Instruktionsbok Bison 6000

advertisement

2 Förord

Innehållsförteckning / Index

6 Måttangivelser

7 Mått och serienummer kran / Dimensions and identification serialnumber crane

8

9

Ventilpaketets funktioner / Valve package's features Kranman 330 / 30-50

Ventilpaketets funktioner / Valve package's features Kranman 30-60

10 Instruktioner

11 Instruktioner

12 Instruktioner

13 Smörjpunkter Bison 6000 / Greaspoint Kranman Bison 6000

14 Bärgningsvinsch

15 Smörjpunkter kran 330, 30-50, 30-60 / Greaspoint Kranman 330, 30-50, 30-60

16 Bruk av Dollyvagn

Förord

Bison 6000 tillverkas av Kranman AB.

Innan du tar maskinen i bruk, bör du göra dig väl bekant med dess funktioner och handhavande.

Detta gör du lämpligast genom att noga läsa igenom denna instruktions bok och samtidigt, steg för steg, praktiskt se på maskinen var det olika inställningarna, justeringarna ect skall utföras.

För att underlätta för dig själv, och för att undvika missförstånd i samband med service– och

Reservdelsfrågor, bör du anteckna maskinens typbeteckning samt serienummer och tillverkningsår.

Dessa uppgifter finns samlade på typskylten på hydraultanken under huven.

Bison 6000 manufactured by Kranman AB.

Foreword

Before you take the machine in use, you should make yourself familiar with its features and operation. This is done most conveniently by carefully read this instruction book and at the same time, step by step, practical view of the machine was the different settings, ect adjustments to be made.

To make it easier for yourself, and to avoid confusion related to service and

Spare questions, note the machine designation and serial number and year of manufacture.

These data are collected on the rating plate on the hydraulic reservoir under the hood.

Tillverkningsnummer kran

Tillverkningsnummer

Bison 6000

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

2.















Säkerhet / SAFETY

Läs alla säkerhetsregel och följ dom noga. Undviker man följa reglerna kan det leda till att man tappar kontroll över maskinen vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall på förare eller andra samt skador på egendom och utrustning.

Read all safety rules and follow them closely. Avoid following the rules, it can lead to losing control of the machine, which can lead to serious injury or death to the driver or others, or damage to property and equipment.

Allmänt /

General

Ingen plats för medpassagerare.

There is no room for passengers.

Åskådare får inte vistas inom maskinens arbetsområde. Riskzon 20m.

Spectators are not allowed in the work area. Dangerzone 20m.

Ha alltid stödbenen nere vid användning av kranen.

Use the outriggers when using the crane.

Överlassa aldrig axslar, bromsar, chassi.

Over Rating never axles, brakes, chassis.

Överlasta inte ensidigt genom felstuvning av lasten eller genom körning på stubbar eller liknade.

Do not overload unilaterally by wrong loading of cargo or by running on stumps or similar.

Montera inte hjul eller däck som inte är tillåtna av kranman AB.

Do not mount the wheels or tires that are not authorized by kranman AB.

Reklamation omfattar inte slitage eller otillåtna ändringar. För att bibehålla Maskinens drift– och trafiksäkerhet utföras efter dom angivna intervallerna.

Åtgärdandet av fastställda brister och service eller utbytes av slitage skall överlåtas till en Kranman AB























Vid montering av reservdelar ska ovillkorligt Kranman AB original delar användas.

Vid användning av andra reservdelar än Kranman AB originaldelar upphör garantin att gälla.

Complaint does not cover wear or tampering. To maintain the machine's operation and traffic safety performed after judgment specified

intervals.

The correction of identified deficiencies or replacement or service of wear will be transferred to a Kranman AB approved service center.

When mounting the spare parts shall unconditionally Kranman AB Genuine Parts used.

The use of spare parts other than Kranman AB original parts will void the warranty.



Säkerhetsföreskrifter / Safety regulations

Operatören måste vara väl införstådd med innehållet i instruktionsboken innan arbete med maskinen påbörjas

The operator must be familiar with the contents of the instruction manual before using the machine starts

Försäkra er om att alla instruktioner följs

Ensure that all instructions are followed

Endast tränade eller erfarna förare får lov att köra maskinen.

Only trained and experienced drivers are allowed to operate the machine.

Använd alltid hjälm

Always wear a helmet

Använd skyddsutrustning.

Wear protective equipment

Låt aldrig minderåriga använda maskinen.

Never allow minors to operate the machine.

Använd aldrig maskinen då det föreligger behov av justeringar, service eller reprationer.

Never use the machine if there is a need for adjustment, servicing or reprationer.

Använd bara maskinen i dagsljus eller då det är tillräkligt upplyst.

Use the machine only in daylight or when there is sufficient light.

Använd aldrig maskinen under påverkan av narkotika, alkohol eller mediciner.

Never use the machine while under the influence of drugs, alcohol or medication.

Följ gällande trafikregler på allmän väg.

Follow all traffic regulations on public roads.

Kom ihåg att föraren är ersättnings skyldig för skador som drabbar andra människor eller föremål.

Remember that the driver is obliged compensation for injury to other people or objects.

Håll maskinen ren och se särskild till så att skyltar och dekaler är fullt läsbara samt reflexer och belysning

är hela och rena.

Keep the machine clean and make sure that the specific signs and decals are fully readable and the lighting is whole and clean.

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

3.









































Säkerhet /

SAFETY

Gör inga förändringar eller modifikationer på maskinen.

Do not make any changes or modifications to the machine.

När förarplatsen lämnas ska maskinen rullarna vara i för optimal bromsverkan, maskinen ska stå på plant underlag, motorn ska stängas av och tändningsnyckel ska tas ur.

When the driver leaves the machine. Should rollers be down for optimum brake, the machine has to be on level ground, the engine will shut off and the ignition key should be removed.

Avgassystemet får inte under några omständigheter vidröras även efter motorn har stoppas.

The exhaust system must not under any circumstances touch even after the engine has stopped.

Körning i backar / Driving on slopes

Backar är en vanlig orsak till att man tappar kontrollen över maskinen eller välter, vilket kan medföra alvarliga skador och dödsfall. Körning i backar kräver extra försiktighet. Känner du dig osäker på att köra där, bör du låta bli.

Man kan inte vinna till baks kontrollen över en maskin som glider ner för en backe genom att bromsa. Den vanligast orsaken till att man tappar kontrollen är att det inte är tillräckligt kontakt mellan däcken och marken, att hastigheten är för stor, otillräcklig bromsning, felaktig användning av maskin, bristande överblick över mark förhållanden eller felaktig viktfördelning.

Slopes are a common cause to lose control of the machine or overturn, which can result in devastating injuries and deaths. Driving on slopes requires extra caution. Do you feel unsafe to drive, you should refrain.

You can not win back control of a machine that slides down a hill by braking. The most common cause of loss control is that there is not enough contact between the tires and the ground, the speed is too high, inadequate braking, improper use of the machine, lack of overview of soil conditions or improper weight distribution.

Kör upp och ner för sluttningar, inte på tvären.

Run up and down slopes, not across.

Håll ögonen på hållor, hjulspår och gupp. Ojämn terräng kan få maskinen att välta. Högt gräs kan dölja hinder.

Keep your eyes on loops, wheel tracks and bumps. Uneven terrain could cause the machine to tip over. Tall grass can hide obstacles.

Kör alltid på lågväxel med rullarna nere i alla upp och nerförsbackar, för att man ska ha broms på alla 6 hjulen.

Always drive at low gear with the rollers down in all up and down hills, because you must have brakes on all six wheels

Kör alltid sittande framåt, så man har tillgång till skivbromsen.

Always drive seated forward, so you have access to the disc brake.

Kör inte i slutningar när det är blött eller halt, hjulen kan mista greppet.

Do not drive connections when it is wet or slippery, the wheels may lose traction

Starta och stoppa inte i en backe.

Start and stop not on a hill.

Utför alla rörelser långsamt och gradvis på slutningar. Undvik hastiga ändringar av riktningar och fart som kan få maskinen att välta.

Perform all movements slowly and gradually connections. Avoid sudden changes of direction and speed that can cause the machine to tip over.

Var extra försiktig när det finns last på vagnen, som kan påverka maskinen stabilitet.

Be extra careful when there is load on the trailer, which can affect machine stability.

Kör inte för nära kanter eller diken. Maskinen kan välta om ett hjul kommer ut över kanten eller om en kant ger vika.

Do not drive too close to the edges or ditches. The machine can tip over if a wheel goes over the edge or if an edge gives way.

Ta bort hinder så som stenar och grenar.

Remove obstacles such as rocks and branches.

Sväng inte i backar mer än nödvändigt, sväng iså fall långsamt och försiktigt och nedåt om möjligt.

Do not turn on slopes more than necessary, turn that case slowly and carefully and down if possible.

Barn / child.

Mycket allvarliga olyckor kan inträffa, om föraren inte är uppmärksam på barn i närheten. Barn blir ofta nyfikna på maskinen. Utgå aldrig ifrån att barn är kvar där du såg dem sist.

Very serious accidents can occur if the driver is not aware of children nearby. Children are often curious about the machine. Never assume that children will stay where you saw them last.

Håll barnen borta från arbetsområdet, och under uppsikt av annan ansvarig vuxen.

Keep children away from the work area, and under the supervision of another responsible adult.

Var uppmärksam och stäng av maskinen om barn kommer in på arbetsområdet.

Be alert and turn the machine off if children enter the work area.

Innan och under körning skall du titta framåt, bakåt och nedåt efter barn.

Before and during driving, you should look forward, backward and downward for children.

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

4.

Säkerhet och funktions skyltar / Safety and functional signs

Denna maskinen designad och tillverkas så att den kan lämna den säkerhet och drift säkerhet som kan förväntas av en av dom ledande tillverkarna på mini skotare. Även om läsning av denna instruktionsbok ska ge dig grundläggande kunskap om hur denna maskinen används på ett säkert effektivt sätt åtskilliga säkerhetsdekaler placerade på maskinen som en påminnelse om viktig information under arbetes gång. Alla VARNINGAR, FARA,

FÖRSIKTIG och instruktionsbeskrivningar på maskinen ska läsas omsorgsfullt och följas. Det kan uppstå personskador om dessa instruktioner inte följs. Informationen är för din egen säkerhet och den är viktig. Din maskin är utrustad med nedanstående säkerhetsdekaler.

Om någon av dessa dekaler försvinner eller skadas skall de skiftas omgående. Nya dekaler hittar du hos närmsta

återförsäljare.

Dessa dekaler är lätta att sätta på och fungerar som en konstant påminnelse för föraren om att följa de nödvändigaste säkerhetsprocedurerna för ett säkert och effektivt arbete.

This machine is designed and manufactured so that it can provide the security and reliability that can be expected of one of the leading manufacturers of mini forwarders. Although reading this manual will give you a basic knowledge of how the machine is used in a safe effective way several safety stickers placed on the machine as a reminder of important information during the work. All WARNING, DANGER, CAUTION and instructional descriptions on the machine to be read carefully and followed. It may result in personal injury if the instructions are not followed. The information is for your own safety and it is important. Your machine is equipped with the following safety stickers.

If any of these stickers are lost or damaged, they shifted immediately. New stickers you can find your nearest dealer.

These stickers are easy to put on and serves as a constant reminder to the driver to follow the most necessary safety procedures for the safe and efficient work.

Choken används när maskinen är kall.

The choke is used when the machine is cold.

Smörjpunkter på maskinen

Lubrication points on the machine.

Områden där det finns extra stor risk för klämskador.

Areas where there is an extra high risk of crush injuries.

Ingen person annan än föraren är tillåten att vistas inom maskinens arbetsområde 20 meter.

No person other than the driver is permitted to stay in the working area

20 meters

















Kontroll före varje körning / Check before each run

Nivåkontroll av motorolja

Level Control of motor oil

Nivåkontroll av hydraulolja

Level Control of hydraulic oil

Kontroll av bränslenivån

Checking the fuel level. We recommend ASPEN bio fuels

Kontroll av hjulmuttrar

Check wheel nuts

Kontroll av bromsarnas funktion

Check the brakes

Allmän tillsyn av hela maskinen

General supervision of the whole machine

Bra att tänka på / Things to consider

Efter tvätt av maskinen måste den smörjas igen. Detta för att allt vatten ska tränga ur bussningarna.

After washing, the machine must be lubricated again. This is to allow any water to penetrate the bronze bearings.

För bästa smörjförmåga av boggiarmarna är det en fördel om man med hjälp av en domkraft lyfter upp boggielådan så att hjulen vilar fritt.

For the best lubricating performance of the bogie arms, it is an advantage to using a jack to lifts the bogie box so that the wheels resting free .

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

5.

Måttangivelser / dimensions

1 ton

1 ton

1 ton

2250

2100

700

500

270

440

590

280

590 570

230

11.5/80-15.3 26x12.00-12

1350

430

610

760

1350

1300

2400

2600

3200

3950

4350

4750

5220

5550

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

6.

Mått

/ Dimensions

Rörelseschema Kranman¨330

Operating schedule Kranman 330

Fakta Kran Kranman

330

Kranman

30-50

Kranman

30-60

Vikt (weight)

Räckvidd (range)

Lyftkraft vid 3m (lift)

Lyftkraft vid 1,2m (lift)

194

3.3 m

150 kg

350 kg

204 kg

3.5 m

200 kg

410 kg

218 kg

4.4 m

180 kg

390 kg

Gripklo (grappler) 0.08

Front Grind

Stödben (outriggers) Hydrauliska

Rotator Runtomsvängande

Oljetryck (oil pressure) 160 bar

Ventilpaket

(valve package)

7 spakar alt. 2+3 spakar

8 spakar alt. 2+4 spakar

Rörelseschema Kranman 30-50

Operating schedule Kranman 30-50

Rörelseschema Kranman 30-60

Operating schedule Kranman 30-60

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

7.

Ventilpaketets funktioner / Valve package's features Kranman 330 / 30-50

Läs igenom spakanvisningarna (se nedan) noga, så att du vet vilka funktioner spakarna har!

VIKTIGT! Kör ALLTID ner båda stödbenen när du använder kranen .

IMPORTANT! Always drive with both hydraulic-legs down when you use the crane.

7 spakars ventilpaket

2+3 spakars ventilpaket

Om du är nybörjare, bör du köra med lågt motorvarv och lasta gärna med mindre stockar.

!!OBS!! Sväng ALDRIG mot ändlägena med full kraft, chockventilerna har ingen möjlighet att kunna ta upp all den kraften som uppstår!

If you are a beginner, you should drive at low engine speed and load preferably with smaller logs.

! NOTE! Never swing towards the end positions with full force, shock valves are not able to take up all that power that arises!

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

8.

Ventilpaketets funktioner / Valve package's features Kranman 30-60

Läs igenom spakanvisningarna (se nedan) noga, så att du vet vilka funktioner spakarna har!

VIKTIGT! Kör ALLTID ner båda stödbenen när du använder kranen.

IMPORTANT! Always drive with both hydraulic-legs down when you use the crane.

8 spakars ventilpaket

2+4 spakars ventilpaket

Om du är nybörjare, bör du köra med lågt motorvarv och lasta gärna med mindre stockar.

!!OBS!! Sväng ALDRIG mot ändlägena med full kraft, chockventilerna har ingen möjlighet att kunna ta upp all den kraften som uppstår!

If you are a beginner, you should drive at low engine speed and load preferably with smaller logs.

! NOTE! Never swing towards the end positions with full force, shock valves are not able to take up all that power that arises!

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

9.

Instruktioner /

Guidance drivning framåt / drive forward rpm drivning bakåt / drive backwards drivning framåt / drive forward drivning bakåt / drive backwards broms / brake rpm

Vagnsdrivningen Hög / låg -växel

Hög/High

Låg/Low

Hög/High

Låg/Low

O/D

På/On

På/On

Av/Off

Av/Off

Kombination får ej användas

Combination may not be used

= Rätt kombination / The right combination

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

= Kombination får ej användas / Combination may not be used

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

10.

Instruktioner

/ Guidance

Börjar lampan för oljetrycket blinka/lysa måste maskinen stängas av omedelbart. Kontrollera oljenivån och fyll på motorolja.

/ If the indicator for oil pressure starts to flash, switch the machine off immediately.

Check oil level and add engine oil.

Lyser lampan 60° bör maskinens varvtal sänkas.

/ If the indicator 60 ° starts to light then the machine's speed must be reduced.

Lyser lampan 80° är hydrauloljan för varm, maskinen måste stängas av så oljan får svalna.

/ When the indicator 80° lights the hydraulic oil is too hot, the machine must be shut down so the oil to cool down.

Drivrullarna

Ratt och spakstyrning

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Spakstyrning

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

11.

Instruktioner /

Guidance

6.

1. Luftfilter. 2. Oljepåfyllning. 3. Oljesticka. 4. Hydrauloljefilter.

5. Nivåkontroll samt påfyllning hydraulolja. Bromsolja behållare.

6. Säkringar. 7. Oljefilter motor.

8. Friläggning av ramstyrningen.

OBS! Vid transport på ’Dollykärra’ måste ramstyrningen friläggas.

9. 12v uttag, laddning / starthjälp. 10. Huvudbrytare.

11. Bränsletank. Vi rekommenderar

ASPEN miljöbränsle.

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

12. Däcktryck bak 2.2 kg

13. Däcktryck fram 0.9 kg

Kontrollera däckens tryck var 50:e timmas körning

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

12.

Smörjpunkter Kranman Bison 6000

Greaspoint Kranman Bison 6000

Smörjning av kuggkransen till transmission, 4 pumpslag med fettspruta var 20:e körd timma.

Smörjning av midja och ramstyrningen var 10:e körd timma.

Svängcylindrar på bägge sidor om maskinen.

Smörjning av boggie var 10:e körd timma.

Lagringen ska smörjas var 100:e körd timma.

0,5l 15W-40

Drivknutarna var 100:e timma.

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04

Kontroll av oljenivå skall ske minst 1 ggr/år eller var 400:e körd timma. www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

13.

Bärgningsvinsch

Towing winch

Dra ur låsningarna för att fälla ner vinschen för att kunna öppna huven

Pull the locks to lower the winch to open the hood

Vrid kulventilen till bärgningsvinschen. Använd radiofjärkontrollen för att köra bärgningsvinschen.

Turn the ball valve to towingwinch. Use the radio remote control to run the towingwinch.

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

14.

Smörjpunkter Kranman 30-50 / 30-60

Greaspoint Kranman 30-50 / 30-60

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com 15.

Lastning på Dollyvagnen

1 2

1. Kör ner drivrullarna och använd lågväxel.

3

2. Kör upp på ’Dollyn’ försiktigt.

4

3. Hjulen ska ner i de stora hålen.

5

4. Kör upp drivrullarna .

6

5. Fri lägg maskinens styrning. Spaken ska peka utåt. 6. Använd kraftiga spännband för att säkra maskinen.

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

16.

Värdehandling

 

Kranmans Service & Garantibok är förutom ett dokument som fastställer

Kranmans garantiåtaganden också en unik sammanställning av det före- byggande underhåll som din Bison 6000 blir föremål för genom åren.

Genom att bokföra all utförd service får inte bara du själv utan också eventuella framtida ägare ett synligt bevis på din omsorg om Bison 6000.

Service & Garantiboken kan därför påverka värdet på din maskin inför en eventuell försäljning.

Service & Garantiboken är din maskins viktigaste värdehandling.

Var rädd om den - "den är guld värd"!

  

Nymaskinsgaranti - 24 månader

Nymaskinsgarantins giltighet är 24 månader eller 1000 timmar, det som först infaller från leveransdagen.

Garantivillkor:

Garantitiden räknas från den dag enligt garantibevis då leverans skett från återförsäljare till slutkund (brukare).

Garantin omfattar alla i Bison 6000 ingående komponenter. Med undantag för slit- och förbrukningsdelar, som tex däck, hydraulslangar, glödlampor, stolsdyna. Plåt och lackskador förorsakade av yttre påverkan.

Ersättning lämnas för ny, utbytes eller reparation av felaktig del, samt montering av densamma enligt

Kranman ABs bedömning om vad som kan avses som lämpligt. Köparen skall dock, förutom egna kostnader, ersätta säljarens restid, resor och traktamenten.

Eventuella garantiåtagande behandlas hos auktoriserad Kranman verkstad.

Garantiåtagandet gäller under förutsättning att Bison 6000 brukats på ett normalt sätt och att den underhållits enligt Kranman ABs utfärdade föreskrifter. Att föreskrivna serviceinspektioner utförts och dokumenterats av Kranman Auktoriserad Serviceverkstad samt att av Kranman godkända oljor och originalreservdelar använts.

Garantin förlängs ej pga stillestånd som orsakats av undersökning eller reparation av i Bison 6000 ingående komponenter eller utrustning.

Kranman AB ansvarar ej för personskada eller ekonomisk förlust till följd av Bison 6000 brukare.

Garantin omfattar ej fel och skador som uppkommit till följd av felaktig lagerhantering och transport. Ej heller utgår ersättning till följd av förlust av näringsverksamhet.

Garantin omfattar ej ersättning för ersättningsmaskin vid kortare eller längre garantiarbeten. Ej heller transport av Bison 6000 till och från serviceställe.

Annan uttrycklig garanti lämnas inte. Underförstådda garantier, inklusive sådana som avser säljbarhet och lämplighet för ett speciellt ändamål, begränsas till ett år från inköpet eller till lagenlig utsträckning. Alla underförstådda garantier betraktas som ogiltiga. Vi ansvarar inte för följdskador enligt någon form av garanti, om sådana undantag kan göras enligt lag. Vissa länder eller delstater medger inte begränsning av hur länge en underförstådd garanti gäller och vissa tillåter inte undantag eller begränsning av ansvaret för följdskador, så ovanstående gäller därför inte alla köpare. Denna garanti ger specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra rättigheter som varierar från land till land eller stat till stat.

KRANMAN AB

Remne 5

S-455 97 DINGLE

Fax. +46-525-430 04 www.kranmanforest.com ake@kranmanforest.com bjorn@kranmanforest.com

17.

Download