Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag

advertisement
Monteringsanvisning
Panikutrymningsbeslag ASSA 1130 för låshus med 35 mm dorndjup
Denna monteringsanvisning avser ASSA panikregel 1130 med artikelnummer 209779 i
kombination med ASSA låshus modell 761-35, 762-35, 767-35 samt 772-35.
I kombination med ovanstående låshus kan ASSA 1130 förses med utvändigt öppningsbeslag,
cylinder och/eller trycke enligt följande:
- Täckskylt ASSA S4, artikelnummer 816944.
- Cylinderskylt ASSA S4, artikelnummer 816940.
- Täckskylt med trycke ASSA S4, artikelnummer 816945.
- Cylinderskylt med trycke, ASSA S4, artikelnummer 816942.
Till panikregel ASSA 1130 får endast följande ASSA slutbleck användas:
Modell 1264 1-8 med artikelnummer: 357207, 357208, 357730, 357732, 357728, 357729,
357731 samt 357733.
Modell 1487 1-5 med artikelnummer: 357545, 357546, 357547, 357547 samt 357548.
Viktigt!!
Försäkra dig om att förreglingsfallen
träffar bommen på slutblecket innan du
stänger dörren.
Varning!
Säkerhetsegenskaperna på denna produkt är avgörande för dess överensstämmelse med
SS-EN 1125. Ingen modifiering eller ändring av något slag annat än de som beskrivs i
montageinstruktionen är tillåtna.
ASSA ansvarar ej för funktionen av produkter som ej monterats i enlighet med bifogade
instruktioner eller då bifogad drift- och underhållsinstruktion ej följts.
I enlighet med SS-EN 1125 är ASSA 1130 avsedd för slagdörr med följande storlek:
Benämning
ArtikelMax
Max
Max
nummer
karminnermått
dörrbladshöjd
dörrvikt
1130
209779
1300 mm
2500 mm
100 kg
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Sida / Page 1 / 10
110324
1. Montera låshuset. Den sexkantiga medbringaren vänds mot dörrens
insida. För att säkerställa funktionen skall dörrspringan vara 1-3
mm.
Montera slutblecket.
Tillse att slutbleck och låshusets fall/fallar är väl smorda och löper
lätt.
2. Beroende på val av utsidans smalprofilbehör monteras
cylinderstyrning, mutterbricka etc på låshusets utsida.
3. Montera insidans ovala cylinder
med cylindermedbringare i
centralenheten med två st 13 mm
cylinderskruvar.
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Sida / Page 2 / 10
110324
4. Kapa cylindermedbringarens längd enligt tabell nedan.
Mät från chassiets kant.
5. Kapa / justera sexkantpinnen enl tabell nedan.
Med rundrörsverktyget monteras låsbrickan 15 mm från sexkantpinnens ena ände.
Två längder av sexkantpinnar bifogas för olika dörrtjocklekar.
C-måttet mäts från centrum av
låsstolpen till dörrens insida
15 mm
mm
Dörrens
C-mått
Längd cyl.medbringare
±1 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
12 mm
17 mm
22 mm
27 mm
32 mm
37 mm
42 mm
47 mm
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Total längd
sexkantpinne
± 2 mm
36 mm
41 mm
46 mm
51 mm
56 mm
61 mm
66 mm
71 mm
Sida / Page 3 / 10
110324
6. Stoppa in den anpassade pinnen med stoppbrickan mot
låshusets utrymningsroddare. Säkerställ att sexkantpinnen
inte sticker ut mer än max 9 mm från dörrbladets insida.
Max 9 mm
utstick
7. Trä på fjädern på sexkantpinnen med den
koniska änden mot dörrens insida.
För 53 mm och 63 mm sexkantpinne används
dubbla fjädrar. De koniska ändarna skall då vara
vända mot varandra.
8. Montera främre enheten och utsidans behör
med fyra M5-skruvar. Montera sedan den
bakre enheten.
VIKTIGT! Tillse att den bakre enheten
monteras på samma höjd som den främre så att
tryckstången ligger horisontellt och ingen
skevhet finns mellan de båda enheterna.
9. Montera enheternas täckkåpor och
därefter tryckstången.
10. Montera bifogad efterlysande dekal på tryckstången.
11. Funktionsprova:
- Öppning via tryckstången provas minst fem gånger.
- Förregling av tryckesfallen
- Ev nyckelfunktion från in- och utsida
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Sida / Page 4 / 10
110324
Drift- och underhållsinstruktion för
Panikutrymningsbeslag ASSA 1130
Panikutrymningsbeslag
Underhållsintervall: Minst en gång i månaden
Kontrollera att alla skruvar är väl fastdragna samt att beslagets öppningsmekanism löper utan
svårighet.
Öppna dörren genom att trycka på öppningsmekanismen. Tillse att låshusets fallkolv greppar
väl in i slutblecket när dörren stänger. Därvid skall panikutrymningsbeslaget återfjädra till
utgångsläget.
Vid montage av utvändig tryckesfunktion skall även återinrymningsfunktionen kontrolleras.
Kontrollera att panikutrymningsbeslagets dekal är oskadad och väl synlig.
Låshus
Underhållsintervall: Minst två gånger per år
Smörjning med fett på båda sidor av fall och regel skall ske vid installation samt därefter
minst två gånger per år.
Använd smörjfett med god vidhäftning, t ex ASSA Låsfett eller liknande.
Slutbleck
Underhållsintervall: Minst två gånger per år
Glidytan mellan slutbleck och låshusets fall skall smörjas vid installation samt därefter minst
två gånger per år.
Använd smörjfett med god vidhäftning, t ex ASSA Låsfett eller liknande.
Kontrollera glappet mellan slutbleck och låshusets fall. Justera vid behov.
Låscylinder
Underhållsintervall: Minst två gånger per år
Rengöring och smörjning skall ske minst två gånger per år. Använd ASSA Låsspray.
Vid högfrekvent användning eller i utsatt miljö rekommenderas tätare underhållsintervall.
Varning! Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar.
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Sida / Page 5 / 10
110324
Mounting instruction
Panic exit device ASSA 1130 for lock cases with 35 mm back set
This mounting instruction is intended for installation of panic exit device ASSA 1130 with
ordering number 209779 in combination with ASSA lock cases model 740-35, 761-35, 76235, 767-35 and 772-35.
With these lock cases ASSA 1130 can be installed together with following outside narrow
profile accessories:
- ASSA cover escutcheon S4, ordering number 816944.
- ASSA cylinder escutcheon S4, ordering number 816940.
- ASSA cover escutcheon with lever S4, ordering number 816945.
- ASSA cylinder escutcheon with lever S4, ordering number 816942.
ASSA 1130 must be installed together with ASSA strike plate model 1264 1-8 with ordering
numbers: 357207, 357208, 357730, 357732, 357728, 357729, 357731 and 357733.
Model 1487 1-5 with ordering numbers: 357545, 357546, 357547, 357547 and 357548.
Important!!
Make sure that the deadlocking latch hits
the beam on the strike before you close
the door.
Warning!
The safety features of this product are essential to its compliance with EN 1125.
No modification of any kind, other than those described in these instructions, are permitted.
ASSA takes no responsibility for products not mounted as described in these instructions or if
enclosed maintenance and operating instruction not are followed.
In compliance with EN 1125 the ASSA 1130 is intended for use on single doors with
following size:
Product
1130
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Ordering
number
209779
Max distance
between door
frame
1300 mm
Sida / Page 6 / 10
Max height of
door
Max weight
of door
2500 mm
100 kg
110324
1. Install the lock case. The six-sided follower shall be turned
against the panic device. The gap between door and frame shall
be 1-3 mm to insure a proper function.
Install the strike plate.
Make sure that the latches and the strike plate are well
lubricated and operate smoothly.
2. Depending of choice for outside accessory; install guide pin,
nut plate etc on the outside of the lock case.
3. Attach inside oval cylinder with
extension to the central unit
with two 13 mm cylinder
screws.
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Sida / Page 7 / 10
110324
4. Cut the cylinder extension according to the table below.
Measure from the edge of the chassie.
5. Cut the six-sided follower according to the table below.
Use the circular tube tool and assemble the stop washer 15 mm from one end of the sixsided follower.
Two lengths of the six-sided follower are enclosed in the package to suit different door
thickness.
C-measure is calculated
between center of the lock
case and the inside of the door
leaf.
15 mm
C-measure
Length cyl.extension
±1 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
12 mm
17 mm
22 mm
27 mm
32 mm
37 mm
42 mm
47 mm
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Total length sixsided follower
± 2 mm
36 mm
41 mm
46 mm
51 mm
56 mm
61 mm
66 mm
71 mm
Sida / Page 8 / 10
110324
6. Put the adjusted six-sided follower into the lock
case with the stop washer against the cylinder
follower on the lock case.
Max 9 mm out
from the door leaf
7.
Put the coiled spring over the exit spindle with
the narrow end towards the panic device.
Use two springs for 53 mm or 63 mm exit
spindle. Then the narrow ends shall than be
turned against each other.
8. Attach the central unit on the fixed nipples of
the backing plate with four screws.
Calculate position and attach the rear unit on the
hinge side.
IMPORTANT! Ensure that the unit will be
placed at the same height as the frontal central
unit. Also make sure that the push bar will be in
a horizontal position between the two units.
9. Attach covers on the two units and the
push bar.
10. Attach enclosed after glowing stripe on the push bar.
11. Test the function:
- Opening by panic bar minimum five times.
- Deadlocking of latch.
- Key function from inside / outside
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Sida / Page 9 / 10
110324
Maintenance and operating instruction
for Panic exit device ASSA 1130
Panic exit device
Regular intervals of at least: One month
Check all fastenings, screws etc and that the panic bar operates in good order.
Open the door by pressing the panic bar. Ensure that the latch moves freely and get a god
engagement in the strike plate when the door is closed. The panic bar shall easily return to its
starting position after closing.
If outside handle is connected, also check the re-entry function after opening by the panic bar.
Check that the after glowing stripe is undamaged and well visible. Replace with a new stripe
if necessary.
Lock case
Regular intervals of at least: Six months
Lubricate both sides of latch and dead bolt at installation and there after every six month.
Use quality grease with high adhesive capacity, such as ASSA Lock Grease or similar.
Strike plate
Regular intervals of at least: Six months
Lubricate the sliding surface between strike plate and latch at installation and there after every
six month.
Use quality grease with high adhesive capacity, such as ASSA Lock Grease or similar.
The gap between door and frame shall be 1-3 mm to insure a proper function. Adjust if
necessary.
Lock cylinder
Regular intervals of at least: Six months
Cleaning and lubricating is recommended before summer and winter.
Use ASSA Lock Spray for lubrication.
At high frequency use or hard environment a shorter period of maintenance is recommended.
Warning! Never use oil or graphite lubricants in a lock cylinder.
ASSA AB 091186
Utgåva / Edition 4
Sida / Page 10 / 10
110324
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Pediatricians

20 cards

Create Flashcards