Produktöversikt | Mät- och reglersystem

advertisement
GPA Industri | Mät- och reglersystem
» Produktöversikt
| Mät- och reglersystem
1
ASV Stübbe – sätter standarden för
ASV Stübbe
– sets standards
funktion
och tillförlitlighet
in performance & reliability
ASV Stübbe är ett internationellt aktivt företag som producerar och
marknadsför ventiler, pumpar, mät- och regler system. I sin 80-åriga
historia har ASV Stübbe blivit ansedda som en pionjär för tekniklösningar inom många områden.
ASVAs
Stübbe
erbjuder ett
brettcompany
spektraASV
med
systemlösningar
för
an internationally
active
Stübbe
produces
konstruktioner
rörledningsteknologi
kemisk produktion.
and marketsinom
valves,
pumps, measurementoch
and för
control
systems. In its 80 years of history ASV Stübbe has been
Kvalificerad personal och modern maskinpark garanterar konstant och
considered as pioneer for many technological solutions
hög kvalitet. Tack vare egen tillverkning av verktyg och formar kan man
in the most various branches.
agera
fort på kundspecifika krav, vara flexibel och samtidigt hålla
ASVprecision.
Stübbe offers
a wide
spectrum
of systemvåra
solutions
högsta
Dina
önskemål
definierar
lösningar.
for pipework construction and chemical plant construction.
Marknadens
kravcontinue
förändras
kontinuerligt
Market demands
to change
at an ini ett högt tempo. Detta görs att dagens
creasingly rapid pace. For this reason, the focus
produktutveckling fokuserar på att hitta
of today’s product development is on meeting
lösningar för att möta morgondagens krav.
the demands
tomorrow.
This means
Detta
innebärofatt
ASV Stübbe
drivs at
avASV
att
Stübbe we
arekunder
driven to
provide our
customers
erbjuda
sina
innovativa
lösningar.
with innovative solutions.
Tack vare den breda kompetensen, som spänner från formsprutning
och Qualified
mekanisk
produktion
till slutmontering,
kan vi också möta
personnel
and modern
machinery guarantee
specifika
kundkrav
och tillverka
i tillägg
till våra standardconsistently
high quality.
Thankssmå
to ourserier
own tool
and mould
produkter.
production, we are able to respond quickly to our customers'
specifications and to guarantee flexibility and precision.
Your requirements define our solutions.
Due to the high degree of vertical integration, ranging from
injection moulding and mechanical manufacture to final
assembly, ASV Stübbe is able to meet individual customer
requirements and produce small series in addition to standard
products.
Moderna produktionsmetoder garanterar
hög kvalitet på slutprodukterna.
Modern production methods guarantee
high-end quality products.
Material och produkter genomgår krävande
tester i eget laboratorium.
Material and products are subjected
to demanding quality tests in our own
laboratory.
ASV components in water treatment
02 | 03
2
Partner for Solutions
Innehåll
Överfyllnadsskydd och läckagedetekterande utrustning
4
Tryck- och temperaturövervakning
6
Hydrostatisk
nivåmätning
Overfill and
leakage prevention device
Nivåsensor Ultraljud
Pressure and temperature monitoring
Bistabil kontakt för kabeldragna indikatorer och flottörer
4
6
reglersystem
8
10
12
Hydrostatic
level measurement
Konduktiv
nivåmätning
8
14
Transmitter
för svävkroppsmätare
Ultrasonic
level sensor
10
16
Översikt mät- och reglersystem
Additional measurement
Ytterligare
mätoch products
and
control
system
18
Bistable switch for cable pull indicator
and float system
12
Conductive filling level measurement
14
Readout transmitter
16
Overview
18
TryckhållningssäkerhetsPressure
relief
valves, och
tryckreduceringsventiler
Pressure
reducing valves
Reglerkulventil
och and
Dosing
ball valve
ejektorpumpar
water-jet
pump
Flowmeters,
Flödesmätare, flödessensorer
flow
sensors and
och flödestransmittrar
flow transmitters
Pressure
gauges
and
Tryckmanometrar
och
membrantryckförmedlare
diaphragm
pressure
gauge guard
3
Överfyllnadsskydd och läckagedetekterande utrustning
•
Komplett lösning för drift med eller utan PLC
•
För säker drift av tankinstallationer i enlighet med WHG §19
•
Kapacitiv mätprincip
•
•
Overfill and leakage prevention device
Alla delar som kommer i kontakt med medium är tillverkade i PE
Enkel och säker installation och drift
• Complete system solution for operation with or without PLC
• For safe and reliable operation of tank installations in accordance with WHG §19
• Capacitive measuring principle
• All elements and assembly components coming into contact with the media are made of PE
• Simple and safe installation and operation
4
04 | 05
Drift av tankinstallationer för lagring av medium
som är skadligt för vatten enligt WHG §19
kräver godkända sensorer för läckagedetektering och överfyllnadsskydd.
Partner for Solutions
ASV Stübbe erbjuder ett lättinstallerat underhållsfritt
komplett
system
för denna
applikaThe operation
of tank
installations
for storing
substantionen.
Systemettobestår
gränslägesgivaren
ces hazardous
water in av
accordance
with WHG §19 reASVquires
SGS approved
och läckagesensorn
ASVleaks
LS. and
Båda
sensors for detecting
produkterna
detekterar
vätskan
via
en
kapacitiv
overfilling.
sensor och är godkända enligt DIBt. Utgående
signal
bägge
via en
ASVfrån
Stübbe
offersutrustningarna
a simple to install,sker
maintenance-free
transistor
eller
potentialfri
kontakt.
Bägge
complete system for this application. The systemkan
consists
anslutas
enswitch
PLSASV
eller
signalinstrumentet
of the till
limit
SGS
and the leakage probeASV
ASV
SE. LS. Both products detect the fluid via a capacitive sensor
and are DIBt approved. Signal output of both devices is
Signalinstrumentet
ASV SE
ärrelay.
konstruerat
via a transistor or potential
free
Both safetysom
devices
en extra
driftASV
av
can bekomponent
connected to aför
PLCsjälvförsörjande
or the signalling device
tankinstallationer.
Den förser spänning, behandSE.
lar signalen från gränslägesgivaren och
läckagesensorn
samtASV
gerSEtillgång
till ett
flertal
The signalling device
is designed
as an
optional
230 system
VAC reläutgångar.
component for the autarkic operation of tank in-
Limit switch ASV SGS
• The limit switch is fitted such that the maxi
mum filling level of the tank cannot be
exceeded. A screw element with 2“ thread
connection is used for installation and
height adjustment.
• DIBt approval No. Z-65.13-457
stallations. It supplies the power, processes the signals
Sensorn
alla installationskomponenter
of the och
limit switch
and leakage probe and providesärsevetillverkade
heltrelay
i PE
vilketongör
ral 230 VAC
outputs
thedem
outputresistenta
side.
mot de flesta aggressiva och korrosiva medium.
Eftersom
systemet
är förprogrammerat
på fabThe sensor
and assembly
components are completely
PE, making
thematt
resistant
to most
rik ärmade
det ofväldigt
enkelt
start och
är aggressive
färdigt
and corrosive
media.
As the
programmed in the
för drift
omgående
efter
detsystem
blivitisinstallerat.
factory, it is very easy to commission and is ready for operation immediately after installation.
Signalinstrument ASV SE
• Signalinstrumentet försörjer 2 sensorer
med spänning
Leakage
probe och
ASVtarLSemot
och• behandlar
The leakagedess
probesignaler.
serves forInstrudetec
mentet
enleaks
akustisk
ochtheoptisk
tingger
fluid
between
tank
signaland
samt
4 reläbasin.
för direkt
ans- is
collector
The sensor
lutning
(230
VAC)
av
extra
positioned at the lowest point of the
signalutrusningar,
backventiler
eller
double walled container
or collector
basin via the 7 m long cable.
pumpar.
• DIBt approval No. Z-65.40-458
Gänslägesgivare
SGS
Signalling deviceASV
ASV SE
• Gränslägesgivaren är utrustad så att maximal
• The signalling device supplies the voltage
fyllnadsnivå
på tanken inte kan överskridas.
for 2 sensor units and processes their
En gängad adaptor med 2” gänga används
signals. It provides an optical and an
för installation och höjdjustering.
acoustic signal, as well as 4 relays for
• DIBt godkännande nr. Z-65.13-457
Signal
transmitter ASVASV
SG SG
Signalutrustning
• •In accordance
with EN 60598 / VDE
Överensstämmande
med0711
ENT1 60598
and/ IEC
62080
VDE 0711 T1 och IEC 62080
direct connection (230 VAC) of additional
signal transmitters, check valves or pumps.
5
Tryck- och temperaturövervakning
•
Kompakt tryck-/temperatursensor ASV PTM
•
Idealisk för övervakning av filter eller processövervakning
•
•
Pressure and temperature monitoring
CrTa sensor i hus tillverkat av PP eller PVDF
Enkel anslutning via DIN unionkoppling
•
Tryckområde upp till 10 bar
•
Temperaturområde 0°C till 70°C
• Compact pressure -/ temperature sensor ASV PTM
• Ideal for filter monitoring or for process monitoring
• CrTa sensor in a housing made of PP or PVDF
• Simple connection via DIN union ends
• Pressure range up to 10 bar
• Temperature range 0 °C - 70 °C
6
06 | 07
Tryck och temperatursensor
ASV PTM
Partner for Solutions
ASV Stübbes ASV PTM är en intelligent sensorenhet
för övervakning av tryck och temperatur.
Pressure
sensortryck
ASV PTM
Sensorn
består and
av etttemperature
chip som kombinerar
och temperaturmätning. Sensorn finns tillgänglig
med hus i PP eller PVDF. Givaren är skild från
ASV Stübbe's ASV PTM is an intelligent sensor unit for
processmedium
med en beläggning av CrTa och en
monitoring pressure and temperature.
statisk
tätning.
The sensor consists of a chip that combines pressure and
Signalen överförs till utgående enhet med den
temperature measurement. The sensor is available in a
utprovade ASV CPU. Denna elektroniska enhet kan
housing made of PP or PVDF. The transducer is shielded
antingen utrustas med ett kretskort för 0/4-20 mA
from the medium by means of a CrTa coating and a static
ström eller som alternativ med ett reläkretskort utruseal.
stat med 4 fritt programmerbara utgångar.
The signal is transmitted to the output units by the pro-
Den enkla programmeringen av reläkretskortet
ven ASV CPU. This electronic unit can either be equipped
möjliggör snabbt och säkert komplexa funktioner.
with a 0/4...20mA current PCB or alternatively with a relay
Upp till 4 signalgivare, backventiler eller pumpar kan
PCB with 4 freely programmable outputs.
kontrolleras direkt och via tidstyrning i fönstret eller
hysteres
läge. Detta innebär möjlighet till besparinThe simple programming of the relay PCB allows quick
gar eftersom
det inte krävs större kontrollenheter.
and reliable realization of complex functions. Up to 4 si-
Displayen (option) kan användas för visuell
The optional display can be used for visual indication,
indikering,
programmering (inklusive kopierprogramming (including a copy function) and also for lokingsfunktion) och också för att låsa systeking the system. The display module can be removed
met.
Displaymodulen kan demonteras från
from the unit after programming. It is not required for
enheten efter programmering. Den behövs
standard operation. Therefore any number of ASV PTM
inte för standarddrift. Med hjälp av denna
units can be set and tested using one display module.
displaymodul kan man därför programmera
och testa flera ASV PTM sensorer genom att
montera/demontera den på varje sensor.
gnal transmitters, check valves or pumps can be controlOm led
ett directly
större and
kontrollsystem
redan finns kan envia timing elements in window or
heten
levereras med ett kretskort för 0/4-20 mA
hysteresis mode. This often offers potential savings as it
standard
utsignal
föruse
attofkunna
integreras
does not
require the
larger control
units. med
befintligt system.
If such control systems are already in use, the device can
be alternatively purchased with a current PCB featuring a
0/4...20mA standard output to facilitate integration into
an existing system.
1
Sensor housing made of PP or PVDF
1. Sensorhus
tillverkat i PP eller
2
3
Optional display with transparent cover
PVDF
Relay version
Current version
2.4 Extra
display med transparent
3
5
6
Relay or Current version
2
Union and union end d32 made of PP
lock
Union and union end d32 made of PVDF
3. Reläversion
4. Strömversion
4
5. Union och unionsände d32 mm
1
tillverkad i PP
6. Union och unionsände d32 mm
Optional display
5
PP or PVDF
tillverkad i PVDF
6
7
Hydrostatisk nivåmätning
•
Kompakt tryck och temperatursensor ASV HFT
•
Idealisk för skummande medium
•
•
Hydrostatic level measurement
Bestämmer fyllningsnivå med hjälp av hydrostatisk tryck i behållaren
CrTa sensor i hus tillverkat av PP eller PVDF
•
Tillgänglig i 2 utförande: Förlängd version/kompakt version
•
Tryckområde upp till 0.6 bar/6 mVP
•
• Compact pressure
and
sensor ASV HFT
Temperaturområde
0°C
till temperature
70°C
•
• Ideal
for foaming
media
För
trycklösa
behållare
• Determination of the filling level on the basis of hydrostatic container pressure
• CrTa sensor in a housing made of PP or PVDF
• Available in 2 designs: Suspended sensor/compact version
• Pressure range up to 0.6 bar / 6 mWS
• Temperature range 0 °C - 70 °C
• For pressureless containers
Compact version ASV HFT-C
suspended sensor ASV HFT
8
08 | 09
Tryck och temperatursensor
ASV HFT
Med sin hydrostatiska mätprincip och de speciella
inkapslingarna av termoplast tillåter ASV HFT noggrann mätning i aggressiva och skummade mePressure and temperature sensor ASV HFT
dium.
Sensorn består av en integrerad tryck och
With its hydrostatic measuring principle and the special
temperatursensor
och med hus tillverkat i PP eller
thermoplastic encapsulation, the ASV HFT allows precise
PVDF.
Tryckgivaren är skild från processmedium
to be performed in aggressive and foaming
medmeasurements
en nanobeläggning
av CrTa och en statisk
media.
tätning. Den placeras i botten av behållaren med
hjälp av en 7 m lång slang i FEP.
The sensor consists of an integrated pressure and temperature sensor, which is available in a housing made of
Det hydrostatiska trycket av vätskepelaren mäts
PP or PVDF. The pressure transducer is shielded from the
kontinuerligt av HFT sensorn och utvärderas i
medium by a nanocoating made of CrTa and by a static
CPU’n i mäthuvudet. För att bestämma fyllningsseal. It is positioned at the bottom of the container by
nivån måste enheten programmeras innan med
means of a 7 m long FEP cable.
volymen och densiteten av det respektive medium
som ska mätas.
The hydrostatic pressure of the liquid column in the
container is continuously measured by the HFT sensor
I tillägg
till den förlängda sensorn finns ASV HFT
and evaluated by the CPU in the measuring head. For
ävendetermination
som kompakt
version. Denna version kräver
of the filling level, the device has to be
en öppning
i
behållarens
botten för att man ska
programmed once beforehand with the volume and
kunna
montera
systemet.
Den monteras enkelt
density of the respective medium.
med hjälp av en DIN unionsände till utmatningsröret
på behållaren.
In addition to the suspended sensor version, the ASV HFT
is also available in a compact version. This version requires
an opening in the container base for connecting the system.
The compact version can be easily connected to the container or to the outfeed pipes via a DIN union end.
Två alternativa versioner Partner
finns för
forsignalåtergivSolutions
ning. ASV HFT-C med ett kretskort som ger en
0/4…20 mA strömsignal. Denna är väl lämpad
för integrering i ett övergripande styr- eller kontrollsystem (PLC).
ASV HFT-R med ett reläkretskort som erbjuder
användaren 4 fritt programmerbara utgångar.
flexibla
programmeringen
av reläkretskorTwoDen
alternative
versions
are available for signal
output.
snabbt
och säkert
komplexa
Thetet
ASVmöjliggör
HFT-C version
with current
PCB transmits
a contifunktioner.
Upp
till
4
signalgivare,
backventiler
nuous 0/4...20mA signal. This is particularly suitable for
pumpar
kontrolleras
direkt(PLC).
och via
fasteller
integration
in a kan
higher
level control system
tidstyrning i fönstret eller hysteres läge. Detta
tillrelay
besparingar
eftersom
Theinnebär
ASV HFT-Rmöjlighet
version with
PCB offers the
user 4 det
inteprogrammable
krävs större
kontrollenheter
(PLC).
freely
outputs.
The flexible programming
of this relay PCB also allows quick and reliable realization
Displayen
(option)
kan
användas
för visuell
of complex
functions.
Up to
4 signal
transmitters,
check
indikering,
(inklusive kopieringsvalves
or pumpsprogrammering
can be controlled level-dependent,
directly
or via timing
elements
window
hysteresis
funktion)
och också
förin att
låsaorsystemet.
mode.
This often offers potential
savings as itfrån
does enheten
not
Displaymodulen
kan demonteras
require
use of a PLC.
efterthe
programmering.
Den behövs inte för
standarddrift. Med hjälp av denna displayAn modul
optional kan
display
candärför
be usedprogrammera
for visual indication
and
man
och
testa
for flera
programming
the relais
versiongenom
(including
copy
ASV HFT
sensorer
atta montera/
function)
and for locking
system.
The display module
demontera
den påthevarje
sensor.
can be removed from the unit after programming as it is
not required for further operation of the unit. Therefore
any number of HFT units can be set and tested using one
display module.
3
2
optional
1.
Anslutningshuvud
connector
head
Optional
display
with transparent
cover
2.
Extra
display
med trans-
3
Relay version
4
Current version
4
Relay or Current version
1
parent lock
5
3.
Reläversion
2" tank
adaptor made of PP
6
2" tank
adaptor made of PVDF
4.
Ströversion
7
display
Sensor housing made of PP
8
5.
2” tankadaptor i PP
Sensor housing made of PVDF
9
7 m long
FEP cable fitted i PVDF
6.
2” tankadaptor
7. Sensor med hus i PP
Sensor
7
1
2
8. Sensor med hus i PVDF
8
9. 7 m lång anpassad slang
i FEP.
5
tank adaptor
6
9
9
Nivåsensor Ultraljud
•
Mätområde upp till 6 meter
•
2- och 4-trådsanslutning
•
•
Ultrasonic level sensor
För distans, volym och nivåmätning
Behållare, öppna bassänger och kanaler
• measuring range up to 6 meters
• 2- and 4-wire option
• for distance, volume and level sensoring
• containers, open basis and channels
Ny!
new
10
10 | 11
Nivåsensor Ultraljud ASV UFM
Partner for Solutions
Vidare så i tillägg till den helt integrerade
4-spänningsversionen finns ASV UFM
också med 2-trådsanslutning. Denna levereras utan displayoptionen. Inställningen av
mätvärden och utsignaler görs i detta fall
Den Ultrasonic
kompakta enheten
kontrollerar
kontinuerligt fyllningssensor
ASV UFM
med hjälp av två integrerade tryckknappar.
nivån med hjälp av en integrerad ultraljudssensor. För
Utgående signal för mätvärdena är
avläsning av mätresultatet kan man antingen välja en
4-20 mA.
4-spänningsutgång
(0/4-20
mA)
som
matas
direkt
in
i
Further to the fully integrated 4-current version the
With the ultrasonic sensor ASV UFM touchless level
en PLC
eller en
reläversion
fritt can
programmerbara
ASV UFM is also available as a 2-wire version. This
sensoring
of liquids
and drymed
bulk 4
goods
now quickly
utgångar.
Andra
komponenter,
tex
pumpar,
kan
därför
comes without the display option. The set up of the
and easily be integrated into site installation concepts.
styras antingen via en PLC eller direkt via det integrerade measuring and output signals is in this case being
reläet.
visning controlling
av inställningar
görs
done by means of two integrated push-buttons. The
TheProgrammering
compact device is och
continuously
the filling
medlevel
en extra
displayenhet
som
kopplas
in
och
enkelt
kan
output of the filling level reading is being done by a
by means of an integrated ultrasonic sensor. For
användas
för
att
ställa
in
flera
sensorer
genom
att
helt
4..20mA signal.
the read out of the measuring results the user can chose
enkelt
kopiera
kontrollenhetens
förinställda
värden
between
a 4-current
output (0/4..20mA)
feeding
directlyöver till
övriga
intosensorer.
a PLC and the relay version with four user-programmMed nivåsensorn ASV UFM med ultraljudsfunktion som
mäter vätskenivåer helt beröringsfritt kan nu snabbt och
enkelt integreras på plats i produktionsanläggningar.
able outputs. Other components, e.g. pumps, therefore
can be operated either via a central PLC unit or directly
by the integrated relay. The programming and display
of the settings is done by means of an optional plug-in
controller display unit, which can be used to set up
several sensors by simply copying the controllers units
programme pre-setting onto the various sensors).
1
connector head
1.
Anslutningshuvud
2 optional display with transparent cover
3 Relay
version
ASV UFM-R
2.
Extra
display
med
3
2
Relay version
optional
display
4
-version 0/4..20mA ASV UFM-C4
4-wire
transparent
lock
3. Reläversion ASV UFM-R
4. 4-trådsversion 0/4…20mA
4
1
4-wire-version
ASV UFM-C4
11
Bistabil kontakt för kabeldragna indikatorer och flottörer
•
IP65
•
Kontaktspänning 4-250 VAC (30 VDC)
•
•
•
•
Bistable switch for cable pull
indicators and float systems
Kontaktkapacitet 3A
För kabeldragna indikatorer och flottörer
Enkel installation
Stor visuell kontaktindikator
• IP 65
• Switching voltage 4 … 250 VAC (30 VDC)
• Switching capacity 3A
• For cable pull indicator and float system
• Simple installation
• Large visual switching indicator
12
12 | 13
Bistabil kontakt ASV BSS och motvikt ASV GG
Partner for Solutions
ASV BSS är en bistabil kontakt som aktiveras av en extern magnet när denna passerar. Kontakten har
två lägen som hålls kvar tills magneten passerar tillbaka förbi kontakten igen och ändrar läge.
ASV BSS är konstruerad för användning tillsammans med kabeldragna indikatorer eller flytande indikatorerBistable
(flottörer). switch
Tillsammans
ASV BSS finns en serie av anpassade tillbehör såsom inkapslade magASVmed
BSS
neter, flottörer och kabeldragningssystem.
and counterweight ASV GG
Den bistabila kontakten hittar sin typiska användning i applikationer där man ska övervaka max och min
läge The
på ASV
nivåer
och tankar.
Tack vare
design
den
snabbtused
ochfor
enkelt
eftermonteBSS iisbehållare
a bistable switch
that is actuated
by ansin enklaThe
bistablekan
switch
is typically
monitoring
the
ras för
att
möte
krav
på
överfyllnadsoch
torrkörningsskydd.
external magnet as it moves past. The switch has two
minimum or maximum filling level of containers and
switching states that are maintained until the actuating
tanks. Thanks to its simple design, it can be quickly and
The ASV BSS was designed for operation with cable pull
indicator or float indicator. In conjunction with the ASV
BSS a series of specially coordinated accessories such as
encapsulated magnets, floats and pulley system is available.
The switch position indicator is generously dimensioned
to enabled good visual control even in non-transparent
pipes.
Float filling level indicator:
Bistable switch ASV BSS and
PP float SW
Cable pull filling level indicator: Bistable switch ASV BSS
and counterweight ASV GG
Kontaktens
optiska
är generöst
dimensionerad
för att
säkerställa
visuell synbarhet
även när
magnet moves
past indikator
the switch again
and changes
the
easily
retrofitted
to meetgod
the requirements
of overflow
icke state.
transparenta rör används.
and dry run protection functions.
Nivåindikering med flytande indikator (flottör)
Bistabil kontakt ASV BSS och flottör typ SW i PP
1. PP flottör Ø28 mm för rör
Ø32 mm eller PP flottör Ø35
mm för rör Ø40 mm
2. Böj
Nivåindikering med kabeldragen indikator
Bistabil kontakt ASV BSS och motvikt ASV GG
2
2
2
3
3
1
3. Unionskopplingar med muff
1
4. Transparent rör Ø32 mm eller
Ø40 mm
4
4
3
5
2
1
PP-float ø28 mm for pipe ø32 mm or
1
counterweight1.
ASVMotvikt
GG
ASV GG
PP-float ø35 mm for pipe ø40 mm
2
elbow ø40 with
rollermm
2.deflector
Böj Ø40
2
elbow
3
union socket end
3
union socket ends
4
float PP; d78x130
4
pipe ø32 or ø40 transparent
5
4. Flottör
pipe ø50, transparent
med stödrulle
3. Unionskopplingar med muff
i PP; d78x130
5. Transparent rör Ø50 mm
13
Konduktiv nivåmätning
Konduktiv sensor
•
•
•
Kompakt design
Upp till 1000 mm
2 eller 3 elektroder tillverkade i 1.4571 syrafast stål
Conductive filling level measurement
Gränslägeskontakt ZE 3062
•
•
•
24
VDC / 230probe
VAC ASV CFP
Conductive
För montage på skena
• Compactkänslighet
design
Justerbar
Limit value switch ZE 3062
• Up to 1,000 mm
• For top hat rail mounting
• 2 or 3 electrode rods made of
• Adjustable sensitivity
1.4571 stainless steel
14
14 | 15
• 24 VDC / 230 VAC
Nivåsensor ASV CFP
Partner for Solutions
Den konduktiva sensorn ASV CFP är konstruerade för universella applikationer i elektriskt ledande
vätskor där syrafast stål 1.4571 är resistent. Den tillhörande nivå och gränslägeskontakten ZE3062 ger
spänningsförsörjning
och behandlar
signalerna.
Limit level sensor
ASV CFP
När mediumhöjden skapar en koppling mellan
elektroderna
känner
spänningsflödet.
The conductive
probeZE3062
ASV CFP isav
designed
for universal
Respektive
kontaktläge
sänds
till
den
potentialapplication in electrically conductive fluids to which
fria kontakten.
elektroder)
och
stainless steel2-lägeskontroll
1.4571 is resistant.(3
The
attendant filling
nivålägesavkänning
(2
elektroder)
är
möjlig
med
level and limit value switch ZE3062 supplies the power
dessa
enheter.
andtvå
evaluates
the signals.
When the medium column creates a connection between
the electrode rods, the ZE 3062 detects the flow of current. The respective switching state is then transmitted to
the potential free relay. 2-state control (3 electrode rods)
and limit level detection (2 electrode rods) are possible
with the aid of these two devices.
ZE 3062 as 24V or 230V version
Available rod lengths
ASV CFP 2-eletroder
ASV CFP 3-elektroder
ASV CFP 2-rod
ASV CFP 3-rod
100 mm
100 mm
500 mm
500 mm
1000 500
mm
mm
500 mm 1000 mm
1000 mm
1000 mm
Elektrodanslutningarna är inte tryckberoende. Konduktiva sensorer är
electrode connection
is not pressure-sealed.
inte The
lämpliga
för vätskor
som innehåller olja eller fett, ej heller för vätskor
Conductive probes are not suitable for fluids containing oil or grease, or fluids
somthat
kan
vara konduktiva
ellerconductive
skapar
isolerande
are susceptible
to forming electrically
or insulating
sediments.sediment.
15
Transmitter för svävkroppsmätare
•
Reed sensor med 4-20mA utsignal
•
3,5 mm upplösning
•
Readout transmitter for
flowmeter floats
Passar till DFM165 – DFM200
• Reed sensor chain with 4..20mA output
• 3.5mm resolution
• suitable for DFM165 to DFM200
Ny!
new
16
16 | 17
Transmitter ZE3075 för svävkroppsmätare
Partner for Solutions
ZE3075 från ASV Stübbe kompletterar det elektroniska instrumentkonceptet för de
beprövade och pålitliga svävkroppsmätarna DFM165 – DFM200.
ZE 3075 består av en kedja med reedkontakter som aktiveras av en magnet
inuti Readout
svävkroppen
på flödesmätaren.
Alla lägesförändringar av svävkroppen inuti
transmitter
ZE 3075
mätröret registreras av ZE3075 och omvandlas till en 4-20mA signal.
Enheten
justeras
bara
gång
under
installationen och behöver därefter inte unBy means
of the ZE
3075en
ASV
Stübbe
is completing
derhållas
mer. Installation
görs
integrerade guiderna på baksidan av
the electronic
readout concept
for enkelt
the triedpå
andde
trusted
flödesmätarens
mätrör.
DFM 165 to DFM 200 flow meters.
The ZE 3075 consists of a chain of reed contacts which are
activated by a magnet inside the float of the flow meter.
Any change of position of the float inside the measuring
tube is being registered by the ZE3075 and transmitted
into a 4..20mA signal.
The device is being adjusted once during the original set
up and from there on requires no further maintenance.
The installation is easily done by means of the dovetail
guide on the measuring tube of the flow meter.
Mer tillbehör till flödesmätare
• Flödesdatasensor ZE3000
• Gränslägeskontakt ZE950
• Gränslägeskontakt ZE951
further flowmeter accessories:
- Flow data sensor ZE 3000
- Limit reed switch ZE 950
- Limit reed switch ZE 951
17
Pr
1. Nivå och temperatursensor ASV HFT
Overview
measuring
Nivåsensorn
ochof
temperatursensorn
HFT and
är encontrol
upphängd
tryckförmedlare för
systems
nivåmätning. En sensor mäter i tillägg temperaturen på medium. Utsignalens värde
kan visas med LCD och sändas vidare via
de1 respektive
Filling levelutgångarna.
and temperature sensor ASV HFT
3
ASV SGS
The filling level and temperature sensor HFT is
2. Läckagesensor
ASVtransducer
LS
a suspended pressure
for filling level
Läckagesensorn,
enadditionally
del av ettmeasures
systemthe
measurement. Asom
sensor
för överfyllnadsskydd,
för att ge
temperature of theär till
medium.
Thesignal
output
vid läckage
i permanent
tankar
values can
be indicatedinstallerade
by LCD and transmitted
the respective
outputs.
och via
behållare.
Läckagesensorn
med inte-
grerad sändare är lämpad för installation i
probe ASV
LSoch uppsamlings2 Leakage
öppna
eller slutna
tankar
The
leakage
probe,
as
part of an overfill
prevenbassänger. En typisk applikation
för sensystem,
used
for överfyllnadsskydd.
signalling leakages in persorntion
är som
enisdel
i ett
ASV CFP
5
4
manently installed containers. The leakage probe
with integrated
transducer
3. Gränsläge
ASV
SGS is suitable for installation
on
open
or
closed
containers
andsyscollector
Gränsläget, också som en
del av ett
A typical application
tem basins.
för överfyllnadsskydd,
används förofatt the
leakage
probe isi as
part of an overfill
prevention
förhindra
läckage
permanent
installerade
system.
tankar och behållare. Nivåmätningssys-
temet med integrerad sändare är lämpligt
Limit switch
ASV SGS
att3använda
i öppna
och slutna behållare.
The limit switch, as part of an overfill prevention
system, is used forASV
preventing
the overfilling
4. Signalutrustning
SE
of
permanently
installed
containers.
Signalutrustningen, även detta en delThe
av filling
level system
with integrated transducer
is suitable
ett system
för överfyllnadsskydd,
är till
för
for
installation
on
open
and
closed
containers.
att förse gränsläget ASV SGS och/eller
läckagesensorn ASV LS med spänning och
4 Signalling device ASV SE
för visuell
och akustisk signal för att ange
The
signalling
device,
as partför
of an
prevenstatus. Den används
typiskt
attoverfill
övervaka
tion
system,
is
used
for
supplying
the
connected
enstaka behållare eller små tankinstallalimit
switches
type ASV
SGS V and/or leakage protioner
med
anslutna
säkerhetsutrustningar.
bes type ASV LS with voltage and for visual and
acoustic signalling
of their status. It is typically
5. Nivåsensor
ASV CFP
used as an independent unit for monitoring indiNivån detekteras av sensorer som sänder
vidual containers or small tank installations with
en signal
till gränslägeskontakten ZE3062
connected safety devices.
när de är i kontakt med vätskan. Sensorelektroderna leveras i kundanpassade
5 Limit level sensor ASV CFP
längder.
The filling levels are detected by probes, which
transmit a signal to the switching device ZE 3062
6. Bistabil kontakt för kabeldragen
when they are in contact with the fluid. The rods
indikator ASV BSS
are supplied in customer-specific lengths.
Nivån mäts mekaniskt och visas visuellt
med
motvikten ASV GG. Den bistabila
6 Bistable
switch for cable pull indicator ASV BSS
kontakten ASV BSS registrerar läget på
The filling level of the mechanical measurement
motvikten punktvis och kan användas för
is visually indicated by the counterweight ASV GG.
att övervaka
minimum eller maximum fyllThe bistable switch ASV BSS records the filling
nadsnivå.
level pointwise by magnet and can be used for
monitoring the minimum or maximum filling level.
18
18 | 19
2
AS
ASV LS
1
ASV
6
1
ASV HFT
sensor
9
DH
Partner for Solutions
rofi Dos
7. Flödesmätare med svävkropp DFM 350
ASV flödesmätare med svävkroppar används för
att mäta flöden i området 3 till 50000 l/h. Utöver
att användas för enkel visuell kontroll kan DFM
också integreras i komplexa processkontrollsystem med tillbehör såsom gränslageskontakterna ZE950
ZE951350
eller flödesdatasensorn
with och
float DFM
7 Flowmeter
ZE3000.
När man
DFM
ett processThe
ASV flowmeter
withanslutit
float is used
for till
measuring
rankontrollsystem
kan
ZE3000
att
ges
of between 3 and
50,000
l/h. Inanvändas
addition toför
simple
kontinuerligt
övervaka
som magvisual
indication,
the DFM svävkroppen
can also be integrated
in
netisk detektering
av läget.
complex
control processes
with the use of additional
11
7
SV SE
DFM
ZE 3000
Flow data
sensor
modules such as the limit reed switches ZE950 and
ZE951
or flow data sensor ZE 3000. When
connected
8. Membrantryckförmedlare
MDM
902 to
aSystemtrycket
process control system,
thetill
ZE manometer
3000 can be used
överförs
ellerfor
continuously
the entire
measuring
of
tryckgivaremonitoring
via ett stort
membran
och range
hydrauthe
float
by
magnet
angle
detection.
likvätska.
8 Diaphragm
pressure gauge guard
902
9. Tryckhållningsventil
ochMDM
säkerhetsventil
The
system
pressure
is
transmitted
to
the
measuring
DHV 715-SL
instrument
by a large
via transmitter
DHV 715-SL
är endiaphragm
självreglerande
ventilfluid.
som är
konstruerad utan skruvar för installation i
HFT
8
MDM
902
10
HV 715 SL
ETLB-E
ASV PTM
9 Pressure
reliefmiljöer.
and overflow
valve DHV 715-SL
aggressiva
Den kännetecknas
för sin
The
DHV
715-SL
is
a
monitoring
valve
designed
without
precisa reproducerbarhet, höga driftssäkerhet
screws
for aggressive
ambient
influences.
standsav
out
och låga
vibrationer.
Ventilen,
somItstyrs
for
its precise
reproducibility,
of operating
medium,
används
för att high
hållalevel
konstant
arbetsafety
and
reliability,
and
low
vibration
control
behastryck på primärsidan och/eller för att undvika
viour.
The pressure
relief valve, which
directly
controloönskade
tryckhöjningar.
Den iskan
också
använled
by
the
medium,
is
used
for
keeping
working
or
das som säkerhetsventil.
system pressures constant on the primary side and/or
for
avoiding
inadmissible pressure increases.
ThePTM
valve
10.
Pumpövervakningssystem
ASV
can
also
be
used
as
an
overflow
valve.
ASV ProPump är ett torrkörningsskydd för
pumpar. Systemets tryck bestäms via ett
10 Pump
monitoringsilikonchip.
system ASVEn
PTM
piezoresistivt
sensor mäter i
ASV
ProPump
is
a
dry
run
protection
device for
tillägg temperaturen på medium. Utgående
pumps.
The
system
pressure
is
determined
värden kan visas via LCD eller sändas via
via the
de
piezoresistive
silicon
chip.
A
sensor
additionally
respektive utgångarna. Den innehåller två fritt
measures
the0/4-20mA
temperatureutgångar
of the medium.
The outjusterbara
för kontinuerlig
put values can be indicated by LCD or transmitted via
mätning av tryck och temperatur eller fyra prothe respective outputs. It features two freely adjustagrammerbara reläutgångar.
ble 0/4...20mA current outputs for continuous measurement of pressure and temperature, or four
11. Konduktiv nivålägesgivare ZE3062
programmable relay outputs.
Dessa givare används tillsammans med sensorer för nivåmätning och 2-lägeskontroller för
11 Conductive filling level switch ZE 3062
elektriskt ledande vätskor. Denna enhet funThese switching devices are used in conjunction with
gerar enligt konduktivitetsprincipen, dvs den
level sensors for limit level detection and 2-state conelektriska ledningsförmågan i vätskan mäts och
trol for electrically conductive fluids. This device opeanvänds för att bestämma nivån och gränserna.
rates according to the conductive principle, i.e. the
electrical conductivity of the fluid to be monitored is
used for determining the filling/limit level.
19
» För mer information:
Vill du veta mer om GPA och vad vi kan erbjuda,
kontakta oss på tel 0431-44 58 00 eller info@gpa.se
Det här är GPA:
GPA är en av Skandinaviens ledande leverantörer
av rörsystem och komponenter i plast och metall för
flödesteknik. Företaget som grundades 1982 finns
representerat i Sverige, Norge och Danmark samt i
England via systerbolaget IPS. När du väljer GPA och
IPS som samarbetspartner står över 100 engagerade
medarbetare till ditt förfogande. Du kan räkna med
kvalitet hela vägen från första kontakten till den färdiga
lösningen. Med vår hjälp tar du dig snabbt och smidigt
från projektering till produktion. Vi säkerställer helt enkelt
flödet - att rätt produkt finns på rätt plats i tid och att
den fungerar på rätt sätt.
www.gpa.se
20
GPA Flowsystem, Brovägen 5, 266 97 Hjärnarp
Tfn 0431-44 58 00, info@gpa.se
Download