vers 13: Er Kristus delt? Ble Paulus korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til
Paulus’ navn?’
Og egentlig: Er det ikke nettopp dette alle har gjort? Noen sier at de er med Luther
(lutheranerne). Andre sier at de er med paven, (katolikkene) andre Joseph Smith
(mormonerne) osv., nesten i det uendelige. Er ikke dette direkte i strid med Guds
plan? For — når opprettet Kristus Den katolske kirke? Når opprettet han Den lutherske kirke? Eller Baptistene? Adventistene? Jehovas vitner? Adventistene? Pinsevennene? Hva med alle de andre menighetene? Har Gud og Kristus i fellesskap noen
gang i løpet av hele den kristne historie opprettet noen annen menighet enn Guds og
Kristi menighet? Kan du vise til ett eneste eksempel?
I Galaterne 05:19-21 advarer Paulus oss på det sterkeste mot å dele oss opp i religiøse partier. I Første korinter 03:01-04 understreker han at slike handlinger kommer
av vår onde natur, kjøttet.
I Den første pakten opprettet Gud ett presteskap, det levittiske. Dette presteskapet
avviste at Jesus var Guds Sønn. ‘Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot
ham.’ (JOH 01:11) Dermed forkastet Jesus hele presteskapet og erstattet det med en
menighet av folk flest, både av jøder og etniske. Den menigheten er Guds og Kristi
menighet. Disse to er det eneste presteskapet (HEB 05:04) og den eneste menigheten
Gud og Kristus noen gang har opprettet!
Men: Er Guds og Kristi menighet den samme? Ja, den er det. Både i Kolosserne
01:18 og 02:19 blir Jesus omtalt som hodet for menigheten. I Første korinter 11:02
skriver Paulus at Gud er Kristi overhode — i denne og alle andre sammenhenger!
Husk at det var Gud som sendte Den hellige ånd — i Jesu navn! (JOH 14:26) I Første
korinter 01:26-31 understreker Paulus at det er Gud som utvelger til redning.
Ut fra dette kan det herske liten tvil om at Guds og Kristi menighet er den eneste som
er opprettet direkte av Gud og Kristus, og det så langt tilbake som på 1. pinsedag i
år 33! — lenge før Den katolske kirke, Den lutherske kirke, Adventistene, Pinsevennene og Jehovas vitner — eller en hvilken som helst annen menighet.
307
Direkte utskrift fra
Treenighetslæren
Dogmatikken for legmenn
Konkordieboken
De Lutherske bekjennelsesskrifter av Dr. Philos Olav Valen-Senstad, 1957, side 43 og
44.
Om den tre-personlige Guds enhet. Den athanasianske bekjennelse, skrevet
arianerne.
Satsene 1 -26.
mot
01. Enhver som vil bli frelst, må fremfor alt annet holde fast ved den felles (almin-nelige)
kristne tro.
02. Den som ikke fastholder den helt og ukrenket, vil uten tvil gå evig fortapt.
03. Den felleskristelige tro er da denne, at vi ærer den ene Gud treenigheten og treenigheten
i den ene Gud.
04. Og verken blander personene eller adskiller det ene vesen.
05. For Faderens person er én, Sønnens person en annen, og Den hellige ånds person atter en
annen.
06 Men Faderen og Sønnen og Den hellige ånd er en eneste guddom — like i herlighet, og av
samme evige majestet.
07. Sådan Faderen er, sådan er Sønnen og sådan er Den hellige ånd.
08. Faderen er uskapt, Sønnen er uskapt og Den hellige ånd er uskapt.
09. Faderen er umålelig, Sønnen er umålelig og Den hellige ånd er umålelig.
10. Faderen er evig, Sønnen er evig og Den hellige ånd er evig.
11. Og dog er det ikke tre evige, men én evig.
12. Liksom det heller ikke er tre uskapte, og ikke er tre umålelige, men det er én uskapt og én
umålelig.
13. På samme måte som Faderen er allmektig, er Sønnen allmektig og Den hellige ånd
allmektig.
14. Og dog er det ikke tre allmektige, men tre allmektige.
15. Således er Faderen Gud, Sønnen er Gud, Den hellige ånd er Gud.
308
Treenighetslæren
16. Og dog er det ikke tre Guder, men en eneste Gud.
17. Således er Faderen Herre, Sønnen er Herre, Den hellige ånd er Herre.
18. Og dog er det ikke tre Herrer, men en eneste Herre.
19. For skjønt vi, når den kristne sannhet bekjennes, taler enkeltvis om hver person både som
Gud og som Herre, så forbyr dog den felles tro å tale om tre Guder eller tre Herrer.
20. Faderen er verken gjort, skapt eller født av noen.
21. Sønnen er alene av Faderen, verken gjort eller skapt, men født.
22. Den hellige ånd er av Faderen og Sønnen, verken gjort eller skapt, men utgående.
23. Altså er det én Fader, ikke tre Fedre — én Sønn, ikke tre Sønner, — én hellig ånd, ikke
tre hellige ånder.
24. Og i denne treenigheten er intet først eller sist, intet større eller mindre.
25 Men alle tre personer er like evige med hverandre og like store, således at det som ovenfor
er sagt, gjennom alt er både treenighet i enhet og enhet i treenighet som må æres.
26 Den som altså vil bli frelst, han må fastholde dette om treenigheten!
(Resten, sats 27-40, se nedenfor kap 5, A).
309
En kommentar direkte til treenighetslæren
Forstod du noe av dette? Nei, ikke jeg heller. Og heller ingen andre. De som forsvarer denne ubibelske filosofien, sier klart ifra at dette ikke kan forstås — men det
må tros!
Det er altså dette du bekrefter å tro på hvis du bekjenner deg til treenighetslæren. Og
dette er en del av Den norske kirkes trosbekjennelse, den offisielle treeninghetslæren.
Villfarelsen i forhold til Guds ord taler for seg selv her, men jeg vil likevel kommentere dette punkt for punkt:
Punkt 01: Hvem av disse filosofene er det som har fått fullmakt av Gud til å
bestemme hvem som skal bli reddet eller gå tapt i tider? (MAT 7:1-2) Og hva er den
felles (alminnelige) kristne tro? Er det Statskirken?
Punkt 02: Denne ubibelske lære må altså fastholdes hel og ukrenket, eller så vil du
uten tvil ‘gå evig fortapt!’ Hvor står det i Bibelen?
Punkt 03: Dette forstår ingen.
Punkt 04: Dette forstår ingen.
Punkt 05: Ja, dette er kjent lære, også fra menigheter utenfor Statskirken, særlig fra
Pinsemenigheten som ofte snakker om Den tredje personen i Guddommen. Hvor står
det i Bibelen?
Punkt 06: Her påstås at Faderen og Sønnen er like i herlighet og av samme evige
majestet.
Hva sier Jesus i JOH 14:28: ‘Hvis dere elsket meg, ville dere glede dere over at
jeg går til min Far, for min Far er større enn jeg.’ Hvem lyver?
Punkt 07: Vi må komme bort fra dette ubibelske vrøvlet om at Den hellige ånd er en
person! I JOH 20:22 pustet Jesus på disiplene og sa: ‘Ta imot Den hellige ånd.’ Var
det da en person han pustet inn i dem?
Punkt 08: Javel.
Punkt 09: Dette er det ikke mange som kan forklare.
Punkt 10: Greit nok.
310
Kommentar til treenighetslæren
Punkt 11: Hvis det bare er én evig, hvem av de tre evige i forrige punkt er det da som
forsvinner?
Punkt 12: Dette forstår ingen.
Punkt 13: Jeg vet at du har hørt om Gud den allmektige. Men har du noengang hørt
om Sønnen den allmektige eller om Den allmektige hellige ånd? Slike påstander blir
gudsbespottelse.
Punkt 14: I forhold til forrige punkt, kan du finne en klarere selvmotsigele enn
denne?
Punkt 15: Gud betyr mektig, så det blir vanskelig å avvise at verken Kristus eller Den
hellige ånd er mektige, men de blir aldri Gud den allmektige!
Punkt 16: Ja—, der traff de spikeren på hodet! Gud sier det samme ved flere anledninger, bl.a. i Femte Moses 06:04-05. Jesus bekrefter dette i Markus 12:29 og
Jakob i 02:19. Men det står akkurat det motsatte i punkt 15!
Punkt 17: Både Gud og Kristus blir omtalt som herre i Bibelen, og også mange
andre, bl.a. kaller Sara Abraham for ‘min herre.’ Den hellige ånd, derimot, er ikke
en eneste gang blitt omtalt som herre i Bibelen.
Kan du gjøre min påstand til skamme?
Punkt 18: Igjen, dette er akkurat motsatt av den påstanden de kom med i forrige vers!
Punkt 19: Der motsa de seg selv igjen!
Punkt 20: Korrekt! Gud er fra evighet og til evighet! Det står blant flere andre steder
i Nehemjah 9:5.
Punkt 21: Korrekt! Kristus er Guds enbårne (el. eneste) Sønn! (JOH 3:16)
Punkt 22: Korrekt! Hat trick! Og dermed forklarer de egentlig hva Den hellige
ånd er: Guds og Kristi felles kraft og væremåte! Den hellige ånd har aldri vært en
person!
Punkt 23: Korrekt igjen!
Punkt 24: Og så gjentar de bløffen de kom med i Punkt 06 som er direkte i strid med
Jesu klare tale!
Kommentar til treenighetslæren
311
Punkt 25: Først gjentar de den forrige løgnen enda en gang, deretter fortsetter de med
svada for å bortforklare løgenen!
Punkt 26: Nå fikk jeg panikk! Det er noen mennesker som påstår at jeg kommer til
å gå tapt i tider! Og for dem betyr det en tiders pine i et tiders brennende helvete! Hør
hva Gud sier om å dømme andre, i Matteus 07:01-02. ‘Døm ikke, for at dere ikke
skal bli dømt! For med den samme dom dere dømmer andre, skal dere selv bli dømt!’
Hva er korrekt?
Punkt 20: Faderen er verken gjort, skapt eller født av noen.
Punkt 21: Sønnen er alene av Faderen, verken gjort eller skapt, men født.
Punkt 22: Den hellige ånd er av Faderen og Sønnen, verken gjort eller skapt,
men utgående.
Disse tre punkene utgjør den fulle og hele sannhet! Resten er ikke stort annet
enn hjemmebrygget filosofi.
KOMMENTAR TIL PUNKT 20:
Her står det at Faderen har en ubestemt opprinnelse. Han utgjør en kraft som alltid
har vært og som alltid skal være, fra evighet og til evighet.
KOMMENTAR TIL PUNKT 21:
Her ser vi at Sønnen er født av Faderen. Han er Guds enbårne el. eneste sønn. Kan
de da være av samme opprinnelse? Har du noengang sett eller hørt om en Far og en
Sønn som har samme opprinnelse, altså født samtidig?
KOMMENTAR TIL PUNKT 22:
Dette er også korrekt, for Den hellige ånd er et bilde på den felles kraft og
væremåte som utgår fra Gud og Kristus. Dermed skulle det være klinkende klart at
Den hellige ånd ikke er en person, men en kraft og en rettesnor til å leve et rett liv
etter Guds norm.
Samtlige andre av disse punktene utgjør dierkte usannheter og er en filosofisk
svada som kun er egnet til å forvirre folk! De er også direkte selvmotsigende.
De gjør også Jesus til løgner, for Jesus sa da han døde, i MAT 27:46: ‘Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forlatt meg?’ I Johannes 14:28 sier han det rett ut: Dersom dere
elsket meg, ville dere glede dere fordi jeg sa: Jeg går til min Far. For min Far er
større enn meg.’
Les nå punkt 24 i denne fabelen!
312
Den første av fire hjørnesteiner til en moden forståelse av Bibelen:
Er Gud Kristus?
Alle oversettelser fra gresk til engelsk er hentet fra Strong’s Hebrew / Greek.
Vi er her direkte inne på det sentrale spørsmålet i treenighetslæren: Noen hevder at
da Maria fra Magdala og de andre kvinnene etter Jesu oppstandelse kastet seg ned
foran føttene hans (og tilba ham), (MAT 28:09. Se også LUK 24:52) beviser Kristus
at han er Gud den allmektige, siden han ikke avviste hennes tilbedelse, for i Skriften
står det: ‘Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.’ (LUK 04:08 etter
sitat fra 5MO 06:13) Dette er den samme grunnargumentasjon som katolikkene
bruker i sin opphøyelse av jomfru Maria, nemlig: Gud er Kristus og Maria er Kristi
mor. Dermed blir jomfru Maria også Guds mor! Se ROM 01:25 og 2TE 02:09.
01. Det greske ordet som blir brukt i grunnteksten, er proskuneo.
Proskuneo, verb = bøye seg ned foran i ærbødighet, kaste seg ned foran føttene på
og omfavne av glede. Ordet har utviklet seg fra grunnbetydningen av ‘å slikke sin
herres hånd’ (som en hund). I De greske skriftene blir ordet brukt hele 60 ganger i
54 vers, men aldri i betydningen tilbe. Ordet for å tilbe er proseuchomai som blir
brukt bare 10 ganger i De greske skriftene. Ordet blir brukt om å vise ærbødighet
overfor både Gud og Kristus, eller en hvilken som helst annen person man ønsker å
vise ærbødighet, selvfølgelig med unntak av der hvor ærbødigheten / ærefrykten tilhører Gud. (ÅPB 10:25, 19:10, 22:8) Når proskuneo i norske tekster blir oversatt
med tilbe, stemmer dette ikke overens med ordets opprinnelige betydning på gresk.
LUK 04:08: For det står skrevet: ‘Du skal tilbe Herren din Gud, og bare ham skal du
tjene.’
Gresk: grapho proskuneo kurios theos monos latreuo
Her blir proskuneo oversatt med tilbe i tråd med god bibeltradisjon.
Ordets betydning fra gresk til engelsk: proskuneo, pros-koo-neh’o; meaning: to kiss,
like a dog licking his master’s hand; to fawn or crouch to, i. e. (lit. or fig.) prostrate
oneself in homage, (do reverence to, adore): --worship.
02. En annen form for tilbedelse / lovprising er eulogeo.
Et annet ord som blir brukt i De greske skriftene, er eulogio. (LUK 24:53) Hvis vi
sammenligner LUK 24:52 med LUK 24:53, (Se tabell) ser vi at grunnteksten bruker
ordet eulogio i tilbedelse og lovprising av Gud. Dermed skiller disse to bibelvers
klart mellom Gud og Kristus i valg av ord, selv om dette ikke er konsekvent
Er Gud Kristus
313
gjennomført i De greske skrifter. Ordet eulogio blir blir også brukt i betydningen
velsigne, altså om både den velsignelse som kommer fra Gud, eller går til Gud. Ordet
blir også også brukt om Kristus, da underforstått at all sann velsignelse kommer fra
Gud den allmektige og ikke direkte fra hans Sønn Jesus Kristus, men ved ham.
LUK 24:53, Norsk King James: ‘Og de var stadig i templet og priste og lovet Gud.
Amen.’
Gresk: enanti hieron aineo eulogio theos amen
Ordets betydning fra gresk til engelsk: eulogio, yoo-log-eh-o; to speak well of, i.e.
(religiously) to bless (thank or invoke benediction upon, prosper): --bless, praise
03. Ordet for påkallelse er epikaleomai.
Dette ordet blir brukt i den greske grunnteksten om både Gud og Kristus, alt etter
hvem man påkaller. Noen påstår at dette ordet bare viser til Gud, men det er ikke
tilfellet. (GJE 07:59, ROM 10:12) Ordet betyr også kalle, (hete, gi navn) i tillegg til
etternavn, kallenavn.
Ordets betydning fra gresk til engelsk: epikaleomai. ep-ee-kal.eh-om-ahee; to entitle,
by impl. to invoke (for aid, worship, testimony, decicion, etc.): --appeal (unto), call
(on); surname.
04. Ordet for den sanne gudstilbedelse / gudstjeneste er latreuo.
Ordets betydning fra gresk til engelsk: latreuo, lat-ryoo’o; from latris (a hired
menial); to minister (to God), i.e. render religious homage: --serve, do the service,
worship(-per).
05. Ordedt for den praktiske tjeneste / hjelp er diakoneo, jfr. forskjellen mellom
gudstjeneste / kirketjeneste og mellom prest / diakon.
Ordets betydning fra gresk til engelsk: diakoneo, dee-ak-on-eh-o; to be an
attendant, i.e. wait upon (menially or as a host, friend or (fig.) teacher; techn. to act
as a Chr. deakon: — (ad-) minister (unto), serve, use the office as a deacon.
Selv om det kan være interessant å skjelne mellom betydningen av proskuneo,
eulogeo og epikaleomai hva tilbedelsen angår, er ikke disse orden av avgjørende
betydning i forholdet mellom Gud og Kristus. For Jesus siterer ikke sin Far bakvendt. Han sier ikke: Herren din Gud skal du tjene, og ham alene skal du tilbe,’ slik
mange tolker dette bibelverset. Nei, i MAT 04:10 sier han: ‘Herren din Gud skal du
tilbe, og ham alene skal du tjene.’ Derfor blir ordet tjene avgjørende i forholdet
mellom Gud og Kristus, for hvis ordet tjene blir brukt i like stor grad om Kristus som
om Gud den allmektige, kan argumentet om at Gud er Kristus, siden han tillot og bli
tilbedt / tjent, ha et fastere fundament. Derfor vil ordet tjene være av helt avgjørende
betydning for vår forståelse av Gud / Kristus. Det greske ordet for tjene er latreuo.
Det blir brukt 21 ganger i 20 vers i Den greske grunnteksten. Dette ordet blir bare
314
Er Gud Kristus
brukt i betydningen å tjene / tilbe Gud, og aldri om Jesus Kristus! Ordet blir riktig
nok i GJE 07:42, ROM 01:25 og HEB 08:05 brukt om det som ikke direkte viser til
Gud den allmektige, men da under den klare forståelse at dette er falsk tilbedelse /
tjeneste.
Men likevel, kan dette stemme? For allerede i neste vers, i MAT 04:11, King
James, står det om Jesus: ‘Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.’
Korrekt, men dette er en annen form for tjeneste. Ordet som blir brukt her, er ikke
latreuo, men diakoneo. (Se tabell) Latreuo står bare for den sanne gudstjenesten,
mens diakoneo står for den praktiske hjepletjeneste.
Igjen: sammenlign gudstjeneste / kirketjeneste eller prest / diakon.
NB! Det kan lett føre til forvirring at norske bibeloversettere ikke konsekvent
skiller mellom den opprinnelige betydningen av disse ordene, for i Den greske grunnteksten kommer det klart frem. Derfor blir den bibelske grunnsannhet som blir presentert av Gud ved Moses, bekreftet av Jesus Kristus og gjentatt av Jesu halvbror
Jakob, ugjendrivelig: ‘Jehovah din Gud er Den eneste!’
A. Guds klare bud til Moses i 5MO 06:13: ‘Du skal tilbe Herren din Gud, og ham
alene skal du tjene!’ Det samme blir bekreftet av Jesus overfor Satan i MAT
04:10 og LUK 04:08.
B. Hva svarte Jesus da han ble spurt hvilket som var det største bud i loven i
MAR 12:29? Han sa: ‘Det største bud i loven er dette: Hør Israel, Jehovah din Gud!
Jehovah er Den eneste! Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele
din sjel, av all din forstand, og av all din kraft. Dette er det største budet!
C. Og hva sier så Jakob, Jesu halvbror, om dette i JAK 02:19? ‘Du tror at Gud
er Den eneste. Du tror rett! Det tror også demonene, og de skjelver!’
KONKLUSJON:
Ordet latreuo blir bare brukt om den sanne (eller falske) gudstilbedelsen, og
aldri, ikke en eneste gang, om Jesus Kristus! Ordet er i alle sammenheng
forbeholdt Gud den allmektige og henspeiler aldri på Jesus Kristus som en del
av denne guddommeligheten! Derfor kommer det helt klart frem at treenighetslæren, slik den fremstilles i Konkordieboken, aldri har vært, og heller aldri
kommer til å bli, en del av Bibelens grunnsannheter.
I tillegg kommer det faktum at treenighetsfilosofien ikke var en del av den kristne
forkynnelse før i år 390 e.Kr. (etter kirkemøtet i Kartagena) da den romerske keiser
krevde en slik tilføyelse etter at kristendommen var blitt statsreligion i Romerriket.
(Vi vet jo alle ut fra dagens situasjon i Norge at Guds ord må ‘gi tapt’ i forhold til
statsmakten, jfr. spørsmålet om abort, kvinnelige og / eller homofile prester og kirketjenere.) Dette krevde keiseren for å roe ned opprør i hedenske provinser, særlig
Egypt, der innbyggerne nektet å godkjenne en religion med bare én Gud, og særlig
ikke Israels Gud, ettersom samtlige av deres religioner bestos av forskjellige former
for treenige guddommer. (Ikke bibelsk, men historisk begrunnet.)
Er Gud Kristus
315
Det er helt klart ar treenighetslæren, denne greske (hedenske) filosofi, (Platon) aldri
har vært en del av Kristi lære. Tvert imot, Jesus sier ved flere anledninger at hans
Far er større enn ham, jfr. MAT 24:36, JOH 05:19, JOH 14:28, 1KO 08:06, 2KO
05:28. Sammenlign så med punkt 06, 24 og 25 i Konkordieboken. Er det sann gudstilbedelse å drive hans enbårne, el. eneste, Sønn Jesus Kristus til løgner? Om fariseerne og overprestene: ‘Først slo de i hjel Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus. Deretter tilba de Gud.’ Kan slik gudstilbedelse gi velsignelse?
Hva så med Jesu uttalelse i JOH 10:30: ‘Jeg og Faderen vi er ett?’ Les JOH 17:21
inngående, og glem det aldri! Der står: ‘Jeg ber om at de alle må være ett i oss, slik
du, Far, er i meg og jeg i deg, at også de må være ett med oss, for at verden skal tro
at du har sendt meg.’ Betyr det faktum at ‘alle troende skal være ett med Gud slik
Kristus er ett med Gud, at de blir Gud den allmektige? Selvfølgelig ikke! Ikke mer
enn Kristus. Det betyr at Gud, Kristus og menigheten skal utgjøre ett fellesskap i den
sanne tro, ‘for at verden skal tro at du har sendt meg.’
‘BARE GUD SKAL DU TJENE’
Gjennom treenighetslæren blir det forkynt at Gud den allmektige, hans enbårne Sønn
Jesus Kristus og deres felles kraft og væremåte, Den hellige ånd, er én og samme person. Men samtidig er de tre forskjellige personer!
I Andre tessaloniker advarer Paulus på det sterkeste mot denne læren. Han kaller den
‘et løgnens under.’ Og han har sannelig sine ord i behold, for hvis dette ikke er et
løgnens under, finnes det ikke noe løgnens under! Og i sitt andre og aller siste brev
til sin nærmeste venn og medarbeider Timoteus skriver Paulus i 2TI 04:04, NKJ: ‘Og
de vender ørene sine bort fra sannheten, og de skal vende seg til myter.’ Denne
villfarelsen har ført til at det er blitt vanlig å korsfeste Gud istedenfor Jesus. Særlig
gjelder det Den norske kirke gjennom treenighetslæren.
En kvinnelig prest* som forkynte at det var Gud som døde på korset, forklarte det
slik da hun ble spurt hvem som reiste ham opp fra de døde: ‘Som Den allmektige Gud
hadde han kraft til selv å reise seg opp fra de døde. Og han regjerte selvfølgelig fra
himmelen samtidig som han lå død i graven!
*Sitat fra kapellan Valborg Sinnes på hennes kontor i Sveio rådhus tirsdag den
25-05-2004, kl. 12.10.
I MAT 04:10, Norsk king James, sier Jesus til Satan ’Herren din Gud skal du tilbe,
og bare ham skal du tjene.’
Ordet for å tjene er latreuo på gresk. Det blir i De greske tekster kun brukt om Gud
den allmektige, og aldri om hans enbårne Sønn Jesus Kristus. Hvis du gidder å sette
deg inn i tabellen på neste side, vil du se hvor klart Bibelen skiller mellom Gud og
Kristus — uten unntak!
316
Er Gud Kristus
En oversikt over spesielle ord som skiller Gud fra Kristus i Bibelen.
01. Proskuneo = ære, blir brukt 60 ganger i de følgende 54 versene i den greske
teksten. Det kan brukes om enhver som fortjener ære, enten det er Gud, Kristus eller
en fant i gaten.
MAT 02:02, 02:08, 02:11, 04:09, 04:10, 08:02, 09:18, 14:33, 15:25, 18:26, 20:20,
28:09, 28:17. MAR 05:05, 15:09. LUK 04:07, 04:08, 24:52. JOH 04:20, 04:21,
04:22, 04:23, 04:24, 09:38, 12:20. GJE 07:43, 08:27, 10:25, 24:11. 1KO 14:25.
HEB 01:06, 11:21. ÅPB 03:09, 04:10, 05:14, 07:11, 09:20, 11:01, 11:16, 13:04,
13:08, 13:12, 13:15, 14:07, 14:09, 14:11, 15:04, 16:02, 19:04, 19:10, 19:20, 20:04,
22:08, 22:09.
02. Diakoneo = bistå, helpe, blir brukt 40 ganger i 32 vers i Bibelen. Det blir aldri
brukt direkte om Gud, men viser til underordnede tjenester enten for Gud eller en
hvilken som helst annen person.
MAT 04:11, 08:15, 20:28, 25:44, 27:55. MAR 01:13, 01:31, 10:45, 15:41. LUK
04:39, 08:03, 10:40, 15:41. JOH 12:02, 12:26. GJE 06:02, 19:22. 2KO 03:03,
08:19, 08:20. ROM 15:25. FLM 01:13. HEB 06:10. 1TI 03:10, 03:13. 2TI 01:18.
1PE 01:17.
03. Eulogeo = velsigne,blir brukt 42 ganger i følgene 40 vers i den greske teksten.
MAT 05:44, 14:19, 21:09, 23:39, 25:34, 26:26. MAR 06:41, 08:07, 10:16, 11:09,
11:10, 14:22. LUK 01:28, 01:42, 01:64, 02:28, 02:34, 06:28, 09:16, 13:35, 19:38,
24:30, 24:50, 24:51, 24:53. JOH 12:13. GJE 03:26. 1KO 04:12, 10:16, 14:16. GAL
03:09. ROM 12:14. EFE 01:03 HEB 06:14, 07:01, 07:06, 07:07, 11:20, 11:21. JAK
03:09.
04. Sebomai = frykte, respektere, blir brukt 10 ganger i de følgende versene i den
greske teksten.
MAT 15:09. MAR 07:07. GJE 13:43, 13:50, 16:14, 17:04, 17:17, 18:07, 18:13,
19:27.
05. Epikaleomai = påkalle, etternavn, kallenavn blir brukt 38 ganger i de følgende
32 versene i den greske teksten.
MAT 10:03. LUK 22:03. GJE 01:23, 02:21, 04:36, 07:59, 09:14, 09:21, 10:05,
10:18, 10,32, 11:13, 12:12, 12:25, 15:17, 15:22, 22:16, 25:11, 25:12, 25:21, 25:25,
26:32, 28:19. 1KO 01:02, 01:23. 2KO 01:23. ROM 10:12, 10:13, 10:14. HEB
11:16. 2TI 02:22. 1PE 01:17.
Er Gud Kristus
317
05. Latreuo = tjene, blir brukt 21 ganger i de følgende 20 versene i den greske
teksten.
MAT 10:03. LUK 01:74, 02:37, 04:08. GJE 07:07, 07:42, 24:14, 26:07, 27:23.
ROM 01:09, 01:25. PHI 03:03. HEB 08:05, 09:09, 09:14, 10:02, 12:28, 13:10. ÅPB
07:15, 22:03.
NB! Ordet latreuo blir bare brukt om Gud den allmektige i den greske teksten
og aldri om hans eneste Sønn Jesus Kristus. Det blir heller ikke brukt om noen
andre i Bibelen. Det er reservert bare for Gud den allmektige og skiller derfor
klart mellom Gud og Kristus.
06. Proseuchomai = be (om, til, for) blir brukt 90 ganger i de følgende versene i den
greske teksten.
MAT 05:44, 06:05, 06:06, 06:07, 6:9, 14:23, 19:13, 23:14, 24:20, 26:36, 26:39,
26:41, 26:42, 26:44. MAR 01:35, 06:46, 11:24, 11:25, 12:40, 13:18, 13:33, 14:32,
14:35, 14:38, 14:39. LUK 01:10, 03:21, 05:16, 06:12, 06:28, 09:18, 09:28, 09:29,
11:01, 11:02, 18:01, 18:10, 18:11, 20:47, 22:40, 22:41, 22:44, 22:46. GJE 01:24,
06:06, 08:15, 09:11, 09:40, 10:09, 10:30, 11:05, 12:12, 13:03, 14:23, 16:25, 20:36,
21:05, 22:17, 28:08. 1TE 05:17, 05:25, 2TE 01:11, 03:01, 1KO 11:04, 11:05, 11:13,
14:13, 14:14, 14:15. ROM 08:26. EFE 06:18. FIL 01:09, KOL 01:03, 01:09, 04:03.
HEB 03:18. 1TI 02:08. JAK 05:13, 05:14, 05:17, 05:18. JUD 01:20.
NB! Ordet proseuchomai blir bare brukt om Gud den allmektige i den greske
teksten og aldri om hans eneste Sønn Jesus Kristus. Det blir heller ikke brukt
om noen andre i Bibelen. Det er reservert bare for Gud den allmektige og skiller
derfor klart mellom Gud og Kristus.
318
‘Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?’
av Finn Myklebust
Det er ikke gitt noe menneske å forstå eller forklare Gud.
Vi erfarer hans kraft og kjærlighet, og i vår urolige verden erfarer vi hans omsorg og
ledelse. Det eneste bilde vi kan danne oss av Gud, er det som han åpenbarer i sitt ord.
Men Bibelen gir ikke en uttømmende forklaring, et svar man kan sette to streker
under, men nøyer seg med å åpenbare det et menneske har behov for.
Vi tror på en treenig Gud, et begrep som er ukjent i Bibelen, men som dekker den
forståelse Skriften gir av Gud. Noen hevder at denne forståelse er hedensk i sin opprinnelse, ettersom uttrykket ikke forekommer i Bibelen.
Men om man bruker ordet ‘tusenårsriket’ om en bibelsk periode på tusen år, er
det ikke dermed sagt at den strider mot Guds ord.
Faderen har vel alltid vært betraktet som Gud. Men læren om at Kristus og Den
Hellige Ånd også skulle være Gud, skapte stor strid i begynnelsen av det fjerde århundre.
Arius, en av lederne for menigheten i Alexandria, hevdet at Kristus var et skapt
vesen og at Den hellige ånd bare var en Guds kraft eller innflytelse. Striden varte i
flere århundrer og satte så dype spor at man finner hans tilhengere den dag i dag.
Problemet ligger altså ikke i at Faderen er Gud, men hvilken plass Kristus og Den
hellige ånd inntar i Guddommen. Vi vil derfor her søke å definere Sønnens og Den
hellige ånds status etter det som er åpenbart i Guds ord.
Allerede i Bibelens første kapittel finner vi en hentydning til en guddom. ‘Og Gud
sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde.’ 1 Mos. 1,26. Her er det to ting vi skal merke
oss. For det ene at navnet Gud, fra det hebraiske Elohim, har flertallsform. For det
andre at det er etterfulgt av oss og vårt. Det samme er tilfellet i 1. Mos. 3,22:
‘Se mennesket er blitt som en av oss.’ Noen vil hevde at formen her er det kongelige Vi, men Johannes-evangeliet forteller at minst en person til var til stede ved
skapelsen: ‘Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke
noe blitt til av alt det som er til.’ Joh.1,2.3.
En tekst som har skapt problemer for mange, er 5. Mos 6,4: ‘Hør, Israel! Herren
er én.’ Hvis han er én, hvordan kan han da være tre? Tanken kan illustreres ut fra
Guds erklæring til det første menneskepar, Adam og Eva, at de skulle være ‘ett kjød.’
1 Mos. 2,24. Det er det samme hebraiske ordet echad som er brukt, og det står i
begge tilfeller som uttrykk for en sammensatt enhet. Det er interessant å legge merke
til språkbruken i misjonsbefalingen, hvor Jesus sier at dåpen skal utføres i Faderens
og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.’ Matt. 28:19. Man skulle tro at navn i dette
tilfellet ville stå i flertall i grunnteksten, men Jesus uttaler Faderen og Sønnen og Den
hellige ånd som ett, idet han viser til dem i entall.
De nytestamentlige forfatterne la ikke skjul på Kristi guddom. Paulus sier: ‘I ham
er hele guddomsfylden legemlig til stede.’ Kol.2,9. Overfor sin samtid hentydet Jesus
gang på gang til sin guddommelige opprinnelse. Ved flere tilfeller ble hans ord opp-
Er Gud Kristus
319
fattet som spott fordi han tilgav synd, tok imot tilbedelse og ville gjøre seg Gud lik.
I skarp kontrast til Kristus står engelen Gabriel og apostlene som nektet å ta imot tilbedelse, men i stedet henviste til ham som var sann Gud.
Særlig fariseerne og de skriftlærde var ute etter Jesus på grunn av hans krav på
å være guddommelig. ‘Før Abraham var, er jeg.’ Joh. 8:58, uttalte Jesus til jødene.
Dette forårsaket en dramatisk scene der hans landsmenn tok opp steiner for å drepe
ham. Reaksjonen var ikke tilfeldig, for den jødiske lov krevde dødsstraff for gudsbespottelse (3. Mos. 24, 10 - 16, 23). Årsaken var at Jesus anvendte et gresk uttrykk
som i Septuaginta (LXX - grest oversettelse av Det gamle testamente) var i bruk som
Jehovah.
Ved sin reaksjon viste jødene at de oppfattet Jesu ord som blasfemi. For han påberopte seg egenskaper som kun tilkom Gud. En lignende situasjon er gjengitt i Joh.
10,33, der det sies at de ville steine ham fordi han gav seg ut for å være Gud.
Et annet klart bevis på at Kristus er Gud, finner vi når vi sammenligner Det gamle
og Det nye testamente. Da Septuaginta-oversettelsen kom ca. år 200 f.Kr., ble de
guddommelige navn Jehovah og Elohim oversatt til gresk med henholdsvis Kurios
og Theos. Kristus brukte disse navnene on Faderen. I Joh. 17,3 kaller han Faderen
Theos, og i Luk. 10,21 Kurios. Men de samme titler brukte også andre om Kristus.
Englene som sang for hyrdene, kaller ham Kristus Herren. Luk 2:11. Tvileren Tomas
utbryter: ‘Min Herre og min Gud.’ Joh. 20,28. For å understreke denne sannhet sier
Kristus selv.’Dere kaller meg Mester og Herre, og dere gjør det med rette, for jeg er
det.’
Enda mer interessant blir det når vi sammenligner en rekke tekster i Det nye
testamente som er sitert fra det gamle. Satan var i ferd med å friste Kristus, og for å
stoppe ham uttaler Jesus: ‘Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.’ Matt. 4,7.
Her siterer han 5. Mos. 6,16. Ordene Herren og Gud tilsvarer Jehova og Elohim,
navn og titler som hører Guddommen til.
Hvis Kristus ikke var Gud, kunne han aldri ha brukt Jehovah og Elohim om seg
selv.
Sammenligner vi Sal. 45,7.8 med Heb. 1,8.9, finner vi at Kristus er omtalt som
Gud, og at uttalelsen kommer fra Faderen. Også her er Kristus ved sin tittel nevnt
som den selv-eksisterende Gud. Vi kan godt forstå hvorfor fariseerne ba Jesus
irettesette disiplene som ropte: Velsignet i Herrens navn er Kongen, han som kommer!’ Men Jesus svarte: Dersom de tier, skal steinene rope!’ Luk. 19,38.40. De ropte
det som sant var. Det var fariseerne som tok feil, for han var virkelig Gud. Johannes
skriver: ‘Han er den sanne Gud og det evige liv.’ 1. Joh. 5,20.
Noen vil ha det til at Kristus er Gud fordi Faderen har oppreist ham til det, men
at han ikke er Gud fra evighet av. Dette stemmer ikke med føgende utsagn fra
profeten Esias: ‘I er mine vitner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for
at I skal kjenne og tro meg og forstå at jeg er Gud; før meg er ingen Gud blitt til, og
etter meg skal det ingen komme.’ Es. 43,10.
Men hvordan kan Kristus være den ‘eneste’ (Joh. 3:16) og den ‘førstefødte’ (Kol.
01:15)? Kristus ble født da han ble menneske, han er den eneste av sitt slag. Det
320
Er Gud Kristus
finnes ingen andre som ham, han er den eneste Gud som ble menneske. Når det
gjelder den førstefødte, har dette en spesiell betydning i hele Bibelen. Det var han
som hadde den spesielle rett og skulle ha den dobbelte del av arven. Verken David
eller Efraim var førstefødte, men slik er de omtalt. (Sal. 89,28, Jer. 31:9). Var han
den første som ble skapt, ville situasjonen vært en annen, for det skapte er forskjellig fra Skaperen, men det fødte er av samme slag.
Det er mange interessante ting som belyser forholdet mellom Kristus som Gud og
Kristus som menneske, men hva med Den Hellige Ånds guddom? Vi møter Den
Hellige Ånd første gang ved skapelsen, hvor han svever over vannene (1 Mos. 1,2),
og vi møter ham i Bibelens siste kapittel idet han kommer til mennesket med sin siste
oppfordring (Åp. 22,17). Bibelen forteller at Kristus ble unnfanget ved Den Hellige
Ånd. Ved Jesus dåp møter vi den tredje person i Guddommen, og gang på gang viser
Kristus til ham.
Mange har betraktet Den hellige ånd som et vesen uten personlighet, men bare
som en guddommelig som Fderen benyttet for å utøve sin vilje. Bibelen beskriver
imidlertid Den Hellige Ånd på en helt annen måte. Nøkkelen til Den Hellige Ånds
vesen og funksjon finner vi i Jesu avskjedstale til disiplene: ‘Jeg vil be Faderen, og
han skal gi dere en annen talsmann.’ Joh. 14,16. Uttrykket ‘en annen talsmann’ er et
interessant utsagn. Den Hellige Ånd er ‘talsmannen’ og sammenhengen forteller hva
som ligger i uttrykket. Ordet ‘talsmann’ kommer fra det greske prekletos som betyr
en som er på like fot med. I 1 Joh. 2,1 er også er også Kristus omtalt som talsmann,
og Den Hellige Ånd er altså av samme slag som Kristus, og er på like fot med ham.
Det greske ordet allos som er oversatt med annen ‘annen,’ betyr: av samme slag. Den
Hellige Ånd er altså av samme slag som Kristus. Legg merke til at det i samme tekst
er brukt det personlige pronomen han. Den Hellige Ånd er omtalt som en selvstendig
person, ikke bare som en kraft eller innflytelse. Paulus gir beviser på Den Hellige
Ånds egenskaper ved å slå fast at han er i besittelse av intellekt (1 Kor. 2,11), vilje
(1 Kor. 12,11) og følelse (Ef. 4,30). Disse egenskaper kan bare være knyttet til
personer. I tillegg til dette finner vi at han handler som en personlighet når han taler
(Heb. 10,15), lærer (Joh. 14,26), vitner (Joh. 15,26), overbeviser (Joh. 11,8) veileder,
hører og forkynner (Joh. 16:13), hindrer og nekter (Ap. gj. 16,6.7), beslutter (Ap. gj.
15,28), innsetter i embeter (Ap. gj. 20,28) og går i forbønn (Rom. 8,26). Disse egenskaper hører til en bevisst personlighet og ikke en kraft eller en innflytelse. Sammenligner vi Den Hellige Ånds gjerning med det som Jesus var opptatt av, forstår vi at
han er en talsmann slik som Jesus Kristus. Augustin sier: ‘Gå til Jordan, så skal du
se treenigheten.’
Ved Jesu dåp møter vi Sønnen i menneskelig skikkelse som tar imot Guds Ånd
og hører Faderens ord om kjærlighet. Det samme tilbud gis til de mennesker som
inngår en pakt med Gud, for de døpes i Faderen og Sønnens og Den Hellige Ånds
navn. Vi kan ikke forstå Gud, men den som vil, erfarer at hans plan og tanke er fullkommen.
321
Svar til
‘Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?’
av Arne Jordly.
Jeg takker for tilsendt skriv angående TREENIGHETEN. Når jeg skriver at jeg
ikke tror på denne greske filosofien, er det et resultat av en grundig gjennomgang av hele temaet. (Jeg tar det som en selvfølge at dere er kjent med Konkordiebokens fremstilling av treenighetsfilosofien.) Derfor vil jeg også gjerne
få svare på de påstander som skrivet om TREENIGHETEN av Finn Myklebust
setter frem. Forfatteren Finn Myklebusts påstander er uthevet.
Avsnitt 01
Det er ikke gitt noe menneske å forstå eller forklare Gud.
Enig! Det eneste vi har å forholde oss til i så henseende er Bibelen, Guds ord. Der
forklarer Gud selv hvem han er. Han sier: ‘Hør Israel, Jehovah, din Gud! Jehovah er
Den eneste!’ Dette er det største budet! (Markus 12:29) Dette viser til Guds klare tale
til Moses i Femte Moses 06:04. ‘Hør Israel, Jehovah din Gud, Jehovah er Den
eneste.’ Se også Jakob 02:19.
Avsnitt 02
Vi erfarer hans kraft og kjærlighet, og i vår urolige verden erfarer vi hans
omsorg og ledelse. Det eneste bilde vi kan danne oss av Gud, er det som han
åpenbarer i sitt ord. Men Bibelen gir ikke en uttømmende forklaring, et svar
man kan sette to streker under, men nøyer seg med å åpenbare det et menneske
har behov for.
Greit, men hva nytter det om Gud i Bibelen gir en begrenset forklaring på hvem han
er, hvis vi nekter å tro selv det? Det virker for meg at Guds uttalelse om at ‘Jehovah
er Den eneste,’ er så klar at den trenger ingen videre ‘uttømmende forklaring’ eller
dypere forståelse. Det eneste vi kan gjøre med en så klar uttalelse, hvis vi ikke vil tro
den, er å forsøke å bortforklare den! Hvorfor skulle noen ønske å gjøre det?
Avsnitt 03
Vi tror på en treenig Gud, et begrep som er ukjent i Bibelen, men som dekker
den forståelse Skriften gir av Gud. Noen hevder at denne forståelse er hedensk
i sin opprinnelse, ettersom uttrykket ikke forekommer i Bibelen.
Det er ikke fordi uttrykket TREENIGHET ikke forekommer i Bibelen jeg mener den
er hedensk vranglære. Det er fordi det den forfekter, ikke stemmer med Bibelens
innhold!
Men i tillegg har den også en hedensk opprinnelse. Den var ikke en del av Kristi for-
322
Er Gud Kristus
kynnelse, og den ble heller ikke en del av kirkens trosbekjennelse før etter kirkemøtet
i år 390 etter Kristus, og da etter pålegg fra keiser Konstantin som hadde gjort kristendommen til Romersk statsreligion i år 321. Treenigheten ble innført fordi folkeslagene, og særlig egyterne, som på den tiden var underlagt romerne, gjorde opprør
mot å tilbe jødenes Gud. I tillegg bestod alle deres hedenske religioner av treenige,
hedenske guddommer. Først etter at treenigheten var innført som en del av den
kristne lære, roet de seg ned, jfr. også avviklingen av sabbaten.
Vi vet jo alle fra våre egne norske forhold at når staten utøver sin makt, må Guds ord
‘gi tapt,’ jfr. selvbestemt abort, kvinnelige prester, homofile og lesbiske prester og
kirketjenere, osv. Om få år vil alt dette etter all sannsynlighet være akseptert praksis
i Den norske kirke, og kanskje også i andre religiøse samfunn. De som våger å tale
imot, vil da bli stemplet som vranglærere og utstøtt!
Avsnitt 04
Men om man bruker ordet ‘tusenårsriket’ om en bibelsk periode på tusen år,
er det ikke dermed sagt at den strider mot Guds ord.
Ja, dette stemmer, men under den helt klare forutsetning at uttrykket ‘tusenårsriket’
ikke blir forvrengt til å bety noe annet enn det Bibelen beskriver.
Avsnitt 05
Faderen har vel alltid vært betraktet som Gud. Men læren om at Kristus og Den
Hellige Ånd også skulle være Gud, skapte stor strid i begynnelsen av det fjerde
århundre.
Kan det være noen tvil om at Faderen er Gud? Men påstanden om at Kristus, Sønnen, er Gud, er blasfemisk. Den har i det siste, særlig i karismatiske bevegelser,
medført at en mengde predikanter står frem og korsfester Gud, og ikke Kristus. Det
er også denne påstanden som førte til Maria-tilbedelsen, basert på dette argumentet:
‘Gud er Kristus. Maria er Kristi mor. Dermed blir Maria også Guds mor!’ (Se for all
del Romerne 01:25.) Tenk på at også i forholdet Gud / Kristus blir Gud Skaperen og
Kristus skapningen. — Dessuten, ringer det ikke en bjelle når du hører at dette ikke
var et aktult spørsmål før ‘i begynnelsen av det fjerde århundre?’
Avsnitt 06
Arius, en av lederne for menigheten i Alexandria, hevdet at Kristus var et skapt
vesen og at Den hellige ånd bare var en Guds kraft eller innflytelse. Striden
varte i flere århundrer og satte så dype spor at man finner hans tilhengere den
dag i dag.
Om Kristus er gjort, skapt, født eller utgått, blir flisespikkeri. Det kan også være av
underordnet interesse å vite hva en gammel menighetsforstander fra Alexandria
Er Gud Kristus
323
mente om dette for 1700 år siden. Men det Gud selv sier om dette, skal det bli vanskeligere å bortforklare! ‘Du er min Sønn. I dag har jeg født deg.’ (GJE 13:33, viser
til SAL 02:07.) Kan Far og Sønn være den samme? Er ikke treenigheten det Paulus
i Andre tessaloniker 02:09 omtaler som ‘løgnens under?’ Kanskje denne Arius likevel visste hva han snakket om?
Avsnitt 07
Problemet ligger altså ikke i at Faderen er Gud, men hvilken plass Kristus og
Den hellige ånd inntar i Guddommen. Vi vil derfor her søke å definere Sønnens
og Den hellige ånds status etter det som er åpenbart i Guds ord.
Hvorfor skulle det være at problem at Faderen er Gud? Hvordan kan det være et
problem at Kristus er Guds enbårne sønn, når Gud selv sier at så er tilfellet? (Johannes 03:16.) Og hvorfor er det så vanskelig å akseptere det Jeus selv tilkjennegir
om at han selv og hans Far har samme ånd (væremåte)? Det er dette som blir åpenbart i Guds ord. Fra JOH 20:22, PAKTEN: ‘Da han (Kristus) hadde sagt dette, åndet
han på dem og sa til dem: Ta imot Den hellige ånd.’ Var det da en person han pustet
inn i dem? Selvfølgelig ikke! Det må da være grenser! Se GJE 01:04 og JOH 17:21.
Avsnitt 08
Allerede i Bibelens første kapittel finner vi en hentydning til en guddom. ‘Og
Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde.’ 1 Mos. 1,26. Her er det to ting vi
skal merke oss. For det ene at navnet Gud, fra det hebraiske Elohim, har
flertallsform. For det andre at det er etterfulgt av oss og vårt. Det samme er
tilfellet i 1. Mos. 3,22: ‘Se mennesket er blitt som en av oss.’ Noen vil hevde at
formen her er det kongelige Vi, men Johannes-evangeliet forteller at minst en
person til var til stede ved skapelsen: ‘Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er
blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til.’ Joh.1,2.3.
Dette ble fryktelig mye bibelfabling! Det faktum at ‘elohim’ (ingen store bokstaver
i det hebraiske språket) blir brukt i flertall, tilsvarer kun det norske språkets høflighetsform De, Dem, Deres, om du vil; det kongelige Vi. Korrekt: I Johannes 01:03
står: ‘Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til.’ Ja, her står ‘ham’ og ikke
‘dem.’ Dermed ser vi klart hvem Gud talte til, og da skal en legge til mye mellom
linjene for å få plassert Guds hellige ånd inn i alt dette, etter først å ha gjort Den om
til en person! Heter det ikke Den hellige ånd?
Avsnitt 09
En tekst som har skapt problemer for mange, er 5. Mos 6,4: ‘Hør, Israel! Herren er én.’ Hvis han er én, hvordan kan han da være tre? Tanken kan illustreres
ut fra Guds erklæring til det første menneskepar, Adam og Eva, at de skulle
være ‘ett kjød.’ 1 Mos. 2,24. Det er det samme hebraiske ordet echad som er
brukt, og det står i begge tilfeller som uttrykk for en sammensatt enhet.
324
Er Gud Kristus
Dette var en rar argumentasjon! Først tar en utgangspunkt i sin egen ubibelske påstand om at Gud er tre personer og presenterer den som den absulutte bibelske sannhet! Dermed blir Guds egen klare påstand om at han er én, omgjort til en løgn! Ja, her
blir det påstand mot påstand! Men hvem har best forutsetning for å kunne vite dette,
Finn Myklebust eller Gud den allmektige? ‘Hvis han er Den eneste?’ Hvorfor skulle
ikke Gud være Den eneste når han selv sier dette? Sitter kanskje Finn Myklebust inne
med kunnskap om dette som Gud den allmektige selv ikke har kjennskap til? — Uff!
Kanskje jeg er litt spydig her. Unnskyld.
I tillegg argumenterer Myklebust mot seg selv når han viser til bruken av ordet
echad. Alle forstår jo at når Gud sier om Adam og Eva at de skal være ‘ett kjød,’ så
omdanner han ikke dermed disse to adskilte individene til én og samme person! Det
kan bare bety at de skal utgjøre ett nært fellesskap! Så også med Gud den allmektige
og hans enbårne, el. eneste, Sønn Jesus Kristus! Igjen blir Johannes 17:21 veldig klar
her. Og etter å ha lest Johannes 17:21 blir spårsmålet: ‘Skal jeg tro Bibelen, eller vet
jeg dette best selv?’
Avsnitt 10
Det er interessant å legge merke til språkbruken i misjonsbefalingen, hvor Jesus
sier at dåpen skal utføres i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.’
Matt. 28:19. Man skulle tro at navn i dette tilfellet ville stå i flertall i grunnteksten, men Jesus uttaler Faderen og Sønnen og Den hellige ånd som ett, idet
han viser til dem i entall.
Selvfølgelig omtaler Jesus seg selv, sin Far, og deres felles ånd som ett (fellesskap).
‘Jeg og Faden vi er ett.’ (JOH 10:30) Men han antyder aldri, ikke i hele Bibelen, at
de dermed blir én og samme person. Les nå Johannes 17:21, grundig, og glem det
aldri, for da blir dette klinkende klart! Forresten, her er innholdet i Johannes 17:21:
‘Jeg ber om at de alle må være ett, slik som du, Far, er i meg, og jeg i deg, at også de
må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.’ Betyr det faktum at
de kristne skal være ett med Gud og Kristus, at de dermed blir Gud den allmektige?
Selvfølgelig ikke! Ikke mer enn Kristus! Men her skal alle være ett, både Gud, Kristus og alle kristne. Dermed forstår vi, hvis vi vil, at det er ett felleskap i samme ånd
(væremåte) det er snakk om.
Avsnitt 11
De nytestamentlige forfatterne la ikke skjul på Kristi guddom. Paulus sier: ‘I
ham er hele guddomsfylden legemlig til stede.’ Kol.2,9. Overfor sin samtid hentydet Jesus gang på gang til sin guddommelige opprinnelse. Ved flere tilfeller
ble hans ord oppfattet som spott fordi han tilgav synd, tok imot tilbedelse og
ville gjøre seg Gud lik. I skarp kontrast til Kristus står engelen Gabriel og
apostlene som nektet å ta imot tilbedelse, men i stedet henviste til ham som var
sann Gud.
Er Gud Kristus
325
Hvorfor skulle ikke Jesus ‘hentyde’ til sin guddommelige opprinnelse? Det faktum
at han var Guds Sønn var jo hans hovedbudskap, men han påstod aldri at han var Gud
den allmektige! Tvert imot! Han sa ved flere anledninger at han var Guds Sønn og
at hans Far var større enn ham. Blant de flere hundre bibelversene der Jesus sier
dette, vil jeg vise til den klare uttalelsen han gir i MAT 24:36: ‘Men den dagen eller
timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, heller ikke Sønnen, men bare
min Far.’ I Johannes 14:28 sier Jesus helt klart, blant annet: ‘Jeg går til min Far, for
min Far er større enn meg.’ Hvorfor er det så vanskelig å tro på disse klare uttalelsene Jesus selv kommer med? Er det fordi han er så fæl til å lyve?
Så til tilbedelsen: Jeg er litt usikker på hvor det står at Gabriel nektet å ta imot tilbedelse, for han blir bare nevnt fire ganger i Bibelen, og bare to ganger i Det nye
testamente, i Lukas 01:19 og 26, og da som budbringer. Muligens kan henvisningen
gjelde det tilfellet i Åpenbaringen 19:10 der Johannes ville tilbe, kaste seg ned, foran
budbringeren, men ble advart mot dette? Ja, her er mange misforståelser ute og går.
Det greske ordet som blir brukt i dette tilfellet er proskuneo. I Matteus 28:09 står det
om kvinnene som møtte ham etter hans oppstandelse at ‘de kom frem og grep om
føttene hans (og tilba ham). Hovedbetydningen av ordet proskuneo er ‘å kaste seg
ned foran føttene på i ærbødighet,’ ikke tilbe. Vi kan vise ærbødighet for hvem vi vil,
Gud, Kristus eller en fant i gaten, men under den klare forutsetning at den man viser
ærbødighet, er den som fortjener ærbødighet. At de viste Kristus ærbødighet, og at
han tillot dette, beviser langt ifra at han er Gud den allmektige! Det står: ‘Herren din
Gud skal du tilbe (proskuneo = ære), og ham alene skal du tjene (latreuo).’ (Matteus
04:10) Det er altså ‘tjene,’ på gresk ‘latreuo,’ som her står for den tilbedelse som
bare skal komme Gud til gode, og ordet latreuo blir bare brukt om Gud den allmektige i grunnteksten, og ikke én enste gang om noen som helst andre, medregnet
Jesus Kristus, engler ellers disipler! (Se oversikten på side 38. Den som gidder å sette
seg inn i den, vil se hvor klart de greske teksten skiller mellom Gud den allmektige
og hans enbårne Sønn, Jesus Kristus.)
For bevisets skyld legger jeg med utskrift fra grunnteksten Strongs H / G:
Matteus 04:10: tote lego iesous hupago hupago satanas: grapho proskuneo kurios
theos monos latreuo
Jeg inkluderer også den fulle betydning av ordene proskuneo og latreuo. (Sorry, in
english only.)
4352. proskuneo, pros-koo-neh'-o; from G4314 and a prob. der. of G2965 (mean. to
kiss, like a dog licking his master's hand); to fawn or crouch to, i.e. (lit. or fig.)
prostrate oneself in homage (do reverence to, adore):--worship.
3000. latreuo, lat-ryoo'-o; from latris (a hired menial); to minister (to God), i.e.
render religious homage:--serve, do the service, worship (-per).
326
Er Gud Kristus
Avsnitt 12
Særlig fariseerne og de skriftlærde var ute etter Jesus på grunn av hans krav
på å være guddommelig. ‘Før Abraham var, er jeg.’ Joh. 8:58, uttalte Jesus til
jødene. Dette forårsaket en dramatisk scene der hans landsmenn tok opp steiner
for å drepe ham. Reaksjonen var ikke tilfeldig, for den jødiske lov krevde
dødsstraff for gudsbespottelse (3MO 24, 10 - 16, 23). Årsaken var at Jesus anvendte et grest uttrykk som i Septuaginta (LXX - grest oversettelse av Det gamle
testamente) var i bruk som Jehovah.
Jesus hevdet hele tiden at han var Guds Sønn, og aldri, ikke en eneste gang, at han
var Gud den allmektige! Det var Kristi gjentatte påstand om at han var Guds himmelske sønn, fariseerne avviste! At Jesus skulle ha påstått noe annet, blir en latterlig
tanke, særlig basert jødenes klare forståelse av at deres Gud Jehovah var Den eneste.
Det var deres daglige bønn helt siden utvandringen fra Egypt!
Dette er den greske teksten av Johannes 08:58:
Johannes 08:58. iesous epo amen amen lego prin abraam eimi
På norsk: ‘Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er*, før Abraham
var.’ (NKJ) Mi 5,1, Åp 1,8 *Gresk: ego eimi, Guds eget navn, Herren.
Ikke et eneste sted i denne grunnteksten bruker Jesus noe ord som jødene kan ta
anstøt av, bortsett fra påstanden om at Jesus hadde vært til fra før Abraham ble til,
altså i det himmelske som Guds Sønn. Å påstå noe annet, blir en usannhet, og å
blande Septuaginta-oversettelsen inn i dette, skaper bare forvirring for en som ikke
har satt seg grundig inn i dette, for påstanden er irrelevant. Dessuten: Septuaginta er
en oversettelse fra hebraisk til gresk. Det er ikke mange nordmenn som fortår den!
Men kanskje Finn Myklebust er et unntak? Det hebraiske ordet for betydningen av
Guds navn Jehovah i 2MO 03:14 er hayah hayah (jeg skal fullføre, jeg skal fullføre),
men noen påstår at Guds egennavn er gresk, ego eimi, jeg er, og at hver gang Jesus
sier ‘jeg er’ påstar han at han er Gud den allmektige. Dette er og blir en bibelforfalskning av dimensjoner! Guds egennavn har da aldri vært gresk!
Avsnitt 13
Ved sin reaksjon viste jødene at de oppfattet Jesu ord som blasfemi. For han
påberopte seg egenskaper som kun tilkom Gud. En lignende situasjon er gjengitt i Joh. 10,33, der det sies at de ville steine ham fordi han gav seg ut for å
være Gud.
Påstanden om at Jesus ‘gav seg ut for å være Gud,’ er en direkte løgn! Det fariseerne
ville steine ham for, var hans klare uttalelse om at han var Guds Sønn! Les Johannes
10:25, bare 8 vers ovenfor. Forresten, her er Johannes 10:25. ‘Jeg har sagt det til
dere, men dere tror ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars navn, de vitner om
meg.’
Er Gud Kristus
327
Avsnitt 14
Et annet klart bevis på at Kristus er Gud, finner vi når vi sammenligner Det
gamle og Det nye testamente. Da Septuaginta-oversettelsen kom ca. år 200 f.
Kr., ble de guddommelige navn Jehovah og Elohim oversatt til gresk med
henholdsvis Kurios og Theos. Kristus brukte disse navnene on Faderen. I Joh.
17,3 kaller han Faderen Theos, og i Luk. 10,21 Kurios. Men de samme titler
brukte også andre om Kristus. Englene som sang for hyrdene, kaller ham
Kristus Herren. Luk 2:11. Tvileren Tomas utbryter: ‘Min Herre og min Gud.’
Joh. 20,28. For å understreke denne sannhet sier Kristus selv. ‘’Dere kaller meg
Mester og Herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det.’
Her vrimler det av ukorrekte påstander. Jehovah er aldri blitt oversatt med Kurios.
Det hebraiske navnet som tilsvarer kurios i grunnteksten er adonai, det hebraiske
ordet for Herre. Resten blir så vanvittig at det blir neste umulig å svare på det. ‘Min
Herre og min Gud’ er da bare et utbrudd som verken forteller hvem som er Gud eller
hvem som ikke er Gud! Og når Jesus sier at de kaller ham ‘Mester og Herre’ med
rette, da skal en trekke sannheten ganske langt hvis en vil forsøke å få dette til å bety
at Jesus selv påstår at han er Gud den allmektige! Ja, en må ty til mange knep når en
skal forsøke å bortforklare Bibelens klare grunnsannhet!
Her er grunnteksten for JOH 17:03 houtos zoe aionios ginosko monos alethinos theos
iesous christos hos apostello
På norsk: ‘Og dette er et tiders liv, at de kjenner deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus
Kristus, ham som du har utsendt.’ Hva er så rart med at Jesus kaller sin Far ‘Gud?’
Dessuten, finnes det noe bibelvers som klarere skiller mellom Gud og Kristus enn
dette? Det må da være grenser!
Her er grunnteksten fra LUK 10:21 hora iesous agalliao pneuma epo exomo-logeo
pater kurios ouranos ge apokrupto tauta sophos sunetos apokalupto nepios nai
narkissos pater houto ginomai eudokia emprosthen
På norsk: ‘I samme stund frydet Jesus seg i ånden og sa: “Jeg takker deg, Far, Herre
over himmel og jord, for at du har skjult dette for de vise og kloke, men har åpenbart
det for umyndige. Slik er det, Far, for dette var velbehagelig for deg.’ Ja, i dette
verset kaller Jesus Gud for ‘Far’ to ganger. I tillegg tittelerer han sin Far som ‘Herre
over himmel og jord.’ Igjen skal en trekke sannheten ganske langt for å få dette til
å bety at Jesus påstår at han selv er Gud den allmektige!
Avsnitt 15
Enda mer interessant blir det når vi sammenligner en rekke tekster i Det nye
testamente som er sitert fra det gamle. Satan var i ferd med å friste Kristus, og
for å stoppe ham uttaler Jesus: ‘Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.’
328
Er Gud Kristus
Matt. 4,7. Her siterer han 5. Mos. 6,16. Ordene Herren og Gud tilsvarer Jehova
og Elohim, navn og titler som hører Guddommen til. Hvis Kristus ikke var Gud,
kunne han aldri ha brukt Jehovah og Elohim om seg selv.
I denne påstanden ligger en formidabel bibelforvirring. Igjen: Jehova er Guds egennavn, og ikke en tittel, slik ‘Herre’ er. Og igjen: Det er ikke Guds egennavn som i
grunnteksten er ‘Herren,’ men det hebraiske ordet ‘adonai.’
Noe helt annet er det at moderne oversettere har sluttet å bruke Guds egennavn, Jehovah, og i stedet erstatter det med ‘Herren’ i alle sammenhenger.
Men her kommer den store villfarelsen inn: Når Jesus sier at ‘du skal ikke sette Herren (i grunnteksten ‘adonai jehovih) din Gud på prøve,’ er det selvfølgelig ikke seg
selv han snakker om, men sin Far, Gud den allmektige! Kristus har da aldri brukt
Guds egennavn, Jehovah, om seg selv! Noe eksempel på det finnes ikke en eneste
gang i hele Bibelen! Jesu egennavn på hebraisk er Jehowshuwah, kortversjon Josva,
som betyr: Jehovah Redningsmann. Se vedlegg: Tre ord.
Jeg legger med bevis for mine påstander også fra den hebraiske teksten:
Første Moses 15:02: 'abram 'amar 'adonay yehovih mah nathan halak 'ariyriy ben
mesheq bayith huw' 'eliy'ezer dammeseq
NB! Dette er første gang uttrykket Herren Jehovah blir brukt i Bibelen. Uttrykket blir
brukt hele 304 ganger i 294 vers. Den vanligste skrivemåten for Guds egennavn er
Jehovah, (brukt hele 6528 ganger i 5522 vers) og ikke Jehovih, men dette er på grunn
av en hebraisk lydregel som blir benyttet når Jehovah (Guds egennavn) står sammen
med tittelen ‘Adonai.’
Norsk King James oversetter uttrykket ‘adonay jehovih’ med ‘Herre Gud.’ Det norske bibelselskap sier ‘Herre, min Gud.’ Som du ser har begge oversettelsene utelatt
Guds egennavn. Ny verden-oversettelsen til Jehovas vitner bruker ‘Suverene Herre
Jehovah.’ De har selv satt inn ordet ‘Suverene.’
Avsnitt 16
Sammenligner vi Sal. 45,7.8 med Heb. 1,8.9, finner vi at Kristus er omtalt som
Gud, og at uttalelsen kommer fra Faderen. Også her er Kristus ved sin tittel
nevnt som den selv-eksisterende Gud. Vi kan godt forstå hvorfor fariseerne ba
Jesus irettesette disiplene som ropte: Velsignet i Herrens navn er Kongen, han
som kommer!’ Men Jesus svarte: Dersom de tier, skal steinene rope!’ Luk.
19,38.40. De ropte det som sant var. Det var fariseerne som tok feil, for han var
virkelig Gud. Johannes skriver: ‘Han er den sanne Gud og det evige liv.’ 1. Joh.
5,20.
Er Gud Kristus
329
SAL 45:07-08. ‘Din trone, Gud, står i tid og tider. En rettferdighetens kongestav er
ditt rikes kongestav. Du elsker rettferdighet og hater ugudelighet. Derfor har Gud,
din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine brødre.’
Her ser vi klart og tydelig at David omtaler Gud den allmektige også som Kristi
Gud.
Hebreerne 01:08-09, NKJ: Men til Sønnen sier han: ‘Din trone, Gud, står i evigheters evighet. Et rettferdighetens septer er ditt rikes septer. Du har elsket rettferdighet og hatet lovløshet. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje
fremfor dine følgesvenner.’
Salme 45:07-08
Ja, i den setningen som er understreket, virker det unektelig som om Kristus blir omtalt som Gud den allmektige av Gud den allmektige selv. Så er selvfølgelig ikke tilfellet! Se vedlagt grunntekst:
Hebreerne 01:08. huios thronos theos aion aion rhabdos euthutes rhabdos basileia
For den som ønsker å sette seg inn i grunnteksten, vil en enkelt se at korrekt oversettelse skal være: ‘Men om Sønnen: Gud er din trone i tid og tider —>’ Her ser vi
klart at Salmene stemmer med Hebreerne, og det skulle da bare mangle! Hebereerne
er jo et direkte sitat fra Salmene! En kan da ikke forandre innholdet fordi om en
oversetter til et annet språk!
NB! Noen oversettere er så opphengt i treenighetsfilosofien at de ukritisk oversetter
Bibelen til å passe sin tro — i strid med grunnteksten!
Så til Første Johannes 05:20. ‘Vi vet at Gus sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i ham, Den Sanne, vi som er i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og et tiders liv.’
Mange bibelfablere bruker dette verset som det klareste bevis for at Gud er Kristus.
De tror da at ‘han’ i den siste linjen viser tilbake til Jesus Kristus, men det blir ikke
grammatisk korrekt, for et personlig pronomen viser ikke tilbake til et kompliment,
i dette tilfellet til ‘i hans sønn, Jesus Kristus.’ ‘Han’ viser heller ikke tilbake til ‘Den
Sanne’ i forrige linje, som også er et kompliment, ‘i ham, Den Sanne.’ Nei, ‘Han’
viser tilbake på ‘Den Sanne,’ de to siste ordene i den første linjen. Da blir korrekt
betydning basert på korrekt grammatikk som følger: ‘Vi vet at Guds Sønn er kommet, og at han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne, han som er Den sanne
Gud og et tiders liv, —’
Ved å få påpekt dette gir de fleste opp å bruke dette bibelverset som bevis på at Gud
er Kristus, og finner seg heller noen andre som er mer uklare.
330
Er Gud Kristus
Avsnitt 17
Noen vil ha det til at Kristus er Gud fordi Faderen har oppreist ham til det, men
at han ikke er Gud fra evighet av. Dette stemmer ikke med føgende utsagn fra
profeten Esias: ‘I er mine vitner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for at I skal kjenne og tro meg og forstå at jeg er Gud; før meg er ingen
Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme.’ Es. 43,10.
Ja, her sier Gud den allmektige ganske klart at før ham har det ikke vært noen allmektig Gud, og etter ham skal det heller ikke komme noen! Hvor plasserer det
Kristus? Som Gud Sønn, selvfølgelig! Og her er Bibelen klinkende klar! Forresten,
hvis Gud oppreiste Kristus fra de døde, hvordan kan Kristus da selv være Gud? Kan
en død vekke opp en død? Og når døde Gud? På korset? Det må da være grenser!
(GJE 10:40, 13:30, ROM 04:24, GAL 01:01 og 1PE 01:21)
Avsnitt 18
Men hvordan kan Kristus være den ‘eneste’ (Joh. 3:16) og den ‘førstefødte’
(Kol. 1:15)? Kristus ble født da han ble menneske, han er den eneste av sitt slag.
Det finnes ingen andre som ham, han er den eneste Gud som ble menneske. Når
det gjelder den førstefødte, har dette en spesiell betydning i hele Bibelen. Det
var han som hadde den spesielle rett og skulle ha den dobbelte del av arven.
Verken David eller Efraim var førstefødte, men slik er de omtalt. (Sal. 89,28,
Jer. 31:9). Var han den første som ble skapt, ville situasjonen vært en annen, for
det skapte er forskjellig fra Skaperen, men det fødte er av samme slag.
Dette stemmer ikke! Om Jesus i Johannes 03:16 blir omtalt som Guds eneste Sønn
eller Guds enbårne Sønn, kan være like rett, men da ut fra en fullverdig forståelse av
det greske ordet monogenes. Hva betyr det? Jo, at Kristus var den eneste som Gud
fødte, lot utgå, uten andres medvirkning. Dermed blir han også ‘den førstefødte.’
Etter dette ble alt skapt av Kristus. (JOH 01:03) Derfor omtales også Kristus som
‘den første og den siste,’ (ÅPB 02:08) for ingen andre er direkte født av Gud! Forresten, hvis Kristus er Gud, har Kristus da født seg selv? I så tilfelle blir det som Gud
sier i SAL 02:07, i GJE 13:33, i HEB 01:05 og 05:05 ren løgn! Er Gud fæl til å lyve?
Resten i denne argumentasjonen av Finn Myklebust blir ren fabling som forfatteren
selv må forklare, om mulig.
Det greske ordet for eneste eller enbårne er monogenes. Det blir brukt 16 ganger i
følgende 9 vers: LUK 07:12, 08:42, 09:38, JOH 01:14, 01:18, 03:16, 03:18, HEB
11:17 og i 1JO 04:19. Les disse versene etter hverandre. Ordet blir brukt om Kristus
som Guds eneste Sønn, men også om enken i Nains sønn. Og i Hebreerne blir det
brukt om Isak som Abrahams eneste el. enbårne sønn.
Hvordan kan vi forstå det? Abraham hadde jo flere sønner enn Isak?
Er Gud Kristus
331
Avsnitt 19
Det er mange interessante ting som belyser forholdet mellom Kristus som Gud
og Kristus som menneske, men hva med Den Hellige Ånds guddom? Vi møter
Den Hellige Ånd første gang ved skapelsen, hvor han svever over vannene (1
Mos. 1,2), og vi møter ham i Bibelens siste kapittel idet han kommer til mennesket med sin siste oppfordring (Åp. 22,17). Bibelen forteller at Kristus ble
unnfanget ved Den Hellige Ånd. Ved Jesus dåp møter vi den tredje person i
Guddommen, og gang på gang viser Kristus til ham.
Hele det første kapitlet i Første Moses omhandler det fysiske skapelsesverket, og
ikke mer! At ‘Guds ånd svevde over vannflatene’ betyr ganske enkelt at det blåste
på jorden! Det er i slike vers som dette at de dyktigste bibelfablerne kommer til sin
fulle rett! Det hebaiske ordet for ‘ånd’ er ‘ruwach.’ Hovedbetydningen er pust, vind,
storm, stank, osv. Jeg legger ved utskrift fra grunnteksten som bevis for min påstand! I JOH 03:08 blir ‘pneuma, ånd’ feilaktig oversatt med ‘vind’ istedenfor ‘ånd,’
men i Første Moses 27:27 blir ‘ruwach, ånd’ korrekt oversatt med ‘lukt, duft.’
Første Moses 01:02. <307. ruwach, roo'-akh; from H7306; wind; by resemblance
breath, i.e. a sensible (or even violent) exhalation; fig. life, anger, unsubstantiality;
by extens. a region of the sky; by resemblance spirit, but only of a rational being
(includ. its expression and functions):--air, anger, blast, breath, X cool, courage,
mind, X quarter, X side, spirit ([-ual]), tempest, X vain, ([whirl-]) wind (-y)
Avsnitt 20
Mange har betraktet Den hellige ånd som et vesen uten personlighet, men bare
som en guddommelig som Fderen benyttet for å utøve sin vilje. Bibelen beskriver imidlertid Den Hellige Ånd på en helt annen måte. Nøkkelen til Den Hellige
Ånds vesen og funksjon finner vi i Jesu avskjedstale til disiplene: ‘Jeg vil be
Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann.’ Joh. 14,16. Uttrykket ‘en
annen talsmann’ er et interessant utsagn. Den Hellige Ånd er ‘talsmannen’ og
sammenhengen forteller hva som ligger i uttrykket. Ordet ‘talsmann’ kommer
fra det greske prekletos som betyr en som er på like fot med. I 1 Joh. 2,1 er også
er også Kristus omtalt som talsmann, og Den Hellige Ånd er altså av samme
slag som Kristus, og er på like fot med ham. Det greske ordet allos som er
oversatt med annen ‘annen,’ betyr: av samme slag. Den Hellige Ånd er altså av
samme slag som Kristus. Legg merke til at det i samme tekst er brukt det
personlige pronomen han. Den Hellige Ånd er omtalt som en selvstendig person,
ikke bare som en kraft eller innflytelse. Paulus gir beviser på Den Hellige Ånds
egenskaper ved å slå fast at han er i besittelse av intellekt (1 Kor. 2,11), vilje (1
Kor. 12,11) og følelse (Ef. 4,30). Disse egenskaper kan bare være knyttet til
personer. I tillegg til dette finner vi at han handler som en personlighet når han
taler (Heb. 10,15), lærer (Joh. 14,26), vitner (Joh. 15,26), overbeviser (Joh. 11,8)
veileder, hører og forkynner (Joh. 16:13), hindrer og nekter (Ap. gj. 16,6.7),
332
Er Gud Kristus
beslutter (Ap. gj. 15:28), innsetter i embeter (Ap. gj. 20,28) og går i forbønn
(Rom. 8,26). Disse egenskaper hører til en bevisst personlighet og ikke en kraft
eller en innflytelse.
Jesus talte bare i bilder og lignelser. (Markus 04:33-34.) Når Jesus i Johannes 20:22
åndet (pustet) på disiplene og sa: ‘Ta imot Den hellige ånd!’ var det da en person han
pustet inn i disiplene? Selvfølgelig ikke! Da blir det lettere å forstå, men kanskje
vanskeligere for mange å akseptere, at når Jesus omtar sin egen og sin Fars felles ånd
som ‘en talsmann’ taler han i bilder. Dette ville vært lettere å akseptere hvis en hadde
ovarsatt ‘talsmann’ med ‘veileder’ slik de fleste engelske oversettere gjør. Men fordi
vi på norsk bruker ordet ‘talsmann,’ ser mange derfor lettere for seg en person. Det
er så langt fra tilfellet! Den hellige ånd er, all bibelfabling lagt til side, Guds og
Kristi felles ånd (væremåte og kraft), verken mer eller mindre. (Galaterne 05:16-26)
Det skulle være unødvendig å gå noe nærmere inn på dette, for enten er en ydmyk og
retter sin tro etter Guds ord, eller så tror en at en vet dette best selv. Et forhold som
klart illustrerer dette, kan være: Når Kristus i Johannes 01:29 og 36 blir omtalt som
Guds Lam, ser du ham da for deg på alle fire mens han tygger gress? Alle forstår at
dette er billedtale. Så også med ‘talsmannen.’
Avsnitt 21
Sammenligner vi Den Hellige Ånds gjerning med det som Jesus var opptatt av,
forstår vi at han er en talsmann slik som Jesus Kristus. Augustin sier: ‘Gå til
Jordan, så skal du se treenigheten.’
Hvem er denne Augustin? Er det en som har større bibelsk troverdighet enn Gud den
allmektige? Les Kolosserne 02:08.
Avsnitt 22
Ved Jesu dåp møter vi Sønnen i menneskelig skikkelse som tar imot Guds Ånd
og hører Faderens ord om kjærlighet. Det samme tilbud gis til de mennesker
som inngår en pakt med Gud, for de døpes i Faderen og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn.
Hvordan kan Jesus ta imot Guds ånd og høre Faderens ord hvis han selv er både
ånden og Faderen? Blir ikke en slik påstand ‘et løgnens under?’ Eller som vrøvl fra
gamle kjerringer?
Avsnitt 23
Vi kan ikke forstå Gud, men den som vil, erfarer at hans plan og tanke er fullkommen.
Ja, så ble vi da enige om noe til slutt!
Er Gud Kristus
333
Til avslutning:
Hva er Den hellige ånd? I disse to følgende bibelversene forklarer Jesus ganske klart
hva det vil si å få Den hellige ånd. Skal vi så tro Kristus, eller skal vi tro alle disse
religiøse fablerne som står frem og driver Kristus til løgner?
LUK 24:49. ‘Jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i
byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.’ (Og kraften var Den hellige ånd.)
GJE 01:08 ‘Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere
skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.’
(Også her var kraften Den hellige ånd.)
Forresten —
Hvem reiste Kristus opp fra de døde? Han selv? (Gjerningene 10:40, 13:30, Romerne 04:24, Galaterne 01:01, Kolosserne 02:12, Første Peter 01:21)
Hvem ropte han på da han døde på korset? Seg selv? (Matteus 27:46)
Hvem ba han til i Getsemane? Seg selv? Var det da et narrespill? Kan Kristus ha vært
så falsk? (Matteus 26:39)
Kan Kristus ha født seg selv? Hvis ‘ja,’ kan han da være Guds enbårne Sønn?
(Johannes 03:16) Når Kristus satte seg ved sin Fars høyre hånd, var det da seg selv
han satte seg ved siden av? (Lukas 22:69, Hebreerne 10:12)
Når Kristus etter de tusen år skal overgi Riket til sin Far, hvem er det da han overgir
Riket til? Seg selv? (Første korinter 15:24)
Kan Far og Sønn noensinne bli flere eller færre enn to? Hvis ‘ja,’ blir ikke en slik
påstand da et ‘løgnens under?’ Se Andre tessaloniker 02:09!
Svaret på det opprinnelige spørsmålet ‘Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?’ blir derfor enkelt: Det er ikke bare en umulighet, men det er også en påstand
som klart strider mot Guds ord!
Sitat fra Jesus Kristus: ‘Hør, Israel, Herren din Gud er Den eneste! (MAR 12:29)
Dette er det største budet!’
334
Svar til påstanden om at Gud er Kristus
De fleste bibelvers er hentet fra Det norske bibelselskap.
av Arne Jordly
01. JES 09:06, NKJ: For et barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt
på hans skuldre, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far
og Fredsfyrste.
JES 09:06 på hebraisk, fra Strongs Hebrew / Greek: yeled yalad ben nathan misrah
shekem shem quara’ pele’ ya’ats gibbowr ‘el ‘ad ‘ab sar shalowm
Betydningen av ordet ‘el i alle nyanser, fra hebraisk til engelsk:
‘el, ale; (fork. for eloyhim = Gud) strength; as adj. mighty; espec. the Almighty (but
used also of any deity): --God (god), godly, great, idol, might(-y) one); power, strong.
Compare names in -el.
Betydningen av ordet Gud (gud) fra hebraisk via engelsk til norsk: Legg merke til
at ordet Gud betyr mektig. Det brukes både om Gud den allmektige, og om alle andre
som er mektige, f.eks. forskjellige avguder. Selvfølgelig er Kristus mektig, men han
blir aldri Gud den allmektige. NB! Ingen store bokstaver i det hebraiske skriftspråket! — SAL 82:06: ‘Jeg har sagt: Dere er guder, for den høyestes sønner er dere
alle.’ At Kristus er Underfull Rådgiver er greit, men nå forstår vi også at han er
‘veldig gud,’ fordi han er en av Guds mange sønner!
Betydningen av ordet ‘ab i alle nyanser, fra hebraisk til engelsk:
‘ab, awb; a prim. word; father (in a lit, and immed., or fig. and remote application): chief, (fore-)father, patrimony, principal. Comp. names in Abi-.
Gjennom å oversette fra hebraisk via engelsk ser vi at ordet for far ikke bare betyr
far, men det også har mange andre betydninger, som f.eks høvding, fører. Da blir
uten tvil Fører den rette oversettelsen her, og ikke Far! Hvordan vet jeg det? Jo,
Jesus sier det selv i MAT 23:09. ‘Og kall ikke noen på jorden for far, for dere har
bare én Far, han som er i himmelen.’ (Nå forstår du hvorfor mange bruker dette bibelverset som bevis på at Gud er Kristus.) Hvorfor blir Fører korrekt? Jo, også det
har jeg direkte fra Jesus! Allerede i neste vers, i MAT 23:10, sier han: ‘Og la dere
ikke kalle førere, for bare én er Fører, og det er Kristus.’ Og hvem var Abimelek? Jo,
han var føreren for filisterne, kongen. (1MO 20:2) Grunnbetydningen av ordet ‘ab
er den fremste. (1MO 20:02) Da blir korrekt oversettelse av dette verset: ‘For et Barn
er oss født, en Sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skuldre, og hans navn skal
være: Underfull Rådgiver, Veldig gud, tiders Fører og Fredsfyrste.’ — En ting kan
jeg garantere: Bibelen motsier aldri seg selv! Når det virker slik, er det alltid
vår forståelse som kommer til kort! Legg spesielt merke til at ‘ingen på jorden skal
kalles Far,’ jfr. ‘den store Far i Rom.’
Er Gud Kristus
335
02. ROM 09:04-05: ‘De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret* (adopsjonen som
sønner), Guds herlighet og paktene. Deres er loven, tempeltjenesten og løftene, 5
dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet, han som er Gud over alle ting.’
*rett oversettelse er sønnekåret
ROM 09:05 på gresk, fra Strongs Hebrew / Greek:
hos pater hos kata sarx christos ho epi pas theos eulogetos aion amen
Det står stor strid om oversettelsen av dette bibelverset. NIV, New International
Versin, USA 1984, har oversatt det i tre alternativer: Det er første gang jeg har sett
en bibeloversettelse i tre alternativ: ‘Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of Christ, who is God over all, forever praised.’* Amen. (or:
‘Christ, who is over all. God be forever praised!’ Or: ‘— Christ. God, who is over
all be forever praised!)
Lyder Brun, en norsk oversettelse av 1945, har følgende oversettelse: ‘— fra dem
stammer Kristus etter sin kjødelige byrd, — Gud, som rår over alle ting, være lovet
i evighet! Amen.’ Diaglott, Watch Tower Bible and Tract Society, USA, 1942, har
samme ordlyd, bare for å nevne noen. Det er helt klart at de fleste oversetter dette
verset i tråd med sin tro, for eller imot treeningetslæren!
Hva er korrekt? Språkkyndige er stort sett enige om følgende skrivemåte, alt III i
NIV: ‘Alt dette tilhørte våre forfedre, og fra dem nedstammet Kristus! Vår Gud, han
som står over alle, være velsignet i tider! Amen.’ Det skulle være unødvendig å si at
denne oversettelsen stemmer med den bibelske grunnsannhet om at Gud den allmektige er uten begynnelse og ende, og at Jesus Kristus er hans enbårne Sønn!
03. KOL 01:16-20: ‘For i ham ble alt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og
det usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter. Alt er
skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Han er hodet
for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett
og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og
ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og alt på jorden, da hans
skapte fred ved hans blod, på korset.’
At noen kan bruke disse bibelversene som bevis for at Kristus er Gud, er ufattelig!
Hver eneste setningsdel i disse versene skiller jo helt klart mellom Gud og Kristus!
Når det skrives, ‘at det var Guds vilje å la hele (Guds) fylde ta bolig i ham (Kristus),’ er det denne setningsdelen som tolkes slik at Gud selv sier han er Kristus. Men
hva da med den neste setningsdelen: ‘— for ved (gjennom) ham å forsone alle ting
med seg selv.’
Stemmer dette med at Gud er Kristus? Nei, se, da blir de fleste svar skyldig!
336
Er Gud Kristus
04. KOL 02:08-09: ‘Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden,
og ikke fra Kristus.’ (Grunnkreftene i verden: GAL 04:03) I ham er hele guddomsfylden til stede.’
At ‘hele guddomsfylden er legemlig til stede’ i Kristus, kan umulig gjøre ham til Gud
den allmektige. Det betyr ganske klart at Jesus Kristus totalt sett utgjør et bilde av
Den usynlige Gud som er det nærmeste noe menneske kan komme ham. Les GAL
04:03: ‘Men i tidens fylde (når den bestemte tiden var gått i oppfyllelse) sendte Gud
sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.’ Kan det sier klarere en dette? Og
sikter ikke Paulus nettopp til treenighetslæren når han advarer mot ‘visdomslære
og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden (de verdslige), og ikke fra Kristus? Han kaller den også for ‘et
løgnens under.’
05. HEB 01:05-09, NKJ: ‘For til hvem av englene har Gud noengang sagt: ‘Du er
min Sønn, jeg har født deg i dag. Eller, som det står: Jeg vil være en Far for
ham, og han skal være en Sønn for meg.’ 6 Og når han skal føre sin førstefødte inn
i verden igjen, sier han: ‘Alle Guds engler skal tilbe ham.’ 7 Om englene har han
sagt: ‘Han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild.’ 8 Men om Sønnen sier han: ‘Din trone, Gud, står i tider, rettferds stav er din kongestav. 9 Du har
elsket rettferd og hatet urett; derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje
fremfor dine fiender.’
Den første uthevde teksten taler for seg selv. Hvordan noen kan bruke den som bevis
for at Gud er Kristus, ligger over min fatteevne, for her sier Gud akkurat det
motsatte, ikke bare én gang, men to! Men i vers 8 og 9 står jo helt klart at Gud selv
kaller Jesus for Gud! Det er oversettelsen som er feil. Jeg skal her ta frem grunnteksten og gå nærmere inn på den.
Jeg skal nøye meg med å oversette de 5 første ordene, så skal du klart se hvor feilen
ligger: huios thronos theos aion aion. Feilen ligger i bruken av det første ordet, som
betyr sønn. Rett oversettelse, ord for ord, blir: ‘Sønnens trone (er fra) Gud i tid og
tider,’ (For å vurdere rett oversettelse fra gresk til norsk, er det viktig å være klar
over at gresk er uten både ubestemt artikkel og hjelpeverb. I tillegg er bruken av
preposisjoner meget begrenset.) Legg merke til ordet lego i vers 7. Det betyr å si.
Dette ordet blir ikke brukt i vers 8, men det er likevel tatt med i oversettelsen! Jeg
kunne vist til flere eksempler, men dette får holde for denne gang!
HEB 01:08-09), Stroggs Hebrew / Greek: 8 aggelos lego hos poieo aggelos pneuma
leitourgos phlox pur 8 huios thronos theos aion aion rhabdos euthutes rhabdos
basileia 9 agapao dikaiosune miseo anomia dia touto theos theos chrio elaion
agalliasis para metochos
Er Gud Kristus
337
PAKTEN: 8 Men Sønnens trone er fra Gud i tid og tider, og rettferdighetens stav
skal være ditt (Sønnens) rikes kongestav. 9 Fordi du har elsket rettferdigheten og
hatet lovløsheten, har Gud, din Gud, dynket deg med gledens olje og opphøyet deg
over dine medarvinger.’
Paulus viser til SAL 45:07-08, jfr. MAT 26:06-13
Forresten: La meg nevne én ting til: metochos betyr ikke fiender, men medarvinger.
Og hvem er Kristi medarvinger?
metochos, met'-okh-os; participant, i.e. (as noun) a sharer; by impl. an associate: -fellow, partaker, partner. (NB! Som du ser, betyr ikke dette ordet fiende, men
medarving, en som har fellesskap med.
Det er rimelig å tro at de som har oversatt denne teksten, ikke har forstått hvem som
er Kristi medarvinger, men det skal likevel en stor grad av fri fantasi til for å få ordet
medarving til å bety fiende.
06. SAL 45:08: ‘Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongestav.’ Jeg
viser her til punkt 05. Likevel, legg merke til hvor grunnleggende forskjellen blir
bare med en liten justering i oversettelsen. Her er det bare et spørsmål om hvor man
setter inn hjelpeverb og pronomen.
DNB: ‘Du har elsket rettferd og hatet urett, derfor Gud, har din Gud salvet deg med
gledens olje fremfor dine fiender.’ Her er Gud direkte omgjort til Kristus.
PAKTEN: Fordi du har elsket rettferdigheten og hatet lovløsheten, (anomia = lovløshet) har Gud, din Gud, dynket deg med gledens olje og opphøyet deg over dine
medarvinger.’ Her ser du at Kristus er Guds Sønn og at Gud den allmektige også er
Kristi Gud.
07. 2MO 03:14: ‘Da sa Gud til Moses: ‘Jeg er den jeg er.’ Slik skal du svare
israelittene: Jeg Er har sendt meg til dere.’ (Kom. DNB: Jeg Er: Slik tydes det hebraiske navnet Jahve, som er avledet av et hebr. ord for ‘å være.’ I oversettelser
oversettes det vanligvis med Herren.)
2MO 03:14, hebraisk: ‘elohiym ‘amar mosheh hayah hayah ‘amar koh ‘amar ben
yisra’el hayah shalach
Jeg har aldri opplevd så bye bibelfabling som når det gjelder betydningen av Guds
egennavn, JHVH, Jahve, Jahveh eller Jehovah, kanskje med unntak av opprykkelsen. Samtlige grunntekster bruker formen Jehovah. Når Gud den allmektige selv
forklarer betydningen av sitt navn, sier han at det er hayah hayah. Han gjentar det,
eller sier det samme ordet to ganger. Ordet blir brukt 1116 ganger i 1114 vers i Den
hebraiske grunnteksten , og betydningen er: Jeg skal fullføre (det) jeg skal fullføre.
338
Er Gud Kristus
Fra hebraisk til engelsk: hayah, haw-yah; a prim. root; to exist, i.e. be or become,
(always emphatic, and not a mere copula or auxiliary): — beacon, altogether, be(come, accomplished, committed, like) break, cause, come (to pass), continue, do,
faint, fall, follow, happen, have, last, pertain, quit(one) self, require, use.
Fra hebraisk via engelsk til norsk: Som det kommer frem av oversettelsen til engelsk, blir hovedbetydningen av ordet hayah å gjøre, la skje, fullføre, gjennomføre.
Dette kommer også klart frem de 1116 gangene ordet blir brukt i grunnteksten. Da
blir betydningen av Guds ord følgende; hayah, hayah = jeg skal fullføre, jeg skal
fullføre. Guds egennavn er det eneste i Bibelen som er et verb og ikke et substantiv.
Som du ser i fremhevet tekst på engelsk, er ordet alltid et gjerningsord, og aldri et
tilleggsord eller et hjelpeverb. Ordet å være er et hjelpeverb. Derfor kan Guds egennavn ikke inneholde å være, eller Jeg Er. Oversettelsen Jeg Er bygger på det greske
uttrykket ego eimi = jeg er, men Guds egennavn har da aldri vært gresk!
08. JOH 08:54-59: ‘Jesus svarte: ‘Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verd.
Men det er min Far som ærer meg, han som dere kaller deres Gud. Dere kjenner ham
ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner,
slik dere er. Men jeg kjenner ham og tar vare på hans ord. Deres far Abraham jublet
over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg.’ ‘Du er ennå ikke
femti år og har sett Abraham?’ sa jødene. Jesus svarte: ‘Sannelig, sannelig, jeg sier
dere: Før Abraham er jeg.’ Da tok de opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus
skjulte seg for dem og forlot templet.
‘Før Abraham er jeg.’ (Egentlig skal det stå var jeg, men da passer det ikke med
filosofien om betydningen av Guds navn.) Denne vesle setningen blir av mange brukt
som bevis på at Kristus selv sier at han er Gud den allmektige, (og hvem kan vel da
benekte det) siden han påstår å bruke Jeg Er om seg selv. Så er ikke tilfellet. Det
Jesus her forteller fariseerne, er ganske enkelt at at han har vært til, eksistert, fra
lenge før Abraham ble til.
Og igjen: Det greske språket har ingen hjelpeverb, derfor er det korrekt å si: ‘Jeg var
til før Abraham ble til.’ Og dette stemmer med innholdet i teksten, for det Jesus her
viser til, er sin før-jordiske tilværelse i det himmelske som Guds enbårne Sønn.
Til avslutning: Jeg forsøker ikke å overbevise deg på noen som helst måte med dette,
men jeg vil gjerne forklare deg hvorfor jeg selv ikke kan tro på treenighetslæren,
denne greske (hedenske) filosofien (Platon) som ikke var en del av den kristne forkynnelse før etter år 390 e.Kr. Den er historisk fundamentert, ikke bibelsk.
Da vi snakket om dette på Sabbatsskolen, ble jeg overrasket over at alle uten unntak
trodde på treenighetslæren uten at de hadde det minste kjennskap til dens innhold. Derfor legger jeg med en fullstendig kopi til deg som jeg har skrevet av direkte
Er Gud Kristus
339
fra Konkordieboken. Det er Den norske kirkes bekjennelse av treenighetslæren. Noen
annen beskrivelse enn denne finnes ikke, med unntak av den katolske, som er noe
enklere.
Og helt til slutt: Jeg sender med min egen betenkning angående treenighetslæren ‘Er
Gud Kristus?’ for å vise hvorfor jeg ikke tror på den. Jeg synes selv at denne betenkningen helt klart og utvetydig underbygger min tro på at Gud er Kristi Far, og at
Kristus ikke kan være sin egen Far all den tid han er Guds enbårne Sønn. Jeg håper
dette er av interesse for deg.
Jeg vil igjen understreke at dette ikke er noe forsøk på å undergrave din tro, for det
virker for meg som om du har gjort deg opp en klar mening om dette — selv om du
aldri har lest den offisielle treenighetslæren!
Noen andre bibelvers som ofte blir brukt til å bevise at Gud
er Kristus, og Kristus dermed Gud den allmektige.
01. 1JO 05:20: ‘Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi
kjenner Den Sanne. Og vi er i ham, Den Sanne, vi som er i hans Sønn Jesus Kristus.
Han er Den sanne Gud og det evige liv.
Mange bruker dette bibelverset som det klareste bevis for at Gud er Kristus. De tror
at han i den siste linjen viser tilbake på Jesus Kristus, men det blir ikke grammatisk
korrekt, for et personlig pronomen viser ikke tilbake på et kompliment, i dette tilfellet
‘i hans sønn, Jesus Kristus.’ Han viser heller ikke tilbake til Den Sanne i forrige
linje, som også er et kompliment. Nei, han i den siste linjen viser tilbake på Den
Sanne som er de to siste ordene i den første linjen.
Ved å få påpekt dette klare faktum gir de fleste opp å bruke dette bibelverset som
bevis på at Gud den allmektige er Kristus, og benytter seg i stedet av andre som er
mer uklare.
Et spørsmål i den forbindelse: Hvorfor bruke noen få, uklare bibelvers som grunnlag
for en så viktig del av din tro, når det finnes flere hundre, for ikke å si tusener, av
bibelvers som er klinkende klare?
02. JOH 01:01-02: 1 ‘I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
2 Han var i begynnelsen hos Gud.’
For å finne den rette betydningen av disse to versene må vi inn i Den greske grunnteksten. I tillegg er det nyttig å ha et minimum av kunnskap til grammatikk.
340
Er Gud Kristus
Gresk: arche logos logos theos logos theos 2 houtos arche theos
JOH 01:01, translitterært (oversatt ord for ord):
arche
logos
logos
theos
logos
theos
begynnelse
ord
ord
gud
ord
gud
(I) begynnelsen (var) Ordet.
Ordet (var hos) Gud, (og) Ordet (ble) gud
Hvis vi også oversetter betydningen av ordet gud, blit helt korrekt oversettelse slik:
‘I begynnelsen var Ordet, Ordet var fra Den mektige, og Ordet ble mektig.’
JOH 01:02, translitterært (oversatt ord for ord)
huotos ache
theos
denne begynnelse gud
Han var i begynnelsen hos Gud.
Som du ser må vi sette inn både hjelpeverb og preposisjoner for å oversette dette til
brukbart norsk. Det greske språket har heller ikke den ubestemte artikkelen. Og hvis
vi leser vers 01 og 02 med omtanke, ser vi at ‘han var hos Gud er gjentatt to ganger
etter hverandre. Ut fra dette oversetter jeg slik: I begynnelsen var Ordet, Ordet var
fra Gud og Ordet ble en gud. Han var i begynnelsen hos Gud. (Det er lite
sannsynlig at forfatteren har ment å gjenta at ‘han var hos Gud’ når hovedinnholdet
i Johannes’ budskap var at Kristus var fra Gud.) Her har jeg i vers 01 brukt ‘en gud.’
Kan det være korrekt? Vi skal se.
I Gjerningene 28:06 står: ‘De ventet at han skulle hovne opp eller straks falle død
om. Da de hadde ventet lenge uten å se at det skjedde noe uvanlig med ham, slo de
helt om og sa at han måtte være en gud.’ Jeg tar med de to siste ordene i den siste
setningen på gresk: lego theos. Disse to ordene er oversatt med: ‘— og sa at han
måtte være en gud,’ Ser du at den ubestemte artikkelen mangler i grunnteksten i
begge versene, både i Johannes og Gjerningene, men at den i oversettelsen er tatt
med i forbindelse med Paulus, men utelatt i forbindelse med Kristus? Én ting er
iallfall sikkert: Den må enten utelates begge steder, eller settes inn begge steder! Men
siden det ikke finnes noen ubestemt artikkel på gresk, men det gjør det på norsk, må
den selvfølgelig tas med — på begge steder! Er ikke den ubestemte artikkelen bevisst
utelatt i JOH 01:01 for at vi skal tro at Gud er Kristus når vi vet at Ordet er Kristus?
Og er den ikke satt inn i APG 28:06 fordi det ville vært absurd å påstå at Paulus var
Gud den allmektige?
For meg personlig utgjør dette en klar og bevisst bibelforfalskning!
03. ÅPB 01:11,NKJ: ‘Den sa: ‘Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste,’ og:
‘Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene i Efesos, Smyrna,
Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.’
Er Gud Kristus
341
ÅPB 01:11, I DNB er dette verset oversatt slik: ‘Og den sa: ‘Det du får se, skal du
skrive ned i en bok og sende den til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna,
Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia og Laodikea.’ Som du ser er Alfa og Omega
utelatt her, og det er det også i de fleste andre oversettelsene. Det er min uærbødige
påstand at dette klart er innsatt for å omgjøre Kristus til Gud den allmektige, for i
dette verset taler budbringeren klart på vegne av Kristus. Det er likevel ikke like klart
hvem budbringeren taler på vegne av i ÅPB, for engelen taler av og til på vegne av
Gud og av og til på vegne av Kristus. I vers 22:13, hvem taler budbringeren på vegne
av der, Gud eller Kristus?
04. JOH 10:30: ‘Jeg og Faderen vi er ett.’ Dette verset blir oftest brukt i pinsemenigheten og av baptistene som bevis på at Gud og Kristus er én og den samme.
Men husk, det står ett, og ikke en. (På engelsk kommer dette ikke like klart frem, for
one på engelsk, blir brukt i begge tilfeller. Det ligger i språkets oppbygning, for de
har ikke noe eget ord for ett.) Dessuten blir betydningen av dette verset helt tydelig
forklart av Jesus i JOH 17:21: ‘Jeg ber om at de alle må være ett, liksom du; Far, er
i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt
meg.’ Her er King James enda klarere. PAKTEN skriver i JOH 17:21: ‘Jeg ber om
at de alle må være ett, slik du er ett med meg, og jeg med deg. Jeg ber om at også de
må være ett med oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.’ Hvis dette kan tolkes
slik at Gud og Kristus er den samme, betyr det også at enhver som blir frelst, blir den
samme som Gud den allmektige. Da er vi tilbake til før Gud fødte Kristus!
05. ÅPB 22:12-16, NKJ: ‘Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å
gjengjelde enhver etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste,
begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av
livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene
og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler
løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg
er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.’
Dette er det avsnittet i Den greske teksten som er vanskeligst for meg, for her klarer
jeg ikke helt å skjelne om Alfa og Omega viser til Gud den allmektige eller til Jesus
Kristus. Men jeg er klar over at engelen som taler, taler på vegne av både Gud og
Kristus, og at Alfa og Omega viser til Gud den allmektige. Han er uten begynnelse
eller ende. Men Kristus også er Den Første og Den Siste ved to anledninger: Først
da han ble skapt / født som Guds enbårne Sønn. Han var både den første og den siste
som Gud skapte / fødte egenhendig, for etter Kristi fødsel, ble alt annet skapt av ham
Kristus var også den første og den siste da han ble oppreist fra de døde. Gud reiste
ham opp og gav ham deretter nøklene til døden og graven, (dødsriket i norske
oversettelser, men haides eller graven i engelske) slik at alle unntatt Krustus selv, er
det Kristus som skal oppreise. Men selv om denne ene fremstillingen kan være noe
uklar for meg, kan jeg ikke la dette ene uklare bibelverset overstyre alle de hundre
342
Er Gud Kristus
gangene Bibelen er klinkende klar på dette området. Da blir jeg nødt til å forholde
meg til Salme 119:160, NKJ: ‘Summen av dine ord er sannhet, evig er all din rettferdige dom.’
Avslutning: Jeg har i de senere år gått grundig til verks for å finne frem til den ufravikelige sannheten i dette spørsmålet, for det har alltid vært viktig for meg. Allerede
som barn avviste jeg treenighetslæren, uten å vite det, basert på den enkle barnslige
tankegangen at en pluss en, en far og en sønn, aldri kan bli flere eller færre enn to.
De kan alri bli tre, og heller ikke en tredjedel! Når noen, medregnet presten som jeg
gikk og les for, og som jeg også hadde som lærer i kritendomsfaget på realskolen,
Meinich Gundersen, forsøkte å fortelle meg noe annet, svarte jeg: ‘Det er bare tull,
det der!’ Han smilte litt overbærende av meg, men jeg ser nå at jeg hadde rett. Den
barnslige intuisjonen som gjorde at jeg avviste dette, stemmer helt og fullt med den
bibelske sannheten!
Om Jehovas vitner:
Den eneste religiøse organisasjon som har avvist denne ubibelske filosofien, er
Jehovas vitner. Dermed har Jehovas vitner også avskåret seg fra enhver mulighet til
å bli godtatt i Det felleskristelige råd som setter denne trosbekjennelsen som en klar
og ufravikelig betingelse for medlemskap.
Om Adventistene:
Opprinnelig avviste også Adventistne denne hedenske og ubibelske læren, men for
å bli opptatt som medlem i Det felleskirkelige råd, har Adventistene nå godtatt dette.
Denne endringen i trosbekjennelse har medført stor strid og splittelse innenfor
Adventistene, og mange blant Adventistene avviser den fremdeles, men ledelsen
innefor adventistkirken fastholder nå hardnakket på denne læren.
Et annet problem Adventistene hadde for å bli opptatt som medlem av Det felleskristlige råd, er deres klare forståelse av sjelen om noe dødelig av kjøtt og blod, og
ikke noe usynlig og udødelig som enten kommer til himmelen når et menneske dør,
eller farer rett til helvete og en tiders pine.
Denne læren var Adventistene ikke villige til å gi avkall på, og det ble da godtatt som
et kompromess ettersom de var villige til offisialt å adoptere treenighetslæren. Og
slik kjøpslår de om Guds ord.
Læren om et tiders brennende helvete blir heller ikke lenger aktivt forkynt verken av
Den katolske kirke eller Den norske kirke, men de har begge likevel unnlatt å ta noe
endelig oppgjør med denne ufyselige vranglæren.
343
Guds navn og ‘jeg er.’
av JOHN E. MEVIK, KLEPPESTØ, fra Dagen den 9. oktober 2003
I mange, for ikke å si de fleste, bibeloversettelser er det et underliggende budskap om
at Jesu utsagn om seg selv i Johannes-evangeliet (JOH 04:26, 08:24, 08:28, 08:58,
18:05, 18:06, 18:08), ‘Jeg er,’ gr. ego eimi, er en slags gjentakelse av gudsnavnet vi
angivelig finner i 2MO 03:14, og som i de fleste bibeloversettelser gjengis slik: Da
sa Gud til Moses: ‘Jeg er den jeg er.’ Og han sa: ‘Så skal du si til Israels barn:* JEG
ER har sendt meg til dere.’
*korrekt: sønner
I Norsk bibel sin oversettelse av 1988 står det en fotnote* til uttrykket ‘jeg er den jeg
er,’ med følgende forklaring:
*hebr. JHWH
Det som nok vil overraske mange, er at både nevnte fotnote og oversettelsen av 2MO
03:14 i de aller fleste bibler faktisk er direkte gal. Gjengitt ordrett fra hebraisk lyder
vers 14 slik: Da sa Gud til Moses: ‘Jeg vil være som jeg vil være.’ Og han sa: ‘Så
skal du si til Israels barn: ‘Jeg vil være’ har sendt meg til dere.’ Det aktuelle hebraiske ordet i verset er AHJH (uttales: ehjæh), dvs. 1. pers. entall, imperfektum av
verbet å være. Det samme ordet finner vi i vers 12 (som eiendommelig nok er oversatt rett i bibler som ellers gjengir vers 14 galt): Og han sa: ‘Sannelig, jeg vil være
med deg —’
Det hebraiske ordet Gud bruker om seg selv i 2MO 03:14 er m.a.o. AHJH og ikke
JHVH. Betydningen av Guds navn, JHVH, vet man ifølge hebraisk-kyndige teologer
ikke helt hva betyr, bare at det er et uttrykk for Den Absolutt Eksisterende, Han-somer-i-evighet.
2MO 03:14 uttrykker derfor: Da sa Gud til Moses: ‘Jeg vil være.’ (Uderforstått: med
dere i denne prøvelsen) som jeg vil være.’ (Underforstått: med dere i alle andre
prøvelser).
Og han sa: ‘Så skal du si til Israels barn: ‘Jeg (underforstått: den Gud som alltid vil
være med sitt folk) vil være har sendt meg til dere.’ (Det er dette meningsinnholdet
vi vanligvis finner i jødiske bibler, bl.a. The Chumash, utgitt av Mesorah Publications, Ltd., New York, 1994, s. 302-305. JFR. også 2MO 03:12 der samme ordet
er brukt, og der det står uttrykkelig at Gud vil være med sitt folk.
Det er altså i vers 12 og 14 Gud egentlig sier hvem han er, mens han i vers 15 forteller Moses sitt navn: Så sa Gud til Moses: ‘Så skal du si til Israels barn: HERREN
(JHVH) har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid.’ (2MO 03:15)
Guds navn (JHVH) betyr altså ikke ‘Jeg er.’ (Forklaringen i 2MO 03:14 er det
nærmeste vi kommer hva navnet betyr).
344
Er Gud Kristus
Guds navn kan derfor heller ikke kobles til utsagnet ‘jeg er,’ gr. ego eimi, i NT.
Uttrykket forekommer 48 ganger i NT og er vanligvis oversatt med: ‘Det er meg.’ (se
f.eks. JOH 09:09, MAT 14:27 og MAT 26:22, 26:25.
Når Jesus bruker uttrykket i JOH 04:26, 08:24, 08:28, 08:58, 13:19, 18:05, 18:06 og
18:08, betyr utsagnet egentlig det samme, dvs. ‘det er meg’ i betydningen ‘det er jeg
som er Messias,’ eller ‘Jeg er han — Messias.’ (Merk den sammenhengen utsagnet
står i).
Det antatt mysteriøse utsagnet ‘Jeg er’ i Johannes-evangeliet, og som angivelig fikk
vaktstyrken og overprestenes og fariseernes tjenere som skulle arrestere Jesus, til å
falle til jorden, er m.a.o. ikke noen mystisk proklamasjon av gudsnavnet, et sesam,
sesam, så å si, men en likefrem og vanlig måte å si ‘det er meg’ på gresk.
345
‘Jeg er’ — Jesu guddommelige presentasjonsformel
av Gunnar Johnstad, 1. amanuensis ved NLA,
fra Dagen den 30 oktober 2003
I et innlegg i Dagen 9. oktober kommenterer John Mevik forståelsen og oversettelsen av de såkalte ‘jeg er’ - ordene i Johannesevangeliet (gresk: ego eimi) der de står
absolutt, uten et påfølgende predikatsord eller kompliment, til forskjell fra se syv ‘jeg
er’ - ordene i det samme evangelium som har en nærmere bestemmelse: ‘Jeg er livets
brød, jeg er verdens lys,’ osv. Det dreier seg om stedene JOH 08:24, 08:28, 08:58,
13:19, jfr. 04:26, 06:20 0g 18:05-06.
De absolutte ‘Jeg er’ - ordene
Mevik mener at disse ordene ikke skal forstås på bakgrunn av gudsnavnet JHWH i
2. Mosebok 03:14, slik det gjøres i flere bibeloversettelser, bl.a. Norsk Bibel (NB88),
som oversetter eksempelvis JOH 8:28 på følgende måte: ‘Når dere får opphøyet
Menneskesønnen , skal dere forstå et jeg er den jeg er.’ Mevik har i denne sammenheng en bibeloversettelsesmessig interessant og utfordrende kommentar til 2. MO
03:14: Han påstår at at oversettelsen av dette sted ‘i de aller fleste bibler er gal.’
Denne påstand kan og bør diskuteres, men skal ikke kommenteres her. I stedet vil jeg
kommentere Meviks forståelse av de absolutte ‘Jeg er’ - ordene i Johannesevangeliet. Han forstår det som et vanlig, dagligdags identifikasjonsuttrykk, = ‘det
er meg (med et underforstått predikatsord: ‘Det er jeg som er Messias,’ og at de skal
her som på andre steder i evangeliet der de greske ordene ego eimi forekommer,
f.eks. i JOH 09:09, være en likefram og vanlig måte å si ‘det er meg’ på gresk.
Mevik nevner i sitt innlegg ikke oversettelsen av Johannesevangeliets ‘Jeg er’ - ord
i Bibelselskapets oversettelse (NO 78 / 85) Men med sin forståelse av disse ordene
som en hverdagslig vending vil han måtte være uenig i den oversettelsen som der er
valgt. For ‘Jeg er’ - ordene i JOH 08:24, 08:28 og 13:19 gjengis ikke som en identifikasjonsformel, ‘det er meg,’ men med ordene ‘jeg er Han.’
Oversettelsen ‘jeg er Han’ markerer at man mener at den nærmeste bakgrunn for
disse ordene er å finne, ikke i 2MO 03:14, selv om man nok vil mene at også denne
teksten er viktig som bakgrunn, men i andre hoveddel av Jesajasboken, altså i JES
40-55. Her forekommer ordene ani hu gjentatte ganger i den hebraiske grunnteksten.
De betyr ‘Jeg (er) Han,’ men gjengis i norske oversettelser tradisjonelt gjerne med
‘Jeg er Gud,’ eller nærmest usynliggjøres. Ett unntak er oversettelsen Bibelen, Guds
Ord, også kalt Den norske King James oversettelsen. som konsekvent gjengir ani hu
med ‘Jeg er han.’ Det hebraiske ani hu på sin side er en variant av formelen ‘ani
JHWH’ some forekommer hundretalls av ganger i GT, jfr. f.eks. JES 45:18, Hosea
13:04, og Joel 02:27.
346
Er Gud Kristus
‘Jeg er,’ i Jesajah 40-55
Ordene ani hu og ani JHWH fungerer i Jesajah 40-45 som en guddommelig presentasjonsformel: Gud omtaler seg slik når han står overfor sitt folk og presenterer
seg som dets eneste Gud. Nå er det avgjørende viktig for forståelsen av de johanniske ‘Jeg er’ - ordene og kjenne til hvordan det hebraiske ani hu er oversatt i den
førkristne greske oversettelsen av Det gamle testamente Septuaginta, for det er denne
greske bibel Johannes hovedsakelig bruker når han siterer og alluderer til GT.
Og forholdet er da at Septuaginta på en rekke steder i Jesajahbokens andre hoveddel,
bl.a. i JES 41:04, 43:10, 43:25, 46:04, 48:12 og 52:06, oversetter det hebraiske ani
hu med det greske ego eimi, altså med de samme ordene som er brukt i Jesu absolutte
‘Jeg er’ - ord i den greske grunnteksten til JOH 08:24, 08:28 og 13:19.
I den greske bibel synes de absolutte ego emi - ordene å være brukt med en dobbelfunksjon: De brukes på den ene side for å presentere Israels Gud som den eneste
sanne frelser og Herre, jfr. JES 43:10-11, og de kan på den annen side fungere som
et guddommelig navn. Således oversettes JES 43:25, hvor den hebraiske teksten har:
‘Jeg, jeg er han som sletter ut dine misgjerninger (min oversettelse), til gresk på en
måte som kan gjengis slik på norsk: ‘Jeg er ‘Jeg er’ som sletter ut dine misgjerninger.’
Det samme forhold har vi i JES 51:12 hvor det i den grerske oversettelsen heter: ‘Jeg
er ‘Jeg er’ som trøster dere.’ Den spesielle formelen ani hu med varianter inntar for
øvrig en viktig plass i enkelte jødiske festliturgier og brukes da som et regulært gudsnavn og fungerer som gudsproklamasjon.
NO 78 / 85 er ikke alene om å oversette de absolutte ‘Jeg er’ - ordene i Johannesevangeliet i lys av de stedene i Jesajah-boken der den greske bibelen oversetter den
hebraiske formelen ani hu med ego emi. En rekke nyere bibeloversettelser gjør det
samme. Jeg mener det i tillegg til det rent filosofiske også kan angis andre grunner
for at dette er en nærliggende tolkning, men det vil føre for langt å komme inn på det
her.
GTs guddommelige ‘jeg.’
Tolkes ‘Jeg er’ - ordene i det fjerde evangelium på bakgrunn av de nevnte steder fra
Jesajah-boken, er det GTs guddommelige ‘jeg’ vi møter i Jesu munn. Jesus anvender,
på en måte som var helt utenkelig for skriftlærde i hans samtid, Guds hellige ‘jeg er’
på seg selv. Hans ‘jeg’ er ett med GTs goddommelige ‘jeg.’
Dette er for øvrig på linje med en rekke andre ord av Jesus der han også suverent tar
det guddommelige ‘jeg’ i sin munn, jfr. f.eks. Matteus 11:28-30.
Evangelisten Johannes er kjent bevisst å bruke en rekke dobbelttydige uttrykk, som
Er Gud Kristus
347
i JOIH 03:08 der det greske ordet han bruker, pneuma, kan bety både ånd og vind,
og i JOH 03:14 der han anvender et ord som kan bety både løfte opp og opphøye.
Det er godt mulig at også ‘Jer er’ - ordene i Johannesevangeliet har en dobbel klang:
Det kan på den ene side fungere som en Jusu hverdagslig selvidentifikasjon og
oversettelsen av dem med ‘det er meg,’ er slik sett fullt mulig. På den annen side kan
de samtidig fungere som en guddommelig presentasjons- og åpenbaringsformel, og
det vil kreve en oversettelse som i størst mulig grad ivaretar dette majestetiske ‘jeg
er.’
Ingen ‘mystisk presentasjon.’
For dem som var kjent med den bibelske tradisjon, vil denne siste, guddommelige
dimensjon i Jesu ‘Jeg er’ - ord neppe ha fortont seg spesielt mysteriøs eller som en
‘mystisk proklamasjon,’ for å bruke Meviks ord. Mange vil meget vel ha skjønt hva
det dreier seg om, at her talte Jesus med en vending som Gud - og bare han - gjør
bruk av i Jesajah-boken og som kvalifiserte Jesu ‘Jeg er’ som Guds ‘Jeg er,’ jfr. Jesu
ord om hans livsenhet med Faderen i JOH 10:30: ‘jeg og Faderen vi er ett.’ Mange
skjønte at Jesus gjorde det uhørte når han tok det guddommelige ‘Jeg er’ i sin munn,
som et navn hans Far hadde gitt ham, jfr. JOH 17:12.
Dette var en likefram gudsbespottelse som ifølge Moseloven skulle straffes med
døden. (3MO 24:16) Derfor reagerte Jesu tilhørere på en helt sakssvarende måte som
reaksjon på hans ord: ‘Før Abraham var, er Jeg,’ tok opp steiner for å kaste på ham.
(JOH 80:58-59)
‘Jeg er’ - ordene hos Johannes er kristologi på fortettet og særdeles dyptpløyende vis!
348
Svar til ‘ego eimi’ — ‘jeg er’
av Arne Jordly
Jesus hadde ved flere anledninger prøvd å forklare disiplene at han snart skulle forlate dem, og dette medførte stor sorg og tristhet blant dem. Da sier Jesus til disiplene: (Johannes 14:28, Norsk King James) ‘Dere har hørt at jeg har sagt til dere: Jeg
går bort, men kommer tilbake til dere. Og dersom dere elsket meg, ville dere glede
dere når jeg sier: Jeg går til min Far, for min Far er større enn meg.’ Dette sa Jesus
rett før sin død i år 33, for snart 2000 år siden.
Nøyaktig ett tusen ni hundre og tjuefire år senere, i 1957, skriver Dr. Philos ValenSenstad i sin treenighetslære, punkt 24: ‘Og i denne treenigheten er intet først eller
sist, intet større eller mindre.’ Denne uttalelsen er helt klart og tydelig direkte i
strid med det Jesus selv sa til disiplene rett før han døde. Hvem skal vi tro? Skal vi
tro vår Redningsmann Jesus Kristus eller skal vi tro filosofen Valen-Senstad?
Beklageligvis har hele Den norske kirke og størsteparten av det norske folk tatt
stilling mot Kristus til fordel for Valen-Senstad! Det er dette som gjør at slik en stor
del av det norske folk tror at Gud den allmektige og Jesus Kristus er en og samme
person — stikk i strid med Bibelens budskap! De er kommet så langt på avveier at
de til og med staurfester Gud den allmektige! Denne filosofien om at Jesus selv sier
at han er Gud den allmektige hver gang han viser til sin egen person, det såkalte
absolutte ‘jeg er,’ er en av menneskenes største villfarelser. For, hvis Jesus, direkte
eller indirekte, hadde påstått at han var Gud den allmektige, ville jødene ha vært i sin
fulle rett når de ville steine ham til døde, for dette var helt klart i tråd med Moses lov.
(Femte Moses 18:15) Det Jesus kjempet for å få presteskapet til å forstå, og
akseptere, var at han var Guds himmelske Sønn, Den lovte Messias.
Fariserne forsøkte å forvrenge dette slik at det skulle høres ut som om han påstod at
han var Gud den allmektige. Alfa kursheftet tar her stilling til fordel for fariserne når
det på side 7 helt nederst på siden påstås at Jesus gjorde krav på å være Gud den
allmektige. De viser da til farisernes falske anklage mot Jesus og påstår at den er
sann! Les Johannes 14:31-33: ‘Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham.
Jesus svarte dem: ‘Mange gode gjerninger fra min Far har jeg vist dere. For hvilken
av disse gjerningene steiner dere meg?’ Jødene svarte ham og sa: ‘For en god
gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse og fordi du som er et menneske,
gjør deg selv til Gud.’ Kan du på noen som helst måte tolke dette dit hen at Jesus
selv, direkte eller indirekte, her påstår at han er Gud den allmektige?
Så til de stedene i budskapet etter Johannes der 1. amanuensis Gunnar Johnstad påstår at Jesus hevder å være Gud den allmektige. Det dreier seg om følgende sju
forskjellige skriftsteder i budskapet etter Johannes: JOH 08:24, 08:28, 08:58, 13:19,
04:26, 06:20 og 18:05-06.
Er Gud Kristus
349
01. JOH 08:21, Det norske Bibelselskap: ‘Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For
hvis dere ikke tror at "jeg er Han," skal dere dø i deres synder.’
JOH 08:24, New International Version: ‘I told you that you would die in your sins;
if you do not believe that I am the one I claim to be, you will indeed die in your
sins.’
JOH 08:24: Den greske teksten:
epo apothnesko humon hamartia ean pisteo eimi apotnesko human hamartia
Og hvem var det Jesus i dette verset gjorde krav på å være? Guds enbårne Sønn,
selvfølgelig! Han viser allerede i vers 26 til at ‘han som sendte meg, er sann!’ Legg
også merke til hva han sier om slike som ikke vil tro at han er Guds enbårne Sønn:
‘De skal dø i sin synd!’
02. JOH 08:28, DNB: Da sa Jesus: "Når dere får løftet Menneskesønnen opp, da skal
dere forstå at "jeg er Han", og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men taler slik
Faderen har lært meg.’
JOH 08:28, NIV: So Jesus said: ‘When you have liftet up the Son of Man, then you
will know that I am the one I claim to be and that I do nothing on my own but speak
just what the Father has thaught me.’
JOH 08:28, SHG: tate apo iesous: hotan hupsos huios antropos oun: ginosko eimi
poieo oudeis emauto pater didasko laleo tauta
Det er den samme diskusjonen som fortsetter med fariserne der Jesus viser til sin død
på korset, gresk stauros; staurfeste = stauroo. Da skal de få erkjenne at han er Jesus
Kristus, Guds himmelske Sønn, Den lovte Messias. Han viser jo her klart til at han
ikke gjør noe etter eget ønske, men bare det som hans himmelske Far, Gud den
allmektige, har lært ham. Skulle dette tyde på at Jesus er Gud den allmektige? Nei,
en slik påstand vil være ren gudsbespottelse klart i strid med Guds ord!
03. JOH 08:58, DNB: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg."
JOH 08:58, NIV: ‘I tell the truth,’ Jesus answered,’ before Abraham was born, I am.’
JOH 08:58, SHG: iesous epo: amen lego prin abraham eimi
Dette verset er spesielt, for det er gjenstand for en formidabel forvrengning og
bibelfabling. Mange hevder at Jesus her sier direkte at han er Gud den allmektige.
Så er ikke tilfellet! Jesus viser her til sin førjordiske tilværelse som Guds himmelske
Sønn, Den lovte Messias. Den norske oversettelsen er feil her, men ikke den ameri-
350
Er Gud Kristus
kanske. Og selvfølgelig ikke den greske teksten. Hvorfor? De er jo oversatt temmelig
likt? På norsk skal det i tråd med korrekt grammatikk stå: ‘Fra før Abraham har jeg
vært.’ Og hadde dette bibelverset vært korrekt oversatt i forhold til norsk
grammatikk, hadde vi sluppet all denne fablingen.
Men dessverre, det er ikke i alles interesse å formidle sannheten! Mange er
avhengige av å forkynne den offisielle lære for å beholde jobben.
Hvorfor er korrekt oversettelse har vært og ikke er? På norsk er det slik at hvis vi
viser til noe som går tilbake i tiden, sier vi har vært selv om situasjonen fortsetter,
og Jesus er jo fremdeles. Men slik er det ikke på engelsk, og heller ikke på gresk. Der
skal teksten være er når situasjonen vedvarer. Jesus har vært, og er fremdeles. Derfor
skal det på gresk og engelsk hete jeg er. Men på norsk skal det hete har vært. Et lite
eksempel: På norsk ville Bondevik sagt: Jeg har vært statsminister i tre år, selv om
han fremdeles var statsminister. Slik er det ikke på engelsk, og heller ikke på gresk.
På engelsk ville president Bush ha sagt: ‘I am president for three years.’ Da forutsatt
at han fremdeles var president. Hvis han hadde gått av etter tre år, hadde han sagt:
‘I have been president for three years.’ Og da ville alle engelsk-kyndige personer
fortått at han ikke lenger var president. Her er gresk og engelsk grammatikk samstemt. Derfor sier Jesus etter gresk og engelsk grammatikk: ‘Fra før Abraham er jeg.’
Og ingen vil vel benekte at Jesus fremdeles er, selv om han her viser til sin himmelske tilværelse som universets første skapning? På korrekt norsk skal det være: ‘Fra
før Abraham var, har jeg vært.’
Dette er kun elementær grammatikk som de fleste av oss lærte i engelsk-klassen på
realskolen eller i ungomsskolen. Men kanske dette er for grunnleggende for en 1.
amanuensis? Mange såkalt lærde har det slik at de legger alt sunt folkevett til side før
de åpner Bibelen, for da skal det fables! De kaller det filosofi. Er du ikke klar over
hvor mange ganger i Bibelen Gud advarer mot denne verdens visdom?
04. JOH 13:19, DNB: ‘Nå sier jeg dere dette før det skjer, for at dere, når det er
skjedd, skal tro at "jeg er Han".
JOH 13:19, NIV: ‘’I am telling you now before it happens, so that when it happens
you will believe that I am He.’
JOH 13:19, SHG: arti lego pro ginomai hotan ginomai pisteuo eimi
Her forteller Jesus disiplene om Judas’ forræderi mot ham, noe som forskrekket
disiplene siden Judas var en av dem. Jesus viser til profetien om Messias i Salme
41:09. Han sier at han forteller det på forhånd for at de skal vite at han er den som
profetien viser til, han som Judas løfter sin hel mot. Det skal jammen mye filosofi til
for å forvrenge dette til at Jesus sier at han er Gud den allmektige!
Er Gud Kristus
351
Hvis du ser litt nøye på den greske teksten, vil du se at der ikke står ego eimi, men
bare eimi. Dette fordi det personlige pronomenet ego bare brukes på gresk hvis jeg’et
skal understrekes, noe som ikke er tilfellet i dette verset, og heller ikke i noen av de
andre versene det her vises til! Det personlige pronomenet blir ofte forstått gjennom
bøyingen av verbet. Strengt tatt står heller ikke Han eller He, det siste ordet i den
norske og engelske oversettelsen, i den greske teksten. Det kan være interessant å
vite at når du oversetter fra gresk til norsk, og også engelsk, må du bruke omtrent
dobbelt så mange ord i oversettelsen for å få fram betydningen fra gresk. Det nye
testamente på norsk består av ca. 200.000 ord. På gresk bare rundt 90.000. En av
grunnene til dette er at mange småord som preposisjoner og personlige pronomener
ligger skjult i bøyingen av selve verbet og blir derfor utelatt. Det gammelgreske
koiné inneholder heller inne den ubestemte artikkelen, noe feil-oversettelsen av JOH
01:01 ikke har tatt hensyn til.
05. JOH 04:26, DNB: Jesus sier til henne: ‘Det er jeg, jeg som taler med deg."
JOH 04:26, NIV: Then Jesus declared: I who speak to you am he.’
JOH 04:26, SHG: iesous lego: laleo eimi
Her samtaler Jesus med den samaritanske kvinnen. I verset ovenfor sier hun til Jesus: ‘Jeg vet at Messias skal komme, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal
han forkynne oss alt.’ Da svarer Jesus: ‘Jeg er han, jeg som nå taler til deg.’
Her skal de jammen fables mye for å gjøre Jesus om til Gud den allmektige! Det
Jesus bekrefter overfor denne kvinnen, er at han er den profeten som Gud skal oppreise for sitt folk, (Femte Moses 18:15) Guds salvede; Messias på hebraisk og Kristus på gresk. Profetien om Guds salvede Messias går som en rød tråd gjennom hele
Det gamle testamente, og da som den Gud skal sende som Mellommann mellom Gud
og mennesker (Første Timoteus 02:05) for å bringe menneskene tilbake i et rett
forhold til Gud — det som Adam ødela gjennom sin ulydighet. Ser du nå hvor lett
det er å bli forvirret av menneskers filosofi og vranglære?
06. JOH 06:20, DNB: Jesus sa til dem: "(Det er meg,) vær ikke redde!"
JOH 06:20, NIV: He said to them: ‘(It is I); don’t be afraid.’
JOH 06:20, SHG: lego: phobeo
Ordet lego på gresk er her et eksempel på at det personlige pronomenet ligger skjult
i verbet. Lego = han sa. Det er enkelt å konstatere når du ser de to ordene lego:
phobeo på gresk, at ordet Jesus ikke forekommer i det verset. Derfor er den norske
oversettelsen feil og den amerikanske rett i dette tilfellet.
NB! Legg merke til at jeg er ikke blir brukt i dette verset! Det er en tilføyelse.
352
Er Gud Kristus
Dette er fortellingen om da Jesus kom gående på vannet og skremte vettet av disiplene. Det står i Matteus14:26 at de trodde han var et spøkelse! Ikke rart at han prøvde
å roe dem ned med å si til dem: ‘Vær ikke redde.’
At Jesus i denne situasjonen, og i strid med sannheten, skulle føle noe behov for å
fortelle dem at han var Gud den allmektige, blir en påstand så absurd at det er nesten
ufattelig at normale menneske med vett og forstand kan bli ført så langt på avveier!
NB! Legg igjen merke til at det verken står ‘det er jeg’ eller ‘jeg er han’ i den greske
teksten. Det er tilføyd av treenighetsforkjemere som senere had bygget opp en
omfattende filosofi omkring denne forfalskningen.
07. JOH 18:05-06, Det norske bibelselskap:
JOH 18:05.
‘Jesus fra Nasaret,’ svarte de. ‘Det er meg,’ sier Jesus. Forræderen
Judas var også der sammen med dem.
JOH 18:06.
Da Jesus sa: ‘Det er meg,’vek de tilbake og falt til jorden.
JOH 18:05-06, New International Version:
JOH 18:05.
‘Jesus of Nazaret,’ they replied. ‘I am he,’ Jesus said. (And Judas
the traitor was standing there with them.)
JOH 18:06.
When Jesus said, ‘I am he,’ they drew back and fell to the ground.
JOH 18:05-06, Strong’s Hebrew / Greek:
JOH 18:05.
apikrinimai iesous nazareth iesous lego: eimi ioudas kai ho paradidomi histemi
JOH 18:06.
oun epo: eimi aperchomai eis ho opiso pipto chamai
Også den sjuende og siste gangen det blir påstått at Jesus sier han er Gud den
allmektige, er lett å forstå for den som bare vil ta til seg den bibelske sannheten og
sette all filosofi og bibelfabling til side. Prestene og soldatene med Judas i spissen
er ute og leter etter Jesus for å arrestere ham. Jesus, som visste at dette skulle ramme
ham, gikk da fram og spurte dem: ‘Hvem leter dere etter?’ De svarte: ‘Jesus fra
Nasaret.’ Jesus bekrefter da at han er Jesus fra Nasaret med å si: ‘Det er meg.’
Så enkel og så klar er den bibelske sannhet! Men mennesker som på filisofisk
grunnlag ønsker å fremstille Guds salvede Jesus Kristus som Gud den allmektige må
ty til mange knep og forvrengninger for å forsøke å få denne filosofien til å falle på
plass. Og i strid med Guds sannhet klarer de å føre mange mennesker på avveier!
Hør hva Jesus sier i JOH 17:33: ‘Dette gir evig liv: Å kjenne den eneste sanne Gud
og ham som han har utsendt, Jesus Kristus.’
Kan du si at du virkelig kjenner to personer når du ikke engang vet forskjell på dem?
Er Gud Kristus
353
Så tilbake til begynnelsen av dette skrivet:
Redningsmannen Jesus Kristus sier at hans Far er større enn ham. I treenighetslæren
driver filosofen Valen-Senstad Jesus til løgner og sier: ‘Dette er ikke sant! Dere er
like store, (Punkt 24) for dere er den samme!’ (Punkt 11 og 16.) Hvem skal vi tro,
frelseren Jesus Kristus eller filosofen Valen-Senstad? Eller skal vi tro 1. amanuensis
Gunnar Johnstad som er så tilfreds med sin filosofi at han kaller den ‘kristologi på
fortettet og særdeles dyptpløyende vis?’ Unnskyld, men i forhold til den bibelske
sannhet er og blir slike påstander ikke annet enn filosofisk vrøvl!
I Efeserne 01:17 står det at Gud også er Jesu Kristi Gud, (slik han er vår Gud). Jesus
bekreftet dette da han døde på korset: ‘Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt
meg?’ Eller — var alt sammen bare narrespill?
Mange treenighetsforkjempere hevder at det var Gud som døde på korset. En slik
påstand blir latterlig, ja, rent gudsbespottelig, for hvis du bruker sunt folkevett når
du påstår noe slikt, blir konsekvensen av en slik påstand at det må ha vært en død
Gud som reiste en død Gud opp fra de døde! Kan det ha skjedd?
Nei, det står klinkende klart på minst fem steder i Det nye testamente at det var Gud
den allmektige som reiste sin enbårne Sønn Jesus Kristus opp fra de døde!
Les Gjerningene 02:24, 10:40, 13:30, Galaterne 01:01 og Første Peter 01:21, m.fl.
Kan du etter å ha lest disse bibelversene, fremdeles påstå at det var Gud den allmektige som døde på stauren?
354
Alle vers i Johannes der Jesus sier ‘jeg er.’
Svar til kronikk av 1. amenuensis ved NLA, Gunnar Johnstad i avisen
Dagen den 30. oktober 2003.
Av Arne Jordly
‘I et innlegg i Dagen 9. oktober kommenterer John Mevik forståelsen av oversettelsen av de såkalte ‘Jeg er’ - ordene i Johannesevangeliet (gresk: ego eimi) der de
står absolutt uten et påfølgende predikatsord eller kompliment, til forskjell for de
syv ‘Jeg er’ - ordene i det samme evangelium som har en nærmere bestemmelse: Jeg er livets brød, jeg er verdens lys osv. Det dreier seg om stedene JOH
08:24, 08:28, 08:58, 03:19, jfr. 04:26, 06:20 og 18:05-06.
Her påstår 1. amenuensis Gunnar Johnstad at Jesus bare bruker uttrykket jeg er sju
ganger i tillegg til de sju gangene han bruker det absolutte jeg er, uten påfølgende
predikatsord eller kompliment. Bruker Jesus uttrykket jeg er bare totalt 14 ganger i
budskapet etter Johannes? Vi skal se.
Alle disse bibelversene tar utgangspunkt i den greske grunnteksten, fra Strong’s
Hebrew / Greek. Der Det norske bibelselskap ikke bruker jeg er der dette blir brukt
i grunnteksten, blir dette fremhevet med stjerne * og egen kommentar. Skriftsteder
som utgjør det såkalte ‘absolutte jeg er’ er nummerert og framhevet.
Alle sitater er fra Det norske bibelselskap, DNB.
NR
01
02
03
04
VERS
JOH 04:26
JOH 06:35
JOH 06:48
JOH 06:51
05
JOH 07:28
06
JOH 07:29
07
JOH 07:33
08
09
10
11
JOH 07:34
JOH 08:12
JOH 08:16
JOH 08:18
12
JOH 08:23
TEKST
01 Jesus sier til henne: ‘Det er jeg, jeg som taler med deg.’
‘Jeg er livets brød, —’
‘Jeg er livets brød, —’
‘Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen
—’
‘— Dere både kjenner meg og vet hvor jeh kommer* fra,
—’
*hvor jeg er fra
‘Jeg kjenner ham, for jeg kommer* fra ham, og han sendte
meg.’
*jeg er fra
‘Ennå en liten stund er jeg hos dere, og så går jeg til ham
som har sendt meg.’
‘—for der jeg er, kan dere ikke komme.’
‘— Jeg er verdens lys, —‘
‘— For jeg er ikke alene, men —‘
‘Jeg vitner* om meg selv, og Faderen som har sendt meg,
vitner også om meg.’
*jeg er et vitne
‘— Jeg er ovenfra.’ — ‘Jeg er ikke av denne verden.’
forts. neste side —
Er Gud Kristus
355
— forts. fra forrige side
NR
13
VERS
JOH 08:24
14
JOH 08:28
15
16
17
18
19
20
21
22
23
JOH 08:58
JOH 09:05
JOH 10:07
JOH 10:09
JOH 10:11
JOH 10:14
JOH 11:25
JOH 12:26
JOH 13:13
24
JOH 13:19
25
26
27
28
JOH 13:33
JOH 14:03
JOH 14:06
JOH 14:09
29
30
31
32
JOH 15:01
JOH 15:05
JOH 16:32
JOH 17:11
TEKST
02 ‘— Hvis dere ikke vil tro at jeg er Han,* skal dere dø
i deres synder.’
*Han med stor bokstav er en forfalskning.
3 ‘— Da skal dere forstå at jeg er Han,* —’
*Han med stor bokstav er en forfalskning.
04 ‘— før Abraham var, er jeg.’
‘Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.’
‘Jeg er døren til sauene.’
‘Jeg er døren, —‘
‘Jeg er den gode hyrde, —‘
‘Jeg er den gode hyrde, —‘
‘Jeg er oppstandelsen og livet, —‘
‘— og der jeg er, skal også min tjener være.’
‘Dere kaller meg Herre og Mester, og dere gjør det med
rette, for jeg er det.’
05 ‘— for at dere, når det er skjedd, skal tro at jeg er
Han.’*
*Han med stor bokstav er en forfalskning
‘Mine barn, ennå en stund er jeg hos dere, —’
‘Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted —’
Jesus sier: ‘Jeg er veien, sannheten og livet, —‘
Jesus svarte: ‘Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har
vært* hos dere så lenge?’ *jeg er, for Jesus er der ennå
NB! Her er jeg er av Det norske bibelseskap oversatt med
jeg har vært helt i tråd med norsk grammatikk. Hvorfor har
ikke selskapet oversatt JOH 08:58 på samme måten når det
står likt i den greske teksten? I stedet for ‘Før Abrahamvar
er jeg, skal korrekt oversettelse være: ‘Fra før Abraham
var, har jeg vært.’
Her er Bibelselskapet i direkte strid med seg selv!
‘Jeg er det sanne vintre, —‘
‘Jeg er vintreet, dere er greinene, —‘
‘Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg.’
‘Jeg blir* ikke lenger i verden, men de er i verden —‘ *Jeg
er ikke lenger i verden, —‘
NB! Her bruker Jesus uttrykket jeg er på gresk, for han er
fremdeles i denne verden selv om bare for en kort tid. Den
greske teksten er hele tiden konsekvent her, selv om oversettelsen ikke er det. Blir er likevel grammatisk korrekt.
forts. neste side —
356
Er Gud Kristus
—forts. fra forrige side
NR
33
34
35
VERS
JOH 17:14
JOH 17:16
JOH 18:05
36
37
JOH 18:08
JOH 18:37
TEKST
‘— liksom jeg ikke er av verden.’
‘— liksom jeg ikke er av verden.’
06 ‘Jesus fra Nasaret,’ svarte de. ‘Det er meg,’* sier Jesus.
*jeg er han
NB! Her er jeg er ikke engang oversatt med jeg er, men
med ‘det er meg,’ noe som er korrekt nok. Men det rokker
med påstanden om at Jesus sier han er Gud den allmektige.
Han gir seg bare til kjenne som Jesus fra Nasaret.
07 ‘Jeg har sagt at det er meg,’* sa Jesus. *at jeg er han
‘— Jeg er konge, —‘
NB! Vers 06:20 krever spesiell oppmerksomhet. DNB har oversatt slik: Det er meg.
Vær ikke redd.’ Det er den åttende såkalt absolutte gangen Jesus sier jeg er. Og ut
fra dette påstår 1. amenuensis Gunnar Johnstad at Jesus hevder han er Gud den allmektige.
Det kan umulig være korrekt, for den vesle setninge det er meg er tilføyd i oversettelsen. Den finnes ikke i den greske teksten. Der står bare: Han sa: ‘Vær ikke redd.’
På gresk: lego: phobeo.
Jesus bruker altså uttrykket jeg er, gr. eimi, og ikke ego eimi, hele 41 ganger i 39 vers
i budskapet etter Johannes, og ikke bare 14, derav sju såkalt absolutte, slik 1.
amenuensis Gunnar Johnstad påstår.
Jesus sier ikke ego eimi en eneste gang, fordi jeg er på gresk heter bare eimi. Det
personlige pronomenet ligger skjult i verbet. Men det heter ego eimi, når jeg’et skal
fremheves, altså jeg er flink, men ikke han. Og derav uttrykket en egoist.
I alle andre tilfeller ligger det personlige pronomet ego skjult i bøyningen av verbet
eimi.
Vil du fremdeles påstå at Jesus utgir seg for å være Gud den allmektige?
357
Tre ord
yehovah, yehuwdah, yehowshuwa'
Ord 01: yehovah
Strongs Hebrew / Greek:
Første Moses 02:04: 'el-leh towledah shamayim 'erets bara' yowm yehovah 'elohiym
'asah 'erets shamayim
Det norske bibelselskap:
1MO 02,04 Dette er fortellingen om himmelen og jorden da de ble skapt. På den tid
Herren Gud skapte jorden og himmelen, —
KOMMENTAR:
Første gang Guds egennavn, Jehovah, blir brukt i Bibelen, er i Første Moses 02:04.
Som du ser blir ikke Guds navn, Jehovah, brukt i Det norse bibelselskaps oversettelse. Det blir oversatt med ‘Herren.’ Det blir heller ikke brukt i noen annen norsk
oversettelse unntatt Jehovahs vitners Ny Verden. Betyr ordet ‘Jehovah’ Herre? Slett
ikke!
Den fulle og hele betydning av Guds egennavn er som følger:
Yehovah, yeh-ho-vaw'; from (the) self-Existent or Eternal; Jehovah, Jewish
national name of God:--Jehovah
KOMMENTAR:
Ja, dette var forklaringen på hvem Jehovah er, men ikke den fulle betydningen av
hans navn. Det var først i Andre Moses 03:14, da Moses spurte hvem han skulle si
hadde sendt ham, at Gud forklarte betydning av sitt navn.
Andre Moses 03:14. 'elohiym 'amar mosheh hayah hayah 'amar koh 'amar ben
yisra'el hayah shalach
2MO 03,14 - 2MO 03,15 Da sa Gud til Moses: "Jeg er den jeg er. Slik skal du svare
israelittene: Jeg Er har sendt meg til dere." [Jeg Er: Slik tydes det hebr. gudsnavnet
Jahve, som er avledet av et hebr. ord for å være. I overs. gjengis det vanligvis med
Herren.]
Andre Moses 03:15. ‘Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene:* Herren,
fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere.
Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt.
*korrekt: Israels sønner
hayah, haw-yaw'; a prim. root; to exist, i.e. be or become, come to pass (always
358
Tre ord
emphatic, and not a mere copula or auxiliary):--beacon, X altogether, be (-come,
accomplished, committed, like), break, cause, come (to pass), continue, do, faint,
fall, + follow, happen, X have, last, pertain, quit (one-) self, require, X use.
KOMMENTAR:
NB! Ordet ‘hayah’ blir brukt hele 1161 ganger i 1114 vers i forskjellige betydninger
i Det gamle testamente. Det er først når det blir brukt to ganger etter hverandre at det
utgjør den fulle og hele betydningen av Guds egennavn, Jehovah. Legg her merke til
uthevet tekst. Her står at betydningen av Guds navn aldri er et hjelpeverb, men alltid
et aktivt gjerningsord, et aktivt verb. Da kan ikke betydningen av Guds navn bli ‘å
være,’ som er et passivt hjelpeverb, men ‘å gjøre, fullføre eller gjennomføre.’ Ved
å bruke ordet ‘hayah’ to ganger etter hverndre, blir dette gjentatt, forsterket, slik at
den fulle betydningen av Guds egennavn, Jehovah, blir: ‘Jeg skal fullføre, jeg skal
fullføre!’ Eller enda grundigere: ‘Jeg skal fullføre det jeg har bestemt meg for å
fullføre!’ Påstanden om at Guds egennavn betyr ‘jeg er’ basert på det greske uttrykket ego eimi, stemmer altså ikke med virkeligheten! Dessuten, Guds egennavn har
da aldri vært gresk! Men hva med skriftformen Jahve eller Jahveh? Selv om det blir
hevdet at formen Jahve blir foretrukket av den jødiske tradisjon, blir ingen av disse
to formene brukt i grunntekstene, jfr. Strong’s Hebrew / Greek. Guds egennavn, Jehovah, blir brukt hele 6528 ganger 5522 vers i De hebraiske skrifter. Kortversjonen
av Guds navn, yahh, blir brukt 52 ganger i 48 vers. Uttrykket Jehovah Gud, yehovah
‘elohiym, blir brukt hele 915 ganger i 839 vers, og uttrykket Herren Jehovah, yehovih
adonay, 299 ganger i 289 vers.
NB!Legg merke til at skrivemåten av Guds navn her er yehovih. Dette er på grunn
av en hebraisk lydregel når ordet yehovah blir brukt sammen med ordet adonay,
Herren, og betyr ‘Herren Jehovah.’
Ord 02: yehuwdah
Strongs hebrew / greek:
Første Moses 29:35. harah 'owd yalad ben 'amar pa'am 'attah yadah yehovah 'al ken
qara' shem yehuwdah 'amad yalad
Det norske bibelselskap:
1MO 29,35: Enda en gang ble hun med barn og fødte en sønn. Da sa hun: "Nå vil jeg
prise Herren." Så kalte hun ham Juda. Nå fikk hun ikke flere barn. [Juda: Navnet
ligner det hebr. ord for å lovprise.]
KOMMENTAR:
Dette er første gang ordet Juda forekommer i Bibelen. Juda var Jakobs fjerde sønn
med Lea, og Lea valgte dette navnet ‘for nå vil jeg lovprise Jehovah.’ Dermed døpte
hun sin fjerde sønn Juda, hebr. yehuwdah, som betyr ‘en som lovpriser Jehovah.’
Her forsvinner alle nyanser hvis vi oversetter betydningen av Juda med ‘å lovprise
Tre ord
359
Herren.’ Påstanden om at navnet ligner det hebr. ordet for å ‘lovprise,’ blir da i beste
fall en bortforklaring, i verste fall en usannhet.
Orded for ‘Jøde’ er også avledet av dette ordet, for jødene nedstammet fra Juda.
Det har samme betydning, men skrives med litt andre bokstaver. Første gang ordet
yehuwdah (yehudiy) blir brukt om hele folkeslaget, jødene, er i Ester 02:05.
Ester 02:05. shuwshan biyrah 'iysh yehuwdiy shem mordekay ben ya'iyr ben shim'iy
ben qiysh ben-yemiyniy
3064. Yehuwdiy, yeh-hoo-dee'; patron. from H3063; a Jehudite (i.e. Judaite or Jew),
or desc. of Jehudah (i.e. Judah):--Jew.
EST 02:05. I borgen Susa var det den gang en jøde som hette Mordekai. Han var
sønn av Ja'ir, som var sønn av Sjimi og sønnesønn av Kisj fra Benjamins stamme.
[sønnesønn av Kisj: Mordekai hørte kanskje til kong Sauls ætt. Sml. 1 Sam 9, 1-2.]
Ord 03: yehowshuwa’
Strongs hebrew / greek:
Matteus 1:21. tikto tikto huios kaleo onoma iesous sozo laos hamartia
2424. Iesous, ee-ay-sooce'; of Heb. or. [H3091]; Jesus (i.e. Jehoshua), the name of
our Lord and two (three) other Isr.:--Jesus.
Det norske bibelselskap:
MTT 1,21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse
sitt folk fra deres synder." [Jesus: gresk form av det hebraiske Jesjua, som betyr
"Herren frelser".]
KOMMENTAR:
Ja, her ser du den greske versjon av navnet Jesus, Iesous. Men det var ikke den
greske versjonen av navnet engelen Gabril befalte at Jesus skulle kalles, det var den
hebraiske. Og det var nettopp på gunn av betydningen av dette ordet på hebraisk at
Gabriel befalte Josef hva Jesus skulle hete, nemlig Josva, yehowshuwa,’ som oversatt
fra hebraisk til norsk betyr ‘Jehovahs Redningsmann.’ Da forstår vi hvorfor
engelen kom med denne befalingen til Josef etter selv å ha fått budskapet av Gud den
allmektige. Vi kjenner navnet Josva som den ene som førte Israels sønner inn i Det
lovte landet. Denne Josva var et forbilde på Kristus som i enda større utstrekning
skulle føre menneskene inn i ‘Det lovte landet.’ Første gangen vi hører navnet
‘yehowshuwa’ i Bibelen, er i Andre Moses 17:09.
Andre Moses 17:09. mosheh 'amar yehowshuwa' bachar 'enowsh yatsa' lacham
'amaleq machar natsab 'al ro'sh gib'ah matteh 'elohiym: yad
360
Tre ord
Yehowshuwa', yeh-ho-shoo'-ah; or Yehowshu'a, yeh-ho-shoo'-ah; Jehovah saved;
Jehoshua (i.e. Joshua), the Jewish leader:--Jehoshua, Jehoshuah, Joshua.
KONKLUSJON:
NB! Disse tre ordene har samme grunnstamme!
På hebraisk har både ordet Jesus og ordet jøde ordet Jehovah i seg. Da blir det ikke
vanskelig å fortå at ordet Jehovah må ha vært den opprinnelige formen, fordi det har
samme grunnstammen som de to andre ordene som det ikke står strid om. Da blir det
også lettere å forstå Paulus’ uttalelse i Romerne 02:29 om hvem som er sann jøde,
altså sann tilbeder av Jehovah, og Filipperne 02:09 når Paulus sier om Jesus: ‘Derfor
har Gud opphøyet ham og gitt ham navnet (gjerningen) over alle navn.’
Og navnet var Jehoshua, Jehovahs redningsmann. Ved å erstatte Guds egennavn,
Jehovah, med Herren, går en glipp av en fullverdig forståelse av dette.
Enhvar tolkning av Bibelen som ikke er basert på rett forståelse, er vranglære! Og all
bibelsk vranglære er av Satan.
361
Den andre av fire hjørnesteiner til en moden forståelse av Bibelen:
En Satans løgn!
Rett på sak: Hva er en sjel? Er den synlig eller usynlig? Kan den dø eller er den
udødelig? Her skal du få en forklaring som er så grundig at hvis du vil akseptere Bibelens fakta, skal du aldri mer være usikker på dette!
I De hebraiske skriftene blir ordet sjel (hebr. nephesh) brukt hele 749 ganger, første
gang i Første Moses 01:20, der alle de store sjødyrene som Gud skapte, blir omtalt
som sjeler. PAKTEN bruker ordet sjel her, helt i tråd med grunnteksten. Det norske
bibelselskap bruker ordet liv. Norsk King James bruker ordet skapning, men setter
inn ordet sjel som en fotnote.
PAKTEN, 1MO 01:21. ‘Så skapte Gud de store sjødyrene og alle de levende sjelene
som svømmer i stimer i vannet, alt etter sin egen art; og alt som flyr med vinger, alt
etter sin art. Og Gud så at det var godt.’ Jeg tar ikke med alle de 749 gangene som
sjel blir brukt i De hebraiske skriftene, men jeg tar med de vers som er spesielt
viktige for en korrekt forståelse av ordet sjel.
I de greske skriftene blir ordet sjel (gr. psuche) brukt hele 105 ganger, første gang
i Matteus 02:20 der gutten Jesus blir omtalt som en sjel.
PAKTEN: ‘Han sa: ‘Gjør deg klar, ta med deg mor og barn og dra tilbake til Israel,
for de som stod det vesle barnet etter sjelen, er nå døde.’ Her bruker både DNB og
NKJ ‘stod det vesle barnet etter livet.’ Det kan nevnes at i Det norske bibelselskaps
oversettelse er bruken av ordet sjel redusert fra hele 854 ganger i grunnteksten til
bare 106 ganger i oversettelsen! Hvorfor er det da så vanskelig å akseptere korrekt
bruk av dette ordet? Er det ikke nettopp fordi den vanlige tolkningen representerer
Satans første løgn? — Hvordan det?
Hør hva Satan sa til Eva, i 1MO 03:04. ‘— Dere skal slett ikke døy!’ Det er denne
uttalelsen Jesus viser til når han i Johannes 08:44 kaller Satan for løgnens far, for det
er verdens første løgn! For at menneskene skal tro på denne løgnen, har Satan funnet
på myten om den udødelige sjelen. Det er blant annet dette Paulus viser til når han
i Første Timoteus 04:07 ber oss avvise myter og vrøvl fra kjerringer!
PAKTEN, JOH 08:44. ‘Dere har Djevelen til far, og dere ønsker å gjøre deres fars
vilje! Han var en morder helt fra begynnelsen av; han holdt seg ikke til sannheten,
for det fantes ikke sannhet i ham! Når han taler løgner, gir han bare av seg selv! For
ikke bare er han en løgner — han er løgnens far!’ I motsetning til Satan, hva sa Gud
om døden etter at Eva hadde trodd Satans løgn og også lokket Adam til å gjøre det
samme?
362
En Satans løgn!
PAKTEN, 1MO 03:19.
‘Med svette i ansiktet
skal du ete ditt brød
til du er tilbake i jorden,
for av den er du tatt!
Av støv er du skapt
og til støv skal du bli!’
Her forklarer Gud til siste støvkorn hva det vil si å dø! Og uten tvil, det er mye
hyggeligere å tro på Satans første løgn enn på Guds knallharde, men klare dom!
Hva skjer egentlig når et menneske går i forråtnelse? Er det sant at vi går tilbake til
jorden? Ja, så menn! Det er nå vitenskapelig bevist hvilke bestanddeler et menneske
blir omgjort til når det går i forråtnelse — vi blir omgjort til mange av de besanddeler
som jord, mold og leire består av!
I adventisten Derek M. Marleys hefte ‘Død, hva så?’ (side 12 og 13) blir dette presentert på en interessant måte. Jeg siterer ordrett: ‘I en gjennomsnittlig mann på 75
kilo er det nok vann til å fylle en 50 liters tønne, nok fett til sju såpestykker, nok
karbon til sju tusen blyanter, nok fosfor til 2.200 fyrstikker, nok magnesium til salt
i grøten, nok jern til en middels spiker, nok kalk til å kalke en liten gressplen og nok
svovel til å avluse en hund.’ Og alle disse stoffene finnes i jorden så her har Gud sine
ord i behold.
Så tilbake til Første Moses 02:07. Der står: ‘Og Jehovah Gud formet mennesket av
jordens støv og blåste livspusten inn gjennom hans nese, slik at mennesket ble en
levende sjel.’
Jeg bruker ordet Jehovah her, for det blir brukt i samtlige grunntekster! Vi ser at
mennesket ble en levende sjel. Det fikk ikke en levende sjel.
Men aller klarest kommer dette frem i Første Moses 09:04, PAKTEN: ‘Men kjøtt
av en sjel med blodet i, skal dere ikke ete.’
Stort klarere enn dette kan det vel ikke sies at en sjel består av kjøtt og blod! Og noe
som består av kjøtt og blod, kan umulig være udødelig!
NKJ: ‘Men dere skal ikke ete kjøtt som har sin sjel i seg, det vil si sitt blod.’
DNB: ‘Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise.’ Ser
du her hvordan DNB unngår å bruke ordet sjel? Og dermed blir det også umulig å
vite hva en sjel er! Det blir da åpnet for forskjellige tolkninger basert på en gal, i
beste fall uklar, oversettelse! Igjen: Av i alt 854 ganger blir ordet sjel i DNB bare
oversatt 106 ganger, og i samtlige av disse vers er bruken så uklar at den lett kan
tolkes til å være noe usynlig og udødelig!
En Satans løgn!
363
Den udødelige sjelens tiders pine i et tiders brennende helvete!
Hvordan kommer så helvete inn i alt dette? Jo, den er grei, for uten en udødelig sjel
heller ikke noen tiders pine — langvarig, kanskje, men ikke i tider! Og dermed heller
ikke noe helvete!
Hvor kommer læren om helvete fra? Jo, den bygger på manglende forståelse for at
når Jesus forklarte noe, forklarte han alltid i bilder! Dessuten var det heller ikke i
pavemaktens, opphavet til denne vranglærens, interesse å gi klarhet i dette, for gjennom menneskenes redsel for en tiders pine, ble pavmaktens pengekister fylt til randen! Prestene gikk rundt og solgte syndenes forlatelse til uvitende middelaldermennesker — og de kunne kreve nesten hva de ville for et avlatsbrev, en skriftlig
forlatelse for synder! Og dette trodde menneskene på! Les Andre tessaloniker 02:0112.
Fra De hebraiske skriftene
I de hebraiske skriftene leser vi 13 ganger i 11 vers om ben Hinnoms dal (Hinnoms
sønns dal). Jeg tar med samtlige av disse bibelversene for at du klart skal se det bildet Jesus viser til når han snakker om dette.
01. JOS 15:18. Første gangen vi hører om ben Hinnoms dal, er i Josva 15:08, altså
etter at Israels sønner hadde inntatt Kanaans land. Der står, DNB:
‘Derfra går grensen opp gjennom Ben-Hinnom-dalen langs sørsiden av Jebusitt-høyden, det er Jerusalem, opp til toppen av det fjellet som ligger rett vest for
Hinnom-dalen, ved nordenden av Refa'im-dalen.’
Her ser vi at denne dalen ligger i nærheten av det som på den tid var Jebus, jebusttittenes, den folkegruppen som bodde i distriktets by. Og den byen ble senere
hetende Jerusalem. Ben Hinnoms dal ligger altså rett sør for Jerusalem!
02. JOS 18:16. ‘Så gikk den ned til kanten av det fjellet som ligger midt imot
Ben-Hinnom-dalen, nord for Refa'im-dalen. Videre gikk den gjennom Hinnom- dalen
på sørsiden av Jebusitt-høyden ned til Rogel-kilden.’
Her beskriver Josva grensen til det landområdet som tilfalt Israels sønn Juda, senere
deler av Judea.
03. 2KO 23:10. ‘Også Tofet i Hinnom-dalen erklærte Josjia for urent. Ingen skulle
la sin sønn eller datter gå gjennom ilden for Molok.’
Nå begynner vi å nærme oss litt av dette helvete som Jesus viser til i sin billedtale:
Det var her kanaaneerne hadde sitt offersted der de ofret sine sønner på alterilden til
guden Molek. Det var altså et avgudsalter hvor de ofret mennesker! — sine
førstefødte sønner. Sannsynligvis var dette en hedeskgjøring av Guds påbud til Isra-
364
En Satans løgn!
els sønner om at alt som åpnet morslivet, alle førstefødte sønner, skulle tilhøre ham.
(2MO 13:02) Det var for å oppfylle dette budet Jesus ble tatt med til Jerusalem som
liten gutt. (LUK 02:22) Har du lest at Gud sa til Abraham at hans etterkommere først
skulle få overta landet etter at Kanaans sønners ondskap hadde nådd sitt fulle mål?
(1MO 15:16) Denne barneofringen utviklet seg i slik omfang at tiden for lengst var
moden!
04. 2KR 28:03. ‘Han tente offerild i Hinnom-dalen og lot sine sønner gå gjennom
ilden, en avskyelig skikk som han overtok etter de folkeslag Herren* hadde drevet
ut av landet for israelittene.’
*JHVH, altså ikke Jesus, men Gud
Vi ser nå at kong Akas fulgte skikkene til kananeerne. Han gjorde det som var ondt
i Jehovahs øyne.
05. 2KR 33:06. ‘Manasse lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnom-dalen. Han
drev med tegntyding, spådomskunster og trolldom og skaffet seg åndemanere og
spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens* øyne, og vakte hans harme.’
*JHVH
Vi ser igjen at denne dalen var gjenstand for mye avgudsdyrkelse og trolldom, alt det
som var ondt i Jehovahs øyne. Kong Manasse står nå for denne ondskapen.
06. NEH 11:30. ‘—mi Sanoah, i Adullam og landsbyene som hører til, i Lakisj med
markene omkring, i Aseka og byene der omkring. Slik hadde de sine bosteder fra
Be'er-Sjeba til Hinnom-dalen.’
Her hører vi om noen av Israels sønner og hvor de bosatte seg.
07. JER 07:31. ‘De har bygd offerstedet Tofet i Ben-Hinnom-dalen, hvor de brenner
sine sønner og døtre i ilden. Det har jeg ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine
tanker.’
Gud sier klart at slik ofring aldri har vært i hans tanker. Det var ikke slik det skulle
være fordi om hver førstefødte skulle tilhøre ham! De skulle selvfølgelig ikke ofres
på ilden!
08. JER 07:32. ‘Derfor skal dager komme, lyder ordet fra Herren, da det ikke lenger
skal hete Tofet eller Ben-Hinnom-dalen, men Drapsdalen. I Tofet skal de begrave de
døde, fordi det ikke er plass andre steder.’
Dette er en profeti av Jeremia som helt klart var gått i oppfyllelse på Jesu tid. De
som ikke fikk gravsted andre steder, ble begravd her, jfr. de to røverne som døde
sammen med Jesus. De ble rett og slett kastet på ilden uten noen form for be-
En Satans løgn!
365
gravelse! Stedet ble også utsatt for en massenedslakting da kaldeerne ved kong
Nebukadnessar angrep Jerusalem.
09. JER 19:02. ‘— og gå ut i Ben-Hinnom- dalen, til inngangen til Potteskår-porten.
Der skal du forkynne de ord jeg taler til deg.’
10. JER 19:6. ‘Derfor skal dager komme, lyder ordet fra Herren, da dette stedet ikke
lenger skal kalles Tofet og Ben-Hinnom-dalen, men Drapsdalen.
11. JER 32:35. ‘De bygde offerhauger for Ba'al i Ben-Hinnom-dalen, for å ofre sine
sønner og døtre til Molok. Det har jeg ikke pålagt dem, og det har aldri vært i mine
tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og på den måten lokke Juda til synd.’
Dette var det siste av de 11 stedene der ordet Ben Hinnoms dal blir brukt i Den første
pakten. Som du ser et det helt klart et hedensk offersted hvor det ble ofret levende
mennesker, helst barn, på ilden. Det er dette bildet Jesus viser til i sine lignelser.
Denne dalen ble av den gudfryktige kong Jisjia dømt til å være uren, (2KO 23: 10)
og etter som tiden gikk, ble den stedet for Jerusalems søppelfylling.
NB! Jeg har valgt å ta med bare de versene der Ben Hinnoms dal, Hinnoms
sønns dal, blir nevnt ved navn. Men for å få en full forståelse av det bildet som
Jesus bruker, kan det være viktig å lese noen vers både før og etter.
Fra De greske skriftene
Videre skal vi se litt nærmere på De greske skrifter og de bibelvers Jesus henviser
til med denne alltid brennende søppelfyllingen som bilde. Og siden vi har begynt
med Det norske bibelselskaps oversettelse, kan det være greit og fortsette med den.
På gresk blir denne dalen kalt for Ge-Hinnom eller Gehenna og blir omtalt i 12
bibelvers.
01. MAT 05:22. ‘Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for
domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd,
og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.’ (skal være
skyldig til å bli kastet på søppelfyllingens, Ge-Hinnoms, ild.)
Ja her ser vi for første gang at Ben Hinnoms dal, hebr., og Geenna, eller Ge-Hinnom,
gresk, er blitt omgjort til helvete! Og la oss ta det med én gang — ordet helvete
eksisterer ikke i opprinnelig i Bibelsk sammenheng! Det er konstruert! Og som du
også ser, er det ikke navnet på en tilstand — det er et stedsnavn. Det var navnet på
en dal litt sør for Jerusalem!
366
En Satans løgn!
Vi skal se videre på de andre stedene der Ge-Hinnom, eller geenna, er omgjort til
helvete:
02. MAT 5:29. ‘Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra
deg! Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes
i helvete. (kastes på søppelfyllingen) [i Ben Hinnoms dal = i geenna]
03. MAT 5:30. ‘Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast
den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt
legeme kommer til helvete.’ (havne på søppelfyllingen, Ge-Hinnom.)
04. MAT 10:28. ‘Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe
sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. (kaste både
sjel og legeme på søppelfyllingen, Ge-Hinnom.) [= ikke bli oppreist til tiders liv.]
05. MAT 18:9. ‘Om øyet lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er
bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.’
(og bli kastet på søppelfyllingens ild, i Ge-Hinnom.)
06. MAT 23:15. ‘Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og
strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham
til en som fortjener helvete (å bli kastet på søppelfyllingen, Ge-Hinnom) dobbelt
så mye som dere selv.’ [tilhenger: på gresk proselytt, en ikke-jøde som er gått over
til jødedommen.]
07. MAT 23:33. ‘Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til
helvete?’ (til å bli kastet på søppelfyllingen, Ge-Hinnom)
08. MAR 09:43. ‘Om hånden lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre for
deg å gå vanfør inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, (havne på
søppelfyllingen, Ge-Hinnom) til ilden som aldri slokner,
09. MARK 09:45. ‘Og om foten lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre å
gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, —’ (kastet på
søppelfyllingen —’)
10. MAR 09:47. ‘Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut! Det er bedre å gå
enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, —’ (på søppelfyllingen, Ge-Hinnom.)
11. LUK 12:5. ‘Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som først kan
slå i hjel og så har makt til å kaste i helvete. (kaste på søppelfyllingen, Ge-Hinnom)
Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte!’
En Satans løgn!
367
12. JAK 3:6. ‘Også tungen er en ild; som en verden av ondskap står den blant våre
lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, men selv settes den i
brann av helvete.’ (søppelfyllingens ild, Ge-Hinnoms ild) [livshjulet: gresk uttrykk
for det omskiftende menneskeliv.]
NB! Jeg har her satt inne den egentlige betydningen av disse versene i parentes,
og uthevet. Da er jeg overbevist om at du vil se dette bildet temmelig klart!
Fra dagens situasjon
Tenk litt på dette med søppelfyllinger og hvor dagsaktull Jesu bruk av bilder egentlig er: Utenfor enhver by, stor eller liten, har det vært nødvendig å anlegge søppelfyllinger. I Karmøy kommune, som jeg kjenner best, har det alltid blitt utvalgt dalfører til slike fyllinger, og slik er det den dag i dag. Men av miljømessige hensyn blir
søppelet vanligvis ikke lenger brent. Den blir i stedet tildekket med matjord.
Når så dalene er blitt oppfylt, blir det mange steder anlagt flotte golfbaner over de
forskjellige fyllingene, eller, som andre steder — den blir utnyttet til industritomter.
Likevel, et nær identisk forhold til sammenligning med Jerusalem finner vi i Haugesund. Der ligger søppelfyllingen et stykke utenfor byen og kalles Årabråt. Og når noe
ikke lenger duger, men skal forkastes, er det dagligtale å si: ‘Kast det på Årabråt!’
De sa det samme i Jerusalem: ‘Kast det på Gehennas ild!’ Noen steder blirt ennå
søppelfyllingen nøret med væsker slik at ilden aldri slokner.
Dagens menigheter
Brenner helvete ennå like hett som tidligere, eller er det i ferd med å slokne?
Pinsemenigheten er nok den menighet som i dag forkynner denne læren, bokstavelig talt, med størst brennende iver. De fleste av dem jeg har snakket med, nekter å
høre på noen annen fremstilling. De velger å kalle alle forsøk på å fremstille dette i
tråd med Bibelen, for vranglære! Så der brenner nok helvetes ild like sterkt som
tidligere — om ikke enda sterkere!
Den katolske kirke har ikke offisielt gått bort fra læren om et tiders brennende
helvete, for det ville medføre at den måtte innrømme tidligere tiders vranglære, men
den har sluttet å aktivt forkynne denne læren. Så selv om pavekirken ikke offisielt
har slokket helvetes ild, brenner den iallfall mye svakere enn tidligere.
Den norske kirke har hatt noenlunde lignende utvikling som Den katolske. Den har
ikke tatt noe klart oppgjør med denne ufyseskapen, men det er helt klart at også der
er helvetes ild i ferd med å legge seg. Den blir ikke lenger aktivt forkynt. Men den
blir likevel forsvart.
368
En Satans løgn!
Jakob Jervel
Professor i teologi ved Universitetet i Oslo, Jakob Jervel, er også ifølge de aller siste
nyheter, (høsten 2002) i sin egen oversettelse av evangeliene, kommet til at GeHinnom (Gehenna) er, og alltid har vært, en søppelfylling utenfor Jerusalem der
flammene alltid ble holdt ved like, ikke bare av søppelet, men av brennende væsker
som gjorde søppelbrenningen mer effektiv. Ifølge nyhetene har Jakob Jervel nå
avviklet hele helvete. I stedet sender han samtlige avdøde rett til himmels — uten avlatsbrev! Og det etter at han har forkynt den udødelige sjelens tiders pine i et tiders
brennende helvete i en livsalder! Først da han ble pensjonist stod han fritt til å forkynne Bibelens sannhet — iallfall på det området.
Adventistene har en del områder der de ganske klare, ja, klarere enn de fleste andre,
og læren om den udødelige sjelen og det tiders brennende helvete er ett slikt område.
De har for lengst slokket helvetes ild, selv om de ikke så aktivt forkynner dette. Det
er vel gammelt nytt for dem, kan jeg tenke meg.
Jehovas vitner må nevnes spesielt her, om til slutt, så ikke minst, for det er de som
har kjempet hardest for å komme denne vranglæren til livs! De er blitt kraftig spottet
og fordømt på grunn av dette — av presteskapet! Men ‘æres den som æres bør’ —
og i dette tilfellet er det Jehovas vitner. De skal ha all ære for å ha slokket helvetes
ild!
Og nå har de fått drahjelp av Jakob Jervel. Men det blir nok et noe ujevnt hestespann
— Jehovas vitner og Jakob Jervel!
KONKLUSJON: Læren om den udødelige sjelens tiders pine i et tiders brennende helvete er ikke forenlig med en kjærlig Gud. Det har heller aldri vært en
bibelsk lære, naturlig nok, for den bygger på Satans første løgn: ‘Dere skal slett
ikke dø!’ (1MO 03:04)
At Satan forsøker å tegne et vrangbilde av Gud, er forståelig nok, men at fornuftige kristne mennesker kan tro på denne myten, er vanskeligere å fatte. Les
Andre Timoteus 04:04-05.
Kan du tenke deg en grunn til hvorfor det er så viktig for de fleste ‘kristne’ å
bevare den ufyselige vranglæren om helvete? Kan det være at de går rundt og
gleder seg over en upopulær nabos fremtidige elendighet mens de gleder seg
over at de selv skal slippe unna?
369
Den tredje av fire hjørnesteiner til en moden forståelse av Bibelen:
Død i kjøttet, levende i ånden
Sitat fra MVV (Mens Vi Venter v/ John og Elin Berglund, adventister) nr. 15, 2.
kvartal 1996, tredje kolonne, nederst på side 7: ‘Enok, Moses og Elias var sikkert
der, siden de ble tatt til himmelen som en førstegrøde fra jorden. Det samme er
de mange som stod opp av gravene ved Jesu død. Matt. 27:52. Kanskje er de de
24 eldste Johannes får se?’
Om Enok
Jeg tillater å stille meg tvilende til slike spekulative påstander, for de bygger ikke på
Bibelens klare framstilling av det som skjedde. La oss først ta Enok. Det står ingeting
om at han ble tatt inn i himlene, verken i Den første eller Den nye pakten. I 1MO
05:24 står at ‘Gud tok ham bort.’ I HEB 11:05 (NKJ) står: ‘Ved tro ble Enok tatt
bort, så han ikke skulle se døden.’ Det står ingen plass at han ble tatt opp til himlene.
1MO 5,18 - 1MO 5,24, DNB. ‘Da Jared var 162 år, fikk han sønnen Enok. 19 Etter
at Jared hadde fått Enok, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 20 Hele
Jareds levetid ble 962 år. Så døde han. 21 Da Enok var 65 år, fikk han sønnen
Metusjalah. 22 Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og
han fikk sønner og døtre. 23 Hele Enoks levetid ble 365 år. 24 Enok vandret med
Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.’
1MO 05:24, NIV, New International Version: Enoch walked with God; then he was
no more, because God took him away.
1MO 05:24, hebr. - chanowk haqak 'elohiym 'elohiym laqach
laqach:H3947 .
3947. laqach, law-kakh'; a prim. root; to take (in the widest variety of applications):accept, bring, buy, carry away, drawn, fetch, get, infold, X many, mingle, place,
receive (-ing), reserve, seize, send for, take (away, -ing, up), use, win.
HEB 11:05, DNB: For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham
mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd
at han behaget Gud.
HEB 11:05, NIV: By faith Enoch was taken from this life, so that he did not experience death; he could not be found, because God had taken him away. For
before he was taken, he was commended as one who pleased God.
370
Død i kjøttet, levende i ånden
JUD 01:14 - JUD 01:15, DNB: Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer
i sjuende ledd, profeterte da han sa: ‘Se, Herren kommer med sine hellige engler i
tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle
ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de
gudløse syndere.’
JUD 01:14-15, DNB: Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men:
‘See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones
15 to judge everyone, and to convict all the ungodly of all the ungodly acts they
have done in the ungodly way, and of all the harsh words ungodly sinners have spoken against him.’
Heller ikke Judas, Jesu halvbror, påstår at Enok ble tatt opp til himmelen. Men her
kommer det klart fram at Enok profeterte mot den ondskap som da rådde på jorden,
den som gudesønnenes avkom, nefilimene, (NIV, 1MO 06:04) stod for. Det var for
å utrydde denne ondskapen Gud sendte vannflommen. Dette er alt som står om Enok
i Bibelen, og ikke en enste plass i disse bibelversene står at ham ble tatt ‘opp til
himmelen.’ Det står bare at ‘han ble tatt bort.’ Mange tolker det da slik at han ble tatt
levende opp til himmelen, men det kan umulig være tilfellet, for Paulus sier i Første
korinter 15:50 at ‘kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike.’ Og da forstår vi også at
noen hest eller kjerre kan ikke finnes i en åndelig tilværelse!
Om Moses
5MO 34:05 - 5MO 34:07, DNB: ‘Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moab, slik
som Herren hadde sagt. 6 Og han gravla ham nede i dalen i Moab, rett imot
Bet-Peor. Men til denne dag har ingen visst hvor graven er. 7 Moses var hundre og
tjue år da han døde. Hans øyne ikke sløvet og hans livskraft var ikke svekket.’
5MO 34:05, NIV: ‘And Moses the servant of the LORD died there in Moab, as the
LORD had said.’
06 He buried him in Moab, in the valley opposite Beth Peor, but to this day no one
knows where his grave is.
07 Moses was a hundred and twenty years old when he died, yet his eyes were not
weak nor his strength gone.
NB! Legg merke til at det står at Herren begravde Moses, ikke at han tok ham
opp til himmelen.
JUD 01:09, NKJ: Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå
i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: "Måtte
Herren straffe deg!"
Død i kjøttet, levende i ånden
371
JUD 01:09, NIV: But even the archangel Michael, when he was disputing with the
devil about the body of Moses, did not dare to bring a slanderous accusation against
him, but said, "The Lord rebuke you!"
Heller ikke Judas, Jesu halvbror, påstår at Moses ble tatt opp til himlene! Hvis så var
tilfellet, kunne ikke overbudbringeren Mikael ha trettet med Djevelen om Moses’
legeme, selv om Moses’ ånd selvfølgelig kunne hatt en himmelsk oppstandelse. Men
den som påstår noe slikt, kan umulig ha forstått betydningen av Jesu offerdød!
Om Elijah
2KG 02:11 Mens de gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elia fór opp til himmelen i stormen.
Andre konge 02:11. As they were walking along and talking together, suddenly a
chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah
went up to heaven in a whirlwind.
Ja, her står det unektelig og i klar tekst at Elijah ‘gikk opp til himmelen i en virvelvind,’ eller ‘i stormen.’ Men hvilken himmel? Guds bolig?
Hva så med hestene og ildvognen? Ble de også tatt opp til himmelen, Guds bolig?
Selvfølgelig ikke! Og heller ikke Elijah!
2KR 21:12 Da kom det et brev til Joram fra profeten Elia, og i det stod det: Så sier
Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke har fulgt i fotsporene til din far Josjafat
og Juda-kongen Asa, — osv
Andre krøniker 21:12. Jehoram received a letter from Elijah the prophet, which said:
"This is what the LORD, the God of your father David, says: 'You have not walked
in the ways of your father Jehoshaphat or of Asa king of Judah, — osv.
Her kommer det klart fram at kong Joram fikk et brev fra profeten Elijah. Spørsmålet er om kong Joram fikk dette brevet før eller etter at Elijah ble ‘tatt opp til
himmelen?’ Da viser teksten og kongetavlene klart at dette brevet mottok kong Joram minst seks, sju år etter at Elijah var ‘tattopp til himmelen,’ og da kan det umulig
ha vært Guds bolig Elijah ble tatt opp til! Og her nytter det ikke med argumentet om
at ingenting er umulig for Gud, for noe slikt ville vært i strid med Guds klare plan og
vilje. Da dette brevet ble sendt, befant Elijah seg i Juda rike, Sørriket, men da han ble
tatt opp til himmelen var han i Israel, Nordriket. Han fikk beskjed om å levere et
profetisk budskap om kong Akasjahs død. Grunnen til at mange blir forvirret her, er
at Elijah etter all sannsynlighet ble tatt opp til himmelen under kong Joram, men ikke
den samme kong Joram som han senere sendte brev til, for også kongen i Israel,
Akasjahs etterfølger, hette Joram på den tid. Og det står klart i Andre krøniker 21:05
372
Død i kjøttet, levende i ånden
at det var kongen i Juda som fikk brevet. I NKJ er overskriften: ‘Joram er konge i
Juda.’
Hva skjedde så med Elijah? Han ble selvfølgelig forflyttet av Gud på samme måte
som Filip ble forflyttet etter at han hadde døpt den etiopiske evenukken, jfr. GJE
08:39-40. Bibelen er her, som på så mange andre steder, selvforklarende. (Jeg legger
med en utsrift av Israels og Judas rikers kongetavler som klart viser hvilke konger
Elijah hadde å forholde seg til. Dette er et kopi fra Norsk studiebibel ved hovedredaktør Thoralf Gilbrant, copyright 1998, side 1140.)
Men, dette stemmer jo ikke? For i Matteus 08:11-12 står: ‘Og jeg sier dere at mange
skal komme fra øst til vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes
rike. Men Rikets sønner skal kastes ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt
og tenners gnissel.’
Ja, dette virker unektelig som en klar selvmotsigelse, helt til en blir klar over at
gjennom hele Bibelen blir Abraham, Isak og Jakob brukt som et bilde på Guds utvalgte, jfr. blant flere steder med Første Moses 50:24, Andre Moses 02:24, 03:15,
06:03, 06:08 osv. Da blir det klart!
Men, hva med det som hendte på forklaringens berg? Fikk ikke disiplene der se inn
i himmelen? De fikk et syn, verken mer eller mindre. Moses representer loven og
Elijah profetene.
Det er dette synet som konkret bekrefter Jesu uttalelse om at han oppfyller loven og
profetiene, blant flere steder i Matteus 11:13. Da ble også det klart!
Om Kristus
I tillegg til disse beretningene, hvordan kan jeg påstå dette med så stor sikkerhet? Jo, jeg har Jesus klare ord for at så er tilfellet!
JOH 3:13, DNB: ‘Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget
ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i (fra) himmelen.’ Hvorfor er
det så vanskelig å tro det som Jesus sier i Bibelen? Er han så lite troverdig? Det står
jo der!
Og videre i JOH 14:06:
JOH 14:06 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen
uten ved meg. Her viser Jesus til sin offerdød.
(Jeg er klar over de mange bortforklaringene som finnes på dette området, blant flere
andre av babtistforstanderen Ulf Magne Løvdahl i boken Vanskelige vers i Det nye
testamente, side 86 og 87.)
Død i kjøttet, levende i ånden
373
Så til førstegrøden —
1KO 15:20, BNB: Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av
dem som er sovnet inn.
Her står det klart at Kristus er førstegrøden, og ingen fra Den første pakten er
noensinne i Bibelen blitt omtalt som en himmelsk førstegrøde.
— og Jesu offerdød
MTT 27:50 - MTT 27:53, DNB. ‘Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav
ånden. 51 Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv og
klippene slo sprekker. 52 Gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde, stod
legemlig opp. 53 Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige
by, hvor de viste seg for mange. (Det står ingen plass at de gikk til himmelen. Tvert
imot! Det står at de gikk inn i byen Jerusalem og viste seg for mange)
De som her stod opp fra gravene, stod selvfølgelig ikke opp til tiders liv, men til et
videre liv på jorden, jfr. Jesu oppvekkelse av Lasarus. Hvordan kan jeg påstå noe
slikt? Jo, det står i klar tekst at de stod legemlig opp! Dessuten er Jesus førstegrøden, for Gud brukte verken tidligere avdøde eller røvere til å åpne himlenes rike
for menneskeheten. Da døde Jesus forgjeves! På samme måte: Hvis Det gamle
testamentets trofaste Guds menn kom inn i himlene når de døde, kunne Jesus like
godt holdt seg der han var, for da døde han også forgjeves! At forhenget i templet
revnet ved hans død, viser nettopp at himlenes rike ikke lenger er stengt for menneskene, medlemmene av det melkisediske presteskapet (MAT 27:50-56)
Men hva med Jesus? Stod ikke han opp legemlig? Selvfølgelig ikke, for da hadde han
ikke vært himlenes førstegrøde! De andre som stod opp fra de døde, ble oppreist til
et videre liv på jorden til de igjen måtte dø for Adams synd. Men Jesus stod ikke opp
i legemet. Han døde i legemet (kjøttet) og stod opp i ånden! I Første Peter 03:18,
NKJ, står: For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de
urettferdige, for at Han skulle føre oss* fram til Gud; Han led døden i kjødet, men
ble gjort levende i Ånden.’ Les også Første Korinter 15:45. Der står: ‘Det første
menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en livgivende ånd.’
*dere
Dette er nøkkelen til en fullstending forståelse av Jesu oppstandelse. Når Gud reiste
ham opp fra de døde som førstegrøden av de som var sovnet inn, (Første korinter
15:20) reiste han ham opp i ånden til tiders liv i himlene. Og ingen før ham er blitt
oppreist fra de døde, i ånden, til tiders liv i himlene!
Det vil si at Jesus da hadde en budbringers egenskaper og kunne materialisere seg på
samme måte som de himmelske budbringerne. Hans oppstandelse ble på den måten
et forbilde både på den himmelske og den jordiske oppstandelsen.
374
Død i kjøttet, levende i ånden
Den himmelske: Han oppstod i ånden, usynlig, med evnen til å gå gjennom materie
og med evnen til selv å kunne materialisere seg, jfr. blant flere steder LUK 24:31 og
LUK 24:36.
Den jordiske: Han var synlig og av kjøtt og blod på samme måten som et menneske, jfr. blant flere steder Luk 24:39. ( Her står riktignok ‘kjøtt og bein,’ og ikke
blod. Jeg har selv vært vitne til at noen av de verste bibelfablerne står fram og fra
talerstolen påstår at Jesus selv sier at han er blitt vampyr, for han er uten blod. Og
dette stemmer med hans død på korset, hevder de hardnakket, for det står at ‘han gav
sitt blod for menneskene!’ — Uff da!)
Når budbringeren i APG 01:11 sier at Jesus skal komme igjen på samme måten som
han for opp, betyr det selvfølgelig at han skal komme tilbake på samme måte, i ånden, slik han for opp. Men han var materialisert, for hvis han ikke hadde materialisert seg for disiplene, ville de vært uten kunnskap om hans opprykkelse. Dermed blir
det lett å forstå, men kanskje vanskeligere å akseptere, de videre konsekvensene av
dette.
Rett bibelforståelse krever at du retter din tro etter Bibelen — ikke Bibelen etter din
tro. Og det er avgjørende, for de fleste av oss er oppdradd på Luthers mange
misforståelser og manglende kunnskap. Han var født og oppdradd som katolikk, og
mot slutten av sitt liv forsøkte han igjen å bli forsonet med Den katolske kirke.
Grunnen til at mange samfunn valgte å gå over til Luther, var ikke først og fremst en
grunnleggende forskjell i læren. Men de som styrte på den tid, så dette som en gylden
anledning til å legge kirken inn under staten. Og statsdrift har alltid appellert til de
skandinaviske samfunn fordi det gir mer makt til de allerede mektige.
I Bibelsk sammenheng utgjør dette ‘den prostituertes ritt på rovdyret.’ (ÅPB 17:0106) Den prostituerte står som bilde på falsk gudstilbedelse. Rovdyret står som bilde
på den verdslige stat.
therion, gr. = rovdyr, (det som river i stykker)
Rovdyret står som symbol for militærmakter. Hvorfor tror du Norge har valgt en
løve, et rovdyr, som nasjonalsymbol i riksvåpenet?
Du kan lese forklaringen på den store prostituerte og hennes ritt på rovdyret i
Gresshoppene fra avgrunnen.
NB! Tabellen på neste side viser klart at Elijah ikke ble tatt opp til himlene slik så
mange påstår. Den viser at han var i Juda flere år etter at han skal være tatt opp til
himlene.
Død i kjøttet, levende i ånden
375
En oversikt over konger og profeter
i Israel og Judea fra 931-721
År
JUDA RIKE
PROFETER
ISRAEL
PROFETER
931
927
913
910
909
895
886
885
887
882
874
872
853
852
848
841
841
835
814
798
796
793
790
753
752
752
751
742
740
732
721
Rehabeam, 17 år
Sisaks invasjon
Abia, 3 år
Asa, 41 år
Seras invasjon
Josjahfat, 25 år
Joram, 8 år
Akasjah, ca. 1 år
Ataljah, 6 år
Joas, 40 år
Amasjah, 29 år
Asarjah-Ussia, 52 år
Jotam
Hiskia, 29 år
Semajah
Iddo
Asarjah
Hamani
Jehu
Jehasiel, Elieser
Samaria, hoveds.
Jojahdas
Sakarjah
Jesajah
-
Jeroboam, 22 år
Nadab, 2 år
Basea, 24 år
Ela, 2 år
Simri, 7 dager
Omri, 12 år
Akab, 22 år
Akasjah, 2 år
Joram, 12 år
Jehu, 28 år
Jojahkas, 17 år
Joas, 16 år
Jeroboam, II, 41 år
Sakarjah, 6 mndr.
Sallum, 1 mnd.
Menahem, 10 år
Pekajah, 2 år
Pekajah, 20 år
Hosea, 9 år
-
Akia
Jehu
Mika
Elijah
Elisa, Joel
Jonas
Amos
Hosea
Obed
Samaria
inntas av
Sargon II.
Nordrikets
befolkning
føres til
Assyria,
721 f. Kr.
En direkte avskrift fra Studiebibelen
Om Elijah:
Fra Andre konge 02:01-15, Det norske bibelselskap:
2KO 02:01. Den gang Herren tok Elia opp til himmelen i en storm, gikk det slik
til: Elia og Elisja gikk sammen ut fra Gilgal.
[Gilgal: i Efraim. -> 5 Mos 11, 30.]
2KO 02:02. Elia sa til Elisja: “Bli du her; for Herren sender meg til Betel.” Men
376
Død i kjøttet, levende i ånden
Elisja svarte: ‘Så sant Herren lever, og så sant du selv lever: Jeg vil ikke skille lag
med deg.’ Så gikk de ned til Betel.
2KO 02:03. Profetdisiplene i Betel kom ut til Elisja og sa til ham: “Vet du at
Herren i dag vil ta din mester bort over hodet på deg?” Han svarte:
“Ja, jeg vet det, jeg også. Ti bare stille!”
2KO 02:04. Så sa Elia til ham: “Bli her, Elisja, for Herren sender meg til Jeriko.” Han svarte: “Så sant Herren lever, og så sant du selv lever: Jeg
vil ikke skille lag med deg.” Så gikk de til Jeriko.
2KO 02:05. Profetdisiplene der i byen kom bort til Elisja og sa til ham: “Vet
du at Herren i dag vil ta din mester bort over hodet på deg?” Han
svarte: “Ja, jeg vet det. Ti bare stille!”
2KO 02:06. Nå sa Elia til ham: “Bli du her; for Herren sender meg til Jordan.”
Elisja svarte: “Så sant Herren lever, og så sant du lever selv: Jeg
vil ikke skille lag med deg.” Så gikk de videre sammen.
2K0:02:07. Da kom femti av profetdisiplene ut og stilte seg opp rett imot dem
et stykke unna, mens de to stod ved Jordan.
2KO 02:08. Elia tok kappen sin, rullet den sammen og slo på vannet. Da delte
vannet seg, og begge gikk over på tørr bunn.
<2 Mos 14, 21; Jos 3, 16>
2KO 02:09. Mens de gikk over, sa Elia til Elisja: “Si hva du vil at jeg skal gjøre
for deg før jeg blir tatt fra deg.” Elisja sa: “La meg da få din ånd
i dobbelt mål!”
<5 Mos 21, 17>
2KO 02:10. Elia svarte: “Det er ikke lite, det du ber om. Men hvis du ser meg
når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det, ellers ikke.”
2KO 02:11. Mens de gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn
med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elia fór
opp til himmelen i stormen.
<1 Mos 5, 24>
2KO 02:12. Da Elisja så dette, ropte han: “Min far, min far! Israels vogner og
hestfolk!” Da han ikke kunne se ham lenger, tok han tak i klærne
sine og rev dem i to stykker.
[min far: Slik tiltalte gjerne en disippel sin mester. Sml. Matt 23,
9.]
2KO 02:13 Så tok han opp Elias kappe som var falt av ham. Han gikk tilbake
og stilte seg ved bredden av Jordan.
<1 Kong 19, 19>
2KO 02:14. Der tok han kappen som var falt av Elia, slo på vannet og sa: “Hvor
er Herren, Elias Gud?” Da Elisja slo på vannet, delte det seg, og
han gikk over.
2KO 02:15.
Profetdisiplene fra Jeriko som stod rett imot ham, så dette og sa:
“Elias ånd hviler over Elisja.” Og de kom imot ham og kastet seg til
jorden for ham.’
Død i kjøttet, levende i ånden
377
Hele dette avsnittet er tettpakket med symbolikk. Ikke bare er mye av Den første
pakten skrevet i bilder, men den utgjør også en mengde forbilder. Profeten Elijah var
et forbilde på døperen Johannes (MAT 17:10-13) mens Elisa var et forbilde på
Kristus, noe du forstår når du leser om Elisas ønske og overtakelse av Elijahs kappe
samtidig som han fikke dobbelt opp av Elijahs ånd.
Mye av forståelsen av Den første pakten ligger også i betydningen av selve navnet som hele tiden viser til gjerningen:
elijah = min Gud er Jehovah, el er kortversjonen av Gud på hebraisk, elohyim,
mens jah er kortversjonen av Gods egennavn Jehovah, Jah.
hallelujah = lovpris Jehovah
elisha = min Gud er redning. Du ser av navnet at det viser frem til Kristus.
Så til påstaden om at Elijah ble tatt opp til ‘himmelen.’ Det kan umulig stemme, for
noen år senere sendte han brev til kong Joram av Juda. Dermed kan vi fastslå med
stor sikkerhet at Elijah ble, med Guds kraft, forflyttet fra et sted til et annet, her på
jorden. DNB skiver at ‘han fõr opp til himmelen i stormen.’ Mange oversettere, særlig fra USA, skriver stormvind eller virvelvind. Enda klarere ville det blitt hvis de
hadde brukt ordet tornado. Ser du ikke da for deg en kraftig tornado som er i stand
til å flytte både biler og hele hus før de blir satt ned kanskje flere kilometer borte?
Det var det som skjedde med Elijah, men i ordnet form og ved Guds kraft. Og dette
skjedde i Nordriket under kong Joram.
Hvis så var at Elijah ble tatt opp ‘til himmelen,’ hva da med hesten og kjerra?
Kom de også ‘til himmelen?’ Er det hesten og kjerra til Elijah som skal kjøre rundt
på gater av gull i tid og tider? (ÅPB 21:20)
Det er en grunnleggende forutsetning hvis du vil forstå Bibelen, at du er klar
over at det ikke kan finnes soe som helt materielt i en åndelig tilværelse!
DNB viser også til Første Moses 05:24. Det viser til Enok som også ble tatt bort.
Og han ble ikke barte flyttet, men tatt bort fot godt. Og fordi Moses presenterer det
slik at det var Gud som stod bak, tolker de fleste dette slik at også Enok ‘ble tatt opp
til himmelen.’
Bibelen har et helt annet forhold til døden enn det moderne nordmenn har. De ser
på døden som er tragedie. Bibelen derimot fremstiller døden som er befrielse. Det
står til og med rett ut i Forkynneren 07:01 at ‘din dødsdag er bedre enn din fødselsdag.’
1MO 05:24. ‘Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.’
<6, 9; 2 Kong 2, 11; Hebr 11, 5>
Her skriver DNB at ‘Gud tok ham til seg,’ Og da er det ikke så rart at mang tror
han ‘kom til himmelen.’ Men i den hebraiske teksten (se side 94) står det bare ‘at
Gud tok ham bort,’ noe de fleste amerikanske oversettelsene har fått med seg. Gud
lot ganske enkelt Enok bli befridd fra de belastningene han ble utsatt for, ved at God
lot ham dø og selv begravde ham slik også var tilfellet med Aron, Moses, og ikke
minst Jesus.
Har du ikke lest hva Jesus sier i Johannes 03:13?
378
Død i kjøttet, levende i ånden
Så til det tilfellet der Elijah sendte brev til kong Joram av Juda:
Fra Andre krøniker 21:12-15, Det norske bibelselskap.
2KR 21:12. Da kom det et brev til Joram fra profeten Elia, og i det stod det: Så
sier Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke har fulgt i fotsporene til din far Josjafat og Juda-kongen Asa,
<2 Kong 8, 16-24>
2KR 21:13. men gått på de samme veier som Israels-kongene og fått judeerne
og innbyggerne i Jerusalem til å drive avgudsdyrkelse, slik Akabætten gjorde det, og fordi du tilmed har drept dine brødre, sønner
av din egen far, enda de var bedre enn du,
<2 Kong 8, 16-24>
2KR 21:14. så vil Herren la et hardt slag ramme ditt folk, dine sønner og koner
og alt det du eier.
<2 Kong 8, 16-24>
2KR 21:15. Selv skal du bli angrepet av en hard sykdom, en lidelse i innvollene
som vil føre til at tarmene til sist faller ut.
<2 Kong 8, 16-24>
Dette skjedde 6-8 år etter at Elijah var ‘tatt opp til himmelen.’ Hvis så var tilfellet,
kunne han da skrevet brev til kong Joram av Juda 6-8 år senere?
Og — ville Jesus da vært Førstegrøden?
Men hvordan kan vi vite at Elijah sende dette brevet til kong Joram etter at han
ble tatt opp til himmelen? Da må du sette det grundig in i den tabellen du finner på
side 100 og bruke den som utgangspunkt for dine utregninger. Det kan ta litt tid, men
er verdt innsatsen hvis du virkelig vil ha en grunnleggende kunnskap om dette.
I tillegg, finnes det noen eksempler fra Bibelen som er såpass klare at vi utvetydig
kan forstå dette? Ja, hvis vi bare ville slutte å fable for egen motor, men nøkternt
holde oss til Bibelens budskap, er den alltid selvforklarende. Og da må vi gå til
Gjerningene og apostelen Filip:
Fra Gjerningene 08:39-40, PAKTEN.
GJE 08:39. Da de kom opp av vannet, tok HERRENs* ånd Filip bort, slik at
evenukken ikke kunne se han mer. Og han reiste videre bort fra
vannet med stor glede.
GJE 08:40. Men Filip ble funnet i Asjdod der han drog omkring og forkynte
budskapet i alle byene til han kom frem til Cæsarea.’
Vi ser at Gud direkte forflyttet Filip slik at han kunne fortsette forkynnelsen der Gud
utvalgte ham til å forkynne. Det same skjedde med Elijah som var i Nordriket Israel
da han ble forflyttet, men som senere fortsatte sin forkynnelse i Sørriket Juda, ref.
brevet han sendte til kong Joram av Juda.
Og igjen: Det kan ikke finnes noenting materielt i en åndelig tilværelse. Derfor døde
Jesus i kjøttet, som menneske, men han ble oppreist i ånden, som en åndelig person
og en Førstegrøde for Gud, den første av den nye skapningen. (2KO 05:17)
379
Dn fjerde av fire hjørnesteiner til en moden forståelse av Bibelen:
Guds rike
Er Guds rike himmelen? I så tilfelle bare himmelen? Er også jorden en del av Guds
rike? Eller bare jorden? Er Guds rike Kristus? (MAT 12:28, LUK 11:20) Eller er
Guds rike noe helt annet — bare en følelse vi bærer inni oss? (NKJ-LUK 17:21)
Men, er det nå så viktig å forstå dette, da? Alle forstår jo redningen, nåden, blodet
og Jesu offerdød! Er ikke det nok? Hør hva Jesus selv sier om dette i Matteus 13:19:
‘Når noen hører ordet om Riket og ikke forstår det, kommer det av at den onde
røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er han som tok imot såkorn ved
veikanten.’ I MAT 13:23 trekker Jesus denne konklusjonen: Men den som tok imot
såkorn i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir
avkastning; én hundre foll, én seksti foll, én tretti.’ Hør også hva Jesus sier i MAT
24: 14, PAKTEN: ‘Og derfor skal budskapet om Riket bli forkynt over hele den
bebodde jord. Det skal være en vitneforklaring for alle folkeslag. Så skal enden
komme.’ Og da begynner vi å forstå vi hvor viktig det er å forstå budskapet om Guds
rike! Det var det Jesus forkynte. (LUK 04:43)
I MAT 05:03, i Bergpreiken, sier Jesus: ‘Velsiknet er de som har en fattig ånd, for
himlenes rike er deres.’ Ja, her kommer det klart fram at noe skal få himlenes rike i
eie. Men allerede i MAT 05:05 sier Jesus: ‘Velsignet er de ydmyke, for de skal arve
jorden.’ Forstår vi dette? Nei, ikke ennå, men de begynner å demre at noen skal være
i himlene mens andre skal arve jorden. Og det at noen skal arve jorden, viser til
Salme 37:11. I SAL 37:29 står dette enda klarere: ‘De rettferdige skal arve jorden og
bo på den til tiders tid.’ Av det kan vi slutte at dette var Guds menn fra Den første
pakten klar over, men at noen skal få himlene i eie, er en nyhet som Jesus forteller,
noe som få har vært klar over tidligere. Om vi ikke ser dette heilt klart for oss ennå,
ser vi iallfall at noen skal arve jorden og at andre skal få himlene i eie. Og da må det
være to adskilte grupper det er snakk om. Og, egentlig, er det ikke også slik det er i
dag?
Men det står jo rett ut i Bibelen at ‘det skal bli nye himler og en ny jord.’ Hvordan
passer det inn i alt dette? Da må vi ikke glemme de fire siste ordene i dette verset:
‘Hvor rettferdighet skal bo.’ (Andre Peter 03:13) Og det er det som er det nye: Satans
opprør mot Gud i himlene skal knuses (Åpenbaringen 12:07-12) og all djevelskapen
menneskene imellom her på jorden skal bort!
I MAT 06:09-13 lærer Jesus disiplene sine å be. Og selv om du kan ha bedt Far i
himlene tusener av ganger, har du kanskje aldri tenkt grundig igjennom hva det betyr:
‘Far i himlene, la ditt navn være hellig. La ditt rike komme, og la din vilje skje
på jorden og i himlene. —’ I MAT 28:18 sier Jesus: ‘Jeg skal få all makt i himlene
380
Guds rike
og på jorden.—’ Kan Guds rike da være kommet? Nei, ikke før Jesus har fått all makt
i himlene — og på jorden! Vi leste også i Far i himlene at Guds vilje skal skje både
på jorden og i himlene. Hvis Guds rike bare består av det himmelske, hvordan kan
hans vilje da også skje på jorden? Nå begynner det å bli klarere at Guds rike utgjør
både jorden og himlene: ‘La ditt rike komme og la din vilje skje på jorden og i
himlene.’
Vi leser videre: I Johannes kap. 10 forteller Jesus disiplene den kjente lignelsen om
at Jesus er den gode hyrden som gir sin sjel (liv) for sauene. Men i vers 16 sier han
noe som burde få alle til å sperre opp øyne: ‘Jeg har også andre sauer som ikke er
av denne kveen. De må jeg også lede og de skal høre min røst. Men det skal være
én flokk og én hyrde.’ Her forklarer Jesu disiplene, som alltid i bilder, om det himmelske, men han sier også at han har en annen kvee med ‘andre sauer’ som han også
skal være hyrde for. Er den andre kveen med sauer de som skal arve jorden? Det kan
virke slik, selv om Jesus ikke sier det rett ut. Men finnes det noen plass i Bibelen der
dette blir sagt rett ut og så klinkende klart at all tvil blir feid til side? Svaret er ‘ja!’
To bibelvers skiller seg klart ut her: Vi leser videre til vi kommer til Gjerningene
03:21. Der står: ‘Ham skal himlene ta imot inntil de tider kommer da alt det skal
gjenopprettes som Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn siden
begynnelsen av denne tidsalder.’ Her er det altså noe som skal gjenopprettes! Og
en forutsetning for at noe skal gjenopprettes, må jo være at noe er gått tapt eller blitt
ødelagt. har menneskene noengang hatt noe i himlene som er gått tapt? Selvfølgelig
ikke! Hva med jorden? Helt klart! På grunn av Adams synd har vi mistet muligheten
til tiders liv som fullverdige mennesker uten synd, nød, død og elendighet. Det er
derfor uten tvil det som Adam forskuslet her på jorden Jesus skal gjenopprette! Og
gjennom sin offerdød har han allerede gjort gjenopprettelsen klar for alle som
vil ta imot den! Det er likevel langt frem. Men, hvilke profeter blir det vist til?
Nesten alle, for de aller fleste profetier inneholder utsagn om gjenopprettelsen av
Guds rike på jord, men siden de aller fleste tror at de kommer til himmelen og får
tiders liv når de dør, forstår de ikke dette og tror at det er en ny storhetstid for staten
Israel her på jorden det er snakk om. Det stemmer ikke! Les SAL 37, SAL 72, SAL
96, SAL 98, Eseliel 37, Hosea 14, Joel 03:23-26, Amos 09:11-15, Obadjah 17:21,
Mika 07:14-20, med flere.
Vi leser videre til vi kommer til Efeserne: Da blir det slutt på all tvil og uklarhet om
hva Guds rike er. Les hele det første kapitlet, men legg spesielt merke til EFE 01:10.
Der skriver Paulus om ‘en administrasjon som hører tidenes fylde til: Da skal Gud
sammenfatte alt til ett under Kristus, både det som er i himlene og det som er
på jorden.’ Og først da er Guds rike opprettet!
Ja, så ble det endelig helt klart: Guds rike skal være en enhet under Kristus, både
det som er i himlene og det som er på jorden. Men, legg merke til at uttrykket
‘Guds rike’ og ‘himlenes rike’ i Matteus blir brukt om hverandre, og da noen ganger
Guds rike
381
om bare det himmelske og andre ganger både om det jordiske og det himmelske. Det
er bare Matteus som bruker uttrykket ‘himlenes rike.’ Greit! Nå vet vi at både jorden
og himlene utgjør Guds rike, og at både jorden og himlene skal utgjøre en tiders enhet under Kristus. Med disse klare bibelske uttalelsene blir betydningen av Guds rike
enkelt og greit å forstå, men kanskje vanskeligere å akseptere for noen av de gamle
vinsekkene.
Men hvem er ‘de fattige i ånden’ som skal eie himlene og hvem er de ‘ydmyke’
som skal arve jorden? Hvem skal utgjøre Guds himmelske kvee, og hvem er ‘de
andre sauene’ som skal utgjøre den jordiske kveen?
På jorden
La oss være litt jordnære og se på jorden først. Spørsmålet som kan være naturlig å
stille seg, blir: Hvordan hadde det vært på jorden hvis Adam ikke hadde syndet, vært
ulydig mot Gud? Jo, han hadde gått her på jorden ennå og vært like ungdommelig
som da Gud blåste livspusten gjennom hans nese slik at han ble en levende sjel.
Han hadde hatt tiders liv på jorden uten synd, nød, død og elendighet. Det var
det han forskuslet, og det er det som skal gjenopprettes!
Først og fremst: Alle som har dødd før Jesus led offerdøden for menneskenes synder, skal gjenoppstå til dommen her på jorden. Ingen av dem skal bli oppreist i ånden
til tiders liv i himlene. Hvordan vet vi det? Jo, Jesus sier det rett ut selv i JOH 03:13,
og det så klart at ingen trenger å være i tvil om hvordan det skal forstås: ‘Ingen har
steget opp til himlene, bortsett fra han som kom ned fra himlene, det er Menneskesønnen.’ Å avvise en så klar uttalelse som dette, er det samme som å drive
Jesus til løgner! Men veldig mange kristne gjør det hele tiden uten å ville innrømme
det.
Peter bekrefter det samme i sin tale til jødene i Gjerningene 02:34 rett etter at Gud
hadde opprettet sin første menighet i Jerusalem, Guds og Kristi menighet. Han sier:
‘For David fôr ikke opp til himlene, men han sier selv: Herren (Jehovah) sa til min
Herre (Messias): Sitt ved min høyre hånd til jeg får dine fiender til din fotskammel.’
(SAL 68:19) Jesus sier det samme om døperen Johannes i MAT 11:11: ‘Sannelig sier
jeg dere: Blant dem som er født av kvinner, er det ikke fremstått noen større enn
døperen Johannes. Men den minste i himlenes rike er større enn ham.’ Og her snakker Jesus om den himmelske del av himlenes rike. Og i vers 13: ’For alle profetene
og loven profeterte fram til Johannes.’ Her viser Jesus klart at Johannes døde under
Den første pakten. Det er også slik at de som er blitt oppreist fra de døde, medregnet
Lasarus, bare ble gjort levende i legemet, og ikke i ånden. Det betyr at de fortsatte
å leve her på jorden til de igjen måtte dø for Adams synd. Først da forhenget i
templet revnet ved Jesu død, symboliserte det at adgangen til den himmelske delen
av Guds rike ikke lenger var stengt for menneskene! (MAT 27:52)
382
Guds rike
I Første korinter står: ‘Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.’ Dette betyr i klar tekst at av alle mennesker som
er sovnet inn, er Jesus den første som er gjenoppstått i ånden til et liv i det himmelske. I Første Peter 03:18, PAKTEN; står: ‘— Han døde i kjøttet, men ble gjort
levende i ånden.’ Og i GJE 10:40, PAKTEN, står: ‘Men Gud reiste ham opp på den
tredje dagen og tillot at han stod synlig frem.’ Og alle forstår at hvis Jesus var
oppstått som menneske, var det ikke nødvendig for Gud å tillate at han stod synlig
frem. Vi mennesker har bare en måte å stå frem på — synlig.
Et spørsmål, forresten: ‘Hvis det var slik at at Guds trofaste menn og kvinner ble tatt
opp til himlene før Jesu offerdød, hva var da vitsen med hans død? Hadde hans
lidelse på jorden da vært nødvendig?
De blant jødene som kjente skriften, tenkte ikke på annet enn en jordisk oppstandelse. Hør hva Martha sier til Jesus i JOH 11:24 da Jesus sier om Lasarus: ‘Han skal
stå opp igjen.’ Martha sier til ham: ‘Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen
på den siste (Herrens) dag.’ Da sier Jesus, i vers 26, noe merkelig til henne: ‘Den
som lever og tror på meg, skal aldri i tider dø. Tror du dette?’ Det finnes altså en
gruppe mennesker som aldri skal dø! Hvem er disse? Jo, de utgjør den gruppen som
skal være her på jorden; den gruppen som kommer ut av den store trengselen og dermed går rett inn i de tusen år uten først å måtte dø. Les om den gruppen i Åpenbaringen 07:09-17.
I tillegg skal alle som blir oppreist fra gravene her på jorden på dommens dag, de av
dem som på dommens dag blir funnet verdig til tiders liv i Guds rike, fortsette å leve
her på jorden. Alle forstår jo at ingen kan først bli oppreist til tiders liv i ånden i
himlene (Den første oppstandelse, ÅPB 20:06) og deretter oppstå til dommen i
kjøttet her på jorden. (GJE 24:15) De som står opp her på jorden, får ta del i den
andre oppstandelsen. Mange av disse kommer til å ta samme valg som Adam og bli
utryddet en gang for alltid. (ÅPB 20:07-10) Det er den annen død. De som unngår
den annen død, skal så leve i tider her på jorden.
Alle forstår jo at ingen først kan bli oppreist til tiders liv i ånden i himlene for
deretter å gjenoppstå til dommen i kjøttet her på jorden!
I himlene
Vi vet at Jesus fôr opp til himlene, og at han var førstegrøden av dem som var sovnet
inn. Og han skal herske over jorden og i himlene i over tusen år, som er Herrens dag
/ tid. De tusen år utgjør ‘dommens dag.’ Det er i denne perioden de døde skal gjenoppstå til dommen, og dommen er avgjørelsen om hvem som skal utryddes eller få
tiders liv — her på jorden. I denne perioden skal Jesus herske som overprest, konge
og overdommer etter Melkisedeks ordning. (Første Moses 14:18-24, HEB kap. 07 og
08)
Guds rike
383
Men, skal Jesus regjere alene som øversteprest, konge og overdommer i De tusen år?
Nei, han har utvalgt en helt spesiell gruppe av rettferdige og trofaste mennesker som
sine åndelige medprester, medherskere og meddommere!
Så tilbake til Efeserne, kap. 01. Vi fortsette der vi slapp, i vers 10. Og vi går direkte
til vers 13 og 14. Der står: ‘I ham ble også dere da dere kom til tro, beseglet med Den
hellige ånd, løftets ånd, som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte
eiendommen, til pris for hans herlighet.’ Her hører vi om en gruppe som er satt segl
på. Og hvem er satt segl på? Forresten, hva vil det si å være beseglet?
Guds segl viser at de tilhører Gud. Men hvem? Hvor mange? Ingen visste tallet på
på dem som var satt segl på før Johannes fikk se det i Åpenbaringen.
Hvis vi så går til Åpenbaringen 07:04, er er det en direkte fortsettelse av der Paulus
sluttet. Der står: ‘Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: Ett hundre og
førtifire tusen av alle Israels barns stammer var beseglet.’ Deretter ramser Johannes opp navnet på de stammene som de 144.000 skal komme fra. Mange henger seg
opp i uttrykket ‘Iraels barns stammer’ og påstår at dette bare gjelder for jødene. Så
er ikke tilfellet, for Jesus har forkastet jødene, ikke som enkeltindivider, men som en
utvalgt gruppe. (MAT 21:43) Det finnes altså ikke lenger noe utvalgt jordisk presteskap slik levittene utgjorde; bare det åndelige himmelske med Jesus som overprest.
Men alle er enige om at vi skal stå frem for dommen. I MAT 19:28 kaller Jesus også
alle som skal stå for dommen for ‘Israels tolv stammer.’ I tillegg er ikke de tolv stammene som er ramset opp i Åpenbaringen, identisk med Israels tolv fysiske stammer.
F.eks. var ikke Josef en av de opprinnelige stammene, og heller ikke Levi (prestene).
Efraim er også utelatt, og til slutt ser vi at Dans stamme er utelatt. Da forstår vi at
dette er profetisk billedtale. Tallet tolv i Bibelen symboliserer det himmelske og står
alltid som bilde på det som er fulltallig, jfr. et dusin. Det var 12 stammer, 12 disipler,
12 porter inn til Jerusalem, og tallet 144.000 går også opp i 12, osv. I tillegg til disse
144.000 som er satt segl på, finnes bare én til som er satt segl på: Jesus Kristus!
(JOH 06:27) Og i Åpenbaringen 14:01 står: ‘Deretter så jeg, og se, et Lam stå på
Sions berg, og sammen med ham de 144.00 som hadde hans Fars navn (segl)
skrevet på pannene sine.’ Og i ÅPB 14:03, bare to vers senere, står det ganske klart
at det bare er disse 144.000 som har fått en himmelsk utvelgelse: ‘— og ingen kunne
lære den sangen uten de ett hundre og førtifire tusen som var frikjøpt fra
jorden.’ Stort klarere kan det vel ikke sies? Hva er så hensikten med å oppreise et
begrenset antall på 144.000 til et tiders og åndelig liv, den første oppstandelsen, i
himlene? Både Paulus og Johannes, og også Jesus, forklarer dette ganske klart: ‘I
gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, skal også dere som
har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tov stammer.’ Her ser vi klart at
de er utvalgt til å være Jesu meddommere på dommens dag. Paulus bekrefter dette
i Første Korinter 06:02-03, PAKTEN: ‘Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis dere skal dømme verden, er dere da uverdige til å dømme i småsaker?’
384
Guds rike
Til sin gode venn og medarbeider Timoteus skriver Paulus i Andre Timoteus 02:1112: ‘Dette er troverdige ord: Dersom vi døde med ham, skal vi også leve med ham.
Hvis vi holder ut, skal vi også herske med ham.’ Og her ser vi at Paulus er klar over
at de hellige også skal være Kristi medherskere.
I Åpenbaringen 03:21 sier Jesus gjennom en av Guds budbringere: ‘Den som seirer,
vil jeg gi å sitte med meg på min trone, slik jeg også har seiret og satt meg på min
Fars trone.’ Les nå nøye det som står skrevet i Åpenbaringen 05:09-10: ‘De sang en
ny sang og sa: ‘du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den, for du ble
slaktet og har med ditt blod frikjøpt oss til Gud fra hver stamme og tungemål, folk
og folkeslag, og gjort oss til konger og prester (her ser vi at de også skal utgjøre
Guds presteskap med Jesus som overprest) for vår Gud. Og vi skal herske over
jorden.’
Tenk nøkternt nå: Hvis alle var i himmelen, hvordan kunne da noen herske på, eller
over, jorden? (Jeg ser her fullstendig bort fra Adventistenes påstand om at jorden
skal ligge tom og øde i De tusen år. Det finnes ikke grunnlag for en slik påstand i
Bibelen. Det bygger på en feiltolkning av Ellen Gould White, adventistenes profetinne. Det hun forvirrer med, er profetenes utsagn om at landet Judea, jorden i Judea,
skal ligge brakk de sytti årene jødene er i fangenskap i Babylon, Andre krøniker
36:21, og profeten Jeremia. Les også Jesajah 05:06 m.fl. Og slik ble det!)
I Åpenbaringen 20:04 ser vi også at de hellige skal herske med Kristus i de tusen år
som er dommens dag. ‘— og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.’
Konklusjon:
Guds rike består av både himlene og jorden. Det som ble ødelagt av Adam da han
syndet, skal gjenopprettes her på jorden av Kristus. Til å utføre denne gjerningen har
han utvalgt 144.000 trofaste tjenere som skal være hans medprester, medherskere og
meddommere etter Melkisedeks ordning i de tusen år. Sion er bildet på Kristi maktsenter slik Sion også utgjorde kong Davids maktsenter. Den nye Jerusalem jfr. Jerusalem, Davids hovedstad, er Kristi herredømme sammen med de 144.000 som da skal
herske fra himlene og utøve sin rettferdighet over hele jorden. (ÅPB 21:22-27) Etter
at de tusen år er ovr, skal Kristus igjen overlate makten til Gud den allmektige. (1KO
15:20-28)
Og først etter at de tusen år er omme, skal Satan igjen slippes løs for en kort stund
før han blir utryddet av Gud selv. (ÅPB 20:07) Og da har Gud bekreftet sitt klare utsagn: ‘Hevnen er min.’ (5MO 32:35)
Deretter skal de som har vært lydige mot Gud, få tiders liv her på jorden. Å bli
gjort levende igjen betyr da gitt tiders liv.
385
Guds trone
Jesus snakket ofte om ‘min Fars trone’ da han var på jorden, første gang i Bergpreiken i Matteus 05:35. Mange ser da for seg at Gud sitter på en fysisk trone, men
det er ikke tilfellet, for Gud er ånd med en åndelig tilværelse i himlene. Og i en åndelig tilværelse sier det seg nesten selv at det ikke finnes noe materielt, som f. eks. en
fysisk trone. Som alltid ellers snakker Jesus i bilder. En jordisk trone utgjør det stedet
der makten utgår fra, og det er dette bildet Jesus bruker til å forklare Guds kraft. Hva
er da Guds trone? Jo, det forklarer Jesus rett ut første gangen han bruker uttrykket,
i MAT 05:35. Der sier han: ‘For himlene er Guds trone, jorden er hans fotskammel
og Jerusalem er Den store kongens by.’ Her sier altså Jesus rett ut at ‘himlene er
Guds trone.’ Og dermed forstår vi, hvis vi vil, at tronen står som bilde på den makt
som utgår direkte fra Gud fra det himmelske.
Når Jesus i Åpenbaringen 03:21 sier at han har satt seg ‘med min Far på hans trone,’
viser han til sin himmelske tilværelse og den Guds kraft han skal utøve som hele
universets øversteprest. Men Jesus sier også noe mer i ÅPB 03:21. Han sier: ‘Den
som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har
seiret og satt meg med min Far på hans trone.’ Her ser vi at også de som seirer, de
som holder ut med Gud og Kristus, (MAT 24:13) også skal få en himmelsk tilværelse
sammen med Gud og Kristus, og også de skal være direkte undelagt Guds kraft sammen med Kristus.
Jesus bekreftet at alle apostlene var utvalgt til en himmelsk tilværelse når han i MAT
19:28 sier til dem: ‘Denne sannhet sier jeg dere: I gjenfødselen når Menneskesønnen
sitter på sin herlige trone, skal dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme
Israels tolv stammer.’
Når Jesus her bruker uttrykket ‘sitte på tolv troner,’ viser han til disiplenes himmelske tilværelse der de, sammen med Kristus, skal være direkte underlagt Guds
kraft som Jesu meddommere.
NB! Legg merke til uttrykket ‘Israels tolv stammer.’ Hvis vi vet at alle skal frem for
dommen, forstår vi at uttrykket er billedlig for det som er totalt. Israel bestod av
totalt tolv stammer, jfr. ÅPB 07:04. Tallet tolv er symbolsk for det som angår det
himmelske. Det var altså ikke tilfeldig at Jesus vagte seg ut tolv apostler. Med tanke
på Judas, kunne han jo ha valgt tretten.
Jesus viser her til tolv troner som tilhører de tolv apostlene. Og han sier dette før
Judas forrådte ham, men visste etter en profeti av David at Judas skulle erstattes med
en annen apostel, Mattias. (GJE 01:26, SAL109:08) I tillegg vet vi om to andre himmelske troner, Guds og Kristi. Vil det si at det himmelske da består av til sammen
14 troner?
386
Guds trone
Nei, vi leser i ÅPB 04:04. Der står: ‘I en sirkel rundt tronen var det tjuefire troner,
og på tronene så jeg de tjuefire eldste som satt der, kledd i hvite kjortler. Og de hadde
kroner* av gull på hodene sine.’
*stephanos = krans
Nå begynner du kanskje å se at det jødiske presteskapet var inndelt på samme måten, som et forbilde på det himmelske? (HEB 08:05) Og hvis det levittiske presteskapet ikke var blitt forkastet, ville disse tjuefire tronene vært besatt av jødiske prester, men som du ser, er det ikke tjuefire prester, men tjuefire eldste. Og dermed forstår vi at de alle er utvalgt etter Den nye pakten. Tolv av dem er altså Jesu disipler.
Men hvem er de andre tolv? Kan vi uten å fable, men helt nøkternt og konkret, finne
ut hvem de andre tolv er? Ja, langt på vei kan vi det!
Vi vet at Jesus skulle sitte på tronen sammen med Gud. Tegnet på det var at da han
var her på jorden, var han direkte underlagt Guds kraft. Det var ved Guds kraft han
tilgav synder, reiste opp døde, helbredet syke, leget de mentalt syke (billedlig: drev
ut demoner), mettet tusener av mennesker med noen brødstykker, osv. Alt dette var
kun forbilder på den kraften han skal utøve som universets øversteprest når han har
opprettet Guds rike. Han skal da utrydde alle slike lidelser, ikke bare som eksempler,
men en gang for alltid — for alle! Og Jesu medherskere i den prosessen er de tjuefire
eldste. Også de skal være direkte underlagt Guds kraft, altså sitte på tjuefire troner,
sammen med Kristus.
Men — har vi noen eksempler på det her fra jorden? Ja, alle Jesu tolv apostler hadde
denne kraften fra Gud, selv om de ikke alle hadde den i like stor grad. ‘Gud gir ikke
ånden etter mål.’ (JOH 03:24) Så langt apostlene. Men vet vi om flere? Ja, Paulus er
en av dem. Også han var direkte underlagt Guds kraft nesten i like stor grad som
Jesus. På samme måten som mennesker ble friske bare de rørte ved Jesu klær, ble de
også friske når de rørte ved Paulus’ klær, selv om han ikke hadde dem på seg. (GJE
19:12, PAKTEN 19:18.) Og han profeterte og talte i tunger. Men alt dette var bare
forbilder på den kraften han skal utøve sammen med Jesus som prest i det melkisediske presteskapet.
Nå begynner du kanskje å se at alle de tjuefore eldste har den samme egenskapen,
evnen til å utføre Guds kraftfulle gjerninger. Og etter at de tjuefire eldste var utvalgt, skulle den evnen opphøre. Menneskene skulle ikke lenger ha evnen til å tale
i fremmede språk, profetere, eller utføre kraftfulle gjerninger. I Første korinter 13:
08 skriver Paules dette rett ut: ‘Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. (Vi har fått alle de åpenbaringene Gud vil gi oss
gjennom Paulus’ profetier og Åpenbaringen.) Om det er tunger, skal de opphøre.
(Det er ikke lenger nødvendig å tale forskjellige språk, slik det var i kristendommens
begynnelse. Det var nettopp gjennom Guds kraft menneskene begynte å tro på Jesus.
‘For Guds rike består ikke av ord, men av kraft.’ Så klart står det i Første korinter
04:20.) Og er det kunnskap, skal den bli borte.
Guds trone
387
(Og her er det ikke snakk om kunnskapen om Guds ord. Den skal bare øke. Nei, her
er det snakk om den spesielle kunnskapen, evnen, til å ut utføre Guds kraftfulle
gjerninger.)
Hvis såkalt kristne mennesker bare ville ta til seg Bibelens kunnskap, ville vi ikke
hatt all denne uverdige fablingen om helbredelser, folk som påstår at de har evnen
til å reise opp fra de døde, osv. Hvis det hadde vært tilfellet, kunne vi lagt ned hele
helsevesenet. Alle vet at slik er det ikke. Det hele er et uverdig skuespill! Men alt det
de fabler om, skal skje når Guds rike er opprettet! Først da vil Jesajahs vakre profeti
(JES 53:04) som Matteus viser til i 08:17, bli virkelighet — for alle mennesker: ‘Han
selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.’ Alle vet at det ikke er slik i
dag! Sykdom, nød, død og elendighet rår.
Jeg har nevnt Paulus. Kan du tenke deg noen flere som var direkte underlagt Guds
kraft i kristendommens begynnelse? Jeg kan nevne Kornelius, den første kristne blant
folkeslagene. (GJE 10:44-48) Hva med Stefanus, den første martyren? (GJE 07:5460) Hva med Timoteus? Lukas? Markus? Hva med tryllekunstneren Simon fra Samaria? (GJE 08:09-13) Var noen av dem kvinner?
Når du nå har forstått uttrykket ‘Guds trone,’ kan du selv vurdere hvem som, ifølge
Bibelen, var direkte underlagt Guds kraft. Vet vi alle tjuefire?
NB! NB! NB! NB! NB!NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB!
I Gjerningene 19:11 skriver Det norske bibelselskap: ‘ Gud lot helt uvanlige under
skje ved Paulus' hender.’ Norsk King James skriver: ‘Gud gjorde også uvanlige kraftige gjerninger ved Paulus hender.’ Her gjør de begge seg skyldige i en utilgivelig
unnlatelsessynd ved å unnlate å oversette deler av dette verset. PAKTEN skriver i
det samme verset som på grunn av at den er inndelt ettter Paulus’ misjonsreirer viser
til GJE 19:17. Der står: ‘Gud gjorde det slik at ingen fikk utføre kraftfulle gjerninger
unntatt ved Paulus’ hender.’ Det blir noe helt annet, og det stemmer også med det
Paulus sktiver i Første Korinter 13:08. Disse oversettelsene har et stort ansvar for at
karismatiske halvskrullinger i dag løper rundt og innbiller seg selv og andre at de har
den samme evnen. Det er verdns største og mest uverdige narrespill!
Her er den greske teksten:
theos poieo ou*
-paradidomi tugchano dunamis cheir paulus
gud gjøre ingen få
utøve
kraft
hånd paulus
*ou er et lite ord med stor betydning. Der er alltid benektende.
PAKTEN: ‘Gud gjorde det slik at ingen fikk utøve kraftfulle gjerninger unntatt ved
Paulus’ hender.’
Og hvis du leser Gjerningene med et åpent sinn, vil du se at det stemmer.
388
Rikets sønner
Uttrykket ‘rikets sønner’ er helt spesielt i bibelsk sammenheng. Uttrykket blir bare
brukt av Matteus, og bare i to vers, i Matteus 08:12 og 13:38.
Det rår stor forvirring omkring dette, og derfor tar jeg med oversettelsen fra tre forskjellige bibler, Det norske bibelselskap, DNB, Norsk King James, NKJ, og Norsk
Ny verden, NNV.
MAT 08:12, DNB: ‘Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en
gråter og skjærer tenner.’
MAT 08:12, NKJ: ‘Men rikets sønner skal kastes ut i det ytterste mørke. Der skal det
være gråt og tenners gnissel.’
MAT 08:12, NNV: ‘— mens rikets sønner skal bli kastet ut i mørket utenfor. Der
skal de gråte og skjære tenner.’
MAT 08:12, Strong’s Hebrew / Greek, SHG, gresk: huios basileia* ekballo eis exoteros skotos ekei klauthmos brugmos odous
*rikets sønner
Her har både NKJ og NNV en korrekt oversettelse, mens DNB skriver ‘arvingene til
riket.’ Hvorfor?
Hvem er disse rikets sønner som skal kastes ut i mørket? De er av det levittiske
presteskapet som etter at de forkastet Jesus ikke blir tatt med i betraktningen når Gud
oppretter sitt rike. De forkastet Jesus, og ble til gjengjeld forkastet av Gud. ‘Han kom
til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham.’ (JOH 01:11) Og han egne var det
levittiske presteskapet. Han var deres øversteprest i tider.
Når Gud oppretter sit himmelske, det melkisediske, presteskapet, var det Guds
opprinnelige plan at det skulle utvelges blant det levittiske presteskapet, men slik
gikk det ikke. De ble ikke funnet verdige. Den første pakten førte ikke frem.
Når vi så kommer til Matteus 13:38 står der:
MAT 13:38, DNB: ‘Åkeren er verden. Det gode kornet er de som hører riket til,*
ugresset er de som hører den onde til.’
*NB! Skal være rikets sønner
MAT 13:38, NKJ: ‘Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn,* og ugresset
er den ondes barn.’
* NB! Skal være rikets sønner
MAT 13:38, NNV: ‘— åkeren er verden; og den gode sæd, det er rikets sønner; men
ugresset er den ondes sønner.’
NB! NNV har korrekt oversettelse
Rikets sønner
389
MAT 13:38, Strong’s Hebrew / Greek
agros kosmos kalos sperma huios basileia* zizanion huios poneros**
åker verden god såkorn sønn ri ke
ugress sønn ond
*rikets sønner **den ondes sønner
Som du ser blir mange greske ord brukt på norsk. Kanskje du også la merke til at
gammelgresk er uten hjelpeverb, preposisjoner og personlige pronomen?
Vi ser at DNB snakker om de som hører riket til, og de som hører den onde til, og
her har også NKJ oversatt rikets sønner med rikets barn, og den ondes sønner med
den ondes barn. Hvorfor? Hvorfor er det bare NNV som har dette rett?
PAKTEN:
Vers 01, MAT 08:12. ‘Men rikets sønner skal bli kastet ut i det dypeste mørke. Der
skal de gråte og skjære tenner.’
Vers 02, MAT 13:38. ‘Åkeren er jorden, det gode såkorn er rikets sønner og ugresset er den ondes sønner.’
I vers 01 hvem er rikets sønner som skal kastes ut i mørket? I vers 02 hvem er de
rikets sønner som er det gode såkornet?
Dette virker unektelig som en gedigen selvmotsigelse, for i vers 01 skal rikets sønner kastes ut i mørket, men i vers 02 utgjør de det gode såkorn. Hvordan kan dette
harmonere med resten av Bibelen?
Nei, den er langt fra enkel, og det er en av grunnene til de mange forvirrende oversettelsene. Eller for å si det motsatt: Det er de mange forvirrende oversettelsene som
skaper den store forvirringen blant de troende. Og la det være klinkende klart: Når
Norsk King James skriver barn i stedet for sønner, gjør de det bevisst for å tilpasse
seg den norske stats likestillingspolitikk. Og når Det norske bibelselskap skriver om
alt sammen, gjør de det bevisst for at den som leser det ikke skal forstå det han leser
fordi Bibelens budskap ikke stemmer med Luthers forklaringer. Og da er det for
DNB viktigere at det stemmer med Luther enn med God!
Her er forklaringen: I den første pakten valgte Gud levittene som sitt jordiske presteskap, og det var da Guds hensikt at han ut fra dette presteskapet skulle velge de som
til slutt skulle utgjøre hans tiders himmelske, det melkisediske, presteskapet. Dette
presteskapet skulle bare bestå av menn uten lyte, et forbilde på Jesus som skulle være
dette presteskapets øversteprest i tider. Men presteskapet brøt Guds pakt og de nektet
å ta imot Kristus som sin øversteprest, og derfor ble dette presteskapet forkastet. De
som opprinnelig var utvalgt som rikets sønner, ble nå kastet ut i det dypeste mørke.
390
Rikets sønner
Gud forkastet altså det opprinnelige jordiske presteskapet, og noe nytt jordisk presteskap har han ikke opprettet! Paulus sier at ingen kan ta en slik ære av seg selv. Han
må være utvalgt av Gud slik Aron ble. (HEB 05:04) Ut fra dette kan vi trygt slå fast
at ingen av dagens jordiske presteskap er innsatt av Gud! Både det katolske såvel
som det lutherske, eller et hvilket som helst annet jordisk presteskap, er etter dette
falske presteskap med en ære som de selv har tatt seg til. Slike presteskap er ikke av
Gud, men av mennesker!
Men, hva er da Guds plan? Jo, etter at Jesus hadde forkastet det levittiske presteskapet, valgte Gud seg ut medlemmer til sitt himmelske presteskap blant vanlige mennesker, jfr. de tolv apostlene. I stedet for det forkastede presteskapet opprettet Gud
en ny kirke på pinsedag i år 33, Guds og Kristi kirke / menighet.
Dette er den eneste gyldige menigheten i dagens virvar av menigheter!
Og til denne menigheten er det bare Gud som velger ut hvem som skal være medlemmer eller ikke, (GJE 02:47) og dermed er det også bare Gud som kan utstøte! Fra
denne menigheten skal Gud nå utvelge sitt himmelske presteskap, det melkisediske.
Det var for å utvelge dette presteskapet han inngikk Den nye pakten med alle mennesker. Før var presteskapet adskilt, men fra nå av skal rikets sønner og den ondes
sønner vokse opp sammen, (MAT 13:24-30) jfr. kristne og verdslige. Og Gud velger
selv ut hvem blant Guds og Kristi menighet som skal tilhøre presteskapet, de hellige,
de utvalgte, de beseglede, de 144.000. Det er bare disse som får en åndelig oppstandelse til tiders liv i himlene som Guds adopterte sønner og Jesu himmelske brødre! De
er rikets sønner. (ÅPB 20:06, ROM 08:15-17)
Det er dette presteskapet som nå er utvalgt som rikets sønner, det gode såkorn. Også
dette presteskapet skal bestå av bare menn uten lyte, for — hvor mange kvinner
valgte Jesus ut blant sine tolv apostler? Og da forstår du hvorfor det er så vanvittig
å oversette dette med rikets arvinger eller rikets barn når det uomtvistelig står rikets
sønner i den opprinnelige teksten. Du ser også at spørsmålet om kvinnelige prester
eller ikke, er uten betydning, for Gud velger ikke ut et himmelsk presteskap basert
på norsk likestillingspolitikk! Heller ikke kommer han til å endre sin plan for å tilpasse den til Pavens, Luthers eller andre menigheters mange falske læresetninger!
Les om det melkisiske presteskapet i Paulus’ brev til hebreerne, kap. 05-09.
391
Guds himmelske presteskap
Innledning:
Vi vet fra Første Moses at Gud skapte Adam i sitt bilde (som menneske uten synd)
for at han skulle leve i tider på jorden. (1MO 02:16-17) Men Satan klarte å forpurre
den planen. (1MO 3:04-08) Straks etter la Gud en ny plan for å gjenopprette det som
Adam hadde ødelagt: Han ville sende sin eneste Sønn til jorden for at han skulle utgjøre et fullverdig offer for å ta bort verdens synd, den som var et resultat av Adams
ulydighet. (1MO 03:15, GJE 03:21) Til å gjenopprette dette bestemte Gud seg for å
utvelge et himmelsk presteskap som sammen med sin Sønn skulle få hovedansvaret
for at det ville skje.
Vi skal følge utviklingen av dette presteskapet fra dets spede begynnele her på jorden og helt frem til dets opprettelse i himlene. Dette skal være Guds eget presteskap
med Jesus som tiders øversteprest. Dette presteskapet blir omtalt med mange navn
i Bibelen: De hellige, de som er satt segl på, de utvalgte, Guds Israel, osv. Paulus
forkynte hele tiden ivrig om dette presteskapet, men han visste ikke hvor mange de
var. Først da apostelen Johannes fikk sin åpenbaring, gjorde Gud det kjent for Johannes hvor mange de skulle være. (ÅPB 07:04)
Fra Den første pakten:
Den første pakten ble inngått med Israels sønner ved fjellet Sinai rett etter at Moses
hadde ført Israels sønner ut fra fangenskapet i Egypt.
I Andre Moses 19:04-06 sier Gud til Israels sønner: 04 ‘Dere har sett hva jeg gjorde
med egypterne, hvordan jeg holdt dere oppe som på ørnevinger og førte dere til meg.
05 Derfor, om dere nå virkelig vil lyde min røst og holde min pakt, skal dere være
min eiendom fremfor noe annet folk. For hele jorden er min.
6 Dere skal være konger og prester for meg — et hellig folk. Dette er de ord du
skal tale til Israels sønner.’
Andre Moses 19:07-08, PAKTEN: Så kom Moses og kalte til seg folkets eldste. Han
la frem for dem alle de ord Jehovah hadde befalt ham. 08 Da svarte hele folket med
én røst. De sa: ‘Alt det Jehovah har sagt, vil vi gjøre.’ Så tok Moses det ordet folket
hadde talt, med tilbake til Jehovah.
La oss nå gå nøye gjennom teksten til det som Gud sa til Israels sønner: ‘Dersom
dere vil holde min pakt, skal dere være min eiendom fremfor noe annet folk. Dere
skal være konger og prester for meg — et hellig folk.’
Mange mener at dette er Guds utvelgelse av jødene som sitt eget folk, men det er
bare delvis korrekt. Rett nok kan det tenkes at et helt folk ble utvalgt som hellig, men
392
Guds himmelske presteskap
kan et helt folk være konger og prester? Hvis de er konger, hvem skal de regjere
over? Og hvis de er prester, hvem er menigheten?
Vi har her funnet den første tynne tråden til Guds tiders presteskap! I vers 06 er det
ikke først og fremst Israels sønner som skal være et hellig folk, men de blant folket
som blir utvalgt som medlemmer av Guds prsteskap. Vi skal nå følge denne tynne
tråden helt frem til opprettelsen av Guds rike.
Som tegn på Guds pakt fikk Israels sønner loven. Og det var gjennom å holde hvert
bud i loven hver enkel av Israels sønner skulle bli utvalgt til dette presteskapet. Det
første de fikk var de ti bud, Israels grunnlov. Og deretter gav Gud dem resten av loven — alle de påbud de måtte holde for at de skulle bli utvalgt til Guds himmelske
presteskap.
Det neste som skjer, er at Moses får påbud om å bygge en helligdom for Jehovah.
Dette påbudet finner du i Andre Moses 25:08-09: ‘Du skal lage en helligdom for
meg, så jeg kan bo iblant dem.
9 Etter det mønster jeg viste deg for teltet og det mønsteret jeg viste deg for alt
utstyret i det, slik skal du lage det.’
Og her får Moses tegningen til det himmelske, selve helligdommen, nøyaktig slik
Gud hadde bestemt for opprettelsen av sitt himmelske presteskap. Det er ikk lett å
se dette ut fra det vi har lest til denne tid, men i motsetning til de som var underlagt
Den første pakten, har vi nå også fått Den nye pakten. Og dette forklarer Paulus
ganske forståelig i Hebreerne 08:05. ‘De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Moses fikk guddommelig befaling om da han skulle oppføre teltet.
For han (Gud) sa: ‘Se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på
fjellet.’ Og et av de bud Moses fikk på fjellet, var at han skulle lage klær til prestene,
nøyaktig slik Gud hadde bestemt. (Andre Moses 28:01) Og samtidig med dette
innsetter Gud sitt jordiske presteskap som forbilde på det himmelske: ‘Hent til deg
din bror Aron, og hans sønner sammen med ham, fra alle Israels sønner, så Aron kan
gjøre tjeneste som prest for meg. Og også hans sønner Nadab, Abihu, Elasar og
Itamar.’ Og både Moses og Aron var levitter, så da Gud valgte Aron som sin første
øversteprest, var dette den spede begynnelsen til det aronske, eller levittiske, presteskapet. I Andre Moses 29:01-37 kan du lese om innvielsesseremonien for Aron og
hans sønner. Nesten hele Andre Moses handler om dette presteskapet, og det er slett
ikke så rart med tanke på den gjerning dette presteskapet var tiltenkt.
Jeg viste til Hebreerne hvor klart det kommer frem at teltet i ødemarken utgjorde et
bilde på Guds himmelske ordning. (HEB 08:05) Men vi behøver ikke å gå så langt
frem i tid, for Gud sier dette selv rett ut helt i slutten på Andre Moses. Og hvis vi er
vâr i ånden når vi leser det, vil vi også forstå det:
Guds himmelske presteskap
393
I Andre Moses 40:13-15 sier Gud til Moses: ‘Du skal kle Aron i de hellige klærne,
salve ham og hellige ham, så han kan gjøre tjeneste som prest for meg. 14 Og du skal
føre hans sønner frem for meg og kle dem i kjortler. 15 Du skal salve dem slik du
salvet deres far, for de skal gjøre tjeneste som prester for meg. For ved denne
salvelsen skal de sannelig få et tiders prestedømme i alle slekter som kommer.’
Og det var en selvfølge at dette presteskapet kun skulle bestå av menn — Aron og
hans sønner (etterkommere av hannkjønn). Her forklarer altså Gud dem om den
himmelske utvelgelsen, noe de var klar over, for løftene var alt gitt til Abraham.
Du kan lese om forskriftene for dette presteskapet i Tredje Moses, kapittel 21:15-24.
Der kommer det klart frem at presteskapet bare gjelder for menn uten lyte — et
forbilde på Kristus og det himmelske.
At det bare var levitter som skulle utgjøre dette presteskapet, kommer frem i Fjerde
Moses, kapittel 03. Der står bl.a. i vers 09: ‘Du skal overgi levittene til Aron og hans
sønner. Blant alle Israels sønner skal de være fullstendig overgitt ham.’ Vers 40: Så
sa Jehovah til Moses: ‘Du skal ta alle de førstefødte av hannkjønn blant Israels
sønner, fra en måned og eldre, og føre opp hvor mange navnene deres er. 41 Du skal
ta ut alle levittene for meg — Jeg er Jehovah — i stedet for alle de førstefødte blant
buskapen til Israels sønner.’
PS. I mange norske oversettelser blir noen ganger brukt sønner (der hvor det helt
klart er hannkjønn) og andre ganger barn (der hvor det ikke kommer klart frem at det
bare gjelder hannkjønn. Ordet er i begge tilfeller det samme, huios. Mange norske
oversettelser har her bøyd seg for det som er politisk korrekt. Det er en rar måte i innføre likestilling på. Det er den politiske fanatismen som rår.
I Fjerde Moses kommer det stadig klarere frem at prestene skulle være levitter. I
4MO 18:02 står: ‘Sammen med deg skal du også føre frem dine brødre av Levi
stamme, din fars stamme, så de kan slutte seg til deg og tjene deg mens du og dine
sønner står foran Vitneforklaringens telt.’ At levittene skulle utvelges til en himmelsk prestetjeneste kommer også frem gjennom det faktum at da Israels sønner
inntok Det lovte landet, fikk ikke levittene egne landområder. De måtte bosette seg
rundt omkring blant alle stammene for å tjene dem.
Før Israels sønner får adgang til Det lovte landet, repeterer Moses loven og alle forskriftene for dem. Dette kan du lese om i Femte Moses. På engelsk heter Femte
Moses Deutoroneum (loven for andre gang). Og fra Femte Moses vil jeg vise deg
symbolikken ved feiringen av påske og pinse. Mange tror at pinsen ble innført for
første gang i år 33 da Guds utvalgte fikk Den hellige ånd, men så er ikke tilfellet. De
fleste vet at påskefeiringen var en symbolsk feiring frem til Kristus, og at påskelammet som ble slaktet, også var et bilde på Kristus, Guds Lam. Og lammet skulle
være et førstefødt dyr av hannkjønn som forbilde på Kristus som er Førstegrøden.
394
Guds himmelske presteskap
Men det er få som har fått med seg at også pinsen er en gammel jødisk høytid. I pinsen skulle det også ofres en førstegrøde av korn. Og disse kornbandene med sine
mange kornaks var et forbilde på de som skulle utgjøre medlemmene i Jesu himmelske presteskap! Pinse betyr egentlig femti, og når Gud innførte denne høytiden
for snart 4000 år siden, ble det bestemt i detalj at det skulle gå femti dager fra påske
til pinse. I Femte Moses 16:09 står: ‘Så (etter påskefeiringen) skal du telle sju uker.
Fra du begynner å skjære kornet med sigden, skal du telle de sju ukene.’ Og vi vet
at sju ganger sju er 49 dager. ‘Så (neste dag, den femtiende) skal du holde Høytid.’
Og alt dette sammenfaller med Jesu død og oppstandele. Han var Førstegrøden. Men
de som blir utvalgt til hans himmelske presteskap (kornaksene), blir også kalt en
førstgrøde med Kristus. Dette står rett ut i Åpenbaringen 14:03-04. Og det er såpass
viktig for en fullverdig bibelforståelse at jeg tar med begge vers, fra Norsk King
James: ‘De synger en ny sang foran tronen, foran de fire livsvesener og de eldste. Og
ingen kunne lære den sangen unntatt de 144.000 som var frikjøpt fra jorden. 4 Dette
er de som ikke var blitt urene med kvinner (bilde på avgudsdyrkelse), for de er som
jomfruer. Dette er de (disiplene) som følger Lammet hvor han enn går. De er frikjøpt fra menneskene for å være en førstegrøde for Gud og Lammet.’ Og gjennom hele Den første pakten blir det understreket av Gud at alt førstefødt og all
førstegrøde skal tilhøre ham. Og da er det hele tiden en symbolikk som viser frem til
opprettelsen av Guds himmelske presteskap, de hellige, de utvalgte, de 144.000, de
med segl på, Guds Israel.
Men, Gud hadde også advart dette presteskapet mot hva som ville skje hvis de ikke
holdt den inngåtte avtalen, Den første pakten. I Femte Moses 28:63-64 står: Det skal
skje: ‘På samme måten som Jehovah frydet seg over å gjøre godt mot dere og gjøre
dere tallrike, slik skal Jehovah fryde seg over å utrydde dere og ødelegge dere. Og
dere skal bli revet bort fra det landet som du er kommet inn i for å ta til eie. 64 Da
skal Jehovah spre deg blant alle folkeslagene, fra den ene enden av jorden til den
andre. Der skal du tjene andre guder som verken du eller dine fedre har kjent — tre
og stein!’ — Jfr. bortførelsen til Babylon og senere til Rom
Guds rike
Opprettelsen av Guds rike er beskrevet i detalj av profeten Jesaja i kapittel 66, vers
07-08: ‘Før hun fikk veer, fødte hun. Før fødselssmerten kom over henne, fødte hun
et guttebarn. 8 Hvem har hørt om noe slikt? Hvem har sett slike ting? Kan vel et rike
bli født på én dag? Eller kan et folk bli født på én gang? For så snart Sion fikk veer,
fødte hun sine barn.’
Dette er den profetiske beskrivelsen av når Gud tar til seg de utvalgte og oppretter
sitt rike i himlene. Hovedstaden i dette riket blir Den nye Jerusalem. Maksenteret er
Sion. Denne hendelsen blir bekreftet i Åpenbaringen kapittel 12. I Bibelsk sammenheng står kvinnen ofte som bilde på det noe utgår fra, naturlig nok. Og barnet
Guds himmelske presteskap
395
står som bilde på nyskapning, noe som er like naturlig. Her gjelder det ikke Jesu mor
Maria og hennes Sønn Jesus slik mange tror.
Templet
Til slutt vil jeg i forbindelse med Den første pakten vise til et enkelt lite vers i Første
konge 06:07 som forklarer dette på en fantastisk måte. Les og se om du forstår det:
‘Da huset ble bygget, var det med hele steiner som var gjort ferdige i steinbruddet,
slik at det verken ble hørt hammer eller meisel eller noe annet jernredskap i huset
mens det ble bygget.’
Huset som ble bygget, er selve kong Salomons tempel. Steinene som er gjort ferdige
i steinbruddet, er de som gjennom Guds lov og tukt blir funnet verdige til en tiders
himmelsk tilværelse. Steinbruddet er denne verden, og at steinene ble heist på plass
uten at det hørtes lyd av meisel eller jernredskaper, viser til deres åndelige oppstandelse til Guds himmelske presteskap. Og det er disse steinene Jesus viser til når
han sier at ‘steinen (Kristus) som bygningsmenne (presteskapet) forkastet, er blitt
selve hovedsteinen (den himmelske Øverstepresten).’ MAT 21:42, MAR 12:10, LUK
20:17, 1PE 02:07.
Fra Guds opprettelse av det levittiske presteskapet og frem til Kristus, det himmelske
presteskapets Øversteprest i tider, er det gått nærmere 2000 år. Profetiene om Kristus
er i ferd med å gå i oppfyllelse og Gud er klar til å begynne innhøstingen av den himmelske førstegrøden. Derfor sendte han sin Sønn, Øverstepresten, til jorden. Hans
oppgave var, gjennom dette presteskapet, å gjenopprette det som Adam hadde forskuslet for menneskene. Men: ‘Kristus kom til sine egne, prestene, og hans egne tok
ikke imot ham!’ (JOH 01:11)
Fra Den nye pakten:
Vi vet fra Den nye pakten at Jesu forhold til prestene og fariseerne ble problematisk.
Uansett gjerninger nektet de å godta ham som Guds Sønn, deres egen Øversteprest.
De sa: ‘Vi vet at Gud talte til Moses. Men hvor denne mannen (Jesus) kommer fra,
vet vi ikke.’ (JOH 9:29) Og ut fra det faktum at prestene avviste ham som Den lovte
Messias, hadde ikke Jesus stort annet valg enn å forkaste hele presteskapet: ‘Guds
rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter.’ (MAT 21:43) Men
dette kom ikke som en overraskelse verken på Gud eller Kristus. Prestenes frafall og
selvopphøyelse var et kjent forhold. De hadde allerede brutt pakten, så da Jesus
begynte sin gjerning, valgte han med en gang ut sine trofaste blant folk flest, disiplene. Det jødiske presteskapet var forkastet en gang for alltid. De hellige skulle nå
utvelges fra trofaste, vanlige mennesker.
Etter dette opprettet Gud aldri noe nytt jordisk presteskap! Fra nå av blir det
himmelske presteskapet utvalgt fra vanlige, rettferdige mennesker! Og de tolv
første som ble utvalgt til dette presteskapet, var Jesu 12 apostler.
396
Guds himmelske presteskap
Dette bekrefter Jesus når Lukas i 22:27-30 skriver: ‘For hvem er størst, han som
sitter ved bordet eller han som tjener? Likevel er jeg blant dere som den som tjener.
28 Men det er for dere som har holdt ut sammen med meg. 29 Og jeg overgir Riket
til dere, slik som min Far overgav riket til meg. 30 For dere skal ete og drikke ved
mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer.’ I Johannes
06:27 skriver Johannes om Jesus at Gud har satt sitt segl på ham. Og det at Gud har
satt sitt segl på ham, betyr at han tilhører Gud. Er det bare Jesus Gud har satt sitt segl
på?
Nei, i Efeserne 01:13-14, NKJ, står: ‘I ham har også dere etter at dere fikk høre
sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse; i ham ble også dere, da
dere kom til tro, beseglet (satt segl på) med Den hellige ånd, løftets ånd. 14 Den
er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen til pris for hans
herlighet.’
Her ser vi at Paulus snakker om de som Gud har satt sitt segl på, de beseglede. Det
er de samme som blir kalt de utvalgte, de hellige. Men ingen visste hvor mange dette
gjaldt før det ble åpenbart for Johannes i det synet han fikk på Patmos. Hvis du nå
leser det Paulus har skrevet, og så blar opp i Åpenbaringen 07:04 er det nesten som
om Johannes fortsetter akkurat der Paulus avsluttet: ‘Og jeg hørte tallet på dem
som var satt segl på. Ett hundre og førtifire tusen fra alle Israels barns stammer
var satt segl på.’
I Første tessaloniker forklarer Paulus ganske detaljert hvordan den første oppstandelsen vil finne sted. Men jeg tar ikke hele forklaringen på det her. Du vil finne en
grundig gjennomgang i 1TE — Den første oppstandelsen Og selve opprettelsen av
Guds rike finner du i Åpenbaringen kapittel 12. Hele forklaringen på det kan du lese
i ÅPB — Gresshoppene fra avgrunnen. I tillegg handler nesten hele Hebreerne om
opprettelsen av dette presteskapet og dets Øversteprest. Og i Åpenbaringen 05: 09-10
får du konklusjonen på hele Guds plan, for da synger de hellige, de som Gud har satt
sitt segl på, de utvalgte, de 144.000, Guds Israel, en ny sang:
‘Du er verdig til å åpene bokrullen og bryte seglet på den. For du ble slaktet og
har med ditt blod frikjøpt oss til Gud fra hver stamme og tungemål, folk og
folkeslag. 10 Du har gjort oss til konger og prester for vår Gud. Og vi skal
herske over jorden!’
Husker du nå begynnelsen på Guds plan i Andre Moses 19:06? ‘Dere skal være
konger og prester for meg — et hellig folk.’
Til slutt: Kan du tenke deg en eneste grunn til at dagens kristenhet viser slikt et ubegrenset hat mot Guds hellige, de 144.000?
397
Aggelos, gr. — engel eller budbringer
Det greske ordet aggelos skaper stor forvirring i de aller fleste oversettelsene. Jeg har
bare sett en Bibel som har brukt dette ordet rett i sine oversettelser, nemlig New
Living Bible, amerikansk.
Hva består forvirringen i? Jo, når oversetterne tror at aggelos viser til et himmelsk
vesen, oversetter de ordet med engel. Men når aggelos viser til et jordisk vesen,
bruker de ordene sendebud, budbærer eller budbringer. Og dette fører til noen rare
oversettelser som jeg her vil vise noen eksempler på.
PAKTEN har valgt å bruke budbringer i alle de vers der ordet aggelos blir brukt på
gresk. Oversatt til norsk betyr nemlig aggelos budbringer. PAKTEN har valgt å ikke
bruke sendebud, fordi ordet er et konstruert gammelmodig bibelsk ord, og budbærer
dekker ikke hele begrepet, for budskapet skal ikke bare bæres, det skal bringes.
Derfor bruker PAKTEN konsekvent budbringer.
Her er noen eksempler fra Norsk King James sammenlignet med PAKTEN:
MAT 01:20, NKJ. ‘Mens han grunnet på dette, se, da viste en Herrens engel seg for
ham i en drøm, og sa: —’
PAKTEN: ‘Han grublet over dette. Og, se! — da kom en Jehovahs budbringer til han
i en drøm! Han sa: —’
NKJ bruker engel. PAKTEN budbringer. Sannsynligheten taler for at denne budbringeren var et himmelsk vesen, men likevel — det var en drøm.
MAT 11:10, om døperen Johannes, NKJ. ‘Se, jeg sender min budbærer foran ditt
åsyn.’
PAKTEN: ‘Og, se, — jeg vil sende min budbringer foran ditt ansikt,—’
Her forstår alle at Johannes ikke er et himmelsk vesen. Derfor bruker de et av de norske ordene for engel her. Jeg forklarte en gang til et Jehovas vitne at det i grunnteksten stod engelen Johannes, men at aggelos betydde budbringer. Da snøftet han og
utbrøt foraktelig: ‘Høhh! Engelen Johannes! Det er det dummeste jeg har hørt!’
I MAT 13:39 skriver NKJ. ‘— og høstarbeiderne er englene.’ Hvilket høstarbeid er
det englene gjør?
PAKTEN: ‘Høstfolket er budbringerne, —’
398
Engel eller budbringer
Hva er det høstfolket eller høstarbeiderne gjør? Jo, de går rundt og forkynner slik
Jesus sendte ut de tolv og de sytti. Og da forstår vi at høstarbeiderne er de som
bringer frem budskapet. Usynlige engler går da ikke rundt og forkynner! Et Jehovas
vitne forklarte en gang troskyldig: ‘Du vet, vi Jehovas vitner blir ledet av engler, vi.
Vi har én i hver menighet.’ Hun var ikke klar over at når hun forkynner et budskap,
er det hun selv som er ‘engelen.’
HEB 13:02, NKJ. ‘Glem ikke gjestfriheten, for ved de har noen hatt engler på besøk
uten å vite det.’
Hver gang jeg leser dette verset, smiler jeg litt. For, er det mulig å vise gjestfrihet
mot noen når du ikke engang vet om du har besøk? En pinsevenn tok dette så
bokstavelig at han satte frem en ekstra plett hver gang han dekket på bordet. Jeg lurer
på om han noengang har sett at noe av maten har forsvunnet ut i løse luften? Hvordan
skal dette da forstås? Jo, her nytter det ikke å bare skifte engel ut med budbringer,
for det blir like rart. Nei, her må vi se hvordan det står på gresk. Da ser vi at hele
verset er oversatt feil, nettopp fordi oversetterne har trodd at de hadde med usynlige
vesener å gjøre. Når oversettere ikke forstår innholdet, bør de iallfall holde seg til
teksten!
PAKTEN: ‘Glem ikke å vise stor gjestfrihet mot fremmede budbringere, for at dere
ikke skal forbli uvitende.’
Og hvem er de fremmede budbringerne? Jo, det er slike som går rundt og forkynner
et budskap, jfr. apostlene på Jesu tid og Jehovas vitner i dag. Hvis du bare kleiser
døra igjen i ansiktet på dem, er det du selv som forblir uvitende. Det er alltid greit å
vite, uansett. ‘Kunnskapen er lett å bære. Det er vankunna som kan bli tung,’ sier et
gammlet ordtak. Nettopp fordi jeg har åpnet opp og diskutert med Jehovas vitner, vet
jeg nå hvor de har rett i forhold til Bibelen — og hvor de tar grovt feil. F.eks. er de
helt på viddene i forhold til det å ete blod eller ta blodoverføring. Men de har forstått
at Guds tiders plan er at både himler og jord skal utgjøre en enhet under Kristus.
(EFE 01:10) Luther forstod ikke det. Som sagt, det er nå greit å vite, uansett.
Jeg skal ta ett eksempel til som også får meg til å trekke på smilebåndene når jeg
leser det. Og hver av budskapene til de sju menighetene i Asia begynner på samme
måte, men jeg bruker bare første gangen som eksempel:
ÅPB 02:01, Det norske bibelselskap, Norsk King James og norsk Ny verden: ‘Skriv
til engelen for menigheten i Efesos: —’
Hvem er engelen for menigheten i Efesos? Er det sant som mange karismatikere
hevder at de har en Guds engel i hver menighet? Ja, men ingen av de er himmelske
vesener, bare jordiske budbringere. Alle forstår jo, etter litt omtanke, at Johannes
Engel eller budbringer
399
ikke kan sende noe brev til en himmelsk engel og så få brevet opplest i menigheten
etterpå. Uff da!
Hvem er da ‘engelen’ for menigheten i Efesos? Jo, det er uten unntak han som formidler budskapet til menigheten enten han nå gjør det fra talerstolen eller fra et hvilket som helst annet sted i menigheten.
I dette tilfellet var budbringeren (engelen) han som leste opp det budskapet Johannes
hadde skrevet til hver av de sju menighetene i provinsen Asia. Det var selvfølgelig
ikke noe usynlig himmelsk vesen! Og på samme måte er det med de ‘englene’ som
utgjør høstarbeiderne. Det er ingen usynlige vesener! Det må da være grenser!
Bildet Jesus bruker i Matteus 13:39 er at tiden fra Jesu død og til opprettelsen av
Guds rike, blir kalt en ‘høst.’ I Matteus 09:37 og Lukas 10:02 sier Jesus: ‘Høsten er
stor, men arbeiderne er få.’ Her står høsten som bilde på det store forkynnelsesrbeidet som står for døren, men arbeiderne, de som går rundt og forkynner, er få.
Når du bare blir gjort oppmerksom på dette med ‘engler,’ er det ikke vanskelig å forstå, men mange som lever på bibelske misforståelser, vil likevel hardnakket benekte
at det er korrekt. Men for at du skal kunne bli helt trygg på dette, hvis du er blant de
som tviler eller ikke ønsker å akseptere fakta, finner du en oversikt over alle de
bibelversene der ordet aggelos blir brukt i Den nye pakten. Det er ikke noe stort
spørsmål, men det er greit å få avklart misforståelser — uansett.
Hva er hensikten med å lese Bibelen hvis vi forvrenger det som står der?
400
Aggelos — en himmelsk engel,
en jordisk budbringer eller begge deler?
Ordet aggelos, gr. = (engel), sendebud, budbærer, budbringer
Ordet aggelos, gr. blir brukt 185 ganger i 180 vers i Den nye pakten. Under KOMENTAR 52 i Hebreerne med kommentarer forklarte jeg korrekt bruk av dette ordet
samtidig som jeg viste til noen vanvittige oversettelser. Her følger en full oversikt
over alle de versene i Den nye pakten der det greske ordet aggelos blir brukt.
MAT, 19 ganger: 01:20, 01:24, 02:13, 02:19, 04:16, 11:10, 13:39, 13:41, 13:49,
16:27, 18:10, 22:30, 24:31, 24:36, 25:31, 25:41, 26:53, 28:02, 28:05
MAR, 06 ganger: 01:02, 01:13, 08:38, 12:25, 13:27, 13:32
LUK, 26 ganger: 01:11, 01:13, 01:18, 01:19, 01:26, 01:28, 01:30, 01:34, 01:35,
01:38, 02:09, 02:10, 02:13, 02:15, 02:21, 04:10, 07:24, 07:27, 09:26, 09:52, 12:08,
12:09, 15:10, 16:22, 22:43, 24:23, JOH 04 ganger: 01:51, 05:04, 12:29, 20:12
GJE, 20 ganger: 05:19, 06:15, 07:30, 07:35, 07:38, 07:53, 08:26, 10:03, 10:07,
10:22, 11:13, 12:07, 12:08, 12:09, 12:10, 12:11, 12:23, 23:08, 23:09, 27:23
2TE, 01 gang: 01:07. GAL, 03 ganger: 01:08, 03:19, 04:14
1KO, 04 ganger: 04:09, 06:03, 11:10, 13:01. 2KO, 02 ganger: 11:14, 12:07
ROM, 01 gang: 08:38. KOL, 01 gang: 02:18
HEB, 12 ganger: 01:04, 01:05, 01:06, 01:07, 01:13, 02:02, 02:05, 02:07, 02:09,
02:16, 12:22, 13:02
JAK, 01 gang: 02:25. 1PE, 02 ganger: 01:12, 03:22. 2PE, 02 ganger: 02:04,
02:11, D, 01 gang: 01:06
ÅPB, 70 ganger: 01:01, 01:20, 02:01, 02:08, 02:12, 02:18, 03:01, 03:05, 03:07,
03:14, 05:02, 05:11, 07:01, 07:02, 08:02, 08:03, 08:04, 08:05, 08:06, 08:07, 08:08,
08:10, 08:12, 08:13, 09:01, 09:11, 09:13, 09:14, 09:15, 10:01, 10:05, 10:07, 10:08,
10:09, 10:10, 11:01, 11:15, 12:07, 12:09, 14:06, 14:08, 14:09, 14:10, 14:15, 14:17,
14:08, 14:19, 15:01, 15:06, 15:07, 15:08, 16:01, 16:03, 16:04, 16:05, 16:08, 16:10,
16:12, 16:17, 17:01, 17:07, 18:01, 19:17, 20:01, 21:09, 21:12, 21:17, 22:06, 22:08,
22:16
401
Evig, evighet, i evighet, i all evighet,
i evigheters evigheter
Ordet aion, gr. = tid, tidsalder
Oversettelen av ordet aion, gr. = tid, tidsalder skaper stor forvirring i bibelsk
sammenheng. Det blir i de aller fleste oversettelser på norsk oversatt med evig. På
engelsk er oversettelsene noe mer nyansert, og ordet eternal blir stadig oftere
erstattet med forever, ever lasting, osv. I noen vers blir aion, gr. også oversatt med
tidsalder på norsk.
Ordet aion, gr. har i De greske tekster ikke betydningen uten ende, endeløs slik vi
vanligvis forbinder med ordet evig. Aion betyr rett ut tid, av ubestemt og varierende
varighet. Aion viser alltid til en lengre tidsepoke, men den er ikke alltid endeløs slik
vi forbinder med ordet evig.
Et klart eksempel på dette er oversettelsen av Matteus 12:32, NKJ: ‘Den som taler
et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den hellige ånd,
skal ikke få det tilgitt, verken i denne tiden* eller i den kommende.’ *aion
DNB, Det norske bibelselskap skriver: — ‘verken i denne verden* eller den
kommende.’ Det er langt fra korrekt, for grunnteksten viser til en tid, en tidsalder.
*aion = tid, (tidsalder)
Når vi kjenner til Bibelen budskap om at denne verden skal slutte å eksistere, men
gå sin ødeleggelse i møte, forstår vi at ordet aion, gr. (ofte oversatt evig) ikke alltid
betyr uten ende, uten avslutning (evig, evighet).
I noen vers blir ordet aion, gr. bare brukt en gang. PAKTEN skriver konsekvent tid,
tider der aion blir brukt i grunnteksten.
I mange vers blir aion aion brukt to ganger etter hverandre som en forsterkelse. Da
skriver PAKTEN tid og tider. Når aion blir brukt som adjektiv, skriver PAKTEN
tiders, ikke evig som er et konstruert ord i bibelsk sammenheng.
aion, gr. = tid eller tider
aion aion, gr. = tid og tider
aionios, gr = tiders, tidenes, (en lang tid)
Sjekk hvordan aion, gr = tid, blir oversatt i din Bibel. Der det står tid og tider i
grunnteksten, forsterker noen oversettelser dette og oversetter med evigheters
evigheter, men uten å være konsekvent.
402
Her følger en oversikt over alle bibelvers i Den nye pakten der ordet aion, gr.
= tid, blir brukt i De greske tekster:
*= 02 ganger etter hverandre
AION, gr. = tid, tidsalder, (evig, evighet). Brukt 129 ganger i 103 vers i Den nye
pakten.
MAT 06:13, 12:32, 13:22, 13:39, 13:40, 13:49, 21:19, 24:03, 28:20
MAR 03:29, 04:19, 10:30, 11:14
LUK 01:33, 01:55, 01:70, 16:08, 18:30, 20:34, 20:35
JOH 04:14, 06:35, 06:51, 06:58, 08:35, 08:51, 08:52, 09:32, 10:28, 11:26, 12:34,
13:08, 14:16
GJE 03:21, 15:18. GAL 01:04, 01:05*
1KO 01:20, 02:06, 02:07, 02:08, 03:18, 08:13, 10:11
2KO 04:04, 09:09, 11:31
ROM 01:25, 09:05, 11:36, 12:02
EFE 01:21, 02:02, 02:07, 03:09, 03:11, 03:21,* 06:12
FIL 04:20.* KOL 01:26
HEB 01:02, 01:08,* 05:06, 06:05, 06:20, 07:17, 07:21, 07:24, 07:28, 09:26, 11:03,
13:08, 13:21*
TIT 02:12
1TI 01:17, 06:17. 2TI 04:10, 04:18*
1PE 01:23, 01:25, 04:11,* 05:11.* 2PE 02:17, 03:18
1JO 02:17. 2JO 01:02, JUD 01:13, 01:25
ÅPB 01:25,* 01:06, 01:18,* 04:09,** 04:10,* 05:13,* (05:14, bare NKJ*), 07:12,*
10:06,* 11:15,* 14:11,* 15:07,* 19:03,* 20:10,* 22:05*
* = 2 ganger etter hverandre i samme vers, ** = 4 ganger
403
Greske ord i Markus
Dette er et utvalg av greske ord som har spesiell betydning i bibelsk sammenheng.
Noen oversettelser unnlater å oversette dem etter sin fulle mening. Derfor har
PAKTEN satt dem opp i denne oversikten for at lesere med spesiell interesse skal
vite i hvilke bibelvers de blir brukt, og hvilken betydning de egentlig har.
*brukt 2 ganger i samme vers
psuche = sjel (alt av kjøtt og blod, det synlige). Brukt 09 ganger i 08 vers i MAR:
03:04, 08:35,* 08:36, 08:37, 10:45, 12:30, 12:33, 14:34
psuchikos = sjelelig, (det jordiske). Ikke brukt i MAR.
pneuma = ånd (det usynlige, det himmelske). Brukt 23 ganger i 22 vers i MAR:
01:08, 01:10, 01:12, 01:23, 01:26, 01:27, 02:08, 03:11, 03:29, 03:30, 05:02, 05:08,
05:13, 06:07, 07:25, 08:12, 09:17, 09:20, 09:25,* 12:36, 13:11, 14:38.
pneumatikos = åndelig, (det usynlige). Ikke brukt i MAR.
sarx = kjøtt, menneske: den menneskelige natur. Brukt 04 ganger i 03 vers i MAR:
10:8,* 13:20, 14:38
hagios pneuma = Den hellige ånd. Brukt 04 ganger i MAR: 01:08, 03:29, 13:36,
13:11
aggelos = budbringer, (engel). Brukt 6 ganger i MAR: 01:02, 01:13, 08:38, 12:25,
13:27, 13:32
parousia = nærvær. Ikke brukt i MAR.
sunteleia = komme. Ikke brukt i MAR.
telos = avslutning; skatt. Brukt 3 ganger i MAR.
teleios = fullmoden, fullverdig (ikke fullkommenn). Ikke brukt i MAR.
dunamis = Kraften, kraft, kraftfull. Brukt 11 ganger i 10 vers i MAR: 05:30, 06:02,
06:05,* 06:14, 09:01, 09:39, 12:24, 13:25, 13:26, 14:62
404
Kristus — verdens timeglass
For milliarder av år siden fødte Gud Mikael (Messias, Kristus, Jesus) som den første
av skaperverket. Etter dette skapte Mikael gjennom Guds fullmakt alt som siden ble
skapt. Derfor blir Mikael, Messias, kalt ‘den første og den siste,’ for Gud skapte bare
ham. Eller: Han ble generert, utgått direkte fra Gud.
Gr. monogenes = eneste generert fra, eneste utgått fra
Alt annet ble til gjennom Messias, men ved Guds kraft. (JOH 0:03) I Ordspråkene
08:30 blir Jesus, Mikael i sin himmelske tilværelse, omtalt som Guds håndverksmester.
Til slutt skapte Kristus ved Guds kraft adamah, mennesket av jord, Adam. ‘La oss
skape et menneske i vårt bilde —’ (1MO 03:21) Og Guds plan var at Adam skulle
ete av livets tre og leve på jorden i tid og tider — uten synd.
Gud bestemte seg for at det Adam forskuslet, skulle Mikael, Messias, Kristus eller
Jehowshuvah, gjenopprette. (1MO 03:15, GJE 03:21) Og hele Den første pakten
handler om frembringelsen av den Sæden som Gud talte om i 1MO 03:15.
Uansett hva som kom til å skje, og hva det skulle Sæden føres frem til Kristus!
Se for deg timeglasset!
Tiden frem til Kristi fødsel har begynt å renne ut, den nærner seg og Kristus blir
født. Den første halvparten av timeglasset har rent ut! Etter dette får vi en ny tidsregning. Og gjennom Kristi død og oppstandelse gikk både loven og profetiene i
oppfyllelse! Ja, Jesus sa det best selv i det øyeblikket han utåndet: ‘Det er fullført.’
Men, dette kan umulig stemme! Tenk bare på Åpenbaringen og de profetiene som
Johannes skriver om!
De var ikke gått i oppfyllelse ved Jesu oppstandelse! De var ikke engang skrevet!
Korrekt! Men alle de profetiene som ikke gikk i oppfyllelse ved Kristi oppstandelse, skal likevel gå i oppfyllelse gjennom Kristus, men nå som himlenes og jordens
hersker.
I tillegg: Det var Jesus selv som valgte ut Peter og Johannes som sine apostler. Og
det var også Jesus som valgte ut Paulus, direkte, da han var på vei til Damaskus for
å arrestere kristne. Og gjennom Peters, Johannes’ og Paulus’ profetier har vi fått all
den kjennskap vi trenger om hele Guds plan!
Snu timeglasset!
Når timeglasset har rent ut denne gangen, er vi inne i tid og tider — tilbake til der
Adam var før han syndet. Da er hele loven, Kristi lov, og alle profetiene gått i oppfyllelse — ved Kristus! Og døperen Johannes, ‘den største født av en kvinne,’ som
døde under Den første pakten, er blitt oppreist til tiders liv på jorden! Først da vil vi
kunne forstå hvorfor Gud ikke reddet ham fra Herodes. Han blir temmelig sikkert
oppreist til en av de største oppgavene her på ‘den nye’ jorden! (HEB 11:35)
405
Mennesket Jesus Kristus
I Den nye pakten blir ordet menneske brukt hele 560 ganger 503 vers; i Matteus
117 ganger i 105 vers. Jesus omtaler seg selv som Menneskesønnen hele 33 ganger
i 32 vers bare i Matteus.
Når han i MAT 04:04 sier at ‘mennesket lever ikke bare av brød,’ viser han til seg
selv, men uttalelsen gjelder også generelt for alle mennesker.
I tillegg omtaler også Peter Jesus som menneske i MAT 26:72 og 26:74. ‘Jeg
kjenner ikke dette Mennesket.’
I MAT 09:08 blir Jesus omtalt som menneske av dem som så hans kraftfulle
gjerninger.
Gr. anthropos = menneske
Gr. huios = sønn, fole (egentlig avkom av hannkjønn. Blir brukt både om dyr og
mennesker, men er aldri kjønnsnøytralt)
Gr. teknon = barn (blir brukt kjønnsnøytralt om et menneskes avkom)
Jesus blir omtalt som menneske eller kaller seg selv for Menneskesønnen i
følgende vers i budskapet etter Matteus: 04:04, 08:20, 09:06, 10:23, 11:19, 12:8,
12:32, 12:40, 13:37, 13:41, 16:13, 16.27, 16:28, 17:09, 17:12, 17:22, 18.11, 19:28,
20:18, 20:28, 24:27, 24:30, 24:37, 24:39, 24:44, 25:13, 25:31, 26:02, 26:24,* 26:25
og i 26:64.
*2ganger
Jesus blir aldri omtalt som Gud den allmektige i Bibelen! Gud presenterer ham som den første av sitt skaperverk (KOL 01:15, ÅPB 03:14) og
den fremste blant sine tjenere, blant mange steder i GJE 03:13, 03:26,
04:27 og 04:30. Kan det skapte være Skaperen, og kan en Herre være den
samme som hans tjener?
I Første Timoteus 02:05 står: ‘For det er én Gud og én Mellommann
mel-lom Gud og mennesker, og det er Mennesket Jesus Kristus.’
*Gr. anthropos = menneske
406
Far i himlene
MAT 06:09-13
pater ho ouranos
pat-ayr ho oo-ran-os’
Far i himlene
far i det høye
hagiazo onoma
hag-ee-ad’-zo on’om-ah
la ditt navn være hellig.
helliget navnet
basileia erchomai
bas-il-i-ah er’-khom-ahee
La ditt rike komme,
riket komme
thelema ginomai
thel’-ay-mah ghin’-om-ahee
og la din vilje skje
(din) vilje skje
ge ouranos
ghay oo-ran-os
på jorden og i himlene.
(på) jord (og i det) høye
didomi semeron
did’-o-mee say-mer-on
Gi oss i dag
Gi (oss i) dag
semeron epiousios artos
say’-mer-on ep-ee-oo’-sees ar’-tos
det brød vi trenger for denne dag,
(for) i dag (vårt) trengende brød
aphiemi opheilema
af-ee’ay-mee of-i-lei’ma
Og ettergi vår skyld
ettergi (vår) skyld
aphiemi opheiletes
af-ee’ay-mee of-i-let’ace
slik vi ettergir våre skyldnere.
(slik vi) ettergir skyldnere
eisphero eis peirasmos
ice-fer’-o eis pi-ras-mos’
La oss ikke bli ført ut i fristelser,
(ikke la oss bli) ført ut i fristelser
rhuomai poneros
hroo’-om-ahee pon-ay-ros’
men fri oss fra den onde.
befri (oss fra) den onde
[sou basileia
[soo bas-il-i’-ah
[for Riket er ditt,
[(for) rike (er ditt)
dunamis doxa
doo’-nam-is dox’-ah
kraften og herligheten
kraft (og) herlighet
aion amen]
ahee-ohn’ am-ane’]
i tider. Amen.]
(i) tid amen]
Download
Related flashcards

Philosophy of religion

21 cards

Occult

41 cards

New Age

27 cards

Theosophy

39 cards

Theologians

26 cards

Create Flashcards