Herverzekering

advertisement
Non-Life & Health
Herverzekeringsvormen
Module RE7
Agenda
• Wat is herverzekering
– Definitie & Doel
– Vormen van traditionele herverzekering
• Obl/Fac
• Prop/Non-prop
2
Definitie van herverzekering I
“Reinsurance is the transfer of part of the hazards
or risks that a direct insurer assumes by way of
insurance contract or legal provision on behalf of an
insured, to a second insurance carrier, the reinsurer,
who has no direct contractual relationship with the
insured.”
The reinsurer receives premiums proportionate to
the share of the peril or risk he has assumed.
Definition according to M. Grossmann, Reinsurance An Introduction
3
Definitie van herverzekering II
”Reinsurance is insurance for insurers”
Definition according to Group of thirty
Traditionele herverzekering?
4
Herverzekering:
organisatie
Premie
Individuele
klant
Herverzekeringspremie
Verzekeraar
(cedent)
Uitkering
Herverzekeraar
Uitkering
Herverzekeraar
retrocessionaris
5
Waarom herverzekeren?
• Verminderen en verdelen van het risico
–
–
–
–
Weinig polissen - > Law of large numbers
Ongebalanceerde portefeuille
Jaarlijkse fluctuaties verminderen
Bescherming bij catastrophes
• Hoger maximaal verzekerd bedrag
mogelijk/tekencapaciteit
• Service die herverzekeraar biedt
– Kennis over acceptatie en claims
– Opleiden van werknemers bij maatschappijen
– Ondersteunen bij productontwikkeling
6
Relatie tussen her& verzekeraar
• Lange termijn partnership
• Utmost good faith/vertrouwensbasis
• Follow the fortunes/Alignment of
interests
• Acceptatiebeleid & claimbeleid klant
• Kredietwaardigheid van herverzekeraar
9
Agenda
• Wat is herverzekering
– Definitie & Doel
– Vormen van traditionele herverzekering
• Obl/Fac
• Prop/Non-prop
10
Herverzekering: indeling van
de producten
Traditioneel
Risico
overdracht
Balance sheet
management/
Alternative Risk
Transfer
• Proportionele
herverzekering
• Niet-proportionele
herverzekering
• Financial Re
• Value in force Re
• Admin Re
• Securitisatie
11
Traditionele herverzekering:
verdere indeling
Facultatieve
herverzekering
Obligatoire
herverzekering
Individuele risico’s
Facultatieve acceptatie
Gehele portefeuilles
Meestal op jaarbasis
12
Soorten contracten in traditionele
herverzekering
Facultative RI
Obligatory RI
NonProportional
Proportional
Quota
Share
Surplus
WXL/
Risk
Proportional
Cat XL
NonProportional
Stop Loss
13
Facultatief of obligatoir ?
14
Facultatief of obligatoir ?
15
Facultatief of obligatoir ?
16
Facultatief of obligatoir ?
17
Soorten contracten in traditionele
herverzekering
Facultative RI
Obligatory RI
NonProportional
Proportional
Quota
Share
Surplus
WXL/
Risk
Proportional
Cat XL
NonProportional
Stop Loss
18
Indeling van
herverzekeringsvormen
Proportionele hv
Niet-Proportionele hv
•Eigenbehoud cedent
•Aansprakelijkheid, risico,
premie en schade worden
gedeeld, limiet per post
•Herv. premie veelal functie
van originele premie
•Eigenbehoud cedent
(prioriteit, attachment,
deductible, excess point)
•Aansprakelijkheid hvr
gemaximeerd per contract
•Aandeel hvr in schade is
afhankelijk van
daadwerkelijke originele
schades
•Herv. premie geen directe
functie van originele premie
19
Quota share reinsurance
Quota = contractueel gedefinieerd percentage
Hvr deelt in elk risico met cedent volgens van tevoren
vastgelegd %.
Verdeling cf QS% van:
– dekking
– premies*
– schades
Voordeel:
– simpele administratie
– lage kosten
* na herverzekeringscommissie/kostenvergoeding <> winstdeling
20
Verzekerd bedrag per polis
Proportionele
herverzekering:
quota share 80% (quoten)
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1
Ret ent ion
2
3
Reinsured
4
5
6
7
8
9
10
Polisnummer
21
Surplus reinsurance
Cedent neemt een absoluut eigenbehoud
dat van toepassing is op elk individueel
risico:
Hvr neemt risico boven eb, tot een zekere
limiet
– Voordeel: balanceert portfolio van cedent door
aftopping hoge risico‘s
– Nadeel: administratie moeilijker: post voor post
bepaling herverzekeringsquote  hogere kosten
22
Verzekerd bedrag per polis
Proportionele herverzekering:
surplus boven 750’000 (risicoexcedent)
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1
2
Ret ent ion
3
4
Reinsured
5
6
7
8
9
10
Polisnummer
23
Soorten contracten in traditionele
herverzekering
Facultative RI
Obligatory RI
NonProportional
Proportional
Quota
Share
Surplus
WXL/
Risk
Proportional
Cat XL
NonProportional
Stop Loss
24
Indeling van
herverzekeringsvormen
Proportionele hv
Niet-Proportionele hv
• Eigenbehoud cedent
• Aansprakelijkheid, risico,
premie en schade worden
gedeeld, limiet per post
• Herv. premie veelal functie
van originele premie
• Eigenbehoud cedent
(prioriteit, attachment,
deductible, excess point)
• Aansprakelijkheid hvr
gemaximeerd per contract
• Aandeel hvr in schade is
afhankelijk van
daadwerkelijke originele
schades
• Herv. premie geen directe
functie van originele premie
25
Niet-proportionele
herverzekering:
(Working) Excess of loss (par
tête)
• Hoogte van de schade per
schadegeval is van tevoren niet te
voorspellen (brand- 
levensverzekering)
• Gedeelte van iedere schade dat de
retentie te boven gaat, wordt door
herverzekeraar gedekt
• Excess of Loss  Surplus
26
Niet-proportionele
herverzekering: CatXL
• Catastrofe: brand/ongeluk
• 3 of meer verzekerde objecten geraakt/verzekerde
levens betrokken
• Totale schade van 3 objecten/levens 1’800’000
• Prioriteit: 1’000’000 & 3 verzekerde
objecten/levens
• Herverzekeraar betaalt 800’000
• 2 objecten/levens met schade 2’000’000:
herverzekeraar betaalt niets!
• 10 objecten/levens, waarvan slechts 2 in
portefeuille: geen uitkering
27
Niet-proportionele herverzekering: CatXL
• Dekking voor cumulatie risico’s (Cat-XL)
• Hvz betaalt totale schade boven prioriteit t.g.v. 1
gebeurtenis/catastrofe, tot een maximum.
• Voor portefeuilles van veel kleinere risico’s met exposure op
zelfde moment voor large-scale events: aardbeving,
overstroming, storm, ontploffing, terreur
28
CatXL: aandachtspunten
• Dekking per risico per gebeurtenis (zie H6.6)
• Reinstatement (hernieuwde dekking)
– pro rata time & amount (temporis & capita)
– voorbeeld pag 31 is obv pro rata capita
• Voordelen: Eenvoudige administratie van schade
• Nadelen:
– Dekking bij meerdere schades
– Premievaststelling moeilijk en volatiel
– Beschikbare capaciteit
• Indexatie van excess point
30
Stop-loss (XL)
reinsurance
Stop-loss covers
• Hv betaalt totale schade boven prioriteit,
ontstaan gedurende vantevoren vastgestelde
periode, tot aan een limiet.
• Individuele schades plus catastrofes tezamen:
– Kan over meerdere branches/risico‘s gezamenlijk
– Stelt maximum aan verzekeringstechnisch verlies
van verzekeraar
31
Niet-proportionele herverzekering:
stoploss boven 1’000’000
Totale schadelast
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jaar
Ret ent ion
Reinsured
32
Stoploss
• Voordelen:
– Voorspelbaarheid maximaal verlies cedent
– Vrijwel geen administratie???
• Nadeel:
– Commerciële verkoopbaarheid? (H6.7)
– Relatief duur? Meeste risico-overdracht!
Moeilijke tarifering.
33
Opgaven H6
• Veel oefenmateriaal, excel is handig, examen echter
met de hand
• Verzekeraar krijgt ook de schade voor zijn kiezen die
de limiet overstijgt (prop en nonprop)
• Verzekerde krijgt schade die niet verzekerd is niet
uitgekeerd
• Aantal reinstatements is beperkt
34
Download
Related flashcards
Create flashcards