2013 ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG
2013
visitBergen.com
Klar for ny folkefest!
Bergen er igjen vertskapsby for
Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014
Følg visitBergen på
INNHOLD
1
REISELIVET I TALL
2
STYRENDE ORGANER, LEDELSE OG MEDLEMMER
3
MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP
4
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
12-31
5
MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET
32-37
6
TURISTINFORMASJONEN
38-40
7
ELEKTRONISKE MEDIER
41
8
PROSJEKT HORDALAND
42-44
9
FLY BGO
45-49
4-7
8
9-11
10 REISELIVETS HEDERSPRIS
11 STYRETS BERETNING
REGNSKAP
51-53
54-56
REVISJONSBERETNING
57
MARKEDSFØRINGSSTØTTE OG STYREHONORAR
58
MEDLEMMER
Bergen satser aktivt i et felles nasjonalt prosjekt for å få flere kulturog idrettsarrangementer lagt til Bergen.
50
59-61
Vi honorerer Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune for deres
bidrag til å utvikle et bærekraftig
reiseliv med kjærlighet og glede
i hele Bergensregionen!
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
3
REISELIVET I TALL 2013
1 REISELIVET I TALL 2013
1
Vi har opplevd en gledelig positiv vekst i Bergen gjennom en rekke år for både
antall gjestedøgn og romdøgn på overnattingsstedene. Samt dagsbesøkende,
spesielt i cruisesegmentet. Med en beleggsprosent på 72 % har også prisen
man får per solgte rom vært blant det høyeste i Norge. Vi har altså sett en
bedret lønnsomhet.
Ole Warberg, reiselivsdirektør.
1.1 BARE MULIGHETER FORAN OSS
I perioden 2013 og frem til 2017, vil Bergensregionen
kanskje få opp til 45-50 % flere hotellrom, dersom
alle planlagte prosjekter blir en realitet. Skal vi holde
lønnsomheten, må altså volumet også betydelig opp i
årene som kommer.
Men en ting er at vi her i vår region får et økt tilbud. Den
samme utviklingen ser vi også i en rekke byer i Norge og
ellers i Skandinavia. Dette medfører at vi også vil få en økt
konkurranse med andre regioner.
Det er enighet om at vi må se på denne utviklingen med
«mulighetenes øyner». Vi har i Strategisk Reiselivsplan
sagt at vår mål i 5-års perioden frem mot 2015 er 500.000
flere tilreisende. Sannsynligvis må vi heve våre ambisjoner
ytterligere for å skape både volum og lønnsomhet.
Sammen med investeringer i nye cruiseferger og ny
terminal på Flesland, vil investeringsrammen i perioden
nå hele 10 milliarder kroner. Sammen med de mange nye
flyruter som er kommet, vil vi bedre tilgjengeligheten både
til Bergen og de norske fjordene, noe som er avgjørende
for vekst. Videre er det viktig at vi styrker regionens
attraksjonskraft på kultur- og opplevelsessiden, samt
utvikler enda flere arenaer for idrett og kultur med høy
kvalitet. I tillegg til dette er det av stor betydning at vi
styrker arbeidet innen salg, profilering og markedsføring,
noe som betyr både økt pengemengde og smart jobbing.
Med en klar hovedsesong som har strukket seg i tid og nå
dekker minst 5 måneder fra mai og ut september, har det
alltid vært en prioritet å styrke resten av året. Vi ser etter
hvert at vi har klart å styrke høst- og vårmånedene. Med
en kapasitetsutnyttelse på 70-80 % på byens hoteller samt
en god prisutvikling de siste årene, erfarer vi at målene vi
fortløpende satte oss, også her er innfridd. En viktig årsak
til god vekst og et tilsvarende bedre potensial, er både
produktutviklingen av kulturtilbudet og markedsføringen
av destinasjonen fra alle aktører i lavsesongen. Denne
strategien vil altså måtte forsterkes i årene som kommer.
Grunnet fremdeles usikre tider internasjonalt hos noen av
våre største markeder, høy kronekurs som gjør det dyrt å
reise fra noen land, er det uansett en del utfordringer foran
oss. Vi ser også at det i Norge er store regionale forskjeller,
ikke minst mellom byer og distrikter. Ser vi til hva som
skjer i mange byregioner i Europa, er utviklingen i Norge
etter hvert ganske parallell. Altså at byregioner vokser.
Reiselivsnæringen i Bergen består av bedrifter innen
opplevelser, kultur, overnatting, servering, transport og
formidling. Sammen med naturen i både Norge som helhet
og spesielt i vår region, er aktørene gjensidig avhengige av
hverandre for å kunne skape et helhetlig reiselivsprodukt.
Reiselivsnæringen er en av verdens største og raskest
voksende næringer. Reiselivet i vår region har i nesten
4
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
100 år vært organisert i fellesfunksjoner for å rette vårt
blikk mot verden som helhet. Andelen av tilreisende
fra oversjøiske markeder er høy og sammen med en
stadig bredere målgruppe på europeisk basis, utgjør de
utenlandske besøkende en viktig del av verdiskapingen
i Bergen.
En aktiv offentlig politikk og mange dyktige mennesker
innen kultur, opplevelser, handel, servering, overnatting
og organisasjonsapparatet har bidratt til denne positive
utviklingen. Samtidig har vi også nytt godt av en økende
velstand som gir muligheter for flere å reise både oftere og
lengre. Dette har for øvrig også skapt mange konkurrerende
destinasjoner på banen. Med dette er det avgjørende at
markedsføringen både nasjonalt og internasjonalt for
fremtiden holdes på et høyt og aktivt nivå.
STrATegISK reISeLIVSPLAn
2011-2015
visitBergen.com
Strategisk Reiselivsplan
2011-2015
Bergen
Arbeidet med en ny Strategisk
Reiselivsplan for perioden 2011-2015
ble lansert i 2011. Reiselivsplanen
er tilpasset næringsplanen for
hele Bergensregionen. Planen
har også en nær tilknytning til en
vedtatt reiselivsplan for hele fylket.
Fjord Norge regionens tildeling av
status som ”Norwegian Centre of
Expertice” vil også forsterke den
faglige plattformen med styrket profilering.
En by. GrEnsEløsE opplEvElsEr
strategi del
Invitasjonsdokument for bidrag
til tiltak i reiselivsplanen
Bergen Reiselivslag sin nye Strategi og Markedsplan
2013-2015, samt de årlige Aktivitetsplanene skal også
svare til de utfordringer og muligheter som er for hele
regionen.
En sterk attraksjonskraft er av avgjørende betydning for
Bergens og regionens mulige utvikling de neste 5-10 årene.
”La oss gi deg en grunn til å velge oss”, må være fokusord
i dialog med kundene. Dette er like gjeldende i kampen
om å få møter, konferanser og kongresser lagt til regionen
som at ferie- og fritidsreisende skal besøke oss. I denne
tanke må vi skape en helhetlig opplevelse hvor stikkordene
skal være bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget vårt som
er naturen og kultur, estetikk i bygningsmasse og urbane
elementer som utvikler atmosfære og miljø, en best mulig
tilgjengelighet og unike, verdifulle opplevelser. Altså, en
attraktiv by og region å besøke.
Vårt mål må være å utvikle et samfunn og opplevelser som
er givende for oss som bor og virker i byen og regionen.
Klarer vi det, skaper vi også grunnlag for interesse fra
de besøkende markeder. Noe som også gir grunnlag for
lønnsom næringsutvikling. I denne ånd er vi en del av
regionens felles visjon: Sammen skal vi skape en dynamisk
vekstregion. En mangfoldig region preget av kunnskap,
utviklingsvilje og samhandling.
Internasjonale trender viser økt fokus på opplevelser.
En rekke destinasjoner setter kultur i fokus for utvikling
av både reiseliv, identitetsbygging og næringsliv for øvrig.
I landets handlingsplan for reiselivet fokuseres det på
omdømmesatsing, utvikling av verdifulle opplevelser og
operativ markedsføring gjennom slagordet ”Powered
by nature”. De norske fjordene er her et hovedfyrtårn i
profileringen.
Visjonen i den nye reiselivsplanen gir retning for at Bergen
og regionen overordnet søker å samle sin posisjon på de
følgende 5 plattformene ved å:
Gjennom arbeidet med ”Bergensprofilen” som ble
lansert i 2000, ble det utarbeidet en verbal og visuell
beskrivelse av hvordan Bergen skal forsterke sin identitet
og kommunikasjon. Utover kjerneverdien ”Kulturbyen”
er følgende verdier satt for å utvikle den helhetlige
profileringen og merkevarebyggingen av Bergen:
1) Tradisjon og særpreg
2) Åpenhet og gjestfrihet
3) Samarbeid og samspill
styrke posisjonen som innfallsport til de norske fjordene
styrke posisjonen som ledende kultur- og opplevelsesby
styrke posisjonen som møte,- og arrangementsby
styrke posisjonen som en av Nord-Europas ledende
cruisereisemål
• styrke posisjonen som regionalt senter og motor
Disse verdiene er i samsvar med Norge og Innovasjon
Norges kjerneverdier som gjesten skal oppleve
etter et besøk til landet: Ny energi, harmoni og økt
berikelse. I forhold til Innovasjon Norge sin reviderte
merkevaresatsing ”Powered by Nature” hvor ”Fjord- og
fjellandskapet” skal være Norges fremste fyrtårn, skal
begrepet ”friskhet” være det fremste kjennetegnet for
Norge sin posisjon internasjonalt. Fjord Norge regionen
sin kommunikasjonsbegrep «you have to be there to
belive it» styrker dette på en positiv måte.
1.2 SAMFUNNSREGNSKAPET
1.4 OVERNATTING PÅ HOTELLER
Den reiselivsmessige omsetningen i Bergen er betydelig.
Beslutningen om å gjøre reiseliv til et satsingsområde
har gitt resultater. Det er positivt at også myndighetene
i Strategisk Næringsplan for Bergensregionen satser
på ”Kultur- og opplevelsesnæringene” som en av de tre
viktigste plattformer for fremtidig vekst.
Alle nøkkeltall i Bergen viser «all time high» for 2013.
Beleggsprosenten endte på 72,5 %.
Antall solgte rom økte med 0,2 %, til 1.051.497. De siste
5 årene er økningen 11,2 % flere solgte rom. Prisen per
solgte rom er også rekordhøy med kr. 983,- eksl. frokost.
•
•
•
•
Verdiskapningen skjer gjennom reiselivsmessige
transaksjoner, det vil si at noen vil kjøpe våre tilbud og
noen vil selge våre tilbud. Gjennom profesjonell opptreden
i salgs- og markedsprosessen og med gode, attraktive
tilbud skapes grunnlaget for verdiskapningen. Økt
omsetning fører til økt sysselsetting, som igjen styrker
lokalsamfunnet.
Tall for opplevelses-, kultur- og reiselivsnæringen i hele
Bergensregionen pr. 2009 var på hele 11 milliarder kroner
i omsetning. Verdiskapingen er satt til 4 milliarder kroner.
Næringen har 12.800 ansatte og består av 2.616 bedrifter.
Fremskjøvet til 2013 vil vi mene at verditallene ligger
ca. 14 % høyere i 2013.
1.3 ”OPPLEVELSESBYEN BERGEN”
SOM MERKEVARE
Bergensregionen arbeider etter” Strategisk Næringsplan
for Bergensregionen” rundt samarbeidsrelasjonen
Business Region Bergen. Planen er godt forankret i
Scenarieprosjektet ”Bergen 2020”. Vi anbefaler samtlige
til å sette seg inn i disse to prosjektene.
Arbeidet er basert på følgende visjon: Vi skal gjøre
Bergensregionen til en spenstig region full av livskraft
og opplevelser.
Målet som det arbeides etter er at Bergensregionen
skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert
nyskaping og kreativitet. Gjennom identitetsbygging og
forpliktende samspill skal vi videreutvikle en verdiskapende
og slagkraftig region.
Det er tre satsingsområder i planen: ”Innovasjon og entreprenørskap”, ”Hav, kyst og energinæringene” og ”Kulturog opplevelsesnæringene”. Reiselivet fanges fabelaktig opp
i det sistnevnte satsingsområdet, noe som er i tråd med det
som internasjonalt beskrives som ”opplevelsesindustrien”.
2013 hadde dog en nedgang på 30.117 (-2 %) gjestedøgn
i forhold til året før. Dette skyldes i stor grad bevisste
strategiske grep som hotellene har gjort for å nå de
tallene som vises i første avsnitt.
Totale antall hotellovernattinger endte på 1.482.205.
Norske gjestedøgn gikk ned med-1,2 % og utenlandske
gjestedøgn gikk ned med -3,6 %.
Gjestedøgn på hotell kort oppsummert:
• Gjestedøgn totalt gikk ned med 30.117 en nedgang
på -2 %.
• Norske gjestedøgn gikk ned med -1,2 % fra 2012, og
utgjør 1.001.041 gjestedøgn. Utenlandske gjestedøgn
gikk ned med -3,6 % fra 2012 og utgjør 481.164
gjestedøgn. Hele Fjord Norge regionen viste en økning
på 0,9 %, hvorav norske gjestedøgn hadde en økning
med 0,7 % og utenlandske gjestedøgn hadde en økning
på 1,4 %.
• Ferie- og fritidsreisende er fremdeles det største
segmentet, men viste en nedgang på -1,5 % i forhold til
2012. Yrkesreisende viste en nedgang på -4,9 % mens
kurs og konferanse hadde en økning på 11,1 %.
• Beleggsprosenten for 2013 ligger stabil på 72,5 % mot
72,7 % i 2012.
I lavsesong januar-april gikk antall gjestedøgn på
hotellene ned med -1 % (-4.770 gjestedøgn) fra fjoråret.
Den norske trafikken hadde en liten nedgang på -0,7 %
(2.103 gjestedøgn), mens den utenlandske gikk ned -3,5 %
(-2.667) i forhold til 2012.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
5
REISELIVET I TALL 2013
REISELIVET I TALL 2013
1
1
I hovedsesongen mai-september var det også en nedgang
i antall gjestedøgn på -2,6 % (-21.253 gjestedøgn) fra 2012.
Den norske trafikken hadde en nedgang i denne perioden
med -1,6 % (-7.136 gjestedøgn). Den utenlandske trafikken
hadde en nedgang på -4 % (-14.117 gjestedøgn).
I lavsesongen oktober-desember var det en nedgang på
-1 % fra fjoråret som utgjør -4.094 gjestedøgn. Den norske
trafikken hadde en nedgang på -2.698 gjestedøgn og den
utenlandske med -1.396 gjestedøgn.
Utvikling i de ulike periodene for 2013
Endring gjestedøgn
Periode
fra 2012
Høysesong juni - august
-14.427
Hovedsesong mai - sept
-21.253
Lavsesong januar - april
-4.770
Lavsesong oktober - desember
-4.094
Endring i
% fra 2012
-2,7
-2,6
-1,3
-1,2
De største endringene på nasjonaliteter
Vi ser den største økningen av nasjonaliteter kommer
fra kategorien Europa ellers med 46,3 % økning fra
2012, som utgjør 12.752 gjestedøgn. Derav Finland som
hadde en økning på 152,9% som utgjør en økning på
5.136 gjestedøgn. Storbritannia er fremdeles det største
utenlandsmarkedet og hadde i 2013 en økning på 3,7% i
forhold til 2012. USA hadde også en økning på 5,3 % som
utgjorde 1.933 gjestedøgn.
Vi har spesielt de siste årene sett en økning i antall
gjestedøgn fra Sverige, men i 2012 var det en nedgang
på 20,8 % (11.338 gjestedøgn). Spania som økte med 28 %
fra 2010 til 2011 gikk tilbake både i 2012 og 2013. I 2013
var nedgangen på 10,7 % (3.079 gjestedøgn).
Tilbakegangen fra Tyskland fortsatte også i 2013 med en
nedgang på -19,3 %.
Russland ligger forholdsvis stabilt med en liten nedgang
-506 gjestedøgn, mens Polen som var stabil i 2012 viste en
stor nedgang på -49,9 % (-11.234 gjestedøgn).
Følgende nasjoner topper listen i Bergen
Marked
Norge Storbritannia Tyskland Sverige Europa ellers USA Spania Asia ellers
Frankrike Japan Ant. gjestedøgn
1 001 041
53 555
43 219
43 086
40 313
38 455
25 744
25 621
23 148
20 197
Endring
11 937
1 907
-10 355
-11 338
12 752
1 933
-3 079
-2 730
-2 777
-985
Endring i %
-1,2
3,7
-19,3
-20,8
46,3
5,3
-10,7
-9,6
-10,7
-4,7
Utvikling utenlandske gjestedøgn
De største nasjoner i et lengre perspektiv
1998
Norge
661 523
Storbritannia 53 659
Tyskland
68 160
Sverige
16 499
USA
66 778
6
2006
2007 2008 2009
847 727 881 290 901 924 916 633
83 151 82 545 70 577 51 029
65 279 69 564 67 431 67 584
16 535 20 101 25 776 27 418
51 783 53 393 52 725 40 771
2010
964 361
46 045
63 465
36 821
41 930
2011
2012
2013
989 645 1 012 978 1 001 041
47 978 51 648 53 555
59 697 53 574 43 219
43 078 54 424 43 086
38 043 36 522 38 455
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Utviklingen fordelt på måneder i 2013
Beleggs-
Beleggs-
Gjestedøgn prosent 2013 prosent 2012
Januar
76 533
51,5
56,7
Februar
92 319
64,2
61,9
Mars
89 595
56,4
65,4
April
107 785
69,5
58,5
Mai
131 802
73,1
75,7
Juni
152 711
84,7
89,1
Juli
188 534
84,7
83,2
August
181 962
90,7
88,1
September 134 747
81,3
84,0
Oktober
127 100
77,9
78,0
November 120 883
77,6
73,5
Desember
78 234
55,8
52,9
Total
1 482 205
72,5
72,7
Utvikling etter formål
Endring %
-5,2
2,3
-9,0
11,0
-2,6
-4,4
1,5
2,6
-2,7
-0,1
4,1
2,9
-0,2
Rombelegget i Bergen
Beleggsprosenten for 2013 er på 72,5 % mot 72,7 % i 2012.
Vårt mål er en beleggsprosent på 70 % totalt for Bergen.
Beleggsprosenter på landsbasis var på 52,4 %, som er
stabilt i forhold til 2012.
Utvikling januar t.o.m. april 2013
Måned
Gjestedøgn
Januar
76 533
Februar
92 319
Mars
89 595
April
107 785
Total
366 232
Beleggs-
prosent 2013
51,5
64,2
56,4
69,5
* 60,4
Endring %
-5,2
2,3
-9
11
-0,23
Utvikling hovedsesong mai t.o.m. september 2013
Måned
Gjestedøgn
Mai
131 802
Juni
152 711
Juli
188 534
August
181 962
September
134 747
Total
789 756
Beleggs-
prosent 2013
73,1
84,7
84,7
90,7
81,3
* 82,9
Endring %
-2,6
-4,4
1,5
2,6
-2,7
-1,1
Beleggs-
prosent 2013
77,9
77,6
55,8
* 70,4
Totalt 2013
685 064
657 412
139 729
1 482 205
Totalt 2012
695 247
691 275
125 800
1 512 322
Endring
-10 183
-33 863
13 929
-30 117
Endring %
-1,5
-4,9
11,1
-2,0
2013 var den største andelen ferie- og fritidsreisende selv
med en nedgang på -1,5 %. Yrkesreisende viste en nedgang
på -4,9 %, og kurs og konferanse en økning på 11,1 %.
Utviklingen gjennom årene fra 1982 - 2013
År
Gjestedøgn
1982
461 549
1983
463 203
1984
518 082
1985
601 903
1986
634 822
1987
714 283
1988
702 500
1989
670 132
1990
697 535
1991
729 573
1992
728 901
1993
798 038
1996
974 221
1997
987 592
1998
1 068 444
1999
1 100 632
2000
1 111 696
2001
1 124 560
2002
1 090 292
2003
1 102 463
2004
1 166 430
2005
1 242 358
2006
1 323 840
2007
1 386 466
2008
1 412 679
2009
1 348 664
2010
1 416 299
2011
1 470 395
2012
1 512 322
2013
1 482 205
Beleggs-
Endring
prosent gjestedøgn
-
-
-
1 654
-
54 879
-
83 821
74 %
32 919
64 %
79 461
57 %
-11 783
54 %
-32 368
57 %
27 403
60 %
32 038
59 %
-672
63 %
69 137
65 %
176 183
64 %
13 371
63 %
80 852
65 %
32 188
65,9 %
11 064
64,5 %
12 864
62,5 %
-34 268
62,1 %
12 171
63,9 %
63 967
69,3 %
75 928
71,4 %
81 482
71,3 %
62 626
70,3 %
26 213
67,8 %
-64 015
71,0 %
67 635
71,3 %
54 096
72,3 %
41 927
72,5 %
-30 117
Endring %
0,4
11,8
16,2
5,5
12,5
-1,6
-4,6
4,1
4,6
-0,1
9,5
22,1
1,4
8,2
3,0
1,0
1,2
-3,0
1,1
5,8
6,5
6,6
4,7
1,9
-4,5
5,0
3,8
2,9
-2,0
Merknad: Kilde 1982-2008: Bergen Reiselivslag.
Kilde 2009-2013: SSB
Utvikling oktober t.o.m. desember 2013
Måned
Gjestedøgn
Oktober
127 100
November
120 883
Desember
78 234
Total
326 217
Formål
Ferie/fritid
Yrke
Kurs/konf
Totalt
Endring %
-0,1
4,1
2,9
2,3
Bergen hadde en nedgang i utenlandske gjestedøgn på
-3,6 % fra 2012 som utgjør 18.180 gjestedøgn. Norske
gjestedøgn hadde en nedgang på -1,2 % som utgjør -11.937
gjestedøgn.
* Gjennomsnitt beleggs-prosent.
1.5 KONKURRANSESITUASJONEN
Bergen siste 5 år
Overnattinger fordelt på nasjonalitet 2013 –
Bergen vs. andre byer / regioner
År
Solgte rom
2009
945 572
2010
991 778
2011
1 012 077
2012
1 049 098
2013
1 051 497
Kr per
solgte rom
931
909
919
952
983
Beleggsprosent
67,8
71,0
71,3
72,7
72,5
2013
Norge Fjord Norge Bergen
Oslo Trondheim Stavanger
Nordmenn 14 699 827
3 731 574 1 001 041 2 432 665 851 009 580 775
Utlendinger 5 067 336
1 470 058 481 164 1 315 917 148 713 208 271
Totalt
19 767 163 5 201 632 1 482 205 3 748 582 999 722 789 046
Endring 12-13
-0,2
0,9
-2
4,8
2,8
2,4
Beleggsprosent
52,4
55,9
72,5
66,4
61,9
67,2
Markedsandel 100 %
26 %
7 %
19 %
5 %
4%
Utvikling 2013 byer Bergen Oslo Trondheim Stavanger
Norge
Solgte rom
1 051 497 2 682 227
718 485
630 557 13 807 829
Kr per solgte rom
983
909
814
1 056
884
Antall hotellgjestedøgn for Norge totalt sett tilbake med
-0,2 %. Bergen hadde en tilbakegang på -2 % i samme
periode.
Overnattinger fordelt på formål 2013 –
Bergen vs. andre byer / regioner
Norge
Endring i %
Fjord Norge
Endring i %
Bergen
Endring i %
Oslo
Endring i %
Trondheim
Endring i %
Stavanger
Endring i %
KK
2 616 250
0,9
523 855
-1,2
139 729
11,1
415 048
13,8
99 763
25,9
50 663
-19,3
Yrke
7 697 958
0,7
2 389 028
3,1
657 412
-4,9
1 670 156
0,8
468 659
-0,6
477 884
-0,1
FF
9 453 054
-1,2
2 288 749
-0,9
685 064
-1,5
1 663 378
7,1
431 300
2,2
260 499
13,4
Totalt
19 767 163
-0,2
5 201 632
0,9
1 482 205
-2
3 748 582
4,8
999 722
2,8
789 046
2,4
1.6 KOMMUNIKASJONER
Tilgjengelighet og gode kommunikasjoner er av
avgjørende betydning for å utvikle reiselivet. Med et utvidet
flyrutenett fra nasjonale og internasjonale destinasjoner,
bedre bussforbindelser og store veiprosjekter som
Hardangerbroen nå ferdig, har infrastrukturen til
Bergen aldri vært bedre innen visse områder. Men innen
fergetrafikk fra utlandet har vi opplevd en meget sterk
tilbakegang etter at flere linjer ble tatt vekk. Arbeidet med
å få på plass en ny rute mellom Newcastle og Vestlandet
har så langt ikke lykkes og prosjektet er lagt på is.
Det gledelige er Fjord Line sin bygging av to nye
cruiseferger som fra våren 2014 flerdobler kapasiteten
fra Danmark.
Noe av det mest spennende som har skjedd de siste
årene er lanseringen av Ruteutviklingsfondet ”Fly BGO”
(se kapittel 9.0). Fondet skal motivere internasjonale
flyselskaper til å fly til Bergen (BGO) og har fått betydelige
midler fra Hordaland fylkeskommune. Arbeidet med dette
har allerede gitt resultater med en rekke nye flyruter
mellom Bergen og sentrale byer internasjonalt.
Bekymringsfullt er også de økte trafikkproblemer mellom
flyplassen og sentrum. At det skal ta så lang tid både
morgen og ettermiddag å transporteres denne korte
strekningen, er en stor trussel for næringen. Det er et
håp at både ny Bybane til Flesland og en ferdigstillelse
av Ringvei Vest vil løse dette. Arbeidet med en kortere
jernbane mellom Oslo og Bergen må i fremtiden få en
høyere rangering i Nasjonal Transportplan.
Kilde: Bergen Reiselivslag publiserer og tilrettelegger
statistikk levert fra SSB og Statistikknett Reiseliv som
viser utviklingen innenfor hotellovernattinger i Bergen.
Se visitBergen.com/statistikk for mer informasjon.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
7
2 STYRENDE ORGANER, LEDELSE OG MEDLEMMER
2.1 STYRET
Styret i Bergen Reiselivslag er sammensatt av aktører fra
ulike områder innen reiselivet samt fra Bergen kommune.
Sammensetningen per 2013 var som følger:
Styremedlemmer etter valget på Årsmøtet
Eric Saudan, styrets leder, Lyststedet Bellevue,
Harald Schjelderup, Bergen kommune, styrets nestleder
Nina Askvik, Radisson BLU Royal Hotel
Asle Prestegaard, Bergen Hotell Gruppen
Steinar Aase, Fjord Tours AS
Inger Lise Ravnanger, Kongress og Kultur
Charlotte Spurkeland, Bergen kommune
Hågen Solheim, Galleriet
Vararepresentanter (personlige)
Erik Berstad, Jacobs Apartments & Hotel
Marte Mjøs Persen, Bergen Kommune
Siren D. Steffensen, Thon Hotel Bergen Airport
Hilde Berentsen, Clarion Collection Hotel Havnekontoret
Jan Valeur, 07000 Bergen Taxi
Svein Anders Dahl, VilVite
Arent Kragh, Bergen kommune, Nor PR
Tommy Hansen, Kløver Eiendom
2.2 ANSATTE
Bergen Reiselivslag sysselsetter ca. 45 personer.
Hovedvekten av disse er engasjert i perioden april-oktober.
Fast ansatte på årsbasis per 31. desember 2013 er som
følger:
Stab
Reiselivsdirektør Ole Warberg
Regnskapssekretær Eva Klausen
Kontormedarbeider/resepsjonist Jannicke Andersen
Webmaster Gjertrud Coutinho
MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP 3
Turistinformasjonen
Avdelingssjef Inger Norma Balean
Informasjonsmedarbeider Berith Johnsen
Informasjonsmedarbeider Trude J. Schjetlein
Informasjonsmedarbeider Oddbjørn Wendelbo
Informasjonsmedarbeider Manuela Schmoller
30 deltidsansatte
Strategi- og MarKeDSPLaN for bergeN reiSeLivSLag
2013-15
visitbergen.com
Ferie- og fritidsavdeling
Markedssjef Marianne Johnsen
Produktansvarlig Gunvor Follesø
Informasjons-/ markedskoordinator Linn Kjos Falkenberg
Kongressavdelingen
Kongressjef Anita Nybø
Salgssjef Britt Angell-Hansen
Kongresskonsulent Amrita Kaur (vikar for Linda Vorraa
Stendahl)
Bergen har mye å vise fram.
Diverse
Diverse ekstrahjelper har også vært tilknyttet Bergen
Reiselivslag i 2013 til ulike oppgaver som distribusjon
og pakking.
2.3 MEDLEMMER
KATEGORI
Overnattingsbedrifter
Serveringsbedrifter
Transportselskaper
Reisebyråer/ turoperatører
Bransjeleverandører
Andre næringsdrivende (i hovedsak handel)
Bedrifter med spesiell nærings tilknytning
Kunstgallerier
Foreninger, institusjoner og Bergen kommune
Museer
Totalt
2013
83
46
15
11
7
29
73
5
6
34
309
Et godt og samkjørt nettverk i medlemsmassen, blant
virkemiddelapparatet og det offentlige, er av avgjørende
betydning for å nå våre mål. Både innen strategiutvikling,
produktutvikling og markedsføring. Vi skal være et felles
redskap i vår region.
Bergen Reiselivslag skal bidra til å oppnå mål i «Strategisk
Reiselivsplan 2011-2015». Reiselivslaget har i tillegg en
egen «Strategi- og markedsplan 2013-2015» og en egen
«Aktivitetsplan for 2013». I tillegg til Årsberetningen
beskriver disse handlingsplanene hvilken fokus vi skal
ha. Du finner dem i trykte utgaver eller på vår nettside
visitBergen.com.
For å styrke nettverket utøves det en rekke tiltak. En del
eksempler er nevnt i de ulike kapitler i Årsberetningen
for hver avdeling. Hovedaktivitetene er som følger;
• Informasjonsskriv, nyhetsbrev, bulletiner,
pressemeldinger og bruk av digitale og sosiale medier.
• Medlemsmøter, samarbeidsmøter, møter for
hotellgruppen, bookinggruppen, webmøter og sosiale
møter med næringen.
• Informasjonsworkshop «Avspark» i mai for «front
personell».
• Årsmøte i april, markedsmøte i februar og juletreff i
desember.
• Møte- og arrangementsforum, flere ganger i året.
• Studieturer for medlemsgrupper nasjonalt og
internasjonalt.
• Produktvisninger, bedriftsbesøk og studieturer i regionen
• Deltakelse i styrer, råd, utvalg og komiteer, arbeider som
er av «bymessig karakter», og som bidrar til vekst for
regionen.
• Deltakelse i nettverk, markedsgrupper, nasjonalt og
internasjonalt.
• Eierskap i ulike virksomheter.
8
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Medlemsmøter og samarbeidsmøter
Reiselivslaget har i løpet av året arrangert flere
informasjons- og markedssamlinger for mindre
grupperinger av medlemsmassen, f.eks. Møte- og
arrangements-gruppen. I tillegg har det vært avholdt en
rekke ”samrådsmøter” med ulike medlemsbedrifter og
bransjegrupper av næringen. De årlige bookingmøtene
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
9
MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP
MEDLEMSSERVICE, NETTVERK OG EIERSKAP
3
3
Ulike informasjonsskriv
Sentrale personer i reiselivet, næringslivet for øvrig,
politikere, fylket og Bergen kommune får jevnlig tilsendt
nødvendig informasjon. Informasjonsskriv og stastistikker
sendes jevnlig ut til Innovasjon Norges utelandskontorer
og andre samarbeidspartnere i inn- og utland.
Deltakelse ved offisielle besøk
Representanter fra ledelse eller styre deltar ofte ved
offisielle besøk, gjerne i samarbeid med andre næringsgrener. Det være seg i relasjon til politiske aktører,
næringslivsdelegasjoner og i sammenhenger hvor det er
et potensiale rent kundemessig.
3.1 EIERSKAP OG SAMARBEID
“The Winning Team”.
med hotellene er meget populære. Bergen Reiselivslag
deltar også i hotellgruppens jevnlige møter og i møter med
NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Fjord Norge AS, Norway
Convention Bureau BA, Cruise Norway AS og Bergen
Sentrum AS. Bergen Reiselivslag har i tillegg deltatt på
møter med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune
og Innovasjon Norge.
I februar ble det også avholdt et større markedsmøte med
70 deltagere hvor ny Markeds- og Strategiplan for Bergen
Reiselivslag 2013-2015 ble presentert. Arrangementet
ble avsluttet med det årlige Curlingmesterskapet for
reiselivsnæringen med hele 9 lag i konkurranse.
Interne ”visningsturer” / oppdatering av produktet
Vi legger stor vekt på til enhver tid å holde oss oppdatert
på produktet vi selger og tilstreber oss i den forbindelse
koordinering og samkjøring av felles visningsturer for alle
avdelinger, inkludert sesong-ansatte i Turistinformasjonen.
Gjennom året arrangeres det derfor en rekke visningsturer
til severdigheter, overnattingssteder, serveringssteder,
sightseeingsturer, fjordturer og til regionen rundt Bergen.
Informasjonsworkshop i mai – Kick Off 2013 –
og Årsmøte
I mai gikk den tradisjonelle Info-Workshopen av stabelen
for 19. år på rad. Denne gang også i våre nye lokaler i
Turistinformasjonen. I forkant av hovedarrangementet ble
det arrangert to populære sightseeingturer. 30 utstillere
presenterte sine produkter og tjenester for over 200 av
byens salgs- og frontpersonell. Denne kunnskapen ble
senere testet i en uhøytidelig konkurranse hvor deltakerne
kunne vinne flotte premier fra mange av utstillerne.
Årsmøtet ble avholdt samme dag samt et foredrag av
Garry White om trender i byregioner verden over innen
reiselivsutvikling. Totalt 320 mennesker var innom disse
3 arrangementene denne dagen. Reiselivets Hederspris
2012 ble delt ut til Bergen Fjord Sightseeing.
Media og pressekontakt
Bergen Reiselivslag er ukentlig i kontakt med media
lokalt, regionalt og nasjonalt med intervjuer og
bakgrunnsinformasjon om reiselivsrelaterte spørsmål.
Det sendes også ut jevnlig nyhetsbrev og pressemeldinger.
10
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bergen Sentrum AS
Aktivitets, - og markedsorgan for
sentrumsområdet. Eid av Bergen
kommune, Bergen Næringsråd, Sentrumsforeningen og
Bergen Reiselivslag. Bergen Reiselivslag har styreplass.
Reiseklar AS
Reiselivsmessen Reiseklar ble igangsatt i 2000 blant
annet av Bergen Reiselivslag, og er landets nest største
reiselivsmesse. Reiselivslaget eier 25 % og har styreplass.
Selskapet har en avtale med selskapet Possibility som
teknisk arrangør av messen.
Hordaland fylkeskommune
Har en egen reiselivsstrategi og er en aktiv støttespiller til
ulike prosjekter innen markedsføring, kompetanseheving
og produktutvikling for aktører i fylket.
Innovasjon Norge Reiseliv
Nasjonalt organ eies av staten med ansvar for den
nasjonale reiselivsstrategi og operative markedstiltak
internasjonalt og delvis nasjonalt. Mange av Bergens
aktiviteter internasjonalt utøves i samarbeid med
Innovasjon Norge.
Innovasjon Norge Hordaland
3.1.3 SAMARBEIDSORGANER
Næringsorganisasjoner
Aktiv part i virkemiddelapparatet for utvikling av reiselivet,
spesielt innen rådgiving og finansiering.
Bergen Reiselivslag utøver sitt arbeid enten sammen
med andre selskaper og organisasjoner eller gjennom
dem. Noen av selskapene har vi eierposter i, mens
andre fungerer som en del av det offentlige eller private
virkemiddelapparat. Deltakelse og påvirkning er viktig for
utvikling av destinasjonen Bergen.
Det er mange aktører i både virkemiddelapparatet og i
reiselivsbedrifter som deltar friskt og aktivt med
utviklingen av reiselivet i Norge, Fjord Norge regionen,
Bergensregionen og Bergen for øvrig – både innen
strategiutvikling, produktutvikling og markedsføring.
Scenarioprosjektet Bergen 2020
Representasjon i andre styrer, komiteer og råd
Et fellesprosjekt for Bergensregionen for scenarievisjoner.
Bakgrunnsteppe og motivator for nærings- og samfunnsutvikling i regionen.
Lisensprodukter i design fra Bergensprofilen
Bergen Næringsråd
• NHO Reiseliv: Reiselivsdirektør Ole Warberg, president.
• NHO Næringslivets Reiselivsråd, utvalgsmedlem
reiselivsdirektør Ole Warberg.
• Cruise Norway AS, styremedlem reiselivsdirektør
Ole Warberg.
• Bergen Sentrum AS, nestleder styret reiselivsdirektør
Ole Warberg.
• Reiseklar AS, styremedlem Frode Aasheim.
• Fly BGO: Reiselivsdirektør Ole Warberg, medlem
styringsgruppe og arbeidsutvalg.
• Byrådsleders Kontaktutvalg, Bergen kommune:
Reiselivsdirektør Ole Warberg.
• Forum Reiseliv Hordaland: Reiselivsdirektør Ole Warberg
og Prosjektleder Hordaland Linn Steen.
• Innovasjon Norge: Markedsgruppe Asia, reiselivsdirektør
Ole Warberg.
• Innovasjon Norge: Markedsgruppe Russland,
markedssjef Marianne Johnsen.
• Referansegruppe Fjordnett: webmaster Gjertrud
Coutinho.
• NCB Arbeidsutvalg og styringsgruppe for Ressurssenter
for store arrangementer.
• NCB + Innovasjon Norge: styringsgruppen for Meetings,
kongressjef Frode Aasheim.
• Hovedkomiteen for søknad sykkel VM, reiselivsdirektør
Ole Warberg.
• Arbeidsgruppen for søknad sykkel VM.
• Hovedkomiteen for The Tall Ships Races 2014,
reiselivsdirektør Ole Warberg.
• PR / Markedsføringskomiteen for The Tall Ships Races
2014, markedssjef Marianne Johnsen.
De Offisielle Gave- og Dekorprodukter som kontinuerlig
vil utvikles, skal styrke den visuelle profilen for Bergen.
Vi har i dag en del produkter som benyttes og som også
selges. Likeså har vi produkter som er på lisensavtale.
3.1.2 EIERSKAP I OG SAMARBEID MED ANDRE
VIRKSOMHETER
Norway Convention Bureau BA
Nasjonalt markeds-føringsorgan eid av de største byene
og en del større aktører for å koordinere markedsføringen
av Norge som kongress- og konferansedestinasjon.
Bergen Reiselivslag er en hovedeier og mange av Bergens
markedsaktiviteter i denne målgruppe gjennomføres
i samarbeid med NCB.
Cruise Norway AS
Nasjonalt markedsføringsorgan
eid av havner i Norge, destinasjonsselskap og ulike bedrifter innen
formidling og opplevelser med fokus på cruisemarkedet.
Bergen Reiselivslag sammen med Bergen og Omland
havnevesen er blant de største eierne. Bergen Reiselivslag
har styreplass.
Fjord Norge AS
Regionalt markedsføringsselskap
for de 4 fjord fylkene med
markeds-føring og profilering mot det internasjonale turistmarkedet. Eies av fylkeskommuner,
destinasjonsselskap og private aktører.
Fasiliterer også NCE prosjektet Bergen Reiselivslag
er største eier og har styreplass.
Business Region Bergen
Næringsutviklingsselskap for Bergensregionens 19 kommuner og Hordaland fylkeskommune med ansvar også for
profilering, markedsføring og drift av etablerersenter.
Nærings- og interesseorganisasjon for næringslivet i
Bergen. Pådriver for å gjøre regionen til Norges mest
attraktive næringsområde. Næringsrådet er også
handelskammer.
NHO Hordaland
Arbeidsgiverorganisasjon og næringsorganisasjon
for virksomheter i Hordaland. En del av det landsomfattende NHO.
NHO Reiseliv
Arbeidsgiverorganisasjon og næringsorganisasjon
for virksomheter i Hordaland innen reiselivet, regionalt
og nasjonalt.
Offentlige myndigheter
Bergen kommune
En aktiv støttespiller for kultur- og næringsutvikling og
bidragsyter til profilerings- og vertskapsoppgaver innen
reiselivet med blant annet tilskudd gitt med stor glede til
Bergen Reiselivslag.
Bergen og Omland havnevesen
Aktiv på cruisemarkedet internasjonalt etter gjeldende
strategier og i samarbeid med Reiselivslaget. Tilbyr ulike
servicefunksjoner for passasjerer.
Reiselivslaget har også medlemskap i følgende
organisasjoner:
• ICCA, International Congress and Convention
Association.
• MPI, Meeting Professionals International.
• European Cities Marketing.
• NHO Reiseliv.
• Norwegian Centre of Expertice – Tourism.
• Bergen Næringsråd.
• Salgs- og Reklameforeningen i Bergen.
• Skål International Bergen.
• Bergen Reiselivsklubb.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
11
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4 FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
Ferie- og fritidssegmentet står for den største andelen av totalt antall
hotellgjestedøgn i Bergen, og er det segmentet som øker mest. Vi skal
bidra til at denne økningen fortsetter og har ved ulike tiltak markedsført
Bergen og regionen nasjonalt og internasjonalt direkte til forbruker,
via distribusjonsleddet og media.
Marianne Johnsen, markedssjef.
Bergen Reiselivslag er Fjord Norges største aksjonær og
en av Innovasjon Norges viktigste samarbeidspartnere.
Det er av stor betydning at Bergen Reiselivslag gjennom
styremedlemskap i Fjord Norge og møtevirksomhet med
både Fjord Norge og Innovasjon Norge, gis mulighet til
å påvirke begge disse organisasjoners markedsplaner i
utarbeidelsesfasen.
Stor reiseaktivitet hele året
Vi har stor tro på og suksess med personlig kundekontakt.
Ved aktiv deltakelse og kommunikasjon direkte med
markedene kan vi påvirke på en bedre måte, og lettere
motta impulser fra de vi møter. Ferie- og fritidsavdelingens
deltakelse og reiseaktivitet var meget omfattende i 2013.
Markedsføring mot sluttbruker
Overgangen fra gruppeturisme til flere individuelle
reisende skaper stort behov for forbrukerpåvirkning
i markedsføring, produktutvikling og tilpasning av
eksisterende produkter. Denne type kostnader er nesten
umulig å prosjektfinansiere blant medlemmer eller
aksjonærer, da forbrukerannonsering vanskelig gir
anledning til presentasjon av den enkelte bidragsyter.
Situasjonen fremtvinger en strengere prioritering, samt
ytterligere rasjonalisering. Fjord Norge har gjennomført
forbrukerkampanjer i utvalgte markeder for å gjøre
regionen vår sterkere internasjonalt.
Norway – Powered by Nature
Innvoasjon Norge har gjennomført kampanjer under
«Norway – Powered by Nature» i mange av våre
viktigste georgafiske markeder, og vi har deltatt sammen
med Fjord Norge og andre aktører i regionen i disse
kampanjene.
4.1 DESTINASJONS- OG BRANSJERETTET
MARKEDSFØRING
Stort og mangfoldig underholdningstilbud
i Kultur- og opplevelsbyen Bergen
Opplevelsestilbudet i Bergen er viktig for at vi skal
kunne trekke flere tilreisende til byen utenom
sommersesongen. Den positive utviklingen i tilbudet
av ulike teaterforestillinger, revyer og show, samt det
brede konserttilbudet hele året er svært positivt og
en avgjørende suksessfaktor i arbeidet for at Bergen
skal være en attraktiv Kultur- og opplevelsesby også
utenom høysesongen. Tilbudet av ulike kulturpakker til
Bergen øker stadig. Vi ser fremdeles en positiv utvikling
for Bergen som et attraktivt og aktuelt konsertsted for
større artister fra inn- og utland og flere konserter blir
også lagt til Bergen i sesonger hvor vi har behov for
trekkplastre. Dette gir oss enda flere «reasons to go»
og øker reiselysten til Bergen utenom høysesongen.
4.1.1 FOKUS PÅ OKTOBER – APRIL
4.1.2 ANNONSERING
Tiltak / sesongforlengelse
Hovedannonsering utenlandske markeder
Det er et mål for Bergen Reiselivslag å øke trafikken av
tilreisende utenom sommersesongen. Selv om vi de senere
årene har hatt størst vekst i lavsesong, er det fremdeles
ledig kapasitet på byens overnattingssteder i perioden
oktober til april. Det er først og fremst forretningstrafikk
og kurs- og konferansetrafikk som er viktig for hotellene i
denne perioden, mens fritidstrafikk i helgene og i skolens
ferier / planleggingsdager, er et viktig supplement. Den
nye kapasiteten med Fjord Lines to nye skip, og daglige
avganger fra Kontinentet, gir også mulighet for økt trafikk
internasjonalt, utenom høysesongen.
Bransjerettet
• 2 siders Bergensannonse i Fjord Norges Produktmanual
2013–2015 inkl. oppføring i årlig faktahefte (Facts &
Prices 2013).
Behov for bedre åpningstider og større kapasitet
Det er fortsatt et problem at mange av byens faste
severdigheter, museer etc. har begrenset åpningstid i
perioden september-mai, men noen har gjort et godt
stykke arbeid for å forbedre dette. Skal vi lykkes med å få
flere tilreisende til Bergen i denne perioden, er det viktig
at museer og attraksjonstilbud har åpningstider som er
tilpasset etterspørselen.
Fjordturen Norge i et nøtteskall®, er et svært godt
innarbeidet helårs produkt. Det er veldig positivt
at aktører jobber aktivt med utvidelse av sesongen
på ulike båtruter, både i Sognefjorden og i Hardanger;
flere med videre forbindelser til Bergen. Vi har en
helårig direkte båtforbindelse fra Bergen til Rosendal
med Hardangerfjordekspressen, og i 2014 utvider Rødne
sitt tilbud med helgeavganger i mars, april og oktober,
daglige avganger i hele påsken og hele mai, i tillegg til
daglige fjord cruise og havneturer i sommersesongen.
Forbrukerrettet
• Annonse i Norgeskatalog 2013, alle markeder (Innovasjon
Norge). Totalt opplag på 550.000 eks. fordelt på 12
ulike utgivelser i markedene Storbritannia, Tyskland,
Nederland, USA, Russland, Frankrike, Spania, Italia,
Danmark, Sverige og Polen (+ en generell på engelsk).
• 1/1 profilside og 1/1 gul faktaside i Fjord Norge
Reiseguide 2013 – opplag 350.000 eks. norsk, engelsk,
tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, japansk
(uten gule sider) og russisk.
Disse viktigste salgsverktøyene til Innovasjon Norge
og Fjord Norge brukes som responselement i alle
forbrukerkampanjer. Katalogene distribueres på messer
over hele verden og direkte til forbrukere som etterspør
informasjon om Norge og Fjord Norge. Alle annonsene gir
god omtale og gratis listing av mange av våre medlemmer.
Alle Norgeskatalogene kan lastes ned elektronisk i sin
helhet på hhv. visitnorway.com og fjordnorway.com.
Presentasjon på internett
Bergen presenteres som en egen destinasjonsside på
visitnorway.com. Presentasjonen heter ”Where to go”,
og er en geografisk presentasjon av Norge der regioner
og lokale destinasjoner i regionene står i fokus og blir
Kultur og reiseliv
Reiselivsnæringen i Bergen er veldig bevisst på hvilken
viktig rolle kulturen spiller i arbeidet med å få flere
tilreisende til Bergen. Det aktive markedsarbeidet
med kulturaktører i Bergen gjøres i hovedsak gjennom
Bergenskortet, samt i samarbeidsrelasjoner for å få lagt
flere arrangementer, festivaler og begivenheter til Bergen.
Vi har en kontinuerlig dialog med de store festivalene i
forhold til vertskapsrollen, der vi bl.a samarbeider både
om service for journalister og turoperatører som jobber
med kultursegmentet.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Medlemmer som har kjøpt en utvidet produktpresentasjon
på visitBergen.com, fjordnorway.com, visitnorway.com og
visitnorway.com/meetings blir synlig som produkter under
Bergen sin destinasjonspresentasjon på visitnorway.com.
4.1.3 KAMPANJER / PROSJEKTER
Skrik-kampanjen - Verdens lengste skrik
Ved inngangen til 2013 var Innovasjon Norge klar på at året
kom til å bli et utfordrende år for norsk reiseliv. Siden 2013
også var jubileumsår for Munchs fødsel, ble det sparket i
gang en stortstilt «skrik-kampanje» over hele landet og ute
i våre markeder.
Kampanjen skapte ekstra oppmerksomhet, interesse og
engasjement for Norge og ga god drahjelp i vårt felles
arbeid for Norge, Fjord Norge- og Bergensregionen.
Kampanjen fikk en bred medieomtale og har skapt
engasjement nasjonalt og internasjonalt. Kampanjen
besto av en film som sto støtt på egne ben rent markedsføringsmessig, og i tillegg ble det kjørt en konkurranse der
målet var å skape verdens lengste skrik.
«Verdens lengste Skrik”-kampanjen gikk i januar og
feburar, og har høstet anerkjennelse og vunnet flere
priser internasjonalt det siste året.
Det viktigste var å skape oppmerksomhet rundt norsk
reiseliv og turisme, noe som første til 1500 skrik og besøk
på kampanjesidene fra 165 land. I tillegg fikk den stor
oppmerksomhet og ble diskutert i ledende TV-kanaler,
aviser, blogger, sosiale medier og bransjemedia verden
over. Skrik-kampanjen startet med andre ord opp som en
liten kort film om norske skrik og endte opp med et en
times langt skrik fra alle verdenshjørner.
Internasjonalt kampanjearbeid
Innovasjon Norge og Fjord Norge er en viktig partner for
Bergen i det internasjonale samarbeid. Bergen Reiselivslag
deltok i kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge
og Fjord Norge i Tyskland, Storbritannia, USA, Danmark,
Sverige, Spania, Frankrike, Russland og Nederland. I tillegg
har Bergen Reiselivslag deltatt i kampanjer sammen med
Fjord Norge og store turoperatører i Tyskland.
Skrik-kampanjen – Verdens lengste skrik
En time med tilsammen 1 500 skrik fra 165 land.
Daglige lunsjkonserter på Troldhaugen hele sommeren. Foto: Dag Fosse.
12
presentert i artikkelform som redaksjonelle tekster.
”Where to go” gir en omfattende presentasjon av landets
seks regioner (Svalbard inkludert), med en logisk inngang
til deltakende destinasjoner (steder/geografiske områder)
i den enkelte region. Bergen presenteres ved hjelp av
tekst og bilder, og søkeren kan via et kart gå direkte til
Bergenspresentasjonen.
Bergens annonse i
Fjord Norge Reiseguide,
japansk.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
13
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
Bergen Reiselivslag har deltatt aktivt i følgende kampanjer
og prosjekter i 2013:
• Via Fjord Norge i Innovasjon Norge sine internasjonale
kampanjer i Tyskland, Sverige, Storbritannia, Russland,
Danmark, Frankrike og USA.
• Basispakker som Scandinavian Tourist Board tilbyr
i Japan, Kina og Korea gjennom prosjektet Norway
Awareness Activities. Pakkene representerer en
plattform for markedsføring av Bergensregionens
produkter på disse oversjøiske markedene.
• Norgeskampanjen 2013: Norges-DM ”Norge – må
oppleves”.
• Barnas Bergen – annonsekampanje i lokale / regionale
medier vinter/vår/høst, Barnas Bergen Ludo-kampanje
(eget brettspill).
• Adwords kampanjer på Google i samarbeid med
Synlighet.
• Cruise Norway aktiviteter 2013.
Internasjonale forbrukerkampanjer
Bergen deltok i tunge forbrukerkampanjer i samarbeid
med Fjord Norge i mange markeder.
Norgeskampanjen i Tyskland:
• Rundreisekampanjen med Innovasjon Norge
– Fjord Norge presentasjon i felles bilag.
– E-mailing med partnerpresentasjon.
– Synlighet på kampanjesider.
• «Late-booking kampanje» i samarbeid med Innovasjon
Norge og DerTour (april/mai).
• Turoperatørsamarbeid med TUI Wolters og DerTour
•
•
•
•
Samarbeid med TUI Wolters
Advertorials bl.a i magasinet Landlust.
Reisebyråplakater.
Direct Mail til kontakter i TUI kundedatabasen.
Online aktiviteter.
Samarbeid med DerTour og Best of Scandinavia (BOS
• Bilag i FVW og Travel Talk for å påvirke reisebyråansatte.
• DerTour Academy i Alberta.
• Reisebyråaktivitet med Fjord Norge og Fjord Line med
fokus på skuldersesong.
• Reisebyråpakke med poster, flyer og brosjyreholder.
• Vertskap for DerTour sin pressekonferanse i juli,
hvor 50 journalister var tilstede.
Color Line samarbeid
I tillegg til en større kampanje i ulike medier og
online, gjennomførte Color Line, Innovasjon Norge
og Fjord Norge et roadshow for reisebyråopplæring.
Ca. 500 reisebyråansatte i 12 byer fikk opplæring om
Fjord Norge.
Lufthansa - kortreisekampanje i Tyskland
For å opprettholde et fokus på ruten Frankfurt – Bergen,
ble det i samarbeid med Fjord Norge og Innovasjon
Norge kjørt en kortreisekampanje i Tyskland i mai/juni.
Kampanjen innehold følgende aktiviteter:
• Omfattende annonsering online - bannerannonser
• Annonsering i regionale aviser
• E-mail utsendelser
Hovedkampanjen i Storbritannia:
• Deltakelse gjennom Fjord Norge i Innovasjon
Norges sommerkampanje
– Et 16-siders bilag distribuert i Daily Telegraph +
særtrykk av det som ble distribuert på messer og som
responsbrosjyre i kampanjen.
– Profilannonser i Independent Magazine, Independent,
Sunday Times og Telegraph.
– Online aktiviteter med fokus på levende bilder
og interaksjon med leser; Online videoannonser,
re-targeting aktiviteter og bannerannonser.
– E-mailing til kalde adresser, hvor Fjord Norge med
partnere ble presentert.
• Pilotprosjekt for Avinor, Innovasjon Norge
og Norwegian
Formålet med pilotprosjektet var å utnytte
markedsmulighetene for Norge i Storbritannia for å
tiltrekkes langt flere britiske turister. Prosjektet har
hatt en fordeling av aktiviteter på «Reason to Go»
som skal skape reiselyst og «Go»-aktiviteter som er
mer salgsutløsende. Kampanjen gikk gjennom hele
året, noe som har gitt jevn synlighet i markedet, men
hovedperioden var likevel februar til mai.
Marketingmiks var satt sammen av Advertorials og
annonser i bl.a. Times Magazine, Independent, The
Guardian og Evening Standard. Det ble vist Fjord Norge
film på undergrunnen på utvalgte stasjoner, kjørt
tilleggsaktiviteter online, samt e-mailing til kalde
adresser. Online aktiviteter hvor destinasjonsfokuset var
tydelig, sammen med salgsbudskap fra Norwegian rettet
mot Bergen.
• Deltakelse i Widerøe-kampanjen for Bergen
i Nord England og Skottland (Aberdeen)
For Bergen sin del var det fokus på Aberdeen.
Kampanjeperioden var midten av juni til slutten
av august.
Aktivitetene var fordelt på utendørsannonsering med
boards, i taxier og profilering på taxikvitteringer,
annonser og advertorials i lokale aviser, online
annonsering og sosiale medier.
Både Norwegian og Widerøe har sett resultater
av kampanjeaktivitetene og har vært fornøyd
med kampanjene.
Hovedkampanjen i Russland:
Forbrukeraktiviteter i Moskva og St. Petersburg
• Annonsering i «Voyage» - 8 siders bilag – opplag
125.000 eks.
• Utendørs annonsering i Moskva/St.P i april og mai.
• Annonsering i TV og Radio og kino.
• Annonser i Sapsan.
• Web kampanje.
Russland utendørs boards.
14
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Hovedkampanjen i Frankrike:
I Frankrike var fokuset i år på presse- og turoperatørsamarbeid, hvor Fjord Norge deltok og Bergen ble
presentert på messen Map du Monde.
Hovedkampanje i Spania:
Hovedkampanjen i Spania var i tilknytning til den nye ruten
til det spanske flyselskapet Vueling mellom Barcelona
og Bergen.
• Utendørs annonsering i Madrid (busser og metro) og
Barcelona (busser og billboards).
• Radioannonsering i Madrid og Barcelona
• Annonser i magasinene DeViajes, Viajes National
Geographic, Viajar, Geo og Viajar Vanguardia. I avisen
Vanguardia ble det distribuert et eget 4-siders bilag til
80.000 utvalgte adresser.
• Musikk apps, video-annonser, mobil- og e-post
markedsføring, facebook (sponsored stories).
• Online-reisebyråer (atropalo.com, eDreams, Ocholeguas
og El Viajero).
• Google ads.
• Landingsside (www.visitnorway.es/fiordos2013).
• Konkurranse – «vær ambassadør for fjorden» på
Facebook og på visitnorway.com.
• Augmented reality. Når du fører mobilen din over
annonser i magasiner eller utendørs, får du en
microsite på mobilen din. Et innovativt konsept som gir
destinasjonen image av å være en innovativ destinasjon.
Dette har fungert godt i forhold til PR.
Sommerkampanjen i Sverige:
• Bilag i ICA Kuriren (141.000 eks.) distribuert 13. mai og
Fjord Norge Opplevelseskart (450.000 eks.) distribuert
i Gøteborgsposten og utvalgte aviser i Vest-Sverige.
• TV/Kino reklame i Sør-Vest Sverige.
• Digitalt Online bilag, med 337.698 besøkende og 50.656
klikk videre.
• Annonse i SAS magasin.
• Re-targeting online annonsering.
• Sosiale medier / Facebook. Social video ads på relevante
web- og bloggsider.
• Google annonsering. Display- og søkeordannonsering.
Sommerkampanjen i Danmark:
• Print annonsering, med fokus på advertorials
i dagsavisene.
• Utendørsannonsering, med fokus på boards.
• Online, sosiale medier og presse.
Sommerkampanje i Sverige: Bilag i ICA Kuriren.
Hovedkampanjen i USA:
• Annonser i Outside Magazine, Departures Magazine.
• Online annonsering i New York Times, Boston Globe,
Seattle Times, New York Times, Yahoo Travel og Lonely
Planet.
• Bucket List kampanje.
• Google annonsering, Adwords kampanje og Google
display network.
• Sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram
og Pinterest.
Andre aktiviteter gjennom Fjord Norge
Fjord Norge har medlemskap i Adventure Travel Trade
Association (ATTA).
Innovasjon Norges Japan- og Kina kampanje
Bergen deltok i basispakkene som Scandinavian Tourist
Board tilbyr i Japan og Kina. Pakkene representerer en
plattform for markedsføring av Bergensprodukter på disse
oversjøiske markedene.
Nasjonale forbrukerkampanjer
Vi kjørte sommerannonsering «Bryggen, Boller og
Festivalbrus» i flere nasjonale medier for å rette
oppmerksomheten rundt de mange konserter, festivaler
og arrangementer som er i Kulturbyen Bergen, hele året.
Bergen deltok også i forbrukerkampanjer i samarbeid med
Innovasjon Norge og Prosjekt Hordaland.
Norgeskampanjen 2013 med Innovasjon Norge
Innovasjon Norge kjører en egen Norgeskampanje
i Norge. Målet for den kampanjen er å opprettholde
lojaliteten og lysten til å reise i Norge, for personer
som er bosatt i landet. Kampanjen skal fremme Norge
som et attraktivt ferieland, vise noen av mulighetene og
mangfoldet, og dermed øke kunnskapen om hva landet
har å by på. Som mange andre destinasjoner i Norge,
har Bergen Reiselivslag brukt betydelige midler på
markedsføring i Norge for å ta vår andel av det norske
markedet.
Annonsering i Spania.
Annonsekampanje i nasjonale medier.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
15
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
Bergen og våre aktører hadde til sammen 5 godt
eksponerte sider i Norges DM’en ”Norge må oppleves”.
Norges DM’en ble distribuert gjennom posten og magasinet
Tara i et totalt opplag på 800.000 eks..
Innovasjon Norge har kjørt profilannonser, bannerannonser, radiospotter og pr-saker som en oppfølger
til DM`en, så totalt sett fikk Bergen og Hordaland god
dekning gjennom disse aktivitetene.
Bergen sammen med Hordaland
Bergen Reiselivslag deltok i samarbeidsprosjekter som
ble styrt av Prosjektleder Hordaland og delfinansiert av
Hordaland fylkeskommune:
• Nasjonalt Markedsføringsprosjekt/Norgeskampanje
– DM (se pkt. over). Sammen med andre destinasjonsselskaper og reiselivsaktører i fylket dekket Hordaland
12 sider i Norges DM’en.
• Webgruppen Hordaland gjennom prosjektleder:
destinasjonsselskapenes webmastere møtes for
erfaringsutveksling.
Å bære i flokk, når mangfoldet er særtrekket!
Mange gode møter på Mid-Atlantic
Nasjonalt mot barne- og familiesegmentet skal
”BarnasBergen.no” være hovedmerket for de fire
attraksjonene. Det spennende er at det er fire ulike
attraksjoner på fire ulike steder i Bergen som har samlet
seg på en felles plattform for å henvende seg mot
markedet, og sammen utvikler felles produkter som skaper
økt reiselyst til Bergen.
Mid-Atlantic ble avholdt på Island 7.-10. februar. Her
møttes kjøpere og selgere fra Nord-Amerika og Europa
for gode samtaler og fremtidig samarbeid.
En riktig utvikling
Med de fire attraksjonene i spissen og resten av byens
tilbud i bakhånd, ser vi fremdeles for oss en aktiv utvikling
mot barne- og familiemarkedet i årene som kommer.
Onlineannonsering Barnas Bergen.
De fire deltakerne i prosjektet har så langt investert
millionbeløp i satsingen og er beredt til en sterk videre
satsing. Prosjektet er dynamisk, med en kontinuerlig
vurdering av samarbeidspartnere og fokus på
produktutvikling.
4.1.4 PROSJEKTET BARNAS BERGEN
4.1.5 MESSER / WORKSHOPS / SALGSREISER
Det norske markedet har vært i stor vekst de senere årene.
Bergen har etter hvert fått et bredt og godt tilbud som
retter seg mot barne- og familiemarkedet.
2013 har vært et aktivt år med mange workshoper og
fagmesser. På workshops får vi muligheten til å møte og
forhandle direkte med turoperatører, viktige MICE-aktører
og produserende reisebyråer. Målet er å treffe de største
og viktigste turoperatørene to ganger i løpet av året; en
gang under Norwegian Travel Workshop (NTW) i Norge
og en gang lokalt hos dem i forbindelse med fagmesse,
workshop eller salgsbesøk.
Fire av Bergens største attraksjoner og opplevelsesbedrifter etablerte i samarbeid med Bergen
Reiselivslag høsten 2009 et felles kommunikasjonsog markedssamarbeid under konseptet ”Barnas Bergen”.
Disse er Akvariet, Fløibanen, Vannkanten og VilVite.
De fire bedriftene har fellesnevnere som enhver familie
søker i opplevelser sammen med sine barn. Her kan man
bli personlig engasjert og stimulert, både intellektuelt
og fysisk. Videre finner man fellesskap som forener
og til slutt mange gleder som sammen med Bergens
mange andre fortreffeligheter i stor grad gjør byen en
reise verdt.
Bergen Reiselivslag har deltatt aktiv på følgende
markedsaktiviteter på ferie- og fritidssegmentet:
I år var det forhåndsbookede møter, og Bergen Reiselivslag
var fullbooket. Til sammen hadde vi 24 møter, men flere
ønsket egentlig å treffe oss. Vår målgruppe var først og
fremst amerikanske turoperatører, og blant dem var det
mange interessante. Flere av turoperatørene som allerede
er på det norske markedet kombinerer Hurtigruten med
opphold på land. Et par av de nye turoperatørene hadde
også fokus på upscale individuelle reisende.
ITB i Berlin – stand med Fjord Norge på fagdagene
ITB, Internationale Tourismus Börse, er verdens største
reiselivsmesse og finner sted i Berlin hvert år. Bergen
deltok sammen med Fjord Norge-aktører på den norske
fellesstanden på fagdagene 6. og 7. mars. Det ble også
distribuert brosjyrer fra Bergen under publikumsdagene
på ITB.
Dette året var det viktig å rette fokus på Fjord Line sine
to nye skip som gir en enorm kapasitetsøkning inn til
Bergen fra Europa. I tillegg til å stå på stand og møte
turoperatører/presse som kommer innom, hadde vi
sammen med Fjord Norge og Fjord Line i Tyskland møter
med store og viktige grossister/operatører. Vi laget egne
produktark med turforslag/pakker som skal stimulere
operatørene til å lage programmer utenom høysesongen,
med spesielt fokus på skuldersesongene og reise til/fra
Bergen med Fjord Line.
Kampanjene har vært helårlige, men med hovedfokus
på lavsesong, og hovedsakelig knyttet opp mot vinterog høstferie.
• Print annonser i lokale/regionale medier på Vestlandet.
Kampanjeperiode i forkant av vinter- og høstferie.
• Felleskampanjen «Barnas Bergen Ludospill» som skal
styrke vår posisjon og framstå som en barnevennlig by.
Hotellene har kjøpt inn spill som barna får ved innsjekk,
og attraksjonene i Barnas Bergen har brukt spillet som
gave til ulike formål. Det har også blitt delt ut til barn
som besøker Turistinformasjonen i Bergen.
• Facebook-kampanjer, med tilhengerkampanjer som
ledet til Facebooksiden samt kampanjer som ledet til
”BarnasBergen.no”.
• Online annonsering i lokale / regionale aviser
• Barnas Bergen brosjyre og en vignett som kontinuerlig
vises på skjermer hos alle de fire aktørene.
Print annonser i lokale og regionale aviser på Vestlandet.
Oppdateringer / nyheter på Barnas Bergen sin egen
nettside som er en ”subsite” til visitBergen.com. Den
har fokus på hva som skjer i hele Bergensregionen for
barn og familier. Den dynamisk kalenderen er hele tiden
oppdatert på aktiviteter og opplevelser for barnefamilier.
Her sender våre medlemsbedrifter inn sine arrangementer
fortløpende.
Mid-Atlantic 2013.
Barnas Bergen Ludo spill.
16
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
ITB Berlin: Bergen Reiselivslag, Fjord Norge, Destinasjon Haugesund
og Haugalandet på felles Norgesstand.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
17
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
Workshops i Russland
Bergen Reiselivslag delte bord med KODE – Kunstmuseene
og deltok sammen med ca. 40 andre reiselivstilbydere
på årets Norgesworkshop i regi av Innovasjon Norge i
Russland. Vi møtte mange gamle og nye kunder. Interessen
for norske reiselivsprodukter er stor, og det russiske
markedet er i sterk vekst. Det ble to fulle møtedager
i Moskva 27. august og St. Petersburg 29. august,
etterfulgt av gode sosiale arrangementer på kveldstid.
I forbindelse med at det er 10 år siden Innovasjon Norge
og Norgesaktører startet satsingen i Russland, ble det
jubileumsmarkering og prisutdeling i begge byer.
Workshop i København
Den årlige workshopen i København er et heldagsarrangement med forhandlingsbord og forhåndsbookede
avtaler, etterfulgt av et kveldsarrangement. Her møter
vi de største incoming-operatørene (som har kontorer i
København), danske turoperatører og reisebyråer. Vi hadde
hovedsakelig møter med incomingbyråene. Disse har
reisende fra hele verden. Trenden viser at de nå favner over
større områder, og utvider til nye markeder. Blant disse
kan man nevne Singapore og Brasil, der de som drar på
ferie ofte er en kjøpesterk målgruppe.
Workshop i Barcelona og Madrid
NTW 2013 på Røros: Gode møter for Linn og Marianne.
TUR messen – Sverige ledende reiselivsmesse
Norgesworkshop i London
Bergen Reiselivslag deltok på fagdagene på Sveriges
ledende reiselivsmesse TUR i Gøteborg 21. og 22. mars.
Vi deltok på en felles stand med Fjord Norge.
Den årlige workshopen for britiske turoperatører
ble avholdt i London i juni. Bergen Reiselivslag delte
bord med Fløibanen. Hotellkjeder i Bergen var blant
annet representert via sin kjedekontakt. Aktører fra
hele Fjord Norge regionen er godt representert på
denne workshopen. Parallelt ble det avholdt en cruise
workshop i regi av Cruise Norway rettet mot rederier og
presse. Markeds- og informasjonssjef Helen Hovland
representerte Bergen.
Norwegian Travel Workshop
Norwegian Travel Workshop fant sted på Røros 8.- 11.april.
NTW er en meget viktig salgsarena for møter mellom
norske og utenlandske reiselivsaktører fra hele verden.
Bergen Reiselivslag (to møtebord) hadde fullbookede
dager med nye og gamle turoperatørkontakter. Standen
var dekorert med flotte Bergensbannere, og flere
andre aktører fra Bergen var samlet under denne felles
”paraplyen”.
Bergen Reiselivslag deltok i oktober på workshop i
Barcelona og Madrid. Spania har opplevd nedgang i 2013
som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen
i landet. I forkant av workshopene ble det gitt en
presentasjon av tilstanden i Spania. Operatørene er
positive og håper på å opprettholde trafikken til Norge.
Flere av operatørene vi snakket med ønsker også å satse
mer på vinteren i Norge. De fleste utenlandsreisende er
fra regionen Catalonia og Madrid. Flyselskapet Vueling
startet direkterute mellom Barcelona og Bergen i mai 2013,
og flyselskapet har vært fornøyd med trafikken fra denne
regionen.
Workshoper og salgsturer i Asia
Bergen Reiselivslag deltok på workshops i Kina, Korea
og Japan. I slutten av september deltok vi sammen med
norske aktører i Seoul og Japan under det skandinaviske
samarbeidet med Danmark og Norge (Sverige har nå
Workshop i Spania 2013.
trukket seg ut). Bedrifter og destinasjonsselskaper fra
hele Fjord Norge-regionen er de mest aktive aktørene
fra de to landene på disse markedene. For Bergen er
det også gledelig at Fløibanen i flere år har vært aktiv
deltaker. Arbeidet ledes av Scandinavian Tourist Board
hvor vi er aktiv partner. STB har hovedkontor i Tokyo med
avdelingskontorer i Beijing, Shanghai og Guangzhou.
I Korea gjøres arbeidet i samarbeid med en stedlig
representant.
Bergen Reiselivslag hadde fulle avtaleskjema på alle
workshopene. Responsen fra direkteflyene var meget
god og samtlige aktører meldte at man arbeidet iherdig
med å kunne videreføre denne ordningen samt øke antall
flygninger. Se også kapittel for Fly BGO.
Norgesworkshop i New York
Workshopen var delt opp i to ulike deler. Den første delen
var tradisjonell med 15-minutters møter med turoperatører.
Til del to ble reisebyråansatte invitert for å bli bedre kjent
med Norgesproduktene. Dagen før workshopen ble det
holdt presentasjoner for de skandinaviske leverandørene
om den amerikanske turoperatørindustrien og de siste
amerikanske reisetrendene.
Med deltagelse fra over 300 kvalifiserte turoperatører,
gir NTW en enestående mulighet til å fremme norske
reiselivsprodukter, opprettholde turoperatørkontakter
og finne nye.
SITC-messen i Barcelona
SITC-messen i Barcelona var 19.-21. april. Vi deltok
på en felles stand med Fjord Norge. Hovedfokuset var
på det spanske flyselskapet Vueling sin nye direkterute
med to ukentlige avganger fra Barcelona til Bergen.
I tillegg var det første året vi laget en Bergen Guide på
spansk, noe som ble godt mottatt av de som besøkte
messen. De fleste utenlandsreisende fra Spania er fra
regionen Catalonia.
18
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Flyer SITC 2013.
Workshop i St. Petersburg 2013: KODE og Bergen Reiselivslag deler bord.
Workshop i Moskva: Marianne Johnsen mottar pris for 10 års samarbeid
i Russland.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
19
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
Passiv deltakelse med Bergensmateriell
I arbeidet med visningsturer har Bergen Reiselivslag et
nært og meget positivt samarbeid med byens hoteller,
restauranter, transportselskap, guideselskap og
attraksjoner, samt med Fjord Norge AS og Innovasjon
Norges utenlandskontorer.
Vi har også deltatt med materiell på en rekke andre
arrangementer, blant annet på verdens største
reiselivsmesse ITB i Berlin og fag- og publikumsmessen
FITUR i Madrid. I tillegg har vi vært passivt med på
en rekke arrangementer gjennom vår deltakelse i
ulike kampanjer og annonsering i Innovasjon Norges
Norgeskataloger, Fjord Norge Reiseguide og Fjord Norge
Produktmanual.
Totale besøk koordinert av Bergen Reiselivslag
Antall oppdrag på både presse og turoperatører har vokst
sterkt de siste årene. Vi hadde flere store visningsturer
i 2013, blant annet DerTour sin pressekonferanse (50
tyske journalister på en gang), New York Post, Matador
Network, National Geographic, Tabichannel (Japan),
pre- og postturer NTW, visningstur for hotellkjedenes
turoperatørkontakter og incoming operatører i Norge og
Adventures by Disney som er knyttet opp mot Disneys
nyeste storsatsing «Frozen». Noen av visningsturene har
også vært tilknyttet prosjektet FlyBGO.
Opplæring
Representanter fra ferie- og fritidsavdelingen har
holdt foredrag og presentasjoner ved flere anledninger
i Bergen og landet for øvrig, nye sesongansatte i Turistinformasjonen, trening av guider som skal ta spesialoppdrag i forbindelse med visningsturer for turoperatører
og presse, samt andre interesserte fra reiselivsbransjen
i Bergen i forkant av sommersesongen. Vi har også hatt
informasjons- og opplæringsmøter med medlemsbedrifter
og samarbeidspartnere i næringen.
I 2013 utførte vi totalt 300 visningsturoppdrag for
bransjeleddet, en økning på 18 % fra året før (254 oppdrag).
2012 var første gang vi førte statistikk på antall oppdrag.
Det er blitt viktig for oss, da det kan være en god indikasjon
på arbeidsmengden. Det er ofte like arbeidskrevende
koordineringsarbeid knyttet til én person som et oppdrag
for en gruppetur.
Markedsmøter
Innovasjon Norge holdt sitt årlige «kick-off» i september.
I tillegg til presentasjoner / foredrag i plenum, hadde vi
individuelle samtaler med prosjektledere og regionsog markedssjefene fra flere av Innovasjon Norges
utenlandskontorer (reiseliv).
“Guest of Honour in Bergen”
4.1.6 TUROPERATØRER; VISNINGSTURER
OG SERVICETILBUD
Vi får stadig flere turoperatørkontakter gjennom de
markedsaktiviteter vi utfører på vegne av næringen. Vi har
nå ca. 2.500 turoperatører i vår database. Disse bearbeides
kontinuerlig gjennom ulike aktiviteter; enten de er små
eller store, basert på gruppetrafikk, individuelle reisende
eller ad hoc. De er delt inn i flere kategorier for lettere
å kunne skille dem og tilpasse informasjonen til deres
spesifikke behov; spesialister på Norge, incoming agenter,
gruppeoperatører, for individuelle, Hurtigruteagenter,
incentive/MICE, cruise, pensjonister, aktivitets- og
kulturbasert og potensielle turoperatører. Turoperatørene
får både generell oppfølging, som utsendelse av
elektronisk nyhetsbrev og produktmanual, men også
individuell oppfølging med hensyn på segment, samt
oppfølging i etterkant av et møte.
Tett kontakt og kontinuerlig oppfølging
Viktige turoperatører oppdateres jevnlig om ulike nyheter
og annen informasjon fra Bergen og regionen både direkte
fra vårt kontor og via Innovasjon Norges utenlandskontorer.
Bergen News elektronisk er godt mottatt av forbruker,
bransje, medlemmer, samarbeidspartnere, presse m.fl.
Vi oppfordrer våre medlemmer om å sende oss nyheter
fortløpende, men vi forbeholder oss alltid retten til å
vurdere hva som er relevant for bransje, forbruker,
presse etc.
Bransjesider på Internett
Bransjesidene på Den Offisielle Bergensportalen
visitBergen.com/trade er stadig under utvikling. På
egen link finner turoperatører og reisebyråer nyttig
informasjon om Bergen og hvordan Bergen Reiselivslag
kan assistere på best mulig måte. Eksempelvis
20
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bransjesiden visitBergen.com/trade.
nyhetsbrev og brosjyrebestillingsskjema, hvordan
bli agent for Bergenskortet, visningsturer, bilder,
annonseringsmuligheter etc.
Den viktige vertskapsrollen
En av Bergen Reiselivslags viktigste oppgaver er å være
vertskap i forbindelse med besøk av representanter fra
media, turoperatører, cruiseoperatører, reisebyråer,
flyselskaper og andre beslutningstakere. Arbeidet er høyt
prioritert med betydelige økonomiske midler. I 2013 hadde
næringen i Bergen en total kostnad på rundt 2 millioner
kroner i forbindelse med denne vertskapsrollen.
Vi tilrettelegger program for oppholdet i Bergen, slik at
våre gjester får mest mulig ut av sitt opphold. Vi formidler
bl.a. kontakt med medlemsbedrifter og andre relevante
personer. Vi arrangerer hotellvisninger og koordinerer
den praktiske gjennomføringen av denne type besøk mht
transport, sightseeing, bespisning og overnatting. Bergen
Reiselivslag bruker betydelige ressurser på arbeidet, men
vi er helt avhengige av at våre medlemsbedrifter bidrar
med varer og tjenester gratis eller til reduserte priser ifm
med gjennomføringen av besøkene. Da største andelen
av besøkene kommer i hovedsesongen når mange av
våre overnattingssteder er nærmest fullbooket, har det i
perioder vært vanskelig å få rimeligere hotellovernatting.
Det har resultert i at Bergen Reiselivslag i visse perioder
har måttet ta en større del av regningen som strengt tatt
burde ha vært ”sponset” av næringen.
VIP-kortet ”Guest of Honour” utstedes av Bergen
Reiselivslag og gis kun til besøkende journalister,
tv-team, turoperatører, cruiseoperatører, kongressarrangører, flyselskaper og reisebyråmedarbeidere som
er på studiebesøk i Bergen. Disse har alle det til felles at
de kan generere større trafikk til Bergensregionen. Kortet
er et praktisk og nyttig hjelpemiddel i forbindelse med
Bergen Reiselivslags vertskapsrolle og innsalg av Bergen
og regionen. Museer, attraksjoner, sightseeingturer,
kultur-tilbud, flybussen osv. gir innehaverne av kortet
gratis adgang til sine tilbud/attraksjoner. Etterhvert har
vi også fått med en del restauranter som gir betydelige
rabatter.
Resultatmåling
NTW Posttur Kina.
effekten og resultatet av vår vertskapsrolle, fordi flere
av besøkene består av flere medier eller flere ulike
turoperatører.
Turoperatørbesøk
Årstall
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antall bedrifter
217
245
226
527
423
595
618
692
504
481
654
706
674
551
692
Antall personer
753
509
716
694
545
939
767
1 006
674
615
816
844
786
679
819
Vi registrerer nå antall bedrifter (turoperatører, reisebyråer og medier), antall personer og antall oppdrag.
Dette er mest hensiktsmessig når vi skal si noe om
I 2013 var det en stor oppgang i antall turoperatør- og
reisebyråbesøk. Variasjonene fra år til år kan skyldes at
enkelte turoperatører noen år arrangerer mer omfattende
og ekstraordinære visningsturer.
NTW Posttur Internasjonal.
NTW Pretur.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
21
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
REKORDRESULTATER
Bergen Reiselivslag var vertskap for 765 representanter
fra 673 forskjellige medier fra hele verden. Dette er en
oppgang på 18 % i antall medier sammenlignet med
året før. De siste årene har antall medier økt mer enn
antall journalister/fotografer, men dette ser vi nå er i
ferd med å flate ut. Dette betyr at teamene som besøker
Bergen er flere, men består av færre personer. Dette
medfører igjen enda bedre uttelling målt i mediedekning
og annonseverdi.
NORWAY APRIL 2014_Lima APR-08.R5-2 2/28/14 4:34 PM Page 35
finding fjord norway
finding fjord norway
Bergen Harbour
Bergen
plete failures, we put our heads down in shame. “At least we did it,” I say my
head now up. Defiantly proud of our accomplishments: “Three hours is
nothing compared to what I’ll take away from this.” “And what’s that?” he
asks. “In three hours, I saw a whole new world,” I sing back.
A
fter my adventure, I’m ready to unwind, relax, and soak in the
fjords. We stop in the delightfully small town of Haugesund. The
town claims to be the home of Marilyn Monroe’s father and a statue of the late-actress sits next to the waterfront Hotel Rica. The Nordvegen History Centre and Viking Settlement in Avaldsnes, just a short drive
away, is the site where the first united Viking kingdom was seated. A brandnew historical center is the perfect introduction to Viking history and Norse
mythology. The progressive town, which hosts a world-famous jazz festival
and film festival, also has a fairly active gay scene with two popular bars
Sampson and Zenza. The day’s adventure, though, doesn’t call for a night
on the town but for a relaxing meal and a long night’s sleep. I eat a fantastic dinner at Lothes Mat and Vinhus, where we grab a table in the attic of
a waterfront building. The cozy meal includes local fish, like in the delicious langoustine salad and the halibut risotto.
Nature surrounds the fjord, and my eyes begin to blur together the
green trees and blue water as we snake along the coast by bus. A few
power lines, a road, and a ferry crossing the fjord help me not lose
all sense of modern day. We briefly stop in a charming town called
Utne, where we wait for a ferry. Discovering the Hardanger Folk
Museum makes the wait time go quickly. I can’t help but try to justify purchasing every little hand-made item. Upstairs is a surprising
display of government-sponsored equality posters for a campaign
called “The Country of Equality 2013” that contains targeted messages for women’s rights, for native Sami people’s rights, and for
gay and lesbian rights. Norway has had marriage equality (or gen-
32
der neutral) marriage since 2009, but has recognized same-sex
unions as early as 1993.
Our half-day’s journey ultimately leads us to a stunning fjord-side
property called Hotel Ullensvang. Here, the old-world style isn’t lost
in their super-modern rooms that are complete with an epic shower and
a heated toilet seat. The cream colors are purposely calm and not distracting, as the star of the room is the view that overlooks the fjord and
the wraparound swimming pool. I step out onto the balcony and pour a
cup of coffee and gaze at the slight mist over the fjord that refracts the
late-night sun adding a layer of enchantment to the vista.
The hotel has been welcoming well-to-do travelers since 1846, including
world-renowned Norwegian composer Edvard Grieg, who frequented a cottage on the property to draw inspiration for his music. For LBGT travelers,
sometimes staying in a secluded, historic, family-owned hotel can be concerning, but one owner, Barbara Zanoni Utne, tells me: “Hotel Ullensvang
welcomes guests from all over the world, regardless of race, religion, sex, or
sexual orientation.” The service, the amenities, and the food consistently
impress me, but it’s also the surrounding area filled with lush orchards, which
I am told light up the countryside in rainbow colors in May, trails, and waterfalls that steals my heart. It’s the perfect, most extravagant place to get married I think to myself walking the edge of the indoor/outdoor pool. “In 2013,
two US ladies did just that, and they had an amazing experience!” Utne says.
“One of our key staff [members] has the qualifications to perform wedding
ceremonies, both in Norwegian and English. This applies to both pro forma
ceremonies, but also Human Ethical weddings (this requires one of the couple to be a member of this organization),” Utne excitedly shares.
It is also here that Laura and I make our fjord jump. As we stand
soaking wet in the lobby, the owner walks over to us, and although we
are expecting to get yelled at for dripping, he gives us both a high-five.
“You’re real Vikings now!” he laughs.
they walk past a bustling outdoor café, and I gleefully walk into a
store called Made in Bergen that sells items from various local
artists, like earrings made from Norwegian coins, artwork, and
silkscreen canvas bags. Nearby is a small vintage boutique called
Kleskapet where I’m impressed by the carefully curated men’s and
women’s clothing, as well as travel bags. Across the street is Robotbutikken, which has Norwegian shirts, books, and music. I am
drawn in by a shirt in the window that says “Love is a Human Right.”
Dispersed between the shops are little cafés where fashionable people sip beers outdoors surrounded by impressive graffiti.
A short walk away, I stumble upon, what I believe to be just an interesting (albeit creepy) gray building, that turns out to be the Bymuseet
i Bergen or the Leprosy Hospital Museum. It was here that the largest
concentration of lepers in Europe was housed. The museum is closing,
but I’m allowed to take a quick walkthrough. I’m the only one left
besides the staff, and I walk from room to room and take in the eerie
vibes. Unfortunately, all the signs are in Norwegian and a translated
guide is near impossible to synch-up with the signs, but the museum’s
surreal layout is worth a visit.
At night, I find myself walking around lake Lille Lungegårdsvannet, and I’m entertained by the late-evening excitement where families
are still happily enjoying the sun, gay couples are picnicking, and street
performers are vying for attention. Around the lake is the Bergen
Museum of Art, which houses the world’s largest collection of Paul
Klee paintings, and it’s also home to one of the most exciting culinary
experiences in Norway. Lysverket features the cuisine of Executive
Chef Christopher Haatuft, who has worked at both Per Se in New York
and Le Chateaubriand in Paris. His work shines because of the locally
sourced products he uses and his talent and creativity with food. You
can choose from three different set menus (including a vegetarianfriendly one). I nearly die and go to heaven when I eat the lake trout
with a quail egg and a thick slice of bacon.
O
n my last night in Norway, I’m determined to make the most
of it. I print out directions to a couple of gay and gay-friendly bars I find online. My first stop is a bar called Kaos,
where a hipster crowd packs a horseshoe-shaped bar and indie hits
play. The scene is cool, but next-door is the gay bar Fincken that
I’ve been told about. A rush of awkwardness comes over me as I
swing the door open and realize that I’m one of three people in the
entire place at 10:30 P.M. But it’s too late to turn back so I walk in
and get glares from the we’ve-been-here-all-day crowd. The young,
attractive bartender senses my out-of-place vibe and calls me over.
“Where are you from?” he asks. “That obvious, huh?” I ask. “Ha,
well most out-of-towners always show up too early,” he says cleaning off a glass with a towel. “Brooklyn,” I say. “What time do people come here?” I question. “Around 1,” he smirks. “Oh well, I
guess I will wait around. I’ll have a Skol (beer),” I say gesturing to
the bottle and counting my sad last handful of coins hoping that I
have enough. “You know, this one’s on me,” he says as he pops open
the bottle. I sit down and wish I had shelled out the extra money for
a data plan on my cell phone as I pretend to sift through texts.
As my glass nears empty, a group of boys plows into the room,
and they walk up to the bar and speak to the bartender. The bartender points to me, and they walk over. “I’m from Brooklyn, one
of them says to me, I moved here two years ago,” he says. “And
these are my friends.” Apparently, the bartender called them to
make sure I have a good time. Soon enough, I’m at their apartment,
and we’re listening to Norwegian heavy-metal bands, drinking, and
comparing our lives. The boys take me back to the bar (where there
are now a lot of people), and then to an after-hours party at a nearby gay-heavy hangout called Opera. As I’m surrounded by a new
group of friends, I ask the Brooklyn boy why he decided to stay in
Norway. “Sometimes you just find your place in the world,” he says
matter of factly.
APRIL 2014 I PASSPORT
PASSPORT I APRIL 2014
Passport Magazine
Totalt opplag: 73.800
Total PR-verdi: 280.890
Utgitt i: USA
Sider: 2
35
Aftonbladet Resa
Totalt opplag: ….
Total PR-verdi: 4.899.000
Utgitt i: Sverige
Sider: 23
5 store mediebesøk vi var vertskap for i 2013
Antall bedrifter
291
273
211
363
234
392
453
455
658
535
655
727
538
572
673
Antall personer
493
440
317
497
380
484
678
711
805
705
696
921
594
646
765
Medie
DerTour pressearrangemet
New York Post
Tabichannel
Hong Kong TV
National Geographic
Land
Tyskland
USA
Japan
Hong Kong/Kina
Nederland
Stort potensiale for flere pressebesøk
Bergen Reiselivslag har ikke ressurser til oppsøkende pressearbeid for å kunne motivere enda flere
medier til å omtale Bergensregionen. Vi samarbeider
tett med Innovasjon Norges utenlandskontorer for å
oppnå maksimal og positiv omtale av Bergenregionen
som igjen er med på å skape reiselyst til regionen og
medlemsbedrifter, hele året. Vi har et klart mål om
Norway
9/9/13
6:08 PM
Page 8
Artsy-luxe shopping meccas
T
The Geirangerfjord - a UNESCO World Heritage Site. Norway is known for its
breathtakingly beautiful fjords that are a very popular tourist attraction. Photo
courtesy; Per Eide — Innovation Norway
“FEW OTHER COUNTRIES CAN
OFFER ASETTINGTHAT
ISASSERENE AND
CALM ASNORWAY TO
HONOURTHE WORLD’S
PEACE MAKERS EACH YEAR
WITH THE NOBEL PRIZE.”
performing engagements to develop their careers. Previous prize winners
from North America include Jacquelyn Wagner, soprano (USA); Peter
McGillivray, baritone (Canada); and Measha Brueggergosman, soprano
(Canada). The competition is now in its 25th year and to recognize
this milestone achievement, the young Norwegian composer Jan Erik
Mikalsen has been commissioned to write an overture that will have
its world premiere on the final day of the competition which can be
viewed along with the winning results at www.qsimc.no
Dinner that evening was at the Sanguine Brassiere located
in the middle of the opera house foyer, which makes the restaurant
an excellent place to experience the Opera’s elegant architecture and
lively atmosphere along with its huge glass façade providing arresting
views of the Oslo Fjord. Before and after performances, the restaurant
treats guests to hearty Mediterranean cuisines with Nordic flair. Here I
chose — Pickelled Mackerel to start, oven baked cod with parsnip puree
as the main course, and end with a Raspberry tart with liqorice ice cream
with full menu available for viewing at www.brasseriesanguine.no/en
00
|
he next day I set out to discover haute couture and prestige
brands available for the global shoppers in Oslo. First on my
list was jewellery and I headed to Jewels Langaard near the
city centre at Stortingsgaten 22. They are internationally
renowned for their dazzling creations from rare handpicked gem
stones and pearls set in precious metals. On site, Langaard has a
goldsmith work shop with some of Europe’s most sought after master
craftsmen who are often commissioned to make custom pieces on
the request of clients seeking a one of a kind heirloom jewellery.
Speaking with the proprietor Conrad Langaard, he beams with pride
as he tells me Langaard’s laurels include selling one of the largest
Tahitian pearls in the world and having the honour of the presenter
of the 2010 Eurovision Song Contest selecting a diamond encrusted
ring from his ‘bunny ring’ collection to wear on the show’s live
telecast. A selection of Langaard jewellery can be viewed at
www.langaard.no
My next stop was the Norwegian Centre for Design (DogA)
housed in an old electricity transformer station beside the Akerselva river in
Hausmanns gate 16 as featured at www.doga.no. DogA was awarded the
National Building Prize in 2006, the City Prize in 2007 and St. Olav’s
Rose, the hallmark of Norwegian heritage, in 2008, and showcases the
work of young Norwegian Design talents. From glassware to wood
work, from graphic illustrations to gourmet pastry. It was a marvel
to experience the world of contemporary design through the art and
expression of Nordic minds. A number of these designs make it to the
Pur Norsk store located at Industrigaten 36 featuring Norwegian
products by idea or design with a selection of its offerings available for
viewing at www.purnorsk.no.
Three shopping venues where endless options for
contemporary and traditional Norwegian designs, interiors, lifestyle,
fashion and cuisine all come together to treat the senses are: The
House of Oslo at Ruseløkkveien 26; Norwegian Designs at Stortingsgt
28; and Heimen Husflid at Rosenkrantz gate 8. At these venues you are
destined to come across creations from leading Norwegian designers
that include: Andreas Engesvik for blankets and houseware; Sahzene
Johansen for clothing; Mari Boine an artist of traditional Sami
descent; Bertil Vallien for glass wear; and Kathrine Lindman whose
jewellery adorn US First Lady Michelle Obama.
Hospitality, design and art in harmony
I
mmerse yourself in ‘Luxury Done Norwegian style’ by checking
into the The THIEF — a brand new uber chic designer hotel in
Oslo. It seeks to redesign hotel art and focuses on showcasing
the works of young Norwegian designers in collaboration with
DogA. The waterfront hotel located on Landgangen 1 lies beside the
new Astrup Fearnley Museum of Modern Art featured at
www.afmuseet.no, with the Oslo Fjord and Tjuvholmen Sculpture Park
as its closest neighbours. Similar to the arrangement with DogA —
through a unique sponsorship agreement with the Astrup, the hotel
borrows and showcases signal pieces from the museum’s art collection. It
places them in strategic locations across the hotel including
rooms and suites that allow guests to fully experience the aura of
Norwegian art outside the confines a museum and more ideally in an
JAMAQUEMAGAZINE.COM
NO11 AUTUMN . WINTER 13
Top left: The new Astrup Fearnley Museum was built was designed by Renzo Piano and is set in a wonderful position at the outermost point where the city stretches into the Fjord.
the elegantly constructed museum houses a collection of modern contemporaryart; Top Right: Fløibanen is a funicular cable car that takes you 320 metres above sea level to the
top of a mountain with a panoramic view of the city of Bergen and its surroundings; Photo courtesy of Pål Hoff/VisitBergen — Visit Norway; Bottom left: Bryggen in Bergen - a
UNESCO World Heritage site with its 17th century buildings once an important base for cod fish trading outposts then controlled by the Hanseatic League, a powerful group of
German merchants. Photo courtesy of Jens Henrik Nybo — Visit Norway; Bottom right: Armenian pianist Marianna Shirinyan performed at the Bergen International Music Festival
their signature piece, that of acclaimed Bergen-born composer Edvard Grieg’s Piano Concerto in A minor.
avant-garde yet homely environment this
luxury lifestyle hotel offers.
Bergen International Music Festival
B
ergen is a cheerful coastal city in
the west nestled between seven
mountains that made its name in
the cod trade in the 17th century. It
is a traveller’s gateway to the spell bounding
beauty of the fjords of Norway and home to
Bryggen an old quayside town listed by
UNESCO as a World Heritage Site. Bergen has
one of the oldest symphony orchestras in the
world and is well known for the Bergen
International Music Festival that takes place
over two weeks starting the end of May each year.
Under the patronage of His Majesty King
Harald V, the festival is the largest in the
Nordic countries in its genre and has
numerous performances in music, dance,
literature, visual arts, and folklore. It features
mainly Norwegians and other Scandinavians
nationals, from the internationally-acclaimed
pianist Leif Ove Anders, who performed with
the Mahler Chamber Orchestra, to up and
Jamaque Magazine
Totalt opplag: 65.000
Total PR-verdi: 253.050
Utgitt i: USA
Sider: 2
coming local orchestras and chamber groups. A
highlight of this year’s Bergen International
Music Festival — filled with a young
Scandinavian audience, was Armenian pianist
Marianna Shirinyan with her performance of
the festival’s signature piece, that of Bergenborn composer Edvard Grieg’s — Piano
Concerto in A minor.
A nation inspired by nature
F
rom the hillside location of Ekeberg
with its sweeping views of the city
of Oslo — the backdrop for Edvard
Munch’s masterpiece The Scream;
to the panorama of towering mountains,
dramatic fjords, and thundering waterfalls
of the western countryside as seen from the
comfort of your Flåm Railway carriage and ferry
deck — Norway inspires beauty, creativity and
inner peace. Few other countries can offer a
setting that is as serene and calm as Norway
to honour the world’s peace makers each year
with the Nobel Prize. With so many misgivings
around the world that have created much
anxiety in mankind — as depicted by The
The Scream by Edvard Munch - described by an article
in the Smithsonian Magazine as 'an icon of modern art,
and a Mona Lisa of our time'.
Scream, it is reassuring to know Norway has
carved its own niche in the world of luxury,
lifestyle and leisure. It continues to bring
together a poetic blend of cultural, visual,
contemporary and historical experiences,
with a modern expression of easy going
Scandinavian pastimes. —Q
JAMAQUEMAGAZINE.COM
NO11 AUTUMN . WINTER 13
|
00
Madame
Totalt opplag: 144.450
Total PR-verdi: 1.848.000
Utgitt i: Tyskland
Sider: 4
96
мужской
клуб
путешествия
П Е Т Е Р БУ Р ГС К И Й
Peterburgskiy Avtosalon
Totalt opplag: 35.000
Total PR-verdi: 101.064
Utgitt i: Russland
Sider: 2
7(28)
июль 2013
льда и сравнить его с тем, который всем хорошо знаком. Возможно, вы найдете отличие или решите, что они абсолютно идентичны.
Забрать с собой кусочек льда, скорее всего, не получится, зато вы
сможете порадовать себя парой уникальных сувениров кельтской
тематики.
ЛэрДАЛ
Следующим пунктом вашего путешествия может стать небольшой городок Лэрдал, численность населения которого
не превысит двух тысяч человек. Здесь приятно отдохнуть
и погулять по окрестностям. Настоящей достопримечательностью в этом местечке будет Центр изучения дикого лосося. Эта рыба ассоциируется с Норвегией не меньше самих
фьордов. Местный музей занимается изучением этой столь
важной промысловой рыбы.
Путь к городу Лэрдал пролегает сквозь Лэрдальский тоннель. Его протяженность составляет 24,5 км. Это самый
длинный автомобильный тоннель в мире. Чтобы преодолеть
такое расстояние, вам потребуется не менее 20 минут. Тоннель был открыт в 2000 году королем Норвегии Харольдом
Пятым. В нем используется особая система очистки воздуха
и дизайнерское освещение, есть специальные площадки для
остановки туристических автобусов.
ЛеДНик бёйябрееН
Ледники и фьорды неотделимы друг от друга. Именно
ледники сформировали столь знакомые пейзажи Норвегии.
Частью экскурсионной программы станет посещение спускающегося с гор ледника Бёйябреен. К нему ведет узкая
тропа, пройдя по которой вы очутитесь на берегу небольшого озера с прозрачной и холодной водой. Подобных озер
в горных местностях Норвегии немало. Они питают водой
близлежащие города и деревушки, поэтому купаться в них
запрещено. Кстати говоря, в Норвегии очень чистая питьевая вода, вся она ледниковая и очень полезная. Ее можно
пить прямо из-под крана. А любой сброс уже использованной воды проходит многоступенчатую очистку. Норвегия —
одна из самых экологически чистых стран мира. Большое
внимание здесь уделяется экологическому образованию. Недалеко от Бёйябреена расположен Музей ледников. Здесь
вам расскажут о зарождении нашей планеты, ее климате,
ледниковом периоде и глобальном потеплении. Вы узнаете,
как формируется фьорд и какое значение в этом процессе
имеет ледник, сможете дотронуться до многовекового куска
Благодарим за помощь в организации поездки Совет по туризму Норвегии
www.visitnorway.com
БЕЗ ГРАНИЦ
ПО НОРВЕЖСКИМ ШХЕРАМ
1000 руб. за 1 кг, так что
рыбными деликатесами
лучше обеспечивать себя самостоятельно, при
помощи удочки. Это совсем не сложно. Как водится в Норвегии, чтобы остаться без рыбного ужина, нужен особый
талант.
Берген не зря носит неофициальный титул «Ворота в царство фьорды».
Из его порта на скоростном катамаране можно
отправиться в путешествие к фьордам сквозь
шхеры по живописным
1
бельный вагончик, а его
близнец одновременно
стартует с вершины. Поскольку они соединены
тросами, то уравновешивают друг друга, и затраты энергии на движение
минимальны. Ровно посередине дороги развилка,
на которой вагончики
расходятся (фото 1). С
вершины горы, с высоты
320 м, открывается потрясающий «открыточный»
вид на Берген и прилегающие фьорды – все
окрестности как на ладони (фото 2).
Берген особо знаменит
ганзейской набережной
Брюгген, внесенной в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Деревянный
город в городе основали в
XIII веке ганзейские купцы. Он стал их представительством в Норвегии.
Нравы у средневековых
торговцев были суровые –
достаточно сказать, что семьи купцов оставались на
родине, а тут их должен
был интересовать только
их бизнес, в основном торговля рыбой.
В нескольких минутах ходьбы от Брюггена
/ РЫБОЛОВ
Elite 4’2013
2
находится рыбный рынок. Разумеется, и сюда
мы заглянули, ведь на
прилавках можно увидеть все то, чем богаты
местные воды. Разнообразие рыбной продукции и других даров моря впечатляет, но цены
«кусаются» – даже
обычное филе трески,
разумеется, в охлажденном виде стоит в пересчете на наши деньги до
å få flere presse- og visningsturer, også i skulder- og
lavsesongen. Men på dette området kan det gjøres uendelig
mye mer, dersom det avsettes flere arbeidstimer til
oppgaven. Vi må lage de gode historiene og presentere
et bredt spekter av temaer som kan ”tenne” potensielle
journalister. I denne forbindelse kan samarbeidet med
ulike andre næringsaktører også forsterkes. Vi har siden
1998 registrert en voldsom økning i antall pressebesøk til
Bergen. Den gang kom 66 medier til Bergen, mot dagens
673 mediebesøk i året. Det er en formidabel økning.
Sammenligner vi besøk og antall personer, ser vi at et
gjennomsnittlig pressebesøk består av 1–2 personer fra
hvert medie, ofte en journalist og en fotograf. Hovedtyngden
av besøkene er enkeltpersoner (ofte frilansjournalister som
produserer flere artikler for mange magasiner og aviser),
men vi har også en god del større grupper ifm. produksjon
for TV etc. Det skrives også mye om Bergen av journalister
som ikke har tid til å komme på besøk. Vi får henvendelser
fra utenlandsk og norsk presse som ber om assistanse og
innspill til artikler de skal skrive.
Generelt om pressebesøk
Pressearbeidet er en prioritert arbeidsoppgave. I de senere
årene har arbeidsmengden økt betraktelig. Arbeidet har
vist seg å gi veldig god avkastning i forhold til både tid
og midler som er investert. Trenden er at det blir flere
frilansjournalister som utgir den same artikkelen i mange
medier. Dette innebærer at man får en høyere avkastning
og større totale opplagstall.
Vår oppgave er å sette sammen et passende program
for Bergensbesøket, og målet er at journalisten skal
få et godt utbytte av besøket i forhold til egne ønsker
og behov. Vertskapstjenester overfor media består i
veiledning, formidling av relevant informasjonsmateriell
og tilrettelegging av program for oppholdet. Videre
koordineres overnatting, bespisning, transport, billetter
til aktiviteter og kulturarrangementer, guidetjenester
og fotoservice. Det avtales også møter med eksterne
samarbeidspartnere når dette er ønskelig. Vi vil gjerne
videreutvikle servicetilbudet, og arbeider kontinuerlig
med å utvide vårt gratis billedarkiv, artikkelsamling og
et filmsnuttarkiv.
фьерЛАНДе
По пути вашего следования, недалеко от пристани, уютно расположился «книжный городок» Фьерланде. Здесь можно найти
книги довольно редкого издания и практически на любом языке
мира. Уникальность идеи этого места заключается в том, что люди
приносят сюда свои прочитанные книги, которым дается возможность обрести новых читателей за весьма умеренную плату.
Присмотритесь, возможно, на одной из полок и вы найдете книгу,
о которой давно мечтали.
Если вы решите здесь задержаться на пару дней, то не найдете лучшего места, чем небольшие семейные отели, например
Fjordstove Hotell, со своим колоритом, домашней кухней и радушными хозяевами.
Ну а если вам по душе многолюдные отели с вековой историей и
знаменитыми гостями, добро пожаловать в Kviknes отель, что расположен в цветущем городке Балестранд. Сам Кайзер Вильгельм II
любил проводить здесь свой отпуск. На протяжении многих лет
отелем управляет одна и та же семья, что позволяет сохранять и
чтить традиции.
Завершая свое путешествие, лучше всего вернуться к истокам.
Воспользовавшись паромным сообщением, вы подарите себе несколько часов путешествия по водной глади. Этот вид транспорта
в Норвегии не менее удобен для туристов. В пути к вашим услугам
окажутся мягкий салон, кафе и бесплатный wi-fi. Все эти блага цивилизации дополнит великолепный вид на фьорды. Время пролетит незаметно, и вы снова окажетесь в Бергене. Паром подойдет
к центральной пристани. В это время года темнеет поздно, и погода напоминает петербургские белые ночи. Хорошее время для
вечерней прогулки и вкусного ужина в местном ресторане!
Начав знакомство с Норвегией, вы, несомненно, захотите его
продолжить.
реклама
Pressebesøk
Årstall
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anslått PR verdi (annonseverdi x 3) av det totale antall
mediebesøk anslås å ligge på minst 250 millioner kroner.
For å nå dette resultatet har Bergen Reiselivslag brukt
i underkant av ett årsverk og kontante utlegg på ca. kr.
400.000. Dette beløpet har blitt høyere de siste årene, da
det er en generell økning fra medier og vanskeligere å få
rabattert pris eller gratis overnatting. I tillegg kommer alle
bidragene fra reiselivsnæringen totalt sett, i form av gratis
eller reduserte ytelser fra overnattings-, serverings- og
attraksjonsaktører, ca. 1.500 pr. journalist pr. døgn. Altså
gir en total investering på ca. 2 millioner en uttelling på
rundt 250 millioner.
NORWAY APRIL 2014_Lima APR-08.R5-2 2/28/14 4:34 PM Page 32
Photo by: Bergen Tourist Board/Willy Haraldsen
Total PR verdi på rundt 250 millioner
Photo: Paul Smith/IMAGO
4.2 PR / MEDIASERVICE –
3
проливам, не выходя при
этом в открытое море с
его непредсказуемой волной. По торному пути отправились и мы, направляясь в соседний регион
Согн-Ог-Фьюране. Правда, нашей целью были не
сами фьорды, а морское
побережье возле них.
Считается, что рыбалка на
открытых просторах заведомо лучше.
Поездка на скоростном
катамаране сквозь шхеры
– отдельное удовольствие.
Судно несется со скоростью около 50 км/ч, в ил-
люминаторе сменяют друг
друга пейзажи один другого краше (фото 3).
Местом нашей первой
рыбалки стало побережье
архипелага, где выше
устья Согне-фьорда находятся коммуны Верландет
и Бюландет. Этот фьорд –
самый протяженный в
Норвегии.
Архипелаг очень живописен. Даже не верится,
что все деревья на острове
были специально посажены, а когда-то кроме камней тут ничего не было.
Среди скал проложены
дороги, возведены мосты
через проливы, и теперь
сюда ходит даже автомобильный паром. При желании можно остановиться на ночлег и на этих островах, но для нас организаторы поездки выбрали
более комфортное жилье,
расположенное в небольшом городке Аскволл,
приблизительно в часе хода парома.
Отель
«Аскволл
Фьордхотелл» находится
всего в паре сотен метров
от пирса. По уровню комфорта это нечто среднее
между городским отелем
и базой на побережье.
На рыбалку мы отправились с одного из многочисленных на архипелаге
4
5
причалов на комфортабельном катере, вмещающем 11 человек (фото 4).
Кабина – отражение торжества технической мысли, тут были все необходимые приборы, включая,
разумеется, современный
рыбопоисковый эхолот,
радар и навигатор.
Капитан повел судно
на банку, расположенную
всего в десятке километров от берега. Банка ока-
залась замечательная –
глубина на ее вершине
всего несколько метров, а
на умеренно крутых склонах вокруг нее можно было выбрать для дрейфа
почти любую изобату. Ловить предполагалось на
глубинах от 20 до 50 м.
Первые проходы сделали по отмелям. На экране эхолота жизнь присутствовала, но своими богатствами море делилось
неохотно. В основном попадались небольшие сайды, пригодные разве что
для наживки, да деликатесный, но некрупный
люр. Нам, конечно, хотелось подержать на снасти
что-нибудь посолиднее,
однако и проходы по
большим глубинам множества поклевок не принесли, лишь изредка баловали треска и сайда весом 2-4 кг (фото 5).
Меня несколько удивили слова капитана, сказанные перед выходом в
море, – что на рыбалку у
нас не больше двух часов,
а потом, дескать, начнется бриз, и трудно будет
найти подходящее место.
Обычно-то как раз на волне и бывает лучший клев,
а вот в штиль и рыба не
слишком активная, и вялый дрейф не слишком
способствует ее поиску.
Старая истина подтвердилась и на этот раз:
как только задул свежий
ветерок, а на море показались пенные барашки, дело сходу наладилось. Молчавшие средние – 30-50 м
Rybolov Elit
Totalt opplag: 50.500
Total PR-verdi: 93.516
Utgitt i: Russland
Sider: 2
/ РЫБОЛОВ
Elite 4’2013
Optio
Totalt opplag: 72.000
Total PR-verdi: 405.132
Utgitt i: Finland
Sider: 2
Filmsnuttarkivet fra Bergen og fjordregionen er blitt
godt mottatt av media- og filmselskaper. De kan bruke
materiellet fritt i forbindelse med markedsføring av Bergen
og regionen. Materiellet kan brukes i sin helhet eller
bare deler av det. Filmsnuttarkivet er et viktig verktøy for
profilering av Bergen, fjordregionen og kysten.
Arbeidsintensivt
De aller fleste representanter fra pressen ønsker å reise
alene og ikke i gruppe, for dermed å kunne ha større frihet.
Det betyr at hvert enkelt besøk har sitt eget program
som ofte må spesialtilpasses. I tillegg har vi kontakt med
journalister per telefon og e-post som ønsker å få tilsendt
informasjon. Dette innebærer at det stadig går med
flere arbeidstimer fra Bergen Reiselivslag, for å kunne
opprettholde et akseptabelt servicenivå med rask respons
og videreformidling av etterspurt informasjon.
DerTour Pressekonferanse i juli. På Norsk Sjømatsenter.
22
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
23
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
Informasjon
Utenlandske journalister oppdateres jevnlig om ulike
nyheter og annen informasjon fra Bergen og regionen,
både direkte og via Innovasjon Norges utenlandskontorer.
Vårt elektroniske nyhetsbrev sendes ut på norsk og
engelsk til våre viktigste pressekontakter. Ofte gjengir
både nasjonale og internasjonale medier nytt fra
Bergensregionen, og de tar i mange tilfeller kontakt for
nærmere informasjon. Denne hyppige kommunikasjonen
har vist seg å være meget effektiv. Sentrale medarbeidere
er i perioder i en meget tett dialog med pressen. Nyhetene
kan også lastes ned fra visitBergen.com/nyhetsbrev.
Egne pressesider på Internett
Våre pressesider på web er knyttet sammen med
reisebransjen under visitBergen.com/trade. Der finner
media nyttig informasjon om Bergen og regionen og
hvordan Bergen Reiselivslag kan assistere på best mulig
måte. Eksempelvis; Newsletter, bilder, etc.
Arkivering av verdifulle presseresultater
Vi mottar jevnlig mange flotte resultater av vår innsats
overfor pressen. Vi prøver å sende ut kopier av disse
omfattende resultatene til alle våre hjelpere, men det er
dessverre ikke kapasitet til å nå alle. Vi har tidligere laget
en del mapper med utvalgte artikler som har vært lånt
ut på forespørsel. Ellers oppfordres alle medlemmer og
bidragsytere til å stikke innom vårt kontor for å beskue de
flotte artiklene eller for å låne en av våre mange videoer/
dvd’er. Vi har også opprettet en egen side under
visitBergen.com/BergenReiselivslag hvor et utvalg av
presseresultatene presenteres. Grunnet opphavsrett har
vi dessverre begrensninger i hva som kan legges ut.
4.3 CRUISE DESTINATION BERGEN
Cruise har hatt en
vesentlig vekst de
siste årene. Det er
særdeles viktig at det
fremtidige fokus
relaterer seg til å
styrke ulike
miljøtiltak, styrke den
landbaserte økonomi
og ikke minst bidra til at overnattingsbedriften ikke taper i
konkurranse med dagspassasjerer. Å arbeide med snuhavn
kan blant annet bidra til dette.
Markedsaktiviteter mot cruisemarkedet internasjonalt
skjer gjennom Norges felles organ for markedsføring,
Cruise
Norway AS og ved aktiviteter gjennom prosjektsamarbeidet
Cruise Destination Bergen. Bergen og Omland havnevesen
er hovedaktør ved markedsansvarlig Helen Hovland, både
økonomisk og på operative aktiviteter som messer og
workshops.
Cruise segmentet innen ferie- og fritid har økt sterkt
de siste årene. I 2013 fikk Bergen besøk av 453 372
cruisepassasjerer fordelt på 310 anløp. Det store antallet
gjester fordrer at Bergen tilrettelegger for en styrket
produktutvikling, og har fokus på bærekraft og fordeling
av kundestrømmen.
Med anløp fra februar til november, ser vi en økende vekst
i skuldersesongen. Bergen har også vært snuhavn for
5 skip. Dette er noe som er et satsingsområde for Bergen
i tiden som kommer. Dette fordi det øker omsetningen
til landbaserte tilbydere, spesielt gir det potensiale for
hotellene i Bergen.
Cruise Destination Bergen skal i utgangspunktet være
et markedsføringsprosjekt som skal promotere Bergen
som cruisedestinasjon overfor målgrupper hos rederier,
underleverandører innen landoperasjon og media.
Oppgaver som kompetanseheving, produktutvikling, etc.
vil være andre sitt hovedansvar, blant annet også Bergen
Reiselivslag. Det vil dog være naturlig at partnere innen
prosjektet skal kunne bruke nettverket til å diskutere og
fremlegge problemstillinger og utfordringer for Bergen
som destinasjon som kan bringes videre til handling av
den rette instans. Eksempler på dette kan være hvordan vi
kan tjene mer penger på cruise, utvikling av kompetanse,
servicefunksjoner, infrastruktur i havnen mot denne
målgruppe, generell infrastruktur i Bergen som skilting,
toaletter, avgifter, landarrangementer, etc.
Markedet for cruise har vært i en positiv vekst over hele
verden de siste årene. Dette gjelder også Nord-Europa.
Bergen er Norges ledende cruisehavn i antall anløp og
passasjerer. Bergen er også rangert på listen over «World
top 50 cruise port of call ranked by passenger number».
Vi har sett en markant økning i cruiseskipenes størrelse.
I 1983 og 1992 hadde Bergen anløp av henholdsvis 102 og
112 cruiseskip med en gjennomsnittsstørrelse på under
14.000 bruttotonn. Fremtidens skip bygges større og større,
men også mer miljøvennlige. Bergen har siden 1997 vunnet
en rekke priser i forhold til effektivitet, velkomstservice og
totalitet.
Linn blir intervjuet av Tabichannel på Fløyen.
24
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bergen kommune har i sin sjøtransportstrategi uttrykt at
Bergen skal jobbe for at byen får snuhavnstatus. En slik
status vil medføre at passasjerer flyr inn til Bergen og og
gjerne blir boende på hotell før eller etter et cruise
Med bakteppe den sterke veksten de siste årene,
utfordringer på miljø, behovet for å styrke verdiskapingen
med større landbasert omsetning samt bidra til at cruise
ikke tar fra overnattingsbedriftene, er det nedsatt et
arbeide som i 2014 skal lansere en egen strategiplan for
cruise i Bergen.
Cruise Norway
Cruise Norway AS er et felles
markedsføringsselskap for
aktører i næringen og dekker hele
landet. Selskapet har kontor i Bergen og leier lokaler hos
Reiselivslaget. Reiselivsdirektør Ole Warberg har på vegne
av aktørene frem til mai 2014 en plass i styret. Selskapet
utfører salgs- og promoteringsoppgaver for Norge som
cruisedestinasjon. Det produseres også salgsmateriell,
produktmanual og nettsider. Selskapet koordinerer
felles oppgaver som salgsreiser, messer, workshops og
seminarer for næringen.
Selskapet er godt i gang med et sterkere samarbeid med
Innovasjon Norge som har ansatt en egen prosjektleder på
cruisesiden for en ytterligere styrking av dette segmentet
internasjonalt med fokus på bærekraft og for å styrke den
landbaserte økonomi. Selskapet har også det siste året
engasjert seg i en rekke ulike produktutviklingstiltak med
økonomisk bistand fra Innovasjon Norge.
Det har de siste par årene vært en aktiv diskusjon om
cruisenæringens rolle i forbindelse med miljøspørsmål.
Det er utarbeidet en del rapporter som gir tilsvar på utsagn
og kommentarer. I den nye Reiselivsplanen til regjeringen
er cruise inntatt som en viktig faktor for utvikling av
reiselivet. Spesielt for å styrke inntekter for landbasert
virksomhet.
Visningstur for cruiserederier i september på Akvariet.
Hovedgrepene som arbeidsgruppen har kommet til er at
økt markedssamarbeid og kompetanse er nødvendig for å
løfte verdiskapingen for begge næringer. Det viktigste har
videre vært å samle aktørene både til lands og til vanns.
I strategiarbeidet for Cruise Norway AS arbeides det med
følgende visjon:
”Norge skal være den ledende destinasjon for naturbaserte
cruiseopplevelser i Europa”.
Korte tall fra verdensmarkedet viser at det i dag er
17 millioner som reiser på cruise totalt – hvorav ca.
6 millioner i Europa. Europa viser størst vekst.
Markedssegmenter: Man skiller mellom 3 ulike
markedssegmenter;
• Sol og bad: Karibien og delvis Middelhavet.
• Kulturbasert: Middelhavet og Baltikum.
• Naturbasert: Norge og Alaska.
Visningstur for cruiserederier i september.
Havnevesenet er også medlem i Cruise Europe som er en
havneorganisasjon med spesiell fokus på markedet NordEuropa, og som utfører markedsaktiviteter på messer og
workshops.
Gode matopplevelser hører også med på en visningstur. @Sky:Skraperen
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
25
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
Resultater og markedsutsiktene videre
Antall cruisepassasjerer til Norge*
2013 var et rekordår med 311 anløp og 453.322 passasjerer
som var en økning på 1,5 % fra 2012. Gjennomsnittlig
antall passasjerer på hvert skip var 1.326, noe som er en
sterk økning fra 861 i 2001. Prognosene for 2014 viser
omtrent samme volum som i år.Vi vil også få skip som
ligger over natten i Bergen, noe som medfører et større
forbruk for hver enkelt passasjer. Storparten av skipene
som ankommer Bergen er av ”middels” størrelse, men
det er også mange skip med opp mot 3.000 passasjerer.
Sesongen er etter hvert godt utvidet fra februar med
“vintercruise” og til oktober.
Bostedsland I alt
Storbritannia
Tyskland
USA
Italia
Spania
Frankrike
Nederland
Øvrige land
I 2007 ble det gjort en stor cruiseundersøkelse. Erfaringer
viser at cruiseskipene la igjen 314,1 mill. kroner, inklusiv
bunkring, passasjerforbruk, mannskapsforbruk, kjøp av
varer og tjenester og havneavgifter. På hver passasjer
ble forbruket kr. 891. Fremskjøvet til 2013 vil vi anta at
omsetning for Bergen i 2013 var på ca. 500 millioner kroner.
I 2011 ble det gjort en stor nasjonal undersøkelse på
cruisesegmentet. Den nasjonale omsetningen er på
ca. 2 milliarder kroner. Med indirekte inntekter er
omsetning 4-5 milliarder kroner. Analysen viser videre
at Norge har et potensial med å hente mer omsetning
ut av cruisepassasjerene mens de er i land. Det videre
satsingsområdet innen produktutvikling også i Bergen,
må ha fokus på dette.
Det tyske marked er størst i Bergen med 34 % av markedet.
Deretter Storbritannia med 28 % og Spania med 8 %.
Av totalt 453.322 passasjerer var fordelingen på
nasjonalitet til Bergen som følger:
Land
2013
Tyskland:
153 688
Storbritannia: 129 014
Italia:
19 871
USA
29 672
Spania:
35 252
Frankrike:
15 744
Andre
53 477
SUM
453 322
2012
126 615
134 249
22 727
23 603
39 288
15 799
84 125
446 406
2011
119 416
105 619
20 367
18 666
18 319
11 271
56 590
350 248
2010
110 202
83 072
19 775
15 341
15 723
8 934
38 830
291 877
2009 % endring
81 801
+ 21,4
90 267
÷ 4,0
24 274
÷ 12,5
13 225
+ 25,7
20 163
÷ 10
10 545
-
42 663
÷ 36,4
282 938
+ 1,5
2008
381 000
115 000
95 000
45 000
25 000
28 000
11 000
8 000
54 000
2009
2010
430 000 411 000
118 000 98 000
116 000 142 000
50 000 47 000
34 000 28 000
31 000 25 000
13 000 11 000
14 000 11 000
54 000 49 000
Transport av passasjerer
2011
457 000
112 000
151 000
46000
29 000
27 000
15 000
18 000
59 000
2012
588 000
154 000
164 000
57 000
34 000
45 000
22 000
22 000
90 000
TØI rapport.
* Gjelder antall passasjerer som har besøkt en eller flere norske havner.
I 2013 vil antallet cruisepassasjerer langs Norges kyst øke i
forhold til i fjor. Så langt ligger det an til 2.296 anløp i 2013
mot 2.066 i 2012.
Norge er den 4. største cruisedestinasjoni Europa. I 2013
var det 2.187 anløp på 41 havner, med til sammen 2.982.594
dagsbesøk. Dette er en økning på 6 % i passasjerer og 18 %
i anløp. Det antas en nedgang for 2014.
Vestlandet har 69 % av alle anløp i Norge og 71 % av
passasjerene og derav verdiskapingen med 1.514 anløp og
2.126.000 passasjerer. Dette utgjør 5 % av andelen i Europa,
mens Norge totat sett har 7 %. Møre og Romsdal er det
største fylke med 678.600 passasjerer mens Hordaland lå
på 599.400.
Vi har opplevd en vekst hos Hurtigruten de siste årene.
Dette skyldes blant annet økt kapasitet, mer intens
markedsføring og økt vektlegging på cruiseelementer i
produktet. Etter sigende bidrar Hurtigruten med ca. 60.000
gjestedøgn i Bergen. Reiselivslaget og Havnevesenet
har en meget positiv dialog med selskapet vedrørende
forbedringsmuligheter i produkt- og vertskapstjenester,
samt i felles promoteringsmuligheter.
Av sikkerhetsmessige årsaker arrangerer Bergen og
Omland havnevesen transport av passasjerer fra
havne­områdene Jekteviken/Dokken gratis inn til Bergen
sentrum. Transporten starter når skipet har lagt til kai og
går regelmessig til/fra skipet så lenge skipet er i Bergen.
Fra 2014 vil man ikke lenger kunne bruke Rasmus Meyers
alle, noe som gir utfordringer for hvor ruten skal gå.
Salgsaktiviteter og kampanjer
• Deltakelse på messen Cruiseshipping Miami, USA.
Her var ogs Bergens ordfører Trude Drevlan med som
en meget aktiv og positiv ambassadør
• Deltakelse på Norges Workshop i London i regi av
Cruise Norway AS.
• Deltakelse på messen Seatrade Med i Hamburg.
• Deltakelse i Cruise Norways Product Manual,
internettpresentasjon, visningsturer, cruisekalender,
messeaktiviteter, salgsturer, etc.
• Deltakelse i Cruise Europe med felles produktmanual,
nettside og newsletters.
• Annonsering.
• Arrangere visningsturer for media og for cruiserederier.
• Deltagelse på markedsmøter i Cruise Norway og Cruise
Europe regi.
Visningsturer i Bergen i september
I samarbeid med Cruise Norway var Bergen vertskap for
to store visningsturer for cruiserederier fra hele verden.
Visningstur på VilVite.
Fellesmøter
• Gjennomført møte med næringen for å diskutere
Bergens felles satsing på cruisemarked for fremtiden,
spesielt ift de utfordringer man står over for
• Fellesmøter med aktører ifm praktiske forhold
rundt havnen
• Fellesmøter for å diskutere fremtidige cruise­terminaler
Markedsaktiviteter 2013
Den Offisielle Cruisebrosjyren 2013
– nytt og større format - opplag
50.000 eks.
Cruiseturistens første møte
med Bergen er cruisebrosjyren
som distribueres i Bergen havn.
Fitry Meapefo- r
C
e
Cruis gers
Formålet er økt handel hos våre
en
pass
i
medlemmer. Brosjyren er en folder
med et detaljert sentrumskart for
Bergen, shopping, attraksjons-,
og restaurantmoduler og
i
generell praktisk informasjon om
Bergen. Cruisebrosjyren er svært
populær blant cruisegjestene,
bl.a. på grunn av den unike
Bergen
distribusjonen i spesialtilpassede
informasjonskiosker innenfor
sikkerhetsgjerdet på Skoltegrunnskaien. Her er det 2 store
informasjonskiosker med plass til nesten 2.500 brosjyrer
i hver. I Jekteviken/Dokken-området blir cruisebrosjyren
distribuert av en egen cruisevakt. Den blir også delt ut
av bussjåførene som transporterer passasjerene til/
fra skipet. I tillegg distribueres den til cruiseagenter,
cruiseoperatører, transportterminaler og om bord på
cruiseskipene.
2013
BERGEN
THE GATEWAY TO THE FJORDS OF NORWAY
ATTRACTIONS – SHOPPING – RESTAURANTS
Cruiseanløp i Bergen 1983 - 2013
Ant. skip Ant. pax Ant. skip 1983 102 47 618 2001 195 1985 101 42 222 2002 192 1990 100 46 238 2002 192 1991 128 58 525 2003 210 1992 112 47 365 2004 225 1993 159 77 838 2005 245 1994 164 76 868 2006 249 1995 155 71 187 2007 231 1996 139 69 146 2008 254 1997 152 73 895 2009 260 1998 160 84 216 2010 241 1999 138 85 363 2011 264 2000 172 99 881 2012 322 2013
311
Ant.pax
105 422
124 783
124 783
136 650
156 000
190 000
218 180
198 919
232 210
282 938
291 877
352 259
446 406
453 322
Antall cruisepassasjerer til Norge
Det kommer cruiseturister til Norge fra mange land,
men Storbritannia og Tyskland er i særklasse de to største
markedene. Spania og Italia er også cruisemarkeder i
sterk vekst.
Tourist Information Bergen
SIGHTSEEING TICKETS
OPENING HOURS
CURRENCY EXCHANGE
June, July and August:
Open daily
BERGEN CARD
TRAIN TICKETS
CONCERT TICKETS
ACCOMMODATION
FJORD TOURS
08.30 - 22.00
May and September:
Open daily
09.00 - 20.00
Rest of year:
Monday to Saturday
09.00 - 16.00
INFORMATION
SOUVENIRS
ONLINE BOOKING:
visit
.com
World Heritage City
Visningstur på Fløyen.
26
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
27
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
4
4.4 BERGENSKORTET
Salgskampanje på KLM-ruten Amsterdam –
Bergen
Sammen med KLM kjørte vi en stor salgskampanje for
Bergenskortet på innsjekksmailer / ombordstigningskort
til alle reisende på ruten til KLM mellom Amsterdam og
Bergen (begge veier, alle avganger). Kampanjeperioden
var mai, juni og juli.
I 2013 ble det solgt 18.727
Bergenskort, en oppgang på 12 %
sammenlignet med 2012. Netto
omsetning på Bergenskortet var i
overkant 3,7 mill. kroner, en oppgang
på 12 % i forhold til året før.
Salg av Bergenskortet online
Myndighetene innførte 8 % merverdiavgift på kultur fra 1. juli 2010. Dette
medfører blant annet at Bergenskortet
og samarbeidet gjennom Bergens
”kultur- og opplevelsekort” får full
merverdiberegning. Transportdelen
fikk merverdiavgift for noen få år siden. Innføringen av
merverdiavgift tilsier en prisøkning ut mot forbruker,
og Bergenskortet fikk en liten prisøkning i 2011.
Bergenskortet kan pr. i dag kun bestilles på
visitBergen.com, men vi jobber med en teknisk
leverandør som visitoslo har avtale med om online
salg av sitt Oslo Pass.
Bergenskortet er også tilgjengelig i det store nettbaserte
reisebyrået expedia.com, samt gjennom salgskanaler
som bl.a Norwegian sin aktivitets- og hotellbookingkanal.
Totalt salg av Bergenskort 2012/2013
2013
2012
24V
8 886
8 098
24B
757
680
48V
8 168
7 109
48B
916
825
Markedsføring – Bergenskort Flyer
Totalt
18 727
16 712
Differanse 2 015 +12 %
KLM kampanje for Bergenskortet: Boardingpass.
Fordeling pr. salgssted
Bergenskortet har vært markedsført aktivt på alle
arrangementer hvor Bergen Reiselivslag var representert. Det har vært fokusert på Bergenskortet i alle
de generelle annonsene for Bergen, i turoperatørers
reiseprogrammer, i journalisters artikler om Bergen,
samt i Bergens Offisielle publikasjoner som Bergen
Guide, Bergenskart m.m.
4.5 DE OFFISIELLE PUBLIKASJONER
FOR BERGEN
INNGANGEN TIL FJORDRIKET
Online
0,07 %
Montana
5,04 %
Vi har også presisert overfor deltakerne i Bergenskortet
at de selv kan synliggjøre egen deltakelse i kortet gjennom
utstillingsmateriell i egen bedrift, på egne internettsider,
samt i eget brosjyremateriell. Det er fremdeles et stort
forbedringspotensial på dette området, da altfor få av
deltakerne i Bergenskortet gjør dette.
Samlet
utland
3,25 %
Camping
11,60 %
Bergenskortet ble også markedsført på egne internettsider visitBergen.com/Bergenskortet, gjennom diverse
utsendelser av nyhetsbrev, medlemsbulletin og brev/
e-post vi sender til turister fra Turistinformasjonen.
Den Offisielle Bergen Guide
– 550.000 eks.
2013
Hardanger | Voss | Flåm | Nordhordland | Sunnhordland | Kysteventyret
Den Offisielle Guiden for Bergen og
Regionen er hovedbrosjyren som utgis
av Bergen Reiselivslag, og produseres
på norsk, engelsk, tysk og spansk
(ny i 2013!). Mer enn halvparten av
Bergen Guidens opplag distribueres
utenfor Bergen (30 % utenlands),
noe som bekrefter verdien av Bergen Guiden også som
et innsalgsverktøy. Som bærebjelken i informasjonsarbeidet for Bergensregionen legges det stor vekt på
å gi annonsørene i guiden valuta for deres investeringer
i form av økt salg. Bergen Guiden og Bergenskartet
er utgangspunktet for all veiledning av publikum
til produkter i Bergensregionen. Intet annet salgsverktøy er viktigere for annonsører som ønsker å nå
tilreisende fra alle segmenter. Bergen Guiden legges ut
om e-katalog på visitBergen.com og på visitnorway.com,
og e-katalogen har klikkbare web- og e-post adresser
både i redaksjonell tekst og i annonser.
ONLINE BOOKING:
visitBergen.com
ITALIANO
World Heritage City
FRANÇAIS
РУССКИЙ
BERGEN
LA PORTA DEI FIORDI NORVEGESI
LA PORTE D’ENTRÉE DES FJORDS DE NORVÈGE
ВОРОТА В ЦАРСТВО ФЬОРДОВ
RB & TO
Norge
3,25 %
NORSK
OFFISIELL GUIDE FOR BERGEN OG REGIONEN
BERGEN
MiniGuide på fransk, italiensk
og russisk – 40.000 eks.
2013
Mini-Guiden er en miniutgave av Bergen
Guiden på fransk, italiensk og russisk.
Den inneholder redaksjonell tekst om
sightseeingtilbud, fjordturer, faste
kulturtilbud, Bergenskortet, og korte
presentasjoner av våre attraksjoner,
kart m.m. Den er først og fremst
distribuert gjennom Turistinformasjonen
som et supplement til Bergen Guiden
i full utgave. MiniGuiden ble laget for
å dekke det økende behovet for praktisk informasjon
til besøkende franskmenn, italienere og russere
som ønsker å vite hva man kan kjøpe av tjenester
i Turistinformasjonen.
LA MINIGUIDA UFFICIALE DI BERGEN E DEI SUOI DINTORNI
MINI-GUIDE OFFICIEL DE BERGEN ET DE SA RÉGION BERGEN
ОФИЦИАЛЬНЫЙ МИНИ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕРГЕНУ И ОКРЕСТНОСТЯМ
SCOPRI BERGEN
DÉCOUVREZ BERGEN
Bergenskortet, la Carta
Bergen Per cultura e
scoperte vedere pagina 4.
Bergenskortet, la Carte
Bergen Culture et
découvertes, page 18.
Per ulteriori informazioni
sul Turismo di Bergen –
vedere la Bergen Guide
2013 in norvegese,
inglese, tedesco e
spagnolo.
Pour plus informations
sur Bergen - consultez
le Guide de Bergen 2013
en norvégien, anglais,
allemand et espagnol.
ONLINE BOOKING:
visitBergen.com
PAGINA 2
PAGE 16
СМ. С. 32
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ
СЕБЯ БЕРГЕН
Карточка Бергена –
см. с. 34.
Более полный
справочник Bergen
Guide 2013 издается
на норвежском,
английском, испанском
и немецком языке.
World Heritage City
Profilbrosjyre
T-info
77,04 %
Turistinformasjonen er det største salgsstedet for
Begenskortet. Som salgssted har de hatt en jevn økning
de siste årene, og har nå hele 77 % av total omsetning.
KLM kampanje for Bergenskortet: Innsjekksmail.
Distribusjon Bergenskortet
I 2013 kunne Bergenskortet kjøpes på rundt 10
utsalgssteder i Bergen, og gjennom noen norske
og utenlandske turoperatører og reisebyråer.
Annonsering for Bergenskortet i NAF Camping Guide.
Profilbrosjyren (Bergensbrosjyren)
brukes i en innsalgsfase for å få folk
til å velge destinasjonen Bergen.
Brosjyren følger Bergensprofilen, både
i tekst, bilder og layout. Hele 99 % av
brosjyren distribueres utenfor Bergen og
hovedsakelig utenlands. Brosjyren skal
ikke brukes til distribusjon i Bergen når
kunden allerede er kommet hit. I disse tilfellene vil Bergen
Guiden være det riktige verktøyet. Bergensbrosjyren
er produsert i to ulike versjoner; en enklere utgave for
massedistribusjon til sluttbruker og en mer eksklusiv
utgave til bruk overfor kongressarrangører, turoperatører,
journalister og andre VIP’er. I løpet av 2014 vil det bli
utarbeidet nytt profileringsmateriell.
Annonsering for Bergenskortet
Vi kjørte egne annonser for Bergenskortet i bl.a
NAF Campingguide, Norway East West og Billettmagasinet.
28
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
29
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
FERIE- OG FRITIDSMARKEDET
4
THE OFFICIA L MA P
Bergenskartet – 500.000 eks.
2013
BERGEN
Det Offisielle Bergenskartet er et
praktisk by- og områdekart som
produseres i blokker (til bruk i skranke)
og falset til et hendig lommeformat.
i
Bergenskartet viser attraksjoner,
overnattingstilbud mm. i og utenfor
Bergen sentrum. Det benyttes i
stort omfang i turistinformasjonen,
i resepsjons- og informasjonsdisker,
i butikker, på serveringssteder, i overnattingsbedrifter
etc. Kartet kommer i engelsk språkutgave.
N
Ny
Fløibanen
KARTE | PLAN
| KART | PIANTINA
|
PHUS
ndvik
sveien
Øvre
n
Det Hanseatiske H.
PHUS
Radisson Blu
Royal Hotel
H. Havn
BRYG
GEN
Torget
Fish Market
ekon
toret
Rosenkrantztårnet
Tourist Information
Scandic
Strand
Rådhus
me
gal
TE
S GA
Tor
TIE
nge
nni
Wallendahl
Thon H.
Bristol
PHUS
n
Scandic
P Neptun
Klostergarasjen
Galleriet
RIS
gate
IEN
N
AN
TE
GA
AND
S T R Kløverhuset
STR
Clarion H. Admiral
Sundts
C.
Best Western H.
H.Augustin Hordaheimen
A
DK
CH
555
gen
Vå
ion
Xhibit
585
Kong Oscars Domkirken
gate
Korskirken
585
ction
t.
dbrug
San
on Colle
Clari
Thon H.
Bergen Brygge
gate
Thon H.
Rosenkrantz First H.
Marin
Mariakirken
Håkonshallen
Vetrlidsalm.
Radisson Blu
Hotel Norge
585
E16
E39
Tourist Information Bergen
INFORMATION
OPENING HOURS
FJORD TOURS
June, July and August:
Open daily
ACCOMMODATION
SIGHTSEEING TICKETS
CURRENCY EXCHANGE
CONCERT TICKETS
TRAIN TICKETS
08.30 - 22.00
May and September:
Open daily
09.00 - 20.00
Rest of year:
Monday to Saturday
09.00 - 16.00
BERGEN CARD
SOUVENIRS
ONLINE BOOKING:
visitBergen.com
World Heritage City
2013
Buy your tickets at the Tourist Information
ROUND TRIPS
Fjord tours & Excursions
Tourist Information Bergen
FJORD TOURS
INFORMATION
SIGHTSEEING TICKETS
Strandkaien 3, NO-5013 Bergen, Norway
(+47) 55 55 20 00 – Fax: (+47) 55 55 20 01
[email protected] – www.visitBergen.com
CURRENCY EXCHANGE
OPENING HOURS
CONCERT TICKETS
June, July and August:
Open daily
ACCOMMODATION
TRAIN TICKETS
BERGEN CARD
SOUVENIRS
ONLINE BOOKING:
08.30 - 22.00
May and September:
Open daily
09.00 - 20.00
Rest of year:
Monday to Saturday
09.00 - 16.00
visitBergen.com
World Heritage City
WANT TO EXPLORE
BERGEN?
2013
Buy the Bergen Card –
to get more and save money!
visitBergen.com
BERGEN
THE GATEWAY TO THE FJORDS OF NORWAY
NEWS
2013
EASY TO GET TO
FJORD LINE: TWO NEW CRUISE FERRIES IN 2013
The first new cruise ferry will be operating from 29th May
(MS Stavangerfjord), the second from 26th September 2013
(MS Bergensfjord). Fjord Line will thus be able to offer daily departures
all year round on the service between Bergen, Stavanger and Hirtshals.
Fjord Lines present ferry, MS Bergensfjord, from Hirtshals (Denmark)
to Bergen, departs on Tuesdays, Thursdays and Sundays.
fjordline.com
FLIGHTS FROM US
Direct flights from New York to Oslo with several connections to
Bergen. Icelandair from Boston, Denver, Minneapolis/St. Paul, New
York – JFK, Orlando Sanford, Seattle and Washington D.C via Reykjavik.
Norwegian Air Shuttle will operate the direct route New York – Oslo
from May 2013. In addition there are several good connections to
Bergen from major hubs such as Amsterdam, Copenhagen, Frankfurt,
Stockholm and Helsinki.
INCREASE IN DIRECT FLIGHTS TO BERGEN
There has been a significant increase in direct flights to Bergen
during the last couple of years, and today there are near 40 direct
flights from various destinations abroad. In addition there are several
good connections to Bergen from major hubs such as Amsterdam,
Copenhagen, Frankfurt, Stockholm, Helsinki and Oslo.
Also the connection to other Scandinavian destinations are good.
visitBergen.com/transport
DIRECT INTERNATIONAL FLIGHTS
EASIER ACCESS FROM ASIA
In 2008 Finnair launched a summer route Helsinki - Bergen. This
service has opened for greater tourism from Asia. From March 2011
Finnair started daily flights from Osaka, Nagoya and Seoul, with good
connections to Bergen.
Norwegian Air Shuttle will operate three weekly flights from Bangkok
to Oslo from June 2013.
finnair.com/norwegian.com
3 DAILY FLIGHTS FROM LONDON
You can now choose between 3 direct flights to Bergen every day!
British Airline launched their first direct flight with daily departures
to Bergen from London Heathrow. Norwegian is operating from
Gatwick Airport with 2 daily departures to and from Bergen.
norwegian.com/ba.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Håndboken for Bergenskortet utgikk
i 2010, slik at markedsføringen av
kortet nå gjøres gjennom en egen flyer,
på egen nettside visitBergen.com/
Bergenskortet, samt i Bergen Guide.
Bergenskort Flyer gir en detaljert
oversikt over alt som er inkludert i
kortet og forslag til aktiviteter i 24og 48-timer. Distribueres ved kjøp
av Bergenskortet.
Aberdeen (Wideroe)
Alicante/Alicante-Murcia (SAS, Norwegian)
Amsterdam (KLM)
Barcelona (Norwegian, SAS, Vueling)
Berlin (Norwegian)
Billund (Sun Air)
Copenhagen (SAS, Norwegian)
Dubrovnik (Norwegian, SAS) – summer
Edinburgh (Norwegian) – summer
Frankfurt (Lufthansa)
Færøyene (Atlantic Airways)
Gdansk (Wizzair)
Hamburg (Lufthansa) – summer
Helsinki (Finnair) – summer
Katowice (Wizzair)
Krakow (Norwegian)
Kreta - Chania (Norwegian) – summer
Lerwich (Flybe)
London (Norwegian, British Airways)
Malaga (Norwegian)
Manchester (SAS)
Murcia (Norwegian)
Newcastle (Flybe)
Nice (Norwegian)
Paris (Norwegian)
Poznan (Wizzair)
Praha (Norwegian)
Reykjarvik (Icelandair)
Riga (AirBaltic, Wizzair)
Rome (Norwegian)
Salzburg (Norwegian) – winter
Stockholm (SAS, Norwegian)
Vilnius (Wizzair)
Warszawa (Norwegian)
Nyhetsbrev
På våre mange workshops gir vi ut et
trykket nyhetsbrev. Dette inneholder
våre viktigste og aller siste nyheter innen
transport, overnatting, restauranter
og opplevelsestilbud.
visitBergen.com
product manual bergen and the region
2012/14
visitbergen.com
Product manual for Bergen and the
Region 2012/2014
WAY
Produktmanual er vårt hovedverktøy for
bransjen, og distribueres til turoperatører
og kongressarrangører nasjonalt og
internasjonalt. Den beskriver våre
medlemmers tilbud, og gir en god
oversikt av kultur- og opplevelsestilbudet
som Bergen og regionen kan by på.
Produktmanualen produseres på engelsk og har en 2 års
varighet, med årlig oppdatert tilleggsmateriell.
FJORD
NORWAY
Bergen
Oslo
Stockholm
Copenhagen
London
FRANKRIKE
SPANIA
PORTUGAL
30
Treff
2,5 millioner
besøkende
2014
BestiIIingsfrist
12. september
Salgsprospekt – Offisielle
Publikasjoner for Bergen
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Publikasjonene blandes sammen med andre publikasjoner
i resepsjons- og informasjonsdisker hvor våre målgrupper
søker reiselivsrelatert informasjon.
Salgsprospektet er et praktisk og
effektivt salgsverktøy, samtidig
som det gir medlemmene og andre
kunder en samlet oversikt over våre
ulike tilbud (både trykte medier og
web) for å nå tilreisende til Bergen
effektivt og målrettet. Økt fokus på
annonseringsmuligheter på web.
Opplaget var på totalt 3.000 eks.
Her må
din bedrift
være!
STRATEGI- OG MARKEDSPLAN FOR BERGEN REISELIVSLAG
2013-15
visitBergen.com
Bergen Reiselivslag:
Strategi-/Markedsplan 2013-15
og Aktivitetsplan 2013
Etter å ha markert 30 års virke i 2012,
setter Bergen Reiselivslag fokus på
oppgaver som skal utøves i en revidert
treårsplan for perioden 2013-2015.
Oppgavene bygger på det mandat som
våre medlemsbedrifter til enhver tid gir
oss. Bergen Reiselivslag skal bidra til at mål i Strategisk
Reiselivsplan for Bergen 2011-2015 nås. I årene frem mot
målperiodens slutt skal det investeres for 6,5 milliarder
kroner innen overnatting, transport og terminalfasiliteter.
Antatt nye hotellrom i perioden vil øke med over 30 %.
Et av hovedmålene for Bergen er da å øke antall tilreisende
med 500.000 i denne perioden.
Bergen har mye å vise fram.
BERGEN REISELIVSLAG – AKTIVITETSPLAN
2013
Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15
visitBergen.com
Skjerjehamn – ved statuen av Kong Olav V.
Sommerforum 2012 – Glade deltakere fra næringen
Til Markedsmøtet 19. februar ble det
laget en Aktivitetsplan 2013 med en god
oversikt over konkrete, operative tiltak
i alle avdelinger. Denne ble gitt ut på
markedsmøtet, årsmøte, informasjonsworkshop, i alle Møte- og arrangementsforum og samarbeidsmøter som
representanter fra Bergen Reiselivslag
var tilstede.
World Heritage City
visitBergen.com/transport
NEW ROUTES TO BERGEN IN 2012/13
- SAS from Manchester, operating up to 4 weekly flights.
- Norwegian from Edinburgh operating 2 weekly flights (summer).
- Flybe.com from Newcastle operating 3 weekly flights.
- SAS from Barcelona, operating 2 weekly flights (summer).
- Norwegian from Paris, Orly operating 3 weekly flights.
- Norwegian from Barcelona, operating 2 weekly flights.
- Norwegian from Rome, operating 2 weekly flights.
- Vueling from Barcelona,(19/5) operating 2 weekly flights
Det er stor etterspørsel etter rundturer
i Bergen og fjordene. Rundturguiden
for Bergen og Fjordene er derfor blitt
svært godt mottatt i markedet, både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Rundturguiden utgis i blokker (for
avrivning) og falset. Produksjonen har
et kart over Hordaland påtegnet ulike
rundturforslag som er beskrevet på
kartets bakside.
Bergenskort Flyer – 20.000 eks.
THE BERGEN CARD
ONLINE BOOKING:
Rundturguide for Bergen og
fjordene m/kart – 120.000 eks.
NOR
S
e
Sa
585
E16
E39
Juni 2013. Design: knowit. Produksjon: Frank Modahl Grafisk. Trykk: Scanner Grafisk
4
Bergenspresentasjon på DVD
”Den Offisielle Bergenspresentasjonen” består av en
DVD og CD i et 8 siders cover. Hoveddelen i DVD’en
er en 5 minutters presentasjonsfilm om Bergen. Den
inneholder også et musikkstykke på 22 minutter, en rekke
andre mindre filmsnutter, kartanimasjon, samt to ulike
diaspresentasjoner med over 100 bilder. Sammen med DVD
ligger også en CD med musikkstykket ”Odyseé” som er
skrevet til ære for Bergen. Stykket er et bestillingsverk til
den Offisielle Bergensprofilen og skal gi uttrykk for den
auditative profil for Bergen som kulturby. Produksjonen
ble initiert av Bergen Reiselivslag ifm. 20-års jubileet
i 2001, i samarbeid med BIT20 Ensemble. Stykket som
er komponert av Knut Vaage, er også fremført under
Festspillene. Alt materiale på DVD´en kan brukes fritt i
presentasjoner som film, power point og billedfremvisning
med formål å promotere Bergen.
Fra mai har vi derfor hatt faste, ukentlige distribusjonsrunder i Bergen og regionen, hvor alle våre brosjyrer blir
distribuert ut til overnattingsbedrifter, trafikkterminaler
(også cruisekaiene), attraksjoner, infodisker i kjøpesentre
m.m. Distribusjonsrundene blir hele sommeren fulgt opp
med påfyll til de store distribusjonsstedene.
Internettbasert Fotoservice
Bergen Reiselivslag har en egen internettbasert
fototjeneste. Den er helautomatisk og tilgjengelig døgnet
rundt, og inneholder motiver fra Bergen og omland.
Disse kan lastes ned for bruk til markedsføring av
Bergensregionen som reisemål.
I 2012 oppgraderte vi denne løsningen til en nyere versjon
med bedre funksjonalitet og søkemuligheter.
En slik elektronisk fototjeneste er et effektivt og rimelig
verktøy for å oppnå økt synlighet og nå ut til et større
publikum med bilder av egne produkt. Den helautomatiske
tjenesten sparer den enkelte aktør for arbeid. Vi tilstreber
oss fortløpende å finne og legge ut gode motiver fra Bergen
og regionen på visitBergencom/fotoservice.
Bergen Guide kan bestilles via automatisk
brosjyrebestilling og lastes ned som e-katalog på
visitnorway.com og visitBergen.com. E-katalogen har
klikkbare web- og e-post adresser både i redaksjonell
tekst og annonser noe som høyner verdien av guiden når
den distribueres som e-katalog på disse store nettstedene
hvor forbruker og bransje søker reiselivsinformasjon fra
Bergensregionen.
Betalt distribusjon gjennom innovasjon Norge
Vi deltok også i 2013 på “betalt distribusjon” av Bergen
Guide gjennom Innovasjon Norges utekontorer, på
forespørsel og som del av respons i større kampanjer.
Forbrukerne kan bestille infopakker og brosjyrer via
Innovasjon Norges internettside eller per telefon på
deres automatiske brosjyrebestillingssystem.
4.6 DISTRIBUSJON – EN PRIORITERT
OPPGAVE
Bergen Reiselivslag er under sterkt økonomisk press og
bruker store ressurser på produksjon og distribusjon.
Det er derfor viktig at distribusjon av vårt materiell skjer
på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. Hovedvekten
av materiellet produseres av ferie- og fritidsavdelingen.
Distribusjon av vårt informasjons- og salgsmateriell utgjør
en stor og essensiell del av vårt markedsføringsarbeid.
Vår distribusjon er delt mellom en distribusjonssentral
i Åsane (til Norge) og en distribusjonssentral i Sverige
(til utlandet) samt Innovasjon Norge sine utekontorer.
Hovedtyngden av vår distribusjon går til følgende steder:
Utenlands gjennom Innovasjon Norges kontaktnett
i alle markeder, Turistinformasjonen i Bergen,
transport-terminaler, severdigheter, hoteller og andre
overnattingsbedrifter i Bergen, campingplasser, på
ferger med anløp i Bergen, andre utenlandsferger,
turistinformasjoner i resten av landet og på grenseoverganger (bl.a Svinesund Infosenter) reisebyråer
og turoperatører, kongressarrangører, messer og
workshoper i inn- og utland, samt til media.
Bestillingsside for Bergen Guiden på visitnorway.de.
Distribusjon – hele året
Bransjen og publikum er kjent med at Bergen
Reiselivslag utgir De Offisielle Bergenspublikasjonene.
De fleste aktuelle annonsører / medlemmer velger å
annonsere i disse, og denne kontinuiteten gir Bergen
konkurransefortrinn. Siden det også finnes andre aktører
på dette markedet, er den største utfordringen vår å være
best og størst gjennom å være synlig når De Offisielle
Våre Offisielle Publikasjoner for Bergen og Regionen
skal være tilgjengelig overalt hvor våre tilreisende søker
informasjon om reiselivstjenester i Bergen og regionen.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
31
MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET
5 MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET
Møte – og arrangementsavdelingen har en klar og ambisiøs visjon om at
våre aktiviteter skal bidra til vekst innenfor segmentet Kurs og konferanser i
Bergenregionen. Det er dermed hyggelig lesning å se at også i 2013 øker antall
gjestedøgn innenfor segmentet, og da med hele 11,1 % mot 2012.
Om vi sammenligner økningen med tallene fra de andre store konferansebyene
i Norge, markerer Bergensregionen seg, og det viser at målrettet arbeid over tid
gir resultat. Dette gir Møte og - arrangementsavdelingen energi, pågangsmot og
begeistrer oss til å ta fatt på et spennende 2014.
Anita Nybø, kongressjef.
Gjestedøgn på kurs og konferanse fra 2002-2013:
Basert på innrapporterte tall fra næringen ble det i
2013 arrangert 1113 møter/konferanser med mer enn
50 deltakere i Bergen. Gjennomsnittlig deltakerantall
var 139 deltakere. Av disse var 53 internasjonale med et
gjennomsnittlig deltakerantall på 259.
Fordelingen var som følger:
47,0 % hadde under 100 deltakere
33,3 % mellom 100-199 deltakere 16,2 % mellom 200-499 deltakere
2,7 % mellom 500-999 deltakere
0,5 % mellom 1000-2000 deltaker
(526 møter / konferanser)
(371 møter / konferanser)
(181 møter / konferanser)
(30 møter / konferanser)
( 5 møter / konferanser)
5.1 VI BYGGER RELASJONER
Arbeidet med å påvirke prosesser slik at både
internasjonale og til dels også nasjonale møter legges
til Bergen, er et tidkrevende arbeid som krever innsats
over tid. Møte- og arrangementsavdelingen sin portefølje
består av flere hundrede prospekter som til enhver tid er til
oppfølging. Særlig internasjonale kongresser bestemmes
og planlegges lang tid i forveien. Vi jobber med prospekter
helt frem til 2018, som igjen bekrefter det langsiktige
relasjonsarbeidet på våre aktiviteter.
I løpet av året var Møte- og arrangements­avdelingen
involvert i 37 arrangementer som ble besluttet i 2013.
Dette representerer totalt 10 100 deltakere og 23 300
gjestedøgn.
Markedsmøte i Torghallen.
32
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Arrangementene vil fordele seg i tidsperioden 2014-2025
som følger:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2025
Antall arrangementer 13
16
6
0
1
0
1
Antall deltakere
2 577 4 170 2 130
0 700
0 700
Antall gjestedøgn
4 447 9 890 4 970
0 2 100
0 2 100
Arrangørene benytter svært ofte flere hoteller i forskjellige
priskategorier for sine arrangementer. Spredningen av
hotellrom medvirker dermed til at alle segment innenfor
hotellnæringen drar nytte av konferansene/kongressene.
Salgs- og markedsaktiviteter
Møte- og arrangementsavdelingens salgs- og
markedsføringsaktiviteter har i 2013 vært konsentrert
om markedskartlegging, profilerings-arrangementer,
salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops.
5
Kartleggingsarbeidet
Møte- og arrangementsforum
Karlegging av potensielle kunder, både nye og gamle,
er hovedarbeidsoppgaven til de ansatte i Møte- og
arrangementsavdelingen. Mye av dette arbeidet
gjøres via telefon. Medlemskapet i ICCA og ECM gir
oss tilgang til databaser med viktige opplysninger om
internasjonale kongresser som er vesentlig for å bearbeide
dette markedet på en profesjonell måte. Utover det
internasjonale markedet er vi tett på norske arrangører
for å være i forkant i deres planlegging som igjen kan
påvirke de til å velge Bergen.
Hensikten med Møte- og arrangementsforum er å skape en
møteplass for næringen som styrker
samarbeid og nettverk. Målet med samlingene er å dele,
motivere og diskutere aktuelle problem-stillinger, trender
og utvikling i markedet.
Salgsbesøk
I tillegg til de lokale salgsbesøk i Bergen ble det i 2013
gjennomført 10 salgsreiser til Oslo. For å sikre kvalitet
gjøres salgsbesøk kun etter forhåndsavtale med kunde.
Visningsturer
Visningsturer er et viktig tiltak i innsalget av
arrangementer til Bergen. Dette gjøres for at potensielle
arrangører selv skal gå gjennom og oppleve steder å
holde sitt arrangement, treffe personene bak produktet
og få bredere kunnskap om fasilitetene utover det
som presenteres i brosjyrer, kataloger og på internett.
Visningsturer gjøres for kvalifiserte prospekter, dvs. at det
er et konkret arrangement som planlegges, der Bergen
kan være aktuell. I 2013 gjennomførte vi visningsturer for
55 forskjellige organisasjoner og bedrifter. Visningene
skjer i nært samarbeid med næringen som deltar aktivt
i visningsprogrammet.
I 2013 ble det avholdt 3 møter i Møte- og arrange­
mentsforum:
1. Markedsmøte og Bergensmesterskap i Curling
Årets første Møte- og arrangementsforum ble arrangert på
Norsk Sjømatsenter 19. februar i anledning Markedsmøte
og Reiselivets Curlingmesterskap. Oppmøte var veldig bra
med vel 90 deltakere på Markedsmøtet og over 40 deltakere
på det populære Reiselivets Curlingmesterskap.
På agendaen for Markedsmøtet sto gjennomgang av
Aktivitetsplan 2013, og andre prioriterte tiltak for de
kommende år.
Reiselivets 5. Curlingmesterskap ble en suksess, og hele
9 lag var påmeldt. Vinneren ble nok en gang “The Winning
Team” bestående av Maritime Tours AS og Scandinavian
Entertainment Service.
2. Maritimt Sommerforum på RAN Seilforening,
Anglevik, Sotra
Onsdag 26. juni arrangerte vi vårt 4. Sommerforum
med vel 60 strålende fornøyde deltakere fra møte- og
arrangementsgruppen, hotellgruppen og styret i Bergen
Reiselivslag.
Internasjonale organisasjoner
Bergen Reiselivslag er medlem av 3 internasjonale
organisasjoner: ECM - European Cities Marketing, ICCA
- International Congress and Convention Association
og MPI – Meeting Professionals International. Disse
medlemskapene er de viktigste kildene for å innhente
informasjon og data om internasjonale organisasjoners
møtemønster, størrelse, krav til lokaliteter,
kontaktpersoner og historikk.
“The Winning Team”.
Sommerforum RAN Seilforening.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
33
MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET
MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET
5
5
Årets Sommerforum startet med aperitiff og wraps servert
av Terminus Gastronomi før omvisning av det “nye” USF
Verftet. Deretter steg vi ombord i Rødne Fjordcruise i regi
av Maritime Tours. Det fantastiske været tillot oss å være
på dekk under den halvtimen det tok til RAN Seilforening
i Anglevik på Sotra. Der samlet vi oss til teambuildingaktiviteter i regi av Scandinavian Entertainment Service.
Fana Catering serverte deilig sjømat og god drikke i
fantastiske omgivelser. Kvelden endte med Slammerquiz av
Scandinavian Entertainment Service hvor P-Hotels stakk av
med seierssjokoladen.
3. Møte- og arrangementsforum Scandic Neptun
Møte- og arrangementsgruppen i Bergen Reiselivslag
var samlet på Scandic Neptun tirsdag 24. september.
Nærmere 50 deltakere var med på nettverksbygging
mellom kollegaer. Utover gjennomgang av aktivitetsplan for
andre halvår 2013 var agenda nyheter fra bedriftene, samt
status og statistikk for Møtebyen Bergen. Bergen hadde fra
januar-juli 2013 en vekst på kurs- og konferansemarkedet
på 13,3 % sammenlignet med 2012. Internasjonal ligger
Norge på 15. plass i verden mht. antall internasjonale
konferanser. Norge har aldri før hatt en så høy rangering!
5.2 NORWAY CONVENTION
BUREAU
På det internasjonale markedet arbeider Bergen
Reiselivslag tett med Norway Convention Bureau (NCB).
NCB har 22 andelshavere innenfor de ledende møteog arrangementsbyene i Norge, sentrale hotellkjeder,
kongressentre og transportselskaper. Disse eierne
representerer også underleverandører og gir en
god geografisk spredning for å kunne imøtekomme
de krevende behov det internasjonale møte- og
arrangementsmarkedet har.
NCB sine andelshavere er som følger: Bergen Reiselivslag,
visitOslo, Region Stavanger, Destinasjon Haugesund &
Haugalandet, visitTrondheim, visitTromsø, Destinasjon
Lillehammer, Destinasjon Røros, The Northern Light
Destination – Alta, Choice Hotels Scandinavia, The
Rezidor Hotel Group, Thon Hotels, Rica Hotels, Scandic
Hotels, De Historiske Hotel & Spisesteder, Hurtigruten,
SAS Scandinavian Airlines, Oslofjord Conference Center,
God stemning under En smak av Bergen i Oslo.
34
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Norges Varemesse, Oslo Kongressenter og Stavanger
Forum.
NCB er en ideell interesseorganisasjon uten
profittmålsetning, og et overordnet virkemiddel for å øke
antall internasjonale kongresser, incentive og corporate
meetings og events til Norge.
Vi ønsker å takke alle utstillerne samt våre gode
samarbeidspartnere Hansa for drikkevarer, Smak av
Kysten for herlig sjømatmeny og kokkene fra Cornelius
Sjømatrestaurant, Hanne på Høyden og Bellevue
Restauranter. Dere bidro til at dette ble nok et vellykket
arrangement!
5.3 ALLIANCE OF BRAIN CITIES
(ABC ALLIANCE)
5.5 VISNINGSTURER
Bergen har sammen med Århus, Uppsala, Espoo og SAS
etablert en allianse som skal bidra til at de respektive
byene får flere nordiske og skandinaviske kongresser.
Hvorfor Brain Cities?
I 2013 arrangerte vi foruten individuelle visningsturer også
2 gruppevisningsturer:
Møtebyen Bergen - visningstur 12. - 13. juni
under musikkfestivalen Bergenfest
Virtual Business Leads Exchange
På denne visningsturen fikk vi gleden av å være vertskap for
14 hyggelig kunder fra både Oslo og Bergen. Vi startet med
omvisning og lunsj på nye Fisketorget, deretter besøkte vi
et utvalg møtesteder i sentrum. På kvelden fikk gruppen
en flott opplevelse med konsert av Mark Knopfler. På dag
to var vi innom Galleri Nygaten og Grieghallen, før turen
gikk til Fløien Folkerestaurant for visning og lunsj. Deretter
fortsatte turen til flyplasshotellene før avreise.
Hovedmålet med alliansen er først og fremst å kunne
”bytte” kunder med hverandre gjennom en felles database.
Det er laget en egen nettside for alliansen: brain-cities.com
Vi  ønsker å takke våre samarbeidspartnere som bidro til at
denne visningen ble en suksess.
Bakgrunnen for navnevalget er basert på at alle byene
er store universitetsbyer og kunnskapsbyer, og at de
forskjellige destinasjonene arbeider aktivt sammen med
sine universiteter for å få flere kongresser.
Møtebyen Bergen - visningstur 14. juni under
musikkfestivalen Bergenfest
Målgruppen var de som arbeider på kjedehotellenes
hovedkontorer og som representerer Norge internasjonalt,
samt representanter fra byrå. 9 deltakere fra Oslo,
Stavanger og Bergen kom på visning for å oppdatere
seg på Møtebyen Bergen. Vi startet med omvisning av
Galleri Nygaten og fortsatte til Ulriken. Etter lunsj var det
omvisning av Grieghallen før en presentasjon av Bergenhotellene. Middag på Bryggen Tracteursted før konserter
med bl.a. Imagine Dragons etc.
5.6 INTERNASJONALE SALGSTURER,
FAGMESSER OG WORKSHOPS
EMEC 2013
27. - 29. januar ble MPI’s årlige konferanse, EMEC
(European Meetings and Events Conference) arrangert
i Montreaux. Frode Aasheim deltok på vegne av Bergen
Reiselivslag, sammen med både tilbydere og kunder.
Meeting Professional International (MPI) er den største
nasjonale og internasjonale foreningen innen møteog eventindustrien med over 24.000 medlemmer i 70
5.4 EN SMAK AV BERGEN
I OSLO 2013
For å motivere og inspirere beslutningstakere i Oslo til å
legge flere arrangementer til Bergen, arrangerte Bergen
Reiselivslag i samarbeid med næringen 4. desember det
tradisjonsrike kundearrangementet “En smak av Bergen
i Oslo” i Gamle Logen. Det ble godt oppmøte med både
nye og gamle kunder fra blant annet forbund, event- og
reisebyrå og ulike bedrifter.
Kundene fikk servert sjømat i regi av “Smak av Kysten”
– konseptet med kokker fra Cornelius Sjømatrestaurant,
Hanne på Høyden og Bellevue Restauranter.
Underholdningen var fra Eirik Søfteland kjent fra både
«Idol» og vinner av «Skal vi Danse» 2013.
Gode kunder og samarbeidspartnere samlet.
Visningstur kunder 2013.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
35
MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET
MØTE- OG ARRANGEMENTSMARKEDET
5
5
forskjellige “chapters”. MPI’s årlige europeiske konferanse
EMEC gir faglig påfyll om utviklingen i bransjen, det er
en unik arena hvor en treffer møteplanleggere, eventselskaper, PCO’er, og andre potensielle kunder fra hele
verden.
Confex, London
19.- 20. mars deltok i tillegg til Møte- og
arrangementsavdelingen; VisitOSLO, The Conference
Coast, Spitsbergen Travel, Visit Trondheim, Nordic Choice
Hotels, Visit Tromsø og Rezidor HotelGroup/Radisson Blu
Bergen på den årlige Confex messen. Norway Convention
Bureau og Innovasjon Norge var også deltakere. Messen
hadde total besøk av 10.000 personer/kjøpere, og på den
norske standen ble det avholdt møter med 67 engelske
møteplanleggere
Workshops i Tyskland
Kick-off Event, Frankfurt
15. april inviterte Norway Convention Bureau, Innovasjon
Norge Hamburg og Tmf til workshop i Frankfurt hvor
38 tyske kunder fra ulike byråer deltok. Etter Norges
presentasjon fikk alle norske partnere tre minutter til å
presentere sin destinasjon og produkt – noe som ble godt
mottatt av våre gjester. Kvaliteten på kundene var god,
derfor ble mingling og samtalene undervegs også veldig
fruktbare. Vi jobber med konkrete leads etter dette Kick Off.
Andre destinasjoner som deltok; Oslo, Stavanger,
Trondheim, Lillehammer, Røros, Ålesund og XXL
Lofoten. I tillegg deltok også Norges Varemesse, Oslo
Kongressenter, Rezidor Hotels, Nordic Choice, Scandic,
Rica, De Historiske Hotell og SAS.
Roadtrip to Norway – individuelle site inspections
Dette var et nytt konsept i 2013. Tmf kunne melde om over
150 påmeldinger fra interesserte kjøpere i Tyskland, og
responsen var enorm. To kjøpere med partnere ble invitert
på en roadtrip til en bestemt by i Norge for å blogge om
opplevelser fra oppholdet sitt. De fikk utdelt program og
oppgaver som skulle løses underveis, og var stort sett på
egenhånd. Destinasjonene var vertskap og møtte kjøperne
underveis. Bergen hadde visningsturer i mai og september
og deltakerne skulle være aktive på sosiale medier under
En spennende visningstur med kunder.
36
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
oppholdet i Bergen. Alle kundene ble kartlagt og evaluert
før de kom til destinasjonene. Dette ble gjort av av TmF
Marketing/Innovasjon Norge.
Tilbakemeldingene fra kjøperne var gjennomgående
veldig positive, noe som også gjenspeiles i artiklene de
har skrevet i etterkant. Innholdet (posts, bilder og tekster)
ble brukt for å skape mer oppmerksomhet rundt turene
og for Norge. Det ble fortløpende lagt ut innlegg på MICE
Newsroom Norway som blir driftet at TMF. Kundene syntes
det var positivt å oppleve byene på egen hånd.
IMEX, Frankfurt
Møte og arrangementsavdelingen deltok sammen med
Grieghallen og Radisson BLU – hotellene i Bergen på
Norge sin fellesstand under IMEX 2013. Denne var
tilrettelagt av Norway Convention Bureau og arrangert
i Frankfurt 21. – 24. mai.
Her deltok 27 bedrifter fra norsk meetingnæring. Totalt var
det 582 kjøpere (scannede) på standen med til sammen 270
møter. Dette er en liten nedgang fra 2012 hvor en hadde
640 kjøpere og 298 møter. Det er likevel viktig å poengtere
at møtene har veldig høy kvalitet og at vi jobber med  reelle
forespørsler etter messen.
Imex rapporterer om en økning på 33% flere
forhåndsbookede avtaler etter nytt avtalesystem ble
innført i 2013, med totalt 65 000 avtaler. Den norske
standen markerte Munch’s 150 års jubileum med Skrik –
konkurranse på standen. Dette vekket stor interesse hos
kjøperne.
Norway Cool Agency – UK
ga norske partnere gode muligheter til å mingle med de
britiske byråene.
I tillegg til Møte- og arrangementsavdelingen deltok:
VisitOSLO, Visit Trondheim, Nordic
Choice Hotels, Visit Tromsø, Destination Ålesund, The
Conference Coast, Spitsbergen Travel,SAS, Norway
Convention Bureau og Innovasjon Norge i London. 17 UK
kjøpere deltok og flere anerkjente byrå var representert.
Tilbakemeldingen fra byråene var meget positiv og spesielt
at de samlet fikk økt sin kunnskap om Norge på en
innovativ måte.
Sales Calls i England og Tyskland
England
23. - 25. april arrangerte Norway Convention Bureau en
salgsreise i London og omegn i samarbeid med Innovasjon
Norge og deres lokale samarbeidspartner BE&CO. I
tillegg til Møte- og arrangementsavdelingen deltok
også The Conference Coast og Spitsbergen Travel. Det var
meget god kvalitet på kundene og konkrete forespørsler er
mottatt etter salgsreisen.
Bedriftene var hovedsaklig arrangører innen kurs,
konferanser, møter og incentive turer med kunder fra
ulike bransjer – både fra UK og verden for øvrig. Hvert
møte startet med en presentasjon av bedriften, så en kort
Norgespresentasjon og deretter en presentasjon fra hver av
destinasjonene.
Tyskland
22. - 24. oktober arrangerte Norway Convention
Bureau sales calls i München. I tillegg til Møte- og
arrangementsavdelingen deltok Lillehammer. Det var lagt
opp til salgsbesøk i München og omegn. Etter en generell
Norgespresentasjon fikk hver av de norske deltakerne
anledning til å presentere seg for kundene. Totalt ble 13
bedrifter besøkt over tre dager. Salgsbesøket har resultert
i konkrete arrangement i Bergen.
EIBTM Barcelona
19.-21. november var Møte – og arrangementsavdelingen
nok en gang representert på den internasjonale fagmessen
EIBTM i Barcelona.
På den norske fellesstanden i regi av Norway Convention
Bureau var Møte – og arrangementsavdelingen
representert sammen med Radisson BLU –hotellene.
Totalt deltok 30 bedrifter fra Norge. Totalt var det 623
kjøpere på standen (scannede) med til sammen 415
møter. Hovedmarkedene våre UK og Tyskland var godt
representert. Møte – og arrangementsavdelingen jobber
med konkrete forespørsler etter messen i 2013, blant annet
en kongress på 1000 personer i fire dager i 2018.
IMEX Las Vegas
15.-17. oktober deltok Norge på en felles skandinavisk
stand, «Scandinavian Pavillion», under IMWX Las
Vegas. Fra Norge deltok sammen med Møte –
og arrangmentsavdelingen, VisitOslo, Radisson BLU Plaza
Hotel, Visit Trondheim, Visit Tromsø, Scandic Hotels Bergen
og NCB. Det var over 400 kjøpere på standen (scannede),
og vi hadde gode og konkrete møter og forespørsler. Det
er lett å skape begeistring på det amerikanske markedet,
og det er viktig å være tilstede sammen med de andre
skandinaviske standene.
Totalt var det 2691 hosted byers fra 40 land hvor USA,
Canada og UK er de tre største markedene.
I samarbeid med CAT Publication arrangerte Norway
Convention Bureau 19. juni, Norway Cool Agency Challenge
på Highgate House, et historisk hus i Northamptonshire.
Norske partnere og Meetings byråer var invitert til en
inspirerende, informativ og interaktiv dag. Deltakerne var
delt opp i lag bestående av norske partnere og britiske
byråer, der hvert lag konkurrerte mot hverandre og
måtte løse oppgaver som omhandlet Norge. Prisen for
det vinnende laget var en langhelg til Oslo. Innimellom
teambuilding-aktivitetene presenterte de norske partnerne
sine produkter. Både lunsjen og grillfesten på kvelden
Ståle fra Scandic Hotels sammen med
The Milk Man.
The Fox som salgsstunt under
IMEX Frankfurt.
Frode Aasheim med kunder under Norway Cool Agency.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
37
TURISTINFORMASJONEN – VERTSKAPSSENTER FOR KULTUR, OPPLEVELSER OG REISELIV
TURISTINFORMASJONEN – VERTSKAPSSENTER
6 FOR KULTUR, OPPLEVELSER OG REISELIV
Turistinformasjonen er Bergensregionens vertskapssenter for kultur,
opplevelser og reiseliv og et viktig knutepunkt for hele reiselivsnæringen
og Bergen og regionen for øvrig. Våren 2012 flyttet Turistinformasjonen inn
i nye lokaler i andre etasje i Torghallen på Fisketorget, en utmerket plassering
midt i sentrum med panoramautsikt til sentrums mange gode sider.
Vi deler lokaler med Norsk Sjømatsenter. Hvert år er ca. 450.000 besøkende
innom dørene, inkludert besøk til Norsk Sjømatsenter.
Turistinformasjonens plassering har tilført en viktig
knutepunktsfunksjon. Rett utenfor stopper sightseeingsbusser, flybuss, turbusser og charterbåter
for sightseeing, samt ordinære rutebåter.
Tilgjengelighet er god service
De to første sesongene i «Torghallen» var bra på de fleste
måter. Vi hadde omtrent like mange besøkende som
vi hadde i Frescohallen de siste årene, og omsetningen
var i  2013 betydelig høyere enn i 2012.
Turistinformasjonen har i en årrekke hatt de samme
åpningstidene: i toppsesongen juni, juli og august fra kl.
08.30 til kl. 22.00, 7 dager i uken. Vintertrafikken har økt de
siste årene, og vi har fra 2008 også hatt åpent mellom jul og
nyttår. Det har vist seg å være nyttig for de tilreisende. Det
er juni, juli og august som er de travleste månedene, men
også mai og september har gode tall og høyt besøk. Noen
av høst- og vintermånedene viser også en pen oppgang av
besøkende.
Samlingspunkt for næringen
Turistinformasjonen har vært en inspirasjon for
våre medlemmer og har åpnet opp for et nærmere
samarbeid mellom medlemmer av Bergen Reiselivslag
og reiselivsnæringen i fjordfylkene. Hordaland
fylkeskommune har fra år 2000 bevilget midler til
markedsføring av og informasjon om fylket under temaet
«Frescohallen - hele fylkets Informasjonssenter». Det har
blant annet resultert i at man har hatt en egen Hordalandskranke som har spesialisert seg på informasjon om
fylket. Fylkeskommunens bidrag ble i 2013 redusert
til ca. 1/3 av tidligere bidrag. Sogn Reiselivsråd har
finansiert en tilsvarende skranke i Turistinformasjonen
for sitt fylke (siden 2003). Vi står for ansettelse og har
arbeidsgiveransvar for personalet ved begge disse
skrankene. Fjordskrankene er bemannet store deler av
Turistinformasjonens åpningstid i juni, juli og august og
er blitt en viktig del av den servicen som ytes. Bergen
markedsføres som innfallsport til fjordene og et samarbeid
med fjordfylkene er helt naturlig og til fordel for de
tilreisende, som søker mye informasjon om reisemåter,
aktiviteter og overnatting. Det er bekymringsfullt at disse
skrankene ikke får samme finansiering som tidligere, da
behovet for slik spesialisert informasjon er sterkt tilstede.
38
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Drift av småbåthavnen
Den virtuelle Turistinformasjonen
I 2013 driftet vi for andre år Servicesenteret for fritidsbåter
på vegne av Bergen og Omland havnevesen i indre havn på
Vågen. 4 personer ble ansatt som kaibetjenter. Arbeidet
bestod hovedsakelig av å bistå til innkreving av havneavgift,
se til at sikkerhet i havnen opprettholdes og drift av
servicesenteret på Zachariasbryggen hvor dusj-, toalettog vaskeanlegg er plassert.
Bruk av internettbaserte tjenester blir stadig mer viktig
for å hente informasjon og foreta kjøp ( se kapittel 7).
Ansatte bruker vesentlig tid til å legge inn informasjon
om arrangementer og aktiviteter som foregår i regionen.
Informasjonen er også avgjørende når man formidler over
skranke i Turistinformasjonen. Online bookingløsninger for
overnatting og aktiviteter er i aktiv bruk. Varslingstjeneste
for ledige rom (bookingrapport) i Bergen er også en god
service for hotellene og deres gjester som ikke finner rom.
Vårt databaseverktøy gir blant annet faktainformasjon
om aktiviteter, severdigheter, overnatting, bespisning,
fjordturer, transport etc., samt en oversikt over alle
arrangementer som skjer i Kulturbyen Bergen og i hele
fylket. Det er innledet et omfattende samarbeid med
Bergens Tidende hvor vi henter inn og produserer all
informasjon som de benytter i trykte og elektroniske
medier under «Bergenpuls».
En egen velkomstbrosjyre ble produsert og alle båter ble
i tillegg hilst velkommen med dagens Bergens Tidende.
Turistinformasjonens gratis WiFi anlegg er også gjort
tilgjengelig i hele indre havn.
Inger N. Balean, avdelingssjef.
I juli og august har vi daglig ca. 4.000 besøkende.
I våre nye lokaler utøver vi god vertskaps­informasjon
på vegne av reiselivsbedrifter, Bergen kommune, hele
regionen og samfunnet for øvrig. Vi driver salgsutløsende
informasjon som gir økt salg av reiselivsbedrifters
produkter og tjenester innen overnatting, servering,
transport, sightseeing, handel, kultur og opplevelser.
6
Vi har utformet utstillingsområdet i Torghallen slik at
reiselivsbransjen har mulighet til å markedsføre seg
direkte til brukerne som besøker Turistinformasjonen.
De 43 utstillingsveggene vi satte opp i lokalet har vært
godt etterspurt, og vi har venteliste med flere potensielle
utstillere. I tillegg til disse 43 veggene, som disponeres
av 30 utstillere, som alle har inngått 3-årskontrakter,
har Hardanger leiet hele «spissen» av lokalet for en
lengre periode. De fleste utstillerne har inngått
3- årskontrakter.
Andre informasjonssteder i Bergen
På cruiseterminalene bruker man de 4 ”stumme”
informasjons-kioskene som til enhver tid har plass til
tusenvis av brosjyrer. Andre terminaler, butikker, hoteller,
serverings-steder er også sentrale for distribusjon av
materiell. Informasjonskontoret på Flesland er midlertidig
stengt.
Man kan også booke turer og overnatting på internett.
Denne databasen er et utmerket verktøy for de ansatte
i Turistinformasjonen og er også tilgjengelig for både
kunder til Bergen og byens reiselivsbedrifter.
Økonomi, varer og tjenester
Virksomheten er personalmessig krevende med ca.
35 medarbeidere i sommerhalvåret og 5 på årsbasis.
Høye kostnader fordrer også en høy inntekstbase. En
omsetning på over 50 millioner kroner (billettsalg 28
mill., valutaveksling 22 mill.) skaffes hovedsakelig i
sommerhalvåret, og bistår en mye svakere vinterperiode.
Turistinformasjonen har ingen eksterne tilskudd og driftes
på kommersiell basis. Hovedvirksomheten blir da å drive
en «salgsorientert Turist­informasjon» hvor god informasjon
skal lede til et kjøp av reiselivsbedriftenes produkter
på overnatting, sightseeing, kultur, opplevelser, handel
og servering. Inntektene baserer seg hovedsakelig på
provisjonssalg av disse tjenestene samt salg av noe valuta.
En stor utfordring i tiden som kommer er å opprettholde
valuta i en tid hvor betalingskort øker i volum.
Salg av produkter og tjenester har nesten doblet seg de
siste 14 årene. Salg av fjordturer hadde i 2013 en god
utvikling med en økning på 3.mill., som er en økning på
16%. Salg av Bergenskortet hadde en gledelig oppgang
med 12%.
Valutavekslingen gikk derimot tilbake med 1.7 mill.
Fortjenesten fra valutavekslingen holdt seg likevel omtrent
på samme nivå, noe som kan skyldes kurssvingninger
i vår favør.
Vi har så å si avviklet butikken og suvenirsalg på grunn av
plassmangel. Totalomsetningen i 2013 var på ca. ¾ million.
I juni åpnet vi en liten pilot-informasjon (filial) i en av
butikkene på Bryggen. Filialen var åpen daglig i ca. 5
timer mellom 10.00 og 15.00 i juni, juli og august, og var
stort sett rettet mot cruisepassasjerene. Der vekslet vi
valuta og solgte Bergenskort. Vår erfaring er at mange
cruisepassasjerer kommer innom Turistinformasjonen
for å veksle små valutabeløp og småprate litt og tar mye
tid som burde vært brukt til salg av turer og opplevelser.
Økonomisk ga driften av filialen et positivt resultat, da det
ble vekslet for ca. 1.2 mill. Beliggenheten av filialen i denne
butikken var ikke optimal, da den var helt innerst i butikken
og ikke særlig synlig. Plassering nærmere inngangen ville
nok gitt bedre besøk og omsetning av valuta. Langt færre
cruiserpassasjerer kom innom Turistinformasjonen siden
de fikk den informasjonen de søkte i filialen på Bryggen.
© Eder Biesel Arkitekter.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
39
TURISTINFORMASJONEN – VERTSKAPSSENTER FOR KULTUR, OPPLEVELSER OG REISELIV
ELEKTRONISKE MEDIER –
VÅRT ONLINE SALGS- OG INFORMASJONSSENTER 7
6
All informasjon ligger på våre egne hjemmesider
visitBergen.com, og deler av informasjonen er også knyttet
til og distribuert gjennom Innovasjon Norge og Fjord Norge
sine hjemmesider.
Alltid et ledig rom i Bergen
Turistinformasjonen er et utstillingsvindu for kultur og opplevelser
i Bergensregionen.
En viktig oppgave for Turistinformasjonen gjennom en
årrekke, har vært å utarbeide bookingrapporter for
hotellene. Rapporten, som gir en komplett oversikt
over hotellenes beleggsituasjon for hele sommer- og
vintersesongen, er et svært nyttig arbeidsverktøy, en
utmerket servicefunksjon for gjester, og gir betydelige
merinntekter for hotellene. Disse rapportene utarbeides
for sommersesongen fra medio april til ultimo september,
og sendes til alle hotellene hver mandag–fredag og gir
oversikt over de kommende 2 ukene. Oversikt over hele
sesongen sendes ut en gang i uken. Det utarbeides også
bookingrapporter i vinterhalvåret. Etter innføring av online
bookingsystemet, tas rapportene direkte ut fra systemet,
noe som har gjort prosessen enklere og mer effektiv for
alle parter.
Personale
Turistinformasjonen har på årsbasis 4,5 faste stillinger. Det
ansettes over 30 sesongmedarbeidere med totalt
ca. 11,5 årsverk for perioden april – oktober. Oppgavene er
mange og spesialiserte, og det blir stadig mer å sette seg
inn i for sesongmedarbeiderne, som i gjennomsnitt jobber
ca. 10 uker. Det er derfor av stor betydning å ha en stabil
bemanning i sommersesongen. For å oppnå dette jobbes
det kontinuerlig med å legge forholdene til rette slik at
det er attraktivt å arbeide i Turistinformasjonen gjennom
flere sesonger. Et godt arbeidsmiljø, effektivitet, personlig
service, kvalitet og vennlighet er viktige nøkkelord.
En av våre mange ansatte i Turistinformasjonen. Her i Fjordskranken.
Det er svært nyttig å arrangere bedriftsbesøk og studieturer lokalt og regionalt. Det gjør oss i stand til å formidle
informasjon og salg av kultur- og opplevelsesaktiviteter
samt forskjellige reiselivstilbud. Studieturene er meget
lærerike, skaper samhold og er blitt en fin tradisjon som vi
gjør hver vår.
Utleie av arbeidskraft har øket jevnt de siste årene,
og utgjorde i 2013 nesten 3.000 timer.
7.1 visitBergen.com
visitBergen.com er Turistinformasjonen på web, og den
mest komplette websiden for informasjon om Bergen.
Siden oppdateres daglig og er i stadig utvikling.
visitBergen.com er et samlende nettsted for våre
medlemmer i hele regionen. Portalen er en av de største
reiselivsrelaterte nettstedene i Norge, og har som mål
å inspirere til besøk i Bergen. Nettstedet skal være det
absolutt beste verktøyet for planlegging og bestilling av
reiser, kultur og opplevelser i Bergensregionen.
visitBergen.com er i dag partner i FjordNett samarbeidet. Samarbeidet dekker 15 destinasjoner i Fjord Norge
regionen og Fjell Norge. Den tekniske plattformen ble i
2013 også benyttet av Oslo og Tromsø.
Å drive trafikk til en nettside er et kontinuerlig arbeid.
Det må jobbes på ulike plattformer, i ulike medier og i
ulike samarbeid med andre. Linker inn til visitBergen.com
fra medlemmer og samarbeidspartnere er viktig for god
søkemotoroptimalisering. Henvisninger i redaksjonelle
artikler etter pressebesøk og visningsturer er også svært
verdifullt. Elektroniske Newsletters, Bergen Bulletin,
tilstedeværelse på Facebook, Twitter, Instagram, Google+
osv. er alle med på å drive trafikk inn til visitBergen.com.
I 2013 har vi sett en stor økning i trafikken på visitBergen.
com og analyse av trender og besøksmønstre skaper
grunnlaget for både innhold og utvikling fremover.
Arrangementer i Bergen
I 2013 ble det registrert nær 6.000 arrangementer i Bergen
og regionen. Samarbeidet som ble inngått med Bergens
Tidende i 2011 gjør det ekstra attraktivt for arrangører
å registrere sin informasjon. Nesten all informasjon om
arrangementer blir registrert via elektroniske skjema
som ligger tilgjengelig på visitBergen.com samt på
bt.no (Bergenpuls). Det er svært viktig med god og riktig
informasjon og all informasjon blir derfor kvalitetssikret
før den blir publisert. Bergen Reislivslag leverer all
informasjon om arrangementer til Bergens Tidende både
til avis, nett og Bergenpuls Mobil App mot et økonomisk
bidrag.
•
•
•
•
•
•
Kulturnett
Enrio/ Ditt Distrikt
Google Maps
Bergens Tidende avis, nett og mobil app.
Bergen Sentrum
Festspillene i Bergen
7.2 ONLINE BOOKING
2013 var det 5. året med online booking på
visitBergen.com. Alle hoteller, samt noen pensjonater,
leiligheter og aktiviteter i regionen deltar på online
booking. I tillegg til online booking på visitBergen.com får
våre aktører mulighet til å være bookbare på BookNorway
gjennom vår bookingportal. Pris og kapasitet hentes
fra Hotelzon, Visbook, Easynet eller allottment.
Turistinformasjonen i Bergen bruker online booking
systemet over skranke og bestillinger gjøres online. Online
booking skaper også grunnlaget for Bookingrapporter som
sendes ut til hotellene.
7.3 SOSIALE MEDIER
Bergen Reiselivslag er svært aktiv på Facebook som er den
største og mest trafikkdrivende av de sosiale medier vi har
fokus på. Nye medier blir fortløpende vurdert og Google+
er blant kanaler som blir viktig i tiden fremover.
Følg oss på våre Facebook sider:
• VisitBergen
• Bergen Reiselivslag (informasjon til våre medlemmer
og samarbeidspartnere)
• Barnas Bergen
Andre sosiale medier:
• Twitter.com/visitBergen
• Instagram.com/visitBergen
• plus.google.com/visitBergen
• Youtube.com/visitBergencom
Viktige samarbeid
Sommeransatte på studietur til Sogn, her ved Kviknes Hotell i Balestrand.
Samarbeid på digitale flater blir mer og mer viktig
for virtuell spredning og økt trafikk. I årene som
kommer vil det være naturlig å trekke til seg enda flere
samarbeid spartnere på nett, og vi er allerede i dialog
med ulike aktører i Bergen og i regionen som ønsker
å benytte seg av våre elektroniske plattformer.
Per i dag har vi en avtale med:
• Bergens Tidende
• Kysteventyret.no
• Festspillene i Bergen
• VisitHordaland.no
• ”Barnas Bergen”
• visitModalen
• Bergen City Marathon
• Fisketorget
Distribusjons- og kommunikasjonsstrategi
I tillegg til å være synlig på visitBergen, distribuerer
Bergen Reiselivslag informasjon til ulike kanaler som:
• visitnorway + visitnorway.com/Meetings + Mobil App.
• BookNorway
• Fjordnorway.com
40
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Søkermotoroptimalisering
Bergen Reiselivslag har i samarbeid med Synlighet AS
kjørt ulike kampanjer på Google. Vi ser at trafikken fra
Google Ads er verdifull og av god kvalitet.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
41
PROSJEKT HORDALAND – «AKTIV, FRISK OG SPENNENDE»
8 PROSJEKT HORDALAND – «AKTIV, FRISK OG SPENNENDE»
Reiselivsnæringen representert ved destinasjonene i Hordaland opprettet i 2009, sammen
med Hordaland fylkeskommune, en egen stilling som skal arbeide med fellesoppgaver.
Stillingen er finansiert av Hordaland fylkeskommune og administreres på vegne av
fellesskapet av Bergen Reiselivslag.
8
WEB
Visithordaland.no
Landingssiden dekker behovet for en felles webadresse til
bruk i felles markedsføring/kampanjer.
Webgruppen Team Hordaland
Funksjonen ”prosjektleder Hordaland” gjennomfører
oppgaver til felles nytte for reiselivsnæringen i Hordaland
innenfor den avtalte økonomiske ramme og rammer for
prosjektoppgaver som styringsgruppen legger til stillingen.
Styringsgruppen består av destinasjonsselskapene
i Hordaland; Bergen Reiselivslag, Destinasjon Voss,
Reisemål Hardanger Fjord, Samarbeidsrådet for
Sunnhordland og Kysteventyret, med fylkeskommunen som
observatør.
Arbeidet skal ha fokus på nasjonal markedsføring, regional
utvikling, kompetanseheving, samhandling og oppgaver
relatert til produktutvikling. Besøk i destinasjonene,
der prosjektleder møter og deltar i oppgaver hos
destinasjonene, er viktig for stillingen.
Reiselivsstrategien for Hordaland 2009-2015 er en
konkretisering innen Regionalt Utviklingsprogram (RUP)
som skal være retningsgivende i arbeidet med å utvikle
reiselivet i fylket.
Reiselivsstrategien beskriver visjon, mål og
strategier innen produktutvikling, markedsføring,
kompetanseutvikling og områdeutvikling. Visjon og mål
for arbeidet er at Hordaland skal være best i Norden
innen natur- og kulturbaserte opplevelser. Gjennom
samarbeid og innovasjon skal det utvikles bærekraftige
tilbud som medvirker til levedyktige reiselivsbedrifter
og lokalsamfunn. Gjestens opplevelser blir dannet av
reiselivsproduktene man kjøper, men også påvirket av
stedet man er på og rammene rundt.
I arbeidet med strategien er fjordlandskapet og kulturbyen
Bergen pekt ut som fyrtårn. Følgende fire prinsipper
skal medvirke til at målene nås; Samarbeide i fokus,
bærekraftig utvikling, kvalitet og markedsstyrt tilpasning i
verdikjeden.
8.1 UTVIKLING 2013
Tall ved årsslutt 2013 viser at Hordaland har hatt
en positiv økning på 1,0 % fra 2012 på det norske
markedet. Hordaland har de siste årene for øvrig økt
markedsandeler i det norske markedet. Dette viser at vi
er på rett vei i samarbeidet om nasjonal markedsføring og
produktutvikling av destinasjonene i Hordaland.
Januar – desember 2013: Endring antall gjestedøgn fra
2012 på hoteller, camping, hyttegrender og vandrerhjem.
Prosentvise endringer i parentes.
Hordaland
Alle markeder 72 021 (+ 2,7)
Norge
17 323 (+ 1,0)
Utland
54 698 (+ 5,9)
Fjord Norge
-272 802 (- 3,6)
-144 075 (- 2,8)
-128 727 (- 5,2)
Norge
-612 587 (- 2,0)
-363 818 (- 1,7)
-248 769 (- 3,1)
1. Koordinering og gjennomføring av Nasjonal
Markedskampanje
2. WEB
3. Hordalandsskranke i Torghallen
4. Møte- og arrangementsmarkedet Hordaland
5. Delta i oppgaver hos destinasjonsselskapene/Felles
initiativ til utvikling av reiselivsnæringen i Hordaland/
utviklingsoppgaver i henhold til Reiselivsstrategien for
Hordaland.
Prosjektleder har etablert webgruppen «Team
Hordaland», som består av en webmaster fra hvert
av destinasjonsselskapene Bergen, Voss, Hardanger,
Sunnhordland og Kysteventyret. Webmaster har
hovedansvar for web, booking og sosiale medier. Det
kreves tid og ressurser til å holde seg oppdatert i digitale
medier. Kompetanseheving på spesielle områder innenfor
synlighet, søkemotoroptimalisering, innholdsproduksjon,
produktutvikling i IT og sosiale medier samt eksterne
kanaler som visitnorway var et stort behov. Webmastere
satt ofte alene med problemstillinger og gjennom et
felles samarbeid, deling av erfaringer og samordning av
aktiviteter har vi økt kompetanse og kvalitet betraktelig på
hver destinasjon.
Koordinering og gjennomføring av
Nasjonal Markedskampanje
Et destinasjonsselskap er sårbart hvis en webmaster
slutter. Prosjektleder har bidratt til opplæring av 2 nye
webmastere i perioden.
8.2 GJENNOMFØRTE PROSJEKTER I 2013
Overordnet posisjon: Aktiv, Frisk og Spennende.
Hordaland sitt hovedmål er å ta en klar posisjon innenfor
aktivitetsbasert reiseliv og bidra til økt verdiskapning
for reiselivsnæringen i Hordaland. Denne satsingen
skal føre til flere norske tilreisende, økt oppholdstid,
sesongutvidelse og at gjestene i langt større grad benytter
seg av alle tilbudene i Hordaland. Som en følge av dette har
det i 2013 vært gjennomført Norgeskamskampanjen for
å få frem aktiviteter, attraksjoner og arrangementer som
Hordaland kan friste med.
Google Analytics kurs – webanalyse og statistikk
Vi startet året med en skreddersydd workshop med faglig
leder i Synlighet AS; Jørgen Brunborg-Næss.
Webredaktør kurs - Skrive for web
Destinasjonene ønsket å bruke mer tid på
innholdsproduksjon. På vårparten ble det
arrangert skrivekurs med Ove Dalen fra Netlife Research.
Norwegian Digital Travel Conference
– DTCNorway 2013
Vi deltok på Norges første og eneste rendyrkede digitale
reiselivskonferanse. Dette var en konferanse med foredrag
og workshops av høy internasjonal klasse. Konferansen
fikk i overkant av 300 deltakere fra destinasjonsog reiselivsselskaper.
7 samlinger har vært en kombinasjon av kurs/foredrag
og destinasjonsmøter. Felles for disse samlingene er
gjennomgang av nye funksjonaliteter i felles IT verktøy,
oppdatering på sosiale medier, samt deling av erfaringer
og samkjøring av IT aktiviteter. Webgruppen har invitert
foredragsholdere fra Booknorway, NCE Tourism og deltatt
på kurs med bl.a. Salg- og Reklameforeningen.
Det ble i 2013 arrangert 10 samlinger med webgruppen.
3 samlinger gikk med til rene kurs/ workshop/ konferanse.
I samarbeid med Innovasjon Norge deltok Hordaland i
Norgeskampanjen 2013 med 13 sider i Norges DM. DM`en
var på 67 sider og hadde et opplag på 860.000 eksemplarer.
Dette er en økning på 60.000 fra 2012. DMen ble distribuert
via posten i uke 16, i forbindelse med påsken, til husstander
i hele Norge. I tillegg ble DM`en lagt ut som bladbar pdf på
visitnorway.no i hele kampanjeperioden.
Nytt i år var at 60.000 eksemplarer av DMen ble distribuert
som bilag til Tara, Norges største kvinnemagasin.
Andre aktiviteter i Norgeskampanjen var:
– PR-kampanjer på trykte medier
– Facebook take over week på visitnorway sin offisielle side
– Norgeskampanjen på digitale medier ble kjørt fra april
og ut juni. Kampanjen kombinerte WebTV, store display
annonser og digitale bilag. Medier som ble brukt
var vg.no, aftenposten storby, dagbladet.no, dn.no,
nettavisen, smartclip, sol.no og youtube.
– Juli-kampanjen bidro til rekordhøy bruk av visitnorway
sin applikasjon på mobil. Destinasjonene i Hordaland har
valgt å ikke ha en egen reiselivsapp, og er derfor godt
representert på visitnorway sin app.
Alle resultater er hentet fra sluttrapporten til Innovasjon
Norge 2013.
Norgeskampanjen har således vært med på å
sette Hordaland på kartet som et attraktivt og ønsket
feriemål for nordmenn – og med opplevelser og aktiviteter
nordmenn lar seg friste av og etterspør.
Norgeskampanjen 2013 DM:
Utdrag av presentasjoner fra destinasjoner
og produkter i Hordaland.
42
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
43
PROSJEKT HORDALAND – «AKTIV, FRISK OG SPENNENDE»
”FLY BGO” – RUTEUTVIKLINGSFONDET
SOGN OG FJORDANE OG HORDALAND 9
8
Forprosjekt Møte- og arrangementsmarkedet
Hordaland
Prosjektleder har på vegne av destinasjonene utarbeidet
en søknad til fylket om et forprosjekt. Dette for å
identifisere og kartlegge aktiviteter tilknyttet Møteog arrangementsmarkedet i Hordaland. Forprosjektet
skal vurdere om det er grunnlag for å videreføre et
større regionalt samarbeid rettet mot MICE segmentet
(møter, incentive, konferanser og arrangement) i
Hordaland. Søknaden ble innvilget av Hordaland
Fylkeskommune før nyttår.
Egen Hordaland-/ fjordskranke i Bergen Turistinformasjon.
Møte- og arrangementsmarkedet er svært viktig
for bedrifter og aktører i hele regionen. I mange
tilfeller er det helt avgjørende at destinasjonene
bidrar i dette arbeidet for å fylle senger og plasser
i distriktene i lavsesong og i ukedager, for å sikre
og skape helårlige arbeidsplasser. Destinasjonene
i Hordaland varierer i graden de henvender seg til
dette lønnsomme markedet.
Forprosjektet vil identifisere og kartlegge felles aktiviteter vi kan jobbe mot, og se på muligheter for samarbeid. Å arbeide mot møte- og arrangementsmarkedet
og målgruppene i dette segmentet, setter helt andre
krav til prosessen enn å jobbe mot ferie/fritid segmentet
som flere av destinasjonene i Hordaland tradisjonelt
arbeider med.
Delta i oppgaver hos destinasjonsselskapene/
Utviklingsoppgaver i hht Reiselivsstrategien
for Hordaland
Webgruppen Team Hordaland.
Hordalandskranke i Torghallen
For å kunne gi både norske og utenlandske gjester god
informasjon om tilbudet i Hordaland, ble det bygget en
egen Hordalandsskranke/ Fjordskranke i Torghallen.
Skranken ble bemannet i sommermånedene mai – august.
I relasjon til skranken er det et eget brosjyrestativ for
fylket. I tillegg er det plassert 2 store 40” skjermer som
viser profilerende bilder over konkrete salgsprodukter fra
Hordaland hele året.
44
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
• Prosjektleder har vært aktivt ute hos destinasjonsselskapene og utført oppgaver i samarbeid
med hvert enkelt destinasjonsselskap i hele 2013.
Dette har vært alt fra web, booking, sosiale medier
til utarbeidelse av pressemeldinger. I gjennomsnitt
har prosjektleder vært 1 dag i uken ute hos et av
selskapene Destinasjon Voss, Samarbeidsrådet
for Sunnhordland, Reisemål Hardanger Fjord
og Kysteventyret.
• Prosjektleder har deltatt i ulike forum som Forum
Reiseliv, NCE Fjord 2.0 og Fjord Norge konferansen,
deltakelse på høstkonferanse i regi av Reisemål
Hardanger Fjord, deltakelse på Fjordnett Internettforum, deltakelse strategisamling Bergen Reiselivslag
og årsmøte, stand på Selg Bergen i Oslo, samt mindre
samlinger og møter i forbindelse med leverandører
som BookNorway, Tellus/New Mind, og Travius.
Bakgrunn
Prosjektet FlyBGO ble etablert høsten 2006. Grunnet
graden av offentlig finansiering har det vært benyttet tid
for å avklare ståsted i forhold til rettsregler internasjonalt.
Selv om man har arbeidet siden 2005 med prosjektet, ble
det først operativt i 2007/2008.
Kort historikk
FlyBGO har vært operativt siden 2007. Offentlige
myndigheter med Hordaland fylkeskommune, Sogn og
Fjordane fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon
Norge Reiseliv må berømmes aktivt for sin vilje til å
investere i markedsutvikling til kampanjetiltak som
prosjektet gjennomfører. Brorparten av midlene kommer
fra de nevnte aktørene, mens de operative kostnadene og
utøvelse av tiltak ligger hos Avinor og Bergen Reiselivslag.
Prosjektet er inne i sin 2. operative fase. Summen av
tilskudd vil være ca. 10 millioner kroner. Disse midlene
matches igjen med aktører i utlandet, eksempelvis
flyselskaper og Innovasjon Norge. Gjerne også Fjord Norge
og andre regioner i Norge. Den totale markedsverdi av alle
tiltak vil kunne beløpe seg til opp mot 20 millioner kroner
før 2014 er omme. Se egen nettside flybgo.no for mer
informasjon.
Vestlandet har fått økt oppmerksomhet og verdi som
turistdestinasjon. Fly som reisemåte er i vekst, primært
drevet av reduserte priser for de reisende og dermed
utløses nye, prissensitive segmenter. I bruk av lavpristilbud
på flyruter ser vi at det er en flytende grense mellom
fritids- og yrkesreisende, men fortsatt med et klart flertall
av fritidsreisende. Dette representerer store muligheter
for å øke tilstrømningen av turister, primært fra Europa
inn til Vestlandet både i den etablerte sommersesongen,
men også i økende grad i de såkalte ”skuldersesongene”
og på vinterstid. Et bedret punkt-til-punkt rutetilbud
representerer også betydelige effektivitetsgevinster for
yrkesreisende, både inn- og utgående.
Det er stor konkurranse mellom de ulike destinasjonene
i Europa om å tiltrekke seg de mest interessante og
beste flyselskapene. Flyplasseierne fremstår overfor
flyselskapene ikke bare som selgere av flyplasstjenester,
men også i stor grad som representanter for regionen de
er lokalisert i. Flyselskapene forventer eksempelvis at det
er etablert samarbeid mellom flyplassene, reiseliv, øvrig
næringsliv og virkemiddelapparatet i regionen med tanke
på å gjøre sin region til et interessant reisemål.
Slike samarbeidskonstellasjoner er ofte organisert i
såkalte ”ruteutviklingsforum” som fungerer som en arena
for å ivareta felles interesser med tanke på utvikling og
vedlikehold av trafikk over den aktuelle lufthavnen. For at
denne type samarbeid skal ha gjennomslagskraft og bli
synlig i et konkurransepreget marked for flykapasitet, er
det nødvendig at de understøttes av økonomiske ressurser
og at de er organisert med tanke på langsiktig arbeid for
trafikkutvikling. Det brukes betydelige midler av regionale
myndigheter og næringsliv for å stimulere trafikken over
”sin” flyplass.
De overordnede målsetningene for programmet er:
• Understøtte økonomisk vekst i fylkene Hordaland og
Sogn & Fjordane, spesielt med henblikk på distriktene.
• Stimulere til bærekraftig turisme og utvikling av
destinasjoner og attraksjoner.
• Redusere behovet for langdistanse reiser via
nettverksflyplasser for dermed å gjøre reisene mer
effektive og redusere utslipp pr. passasjer.
FlyBGO programmet skal gjennom et tett samarbeid med
flyselskapene også bidra til å fremme tiltak som bidrar til
miljømessig bærekraftig utvikling og arbeide for å oppnå:
• Høyere utnyttelsesgrad (setefaktor) på eksisterende
ruter i stedet for et økt antall flybevegelser for de samme
volumene.
• Styrket tilbud av direkte forbindelser med høy setefaktor
fremfor forbindelser basert på flybytte som vil
representere flere flybevegelser.
• Økt antall passasjerer som vil gi flyselskapene anledning
til å anvende optimale flytyper og derav redusere utslipp
pr. passasjer.
• At flyselskapene anvender flytyper som ut fra miljøhensyn
har beste tilgjengelige teknologi.
Organisering
Prosjektet FlyBGO eies av initiativtakerne Hordaland
fylkeskommune, Sogn & Fjordane fylkeskommune, Bergen
kommune, Innovasjon Norge, Bergen Reiselivslag og Avinor
Flesland. Disse er også medlemmer i Styringsgruppen.
Hovedformålet med valgt organisering er å sikre effektiv
bruk av tilgjengelige økonomiske ressurser og betryggende
ledelse.
Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune, leder styringsgruppen på vegne av initiativtakerne.
Styringsgruppen har følgende oppgaver og ansvar:
Finansiering, utnevne arbeidsutvalg, sette opp retningslinjer og definere arbeidsområder for styringsgruppen,
følge opp at overordnet strategi følges og kontrollere og
følge opp: økonomi, finansiering, kunnskapsutvikling og
ressurser.
Operative tiltak besluttes av Arbeidsutvalget. Utvalget
består av Dag Jarle Aksnes, NCE Tourism / OBOS,
Hege Sandtorv, Avinor Flesland, Ole Warberg, Bergen
Reiselivslag, Marta Rongved Dixon, Hordaland
fylkeskommune og Svein Anders Dahl.
Arbeidsutvalget utgjør den operative delen av FlyBGO
programmet innenfor den overordnede strategien trukket
opp av Styringsgruppen. Styringsgruppen utnevner
arbeidsutvalget.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
45
”FLY BGO” – RUTEUTVIKLINGSFONDET SOGN OG FJORDANE OG HORDALAND
”FLY BGO” – RUTEUTVIKLINGSFONDET SOGN OG FJORDANE OG HORDALAND
9
9
Arbeidsutvalget har følgende oppgaver og ansvar:
Forvalte ressursene, drift av FlyBGO programmet,
strategisk planlegging, analyser som underlag for
prioriteringer, utvikle handlingsplaner og budsjetter,
informasjon om og markedsføring av programmet
mot flyselskap, destinasjonsselskaper og mulige
finansieringskilder samt bidra til utarbeidelse av
forretningsplaner for bærekraftige ruter, fra utvikling,
gjennomføring til oppfølging av resultater.
Prosjektleder vil være en leder fra Bergen Reiselivslag
eller en konsulent som engasjeres særskilt for dette.
Operative mål
Norge som nasjon satser sterkt på økt profilering
internasjonalt, spesielt i kortreisemarkedet, i rundreisesegmentet, for temareiser, baseferie og i MICE-markedet
(Meeting, incentives, conference og events). Det er av
vesentlig betydning at prosjektet søker synergier i de
markeder og hos de målgrupper som også er parallelle
til nasjonen ellers. Norges fremste fyrtårn skal være
”Fjord- og fjellandskapet”, noe som selvfølgelig er sterkt
sammenfallende med våre egne mål. Prosjektet FlyBGO er
i utgangspunktet et markedsføringsverktøy. Sammen med
overordnede profilerende tiltak og salgsfremstøt er det av
betydning at prosjektet også relateres til regionale tiltak
på produktutvikling og markedsføring. Det betales ikke ut
midler til markedsaktiviteter før en ny rute er besluttet.
Mer eller mindre de fleste kostnader som går til innledende
oppgaver som innsalg, deltakelse på messer og workshops,
research, visningsturer m.m., dekkes av Reiselivslaget
eller Avinor.
Prefererte destinasjoner for nye ruter som det har vært
arbeidet aktivt med den siste perioden:
• Spania: Barcelona eller Madrid
• Italia: Milano
• Russland: Moskva eller St. Petersburg
• Midt-England
• Oversjøiske ruter, Japan, Kina, Korea og USA
I tillegg arbeides det aktivt med å styrke nye ruter som
nylig er kommet til samtidig som det er et ønske om å få
økt frekvensen på andre ruter. Nytt de 2 siste årene er ruter
fra Barcelona, Roma, Gøteborg, Alanya, Manchester, Vilnus,
Split, Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Newcastle, Færøyene,
Praha, Reykjavik, New York og Tromsø, og flere aktører fra
destinasjonene London, Edinburgh og Stockholm. Det er
også utvidet kapasitet på flere andre ruter, eksempelvis
Island (og derav USA), England og Helsinki (og derav
innkommende fra Asia).
Mer oversjøisk
Etter hvert som rutenettet fra Europa har blitt så bra som
det er, har man i større grad sett oversjøisk. Vi har hatt i
flere år direkte ruter på sommeren fra Japan, og gjennom
samarbeidsprosjektet NAA (Norway Awareness Activities)
har deltatt i oppgaven med å få flere direkte ruter også
fra Kina og Sør-Korea, samt styrke hub funksjoner inn til
Norge.
Fra USA har vi deltatt med Icelandair via Reykjavik. Nytt
fra 2014 er at vi får ukentlige direkte fly fra primo mai og
ut september med Norwegian fra New York. Det er brukt
vesentlige kronebeløp gjennom vinteren for å styrke USA
som marked.
Strategier
Internettside FlyBGO.no
Den operative fasen inkluderer 5 viktige strategier:
• Kartlegge flyselskaper og beslutningstakere i disse
selskapene.
• Profilering og innsalg av regionen mot beslutningstakere
i flyselskaper for å oppnå toveis trafikkutvikling mellom
Flesland som innfallsport til Sogn & Fjordane og
Hordaland og internasjonale destinasjoner.
• Bistå flyselskaper i utviklingen av markedsføringsverktøy
som gir best mulig profilering og høyest mulig salg.
• Bistå med markedsmidler rettet mot målgrupper som vil
bruke fly som transportmiddel.
• Forankre prosjektet regionalt hos næringen og
beslutningstakende myndigheter.
Det er opprettet en egen nettside med eget domenenavn.
Denne siden er plassert i strukturen til nettsidene til
Bergen Reiselivslag. Her vil man finne informasjon på to
språk om selve prosjektet, samt at man skal kunne laste
ned kampanjemateriell, eksempelvis salgsbrosjyrene.
9.1 GJENNOMFØRTE TILTAK UNDER
PROSJEKTET FLY BGO
Salgmateriell
• 3 ulike utgaver av salgsbrosjyren ”The right routes for the
right reason”.
• Produksjon av ”Retningslinjer for Treårig
utviklingsprogram for flybåren reiseliv”. 12 siders notat/
brosjyre i norsk og engelsk utgave. Dette dokument
tar også for seg bakgrunn og målsettinger, prosjektets
struktur og omfang, organisering, implementering og
søknadsskjema for markedsstøtte til felles fremstøt.
• Produksjon av teknisk informasjonsmateriell og
markedsdata for Flesland.
Media
I forbindelse med å forankre prosjektet regionalt, er det
positivt at prosjektet også arbeider mot nasjonale media.
I forbindelse med lansering av nye ruter vil det videre være
riktig å arbeide mot media både nasjonalt og internasjonalt.
Arbeidet med media vil også inkludere visningsturer i
regionen. Dette er en prioritert oppgave.
Dekor og synlighet på ankomst utland flyplasser
Flere av flyplassene i Fjord Norge regionen med Bergen
i spissen har fått dekor med velkomstprofilering.
9.1.1 KAMPANJEAKTIVITETER
”Routes”
Prosjektet under Team FlyBGO har 8 ganger deltatt på den
store internasjonale messen ”Routes” hvor flyselskaper,
destinasjoner og flyplasser møtes. Messen arrangeres
både med en messe- og en workshopdel. Over 2.000
deltakere deltar fra hele verden. Innovasjon Norge er også
nå en stor aktør i dette arbeidet.
Database
Mid-Atlantic Workshop
En operativ og salgsorientert database med informasjon
om flyselskaper, beslutningstakere, historikk og
tiltaksbeskrivelser. Denne basen er opprettet i
Reiselivslagets kundedatabase. Basen benyttes som
kartlegging, planlegging av tiltak og utsendelse av
profilmateriell, salgsmateriell og nyhetsbrev fra regionen.
Prosjektet deltok på workshopen Mid-Atlantic som årlig
avholdes på Island. Icelandair er vertskap for
destinasjonsselskaper og turoperatører som arbeider
med Icelandairs rutenett. 250 deltakere og fullt program.
Visningsturer flyselskaper
En rekke flyselskaper har vært invitert på visningsturer til
Bergen og videre rundt i Sogn & Fjordane og Hordaland.
Formålet har vært å vise dem produkter i regionen,
la dem møte viktige kontaktpersoner og få presentert
markedsinformasjon som kan understøtte beslutninger
om å starte flyruter. Potensielle flyselskaper har også vært
invitert og har deltatt på ulike events.
Felles markedskampanjer og markedsstøtte
i utvalgte markeder
Bergen har via Fly BGO prosjektet deltatt aktivt i
omfattende kampanjer i USA, Japan, Tyskland, Spania,
Italia og Storbritannia. Vi har også deltatt aktivt i et stort
prosjekt i Østen som retter seg hovedsakelig mot Kina,
Japan og Sør-Korea i samarbeid med Avinor, Innovasjon
Norge, Fjord Norge og Nord Norsk Reiseliv. Med dette
har vi fått flere direkte ruter fra Japan og er i ferd med å
kunne se en fremtidig lansering i Kina dersom følgene fra
Nobelprisen svinner hen.
Salgsturer
Prosjektets arbeidsgruppe har foretatt og vil foreta direkte
salgsbesøk til flyselskap som kan ha et potensiale for å
utvikle ny og forsterket trafikk til vår region. I prosjekttiden
er det foretatt reiser til Storbritannia, Tyskland, Island,
Irland, Danmark, Russland og Sverige.
Nyhetsbrev og utsendelser av markedsmateriell
Beslutningstakere i flyselskaper har fått tilsendt
markedsmateriell, produktmanualer og nyhetsbrev i
prosjektperioden.
FlyBGO kampanje i Spania: Metroplakater i Madrid.
46
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Annonsering i Spania.
Det er også arbeidet aktivt med andre ruter hvor man
ikke har bidratt med midler, men med andre aktiviteter.
Eksempelvis Finnair sin nye rute fra Helsinki som er
viktig for Østen-trafikken, Krakow med Wizz Air, ruter
fra Shetland og Færøyene og nye ruter fra Stockholm,
København, Gøteborg og Tromsø.
Millionkampanjer i Tyskland og Spania
• Vueling - ny rute fra Barcelona til Bergen
Hovedkampanjen til Innovasjon Norge i Spania var i
tilknytning til den nye ruten til det spanske flyselskapet
Vueling mellom Barcelona og Bergen.
Følgende aktiviteter ble kjørt i byene Madrid og Barcelona:
• Utendørs annonsering i Madrid (busser og metro) og
Barcelona (busser og billboards).
• Radioannonsering i Madrid og Barcelona
• Annonser i magasinene DeViajes, Viajes National
Geographic, Viajar, Geo og Viajar Vanguardia. I avisen
La Vanguardia ble det distribuert et eget 4-siders bilag
til 80.000 utvalgte adresser.
• Musikk apps, video-annonser, mobil- og e-post
markedsføring, facebook (sponsored stories)
• Online-reisebyråer (atropalo.com, eDreams, Ocholeguas
og El Viajero).
• Google ads.
• Landingsside (www.visitnorway.es/fiordos2013).
• Konkurranse – «vær ambassadør for fjorden» på
Facebook og på visitnorway.com.
• Augmented reality. Når du fører mobilen din over
annonser i magasiner eller utendørs, får du en
microsite på mobilen din. Et innovativt konsept som gir
destinasjonen image av å være en innovativ destinasjon.
Dette har fungert godt i forhold til PR.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
47
”FLY BGO” – RUTEUTVIKLINGSFONDET SOGN OG FJORDANE OG HORDALAND
9
• Lufthansa - kortreisekampanje i Tyskland
For å opprettholde et fokus på ruten Frankfurt – Bergen,
ble det i samarbeid med Fjord Norge og Innovasjon Norge
kjørt en kortreisekampanje i Tyskland i mai/juni.
Kampanjen innehold følgende aktiviteter:
• Omfattende annonsering online - bannerannonser
• Annonsering i regionale aviser
• E-mail utsendelser
• Pilotprosjekt for Avinor, Innovasjon Norge og Norwegian
For å utnytte markedsmulighetene i det britiske markedet
og tiltrekkes langt flere briter, ble det igangsatt et
pilotprosjekt. Prosjektet har hatt en fordeling av aktiviteter
på «Reason to Go» som skal skape reiselyst og «Go»aktiviteter som er mer salgsutløsende. Kampanjen gikk
gjennom hele året, noe som har gitt jevn synlighet i
markedet, men hovedperioden var likevel februar til mai.
Aktivitetene var i hovedsak:
• Advertorials og annonser i bl.a. Times Magazine,
Independent, The Guardian og Evening Standard.
• Det ble vist Fjord Norge film på undergrunnen på utvalgte
stasjoner
• Tilleggsaktiviteter online, eksempelvis e-mailing til kalde
adresser.
• Online aktiviteter hvor destinasjonsfokuset var tydelig,
sammen med salgsbudskap fra Norwegian rettet mot
Bergen.
Kortreisekampanje Tyskland. Annonsering.
48
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Synergier fra vårt arbeid hvor materiell brukes
i ulike markeder
Ideer, tanker og grafisk materiell fra vårt arbeid er benyttet
i ulike kampanjer i flere land med partnere fra Innovasjon
Norge, Fjord Norge og Bergen Reiselivslag. Dette har
styrket vårt arbeid på en positiv måte. Dette er eksempelvis
utført i Russland og Italia.
Vueling kampanje i Spania. Bussreklame.
2014: Store kampanjer i USA, UK og Spania
Her er noen av de kampanjene som er planlagt i 2014:
• Millionkampanje i USA med fokus på direktefly New
York – Bergen med Norwegian knyttet opp mot Disneys
storsatsing «Frozen»
• Et inspirerende 8-siders bilag distribuert i 700.000 eks.
med Telegraph Magazine i mars, i tillegg til redaksjonelle
annonser i Evening Standard og diverse online kampanjer.
• Ny millionkampanje i Spania med fokus på
direkteflyforbindelsene til Norwegian og Vueling fra
Barcelona.
Vueling kampanje i Spania. Boards og bussreklame utendørs.
Mål for trafikkutvikling til regionen
Den største utfordringen for Hordaland, Sogn &
Fjordane og Bergen med tanke på en vedvarende vekst
i reiselivsnæringen er å utvikle et konsistent nettverk
av direkte flyruter til aktuelle utenlandske destinasjoner.
Nettverket må være like godt, eller bedre, enn det andre
europeiske lufthavner som er innfallsporten til turistmål
med tilsvarende profil som Vestlandet.
Bergen lufthavn, Flesland har opplevd en betydelig vekst
i antall passasjerer de siste tre årene, fra ca 3,2 millioner
i 2004 til over 5 millioner allerede i 2008. Det nærmer
seg nå 6 millioner. Den etterlengtede nye terminalen på
Flesland er også nå i rute til åpning i 2017, noe som vil
bedre både tilgjengelighet og kvalitet. Nye ruter og tilbud
fra flyselskapene, både fra lavprisselskap og fullservice
selskapene, stiller nye krav til innsats fra Bergen
Reiselivslag og reiselivsnæringen i Hordaland og Sogn &
Fjordane. Reiselivslaget må respondere raskt og bearbeide
markedene de nye rutene representerer. Det er viktig at
man søker samarbeid både med flyselskap som betjener
eksisterende ruter og selskap som vurderer nye ruter over
Bergen lufthavn, Flesland.
Historien har vist en god korrelasjon mellom Bergens
posisjon som innfallsport til Vestlandet og Trafikkutviklingen i regionene. FlyBGO baseres på dette faktum og
har tro på at utvikling av trafikk til og fra Bergen lufthavn,
vil ha den ønskede effekten på trafikken i hele Sogn og
Fjordane og Hordaland.
Resultater av satsingen vil vise seg i følgende segmenter:
• Økt antall gjestedøgn på overnattingssteder i begge
fylker.
• Økt trafikk på sightseeing, fjordturer, attraksjoner
og ulike reiselivstilbud.
• Økt volum på serveringssteder.
• Flere reisende gjennom transportørene.
• Flere konferanser og flere deltakere på internasjonale
konferanser.
• Økt grad av gjenkjøp.
• Lengre opphold i de to fylkene.
• Sesongforlengelse, både i skuldersesong og på vinterstid.
Resultatene vil vise seg i de målgrupper / nasjonaliteter
som regionen ellers satser i. Her er hovedmarkedene
geografisk blant annet Storbritannia, Tyskland og
Nederland. Resultatene vil også vise seg i analyser
i samfunnsregnskapet som utøves jevnlig for ulike
regioner.
Ny terminal i 2016 gir nye muligheter for vekst.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
49
REISELIVETS HEDERSPRIS 2013 – KULTURBYEN BERGEN
10 BLE TILDELT «BERGEN FJORDSIGHSEEING»
Bergen Reiselivslag innførte for første gang i 1998 en
hederspris. Utdelingen er blitt en fast tradisjon og deles
ut årlig på Årsmøtet til Bergen Reiselivslag. Juryen
for 2013 har bestått av styret i Bergen Reiselivslag.
En arbeidsgruppe innstiller til styret.
Det er utarbeidet en spesiallaget plakett som prisvinneren
mottar på Årsmøtet til Bergen Reiselivslag.
Prisens statuetter:
Bergen Reiselivslag ønsker å hedre den person, bedrift
eller institusjon som hvert år har bidratt sterkt til å utvikle
reiselivet i Bergensregionen, enten på markedssiden
eller ved god produktutvikling. Kandidaten må også ha
et fremtidsrettet perspektiv og bidra til felles merkevarebygging av Bergensregionen.
Prisen er tidligere delt ut 15 ganger.
Foregående vinnere er:
• 1999 (for 1998), Den Nationale Scene.
• 2000 (for 1999) Akvariet i Bergen.
• 2
001 (for 2000) Eric Saudan, innehaver av Lyststedet
Bellevue og Fløien Folkerestaurant
• 2002 (for 2001) Ole Blues – Bergen Music Fest
• 2
003 (for 2002) “Produktet Norway in a Nutshell”
ved Fjord Tours
• 2004 (for 2003) Revy og Teaterservice AS
• 2005 (for 2004) Turistbuss Bergen AS
• 2006 (for 2005) Avinor Bergen
• 2007 (for 2006) Fløibanen
• 2008 (for 2007) SK Brann
• 2009 (for 2008) Ekstremsportveko på Voss
• 2
010 (for 2009) Bergen Live og frivilligheten på
arrangementene
• 2011 (for 2010) Tore Hordnes og Friidretten i Bergen
• 2012 (for 2011) Augustin Terminus Gruppen
• 2013 (for 2012) Bergen Fjord Sightseeing
Reiselivet i Bergensregionen er en samlet næring. Gjennom
lang tid har både handelsnæringen, leverandørindustrien,
overnattingsbedriftene, serveringsnæringen, museer
og attraksjoner stått samlet om å utvikle Bergen som
reisemål. Denne satsingen har gitt resultater og i dag er
reiseliv en stor næring i Bergen.
Bergen Fjord Sightseeing, White Lady.
50
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Juryen valg og begrunnelse
Også i år hadde juryen en vanskelig oppgave. Det var
kommet inn mange forslag, på både personer og bedrifter.
Dette gjelder både små og store aktører, både lokale og
regionale grupperinger som har gjort en meget sterk jobb
for reiselivet i Bergen og regionen. Juryen har også tillatt
seg å vurdere forslag til kandidater fra tidligere år samt
forslag som også juryens medlemmer så edelt ønsket å
fremme. Vi takker alle som har sendt inn bidragene.
Om årets vinner av Reiselivets Hederspris 2012
sier juryen følgende:
Bergen Fjord Sightseeing med sitt flaggskip White Lady
har i usedvanlig mange år vært en merkevare for både
bergensere og tilreisende. Selskapets leder gjennom
mange år er en praktiker i ordets rette forstand og er til
enhver tid til stede med sine kunder fra hele verden for
å skape den rette opplevelse.
Pålitelig i en mannsalder og den beste samarbeidspartner
som noen kan ønske seg, sies det i alle rekker. Videre raus
og generøs – det er aldri et problem som ikke kan løses.
Det har vært et stort pluss for Bergen å ha en seriøs aktør
som dette selskap, og opplevelsene som er tilbudt har vært
og er markedstilpasset og av meget høy kvalitet.
Selskapet er nå inne i endringens tid. Juryen er sikker på
at det som selskapet har bygget sin eksistens på gjennom
mange år, gir det beste grunnlag for å skape en utvidet
fremtid.
Vår mann på broen ser solnedgangen i sikte. Nye koster
bak pult og ror står klar til å ta over. Og disse kostene
har allerede satte sitt preg på utvikling av nye produkter
og tjenester de siste årene. Så at selskapet Bergen Fjord
Sightseeing nå har funnet sin felles havn med Rødne
Fjord Cruise lover godt for en spennende tid, både for
selskapene, Bergen og alle tilreisende til regionen.
Juryen gratulerer med prisen og ser frem til et fortsatt
godt samarbeid i årene som kommer.
STYRETS BERETNING 2013 11
Styrets beretning er for selskapene Bergen Reiselivslag og
VisitBergen.com Turistinformasjonen.
Visjon og hovedmål
Bergen Reiselivslag skal til enhver tid være det organ
som ivaretar fellesoppgavene for destinasjonen og
medlemsbedriftene etter gjeldende mål og strategier.
Visjonen er som følger: ”Vi skal skape reiselyst til Bergen”.
Bergen Reiselivslag sitt hovedmål skal være
Eksternt: Bidra til å øke antall tilreisende til Bergen og
regionen, spesielt i kjøpesterke segmenter og i lavsesong
Internt: Levere høy kvalitet i utøvelse av oppgaver og
inspirere til samhandling i næringen
Det har gjennom året vært fokusert på følgende momenter
for å nå kvantitative og kvalitative mål:
• Forsterke aktiviteter rettet mot møte- og
arrangementsmarkedet.
• Forsterke aktiviteter rettet mot lavsesongen, oktoberapril, og weekends.
• Utnytte verdibegrepet ”Kultur- og opplevelsesbyen
Bergen” i reiselivssammenheng
• Bidra til at tiltakene i Strategisk Reiselivsplan 2011-2015
blir gjennomført.
• Forbedre det finansielle grunnlaget for å styrke vår
markedsinnsats gjennom blant annet utvikling av nye
forretningskonsepter gjennom Turistinformasjonen
og samarbeid med regionen.
Følgende virkeområder er definert:
• Forbrukerrettet profilering nasjonalt og internasjonalt
(destinasjonsmarkedsføring)
• Vertskapsfunksjon for media og distribusjonsnettet
• Bransjerettet markedsføring mot ferie-/ fritidsmarkedet
• Målrettet markedsføring mot kongressarrangører
• Produktkoordinering og- utvikling
• Salgsutløsende informasjonsvirksomhet mot tilreisende
til Bergen fra Turistinformasjonen
• Deltakelse i styrer, råd og komiteer
• Forretningsdrift i Turistinformasjonen
Styrets arbeid
Det har i 2013 vært avholdt 5 styremøter. Løpende saker
til styremøter har vært;
• Regnskaper, budsjetter og ny Strategi og markedsplan
2013-2015
• Utøvelse av eierskap i ulike selskaper herunder også
selskaper vi eier alle aksjer i samt relasjoner til
virkemiddelapparatet generelt
• Utøvelser av markedsaktiviteter nasjonalt og
internasjonalt
• Tiltak i Strategisk Reiselivsplan for Bergen for 2011–2015
Andre saker som styret har vært deltagende i har vært;
• Reiselivets samfunnsregnskap
• Internett, herunder bookingløsninger for Bergens
bedrifter
• Større prosjekter man deltar i, eksempelvis FlyBGO,
Barnas Bergen, Prosjektleder Hordaland og Cruise
Destinasjon Bergen
• Offentlige tilskudd og ulike søknader til finansiering
• Tiltak i Strategisk Reiselivsplan både for Bergen og
Hordaland og regionalisering
• Regjeringens reiselivsstrategi, herunder også tanker
om modeller for organisering
• Prosjektet med ferge Newcastle – Bergen
• Reiselivets Hederspris og andre årsmøtemarkeringer
Styrets arbeidsutvalg har i 2013 bestått av styrets leder,
nestleder og daglig leder. Arbeidsutvalget har styrets
mandat til å ta avgjørelser i spesielle hastesaker.
Reiselivsdirektør Ole Warberg har deltatt på samtlige
styremøter.
Administrasjonen og arbeidsmiljø
Bemanningen i administrasjonen har vært stabil i 2013.
Det har vært arbeidet aktivt i henhold til oppsatte planer
i egen organisasjon og via virkemiddelapparatet.
Bergen Reiselivslag har et godt arbeidsmiljø. Det har
ikke blitt rapportert om alvorlige skader eller ulykker på
arbeidsplassen. Turistinformasjonen har siden åpning
vært plaget av dårlig inneklima, noe som har vært svært
bekymringsfullt. Forholdene er under utbedring våren
2014. Aktivitetene påvirker ikke i vesentlig grad det ytre
miljø. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller
pålegg av miljømessig art. I ledergruppen var det i 2013
2 kvinner og 2 menn. Styrets sammensetning består av
5 menn og 3 kvinner. For varamedlemmene er fordelingen
5 menn og 3 kvinner. Virksomheten har lavt sykefravær,
1,3% for Reiselivslaget og 1,6% for Turistinformasjonen
på årsbasis.
Redegjørelse for Årsregnskapet
I Årsberetningen presenteres regnskap for
hovedkontorets virksomhet. Reiselivslaget er her
definert som stabsfunksjoner, Ferie- og fritidsavdeling
og Kongressavdelingen samlet. Det lages et eget
regnskap for Turistinformasjonen. Regnskapene for
kjernevirksomheten i ført til den frie egenkapital, men da
også med tanke på oppbygging av reserver som raskt igjen
skal overføres til markedsaktiviteter. Det har i alle år vært
en politikk å fremvise regnskaper i noenlunde balanse.
For å motstå eventuelle negative hendelser, ha muligheter
til aktiv produktutvikling og redusere risikofaktorer, har
styret ønsket å bygge opp over flere år fremover en viss
egenkapital. I forhold til usikkerheten med lokaliteter for
Turistinformasjonen, har dette vært spesielt påkrevd de
siste årene.
Istedenfor å utgiftsføre med spart kapital de siste
årene, har styret valgt å avskrive investeringer foretatt
i Turistinformasjonen.
Det er et mål å drive en virksomhet med aktive og gode
markedsaktiviteter. Styret mener at regnskapet gir et
rettvisende bilde av Bergen Reiselivslags utvikling, resultat
og stilling.
Store deler av Reiselivslagets inntekter og aktiviteter
er konkurranseutsatt og derfor ømfintlig for endringer
ietterspørselen. Total kontantstrøm gjennom selskapet når
man tar med brutto omsetning av varesalg, billettinntekter
og salg av valuta er på hele 73.028.000,- kroner.
Med en urolig verden rundt oss og usikkerhet på inntekts­
siden, har det vært viktig å redusere risiko og samtidig
inneha kapital nok til å motstå noen krevende år.
Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er
til stede.
Reiselivslagets utvikling
Bergen Reiselivslag har gjennom snart 32 år vist sin
berettigelse som næringens samlende spydspiss i
markedsføringen og produktkoordinering i utviklingen
av Bergen som reisemål. I en konkurransesituasjon hvor
konkurrentene blir flere, og hvor andre reisemål satser
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
51
STYRETS BERETNING 2013
STYRETS BERETNING 2013
11
11
finansielt sterkt på reiseliv, er det viktig at næringen
og det offentlige i Bergen satser aktivt på en felles
destinasjonsmarkedsføring og at alle står godt samlet.
De ulike partnere viser vilje til felles deltagelse i Bergen
Reiselivslag. Reiselivslaget har i 2013 utført flere store
prosjekter på vegne av aktører i hele fylket. Etter at
Hordaland Reiseliv ble lagt ned i 2008 er det også tilført
et ekstra årsverk finansiert av Hordaland fylkeskommune
som ”prosjektleder Hordaland”. Aktiviteter gjennom
prosjektet Fly BGO har vært inspirerende, men krevende.
Reiselivslaget har deltatt i Nærings- og fiskerideparte­
mentets «Strukturprosjekt» om å skape bedre og mer
effektive reisemålselskap. Med ny regjering er den såkalte
grunnfinansieringen falt vekk, slik at prosjektet per i dag
ikke medfører vesentlige endringer for vår drift.
Bergens nye «Vertskapssenter for kultur,
opplevelser og reiseliv» i virke.
Turistinformasjonen har etter hvert opparbeidet seg en
meget høy omsetning på over 50 millioner kroner. En
stor andel av omsetningen kommer fra valutasalg, en
omsetning vi antar vil være fallende i årene som kommer.
Utfordringene med en ny fremtid har derfor vært å oppnå et
kostnadsbilde som harmonerer med eventuelle fremtidige
endringer på inntektssiden. Frykten har vært at vi står igjen
med faste store kostnader og en synkende omsetning.
Med en god og synlig plassering i bybildet, i en samlokali­
sering med Norsk Sjømatsenter og en stor interesse
fra ulike partnere på utstillingsområdene, har vi fått en
tilfredsstillende lokasjon i Bergen. Det er i særdeleshet
grunnlag for også å berømme Bergen kommune som
investerer og tilrettelegger.
Markedsutvikling – en god optimisme!
Arbeidet til Bergen Reiselivslag har fulgt målene til
tidligere Strategisk Reiselivsplan for Bergen for perioden
2011-2015. I tillegg har Reiselivslaget laget en ny Strategiog Markedsplan for 2013 – 2015.
Før 2009 opplevde vi en 5 årlig planperiode som gav oss en
økning på nesten 300.000 gjestedøgn. Tar man med andre
overnattingsformer og dagsbesøkende (inkludert cruise)
var veksten på ca. 450.000 . Veksten er kommet på både
det nasjonale og internasjonale marked. I 2009 så vi en
nedgang i det internasjonale marked, mens vi hadde en
meget sterk vekst på det nasjonale marked. Litt ut i 2010
så vi en ny vekst og totalt sett opplevde vi en volumøkning
på 5 % i antall gjestedøgn. Dette fortsatte inn i 2011, slik
at endringen i antall gjestedøgn ble på nesten 4 %. Antall
cruisegjester økte med over 20 %. Utviklingen fortsatte
også i 2012 med 3,1 % vekst på antall gjestedøgn og en
utvikling på cruisegjester på nye 2x prosent. 2012 ble
derfor det beste året noensinne for Bergen i forhold til
antall tilreisende. I 2013 opplevde vi at antall cruisegjester
igjen økte, mens antall gjestedøgn på hoteller gikk litt ned.
Antall solgte rom gikk dog opp, noe som skyldes vekst på
andre segmenter enn ferie,- og fritidsmarkedet.
Utsiktene fremover
I den nye Strategiske Reiselivsplan for Bergen for perioden
2011-2015 har vi satt et mål om hele 500.000 flere
tilreisende til Bergen. Dette er fordelt på 250.000 flere
gjestedøgn på overnatting hoteller og de resterende på
dagsbesøkende, herav også 200.000 cruise passasjerer. Det
investeres i denne perioden for nesten 10 milliarder kroner
i næringen ved 2 nye cruiseferger fra Danmark, ny terminal
på Flesland og nye hotellanlegg. Vi vil i perioden fra 2013-
52
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
2017 kanskje oppleve å få hele 45-50 % flere hotellrom
i Bergen. Skal vi fremdeles oppnå en god lønnsomhet,
blir det en utfordring å fylle disse rommene. Spesielt til
priser som er gode for næringen. Utvilsomt må vi satse
på en økt markedsføring og samtidig se til at vi opplever
en god produktutvikling på kultur og opplevelser. Det
er avgjørende at man får engasjert hele næringen og det
offentlige i utøvelsen av denne prosessen.
For år 2014 er det lagt opp til et forsterket og høyt
aktivitetsnivå på markedssiden. Den reviderte
merkevaresatsingen til Innovasjon Norge, Fjord Norge
AS og lignende satsing fra Bergen gjennom revidering av
”Bergensprofilen”, økt bruk av kjerneverdien ”Kulturbyen”
og satsingen på ”Kultur- og Opplevelsesbyen” i den nye
Strategiske Næringsplan for Bergensregionen, vil helt klart
styrke Bergens konkurransekraft i årene som kommer.
Internasjonale trender viser et økt fokus på opplevelser og
en rekke destinasjoner internasjonalt setter kultur i sterk
fokus for utvikling av både reiseliv og næringsliv for øvrig.
Regjeringen kom i 2012med en ny handlingsplan for
reiselivet. Vi tror at en destinasjon som Bergen vil se seg
positivt igjen i planen. Den nye satsingen på et nasjonalt
ressurssenter for arrangementer, en videre økt satsing
på Norway Convention Bureau og en ny statlig satsing på
cruise, vil utvilsomt komme Bergen til gode.
Lokalt og regionalt har man også lykkes med prosjekter
som vil gi økt satsing i årene som kommer. De 4
fjordfylkene har nå også lykkes med å reise ny kapital for
markedsføring mot det internasjonale turistmarkedet
gjennom Fjord Norge AS.
Vi har sett en meget god utvikling av nye flyruter til Bergen
fra utlandet. Ved siden av at vi i samarbeid med Avinor
aktivt har vært med å påvirke til rett utvikling, har transport
med fly vært i sterk vekst over hele Europa. Dette vil
fortsette.
Vi har en god mulighet til å utvikle unike opplevelser i
kombinasjon med kulturopplevelser og naturbaserte
aktiviteter for internasjonale gjester. Kortere ferier
og etterspørsel etter City Breaks gjør oss i stand til å
posisjonere oss med rundreiser i regionen og for ferie nr. 2
og 3 som gjerne legges utenom sommersesongen og som
er av varighet 3–7 dager. Destinasjoner med en flyreise på
inn til ca. 2 timer fra Bergen har her et størst potensial.
Gjennom vårt Ruteutviklingsforum Fly BGO som ble
operativt fra 2007 og som har Reiselivslaget som
prosjektleder, har vi tro på at vi også skal få enda
sterkere resultater i tiden som kommer. Så langt har
og skal Hordaland fylkeskommune, Sogn & Fjordane
fylkeskommune, Bergen kommune og Innovasjon Norge
bidradd med 10 mill. kroner til dette i 2 perioder. Også
i 2014 vil man se store kampanjer i utlandet med fokus
å kunne fly til Bergen og oppleve regionen Hordaland og
Sogn & fjordane.
Scenarioprosjektet Bergen 2020 viser vei i visjonen
om en fremtidig utvikling for regionen. Med plattform i
”Opplevelsesbyen Bergen” skapes det en felles forståelse
for viktige veivalg i tiden som kommer.
Det er innledet gode relasjoner til styret og eiergruppene
i det nye Business Region Bergen. Det er gode intensjoner
om at dette selskapets virke også vil bety mye for
Reiselivslaget samt gi nye muligheter med ekstra tyngde
som vil styrke reiselivet generelt.
Ved opprettelsen av Business Region Bergen er arbeidet
med en økt regionalisering startet. Dette vil også få
betydning for organisering av reiselivet i hele fylket og
i de nærmeste områder til Bergen.
Noen av de viktigste tiltakene som vil få stor betydning
for en god utvikling av reiselivet er utvikling av Fløyen,
utvidelser ved Akvariet, Solheimsviken med nytt
påkrevd messesenter. Sammen med investeringer
på overnattingssiden, satses det vesentlige beløp i
reiselivsnæringen i årene som kommer. Det vil også
satses på å koordinere og stimulere til økt utvikling av
naturbaserte opplevelsesaktiviteter i regionen. Bergen
har også utvidet sin strategiske satsing mot barne- og
familiemarked med fellesprosjektet Barnas Bergen.
Den nye Strategiske Reiselivsplanen 2011-2015 beskriver
en visjon for at Bergen og regionen overordnet søker å
samle sin posisjon på følgende 5 plattformer ved å:
- Styrke posisjonen som innfallsport til de norske fjordene
- Styrke posisjonen som ledende kultur- og opplevelses­
region
- Styrke posisjonen som møte,- og arrangementsby
- Styrke posisjonen som et av Nord Europas ledende cruise
reisemål
- Styrke posisjonen som regionalt senter og motor
Norges satsing på Geoturisme og Nærøyfjordens status
på Unescos verdensarvliste styrker våre relasjoner til en
del av vårt produkt som er viktig i alle markedssegmenter.
Andre destinasjoner satser betydelig i møte- og
arrangementsmarkedet med nye fasiliteter. Det er
viktig at Bergen her gjør de rette grep for å videreutvikle
den sterke posisjonen vi har. Arbeidet gjennom Norway
Convention Bureau BA er av vesentlig betydning.
Fjord Norge regionen fikk i 2009 status som ”Norwegian
Centre of Expertise - Tourism”. Prosjektet vil tilføre
over 120 millioner ekstra kroner over antatte 10 år fra
både næringen og det offentlige. Prosjektet skal gi et
sterkere handlings rom innen nettverk, kompetanse,
innovasjonsprosesser bygget på forskning og utvikling,
produktutvikling og markedsaktiviteter innen natur- og
kulturbaserte opplevelser. I fase 2 har man endret på
temaområder, herav er «plattformen» kultur tatt ut.
Prosjektets relevans for Bergen er mindre enn før, men
det er positivt at distriktet med naturbaserte opplevelser
kan styrkes.
Gode kommunikasjoner er av avgjørende betydning
for å utvikle reiselivet. Med et utvidet flyrutenett,
bedre bussforbindelser og store veiprosjekter som
Hardangerbroen på plass, har infrastrukturen til Bergen
aldri vært bedre innen visse områder. Mot England har
vi aldri hatt så mange flyruter som nå. Uheldigvis har vi
opplevd at det flerårige prosjektet hvor Reiselivslaget
har vært sterkt engasjert i ikke har lykkes med å få det
finansiert. Så langt er da prosjektet lagt på is.
Noe av det viktigste med planarbeidet er at det
skaper felles ”eier-følelse” for reiselivsproduktet
Bergensregionen, produktutvikling og markedsføring både fra kommunalt og næringshold. Dette fører til felles
ansvar og vilje til at Bergen fortsatt skal være en ledende
reiselivsdestinasjon.
Realisering av ”Bergensprogrammet” med oppgraderinger
av sentrumsgater, Bryggen, Torget, underjordisk
parkeringsanlegg på Klosteret, og en ny bymiljøtunnell
er særdeles vesentlige momenter i utviklingen av en
attraktiv destinasjon. Arbeidet med å korte inn reisetiden
på Bergensbanen, få ferdig ringvei vest, få ferdig en
ny terminal på Flesland og sikre drift av Hurtigruten i
fremtiden vil også være viktig. Forsterking av merkevaren
Bergen vil videre være viktige elementer i den videre
utviklingen av Bergen som reisemål. Å forsterke Bergens
status som ”Innfallsport til Fjordene” er viktig både for
byen og for hele Vestlandet. Det må også fremheves at
de offentlige myndigheter spiller en meget sterk rolle
i næringssammenheng. Dette gjelder spesielt Bergen
kommune og Hordaland fylkeskommune.
Arbeidet med merkevarebyggingen både av Bergen, Fjord
Norge og Norge for øvrig vil i stor grad bidra til en positiv
optimisme de neste årene - til årene etter finanskrisen.
Det er viktig at vi arbeider for et felles hovedprodukt
innen regionen med byopplevelser, kultur, fjorder og
naturopplevelser. Viktigst av alt er som både før og nå, at
byen beholder patriotismen og entusiasmen og fortsetter
å samarbeide på en positiv måte.
Kulturbyen Bergen, 20. mars 2014 – Et samlet og begeistret styre.
Eric Saudan
styreleder
Hågen Solheim
styremedlem
Harald Schjelderup
nestleder
Charlotte Spurkeland
styremedlem
Nina Askvik
styremedlem
Asle Prestegård
styremedlem
Steinar Aase
styremedlem
Inger Lise Ravnanger
styremedlem
Ole Warberg
reiselivsdirektør
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
53
REGNSKAP
REGNSKAP
BERGEN REISELIVSLAG – ALLE AKTIVITETER SUMMERT
RESULTATREGNSKAP
BALANSE
Regnskaper 2013Regnskaper 2012
Driftsinntekter og driftskostnader Note
Salgsinntekter 11 058 778 10 938 358
Anleggsmidler
Annen driftsinntekt 11 866 738 10 807 679
Finansielle driftsmidler
Sum driftsinntekter 22 925 515 21 746 037
Investeringer i tilknyttet selskap
3
25 000
25 000
Investeringer i aksjer og andeler
3
529 740
529 740
554 740
554 740
Note
Bergen
Reiselivslag
Turist-
informsjonen
Alle
aktiviteter
Bergen
Reiselivslag
Turist-
informasjonen
Alle
aktiviteter
RESULTATREGNSKAP
Salgsinntekter
11 058 778
1 600 107
12 658 885
10 938 358
1 354 469
12 292 827
Provisjoner og andre inntekter
11 866 738
6 757 128
18 623 866
10 807 679
7 131 196
17 938 875
Sum inntekter
22 925 516
8 357 235
31 282 751
21 746 037
8 485 665
30 231 702
Varekostnader
2 478 048
433 214
2 911 262
2 604 636
471 192
3 075 828
Lønnskostnader
7 136 107
4 972 378
12 108 485
6 872 798
4 348 515
11 221 313
0
300 000
300 000
16 372
300 000
316 372
Andre driftkostnader
13 642 715
2 441 740
16 084 455
12 376 522
2 453 013
14 829 535
Sum driftkostnader
23 256 870
8 147 332
31 404 202
21 870 328
7 572 720
29 443 048
Avskrivning på driftsmidler
Driftsresultat
-331 354
209 903
-121 451
-124 291
912 945
788 654
Finansresultat
Årsresultat
142 433
107 795
250 228
160 013
98 706
258 719
-188 921
317 697
128 777
35 722
1 011 650
1 047 373
BALANSE
Varige driftsmidler
Finansielle driftsmidler
Varebeholdning
Fordringer
0
900 000
900 000
0
1 200 000
1 200 000
554 740
0
554 740
554 740
0
554 740
0
86 074
86 074
0
119 907
119 907
804 398
1 645 651
2 450 049
1 723 966
2 671 727
4 395 693
Bankinnskudd
7 190 164
4 548 386
11 738 550
4 801 223
2 740 170
7 541 393
Sum eiendeler
8 549 302
7 180 111
15 729 413
7 079 929
6 731 804
13 811 733
2013
2012
4 336 238
5 215 467
9 551 705
4 525 160
4 897 770
9 422 930
Kortsiktig gjeld
4 213 064
1 964 644
6 177 708
2 554 770
1 834 034
4 388 804
Sum egenkapital og gjeld
8 549 302
7 180 111
15 729 413
7 079 930
6 731 804
13 811 734
3 781 498
4 315 467
8 096 965
3 970 419
3 697 770
2 478 048
2 604 636
Sum finansielle anleggsmidler
7 136 107
6 872 798
Avskrivning på driftsmidler
0
16 372
73.028.000
Sum anleggsmidler
554 740
2,5 13 642 715 12 376 522
Sum driftskostnader 23 256 870 21 870 328
Omløpsmidler
Fordringer
Annen driftskostnad
Driftsresultat
-331 355
-124 291
2012
554 740
Kundefordringer
667 570
Andre fordringer
136 828
935 686
Finansinntekter og finanskostnader
Sum fordringer
804 398
1 845 635
Annen finansinntekt
143 342
161 692
Annen finanskostnad
909
1 679
Resultat av finansposter
142 433
160 013
Ordinært resultat
-188 922
35 722
Bankinnskudd, kontanter o.l.
4
7 190 164
Sum omløpsmidler
7 994 562
6 646 858
Sum eiendeler
8 549 302
7 201 598
Årsresultat
EGENKAPITAL OG GJELD
35 722
Opptjent egenkapital
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
0
4 801 223
-188 922
909 948
6
4 336 238
4 525 160
Sum opptjent egenkapital
4 336 238
4 525 160
Annen egenkapital
35 722
Overført fra annen egenkapital
-188 922
0
Sum overføringer
-188 922
35 722
Sum egenkapital
4 336 238
4 525 160
Gjeld
Kortsiktig gjeld
7 668 189
Kontantstrøm gjennom Bergen Reiselivslag*
2013
2
Lønnskostnader m.m.
Arbeidskapital (OM-KG)
Note
Varekostnader
Egenkapital
EIENDELER
Leverandørgjeld
565 810
Skyldige offentlige avgifter
591 933
445 953
509 768
Annen kortsiktig gjeld
3 055 321
1 720 717
Sum kortsiktig gjeld
4 213 064
2 676 438
71.898.981
Sum gjeld
4 213 064
2 676 438
Sum egenkapital og gjeld
8 549 302
7 201 598
* K
ontantstrøm er brutto omsetning i konsernregnskap.
Dette inkluderer blant annet brutto omsetning valutasalg og salg av sightseeings- og fjordturer.
Bergen, 20. mars 2014
Eric Saudan
styreleder
Hågen Solheim
styremedlem
54
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Harald Schjelderup
nestleder
Charlotte Spurkeland
styremedlem
Nina Askvik
styremedlem
Asle Prestegård
styremedlem
Steinar Aase
styremedlem
Inger Lise Ravnanger
styremedlem
Ole Warberg
reiselivsdirektør
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
55
REGNSKAP
REGNSKAP
NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med aksjelov,
regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak.
Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.
Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet
har ytelsespensjonsordninger tilfredsstiller kravene
i denne loven.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 32.000
for revisjon og kr. 27.050 for annen bistand.
Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer
med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt
som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter
regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig
gjeld.
NOTE 3 INVESTERING I DATTERSELSKAP,
TILKNYTTEDE SELSKAP OG ANDRE SELSKAP
Varige driftsmidler og avskrivninger
Aksjer i tilknyttet selskap:
Reiseklar AS
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag
for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på
grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.
Fordringer
Selskap
Aksjer i andre selskap:
Fjord Norge AS
Cruise Norway AS
Bergen Sentrum AS
Selskapets
aksjekapital
Antall
aksjer
Eierandel
Stemmeandel
Bokført
verdi
100 000
25
25,0 %
25,0 %
25 000
3 690 000
309 000
1 000 000
94
20
17 000
12,7 %
13,3 %
17,0 %
12,7 %
13,3 %
17,0 %
470 000
20 000
39 740
Fordringer er oppført i balansen med fordringens
pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.
Sum aksjer
Investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap
og andre selskap
NOTE 4 BUNDNE MIDLER
Investeringer vurderes til anskaffelseskost. Ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående, nedskrives aksjene
til virkelig verdi.
Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført.
Årets premie er lik årets regnskapsmessige kostnad.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som
normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester.
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs
at kostnader medtas i samme periode som tilhørende
inntekter inntektsføres.
NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER,
ANSATTE ETC.
Lønnskostnader består av følgende poster:
2013
5 174 556
972 197
975 397
13 957
7 136 107
10
Godtgjørelse til styret utgjorde kr. 138.950.
Lønn til daglig leder utgjorde kr. 968.760.
Andre ytelser kr. 110.378.
56
554 740
I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende
skattetrekk med kr 395.159.
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
2012
5 008 284
900 682
841 364
122 468
6 872 798
Årets leie- og leasingkostnader utgjør:
Leie kontorlokaler
Leie lager
Leie kopimaskin
Leasing bil
Sum
2013
466 472
111 741
70 547
50 380
699 140
2012
542 411
174 061
66 660
45 245
828 377
NOTE 6 AVSTEMMING AV EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12
2013
4 525 160
-188 922
4 336 238
REVISORS BERETNING FOR 2013
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Bergen Reiselivslag som viser et underskudd på kr 188 922. Årsregnskapet består av balanse
per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen
i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene
krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
NOTE 5 LEIE- OG LEASINGKOSTNADER
Pensjoner
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall ansatte:
Til generalforsamlingen i
Bergen Reiselivslag
2012
4 489 437
35 722
4 525 160
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet.
De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen
som er relevant for lagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av lagets interne
kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen
til Bergen Reiselivslag per 31. desember 2013 og av lagets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet
og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold
til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av lagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Bergen, 20. mars 2014
Gabrielsen Revisjon ANS
Kari-Anne Gabrielsen
Statsautorisert revisor
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
57
FORSLAG TIL MARKEDSFØRINGSSTØTTE OG STYREHONORAR
Til Årsmøtet tirsdag 29.april 2014 foreslår styret følgende
satser for markedsføringsstøtte for 2014;
For kategori 3, 4, 5 , 6 og 7 foreslås at satsene endres med
3 % fra 2013. For nye medlemmer beregnes grunnlaget
etter de modeller som er vist i hvert avsnitt.
1. Bergen kommune
Bergen kommune som er en særdeles aktiv bidragsyter til
reiselivet, har for 2014 bevilget kr. 2.955.500 som tilskudd
til generell profilering og drift. Tilskuddet er det samme
som ble bevilget for 2013. Reiselivslaget vil arbeide for
at tilskuddet til enhver tid er på høyde med andre byer
i Norge og samsvarer med det potensial man har for
utvikling og vekst.
2. Overnattingsbedriftene
Overnattingsbedriftene betaler etter differensierte satser
per solgte romdøgn hver måned. Beløpene dekker både
kontingent/markedsføringsstøtte og deltakelse i en
rekke årlige prosjekter inklusiv satsing på møte- og
kongressvirksomhet.
3. Restaurantbedrifter/spisesteder
De som ikke er tilknyttet overnattingsbedrift betaler
0,85 o/oo (promille) av omsetningen foregående år.
Denne medlemskategorien betaler markedsføringsstøtten
i 2 terminer fordelt slik:
1. termin: ca 65 % av totalen innen januar.
2. termin: ca 35 % av totalen innen utgangen av juli.
For bedrifter som ikke har fullt driftsår i 2014 eller som
startet i 2013, er beregningsgrunnlaget budsjettall for 2014
med korrigeringer mot reelle tall ved årsskiftet 2014/2015.
Minimumskontingent for restauranter/ spisesteder for
2014: kr. 3.100 ekskl. mva.
For medlemskategori foreninger og institusjoner
kr. 3.100,-. ekskl. mva.
For medlemskategori andre næringsdrivende (bl.a.)
butikker beregnes markedsføringsstøtten på følgende
måte, ekskl. mva. (For nye medlemmer brukes
omsetningstall for 2013):
Omsetning, eks. mva: Kontingent
mellom 0-5 mill. kr. 3 100,- ekskl. mva.
mellom 5-10 mill.
kr. 6.100,- ekskl. mva.
mellom 10-15 mill. kr. 9.900,- ekskl. mva.
mellom 15-20 mill. kr. 13.000,- ekskl. mva.
0,4 o/oo*
* (promille av omsetning, ekskl. mva.).
58
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
For nye medlemmer beregnes promille av
totalomsetningen eks. mva.
Sentrumsvarehusene Varehus i sentrumsperiferien Varehus i bydelssentrene 1,50 o/oo
0,75 o/oo
0,30 o/oo
Basert på omsetningstallene for 2013.
For bedrifter under punkt 5 og 6, som ikke har fullt
driftsår i 2013 eller startet i 2014, er beregningsgrunnlaget
budsjetterte tall for 2014 med korrigering mot reelle tall
ved årsskiftet 2014/2015.
Bedrifter som ikke har reagert på våre henvendelser om
innbetaling av skyldig kontingent/markedsføringsstøtte,
kan etter 30. juni bli tilsendt faktura på et beløp som ligger
10 % over innbetalingen året før.
7. Øvrige
For øvrige medlemskategorier med individuelle satser,
foreslår styret en økning på 3 %. For de minste bedrifter
skal markedsføringsstøtte til Bergen Reiselivslag ikke
være  lavere enn den til enhver tid gjeldende minimumskontingent.
NB!
Minimumskontingenten for alle medlemskategorier
er for 2014 kr. 3.100 ekskl. mva.
Styrehonorar
Styrets satser ble endret i 2006 og 2013.
Styret foreslår samme satser i 2014.
Fast godtgjørelse:
kr. 30.000
kr. 15.000
kr. 10.000
I tillegg utbetales kr. 850 i møtegodtgjørelse. Ved fravær
tilfaller denne godtgjørelsen møtende representant.
5. Andre- og spesielle næringsdrivende
over 20 mill. 6. Varehus
Styreleder Styrets nestleder Styremedlemmer 4. Foreninger
MEDLEMMER
pr. 31.12.2013
Agora AS - Pingvinen
Akvariet i Bergen
Alvehuset Nordnes
Alver Hotel
Amunds Appartement
Annekset i Hanevik
Apartments Bergen
Apartments Skansen
Apartmentsbergen
Arboretet og Botanisk hage
Arnfinn Djukastein Torghandel
Arrangement Tjenester
Asko Vest AS
Audhild Vikens vevstove
Augustin Hotel
Augustus AS
AVAB-CAC Bergen AS
Avantic Norge AS
Aviator Handling Selskap Flesland
Avinor Sørvest - Norge
Avis Bilutleie - RAC Norway A/S
Baker Brun
Basic Hotel Bergen
Basic Hotel Marken
Basic Hotel Victoria
Bellevue Restauranter - Bryggen
Tracteursted
Bellevue Restauranter - Fløien
Folkerestaurant
Bellevue Restauranter AS
Berg Fritid
Bergen By Expert
Bergen Camping Park
Bergen Domkirke Menighet Domkirken
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Fjordtours AS
Bergen Guide Service A/S
Bergen Kammerkor
Bergen Kjøpmannsforening
Bergen kommune - Byrådsleders
avdeling
Bergen Kongress og Kultur AS
Bergen Kongress Senter - Grieghallen
Bergen Kunsthall - Bergen
Kunstforening
Bergen Minibuss Service
Bergen Nasjonale Opera
Bergen Nordhordland Rutelag AS
Bergen Næringsråd
Bergen og Omland Havnevesen
Bergen Ribsightseeing
Bergen Sentrum AS
Bergen Steinsenter
Bergen Storsenter - Senterforeningen
Bergen Taxi AS
Bergen Tour Guides
Bergen Travpark AS
Bergen Tur & minibuss
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen Vinstuer AS - Dyvekes
Vinkjeller
Bergen ymca Hostel
Bergenfest
Bergenhus Festningsmuseum
Bergens Kjøpmannsforening
Bergens Tidende
Bergens Tidende Trykkeri
Bergens-Expressen
Best of Bergen
Best Western Hotell Hordaheimen
Biologen Herdla
Bjørkheim Gjestetun
Bjørn West Museet
Bjørnefjorden Gjestetun AS
Bratland Camping
Bruvoll Camping og Hytter
Bryggen Handel A/S
Bryggen Husflid
Bryggen Panorama Suites
Bryggestuen & Bryggeloftet AS
Budget Bilutleie Rac Norway AS
Buekorpsmuseet
Bymuseet i Bergen - Alvøen
Hovedbygning
Bymuseet i Bergen - Bryggens
Museum
Bymuseet i Bergen - Damsgård
Hovedbygning
Bymuseet i Bergen - Gamle Bergen
Museum
Bymuseet i Bergen - Hordamuseet
Bymuseet i Bergen - Håkonshallen
Bymuseet i Bergen - Lepramuseet
Bymuseet i Bergen Rosenkrantztårnet
Bymuseet i Bergen - Skolemuseet/
Holbergmuseet
Bølgen & Moi Bergen
China Palace Restaurant
City Apartment Hotell
City Sightseeing Bergen as
Citybox Bergen AS
CitySightseeing Norway AS (HMK)
Clarion Collection Hotel
Havnekontoret
Clarion Hotel Admiral
Clarion Hotel Bergen Airport
Comfort Hotel Holberg
Congress-Conference AS - CONGREX
Connecting AS
Cornelius AS
Cruisespesialisten
Den Nationale Scene
Det Gode Selskap AS
Det Hanseatiske Hotel
Det Lille Hus
Dilla Holding - Bergenspuben AS /
Skipperstuen
Dilla Holding - Big Horn Steak House
Dilla Holding - Jacob Aall Brasserie
& Bar
Dilla Holding - Nama Sushi and
Noodles
Dilla Holdning - Vaagen Pub
Économusée Aurlandskoen - Aurland
Économusée Fjordtønna - Tysse
Économusée Hillesvåg Ullvarefabrikk
- Lindås
Économusée Oselvarverkstaden - Os
Économusée Stine Hoff Kunstglass
Économusée Syse Gard - Ulvik
Économusée Treskjerartunet - Voss
Économusée Tønnegarden - Fusa
Eivindvik Fjordhotell
Engen Catering - Kafe Magnus
Engen Restaurantdrift AS - Cafe
Opera
European Cruise Service
EXin.no
Fanafjorden Hytteutleie
Fantoft Stavkirke
Ferie Reiser Bergen AS
Festspillene i Bergen
Finnegaarden Restauranter
First Hotel Marin
Fjell og Fjord Konferanser
Fjord 1
Fjord Line AS - Hurtigruteterminalen
Fjord Tours AS
Fjord Travel Norway
Fjordslottet Hotell
Flybussbergen.no AS
Fløibanen AS
Fløien Souvenir
Fonnafly AS
Forex Bank Jernbanestasjonen
Forex Bank Norge
Format Kunsthåndverk
Friends Living AS
Galleri Allmenningen
Galleri Nygaten
Galleriet, Senterselskapet K/S A/S
Gamle Bergen Tracteursted
Glasspaviljongen AS
Glesvær Kafé & Catering
Global Blue Norge AS
God Mat Bergen AS - Dråpen Vinbar
Grand Selskapslokaler
Grand Terminus
Grieghallen AS
Grimen Motell & Camping
Grindheim Kjøtt AS
Grønnestølen Gaard No.17
Gulen Dykkesenter AS
Gullaksen Gjestehus
Haaland Euro Sko
Hannas Place
Hanne på Høyden
Hansa Borg Bryggerier ASA
Harbour Cafe
Hardingasete
Heritage Adventures AS
Hilmar Rekstens Almenyttige Fond Fjøsangersamlingene
Hjertholm A/S
Hopstock Eigedom AS
Hordaland Fylkeskommune - Skyss
Hordaland Hotell- og
Restaurantarbeiderforening
Hordaland Kunstsenter
Hotel Park
Hotell Lune Huler
Husfliden Bergen A/S
Incity Hotel & Apartments
Intermission Hostel
Jandis AS
Janusfabrikken AS
Jens Chr. Berle AS
Joggetur ANS
Juhls Silver Gallery AS
Kaffehuset Friele
Kjellersmauet Apartments
Kleiberg, Lidia
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
59
MEDLEMMER
MEDLEMSINFORMASJON
Klosteret 5 Gjestehus
Klosteret Kaffebar
Klosterhagen Hotell
Kløverhusets Senterforening
Knøsen Apartment
KODE Kunstmuseene i Bergen
Kulturoperatørene AS
Kunstmuseene i Bergen, avd. Lysøen
Kunstmuseene i Bergen, avd.
Permanenten
Kunstmuseene i Bergen, avd. Siljustøl
Kunstmuseene i Bergen, avd.
Troldhaugen
L.Rødne & Sønner AS
Lagunen Storsenter
Leo´s Lekeland
Lido Restaurant og Kafe
Lie-Nielsen N A/S
Logen Teater
Lone Camping as
Lysverket AS
Madam Felle Jazz & Blues Pub
Maritime Tours AS
Marken Gjestehus
Meland Golfklubb
Michelsen Spisebar
Midttun Motell & Camping
Miljøhotellet Seletun
Montana, Bergen Vandrerhjem
Museum Vest - Det Hanseatiske
Museum og Schøtstuene
Museum Vest - Fjell Festning
Museum Vest - Herdla Museum
Museum Vest - Kystmuseet i Øygarden
Museum Vest - Nordsjøfartmuseet
Museum Vest - Norges
Fiskerimuseum
MusicaNord
Nautnes Fiskevær
Nettbuss Ekspress
Nicoll AS
Nilssen på Bryggen
Nordic Caviar
Nordic Ventures AS
Norges Håndballforbund (NHF)
Region Vest
Norled
Norsk Jernbaneklubb Veterantoget
Norsk Publikumsutvikling
Norsk Trikotasjemuseum
Norway Active
Norwegian Adventures A/S
Norwegian Roots & Travel AS
NSB Persontog
Nye Dickens Bergen AS - Dickens
Nye Dickens Bergen AS - Smag &
Behag
Oksen Eiendom AS
Oleanabutikken AS
Optiker Svabø AS Strandgaten
Osbuss AS
Oseana Kunst & Kultursenter KF
Osterøy Museum
Pacific Bar og Nattklubb
Pacific Restaurant
Pandora Concept Store
Panorama Konferansehotell
Peppes Pizza AS
60
P-Hotels Bergen
Possibility AS
Potetkjelleren
Pygmalion Økokafe & Galleri
Quality Hotel Edvard Grieg
Radisson Blu Hotel Norge
Radisson Blu Royal Hotel
Restaurant 1877 AS
Restaurant Enhjørningen Øyvind
Thorsen AS
Restaurant To Kokker
Revy & Teaterservice AS
Rica Hotel Bergen
Rica Ørnen Hotel
Riplegaarden Sommerpensjon
Rødne
S12 Galleri og Verksted
Salgs- og Reklameforeningen
Sandviken 9-10 AS
Sandviken Brygge Hotel
Sandvikstorget
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Scandic Bergen Airport Hotel
Scandic Bergen City Hotel
Scandic Neptun
Scandic Strand
Scandinavian Entertainment Service
Schøtstuene v/ Hanseatisk Museum
Scruffy Murphys
Sentrumsforeningen i Bergen
Showline
Sjøforsvarets musikkorps
Skansen Pensjonat
Skjelbreid Poirée
Skogtun Camping
Skuteviken Gjestehus
Solstrand Hotel & Bad
Sotra Rorbusenter
Speil & Ramme A/S
Stallmestergaarden Moldegaard AS
Statsbygg Vest
Steens Hotel AS
Stiftelsen Bergen Internasjonale
Teater
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Stiftelsen Seilskipet Statsraad
Lehmkuhl
Stiftinga Lyngheisenteret
Stordalen Oppleving AS
Studenten
Tandoori Tapas Bar & Restaurant
Taxfree Worldwide Norway AS
Taxi 1 AS
TGI Friday’s
The Travel Designer AS
Theodor Olsens Eftf.
Theta Museet v/ Stiftelsen Bryggen
Thon Hotel Bergen Airport
Thon Hotel Bergen Brygge
Thon Hotel Bristol
Thon Hotel Rosenkrantz
Three Lions English Pub
Tide Buss AS
Tide Reiser AS
Timeout Travel AS
TINE Meieriet Vest BA
To Søstre Gjestehus
Tonga Bar
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Torget Drift 9 AS
Torget i Bergen - Bergen Kommunale
Bygg
Travel Planners of Scandinavia AS
Try Norway A/S
Turistbuss Bergen as
Turn og Idrettsforeningen Viking
Ulriken 643
Universitetsmuseet i Bergen
Vener av Mjøsvågen
Wasteland AS
Westland Hotel
Windfjord AS
Øvre-Eide Gård
ELEKTRONISK NYHETSBREV
Vårt elektroniske
nyhetsbrev ”Bergen News”
blir oppdatert med jevne
mellomrom og sendt
ut på både norsk og
engelsk til våre viktigste
pressekontakter. Ofte
gjengir både nasjonale
og internasjonale medier
nytt fra Bergen, og de
tar i mange tilfeller
kontakt for nærmere
informasjon. Denne hyppige
kommunikasjonen har vist
seg å være meget effektiv.
Sentrale medarbeidere er i perioder i en meget tett dialog
med pressen. Nyhetene kan også lastes ned fra
visitBergen.com/nyhetsbrev
OPPDATERT MEDLEMSINFORMASJON PÅ
visitBergen.com/BergenReiselivslag
På våre nettsider finner du alltid oppdatert informasjon
bl.a. om:
• Annonsering
• Statistikker for hotell, cruise og attraksjoner
• Markeder / Markedsaktiviteter
• Pressemeldinger
• Nyheter
• Ledige stillinger
• Arrangementer
• Online Booking
• Brosjyrebestilling
• Strategi- og Markedsplan
• Aktivitetsplan
Her er noen arrangementer og markedstiltak
din bedrift kan delta på i løpet av året:
• Årsmøte + seminarer + info workshop – 29. april
• Utstilling i Turistinformasjonen – hele året
• Bookingmøter for resepsjons- og bookingpersonale –
vår og høst
• Annonsering i De Offisielle Bergenspublikasjonene –
nytt annonseprospekt ferdig i juni
• Lavsesongskampanjer i Norge
• Bergens Gratis Fotoservice
• Bergenskortet
• Fjord Norge Markedsmøte – primo november
• En smak av Bergen i Oslo – november 2014
• Møte- og Arrangementsforum – ca 4 ganger i året
• Juletreff
• Presse- og visningsturer – hele året
EKSTRA PROFILERINGSMULIGHET FOR DIN
BEDRIFT
Vertskapsrollen i forbindelse med besøk av representanter
fra media, turoperatører, reisebyråer og flyselskap er
en viktig og høyt prioritert oppgave i Bergen Reiselivslag.
Ta kontakt dersom dere ønsker å bidra aktivt i dette
viktige arbeidet.
• visitBergen.com/bransje
BERGENS GRATIS FOTOSERVICE
BLI MED I BERGENSKORTET
CRUISE DESTINATION BERGEN
MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN
–
–
–
–
visitBergen.com/fotoservice
visitBergen.com/Bergenskortet
visitBergen.com/cruise
visitBergen.com/kongress
visitBergen.com/BergenReiselivslag
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
61
Foto:
Forside: Eivind Senneset
s. 2: Vidar Langeland, Bergensavisen
s. 63: Bergen Reiselivslag /
Robin Strand – visitBergen.com
Layout: Knowit
Produksjon: Frank Modahl Grafisk
Trykk: Bodoni AS
April 2014. Opplag: 1.500 eks.
62
Bergen Reiselivslag – Årsberetning 2013
Bergen som Europeisk kulturby og verdensarvby skal skape opplevelser
og kultur i fremste linje. Som innfallsport til de norske
fjordene vil Bergensregionen være den ideelle kombinasjon av natur,
kultur og byopplevelser. Uansett årstid.
BERGEN REISELIVSLAG · BERGEN TOURIST BOARD · visitBergen.com
Slottsgt. 3 – P.O. Box 4055 Sandviken – N-5835 Bergen, Norge
Tel.: (+47) 55 55 20 10 – Fax: (+47) 55 55 20 11 – [email protected]