Bruksanvisning timer

advertisement
SE
Bruksanvisning
Digitalt kopplingsur
Modell: DHC15A
•
•
•
•
•
19 164 73
Montering på DIN-skena.
Programmering dag för dag eller i 3 olika perioder.
Upp till 8 olika on/off.
På minuten exakt tidsinställning.
LCD-displayen visar verklig tid i timmar och minuter samt programmeringsläge ”ON/AUTO/OFF”.
TEKNISK DATA
Manöverspänning:
Minneskapacitet:
Minsta tillslagstid:
Vikt:
Bildskärm:
Batterikapacitet:
Kontaktfunktion:
Belastning:
Omgivningstemp. drift:
Omgivningstemp. lagring:
Strömförbrukning:
DIMENSIONER
180-260V~ (50/60Hz)
8 på/av
1 minut
C:a 150 g
LCD
150 h (vid strömavbrott)
1 växlande
16A cos Ø=1, 8A cos Ø=0,6A
Min. -10°C, max. +55°C
Min. -20°C, max. +70°C
5VA
Kopplingsschema
Ström
MANUAL
1. Innan du börjar programmera måste urets batteri laddas eller vara spänningssatt. Därefter tryck på ”RESET”
för att påbörja programmeringen.
2. Kopplingsuret är förinställt på 24-timmars visning. Om du vill ändra till 12-timmars visning, tryck på ” ”
i 5 sekunder - displayen visar ”AM”. Om du vill ändra tillbaka till 24-timmars visning tryck igen på
” ” i fem sekunder.
3. Programmering:
Steg Knapp
Programmering
1
Tryck ”P”
Ställ in första tillslagstid (displayen visar ”1 on”).
2*
Tryck ”D+”
Välj veckodag/period (om du vill ha samma tid varje dag, behöver du inte trycka på
denna knapp).
3
Tryck ”H+/M+”
Ställ in timmar och minuter.
4
Tryck ”P”
Ställ in första frånslagstid (displayen visar ”1 off”).
5
Tryck ”D+”
Välj veckodag/period (om du vill ha samma tid varje dag, behöver du inte trycka på
denna knapp).
6
Tryck ”H+/M+”
Ställ in timmar och minuter.
7
Upprepa steg 2-6 För att programmera resterande till- och frånslagningstider, upp till 8 stycken on/off.
8**
Tryck ”
”
För att avsluta programmeringen.
Om du ändrar dig, tryck på ”MANUAL” och ”--:--” visas på displayen, detta avbryter dina inställningar.
Om du vill göra om dina första inställningar, tryck på ”MANUAL” igen.
* 10 olika program: (1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO, TU, WE, TH, FR. 9.SA, SU.
10.MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.)
** Om du inte behöver 8 olika tidsinställningar tryck ” ” för att avsluta.
4.
INSTÄLLNING AV TID
(1) Tryck ” ” och ”D+” samtidigt tills dagens datum visas.
(2) Tryck ” ” och ”H+” samtidigt för att ställa in timmarna.
(3) Tryck ” ” och ”M+” samtidigt för att ställa in minuterna.
(4) Tryck ”MANUAL” för ”auto on” eller ”auto off” beroende på om uret ska vara i on- eller off-läge efter
tidsinställning.
5. Om du manuellt vill styra uret, tryck på ”MANUAL” för till- eller frånslag, ”ON” eller ”OFF” visas i
displayen.
OBS! FÅR EJ BELASTAS MER ÄN VAD SOM ÄR ANGIVET UNDER TEKNISKA DATA.
Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla
Telefon: 019-58 77 00 Telefax: 019-57 11 77 [email protected] www.malmbergs.com
DK
Brugsanvisning
Digitalt koblingsur
Model: DHC15A
•
•
•
•
•
19 164 73
Montering på DIN-skinne.
Programmering dagligt eller i 3 forskellige tidsperioder.
Op til 8 forskellige on/off tider.
Præcis tidsindstilling.
LCD-displayet viser tiden i timer og minutter samt aktuel status ”ON/AUTO/OFF”.
Teknisk data
Manøvrespænding:
Lagerkapacitet:
Mindste koblingstid:
Vægt:
Skærm:
Batteribackup:
Kontaktfunktion:
Belastning:
Max. Temp. Drift:
Max. Temp. Lagring:
Strømforbrug:
DIMENSIONER
180-260V~ (50/60Hz)
8 til/fra
1 minut
Ca. 150g
LCD
150 timer (ved strømbrud)
1 skifte
16A cos Ø=1, 8A cos Ø=0,6A
Min. -10°C, max. +55°C
Min. -20°C, max. +70°C
5VA
KOBLINGSSKEMA
Strøm
MANUAL
1. Inden påbegyndelse af programmering skal urets batteri være opladt eller under spænding. Tryk på
”RESET”-knappen, før du starter programmeringen.
2. Koblingsuret er forudindstillet til 24-timers visning. Ønskes dette ændret, tryk på ” ” i 5 sekunder
– displayet viser ”AM”. Ønsker du at ændre tilbage til 24-timers visning tryk igen på ” ” i 5 sekunder.
3. Programmering:
Trin
Knap
Programmering
1
Tryk ”P”
Påbegynd indstilling af tilkoblingstid (display viser ”1 on”).
2*
Tryk ”D+”
Vælg ugedag/periode (hvis du vil have samme tid hver dag, behøver du ikke
benytte denne knap).
3
Tryk ”H+/M+”
Indstil timer og minutter for tilkoblingstiden.
4
Tryk ”P”
Påbegynd indstilling af frakoblingstid (display viser ”1 off”).
5
Tryk ”D+”
Vælg ugedag/periode (hvis du vil have samme tid hver dag, behøver du ikke
benytte denne knap).
6
Tryk ”H+/M+”
Indstil timer og minutter for frakoblingstiden.
7
Gentag trin 2-6
Benyttes til at programmere flere til/frakoblingstider.
8**
Tryk ”
”
For at afslutte programmeringen.
Hvis du fortryder under programmeringen, tryk på ”MANUAL” og ”--:--” vises i displayet. Dette betyder at
dine indstillinger er slettet. Hvis du fortryder alle dine indstillinger, tryk på ”MANUAL” igen.
* 10 forskellige programmer: (1.MO, 2.TU, 3.WE, 4.TH, 5.FR, 6.SA, 7.SU, 8.MO/TU/WE/TU/FR, 9.SA/SU,
10. MO/TU/WE/TU/FR/SA/SU.
** Hvis du ikke behøver op til 8 forskellige programmer, tryk ” ” for at afslutte.
4.
INDSTILLING AF TID
(1) Tryk ” ” og ”D+” samtidig for at indstille ugedag.
(2) Tryk ” ” og ”H+” samtidig for at indstille time
(3) Tryk ” ” og ”H+” samtidig for at indstille minutter
(4) Tryk ”MANUEL” til display viser ”auto on” eller ”auto off”, alt efter hvilken status uret skal have efter
tidsindstillingen.
5. Hvis du ønsker manuel styring af uret, tryk på ”MANUEL” for til- eller frakobling, ”ON” eller ”OFF” vises i
displayet.
OBS! MÅ IKKE BELASTES MERE END ANGIVET UNDER TEKNISK DATA.
Malmbergs Elektriske A/S, Generatorvej 14, 2730 Herlev, DANMARK
Telefon: 44 50 03 77 Telefax: 44 50 03 79 [email protected] www.malmbergs.com
KÄYTTÖOHJE
FI
Digitaalinen kellokytkin
Malli: DHC15A
•
•
•
•
•
19 164 73
Asennus DIN-kiskoon.
Ohjelmointi päivä päivältä tai kolmelle eri ajanjaksolle.
8 päälle- ja 8 poiskytkentää.
Ohjelmointi minuutin tarkkuudella.
LCD-näytöllä näkyvät kellonaika ja ohjelmointitila ”ON/AUTO/OFF”.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite:
Muistikapasiteetti:
Lyhin kytkentäjakso:
Paino: Näyttö: Akkukapasiteetti: Kosketintoiminto: Kytkentäkyky: Käyttölämpötila: Säilytyslämpötila: Virrankulutus: MITAT
180-260V~ (50/60Hz)
8 päälle/pois.
1 minuutti.
n. 150g.
LCD
150 tuntia (sähkökatkoksessa)
1 vaihto
16A cos Ø=1, 8A cos Ø=0,6A
Min. -10°C, max. +55°C
Min. -20°C, max. +70°C
5VA
KYTKENTÄKAAVA
Syöttö
KÄYTTÖOHJE
1. Ennen ohjelmointia on akku ladattava tai kello kytkettävä verkkoon.
Aloita ohjelmointi painamalla ”RESET".
2. Kellokytkin on esiohjelmoitu 24-tunnin näyttöön. Voit vaihtaa 12-tunnin näyttöön painamalla ”
5 sekuntia. Takaisinvaihto samoin.
3. Ohjelmointi:
”
Vaihe Painike
Ohjelmointi
1
Paina ”P”
Ohjelmoi ensimmäinen päällekytkentä aika (näytössä ”1 on”).
2*
Paina ”D+”
Valitse päivä/jakso (tätä ei tarvita, jos haluat saman ajan jokaiselle päivälle).
3
Paina ”H+/M+”
Ohjelmoi tunnit ja minuutit.
4
Paina ”P”
Ohjelmoi ensimmäinen poiskytkentä aika (näytössä ”1 off”).
5
Paina ”D+”
Valitse päivä/jakso (tätä ei tarvita, jos haluat saman ajan jokaiselle päivälle).
6
Paina ”H+/M+”
Ohjelmoi tunnit ja minuutit.
7
Toista vaihe 2-6
Ohjelmoidaksesi muut päälle -/poiskytkentäajat, max. 8 kpl.
8**
Paina ”
”
Lopettaaksesi ohjelmoinnin.
Voit keskeyttää ohjelmoinnin painamalla ”MANUAL”. Kun näytössä on ”--:--”, ohjelmointi on keskeytetty.
Voit muuttaa ensimmäiset ohjelmointisi painamalla uudestaan ”MANUAL”.
* 10 eri ohjelmointia: 1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO, TU, WE, TH, FR. 9.SA, SU.
10.MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
** Jos et tarvitse 8 eri aikaohjelmointia, paina ” ” lopettaaksesi.
4.
5
KELLON AJAN ASETTAMINEN
(1) Paina samanaikaisesti ” ” ja ”D+” kunnes päivämäärä näkyy.
(2) Paina samanaikaisesti ” ” ja ”H+” asettaaksesi tunnit.
(3) Paina samanaikaisesti ” ” ja ”M+” asettaaksesi minuutit.
(4) Paina ”MANUAL” (auto on) tai (auto off) valitessasi onko kello päällä vai pois.
Voit ohjata kellokytkintä käsin painamalla ”MANUAL” ”auto on” tai ”auto off”. Näytössä näkyy ON tai
OFF.
HUOMIO! KELLOKYTKINTÄ EI SAA KUORMITTAA ENEMMÄN KUIN TIEDOISSA ON MAINITTU.
Puh: 09-855 34 30
Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 01740 VANTAA
Fax: 09-855 34 340 [email protected]
www.malmbergs.com
EN
Instruction manual
Digital Time Switch
Model: DHC15A
•
•
•
•
•
19 164 73
DIN rail installation.
Programming day by day or for 3 different periods.
Repeat programmes with 8 ON/OFF settings.
To-the-minute setting accuracy.
LCD displays real time to Hour/Minute and programme settings ”ON/AUTO/OFF”.
Technical DATA
Voltage limit:
On/off operation:
Minimal interval:
Weight:
Display:
Battery backup:
Switching contact:
Load capacity:
Ambient temperature:
Storage temperature:
Power consumption:
Dimensions
180-260V~ (50/60Hz)
8 ON & 8 OFF
1 minute
Approx 150 g
LCD
150 hours power reserve
Changeover
16A cos Ø=1, 8A cos Ø=0,6A
Min. -10°C, max. +55°C
Min. -20°C, max. +70°C
5VA
Connection
Power
Operation instructions
1. Before programming for the first time, the battery has to be charged or connected to the mains.
Press ”RESET” to start the programming.
2. The timer is set to 24 hr mode. If you would like to change to 12 hr mode, press ” ” for 5 seconds
and the LCD will display "AM". If you would like to change it back to 24 hr mode, press " ” again
for 5 seconds.
3. Programming:
Step Key
Programming
1
Press ”P”
Set the first ON time (the display shows ”1 on”).
2*
Press ”D+”
Select the week day/period (if you would like to have the same time every day you
do not need to press this key).
3
Press ”H+/M+”
Set hours and minutes.
4
Press ”P”
Set the first OFF time (the display shows ”1 off”).
5
Press ”D+”
Select the week day/period (if you would like to have the same time every day you
do not need to press this key).
6
Press ”H+/M+”
Set hours and minutes.
7
Repeat step 2-6
To set the rest of the ON/OFF times. Up to 8 ON/OFF.
8**
Press ”
To end the programming.
”
To cancel, press ”MANUAL” and ”--:--” is shown on the display, to confirm the cancellation.
To resume with the initial setting, press ”MANUAL” again.
* 10 different modes: (1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO, TU, WE, TH, FR. 9.SA, SU.
10.MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.)
** If you do not need 8 different time settings, press ” ” to end.
4.
CLOCK SETTING
(1) Press ” ” and ”D+” together until the correct date is shown.
(2) Press ” ” and ”H+” together until the correct hour is shown.
(3) Press ” ” and ”M+” together until the correct minute is shown.
(4) Press ”MANUAL” key to display ”ON AUTO” or ”OFF AUTO” (If this clock is in your programme is
ON selects ON AUTO, and this clock in your programme is OFF selects AUTO OFF).
5. If you would like to control the timer manually, press the ”MANUAL” key for ON or OFF (see the display).
NOTE! THE POWER CONSUMPTION OF CONNECTED ELECTRICAL APPLIANCES SHALL BE WITHIN THE
LIMITATION OF THE RATED CAPACITY (SEE TECHNICAL DATA ABOVE).
Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 Fax: +46 (0)19 57 11 77 [email protected] www.malmbergs.com
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Pastoralists

20 Cards

Nomads

17 Cards

Create flashcards