Rules Regler

advertisement
Rules Regler
Maximum 10 persons/team.
Max 10 personer/lag.
Total of 8 teams and two groups.
Totalt 8 lag och två grupper.
Top 2 from each group advances to the playoffs.
Ettan och tvåan i gruppen spelar slutspel.
Game
6 players and 1 goalkeeper on the field.
Match
6 utespelare och 1 målvakt på planen.
Time
2x11 minutes.
Speltid
2x11 minuter.
Substitutes
Maximum of 3 players on the substitutes bench and
changes may be made freely during the game.
Avbytare
Max 3 spelare på avbytare bänken och byten får ske
fritt under matchen.
Both the law changes will take place on the same
page. The inbytte player may not go onto the field
until the exchange had time out. Changes will also
occur in the same place, the exchange may be ex.
not go to plan on the short side while the inbytte
jump into the long side. The exception is of course if
the exchanged player is injured and can not get to
the long side.
Bägge lagens byten ska ske på samma sida. Den
inbytte spelaren får inte gå in på planen förrän den
utbytte hunnit ut. Byten ska dessutom ske på
samma ställe, den utbytte får ex. inte gå av planen
på kortsidan medan den inbytte hoppar in på
långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte
spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan.
Goalkeeper replacement may take place anytime
during the match, provided that the ball is out of play,
however, the judge must always be informed before
the change takes place. Of course you can not
change the number of times, but thinks the judge
that this is the system for example. pass the time, he
will not allow the change.
Målvaktsbyte får ske när som helst under matchen
under förutsättning att bollen är ur spel, dock måste
domaren alltid informeras innan bytet sker. Givetvis
kan man inte byta hur många gånger som helst utan
anser domaren att detta sätts i system för att ex. få
tiden att gå så ska han ej tillåta bytet.
Kick-off
The home team always has kick-off (no flip). In the
second half, the away team kickoff.
Avspark
Hemmalaget har alltid avspark (ingen slantsingling).
I andra halvlek gör bortalaget avspark.
Change
The teams switch sides at halftime.
Sidbyte
Lagen byter sida i halvtid.
Shin Guards
Shin Guards are recommended! StuFF can not offer
any insurance and it is at your own risk.
Benskydd
Benskydd rekommenderas! StuFF kan inte erbjuda
någon försäkring och det är på egen risk.
Football Shoes
It is not allowed to play football with screw studs.
Fotbollsskor
Det är ej tillåtet att spela med fotbollsskor med
skruvdobb.
Jewelry
One should not play with jewelry such as necklaces,
earrings or rings.
Smycken
Man får ej spela med smycken såsom halsband,
örhängen eller ringar.
Distance
Directions on free kicks / goal-kick should be 7 feet
in 7-a-side. Sabotage of free kick / goal kick
rendering of a yellow card.
Skulking
Any player who deliberately delays the game to pass
the time will be penalized with a yellow card.
Avstånd
Avstånd på frisparkar/insparkar ska vara 7 meter.
Sabotage mot frispark/inspark renderar i gult kort.
Maskning
Spelare som medvetet fördröjer spelet för att få tiden
att gå ska bestraffas med gult kort.
Goal kick
When the ball passed the short line must be the
goalkeeper (or another player on the team) kick the
ball overhead (kick), he / she may not throw it out.
The ball should be placed 3 meters from the finish
line.
Inspark
När bollen passerat kortlinjen måste målvakten (eller
annan spelare i laget) sparka på liggande boll
(inspark), han/hon får ej kasta ut den. Bollen ska
placeras 3 meter från mållinjen.
Back Games
At intentionally / deliberately played back with your
feet get the goalie can not take the ball with hands.
Does he / she is convicted indirect free kick from the
penalty area line.
Tillbakaspel
Vid avsiktligt/medvetet tillbakaspel med fötterna får
målvakten ej ta bollen med händerna. Gör han/hon
det döms indirekt frispark från straffområdslinjen.
Hands
All hands are not punishment, just as many believe.
The hand will be penalized with free kicks
alt. Punishment:
Hands
Alla hands är inte bestraffningsbara vilket många
tror. Följande hands ska bestraffas med frispark
alt. straff:
!
Deliberate hand (when the player
deliberately stops the ball's progress).
Deliberate hand will also render the yellow
card.
!
Avsiktlig hands (när spelaren avsiktligt
stoppar bollens framfart). Avsiktlig hands
ska även rendera i gult kort.
!
Protecting Hands (when the player
instinctively pull up your hands to protect
themselves)
!
Skyddshands (när spelaren instinktivt drar
upp händerna för att skydda sig)
!
When a player who has his arm in an
unnatural angle to the situation gets the ball
in your hand / arm. It should not be blown
free kick when a player who has the arm to
the body or in a natural angle gets the ball in
your hand / arm.
!
När en spelare som har armen i en för
situationen onaturlig vinkel får bollen på
handen/armen. Det ska alltså inte blåsas
frispark när en spelare som har armen intill
kroppen eller i en naturlig vinkel får bollen
på handen/armen.
Cards
Two yellow cards = red card.
Red card = expulsion of the entire match and the
next match.
Kort
Två gula kort = rött kort.
Rött kort = utvisning för hela matchen samt
nästföljande match.
Goalkeeper Penalty
If the goalkeeper receives a yellow card, he / she sit
by his deportation, it must not be made by an
outfielder.
Målvaktsutvisning
Om målvakten får gult kort ska han/hon själv sitta av
sin utvisning, det får inte göras av en utespelare.
Offside
Offside NOT apply in this tournament
Offside
Offside tillämpas EJ i 7-manna.
Penalty
Penalty point in seven-a-side 9 meters from the
target.
Straff
Straffpunkten i 7-manna 9 meter från målet.
Throw-in
Throw-in from the sidelines performed with hands.
Inkast
Inkast från sidolinjen sker med händerna.
Zero tolerance "Jack talk"
StuFF go to the Swedish Football Association rules
on zero tolerance for profanity, sexual words, threats,
etc. The following is punishable by warning, and
even red card.
Play in several teams
It is not allowed to represent more than one team.
Nolltolerans “Sila snacket”
StuFF går i Svenska Fotbollförbundets regler om
nolltolerans mot svordomar, könsord, hot etc.
Följande bestraffas med varning, och till och med
röd kort.
Spela i flera lag
Det är inte tillåtet att representera flera lag.
Download
Related flashcards
Create Flashcards