Hämta en PDF av det slutliga programmet här

SVENSK
2014
9-11 April Helsingborg
Gemensamt möte för
Endodiabetes 2014
Stadsteatern, Helsingborg
N
F
Endodiabetes
ENDOKR
RE
OLOG
IN
A
Ö
NING
E
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Bästa Diabetes och endokrinolog-kollegor!
SFD och SEF vårmöte 2014 kommer att gå av stapeln på Stadsteatern i Helsingborg
beläget mitt i Helsingborgs vackra stad med Kärnan resande sig i öster och i väster det
smala sundet till över till Danmark.
Mötet arrangeras tillsammans med Svenska Endokrinologföreningen och många
gemensamma intresseområden kommer att diskuteras som substitutionsbehandling
med D-vitamin och testosteron, uppdatering kring lipidbehandling och seneffekter av
bariatrisk kirurgi samt beskrivning av subklinisk Cushing.
Under delar av mötet går parallella sessioner med mer specifikt diabetesinriktade
föreläsningar om Nationella Diabetesrådets arbete, diabetes hos invandrare och vid
adolescensen, uppdatering av HbA1c i diagnostiken och behandling av diabetesfötter.
Nytt för i år är att vi kommer att ha möjlighet att presentera pågående forskningsstudier
och projekt i form av postrar och fria föredrag. Vi vill därför uppmuntra alla medlemmar
och blivande medlemmar att skicka in sina bidrag till föreningens vetenskaplige
sekreterare i SFD [email protected] samt till vetenskaplige sekreteraren i
SEF [email protected]
Programmet är lagt med både djup och bredd och kommer helt säkert att tilltala
alla professioner som arbetar med patienter med såväl diabetes som andra endokrina
åkommor. Vi hoppas på givande diskussioner och trevlig samvaro under mötesdagarna i
ett förhoppningsvis vårsoligt Helsingborg.
Mötet i vår kommer att omfatta tre dagar, från onsdag lunch till fredag lunch. Man
har möjlighet att till differentierad kostnad anmäla sig till två eller tre dagar. Både före
och efter mötet kommer satellitmöten att anordnas av Novo Nordisk respektive Lilly
Läkemedel.
Programkommittéen önskar er varmt välkommen till Endodiabetes
vårmöte i Helsingborg 9-11 april 2014
2
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Onsdagen 9 april 2014
10.00-12.30
SATELLITSYMPOSIUM – NOVO NORDISK
Lokal: Stora salen
11.00-13.00
Registrering – utställningen öppnar
Lokal: Stora salen
13.00- 13.15
VÄLKOMMEN
Mona Landin-Olsson, Stefan Sjöberg och Monica Bertram
13.15-14.15
D-vitamin – vilken nivå är bra för oss och
hur når vi den nivån – state of the art
Martin Karlsson
Moderatorer: Andreas Kindmark och Stefan Sjöberg
14.15-14.45
KAFFE – besök av utställningen
14.45-15.35
Lipider – var står vi idag och vart är vi på väg? - State of the art
Bo Angelin och Mats Eriksson
Moderatorer: Cecilia Mattsson och Sven Karlsson
15.40-16.30
Testosteronbehandling – pro - cons
Mikael Lehtihet och Mats Palmer
Moderatorer: Sven Karlsson och Andreas Kindmark
17.30-21.30
Alla deltagare i vårmötet hälsas välkomna till Helsingborgs stads kväll
med Högtidsföreläsning av årets hedersmedlem i Endokrinföreningen
Professor Bo Ahrén - inkretiner i diabetesbehandlingen
3
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Torsdagen 10 april 2014
Lokal: Stora salen
Lokal: Lilla salen
Årsmöte
Svensk Förening för Diabetologi
Årsmöte
Svensk Endokrinologisk Förening
Lokal: Stora salen
Lokal: Lilla salen
09.00-09.45
Nationella Diabetesrådets arbete
Katarina Eeg-Olofsson
Moderator: Soffia Gudbjörnsdottir
Kan vi lita på IGF-1 i diagnostik och
behandling?
Charlotte Becker
Britt Edén-Engström
Moderator: Charlotte Höybye
09.45-10.30
Diabetes hos icke Europeiska
invandrare - erfarenheter från en
populationsbaserad studie i Malmö
Louise Bennet
Moderator: Stina Lindmark
Endokrina effekter av doping
inom idrotten
Tord Rosén
Moderator: Mats Eriksson
10.30-10-50
KAFFE – besök av utställningen
10.50-11.50
Fria föredrag presenteras av föreningarnas medlemmar
Moderator: Cecilia Mattsson och Stefan Jansson
Lokal: Stora salen
11.50-13.30
POSTERPRESENTATIONER
Lokal nedre foajén
Diabetologi – Stig Attvall
11.50-13.30
LUNCH – besök av utställningen
08.00-09.00
POSTERPRESENTATIONER
Lokal nedre foajén
Endokrinologi – Johan Svensson
Lokal: Stora Salen
Lokal: Lilla salen
13.30-14.30
Att ha diabetes under puberteten
Gun Forsander
Moderator: Magnus Ekelund
Tyroideasjukdom under in vitro
fertilisering och graviditet
Mikael Lantz, Katarina Link och
Britt Friberg
Moderator: Stefan Sjöberg
14.30-15.00
KAFFE – besök av utställningen
4
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Lokal: Stora Salen
Lokal: Lilla salen
15.00-15.30
HbA1c för diagnostik av diabetes –
hur har det gått?
Mikael Lilja
Moderator: Stefan Jansson
Iatrogena Tyroidearubbningar
Helena Filipsson, Sahlgrenska
Moderator: Mikael Lantz
15.30-16.00
Hur ordinerar vi insulin i
sluten vård?
Anders Nilsson
Moderator: Anders Kempe
Lokal: Stora salen
16.05-17.00
Saliv kortisol i kliniskt bruk
Elisabeth Aardal-Eriksson
Subklin Cushing – förekomst, klinisk betydelse och behandling
Henrik Olsen
Moderator: Stefan Sjöberg
18.00-19.00
RECEPTION – RÅDHUSET
Carin Wredström, Borgmästare Helsingborg
19.00-
KONGRESSMIDDAG
Restaurang Parapeten, Hamnen i Helsingborg
5
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Fredagen 11 april 2014
Lokal: Stora salen
Lokal: Lilla salen
08.00-08.30
Nya behandlingsmetoder för
diabetesrelaterade fotproblem
Magnus Löndahl
Moderator: Johan Jendle
Osteoporos –indikation för nya
farmaka
Anna Nilsson
Moderator: Eva Bornefalk
08.30-09.30
SBU rapport om CGM och
insulinpumpsanvändning
Per-Olof Olsson
SIADH – när och hur ska
behandling ges?
Gudmundur Johannsson
Moderator: Johan Svensson
09.00-09.30
Paneldiskussion med
Jan Bolinder, Stig Attvall
Moderator: Johan Jendle
09.30-10.00
KAFFE – besök av utställningen
Endokrint nätverk för
sjuksköterskor
Cecilia Follin
Moderator: Stefan Sjöberg
Lokal: Stora salen
Lokal: Lilla salen
Ärftliga sjukdomar med diabetes fallbeskrivningar
Ulrika von Döbeln
Mona Landin-Olsson
Moderator: Mona Landin-Olsson
Hypofysinsufficiens och
överdödlighet
Eva-Marie Erfurth
Moderator: Cecilia Mattsson
Lokal: Stora salen
10.05-11.45
Bariatrisk kirurgi – långtidskomplikationer och uppföljningsbehov
Riskerar ovanliga bristtillstånd att bli vanliga?
Arvo Hänni
Nutritionsproblem vid åldrade och sjukdom
Anna Laurenius
Endokrina förändringar av bariatrisk kirurgi
Nils Wierup
Moderatorer: Cecilia Mattsson och Mona Landin-Olsson
11.45-12.00
SAMMANFATTNING AV MÖTET OCH AVSLUTNING
Mona Landin-Olsson, SFD och Stefan Sjöberg, SEF och Katarina Lindkvist, SYED
12.00-13.00
LUNCHPÅSE utdelas för de som åker hem
/LUNCH serveras för de som deltar i satellitsymposium
13.00-16.00
SATELLITMÖTE – Lilly Lokal: Lilla salen
6
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Abstracts
D-VITAMIN – VILKEN NIVÅ ÄR BRA
FÖR OSS OCH HUR NÅR VI DEN
NIVÅN - STATE OF THE ART
Martin Karlsson
Med hjälp av D-vitaminberikade livsmedel
och profylax med D-vitamin utrotades rakit
som folksjukdom i början av 1900-talet.
Sedan har medvetenheten om D-vitaminets
betydelse under en period nästan fallit
i glömska för att nu åter ha blivit ett
högaktuellt område.
Syntesen i huden är den övervägande källan
till D-vitamin och endast små mängder
D-vitamin finns naturligt i födan. Nya
undersökningar visar ett generellt lågt intag
av D vitamin och Livsmedelsverket ökade
därför i oktober 2013 det rekommenderade
dagliga intaget.
Forskningen kring både klassiska och
”icke klassiska” effekter av D-vitamin har
exploderat senaste åren och det finns ett
mycket stort intresse hos allmänheten för
vitamin D. Serumkoncentrationen av 25(OH)
D eller som den också kallas, kalcidiol,
används vid bedömning av D-vitaminstatus
och analysen efterfrågas också ofta av
patienterna när de söker sin läkare. Det finns
dock flera olika mätprinciper med olika
precision.
Svenska och internationella behandlings­
rekommendationer har länge saknats även om
det nu beträffande D-vitaminets effekter på
kalcium-fosfat och benomsättningen börjar
finnas viss konsensus kring målvärden, vilka
doser av vitamin D som ska ges och vilka
patienter som ska behandlas.
D-vitaminreceptorer finns i många av
kroppens vävnader och att D-vitaminbrist
samvarierar med en stor mängd vanliga och
viktiga sjukdomar. Förutom hos patienter med
ben­skörhet ses låga D-vitaminkoncentrationer
t.ex. vid diabetes, autoimmuna sjukdomar,
många cancerformer, hjärt-kärlsjukdom, högt
blodtryck, fetma, depression och vid många
infektionssjukdomar.
Trots att stor mängd studier de senaste
tio åren beskrivit samband mellan
D-vitaminbrist och olika sjukdomar saknas
det i många fall ett bevisat orsakssamband
och randomiserade studier har gett olika
resultat. Studierna är dock svårvärderade
då de basala D-vitaminkoncentrationerna
varierat samt att olika doser D-vitamin har
getts och under olika lång tid. Dessutom har
olika mätmetoder med skiftande precision
använts. Det pågår dock för närvarande
drygt 2 000 olika registrerade kliniska
interventionsstudier med vitamin D varav
många på diabetespatienter.
DIABETES HOS ICKE EUROPEISKA
INVANDRARE – ERFARENHETER
FRÅN EN POPULATIONSBASERAD
STUDIE I MALMÖ
Louise Bennet, distriktsläkare Region Skåne och
docent i allmänmedicin Lunds Universitet
Diabetesförekomsten ökar stadigt globalt
och i vissa delar av världen är prevalensen
extra hög. Ett av dessa högriskområden
representeras av Mellanöstern där prevalensen
är rapporterad till 14-20% i vissa länder.
Studier har också visat att migration från
låginkomstländer till höginkomstländer
ökar risk att utveckla diabetes och
7
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
hjärtkärlsjukdom och då i synnerhet i
befolkningsgrupper från Mellanöstern till
Sverige. Anledningen till att det är så känner
man inte riktigt till men man bedömer att
orsaken kan kopplas till levandsvanorna
med alltför fet- och kolhydratrik kost i
kombination med låg grad av fysisk aktivitet.
Den största befolkningsgruppen i Sverige
idag är invandrare ifrån Irak. Malmö är
en mångkulturell stad där omkring 30%
har invandrat och där ca 9000 av Malmös
ca 300 000 invånare är födda i Irak. Den
här studien som är döpt till MEDIM
(betydelsen av Migration och Etnicitet för
Diabetesutvecklingen I Malmö) har sitt
ursprung efter ett samtal jag hade 2009 med
professor Leif Groop (Lunds Universitet) och
professor Ulf Lindblad (numera Göteborgs
Universitet), där vi kom att diskutera
huruvida det var så att diabetes var mer
vanligt förekommande ibland Irakier Malmö
än den icke invandrade befolkningen i
Malmö. Vi diskuterade också hur viktigt det
var att försöka ta reda på hur riskfaktorbild
med avseende på diabetes och kardiovaskulär
sjukdom såg ut ibland Irakierna jämfört med
Svenskarna, för att få en ökad förståelse till
diabetesdrivande faktorer i denna invandrade
befolkning.
Presentationen kommer att beröra
diabetesförekomst, riskfaktorbild men
även en del oväntade fynd och en del fynd
som kan ha viss betydelse för klinikerns
praktiska vardag. Presentationen kommer
även att diskutera en interventionsstudie
vi planerar genomföra i Malmö med syfte
att hitta en kulturellt och socialt anpassad
modell för att minska risken för diabetes i
denna invandrade befolkningsgrupp som
representerar en relativt stor andel av den
svenska befolkningen.
8
SLUTLIGT PROGRAM
HYPOPITUITARISM MORBIDIDTY &
MORTALITY
Helene Holmer & Eva Marie Erfurth, Skåne
University Hospital, Lund, Sweden
More than 12 years ago epidemiological
studies showed increased mortality
in cardiovascular disease (CVD) and
particularly cerebrovascular diseases
in patients with conventionally treated
hypopituitarism, but without GH therapy.
The mortality was particularly increased
in women. These studies included
particularly patients with operated
non-secreting pituitary adenomas and
craniopharyngiomas. The suggested
reasons for the increased CVD mortality
were e. g. GH deficiency (GHD),
unsubstituted or inadequately substituted
deficiencies of other pituitary hormones or
cranial radiotherapy or un-substituted sex
steroids in women.
Today studies show that during GH
therapy for 2.3-9.6 years a male adult onset
(AO) GH deficient (GHD) patient with a
diagnosis of a non-functioning adenoma,
have no increased all-cause mortality.
However, women are still at a slightly
higher risk. The main cause of increased
mortality was cerebrovascular diseases
and of infectious/respiratory diseases in
ACTH deficient patients. This general
improvement in mortality is due to; more
contemporary regiment of cardiovascular
drugs, a refinement of surgical procedures,
besides GH therapy improved hormone
replacement regimens with lowered
glucocorticoid replacement, and updated
approaches of sex steroids for women,
and less use of cranial radiotherapy.
The underlying disease is the most
important predictor for mortality: e.g. a
craniopharyngioma is still suffering from
increased mortality, with hypothalamic
involvement being the main predictor.
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
ÄRFTLIGA METABOLA SJUKDOMAR
MED SYMTOMDEBUT I VUXEN
ÅLDER – MISSA INTE DE AKUTA!
metionin. Dessa patienter svarar prompt på
behandling med höga doser pyridoxin (B6).
Ulrika von Döbeln, Centrum för medfödda
metabola sjukdomar, CMMS, L7:05,
Karolinska Universitetssjukhuset, 17176
Stockholm
SUBKLINISK HYPERKORTISOLISM
HOS PATIENTER MED
BINJUREINCIDENTALOM
Ärftliga metabola sjukdomar är en grupp av
ett tusental mycket ovanliga sjukdomar med
incidenser mellan 1:2 500 och <1:500 000. De
blir vanligen symtomgivande under det första
levnadsåret men symtomdebut förekommer
även långt upp i vuxen ålder. Många går
att behandla framgångsrikt förutsatt att
behandlingen startar innan irreversibla skador
uppstått. För drygt 500 av sjukdomarna vet
man vilken gen som skadats. Vid mutationer
som helt slår ut aktuell funktion får patienten
vanligen en tidig symtomdebut. En andel av
mutationerna ger dock en restfunktion, vilket
gör att sjukdomen kan bli symtomgivande
först senare i livet tom i sen vuxen ålder.
Vissa av sjukdomarna debuterar med
akuta, livshotande symtom, som lätt kan
missas i sjukvården för vuxna. Exempel
är ureacykeldefekter, som ger akut
ammoniakförgiftning. Dessa patienter kan
debutera med personlighetsförändring följt av
akutisering med huvudvärk, illamående, ataxi
som kan avancera till medvetslöshet. Snabb
diagnos och riktad ammoniaksänkande
behandling är livräddande. Ett annat
exempel är patienter med B6-svarande
homocystinuri p.g.a. cystathioninsyntasbrist.
Den klassiska varianten av denna sjukdom
debuterar hos barn med försenad psykisk
utveckling, ett Marfanliknande habitus och
runt 7-årsålder får de luxerade linser som
ger diagnos via ögonläkare. Vuxna patienter
med mutationer som ger restaktivitet kan
debutera plötsligt med sinustrombos och akut
förlamning. Plasmahomocystein är kraftigt
förhöjt och förklaras inte av cobalamin- eller
folatbrist. Diagnosen verifieras med analys av
plasmaaminosyror som visar kraftigt förhöjt
Henrik Olsen
Ett binjureincidentalom är en
binjureförstoring som hittas tillfälligt till
exempel vid datortomografi. Incidentalomen
är godartade barkadenom hos ungefär 90 %
av patienterna. Adenomen kan bilda kortisol
i liten mängd och 10-40 % av patienterna
har därför subklinisk hyperkortisolism. Det
är välkänt att subklinisk hyperkortisolism
medför ökad risk för hypertoni, diabetes,
dyslipidemi samt osteoporos.
Det saknas fortfarande internationellt
accepterade biokemiska kriterier för
diagnostik av subklinisk hyperkortisolism.
Diagnosen har vanligen varit beroende av
att dexametason hämningstest har påvisat
autonom kortisol sekretion och man har oftast
krävt ytterligare en patologiskt test såsom
lågt basalt ACTH eller förhöjt urinkortisol.
En studie från Helsingborg har visat att
kortisolsekretionen från dessa tillfälligt
upptäckta binjureadenom ofta är ACTHberoende. Detta stämmer med att man inte
har påvisat mutationer i ACTHs signalkedja
i adenomen från dessa patienter varemot
man till exempel nu har påvisat aktiverande
mutationer i protein kinas A (PKA) i 37 % av
adenomen från patienter med manifest binjure
Cushing. Möjligen bör framtida diagnostiska
kriterier utformas utifrån vetskapen om att
kortisolsekretionen från binjureadenom även
kan vara ACTH-beroende.
De senaste åren har studier även visat att
subklinisk hyperkortisolism sannolikt är
kopplad till ökad frekvens av kardiovaskulär
sjukdom. Denna riskökning har förelegat
9
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
även hos patienter där kortisol efter
dexametasontest endast har varit lindrigt
förhöjt (50-138 nmol/l). Subklinisk
hyperkortisolism är således sannolikt
ett mer allvarligt tillstånd än man
tidigare har trott och det antyder att den
medicinska behandlingen av de metabola
komplikationerna inte har varit tillräcklig.
Då det saknas större randomiserade studier
av om adrenalektomi medför en hälsovinst
kan laparoskopisk adrenalektomi endast
rekommenderas till en mycket begränsad
del av patienterna. Dessa är framförallt
yngre patienter som har en relativt uttalat
biokemisk störning samt misstänkta metabola
komplikationer.
NUTRITIONSPROBLEM VID
ÅLDRANDE OCH SJUKDOM EFTER
BARIATRISK KIRURGI
Anna Laurenius
Bariatrisk kirurgi (BK) har lång tradition
i Sverige och många av patienterna som
opererades under 80- och 90-talet var då
medelålders. Åldersrekommendation för
BK är 18-60 år, viktnedgången är lägre
och komplikationsrisken högre vid ökad
operationsålder.
Förekomsten av undernäring hos äldre
är starkt knuten till sjukdom – s k
sjukdomsrelaterad undernäring, man kan
misstänka att patienter som genomgått BK i
vissa fall kan vara skörare än icke-opererade,
detta är dock ett obeforskat ämne. Risken
för nutritionsproblem måste vägas mot de
positiva effekterna av BK avseende metabola
syndromet, cancer, demens, samt risken
för för tidig död. Fetma garanterar inte
ett gott nutritionsstatus, t ex är sarkopeni
och D-vitaminbrist är associerat med
hög kroppsvikt. Föreläsningen bygger på
fallbeskrivningar och vilka tillstånd som kan
10
SLUTLIGT PROGRAM
uppkomma och hur nutritionsbehandling
vid åldrande och sjukdom efter BK kan
genomföras.
Energitäta koster och näringsdrycker kan
medföra risk för dumpingsyndromet som
vanligtvis ses som en positiv bieffekt efter
gastric bypass. Små täta proteinrika måltider
och proteinrika näringsdrycker samt
följsamhet till kosttillskott (multivitaminoch mineraltablett, vit B₁₂, kalcium och
vit D) är betydelsefullt vid behandling av
sjukdomsrelaterad undernäring efter BK.
Årlig provtagning rekommenderas som bör
intensifieras vid undernäring.
Svår tiaminbrist, Wernicke Korsakoffs
syndrom, utvecklas på tre veckor vid anorexi,
dålig kosthållning och samtidiga svårigheter
att inta eller låg följsamheten till kosttillskott.
Tillståndet förvärras av glukosdropp eftersom
tiamin förbrukas vid kolhydratmetabolism,
Neurobion ska ges frikostigt.
Förebyggande av osteoporos genom en
adekvat kost, tillskott av kalcium och vit D,
daglig utevistelse under sommarhalvåret,
bisfosfonater samt muskel- och balansträning.
En hög beredskap med biokemiska mätningar
och bentäthetsmätning.
HBA1C FÖR DIAGNOSTIK AV
DIABETES
– HUR HAR DET GÅTT? Mikael Lilja
Användningen av HbA1c för diagnostik av
diabetes typ 2 är sedan årsskiftet även infört
i Sverige och internationellt har metoden
använts sedan några år.
För- och nackdelar med användningen av
HbA1c för diagnostik belyses liksom gjorda
erfarenheter.
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
IATROGEN THYROIDEA
DYSFUNKTION
Helena Filipsson Nyström, Sahlgrenska
Universitetessjukhuset, Göteborg
Den medicinska utvecklingen ställer
thyroidologin för nya utmaningar. En rad
läkemedel har sedan decennier varit kända
att interferera med thyroideametabolismen
såsom Litium, antiepileptika och Cordarone.
På senare år har ytterligare spelare kommit
ut på marknaden, vilket medför ett ökat
antal patienter med thyroidea påverkan från
läkemedel såsom interferon vid hepatit C
behandling, tyrokinas hämmare vid olika
cancerbehandlingar och en del nya MS
läkemedel. Av alla dessa läkemedel är den
Cordarone-inducerade thyreotoxicoserna den
i särklass svårast att behandla och utgången
kan tom blir dödlig.
I detta översiktsföredrag sammanfattas
de vanligaste läkemedlens påverkan på
thyroideafunktionen. Speciellt fokus och
försök till klargörande av mekanism och
klinisk handläggning läggs på de nya
läkemedlen som kommit på marknaden, samt
på Cordarone inducerad thyroideapåverkan.
11
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Fria föredrag
1. PROPORTIONEN AV DISOMISKA CELLER ÖKAR MED TIDEN HOS KVINNOR
MED TURNERS SYNDROM – 10 ÅRS UPPFÖLJNING
Kerstin Landin-Wilhelmsen1, Anna-Maria Denes2, Yvonne Wettergren3, Inger Bryman4, Charles
Hanson4 1
Sektionen för Endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2Avdelningen för Biokemi,
Chalmers tekniska högskola, 3Avdelningen för Kirurgi, 4Avdelningen för Obstetrik och gynekologi,
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet, Göteborg
2. IDROTTSLÄGER FÖR INDIVIDER MED TYP 1 DIABETES BIDRAR TILL
BÄTTRE GLYKEMISK KONTROLL
Stig Mattsson, dietist, Falun, Peter Adolfsson, barnöverläkare, Hallands sjukhus
Kungsbacka och Johan Jendle överläkare, Karlstad
3. PALEOLITISK KOST GER STÖRRE MINSKNING AV LEVERFETT ÄN EN KOST
ENLIGT NNR HOS OBESA POSTMENOPAUSALA KVINNOR, MEN MINSKNINGEN
KORRELERAR INTE MED FÖRÄNDRAD INSULINKÄNSLIGHET
Caroline Mellberg, Mats Ryberg, Jon Hauksson, Tommy Olsson, Umeå universitet
4. CEREBROVASCULAR ACCIDENTS AND MYOCARDIAL INFARCTIONS IN
CRANIOPHARYNGIOMA PATIENTS WITH AND WITHOUT HYPOPITUITARISM
AND DIABETES INSIPIDUS – A POPULATION BASED STUDY IN SWEDEN
Olsson D S1, Andersson E2, Bryngelsson I-L3, Nilsson A G1, Johannsson G1
1
Department of Endocrinology, Sahlgrenska University Hospital, Gröna stråket 8,
SE-413 45 Gothenburg, Sweden
2
Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital,
Box 414, SE-405 30 Gothenburg, Sweden
3
Department of Occupational and Environmental Medicine, Örebro University Hospital,
SE-701 85 Örebro, Sweden
5. NORMOKALCEMISK HYPERPARATYREOIDISM - HÖG PREVALENS OCH
LÅG SJUKLIGHET I BEFOLKNINGEN – 13 ÅRS UPPFÖLJNING,
​​
WHO MONICAPROJEKTET, GÖTEBORG.
Georgios Kontogeorgos1, Penelope Trimpou1, Christine M. Laine1, Göran Oleröd2, Anders Lindahl2,
Kerstin Landin-Wilhelmsen1
1
Sektionen för Endokrinologi, Institutionen för Medicin, 2Avd för Klinisk Kemi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg.
E-post [email protected]
12
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Fria föredrag abstracts
1. PROPORTIONEN AV DISOMISKA
CELLER ÖKAR MED TIDEN HOS
KVINNOR MED TURNERS SYNDROM
– 10 ÅRS UPFÖLJNING
Kerstin Landin-Wilhelmsen1, Anna-Maria
Denes2, Yvonne Wettergren3, Inger Bryman4,
Charles Hanson4 1
Sektionen för Endokrinologi, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, 2Avdelningen för Biokemi,
Chalmers tekniska högskola, 3Avdelningen
för Kirurgi, 4Avdelningen för Obstetrik och
gynekologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborgs Universitet, Göteborg
Bakgrund: I befolkningen leder förlust av den
ena av de två kvinnliga könskromosomerna
(46,XX) till så kallad monosomi (45,X)
och utgör en del av åldrandet. Andelen av
monosomiska celler ökar alltså med tiden.
Kvinnor med Turners syndrom (TS) har
redan monosomiska 45,X celler vid födseln.
Den klassiska karyotypen 45,X föreligger hos
cirka 50% av kvinnor med TS, medan övriga
till stor del har en mosaik med en andra celllinje, oftast en disomisk 46,XX cell-linje, så
kallad 45,X/46,XX mosaik och hos en liten
grupp föreligger en Y-linje. Livslängden hos
kvinnor med TS är 10-15 år kortare än hos
kvinnor i populationen.
Mål: Målet var att testa hypotesen att TS
kvinnor med mosaik får en ökad proportion
av disomiska celler med stigande ålder.
(DYZ3) användes för att karakterisera
könskromosomerna. Minst 100 celler
analyserades per individ.
Resultat: Vid 10 år, hade proportionen av
disomiska celler ökat hos 29 av 42 kvinnor
med TS (69%), och det förelåg en positiv
korrelation mellan % förändring och ålder
(r = 0.38, p = 0.023). Korrelationen mellan
förändringen i % av 46,XX eller 46,XY celler
och ålder var starkare hos TS kvinnor >36 års
ålder, jämfört med TS kvinnor
≤ 36 års ålder. Den genomsnittliga ökningen
av disomiska celler var 5.7±13.0%.
Sammanfattning: Proportionen av disomiska
celler ökar med tiden hos kvinnor med TS
i motsats till kvinnor i befolkningen. Detta
indikerar att monosomiska 45,X celler har
en fördröjd cellcykelhastighet och/eller är
med benägna att gå i apoptos. Vi har tidigare
visat att graden av mosaik hos kvinnor med
TS har ett starkt samband med både antal
och svårighetsgrad av stigmata; ju högre
grad av disomiska 46,XX celler, mosaik,
desto lindrigare fenotyp. Den fruktade
aortadissektionen vid TS förekommer sällan
hos kvinnor med 45,XX/46,XXmosaik.
Ökningen av andelen disomiska celler kan
ha betydelse för livslängden hos kvinnor med
Turners syndrom.
Metod: Fluorescens in situ hybridisering
(FISH) utfördes på buckalutstryk vid start
och efter 10 år hos 42 kvinnor med TS i
åldrarna 26-66 år (medel±SD: 42±11) vid
Turnercentrum, Göteborg. DNA specifika
prober för kromosom X (DXZ1) och Y
13
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
2. IDROTTSLÄGER FÖR INDIVIDER
MED TYP 1 DIABETES BIDRAR TILL
BÄTTRE GLYKEMISK KONTROLL
Stig Mattsson, dietist, Falun, Peter Adolfsson,
barnöverläkare, Hallands sjukhus
Kungsbacka och Johan Jendle överläkare,
Karlstad
Bakgrund: Hos individer med typ 1 diabetes
har fysisk aktivitet visats ha en positiv effekt
på kondition, insulinkänslighet, lipidnivåer,
endotelfunktion, mortalitet samt livskvalitet.
Effekten på den glykemiska kontrollen, mätt
som HbA1c, är dock inte lika tydlig. En
orsak till detta kan vara en ökad frekvens
av hypoglykemier med rekyler samt
hyper­­glykemier. Detta leder till en ökad
glukosvariabilitet. För att nå en god reglering
av blodsockret under och efter träning för
personer med typ 1 diabetes, krävs kunskap
om hur insulindoser samt kolhydrat­intag
justeras inför, under och efter fysisk aktivitet.
Syfte: Att undersöka hur ökad kunskap om
idrott och diabetes samt anpassad mängd av
kolhydrater och insulin, före- under och efter
fysisk aktivitet, påverkar glukoskontrollen
mätt som HbA1c.
Metod: Individer med typ 1 diabetes och
med en ålder mellan 18 och 50 år bjöds in
till ett tre dagar långt idrottsläger. Under
idrottslägren tränade deltagarna två gånger
per dag samtidigt som de erbjöds medicinsk
rådgivning. Deltagarna fick använda
kontinuerliga glukosmätare (CGM), med
glukosvärden i realtid samt råd om hur de
skulle justera sitt kolhydratintag samt
insulindoser inför, under samt efter
träningspassen. HbA1c kontrollerades vid
start av idrottslägret och därefter igen efter
3 mån.
14
SLUTLIGT PROGRAM
Resultat: Fem idrottsläger har genomförts
med totalt 72 deltagare. I 69 fall har vi erhållit
svar om HbA1c både före idrottslägret och 3
mån senare. HbA1c förbättrades signifikant
med 3,1 ± 4,6 (95 % CI 1,9-4,2) mmol/mol,
p<0.001, och sjönk från 59,6 ± 9,6
mmol/mol vid start till 56,6 ± 8,9 mmol/mol
efter 3 mån. Enligt enkätfrågor om vilken
kunskapsnivå deras egen diabetesmottagning
har om ”idrott och glukoskontroll”
svarade 33 % av deltagarna att kunskapsnivån
var lägre än ”varken bra eller dålig”.
Deltagarnas uppfattning som sin egen
kunskapsnivå angående samma fråga
förändrades från ”varken bra eller dålig” före
lägret till ”bra” som medelvärde efter
lägret.
Konklusion: Glukoskontrollen mätt
som HbA1c förbättrades signifikant efter
ett genomfört idrottsläger. Bidragande
framgångsfaktorer kan vara kombinationen
av rådgivning och bruk av kontinuerlig
glukosmätning (CGM). Deltagarnas
uppfattning om diabetesmottagningarnas
kunskap inom idrott och glukoskontroll
indikerar att den kan förbättras. Ytterligare
studier behövs för att belysa råd till
fysiskt aktiva med typ 1 diabetes vad
gäller optimal tillförsel av kolhydrater och
insulindosjusteringar.
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
3. PALEOLITISK KOST GER STÖRRE
MINSKNING AV LEVERFETT ÄN EN
KOST ENLIGT NNR HOS
OBESA POSTMENOPAUSALA
KVINNOR, MEN MINSKNINGEN
KORRELERAR INTE MED
FÖRÄNDRAD INSULINKÄNSLIGHET
Caroline Mellberg, Mats Ryberg, Jon Hauksson,
Tommy Olsson, Umeå universitet
Hypotes: Viktnedgång med en paleolitisk
kost (PK) har bättre effekt på ektopisk
fettinlagring än en kost enligt Nordiska
näringsrekommendationer (NNR).
Minskningen av ektopiskt fett åtföljs inte av
förbättrad insulinkänslighet.
Metod: Friska överviktiga postmenopausala
kvinnor randomiserades till antingen PK eller
NNR. Forskningspersonerna undersöktes vid
baseline, efter ett halvår och efter två år.
Leverfett mättes med MR-spektroskopi;
mängden bukfett (visceralt och subkutant)
mättes med MR. Total fettmassa samt
kvoten centralt/glutealt fett mättes och
beräknades med DEXA (dual energy X-ray
absorptiometry). Perifer och hepatisk
insulinkänslighet beräknades med
olika surrogatmått via orala glukos­
belastningar med analys av insulin och
glukos.
Resultat: I båda dietgrupperna sågs en
förbättrad hepatisk insulinkänslighet
under första halvåret, men den perifera
insulinkänsligheten förändrades inte.
Leverfett, visceralt respektive subkutant fett
samt total fettmassa minskade mer i PKgruppen under de första 6 månaderna.
Vid baseline korrelerade ektopiskt fett till
hepatisk och perifer insulinkänslighet.
Dock sågs ingen korrelation mellan
graden av fettinlagring och förändringar i
insulinkänslighet under interventionen.
SLUTLIGT PROGRAM
Konklusion: Det finns en korrelation mellan
ektopisk fettansamling och insulinkänslighet
vid studiestarten, dock korrelerar inte
minskningen i ektopiskt fett under
interventionen med den förbättrade
insulinkänsligheten. Detta antyder att det
finns andra förklarande variabler.
4. CEREBROVASCULAR ACCIDENTS
AND MYOCARDIAL INFARCTIONS
IN CRANIOPHARYNGIOMA
PATIENTS WITH AND WITHOUT
HYPOPITUITARISM AND DIABETES
INSIPIDUS – A POPULATION BASED
STUDY IN SWEDEN
Olsson D S1, Andersson E2, Bryngelsson I-L3,
Nilsson A G1, Johannsson G1
1
Department of Endocrinology, Sahlgrenska
University Hospital, Gröna stråket 8,
SE-413 45 Gothenburg, Sweden
2
Department of Occupational and
Environmental Medicine, Sahlgrenska
University Hospital, Box 414, SE-405 30
Gothenburg, Sweden
3
Department of Occupational and
Environmental Medicine, Örebro University
Hospital, SE-701 85 Örebro, Sweden
Craniopharyngioma patients have increased
mortality rate and burden of disease in terms
of cerebrovascular accidents (CVA) and
myocardial infarctions (MI). Our hypothesis
was that craniopharyngioma patients
with more severe hypopituitarism have
increased burden of disease. The incidence of
hypopituitarism and diabetes insipidus (DI) is
largely unknown in unselected patient series
and their impact on co-morbidity. Therefore,
a retrospective national population-based
study in Sweden was conducted.
Craniopharyngioma patients were identified
from national health registers in Sweden.
In order to validate the search criteria an
internal validation was performed in west
Sweden regarding the craniopharyngioma
15
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
diagnosis that resulted in a positive predictive
value of 97% and a sensitivity of 92%. 307
craniopharyngioma patients were identified
nationwide and included in the analysis. The
mean follow-up time was 9 years (range 0-25).
Patients were diagnosed between 1987 and
2011.
Results show that 250 patients were diagnosed
with hypopituitarism, 3 patients with DI
alone and 107 patients had both. 54 patients
had neither DI nor hypopituitarism. Standard
incidence ratio for CVA (35 events) was 10.1
(CI 7.0-14.1) in patients with hypopituitarism,
13.7 (7.3-23.4) in patients with DI and
0.6 (0.0-3.6) in patients without DI or
hypopituitarism. Number of events (n=4) for
MI was too few to analyze. This populationbased study showed that craniopharyngioma
patients suffer from DI and hypopituitarism
in 36% and 81% of the cases, respectively.
Furthermore, craniopharyngioma patients
with hypopituitarism and/or DI have an
increased risk of CVA as compared with
patients without endocrine consequences of
their tumour.
5. NORMOKALCEMISK
HYPERPARATYREOIDISM - HÖG
PREVALENS OCH LÅG SJUKLIGHET I
BEFOLKNINGEN – 13 ÅRS ​​
UPPFÖLJNING, WHO MONICAPROJEKTET, GÖTEBORG.
Georgios Kontogeorgos1, Penelope Trimpou1,
Christine M. Laine1, Göran Oleröd2, Anders
Lindahl2, Kerstin Landin-Wilhelmsen1
1
Sektionen för Endokrinologi, Institutionen för
Medicin, 2Avd för Klinisk Kemi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs Universitet, Göteborg.
E-post [email protected]
Bakgrund: Det finns begränsad kunskap om
förekomsten av, och sjuklighet förenad med
16
SLUTLIGT PROGRAM
normokalcemisk hyperparatyreoidism (HPT).
Ett förhöjt intakt serum paratyreoideahormon
(S-PTH) är en vanlig remissorsak till
Endokrinologisk mottagning.
Syfte: Syftet var att studera förekomsten
och naturalförloppet av normokalcemisk
HPT samt dess relation till kardiovaskulära
riskfaktorer, frakturer och andra hormonella
avvikelser.
Material och Metoder: En tvärsnittsoch retrospektiv studie genomfördes
på ett slumpmässigt urval av män och
kvinnor (n = 608, ålder 25-64 år) ur
göteborgsbefolkningen 1995 och vid en
återundersökning 13 år senare (n = 412, ålder
38-79 år), deltagarfrekvens 68%, som en del
av WHO MONICA projektet (World Health
Organisation, MONItoring of trends and
determinants for CArdiovascular disease),
Göteborg. Fasteblodprover togs för analys av
serum kalcium, njurfunktion, glukos, lipider,
serum kortisol, tyroeideavärden, B12, folat,
25(OH)D och osteokalcin. S-PTH >60 ng
/l (referensvärde 10-64 ng/l) bedömdes som
HPT och serum kalcium (S-Ca) 2,15 mmol/l
- 2,49 mmol/l som normokalcemi. Blodtryck
mättes och medicinering klassificerades
som ATC-kod. Uppgifter om frakturer,
hjärtinfarkt, stroke och död hämtades
från sjukhusjournaler och Socialstyrelsens
diagnosregister fram till 2012, 17 års
uppföljning.
Resultat: Normokalcemisk HPT fanns hos
6,4 % av individerna 1995 och 19,4 % vid
uppföljningen 13 år senare. Primär HPT
förelåg hos 2,3 % respektive 1,0 %, och
sekundär HPT med hypokalcemi hos 0 %
respektive 0,2 % år 1995 jämfört med 2008.
S-PTH korrelerade positivt till ålder och
BMI. S-PTH >60 ng/l var associerat med
lägre S-Ca och lägre S-25(OH)D, högre
serum osteokalcin, högre serum kortisol,
högt S-PTH 1995 och behandlat högt
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
blodtryck. Inget samband sågs mellan förhöjt
S-PTH och kreatinin, cystatin C, vitamin
B12, homocystein, tyreoideahormoner,
glukos, insulin, blodfetter eller benmassa
mätt med hälultraljud. Det fanns ingen
skillnad i S-PTH mellan män och kvinnor.
Det förelåg ingen skillnad i förekomst av
tiazidmedicinering, njursten, frakturer,
hjärtinfarkt, stroke eller död mellan de med
normokalcemisk HPT och de utan HPT efter
17 års uppföljning.
Sammanfattning: Normokalcemisk HPT
var vanligt i befolkningen, 19%. Ingen
hade utvecklat primär HPT under 13 års
uppföljning. Ingen ökning av frakturer eller
hjärt-kärlsjukdom noterades hos individer
med normokalcemisk HPT jämfört med de
utan HPT under 17 års uppföljning.
17
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Posters
1P. VITAMIN D INSUFFICIENCY SUSTAINED OVER 5-YEARS CONTRIBUTES TO
INCREASED 10-YEAR FRACTURE RISK IN ELDERLY WOMEN.
David Buchebner1,2, Fiona E. McGuigan1, Paul Gerdhem3, Martin Ridderstråle4, Kristina
Åkesson11Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Department of Clinical Science
Malmö, Lund University, Department of Orthopaedics, Skåne University Hospital Malmö, Sweden;
2
Department of Internal Medicine, Halmstad County Hospital, Sweden; Department of Clinical
Science, Intervention and Technology, Karolinska Institute, Department of Orthopedics, Karolinska
University Hospital, Stockholm, Sweden; 4Clinical Obesity Research, Department of Endocrinology,
Skåne University Hospital Malmö, Sweden
2 P. VITAMIN D BEHANDLING HOS SOMALISKA KVINNOR I GÖTEBORG –
EN RANDOMISERAD, DUBBEL-BLIND, PLACEBO-KONTROLLERAD STUDIE
Kerstin Landin-Wilhelmsen1, Taye Demeke2, Anne Lene Krogstad3, Håkan Sinclair4, Eva Angesjö5,
Gamal El-Gawad6, Amra Osmancevic7 1
Sektionen för Endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2Lärjedalens vårdcentral,
3
Sektionen för Klimatterapi, Rikshospitalet, Oslo, 4Avdelningen för Geriatrik, Borås,
5
Brämhults vårdcentral, 6Gamlestadens vårdcentral, 7Avdelningen för Dermatologi, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, Göteborg
3 P. MAJORITETEN AV MÄN OCH KVINNOR I ETT SLUMPVIST
POPULATIONSURVAL HAR VITAMIN D INSUFFICIENS, WHO MONICA
PROJEKTET, GÖTEBORG
Penelope Trimpou1, Taye Demeke2, Amra Osmancevic3, Göran Oleröd4, Anders Lindahl4 , Kerstin
Landin-Wilhelmsen1
1
Sektionen för Endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2Lärjedalens vårdcentral,
3
Avdelningen för Dermatologi, 4Avdelningen för Klinisk Kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborgs universitet, Göteborg
4 P. SMOKING INDUCES OVEREXPRESSION OF IMMEDIATE EARLY GENES IN
ACTIVE GRAVES’ OPHTHALMOPATHY
Tereza Planck1,4, Bushra Shahida4, Hemang Parikh4, Peter Åsman1,2, Håkan Brorson1,3, Bengt
Hallengren1,4, Mikael Lantz1,4.
1
Department of Endocrinology, 2Department of Ophthalmology, and Department of Plastic
Surgery, Skåne University Hospital, Malmö, Sweden; 4Department of Clinical Sciences Malmö,
Lund University, Sweden
18
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
5 P. MILD UNTREATED HYPOTHYROIDISM IS ASSOCIATED WITH REDUCED
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE
Authors: Agnes Fredman¹, B.M., Anders Bengtsson, MD² ³, Felicia Berkun³, MD, Stefan Sjoberg¹
² ³, Associate professor, MD, PhD.
¹Dpt. Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark, ²Dpt. of Medicine, Karolinska
university Hospital Huddinge, Stockholm and ³Dpt. of Medicine, Halmstad County Hospital,
Sweden.
6 P. DIABETES MELLITUS TYP 1 OCH GRAVIDITET – EN PROSPEKTIV
KVALITETSSTUDIE
Katarina Arnrup, ST-läkare i Endokrinologi och diabetologi
Buster Mannheimer, MD PhD, biträdande överläkare, Specialistläkare i Endokrinologi och
diabetologi
Carina Ursing, MD PhD, överläkare, Specialistläkare i Endokrinologi och diabetologi
Alla vid VO Internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm
7 P. SUPPORT NEEDED IN MANAGING DAILY LIFE WITH TYPE 2 DIABETES
E Lagging 1, 2, U Giers3, U Boivie3, K Brismar4
1
LIME, Karolinska Institutet, 2Storstockholms Diabetesförening, 3Sanofi, Sweden, 4Department of
Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
19
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Posters abstracts
1P. VITAMIN D INSUFFICIENCY
OVER A 5-YEAR PERIOD
CONTRIBUTES TO INCREASED
FRACTURE RISK IN ELDERLY
WOMEN
David Buchebner1,2, Fiona McGuigan1, Paul
Gerdhem3, Martin Ridderstråle4, Kristina
Åkesson1
1
Clinical and Molecular Osteoporosis Research
Unit, Department of Clinical Science Malmö,
Lund University, Department of Orthopaedics,
Skåne University Hospital Malmö, Sweden;
2
Department of Internal Medicine, Halmstad
County Hospital, Sweden; 3Department of
Clinical Science, Intervention and Technology,
Karolinska Institute, Department of
Orthopaedics, Karolinska University Hospital,
Stockholm, Sweden; 4Clinical Obesity Research,
Department of Endocrinology, Skåne University
Hospital Malmö, Sweden;
Background: Vitamin D insufficiency among
the elderly is common and has been shown
to contribute to increased risk of osteoporotic
fractures through increased bone turnover,
bone loss and mineralization defects as well
as non-skeletal effects. Previous studies
have used single Vitamin D measurements
to investigate effects on bone. However, in
elderly women, relatively little is known about
the effects of long-term hypovitaminosis D
on bone health. In this study we investigated
sequential assessment of serum vitamin D at
the age of 75 and 80 to determine if sustained
hypovitaminosis D leads to increased 10-year
fracture incidence in elderly women (age 8090).
Methods: Study participants were Swedish
women from the population based Malmö
OPRA cohort. 1044 women, all 75y old,
20
attended at baseline (BL), 715 attended at 5y.
Bone mineral density (BMD) was assessed
using a Lunar DPX-L DXA scanner.
Serum 25-hydroxy vitamin D (25(OH)D) was
available for 987 (BL), and 640 (5y) women
and categorised, as: >75 nmol/l; 50-75
nmol/l; <50 nmol/l.
Fracture data was ascertained from X-rays
at the Dept. Radiology, Skåne University
Hospital, Malmö for mean follow-up of 10
years.
Results: The incidence of hip fractures
between age 80-85 was significantly higher
in women who were 25(OH)D insufficient
(<50nmol/l) at baseline and maintained this
level at 5 years (22.2% L) vs 10.5% (Int) vs
6.6% (H); p=0.028 and 0.003). In the long
term (age 80-90), hip fracture prevalence in
the low group was more than double that of
women in the high category (27.9% vs 12.3%;
p=0.006).
The proportion of women sustaining major
osteoporotic fractures within 5 years was
50% in the consistently low group compared
to 28% and 33.6% in the consistently
intermediate and high 25(OH)D groups.
(p=0.004 and 0.029). Over the long term, the
incidence of major osteoporotic fractures was
significantly higher among women who had
continuously low 25(OH)D levels compared
to the intermediate category (50% vs 34%,
p=0.020) but did not reach significance
compared to the high category.
The relative risk of sustaining a hip fracture
during the follow up of 10 years was almost 3
times higher and the risk of sustaining a major
osteoporotic fracture was almost doubled
for women in the lowest 25(OH)D category
compared to the high category (HR 2.7 and
1.7; p=0.003 and 0.023).
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
Conclusion: In this population sample of
elderly women, 25(OH)D insufficiency
sustained over 5-years was associated with
increased 10-year risk of hip and major
osteoporotic fracture.
2P. VITAMIN D BEHANDLING HOS
SOMALISKA KVINNOR I GÖTEBORG
– EN RANDOMISERAD, DUBBELBLIND, PLACEBO-KONTROLLERAD
STUDIE
Kerstin Landin-Wilhelmsen1, Taye Demeke2,
Anne Lene Krogstad3, Håkan Sinclair4,
Eva Angesjö5, Gamal El-Gawad6 , Amra
Osmancevic7 1
Sektionen för Endokrinologi, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, 2Lärjedalens vårdcentral,
3
Sektionen för Klimatterapi, Rikshospitalet,
Oslo, 4Avdelningen för Geriatrik, Borås,
5
Brämhults vårdcentral, 6Gamlestadens
vårdcentral, 7Avdelningen för Dermatologi,
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs
universitet, Göteborg
Bakgrund: Solexposition är den starkaste
faktorn som påverkar D-vitaminhalten hos
människan. Vitamin D brist är ett vanligt
hälsoproblem hos immigranter med mörk
hud och med liten solexponering i Sverige.
Det är sparsamt med studier på prevalensen
av Vitamin D brist hos immigranter och
vilken dos av Vitamin D som behöver ges
för behandling av Vitamin D brist i denna
population.
Mål: Målet var att jämföra effekten av två
olika doser av Vitamin D per os/placebo
avseende serumnivån av 25 hydroxyvitamin
(D 25(OH)D) hos friska somaliska kvinnor
(latitud 0-10°North) boende i Sverige (latitud
57° North).
Individer: Totalt 102 kvinnor från Somalia
(medelålder 34.2 år, 0.95CI: 32.3 - 36.0)
boende i Sverige >2 år rekryterades via
annonser i bostadsområdena Angered, Hjällbo
och Lärjedalen, Göteborg.
SLUTLIGT PROGRAM
Metoder: En randomiserad, dubbel-blind,
placebo-kontrollerad studie genomfördes med
två olika doser av Vitamin D droppar 800
IU, 1600 IU kolecalciferol och motsvarande
mängder placebo under 12 veckor. Blodprov
för 25(OH)D (DiaSorin, Stillwater, MN,
USA) togs före och var 6:e vecka under totalt
6 månader, alltså 3 månaders uppföljning
efter avslutad behandling.
Resultat: Majoriteten av kvinnorna (n=71;
70%) hade Vitamin D brist, 25(OH)D < 10
ng/ml (25 nmol/l) vid studiestart.
Efter sex veckors behandling återkom bara
50 individer (49%) till besöket. Ökningen av
serum 25(OH)D efter sex veckors behandling
med 800 IU (n=14) var i medeltal 6.0 ng/
ml (14.9 nmol/l) (0.95CI: 9.0 - 20.8.) och
ökningen för gruppen som fick 1600 IU
(n=17) var 8.7 ng/ml (21.8 nmol/l) (0.95CI:
11.3 - 32.2.) Kvinnorna i placebogruppen
(n=19) ökade inte i serum 25(OH)D. Det var
en dosberoende ökning av serum 25(OH)D
nivåerna (P=0.024).
Efter tolv veckor återstod endast 35 individer
(34%) i studien. Medelökningen i serum
25(OH)D efter tolv veckor i gruppen som fick
800 IU (n=13) var 7.1 ng/ml (17.8 nmol/l)
(0.95CI: 6.2 - 29.3.) och hos gruppen som
erhöll 1600 IU (n=12) var 12.0 ng/ml (29.9
nmol/l) (0.95CI: 17.5 - 42.4.) Det var ingen
signifikant skillnad i ökningen av serum
25(OH)D mellan grupperna behandlade med
800 IU respektive 1600 IU, troligen beroende
på få kvarvarande deltagare i varje grupp. Det
fanns ingen korrelation mellan serum 25(OH)
D och antal år boende i Sverige.
Under uppföljningen, efter avslutad Vitamin
D behandling, sjönk serum 25(OH)
D nivåerna men var fortfarande över
startnivåerna i behandlingsgrupperna.
Placebogrupperna hade oförändrade halter av
25(OH)D under hela studietiden.
Sammanfattning: Vitamin D brist är vanligt
förekommande hos immigranter som bor på
högre breddgrader. Behandling med Vitamin
D hos somaliska kvinnor boende i Sverige
21
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
ökade serum 25(OH)D nivåerna dosberoende
jämfört med placebo under 3 månader. Minst
1600 IU/dag behöver ges. En tredjedel av
studiepersonerna hoppade av studien av oklar
anledning och visar att målgruppen är svår att
nå och motivera till behandling.
3P. MAJORITETEN AV MÄN OCH
KVINNOR I ETT SLUMPVIST
POPULATIONSURVAL HAR VITAMIN
D INSUFFICIENS, WHO MONICA
PROJEKTET, GÖTEBORG
Penelope Trimpou1, Taye Demeke2, Amra
Osmancevic3, Göran Oleröd4, Anders Lindahl4 ,
Kerstin Landin-Wilhelmsen1
1
Sektionen för Endokrinologi, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, 2Lärjedalens vårdcentral,
3
Avdelningen för Dermatologi, 4Avdelningen för
Klinisk Kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Göteborgs universitet, Göteborg.
Bakgrund: Ännu finns det ingen konsensus
om referensintervall eller rekommenderad
nivå för serum 25(OH) vitamin D. Det
debatteras huruvida en nivå på <25nmol/L
definieras som brist och om en nivå på
>25<50 nmol/L definieras som insufficiens,
som ofta förespråkas. Målet med den här
studien var att studera prevalensen av 25(OH)
D enligt gällande rekommendationer i
relation till årstid, kroppssammansättning,
livsstilsfaktorer, bendata och frakturer i
populationen under 13 år.
Metoder: Ett slumpmässigt populationsurval
av män och kvinnor från WHOMONICA (World Health Organisation,
MONItoring of trends and determinants
for CArdiovascular disease) Projektet,
Göteborg studerades 1995, n=608, 25-64
års ålder och återundersöktes 2008, n=412,
38-78 års ålder, deltagarfrekvens 68%.
Serum 25(OH)D analyserades med en RIA
metod (DiaSorin, Stillwater, MN, USA).
Kroppssammansättning och benmassa
undersöktes, fysisk aktivitet och rökning
22
SLUTLIGT PROGRAM
frågades efter via frågeformulär. Information
om röntgenverifierade frakturer samlades in
t.o.m. 2012.
Resultat: År 2008 var medelvärdet+SD för
serum 25(OH)D nivån 60.0+26.1 nmol/L
hos män (spridning 15-150 nmol/L) och
62.0+22.7 nmol/L (spridning 17-162 nmol/L)
hos kvinnor och ökade med stigande ålder.
Fyra individer (1%) hade vitamin D brist;
25(OH)D nivå <25nmol/L och 259/412
(63%) hade vitamin D insufficiens; 25(OH)
D nivå mellan 25-49 nmol/L. Motsvarande
andel år 1995 var 5% respektive 49%.
Man kunde inte se någon säsongsvariation
på vitamin D nivån år 2008 såsom i
undersökningen 1995 då vitamin D nivåerna
var högre under sommaren. Serum 25(OH)
D korrelerade inte till grad av fysisk aktivitet
som förklarade resultaten för 13 år sedan.
Serum 25(OH)D korrelerade negativt,
och oberoende av andra faktorer, till
kroppsfettmassa och serum parathormon.
Frakturincidensen ökade med åldern. Kvinnor
45-64 åå som hade vitamin D insufficiens
1995 drabbades av fler frakturer (28%) under
17 års uppföljning än jämnåriga kvinnor med
vitamin D >50 nmol/L (16%), (p=0.02; OR
1.11-3.48).
Kalcium/vitamin D ersättning vara nästan
obefintlig 1995 men dessa preparat användes
av 9% 2008 och deras 25(OH)D nivå
var högre än hos jämnåriga utan sådan
behandling.
Konklusion: Serum 25(OH)D ökade med
stigande ålder. Till skillnad från resultat för
13 år sedan så fanns ingen säsongvariation
eller korrelation mellan 25(OH)D och grad
av fysisk aktivitet vid återundersökning 2008.
Serum 25(OH)D korrelerade negativt till
fettmassa och serum parathormon hos båda
könen. Majoriteten av män och kvinnor
det här slumpvisa populationsurvalet hade
vitamin D koncentration som skulle klassas
som insufficiens.
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
4P. SMOKING INDUCES
OVEREXPRESSION OF IMMEDIATE
EARLY GENES IN ACTIVE GRAVES’
OPHTHALMOPATHY
Tereza Planck1,4, Bushra Shahida4, Hemang
Parikh4, Peter Åsman1,2, Håkan Brorson1,3,
Bengt Hallengren1,4, Mikael Lantz1,4.
1
Department of Endocrinology, 2Department
of Ophthalmology, and Department of Plastic
Surgery, Skåne University Hospital, Malmö,
Sweden; 4Department of Clinical Sciences
Malmö, Lund University, Sweden
Background: Cigarette smoking is a strong
risk factor for the development of Graves’
ophthalmopathy (GO). In an expression study
of intraorbital fat, adipocyte-related immediate
early genes (IEGs) were overexpressed in
patients with GO compared to controls.
We investigated whether IEGs genes are
upregulated by smoking and examined other
possible pathways affected by smoking.
Material and methods: Gene expression was
studied in smokers (n=8) and non-smokers
(n=8) with severe active GO as well as in
subcutaneous fat in healthy smokers (n=5) and
non-smokers (n=5) using microarray and realtime PCR.
Results: With microarray, nine IEGs were
upregulated more than 1.5 times in smokers
compared to non-smokers with GO. Six
were chosen for confirmation and also
significantly overexpressed with real-time
PCR. Interleukin-1 beta /IL-1b/ (2.29 times),
interleukin-6 /IL-6/ (2.40 times), and major
histocompatibility complex, class II, DR beta
1 /HLA-DRB1/ (2.13 times) were upregulated
both with microarray and with real-time
PCR in smokers with GO compared to nonsmokers. None of these genes was upregulated
in smokers compared to non-smokers in
subcutaneous fat.
Conclusions: IEGs, HLA-DRB1, IL-1b
and IL-6 were overexpressed in smokers
with severe active GO compared to nonsmokers suggesting that smoking activates
SLUTLIGT PROGRAM
pathways associated with adipogenesis and
the inflammatory response. This study
supports the importance of IEGs in the
pathogenesis of GO and provides evidence
for possible therapeutic interventions in GO.
The mechanisms activated by smoking seem
to be shared with other conditions such as
rheumatoid arthritis.
5P. MILD UNTREATED
HYPOTHYROIDISM IS ASSOCIATED
WITH REDUCED HEALTH-RELATED
QUALITY OF LIFE
Agnes Fredman¹, B.M., Anders Bengtsson, MD²
³, Felicia Berkun³, MD, Stefan Sjoberg¹ ² ³,
Associate professor, MD, PhD.
¹Dpt. Faculty of Science, University of
Copenhagen, Denmark, ²Dpt. of Medicine,
Karolinska university Hospital Huddinge,
Stockholm and ³Dpt. of Medicine, Halmstad
County Hospital, Sweden.
Hypothyroidism in the early state may only
show minor and slowly progressive symptoms
from many different organs. The laboratory
blood pattern may be non-specific and
insufficient alone for diagnosis. The symptoms
present may give the suspicion of depressive
disease, burn-out syndrome, fibromyalgia or
other stress-related conditions. The present
study was aimed to elucidate whether or not
a slightly disturbed blood analysis together
with symptoms related to hypothyroidism in
addition is associated with a reduced quality
of life.
Introduction: In the present study we
included patients with a slightly increased
level of thyrotropin stimulating hormone
(TSH) together with a plasma free thyroxin in
the lower half of the reference level for healthy
subjects. All of them were referred to our outpatient clinic due to a suspected hypothyroid
disease. The patients included all showed
more than five points on the Zulewski scale,
indicating hypothyroid disease. None of them
were treated for hypothyroid disease.
23
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
Method: (Values are given in mean± SD).
Eighteen patients (15 Female and 3 male) were
included. TSH: 5.81±1.77mIE/L; reference
value 0.40-3.75, f- T4 12.85±2.95pmol/L;
reference value 11-22, age 43.5±14.3yrs,
and Body Mass Index 28.3±6.5 kg/m². The
patients fulfilling the criteria were invited
to participate by answering the Medical
Outcome Study Short Form-36 questionnaire
(SF-36). The questionnaire measures eight
dimensions of HRQoL: Physical function,
physical role function, bodily pain, general
health, vitality, social function, emotional role
function and mental health. Their results were
compared with those from healthy subjects.
Result: Our patients with a mild hypothyroid
disease showed an overall significantly
(P<0001;Z=-5.96; -3.89)Mann-Whitney
U-test) reduced health-related quality of life
according to SF-36 as compared with the
healthy controls.
Conclusion: It is concluded that mild
hypothyroid disease is associated with
a reduced health-related quality of life.
The results support the notion that many
non-specific symptoms are associated with
hypothyroid disease. Other diagnoses are
often searched for and preceding the final
hypothyroid disease. Altogether, these results
may explain why hypothyroid patients not
unusually in addition give the suspicion of
non-hypothyroid conditions.
24
SLUTLIGT PROGRAM
6P. DIABETES MELLITUS TYP 1 OCH
GRAVIDITET – EN PROSPEKTIV
KVALITETSSTUDIE
Katarina Arnrup, ST-läkare i Endokrinologi
och diabetologi, Buster Mannheimer, MD
PhD, biträdande överläkare, Specialistläkare i
Endokrinologi och diabetologi, Carina Ursing,
MD PhD, överläkare, Specialistläkare i
Endokrinologi och diabetologi
Alla vid VO Internmedicin, Södersjukhuset,
Stockholm
Bakgrund: Kvinnor med diabetes har en
ökad risk för komplikationer under graviditet
och förlossning. Hos dessa kvinnor ses en
högre frekvens av accelererad fostertillväxt.
God metabol kontroll är av största vikt för att
undvika komplikationer för såväl moder som
barn. Ett vedertaget mått på den metabola
kontrollen är HbA1c.
Syfte: Att göra en prospektiv kvalitets­
registrering av gravida kvinnor med
insulinbehandlad diabetes mellitus typ 1 före
graviditeten. I denna pilotstudie har HbA1c
hos modern, prekonceptionellt och i de
olika trimestrarna, samt barnets födelsevikt
studerats för att se om det finns något
samband mellan dessa.
Metod: Gravida kvinnor med diabetes
mellitus typ 1 som skrivits in på
Specialistmödravården på Södersjukhuset
från mars 2009 och två år framåt tillfrågades
om de frivilligt ville delta i studien. Av
de först inkluderade kvinnorna har 59
studerats i denna pilotstudie med avseende
på deras HbA1c-värden och barnets
födelsevikt. Barnens födelsevikt uttrycks
som standardavvikelse från förväntad
födelsevikt baserat på barn födda av
mödrar utan diabetes, matchade för kön
och gestationslängd. Korrelationen, dvs
graden av linjärt samband, mellan respektive
HBA1c-värde och standardavvikelse från
förväntad födelsevikt anges genom Pearsons
korrelationskoefficient.
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
Resultat: Den genomsnittliga födelsevikten
hos dessa barn är 499 gram över förväntad
födelsevikt. Korrelationen mellan HbA1c och
standardavvikelsen på barnets födelsevikt
är 0,334 (p=0,010) prekonceptionellt, 0,316
(p=0,015) i första, 0,312 (p=0,016) i andra
och 0,334 (p=0,010) i tredje trimestern.
Diskussion: I denna pilotstudie finns en
tydlig korrelation mellan ett högt HbA1c
hos modern, prekonceptionellt och i de olika
trimestrarna, och ökad fostertillväxt. Andra
studier har dock visat ett mer komplext
samband. Även typ 1-diabetiker med
normala HbA1c-nivåer har en ökad risk för
graviditetskomplikationer, varför HbA1c
ensamt inte är tillräckligt för att förutse
risker för moder och barn. En teori är att
intermittent hyperglykemi kan bidra till
accelererad fostertillväxt utan att det speglas
i ett högt HbA1c. Andra markörer, såsom
glycerat albumin, har lyfts fram som ett
alternativt mått på den metabola kontrollen
hos gravida. I väntan på mer forskning
kvarstår HbA1c som det mått som används
vid omhändertagandet av gravida diabetiker.
Denna pilotstudie visar ett tydligt samband
mellan HbA1c hos modern och barnets
födelsevikt, vilket kommer att studeras
närmare på ett större material.
7P. SUPPORT NEEDED IN MANAGING
DAILY LIFE WITH TYPE 2 DIABETES
E Lagging 1, 2, U Giers3, U Boivie3, K Brismar4
1
LIME, Karolinska Institutet, 2Storstockholms
Diabetesförening, 3Sanofi, Sweden,
4
Department of Molecular Medicine and
Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm,
Sweden.
Background: There are different personalities
among type 2 diabetics (T2D) with different
relationships to their disease. 50% do not
consider themselves primarily responsible for
their diabetes, a prerequisite for achieving
the best possible health. Important factors to
achieve this are increased involvement upon
SLUTLIGT PROGRAM
their treatment and more knowledge.
Aim: To explore how diabetes affects the
everyday life and what supportT2D need to
handle everyday life.
Material & methods: Storstockholms
Diabetesförening, SSDF, randomly selected
T2D among their members and Intermetra
screened and recruited participants. The
groups were mixed regarding sex, length
since diagnosis and insulin use vs tablets.
Three focus groups were conducted with
7-8 participants in each during September
2013. The final decision about what the
guide contained was done by professor K
Brismar and SSDF. This study is collaboration
between SSDF, K Brismar and Sanofi.
Results: Diabetes affects everyday life in
several ways, e.g. due to less flexibility because
the need to plan food, control blood sugar
etc. It is also time consuming figuring out
what and when to eat and fitting in exercise. It
affects mental well being and there are worries
for complications. Basic information is needed
when diagnosed, and thereafter continuous
updates and practical tips and tricks. Diet
and exercise is a main focus. They feel that
responsibility for managing the diabetes
is on the patient, who does not always feel
equipped for it. There are no common
solutions that fit all, thus individualising
treatment is necessary. They wish to have
more influence upon the pharmaceutical
treatment. The patients expressed the need
of good knowledge about the disease, so they
can detect early signs of complications and be
proactive.
Conclusion: Basic knowledge and continuous
support that focus on what is going on in
their lives and how they feel are seen as more
giving among T2D.
25
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Socialt program
HELSINGBORGS STADS KVÄLL STADSTEATERN
ONSDAG 9 APRIL, KL 17.30
Alla deltagare i vårmötet hälsas välkomna till
Helsingborgs stads kväll med bla
Högtidsföreläsning av årets hedersmedlem
i endokrinföreningen, professor Bo Ahrén inkretiner i diabetesbehandlingen.
Vi kommer att bjudas på enklare tilltugg
och något att dricka. Passa på att mingla
med kollegor och utställare. Kvällen ingår i
avgiften men måste vara förbokat i samband
med registrering. Kontakta sekretariatet för
eventuella nybokningar
RECEPTION - RÅDHUSET TORSDAG 11 APRIL, KL 18.00-19.00
Carin Wredström, Borgmästare Helsingborg
välkomnar deltagarna i Endodiabetes till
Helsingborg. Rådhuset ingår i avgiften
men måste vara förbokat i samband med
registrering. Begränsat antal platser. Kontakta
sekretariatet för eventuella nybokningar.
MIDDAG - PARAPETEN
TORSDAG 11 APRIL, KL 19.00
Gemensam middag på Parapetern.
Restaurang Parapeten ligger med en fantastisk
utsikt vid havet i Helsingborgs hamn.
Vi önskar alla en trevlig kväll!
Middagen måste vara förbokad i samband
med registrering. Pris 495 sek.
Kontakta sekretariatet för eventuella
nybokningar.
26
L atitud N 56º 02.646’
L ongitud E 012º 41.240’
Amgen AB
NordicInfu Care AB
8.
9.
Bayer/Medtronic
NovoNordisk
Roche Diagnostics
4.
5.
6.
12. Viropharma AB
11. Unilever AB
10. Renapharma AB
Novartis/Sandoz A/S
3.
9b. Ypsomed
Lilly
2.
Ipsen AB
16
5
7.
2
3
4
3b. Bayer
Lilly
Utställare
1
1.
Entré
Restaurang
3b
19. Rubin Medical
20. Meda
17. Otsuka
16. Sanofi
7
Utställare nedre foajén
18. Abbott
13
15. AstraZeneca
14
Trappa till
nedre foajén
14. MSD
13. Janssen
15
6
Helsingborgs Stadsteater
Endodiabetes 2014
8
2014-03-31
12
11
10
9
9b
Entré
17
ENDO-DIAB MÖTE I HELSINGBORG 9-11 APRIL 2014
SLUTLIGT PROGRAM
Utställare
27
SPONSORER
www.inform-cmh.se
UTSTÄLLARE
Download
Related flashcards

Neuropeptides

– Cards

Endocrinology

– Cards

Endocrine diseases

– Cards

Thyroid disease

– Cards

Create flashcards