6.000 sider - Norsk Gestaltinstitutt AS

advertisement
PENSUMLISTE FOR 4-ÅRIG GESTALTTERAPEUTUTDANNING
Bok
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr.4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr.10
Nr.11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Forfatter / Tittel
Perls, F., Hefferline, R. & Goodman, P. (1951) Gestalt Therapy.
London: The Julian Press: Reprinted by Souvenir Press.
Pensum
Polster, E. & Polster, M. (1973) Gestalt Therapy Integrated. New
York: Brunner/Mazel
Pensum
Zinker, J. (1978) Creative Process in Gestalt Therapy. USA,
Vintage Books
Pensum
Korb, M.P., Gorell, J. & van De Riet, V. (1989) Gestalt Therapy.
Practice and Theory. USA, Allyn and Bacon
Pensum
Perls, F. (1992) Gestalt Therapy Verbatim.N.Y. The Center for
Gestalt Development
Pensum
Clarkson, P. & Mackewn, J. (1993) Fritz Perls. London, Sage
Pensum
Köhler, W. (1972) Gestaltpsykologi. København: VintenStjernebøgernes Kulturbibliotek
Pensum
Stevens, J.O. (1971) Awareness. USA, Bantam Book
Pensum
Brodin, M. & Hylander, I. (1999) Å bli seg selv. Daniel Sterns
Teori i Barnehagens Hverdag. Oslo, Pedagogisk Forum
Pensum
Hostrup, H. (1999) Gestaltterapi. Innføring i Gestaltterapiens
Grundbegreber. København, Hans Reitzels Forlag
Pensum
Clarkson, P. (1989) Gestalt Counselling in Action. London, Sage
Pensum
Assagioli, R. (1990) The Act of Will. Kent, Mackays of
Chantham. (first pub. 1974)
Pensum
Kepner, J. (1999) Body Process. A Gestalt Approach to Working
with the Body in Psychotherapy. Cambridge, MA. GIC Press
Pensum
Jørstad, S. & Krüger, Å. (red) (2002) Den Flyvende Hollender:
Festskrift. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Pensum
Yontef, G.M. (1993) Awareness, Dialogue and Process. Essays
on Gestalt Therapy. New York, The Gestalt Journal Press
Pensum
Vinogradov, S. & Yalom, I. (1989) Concise Guide to Group
Psychotherapy. USA: American Psychiatric Press
Pensum
Levine, B. (1979) Group Psychotherapy. Practice and
Development. USA, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs
Pensum
Rowan, J. (1998) The Transpersonal. Psychotherapy and
Counselling. New York, Routledge. (First pub. 1993)
Pensum
Downing, J. & Marmorstein, R. (Eds) (1997) Dreams &
Nightmares. Highland, NY. The Gestalt Journal Press
Pensum
Kringlen, E. (2000) Individ og psykiatri. Oslo: Gyldendal
Akademisk
Pensum
Rosenblatt, D. (1989) Opening Doors. What Happens in Gestalt
Therapy USA, The Gestalt Journal (First pub. 1975)
Tilleggslitteratur Wheeler, G. (1991) Gestalt Reconsidered USA, Gestalt Institute
of Cleveland Press
Tilleggslitteratur Wheeler, G. & Backman, S. (1994) On Intimate Ground USA,
Jossey-Bass
Pensum
Side 1 av 6
PENSUMLISTE FOR 4-ÅRIG GESTALTTERAPEUTUTDANNING
Bok
Nr. 24
Nr. 25
Nr. 26
Nr. 27
Nr. 28
Nr. 29
Nr. 30
Nr. 31
Nr. 32
Nr. 33
Nr. 34
Nr. 35
Nr. 36
Nr. 37
Nr. 38
Nr. 39
Nr. 40
Nr. 41
Nr. 42
Nr. 43
Nr. 44
Nr. 45
Nr. 46
Forfatter / Tittel
Tilleggslitteratur Kempler, W. (1991) Experimental Psychotherapy within Families
USA, The Kempler Institute
Tilleggslitteratur Oaklander, V. (1988) Window to Our Children USA, The Gestalt
Journal Press, 3rd edition
Tilleggslitteratur Polster, M. (1992) Eve’s Daughter- The Forbidden Heroism of
Women USA, Joessey-Bass
Tilleggslitteratur Perls, L. (1992) Living at the Boundary USA, The Gestalt Journal
Tilleggslitteratur Zinker, J. (1994) In Search of Good Form USA, Jossey-Bass
Tilleggslitteratur Yalom, I. (1980) Existential Psychotherapy USA, Basic Books
Pensum
Perls, F. (1969) Ego, Hunger and Aggression. New York, Vintage
Book
Pensum
Perls, F. (1973) The Gestalt Approach and Eye Witness to
Therapy. USA, Science and Behaviour Books
Pensum
Buber, M. (1992) Jeg og du Norge, Cappelens Forlag. ( Først
pub. 1923)
Pensum
Polster, E. (1987) Every Person’s Life is Worth a Novel. New
York, W.W. Norton
Tilleggslitteratur Kempler, W. (19?) Principles of Gestalt Family Therapy
Tilleggslitteratur Yalom, I. (1985) The Theory and Practice of Group
Psychotherapy USA, Basic Books
Tilleggslitteratur Naranjo, C. (1995) Gestalt Theory- The Attitude and Practice of
an Atheoretical Experientalism, USA, Gateways/IDHHB
Publishing
Pensum
Mannerstråle, I. (red) (1995) Gestaltterapi på svenska. Sverige,
Wahlström & Widstrand
Pensum
Yalom, I.D. (1974) The Theory and Practice of Group
Psychotherapy. USA, Basic Books Inc.
Pensum
Almås, E. & Benestad, E. (1997) Sexologi i praksis. Norge, Tano
Aschehoug
Pensum
Nevis E.C. (Ed) (2000) Gestalt Therapy. Perspectives and
Applications. Cambridge, MA. GestaltPress
Pensum
Yalom, I.D. (1998) Eksistentiel Psykoterapi. København, Hans
Reitzels Forlag A/S (Første utgave 1980)
Pensum
Håkonsen K.M. (2003) Innføring i Psykologi. Oslo: Gyldendal
Akademisk (3. utgave)
Pensum
R.Fjellgard, E. Gjengedahl
Vitenskap på egne premisser
Pensum
Kringlen, E. (2000) Individ og psykiatri. Oslo: Gyldendal
Akademisk
Pensum
Leenderts, T.B.A. (1997) Person og profesjon. Oslo:
Universitetsforlaget
Pensum
Eide H.& T. (1996) Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad Notam
Gyldendal
Side 2 av 6
PENSUMLISTE FOR 4-ÅRIG GESTALTTERAPEUTUTDANNING
Bok
Nr. 47
Pensum
Nr. 48
Pensum
Nr. 49
Pensum
Nr. 50
Pensum
Nr. 51
Pensum
Nr. 52
Pensum
Nr. 53
Pensum
Nr. 54
Pensum
Nr. 55
Pensum
Nr. 56
Pensum
Nr. 57
Pensum
Nr. 58
Pensum
Nr. 59
Pensum
Nr. 60
Pensum
Nr. 61
Pensum
Nr. 62
Pensum
Nr. 63
Pensum
Nr. 64
Pensum
Nr. 65
Pensum
Nr. 66
Pensum
Nr. 67
Pensum
Forfatter / Tittel
Joyce, P. & Sills, C. (2001) Skills in Gestalt Counselling &
Psychotherapy. London, Sage
Hougaard, E. (1996) Psykoterapi, teori og forskning. København:
Dansk Psykologisk Forlag
Crocker, S.F. (1999) A Well-Lived Life. Hillsdale,NJ., The
Analytic Press
Jørstad, S., Krüger, Å. og Skottun, G. (red.) (2004) Norsk
Gestalttidsskrift Årg. 1, nr. 1, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Jørstad, S., Krüger, Å. og Skottun, G. (red.) (2004) Norsk
Gestalttidsskrift Årg. 1, nr. 2, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Jørstad, S., Krüger, Å. og Skottun, G. (red.) (2005) Norsk
Gestalttidsskrift Årg. 2, nr. 1, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Finnestad, B. (2004) ”Fra pol til pol” i Norsk Gestalttidsskrift,
Årg. 1, Nr. 1, s. 5-9
Rylander, S. (2004) ”Hold fast – slipp fri” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 1, Nr. 1, s. 16-21
Jørstad, S. (2004) ”Erfaringsfrekevensen” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 1, Nr. 1, s. 32-35
Jørstad, S. (2004) ”De tre kontaktmekanismene som skulle ut i
feltet og…” i Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 1, Nr. 1, s. 36-37
Skardsgard, S. M. (2004) ”Konfluense” i Norsk Gestalttidsskrift,
Årg. 1, Nr. 1, s. 38-53
Skottun, G. & van Baalen, Daan (2004) ”Figurdannelse i fjellet” i
Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 1, Nr. 2, s. 52-53
Bille, T. (2004) ”Relasjon som metode” i Norsk Gestalttidsskrift,
Årg. 1, Nr. 2, s. 54-66
Johansen, A. (2004) ”Å ta hovedrollen i eget liv” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 1, Nr. 2, s. 76-88
Van Baalen, Daan(2004) ”Awareness nok en gang” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 1, Nr. 2, s. 89-101
Loftad, A. E. H. , Jørstad, S. & Rogstad, T (2005) ”Etiske
dilemmaer” i Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 2, s. 5-19
Eie, E. (2005) ”Fra full stopp til vekst og utvikling” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 2, s. 21-34
Mjaugedal, K. (2005) ”Mellom skam og støtte” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 2, s. 45-53
Smith, E. W. (2005) ”Gestaltanalogier” i Norsk Gestalttidsskrift,
Årg. 2, Nr. 2, s. 54-59
Jørstad, S. (2005) ”Et møte med Carl Gustav Jung” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 2, s. 60-67
Johansen, S. (2005) ”Jeg, en feltarbeider…” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 2, s. 68-74
Side 3 av 6
PENSUMLISTE FOR 4-ÅRIG GESTALTTERAPEUTUTDANNING
Bok
Nr. 68
Pensum
Nr. 69
Pensum
Nr. 70
Pensum
Nr. 71
Pensum
Nr. 72
Pensum
Nr. 73
Pensum
Nr. 74
Pensum
Nr. 75
Pensum
Nr. 76
Pensum
Nr. 77
Pensum
Nr. 78
Pensum
Nr. 79
Pensum
Nr. 80
Pensum
Nr. 81
Pensum
Nr 82
Pensum
Nr. 83
Pensum
Nr. 84
Pensum
Forfatter / Tittel
Jacobsen, M. R. (2005) ”Maria - og Monica – blir seg selv” i
Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 1, s. 5-8
Fatland, T. (2005) ”Vi gjør det sammen – om feltteorien i
klasserommet” i Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 1, s. 24-36
Skottun, G. (2005) ”Figur/grunn og dannelse av gestalter nok en
gang” i Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 1, s. 37-42
Hippe, I. (2005) ”Rommet av dansekunst og terapi møtes” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 2, Nr. 1, s. 51-67
Fagerheim, B. (2006) ”Tilbake til sansene” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 3, Nr. 1, s. 12-23
Brubæk, I. (2006) ”Jeg har en kropp versus jeg er en kropp” i
Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 3, Nr. 1, s. 24-31
Doubrawa, E. (2006) ”Dirk – eller trangen til å nedverdige” i
Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 3, Nr. 1, s. 56-59
Gaarder, C. (2006) ”Å motvirke ”terapeutisk inkontinens”.
Intervju med E. Doubrawa” i Norsk Gestalttidsskrift, Årg. 3, Nr.
1, s. 49-55
Krüger, Å. (2006) ”Symbolenes muligheter” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 3, Nr. 1, s. 136-148
Skottun, G. (2002) ”Gestaltterapi i Norge” i Den flyvende
hollender: Festskrift. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Skottun, G. (2002) ”Gestaltterapi, en eksistensialistisk terapi” i
Den flyvende hollender: Festskrift. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt
AS
Krüger, Å. (2002) ”Gestaltterapeutisk metode – Fenomenologi i
praksis” i Den flyvende hollender: Festskrift. Oslo: Norsk
Gestaltinstitutt AS
Skottun, G. (2002) ”Reisebrev – essay om kontaktmekanismer og
figurdannelser” i Den flyvende hollender: Festskrift. Oslo: Norsk
Gestaltinstitutt AS
Carling, A., Mjelve, H., Myhre, G., Skottun, G. og Tveit, H.
(2002) ”Daniel Sterns utviklingsteori” s. 94-106 i ”Sitter jeg bare
her og diller?”i Den flyvende hollender: Festskrift. Oslo: Norsk
Gestaltinstitutt AS
Jørstad, I. (2007) “Å vandre i ukjent terreng” i Norsk
Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS, Årg. 4, Nr. 1, s.
19-33
Van Alphen, M. (2007) ”Bevegelse beveger” i Norsk
Gestalttidsskrift, Årg. 4, Nr. 1, s. 34-42
Hognestad, A. (2007) ”Symbolforståelse, relasjon og bevisshet i
psykoterapi” i Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt
AS,Årg. 4, Nr. 1, s. 65-75
Side 4 av 6
PENSUMLISTE FOR 4-ÅRIG GESTALTTERAPEUTUTDANNING
Bok
Nr. 85
Pensum
Nr. 86
Pensum
Nr. 87
Pensum
Nr. 88
Pensum
Nr. 89
Pensum
Nr. 90
Pensum
Nr. 91
Pensum
Nr. 92
Pensum
Nr. 93
Pensum
Nr. 94
Pensum
Nr. 95
Pensum
Nr. 96
Pensum
Nr. 97
Pensum
Nr. 98
Pensum
Nr. 99
Pensum
Nr.
100
Pensum
Forfatter / Tittel
Moskaug, K. (2007) ”Selv” i Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk
Gestaltinstitutt AS,Årg. 4, Nr. 2, s.16-28
Berg, B. M. (2007) ”Å leve med helhet eller elementisme” i
Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS,Årg. 4,
Nr. 2, s.5-15
Hansen, K. K. (2007) ”Bryggesjauer i ballettsko – fra enten-eller
til både-og” i Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt
AS, Årg. 4, Nr. 2, s.38-46
Johnsen, E. E. (2007) ”Hvordan kan jeg støtte klienter i læring” i
Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS,Årg. 4,
Nr. 2, s.48-73
Jacobsen, M. R. (2007) ”Hvordan jobbe med projeksjoner i
barnehage?” i Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt
AS,Årg. 4, Nr. 2, s. 62-73
Oma, Å. (2008) ”Fra utmattelse til vitalitet” i Norsk
Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS,Årg. 5, Nr. 1, s.
5-16
Coll, K. S. (2008) ”Jeg en veverske – helsesøster i møte med
flerkulturell ungdom” i Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk
Gestaltinstitutt AS,Årg. 5, Nr. 1, s. 17-27
Dessingthon, A. (2008) Ӂ jobbe med motstand Рi
klasserommet” i Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk
Gestaltinstitutt AS,Årg. 5, Nr. 1, s. 27-36
Greina, T. B. Ø. (2008) ”Vri åtter” i Norsk Gestalttidsskrift, Oslo:
Norsk Gestaltinstitutt AS,Årg. 5, Nr. 1, s. 37-44
Simonsen, E. (2008) ”Aggresjon og utagering i terapirommet” i
Norsk Gestalttidsskrift, Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS,Årg. 5,
Nr. 1, s. 45-52
Staemmler, F.-M. (2006) ”En babelsk forvirring? Om
feltbegrepets anvendelse og betydning” i Norsk Gestalttidsskrift,
Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS,Årg. 3, Nr. 2, s. 29-69
Skottun, G. (2006) ”Hvem er jeg- 60 år?” i Gestaltterapi i
praksis. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Van Baalen, D. (2006) ”Bipolar lidelse – et gestaltterapeutisk
perspektiv” i Gestaltterapi i praksis. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt
AS
Johansen, S. (2006) ”Her og nå” i Gestaltterapi i praksis. Oslo:
Norsk Gestaltinstitutt AS
Berg, M. (2006) ”Gestaltterapi og kjærlighet – en del av et større
hele” i Gestaltterapi i praksis. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Jørstad, S. (2006) ”Å arbeide med drømmer i gestaltterapi” i
Gestaltterapi i praksis. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Side 5 av 6
PENSUMLISTE FOR 4-ÅRIG GESTALTTERAPEUTUTDANNING
Bok
Nr.
101
Nr.
102
Nr.
103
Nr.
104
Nr.
105
Nr.
106
Nr.
107
Nr.
108
Nr.
109
Pensum
Forfatter / Tittel
Martell, B. (2007) Sex- gleder og skuffelser Oslo: Conflux forlag
Pensum
Kokkersvold, E. og Mjelve, H. (2003) Mellom oss. Trening av
kommunikasjon i gestaltperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk
Pensum
Arnet, E. (2008). Terapi, hva passer for meg? Oslo: Gyldendal
Akademisk
Pensum
Skottun, G. (2008). Arven etter Paul Goodman og teorien om
selv nok en gang. Norsk Gestalttidsskrift, 5(2), 22-32.
Pensum
Braathen, Espen (2009). Helt gresk – Om vitenskapsteori og
awareness. I Norsk Gestalttidsskrift 6 (2), 9-25
Pensum
Moskaug, Knut (2010). Egotisme. I Norsk Gestalttidsskrift 7
(1), 21-30
Pensum
Holthe, O.M (2010) Seksualitet i terapirommet. I Norsk
Gestalttidskrift 7 (1), 33-49
Pensum
Wollants, G. (2009) Gestalt Therapy. Therapy of the Situation.
Faculteit voor Mens en Samenleving, Belgia. (Bestilles ved å
sende adressen din til: [email protected])
Jørstad, Synnøve (2002-2008) Oversikt over kontaktformer. I
Den flyvende hollender. Festskrift (s.128-139). Oslo: Norsk
Gestaltinstitutt AS.
Pensum
Side 6 av 6
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Tourette syndrome

17 cards

Create Flashcards