File - Tentang Kami

advertisement
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342
JUDUL LAGU
JUDUL LAGU SION
A
M-N-O
B
P-R
C-D-E
S
H-I-J
T-W
K-L
Y
1. DI HADAPAN HADIRAT HU
(4 ayat)
4.
2.
1.
3.Di
Dari
Di
Kuasa
pintu
hadapan
lebu
dan
Surga
dan
kasih
hadirat
tanahlah
yang
Allah
suci
Hu
HaiMemenuhi
bangsa-bangsa
Menyanyi
Kita di jadikan
segnap
beribu
Tuhan
tunduklah
lidah
dunia
Tetap
Dan
Tuhan
Ketahuilah
teguhlah
bilakita
tersesat
akan
olehmu,
firmanNya,
puji,
kita,
Tuhan
hingga
sampai
Khalikmu
tak
penuh
selama-lamanya.
akan
itulah
hadiratNya.
tinggalkan.
Allah.
2. KEPADA ALLAH BRI PUJI
(1 ayat)
Kepada Allah bri puji
Yang brikan berkat dan kasih
Smesta alam pujilah trus
Bapa, Anak dan Roh Kudus.
3. TUHAN ADA DALAM KAABAH
(1 ayat)
Tuhan ada dalam kaabah
Ya kaabah kesucianNya
Hai isi segnap dunia
Berdiamlah di hadapan Allah
Berdiam berdiam berdiam Amin
4. SEMBAHLAH ALLAH YANG MAHA MULIA
(4 ayat)
1.
3.
4.Sembahlah
RahmatMu
Ya2.Khalik
Masyurkan
Engkaulah
Allah
ya Tuhan,
kodrat
yangBapa
tak
Maha
serta
terduga
kami
Mulia,
rahmatNya
Dan
Yang
Betapa
pujilah
memeliharakan
besarnya
kasihNya
dalam
yang
umatMu
dunia
besar;
Dan kemuliaanNya yang hebat
Benteng
Terdapat
KasihMu
dan
ditetap
darat,
penolong
sampai
laut dan
yang
hariudara
Maha
ini
Nyatalah kuasaNya
kuasa di angkasa
OlehNya
Ya Tuhan,
manusia
Engkauberbahagia.
penebus
Bertakhta
Di daratdidan
Surga
umatMu.
topan
Allah
danYang
embun
Benar.
lebat.
5. SEMBAHLAH ALLAH
(4 ayat)
4.2.
3.
Meskipun
Janganlah
engkau
takutdan
tak
masuk
layak
dalam
karna
1.
Sembahlah
Bawa
bebanmu
Allah,
Ialah
letakkan
yang
maha
di
halamanNya
dosamu
kakiNya
suci
Meskipun
Ia mau
engkau
karna
miskin
kasihNya
danmulia
hina
Tunduk
Ia mau
di trima
hadapanNya
pikul
itu
bagimu
yang
Kesukaan
Hanyalah
dibri,
percaya,
gantikan
bri
air
hatimu
matamu
Engkau
Turutlah
di hiburNya,
printahNya,
doamu
dan
di
padaNya hati
rendahkanlah
jawabNya
Harap padaNya, tetap percaya.
Itulah
korban
yang
di mintaNya.
Dan
Sembah
memimpinkan
sujudlah,
Tuhan,
langkahmu
namaNya
slalu
6. PIMPIN AKU YA GEMBALA
(3 ayat)
3.
2.
1. Bila
Lindungi
Pimpin
datang
aku
dalam
malam
ya gembala
bahaya
sunyi
Engkau
Di Pliharakan
sungai
memanggil
jernih
dari
dan
musuh
kutenang
pulang
Waktu
Di
SuaraMu
padang
petang
merdu
subur
hentarkanlah
berbunyi
dan rata
Dengan
YaTiada
Gembala,
ku
girang
merasa
keaku
kandangMu.
kurang
datang. *
7. PERHUBUNGAN KITA
(4 ayat)
2.
Dihadapan
Bapa,
doa kita
4.Susah
Bila kita
1. 3.
Perhubungan
danpisah,
beban
kita, sedihlah
dalam
brat,
kita
kasih
naikkan
rasanya
pikul
Allah
sama
Dalam
segala
perkara,
satu
Tapi
kita
klak
bersuka,
Karna
Persekutuan
kasihan
sahabat,
itulah,berjumpa
yang
air
mata
perasaan
di
Surga.
bayangkan
tercurah
Surga.
8. YA YESUS, YANG AKU KASIH
(4 ayat)
3.
1.
2.
4.Engkau
Ya
KebenaranMu
Sertaku
Yesus
roti
slalu
yang
Hidup,
ya
aku
tetaplah,
Yesus,
Yesus,
kasih,
pancaran
kenyangkan
slamatkan
jadikan
berkat
hatiku
orang
skarang
yang
teduh
percaya
hatiku
limpah
Yang
Lalukanlah
Puaskanlah
Hati
bertobat,
aku penuhilah
gelap
Engkau
dahagaku,
dosa,
trima,
dengan
besar
brikan
dan segarkanlah
kasihMu,
roh
hadiratMu,
Mu kepadaku.
yajiwaku.
Yesus.
Yesus.
9. MARI MAHARAJA
(3 ayat)
2.
1.
3. Ya
Mari
YaPenghibur,
Hu,
Maha
Maha
Raja,
raja,
brilah
tolong
jadilah
saksimu
kami
di
yang
dunia
puji
suci
kehendakMu
MuliaMu
skarang ini
Brilah
Allah
Engkau
maha
kami lihat
yang
murah
kodratMu
berkuasa
serta maha
yang
printahkanlah
kuasa hati
Engkau
Tinggal
Berkerajaanlah,
kami
sertasembah,
kami,selamanya.
yaselamanya.
Roh Suci!
10. KAMI DATANG PADAMU
(5 ayat)
4.
5.
3.
1.
2.Yang
Brikan
Brikan
Kami
Kami
berduka
datang
harap
pada
kami ya
yang
padaMu,
padaMu,
hiburkan,
Tuhan,
cari,
brikanlah
menyembah
rahmatMu
damai
bri kasihan
dan
kesenangan
serta
kesukaan
sepenuh
di kakiMu
kasih
Yang
Bebaskanlah
Brikanlah
Isikan
tlah jatuh
hati
oleh
tawanan
angkatlah
kami
RohMu
Janganlah
tolak
kami
Keslamatan
Dengan
Teguhkanlah
Dan
brikan
rahmat
yang
kesukaan,
imannya,
dan
penuh,
puji,
Tuhanlah
kami
cari
keslamatan
dengan
teguhkanlah
dan
brikan
rahmat
yang
kesukaan*
imannya.
dan
penuh.
puji
Tuhanlah
kami
cari
11. ANGKAT DIA HINGGA NYATA
(4 ayat)
4.Angkat
AngkatDia
Diahingga
dalam
doa, Anak
pujikanlah
nama-Nya
1.3.
2.
Angkat
Dia
yang
dan tinggikan,
mulia,
nyata
pada
Juru
Allah
yang
Slamat
yang
hampir
dunia
tinggi
mati
Mashurkan
tebusan
Yesus
yang
dunia
Di
Biar
Pada
dalam
Dia
orang
kecintaan-Nya,
kelihatan,
yang
dahaga
pada
orang
segnap
airselamatkan
hidup
dosa
manusia
diberi
disuci
Tidak
akan
sperti
Dia,
yang
menghapus
dosamu
Banyak
Hati
Kabarkan
yang
orang
rendah
kematian-Nya,
yang
dan
merindu,
suci,
Tuhan
Tuhan
akan
berkemurahan
lihat
lihat dan
mukaNya
trima
Sembah
puji
nama
Yesus,
Tuhanlihat
Juru
Slamatmu
Yang
Pada-Nya
Orang
berhati
buta
adalah
dingin
dalam
kuasa,
dulu,
hati,skarang
dapat
untuk
bri
datang
keslamatan
darahNya
padaNya
Reff :
Angkat Dia Juru Slamat, dihadapan manusia
Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa
12. KAMI SEMBAH SUJUD ALLAH
(1 ayat)
Kami sembah sujud Allah,
dengan doa dan pujian
Jemput kasih kami bapa,
serta pimpin di jalanan amin
13. TEGUHLAH ALASAN
(5 ayat)
3.
Baik
yang
susah,
baik
waktu
yang
5.4.
1.
2.
Jiwa
Didalam
Teguhlah
Haiwaktu
yang
janganlah
susah
berlindung
alasan,
takut,
dan
hai
pencobaan
aku
kepada
umat
sertamu,
Tuhan,
Tuhan
mu
snang,
tak
limpahlah
akulah
terdapat
akan
Allah
,dalam
karunia
takyang
akan
kalam
dan
Menolong
Tuhan
Anugrah
oleh
biarkan,
iman,
kamu,
ku,
Baik waktu yang limpah, baik waktu kurang
meskipun
janjinya
padamu
dan api
banyak
tetaplah,
kubrikan
ujiandan
bagimu
tak
kekuatan
kuat
akan
hanya
musuhnya,
lalu
ku
Dinegri sendiri, dinegri yang jauh,
takYang
untuk
Kebenaran
pernahTak
lari
membersihkan
pada-nya
pernah
ku akan
dilindung
Tuhan
angkat
Segala
tinggalkan,
kamu,
tentu,
dosa,
aku akan slalu Menolong engkau,
tak pernah,
yang
untuk
kebenaranku
lari
membersihkan
tak
padanya
pernah
akan
Dilindung
Tuhan
Angkat
segala
tinggalkan.
kamu
tentu
dosa
aku akan slalu menolong engkau.
14. JIKA KIRANYA LIDAHKU
(4 ayat)
1.
Jika
kiranya
lidahku,
4.
3. Aku
Indah
Aku
nyanyikan
hari
Yesus
sifat-Nya,
datang,
2.
nyanyikan
darah-Nya,
Boleh
memashurkan
sepnuh,
Bila
kecintaan
masuk
tak
surga
terduga,
yang
trang,
Yang
dari
Dan
yang
sucikan
sgala
dosa,
yang
Kemuliaan
Yesus
lihat
takhta-Nya
muka-Nya
slamatkan
aku
Kecapi
surga
berbunyi,
Seisi
surga
Beserta
Dengan
Juruslamatku,
nyanyian
yangHidup
merdu,
senang
Aku
Ku puji
kebenaran-Nya,
Dan
menyanyi,
mau
dan
mashurkan
bersatu,
slalu,
kesempurnaan
surga,
Nyanyi
lagujiwaku,
surga,
Nyanyi
lagu
Selama-lamanya,
Kemuliaan-Nya,
Selama-lamanya.
Kemuliaan-Nya
Yang
trangi
Yang trangi
surga.
jiwaku.
15. YA ALLAH KOTA YANG TEGUH
(3 ayat)
Kalau
dunia
penuh
Setan,
Jangan
1.
2.3.Ya
Tentu
Allah
binasalah
kota yang
orang,
teguh,
Yang
Prisaipun
harap
takut
tersangat
dan
kuasa
senjata,
diri
Oleh
skalian,
TuhanTuhan
mau
Sungguhpun
Tapi kita
ada bangsa
penolong
banyaklah
yang,
musuh,
Allah
pilih
memberi
slamat
membantu
sendiri
kita.
Kalau
kita
mati,
Kalau
keluarga
dan
harta
Siapakah
Dan
musuh
Yesus?
yang
Almasih
besar,
Slalu
namaNya,
mau
hilanglah,
langgar,
seru alam skalian
Tiada lain Tuhan, DibriTuhan
tidak
kalah,
kekal
kerajaan-Nya.
Sangatlah
Nya
kuasanya,
kemenangan
Tiada
samanya,
diseluruh dunia.
16. SUKALAH KITA CRITAKAN
(4 ayat)
Kita
critakan
yang
sana,
tiadalah
1.
4.2.
3.Sukalah
Dalam
Tangisan
sgala
kitapun
critakan,
pencobaan,
berakhirlah,
Hal negri
Sediakan
waktu
yang
duka
dan
dosa
kita
aku
amat
dibangkitkan
ya
indah
Yesus
Pencobaanpun
lenyaplah,
Ohtlah
Dan
Kita
Agar
dengan
lihat
akupun
turun
kemuliaan,
rasakan,
kota,
yang
Kesenangan
OhYesus
kurindulah
kurindulah
kesana
yang
sediakan
kesana
disana
Sukalah
kitapun
critakan,
Kasih
dan
jubah
Lurungnya
Kota yang
Berjalan-jalan
suci
ditaman,
dari
dan emas,
indah,
Yang
Temboknya
Dalamnya
permai
yang
indah,
pemandangannya,
takdari
pernah
mutiara
duka
Dan yang
perhimpunan
yangtak
senang,
Oh
Negri
Bersama
Karna
kejahatan
umat
ajaibtebusan,
didosa,
atas,
Oh
Memandang
lagi
kurindulah
nyata
kurindulah
kesana
Yesus
kesana.
disana
disana.
17. TUHAN SLALU PIMPIN AKU
(3 ayat)
1. Tuhan
3. Tuhan
slalu
pimpin
pimpin
aku,
aku,
Pada
Aku
jalan
rasayang
kasihlurus
2. slalu
Tuhan
slalu
pimpin
aku,
Dalam
Nyasangkal
perjalanan
ku Tuhan yang
Bagaimana boleh
aku,
Nanti
klak dinegri
baru,
tulus?
Aku hidup
Lepaskan
dari bahaya,
Dan
bri rotislamanya
padaku
Banyak
Dalam
surga,
negri
menimpa,
suci,
Dengan
berlindung
lagu
yang
pada
Meski godaan
takut
aku
rasa,
DanKu
lemahlah
jiwaku
merdu
Hu
Air hidup dibrikan-Nya,
Memuaskan
Kubergemar
Aku slalu akan
dalam
nyanyi,
susah,
Tuhan
Karna
sudah
Yesus
pimpinku
sertaku
jiwaku
Kubergemar
Aku
dalam
nyanyi,
susah,
Tuhan
Karna
sudah
Yesus
pimpinku
sertaku.
Airslalu
hidupakan
dibrikan-Nya
Memuaskan
jiwaku
18. JIKA DI LAUT TENANG
(4 ayat)
1.
2.Ajar
Jika
Tapi
kami
dilaut
bilabimbang,
turut
ombak
tenang,
PrintahMu,
dan
Menuju
topanya
3. 4.
Takut
serta
dilenyapkan
menimpa
kesurga
Tuhan
Dalam
Pelayaran
Olehnya
susah
kita
rasa
kami
didesak,
senang,
hanya,
Lebih
Sampailah
Hidup
dekat
oleh
Rahmat
yang
lembut
brikan
trang,
disana
rumah
Iman
Kedalam glap jiwa
Dalam
Pelayaran
Olehnya
susah
kita
rasa
kami
didesak
senang,
hanya,
, lebih
Sampailah
Hidup
dekat
oleh
Rahmat yang lembut brikan trang,
disana
rumah
Iman
Kedalam glap jiwa
19. YESUS TRINDAH
(3 ayat)
2.Yesus
Indahlah
padang,
pun
3.
Indah
trang
bulan,
Matahari
juga
1.
terindah
RajaIndahlah
alam smesta
hutan
Indahlah
semua,
terlebih
Anakbintang
Allah dan
manusia,
Dihiasi bunga-bunga,
indah terlebih indah
Engkau ku sembah, Engkau ku cinta
Kasihnya
Yesus
Cahaya Yesus
lebih dari
malaikatNya
Engkaulah Raja yang mulia
Yang menggembirakan jiwa
20. YA TUHAN, MATAKU INI
(4 ayat)
1.
Ya Tuhan
mataku
ini
3.
2.
4.Sperti
Tidak
Meski
mimpi
ku
kulihat
takwaktu
lihat,
dan dengar
Tuhan
malam
Blum
memandang
Yang
Meski
Kupernah
harap
girangkan
Tuhan
pada-Mu
dekat
aku
Wajah
Mu
yang
amat suci,
Hanya
Kurasa
Tetapi
Engkau
Tuhan
aku
bergemar,
perlindungan
bersmayam
Dosa
menghalang
Sebab
Alasan
Diyang
atas
trima
Iman-ku
jiwaku
berkat
21. SUCI, SUCI, SUCI
(3 ayat)
3. Suci,
Suci,
suci,
suci,
meskipun
2. 1.
Suci,
suci,
suci,
suci,
suci,
Malaikat
Yang
Maha
sembah
skarang
tinggi, Kaki Allah
Tersungkur dibawah
Wajah-Mu,
ya
Allah,siang
Tak boleh
Kami nyanyi
Bapa,
pujian
dan
dipandang
malam,
Beribu, berlaksa bersembah
Hanya
Engkau
saja,
Lain
tiada
lagi,
Suci, suci,
suci
sujudlah,
Allah
Maha
kasih,
Yang
kasih danalam
suci
Engkau
Yang Maha
memerintah
yangkuasa,
kekal semesta
slama-lamanya
22. BANGUN, JIWAKU DAN SEDIA
(4 ayat)
1.
2.
4.
3. Bangun,
Allah
Ya
Malaikat
anak
yang
Allah,
jiwaku
surga
maha
darah-Mu
dan
bersaksi
kuasa,
sedia
Memangil
Alahkan
Adakan
Dari halmusuhmu
tebusan
imanmu
padamu
KeYa
Janganlah
Ia
tempat
Tuhanku,
membrikan
yang
biarkan
kepadaku
lebih
pahala
tinggi
dia
Brikan
Mengalahkan
Besarlah
Tujukan
keampunan
jalanmu
upahmu
kamu
23. BETAPA INDAH RUMAH-MU
(3 ayat)
1.2.
3.Betapa
Berbahagialah
indah rumah-Mu,
orang,
Yang
yang
Suci,
masuk
cari
mulia
jalan
dirumah
dankesurga,
senang,
Allah,
Karna
Karna
Berkumpul
Allah
disana
brikan
sana
memandang,
ku
menang,
rindu,
Lindungan
Wajah
Bersama
Tuhan
umat
dan
yang
kuasanya
tebusan
mulia
24. IMAN ORANG SALEH KEKAL
(3 ayat)
3.2.Iman
1.
Iman
Iman
orang
orang
orang
saleh
saleh
saleh
cinta,
tekun,
kekal,
sahabat
Hati
meskipun
dan
bebas
pundalam
dari
musuhnya
dosa
aniaya
Dan
Api
Dan
jikalau
dan
olehpedangpun
hidup
dibunuhpun,
yanggagal,
menang,
sungguh
Tak
dapat
Iman
muliabinasakan-Nya,
itu
kematiannya
akan nyata
Iman
Iman
Iman
orang
orang
orang
saleh
saleh
saleh
kekal,
kekal,
kekal,
tentu
Tentu
tentu
kami
kami
ta’ta’
mau
mau
sangkal
sangkal
25. JIKA KU KENANGKAN TUHAN
(4 ayat)
1.
Jika
Tuhan
kuYesus
kenangkan
jadi orang
kesukaan
Tuhan,
3.4.
Berbahagia
suci,
2.
Nama
amat
indah,
Bagi
hatiku
umat
bersuka
saleh
Yang
kenal
Tuhannya
Ta’
ada
bandingan
Lebih
Disurga
besar
kesukaan,
akan
Semua
orang
yang
berbakti,
Nama
itumereka
amat
mulia,
melihat
beserta
muka-Nya
almasih.
Dapat
rahmat
Yesus
Membri
keslamatan
26. KAMI MAU LIHAT YESUS JURUSELAMAT
(4 ayat)
4.Kami
Kami
mau
lihat
Yesus
yang
3.
mau
lihat
Yesus
Terang
dunia
1. Kami
2.
Kami
mau
mau
lihat
lihat
Yesus
Yesus
Juruslamat,
karang
membrikan
slamat,
yang
hati kami
yang singkat
susah,
Karnamenerangi
bayang hidup
kuat
dan girang
dan kecintaan
Dimana
kami berdiri
kuat,
Lenyaplah
sgalaYesus
penarikan
Kami mau lihat
pohondunia,
iman
Ia tlah
matihidup
bangkit
dan
naik
surga,
Baik
waktu
yang
atau
maut
dekatlah,
Kami ta’keluh, Yesus gantinya
segra
kembali
slamatkan
kita
Tetaplah
kuatkan
kami
kami
pandang
dalam
gumulan
muka-Nya
27. SEMBAH SUJUDLAH UMAT-NYA
(4 ayat)
1.3.
4.
2.Sembah
Menyanyilah
Yesus
Betapa
Tuhan
sujudlah
besarumat
serwa
kodrat
umat-Nya,
Tuhan,
alam,
Mu,
Engkau
Hebatlah
dihadapan
Pujilah
kami
almasih,
tentra-Mu
sembah
Allah
Tujukan
Ya
seisi
tidak
Tuhan
surga
ada
langkah
Raja
setara
tunduklah
Assalam
keMu
Sion
Dengarlah
Jemputlah
Besarlah
Di surga yang
sabda-Nya,
kasih-Mu,
umat-Mu,
suci,
Dengarlah
Jemputlah
Di
Besarlah
surga yang
sabda-Nya
kasih-Mu
umat-Mu
suci.
28. HATI YESUS PENUH
(4 ayat)
2.
1.Dalam
Dalam
Dipikiran
Hati Yesus
ladang
Yesus
penuh
Yesus
engkau
kasih
adabagimu
di
kerjaan
ingat
4.3.
rumah
Yesus
adalah
tempat
Bagaikan
Kasih
Yang malaikat
suci
cahaya
itu dan
kasih
surga
sinar
yang
suka
yang
sungguh
lakukan
hangat
senang
mulia
aman
dan
slamat
Mengapa
Mengapaberlengah
bersusah
takutlah pikiran
mencari
cari sahabat
kacau
kerja
Mengapa berumah ditempat sesat
Sedang
Sedangladang
ingat
hati Yesus
Yesus
Yesus
penuhlah
ta’
panggil
lupa engkau
berkat
bekerja
Sedang rumah Yesus seidakan tempat
29. BRIKANLAH, YA TUHAN
(3 ayat)
2.1.Sabda-Mu
Sabda
yang
ku
trimaPrisai
skarang
ya
3.
Brikanlah
ya
ya
Tuhan
Tuhan
roti hidup
hidup
Hu
Yang
Kepada
bembri
ku skarang
lindugandengan
dengancukup
cukup
Berkatilah juga sperti dulu
Jiwaku
Sucikan
yang
hatilapar
ku brikanlah
kenyangkanlah
trang
Lepaskan jiwaku dari dosa
Bri
Oleh
akupun
sabdasegar
Allah ya
akuRoh
menang
Allah
Jadikanlah aku milik Yesus
30. RAJA KEKAL, PIMPINLAH
(3 ayat)
1.
Raja
Raja
kekal
kekal
pimpinlah,
pimpinlah,
kami
kami ta’kan
sedia
2. 3.
Raja
kekal
pimpinlah,
alahkanlah
dosa
berprang
gentar
Kesucian brikanlah oleh rahmat Yesus
Musuh
Oleh kuasa
Mu pasti
Allah
kalah
kamikuasa
pasti Mu
menang
besar
Bukanlah oleh pedang atau senjata prang
Salib
Kami
Muskarang
ditinggikan,
bersedia,
Memberikan
Brikanlah
kami
Tetapi oleh cinta kami akan menang
kekuatan
trang
Raja
Makota
kekal
diseidakan
pimpinlahbagi
pada
orang
kemenangan
menang
31. Kasih Surga Yang Terindah
(4 ayat)
4.1.2.
Jadikan
3.Kasih
Hembuskanlah
Engkaulah
Surga
kami baharu
yang
yang
Rohu’l
berkuasa
terindah
sempurna
kudus
turunlah
melepaskan
dalampada
hati
Yesus
yang
umatMu
kami
duka
Slamatlah oleh kasihMu dari mati dan dosa
Agar
Dalam
Curahkan
Almasih
kamirahmat
bertahtalah
yang tulus
berlimpah
dan
bri perdamaian
sucikanlah
kuduskanlah
hati
jiwa
Kami klak tiba di Surga dalam negri yang mulia
umatMu
Yesus,
Engkau
Engkau
Tuhanberkasihan
berkuasa awal
kasihMu
dan akhir
ta’ terduga
iman
Kami klak trima makota dan pandang muka
PadaMu kami berbakti oleh kemurahanMu
Marilah
Buangkan
dan berkrajaan
dosa
Yesus
dari jiwa
dalam
brikanlah
hati yang
Kamipun tiada berhenti
kemenangan
bersrah
memuliakan NamaMu
32. Sperti Bapa Kasih Anaknya
(4 ayat)
4.
2.
1.
3.Sperti
Sperti
Spertibapa
bapa
bapayang
sambut
kasih
kenal
tetap
anakNya
anakNya
anakNya
teguh
Allah
Tuhan
Tuhan
mendengar
mengenal
mau
mengasihi
trimaorang
kita
orang
yang
yang
berdosa
mengeluh
berdosa
lemah
Dipanggilnya
DiDipliharanya
Bila
dengarkannya
bersusah
pulang
dalam
dibrinya
doa
dengan
yang
kasihNya
legah
kasihNya
lemah
Ia
DiDikasihnnya
menunggu
suruh
Janjinya
harap
benar
dengan
dibrikan
dalam
slamanya
sabarNya
NamaNya
RohNya
33. Hai Pujilah Nama Yesus
(4 ayat)
Hai
pujilah
nama
Yesus
beserta
3.
Hai
4.
Dengan
sgala
kaum
malaikan
dan
bangsa
di surga
dikita
dalam
2. 1.
Hai
kamu
umat
tebusan
yang
dipilh
malaikat
sembah
dunia
Yesus
Allah
Bawalah
makota
mulia
dan
Puji
Memuji
Dia
yang
dimulia
sana
dan rajakan
Yesus
Puji
DiaDia
yang
slamatkan
dan rajakan
rajakan
Yesus
Yesus
Puji
Memuji
Dia Dia
yang
dimulia
sana dan rajakan Yesus
Bawalah
makota
mulia dan
Puji
Dia yang
slamatkan
dan rajakan
rajakan
Yesus
Yesus
34. Ku Puji Tuhan Yang Jadikan
(2 ayat)
puji
Tuhan
yang
brikangunung
makanan
1.2.KuKu
puji
Tuhan
yang
jadikan
dan
manusia
lembah
Dengan
sabda di jadikanNya
alam
semesta
Yang
menghaparkan
lautan dan
bentangkan
mega
Sungguh ajaib kejadian yang diciptakanNya
Matahari bercahaya menurut printahNya
Satu pun tiada luput dari pandanganNya
Bintang bulan turut serta nyatakan kuasaNya
35. Ada Tempat Diam Teduh
(3 ayat)
1.
3.
2. Ada
Adatempat
tempatdiam
perhentian
penghiburan
teduh dekat
dekat
di hati
di hati
Hu
Hu
Tempat
Tempattiada
penuh
dosa
perdamaian
keluh dekat
dekat
di hati
di hati
Hu
Tempat kita jumpa Tuhan
Hu
dekat di hati Hu
Reff:
Oh Yesus Juru Slamat di utus oleh Hu
Brikanlah kami tempat dekat di hati Hu
36. Tuntun Aku Agar Kakiku, Tuhan
(4 ayat)
3.2.
1.Brikan
Tuntun
rahmat
kasih
aku yang
agar
kakiku
menguatkan
aku
4.Brikan
damai
padahidupku
jiwakuTuhan
Tuhan
Tak
Mencahayakan
Dikan
hadapan
terglincuh
sgala
sinar
waktu
pencobaan
kasihMu
Brikan
perhentian
yang
ta’berjalan
terduga
Meskipun
Meskipun
Bila
kesusahan
dunia
jalan
coba
penuh
menimpa
menceraikan
kesukaran
aku
Dan
meski
jalanku
di timpa
taufan
Ku
Ku
Ku
slamat
ta’
tinggal
takut
sebab
karna
setia
di kepadaMu
hentar
dekat
Tuhan
Tuhan
Ku
akan
tiba
slamat
di Surga
37. Apabila Damai Perjalananku
(4 ayat)
4.3.
2.Oh
Segala
Meskipun
1.Tuhan,
Apabila
dosaku
lekaslah
sidamai
jahat
ditanggung
menggoda
perjalanku,
datang diYesus.
awan,
aku,
Atau
Percayaku
Dengan
Diatas
ombak
kayu
kemuliaanMu;
tetap
kras
salibNya;
memalu;
teguh;
Karna
Skarang
Nafiri
ApaYesus
pun
berbunyi
aku
nasibku,
akan
bebas
datanglah
datang
oleh
aku berseru:
kuasaNya,
membantu,
Tuhan,
DarahNya
“Baiklah,
Pujilah
ItupunTuhan,
baiklah
tertumpah
baiklah
hai
bagiku.
bagiku.”
jiwaku.
bagiku.
Reff:
Baiklah, bagiku, Baiklah, baiklah bagiku!
38. Tuhan, Pimpinlah Aku
(3 ayat)
Engkau
benteng
jiwaku,
aku
harap
3.1.2.
Tuhan
Tuhan
pimpin
pimpinlah
aku trus,
aku,
pada
sampai
jalan
hujung
yang
padaMu
jalanKu
lurus
Kalau
aku
diaku
goda,
KasihMu
membri
Sampai
SertaMu
negri
yang
slamat,
indah,
KasihMu
tempat
membri
ku kuasa
lihat
Yesus
berkat
Reff:
Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku
Dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku
39. Lebih Besar Dari Kasih Ibu
(3 ayat)
2. 3.
1.
Yesus
Sgala
Lebih
minta
besar
keindahan
percaya
dari kasih
isipadaNya,
Surga,
ibu,
Adalah
Jadikanlah
Ta’ melebihi
kasihnya
DiaPenebus
pemimpinmu.
Tuhan Yesus.
kita.
Cukup
Ialah
KuasaNya
untuk
yangmengampun
termulia
lebih darididunia,
sana,
dosamu,
Yesus yang maha indah.
Reff: Maha indah, ya maha indah,
Yesus raja yang aku sembah,
Tiada sahabat melebihiNya,
Yesus yang indah, ya maha indah.
40. Tiada Lain Pelindung Sperti Yesus
2.3.
1.Yesus
Tiap
Aku hari
suka
tlahTuhan
dapatkan
saksikan
bri janji
dari
aku dalam
yang
hal Yesus
baru
dosa
Hatiku
Yang
Bertambahlah
menjadi
pun penuh
sahabatku
akukeluh
insafyang
kasihNya
yangsukar
erat
Perobahan
Tapiku
Tapi ta’kan
diangkat
dalam
ku mengerti
oleh
diriku
tangan
segnapnya
tebus
Yesus
itu
Dan
Sampai
Hanyalah
dipimpinnya
klakoleh
ku lihat
kasih
di jalan
Yesus
Juruslamat
yang
di Surga
benar
Reff: Tiada lain pelindung sperti Yesus
Tiada lain sahabat sperti Dia
Tiada lain penebus boleh hapus dosa
Aku dipliharaNya
41. Yesus Spertinya Gembala
(3 ayat)
1.
3.
2. Yesus
Engkau
Ya Gembala
spertinya
sudah
pimpin
janji
gembala,
pula,
kami,menjemput
kami
pada sperti
jalan
yang
dombaNya
yang
tersesat
lurus
Dia
Tuhan
Agar
pimpin
engkau
kami
danjangan
amat
menjaga,
murah,
lari,slama
pada
menolong
dari
kami di
kandang
orang
dunia
yang
penat
kudus
Tuhan
Tuhan
Tuhan
Yesus,
Yesus,
Yesus,
Tuhan
Tuhan
Tuhan
Yesus,
Yesus,
Yesus,
kami
dengarlah
kami
datang
jadi
doa
pada
millikMu
kami
Mu
Tuhan
Tuhan
Tuhan
Yesus,
Yesus,
Yesus,
Tuhan
Tuhan
Tuhan
Yesus,
Yesus,
Yesus,
kami
dengarlah
kami
datang
jadi
doa
pada
millikMu
kami
Mu
42. Itu Nyata di Hatiku
(3 ayat)
2.
1. 3.
Mengapa
Meski
Boleh
ada
jadi
aku
yang
aku
taunyanyi
tidak
darahNya
fasih
karna
sucikan
lidah
derita
Meski
Untuk
Mengapa
ada
memasyurkan
yangaku
nyanyi
taukedatangan
Ia
karna
berkrajaan
snang
Yesus
dunia
Aku
Mengapa
Tapinyanyi
ku tau
aku
karna
pasti
mau
datang
sembah
trima Tuhan
Yesus
Allah
Itu
Itu nyata
nyata di
di hatiku
hatiku
Reff: Di hatiku mendengunglah cinta Yesus
Dihatiku sejak ku jadi milikNya
Dihatiku kunyanyi dan bercahaya
Dihatiku, dihatiku.
43. Kami Tlah Tinggalkan Rumah
(3 ayat)
1.3.
2.
Kami
Bukakan
Gembala
tlah tinggalkan
tirai
umat
yang
AllahHu
gelap
rumah
masuk
dari
Trima
hadapanMu
halamanMu
kami ini
Dan
Agar
Berdoa
dengar
kami
dalam
dengar
penebus
rumahMu
tetap
jiwakabar
disini
Bri
hati
hal
bertemu
yang
cintaMu
suci
44. Rahmat Tuhan
(3 ayat)
1.
2. 3.
Rahmat
Dosa
Rahmat
dan
Tuhan
duka
ajaibyang
sperti
tiadatak
taranya
glombang
terduga
Di
Hendak
Lebih
brikanbesarlah
membinasakan
pada yang
daripercaya
dosa
jiwa
Hai
Tapi
engkau
Iturahmat
tlah yang
nyata
yang
rindukan
dita’terbilang
golgota
Yesus
Mari
Sana
Tunjukkan
trima
tertumpah
skarang
slamat
darah
dari
rahmatNya
Yesus
Yesus
Reff:
Rahmat Tuhan yang membri keampunan dosa
Rahmat Tuhan lebih besarlah dari dosa
45. Salib di Bukit Golgota
(4 ayat)
3.2.1.
Pada
4.Salib
Ada
Pada
salib
satu
hina
salib
itu,
salib,
itu,
itu,
yang
yang
aku
di bukit
berlumur
di
tetap
tolak
Golgota
setia
dunia
darah
Suatu
Aku
Dan
Aku
mau
langgam
sedia
lihat
trima
ajaibnya
mendrita
siksa
dengan
dan
cinta
hina
cinta
hina
Karna
Tuhan
Pada
Atas
domba
klak
salib
salib
memanggil,
itu,
Allah,
itutergantunglah
Yesus
tlahaku
tinggalkan
mati
masuk
siksa,
Yesus
surga
surga
Bagi
Dan
Dan
untuk
memikul
aku
terima
jadi
yang
tebusan
kemulianNya
salib
tlah berdosa
golgota
dosa
Reff: Salib itu jadi cinta ku, hingga aku tiba
di surga
Ku berpaut pada salib itu, klak ku tukar
dengan mahkota
46. SUCIKAN HATIMU
(4 ayat)
4.
3.
2.
1.Sucikan
Sucikan
Sucikanhatimu,
hatimu,
hatimu,badan
oleh
slagi
di dalam
kuasaNya
di
dan
dunia
doa
jiwa
Carilah
Tundukkan
Yesus
Gunakan
Pemimpinmu,
Tuhanmu,
waktumu,
dirimu,dalam
pada
beserta
di mana-mana
sabdaNya
Yesus
RohNya
Tunjukkanlah
Pandanglah
Meskiyang
dalam
menuntun,
padaNya,
cinta,
duka,tolong
dan
tiru
pada
kesusahan
yang
kasihNya
kasihNya
lemah
Buangkan
Minta
Dan
Turut
tentu
berkat
selamanya,
sgala
engkaupun,
Yesus,
dosa,
jalanNya
dalam
cari
tibarahmatNya
hidupmu
diTuhan
surga
47. Ku Dengar Suara Almasih
(3 ayat)
dengar
suara
Almasih
berkata
padaku
2.1.Kudengar
3.KuKu
dengar
suara
suara
Almasih
Almasih
memanggil
pandanglah
padaku
padaku
Hai orang
yang aku
penat
trima perhentianku
Air alhayat
brimari
senangkan
jiwamu
Dan tentu senanglah hati sepanjang umurmu
susah hatiku
padaNya
KuMeskipun
datang padaNya
cepatkulari
meminum
airNya
Sudah di trangi hatiku oleh anugrahNya
Lekas
hatikuku
oleh
hiburanNya
Ku taksenanglah
lagi rasa penat
hidup
olehNya
Ku turut sabdanya lalu dapat perhentianNya
48. Lama Tlah Dirindu
(3 ayat)
2. Maukah
engkau
jalan, dalam
Tuhan
1.3.Lama
tlah
damai
imanSurga
teguh
Kasih
takdirindu,
terduga
dibri trangNya
dari
Dan
beroleh,
damai
dan
iman
Dan
berdoa
sungguh
untuknya
Agar
hatimu
pun senanglah
Turut
bebas
dariYesus
susah
TapikehendakNya,
perhentian,
tiada
di dapatkan
Persatuan
indah kita
dengan
Tapi harus
bersrah
di medzbah
Kalau
tiadalah
korban
medzbah
Hanya
olehnya
korban
medzbah
Reff: Apa engkau tlah srahkan di medzbah Tuhan
Segala nafsu hatimu
Engkau boleh dapat, perhentian dan rahmat
Kalau engkau bersrah pada Hu
49. Kami Hampiri Hu
(3 ayat)
1.
3.2.Kami
Brilah
Darihampiri
banyak
kemurahan,
Hu,
musuh,
yapada
Tuhan
darimilik
dunia
pembantu
Tuhan
itu
Mengkuatkan
Tuhan
Engkau
membri
jadisemua,
kubu,
slamat,
kami
lawan
akan
seru
dosa
kita
Ya
Tapi
Bapa
kami
pimpinlah,
lemah, brilah
kami kami
semua
kuasa
pinta
Sampai
Ya
Ya Tuhan
Bapa
dalam
kasihan,
rahmani,
surga,
bri
pada
serta
hiburan
kami
Bapa
Reff:
Waktu ini Bapa, kami datang
Tidak punya daya, brilah sayang
50. Hiduplah Dalam Aku
(4 ayat)
3.1.
aku
srahkan,
untuk
kehendakMu
4.
Tenang
aku
menunggu,
panggilanMu
2.Diriku
Hiduplah
Hatiku
aku
dalam
srahkan,
aku,
bebas
ya Yesus
darirajaku
dosa
Tuhan
Sedia
melakukan,
perintahMu
HadiratMu
Aku bawa
nyatakan,
padaMu,sgala
sgala
dalam
perkaraku
aku Yesus
Kemana engkau suruh, ke sana ku jalan
Aku
tak kan
melawan,
ataupun
mengeluh
Hiduplah
Mulai
skarang
dalam
aku,
ya Tuhan,
turut
kehendakMu
padaMu
ku
Hiduplah dalam
aku, ya Yesus Rajaku
bersrah
KarnakemulianMu,
Engkau hentarkan,
di dalam
Agar
nyata dalam
aku
kasihMu
Dan biar
jadi dapat
dalamsurga
aku *
Dunia
akukehendakMu,
tinggalkan,
agar
51. Ya, Yesus Ku Tlah Janji
(3 ayat)
2.3.1.Yah
Yah
Yah
Yesus
Yesus
Yesus
brilah
Engkau
ku tlah
akusudah
janji
rasatrus
hadiratMu
menjanji
bakti
muridMu
padaMu
Agar dosa dan tipu jauh dari hatiku
Biarlah
Dimana
Engkau
Engkau
jadi
ada
Tuhan
disitusahabatku
umatMu
Musuhku slalu dekat hendak menyrang
Dan
Ku tak
akutakut
pun bahaya
tlah janji
akubila
berbakti
Engkau
padaMu
dekat
Ku
Biarlah
Tapi
takYesus
akan
Engkau
kesasar
sahabt
jadimelindung
karna
tetap sahabatku
Juruslamat
jiwaku
52. Meski Aku Durhaka
(3 ayat)
kecintaan
Yesus,
tak
dapat
3. 2.
Meski
aku
durhaka,
Yesus
jadi
miliku
1. Oh,
Meski
aku
durhaka,
Yesus
mati
didugaku
gantiku
DibuangkanNya dosa, dan sucikan
Sebab
itu ku cinta,
Yesus Juruslamatku
hatiku
Ditumpahkan
darahNya,
membasuh
dosaku
Oh,DilindungiNya
ajaiblah cintaNya,
aku slamatkan
jadi milikNya
aku, dan
Sebab itu akujiwaku
s’rah, badan, jiwa
padaNya
53. Bri Aku Jalan Serta Mu
(2 ayat)
Bri
jalan
serta
Mu,
3. 1.
2.
Kalau
Ku aku
takut
Engkau
jalan
pimpin
sendiri,
tetap,
sperti
Henoch
waktu
dulu
karna
Penarikan
topan
dunia
menghampiri
lenyap
Dan
tetapkanlah
hatiku,
Banyak
Ku
berjalan
jrat menghadang
dengan
brani,
kaki,
dalam
perjalanan
itu
beribu
memikul
musuh
salibmembenci
Almasih
Meski pun
glaplah
jalanku,
Gelombang
Hingga
kupun
lihat
sangat
gerbangMu,
mendru,
bri
bri aku
aku jalan
jalan serta
sertaMu
Mu
54. Ya Tuhan, Iringlah kami
(3 ayat)
3.
1. Ya Tuhan, iringlah kami,
2.
sampai
tiba
bri
damaimalam
dan
tenang
dijalan
ke
rumah
Tetaplah
Engkau
menjadi,
Curahkan
berkat
dan
kasih,
Dalam ke
teduhan
hati,
tamu
setiap
seblum
kami rumah
pulang
satu dengan
Allah
55. Yesus, Kemudikanlah
(3 ayat)
3.
2.1.Aku
Sperti
Yesus
hampirlah
ibu
kemudikanlah,
budiman,
tiba, dimendiamkan
pantai
pada laut
negri
kehidupan
anaknya
permai
Ombak
Engkau
Meskitinggi
topan
dapatmenimpa,
menimpa,
tenangkan,ombak
batu
hatiku
karang
tetap
lautdi
yang
depan
damai
berglora
Engkau
Engkaulah
Karna Tuhan
pedoman
Tuhan
katakan,
lautan,
Tuhan,
Janganlah
pimpinlah
kelabuhan
ketaku
56. Bapa Dengar Doa Kami
(1 ayat)
Bapa dengar doa kami,
berkatlah yang harap padaMu.
Amin
57. Pada Akhir Kebaktian Ini
(3 ayat)
2. Brikanlah
1.
akhir
damai
kebaktian
Mu
padaini
kami
3. Pada
Bri rahmat
Mu
spanjang
penghidupan
bersama-sama
jagalah kami sepanjang
kami menyanyi
hari
Brilah penghiburan dan kemenangan
DanAgar
memohon
mulut kami
berkat
tak
Mu,
berdosa
ya Yesus
Bila habis peperangan di dunia
Seblumnya
Yang tadi kami
tlah puji
pulang
nama
keAllah
rumah
Brikan, ya Tuhan, perhentian surga
58. Ya Allah, Berkati Kami
(2 ayat)
2.
1. Ya
YaAllah
Allahsyukur
berkatibagi
kami,
Mu,sebab
brilah suka
injil
dan
slamat
damai
Mu
Kiranya
Isikanlah
kebenaran
hati kami
Mu
dengan
nyata di
kasih
hidup
yang
kami
permai
Tolong
Segarkanlah
kami tetap
jiwa
setia,
kami,
sampai
pada jalan
masuk
yang
di surga
sunyi
59. Tuhan Pliharakan
(4 ayat)
1.
2.
3.
4.Janganlah
Kalau
Doamu
Dalamdibuang
segala
akan
takut
dipencobaan,
ibu
dengarNya,
kesusahan,
bapamu,
Tuhan pliharakan
Meski
Pada
Keperluanmu
OlehNya
Tuhan
jauhsetan
hati
ada
dibrikanNya,
saudaramu,
dialahkan,
lindungan,
Tuhan pliharakan
Reff: Tetapkan hatimu,
tentu Tuhan pliharakan,
Pliharakan kamu, sepanjang umurmu
60. Ya Tuhan, Engkau Tlah Mati
(4 ayat)
3.
Aku
mau
beriman
turut
contohMu
1.
2. Ya
Dihadapan
Engkau
Bapa
tlah
mendoa
gantiku
4.Tuhan,
Diri
dan
hatikuEngkau
jadimati
milikMu
Tiap
hari
berjalan
Imanku
Aku
bertambah
semua
padaMu
jadi milikMu
Yesus
Ku srahkan
tak
tahan
satudihadapanMu
trimalah
itu
Agar
aku
slamat
ku
turut
sabdaMu
Tolong
PadaMu
kuatkan
kubakti
aku
memikul
inilah
janjiku
salibku
Waktunya
klak
datang
ku
pandang
mukaMu
Menarik
yang
sesat
pulang
padaMu
Dan
Skarang
berdoa
aku
slalu
ini tetap
jadi
milikMu
padaMu
Pimpin
aku
skarang
sbagai
milikMu
61. AKU DATANG KE SALIB
(4 ayat)
3.
2.
1. Aku
Hendak
Aku
4. Yesus
srahkan
datang
dapat
isi ke
padaMu,
jiwaku,
rahmatNya,
salib,penuh
miskin,
hartalama
dengan
dunia
buta
hatiku
dan
yang
kuasaNya;
lemah;
rindu
fana;
Dengar
Segnap
Nafsu
Dan sucilah
dunia
Yesus
jiwa dan
ku
bersabda,
hatiku,
wajib,
tubuh,
pujilah
buang
padaMu
"Akuanak
untuk
hapus
aku
dosamu!"
anugrah.
Domba
serah.
Reff:
Aku harap padaMu, Ya Domba di Golgota,
Dengarlah seruanku, Tolong aku, ya Yesus.
62. Tarik Aku, Ya Yesus
(4 ayat)
4.
3.
salib
salib,
aku
Domba
tunggu,
Allah,
harap
kudapat
ingat
dan
2.
1. Di
Dekat
Tarik
salibMu,
aku,
ya
Yesus,
Yesus
dekat
ku
ke
kasihMu,
percaya,
rahmatMu,
salibMu,
Sambil
Pimpin
akudari
aku,
menuju,
ya Yesus,
kemenerangi
surga
sepanjang
yang
baka.
Air
Cahaya
hidup
Golgota,
sana,
alirkan
padaku,
aku.
umurku.
Reff:
Di salib, di salib, Itu kemuliaan
Hingga di sebrang sungai, Dapat perhentian.
63. Suara-Mu Ku Dengar
(4 ayat)
4.2.1.
DarahNya
membawa
tebusan;
3.
Tuhan
Meski
SuaraMu
menjanjikan,
akuAlmasih,
lemah,
kudengar,
Tuhan
Iman
menjemputkan
dan
menguatkan;
kasihNya;
aku;
Anugrah
yang
penuh
Yesus
DanPikiran,
brikan hati
pun
dan
perdamaian,
jiwa, kasih,
Engkau
di dunia
yangdan
kebenaran
Agar hatiku yang
sucikan.
Surga
cemar, disuci darahMu.
Reff:
Skarang ku datang, datang padaMu,
Basuhkan aku skarang, di dalam darahMu.
64. Yesus, Aku Rindu Jadi Suci
(4 ayat)
2.
4. 3.
Ya
Ya
Yesus,
Yesus,
Yesus,
pandanglah
skarang
diaku
kakiMu
punaku
dari
aku
sembah
takhtaMu,
nantikan,
1.Ya
Ya
Yesus,
rindu
jadi
suci,
Dan
Dan
Dan
menantikan
aku
tolonglah
tau Tuhan
berkatMu
aku
tak-kan
membri
yang
tolakkan;
hatiku;
limpah;
Bertakhtalah
dalam
hatiku
ini;
Skarang
Brikanlah
Brikanlah
akupada
rahmatMu
hendak
ku hati
srahkan
itu
yang
padaku.
jiwaku.
baru.
Hapuskanlah,
Tuhan,
sgala
dosaku.
Reff:
Sucikan aku putih sperti salju.
Putih bersih, ya sperti salju,
Sucikan aku putih sperti salju.
65. Janganlah Lewatkan Aku
(4 ayat)
4. Engkau
2.
3. 1.
Biarkan
Hanya
Janganlah
Yesus,
dalam
akupenghiburku,
menghadap,
lewatkan
iman teguh,
aku,
hampir
yang
kucari
Ya lebih
Penebusku!
takhtaMu
Engkau
indah
Pilu
Dengarkanlah
Disanalah
Dari
danpada
duka
aku
sesuatu,
hatiku,
seruanku,
harap,sembuhkan,
di
dapat
dalam
janganlah
berkatMu.
dunia.
yalalu.
Hu.
Reff:
Yesus, Yesus, dengar seruku!
Waktu menjemput umatMu, ingatlah aku!
66. Ku Srahkan Hidupku
(3 ayat)
1.
Ku
tlah
srahkan
menderita,
hidupku,
sengsara
dandunia
tumpah
yang
2. 3.
KuKu
tinggalkan
surga,
untuk
fana,
darahKu
sangat,
Ku tinggalkan Bapa,
bagimu yang hina;
Supaya
Agar
oleh
olehnya,
itu, tertebuslah
engkau
dapat
engkau;
slamat;
Semuanya
Aku
tinggalkan,
Karnamu
Karnamu
semua
Ku
bri
Kuhidupku,
tanggung,
Apa yang
tinggalkan
?
Apa
Apa
yang
yang
kau
dibrimu
tanggung
? ?
Semuanya
Aku
tinggalkan,
Karnamu
Karnamu
semua
Ku
bri
Kuhidupku,
tanggung,
Apa kau
tinggalkan
?
Apa
Apa
yang
yang
kaudibrimu
tanggung?
?
67. Aku Sesat Dari Tuhan
(5 ayat)
1.
4.
5.
2.
3. Aku
Oh,
DarahMu
Akudengarlah
sesat
sudah
tak mau
slamatkan
dari
lama
sesat
seruanku,
Tuhan,
hilang,
lagi,
aku,
skarang
skarang
skarang
ku
ku
pulang,
pulang
Lama
Basuhkan
Aku
KasihMu
Engkau
bertobat,
ku buat
tlah
panggil
sgala
mati
kejahatan,
Yadosaku,
Tuhan,
kembali,
gantiku,
skarang
skarang
ku
ku
pulang
pulang
Reff:
Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang,
Ya Tuhanku, trimalah, skarang ku pulang.
68. Yesus, Ku Pikul Salibku
(4 ayat)
2.4.
3.Meski
1.Maju,
Hai,
Yesus,
jiwaku!
dunia
lengkapkan
ku sangkal
pikul
Cari salibku,
slamat
dirimu,
aku, Tuhan
skarang,
sambil
dengan
pun
mengikut
tinggalkan
di
iman
sangkalnya,
dan
Engkau,
dosa,
doa,
Surga
Dunia
Bersuka
Aku tersedia
hanyalah
buang
dan cari
semua
bagimu,
menipu,
berkat,
karnaMu,
Tuhan
tapi
rajinEngkau
pimpin
dalam
asal
Engkau
kesana;
usaha;
setia;
milikku;
Hampirlah
Ingat
Cita-citaku
Dukadalammu
takhabis
kan
yang
menyusahkan,
Roh
kerjamu,
keji,
Suci,
semuanya
Tuhan
ingatasal
pun
akan
ku
kasihMu
kasih
tinggalkan
bri upah,
Bapa,
tetap,
Ingat
Habis
Setialah
Ku dapat
juga
sgala
pikul
Yesus
harta
kesukaan,
salibmu,
mati,
yang apa
suci,
kalau
hingga
engkau
kalau
kasihmu
tiba
ku
tak
di
turut
mau
lenyap.
surga
Tuhan.
srah ?
69. Yesus Panggil Engkau Mari Pulang
(4 ayat)
3.2.
Yesus
tunggu,
ohengkau
lari
padaNya,
skarang
4.
1.
Yesus
Yesus
Yesus
memanggil
membujuk
panggil
dengan
orang
mari
yang
kasihNya,
pulang,
penat,
ini, skarang
ini; ini;
skarang
ini, skarang
Bawa
pada
kakiNya,
jangan
Berbahagialah
Mengapa
Bawa dosamu
padaNya
jauh yang
dari
bebanmu
kasih
percaya,
yang
yang
PadaNya
snang,
brat,
berlambat
lagi.
bertambah
perhentianNya
skarang
jauh
pergi.
sendiri
Ia bri. ?
Reff:
Yesus panggil skarang ini, Yesus memanggil,
Oh, pulanglah skarang ini !
70. Ya Yesus, Yang Berkasihan
(4 ayat)
4.
Dalam
surga
kita
akan,
pandang
2.3.
1.
Pimpinlah
Di
YaladangMu
Yesus,
kami
yang
kami
ke
berkasihan,
surga,
kerja,
meski
dan
mukaNya
Tuhan
masyhurkan
tinggallah
jalan berbatu,
serta
kasihMu
kami
Tiada
dosa
yang
ceraikan,
Pimpinlah
Jika
Tentu
Engkau
kami
kami,
ikut
yang
ya
juga,
menjaga,
Tuhan,
asalkekallah
jadikan
dekat
sgala
perhentian
susah
kami
padaMu.
pun
suci
lalu
Kitatopan
akan
puji mau
Dia,
bersama
umat
Jika
Pada
JejakMu
kamikami
kras
RohMu
memalu,
brikan,
ikut,
meski
dan
trangilah
gentar
pun
Tuhan
amat
hati
hati
susah,
kami
kita
Dalam
negri
yang
mulia,
yang
Tinggal
Tentu
Bila
lalu
dalam
Yesus
angin
akan
kami
ribut,
Tuhan,
bantu,
kami
asal
itulah
trima
kita
doa
Almasih
sediakan
mahkota.
setia
kami
71. Lenyap Nafsu Dunia
(4 ayat)
1.
3.
2.
4.Lenyap
Lenyap
Meski
Lenyap
setan
nafsu
idamanku,
kematian,
goda,
dunia,Yesus
Yesus
Yesustetap,
tetap,
tetap,
Meski
Hidup
Kutinggal
Kuasa
duka
Tuhan
dunia
sertaNya,
timpah,
brikan,
lalu, Yesus
Yesus
Yesustetap,
tetap,
tetap,.
Segala
Dalam
Aku akan
susahku,
yang
dunia
trima
fana,
ini, Disurga
Tiada
Perhentian
Akantempat
segra
klaksedap,
lenyap,
lenyap,
tetap,
Alam
Maut
Dosa
Dunia
lenyap
akan
akan
ini binasa,
fana,
lalu,
nanti,
Yesus
Yesus
Yesus
tetap.
tetap.
tetap.
tetap
72. Batu Zaman Itu Membri Lindungan
(3 ayat)
2.Batu
Diwaktu
teduh
atau
kesunyian,
3.1.Krap
kali
Zaman
peprangan
itu membri
membawa
lindungan,
susah,
Diwaktu
bergumul
melawan
setan;
Dan
Lalu
aku
aku
bebas
lari kepada
dari
kesusahan;
Tuhan;
Diwaktu
bahaya
dan
kesukaran,
Krap
Berdosa
kali penggoda
dan
lemah
mau
aku,
binasakan,
ya Tuhan,
BatuBatu
Tapi
Zaman
Zaman
itu membri
membrilindungan.
lindungan.
Reff:
Aku lari pada Tuhan,
Batu Zaman itu membri lindungan.
73. Di Bawa Salib Yesus
(3 ayat)
Di
salib Yesus,
Yesus,
ku dapat
1.
Di bayang
bawah
salib
aku
mau
2. 3.
Diatas
salib Yesus,
krap aku
melihat;
lindungan;
berdiri,
Tergantung dan menderita Yesus,
Aku rindukan
dariNya,
sinar
wajah
Disitu
aku bebaslah,
dari
dosa
keji,
Juruslamat;
Tuhan;
Itulah
rumah
bagiku, dipadang
Air
mataku
tercurahlah,
karna ku
Aku mau tinggalkan
dunia, yang tak
blantara,
insaflah
memuaskan
Tempat
lindungan
teduh,
bebas
Pedih
korban
kasih yang
Yesus,
bagi ku
yang
Bagiku salibNya
Yesus,
jadi kemuliaan
dari
susah.
hina
74. Aku Mau Menjadi Kristen
(5 ayat)
4.
1.
3.5.
2.Aku
Aku
Aku
tak
mau
mau
mau
mau
menjadi
bertambah
seperti
bertambah
sperti
Kristen,
Yesus,
Yudas,
suci,
kasih,
dalam
dalam
dalam
dalam
hati,
hati,
hati,
hati,
dalam
dalam
dalam
hati,
hati
hati
Aku
Aku
Aku
mau
tak
mau
mau
mau
bertambah
menjadi
bertambah
seperti
sperti
Kristen,
Yesus,
Yudas,
kasih,
suci,dalam
dalam
dalamhati
hati
hati
Dalam hati, dalam hati
Aku
Aku
Aku
mau
tak
mau
mau
mau
bertambah
menjadi
bertambah
seperti
sperti
Kristen,
Yesus,
Yudas,
kasih,
suci,dalam
dalam
dalamhati
hati
hati
75. D u k a
(3 ayat)
2.1.Dibalik
Bawalah
3. Yesus
susah
dukamu
mengerti
terdapat
pada
segala
suka,
Yesus,
duka,
sgala
dialah
sakit
disembuhkan
Sahabat
ada obatnya;
yang
Nyapermai;
luka jiwa;
Yang
Yesuslah
Haraplah
ada disisimu
Tabib
pada yang
kuasa
selalu,
penuh
kasihNya,
sediakuasa,
membri
jiwamu
tiada
hibur
seorang
sejahtra
dan ditolakNya.
damai.
dalamNya
Reff: Duka, bawa pada Yesus, skarang
bawalah,
jangan lagi kau tunggu; duka bawa pada Yesus
Ia lenyapkan sgala duka.
76. Raja Surga
(3 ayat)
3. 2.
Pakai
1. Jaga
Yesus
aku
gumulanku,
Raja
tetap,
mulia,
Tuhan
Yesus
Raja
surga,
surga,
surga,
untuk
alahkanlah
printahkan
critakan
musuh
hatiku
Kasiholeh
oleh
Allah;
Kuasa;
cinta
Brikan
Biarlah
Slamatkanlah
tiap
kehendakMu
hari kemenangan,
jiwa oleh
berlakulah,
aku,pimpinlah
brikan
hidup
dalam
kesukaan,
aku trus,
aku,Raja
Raja
Rajasurga
surga.
surga.
Reff:
Raja surga, Raja surga,
Hidup dalam aku, Raja surga
77. Marilah, Orang Berdosa
(3 ayat)
3.
Ya
Yesus-lah
Kebenaran,
jalan
ke
1. 4.
Marilah,
2. Mari
Darah
ikut
orang
Yesus,
umat
berdosa,
tertumpahlah,
suci, berjalan
caridan
rahmat
agar
ke
surga;
Tuhan;
kita
surga;
slamat;
Jikalau
Disana
engkau
kita memuji,
percaya,bersuka
engkauslamanya
dislamatkan
Percayalah
padaYesus,
Tuhan,dan
dantrimalah
slamat trimalah
Marilah kepada
berkat
Reff :
Percayalah pada Yesus, percayalah skarang,
Tuhan Yesus! mau slamatkan, slamatkan
skarang
78. Jangan Tunjuk Sedih
(3 ayat)
2.
3. Bawa
Bila
engkau
pada tunjuk
Tuhan,
sudah,sedih,
keluhmu
DihiburkanNya;
segnap;
1. Jangan
jangan
bersungut;
Critakan
Bantulah
pada
saudara,
Nya, yang
dalam
mengusir
sedihnya;
glap;
Dari pedih hati, tiada yang luput;
Padanya
Damai kabarkan,
& kuasa, dibri
kasih
padamu,
& rahmat;
Srahkan pada Yesus sgala tangisan;
Dan
Tuhan
didalam
tak biarkan,
susah,yang
engkau
caridibantu.
slamat.
Karna hanya Ia, yang bri hiburan.
79. Haruskah Yesus Sendiri?
(3 ayat)
3.
2.
1. Disurga
Kupikul
Haruskah
salib
aku
Yesus
menyembah,
penyrahan,
sendiri,
memikul
hingga
pada kaki
aku
salibNya?
Yesus,
bebas;
Oh
Ku
Klak
mau
tidak!
ku serahkan
trima
Karna
dari
pun
makota,
Tuhan,
kami,
dan
mahkota
ada
puji
salib
Namanya.
dari
juga.
mas.
80. Hampir Terbujuk
(3 ayat)
Hampir
terbujuk,
Inipercaya,
hari:
1.
3. 2.
Hampir
Hampir
terbujuk,
terbujuk,
dan
hampir
lalu;
Hampirterbujuk,
terbujuk,Yesus
jangan
Lari
Hampir
Hampir
terbujuk,
trima
tunggu.
Yesus;
Yesus
panggil
Mari
skarang
Hampir
Tetapi
tak
katamu:
briskarang:
menang:
Aku tunggu
Hampir
dulu,
arti
datang,
hilang,
Lain waktu yang senang, aku
Mari haitapi
yang
sesat,
jangan skarang
lambat!
Hampir
hilang!
datang.
Datang
81. Ya Allah Aku Mau
(5 ayat)
2.4.
Dan
hal
Yakub,
sudahlah
glap,
3.
5.
1.
Skarang
Nyatalah
Dan
Yasperti
Allah
bila aku
aku
aku
jalanku,
bangun
klak
mau naik
sperti
datang
serta
ketangga,
surga,
dekat
ingat,
Aku
berbaring
di tempat
senyap
Akan
Jikalau
Dimana
Disini
kusalibpun,
nyanyikan
malaikat
Tuhanpun
ku
naik
dengan
ada
mau
kedekat
angkat
surga,
suka;
Didalam
mimpiku,
hampir
kepadaMu
Dipanggilnya
Inilah
Perkataan
InilahBaitelku,
doaku,
itu,
aku,
hampir
hampir
hampir
kepadaMu
kepadaMu
kepadaMu
Hampir kepadaMu,
Hampir
kepadaMu, Ya
Ya Allahku.
Allahku
82. Berjalanlah Dalam Trang
(3 ayat)
1. Berjalanlah di dalam trang!
2.
3.
4.
Sampai
Dipimpin
Dan
Seumur
segra
kesudahan;
hidupmu
Roh
glap
Allah
lari
Sinar
Ingat
Masuk
Hatimupun
Allah
Yesus
persatuan
yang
sudah
menjadi
benderang
senang;
menang
trang
Dalam
Terangi
Di
Atas
segenap
kasih
kematian
jalanmu
surga
hari
Dalam
Terangi
Di
Atas
segenap
kasih
kematian
jalanMu
surga
hari
83. Berserah Kepada Yesus
(4 ayat)
2.
3.
4.
1. Berserah kepada Yesus
Segnap
Aku
Aku
Aku
turut
rasa
jadi
badan
hendakMu
kasihNya
milikMu
dan hati
Karna
Aku
Brikanlah
Ialah
buangkan
slamat
yangpadaku
yang
aku
nafsu
sembah
diberiNya,
kuasa
dunia
Harap
Oh
Aku
Sucikanlah
Tuhan
puji
dannamaNya
trima
mengasihi
hatiku
aku
Reff: Aku berserah, aku berserah
Pada Engkau Juruselamat
Aku berserah
84. Jadilah Tuhan KehendakMu
(4 ayat)
1. Jadilah Tuhan, kehendakMu!
2.
3.
4.
Penatlah
Engkaulah
Brikanlah
Ujilah skarang
aku,
aku,
Khalik,
Tolong,
Iman
percayaku!
aku
teguh!
ya
debu
Hu!
Kuasa
Penuhi
Aku
Jadikan
menyembah
sepenuh
akuaku
Dengan
sesukaMu,
DitanganMu,
dikakiMu,
RohMu,
Hiduplah
Jamahlah
Basuhkan
Aku menunggu
Engkau
aku
akuAgar
Sperti
di
Dalam
kakiMu
sembuh!
salju!
aku!
84.A. Tuhan Kasihanlah Akan Kami
(1 ayat)
Tuhan kasihanlah akan kami
Dan ajarlah turut hukum-Mu.
Amin.
85. Aku Dengar Yesus Panggil
(4 ayat)
4. 2.
1.
DianugrahkanNya
3.
Meski
Aku
Yesus
dengar
jalanku
jadi Yesus
Pemimpinmu,
klam
slamat,
panggil,
kabut,
dianugrahkanNya
meski
Yesus
aku dengar
jalanku
jadi
Yesus
Pemimpinmu
klam
slamat
panggil
kabut
Aku
Meski
DianugrahkanNya
Yesus
dengar
jalanku
jadi
Yesus
Pemimpinmu,
klam
panggil,
slamat,
kabut,angkat
aku
aku
akuikut
ikut,
ikut
salib
Ikut,
ikut
ikutlah
Tuhanku
Tuhanku
Aku
Reff: Aku hendak ikut Tuhan, aku hendak ikut
Tuhan
Aku hendak ikut Tuhan,
ikut Yesus, Juruslamatku
86. Hai Saudara Mengapa?
(4 ayat)
2.
1.Datang
Saudara
Hai saudara
sudah
mengapa,
sesat,
dari
tidak
hadirat
mau
Dalam
dunia
tiadalah,
perdamaian
4.3.
mengaku
dosa, Tuhan
takkan
hampir
Hua,
Yesus
yang
tetap
tolakkan
Marilah,
Dengarlah
panggilanNya,
lamabat,
Trimalah
Hai
saudara,
berkat
Marilahjangan
pada
Yesus,
Trima
perhentian
Haraplah
pada
Yesus,
Ia akan
slamatkan
datanglah!
Yesus
sedap!
Reff: Datanglah, datanglah, mengapa
kau lambatlah?
Datanglah, datanglah, hai saudara,
datanglah!
87. Pandanglah Yesus, Ya Bapaku
(4 ayat)
1.
3. 4.
Pandanglah
Brikan
2.
Diperdamaikan
Jiwaku
padaku
takut
Yesus
keampunan,
karna
dengan
ya Bapaku,
dosa,
Allah,
atas
yang
yang
oleh
dosa
bri
menyebabkan
kematiannya
hidupNya
dan kesalahan;
bagi
luka
Yesus;
kau;
parah
Brikan
Lindungi
Aku
Hidupku
turutlah
padaku
aku
hina
ya
sabda
kebenaran,
penuh
HuwAllah,
Allah,
dosa,
mengganti
yang
dalam
lindungi
tunjukkan
hidupMu
aku
hidup
jalan
dihidupNya.
yang
kejahatan
kemulia
surga
Reff: Lindungi aku dihidupNya, agar hidupku
jadi bersih;
Hidupku hina, penuh dosa, oleh hidupNya aku
suci
88. Hai Pujilah, Yesus Juruslamat Kita!
(3 ayat)
3.2.
1.Hai
Hai
Hai
pujilah,
pujilah,
pujilah,
Yesus
Yesus
Yesus
Juruslamat
Juruslamat
Juruslamat
kita!
kita!
kita!
Nyanyi
Yang
Hai
bumi,
tlah
puji
masyhurkanlah
mati
segnap
karna
tentra
dosa
kasihNya;
surga
kita;
Hanya
Juruslamat,
Yesus,Yesuslah
Khalik,
dan
yang
jalan
Khalik
bertakhta
keselamatan,
alam semesta,
selamanya,
pujibrilah
Yesus
Ia
hormat
Nabi,
yangkepada
Imam
tlah disalibkan
serta
NamanNya.
Raja.
Masyurkanlah
Yesus
Yesusdatang
akan gembalakan
Yesus
untuk yang
alahkan
umatNya,
gnati
dunia,
kita, dalam
kuasa,
puji Dia
hormat
perjalanannya
selama-lamanya
dan pujidi
bagiNya
dunia
Reff:
Puji Yesus dan mashurkanlah kasihNya,
Puji Yesus selama-lamanya.
89. Kemulian Sabda Tuhan
(4 ayat)
1.
2.3.
Kemuliaan
Bila
Roh Allah
sabda
bukakan,
Tuhan,
4.
Ya
Betapa
Tuhan,
berbahagia,
ajarkan
kami,
Teranglah
Membri
trang
firmanNya;
hatiku,
Memandang
Hidup dalam
Hu
cinta;
Allah;
Tetapi
Perbuatan
dosa
kita
mengglapkan,
nyatakan
Dan
Supaya
lihat
rindulah
sgala
sifatNya,
kami,
dan
kita
tutup
anak
trang
Allah,
itu,
Pandang
Di
dalam
muka
sabdaNya,
Allah,
Dan
Kita
tutup
anak
trang
Allah
itu.
Pandang
Di
dalam
muka
sabdaNya.
Allah
90. Percaya Yang Menang
(4 ayat)
1.Semua
2.
Kanan
Dalam
Orang
kiri
dunia
saleh
ada
banyak
umat
musuh
Tuhan
amat
yangdapat
pencobaan
dulu
menyerang
dari
kita,
kita,
kita
4.3.
orang
yang
menang
jubah
putih,
Pegang
Kekuatan
Majulah,
teguh
jangan
kita
pengharapan
tak
bertangguh
dapat mengalahkan
lantaran
tetaplah
percaya
setia;
dosa,
NamaNya
slalu
didepan,
Almasih
yang
suci;
Pakailah
Meski
Tetapi
tajam
ketopong
pada
panah
Almasih
slamat
setan mau
adalah
membunuh
lawanlah
kuasa;hati,
setan
kita
Nyalakanlah
percayamu
dan
branikan
Bangunlah,
Kuasa
DapatTuhan
kita
hai
lawan
orang
akan
setan
dapat
saleh,
asalkan
musuh
Pakaikan
dialahkan
percaya
percaya.
Haraplah
pada
Almasih
yang
patut
dipuji.
Reff:
Percaya yang menang, percaya yang menang
Ajaiblah percaya, yang alahkan dunia!
91. Aku Tak Akan Tinggalkan
(4 ayat)
1.
4.
3.
2.Aku
Bila
Bilatak
amat
tak
lautan
akan
ada
glap
bergelora,
awan
tinggalkan,
jalanmu,
glap,
Dan
Atau
Dan
Dan
engkau
sangkalkan
hatimu
menimpa
rasa
rasa
padamu,
bimbang,
engkau,
snang,
Peganglah
Biar
Aku
Maka
imanmu
akan
Aku
teguh
selamatkan,
akan
berharap,
imanmu,
jaga,
Sperti
Dengan
Dan
Aku pliharakan
akan
sungai
kuasa
brikan
yang
tangan-Ku;
engkau;
trang;
tenang;
Janganlah
Panji
Aku
Dalam
akan
panji
suka
pimpin
kemenangan,
takut
ataubahaya,
tetap,
duka,
Dan
Engkau
turut
Kubrikan
luruskan
slalu
akan
jalanmu
printah-Ku
jalanmu.
kibarkan.
trang.
92. Buangkan Dunia, Trima Yesus
(4 ayat)
2. Buangkan
dunia,
trima
Yesus,
3.4.
1.Buangkan
Buangkan
Buangkan
dunia,
dunia,
dunia,
trima
trima
trima
Yesus,
Yesus,
Yesus,
aku
salib-Nya
isi tampak
dunia
penghiburan
jiwaku;
senyum-Nya;
harapanku;
gnap fana;
Dan
terlindung
Yesus,
akuslamanyanyi
Aku
Trang
Tapiklak
kekal
di bri
pandang
kasih
olehdalam
sinar-Nya,
Yesus,
di surga,
sampai
muka
dijalanku
Yesus,
ke
selalu.
Tuhanku.
lamanya.
surga.
Reff:
Oh anugrah tak terduga ! Oh, kasih tak
disangkal !
Oh, tebusan yang sempurna ! Karunia hidup
kekal.
93. Eden, Taman Yang Terindah
(3 ayat)
2.Eden
Dalam
taman
hati
yang terindah,
berkeluh,
terbit
alammu
suka
pun
3.1.Sana
rumah
Juruslamat,
dan umat
tebusan,
cita,
Sana yang mendapatteduh
slamat,
memujikan Tuhan.
Karna
Pada hati
dengar
yanglagu
berduka,
merdu,
brikan
dari surga
hiburanmu.
mulia.
Reff:
Eden, taman yang terindah,Tempat damai teduh
Didalam sengsara didunia,Ku rindu
perhentianmu
94. Hai Skalian Orang
(4 ayat)
1.
3.
Seblum
skalian
orang
kita tiba
yang
mengasihi
trangindah,
itu;
Tuhan;
2.4.Hai
Susahlah
Mari
berjalanlah,
hatinya
yang
kedinegri
negri
tak kenal
yang
Tuhan;
Beribu
Hendaklah
padang
kamupun
yang indah;
datang,
beribu
hendaklah
padang
yang
Akan
Sapulah
tetapi
air
umat-Nya,
matamu,
sapulah
akan
tetapi
air
umat-Nya,
matamu,
kamupun
indah;
datang,
Bersorak-soraklah,
Bersuka-sukalah, bersuka-sukalah.
bersorak-soraklah.
Yang
Menyanyi
kita mau
pujian,
lalu, menyanyi
yang kita mau
pujian.
lalu.
Reff:
Berjalan ke Sion, Kota Sion yang teridah,
Mari, berjalan ke Sion, Kota Allah yang termulia.
95. Barang Siapa Dengar, Serukanlah
(3 ayat)
3.2.
1.“Barang
Barangsiapa
siapamau!”
sedia,
dengar,
teguh
datang
serukanlah!
janji-Nya,
lekas!
“Barang
Pintu
Kabar
blum
siapa
keslamatan
tertutup
mau,” masuklah
tahan
sluruselamanya,
dunia,
bebas,
“Barang
Masyhurkanlah
Hanyasiapa
Tuhanmau,“
Yesus
skarang
Slamat
boleh
kabar
dibri
bri lepas,
mulia;
Tuhan,
“Mari,
“Mari, barang
barang siapa
siapa mau!”
mau”
Reff: “Barang siapa mau, barang siapa mau”
Kabar slamat ini brilah orang tau; Allah, Bapa
kita, jemputkan engkau; “Mari, barang siapa
mau !”
96. Ku Dengar Lagu Yang Senang
(4 ayat)
2. Aku
Damai
oleh
salib
Yesus
Yesus
)) )
1. 4.
3.
Ku
Bila
dengar
tinggal
Yesus
lagu
nanti
dalam
yang
datang
senang
Yesus(datang
(Yesus
(senang
Damai
oleh
tebusan-Nya
(Terang
Yesus
Rayuan
Hatiku
Disisi-Nya
dari
akan
surga
ada
bergirang
damai
trang((damai
(girang
) )))
Tiada
lain alasannya:
anugrah
Tuhan.
Damai
Berkat-Nya
Ku nyanyi
perhentian
berulang-ulang:
aku dapat
yangDamai
grang:
indah:
Damai,
Damai,
Damai,
anugrah
anugrah
anugrah
Tuhan.
Reff:
Damai, damai, damai anugrah Tuhan Oh, damai
ajaib dan permai,
Damai anugrah Tuhan.
97. Bila Yesus Akan Mengumpulkan
(3 ayat)
3.2.1.
Marilah
Kita
Bilaakan
Yesus
pertetapkan
mendengar
akan mengumpulkan,
hatimu,
suara-Nya,
teguh“Sabas
sgala
menuju
bangsa
hamba
kedi
yang
surga,
depan-Nya,
setia”,
Atau
BilaBagaimana
tiba
gemetar
nantidihadapan-Nya,
waktu
kita akan
itu, kita
tahan,
klak
karna
dimuka
bersukaditolak
pengadilan-Nya.
oleh-Nya.
suka.
Reff: Dia akan kumpulkan gandum-Nya, dan
sekam akan dibuang-Nya;
Bagaimana kita akan tahan, Di muka
pengadilan-Nya ?
98. Satu Saja Ku Ingini
(4 ayat)
4.2.
1.Meski
Satu
ku
saja
jaga
ku
jalanku,
ingini,
dari
dandari
pada-Mu,
menahankan
Aku
3.
Jikalau
gemar
hatiku
akan
khayal,
bersih,
lebih
padaMu,
luasya
pikiran;
Tuhan;
pandanganku;
Almasih;
Baik
Sia-sia
oleh
usahaku,
air,
maupun
api,ialah
aku,
ku minta
ya Tuhan.
Tuhan
Tetapi
Dalam
yang
hidup-Mu
lebihsucikan
kekal,
yang
suci,
hati
ku
lihat
yang
sucikan.
kasihMu,
suci.ya Hu.
Reff: Sucikanlah aku, Tuhan, dalam api pun
baik juga;
Asal saja kesalahan, Engkau buangkan, ya
Bapa.
99. Pada Waktu Kesukaan
(4 ayat)
2.3.1.
Kesukaan
takkita
terduga,
umat-Nya;
4.
Di surga
berjumpa,
dan tak
lagi
Lamalah
mereka
kerja,diperoleh
tugasnya
amatlah
Pada
waktu
kesukaan,
penuaian
dunia;
bercerai;
brat;dan
Amatakan
rindulah
mereka,
hendak
pulang ke
Yesus
berkrajaan,
menghukumkan
surga.
Habis
nanti sgala
susah,
surga
Segra
hilanglah
bebannya,
tak lagi
rasa yang
penat.
dunia. dalam
permai.
Dan
disanalah
mereka,
akan
hidup
slamanya;
Surga
jadilah
warisnya,
tiada
lagi sengsara;
Semua
orang di
tuntutlah,
dihadapan
takhta-
Tiada
lagi kesusahan,
dosa
disana;
Nya;tiada
Tuhan
hantarkan
ke surga,
waktu
jemput
umatTuhan
akan
bri makota,
waktu
jemput
umatTuhan
datang
melepaskan,
waktu
jemput
umatNya.waktu
Tuhan
akan bri
pahala,
jemput
umatNya.
100. Betapa Teguh Persatuannya
(3 ayat)
1.
3.2.
Betapa
Apakah
Betapa
teguh
lagi
ringan
yang
persatuannya,
langkah-langkahku,
ku takuti, bersandar
bersandar
bersandar
pada pada
lengan
lengan
Tuhan;
Tuhan;
Damai
Damai
Bertambahlah
bahagia
ku dapatTuhan
dan
trang
bahagia;
akan
segnap
bri;bersandar
jalanku;
bersandar
bersandar
pada pada
lengan
lengan
Tuhan.
Tuhan.
Reff:
Sandar, sandar, sentosa dari bahaya,
Sandar, sandar, bersandar pada lengan
Allah.
101. Berkat Yang Tentu Tuhan Janji
(3 ayat)
3.
2. Berserah
1. Berkatkami
yangpada
tentuYesus,
Tuhan,
Tuhandamai
janji,
itu membrikan
Yesus
bahagia
menjadi
dibrikanNya;
kegemaran;
milik kami;
Umat
Turun
Kamitebusan,
memohon
malaikat Waris
pada
padakami,
Allah,
Allah,
membawa
disuci
turunkan
olehrahmat
kuasa
darah
dan
serta
Yesus,
anugrah.
kasih.
Reff:
Kami masyhurkan dan nyanyikan. Memuji
Yesus, spanjang hari;
Kami masyhurkan dan nyanyikan, memuji
Yesus spanjang hari.
102. Aku Tlah Mati Bersama Yesus
(4 ayat)
1.
4. Aku
3.
Tuhan
2.Tiada
tlah
Dalam
tau
mati
keluhan
segala
susah
bersama
dan
Yesus
kelemahan,
pencobaan,
Yesus,
slalu dekat,
hidupku
kepadaku
tiada
Iabaru
Ia
menanggung
kesusahan
didalam
bri kekuatan;
bebanku
dan
Yesus;
tangisan;
yang brat;
Aku
Yang
Segala
Kemanapun
memandang
tidak
dukaku
dilihat
dan
dirasa-Nya,
kemuliaan-Nya,
oleh
dimana
Yesus,
saja,
setiap
setiap
setiap
setiap
saat
saat
saat
saat
ku
ku
dipikirkan-Nya.
aku
dipimpin-Nya.
trima
milik-Nya.
berkat.
Reff: Setiap saat dalam kasih-Nya, setiap
saat hidup di-bri-Nya;
Aku memandang kemuliaan-Nya, setiap saat
aku milik-Nya.
103. Jalan Serta Jesus Slalu Sejahtera
(3 ayat)
3. 1.
Serta
2. Jalan
Serta
Yesus
serta
Yesus
aku
Yesus
aku
tidur
tak
slalu
dengan
sendirian,
sejahtra,
snang,
Meski
Meski
Mana
bayang
sobat
sajasangkal,
aku
maut
dipimpinkan-Nya;
keliling
Yesusaku
iringkan;
grang;
Waktu
Dengan
Aku bangkit
tidak
tiada
takut
Tuhan
akumeski
masuk
girangku
jalan
negri
glap,
hilang,
trang,
Sana
Jalan
Serta
serta
serta
Yesus
Yesus,
Yesus
aku tak
slamanya
oh, rasa
betapa
senyap.
senang.
snang.
Reff:
Dimanapun saja tidak ku gentar,
Jalan serta Yesus, Aku bergemar.
104. Slamat Di Lengan Yesus
(3 ayat)
2.
1.
3. Pada
Slamat
Lindungkanlah,
ribaan
di lengan
Tuhan,
ya
Yesus,
Tuhan,
aku akan
dan
dari
di
slamat,
ribaan-Nya,
kejahatan,
meski
Engkau
sana
banyak
yang
aku
kugodaan,
sentosa,
harapkan,
tiada
dan
Engkau
berbahagia.
ku terjerat.
Batu Zaman.
Dengar
Lepaslah
Biarlah
malaikat
aku
dari
sabar,
susah,
nyanyi,
sampai
bebas
laguEngkau
dari
dari surga,
takut,
datang,
dari
nama
sampaiYesus
sgala
terbitlah
bahaya,
dipuji,
fajar,
diaku
atas
dipantai
akan
lautluput.
surga
kaca. trang.
Reff:
Slamat di lengan Yesus, Dan di ribaanNya
Sana aku sentosa, Dan berbahagia.
105. Ada Satu Pintu Gerbang
(4 ayat)
Maju
dan
alahkan
musuh,
dengan
kuasa
4.3.
1.
2. Salib
Pintu
Ada kita
satu
rahmat-Nya
klak
pintu
letakkan,
gerbang,
terbuka,
diyang
sebrang
untuk
slamanya
semua
sungai
Yesus;
Yordan;
orang;
terbuka;
Selagi
terbuka
pintu,brikan,
carilah
upah Tuhan
Surga.
Yang
Kecil,
Makota
pancarkan
besar,
mas Tuhan
miskin,
sinar
palang,
kaya,
semua
pujilah
nyatakan
nama
kasih
undang.
Tuhan.
Allah.
Reff:
Oh gerbang rahmat! Apakah terbuka juga
bagiku?
Bagi aku? Terbukakah pintu?
106. Dalam Surga Tempat Baka
(4 ayat)
1.
4.2.
3.Dalam
Maju
Meski
Kalau
saja
surga
pun
jalanmu
meski
bebanmu
tempat
berduri,
penat,
baka,
berat,
dengan
ingat
tak
selagi
sakit,
pada
sabar
ada
duri
penat
dan
di
dan
berdoa;
Tuhan;
dunia;
susah;
Berjalan
Disana
Perhentian
Kalautrus,
hati
rumah
jangan
rasa
kekal
yang
penat,
dekat,
penat,
indah,
ingat
dalam
menuju
siapa
yang
rumahmu
tak
negri
Tuhan
rindu
yang
rasakan.
disurga.
kesana
mulia. ?
Reff: Tunggu tunggu, jangan bersungut,
Tunggu tunggu, jangan bersungut,
Tunggu tunggu, janganlah bersungut.
107. Sorakkanlah Prang
(3 ayat)
2.3. Tantang
1.
Tuhan,
Sorakkanlah
dengarlah
musuhmu,
prang,
seruan
majuhadap
dalam
kami,
musuhmu,
prang,
dan tolong
tentu
angkatlah
kita
berikan
akan
panji
rahmat;
menang;
Tuhan mu;
Pakailah
Bila
Prisai
habislah
dan
prisai,
panji
pe-prangan
berdiri
bercahaya
teguh,
ini,trang,
kita
berharaplah
dapat
kebenaran
makota
pada
pastilah
sabda
slamat.
menang.
Hu.
Reff: Bangkit, laskar ! keliling panji-Nya, setia
turut printahnya Tuhan;
Maju, maju, soraklah Hosana! Yesus,
Panglimamu, di depan.
108. Bila Kuperlu Yesus Dekat
(4 ayat)
1.2.
3.
4.Bila
Bila
Bilaku
ku
kuperlu,
perlu,
perlu,
Yesus
Yesus
Yesusdekat,
dekat,
kuat,
sedia,bila
dapat
tak
segala
ku
kan
memikul
bimbang,
doaku
biarkan
beban
dijawab-Nya,
dalam
bila yang
lemah,
sukar,
brat,
Spanjang
Duka
Dilepaskan-Nya
Ia sedia
diganti
jalanku
mem-bri
dengan
dari
di berkat,
jaga-Nya.
rahmat,
cemar,
bila
bila
bila
Bila
kuku
ku
ku
perlu
perlu
perlu
perlu
Dia.
Dia.
Dia.
Dia.
Reff:
Bila kuperlu Dia, Bila kuperlu Dia;
Yesus bri hibur dan gembira, bila ku perlu Dia.
109. Nama Yesus Amat Indah
(4 ayat)
3.2.
Aku
gemar
nama
itu, hatiku
di
hiburkannya;
1.
4.
Nama
Tak
Aku
dapat
Yesus
cintakita
nama
amat
katakan,
Yesus,
indah,
betapa
aku
Ia menghilangkan
suka
indah
nyanyikannamaduka;
Nya;
Nya;
Dihapusnya airmataku, tinggikan nama Yesus.
Ketakutan
Nama
Biarlahitu
sgala
pun
aku sembah,
nyanyian,
lenyaplah,
indahlah
memuji
ku cintanama
nama
namaYesus.
Yesus.
Yesus.
Reff:
Yesus nama yang indah ! Yesus indah sentiasa !
Yesus masyhurkan Dia ! Puji slama-lamanya !
110. Bila Laut Kehidupanmu Berglombang
(4 ayat)
4.
2.
1.
3. Adakah
Bila
Dalam
Bila laut
kamu
kesusahan
brat
kehidupanmu
lihat
hatimu
orang
dan
serta
yang
berglombang,
pencobaan,
kacau?
mewah,
Adakah
Ingat!
ingat
bila
tawar
Kelepasan
harta
brathati
salibmu
surga
dan
Tuhan
terlebih
rasa
diatas
mau
takindah,
bau?
brikan;
snang;
Berkat
Hitung
Dan
Hitung
malaikat
berkat
satu
berkatmu
satu
yang
Tuhan
sgala
dan
tak
juga
hatimu
dapat
berkatmu,
mau
dibeli,
yang
jaga,
dan
brat,
akan
spanjang
lihatlah
akan
kamu
bergemar
perjalananmu
kasih
trimaTuhan
dan
di negri
tak
dalam
padamu.
lagi
suci.
dunia.
penat.
Reff: Hitung satu-satu berkatmu, yang di brikan
Tuhan tiap waktu;
Satu satu hitung berkatmu, dan lihatlah kasih
Tuhan padamu.
111. Tempat Tinggal Kita Tiada
(4 ayat)
1.3.4.
Tempat
2.
Tempat
Hai
Tempat
jiwaku,
tinggal
tinggal
tinggal
berdiamlah!
kita
damai
sini
tiada,
tiada,
senang,
didunia
dan
bebas
nantikanlah
disanalah
inidari
yang
sgala
kota
waktumu;
fana;
Allah;
susah;
Tapi
Itulah
Turutlah
Jika
dalam
Sion
ku kota
bersayap
kehendak
yang
Allah,
indah,
skarang,
ada
Allah,
cahayanya
rumah
yang
akubagi
tentukan
terbanglah
amat
perhentianmu,
kita,
mulia,
kesana,
Yang
Cahayanya
Aku
Ada
tentukan
terbanglah
rumahamat
perhentianmu
bagi
kesana
mulia.
kita
112. Bapaku Kaya Rumah dan Tanah
(4 ayat)
4.
1.2.
3.
Rumah
Bapaku
Anak
Dulu di
ku
Allahku,
kaya
dunia
sesat,
rumah
ku
Juruselamat,
orang
tak
dan
pikirkan,
terbuang,
tanah,
pernah
karna
segnap
dan di
hilang
hidup
harta
surga
dalam
dalam
dunia
tersedia
penghidupan
miskin
jadi milik-Nya;
istana;
di dunia;
dosa;
Meski
Emas
Tetapi
Sekarang
merantau
dan
skarang,
perak,
Ia memohon
jauh
ku
intan
anak
dari
permata,
rahmat,
Tuhan,
rumah,
Bagi
Ia yang
“Pujilah
Menjadi
umat-Nya,
punya,
Allah!
waris
yang
sangatlah
Aku
Kerajaan
klak
anak
diangkat-Nya.
kaya-Nya.
Allah.
Raja.”
Reff:
Aku anak Raja, ya anak Raja!
Beserta Almasih, aku anak Raja !
113. Tuhan Batu Karang Kita
(4 ayat)
3.
Tuhan
serta
dalam
taufan,
pelindung
dalam
2.
1.4.
Siang
Tuhan
Oh Batu
malam
Batu
Karang
Karang
Tuhan
yang
kita,
jaga,
teguh,
pelindung
pelindung
pelindung
dalam
dalam
bahaya;
dalam
bahaya;
bahaya;
IaEngkau
slalu
meluputkan,
pelindung
dalamdalam
bahaya.
Meski
Ketakutanku
apapun
saja Penolongku,
hilanglah,
menimpa,
pelindung
pelindung
pelindung
dalam
dalam
bahaya.
bahaya.
Reff: Tuhanku, Batu Karangku, pelindung yang
Maha Kuasa,
Pemimpin pada jalanku, pelindung dalam
bahaya.
114. Ku Yakin Yang Bapaku Tau
(4 ayat)
1.
2. Ku
3.
Ku
4. yakin
Ku
yakin
Kuyakin
yakin
yang
yang
yang
yang
Bapaku
Bapaku
Bapaku
Bapaku
tau,
tau,tau,
tau,
angin
penghiburan
netapa
waktu
ribut di
akhirnya
yang
lemahlah
jalanku;
kuhidupku;
perlu;
aku;
Tetapi
Dan
Dengan
Dihalaukan-Nya
bila
kusaatnya
dijaga-Nya,
jamah-Nya
tiba,
awan
dan
yang
akuglap,
pimpin
terlindung
cinta,
keglapan
aku
jiwaku
dalamslamadi
sembuhkan-Nya,
hidupku
Nya,
lenyap,
Dan
Jiwaku
Aku
Keglapan
pimpin
terlindung
di sembuhkan-Nya.
hidupku
akudalam-Nya.
slama-Nya.
lenyap.
Reff: Bapa yang tau, angin ribut di jalanku
Bapa yang tau, mendiamkan angin itu.
115. Tabib Besar Ada Dekat
(4 ayat)
4.
2.3.
1.Pabila
Ketakutan
Hormati
Tabibklak
besar
dan
dihapuskan,
Tuhan
ada
puji,datang,
dekat,
Domba
oleh
Yesus
kita
Yang
namaNya
akan
yang
matike
berkasihan;
ganti
Surga;
Yesus,
kita;
Betapa
Aku
Hai
Disana
rindulah
orang
manis
kita
yang
dengarkan,
slalu
bunyinya,
berhati
snang,
kabar
nama
brat,
dandengarlah
slamat
memakai
Yesus yang
yang
suara
mahkota.
indah.
Tuhan.
Reff:
Lagu yang amat merdu, bagi surga dan dunia
Nyanyian amat merdu; Itu nama Yesus.
116. Aku Ada Sahabat
(4 ayat)
2.
1.3.
Krap
Aku
Ku ada
kali
critakan
Sahabat,
pada-Nya,
Terindah
Sebab
aku
bagiku,
dan
lemah
4.
Tuhan
tauaku
akujatuh,
rindu,
carisuka
jiwa
sesat,
dukaku
Teman
Tapi Tuhan
yang setia
kuatkan
amat,
aku,
yang
ku kasih-Nya
sandar
Disuruh-Nya
pergi
aku,
bawa
kabar
Ku critakan
pada-Nya;
sungguh;
sgala susah, dan
slamat;
kesenanganku;
Ia tak
Dan
akan
dengan
tinggalkan,
pelahan-lahan,
asalrahmat
akuaku
setia,
Dan
disuruhNya
nyatakan,
dan
Padaku Ia katakan,
dipimpinNya,
harus berusaha,
kasih-Nya,
Aku hendak berjalan, beserta-Nya.
Aku
beserta-Nya.
Aku hendak
hendak berjalan,
berjalan beserta-Nya.
117. Padaku Ada Sahabat
(4 ayat)
1. Padaku
2.
sahabat,
ajaib
4.
3. Padaku
adaada
sahabat,
ajaib
manis
benar
kecintaan-Nya
kematian-Nya,
kuasa-Nya,
budi-Nya,
Olehnyadiaku
terikat,
dekatlah
Padaku
bri-Nya
slamat,
olehaku
Penjagaan-Nya
Hadirat-Nya
pun
tetap
kuat,
dekat,
pimpin
pada
kepada-Nya;
pengorbanan-Nya;
hamba-hambaNya;
ke surga;
Dari
hatiku
tak
dapat,
terputus
tali
Tiada
yang
aku
tahankan,
dari
Apakah
Keindahan
boleh
ceraikan,
surga
pula,
jiwaku
yang
dari
cinta,
pembrian
Yesus,
menguatkan
Yesus,
aku,
Karna
Dialah
sahabat,
sampai
Hati,
harta
dankematian?
pikiran,
aku
serah
Aku
Neraka
berjaga
dan
kerja, klak
Tidak!
ku
trima
slama-lamanya.
slamanya.
Slama-lamanya
upahku.
!
118. Amat Merdulah Bunyinya
(5 ayat)
5. 1.
Almasih,
4.
2.Amat
3.Tiada
Pada
Lagu
merdulah
Raja
pintu
lagi
yang
Yang
air
mutiara,
merdu
mata,
bunyinya,
mulia,
terdengar,
tapi
selamatlah
Kristus,
senang
nyanyian
sinar
penghiburan
malaikat
yang
pengembara;
selamanya;
terindah;
surga;
bagi jiwa;
Dan
Kita
Kita
Betapa
Kita
memandang
slamanya
akan
pujisnang
Anak
sembah
bergemar,
sinar
bila
Domba,
Allah,
tiba,
indah,
di
di
di
disurga
surga
surga
di
surga
surga
mulia.
mulia.
mulia.
mulia.
mulia.
Reff:
Di surga, Di surga, oh, betapa senang masuk
surga;
Di surga, di surga, kekal dan mulia, oh, di surga!
119. Di Tempat Yang Lebih Tinggi
(4 ayat)
1.3.
4.
2.DiTinggi
Aku
Lain
tempat
mendaki
orang
diatas
yang
boleh
dunia,
gunungnya,
lebih
bertahan,
tinggi,
aku mau
dan
aku
dalam
hidup
lihat
rindu
dosa
cahaya
mau
slamanya;
lawan
berdiri;
mulia;
Tuhan;
Dan
“Ya
“Tuhan,
Tapi
oleh
Tuhan,
tetap
iman
angkatlah
tujuanku,
pimpinlah
menuju,
jiwaku,
ketempat
aku,
ketempat
ketempat
yang
yang
yang
tinggi
tinggi
itu.
itu!”
Reff: Tuhan, angkatlah jiwaku, lebih dekat
kepada-Mu;
Biarlah aku berdiri, ditempat yang lebih tinggi.
120. Betapa Snang Aku Kabarkan
(5 ayat)
3.4.
2.
5.1.
Aku
Aku
Aku
Betapa
pikirkan
akan
sudah
akansnang
memandang
trima
ditebus
Penebusku,
aku
makota,
Yesus,
kabarkan!
Yesus,
pada
dirumahku
besarlah
dalam
sehariHal
tebusan
kemuliaan-Nya,
yang
kesukaanku;
harian,
darah
di surga;
Yesus,
Aku
Segra
Rahmat-Nya
Langkahku
Aku
tau
nyanyi,
aku
yang
akan
dipimpin
yang
trang
puji
beserta,
selalu,
penuh
hadirat-Nya,
taurat-Nya,
hal
dengan
kasihan,
cinta
slamanya
Tuhanku
membri
Tuhan
jadikan
aku
aku
beserta
yang
disana.
lagu
milik-Nya.
heran.
surga.
aku.
Reff: Aku sudah ditebus oleh darah-Nya,
Aku jadi, Milik Yesus selamanya.
121. Ku Cinta, Ku Cinta
(4 ayat)
2.
1.
Ku
senang,
cinta, Ya
ku
bergirang,
cinta,
ku
cinta
ajaiblah
Yesus-ku,
Yesus,
3.
4. Ya
Siapakah
Yesus,
setara
Yesus,
dengan
sertamu
Raja
kuSalam;
slamat
Senangku
Ku
cintabahagia,
Penebus,
kekallah,
kubebas
cinta
dari
Allah-ku.
dosa.
Senyum
Betapa
dan
cintaNya,
bila
Engkau
oh sangatlah
dekat.
dalam
Ku Nama-Mu
cinta
Ku ingat
Tuhan-ku,
hartaku,
Tuhan-ku
itulah
surga,
pun tau,
tetaplah,
jadi laguku,
Ku puji, ku puji, dan bersoraklah,
Betapa
Betapa
besarlah,
ku rindu,
perbuatan
akanpenuhi
masuk
nyatakan.
sana.
Rahmat-Mu
dan cinta,
hatiku.
Hatiku penuhlah, dengan cinta Yesus.
122. Satu Masa Yang Tertentu
(3 ayat)
2.1.Satu
3.Satu
Satu
masa
masa
masa
akan
yang
akan
datang,
tertentu,
datang,
tubuh
hidupku
atas
yang
bumi
sini
fana
pun
kegelapan;
tamatlah;
rubuh;
Tapi
Dan
Tapi
akan
Tuhan-ku
akubangkit
rasa akan
girang,
aku,
bilang,
dan
sebab
masuk
“Masuk
surgalah
istana
dan
trima
tempatku.
perhentian.”
Raja.
Reff:
Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya slamatkan aku;
Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya slamatkan aku;
123. Adakah Yesus Lindung Aku
(4 ayat)
3.
4.2.
1.Adakah
AdakahYesus
Yesuslindung
lindungaku,
aku,bila
bila
waktu
musuhku
kuhatiku
buang
aku
berduka
serang?
gentar?
dunia? ?
Dan
Bila
Bila
Bila
aku
ku
malam
sangatlah
susah,
ber-crai
glap
berat
duka
dari
tudungi
bebanku,
sobatku?
hatiku,
aku,
Maukah
Dan
Airmata
Adakah
jalanku
Yesus
Yesus
pun
sangat
menghentar?
berlinang.
merasa?
payah?
Reff: Ya, aku tau Yesus lindung, Ia rasa
susahku;
Bila aku sangat murung, dan bimbang Yesus
lindung aku.
124. Janganlah Tawar Hatimu
(3 ayat)
2.
Kalau
bebanmu
brat,
danpercaya
engkau
3.
1. Janganlah
Janganlah
tawar
tawarsangat
hatimu,
hatimu,
sandar
hanya
dilengan
rasa
penat;
Yesus,
saja;
Pandang
Yesus,
Juruslamat,
Ia dan
slamanya
dekat.
Gemar
Tinggallah
lakukan
dalam
wajibmu,
kasih-Hu,
minta
klak
engkau
trima trima
kuasa.
upah.
Reff: Jangan undur, maju saja,
Jangan undur dalam susah, Tuhan akan
lindungkan;
Harap saja, harap saja, puji Tuhan dalam susah,
haraplah pada Tuhan
125. Apakah Jangkarmu Akan Tahan?
(3 ayat)
1. Apakah
3.
2. Di
Kalau
pantai
jangkarmu
berjangkar
emas kita
akan
diklak
atas
tahan,
tiba,
karang,
bila
sanalah
didan
timpa
kemudimu
pelabuhan
kesusahan?
Tuhankita;
pegang;
DiBila
negeri
Bila
hebatlah
angin
mulia,
kras
ombak
yang
datang
tenang
danmelawan,
topan,
dan trang,
dapatkah
tentu
tiada
jangkarmu
jangkarmu
lagi topan menyerang.
tetap
pun tahan?
tahan.
Reff: Pada kita adalah jangkar, yang tahan
ombak pun yang besar,
Terikat pada Batu Karang, berakar atas kasih
Tuhan grang.
126. Duduk Dekat Kaki Yesus
(3 ayat)
Dekat
kaki
Yesus,
brilah
aku
berkatMu;
2.Duduk
Duduk
dekat
kaki
Yesus,
tempat
yang
1.3.
dekat
kaki
Yesus,
dan
mendengar
sabdaNya;
Tilik aku denganberbahagia;
cinta, segarkanlah jiwaku;
Sana
ku buangkan
dosa,
dan
mendapatkan
Tempat
itulah
yang
indah,
aku
mau tetap
Bri
padaku
Roh Mu,
Tuhan,
sucikanlah
hatiku,
sana;
Tolonglah akurahmat;
critakan,
hal Engkau,
Duduk dekat
dekat kaki
kaki
Yesus, disana
di sanaku
kupandang
berdoa,
Duduk
Yesus,
Penebusku.
Hiburan, berkat dantrang,
kuasa, tiap hari ku trima.
CintaNya yang tak terduga, rahmatNya tak
terbilang.
127. Siapa Masuk Pintu Mutiara
(4 ayat)
4.
1.
3.
2. Siapa
Siapa
Siapanyanyikan
masuk
ketuk
akan letak
pintu
pintu
kemenangan,
salibNya,
tertutup,
mutiara,di
disurga,
surga,
di surga,
Di
di
di
disurga?
surga?
Dan
Dan
Serta
Dan
akan
memuji
trima
dengar
pandang
makota
lagu“Ku
tebusan,
muka
mulia,
tak kenal
Yesus,
engkaukah
engkau“,
Engkaukah
dia?
engkaukah
dia?
Akukah
dia?
Akukah
dia?
Akukah
dia? dia?
Siapa
Siapa
Siapa
Siapa
bersru,
akan
yang
yang
bertemu
tidak
akan
jalan lihat
didengar,
di lagi,
jalan
Raja,
dengan
mas,
minta
bebas
melihat
skalian
masuk,
dari
pemandangan
tidak
susah
kekasihnya?
ditrima?
dunia?
mulia?
Tinggal
Dan
TakSenang
trima
bersuka-suka
kekal
upah
dan
di negri
orang
girang
slamanya?
suci?
benar?
dengan
engkaukah
engkaukah
Engkaukah
bebas?dia?
Engkaukah
dia?
Akukah
Akukah
dia?dia?
Akukah
dia? dia?
128. Berdiam, Berdiam
(4 ayat)
1.
3.2.
4.
Berdiam,
Berdiam,
Berdiam,
Berdiam,
berdiam,
berdiam,
berdiam,
berdiam,
bisik
pintalah
karna
trima
pun
berkatNya;
jangan;
sucilah
doa;
Tempat
Berdiam,
Tenangkan
Berdiam,
inidan
sperti
dan
langkahmu,
tunggu,
dengar,
Firdaus
sembahlah
Tuhan
dengar
rasanya.
berfirman.
kabarNya
Allah.
Reff:
Berjalan perlahan, Tuhan mu hadir
Berjalan perlahan, datanglah hampir.
129. Sedap Harap Pada Yesus
(4 ayat)
4.
1.
3.2.
Aku
Sedap
Sedap
Sedap
girang
harap
harap
harap
tlah
pada
pada
pada
berharap;
Yesus,
Yesus,
Yesus,
pada
dan
dihapusNya
darahNya
percaya
Engkau,
menyucikan,
FirmanNya,
ya
dosaku,
Yesus,
Hidup,
Engkau
JanjiNya
Hanyalah
damai
Sahabat
tiada
oleh
dan
berobah,
percaya,
yang
bahagia,
tetap,
“demikianlah
aku
dibrikanNya
serta
dapat
aku
sabdaNya!”
slamanya.
ampunan.
padaku.
Reff: Yesus, Yesus, yang ku cinta,
setiawan selamanya;
Yesus, Yesus, yang terindah, sedap harap
pada-Nya.
130. Aku Jadi MilikMu
(4 ayat)
2.
1.4.Sucikan
Aku
3.
Meski
Oh,
jadipun
kesukaan
aku
milikMu
aku
dalam
tidak
ya
yang
kerjaMu,
Tuhan,
tau,
takTuhan,
terduga,
oh
oleh
besarlah
akan
kuasa
dihadapan
sgala
rahmatMu;
kasihMu;
maksudMu;
takhtaMu;
Bila
Engkaulah
Tapi
Bilaaku
ku
akudapat
sembah
rindu
pengharapan
perdamaian,
dalam
Allah iman,
di surga,
jiwaku,
baru
lebih
disenang
jadilah
dekat
sana
Tuhan
kehendakMu.
padaMu.
hatiku.
tunggu.
Reff: Lebih dekat tariklah aku, dekat pada
salibMu;
Lebih dekat, dekat, tariklah aku,
Dekat pada sisiMu.
131. Keperluan Besok, Tuhan
(3 ayat)
2.
1.3.
Tolong
Keperluan
Tolong
aku
Tuhan
besok
turut agar
dengan
Tuhan,
akusegnap
ku
jadi
tak
suci
cari
hati
Berserah
Dari
Tetap
dosa
setia
padaMu
pliharakan,
padaMu
Tuhan
tiap
ini
tiap
hari
hari
Tolonglah
Biarlah
Keperluan
perkataanku
aku hari
bekerja,
ini snangkan
padaku
kuasaMu
brihati
bri
Bibirku
Cintai
Ajar
memuji
aku
akuminta
dan
Engkau
iringi
doa,
spanjang
tiap
ini hari
harihari
132. Bawa Persembahanmu
(3 ayat)
3.
1.
2. Datanglah
Bawa
Meskipersembahanmu,
sedikit
pada
saja,
Tuhan,
yangsperti
dengan
engkau
engkau
kesukaan
bawakan
ada
Tuhan
KepadaNya
Tunjukkanlah
tidak serahkan,
pandang
kasihmu,
harta,
hatioleh
yang
Ia perbuatan
tak
pnuh
tolakkan
dosa
Tuhan
Ingatlah
Ia akan
tidak
orang
katakan:
memandang,
janda,
kaudan
bribrapa
yang
persembahannya
engkau
terbanyak
bawa
Hatimu
Segala
Meski
yang
persembahan,
sedikit
disrahkan,
saja, Tuhan
senangkan
tertinggi
akanharganya.
trima.
hatiNya.
Reff:
Bawa persembahanmu pada Juruslamat
Serahkan gnap hatimu dan trimalah berkat
133. Ku Kasih Pada Mu
(4 ayat)
2.
1.
Ku
kasih
padaMu,
padaMu,
karna
Yesus
kasihMu
milikku
4.
3.Kukasih
Di
Baik
negri
hidup
yang
baik
mulia,
mati,
yang
ku
kasih
slalu
Engkau
senang
Kubuangkan
Engkau tebus
dosaku,
aku, di
trimalah
salib itu
aku
Engkau
Engkau
akuaku
sembah,
puji, spanjang
di surga yang
umurku
trang
Engkau
Agar Penebusku,
aku slamat, Engkau
Tuhan yang
disiksa
indah
Sana
Baik suka
aku nyanyi,
baik duka,
dengan
tetap
mahkota
kukata
Ku
Kukasih
kasih padaMu,
padaMu, skarang
skarang ya
ya Yesus
Yesus
Ku kasih padaMu, skarang ya Yesus
134. Hai Kristen, Jaga!
(4 ayat)
4. 2.
3.
1.
Janganlah
Jaga
Kerja
Hai Kristen
apapun,
Tuhanmu,
bimbang,
jaga!
bahaya
buat
itu
karna
printah
dengan
yang
Yesus
datang
Tuhan
setia
dekat
Tameng
Janganlah
Sedia
Tetap
dan
memberi,
berjaga,
undur,
prisai,hiburan
tak
jangan
danprisai
pedang
putus
dan
di rahmat
blakang
diasa
tangan
Dan
Lawan
KasihNya
Bila
kalau
Tuhan
dengan
mau
bagaikan,
suruh,
menang,
brani,
tetaplah
air
musuhmu
alahkan
di padang
maju
musuh
itu
Berdiri
Berdiriteguh,
teguh,lawanlah
lawanlahmusuhmu.
musuhmu
Reff:
Gagah brani, gagah brani
Gagah brani, lawanlah musuhmu.
135. Sabda Hidup Kekal
(3 ayat)
1.
2.3.Nyanyikan
Kristus
Suara injil
mau
berulang-ulang,
menyatakan,
bri pada kita,Sabda
Sabda
Sabda
hidup
hidup
hidup
kekal
kekal
Yang
Dengarkanlah
Damaipun
sungguh
dan
elok
panggilanNya,
keampunan,
dan terang,
Sabda
Sabda
Sabda
hidup
hidup
hidup
kekal
kekal
Yesus
Sabda
DibriNya
Juruslamat,
yang
percuma,
terindah,
mau
yang
yang
membrikan
pimpin
briku ke
percaya;
rahmat
surga
Reff: Sabda ajaib, Sabda ajaib, Sabda hidup
kekal,
Sabda ajaib, Sabda ajaib, Sabda hidup kekal.
136. Aku Suka Critakan
(4 ayat)
4.1.
2.Aku
Aku
suka
critakan,
pada
kabar
yang
yang
blum
terindah
dengar
3.Aku
Aku
suka
suka
critakan,
critakan,
barang
kabar
yang
dari
surga
disurga
Yang
Yang
rindu
brikan
mendengarkan,
kesukaan,
lebih
kabar
dari
Injil
dunia
benar
Yang
Yang
penuh
brikan
kemuliaan,
kemenangan,
hal
atas
Yesus
sgala
dan
dosa
cinta
Dan
Aku
klak
suka
di dalam
critakan,
surga,
yang
kubriku
akan
bersuka
nyanyikan
Aku
Aku
suka
suka
critakan,
critakan,
karna
karna
banyak
benar
orang
itu
Lagu
Padamu
ceritra
ku
Yesus,
kabarkan,
yang kutlah
dan
pada
masyhurkan
dunia
Yang
Yang
sungguh
suka
mendengarkan,
menyenangkan,
kabar
hatiku
yang
sepenuh
brikan
trang
Reff:
Aku suka critakan, serta puji namaNya
Aku suka masyhurkan, hal kecintaanNya
137. Yang Dengan Tangis Menabur
(4 ayat)
1.4.
3.2.
Yang
Lihatlah
Taburlah
Embun
dengan
ladang
surga
trustangis
jangan
menyirami,
yang
menabur,
penat,
indah,
Bibit
Gandumnya
Menyebar
Jangan
yangtakut
tlah
bibit
mulai
tertanam
jiwamu
cinta
nyata
Meskipun
Lihat
Takkan
Indahlah
ladang
penat
rintangan
buahnya
masak
dan tertidur,
nanti,
sangat,
sudah,
Kesnangan
Rahmat
Yang
Penuaian
Tuhan
Tuhan
klak
karuniakan
tibalah
upahnya
hasilmu
138. Aku Kasih Tuhan Lebih
(4 ayat)
4.
3.1.
Ya
Tuhan
Penebusku
tlah bri
yang
kesenangan,
murah,
sertailah
kepada
2.
Ku
Aku
tau kasih
Tuhan
Tuhan
lebih
lebih,
dekat,
dari
dari
suka
teman
jiwaku
aku
dunia
dunia
Hingga
Jika tiada
kasih
diTuhan,
surga,
aku
tinggal
susah
di
KasihNya
Karna
Iatibalah
bagi
telah
yang
membri,
penat,
damai
lebih
dan
baik
rumahMu
slalu
dan
sejahtra
indah
Reff: Separuh blum dikabarkan, hal
kasihnya Tuhan
Separuh blum dikabarkan, hal darahnya
Tuhan
139. Ingatkanlah Nama Yesus
(4 ayat)
1.
2. Ingatkanlah
Nama
4.3.Mari
Nama
Yesus
danYesus
nama
sperti
sembahlah
Yesus,
amat
prisai,
indah,
Yesus,
kamu
waktunya
yang
menggemarkan
muliakanlah
menanggung
pencobaan
namaNya
hatiku
brat
Marilah
Raja
Nama
Jikaatas
puji
itu
Yesus
engkau
namaNya,
sgala
yang
raja,
pakai,
berkuasa,
dengan
sampai
tentulagu
slamadapat
tolong
yang
orang
lindungan
lamanya
merdu
yang penat
Reff:
Ingatkan namaNya, Juruslamat yang besar
Ingatkan namaNya, Juruslamat yang
besar
140 Aku Girang Sebab Bapa Kita
1.2.
3.Aku
Meski
Jika
girang
aku
ku lupa
dapatlah
sebab
Yesus
Bapa
nyanyikan,
dan
kita,
sesat,
trangkan
satu
Dia
kasihNya
nyanyian
tetap kasih
dalam
memuji
akuKitabNya
sangat
Tuhan
Kebenaran
Tentu
Balikinilah
pada
terdapat
jadi
Tuhan
nyanyianku,
aku
di situ,
rindu,
dan
oh
bila
crita
ajaiblah
ingat
yang
Yesus kasih aku
Reff: Aku girang yang Yesus kasih, kasih aku
kasih aku
Aku girang yang Yesus kasih, kasih juga aku
141. Aku Mau Yesus Sertaku
(4 ayat)
2.
4.3.Aku
Aku
1.
Aku
Aku
mau
mau
mau
mau
Yesus
Yesus
Yesus
Yesus
sertaku,
sertaku,
sertaku,
sertaku,
karna
Iaslama
bri
kukekuatan
lemahlah
takut
aku di
sendirian
dunia
aku
Ia yang memimpin aku, sampai tiba
SuaraNya
Ia pliharakan
Bila Tuhan
menghibur
aku,
dekat
Kanaan
memberkati
aku,
aku,lenganNya
dan slamanya
mengatur
melindungkan
jejakku
Reff:
Aku tak akan takut, karna dipimpin Yesus,
ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut
jejakNya
142. Orang Asing Di Pintu
(4 ayat)
3.
4.1.
2.
Hai
Sambutlah
Orang
Bukakanlah
dengarlah
Asing
Tamu
hatimu,
suaranya,
dipintu,
surga,
sambutlah
sambutlah
Sambutlah
sambutlah
Jangan
Yang
Sudah
Skarang
mengadakan
engkau
lama
pilihlah
menunggu,
bertanggu,
Dia,
pesta,
sambutlah
sambutlah
ambutlah
sambutlah
Dosamu
Sambut
Masukan
Diaseblum
diampunkan,
masih
Sahabatmu,
dipintu,
Ia pergi,
nanti
yang
menunggu
panggil
Klak
melindung
Ia
masuk
akan
sambutanmu,
jiwamu,
yang
angkat
suci,
danengkau
skarang
Almasih
memimpin
ke
undanglah
Anak
surga,
slamanya,
Bapa,Dia,
Sambutlah
143. Almasih Slamatkan
(4 ayat)
3.4.
1.
Dalam
Kita
sudah
topan
krasmendengar,
serukanlah,
sorakkan,
Almasih
Almasih
2.Dengan
Glombang
lautan
masyhurkan,
slamatkan
Almasih
slamatkan
Tuhan
Bangsa-bangsa
Masyhurkan
brikan
kabar
gemarkan,
benar,
Almasih
Almasih
Almasih
slamatkan
Pada
orangrahmatNya,
berdosa,
Almasih
slamatkan
slamatkan
Pada
hari yang nyanyilah,
duka,
gunung
dan
Pulau-pulau
hai lembah
samudra
Kabarkan
Bertempik
kelepasan,
sorak
padang
kamu,
pada bisikkanlah
bangsa skalian
glorakan
harapan
Hidup
Inilahkekal
kabar
diTuhan,
surga,
Almasih
Almasihslamatkan
slamatkan
Bumipun
memujikan,
Masyhurkan kabar itu, Almasih slamatkan
144. Bawalah Yang Hilang
(3 ayat)
2. Siapakah
1.
3. Kudengar
Dengarlah
hendak
suara
seruan
menolong,
Gembala,
Tuhan, mencari
yang
dari
domba
ditujukan
padang
yang
belantara
padamu
hilang?
Memanggil
Siapakah
Pergilah semua
cari
maudombaKu,
bawa
yangpulang,
sesat,
bawalah
kembali
agar
terlindung
pulang
kekandang
kekandang
di kandang?
slamat
Reff: Bawalah yang hilang, dari dunia yang
berdosa
Bawalah yang hilang, kepada Tuhan Yesus
145. Kalau Serta Tuhan
(4 ayat)
2. Tiada
1.4.
3.Kalau
Jika
Sgala
bayang
dengan
serta
beban
yang
Tuhan,
Tuhan,
kita,
glap,
kita
sgala
kita
sgala
hendak
slalu
duka
awan
jalan,
cita,
jalan,
lenyap
SenyumNya
Tuhan
Ia
DisinarkanNya
akan
lihatpimpin
sinar
dan ditanggungnya;
kan
slamanya;
muliaNya;
trang mulia;
Banyak
TakDalam
bimbang,tak
Ia akan
berkat
negri
bantu,
indah,
mulia,
takut,
orang
yang
tempat
tiadapun
yang
hendak
disedianya
selalu
bersungut
dibriNya
Pada
Bagi
Asallah
Setia
yang
yang
turut
turut
turut
turut
dan
dan
dan
dan
percaya.
percaya
percaya.
percaya.
Reff: Percayalah turut Sabda Allah,
Hanya itulah jalan,
Yang membri kesnangan.
146. Brilah Padaku Alkitab Yang Suci
(3 ayat)
1.
2.
3.
4. Brilah padaku Alkitab yang suci,
Yang
Yang
Waktu
menyegarkan
meringankan
tunjukkan
hatiku takut
jalan
langkah
segnap
dan
kehidupan;
susah;
jiwaku;
kakiku;
Brikanlah
Yang
Dan
Yang
menyatakan
trangi
pliharakan
Sabda
jalandalam
Yesus
kenegri
dariwaktu
sudah
dunia
yangsedih,
ini,
mati,
suci,
Tempat
Yang
Untuk
Dan
membrikan
tebus
tiap
tinggalnya
hari
dantrangi
kesukaan
slamatkan
orang
jalanku.
tebusan.
surga.
aku.
Reff: Brilah padaku Alkitab yang suci, lampu
yang trangi sluruh jalanku;
Isinya syarat, taurat, kasih, janji, yang pimpin
aku dalam hidupku.
147. Muka Dengan Muka Nanti
(4 ayat)
2.
3.4.
1.
Kurang
Bersuka
Oh
Muka
saat
trang
dengan
dimulia
hadapanNya,
ku muka
dan
pandang
senang,
nanti,
lenyap
skarang,
aku
bilalihat
pedih
kita
tirai
glap dan
Tuhanku;
bertemu;
sembunyikan;
duka;
Yang
Muka
Tapi
bengkok
Akudengan
bila
bergemar
Yesus
menjadi
muka
datang,
menanti,
rata,
pandang,
dan
nyatalah
Yesus
yang
Yesusglap
Juruslamatku.
kemuliaan.
jadi nyata.
Reff: Muka dengan muka nanti, aku lihat
Tuhanku;
Dalam muliaNya yang suci, dengan
Yesus bertemu
148. Bila Klak Bebas Dari Kerjaku
(3 ayat)
3. 1.
2.
Banyak
Bila
Bila klak
klak
sahabat
bebas
oleh klak
kemurahaNya
darikukerjaku,
bertemu,
Aku
Itu
Dan
mendapat
menambah
aku tibatempat
dikenegri
Sukaanku;
dibaru;
surga;
Dan
Dan
Tapi,
aku
aku
melihat
boleh
memandang
menyembah
senyuman
muka
Tuhan.
Tuhan,
Tuhan
Reff: Baru sempurna kemuliaan.
Itu saja cukup mulia, Itu saja cukup mulia
Kalau lihat nanti muka Tuhan, baru
sempurna kemuliaan.
149. Aku Tak Ingin Harta
(3 ayat)
1.2.3.
Aku
tak yang
ingin
harta,
peraktempat
dan emaspun,
Tuhan,
Kota
dosaku
amat
banyak,
mulia,
bagai
pasir
yangdi
terindah,
laut,
Hanya Surga kucinta,
tempat kita himpun,
Rumah
Darahmu
Bagi
ituumatNya,
layak, menebus
tebusandari
darahNya,
maut,
Oh, adakah
tersurat
Namaku
di sana?
Oh,
adabetapaku
dalam
Rindu masuk
JanjiMu,
ya
Allah,
Tuhan,
Oh
Dalam
KitabFirmanMu
Alhayat
yang
dikota
dalam
surga?
adakah
namaku
Tersurat
di sana?
Meski
banyak
Dosamu,
Aku mau
hapuskan.
Reff: Adakah tersurat, namaku di sana?
Dalam Kitab Alhayat, yang di dalam surga?
150. Damai Ajaib
(4 ayat)
3.2.1.
Dalam
Damai
4.
Pada
Jiwa
damai
malam
yang
yang
itu
indah
mendengung
penat
ku berbaring
ituyang
tidaktiada
ternilai,
dalam
senang,
penghiburan,
hatiku,
yang
tidursuatu
tersimpan
dalam
meliwati
nyanyian
lindungan
dalam
berjenis
amat
jiwaku,
Yesus,
merdu,
susah,
Seblum
Tiada
Lagu
Dan terplihara
manis
kuasa
glap ambillah
yang
apapun
dari
akubahaya
boleh
Yesus
tlah dengar
mencerai,
jadi
gerang,
teman,
itu,
membri
berbahagia
oh
slama
terimalah
umur
damai
oleh
damai
hidupku
pada
muliaNya
Bapa.
jiwaku
itu
Reff: Damai, damai ajaib, turun dari Bapa
di surga,
Oh, penuhilah jiwaku slamanya, dengan
damai kasih Allah
151. Ajaiblah Yesus, Juruselamatku
(4 ayat)
4.
1.2.
3.Bila
Ajaiblah
Ajaiblah
Segala
aku nanti
Yesus,
waktu
Yesus,
diangkat
limpahlah
Juruslamatku,
Juruslamatku,
Yesus,
berkatNya,
di
ajaiblah
yang
dalam
angkatkan
dipenuhiNya
kemuliaanNya
kepadaku,
pikulanku,
jiwaku
Selamat
DidirikanNya
DilindungNya
Aku mau
danselalu
kasihNya
aku
akutetap
memuji
di celah
yang
teguh,
Allah,
batu,
sempurna,
sepanjang
sebab
pancaran
Yesus
akan
umur
air
ku
puji
Penebusku
hidupku
di surga
Reff: DilindungNya aku di celah batu, yang
naungi pasir daga
DilindungNya dalam kasih yang penuh,
Ditudung oleh tanganNya, ditudung oleh
tanganNya.
152. Tariklah Aku, Ya Bapaku
(3 ayat)
3.
2.
1.Tariklah
Tariklah
Tariklahaku
aku,
aku,
oleh
Ya
yaPenebus,
Roh
Bapaku,
Suci,rapat
rapat
rapat
kepadaMu
PeganganMu
Lebih
Basuhkan
rapataku
dalam
jangan
putih
kasihMu,
terputus,
bersih,di
sucikan
jalanku
tempat
yang
pun
jiwaku
tentu
teduh
Reff.
Tarik, tariklah aku, lebih rapat padaMu
Lebih rapat, tariklah aku
153. Aku Orang Dagang
(3 ayat)
1.
3.
2.Aku
Aku
Siniorang
sembah
sunyi dagang,
senyap,
sujud, karna
aku
pada
Ikhlas
Allah
dosa
Bri
Disini
hormat
Darimenumpang,
jalan
dangelap,
telut, lari
hadapanNya
dunia
lekas
fana
Kota
Sini
Akubanyak
rindu
penuhnegri,
damai,
susah,
di sentosa
penuh
tempatdengan
yang
dan permai
tinggi
duka
Bertemu
Kesana
Surgaku
ku
kekasih,
rindui,
pergi,negri
negri
negrisuci
suci
suci
154. Jangan Ditaklukkan
(3 ayat)
1.
ditaklukkan
oleh
godaan,
tunjuk
3.Jangan
Smua dunia
orang
akan dapat
makota,
yang
2.
Meski
panggil
janganlah
dengar,
kekuatan
dan lekaslah
kemenangan
alahkan
oleh percaya
kalau
ada setan
jahat
sadar
Lawan
bertahan,
hadapan
setan
Hati dan
yang
baharu,
Teladan
yang
benar,dibrikan
tetaplahjuga
cari
Pandang
pada,
Yesus
yang
pliharakan
Pandang
pada
Yesus,
pujilah
Diasuci
Pandang
pada
Yesus,
yang
sungguh
Reff:
Mintalah Pemimpinmu, hiburkan dan kuatkan
Yesus sedia slalu, akan pliharakan
155. Sekarang Aku Milik-Mu
(3 ayat)
3.2.
1.Kesukaan
Apa
Aku guna
mau duniaku
jadi
kesnangan
milikMu,
buang,
dunia,
Hu,hampirlah
ajarlah
kalau
tiada
yaajarlah
Tuhan
Tuhan?
Karna
Aku
Dalam
NamaMu
mau
Tuhan
turutkubuangkannya,
penuhlah
kehendakMu,
senang,
tolong
hartaku
itu
hiburan
Tuhan
akulah
Reff:
Milikmu, sepenuh, itulah perjanjianku
Milikmu, sepenuh, skarang aku milikMu
156. Dalam NaungNya
(3 ayat)
2.
1.
3. Dalam
Dalamduka
naungNya
naungNya
ku berlindung
kami
kesukaan
slamat
dinaungNya
sentausa
sejahtra
Ku
Meski
Lalu
berlindung
hatiku
glap gulita
beroleh
dariribut
pencobaan
senang
timpa
Acap
Dalam
Akudunia
percaya
naungNya
tak Tuhan
dapat
jahatmenghiburnya
mau
tak berkuasa
plihara
Pada
Dalam
Aku
Tuhan
Yesus
ditebus
terhibur
slamat
jadi umatNya
berkekalan
dan tenang
Reff: Dalam naungNya dalam naungNya,
siapa boleh ceraikan?
Jiwaku tinggal dalam naungNya, slamat ku
berkekalan
157. Berdiri Karna Yesus
(3 ayat)
2.
3.
1.Berdiri
Berdiri
Berdirikarna
karna
karnaYesus,
Yesus,
Yesus,sambut
prang
kamu laskar
tak
panggilanNya
akan
palang
lama
Masuk
Angkat
Akan
prang
tinggi
lenyaplah
lawan
panjiNya,
dosa,
dosaengkau
skaranglah
selama-lamanya
pasti waktunya
menang
Yesus,
Turutlah
Kepada
pimpin
yang
Panglimamu,
tentraNya,
setia, mahkota
tiada
kekuatan
pernah
dibrikan
Ia bri
kalah
Hadapilah
Sehingga
Beserta Tuhan
Raja
musuhmu,
mulia,
Yesus,
dengan
kekal
klakberkrajaan.
diakui
gagahdunia
brani
Reff: Hai laskar Yesus! Berdiri teguh,
Angkat tinggi panjiNya,
Tak bolah, tak bolehlah rubuh.
158. Critakanlah PadaKu
(3 ayat)
2.1.
3.Critakanlah
Critakanlahpadaku
padaku
padaku,
hal
hal
dari
hidupnya
surga
hal bahaya
di Tuhan
atas
Hal
Yang
AkuYesus
orang
mengancam
dan
berdosa,
cintaNya,Yang
jiwaku
YangJika
Yesus
tidak
hilang
slamatkan
terbatas
Yesus,
Aku
Critakanlah
rindu
Critakanlah
mendengar
padaku
selalu
dengan
tentang
itu bri amat
hiburan
surganyata
mulia,
Pada
Karna
Critakanlah
waktu
aku berdosa,
yang
padaku
susah
Cemar
Halserta
tebusan
serta
berbahaya
Yesus.
lemah
Reff:
Critakanlah padaku, kabar dahulu kala
Critakanlah padaku, hal cintanya Yesus
159. Mari Kita Kerja Bagi Tuhan
(3 ayat)
3. Turut
Tuhanbagi
dengan
hatikerja
rendah,
2.
1. Mari
Mari
kita
kita critakan
kerja
kasihNya,
Tuhan,
pada
dengan
semua
lakukanlah
sgala
pesanNya
hati yang
manusia
senang
Slamatlah
jiwamu
oleh sudah
Yesus,
darisudah
dosa dan
Tuhan
Sgala yang
YesusTuhan
slamanya
setia,
pesankan,
sengsaraNya.
kerjakanlah
mengorbankan
dengandiriNya
bergirang
Reff:
Kerja bagiNya dengan bergemar, dengan
bergemar
Kerja bagiNya, dalam kebun anggurNya
160. Rahmat Bapa Bercahaya
(3 ayat)
2.Rahmat
MalamBapa
dosa
sudah
tiba, dari
ombakpun
Lampumu
slalu
nyalakan,
bagi
yang
1.3.
bercahaya,
menara
bergemuruh
hanyut
lelap
Tuhan
Matapekerjaan
rindukan
cahaya,
dari
labuhan
itu
Yang
mau
cari pelabuhan,
dalam
malam
Tapi
kita, menerangi
labuhan
yang gelap
Reff: Pancarkanlah trang lampumu,
menerusi gelombang
Supaya dapatlah kamu, slamatkan yang
terhilang
161. Jauh dan Dekat, Hai Lihatlah
(3 ayat)
2.
3.
1.Suruhkan
Hai
Jauh
saudara
danbanyak
dekat
yang
hai
pengerja,
diutus,
lihatlah,
kumpulkan
pada
ladangpagi
ladang
gandum
dan petang,
yang
skarang,
penuh,
Kumpulkan
Yang
Jauhbekerja
dan berkas-berkasnya,
dekat
dengan
gandum
tulus,
smua,
akan
slagi
sudah
pulang
masih
masak
bergirang.
ada menunggu.
trang.
Reff: Ya Tuhan, suruh penyabit, itu doa
hambaMu,
Suruhlah seblum terlambat, mengumpulkan
gandum Mu.
162. Dari Timur dan Barat
(4 ayat)
3. Bolehkah
1.4.
2.Dari
Hai
Meskipun
timur
angin,
umat
dan
kepulauan,
tiupkanlah,
Allah,
barat,
menahan
utara
indah
kabar
dan
kabar
pandangannya
keslamatan
slatan,
trang
Hai
Dari
Tetapi
Dari
ombak
lautan
orang
kehidupan,
glorakanlah,
dan
berdosa,
darat,
masih
terdengar
yang
kemuliaan
dalam
cari hidup
seruan
dosa
Tuhan
Di
Akan
Dilembah
dalam
datanglah
kebodohan,
dansnang
gunungan,
Yesus,menyembah
menjemput
di sluruh
Kabarkanlah padanya,
umatNya
berhala
dunia jalan kelepasan
Hingga
Mencari
Meminta
Ialah
segala
Raja
keslamatan,
kelepasan,
bangsa,
kita, selama-lamanya.
dari
kenal
dari Tuhan
pada
nama
dosa
Allah
Tuhan
163. Hai Mana Penyabit
(4 ayat)
2.1.Ke
3.
4.
Hai
ladang
Ladang
Hai
mana
saudara,
yang
penyabit
sudahlah
banyak
bawalah
yang
masak
rumputnya
kumpulkan,
sabitmu,
semua,pun
Gandum
Pergilah
Dan
Tanda
kumpulkan
yang
akhir
engkau,
baik
zaman
gandum
sabitlah
di lumbung
dekat
indah
gandum;
sudah;
Tuhan,
itu;
Tetap
Sekaranglah
Penyabit
Carilah
kerjajuga
sedikit,
sampai
waktunya
di pinggir
kerja
Tuhan
banyak,
menuai,
jalan,
datang,
Engkau
Banyak
Dan
Bekerjalah
satupun
trima
yang hilang,
klak
trus
jangan
upah
hingga
kalau
ditinggalkan.
yang
selesai.
terlambat
senang
Reff: Mana penyabit yang mau pergi?
Mengumpulkan berkas- berkas yang suci?
Siapa suka mengumpulkan?
Gandum yang baik kepada Tuhan?
164. Tolonglah yang Sesat
(4 ayat)
1.
2.4.3.
Tolonglah
Yesus
Menolong
Hatimenantikan,
yang
yang
yang
berduka,
sesat,
sesat,
yang
dan
dan
kewajibanmu,
mau
putus
hampir
bertobat,
asa,
mati,
Dan
Tuhan
Tuhan
Lepaskanlah
yangbrikan
hiburkan
mau tinggalkan
kekuatan
dari
oleh
dosa,
sabdaNya;
padamu;
kejahatan;
cepat;
Dengar
Bujuk
Percaya
Carilah
panggilanNya,
yangdan
yang
berdosa,
trima,
sesat,
yang
angkat
kasihnya
di sekitarmu,
penuh
yang
Yesus,
rahmat,
letih,
Dengarlah!
Dan
Bawalah
Bawalah
hidup
dan
pada
kepada
baru,
engkau
Juru
akan
Juru
Slamatmu.
diampunkan.
dibriNya.
Slamat
Reff:
Carilah yang sesat, dalam keglapan,
Yesus penuh rahmat, mau slamatkan
165. Tabur Waktu Pagi
(3 ayat)
3.
2. Tabur
Taburkanlah
1. Tabur
dengan
waktu
biji,
tangis,
pagi
waktu
tabur
bijitrang
kebenaran,
untuk
atauTuhan,
glap,
Jangan
Tabur
Meski takut
waktu
dalammendung
siang
duka, dan
Setan
atau
waktu
menentang;
angin
petang,
srang;
Menanti
Sesudah
Kerja dan
datangnya,
tangisan,
usaha, akan
datang
waktu
berakhir
penyabitan,
kesukaan,
klak,
Kita bawa berkas, dengan bergirang.
Reff: Bawa berkasnya, bawa berkasnya,
Dengan kegirangan bawa berkasnya,
Bawa berkasnya, bawa berkasnya,
Dengan kegirangan bawa berkasnya.
166. Berusahalah Kamu
(3 ayat)
3.1.
2.Berusahalah
Berusahalahkamu,
kamu,sampai
pada waktu
waktu
petang;
siang;
pagi,
Habiskanlah
Bekerjalah
Kerjakanlah
selalu,
kerjamu,
tugasmu,
jangan
waktu
habiskan
bersedih
masih
skarang
trang. janganlah
Bekerjalah sekarang,
Perhentianmu
Bekerja seblum
menunggu
senang,
lenyap,
di surga
sinar
yang
teduh
Malampunmatahari,
akan
datang, habis
Dan
Malampun
tibalah malam
kerjamu.
akan datang,
glap, tugasmu
habis
lelahmu
slesai.
167. Kerjalah! Kerjalah!
(4 ayat)
1.
4.
3.
2.Kerjalah!
Kerjalah!
Kerjalah!
Kerjalah!Kerjalah!
Kerjalah!
Kerjalah!
Kerjalah!Kamu
Dalam
Banyak
Agar hamba
orang
kuasa
tugas
lapar
Allah,
kita,
Dan
karna
yang
Baju
Mari
krajaan
putih
hauspun
kita ikut,
dan
glap,
dituntun,
jalan
mahkota
hampirlah
Tuhan
kehidup
upah
Yesus;
tamatnya;
kita;
benar.
Dalam
Dalam
Nama
Turutnegri
Huwa
salib
Sabda
senang,
Yesus,
Allah,
Tuhan,
tak
kita
tetap
kita
lagi
takkan
akan
kita
disangkal
tinggal
gagal,
kuat,
Sambil
Ramai
Dalam
Mari
masyhurkan
ramai
kita
nyanyian
bekerja,
bersorak,
puji,
kabar,
sebrapa
selamat
selamat
selamat
dapat.
kekal
kekal
kekal.
Reff:
Kerjalah, kerjalah! Kerjalah, kerjalah!
Haraplah, jagalah, sampai datang Tuhan
Yesus.
168. Ada Crita Kami Mau Critakan
(4 ayat)
3.4.2.
1.
Ada
Juru
Ada
Ada
kabar
slamat
nyanyian
critakami
kami
kami
mau
kami
mau
mau
masyhurkan,
mau
critakan,
tujukkan,
nyanyikan,
pada
pada
pada
pada
bangsa-bangsa
bangsa
bangsa-bangsa
bangsa semua;
semua;
Nyanyian
Hai
Crita
Supaya
Anak
tentang
yang
mereka
Bapa
muliakan
kebenaran,
korbankan,
skalian,
Tuhan,
Dan
Hal
Sbagai
Trima
yang
damai
kebenaranNya
tanda
mengusir
dankasihNya
anugrah
susah
(2x)
(2x)
(2x)
Reff: Yang gelap klak akan jadi trang, yang
bertambah-tambah mulia
Krajaan Yesus akan datang, dan berkuasa di
dunia.
169. Mashurkanlah Yesus
(3 ayat)
2.
3.
1. Mashurkanlah Yesus, pada segnap
dunia,
Dengan
dengan setia,
doa,
cinta,bawalah
bawa
hingga
yang
banyak
yang
berduka,
hilang,
jiwa
Yang
Miskin
Lepas
takutsakit,
dari
dan siksa
bimbang,
buta,
Agar
Jadi
Agar
disembuhkan,
umat
dilepaskan,
Yesus, Selamanya.
dari
olehdosa.
Yesus.
170. Dalam Kerja Rajaku
(4 ayat)
4. Aku suka dalam kerja Rajaku,
2.
1.
3.
Oh betapalah senangnya;
Harta
dan
tenagaku
serah
penuh,
dalam
Pada
Tiada
Dalam
tangan
lain
suka
kerja
Tuhan
duka,
yang
ku
nyanyi
bri
pegang
senang
selalu,
teguh,
sungguh,
dalam
dalam
kerjanya
Raja!
dalam
kerjanya
Raja!
Reff:
Kerja bagi Rajaku, dengan sgala kuatku;
Karna dalam kerja itu, ku dapat berkat penuh
171. Tarik Jiwa Satu
(3 ayat)
Ohaku
brilah
ya
Tuhan,
kasih
Tuhan,
akuaku,
mau
nyatakan
kasih,
3.2.1.
Dan
akan
bersuka,
karna
kasih
akan
jiwa
satu,
pada
jiwa
satu,
Dan
tolonglah
akan
tarik
Dan
aku
mau
usahakan,
tarik
jiwa ke
itu
Yang
aku
bawa,
yaaku,
Tuhan,
pulang
jiwa! itu !
kandangMu!
Reff:
Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu,
Oh, tolonglah aku, Tuhan, tarik jiwa satu
172. Pada Jam Ku Berdoa
(4 ayat)
2.Pada
Padajam
jamku
kuberdoa,
berdoa,haraplah
bilayang
Yesus
dekat,
4.
1.
3.
Pada
jam
ku
berdoa,
rendahkanlah
bila
padaNya,
tergoda,
hati,
Ia Di
dengarkan
doa, dankita
brikan
berkat;
Boleh
Berkat
kaki
srahkan
yang
Juruslamat,
dijanjiNya,
bebannya
tentu
kepada
berbakti;
dibriNya;
Yesus;
Ia mintakan
kita, bawa
sgala
susah,
KasihNya
Oleh
Jika
tetap
kita
tak
percaya,
terduga,
kita
hilang
damai
dilindungNya
sgala
dibrikanNya,
susah,
Oh, betapa sedapnya, duduk dihadiratNya.
Reff:
Jam ku berdoa Jam yang terindah,
Oh, betapa sedapnya, Duduk dihadiratNya.
173. Bisik Doa Waktu Pagi
(3 ayat)
3. 2.
Mungkin
1. Tuhan
Bisik doa
Yesus
jawab
waktu
datang
doapagi,
pagi,
pagi,
Dan
Atau
Danjawab
doa
pun hari
hari
harisiang;
siang;
siang;
Mungkin
Jawab
Bisik doa
datang
doamalam
malam
malam
sunyi,
sunyi,
sunyi,
Agar
Biar hatimu
hatimu snang!
snang!
174. Pada-Mu Batu Zaman
(4 ayat)
3.
4.
1.
2.Tiada
Bila
Pada-Mu,
Ratapku
maut
kuasa
dan
hampir
Batu
padaku,
tangisan,
Zaman,
datang,
hanya
aku
tiada
dan
minta
harap
bri
aku
sudah
keampunan;
lindungan;
pada-Mu;
menang;
Sucikanlah
Aku
Aku
Rajinku
datang
tinggalkan
dan
hatiku,
hempalah,
usaha,
dunia,
oleh
tiada
miskin,
darah
lihat
hapuskan
Tuhan
rusukMu;
buta dan
di
lemah;
surga;
dosa;
Dari dosa ku lepas, dari hukuman
Tapi
Darah-Mu
Pada-Mu,
Yesus yang
mau
Batu
bebas.
membri,
sucikan,
Zaman,hati
dan
akubaru
membri
minta
dan
kelepasan.
lindungan.
suci.
175. Aku Percayalah
(3 ayat)
3.
1.2.Dalam
Aku
Biarpercayalah,
anugrahMu,
kesusahan,
yatetapkan
atau
Domba
pencobaan,
Golgota
hatiku,
Dan
Pimpin
Akan
branikan;
Dikau;
aku; trangilah
oh
dengarlah
Engkau
jalan
tlah
doaku,
glap,
mati,
Air
Ampuni
Bagi
mataku
aku
dosaku,
lenyap,
ini,
Ku sembah
Aku
Bri hatiku
jadi
dan
slalu,
tetap,
kasih
milik
di
Engkau,
jalanMu
Engkau
Tuhan!
176. Pertama Ku Pinta
(4 ayat)
2.
3.
1.4.
Dan
Kemudian
Pertama
Aku
brikut
slalu
ku
ku
pinta
pinta
pinta
Trang,
Iman
Agar
Kekuatan
yang
kuasa
kulihat
bri
di
dan
trang;
jalan;
harap;
iman;
Dan
Agar
Betapa
Agar
itulah
kuaku
trima
aku
yang
boleh
bersuka
damaiNya
membuka
tiba
Pintu
Di
Meski
Menuju
negri
surga
diyang
negri
dalam
yang
senang
trang
glap.
trang.
177. Yesus Yang Berkasihan
(4 ayat)
1.4.Dari
Yesus
yang
berkasihan,
aku
lari padaMu,
3.
Cukup
kemurahanMu,
ya Tuhan,
Engkaulah
menghapuskan
yang ku
2. semua,
Lain
upaya
tidak bri,
harap
dan
dosaku,
rindu
penghiburan,
Sambil angin kras
lawan, dan ombak pun
memalu;
Engkau
Sucikanlah
tolong
hatiku,
yang
lemah,
dengan
sakit,
air hidupMu;
buta dan
Hamba
yang
lemah
ini, jangan
Tuhan
lumpuh;
tinggalkan;
Ya
Tuhanku,
lindungkan,
topanyang
pun
Engkau perlindunganku, sampai
pohon hidup
lalu,
Aku hina
dan
cemar,
baka,
Engkau
dan suci,
Hanya
oleh
rahmatMu,
dosakuadil
dihapuskan,
Pimpinlah
ke labuhan,
tempat
perhentianku.
Tinggallah
Engkau
kasih
dalam
dan
aku,
benar,
sampai
aku slama-lamanya.
jahat
keji.
Dan
perangai
yang
baru,
dalam
akudan
jadikan.
178. Yesus Yang Berkasihan
(4 ayat)
2. Dari
Lain
upaya
tidak
bri, harap
3.
Tuhan,
Engkaulah
1.
Yesus
yangya
berkasihan,
akudan
lari
4. semua
Cukup
kemurahanMu,
penghiburan,
yang
kurindu
padaMu,
menghapuskan
dosaku
Hamba angin
yang
lemah
ini,
jangan
Tuhan
Engkau
tolong
yang
lemah,
sakit
buta
Sambil
kras
lawan,
dan
ombak
Sucikanlah
hatiku,
dengan
air
hidupMu
tinggalkan;
dan
lumpuh pohon hidup
pun
memalu;
Engkau perlindunganku,
Hanya
oleh
rahmatMu,
dosaku
Aku
hina dan
cemar,
Engkau
adiltopan
dan
Ya
Tuhanku,
lindungkan,
sampai
yang
baka
dihapuskan,
suci
pun
lalu, sampai slama
Tinggallah dalam
aku,
Dan
perangai
yang
baru,
dalam
Engkau
kasih dan
benar,
aku
jahataku
dan
Pimpinlah
ke
labuhan,
tempat
lamanya
jadikan.
keji
perhentianku.
179. Yesus Yang Berkasihan
(4 ayat)
4.Yesus
Cukup
kemurahanMu,
menghapuskan
1.
3.
Dari
2. Lain
semua,
yang
upaya
berkasihan,
ya Tuhan,
tidak bri,
Engkau
aku
harap
lari lah
padaMu,
danyang
dosaku,
penghiburan,
ku
rindu
Sambil angin kras lawan, dan ombak pun
Sucikanlah
hatiku,
dengan
air hidupMu;
Engkau
Hamba
tolong
yang
yang
lemah
memalu;
lemah,
ini, jangan
sakit,
Tuhan
buta dan
tinggalkan;
lumpuh;
Engkau
perlindunganku,
pohon hidup
Ya
Tuhanku,
lindungkan, sampai
topanyang
pun
baka,
Hanya
Aku hina
oleh
dan
rahmatMu,
cemar,
lalu,
Engkau
dosakuadil
dihapuskan,
dan suci,
Tinggallah
aku,
sampai
slamanya
Pimpinlah
Dan
Engkau
perangai
kasih
ke dalam
labuhan,
yang
dan benar,
baru,
tempat
dalam
aku jahat
perhentianku.
aku
dan
jadikan.
keji
180. Ku Harap Pada-Mu
(5 ayat)
5.
1. Ku harap pada-Mu,
2.
3.
4.
Datang
Dan
Ya
Selamanya,
Maha
Tuhanku,
percaya,
hampir,
suci
Suara-Mu
Tuangkan
Ya
Jadikan
Di Tuhan,
pencobaanku,
yang
milik-Mu,
rahmatMu,
janji-Mu
merdu,
Dengan
Tuhan
Genapilah.
Hibur
Aku ini.
hadir
limpah
aku
Reff:
Aku harap selalu Pada-Mu, ya Yesus
Oh, berkatilah aku Selamanya !
181. Yesus Sahabat Terindah
(3 ayat)
2. Kalau
3. 1.
Bila
Yesus
datang
kita jadi
Sahabat
pencobaan,
lemah,
terindah,
bebanpun
kesukaran
yang
bratdan
menghapuskan
rasanya
duka dosa
Yesuslah
Sgala
Jangan
pergumulan
penolong
putuslah kita,
harapan,
kita, srahkanlah
srahkanlah
srahkanlah
dalam
dalam
dalam
doa!
doa!
Brapa
Jikalau
Manakah
susah
temanmu
kita
teman
tanggung,
undur,
setia, sperti
haraplah
brapa
Yesus,
suka
pada
pun
Tuhanmu?
lenyap
Tuhan
Yang
Ia
Karna
Prisai
mengerti
kita
dan
tak
Penghibur,
keluh
bertekun,
kita,yang
dalam
dalam
membrikan
doa
doa yang
yang
lindungan
sungguh
tetap
182. Aku Masuk Dalam Taman
(3 ayat)
3. 1.
2.
Kurindu
Aku
Betapa
masuk
tinggal
indah
dalam
sertaNya,
suaraNya,
taman,
dalam
melebihi
slagi taman
embun
bunyi
yang
di
yang
atas
indah
bunga
merdu
itu
Disana
Terdengarlah
aku
Rayuan
dengar
olehku
lagu
suaraNya,
yang
seruan,
dibrikanNya,
yang
berkata
menyatakan
kepadaku
mengharukan
Yesus hatiku
Reff:
Sambil jalan Yesus menyatakan, aku inilah
milikNya
Dan kesukaan kami di taman, tak terkira
besarnya.
183. Inilah Jam Ku Berdoa
(3 ayat)
1.
2.3.Inilah
Inilah
Inilah
jam
jam
jam
ku
kuku
berdoa,
berdoa,
berdoa,
sungguh
memohon
untuk mencari
sedaplah
dengan
percaya
rasanya
hiburan
Kepada
Menghampir
Sehingga
Bapa
diatas
pada
di surga,
pisgah,
Bapaku,
yang
kudan
sedia
pandang
nyatakan
membri
ke
kehendakku
negri
jawabNya
Tuhan
DisuruhNya
Jika
Dan bila
datang
aku
akukesusahan,
serah,
tinggalkan,
kepadaNya
jenis-jenis
dunia dan
semua
pergumulan
pencobaan
susah
Ku
Beserta
Senanglah
nantikan
Tuhan
slalu
hiburanNya,
dijiwaku,
surga, pada
ku
pada
takwaktu
waktu
lagi kan
ku
ku
berdoa
184. Tuhan Pimpin Spanjang Jalan
(4 ayat)
4.3.1.
2.
Bila
Sungguh
Tuhan
Pada
kerjaku
waktu
pimpin
lemah
habislah,
kesusahan,
spanjang
aku Tuhan,
dan jalan,
aku
atau
ku
sudahlah
waktu
hanya
amat
senanglah
harap
kesukaan
menang
padaMu
hatiku
Hatiku
Aku
Tidak
Dantetap
pnuh
hilanglah
ku takut
rasa
kesukaan,
maut
ketakutan,
aman,
pula,
karna
karna
bila
karna
Tuhan
Tuhan
kuTuhan
tiba
pimpin
yang
di
pimpin
hentarkan
sebrang
akuaku
Reff: Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan
Tuhan pimpin aku
Ku turut dengan setia, karna Tuhan pimpin
aku
185. Ku Datang Hampir Kepada-Mu
(4 ayat)
4.
1. Ku datang hampir kepadaMu,
2.
3.
Ampunkan
Hingga
Hempah
Tarik sejahtra,
aku
aku
Tuhan,
yaya
Juruslamatku
Yesus
aku
sgala
dalamMu
Rajaku
dosaku
Pimpin
Zaman
Bertakhtalah
Aku buang
aku
berzaman,
dengan
sgala
dalam
nanti
tanganMu,
dosaku,
hatiku,
aku,
Lebih
Oh,
Lindungi
KehendakMu
sucikanlah
hampir,
akuya
dalam
jadi
oleh
Tuhan
dalam
darahMu
kasihMu
padaMu
aku
Lebih
Oh,
Lindungi
KehendakMu
sucikanlah
hampir,
akuya
dalam
jadi
oleh
Tuhan
dalam
darahMu
kasihMu
padaMu
aku
186. Bersabdalah, Ya Yesus
(3 ayat)
3.1.
2.Nyatakanlah
Bersabdalah
Pimpin aku,padaku,
ya
yaYesus
Yesus,
sgala
pada
kepada
kehendakMu,
jalanjiwaku,
lurus,
Bisik
Ajarkanlah
Ku lakukan
padakupadaku,
kerjaMu,
Tuhan, FirmanMu
“Tiada
dan turut
ku tinggalkan.”,
yang
hukumMu
kudus
Penuhilah
Tolong
Brikanlah
akuhatiku,
supaya,
hati baru,
dengan
hidup
ku jadi
firman
bagi
milikMu,
Engkau,
Tuhan,
Dan
Dalam
Dan
biar
kerajaanMu,
biar
perbuatanku,
aku slalu,
kumenyanyi
muliakan
pandang pujian
mukaMu
namaMu
Reff: Bersabdalah, ya Yesus, kepada jiwaku.
Pegang tanganku, Tuhan, sucikan hatiku
Ku mau turut firmanMu yang trangi jalanku,
Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milikmu
187. Ku Perlu Pada-Mu Tuhan
(4 ayat)
3. 1.
Aku
2.
4.
Kuslamat
Gantikan
Apapun
perlu padaMu
serta
saja
dengan
Tuhan,
berlaku,
Tuhan,
jubahMu,
ingat
yang
miskin,
diri, ku
pakaianku
senang
buta gagal
dan
atau
yang
lemah
susah
keji
Kalau
Bagiku,
Pimpinlah
Ajarku
bergantung
engkau,
kenal
akudosaku,
yayaTuhan,
padaMu,
Tuhan,
agar
brilah
trang
tentu
ku jadi
kuat
dan
aku
hidup
dan
slamatlah
yang
suci
kuasa
kekal
Reff:
Tiap jam, tiap jam, ku perlu padaMu Tuhan
Tiap jam, tiap jam, ya Tuhan, pliharakan!
188. Ku Perlu Engaku, Yesus
(3 ayat)
1.2.Ku
perlu
Engkau,
Yesus,
karna
perlu
hati
Tuhan,
yang
dapat
3.Ku
Ku
perlu
Engkau,
Yesus,
danaku
miskin
merasa
harapkan
segra
TakLihat
punya
harta bertakhta,
dunia,
surgalah
ku
ingin
Bahaya
penggodaan,
dan
bratnya
derita.
Engkau
di krajaan
surga.
perlu
cinta
Tuhan,
yang
bri
Ku Ku
perlu
Rohulkudus,
yang
menegur
penghiburan
salah
Disana umat Tuhan,
bersuka slamanya,
Yang
menghilangkan
bimbang,
dan
bri
Dan tunjukkan
Penebus,
Anakya
Domba
Menyanyikan
pujian,
bagiMu,
Yesus
kekuatan
Allah
189. Taman Tempat Berdoa
(3 ayat)
1.2.
3. Ada
Adataman
tamantempat
tempatYesus
Yesustunggu,
tunggu,taman
dengan
engkau
itu
dipanggilNya
beban
amatlah
aku indah
kesana
kesana
Sana
DisediakanNya
Sana
Tuhan
Tuhan
menghiburkan
hadir
berkat
takbagimu,
tau aku,
jemu,
dalam
dalam
itu taman
taman
taman
tempat berdoa.
Reff:
Taman yang amat indah tempat berdoa, taman
indah tempat berdoa
Sana Yesus tunggu, dan membuka pintu,
masuk taman tempat berdoa.
190. Berjagalah Skarang
(3 ayat)
2.1.3.
Jangan
Berjagalah
Harapengkau
pada
skarang,
Yesus,
bimbang,
karna
janganlah
musuh
singkatdekat,
waktu,
tertidur,
tahan
jangan
prisaimu
sampai
dunia
pakailah
menang
menang
Berdirilah
Tuhan
Ku rasamembri
engkau
teguh,hibur,
dapat,
jaga ingat
dan
seblum
doalah,
Getsemani,
malam
lawan
datang,
tempat
musuh
rajinlah
Yesus
yang bekerja
kuat
jaga
Pada
Akan
Agar
waktu
datang
kita skarang,
ini,
Yesus,
bolehtidak
jaga
dislamatNya
dan
Ia lambat
doalah
Reff: Berjagalah (Berjagalah, berjagalah),
Berdoalah (berdoalah, berdoalah)
Siang malam, jagalah, doalah, Kristen jagalah!
191. Padaku Ada Juruslamat
(4 ayat)
3.
4.
1.2.Dan
Padaku
Padaku
Padaku
bilaada
ada
engkau
ada
jubah
Juruslamat
juga
sudah
putih
satu trima
Bapa,
bersih,
setia,
Ia
Yang
Yang
Jadi
Tersedia
janjikan
Penebusmu,
slalu berdoa
di
aku
surga
hidup
Juruslamatmu;
mengingat
mulia
yang
itu;
baka;
aku;
Aku
Masyurkan
Akupun
Bila
dijagaNya
segra
jubah
kabarNya,
dijemputNya
itu
dengan
aku trima
cari
penuh
jiwa-jiwa,
juga,
ke kasih,
surga,
Agar
Menjadi
Mari
Tapi
banyak
ikut
Ia jawaban
juga
aku
orang
Juruslamatmu
tinggal
beroleh
atasdidoamu
sana
berkat
Reff: Aku mendoakan, mendoakan
Aku mendiakan engkau, doakan engkau
192. Yesus Engkau Janji
(3 ayat)
2.1.
3.Yesus
Yesus
Yesus
Engkau
Engkau
dengarkanlah
banyak
janji akan
beserta
pujian
hadir
kami
kami
lah
Dimana
Trimalah
Tapi harap
berkumpul
seruan
tetapyang
Engkau
duadari
dan
iringi
hati
tiga
Teguhkanlah
Brikan
Oleh
yasebab
Penebus
iman
itudan
kami
rahmat
pengharapan
berdoa
anugrah
Bri
Mohon
Dengar
kasihberkat
yang
dan berkati
suci
Tuhan,
trang
waktu
hadirmu
pun
berdoa
dijuga
jalan
Reff: Yesus berkatilah yang hadir sini
Yesus berkatilah dekati kami
193. Aku Mau Turut, Ya Tuhan
(5 ayat)
4.
1.
3.
2.
5. Meski
Aku
Meski
Meskipun
mau
Engkau
banyak
ombak
turut
jalanku
pimpin
sungai
penggodaan,
ya Tuhan,
sukar,
aku,
Yordan,
berduri
kemanapun
liwat
tiap
sangat
susah
hari
dan
deras
menempuh
dan
berbatu
disuruh
dan
pilu
keruh
Aku
KuEngkau
tak
Sampai
tak
Itupun
mundur
akan
tlah
habis
Engkau
kesasar,
alahkan
karna
perjalanan,
lalukan,
ku
karna
setan,
mau,
aku
turut
aku
hanya
aku
turut
turut
padaMu
turut
turut
padamu
padaMu
Reff: Aku mau turut ya Tuhan, darahMu
slamatkanku
Meski dunia menyangkalkan, aku turut
padaMu
194. Yesus Menncurah DarahNya
(5 ayat)
1.3.
Yesus
mencurah
darahNya,
dengan
4.
2.
5.
Tuhan
Ya
Dan
Domba
sudah
meski
Allah
sediakan,
lidahku
darahMu,
akan,
bagiku
tak
diam
hilang
kecapi
di
Segala
hasil
korbanMu,
kulihat
ya
kelimpahan
kuasanya
kuburku
Tuhan
Kulagukan nama Tuhan di surga yang
Orang
berdosa
olehNya,
tentu
Sampai
AkuLalu
akan
segala
dibangkitkan
umatMu
suci
dan
sejahtra
puji
namaMu
di surga
masyurkan
kasihMu
sampai
disucikan
kematian
DiDan
Sejahtra
surga
pujiyang
namaMu,
di surga,
suci,
di
sejahtra
dan
surga
puji namaMu
yang
di surga
suci
Tentu
disucikan,
tentu
disucikan
Sampai
kematian,
sampai
kematian
Aku
Kulagukan
Sampai
akan dibangkitkan
segala
namaumatMu,
Tuhan
dan
disejahtra
surga
puji
namaMu
yang
di
Orang
berdosa
olehNya,sampai
tentu
surga
suci
Lalu
masyurkan
kasihMu
disucikan
kematian
195. Tolonglah Aku Ya Allah
(3 ayat)
3.2.Aku
Sampai
sangatlah
padaaku
berhutang,
hariya
ini,
Tuhan
pada
1.
Tolonglah
Allah,
sudah
Juruslamatku
slamatkan
memujikan
rahmatMu
Dan
Karna
sepanjang
sgala kasih
umur
sayang,
nani, Iayang
dan
akan
Karna
berkat
dan
anugrah,
berkatNya
lindungkan
padaku
hiburkan
hatiku
Sungguh
Waktu
aku
lemah
luar
aku
kandang,
ini,lagu
ya Almasih
dalam
Tolong
ajar
aku
Tuhan,
saleh di
banyak
Tuhanku
bahaya
surga
Skarang
Yesus
sudah
bawa diri,
pulang
danoleh
jiwaku
Agaraku
akusrahkan
muliakan,
Penebus
korban
padaMu
darahNya
manusia
196. Tuhanku berkata
(4 ayat)
1.4.
3.
2.
Tuhanku
Dimuka
Aku
Kuasa
tidak
berkata:
Tuhan
takhtaNya,
layak,
saja,
Percayamu
meminta
dapat
kupuji
mengubahkan
rahmatMu
namaNya
lemah,
Dosaku
Hai
Dari
Kulit
anakKu
Raja
yang
orang
Yesus,
jaga,
banyak,
kusta,
dan
kutrima
hati
bersih
harap
didarahMu
kejahatan
mahkota
padaKu!
Reff: Yesus tlah bayar, hutang dosaku
Meski dosaku besar, Tuhan tlah membasuh
197. Betapa Snang Hari Itu
(4 ayat)
3.4.
Sentosalah,
Malaikatpun,
pun
yang
hatiku,
di waktu
surga,
karna
sudah
Tuhan
2. 1.
Aku
sudah,
menyerahkan,
gnap
diriku
pada
Betapa
snang,
hari
itu,
aku
trima
mendengar
menghiburkan
Tuhan
Yesusjanjiku
Hingga
Tiada
aku,
bimbang,
putus
lagi
nyawa,
hidup
perjanjian
teguh
oleh
itu
Dipanggilnya,
aku
datang,
dengan
penuh
Dengan
rajin,
patut
aku, tetap
masyurkan
Dia
di
iman
kesukaan
dunia
Reff:
Hari yang amat snang, waktu aku trima Yesus
DiajarNya ku bergirang, berjaga dan pun berdoa
Hari yang amat snang, waktu aku trima Yesus
198. Bila Pandang Salib Itu
(4 ayat)
1.
2.
3.
4. Bila
Dari
Aku
Jikapandang
megahkan
rusuk
sgala dan
kekayaan,
salib
dahiNya,
diriku,
itu,
Hanya
Dan
Menjadi
Menitik
ingat
dalam
harta
duka
hal salib
Tuhan
dan
bendaku
Yesus
cinta,
mati
DarahNya
Tidak
Keuntungan
Pernahkah
dapat
yang
dibandingkan
ternyata
dunia
suci itu
sluruh
brikan
cinta
Dengan
S[erto
Kukirakan
Keampunan
cintanya
ditunjukkan
barang
dosa
Tuhanku
keji
Yesus
199. Sebagaimana Ku Ada
(6 ayat)
1.
4.
2. Sebagaimana ku ada,
3.
5.
6.
Miskin
Aku
Ku
Dalam
Trimalah
Ku
datang
bersrah
lari
malang
pergumulan
padaMu
padaMu
aku
skarang
dan
ya Yesus
Yesus
berduka
Yesus
dosa
Yesus
DarahMu
Ku
Brikanlah
PanggilanMu
Aku
JanjiMu
bawa
milikMu
basuhkan
padaMu
aku
padaku
slamanya,
aku
percaya,
semua,
kuasa,
trima,
dosa,
Dku
Aku datang Domba Allah
200. Dosamu Dihapuskan
(3 ayat)
suara Yesus,
memanggil
1. 2.
Dosamu
3. Dengarlah
Dosamu
dihapuskan,
diampuni,
meski
tak yang
diingatNya
sangat
besarnya
lagi
padamu
Dosamu
Dosamu
dihapuskan,
diampuni,
meski
tak diingatNya
sangat besarnya
lagi
Dengarlah suara Yesus, yang memanggil padamu
Besarlah
“Hai pandanglah
cinta Tuhan,
padaKu!”
yang mengampunkan
kata Tuhanmu
Amat besar rahmatNya, hatiNya murah
Dosamu
Dosamu
dihapuskan,
diampuni, dosamu
dosamu diampuni,
dihapuskan
Dengarlah suara Yesus, dengarlah suara Yesus
Meski
Tak diingatNya
sangatlahlagi,
besar,
takmeski
diingatNya
sangatlah
lagi. besar
Amin
Yang memanggil padamu, yang memanggil padamu
201. Dengar Lonceng Surga
(3 ayat)
1.
3.2.Dengar
Dengar
Dengarlonceng
lonceng
loncengsurga!
surga!
surga!Ramai
Pesta
Bunyinya
yang
yangriang,
besar,
besar,
Karna
Dan
Karna
malaikat
pertobatan
balik jiwa
punyang
yang
bersukalah
sungguh
sesat!
Mashyurkanlah
Bapa
Dibrikanlah
mau berjumpa
ampun
kabarorang
dengan
Sabdayang
yang
bergemar,
hilang
benar,
DanDan
Lahir
menyambut
menjadi
pula jiwa
jiwa
anak
yang
yang
yang
indah
baru
penat.
Reff: Puji Huwa mlaikat menyanyi, puji Huwa
bunyi kecapi,
Bala tentra surga sorak berseru, dan menyanyi
puji yang merdu
202. Sudahkah DarahMu Yesus
(5 ayat)
1.
4.
2.3.
Sudahkah
Aku
Sungguhkah
Tidak
heran
darahMu,
kepalaku,
karna
matahari,
Yesus,
menghadap
jadimeleleh
Tuhan
glap
5. tunduk
Tangisanku
takdosaku,
dapatlah,
disalibkan?
untukku?
salibNya
gulita
membayar
hutangku
Sudahkah
Kucurahkan
Kasih
Waktu
Yesus
Engkau
Juruslamat
air
ajaib
mataku,
disiksa,
sungguh,
mati,
dan
agar
untuk
tangiskan
takslamat
ada
Diriku
aku
mau
serah
ya
Yesus,
bandingan
manusia
dosa
aku?
padaMu
Reff: Tolonglah aku, ya Tuhan, supaya
setia
Dan ingatlah aku, Tuhan dari takhta surga
203. Akan Berkumpulkah Kita
(4 ayat)
3.
2.
1. 4.
Buangkan
Di
Akan
tepi
Segra
berkumpulkah
sungai
kita
beban
tiba
yang
kita
sana,
jernih,
kita,
smua,
di di
tepi
kita
seblum
tepi
sungai
berjalansungai
tiba
dipermai
indah
jalan
sungai
Sana
Airnya
Menyembah
Hati
tersedialah
kita
yangpenuh
mengalirlah,
Allah
jubah,
suka,
dandan
menyanyi
nyanyi,
dari
mahkota
takhtanya
memuji
lagu
yang
nama
permai
damai
Allah
Tuhan
Reff: Oh ya kita klak beramai, berkumpul di
tepi sungai permai
Dengan orang saleh semua, di tepi sungai
Allah
204. Almasih di Muka Pintu
(4 ayat)
4.2.Jangan
DiTanda-tanda
dunia
barudunia,
yang
indah,
kitatlah
1. Almasih
3.
di muka
cari
pintu,
Yesus
damai
yang
datang,
dulu
dan
tinggal
selamanya
digenapkan
kesenangannya
dipermalu
semua skarang
Dan
kita
hidup
sana,
kekal yang
Dan
Skarang
Karna
segra
akan
orang
kami
datang
masuklah,
salehdi
Yesus,
saja,
didiangkat
binasakan
surga
ke
selamanya
surga
dunia
mulia
Reff:
Di pintu, dipintu, ya Almasih ada di pintu
Dia datang, Dia datang, sudah ada di pintu
205. Boleh Jadi Pada Waktu Pagi
(3 ayat)
3.2.1.
Oh,
Boleh
Boleh
suka
jadi
jadi
cita!
tengah
pada
Karna
waktu
hari
hidup
atau
pagi
slamanya
petang
hari
Atau
Bila
Taktengah
lagi
kabut
sakit,
glap
malam
mati
di tembus
Yesus
atau pun
akan
matahari
susah
datang
Datanglah
Masuk
Sperti
ke surga
Yesus
matahari
bila
dalam
Ia
datanglah
akan
kemuliaanNya
nyata
Yesus
Hendak jemputkan umatNya
Reff:
Tuhan brapa lama lagi, kami sorak nanti
Yesus datang, Yesus datang,
Haleluyah Amin, Haleluyah Amin
206. Karna Surga Sudah Hampir
(4 ayat)
2.
1. 4.
Kita
3.
Nyannyilah
Di
Ratakan
mau
sanahabiskan
Tuhan
jalan
lagu yang
bagi
akan
kerja
yang
hiburkan
briyang
perhentian,
letih
Tuhan
di
lesu,
jalan,
bri,
Tak lama lagi masuk surga;
Malampun
Air
Rahmat
Siarkanlah
mataAllah
pun
lalu
pengaruh
Tuhan
dalam
bri kekuatan
akan
trang
kecintaanmu,
hapuskan,
kemuliaan,
tiap hari,
Tak lama lagi masuk surga
Reff: Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di
sana;
Kita berkumpul bila topan tlah lalu, tak lama
lagi masuk surga.
207. Jagalah Hai Orang Saleh
(4 ayat)
Jagalah
orang
saleh
3. Bangsa-bangsa
4.1.
2.
Hai
Kerajaan
orang hai
berdosa
dunia
sombong
rubuh,
datang,
lenyap,
segra
datanglah
Tuhan
Yesus
dunia
panggil
dijadikan
jadiengkau
RajaAlmasih
tetap
baru
skarang
Biarlah
lampumu
nyala
Yesus
Segra
Tamatakan
tertutuplah
sgala
datang
kejahatan
pintu
lagi,
sampai
Tuhanmu
datanglah
dan
hai
nafiri
orang
Yesus
akan
saleh
menolak
berbunyi
serukan
kamu
Reff: Lihatlah Tuhan datang, cahya
muliaNya cemerlang
Raja yang membrikan menang, lihatlah,
Yesus datang
208. Jaga Sedia
(3 ayat)
1.
3.2.
Kita
YaOh
Yesus
tak
ingatlah
tau
Penebus
bilakah
sgalakekasih,
jamnya,
cintanya,
kurindu
petang,
dan
sengsara
pandang
malam yang
atau
wajah-Mu,
pagi,
di drita,
Ditinggalkan-Nya
Dan
Bila
rindu
Yesus
masuk
pulang
surga
negri
ke dunia,
mulia,
suci, sana
supaya
mariku
dengar
sediakanlah
slamatlah
suara-Mu
kita.
hati
DisuruhNya
Tuhan
Meski orang
tentu kita
amat
lain berjaga,
takut
bersuka,
lihat,
lampupun
bila
muka-Mu
orang
jangan
yang
amat
terpadam,
ditebus,
mulia,
Menunggukan
Supaya
Bagiku
bila
Engkaulah
kedatanganNya,
datang Yesus,
sahabat,
kita
dan
yang
masuk
masuk
kunantikan
negri
negri
yang
salam
dan
kudus
cinta
Reff: Jaga, sedia, Jaga sedia;
Jaga, sedia, berjaga, dan bersedia,
209. Dengar! Suara Gempita
(4 ayat)
4.
Dengar!
Kekal
tinggal
Suara
digempita
surga,
2.1.
3.
Dengar!
Lihatlah
Trompet
Tuhan
berbunyi
Yesus,
Tiada
menderu
susah
didan
angkasa
kurang
hai
di
orang
seluruh
saleh
dunia
bangkit
Lihat,
Di dalam
Yesus
kasih
datanglah
Yesus
Pulau-pulau
umat
Allah
bernyanyi
lenyaplah
Kita
Malaikat
slamanya
pun
bersuka,
senang,
Juruslamat
Lihat
Yesus
datanglah,
di
langit,
Kita
Malaikat
slamanya
pun
bersuka
senang
Juruslamat
Lihat
Yesus
datanglah
di
langit
210. Hai Waris Surga
(4 ayat)
4.2.
Pandang
kesurga,
surga,mengapa
angkatlah
3.
Bangsa-bangsapun
Hai waris
marah dan
1.
matamu,
berlengah?
bertempur,
mengantuk?
Tunggulah
segra
datang
Rajamu
Mengapa
Merekatidur,
mundur,
kacau,
serta
upahmu
gemetar
dekat?
Mengapa
surga
tlah
hampir?
Bersukalah,
dekat
kelepasanmu,
Tunggu
HaiHai
bangunlah,
Tuhan,
janganlah
segra
engkau
bangunlah,
dandatanglah
ikatlah
Yesus
tidur,
pinggangmu,
Hai waris surga, puji Rajamu
Bersedialah,
Di atas
awan,jangan
sinar
memancar
terlambat
Jangan
bertangguh,
saat
tlah hampir
211. Kita Hidup Skarang Ini
(5 ayat)
2.
3.4.
1.5.
Kristen
Banyak
Setan
Kita
hidup
penghulu
bangun
musuhmu
skarang
dan
keglapan,
yang
bersiap,
ini,berpranglah,
jahat,
dalam
amat
masuklah
kelilingi
waktu
giat
Kristen
bangun
dan
keyang
dan
medan
dirimu
berang
genting
prang
capailah
kemenangan
Karna
Pakailah
Hidup
Satu
sudah
tentra
dalam
senjata
dialahkan,
amat
jaman
lengkap,
hebat,
ini,
oleh
adalah
hadap
jadi
Yesus
musuh
amat
musuh
dalam
Engkau
klak
disambut
Yesus,
hambaKu
menyerang
Tuhanmu
penting
prang
yang
setiawan
Pakai
Ia Hai
tau
Tentra
zirah
yang
lihatitu
kebenaran,
segala
waktunya,
bersedia,
bangsa,
skarang
pegang
untuk
prang
pedang
sangat
Pada
orang
yang
sedia,
danbersedia
yang
sudah
penghabisan
berperang
singkatlah
Roh suci
bertahan
Angkat
Kristen
Kerajaan
Haikekal
prisai
dengarkanlah
bangun
dunia
injilsegra,
dan
Tuhan,
berjaga,
suara,
disrahkan
majulah
kejadian
dan
dengan
pada
yang
Hidup
dibrikanNya,
yang
dijanjikan
sudah
mengerang
Yesus
brani
bertahan
Tuhan
212. Betapa Manisnya Kabar Yesus
(4 ayat)
3. 2.
1.
DiSegala
4.
rumah
Betapa
Haleluya,
kubur
yang
manisnya
trang
Amin!
orang
kabar
kita
Haleluya!
yang
klak
Yesus
benar
jumpa
Bagi
Menyanyikan
Kita
Akan
musafir
akan
terbuka
masuk
yang
lagu
semua
surga
penat
surga
Yang
Memuji
Dalam
Berjaga,
tidur
kemuliaan
dan
dalam
berharap
sembah
Yesus
datang
Allah
dan
pun
setia
Yesus
Bapa
sadar
Bangkit
Waktunya
Di
Sampai
hadapan
dan
trima
sudah
naik
takhtaNya
makota
kedekat
surga
Reff: Segralah, segralah datang Yesus
Datang kembali ke dunia
Dan musafir penat masuk ke surga
Bila datanglah Yesus
213. Yesus Penebus dan Raja
(4 ayat)
2.1.
3.
4.Amat
Yesus
Almasih
Sgala
dalamlah
Penebus
musuhNya
datang
hikmahNya,
dan
lihatlah,
larilah
Raja,
bumi
Hai
Tapi
dari
dan
pujikanlah
kasihanNya
hadiratnya
kubur tergoncang
NamaNya
Tuhan
murah
Meskipun
Dn
Bersorak
Tapi
lautan
segnap
hebat
dengan
pun umat
bersurutlah
kuasaNya,
meriah,
Allah
Dan
segnap
menerima
sembahlah
Adilbumi
Ia selamanya
keslamatan
dihanguskan
Raja Yesus
214. Kesukaan Bagi Dunia
(4 ayat)
2.
dunia,
Yesus
3.
1. Lenyaplah
Kesukaan
4. Kesukaan
Yesus segra
bagi
duribagi
dan
dunia,
printah
duka,
Tuhan
dunia,
tiada
segra
lagi
jadi
Raja
dengan
datang
dosa
anugrahNya
Segnap
bumi,
dannyata
isinya
Amat
Bri
Kebenaran
hatimu,
limpah,
kepadaNya
akan
berkat
Yesus
Nyanyi
puji
Dia,
nyanyi
puji alam
Dia
Nyanyi
Slamat
Ajaiblah
alam
dibrikanNya,
kasihNya,
skalian,
nyanyi
ajaiblah
slamat
dibrikanNya
kasihNya
skalian
Nyanyi, nyanyi, puji Dia
Nyanyi,
Slamat,
Ajaib, nyanyi,
ajaiblah
slamat dibrikanNya
alam
kasihNya
skalian
215. Kita Dijamu Oleh Raja
(4 ayat)
2.
4. 3.
Mahkota
Dengan
1. Saat
Kita itu
dijamu
girang
indah
klak oleh
ganti
Tuhan
terbukalah,
Raja,
duri,
memandang,
duduk
ganti
yangkita
pada umatNya
skarang
bersama
Yesus jadi
yang
tlah
umat
rahasia
mati
tlah
Allah
menang
Sudahkah
Prangai
Tetap
NamaNya
percaya
kita
engkau
patutlah
akan
jangan
nyatalah,
bersedia,
dipuji,
bimbang,
klak
klak
klakRaja
Raja
klak
Raja
Raja
datang
datang
Reff: Klak Raja datang, datang klak Raja
datang
Sudahkah engkau bersedia, klak Raja
datang
216. Lihatlah Rajamu Datang
(3 ayat)
1.
3.
2. Lihatlah
Tuhan
SkalianYesus
mata
Rajamu
Raja
akan
datang
mulia
lihat
Yang
Duduk
Yesus
menebus
takhta
turun ke
yang
manusia
dunia
suci
Sgala
Dengan
Marilah
bangsa
tentraseisi
membri
yang
dunia
gemilang
hormat
Yang
Sembah
Ucap
bersorak
syukur
sujud dan
padaNya
puji
Haleluyah,
Sembah
Ia datangDia,
dengan
Almasih
Raja kemuliaanNya
alam
yang semesta
naik Raja2x
2x
217. Tambahkanlah Trang Lampumu
(4 ayat)
1.
3.
2.Tambahkanlah
Sabda
Meski
4. Marilah
banyak
Allahkita
lampu
tidur
trang
nyatakan,
kita,
tetap
lampumu,
penuntun
tak
yang
mau
jam
yang
memalukan
dengar
kebenaran
terglap
amaran
tlah
dunia
dekat
DiTrima
malam
Meskipun
Iman
berkat
yang
kami
dalam
penurutan,
mendahulu,
tetap
bahaya,
harap,
oleh
datangnya
kita
pada
teguh
tak
datangnya
dibiarkan
Juruslamat
percaya
Tuhan
Reff: Hai saudara berjagalah! Agar tetap
trang lampumu
Tlah hampir datangnya Yesus, pancarkan
cahayamu
218. Jam Kita Tak Tau
(3 ayat)
1.
Jam
kita
tak
tau,
bila
Yesus
kembali
2. 3.
Ada
Jaga
trang
dan
bagi,
doa,
orang
tetap
yang
nyala
mau
lampumu
bertobat
Tapi
tunjukdatang
dekat slamat
sekali
Kerja
Dalam
dantandanya,
tunggu,
Alkitab, hingga
adalah
kabar
Tuhanmu
KedatanganNya,
jadi
gemaran
Nubuatan
Bersuka-suka,
tunjuk, kan
dekat
hariNya
kelepasanmu
tlahhati
dekat
Tapi jamnya tak tau
Reff: Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah
Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan
Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tau
219. Angkat Nafiri
(5 ayat)
4.
2.3.Gempa
1.
Gunung
Angkat
bumi
dan
dan
nafiri,
pun,
lembah,
ombak,
dan
sungguh
bunyikanlah,
gelorakanlah,
hai
siarkanlah,
nyatakan,
5.Lautan
Bangsa
amarah,
itu
tandanya,
Yesus mau datang segra
Taufan
Domba
Nyanyi
Dari
dan
tersemblih,
pantaimu,
musafir,
angin,
segnap
dan
dimana-mana,
kan pujikanlah,
datang
mashurkan,
segra,
Pengetahuan,
bertambah-tambah,
Yesus mau datang segra
Reff:
Datang segra, datang segra,
Yesus mau datang segra
220. Angkat Nafiri
(2 ayat)
1.
2. Angkat
Bangsanafiri,
amarah,
danitu
bunyikanlah
tandanya
Yesus mau datang segra
Pengetahuan,
Nyanyi musafir,
bertambah-tambah
dan pujikanlah
Yesus mau datang segra
Reff:
Datang segra, datang segra,
Yesus mau datang segra
221. Di Seluruh Dunia Nyatalah
(4 ayat)
2. 1.
4.
Tanda-tanda
3.Di
Marilah
Tetapi
seluruh
kita
bagi
di
dunia
branikan
langit
kitanyatalah
itulah
nyatakan
hati
Segra
kedatangan
Hari
Tanda
Tuhan
kita
kerja
mendengar
Tuhan
amat
kita tlah
dekat
dekat
suaraNya
selesai
sudah
sudah
Orang
Kita
Kita
Kabar
yang
mengabarkan
yang
Injil
tunggu
mempunyai
lekaslah
sudahlah
Tuhan
kabarkan
hati
Yesus
lelah
suci
Akan
Mari
Dan
Akan
Tuhan
hati
datang
slamat
manusia
Yesus
membawa
di surga
datanglah,
yangslama-lamanya
jahat
upah gentarlah
datanglah
dan damai
Reff:
Tiup nafiri tiuplah kras! Yesus datang lagi
Ke dunia dari dosa kita akan bebas
Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah!
222. Yerusalem Yang Mulia
(4 ayat)
2.
4.Yerusalem
Kota
Hai
negri
Sion
penuh
suci
berkat
penuh
rumah
lagu
1.
3.
Di
sana
takhta
yang
Daud
mulia
di
terlampau
sanalah
umat
merdu
Tuhan
kayanya
senang
Malaikat
Hai
negri
danpenuh
yang
slamat
saleh
puji
tempat
Tuhan
Sungguhpun
Umatnya
sembah
aku coba
sujud
tak
sorak
dapat
perhentian
slalu
sebab
kuduga
menang
Pimpin
Di
sana
kami
Yesus
ya Yesus
Raja
ke
sana
negri
slalu
yang
Yang
Tak
dapat
tlah
menang
aku
sangka
didi
sini
kesukaan
beserta
senang
suci
Rajanya
sana
Beserta
Malam
Allah
tiada
Bapa
di sana
Engkau
Tuhan
dan
yang
Roh
Sana
Ajaib
berjubah
keindahannya
putih
selamatiada
jadi
Suci
trang
tandingannya
lamanya
223. Ada Negri Amat Indah
(4 ayat)
2.
4.
3.1.Bersama
Suara
Udaranya
Ada negri
musik
Juruslamatku,
amat
amat
terdengarlah,
harum,
indah, bunga
Tuhan
yang
merdulah
akan
sedia
elok pegang
takkan
bagi
amat
tanganku
bunyinya
alum
kita
Menuntun
Nyanyi
Amat
Malaikat
mulia
burung
akumemuji
berjalan,
cahayanya,
takTuhan,
terputus,
dalam
ku
bersama
rindu
negri
sungai
tiba
kemuliaan
umat
hidup
di
mengalirlah
tebusan
sana
Reff:
Negri suci negri indah ku rindu masuk di sana
Dan memandang laut kaca rumah elok bagi kita
Di dunia baru yang kekal kita akan tetap tinggal
224. Aku Pikirkan Skarang
(3 ayat)
3.
Dalam
Oh
betapa
kuasaskarang,
girang,
Tuhan, bila
aku
aku
mau
dapat
berdoa
1.2.Aku
pikirkan
negri
yang
indah
Hidup
Danyang
dengan
bekerja
Tuhan
menarik
di jiwa
surga
Negri
dibangunkan
Yesus
Agar
Lebih
aku
banyak
trima,
kesukaan
bintang-bintang
karna
lihat
mulia
Dan
di
sana ku
berdiri di
sisiNya
Bintang-bintang
Yang
bercahaya
yang
di mahkota?
Adakah
bintang
di mahkota?
Reff:
Adakah bintang–bintang di mahkotaku, bila
aku tiba di surga (di surga)
Bila aku trima rumah perhentianku, adakah
bintang di mahkota (mahkota)
225. Ya Tuhan, Aku Rindulah
(4 ayat)
4.
3.1.Alangkah
2.
YaYa
Aku
Tuhan
Tuhan
tlah
datanglah
senang
aku
jemurindulah
di
disini
surga
lekas
pada
angkat
dalam
di negri
rumah
gelap
kami
Elkafi
senang
semua
dunia
Hidup
Tempat
Agar
Memujikan
yang
yang
kamisusah
segra
penuh
Allah
dan
bebas
Bapa
bahagia
pedih
yang
banyak
Anak
dari
slamanya
dan
dunia
pun
Roh
bahaya
fana
terang
Suci
226. Bukit – Bukit Yang Permai
(3 ayat)
2. 1.
Kita
3.Tempat
Tangan
rindu orang
akan
kita bukit-bukit
penat
saleh tapi
bukit-bukit
kita
permai,
tetap,
permai,
musafir
jalandalam
trus
tak lagi
dengan
alam dunia
dahaga
kakiyang
yangbaru
kuat
Meski
Suara
Sana
angin
ribuan
tiada
tiup
yang
ribut
di lembah
beramai-ramai,
hanyalah
yang
damai,
glap,
mendengung
dibunga-bunga
hadapan di
padang
senyum
tak kita
yang
Bapa
lihat
indah
Hu
Orang
Bukit-bukit
Tapisahid
itulahkita
yang
itu dengan
menjabat
bri insaf
mulianya,
tangan,
kita, akan
yang
nampak
kehendaknya
tlahskarang
bergumul
oleh
diBapa
dunia
iman
Ia
Lalu
Kita
akan
kita
bersorak
pimpin
lihat trangnya
dengan
atas kemenangan,
setia,
yang indah,
hinggadan
menembus
tiba
mahkota
di bukitNya
glap
di
pergumulan
dapatnya
Reff: Oh nyanyikan bukit permai, di pantai yang slalu
hijau
Oh nyanyikan bukit permai, tempat perhentian umatHu
227. Lebih Dekat, Lebih Indah
(3 ayat)
2.3.Lebih
1.Lebih
Lebih
dekat
dekat
dekat
pada
pada
akhir
tamanNya,
negri
hidupku,
trang,
lebih
lebih
lebih
elok
cemerlang
indahlah
pandangan
rumah
masnya
Pandangan
Lebih
Harumdekat
bunganya
dunia
pancaran
aku
mulai
rindu,
cinta,
hilang,
yang
lebih
dan
di
manis
yang
tepi
kekal
wajah
laut
lebih
kaca
Tuhan
nyata
Reff:
Rumah yang di surga bagiku terindah
Lebih dekat akhir dunia lebih indahlah
rumah
228. Darat Mas Amat Jauh
(3 ayat)
2. 3.
Kita
1. Ya
Ada
akan
Bapa
negri
menyanyi
yang
yang
kasihkan
amat
sebrang,
senang,
kami,
lagu
kami
kita
surga
sembah
lihatnya
yang amat
puji-pujian
oleh
merdu
iman
Karna
JiwaBapa
kita
Yesus
selalu
kitatlah
menunggu
senang,
mati ganti,
karna
sebrang,
seisi
habislah
dunia
menyediakanmati
skalian
tempat
itu yang aman
Ref: Darat mas amat jauh, kita akan
berkumpul sebrang
Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul
sebrang
229. Dalam Negri Yang Terang
(4 ayat)
4.
1.
2.
3.Tak
Dalam
Pintunya
Pintunya
perlu
negri
matahari
mutiara
takyang
tertutup
dalam
terang
dalam
dalam
kota
ada
kota
kota
Allah
Allah
Sungainya
Itu
Dari
Karna
tetap
emas
Yesus
benderang
air
jalannya
yang
hiduptrangi
malam
malam
malam
tak
tak di
di
taksana
di sana
Reff:
Tiada lagi air mata mati sakit dan fana
Perhitungan taun tiada malam tak di sana
230. Dalam Negri Rumah Bapa
(4 ayat)
1. 2.
4.
Dalam
3.Yesus
Nyanyilah
Dosa
negri
sediakan
matirumah
hai
atau
umat
bagiku,
duka,
Bapa,
Allah,
tiada
rumah
adalah
sorakkan
lagi
kekal
tempat
di
kemenangan
dan
yang
sana
permai
snang
Gerbang
Di
Di
Dalam
sana
sediakan
Zion
negri
kuhidup
klak
oleh
snang
slalu,
terbuka,
Yesus,
dan
tiada
mulia,
bagi
engkau
akan
orang
kita
tercerai
disambut
trima
yang
mahkota
menang
Tuhan
Reff: Tempat perhentian snang, bagi orang yang
menang (2 x)
Di sebrang sungai Yarden di tengah taman Eden
ada perhentian snang bagi yang menang
231. Oh Brapa Jauh Dari Rumah?
(4 ayat)
2.3.
1.Aku
4.
Aku
OhSudah
tanyakan
brapa
tanyakan
dekat
jauh
pahlawan,
alam
dari
betapa
gnap,
rumah?
dengarlah
snang
tandaAku
musafirpun
tanda
tanyakan
jawabnya
menyatakan
terhiburlah
penjaga
girang
Hati
Jawabnya
Sejarahnya
Pegang
yang teguh
glap
malam
segra
menjadi
pedang
lalulah,
lenyap,
trang,
iman,
segra
yang
hilanglah
engkau
kekal
siang
hampir
hampirlah
airtiba
mata
menang
Jangan
Jangan
Jangan
Jangan
tangis,
tangis,
tangis,
tangis,
bersoraklahdunia
bertahanlah
karna
bersukalah
kita jumpa
majulah
lagi
baru
pemimpinmu
trus
klak
dekat
dalam
disudah
takkan
surga
perang
gagal
Suka
Upahmu
Hinggalah
Alam
menggantikan
smesta
sudah
tiba menunggulah
disurga,
tersedia,
susahdalam
bila
dalam
engkau
bunyi
trang
rumah
sangkakala
yang
menang
bapa
kekal
232. Hai Bangun, Nyanyi, Jiwaku
(5 ayat)
5.
1.2.
3.Dan
Hai
4.
Tuhan
Bila
Bila
bangun
bila
kesusahan
kematian
lihat
datanglah
nyanyi
ku binasa
penuh
hampir
Yesus,
jiwaku
tetapiku
sekitar
dan
jemput
Tuhan
hidupkupun
umat
kehidupanku
penebusmu
dicintaNya
tebusanNya
berakhir
Aku
Ku
Di
Patutlah
Aku
brinya
nyanyi
tidak
mau
rasa
aku
slamat
di
lagi
pantai
nyanyikanCintaNya
gentar
ucapkan
padaku
surga
cintanya
cintaNya
cintaNya
cintaNya
yang
yang
kekal
sungguh
bri
tak
tetap
slamanya
harapan
terduga
besar
teguh
Oh
ohcintaNya,
cintaNyaOh
oh cintaNya
cintaNya,cintaNya
cintaNya
yang
yang
kekal
sungguh
bri
tak
tetap
slamanya
harapan
terduga
teguh
besar
233. Hai Betlehem Yang Senyap
(4 ayat)
2. 4.
3.
Sedang
1. Hai
Pembrian
Haiputra
betlehem
orang
di
Allah
Betlehem,
lain
yang
dibri,
tidur,
senyap,
dalam
malaikat
turun
betapa
pada
kesunyian
berkawal
sunyimu
kami
Menjaga
Sedang
Hapuskanlah
Demikianpun
engkau
putra yang
dosa-dosa,
pada
tidurmasyur,
kami,
lelap, masuk
berkat
bintangdengan
bintang
dicurahkan
kasih
dalamkekal
hati
lalu
Di
Tiada
Bintang
Dengar
lorongmu
telinga
malaikat
menyanyi
yang
dengar,
nyanyi,
gelap
ramai,
kelahiran
bersinar
kabar
putra
trang
dilahirkan
kesukaan
Yesus
kekal
Oh
Atas
Yang
Hanya
tinggallah
bumi
lama
orang
senang,
diserta
harap-harap,
lembut
damai,
kami,gemar,
Imanuel,
hormat
lahir
menerima
anak
bagi
Tuhan
tunggal
Tuhan
Dia
234. Dengar Malaikat Nyanyi
(3 ayat)
1.3.Dengar
2.Puji
Kristus
Raja
malaikat
asalam
disembah
nyanyi:
Puji
surga
hai
Puji
semesta
Tuhan
Raja tlah
kekal
alam
lahir
slamanya
Terang
Damai diatas
hidup di
bumi,
briNya,
keampunanpun
kesembuhanpun
dibri
Dikandang
lahir Raja
serta
Malaikatpun
nyanyilah
Beserta malaikat
surga
bersuka hai
sgala
Damai
Ia tinggalkan
ridla atas
muliaNya,
bumi
bangsa
hai
lahir
jiwauntuk
bukalah
slamat
hati
kitatinggal
Masyurkanlah
Kristus mau
kabarnya
datang
KristusYesus
sudahHuw
lahirlah
Untuk angkat manusia,
Immanuel
kerjakan lahir jiwa
Reff: Dengar malaikat nyanyi puji Raja tlah
lahir
235. Malam Kudus
(3 ayat)
1.3.Malam
2.
Karna
Hai kudus,
lihatlah
damai,sunyi
amat
di Efrata
senyap
besar
Siapa
Trang
Patutlah
yang
besar
bergemar
blum
turunlah
lelap?
Ayah
Bagi
Waktu
bunda
dunia
tentra
yang
yang
semawi
tinggallah
tlah tercerai
megah
trus
Jaga
Puji
Dari
Anak
Allah
Allah
yang
sebab
di bri
maha
nimatNYa
Almasih
kudus
Ingat
Jadi
Anak
dunia
pohon
dalam
yang
khalak,
malaf,
glap,
Ingatlah
Jadilah
Anak didunia
pohon
dalam
yang
Khalak
malaf
glap
236. Datanglah Pula Hari Yang Suci
(4 ayat)
4.1.
3.Ya
2.Datanglah
Ya
Bapa
Pakailah
Tuhan
kami
serwa
pula
hari
yang
yang
hari
alam
dalam
yang
suci
skalian
Sorga
ini
suci
Pelindung
Turut
Dengar
DikehendakNya
berkati
seruan
danwaktu
pemimpin
anak-anakMu
dan
kejadian
berbakti
umatMu
Genapkanlah
Harapan
Maka
UmatTuhan
Tuhan
kamiperjanjianMu
akan
marilah
yangdengar
maha
berhenti
kuasa
nanti
Tuhan
Dengan
Brilah
Kami
Sgala
kami
puji
tenang
doa
slamanya
kemurahan
dan
serta
pujian
perdamaian
namaMu
Rohmu
kita
237. Ingat Hari Sabat
(3 ayat)
2. 1.
Sucikanlah
3.
Ingat
Hari
hari
kesukaan
Sabat,
Sabat,dan
hari
perbaktian
sembahlah
yang terindah
suciYesus
Jamnya
Yang
Yang
di berkati
kita
jadi gunakan
juruslamat
Allah, bersyukur
dan
bagi
disucikanNya
manusia
dan puji
Yang
OhDan
Juruslamat
brikan
kalau
perdamaian,
kita
Yesus,
ikut, Juruslamat
indahlah
dengancintaMu
sukacita
kita
Kita
Marilah
Sinar
klak kemuliaan,
akan
dan tinggallah
turut minum
turun
didalam
dari
air hidupNya
Sorga
hatiku
Reff:
Slamat datang, slamat datang, hai hari Sabat
Slamat datang, slamat datang, hai hari Sabat.
238. Oh Hari Perhentian
(3 ayat)
1.3.2.
Oh
Engkaulah
hari perhentian,
hari
senang,
hari yang
hari
terindah
Engkaulah
pelabuhan,
dari yang
topandi
cinta
besar
Dan hari kesukaan, bagi umat Allah
Hari
yang
brikan
kenang,
dariserta
hal disurga
Seperti
taman
Eden,
nyaman
segar
DidalamMu yang Suci, kamipun
Pancaran
rahmat
menyembah
Allah,
bagidipadang
jiwa penat
Engkaulah
sungai
tenang,
kekringan
Perhentian
Menyanyi yang
suci, indah,
suci, bagi
disurga
Huwa
kuAllah
dapat
Darimu aku pandang, negri perjanjian
239. Satu Minggu Yang Lalu
(4 ayat)
2.3.
1.
4.Waktu
Kami
Satu
Kabar
minggu
kita
puji
kitab
mencari,
namaMu,
injilNya,
yang lalu,
nama
hampirlah
balikkan
Tuhan
Yesus
tlah
orang
pada
penebus
pimpin
kami
dosa
kita
Membukakan
Trima
Kami
Mari dalam
kami
pandang
Almasih,
rumah
anugrah,
muliaMu,
Hu,
dosa
bagi
kita
dalam
kami
orang
caridi
rumah
yang
berkatnya
hapus
yang
lemah
suci
Hari
Lepaskan
Brilah
Tiap
Sabat
Sabat
kami
nafsu
yang
ya
haraplah,
Allah,
suci,
dunia,
kesukaan
waktu
hingga
berhenti
kita
sampai
dalam
slamanya
berhenti
di
Yesus
surga
Hari
Lepaskan
Brilah
Tiap
Sabat
Sabat
kami
nafsu
yang
ya
haraplah,
Allah,
suci,
dunia,
kesukaan
waktu
hingga
berhenti
kita
sampai
dalam
slamanya
berhenti
di
Yesus
surga
240. Selamatlah Sabat
(3 ayat)
1.3.Selamatlah
2.
Roh
Turunlah
Suci turunlah
datang
ya Tuhan
hai
dengan
hari
curahkan
yang
segnap
suci
rahmatMu
kuasa
Engkau hari yang
senang yang Tuhan
UmatMu
Tunjuk lindungkan
kasih Yesus
berkati
yang
kepada
sujud
umatnya,
padamu
Kutinggalkan
FirmanMu
barulah jiwaku
kami
nafsu
tenang
ajarkan
dunia
Girang
dan
agarmenuju
dalam
takut akan
Sabat
Surga
Tuhan
senang,
baka
girang
Dan
Agarmenuju
dalam
takut akan
Sabat
Surga
Tuhan
senang
baka
241. Sabat Hari Perhentian
(4 ayat)
4. 2.
Pintalah
1. Janganlah
3.Sabat
Bilarahmat
hari
tibalah
cari
perhentian,
Tuhan,
Sabat,
dunia,kuasa
yang
dengan
yangdan
mendatangkan
diberkati
kesukaannya
kemenangan
Tuhan
berkat
Lebih
Patut
Pintalah
besar
kita
Hari
pri
bersedia,
kesnangan,
dijadikanNya,
yang kuat,
nyanyi
untuk
dalam
dan
dan
sucikan
krajaan
minta
disucikanNya
Tuhan
Sabat
doa
Reff:
Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan
Itu jadilah tanda sampai slama-lamanya.
242. Enam Hari Sudah Lalu
(4 ayat)
2.
3.4.
1.
Puji
Ucap
Perhentian
Enam
Tuhan
syukur
hari
yang
sudah
hari
dan
tentukan
Sabat
pujian
lalu
Sungguh
Sabat
Kepada
Perhentian
yang
sedaplah
Allah
baru
sedap
disurga
tibalah
rasanya
itu
Kami
Amat
Bergemarlah
Bagi
berharaplah
senang
jiwa dan
perhentian
hai
pikiran
jiwaku
sempat
Kuduskan
Pada
Padahari
hariSabat
yang
Sabatketujuh
disurga
indah
mulia
243. Pada Penutup Hari Sabat
(5 ayat)
5.3.4.
Pimpin
1.
2.
Jangan
Ya
Hari
Aku
Tuhan
aku
pinta
Sabat
biarkan
yang
engkau
skarang
hampir
menghadap
FirmanMu
jadilah
lalu
ini,
kehidupan
Pengentara
Tenang
Tak
Brilah
berbuah
Tuhan
teduh
yang
dalam
dihidupku
dalam
damaiMu
masih
Surga
hati
glap
Yang
Dan
Tuhan
Siramilah
Penuhi
menghantar
satu
sahabat
dengan
iman
dengan
yang
yang
Roh
sgala
RohMu,
teguh,
tetap,
suci,
doa,
dengarlah
dengarlah doaku.
doaku
244. Hari Kudus Huw Allah
(5 ayat)
5.
Aku
cari
dan
nyata,
hanya
1.
4.
3.2.Hari
Yang
Ribuan
Bekerja
kudus
benar
menolakNya,
enam
Huw
harus
hari,
Allah,
kata,
lalu
ambil
dari
manusia
Sabat
tujuh
hari
sehukum
Sabat
yang
pertama
terpilih
tibalah
ubahkan
Lalu
aku
turutlah,
itulah
jalan
Disuci
Sabda
Hari
Slidiklah
diberkatNya,
ketujuh
Hu
tak
kitab
berubah,
jadi,Allah,
pancaran
pada
hampir
tiada
manusia
berkat
ayat
enam
dibri
slamat
sahkannya
ribu
kita
taun
Reff:
Slamat datang, slamat datang
Hari kita bersuka, hari besar Huw Allah
245. Baptiskan Kami
(4 ayat)
1.
3.
4.2.Baptiskan
Oh
Hai
Kami
turunkanlah
dengarkanlah
takkami
layakdengan
rahmatMU
nista
Yesus
dan
kuasaMu
berkata
hina
Yesus
Segarkanlah
Engkau
Dosa
Karuniakanlah
kami
kekasihku
banyak
kamiRoh
dengan
yang
ohdari
ampunilah
Aku
Surga
cintaMu
cinta
Reff :
Kami doakan dengan rendah hati
Baptiskan kami dengan Roh Suci
Kami sembah Engkau ya Domba Allah
Kami puji Engkau slama-lamanya
246. Roh Suci Turun Padaku
(4 ayat)
2.
3. Oh
Amatlah
4.1.
dengarlah
Sucikan
Roh lemah
Suci
dan
seruanku,
turun
jiwaku,
slamatkanlah,
padaku,
aku
penuhilah
harap
sucikanlah
penuhilah
padaMu
jiwaku
jiwaku
hatiku
Aku
Brikan
Dan
Oh perlukan
penuhilah
hatiku
padaku
hiburkanlah,
kuasaMu,
hatiku,
berkatMu,
mari
mari
penuhilah
tinggallah
penuhi
penuhi
dalam
jiwaku
akuaku
Reff:
Penuhi hatiku, Yesus penuhi aku
Dengan hadiratMu, ya Hu, penuhilah
jiwaku
247. Aku Dengar Hujan Berkat
(4 ayat)
3.
4.
2.1.
Meski
Ya
Jangan
Aku
Rohlama
dengar
Suci
tinggalkan
ku
celekanlah,
hujan
berdoa,
ya
berkat,
Bapa,
dan
mata
dukakan
turun
meski
yang
atas
jahat
buta
hatiMu
umatMu
hatiku
itu
Aku
Nyatakanlah
Pada
tidak
Meski
jiwaku
putus
cemar
kasih
yang
asa,
serta
Yesus,
penat,
slamatkanlah
lemah,
brikanlah
bisikanlah
ku
kasihankanlah
berkat
damaiMu
ya Huitu aku
Reff:
Padaku, padaku, curahkanlah berkatMu
248. Turun Skarang Ya Roh Suci
(4 ayat)
1.
4.
3.Turun
Turun
2.Kami
Tariklah
skarang
skarang
mau hidup
pikiran
ya
ya Roh
ya
Roh
kami,
Bapa
Suci,
Suci,
dengan
kepada
turut jalan
penuh
yang
benar
baka
kuasa
Padamu
Nyalakanlah
Agar
Nyalakan
kami
syukur
tambah
dihati
cinta
dan
kami,
kami,
suci,
cinta,
hingga
Engkau
dengan
cintamasuk
dari
maha
cintaAllah
Yesus
besar
Surga
249. Oh Api Roh Suci
(5 ayat)
3.
4.
2. Roh
Bukakanlah
Manakah
5.
1. Ingatlah
Oh
yang
apidalam
Roh
Roh
rahmatMu
Tuhan
Suci
Suci
sgala
dahulu
yang
Allah,
zaman,
kuasa,
tlah,
Yang
Memasyurkan
Engkau
Mematrai
Sperti
dulu
tlah
yang
tlah
Ibrahim
jaga
pada
kasih
mengurapi;
umatMu!
dulu?
Elia?
Allah;
Brilah
Hamba-hamba
Dan
Yang
Yesayapun
hati
kami
bri mulia
Paul
yang
dikuatkan,
diremukNya,
Tuhan
pada
menunggu,
Musa,
Yesus,
Dan
Bernyala
Dan
Kelimpahan
Penuhilah
membri
hiburkan
dalam
Daud
Roh
jiwa
Ayub
kuasa
bijaksana
SuciMu
kami
juga?
Hu?
250. Ya Roh Suci Yang Benar
(3 ayat)
3.2.Bila
Ya
1. habislah
Roh
Ya Roh
Suci
Suci
kerja,
datanglah,
yang
kami
benar,
nantikan
tolong
pimpinlah
kami yang
Surga
dengan
lemah
sabar
Dan
Jangan
Kami
memandang
minta
tinggalkan
tanganMu,
hanyalah,
kami,tuntun
dalam
negri
dengan
suci
dunia
yang
glap
kuasaMu
baka
ini
Bila
Jiwa
Darah
kami
kami
Yesus
berduka,
yang
sucikan,
penat,
brikanlah
dosa
pimpinlah
damai
dan
jangan
kesalahan
Surga
sesat
Bisiklah
Bisiklahhai
haiyang
yanglemah,
lemah,ikut
ikutaku
akuke
keSurga
Surga
251. Waktu Pagi Ya Tuhanku
(4 ayat)
4.2.
3.
1.Yang
Kehadrat
Pimpin
Waktu
kasih
pagi,
aku,
Allah
dan
ya
yatakut
Arrahman,
Roh
Tuhanku,
Allah,
Tuhan,
Almasih
Beroleh
Dengarlah
Dalam kebenaran
rahmatNya
sudah
suaraku
naik
Menghadapkan
Melayang
DibrikanNya
Luruskan
doa
dan
perlindungan,
yang
permohonan,
ratakanlah,
sungguh,
Memandang
Dalam
Segala
JalanpimpinanNya
kewajiban
orang
padaMu
baik
252. Siang Sudah Lalu
(3 ayat)
1. Siang sudah lalu malam datanglah
Berhenti kerjaku aku penatlah.
2. Brikan perhentian pada yang penat
Atas peraduan brikanlah berkat.
3. Waktu tidur aku Malaikat setia
Menaungi aku dengan sayapnya.
253. Hmpirlah Malam
(4 ayat)
saja
hidup
1.2.
4.Hampirlah
3.Singkatlah
Beserta
Sertai aku
Tuhan
malam,
sepanjang
habislah
marimanusia
ya
jalan
susah
Tuhan
Akan
lenyappun
perkara
dunia
Agar
Takut
Sertai
kudapat
dan
akuair
brialahkan
matapun
perhentian
setan
lalu
Tetapidan
Tuhan
kekallah
tentu
Hai
Karena
Penggoda
maut
kuharap
ada
kubur
ya
hanya
mana
Tuhan
padaMu
sengatmu
bantu
Akan
sentiasa
Dan
Yesus
Jikalau
biar
penolong
Engkau
Tuhan tinggal
tinggal
tinggalsertaku
sertaku
sertaku
254. Matahari Terbenam
(4 ayat)
1.
Matahari
terbenam,
sunyi
malam
2.3.
Ya
4.Malampun
Tuhan
Bila untuk
maha
bertambah
slamanya,
kuasa, tibalah
yang
glap,
siang
bertahta
padaMu
dan malam
disurga
kami
lalulah
harap
Mari
puji dan
sembah,
Tuhan alam
semesta
Tengok
kami
yang tunggu,
dihadapan
Brilah
Hati kami
kamibersatu,
yamedzbahMu,
Allah,memujikan
hidup kekal
kasihMu,
di surga
Puji Allah
Bri
Ya
Selamanya
rahmatMu
kasihMu
Reff: Suci, suci, suci, Huwa Allah,
Segnap alam saksikan
Segnap alam pujikan, Huwa Allah
255. Slamat Malam
(3 ayat)
2.3. Dan
1.
Ya Pabila
Bapa
bila malam
brilah
malam
tambah
perhentian,
tibalah,
glap,
Nampak
Dan
Dari lalulah
sgala
hanya
pergumulan
waktu
sunyi kerja
senyap
Hingga
Seakan-akan
Melayanglah
klak masuk
segnap
doa
Surga
malam,
alam,
trang,
Mau
Dan
Tiada
ucapkan
ucapan
lagi slamat
slamat
slamat
malam
malam
malam
Reff: Slamat malam, harap malaikat menjaga
spanjang malam glap, slamat malam, slamat
malam.
256. D O A I B U
(4 ayat)
1.2.
3.
Tak
Tak
Tak
pernahku
pernahku
pernahku
akan
akan
akan
lupa,
lupa,
lupa,
pesanan
suara
tidur
ibu
ibu
4.
Tak
pernahku
akan
lupa
saat
akuibu
trima
manis
dalam
padaku
merdu
Tuhan
Yesus
Oh
Kasihnya
Meski
anakku
akuslalu
yang
tersesatlah,
nyatalah,
mau
pisah,
kuingat
dalam
ingatlah
doa
trus
yang
doa
doa
Di ampunNya
sgala
dosa,
doa
ibu
hiburkan
ibumu
ibu
dijawabNya
Reff:
Tiap
Oh
kali
pujilah
aku kenang,
rahmat Yesus,
akan budinya
yang tlah
ibuku
selamatkan
akumengingatkan
Datanglah bisik
yang senang,
Dan aku boleh ke Surga,
doa ibuterkabullah doa ibu
257. Di Dalam Sengsara & Keluhanku
(3 ayat)
2.1.Betapa
Di
3. dalam
Selagi
senang
sengsara
didunia
hidup
yang
dan
dengan
fana
keluhanku
ini
damai
Oh
Diliputi
betapa
brikanmanisnya
kasih
kekuatan
Yesus
ramah
dan
yang
rendah
bersatu
permai
hati
Dengan
Meski
Kulari
orang
aku
padaMu
acap
saleh
bila
ditimpa
bersama-sama
bersusah
duka
Sehingga
Dan
Kulihat
aku kemuliaanMu
bersuka
kurasa Yesus
di rumah
didirumah
rumah
mulia
Reff: Rumah yang indah
Tuhan sediakan bagiku di Surga
258. Betapalah Eloknya Di Rumah Tangga
(3 ayat)
3.
2.1.Kerja
Betapalah
Betapalah
brat rasa
manisnya,
eloknya,
ringan,
didi
di
rumah
rumah
rumah
tangga
tangga
tangga
Bila
Bila
cocok
ada kasihan
bersama
didi
rumah
rumah
tangga
tangga
Damai
Di
Sperti
sinidan
sana
adalah
kelimpahan,
bunga
sinarmembri
dalam
sinihati
hati
sana
yang
yang
senyuman
benar
legah
Berkat
Senang
Tiada putus
yang
sama
tak
bergemar
rasakan
terkiradi
di
dirumah
rumah
rumahtangga.
tangga
tangga
Reff:
Kasihnya, di rumah
Senang sama rasakan, dirumah tangga
259. Di Rumah
(5 ayat)
1.2.
3.
4.
5.
DiMeskipun
Jalan
Hatiku
rumah
Pulang
kerumah
rindu
alangkah
seruan
banyak
kerasanya,
hatiku,
rumah,
senang
teman
Di
Panjang
rumah
Di
Bebas
Tapi
sana
negri
dan
tempat
dari
lenyaplah
pun
perasingan
sgala
yang
berbahaya
susah
keluh
terang
Pulanglah
Oh
Tiada
Bebas
Hatiku
brapa
yang
dari
lebih
brapa
tetap
lebih
laknat
inginkan
hanyalah,
jauh
bahagia
dosa,
lagi?
Dan
Pulang
Dari
Atas
Tiba
maut
bersama
kehendaknya
di
kerumah
tak
rumahnya
lagi
Huw
Almasih
berkuasa
Bapa
Allah
Tuhan
260. Senanglah Rumah
(4 ayat)
1.
2.3.
4.Senanglah
Senanglah
Senang
Ya Tuhan
rumah
rumah
rumah
brilahyang
damaiMu
yang
yang
tekun
trima
suka
Allah
Dalam
Trima
Dalam
pohon
nama
rumah
minta
pencinta
Yesus
kami
doa
Kanak-kanak
Satu
Dalam
Cintanya
kemauan
cintaMu
Alkitabpun
memujilah
dan
bersatu
doa
Yang
Tunduk
Bersatu
Orang
membri
printah
tua
ke serta
Surga
budinya
kasih
261. Oh Kasih Allah
(3 ayat)
1.3.
2.Oh
Bri
Ohkasih
hidup
kesukaan
Allah
Allah
pada
pegangan
brilah
waktu
ketentuan
manusia
susah
Dalam
BriKami
dalam
iman
berdoa
pada
yangdihadapanMu
waktu
teguh gumulan
dan kasih
Bri
Pimpinlah
Kiranya
panjang
kasih
sabar
tetap
yang
hidup
tenang
tiada
yang
dan
tamatnya
didunia
harapan
Mengikat
Brani
Hingga
menghadap
memplai
tiba Surga
skarang
keluh
sertadan
Tuhan
bersatu
mati.
262. Tidur Senang Dalam Yesus
(4 ayat)
4.
1. Tidur
2.
3.
Tidur senang
senang bangkit
dalam Yesus
nanti
Bangkit
Bangkit
Bangkit
Bila nafiri
nanti
nanti
nantiberbunyi
berbahagia
ratap
jumpatiada
lagi
Lenyaplah
Lalu
Lepas
Itu harap
kutuk
dari
takut
dan
maut
sgala
bahagia
dan
diganti
susah
susah
Perhentian
Yang
Dengan
Itu tanda
hiburkan
hidup
kuasa
yang
kekal
hati
bahagia
Yesus
sedih
suci
263. Aku Tau Juruslamatku Hidup
(3 ayat)
3.1.
2.Dengan
Aku
Bilaku
tautlah
mataku
juruslamatku,
jadi sendiri,
tanah,
Aku
Tentu
hidup
klak
klak
kekal
pandang
kulihat
slamanya
Rajaku
Yesus
Dan
Meski
Di hari
trima
busuklah
kedatanganNya,
upah yang
tubuhku,
suci,
Penuh
Makota
abukudengan
dihitungkannya
berbintang
kemuliaan
itu
264. Tak Brapa Taun Lagi
(4 ayat)
3.4.
Sedikitlah
lagi
hati
sedih
dan
1.
2.
Tak
Tak
Disini
brapa
lamalah
kita
taun
lagi,
crai,
lagi,
taufan
menangis
kita punya
boleh
glap
berduka
tempuh
umur
Lalu
masuk
Elkafi,
tak
lagi
Lalu
Lalu
Disana
berjumpa
kita
takkan
akantrang
kekasih,
pergi,
crai
lagi,
keyang
negri
senang
skarang
yang
meratap
dan
diteduh
bersuka
kubur
Reff:
Sucikan jiwaku untuk hari itu
Ya Yesus, oleh darahMu basuhkan dosaku
265. Sungguh Glap Bila Maut Tiba
(4 ayat)
Sungguh
glap
bila
maut
tiba
2.
3.4.1.
Tapi
Bersedih
Kita
trang
klakditilik
lagi
harap
bertemu
Tuhan
yang
yang
mulia
kekasih
mati
usir
meengambil
kekasih
glap
yang
dalamNya
prasaan
tidur
Bila
kembali
ke tanah,
rasa
pilu
Dan
Kubur
Beramai
hiburkan
tempat
menginjak
yang
pembaringan,
berduka,
nanti,
Kanaan
menutup
takkan
hati
yang
dilupaNya
kuburan
subur
Dan
sedih
melihat
peti,
yang
bawa
Sampai
Disana
Mendekatkan
bangkitlah
lenyaplah
kebangkitan,
duka,
mereka,
danmasuk
pada
tiada
diadatang
dari
kami
waktu
hidup
lagi
dalam
berpisah
surga
Tuhan
266. Tidur Sedap
(3 ayat)
3.
1.
2.Tidur
Tidur
Sudah
sedap
sedap
habis
sekarang
senang
segala berhenti
kerjamu
kita crai
Tuhan
Tapi
Makotamu
nanti
yangditau
Surga
sudah
engkau
yang
tersedia
dijagaNya
senang
Sudah
Tidur
Kita skalian
sedap
lalu dukaa
sejahtramu
akan
dan
jumpa
tangismu
pasti
lagi
Tidur
Jangan
sedap
ratapsampai
tiada
itu takdir
lagi
Yesus
susah
Allah
datang
tidur
tidur
sedap
sedap
267. Ratap Tak Di Sana
(4 ayat)
2.1.Takkan
Pedih
3.
Maut
tak
tak
disana
sana
penyakit
tiada
tak
4.
Ratap
cerai
tak
didi
lagi
sana
dalam
dukapun
dunia
perkabungan
ada
lenyaplah
baru
Sehat
Maut
selamnya
akan
lenyap
dalam
waktu
negri
Sana
Sukacita
kita
saja
akanselama-lamanya
puji
Tuhan
slalu
kebangkitan
indah
Ratap,
Crai, ratap
crai tak
takdisana
di sana
Pedih,
Maut, maut
pedihtak
takdi
disana
sana
268. Masa
(yang lalu, yang sekarang, yang akan datang)
(3 ayat)
3.
2.
1. Masa
Masayang
yangakan
skarang
sudah
datang,
lalu,
ini, tak
sungguh
adalah
akan
penuh
rahasia
kembali
bimbang
Alasan
Hidup
Segala
yang
hidup
katadatang
goncang,
keluh, nanti,
laksana
gelap
ditentukan
kembali
segnap
dunia
Tetapi Firmanskarang
Tuhan, tiada sia-sia
Tetapi
Janganlah
yanglagi
setia,
tunggu,
menantikan
dengar
Yesus
suara
KasihNya
yang
herankan,
kekal
Yesus
Niscaya akan tiba,
selamanya
di Surga yang mulia
Ambil keputusanmu, jangan hilang Surga
269. Nafas Huw Allah
(4 ayat)
2.
1.
3. Oh
Oh
Oh
4. nafas
nafas
Oh
nafas
nafas
Huw
Huw
Huw
Huw
Allah
Allah
Allah
Allah
sucikan
penuhi
kujadi
teguhkanlah
hidupku
milikMu
hatiku aku
Hingga
Agar
Hingga
umatMu
hidupku
lenyap
kucinta
sempurna
cinta dunia
dan turut
kekal
di
dalam
bersertaMu
printahMu
apiMu
270. Sembilan Puluh Sembilan
(4 ayat)
3.
4.1.2.
Tiada
Dengarlah
Sembilan
Tuhan
seorang
inilah
Tuhan
puluh
tebusan,
dombaMu,
sembilan,
berseru,
yang
cukup
dari
domba
cukup
cela
yang
bilangannya
mengerti
gunung
dikandang
Yang
Bersukalah
Akan
Tetapi
satu
sengsaranya
Tuhan
hilang
dengan
berseru,
dihutan,
Tuhan,
Aku,yang
tidak
dombaku
selama
satu
dapat
tertulung
hilanglah
mencari
pulang
Juah
Suara
Meski
Malaikat
dipadang
domba
jalan
skalian
sukar
dibelantara,
rimba,
disangat,
Surga,
hampirlah
sesatlah
kucari
turut juga
dia
mau
dari
putus
sampai
bersuka-suka
gembalanya
nyawanya
dapat
Hampirlah
Sesatlah
Kucari
Turut juga
mau
dia
dari
bersuka-suka
sampai
putus
gembalanya
nyawanya
dapat
271. Di Dalam Kasih Allah
(3 ayat)
2.
3.Didalam
Kemana
Kota indah
Tuhan
gemerlap
iringtakut
kuturut
blum
nampak
dengan
1.
kasih
Allah
tak
padaku
skarang
snangimanku pun teguh
Kuslamat didalamNya
Langit
Gembalaku
yang
kini
di
samping
gelap
nanti
tiada
klak
aku
jadi
kurang
trang
Angin ribut menempuh glap gantikan
Harap yang
BudiNya
tak terduga
tinggi
amat
buka
terang
jalan slamat
terang
pandanganNya
Yesus
sdia ialahkubimbang?
sahabat
TapiHartaku
Allah sertaku
bolehkah
JalanNya
slalu
slamat
jalan
sertanya
Hartaku
Yesus
sdiaku
ialah
sahabat
Tapi
Allah sertaku
bolehkah
kubimbang?
JalanNya slalu slamat ku jalan sertanya
272. Bangunlah, Kenakan Kuatmu
(1 ayat)
Hai
Bersuka
bangun,
ria,
bangunlah
bersuka ria,
dan
sorak
jagalah
sorai
hai
bersama-sama
Sion
Nyanyilah
Dan
beramai-ramai
kenakanlah kuatmu,
hai Yerusalem
Karena
DenganTuhan
pakaian
akan
perhiasan
menghiburkan
hai Yerusalem.
umatNya
Betapa
Sediakanlah
elok kaki
dirimu
orang,
bagi
di Almasih
atas sgala
gunung-gunung
Yang tak lama
lagi mau datang kembali.
Yang membawakan
kabar,
yang baik
kabar
Masyurkanlah
Almasih,
siarkanlah
kabarNya
assalam
Yesus akan datang lagi menjemput umatNya
273. Harap Allah Beserta Kamu
(4 ayat)
4.
2.
1.
3. Harap
Harap
HarapAllah
Allah
Allahberserta
berserta
bersertakamu,
kamu,
kamu,dengan
lindung
pimpin
dalam
hidupmu
kamu
kasih
kamu
dalam
yang
tiap
yang
sejati
hari
kasih
sedih
Dan
LenganNya
Dan
Di hindarNya
menyediakan
menggembalakan
mengangkat
bahayamu,
manamu,
kamu,
kamu,
sampai
sampai
sampai
sampai
kita
kita
kita
bertemu
bertemu
lagi
lagi
Reff:
Bertemu, bertemu, dekat kaki Tuhan Hu
Bertemu, bertemu, Harap Allah beserta
kamu
274. Biarkan Aku Pergi
(4 ayat)
3.
4.Ku
sebrangnya
Bapa,
dengar
Ibu,
Tuhan
anakku,
laut
berkata,
besar,
slamat
kulihat
hai
1.2.Di
pantai
laut
di
sebrang,
ladang
mengapa
tangan
tinggalkau
panggil
semua
lambat?
gandum
masaklah
Banyak
Pintu
DiOrang
sebrangnya
jiwa
terbuka
yanglebar,
minta,
lauttrang,
itu,
lekas
dengarkan
bagiku
kabarkan
ada
kabar
rindu
Injil
ku
mau
slamat
kerja
Injil
segra
kesana
Reff:
Biarkan aku pergi, Tuhan yang panggil aku
Biarkan aku pergi, tabiklah saudaraku
275. Aku Mau Hidup Bagi Yesusku
(3 ayat)
2.
3. 1.
AkuAku
mau
mau
hidup
hidup
bagi
bagi
Almasih,
penebus,
Yesusku,
Ia
Iatlah
hartaku
turut
mati
printahNya
trang
karena
yang dosaku
setiap
bri rahmat
hari
Setia
KasihNya
Karnalah
padaNya
ajak
kasih
tiada
menyerah
tlah
mengeluh,
mati
hati,
Dia,
itu
dan
untuk
jalan
sgala
yang
slamatkan
sesuatu
diberkati
orang
yang padaku
yang jahat
Reff:
Ya Yesus juruslamat, kusrahkan diriku
Karena Engkau tlah srahkan, diriMu bagiku
Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tahtaMu
Mulai skarang aku hidup, ya Yesus bagiku
276. Aku Mau Bahagikan Imanku
(1 ayat)
Aku mau bahagikan imanku
Kepada siapa yang perlu itu
Yesus memanggil penyerja
Skarang aku pergi
Bagikan imanku tiap hari
277. Kasih Allah
(3 ayat)
Kasih
Allah
tak terbilang,
lidah
taktlah
dapat
2.3.1.
Pabila
tiba
waktunya,
krajaan
dunia
jatuh
Jikapun
laut
penuh
tinta,
dan
langit
mejadi
uraikan
kertas
Pabila orang durhaka,
bersru pada gunung batu
Lebih Allah
tinggitetap
dari
bintang,
lebih
dalam
dari
Rumput-rumput
jadi
pena,tak
dan
orang
skalian
Kasih
tahan,
akan
berobah
lautan
penulis
Rahmat besar yang slamatkan, jadi nyanyian
Yang
berdosakasih
dislamatkan,
olehkering
korban
Yesus
Menuliskan
Tuhan,
lautan
surga akan
Yang
tlah
bersihlah
dosanya
Langit
taksesat
dapatdidamaikan,
muatkan, segnap
kasih
Tuhan
Reff:
Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga
Kasih yang kekal slamanya, jadi nyanyian surga
278. Doa Waktu Malam
(4 ayat)
3.2.
1.
4.Malam
Meski
Brilah
Jika maut
yang
bahaya
berkatMu
menimpa
kabut
mengancam,
ya
serta
Yesus,
kami,
glap,
Pada
Tak
Melayang
Seblumnya
menudung
malampanah
glap
kami
wajahMu
skarang
setan
tidur
Biarlah
Kami
Engkau
Kamiakan
sepanjang
akui
yang
bangkit
sgala
jagadosa,
malam,
tetap,
nanti,
UmatMu
Serta
Malaikat
Pabila
sembahkan
dengan
Yesus
bri lindungan
datang
sungguh.
syukur
279. Pemuda Skalian
(4 ayat)
3.
1.
2.
4. Tiap
Kami
Meskipun
Harta
talenta
sahut
danbesar
tenaga
skarang
yangtantangan,
ada,
kami,
juga,
meskipun
padaMu
panggilanMu
meskipun
hanya
kami
brat
ya
srahkan
satu
Yesus
ujian
Bahkan
Dan
Kami
PadaMu
dengan
janjkan
waktu
kami
bersuka
kami
setia,
serahkan,
semua,
dan
hati,membri
kami
kami
segenap
kerja
srahkan
sgala
ya
kesanggupan
bagiMu
Tuhan
daya
Reff:
Pemuda skalian, berserah pada Yesus
Pemuda skalian, alahkan dosa-dosa
Usahakan tiap talenta, untuk slamatkan jiwa
Pemuda skalian, berserah pada Yesus
280. Yesus Tak Pernah Gagal
(3 ayat)
3.1.2.
Betapa
Kasih
Angin
sahabat
glap
ribut
hidupmu,
menempuh,
dunia, Yesus
tiada
habispun
trang
yang kekal
akal
KuasaNya
Tapi
Ingatlah
kasih
tetap
yang
Yesus,
teguh,
Tuhanmu,
taktak
pernah
pernah
tak
pernah
gagal
gagal
Reff:
Yesus tak pernah, tak pernah gagal
Langit bumi tak kekal Yesus takan gagal
281. Aku Perlu Yesus
(3 ayat)
3.
2.
1. Aku
Aku
Akuperlu
perlu
perluYesus
Yesus
sungguh
selamanya,
sahabatku,
pada Yesus,
dalam
tiap tak
hari
gelap
ada
aku
penolong
dipimpinnya
ikut sperti
Dia aku
Dia
AkuAku
Aku
perlu
perlu
perlu
Yesus,
Yesus,
Yesus,
yang
yang
Juruslamat
brikan
plihara
trang,
Sertanya
Aku
Pikulanku
berharap
ku akan
terlalu
pada-Nya,
menang,
brat, ku
ku
ku
perlu
perlu
perlu
Yesus
Yesus
Yesus
Reff :
Aku perlu, perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari
Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka
Segnap jalan tiap hari, ku perlu Yesus.
282. Sesudah Malam
(4 ayat)
4.
3.1.
2.Sesudah
Sesudah
Sesudah
malam,
malam,
malam,
pertemuan
trang
fajar
tak ada
pimpin
merekah
awan
indah
aku
Kepada
Bersama
Tiada
Tak ada
menangis
bapa
Yesus
taufa
yang
binasakan
surga
tiada
ku sembah
kesal
mulai
DiHabislah
Di
hadapan-Nya
Hari
negri
bergirang,
mulia,
kerja,dengar
tak
ohhari
fajar
lagi
pujian
namaku
pisah
mulia
Sesudah
Sesudahmalam,
malam,hari
hidup
negri
kesukaan
permai
indah
kekal
283. P M A Majulah
(3 ayat)
2.
1.3.
Siapa
Bagimu
Musuhmu
yang
adamau
jadi
kerja,
bertangguh,
lemah,
dalam
tentranyapun
medan
siapa
prang
mau
tunggu
larilah
Yesus
dulu
Laskar
Kemenangan
Ia panggil
Kristen,
marilah!
pastilah
hai maju!
PMA!
PMA!
PMA!
PMA!
PMA!
PMA!
Dengar
Angkatlah
Musuhmu
tambur
senjata
tentu
mengundang,
prang,
kalah,seranglah
hai jawablah
bersoraksampai
kami
soraklah
menang!
datang!
Pemuda!
Pemuda! Pemudi!
Pemudi! Majulah!
Majulah
Reff: Kristus beserta kita, di mana-mana
Slamatkan jiwa-jiwa, tujuan kita
Pemuda! Pemudi! Majulah!
284. Sungguh Girang Hatiku
(3 ayat)
2.1.Kristus
3.
Kegelapan
Kesukaan
tlah jadikan
malam
tetap lalulah
dalam
dunia pirdausku
hatiku
skarang
Sungguh girang hatiku
Dan
Dengan
Di akupun
sebrang
kasih
hidup
aku
kuakan
dalam
lakukan
nyanyi
trang
tugasku,
slalu,
siang,
Sungguh girang hatiku
Reef: Sungguh girang, sungguh girang hatiku
Yesus sudah usir bayang glap lalu
Skarang nyanyilah aku, karna Yesus Rajaku
Sungguh girang, sungguh girang hatiku.
285. Maju Tentra Yesus
(4 ayat)
3.
1.2.Takhta
Maju
4.
Sidang
Maju
tentra
dan
Tuhan
umat
makota,
Yesus,
Allah,
Allah,
maju
banyaklah
mari
jalan
dalam
bersatu
serentak
prang
rubuh
Nyanyikan
Maju
Tapi
Ikut sidang
sama-sama,
Tuhan
bersama,
kita
Yesus,
hai
serta
lagu
tetaplah
semua
mendesak
yang
orang
teguh
merdu
Maut
Raja
Kitapun
Muliakan
dan
danpun
Panglima,
bersatu,
Yesus,
naraka,
dalam
dengan
Juruslamat-Mu
hancur
sidang-Nya
tentra-Nya
dan luluh
Dapat
Harap
Yang
Peraturan
mengalahkan
slama-lamanya
dari satu
Yesus
dalam
dapatlah
setan
jadi
kasih-Nya
musuh-Nya
Rajamu
penuh
Reff :
Maju tentra Yesus maju dalam prang
Ikut Tuhan kita hai semua orang
286. Yesus Panggil, Aku Ikut
(3 ayat)
2.
3.
1. Yesus
Yesus panggil,
panggil, aku
aku ikut,
ikut, ikut
ikut Dia
tiap
skarang
slalu
saat
Suara-Nya
Bila
Hadirat-Nya
Yesusmanis
yang
brimemimpin,
memanggil,
padaku,
skarang
kuasa
tak sesat
dan
ku berkat
datang
aku
Reff: Ikut, ikut Engkau, ya Tuhan,
ikut setiap hari
Engkau yang pimpin spanjang jalan,
Engkau tau isi hati
287. Apa Kita Hidup Dekat Yesus?
(3 ayat)
2.
1.3. Apa
Apakita
kitapun
hidup
hidup
kita
nyatakan
dekat
menyatakan,
Yesus,
cinta, dalam
pada
perkataan
semua
sibuk
orang
serta
kehidupan
yang
perbuatan
berdosa?
kita
Yang
Sehingga
Maukah
menarik
kita
dunia
atau
slamatkan
melihat
yang Yesus,
menyesat,
mereka,
dalam
dari
orang
hidupan
binasa
yang
caridosa
kita
slamat
Reff:
Apa dunia lihat Yesus, dalam aku, engkau juga?
Dalam cintamu itu, dalam bakti hidupmu, Apa
dunia lihat Yesus
288. Buka Mataku, Ya Tuhan
(3 ayat)
2.3.
1.Buka
Buka
Buka
tlingaku,
mulutku,
mataku,ya
ya
yaTuhan!
Tuhan!
Tuhan!Untuk
Untuk
Untukdengar
crita
lihat
kebenaran
Aku
Brilah
Bukalah,
mohon
kepadaku
ya
agar
Tuhan,
sabda-Mu,
kuasa,
hatiku!
yang
lenyapkan
Dan
bebaskan
isikanlah
sgala
dari
kasihMu
dosaku
dosa
Reff :
Skarang Tuhan, aku tunggu, setia turut
kehendak-Mu
Buka, ya Tuhan mataku! Brilah trang-Mu
Tlingaku! Mulutku!
289. Rindu Pada Yesus
(4 ayat)
1.
3.
4.
2.Penebus,
Lebih
Teman
Duniadalam
tak
disaudara
dunia
dapat
daritak
menarik
dasar
dan
slalu
sahabat
lautan
tulus
aku
Juruslamat
Juruslamat
Juruslamat
yang
dalam
lebih
lebih
terindah
kuasa
setia
cinta
Di
Cukup
Wajah-Nya
Bertambah
curahkan-Nya
cinta-Nya
membri
indah
berkat
memimpinku
Yesus
akudan
harapan
bagiku,
rahmat
trus
Ku
Ku rindu
rindu pada-Mu,
pada-Mu Yesus!
Yesus!
Reff: Aku rindu pada-Mu, ya Yesus!
Rindulah aku, bertemu segra
Aku rindu berserta-Mu, rindu, ya Yesus,
pada-Mu!
290. Aku Klak Pandang Raja di Surga
(3 ayat)
1.
3.2.Aku
Dalam
klaknegri
pandang
penuh
Raja
dan
kesukaan
puji
di surga
Raja
Dan
DiAku
mana
melihat
rindu
tiada
wajah-Nya
ke malam
sana
Aku
Di
Aku
akan
pantai
nanti
nyanyikan
emas
akandi
berkrajaan
kota
rahmat-Nya
mulia
Yang
Dengan
Bersama
menuntun
Yesus
Raja
slamanya
ke
salam
surga
Reff: Pandang Raja dalam mulia-Nya, puji
Dia slama-lamanya
Ganti aku, mati di Golgota, aku klak
pandang Raja
291. Ya Di Sana
(4 ayat)
1.3.
4.
2.
Nyanyikan
Air
Mari
Sana
hidup
bersama-sama,
adalah
negri
mengalir,
kota,
Allah,
emaslah
buah-buah
Dipantai
Menujujalannya
kesana
laut
limpah
kaca
Yesus
Eloknya
Sana
Kita
mengundang
pergi
takyang
lagi
kesana,
kuatir,
mulia,
semua,
yang
Tempat
Lapar
Siarkan
blum
dan
yang
pernah
undangan-Nya
haus
tlahlenyaplah
nampaklah
tersedia
Ref: Ya disana, dipantai laut kaca, ya
kesana aku rindu pindah
Tiada susah, tiada duka, negri Allah yang
mulia, disebrang sana
292. Sudah Dekatlah Rumah Di Surga
(3 ayat)
2.
1.
3.Orang-orang
Disebrang
Apa kita akan
dinegri
yang
berjumpa
klak
perjanjian
masuk
disana,
Tuhan,
kota
dinegri
mulia,
ada
yang
yang
kota
plihara
trang
suci
hukum
yang
Tuhan
tak
dan
sediakan
ada
iman
susah
Yesus
Trima
Bila
Sana
dipuncak
Tuhan
kita nyanyi
dan
gunung
tetaplah
slama-lamanya,
kitasetia,
tiba, kita
bila
dengan
dapat
Yesus
girang
lihat
datang
rumah
memuji
slamatlah
yang
nama
indah
kita
Allah
Ref: Sudah dekatlah, rumah di surga
Lihat kemuliaan yang bercahaya, dari pintu
gerbang kota yang mulia
Segra kita akan tiba disana, dengar mlaikat
nyanyi sudah dekatlah, rumah di surga
293. Jangan Liwat
(1 ayat)
Jangan liwat, jangan liwat,
Jangan liwat ya Juru slamat
Hujan berkat di sini sana,
Oh Tuhan brilah padaku juga
294. Ku Sembah Juruslamat
(3 ayat)
2.3. Skarang
1.
Bersoraklah
Kusembah
pun aku
hai
Juruslamat,
Kristen
lihat muka-Nya
lupakanlah
Ia rajayang
dunia,
susah
mulia
Meski
Nyanyikan
Aku tau
kurasa
Iahaleluya,
hidup
penat
selama-lamanya
ku
puji
takRaja
putus
Yesus
asa
Aku
Penolong
Ku
dengar
tau Yesus
dan
suara
harapan
memimpin
–Nya, Yang
bagi
melalui
janjikan
yang cari
taufan
rahmat
Dia
Tiada
Sudah
Bila
lainku
amat
yang
perlu
dekatlah
menyinta
Yesus hari
Ia
sperti
dekat
Tuhan
Yesus
Ref: Yesus hidup sekarangpun juga
Dengan aku Ia jalan sambil bercakaplah
Yesus hidup Juru selamatku
Ku tau itu karna Ia hidup dihatiku
295. Pandu-Pandu
(1 ayat)
Kami
iniare
pandu-pandu,
didalam
ladang
Oh we
the Pathfinders
strong,
the
servantsTuhan
of God are we
Setia as
kami
dalam
kebenaran
Faithful
wemaju,
march
along,
in truth and
puritydunia, kabar
Membawa kepada
keselamatan
A message to
tell to the world, a truth
that will set
usYesus,
free untuk
Segra datanglah
Raja
skalian coming back
King Jesus the saviour’s,
for you and me
296. Kumpulan Orang Muda
(4 ayat)
1.
Semua
orang
muda
mari
4.3.2.
Hingga
Semua
Tua
muda
datangnya
orang
kerjalah
muda
Yesus
dipanggil
skarang
marilah
bekerja
waktunya
Yesus
kerja
Menyia
kabar
di yang
sluruh
dunia
Nyatakan
Kita
Ohklak
janganlah
rahmat-Nya,
trimainjil
upah
turut
dunia
lakukan
indah
mari
kerja
di
bekerja
surga
cinta
Reff: P M A, PMA, nama ku cinta
PMA, PMA mashurkan Yesus kami akan bekerja
Dengan setia , PMA pengabar injil penarik jiwa
297. Pertahankan Benteng
(4 ayat)
3.
1.
4.Lihat
2.
Hai
Lama
Hai
lihatlah
berkibarlah
lihatlah
dan haibat
dari
tentra
surga,
panji,
peprangan,
musuh,
trompet
datang
bantuan
dipimpin
berbunyi
isyarat
dekatlah
setan
Banyak
Panglima
Tuhan
Dalamkirim
pahlawan
namanya
Yesus
bantuan-Nya
didepan
yang
Almasih
jatuh
hai
,
kemnangan
dalam
kemnangan
bersoraklah
peprangan
dekat
pasti
Reff:
Tetap pertahankan benteng Yesus
printahkan
Kirimlah jawab kesurga kami bertahan
298. Tiada Sahabat Seperti Yesus
(4 ayat)
4.
2.1.Tiada
Yesus
3.
Tiada
Dia
seorang
berkuasa
sahabat
selalu ditinggalkan-Nya,
beserta
seperti
dan maha
kita,
Yesus,
suci,
Tuhan
Tuhanku,
ku, Tuhan
Tuhan ku
ku
Dan
Sgala
Cinta-Nya
Dan
yang
penyakit
Ialah
berdosa
slalu
amat
disembuhkan-Nya,
membrikan
diampunkan-Nya,
rendah hati,
suka,
Tuhan
Tuhanku,
ku, Tuhan
Tuhan ku
ku
Reff: Yesus tau suka duka kita, dipimpinNya selamanya
Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku,
Tuhanku
299. Apakah Engkau Susah
(3 ayat)
3. 2.
Sabda-Nya
1.
Oleh
Apakah
kematiannya
tiada
engkau
pernah
Yesus,
susah
gagal,
kami
danpercayalah
pnat?
beroleh
Ditudungpun
hidup
kepada-Nya
dengan
snang gelap?
Serta
Pergi
Adalah
bebas
ketrang
dunia
dari
pada
yang
kuasa
Juruslamat,
hilang
dosa,akal,
karna
dan
kabarkan
kami
hidup
tlah
slamat
limpah
menang!
surga!
tetap!
Reff: Pandanglah pada Yesus, lihat
wajahNya yang mulia
Dan lenyaplah kesnangan dunia, dalam trang
kemuliaan-Nya
300. Brani Hati Karna Benar
(3 ayat)
2.
1. Brani
Brani
3. Brani
hati
hatikarna
hati
karna
serta
benar,
benar,
tulus,
bujukan
buat
Tuhan
kerjamu
setan
pliharakan,
dengan
janganlah
bergemar
jalanlah
dengartrus
Kabarkan
Dengan
Berdirilah
brani
injil
dengan
majulah
brani tulus
dan
kemuka,
sabar,
hati, sebagai
malaikat
langkah
Bantu
tetap
pahlawan
menuju
membawa
brani
kesurga
kabar
mati
Malaikat
Langkah
SebagaiBantu
tetap
pahlawan
membawa
menuju
brani
kesurga
mati
kabar
Reff:
Brani hati, karna benar, brani karna benar
301. Yesus Harta Yang Terindah
(4 ayat)
2.1.
3.
4.Yesus
Yesus
Yesusharta
harta
hartayang
yang
yangterindah,
terindah,
terindahsahabat
,Hidup
Padayang
lain
Nya
dan
yang
kusukaku
kusetia
tak
setia
rindu
Aku
Aku
Aku
Ia
percaya
datang
takkan
membri
kepada-Nya
pada-Nya
sangkal
kekuatan
Dia,
sepanjang
Hingga
dan
kujadi
berkat
aku
milikumur
kuteguh
trima
Nya
ku
Aku
Ku
Kepadaku
Dalam
ikut
hidup
Dia
duka
serta
slamanya,
Ia membri
dihibur-Nya,
Dia, Hidup
Siang
keperluan
yang
malam
dalam
indah
tiapIa
lemah di
dikuatkan-Nya
jaga
hari
surga
Ku
Ku
Hidup
Ku
tak
tak
ikutlah,
bimbang,
susah,
kekal,karna
karna
Karna
karna
Yesus
Yesus
Yesus
Yesus
teman
temanku
teman
teman
kuku
ku
302. Dalam Hatiku Ada Lagu
(3 ayat)
1. 2.
Dalam
3. Kucinta
Ku akan
hatiku
Yesus
nyanyi
adayang
lagu,
lagutlah
datangnya
itu,mati,
dengan
dan
dari
membasuh
malaikat
surga
semua,
dosa ku
Tak
Ditaruh-Nya
Betapa
ada lagu
indah
lagu
yang
betapa
dalam
lebih
merdu
merdu,
hati yang
dengar
itulah
ku
nyanyikan
biduan
lagu cinta
surga
slalu
Reff: Dalam hatiku mendengunglah, lagu
merdu senang
Dari surga yang trang, dalam hatiku
mendengunglah
Lagu kecintaan Yesus
303. Kita Maju Bersama
(1 ayat)
Kita maju bersama, kumpulan orang
muda
Kita kerja bersama, kumpulan orang
muda
Tugas mu lakukan, carilah kemenangan
Bagikan iman, kita majulah bersama
Kumpulan orang muda
304. Marilah Bersukacita
(4 ayat)
4.2.Slalu
3.Tangan-Nya
1.Kita
Marilah
girang
rasa umat
bersuka
amat
melindung
Tuhan,
susah,
cita,kita,
tetap
bila
jangan
tidak
diterang
saat
Bersungut-sungut,
Pencobaan,
jalannya
setia
Yang
Melakukan
hai
karna
janganlah
jahat
Allah
kita
kerja
Bapa
tolakkan,
putus
kita,
kita,
asa,
yang
akan
yang
ingatlah
ditugaskan
diamkan
benar
janji
kita
Tuhan
Bapa
cinta
ribut
Reff: Tetaplah bersuka cita, menyanyi dengan
girang
Rajin melakukan kerja kita, dengan hati yang
senang
305. Sahabat, Teman, Kawan, Pemimpin
(3 ayat)
2.
3.1.Teman
Hai
Hai
pemimpin,
Sahabat,
–teman,hai
kawan-kawan
haipemimpin,
sahabat
Brani
bersatulah
setiahati
pada
jangan
dengan
perjanjian
dingin
erat
Capailah
Turut
Tulus Yesus,
dalam
yangJuruslamat,
perbuatan
kamu ingin,
,
Hai
teman-teman,
Hai
pemimpin
sahabat,hai
hai
kawan-kawan
pemimpin
sahabat
306. Yesus Sahabat Terindah
(3 ayat)
2.3.1.
Kalau
Bila
Yesus
kita
datang
sahabat
jadi lemah,
pencobaan,
yang
bebanpun
indah,
kesukaran
yang
brat
menghapuskan
dan
rasanya,
duka dosa
Sgala
Jangan
Yesuslah
pergumulan
putuslah
penolong
kita,
harapan,
kita,
srahkanlah
srahkanlah
srahkanlah
dalam
dalam
doadoa
Manakah
Jikalau
Brapa susah
teman
teman
kita
mu
setia,
tanggung,
undur,
sperti
haraplah
Yesus,
brapa pada
Tuhan
suka
pun
Tuhan
mu
lenyap
Yang
Ia
Karna
prisai
mengerti
kita
dan
tak
penghibur,
keluh
bertekun,
kita,yang
dalam
dalam
membrikan
doa
doayang
yang
lindungan
sungguh
tetap
307. Semua Orang Harus Tau
(2 ayat)
2. Semua
orang
harus
(Semua
1. Semua
orang
harus
tau tau
(Semua
orang
orang
harus
harus
tau)tau)
3x 3 x
YangSiapa
YesusYesus
buat (siapa
(yang Yesus
Yesus)buat)
Yesus
korbankan
hidup-Nya,
Matifajar
Yesus
bunga
bakung indah,
Bintang
untuk
semua
cemerlang
Agartermulia
kita boleh
trima,
Hidup
kekal
Yang
dari
smua,
Kabarkan
disurga
dengan
girang
308. Lebar Sperti Lautan
(1 ayat)
Wide,
Lebar
Wide
sperti
as the
lautan,
ocean,
HighTinggi
as the atas
heav’ns
awan
above
Deep
Dalam
deep sperti
as thedasar
deep-est
lautsea,
IsKasihnya
my Saviour’s
Tuhan.
love
I tho’so
Meski unworthy.
aku hina
Still am
Ia tetap
a child
menjaga,
of His care
For Hiskarna
word teaches
kasihNyame that
HisMengikut
love reaches
aku dimana-mana
me every where
309. Slamatlah Jiwaku
(1 ayat)
Slamatlah (slamatlah), jiwaku (jiwa ku)
Dalam perlindungan-Nya
Sejahtra (sejahtra), hidupku (hidup ku)
Dalam kecintaan-Nya
Tak ada susah, tak ada duka
Karna Tuhan plihara,
Slamatlah (slamatlah), jiwaku (jiwa ku)
Dalam perlindungan-Nya
310. Trang Dari Surga
(1 ayat)
Heavenly
sunshine,
heavenly
Trang dari
surga, trang
dari
sunshine
surga
Flooding
mypnuhi
soul with
glory
Mulianya
jiwaku
divine
Trang dari surga, trang dari
Heavenly sunshine,
surga heavenly
sunshine
Haleluya, Yesus milikku
Haleluyah, Jesus is mine
311. Ia Allah Tak Akan Gagal
(1 ayat)
Allah,fail,
takkan
gagal,
He Ia
cannot
for He
is God,
gagalHis
HeJanjianNya,
cannot fail, takkan
He pledged
Word,
LindunganNya takkan gagal,
He cannot fail, He’ll see you
Jawab doa, takkan gagal
Thro,
He cannot Fail, He’ll answer you
312. Ajaib Engkau Ya Yesus
(1 ayat)
Ajaib Engkau,
ya Yesus
! Tiadalah
!
Wonderful,
wonderful
Jesustaranya
!
can compare
Theeyang
!
AjaibWho
Engkau,
ya Yesuswith
! Bagiku
maha
indah, Jesus !
Wonderful,
wonderful
Fairer than
all art !Thou
to me
Ajaib Engkau,
ya Yesus
Engkau
aku! cinta
!
Wonderful, wonderful
Jesus !
Engkau
yangmy
maha
Oh how
soulindah,
loves Bagiku,
Thee ! ya
Fairer than all theYesus!
fairest, Jesus, art Thou
to me !
313. Hatiku Rindu
(1 ayat)
I’ve Hatiku
a longing
rindu
in my
kepada
heartYesus
for Jesus,
!
I’ve
Hatiku
a longing
rinduinmelihat
my heart
mukaNya,
to see His
face,
Oh betapalah penat,
I am weary, oh so weary of travling
Aku hidup di dunia,
here below,
Htiku rindu pada Yesus
I’ve a longing in my heart for Him
314. Karena Allah Cinta
(1 ayat)
For God
Karna
so Allah
loved cinta,
the world,
He
Dibrilah
gave His
AnakNya,
only Son,
To die
Mation
diCalv’ry
Golgota,
tree,
From
Selamat
sin to set
kanme
kita
free,
Some
Akan
day datang
He’s coming
Yesus,back,
What
Alangkah
glory that
mulia!
will be!
Wonderful
AjaiblahHis
cintaNya
love to me
315. Aku Senang dan Girang Selalu
(1 ayat)
I’m so
happy
and dan
here’s
the reason
Aku
senang
girang
selalu, why,
Jesus
myangkat
burdenbebanku,
all away,
Yesustook
sudah
Now
I’m singing
the daysaku,
go by,
Spanjang
harias
nyanyilah
Jesus
myangkat
burdenbebanku.
all away,
Yesustook
sudah
Once my
heart
wasberat
heavykarna
with a
load of sin,
Dulu
hatiku
dosa,
Jesus took
the bri
load
Skarang gantinya
Yesus
damaiNya,
And
give me
peace
within.
Aku
senang
dan
girang
selalu,
I’m soYesus
happysudah
and here’s
the
reason why,
angkat
bebanku
Jesus took my burden all away
316. Nama Yesus Amat Indah
(1 ayat)
Jesus
Ku is
tau
the
nama
sweetest
Yesusname
terindah,
I know,
AndSucilah
He’s just
iathe
sperti
same
namaNya
as His holy
name,
Oleh sbab itu ku cinta Dia,
And that’s the reason why I love Him so,
Oh, ku tau nama Yesus terindah
Oh, Jesus is the sweetest name I know
317. Ku Lihat Yesus
(1 ayat)
Pagi
pandang
wajahNya,
In
theku
morning
I see
His face,
ku nampak
rupaNya,
InMalam
the evening
His form
I trace,
diInglapku
dengarHis
suara
Nya,
the darkness
voice
I
know,
Dimanapun kulihat Dia
I see Jesus evry where I go
318. Dalam Hati
(2 ayat)
2.1.Out
In
to
2.
my
Dari
heart,
hati, In
Out
dari
toof
hati,
my
my
heart,
heart,
1.of
Dalam
dalam
hati,
Shine
Come
Bersinarlah,
out
in to
of my
my
heart,
heart,
Tuhan
Lord
Lord
Yesus,
Jesus
Jesus,
Masuklah,
ya
Tuhan
Yesus,
Shine
Come
Bersinarlah,
out
in to
today,
day,dan
Come
shine
selamanya,
out
in toalsnang,
stay,
way,
Masuk
skarang,
tinggal
Shine
Come
out
Dari
in to
ofhatiku,
my
myheart,
heart,
ya
Lord
LordJesus
Jesus
Dalam
hatiku,
yaYesus
Yesus
319. Sebrang Langit Biru
(1 ayat)
Somewhere
Sebrang
beyond
langitthe
biru,
blue,
adalah
there’s a
mansion
istana,
for me,
Somewhere
Sebrang
beyond
langitthe
biru,
blue,
akui rindu
am longing
to
sana,
be,
I’ll see
Dan
mylihat
Saviour’s
muka Yesus,
face, and
yang
sing of
saving
penuh grace,
kasih,
Somewhere
Sebrang
beyond
langit
the
biru,
blue,
nanti
some day
320. Tuhan, Bri Kami Setia
(2 ayat)
1. Tuhan, bri kami setia slalu,
2.
Hingga klak pandang muliaMu,
Tinggal
Setia yang
dalamMu,
tekun,Percaya
Dalam
apapun,
teguh,
Tuhan,
Tuhan, bri
Bri kami
kami setia
setia slalu.
slalu
321. Aku Mau Pulang
(1 ayat)
Aku mau pulang, kerumah yang
trang
Aku mau pulang pada Bapa
Sana tak lagi, Susah dan pedih
Aku mau pulang ke Surga
322. Aku Mau Sedia
(1 ayat)
I want
Ku mau
to besedia
ready
bila
when
Yesus
Jesus
datang,
comes
I want
Ku mau
to besedia
ready
bila
when
Yesus
Jesus
datang;
comes
Kesnangan
Earth’sdunia,
pleasures
Hilanglah
grow dayanya;
dim
While
Tuhan
I’m waiting
jagalah for
akuHim
Lord keep me till Jesus comes
323. Hari Yang Mulia Akan Tiba
(1 ayat)
Hari
yangnew
mulia
Nanti
akan 2X
tiba
There’s
day
dawning
Sebab
bangun
nyanyilah
hailight
anak
Then itu
a rise
O children
of the
trang
A rise and sing
Hari yang mulia nanti akan tiba
There’s a new day dawning 2X
Bila dunia sembah Kristus sebagai
When the nations of the world shall
Rajanya
worship christ the King
324. Apa Yang Dunia Perlu
(1 ayat)
Whatdunia
the world
is Jesus
Apa yang
perluneeds
hanyalah
Yesus 2x
Just
a glimpse ofsuka
Him
Ia memberikan
He will
bring
joy and
Hapus
dosa
dan gladness
duka
Take
away
sin
and sadness
Apa
yang
dunia
perlu
What theHanyalah
world needs
Dia is Jesus
Just a glimpse of Him
325. Kalau Kau Mau Girang
(1 ayat)
Kalau kau mau girang, girang sungguh,
(sungguh) Trima Yesus dihatimu; (hati) mu
(hati) Dosa di hapus-Nya, duka jadi suka,
Dan hidupmu menjadi baru (baru)
326. Bukalah Hatimu
(1 ayat)
You Bukalah
must open
hatimu,
the door,
You must
Bukalah
opent
hatimu;
the door;
When
Yesus
Jesus
maucomes
masukin,
He
Dan
will
slamatkan
save you engkau,
from sin,
But you
Oh bukalah
must open
hatimu!
the door
327. Cerita Itu
(3 ayat)
2.
3.
1. Ku
Ke-glap-an
Nyanyikanlah
sesat dari-Mu
tudungi
crita
Tuhan,
aku,
itu,
Karna
Kesusahan
Yesus
kumati
takmenimpa;
bagiku;
tau jalan;
Dengan
Tinggalkan
Tapi Yesus
tangan
istana
pimpin
pnuhsurga,
kasihan,
slalu,
Dan
Engkau
Untuk
slamat
hantar
salib
di lengan-Nya
Golgota
ku pulang
Reff:
Nyanyikanlah crita itu, Yesus mati bagiku;
Nyanyikan bersama-sama, ditepi laut kaca
328. Tuhan Topan Sedang Mendru
(3 ayat)
1. Tuhan
topan
sedang
mendru,
dan ombakpun
memalu
2.
hati
penuh
duka,jiwaku
kudatang
Yesus,
3. Dengan
Tuhan
sgalapun
lalulah,
punpada
tenanglah,
Langit
cerah
menjadi
hitam,
hilang
sgalahatiku;
harapan;
Bawalah
sgala
kesusahan,
tolong
skarang
oh Tuhan !
Damai
bahagia
hidupku,
Surga
dalam
Oh
Tuhan
bangunlah
skarang,
brilahbiarkan
pertolongan,
Hapuskan
sgala dosaku,
sucikan
jiwaku,
Oh
Tuhan
pimpinlah
slalu, jangan
aku,
Bahaya
kini
sedangoh
mengancam,
berglora
ygaman
dalam
Bilatibalah
aku
tersesat
Tuhan, janganlah
Kaulaut
tinggalkan
Ku
dengan
kesukaan,
pada
tempat
yang
Reff: Angin dan ombak turut printah-Nya.
Diam teduh, walaupun lautan berglora, atau murka Setan
dan manusia,
Tak dapat membinasakan bahtra, dalamnya tidurlah
Khalik dunia;
Semuanya turut printah-Nya; Diam teduh, diam teduh!
Semuanya turut printah-Nya, Diam teduh!
329. Dengar Ya Tuhan Kami Berdoa
(1 ayat)
Dengar ya Tuhan kami berdoa,
Penuhi kami dengan rahmat-Mu;
Trangi hidupku dengan kasih-Mu
Sabat ini kami berbahagia
Amin
330. Biarlah Segala Kata
(1 ayat)
Biarlah segala kata
Dan bisikan hatiku
Berkenan di hadirat-Mu,
Oh Tuhan dan Juruslamatku
Amin
331. Tuhan Dengar Doa Kami
(1 ayat)
Tuhan dengar doa kami
Berkatilah kami umat-Mu
Amin
332. Dengar Ya Tuhan
(1 ayat)
Dengar ya Tuhan,
Dengar ya Tuhan
Akan doa kami
Dan bri damai-Mu
Amin
333. Pujilah Allah Bapa
(1 ayat)
Pujilah Allah Bapa dan Allah
Anak dan Rohul kudus,
Sbagai pada awal zaman,
skarang dan selamanya hingga
kesudahan
Amin
334. Buang Bebanmu Pada Tuhan
(1 ayat)
Buang bebanmu pada Tuhan,
Ia bri pertolongan;
Ta’ pernah Ia biarkan umat-Nya jatuh;
Ia disampingmu
Besar rahmat Tuhan pada skalian alam;
Trima Tuhan umat-Mu yang menyembah
Hu
335. Tuhan Memberkati & Memeliharamu
(1 ayat)
Kiranya Tuhan akan memberkati dan
me-mliharamu,
Dan bri damai,
dan kesukaan Tuhan tunjuk wajah-Nya
padamu,
Dan kasihi akan engkau,
Ia mengasihi akan jiwamu. Amin
336. Berkati Firman-Mu
(1 ayat)
Berkati firman-Mu dalam hati
kami Tuhan,
Dan biarlah kami setia turut
kehendak-Mu
Amin, amin
337. Ya Roh Suci Pimpinlah
(1 ayat)
Ya Roh suci pimpinlah kami
Tuju ke surga;
Pimpinlah kami slalu!
Oleh terang-Mu
338. Curahkan BerkatMu Ya Tuhan
(1 ayat)
Curahkan berkat-Mu ya Tuhan;
Bila kami pulang kerumah;
Pimpin kami sepanjang hari
Pujilah Yesus selamanya
Amin
339. Tuhan Ada Dalam Kaabah
(1 ayat)
Tuhan ada dalam kaabah,
Hai dunia berdiam
Di hadapan Allah
340. Suryapun Masuklah
(2 ayat)
1.2. Suryapun
masuklah,
bintang
bercahyalah
Lonceng malam
bunyi,
tiba malam
sunyi
Lautan
tenang
diam
membisu
aku
dilaut
Harap
tiada
duka
berpisah
bila
tiba;biru,
Tapi arus mengalirlah
deras, dengan
bunyi
Walaupun
jauh arus membawaku,
atas
laut
yang
kras,
biru,
Bilalihat
tlahwajah
sampailah
kelaut
Ku
Jurumudiku
Bebas
pulang
kerumah
bila
ku berlalu
Amin
341. Tuhan Lindungi Kami
(1 ayat)
Tuhan lindungi kami,
Pada malam ini
Dan malaikat jaga kami,
Hingga tiba pagi
Amin
342. Bawalah Perpuluhanmu
(4 ayat)
2.
3.
4.
1.Adakanlah
Maukah
Serahkanlah
Dengar engkau
Sabda
penyerahan
pujian
Allah
trima
bagi
dalam
kuasa
bagi-Nya,
Allah,
Kitab-Nya,
Roh
setelah
Allah,
“Bawa
“Bawa
segala
bawa
segala
perpuluhanmu
perpuluhanmu!
perpuluhanmu
!” !”
Pintu
Nyanyi
Penuhilah
langit
Kuasa
haleluyah
Tuhan
perbendaharaan-Ku,
iblis dihadapanmu
dari
akanhatimu,
membuka,
setelah
kalah,
demikian
curahkan
trima
penyerahanmu
berkat
Sabda
berkat-Nya
yang
Allah
sempurna
limpah
Reff: Bawalah segala perpuluhan, cobailah
akan Allah mu,
Allah akan curahkan berkat, yang tidak sempat
lagi kamu taruh
A
168
223
105
35
123
312
151
203
116
61
247
85
140
130
138
290
182
276
275
74
321
322
193
Ada Crita Kami Mau Critakan
Ada Negri Amat Indah
Ada Satu Pintu Gerbang
Ada Tempat Diam Teduh
Adakah Yesus Lindung Aku
Ajaib Engkau Ya Yesus
Ajaiblah Yesus, Juruselamatku
Akan Berkumpulkah Kita
Aku Ada Sahabat
Aku Datang Ke Salib
Aku Dengar Hujan Berkat
Aku Dengar Yesus Panggil
Aku Girang Sebab Bapa Kita
Aku Jadi Milik-Mu
Aku Kasih Tuhan Lebih
Aku Klak Pandang Raja di
Surga
Aku Masuk Dalam Taman
Aku Mau Bahagikan Imanku
Aku Mau Hidup Bagi Yesusku
Aku Mau Menjadi Kristen
Aku Mau Pulang
Aku Mau Sedia
Aku Mau Turut, Ya Tuhan
140
130
138
290
182
276
275
74
321
322
193
141
153
175
281
224
315
67
136
91
149
263
102
Aku Girang Sebab Bapa Kita
Aku Jadi Milik-Mu
Aku Kasih Tuhan Lebih
Aku Klak Pandang Raja di
Surga
Aku Masuk Dalam Taman
Aku Mau Bahagikan Imanku
Aku Mau Hidup Bagi Yesusku
Aku Mau Menjadi Kristen
Aku Mau Pulang
Aku Mau Sedia
Aku Mau Turut, Ya Tuhan
Aku Mau Yesus Sertaku
Aku Orang Dagang
Aku Percayalah
Aku Perlu Yesus
Aku Pikirkan Skarang
Aku Senang dan Girang Selalu
Aku Sesat Dari Tuhan
Aku Suka Critakan
Aku Tak Akan Tinggalkan
Aku Tak Ingin Harta
Aku Tau Juruslamatku Hidup
Aku Tlah Mati bersama Yesus
B
22
272
56
112
245
95
72
342
132
144
128
157
190
82
101
336
186
83
166
23
212
Bangun, Jiwaku dan Sedia
Bangunlah, Kenakan Kuatmu
Bapa Dengar Doa Kami
Bapaku Kaya Rumah dan Tanah
Baptiskan Kami
Barang Siapa Dengar, Serukanlah
Batu Zaman Itu Membri Lindungan
BAWA PERPULUHANMU
Bawa Persembahanmu
Bawalah yang Hilang
Berdiam, Berdiam
Berdiri Karna Yesus
Berjagalah Skarang
Berjalanlah di Dalam Trang
Berkat yang tentu Tuhan Janji
Berkati Firmanmu
Bersabdalah, Ya Yesus
Berserah Kepada Yesus
Berusahalah Kamu
Betapa Indah Rumah-Mu
Betapa Manisnya Kabar Yesus
120
197
100
258
274
330
148
108
110
198
97
173
205
300
53
29
146
334
92
288
326
226
Betapa Snang Aku Kabarkan
Betapa Snang Hari Itu
Betapa Teguh Persatuannya
Betapalah Eloknya di Rumah Tangga
Biarkan Aku Pergi
Biarlah Segala Kata
Bila Klak Bebas Dari Kerjaku
Bila Kuperlu Yesus Dekat
Bila Laut Kehidupan Bergelombang
Bila Pandang Salib Itu
Bila Yesus Akan Mengumpulkan
Bisik Doa Waktu Pagi
Boleh Jadi Pada Waktu Pagi
Brani Hati Karna Benar
Bri Aku Jalan Serta-Mu
Brikanlah, Ya Tuhan
Brilah Padaku Alkitab yang Suci
Buang Bebanmu Pada Tuhan
Buangkan Dunia, Trima yesus
Buka Mataku, Ya Tuhan
Bukalah Hatimu
Bukit-Bukit Yang Permai
C-D
327
158
338
318
302
170
156
230
229
106
150
228
162
236
201
332
Cerita Itu
Critakanlah Padaku
Curahkan BerkatMu Ya Tuhan
Dalam Hati
Dalam Hatiku ada lagu
Dalam Kerja Rajaku
Dalam Naungnya
Dalam Negri Rumah Bapa
Dalam Negri yang Terang
Dalam Surga Tempat Baka
Damai Ajaib
Darat Mas Amat Jauh
Dari Timur dan Barat
Datanglah Pula Negri yang Suci
Dengar Lonceng Surga
Dengar Ya Tuhan
D-E
329
234
209
73
271
257
1
259
221
119
256
278
200
126
75
93
242
Dengar Ya Tuhan Kami Berdoa
Dengar! Malaikatku Nyanyi
Dengar! Suara Gempita
Di Bawa Salib Yesus
Di Dalam Kasih Allah
Di Dalam Sengsara dan Keluhanku
Di Hadapan Hadirat-Mu
Di Rumah
Di Seluruh Dunia Nyatalah
Di Tempat Yang Lebih Tinggi
Doa Ibu
Doa Waktu Malam
Dosamu Dihapuskan
Duduk Dekat Kaki Yesus
Duka
Eden, Taman yang Terindah
Enam Hari Sudah Lalu
I-J
H
232
233
134
163
33
88
86
94
210
80
253
273
244
323
79
28
313
50
Hai Bangun, Nyanyi, Jiwaku
Hai Betlehem yang Senyap
Hai Kristen, Jaga!
Hai Mana Penyabit ?
Hai Pujilah Nama Yesus
Hai Pujilah, Yesus Juruslamat Kita !
Hai Saudara Mengapa ?
Hai Skalian Orang
Hai Waris Surga
Hampir Terbujuk
Hampirlah Malam
Harap Allah Beserta Kamu
Hari Kudus Huw Allah
Hari yang Mulia Akan Tiba
Haruskah Yesus Sendiri ?
Hati Yesus Penuh
Hatiku Rindu
Hiduplah Dalam Aku
311
24
237
139
183
42
84
208
207
103
218
65
154
293
124
78
161
18
14
25
Ia Allah Tak Akan Gagal
Iman Orang Saleh Kekal
Ingat Hari Sabat
Ingatkanlah Nama Yesus
Inilah Jam Ku Berdoa
Itu Nyata di Hatiku
Jadilah Tuhan KehendakMu
Jaga Sedia
Jagalah Hai Orang Saleh
Jalan Serta Yesus Slalu Sejahtera
Jam Kita Tak Tau
Jangalah Lewatkan Aku
Jangan Ditaklukkan
Jangan Liwat
Jangan Tawar Hatimu
Jangan Tunjuk Sedih
Jauh dan Dekat, Hai Lihatlah
Jika di laut Tenang
Jika Kiranya Lidahku
Jika Ku Kenangkan Tuhan
K
325
145
10
49
26
12
43
314
206
277
31
89
2
131
167
214
215
211
303
121
Kalau Kau Mau Girang
Kalau Serta Tuhan
Kami Datang Padamu
Kami Hampiri Hu
Kami Mau Lihat Yesus Juruselamat
Kami Sembah Sujud Allah
Kami Tlah Tinggalkan Rumah
Karena Allah Cinta
Karna Surga Sudahlah Hampir
Kasih Allah
Kasih Surga yang Terindah
Kemuliaan Sabda Tuhan
Kepada Allah Bri Puji
Keperluan Besok, Tuhan
Kerjalah! Kerjalah!
Kesukaan Bagi Dunia
Kita Dijamu Oleh Raja
Kita Hidup Skarang Ini
Kita Maju Bersama
Ku Cinta, Ku Cinta
K-L
325
145
10
49
26
12
43
314
206
277
31
89
2
131
167
214
215
211
303
121
Kalau Kau Mau Girang
Kalau Serta Tuhan
Kami Datang Padamu
Kami Hampiri Hu
Kami Mau Lihat Yesus Juruselamat
Kami Sembah Sujud Allah
Kami Tlah Tinggalkan Rumah
Karena Allah Cinta
Karna Surga Sudahlah Hampir
Kasih Allah
Kasih Surga yang Terindah
Kemuliaan Sabda Tuhan
Kepada Allah Bri Puji
Keperluan Besok, Tuhan
Kerjalah! Kerjalah!
Kesukaan Bagi Dunia
Kita Dijamu Oleh Raja
Kita Hidup Skarang Ini
Kita Maju Bersama
Ku Cinta, Ku Cinta
M-N-O-P
285
235
159
9
304
77
268
169
254
52
147
269
109
316
249
231
238
261
142
57
172
Maju Tentra Yesus
Malam Kudus
Mari Kita Kerja Bagi Tuhan
Mari Maharaja
Marilah Bersukacita
Marilah, Orang Berdosa
Masa
Mashurkanlah Yesus
Matahari Terbenam
Meski Aku Durhaka
Muka Dengan Muka Nanti
Nafas Huw Allah
Nama Yesus Amat Indah
Nama Yesus Amat Indah
Oh Api Roh Suci
Oh Brapa Jauh Dari Rumah
Oh Hari Perhentian
Oh Kasih Allah
Orang Asing di Pintu
Pada Akhir Kebaktian Ini
Pada Jam Ku Berdoa
P-R
243
191
117
174
87
295
279
90
7
297
176
6
283
333
160
44
30
76
267
289
246
Pada Penutup Hari Sabat
Padaku Ada Juruslamat
Padaku Ada Sahabat
Pada-Mu Batu Zaman
Pandanglah Yesus, Ya Bapaku
Pandu-pandu
Pemuda Skalian
Percaya yang Menang
Perhubungan Kita
Pertahankan Benteng
Pertama Ku Pinta
Pimpin Aku ya Gembala
PMA Majulah
Pujilah Allah Bapa
Rahmat Bapa Bercahaya
Rahmat Tuhan
Raja Kekal, Pimpinlah
Raja Surga
Ratap Tak di Sana
Rindu Pada Yesus
Roh Suci Turun Padaku
S
241
135
305
45
122
239
99
98
199
319
129
155
240
27
5
4
270
307
Sabat Hari Perhentian
Sabda Hidup Kekal
Sahabat, Teman, Kawan, Pemimpin
Salib di Bukit Golgotha
Satu Masa yang Tertentu
Satu Minggu Yang Lalu
Satu Saja Ku Ingin
Satu Saja Ku Ingini
Sebagaimana Ku Ada
Sebrang Langit Biru
Sedap Harap Pada Yesus
Sekarang Aku Milik-Mu
Selamat Datang
Sembah Sujudlah Umat-Nya
Sembahlah Allah
Sembahlah Allah yang Maha Mulia
Sembilan Puluh Sembilan
Semua Orang Harus Tau
260
282
252
127
104
255
309
107
32
63
21
46
292
202
16
284
265
340
Senanglah Rumah
Sesudah malam
Siang Sudah Lalu
Siapa Masuk Pintu Mutiara
Slamat di Lengan Yesus
Slamat Malam
Slamatlah Jiwaku
Sorakkanlah Prang
Sperti Bapa Kasih Anaknya
Suara-Mu Ku Dengar
Suci, suci, suci
Sucikan Hatimu
Sudah Dekatlah Rumah di Surga
Sudahkah Darah-Mu Yesus
Sukalah Kita Critakan
Sungguh Girang Hatiku
Sungguh Glap Bila Maut Tiba
Suryapun Masuklah
T
115
165
264
189
217
62
171
152
13
111
40
298
266
262
195
164
310
Tabib Besar Ada Dekat
Tabur Waktu Pagi
Tak Brapa Taun Lagi
Taman Tempat Berdoa
Tambahkanlah Trang Lampunu
Tarik Aku, Ya Yesus
Tarik Jiwa Satu
Tariklah Aku, Ya Bapaku
Tegulah Alasan
Tempat Tinggal Kita Tiada
Tiada Lain Pelindung Seperti Yesus
Tiada Sahabat Seperti Yesus
Tidur Sedap
Tidur Senang Dalam Yesus
Tolonglah Aku Ya Allah
Tolonglah yang Sesat
Trang Dari Surga
T-W
3
339
113
331
341
335
184
59
17
328
320
38
196
36
248
251
Tuhan ada dalam Kaabah
Tuhan Ada Dalam Kaabah
Tuhan Batu Karang Kita
Tuhan Dengar Doa Kami
Tuhan Lindungi Kami
Tuhan Memberkati dan Memeliharamu
Tuhan Pimpin Spanjang Jalan
Tuhan Pliharakan
Tuhan Slalu Pimpin Aku
Tuhan Topan Sedang Mendru
Tuhan, Bri Kami Setia
Tuhan, Pimpinlah Aku
Tuhanku Berkata
Tuntun Aku Agar Kakiku, Tuhan
Turun Sekarang Ya Roh Suci
Waktu Pagi Ya Tuhanku
Y
81
15
58
291
337
250
225
60
54
20
8
70
51
137
222
192
Ya Allah Aku Mau
Ya Allah Kota yang Teguh
Ya Allah, Berkati Kami
Ya di Sana
Ya Roh Suci Pimpinlah
Ya Roh Suci yang Benar
Ya Tuhan, Aku Rindulah
Ya Tuhan, Engkau Tlah Mati
Ya Tuhan, Iringlah Kami
Ya Tuhan, Mataku ini
Ya Yesus, yang Aku Kasih
Ya Yesus, yang Berkasihan
Ya, Yesus Ku Tlah Janji
Yang Dengan Tangis Menebur
Yerusalem yang Mulia
Yesus Engkau Janji
301
55
194
69
286
213
306
41
280
19
177
178
179
64
68
181
Yesus Harta yang Terindah
Yesus Kemudikanlah
Yesus Mencurah Darah-Nya
Yesus Panggil Engkau Mari Pulang
Yesus Panggil, Aku Ikut
Yesus Penebus dan Raja
Yesus Sahabat Terindah
Yesus Spertinya Gembala
Yesus Tak pernah Gagal
Yesus Terindah
Yesus yang Berkasihan
Yesus yang berkasihan
Yesus yang Berkasihan
Yesus, Aku Rindu Jadi Suci
Yesus, Ku Pikul Salibku
Yesus, Sahabat Terindah
Download
Related flashcards

Jewish theology

31 cards

Christian theology

24 cards

Theology

21 cards

Jewish theology

36 cards

Jewish theologians

43 cards

Create Flashcards