tema: drama i grunnskolen - Landslaget drama i skolen

nr.o3/2o11
nordisk dr amapedagogisk tidsskrift
tema:
drama i
grunnskolen
[ leder ]
Redaksjonsutvalget
NORGE
Ingvild Birkeland
tlf + 47 48030517
Ingvild.Birkeland@hit.no
NORGE
Tor Helge Allern
tlf+4741666003
tor.helge.allern@dramapedagog.no
SVERIGE:
Ulla-Britt Eriksson
tlf: +46 730200495 / +46 11153345
ullabritt@facio.biz
DANMARK:
Astrid Guldhammer
telefon +45 - 9712 5264
guldastrid@hotmail.com
ISLAND:
Rannveig Thorkelsdóttir
tlf: +354-5529610
keldukot.ruv@simnet.is
FINLAND:
Hannah Kaihovirta-Rosvik
tlf: +358 50 3582083
hannah@ros-ka.com
Drama
Nordisk dramapedagogisk
tidsskrift (48. årgang)
Ansvarlig redaktør: Hedda Fredly
Postboks 4727 Sofienberg, 0506 Oslo
Telefon: +47 97 66 63 61
redaksjon@dramaiskolen.no
www.dramaiskolen.no
Eier og utgiver
Landslaget Drama i Skolen (LDS)
Postboks 4727 Sofienberg, 0506 Oslo
Daglig leder
Kari Strand
post@dramaiskolen.no
Telefon: + 47 97899515
Kontingent
(inkludert abonnement på
tidsskriftet DRAMA)
ordinære medlemmer: 390,studenter / pensjonister: 270,grupper / skoler / institusjoner: 550,bosatte utenfor Norge: 350,Layout
blunderbuss.no
redaktøren
O3
2O11
– årgang 48 –
FASTE SPALTER:
o2: Redaksjonen
o4: LDS-leder: Mette Nyheim
o5: LDS / DRAMA-info
43: Kontoret på pulsen: Kari Strand
TEMA: drama i grunnskolen
06: Dramafagets posisjon i grunnskolen i de forskjellige nordiske landene 12: Annie Ó Breacháin: Soaring and Swooping
- Drama on The Primary School Curriculum in Ireland 15: John O’ Toole: Primary Drama in Australia 18: DRAMAs utfordring: Lag dramaopplegg for grunnskolen 27: Mette Nyheim: Valgfag drama i ungdomsskolen
29: Vigdis Aune: Spor til spill
Trykkeri
HamTrykk grafisk AS
31: Silje Stangeland: Læringsmiljøprisen til dramaprosjekt
foto / Illustrasjon:
redaktørfoto: Nina Vestby
Forsideillustrasjon: Mira Dyrnes Askelund
32: Hege Knarvik Sande: For forandring og forvandling
MEDREDAKTØR TEMANUMMERET:
Tor Helge Allern
- The Living Theatre på Grusomhetens teater
LDS er tilknyttet FKS,
Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
nina@fellesradet-fks.no
www.fellesradet-fks.no
Vi takker herved alle bidragsytere
på det hjerteligste.
ISSN 0332-5296 DRAMA
Teateranmeldelser:
36: Rikke Gürgens Gjærum: Det stykke natt
37: Betine Fiskaa Johannessen: Knutsen & Ludvigsen
Bokanmeldelse:
38: Hanne Jamt Tønjum: Teaterkompaniet
39: Kommentar til Shakespeareseminar & -workshop
medlem av norsk tidskriftforening
www.tidskriftforeninga.no
2
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
42: Pris til DRAMA
g i r ald r i o pp
Hvordan kan det ha seg at det alle Landslaget
Drama i Skolens medlemmer vet, at drama
som fag og læringsform i skolen kan gi tryggere, gladere, mer kreative og sannsynligvis
også smartere elever, fortsatt ikke ser ut til å
bli anerkjent i de nordiske skolesystemene?
Selv etter årtiers iherdig kamp for dramafaget, er det fortsatt ikke stor forståelse utenfor
fagfeltet for effektene drama har i forhold til
læring og mestring.
Når vi i DRAMAredaksjonen bestemte oss
for å vie nok et nummer til temaet drama
i grunnskolen, satte vi oss som mål å vise
konkrete eksempler på hvordan drama kan
anvendes i skolehverdagen. Både slik det ideelt
sett kan bli, men også slik forholdene er i dag.
Vi kan ikke nøye oss med å beklage oss over
situasjonen (over reduserte muligheter for å
studere drama som en del av lærerutdanningen, at det ikke lenger stiller dramametodiske
krav til lærerne i grunnskolen, etc). Vi vil nødig oppfattes som et sytete fagfelt, og vil derfor tålmodig fortsette å skape motivasjon og
bevissthet for de mulighetene drama og bruk
av drama skaper. Selv om mange av dagens
barn og unge stort sett trives i grunnskolen,
er skolen også preget av frafall og kjedsomhet.
Skolen må ikke glemme sine kulturelle opp-
gaver. Elevene fortjener derfor en skole som
i større grad er preget av elevaktive læringsformer, kombinert med klarere struktur og
tydelige lærere. Vi insisterer på at drama har
mye å bidra med for å skape en slik skole for
framtida.
Det kan være
smertefullt å stille spørsmål
ved sin egen posisjon
I dette temanummeret gjøres dette blant annet ved å vise til land der dramafaget faktisk
er befestet i grunnskolen; i Irland og Australia. Videre har vi blant annet oppfordret høgskolene og universitetene til å komme med
konkrete dramaopplegg, tilpasset ett eller flere
læringsmål med referanse til dagens læreplan,
der man utforsker det valgte tema med bruk
av drama. Slike opplegg blir ofte etterspurt av
DRAMAs lesere, så fortsett gjerne å sende inn
slike eksempler (for kriterier, se side 18)!
Samtidig er det viktig ikke å glorifisere faget for
mye. DRAMA skal også være et sted hvor man
kan diskutere og lufte dramaopplegg og forsking som ikke går så bra. Selv om det kan være
smertefullt å stille spørsmål ved egen posisjon,
tror jeg at ved å synliggjøre også disse erfaringene, gis det mulighet for transformasjon og et
fortsatt levende og spennende fagfelt - alltid i
videreutvikling, alltid aktuelt!
// Ansvarlig redaktør: Hedda Fredly
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
3
[
lds leder
[
]
INFO
medlemsinfo
Interesseorganisasjonen Landslaget Drama i Skolen
(LDS) skal arbeide fagpolitisk for å fremme drama som
fag og læringsform. LDS skal arbeide for faglig utvikling
av medlemmene.
2 2 .07. 1 1
Vi har vært igjennom en historisk sommer.
Terrorangrepene i juli rammet alle.
Dramalærere i alle sammenhenger har i høst
møtt barn og unge fulle av sterke inntrykk etter sommeren. Noen av dem har fått terroren
inn i sin egen stue og mistet et familiemedlem eller en nær venn. Noen av dem kjenner
noen. Andre vet om noen. Alle er påvirket.
Mange har behov for å fortelle om hvordan
de opplevde de uvirkelige dagene i juli. Minnesider som "viglemmerikke.no" er bevis på
det. Hentet fra denne nettsiden, her er noen
av de tingene folk ikke kommer til å glemme:
Stillheten etterpå. Hvor jeg var da det skjedde. Min egen taushet da 10 ble til 80. Klemmene jeg ga. Mitt lille land. Til ungdommen.
Søvnløs natt. De fryktelige bildene. Rosehavet. En gråtende konge. At Norge med ett ble
ett. Å ikke få svar. At mennesker fortsatt dør
andre steder.
Jeg kommer aldri til å glemme: Da jeg forsto at smellet jeg hadde hørt, og trodde var
bygningsarbeider, var bomben. Å våkne halv
fem om natta til nyheten om 80 døde.
Som dramalærere kan vi tilby
redskaper til og muligheter for
å la de sterke inntrykkene
finne et uttrykk
Å stå ved rosehavet ved domkirken da nasjonen holdt ett minutts stillhet. At gater i Oslo,
der jeg i perioder har beveget meg daglig,
plutselig så ut som en krigssone.
Mitt lille land og Til ungdommen er eksempler på hvordan kunstneriske uttrykk er noe
av det første vi griper til i krisetider. Som
dramalærere kan vi tilby redskaper til og muligheter for å la de sterke inntrykkene finne
et uttrykk. Det har blitt formidlet så mange
spissformulerte og gode budskap etter 22.
juli, og flere av dem er allerede en del av vår
kollektive bevissthet. Ikke desto mindre har
mange elever, i forskjellige sammenhenger,
behov for å finne sin egen stemme og skape
sin egen fortelling.
Jeg ser det som vår plikt å sørge for at barn
og unge får muligheten til å uttrykke noe av
det de har erfart denne sommeren, dersom
de ønsker det selv. Det er også vårt ansvar å
ha et våkent øye for at vi ikke er ferdig med
22.07.11. Klokken tikker og går og skaper
stadig større tidsmessig avstand til angrepene. Den subjektive avstanden kan likevel
være kort. Terrorangrepene kan, langt inn i
hverdagen, plutselig komme nær igjen. Det
er vår jobb å oppdage det, vise at vi ser, og gi
mulighet til å fortelle.
Å finne et uttrykk kan bidra til at vi ikke
forblir i de vanskelige følelsene, men at erfaringene fra de fryktelige dagene i juli fører til
lærdom og til konstruktiv handling.
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
få tips eller søke samarbeidspartnere.
Alle medlemmer får enegen ”profilside” hvor
de kan legge ut informasjon om seg selv.
Kurs
Kursprogram finner du på
www.dramaiskolen.no
Landslaget Drama i Skolen er ett av fire
medlemslag i sammenslutningen Fellesrådet
for kunstfagene i skolen (FKS). FKS er en rådgivende
og pådrivende instans overfor myndigheter,
både faglig og fagpolitisk.
Scenekort
LDS formidler scenekort (rabattkort) fra Norsk
Teater - og Orkesterforening (NTO) til medlemmer
som har minst 30 studiepoeng drama/
teater og arbeider med drama/teater til daglig.
LDS har rundt 1300 medlemmer i Norge og
Norden; enkeltmedlemmer, skoler (grunnskoler,
kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler,
høgskoler og universiteter), barnehager, teatergrupper,
produsenter, teatre og museer.
Kontingent
Ordinære medlemmer (kr 390,-),
studenter/pensjonister (kr 270,-),
skoler/ institusjoner (kr 550.-),
medlemmer utenfor Norge (kr 350.-)
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
LDS utgir årlig 4 nummer av DRAMA – et
fagtidsskrift for dramapedagogisk debatt,
faglig fordypning og inspirasjon til praksis
og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig
publiseringskanal på nivå 1.
Abonnement er inkludert i medlemskontingenten.
LDS selger også enkeltnummer og klassesett av
tidsskriftet.
Se www.dramaiskolen.no for nyheter, kurs,
stillingsannonser, tips til praksis, med mer.
Forum på www.dramaiskolen.no
I forumet kan medlemmene enkelt
komme i kontakt med hverandre for å
utveksle synspunkter og erfaringer, gi og
neste
nummer
// Styreleder LDS Mette Nyheim
Epost: nyheimette@hotmail.com
Telefon: 975 42 926
Neste
drama
04/2011: Tyskland som inspirasjon
01/2012: Glede og humor i dramaarbeid
02/2012: Anvendt dramaturgi
4
]
04/2011 utkommer før jul.
Tema:Tyskland som inspirasjon
Deadline redaksjonelt stoff: 1. nov.
(eller kontakt redaktøren)
Annonsemateriell: 15.november
Ta gjerne kontakt med en representant
for redaksjonsutvalget.
Reservasjoner mot at tekst legges ut på
nettmå meldes skriftlig til redaksjonen.
Innhold står for forfatternes egen
regning og uttrykker ikke nødvendigvis
tidsskriftets mening.
5
[
Drama i
grunnskolen
]
[
POSISJONERING
OG UTFORDRINGER
Slik er ståa for dramafaget i grunnskolen i de nordiske landene.
FINLAND
tekst: kim orama
Under vintern 2009–2010 fördes det intensiva
diskussioner om förslag till en ny timfördelningen där dramapedagogik och etik föreslogs bli egna ämnen i grundskolan i Finland.
Många framhöll vikten av att införandet av
två nya ämnen kan förändra den finländska
skolans undervisning till det bättre. Ett motargument till införandet av dramapedagogik
och etik, som främst kom från lärare på fältet,
var att istället för att ta in obekanta och nya
ämnen i skolan borde man utveckla de ämnen som redan undervisas, då det redan är
otillräckliga timresurser i skolan.
Förslaget att dramapedagogik och etikundervisning skulle bli egna ämnen i den nya
timfördelningen genofördes inte. Efter att
förslaget till den nya timfördelningen rasade i
början av 2011 sparade inte tidningen Läraren
på den dramatiskt betonade rubriken.
”Den nya timfördelningen förpassades i
skräpkorgen i mitten av december efter
sega manglingar. Den planerade reformen
verkställs inte av denna regering. Därmed
faller den länge förberedda reformen ihop
som ett korthus”
(Läraren 12.1.2011).
Rubrken tyder på att skribenten verkligen
tyckte att det var en överraskning att förslaget
inte höll. Å andra sidan menar Olli Luukkainen, ordförande för Opettajien ammattijärjestö OAJ (Lärarnas fackförbund), i samma
nummer av tidningen, att det var bättre att
reformen strandade istället för att gå igenom
oförberedd eller utan tillräckliga resurser.
6
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
Både före och efter att dramapedagogiken
fick en så central plats i nationell timfördeningsplanering har dramapedagogiken delat utbildarnas förhållningssätt till ämnets
plats i skolan. De mer konservativa rösterna
säger att dramapedagogiken gärna kunde
införas som en metod i skolans övriga undervisningshelheter, medan de som framhäver vikten av dramapedagogikens mångfald
vill att det skall få ämnesstatus. Risken med
att dramapedagogiken bemöts som en metod inom annan undervisning är att ingen
har en insikt i eller överblick av hur lärare i
grundskolan använder just drama som metod. Dessvärre finns det också många andra undervisningsmetuder till förfogande i
undervisningen så dramapedagogik kan bli
osynligt eller glömmas bort.
Alla är ändå överens om att att dramapedagogik, endera som metod eller som
ämne kan göra skillnad i skolan. Det visar
det senaste reformförsöket med timfördelningen. Försöket strandade bl.a på grund
av otillräcklig utbildningspolitisk och ekonomisk förberedelse. Men det kan ses som
en positiv sak att reformförsöket nu föll.
Utvecklingen att föra in dramapedagogik
i den nya timfördelningen gick snabbt och
det verkade som om dramapedagogik och
etikundervisning motiverades som räddaren i nöden för den finländska skolan som
under de senaste åren har varit tvungen att
ta ställning till tragiska skolhändelser som
inte den finländska befolkningen eller den
finländska statliga ledningen är van vid.
Det krävs genomtänkt pedagogisk och utbildningspolitisk förberedelse för att skolreformer skall bli bra. Nu har man öppnat för
möjligheten, nästa gång är chansen större att
den nya timfördelningen går igenom. Medan
vi ser fram emot det kan vi glädjas åt dramapedagogiken inom fria bildningsprogrammet
grundundervisning i konst, amatörteatrarnas
drama och teaterarbete med barn och unga
samt de etablerade programmen för publikarbete med skolelever och gästföreställningar
som stadsteatrar och fria teatergrupper genomför i samarbete med utbildningen.
[
Drama i
grunnskolen
]
Norsk skole er tydelig preget av oppmerksomhet rundt det som defineres som sentrale skolefag (norsk, engelsk, matematikk),
og tradisjonelle undervisningsmetoder.
Tor Helge Allern
]
Urval av etablerade program för
publikarbete i Finland:
• svenskateatern.fi/sve/kundservice/publikarbete/abosvenskateater.fi/sve/pubarb/
• wasateater.fi/information.php?info_id=26
• dotdot.webbhuset.fi/start/publikarbete/
• duvteatern.fi/svenska/om/publikarbete/
operaprojektet/
• hkt.fi/yleisotyo/
• jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/yleisotyo
NORGE
tekst:Tor Helge Allern
Drama ble av det daværende Grunnskolerådet anbefalt, på slutten av 1980-tallet, å bli
etablert som skolefag i norsk grunnskole,
i forarbeidet til det som ble Mønsterplanen-1987. I stedet fikk drama status som en
metode, som ble anbefalt brukt på mange
fagområder.
Grunnskolerådet publiserte Veiledning til
Mønsterplan for grunnskolen 1987. Drama
(1988), der en rekke metoder ble forklart og
ideer til dramaforløp ble presentert. Drama
fikk i denne perioden betydelig vekst i lærerutdanning, og stadig flere institusjoner
laget tilbud om halv- og helårig dramastu-
ILlustrasjon: henning skogstad, Norges Kreative Fagskole
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
7
[
[
Lærerplanen L-97 befestet denne tendensen, selv om drama ennå ikke ble noe skolefag. L-97 stilte tydelige metodiske krav til
lærere, spesielt i norskfaget, men også i det
daværende KRL (Kristendoms- og livssynsorientering) og engelsk. I norskfaget ble det
etablert en progresjon i arbeidet med drama
som innebar en vektlegging av lek på småskoletrinnet, drama på mellomtrinn til teater på ungdomsskoletrinnet. Dette obligatoriske kurset i drama ble fjernet ved neste
revisjon av lærerutdanningen i 2003.
Den nåværende læreplanen, Kunnskapsløftet, har betydd en vesentlig svekking av
drama i skolen, bl.a. fordi den som læreplanen ikke stilte de samme metodiske kravene
til lærere, men i stedet innførte metodefrihet. Den inneholder mer generelle mål, som
lærere og skoler selv må bestemme hvilke
metoder de vil bruke for å oppnå.
Den nye rammeplanen for norsk lærerutdanning har fortsatt denne tendensen til
svekking av fagområdet, og har redusert
muligheten til å studere drama som del av
lærerutdanningen. Det er nå ikke mulig å ta
mer enn 30 stp som del av utdanningen som
grunnskolelærer. Som en konsekvens av
dette er årsstudier i drama lagt ned ved flere
institusjoner, og tradisjonen med 30-timers
kurs er også endret.
Det er i dag lærerutdanninger uten dramakurs
(Hamar), med et svært begrensa antall timer
(Oslo, Nord-Trøndelag), eller noe reduksjon til
20-25 timer (Bergen, Stavanger, UiNordand),
reduksjon til ned mot 10-15 timer (Volda,
Finnmark). Det er også noen som oppretthol-
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
]
[
Under vintern 2009–2010 föreslogs
dramapedagogik och etik bli egna ämnen i
grundskolan i Finland
dium. Flere av disse utviklet og tilbød også
kurs i drama som metode og ved revisjonen
av lærerutdanningen i 1998 ble det etablert
et obligatorisk 30-timers kurs i drama.
8
Drama i
grunnskolen
kim orama
der kursene (Stord/Haugesund, Nesna), og
noen steder er timetallet økt til godt over 30
timer (Tromsø, Bodø, Notodden).
Det i hovedsak reduserte omfanget av dramakursene i de nye grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10) er et bilde
på situasjonen for drama. Det er nå er en
tydelig tendens til at kommende grunnskolelærere vil mangle den metodiske variasjonen som disse kursene betydde, og grunnskoler vil mangle den sterkere kompetansen
som årsstudiene betydde. Norsk skole er
nå tydelig preget av at oppmerksomheten
er omkring det som defineres som sentrale
skolefag (norsk, engelsk, matematikk), og
tradisjonelle undervisningsmetoder.
Læreplanen. Kunnskapsløftet inneholder
fremdeles den generelle del av Læreplanen
av 1997, med formuleringer som gir støtte
til bruk av kreative læringsformer, og et eget
kapittel om Det skapende menneske. Men
den gir ikke her noen spesifikk anbefaling
av dramametoder.
Norskfaget gir ennå åpning for bruk av
drama, for eksempel under hovedområdene
muntlige og sammensatte tekster. Drama og
begrep som knyttes til drama nevnes eksplisitt som kompetansemål for arbeid med
muntlige tekster for både 4., 7. og 10. trinn,
og for arbeid med skriftlige tekster på 10.
trinn. Drama, improvisasjon og rollespill
er nevnt som kompetansemål i engelsk for
4. trinn (Kommunikasjon), det å kunne lese
og forstå ulike sjangre åpner for drama på 7.
og 10. trinn, men drama er ikke nevnt under området Kultur og samfunn på 7. trinn,
der elevene derimot skal ”gi uttrykk for egne
reaksjoner på film, bilder og musikk”. Etter
10. trinn skal elevene kunne ”lese og drøfte
et representativt utvalg litterære tekster fra
sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill
]
fra den engelskspråklige verden”. Det er også
andre formuleringer som åpner for bruk av
drama etter Kunnskapsløftet, for eksempel
kompetansemål i Musikk etter 2. trinn.
Læringsplakaten. Læringsplakaten er en del
av læreplanen, og formulerer 11 prinsipp for
skolens opplæringsvirksomhet. Disse prinsippene beskriver hvilke plikter som skolen
skal innfri. Av disse prinsippene er drama
spesielt aktuelt mht. disse prinsippene:
1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle
sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.
4. Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og
kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse.
6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder.
9. Sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og
læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.
Dette er svært generelle prinsipp, som i beste fall gir drama en mulighet, men som ikke
sikrer at norske elever får oppleve drama eller
dramatiske spillformer. Det er den enkelte skole og lærer som til syvende og sist avgjør dette.
Lærerutdanning. Drama defineres som
skolerelevant fag, i likhet med dans og IKT,
og er flere steder blitt inkludert i PEL-faget
(Pedagogikk og elevkunnskap) i form av
korte kurs (se over). Det heter i de nasjonale
retningslinjene for GLU at ”Lærerutdanningsinstitusjonene avgjør selv hvilke fag
som skal godkjennes som skolerelevante fag
ut fra føringen om at faget skal være rettet
mot funksjoner og oppgaver i grunnskolen”.
Drama er nevnt i de nasjonale retningslin-
[
Drama i
grunnskolen
]
Når eleverne i dansk grundskole
alligevel får kvalificeret undervisning
i drama, skyldesdet ofte, at
lærerne er ildsjæle
jene for fremmedspråk 2 (1-7), musikk 1
(både i de nasjonale retningslinjene for 1-7
og 5-10) og RLE 1 (1 -7 og 5-10).
Muligheter i skolen. Den nåværende læreplanen utelukker ikke drama, men har bidratt til å redusere både bruk av drama og
kompetanse på dette fagområdet. Drama
er i ennå større grad enn før blitt avhengig
av den enkelte lærer, skole og rektors holdninger. Det er fortsatt skoler som gir elevene
erfaring med drama, men da gjerne i form
av elevstyrte dramatiseringer og skoleteater. Det er sjeldnere snakk om bruk av dramaformer som lærer-i-rolle i arbeid med
læreplanen. Regjeringen har nylig innført
valgfag på ungdomstrinnet, der er ett av tilbudene er Produksjon for sal og scene, ”som
blant annet handler om oppsetting av forestillinger”. Det er nå en åpning for arbeid
med teater i skolen, mens bruken av drama
som lærings- og opplevelsesform i klasserommet er vesentlig svekket. På bakgrunn av
det store internasjonale forskningsprosjektet DICE, som viser statistisk signifikante
positive resultater fra 12 land mht. den effekten drama har for sentrale livskompetanseområder som skolen skal ta seg av, er det
et stort tankekors at departementet bygger
ned et fagområde som faktisk virker.
Det finnes en del norske, private institusjoner som gir tilbud i drama, som Bårdarakademiet og Vestlandske Teatersenter. Med
utviklingen av de norske Musikkskolene til
Kulturskoler, er det blitt flere tilbud innen
drama, og da gjerne som arbeid med teaterforestillinger. Et nytt felt under utvikling er
bruk av drama i flerkulturelt arbeid, både
språkopplæring og som sosialisering. Det
gjelder både førskolelærerutdanning og ansatte bruk av drama i barnehager.
Takk til Aud B. Sæbø og Stig A. Eriksson
Astrid Guldhammer
DANMARK
tekst:Astrid Guldhammer
I dansk grundskole er faget drama et valgfag,
der primært udbydes i 8. og 9. klasse. Der er
ikke nogen specifikke dramafaglige krav til
underviseren, da faget drama ikke er en del
af fagrækken på lærerseminarierne, men
ligger som en del af linjefaget dansk. I Undervisningsministeriets guide for danskundervisningen på lærerseminarierne finder
man drama under delemnet ’Fortælling og
drama, oplæsning og formidling’ i de yngste
klasser, mens lærerstuderende, der gerne vil
undervise i de ældste klasser, kan fokusere
på ’Mundtligt udtryk i fortælling, dramatisering, debat og argumentation’.
Drama findes beskrevet som valgfag i Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolens ældste klasser, hvor der bl.a. står,
at ’eleverne skal gennem praksis øge deres
forståelse af den dramatiske udtryksforms
særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.’ Desuden skal de kunne gestalte en
figur i et fiktivt rum samt udføre dramatisk
improvisation. Det kan derfor med den mangelfulde undervisning i drama indeholdt i
danskfaget ikke undgås, at der er en diskrepans mellem den dramafaglige undervisning,
som seminarierne reelt kan tilbyde deres studerende, og så den undervisning den studerende selv som kommende lærer forventes at
kunne levere i faget drama. Nogle seminarier
forsøger dog at planlægge det sådan, at særligt
ihærdige studerende kan få frivillig undervisning i drama uden for det almindelige skema.
Når eleverne i grundskolen så alligevel får
kvalificeret undervisning i drama, skyldes
det ofte, at lærerne er ildsjæle, der har efteruddannet sig i fritiden eller har en teaterbagage
]
med andetstedsfra. Drama og Teater kan dog
også tages som en pædagogisk diplomuddannelse eller en master, ligesom der udbydes
efteruddannelseskurser i faget, bl.a. gennem
Danmarks Dramalærerforening.
Den frie Lærerskole i Ollerup er den eneste
læreruddannelse med drama som linjefag
for grundskolen. Lærerskolen uddanner
dog kun lærere til de frie skoler, så lærerne er ikke umiddelbart godkendte til at
undervise i den danske folkeskole. Når en
forholdsvis stor del af de danske forældre
vælger, at deres børn skal gå på friskole, er
det bl.a. fordi de kunstneriske fag og indlæringsmetoder traditionelt står stærkt dér.
I folkeskolen er der dog inden for de senere
år kommet et øget fokus på, at ikke blot temauger, men også f.eks. elevernes projektopgaver, skal have et såkaldt praktisk-musisk
element. Dette har betydet, at bl.a. dramatisering er blevet en yndet fremlæggelsesform.
Og flere skoler har i den forbindelse også
indset værdien i at kvalificere elevernes dramatiseringer via undervisning. Samtidig er
grundskoleelevernes analytisk-dramaturgiske evner øget i takt med, at også andre (medie)fag gør brug af dramaturgiske begreber.
Så hvis man overhovedet skal udlede noget
generelt om dramas situation i det danske
uddannelsessystem, kan det måske være, at
eleverne i grundskolen får en masse dramaturgiske kompetencer, blot ikke altid med udgangspunkt i selve faget drama.
ISLAND
tekst: rannveig thorkelsdÓt tir &
Ása helga ragnarsdÓt tir
Iceland’s National Curriculum for Arts specifies five subjects; textile arts, music, visual
arts, dance and dramatic expression. The
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
9
[
[
All students at the compulsory level should
have an opportunity to work with dramatic
expression as part of their schooling as well as
when working with self-esteem and other life
skills (Ministry of Education 2006).
The national curriculum outlines objectives for dramatic expression which students
should have accomplished upon completion
of grade 10. The fact that individual school
administrators can decide whether drama
is offered or not can determine whether students get their rightful opportunities.
Even though the importance of drama in
teaching is discussed in the National Curriculum for Arts at the compulsory level, no
set number of teaching hours is designated.
Instruction in the arts is meant to be interdisciplinary and used to integrate pedagogic and
educational objectives as stated in Iceland’s
compulsory school legislation:
So how is the status of drama as an art form
and drama in education in secondary and
upper secondary schools in Iceland? Of 149
schools both secondary and upper secondary
only 34 (31,78%) of them use drama as a part
of their school Curriculum and 35 schools
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
]
[
It often depends on the school
administration and the supply of specialized
teachers whether drama is an option in the
Icelandic schools
three first listed are independent obligatory
subjects to be taught in the first eight grades
(K-7) but are elective at the lower secondary
level (8-10). Dance and dramatic expression are, on the other hand, integrated with
other subjects or taught as elective courses.
It differs between schools whether drama
is an offered elective. It often depends on
the school administration and the supply
of specialized teachers whether drama is
an option, despite the fact that according
to the National Curriculum, all students
should be introduced to the subject.
10
Drama i
grunnskolen
rannveig th orkels dÓt ti r &
Ása helga ragnarsdÓt tir
(32,71) use drama in education as part of the
schools methods. That means that in 115 secondary and upper secondary schools the pupils get no drama and in 114 schools they do
not get any drama education even though the
Curriculum from Arts clearly indicates it.
The new educational policy for elementary
and secondary levels was created with the
needs and interests of children in mind. The
policy puts emphasis on increasing educational and developmental opportunities as
well as ensuring their security and well-being.
The policy also intends to strengthen schools’
ability to meet all students’ needs and interests and realize their full potential (Ministry
of Education 2009).
Increasing drama in teaching is an effective
way of reaching the objectives set forth in the
new educational policy.
SVERIGE
tekst: Ulla-Brit t Eriksson
Drama i lärarutbildningen: Under sommaren kom det ett dystert förslag från
Svenskt Näringsliv att studenter som läser
humaniora skulle få mindre studielån. Förfärligt förslag som turligt nog gav många
kritiska reaktioner så det stannar förhoppningsvis i och med dem.
Allt det estetiska krymper i den nya lärarutbildningen som startar nu. I Norrköping
högskolas lärarutbildning fanns tidigare
ett valfritt år med estetiska uttryck drama,
bild svenska, musik, rörelse och slöjd. Nya
lärarutbildningarna har ett större fokus på
huvudämnena, särskilt svenska och matematik. Fritidspedagoger och lärare år 4-6
har möjlighet att välja en valbar kurs där
]
[
Drama i
grunnskolen
]
Kulturskolorna i Sverige har fått
en betydande roll med dramaundervisning
som kompletterande ämne kopplat till
historia och svenskundervisningen.
Ulla-Brit t Eriksson
]
ämnena bild, musik och idrott-hälsa finns
att välja på, men inte drama. Drama betraktas ju inte som ett eget ämne i grundskolan.
Drama i högre utbildningar: Fortfarande
möjligt att läsa 60p drama på vissa högskolor. Dramapedagogutbildningen ligger vid
Gävle Högskola i samarbete med Västerbergs Folkhögskola.
I svenska läroplanen skriver man inget
särskilt om drama, utan en allmän skrivning om att de estetiska ämnena skall finnas med.
Regeringen i Sverige har under de senaste
tre åren tillsatt pengar för alla stadier inom
grundskolan, som skolans huvudman kan
söka för att utveckla de kreativa ämnena.
Med det betyder att pengarna inte kommer
alla till del, utan det blir upp till skolornas
goda vilja att ansöka om ekonomiska medel
som kallas “skapande skola”.
I flera kommuner har kulturskolorna fått
en betydande roll med dramaundervisning
som kompletterande ämne kopplat till historia och svenskundervisningen. I Norrköping erbjuds skolornas årskurs tre att delta
i en rad olika temaarbeten med kulturskolan
som exempelvis rollspelen med Bronsåldersliv på en historisk plats med fornlämningar,
eller livet för hundra år sedan i staden. Alla
treor får i snitt en heldag med ämnet.
Grundskolan har fått förståelse för ämnets
suveränitet i gruppers utveckling och till
kulturskolorna kommer stor efterfrågan på
drama i förbindelse med språk, integration
och värdegrund.
ILlustrasjon: Mira Dyrnes Askelund
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
11
[
Drama i
grunnskolen
]
[
[
Annie Ó Breacháin
Drama lecturer at the teacher education
college, ‘Marino Institute of Education’
in Dublin, Ireland.
Soaring and
Swooping
tekst: Annie Ó Breacháin
Drama on The Primary School Curriculum in Ireland
In 1999, for the first time, drama was included as a compulsory subject on the Primary
School Curriculum in Ireland. This article
attempts to expose the reasons for this; to
examine the design and content of the curriculum statement and to look at the current
status of drama.
It is impossible, of course, to trace the precise
factors which influenced that decision and
one is mindful of Sugrue (2004) who notes
the inherently political nature of educational
reform and the sometimes invisible power
relations which are at play in such processes.
Educational Drama in the Broad Historical Context. The rich dramatic heritage of
Ireland is widely recognised and its theatre
tradition includes an extensive list of internationally renowned playwrights. There was
a strong performance tradition across schools
in Ireland historically with virtually every
school producing plays to coincide with religious feasts at a time when schools were denominational and managed by the church.
In the 1960s, significant changes were taking
place in the field of educational drama in the
12
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
United Kingdom and the pioneering work of
Dorothy Heathcote and Cecily O’Neill which
placed greater emphasis on ‘living through’
drama was gaining momentum ( O’Neill, 1999).
The National Curriculum for Primary
Schools published in 1971 (Govt. of Ireland,
1971a) was characterised by its ‘commitment to experiential and environment-based
learning, to the holistic development of the
child and to the idea of the child as active
learner’ (Waldron, 2004: 211). It recognised
drama as a methodology but also credited
dramatic activity as being beneficial for entertainment purposes; for allowing children
to express their inner feelings and thoughts
outwardly and for developing intellect and
personality (Govt. of Ireland, 1971a).
This recognition of the importance of drama
was also evidenced in the practice of teachers
with one third of teachers surveyed in 1986
reporting that they used drama on a weekly
basis and 44% had brought their classes to a
theatre or had invited theatre-in-education
companies into the school.
The Move towards the Inclusion of Drama
as a Subject. Finneran (2008: 185) provides
a chronology of events which he believes
contributed to the achievement of subject
status for drama beginning with a report on
the arts in education published by the Arts
Council (Benson, 1979) which stated that
drama both as a methodology and as an activity in its own right warranted more attention. Three national conferences on drama
in education were organised between 1987
and 1989 which brought prominent international drama practitioners to Ireland and
in the 1990s, a series of conferences organised by the National Association for Youth
Drama (NAYD), continued to build on this
advocacy for drama (Finneran, 2008).
The 1990s saw considerable activity in educational policy and curriculum reform culminating in the publication of the White
Paper entitled ‘Charting our Educational
Future (Govt. of Ireland, 1995:22) in which
the importance of the arts in education featured strongly. In 1998, The Education Act
was signed into law and the following year a
‘revised’ primary curriculum (Govt. of Ireland, 1999a) was published which sought to
maintain the philosophical underpinnings
of its predecessor (Govt. of Ireland, 1971a)
Drama i
grunnskolen
]
One hopes that the vision which afforded
drama its status as a subject in primary
schools in Ireland will be seen again
but was also influenced by constructivist
theory and by the work of Bruner (1960) and
Vygotsky (1975) in particular. The introductory document to the Primary School Curriculum (Govt. of Ireland, 1999a) states that
it is characterised by its ‘breadth and balance’ and by its commitment to the ‘development of the full potential of every child’. At a
time when spirits were high with a booming
economy and when the dominant discourse
was of holistic development; conditions were
ripe for the inclusion of drama as a subject.
John Mc Ardle, the drama consultant to the
National Council for Curriculum and Assessment (NCCA), the body charged with
devising the revised curriculum, wrote a
pamphlet as part of a series produced by the
National Theatre Outreach Programme entitled ‘Flying on Both Wings’ (Mc Ardle, 1998)
in the year prior to the publication of that curriculum wherein he put forward a theory of
drama and theatre in education. In this, Mc
Ardle examined the kind of drama practice
evident in schools and argued that ‘in our educational drama, we have moved too far from
theatre and that so much had been lost that
we were effectively flying on one wing’(Mc
Ardle, 1998: 4). He further criticised the way
in which dramas which were neatly packaged
and easy to control dominated classroom
practice and noted a near absence of spontaneous practice (Mc Ardle, 1998).
Exploring Drama on the Revised Curriculum. The Drama Curriculum, which followed the publication of this pamphlet, is described as being ‘improvisational in nature’
(Govt. of Ireland, 1999b: 2) As one would
expect, in light of Mc Ardle’s comments regarding spontaneity, there is an emphasis on
‘ living through a story and making it up as
they go along’ (Govt. of Ireland, 1999b: 6).
The content of The Drama Curriculum is
divided into one ‘strand’: ‘drama to explore
feelings, knowledge and ideas leading to understanding’ and three strand units, or subdivisions of this primary strand, including
‘ exploring and making drama’; ‘co-operating and communicating in making drama’
and ‘reflecting on drama’ (Govt. of Ireland,
1999b). Broad objectives under each of these
titles are outlined which relate mainly to the
development of each of the elements of drama: role and character; time; place; action;
tension; significance and genre.
It is worth examining the extent to which
the’ two wings’ to which Mc Ardle refers,
namely ‘drama’ and ‘theatre’, are represented in The Drama Curriculum (Govt. of Ireland, 1999b). The following statement taken
from the introductory piece of The Drama
Curriculum seems to equate ‘educational
drama’ and ‘process drama’ and places performance as something outside of the educational domain: “educational drama is not
to be confused with what may be termed
‘performance drama’. This idea is repeated
throughout the document and ‘process drama’ as defined by O’Toole (1992) and O’Neill
(1995) is the only form of drama advocated
in the document:
This curriculum will not dwell on the
display element of drama but will rather,
emphasise the benefits to be gained from
the process of exploring life through the
creation of plot, theme, fiction and makebelieve. Drama used in this way is called
classroom drama or process drama.
(Govt. of Ireland, 1999b)
According to Finneran (2008: 244) these
kinds of statements re-open an ‘artificial
dichotomy that dominated discourse in
the field and community over the 1970’s
and 1980’s that of ‘process’ versus ‘product based’ drama.’ Furthermore, Finneran
(2008: 245) wonders how the devaluing of
performance occurred given the ‘centrality
of performance to both the oral, communal
and private, literary aesthetic traditions of
drama in Ireland’.
]
The strong opposition to performance in
the introductory sections of the curriculum
statement is contradicted in the descriptions
of drama activities intended to support the
implementation of the curriculum with two
out of four of the activities mentioning performing scenes (See Govt of Ireland, 1999c:
71, 88 & 90). Many features typically associated with the theatre ‘wing’ are emphasised throughout the curriculum statement
including the elements of drama which ‘are
as relevant to process drama... as they are to
the corpus of world theatre’ (Govt. of Ireland, 1999c: 46). There is also an approach to
script outlined in which performing some of
the scenes developed is advocated (Govt. of
Ireland, 1999c: 90).
Support for Teachers. A national in-service
programme for drama commenced in the
academic year 2006/2007 and comprised
three days – two facilitated training days and
one school-led planning day. Primary school
teachers were seconded from their schools
to provide this training. The in-service programme for other curricular areas included
further in-school support from subjectspecific advisors but this was not available
for drama. The need for support was surely
recognisable given the fact that this variety of
drama was an entirely new area for teachers.
The Current Status of Drama. There has
not, as yet, been a review of drama in Irish
Primary Schools since it achieved subject
status. The dominant discourse in Ireland,
however, is of curriculum overload (See
NCCA, 2010) and the need for renewed focus on literacy and numeracy. As a result,
drama, along with other subjects which give
the curriculum its characteristic breadth and
balance, have come under attack.
Recognising the downward trend in primary
school children’s achievements in literacy
and numeracy coupled with the anticipation
of a poor performance in the Programme for
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
13
[
International Student Assessment (OECD,
2010), the Department of Education and
Skills published a draft plan to improve standards of literacy and numeracy in schools
(DES, 2010). In this draft plan, the status of
drama as a subject was threatened. A consultative process commenced thereafter with
the general public contributing to the debate
and support for drama came from many
sources. In the final strategy (DES, 2011),
drama is not specifically targeted and some
recognition is given to the importance of the
‘imaginative and aesthetic’ dimensions of
children’s development.
However, the language is very much focused on prioritising literacy and numeracy
as core skills whereby ‘time for their development must be safeguarded sometimes
by delaying the introduction of some curriculum areas’ (DES, 2011:44). It is evident
therefore, that drama is outside of what is
considered a ‘core’ area resulting in drama
as well as many other subjects being in a
very precarious position.
A Way Forward? Perhaps the position in
which drama finds itself is not surprising
given the numerous factors that mitigated
against it: this kind of drama was very different conceptually to the tradition of drama
which was prevalent in schools (Finneran,
2008); teachers received very little support
in its implementation and the contradictions
inherent in the drama curriculum statement
have somewhat compromised its clarity.
However, the basic principle of a holistic
education is still worthy of pursuit. The
Cambridge Primary Review (2009) strongly argues for the entitlement of children to
a broad curriculum and declares that this
breadth need not be seen as incompatible
with the attainment of high standards. One
hopes that the vision which afforded drama
its status as a subject in primary schools in
Ireland will be seen again so that children
continue to be given the opportunity to live
through imagined experiences and to learn
from the unique opportunity afforded by
drama – being as other.
14
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
Drama i
grunnskolen
]
references:
Benson, C. (1979). The Place of the Arts in Irish
Education: Report of the Working Party appointed by the Arts Council. Dublin: The Arts
Council.
Bruner, J. (1960). The Process of Education.
Cambridge, Mass. : Harvard University Press.
Cambridge Primary Review (2009). Primary
Review Briefings: Towards a new primary curriculum. Available online at: primaryreview.
org.uk/Downloads/Curriculum_report/CPR_
Curriculum_ report_briefing.pdf
Department of Education and Skills (2010).
Better Literacy and Numeracy for Young People: A Draft National Plan to Improve Literacy
and Numeracy in Schools .
Dublin: Department of Education and Skills.
Literacy and Numeracy for Learning and Life:
The National Strategy to Improve Literacy and
Numeracy among Children and Young People.
Dublin: Department of Education and Skills.
Finneran, M. (2008) Critical Myths in Drama
as Education. PhD thesis, University of Warwick. Available online at http://go.warwick.
ac.uk/wrap/1987
Government of Ireland (1971a). Primary
School Curriculum: Teacher’s handbook
part 1. Dublin: Government Stationery Office.
Government of Ireland (1971b). Primary
School Curriculum: Teacher’s handbook
part 2. Dublin: Government Stationery Office.
Government of Ireland (1995). Charting our
Education Future: White Paper on Education.
Dublin: Government Stationery Office.
Government of Ireland (1999a). Primary
School Curriculum: Introduction Dublin:
Government Stationery Office.
Government of Ireland (1999b). Primary
School Curriculum: Drama Dublin: Government Stationery Office.
Government of Ireland (1999c). Primary
School Curriculum: Drama – Teacher Guidelines. Dublin: Government Stationery Office.
Irish National Teachers Organisation (2006).
The Primary School Curriculum: INTO Survey 2005 and Proceedings of the Consultative
Conference on Education 2006. Dublin: INTO
McArdle, J. (1998). Flying on Both Wings: a
theory of Drama and Theatre in Education
(Pamphlet No. 1). Dublin: The National
Theatre.
National Council for Curriculum and Assessment (2010). Curriculum Overload in Primary
Schools: An overview of national and international experiences. Dublin: NCCA.
[
OECD (2010). PISA 2009 Results: Executive
Summary. Available online at: http://www.
oecd.org/dataoecd/34/60/46619703.pdf
O’Neill, C. (1995). Drama worlds: a Framework for Process Drama. Portsmouth, NH:
Heinemann.
O’Neill , C. (1999). Foreword. In: Wagner, B.J.
Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium. Rev. Sub Edition London: Heinemann
O’Toole, J. (1992). The Process of Drama: Negotiating Art and Meaning. London: Routledge.
Sugrue, C. (2004). Whose curriculum is it
anyway? Power, Politics and Possibilities in the
Construction of the Revised Primary Curriculum. In: Sugrue, C. ed. Curriculum and Ideology: Irish Experiences, International Perspectives. Dublin: Liffey Press, pp. 167-208.
Vygotsky, L. S. (1975). Mind in society: the Development of Higher Psychological Processes.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Waldron, F. (2004). Making the Irish: identity
and citizenship in the primary curriculum. In:
Sugrue, C. ed. Curriculum and Ideology: Irish
Experiences, International perspectives. Dublin: Liffey Press, pp. 209–238.
author’s biography:
Annie Ó Breacháin is the drama lecturer at
the teacher education college, ‘Marino Institute of Education’ in Dublin, Ireland. She
has worked both as a primary school teacher
and as a drama trainer on a national professional development programme. She is vice
chairperson of the Association for Drama in
Education in Ireland. In 2007, she completed
her masters under the guidance of Dr Carmel O’Sullivan in Trinity College Dublin
and has recently begun working on a doctorate in the University of Exeter (UK). Her
research interests include early years education; curricular integration; mantle of the
expert; motivation; engagement and higher
order thinking.
Drama i
grunnskolen
]
John O’Toole
Professor Melbourne University
Primary drama
i n Australia:
a snapshot
tekst: John o’ toole
Drama in Australian primary schools is a complex picture. It is cause
both for a little celebration and much despair, and now at least for
some real hope that we might be approaching a golden moment.
However, like all such moments, it will really
be a battle of attrition which takes years to
embed in the grindingly inflexible fabric of
formal education systems.
The state of the nation. Quite illogically in
educational terms, but inevitably in terms of
Australian schools systems, drama in primary and early childhood education is much
less fully established than in secondary
schools, and generally has a lower status. The
education systems of each state and territory
have developed quite differently from each
other, so there is no single pattern. However,
in several states like Queensland, Western
Australia and Victoria drama is among the
most popular and well-respected subjects in
the senior school curriculum (in Queensland it is among the top ten subjects studied
by year 12 students, more even than visual
arts). In primary schools across the country,
the situation is very patchy, varying from
virtually no drama in many schools, to bits
and pieces in classrooms where the teachers
are interested or trained, through to a rare
few schools with a regular program throughout, and even a precious few primary specialist drama teachers. Where drama is taught,
it is often taught well, and there are some
first-rate syllabuses in nearly all states – to
my mind the best being the 2002 Queensland Arts Syllabus drama section, with its
splendid accompanying sourcebooks (http://
www.qsa.qld.edu.au/673.html ).
The history. The gaps are not for want of trying, and this may be about to change. Neither
drama nor any of the arts are mentioned in
Australia’s first compulsory elementary curriculum, in Victoria, in 1872 among the the
seven-and-a-bit subjects (‘Reading, Writing,
Arithmetic, Grammar, Geography, Drill
and where practicable Gymnastics; and sewing and needlework in addition for girls’).
Drama did have a foothold in private schools
from early times, and there is a tantalising
brief reference to ‘wonderful drama work going on all over Australia’, mentioned by the
UK doyenne of speech and drama, Christabel Burniston, who visited in the 1950s,. So
far as I can tell, primary drama got going in
a big way here in the 1960s firstly in Tasmania, where the UK influence was again crucial, as it was to be often over the next twenty
years with the arrival as Deputy Director of
Education of the English speech and drama
expert Clive Sansom. Tasmania produced
the first important study of primary drama
(Parsons et al 1984) and for many years led
the field. From the 1960s to the 1980s there
was a flow of teachers especially to the UK,
to learn from the pioneers like Peter Slade,
initially, and then Dorothy Heathcote and
Gavin Bolton (and a few to North America
– Ward, Siks, Morgan and Saxton, and Courtney. The passage became two-way, with
Heathcote and Bolton making high impact
visits to Australia, and other British visitors
during the period including major figures
such as Ken Robinson and Cecily O’Neill,
and from Scandinavia Stig Eriksson and the
late Klaus Jantzen. Exciting happenings were
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
15
[
Drama i
grunnskolen
]
Over: FESTIVAL THEATRE IN EDUCATION: accompanying the Medieval Playcart 1994 (Photo: John O'Toole)
Under: TEACHER IN ROLE: Literally building belief , 2005 (Photo: Julie Dunn)
[
also stirring in Victoria, which had the first
drama teachers’ association, and was training drama teachers before there were any
official jobs for them; and South Australia,
where the first formal drama state syllabus,
Images of Life (1981), was created. Here too,
six years earlier, the first meeting was held of
NADIE, the National Association for Drama
in Education (now Drama Australia), which
has unquestionably been the strongest advocate and most unifying influence for drama
ever since. The strong unity and sense of
community NADIE generated, which has
been a characteristic of Australian drama
education, had the vital effect of preventing what we called ‘the British disease’ of
the 1990s, with its rancorous splits between
‘theatre and drama’, between ‘process and
product’ and between ‘art and pedagogy’.
To us, all these apparent opposites were just
points on the continuum of the art form
we all loved and shared. Brad Haseman’s
and my quite influential book Dramawise,
published in Scandinavia as Drama og teater: en pædagogisk metode (1995) was partly
written to scotch that divisive nonsense. By
the 1980s Australians were writing our own
drama textbooks, and starting to export expertise as well as import it – back to the UK
and Europe, and in recent years, particularly
to South East Asia. Most teacher education
colleges had drama departments from the
1970s and were beginning to train (mainly
secondary) drama teachers, and give drama
pedagogy to primary teachers.
I have seen one thing change, massively, in
the thirty five years I have been practising
teacher education here, and that is the attitude to drama among teachers and schools
(and also among the general public): from
thinking drama was a waste of time or at
best a marginal extra, to recognising its
potential as a force for learning and for developing self-confidence, and as an art-form.
This has been as true in primary as secondary education, but there has been a deep and
so far insoluble problem. The tiny – and ever
shrinking – amount of time spent in pre-service teacher education on drama either as art
form or as a liberating aesthetic pedagogy
has been just enough (I have seen it year in
and year out) to excite students with the vision and the possibilities, but not enough to
give them either drama skills or confidence
to sustain drama teaching in schools, where
there is rarely much strong support or enco-
16
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
Drama i
grunnskolen
]
uragement, and neither incentive nor time
available for nervous first-year graduates to
learn and adapt to this exciting pedagogy so
far from their own previous experience.
Drama in the National Curriculum. The
golden moment which may have arrived
is Australia’s first National Curriculum,
which includes the Arts (ACARA 2011) and
has mandated drama throughout primary
schooling, in parity with dance, media arts,
music and visual arts (the last two have been
traditionally much longer established). From
2013 teachers will have to teach drama, and
our information is that a surprising number
are looking forward to the permission and
even to the challenges.
The spine of the new primary curriculum
will be learning to recognise, understand
and manage the elements of drama, both
in dramatic process and theatrical product.
The arts, play and drama are central to the
new Early Years Learning Framework (2010),
and in the early years (Pre-school 0 Year 3)
many teachers are already accustomed to
use dramatic play with their charges (with
the possibilities for sustained dramatic play
rather more than we hear are apparently available, sadly, in Norway). This will form the
centre of their drama work, along with roleplay and process drama, experimenting with
projected play, puppets and dramatic media,
and informal, unscripted in-house performance. In the middle years, more siophisticated process drama will be encouraged,
along with the beginnings of playbuilding,
and performance to familiar but broadening
audiences. By the upper primary years, the
students will use all the dramatic elements in
complex process drama work and playbuilding; they will engage with significant scripted text as performers and audience, and just
begin to explore the world of theatrical playwriting, production and direction.
This is an ambitious curriculum, and for
many years teachers will struggle to find sufficient support, in order to develop sufficient
skills themselves. Drama will be taught patchily in places, badly in some, and ignored in
too many… but ignoring it means non-compliance, and after all, didn’t we of the last two
generations become drama teachers ourselves this way, by trial and error, and with
the enthusiastic tolerance and generosity of
our students? That’s my hope for the future.
references:
ACARA (2011). Shape Paper: The Arts. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and
Reporting Authority.
DEEWR (Department of Education, Employment and Workplace Relations). (2010). Early
Years Learning Framework. Canberra: Office
of Early Childhood Education and Childcare
O’Toole, J. & Haseman, B. (1995). Drama og
teaterHYPERLINK "http://ask.bibsys.no/ask/
action/show?pid=96001165x&kid=biblio": en
pædagogisk metode. (Dramawise). Copenhagen: Drama books.
Parsons, B., Scheffner, M., Little, G. & Felton,
H. (1984). Drama, Language and Learning:
NADIE Paper No 1. Hobart: National Association for Drama in Education.
Queensland Studies Authority (2002). The
Arts Years 1-10: Syllabus and sourcebook guidelines. http://www.qsa.qld.edu.au/673.html
accessed 12 September 2011.
Education Dept. of South Australia (1981).
Images of Life. Adelaide: EDSA, Publications
Branch.
author’s biography:
John O’Toole has been teaching and working
in educational drama and theatre for nearly
forty years, mainly in Australia, although
he has taught drama to all ages on all continents. He has written or co-written many
standard books on the subject, both research works like Theatre in Education (1977)
and The Process of Drama (1992), and textbooks, of which the most well-known are
Dramawise, with Brad Haseman, translated
into Danish as Drama og teater : en pædagogisk metode (1995) and the primary teachers’
book Pretending to learn, with Julie Dunn,
also translated into Danish as Dramaforløb
i skolen (2005). John is the Lead Writer for
the Arts, and for Drama, in the forthcoming
Australian Curriculum, and was formerly
Professor of Drama and Applied Theatre at
Griffith University, Brisbane (1992–2005)
and Foundation Chair of Arts Education at
the University of Melbourne (2005–2010).
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
17
[
Drama i
grunnskolen
]
[
Drama i
grunnskolen
]
Aud Berggraf Sæbø
Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
DRAMAs
utfordring:
Utfordring :
Lag et dramaopplegg for
grunnskolen !
I forbindelse med dette temanummeret utfordret redaksjonen i DRAMA
drama-/og teaterseksjonene ved de nordiske høgskoler og universiteter
til å presentere konkrete undervisningsopplegg med referanse til de
nasjonale læreplanene. Her er teksten vi sendte ut:
Vi ønsker å trykke en rekke konkrete praksisopplegg for grunnskolen i førstkommende DRAMA. Du velger selv klassetrinn, fag, læringsmål, tema, rammeforhold som klassestørrelse, og lærer og elevenes tidligere erfaring med drama. Målet er å formidle ideer og erfaringer
om dramafagets rolle og muligheter i grunnskolen.
Kriterier:
• Velg et tema og ett eller flere læringsmål med referanse til læreplanen, der man utforsker det valgte tema med bruk av drama
• Opplegget skal beskrives presis, konkret og “oppskriftsmessig” (max 900 ord)
• Forløpet skal ha en varighet på 1-4 klassetimer (mot slutten av teksten kan du eventuelt supplere med ideer om hvordan man kan arbeide videre)
• Det er mulig å levere flere eksempler på forløp fra samme person eller seksjon
Vi trenger flere!
På de følgende sidene 19-26 er tre bidrag vi fikk inn på denne oppfordringen. Disse bidragene presenterer konkrete opplegg for konkrete
læringsmål i grunnskolen. Men vi vil gjerne presentere slike praksisopplegg kontinuerlig i tidsskriftet DRAMA og på LDS' nettsider! Send
inn dine undervisningsopplegg til redaksjon@dramaiskolen.no
Asbjørnsen & Moe :
Kjerringa mot
strømmen
t ek st: Au d Berg gr a f Sæbø
I dette opplegget er målet å utforske et eventyr gjennom prosessdrama ved å åpne opp og leke med teksten. Elevene får utforske det
å fortelle eller ikke fortelle det en vet, og hva det vil si å være ”gal”.
Klassetrinn: Kan tilpasses fra 6. klasse, slutten egner seg kun for ungdomsskolen.
slett ingen utkomme med henne; det han ville,
ville hun støtt tvert imot.
1. Lærer leser / forteller: Det var engang en
mann som hadde en kjerring, og hun var så
tverr og vrang at det var ikke godt å være i lag
med henne; mannen, han hadde nå slett ingen
utkomme med henne; det han ville, ville hun
støtt tvert imot.
Vi åpner opp teksten; elevene utforsker temaet
og skaper personene i historien. Det er søndag
morgen og tid for frokost. Mannen skal til å
hente seg kaffe, mens kona ser i skapet for å
finne smør og brød. Fordel rollene, planlegg
arrangementet og rollemodeller deg i den
gitte frysposisjonen. Ved signal starter improvisasjonen; spill og improviser dialogen
mellom dem. Av en eller annen grunn forlater en av dem kjøkkenet i løpet av frokosten.
Ikke bestem dette på forhånd, men se hva
som skjer i improvisasjonen og stop improvisasjonen når dette skjer.
Elevene varmes opp til temaet i eventyret:
Improvisasjon i par, A og B, et par venner
– bestem selv, improviser – uansett hva den
ene foreslår, protesterer og avslår den andre.
Bytt roller etter en stund.
Kort diskusjon om hvordan slik atferd kan
påvirke forholdet mellom to personer. Hvem
tror du vil fortsette/ godta et slikt forhold/
vennskap? Det gjør mannen og kona i dette
eventyret vi skal jobbe med idag.
2. Lærer leser / forteller på ny: Det var engang en mann som hadde en kjerring, og hun
var så tverr og vrang at det var ikke godt å
være i lag med henne; mannen, han hadde nå
18
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
3. Lærer leser / forteller : Så var det en søndag utpå sommeren at mannen og konen gikk
ut og skulle se hvordan åkeren sto.
Elevene fortsetter utforskingen av historien og gjenskaper forholdet mellom paret.
Fremdeles i det same paret, lag et frysbilde av
paret på gårdsveien på vei mot åkeren. Hva
dyrket de? Hva tror du de to snakket om –
hvis de snakket i det hele tatt?
Start fra dette frysbilde og improviser en kort
dialog (15/30 sekund) fysisk og eventuelt
med ord/ replikker mens de går mot åkeren,
avslutt i frys.
Eventuelt kan halve klassen vise om gangen,
mens resten finner ut: hva forteller improvisasjonene om forholdet mellom mannen og
kvinnen?
4. Lærer leser / forteller videre: Da de kom
til en åker på den andre siden av elven, sa
mannen: "Ja, nå er den skjær; i morgen får vi
til å skjære." "Ja, i morgen kan vi ta på å klippe
'n," sa kjerringa. "Hva for noe, skal vi klippe?
Skal vi ikke få lov til å skjære heller nå?" sa
mannen. Nei, klippe den skulle de, mente kjerringa på. "Det er aldri verre enn lite å vite," sa
mannen; "men du må vel ha gått fra det vesle
vettet du har hatt og nå. Har du sett at noen
har klippet åkeren, du," sa han. "Lite veit jeg,
og lite vil jeg vite," sa kjerringa, "men det veit
jeg visst, at åkeren skal en klippe, og ikke skjære," sa hun. Det var ikke å røe om det, klippe
skulle de. Så gikk de bortetter og keiket og trettet, til de kom på broen over elven, like ved en
dyp høl. "De sier for et gammelt ord," sa man-
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
19
[
Drama i
grunnskolen
]
[
nen, "at godt redskap gjør godt arbeid; men det
trur jeg nok skal bli en rar skur som de klipper
med sauesaks," sa han. "Skal vi slett ikke få
lov å skjære åkeren nå da?" "Nei, nei - klippe,
klippe, klippe!" ropte kjerringa, hoppet opp og
klippet med fingrene etter nesen på mannen.
Elevene utforsker og gjenskaper historien.
Hva vet du om å dyrke og høste korn? Improviser dialogen over som paret på vei mot åkeren.
5. Læreren åpner opp historien ved å introdusere et nytt tema som elevene utforsker.
Det står ikke i eventyret, men jeg kan fortelle
dere at det var mye sladder og rykter om dette
ekteparet i blant bygdefolket. Hvor tror du
denne sladringen foregikk?
over: Elever i spill (Foto: Aud Berggraf Sæbø)
under: Lærer i rolle intervjuer rollefigurene (Foto: Lisabeth Berggraf Aalen)
I grupper på fire, bestem hvem dere er, hvor
dere er og start sladringen. En starter, den neste overdriver og legger til litt mer, nestemann
enda mer osv. Du skulle aldri tro det, men …
Vi lager en sirkel og lytter til hver gruppe.
6. Læreren leser/ forteller og spiller ut
handlingen ved å skifte på å være mann og
kjerring. Så gikk de bortetter og keiket og trettet, til de kom på broen over elven, like ved en
dyp høl. "De sier for et gammelt ord," sa mannen, "at godt redskap gjør godt arbeid; men det
trur jeg nok skal bli en rar skur som de klipper
med sauesaks," sa han. "Skal vi slett ikke få
lov å skjære åkeren nå da?" "Nei, nei - klippe,
klippe, klippe!" ropte kjerringa, hoppet opp og
klippet med fingrene etter nesen på mannen.
Men i ilska aktet hun seg ikke, og så snåvet
hun i en stokk-ende på broen og dumpet i elven. "Gammel vane er vond å vende," tenkte
mannen, "men det skulle være snodig om jeg
ikke fikk rett engang, jeg òg." Han la ut i hølen,
og fikk tak i hårtoppen på henne, så vidt hun
fikk hodet over vannet. "Skal vi så skjære åkeren?" sa han.
"Klippe, klippe, klippe!" skrek kjerringa. "Ja,
jeg skal lære deg å klippe jeg," tenkte mannen
og dukket henne under. Men det hjalp ikke,
de skulle klippe, sa hun da han tok henne opp
igjen. "Jeg kan ikke annet tru enn at kjerringa
er galen," sa mannen ved seg selv.
"Mang en er galen, og veit det ikke, mang en
har vett, og når det ikke; men jeg får nå friste en
20
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
Drama i
grunnskolen
]
gang til likevel," sa han. Men han hadde ikke før
fått henne under, før hun satte hånden opp over
vannet, og til åklippe med fingrene som en saks.
Da ble mannen storsint og dukket henne både
vel og lenge. Men rett som det var, seg hånden
ned under vass-skorpa, og kjerringa ble så tung
med ett at han måtte slippe taket. "Vil du dra
meg ned i hølen til deg også nå, så kan du ligge
der, ditt troll," sa mannen. Og så blei kjerringa.
7. Videre åpning av teksten, utforsking av
hendelsene gjennom et lærer-i-rolle møte:
Lærer i rolle som lensmann. Hilser og takker
bøndene for å møte fram og ber dem fortelle
hva de vet om saken. Som dere vet er jeg ny
her i distriktet og jeg synes det virkelig er vanskelig å få folk i tale og få tak i infomasjon om
folk her i bygda. Jeg har hørt at det foregår en
del merkelig folkesnakk og sladder, og det siste
jeg hørte er det jeg ønsker å sjekke ut med dere.
Gurine, kona i landhandelen sier hun ikke har
sett den gamle kjerringa på Nordigard siden
sist søndag. Hun er redd for at noe kan ha
hendt henne. Vet noen av dere noe? Har noen
sett henne siden søndag?
Elevene reflekterer over episoden i elva:
Snakk sammen parvis: hva tror du egentlig
hendte i elva?
8. Lærer leser / forteller videre: Men da det
lei om litt, syntes han det var ille at hun skulle
ligge der og ikke komme i kristen jord, og så
gikk han ned langs med åa og lette og soknet
etter henne. Men alt det han lette og alt det
han soknet, så fant han henne ikke.
Læreren åpner opp teksten ved å introdusere en ny situasjon som elevene utforsker
Parvis. Den ene modellerer mannen som
sitter på stolen sin på kjøkkenet. Bestem hva
han gjør. Hva tenker han?
Den andre er nå naboen som kommer på
besøk. Hvorfor kommer naboen? Hva tenker
han? Improviser situasjonen, alle på en gang.
9. Læreren leser/ forteller videre: Han fikk
med seg gårdsfolket og andre folk fra grannelaget, og de ga seg til å grave og sokne nedetter
hele åa alle i hop; men alt det de lette, så fant
de ingen kjerring.
"Nei," sa mannen, "det kan nok ikke nytte dette.
Denne kjerringa var nå ei kjerring for seg sjøl
hun," sa han. "Mens hun levde, var hun så rent
på tverke, og hun kan vel ikke være annerledes nå heller; vi får til å lete oppetter og friste
ovenfor fossen; kanskje hun har fløtet seg oppetter." Å ja, de gikk oppetter og lette og soknet
ovenfor fossen. Der lå kjerringa, det var riktig
nok. Det var kjerringa mot strømmen det.
Hva tror elevene egentlig hendte med kjerringa? Elevene skriver notisene som stod i bygdebladet etter at hun var funnet, ind. / to og to.
Elevene skaper og utforsker grunner for
kjerringas væremåte. Hun var kjerringa mot
strømmen, virkelig! Hvorfor var denne kjerringa så vrien og vrang og alltid argumenterte
mot mannen? Gruppevis diskusjon m/ ev.
oppsummering. I gruppene; lag to-tre frysbilder som kan forklare hennes mate å være på.
10. Gruppene reflekterer og diskusjon om
kjerringa var gal eller ikke, og formidler
sin sannhet gjennom hennes tanker. "Mang
en er galen, og veit det ikke, mang en har vett,
og når det ikke; men jeg får nå friste en gang
til likevel," sa han. Hva tror du/ dere? Bestem
om hun er gal (har vrangforestillinger) eller
bare vanskelig med bevisst vilje. Gjenta frysbildene og la oss høre hva hun tenker denne
gangen. Hennes tanker skal fortelle oss om
hun er gal eller bevisst vanskelig.
11. Hva skrives om henne etter at hun er død?
Skriv parvis den notisen/nekrologen som stod
i avisa etter hennes begravelse.
Vi leser notisene høyt.
12. Oppsummering og refleksjon – ut i fra
hva som skjedde og elevenes engasjement i
historien/spillet.
En analyse av dette opplegget i forhold til lærerens planlegging og gjennomføring kan du
lese i artikkelen: Sæbø, A. B. (2011) Drama
og ledelse av undervisnings- og læringsproseeser. I Aamodtsbakken, B. Ledelse og profesjonsutøvelse. Oslo: Universitetsforlaget (in press).
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
21
[
Drama i
grunnskolen
]
[
Drama i
grunnskolen
]
hanne knutsen
Førstelektor i drama,
Høgskolen i Stord
Hverdagslig
undervisning
i ny kontekst
t ek st: H a n n e K n u tsen
Undervisningsopplegget Lesson Study, er i og for seg verken særlig
originalt eller faglig grensesprengende. Men sammenhengen det
ble skapt i, representerer en ny trend – ny for de impliserte, og
for lærerutdanning på våre kanter.
visuelt uttrykk, en
dobbelttime norsk med drama
Tema: Visuelle virkemidler og bilde som språk.
Elever: 8.trinn, utprøvd med 23 elever.
Elevforutsetninger: Noe erfaring med arbeidsmåtene.
Tidsramme: En dobbelttime, 90 minutter
Kompetansemål: Etter 10. årstinn skal elevene i følge læreplanen kunne:
Gjennomføre presentasjoner og dramatisering.
Vurdere egne og andres muntlige framføringer.
Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk.
Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster.
Læringsmål: Etter denne undervisningsøkta
skal elevene kunne:
Beskrive, fabulere og forme tablå ut fra bilde. Gjenkjenne visuelle virkemidler og analysere bilder.
Innhold: Elevene sitter i par, rygg mot rygg. Den
ene får tildelt et bilde som skal beskrives for partner. Etterpå kommenterer partner hva som var
likt/ulikt det vedkommende så for seg.
22
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
Etter gjennomgang av læringsmål, noterer
elevene kjennetegn for bildespråk og visuelle virkemidler ut fra lærers presentasjon
og informasjon via Power Point. (Motiv,
format, utsnitt, komposisjon, synsvinkel,
lys, rytme, kontrast.)
Gulvplass blir frigjort (bord og stoler ryddes
vekk). Elevene deles i grupper og får tildelt
hver sitt bilde. (To og to grupper får samme
bilde.) Lærer stiller fabuleringsspørsmål, som
elevene individuelt tenker ut svar på: – Hvem
er personene på bildet? – Kjenner de hverandre? (I tilfelle ja: Hvordan?) – Hvor er de og
hvorfor? – Hvordan er humøret deres?
Gruppene deler de individuelle fabuleringene
og samler seg om felles forestillinger/fiksjon.
Ut fra dette formes tre tablå, der oppstillingen
i det midterste er identisk med den på bildet.
Gruppene viser for hverandre og får respons
fra de andre på tablåenes innhold og form.
Pulter ryddes tilbake og elevene får hver for
seg tildelt et nytt bilde, samt en rekke spørsmål som skal besvares skriftlig. Spørsmålene
krever identifisering av visuelle virkemidler
og inviterer til beskrivelse og tolkning.
Etterarbeid: Elevene gjør siste oppgave ferdig
hjemme og får tilbakemelding fra lærer. Avrundende samtale i klassen.
Opplegget er laget, gjennomført og vurdert av
en gruppe lærerstudenter, sammen med praksislærer og faglærer, som et forsøk på bruk av
Lesson Study. Dermed blir undervisningsplanen først meningsfull, når det knyttes noen
kommentarer til den prosessen den inngikk i.1
Et siktemål for Lesson Study er systematisk
utvikling av profesjonskunnskap. Arbeidsmåten inviterer til et omfattende samarbeid
om planlegging, gjennomføring og vurdering
av undervisning, fundert på en forståelse av
at undervisningsøkter skal bidra til å nå overordnede mål og delmål. En forutsetning for
god bruk av metoden er at de involverte gjør
UTGANGSPUNKT: Picassos ”Brevet leses” (1921) var ett av bildene elevene arbeidet med.
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
23
[
grundig arbeid. Det rapporteres om at enkelte
lærerteam har brukt flere uker på å planlegge
en kort undervisningsøkt. Lærernes innsats
er altså en suksessfaktor, selv om fokus i planlegging, gjennomføring og vurdering er ment
å være på elevenes læring og forståelse.2
Nåværende lærerstudenter på Høgskolen
Stord/Haugesund er del av et større prosjekt
med fokus på å fornye lærerutdanningen.
Utvikling av praksisopplæringen er en sentral
brikke her, og forsøk med Lesson Study er ett
av de tiltakene som prøves ut.3
Da vi satte oss ned for det første planleggingsmøtet, faglærer og praksislærer
sammen med tre studenter, var det altså i
en setting der visse forventninger var stilt
til oss. Det var en rekke stikkord og rammer
å forholde seg til, men vi stod ellers fritt til
å velge fag, mål og innhold for en undervisningsøkt med studentenes praksisklasse.
Vi landet ganske raskt på å konsentrere oss
om undervisning i norsk med bruk av drama. Tema ble valgt ut fra det som var aktuelt
på årsplanen, og med litt flytting på elevenes
timeplan ble det rom for en dobbelttime.
Gjennom tre planleggingsmøter utviklet vi
mål og innhold for denne økten, mens noe av
undervisningsmateriellet ble funnet fram/
utarbeidet utenom møtene.
Etter loddtrekning ble det de to lærerne
som skulle gjennomføre undervisningsøkten. En nokså uvanlig setting for en
undervisningssituasjon med praksisklasse
var dermed at studentene observerte, mens
praksislærer og faglærer ledet hver sin del
av det planlagte opplegget. Gjennomføringen gikk knirkefritt, med elever som deltok
aktivt i alle faser, og med et tidsskjema som
passet akkurat slik det var tenkt.
Like etter undervisningsøkten hadde arbeidsgruppa et oppsummerende møte der vi
la fram oppfatninger av hvordan økten gikk,
og delte med hverandre observasjoner av enkelthendelser. Samtalen bar preg av at alle var
fornøyde med opplegg, gjennomføring og
Drama i
grunnskolen
elevenes innsats. Vurdering av arbeidet ble i
etterkant også gjort individuelt og skriftlig av
studentene, som ett av de obligatoriske innleggene i praksismappen deres.
Studentenes refleksjonsnotater er samstemte
om at det var godt samarbeid om planlegging
og gjennomføring. Det ble nevnt at elevinnsatsen var upåklagelig, og at det blant annet
var interessant å se den positive effekten av
tidligere arbeid med tablå i klassen. Videre
trakk alle fram det positive ved at det ble
praksislærer og faglærer som ledet økten.
Dette gav god anledning til å observere elevene. Det er ellers interessant at ingen av studentene mener de har vært med på noe spesielt
nytt gjennom utprøvingen av Lesson Study.
De påpeker at de er vant til å samarbeide om
planlegging og vurdering av undervisning i
praksisperiodene.
Refleksjonsnotatene har gitt noe å tygge på.
Faglærers forventing var at disse skulle vært
mer omfattende og gått mer i dybden. Men
kanskje det var for mye å forlange? Selv om
de tre impliserte er flittige og motiverte studenter, er det muligens et urimelig krav at
de skulle gått grundigere til verks her. Heller
ikke møtene, der gruppa arbeidet sammen,
var preget av omfattende dybdeboring og filosoferende perspektiv.
Lesson Study er i utgangspunktet tenkt for utdannede lærere, og det potensialet som ligger
i å gå grundig til verks med kollektiv planlegging og vurdering av undervisning har nok
større realiseringsmuligheter blant kollegagrupper som arbeider sammen over tid, enn
det som var tilfelle i vår gruppe. Det kan være
klargjørende å fundere over hva en tilsvarende gruppe under andre omstendigheter
kunne arbeidet grundigere med.
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
[
og tablåforming virkelig bidro til å heve kvaliteten på undervisningsopplegget. Enda mer
spesifikt: Vi kunne fokusert på den responsen
de andre elevene gav, når en gruppe hadde vist
sine tablå. Hva ble sagt og ikke sagt da? Et annet spesifikt og relevant spørsmål kunne videreført refleksjonen: Hvordan kunne vi på en
bedre måte stimulert elevene til å gi respons
på tablåenes form og innhold?
Med de siste spørsmålene er vi kommet tilbake til det som er intensjonen med Lesson
Study, utvikling av profesjonskunnskap. Når
metoden blir brukt av erfarne og søkende
lærerkolleger i samarbeid over tid, virker det
innlysende at Lesson Study kan være gunstig
for å forske på og utvikle egen undervisning.
En setting der studenter skal samarbeide med
fag- og praksislærere som del av sin praksisopplæring, er nok ikke like gunstig for dette.
Men tilbake til produktet for vårt arbeid, undervisningsøkten. Et hverdagslig opplegg, ja,
men denne dobbelttimen representerer likevel ikke et typisk innslag for elever på ungdomstrinnet. Det var noen barrierer å overkomme, selv for å utvikle og gjennomføre en
såpass tradisjonell plan. Elevenes timeplan
måtte endres, pulter måtte flyttes, og elevene
skulle aktiviseres på andre måter enn bare ved
å lese og skrive og følge en power-point forelesing med utdelt papirutskrift i fanget. Det var
også en bremsekloss at elevenes lærebøker i så
liten grad legger opp til bruk av dramametoder og dramatiske uttrykksformer.
Uansett hvordan opplegget vårt vurderes, er
den typen samarbeid Lesson Study representerer, verdt å satse på, for å knytte tettere bånd
mellom høgskole og grunnskole i lærerstudenters praksisopplæring. For å utvikle gode lærere
og god undervisning må vi samarbeide bedre.
Forholdet mellom tema og mål, læringsmål
og kompetansemål, arbeidsmåter og tema er
sammenhenger vi kunne gått dypere inn på i
planleggingsfasen. Vi kunne også problematisert valget av å trekke inn drama, og etter
gjennomføringen kunne vi for eksempel sett
mer kritisk på om sekvensen med fabulering
1 Utprøvingen er gjort ved Høgskolen Stord/Haugesund studieåret 2010-11, med
en gruppe studenter i gang med andre år av fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. De aktuelle studentene tok 30 stp drama og 30 stp kunst
og håndverk dette året. I tillegg til to ordinære praksisperioder på var de pålagt å
prøve ut undervisning og vurdering med bruk av Lesson Study, i samarbeid med
praksislærer og faglærer fra høgskolen.
24
]
2 Den korte presentasjonen av Lesson Study bygger på en gjennomgang ved
Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger, på en kursdag 03.11.2010 for lærere og
praksislærere ved Høgskolen Stord/Haugesund.
3 Samfunnspraksis er et annet og mer omfattende tiltak, som blant annet innebærer at studentene skal høste erfaring med å arrangere forskningskonferanser.
Mer informasjon om forsøket “Ny lærerutdanning 2009-2014” er tilgjengelig via
høgskolens nettside. (www.hsh.no)
Drama i
grunnskolen
]
Marte Liset
Universitetslektor, Universitetet i Tromsø
Språklek for
norskfaget
t ek st: m a rt e liset
Pia-P fra Bokstavlandet kommer på besøk til 1A
Dette dramaforløpet ble laget for og gjennomført med førsteårsstudenter på Master i lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø, høsten
2010. Forløpet ble gjennomført i løpet av 2
skoletimer som eksempel på hvordan drama
kan brukes i begynneropplæringen i norsk.
Skulle det vært gjennomført med ekte førsteklassinger ville jeg satt av mer tid. Forløpet kan
imidlertid deles opp og gjennomføres over
flere dager.
oppgavene og være med å organisere arbeidet
dersom det er nødvendig.
Nødvendig utstyr:
Enkle kostymer til å markere de to ulike
rollefigurene (Pia-P og Kongen-K).
Kort med bokstaver.
Kort med konge-ord.
Blanke ark.
Fargestifter.
Eventuelt en gave til klassen fra Kongen-K.
Målgruppe: 1. klasse i barneskolen
Fag: Norsk
Tema: Språkopplæring – språkleker (Innenfor
fonologi, morfologi, syntaks og semantikk).
Kompetansemål fra læreplanverket: Mål for
opplæring i norsk etter 2. årstrinn knyttet til
muntlige tekster: Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer.
Krav til forkunnskaper: Forløpet krever ikke at
klassen har arbeidet med drama tidligere. Klassen er seg selv i møte med rollefigurene som spilles av en eller to lærere. Forløpet kan derfor være
en fin introduksjon til dramaarbeid, der elevene
etter hvert kan spille ulike roller selv.
Andre forutsetninger: Det vil være en fordel
å være to lærere i gjennomføringen av forløpet,
slik at det til en hver tid er en lærer som ikke er
i rolle. Denne kan gjøre møtet med klassen lettere for læreren som er i rolle, hjelpe elevene med
Rammefortelling: Pia-P kommer fra familien
P i bokstavlandet. I Bokstavlandet er hele samfunnet organisert ut i fra hvilken bokstav ting
begynner på. Alle er naturlig nok veldig opptatt av bokstaver, lyder og ord. Alle kan lese og
skrive og synes det er flott med lange setninger,
nye rare ord og flotte rim.
Pia kan ikke lese. Hun kan bare sin egen bokstav. Kanskje viser det seg at hun kan mer enn
hun selv tror, men hjemme i bokstavlandet synes alle hun er rar fordi hun er så dårlig med
ord og bokstaver. Selveste Kongen-K har sendt
henne ut av landet med beskjed om at hun ikke
får komme tilbake før hun kan vise at hun ikke
skjemmer ut befolkningen i bokstavlandet.
Helt konkret har han gitt henne noen oppgaver
som hun ikke klarer å løse alene.
Pia kommer til skolen (1A + deres lærer) i
håp om at hun kan lære noe av dem, og at de
kanskje kan hjelpe henne. Hun har med seg en
sekk med masse bokstavkort, ordkort, fargestifter og blanke papir.
Del 1: Pia møter klassen. Pia kommer inn og
lurer på hvem hun har kommet til. Lurer på
om dette er en skole, om det er første klasse,
om de kan noe om bokstaver og sånn. Pia presenterer seg, forteller litt om seg selv, at hun
kommer fra bokstavlandet, men ikke kan lese.
Navnerunde – alle sier hva de heter og finner
sin førstebokstav i sekken til Pia.
Alle sier noe som begynner på samme bokstav
som navnet deres. (Pia-Pizza, for eksempel)
”Klapp ditt navn så godt du kan” er en sang Pia
har lært av Frøken-F. Hun foreslår at de kan
synge den. Pia klarer ikke å klappe takten i sitt
eget navn, men kan kanskje få hjelp av de andre?
Kan alle skrive navnet sitt? Pia kan ikke skrive
sitt, men hun mener hun kan tegne det hvis
hun ser bokstavene foran seg. Alle skriver eller
tegner navnet sitt + den tingen som begynner
på samme bokstav.
Del 2: Pia har et problem. Pias første glede
over å ha møtt alle de hyggelige ungene i klassen og lekt seg med navn og bokstaver går
over. Det er tydelig at det er noe som bekymrer
henne. Hun forteller klassen at hun har et problem. Hun har blitt forvist fra bokstavlandet av
selveste Kongen-K fordi hun var så dårlig med
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
25
[
Drama i
grunnskolen
]
Mette Nyheim
Styreleder i LDS og faglærer i drama ved Firda vgs
ord og bokstaver. Hun var den dårligste på hele
skolen. ”Kongen sa jeg skulle finne så mange
ord som mulig som hadde konge i seg, og så
fant jeg bare på ett, og det var kongle, og da ble
han veldig veldig sint, og så fikk jeg den sekken
her, og så sa han at jeg ikke fikk komme tilbake
før jeg hadde funnet flere konge-ord. Og tenk
om jeg aldri klarer det. Da får jeg aldri treffe
Pappa-P igjen, eller Petter eller Frøken-F eller
Tante-T eller Onkel-O”.
Pia spør ungene i klassen om de kan hjelpe
henne. Pia har en sekk full av ordkort. Det er
mange kort det står konge på + mange kort
med andre ord.
Klassen deles i grupper og får utdelt noen kort
hver. De skal stable kortene sammen slik at det
danner flest mulig ord med konge i seg.
Kong – en
Kong – er
Kong – ene
Kongs – datter
Kongs – gård
Kongs – berg
Kongs – vinger
Kongs – sønn
Kongs – sete
Kongs – tanke
Kongs - gjerning
Konge - lig
Konge - rike
Konge - trone
Konge - makt
Konge - puddel
Konge - dømme
Konge – saga
Konge – parken
Konge – tiger
Konge – tro
Konge – vei
Konge – familie
Konge – blå
Konge – hus
Konge – krabbe
Konge – krone
Konge – losje
Konge – pokal
Konge – røkelse
26
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
Konge – par
Konge – sang
Konge – slott
Konge – stol
Konge – skip
Konge – sønn
Konge – statue
Konge – ørn
Konge – rekke
Konge – besøk
Konge – slekt
Konge – borg
Konge – bryllup
Konge – båt
Konge – fødsel
Konge – hoff
Konge – mor
Konge - morder
Pia er veldig imponert over alle ordene klassen har laget. Etter hvert som ordene leses opp
snakker de om hva de ulike ordene betyr. Selv
om Pia ikke kan lese, så kan hun ganske mye
om kongelige ting (hvis det viser seg at ikke
ungene kjenner til betydningen av alle ordene).
Den andre oppgaven Pia har fått fra KongenK er å lage et hylningsdikt til han. Han har
hørt at andre konger (bl.a. i Norge) har en
kongesang, men han har ingen sang, så nå vil
han i alle fall ha et dikt.
Pia og klassen dikter et dikt med enderim til
Kongen-K. Klassen kommer med forslag til
rimord (og ev. setninger). Læreren som ikke
er i rolle blir bedt om å skrive ned diktet.
Hver gruppe lærer seg et par setninger hver av
diktet som de kan fremføre i kor.
Pia løper av gårde for å hente Kongen-K og
fortelle at hun har løst oppgavene.
Del 3: Kongen-K kommer på besøk (Kongen
kan spilles av den samme læreren som var Pia,
eller man kan bytte på det).
Klassen viser kongen alle ordene med konge i.
Klassen fremfører diktet.
Kongen er veldig fornøyd og har med en gave
til klassen (En pakke med masse bokstavkort
som de kan ha på veggen for å huske på alle de
som bor i bokstavlandet).
Kongen er imponert over Pia og sier at hun selvfølgelig får komme tilbake til bokstavlandet.
Muligheter videre: Hvis møtet med Pia-P og
Kongen-K virker engasjerende og inspirerende
for klassen kan man bruke de samme figurene
i flere sammenhenger. Selv om Pia i denne omgangen har løst oppgavene fra kongen tar det
jo tid å lære seg å lese og skrive. Det er helt sikkert mange ting hun kan lære seg fra elevene
i 1A i den sammenheng. Kongen er jo også i
en slik posisjon og har et slikt lynne at han fort
kan komme til å dele ut flere oppgaver. Etter
hvert kan en jo også få større kjennskap til fantasiverdenen Bokstavlandet og utvide persongalleriet. Noen muligheter kan være:
Klassen får besøk av en ny karakter fra Bokstavlandet hver gang de lærer en ny bokstav.
Bokstavlandet og figurene derfra kan brukes
som utgangspunkt for muntlige samtaler, fabuleringer og fortellinger.
Klassen kan få brev med utfordringer/oppgaver fra Kongen-K eller andre figurer i Bokstavlandet. Elevene kan lage tegninger eller
skriver brev som de sender tilbake til figurer i
Bokstavlandet.
støttelitteratur:
Heggstad, Kari Mjaaland (2003). 7 veier
til drama: grunnbok i dramapedagogikk
for lærere i barnehage og småskole.
Bergen: Fagbokforlaget.
Lindqvist, Gunilla (1997). Lekens muligheter.
Oslo: Ad Notam Gyldendal.
Lindqvist, Gunilla (2002). Lek i skolan.
Lund: Studentlitteratur.
Sæbø: Aud. B. (1998). Drama – et kunstfag.
Oslo: Tano Aschehoug.
Dramafaget inn i
ungdomsskolen
t ek st: m et t e n y hei m
Valgfag i ungdomsskolen kan være et vindu for å få drama som
eget fag inn i grunnskolen. Derfor følger LDS tett opp kunnskapsdepartementets arbeid for gjeninnføringen av valgfagene.
I stortingsmeldingen ”Motivasjon – Mestring – Muligheter”, som ble lagt frem i slutten av april i år, sier regjeringen at de ønsker
en mer utfordrende, praktisk og relevant
skole. Ett av tiltakene for å få til dette er at
nye valgfag innføres på ungdomstrinnet fra
høsten 2012.
I den forbindelse ønsker LDS å være med i
utviklingen av nye valgfag. Valgfag i ungdomsskolen kan være et vindu for å få
drama som eget fag inn i grunnskolen. LDS
kontaktet tidlig kunnskapsdepartementet
for å forhøre oss om hva som skjedde videre
i behandling av meldingen. Svaret fra departementet var ullent, og ga lite informasjon om videre saksgang.
Vi besluttet derfor å ta kontakt med Kirkeutdannings- og forskningskomitéen for å
komme med konkrete forslag til hvordan et
mulig drama-valgfag kunne se ut. Et produksjonsfag er et åpenbart alternativ, men
vi ønsket også et valgfag som kunne bidra
til å styrke drama som læringsform. Utarbeidelsen av et slikt valgfag ville vært svært
verdifullt for å spre kompetanse om, og vise
mulighetene som ligger i, å ta i bruk drama
som læringsform. I brevs form skisserte vi
muligheten for et drama valgfag knyttet til
samfunnsfag.
Gledelig og skuffende. I brevet knyttet
vi DICE-forskningen til denne saken, og
brukte resultatene derfra som begrunnelse
for hvorfor et drama valgfag bør innføres.
Vi skrev også et eget avsnitt om drama som
læringsform i andre fag, pekte på at dette
tas lite i bruk i dag, og foreslo konkrete tiltak for å styrke drama som læringsform i
skolen. Brevet ble sendt til kunnskapsminister Kristin Halvorsen, statssekretær Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet
og Utdanningsdirektoratet.
Få dager etter at brevet ble sendt, kunngjorde kunnskapsministeren de åtte nye valgfagene på riksdekkende TV. Ett av fagene
kalles "produksjon for sal og scene". Det
er gledelig at et slikt scenisk produksjonsfag kommer inn i ungdomsskolen. Det vil
blant annet gi mulighet for talentutvikling,
samarbeid med kulturskole og andre ressurspersoner, tverrfaglig forståelse, og en
mer variert undervisning.
Samtidig er det skuffende at prosessen omkring hvilke valgfag som skal komme inn
har vært såpass lukket som den har vært.
Et slikt fag hadde også kunnet gå jevnlig
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
27
[
Et mer prosessorientert dramabasert valgfag hadde styrket både dramakompetansen
i skolen og elevenes motivasjon for
og kompetanse i andre skolefag.
]
Vigdis Aune
Førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og
medievitenskap, NTNU
Spor til spill
t ek st: vigdis au n e
gjennom hele skoleåret, og dermed kunnet ivareta elevenes kontinuerlige utvikling
innenfor faget på en annen måte enn et prosjektbasert fag.
Kompetanse og rammebetingelser for det
nye valgfaget blir en sentral utfordring
framover. For at faget skal få de positive
effektene vi blant annet gjennom DICEforskningen vet at det kan ha, krever det at
undervisningen i faget holder høy nok kvalitet, og at læreren har god nok kompetanse.
Når de nye valgfagene skal tilbys allerede
fra høsten 2012 kan en lure på om det er
god nok tid for skolene til å skaffe seg den
nødvendige kompetansen. En mulighet er
å hyre inn kompetansen utenifra, men blir
skolene og kommunene tildelt de nødvendige ressurser til å gjøre det? Og om en så
har de nødvendige midler; finnes kompetansen? I de sentrale strøk er det nok ganske
enkelt å finne fram til folk som kan drive et
slikt fag, men hva med distriktene? Og om
en har læreren; har en lokalet og utstyret
som er nødvendig?
Utviklingen og høring av læreplanene er en
åpen prosess, der LDS kan komme med sine
forslag. I prosessen vil det også bli anledning til å foreslå nye emner for valgfag.
Det er altså fortsatt tid til å komme med
innspill, og å foreslå et mer prosessrettet
drama valgfag. Vi ser gjerne at medlemmer
tar kontakt med kontoret dersom dere ønsker å bidra med innspill, idéer, kontakter
eller annet i denne saken!
28
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
dette skjer videre i prosessen:
Rundt 4. oktober: Første utkast fra læreplangruppen legges ut på www.udir.no/valgfag. Ca
1. nov legges endelig forslag til læreplaner fra
læreplangruppene på samme nettsted. Ca 1.
desember 2011 sendes forslag til læreplaner,
og endrede forskrifter knyttet til valgfagene,
på høring. Høringsfristen, og frist for å foreslå
nye valgfag, vil være omkring 1. mars 2012.
De åtte valgfagene som nå er lansert vil innføres fra høsten 2012, men det påfølgende året
vil 4-6 nye valgfag utarbeides, og innføres fra
høsten 2013.
valgfaget produksjon for sal og scene
Beskrivelsen av faget "Produksjon for sal og
scene", slik det foreligger på utdanningsdirektoratets sider, er: "Elevene skal planlegge og
gjennomføre en forestilling. Dette kan være
revy, konsert, musikal, teater, sirkus eller en
film eller video. Elevene kan delta på scenen
som skuespillere, musikere, sangere, dansere
osv. eller i forberedelsene for eksempel som
regissører/produsenter,
lys-/lydteknikere,
komponister, tekstforfattere, koreografer,
kostyme- og kulissemakere. Elevene kan ha
ulike oppgaver i valgfagperioden. Faget henter
hovedelementer fra musikk og kunst og håndverk/duodji, men kan også hente elementer
fra norsk/samisk, engelsk, 2. fremmedspråk
og kroppsøving. Faget skal være prosjektbasert, og et hovedformål er å utvikle elevenes
kreativitet og erfaring med entreprenørskap."
Teaterproduksjon med eleven på toppen av læringspyramiden?
Kristin Halvorsen Kunnskapsministeren
ønsker at opplæringen skal bli mer variert og
praktisk, og har vedtatt at valgfagene innføres
i ungdomsskolen igjen.
1001 Speil er et forskningsprosjekt med partene Utdanningsdirektoratet, HIST og NTNU
og Charlottenlund Ungdomsskole. Prosjektet
utvikler undervisningsmodeller hvor eleven
får verktøy til å produsere kunnskap og kan
“stå på toppen av læringspyramiden” og formidle. Prosjektet Spor til spill utvikler en
modell for å oppnå dette i drama. I første del
undersøkes arbeids- og uttrykksformer i relasjon til elev- og lærerroller, samt i samspill
i aldersblandet gruppe. I andre del utvikles
en modell for teaterproduksjon med vekt på
kunstpedagogisk plattform, prosjektplan, læringsområder og scenisk form. Denne artikkelen presenterer hovedmomenter i modellen.
Kunstpedagogisk plattform. Den kunstpedagogiske plattformen har devised theatre-tradisjonen som sitt forbilde (Bacât &
Baldwin år, Govan m. fl. 2007, Heddon and
Milling 2006). Det kunstpedagogiske teamet
skisserer et konsept som tenker inn sted, deltakere, læringsområder, materiale, tematikk
og form. Produksjonen skal være et interessestyrt valg fra elevens side. Det er derfor åpen
påmelding for inntil 40 elever fra 8.-10.trinn.
Prosjektet skal være synlig som utviklingsarbeid og foregår derfor i et åpent areal med
amfi sentralt i skolens bygningsmasse. Prosessen skal være improvisatorisk og eksperimentell og gi ferdighet i en skape og formidle
scenisk uttrykk. Prosjektet omfatter derfor
sentrale læringsområder som ensembleut-
vikling, bevegelse, scenografi og dramaturgi/
regi. Tema defineres til Krig. Det er åpent og
kan belyses fra historie, samtid, personlige erfaringer og forståelser. Formen defineres som
performance med vekt på visuelle og fysiske
uttrykk. Prosessen inspireres av materiale fra
elever og lærere: tekstfragmenter, bilder, musikk, gjenstander og personlige fortellinger.
Produksjonen etterstreber en kollektivt skapende prosess basert på kontinuerlig utforsking, refleksjon og videreutvikling av konseptet. Prosjektet har derfor en fast ramme
og rutiner for å skape, vise, respondere og
definere nye oppgaver og retning i prosjektet.
Med utgangspunkt i plattformen, konseptet
og en tidsramme på åtte skoledager, utvikles
en prosjektplan.
prosjektplan
Fase 1 Etablering i 3 halve dager i 3 uker:
Etablering innledes med presentasjon av
teamet, konseptet og prosjektplanen. Elevene
har valgt scenografi eller skuespillerarbeid og
de fabulerer over: Hva kan vårt teater handle
om? Hvordan kan det se ut? Hvordan kan vi
arbeide for å skape det? De følgende sju dagene har en fast, felles ramme: 30 minutter
oppvarming, to matpauser og avrunding med
oppsummering.
Fase 2 Materialproduksjon i 4 dager: Scenemodell og improvisert materiale fra fase 1 er
utgangspunktet for bearbeidelse og konkretisering av ideer. Scenografigruppen arbeidere
videre med sceneinstallasjon og rekvisita,
bildeprojeksjoner, lydkontentum og scenelys.
Skuespillerne går inn i en turnus hvor hver
gruppe får to 60-minutters økter med ensembleutvikling, bevegelse og skuespillerarbeid.
Etter hver økt er det visning og respons. Den
fjerde dagen velger de spesialisering og bearbeider noen utvalgte elementer fra materialet. Fasen avsluttes med presentasjon fra alle
gruppene og en plenumsdiskusjon om deler,
struktur, oppgaver og framdrift.
Fase 3 Strukturere i 1 og ½ dag: Instruktøren
presenterer forestillingsplanen og scenografen presenterer scenografimodellen. Deretter
arbeider gruppene med separate prøver. Etter
felles lunch samles alle for å forme strukturen
og gjøre første gjennomgang. Fasen avrundes
med en halv dag teknisk prøve hvor produktene fra spillgruppene føyes sammen med
scenografigruppens produksjon.
Fase 4 Forme og formidle i 2 dager: Gjennomgang av scener, justering av scenografi og
generalprøve tar en dag. Den sjuende dagen
presenterer elevene forestillingen, rydder og
produksjonen avrundes med en felles evalueringssamtale.
læringsområder og funksjoner
For å tydeliggjøre teaterproduksjon som læringsarena, opererer modellen med læringsområder og funksjoner. Dette er ensembleutvikling
ledet av dramapedagogen, bevegelse ledet av
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
29
koreografen, scenografi ledet av scenografen og
dramaturgi/regi ledet av instruktøren.
Ensembleutvikling. Plattformen utfordrer
nytenking, fantasi, risikovilje og evnen til å
delta i skapende interaksjon både i spill og
dialog. Dette er basiskompetanser og angår
direkte til spillerens opplevelse av trygghet,
samspill, estetisk opplevelse og spenning.
Dramapedagogen introduserer øvelser som
retter oppmerksomheten mot konsentrasjon,
tilstedeværelse og spontanitet (Johnstone
1997, Pusztai 2000) og samspill ved bildeteater
og speiløvelser (Boal 1992). Dramapedagogen
leder innramming av prosjektet og i fase 2, 3
og 4 bruker han slike øvelser i oppvarming og
avrunding. Dette bidrar sterkt til å skape et
felles repertoar og et mediebasert fellesskap. I
spesialisering utvikler gruppen noen øvelser
til sceniske tekster. Disse uttrykker eksistensielle følelser som savn, lengsel, drømmer, glede
og flyt. Uttrykket er performativet og preget
av elevenes personlige stil og engasjement.
Elevene erfarer formen som scenisk spennende og dristig etter som de ikke kan støtte seg
verken til populærkulturen eller tradisjonelle
teaterkonvensjoner.
Bevegelse. Plattformen fokuserer på opplæring i dialog med elevenes egne innspill.
Ungdoms estetiske kapital og referanser er
populærkulturen og performative former fra
musikk, film og spill (Aune 2010). Kropp,
bevegelse, rom og musikalitet defineres som
sentrale innganger til teaterproduksjonen.
Koreografen introduserer ikke-koreograferte
bevegelser med utgangspunkt Rudolf Labans
dansepedagogikk (Davis 2006, Laban 1975).
Stikkord er bevegelsesuttrykk som utnytter
den positive, kroppslige energien og bevegelsesgleden. Til temaet binger koreografen
inn formen marsjering og i samarbeid med
elevene tar hun inn kontrasterende elementer
fra formene hip-hop, stomp og battling. Disse
tilhører hip-hopkulturen hvor bevegelse,
stemme og materialer skaper improviserte,
ekspressive og underholdende uttrykk. Koreografen strukturer elevenes improviserte
materiale til koreograferte bevegelse. Sekvensene er performative og presenterer sceniske
konstellasjoner av makt/avmakt, en ene/ de
mange, innenfor/utenfor. Sammen med lydkontentum tilfører de forestillingen rytme,
tempo og presisjon.
Scenografi. Teaterproduksjonen skal være et
tilbud til elever som er interesserte i sceneproduksjon og har derfor en egen gruppe som ut-
30
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
forsker og produserer sceneteknikk og visuelle elementer. Scenografen tar utgangspunkt
i spillestedet og scenemodeller som verktøy.
Med utgangspunkt i scenemodellen og midlertidig materiale kan de konkretisere ideer.
Modellen er et verktøy som skaper fleksibilitet i en eksperimentell prosess.. Scenografen
gir innføring i oppsett og kjøring av scenelys.
Gruppen produserer lydkontentum og låner
og lager rekvisita og kostymer. Scenografiske
arbeidet er teknisk og materielt. Det kan by på
utfordringer å delta som medskapende part i
en improvisatorisk og eksperimentell prosess.
Innramming av prosessen og faste rutiner
bidrar til å sikre kommunikasjon og verdsetting av gruppens arbeid. God tid til sammenføying og teknisk prøve er viktig for at prosessen skal oppleves som tilstrekkelig trygg. Det
scenografiske uttrykket får tilstrekkelig status i prosjektet og bidrar sterkt til den fysiskvisuelle formen.
Dramaturgi og regi. Elevene skal lære å
utforme en scenisk tekst som formidler et
meningsinnhold. Instruktøren har ansvaret
for å veilede slik at meningen kan kommunisere med en utenforstående. Instruktøren
introduserer øvelser som skal utvikle bevissthet om skuespillerens tilstedeværelse og
oppmerksomhet mot egen kropp og stemme
både i samspill og i kommunikasjon med
publikum. Videre veileder hun arbeidet fra
improviserte skisser til scenisk tekst. Instruktøren er også produksjonsdramaturg
som observerer, responderer, utvikler skisser,
bearbeider og strukturerer materialet. Utfordringen er å utvikle strategier og verktøy for
relevant og lærende veiledning. Det handler
om å ta utgangspunkt i materialet og inspirere
til eksperimentering slik at elevene overskrider de mest opplagte svarene og løsningene.
Den viktigste strategien er å veilede i mediet,
å spille framfor å forklare. Hun inngår avtaler
hvor instruktøren ser på i bytte mot at elevene
prøver ut hennes alternative forslag. Hun innfører sidecoaching hvor leder gir tilleggsinformasjon om situasjon, karakter eller stemning
uten å stoppe spillet (Spolin 1999). Prosjektet
gjennomfører ikke en ikke-hierarkisk modell
for estetiske beslutninger gjennom hele prosessen. Dramaturgfunksjonen er klargjørende og
tilretteleggende. I slutten av fase 3 og i fase 4 går
instruktøren inn i en besluttende rolle.
en lærende pyramide
Konsept, produksjonsplan, innramming og
rutiner, læringsområder og funksjoner tydeliggjør premissene og mulighetene i teater-
produksjonen. Elevene erfarer høy grad av
medbestemmelse og medskaping. Arbeidsformer og en grunnleggende eksperimenterende holdning hos det kunstpedagogiske
teamet fører til at elevene uttrykker et sterkt
eierforhold til forestillingen. Teaterproduksjonen tilbyr en veg til toppen på en liten læringspyramide i drama.
Vigdis Aune er førsteamanuensis ved Institutt
for kunst- og medievitenskap, NTNU. Forskningsfeltet er barn og ungdom som deltakere i
drama og teater. Hun leder et toåring prosjekt
ved Barne- og ungomsteateret ved Rogaland
Teater og forskergruppen Kunst- og mediebasert forskning, teori og praksis. Aune underviser i improvisasjon, rollespill og devising samt
kunstbaserte metode på masternivå.
referanser:
Aune, Vigdis (2010) Det lokalhistoriske spillet
som kultur-estetisk arena for ungdom,
PhD-avhandling, NTNU
Bicât, Tina & Balwin, Chris ed. (2002) Devised and collaborative theatre,
Marlborough: Crowood
Boal, Augusto (1992) Games for actors and
non-actors, London; Routledge
Davies, Eden. (2006) Beyond dance, Laban’s
Legacy of Movement Analysis.
Routledge, New York
Govan, Nicholson, Normington (2007) Making a performance: devising histories and
contemporary practices, London: Routledge
Heddon, D. & Milling J. (2006) Devising performance: a critical history, Basingstoke;P a l grave MacMillan
Johnstone, Keith (1997) Improvisation og teatersport, Gråsten: Drama
Laban, Rudolf (1975) Moderen Educational
Dance. 3. utg. London: MacDonald & Evans
Pusztai, Istvan (2000) Stanislavskij-variationer: skådespelarövningar som didaktiska
instrument i pedagogiskt drama, Stockholm:
Stockholms universitet
Spolin, Viola (1999) Praktisk teaterarbejde:
metoder, øvelser og idéer, håndbog for instruktører, Gråsten: Drama
1001Speil webside (2011) skole.trondheim.
kommune.no/charlotu(lastet24. 09.2010)
Hiphop webside (2009) http://no.wikipedia.
org/wiki/Hip_hop (lastet 25.01.2009)
Stomp webside (2008)
stomponline.com/ (lastet 27.10.2008)
Battling webside (2009) http://en.wikipedia.
org/wiki/Freestyle rap (lastet 25.01.2009)
Lærings–
miljøprisen til
dramaprosjekt
t ek st: silj e sta ngel a n d
Læringsmiljøprisen 2011 er tildelt prosjektet ”Å være medborger i et
flerkulturelt samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere
og dramastudenter”. Prosjektet ledes av Anna Songe-Møller.
Det var under årets avspark for de ansatte ved
UiS i dag at førstelektor Anna Songe-Møller
ved Institutt for grunnskolelærerutdanning,
idrett og spesialpedagogikk mottok læringsmiljøprisen – et diplom og 30 000 kroner.
– Dette var veldig kjekt. Særlig med tanke på
det tragiske som skjedde i Oslo og på Utøya i
sommer, er det flott at prisen går til et prosjekt
som dette – som nettopp handler om å snakke
med hverandre og bryte ned barrierer, sa en
gledelig overrasket prosjektleder etter å ha
mottatt prisen fra prorektor Tor Hemmingsen.
– Gjennom prosjektet vil vi bryte ned fordommer ved å skape teater sammen. Vi lar etnisk norske ungdommer og lærerstudenter få
sette seg inn i hvilke problemer innvandrere
og flyktninger møter i det norske samfunnet.
Og så sette vi problemene i scene, forteller
Songe-Møller
– Samtidig får innvandrere og flyktninger
sjansen til å bli godt kjent med etnisk norsk
ungdom. De får kontakt med hverandre og
mange holder kontakten etterpå, sier hun.
Pedagogisk nytenkning. I begrunnelsen fra
Læringsmiljøutvalget heter det at prosjektet
representerer nytenkning både faglig og pedagogisk innenfor sitt felt, men også sosialt
og i et samfunnsperspektiv med måten prosjektet knytter sammen lærerstudenter ved
UiS (som i all hovedsak er etnisk norske, og
morgendagens nye lærere) og innvandrere og
flyktninger. Prosjektet gir således pedagogikk
som metode en helt ny form.
– Særlig med tanke på det
tragiske som skjedde i Oslo og på
Utøya i sommer, er det flott at
prisen går til et prosjekt som
dette
Læringsmiljøutvalget ved UiS mener dramaprosjektet representerer alternative læringsformer, og at det er et spennende prosjekt som
kan videreføres til andre utdanninger ved UiS
oppstår i møte med publikum. Tilskuerne
blir en helt sentral del av teaterforestillingen
gjennom at problemer som innvandrere og
flyktninger opplever settes i scene. En slik
scene kan være på en buss, i en butikk, på et
advokatkontor.
– Dette er et prosjekt som handler om frykt og
mistillit på den ene siden og tillit og kjærlighet på den andre. Målet er å bryte ned frykten
og mistilliten, sier Songe-Møller, som har fått
mange gode tilbakemeldinger på prosjektet
fra studentene som har deltatt.
“Å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og dramastudenter” er et
samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Oslo og
Akershus ved Karin B. Bjerkestrand.
Denne artikkelen har tidligere vært trykket på
www.uis.no
Bruker forumteater. Prosjektet har form som
såkalt forumteater, der teaterkunsten først
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
31
Hege Knarvik Sande
Masterstudent i Teatervitenskap ved Universitetet
i Oslo, Bachelor i Drama og Teaterkommunikasjon
ved Høgskolen i Oslo
For forandring
og forvandling
t ek st: hege k na rvik sa n de
– Hvordan kan vi bli kvitt undertrykkelse? spør The Living Theatre.
64 år etter at den revolusjonerende teatergruppen ble dannet, kom
lederen og teaterlegenden Judith Malina for første gang til Norge.
HVORDAN BRYTE UT? Visualisering av verdens undertrykkelse, fra visningen mandag 16. mai (Foto: Janne Hoem)
Det var teaterhistorie som utspilte seg på
Grusomhetens teater i Oslo da teaterlegenden
Judith Malina og The Living Theatre holdt
workshop 15. og 16. mai. Vi som fikk være
med, enten som deltakere eller tilskuere, fikk
et grunnleggende innblikk i The Living Theatres metodiske og visjonære arbeid.
Inspirert av blant annet eksistensialisme,
østlige teatertradisjoner, teaterfornyere som
Brecht, Artaud og Grotowski, skapte The
Living Theatre et revolusjonerende teater
forankret i pasifistiske og anarkistiske idealer. Visjonen var å skape radikal sosial og
politisk forandring.
The Living Theatre skulle med dets politiske
og revolusjonerende teater bli en av de viktigste representanter og utviklere av eksperimentelt avantgardeteater. De står omtalt
i de fleste teaterhistoriebøker som et av de
aller første gruppeteatrene som redefinerte
teatret både i form og innhold. Den New
York-baserte teatergruppen ble dannet i
1947 av Judith Malina og Julian Beck. The
Living Theatre har skapt over 100 produksjoner og turnert i store deler av verden.
Det nye teatrale uttrykket. Redefineringen
kom til uttrykk i The Living Theatres kollektive teaterorganisering, og gjennom det nye
teatrale uttrykket. Det var ikke lenger den
narrative fortelling som stod i fokus. Formen var fragmentert, og uttrykket ble skapt
gjennom skuespillernes fysiske og kroppslige tilstedeværelse; et fysisk uttrykk som
gruppen i felleskap frambrakte gjennom
gruppedynamiske øvelser.
64 år senere kom altså Judit Malina, sammen
med sine to kollegaer Tom Walker og Brad
Burgess, for første gang til Norge for å holde
workshop i regi av Grusomhetens Teater.
Det revolusjonerende teatret. The Living
Theatre ble skapt under visjonen om et ikkeinstitusjonelt og antikonvensjonelt teater.
32
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
The Living Theatre videreførte den nye teaterpraksisen til Europa på sine årelange turneer på 60-tallet. De var til stor inspirasjon
for gruppeteatrene som oppstod her i denne
perioden. De medvirket også til utviklingen
av den moderne dramapedagogikk, som ble
sterkt inspirert av avantgarde-teatrets gruppedynamiske metodikk.
the living theatre
Grunnlagt 1947 i New York av Judith Malina
– elev av teaterlegenden Erwin Piscator – og
hennes ektemann Julian Beck, abstrakt ekspresjonistisk billedkunstner.
På grunn av problemer med skattemyndighetene i USA reiste de på en årelang turne i Europa på 60-tallet.
De utfordrets sin samtids tabulagte områder,
noe som førte til at de opp til flere ganger ble
arrestert både i USA og resten av verden.
Julian Beck døde i 1985, da ble Hanon Reznikov co-direktør sammen med Judith Malina.
Han ble også senere hennes andre ektemann.
Først etter Becks død åpnet The Living Theatre
en fast teaterscene i New York. Men de fortsatte å turnere rundt i verden.
Hanon Reznikov døde i 2008, men The Living
Theatre og Judith Malina er fortsatt aktuelle i
dag med forestillinger på sitt nyåpnede teater i
21 Clinton Street, New York. I tillegg holder de
jevnlig workshoper i USA og i resten av verden.
FOR FØRSTE GANG er Judith Malina og hennes to kollegaer Tom Walker (under fra høgre) og Brad Burgess i Norge.
Her under workshopen i regi av Grusomhetens Teater og Lars Øyno (under til venstre). (Foto:Janne Hoem)
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
33
[
–The Living Theatre er den
teatergruppen som har vært nærmest
Antonin Artuads visjoner.
Kollektiv kreativitet. Tom Walker starter
workshopen på Grusomhetens Teater med å
be de 17 skuespillerne som deltar om å stille
seg i en ring på scenen og holde rundt hverandre. Han forklarer at man på utpust skal
lage en tone som skal stemme overens med
dynamikken fra hele gruppen. Skuespillerne må lytte til tonen til naboen, samtidig
som man lytter til intensiteten fra gruppen.
Lyden begynner svakt, men øker snart i intensitet og styrke. Slik står de i fem minutter. Det er noe seremonielt og meditativt i
måten gruppen står samlet på, som en lyttende og kreativ enhet. Øvelsen kalles for
“The chord”, og er en øvelse som er tatt fra
forestillingen Mysteries and Smaller Pieces,
som sammen med forestillingen Paradise
Now fra 60-tallet er to av de mest kjente
forestillingene til The Living Theatre. Flere
av øvelsene som skuespillerne var igjennom
i løpet av workshopen var øvelser fra disse to
forestillingene.
Din personlige sannhet. Judith Malina forsetter workshopen med å fortelle skuespillerne om The Living Theatres arbeid. The
Living Theatre ble inspirert av Piscator og
Brecht som ønsker å sette det konvensjonelle teatret på hodet. På lignende vis ønsket
The Living Theatre å revolusjonere.
Malina forteller at The Living Theatre er
imot oppfatningen om skuespillergeniet, da
skuespillergeniets eneste formål er å bli beundret. De ønsker at skuespilleren og teatret
skal gjøre noe med og si noe til publikum.
34
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
Lars Øyno,
kunstnerisk leder for Grusomhetens Teater
– Dette kan bare skje ved engasjerte skuespillere som virkelig har noe på hjertet, sier Malina.
Workshopens mål er at deltakerne skal
finne sin personlige sannhet. En sannhet
som man i følge Malina kan oppdage gjennom de gruppedynamiske øvelsene som The
Living Theatre har utviklet opp gjennom
årene. Dette får vi videre i workshopen se
flere eksempler på.
Den gruppedynamiske metodikk. Skuespillerne deltar i improvisasjonsøvelser for å
utløse spontanitet og fantasi; i kroppslige og
fysiske øvelser der man gjennom kroppslig
billeddgjøring skaper meningsfylte bilder; i
kommunikasjonsøvelser der man skal agere
gjennom bevegelse og stemme ut fra å lytte
og respondere på gruppen, som for eksempel i en øvelse hvor skuespillerne står oppstilt på to rekker mot hverandre:
En av skuespillerne starter med å lage en bevegelse med en lydrytme. Denne bevegelsen
skal han så lære bort til en av skuespillerne i
motsatt rekke. Skuespilleren skal først lære
seg bevegelsen, for så på impuls forvandle
bevegelsen til sin egen, som igjen skal læres
bort til en ny skuespiller. Etter en stund utvikler øvelsen seg ved at skuespillerne ikke
bare skal lære seg å lære bort en bevegelse,
men de skal også skifte plass og bli bevisst
publikum. Bevegelsene blir større og mer intens. De lytter og responderer på hverandre,
iscenesetter for publikum, og på impuls bryter alle skuespillerne ut i en felles bevegelse.
Politisk engasjement. Etter øvelsessekvensen setter alle deltakerne seg i en ring
]
sammen med Judith Malina og hennes kollegaer. Man skal i felleskap komme frem til
temaet for visningen som skal skje neste
kveld under navnet A day in the life of Oslo.
Diskusjonen som utspiller seg er en politisk
og engasjert diskusjon der alle skuespillerne
viser interesse og engasjement rundt samfunnsproblematikk i Norge.
De kommer frem til fire temaer; “Norge i
krig”, “Kvinnerollen”, “Galskap” og “Vær
deg selv hvis du kan”. Skuespillerne fordeler seg så i mindre grupper, hvor de under
veiledning fra The Living Theatre skaper en
sekvens rundt det valgte temaet.
Sekvensene ble så satt sammen til en helhet,
som ble vist på Grusomhetens Teater mandag 16. mai foran et åpent publikum.
Verdens undertrykkelse. Kunstnerisk leder
for Grusomhetens Teater Lars Øyno innleder visningen med å si at The Living Theatre
er den teatergruppen som har vært nærmest
Antonin Artuads visjoner. Artaud mente at
man måtte utsette publikum og skuespillere
for verdens angst og smerte, slik at de kunne
løsrive seg fra den falske virkeligheten som
de omgav seg i. På den måten kunne de komme i kontakt med den egentlige virkeligheten, de spirituelle og metafysiske verdier.
A day in the life of Oslos åpningssekvens ga
meg en følelse av Artuds nærvær. Skuespillerne kom inn på scenen som slaver bundet
fast i et tau. De slår hverandre, de blir slått,
de lider og skriker, de representerer verdens
undertrykkelse. Plutselig går de i frys, vi hører en klokke slå, og vi får se første sekvens:
Sekvensene. En av skuespillerne skriker ut:
– Norge i krig!
Ved en fysisk billedliggjøring av en fredsdue
som slipper bomber, søker gruppen å kommentere Norges dobbelmoralske krigføring.
De marsjerer, de dør, de tar direkte kontakt
med publikum og skriker:
– Norge er en fredsnasjon!
Klokken slår igjen, og på lignende vis kommer alle sekvensene etter hverandre. Tross
ulik tematikk er sekvensenes felles kjennetegn den fysiske og kroppslige billedliggjøringen, i kombinasjon med fragmenterte
tekstutdrag som man enten skriker ut, eller
forteller direkte til publikum. Uttrykket har
workshopdeltakene kommet frem til i felleskap gjennom gruppedynamiske øvelser.
Teksten, for eksempel, utviklet de gjennom
den ikke helt ukjente improvisasjon og kreativitetsøvelsen hvor deltakerne i fellesskap
skaper en historie ved å si en setning hver.
Hvordan bryte ut? Etter siste sekvens begynner en av skuespillerne å tromme og
synge en shamanistisk sang som alle skuespillerne umiddelbart begynner å danse etter. Sangen og dansen øker i intensitet, og
snart går den over i en annen dimensjon
hvor alle skuespillerne ender i en klynge på
scenen med spasmer. De lider og skriker til
hverandre.
– Hvordan kan vi bryte ut? Hvordan kan vi
bryte ut før det er for seint?
De går direkte mot publikum og spør dem:
– Hvordan kan vi gjøre det?
Skuespillerne tar med seg publikum opp på
scenen. Der står vi, publikum og skuespillere, i en ring og holder rundt hverandre og
utfører “The Chord”. Vi lytter til hverandres
toner og intensitet, vi er en kreativ enhet.
Slik avsluttes visningen.
Transformasjonen. Man kunne i visningen
tydelig se det prosessuelle og ritualistiske
fokuset som The Living Theatre har. De er
sterkt inspirert av østens mytiske og spirituelle ritualer.
Antropologen Van Gennep forsket allerede
i 1908 på ritualer, og karakteriserte disses
kvalitet som “rites of passage”. Gjennom del-
takelse i et ritual separeres man fra sin tidligere tilstand, og gjennomgår en prosess der
man transformeres inn i en ny virkelighet.
Ritualet har altså en transformerende effekt.
The Living Theatre tror på teatrets transformerende virkning. Gjennom den teatrale
prosessen skal ikke bare skuespilleren finne
sin personlige sannhet, men også publikum
skal gjennom transformasjonen finne sannheten. Dette forklarer det tydelige fokuset
The Living Theatre har mot publikum i både
de gruppedynamiske øvelsene, og i forestillingene sine. Skillet mellom scene og sal har
forsvunnet.
Troen på teatret. Når Judith Malina samtaler med publikum etter visningen kan man
ikke unngå å legge merke til at den 86 år
gamle damen prater som om hun var en ung
revolusjonær. I hennes tydelig tale om The
Living Theatres visjoner og ideer er det lett
å se at det er livsverket sitt hun snakker om.
Judith Malina
Mitt møte med The Living Theatre har først
og fremst vært et innblikk i teaterhistorien.
Men jeg må allikevel si meg imponert over
The Living Theatres sterke lidenskap. Fortsatt den dag i dag lager de avantgardeteater,
med en sterk tro på at man gjennom kollektiv kreativitet kan skape et teater som kan ha
en transformerende effekt på mennesket og
hele samfunnsorden.
– Hvordan kan vi bli kvitt undertrykkelse?
spør Malina og konkluderer:
– Vi må alle delta i søken etter å få forandring.
Judith Malinas personlige visjon er et samfunn uten hierarki og undertrykkelse, og
hun tror fortsatt at det kan skje på fredelig
vis gjennom teatrets forvandlende kraft.
litteratur:
Innes, Christopher. 2005, Avant Garde
Theatre 1892-1992, Routledge,
London og New York.
Braanaas Nils. 2008, Drama Pedagogisk
Historie og Teori, 5. Utg., Tapir Akademiske
forlag, Trondheim. The Living Theater:
www.livingtheatre.org, 01.08.11
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
35
[
[ anmeldelse ]
]
Etnoteater som svir
kanskje kommer kongen
Anmeldt av: Rik k e Gü rgens Gjæru m
Anmeldt av: Bet i n e Fisk a a Joh a n n essen
Sexkjøploven ble innført i Norge i 2009. Fikk
det konsekvens for deg? “Nei, kundene har
aldri vært så trofaste som nå”, ler Den Unge
Mannen. Skuespillerne i Kompani Camping
viser hva det koster å være menneske – i all sin
prakt og elendighet.
Forskning på virkeligheten. Det stykke natt
er en scenisk beretning om forskeren som er
på feltarbeid ute i virkeligheten. Hun beveger
seg i svært ulike sosiale miljøer, men der alle
informantene enten kjøper eller selger sex.
Dette er spennende etnoteater (teater skapt
på bakgrunn av funn fra forskningsintervju,
observasjon eller en type etnografisk undersøkelse av et tema, ofte med ønske om å skape
debatt i samfunnet og nå utover akademia
eller kunstens etablerte rom) der kompaniet
bygger tekst og rollegestaltning på intervjuer
og feltstudier. Karakterene på scenen er troverdige representasjoner og helstøpte roller av
levd liv. Skuespillerkunst på sitt ypperste.
Den scenografiske løsningen er funksjonell
og estetisk, og spiller opp mot de musikalske
opptrinnene som nesten skjærer deg. Rollenes sårbarhet tynes ut gjennom mikrofonen i
et nesten latterlig karaokeshow på tv-en midt
på scene-stuegulvet. Det brytes med den realistiske samtalen og problematiserer nettopp
36
anmeldelse
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
realismen som sjanger. Vil du under overflaten,
vil du grave dypere, må du innenfor. Og det absurde eller komiske bringer deg nærmere kjernen – når masken faller og grumset kommer
til syne. “Forskeren” tvinger frem et dramaturgisk brudd midtveis og makter slik å avdekke
nettopp dette. Ikke for selv å stå utenfor, men
gjennom eget engasjement og ærlighet.
Å forske i feltet har sin pris, det forandrer
deg for alltid. Det er ingen vei tilbake når ny
kunnskap er målet og teateret er middelet.
Prostitusjon og nyanser. Kompani Camping
utforsker fenomenet prostitusjon i Norge, i
Thailand, på gata og i plysjsofaen. Det brettes
ut et landskap for vårt øye som griper mangfoldet og nyansene. For nettopp nyansene er
det kvalitativt sett gode grepet som dramatiker, regissør og skuespillere hegner om i alle
scenene. Ikke én eneste gang faller de for fristelsen å moralisere eller ta parti. I etnoteatersjangeren er det fristende å la det teatrale løpe
moralens ærend. Men ønsker man å skape debatt, refleksjon og innlevelse for å gi “en reell
katharis”, må man gi publikum mulighet til å
puste og tenke selv.
Å spille politisk teater er en relativt ny bølge
som skyller over oss, også etnoteateret har fått
sitt oppsving i Norge de siste årene. Neppe tilfeldig i en politisk rettighetsvind der myndiggjøring av marginale grupper og brukermedvirkning står i fokus.
Men likevel, all ære til Festspillene i NordNorge som modig tar inn denne viktige forestillingen som også spilles på Litteraturhuset i
Oslo. Den skriver seg inn i festspilldirektøren
Birger Carlsens samfunnskritiske portefølje
med Vi hever våre hoder i skam og Mahagonny
Songspiel. At knutepunktinstitusjoner gir plass
til det publikum trenger og ikke bare det publikum vil ha, er godt på mange plan. La oss håpe
at dette sporet bringes videre til nye høyder av
påtroppende festspilldirektør Tone Winje
etnoteater: det stykke natt
av kompani camping i samarbeid med
det norske teatret.
dramatiker: toril solvang.
skuespillere: hege aga edelsteen, kaia
varjord, emil johnsen og øyvin berven.
regi: katinka rydin berge. scenograf:
marcus olson. tobias leira har lysdesign. musikalsk ansvarlig: martin
horntveth. dramaturg: halldis hoaas.
Tusen – eller i hvert fall et par hundre –
øyne lyser mot scenen. Kongen kommer
ikke. Det gjør derimot Knutsen og Ludvigsen, fem dansere og tre musikere. Knutsen og Ludvigsen prater med publikum,
spøker med vertsstedet og etablerer raskt
forestillingens nært episke form ved å sørge
for et bevisst og aktivt forhold sal og scene
imellom – vi blir inkludert hele veien. Det
skal vise seg å være et viktig og kontaktskapende grep, som bærer oss gjennom de
dramaturgisk flateste partiene.
For det finnes helt klart en mangel på dramatisk substans her. Knutsen og Ludvigsen
er derimot musikalsk sett en forestilling
spekket med innhold; undertegnede talte
minst 16 sanger i løpet av rundt halvannen
time. Ensemblet er innom et knippe låter,
mange av dem hentet fra duoens første plate
Knutsen og Ludvigsen fra 1970 – og mange
av dem fullstendig ukjente for brorparten
av publikum. Knutsen/Ludvigsen/Mærli
ser ikke ut til å ha bestemt seg for hvem de
egentlig vil lage forestilling for; barn av i
dag eller barn av 1970?
Hovedrolleinnehavere Øyvind Angeltveit
(Ludvigsen) og Øyvind Brandtzæg (Knutsen) er begge komisk dyktige; dette blir
tydelig i de sekvensene der de har fått fritt
spillerom, minimalt med fysisk regi og komikken er subtil og underfundig. Derfor
blir det merkelig når regissør Terje Mærli
ved flere anledninger velger å ty til plump
og klønete slapstick, en form ingen av skuespillerne virker komfortable med her. Disse
innslagene oppleves som små avslørende
drypp av manglende tiltro til figurenes
og fortellingens kraft. Barneforestillinger
kan ofte plasseres i to kategorier: de som
tar barn på alvor, og de som ikke gjør det.
Knutsen og Ludvigsen gjorde det, og derfor
bør forestillingen om dem gjøre det samme.
kvelden til noe mer enn en anledning for de
store til å mimre og de små til å synge høyt.
Men for all del: det er gøy å mimre og å synge høyt – og Knutsen og Ludvigsen leverer
all den godfølelsen man kan ønske seg av en
slik forestilling. Bare ikke så mye mer.
knutsen og ludvigsen
riksteatret og oslo nye.
av: øystein dolmen og gustav lorentzen i samarbeid med terje mærli.
regi: terje mærli. med: øyvind
brandtzæg, øyvind angeltveit, ellen
marie garåsen, vibeke oskal, tiril heide-steen; ellen dybvik og jan huse
Visuelt sett er Knutsen og Ludvigsen en vidunderlig fargerik, myk, spenstig og varm
forestilling, dette mye takket være lekne
dansere og stemningsskapende scenografi.
Dramatisk er det en heller flat og intetsigende opplevelse. Et sterkere manus og en
klarere dramaturgi kunne ha gjort denne
festpillene i nord-norge, harstad kulturhus, lillesalen, torsdag kveld 23.06.
2 timer.
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
37
[
bok
a n m el delse r
]
< Bastardfaget»
Teaterkompani
samlet mellom
to permer
Innsiktsfull &
inspirerende
workshop
t ek st: Elisa bet h H er a dst vei t
a nm el dt av: H a n n e Ja m t Tøn j u m
Tredje bok i Teaterforumserien fra Thalia
Publishing gir oss en dekkende samling av
tekster som omhandler barne – og ungdomsteater i praksis. Fra historisk perspektiv til
ungt kulturentreprenørskap i vår tid søker
forfatterne av boken å inspirere til å realisere
drømmen om å bruke seg selv både i kunst,
kultur og næring.
Teaterkompaniet – Kunst, kultur og næring
dekker samtlige kompetansemål under Teater i perspektivs hovedområde Teaterkompani, både for VG2 og VG3. I tillegg gir den en
bred innføring i fortellerkunst, som er et eget
hovedområde i Drama og Samfunn, VG3.
Boken tar også for seg skuespillerens arbeid,
både når det gjelder grunntrening og tekstarbeid. De 8 forfatterne av boken (inkludert
redaktør Solhild Linge) bidrar med hver sine
tekster, men står samlet bak bokens helhet.
Boken er delt inn i tre hovedområder:
Del 1, Perspektiver på kultur, gir en innføring
i teaterets plass i kulturpolitikk og kulturforvaltning. Gjennom et historisk blikk på
scenekunst for barn og unge får leseren et
grunnlag for å forstå fremveksten og utviklingen av barne – og ungdomsteater i Norge.
I denne delen presenteres også refleksjoner
rundt valg av uttrykksform, teater som opplevelse og sosial hendelse for barn og unge.
Del 2, Barne – og ungdomsteater i praksis, gir en
praktisk og metodisk innføring i hvordan man
kan drifte et kompani og gjennomføre teaterarbeid med barn og unge. Mot slutten trekker
boken særlig frem lederrollen i slikt arbeid.
Del 3, Kunst, Kultur og næring, setter søkelyset på hvordan leseren, den unge kunstneren,
38
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i
selvstendig virksomhet, som kulturentreprenør. Med Ungt Entreprenørskap tar boken for
seg det å etablere, drive og avvikle en bedrift i
løpet av et skole– eller studieår, og det gis eksempler på bedrifter både fra musikk, dans,
fortellerkunst og teater.
Boken er ikke bare skrevet som fagbok
for videregående skole, den er også relevant for høgskoler, kulturskoler og
folkehøgskoler. Temaene har også aktualitet for amatørvirksomhet og fagfolk,
lærere, regissører og unge skuespillere.
Til tross for åtte forfattere er språket i boken enhetlig, formuleringene enkle og presise i sin form og det er tydelig at målgruppen strekker seg ned til 16 år.
Delfaget Teaterkompani praktiseres svært
ulikt fra skole til skole og kan oppfattes som
et slags bastardfag, der elevene på kort tid
skal gjennom alt fra å drifte et teaterkompani,
søke midler, orientere seg i det lokale kulturlandskapet, i tillegg til å sikre den kunstneriske kvaliteten. Mange skoler har falt på gode
løsninger, der faget kobles opp mot andre fag,
men mitt inntrykk er at det fremdeles eksisterer en del spørsmål rundt organiseringen av
dette faget.
Det er derfor en lettelse å være i besittelse av
denne nye boken, den legitimerer faget og inspirerer unge kunstnere til å realisere drømmene sine.
fortellerkunst og skuespillerutvikling. Dette
er på siden av delfaget Teaterkompani, men er
gode fremstillinger og kan brukes som supplement til både Drama og Samfunn, VG3
og Teaterensemble, VG 1. Og med tanke på
at boken ikke bare har videregående skole
som målgruppe, kan disse tekstene absolutt
passe inn i bokens sammenheng. Spesielt
interessant og relevant er tekstene om ledelsesprosesser, og siste del av boken Kunst,
Kultur og Næring. Og har du som dramalærer
grudd deg til å undervise i regnskap, så hjelper det siste kapittelet deg med dette også.
Teaterkompaniet – Kunst, kultur og næring
Solhild Linge (red.), Landslaget Drama i
Skolen og Thalia Publishing, Oslo 2011
Kommentar til Shakespeare-workshopen som ble avholdt
4.-5. juni 2011 på Høgskolen i Oslo.
Workshopen var et samarbeid mellom Det Norske Shakespeareselskap, Shakespeareteatret i Gdansk og Landslaget
Drama i Skolen (LDS), og ble organisert og ledet av Tove
Ilsaas i samarbeid med Ingjerd Løchen fra LDS. Deltakerne besto i hovedsak av polske og norske skuespillere og
dramapedagoger.
Workshopen var den siste samlingen i et større utvekslingsprosjekt mellom norske og polske pedagoger og skuespillere der fokus har vært lagt på utvikling og utforsking
av teater- og dramametoder til bruk og formidling av klassisk dramatikk i undervisningen: (Cooperation of Theatre
in Education Experts with the use of the European Literary Heritage 2010–2011).
Prosjektleder Tove Ilsaas, skuespiller Bernhard Ramstad og
dramapedagogene Hans Leganger og Joanna Magierecka har
gjennom flere samlinger i Gdansk bidratt med sin ekspertise i
drama- og formidlingsmetodikk til polske lærere og elever og
samtidig utviklet et nært samarbeid med polske skuespillere
og teaterarbeidere ved Teatri Szekspirowski i Gdansk.
Oslo-workshopen fikk en unik “oppvarming” ved at alle
workshopdeltakerene fredag 3. juni kunne oppleve den
engelske skuespilleren Michael Penningtons glitrende
one-man show Sweet William – om Shakespeares liv og
levnet på Det Norske Teatret.
Det Norske Shakespeareselskaps leder Ola.B Johannessen
og Michael Pennington selv, bidro deretter på den første
workshopdagen 4. juni med foredrag om Shakespeares sonetter, både om form, innhold og oversetterproblematikk.
Sammen med den polske skuespilleren fra Shakespearete-
ateret i Gdansk, Marzena Nieczuja- Urbanska framførte
også utvalgte sonetter på henholdsvis engelsk, norsk og
polsk, – en egenartet språklig opplevelse ved siden av den
rent kunstneriske.
Leif Høghaug, redaktør i Bokkilden ga deretter deltakerne
en interessant oversikt over sonetteoversettelser til norsk fra
siste halvdel av 1800-tallet fram til Erik Bystads komplette sonetteoversettelse fra 2004.
Etter denne hovedsakelig teoretiske delen, ble dagen etter viet
mer praktisk “gulvarbeid”.
Hans Leganger, ekspert på metoden “word and action” inviterte deltakerne inn i en fysisk og teatral gjennomgang av
Hamlet. Metoden aktiviserte deltakernes kropp og sjel, skapte spilleglede og kan bidra til at elever og lærere komme både
dramaturgien og handlingen i et drama nærmere.
Joanna Magierecka, ettertraktet performancepedagog, ga oss
en kort, men effektiv introduksjon til hvordan hun arbeider
med tekst på en mer utradisjonell måte der teksten er utgangspunkt for en personlig reise i egen uttrykkskraft.
Tove Ilsaas, både organisator og leder for det norsk polske
prosjektet og leder for denne workshopen, og skaper av metoden Klassikere i klasserommet (Kik-modellen) introdusertre
oss til slutt for et lite utvalg av noen av sine metoder, deriblant tablå- og korarbeid med utdrag fra Hamlet og Romeo
and Juliet.
Se glimt fra workshopen på youtube:
youtube.com/watch?v=T2hdWb-ShOs&feature=player_detailpage
Det kan virke en smule forvirrende at det
trekkers inn metodiske innføringer, både i
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
39
[
lds
k u r s 2 011
]
Performance
& ensemble
[
KURS
10.-12.
NOV.
10.–12. november i Oslo
I november holdes årets kurssamling for lærere på
Musikk-, dans- og drama-linjene i videregående skole.
Workshoper og nettverkssamling.
Kurset holdes i Oslo 10.–12.november 2011
(sted annonseres)
Workshops:
Performance, postmodernistisk komposisjon og
dramaturgi v/ Joanna Magierecka
Performance v/ Kurt Johannessen
Ensemble, fra idé til forestilling v/ NIE
Pris: Kr 2700,- for 3 dager, kr 2200,- for 2 dager.
Se www.dramaiskolen.no for program og påmelding.
Joanna Magierecka har master i dramaturgi fra Århus
universitet, med spesialisering i moderne teaterformer
anvendt i dramapedagogiske forløp. Joanna er utøvende
kunstner og teaterpedagog. Hun har vært performer i en
rekke forestillinger, blant annet “Messels Memorandum”
og "Legemsarkivene"/ Claire de Wangen. Hun er instruktør
med over 40 produksjoner bak seg. Mer info: www.magierecka.com
Kurt Johannessen arbeider med performance, bøker og
installasjon. Han har produsert nær 200 ulike performancearbeider med om lag 500 visningar i ulike samanhengar
i Europa, Asia og USA sidan tidleg på 80-talet. Hans performancer har ofte eit poetisk og minimalistisk formspråk.
Han gir ut bøker på eige forlag. Dei fleste av hans “artists
books” er tekstrelaterte, men nokre er laga med utgangspunkt i teikningar eller foto. Tekstane er ofte på kun ein
setning; poetiske, visuelle og til tider humoristiske. Han
har laga vel 60 bøker og mange av bøkene er oversatt til engelsk. Sjå www.zeth.no for meir info.
NIE er et av Norges mest etterspurte kompani på den internasjonale scenekunstarenaen. Kompaniet er kjent for sin
kunstneriske signatur bestående av levende musikk, sterke
visuelle virkemidler, og sin frie bruk av dokumentarisk materiale. NIE skaper forestillinger både for voksne og barn, og
har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for
sitt arbeid. Kursholder er kunstnerisk leder Kjell Moberg.
Mer info: www.nie-theatre.com
40
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
lds
k u r s 2 011
]
Stemmebruk
Erfar sammenhenger mellom kropp, pust og lyd. Utforsk
ulike klangmuligheter i stemmen. LDS' fylkeslag i
Rogaland holder kurs i Stavanger 11.-12.november.
Kursholder er Ruth Wilhelmine Meyer.
TID: Fredag 11.11 og lørdag 12.11
STED: Stavanger, Tou-scene
PRIS: LDS-medlemmer: 700,- / Ikke – medlemmer: 1250,Påmelding: kult.krist@gmail.com
Påmeldingsfrist: 24.10
Vær rask, begrenset antall plasser.
KURS
11.-12.
NOV.
Ruth Wilhelmine Meyer er frilans sanger/vokalutforsker. Hun har hovedfag
i musikk fra Griegakademiet i Bergen og videreutdanning fra Hochschule für
Musik i Salzburg. Hun søker inspirasjon, klanger og stemmeteknikker fra ulike
etniske stemmetradisjoner og stemmen hennes spenner over mer enn 5 oktaver.
Hun har konserter og vokalperformancer i Norge og ellers i Europa. Komponisten Synne Skouen har spesialskrevet flere stykker til henne, blant annet: «Rarier
for en kjole» som ble fremføret på Festspillene i Bergen 2011. Hun er en del av
trioen AKKU og er fast vokalsolist med det polske orkestret : Grzech Piotrowski
World Orchestra.
Hun har turnert mye med Rikskonsertene med ulike prosjekter og er timelærer
på Norges Musikkhøgskole og på Ole Bull Akademiet. Mer info finner du her:
wilhelmine.no
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
41
[
Drama
]
utmerkelse
til drama
[
]
Fagpresseprisene 2011
I mai mottok tidsskriftet DRAMA en utmerkelse for sin
design på Fagpresseprisene 2011. “DRAMA er en perle i
fagpressestallen” uttalte juryen, ledet av Christian Borch.
kontoret
på p u lsen
Den Norske Fagpresses Forening arrangerer prisutdelingen Fagpresseprisene
en gang i året, og det er første gangen DRAMA deltar.
– Det er veldig hyggelig med en slik anerkjennelse, sier ansvarlig redaktør
i DRAMA Hedda Fredly.
– Vi har satset sterkt på DRAMAs visuelle uttrykk, på grunn av lesevennligheten
og fordi et innbydende og sterkt tidsskrift har mye å si for statusen til dramafaget.
Nå føler vi endelig vi har landa på et uttrykk vi er veldig fornøyde med.
PULS
redaktør: Hedda Fredly på prisutdelingen.
(Foto: Eivor Eriksen, www.kampanje.com)
Det er Anette L’orange og Anna-Julia Granberg i det prisbelønte designkollektivet
Blunderbuss (www.blunderbuss.no) som har gjort designet på DRAMA siden
nr 3/2010. Tidsskriftet trykkes hos HamTrykk Grafisk i Oslo.
“DRAMA er et rent og innbydende lite magasin. Stødig typografisk bruk og subtilt fargevalg gjør dette magasinet til en liten perle. Vi ser frem til å se en hel årgang i den nye
drakten” uttalte juryen, som vurderte fagpressebladenes årgang 2010 til prisene.
Den Norske Fagpresses Forening har ca 230 medlemsblader.
Se mer på: fagpressen.no/id/4069.0, og:
www.kampanje.com/medier/article5619951.ece?start=28
FORMGIVER: Anette L'orange (t.h) & Anna-Julia
Granberg & a.k.a Blunderbuss (blunderbuss.no).
Foto: Blunderbuss.
Den 10. oktober holdes det høring om stortingsmeldingen om ungdomsskolen, ”Motivasjon – Mestring – Muligheter”, i Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget.
Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS), som
Landslaget Drama i Skolen er en del av, er en
av organisasjonene som er invitert til Stortinget
for å legge frem sitt syn på stortingsmeldingen.
FKS/LDS mener at dersom Ungdomsskolemeldingen skal lykkes med å få på plass en
mer praktisk og motiverende ungdomsskole,
må det legges vekt på lærernes kompetanse
i å bruke praktiske arbeidsmåter i undervisningen. Drama er en sentral praktisk arbeidsmåte. Undervisning i drama som arbeidsmåte
må inngå som en obligatorisk del av lærerutdanningene. Det må settes kompetansekrav
til dem som skal undervise i det nye valgfaget
Produksjon for sal og scene. Uten slike krav,
altså om dette skal være opp til den enkelte
ungdomsskole og lærerutdanningsinstitusjon, har FKS/LDS lite tro på at praktiske arbeidsmåter som gir undervisning av høy faglig kvalitet, vil nå ut til elevene.
Hva vet vi om drama i ungdomsskolen i
dag? Drama er ikke et timeplanfestet fag i
grunnskolen, men integrert gjennom kompetansemål i læreplanene for norsk, engelsk
og musikk. Kompetansemålene for drama er
utarbeidet av fagpersoner i norsk, engelsk og
musikk, og lærerne som underviser i kompetansemålene for drama har som oftest
ikke kompetanse i faget. Kompetansemålene
i drama forholder seg nokså ensidig til et
gammeldags dramatiseringsbegrep. I klasserommet foregår dette som oftest som elevstyrt gruppearbeid med visning for klassen.
Kunnskapsministeren understreket at målet med å fornye ungdomsskolen er å få på plass en mer
krevende, utfordrende, praktisk
og relevant skole.
Nyere dramaformer som prosessdrama og
lærer-i-rolle, praktiske arbeidsmåter hvor læreren aktivt legger til rette for utforskende og
skapende arbeid med faglig lærestoff, brukes
i svært liten grad, da de forutsetter at læreren
har dramafaglig kompetanse. 1
Et utkast til læreplan i valgfaget Produksjon
for sal og scene kan nå leses på Utdanningsdirektoratets websider. Målet med opplæringen i
faget er at elevene gjennom praktiske prosesser får skape og formidle ulike audiovisuelle
eller sceniske uttrykk. Eksempler på sceniske
produksjoner kan være musikal, teater, dans,
stand-up, cabaret, performance, konsert, sirkus eller revy. Eksempler på audiovisuelle produksjoner kan være film, installasjoner eller
andre multimediaproduksjoner.
FKS/LDS understreker at elevene må få undervisning av fagfolk med relevant kompetanse.
Kompetente fagfolk vil gjennom sin praktisk
orienterte utdanning og/eller arbeidserfaring
ha opparbeidet seg den kompetansen som
behøves for å gi faglig veiledning til ungdomsskoleelever som skal utvikle seg gjennom å
skape sceniske og audiovisuelle produksjoner.
Valgfaget må ikke bli et elevstyrt fag uten faglig
veiledning, noe det vil bli dersom læreren ikke
har kompetanse til å undervise i faget.
Det er per i dag svært få fagfolk fra fagene
drama/teater, dans og mediefag ansatt i grunnskolen. FKS/LDS mener at det må settes i gang
kraftige stimuleringstiltak for å få rektorer til å
ansette fagfolk fra disse fagfeltene, - både for
å undervise i valgfaget Produksjon for sal og
scene og for å undervise ved bruk av varierte,
praktiske arbeidsmåter i prosjekter i andre fag
som norsk, engelsk og samfunnsfag.
// Daglig leder LDS: Kari Strand
1 Sæbø. A.B. (2009). Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen.
Forskningsrapport, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
42
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
d r a m a n r .o3 _ 2 o11
43
B
returadresse:Landslaget Drama i Skolen
Postboks 4727 Sofienberg / 0506 Oslo