2. INKLUSION, MOTIVATION OG DIFFERENTIERING

advertisement
English
- All Inclusive
mandag d. 24.februar 2014
kl. 9 – 15
Center for Undervisningsmidler
Vejle
Anne-Marie Schæffer
[email protected]
1.
Is there a problem?
2.
Inklusion, motivation og differentiering- afklaring &
konsekvenser
3.
Klasseledelse
4.
Ordforråd
5.
Why Topic Work makes sense
6.
Metode og didaktik
7.
Reading and Storytelling
8.
Supplerende materialer til begynderundervisningen
9.
Den digitale sprogundervisning
10. Evaluering
[email protected]
2
1. IS THERE A PROBLEM?
JA-hvis der ikke differentieres efter elevernes behov
JA- unge med minoritetsbaggrund er overrepræsenterede blandt de lavestpræsterende elever
i afgangsklasserne
Skolen har svært ved at håndtere tosprogede elevers
læringsforudsætninger/elever, der er kommet
´bagud´!
[email protected]
3
1.
Is there a problem?
Lille ordforråd
Mangel på mod og lyst til at kommunikere præger mange elever og de tavse og
hæmmede kan være et stort problem i klassen.
“Once you focus on form you stop communicating successfully!”
Kernen i at tale/skrive er MOTIVATION!
Eleverne skal først og fremmest opleve, at de tør bruge sproget!
Eleverne skal opleve, at det sprog, de har, dur i skrift- og tale!
Det er motiverende, når dét, vi skriver/siger kan betyde noget for andre.
Lille korttidshukommelse
[email protected]
4
Engelsk er ikke bare noget man kan
http://www.sproglaererforeningen.dk/cms/uploads/SL_Engelskhefte.pdf
[email protected]
5
WORDLE OR TAGXEDO
1.
Is there a
problem?
HTTP://EFL-RESOURCE.COM/LANGUAGE -ACTIVITIES-WITH-WORDLE-AND-WORD-CLOUDS-2
HTTP://WWW.TAGXEDO.COM/GALLERY.HTML
[email protected]
6
RE-CREATE THE STORY!
[email protected]
7
2. Inklusion, motivation og differentiering
- afklaring & konsekvenser
Hvad er inklusion?
Inklusion er den løbende proces, der foregår med at øge
børns
tilstedeværelse, deltagelse og fremskridt i skolen.
Manchester definitionen
[email protected]
8
2. INKLUSION,
MOTIVATION OG
DIFFERENTIERING
- AFKLARING
KONSEKVENSER
Grunnleggende spørsmål
•Hva har fått oss til å tro at
spesialundervisning er et rasjonelt svar på det
å mislykkes i skolen?
Thomas Nordahl
[email protected]
9
Situationen for elever som modtager
specialundervisning (Norge)
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
•Elever som mottar spesialundervisning har en
betydelig lavere motivasjon og
arbeidsinnsats enn andre elever
•Spesialundervisningselevene viser en klart
lavere sosial kompetanse enn øvrige elever
•De trives noe dårligere enn andre elever og
er mer utsatt for mobbing
•De siste 10 årene har kjønnsfordelingen vært
70 % gutter og 30% jenter.
[email protected]
10
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
 Det er læreren og lærerens interaktion med elevene som har
stærkest effekt på elevenes læring.
 Vi skal kunne se læring gennem elevernes øjne og på den
måde blive bedre til at gøre både undervisningen og
læringen synlig for eleven.
 Vi skal overveje og drøfte egen praksis ud fra
forskningsbaseret viden.
 Vi skal være direkte/konkrete og engagerede i
undervisningen.
Know thy impact !
[email protected]
11
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
Motivation
orWhy are we doing this?
Indre motivation:
Motivation, der kommer indefra-det er
eleven
selv, der ønsker , at udvikling sker.
Ydre motivation:
Små belønninger, præmier el. guldstjerner!
Styres af læreren, men KAN have stor
virkning.
[email protected]
12
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
-en afklaring
Forståelse av
undervisningsdifferentiering
Smalt perspektiv
 Individualisering
 Individualiseret undervisning ved
f.eks. individuelle
udviklingsplaner, arbejdsplaner,
læringsstile, ansvar for egen
læring.
 Niveaudifferentiering, specialundervisning
Bredt perspektiv
Thomas Nordahl 2012
 Kollektiv indsats
 Samarbejdskultur i den enkelte skole
 Inkluderende social og faglig
deltagelse for alle elever
 Fokus på kollektive løsninger i
undervisningen i tillæg til individuel
tilpasning
 Fokus på indre motivation
 Fokus på både indre og ydre
motivation
 Vægter individet fremfor
fællesskabet.
 Vægtning af struktur og tydelighed i
undervisningen
[email protected]
13
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
-en afklaring
Inkluderende social og faglig
deltagelse for alle elever
kræver det rette sprogsyn !
1. Sprog som forudsætning
for læring
(et ”mangelsyn”/en statisk
sprogforståelse)
2. ”Man lærer et sprog ved at
bruge det”
•(en dynamisk sprogforståelse)
[email protected]
14
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
-en afklaring
STATISKE faktorer
HVAD SKAL VI KONCENTRERE OS OM?

Sprog i hjemmet
Køn
Uddannelsesbaggrund
Andre faktorer (dynamiske)

Elevernes kontakt med engelsk i og
udenfor skolen
Elevernes motivation
Sammenhængen med elevernes
læsefærdighed på dansk og engelsk
Skolestørrelse/type
Elevernes vurdering af egen
læsefærdighed
[email protected]
15
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
-en afklaring
FREMME ET ”KULTURELT INKLUDERENDE
LÆRINGSMILJØ”
•Hvad indebærer det i engelskundervisningen?
•At eleverne kan identificere sig med centrale elementer i
det pædagogiske indhold
•At eleverne kan føle anerkendelse gennem sociale
relationer og gennem skolens syn på deres forældre og
deres værdigrundlag
•At eleverne mødes med høje positive forventninger og høje
faglige og sociale ambitioner
[email protected]
16
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
-en afklaring
”Børn er allerede differentierede, når de kommer til os!”
[email protected]
17
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
DIFFERENTIERING-HVORDAN OG HVORNÅR?
Elevdifferentiering, hvor der holddeles i perioder eller laves læsegrupper/hold
på flere forskellige niveauer
Tids –og mængdedifferentiering, hvor svage elever får mere tid til at løse en
opgave, eller samme tid til at løse en mindre opgave
Niveaudifferentiering, hvor eleverne får forskellige sværhedsgrader
Forventningsdifferentiering- her forventer læreren at eleven løser med
forskellige standarder i forhold til forudsætninger
Differentiering af lærerstøtte-læreren differentierer opmærksomheden til
eleverne, så der bruges mest tid på de elever, der har størst støttebehov
Undervisningsdifferentiering- tilrettelæggelse så uv. svarer til den enkelte elevs
behov og forudsætninger.
[email protected]
18
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
DIFFERENTIERING
”Det er vigtigt, at turde arbejde med en tydelig
differentiering af niveauerne så den didaktiske
tilrettelæggelse af undervisningen bliver fokuseret og
eleverne oplever, at de kommer til at mestre konkrete
kommunikationssituationer.”
Professor Hanne Leth Andersen
[email protected]
19
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
STILLADSERING
Pre-while and -post activities
Predicting
Reading strategies
Pause and predict
Shadow reading
Hot seat
Cloze/C-test
[email protected]
20
EXAMPLE
TEMA: IDENTITY: (BILLY ELLIOT)
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JOIVEYCOSEE
Present yourself
Your interests
Your dreams
Your worries
HTTP://LONENIELSEN.EDU.GLOGSTER.COM/RASMUS -FRODEGAARD-ENGELSK
HTTP://WWW.GLOGSTER.COM/LAURASKOUA/IDENTITY-LAURA-8-8/G-6KI6R51IVOOPMK0TDRR7H8A
[email protected]
21
EXAMPLE: USING SHORT FILM
How?
Outcome?
Benefits?
[email protected]
22
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
-en afklaring
INPUT
Det er centralt at vælge ’in-put’, som er:
relevant
forståeligt og
motiverende
ikke kun for aldersgruppen, men også for den enkelte.
[email protected]
23
2. Inklusion,
motivation
og differentiering
- afklaring
konsekvenser
FORSTÅELSE
•Eleverne skal have hjælp til at
forstå sprog, som de ikke har
mødt før- såvel gloser
Memrise:
http://www.memrise.com/course/
56203/british-isles-interestingfacts/5/garden/grow/
[email protected]
24
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
FORSTÅELSE
sproglige vendinger
og
…….
[email protected]
25
2. Inklusion,
motivation og
differentiering
- afklaring
konsekvenser
FORSTÅELSE
•grammatiske strukturer.
[email protected]
26
3. KLASSELEDELSE
Læringsledelse
Detaljeret planlægning
Elevaktivering og elevmotivering
Fokus på det faglige indhold
Tydelige forventninger
Klima kendetegnet ved respekt, tryghed, retfærdighed og
omsorg
Der er konstant gang i læringsaktiviteter i et passende tempo
Elev-elev læring: at indrette undervisningsformer og regler i klassen, så sociale
kontakter kan foregå uden at være noget problem.
Hilbert Meyer
[email protected]
27
3.Klasseledelse
Hvad er god undervisning?
Klar strukturering af undervisningen
En betydelig mængde ægte læretid
Læringsfremmende klima
Indholdsmæssig klarhed
Meningsdannende kommunikation
Metodemangfoldighed
Individuelle hensyn
Intelligent træning
Transparente præstationsforventninger
Stimulerende miljø
[email protected]
28
MUSTS
3.Klasseledelse
MUSTS:
Faste, engelske rutiner
Fælles projekter
The
register
Greetings
Gentagelse
Hyppig feedback
Individuelle, klare mål
Konkrete materialer
Opfølgning
[email protected]
29
3.Klasseledelse
Klar strukturering
af undervisningen
•Præsenter altid program for lektionen
8.d: Monday October 4th
10.00-10.10
Sonic Postcards Learn ab. AUDACITY
(Watch demo)
10.10-10.35: In groups:
Upload your sounds and speak
Write in your log!
10.35-10.45 Planning for home recordings
[email protected]
30
3.Klasseledelse
Adfærdsledelse
-Hvordan leder vi
elevernes adfærd?
Regler, rutiner,
regelledelse, ledelse af
det fysiske læringsmiljø
m.m.
Undervisningsledelse
-Hvordan leder vi
undervisningen?
Timens opbygning,
metodemangfoldigh
ed fx læringsstile
og cooperative
learning
Læringsledelse
- Hvordan leder vi
elevernes
læreprocesser?
Tydelige mål,
evaluering,
individuelle
læringsaftaler,
årsplaner,
elevplaner m.m.
Kommunikation
[email protected]
31 Consult
LeneHeckmann.dk
og Mayland
4. VOCABULARY & HOW TO MAKE IT
GROW GROW AND STAY !
Hvor stor betydning
har ordforråd
for læsning og lytning
?????
4.
Vocabulary
& how to make it
grow and stay !
HVOR MANGE AF ORDENE I EN TEKST
SKAL MAN HAVE KENDSKAB TIL FOR AT
OPNÅ EN TILFREDSSTILLENDE
FORSTÅELSE?
Ved læsning: mellem 95% og 98% af ordene i en tekst (fx Laufer, 1989; Hu &
Nation, 2000)
 Denne dækningsgrad muliggør at man på fornuftig vis kan
gætte sig til ukendte ord ud fra konteksten
 Denne dækningsgrad fører til tilfredsstillende læseforståelse
 95% = hvert 20ende ord er ukendt
Ved lytning: kendskab til 80% af ordene i inputtet er ikke nok(Bonk, 2000)
[email protected]
33
4.
Vocabulary
& how to make it
grow and stay !
ORDFORRÅD
DE FÆRDIGHEDER
Hvilken betydning har leksikalsk kompetence for de 4
færdigheder?
 Læseforståelse korrelerer med ordforrådsstørrelse og ordforrådsdybde
 Lytteforståelse korrelerer med ordforrådsstørrelse og ordforrådsdybde
 Dybdeviden om ord fører til at ordene bliver produktivt tilgængelige i tale
og skrift
 Ordforråd er en vigtig komponent i indlæring af akademiske færdigheder
 Forskel i ordforrådet i det mundtlige og det skriftlige medium
[email protected]
34
4.
Vocabulary
& how to make it
grow and stay !
INPUT-INTAKE
Input skal blive til intake, ellers
lander det ikke i
langtidshukommelsen.
Derfor metode med mange input,
som gentages i spiralsystem.
www.memrise.com
[email protected]
35
4.
Vocabulary
& how to make it
grow and stay !
OPGAVETYPER TIL LAGRING AF
ORDFORRÅD
Brainstorm
Lav en puzzle (word
association)-homework
(http://www.discoveryeducation.com/freepuzzlemaker/?CFID=12407204&CFTOKEN=84
681957
•Memrise:
http://www.memrise.com/course/130324/coral
ine/
•Revision-efter 1 uges tid …
Ordene systematiseres/sættes i
skema
A& B: Har halvt udfyldte ordlisterforklarer indbyrdes og udfylder
(CL-øvelser)
Konsolidering (oversæt alle ord-som
konkurrence)
•Lytte/forstå:
http://www.manythings.org/b/e/3804
•Hyppig anvendelse (i skrift og tale)
•Træneren http://traeneren.emu.dk/searchresult?skoleType=LH-UDD-GSK#
•Spell-right:
http://www.skoletube.dk/video/29143/Spellrig
ht
[email protected]
36
4.
Vocabulary
& how to make
it grow and stay
!
VOCABULARY ´TESTS´
´Rush to the desk´, theme race (konkurrence)- og andre lege (BINGO etc.)
Mixed: ttp://a4esl.org/a/v.html
Level of vocabulary: Paul Nation
http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/levels/
Placement tests: (most frequent words)
http://www.world-english.org/test.htm
Level of reading:
http://www.oup.com/elt/global/products/bookwormsleveltest/
[email protected]
37
4.
Vocabulary
& how to make it
grow and stay !
Classroom-language
http://esl.about.com/library/vocabulary/bl_commonphrases.htm
Saying Hello and Goodbye
Good morning / afternoon / evening!
Hello / Hi
How are you?
Goodbye
Have a good weekend / day / evening / time!
Apologizing
Excuse me, please. I'm sorry.
Sorry about that. Sorry I'm late.
Pardon me?
Asking for something
Can I have a pen, please?
Do you have a pen for me?
May I have a pen, please?
Could / Can you repeat that, please?
Could / can you say that again, please?
[email protected]
38
4.
Vocabulary
& how to make it
grow and stay !
A: LANGUAGE COMPREHENSION
1. Pete is flattered
because
1. The Jameson´s are visiting
him in Pukekura
2. The Jameson´s are finding
time to write him a letter
3. The Jameson´s have seen
him on TV
[email protected]
39
4.
Vocabulary
& how to
make it
grow and
stay !
B: FILL IN THE BLANKS
We have an old cat in my family and it behaves
_____________. The other day ,when I came
home from school, it just sat there ___________
in the dorrrway and wouldn´t let me in. Had it
been any other cat, I could just have pushed it
___________ away, but this cat! Oh no. Man you
should see her. She walks ____________ around
The neighbourhood as if she owns the place.
Etc…
clearly
excitedly
gently
happily
lazily
proudly
slowly
weirdly
(Fra Pit Stop, 7, Alinea)
[email protected]
40
C: COLOUR DICTATION
small
left /right
cat
house
big
roof
tree
flowers
window
grass
door
sun
Kilde: 500 Activities for the Primary
Classroom, Carol Read, Macmillan.
[email protected]
41
COLOUR DICTATION
Kilde: 500 Activities for the Primary
Classroom, Carol [email protected]
Read, Macmillan.
42
D: THEME RACE HTTP://WWW.EMU.DK/GSK/FAG/ENG/UVFORLOEB/THEMERACE/HOW.HTML
[email protected]
43
MOBILE BINGO
[email protected]
44
TRÆNING
At anvende nye ord og sætninger kræver træning. Det kan være en
god idé at øve rutiner i fællesskab/ kor, så ingen skal være
nervøse for at sige noget alene.
These trees are ….. ?
[email protected]
45
TRÆNING
At anvende nye ord og sætninger kræver træning. Det kan være en
god idé at øve rutiner i fællesskab/ kor, så ingen skal være nervøse
for at sige noget alene.
These trees are pollarded.
[email protected]
46
5. Why topic work makes sense
The Gruffalo
http://www.gruffalo.com/index.html
Film og opgaver:
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5678eagame/viewgame.asp?id=5678
http://www.primarytreasurechest.com/popular-book-resources/the-gruffalo.html
[email protected]
47
Topic work makes sense
[email protected]
48
 Hvorfor temaundervisning?
 Valg af temaer
 Krav til tema
 Opstart af temaundervisning
 Valg af tekster
 Opbygge ordforråd
 Organisering af undervisningen
 Den mundtlige prøve
 Ressourcer online
[email protected]
49
VALG AF TEKSTER OG BILLEDER
Vigtigt at elevernes egen
kultur og hverdagserfaringer
inddrages…
http://www.youtube.com/
watch?v=0bwVgfhilM8
[email protected]
50
 Tekst/lyd/billede
 Forskellige genrer
 Elever vil have autentiske tekster
Husk: materialet har indflydelse på
elevmotivationen




Gammelt
Barnligt
Dårlig reproduktion
Layout og billedmateriale understøtter læseforståelsen
[email protected]
51
Celebrity Life
The Oscars
History
Runaways
Gossip
Sights
Movies
Becoming an
actor
The REAL
Hollywood
American
Dream
[email protected]
52
 Brainstorm
Hvad vi ved om temaet? (forforståelse)
Hvad vil vi gerne vide mere om?
(elevmotivation)
Lav et mind map (gerne A3 eller
Mindmeister )
Udbyg mind mappet over tid
Brug mind map til selvvalgt
emne
[email protected]
53
Madonna
Brad Pitt
Tom Cruise
Celebrities
Walk of Fame
Landmarks
The Oscars
Hollywood
Award
Shows
Hollywood
Sign
Golden Globe
The Social
Network
Movies
Titanic
The King’s
Speech [email protected]
54
Ole
Henriksen
Drugs
Madonna
American
Dream
Brad Pitt
Paparazzi
Tom Cruise
Celebrities
Problems
History
Walk of Fame
Chinese
Theater
The Oscars
Landmarks
Hollywood
Award
Shows
SAG
Hollywood
Sign
Runaways
Grammy
Golden Globe
The Social
Network
Moviemaking
Movies
Titanic
Plastic
Surgery
The King’s
Speech [email protected]
55
http://www.teachersmedia.co.
uk/videos/ks2-historysources-history-and-hollywood
http://www.manythings.org/b/e/7
02
http://www.elllo.org/english/0
701/T745-Matt-BigBreak.htm
[email protected]
56
Tekster må godt være svære, men eleven
skal støttes i sin læsning med fx pre-readingopgaver:
 Gætte indhold ud fra overskrift
 Tømme billeder
 Word Search
 Match the words
[email protected]
57
E
A
Y
Y
I
G
U
R
Y
W
M
Z
G
L
Y
T
L
K
X
G
W
N
T
P
R
N
A
A
K
T
M
W
S
L
N
D
I
X
R
G
C
E
T
J
Z
Z
G
R
O
C
R
A
X
U
L
A
X
P
K
Z
M
A
K
H
B
I
C
T
R
A
A
E
H
J
Q
E
N
T
E
R
T
A
I
N
M
E
N
T
R
K
F
Y
L
S
U
L
H
Z
E
O
C
D
I
R
E
G
E
R
Q
I
T
R
R
E
U
Q
O
Z
Q
D
C
L
A
A
C
C
I
N
A
R
F
O
W
P
Y
B
X
I
I
D
C
Z
Z
Q
A
K
W
A
D
K
J
E
H
T
A
N
M
F
W
R
D
Y
V
T
U
E
K
B
N
T
U
E
S
Q
Q
A
L
Q
B
Y
V
F
A
M
E
E
N
G
A
K
Q
L
V
R
G
K
I
F
K
F
Y
R
Z
E
Z
X
O
S
K
X
T
H
G
I
L
E
M
I
L
L
P
H
J
S
H
AMERICAN
CELEBRITY
ENTERTAINMENT
FAME
GLAMOUR
GLITTER
HOLLYWOOD
LEGENDARY
LIMELIGHT
www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/
[email protected]
58
Column A
1. Envision
2. Curved
3. Artificial
4. Stockings
5. Evolve
6. mahogany
Column B
a. Nylons
b. to picture
c. type of wood
d. rounded
e. fake
f. develop
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-yourown/match-up/match-up.php
[email protected]
59
6. KOMMUNIKATIONSFREMMENDE
DIDAKTIK, METODE, ØVELSESTYPER OG STRATEGIER
Makker-arbejde
Cooperative Learning
Læringsstile
Fælles projekter
Rollepil, (ord)lege, ice-breakers
Storytelling
Tydelige mål og evaluering
Scaffolding
Before-during-after - activities
Information-Gap-Activities
Predicting Activities
Listening for facts etc..
Spot the difference
Dictogloss
[email protected]
60
VISUELLE/RUMLIGE
UDFORDRINGER:
Hvordan kan man bruge visuelle/rummelige hjælpemidler, visualiseringer, farver, kunst
eller metaforer?
A og B tegner sammen: A (stærkere sproglig elev end B) har en tegning som
han/hun forsøger at få B til at tegne magen til uden at vise sin egen version. B lytter
og tegner. Afsluttende sammenlignes resultatet og der tales om ligheder og forskelle
Eleverne forbereder spørgsmål til en kendt person eller en person i et maleri.
Derefter kan de rollespille dialogen. Nogle elever kan skrive en artikel om billedet
og eller den kendte person
Lav en photostory
Theme Race
http://www.emu.dk/gsk/fag/eng/uv-forloeb/themerace/index.html
[email protected]
61
MUSIKALSKE UDFORDRINGER:
Brug musik til brainstorm (What do you see-write it!/Draw it!)
Gå en tur udenfor skolen: Indsaml lyde: Skriv/optag hvad I hører.
Lav en lydhistorie i grupper
Brug You-Tube musikvideoer med tilhørende opgaver til lyrics
Brug raps, rhymes & songs
http://community.eflclassroom.com/video/video/listTagged?tag=r
ap
[email protected]
62
http://www.youtube.com/watch?v=
KOKsgESI9XU
MUSIKVIDEO
[email protected]
63
Kropslige/kinæstetiske
udfordringer:
Hvordan kan kroppen eller taktile materialer/ praktiske øvelser indgå?
Eleverne følger instruktioner fra læreren eller andre elever: Former fx en
skulptur med kroppen i grupper, stiller sig i række efter fødselsdag, hvor
mange søskende, kæledyr, farver etc.
Warm-ups fx ”Simon Says”
Følekasser: Gætte indhold.
[email protected]
64
Logisk matematiske
udfordringer
Hvordan kan tal, beregninger, logik, systematik eller kritiske tankefærdigheder
indgå?
Hyppig anvendelse af tal: Which day is it today? How many days till
Sunday? How many days have we been at school this week? How old is…
How many times did I…?
“Tøm” billeder: Tæl vinduer og døre, isbjørne og…?
Tal-opgaver, hvor eleverne fx interagerer med den interaktive tavle.
[email protected]
65
MUNDTLIG INTERAKTION-HOW??
Anvend et tilpasset engelsk-og gerne med gentagelser
Tal i kor
Brug et classroom-language (regelmæssigt tilbagevendende udtryk)
Anvend rollespil, indspil optagelser, opfør teaterstykker med store og
små udfordringer
Fortæl historier: lad eleverne gradvis overtage historierne ved hjælp af
billeder
Lær nye ord og anvend dem hyppigt i forskellige sammenhænge
Brug hyppigt fremlæggelser. Opstil klare retningslinjer. Udnyt
gruppearbejde og it (fx mobil, www.glogster.com, skoletube, blogs etc.).
Introducer ‘fillers’ i talesproget
Storytelling
http://teacher.scholastic.com/activities/storystarters/storystarter1.htm
[email protected]
66
JOKES
http://iteslj.org/c/jokes-short.html
[email protected]
67
WARMUPS-AND COOL-DOWNS
•Toss that Baloon (register)
•Fruit salad
•Who are You?
•Say it in the manner of…
•Walk and talk
•Kims leg
•Fortunately-unfortunately”
Top a lie”:
•Eleverne går rundt i klassen (alternativt CL's 2 cirkler), og når de møder en anden
elev, skal de fx præsentere sig ved navn, alder, adresse m.v., hvorefter den ene
fortæller en løgn. Ikke nødvendigvis en "rigtig" løgn, men blot noget der
indlysende ikke er rigtigt, fx "jeg har en million i lommen". Den anden elev skal så
fortælle en "bedre" løgn, som igen skal stikkes af den første etc. indtil begge har
fortalt 3 løgne. De siger så farvel til hinanden og går ud og finder et nyt løgnoffer.
[email protected]
68
INTERPERSONELLE UDFORDRINGER:
•Hvordan kan eleverne motiveres til at fremlægge for hinanden, samarbejde eller
lave simulationer i større grupper?
•Using masks:
Lav interviews, hvor der udarbejdes en enkel dialog
•Den varme stol
•It produktioner
[email protected]
69
INTRAPERSONELLE UDFORDRINGER:
Hvordan kan man vække personlige følelser eller minder eller give
elever valgmuligheder for at arbejde alene og i eget tempo?
Brug logbog. Lad eleverne (tegne) skrive om deres ønsker og
oplevelser, så godt de kan (om nødvendigt på dansk)
Lave it- præsentationer med lyd vha. fotos fra ferie el. andre
oplevelser
Vis tillid, og giv hyppig, personlig og helst (!) positiv respons
[email protected]
70
Dictogloss is a classroom dictation activity where learners are required to reconstruct a
short text by listening and noting down key words, which are then used as a base for
reconstruction.
Example
Learners discuss the sea. The teacher then explains the task, and reads a short text on the
sea to the class, who just listen. The teacher reads the text again, and the learners take
notes. In groups, the learners then reconstruct the text.
In the classroom
Dictogloss is often regarded as a multiple skills and systems activity. Learners practise
listening, writing and speaking (by working in groups) and use vocabulary, grammar and
discourse systems in order to complete the task.
[email protected]
71
TEXT FOR A SHORT DICTOGLOSS
Paul Sheldon is Annie Wilkes’s favourite writer. When Annie
finds Paul badly injured after a car accident, she takes him
back to her lonely farm to look after him. But things, and
Annie are not what they seem. Paul soon realises that he is
not her patient, but her prisoner.
[email protected]
72
FILLERS
We use fillers when we
speak to gain time… when
we´re interrupting ourselves
or have to rephrase etc…
Get a list of fillers and try
them out!
[email protected]
73
SCAFFOLDING LANGUAGE
•Powers of Persuasion:
http://www.youtube.com/watch?v=7L0AwASILbo
40 inspirational speeches:
http://www.youtube.com/watch?v=d6wRkzCW5qI
Independence Day
http://www.youtube.com/watch?v=l31UUl5SyXk
[email protected]
74
WRITING… HOW?
•Sæt navneskilte på skiftende ting i klassen. Hæng fx en tørresnor op. Udskift
tingene/ordkort løbende. Brug disse aktivt i lege og spil.
•Dictogloss
•Ordlege: Crosswords, jumbled words, match words and pictures
• IWB
•Sandwich teaching (se beskrivelse uddelt)
•Logbog
•Den talende bog (Microværkstedet)
[email protected]
75
STORYTELLING AND WRITING
• Use picturebooks-create your own stories!
• Elevex: http://itifagene.dk/sprog/lav-en-historie-i-moviemaker/
Coraline
• http://www.youtube.com/watch?v=LO3n67BQvh0
• Teacher´s guide:
• http://www.harpercollins.com/author/authorExtra.aspx?isbn13=9780380977789&displayType=readingGuide
•
[email protected]
76
7. READING
CHARLIE AND THE CHOCOLATE
FACTORY
6. KL.
MÅL
• Lære nye ord
• Blive bedre til at læse og forstå
en skønlitterær tekst
• Blive god til at fortælle historier
mundtligt og skriftligt
• Bruge it til at søge informationer
• Øve oplæsning og intonation
• Have det sjovt!
[email protected]
77
READING SITES
Speed read:
http://www.emu.dk/gsk/fag/eng/tidsskrifter/udenlandske/Amazing%20Web
%202%20Projects%202%20online%20version.pdf
Good reading sites
http://www.starfall.com/
http://www.kidsenglishbooks.com/
http://www.mightybook.com/
http://www.inklesstales.com/stories/dolch/ff.shtml
Lydhistorier:
http://www.beenleigss.eq.edu.au/requested_sites/audiostories/index.html
Bøger og noveller til 7.-10.kl.-super site:
http://www.eastoftheweb.com/short-stories/
78
[email protected]
7. Reading
http://www.dropeverythingandread.com/inspired.htm
l
How?
Storytelling
Reading aloud
Lots of good readers
Reading in pairs/alone/at home
Book circles/ CL
What to do after you´ve read
Evaluation of reading
*cand pæd. Hanne Thomsen
[email protected]
79
ESSENTIALS
Lots of good
readers:
Providing Language
practice
Reinforcement of vocabulary
and structure
Giving language extension
vocabulary and structure –
and writing
Reading aloud
to learners
Listening to
Focusing on
Motivation
Enjoyment
Pleasure
For pleasure and
encouragement
[email protected]
80
READING - IN PAIRS
AND IN GROUPS
Choral reading
+ pronunciation and intonation
Taking turns reading aloud
+
Explaining vocabulary in other words
Cooperative reading (Example!!)
[email protected]
81
READING CIRCLES
HTTP://WWW.OUP-BOOKWORMS.COM/READING-CIRCLES.CFM
Focus on reading and DISCUSSING:
There should be no more than 2 to 3 unknown words
per page
The learner is reading 8-10 lines of text or more per
minute
The learner understand almost all of what they´re
reading
[email protected]
82
ROLES
1. The Discussion leader
2. The Summarizer
3. The Connector
4. The Word Master
5. The Passage Person
6. The Culture Collector
[email protected]
83
SYNTETISKE STEMMER
Emily- stemmen:
Mikroværkstedet
http://www.readplease.com/
http://www.voki.com/
[email protected]
84
READER´S THEATRE
Vejledning (dansk)
http://www.dansklf.dk/multimedia/om_l_seteater.pdf
EMU
http://www.emu.dk/gsk/fag/eng/uvforloeb/readerstheatre/index.html
http://www.timelessteacherstuff.com/
http://www.teachingheart.net/readerstheater.htm
http://www.readingonline.org/electronic/carrick/#scripts
[email protected]
85
FAGLIG LÆSNING
Hvad er læseformålet?
Hvad ved jeg i forvejen?
Hvad skal jeg lære?
Hvilken læsemåde* skal jeg anvende?
Er der nogle fagord, jeg skal have forklaret?
Hvordan er teksten struktureret?
Hvordan skal jeg holde rede på det, jeg læser?**
Har jeg fået det forventede udbytte af teksten?
* Ved læsemåde forstås fx nærlæsning, skimning, oversigtslæsning.
** Understregning, notater, tankekort, opgavesvar etc.
[email protected]
86
8. SUPPLERENDE MATERIALER TIL
BEGYNDER-UNDERVISNINGEN:
Opgaver, læsning, ordforråd m.m.:
Video/Games etc:
http://www.razkids.com/main/PlaySample
id/154/resource/listen_book
Mingoville www.mingoville.dk
www.starfalls.com
http://www.britishcouncil.org/kids.htm
Little Bridge
http://download.mikrov.dk/download/m
ain.aspx
Stairs : http://stairs1Moviestar Planet :
4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon. http://www.moviestarplanet.com/
html?tid=1110240
Songs:
http://www.singinenglish.dk
The Language Factory:
English: raps, songs, topics etc.
http://www.language-factory.co.uk/
[email protected]
87
9. DEN DIGITALE SPROGUNDERVISNING
IT VÆRKTØJER TIL SAMARBEJDE M.M.
● Prezi
● Mindmeister
● Glogster.com
● Wallwisher.com
● Blogs og wikis
Timetoast: http://www.timetoast.com/timelines/21152
Tiltshiftmaker
http://ubersuper.com/miniature-new-york/
Eksempler på forløb:
http://netnationen.dk/itifagene.dk/#
PS-Praktisk Sprog det elektroniske klasseværelse
[email protected]
88
EMU
Træneren
http://traeneren.emu.dk/search-result?skoleType=LH-UDD-GS
Emner
http://www.emu.dk/gsk/fag/eng/index.html
Travel:
http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/travel/index.html
Breaking News:
http://www.breakingnewsenglish.com/
[email protected]
89
9. CONTACTS WITH OTHER SCHOOLS
HTTP://WWW.IU.DK/
podcasting/mobilephones
http://www.emu.dk/gsk/fag/eng/uvforloeb/mobiltelefon/index.html
Exchanging presentations (www.francais.dk)
[email protected]
90
PRESENTATIONS
http://www.glogster.com/
Identity
http://www.hornbaekskole.helsingor.dk/Li/Rammeside.asp
[email protected]
91
10. EVALUERING
 Reading Diary
 Book Report
 Write about pictures
 Copy your favourite
paragraph/quotation
 Add the title to your list of
readers
 Photo-copy one of the
pages for your portfolio
 Retell the plot to ..
 Write 10 questions for
others to ask you
 Dicto-gloss or cloze-test
 Make a domino summary
 Crosswords
 Vocabulary tests
[email protected]
92
Name:
Goals
Comments
1. UsingAUDACITY
and Sonic Postcard
2. Presenting your
home
3. Participation and
cooperation
4. Speak Englishalso while working
93
[email protected]
EVALUERINGS RESOURCER
’Mix and Match’
http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=2646
CL-opgaver (fx Quiz&BYT)
FSA-prøvesæt
Selv-evaluering: fx ’A letter to ...’
Lydoptagelser: reading, lists, examples, charts, etc.
A reading barometer
A Quizz
[email protected]
94
C-TEST
Poul Sheldon is a world famous writer. On h____ way t___ deliver
t___ typewritten pa___ of h___ lat___ book, h___ has a___
accident o___ a snowco___ road. Paul i___ seriously inju___ and
wh___ he wa___ up, h_ is i___ bed.
http://www.lextutor.ca/
[email protected]
95
EVALUERINGSOPGAVER
EXAMPLE: MY LIFE AS AN AMISH
[email protected]
96
Hi!
My name is Mary Fisher and I’m 23 years old. I
used to live in Lancaster County, Pennsylvania, but
now I live in New York City. I have a little sister in
Pennsylvania and she’s 15 years old. I was shunned
from the Amish community at the age of 17, and
that was my own decision. So now I’m in New York
City, living together with my boyfriend who’s 2
years older.
We have our own apartment, and by support of my
boyfriend’s father, I attend a private college. So far,
everything is going very well for me, much more
than I ever imagined.
I was born as an Amish in July 1980. I went to school
and got an 8th grade education. When I turned 16, it
was time for me, to try to live in the modern society.
[email protected]
97
Moreover, that’s where I decided that the Amish community
was too small for me. It really opened my eyes for all the
opportunities there’s in the world.
You can for example be educated to almost everything, if
you got what it takes. It’s much freer to live in the modern
society. You can do many things, without being held back
of very restricted rules. If I wanna go bungee jump I just do
it, without anyone saying that I can’tI met my boyfriend
when I “tried” the modern society, and he’s also one of the
reasons why I choosed to leave the Amish community. He
has helped me through many problems, and I’m sure …
A picture of me (I’m 7 years old on
the picture), when I was still was a
part of the Amish community.
[email protected]
98
Usually when you decide to
join the modern society, you’re
shunned and that means no
contact with the family.
However, I do write letters with
my little sister, and that’s of
course with my mother’s
permission.
My parents used to live as I do
today, but they decided to join
the Amish community in
1976, because they thought
that their daily lives were too
hectic. I’m very impressed that
they could learn to live without
electricity, when they have been
raised with it.
[email protected]
99
The best way to have a good
idea is to have lots of them!
Tak for i dag!
Allbest,
Anne-Marie
[email protected]
[email protected]
100
Download