Manual - Svenska, Norska och Engelska

advertisement

INSTRUCTION MANUAL

SVENSKA / NORSK / ENGLISH

Activity Band

LXPM100

Tack för att du valt denna Luxorprodukt. Behöver du manualen i större storlek är du välkommen att ladda ner den från www.netlogic.se/lxpm100.aspx

Thank you for purchasing this product from Luxor. If you need the instruction manual in larger size - please visit www.netlogic.se/lxpm100.aspx

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner ....................4

Delar ........................................5

I kartongen .................................5

Display ......................................6

Användning ...........................7-13

Underhåll .................................14

Felsökning ...........................15-17

Specifikationer .....................18-19

Information ...............................20

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sikkethetsinformasjon ..................21

Deler .......................................22

Inkluderer .................................22

Display ....................................23

Bruk ...................................24-30

Vedlikehold ..............................31

Feilsøking ............................32-34

Specifikasjoner ....................35-36

Informasjon ..............................37

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions ......................38

Parts .......................................39

Box Content .............................39

Display ....................................40

Operation ...........................41-47

Maintenance ............................48

Troubleshooting ....................49-51

Specifications ......................52-53

Information ...............................54

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noggrant igenom manualen och spara den för framtida referens.

Utsätt aldrig enheten för vatten, fukt eller regn under laddning.

Tappa aldrig eller öppna, krossa, böj, disformera, måla eller för in föremål i enheten.

Använd inte starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Utsätt aldrig enheten för extremt höga eller låga temperaturer.

Försök aldrig att reparera enheten på egen hand. Enheten innehåller inte några komponenter som du kan reparera själv.

4 | SVENSKA

DELAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Display

Knapp

Laddikon

Armband

USB-sticka

Armband

I KARTONGEN

Aktivitetsarmband

(Litium-batteri medföljer)

2 extraband

Manual

2865

1

2

3

4

5

6

SVENSKA | 5

DISPLAY

Symbol Beskrivning

Steg

Nuvarande tid

Förbrända kalorier (kcal)

Avstånd

Sovläge (månikonen blinkar)

6 | SVENSKA

ANVÄNDNING

Första användning:

• Om det är första gången du använder denna enheten behöver du trycka och hålla inne knappen i 5 sekunder för att starta enheten.

Laddning:

• När displayen visar följande symbol betyder det att batteriet är slut.

Anslut USB-stickan till en dator för att ladda enheten.

När enheten laddar kommer symbolen till höger att blinka på displayen.

SVENSKA | 7

• När enheten är fulladdad kommer symbolen till höger att visas på displayen.

Sovläge:

• Du kan registrera de timmar du sover och dina rörelser under sömnen för att ge en förståelse om din sömnkvalitet.

För att gå in i sovläge, tryck och håll in knappen på sidan av enheten. Du kommer att känna en vibration och månikonen ( ) kommer att blinka på displayen. Detta indikerar att sovläge har börjat.

När du vaknar, avsluta sömnläget genom att trycka och hålla in knappen tills enheten vibrerar och månikonen försvinner från displayen.

8 | SVENSKA

Installera appen och parkoppla:

Med den avancerade Bluetooth 4.0-teknologin som används kan den mobila eller bärbara utrustningen, som är utrustad med Bluetoothfunktion i linje med BLE Technical Specifications samt BLP Protocol som har etablerats av den globala organisationen Bluetooth SIG, ta emot dina personliga hälsouppgifter. Installera bara den specialdesignade appen och parkoppla aktivitetsarmbandet med din mobila eller bärbara utrustning. Sedan kan du utnyttja den omfattande hälsolösningen från Luxor.

Ladda ner Luxor Smart Health Companion-appen från App Store. Sök efter och installera appen i din iPhone eller iPad. Tryck på Smart

Health-ikonen för att öppna appen.

Starta Bluetooth och appen, kontrollera att båda är på ON när du påbörjar parkopplingen.

SVENSKA | 9

När displayen är på, tryck och håll inne knappen på enheten i ca 6 sekunder för att starta parkopplingen.

Symbolerna och kommer att visas på displayen under parkoppling.

Om parkopplingen lyckas kommer “Success“ att visas på displayen.

Om parkopplingen misslyckas kommer “Fail“ att visas på displayen.

Datan kommer att överföras från enheten till din parkopplade mobilenhet när parkopplingen har lyckats.

10 | SVENSKA

Hur bär man enheten:

• Använd metallspännet för att fästa armbandet till en önskad längd.

• Vid daglig användning kan du välja att stänga och knäppa genom att sätta in USB-stickan i enhetens USB-ingång.

Bär enheten precis som du bär en klocka.

Nu kan du påbörja din användning.

Anmärkning: Om du när enheten på din vänsterarm måste knappen på enheten vara riktad mot din arm. Om du bär enheten på din högerarm måste knappen på enheten vara riktad mot dina fingrar.

SVENSKA | 11

Se över data:

• När skärmen är avstängd, tryck på knappen på enheten för att visa nuvarande brända kalorier.

Anmärkning: Om batteriet är lågt och displayen är avstängd, tryck på knappen på enheten och batteri nivån kommer att visas.

12 | SVENSKA

Tryck på knappen och enheten kommer att visa hur långt du har gått.

Tryck på knappen igen och enheten kommer att visa hur många steg du har tagit.

Tryck på knappen ännu en gång och eheten kommer att visa tiden.

Om enheten inte uppfattar någon användning kommer den att stänga av sig automatisk efter några sekunder.

SVENSKA | 13

UNDERHÅLL

Använd en torr och mjuk trasa för att torka bort damm.

Använd en fuktig och mjuk trasa för att tvätta bort smuts.

Tvätta inte enheten med vatten eller doppa den i vatten.

Använd inte tvättmedel eller andra kemikalier för att tvätta bort smuts.

Detta kan orsaka missfärgningar eller fel på enheten.

Ta inte isär enheten. Om du har några problem, vänligen kontakta servicepersonal.

14 | SVENSKA

FELSÖKNING

Problem

Displayen tänds ej.

Orsak

Misslyckas att parkoppla.

Batteriet är för lågt.

Lösning

Se till att Bluetooth och appen

är PÅ.

Kontrollera att båda enheterna är inom kommunikationsavståndet för

Bluetooth 4.0.

Ladda enheten

SVENSKA | 15

Problem

Ovanliga mätresultat. Stor skillnad mellan två mätningar.

Orsak

Enheten sitter fel på armen eller har föremål runt sig som skakar. t.ex

smycken.

Mindre än 10 steg.

Tar ovanliga steg.

Lösning

Fäst enheten ordentligt på armen och ta bort smycken.

Gå mer än 10 steg.

Ta normal steg, som vid prommenad.

16 | SVENSKA

Problem

Enheten stänger av sig.

Överföringen misslyckades.

Orsak

Lågt batteri.

Bluetooth är avstängt.

Appen är avstängd.

Utom räckhåll för

Bluetoothmottagning.

Lösning

Vänligen ladda enheten i god tid.

Starta Bluetooth på din mobilenhet.

Öppna appen i din mobilenhet.

Placera mobilenheten närmare enheten.

SVENSKA | 17

SPECIFIKATIONER

Produktnamn

Dimensioner

LXPM100

20 x 10 x 185 mm

Vikt

Display

Steg

Kalorier

Vattentäthet

18 | SVENSKA

Ca. 21 g

V.A: 22.4 mm x 5.6 mm

0-120 000 steg

0-12 000 kcal

IP65

Träningstid

Strömkälla

Batteritid

Användningsmiljö

Förvaringsmiljö

0-23 timmar och 59 minuter

Strömkälla 3.7V / 70mAh Litium-batteri.

7 dagar vid fulladdning

(vid användning 8 timmar per dag).

Temperatur: 0°C to 40 °C. Fuktighet: ≤90% RH.

Tryck: 80 kPa ~ 106 kPa.

Temperatur: -20°C to 60°C. Fuktighet: ≤90% RH.

Tryck: 50 kPa ~ 106 kPa.

SVENSKA | 19

MILJÖ

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/

EU. Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.

LAG OCH SÄKERHET

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU).

FÖRBEHÅLL

Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.

20 | SVENSKA

SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom bruksanvisningen før første gangs bruk og spar den til senere bruk.

Aldri utsett enheten for vann, fukt eller regn under lading.

Aldri slipp eller åpne, knuse, bøye, disformera, maling, eller andre gjenstander inn i enheten.

Ikke bruk sterke vaskemidler til å rengjøre enheten.

Aldri utsett apparatet for ekstremt høye eller lave temperaturer.

Prøv aldri å reparere apparatet selv. Enheten inneholder ingen deler som du kan reparere selv.

NORSK | 21

DELER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skjerm

Knapp

Ladeikon

Armbånd

USB-grensesnitt

Armbånd

INKLUDERER

Bluetooth-skritteller

(med polymerlitiumbatteri)

2 armbånd

Brukerhåndbok

22 | NORSK

2865

1

2

3

4

6

5

DISPLAY

Trinn

Gjeldende klokkeslett

Kalorier forbrukt (kcal)

Gangavstand

Sovemodus (mån-ikonet blinker)

NORSK | 23

BRUK

Bruk første gang:

• Hvis det er første gang du skal bruke denne skrittelleren, må du trykke kort på knappen. Trykk på og hold inne knappen i 5 sekunder. Deretter starter enheten.

Lading:

• Når følgende symbol vises på skjermen, er det for å minne deg på å lade enheten.

• Koble USB-grensesnittet til datamaskinen for å starte ladingen.

• Når enheten lades, ser skjermen slik ut.

Strømsymbolet blinker.

24 | NORSK

• Når følgende symbol vises på skjermen, betyr det at enheten er fulladet.

Sovemodus:

• Du kan ta opp de timene du sover og dine bevegelser under søvn for å gi en forståelse av søvnkvaliteten din.

Å gå inn i hvilemodus, trykk og hold knappen på siden av enheten. Du vil føle en vibrasjon og månikonen ( ) vil blinke på skjermen. Dette indikerer at hvilemodus har begynt.

Når du våkner opp, ut av dvalemodus ved å trykke og holde inne knappen til enheten vibrerer og månikonen forsvinner.

NORSK | 25

Install the App and Pairing:

Med den avanserte Bluetooth 4.0-teknologien kan det mobile eller bærbare utstyret, som er utstyrt med Bluetooth-funksjonalitet i henhold til tekniske spesifikasjoner for BLE samt BLP-protokollen som ble etablert av den globale organisasjonen Bluetooth SIG, motta data om din personlige helse. Det er bare å installere den spesiallagde appen og synkronisere enheten med mobilen eller det bærbare utstyret. Deretter er du klar til å bruke den omfattende helseløsningen som leveres av Luxor.

Appen Luxor Smart Health Companion er tilgjengelig i App Store. Du kan søke deg frem til og installere appen på en iPhone .

Slå på Bluetooth og appen. Kontroller at begge er PÅ når parkoblingen startes.

26 | NORSK

Når skjermen er på, trykker du på og holder inne knappen på skrittelleren i ca. 6 sekunder for å starte parkoblingen.

Symbolet og vises vekselvis på skjermen for å vise at parkoblingen pågår.

Hvis det var vellykket, vises symbolet for vellykket på skjermen.

Hvis det mislyktes, vises symbolet for mislykket på skjermen.

Når parkoblingen er fullført, sendes måledataene til enheten som støtter

Bluetooth 4.0-teknologien.

NORSK | 27

Slik bærer du skrittelleren:

• Bruk metallspennen til å feste armbåndet eller justere lengden på armbåndet.

Ved daglig bruk setter du USB-pinnen inn i enheten.

Bær skrittelleren på samme måte som du bærer en klokke.

• Nå kan du starte målingen.

Merk: Hvis du bærer skrittelleren på venstre hånd, må knappen på skrittelleren vende mot armen. Hvis du skrittelleren på høyre hånd, må knappen på skrittelleren vende mot fingrene.

28 | NORSK

Vise dataene:

• Når skjermen er avslått og det er nok strøm, trykker du på knappen på skrittelleren, så vises det hvor mange kalorier du har forbrent.

Merk: Hvis batterinivået er lavt og skjermen er avslått, vises batterinivået først når du trykker på knappen på skrittelleren.

NORSK | 29

Trykk på knappen på nytt, så vises det hvor langt du har gått.

Når du trykker på knappen enda en gang, vises det hvor mange skritt du har gått.

Når du trykker på knappen en gang til, vises datoen og klokkeslettet på skjermen.

Hvis enheten ikke er i bruk, slås skjermen av etter flere sekunder.

30 | NORSK

VEDLIKEHOLD

Bruk en tørr og myk klut til å tørke av støv.

Bruk en våt og myk klut oppvridd i vann til å tørke av smuss. Bruk deretter en tørr og myk klut til å tørke av enheten.

Du må ikke vaske enheten med vann eller legge den i vann.

Du må ikke bruke drivstoff, skuremidler eller andre kjemikalier til å tørke av smuss. Dette kan forårsake misfarging eller funksjonssvikt.

Du må ikke demontere enheten. Hvis du får problemer, kontakter du kundestøtte.

NORSK | 31

FEILSØKING

Problem

Skjermen vil ikke slå seg på.

Årsak

Mislykket parkobling.

Det er ikke nok batteristrøm.

Løsning

– Bluetooth er PÅ.

– Appen er PÅ.

– Begge enhetene befinner seg innenfor overføringsavstanden for Bluetooth.

Lad enheten.

32 | NORSK

Problem

Unormale måleresultater:

Stor forskjell mellom to nylige målinger.

Årsak

Feil bæremåte gjør at enheten rister på en ujevn måte.

Du har gått mindre enn

10 skritt.

Du subber bortover eller går med tøfler.

Løsning

Bær skrittelleren på riktig måte, og unngå at den rister ujevnt.

Gå ner enn 10 skritt.

Gå på normal måte.

NORSK | 33

Problem

Enheten slår seg av.

Dataoverføring mislyktes.

Årsak

Det er ikke nok batteristrøm.

Bluetooth er AV.

Appen er AV.

Utenfor rekkevidden for Bluetoothmottak.

Løsning

Lad enheten.

Slå PÅ Bluetooth.

Trykk på ikonet for å slå PÅ appen.

Plasser telefonen nærmere enheten.

34 | NORSK

SPESIFIKASJONER

Produktnavn

Mål

LXPM100

20 x 10 x 185 mm

Vekt

Display

Trinn

Kalorier

Vannbeskyttelse

21 g

Mål: 22,4 mm x 5,6 mm

0-120 000 trinn

0-12 000 kcal

IP65

NORSK | 35

Mosjonstid

Batteri

Batteritid

Driftsforhold

Storage

Environment

36 | NORSK

0–23 timer og 59 minutter

3,7 V / 70 mAh polymerlitiumbatteri

7 dager når det er fulladet.

Temperatur: 0°C to 40 °C. Luftfuktighet: ≤90% rel. luftfuktighet. Trykk: 80 kPa ~ 106 kPa.

Temperatur: -20°C to 60°C. Luftfuktighet: ≤90% rel. luftfuktighet.Trykk: 50 kPa ~ 106 kPa.

MILJØ

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet

2012/19/EU. Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØS-landen har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon.

OFFENTLIGE FORSKRIFTER OG SIKKERHET

Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU).

FORBEHOLD

Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell.

NORSK | 37

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the manual carefully and save it for future reference.

Do not expose your activity band to liquid, moisture, humidity, or rain while charging.

Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, paint or insert foreign objects into the unit.

Do not use abrasive cleaners to clean your activity band.

Do not expose the unit to extremely high or low temperatures.

Do not attempt to repair your unit, the unit does not contain any user-serviceable components.

38 | ENGLISH

PARTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Display

Button

Charging Icon

Wrist Cuff

USB Interface

Wrist Cuff

2865

BOX CONTENT

Activity band

(including Lithium polymer battery)

2 extra bands

Instruction manual

1

2

3

4

5

6

ENGLISH | 39

DISPLAY

Symbol Description

Steps

The current time

The consumed calories (kcal)

The walking distance

Sleeping mode (the moon icon blinks)

40 | ENGLISH

OPERATION

First use:

• If it is the first time for you to use this activity band, you need to press the button shortly. Press and hold the button for 5 seconds and then the device will start.

Charging:

• When the display shows the following symbol it reminds you to charge the power.

Connect the USB interface with your computer to finish the charging.

When the device is charging, the display will show as the following picture. The power symbol blinks.

ENGLISH | 41

• The display shows as this illustration when charging is complete.

Sleep mode:

• You can track the hours you sleep and your movement during sleep to help you understand your sleep quality.

To enter sleep mode, press and hold the button on the side of the activity band. You will feel a vibration and the moon icon ( ) will flash on the display, indicating that sleep mode has begun.

When you wake up, exit sleep mode by pressing and holding the button until it vibrates. The moon icon will disappear from the display.

42 | ENGLISH

Install the App and Pairing:

With the advanced Bluetooth 4.0 technology applied, the mobile or portable equipments, which are equipped with Bluetooth function in line with

BLE Technical Specifications as well as BLP Protocol established by global organization Bluetooth SIG, are capable to receive your personal health data. Just simply install the specially-designed app and pair up your activity band with your mobile or portable equipments. Then you may enjoy the comprehensive health solution provided by Luxor.

Download Luxor Smart Health Companion app from App Store. You may search and install the app in your iPhone or iPad. Tap the

Smart Health icon to open the app.

Turn on Bluetooth and the App. Make sure that both are ON when pair-up is proceeding.

ENGLISH | 43

When the display is on, press and hold the button on the activity band about 6 seconds to start pairing.

Symbol and symbol will be shown on the display alternatively, indicating that pairing is proceeding.

If SUCCEED, the symbol “Success!” will be shown on the display.

If FAIL, the symbol “Fail!” will be shown on the display.

The measuring data will be transmitted to your mobile device which supports Bluetooth 4.0 technology when the pairup is successful.

44 | ENGLISH

How to Wear the Activity Band:

• Use the metal buckle to buckle up the wrist cuff or adjust the cuffs length.

For daily wear, you may if you want, insert the wrist cuff which has the

USB icon into the USB interface of the device.

Wear the activity band just like you wear a watch.

• Now you can start your measurement.

Note: If you wear the activity band on the left hand, the button on it must be towards to your arm. If you wear it on the right hand, the button on the pedometer must be towards to the fingertip.

ENGLISH | 45

View the Data:

• When the display is off, and there is enough power, press the button on the activity band and it will show the amount of calories you have burned.

Note: If the battery is low and the display is off, press the button on the activity band and the display will show the battery first.

46 | ENGLISH

Then press the button again, the display will show the distance you have walked.

After that, press the button again and the display will show the steps you have walked.

Then press the button again to show the time.

If there is no operation, the display will turn off after several seconds.

ENGLISH | 47

MAINTENANCE

Use a dry soft cloth to wipe off dust.

Use a wet soft cloth dipped into water and wrung out. Then use a dry soft cloth to dry up the device.

Do not wash the device with water or immerse it in water.

Do not use propellant, abrasive or other chemicals to wipe off dirt.

This can cause discolor or malfunction.

Do not disassemble this device. If you have any problems, please contact the store where you bought the product or your local service center.

48 | ENGLISH

TROUBLESHOOTING

Problem

Display won’t turn on.

Cause

Failure of pairing.

The power is not enough.

Solution

Make sure both Bluetooth and the App is ON.

Make sure the devices are within the transmission distance of Bluetooth v4.0.

Charge the unit.

ENGLISH | 49

Problem

Abnormal measuring results: Huge difference between two recent measurements.

Cause

Unit is located wrong on the arm or has objects around it that shakes. For example accessories.

Less than 10 steps.

Not walking properly

(unusual steps).

Solution

Locate the unit properly on the wrist and take off accessories.

Walk more steps.

Walk in a normal way.

50 | ENGLISH

Problem

The device powers off.

Data transmission failed.

Cause

Low battery.

Bluetooth is OFF.

The App is OFF.

Out of range of

Bluetooth transmission.

Solution

Please charge power in time.

Turn ON the Bluetooth.

Press the icon to turn ON your app.

Place your phone closer to the device.

ENGLISH | 51

SPECIFICATIONS

Product name

Dimensions

LXPM100

20 x 10 x 185 mm

Weight

Display

Steps

Calories

Water Protection

52 | ENGLISH

Approx. 21 g

V.A: 22.4 mm x 5.6 mm

0-120 000 steps

0-12 000 kcal

IP65

Exercise Time

Battery

Batterytime

Working

Environment

Storage

Environment

0-23 hours and 59 minutes

3.7V / 70mAh Lithium polymer battery.

7 days when fully loaded (if used 8 hours a day).

Temperature: 0°C to 40 °C. Humidity: ≤90% RH.

Pressure: 80 kPa ~ 106 kPa.

Temperature: -20°C to 60°C. Humidity: ≤90% RH.

Pressure: 50 kPa ~ 106 kPa.

ENGLISH | 53

ENVIRONMENT

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE Directive

2012/19/EU. This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.

LAW AND SAFETY

This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU).

RESERVATIONS

We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials.

54 | ENGLISH

Download