เอกสารเพิ่ม..

advertisement
Case conference
นามสมมติ: เอมอร เชื้อดี
ผูป้ ่ วยเพศหญิง อายุ 46 ปี
CC : ฟันกรามน้อยด้านบนที่อุดไปเสี ยวและมีเศษ
อาหารมาติด
HPI : ตอนแรกผูป้ ่ วยมีอาการเสี ยวฟันเมื่อดื่มน้ าเย็น
และทานอาหารหวาน เมื่อหยุดทานอาการจะหายไป
ได้เอง มีอาการมา 2-3 เดือน จึงมาพบ นทพ. เพื่ออุด
ฟัน หลังจากอุดฟันไป 1 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยมีอาการเสี ยว
ฟันมากกว่าเดิม
Effect of patient : ทาให้เคี้ยวอาหารได้ลาบาก
Patient’s belief : ยังอุดฟันได้ไม่แน่น จึงมีช่องว่า
เหลืออยูท่ าให้เศษอาหารเข้าไปติดได้และเสี ยวฟัน
Past & Current Systemic Medical Conditions : รักษา
อาการทางจิตเวช เนื่องจากมีความเครี ยด
Family history : No
Psychosocial history & Environmental factor : ตอนนี้
อาศัยอยูก่ บั สามี ซึ่งทางานอยูท่ ี่ศนู ย์ป้องกันสาธารณภัย
ส่ วนผูป้ ่ วยมีสวนยาง มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้อง
ส่ งลูกเรี ยน 2 คน
Oral and maxillofacial history
Head/Face/Jaw/Teeth Trauma : No
Orofacial Pain : No
Recurrent oral ulceration : No
Discomfort in the mouth : No
Head/Face/Neck Radiotherapy : No
• Previous dental check up/treatment : When have
a problem
• Previous treatment : Operative Tx., Periodontal
Tx., Endodontic Tx., Prosthodontic Tx., Oral and
/maxillofacial Surg.
Personal history
Smoking : No
Smokeless tobacco : No
Betel quid : No
Drinking : No
Dietary behaviour
ทานอาหารวันละ 3 มื้อ เช้า เที่ยง เย็น
Favourite taste: ทานได้ทุกรส
Favourite food consistency: normal
ดื่มนมเปรี้ ยววันละ 1 ครั้งตอนบ่าย
ดื่มนมจืดวันละ 1 ครั้งตอนเช้า
Soft drink,Candy,Chewing gum :No
Plaque control and oral hygiene care
•
•
•
•
•
•
Tooth brush type: Medium
Dentrifice: Salt-F®
Brushing technique: up&down twice a day , duration: 2 mins
Mouthrinse:Appliance: Abnormal oral habit: -
Clinical examination
- General appearance: WNL
- Extraoral examination : WNL
- Intra oral examination : Soft tissue is normal
Gingival and periodontal examination
Centric
Right side
Occlusion
Left side
Eccentric : Right side
Working guiding teeth Non-Working guiding teeth
Eccentric : Left side
Working guiding teeth
Non-Working guiding teeth
Protrusion
PQ4
Upperr arch
Lower arch
U/- TP (#24)
Dental diagram
PQ1
UA
UA
PQ2
PQ3
LA
PQ4
Clinical finding
at area of chief complaint
15OD amalgam filling, sensation to explration and air
blow, positive to cold test
Other clinical findings
11 discoloration tooth, non response to EPT test at 80,
11M arrested caries
12Pa, 21M, 22Pa, 28O dental caries, without symptoms
17 O amalgam filling, 17D large dental caries exposed
pulp ,positive to exploration and percussion
12 Pa ,21M ,22Pa ,28O dental caries ,patient has no any
symptoms.
25OM amalgam filling present secondary caries patient
has no any symptoms
13B ,14B ,16B abfraction, no sensation on
Other clinical findings (cond’t)
Generalized attrition and erosion without any
symptom, no sensation on exploration and
air blow
26/37, 17/48 protrusive interference with 26
positive to percussion
17 ,26 supraeruption with inadequate
interocclusal space of 24 ,36 ,46 ,47
edentulous area
28 supraeruption assocaited with inflammatory
red mass at 37 edentulous
Download
Related flashcards
Oral hygiene

11 Cards

Dental materials

12 Cards

Create flashcards