presentasjon - Et kunnskapsbasert Norge

advertisement
Et kunnskapsbasert Norge:
Resultater for biotek-næringen
Professor Torger Reve
Førsteamanuensis Amir Sasson
Handelshøyskolen BI
Biotek-konferansen 2011
Grand, Oslo, 20.01.2011
Hva skal vi leve av i fremtiden?
Jens Stoltenberg (01.01.10)
“Hverandres arbeid og hverandres
kunnskap”
“Kunnskap trumfer alt”
The Concept
DiaGenic's tests are based on the observation that the primary diseased part of the body is
not the only part responding to a disease. The disease also causes unique responses in other
parts of the body, including the circulatory system. This response can be detected by
measuring the amount of RNA for selected genes in peripheral blood.
DiaGenic's concept can be further developed for use in the diagnosis of many serious
diseases. Based on commercial potential and medical needs DiaGenic's main focus has been
on the development of products for the early diagnosis of Alzheimer's disease, breast cancer,
MCI and also on Parkinson's disease.
”Best og dyrest”
”Eksport fra Fusa til Shanghai”
Fremtidens næringsliv: Premisser
Kunnskapsbasert
Miljørobust
Kundedrevet
Globalt
Et kunnskapsbasert Norge:
‘A race for attractiveness’
“Gjøre Norge til en attraktiv
lokalisering for kunnskapsbasert,
kundedrevet, globalt og
miljørobust næringsliv”
Hva er kunnskapsbasert næringsliv?
• Bedrifter som har en forskningsbasert eller teknologisk
basis (GE Imaging)
• Bedrifter som bruker forskningsbasert kunnskap til å
utvikle overlegne prosesser (Statoil E&P)
• Bedrifter som utvikler og kommersialiserer
forretningsmodeller som dominerer markeder (IKEA)
• Bedrifter som utvikler og kommersialiserer
kunnskapsbaserte produkter (Opera Software)
• Bedrifter som utvikler og kommersialiserer
kunnskapsbaserte tjenester (DNV)
• Bedrifter som utvikler og kommersialiserer
nettverksvirksomhet (DnBNOR Markets)
1991
2001
A knowledge
based
Norway
2011
Torger Reve
Amir Sasson
Erik W. Jakobsen
Leo Grunfeld
Næringsliv som kunnskapsnav
Shipping
Investorer
Skipsindustri
Forskning, utdanning
og innovasjon
Venture kapital
Maritime
tjenester
Offshore
industri
Et maritimt kunnskapsnav som kombinerer
teknologi og forretning
Investorer
Skipsindustri
Forskning
og innovasjon
Venture kapital
Teknologi
Maritime
tjenester
Forretning
Shipping
Offshore
industri
A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the
Singapore Maritime Cluster
PORT
VENTURE
CAPITAL
SHIPPING
RESEARCH
INNOVATION
EDUCATION
INVESTORS
OFFSHORE
& MARINE
ENGINEERING
MARITIME
SERVICES
Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
• Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
• Landsorganisasjonen (LO)
• Innovasjon Norge
• Norges Forskningsråd (NFR)
• Olje- og energidepartementet (OED)
• Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)
• Kunnskapsdepartementet (KD)
• Miljøverndepartementet (MD)
• SIVA
• Abelia
• Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
• Norges Rederiforbund (NR)
• Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
• Byggenæringen
13 næringsstudier
• Fiskeri og havbruk
Institusjon: SNF
Prosjektleder: Professor Ragnar Tveterås og professor
Frank Asche, Universitetet i Stavanger
• Olje, gass og offshore
Institusjon: IRIS
Prosjektleder: Forsker Atle Blomgren, IRIS og
førsteamanuensis Amir Sasson, BI
• Maritim
Institusjon: Menon
Prosjektleder: Forsker Erik W. Jakobsen, Dr. Oecon
• Bygg, anlegg og eiendom
Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Førsteamanuensis Lena Bygballe,PhD
• Finans og kapital
Institusjon: Menon
Prosjektleder: Førsteamanuensis Leo A. Grünfeld, PhD
• Fornybar energi og miljø
Institusjon: Menon
Prosjektleder: Førsteamanuensis Leo A. Grünfeld,PhD
• Handelsvirksomhet
Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Professor Arne Nygaard, Dr. Oecon
• It og software
Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Førsteamanuensis Espen Andersen,PhD
• Kunnskapsbaserte tjenester
Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, PhD
• Metaller og materialer
Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Førsteamanuensis Amir Sasson, PhD
• Telekom og media
Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Forsker Villeman Vinje, MSc
• Reiseliv og opplevelser
Institusjon: Menon
Prosjektleder: Forsker Erik W. Jakobsen, Dr.
Oecon.
•Helse, biotek og medtek
Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Førsteamanuensis Amir Sasson, PhD
Helse, biotek og medtek er kunnskapsbaserte næringer, men
andelen med høyere naturvitenskapelig utdanning går ned
2002
2008
”Det begynte med forskning ved
Radiumhospitalet”
Affecting only diseased cells and preserving healthy tissue
Technology
The Lipid Vector Technology (LVT) arose from extensive highly innovative research
carried out over more than a decade at Norsk Hydro.
Lipid Vector Technology is the chemical linking of specific lipids (Lipid Vectors) to
selected pharmaceutical agents (parent drugs). The new molecule thus created is a
'New Chemical Entity', or NCE protected by a composition of matter patent.
A large number of the Company's NCEs covering a wide range of therapeutic areas
have in model systems demonstrated enhanced biological performance over the
parent drug. Clavis Pharma has shown that a variety of drug characteristics can be
improved by linking lipids to a drug.
Development of Alpharadin® is most advanced as a treatment for bone metastases
resulting from castration-resistant prostate cancer (CRPC).
In phase II studies, Alpharadin® demonstrated strong evidence that it can prolong
patient survival times, improve quality of life and offer a benign safety profile.
PCI is a technology for light-directed drug delivery, used to enhance the effect of
drugs by targeted illumination of the diseased areas of the body.
”Fra leketøy til medtek”
”Ultralyd på mobilen”
GE Vingmed Ultrasound (Horten)
”Sykdomsresistent lakserogn”
Nødvendig å styrke kunnskapstrianglet
Forskning
Utdanning
Innovasjon
Hva slags kunnskap trenger vi?
•Forskningsbasert kunnskap (teknologi)
•Kommersiell kunnskap
(forretningsmodeller)
•Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’)
Hvilke aktører har nøkkelroller?
•Forsknings- og utviklingsaktører
•Kunnskapsbasert tjenesteyting
•Venturekapital og kompetent eierskap
Eksempler på global kunnskapsnav
(‘global knowledge hubs’)
•Boston (Life sciences)
•Silicon Valley (IT & venture)
•Houston (Olje & gass)
Distribution of Scientific Clusters
Main Component, Boston
Inventors 1976-2002
Color Legend
Reds: University (21%)All other
colors: Biotech (38%)Light
Grey: PRO (26%)Black: Crosssector (16%)
PRO
VC
DBF
Legend
PRO Public Research organizations
VC
Venture Capital
DBF Dedicated Biotech Firms
PHAR Pharmaceutical industry
HCO Health care organizations
SSS Specialized supporting services
IFC
Institutions for collaboration
REG Regulatory regime
PHAR
HCO
SSS
REG
IFC
Oslo Cancer Cluster
•“
”Jakten på kreftgåten”
Hva kjennetegner et globalt
kunnskapsnav?
• Stor konsentrasjon av forskning og utdanning med mange
internasjonale kunnskapsarbeidere
• Stor konsentrasjon av internasjonale kunnskapsbedrifter med
centers of excellence, utviklingsavdelinger og testfasiliteter
• Stor konsentrasjon av kompetent kapital med tette bånd til
kunnskapsmiljøene og kort avstand til kommersialisering
• Konkurrerende universiteter med sterke nettverk til næringslivet
• Konkurrerende innovasjons- og kommersialiseringssentre
• Fremragende infrastruktur og aktive kunnskapsnettverk
• Stor kulturell aktivitet og skapende opplevelsesøkonomi
Bioteknæringen er en liten næring
6000
350
300
5000
250
4000
200
3000
150
2000
100
1000
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagnostics
Antall bedrifter
Treatment
Diagnostics
Treatment
Antall ansatte
Bioteknæringen har økende, men
middel høy verdiskaping
1200
1000
800
600
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagnostics
Treatment
Verdiskaping per ansatt
Kjennetegn ved norsk biotek i dag
• Norsk biotek er en forskningsdrevet vekstnæring
med stort globalt potensial
• Norsk biotek er spesialisert om kreftdiagnostikk
og kreftbehandling (Oslo Cancer Cluster)
• Norsk biotek har kun en håndfull bedrifter av
noen størrelse (Photocure, Clavis og Algeta)
• Norsk biotek er en innovativ og kapitalkrevende
kunnskapsnæring med svak norsk kapitaltilgang
• Norsk biotek er en næring som er avhengig av
utenlandsk kapital og kommersialiseringskraft
Bioteknæringen består av to
sektorer
•Diganostikk (Diagnostics)
•Behandling (Treatment)
Diagnostikk:
Vekstrate for arbeidstakere med høyere utdanning
Behandling:
Vekstrate for arbeidstakere med høyere utdanning
Biotek klyngen
Vekstrate for arbeidstakere med naturvitenskapelig utdanning
Helse:
Forskningsproduktivitet (publisering per ansatt) sammenlignet
med alle andre disipliner
Hvor står norsk biotek som kunnskapsnæring?
• Andelen arbeidstakere med høyere
naturvitenskapelig utdanning har faktisk gått ned
innen både diagnostikk, behandling og forskning
• Andelen arbeidstakere med høyere
naturvitenskapelig utdanning har bare økt innen
markedsledd og service
• Norsk helse og biotek har ikke høyere
forskningsproduktivitet enn andre norske
næringer (Mye lavere enn innen olje og offshore)
Ballassa indeks for ansattes mobilitet innen Helse
Finnes det noen norsk biotek klynge?
• Diagnostikk, behandling, forskningslab og
service har tette kunnskapsmessige koplinger
• Sykehusene henter kunnskap fra industrien, men
levererer lite kompetanse tilbake til næringslivet
(Rollen burde vært motsatt)
• Klare koplinger mellom behandling og
markedsledd (Begynnende kommersialisering)
• Helse, biotek og medtek har ingen
kunnskapsmessige koplinger til andre næringer
Hvordan skape vekst i bioteknæringen?
• Styrke utdanningskapasiteten i biotek fra tidligste
utdanningstrinn (Ullern Vgs)
• Mangedoble forskningsinnsatsen i biotek
• Gi sykehusenes en entreprenøriell rolle i
næringsutvikling
• Videreutvikle sterke klyngeorganisasjoner (OCC)
• Innføre skatteincentiver for investering i FoU
intensive bedrifter (Ikke bare i olje og eiendom)
• Utvikle kompetente (private) eierskapsmiljøer
som kan kommersialisere kunnskapsbedrifter
• Tiltrekke forskere og kunnskapsbedrifter innen
biotek fra hele verden
Hva skjedde med norsk farmasiindustri?
Et forsøk på en årsaksforklaring
• For mye var konsentrert om en stor bedrift
(Nycomed) og en nøkkelteknologi (Omnipaque)
• Det manglet en dynamisk farmaklynge med en
sterk og diversifisert forskningsbase (Oslo)
• Det manglet kompetent kapital til global
kommersialisering (Farsund)
• Det manglet kunnskapskoplinger til
farmaklyngene i Sverige og Danmark
• GE Healthcare Lindesnes er en fremragende
(men ensom) produksjonsbedrift
En kunnskapsbasert næringspolitikk må
utvikles langs to dimensjoner
• Styrke kunnskapsallmenningen
(Hexagon modellen)
• Styrke kunnskapsdynamikken
(Nettverksmodeller)
Building global knowledge attractiveness
Environmental
Attractiveness
R&D Attractiveness
The global knowledge hub index
Environmental
Attractiveness
R&D Attractiveness
Building global knowledge dynamics
Environmental
Attractiveness
Knowledge
dynamics
R&D Attractiveness
Download