Manual - Profsafe

advertisement
Manual No: M001
Issue No: 12
Date: 2014-02-05
ANVÄNDARMANUAL OCH
INSTALLATIONSANVISNINGAR
för Profsafe Värdeskåp i Grade I, II och III -PV serien
samt Grade I DG serien
(For English please see page 6)
Innehållsförteckning:
Sida:
1.)
Introduktion
2
2. )
Transport och emballage
2
3.)
Instruktion för hantering och fastmontering i golvet
2
4.)
Instruktioner för FAS 6980 (PV serien)
- omställbart nyckellås
Instruktioner för Mauer 71111 ( DG serien)
- ej omställbart nyckellås
3
5.)
Dekkelplåt insidan av dörren
4
6.)
Löpande underhåll och kontroll
4
7.)
Garanti
4
8.)
Snabbguide elkodlås D-DRIVE
5
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 1 av/of 10
1.
Introduktion
Värdeskåpet är testat och certifierat enligt SS EN 1143-1. Som standard är PV serien utrustat med ett omställbart
nyckellås FAS 6980 (2 fasta nycklar). Som tillval finns delbara nycklar.
DG serien är utrustat med ett nyckellås (KM71111) som inte är omställbart.
Båda skåpsserierna är förberedda för montage av elkodlås.
2.
Transport och emballage
För PV serien:
Värdeskåpet transporteras stående på en lastpall. Skåpet är förankrat i pallen via en bult i botten av skåpet.
Skåpets hörn är skyddade mot stötar och hela skåpet är packat i polyetenplast. Om Ni behöver lyftöglor för att
flytta skåpet så finns dessa att köpa hos oss. Notera att vid lyft i lyftöglor måste lyftkraften vara rakt upp från
respektive lyftöga.
Om inte annat överenskommits, placeras de båda nycklarna vid skåpets handtag. Förvissa er omgående att båda
nycklarna finns där (innan emballaget bortforslas - reklamationer för eventuellt saknade nycklar accepteras inte i
efterhand.) Kontrollera också omedelbart att inga transportskador finns (eventuella transportskador måste
ovillkorligen anmälas skriftligen till transportbolaget – med kopia till det företag ni köpt skåpet av – i direkt
anslutning till mottagandet av skåpet)
Innan skåpet ställs på tilltänkt plats, tänk på att kontrollera bärigheten och eventuella hinder på transportvägen.
För DG serien:
Värdeskåpet transporteras stående på en lastpall. Skåpet är förankrat i pallen via en bult i botten av skåpet.
3.
Instruktion för hantering och fastmontering i golvet
För din säkerhet och i enlighet med bestämmelser ska värdeskåp som väger under 1000 kg alltid fästas i golvet
på ett tillförlitligt sätt. Säkerställ alltid först både golvets bärighet samt att inget i golvet skadas vid håltagningen.
För PV serien – OBS VIKTIGT!
När skåpet ställts på plats ska skåpsdörren alltid justeras in och stoppskruv ska dras fast.
Skåpet är förberett för fastsättning i golv för M16x140 mm bultar.
För DG serien:
Skåpet är förberett för fastsättning i golv med en bult – bult medföljer.
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 2 av/of 10
4.
Instruktioner för FAS 6980 – omställbart nyckellås för PV serien
OBS! Notera att det är olika nyckelpar för respektive lås. Viktigt att rätt nyckel används för rätt lås.
Blanda inte nycklarna!
Viktigt: Läs igenom hela instruktionen innan du börjar omställningen. Omställning skall alltid göras med öppen
dörr. Bruka aldrig våld.
För att högsta säkerhet skall uppnås bör följande iakttas:
Nyckeln bör alltid efter användning (även upplåsning) tas ur låset så att den ej är tillgänglig för
obehöriga.
Förvara alltid nyckeln på ett säkert ställe.
Vid förlust av nyckel skall låset snarast ställas om till ny låsning.
Omställning till ny nyckel:
Öppna dörren och lås ut regelverket med handtaget. Vrid nyckeln moturs tills det tar stopp, dvs som
man normalt låser låset.
Öppna dekkelplåten på dörrens insida
Tryck in knappen på låsets baksida med en penna eller en smal mejsel och håll den intryckt. Gamla
nyckeln ska sitta i låset.
Vrid nyckeln medurs tills det tar stopp, släpp knappen och ta ur nyckeln.
Sätt in den nya nyckeln och vrid den till låst läge. Låset är nu inställt efter den nya nyckeln.
OBS : Testa alltid med öppen dörr.
Tillvalslås är:
Elkodlås
S&G 6125F (rak regel)
S&G 6127 (rak regel)
S&G D-DRIVE
Kaba Mas auditcon 3100 serien (rak regel)
La Gard 39E (rak regel)
La Gard LG Audit 66E (rak regel)
Instruktioner för Mauer 71111 – nyckellås för DG serien
Detta lås är inget omställbart lås utan önskar man fler nycklar till skåpet så gör man bäst nyckelkopior
hos en lokal låssmed.
Tillvalslås är:
Elkodlås
S&G D-DRIVE
La Gard 39E (rak regel)
La Gard LG Audit 66E (rak regel)
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 3 av/of 10
5.
Dekkelplåt insidan av dörren
Innanför dekkelplåten finns låsmekanismen och låset.
Observera att tillträde innanför dekkelplåten bara får ske av behörig person.
Tillträde och ingrepp av ej behörig person kan medföra att både certifiering och garanti inte längre
gäller.
6.
Löpande underhåll och kontroll
Värdeskåpet bör årligen genomgå en förebyggande kontroll för att säkerställa ett problemfritt användande.
Den förebyggande kontrollen bör omfatta:
Kontroll av låsets funktion
Kontroll att låskolvarna löper som de ska
Vid behov smörja gångjärnen
Vid behov smörja låsmekanismens rörliga delar.
Kontroll att stålvajern till säkerhetsspärren är spänd.
VARNING: Smörj aldrig låset!
Låt endast kunnig, auktoriserad person arbeta med lås och/eller låsmekanism.
Vid tveksamhet kontakta den ni köpt skåpet av eller tillverkare/importör.
7.
Garanti
Värdeskåpet har 12 månaders garanti mot fabrikationsfel förutsatt att denna manual följs i sin helhet.
Garanti på lås är 12 månader, men omfattar endast utbyte av felaktiga komponenter.
Eventuell arbetskostnad att skapa åtkomst till låset omfattas inte av garantin. Ev. reklamationer måste
ovillkorligen omgående skriftligen anmäla eventuella transportskador till chauffören vid mottagandet. Om så inte
sker kan inte sådana skador senare regleras.
För ett skåp som utsatts för inbrott eller inbrottsförsök faller SS EN 1143-1 certifieringen, och
certifieringsskylten skall avlägsnas.
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 4 av/of 10
8.
Snabbguide elkodlås D-DRIVE
OBS! Vid frekventa öppningar dagligen bör koden på kodlåset bytas minst en gång per år för att
minska slitage på knappsatsen.
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 5 av/of 10
Page:
1.)
Introduction
7
2)
Transporting
7
3.)
Instruction for handling and anchoring to floor
8
4.)
Lock instruction S&G 6980 (PV serie)
- changeable keylock
Lock instruction KM71111 (DG serie)
- NON changeable keylock
8
5.)
Cover inside of the door
9
6.)
Maintenance and control
9
7.)
Warranty
9
8.)
Quickguide digital lock D-DRIVE
9 - 10
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 6 av/of 10
1.
Introduction
The eurograde safe is tested and certified according to EN 1143-1.
As standard the safe in the PV series is fitted with S&G 6980 changeable key lock (two keys)
As accessories there are detachable keys available.
The DG series is fitted with KM71111 NON changeable keylock.
Both series are is prepared to take digital locks with dead bolt (threaded holes). Locks with swing bolt
cannot be used.
2.
Transporting
PVseries:
The eurograde safe is transported fixed on a pallet. If you want to use eyelets when moving the safe
You can buy they from us. Corners etc. are protected and the safe is wrapped in transparent plastic.
Please note that if using the lifting eyelets the force upwards must be straight up from each eyelet. See
sketch below.
RIGHT
WRONG
DG series:
The eurograde safe is transported fixed on a pallet. The safe is fixed on a pallet threw an anchoring
hole in the base of the cabinet.
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 7 av/of 10
3.
Instruction for handling and anchoring to floor
For your security and in accordance with certification the safes lighter than 1000 kg should always be
fixed to the floor.
Always ensure that the floor can take the weight of the safe and that nothing in the floor can get
damaged during fixing of the safe.
PVseries - IMPORTANT!
When the safe is placed in position the door must be adjusted. The stop screw must be tight.
DGseries:
The safe is prepared for anchoring in the base with one hole – bolt is enclosed in the cabinet.
4.
Lock instruction S&G 6980 – changeable key lock for PV series
Read instruction before starting the changing procedure.
Key changing function should always be made with the safe door open.
The key must always be taken away from the lock after use in order to avoid unauthorized use.
Always keep the key in a safe place.
In the event of key loss, lock must be re-set with new key as soon as possible in order to maintain
maximum security.
Change procedure:
Open the door fully, with the door open throw the bolt work to the fully closed position.
Depress the change button on the back of the lock body.
While holding down the button turn key until bolt is fully retracted, i.e. lock open.
When bolt is fully retracted, remove key and release pressure on the button.
Insert new key and turn key until bolt is fully extended i.e. lock closed.
Turn key several times to the locked unlocked position to ensure that change has been effected
correctly. Shut the door, secure and remove key.
Additional locks are:
Electrical code locks
S&G 6125F (dead bolt)
S&G 6127 (dead bolt)
S&G D-DRIVE
Kaba Mas auditcon 3100 serien (dead bolt)
La Gard 39E (dead bolt)
La Gard LG Audit 66E (dead bolt)
Lock instruction KM71111 – NON changeable key lock for DG series
The safe is equipped with a NON changeable keylock with two keys.
Additonal locks are:
Electrical code locks
S&G D-DRIVE
La Gard 39E (dead bolt)
La Gard LG Audit 66E (dead bolt)
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 8 av/of 10
5.
5.
Cover inside of the door
Inside of the cover plate inside the door you find the locking mechanism and the lock.
Note that access inside the cover plate is only allowed for authorized person.
Access by non-authorized person may result in both certificate and warranty is no longer being valid.
6.
6.
Maintenance and control
Annual maintenance should be carried out on the eurograde safe to ensure trouble-free usage:
Checking function of the lock
Checking function and smooth movement of the locking bolt.
If necessary greasing of the hinges
If necessary greasing of the moving parts in the locking mechanism but not the lock itself.
Checking the steel wire for the re-locker.
NOTE: Never grease any lock!
Allow only authorized person to work with the lock and the locking mechanism.
7.
Warranty
The safe has 12 months warranty from date of delivery.
8.
Quck guide digital lock D-DRIVE
Please note! When frequent daily openings of the safe the code shall be exchanged at least once a
year to minimize wear of the keypad.
The ! symbols in examples show the number of beeps you hear.
Always wait for each set of beeps to end before entering another number or letter, or you will interrupt
the code sequence.
Changing Your Own Code or the Factory Default Code
2 2 * YOUR OLD CODE # ( ! ! ! ! ! ) NEW CODE # ( ! ! ! ) NEW CODE # ( ! ! ! )
Creating a New Code (Supervisor or User Code)
7 4 * MASTER CODE OR SUPERVISOR CODE # ( ! ! ! ! ! ) PIN POSITION # ( ! ! ! )
NEW CODE # ( ! ! ! ) NEW CODE # ( ! ! ! )
Deleting a Code (Supervisor or User Code)
7 4 * MASTER CODE OR SUPERVISOR CODE # ( ! ! ! ! ! ) PIN POSITION # ( ! ! ! ) # ( ! ! ! ) # ( !
!!)
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 9 av/of 10
Change battery
Pull the keypad tab out slightly and turn the keypad ring counterclockwise.
The ring will pull out from the base far enough to reveal the battery compartment.
Remove the battery from the connector.
Attach the new battery and place it in the battery compartment.
Push the keypad ring back against the base and turn it clockwise until it clicks into place.
Test the lock function at least three times with the door open before closing the safe.
Int phn.+46 371-52 32 90
www.profsafe.se
Sida/Page 10 av/of 10
Download