MED KURS FOR LØNNSOMT MILJØARBEID

advertisement
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
No.3/november
2011
En temaavis om Moderne Shipping
No. 3 / november 2011
MODERNE
SHIPPING
7
TIPS TIL
BÆREKRAFTIG
SHIPPING
”Gjennom MARKIS håper vi å
kunne etablere et felles nettverk
for energieffektivisering i den
skandinaviske maritime klynge.”
Björn Södahl,
Forskningskoordinator, Chalmers Tekniska Högskola
”Er det mulig å kombinere
vekst sammen med
mindre miljøskadelige
utslipp til sjø og luft?”
FOTO: NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET
Jørn Kragh,
Prosjektleder i MARKIS, Norge.
MED KURS FOR
LØNNSOMT MILJØARBEID
Rikke Lind i NHD: Skipsnæringen må se behovet for utvikling
og implementering av miljøvennlige løsninger.
VI ARBEIDER FOR Å HEVE MARITIM KOMPETANSE REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT
VI MØTES PÅ MARKIS
årskonferanse 2011
29.nov – 1. des 2011
Uddevalla www.markis.eu
2 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
UTFORDRINGER
Hvordan kan den nære skipsfarten frakte mer varer
og samtidig bli grønnere? Er det mulig å kombinere
vekst sammen med mindre miljøskadelige utslipp
til sjø og luft?
VI ANBEFALER
Kjell Ivar
Øvergård
Professor ved
Høgskolen i
Vestfold
SIDE 16
Samarbeid for grønn skipsfart
Skagerak og Kattegat
ønnsomme foretak
har en tendens til
å vokse. Det gjelder
også skipsfart. Derfor er det nødvendig
å koble lønnsomhet
sammen med ”green
shipping”. Men døren med skiltet
”lønnsom grønn skipsfart” kan
være tung å åpne. Flere må bidra.
L
MARKIS-prosjektet
MARKIS er et interreg IVa
EU-prosjekt som tar sikte på å
skape et bransjeorientert nettverk
omkring grønn maritim kunnskap
og innovasjon i landområdene
rundt Skagerak og Kattegat.
Prosjektet arbeider for å skaffe til
veie og å dele viten og kunnskap
rundt miljøriktige og bærekraftige
tiltak rettet mot utnyttelsen av
vårt felles sjøområde.
I MAKRIS har vi partnere med
oss som evner å tilby spisset maritim kunnskap og finne ny viten
gjennom forskning. Universitetet
i Ålborg, Chalmers i Sverige og
Høgskolen i Vestfold er alle
velrennomerte forsknings- og
utdanningssentre. Alle ligger
rundt Skagerak og Kattegat og alle
har god kontakt med industrien
i regionen.
MARKIS har i tillegg med seg
bransjeorganisasjoner som vet
hvor ”skoen trykker”, altså hvilke
behov bransjen har. Marintek i
Frederikshavn, Svensk Marinteknisk Forum, Maritim Forum
Sør-Øst og Oslo Maritime Nettverk
(OMN) representerer vesentlig
tyngde av bransjekunnskap i
partnerlandene.
Mange gode krefter er med på å
forsøke å skubbe den tunge døren
åpen, inklusiv fylkeskommunene
i Vestfold og Telemark. Dette er
fylker og kystområder med stor
maritim industri og skipsfart.Også
i denne regionen må den maritime
virksomheten bli grønnere og mer
bærekraftig.Vår lange kystlinje byr
på mange uutnyttede muligheter.
Kan det tenkes at grensesnittet
mellom sjø og land kan utvikles
bedre med tanke på bærekraftig
forretning og levemåte?
Human factors
Mangelfulle
rutiner
som
svekker sikkerheten til sjøs har i
de siste årene dessverre fått konsekvenser i vår vakre skjærgård.
Oljesøl etter grunnstøtingene
til lasteskipet ”Full City” ved
Langesund og containerskipet
”Godafoss” ved Hvaler er eksempler
som har satt spor etter seg – ikke
bare langs strendene, men også i
bevisstheten blant folk.Hvordan er
situasjonen når det gjelder bered-
”Teknologien er ofte
så kompleks at det
krever omfattende
tilleggsutdannelse
hos allerede kompetente sjøfolk.”
Norsk maritim klynge
Energistyring i praksis s. 22
Rederiene vil oppnå en markedsfordel på sikt.
Vi hjelper våre lesere til å lykkes!
Jørn Kragh
Prosjektleder i MARKIS, Norge
MODERNE SHIPPING
3. UTGAVE, NOVEMBER 2011
MINE BESTE TIPS
Tre maritime prosjekter
Menneskets forutsetninger
Høgskolen i Vestfold leder
tre prosjekter hvor maritim
kompetanseheving står sentralt:
VRI med regional fokus,
MARKOM2020 med nasjonalt
fokus og MARKIS med skandinavisk
fokus. Prosjektene samarbeider
for helhetlige løsninger.
Human factors er et
satsingsområde innen forskning i MARKIS og ved Høgskolen
i Vestfold.Å tilrettelegge maritime
systemer for menneskets forutsetninger er viktig, med stadig
økende teknisk kompleksitet
på fartøy.
skap og forebygging? Hvor stor
andel utgjør menneskelig svikt
på sjø og land i slike ulykker?
Høgskolen i Vestfold og Chalmers
tilbyr forskningskompetanse
omkring ”human factors” i skipsfarten. Denne kompetansen er
trukket inn i MARKIS-prosjektet.
MARKIS arbeider for å legge forholdene bedre til rette for at grønn
skipsfart i Skagerak og Kattegat
skal kunne utvikles. Et godt nettverk er en god start.Å gjøre relevant
viten og kunnskap tilgjengelig
er nødvendig. La oss samarbeide
for lettere å åpne døren.
1
2
Adm.dir.: Joanna Hansson
Redigerer: Asbjørn Engedal
Design: Lii Treimann
Korrektur: Rett og Slett, Storslett
Prosjektleder: Terje Dybdahl
Telefon: 22 59 30 00
E-post: terje.dybdahl@mediaplanet.com
Distribueres med: Finansavisen
Trykk: Media Norge Trykk Oslo
Kontakt Mediaplanet
Telefon: 22 59 30 00
Faks: 22 59 30 01
E-post: synspunkter@mediaplanet.com
Mediaplanets mål er å skape nye kunder
for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å
motivere leserne til å handle for å løse
relevante problemer, eller møte fremtidige
utfordringer med suksess.
+ºJVNROHQL9HVWIROG+L9HKDUGHQVWºUVWHRJPHVWNRPSOHWWHPDULWLPHXWGDQQLQJHQL1RUJH
9LWLOE\UVNUHGGHUV\GGHNXUVRJVLPXODWRUWUHQLQJIRUUHGHULHU
9LKDUHWVWHUNWIRNXVS§XWYLNOLQJRJIRUVNQLQJ2YHUDYRPVHWQLQJHQWLO)DNXOWHWIRUWHNQRORJLRJPDULWLPHIDJ
9LXWYLNOHUQ\HIUHPWLGVUHWWHGHRJIRUVNQLQJVEDVHUWHPDULWLPHNXUV
2VORȹRUG5HVHDUFKDQG,QQRYDWLRQ3DUNHUHWDEOHUWIRU§VNDSHWHWWVDPDUEHLGPHOORP+L9HRJQ¨ULQJVOLYHW
9LWLOE\UPDVWHUVWXGLXPLPDULWLPOHGHOVHVRPKDUHQNRPPHUVLHOORJWHNQLVNUHWQLQJ
PHGDOOXQGHUYLVQLQJS§HQJHOVN
+YDNDQ+ºJVNROHQL9HVWIROGJMºUHIRUGLQYLUNVRPKHW"7DNRQWDNWEW#KLYHQR
0HULQIRUPDVMRQS§ZZZKLYHQRRJZZZKLYHQRWUDLQLQJ
ê
ê
ê
ê
ê
ê s. 10
Kunnskapsbasert og innovasjonshevet
utvikling innen skipsfart.
Skreddersyr fremtidens maritime ledere
Regjeringen styrker høyere maritim profesjonsutdanning. - Det handler om
å sikre fortsatt verdiskapning for en av landets største, mest innovative og
kunnskapsbaserte næringer, sier prosjektleder Paal Aamaas.
inngår i et samarbeidsprosjekt kalt
MARKOM2020, som har som mål å utvikle
gode utdanningstilbud og forskning
tilpasset utfordringer næringen står
overfor. I 2011 er det avsatt 13,6 mill i
finansiering til prosjektet fra Regjeringen.
Høyere og mer spesialisert nivå
- Utdanninger som gir kompetente og
nytenkende medarbeidere, er avgjørende
for å sikre at vi fortsatt beholder vår plass
i verdenstoppen. Satsningen fra regjeringen gjør at vi befester vår posisjon, og
sikrer fortsatt faglig utvikling. Norge har
som mål å levere maritim utdanning i
verdensklasse, forteller Aamaas.
Maritim sektor står for 11 prosent av
verdiskapningen i norsk næringsliv når
olje- og gass holdes utenfor. For å sikre
fortsatt stabil vekst har regjeringen styrket innovasjonen i sektoren, med totalt 70
millioner kroner siden 2008. Maritim
utdanningen er en veldig viktig del av dette.
Hovedmål i utdanningen
- For at Norge skal fortsette å være en
verdensledende maritim nasjon, må vi
svare på nye utfordringer i forhold til
klima, miljø, globalisering og nye
rammevilkår. Dette stiller krav til å utvikle
ny kompetanse, fastslår Aamaas.
Et overordnet mål i MARKOM2020
er den norske maritime profesjonsutdanningen skal overgå næringens
og myndighetenes krav til operativ
kompetanse innenfor stadig mer
komplekse konstruksjoner, systemer og
operasjoner i skipsfarten. Dette medfører
å heve utdanningsnivået langt over
minimumskravene som er satt av den
internasjonale utdanningskonvensjonen
(STCW) til operativ kompetanse, og å
være med og utforme fremtidens krav.
Fire satsningsområder
Utformet for å romme utvikling
MARKOM2020 har fire satsingsområder
Fire utdanningsinstitusjoner tilbyr i og hver institusjon har regionalt
dag høyere maritim sertifikatgivende ansvar for prosjektet, samt nasjonalt
utdanning i Norge. De fire institusjonene koordineringsansvar for sitt delprosjekt.
– Høgskolen i Stord/Haugesund har
koordineringsansvar for å utvikle Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon
(SAK) av de høyere maritime utdanningstilbud.
– Høgskolen i Vestfold har overordnet
prosjektlederansvar samt koordineringsansvar for rammevilkårene til maritim
høyere profesjonsutdanning.
– Høgskolen i Ålesund har koordineringsansvar for å utvikle de maritime
utdanningstilbudene på bachelor og
masternivå.
– Universitetet i Tromsø har koordineringsansvar for å koordinere det maritime
forsknings- og utviklingsarbeidet.
Prosjektet vil også utvikle felles bruk
av maritim infrastruktur ved de ulike
utdanningsinstitusjonene som skipssimulatorer, visualiseringssenter, kartdatabaser og lignende.
- Når institusjonene selv tar ansvar og
utformer utdannelsen i samsvar med det
bransjen virkelig etterspør, får vi en
komplett bredde av tjenester, produkter
og ekspertise.
Det er viktig at institusjonene er koplet
på næringen og deres nåværende og
fremtidige behov, slik at studentene
blir kjent med aktørene i bransjen, og
holder fingeren på pulsen til maritime
utfordringer, avslutter Aamaas.
FAKTA
Høgskolen i Ålesund/ (HiAls) - www.hials.no
Avdeling for Maritime Teknologi og Operasjoner tilbyr bachelorstudier innen Shipping og
Logistikk, Nautikk (Skipsoffiser/Sjøkaptein)
samt en Y-vei mulighet. I tillegg tilbys det
masterstudier innen Produkt- og Systemdesign samt Skipsdesign. Opptakskrav til
masterstiudiene er en bachelor i ingeniørfag.
Høgskolen i Stord og Haugesund - www.hsh.no
Høgskolen Stord/Haugesund gir deg spisskompetanse rettet inn mot verdens mest
avanserte maritime næring. Med bachelorgrad i Nautikk (Sjøoffiser/Sjøkaptein) fra
Haugesund får du profil innen maritime
operasjoner. Avanserte maritime operasjoner
har både en teknisk og en menneskelig side.
Du kan velge mellom to fordypninger : Offshoreteknologi eller Maritim ledelse.
Høgskolen i Vestfold/ (HiVe) - www.hive.no
Fakultet for Teknologi og Maritime fag tilbyr
bachelorstudier innen Skipsfart og Logistikk,
Nautikk (Skipsoffiser/Sjøkaptein), Marinteknisk Drift (Maskinoffiser) og masterstudier
innen Maritime Management med enten
kommersiell eller teknisk spesialisering.
Opptakskrav til masterstudiet er bachelor i
nautikk, maskin, økonomi og administrasjon
eller ingeniørfag.
Universitetet i Tromsø/ (UiT) - www.uit.no
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet
tilbyr bachelor ingeniørstudier innen
Nautikk
(Skipsoffiser/Sjøkaptein).
Den
nautiske bachelorutdanningen gir i tillegg en
ingeniørgrad. Instituttet tilbyr også masterstudier innen; Samfunnssikkerhet fordypning
Sikkerhet og beredskap i nordområdene og
innen Teknologi og sikkerhet i nordområdene. Utdanningsprofilen er spisset mot
næringslivets behov i nordområdene.
4 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
LNG-DRIVSTOFF GIR
MER MILJØVENNLIG
SKIPSFART
OSpørsmål: Hva kan skipsfarten gjøre for å bli mer
miljøvennlig?
OSvar: Skipsfarten bør gå
over til å bruke LNG som
drivstoff for å få ned sine
store utslipp.
Norge har forsprang
FNs skipsfartsorganisasjon IMO
har tidligere vedtatt nye og
strenge krav som skal redusere
luftforurensning fra skip. I
praksis innebærer de nye reglene
at skip innen få år ikke lenger kan
gå på den sterkt forurensende
tungoljen.
– De strengere grensene for
utslipp i utsatte områder (ECA) vil
gjelde for SOx fra 2015 og for NOx
fra 2016. Dermed er det kommet
en åpning for alternativer til tungoljen. I tillegg har prisutviklingen
på olje vært slik de seneste årene at
LNG begynner å bli lønnsomt, sier Erik Dyrkoren som er ansatt i
MARINTEK, men jobber full tid for
Marut (NHDs strategiske råd for
maritim utvikling).
Norske myndigheter har vært
aktive i prosessen med å få
norske skip til å bruke LNG,og nå er
det nærmere 30 skip som har dette
som sin energikilde her i landet.
Forskningssjef Per Magne Einang
ved MARINTEK er en av verdens
fremste forskere innen LNG, og
han mener også at det er her skipsfarten har løsningene på sine
utslippsproblemer.
– Norge er alene om å ha innført
et NOx-fond. Dette fondet bruker
penger til NOx-reduserende
tiltak. Fra 2012 er det lagt ekstra
vekt på støtte til bruk av naturgass.
Ved bygging av skip som skal
bruke naturgass, får man dekket
merkostnadene i forhold til om
skipet skulle gått på olje. Dette er
en genial ordning som medfører at
Effektiv transport
LNG står for Liquefied Natural Gas
og er flytende naturgass som
hovedsakelig består av metan,men
også noe etan samt andre hydrokarboner og nitrogen.For at gassen
skal kondensere, må den kjøles til
under -160 °C. Volumet reduseres
da cirka 600 ganger og muliggjør
effektiv transport og lagring.
– Det er MARINTEK sin oppfatning at ingen andre alternativer
er like gode som naturgass. Her er
det mulig med kompakt lagring,
og den finnes overalt, sier
Dyrkoren. Han mener det er en
fordel at naturgassen er bedre
fordelt rundt i verden enn oljen,
som hovedsakelig hentes opp fra
begrensede geografiske områder.
Per Magne
Einang
En av verdens
fremste forsker
innen LNG ved
MARINTEK
Erik
Dyrkoren
Sekreteriatsleder
Maritim21 og
MARUT
Norge får et forsprang med mange
LNG-skip i drift.
Stort marked kommer
Det har vært problemer med at
noen motorløsninger som ble
brukt med LNG som drivstoff har
sluppet ut uforbrent metan som
er en over 20 ganger kraftigere
klimagass enn CO2. Imidlertid
mener Einang at dette lar seg løse.
– Det har vært noen dårlige løsninger, men det har vist seg at det går
an å ta fatt i det. Det er mange
måter å brenne gass på, og måten
man gjør det på avgjør hvor store
utslippene blir.
Både Einang og Dyrkoren mener
vi nå er inne i en spennende tid for
LNG. – Selv om LNG fremstår som
attraktivt,er mange land fremdeles
skeptiske siden de ikke er vant
til bruk av gass. En del redere er
også engstelige for tilgangen
til LNG. Men i EU foregår det
nå endreining mot LNG, og de
ønsker å bygge opp flere LNGterminaler, spesielt i Østersjøen,
sier Dyrkoren.
Maritim 21 jobber for at det skal
bli flere tiltak for å få flere skip over
på LNG. – Det er viktig for at vi skal
stå bedre rustet til å møte det
store LNG-markedet som kommer
fra 2015.Det er viktig å opprettholde
vår posisjon, og det må også
politikerne jobbe for. Det vil være bra for både miljøet og norske
arbeidsplasser.
RAGNAR LERFALDET
redaksjonen@mediaplanet.com
LNG infrastruktur
Liquiline er en uavhengig leverandør av infrastruktur-løsninger for LNG som fuel til
shippingsektoren.
Vi bistår våre kunder med å få frem LNG gjennom følgende leveranser:
Logistikkløsninger: Liquiline Logistics sørger for å få LNG frem til skipsbunkringssted gjennom turn-key logistikkløsninger for LNG og gjennom utleie av
kostnadseffektive og fleksible teknologiprodukter. Vi har også et stort nettverk og
bistår med LNG sourcing.
Terminalløsninger: Liquiline Solutions designer og bygger LNG-terminaler og
LNG-bunkringsløsninger. Vi er et engineeringselskap med spisskompetanse innen
LNG, og kan bygge bunkringsløsninger tilpasset kundekrav og logistikkbehov.
Liquiline, Statsm Michelsensv 38, 5231 Paradis
mail@liquiline.com · www.liquiline.com
Tel: +47 55 99 04 00 / +47 91 64 47 47
CREATING ENERGY LINES
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NOVEMBER 2011 · 5
TIPS
1
Fra tungolje til
LNG på Bit Viking
LNG DRIFT
OSpørsmål: Hvordan skal
maritim sektor møte de stadig
strengere utslippskravene?
OSvar: Ombygging til LNG-drift
kan være en av løsningene.
EKSEMPEL
Maritim sektor har press på seg
for å redusere utslipp. Med dieselbunkers slipper man ut store
mengder NOx og SOx, i tillegg til
en rekke partikler. Det er et sterkt
fokus på å finne løsninger for å
redusere disse utslippene. Statoil
og Tarbit Shipping har i samarbeid
med Wärtsilä,som leverte teknologien og NOx-fondet, gjennomført
et unikt ombyggingsprosjekt.
For to år siden initierte Statoil et
prosjekt om å bygge om Bit Viking
til å kunne kjøre på LNG. Tarbit
Shipping AB, skipets eier og
operatør, tok utfordringen. – Det
er ingen andre som har prøvd
seg på noe lignende. Dette er den
første ombyggingen av et marint
fartøy til LNG-drift, sier Anders
Hermansson, teknisk sjef hos
Tarbit Shipping.
Når Bit Viking går på sitt
primærdrivstoff LNG, reduseres
utslippene betraktelig. – Vi reduserer NOx-en med 90 prosent, svovel
med 100 prosent, partikler med
99 prosent og CO2 med 20 prosent.
Det vil jeg kalle ganske store miljøgevinster, sier Hermansson.
Bit Viking er det første tankskipet i verden som ikke er LNG
Carrier og som bunkrer LNG direkte
via lastearm på et LNG-anlegg.
MILJØFORDELER MED LNG DRIFT
Vi reduserer NOz-en med 90 prosent,
svovel med 100 prosent partikler med
99 prosent og CO2 med 20 prosent.
Anders
Hermansson
Teknisk sjef hos
Tarbit Shipping.
Går langs
norskekysten
Bit Viking er et spesialbygd fartøy for levering
av petroleumsprodukter i
kystnære farvann.
Oppfyller kravene
Teknologien innebærer at skipet
vil være i stand til å overholde de
stadig strengere NOx-utslippsforskriftene fra norske myndigheter.
I tillegg vil skipet kunne operere
i områder der det er krav til
kontrollerte utslipp.
– Teknologien i seg selv er ikke
ny. Det har vært store gassfartøy
i drift siden 2002. Det nye er at vi
har bygd om skipet slik at det kan
benytte både LNG og diesel som
drivstoff. Dette øker sikkerheten
om bord ytterligere ved at man
nå har doble drivstoffmuligheter,
forteller Hermansson. Og skipet
er allerede bygd ut fra de høyeste
sikkerhetsspesifikasjonene, med
blant annet doble skrog og doble
maskinrom.
Fremtidsløsning
Hermansson har stor tro på teknologien. Men det må på plass bedre
gasslogistikk.– Jeg tror vi vil se flere
slike skip fremover. Problemet er
å få fylt drivstoff. Får man på plass
logistikken rundt LNG, kan dette
bli noe for fremtiden, sier han.
Men i dag hadde ikke denne
ombyggingen vært mulig uten
gode samarbeidspartnere og støtte
fra NOx-fondet. – Dette har vært
et særdeles vellykket prosjekt der
flere har bidratt. Et slikt prosjekt
er dyrt, og uten dette samarbeidet
ville vi ikke lyktes. Prosjektet viser
hvilke muligheter som ligger i ombygging til LNG. Det har vært en
svært lærerik prosess. Vi har merket stor interesse fra hele verden.
Det er mange som har fulgt med på
det vi har gjort, sier Hermansson.
FOTO: BENTE MARIELL KLUNGTVEIT, RISVIKA HAVN AS
BIT VIKING
Skipet har vært chartret av
Statoil helt siden hun ble
bygget i 2007. Nå transporterer
hun petroleumsprodukter fra
Mongstad-raffineriet til terminaler langs hele norskekysten.
– Konverteringen av Bit Viking
til LNG-bunkers er et stort
steg mot en mer miljøvennlig
shippingoperasjon. Fartøyet har
en veldig høy sikkerhetsstandard som gjør det mulig å drive
sikre operasjoner langs den
norske kysten fra Oslo til
Hammerfest, sier Karl Brekke,
Manager Trading i Statoil Crude
oil, liquids and products.
Tarbit Shipping AB er operatør
og eier av skipet. I samarbeid
med Statoil har de konvertert
fartøyet til å bruke LNG som
bunkers.Hensikten er å redusere
utslipp. De to hovedmotorene er
bygget opp til å kunne håndtere
både LNG og diesel som drivstoff.
Primærdrivstoffet er i dag LNG.
Men at fartøyet også kan gå
på diesel, utgjør en trygg og
pålitelig backup.
Det er installert to LNGtanker på 500 kubikkmeter på
skipets dekk. Konverteringen
har vært utført av motorprodusenten Wärtsilä og er verdens
første LNG-konvertering av et
skip som ikke selv frakter LNG.
Næringslivets NOx-fond har
bidratt med inntil 75 prosent av
kostnadene ved konverteringen.
Det er det høyeste bidraget
fondet har delt ut i 2011. Den
første LNG-bunkringen ble
utført i Risavika i oktober.
SJUR O. ANDA
SJUR O. ANDA
redaksjonen@mediaplanet.com
redaksjonen@mediaplanet.com
$
"
"#
#
"
##
!
$
$ "
#
6 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
2
TILSTANDSOVERVÅKNING
NØYAKTIG OVERSIKT
Rapportene fra et strukturert
program gir nøyaktig oversikt
over problemområder som
kanskje ville blitt oversett,
samtidig som man unngår
unødige inngrep der tilstanden
er tilfredsstillende.
FOTO: SHUTTERSTOCK
Condition monitoring
gir mindre driftsstans
OSpørsmål: Hvordan
holde driftsstansen på et
minimum?
OSvar: Utvikling av condition
monitoring åpner for behovsbasert vedlikehold.
SUKSESSHISTORIEN
overvåkes nøye for å unngå en
større driftsstans. Dette kan være
aktuelt der planlagt vedlikehold er
innenfor forutsett levetid på den
skadde delen, slik at driften likevel
kan følge skjema på tross av
skaden.
Planlegge bytter
Poenget med et condition monitoring system er først og fremst
å forebygge driftsstans grunnet
uforutsette maskinskader. Med
dagens teknologi kan de fleste
maskinelle og mekaniske skader
oppdages og overvåkes i sanntid,
med løpende rapporter om alvorlighetsgrad og estimert tid før
vedlikehold er påkrevet.
– Det handler mye om trygghet,
forklarer Holmström. – Med
dagrater er det kritisk med
uforutsette stopp. Vårt system
kjører frekvensmåling på alt
maskinelt utstyr som beveger
seg. – Dette har gitt oss et ti-talls
Nyttig verktøy
O To modeller: Det er to
modeller for dataovervåkning
som til sammen sikrer optimal
dekning. Kombinasjonen av
fastmonterte systemer som
leses av med jevne intervaller,
og bærbare enheter som kan
kobles opp mot systemene om
bord, ofte trådløst, for å avlese
status i sanntid. Hvilke
løsninger, eller kombinasjonen
av løsninger, som er mest
optimale avhenger av maskintype og virksomhetsområde for fartøyet.
– Det er en viktig del av forebyggende vedlikehold og åpner
for å planlegge vedlikehold på
gunstige tidspunkter, sier Martin
Holmström, Technical Superintendent - Eirik Raude.– Det vil også
redusere frekvensen på utskifting
av slitasjedeler fordi det er den
faktiske slitasjen som legges
til grunn, og for oss som er helt
avhengig av å holde stopptiden på
et minimum er det et svært nyttig
verktøy, forteller han.
Det er også mulig å overvåke
kjente feil, slik at en skadet del
hendelser der vi kunne planlegge
bytter før de ble kritiske. Mange av
disse delene måtte byttes vesentlig tidligere enn ved vanlige
service. På den annen side ser vi at
andre deler har holdt mye lenger
enn estimert fra leverandøren, og
dette bidrar til bedre utnyttelse av
ressurser, både rent økonomisk, og
miljømessig, forteller han.
Også ved planlagt vedlikehold
spiller condition monitoring en
stor rolle. Rapportene fra et strukturert program gir nøyaktig oversikt over problemområder som
kanskje ville blitt oversett, sam-
FAKTA
O For flåter: Condition monitoring for flere fartøyer er spesielt interessant for flåter der det er viktig
med eksakte vedlikeholdsintervaller for å unngå at flere fartøyer har
stans i samme periode.Dette kan
løses ved å samkjøre rapportene fra
de respektive fartøyene,noe som
gjerne skjer i sanntid,for å gi et så
eksakt bilde av vedlikeholdsbehovet som mulig.Det er for eksempel
mulig å rapportere disse dataene
samtidig med annen fast rapportering til landbaser.Slike smartløsninger gir en helt annen forståelse
av forebyggende vedlikehold.
tidig som man unngår unødige
inngrep der tilstanden er tilfredsstillende. Dette er med på forkorte
vedlikeholdsstans, og å holde
effektiviteten oppe.
– Jeg vi gjerne få påpeke at for
oss har disse systemene vært
gode verktøyer, men vi er ennå
ikke kommet langt nok til at vi kan
overlate kontrollen fullstendig til
teknologien,sier Holmström.– Selv
om systemet har avverget maskin-stans ved flere anledninger
har det også unnlatt å rapportere
vesentlig slitasje i deler som har
blitt overvåket. Derfor er det fortsatt påkrevet med oppfølging og
manuell kontroll i tillegg, understreker han.
Holmström er likevel klar på at
slike systemer vil bety mye i fremtiden. – Ja det er klart, sier han.
– Utviklingen på dette området går
raskt, og med nyere generasjoner
av utstyr vil vi kunne få bedre og
mer nøyaktig overvåkning, frigjøre ressurser og bidra til enda mer
nøyaktige vedlikeholdsintervaller,
avslutter han.
CONDITION MONITORING
Alltid
oppdatert
Vet du hvilke data som
til enhver tid behøves fra
overvåkingsprosedyrene
som kreves for fornyelse
av klassifiseringssertifikater? Eller hvordan du optimaliserer planleggingen
av vedlikeholdsrutiner?
Condition monitoring-systemer
utnytter forholdet mellom ulike
driftsparametere for å analysere
resultater, og for å hente ut
informasjon om tilstanden til
maskiner og utstyr i sanntid.
For å passere en tilstandskontroll er operatøren avhengig av å
sende inn detaljerte opplysninger om antall kontrollpunkter,
omfanget av overvåkningen,
grensene for akseptabel slitasje
(produsentens anbefalte grenser),og grenseverdiene i fartøyets
vedlikeholdsprogrammer. Disse
prosedyrene ligger også i
bunnen for elektronisk og
trådløs condition monitoring,
noe som letter rapporteringsarbeidet og sikrer at alle
nødvendige data er på plass og
rapportert i forhold til sertifiseringskontroller. Med en
løpende condition monitoring
-system blir nødvendige
rapporter generert i fastsatte intervaller slik at dokumentasjon
til for eksempel havnekontroll kan legges frem raskt og
nøyaktig.
Løpende data forebygger
Et løpende rapporteringssystem
som også inkluderer maskinstatus i sanntid er ikke minst
viktig for fartøyer som opererer i
kystfjerne farvann med lang vei
til verkstedsfasiliteter. Her vil et
kombinert overvåkingssystem
kunne levere vital informasjon
om både driftssikkerhet og for å
beregne landligge for nødvendig
vedlikehold. I tillegg vil overvåking i sanntid gi et tidlig
varsel om uforutsette feil som
i verste fall kan resultere i
maskinhavari og kostbare
forsinkelser.
TOM AMRIATI LØVÅS
TOM AMRIATI LØVÅS
redaksjonen@mediaplanet.com
redaksjonen@mediaplanet.com
SHIPPINGBRANSJEN
KAN SPARE
ENORME BELØP
DET BLIR NÅ LETTERE FOR SHIPPINGBRANSJEN Å TA I BRUK
MER EFFEKTIVE STRATEGIER FOR VEDLIKEHOLD. DETTE KAN
BRANSJEN SPARE ENORME BELØP PÅ.
- Det har vært vanskelig for shippingbransjen å ta i bruk nye
vedlikeholdsstrategier på grunn av et strengt kontrollregimer fra Det Norske
Veritas eller andre klasseselskap, sier leder for Avdeling for Tilstandskontroll
hos det norske selskapet Karsten Moholt, Tommy Glesnes.
Alle skip er underlagt kontrollsystem som styrer vedlikeholdssykluser og
klassinger. Disse syklusene er ufravikelige, om man ikke har veldig gode
forklaringer på hvorfor de skal avvikes.
- Problemet er at det verken er hensiktsmessig eller god økonomi å foreta
vedlikehold på denne måten, sier Glesnes.
Lettere å implementere
Karsten Moholt er det første selskapet i verden som har fått tildelt sertifikatet,
”Approved service provider for Condition Monitoring Services for mobile
offshore units” av Det Norske Veritas (DNV). Dette betyr at selskapet er
sertifisert for å foreta vibrasjonsmålinger av viktige maskiner og komponenter
hos sine kunder. Dette åpner opp for at shippingselskapene kan begynne å
tenke nytt i forhold til sine vedlikeholdsstrategier. I stedet for å følge fastlagte
sykluser, kan de foreta vedlikehold på de maskinene som viser tegn til slitasje.
- Gjennom notasjonen, Offshore CM, åpner nå DNV opp for at denne typen
vedlikehold også kan gjøres på skip. Det har tidligere vært mulig gjennom
strategien Machinery CM, men det har vært en omfattende prosess for
skipseiere å implementere denne strategien. Derfor har utbredelsen av
denne typen vedlikehold i bransjen vært begrenset. Dette har DNV innsett og
gjennom Offshore CM blir det nå langt lettere å implementere mer moderne
vedlikeholdsstrategier også på skip, sier Glesnes.
Årlig fornyelse
Tidligere har det vært slik at dersom man ønsker å ta i bruk nye strategier
for vedlikehold, så har skipseier selv vært nødt til å dokumentere og
implementere og etter 6 måneder få godkjenning av DNV. Med den nye
Offshore CM ligger nå dette ansvaret i større grad på Karsten Moholt, og
andre selskaper som eventuelt får sertifikatet ”Approved service provider for
Condition Monitoring Services for mobile offshore units”. Foreløpig er Karsten
Moholt det eneste selskapet i verden med et slikt DNV-sertifikat.
- Nå slipper selskapene selv å sørge for at strategien blir godkjent. Gjennom
oss er den allerede godkjent. Det betyr at dersom vi starter et CM-program
med en kunde, så er det vi som er ansvarlige for at dette fungerer som det
skal, men det er i kundens interesse at dette til enhver tid fungerer optimalt.
I stedet for at DNV skal ut på alle de ulike skipene, vil de foreta en årlig
godkjenning og fornying av vårt sertifikat, sier Glesnes.
Blir mer konkurransedyktig
Det er mange grunner til at skipseiere bør innføre denne typen
vedlikeholdsstrategi. Den viktigste er at DNV mener at tilstandsbasert
vedlikehold er den beste og mest effektive vedlikeholdsmetoden. For kunden
er det trolig viktigere at ved å gjennomføre vedlikeholdet i henhold til tilstand,
så blir de også mer konkurransedyktige.
- Det handler om gjøre vedlikeholdet mest mulig effektivt. I stedet for å
følge faste intervaller, så gjør man det når det er nødvendig. Gjør man det
riktig snakker man om en formidabel vedlikeholdsforbedring. Man unngår
havarier, slipper å gå i dokk og når man må på verksted så reduseres ofte
dokktiden vesentlig. Det har en enorm økonomisk effekt og virker direkte
inn på selskapets bunnlinje. Man blir mer konkurransedyktig, og i et marked
hvor marginene presses og konkurransen blir stadig tøffere, er det viktig, sier
Glesnes.
KARSTEN MOHOLT AS
Michael Krohnsgate 86
5057 Bergen
Norway
Tel:
+47 55 94 34 00
Fax:
+47 55 94 34 35
Duty:
+47 46 85 55 35
firmapost@kmoas.no
8 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
3
FOTO: HIVE
FOTO: HIVE
ECDIS-TRENING
GJØR KLAR FOR ECDIS
OSpørsmål: Hvordan skal
maritim sektor forberede seg
for innføringen av ECDIS?
OSvar: Ved rett kursing får man
utnyttet potensialet i systemet.
Det vil i løpet av få år bli obligatorisk med ECDIS for fartøy som
omfattes av bestemmelsene i
SOLAS. Det vil si at ECDIS skal
fases inn på alle skip som er over
en viss størrelse. Innfasingen
begynner i 2012 og skal være gjennomført i 2018. Ny og revidert
STCW vil fra 2012 kreve at alle navigatører på skip over 500 gross tonn
skal ha opplæring i bruk av ECDIS.
– Dette innebærer en total
forandring i forhold til papirkart.
Overgangen fra papir til ECDIS vil
være en utfordring for næringen,
særlig for de som ikke har erfaring
med elektroniske sjøkart. Navigatører bør være klar over at ECDIS er
mer enn bare en digital versjon av
et papirkart, sier Nikolai Smit,
høyskolelektor ved Høyskolen i
Vestfold. Sammen med kollega
Morten Bustgaard driver han blant
annet med opplæring i ECDIS.
Forbedring
De er klar på at innføringen av
det nye systemet vil bli en stor
forbedring for maritim sektor.
Men det fordrer at ECDIS blir brukt
Tv. Nikolai Smit, Høyskolelektor ved Høyskolen i Vestfold.
Th. Morten Bustgaard Høyskolelærer ved Høyskolen i Vestfold.
riktig.
– ECDIS kan samkjøres med AIS
og radar. Dermed får navigatøren
O ECDIS er et navigasjons- og
informasjonssystem som er i overensstemmelse med International
Maritime Organization (IMO) sitt
regelverk, og det kan brukes som
et alternativ til papirkart.
O Et ECDIS-system består i
enkelthet av en PC, software og
elektroniske sjøkart (ENC).
Når ECDIS blir integrert med posisjonsinformasjon fra GPS og
andre systemer/sensorer som
eksempelvis AIS, kan skipets
posisjon vises i ”real time” på
en skjerm. Dette gir navigatøren
et bedre visuelt bilde i forhold til
Norges Maritime Utdanningssenter
tilbyr et bredt spekter av sikkerhetskurs
for skips-, offshore og landbasert industri.
ECDIS/AIS KURS I 2012
Se vår hjemmeside for aktuelle kursdatoer.
For mer informasjon eller påmelding til kurs,
vennligst kontakt oss på:
Norges Maritime
Utdanningssenter AS
Langgrunn, 3186 Horten
både et bilde av farvannet samt
andre skip som er i nærheten.
Systemet kan eksempelvis advare
FAKTA
www.nmu.as
Telefon 33 07 12 20
post@nmu.as
www.nmu.as
FOTO: HIVE
mot farlige farvann og skip på
kollisjonskurs.Sammen med sanntid værinformasjon, kan ECDIS
også bidra til å optimalisere
sjøreisen med hensyn til tid og
drivstoffutgifter. I tillegg har
ECDIS en rekke presentasjonsmuligheter, slik at den enkelte
navigatør selv kan skreddersy hvordan brukergrensesnittet
ser ut. På mange måter svarer
systemet på det du ber om,
sier Bustgaard, som forventer stort
trykk for kursing fremover.
– Det er mange som skal ta dette
i bruk fremover. Noen er nok i rute,
andre setter ikke i gang før de må,
sier han.
Prosedyrer
land, andre skip og hva som er
sikkert og farbart vann.
O Overgangen fra papir til
ECDIS vil være en utfordring for
næringen, særlig for de som ikke
har erfaring med elektroniske sjøkart. Navigatører bør være klar
over at ECDIS er mer enn bare en
digital versjon av et papirkart.
Viktige broprosedyrer vil bli
betydelig påvirket, og disse
krever grundig analyse og vurdering slik at ECDIS-assisterte
grunnstøtinger skal unngås.
Derfor er det viktig med en
grundig opplæring i systemet.
For å få til en vellykket implementering av ECDIS, er det viktig å
engasjere hele organisasjonen.
– Prosedyrer må endres og man må
tenke gjennom den teknologiske
utviklingen. Denne forandringen
må ikke bare skje om bord. Også på
land må det skapes en forståelse
for hvordan systemet endrer
hverdagene på skipene, sier Smit.
Hvert rederi bør utvikle regler
for hvordan systemet brukes, slik
at alle bruker det på samme måte.
Dermed unngår man kommunikasjonsproblemer. – Hvis hver navigatør får utvikle sine egne må-
ter å bruke systemet,vil det lett bli
problemer, supplerer Bustgaard.
Selv om ECDIS er et godt verktøy, er det viktig å bruke hodet i tillegg. – Vi har erfaring med at særlig
de yngre offiserene er mer opptatt
av de digitale kartene enn å se ut
av ventilene. Man tenker kanskje
at dette er veloppdatert info. Men
kartdata kan være basert på eldre
data, bare i digital form. Derfor må
man ikke glemme godt gammelt
sjømannskap, sier Bustgaard.
Kurs
Når man skal seile papirløst, må
man både ha teknisk utstyr og
kompetanse på plass. Dette innebærer minst to maskiner om bord.
I tillegg må navigatørene ha opplæring på systemet.
– Teknikken er kompleks og må
læres grundig. Ellers får man ikke
utnyttet systemet godt nok. Og
hensikten er jo at dette skal bidra
til en enklere og sikrere hverdag på
sjøen, sier Smit.
Opplæringen foregår med like
deler teori og praksis. Den praktiske gjennomføringen skjer i simulatorer for å kunne trene så realistisk som mulig.
SJUR O. ANDA
redaksjonen@mediaplanet.com
Leiv Erikson discovers America, Christian Krohg 1893. Foto: O. Væring Aftf.AS
Med ECDISPILOT ville Leiv Erikson aldri
oppdaget Amerika!
(,0=902:65:2<33,),:B2,:05-(97C9B53(5+-,035(=0.,9;,/(56./(=5,;0,;<677+(.,;3(5+/(52(3;,&053(5+
*+0:7036;.09;9@..6.:022,95(=0.,905.<30./,;,5-69C2644,<-69=(9,5+,6=,95@,;,990;690,9,9+,9-69:;,92;9,+<:,9;
ECDIS Package
A0./9,:63<;065>0+,:*9,,5+0:73(@:
A+=(5*,+96<;,(5+:*/,+<3,73(5505.
A<3;073,=0,>46+,
A%9<,:*(3,+6>5:/076<;305,
A!=,93(@#"$;(9.,;:
A)90./;5,:::,;;05.:-69+(@50./;
A(=6<90;,<:,9:,;;05.:
A(56=,9)6(9+)<;;65
A!5305,4(5<(3(5+/,37-<5*;065
$(-,(5+:6<5+)@
&(34(905,0:(4(169:<7730,96-:/07(<;64(;065(5+5(=0.(;065:@:;,4:>693+>0+,',>692*36:,3@>0;/6<9*<:;64,9:;6+,=,3670556=(;0=,;,*/50*(3:63<;065:-6*<:05.65:(-,;@8<(30;@(5+30-,;04,*6:;:
%/,9,:<3;0:6<9-<33@05;,.9(;,+:/07*65;963*65*,7;6D,905.<508<,4<3;0-<5*;065(30;@9,+<5+(5*@(5+9,30()030;@
644<50*(;065:&(34(905,$<:2,9<+=,0,5"!6? 9(44,5 69>(@"/65,
4(03:(3,:=(34(905,56>>>=(34(905,*64
10 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
FAGLIG INNSIKT
Den norske maritime næringen har vært i kraftig vekst det siste tiåret, og en lang rekke selskaper er globale
ledere i sine markeder. Samtidig er Norges andel av verdensflåten halvert fra 2002. Det skyldes at næringen
har vært gjennom en kraftig endring det siste tiåret – fra deepsea til offshore.
Den norske maritime klyngen –
kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet
utvikling fra skipsfart til offshore
et er den offshorebaserte delen av
næringen som har
hatt høyest vekst,
og innen dette
segmentet er teknologisk spisskompetanse og kontinuerlige
innovasjoner langt viktigere enn
kostnadseffektivitet.
Norge er en av verdens største
maritime nasjoner. Kompetanse,
markedsrelasjoner og bredden i
det maritime miljøet er Norges
komparative fortrinn innenfor skipsfart idag. I prosjektet
”Et verdiskapende Norge” ble
derfor den maritime næringen
betegnet som Norges eneste
globale
kompetansenæring
(Reve og Jakobsen, 2001). Det siste
tiåret har globaliseringen av
maritim næring fortsatt, og
næringen er blitt stadig mer
kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet. Dessuten har den norske
maritime næringen blitt mer og
mer orientert mot offshore.
Denne utviklingen startet som
følge av petroleumsaktiviteten på
norsk sokkel,men de siste årene har
de maritime offshoreleverandørenes vekst vært langt større på de
utenlandske offshoremarkedene
enn i det norske markedet.
D
Maritim offshoreklynge
Maritim næring i Norge har
gjennomgått en betydelig endringsprosess de siste ti årene. Det
er den offshorebaserte delen av
næringen, hvor teknologisk spisskompetanse og kontinuerlige
innovasjoner er langt viktigere
enn kostnadseffektivitet, som
har opplevd størst vekst. Det er en
komplett, kompetansebasert og
innovativ offshoreklynge med
tette koblinger og sterk internasjonal konkurranseevne som
strekker seg fra Agder til Møre og
Romsdal. Dette er tyngdepunktet i
den norske maritime næring i dag.
Samtidig har Oslo utviklet seg til
et ledende internasjonalt senter
for finansiell, juridisk og teknologisk tjenesteyting, mens Bergen er
blitt senteret for tradisjonell skipsfart i Norge.
Den offshoreorienterte næringen er blitt bygget opp gjennom leveranser til norsk sokkel, men de
siste årene har veksten i økende
grad kommet fra internasjonale
markeder. Maritim næring har
alltid vært internasjonalt orientert og rederienes internasjonale
kompetanse og nettverk har trolig
vært viktig for den internasjonale
suksessen, men samtidig er det
liten tvil om at suksessen også
må tilskrives teknologiutvikling
og innovasjoner som er skapt
gjennom krevende prosjekter på
norsk sokkel.
Næringens utfordringer
en meget høy teknologi- og kunnskapsutvikling, samtidig
som de har et
betydelig lavere
kostnadsnivå. De
norske aktørene må
derfor jobbe kontinuerlig med å utvikle
nye og innovative
teknologier, operasjoner og forretningsmodeller.
Norsk maritim næring står på
mange måter bedre rustet til å
møte fremtiden nå enn den gjorde for 10 år siden. Det skyldes at
næringen har gjennomgått en
dyptgripende endringsprosess,
som er basert på en kombinasjon
av erfarings- og forskningsbasert
kompetanse og som er drevet av
markedsrettet innovasjon. Den
største utfordringen er knyttet til
at konkurrenter i andre land, som
Kina, Singapore og Korea, har
FAKTA
O Prosjektet ”En kunnskapsbasert maritim næring” er
gjennomført av Menon Business
Economics og ledet av Erik W.
Jakobsen. Rapporten kan
lastes ned fra Menons hjemmeside www.menon.no.
O Menon er et forskningsbasert analyse- og rådgivnings-
firma i skjæringspunktet mellom
foretaksstrategi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk.
Menon er tospråklig i den
forstand at de jobber tett med
bedriftene og deres strategier
samtidig som de utreder og
evaluerer den politikk som føres
overfor næringslivet.
PROFIL
Erik W. Jakobsen (43)
O Managing Partner i Menon
Business Economics, et
forskningsbasert analyse- og
rådgivningsfirma. Han er også
professor II ved Høgskolen i
Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Jakobsen har publisert
en rekke bøker og artikler, har
lang erfaring som forsker,
rådgiver og foredragsholder
og innehar styreverv i flere
selskaper. Jakobsen er
siviløkonom og dr.oecon. fra
Norges Handelshøyskole.
2""(*01(0#2"*001(0",($*3($
0/0'+0*+("0)0/0""(0$*+()01(0*0#)*0#" 3,1$"0%))"0(1$)"*020*0 1#3(*0#0%" 0
,(0(!00&(%$*0#$(0!%"%-0
$0+*)"1&&0,0)!"0&(*!"(0""(0),,"%-(03(0**00+&&.""(0)03()"$0!(,0&20#($*0
(1$)"0)%#0)!01""0(2$0
0
03(0)!""$00/00*)"1&&$0(+()0+*$0%,0,0.(0%0!%#&"(0($$)*!$!0)%#0*(*%$""0
#($0(1$)"$0* %!%" 00%0#($)"00!(1,(0))+*%#0)!&)0$0($(0%03(1**(0
(*)#" 300#)!$(+##*
%$*!*003(0$03(+*)1**$$)"3)0)!+))%$0+(0,0!$0 1"&0*""00!%$,(*($$0*""0)(*03(0(0
(*.
AGA – ideas become solutions.
EVERY DROP ACCOUNTED FOR
Jotun’s revolutionary Hull Performance Solutions
could form the basis for a new industry standard
Jotun has combined SeaQuantum X200, the cutting edge
Silyl Methacrylate antifouling, with a transparent and long-term
hull performance monitoring system. With the confidence in
our technology leadership and our ability to measure hull
performance, we can now offer an attractive fuel saving
guarantee that is valid for the full period between dry-dockings.
Jotun’s HPS essentially means – Every drop accounted for
jotun.com/hps
Tilstandskontroll gir store gevinster
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Vibrasjonsmåling og analyse (Online og offline)
Laseroppretting
Termografering
Torque måling
Balansering og korrektivt arbeid
Diesel motorer (Trykk-, dynamisk måling)
Lagerskifte
Verksted med 25 tonn løftekapasitet
Vikling av motorer
Ex sertifisert
Worldwide service
Kurs og opplæring (ISO Cat I, II og III vibration analyst)
Vi implementerer komplette løsninger ombord på skip og offshorefartøyer. Hjelper til med CM klassing.
NYHET!
Vi har nå avdeling i Stavanger
med 12 ansatte
IKM Instrutek AS z Elveveien 28, 3262 Larvik z Avdelingskontor: Ljosheimveien 12, 4050 Sola
Tlf. 33 16 57 00 z www.IKM.no z IKMinstrutek@IKM.no z En del av IKM Gruppen
12 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
POLITISK INSPILL
Spørsmål: Hvordan kan skipsnæringen tilpasse seg fremtidens miljøkrav?
Svar: Skipsnæringen må se behovet for utvikling og implementering av m
MED KURS FOR LØN
RIKKE LIND
Skipsfart er i utgangspunktet
en miljøvennlig transportform i forhold til utslipp
per transporterte tonn.
Globalt står skipsfarten kun
bak 2,7 prosent av de globale
utslippene av CO2. Likevel
må også skipsfarten gjøre
sitt for å redusere de
totale utslippene.
– I denne konteksten
er satsingen på flytende naturgass (LNG)
et slags Kinderegg, sier statssekretær i Nærings- og
handelsdepartementet, Rikke Lind. – Det
gir en umiddelbar
miljøgevinst, det legger til rette for økt forskning og innovasjon i flere
sektorer og det er gunstig for Norge som gassleverandør. For oss er det miljøgevinsten og innovasjon i norsk
skipsnæring som har hovedfokus akkurat nå, understreker hun.
PROFIL
Rikke Lind
O kommer fra stillingen som
leder av Maritimt Forum. Hun
har tidligere vært seksjonsleder i Norges Rederiforbund,
rådgiver i Energibedriftenes
Landsforening og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
2000–2001.
Foto: Shutterstock
FOTO: TOM AMRIATI LØVÅS
Norge har flest LNG-skip i
virksomhet i verden. Dette har
betydning for både Norge og
Europa, og giross muligheten til å
bli en aktiv aktør i utviklingen av
miljøvennlig skipsfart.
– Vi vet at det fra 2015 vil komme
reguleringer på svovelinnhold i
maritimt drivstoff i blant annet
Østersjøen og deler av Nordsjøen,
sier Lind. – At det nå kommer
slike krav, blir lagt merke til og
bidrar til økt internasjonal interesse for LNG. Det Norske Veritas
la frem i en rapport bestilt av
departementet at LNG eliminerer
utslitt av svovel og partikler.
Dessuten reduseres NOx-utslipp
med 90 prosent. Avhengig av
motorteknologi, reduseres også
CO2-utslippene med opptil 25
prosent, forteller hun.
Skipsnæringen på banen
Fremtidens løsninger krever
også at næringen er med på å trekke lasset.
– Jeg mener vi nå er i en
situasjon der skipsnæringen må
tenke på omdømmet sitt, påpeker
Lind. – Med det mener jeg at vi har
svært gode avtaler og løsninger
for norsk skipsfart og har svært
gode løsninger for både rederier og mannskap, også i
europeisk målestokk. Til gjengjeld må vi forvente at skipsnæringen gir noe tilbake
i form av miljøsatsing og
satsing på en bærekraftig
skipsnæring,sier hun.
Arbeidet med bærekraftig
miljø-satsing er imidlertid
ikke uten utfordringer. – Vi
er bekymret for den finansielle
uroen på verdensmarkedet,
sier Lind. – Bedriftene må jo
tjene penger, og det er kostbart
å foreta investeringer i den
størrelsesorden vi snakker om
her. Selv om regnestykket viser
at miljøsatsingen også vil gi en
økonomisk gevinst på sikt, er det
en risiko for at investeringene blir
forsinket på grunn av uroen i
markedene.
– På den annen side opplever
vi en stor interesse fra flere land
på dette området. Dette er land
som er tradisjonelt viktige
skipsfart- eller gassnasjoner, som
Japan, Nederland og Russland,
understreker hun.
Fremtiden er kompetanse
– Jeg er svært opptatt av å stimulere til innovasjon og forskning, sier
Lind. – Rekruttering av dyktige og
kunnskapsrike mennesker er helt
avgjørende for utviklingen i hele
den marine sektoren. Det er på
disse områdene vi i Norge kan
bidra mest for å skape en bærekraftig industri og der vi kan lede an i
utviklingen, sier hun.
– Utfordringene vi møter er
langsiktige, og mange virksomhetsområder henger sammen.
Her er vi avhengig av å være gode
innenfor flere tunge fagområder.
Både energiløsninger, miljøsatsing og transportøkonomiske løsninger henger tett sammen, slår
hun fast til slutt.
TOM AMRIATI
redaksjonen@mediaplanet.com
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NOVEMBER 2011 · 13
TIPS
4
miljøvennlige løsninger.
INNOVASJON OG
FORSKNING
NNSOMT MILJØARBEID
ERIK SOLHEIM
kontrakter og løsninger slik at
skipsfarten blir en enda mer
energieffektiv transportform.
Tiltak som kan være aktuelle er
bedre båtdesign, mer effektive
motorer, nye drivstofftyper, bedre
logistikk, lavere fart, bruk av seil
– kort sagt et vell av nye og gamle
teknologier.
O Hvordan skal myndighetene
motivere norsk skipsfart til
grønnere løsninger i fremtiden?
Det skal vi først og fremst gjøre ved
å stille ambisiøse internasjonale
miljøkrav. Her har vi oppnådd mye
de seneste årene, men vi trenger
å gjøre enda mer for å løse skipsfartens miljøutfordringer. I 2011
fikk vi på plass globale krav om
å redusere klimagassutslipp fra
internasjonal skipsfart. Næringen må forberede seg på at det vil
komme stadig mer omfattende
krav på dette området. Det må til
for å løse den alvorlige klimautfordringen. Regjeringen har også
gjennom NOx-avgiften og tilhørende NOx-avtale med næringsorganisasjonene bidratt til å få
på plass NOx- fondet. Dette er en
kreativ ordning der bedrifter får
støtte til tiltak som reduserer nitrogenoksidutslipp fra innenriks
skipsfart. Vi vil hele tiden strebe
etter ordninger som motiverer til
mer miljøvennlig skipsfart.
O Hva kan rederiene og de
maritime offshorerederiene
tjene på ved å velge grønnere
løsninger rent økonomisk
sett og i forhold til samfunnsansvar?
Det er mange eksempler på at
man tjener på å ta miljøansvar.
Solstad Offshore har gjennom sin
interne kampanje ”Solstad Green
Operations” demonstrert at
enkle grep gir store utslippsbesparelser. Rederiet investerer de
sparte pengene i beskyttelse
av regnskog gjennom Regnskogfondet, og får dermed en dobbel
miljøgevinst. Jeg tror at dette
skaper gode og bevisste medarbeidere og gode kundeforhold.
O Hvor ser Erik Solheim det
største potensialet i dag for å
få ned klimagassutslippene i
norsk skipsfart?
Samlet sett har skipsfarten
mulighet for store utslippsreduksjoner i årene som kommer. Også
for skipsfarten er det slik at mange
bekker små, gjør en stor å. Det
største potensialet er at alle bidrar.
Vi kan ikke peke på en enkelt
løsning eller en enkelt aktør.
Gå i dialog med dine kunder og
samarbeidspartnere for å etablere
O Verdiskapingen i den
maritime næringen er helt
sentral for utviklingen av
Norge. Potensialet er stort
innenfor kunnskapsutvikling,
innovasjon og forskning.
Hva gjør regjeringen for at
Norge også i fremtiden skal
spille en viktig rolle innen
miljøteknologi?
Regjeringens visjon er at Norge
skal utvikle seg til å bli en sentral
leverandør av miljøteknologi. I
vår la regjeringen frem en strategi
for miljøteknologi, ”Næringsutvikling og grønn vekst”.Der er det
flere nye tiltak for å fremme
næringsutvikling innen miljø-teknologi. Det kanskje
viktigste tiltaket er øremerkede midler til kommersialisering og testing av miljøteknologi. I
2011 fikk et nytt program
for kommersialisering og
testing av miljøteknologi ved
Innovasjon Norge 257 millioner
kroner. Samme bevilgning er foreslått for 2012.
Samtidig vil vi legge
bedre til rette for miljøteknologi gjennom forskning og
kompetanseutvikling, nettverk
og samarbeid, miljøreguleringer
og anskaffelser i offentlige
virksomheter. Maritim næring var
godt representert i et strategisk
råd som ga innspill til regjeringens
strategi.
TERJE DYBDAHL
redaksjonen@mediaplanet.com
PROFIL
Erik Solheim
O Født 18. januar 1955 i Oslo
O Norsk politiker for
Sosialistisk Venstreparti (SV)
O Norges Miljø- og utviklingsminister.
O Utdanning: Cand.mag.
(historie og samfunnsfag),
Universitetet i Oslo
FOTO: BJØRN H STUEDAL
MADE BY
SHIP OWNERS
FOR SHIP OWNERS
Clean Marine is one of the pioneers within the maritime Exhaust Gas Cleaning
System (EGCS) industry. We take pride in the way maritime and process
knowhow have been combined and reflected in our EGCS product.
Clean Marine EGCS is fully compliant with IMO Annex VI sulfur requirements.
sSingle unit serves several exhaust (multi streaming) sources
sBoth open and closed (liquid recirculation) modes of operation is offered
sFit both new buildings and existing ships
sEasy to maintain and operate
Dedicated
Trustworthy
Experienced
Qualified
www.cleanmarine.no
Knowledgeable
Bringing technology forward
14 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
5
”Feil må bli rapportert for at de
skal kunne bli fikset. Mange feil
kan forbli urapportert fordi de
ikke blir forstått.”
TESTING AV
KONTROLLSYSTEMER
LABEL XXXX
Hvem vokter
vokterne?
Hvorfor investere i testing
av kontrollsystemer?
INVESTER I TESTING AV
KONTROLLSYSTEMER
Kontrollsystemer handler om
alt fra navigering til varmeregulering; fra kraner til
vedlikehold; fra beredskapsfunksjonalitet til maskineri.
FOTO: TONY HALL
Kontroll på
kontinentalsokkelen
Mange feil blir kanskje aldri
rapportert, hevder Jon
Espen Skogdalen.
PROFIL
Jon Espen Skogdalen l e r
O (f. 1975) er sivilingeniør og
har jobbet ti år som sikkerhetskonsulent for ulike
offshoreselskap. I 2008
begynte han på en doktorgrad
innenfor risikostyring innen
offshore ved Universitetet i
Stavanger. Han var Fulbright
Scholar ved UC Berkeley som
en del av doktorgraden.
SUKSESSHISTORIEN
– Vi er inne en brytningsfase, sier
sivilingeniør Jon Espen Skogdalen.
– Det har vi har vært i flere år.
Som stipendiat ved Universitet
i Stavanger reiste han i fjor til USA
og universitet i Berkeley på et halvt
års forskningsopphold for å se
nærmere på de bakenforliggende
årsakene til Deepwater Horizonulykken. Der kom han under vingene til Dr. Robert Bea, en av USAs
mest erfarne ulykkesgranskere.
skal kunne bli fikset. Mange feil
kan forbli urapportert fordi de ikke
blir forstått.
Feil i software
Sikkerhetsrisiko
I etterkant publiserte han en
kronikk Dagens Næringsliv der
han skrev at «feil i software i
sikkerhetskritisk utstyr er en kjent
problemstilling. I mange tilfeller
ufarliggjøres denne type systemer
med at de er sviktsikre, altså at
hvis de feiler så skal de gå til trygg
tilstand, for eksempel at en ventil
stenges.» Videre skrev han at «Det
er en kjent problemstilling at
ulykker skjer i brytningsfasen
mellom gamle arbeidsmetoder og
ny teknologi.»
– Det finnes ikke god dokumentasjon på hvor stort problem dette
er, men IT-systemer med feil er
en kjent problemstilling også på
norsk sokkel, sier han.
Han sier at mannskapet på
Deepwater Horizon fortalte om feil
i viktige kontrollsystemer om bord
på riggen i forkant av ulykken.
– Feil må bli rapportert for at de
På samme tid argumenterer
professor Asgeir J. Sørensen ved
NTNU (PhD, engineering cybernetics) for at sikkerheten knyttet
til kontrollstyresystem i noen tilfel-
«kan ha gått tilbake» all den tid
grenseoppgangen mellom menneske og maskin var tydeligere
før. Dette gjelder både i nybyggfasen og i drift hvor teknologi og da
særlig software er blitt ferskvare
med hyppige oppgraderinger.
Terskelen for å komme inn som ny
leverandør er lavere, og markedet
utfordres stadig av kostfokus på
FAKTA OM DEEPWATER HORIZON
O 20. april 2010 reiste et
utvalg ledere i BP til borerriggen
Deepwater Horizon for å feire syv
år uten personulykker. Samme
kveld antente en utblåsning på
riggen og førte til at elleve mennesker døde, sytten ble skadet og
riggen sank. I de to påfølgende
månedene prøvde eksperter fra
hele verden å få kontroll over
brønnen på 1500 meters havdyp.
Obama omtalte siden utblåsningen som «den verste miljøkatastrofen i USAs historie».
O 11. januar i år leverte den
Obama-utnevnte gransknings-
kommisjonen sin endelige rapport.
Kommisjonen konkluderte med
at oljebransjen trenger store
forandringer, tilsvarende det
kjernekraft sto ovenfor i forbindelse med nesten-katastrofen
på Three Mile Island i 1979. I
ettertid har kjernekraftbransjen
bygget opp et eget kompetansesenter som utfører inspeksjoner,
bidrar med opplæring og om
nødvendig stenger ned kjernekraftverk som ikke opererer
tilfredsstillende. Kommisjonen
går langt i holde frem Norge
som et forbilde.
bekostning av kvalitet.Kompleksitet, integrasjon og avhengigheter
av ulike delsystemer har økt.
Ettersom systemene har blitt mer
avanserte har grensene og
ansvarsforholdene blitt mer
uklare. Dette stiller enda større krav til omfattende testing og
verifikasjon. Sørensen er videre
opptatt av å «beholde mennesket
i loopen» på riktig måte, som
en slags sikkerhetsgarantist.
Mennesket kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko, men også en
sikkerhetsgarantist gitt at
systemene tilrettelegges med
gode alarm og overvåkningssystemer,og ikke minst nødvendig
opplæring.
Skogdalen har studert metoder
for å inkludere menneskelige og
organisatoriske faktorer i risikomodellering. Han er enig:
– Mennesket kan være begge
deler. Det er derfor viktig at
kontrollsystemene tilpasses til
menneskets begrensinger i ulike
situasjoner.
– Du peker på «mangelfull endringsledelse, uklar rolleforståelse
og manglende involvering av
fagekspertise» som bakgrunn for
DH-ulykken. Hva ønsker du fra
neste generasjons kontrollsystem?
Hvordan kan de bli sikrere?
– Det handler om flere ting:
Kontinuerlig opplæring og trening
av operatører. Grundig testing av
kontrollsystemer, og klare regler
for når operasjoner skal stoppes på
grunn av feil i kontrollsystemer.
– Vi foretar inspeksjoner hele
tiden, sier Terje Fjelle. Han er
teknisk sjef i Bourbon Offshore
Norway, et skipsrederi med
hovedkontor i Fosnavåg i Herøy i
Møre og Romsdal. Selskapet har
i dag en flåte på tjue fartøy, med
om lag 30 ansatte på land og 500
sjøfolk.
– Inspeksjonsraten er basert
på to forhold: Fabrikantens
anbefalinger og våre egne
vurderinger.
Skjulte feil i styresystemets
programvare er en sikkerhetsrisiko, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. I praksis
betyr det at enkelte forhold
sjekkes daglig; andre ukentlig
eller månedlig. Som Fjelle sier,
via en skurrete telefonlinje
fra Spania, der han er på
businessreise:
– Vi anser teknisk og operativ
kompetanse som våre mest verdifulle egenskaper og følger de
høyeste standardene for styring
av helse, miljø, sikkerhet og
kvalitetssikring (HSEQ).
Identifikasjon og design
Marine kontrollsystemer er
avgjørende for sikker og effektiv
drift av skip og andre offshorekonstruksjoner. Slike systemer,
som gjerne opererer under tøffe
og utfordrende forhold, setter
strenge krav ytelse og robusthet.
Feil i utformingen av kontrollsystemene kan få svært alvorlige
konsekvenser. Derfor er det
viktig å forstå hvilke krefter
og fysiske prosesser som er i
sving, sier Fjelle. Det handler om
å identifisere årsak-virkningforhold og designe styringssystemer som trygt utfører
sine operative mål.
– Kontrollsystemer er så
mangt. Har du hele dagen? For
vår del handler det om alt fra
navigering til varmeregulering;
fra kraner til vedlikehold; fra
beredskapsfunksjonalitet til
maskineri. Poenget er at det må
sjekkes. Jevnlig.
Merknader
Fjelle forteller at Bourbon ikke
har førstehånds in housekompetanse på området, men
leier inn hjelp utenfra.
– Det er sjelden at de oppdager alvorlige feil, men det er ofte
kommentarer og ønskelister.
HÅVARD NYHUS
HÅVARD NYHUS
redaksjonen@mediaplanet.com
name.surname@mediaplanet.com
scanpartner.no
We have never experienced so few computer problems
during the first year of operation. This is important
since most of our vessels are operated far from base.
The advantage was that both the DP and PMS were
tested thoroughly early in the building process, which
has not been possible before.
Jon Helge Ulstein
Superintendent, Bourbon Offshore
Third-party testing of software
-ODERNSHIPSANDRIGSHAVEADVANCEDCOMPUTERSYSTEMSFORDYNAMICPOSITIONINGPOWERGENERATIONANDDISTRIBUTIONANDDRILLINGOPERATIONS3OFTWARE
ERRORSINTHESESYSTEMSLEADTODELAYSANDNONPRODUCTIVETIMEANDCOMPROMISESAFETY-ARINE#YBERNETICSPERFORMSTHIRDPARTYTESTINGANDVERIlCATION
OFCONTROLSYSTEMSOFTWARETODETECTANDELIMINATESUCHERRORSANDWEAKNESSESUSING(ARDWARE)NTHE,OOP(),TESTINGTECHNOLOGY
Safe software – safe operations
s2EDUCINGRISKFORINCIDENTSANDACCIDENTS
s2EDUCINGRISKFOROFFHIREANDNONPRODUCTIVETIME
s3ECURINGSAFEANDRELIABLEOPERATIONS
s3ECURINGmAWLESSSTARTUPS
&3-&(3"1)*$%&4*(/1)0504(%/%6453*&4
CONTACT MARINECYBCOM\MARINECYBCOM
ICD Industries AS *45)&1"3&/5$0.1"/:0'5)&(3061
)&(3061*/$-6%&4Seaonics"+0*/57&/563&8*5)!5)&803-%-&"%&3
(30
3061
61
)
61
)&
)
&
(3
( 06
(3
061
1*/
*/$*/
$-6%
$6%&4
6%
&4 Se
Sea
a
*/04)03&4)*1#6*-%*/(Uptime"+0*/57&/563&8*5)"3*/&-6.*/*6.5)&803-%-&"%*/(130%6$&30'"-6.*/*6.)&-*%&$,4ICD
Software
"3
"3*/
*/&
/&
-6.*/
-6.
*/*6
*6.5)&
*6.
5)&
&803
803-%
-%-&"
-&"
%&7&-01&30'5)&(&/&3*$$0/530-40'58"3&1-"5'03.500-
-
%&-*7&345)&(306/%#3&",*/(40'58"3&500-
(40'58
40'58"3&
"3&500500-
*5)063$6450.&34
%&7&-01)*()$0.1-&9*5:
40-65*0/4
)&/*4)&%40'58"3&
36/40/"03%"#-&*/%6453:45"/%"3%)"3%8"3&6/%&3*/6903 */%084
ICD’s1"35*$*1"5*0/*/$6450.&3130+&$54$07&345)&'6--%&7&-01.&/5
$:$-&'30.$0/$&1550$0.1-&5&4:45&.4*/$-6%*/("%7"/$&%$0/530-
"-(03*5).%&4*(/
CDP*4"%&7&-01.&/5&/7*30/.&/54611035*/(5)&%&7&-01&3%63*/(5)&
'6--40'58"3&-*'&$:$-&
)&40'58"3&*4"-40".*%%-&8"3&40-65*0/
&/"#-*/(%&7&-01&3450'0$640/5)&"-(03*5).4"/%40'58"3&'6/$5*0/4
-&"7*/(5)&$0..6/*$"5*0/4"/%13050$0-53"/4-"5*0/505)&
-*#3"*3*&4
%&-*7&34.05*0/$0.1&/4"5&%&26*1&.&/55)"5*.1307&401&3"5*0/403
&91"/%4063$-*&/5401&3"5*/(8*/%08
0(&5)&38*5)0631"35/&3"3*/&-6.*/*6.8&)"7&%&7&-01&%"'6--:
$0.1&/4"5&%)&-*$015&3%&$,
)&3458&3&%&-*7&3&%50;".'03.
07&3&*(/<"/%;".'03.5&3-*/(<
)&:"3&/"/%"11307&%
UPTIME"-40%&-*7&34'6--:$0.1&/4"5&%("/(8":4'03"$$&44#&58&&/"
7&44&-"/%"/05)&30#+&$5
)&8"7&.07&.&/5*4$"/$&--&%065.",*/(
5)&01&3"5*0/6*%4"'&"/%"-.0458&*()5-&44'035)&3&$&*7*/(&/%
/&8$0/530-4:45&.%&7&-01&%*/$0--"#03"5*0/8*5)0'58"3&8*--
.",&*51044*#-&50'6--:$0.1&/4"5&'035)&.07&.&/5#&58&&/580
#0"540"5*/('3&&-:*/5)&8"5&3
%&-*7&34563/,&:."3*/&04)03&)"/%-*/(&26*1.&/5"/%"650."5*0/
40-65*0/4
)&#64*/&44*%&"*450$"1563&5)&&91&$5&%4530/((3085)*/
5)&04)03&46110357&44&-."3,&5#05)"4"4611-*&30'46$)130%6$54
50!"/%05)&3-&"%*/(1-":&34
SEAONICS0&344)03&6#4&"0/4536$5*0/&26*1.&/550
$0.1"/*&41307*%*/(46#4&"*/41&$5*0/."*/5&/"/$&"/%3&1"*34&37*$&4
"/%04)03&$0/4536$5*0/4&37*$&4500*-"/%("4&-%%&7&-01.&/5
63
1035'0-*0"-40$07&34508&3$0/4536$5*0/4$634034:45&.44,*%%*/(4:45&.4
$3"/&4*/$-6%*/($3"/&4"/%8*/$)4:45&.4*/$-6%*/(46#4&"
#3&301&8*/$)&4
SEAONICS*-"/%"491-03"5*0/&26*1.&/58*--#&0&3&%50
)306()5)&64&0'5)&&95&/4*7&-*#3"*3*&4"/%'6--:*/5&(3"5&%500-4
%&7&-01&34$"/130%6$&.03&"%7"/$&%"11-*$"5*0/4*/-&445*.&
4"3&46-5)&-14%&$3&"4&%&7&-01.&/5$04543&%6$&
"/%*.1307&26"-*5:
UPTIME)"4"130%6$53&(*45&341"//*/(("/(8":4'30..&5&34"/%
6150
6450.-&/(5)4"3&"7"*-"#-&0/3&26&45
1&$*"-&/)"/$&.&/54
"3&"7"*-"#-&'03"3$5*$01&3"5*0/4/*()501&3"5*0/4)&"7:&26*1.&/5
53"/41035"/%.6$).03&
$0.1"/*&41307*%*/(&91-03"5*0/"/%3&4&370*3.0/*503*/(%"5"'035)&
04)03&*/%6453:
)*4*/$-6%&44&*4.*$$"#-&)"/%-*/(4:45&.4"/%/0%&
)"/%-*/(&26*1.&/5
:0&3*/(4&-&$5&%$0..0%*5:130%6$54."/6'"$563&%
#:063"$,/08-&%(&%1"35/&34SEAONICS%&-*7&34$0.1-&5&1"$,"(&4"/%
$0/5*/064-:803,130"$5*7&-:8*5)063$6450.&34
&'0$640/#6*-%*/("
4530/(4&37*$&/&5803,504&37&063$6450.&34/&&%4803-%8*%&
www.icd.no
www.uptime.no
www.seaonics.com
16 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
FAGLIG INNSIKT
Kjell Ivar Øvergård
og Odd P. Torset
Kjell Ivar Øvergård
Professor, Høgskolen i Vestfold, Institutt for
maritime teknologi, drift og innovasjon
Odd P. Torset
Daglig leder, Oslo Maritime Nettverk
Green Shipping og
menneskelige faktorer
reen Shipping
kan defineres
som evnen til
å
redusere
eksisterende
utslipp og minimere risiko
for forurensning forårsaket av
ulykker og grunnstøtinger.Det har
de siste årene vært økte krav til å
redusere utslippene til vann og
luft. Det er derfor en forventning
om at skipsfarten må forbedre
miljøprestasjonen i de kommende
årene. Norsk Rederiforbund har
en nullvisjon for miljøskadelige
utslipp til vann og luft som en
følge av skipsfart. For å nå denne
visjonen, er det behov for tiltak
som på lang sikt fører til en miljøvennlig skipsfart.
Til dags dato har majoriteten
av tiltak for å redusere utslippene
G
vært av teknisk art og har vist seg å
være vanskelig å integrere i daglig
drift på grunn av utfordringer
med vedlikehold og kompetansen
hos personer om bord på skip.
Teknologien er ofte så kompleks at
det krever omfattende tilleggsutdannelse hos allerede kompetente
sjøfolk. I tillegg er det et stort
uutnyttet potensial som ligger
i å forbedre samspillet mellom
mannskap på skip og i landadministrasjonen.
Man ser at en stor andel av
ulykker har svikt i samspillet
mellom mennesker som medvirkende årsak til ulykker og
forurensningstilfeller. Dette
kommer av at dagens maritime
arbeidsplasser er så kompliserte at det er vanskelig for enkeltpersoner å se effektene av
enkelthandlinger.
For å nå målet om miljøvennlig
skipsfart, er det derfor behov for
å få kunnskap om hvordan
man kan forbedre samspillet
mellom mennesker, teknologi og
organisasjoner (MTO) i skipsfarten.
Høgskolen i Vestfold (HiVe) har
dette området som en av sine
satsinger på kompetansebygging.
For å nå dette målet, har HiVe søkt
om midler til forskningsprosjekter
fra NFR i samarbeid med Statoil,
Teekay og Det Norske Veritas.
Prosjektets totalramme er på ca.
9 millioner kroner. Prosjektet vil
lage en implementeringsplan som
adresserer problemer i samspillet
mellom mennesker, teknologi og
organisasjon. Implementeringsplanens hensikt er å redusere det
totale forbruket av drivstoff og
derigjennom redusere utslipp
til luft.
/KNSSHMFÄSGDÄBNTQRDÄ
SNÄ@ÄFQDDMDQÄETSTQD
'NVÄCNÄXNTÄBQD@SDÄ@ÄSQTKXÄRTRS@HM@AKDÄETSTQDÄENQÄSGDÄL@QHMDÄHMCTRSQXÄ%NQÄTRÄHSiRÄ
@KKÄ@ANTSÄRDDHMFÄSGDÄAHFÄOHBSTQDÄ6DÄNEEDQÄHMSDKKHFDMSÄA@K@MBDCÄ@CUHBDÄSG@SÄVHKKÄGDKOÄ
XNTÄLDDSÄXNTQÄNODQ@SHNM@KÄ@MCÄBNLLDQBH@KÄBG@KKDMFDRÄ@RÄVDKKÄ@RÄDMUHQNMLDMS@KÄ
@MCÄQDFTK@SNQXÄNAKHF@SHNMRÄ2NÄXNTÄB@MÄSQTRSÄTRÄSNÄGDKOÄL@JDÄXNTQRÄ@ÄR@EDQÄLNQDÄ
OQNCTBSHUDÄ@MCÄADSSDQÄODQENQLHMFÄATRHMDRRÄ@RÄVDKKÄ@RÄ@ÄFQDDMDQÄNMD
"NMS@BSÄNTQÄSD@LÄHMÄ.RKNÄSNÄÆMCÄNTSÄLNQD
3Ä
ÄÄÄÄ
$ÄNRKNKQNQF
+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄHRÄ@ÄSQ@CHMFÄM@LDÄNEÄSGDÄ+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄ&QNTOÄNEÄDMSHSHDRÄ
2DQUHBDRÄ@QDÄOQNUHCDCÄAXÄLDLADQRÄNEÄSGDÄ+KNXCiRÄ1DFHRSDQÄ&QNTOÄ
%NQÄETQSGDQÄCDS@HKRÄOKD@RDÄRDDÄNTQÄVDARHSDÄGSSOVVVKQNQFDMSHSHDR
SIMSAM
SimSam klargjøres for første
maritime samhandlingsoppgave.
Det 360 graders store lerrettet
benyttes til å vise systematisert
kompleks informasjonsmangfold
overfor deltakerne.
FOTO: HIVE
Chinsay – the winning concept
for optimizing risk management
Poor document management means freights worth millions of dollars are at risk. The Recap ManagerTM,
Chinsay’s innovative online system, holds the key to minimising that risk. And in the process you’ll make major gains in productivity.
W
hat is the true cost of poor document management? Dealing with chartering documents in
their tradional paper format involves manually tracking amendments, versions and approvals. The
me and resources spent searching for old charter pares is easy to calculate but what is the cost of having
incomplete, unvalidated or even erroneous CPs, should
they be needed in a legal dispute? What if you cannot
manage your risk exposure? And how do you calculate
the cost of poor compliance to shareholders, regulave
bodies, or even the SOX-act?
Get organized with Chinsay
Chinsay, a Stockholm-based independent soware service provider, has developed a soluon to manage risk
in shipping. The Recap Manager offers a secure plaorm
for creang, validang and storing recaps and charter
pares online. BHPBilliton, Cargill, Koch Shipping, Rio
Tinto and UNIPEC are among the more than 150 companies in 37 countries, which have already adopted the
system and seen the benefits:
2. An end to poorly validated documents
Amendments made to the documents in Chinsay are
traced, highlighted, and locked in pdfs to support the
approval process. Checking is quicker as mistakes are
easily noceable. Double-checking is avoided as fixtures
made by clients’ brokers are approved online before being sent to all pares for signatures.
“The Chinsay system is a good tool that will
help the whole industry get more disciplined
and organized; this is essenal in today’s
environment”
4. Reduce the cost of uncertainty
Every fixture has a responsible individual in Chinsay
who facilitates internal and external communicaon.
Fixtures have complete audit trails back to the creaon
of the recap, through subjects lied and approvals of
documents.
5. Put a stop to piles of old paper CPs
Chinsay enables clients to run a paperless office by
creang an online library of fixtures. Users can share
informaon between departments, offices and across
connents without the risk of sending illegible faxes or
circulang paper copies across the globe.
The Vice President Freight at BHP Billiton
3. Prevent key details missing in recaps & CPs
The standardizaon of recaps, clauses and CP forms
speeds up charter party creaon and informaon retrieval for all parts of the organizaon. Standardizaon
of main terms recaps allow clients to make items mandatory.
“Chinsay Recap Manager is a bold step down
the road of modernising the freight contracng
process; one we believe should be embraced
by charters, brokers and owners alike.”
The Strategy and Compliance Manager at Rio Tinto
6. Make it easy to track performance
The digized and standardized data in Chinsay fuels
reports and dashboards that track the performance of
offices, desks, individual users and even counterparts.
This informaon can be used to increase efficiency and
quality throughout the ship chartering processes.
1. No more use of incorrect CP versions
Chinsay is used to draw up fixture documents using the
latest version of clients’ terms and a correct original
CP form. Chinsay hold distribuon rights to all BIMCO
and ASBA CPs and allows principals to upload and control their own forms and riders to be used by approved
counterparts. Clients can also get customized CP forms
for internal fixtures.
To learn more about Chinsay and The Recap ManagerTM,
visit us at www.chinsay.com
Be at our demonstration December 16th: Simulatio
n of advanced
offshore operations involving several offshore vesse
ls!
MARITIME TRAINING
TAILOR MADE PROJECTS IN SIMULATOR
COURSES
By testing critical work procedures in the safe environment of a full-scale simulator
before actually doing the operation offshore, huge cost savings and risk reduction
can be achieved. We can offer a team of highly skilled and experienced project
managers with background from maritime and offshore operations and simulator
software programmers to help you.
Anchor Handling
At our simulators we can simulate Integrated Operations involving several OSV vessels, Anchor handlers, Rig, ship crane, ROV and DP vessels. It is possible to extend
the use of simulators to larger and more complex operations. Operations in all of
them will be synchronized in real time such that all involved personnel can see and
communicate with the other vessels involved in the operation.
A demonstration based on simulating anchor handling operations involving two
anchor handling vessels and one drilling rig, including rig crane and rig winch operations will be held in Aalesund Friday December 16th 2011 at 09:00-12:00. Contact
us by mail if you want to participate!
Web: maritime.hials.no Mail: maritime@hials.no Phone: +47 70 16 12 00
AHO 1 – Operational Training
Coastal Navigation for Apprentice
Pilot Exemption Certificate (PEC)
AHO 2 – Team Performance / CRM
Dynamic Positioning
AHO 3 – Critical Situation
DP Simulator and Induction
Multi Purpose Vessel / DP
DP refresher/customized
Team Performance / BRM
ECDIS / AIS
Platform Supply Vessel
ECDIS incl. AIS (IMO)
PSV 1 – Operational Training
TELKO TECDIS - Familiarisation
PSV 2 – Team performance / CRM
Risk Management
Seismic Team Performance / CRM
SCTH – Safe Cargo Transport and
Handling on Offshore Vessels
Marine Crane
Crane and ROV Simulator can be used
together with DP for Team Performance/BRM
40 hrs Crane Simulator Course
Stability on Offshore Vessels
18 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
Mitt skip er lastet med…
DUAL-FUEL
– Med LNG-motorer, sier skipssjef på ”KV Barentshav”.
– Det er deilig når det ikke lenger
er motoren, men ventilasjonsanlegget som bråker mest, sier Alf
Arne Borgund. Han er skipssjef
på ”KV Barentshav”, som har base
i Sortland, Vesterålen og som har
hele Barentshavet som virkefelt.
– Det betyr en helt annen og roligere atmosfære på skuta. Dessuten
plages vi ikke lenger med sot.
For to år siden, i august 2009,
fikk han ansvaret for en splitter ny
kystvaktbåt med to separate driftslinjer: Ett maskinrom med tradisjonell dieselmotor og ett med
fire LNG-maskiner fra Mitsubishi,
der sistnevnte benyttes i alle fall 70
prosent av tiden, ifølge Borgund.
80 prosent mens utslippene av
CO2 ble redusert med 20 prosent.
Per i dag har Fjord1 syv gassdrevne
bilferger som trafikkerer samband
på norske riks- og europaveier.
Infrastruktur
Prototype
– Modellen med to uavhengige
motorer representerte noe helt
nytt, sier Borgund. – Vi var de
første i landet med dette systemet.
LNG-motoren var en prototype og
også det tekniske anlegget var helt
uprøvd.
Dette medførte ”noen få barnesykdommer”, men ikke flere enn
at noe omprogrammering for å få
systemene til å ”snakke sammen”
gjorde susen. – Vi har ikke hatt ett
eneste driftsavbrudd, sier Borgund. – Det er viktig å presisere det.
GEVINSTER: Det er klart at det er en kostbar investering, men vi baserer oss på
FOTO: REMØY MANAGEMENT AS
mange års drift, og dette vil lønne seg i det lange løp.
motor.
– I tillegg er det opplagte miljøgevinster ved bruk av naturgass
som drivstoff, sier Borgund.
Det samme har den gassdrevne
”MF Glutra” (Seivika–Tømmervåg
på Nordmøre) erfart: Sammenlignet med forgjengeren som
trafikkerte tilsvarende samband,
er NOx-utslippene redusert med
GØTEBORG-PROTOKOLLEN
Mindre drivstoff
Skipssjefen forteller at det lå både økonomiske og miljømessige
motiver bak investeringen i LNG.
– Det er klart at det er en kostbar
investering, men vi baserer oss på
mange års drift og dette vil lønne
seg i det lange løp. Ett eksempel er
at bare i fjor brukte vi to millioner
kroner mindre på drivstoff enn
”KV Harstad”, som har samme
patruljeområde og ”gammeldags”
O De bestemmelsene som i
hovedsak regulerer og begrenser
utslippene fra skipsfarten er
nedtegnet i Konvensjon om
langtransporterte luftforurensninger fra 1979. De strengeste
reglene for skipsfarten under
denne konvensjonen ble
vedtatt i november 1999, og
kalles populært for Gøteborgprotokollen.
O Selv om Norge eksporterer
det meste av naturgassen som
utvinnes på sokkelen, måtte vi i
2007 importere noe gass etter at et
utvidelsesprosjekt på Kollsnes
ble forsinket. Forsinkelsen
førte til at Gasnor ikke fikk levert
nok gass og måtte importere fra
Spania. Den importerte gassen
ble levert av LNG-skipet ”Höegh
Galleon”.
VI VAR FØRST UTE MED RENE
GASSMOTORER TIL BÅTER
&'uGH:G;6G>C<=6G<>IIDHH
:CJC>@@DBE:I6CH:#
34 motorer i drift i 13 fartøyer
Bilferger – Passasjerbåter – Kystvakt – Tankbåt
Nye oppgraderte motorer optimalisert for lavere forbruk og
mindre utslipp tilgjengelig fra 300 til 1000kW for aggregater
50/60Hz og direkte fremdrift. Helt ny motor på inntil 1500kW klar
for levering fra slutten av 2012.
EaVcZgdb\VhhYg^[i4
Spør oss
Gas Power A/S, Industriveien 1, N-3430 Spikkestad, +47 31 29 19 40,
firmapost@dieselpower.no, www.gaspower.no
Borgund mener at utbyggingen av
infrastruktur for naturgass i Norge
blir stadig bedre, men at det enda
er mye å gå på. – Foreløpig er det
bare én plass der vi kan fylle
direkte fra anlegg. Ellers er det
bunkring og fylling via tankbil
som er alternativet. Problemet
da er knyttet til bestillingstid.
Leverandørene opererer gjerne
med en ukes bestillingstid. Det
gjør at vi ikke er så fleksible som vi
av og til kunne ønske. Vi har en
seilingsperiode på tre uker, og kan
bare bunkre én gang i løpet av den
tiden, sier skipssjefen.
Borgund forteller at disse
problemstillingene ble adressert under en bransjekonferanse i
Ålesund i oktober,og at situasjonen
trolig vil bedre seg på sikt.
Fremoverskuende
– Opplever du bransjen som mottakelig for nye ideer? Eller kvier den
seg for å ta i bruk nye og uprøvde
løsninger?
– Min erfaring er at den er svært
åpen for nye tanker.Særlig offshore
synes jeg kjennetegnes ved at den
er fremoverskuende og orientert
mot nye løsninger. Ettersom miljø
er kommet på agendaen, har dette
bare aksentuert. Jeg vet da også at
flere skip med vår type motorløsning er under prosjektering
akkurat nå.
Alf Arne Borgund
Skipssjef på ”KV Barentshav”
Det beste fra to
verdener?
Verdens skip drives i dag
stort sett på tungolje eller
diesel. Drivstoffet tilbys uten
unntak i alle verdens viktigste
havner, og deviasjon grunnet
bunkring er minimal. I tillegg
er prisene relativt lave, og –
avhengig av den internasjonale
oljeprisen – forholdsvis stabile.
Å fylle opp tanken med LNG
er straks en mer komplisert
affære siden antall ”stasjoner”
foreløpig er begrenset. Mange
rederier har derfor gått for en
løsning med såkalte dual-fuelmotorer. Det innebærer en
fleksibel løsning der motorene i
skipene kan kjøres på LNG der
det er tilrettelagt og på diesel der
LNG ikke er tilrettelagt.
Forsyningsskip
LNG-forsyningsskipene
blir naturgass lagret i store,
sfæriske, kryptogeniske tanker
som holdes nedkjølt. Trykket
i tanken er ikke høyere enn
atmosfæretrykk. Gassen som
koker av på toppen av tanken får
sive fritt ut, noe som holder
trykket nede. På nyere skip blir
dette prinsippet utnyttet til
fremdrift. Gassen – som i alle
tilfeller vil dampe av – føres
inn i en dampturbin, som er
koplet til enten en aksling eller
en generator.
HÅVARD NYHUS
HÅVARD NYHUS
redaksjonen@mediaplanet.com
redaksjonen@mediaplanet.com
BETYDELIGE BESPARELSER VED VARMEGJENVINNING
- En kan oppnå betydelige besparelser ved å utvinne og utnytte energi fra overskuddsvarme om bord i fartøy, sier
Jan Petter Urke, administrerende direktør i Ulmatec Pyro AS.
- Husk at bare 30 prosent av energi tilført fra
en dieselmotor blir utnyttet til elkraft eller
propellkraft, sier Urke.
– Resten, forsvinner via kjølevann og eksos.
I vår lanserte Ulmatec Pyro derfor et nytt
system for varmegjenvinning, kalt Pyro heat
recovery system™.
– Det er mye å hente på å utnytte denne
overskuddsvarmen, forklarer Urke.
UNNGÅR Å BENYTTE DRIVSTOFF
– Et eksempel: En fremdriftsmotor bruker i
snitt 200 000 liter drivstoff for å generere
100 kW til oppvarming per år. I forhold til å
benytte fremdriftsmotorer lønner det seg
likevel å benytte oljefyrt kjel for oppvarming, men en oljefyrt kjel bruker om lag 100
000 liter drivstoff for å generere 100 kW til
oppvarming per år. Investerer man derimot
i et godt system for varmegjenvinning,
kan drivstofforbruket til oppvarming
reduseres til null. Både miljømessig og
økonomisk snakker vi altså om betydelige
gevinster, sier Urke.
Han viser til flere bruksområder for
overskuddsvarmen: oppvarming av innkvarteringsområder, tankoppvarming og
avising av dekk og trapper.
- Men vi ser ytterligere muligheter for
enorme innsparinger ved å flytte energi
forbruket over fra elektrisitet til vannbåren
varme, sier Urke.
GRATIS RENSING AV BALLASTVANN
Ulmatec Pyro er blant annet i ferd med å
utvikle et proprietært system for rensing av
ballastvann ved bruk av varmegjenvinning.
- Ved å utnytte overskuddsvarme fra
eksos- og kjølesystemene om bord kan
en på en enkel og hurtig måte varme opp
ballastvannet til 100 grader Celsius, ta livet
av alle fremmede akvatiske arter i ballastvannet, og når vi så kjøler ned vannet igjen
vil vi utnytte den varmen og. Det er rett og
slett gratis rensing av ballastvann, hevder
Jan Petter Urke.
Han er sikker på at bransjen vil ta godt i
mot nyvinningene fra Ulmatec Pyro.
– Det unike med varmegjenvinningssystemet er at vi kan dokumentere hvor mye
grønn energi vi utnytter gjennom et kontrollsystem som beregner, dokumenterer
og visualiserer all energi som vi drar ut.
Prosessen overvåkes via skipets kontrollsystem. Urke forteller at systemet kan
utvides ytterligere med en Pyro forbrenningsovn for brenning av søppel og
spillolje.
– Det er et dynamisk system som kan
tilpasses flere driftsprofiler og båttyper.
ULMATEC PYRO
Ulmatec Pyro, grunnlagt i 1951, er en
ledende leverandør av systemer for
oppvarming og avfallsbehandling. Mer
enn 15 000 skip over hele verden har blitt
EN GAVE TIL DEN SEISMISKE INDUSTRIEN
Baro DefCon åpner for krappere
svinger for seismikkfartøy. – Se på
det som en gave til den seismiske
industrien, smiler Odd Bjørn Jensen.
system for fjernstyring av Barovaner
(deflektorer) som gjør dette mulig, sier
Jensen.
– Konservative anslag viser at et seismisk
undersøkelsesfartøy kan spare opptil 600 tonn
drivstoff per år.
– Bare i løpet av ett år kan et seismikkfartøy
spare rundt 600 tonn drivstoff.
– Med dette systemet kan marine
seismiske operasjoner utføres over et
større område på kortere tid, sier Odd
Bjørn Jensen, salgs- og markedsdirektør
hos Baro Mekaniske Verksted som sorterer
under Ulmatec. Jensen snakker om et nytt
system som gjør det mulig å fjernstyre
seismiske deflektorer.
– Vi regner med at drivstofforbruket i
snitt kan reduseres med fem prosent.
Det er innføringen av Baro DefCon, et
STØRSTE BRAGD
De seismiske deflektorene som går under
navnet Barovane, er antagelig Baros mest
kjente merkevare. Siden produktet ble
introdusert på midten av 1980-tallet, har
det – takket være sin påviste effektivitet og
stabilitet – nærmest blitt synonymt med
seismiske deflektorer. Barovanenes oppgave er å spre slepet av seismiske kabler og
kilder – i prinsippet på samme måte som
når man fisker med oterfjøl.
– Baro DefCon-systemet gjør det mulig
å kontrollere en ideell svingradius for
Barovanene fra seismikkfartøyet, forklarer
Jensen, som omtaler produktet som
selskapets «kanskje aller største bragd».
Ved innsamling av seismiske data vil
mengden av seismiske kilder og kabler
dekke et stort område på havet. Bredden er
gjerne så mye som 1,5 kilometer; lengden
mellom fire og tolv kilometer.
– Med så brede slep er en av utfordringene å redusere tiden det tar å snu fartøyet,
sier Jensen.
– Normalt tar dette gjerne tre-fire timer, og
gjentas to-tre ganger om dagen. Baro
DefCon-systemet kan redusere hver tur
med så mye som én time.
HÅVARD NYHUS
redaksjonen@mediaplanet.com
ULMATEC – UTGJØR EN FORSKJELL FOR KUNDEN
– Vi har fokus på effektiv, trygg, enkel og
robust teknologi. Vi tilbyr funksjonelle og
spesialiserte løsninger basert på kundenes
behov, sier Stig Ulstein, konsernsjef i
Ulmatec.
– Vår filosofi er å investere i og utvikle
industrielle arbeidsplasser og lokal ekspertise for å nå ut til et internasjonalt marked.
Med Ulmatec Pyro, Baro og nå Cetix som
siste tilskuddet på familietreet vårt, tar vi
noen ekstra skritt mot vår visjon om at vårt
bidrag skal utgjøre en forskjell for kunden.
– Det skal være slik at våre kunder skal
kunne operere utstyret fra oss på en trygg
og sikker måte kun etter minutter med opplæring. De skal kunne bruke vår teknologi
24/7 uansett vær og føreforhold, og de skal
ha minimale vedlikeholdskostnader, sier
Ulstein.
Navnet Ulmatec kommer av det opprinnelige selskapsnavnet Ulstein Marine
Technology AS. Selskapet ble startet i 2000,
men røttene kan følges tilbake til 1917 og
Ulstein Mek. Verksted, det som i dag er
ULMATEC
Ulstein Marine Technology AS
Stålhaugen 5
NO-6065 Ulsteinvik, NORWAY
Phone: +47 70 00 98 50
Fax: + 47 70 00 98 51
Email: Post@ulmatec.no
Web: www.ulmatec.no
Ulstein Group. Etter at deler av Ulsteinkonsernet ble kjøpt av britiske Vickers (senere
Rolls-Royce), blomstret det opp en rekke
nye maritime virksomheter. En av disse er
Ulmatec, som i dag er et konsern som
utvikler og leverer maritim teknologi og
service til kunder internasjonalt.
HÅVARD NYHUS
redaksjonen@mediaplanet.com
utstyrt med Pyro™ varmtvannssystem til
dags dato. Ulmatec Pyro sorterer under
Ulmatec-gruppen og ligger på Gamlem
nær Ålesund.
Jan Petter Urke,
Managing Director,
Ulmatec Pyro AS
SAMMEN ER
VI STERKERE
ULMATEC ALLIERER SEG MED CETIX
1. november kjøpte Ulmatec aksjemajoriteten i Cetix Group. Det
Stavanger-baserte selskapet Cetix
Group AS er en teknologigruppe med
lang internasjonal erfaring innen oljeog gassindustrien.
Cetix har vært en viktig partner for
Ulmatec i flere år, der Cetix har
spesialisert seg på elektriske vinsjer
som kompenserer for bølgebevegelser.
Samarbeidet omfatter blant annet
LARS™ håndteringssystem for ubemannede ubåter (ROV), samt tårn- og
logistikksystemer for olje- og gassindustrien. Samarbeidet vil nå bli enda
tettere.
– I tillegg vil vi øke vårt fokus på
teknologi for økt oljeutvinning (IOR), og
sammen vil vi kunne sikre en enda
bedre posisjon innen håndtering av
utstyr på dekk for offshoresektoren,
samt innen subsea-teknologi, sier Stig
Ulstein, konsernsjef i Ulmatec.
20 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
Regnskapets time
OSpørsmål: Hvordan etablere
kontroll på miljøtiltakene?
OSvar: Et miljøregnskap er
effektivt og gir umiddelbare svar.
OSpørsmål: Hvordan kan
rederiene møte kravene til
lavsvoveldrivstoff?
OSvar: Nye tekniske løsninger i
eksisterende skip kan være
regningssvarende.
VERSION 4.0
Det har over tid vært diskusjoner
rundt IMO (International Marine
Organization) sitt krav om
lavsvovelholdig olje i Nordsjø- og
Østersjøbassenget fra 2015.
– Faktum er at det allerede er
innført lavsvoveldrivstoff i ECA-områder, sier Vice President Technical
i Wilh. Wilhelmsen ASA, Per
Brinchmann. – Vi ser allerede utfordringer i dagens system med
tilgjengelighet og kvalitet på
drivstoff, ved siden av risikoen
forbundet med å måtte skifte
mellom drivstofftyper. Vi vet jo
at også Nord-Amerika vil bli ECAområde fra august neste år, med
påfølgende høye ekstrakostnader
og en viss usikkerhet på tilgang av
lavsvovelbunkers,forklarer han.
Dagens utfordring for rederiene
er å utvikle og implementere miljøvennlige, kostnadseffektive konsepter og praktiske løsninger som
oppfyller de strenge miljøkravene
satt for perioden etter 2015.
– For oss med en relativt stor
flåte, vil vi i praksis ha tre mulige
løsninger, sier Brinchmann. – Vi
kan skifte drivstofftype etter som
vi går inn og ut av ECA-områder.
Dette krever ikke investeringer,
men er komplisert og kostbart i
drift. Videre kan vi konvertere til
naturgass (LNG), men dette krever
store investeringer og en utbygging av infrastruktur for tilgang på
drivstoff. Et tredje alternativ er å
rense eksosen ved å ettermontere
scrubbere. Dette krever også store
investeringer og er forbundet med
FOTO:SHUTTERSTOCK
UTSLIPPSKRAV GIR
INNOVASJON
en viss usikkerhet i fremtidig bruk,
men gir oss store driftsbesparelser
ved å kunne kjøre på vanlig tungolje også i ECA-områdene.
– Vi ser at det er behov for å avklare de reelle konsekvensene ved bruk
av scrubber, og vi arbeider derfor
med prosjekteringen av en pilotinstallasjon på et av våre skip.
Denne scrubberen vil få en
totalløsning for både hoved- og
hjelpemotorer, med mulighet for å
kjøre med såkalt closed loop slik at
eventuelt spesielle krav til utslipp
i lukkede havneområder blir ivaretatt, poengterer han til slutt.
TOM AMRIATI LØVÅS
redaksjonen@mediaplanet.com
Å implementere miljøtiltak kan
fort fortone seg som usikkert,
spesielt om det ikke er etablert
tilfredsstillende systemer for
dokumentasjon og kontroll. For
JJ Ugland Companies var svaret å
innføre miljøregnskap.
– Ja, sier Bjørn Bogenes, Vice
President og ansvarlig for nybygg
og utvikling. – Vi er et mellomstort rederi og må tilpasse våre tiltak etter de rammene våre
ressurser gir.Vi har arbeidet lenge
med å forbedre miljøprofilen vår,
og her har vi vært aktive både på
skipene og på land i kontorene.
Det er for eksempel lett å se at
sparetiltak på drivstoff slår ut
både på utslipp og på bunnlinjen,
forteller han.
Rederiet gikk tidlig inn for å
etablere kontrollrutiner som både
kunne fange opp utsatte områder
og gi trygghet for at arbeidet som
ble gjort var riktig.
– Vi er ISO 14001-sertifisert,
sier Bogenes. – Det er positivt
fordi det gir faste holdepunkter
å arbeide etter for å vedlikeholde
sertifiseringen. Her må vi hele
tiden være fokusert på hele virksomheten for å se hvordan tilstanden er i øyeblikket og hvordan
dette passer med de målsettingene
vi har. I dette arbeidet har implementeringen av et miljøregnskap
blitt et av hovedpunktene.
– Vår leverandør av datasystemer om bord,Jotron Consultas AS,
har utviklet et system som både
leverer rapporter til miljøregnskapet og samtidig legger til rette
for at mye annen nødvendig
rapportering ikke må gjøres
dobbelt opp i ulike formater.
For oss og kapteinen om bord er
dette en vinn-vinn-situasjon,
forklarer han.
– For oss har det vært viktig å
innføre tillitvekkende systemer
og få implementert dette som et
verktøy i et større rapporteringssystem. Dette er løst ved at de
ulike dataene blir lagret i tilknytning til de respektive rapportene
som har behov for disse opplysningene. Dette systemet er vi i
gang med å teste ut i disse dager,
sier han.
Nox- fondets medlemmer blir
som kjent fritatt for NOx avgift,
men betaler heller inn tilsvarende
til fondet. Fondet gir igjen støtte
til energieffektiviserende tiltak
og teknologi, og gir i siste ende
en reduksjon i omkostningen til
medlemmene om de kan påvise
en utslippsreduksjon og forbedring i sin operasjon. Rapporteringen fra miljøregnskapet gir
både skip og kontor en meget god
oversikt over utvikling og trend
av en rekke målbare utslippsenheter som NOx, SOx, CO2
osv. Rapporteringen kan gjøres på tvers av flåten og gir reder,
operatør og skipper muligheten
til å analysere helt ned på det
enkelte skip, og forutsetninger for
de forskjellige tall kan analyseres
med tanke på forbedringspotensial og tiltak som kan gjøres
for å redusere utslippene.
Rent konkret har rederiet innført en rekke tiltak på miljøsiden.
– Det har vært en løpende oppmerksomhet på energiforbruk,
sier Bogenes. – Dette slår blant
annet ut på drivstofforbruk,
svovelutslipp og NOx, for å
nevne noe. Vi har gjort en del
tiltak som hver for seg ikke er
veldig store, men som vi nå vet
gir tydelige og målbare resultater.
Dette kan være fokus på bunn
behandling, turtallsregulering
av kjølevannspumper eller
NOx-reduserende tiltak på
eksisterende skip, avslutter han.
TOM AMRIATI LØVÅS
redaksjonen@mediaplanet.com
FLEET MANAGEMENT SOFTWARE
C-Voyage
with Environmental Accounting
- a new loading system, where all calculations
model of the hull
and inner structure
Jotron Consultas
AS
are based
on a 3D geometric
P.O. Box 743 NO-3196 Horten Norway
Tel: +47 33 03 07 00
Fax: +47 33 03 07 10
Email: sales@jotron.com
www.jotron.com
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NOVEMBER 2011 · 21
FOTO: HANS PETTER MORTENSHOLM/KYSTVERKET
NYHETER
M/S FULL CITY
Nødlossing av M/S
Full City ved Langesund
Bunkersoljesøl –
begrensningsreglene i Norge fra og med 2010.
De fleste kyststater, også Norge,
opplever fra tid til annen skipsforlis som resulterer i oljesøl. ”Godafoss” var et containerskip som
17. Februar 2011 grunnstøtte på
Kvernskjær utenfor Hvaler. Skipet
hadde ca.800 m3 tung bunkersolje,
og ca. 168 m3 diesel, om bord. Store
mengder olje ble tatt opp av sjøen
før den traff land, men en del har
tilgriset store deler kystlinjen på
Østlandet. Havariet av bulkskipet
”Full City”, 31. juli 2009, medførte
at om lag 120 km av kystlinjen
mellom Larvik og Grimstad ble
tilgriset med bunkersolje. Skipet
hadde ca. 1 000 tonn tung bunkersolje og ca. 120 tonn marin diesel
ombord. Opprydningskostnadene
ble i begge tilfeller betydelige.
Kyststatene setter gjerne store
ressurser inn ved slike havarier,for
å begrense skadevirkningene. Ansvaret for opprydningskostnadene
og forurensningsskade som
oppstår, påhviler imidlertid
redersiden. På grunn av risiko for,
og omfanget av, skade innen redervirksomheten, har redersiden rett
til å begrense sitt ansvar i mange
henseender.
Begrensningsretten innebærer
at redersiden kun kan holdes ansvarlig opp til et gitt beløp, og at
kyststatene og øvrige skadelidte
derfor må dekke den overskytende
andel av skaden/tapet selv. Et omfattende internasjonalt samarbeid
har ført til at en har beveget seg
tilbake nærmere utgangspunktet
om at den ansvarlige selv skal
dekke tapet. Rederen skal likevel
fremdeles beskyttes mot katastrofene. Norge har gått i forveien, og
vesentlig høynet begrensningsbeløpet for krav knyttet til vrakfjerning, opprydningstiltak mv.
etter bunkersoljesøl,med virkning
”Ved et havari på
norskekysten er det
viktig for staten og
øvrige skadelidte å
sikre at redersiden
holdes ansvarlig etter
norske begrensningsregler, og unngå at
redersiden gis anledning til å begrense
ansvaret til lavere beløp.”
Tage Brigt A. Skoghøy
Advokatfullmektig i
Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
fra 1. januar 2010. Lovendringen
fikk betydning ved grunnstøtingen av ”Godafoss”.
Ved et havari på norskekysten er
det viktig for staten og øvrige
skadelidte å sikre at redersiden
holdes ansvarlig etter norske
begrensningsregler, og unngå
at redersiden gis anledning til å
begrense ansvaret til lavere beløp.
Forurensningsskade
forårsaket av bunkersoljesøl
Skipsrederen har et objektivt
ansvar for forurensningsskade
forårsaket av bunkersoljesøl. Som
nevnt, har redersiden rett til å
begrense ansvaret. Begrensningsreglene er basert på Begrensningskonvensjonen av 1976 (LLMC) og
tilleggsprotokollen av 1996, som
Norge har tiltrådt. Etter konvensjonen er imidlertid hver medlemsstat gitt kompetanse til å
fravike begrensningsreglene for
krav knyttet til vrakfjerning, opprydningstiltak mv. Gjennom dette
har Norge som nevnt innført høyere ansvarsgrenser for slike krav.
Begrensningsbeløpet beror
på skipets bruttotonnasje,
altså ikke selve havariet eller
størrelsen på oljesølet. Jo større
skip, desto høyere blir ansvarsbeløpet. Etter norsk rett er
redersiden ansvarlig for SDR
2 millioner for skipets første
1 000 tonn, selv om skipet har en
bruttotonnasje på under 1 000
tonn. Er skipet større, er rederen ansvarlig for ytterligere SDR
2 000,- for hvert tonn fra 1 001 til
2 000 tonn. Er skipet også større
enn 2 000 tonn, er rederen
ansvarlig for ytterligere SDR 5 000,fra 2 001 til 10 000 tonn. For skip
med2011 utgjorde SDR 1 NOK
8,846270.
Skipet ”Godafoss” hadde en
bruttotonnasje på 14 664 tonn.
Rederen kunne i ”Godafoss” saken begrense ansvaret for opprydningskostnadene til ca. NOK 430,5
millioner (SDR 48,67 millioner).
Skipet ”Full City”, som hadde en
bruttotonnasje på 15 873, grunnstøtte og lekket ut bunkersolje før
lovendringen trådte i kraft
1. Januar 2010. Rederen for ”Full
City” kunne således begrense
ansvaret etter de tidligere reglene,
til ca. NOK 203,1 millioner (SDR
22,96 millioner), altså under halvparten av dagens nivå.
I land hvor ikke Begrensningskonvensjonens begrensningsbeløp er fraveket for opprydningskrav, er ansvarsbeløpene betydelig
lavere. I disse jurisdiksjonene ville
rederen i ”Godafoss” saken kunne
begrenset ansvaret til ca. NOK 53,7
millioner (SDR 6,07 millioner).
Selv om forbehold etter LLMC
art. 18 er tatt, er ikke nødvendigvis
ansvarsgrensene høynet – de kan
også være lavere. Til illustrasjon,
ville rederens ansvar for opprydningskostnadene etter grunnstøtingen av ”Godafoss” etter nederlandsk rett kunne begrenses til ca.
NOK 28,1 millioner (SDR 3,18
millioner).
Det er således store forskjeller
med hensyn til begrensningsbeløpene til tross for at reglene har vært og er gjenstand for et
omfattende internasjonalt samarbeid. Ansvarsbeløpet i henhold til
de øvrige nordiske landenes
lovgivning utgjør i ”Godafoss”
saken kun 12,5 prosent av den norske grensen og etter nederlandsk
og belgisk rett kun 6,5 prosent. Det
er ikke bare forskjeller mellom
land hva gjelder begrensningsbeløpene, men også hvilke krav
som faller inn under de ulike
beløpene. Ansvarsbeløpet etter norsk rett gjelder alle krav
knyttet til vrakfjerning, opprydning og andre tiltak, som er forårsaket av samme skadehendelse.
Person og tingsskadekrav mv.
konkurrerer ikke om dette
begrensningsbeløpet, men vil
væreundergitt begrensning etter
egne regler i sjøloven.
Lovvalgsutfordringer
Ulikhetene mellom statenes
ansvarsregler innebærer at spørsmål knyttet til lovvalg er av stor
betydning for partene. Selv om
kreditorene er tillagt retten til
å velge forum, kan redersiden
påberope de ansvarsbegrensningsreglene som gjelder i enhver jurisdiksjon hvor det rettes
krav mot rederen etter en slik
hendelse. Det innebærer at rederen ofte kan ”tvinge” frem anvendelsen av hans hjemstedsjurisdiksjons ansvarsbegrensningsregler om han venter passivt til
kravet fremmes mot ham i hjemlandet. Det er således ikke gitt at
kyststatene får inndrevet kostnadene forbundet med opprydningstiltak mv., i alle fall ikke i samme
grad som etter skadestedets
regler. Innenfor EØS-/EUområdet har imidlertid Luganokonvensjonen og Brussel Iforordningen regler som begrenser denne følgen mellom
medlemsstatene. Også reglene i
Bunkerskonvensjonen vil etter
mitt syn i tilnærmet samme grad
hindre et slikt resultat medlemsstatene imellom. Dette bedrer
Norge som kyststat sine
muligheter til å få inndrevet krav mot redersiden i henhold til norske, høye ansvarsbegrensningsregler.
TAGE BRIGT A. SKOGHØY
Advokatfullmektig i Vogt & Wiig AS
22 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
FAKTA
WG5 – fra ord til
handling
1
I 2009 ble det etablert et
omfattende og systematisk
erfaringsoverføringsprogram,
WG5. Hensikten var å lære av
hverandre samt å identifisere
mulige samarbeidsprosjekter
forderigjennom å slå et slag for
Norges Rederiforbunds miljøvisjon. En rekke tematiske områder ble definert, der respektive
rederier fikk prosjektlederansvar for å utvikle gruppens
totale kunnskap, erfaring og
mulige samarbeidsprosjekter
innen utvalgte områder:
2
Energistyring i praksis gir
miljøgevinst på sikt
Det legges hele tiden frem tiltak for å redusere forbruk og
utslipp, men hva virker best?
– EMIP-prosjektene søker å bidra
til svar på spørsmålet som
bransjen har stilt seg i mange år,
sier senior prosjektleder Aage
Oscar Langeland i Grieg. – Hva er
den reelle effekten av ulike tiltak
og kombinasjoner av tiltak?
Målet har vært å først etablere
en systematisk tilnærming til de
ulike tiltakene, for så å etablere et
målesystem der den kvantitative
effekten av de ulike energieffektiviserende tiltakene kan
stadfestes, sier han. – Her har
det vært avgjørende å etablere
prosedyrer og treningsprogram
som muliggjør enhetlig tilnærming til måling og energistyring
i de respektive rederier. I så måte
er forutsetningen for samarbeid
at en robust fellesplattform er
etablert og under videre utvikling. Det er tross alt ulike bedrifter og ulike organisasjonskulturer
som møtes i et felles arbeid, og det
er selvsagt en krevende prosess,
poengterer han.
Aage Oscar Langeland
Senior prosjektleder i Grieg
Christoffer Bøhmer
Manager Technical & Project Klaveness.
Mer enn å finne ny energi
– Når vi snakker om miljø og miljøstyring, er det lett å fokusere
ensidig på nye energikilder,
sier Christoffer Bøhmer, Manager Technical & Project i Klaveness.
– Det vi ser er imidlertid at de
største besparelsene skjer på
rederkontorene og i holdningsskapende programmer i organisasjonene. Det er i den daglige
virksomheten de ulike tiltakene vil bli satt ut i livet, og det er
her vi ser den største effekten av
holdningsendringer, påpeker han.
EMIP I blir videreført i EMIP
II, som skal avsluttes i 2013. –
Det vi håper å få til, er en sementering av prosedyrer og videreutvikling av felles treningsprogram som ytterligere kan
bidra til å verifisere energisparende tiltak, sier Langeland.
– Utfordringene nå er å sementere
samarbeidet mellom rederiene og
de akademiske miljøene. Det løser
vi i en grundig planleggingsfase
som skal tilrettelegge for nettopp
dette samarbeidet, forklarer han.
– Det vi ikke må glemme er at
vi ikke bare snakker om ulike
bedriftskulturer innad i gruppen,
sekunderer Bøhmer. – Det er også
viktig å ta hensyn til at rederiene
består av mennesker fra hele
verden, ofte med svært ulik
bakgrunn og holdninger til disse temaene. Når vi snakker om å
innføre programmer for å endre
holdninger til energibesparelser,
er dette et viktig moment å arbeide med, understreker han.
sier Langeland. – I tillegg håper vi
at resultatet av energibesparelser
vil sette fokus på miljøarbeid som
sammenfaller med rederiforbundets miljøvisjon ”No harmful
emissions to air and sea” og satsingen i Maritim 21-strategien. Det
er et uttalt mål at resultater fra
arbeidet skal deles for å bidra til
utvikling av ”beste praksis”
energiledelse på skip, sier han.
– For rederiene handler det
om å få en markedsfordel på sikt,
poengterer Bøhmer. – Mange
tenker nok at dette er problemstillinger de ikke behøver å sette
på agendaen ennå, men når vi ser
på utviklingen med høyere drivstoffpriser og økt fokus på driftskostnader, er det ikke tvil om at
fremtidens shipping begynner nå.
Skal du overleve på sikt,må du ikke
bare henge med på dette området –
du bør være med på å sette premissene, avslutter han.
Målbare resultater
– Vi ønsker at arbeidet skal
resultere i at vi får lagt frem
besparelser i absolutte tall,
OEmission reduction technologies (ledet av Klaveness
Maritime Logistics AS)
OAlternative fuels (ledet av BW
Gas AS)
OEnergy efficiency (ledet av
Grieg Shipping AS)
OWaste generation and handling (ledet av Wilh. Wilhelmsen
ASA)
ODischarge to sea (ledet av
Grieg Shipping AS)
OEnvironmental training
(ledet av Höegh Autoliners AS)
OEnvironmental monitoring &
accounting (ledet av Höegh Autoliners AS)
Hvert av områdene er oppsummert i rapporter hvor mulige
samarbeidsprosjekter er skissert.
Det ble valgt å prioritere
GHG-reduksjon gjennom
bedring av energieffektivitet på
skip. Resultatet av dette er videreføring av Energy Efficiency
gjennom prosjektet ”Energy Management In Practice” (EMIP),
som ble initiert i mars 2010 med
støtte fra Norges Forskningsråd.
Foruten gjennomføring av prosjekt EMIP, har man gjennom
WG-samarbeidet styrket samarbeidsevnen mellom respektive
rederier innen miljøarbeidet.
TOM AMRIATI-LØVÅS
redaksjonen@mediaplanet.com
Hogia Terminal
Hogia Terminal
Hogia Terminal
Hogia Terminal
Container
Combi
RoRo
Cargo
Hogia Terminal Systems tilbyr moderne terminal operativsystem
(TOS) for havner og intermodale terminaler. Systemet er bygget
på standard programvare som er kontinuerlig oppdatert og
utviklet for å møte økende krav fra markedet på effektivitet og
fleksibilitet.
Transport
Planning
3PL
WMS
Port and
Terminal
Ferry/RoRo
Booking
Public
Transport
ERP
Systems
Systemet er i dag markedsleder i mange terminalsegmenter i
Skandinavia. Våre kunder vitner om at vårt langsiktige
samarbeid har medført betydelige besparelser i både operativ
virksomhet og administrasjon.
www.hogia.com
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NOVEMBER 2011 · 23
Energieffektivisering – en lønnsom nødvendighet
Med introduksjonen av Energy
Efficiency Design Index (EEDI)
og Ship Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP) har
nå også skipsfarten fått krav til å
kontrollere forbruk av fossilt
brennstoff. Resolusjonene i IMO
har grunnlag i klimaproblematikken og behovet for å begrense
temperaturstigningen i verden;
målet på maksimalt to grader
innen 2050 vil kreve meget
drastiske tiltak for å redusere
CO 2-utslipp innenfor alle
samfunnssektorer - inkludert
skipsfarten.
Samtidig er energieffektivisering et område med enormt
potensiale – IMO´s ekspertgruppe
har estimert at 25-75 prosent kan
spares kun ved bruk av kjente
metoder. Besparelser kan gjøres
innenfor en lang rekke områder:
1. Operasjonelle – f eks reiseplanlegging, fartsreduksjon,
weather routing, trimoptimalisering, mm.
2. Tekniske – f eks waste heat
recovery, propelloptimalisering,
3
Björn Södahl
Research
Coordinator
Department of
Shipping and
Marine Technology
Chalmers University
of Technology
4
luftsmøring av skrog, mm.
Ifølge beregninger fra DNV
kan reduksjonene i stor grad
betale seg selv gjennom sparte
utgifter for brennstoff.Settes dette
i relasjon til at drivstoff ligger
typisk i en størrelsesorden på omkring 50 prosent av rederiets totale
utgifter bør man snarest stille
spørsmålet: Hvorfor er det hittil
gjennomført så lite energieffektivisering innenfor skipsfarten?
En rekke studier viser at
forskjellige barrierer ofte stiller
seg i veien for en slik utvikling,
og at det kreves en systematisk
tilnerming for å lykkes med
energieffektivisering over tid. En
ny ISO-standard 50001 for energiledelse tilbyr et slikt verktøy og
doktorprosjektet ”Implementation of energy management
systems in the shipping industry”
følger to rederier med hensikt
å identifisere kritiske fremgangsfaktorer for å lykkes med
energieffektivisering i skipsfart.
Dette er et av flere prosjekter med
energibesparelsesfokus ved
Chalmers sjøfart og marineteknikk og kompetansesentret
Lighthouse. Gjennom samarbeidsprosjektet MARKIS håper vi
å kunne etablere et felles nettverk
for energieffektivisering i den
skandinaviske maritime klynge.
GW5
1. Tamesis tilhører
selskapet Wilh. Wilhelmsen
2. Baniyas tilhører
selskapet Klaveness
Maritime Logistics
3. Clipper Mars tilhører
selskapet Solvang ASA
4. Star Istind tilhører
selskapet Grieg Shipping
Group
5. Høegh Copenhagen
tilhører selskapet Høegh
Autoliners
6. BW GDF Suez Paris tilhører selskapet BW Gas
5
6
The new industry support tool:
CORIOLIS AB
Supports Owners and ShipYards with the following services:
t0VUMJOFTQFDJöDBUJPO in the initial stage of newbuilding- or retrofit projects.
t#BTJDEFTJHOof small sized commercial ships (passenger ships, fishing boats, tugs, workboats etc.)
t"EWJTPS in matters related to Rules & Regulations (Class & Statutory)
t0XOFSTSFQSFTFOUBUJWF Contract Management and On-Site-survey.
t4IJQEFTJHODBMDVMBUJPOT Weight, Stability, Gross tonnage, Strength, Speed, Etc.
CORIOLIS AB is specialized in Lightweight, Low-emission vessels
CORIOLIS AB –
Gothenburg, Sweden
Tel. +46 31 511900
Mob. +46 708 870826
E-mail: info@coriolis.se
XXXDPSJPMJTTF
“ The procurement
Wheel”
Who can deliver what – when?
For and by Procurement Officers
Check www.maritimeandenergy.com to be updated on:
* Your supplier options
* New products and services
* Who can meet your delivery?
For suppliers:
How to get listed in the wheel and recieve customer enquiries?
More information on www.maritimeandenergy.com
24 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
6
MODELLTESTING
FYSISK TESTING
Skipsdesign har alltid vært
komplisert, der mange
parametere spiller inn
og gjerne står i direkte
konflikt med hverandre.
FOTO: HAVYARD GROUP
Testing av skip
og skrog
Til tross for store fremskritt
ved tegnebordet, er fysisk
testing fremdeles alfa
omega, hevder Klaas
Kooiker, prosjektsjef ved et
av ledende instituttene
i verden for hydrodynamisk
forskning.
– Prosjektet med Havyard var
veldig givende, sier Klaas Kooiker.
– Vi ble ledet helt ut til yttergrensene av vår kunnskap.
Klaas Kooiker er prosjektsjef
ved Maritime Research Institute
Nederland (MARIN), en av de
ledende instituttene i verden
for hydrodynamisk forskning
og maritim teknologi. Instituttet
tilbyr en kombinasjon av simulering, modelltesting, fullskalamålinger og opplæringsprogrammer for skipsbyggere over hele verden. Sist var et norsk selskap fra
Fosnavåg på Sunnmøre på besøk.
– Prosjektet med Havyard
handlet om å teste modeller for
drivstofforbruk under faktiske
værforhold – ikke et hypotetisk
gjennomsnittsvær. En stor
mengde beregninger ble utvekslet
og sammenliknet, og diskusjonen
ble holdt på et høyt nivå, forteller
Kooiker.
Beste kompromiss
Hayward er, som de selv uttaler:
«mer opptatt av best mulig
kompromiss enn optimalisering, så det er ikke noe slikt som
optimalisering i det virkelige liv
uansett. Optimalisering er bare
noe som skjer i et laboratorium».
Kooiker ser poenget, men hevder
at optimalisering og «best compromise» også er to sider av
samme sak:
– Skipsdesign har alltid vært
komplisert, der mange parametere spiller inn og gjerne står i
direkte konflikt med hverandre:
Det er derfor umulig å designe et
skip med optimalt utslag på alle
disse kriteriene. Da gjelder det å
prioritere; velge seg et sett forhold
som skal testes. Å velge riktig
parametre er også en form for
optimalisering.
Hovedinnsikt
Etter fjorten år med skipsdesign
og hydrodynamisk forskning,
sitter Kooiker igjen med særlig én
hovedinnsikt:
– Det viktigste jeg har lært er at
praktiske modelltester fremdeles
er helt nødvendig, selv om vi er
blitt mye flinkere til å gjøre bereg-
GRØNN DESIGN
Klaas Kooiker om
tendenser innen grønn
skipsdesign.
O – Tidligere ble sjøprøvene
fjerne utført med en gitt hastighet og ved nær ideelle værforhold, sier Klaas Kooiker,
prosjektsjef ved Maritime
Research Institute Nederland
(MARIN).
O – I dag ser vi en tendens til
at det testes ved ikke-optimale
forhold. Da viser det seg ofte at
skipene ikke er så drivstoffeffektive likevel. Dagens metode, der
det tas høyde for motstanden i
bølgene, er derfor en mye bedre
indikator og hjelper oss å lage
stadig mer effektive skip.
En annen trend er den
fornyede interessen for
energisparingsenheter
(ESD), forteller Kooiker.
O – Disse enhetene har eksistert i mange år, men utviklingen
har skutt fart siden arbeidet med
CFD (Computational Fluid
Dynamics) bar frukter. Vi ser at
dette fører til bedre arbeidsmiljøenheter. I MARIN har vi flere joint
industry-prosjekter som befatter
seg med ulike sider ved ESD.
O MARIN sitt hovedkontor
er i Wageningen i Nederland.
De har også to kontorer
i Ede og Houston. Marin har 300
ansatte, syv testfasiliteter og
tre simulatorer. www.marin.nl
HØYT OG LAVT
Skipsdesign og
drivstofforbruk
Design på mikronivå må
kombineres med et mer
overordnet fugleperspektiv, mener sjefsdesigner
i Hayward.
– Vi har bare sett begynnelsen
når det gjelder drivstoffbesparelse på offshore skipsdesign,
sier Arve Helsem Leine.
Han er designsjef ved Havyard
Design & Engeneering (HDE), et
designselskap med 65 ansatte
med hovedkontor i Fosnavåg på
Sunnmøre og med avdelingskontorer i Stavanger, Polen og
Kroatia.
– En PSV som klarer 14 knop i
8-meters bølgehøyde er kanskje
en ingeniørbragd, men er det en
designbragd?, spør Leine.
– Så store gjennomsnittsbølger forekommer nesten aldri
(under én prosent av tiden i
Nordsjøen, jou. anm.), og de
færreste båter har tilstrekkelig
motorkraft til å opprettholde
denne hastigheten. Da må man
spørre seg om valgene man har
gjort for å optimalisere for dette
har gått på bekostning av egenskaper som båteieren egentlig
har større behov for.
– Løft blikket!
ninger på forhånd.
– Skipsbyggere og selskaper som
kommer til deg har gjerne gjort
beregninger selv. Registrerer du
at de ofte må justere sine egne
beregninger i møte med dere? Eller
handler arbeidet ditt mer om å
bekrefte det de allerede vet?
– Vel, kundene våre er gjerne
flinke til å forutsi de relative
forskjellene mellom ulike designmodeller. De er imidlertid mindre
flinke til beregne den absolutte
ytelsen til fartøyet. Fordelen vår er
at vi disponerer et helt annet sett
med datamodeller, vi har mer enn
8000 skip i databasen. Våre kunder
har gjerne bare tilgang til skipsmodellene de selv har tegnet. Når
det gjelder ytelse i bølger, blir ting
enda mer komplekse: Effekten av
bølger er ikke-lineære, noe som
betyr at prediksjon basert på
resultatene til andre skip er svært
problematisk. I slike tilfeller er
stadig «gammeldags» fysisk
testing det eneste alternativet om
en ønsker å forutsi hvordan skipet
vil oppføre seg.
Designsjefen tror det er mye å
hente på drivstoffbesparelse og
miljøforbedringer i tiden som
kommer.
– Det er sjelden det mest
åpenbare som gir den største
effekten. Som teknologer har
vi ofte lett for å gyve løs på den
tekniske biten. Er propellen
optimal? Fungerer bulben?
Har vi valgt det optimale
maskineriet? Vi går direkte i
«mikromodus» og studerer
detaljene. Dersom man har
gode analysemetoder vil man
være i stand til å se hvordan
forandringene og forbedringene
vi gjør i «mikromodus» virker
inn på det store bildet. Om vi
løfter blikket på denne måten,
kan vi ofte få noen overraskelser – på godt og vondt.
Kanskje er det smartere å kjøre i
10 knop i stedet for 12 knop når
forholdene tillater det? Kanskje
påvirker valgene til kapteinen
og mannskapet drivstofforbruket mer enn de enkelte
tekniske komponenter gjør hver
for seg?
– Det handler om å lage et
grensesnitt som gjør at alle
involverte – skipsbygger,
designer, reder, operatør og
mannskap – snakker samme språk og trekker i samme
retning.
HÅVARD NYHUS
HÅVARD NYHUS
redaksjonen@mediaplanet.com
redaksjonen@mediaplanet.com
NOVEMBER 2011 · 25
STEAM and HEAT
Solutions from a world class boiler manufacturer. www.parat.no
Global Repairs and
Marine Boiler
Oil Spill
Response
Boilers
Heating, Ventilation & Air conditioning
Verden trenger smarte og mer energieffektive tekniske løsninger
t "FSPOFSFOEFMBW"'(SVQQFOTTBUTOJOHQÌ
FOFSHJFòFLUJWFUFLOJTLFM“TOJOHFSGPSCZHH
JOEVTUSJNBSJOPHPòTIPSF
t "FSPOTJLSFSWÌSFLVOEFSHPEUJOOFLMJNBPH
FOFSHJFòFLUJWF)7"$M“TOJOHFSUJMTLJQPWFS
IFMFWFSEFO
t 7JUJMCZSCMBOUBOOFUNPEFSOFWFOUJMBTKPOTTZTUFNFS
NFEWBOOCÌSFOWBSNFPHFOFSHJWFOOMJHF
LK“MFNBTLJOFSGPSBJSDPOEJUJPOJOH
t 7ÌSFM“TOJOHFSTLBMWSFM“OOTPNNFGPSLVOEFOT
CVOOMJOKFNFOPHTÌGPSNJMK“FU
%FULBMMFSWJBLÅ MILJØEFFEKT
Les mer på www.aeron.no og www.afgruppen.no/energi
26 · NOVEMBER 2011
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET
NYHETER
TIPS
7
RENSETEKNOLOGI
SCR
Om lag 1/3 av oppnådde reduksjoner av
NOx har skjedd ved bruk av katalytisk
rensning ved bruk av urea av NOxutslipp fra skip
FOTO: SHUTTERSTOCK
SCR-teknologi er en sikker vinner for reduksjon av NOx
Verdens helseorganisasjon antar
at 800 000 mennesker dør hvert
år som følge av luftforurensning
i byområder, og astma er nå den
vanligste kroniske sykdommen
hos barn.
Den maritime sektor er en av de
største bidragsyterne til utslipp av
nitrogenoksider (NOx). Disse
dannes ved alle typer forbrenning,
som for eksempel fra diesel og
tungolje motorer. Nitrogenoksider
er farlige for menneskers helse og
for miljøet. Sammen med svoveldioksid er nitrogenoksider den
viktigste årsaken til sur nedbør
og bidrar til at det dannes «smog»
(ozon på bakkenivå i byområder),
som øker risikoen for astma,
allergier og lungesykdommer.
Etter hvert som regelverket for
NOx blir strengere, må industri, biler og skip iverksette og
opprettholde stadig
miljøstandarder.
høyere
Redusere utslipp
Vinteren 2010 innførte Bergen
kommune kjørerestriksjoner forårsaket blant annet av alt for høye
NOx verdier fra skip, biler, industri
og oppvarming.
Eiere av skip kan redusere
utslipp ved å montere NOx reduserende renseutstyr, oppgradere
motoren eller gå over fra diesel til
gass som drivstoff.
- Om lag 1/3 av oppnådde reduksjoner av NOx har skjedd ved bruk
av katalytisk rensning ved bruk av
urea av NOx-utslipp fra skip, sier
Geir Høibye, daglig leder Næringslivets NOx-fond.
-Teknologien har tidligere vært
benyttet ved rensing av utslipp
fra industri og gasskraftverk og i
lastebiler og busser. Bruk av slike
anlegg på skip har skutt fart gjennom støtte fra NOx-fondet og har
levert gode renseresultater.
Det har også kommet flere
leverandører og prisene på utstyret har gått ned, samtidig som
anleggene har blitt bedre. SCR er
en av de få teknologier ved siden
av gassdrift som i dag kan møte
kravene fra IMO fra 2016, men vi
må forvente at flere muligheter vil
komme etter hvert. SCR har den
fordelen at rensningen skjer etter
at eksosen kommer ut av motoren.
Det kan gi fordeler når det gjelder
lavest mulig forbruk av drivstoff
og dermed utslipp også av klimagassen CO2.
sere de samlede årlige utslippene
av NOx. Dette førte til at det fra
2007 ble innført en NOx avgift. Utslippsreduksjonene som følger av
avtalene vil først og fremst gjelde
for skipstrafikken og fiskeflåten,
men også for fastlandsindustrien
og petroleumsvirksomheten offshore.
Alle bedrifter som er avgiftspliktig for utslipp av NOx kan slutte
seg til Miljøavtalen om reduksjon
av NOx utslipp for perioden 20112017. Avtalen er inngått mellom
den Norske stat og norske
næringslivsorganisasjoner. Alle
tilsluttede bedrifter kan søke om
finansiering av NOx-reduserende
tiltak via NOx fondet.
Gøteborg-protokollen
SCR teknologi mest effektiv
Gjennom Gøteborg-protokollen
har Norge forpliktet seg til å redu-
SCR er nok den mest effektive
teknologien for redusering av NOx,
for reducing NOX emissions
NOxCare Marine uses SCR technology and NOxCare 40 urea solution
to reduce NOX emissions by up to 99%. It is the only complete product
offer which covers all your NOX reduction requirements worldwide:
t SCR design, engineering and production
t Installation supervision
t Training of personnel
t Spare parts and services
t NOxCare 40 urea solution
With a robust system and global support, NOxCare Marine ensures
optimal performance and lower operational costs.
www.wilhelmsen.com/technicalsolutions
sier Björn Södahl, forskningskoordinator ved Chalmers tekniske
Høyskole. SCR er så langt den
eneste teknologien som alene
kan få utslippene ned til de nivåer
som kreves av IMO Tier III. Andre
alternativer er under utvikling,
som foreksempel kombinasjoner
av HAM-teknologi (Humid Air
otor) og EGR (Exhaust Gas Recirculation). Det er nok for tidlig å utse
en klar vinner, sier han og
fortsetter; valget av teknologi er
avhengig av forskjellige faktorer;
at det finnes et konkret krav å
forholde seg til,og så hva som mest
kosteffektivt lar seg gjøre på det
enkelte skip.
TERJE DYBDAHL
redaksjonen@mediaplanet.com
Digital Ship Scandinavia
28 & 29 February 2012
Scandic Hotel Bergen City, Norway
Maritime Information Technology Conference and Exhibition
Digital Ship Scandinavia is the event for all maritime IT, communication, fleet, technical, electronics, purchasing, operations and navigation
managers, who want to know about the latest developments in satellite
communications, software, and electronic charts technology for shipping – with reports and insights direct from the people who use it. Freely
giving up their time to share their experiences and insights with you at
this conference are senior IT and communications managers from some
of the region’s leading shipping companies. The concurrent exhibition will
give you the chance to meet suppliers all under one roof and discuss your
IT requirements with them.
Who should attend?
From ship owners and managers - and their suppliers: Managing Directors
– CIOs - IT Directors - Directors of Communications - Purchasing Directors Fleet Managers - Crewing Managers - Technical Managers - Vessel IT Managers - SHEQ Managers - Operations Managers - and anyone else involved in
using IT and communications in a shipping environment...
Over 260 delegates attended in 2011 and 2012 is set to be even larger –
make sure you are registered to attend to listen to your peers, network
with your colleagues and business partners and discuss the challenges
and opportunities in Maritime IT & Communications today.
For more information please go to www.thedigitalship.com
or email cathy@thedigitalship.com.
H A V YA R D design - ships to be proud of
Havyard 858 DSV - Seven Havila
HAVYARD GROUP
AHTS - PSV - OCV - DSV - IMR - Icebreakers - Fishing Vessels
www.havyard.com
- adding value
Ever since our origins,
trade and maritime law has
been our core business.
Today we are a leading
Norwegian specialist within
shipping and offshore.
Bergen
Oslo
Trondheim
Singapore
Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
vogtwiig.no
Download