Genax Magazine

advertisement
GÉNAX
SPECIALMASKINER AB
Specialmaskiner AB
Meet Gunné Johansson
- inventor and entrepreneur
Gunné Johansson har alltid arbetat med uppfinningar och det var det intresset som fick
honom att starta Génax Specialmaskiner AB.
Gunné Johansson has always worked with innovation and inventions
Möt Gunné Johansson
- både uppfinnare och entreprenör
Génax specialmaskiner AB startades 1992 av Gunné Johansson,
som fortfarande äger och driver
företaget. Han började sitt yrkesliv
som fartygselektriker för att senare
läsa styr- och reglerteknik och jobba
med det.
Men han har också alltid funderat
ut enkla lösningar på problem, företrädesvis av teknisk natur. Få saker
är så roliga, säger han, som att till
slut komma på hur man kan göra
något på ett enklare eller bättre sätt.
Och det har blivit flera innovationer
genom åren. En sådan var ett nytt
sätt att maskinellt pressa limmade
fyrkanter, till exempel bordsben.
– Innan pressade man från alla
håll. Jag kom på att det räckte att
pressa diagonalt och den idén lyckades jag sälja in. Den har förstås
sparat in arbetsmoment för många
industriföretag.
Till slut kände Gunné Johansson
att hans uppfinningsrikedom inte
kom till sin fulla rätt på hans arbetsplatser.
– Får jag inte ägna mig åt nytänkande så känns det tråkigt. Det är
väl ett behov jag har helt enkelt.
Därför gjorde han slag i saken –
byggde en industrifastighet på sin
egen tomt, mitt i skogarna i Småland
– och började sedan som egen företagare att konstruera och bygga
maskiner åt industrin utifrån specificerade behov. Génax specialmaskiner AB hade sett dagens ljus.
Ett av de första uppdragen blev
att skräddarsy en kartongresningsmaskin åt Stora Enso. Och det ledde
i sin tur till att Swedwood, en företagsgrupp inom Ikea som tillverkar
de välkända möblerna, la en beställning hos Génax.
– Sedan har det rullat på. Det finns
många underleverantörer till Ikea,
framför allt i Östeuropa och med
åren har vi fått uppdrag från fler och
fler. Djungeltelegrafen har gått, kan
man säga.
Idag sysselsätter Génax specialmaskiner AB åtta personer och den
årliga omsättningen ligger på mellan
åtta och tolv miljoner. 2006 tilldelades Gunné Johansson Centerpartiets landsbygdspris för att genom
sitt företagande främja tillväxten och
sysselsättningen på en mindre ort.
– Kul och hedrande, naturligtvis.
Men det grundläggande med Génax
är ändå själva grundidén i företaget,
det som också alltid drivit mig: att
genom smarta lösningar förenkla
och förbättra den industriella maskinparken.
Génax Specialmaskiner AB was founded in
1992 by Gunné Johansson, who still owns and
runs the company. He began his career as a
ship electrician before going on to study control and sensor technology which have subsequently become his main areas of work.
He has always however come up with simple
solutions to problems, usually of a technical
nature. Nothing is more stimulating, he says,
than making some industrial process or operation simpler or better. And there have been
a plenty of eye-catching innovations over the
years. One example was a new approach to
the automatized pressing of glued squares,
such as table legs. ’Previously you had to apply
pressure from all directions at once. I came up
with the idea that it was enough to apply press
diagonally, a technique which I was able to exploit commercially. This has naturally saved a
great deal of work for many manufacturing businesses.
Eventually Gunné Johansson felt that he
could not give full reign to his inventiveness
with the work he was doing at the time. ’If I
can’t devote my full attention to innovation it
feels somehow very restrictive. It’s quite simply
a need I have’. He therefore took matters into
his own hands and built an industrial facility in
his own backyard, in the middle of the Småland
forests of southern Sweden and started his
own business designing and building machines
for industrial purposes to specific requirements.
Génax specialmaskiner AB had at last seen the
light of day. One of the first tasks was the tailormade construction a carton erecting machine
for the Stora Enso company. And this led in turn
to Swedwood, a group of companies manufacturing well-known furniture items within the Ikea
Group, placing an order with Génax.
’Since this order, one thing has led to another. There are many IKEA subcontractors,
above all in Eastern Europe and over the years
more and more orders have been received. The
message has certainly gone out on the grapevine, you can say. ’
Today Génax specialmaskiner AB employs
8 people and the yearly turnover is currently
somewhere between SEK 8 and 12 million. In
2006, Gunné Johansson received an award
from the Centre Party for his initiatives in promoting business enterprise, economic growth
and job creation in a rural area.
’This was a great honour, of course. But the
most important aspect of Génax is nevertheless
the essence of the company which has been a
driving force in my personal development: deriving intelligent solutions to simplify and improve
industrial machinery.’
GÉNAX Specialmaskiner AB
Vi på Génax
specialmaskiner AB
har nästan tjugo års
erfarenhet av att
med nytänkande
och kreativa idéer
lösa kundens behov
av speciell maskinell
utrustning.
På Génax specialmaskiner AB konstruerar vi specialmaskiner som löser kundens unika behov.
Vi är med hela vägen. Det är vi
som tar fram lösningen på hur maskinen ska konstrueras. Vi gör allt
ritningsunderlag och det är vi som
bygger och sedan installerar vi maskinen. Som kund hos Génax specialmaskiner AB behöver ni bara göra
en enda sak: tala om för oss vad ni
vill ha. Sedan ordnar vi resten tills ni
har er utrustning hos er.
At Génax Specialmaskiner AB, we specialize in
the construction of specialist machinery tailormade to the each customer’s unique requirements.
We scrutinize exactingly the entire production process from beginning to end, arriving at
the optimal solution for the design and construction of machinery. We take care of eveAt Génax Specialmaskirything from technical drawing materials to the
ner AB, we have nearly
construction and assembly of the machine on
20 years’ experience of
site. As a customer of Génax Specialmaskiner
innovative and creative
AB the only thing you need to do is tell us what
problem-solving to meet
you want.
our customers’ needs for
We then take care of all other aspects of the
specialised machinery.
design and construction process until the equipment is delivered to your factory. We have been
Vi har arbetat med nytänkande
working with innovative and creative solutions
och kreativa idéer i nästan tjugo år.
for industrial problems for almost twenty years.
Det har gett oss ett grundmurat gott
This has given us a solid and reliable reputation
rykte i det industriella Europa och
on the European industrial stage, leading to a
lett till att våra kunder bara blivit fler
steady growth in the number of customers on
och fler. Vi har tagit fram många förour books. We have designed and brought to
bättringar som används i modern
fruition many improvements which have been
industri.
used in modern industrial plants and facilities.
Använd er av oss, ni också – när ni
Why not make use of our expertise as wellkänner att något led i er tillverkning
when you feel the need to improve some
kanske kan göras bättre men ni vet
aspect or stage of the manufacturing process
inte hur ni ska lösa problemet.
but don’t know how to go about solving the
Anz_MMS_115x257_dk problem.
20.05.2010 11:51 Seite 1
Ett klokt val
för dig som söker teknisk kompetens
Konsulter inom:
- Industriell El och Automation
- Mekanik
Kalmar 0480-36 37 00
Karlskrona 0455-36 55 30
Oskarshamn 0491-575 00
Frihet! Absolut!
Mechatronic Motion Solutions:
Komponenter, system och
mjukvaror till elektriska och
pneumatiska lösningar från
en och samma leverantör!
Festo AB
Box 21038
200 21 Malmö
020-383840
REJLERS INGENJÖRER AB, Box 727, 391 27 Kalmar
Tel 0480-36 37 07, Fax 0480-213 42
www.festo.se
Niklas Lindberg monterar en
servopress med 20 servoaxlar.
Niklas Lindberg assembles a servo
press with 20 servo axles.
Denna utrustning monterar ett
plasthandtag i en frontlucka
med Hot melt.
Machine assembling a plastic
handle for a front door using
a hot melt process.
Gunné Johansson inspekterar
en anläggning i Litauen.
Gunné Johansson inspects an
industrial plant in Lithuania.
” Får jag inte ägna mig åt nytänkande så känns det tråkigt.
Det är väl ett behov jag har helt enkelt .” Gunné Johansson
’If I can’t devote my full attention to innovation it feels somehow restrictive.
It’s simply a need I simply have’. Gunné Johansson
En Kartongresare Golden Bar
för planmöbelindustrin som
Genax har tagit fram som har
varit väldigt effektiv. Genax har
tillverkat denna modell i många
år och har levererat 18 st över
hela Europa.
A Golden Bar carton erector for the
furniture industry designed by Genax
which has proven to be extremely
effective. Genax has manufactured
this model for many years and has
delivered 18 machines to industrial
plants all over Europe.
Genax tillverkar många olika
typer av inmatare som kan
hantera olika skivor, från HDF
3 mm till bordskivor 50 mm.
Genax manufactures a variety of
feeders which can be used with
various disks, from 3 mm HDF to
50 mm tabletops.
Automatsvarvning, fleroperationsarbeten
Vi förfogar i dag över en produktionsanläggning på över
2000 m. Här har vi skapat ett effektivt logistikflöde från råvara
till leverans av kvalitetssäkrad komponent.
Från stångmaterial har vi kapacitet från Ø8-85 mm, större
detaljer från ämnen eller gjuten detalj.
Tel 0471-186 70 • Fax 0471-130 00 • info@autocnc.se
www.autocnc.se
Din partner på energieffektiva drivsystem
Sweden
Sweden
Box 1074, 581
10 Linköping
Box 1074,
581 10 Linköping
Tel.: 013-355800
Tel. 013-355 800
www.lenze.se
www.lenze.se
Sweden
Box 1074, 581 10 Linköping
Tel.: 013-355800
Genax har tagit fram och
levererat 20 Packlinor för
möbelindustrin.
Dessa är placerade i
Östeuropa samt Portugal.
Vi limmar upp en låda
samt försluter denna när
lådan har packats med
möbeldetaljer.
Genax has designed and delivered 20 packing lines for the
furniture industry. These are
situated in factories in Eastern
Europe and Portugal. We glue
boxes together, sealing the
boxes when they have been
packed with furniture items.
” Vi har arbetat med nytänkande och kreativa idéer i nästan tjugo år.
Det har gett oss ett grundmurat gott rykte.” Gunné Johansson
’We have been working with innovation and creative ideas for almost 20 years.
This has given us a solid reputation for reliability’ Gunné Johansson
Vi automatisera äldre
utrustningar samt förbättra
dess funktioner.
We adapt older equipment to
improve automatic capabilities
and functionality.
Denna pressanläggning kallad
G.O.P-Line är placerad på ett
företag i Litauen.
Linan är 30 m lång och pressar
fyra tuber/min på 2,2m.
Detta är Genax största projekt.
This press plant known as the GOP
line is in operation at a company in
Lithuania. The production line is 30m
long and presses four 2.2 m tubes
per minute. This is largest project
undertaken to date by Genax.
Specialbygge för tejpning.
Anpassad utrustning för tejpning
av kartonger med vikbord.
Specially modified machinery for the
taping of boxes with folding tables.
Genax tillverkar många olika typer
av banor för transporter.
Genax manufactures various types of
transport systems courses.
En helautomatisk pressanläggning
för att montera ramar. Allt material
matas automatisk in i linjen som
sedan färdigställer en dubbelram.
Utrustningen i pressen har 20
servoaxlar.
A completely automated press facility for
assembling frames. All material is automatically fed in to the line which then produces a double frame. The machinery in the
press has 20 servo axles.
Förkunskap
Riskbedömning
Val av skydd
Installation
Förändring
Din partner för maskinsäkerhet
www.jokabsafety.com — info@jokabsafety.se Kungsbacka: 0300-67 59 00,
Malmö: 040-67 15 600, Jönköping: 036-37 04 60 och Västerås: 021-81 44 30
Investera i ökad
produktivitet
Kvalitetssäkrade automationslösningar
från Colly Components
Colly Components AB
Telefon: 08-703 01 00,
customerccp@colly.se www.collycomponents.se
Annons190x64.indd 1
www.begner.se
...din partner vid automatisering...
10-05-31 11.30.21
Pro d u kti o n : www.ma g zma g a zi n e .s e • F o rm & try c k : www.l e n a n d e r s .s e 4 2 4 4 1
Sv a n e n m ä r k t t r y c k s a k
MIL
JÖ
L i c e n sn u mme r 3 4 1 1 4 5
Kolstaden 118, SE-382 91 Nybro, Sweden
Tel +46 (0)480-532 22
Mobil +46 (0)70-514 77 81
E-mail genax@telia.com
www.genax.se
RK
Génax Specialmaskiner AB
MÄ
Specialmaskiner AB
T
Download