Kaiser - Naktuinbouw

advertisement
Rasbeschrijving
Variety Description
1.
Verwijsnummer rapporterende autoriteit
TMR27
Reference number reporting authority
2.
Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit
Reference number requesting authority
3.
4.
Voorlopige aanduiding
61-077 RZ
Breeder's reference
Hybride / Hybrid
Aanvrager
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., DE LIER, NL
Applicant
5.
6.
Botanische gewasnaam
Botanical name of taxon
Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner
Nederlandse gewasnaam
Tomaat onderstam / Tomato rootstock
Common name of taxon
7.
Rasbenaming
Kaiser
Variety denomination
8.
Documentnummer en datum protocol of richtlijn
Document number and date of protocol or guideline
9.
Documentnummer en datum nationale richtlijn
NL/TMR/1 d.d. 01-07-2012
Document number and date of national guideline
10.
Onderzoeksautoriteit
Naktuinbouw, NL
Testing authority
11.
Onderzoeksstation en -plaats
Naktuinbouw, ROELOFARENDSVEEN, NL
Test station and place
12.
Periode van onderzoek
2012 - 2013
Period of testing
13.
Datum en plaats uitgifte rapport
20-01-2014, ROELOFARENDSVEEN, NL
Date and place of issue of document
14.
Groep
Group
Kenmerk Kenmerken
nr.
Expressie
Klasse
Opmerkingen
Character Characteristics
istic No.
Expressie
Note
Remarks
15
Vrucht: groenkraag (voor oogstrijpheid)
aanwezig
9
Fruit: green shoulder (before maturity)
present
Resistentie tegen Meloidogyne incognita
gematigd resistent
Resistance to Meloidogyne incognita
moderately resistant
Resistentie tegen Verticilium sp. (Va en Vd)
race 0
aanwezig
22
23
2
9
Resistance to Verticilium sp. (Va and Vd) fysio 0 present
24,1
Resistentie tegen Fusarium oxysporum f. sp. aanwezig
lycopersici, fysio 0 (ex 1)
Resistance to Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, race 0 (ex 1)
24,2
present
Resistentie tegen Fusarium oxysporum f. sp. aanwezig
lycopersici, fysio 1 (ex 2)
Resistance to Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, race 1 (ex 2)
9
9
present
1/5
Verwijsnummer rapporterende autoriteit: TMR27
Kenmerk Kenmerken
nr.
Expressie
Klasse
Opmerkingen
Character Characteristics
istic No.
Expressie
Note
Remarks
24,3
27,1
28
15.
Resistentie tegen Fusarium oxysporum f. sp. ontbrekend
lycopersici, fysio 2 (ex 3)
Resistance to Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, race 2 (ex 3)
absent
Resistentie tegen tomatenmozaïekvirus
(ToMV), stam 0
aanwezig
Resistance to Tomato Mosaic Virus (ToMV),
strain 0
present
Resistentie tegen Pyrenochaeta lycopersici
aanwezig
Resistance to Pyrenochaeta lycopersici
present
1
9
9
Kenmerken uit het protocol of richtlijn
Characteristics included in the protocol or guideline
Kenmerk Kenmerken
nr.
Expressie
Klasse
Opmerkingen
Character Characteristics
istic No.
States of expression
Note
Remarks
1
Kiemplant: anthocyaankleuring hypocotyl
aanwezig
9
Seedling: anthocyanin coloration of hypocotyl
present
Plant: hoogte
midden
Plant: height
medium
Stengel: anthocyaankleuring van bovenste
derde gedeelte
midden
Stem: anthocyanin coloration of upper third
medium
Alleen doorgroeiende rassen: Stengel:
lengte van de internodiën (tussen de 1e en
4e bloemtros)
midden
2
3
4
5
5
5
Only indeterminate growth type varieties: Stem: medium
length of internode (between 1st and 4th
inflorescene)
5
6
7
8
9
10
11
Blad: lengte
lang
Leaf: length
long
Blad: breedte
breed
Leaf: width
broad
Blad: grootte blaadjes (in het midden van
het blad)
groot
Leaf: size of leaflets (in middle of leaf)
large
Blad: intensiteit groenkleur
donker
Leaf: intensity of green color
dark
Blad: glans (in het midden van de plant)
zwak tot midden
Leaf: glossiness (in middle third of plant)
weak to medium
Blad: bobbeling (in het midden van de plant) zwak tot midden
Leaf: blistering (in middle third of plant)
weak to medium
Alleen rassen met breukvlak Bloemsteel:
lengte (van breukvlak tot kelk)
kort
7
7
7
7
4
4
3
Only varieties with abscission layers Peduncle: short
length (from abscission layer to calyx)
2/5
Verwijsnummer rapporterende autoriteit: TMR27
Kenmerk Kenmerken
nr.
Expressie
Klasse
Opmerkingen
Character Characteristics
istic No.
States of expression
Note
Remarks
12
Vrucht: grootte
midden tot groot
6
Fruit: size
medium to large
Vrucht: vorm in lengtedoorsnede
rond
Fruit: shape in longitudinal section
circular
Vrucht: aantal hokken
alleen twee
Fruit: number of locules
only two
Vrucht: groenkraag (voor oogstrijpheid)
aanwezig
Fruit: green shoulder (before maturity)
present
Vrucht: grootte van de groenkraag (voor
oogstrijpheid)
midden
13
14
15
16
3
1
9
5
Fruit: extent of green shoulder (before maturity) medium
17
18
19
20
21
22
23
24,1
24,2
24,3
25
Vrucht: intensiteit van de groene kleur van
de groenkraag (voor oogstrijpheid)
donker
Fruit: intensity of green colour of shoulder
(before maturity)
dark
Vrucht: opvallendheid van meridiaan
strepen
midden
Fruit: conspicuousness of meridian stripes
medium
Vrucht: kleur bij oogstrijpheid
geelachtig
Fruit: color at maturity
yellowish
Bloeitijdstip
vroeg
Time of flowering
early
Autonecrose
ontbrekend
Autonecrosis
absent
Resistentie tegen Meloidogyne incognita
gematigd resistent
Resistance to Meloidogyne incognita
moderately resistant
Resistentie tegen Verticilium sp. (Va en Vd)
race 0
aanwezig
Resistance to Verticilium sp. (Va and Vd) fysio
0
present
Resistentie tegen Fusarium oxysporum f.
sp. lycopersici, fysio 0 (ex 1)
aanwezig
Resistance to Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, race 0 (ex 1)
present
Resistentie tegen Fusarium oxysporum f.
sp. lycopersici, fysio 1 (ex 2)
aanwezig
Resistance to Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, race 1 (ex 2)
present
Resistentie tegen Fusarium oxysporum f.
sp. lycopersici, fysio 2 (ex 3)
ontbrekend
Resistance to Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, race 2 (ex 3)
absent
Resistentie tegen Fusarium oxysporum f.
sp. radicis lycopersici
aanwezig
7
5
2
3
1
2
9
9
9
1
9
Resistance to Fusarium oxysporum f. sp. radicis present
lycopersici
26,1
Resistentie tegen Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) fysio 0
ontbrekend
Resistance to Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) race 0
absent
1
3/5
Verwijsnummer rapporterende autoriteit: TMR27
Kenmerk Kenmerken
nr.
Expressie
Klasse
Opmerkingen
Character Characteristics
istic No.
States of expression
Note
Remarks
26,2
Resistentie tegen Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) groep A
ontbrekend
1
Resistance to Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) group A
absent
Resistentie tegen Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) groep B
ontbrekend
Resistance to Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) group B
absent
Resistentie tegen Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) groep C
ontbrekend
Resistance to Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) group C
absent
Resistentie tegen Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) groep D
ontbrekend
Resistance to Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) group D
absent
Resistentie tegen Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) groep E
ontbrekend
Resistance to Fulvia fulva (Ff) (ex
Cladosporium fulvum) group E
absent
Resistentie tegen tomatenmozaïekvirus
(ToMV), stam 0
aanwezig
Resistance to Tomato Mosaic Virus (ToMV),
strain 0
present
Resistentie tegen tomatenmozaïekvirus
(ToMV), stam 1
aanwezig
Resistance to Tomato Mosaic Virus (ToMV),
strain 1
present
Resistentie tegen tomatenmozaïekvirus
(ToMV), stam 2
aanwezig
Resistance to Tomato Mosaic Virus (ToMV),
strain 2
present
Resistentie tegen Pyrenochaeta lycopersici
aanwezig
Resistance to Pyrenochaeta lycopersici
present
Resistentie tegen Stemphylium spp.
niet waargenomen
Resistance to Stemphylium spp.
not observed
Resistentie tegen tomatengeelkrulbladvirus
(TYLCV)
niet waargenomen
Resistance to Tomato Yellow Leaf Curl Virus
(TYLCV)
not observed
26,3
26,4
26,5
26,6
27,1
27,2
27,3
28
29
30
31
32
Resistentie tegen tomatenbronsvlekkenvirus niet waargenomen
(TSWV), fysio 0
Resistance to Tomato Spotted Wilt Virus
(TSWV), race 0
not observed
Resistentie tegen Oidium neolycopersici
(On)
niet waargenomen
Resistance to Oidium neolycopersici (On)
not observed
1
1
1
1
9
9
9
9
N
N
N
N
4/5
Verwijsnummer rapporterende autoriteit: TMR27
16.
Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen
Similar varieties and differences in relation to those varieties
Naam van overeenkomstige
ras
Kenmerken waarin het
Expressie van overeenkomstig
overeenkomstige ras verschilt ras
Denomination of similar variety
Characteristics in which the
similar variety is different
State of expression of similar variety State of expression of candidate
variety
King Kong
Plant: hoogte
4-kort tot midden
5-midden
Plant: height
4-short to medium
5-medium
Blad: bobbeling (in het
midden van de plant)
5-midden
4-zwak tot midden
Leaf: blistering (in middle third
of plant)
5-medium
4-weak to medium
King Kong
17.
Expressie van het kandidaat
ras
Extra informatie
Additional information
a) Extra gegevens:
Additional data:
Kenmerken 25, 27.2, 27.3 en 28 zijn door de aanvrager getoetst.
Characteristics 25, 27.2, 27.3 and 28 have been tested by the
applicant.
b) Opmerkingen:
Remarks:
-
5/5
Download
Related flashcards
Create Flashcards