ABLOY® EL554, EL555, EL557 – Motor lås – Motor - Luku

advertisement
R
ABLOY® EL554, EL555, EL557
– Motor lås
– Motor lock
– Ìîòîðíûé çàìîê
ABLOY® EL854, EL855
– Exit motor lås
– Exit motor lock
– Ìîòîðíûé çàìîê äëÿ âûõîäà
An ASSA ABLOY Group brand
ASSA ABLOY
2
27
5.5
22
4
20
6.5
20
11
11
7.25
7.25
78
50
30
22
20
20
8x8
4
165
130.5
225
203
165
103.5
14
131.5
5
x4
30
131.5
EL554, EL854
30
30
93.5
225
203
R
EL555, EL557, EL855
78
50
30
22
6.5
R
Innehållsförteckning
SVENSKA
TEKNISK SPECIFIKATION ......................................................................................................... 4
INSTALLATIONSANVISNING ABLOY EL854 / EL855 MED
NÖDUTRYMNINGSBESLAG ENLIGT EN 179 ........................................................................... 5
BORRNINGAR / MONTERING ................................................................................................... 8
KOPPLINGSSCHEMA EL554,EL555, EL557 ............................................................................. 9
KOPPLINGSSCHEMA EL854, EL855 ....................................................................................... 10
BORRSCHEMA EL554, EL854 ................................................................................................. 16
BORRSCHEMA EL555, EL557, EL855 ..................................................................................... 17
CYLINDER / VRED MONTERING EL554, EL555, EL854 ........................................................ 18
MONTERINGSANVISNING EL554,EL555, EL557 ............................................................ 19 - 26
MONTERINGSANVISNING EL854, EL855 ............................................................................... 27
Contents
ENGLISH
TECHNICAL DATA ...................................................................................................................... 6
EMERGENCY EXIT DEVICES INSTALLATION ACCORDING TO EN 179 ............................... 7
DRILLING / INSTALLATION ....................................................................................................... 8
WIRING DIAGRAM EL554,EL555, EL557 .................................................................................. 9
WIRING DIAGRAM EL854, EL855 ............................................................................................ 10
DRILLING SCHEME EL554, EL854 .......................................................................................... 16
DRILLING SCHEME EL555, EL557, EL855 ............................................................................. 17
CYLINDER / THUMBTURN INSTALLATION EL554, EL555, EL854 ....................................... 18
INSTALLATION SCHEMATIC EL554,EL555, EL557 ........................................................ 19 - 26
INSTALLATION SCHEMATIC EL854, EL855 ........................................................................... 27
Ñîäåðæàíèå
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß ........................................................................................ 11
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÂÛÕÎÄÀ Â
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ EN 179 .................................................................................................... 12
ÑÂÅÐËÅÍÈÅ / ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ .................................................................................................... 13
ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß EL554, EL555, EL557 .................................................................. 14
ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß EL854, EL855 ................................................................................ 15
ÑÕÅÌÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß EL554, EL854 ....................................................................................... 16
ÑÕÅÌÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß EL555, EL557, EL855 .......................................................................... 17
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÀ / ÏÎÂÎÐÎÒÍÎÉ
ÊÍÎÏÊÈ EL554, EL555, EL854, EL855 ................................................................................... 18
ÑÕÅÌÀ ÌÎÍÒÀÆÀ EL554, EL555, EL557 ...................................................................... 19 - 26
ÑÕÅÌÀ ÌÎÍÒÀÆÀ EL854, EL855 .......................................................................................... 27
3
R
TEKNISK SPECIFIKATION
SVENSKA
Driftspänning:
12 – 24 V DC (+/-15%)
12 – 18 V AC (+15/-10%), RMS
Ström:
12 V DC
70 mA Vila
200 mA Drift
300 mA Max
24 V DC
35 mA Vila
100 mA Drift
150 mA Max
Indikering utgångar:
Max 0,8 A 30 V AC/V DC resist, 20 W
Temperaturområde:
-20° - +60 °C
Kolvutsprång:
14 mm fallkolv (EL554, EL854)
20 mm regelkolv
Dornavstånd:
50 mm
Stolpe:
22 mm
Tryckespinne:
8 mm (EL554, EL854)
Nödöppningstrycker:
(EL854, EL855)
ASSA 179C (EL854)
ASSA 179D (EL855)
Anslutningskabel:
EA214, 18x0.14 mm2, 6 m
EA224, 18x0.14 mm2, 10 m
(max 15 m)
Ställbar öppettid:
2 - 15 sek
Dörrspringa:
3 - 5 mm (mellan stolpe och slutbleck)
Indikeringar:
Regelkolv ute
Regelkolv inne
Dörrens läge
Manuell upplåsning *)
Styrenhet:
EA450 (EL554, EL555, EL557)
EA451 (EL854, EL855, utrymning med eller utan återinrymning **)
Kompatibilitet:
Ny låskista EL554, EL555, EL557 och styrenhet EA450 är inte
kompatibla med gammal låskista 8154, 8155, 8157 och styrenhet
447703.
Tillval:
Backupkort 952169 ***)
*) Vid leverans är återinrymningsfunktionen bortkopplad.
**)För att aktivera återinrymning måset leveransbygeln mellan plint 17 och 18 tas bort och
ersättas med en återställningssignal (impuls NO).
**) Backupkort finns som tillval. Om backupkortet används kommer motorlåset att låsa upp alt.
låsa vid strömavbrott, funktionen bestäms med DIP 4 i styrenheten.
OBS! Enbart backupkort är inte godkänd utrymningsfunktion i Sverige.
4
R
INSTALLATIONSANVISNING ABLOY EL854 / EL855 MED
NÖDUTRYMNINGSBESLAG ENLIGT EN 179
Motorlås Abloy EL854 / EL855, slutbleck Abloy 4632 / 4633 / 4634 och nödutrymningsbeslag
ASSA 179C (EL854) / ASSA 179D (EL855) utgör tillsammans en certifierad
nödutrymningsbeslagning enligt EN 179*)
! Abloy Oy kan inte hållas ansvariga om:
- Denna installationsanvisning inte följs.
- Delar eller tillbehör används som inte rekommenderats av Abloy.
Max dörrstorlek: höjd 2520 mm, bredd 1320 mm, vikt 200 kg.
Låset kan alltid öppnas mekaniskt, från insidan med nödutrymningsbeslaget och från utsidan
med nyckel
Funktionsprov efter färdig installation:
Prov av utrymningsbeslag och motorlås
- Nödutrymningshandtaget skall dra in både regel och fall.
- Kraften som krävs för att manövrera nödutrymningshandtaget är c:a 30N (c:a 3kg applicerat 100mm från handtagets vridcentrum). Enligt EN 179 får öppningskraften inte överstiga
70N
- Stäng dörren sakta, kontrollera att regeln låser ut till förreglat läge.
- Kontrollera att regeln går fritt i slutblecket. Rekommenderat minsta spel i sidled 3 mm.
Rörliga delar (åtkomliga utan verktyg) skall smörjas minst en gång per år. Högfrekvent
användning kräver underhåll med tätare intervall.
Säkerhetsegenskaperna på denna produkt är avgörande för dess överensstämmelse med
EN 179. Ingen modifiering eller ändring av något slag, annat än de som beskrivs i denna
instruktion är tillåtna.
*) EN 179
36611342A
5
R
TECHNICAL DATA
ENGLISH
Operating voltage:
12 – 24 V DC (+/-15%)
12 – 18 V AC (+15/-10%), RMS
Current:
12 V DC
70 mA Idle
200 mA Motor drive
300 mA Max.
24 V DC
35 mA Idle
100 mA Motor drive
150 mA Max.
Monitoring outputs:
Max. 0.8 A 30 V AC/V DC resist, 20 W
Ambient temperature:
-20° - +60° C
Bolt throw:
14 mm latch bolt (EL554, EL854)
20 mm dead bolt
Backset:
50 mm
Forend:
22 mm
Spindle:
8 mm (EL554, EL854)
Exit handle
(EL854, EL855):
ASSA 179C (EL854)
ASSA 179D (EL855)
Connection cable:
EA214, 18x0.14 mm2, 6 m
EA224, 18x0.14 mm2, 10 m
(max 15 m)
Adjustable delay:
2 - 15 sec
Door clearance:
3 - 5 mm (between forend and strike)
Monitoring outputs:
Dead bolt out
Dead bolt in
Door status
Manual use *)
Control unit:
EA450 (EL554, EL555, EL557)
EA451 (EL854, EL855, includes re-entry function **)
Compatibility:
New lock case EL554, EL555, EL557 and control unit EA450
are not compatible with old lock case 8154, 8155, 8157 and control
unit 447703.
Optional:
Backup card 952169 ***)
*) The monitoring output of manual use is used to give alarm, when the lock is opened without
electrical control (mechanical opening or burglary).
**) When EA451 is delivered, re-entry is not in use. If re-entry is used, the connection between
pins 17 and 18 is cut and re-entry switch (impulse type C, NO) is connected. If re-entry is in use,
after mechanical door opening (by cylinder or by exit handle), dead bolt stays inside the lock
case as long as re-entry switch is pushed.
***) Backup card 952169 is available as a spare part. If backup card is connected in control unit,
when power fails, the bolt is driven into deadlocked or into open mode. The function (fail-locked
6 / fail-unlocked) is set by a DIP switch in control unit.
R
EMERGENCY EXIT DEVICES INSTALLATION ACCORDING TO EN 179
Exit motor lock ABLOY® EL854 / EL855, strike plate ABLOY® 4632 / 4633 / 4634 and handle
ASSA 179C (EL854) / ASSA 179D (EL855) are approved to install together in an emergency
exit door and exit fire door to conform EN 179 *).
! Abloy Oy will not be liable if:
- These instructions are not followed.
- The approved spare parts are not used.
Maximum door size: height 2520 mm, width 1320 mm, mass 200 kg.
The lock can always be opened mechanically inside by exit handle and outside by key.
Functional check after installation:
Emergency exit and functional sensitivity tests:
- Use exit handle to retract both bolts inside the lock case.
- Opening force by exit handle is about 30 N (approximately 3 kg weight at a 100 mm
distance from the handle pivot opens the lock). According to EN 179 the force must be less
than 70 N.
- Close the door slowly and check that dead bolt deadlocks.
- Check that bolt slides freely into the strike plate. Recommended minimum door clearance
is 3 mm.
Lubricate the latch bolt at least once a year. Use Vaseline type lubrication.
The safety features of this product are essential to its compliance with EN 179. No
modification of any kind other than those described in these instructions, are permitted.
*) EN 179
36611342A
7
R
BORRNINGAR / MONTERING
SVENSKA
Förutsättningarna för en störiningsfri funktion är att urfräsning och montering genomförs enligt
anvisningarna i denna broschyr, samt att dörren och dörrstängaren är rätt monterad och
justerad.
Kontrollera att regeln rörs fritt när låset styrs elektriskt.
DRILLING / INSTALLATION
ENGLISH
In order to enable the trouble-free operation, the drillings and the installations must be made
according to the instructions in this booklet. The door itself and the door closer must be correctly
installed and adjusted.
Make sure the bolt can move freely when controlling the lock electrically.
Lås
Lock
Slutbleck
Striker plate
I urtagetf ör låset måste det
finnas plats för kabel och
kontakter.
Leave space for cable and connector
in lock case mortice.
Anslutningskabel
Connection cable
Karmöverföring
Lead cover
Centerlinje
Center line
Min.
100 mm
Kabel
Cable
ABLOY EA214 / EA224
Se till att anslutningskabeln ej vid karmöverförning.
Leave some extra cable on both sides of the lead
cover.
8
<50mm (EA280)
>50mm (EA281)
Inne
Stängd
Ute
Manuell upplåsning
Kolv ute
Ute ej
Kolv inne
Inne ej
Dörr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DOOR
BOLT IN
BOLT OUT
GND
RESERVED
OPENING
NO MANUAL
USE
C
NC OUT
C
NO NOT OUT
NC NOT IN
C
NO IN
NC CLOSED
C
NO OPEN
AC /DC
AC /DC
12-24VDC 12-18VAC
S/N:
Regelns läge vid
strömavbrott
Regel inne
Regel ute
Regel ute
Regel inne
DIP 4
0
0
1
1
Regel stannar inne (olåst)
Regel dras in (låser upp)
Regel stannar ute (låst)
Regel drivs ut (låser) om dörren är stängd
Funktion
OBS! Utan inkopplat backup kort har DIP 4 ingen funktion!
*)
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Gul
Brun
Blå
Svart
Röd
Violett
Vit
Svart
Black
Röd
Red
If magnet striker plate 4632 or 4633 is not in use.
ABLOY EA502 for steel doors
ABLOY EA501 for wooden doors
Om magnetslutbleck 4632 eller
4633 inte användas.
ABLOY EA502 för metaldörrar
ABLOY EA501 för trädörrar
Cable 18 x 0.14 mm2
Length 6 m / 10 m
Kabel 18 x 0.14 mm2
Längd 6 m / 10 m
ABLOY EA214 / EA224
Anslutningskabel
ABLOY EA214 / EA224
Connection cable
Bolt status
Bolt in
Bolt out
Bolt out
Bolt in
Dip
4
0
0
1
1
No functions
Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory
Bolt is withdrawn if door is closed
No functions
Bolt is run out if door is closed
Functions
Note!
The functions of Dip 4 are valid only when backup card is attached to the control unit!
S
N
Röd kontakt
Red connector
Låskista
EL554, EL555,
EL557
Lock case
*)
Extern koppling för backup kortet 952169
External connection for Backup card 952169
*) When backup card is attached, in the case of power failure, bolt is run into the
status which is selected with Dip 4 (bolt in/bolt out). Table 1 represents how lock
functions in the case of power failure depending on the position on Dip 4.
Even though backup card is attached, in the case of power failure, the lock does not
react on controls or supply motoring outputs of bolt or door status.
2s
3s
4s
5s
6s
8s
12s
15s
1 2 3 TIME
0
0
0
0
1 2 3 4
1
Example 3s.
DIP 4. 1=safe 0=secure 1
at power malfunction. 1
See manual !
1
1
0
DELAY SWITCH
FREE
FREE
RESERVED
RESERVED
RESERVED
YELLOW
BLUE
BROWN
BLACK
RED
WHITE
VIOLET
BACKUP -
BACKUP+
*)Med inkopplat backupkort (tillval) väljer man med hjälp av DIP omkopplare 4 önskad funktion vid
strömavbrott.
Med DIP 4 i läge off (0) kommer regeln att drivas ut (låsa) vid strömavbrott
Med DIP 4 i läge on (1) kommer regeln att dras in (låsa upp) vid strömavbrott
Vid strömavbrott kommer samtliga reläer att falla och styrenheten kommer INTE att reagera på
öppnasignal.
Backup kortet förser INTE styrkortet med spänning utan reglerar ENDAST regelns läge.
Potentialfri styrning
Potential free control
Indikering
Monitoring
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
12 - 24 V DC +/-15%
EL554 12 - 18 V AC
-10%/+15%, RMS
EL555
EL557
Öppet
POWER
CONTROLS
EA450
R
R
9
Inne
Stängd
Öppet
Ute
Manuell upplåsning
Kolv ute
Ute ej
Kolv inne
Inne ej
Dörr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DOOR
BOLT IN
BOLT OUT
GND
RE-ENTRY**)
OPENING
NO MANUAL
USE
C
NC OUT
C
NO NOT OUT
NC NOT IN
C
NO IN
NC CLOSED
C
NO OPEN
AC /DC
AC /DC
12-24VDC 12-18VAC
S/N:
*)
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Regelns läge vid
strömavbrott
Regel inne
Regel ute
Regel ute
Regel inne
DIP 4
0
0
1
1
Regel stannar inne (olåst)
Regel dras in (låser upp)
Regel stannar ute (låst)
Regel drivs ut (låser) om dörren är stängd
Funktion
OBS! Utan inkopplat backup kort har DIP 4 ingen funktion!
2s
3s
4s
5s
6s
8s
12s
15s
1 2 3 TIME
0
0
0
0
1 2 3 4
1
Example 3s.
DIP 4. 1=safe 0=secure 1
at power malfunction. 1
See manual !
1
1
0
DELAY SWITCH
FREE
FREE
RESERVED
RESERVED
RESERVED
YELLOW
BLUE
BROWN
BLACK
RED
WHITE
VIOLET
BACKUP -
BACKUP+
*)Med inkopplat backupkort (tillval) väljer man med hjälp av DIP omkopplare 4 önskad funktion vid
strömavbrott.
Med DIP 4 i läge off (0) kommer regeln att drivas ut (låsa) vid strömavbrott
Med DIP 4 i läge on (1) kommer regeln att dras in (låsa upp) vid strömavbrott
Vid strömavbrott kommer samtliga reläer att falla och styrenheten kommer INTE att reagera på öppnasignal.
Backup kortet förser INTE styrkortet med spänning utan reglerar ENDAST regelns läge.
Potentialfri styrning
Potential free control
Indikering
Monitoring
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
EL854
12 - 24 V DC +/-15%
EL855 12 - 18 V AC
-10%/+15%, RMS
POWER
CONTROLS
10
EA451
R
Gul
Brun
Blå
Svart
Röd
Violett
Vit
Svart
Black
ABLOY EA502 for steel doors
ABLOY EA501 for wooden doors
S
Lock case
N
Röd kontakt
Red connector
Låskista
EL854, EL855
If magnet striker plate 4632 or 4633 is not in use.
ABLOY EA502 för metaldörrar
ABLOY EA501 för trädörrar
Om magnetslutbleck 4632 eller
4633 inte användas.
Cable 18 x 0.14 mm2
Length 6 m / 10 m
Kabel 18 x 0.14 mm2
Längd 6 m / 10 m
ABLOY EA214 / EA224
Connection cable
ABLOY EA214 / EA224
Anslutningskabel
External connection for Backup card 952169
*)
Extern koppling för backup kortet 952169
Bolt status
Bolt in
Bolt out
Bolt out
Bolt in
Dip 4
0
0
1
1
Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory
No functions
Bolt is withdrawn if door is closed
No functions
Bolt is run out if door is closed
Functions
Note!
The functions of Dip 4 are valid only when backup card is attached to the control unit!
*) When backup card is attached, in the case of power failure, bolt is run into the status
which is selected with Dip 4 (bolt in/bolt out). Table 1 represents how lock functions in
the case of power failure depending on the position on Dip 4.
Even though backup card is attached, in the case of power failure, the lock does not
react on controls or supply motoring outputs of bolt or door status.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Röd
Red
R
R
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå:
12 – 24 Â ïîñò. (+/-15%)
12 – 18 Â ïåðåì. (+15/-10%), RMS
Òîê:
12 Â ïîñò.
24 Â ïîñò.
Âûâîäû èíäèêàöèè:
Âíåøíÿÿ òåìïåðàòóðà:
70 mA îæèäàíèå
200 mA Ïðèâîä äâèãàòåëÿ
300 mA Ìàêñ.
35 mA îæèäàíèå
100 mA Ïðèâîä äâèãàòåëÿ
150 mA Ìàêñ.
Ìàêñ. 0.8 À 30 Â ïåðåì./Â ïîñò., 20 âàòò
-20° - +60° C
Âûõîä ðèãåëÿ:
14 ìì êîñîé ðèãåëü (EL554, EL854)
20 ìì ïðÿìîé ðèãåëü
Áýêñýò:
50 ìì
Ïåðåäíÿÿ ïëàíêà:
22 ìì
Øòîê:
8 ìì (EL554, EL854)
Ðó÷êà âûõîäà
(EL854, EL855):
ASSA 190C (EL854)
ASSA 197D (EL855)
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü: EA214, 18x0.14 mm2, 6 m
EA224, 18x0.14 mm2, 10 m
(max 15 m)
Ðåãóëèðóåìàÿ çàäåðæêà: 2 - 15 ñåê
Äâåðíîé çàçîð:
3 - 5 ìì ( ìåæäó ïåðåäíåé è çàïîðíîé ïëàíêîé)
Âûõîäû èíäèêàöèè:
Ïðÿìîé ðèãåëü íàðóæè
Ïðÿìîé ðèãåëü âíóòðè
Ïîëîæåíèå äâåðè
Ðó÷íîå ðåæèì*)
Áëîê óïðàâëåíèÿ:
EA450 (EL554, EL555, EL557)
EA451 (EL854, EL855, âêëþ÷àåò ôóíêöèþ ïîâòîðíîãî âõîäà **)
Ñîâìåñòèìîñòü:
Íîâûå êîðïóñà çàìêîâ EL554, EL555, EL557 è áëîê óïðàâëåíèÿ
EA450 íå ñîâìåñòèìû ñî ñòàðûìè êîðïóñàìè 8154, 8155, 8157 è
áëîêîì óïðàâëåíèÿ 447703.
Îòäåëüíûé çàêàç:
Ïëàòà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ 952169 ***)
*) Âûâîä èíäèêàöèè î ðó÷íîì ðåæèìå ñëóæèò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü òðåâîãó, êîãäà
çàìîê îòêðûâàåòñÿ áåç ýëåêòðè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ (ìåõàíè÷åñêîå îòêðûâàíèå èëè âçëîì)
**) Ïðè ïîñòàâêå EA451, ïîâòîðíûé âõîä íå ðàáîòàåò. Äëÿ àêòèâàöèè ïîâòîðíîãî âõîäà
íóæíî îáðåçàåòü ïåðåìû÷êó ìåæäó 17 è 18 êîíòàêòàìè è ïîäêëþ÷èòü ïåðåêëþ÷àòåëü
ïîâòîðíîãî âõîäà( òèï èìïóëüñà C, NO).
***) Ïëàòà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ 952169 çàêàçûâàåòñÿ êàê çàï.÷àñòü. Êîãäà ïëàòà
ïîäêëþ÷åíà ê áëîêó óïðàâëåíèÿ è êîãäà ïèòàíèå ïðåêðàùàåòñÿ, ðèãåëü ïåðåìåùàåòñÿ â
ïîëîæåíèå âûäâèíóò èëè â îòêðûòîå ïîëîæåíèå. Ôóíêöèÿ ( íîðìàëüíî çàêðûò/ íîðìàëüíî
îòêðûò) âûáèðàåòñÿ ïåðåêëþ÷àòåëåì â áëîêå óïðàâëåíèÿ.
11
R
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÂÛÕÎÄÀ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ
EN 179
Ìîòîðíûé çàìîê äëÿ âûõîäà ABLOY EL854/ EL855, çàïîðíàÿ ïëàíêà ABLOY 4632 /4633
/4634 è ðó÷êà ASSA 179C (EL854) / ASSA 179D (EL855) ïðîøëè èñïûòàíèå äëÿ ñîâìåñòíîé
óñòàíîâêè íà äâåðÿõ àâàðèéíûõ âûõîäîâ è íà ïðîòèâîïîæàðíûõ äâåðÿõ, ÷òîáû
ñîîòâåòñòâîâàòü EN 179 *).
! Abloy Oy íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè åñëè:
- Ýòè èíñòðóêöèè íå âûïîëíÿþòñÿ.
- Èñïîëüçóþòñÿ íå îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð äâåðè: âûñîòà 2520 ìì, øèðèíà 1320 ìì, ìàññà 200 êã.
Çàìîê âñåãäà îòêðûâàåòñÿ ìåõàíè÷åñêè îò ðó÷êè èçíóòðè è îò êëþ÷à ñíàðóæè.
Ïðîâåðêà ðàáîòû ïîñëå óñòàíîâêè:
Ïðîâåðêà àâàðèéíîãî âûõîäà è ôóíêöèîíàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè:
- Ïðè ïîìîùè ðó÷êè âûõîäà óáåðèòå îáà ðèãåëÿ âíóòðü êîðïóñà.
- Óñèëèå îòêðûâàíèÿ îò ðó÷êè âûõîäà ñîñòàâëÿåò îêîëî 30 N (ïðèáëèçèòåëüíî
âåñ â 3 êã íà ðàññòîÿíèè 100 ìì îò îò èçãèáà ôàëåâîé ðó÷êè îòêðûâàåò çàìîê).
 ñîîòâåòñòâèè ñ EN 179 óñèëèå äîëæíî áûòü íå áîëåå 70 N.
- Çàêðîéòå ïëàâíî äâåðü è óáåäèòåñü, ÷òî ïðÿìîé ðèãåëü çàùåëêíóëñÿ.
- Ïðîâåðüòå, ÷òî ðèãåëü ñâîáîäíî âõîäèò â çàïîðíóþ ïëàíêó. Ðåêîìåíäîâàííûé
ìèíèìàëüíûé çàçîð äâåðè ñîñòàâëÿåò 3 ìì.
Ñìàçûâàéòå êîñîé ðèãåëü êàê ìèíèìóì ðàç â ãîä. Èñïîëüçóéòå ñìàçêó òèïà Âàçåëèí.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû õàðàêòåðèñòèêè áåçîïàñíîñòè ýòîãî èçäåëèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè
EN 179.
Çàïðåùàþòñÿ ëþáûå ìîäèôèêàöèè, êðîìå òåõ, êîòîðûå îïèñàíû â äàííûõ
èíñòðóêöèÿõ.
*) EN 179
12
36611342A
R
ÑÂÅÐËÅÍÈÅ / ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó, ñâåðëåíèå è óñòàíîâêè äîëæíû
áûòü âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè èç ýòîãî áóêëåòà. Êàê ñàìà äâåðü, òàê è
äîâîä÷èê äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî óñòàíîâëåíû è îòëàæåíû.
Çàìîê
Çàïîðíàÿ ïëàíêà
Îñòàâüòå ìåñòî äëÿ êàáåëÿ è
ðàçú¸ìà âíóòðè âðåçêè êîðïóñà
çàìêà.
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü
Êàáåëåïðîõîä
Ëèíèÿ ïî öåíòðó
Min.
100 mm
êàáåëü ABLOY EA214 / EA224
<50mm (EA280)
>50mm (EA281)
Îñòàâüòå íåìíîãî ëèøíåãî êàáåëÿ ñ
äâóõ ñòîðîí îò êàáåëåïðîõîäà.
13
Çàêðûòî
Ðó÷íîé ðåæèì
Íå íàðóæè
Ðèãåëü íàðóæè
Íàðóæè
Âíóòðè
Ðèãåëü âíóòðè
Íå âíóòðè
Äâåðü
Îòêðûòî
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DOOR
BOLT IN
BOLT OUT
GND
RESERVED
OPENING
NO MANUAL
USE
C
NC OUT
C
NO NOT OUT
NC NOT IN
C
NO IN
NC CLOSED
C
NO OPEN
AC /DC
AC /DC
12-24VDC 12-18VAC
S/N:
1
0
*)
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2s
3s
4s
5s
6s
8s
12s
15s
1 2 3 TIME
0
0
0
0
1 2 3 4
1
Example 3s.
DIP 4. 1=safe 0=secure 1
at power malfunction. 1
See manual !
1
DELAY SWITCH
FREE
FREE
RESERVED
RESERVED
RESERVED
YELLOW
BLUE
BROWN
BLACK
RED
WHITE
VIOLET
BACKUP -
BACKUP+
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ðèãåëü âíóòðè
Ðèãåëü íàðóæè
Ðèãåëü íàðóæè
Ðèãåëü âíóòðè
0
0
1
1
Ïîëîæåíèå ðèãåëÿ
Íåò ôóíêöèé
Ðèãåëü óáèðàåòñÿ âíóòðü, åñëè äâåðü çàêðûòà
Íåò ôóíêöèé
Ðèãåëü âûäâèãàåòñÿ íàðóæó, åñëè äâåðü çàêðûòà
Ôóíêöèè
Âíèìàíèå!
Ôóíêöèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ¹4 äåéñòâóþò, êîãäà ïëàòà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ ïîäêëþ÷åíà ê áëîêó óïðàâëåíèÿ.
Ïîëîæåíèå
ïåðåêëþ÷àòåëÿ
¹4
Ƹëòûé
Êîðè÷íåâûé
Ñèíèé
Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory
ABLOY EA502 äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ äâåðåé
ABLOY EA501 äëÿ äåðåâÿííûõ äâåðåé
Åñëè íå èñïîëüçóåòñÿ çàïîðíàÿ ïëàíêà ñ
ìàãíèòîì 4632 èëè 4633.
Êàáåëü 18 x 0.14 mm2
Äëèíà 6m / 10 m
S
N
Çàìîê EL554,
EL555, EL557
Êðàñíûé
ðàçú¸ì
*)
Âíåøíåå ïîäêëþ÷åíèå ê ïëàòå
ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ 952169
Ôèîëåòîâûé
ABLOY EA214 / EA224
Áåëûé
Ñîåäèíèòåëüíûé
Êðàñíûé
êàáåëü
׸ðíûé
׸ðíûé
Êðàñíûé
*) Åñëè ïëàòà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ ïîäêëþ÷åíà, òî â ñëó÷àå ïåðåáîÿ ïèòàíèÿ ðèãåëü ïåðåìåùàåòñÿ â ïîëîæåíèå, êîòîðîå âûáðàíî
ïåðåêëþ÷àòåëåì ¹4 (ðèãåëü âíóòðè/ ðèãåëü íàðóæè). Òàáëèöà ¹1 ïîêàçûâàåò, êàê çàìîê ðàáîòàåò â ñëó÷àå ïåðåáîÿ ïèòàíèÿ, â çàâèñèìîñòè
îò ïîëîæåíèÿ ïåðåêëþ÷àòåëÿ ¹4.
Äàæå êîãäà ïëàòà ðåç.ïèòàíèÿ ïîäêëþ÷åíà è â ñëó÷àå ïåðåáîÿ ïèòàíèÿ, çàìîê íå ðåàãèðóåò íà
ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ è íå ïèòàåò âûâîäû èíäèêàöèè ðèãåëÿ èëè ïîëîæåíèÿ äâåðè.
Áåçïîòåíöèàëüíîå óïðàâëåíèå
Èíäèêàöèÿ
12 – 24 Â ïîñò. +/-15%
12 – 18 Â ïåðåì. -10% / +15%, RMS
ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß
EL554
EL555
EL557
POWER
CONTROLS
14
EA450
R
R
Çàêðûòî
Îòêðûòî
Ðó÷íîé ðåæèì
Íå íàðóæè
Ðèãåëü íàðóæè
Íàðóæè
Âíóòðè
Ðèãåëü âíóòðè
Íå âíóòðè
Äâåðü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DOOR
BOLT IN
BOLT OUT
GND
RE-ENTRY**)
OPENING
NO MANUAL
USE
C
NC OUT
C
NO NOT OUT
NC NOT IN
C
NO IN
NC CLOSED
C
NO OPEN
AC /DC
AC /DC
12-24VDC 12-18VAC
S/N:
1
0
*)
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2s
3s
4s
5s
6s
8s
12s
15s
1 2 3 TIME
0
0
0
0
1 2 3 4
1
Example 3s.
DIP 4. 1=safe 0=secure 1
at power malfunction. 1
See manual !
1
DELAY SWITCH
FREE
FREE
RESERVED
RESERVED
RESERVED
YELLOW
BLUE
BROWN
BLACK
RED
WHITE
VIOLET
BACKUP -
BACKUP+
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ƹëòûé
Êîðè÷íåâûé
Ñèíèé
׸ðíûé
Êðàñíûé
Ôèîëåòîâûé
Áåëûé
׸ðíûé
Ðèãåëü âíóòðè
Ðèãåëü íàðóæè
Ðèãåëü íàðóæè
Ðèãåëü âíóòðè
0
0
1
1
Ïîëîæåíèå ðèãåëÿ
Íåò ôóíêöèé
Ðèãåëü óáèðàåòñÿ âíóòðü, åñëè äâåðü çàêðûòà
Íåò ôóíêöèé
Ðèãåëü âûäâèãàåòñÿ íàðóæó, åñëè äâåðü çàêðûòà
Ôóíêöèè
Âíèìàíèå!
Ôóíêöèè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ¹4 äåéñòâóþò, êîãäà ïëàòà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ ïîäêëþ÷åíà ê áëîêó óïðàâëåíèÿ.
Ïîëîæåíèå
ïåðåêëþ÷àòåëÿ
¹4
Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory
ABLOY EA502 äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ äâåðåé
ABLOY EA501 äëÿ äåðåâÿííûõ äâåðåé
Åñëè íå èñïîëüçóåòñÿ çàïîðíàÿ ïëàíêà ñ
ìàãíèòîì 4632 èëè 4633.
Êàáåëü 18 x 0.14 mm2
Äëèíà 6m / 10 m
S
N
Çàìîê EL854,
EL855
Êðàñíûé
ðàçú¸ì
*)
Âíåøíåå ïîäêëþ÷åíèå ê ïëàòå
ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ 952169
ABLOY EA214 / EA224
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü
Êðàñíûé
*) Åñëè ïëàòà ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ ïîäêëþ÷åíà, òî â ñëó÷àå ïåðåáîÿ ïèòàíèÿ ðèãåëü ïåðåìåùàåòñÿ â ïîëîæåíèå, êîòîðîå âûáðàíî
ïåðåêëþ÷àòåëåì ¹4 (ðèãåëü âíóòðè/ ðèãåëü íàðóæè). Òàáëèöà ¹1 ïîêàçûâàåò, êàê çàìîê ðàáîòàåò â ñëó÷àå ïåðåáîÿ ïèòàíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò
ïîëîæåíèÿ ïåðåêëþ÷àòåëÿ ¹4.
Äàæå êîãäà ïëàòà ðåç.ïèòàíèÿ ïîäêëþ÷åíà è â ñëó÷àå ïåðåáîÿ ïèòàíèÿ, çàìîê íå ðåàãèðóåò íà
ñèãíàëû óïðàâëåíèÿ è íå ïèòàåò âûâîäû èíäèêàöèè ðèãåëÿ èëè ïîëîæåíèÿ äâåðè.
Áåçïîòåíöèàëüíîå óïðàâëåíèå
Èíäèêàöèÿ
12 – 24 Â ïîñò. +/-15%
12 – 18 Â ïåðåì. -10% / +15%, RMS
ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß
EL854, EL855
POWER
CONTROLS
EA451
R
R
15
16
BORRSCHEMA
DRILLING SCHEME
ÑÕÅÌÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß
EL554,
EL854
R
4633
4632
4634
Ñòîðîíà
îòêðûâàíèÿ
Opening face
Öppningssidav
Rekommenderad urtag för ledningar.
Recommended space for wires.
Ðåêîìåíäóåìîå ìåñòî äëÿ êàèáåëÿ.
R
EL555,
EL557,
EL855
BORRSCHEMA
DRILLING SCHEME
ÑÕÅÌÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß
R
4633
4632
4634
EL555 X=57
EL557 X=59
EL855 X=57
Öppningssidav
Opening face
Ñòîðîíà
îòêðûâàíèÿ
Rekommenderad urtag för ledningar.
Recommended space for wires.
Ðåêîìåíäóåìîå ìåñòî äëÿ êàèáåëÿ.
R
17
X
R
CYLINDER / VRED MONTERING EL554, EL555, EL854, EL855
CYLINDER / THUMBTURN INSTALLATION EL554, EL555, EL854, EL855
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÖÈËÈÍÄÐÀ / ÏÎÂÎÐÎÒÍÎÉ ÊÍÎÏÊÈ EL554, EL555,
EL854, EL855
! Märkespunkter mot stolpe i
båda sidorna av låset.
! Mark points at forend on
both sides of lock case.
! Îòìåòüòå òî÷êè íà ïåðåäíåé
ïëàíêå ñ îáåèõ ñòîðîí
êîðïóñà çàìêà.
18
R
EL554
EL554
19
R
EL554
EL554
20
R
EL554
EL554
21
R
EL555
EL555
22
R
EL555
EL555
23
R
EL555
EL555
24
R
EL557
EL557
25
R
EL557
26
R
EL854
ASSA 179C
EL855
ASSA 179D
27
This product contains materials,
such as electronics, which require
specialist recycling techniques.
When the product is taken out of
use, disassemble it and sort and
recycle the different materials as per
valid recycling instructions.
Часть материалов, такие как
электронные компоненты,
требуют специальной технологии
переработки. Когда изделие снято
с эксплуатации, разберите его,
отсортируйте и перерабатывайте
различные материалы в соответствии
с действующими инструкциями по
их переработке.
STR/08.12.2008/InD
Denna produkt innehåller material,
bland annat elektronikkomponenter,
som behöver specialåtervinning.
När produkten avställs, demontera
den och sortera och återvinn de
olika material enligt den gällande
återvinningsinstruktionen.
Vi förbehåller oss rätten att vidareutveckla våra produkter utan föregående
avisering.
We reserve the right to make alterations to the products described in this leaflet.
Nimike
952105
Päiväys
12/2008
Мы оставляем за собой право внесения изменений в изделие, описанное в данном
буклете.
R
www.abloy.com
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209
An ASSA ABLOY Group brand
ASSA ABLOY
Abloy Oy is one of the leading manufactures of locks, locking systems and architectural hardware and the word´s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
Download