Utställande företag - Svenska Dyslexiföreningen

advertisement
1
Hennes
Majestät
Drottning
Silvia
Beskyddare av
Svenska Dyslexistiftelsen
Copyright Kungahuset.se
Foto:Alexis Daflos
2
S
venska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har
blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för frågor kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig återigen att läsförmågan varierar stort,
även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare. Sedan förra kongressen 2011 har också mycket nytt och positivt hänt
på forskningsfronten. Vi vet t ex mer om dyslexins genetiska bas och om hur dyslexin yttrar sig i olika språk. Forskningen kring framgångsrik pedagogik har
fortsatt. Vid årets kongress uppmärksammas särskilt läsförståelse och matematiksvårigheter.
Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska
Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna ska få nytta av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för
att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger.
Peter af Trampe
Ordförande i organisationskommittén
Tid och plats
Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus 14-16 augusti 2014. Kontakta MCI AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Anmälan görs på hemsidan www.dyslexiforeningen.se.
Organisationskommittén
Peter af Trampe, docent i allmän språkvetenskap, kommittéordförande, vice ordförande i Svenska Dyslexiföreningen. Gerty Engh, universitetsadjunkt i svenska,
styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Siv Fischbein, professor i specialpedagogik, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Egon Nordman, f. undervisningråd, styrelsesuppleant i Svenska Dyslexiföreningen. Åke Olofsson,
professor i psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Ulrika Wolff, docent i pedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen.
MCI Scandinavia AB
Dyslexikongressen
Box 9611
102 39 Stockholm
[email protected] www.mci-group.com/sweden
Svenska Dyslexistiftelsen
Svenska Dyslexiföreningen
Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g, 113 48 Stockholm
Tel: 08-437 462 39
[email protected], www.dyslexiforeningen.se
3
Torsdag 14 augusti
REGISTRERING KAFFE
Välkomsthälsning av kongresskommitténs ordförande Peter af Trampe
Kongressen öppnas
8.00
9.30
9.45
SBU- rapporten ” Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser”
Stefan Samuelsson
10.05
10.10
Dyslexia Today: Lessons from the Past and Hopes for the Future?
Elena Grigorenko
11.10
11.20
Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6?
Pekka Niemi
Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna
12.20
13.30 Tidlig identifikation af børn med
risiko for læsevanskeligheder.
Läsförståelse i tidig skolålder utveckling och specifika
problem.
Flerspråkiga aspekter på läs- och
skrivsvårigheter.
Anna Steenberg Gellert
14.30 1
Sal 307
Åsa Elwér
2
Eva-Kristina Salameh
3
Sal B
FL
14.40 Pedagogisk utredning av läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.
Gunilla Salo
15.40 6
Sal C
FL, Gr, Gy
Sal A
FL, Gr
Naming, ordafkodning og læseforståelse: Hvorfor er der en
sammenhæng og hvad kan den
bruges til?
Mads Poulsen
7
Sal 307
FL, Gr
Dyslexi och hjärnans vita
substans.
Gr
Reading difficulties from birth
to adolescence: early predictors
and links to motivation and wellbeing.
Minna Torppa
4
Sal 202
A
Identifying dyslexia in multilingual learners.
Hur kan man mäta läsförståelse?
Om utveckling av olika läsprov.
Berätta tillsammans.
Anne Margaret Smith
8
Sal B Gr, Gy, Vux
Ann-Katrine Risberg
9
Sal A
Astrid Frylmark
10
Sal 202
Gr
Torkel Klingberg
5
Sal C
A
FL, Gr
Kaffe - tillfälle att se på utställningarna
16.10 I affekt kan man inte tänka – om
psykologiska faktorers betydelse
för hur man lyckas i matematik.
Gun Axelsson
17.10 11 Sal 202 FL, GR, Gy, Vux
Att bedöma elevers läsförståelse
- jämförelse av bedömningsdiskurser i svensk och kanadensisk
skola i grundskolans mellanår.
Barbro Westlund
12
Sal A
Gr
Flerspråkig kartläggning av
avkodning och läsning.
Elisabeth Lindén
13
Sal B
Gr, Gy
En strukturerad metod för läsoch skrivundervisning på engelska och verktyg som kan underlätta engelsk-undervisningen.
Malin Holmberg
14
Sal 307
Gr
Dysleximingel i Folkets Hus efter föreläsningarnas slut
Teckenförklaring:
4
FL = Förskola och lägre årskurser
Gr = Grundskola
Gy = Gymnasium
Vux = Vuxenutbildning
A = Allmänt
Ungdomars och vuxnas läsförmåga - resultat av PIAAC 2012 i
ett utvecklingsperspektiv.
Mats Myrberg
15
Sal C
A
Fredag 15 augusti
8.30
Dyscalculia - the neglected learning disorder
Karin Landerl
9.30
9.40
Bedre leseforståelse: Hvilke tiltak har effekt?
Monica Melby-Lervåg
10.40
Kaffe - tillfälle att se på utställningarna
11.20 Från joller till bokstäver.
Francisco Lacerda
12.20 16
Sal 307
FL
Intensiverte pedagogiske tiltak
på skolens mellom- og ungdomstrinn når det har låst seg med
lesingen.
Bente Hagtvet
17
Sal C
Gr, Gy
Tre modeller för undervisning i
läsförståelse. Vad säger forskningen?
Monica Reichenberg
18
Sal A FL, Gr, Gy
Students with mathematical learning difficulties. Who are they?
How to support their mathematics learning?
Pirjo Aunio
19
Sal 202
FL, Gr
Koncentrationssvårigheter och
dyslexi.
Björn Kadesjö
20
Sal B
A
Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna
13.30 Early identification and prevention of difficulties of learning to
read.
Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning.
Effekter av tidig fonologisk träning: Olika aspekter av fonologisk förmåga och deras betydelse
för den tidiga läsningen.
Ulrika Wolff
22
Sal A
FL,Gr
Projekt VIS - udvikling af praksisformer og lærerkompetencer,
der kvalificerer skolens faglige
læseundervisning.
Elisabeth Arnbak
23
Sal 307
Gr
Betydelsen av kön i läsinterventioner Peggy Telldahl
Multimodalt material. Vilken roll
spelar dyslexi för uppfattandet av
text och bild? Eva Wennås Brante
14.40 Språkutvecklande undervisning.
Interventionsstudie med syfte att
främja läsinlärningen hos barn
som kämpar med sin läsning.
Språk- og leseutvikling på
mellomtrinnet – en balansert
tilnærming.
Hemfaktorers betydelse då det
gäller läs- och skrivsvårigheter.
Resultat från 37 länder.
Margareta Sandström
15.40 26
Sal A
Linda Fälth
27
Sal 307
Jørgen Frost
28
Sal C
Interventionsstudie i matematik
i förskoleklassen - effekter av tio
veckors strukturerade aktiviteter
och lekar kring tal och räkning.
Görel Sterner
29
Sal 202
FL
Matematiksvårigheter hos barn:
Funktionella svårigheter och
underliggande neuro-kognitiva
orsaker
Ulf Träff
34
Sal 202
Gr, Gy
Tro, hopp och dyslexi. Vuxenuppföljning av Kronobergsprojektet.
Heikki Lyytinen
Sal C
14.30 21
A
FL, Gr
FL
Gr
24
Sal 202
Karin Taube
25
Sal B
Vux
Jan-Eric Gustafsson
30
Sal B
A
Kaffe - tillfälle att se på utställningarna
16.10 Språket i alla ämnen - om att förändra undervisningen och möta
alla barn/elever.
Framgångsrik läs- och skrivpedagogik. Ett samspel mellan
teori och praktik
Maud Nilzén
17.10 31
Sal B
Catharina Tjernberg
32
Sal C
FL, Gr
Gr
Early identification or broken
promisis? A comparison of literacy assesment performance in
112 Swedish third graders
Birgitta Herkner
33
Sal 307
Anna Fouganthine
35
Sal A
A
5
Lördag 16 augusti
8.30 Språkarbeidet i leseopplæringen.
Har vi tatt ”The simple view of
reading ” på alvor eller har vi
glemt forståelsekomponenten?
Sol Lyster
9.30 36
Sal 307
FL, Gr
Ögonrörelser kan förutsäga individuella lässvårigheter.
Tidsenliga alternativa verktyg
vid läs- och skrivsvårigheter.
Multiple deficits perspective on
neurocognitive risk factors of
reading difficulties.
Mattias Nilsson
Gustav Öqvist-Seimyr
37
Sal 202
Johanna Kristensson
38
Sal A L, Gr, Gy, Vux
Paavo H.T Leppänen
39
Sal B
9.40 The role of behavioral self-regulation in learning to read:
A two-year longitudinal study of
Icelandic pre-school children.
Freyja Birgisdottir
Sal 307
FL, Gr
10.40 41
Handlingsplan för språk-, läsoch skrivutveckling i ett 1-16 års
perspektiv – enligt Halmstads
kommun.
Erica Eklöf/Johanna Kristensson
42
Sal C
FL, Gr
Alternativa verktyg och studieteknik för elever med läs- och
skrivsvårigheter.
Vad har 25 år med Läsutveckling
Kronoberg lärt oss?
Åsa Öfors
43
Sal A
Christer Jacobson
44
Sal 202
FL, Gr
Gr, Gy
Gr
A
Kan man ”läsa och skriva” med
hjälp av appar? En uppföljningsstudie av 20 elever i grundskolan.
Idor Svenson
40
Sal C
Vux
Läs- och skrivsvårigheter hos
personer med intellektuella funktionsnedsättningar : Dyslexi eller
något annat?
Jakob Åsberg
45
Sal B
Gr, Gy, Vux
Kaffe - tillfälle att se på utställningarna
11.20
Hedersordförande Marianne Bernadotte delar ut stipendier ur sin Stipendiefond för Dyslexiforskning och Dyslexipedagogik.
Stipendiaterna informerar kortfattat om sin verksamhet.
12.00
Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna
13.10
Is learning to read and spell really harder in English? Evidence from cross-linguistic studies.
Marketa Caravolas
14.10
14.20
En integrerad bild av dyslexins biologi.
Juha Kere
15.20
Avslutning av Svenska Dyslexistiftelsens ordförande Siv Fischbein
6
Presentation av föreläsare
Elisabeth Arnbak er lektor ved
Center for Grundskoleforskning,
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Danmark.
Dr Pirjo Aunio is a professor in
special education at the University
of Helsinki, Finland. Her research
interests are The development of
mathematical skills, Learning difficulties in mathematics, Assessment
and intervention tools for struggling learners and Cross-cultural and
multi-cultural aspects of learning.
She is currently the head of a ThinkMath-project which is a Finnish public web-based information service
for educators. It provides intervention materials related to children’s
mathematical learning difficulties.
Gun Axelsson är doktorand vid
Stockholms universitet. Hon är
både forskare och praktiker. Som
folkskollärare, speciallärare och
gymnasielektor i matematik och
psykologi har hon undervisat på alla
nivåer i det svenska skolsystemet.
Under hela sin långa lärargärning
har hon bedrivit akademiska studier
parallellt med arbetet och därmed
haft möjlighet att utgöra en länk
mellan den akademiska och den tillämpade praktikens världar, där hon
försökt att förena kompetens både
från det naturvetenskapliga (matematiken) och det beteendevetenskapliga (psykologin) området.
Dr. Freyja Birgisdottir is an associate professor at the School of
Education at the University of Iceland. Her main research interests lie
in the development of language and
literacy and how these skills relate
to other aspects of development,
such as self-regulation. She has participated in both domestic and international research projects in her
field, and is currently the principal
investigator in a large scale study
conducted in collaboration with the
Icelandic Educational Testing Institute on the role of basic reading
skills and self-regulated learning in
Icelandic students’ performance on
the PISA reading comprehension
assessment. Other ongoing research
projects include a longitudinal study exploring the predictive role of
early self-regulation, phonological
and oral language skills in different
aspects of literacy and a longitudinal investigation of the link between
self-regulation, motivation, gender
and literacy among adolescents.
Marketa Caravolas obtained her
PhD at McGill University, Montreal, where she studied with Maggie
Bruck on cross-linguistic studies of
phonological awareness and literacy
development. She completed a post
doc at the University of York, UK,
with Maggie Snowling and Charles
Hulme, with whom she still collaborates. She took up a Lectureship
at the University of Liverpool in
the late 1990s. Since 2008, she has
been the Director of the Miles Dyslexia Centre and Senior Lecturer in
Psychology at Bangor University.
Her research interests are in deve-
lopmental psycholinguistics and
early literacy, phonological development in the context of alphabetic
literacy, cross-linguistic investigations of language-general and language-specific factors in reading and
spelling development in typical and
dyslexic populations.
Erica Eklöf arbetar som specialpedagog samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun.
I kommunen driver hon bl.a. arbete
kring läsförståelse och lässtrategier
i ett ämnesövergripande perspektiv
samt utveckling av skolbibliotek.
Åsa Elwér är kognitionsvetare och
doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Där undervisar
hon om läsning och statistik på lärar- och speciallärarprogrammen.
Åsa bedriver sin forskning om
läsförståelseproblem inom ramen
för ett stort internationellt tvillingprojekt under ledning av professor
Stefan Samuelsson.
Anna Fouganthine är fil.dr i specialpedagogik och verksam vid Linnéuniversitetet. Hon har mångårig
erfarenhet som lärare och speciallärare på grundskolans alla stadier.
Hon disputerade 2012 med avhandlingen ”Dyslexi genom livet”, som
baserar sig på en longitudinell studie.
Jørgen Frost Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Med sin bakgrunn som spesialpe-
dagog og skolepsykolog har hans
forskning især beskjeftiget seg med
hvordan skolen best mulig tar vare
på elever med språk- og lesevansker. Her har det forebyggende arbeidet fylt mye, og med det hvordan
læreren i klasserommet best mulig
klarer å håndtere elever med forsinket språk- og leseutvikling. Han har
gitt ut flere bøker på bl.a. svensk
om kvalitet i leseopplæringen og
dessuten publisert mange artikler
nasjonalt og internasjonalt om sin
forskning.
Astrid Frylmark är logoped med
mångårig erfarenhet av barn med
språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat
inom såväl kommun som landsting,
bl.a. som chef för Länslogopedin
vid Akademiska sjukhuset. Sedan år
2007 är hon verksam i eget företag
med inriktning på fortbildning av
pedagoger och vårdpersonal samt
förlagsverksamhet. Astrid Frylmark arbetar också med utredning,
diagnostisering och behandling av
språk-, tal-, och röststörningar.
Linda Fälth är fil.dr i pedagogik
och verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. I grunden är hon 1-7
lärare med specialpedagogexamen.
Hon har drygt 15 års erfarenhet av
läraryrket, både som klasslärare
och speciallärare främst i de lägre
årskurserna. Hennes forskningsområde är läs- och skrivsvårigheter,
framförallt åtgärdssidan. Hon deltar
i flera forskningsprojekt med olika
interventionsstudier för att främja
läsutvecklingen både hos barn och
vuxna.
Elena Grigorenko Dr. Elena L.
Grigorenko received her Ph.D. in
general psychology from Moscow
State University, Russia and her
Ph.D. in developmental psychology
and genetics from Yale University,
U.S.A. Currently, Dr. Grigorenko
is the Emily Fraser Beede Professor of Developmental Disabilities,
Child Studies, Psychology, and
Epidemiology and Public Health
at Yale (USA) and Adjunct Senior Research Scientist at Moscow
City University for Psychology
and Education (Russia). Dr. Grigorenko has published more than 350
peer-reviewed articles, book chapters, and books. She has received
multiple professional awards for
her work and received funding for
her research from the NIH, NSF,
DOE, USAID, Cure Autism Now,
the Foundation for Child Development, the American Psychological
Foundation, and other federal and
private sponsoring organizations.
Dr. Grigorenko has worked with
children and their families in the
U.S. as well as in Africa (Kenya,
Tanzania and Zanzibar, the Gambia,
and Zambia), India, Saudi Arabia,
and Russia.
Jan-Eric Gustafsson är professor
vid Institutionen för Pedagogik och
Specialpedagogik vid Göteborgs
universitet. Hans forskning har rört
frågor om individuella förutsättningar för utbildning, med särskilt
7
fokus på kognitiva förmågor. Han
har också studerat effekter av utbildning med avseende på kunskaper och färdigheter, och på andra
utfall.
Bente E. Hagtvet er professor ved
Institutt for spesialpedagogikk, ved
Universitetet i Oslo. Hun har deltatt
i en rekke forskningsprosjekter om
forebygging og avhjelping av leseog skrivevansker: i barnehagen,
begynneropplæringen i lesing og
skriving, samt på mellom- og ungdomstrinnet. På dyslexikonferansen
vil hun presentere funn fra The Oslo
Longitudinal Study of Dyslexia
(OSLD). 140 barn med familært
betinget risiko for dysleksi ble fulgt
fra de var 2 år til mellomtrinnet. Av
disse fikk ca 40% lese- og skrivevansker, og de fleste av disse strevde
med ordavkodingen så sent som på
sjette årstrinn. I foredraget presenteres erfaringer og resultater fra et
delprosjekt der en gruppe barn med
store lese- og skrivevansker fikk et
intensivert tiltak i form av et lesekurs på 10 uker. Det blir gjort rede
for tiltakets innhold, gjennomføring
og resultater/erfaringer.
Malin Holmberg är lärare på läsoch skrivforum – en specialpedagogisk enhet vid vuxenutbildningen i
Kungälv. Malin har i 15 år arbetat
med särskild undervisning i svenska
och engelska för vuxenstuderande
med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och hon är författare till läromedelspaketet HELP Start. Vid den
nordiska kongressen om dyslexipe-
8
dagogik i Stockholm 2011fick Malin Holmberg Marianne Bernadottes
pris ”för sina betydelsefulla insatser
för att ha utvecklat metoder för undervisning i engelska för personer
med dyslexi”.
Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitet, Växjö. Han är verksam i
Läsutveckling Kronoberg sedan
1987 och har där bl. a följt en grupp
lässvaga barn från åk 2 till vuxen
ålder. Christer arbetar med läsforskning och undervisning med fokus på
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Björn Kadesjö är barnläkare. Han
var i många år verksam som skolöverläkare i Karlstad och är sedan
år 2000 överläkare vid enheten för
barnneuropsykiatri vid Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus
i Göteborg. Björn är med. dr. och
forskare vid Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och
fysiologi, Göteborgs Universitet där
han undersöker barn med utvecklingsavvikelser, framför allt adhd.
Han är sakkunnig i barnfrågor på
Socialstyrelsen och har bland annat
arbetat med vägledning för barnhälsovård och elevhälsa. Han är också
författare till boken Barn med koncentrationsvårigheter.
Juha Kere är professor i molekylärbiologi vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, och överläkare vid
Kliniskt forskningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Hud-
dinge. Han är också gruppledare
vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för sjukdomsgenetik,
medlem i Helsingfors Biocentrum
vid Universitetet i Helsingfors och
forskningsledare vid Karolinska Institutets Biobank.
Torkel Klingberg är professor i
kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning har
bl.a. syftat till att kartlägga hjärnans
funktioner när en person utför olika
mentala uppgifter. Han har fått flera
pris för sin forskning och valdes
2012 in i Nobelförsamlingen. Han
är författare till böckerna: ”Den
översvämmade hjärnan: en bok om
arbetsminne, IQ och den stigande
informationsfloden” och ”Den lärande hjärnan”.
Johanna Kristensson arbetar
som logoped samt språk-, läs- och
skrivutvecklare inom Halmstads
kommun. Hon arbetar även deltid
för Oribi AB med utveckling av
rättstavningsstöd för datorer och
läsplattor. Sedan ett par år tillbaka
driver hon bloggen ”Logopeden i
skolan” med fokus på språk, dyslexi, tidsenliga alternativa verktyg
och skolutvecklingsfrågor.
Francisco Lacerda är professor i
fonetik vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hans
forskning är främst inriktad på
barns talspråksutveckling. Han är
bl.a. engagerad i projektet SPRINT,
som studerar på vilket sätt ett föräldrastödsprogram kan bidra till
barnets språkutveckling, och senare
även läs- och skrivutveckling, och
i projektet LATTE, som studerar
barnets lateralisering vid talspråksutveckling.
Karin Landerl is working on the
neuro-cognitive foundations of
typical and atypical reading development. She is also interested in
reading acquisition and dyslexia in
different orthographies and her research helped to identify important
differences between English and
more consistent orthographic systems. She was also involved in a
number of dyslexia intervention
studies. Her work is internationally
recognized.
Paavo H.T. Leppänen, PhD, is Professor of psychology and dyslexia
research at the Department of Psychology at University of Jyväskylä,
and the chair of the executive team
of Jyväskylä Research Forum of
Learning Difficulties (ForLearning).
He conducts and directs research in
the field of developmental cognitive
neuroscience. His research themes
include dyslexia, language difficulties, and problems in foreign/
second language learning, their risk
factors and training methods, and
neurocognitive processes of text
and online reading. He has long experience with brain research using
event-related potential (ERP) and
behavioural research methods with
infant, child and adult populations.
Elisabeth Lindén är rådgivare på
Specialpedagogiska Skolmyndigheten och arbetar med frågor om
flerspråkighet och dyslexi. Hon har
under hösten 2013 skrivit en masteruppsats om vad det flerspråkiga
kartläggningsmaterialet kan bidra
med i skolorna.
Solveig-Alma Halaas Lyster er
professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet
i Oslo. Hun har lang erfaring som
lærer, spesialpedagog og logoped
og hun fullførte sin doktorgrad i
1996 med avhandlingstemaet ”Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention
promoting metalinguistic abilities”.
Hennes forskning er knyttet til et
bredt spekter av forhold og faktorer som påvirker barns lese-og
skriveutvikling og hennes fokus har
særlig vært rettet mot pedagogiske
og spesialpedagogiske virkemidler
og tiltak som kan hindre at vansker
utvikler seg. Hun har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt , alene eller i samarbeid
med kollegaer fra dysleksi/lese-og
skrivevanskefeltet.
Heikki Lyytinen is Professor of
Developmental Neuropsychology,
Department of Psychology and
Chair of the Boards of Agora Human Technology Centre of Jyväskylä University, Niilo Mäki Institute.
He is engaged in several large-scale
projects and is i.g. responsible PI
of the Jyväskylä Longitudinal stu-
dy of Dyslexia and of Comenius
FLUENT - A Science-based tool
for training fluency in literacy for
teachers and learners.
Monica Melby-Lervåg er Professor ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og arbeider primært med forskning knyttet
til språk- og leseutvikling. Hon har
også vært spesielt interessert i temaer knyttet til arbeidsminne, og har
blant annet publisert en systematisk
oversikt av effekten fra arbeidsminnetrening.
Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot läs- och
skrivsvårigheter samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen.
Pekka Niemi är professor emeritus i psykologi vid Åbo universitet.
Hans forskningsområden är nybörjarläsning och svårigheter som hör
ihop med nybörjarläsning.
Mattias Nilsson disputerade i datorlingvistik vid Uppsala universitet
2012. Som forskarstuderande arbetade Mattias med att utveckla nya
analysmetoder för att bättre förstå
ögonrörelsekontroll vid läsning. I
avhandlingen presenterades en datorbaserad modell av läsögonrörelser som uppvisar flera likheter med
mänskligt
ögonrörelsebeteende.
Modellen bygger på datadrivna
metoder och implementerades med
maskininlärningsteknik. Som del
av forskargruppen på Bernadotte-
laboratoriet har Mattias fortsatt att
undersöka ögonrörelser, nu med
särskilt fokus på relationen mellan ögonrörelser och neurologiska
funktionsnedsättningar.
Maud Nilzén Maud Nilzén har arbetat som lågstadielärare i många
år och sedan mitten på 90-talet som
specialpedagog. Sedan 2008 arbetar hon övergripande i en Stöd- och
utvecklingsenhet i Kungälvs kommun och driver språkutveckling i
kommunen från förskolan till åk
9. Hon arbetar också i styrgruppen
för Västra Götalands språkutvecklare och i referensgruppen NCS på
Skolverket. Hon har arbetat fram
en Handlingsplan för god språk-,
läs- och skrivutveckling som gäller
i hela kommunen.
Mads Poulsen er ph.d. og lektor
i psykolingvistik ved Institut for
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Han
forsker i de sproglige forudsætninger for læseudvikling.
Monica Reichenberg är professor
i allmän didaktik vid Institutionen
för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och gästprofessor i utbildningsvetenskap
vid Högskolan i väst.
Ann-Katrine Risberg är speciallärare och verksam vid Åbo Akademi
Vasa. Hon utreder barn och vuxna
med läs- och skrivsvårigheter samt
koordinerar och leder olika utvecklingsprojekt. De senaste åren har
hon tillsammans med Kjell Staffans
och Nea Kronberg utvecklat material för kartläggning av läsförståelse
i årskurserna 2, 3 och 5.
Eva-Kristina Salameh är leg. logoped och med.dr. Hon har sedan
70-talet arbetat med flerspråkiga
barn vid logopedmottagningen vid
Skånes universitetssjukhus i Malmö, där hon byggt upp Språkens
Hus. Hon disputerade 2003 med avhandlingen “Language impairment
in Swedish bilingual children –
epidemiological and linguistic studies”. Hon är en av auktoriteterna
i landet då det gäller språkstörning
i kombination med flerspråkighet
och är medförfattare till flera böcker
om språkutveckling och språkstörningar.
Gunilla Salo är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten
och arbetar med dyslexifrågor i
form av kurser, nätverk och samverkan. Hon har varit projektledare
för framtagandet av stödmaterialet
för pedagogisk utredning. Gunilla
Salo är även redaktör för Svenska
Dyslexiföreningens tidskrift ”Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter”.
Stefan Samuelsson är professor i
specialpedagogik vid Linköpings
universitet och har varit ansvarig
för ett flertal forskningsprojekt där
han har studerat läs- och skrivsvårigheter. Han har bland annat
studerat förekomsten av läs- och
skrivsvårigheter bland intagna
inom kriminalvården och hos barn
som föds med mycket låga födelsevikter. Stefan Samuelsson är också
ansvarig för den skandinaviska delen av ett omfattande internationellt
tvillingprojekt där man studerar genetiskt och miljömässigt inflytande
på barns språkutveckling och tidiga
läs- och skrivinlärning.
Margareta Sandström är professor
i didaktik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet.
Hon har tidigare varit språklärare i
många år. Hennes forskning rör sig
omkring lärare-elevkommunikation
med speciellt fokus på andraspråksinlärare samt elever med språkliga
svårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Anne Margaret Smith works at
Cumbria University, both as an academic support tutor and a teacher
educator. She also runs ELT well,
a company that combines the fields
of language teaching and dyslexia
support. Her research concerns the
impact of specific learning differences on multilingualism.
Anna Steenberg Gellert Ph.d.stipendiat ved Københavns Universitet, cand.mag. i audiologopædi og
dansk som fremmed- og andetsprog
har deltaget i udvikling og afprøvning af en række testmaterialer,
herunder dynamiske test til børn og
voksne. Hon har skrevet artikler om
læsning og læsevanskeligheder og
undervist i disse emner på universiteter og efteruddannelsesforløb og
har undervist ordblinde og udgivet
læseundervisningsmateriale.
Görel Sterner är doktorand och
projektledare vid Nationellt centrum
för matematikutbildning, Göteborgs
universitet. Hennes bakgrund är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog i grundskolans åk 1-6.
Tillsammans med Ingvar Lundberg
har hon skrivit forskningsöversikter
om dyskalkyli och om sambanden
mellan läs- och skrivsvårigheter
och lärande i matematik.
Idor Svensson är leg. Psykolog och
docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, Växjö. Han arbetar med
forskning, undervisning och handledning inom områdena läs- och
skrivsvårigheter och dyslexi samt
utvecklingspsykologi. Han utreder
också studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet
samt handleder personal inom skola
och barnomsorg.
Karin Taube är professor emerita i
pedagogiskt arbete vid Institutionen
för språkstudier Umeå universitet.
Hon var tidigare professor i pedagogik vid i specialpedagogik vid
Högskolan i Kalmar, nationell projektledare för PISA 1998-2005 och
nationellt ansvarig för läsförståelse inom PISA 1998-2009. Karin
Taube är föfattare till populärvetenskapliga böcker om barns läs- och
skrivutveckling för verksamma och
blivande lärare.
9
Catharina Tjernberg är filosofie
doktor i specialpedagogik, läromedelsförfattare, specialpedagog,
lärare och lektor. Hon är specialpedagog på Örsundsbroskolan i
Enköpings kommun, skolan som
2010 fick mottaga Bertil Hults pris
för sitt arbete med att hjälpa elever
med dyslexi att utveckla en positiv
läs- och skrivprocess. Hon arbetar
också som läs- och skrivutvecklare
i Enköpings kommun.
Minna Torppa is an adjunct professor in developmental psychology. Currently she works as a senior researcher in the Department
of Teacher Education, University
of Jyväskylä, Finland. Her research
has involved reading development
and dyslexia, reading comprehension, effects of home environment
on child development, familial risk
for dyslexia, and cognitive and
motivational predictors of reading
and spelling. Her current interest
continues to include reading development but the research focus
has broadened towards the links of
learning difficulties to well-being
and psychosocial functioning, to
educational marginalization, and
to reading skills of adolescents and
adults.
Ulf Träff är biträdande professor i psykologi vid Linköpings
universitet. Hans huvudsakliga
forskningsintresse är inom området matematikutveckling och matematiksvårigheter hos barn. Forskningen gäller bl.a. att kartlägga de
10
funktionella svårigheter som barn
med matematiksvårigheter uppvisar, samt identifiera underliggande
orsaker till detta och att utveckla
och empiriskt pröva interventionsprogram som syftar till att befrämja
barns tidiga utveckling och lärande
i matematik, samt förebygga framtida matematiksvårigheter hos barn.
Barbro Westlund är lärarutbildare,
läroboksförfattare och universitetslektor vid Stockholms universitet.
Avhandlingsområdet är pedagogisk
bedömning av elevers läsförståelse
ur ett internationellt perspektiv.
2009 utkom boken ”Att undervisa
i läsförståelse - lässtrategier och
studieteknik” (Natur & Kultur) och
2010 bidrog hon med en artikel
i antologin ”Bedömning i och av
skolan. Praktik, principer och politik” (Studentlitteratur).
Ulrika Wolff är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid
Göteborgs universitet. Hon är även
styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen.
Jakob Åsberg är pedagog och fil.
dr.i psykologi. Han forskar vid Göteborgs universitet om skriftspråklig
och kommunikativ utveckling hos
barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar,
såsom autism, ADHD och Downs
syndrom. I sitt föredrag kommer
han att redogöra för en del av denna
forskning. Han kommer även att
argumentera för att resultaten från
sådan forskning potentiellt har stor
betydelse för hur vi definierar och
diagnosticerar dyslexi.
Åsa Öfors är specialpedagog på
Tyresö Skoldatatek & Språkotek.
Hon har mångårig erfarenhet av att
använda alternativa lärverktyg i undervisningen av elever i grundskola
och gymnasium. I sitt arbete på
Skoldatateket stöttar hon elever och
pedagoger i arbetet med att få verktygen att fungera i skolvardagen.
Gustav Öqvist-Seimyr är forskare
i ögonrörelsemätning och läsning
vid Karolinska Institutet. Han är
datorlingvist från Språkteknologiprogrammet vid Uppsala Universitet och disputerade 2006 på en
avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner. Gustafs forskning syftar
till att mäta och analysera ögonrörelser för att bättre förstå hur synen
fungerar under vanliga betingelser
såsom läsning, tolkning av bilder,
igenkänning av ansikten, med mera.
Forskningen bedrivs på Sigvard och
Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnögonvård vid S:t
Eriks Ögonsjukhus. Gustaf är även
en av grundarna till Precodia AB
som tar fram interaktiva läsverktyg
för dyslektiker och andra som har
svårt att läsa.
Utställande företag
Askunge Förlag AB
Bokverkstan Förlag AB
Centrum för lättläst
Dyslexiförbundet FMLS
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Gullow Förlag
Hogrefe Psykologiförlaget
Inläsningstjänst AB
Karin Ohlis Firma
Kod-Knäckarna, ideell förening
Natur & Kultur
Nypon förlag
OrdAF AB
Oribi AB
Pearson Assessment
Sanoma Utbildning
SBU
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Studentlitteratur
Svensk Talteknologi AB
Svenska Dyslexiföreningen
Svenska Dyslexistiftelsen
MV-Nordic
Deltagarbevis
Ett deltagarbevis kommer på begäran att delas ut till varje registrerad deltagare.
Utställning
En utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen. Kontakta
MCI för ytterligare information.
Socialt program
Dysleximingel
Alla deltagare önskas välkomna till mottagningen i Folkets Hus den 14 augusti
2014 när dagens sessioner avslutats. Minglet ingår i deltagaravgiften.
Middag på restaurang Piperska Muren
På kvällen fredagen den 15 augusti 2014 ordnas en middag på restaurang
Piperska Muren som ligger på Scheelegatan 14 centralt på Kungsholmen i
Stockholm. Avnjut en smakrik middag med dryck i denna fina miljö för SEK
570 inkl. moms. Anmälan till middagen görs i anmälningsformuläret till kongressen.
Hotellbokning
Hotellrum kan bokas via anmälan. MCI har reserverat rum för kongressdeltagare på ett flertal hotell i Stockholms innerstad, alla med bekvämt gångavstånd
till Folkets Hus.
Avbokning av hotellrum
För avbokning/ändring av hotellnätter fram till och med den 10 juni 2014 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 400 kr för varje avbokad/ändrad rumsnatt. Vid avbokning därefter kan tyvärr ingen återbetalning
göras.
Praktiska upplysningar
Registrering i Stockholm
Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar 14 augusti 08.00 i
Folkets Hus. Registreringen kommer att vara öppen under kongressperioden.
Namnskylt
Din namnskylt ger dig tillträde till föreläsningarna och är en värdehandling.
Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära namnskylten under kongressen samt
under övriga aktiviteter och sociala evenemang.
Flygbuss från Arlanda flygplats
Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholms Central avgår var 10-15:e
minut. Resan tar ca 45 minuter och kostar SEK 99 (dec 2013).
Snabbtåg från Arlanda flygplats
Snabbtåget Arlanda Express tar dig från Arlanda till Stockholms Central på
strax under 20 minuter. Resan kostar SEK 260 enkel (dec 2013).
Taxi från Arlanda flygplats
Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar cirka SEK 520
(dec 2013). Gör alltid upp ett fast pris med chauffören före avfärd.
Flygbuss från Bromma flygplats
Flygbussar från Bromma Flygplats till Stockholms Central tar ca 20 minuter
och kostar SEK 85 enkel (dec 2013).
Stockholm City Conference Centre (CCC) Folkets Hus har adress Barnhusgatan 12-14 vid Norra Bantorget, 10 minuters promenad från Stockholms
Centralstation och Cityterminalen.
Hemsida
Besök hemsidan www.dyslexiforeningen.se för den senaste informationen om
kongressen. Där meddelas också eventuella programändringar.
11
Svenska Dyslexistiftelsen
Svenska Dyslexiföreningen
Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g.
S-113 48 Stockholm
Telefon 08-437 462 39
[email protected]
www.dyslexiforeningen.se
12
Kongressekretariat
MCI Scandinavia AB
Dyslexikongressen
Box 9611
S-102 39 Stockholm
[email protected]
www.mci-group.com/sweden
Download