Finn
drømmejobben!
26
Nr. 2 2013
bedriftspresentasjoner:
UTDANNING
Finn din nye
arbeidsgiver!
nSlik takler du
jobbintervjuet
powered by webcruiter
nToppledernes
karrieretips
Jucan.no
nSommerjobb
i Sierra Leone
n Internasjonal
karriere i Brussel
PoPulært sPringbrett:
Trainee i nord
omslagsform.indd 1
29.08.13 12:59
mustthink
spesialtilbud til studenter:
Abonner på Personal og Ledelse for kun 299 kroner per år.
Personal og Ledelse utgis
8 ganger i året og er et nyttig
fagblad for deg som sikter mot
en karriere innen ledelse eller HR.
I tillegg til Personal og Ledelse
får du tilsendt Kaleidoskopet 2
ganger per år.
Tilbudet gjelder kun for
studenter. Send bestilling
merket «Kaleidoskopet» til
norun@askmedia.no.
Følg oss også på våre nettsider:
Ledernett.no
Pen
P
e
l
r
a
s
o
ra
n
o
so
s
ln
r
e
P
www.
lede
rnet
t.no
ww
w.
le
de
rn
et
t.
no
.no
ett
ern
.led
www
og led og
elseled
se
l
e
d
el
e
l
Nr.3
og
Intranet
t:
Fra veggav
sosial po is til
rtal
r
ting fo
n
Tøff tes jobb2
e
e god se0
råd for
niorpolitik
drømm
k
201
2
N r. 2
Tem
Innle a:
arbe ie av
idsk
raft
Dia
l
som og
verk
tøy
se
20 13
al
Nr
.4
20
13
Skan
grü dinavis
nde k
r i In
dia
:
Nyjenssideigreieflytter
G
er dem
– Vi følg til mål
fra start
ogene:
Psykol
dialog
Bedre ppen
ru
rg
e
d
le
i
brukned
ær
y
ve
a
r
a
d
f
nsat
psy
t
På jobbLa
g elræ
fo ett
r
gir
dering
Inklu
mindre
ring
sar
ena
er
te
WE ARE HOME OF THE
YOUNG PROFESSIONALS.
Dine iDeer vil
foranDre fremtiDen
Derfor tør vi å påstå at vi er den selvsagte samarbeidspartneren
for deg som er i begynnelsen av din karriere.
Multiconsult har forandret fremtiden
i mer enn 100 år. Det handler om å
se muligheter der andre ser hindre.
Det handler om å sprenge grenser
fremfor å gå rundt dem.
Om du i tillegg er en av de som kjemper deg gjennom et ingeniør- eller IT-studie, ja da
er du i en helt særegen posisjon som en av Norges mest ettertraktede jobbkandidater!
Vi i Academic Work tilbyr både heltids- og deltidsjobber, på engasjement og fast stilling.
Våre oppdragsgivere er blant landets fremste innenfor sine felt og vi vil gjøre det vi kan
for å skaffe deg en spennende stilling enten du er midt i studiene eller ferdig utdannet.
Spørsmålet er bare – hvor vil du?
Som et av landets ledende miljøer
innen rådgivning og prosjektering er
vi helt avhengige av nye tanker for å
utvikle oss.
Besøk oss på www.academicwork.no og les mer om oss og dine muligheter!
Vi har derfor et bredt tilbud til deg
som er student, enten du akkurat
har startet studiene eller snart skal få
deg jobb.
Must er Multiconsult for studenter:
www.multiconsult.no/must
omslagsform.indd 2
29.08.13 12:59
Bli studentmedlem i Samfunnsviterne!
Akademikerforeningenforsamfunnsvitereoghumanister
Vi hjelper deg – både i studietiden og i arbeidslivet
MEDLEMSFORDELER
• GratisPC-forsikring
• Bank-ogforsikring
• Studentarrangement
• Medlemsblad
• Lønnsstatistikk
• Tipsogrådilønns-
ogarbeidsspørsmål
150 kr i året
Meld deg inn på www.samfunnsviterne.no
annonse_des_kaleidoskopet.indd 1
07.12.10 15.15
6
0213 kaleidoskopet.indb 3
29.08.13 12:25
KARRIEREMAGASINET
KARRIEREMAGASINET.NO
UTDANNINGSMAGASINET.NO
Redaktør: Ole Alvik
Mob.: 976 89 264
Postboks 5294 Majorstuen
0303 Oslo
ole@askmedia.no
KARRIEREMAGASINET.NO
86
UTDANNINGSMAGASINET.NO
Journalister: Knut Solberg
knut.solberg@
kaleidoskopet.no
Karine H. Henriksen
karine@askmedia.no
Annonser: Robert Bekkesletten
Mob.: 913 59 299
robert@kaleidoskopet.no
KARRIEREMAGASINET.NO
UTDANNINGSMAGASINET.NO
26
Layout: Eureka Design AS
UTDANNINGSMAGASINET.NO
KARRIEREMAGASINET.NO
Bendik Nerstad
Mob.: 415 07 685
bendik@eurekadesign.no
KARRIEREMAGASINET.NO
UTDANNINGSMAGASINET.NO
KARRIEREMAGASINET.NO
UTDANNINGSMAGASINET.NO
KARRIEREMAGASINET.NO
UTDANNINGSMAGASINET.NO
Utgiver: Ask Media AS
Hans Degerdal
hans@askmedia.no
Forside: SCANPIX
UTDANNINGSMAGASINET.NO
KARRIEREMAGASINET.NO
UTDANNINGSMAGASINET.NO
KARRIEREMAGASINET.NO
UTDANNINGSMAGASINET.NO
Nr. 2 2013
Finn
drømmejobben!
bedriftspresentasjoner:
UTDANNINGSMAGASINET.NO
Finn din nye
arbeidsgiver!
nSlik takler du
jobbintervjuet
powered by webcruiter
nToppledernes
karrieretips
Jucan.no
nSommerjobb
i Sierra Leone
n Internasjonal
karriere i Brussel
PoPulært sPringbrett:
Trainee i nord
omslagsform.indd 1
28.08.13 12:55
Trykk: Merkur trykk
KARRIEREMAGASINET.NO
Nr. 2 – 2013
ISSN 1502-623x
4
Innhold
Få større utbytte av karrieredagen ........................ 6
lederverv gir nyttige nettverk ...............................8
Bruk karrieresenteret ........................................... 10
Gir full gass i rekrutteringen ................................ 14
UTDANNINGSMAGASINET.NO
lærer mest av kolleger ........................................ 18
10 tips til nyansatte ............................................. 20
Bygg mer nettverk og mindre CV .......................... 22
toppledernes beste karriereråd ........................... 26
distrikts-Norge på traineejakt ............................. 32
traineetittelen lokker .......................................... 38
Finn din framtidige arbeidsgiver .................. 42 – 68
slik takler du jobbintervjuet ................................ 70
spør oss om jobbsøking ....................................... 72
UTDANNINGSMAGASINET.NO
Verdens beste sommerjobb .................................. 76
praktikant i Brussel ..............................................86
KARRIEREMAGASINET.NO
KARRIEREMAGASINET.NO
26
76
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 4
29.08.13 12:26
A WORLD-CLASS COMPANY
NEEDS WORLD-CLASS TALENT
Working at Shell, you could be helping us tackle one of the great challenges facing
our world today – meeting the energy demands of a fast growing global population.
Shell is a company of firsts, so we’re looking for fine minds that thrive on innovation. We need people who
want to get involved and make a difference. We believe in making the most of resources, whether that’s
working to build a better energy future or encouraging people to achieve their potential.
So our graduate programme is designed to allow you to use your talents to the full on a range of major
projects. We look to provide day to day responsibilities that will help you grow through experience. Continuous
learning is also as an effective way to develop your strengths.
Everyone has a part to play, from IT, HR and Finance to Sales and Marketing, Supply Chain, Contracting and
Procurement and Trading. To find out more about opportunities with Shell, visit www.shell.com/graduate
Let’s deliver better energy solutions together.
Shell
Shell
Shell_Careers
Shell is an equal opportunity employer
0213 kaleidoskopet.indb 5
29.08.13 12:26
| KarrieredaGer |
BYGGER NETTVERK: Her sikrer karrieredagsstyret for INDØK-dagen på Universitetet i Stavanger Karin Anita Svindseth (f.v.), Sunniva
Landmark Bjørnstad og leder Malin Haram Svensson seg DNB-topp Rune Bjerkes visittkort. (Foto: Nenad Manojlovic).
få BEST MulIG uTByTTE Av
karrieredagen
ARBEIDSGIvERNE INvESTERER TID, PENGER OG
BREDE SMIl fOR å KAPRE NyE ARBEIDSTAKERE
uNDER STuDIESTEDENES ARBEIDSlIvS- OG
KARRIEREDAGER. MED lITT INNSATS KAN Du SIKRE
DEG DRøMMEjOBBEN.
Av: Knut Solberg
6
Timene mulige arbeidsgivere besøker lærestedet
ditt bør utnyttes til fulle. Her følger noen tips
karrieremagasinet Kaleidoskopet har samlet for å
gi deg best mulig utbytte av høstens karrieredager.
I forkant
Før selve karrieredagen forbereder du deg som
følger:
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 6
29.08.13 12:26
| KarrieredaGer |
1 Øv deg på å forklare hva kompetansen din er og
hva du skriver master/bacheloroppgave om.
2 Les deg opp på arbeidsgiverne som kommer og
hvilke utdanningsgrupper disse rekrutterer.
3 Lag noen relevante spørsmål til hver arbeidsgiver.
4 Oppdater CV-en din og ha den tilgjengelig
dersom det er naturlig å levere den inn.
5 Beregne god tid. Det kan bli ventetid for å få
snakke med de mest populære arbeidsgiverne.
På selve dagen
Arbeidslivs-/karrieredag er en unik mulighet til å
gjøre et godt førsteinntrykk og å samle informasjon til
senere søknadsprosess. Er du litt forberedt, opplagt
og blid, kan du spørre arbeidsgiverens folk om nær
sagt hva som helst, men sørg i alle fall for å undersøke:
1 Hvilke utdanninger og spesialiseringer de
rekrutterer fra ditt lærested.
2 Hvilke typer studenter de ser etter. Eksempler kan
være personlighet, verv, arbeidserfaring eller
lignende.
3 Be om visittkort eller kontaktinformasjon til alle
du snakker med.
4 Merk deg spesielt tidligere studenter fra ditt
lærested eller andre med samme
utdanningsbakgrunn. Det er lov å spørre etter
hvilken bakgrunn representantene har selv.
Husk at interessen din ikke trenger å begrense seg til
fast jobb. Undersøk mulighetene for
oppgaveskriving, sommer- eller deltidsjobb,
internship og andre typer samarbeid.
I ETTERKaNT
Noen timer med karrieredag går fort, og har man snakket med mange er det
vanskelig å huske alt. Sett derfor av litt tid til å systematisere informasjonen
du har samlet inn. Sørg også for å melde deg på arbeidsgivernes «stilling
ledig»-nyhetsbrev, facebook og linkedin-grupper og så videre. Besøk for
sikkerhets skyld hjemmesidene til samtlige arbeidsgivere du snakket med for
å dobbeltsjekke hvilke muligheter de har for å holde deg oppdatert. Du bør
også vurdere å skrive oppfølgingsepost etter et par uker til de arbeidsgiverne
du fant ekstra interessante.
Karrieredagen ved NTNU er et populært treffpunkt for
arbeidsgivere og studenter.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 7
7
29.08.13 12:26
| KarrieredaGer |
lEDERvERv GIR NyTTIGE
nettverk
STuDENTENE SOM lEDER
KARRIEREDAGENE KOMMER
TETT På REKRuTTERERNE
OG fåR vIST fREM AT DE
BEHERSKER MER ENN TEORI.
Tekst: Knut Solberg
I Rosenes by blir karrieredagen arrangert av
studentutvalget Karriereforum. Leder Julie S.
Gulla (24) og nestleder Heidi Fjellså Hærem
(21) håper studentene får nytte av anstrengelsene deres med arrangementet.
– Det er ikke uten grunn at karrieredagen har
levd i over 20 år. Vi har hele tiden forsøkt å
utvikle dagen. I år setter vi ny rekord i antall
deltakende bedrifter. Noen er nye, mens dem
som har forsøkt oss før kommer tilbake, forklarer Julie som til vanlig studerer revisjon.
GREPa DUO: Lederduoen for
karrieredagen ved Høgskolen i
Molde Julie S. Gulla (t.v.) og Heidi
Fjellså Hærem mener de gjennom
ledervervene viser arbeidsgiverne at
de får ting gjort.
8
Nabobyer samarbeider
Hun tror samarbeidet med Høgskolen i
Ålesund og deres karrieredag er avgjørende
for å sette deltakerrekord.
Vi er to små utdanningssteder som må sloss
for å få arbeidsgiverne hit. Når karrieredagene
våre legges etter hverandre, er det nok lettere
å takke ja til en tur til Møre og Romsdal.
Veien til Ålesund, en times kjøring og en
fergetur fra Molde, må arbeidsgiverne finne
selv, men studentene hjelper med transport
av stander og utstyr.
Det skulle vel bare mangle når vi har et
logistikkstudium her, humrer Heidi.
Hun studerer selv logistikk og supply chain
management. Logistikkstudiene er
Høgskolen i Molde nær alene om i Norge,
noe de bruker aktivt for å lokke
arbeidsgivere til lærestedet.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 8
29.08.13 12:26
GODE NaBOER: Høgskolen i Molde (t.h.) samarbeider med Høgskolen i Ålesund for å trekke spennende arbeidsgivere til karrieredagene.
Karriereforum drar også veksler på Molde Fotballklubb.
Kveldsarrangementet legges til Akers Stadion, der arbeidsgiverne får bryne
seg på ulike case sammen med studentene.
Ex-studenter anbefaler karrieredagen
Gjennom vervene i Karriereforum mener de to lederne at de har skapt seg
et unikt nettverk.
– Jeg er heldig som skal søke jobb i revisjon. Både store internasjonale og
de lokale revisjonsselskapene besøker oss. Da får jeg vist meg frem som en
person som løser de utfordringer som måtte oppstå, sier Julie.
Hun forteller at de får kontakt med tidligere studenter og lærer om de
ulike arbeidsgiverne disse har.
Super praksis
Selv om arbeidet i Karriereforum tar mye tid, tror ikke Julie og Heidi det vil
gå utover karakterene.
– Karrieredagen kommer tidlig i semesteret. Det er måneder til første
eksamen, så vi har tid til å ta igjen det tapte. Det er også slik at de som har
mye å gjøre også får ting gjort, mener Julie.
Heidi forteller at hun på sommerjobb i «oljå» hjemme i stavangerområdet
ble rådet av en kollega til å bli med i Karriereforum.
– Det ville gi meg kompetanse på ledelse, og det å jobbe sammen med
andre.
Markedsføring i praksis er et annet viktig fag en lærer av å arrangere
karrieredag.
– Studentene må dyttes i gang. Vi må ut i forelesningene å informere og vi blogger. Sammen med
resten av styret kontakter vi flest mulig personlig, via sosiale medier og e-post, forklarer Heidi.
Bevisstgjør studentene
Gjennom markedsføringen forsøker Julie og
Heidi å vise hva studentene kan vinne på å delta
på karrieredagen.
– I løpet av noen hektiske timer kan du utvide
nettverket ditt ganske mye. Du treffer tidligere
studenter, rekrutterere og ledere. Her kan du få
mye nyttig informasjon som kan brukes i jobbsøkerprosessen senere. Bare det å lære hvilke
arbeidsgivere som ansetter folk fra ditt studium
er viktig, forklarer Julie.
– Så vet vi av erfaring at det blir trangt om
plassen på standene til de mest attraktive
arbeidsgiverne. Da gjelder det å ha is i magen og
vente på tur slik at du også får snakke med disse,
oppfordrer Heidi.
Karrieredagslederne forteller at de bruker mye
tid på å legge ut informasjon om hver enkelt
bedrift slik at det skal være enkelt for studentene
å gjøre research i forkant.
HER ER ET UTValG aV HøsTENs aRBEIDslIVs-/KaRRIEREDaGER
12. september:
18.-19. september:
24. september:
26. september:
26. september:
2. oktober:
3. oktober:
8. oktober:
9. oktober:
14.-18. oktober:
Universitetet i tromsø: uit.no
NtNU, Bindeleddet: Kdntnu.no/student
Universitetet i oslo: Uio.no/studier/karriere
Handelshøyskolen Bi: Bi.no
Universitetet i stavanger: indoks.no/karrieredagen
Universitetet for miljø- og biovitenskap: Umbkd.no
Norges Handelshøyskole: Kdnhh.no
Universitetet i Bergen: springbrettet.org
Universitetet i agder: Karriereuia.no
Høgskolen i oslo og akershus:
Hioa.no/studentliv/Hioa-Karriere
19. desember: aNsa-symposiet: ansa.no
Ill.foto: ANSA
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 9
9
29.08.13 12:26
TA
karrieresenteret
I BRuK
RåDGIvNING fRA vEIlEDERE
SOM KjENNER DIN STuDIEGRuPPE
KAN AvGjøRE jOBBjAKTEN. NåR
HjElPEN I TIllEGG ER GRATIS
OG I SlIPPERSAvSTAND fRA
lESESAlEN, HvA ER DET Du
vENTER På?
På Universitetet i Tromsøs (UiT) karrieresenter møter karrieremagasinet
Kaleidoskopet seniorrådgiver Lars Buseth for å finne ut mer om karrieresentrenes tilbud. Her jobber fem rådgivere og en intern for å hjelpe UiTs
nesten 10.000 studenter. Karriereveiledning er senterets individuelle tilbud for studentene, og du kan få veiledning ved å spørre om de fleste
temaer. Skal du å få mest mulig ut av karriereveiledningen anbefaler
Buseth deg å forsøke å sette ord på hvorfor du henvender deg til dem.
– Kort sagt: Forsøk å begrunne hvorfor du kommer til oss. Utbyttet av en
veiledning blir gjerne bedre om temaet for samtalen er rimelig klargjort på
forhånd. Ta gjerne med CV-en og forrige jobbsøknad, hvis du har det.
Av Knut Solberg
10
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 10
29.08.13 12:26
Arbeidslivsdagene ved
Universitetet i Tromsø gir
studentene i nord mulighet
til å møte arbeidsgivere fra
hele landet. (Foto: Torbein
Kvil Gamst)
| KarriereseNter |
KOM TIl Oss:
Rådgiverne på
karrieresenteret venter på
å gi deg gratis veiledning.
Her fra Universitetet i
Tromsø med Lars Buseth
(f.v.), Julie B. Tøllefsen og
Ingvild Sørensen. (Foto:
UiT)
Karrieresenteret ved
UiT legger stor vekt på å
holde god kontakt med
framtidige arbeidsgivere i
landsdelen.
Bredt spekter
Den erfarne rådgiveren mener studentene som oppsøker dem har ulike
behov siden de er på veldig forskjellige steder i studieløpet. Likevel deler
han den typiske samtalen i tre grupper:
– Noen er usikre på veivalget sitt. Hvor fører utdanningen de har valgt
dem? Her har vi kunnskap om hvilke type jobber og arbeidsgivere de
ulike utdanningsløpene ofte gir. Andre er allerede ganske sikre på hvor
de vil. For dem blir vi en sparringspartner - der vi for eksempel kan gi
input til en plan for å komme videre. Den tredje og siste gruppen er studentene som ønsker konkrete tips i forhold til CV, søknad og intervju,
forklarer Buseth.
Ta kontakt
Heldigvis går det greit for de aller fleste av UiTs
studenter etter studiene. 90 prosent får en relevant jobb og neste like mange sier de er fornøyd
med utdanningen sin. For mange studenter er
det godt å vite at de fleste UiT-kandidatene raskt
får jobb.
– Her har karriererådgiverne god kontroll på
hvor studentene blir av etter studiene. Så ta
gjerne kontakt for en samtale om hvor folk med
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 11
»
11
29.08.13 12:26
| KarriereseNter |
Universitetet i Tromsø er verdens
nordligste universitet og de 10 000
studentene kan velge blant en rekke
interessante studier og studentaktiviteteter. Her fra åpningen av
studieåret 2012.
DETTE KaN KaRRIEREsENTERET
HjElPE DEG MED:
• Karriereveiledning
• Jobbsøkerkurs
• Intervjutrening
• Tipsomutlystestillinger
• Kontaktmedaktuellearbeidsgivere
gjennom arbeidslivs-/karrieredag,
bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk
• Internship
(tilbudene varierer mellom lærestedene)
din utdanningsbakgrunn ofte havner, oppfordrer Buseth.
Han presiserer at studentene gjerne kan undersøke dette tidligere i
studieløpet. Du trenger ikke være i avslutningsfasen av studiene dine for å
få hjelp på karrieresenteret.
Vis frem motivasjon
De fleste karrieresentre arrangerer flere ulike former for jobbsøkerkurs
gjennom semestret.
– Vi tilbyr generelle kurs som tar for seg jobbsøkerprosessen fra A til Å, og
mer spesifikke kurs der vi kan ha eksterne kursholdere. Eksempler er kurs i
presentasjonsteknikk og kurs i bruk av sosiale medier i
jobbsøkerprosessen.
Buseth mener studentene er dyktige på å formidle faglige og formelle
kvalifikasjoner, mens det ofte er vanskeligere å få fram motivasjon og
personlig egnethet.
– Det hele koker ned til å gjøre seg flid i forberedelsene. Du skal vise både i
søknad og på intervju hvorfor du ønsker jobben.
Tips og trening
For CV-en mener han det er viktig at studentene jobber med å trekke ut
essensen av tidligere erfaring til de konkrete jobbene de søker på.
– Det er viktig at du som jobbsøker forklarer hva du lærte i butikkjobben.
At du eksempelvis lærte å gi kundeservice, og kanskje trivdes med det.
Som et lite stalltips nevner han at veilederne av og til simulerer jobbinter-
12
vju for studenter som ber om det.
– Vi kan gi trening til studentene før de går til
jobbintervju gjennom å simulere hva de skal
gjennom. Dette er en fin hjelp spesielt for dem
som sliter med intervjunerver.
Internship
Karrieresenteret på UiT er kommet i gang med
å prøve ut en internshipordning for studentene.
I dag er cirka 20 virksomheter og noen flere
studenter med i prøveordningen.
– Både studentene og vi ønsker oss tilbud om
mer praksis gjennom studiet, derfor har vi gått i
gang med prøveordningen, forteller Buseth.
Flere læresteder har sett det samme som veilederne og studentene på UiT. På
Handelshøyskolen BI får noen utvalgte
studenter nå studiepoeng når de er med i
karrieresenteret sin internshipordning. Andre
læresteder er i startgropa med sine
programmer. Ta kontakt med ditt karrieresenter
for å finne ut om noe er på gang ved ditt
lærested.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 12
29.08.13 12:26
Melk styrker kroppen.
Kan du styrke TINE?
www.tine.no/stillinger
0213 kaleidoskopet.indb 13
29.08.13 12:26
| Karriere |
– Vi har konkurransedyktige
betingelser, men framhever
heller at vi kan tilby
interessante jobber, sier
HR-direktør Hanne
Cappelen i Technip.
Gir full gass
I REKRuTTERINGEN
MED BOOM I OljESEKTOREN
OG SKRIKENDE BEHOv fOR Ny
ARBEIDSKRAfT HAR
HR-AvDElINGEN I OljESERvICE
SElSKAPET TECHNIP HEKTISKE
DAGER. EN BETyDElIG DEl
Av DE SOM ANSETTES ER
NyuTDANNEDE.
Tekst og foto: Ole Alvik
14
– Vi har rekruttert 65 nye hittil i år, forteller HR-direktør Hanne Cappelen i
Technip når vi møter henne før sommeren.
Oljeserviceselskapet med norsk base i Bærum er totalleverandør av utstyr
til havbunnen. På verdensbasis har de ca 37 000 ansatte. 600 av disse
jobber ved kontoret i Bærum. 65 nyansatte er med andre ord en betydelig
tilvekst for det norske selskapet. Legg til at de i fjor rekrutterte 150 nye
medarbeidere og i løpet av året skal rekruttere ytterligere 50. Da forstår vi
at Hanne Cappelen og hennes HR-team har hektiske dager i et opphetet
rekrutteringsmarked.
Attraktive studenter
Brorparten av de som ansettes er sivilingeniører med flere års arbeids-
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 14
29.08.13 12:26
Technip har ca 37 000 ansatte over hele verden. Det gir gode muligheter for å jobbe
internasjonalt.
Vil ikke overselge seg
Når konkurransen er stor om å rekruttere de
beste hodene, kan det være fristende for
arbeidsgivere å overselge seg. Både arbeidsoppgaver og framtidsutsikter kan framstå som litt
mer forlokkende enn hva som nøkternt sett er
virkeligheten. Technip er nøye på at de ikke skal
gå i den fella, ifølge HR-direktøren.
– Ja, vi ser at noen bedrifter lager et veldig stort
nummer av hva de har å tilby. Vi har kanskje
tvert imot vært litt for forsiktige. Vi er veldig
konkrete på hva vi kan tilby og vi har alltid med
oss linjeledere på jobbintervjuene. Det ligger
ikke i ingeniørers natur å overselge noe.
Er det stor konkurranse på lønn?
– Ja, men for nyutdannede er det ikke så store
forskjeller i lønn innad i bransjen. Jeg opplever
heller ikke at lønn er det viktigste for dem.
Hvilke arbeidsoppgaver vi kan tilby teller mer.
Fadder og introduksjonsprogram
Fordi Technip rekrutterer så mange, er det også
mange nyutdannede som begynner i bedriften
samtidig.
Hva gjør dere for at nyansatte raskt skal komme
inn i jobben?
– Alle nyansatte får en fadder. Det er en person
som jobber i avdelingen de skal tilhøre.
Fadderen skal hjelpe dem til rette i
virksomheten. Videre har vi et
introduksjonsprogram der vi informerer om
alt det praktiske. Dessuten gjennomgår alle
nyutdannede ingeniører et graduate training
program over ett til halvannet år. Da får de
innblikk i alle fagdisiplinene og hele
verdikjeden hos oss, forteller Cappelen.
Technip har sitt hovedkontor i Paris. Det
norske hovedkontoret ligger i Sandvika
i Bærum.
Bildet viser en spolebase i Orkanger for
Goliat prosjektet.
erfaring. Men Technip rekrutterer også en betydelig andel nyutdannede.
De utgjør 10 – 25 ansettelser i året.
– Vi deltar på karrieredager og andre tradisjonelle rekrutteringsaktiviteter,
men det er mange arbeidsgivere som konkurrer om de nyutdannede. De
fleste studentene på NTNU er sikret jobb før de går ut i arbeidslivet.
Hvordan klarer dere å overbevise studenter om at de bør velge Technip foran
en av de større norske offshoreselskapene?
– Vi prøver å synliggjøre det som er fordelene ved å jobbe hos oss framfor en
større arbeidsgiver. Det er blant annet at de nyutdannede blir eksponert for
mye ansvar tidlig i karrieren og de får være med på prosjekter fra begynnelse
til slutt. Hos oss kan de for eksempel følge en rørdel fra den er på tegnebrettet
til den er fysisk plassert på bunnen av Nordsjøen, forteller Hanne Cappelen.
Viktig start
Hva er viktig for at en nyansatt skal bli en dyktig
medarbeider?
– 70 prosent av læringen skjer «on the job».
Derfor er det viktig at de får faglige utfordringer
og muligheten til å vise at de kan, samtidig som
de vet hvor de skal gå for å få hjelp. Vi er en
matriseorganisasjon og jobber i prosjekter. Når
nyansatte kommer inn i et nytt prosjekt må de
bli inkludert på en god måte. Som nyansatt er
det mye du skal lære og mye nytt du skal
forholde deg til, samtidig som du gjerne vil vise
at du mestrer jobben, og det er vår jobb som
arbeidsgiver å påse at de lykkes, avslutter
HR-direktør Hanne Cappelen i Technip.
»
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 15
15
29.08.13 12:26
| Karriere |
Kaleidoskopet har møtt tre i Technip. Hvordan er det å være
nyutdannet og nyansatt?
Ines Sulentic (24)
Siv.ing fra NTNU.
Materialingeniør
Startet: Juli 2012
Hvorfor valgte du
Technip?
jeg visste at jeg
ville jobbe for
et firma innen
subsea og kom
i kontakt med
Technip på skolens
karrieredager. jeg sendte en søknad,
og etter intervjurundene fikk jeg
tilbud om jobb. Det var ikke så
veldig planlagt ut over det.
Hvilke forventninger hadde du?
Jegforventetatdetvilleblimye
press og at jeg ville bli utfordret
faglig.Jegforventetogsåålære
ganske mye, eller rettere sagt
håpet jeg på en bratt læringskurve.
Jegbådegledetoggruetmegtilå
begynneijobben.Jeggledetmeg
til nye utfordringer, nye kolleger
og det å begynne i jobb, men
samtidig var jeg usikker på om jeg
ville klare å anvende teoriene fra
studieneienarbeidshverdag.Jeg
synes at det har gått veldig bra. i
begynnelsen var det litt vanskelig
å spørre andre om hjelp, men det
blir lettere etter hvert som man
blir kjent med kollegene og med de
riktige personene.
Hvorfor trives du?
det er en blanding av faglige
utfordringer og at jeg trives med
dem jeg jobber sammen med. det
er sosialt både på jobb og utenfor
jobb.
Var lønnen viktig da du søkte
jobb?
det er viktig, men det var
ikke avgjørende. da jeg søkte
jobber hadde jeg en forventning
om at lønnen skulle ligge på
gjennomsnittslønnen for bransjen.
16
Herman Holm (27)
Siv.ing fra NTNU
Prosjektingeniør struktur
Startet: August 2012
Hvorfor valgte
du Technip?
jeg var med på
å arrangere en
karrieredag ved
NTNu og fikk
kjennskap til
Technip da. Så fikk
jeg et summer
internship i 2011. Da fikk jeg et godt
inntrykk av firmaet og folkene,
og det var viktig at de kunne tilby
varierte arbeidsoppgaver.
Hvilke forventninger hadde du?
at det var utfordrende og variert.
Jegfølteikkesåveldigstort
forventningspress, men som
prosjektingeniør får du raskt mye
ansvar. derfor er det viktig å få
god oppfølging på en riktig måte.
Jegoppleveratjegfårhjelpnårjeg
trenger det.
Hvem har lært deg mest?
Jegjobbertettsammenmeden
senioringeniør og har lært mye
avham.Jegharogsålærtmye
av andre kolleger. det er ikke
alltid lett å vite hvem du skal
spørre, altså hvem som har den
kompetansen du trenger, men
da kan vi ta opp spørsmålene på
møter.
Hva var viktigst for deg da du
søkte jobber?
lønn har betydning, men det
viktigste var muligheten til å reise
offshore og få sett det vi jobber
med bli satt ut i livet. stikkordene
for meg var variasjon, læring og
utviklingsmuligheter.
Mathias Berg (23)
Siv.ing.
Prosjektingeniør Struktur
Startet: August 2013
Mahtias Berg
er akkurat
ferdig med
studiene ved
Institut national
des Sciences
appliquées
de Toulouse
i frankrike. Han skrev
masteroppgaven i Technip og
hadde summer internship i
selskapet i fjor sommer. Da fikk
han også tilbud om fast jobb i
selskapet etter endt studie.
Hvorfor Technip?
Vi kom først i kontakt via et
ansa-forum (Foreningen for
norske studenter i utlandet),
der det var flere bedrifter
som presenterte seg selv og
intervjuetkandidater.Jegfikk
inntrykk av at technip var en
spennende virksomhet å jobbe
for. Vi får reise mye, det er
varierte oppgaver og vi kan følge
hele prosjektet fra start til slutt.
da føler man seg ikke bare som
etleddiproduksjonskjeden.Jeg
søkte derfor på sommerjobb
hos technip som har ført til
masteroppgave og nå fast jobb.
Har du et godt råd til andre som
ønsker et spennende summer
internship?
Vær tidlig ute. Begynn å søke
før jul. Bruk nettverket ditt. Vær
aktiv på bedriftsforum. det er en
god måte å bli kjent med en mulig
arbeidsgiver.
Er det sosiale på arbeidsplassen
viktig?
Ja,deterpositivtatdeteretungt
miljø. det er veldig mange fra mitt
kull ved NtNU i trondheim som
jobber her.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 16
29.08.13 12:26
VI BYGGER IKKE
BARE BOLIGER
VI BYGGER
KARRIERER OGSÅ!
SE VÅRE LEDIGE STILLINGER PÅ
jm.no/jobb
Er DU med
på laget?
Avanade er på jakt
etter talenter til faste
stillinger og internships
Avanade, verdens største Microsoft – systemintegrator, er på leting etter nye
lagspillere. Hos oss er du en del av en raskt voksende global organisasjon,
hvor utvikling av din karriere og kompetanse er satt i system. Her vil du daglig
benytte dine ferdigheter på virksomhetskritiske prosjekter hos både norske og
globale virksomheter.
Kontakt
©2013 Avanade, Inc. All rights reserved.
0213 kaleidoskopet.indb 17
norway.recruiting@avanade.com
facebook.com/Avanade.Norway
29.08.13 12:26
Bygg nettverk på din nye arbeidsplass. Et godt nettverk gir deg mange gode hjelpere.
KOllEGENE ER DIN vIKTIGSTE
kunnskapskilde
våG å væRE fRAMPå NåR Du
BEGyNNER I Ny jOBB. DEN
vIKTIGSTE OPPlæRINGEN
SKAffER Du DEG SElv.
Tekst og foto: Ole Alvik
Vær sosial, åpen og knytt kontakter når du
begynner i en ny jobb. Den som er utadvendt
har en fordel på mange områder i livet og slik er
det også når man er nyansatt.
Cathrine Filstad er professor ved
Handelshøyskolen BI og har forsket på
nyansatte i mange år. Forskning hun har gjort
18
bekrefter at nyansatte med god
selvtillit og en utadvendt væremåte,
får et nettverk av flere dyktige
kolleger enn de som er innadvendte
og mer tilbakeholdne. Dermed får
de utadvendte muligheten til å lære
av «stjernene» på arbeidsplassen.
Slike stjerner finnes på alle
arbeidsplasser. Det kan være den
mestselgende eiendomsmegleren,
Arbeidsgiveren bør legge til rette for
gode læringsarenaer for nyansatte,
mener professor Cathrine Filstad ved
Handelshøyskolen BI.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 18
29.08.13 12:26
| NYaNsatt |
den dyktigste sykepleieren eller den flinkeste konsulenten. De som får
muligheten til å lære av de beste, øker sine egne muligheter til å gjøre en
god jobb.
– Som nyansatt må du lære deg hvordan du skal utføre arbeidsoppgavene
på best mulig måte. Lærer du dette av de beste, så har du en klar fordel. Et
eksempel kan være at du får være med en erfaren kollega ut i kundemøter
og observere hvordan vedkommende jobber i praksis. Å tilegne seg slik
erfaringsbasert kunnskap er veldig viktig. De beste kunnskapskildene er
kollegene dine, påpeker Filstad.
Positiv spiral
Cathrine Filstad har sett noen tydelige mønstre for hva som skjer hvis
arbeidsgiveren overlater den uformelle opplæringen til hver enkelt
nyansatt. De utadvendte er raske til å bygge store og gode nettverk. De
mindre utadvendte bygger mindre nettverk og søker råd fra kolleger på et
lavere nivå. At nyansatte ikke oppsøker dem de helst burde lære av, kan få
betydning for hvor godt de lykkes. Læring gir mestring og mestring
påvirker selvtilliten positivt, noe som igjen øker muligheten for å lykkes.
På den annen side vil manglende mestring føre til usikkerhet og redusert
motivasjon. Det kan utvikle seg til en ond sirkel.
– To nyansatte som i utgangspunktet er like gode kan utvikle seg helt forskjellig, fordi den ene får den nødvendige støtte og opplevelse av mestring,
mens den andre ikke gjør det.
Taus kunnskap
Som nyansatt skal du også tilegne deg den «tause kunnskapen» i
organisasjonen.
– Taus kunnskap handler om de ikke-uttalte reglene og kodene på arbeidsplassen. For eksempel hvordan du forholder deg til kolleger og kunder,
hva som er greit å gjøre og si i gitte situasjoner og liknende. Denne kunnskapen er kanskje vanskeligst å få tak i, sier Filstad.
Det er når du har lært deg den tause kunnskapen at du blir i stand til å
fungere som et fullverdig medlem i organisasjonen. Også her er det viktig
hvem du lærer av.
– At nyansatte lærer av flere kolleger gjør faren mindre for at de drar med
seg negativ læring fra dårlige rollemodeller, påpeker Filstad.
arbeidsplasser har bedriftsidrettslag eller andre
sosiale aktiviteter som man kan delta på for å bli
kjent med kolleger. Men først og fremst handler
det om grunnleggende ting som å våge å ta
kontakt, være på tilbudssiden når andre trenger
hjelp, dele av din egen kompetanse og at du ikke
trekker deg tilbake til kontoret selv om du føler
deg litt usikker som nyansatt.
– Det er helt normalt at man føler seg usikker.
Som nyansatt skal du tilegne deg veldig mye
informasjon og kunnskap i løpet av kort tid.
Mange har veldig høye forventninger til seg selv,
uten at de foreløpig har fått den kunnskapen
som er nødvendig for å innfri disse
forventningene. Føler du det slik, kan du snakke
med andre nyansatte om hvordan de opplever
det. Da får du kanskje bekreftet at de har det
akkurat likedan som deg.
I gjennomsnitt vil det ta ett år før du er helt inne
i den nye jobben.
– I starten vet du sjelden hva du skal spørre om.
Spørsmålene dukker opp etter hvert som du
jobber og lærer. Det er greit å stille spørsmål
enten det er to, fire eller tolv måneder siden du
startet. Jo mer du spør, observerer og praktiserer
sammen med dyktige kolleger, desto raskere vil
du bli dyktig selv, sier Cathrine Filstad.
Arbeidsgiverens rolle
En god arbeidsgiver vet at den uformelle læringen er for viktig til at den
bør overlates til tilfeldighetene. Den uformelle læringen kan ikke helt og
fullt kontrolleres, men arbeidsgiveren kan legge forholdene til rette.
– Lederen kan for eksempel påvirke hvilke kolleger en nyansatt får tilgang
til gjennom kontorplassering, hvilke team hun får jobbe i og hvilke
prosjekter hun får delta på.
– Det handler om å lage gode læringsarenaer og synliggjøre disse. Dermed
tilrettelegger man for at nyansatte kan observere og lære av kolleger, sier
Filstad.
Gjør det på din måte
Foreløpig er det langt fra alle arbeidsgivere som er flinke til dette. Derfor må
du skape dine egne læringsarenaer. Selv om du ikke er blant dem som er
aller mest frampå, kan du bygge nettverk på din egen måte. Mange
Enten du skal jobbe som lærer, forsker, sykepleier eller
i et hvilket som helst annet yrke: Ikke vær redd for å
spørre om råd. Hjelp fra kolleger gjør at du mestrer
jobben raskere.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 19
19
29.08.13 12:26
| traiNee |
10 tips
TIl DEG SOM ER NyANSATT
SOM NyANSATT HAR Du STORE fORvENTNINGER
TIl DEG SElv, ET STERKT øNSKE OM å lyKKES
OG fORTSATT MyE å læRE. BRuK DET På EN
POSITIv MåTE. HER ER NOEN GODE RåD På
vEIEN.
Ill.foto: Colourbox
1
2
3
4
5
Tekst: Ole Alvik
6
7
8
9
10
Bygg nettverk
Ikke steng deg inne på kontoret. Vær aktiv i det
sosiale miljøet på arbeidsplassen. Mange
arbeidsplasser har bedriftsidrettslag eller andre
sosiale aktiviteter som du kan delta på. Når du
får et godt nettverk trives du bedre og lærer mer.
Snakk med lederen din hvis du føler at det er urealistiske forventninger på
den ene eller andre måten.
Spør om råd og hjelp
Som nyansatt er det veldig mye du skal lære. Ta
kontakt med kolleger du anser som dyktige.
Spør om råd og hjelp. Folk er ofte glade for å bli
spurt.
Ta utfordringer
Grip gode muligheter når de kommer din vei. Kjenn dine begrensninger,
men istedenfor å takke nei til en utfordring du har lyst på, bør du sikre deg
at du får den støtten du trenger for å gjennomføre den med de ressursene
(tid, kompetanse etc) du har.
Ikke ta alt for god fisk
Kolleger har ulike erfaringer, personlighet og opplevelse av arbeidsplassen.
Også negative og feilaktige metoder og verdier videreformidles til nyansatte.
Vær på tilbudssiden
Du kan ha mye å bidra med selv om du er
nyansatt. La de som hjelper deg føle at de får
noe tilbake. Tenk gjennom hva du kan tilby. Det
trenger ikke alltid være noe faglig.
Ta ansvar
Ledere merker seg hvem som tar ansvar, følger opp avtaler og leverer til
riktig tid. Vis at du er til å stole på. Si ifra i god tid og på en skikkelig måte
hvis du har tatt på deg noe du ikke klarer å gjennomføre i tide. Da finner
man ofte en god løsning likevel.
Vær ydmyk
Selv om du har lært mye etter mange år på
skolebenken, er det fortsatt veldig mye du ikke
kan. Sug til deg kunnskap om arbeidsoppgaver,
kunder, virksomheten etc.
Vær tålmodig
Det tar tid å komme skikkelig inn i arbeidsoppgavene og organisasjon.
Ikke bli frustrert hvis du føler at det blir veldig mye å settes seg inn i på
kort tid. Slik er det å være ny i en jobb.
Ha realistiske forventninger
Kanskje har du høyere forventninger til deg selv
enn du foreløpig har kompetanse til å innfri.
Kanskje har arbeidsgiver oversolgt jobben.
20
Er dette jobben for deg?
Lurer du på om du har valgt feil jobb eller arbeidsgiver? Føler du
mistrivsel, lav motivasjon eller at du mislykkes i jobben? Snakk med en
erfaren venn, en kollega du stoler på eller en profesjonell veileder før du
bestemmer deg for hva du skal gjøre.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 20
29.08.13 12:26
Making
F35
Copyright: Lockheed Martin
Making things fly
GKN Aerospace Norway AS (tidligere Volvo Aero Norge) produserer komplekse
komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdens ledende flymotorprodusenter,
og vi deltar i flere av markedets største sivile og militære flymotorprogrammer.
GKN Aerospace Norway AS en foregangsbedrift når det gjelder å utvikle avansert
produksjon og produksjonsprosesser med automatisert og høyteknologisk
produksjonsutstyr. Bedriften ligger innenfor Kongsberg Teknologipark og har 480
ansatte.
GKN-konsernet har 50 000 ansatte i mer enn 35 land, og som en del av Engine Systems
spiller GKN Aerospace Norway AS en sentral rolle i konsernets aerospace divisjon.
GKN Aerospace Norway AS, P.O. Box 1004, NO-3601 Kongsberg
Tel: +47 32 72 84 00, Fax: +47 32 28 95 20
Email: gan.office@gknaerospace.com, Web: www.gkn.com/aerospace/enginesystems
Making-Things-Fly
2.indd 21
1
0213 kaleidoskopet.indb
27.08.13
29.08.13 13:58
12:26
| Karriere |
ByGG NETTvERK, våG å BlI
KjENT MED MENNESKER
SOM Du SER uT TIl å HA lITE
TIl fEllES MED, OG IKKE
GlEM å SETTE Av TID TIl ET
PRAKTIKANTOPPHOlD EllER
ET ENGASjEMENT På fRITIDEN.
HER ER KARRIERERåDENE
fRA NORGES BESTE
TAlENTuTvIKlERE.
Av Georg Mathisen
– Unge er veldig opptatt av å bygge CV. Men det
er viktig ikke å glemme å bygge nettverk, råder
Steinar ter Jung. Han leder Advokatfirmaet Selmer; kåret til landets beste til å rekruttere og
utvikle talenter.
HR-direktør Anne Helene Osberg råder studenter til å prøve å skaffe seg praktikantopphold og
internships.
– Det hjelper deg å få noen knagger å henge
faget på. Du ser i praksis hvordan faget fungerer,
og får trening i å benytte det. Dessuten gir det en
pekepinn på hva du kan bruke utdannelsen til,
og gjør det enklere å ta de valgene du må gjøre
etterhvert, sier hun.
Få legger ned like store ressurser som
advokatfirmaene i å rekruttere og videreutdanne
nåværende og fremtidige ansatte. Selmer fikk
Advokatforeningens talentpris i år. Derfor er
Steinar ter Jung og Osberg verdt å lytte til når de
gir råd om karriere.
Bygg nettverk
Steinar ter Jung oppfordrer til å tenke på nettverk.
– Du får mye igjen for et litt aktivt sosialt liv ved
siden av studiene, sier han, og snakker om forskning som viser at den som har minst to gode
nettverk, kommer til å klare seg gjennom livet.
Nettverk fra studiene, gjennom familien og gjennom felles interesser er de mest nærliggende
eksemplene. Mange har nettverk, men er ikke
bevisst på det.
Men enda mer har du å hente på å tenke nytt. Få
kontakt med noen som studerer helt andre fag,
som har andre interesser. De fleste har altfor lett
for å oppsøke andre som er lik seg selv. Det er
trygt og godt, men du blir ikke særlig utfordret.
22
ByGG MER NETTvERK OG
mindre CV!
– Hvis du studerer der du vokste opp, og bor i samme område etterpå, kan
du få et snevert nettverk. Du skal ikke bruke tid på alle du møter på din
vei, heller, men tenk på hvem du kan komme til å ha glede av, sier ter Jung.
– Og husk at det ikke er sånn at man bygger nettverk for å utnytte andre.
Tenk på at du selv kan utvikle deg og være bidragsyter i et nettverk, sier
Osberg.
Arbeid internasjonalt
I eget firma rekrutterer de jurister, men også økonomer. Steinar ter Jung er
selv siviløkonom.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 22
29.08.13 12:26
| Karriere |
Deltakelse i
studenpolitikk, tillitsverv
i frivillige organisasjoner,
relevant jobberfaring
og andre aktiviteter
ved siden av studiene
er erfaringer som
arbeidsgivere vektlegger.
(Ill.foto: Colourbox)
minst i dag, som de aller fleste med høy utdannelse må regne med å forholde seg til internasjonale kolleger eller forbindelser.
Arbeid
Advokatfirmaene har lenge hatt et bredt spekter
av forskjellige løsninger for praksis og oppgavehjelp for studentene. Men nå finnes slike tilbud i
de fleste bransjer.
– Også offentlige arbeidsgivere har begynt å lage
ordninger som gjør at studenter får prøvd seg.
Ett av de viktigste rådene vi kan gi studenter, er å
være aktive og oppsøke denne typen erfaring.
Det er en eneste lang søknad om mulig jobb. For
dem som leverer godt, er det et veldig godt
grunnlag for en senere ansettelse, sier Anne
Helene Osberg.
De to bruker Alarga som eksempel. Selmer har
inne en stipendiat fra organisasjonen som
bakker opp studenter med multikulturell
bakgrunn. De mange søkerne der har som regel
bred bakgrunn fra både arbeid, fritidssysler og
verv.
– I gamle dager hadde vi en sommerjobb, og det
var det. Nå ser du ofte at søkere har arbeidet én
til to ettermiddager i uken i en eller annen relevant setting. For oss betyr det at de viser initiativ
HR-direktør Anne Helene Osberg og daglig leder Steinar
ter Jung i Advokatfirmaet Selmer mener at det er viktig
å samle seg erfaringer og nettverk også utenfor sitt eget
studentmiljø.
– Da jeg studerte ved NHH, hadde vi et tilbud
om å søke oss ut og arbeide internasjonalt i
sommerferien. Jeg var selv i Frankrike, forteller
han.
Nå finnes det jo langt flere slike tilbud, og større
muligheter til å arbeide og studere i andre land.
De to Selmer-direktørene oppfordrer alle til å
lære seg språk og prøve en periode utenlands.
Om det så bare er et utvekslingssemester eller en
sommerjobb, så gir det nyttig erfaring. Ikke
»
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 23
23
29.08.13 12:26
| Karriere |
og har energi. Det kan gjøre en forskjell for om
du blir innkalt til samtale og får den muligheten til å vise deg frem, konstaterer Steinar ter
Jung.
– Dessuten er arbeidskapasiteten de viser ved å
kombinere studier og arbeid, en indikator på
noe vi er ute etter, understreker Anne Helene
Osberg.
Tillitsverv og annet engasjement i organisasjoner og fritidsaktiviteter er også områder der det
er mulig å skille seg positivt ut. Det å vise hva
du brenner for og engasjerer deg i, gir potensielle arbeidsgivere et bredere perspektiv på
hvem du er og hva du er opptatt av.
Lederemner
Har så ikke arbeidsgiverne rom for heltidsstudenter lenger? Jo, understreker Osberg:
– Det er de faglige kvalitetene som må danne
basisen for vurderingene. Men det er alltid en
fordel å være engasjert. Det kan ikke oppveie
elendige resultater på jussen, men det teller, sier
hun, og peker på at også en jobb med noe helt
annet enn faget man studerer, vil telle positivt.
– Hvis du har helt godkjente karakterer og noe ved
siden av, er det det beste, sier ter Jung.
For advokatfirmaenes del er de også konstant på
jakt etter fremtidige ledere. I Selmer er storparten
av dagens partnere rekruttert internt. Mange av
dem begynte der rett fra studiene, har ofte vært
innom et annet firma for å få litt bredere erfaring,
og så kommet tilbake. Også for den som har lederambisjoner, er engasjement ved siden av studiene,
viktig.
– Det er tre ting som er kritiske for oss, sier Steinar
ter Jung:
– At vi rekrutterer de riktige personene som har
den kompetansen vi trenger; at vi er attraktive for
de kundegruppene vi ønsker – og at vi har god
læring gjennom de oppdragene vi utfører.
Selv om rekrutteringen er viktig, brukes det
nemlig enda større ressurser på å utvikle de
medarbeiderne som allerede er i firmaet. Det
produktet Selmer selger, er først og fremst
menneskene, og kompetanseutvikling er også
produktutvikling.
Kultur
En arbeidsgiver som skal sikre seg dyktige
nyutdannede i dag, må være bevisst på
firmakulturen:
– Vi er veldig opptatt av at vi skal møte
24
Jobb eller studier i utlandet gir deg både språkkunnskaper og kunnskap om andre
kulturer. Det er en fordel når du senere skal forholde deg til kolleger eller kunder fra
andre land.
Daglig leder
Steinar ter
Jung mottar
talentprisen
2013 på vegne av
advokatfirmaet
Selmer.
hverandre likeverdig, sier Osberg. Det betyr at lederne og de erfarne
medarbeiderne lytter til de nyansatte. Men respekten må gå begge veier:
– Du må være litt ydmyk, og ikke bare spørre «Hva kan dere gjøre for
meg?», men også «Hva kan jeg bidra med for å gjøre det best mulig for
bedriften?». Vi ser at endel lener seg tilbake og bare spør hva som er «deres
tilbud til meg», uten å møte oss med den gjensidige respekten, sier ter
Jung.
Teknisk kompetanse er et eksempel. Dagens studenter har med seg
kunnskap om teknologi og erfaring fra multitasking som andre
generasjoner ikke har. Den kompetansen vil Selmer tilpasse seg. Men
samtidig må multitaskerne tilpasse seg firmaets behov.
– Generasjonsforskjellene er mye mindre enn tidligere. Det gjør at unge er
vant til å stille spørsmål og utfordre eldre. Det er bra, men de må samtidig
akseptere at vi med grått hår også har snappet opp noe på vår vei, understreker Steinar ter Jung.
For ham som leder er det viktig å få frem den ungdommelige kreativiteten
og skapertrangen, og kombinere den på en god måte med det som firmaet
ellers har av kompetanse.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 24
29.08.13 12:27
79
24
%
Statistisk sentralbyrå
– en institusjon som teller
Er du
Vil du jobbe i
• Analytisk
• Samfunnsengasjert
• Enanerkjentogsamfunnsnyttigorganisasjon
• Etuformeltmiljømedhøytfaglignivå
31
Vil du
•Bearbeidetallmaterialeoganalysereviktige
samfunnsforhold
•Belysetemaersompregersamfunnsdebatten
•Fremskaffefaktaunderlagforoffentlig
debattogpolitiskebeslutninger
Vil du ha
• Ensolidstartpåkarrieren
• Godeutviklingsmuligheter
• Fagligeutfordringer
• Muligheterforarbeids-og
forskningsoppholdiutlandet
Har du en bachelor- eller
mastergrad, søker nye
utfordringer og kan tenke
deg å jobbe hos oss, finner
du mer informasjon på
www.ssb.no
Bli medlem!
Dine interesser
er vårt ansvar
Se etter Econa på ditt studiested
Interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for masterutdannede økonomer
0213 kaleidoskopet.indb 25
www.econa.no
29.08.13 12:27
TOPPlEDERNES BESTE RåD:
Velg det du brenner for!
petter stordalen
Gründer og eier av Home invest og Nordic Choice Hotels
utdanning:
Norsk Kjøpmannsinstitutt
varehandelens høyskole
Norges Markedsføringshøyskole
– Din første jobbtittel
spiller ingen rolle
Beste minne fra studietiden?
– Det må være første gangen jeg gikk gjennom inngangen til skolen og
tenkte at dette var starten på et nytt kapittel i livet. Jeg så for meg alt jeg
kunne gjøre, alle de nye menneskene jeg skulle møte og alle historiene som
skulle skapes. Det var ganske stort for en Porsgrunnsgutt å komme til Oslo
og Markedshøyskolen.
Planla du din karriere godt, eller var det noen tilfeldigheter som ga deg
nye muligheter underveis?
– Jeg har aldri planlagt karrieren i detaljer, men jeg har alltid visst at jeg ville
jobbe med mennesker. Det har vært én porsjon flaks og en god porsjon
hardt arbeid. Det har vært tilfeldige møter som har hjulpet meg på veien,
men det er ingen tilfeldighet at jeg har våget å ta sjanser og ikke minst, lyttet
til menneskene rundt meg.
Verv i studietiden?
– Jeg var formann i studentersamfunnet ved NMH. Da fikk jeg også anledning
til å sitte i skolens styre. Det var litt sånn første møte med voksenverden.
Gjennom mine verv fikk jeg ledelseserfaring, god innsikt i økonomistyring og
jeg fikk innsikt og erfaring innen organisasjoners dynamikk og prosesser. For
meg har mine verv vært en viktig del av utdannelsen.
Hva vet du i dag, som du gjerne skulle visst da du studerte?
– Å være student er ikke nødvendigvis det samme som å være studerende. Å
være studerende er så mye mer enn bøker og eksamen. Det betyr blant
annet å gjøre feil og lære av dem. Så hvis noen hadde gitt meg en DeLorean
26
(bilmodell) og sagt ”back to the future”, så hadde
jeg sagt, takk, men nei takk. Jeg vil ikke være en
eneste feil foruten.
Beste karriereråd?
– Husk at arbeidslivet ikke er et 100 meters løp.
Hva din første jobbtittel er spiller ingen rolle. Må
du servere kaffe, så kommer dagen når du minnes tiden, arbeidsoppgavene og ler av det. Vær
tålmodig, ikke mist lysten og viljen, så vil du til
slutt komme smilende i mål og mange erfaringer
rikere.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 26
29.08.13 12:27
KAlEIDOSKOPET HAR SNAKKET MED SEKS PROfIlERTE
lEDERE I NORGE OG fåTT DERES KARRIERERåD!
Tekst: Karine H. Henriksen
karine@askmedia.no
Åsne Havnelid
Generalsekretær i Norges Røde Kors
utdanning:
Diplomøkonom fra Handelsakademiet (nå en del av BI)
– Følg magefølelsen!
Beste minne fra studietiden?
– Jeg likte friheten jeg fikk og ansvaret for egen læring. Så var jeg med i en
fantastisk kollokviegruppe. Vi jobbet godt sammen i mange fag, samtidig
som vi hadde mye moro.
Planla du din karriere godt, eller var det noen tilfeldigheter som ga deg
nye muligheter underveis?
– Min jobberfaring og CV er absolutt ikke planlagt. Jeg har valgt å jobbe med
det som engasjerer meg og det jeg brenner for. Det har gitt meg utrolige
muligheter. Jeg skulle i utgangspunktet bli lege, men tilfeldigheter gjorde at
jeg endte med økonomi og ledelse. Etter økonomiutdanningen gjorde jeg,
som økonom, noen utradisjonelle valg. Jeg jobbet som trener og lærer i økonomiske fag på Norges Toppidrettsgymnas i 11 år, før jeg var rektor i syv år.
Deretter var jeg assisterende toppidrettssjef på Olympiatoppen og
Toppidrettssenteret i ni år, og jobbet parallelt med lederutvikling.
Etter mange år i idretten, ønsket jeg å prøve meg i næringslivet og ble visepresident for cabin operations i SAS, og var med da Braathens og SAS slo seg
sammen. Jeg hadde divisjonsansvar for 1800 medarbeidere. Så fikk jeg
muligheten til å bli administrerende direktør for Ski-VM i Oslo2011. Kombinasjonen av utdanning og årene innen idrett og næringsliv, var nok årsaken
til at jeg fikk jobben. Nå er jeg generalsekretær i Norges Røde Kors. Dette var
et klart verdivalg for meg. Jeg er privilegert som får jobbe i en meningsfull og
flott organisasjon med så mange engasjerte mennesker.
Verv i studietiden?
– Både i studietiden og senere har jeg vært frivillig, spesielt innen idretten.
Det har gitt meg mye; både kompetanse, nettverk, samhold og glede. Mine
frivillige verv har definitivt hatt betydning for min karriere.
Hva vet du i dag, som du gjerne skulle visst da du studerte?
– Jeg ville satt enda mer pris på studietiden. Ja, det kan være hektisk og slit-
somt å studere, men du er din egen herre og må
ikke være ansvarlig for andre enn deg selv. Det
tror jeg først går opp for mange etter at de er ferdige å studere.
Beste karriereråd?
– Følg magefølelsen din, velg noe du tror blir
moro og kan trives med. Du skal tilbringe mange
av døgnets timer på jobb, derfor er det viktig at du
peiler deg inn på noe du har lyst til, og ikke bare
tar valg ut fra andres råd og tradisjoner. Å våge å
velge utradisjonelt kan også gi engasjement og
drivkraft. Jeg har vært utrolig privilegert som har
fått så mange spennende muligheter. Jobbene
mine har tatt stor plass i livet mitt, og har ofte
også vært hobby og «lidenskap». Dessuten, når
du trives, presterer du bedre og leverer resultater
- selv om du ikke kan forvente at alt i jobben din
er like gøy. Et annet viktig råd er å «velge» en sjef
som gir deg muligheter og som ønsker å utvikle
deg og ditt potensiale.
»
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 27
27
29.08.13 12:27
andré oktay dahl
Stortingsrepresentant for Høyre
utdanning:
jurist ved universitetet i Oslo
forsvarets høyskoles sjefskurs
– Jeg tror det
finnes mange
«rette» hyller
Beste minne fra studietiden?
– Jeg følte egentlig at jeg ikke hadde noe særlig studietid fordi
jeg holdt på med politikk. Den sosiale delen fikk jeg via Unge
høyre. Men beste minne var da jeg flyttet hjemmefra, det var et
høydepunkt. Jeg tenkte at det var stort å få et eget kontor på
andre siden av gaten i Høyres hus da jeg representerte Unge
Høyre samtidig som jeg skulle studere jus ved UIO. Et eget kontor ville gi meg god tid uten forstyrrelser trodde jeg da. Men det
ble svært lite lesing om panterett på dette kontoret og veldig
mye politikk fant jeg ut etter hvert.
– Siden jeg har drevet med politikken siden 1991, er det den
reelle utdanningen jeg har. Jeg har fått leder-, og kommunikasjonsutdanning, jeg har lært om personalpolitikk, foredrag,
skrive taler, og satt meg inn i mange ulike samfunnsmessige
problemstillinger.
Planla du din karriere godt, eller var det noen tilfeldigheter
som ga deg nye muligheter underveis?
– Som liten hadde jeg veldig stor interesse for politikk. Jeg
hadde nok fremtidsplaner og ambisjoner som kanskje ikke alle
andre hadde. Jeg vurderte lenge om jeg skulle gå videre innen
musikk siden jeg spilte klarinett fra jeg var syv til jeg var tjuetre
år. Jeg likte å stå på scenen og frem til jeg var 21 skulle jeg bli
musiker. På et tidspunkt måtte jeg bestemme meg for jus,
politikk, musikk eller idrett. Jeg tenkte at det var risikofylt å gå
for musikken. Dermed begynte jeg på jus fordi det var mer
sikkert, selv om det ikke var like gøy. I ettertid var det nok et
fornuftig valg. Mange av de som studerte musikk har måttet ta
nye utdanninger fordi det viste seg å ikke bli like lønnsomt.
Verv i studietiden?
– I studietiden satt jeg i kommunestyret og på fylkestinget. Jeg
var også meddommer og hadde mange andre verv som følger
når du først driver med politikk. Jeg var 19 år da jeg kom inn i
28
kommunestyre og 23 år da jeg kom innpå fylkestinget. Da
jeg var 26 år fikk jeg en plass på Stortinget. Tidligere verv er
nok årsaken til at jeg har kommet dit jeg har kommet.
Hva vet du i dag, som du gjerne skulle visst da du
studerte?
– Det jeg vet i dag handler om å bli eldre, om å lære seg å
senke skuldrene litt. Du må ikke nå alt på normert tid. Du
blir ikke ferdigutdannet selv om du er ferdig utdannet. Etter
hvert skjønner du også at du faktisk kan mindre og mindre,
og det gjør at du blir mer åpen og lyttende. Det å få en
ydmykhet i forhold til hva man faktisk kan, og samtidig ha
respekt for andres kunnskap, det er en del av en modningsprosess
Beste karriereråd?
– At du aldri blir ferdig med å studere og utvikle deg. Selv
om du har tatt en utdanning og du kanskje ikke føler deg på
rett sted, så må du finne ut om det er noe av det du nå kan,
som kan brukes til noe helt nytt ved å supplere med en
annen type kompetanse som trigger deg mer. Det snakkes
mye om at du må finne rett hylle i livet. Det er omtrent som
å finne den rette partneren i livet. Jeg tror det finnes mange
rette hyller.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 28
29.08.13 12:27
abid raja
Diplomat i India og venstrepolitiker.
utdanning:
utdannet Cand. jur og har
mellomfag kriminologi og MSc fra
Oxford.
tom remlov
Administrerende direktør ved
den Norske Opera
utdanning:
litteraturvitenskap fra
universitetet i Oslo.
Teaterregi fra Drama Centre i
london.
– Jobbmulighetene
åpner seg etter hvert
– Vær nysgjerrig
på livet
Beste minne fra studietiden?
– Jeg har mange positive minner, men det å jobbe for å rekruttere flere minoriteter til høyere utdanning er et sterkt minne.
Ikke minst det å være med i studentparlamentet og være leder
for fadderordningen.
Beste minne fra studietiden?
- Mitt beste minne fra studietiden var da jeg virkelig
innså forskjellen mellom Shakespeare og alle de andre.
At det faktisk finnes noen som må kalles et geni, og som
målbærer slik en uendelig sympati for hele menneskeslekten.
Planla du din karriere godt, eller var det noen tilfeldigheter
som ga deg nye muligheter underveis?
– Jeg er god til å planlegge. Kursen var satt, men veien er humpete. Det blir mange omveier og veien blir litt til etterhvert også.
Verv i studietiden?
– Jeg var veldig aktiv, både på universitetet og utenfor. Innenfor
både på studentparlamentet, med fadderordningen, med å
undervise i studieteknikk til ferske studenter og for eksempel i
Pakistansk studentforening. Utenfor, men samtidig i studietiden, var jeg talsmann i en moske, satt i flere regjeringsnedsatte
utvalg som blant annet Kriminalitetsforebyggende råd. Det har
nok telt positivt i starten at jeg var aktiv i studietiden. Etterhvert
betyr arbeidserfaringen mer.
Hva vet du i dag, som du gjerne skulle visst da du studerte?
– At studietiden er en veldig morsom tid som en skal gjøre maksimalt ut av. Det er selvfølgelig gøy etterpå også - men ansvarligheten øker med alderen, og en får mindre tid til lek og morro.
Nyt derfor studietiden. «Work hard play hard», denne gjengangsfrasen fra Oxford er god pekepinn på hvordan man skal få
den beste studietiden!
Beste karriereråd?
– Som politiker vil jeg si at vi trenger flere gode lærere og flere
ingeniører. Velg de to utdanningene om de er på din liste. Ellers
gå etter hva du virkelig brenner for, jobbmulighetene åpner seg
etterhvert. Lykke til!
Planla du din karriere godt, eller var det noen tilfeldigheter som ga deg nye muligheter underveis?
- I utgangspunktet hadde jeg planlagt godt, ja, virkelig
meget møysommelig. Men midtveis i registudiene overtok tilfeldighetene, og jeg er stolt av at jeg lot dem få
styre såpass som de fikk. Det skapte en krevende men
særs givende, og helt avgjørende, sammenheng mellom
studier og praksis.
Verv i studietiden?
- Jeg var aktiv i elevorganisasjoner som Norges Gymnasiastsamband, redaktør i skoleavisa, sjef for skoleteatret,
og endte med å starte egen skole (Forsøksgymnaset).
Hva vet du i dag, som du gjerne skulle visst da du
studerte?
- Jeg tror heller jeg skal si meg glad for alt jeg ikke visste
- det gjorde meg helt sikkert modigere enn jeg ellers ville
vært!
Beste karriereråd?
- Følg nesa så langt du rår - rett fram er ikke alltid
sikreste vei til målet. Det er de nysgjerrige som skal arve
jorden. Og en god måte å dyrke nysgjerrigheten på er å
sørge for å beherske en annen kultur like godt som din
egen.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 29
29
29.08.13 12:27
AndersØwreJohnsen
Administrerende direktør i Adecco
utdanning:
NHH
Trondheim økonomiske Høyskole
– Få arbeidserfaring og gi
jernet!
Beste minne fra studietiden?
– Å møte så mange mennesker som man har
mye til felles med. Da jeg studerte på NHH
bodde jeg i studentleilighet på Hatleberg, en
nitrist blokk. Vi som bodde på samme gang der
fikk et veldig bra forhold til hverandre og hadde
mye gøy sammen. Jeg ble pappa da jeg var 21 år
gammel, midt under studiene, og vi gikk fra
hverandre da datteren min bare var ett år.
Annenhver uke bodde hun hos meg, og hun er
nok en av svært få ettåringer som har bodd på
Hatleberg. Det husker jeg som en veldig fin,
morsom og krevende tid.
Planla du din karriere godt, eller var det noen
tilfeldigheter som ga deg nye muligheter
underveis?
– Jeg valgte bevisst å gå til KPMG og jobbe som
revisor fordi jeg var sikker på at det ville være
lærerikt, og en super måte å lære å kjenne ulike
bedrifter. Så det var planlagt. At jeg havnet der
jeg er nå, hadde en mer tilfeldig start. Jeg ble
sendt ut til Adecco, som da var et selskap med 80
millioner i omsetning og med rimelig kaos i økonomien. Etter å ha jobbet med å rydde opp en
stund, ble jeg tilbudt stilling som økonomiansvarlig i 1998. Jeg så det å få på plass rapporter
og systemer som en spennende utfordring, og
takket ja. Det har jeg jo ikke angret på.
Hadde du noen verv i studietiden?
– På Trondheim Økonomiske Høyskole var jeg
leder for Vinterkonferansen, og da jeg studerte i
Bergen var jeg med å arrangere NHH-symposiet.
Jeg har også alltid jobbet ved siden av studiene,
alt fra byggevarehus til bankfunksjonær. Ellers
30
drev jeg også en del med sport, og var da også far til en liten jente. Jeg vet
ikke om å ha verv på CV’en gjorde så stor forskjell da jeg søkte jobb, men
den ledererfaringen jeg fikk var absolutt verdifull og har vært helt sentral
for å komme videre i arbeidslivet.
Hva vet du i dag, som du gjerne skulle visst da du studerte?
– Det er fristende å si “at karakterene ikke betyr noe”, men jeg vil snu tvert
om på det – og si at begge deler er rett – de betyr noe, men kanskje på en
annen måte enn det du tenkte da du studerte. Når man studerer river man
seg ofte i håret over innfløkte teorier som man innimellom umulig kan se
vil få noen yrkesaktiv relevans. Og som arbeidsgiver så er vi sjeldent veldig
interessert i om vedkommende er ekstraordinært god i de spesifikke
fagene vedkommende har tatt. Det er ikke nøyaktig den teoretiske kunnskapen vi er ute etter. På den annen side er vi alltid på jakt etter personer
som evner å lære raskt. For det er først når du begynner å jobbe at den virkelig relevante læringen tiltrer, og derfor står karakterene sentralt. De formidler et bilde av hvor raskt og godt du evner å tilegne deg ny kunnskap.
Beste karriereråd?
– Få arbeidserfaring og gi jernet! All arbeidsinnsats er verdifull, jeg har hatt
alle slags jobber, og ville ikke vært noen av mine foruten. Og gjør så god
jobb som mulig uansett hva det er. Jeg fikk min jobb fordi jeg var på riktig
sted da jeg jobbet for KPMG, og gjorde en god innsats. Den viktigste jobbsøknaden du gjør er å gjøre en god innsats der du er. Da blir du kjent med
folk, og da åpner det seg fort dører.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 30
29.08.13 12:27
Ett konsErn
– mangE
mulighEtEr
I NorgesGruppen finnes det mange muligheter innen en rekke ulike
arbeidsområder. Vi søker jevnlig etter nye medarbeidere innen blant annet
butikkvirksomhet, IT, logistikk, finans, innkjøp, markedsføring, økonomi
og regnskap. Ønsker du å jobbe i Norges største dagligvarekonsern, i en
spennende bransje i vekst? For ledige stillinger se
norgesgruppen.no/muligheter/ledige-stillinger/
MATGLEDE!
ann-kaleidoskopet_2012_200x260.indd 1
0213 kaleidoskopet.indb 31
14.12.12 15:44
29.08.13 12:27
| traiNee |
DISTRIKTS-NORGE P
EKSTRA lEDERTRENING, PERSONlIGHETSuTvIKlING, NETTvERK – EllER
TRAINEEOPPHOlD I flERE BEDRIfTER På REKKE OG RAD. DE REGIONAlE
TRAINEEORDNINGENE PRøvER å TIlBy DET lIllE EKSTRA fOR å lOKKE
NyuTDANNEDE TIl AKKuRAT SIN REGION.
Av Georg Mathisen
32
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 32
29.08.13 12:27
E På trainee-jakt
De har traineejobb med litt ekstra – fra venstre Espen Skarsbø
Olsen (Helgelandskraft), Maren Seljenes Bøe (Alcoa), Marthe Lene
Hestnes (Helgeland Sparebank), Kim-André Lauritzen (Alcoa),
Marlene Jordbru (Kunnskapsparken Helgeland), Adrianne
Mathea Løkås (Celsa Nordic), Thomas Edvardsen (YiT, Mo i
Rana), Vegard Nerdal (Kunnskapsparken Helgeland) og KnutAril Knudsen (BIS Production Partner).
Lederopplæring, personlighetsutvikling, fagsamlinger, studieturer,
mentorer og nettverk. Så godt som hver eneste region i Norge har sine
egne traineeordninger. Kampen om talentene er hard. Regionene lokker
med en bredde og et nettverk som de mener at ett enkelt konsern
vanskelig kan tilby alene.
Ny landsdel
Maren Seljenes Bøe er et eksempel på at det
virker. For et par år siden hadde hun aldri vært
nord for Skogn. Nå har hun slått rot på Mosjøen
i Nordland, med jobb, rekkehus og samboer.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 33
»
33
29.08.13 12:27
| traiNee |
TRAinee SALTen
Samarbeid mellom 21
bedrifter i Bodø og Saltenregionen. 22 måneder,
fordelt på to ulike bedrifter.
fire traineer i 2012-14.
KAndidAT HeLgeLAnd
Traineestillinger i Mo i Rana,
Mosjøen, Sandnessjøen
og lovund. Ett år i samme
bedrift. Ni traineer i sju
bedrifter i 2012-13.
Hun gikk motsatt vei av de fleste i de regionale trainee-programmene: Maren Seljenes
Bøe valgte Mosjøen for å komme til et litt større sted enn alternativene.
– Det var en venninne som kom i kontakt med
opplæringsansvarlig her på en messestand, og
da tipset hun meg, forteller 25-åringen. Hun er i
ferd med å avslutte trainee-perioden og gå over i
fast jobb som prosessingeniør på Alcoa.
– Jeg er sivilingeniør i industriell kjemi. De fleste
aluminiumsverkene i Norge ligger på relativt
små plasser. Det fristet mer å søke på et verk
som ligger på et litt større sted, sier hun.
Holder folk i nord
Det er gjennom traineeprogrammet Kandidat
Helgeland at Maren Seljenes Bøe er kommet til
Mosjøen. Torbjørn Aag i Kunnskapsparken
Helgeland koordinerer programmet.
– Vi har sett at unge som er ute og studerer, i veldig stor grad forsvinner til andre regioner. For å
bidra til bolyst og vise frem karrieremulighetene
i regionen vår, har det vært viktig å etablere en
traineeordning, sier han.
I Kandidat Helgeland startet det fjerde kullet
med traineer nå i august. Av de 21 som har vært
gjennom programmet tidligere, har 19 etablert
seg med jobb i regionen etterpå.
– Dette er en produksjonsintensiv traineeordning der traineene blir satt i arbeid ganske fort,
og de skal raskt være en viktig person for bedriften, sier Aag.
34
Kompetanseprogram
Ett av lokkemidlene er et eget kompetanseprogram, felles for alle traineene.
– Spesielt de som ikke kjenner oss, blir
trygge på å delta i et traineeprogram når
de ser at de får fadder og mentor i
bedriften, et kompetanseprogram med
andre unge og et nettverk med de andre
traineene, mener Torbjørn Aag.
Som en del av programmet får
traineene lederkurs og styrekurs.
– Vi ønsker at de skal få et innblikk i
hvordan næringslivet fungerer, samtidig
som vi ønsker å posisjonere dem for å ta
slike verv hvis anledningen skulle by seg
Torbjørn Aag
om noen år, sier han.
På Helgeland ønsker arbeidsgiverne at traineene skal være i samme
bedrift gjennom hele traineeperioden, med tanke på at de fleste vil få
muligheten til å bli fast ansatt etterpå. Litt lenger nord, i Trainee Salten, er
løsningen en annen. Tidligere har traineene vært innom tre bedrifter i
løpet av perioden; de nye som begynte i høst, får opphold i to bedrifter.
– Det blir som et 22 måneder langt jobbintervju, mener Trine Ekhorn. Hun
har vært trainee ved Universitetet i Nordland og Kunnskapsparken Bodø.
Men lokkemidlene ligner på naboene på Helgeland. Den samme studieturen til Brussel, den samme etableringen av nettverk og kompetansebyggingen i fellesskap – og i tillegg et personlig utviklingsprogram.
– Vi har ti samlinger i løpet av traineeperioden, sammen for to årskull. I
tillegg får vi bedriftspresentasjoner med de bedriftene som de andre
traineene er i. Vi får et veldig tett og sterkt nettverk, konstaterer Ekhorn.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 34
29.08.13 12:27
| traiNee |
HVORfOR TRaINEE?
Maren Seljenes Bøe: Hvis du er litt usikker
på hva du vil, er en traineeordning et veldig
smart valg. Som trainee har man ikke en
fast stillingsbeskrivelse, og uansett hvilken
ordning man havner i, vil man ha litt større
påvirkning på hva man får være med på enn
om man er fast ansatt. Det er gunstig å
se mangfoldet i en bedrift, og ikke bare én
spesifikk arbeidsoppgave eller stilling.
Torbjørn Aag: Har du tre eller fem år i
utdannelse bak deg, kjenner du kanskje ikke
til alle jobb- og karrieremulighetene. En slik
ordning er viktig for å synliggjøre hva slags
karrieremuligheter som finnes. Det er en fin
overgang fra studiehverdagen til å komme inn
i en bedrift i næringslivet, samtidig som du
også er sikret å få et nettverk med andre unge.
Traineene får mye ansvar fort,
konstaterer Adrianne Mathea Løkås.
– Vi får et veldig tett nettverk, sier Trine
Ekhorn.
Får kontakt
Adrianne Mathea Løkås ser på muligheten til å få kontakt med bedrifter
som ikke er blant de største, gjerne i eget nærmiljø, som en stor fordel ved
de regionale traineeordningene. Hun er trainee på Celsa Nordic i hjembyen Mo i Rana.
– Jeg har veldig sterk tilknytning til hjemplassen min, og har hele tiden
prøvd å holde øynene åpne for forskjellige alternativer her hjemme. Men
det er veldig vanskelig som nyutdannet å få kontakt med de mindre
bedriftene, fastslår Løkås.
Hun er skuffet over de lokale bedriftene på Mo, som hun mener er lite
rundt på skolene for å fortelle om seg selv og prøve å rekruttere folk.
– Bedriftene i andre deler av landet har vært mye flinkere, sier hun.
Det var på et foredrag med Kunnskapsparken Helgeland at hun spurte om
hjelp til å finne en bedrift som hun kunne samarbeide med frem mot
bachelorgraden.
– Så snakket de om traineeprogrammet sitt. Jeg syntes det virket veldig
spennende etter at jeg hadde vært borte i mange år, og de fleste som jeg
kjenner, hadde flyttet ut. Dermed kunne jeg også bli en del av et fellesskap
med andre som er i samme situasjon, sier Løkås.
Nå trives hun godt.
– Jeg har ikke kjedelige dager i det hele tatt, og jeg synes jeg begynner å få
ganske mye ansvar. Det er mye å følge med på, og mange å forholde seg til,
konstaterer hun.
På ingeniørjakt
Traineeprogrammene er på jakt etter all slags kompetanse. Men midt
blant økonomer og jurister slår både Torbjørn Aag og kollega Pål Viggo
Mortensen i Trainee Salten fast at det spesielt er kamp om ingeniørene.
– Her har vi bedrifter fra de store til dem med 10 til 20 ansatte. Men vi
HVa ER fORDElEN VED ET REGIONalT
TRaINEE-PROGRaM?
Maren Seljenes Bøe: Et regionalt program
gjør at det føles trygt å reise til en plass som
ikke er så stor. På mindre steder er det alltid
noen som spør deg hvordan det går – du
forsvinner ikke i mengden. Når du reiser til
et mindre sted, opplever du også å få større
ansvar. Det er endel mindre plasser som sliter
med å tiltrekke seg kompetanse, og derfor vil
du oppleve at du vil få mer ansvar enn om du
hadde søkt deg mot en større by.
Adrianne Mathea Løkås: vi kurses i ledelse
og forståelse av andre ting enn det vi arbeider
med til daglig. Det er ikke slik andre steder at
det første du får, er et lederkurs. for meg har
det hjulpet godt. jeg har ikke personalansvar,
men det er jo mange prosjekter som jeg leder.
Bare noe slikt som det å tenke på hvordan
du snakker med folk for å opplyse dem om
forandringer, er jeg glad jeg har fått mulighet
til å lære.
Trine ekhorn: Hvis du utnytter ordningen,
får du veldig mange kontakter. Og de fleste
traineene får prosjekter der de jobber tett opp
mot ledelsen i organisasjonen. Du er der for
kort tid til å gjøre «normale» driftsoppgaver.
Og når du er i flere bedrifter, er det kanskje i
den der du har det dårligst, at du lærer mest
om deg selv og hvordan du fungerer.
»
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 35
35
29.08.13 12:27
| traiNee |
ER REGIONalE TRaINEE-ORDNINGER
MEsT fOR «INNføDTE»?
Pål Viggo Mortensen: Noen har
tilknytning og familie her fra før. Men vi
har også traineer som kommer fra andre
deler av landet og fra andre land; for
eksempel kommer det flere ingeniører
fra det tekniske universitetet i luleå.
Har de prøvd seg her og sett at de trives,
er det mye større sjanse for at de blir her
enn om de aldri har prøvd.
Ikke helt som i Oslo – Pål Viggo Mortensen og Trine Ekhorn har Hurtigruten rett
utenfor kontoret i Kunnskapsparken Bodø.
fokuserer spesielt på å rekruttere ingeniører og økonomer. Der er det vanskelig å finne folk. Derfor er det ekstra viktig at vi syr sammen et godt tilbud som får de unge som utdanner seg her, til å bli, i stedet for å flytte til
Trondheim og Oslo, konstaterer Mortensen.
Selv i en by som Bodø, med eget universitet, kan det nemlig være vanskelig å få talentene til å bli.
– Mange av de store, nasjonale firmaene kommer tidlig til universitetet, og
napper de beste allerede et år før de er ferdige. Det er klart det er fristende
å bli tilbudt gode muligheter i Oslo, og mange velger å slå til, sier Trine
Ekhorn. Hun har mastergrad i logistikk og transport nettopp fra Universitetet i Nordland, og har hørt om det lokale traineeprogrammet gjennom
hele studietiden.
Løser problemer sammen
Selv har hun opplevd store forskjeller mellom offentlig og privat virksomhet, mellom universitet og kunnskapspark. Forskjeller i arbeidsform,
bedriftskultur og forventninger.
– Det er helt på slutten av perioden at du virkelig begynner å føle at du har
en verdi. Så er du i ny bedrift, og tilbake på det nivået der du ikke føler at
du kan noenting. De som har vært i tre bedrifter, sier at den tredje er kjempetung, og det er også en av grunnene til at vi har gått over til bare to. Men
det er én gang i livet du får sjansen til noe slikt. Du bør jo ikke bytte jobb
like ofte etterpå, sier Ekhorn.
Hun mener at det uansett er spennende å være tilknyttet bedriften uten å
være formelt ansatt:
– Dermed kan du tenke på nye ting og være mer direkte. Samtidig er det
viktig i vanskelige situasjoner at du har trainee-nettverket. Vi har hatt vanskelige problemstillinger i de bedriftene vi har vært, som vi har satt oss
ned og sett på sammen. Første gangen ble jeg overrasket over hvor bra det
kan bli når du får innspill fra andre som tenker helt anderledes. Skulle du
leid inn de åtte andre som konsulenter, ville det jo blitt svindyrt.
36
Adrianne Mathea Løkås: vi har en god
del sammen med oss som kommer fra
andre plasser i landet. Det er sunt å få
folk utenfra, også. jeg er veldig fan av
akkurat det.
HVORDaN VET jEG OM EN REGIONal
TRaINEEORDNING ER NOE fOR MEG?
Maren Seljenes Bøe: Man bør gjøre seg
kjent med forskjellige traineeordninger.
Det er ganske lett hvis man bare søker
på Google. finner du en ordning, så
tenk etter om du har en kullkamerat
fra plassen som du kan spørre. forhør
deg litt med dem som kjenner bedriften
og med noen som jobber der, og ta
kontakt med bedriften som du ønsker
å få innpass hos. Når du skal søke, så
er det veldig mange av de klassiske
jobbsøkingstipsene som gjelder: vis
interesse, vær høflig, ring, og skill deg
litt ut.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 36
29.08.13 12:27
•Traineeprogramformasterutdannede,nyttopptak1.mars2014
•Teknologer–fortrinnsvisinnenoffshoreindustrien
•Økonomer,statsvitere,medievitere,organisasjonoginnovasjon
•Plasseringi3ulikevirksomheterpåSørlandet
Søknadsfrist:
KARRIERE UTVIKLING NETTVERK LIVSGLEDE
Karriere i Sogn og Fjordane
Det er lurt å vere synleg! Registrer deg på www.framtidsfylket.no.
Då vert kompetansen din fanga opp av arbeidsgjevarar frå Sogn
og Fjordane som nyttar Framtidsfylket sine verktøy for rekruttering.
Få tips om stillingar som kan passe for deg.
NB!
FRAMTIDSFYLKET
KARRIEREMESSER
Rein Design
20. oktober
2013
FEBRUAR 2014
BERGEN OG
TRONDHEIM
Framtidsfylket Trainee
Ei regional traineeordning som gjev deg ein pangstart på
karriera. Fokus på fag, nettverk og personleg utvikling.
Søknadsfrist kvart år i mars – med oppstart i august.
Foto: Thomas Bickhardt/ Bickfoto
framtidsfylket.no
0213 kaleidoskopet.indb 37
29.08.13 12:31
| traiNee |
Traineetittelen
lOKKER STuDENTENE
fOR SIvIlINGENIøR jONATHAN
jøRSTAD (26) BlE TIDEN SOM
jOBBSøKER KORT OG vAlG Av
ARBEIDSGIvER ENKElT: ET TIlBuD
fRA ET KjENT TRAINEEPROGRAM
TAKKER STuDENTENE SjElDEN
NEI TIl.
Av Knut Solberg
UTValGT: Sivilingeniør Jonathan Jørstad (26) valgte
traineeprogam etter å ha vurdert arbeidsoppgaver,
attraktivitet og mulighetene etter endt program.
38
Våre fordommer mot sivilingeniørstudenter forteller oss at de er
rasjonelle typer som vurderer sine alternativer, finner objektive
kriterier for og i mot, før de tar en beslutning blottet for synsing og
jåleri. Statkraft-traineen Jonathan Jørstad bekrefter inntrykket: Hos
han er ikke valg av arbeidsgiver overlatt tilfeldighetene, men han
innrømmer at attraktivitet tiltrekker han.
– Det er klart det hadde noe å si for meg at Statkrafts traineeprogram
er populært, og at mange fra kullet mitt søkte. Det fenger selvsagt å
oppnå noe som også andre synes er attraktivt, sier Jørstad.
Kanskje ikke så rart flere kullkamerater var interessert, når du har en
spesialisering i elektrisk energiteknikk fra studielinjen Energi og Miljø
på NTNU.
– Gjennom studiet ble jeg kjent med selskapets vindparker, og at de
satser på teknologiutvikling. De justerer ikke bare på eksisterende
kraftverk. Jeg har studert vindkraft og faglig utvikling er alltid
interessant. Det er ikke nok at det heter traineeprogram.
Han tror også valget i noen grad er ideologisk begrunnet.
– Å jobbe med miljøvennlig vann- og vindkraft føles rett for meg.
Start søket tidlig
– Det er som nyutdannet du har sjansen til å bli trainee, så jeg grep
den da jeg fikk den. Du får et apparat rundt deg med både en mentor
og en koordinator. Når opplegget i tillegg er velprøvd og kan vise frem
andre som har lykkes, så er det ikke noe å lure på.
Jørstad forteller at søknadsfristen allerede er i oktober, nesten et år før
man er ferdig på studiet.
– Rekrutteringsprosessen avgjøres tidlig. Så når tilbudet kom i god tid
før jul, så ble det ikke mye jobbsøking på meg.
Når vi spør om han egentlig hadde så mange muligheter blir den
ellers blide lillehamringen strammere.
– Det er mange energiselskaper i Norge, tenk bare på alle de regionale
kraftselskapene. Så har du leverandørindustrien med store
internasjonale konsern som ABB og Simens. I tillegg kommer alle
konsulentselskapene som enten leverer eller ønsker å levere tjenester
til energibransjen.
Statistikken for energi- og miljøstudentene gir han rett. Her er det ikke
mange som må søke jobber etter at siste eksamen er levert.
Han råder likevel studentene til å bruke tid og tenke seg om i
jobbjakten.
– Selv om det er et svært godt arbeidsmarked, så begynn jobbsøket
tidlig. Mange av de beste mulighetene har søknadsfrist et år i forveien.
Forsøk å tenke deg hvor du vil være om fem år. Så må jo arbeidsoppgavene være interessante faglig og nyttige.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 38
29.08.13 12:31
For more information
about Hydro’s Internship
and Graduate programs:
www.hydro.com/students
or ‘Norsk Hydro Jobb’
on Facebook
Some images gain immortality.
Just like aluminum – which can be recycled
again and again, without losing its qualities.
Just like our employees – who remain thirsty
for new knowledge and new experiences,
Just like you ...
www.spirenett.no
TRAINEE
Kandidat Helgeland er støttet av Helgeland Sparebank,
Helgeland regionråd, Indre Helgeland regionråd og Nordland fylkeskommune
kandidathelgeland.no
SØKNADSFRIST
1. DES 2013
0213 kaleidoskopet.indb 39
29.08.13 12:31
|JobbInTervJu|
PERsONlIGE sPøRsMÅl: Vær forberedt på mange personlige spørsmål under jobbintervjuet. (Ill.foto: Colourbox).
Går tett på
i intervjuet
Tekst: Knut Solberg
EN SPøRREuNDERSøKElSE
GjENNOMføRT Av KARRIEREMAGASINET
KAlEIDOSKOPET BlANT 400
AvGANGSSTuDENTER, vISER AT Du
Må REGNE MED MANGE PERSONlIGE
SPøRSMål uNDER jOBBINTERvjuET.
I spørreundersøkelsen oppga 70 prosent av de spurte
avgangsstudentene at de fikk mange personlige spørsmål.
Flere studenter uttrykte overraskelse over dette, men
utrykte samtidig forståelse for arbeidsgivernes dilemma:
Det er vanskelig å skille unge studenter uten
arbeidserfaring, like utdannelser og gjennomsnittlige
karakterer.
Om lag 15-20 prosent av avgangsstudentene møter
evnetester, personlighetstester, caseintervju og flere
intervjurunder. At andelen som møter disse
intervjuformene er så lik, skyldes blant annet at det er de
samme arbeidsgiverne som benytter flere av disse
intervjuformene og -testene.
40
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 40
29.08.13 12:31
Ambisjoner om å jobbe
i finansnæringen?
Da bør du bli studentmedlem i Finansforbundet.
• Vi jobber for 11 måneders studiefinansiering
• Vi deler ut stipend og har gratis seminarer
• Vi er den største fagforeningen i finansnæringen med
reell innflytelse på arbeidsplassen
Les mer om studenttilbudene på
www.finansforbundet.no/student
FÅ TIL NOE
STORT!
I Aibel er mulighetene mange og begrensningene få. Ved å bli med på vårt lag, kan du jobbe
med noen av de største og mest spennende
prosjektene innen olje, gass og fornybar energi. Lær mer om hva vi tilbyr på
www.aibel.com/careers.
– AIBEL
GJØR DET
www.aibel.com
0213 kaleidoskopet.indb 41
29.08.13 12:31
Her er din fremtidige arBeidsGiVer
På DE NESTE 26 SIDENE fINNER Du BEDRIfTER SOM SATSER SPESIElT På
NyuTDANNEDE. BRuK PRESENTASjONENE SOM ET vERKTøy fOR å fINNE
DIN KOMMENDE ARBEIDSGIvER.
TOTAL E&P Norge AS ................................................................ 43
TINEGru ppa.............................................................................. 44
Sweco ...................................................................................... 45
Statnett SF .............................................................................. 46
Statkraft ...................................................................................47
Sparebank 1 gruppen ................................................................ 48
Skatteetaten ........................................................................... 49
Schlumberger ........................................................................... 50
Riksrevisjonen ........................................................................... 51
PGS .......................................................................................... 52
Norges Bank Investment Management (NBIM) ...........................53
National Oilwell Varco .............................................................. 54
Multiconsult............................................................................. 55
KPMG ....................................................................................... 56
Kongsberg Gruppen ...................................................................57
Jotun A/ S .................................................................................. 58
Jernbaneverket ......................................................................... 59
IFE – Institutt for energiteknikk ............................................... 60
FMC T echnologies ...................................................................... 61
Finanstilsynet .......................................................................... 62
Finansdepartementet ............................................................... 63
DNV .......................................................................................... 64
Bekk Consulting AS .................................................................. 65
Asplan Viak .............................................................................. 66
Aker sol utions ...........................................................................67
Accenture ................................................................................. 68
0213 kaleidoskopet.indb 42
29.08.13 12:31
Foto: Kimm Saatvedt
TOTAl E&P NORGE AS
Total E&P Norge AS har i nærmere 50 år vært en av de
aller største aktørene på norsk sokkel. Selskapet er en
del av Total-gruppen og står for omtrent 12 prosent av
Totals olje- og gassproduksjon globalt. Total er et av
verdens største olje- og gasselskap, med virksomhet i
over 130 land.
Take
a
position
Du ser litt
ekstra etter
de som har
store ting
på gang
ANSATTE I NORGE
370 ansatte. Hovedkontoret er i Stavanger.
OMSETNING
51,1 milliarder NOK i 2012.
ANSETTER STuDENTER fRA
utdanningsinstitusjoner både i Norge og utlandet.
STIllINGER TIl NyuTDANNEDE
ledige stillinger utlyses på www.total.no og www.
storetingpågang.no.
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Som ett av verdens største olje- og energiselskap vil du
kunne få muligheten til å jobbe utenlands i kortere eller
lengre perioder.
SøKNADSPROSEDyRE
ledige stillinger utlyses på www.total.no og
www.storetingpågang.no. via disse nettsidene kan du
sende søknad elektronisk på utlyste stillinger eller en
åpen søknad.
TRAINEE PROGRAM
Se www.total.no for oppdatert informasjon.
Neste utlysning: høsten 2013.
Ola Kolnes er HSE Manager
i Martin Linge-prosjektet.
Han jobber med både mennesker
og teknologi for å ivareta helse,
sikkerhet og miljø. Det er mange
ting vi i Total skal gjøre på
Martin Linge-feltet i Nordsjøen
som ingen har gjort før oss.
Da er det viktig at folk som
Ola er tydelig til stede og gjør
oss helt sikre på at vi skaper
et trygt og godt arbeidsmiljø.
Utbyggingen pågår for fullt,
og produksjonen starter
i 2016.
BACHElOR-/ MASTER-/ DIPlOMOOPPGAvE
vi tilbyr oppgaver innen ulike fagområder.
SOMMERjOBBER
Sommerjobber utlyses på www.total.no med
søknadsfrist i februar hvert år.
OPPlæRING
Strukturert opplæringsprogram tilrettelegges for alle
nyansatte.
on the future
of energy
ADRESSE
Postboks 168
4001 Stavanger
BESøKSADRESSE
finnestadveien 44, Dusavik
4029 Stavanger
Vi er Total, et av verdens
største olje- og gasselskap,
med nærmere 50 års erfaring
i Norge. Nå leter vi også etter
flere flinke folk, for vi har
mange
We
arestoretingpågang.no
looking for individuals
KONTAKTPERSONER
Berit Kvame Astad
berit-kvame.astad@ep.total.no
Telefon 51 50 30 78
who are prepared to take a
position. Not only a position within Aker Solutions, but also
a position on the exciting challenges the global oil and gas
industry faces now and in the future.
vigdis Båkind
vigdis.bakind@ep.total.no
Telefon 51 50 41 30
Harriett Dreyer
harriett.dreyer@ep.total.no
Telefon 51 50 33 58
Arnaud Brassier
arnaud.brassier@ep.total.no
Telefon 51 50 35 68
WEB
www.total.no
Visit Career at
www.akersolutions.com
43
AkerSolutions_Karrieremag2011.indd 1
0213 kaleidoskopet.indb 43
12/16/11 2:58 PM
29.08.13 12:31
TINE GRuPPA
TINE Gruppa er en av Norges største
næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente
merkevarer som jarlsberg, Norvegia, Biola, yT, litago og
Piano.
TINEs kjernevirksomhet er å levere kvalitetsprodukter av
melk til norske forbrukere basert på unik kompetanse og
130 års erfaring. vi satser også på andre næringsmidler
og i internasjonale markeder.
vISjON
vi skal være Norges viktigste verdiskaper.
vERDIER
vi i TINE
• Byggertillit
• Erendringsorientert
• Skaperresultater
• Tenkerhelhet
ANTAll ANSATTE
5.500 ansatte
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
TINEs virksomhet er representert over hele Norge med
hovedkontor i Oslo. Internasjonale datterselskaper i
Sverige, Danmark, England og uSA.
OMSETNING
Cirka 19,7 milliarder kroner i 2012.
ANSETTER STuDENTER fRA
TINE ønsker motiverte medarbeidere innen
økonomi, logistikk, regnskap og finans, innovasjon,
merkevarebygging og markedsføring, salg innenlands og
eksport, IKT, fou, ingeniør, prosess og produksjon.
OPPlæRING
vi legger stor vekt på å gi våre ansatte både faglige og
personlige utviklingsmuligheter.
TRAINEEPROGRAM
Som trainee i TINE får du et to års jobbengasjement
i TINE Gruppa med arbeidsoppgaver som er tilpasset
din kompetanse og dine ønsker. vi trenger dyktige
medarbeidere med god kompetanse for å sikre og
videreutvikle vår sterke posisjon og våre spennende
merkevarer. Dersom du kan tenke deg å bli med oss inn i
framtida, kan vårt traineeprogram være en fin døråpner
for deg!
SøKNADSPROSEDyRE
Traineeordningen blir annonsert på våre nettsider
www.tine.no/stillinger i begynnelsen av januar.
ADRESSE
TINE SA
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 25
0051 Oslo
Telefon 03080
KONTAKT
vibeke Gulaker
vibeke.gulaker@tine.no
Melk styrker kroppen.
Kan du styrke TINE?
www.tine.no/stillinger
WEB
www.tine.no
44
0213 kaleidoskopet.indb 44
29.08.13 12:31
SWECO
Sweco er et av Norges ledende tverrfaglige
rådgiverselskap innen teknikk og miljø. vi jobber med
bærekraftige løsninger innen alle de samfunnssektorene
vi omgir oss med, og leverer rådgivertjenester i hele
kundens prosjektkjede, fra forstudier, analyser og
strategisk planlegging til løsninger innen teknikk,
design, miljø og prosjektledelse. våre markedsområder er
bygg og konstruksjoner, energi, tekniske installasjoner,
vann, plan og samferdsel, samt prosjektadministrasjon
og flerfaglig prosjektering.
vISjON
Swecos visjon er å bli Europas mest respekterte
kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur.
vERDIER
Alle medarbeidere har vært involvert i en verdiprosess
som bygger på verdiene lagspiller, engasjert, nytenkende
og ansvarlig.
P
A
K
S
N
N
U
DIN K MTIDEN
E
R
F
R
E
r.
sninge
funnslø
m
a
s
e
ig
ærekraft
sjekter.
e med b
b
b
jo
nde pro
å
l
e
ti
n
n
e
e
s
p
n
s
mange
kompeta
Bruk din
gjennom
e
n
te
e
h
g mulig
Vi gir de
ANTAll ANSATTE I NORGE / vERDEN
Sweco har rundt 1200 ansatte i Norge. Sweco konsern
har 9000 ansatte.
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
Rundt 30 kontorer i Norge og 12 internasjonalt.
OMSETNING
Sweco-konsernet har en sterk posisjon i Norden og en
omsetning på ca. 6,7 mrd. NOK (2012).
ANSETTER STuDENTER fRA
Høgskoler og universitet i Norge og i utlandet.
STIllINGER TIl NyANSATTE
Sweco jakter på engasjerte menneskene som vil
være med å prege samfunnsutviklingen fremover. for
jobbmuligheter, følg med på ledige stillinger eller legg
inn en åpen søknad på www.sweco.no.
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Sweco utfører årlig nærmere 37 000 prosjekter for rundt
15 000 kunder. Sweco er lokalt representert i 12 land og
eksporterer prosjekter til rundt 80 land over hele verden.
OPPlæRING OG KARRIEREPROGRAM
Alle medarbeidere i Sweco tilbys løpende
utviklingsmuligheter. Karrieremulighetene er delt i
tre hovedretninger: fagorientert, prosjektorientert
(oppdragsledelse) og administrativ retning (linjeledelse).
BACHElOR- / MASTER- / DIPlOMOPPGAvE
Studenter kan gjerne vise sin interesse og ta kontakt når
det gjelder bachelor-, master-, eller diplomoppgave.
SOMMERjOBB
Studenter gis muligheter til å erfare rådgiveryrket i
praksis. Sommerjobber blir utlyst gjennom
www.sweco.no.
SøKNADSPROSEDyRE
Alle søknader sendes via www.sweco.no / karriere.
ADRESSE
fornebuveien 11, Postboks 400, 1327 lysaker
KONTAKTPERSON(ER)
Kontaktinformasjon finnes på www.sweco.no
WEB
www.sweco.no
www.sweco.no
45
0213 kaleidoskopet.indb 45
29.08.13 12:31
STATNETT Sf
Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske
kraftnettet.
OPPDRAG
vi skal bygge neste generasjons sentralnett.
vERDIER
Respekt, langsiktighet, fellesskap
ANTAll ANSATTE
1000 ansatte
KONTORER I NORGE
Hovedkontor i Oslo, regionsentraler på Sunndalsøra, i
Alta og i Oslo. Stasjonsgrupper og ledningsområder i
hele landet.
OMSETNING
5,3 milliarder NOK i 2012.
ANSETTER STuDENTER fRA
Ingeniørfag, økonomiske og merkantile fag.
STIllINGER TIl NyuTDANNEDE
fagstillinger med utviklingsmuligheter, men også
traineeprogram.
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Statnett har kontor i Brussel. virksomheten
gjennomfører også en rekke prosjekter i utlandet.
OPPlæRING
veletablert opplærling basert på individuelt behov. Eget
prosjektakademi og karriereutviklingsmodell.
TRAINEEPROGRAM
18 måneders program med mulighet for utveksling
til Svenska Kraftnät, Energinet.dk, eller vårt kontor i
Brussel.
BACHElOR- / MASTER- / DIPlOMOPPGAvE
Statnett hjelper cirka 10-15 studenter hvert år med
oppgaver på ulikt nivå.
SuMMER INTERNSHIP
KuBE sommerprosjekt for 6 rutinerte studenter, totalt
50-100 sommerjobber per år.
SøKNADSPROSEDyRE
Søknader til alle stillinger samt åpne søknader tas imot
via våre hjemmesider. Se ledige stillinger.
ADRESSE
Statnett Hovedkontor
Besøksadresse: Husebybakken 28 B, Oslo
Postadresse: Postboks 4904 Nydalen
0423 Oslo
KONTAKT
Rekrutteringshenvendelser kan sendes til
studentkontakt@statnett.no
Trainee-henvendelser kan sendes til
Anders.Dolve@statnett.no
WEB
www.statnett.no
25
46
0213 kaleidoskopet.indb 46
29.08.13 12:31
Teknisk Vann
STATKRAfT
Øverst i fossen
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi.
Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft,
gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de
europeiske energibørsene.
Midt i fossen
Nederst i fossen
vISjON
vi leverer ren energi
vERDIER
Kompetanse, ansvarlighet, nyskaping.
ANTAll ANSATTE
3.600 ansatte.
omi Vann (kan også brukes på vind)
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
Statkraft har virksomhet over hele Norge, og kontorer i
mer enn 20 land.
Mulighetene
er her
OMSETNING
Konsernet hadde i 2012 en omsetning på 32,3 milliarder
kroner brutto.
ANSETTER STuDENTER fRA
Statkraft har en bred kompetanseprofil og ansetter
studenter fra mange ulike fagretninger, fra ledende
universiteter og høyskoler i Norge og internasjonalt.
Økonomi Vann (kan også brukes på vind)
T
t
i
1 r
t
T
t
1
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Statkraft har kontorer i mer enn 20 land, og ser etter
kand idater som ønsker seg en internasjonal karriere.
TRAINEEPROGRAM
Bli trainee i Statkraft og vær med på å utvikle
morgendagens energiløsninger! vi gir deg fast stilling
og markedsbasert lønn, og vi forventer at du er en av de
beste på ditt område. våre traineer blir kjent med hele
selskapet, hvordan vi jobber og tenker, og hva verdiene
våre betyr i praksis. Som trainee hos Statkraft får du en
sikker ramme rundt en spennende hverdag.
BACHElOR - / MASTEROPPGAvE
Statkraft er opptatt av utvikling og nytenkning, og
har stort utbytte av samarbeid med studenter om
masteroppgaver innen energiområdet. les mer på våre
nettsider.
SOMMERPROSjEKT
OG SOMMERjOBBER
T
Statkrafts sommerprosjekt
er et tverrfaglig prosjekt
t
der åtte studentert over åtte uker løser en utfordrende
problemstilling
for selskapet. Søknadsfrist er i februar
t
hvert år. 1
i
1 r
T
vi tilbyr også hvert år sommerjobber ved våre kontor
og kraftverksgrupper. Disse lyses ut på våre nettsider i
mars.
ADRESSE
lilleakerveien 6a
0216 Oslo
KONTAKT
recruitment@statkraft.com
Statkraft er Europas ledende produsent av
fornybar energi, og har ambisjoner om å vokse
videre ved å utvikle mer ren energi fra kreftene
som finnes i naturen. Vi søker deg som har
ambisjoner om å utvikle din karriere i et
spennende internasjonalt konsern, ved å
bidra til å skape muligheter for Statkraft.
WEB
www.statkraft.no
Les mer om mulighetene i Statkraft på
www.statkraft.no
Scann og se
mulighetene
47
122x256 Statkraft Mulighetene Er Her Kaleidoskopet v2.indd 1
0213 kaleidoskopet.indb 47
09.07.12 13.15
29.08.13 12:31
SPAREBANK 1 GRuPPEN
SpareBank 1 Gruppen er et solid finanskonsern
med omtrent 1300 ansatte, hovedkontor i Oslo og
virksomheter innen livsforsikring, skadeforsikring,
factoring, inkasso, fondsforvaltning, og
investeringstjenester. SpareBank 1 Gruppen inngår
i SpareBank 1-alliansen, Norges nest største
finansgruppering – der basis er 15 selvstendige
SpareBank 1-banker med 351 kontorer over hele Norge.
Konserntrainee
i SpareBank 1 Gruppen
vISjON
SpareBank 1 Gruppen skal bidra til at kunden opplever
trygghet, nærhet og en enklere hverdag.
vERDIER
Nær og dyktig.
SElSKAPER I SPAREBANK 1 GRuPPEN
SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 forsikring AS
SpareBank 1 Gruppen finans AS
Conecto AS
SpareBank 1 Markets AS
ODIN forvaltning AS
ANTAll ANSATTE
Omtrent 1300 i SpareBank 1 Gruppen.
Omtrent 6300 i SpareBank 1-alliansen.
KONTORER
SpareBank 1 Gruppens hovedkontor ligger i Oslo.
SpareBank 1-alliansen har til sammen 351 kontorer i
Norge.
REKRuTTERING
vi ansetter nyutdannede fra norske og utenlandske
utdanningsinstitusjoner. for traineeprogrammet kreves
det mastergrad med gode resultater. Du kan gjerne ha
en utradisjonell bakgrunn i forhold til det å jobbe i bank,
finans og forsikring.
”Som trainee i SpareBank 1 Gruppen fikk
jeg nyttig innsikt i flere ulike fagområder
i et variert og spennende finanskonsern.
Det å jobbe med ulike oppgaver i ulike
miljøer har gjort meg mer bevisst på hva
jeg ønsker å jobbe med videre i karrieren
og hvilken arbeidshverdag jeg foretrekker.
Ikke minst har det gitt meg et kontaktnettverk, som blant annet har vært sterkt
medvirkende til at jeg har fått den jobben
jeg har i dag.”
TRAINEEPROGRAM
Gjennom konserntraineeprogrammet søker SpareBank 1
Gruppen talenter som kan bidra til å styrke selskapets
konkurranseevne og kvalitet.
Som trainee hos oss jobber du seks måneder i fire
forskjellige stillinger i konsernet. Du utvikler deg faglig
og personlig, gjennom utfordrende arbeidsoppgaver,
kurs, seminarer, fagmøter og personlig coaching.
Du får erfaring med flere forretningsområder og
opparbeider deg en overordnet forståelse for hvordan
et finanskonsern fungerer. fordi du bytter jobb hver
sjette måned og deltar på sosiale arrangementer med
nåværende og tidligere traineer, utvikler du et unikt
nettverk.
ADRESSE
Hammersborggata 2
0181 Oslo
Thomas Oma, Master i finansiell økonomi (NHH)
Finansanalytiker, SpareBank 1 Forsikring
Traineekull 4
KONTAKTPERSON
Traineekoordinator Tor Espen Borgersen
Telefon: 917 81 801
E-post: tor.espen.borgersen@sparebank1.no
WEB
www.sparebank1.no/trainee
Se www.sparebank1.no/trainee
48
0213 kaleidoskopet.indb 48
29.08.13 12:31
SKATTEETATEN
vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta
del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med
samfunnsrelevante oppgaver? velkommen til
Skatteetaten!
I Skatteetaten jobber om lag 6500 ansatte med ett
felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen
av velferdssamfunnet. underlagt finansdepartementet
er Skatteetaten hovedansvarlig for at skatter og
avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.
Etaten skal sikre et oppdatert folkeregister og bidra til
samfunnets fellesregister.
Karriere i Skatteetaten
Vi sikrer finansieringen av fellesskapet
store fagmiljø for jurister, revisorer, økonomer, IT-spesialister,
kommunikasjonsmedarbeidere og samfunnsvitere
utfordrende og samfunnsaktuelle oppgaver
fleksitid og betalt overtid
kompetanseutvikling
trening i arbeidstiden
Følg oss på:
linkedin.com/company/skatteetaten
@skattenmin
facebook.com/skattenmin
For mer informasjon om
karriere i Skatteetaten, se:
skatteetaten.no/jobb
vISjON
Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg.
vERDIER
Profesjonell, imøtekommende, nytenkende
ANTAll ANSATTE I NORGE / vERDEN
6500
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
Skatteetaten har kontorer over hele landet. Etaten
er inndelt i fem skatteregioner, Skatteopplysningen,
Oljeskattekontoret, Skatteetatens IT- og servicepartner
og Skattedirektoratet.
ANSETTER STuDENTER fRA
I Skatteetaten møtes mennesker med ulik
kompetanse- og utdanningsbakgrunn. vi ansetter
blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere,
sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og
kommunikasjonsutdannede.
OPPlæRING
vi tilbyr gode muligheter for å delta på kurs, seminarer
og større videreutdanningsprogrammer, både internt,
og gjennom vårt samarbeid med universitet og
høyskoler. Alle nyansatte får tilbud om fadder og et eget
introduksjonsprogram.
TRAINEEPROGRAM
Som nyutdannet IT-spesialist har du mulighet til å
søke på vårt to-årige traineeprogram. Du vil få tett
oppfølging av blant annet en egen mentor. Det legges
også opp til en rekke kursing både internt, og eksternt
ved universitet og høyskoler.
SuMMER INTERNSHIP
Muligheten for oppføringer i karrierekalenderen vår bak
i magasinet, med tanke på tidsfrister for søknader med
mer
SøKNADSPROSEDyRE
Rekruttering skjer fortløpende ved behov. Alle våre
ledige stillinger blir publisert på Skatteetaten.no/jobb.
Søknader sendes via vårt elektroniske
rekrutteringsverktøy. Det er også mulig å legge inne en
Cv i vår Cv-database. Du vil da få e-post når vi har ledige
stillinger innenfor ditt felt.
KONTAKTPERSON(ER)
Traineeprogram: marte.gihle@skatteetaten.no
WEB
www.skatteetaten.no
linkedin.com/company/skatteetaten
Twitter: @skattenmin
facebook.com/skattenmin
Profesjonell • Imøtekommende • Nytenkende
49
0213 kaleidoskopet.indb 49
29.08.13 12:31
SCHluMBERGER
Schlumberger
er verdens ledende oljeserviceselskap.
Jeg jobber
i revisjonen.
vi leverer avansert teknologi og kompetanse til kunder
i petroleumsindustrien, og har over 120.000 ansatte
Riksrevisjonen.
fordelt på operasjoner i 85 land verden over. vi har et
mangfold av karrieremuligheter som lar deg bruke og
utvikle dine ferdigheter fra første dag på jobben, og vi
gir deg den opplæringen du trenger for å lykkes.
Schlumberger ble etablert i Norge allerede i 1966 og i
OK, så
er det
dag befinner selskapets
teknologiske
kompetanse seg
kanskje ikkeBergen
akkurat og Oslo, med totalt 4700
ved basene i Stavanger,
personer.
slik vi arbeider, men
det kreves likevel litt
AvDElINGER I NORGE / INTERNASjONAlT
spesielle talenter om
35 kontorer fordelt på Stavanger, Bergen, Oslo, Asker og
du vil være
Trondheim. Opererer
i 85 med
landog
i 5 verdensdeler.
vokte fellesskapets
jOBBMulIGHETER fOR NyuTDANNEDE
verdier.
• Feltingeniører/Feltspesialister
• Petrotekniskeingeniører
• Forskereogingeniører
• Vedlikeholdsteknikere
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Schlumberger er et globalt selskap med operasjoner i
over 85 land. De fleste som blir ansatt begynner i sitt
hjemland, men det finnes også mange som begynner
internasjonalt.
Internasjonale mobile feltingeniører går under mottoet
“Anywhere, anytime” og kan bli flyttet verden rundt i de
første 3-5 årene.
En annen fordel med et stort internasjonalt selskap
er våre opplæringssenter, så selv om en jobber i
hjemlandet vil en ha mulighet til å reise. vi har 5
opplæringssenter i uSA, frankrike, de forente arabiske
emirater og Russland.
SCHLUM
CORPORATE
Schlumberger is
technology, inte
information solu
and gas industr
careers.slb.com
85
VALUES
Our people thriv
environment an
customer servic
Our commitmen
for our competit
Our determinati
cornerstone for
growth.
NUMBER OF EM
years of
3.300 employee
innovation
OFFICES
Schlumberger h
and The Hague,
worldwide. Head
located in Stava
REVENUE
>110,000 employees
>140 nationalities
~ 80 countries of operation
USD 27.45 billion
SCHLUMBERGE
We’re looking fo
and men with vi
- Do you have e
communicatio
- Are you lookin
travel around
- Are you intere
recognizes and
ambition?
- Do you have a
engineering or
Who are we?
OPPlæRING fOR NyuTDANNEDE
Schlumberger er kjent for sine opplæringsprogram.
vi vil fra første dag introdusere deg for systematisk
opplæring inne det aktuelle fagområdet. Opplæring skjer
via kombinasjoner av skoler/kurs, selvstudiemoduler og
praktisk felterfaring. Stillingene gir deg muligheter til
å opparbeide solid faglig spesialisering og operasjonell
orvaltningen erfaring.
for å sikre at fellesskapets
We are the world’s largest oilfield services
company 1. Working globally—often in remote
and challenging locations—we invent, design,
engineer, and apply technology to help our
customers find and produce oil and gas safely.
k Stortinget har
bestemt.
Dette gjør vi
SuMMER
INTERNSHIP
Muligheten
for oppføringer
i karrierekalenderen vår bak
veiledning. Derfor
trenger
vi mennesker
i magasinet, med tanke på tidsfrister for søknader med
erkt samfunnsengasjement.
mer
GRADUATE PRO
Who are we looking for?
When you join S
fixed-step train
No matter what
the right trainin
your role. The pr
personal develo
courses, and on
different gradua
We need more than 5,000 graduates to begin
dynamic careers in the following domains:
n Engineering, Research and Operations
n Geoscience and Petrotechnical
n Commercial and Business
SOMMERjOBB / INTERNSHIPS
Schlumberger tilbyr normalt sett 10-15 sommerjobber
hvert år. Det er en kjempemulighet til å prøve livet som
ingeniør hos Schlumberger.
til for en karriere hos oss?
- Field Engineer
- Maintenance E
- Geoscience an
- Engineering, M
- Research
obb hvor du bidrarSøKNADSPROSEDyRE
til å ivareta fellesskapets verdier?
lag en profil og last opp Cv på www.slb.com/careers.
fungerer så godt som
mulig? Dafor
kansommerjobber
det hende at er 15. mars, ellers
Søknadsfrist
en.
kontinuerlig søknadsprosess.
INTERNSHIPS
KONTAKTPERSONER
som skal sjekke ogBernt
godkjenne
både statsregnskapet
Nilsen, Euan Mackay og Ruben Batalden
r og underliggende
virksomheter.
trenger også
Telefon: 51 94 64Vi00
E-post:
Recruiting-Stavanger@slb.com
kontrollere at statens
interesser
i ulike selskaper
ig måte. Og ikke minst ser vi etter samfunnsvitere
ADRESSE
stematiske undersøkelser
av økonomi,
produktivitet,
Risabergveien
3, 4068
Tananger
ak forvaltningen gjør. Sammen bidrar vi til en bedre
We offer interns
exposure to our
APPLICATION
Please apply thr
are reviewed con
For internships
15th of March.
WEB
www.slb.com
CONTACT DETA
Recruiting Depa
PO Box 8013, 40
Phone: +47 51 94
Mail: recruiting-
What will you be?
1Based on Forbes Leading Companies Report 2011.
Copyright © 2011 Schlumberger. All rights reserved.
WEB
mer på www.riksrevisjonen.no
50
0213 kaleidoskopet.indb 50
www.careers.slb
50
29.08.13 12:31
Jeg jobber i revisjonen.
Riksrevisjonen.
s kontroll og
RIKSREVISJONEN
VIRKSOMHET
Offentlig revisjon.
VISJON
Riksrevisjonen bidrar effektivt til Stortingets kontroll og
fremmer god forvaltning.
g objektiv.
t.
OK, så er det
kanskje ikke akkurat
slik vi arbeider, men
det kreves likevel litt
spesielle talenter om
du vil være med og
vokte fellesskapets
verdier.
nsand,
ø og Hamar.
g jurister fra
VERDIER
Omdømmeverdier: Kompetent, uavhengig og objektiv.
Samspillverdier: Lagånd, åpenhet og respekt.
ANTALL ANSATTE
Cirka 530 ansatte.
KONTORER
Hovedkontor i Oslo. Regionkontorer i Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.
ANSETTER STUDENTER FRA
Revisorer, siviløkonomer, samfunnsvitere og jurister fra
alle relevante utdanningsinstitusjoner.
års praksis
STILLINGER TIL NYUTDANNEDE
8
Nyutdannede tilsettes som revisor. Med to års praksis
tilsettes du som rådgiver.
am som gir
inno
OPPLæRING
Nytilsatte følger et toårig opplæringsprogram som gir
fagkompetanse innen offentlig revisjon.
og
ke
ekst som
en utvikling
KARRIEREUTVIKLING
Det er gode muligheter for videreutdanning og
oppdatering gjennom stipendordning og ulike
kurstilbud. Ansatte får mulighet til faglig vekst som
prosjektleder for revisjonsoppdrag eller innen utvikling
av revisjonsmetodikken.
sjoner i andre
marbeid.
>110,000 e
>140 nation
~ 80 countrie
Who are
We are the wor
company 1. Work
Muligheter for å hospitere i søsterorganisasjoner i andre
and challenging
land, og for å delta i internasjonalt faglig samarbeid.
engineer, and ap
SØKNADSPROSEDYRE
customers find a
INTERNASJONALE MULIGHETER
med vitnemål
Riksrevisjonen kontrollerer forvaltningen for å sikre at fellesskapets
verdier forvaltes og brukes slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi
gjennom revisjon, kontroll og veiledning. Derfor trenger vi mennesker
med analytiske evner og et sterkt samfunnsengasjement.
Har du det som skal til for en karriere hos oss?
Kan du tenke deg en meningsfylt jobb hvor du bidrar til å ivareta fellesskapets verdier?
Er du opptatt av at velferdsstaten fungerer så godt som mulig? Da kan det hende at
du passer til en jobb i Riksrevisjonen.
Alle ledige stillinger lyses ut. Send søknad med vitnemål
og attester via våre nettsider.
ADRESSE
Rik
Who are
ver
We need more t
gje
dynamic careers
Pilestredet 42
Postboks 8130 Dep
0032 OSLO
me
n Engineering, R
n Geoscience an
n Commercial an
KONTAKT
Personalseksjonen
Telefon: 22 24 13 90
E-post: rekruttering@riksrevisjonen.no
Har d
WEB
www.riksrevisjonen.no
Vi er nemlig på jakt etter revisorer som skal sjekke og godkjenne både statsregnskapet
og regnskapene for departementer og underliggende virksomheter. Vi trenger også
økonomer og jurister som skal kontrollere at statens interesser i ulike selskaper
ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. Og ikke minst ser vi etter samfunnsvitere
og andre som kan gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og effekter av de tiltak forvaltningen gjør. Sammen bidrar vi til en bedre
forvaltning.
1Based on Forbes Leading Companies Report 2011.
Copyright © 2011 Schlumberger. All rights reserved.
Vil du bli en av oss? Les mer på www.riksrevisjonen.no
52
0213 kaleidoskopet.indb 51
51
29.08.13 12:32
PETROlEuM
GEO-SERvICES (PGS)
PGS offers a broad range of products including seismic
and electromagnetic services, data acquisition,
processing, reservoir analysis/interpretation and multiclient library data. We help oil companies to find oil and
gas reserves offshore worldwide.
vISION
To develop leading technology within marine seismic.
vAluES
PGS’ core values are:
- leadership in HSEQ
- Initiative and Innovation
- People focus and Integrity
- Delivery and Reliability
NuMBER Of EMPlOyEES
PGS has 2400 employees worldwide, approximately 430
are employed in our Oslo office.
OffICES
PGS has a presence in over 25 countries with regional
centers in london, Houston and Singapore. Our
headquarters is in Oslo, Norway.
REvENuE
In 2012, revenues of uSD 1,518 million.
EXCITING CAREER OPPORTuNITIES
We are looking for new BSc, MSc and PhD graduates,
primarily within geophysics but we also employ
graduates with mathematics, physics, IT and other
numerate backgrounds.
GRADuATE POSITIONS
We offer opportunities within:
- Data Processing
- Geoscience and Engineering
- Interpretation Geoscientists
- field Crew
INTERNATIONAl OPPORTuNITIES
PGS is an international company offering opportunities
to work worldwide in our offices as well as offshore.
TRAINING
PGS offers tailored training programmes to our new
graduates.
SuMMER INTERNSHIP
Internship opportunities are regularly posted on our
website – www.pgs.com/careers.
APPlICATION PROCEDuRE
All our opportunities are posted online where you can
search for opportunities worldwide and apply.
ADDRESS
Petroleum Geo-Services
lilleakerveien 4C
0216 Oslo
WEB
www.pgs.com
52
0213 kaleidoskopet.indb 52
29.08.13 12:32
NBIM Investment talent programme
Join us in investing
for the future!
NORGES BANK
INvESTMENT
MANAGEMENT (NBIM)
Norges Bank Investment Management (NBIM) manages
the Government Pension fund Global and the foreign
Exchange Reserves of Norway.
vISION
We work to safeguard and build financial wealth for
future generations
vAluES
Excellence, Integrity, Innovation, Team Spirit
NuMBER Of EMPlOyEES
We have 350 employees of 25 nationalities
OffICES
We are located in Oslo (Head Office), london, New york,
Singapore and Shanghai
REvENuE
We manage portfolios that are valued at approximately
NOK 4500 billion, invested in international equity, fixed
income and real estate markets
INTERNATIONAl OPPORTuNITIES
We offer interesting challenges in an active and
stimulating international environment at our offices in
Oslo, london, New york, Singapore and Shanghai
INvESTMENT TAlENT PROGRAMME
The Investment Talent Programme (ITP) is our trainee
programme targeted towards highly motivated and
skilled candidates with recent university degrees.
The candidates will learn and excel through a four
year structured programme that includes internal job
rotations, exchanges with international investment
banking institutions and an optional Master’s/MBA
degree from an international business school
GRADuATE POSITIONS
In addition to our trainee programme, we occasionally
offer permanent positions at entry level within risk
management and investment operations
ITP APPlICATION DEADlINE
Deadline for applications is 20th October 2013
APPlICATION PROCEDuRE
Please visit www.nbim.no for all vacant positions and
more information about how to apply online
“A unique opportunity to learn
and contribute in the international
and dynamic setting of one of the
world’s largest funds”
ADDRESS
Bankplassen 2
0107 Oslo, Norway
Phone: +47 24 07 30 00
CONTACT
for questions regarding the ITP, please contact Astrid
Skogen at +47 24 07 33 16
WEB
www.nbim.no
current trainee
53
0213 kaleidoskopet.indb 53
29.08.13 12:32
NATIONAl OIlWEll
vARCO
National Oilwell varco er verdensledende innen design,
fabrikasjon og salg av systemer og komponenter til den
globale olje- og gassindustrien.
vISjON
vi skal være verdens ledende og mest innovative
leverandør av bore- og håndteringsutstyr med
tilhørende tjenester den globale til energiindustrien.
ANTAll ANSATTE I NORGE / vERDEN
4200 ansatte / 63 000 ansatte
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
Hovedkontoret i Norge ligger i Kristiansand, og vi har
kontorer i Stavanger, Molde, Trondheim, Oslo, Tønsberg
og Arendal. Globalt hovedkontor ligger i Houston, Texas.
Trives du på
dypt vann?
OMSETNING
Omsetning i Norge 2012: NOK 23,9 mrd
ANSETTER STuDENTER fRA
vi ansetter studenter fra blant annet NTNu, uiA, uiS,
HiST og HiT. Relevante fagdisipliner er blant annet
mekanikk, hydraulikk, elektro, teknisk sikkerhet,
strukturell beregning, maskinkontroll, instrumentering,
software, plan- og kostkontroll, prosjektstyring og
industriell økonomi.
BACHElOR-, MASTER- OG DIPlOMOPPGAvER
vi tilbyr muligheten for å skrive bachelor-, master- og
diplomoppgaver. Kontakt oss for å få mer informasjon.
INTERNASjONAlE MulIGHETER
vi er et selskap med amerikanske eiere og har kontorer
og kunder over hele verden. vi har ansatte som reiser
lite og andre som reiser veldig mye. Det er opp til deg og
avhenger av type stilling.
OPPlæRING
vi vektlegger kunnskap, engasjement og kreativitet.
Alle nyansatte får en god innføring i vår teknologi og
arbeidsmåte før de selv får prøve seg på dypt vann.
KOMPETANSESATSING OG KARRIEREPROGRAM
Kompetansefondet vårt gir ansatte mulighet for
økonomisk støtte til etter- og videreutdanning. I 2012
vant vi HR Norges kompetansepris for vår satsning på
kompetanse i bedriften.
vi har flere karrierestiger for ingeniører, blant annet
innen ledelse og teknisk spesialisering.
SOMMERjOBB
Sommerjobber utlyses på nyåret. vi ansetter også
sisteårsstudenter i deltidsstillinger som tilpasses
studiene.
TRAINEE
Next Generation er vårt traineeprogam for nyutdannede.
I løpet av ett år vil du bli kjent med og jobbe i fire ulike
deler av NOv, både i Norge og internasjonalt.
ADRESSE
National Oilwell varco
Korsvik Industriområde, 4639 Kristiansand
38 19 20 00 - www.nov.com/careers/norway
KONTAKTPERSONER
Anna lena Alvestad
38 19 58 98 - anna.lena.alvestad@nov.com
Next Generation Trainee
Irene Gullvåg
38 19 28 59 - irene.gullvaag@nov.com
WEB
www.nov.com/careers/norway
NOV har ledige stillinger innen en rekke fagfelt.
Du får full oversikt hvis du går inn på www.nov.com/careers/norway
54
0213 kaleidoskopet.indb 54
29.08.13 12:32
mustwork
MulTICONSulT
Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer
innenfor rådgivning og prosjektering. vår samlede
kompetanse spenner over et bredt spekter av fagfelt.
Dette gjør oss i stand til å ta totalansvar for komplekse
prosjekter innenfor olje og gass, bygg og eiendom,
industri, samferdsel, energi og miljø.
Multiconsult har forandret fremtiden i over 100 år. Det
handler om å se muligheter der andre ser hindre. Det
handler om å sprenge grenser fremfor å gå rundt dem.
Multiconsult er ansett som en av Norges mest
attraktive arbeidsplasser, men vi helt avhengige av
nye tanker for å utvikle oss. Studenters og nyansattes
tanker er verdifulle for oss og vi har derfor en egen
satsning på studenter og nyutdannete: MuST
(Multiconsult for studenter)
vERDIER
Engasjement, lagspill og ansvar
ANTAll ANSATTE
Over 1500 ansatte
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
28 kontorer / 3 kontorer
OMSETNING
Ca. 1,85 milliarder (2012)
ANSETTER STuDENTER fRA
Høyskoler og universiteter i Norge og utlandet
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Multiconsult tilbyr deg gode muligheter for en
internasjonal karriere - enten som deltager på ett av
våre mange internasjonale prosjekter, gjennom vårt
engasjement i Ingeniører uten grenser og fredskorpset,
eller hos ett av våre internasjonale datterselskaper.
vårt samarbeid med WSP Group åpner dessuten for
deltakelse i talentprogrammet European Task force.
OPPlæRING
Nyutdannete er en svært verdifull ressurs for
Multiconsult. våre tilbud til deg inkluderer blant annet
kurset «Ny i Multiconsult» og et faglig og sosialt
fadderoppfølgingsprogram.
BACHElOR- / MASTER- / DIPlOMOPPGAvE
Multiconsult tilrettelegger en rekke oppgaver innenfor
våre fagområder, se multiconsult.no/must.
SOMMERjOBB
Multiconsult tilbyr mange spennende tradisjonelle
sommerjobber og deltagelse i våre attraktive MuSTprogrammer. Se også multiconsult.no/must.
SøKNADSPROSEDyRE
ledige stillinger utlyses på multiconsult.no/karriere.
ADRESSE
Nedre Skøyen vei 2
N-0276 Oslo, Norge
Telefon: 21 58 50 00
WEB
www.multiconsult.no/must
dine ideer vil
forandre fremtiden
0213 kaleidoskopet.indb 55
55
29.08.13 12:32
KPMG
KPMG er blant verdens ledende kompetansehus og
leverer tjenester innenfor revisjon, rådgiving, regnskapog lønnstjenester, skatt, avgift og forretningsjuss.
Som revisor eller rådgiver i KPMG vil du opparbeide
deg en unik forretningsforståelse som du ha nytte av i
resten av din karriere. vår fokus på personlig og faglig
utvikling sørger for at du får en bred og solid plattform
som ruster deg for ledende stillinger senere i din
yrkeskarriere. vi tilbyr solide og konkurransedyktige
betingelser og mulighet til å ta del i vårt internasjonale
utvekslingsprogram.
vISjON
Cutting through complexity
ANTAll ANSATTE I NORGE / TOTAlT
1000 ansatte / 152.000 ansatte
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
26 kontorer / kontorer i 156 land
ANSETTER STuDENTER fRA
Ansetter i hovedsak masterkandidater i regnskap
og revisjon, finans, økonomi og administrasjon og
industriell økonomi. Men også jurister og kandidater
med bachelor i revisjon, økonomi og administrasjon og
finans.
STIllINGER TIl NyANSATTE
Revisor, advokatfullmektig og rådgiver
INTERNASjONAlE MulIGHETER
for oss er mobilitet et viktig aspekt ved kompetanseog karriereutvikling, både nasjonalt og internasjonalt.
vårt globale nettverk gir deg muligheten til å jobbe
ved internasjonale KPMG kontorer i kortere eller lengre
perioder. På samme måte kommer medarbeidere fra
andre land til oss, og deler sin kunnskap og erfaringer
OPPlæRING
KPMG Business School er vår satsning for
planmessig kompetansebygging for nyansatte. Etter
gjennomføring av KPMG Business School går den
ansatte videre til KPMG leadership Training, som
sammen med regelmessige oppdateringskurs innenfor
aktuelle fagområder vil ivareta kompetanse- og
utviklingsbehovet for den enkelte.
INTERNSHIP
KPMG tilbyr studenter internship innen både revisjon og
rådgivning. Søknadsfristen er på høsten hvert år.
KPMG INTERNATIONAl CASE COMPETITION
KPMG arrangerer årlig en konkurranse i caseløsning.
vinnerlaget av den nasjonale konkurransen
representerer Norge i den internasjonale finalen som
i 2014 avholdes i Sao Paolo i Brasil. Søknadsfrist på
høsten hvert år.
SøKNADSPROSEDyRE
Elektronisk søknadsskjema på kpmg.no/karriere
ADRESSE
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen, 0360 Oslo
Telefon 04063
KONTAKTPERSON
Senior HR-konsulent Christine Sandnes
mobil 406 38 804
WEB
kpmg.no/karriere
Best når det kreves
KPMG leverer tjenester og rådgiving i verdensklasse. Vår vekst
og suksess avhenger av våre medarbeidere. Vi ser derfor etter
deg som vil være best når det kreves. Vi legger vekt på at du er
engasjert og modig, og opptatt av både egenutvikling og teamarbeid. Ser du for deg at du kan trives i en organisasjon som
utfordrer deg til å vokse, håper vi at du søker jobb hos oss.
kpmg.no/karriere
56
0213 kaleidoskopet.indb 56
Annonse Kaleidoskopet_august2013.indd 1
16.08.2013 11:32:34
29.08.13 12:32
KONGSBERG GRuPPEN
KONGSBERG er et internasjonalt kunnskapsbasert
konsern med over 7 000 ansatte i 25 land. vi leverer
høyteknologiske systemer og løsninger til kunder
innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar
og romfart. vårt produktspekter strekker seg fra 11.000
meter under havoverflaten til 36.000 kilometer ute i
verdensrommet.
EXTREME PERFORMANCE
FOR EXTREME CONDITIONS
vISjON
WORlD ClASS – through people, technology and
dedication
vERDIER
Determined, Innovative, Collaborative, Reliable
ANTAll ANSATTE I NORGE / TOTAlT
Ca. 5.000 / 7.000
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
Asker, Bergen, Billingstad, Horten, Kjeller, Kongsberg,
Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandvika, Stavanger,
Stjørdal, Svalbard, Tromsø og Trondheim. Totalt er vi på
65 steder i 25 land.
OMSETNING
15,1 mill NOK i 2011
ANSETTER STuDENTER fRA
vi ansetter hovedsakelig ingeniører med fagkrets
innenfor elektronikk, software, kybernetikk, mekanikk,
systemsengineering, prosess, teknisk fysikk og
matematikk. vi trenger også studenter med faglig
bakgrunn fra økonomi og administrasjon, HR, juss og
markedsføring
STIllINGER TIl NyANSATTE
KONGSBERG ansetter flere nyutdannede hvert år.
ledige stillinger blir annonsert på våre karrieresider.
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Hovedvekten av KONGSBERGs kunder befinner seg
utenfor Norge, og vi har kontorer i 25 land. Som ansatt
i KONGSBERG har du derfor gode muligheter til å ha en
internasjonal arbeidshverdag eller å utstasjoneres ved
et av våre kontorer i utlandet
TRAINEEPROGRAM
Kongsberg Gruppen er med i traineeprogrammet til
Rederiforbundet. Du kan lese mer om dette på www.
maritim-trainee.no
BACHElOR-/MASTER-/DIPlOMOPPGAvE
Du kan søke om å skrive din hovedoppgave i samarbeid
med KONGSBERG via våre karrieresider
SuMMER INTERNSHIP
vi tilbyr sommerjobber og sommerprosjekt for studenter
med teknisk bakgrunn.
SøKNADSPROSEDyRE
Alle våre stillinger blir annonsert på våre karrieresider
Interessert i å
utvikle teknologi for
ekstreme forhold?
KONTAKT
careers@kongsberg.com
32 28 82 00
WEB
www.kongsberg.com/careers
www.kongsberg.com/careers
57
0213 kaleidoskopet.indb 57
29.08.13 12:32
jOTuN A/S
jotun A/S er en av verdens ledende produsenter av
maling og pulverlakker med virksomhet i over 80 land.
jotuns produkter brukes til dekorative formål og gir
beskyttelse av overflater i hus og hjem, samt innen
industrien og til skip.
vERDIER
jotun A/S utfører sin forretningsvirksomhet med
verdiene lojalitet, omsorg, respekt og mot til beste for
kunder, ansatte, eiere, miljø og andre interessetakere.
ANTAll ANSATTE I NORGE / INTERNASjONAlT
1.000 ansatte i Norge, over 9.000 ansatte totalt i
verden.
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
jotun A/S har sitt hovedkontor i Sandefjord, der har
selskapet et av Norges største private forsknings- og
utviklingslaboratorier. våren 2012 åpnet jotun A/S et
stort, nytt fabrikkanlegg i Sandefjord, som produserer
jotuns produkter til det skandinaviske markedet.
Konsernet har også 40 produksjonsanlegg fordelt
på alle kontinenter. I tillegg har jotun A/S agenter,
avdelingskontorer og distributører i mer enn 80 land.
OMSETNING
Totalomsetning i 2011: 14.742 millioner.
Omsetning i Norge i 2011: 2.510 millioner.
REKRuTTERING
jotun A/S dekker blant annet følgende arbeidsområder:
forskning og utvikling, engineering, teknisk personell,
logistikk, HR, salg og markedsføring. Det er gode
muligheter for intern mobilitet i jotun A/S, og vi
ønsker at våre ansatte skal få anledning til å arbeide i
forskjellige stillinger og ulike deler av organisasjonen,
både nasjonalt og internasjonalt.
STIllINGER TIl NyuTDANNEDE
jotun A/S rekrutterer både nyutdannede og kandidater
med arbeidserfaring. vi vil gjerne at du registrerer din Cv
og abonnerer på ledige stillinger på www.jotun.no
INTERNASjONAlE MulIGHETER
jotun A/S har produksjon og salgskontorer i over 80
land, og er representert på alle kontinenter. Det er gode
muligheter for en internasjonal karriere i jotun A/S.
OPPlæRING
vi har en kultur som verdsetter opplæring og personlig
utvikling. vårt eget jotun Academy har et stort utvalg
av opplæringsprogrammer blant annet innen salg,
ledelse, innkjøp og produksjon. vi har lagt opp til
utviklingsprogrammer enten du ønsker å gjøre karriere
som leder eller fagspesialist.
ADRESSE
Hystadveien 167
3209 Sandefjord
Telefon: 33 45 70 00
WEB
www.jotun.no
58
0213 kaleidoskopet.indb 58
29.08.13 12:32
jERNBANEvERKET
Jernbaneverket er ansvarlig for planlegging,
utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet
i Norge. Vi tilbyr et sikkert og effektivt trafikksystem
og er en etat underlagt Samferdselsdepartementet.
Vi trenger flere som har lyst til å forme morgendagens
jernbane! Se jernbaneverket.no/karriere
jernbaneverket planlegger, bygger ut, og drifter
og vedlikeholder jernbanenettet. jernbanen som
transportmiddel er effektivt, miljøvennlig og sikkert,
både for gods- og persontrafikk. Derfor satses
det på jernbane og behovet for kompetanse i hele
jernbanesektoren er stort. å jobbe med jernbane
betyr teknologiske og faglige utfordringer, tverrfaglig
samarbeid og variert arbeidsoppgaver.
vISjON
”mer på skinner”
vERDIER
åpen, Engasjert og Profesjonell
ANTAll ANSATTE I NORGE
4000 ansatte
En karriere
på skinner
KONTORER I NORGE
Oslo, Trondheim, Bergen og overalt hvor det finnes
jernbane.
OMSETNING
10,2 mrd norske kroner
STIllINGER TIl NyANSATTE
Hos jernbaneverket finner du karrieremuligheter innen:
Banefag - Byggeledelse - Elkraftfag – Geofag Informasjonsfag – jus – Prosjektledelse - Risikofag –
Samfunnsøkonomi – Sikkerhetsfag – økonomi – Signalfag
OPPlæRING
jernbaneverket tilbyr en erfaringsbasert mastergrad på
NTNu og en anerkjent prosjektskole.
TRAINEEPROGRAM
jernbaneverket utbygging tar hvert år inn traineer innen
prosjekt- og byggeledelse. Programmet er toårig og
kandidatene får erfaring fra ulike faser innen utredning,
planlegging og bygging.
SuMMER INTERNSHIP
jernbaneverket tar årlig inn ca. 8 studenter på
sommerjobbprogrammet sitt. første søknadsfrist er 14.
oktober 2013. Det vil også komme en ny frist til andre
opptak våren 2014.
BACHElOR- / MASTER / DIPlOMOPPGAvE
Alle våre oppgaver ligger på jernbaneverkets nettsider,
www.jernbaneverket.no. Dette er forslag til oppgaver,
men vi er også åpne for de innspill du måtte ha.
SøKNADSPROSEDyRE
Alle våre ledige stillinger utlyses offentlig og vi ansetter
over 700 nye medarbeidere hvert år.
ADRESSE
jernbaneverket
Stortorvet 7
0107 Oslo
Telefon: 05280
KONTAKTPERSON
Rekruttering: Knut Erik Storsand
Telefon: 901 97 997
E-post: knut.erik.storsand@jbv.no
Traineekontakt: Thomas Birkelund
Telefon: 991 03 390
E-post: birth@jbv.no
WEB
www.jernbaneverket.no
59
0213 kaleidoskopet.indb 59
29.08.13 12:32
IfE – INSTITuTT fOR
ENERGITEKNIKK
IfE er Norges største energiforskningsinstitutt og en
sentral aktør innen fornybar energi, miljøteknologi,
kjernekraft sikkerhet og petroleumsteknologi.
AMBISjON
IfEs ambisjon er å bidra til et mer klimavennlig
energisystem basert på fornybar og CO2-fri energi.
ANTAll ANSATTE I NORGE
Ca. 600 ansatte
KONTORER I NORGE
Kjeller og Halden
OMSETNING
Ca. 800 millioner kroner
ANSETTER STuDENTER fRA
Teknologi- og realfag. Aktuelle fagretninger er
fysikk, kjemi, materialteknologi, geologi, marin-/
petroleumsteknologi og programmering/IT med mer.
STIllINGER TIl NyANSATTE
Ph.D. stipendiat, ingeniør/sivilingeniør, teknikere, faste
ansettelser i forskningsavdelinger eller stab.
INTERNASjONAlE MulIGHETER
IfE er et internasjonalt forskningsinstitutt med bred
deltagelse i internasjonale samarbeid og kunder
i 40 land. Mulighet for reising i forbindelse med
forskningsoppdrag og kunderelasjoner i en del stillinger.
Mulighet for internasjonale forskningsopphold.
OPPlæRING
IfE har et godt opplegg for nyansatte, blant annet med
fadderordning.
MASTER- / DIPlOMOPPGAvE
IfE har mange muligheter for studenter som ønsker å
skrive oppgave innen ett av våre forskningsområder.
flere oppgaveforslag ligger på våre nettsider under
«Karriere». Du kan også ta direkte kontakt med
avdelingen som er mest aktuell for deg, og diskutere
egne forslag.
SøKNADSPROSEDyRE
IfE utlyser ledige stillinger fortløpende etter behov. Alle
ledige stillinger utlyses på våre nettsider og i pressen.
ADRESSE
Instituttveien 18, Kjeller / Os allé 5-7, Halden
63 80 60 65 / 69 21 22 01
KONTAKTPERSON
Informasjonssjef viktor A. Wikstrøm jr.
Telefon 63 80 64 12
E-post vaw@ife.no
Forskning for en bedre fremtid
WEB
www.ife.no
60
0213 kaleidoskopet.indb 60
www.ife.no
Facebook.com/ifestudent
Foto: Mick Tully
Er du interessert i teknologi og vil gjøre noe for
å løse klimautfordringene, er IFE stedet for deg.
29.08.13 12:32
fMC TECHNOlOGIES
fMC Technologies is the world’s largest supplier
of systems and equipment for subsea oil and gas
production. We design, manufacture and service
technologically sophisticated systems and products
such as subsea production and processing systems,
surface wellhead systems, high pressure fluid control
equipment, measurement solutions, and marine loading
systems for the oil and gas industry.
vISION
We will be the undisputed leader in our markets,
recognized for setting the technical and performance
standards in all of our businesses and for creating
customer success.
CORE vAluES
Safety and sustainability, Collaboration, Innovation,
valuing people, Integrity, Customer-centered, Quality
NuMBER Of EMPlOyEES
Over 18.400 employees worldwide, 4.000 in Norway
SITES IN NORWAy / WORlD-WIDE
30 production facilities in 16 countries. The corporate
headquarter is in Houston, uSA.
Kongsberg is head quarter for Eastern Region (Europe,
Africa and Russia). In Norway there are sub-sites in
Bergen, Asker, Kristiandsund, florø and Stavanger.
EXCITING CAREER OPPPRTuNITIES
fMC Technologies provides challenging tasks and
exciting career opportunities across business areas
and across borders. fMC Technologies’ growth creates
a dynamic work environment with vast and diverse
options within one company. The opportunities and the
jobs provide growth and development opportunities for
each employee at fMC Technologies.
As the demand for energy rises, the
world’s leading oil and gas operators
are turning to FMC Technologies now
more than ever for innovative solutions
to maximize oil and gas production. And
that means incredible opportunity for our
company and our people.
If you want to be a part of a company that
delivers industry-leading technology to meet
the world’s growing energy demands, then
now is the time to start to join our amazing
teams around the world, and your career at
FMC Technologies.
CAREERS.FMCTECHNOLOGIES.COM
EXPlORE yOuR CAREER OPPPRTuNITIES AT
www.fmctechnologies.com/careers
TRAINEE PROGRAMS
fMC Technologies offers trainee programmes
worldwide, individually as well as groups. for this year’s
programmes, please visit our career site.
SuMMER INTERNSHIP
Summer Trainee Technology Program 2013 –
A Subsea Autonomous Production System, also
applicable for the Arctic.
Read more www.fmctechnologies.com/careers
Available summer internships are announced in due
time on our career site.
ADDRESS NORWAy
Headquarter Eastern Region:
Kirkegårdsveien 45
3616 Kongsberg
Norway
WEB
www.fmctechnologies.com
61
0213 kaleidoskopet.indb 61
29.08.13 12:32
fINANSTIlSyNET
finanstilsynet arbeider for at finansforetak og
finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til beste for
samfunnet og brukerne av finansielle tjenester.
ANTAll ANSATTE
280 ansatte
STIllINGER TIl NyuTDANNEDE
Arbeidsstokken vår består blant annet av sivil- og
samfunnsøkonomer, jurister, regnskapsførere, revisorer,
aktuarer og IT-spesialister.
Til mange av våre ledige stillinger åpnes det for
søknader fra nyutdannede. vi ansetter også studenter
til sommerjobber og kortvarige engasjementer som kan
kombineres med studier.
HvA vI TIlByR
finanstilsynet kan tilby meningsfulle og utfordrende
arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø med mange dyktige
kolleger.
flere stillinger har oppgaver som omfatter
internasjonalt samarbeid, og det er mye kontakt med
ulike aktører i finanssektoren.
Dyktig.
Åpen. Engasjert.
finanstilsynet holder til i moderne lokaler i Oslo
sentrum.
SøKNADSPROSEDyRE
vi lyser ut ledige stillinger ved behov. for å få varsel
om ledige stillinger og for å se stillingsannonser når de
lyses ut, se www.finanstilsynet.no/jobb eller følg oss
på linkedIn.
ADRESSE
Revierstredet 3
PB 1187 Sentrum
0107 Oslo
KONTAKT
HR-rådgiver Dag Sølvberg:
rekruttering@finanstilsynet.no
WEB
www.finanstilsynet.no/jobb
linkedIn: finanstilsynet (fSA Norway)
62
0213 kaleidoskopet.indb 62
29.08.13 12:32
fINANSDEPARTEMENTET
finansdepartementet (fIN) har ansvar for områder
i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag;
den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter
og avgifter.
www.jobbifinans.dep.no
vISjON
finansdepartementet skal utføre arbeidet for
finansministeren effektivt og med høy faglig kvalitet.
ANTAll ANSATTE
300 ansatte
ANSETTER STuDENTER fRA
finansdepartementet rekrutterer dyktige samfunnsøkonomer, siviløkonomer, jurister og statsvitere fra
universiteter og høyskoler.
STIllINGER TIl NyuTDANNEDE
førstekonsulentstillinger er rekrutteringsstillinger inn
i finansdepartementet for nyutdannede og kandidater
med to til tre års erfaring.
HvA KAN vI TIlBy
Hos oss kan du blant annet:
• Overvåke og analysere den økonomiske politikken i Norge
og utlandet
• Arbeide med statsbudsjettet
• Overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene i Norge
• Arbeide med investeringsstrategier for
Statens pensjonsfond
• Utvikle og forvalte skatte- og avgiftsregelverket
vi kan tilby dagsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver, inspirerende og dyktige kolleger,
kompetanseutvikling (fIN har egen stipendordning
for etter- og videreutdanning for våre ansatte),
muligheter for internasjonalt arbeid, sommertid,
fleksibel arbeidstid, betalt overtid, 5 uker ferie og eget
trimrom. Dersom du legger vekt på faglig interessante
arbeidsoppgaver og har interesse for økonomisk politikk
og samfunnsdebatt, er det få andre steder som kan
tilby mer interessante arbeidsområder for nyutdannede
enn finansdepartementet. Nye medarbeidere får raskt
faglig tunge oppgaver og gode muligheter for utvikling
gjennom videreutdanning og ikke minst det å lære av
dyktige kolleger.
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Alle fagavdelingene har utstrakt internasjonalt
samarbeid på de fleste fagområder. Noen sentrale
samarbeidspartnere er NORAD, uD, EfTA, OECD,
verdensbanken og IMf. Enkeltmedarbeidere arbeider
i utlandet i kortere eller lengre perioder.
OPPlæRING
“ Finansdepartementet er en veldig spennende
arbeidsplass med interessante, dagsaktuelle og lærerike
arbeidsoppgaver - ofte kan man lese om sakene man har
jobbet med i avisen etterpå”.
- Maria (27), Finansavdelingen -
læring og utvikling gjennom faglige utfordringer
og spennende arbeidsoppgaver. I tillegg tilbyr
finansdepartementet gode muligheter for fagkurs
og videreutdanning.
SuMMER INTERNSHIP
finansdepartementet tilbyr ingen fast ordning med
sommervikariater. Dette skyldes at det meste av vårt
arbeid er av langsiktig karakter, noe som gjør det
vanskelig å legge til rette for meningsfulle arbeidsoppgaver for korttidsengasjerte. Sommeren er også
en periode med lavere aktivitet i departementet.
SøKNADSPROSEDyRE
finansdepartementet rekrutterer fortløpende og alle
ledige stillinger kunngjøres på www.jobbifinans.dep.no.
Søknader sendes elektronisk fra vår rekrutteringsweb.
Her kan du også registrere deg i en elektronisk
e-posttjeneste som varsler om ledige stillinger
i departementet.
ADRESSE
Akersgata 40
0030 Oslo
KONTAKTPERSON
Marthe Nedreskår larsen
Telefon: 22 24 41 28
E-post: mnl@fin.dep.no
WEB
www.jobbifinans.dep.no
63
0213 kaleidoskopet.indb 63
29.08.13 12:32
DNv
At DNv, we are more than 10 000 professionals in 100
countries who share a meaningful vision: to make a
global impact for a safe and sustainable future. Whether
we classify a ship, verify an oil rig, certify a management
system or advise on smart energy grids, we have
clients all over the world who rely on our independent
assessments and technology expertise. DNv’s unique
risk management approach to services provides us with
the possibility to offer innovative services that meet
customers’ needs across industries and countries. DNv
is recognised as a trusted partner for improved quality,
safety and efficient operations in high risk global
industries. The foundation was established in 1864, and
has its headquarters outside Oslo, Norway.
DNv is recognised for being a place where you can
develop your competence and make an impact beyond
business. join us to find more good reasons for getting
up in the morning!
vAluES
We build trust and confidence
We never compromise on quality or integrity
We care for our customers and each other
We are committed to teamwork and innovation
NuMBER Of EMPlOyEES IN NORWAy / WORlD-WIDE
2500 employees / 10.400 employees
REvENuE
10,156 MNOK in 2011
DNv NORWAy IS lOOKING fOR
We are looking for you who are proud to be working to
safeguarding life, property and the environment. you are
most likely studying for PhD, MSc or BSc within Naval
Architecture, Mechanical Engineering, Environmental
studies, Scientific studies. But you may also be
studying economics/business administration, industrial
economy, geology, geotechnics, civil engineering,
material technology, and of course all related courses/
studies fitted to DNvs services we deliver. you are
knowledgeable, motivated, friendly and willing to share
your expertise and to support your colleagues in their
work. We offer you opportunities beyond business and a
unique environment to develop your skills.
INTERNATIONAl COMPANy
In DNv the employees have possibility to work overseas
on a short-term or long-term basis. In addition it is
possible to work on international projects, participate
on shorter training programs, and as a trainee you will
have a shorter period abroad. We value the mobility and
flexibility of our people to work in different locations
and in different fields of work.
TRAINING/ ONBOARDING/ GRADuATE STuDENTS
We have an on-boarding program which is mandatory
for all new employees. In addition, we have several
internal courses available to give you as an employee a
broader insight and knowledge about the area you will
be working in. We have different trainee programs for a
graduate student.
WHY DO YOU
GET UP IN THE
MORNING?
We offer you
opportunities
beyond business
and a unique
environment to
develop your skills.
© Magnus Dorati/Dorati Film/DNV
OffICES IN NORWAy / WORlD-WIDE
17 offices in Norway/300 offices in 100 countries
DNV is recognised for being
a place where you can
develop your competence
and make an impact beyond
business. Join us to find
more good reasons for
getting up in the morning!
SuMMER jOBS/ SuMMER PROjECT/ MASTER THESIS /
TRAINEE PROGRAMME
Please read more on our career pages for application
dates, etc.
CONTACT INfORMATION
Head Office: veritasveien 1, 1322 Høvik
E-mail: an.humanresources@dnv.com
Tel: +47 67 57 99 00
WEB
www.dnv.no / www.dnv.com
www.dnv.no
64
1307-024 profilann Kaleidoskopet 122x256 final.indd 1
0213 kaleidoskopet.indb 64
7/30/13 8:39 AM
29.08.13 12:32
BEKK CONSulTING AS
Bekk Consulting AS er et norsk konsulentselskap. vi
gjennomfører prosjekter for store private og offentlige
virksomheter innen strategisk rådgivning, utvikling av
IT-systemer og design av digitale tjenester.
ANTAll ANSATTE
350 ansatte
KONTORER
Oslo og Trondheim
OMSETNING
416 millioner NOK i 2012
ANSETTER STuDENTER fRA
ulike universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.
JOBBE I BEKK?
BEKK er et selskap som lykkes på grunn av dyktige mennesker,
og vi har skapt et sterkt samhold gjennom faggrupper og tverrfaglige
team. Vi har fokus på at alle våre ansatte skal trives, og investerer
mye i å styrke vår drømmearbeidsplass
STIllINGER TIl NyuTDANNEDE
Konsulentstillinger innen teknologi, management
consulting og interaksjonsdesign. vi stiller høye krav
til våre medarbeideres kvalifikasjoner, men tilbyr til
gjengjeld gode betingelser, utfordrende prosjekter og et
svært godt fag- og arbeidsmiljø.
OPPlæRING
Introduksjonskurs, deltakelse i faggruppe, individuell
kompetansebyggingsplan, fagdager m.m.
BACHElOR- / MASTEROPPGAvE
Oppgaver blir utlyst i samarbeid med universiteter og
høyskoler.
SuMMER INTERNSHIP
Mulighet for sommerjobb annonseres på våre nettsider.
SøKNADSPROSEDyRE
Se www.bekk.no/stillinger for mer informasjon.
Søknader vurderes løpende.
ADRESSE
Postboks 134 Sentrum
0102 Oslo
WEB
www.bekk.no
Les mer om våre fagområder, prosjekter og arrangementer:
www.bekk.no | open.bekk.no | facebook.com/bekkconsulting
65
0213 kaleidoskopet.indb 65
29.08.13 12:32
ASPlAN vIAK
Asplan viak er miljøsertifisert og et av landets
største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. vi
tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig
og privat virksomhet. vi leverer tjenester innenfor
områdene planlegging, samfunnsanalyse, arkitektur
og de fleste ingeniørdisipliner. Gjennom bredt
sammensatt kompetanse og omfattende kunnskap om
lovgivning og markedets virkninger, er vi en naturlig
samarbeidspartner ved komplekse oppgaver. vi skal
være Norges mest attraktive rådgiver:
• Valgtavkunder
• Viktigforsamfunnet
• Enkompetent,lønnsomoglekenarbeidsplass
ANTAll ANSATTE
Cirka 750 ansatte
KONTORER
23 kontorer i Norge, 5 i Sverige og 2 i Emiratene
OMSETNING
760 millioner kroner (2012)
ANSETTER STuDENTER fRA
vi er alltid på jakt etter studenter som er faglig
nysgjerrige, engasjerte og selvstendige innenfor
følgende fagområder:
• Trafikk-ogtransportplanlegging
• Energi-ogmiljøutredningeroganalyser
• Vegplanlegging/-prosjektering
• Jernbaneplanlegging/-prosjektering
• Samordnetareal-ogtransportplanlegging
• Arealplanlegging
• Bygg,VVS,elektro,brann,støyogenergi
• Vann-ogmiljøteknikk
• Arkitekturoglandskapsarkitektur
STIllINGER TIl NyuTDANNEDE
Rådgiverstillinger innenfor ovennevnte fagområder,
samt Asplan viak-programmet. Asplan viak-programmet
er et tilbud til 5. årsstudenter ved Institutt for
bygg, anlegg og transport og Institutt for byform og
planlegging ved NTNu.
uTvIKlINGSMulIGHETER
Egen intern skole, Asplan viak-skolen. Mange
utviklingsmuligheter, både innenfor fag, prosjektstyring
og ledelse.
MASTEROPPGAvE
Gjennom Asplan viak-programmet tilbyr vi kontorplass,
spennende temaer og veiledning for gjennomføring av
masteroppgaven.
SOMMERjOBB
Gjennom Asplan viak-programmet tilbyr vi sommerjobb i
4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn.
SøKNADSPROSEDyRE
Se www.asplanviak.no for nærmere detaljer.
ADRESSE
Hovedkontoret:
Asplan viak AS
Kjørboveien 12
1337 Sandvika
KONTAKTPERSON
Anette Tverdal
anette.tverdal@asplanviak.no
WEB
www.asplanviak.no
www.facebook.com/AsplanviakAS
66
0213 kaleidoskopet.indb 66
29.08.13 12:32
AKER SOluTIONS
Aker Solutions provides oilfield products, systems and
services for customers in the oil and gas industry worldwide. The company’s knowledge and technologies span
from reservoir to production and through the life of a
field.
vISION
to be the preferred partner for solutions in the oil and
gas industry through living our values:
Customer drive: Building customer trust is key to our
business.
• HSEmindset:WetakepersonalresponsibilityforHSE
because we care
• Peopleandteams:Allourmajorachievementsare
team efforts
• Openanddirectdialogue:Weencourageearlyand
honest communication
• Handsonmanagement:Weknowourbusinessandget
things done
• Deliveringresults:Wedeliverconsistentlyandstrive
to beat our goals
NuMBER Of EMPlOyEES
28 000 employees
OffICES
Represented in 30 countries
REvENuE
NOK 45 billion
Take the next step in
Norway’s oil and gas
success story.
Take a position with
Aker Solutions.
Visit akersolutions.com/career
WE ARE lOOKING fOR
Individuals who are prepared to take a position. Not only
a position within Aker Solutions, but also a position on
the exciting challenges the global oil and gas industry
faces now and in the future.
Graduates in all engineering disciplines are encouraged
to apply to our vacant positions listed on our career
page www.akersolutions.com/career. Additionally, we
have openings for graduates and young professionals
within the fields of finance and administration, HR, law,
communications, IT and more.
INTERNATIONAl CAREERS
Aker Solutions is a global company with exciting job
opportunities worldwide.
TRAINEE PROGRAMMES
We have an international talent programme and several
local trainee programmes globally. Please see
www.akersolutions.com/Trainee-programmes for
further information about the programmes and how to
apply.
SOluTIONEERS
This is a social group for young and young at heart
professionals in Aker Solutions. It’s a forum with focus
on network building, education and fun!
ADDRESS
Headquarter:
Snarøyveien 20, 1364 fornebu
WEB
www.akersolutions.com/career
67
0213 kaleidoskopet.indb 67
29.08.13 12:32
©2013 Accenture. All rights reserved.
ACCENTuRE
Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer
tjenester innenfor rådgivning, teknologi og outsourcing.
vi leverer nyskapende løsninger og samarbeider med
kundene, slik at de kan realisere sine visjoner og skape
verdi for seg selv.
vISjON
”To become one of the world’s leading companies,
bringing innovations to improve the way the world
works and lives”.
vERDIER
Stewardship, Best People, One Global Network, Client
value Creation, Respect for the Individual, Intergrity
ANTAll ANSATTE I NORGE / vERDEN
900 ansatte i Norge / 257.000 ansatte i verden
KONTORER I NORGE / INTERNASjONAlT
3 kontorer i Norge / 120 kontorer i verden
OMSETNING
Accenture hadde en omsetning på 27,9 milliarder dollar i
regnskapsåret som ble avsluttet 31. august 2012. I Norge
var omsetningen på 1,63 milliarder.
ANSETTER STuDENTER SOM HAR
fullført, eller er i gang med siste året, på Mastergrad
fra universiteter og Høyskoler i Norge og utlandet. vi
ansetter også kandidater med Bachelorgrad fra tekniske
linjer.
be
you
imagined
STIllINGER TIl NyANSATTE
Accenture har tre ulike stillinger som studenter kan
søke på: «Accenture Technology graduates», «Accenture
Management Consulting graduates» og «Nyutdannet
systemutvikler / teknisk arkitekt».
INTERNASjONAlE MulIGHETER
Accenture er et globalt selskap, og som ansatt har du
anledning til å søke deg til kortere og lengre oppdrag i
utlandet.
OPPlæRING
vi tilbyr meget gode opplærings- og
utviklingsmuligheter, og du kan selv påvirke hvilke
kurs og sertifiseringer du skal ta basert på dine
karrieremål. Som ansatt i Accenture vil du også ha en
karriereveileder som sørger for at din læring og utvikling
ivaretas.
BACHElOROPPGAvE
vi tilbyr veiledning av Bacheloroppgaver for
teknologistudenter ved HiOA, NITH og HiG.
Se www.accenture.no/jobb for mer informasjon.
SuMMER INTERNSHIP
vi er på jakt etter dyktige summer interns innenfor
Management Consulting og Technology. Summer
internship annonseres på: www.accenture.no/jobb.
Søknadsfrist: 11. oktober 2013.
SøKNADSPROSEDyRE
Se www.accenture.no/jobb for informasjon om ledige
stillinger.
ADRESSE
Rolfsbuktveien 2, 1364 fornebu
Telefon: 67 21 35 52
KONTAKT
norway.recruiting@accenture.com
WEB
www.accenture.no
Bring your talent and passion to
a global organization at the
forefront of business, technology
and innovation. Collaborate with
diverse, talented colleagues and
leaders who support your success.
Help transform organizations and
communities around the world.
Sharpen your skills through
industry-leading training and
development, as you build an
extraordinary career. Discover
how great you can be.
Visit accenture.no/jobb
68
0213 kaleidoskopet.indb 68
29.08.13 12:32
| Karriere |
løNN ER IKKE AlT
SElvfølGElIG ER Du OPPTATT Av løNN
NåR Du BEGyNNER I EN Ny jOBB. MEN
TOTAlPAKKEN ER MER ENN DET Du SER På
BANKKONTOEN HvER MåNED.
Når du er nyutdannet og i
etableringsfasen er det klart
at lønn betyr noe, men ikke
se deg blind på grunnlønnen. Mange andre
faktorer har også betydning
for hvor mye du faktisk sitter
igjen med hver måned.
Lønnspakken kan blant
annet bestå av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fastlønn
Bonus
Pensjonsordning
Forsikringer
Telefon
Bredbånd
Aviser
Firmahytte
Sponsettrening
Andregoder
I tillegg bør du tenke gjennom
blant annet følgende: Hvor
lang reisevei synes du er
akseptabelt? Vil du trives i
åpent landskap eller
cellekontorer? Er det viktig å
kunne jobbe i utlandet i
perioder? Gir jobben muligheten for læring og etterutdanning? Hvordan er
karriereutsiktene? Har arbeidsgiveren høy status i bransjen?
Forventes det at du jobber mye
ut over normal arbeidstid? Har
du mulighet til å bruke
hjemmekontor? Hvordan er
alderssammensetningen på
arbeidsplassen? Hva gjør
arbeidsgiveren for å skape et
godt arbeidsmiljø? Og viktigst
av alt: Er dette drømmejobben?
Muligheten til å jobbe i utlandet kan være en del av den
helhetsvurderingen du bør gjøre når du velger arbeidsgiver – for
eksempel i New York.
SKIll
DEG uT
Har du vært backpacker i Nepal, jobbet med
gatebarn i India, hatt tillitsverv i studentpolitikken eller drevet med konkurranseidrett
eller andre ting som har gitt deg erfaringer og
kompetanse litt utenom det vanlige? Sørg for
å få det med på CV-en. Særlig som
nyutdannet er det viktig å vise arbeidsgivere
at du har flere sider, og at du har gjort ting
som kan tyde på at du for eksempel er
selvstendig, ansvarsbevisst, kreativ etc.
Ill.foto: Colourbox
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 69
69
29.08.13 12:32
|JobbInTervJueT|
lAMMENDE NERvøS EllER
skjerpet og klar?
SKAl Du Gå BIRKEN, TA EKSAMEN EllER Gå På DATE ER DET OPPlAGT fOR DE
flESTE AT fORBEREDElSER, øvElSE OG TIlSTEDEvæRElSE Må TIl fOR å lyKKES.
DET SAMME GjElDER fOR DEG SOM SKAl I jOBBINTERvju. vEIEN TIl å HåNDTERE
NERvøSITET uNDER INTERvjuET STARTER I GOD TID føR Du SITTER I STOlEN.
Av Kia Caroline Bekkedal, organisasjonspsykolog i Psykologbistand
Lina var nylig ferdig med bachelorgraden sin og
hadde blitt innkalt til sitt første jobbintervju.
Hun gruet seg lenge, var redd hun kom til å
rødme, skjelve i stemmen, og at jernteppet skulle
legge seg tungt over hodet. I tillegg begynte hun å
tvile på om hun i det hele tatt egnet seg til
stillingen. Hun var klar over at det var håpløst å
tenke sånn, men hun klarte ikke å la være. Dagen
før intervjuet sov hun lite, hun hadde ikke matlyst
og hun hadde en stor gnagende klump i magen.
Lina gjennomførte intervjuet, men syns det hele
var en vond opplevelse. Mest av alt var hun redd
for å gjøre feil underveis eller tabbe seg ut. Og
jobben, den gikk til en annen.
Hva kunne Lina gjort annerledes? Her er noen
tips som kan hjelpe deg til å holde stresset på et
håndterbart nivå.
Intervju-trening
Begynn helst forberedelsene i god tid før intervjuet. Starter du preppingen dagen før vil du bli
smertelig klar over alt du burde visst og øvd på,
og følgende vil nervøsiteten øke. Tren på intervjusituasjonen sammen med en du er komfortabel
med. Snakk sammen om mulige spørsmål og
problemstillinger som kan dukke opp under
intervjuet. Men pass på at du ikke innøver kun én
måte å besvare et forventet spørsmål på – da kan
du fort bli vippet av pinnen om det blir stilt på en
uventet måte. Få «coachen» din til å kommentere
70
på både kroppsspråk og det du sier. Å lese deg opp på bedriften du skal på
intervju hos kan være nyttig. Det er også viktig å huske på at det er ikke alt
man kan forberede seg på, og det er ikke alt man kan vite. Det å være ærlig
om ting du ikke vet kan vekke tillit. Du kan for eksempel formulere noen
setninger på forhånd som du kan bruke dersom du står fast: ”Det har jeg
ikke tenkt på, men om jeg skulle tenke høyt sammen med deg nå, så…”,
eller ”Nå ble jeg usikker på hva du sikter til; Kan du stille spørsmålet på en
litt annen måte?”.
Vær litt nervøs
De aller fleste kan kjenne på nervøsitet før et jobbintervju. Det er faktisk helt
normalt, og en del av kroppens naturlige reaksjoner. Og det trenger ikke å
være en ulempe. Nervøsitet, stress og uro er kroppens beredskapssystem
som slår seg på når det er fare på ferde. Det systemet som for tusenvis av år
siden mobiliserte steinaldermennesket til kamp når det ble angrepet av ville
dyr er det samme systemet som skrus på når vi står ovenfor farer i dag.
Problemet er bare at de situasjonene vi opplever som farlig og skremmende
er ganske ulike steinaldermenneskets farer, mens kroppens reaksjoner er de
samme. Nå er heldigvis ikke dette systemet totalt ubrukelig. Det sørger
nemlig for at vi blir skjerpet og klare til innsats. Slik kan nervøsitet kunne
bidra til å øke prestasjonen. Men når systemet aktiveres for sterkt vil vi ikke
kunne dra nytte av den samme effekten. Da overtar kroppens
grunnleggende kamp-system og tankevirksomhet blir underordnet. Å endre
tankemønster er en måte å redusere kroppens reaksjoner.
Endre tankemønster
Skrekkscenarioene om hvor dårlig jobbintervjuet kan gå kan sette god fart
på nervøsiteten. Å dvele ved disse vil gjøre vondt verre. For å sette det hele
på spissen: Dersom du hadde hatt en fiskekrok i munnen, ville det da være
klokt av deg å tygge på den? Neppe. Det samme gjelder for negative tanker.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 70
29.08.13 12:32
Ill.foto: Colourbox
Å tygge på fiskekroken er det samme som å fortsette å gruble på alt som kan
gå galt. Du kan velge å fortsette å tenke på disse scenarioene eller du kan
forsøke å endre tankemønster ved å vende oppmerksomheten over på
andre tanker. Et godt grep for å unngå å stikke kjepper i hjula for deg selv er
å øve på å hente frem ”støttetanker”. Støttetanker er aksepterende og støttende tanker som kan roe deg ned – en slags indre heiagjeng. For eksempel
”Alle de andre kandidatene er også nervøse”, eller: ”Det er tross alt bare et
jobbintervju.» Mange av oss kan kjøre oss fast i en underdog-tankegang om
at intervjueren er ute etter å ta oss. Virkeligheten er at bedriften ønsker deg
og din kompetanse. Dette kan være en god støttetanke å hente fram i forkant av intervjuet.
Sørg for å ha dekket dine basale behov
Sørg for å være uthvilt og ha spist før intervjuet. Dessverre er basalbehovene
noe av det første vi glemmer når vi er nervøse eller stressa. Gjør gjerne noe
helt annet rett før intervjuet slik at du ikke bygger opp nervøsiteten. På dette
tidspunktet er du uansett ferdig med forberedelsene. Noe fysisk som å gå
en tur, kan også virke beroligende på kroppen.
Aksepter at du er nervøs
Det koster mye energi å forsøke å skjule at du er nervøs – energi du gjerne
skulle brukt på å resonnere og finne gode svar. Noen ganger kan vi forverre
egen uro ved å tenke at vi «burde» vært roligere enn vi er. Det kan ofte være
mer nyttig å anerkjenne at kroppen er spent i stedet for å desperat forsøke å
overbevise deg selv om at du ikke er nervøs. Hjernen vår er nemlig lite mottakelig for ordet ”ikke”. En beskjed til seg selv om å ikke være nervøs vil derfor kunne virke mot sin hensikt. Hjernen vår er også veldig interessert i det
som er farlig, mens den er mindre interessert i det som ikke er farlig. Sier du
til deg selv at det er helt ok å være litt nervøs, er det gode muligheter for at
hjernen vil miste interessen etter hvert. Det går også an å lette på trykket og
fortelle intervjueren at du er nervøs. Det kan ofte
bidra til å ta brodden av uroen.
Vend fokus utover
Et jobbintervju er en situasjon der selvbevisstheten vår lett kan øke dramatisk. Vi blir kroppslig aktivert og gjerne redd for at det syns. Intervjueren derimot, kjenner ikke på de samme
kroppslige reaksjonene som deg og vil derfor
ikke legge merke til nervøsiteten på samme
måte. Tenk bare på hvor vanskelig det kan være
å se hvem som har flyskrekk når du betrakter
medpassasjerer ved gate’en på en flyplass. Et
godt tips er å forsøk å flytte fokus fra deg selv og
hvordan du fremstår over på omgivelsene og
den/de som intervjuer deg. Lytt aktivt og still
spørsmål tilbake.
GODE RÅD OPPsUMMERT:
• øv på intervju-situasjonen
• Gjør research om bedriften og stillingen
• forsøk å unngå negativ grubling
• Sørg for å være uthvilt og ha spist
• Aksepter at du er nervøs
• Hent frem støttetanker
• vend fokus utover
• Oppsummer hva du fikk til og hva du kan
gjøre annerledes neste gang
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 71
71
29.08.13 12:32
Spør oss
OM jOBBSøKING
I løPET Av SEMESTERET fåR vI I KARRIEREMAGASINET
KAlEIDOSKOPET MANGE SPøRSMål OM jOBBSøKING. HER følGER
SvAR På ET uTvAlG Av SPøRSMålENE.
Tekst: Knut Solberg
?
Hva er de vanligste feilene ved
jobbsøknaden?
!
Den vanligste feilen er nok at søknaden er
skrevet slurvete og i full fart. Det synes gjennom
skrivefeil, dårlige formuleringer og «copy/paste»feil. Så er det mange søknader som ikke forteller
mer om kandidaten enn hva som allerede står på
CV-en og helt mangler kandidatens motivasjon
for stillingen. Deretter følger en feil som henger
sammen med den forrige, nemlig at kandidaten
ikke viser noen innsikt i hva jobben går ut på.
Disse feilene bør kunne lukes ut ved å bruke tid
på søknaden og ved å stille følgende
kontrollspørsmål: Forteller søknaden
mottakeren…
- Hvorfor jeg er kvalifisert for jobben?
- Hva det er som gjør meg interessert?
- Hvorfor arbeidsgiveren bør velge meg?
?
Jeg synes det er vanskelig å tørrprate med
arbeidsgivernes folk etter bedriftspresentasjoner
og på karrieredager. Tips for å få praten i gang?
72
!
Noen punkter som alltid fungerer greit i møte med arbeidsgiverne er:
Å spørre om hvorfor og hvordan de selv fikk jobb hos arbeidsgiveren? Har de
jobbet et annet sted tidligere eller ble de selv headhuntet rett fra lærestedet?
Forhør deg om hva som gjør at det er hyggelig å jobbe der.
Spør om hvordan en typisk arbeidsdag ser ut. Og har de ingen typisk
arbeidsdag, fordi jobben er så variert? Ja, så må det være lov å følge opp med
et spørsmål om hvordan de første ukene blir for deg som er nyutdannet, om
du først får jobb der.
Så liker alle å snakke om egne fordeler. Hva skiller arbeidsgiveren fra de
andre i bransjen?
Spør om karrieremuligheter og følg opp med hva som er neste steg for
bedriftens mann eller kvinne. Legges det for eksempel opp til videreutdanning eller utenlandsopphold?
Før du gir deg, sørg for at du vet hvem du snakket med og aller helst har fått
med deg et visittkort. Det vil komme til nytte siden.
?
Jeg får ikke annen attest fra den tidligere arbeidsgiveren min enn en
bekreftelse på at jeg har jobbet der. Hva gjør jeg?
!
Her har vi flere tips. Ett er å lage forslag til attest og så sende denne til
arbeidsgiveren din som et utkast. Da sparer du lederen for tid, samtidig som
du gjerne får attesten slik du selv ønsker. Er det av prinsipp de ikke gir
annen attest enn en bekreftelse på at du har arbeidet der, så spør lederen
din om hun er villig til å være referanse for deg. Da er det ikke så viktig om
attesten din er upersonlig og lite utfyllende.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 72
29.08.13 12:32
Ill.foto: Kaleidoskopet
?
I jobbannonsene spørres det etter supermennesker med rett innstilling, omstillings- og
gjennomføringsevne samtidig som søkeren skal
være analytisk og sosial, men også selvstendig.
Finnes disse søkerne og er jeg virkelig så god?
!
Vår erfaring er at mange synes det kan være
vanskelig å beskrive seg selv med ord stillingsannonsene nevner. Noen føler kort og greit det
blir et uærlig spill. Vi tror likevel de fleste skal føle
seg komfortable med en svært positiv beskrivelse
av seg selv i denne sammenhengen. Husk at
stillingsannonser er en sjanger der superlativene
sitter løst, la deg ikke skremme hvis du har de
formelle kvalifikasjonene i orden.
?
Hva er innsynsretten og skal jeg benytte
den?
!
Innsynsretten din i denne sammenhengen,
er retten du har til å få se en søkerliste med
bakgrunnsinformasjon om søkerne. Dette gjelder
kun for stillinger i offentlig sektor. Innsynsretten
gir deg mulighet til å få vite om du er forbigått av
dårligere kvalifiserte søkere. Selv om det som regel ikke «jukses», så kan det
være nyttig å benytte innsynsretten likevel. Den gir deg en god mulighet til
å få innsikt i hvem du konkurrerer med på jobbmarkedet. Kanskje gir det
deg også noen ideer om andre stillingstyper du kan søke.
?
Er det noen vits å kontakte arbeidsgiveren etter et avslag på
søknaden?
!
Svaret burde være nei, men det er ja. Har du søkt en stilling du virkelig
føler deg kvalifisert for, kan det være en god idé å ringe. Det hender du får
en begrunnelse for avslaget. Dersom det ikke står noen begrunnelse, får du
igjen se på stillingsannonsen. Spør deg selv med kritiske øyne om du virkelig har kvalifikasjonene som kreves. Har du de fleste kvalifikasjonene, er det
bare å ta telefonen fatt. Som ved alle andre henvendelser til bedriften, er det
viktig at du opptrer saklig og er bevisst på hva du vil ha svar på. Dessverre er
ikke alltid rekruttererne like villige til å gi ærlige svar her, spør derfor etter
hva du kan gjøre for å komme i betraktning neste gang. Kanskje kan det
være en idé å forbedre karakterene eller ta en annen stilling? Spør om det
finnes stillinger eller andre bedrifter arbeidsgiveren gjerne rekrutterer fra.
Kanskje kan det være en mulighet å søke sommerjobb i bedriften? Eller var
det noe i søknaden eller CV-en som gjorde deg uaktuell. Forsøk å få noen
tips om hva du kan gjøre videre for å bli mer attraktiv ved neste korsvei.
Uansett skal du ikke ta svar som «på bakgrunn av en helhetsvurdering» for
god fisk. Spør ydmykt til du har fått et konkret svar, som for eksempel
«Karakterene dine er for dårlige» eller lignende. Siden du allerede har fått
»
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 73
73
29.08.13 12:32
|spØrossomJobbsØKIng|
avslag på søknaden, har du lite å tape på å ringe
bedriften for en begrunnelse for avslaget. Du har
i stedet mye å vinne:
• Dukanfåverdifullinnsiktihvordansøknaden
din oppfattes hos mottaker. Det gjør at du kan
skrive en bedre søknad neste gang.
• Dukanfåtipsomandrejobberi
organisasjonen.
• Dufårvistengenuininteresseforjobbenog
fremstår profesjonell ved å ta avslaget på en
konstruktiv måte. Det kan hjelpe ved neste
korsvei.
Vi har møtt flere jobbsøkere som er blitt kalt inn
til intervju etter å ha undersøkt hvorfor de fikk
avslag på søknaden sin.
Hva svarer jeg på følgende spørsmål: Hvordan løser du et prosjekt der
du vet at du har for kort tid og lederen ikke gir deg noen ekstra ressurser?
!
Her er vel tanken for intervjueren å lære noe om hvordan du vil reagere i en åpenbart presset situasjon. Noen vil sikkert bli veldig frustrert av et
slikt spørsmål, og det er selvsagt ikke særlig positivt. Bedre løsninger er kanskje heller å si at man gjør det beste ut av situasjonen, siden lederne likevel
kjenner til hvilke ressurser du har fått. Så får det heller bli noen kompromisser på kvalitet eller øvrige måleparametere. Andre vil heller svare at de vil
forsøke å forklare lederne at man enten må få flere ressurser eller bedre tid.
Husk at det viktigste her er hvordan du reflekterer rundt problemstillingen.
?
Hva gjør jeg hvis jeg får merkelige, frekke eller aggressive spørsmål på
jobbintervjuet?
?
Mitt utenlandske navn, er det et problem
når jeg søker jobb?
!
Den nyeste undersøkelsen på dette er fra i
fjor, der forskere fra Fafo og Institutt for
samfunnsforskning sendte ut 1.800 fiktive
jobbsøknader til «ekte» stillingsutlysninger. Det
skulle vise seg at et utenlandsk navn reduserte
sjansen for invitasjon til intervju med 25 prosent.
Vår anbefaling til deg som er redd for å bli
diskriminert, er at du satser på å oppnå personlig
kontakt med en eller flere av rekruttererne før de
mottar søknaden. Ingen ting er bedre mot
fordommer enn personlig kontakt. Gjennom
kontakten får du vist at du behersker språk og
kulturelle koder, i tillegg til at du selvfølgelig er
formelt kvalifisert.
74
?
!
Vi får stadig spørsmål fra studenter som har opplevd underlige
spørsmål på jobbintervjuet. Flere av spørsmålene er over grensen for hva
man ville ha akseptert i et vanlig møte, andre er meningsløse. Vi tror det
beste rådet når du får denne type spørsmål er å tenke nøye gjennom hvilken
hensikt intervjueren har med spørsmålet. Til noen stillinger er det for
eksempel helt avgjørende at man klarer å beherske situasjoner som i
utgangspunktet er helt håpløse. Typisk en mellomleder-/
prosjektlederstilling eller i stillinger der man har mye kundekontakt.
Kanskje intervjueren ønsker å teste om du blir provosert, fortvilet eller
stresset. Til andre stillinger har det en hensikt å teste om du klarer resonnere
og bruke teoretisk kunnskap på en litt kreativ måte. Til slutt tror vi man ikke
skal undervurdere at det finnes en rekke uprofesjonelle intervjuere som
stiller tilfeldige spørsmål. Det viktigste er at du bevarer roen og svarer på en
ok måte. Ta deg gjerne litt tid, pust ut og svar rolig.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 74
29.08.13 12:32
LM0546 © Copyright 2012 ABB. All rights reserved.
Du kan endre verden sammen med oss.
Grenseløse muligheter for nyutdannede
I ABB får du ikke bare faglige og personlige utviklingsmuligheter, men du får hele
verden som arbeidsplass. Våre prosjekter strekker seg fra Hammerfest til Dubai
og fra Houston til Shanghai. Du får anledning til å jobbe for en bærekraftig utvikling
sammen med verdens største energiselskaper, industrikonsern, kraftprodusenter
og netteiere. I ABB får du jobbe for de beste, med de beste. Vi ansetter nyutdannede ingeniører innen blant annet elektro, automasjon, og kybernetikk.
En bedre verden begynner med deg på www.abb.no/muligheter
0213 kaleidoskopet.indb 75
Vår ambisjon.
Din karriere.
29.08.13 12:32
|JobbIuTlAndeT|
lAv løNN – MEN RIK
På OPPlEvElSER
IAESTE TIlByR SOMMERjOBB I EN REKKE lAND.
NORSKE STuDENTER ER POPulæR ARBEIDSKRAfT.
Tekst: Agnete Revaug
- På nettsiden vår IAESTE.no ligger det til enhver tid ledige jobber og det
er fritt fram å søke, forteller utvekslingskoordinator Ingrid Myhr, som selv
er student.
Hovedutlysningen i februar tilbyr jobber som er spesielt utvalgt for norske
studenter. Dette er stort sett sommerjobber, men ellers i året finnes det
også jobber av lengre varighet.
- Det er ikke så vanskelig som man skulle tro, det er bare å søke. Start med
å lage en studentprofil og finn en jobb på nettsidene våre. Det eneste som
skiller seg fra andre jobber er at søknaden må være på engelsk.
Når søknaden er sendt, plukker IAESTE Norge ut en kandidat som
presenteres for arbeidsgiveren i utlandet og de velger om de vil ansatte
vedkommende eller ei.
- Norske studenter er populær arbeidskraft i utlandet, så det pleier å gå
bra, forteller Myhr.
Lønn og stipend
- Det er ingen som blir rike av å ta en sommerjobb i utlandet, men man får
oppleve mye. Lønnen som tilbys fastsettes av bedriften hvor man jobber
og er som regel lavere enn den man får i Norge. Pengene man tjener går
hovedsakelig til å dekke husleie og de mest nødvendige ting. IAESTE går
gjennom jobbene som tilbys norske studenter og vurderer inntekt opp
mot aktuelle kostnader som vaksiner, visum og flybillett. Deretter vurderer
IAESTE hvilken støtte studentene får ut fra det totale bildet.
Utveksling går begge veier
En del av Ingrid Myhrs jobb i IAESTE er å ta imot utenlandske studenter
som kommer til Norge for å jobbe.
- Det er lærerikt og jeg møter studenter fra ulike land, sier utvekslingskoordinatoren.
- En ung gutt på 21 år fra Ukraina hadde aldri vært ute av hjemlandet sitt
tidligere. Andre som kommer er verdensvante og sosiale og vant til å være
med folk fra andre nasjonaliteter. Det er stort spenn, studentene kommer
fra hele verden.
Norsk fleksitid og kleskode
Felles for studentene er at de er nysgjerrig på Norge. Mange får jobb på et
universitet, men det er også bedrifter, gjerne innenfor data og olje, som
tilbyr jobb.
- Mange trives og setter pris på godene vi har i norsk arbeidsliv. De synes
fleksitid er helt fantastisk. Men de liker ikke lunsjpausen vår, som både
76
Ingrid Myhr er utvekslingskoordinator i IAESTE.
kommer tidlig på dagen og er altfor kort, sier
hun med et smil.
Norske arbeidsgivere vil gjerne ha studenter
som jobber opptil et halvt år, og det hender at de
norske arbeidsgiverne tilbyr studentene jobb
etter utført oppdrag.
DETTE ER IaEsTE
iaeste er en internasjonal organisasjon
for utveksling av praktikantplasser
for studenter ved tekniske og
naturvitenskaplige høgskoler og
universiteter. iaeste er forkortelsen
for the international association
for the exchange of students for
technical experience. organisasjonen er
representert ved syv av åtte universiteter
her i landet. Hensikten med tilbudet er
å gi sommerjobb, kulturkunnskap og
internasjonal jobberfaring.
ordningenerfinansiertavuniversitetene
i Norge og av bedrifter.
Sommerjobber: Utlysning i februar
Lengre oppdrag: Kan søkes hele året
Les mer: iaeste.no
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 76
29.08.13 12:32
vERDENS BESTE
SOMMERjOBB
BlODGIVER:
På jobb for å hente
blod til blodbanken
på sykehuset.
– Mange barn og
voksne kom inn med
blodmangel på grunn
av underernæring,
forteller Even Røst.
KAlEIDOSKOPET HAR SNAKKET MED
NOEN Av DE NORSKE STuDENTENE SOM
HAR HATT ET uTENlANDSOPPHOlD MED
IASTE. HER ER DERES ERfARINGER fRA
ulIKE STEDER I vERDEN.
»
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 77
»
77
29.08.13 12:32
DaGENs MIDDaG:
Råvarene går utenfor døra.
Geitegryte på Sierra Leonsk
vis stod på menyen.
fIKK GOD KONTAKT MED
lOKAlBEfOlKNINGEN
EN uNIK MulIGHET TIl
å OPPlEvE NOE vElDIG
ANNERlEDES, SIER EvEN RøST
OM OPPHOlDET SITT vED ET
SyKEHuS I SIERRA lEONE.
- Jeg reiste med en tanke om å være med på alt,
sier Even. Han fikk jobb som apoteker på et
sykehus og endte opp med en lang rekke ulike
arbeidsoppgaver. Han bygget opp datasystemer,
hjalp til med operasjoner og daglig drift.
- Jobben var givende, det var fint å se at ting jeg
gjorde hadde umiddelbare positive konsekvenser
for folks liv, enten de fikk mat eller medisinsk
hjelp på et sykehus.
Sierra Leone er et av landene med høyest barnedødelighet i verden, og Even opplevde å se barn
dø.
- Det var trist å se folk dø. Jeg følte på hjelpeløshet, hvor liten jeg var og hvor lite jeg kunne
gjøre for dem. Det var få ressurser på sykehuset,
som verken hadde strøm eller vann. Likevel var
det utrolig å se hvor mange man kan hjelpe med
få midler.
78
EVEN RøsT
Alder: 28
Studiested: NTNu.
fag: Bioteknologi (ferdig august 2012)
land: Hadde sommerjobb på et sykehus i Sierra
leone (3 måneder).
Råd til studenter: forbered deg og vit hva som
ventes av deg, sett deg inn i ting på forhånd. Du vil
uansett bli overrasket, men det er alltid greit å ha
tenkt gjennom hvorfor du gjør dette og hva du kan
komme til å få ut av oppholdet.
Hva var likte du best ved jobben?
- Det var interessant å treffe folk. De var interessert i hvem jeg var og
hvilke historier jeg hadde, samtidig fikk jeg høre om hvordan de har det.
Even tok sommerjobb i IAESTEs utvekslingsprogram rett etter at han var
ferdig med studiene og fikk stort personlig utbytte av oppholdet.
- Om denne erfaringen kanskje ikke hjelper meg så mye i min videre
karriere, vil det hjelpe meg til å forstå mennesker, ulike kulturer og språk.
Nærkontakt med lokalbefolkningen
Mens IAESTE-studenter ofte treffer på et stort nettverk av andre i samme
situasjon, var det kun Even og en norsk jente som var i Sierra Leone
samtidig. De fikk hvert sitt rom på sykehusområdet som besto av en seng,
et bord og bad uten innlagt vann. Vannet hentet de i brønnen når de skulle
dusje.
- Vi fikk en lokal kontaktperson som arrangerte turer for oss. Han var
dessuten en sikkerhetsline dersom det skulle skje noe, forteller Even, som
legger til at det kan være en risiko å reise rundt i det afrikanske landet.
Ikke på grunn av kriminalitet, men samfunnsmessige problemer som
dårlige veier og korrupt politi. Men det er stort sett ingen grunn til å være
redd for å reise, mener han, som ikke opplevde ubehagelige ting.
Det er få som reiser til Sierra Leone, selv om landet har mye å by på for
turister. Even forteller blant annet om flott natur med jungler og strender.
- Jeg satte stor pris på å høre lokalbefolkningens historier. De fortalte om
hvordan de levde, om opplevelsene under krigen i 1991-2001, og om
gleden da det var over.
Han husker også godt
da en lokal venninne
skulle lære han å lage
MYE GlEDE: Tross i alt det vonde
med høy barnedødelighet, dårlige
mat.
sosiale kår og fattigdom, er grunntonen
- Jeg fikk beskjed om å
i befolkningen glede.
kjøpe en levende geit
og da jeg kom hjem til
henne fikk jeg kniven
med beskjed om å
slakte dyret. Vi plukket
grønnsaker og lærte å
lage geitegryte. Det ble
en spennende vri på
middagen, forteller
Even.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 78
29.08.13 12:32
|JobbIuTlAndeT|
lOKalT MaRKED:
Fargerikt utvalg i
fjellene.
MaRIE sOlVIK
Alder: 24
Studiested: NTNu
fag: Kjemi
land: Hadde sommerjobb på et laboratorium i
Tadsjikistan (4 uker)
Råd til studenter: Reis! Men sett deg inn i språket
på forhånd og lær deg enkle fraser til bruk i
hverdagen.
vIllE HA GjORT
DET IGjEN
REISElySTEN DREv MARIE SOlvIK TIl
SOMMERjOBB På ET lABORATORIuM
I TADSjIKISTAN. DET HAR HuN IKKE
ANGRET På.
- Jeg har alltid vært glad i å reise,
sier Marie, som i fire uker i
Tadsjikistan bodde hjemme hos en
russisk familie hvor hun fikk kost
og losji.
Hun ville uten tvil ha reist ut igjen.
- I løpet av fire uker tilegnet jeg meg
kunnskap om kultur, språk,
laBEN:
BEN: Kolleger på laben som
kommunikasjon og historie som jeg PÅ la
jobbet med å skille proteiner fra hvete.
aldri kunne ha gjort ved en vanlig
sommerjobb i Norge.
Marie jobbet på laboratoriet til et forskningsinstitutt som drev med
plantegenetikk og fysiologi. Arbeidsoppgavene hennes var blant annet å
multiplisere potetplanter. Marie trivdes godt sosialt sett, kollegaene var
hyggelige og hjelpsomme og de prøvde å forklare så godt de kunne, selv
om engelskkunnskapene ikke var de beste.
- Jobben var ikke veldig utfordrende, selv om det var ting jeg ikke hadde
gjort tidligere.
Hennes største utfordring ble språket og å bli forstått. Takket være en
russisk-engelsk ordbok kunne hun kommunisere med familien hun
bodde hos. På arbeidsplassen var det to som snakket litt engelsk.
- De fleste snakket russisk, men det gjør ikke jeg.
Stor gjestfrihet
Hun visste at hun måtte kle seg i bukse og t-skjorte i det muslimske landet
selv om det var syden-temperatur og hun var forberedt på at det ville være
utfordrende for henne å spise siden det var ramadan.
- De fleste jeg traff var muslimer, men de spiste som vanlig under
sTOR
s
TOR
GjEsTfRIHET:
Gj
jEsTfRIHET:
Siste lunsj med
kolleger fra laben i
Tadsjikistan. Marie
Solvik til venstre
iført perlesmykke fra
Pamirområdet.
TRYGG
TRaNsPORT: En
utflukt på eselryggen
er en fin måte å
oppleve naturen i
Tadsjikistan på.
ramadan, og det overrasket meg, sier Marie som
beskriver menneskene som åpne, folkelige og
gjestfrie.
- Uansett hvor lite penger de hadde tilbød de
meg mat og drikke. Hvis jeg møtte noen som jeg
ble kjent med, ble jeg alltid invitert hjem til noen
av deres tanter eller onkler for et måltid mat,
forteller hun.
- Det høres kanskje ut som jeg kom til
Tadsjikistan og ble overlatt til meg selv, men slik
er det ikke. IAESTE-kontakter møter deg på
flyplassen, og i tillegg får man raskt kontakt med
andre internasjonale studenter. Man blir ikke
forlatt i et fremmed land. Det var hele tiden
noen jeg kunne ringe til om jeg trengte det,
IAESTE har et stort internasjonalt nettverk.
»
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 79
79
29.08.13 12:32
| traiNee |
KOllEKTIV:
Noras trivelige og
glade venninner i
bokollektivet: Mayra,
Dayane, Raquel og
Isabel. Nora foran.
NORa HERsOUG NEDBERG
Alder: 26
Studiested: NTNu
fag: Bioteknologi (ferdig i 2012)
land: Hadde sommerjobb i Brasil fra
august-desember 2012 (3 måneder)
Råd til studenter: Se på det som en
annerledes erfaring og vis at du er
nysgjerrig. Hiv deg med på det du får
muligheten til å lære. Innstill deg på noe
nytt og vær tålmodig.
vERDIfull jOBBERfARING
I KOllEKTIv MED fEM jENTER
KOM NORA HERSOuG NEDBERG
TETT På DEN fRODIGE,
BRASIlIANSKE KulTuREN.
Men hun syntes det var utfordrende å arbeide med få ressurser tilgjengelig
sammenlignet med Norge.
- Vi måtte alltid være nøyaktig med hva vi brukte av utstyr, og måtte bruke
brukt utstyr om igjen når vi kunne. Dessuten var det ekstremt varmt til tider.
Men menneskene jeg møtte var veldig hyggelige og imøtekommende og tok
meg med overalt.
Nora brukte sommerjobben i Brasil til å skaffe seg
erfaring og for å øke jobbsjansene sine i Norge.
Fikk gode venner
- Jeg jobbet med rekombinant DNA-kloning. Vi tok Nora har klatret i lianer, vært på grottetur med geologistudenter og overkomned vepsebol som er svært utbredt i Brasil og som
met både kakerlakker og moskitos. Hun bodde i Rio Claro, en mindre by 2,5
gir allergiske reaksjoner. Målet med arbeidet var å
timer fra Sao Paulo. Der bodde hun i kollektiv sammen med fem brasilianske
utvikle en vaksine mot giftige stikk, forteller hun.
jenter som alle studerte på universitetet.
For henne var det en viktig måte å skaffe seg erfa- Jeg trivdes godt. Jeg hadde gangavstand til universitetet og kunne sykle overring på, og det hjalp henne til å få
alt.
jobb da hun kom hjem. I dag jobber
- IAESTE arrangerte turer mens
hun med immunologisk forskning i
jeg var der, men jeg reiste heller
Prophylix Pharma.
hjem med venner til deres famifami
- For mange arbeidsgivere er det viklier. Jeg har sett vannfallene og
tig å vise at du kan ta en utfordring,
jeg har vært i Sao Paulo. Vi reiste
og at du kan samarbeide på tvers av
også til nærmeste strand selv
erfaring og språk.
om det tok oss seks timer. Det er
Hva likte du best ved jobben?
enorme avstander så man rekrek
- Det aller beste var å lære noe nytt
ker ikke så langt på en helg. Jeg
Jeg hadde aldri jobbet med veps før
fikk noen fridager ekstra for å
og det var spennende. Jeg hadde ikke
reise, men i hovedsak jobbet jeg
fOz DO IGUaçU: Sammen med en gjeng IAESTE-studenter
jobbet på portugisisk før, heller. Det
mandag til fredag.
ved Foz do Iguaçu for å se de spektakulære fossefallene helt
var eksotisk og varmt, fugler kom
Nora syns det var fordelaktig å
på grensen til Argentina og Paraguay. - Her så vi aper som
flyende inn i bygningen der jeg jobjobbe over en periode på tre
slang seg i trærne, store iguanaer og skilpadder, forteller Nora
bet og det skjedde noe nytt hele
måneder. På den måten fikk
Hersoug Nedberg (i midten).
tiden. Det var så frodig, og kjempehun tid til å bli kjent med folk.
flott natur på campus på universite- Mange kvier seg for å reise til
tet hvor jeg jobbet.
Brasil på grunn av kriminaliteten. Jeg tok forholdsregler og tok for eksempel
Nora har tidligere vært utvekslingsstudent i Portukopi av passet og reiste kun med kontanter. Jeg følte meg aldri truet, og det
gal og har lenge hatt lyst til å bruke språket i Brasil. gikk veldig fint.
80
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 80
29.08.13 12:32
TaRjEI BONDEVIK
Alder: 24
Studiested: NTNu
fag: Nanoteknologi
land: Hadde sommerjobb
på et laboratorium i japan
sommeren 2012 (9 uker).
Råd til studenter: Spar
penger på forhånd slik at
du kan delta på opplevelser
utenom jobben. folk i
utlandet er oftere åpne og
lette å komme i kontakt
med.
|JobbIuTlAndeT|
MUNNBIND I jaPaN: Blir man syk tar
man på seg munnbind for å unngå å
smitte andre. Den ekstreme kollektivistiske
tankegangen er noe som gjør seg gjeldende
over alt i samfunnet ellers.
MODERNE aRKITEKTUR:
Tarjei Bondevik foran Tokyo Skytree,
verdens nest høyeste bygning (634m). Det
gule bygget til høyre er hovedkvarteret
til Asahi, som er en kjent japansk
ølprodusent.
SPENNENDE KulTuR
OG OPPlEvElSER
EN lITE KREvENDE jOBB SøRGET fOR AT TARjEI
BONDEvIK KuNNE BRuKE All ENERGI På fRITIDEN,
GjERNE MIDT I TOKyO.
Tarjei studerer nanoteknologi ved NTNU. Det er et smalt og nytt felt som
innebærer mye forskning, og han var ikke så overrasket over at sommerjobben i Japan besto av lite utfordrende rutinearbeid.
Men var det verdt det?
- Definitivt, det er den beste delen av livet mitt så langt. Jobben var
kjedelig, men alt som skjedde utenom arbeidstid var kjempebra. Det var
mye spennende folk, spennende kultur og mye spennende å oppleve.
Sammen med andre internasjonale studenter og lokale IAESTE-kontakter
reiste Tarjei rundt i Japan og nærområdet.
- Utenfor Tokyo så vi Kyoto, jeg har vært på det høyeste fjellet i Japan, og
på fjelltur i de japanske alper. Ellers var vi mest i Tokyo. Byen har 35
millioner mennesker, og det er masse å finne på. Fritiden ble fylt med
karaoke, spennende uteliv, masse god mat og sushi, forteller Tarjei som
har møtt mange hyggelige japanere.
Hjelpsomme japanere
Språket er en gjennomgående utfordring for
mange IAESTE-studenter. På laboratoriet hvor
Tarjei jobbet var det en til to personer som
kunne engelsk av tjue, og det ble lange dager når
disse var bortreist. Japanere er generelt dårlig i
engelsk.
- Men man må jo finne på en annen måte for å
kommunisere og det kan være ganske gøy.
Japanere er svært så hjelpsomme og høflige. En
gang jeg skulle kjøpe togbillett, og ikke fikk det
til, kom det en eldre mann ilende til for å hjelpe.
Men han kunne ikke engelsk. Jeg pekte lenge
nok til at han forsto hvor jeg skulle og han viste
meg hvordan jeg kunne kjøpe billetten. Mitt
usikre kroppsspråk var nok til at han kom og
hjalp meg.
Men selv om japanere er hjelpsomme overfor
internasjonale studenter, kan den hierarkiske
kulturen by på problemer. Tarjeis veileder på
arbeidsplassen var tjue år eldre enn han selv og
det var ikke akseptert å ha egne meninger.
- I Norge er vi vant til å ha en dialog, men i Japan
teller alder mye, og de eldres synspunkter er
avgjørende. Det var utfordrende, men likevel
interessant, forteller han.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 81
»
81
29.08.13 12:32
fORETRUKKET
TRaNsPORTMIDDEl:
Mopeden ble flittig
brukt da Henrik Vikøren
hadde sommerjobb i
Thailand i ti uker.
| traiNee |
HENRIK VIKøREN
Alder: 23 år
Studiested: NTNu og 1 års utveksling ved
universitet i Tyskland.
fag: fysikk og industriell matematikk.
land: Hadde sommerjobb i Thailand
sommeren 2012 (10 uker)
Råd til studenter: Kos deg og ta
det som det er. Ikke ha for mange
forventninger, men ha et åpent sinn.
fINE OPPlEvElSER
I vENNlIGE THAIlAND
EN SjEf SOM IKKE SNAKKET
ENGElSK OG fRIHET TIl å REISE
OG OPPlEvE lANDET NåR HAN
vIllE, vAR HvERDAGEN TIl
HElGE vIKøREN vED MAHA
SARAKHAM uNIvERSITy I
THAIlAND.
Det store faglige utbyttet uteble, men friheten
han fikk til å bestemme sin egen arbeidstid
resulterte i mange fine reiseopplevelser.
- Oppholdet ble annerledes enn jeg trodde på
forhånd, men på en
WaTCH OUT: Elefant i
trafikken
82
positiv måte, sier han.
Det skulle vise seg at svært
få snakket engelsk, og de
enkleste tingene i hverdagen ble en utfordring. Det
pågår en stor innsats for å
EKsPERIMENT: Åpen dag på universitet. Barn
heve engelskkunnskapene i
følger spent med på Henriks eksperiment.
Thailand, og Helge traff flere
europeere og amerikanere som
jobbet som engelsklærere. Helge bidro også til å bedre engelskkunnskapene
blant studentene på universitetet.
- Jeg holdt forelesninger i fysikk for bachelor-studenter. Hovedpoenget var
at de skulle høre kjent stoff på engelsk og bli vant til det. Det var spennende
å holde forelesninger selv om det ikke var noe jeg var forespeilet på forhånd.
Utstrakt reisevirksomhet
Det var engelsklærerne Helge traff som ble reisefølget hans på fritiden. De
fikk tak i mopeder og reiste så ofte de hadde mulighet. Han var i Bangkok
og på øyer og strender sør i landet.
- Vi reiste også mye i området der jeg bodde. Veldig ofte kjørte vi moped til
vi fant en landsby. Overalt hvor vi kom sendte de ut alle jentene og stilte
dem opp på rekke og ba oss plukke ut de peneste. Det var moro men litt av
et sjokk. Det er slikt man bare hører om.
Helge er over to meter høy og etter hvert ble det en vane at folk ville ta
bilde av han på gaten.
- Jeg var populær, men thaiene er vennlige og varme og jeg ble veldig godt
mottatt og behandlet, forteller han.
Byen han bodde i var en typisk universitetsby hvor han fikk rom i et leilighetsbygg et lite stykke unna universitet, nord-øst i
Thailand. Han synes oppholdet var positivt til tross
PaTTaYa:
for kulturforskjellene.
Vakker
- Det hadde vært kjedelig om de gjorde ting på
soloppgang
samme måte som oss.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 82
29.08.13 12:32
uTENlANDSKE STuDENTER TIl NORGE
uTvEKSlINGEN Av STuDENTER GåR BEGGE vEIER.
uTENlANDSKE STuDENTER I NORGE BIDRAR
TIl INTERNASjONAlISERING OG HAR MED SEG
KulTuRERfARING fRA ulIKE lAND.
Samarbeid på tvers av
landegrenser er av
uvurderlig betydning for
det lille Trondheimsfirmaet
PPM AS. PPM utvikler og
automatiserer systemer for
roboter til bruk i
industrien. Firmaet har
fem ansatte i Trondheim
og tre i Budapest. I tillegg
tilbyr firmaet jobb og
engasjementer til
studenter fra en rekke
INTERNasjONalIsERING: Trygve Thomessen i
ulike land.
PPM har god erfaring med utenlandske studenter
i arbeid og er bevisst hvordan samarbeidet på tvers
- Vi er et lite firma og er
av landegrenser er positivt for både firmaet han
helt avhengig av hardt
leder og for de utenlandske arbeidstakerne.
arbeid og høy kompetanse
fra våre ansatte. I tillegg vil
vi ha forskjellige folk inn i firmaet for å utvikle oss. Internasjonalisering er
viktig i vår bransje og gjennom en utenlandsk student får man en forsmak,
sier Trygve Thomessen som er daglig leder.
I all hovedsak organiserer PPM ansettelser og engasjementer av
utenlandske studenter på egenhånd gjennom et godt nettverk i Europa.
Unntaket er Japan hvor store kulturforskjeller gjør selve prosessen mer
utfordrende. PPM finner ofte rett person selv, men har valgt å samarbeide
med IAESTE som tar seg av papirarbeidet og kontakten med UD.
- Før vi startet samarbeidet med IAESTE vurderte vi å bruke norske
studenter. Men IAESTE bringer et internasjonalt perspektiv inn i bedriften
og vi har ikke sjans til å utvikle oss uten disse studentkontaktene.
Jobber mye og godt
- Forutsetningen for å ha en japansk student i arbeid er at man må være
interessert i japansk kultur. Her i bedriften er vi på fornavn, vi er dus og kontordørene står åpne. Slik er det definitivt ikke i Japan og vi må ha respekt for
at ting er annerledes. Vår erfaring er at studentene finner seg til rette og at
samarbeidet sklir ganske godt etter to-tre uker.
Thomessen gjør et godt forarbeid før studentene entrer arbeidsplassen. Han
reiser ofte til Japan og benytter anledningen til å treffe studentene i forkant
for å snakke om kulturforskjellene.
Erfaring og kulturforståelse
Det Norske Veritas (DNV) er en av IAESTEs hovedsamarbeidspartnere i
Norge. Kristina Dahlberg vektlegger studentenes evne til å sette seg inn i
andre kulturer i rekrutteringsprosessen.
KUlTURfORsTÅElsE: Kristina Dahlberg, Senior
Consultant Employer Branding i DNV, vektlegger
studentenes evne til å sette seg inn i andre kulturer i
rekrutteringsprosessen.
- I et selskap som DNV trenger vi medarbeidere
med gode faglige kvalifikasjoner, men vi trenger
også medarbeidere som kan kombinere arbeidet
med kulturerfaring fra forskjellige land. Erfaring
og evne til å sette seg inn i andre kulturer er derfor
egenskaper vi legger vekt på i
rekrutteringsarbeidet. Dette er en av mange gode
grunner til at vi velger å samarbeide med IAESTE,
sier Dahlberg, Senior Consultant Employer
Branding i DNV.
Hun forteller at studenter de har engasjert via
IAESTEs utvekslingsprogram har hatt
teoribakgrunn og faglig forståelse av meget høy
kvalitet, og de har vært et fint bidrag til
prosjektene de har jobbet med. I tillegg gjør
IAESTE en god praktisk jobb med myndighetene
slik at det er enklere å tilby utenlandske
studenter traineeships.
- Studentene blir godt tatt vare på av lokale
IAESTE-kontakter. De skaffer bolig og arrangerer
turer, treffpunkter og opplevelser for studentene
på fritiden.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 83
83
29.08.13 12:32
|JobbsØKIng|
slIK lAGER Du EN GOD Cv
EN Cv ER EN OvERSIKT OvER HvA Du
HAR GjORT OG HvIlKE fORMEllE
KvAlIfIKASjONER Du HAR.
en CV skal vise at du er egnet for jobben som er utlyst,
samtidig som informasjonen skal være nøytral, ryddig og
oversiktlig. arbeidsgiveren som leser CV-en skal raskt få
oversikt over hvem du er og hvilken kompetanse du besitter.
Følgende punkter må alltid være med:
SKAl jEG RINGE?
DET KAN væRE vElDIG luRT å
RINGE TIl DEN SOM ER OPPGITT SOM
KONTAKTPERSON I STIllINGSANNONSEN,
MEN DET fORuTSETTER AT Du HAR NOE
fORNufTIG å SPøRRE OM.
Når du ringer til bedriften får
du et inntrykk av bedriften,
men husk at bedriften også
får et inntrykk av deg. Utvis
god telefonskikk. Presenter
deg med fullt navn, forklar
kort hvorfor du ringer, og
spør om vedkommende har
noen minutter å avse. Dersom det ikke passer, spør når
du kan ringe igjen. Før du
ringer bør du derfor ha lest
stillingsannonsen grundig,
sjekket tilgjengelig bedriftsinformasjon og viktigst av
alt: Forberedt noen fornuftige spørsmål.
Ring bedriften hvis:
• Du har forberedt
fornuftige spørsmål.
• Det er uklart hva jobben
innebærer.
• Spørsmålene dine har
betydning for søknaden.
Ikke ring bedriften hvis:
• Du kun er ute etter å
markedsføre ditt eget
kandidatur.
• Du har tenkt å si: Fortell meg
om stillingen dere har utlyst.
• Du ikke har sjekket
tilgjengelig
bedriftsinformasjon.
DET alDRI GREIT Å KOMME fOR sENT
Det er ingen forklaring som er grunn god nok til å komme
for sent til et jobbintervju. Det skal rett og slett ikke skje.
Du bør sjekke veien til intervjustedet og beregne rikelig med
tid. Hvis du likevel ikke rekker det: Ring så raskt som mulig,
forklar situasjonen og hvor raskt du kan være der. Da viser du
tross alt at du tar ansvar og forsøker å ordne opp.
84
Personalia: Kontaktinformasjon og personlige opplysninger.
Utdanning: Bør komme før arbeidserfaring så lenge du
studerer eller nylig har avsluttet studiene. ta med all
utdanning etter videregående, med tidsangivelse for når du
begynte og sluttet.
Arbeidserfaring:spesifisernår,forhvemogmedhvaduhar
arbeidet.
Noen velger å ta med nøkkelkompetanse som et eget punkt.
det må du gjerne gjøre, men trekk da fram sider ved deg selv
eller din kompetanse som er relevant for jobben du søker.
Språkkunnskaper er relevant for svært mange jobber. Benytt
betegnelsene flytende, meget godt og godt når du omtaler
egne språkkunnskaper. Hvis du har kurs/sertifikater som er
relevante for jobben og av lengre varighet, så ta selvfølgelig
dettemedpåCv-en.likeledesallesertifikatersomer
relevante for jobben. Hvis du har hatt tillitsverv eller på
annen måte opparbeidet deg relevant kompetanse i tillegg
til studier og arbeidserfaring, bør dette tas med som et eget
punkt. Mange skriver også om fritidsinteresser. Hvis du
velger å gjøre det, så tenk gjennom hva som kan være relevant
i forhold til jobben du søker, for eksempel frivillig arbeid eller
organisasjonsarbeid – og vær ærlig. Husk at arbeidsgiveren
bruker CV-en som utgangspunkt for jobbintervjuet.
Referanser bør alltid oppgis på CV-en, eventuelt at du skriver
at referanser oppgis på forespørsel. Hvis du kommer på
jobbintervju, kan det være smart å informere referansene om
hvordan intervjuet gikk og hva jobben går ut på. da er de bedre
rustet til å svare på spørsmål fra arbeidsgiveren. Hvis du har
lite arbeidserfaring kan du for eksempel bruk lærere eller
trenere som referanser.
Hvor lang?
Vær konkret og fatt deg i korthet. en CV skal ikke være på mer
enn en til to sider. Beskriv kort oppgavene i jobber du har hatt,
innholdet i studiet, ansvar i forbindelse med tillitsverv etc. CVen skal være tilpasset jobben du søker på, så du bør framheve
det som er relevant i forhold til den aktuelle jobben.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 84
29.08.13 12:32
Maritim trainee
inviterer til
kull 9/oppstart
august 2014
www.Maritimtrainee.no
Spennende muligheter i Norges mest
internasjonale næring!
Karriere i en global næring
1
I 2005 lanserte den maritime næringen i regi av
Norges Rederiforbund et toårig traineeprogram
for landbasert karriere. Maritim Trainee har siden
oppstarten blitt et av Norges mest populære
traineeprogrammer og 150 nyutdannede er eller
har vært maritime traineer i løpet av disse årene,
med rundt 20 traineer på hvert kull.
Maritim Trainee omfatter rundt 40 bedrifter i hele
den maritime næringen, alt fra rederier og riggselskaper, verfts- og utstyrsindustri, til shippingrelaterte tjenester innen klassifisering, bank,
megling og advokatvirksomhet.
2
Programmet inneholder 6 fagsamlinger som
dekker områdene maritim kunnskap, bedriftsforståelse og strategi/ledelse. Samlingene foregår i
Norge, London og Singapore. De består i stor grad
av forelesninger og gruppearbeid, bedriftsbesøk
og deltakelse på internasjonale konferanser.
Maritime Trainee retter seg i hovedsak mot
studenter med en mastergrad innen økonomi,
teknologi, jus - eller maritim høgskole supplert
med noe av dette. Kandidatene kan ha inntil to
års arbeidserfaring etter fullførte studier.
MARITIM TRAINEE FAKTA
Maritim Trainee er et management
trainee-program i regi av Norges
Rederiforbund.
Lengde: 2 år
Antall plasser: Ca. 20
Lokalisering: Ulik for hver bedrift.
Kandidatene er i perioden ansatt i den
bedriften de har søkt seg til.
I traineeperioden roterer man mellom
ulike avdelinger i bedriften.
Programmet inneholder mye reising,
utenlandsopphold og seks fagsamlinger i Norge, London og Singapore.
Programmet retter seg mot masterstudenter innen økonomi, teknologi
og jus, hovedsakelig sjørett.
3
4
Bedriftene legger ved utvelgelsen av kandidater
vekt på faglig dyktighet og kommersiell holdning, samt personlige egenskaper som fleksibilitet,
målrettethet og evne til relasjonsbygging.
SØKNADSFRIST 01.10.2013
twitter.com/MaritimTrainee
facebook.com/Maritim-Trainee
1. Juristen Hugo og sivilingeniøren An-Magritt tar på en X-Bow hos Ulstein Verft. 2. Traineer i heisen hos Loyd’s of
London. 3. Kull 5 på den første samlingen, seilturen. 4. Kull 8 hos Norges Rederiforbund.
Maritim Trainee omfatter en rekke ledende bedrifter i norsk maritim næring, bl.a. DNV, DNB Bank,
Western Bulk, Grieg Gruppen, Teekay Norway, Wilh. Wilhelmsen og Simonsen Vogt Wiig
– se hjemmesiden for mer informasjon. www.maritimtrainee.no
0213 kaleidoskopet.indb 85
29.08.13 12:32
|JobbIuTlAndeT|
– Utdannelse har gitt
meg mange spennende
opplevelser. Men
til syvende og sist
handler det ikke om
karakterutskrifter
eller diplomer. Det
er de opplevelsene
og erfaringene du
tar med deg på veien
som teller, konstaterer
Espen. (Foto: Karine H.
Henriksen)
«Jeg lærte ofte mer på jobbene mine ved siden av studiene enn
på lesesalen. Men det jeg lærte i jobbene inspirerte meg til å
jobbe hardere med studiene.»
86
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 86
29.08.13 12:32
EEA Joint Parliamentary Committee. Brussel er EU’s «hovedstad» der både Europakommisjonen og Europaparlamentet har sitt hovedsete.
(Foto: Privat)
Espen Brusselpraktikant
ESPEN EvENSENS NySGjERRIGHET, uNDRING OG EvENTyRlyST lEDER HAM STADIG INN
På NyE SPENNENDE KARRIEREvEIER. ET HAlvT åRS PRAKTIKANTSTIllING HAR føRT TIl
SNART TO åRS vERDIfull ARBEIDSERfARING I BRuSSEl.
Tekst: Karine Hildonen Henriksen
karine@askmedia.no
fakta:
Espen Evensen
Trainee - Secretary-General’s Office
EfTA - European free Trade Association
arbeidserfaring:
Trainee The European free Trade Association
(EfTA)
Internship i united Nations (fN)
journalist i NRK Dagsrevyen
journalist i NRK østlandssendingen
Radioreporter og journalist i Radio Sør
Utdanning:
universitetet i Oslo: Statsvitenskap, Bachelor
Berkley universitet i California:
utvekslingsprogram Statsvitenskap
Høgskolen i Oslo: journalistikk, Bachelor
Mediehøgskolen Gimlekollen
E
spen Evensen reiste til Brussel første gang i januar 2012. Oppholdet
skulle vare i et halvt år. Denne høsten fortsetter den unge
mossegutten å jobbe i Belgias hovedstad.
– Jeg har nylig fått forlenget mitt opphold ved EFTA sekretariatet her i
Brussel. Det er utrolig gøy for jeg skulle egentlig vært ferdig høsten 2012,
sier han til Kaleidoskopet.
Forut for dette har Espen studert både ved Universitetet i Oslo og ved
Berkeley i California.
– Jeg lærte ofte mer på jobbene mine ved siden av studiene, enn på
lesesalen. Men det jeg lærte i jobbene inspirerte meg til å jobbe hardere
med studiene.
Jeg fant – jeg fant!
Det er ikke tilfeldigheter som har ført Espen Evensen til europapolitikkens
hjerte. Utforskertrangen og lysten til å lære noe annet har vært en sterk
drivkraft hele veien.
– Jeg fant trainee-annonsen på karrieresenteret ved Universitetet i Oslo
høsten 2011, og jeg søkte direkte. I januar året etter startet jeg som PR- og
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 87
»
87
29.08.13 12:32
|JobbIuTlAndeT|
Det europeiske frihandelsforbund (EfTA) er en mellomstatlig
organisasjon som ble opprettet som et alternativ til Det europeiske
økonomiske fellesskap, Eu. De eneste av medlemslandene som ikke
har forlatt EfTA til fordel for tilslutning i Eu, er Island, liechtenstein,
Norge og Sveits. Alle EfTA’s medlemsstater utenom Sveits er tilknyttet
Eu gjennom EøS-avtalen. EøS-avtalen er nært knyttet til utviklingen av
Eus indre marked og gir Norge og nordmenn de samme retter og plikter
som andre EøS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer,
investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta
arbeid, studere og bo i andre land i området.
– Over en periode på seks år har jeg blant annet bodd og studert på University of
California, Berkeley. Reist på studieturer til Nairobi, Arusha, Zanzibar og Istanbul.
Det har utfordret meg både akademisk og som menneske. Jeg har lært meg følgende:
”Use your own culture pattern as a last resort”, sier Espen når Kaleidoskopet møter
ham i Oslo. (Foto: Karine H. Henriksen)
informasjonspraktikant ved FNs informasjonskontor i Brussel.
– Andre dagen etter jeg ankom byen tok jeg
kontakt med en nordmann som jobbet ved
rådgivningsfirmaet Brusselkontoret. Deretter gikk
det slag i slag, og jeg ble invitert ut på en
fredagspils før jeg hadde begynt i selve jobben.
Her fikk jeg møte masse spennende mennesker.
Da Espen var vel hjemme satt han igjen med en
god bunke businesskort i hånden.
– En av dem jeg møtte denne kvelden, fortalte
meg om praktikantstillingen som jeg søkte på og
fikk, etter at jeg var ferdig ved FNs informasjonssenter.
Nye muligheter
I søken etter nye erfaringer førte alle businesskortene og møtene til at Espen kunne fortsette som
praktikant i EU’s hovedstad.
– Høsten 2012 fikk jeg en ny stilling som praktikant i EFTA (European Free Trade Association/
Det europeiske frihandelsforbund). Det er også
en informasjonsjobb der vi blant annet holder
foredrag for folk fra EFTAs medlemsland og lærer
88
dem mer om EØS-avtalen. I tillegg jobber vi med sosiale medier og forsøker
å engasjere via disse kanalene, sier han.
Brusselfareren forteller ivrig om mange spennende praktikantstillinger i
Europa. Han mener det blir for snevert å lete etter traineestillinger i Norge.
– Internasjonal arbeidserfaring gir stor uttelling når du skal søke jobber i
Norge eller i utlandet.
Europeisk retorikk og diplomati
Espen har lært mye om Norges forhold til EU og EØS avtalen.
– Jeg har fått sitte på andre rad og hørt mange spennende debatter om hvordan Norge skal tilpasse seg ny EU-lovgivning. Selv om Norge ikke er med i EU,
ønsker Norge å være med i denne debatten. Alt grunnarbeid, all lovtekst og
diskusjoner foregår nettopp i EFTA sekretariatet der jeg nå jobber, sier han.
Det daglige arbeidet består i å skrive pressemeldinger og forenkle kompliserte problemstillinger slik at alle kan forstå hva som foregår.
– Vi blir kontaktet av norske medier, journalister, studenter, forskere,
næringslivet og myndighetene, og gir dem bakgrunnsmateriale for de
beslutningene som blir tatt her i Brussel, fortsetter han.
En ting er å være med i disse prosessene for å kunne utføre selve informasjonsjobben. Men Espen er ikke i tvil om at det han erfarer også gir han
annen verdifull kunnskap.
– Du lærer mye om hvordan ambassadører tar beslutninger, hvilken retorikk
som brukes og hvordan det diplomatiske arbeidet foregår. Du får innsyn i
en verden som er ganske ukjent for de fleste.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 88
29.08.13 12:32
– Medarbeiderseminar og
traineedag i Luxembourg
der vi besøkte EFTAdomstolen og EUdomstolen. Det var en
fantastisk mulighet til å
lære mer om EU, EFTA og
EØS. (Foto: Privat)
«Veldig mange av de menneskene du møter på veien vil være
minst like verdifulle på karrierestigen som dine karakterer eller
de oppgavene du leverer i studietiden.»
Språkbarrierer
Selv om det er spennende å reise ut og kan virke tilsynelatende enkelt når
Espen forteller om ferden, har han møtt på utfordringer underveis.
– Språket er helt klart vanskelig. Jeg har snakket engelsk på jobben siden
jeg begynte her, selv om jeg jobber i en norsk redaksjon. All kommunikasjon foregår på engelsk, og i Brussel snakker alle fransk eller nederlandsk.
Tidvis har dette ført til at Espen har revet seg i håret.
– Jeg har nesten gått på veggen fordi jeg strever med å lære meg fransk. Du
må ikke kunne fransk, men det er ganske praktisk i møte med andre mennesker som er fra Brussel, og ikke minst når du skal handle i butikkene. Da
må du snakke fransk, konstaterer han.
Nordiske verdier
Kulturmessig var det også noen utfordringer.
– Jeg fant etter hvert ut at mine nordiske verdier ikke nødvendigvis var de
samme som mine franske eller italienske venner hadde. Dessuten har vi
goder i Norge som mange andre land ikke har. Det som var en selvfølge for
meg, var slett ingen selvfølge for dem.
Espen eksemplifiserer:
– I FN var jeg den eneste som fikk stipend fra utenriksdepartementet,
mens de andre måtte skrive masteroppgave eller skaffe seg penger på
andre måter ved siden av jobben. Jeg så da hvor utrolig privilegert jeg var
siden jeg var norsk.
Han legger til at enkle ting som dataferdigheter og muntlige presentasjo-
ner som nordmenn generelt sett er relativt gode
på, ikke var like utbredt blant praktikanter fra
andre land.
– Jeg så fort at vi hadde helt forskjellige utgangspunkter når vi skulle jobbe sammen. Det er ganske lærerikt og spennende, sier han.
En enkel sak som lunsj, ble også en kilde til forundring.
– I Norge spiser vi lunsj i 11 – 12.00 tiden, mens
andre nasjonaliteter spiser lunsj mye senere enn
oss. Noen spiser gjerne frokost når de kommer
på jobben, og så tar de lunsj et stykke utpå
dagen.
Utskifting av kolleger
Som praktikant over flere perioder, har Espen opplevd en del utskiftning av praktikanter og kolleger
som etterhvert er blitt gode venner.
– Det har vært utfordrende at folk kommer og går.
Det er ikke noe stort problem og jeg har heldigvis
fått mulighet til å besøke dem i deres hjemland. Så
langt har jeg vært i Nederland, Tyskland, Frankrike,
Sveits, Tsjekkia og i Kroatia. Men ja, det er kjedelig
at vennene dine forsvinner så raskt.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 89
»
89
29.08.13 12:32
|JobbIuTlAndeT|
EsPENs BEsTE RÅD TIl DEG
sOM VIl UT Å jOBBE!
1.
2.
3.
4.
Det 38’ende møte I EEA Council I Brussel 2. November 2012. – Vi skrev daglige
pressemeldinger og notater for FN og vi overvåket mediebildet. Det mest
interessante var informasjonskampanjene vi hadde, målet var å påvirke
norske medier til å skrive mer om dette, sier han. (Foto: Privat)
På spørsmål om det er noe som har overrasket underveis ruller latteren.
– Det morsomste eksemplet er da jeg datet
en dame fra Tsjekkia. Jeg inviterte henne
hjem på middag og hun hadde aldri sett en
mann lage middag før. For meg er det helt
fjernt. Likevel ble hun helt satt ut av det og
synes det var veldig rart. Undringen ligger
i at Tsjekkia ikke ligger veldig langt fra
Norge, likevel ser man sånne store
forskjeller.
Fyller sekken
Espen har fått med seg mange verdifulle
erfaringer i sekken så langt. Mest av alt
handler det om å våge ennå mer.
– Når jeg snakker med godt utdannede
masterstudenter hjemme i Norge merker jeg
at de undervurderer seg selv. Jeg mener de
må våge mer.
– Som nyutdannet har du ingen eller lite
erfaring. Mine opplevelser er at en del
virksomheter ønsker seg unge og ivrige
personer som våger litt mer, som tør å
provosere litt og som tør å tro på sine egne
ideer. Det er en stor verdi i seg selv.
– Europa har utrolig mye å by på. Vi lever i en
90
5.
6.
”Om 20 år fra nå vil du være mer skuffet
over ting du ikke gjorde enn over ting du
gjorde, så kast fortøyningene, forlat den
trygge havnen og fang vinden i seilene.
utforsk nye områder. Drøm og oppdag.”
(Mark Twain)
Bruk Karrieresenteret på universitetet
for alt det er verdt. Cv- og søknadssjekk.
Intervjutrening. Karriereveiledning.
Bruk alle kontakter du har, enten
det er familie, venner, bekjente eller
kollegaer. Ring eller send epost til noen
som jobber utenlands. lær av deres
erfaringer.
Ikke undervurder deg selv! la deg bli
inspirert. Drøm!
Tålmodighet og viljestyrke.
vær åpen for nye ideer. ”use your own
cultural patterns as a last resort.”
liten boble i nord og man må tørre å stikke hodet ut for å oppdage hva som er
på utsiden, sier han.
Forlenget i vikarstillingen
På spørsmål om hvorfor han ble forlenget i sine praktikantstillinger, til tross for at
det kom nye praktikanter som gikk inn i hans stilling, er svaret ganske klart.
– Jeg er lærevillig og lanserte noen nye ideer. Jeg tror de blir inspirert at unge
mennesker som byr på seg selv. Her ser man virkelig verdien av å være nyutdannet
fordi det virker som de ser etter unge mennesker som våger å komme med nye
kreative innspill.
Espen mener det er innstillingen som teller.
– Du må stå på og du kan ikke belage deg på å begynne rett i en toppjobb, sier han.
Bygg karrierenettverkt
Espens tanker om det å etablere nyttige kontakter er klare.
– Veldig mange av de menneskene du møter på veien vil være minst like
verdifulle på karrierestigen som dine karakterer eller de oppgavene du leverer i
studietiden. Det tror jeg mange kan ha nytte av å ha i bakhodet.
Selv har han hele tiden søkt etter personer som kjenner til nye stillinger, etter
noen som kan hjelpe han med å skrive en god søknad og som kan introdusere
han for de rette menneskene.
– De jeg har møtt på veien har inspirert meg, de har vært nyttige og de har lært
meg mye i forhold til å komme seg videre. Jeg føler at det fungerer litt som i
eventyret om Espen Askeladd.
På spørsmål om hva han skal gjøre etter endt periode i EFTA svarer den
energiske brusselfareren fra Moss:
– Fremtiden er lys og det årnær sæ for snille guttær!
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 90
29.08.13 12:33
0213 kaleidoskopet.indb 91
29.08.13 12:33
| Karrieretips |
studieråd fra elin Ørjasæter
PRioRiTeR STUdiene
OG SENK jOBBKRAvENE!
1
BRUK fORElEsER sOM REfERaNsE
Dersom du velger å være en aktiv student, vil foreleseren legge merke til deg og din faglige
interesse. Som nyutdannet vil de fleste referanser du har være fra helt andre typer jobber enn
de du søker på. Når du søker din første skikkelige jobb innenfor det faget du er utdannet i, vil
foreleseren derfor være en viktig referanse.
2
RElEVaNT sOMMERjOBB
Søk på sommerjobber som kan være relevante for de fagene du er interessert i. Selv om jobben
ikke er den mest interessante vil det gi deg nyttig bransjeerfaring. Oppsøk virksomhetene
selv og selg deg inn. Dersom ditt mål er å jobbe i markedsavdelingen i et større selskap, kan
det være smart å søke sommerjobb på kundesenteret. Det viser at du er genuint interessert i
bransjen, at du ikke er snobbete og at du ikke har problemer med å «jobbe på gulvet».
Elin Ørjasæter jobber nå som førstelektor
ved Markedshøyskolen i Oslo.
Tekst: Karine H. Henriksen
Elin ørjasæter er kjent
for å ha en klar og tydelig
stemme, hennes beste råd
til unge nyutdannede som
har høye ambisjoner er
krystallklar:
– Ikke tenk så mye på selve
karrieren. Tenk på hvordan
du skal gjøre en god jobb
akkurat her og nå, sier hun.
ørjasæter har mange års
erfaring fra headhunting
og hun har jobbet som
personaldirektør i flere
år. Til daglig jobber hun
som førstelektor på
Markedshøyskolen der hun
foreleser i personalledelse,
og leder og talentutvikling
og or ganisasjonspsykologi.
Her følger ørjasæters
beste råd for å få innpass i
bedriftene, enten du satser
på en strålende karriere
eller bare ønsker å finne
drømmejobben.
92
3
sENK jOBBKRaVENE
Etter studiene er det greit å godta at din første jobb ikke er verdens mest spennende. Alle
jobber gir ny læring, og et sted må du starte.
4
PlaN B
Dersom du drømmer om å jobbe med film, eller velger et annet yrke der det kan være et
usikkert jobbmarked, kan det være smart å skaffe seg en sikker bikompetanse. Eksempelvis
som å ta et truckførerbevis, førerkort for varebil eller skaffe deg noe erfaring innenfor helse
og omsorgstjenester. Poenget er at du bør ha en backup plan i forhold til å kunne forsørge deg
selv. Det er ikke gøy å gå til NAv for å heve penger.
5
PRIORITER sTUDIENE
Det er vanskelig å reise jorden rundt, ha tre deltidsjobber, være mye på byen og heltidsstudent
samtidig. Skru av mobilen fredag ettermiddag så blir du ikke fristet til å bli med på alt det
vennene dine foreslår.
6
BYGG RElasjON TIl DRøMMEaRBEIDsGIVER
Skriv oppgaver om organisasjoner og bransjer der du senere vil ha jobb!
7
BRUK sOsIalE MEDIER REflEKTERT
lag gjerne en profil og orienter deg mot aktuelle fagfolk på Twitter og linkedIn. unngå
overdreven smisking ovenfor fagpersoner, men spør dem gjerne om ting du er interessert i.
8
BY PÅ DEG sElV!
Ikke vær opptatt av egne rettigheter alltid, men tenk på hva du kan gi andre, for eksempel
kolleger, arbeidsplassen og medstudenter.
9
BRUK TalENTET DITT
Er du virkelig dyktig/talentfull innenfor et område - ikke vær redd for å studere dette til tross
for at det er snevert eller har et litt vanskelig arbeidsmarked. De flinkeste får som regel jobb,
men husk truckførerbeviset. Ikke velg en retning ut fra hva venner velger, moter eller trender.
10 sTÅ PÅ!
Hard jobbing gir bedre resultater! Gode resultater gir bedre jobber, og karakterer betyr noe.
Gode studievaner vil gi deg bedre resultater og et mindre stressende liv. Skippertak virker ikke,
det er en illusjon og gir ingen resultater som fungerer på sikt.
KaleidosKopet 2-2013
0213 kaleidoskopet.indb 92
29.08.13 12:33
Øverst i fossen
Midt i fossen
Nederst i fossen
Teknisk Vann
Øverst i fossen
Midt i fossen
Nederst i fossen
Mulighetene er her
Trainee i Statkraft
Statkraft er Europas ledende produsent av fornybar energi, og har ambisjoner
om å vokse videre gjennom å utvikle mer ren energi fra kreftene som finnes i
naturen. Vi søker deg som har ambisjoner om å skape muligheter for Statkraft,
og som ønsker deg en spennende karriereutvikling som trainee.
Les mer og søk på www.statkraft.no – Søknadsfrist 20. oktober
Scan for å se
mulighetene
Traineeannonse Kaleidoskopet september 2013.indd 1
23.08.13 10.55
Det sier seg selv – hos en verdensledende innovatør
som National Oilwell Varco er du garantert spennende
arbeidsoppgaver. Og tallenes tale er klar: du vil
trives hos oss. Hele 84 % av våre medarbeidere
sier de trives bra eller svært bra på jobb. Det
I NOV verdsettes
kan skyldes den fleksible arbeidstiden, som
kompetanse og
kan tilrettelegges etter din livssituasjon. Det
kan være vårt fokus på din utvikling, både
personlig initiativ.
faglig og karrieremessig. Kanskje skyldes
Thomas Sneltvedt arbeider
det trivelige kollegaer og sosiale
som Manager Technical Safety
og har vært i NOV siden 2011.
fellesaktiviteter.
Pekestreker - bruk disse i layout
Pekestreker - bruk disse i layout
Hva er viktigst for deg?
For oss er det viktigst at du trives.
Få full oversikt over ledige stillinger på
www.nov.com/careers/norway
0213 kaleidoskopet.indb 93
29.08.13 12:33
skap som
, teknologi
e.com
ABB er et ledende selskap innen kraft- og
automasjonsteknologi. ABB-konsernet har
virksomhet i rundt 100 land og har ca. 145 000
ansatte.
Bergerveien 12, 1376 Billingstad
Kontakt: Pie Haug
E-post: pie.haug@no.abb.com
Telefon: 03500 / 22 87 20 00
Web: www.abb.no
Mer informasjon side 75
vi er et bemannings- og rekrutteringsbyrå
for studenter og unge nyutdannede. vi tilbyr
deltidsjobber, heltidsoppdrag og fastansettelser.
Accenture er et globalt konsulentselskap som
leverer tjenester innenfor rådgivning, teknologi
og outsourcing.
Nydalen Allé 37b
0484 Oslo
E-post: info@academicwork.no
Telefon: 23 00 90 70
Web: www.academicwork.no
Rolfsbuktveien 2
1364 fornebu
E-post: norway.recruiting@accenture.com
Telefon: 67 21 35 52
Web: www.accenture.no
Mer informasjon side 99
Mer informasjon side 68
asplan viak
Aibel AS er et ledende serviceselskap som
Aibel AS is a leading supplier of services related
jobber innen olje, gass og fornybar energi. Vi gir
to oil, gas and renewable energy.
våre kunder de beste løsningene innen design,
bygging, oppgradering og vedlikehold.
vestre Svanholmen 14
Postboks 300 forus
Vestre Svanholmen 14
4066 Stavanger
Postboks 300 Forus
Telefon: 08527
4066 Stavanger
Web: www.aibel.com
Telefon: 08527
Web: www.aibel.no
Aker
a leading
global
oil services
Aker Solutions
Solutions is
provides
oilfield
products,
company
thatservices
providesfor
engineering
systems and
customersservices,
in the oil and
technologies,
product solutions and field-life
gas industry world-wide.
solutions for the oil and gas industry.
Mer informasjon side 15
Mer informasjon side 41
Mer
Mer informasjon
informasjon side
side 37
67
Mer informasjon side 66
BDO
er en revisjonsogstørste
rådgivningsvirksomhet
Avanade
er verdens
Microsoftmed
cirka 900 ansatte
over
systemintegrator
eidog
avkontorer
Accenture
oghele
Microsoft
landet.
Bekk
Consulting
AS AS
gjennomfører
prosjekter
for for
Bekk
Consulting
gjennomfører
prosjekter
store
private
og offentlige
virksomheter
innen
store
private
og offentlige
virksomheter
innen
strategisk
rådgivning,
utvikling
av
IT-systemer
og og
strategisk rådgivning, utvikling av IT-systemer
design
av
digitale
tjenester.
design av digitale tjenester.
Rådgivende ingeniørtjenester innen teknikk,
miljø og samfunnsplanlegging.
Snarøyveien 20
Snarøyveien
1364 fornebu36
1364
Fornebu
Telefon:
67 59 50 00
Telefon:
67 59 50 00
Web: www.akersolutions.com
Web: www.akersolutions.com
Asplan viak er et av landets største rådgivende
ingeniør- og arkitektfirmaer, og tilbyr tverrfaglig
rådgivning og analyser for offentlig og privat
virksomhet.
Kjørboveien 12
Postboks 24
1300 Sandvika
Telefon: 67 52 52 00
Web: www.asplanviak.no
ak
rådgivende
r tverrfaglig
og privat
.
n
og
Rolfsbuktveien 2, 1364 fornebu
Vika
atrium, 486,
Munkedamsveien
Postboks
1327 lysaker 45
Pb.Kontakt:
1704 Vika
Catalina Spiridon
0121
Oslo catalina.spiridon@avanade.com
E-post:
E-post:
karriere@bdo.no
Telefon:
67 12 85 70
Telefon:
23 11 91 00
Web: www.avanade.com
Web: www.bdo.no
Postboks
134134
Sentrum
Postboks
Sentrum
0102
Oslo
0102
Oslo
Kontakt:
Vidar
Brusegard
Kontakt: Hanne Engen
Telefon:
982
19 416
E-post:
hanne.engen@bekk.no
Web:
www.bekk.no
Web:
www.bekk.no
Mer
informasjon
på side
www.karrieremagasinet.no
Mer
informasjon
17
Mer
informasjon
sideside
39 65
Mer
informasjon
Dresser-Rand
sikrer
driften av olje- og
Integrity, safety,
technology.
gassindustrien og gir kvalifiserte medarbeidere
mulighet
til å utvikle
seg i et utfordrende og
veritasveien
1
internasjonalt
Postboks 300fagmiljø.
Econa er Norges største interesseorganisasjon
Dresser-Rand sikrer driften av olje- og
for alle med høyere økonomisk-administrativ
gassindustrien og gir kvalifiserte medarbeidere
utdanning. Vi består i dag av 17.000 ledere,
mulighet til å utvikle seg i et utfordrende og
siviløkonomer og økonomistudenter.
internasjonalt fagmiljø.
1322 Høvik
Kirkegårdsveien
45
E-post: an.humanresources@dnv.com
3616
Kongsberg
Telefon:
67 57 99 00
Kontakt:
Kjersti H. Sundsmoen
Web: www.dnv.com
E-post:
soknader@dresser-rand.com
Web: www.dnv.no
Telefon: 32 28 42 63
Web: www.dresser-rand.com
Mer
Merinformasjon
informasjonside
side3 64
Stortingsgata 22
Kirkegårdsveien 45
Postboks 1869 Vika
3616 Kongsberg
0124 Oslo
Kontakt: May-linn R. Andersen
Telefon: 22 82 80 40
E-post: soknader@dresser-rand.com
Web: www.econa.no
Telefon: 32 28 70 03
Web: www.dresser-rand.com
Mer informasjon side 5
Mer informasjon side 3
Grenseveien 88
Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo
Telefon: 02694
E-post: firmapost@cowi.no
Web: www.cowi.no
Web: facebook.com/cowinorge
Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og
masterutdannede innen økonomiskadministrative fag.
Besøksadresse: Stortingsgata 22
Postadresse: Postboks 1869 vika
0124 Oslo
Kontakt: Camilla Nyland
E-post: camilla@econa.no
Telefon: 22 81 80 00
Web: www.econa.no
Mer informasjon side 25
94
Tjenestespekteret vårt spenner fra ren finansiell
revisjon, via skatt-, avgifts- og transaksjonsrådgivning til relaterte konsulenttjenester:
0213 kaleidoskopet.indb
med andre ord 94
et tverrfaglig kompetansehus.
ExxonMobil i Norge driver aktiviteter innen
olje- og gassproduksjon, raffinering, samt
markedsføring og salg av petroleumsprodukter.
29.08.13 12:33
Mer informasjon side 35
Industriell
skaperkraft
Sørlandet.
Ey er en ledende
globalpå
aktør
innen revisjon,
skatt, avgift, forretningsjuss , transaksjoner og
Teaterplassen
3
rådgivning.
4836 Arendal
E-post:
post@eyde-nettverket.no
Dronning
Eufemias gate 6
Web:
www.eydenettverket.no
0051 Oslo
Kontakt: Kjersti Arntsen
E-post: rekruttering@no.ey.com
Telefon: 24 00 24 00
Web: www.ey.no
ExxonMobil
aktiviteter
innen
Planlegger
ogi iNorge
iverksetter
økonomiske
ExxonMobil
Norgedriver
driverden
aktiviteter
innenoljeog
gassproduksjon,
raffinering,
samt markedspolitikken.
oljeog gassproduksjon
og raffinering,
samt
føring
og salg avog
petroleumsprodukter.
markedsføring
salg av petroleumsprodukter.
Akersgaten 40
Grenseveien
66 Dep
Postboks
8008
Grenseveien
4064
Stavanger
0030
4064Oslo
Stavanger
Industriell
skaperkraft
på Sørlandet.
Telefon:
51
60
60Nedreskår
60
Kontakt:
Marthe
Larsen
Kontakt:
Evy
Iren
Torgersen
Kontakt:
Evy Iren Torgersen
E-post:
E-post:mnl@fin.dep.no
evy.i.torgersen@exxonmobil.no
Teaterplassen
3
E-post:
evy.i.torgersen@exxonmobil.com
Telefon:
22
24
41
28
Telefon: 51 60 60 60
4836www.exxonmobil.no
Arendal
Web:
Web:
Web:www.jobbifinans.dep.no
www.exxonmobil.no
Mer informasjon på www.karrieremagasinet.no
Merinformasjon
informasjonside
på www.karrieremagasinet.no
Mer
41
E-post: post@eyde-nettverket.no
Web: www.eydenettverket.no
Mer informasjon på www.karrieremagasinet.no
ndet.
rlandet.
no
et.no
o
remagasinet.no
rieremagasinet.no
Planlegger
ogog
iverksetter
den
økonomiske
Verdens
største
leverandør
av
systemer
og utstyr
Planlegger
iverksetter
den
økonomiske
finansforbundet
er Norges på
største
fagforbund
politikken.
til
olje- og gassproduksjon
havbunnen.
politikken.
for ansatte i bank- og finansnæringen. vi jobber
for at du skal
ha gode arbeidsforhold og får de
Akersgaten
4040
Postboks
1012
Akersgaten
rettigheter
som
er avtalt, enten du jobber for en
Postboks
8008
Dep
3601
Kongsberg
Postboks
8008
Dep
utenlandsk
eller
norsk bedrift.
0030
Oslo
Kontakt:
Olav
A. Sandvik
0030
Oslo
Kontakt:
Marthe
Nedreskår
Larsen
E-post:
olava.sandvik@fks.fmcti.com
Kontakt:
Marthe
Nedreskår
Larsen
Dronning
E-post:
mnl@fin.dep.no
Telefon:
32Eufemias
28 91 67 gate 16
E-post:
mnl@fin.dep.no
Postboks
9234
Grønland
Telefon:
22
24
41
28
Web:
www.fmctechnologies.com/careers
Telefon:
22 24 41 28
0134
Oslo
Web:
www.jobbifinans.dep.no
Web:
www.jobbifinans.dep.no
Kontakt: Solveig Marie Bjørnstad
E-post: smb@finansforbundet.no
Telefon: 03040
Web:
www.finansforbundet.no
Mer
informasjon
side
41
Mer
informasjon
på
www.karrieremagasinet.no
Mer
informasjon
side
41
Mer informasjon side 41
Finansforbundet
er
detdet
største
fagforbundet
for
Verdens
største
leverandør
av
systemer
utstyr
Norges
største
eiendomsforvalter.
Byggetog
for
din
Finansforbundet
er
største
fagforbundet
for
Arbeider
forgassproduksjon
at
finansmarkeder
ansatte
i bankogfinansforetak
finansnæringen
i Norge.
Vi Vi
til oljepåoghavbunnen.
utvikling.
ansatte
iog
bankog
finansnæringen
i Norge.
fungerer
trygt
og
effektivt.
jobber
forfor
at at
dudu
skal
haha
gode
arbeidsforhold
ogog
jobber
skal
gode
arbeidsforhold
får
dede
rettigheter
som
er er
avtalt,
enten
dudu
jobber
Postboks
1012
Postboks
405
Sentrum
får
rettigheter
som
avtalt,
enten
jobber
Revierstredet
3
Verdens
største
leverandør
av
systemer
og
utstyr
for
enen
utenlandsk
eller
norsk
bedrift.
3601
Kongsberg
0103
Oslo
for
utenlandsk
eller
norsk
bedrift.
til
oljeog
gassproduksjon
på
havbunnen.
PB
1187
Sentrum
Kontakt:
Olav A. Sandvik
E-post:
post@forsvarsbygg.no
0107
Oslo
Schweigaards
gate
14 14
E-post:
olava.sandvik@fks.fmcti.com
Telefon:
815
70
400
Schweigaards
gate
Postboks
1012
Kontaktperson:
0185
Oslo
Telefon:
32 28 91Dag
67 Sølvberg
Web:
www.forsvarsbygg.no
0185
Oslo
3601
Kongsberg
dag.solvberg@finanstilsynet.no
Kontakt:
Solveig
Marie
Bjørnstad
Web:
www.fmctechnologies.com/careers
Kontakt:
Solveig
Bjørnstad
Kontakt:
Olav A.Marie
Sandvik
www.finanstilsynet.no/jobb
E-post:
smb@finansforbundet.no
E-post:
smb@finansforbundet.no
E-post:
olava.sandvik@fks.fmcti.com
Telefon:
905
93
270
Telefon:
32 93
28 91
67
Telefon:
905
270
Web:
www.finansforbundet.no
Web:
www.fmctechnologies.com/careers
Web:
www.finansforbundet.no
Mer
informasjon
side
9 99
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
937
Mer informasjon side 62
Mer informasjon på www.karrieremagasinet.no
Mer informasjon side 2
Mer informas
Planlegger og iverksetter
den
økonomiske
Finansforbun
Finansforbundet
er dethar
største
fagforbundet
for
finansdepartementet
ansvaret
for å
Industriell
skaperkraft på Sørlandet.
Planlegger
politikken.
for ansatteogi
ansatte
i bankog finansnæringen
i Norge. Vi
planlegge
og iverksette
den økonomiske
politikken.
Vi jobber for a
jobber
for atovervåke
du skal ha
gode arbeidsforhold
politikken,
finansmarkedene
og og
Teaterplassen
og får de rett
Akersgata
40 3 som
får
de rettigheter
er statsbudsjettet.
avtalt, enten du jobber
samordne
arbeidet
med
4836
Arendal
Akersgaten
40
Postboks
8008
Dep
jobber for en
for en utenlandsk eller norsk bedrift.
E-post:
post@eyde-nettverket.no
Postboks 8008
0030
Oslo
Akersgata 40
Web:
www.eydenettverket.no
0030
Oslo
Planlegger
og Siw
iverksetter
den økonomiske
Finansforbundet
er det st
Kontakt:
Lene
Ringvold
Schweigaard
Schweigaards
gate 14
0180
Oslo
Kontakt:
Mart
politikken.
ansatte i bankfinans
E-post:
0185og
Oslo
0185
Osloslr@fin.dep.no
Kontakt:
Marthe Nedreskår larsen
mnl@fi
jobber forE-post:
at
du skal
ha
go
Kontakt:
Solv
Telefon:mnl@fin.dep.no
22 24 42Marie
06 Bjørnstad
Kontakt:
Solveig
E-post:
Telefon:
22
24
Akersgaten
40
får de rettigheter
er
Web: www.jobbifinans.dep.no
E-post:som
smb@
E-post:
smb@finansforbundet.no
Telefon:
22 24 41 28
Postboks 8008 Dep
for en utenlandsk
eller
no
Web:
www.job
Telefon:
905
Telefon:
905 93 270
Web:
0030
Oslowww.jobbifinans.dep.no
Web: www.fin
Web:
Web:www.finansforbundet.no
www.regjeringen.no/fin
Kontakt:
Marthe
Nedreskår Larsen
Schweigaards gate 14
E-post: mnl@fin.dep.no
0185 Oslo
Mer informas
Merinformasjon
informasjon
side963
36
Mer
Mer
informasjon
side
Telefon:
22
24 41 28 side
Kontakt: Solveig
Marie Bj
Mer informasjon på www.karrieremagasinet.no
Mer informasj
Web: www.jobbifinans.dep.no
E-post: smb@finansforbu
Telefon: 905 93 270
Web: www.finansforbund
Mer informasjon side 41
Mer informasjon side 9
Regionalt tra
Norges største
eiendomsforvalter.
Bygget fori
Regionalt
traineeprogram
med arbeidsgivere
Verdens
største leverandør
av systemer
og utstyr
Norges
fMC
Technologies
is offentlig
the world’s
largest
i privatstørste
nærin
din utvikling.
privat
næringsliv og
sektor.
Gir supplier
deg,
til
oljeog
gassproduksjon
på
havbunnen.
utvikling.
of
systems
andeller
equipment
for subsea
oil start
and gas
med bachelor
med
bachelormastergrad,
en unik
på
production.
på karrieren.
Postboks 405 Sentrum
karrieren.
Postboks
Postboks
405 S
Norges
største
eiendomsforvalter. Bygget for din
Regionalt
traineeprogram
0103
Oslo1012
utvikling.
privat
næringsliv
og offen
3601
Kongsberg
0103
Oslo
Kirkegårdsveien
45
Postboks
26
E-post: post@forsvarsbygg.no
Postboks
26
med bachelormast
Kontakt:
Olav
A. 400
Sandvik
E-post:
post@f
Postboks
101270
6730eller
Davik
Telefon:
815
6730
Davik
Postboks
405
Sentrum
karrieren.
E-post:
olava.sandvik@fks.fmcti.com
Telefon:
815
70
3601
Kontakt:
Ann
Web:Kongsberg
www.forsvarsbygg.no
Kontakt:
Anne van Oorschot
0103Telefon:
Oslo
32
28 91
Web:
www.fors
Kontakt:
Olav
A. 67
Sandvik
E-post:
anne@
E-post:
anne@framtidsfylket.no
E-post:
post@forsvarsbygg.no
Postboks 26
Web:
www.fmctechnologies.com/careers
E-post:
olava.sandvik@fmcti.com
Telefon:
928
Telefon:
815 70
40035 232
6730 DavikTelefon: 928 3
32 28 67 00
Web:van
www.fra
Web:Telefon:
www.forsvarsbygg.no
Kontakt: Anne
Oorsc
Web:
www.framtidsfylket.no
Web: www.fmctechnologies.com/careers
E-post: anne@framtidsfy
Telefon: 928 35 232
Web: www.framtidsfylke
Mer informas
Merinformasjon
informasjonside
side25
13
Mer
Mer
www.karrieremagasinet.no
Mer informasjo
Mer informasjon
informasjon på
side
61
Mer informasjon side 99
Mer informasjon side 25
102
systemer
ogog
utstyr
av
systemer
utstyr
havbunnen.
å havbunnen.
Norges
største
eiendomsforvalter.
Bygget
forfor
dindin
One of
the
world’s
leading marine
insurers.
Norges
største
eiendomsforvalter.
Bygget
utvikling.
Norges største eiendomsforvalter. Bygget for din
utvikling.
utvikling.
Kittelsbuktveien
31
Postboks
405
Sentrum
789
Stoa
Postboks
405
Sentrum
0103
Oslo
Postboks
405 Sentrum
4809
Arendal
0103
Oslo
E-post:
0103 post@forsvarsbygg.no
Oslo
companymail@gard.no
E-post:
post@forsvarsbygg.no
Telefon:
815
400
E-post:
post@forsvarsbygg.no
377001
91400
00
Telefon:
815
70
Web:
www.forsvarsbygg.no
Telefon:
815 70 400
www.gard.no
Web:
www.forsvarsbygg.no
Web: www.forsvarsbygg.no
Regionalt
traineeprogram
med
arbeidsgivere
GE
Oil & Gas
is a world leader
inarbeidsgjevarar
advanced i i
Regionalt
traineeprogram
med
arbeidsgivere
Regionalt
traineeprogram
med
privat
næringsliv
ogog
offentlig
sektor.
Gir
deg,
technology
equipment
and
services
forGir
allGjev
privat
næringsliv
offentlig
sektor.
deg, deg
frå
privat
næringsliv
og
offentleg
sektor.
One
of the
world’s leading
marine insurers.
med
bacheloreller
en
unik
start
påpå
segments
of the
oilmastergrad,
and
gas industry.
med
bacheloreller
mastergrad,
en
unik
start
på
med
bacheloreller
mastergrad
ein
unik
start
karrieren.
karrieren.
karriera.
Kittelsbuktveien 31
Eyvind
Lyches
10
Postboks
789vei
Stoa
Postboks
2626
1338
Sandvika
4809
Arendal
Postboks
Elvegården
6730
Davik
Kontakt:
Lene
E-post:
companymail@gard.no
6730
Davik
Postboks
600 Satterwhite
Telefon:
37 01
91
00Oorschot
Kontakt:
Anne
van
Oorschot
E-post:
Lene.satterwhite@ge.com
Kontakt:
Anne
van
6804
førde
Web:
www.gard.no
E-post:
anne@framtidsfylket.no
Web:
www.ge.com
E-post:
anne@framtidsfylket.no
Kontakt:
Gro Rukan
Telefon:
928
35 35
232
Telefon:
928
232
E-post:
post@framtidsfylket.no
Web:
www.framtidsfylket.no
Web:
www.framtidsfylket.no
Telefon:
913 21 392
Web: www.framtidsfylket.no
Vi leader
tilbyr tekniske
installasjoner
flymotorer
gassturbiner
for verdens
største GK er en total
GE servicepartner.
Oil
& Gas is aog
world
in advanced
teknisk ent
technology
eq
og
rådgivning
somand
bidrar til betydelige energi- servicepartner. Vi tilbyr te
flymotorprodusenter.
technology
equipment
segments of th
Kittelsbuktveien
31 services for all
og miljøgevinster
segments
of the oil andi kombinasjon
gas industry. med optimal
og rådgivning som bidrar
Postboks 789 Stoa
komfort
for byggets
Kirkegårdsveien
45 brukere.
og miljøgevinster
i kombin
Eyvind Lyches
4809
Arendal10
Eyvind
Lyches vei
komfort for byggets bruke
Postboks
1004
1338
Sandvika
E-post:
companymail@gard.no
1338
Sandvika
Østensjøveien
15 d
3601
Kongsberg
Kontakt: Lene
Telefon:
37Satterwhite
01 91 00
Kontakt:
Lene
Østensjøveien 15 d
0661
Oslo
E-post:
gan.office@gknaerospace.com
Web:Lene.satterwhite@ge.com
www.gard.no
E-post:
0661 OsloE-post: Lene.s
Telefon:
Telefon: 22
32 97
72 47
8400
00
Web:
Web: www.ge.com
Telefon: 22
97 47www.ge.
00
Web:
Web: www.gk.no
www.gkn.com/aerospace/enginesystems
Web: www.gk.no
eremagasinet.no
rieremagasinet.no
Mer
informasjon
side
9999
Mer
informasjon
side
91
71
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
2542
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
25
Mer
informasjon
side
37
Mer
informasjon
side
71
informasjon
på
www.karrieremagasinet.no
MerMer
informasjon
side 42
Mer
informasjon
side
21
Mer informasjon
på www.
Mer informasjo
ine
insurers.
arine
insurers.
GEIFE
Oiler
& Norges
Gas
is a
world
leader
advanced
Hydro
is
a global
supplier
ofinaluminium
with
GE
Oil
& Gas
is
a world
leader
in
advanced
største
forskningsinstitutt
på
technology
and
services
forfor
all
activitiesequipment
throughout
the
value
chain,
from
technology
equipment
and
services
all
miljøvennlig
energiteknologi.
segments
thethe
oiloil
and
gas
industry.
bauxite of
extraction
to
the
production
segments
of
and
gas
industry.of rolled
and extruded 18
aluminium products and building
Instituttveien
Eyvind
Lyches
veivei
10 10
systems.
Eyvind
Lyches
2007
Kjeller
1338
Sandvika
1338
Sandvika
Kontakt:
Viktor A. Wikstrøm jr.
Kontakt:
Lene
Satterwhite
Drammensveien
260
Kontakt:
Lene
Satterwhite
E-post:
vaw@ife.no
E-post:
0240 Lene.satterwhite@ge.com
Oslo
E-post:
Lene.satterwhite@ge.com
Telefon:
63 80 60 00
Web:
www.ge.com
Kontakt:
june Stefansen
Web:
www.ge.com
Web:
www.ife.no
E-post: june.stefansen@hydro.com
Telefon: +47 950 23 174
Web: www.hydro.com
IfE
erflying
Norges
største
forskningsinstitutt
på
GKFå
ermiljøvennlig
en
total
teknisk
ogog
en
start
på entreprenør
yrkeskarrieren.
GK
er
en
total
teknisk
entreprenør
energiteknologi.
miljøvennlig energiteknologi.
servicepartner.
Vi Vi
tilbyr
tekniske
installasjoner
servicepartner.
tilbyr
tekniske
installasjoner
ogSkippergata
rådgivning
som
til til
betydelige
energi11som
D18bidrar
Instituttveien
og
rådgivning
bidrar
betydelige
energiInstituttveien
og7725
miljøgevinster
i kombinasjon
med
optimal
2007
Kjeller 18
Steinkjer
og
miljøgevinster
i kombinasjon
med
optimal
2007
Kjeller
komfort
for934
byggets
Kontakt:
Viktor
A.brukere.
Wikstrøm
Telefon:
41 247
komfort
for
byggets
brukere.jr.
E-post:
vaw@ife.no
Kontakt:
viktor
A. Wikstrøm jr.
E-post:
post@intro-innherred.no
Telefon:
63 15
80d60 00
E-post:
vaw@ife.no
Østensjøveien
Web:
www.intro-innherred.no
Østensjøveien
15 d
Web:
www.ife.no
Telefon:
0661
Oslo
0661
Oslo63 80 60 00
Web: www.ife.no
Telefon:
2222
9797
47 47
0000
Telefon:
facebook.com/ifestudent
Web:
www.gk.no
Web:
www.gk.no
Mer
informasjon
side
4243
39
Mer
informasjon
side
42
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
60
Mer
informasjon
påside
www.karrieremagasinet.no
Mer
informasjon
23
Mer
informasjon
på
www.karrieremagasinet.no
ti.com
mcti.com
m/careers
com/careers
no
IFE er Norges største forskningsinstitutt på
Mer informasjon side 43
GK
er en total
teknisk entreprenør
ogtil
Produserer
komplekse
komponenter
One of the world’s leading marine insurers.
GE Oil & Gas is
Mer informasjon side 71
Få en flying start på yrkeskarrieren.
jernbaneverkettilbyr
tilbyrtogselskapene
togselskapenei iNorge
Norgeet
et
Jernbaneverket
IFE
er Norges
største
forskningsinstitutt på
sikkert
og
trafikksystem.
sikkert
og
trafikksystem.
Skippergata
11 effektivt
Deffektivt
miljøvennlig
7725
Steinkjer energiteknologi.
Telefon:
934 41 247
Stortorvet
Oslo
Stortorvet
7,7,Oslo
Instituttveien
18 2308 Hamar
E-post:
post@intro-innherred.no
Postboks
4350,
Postboks
4350
Web:
www.intro-innherred.no
2007
Kjeller
Kontakt:
Per Christian Karlsen
2308
Hamar
Kontakt:
Viktor
Wikstrøm jr.
E-post: per.christian.karlsen@jbv.no
Kontakt:
Bente A.
Tangen
E-post:
vaw@ife.no
Web: www.jernbaneverket.no
E-post:
bente.tangen@jbv.no
Telefon:
63 80 60 00
Web: www.jernbaneverket.no
Web: www.ife.no
Mer informasjon side 23
Jernbaneverket tilbyr togs
sikkert og effektivt trafik
Få en flying st
Stortorvet 7, Oslo
11
PostboksSkippergata
4350
7725 Steinkjer
2308 Hamar
Telefon:
934
41
Kontakt: Bente Tangen
E-post: bente.tangen@jb
E-post: post@
Web: www.jernbaneverke
Web: www.intr
Mer informasjon side 44
Merinformasjon
informasjonside
side44
59
Mer
Mer informasjon side 43
Mer informasjo
94
94
sinstitutt påpå
ngsinstitutt
FåFå
enen
flying
start
påpå
yrkeskarrieren.
flying
start
yrkeskarrieren.
Skippergata 11 D
7725
Steinkjer
7725
Steinkjer
Skippergata
11 D
0213 kaleidoskopet.indb
95
94
95
Jernbaneverket
tilbyr
togselskapene
i Norge
et et
Jernbaneverket
tilbyr
togselskapene
i Norge
sikkert
ogog
effektivt
trafikksystem.
sikkert
effektivt
trafikksystem.
Stortorvet
7, Oslo
Stortorvet
7, Oslo
29.08.13 12:33
Telefon: 75 13 77 10
Web: www.kunnska
Mer informasjon side 45
Revisjon, skatt og avgifter, samt rådgivning.
Konsernet leverer høyteknologiske systemer til
oljeog gassproduksjon
offshore, handelsflåten,
Sørkedalsveien
6
forsvar
og romfart.
0363 Oslo
Kontaktperson: Siv Laila Fristad
Kirkegårdsveien
45
E-post: siv.laila.fristad@kpmg.no
Postboks
100039 091
Telefon: 406
3601
Web:Kongsberg
www.kpmg.no
Web: www.kongsberg.com
Web: careers@kongsberg.com
Modern Times Grou
entertainment broa
largest geographica
Europe.
Mer informasjon side 47
Mer informasjon side 57
Mer informasjon sid
Fagforening med hje
Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Telefon: 75 13 77 10
E-post: post@kph.no
Web: www.kph.no
Verdensledende innen design, fabrikasjon og salg
Maritim
Trainee
være det mest
anerkjente
av systemer
ogskal
komponenter
til den
globale oljetraineeprogram
i Norge og tiltrekke seg de
og gassindustrien.
største talentene fra relevante læresteder i innog
utland. 401, Lundsiden
Postboks
4604 Kristiansand
Norges
E-post:Rederiforbund
norway@nov.com
Postboks
1452
Telefon: 38
19 vika
20 00
0116
Oslo
Web:
www.nov.com
Kontakt: Tom O. Kleppestø
Web: www.maritimtrainee.no
Mer informasjon
informasjon side
side 15
56og 51
Mer
Mer informasjon side 39
Mer informasjon side 51 og 83
Mer informasjon side 85
Mer informasjon sid
Multiconsult
et ledende,
landsdekkende
Norconsult
erer
Norges
største
tverrfaglige
og internasjonalt
selskap
innen rådgivningog
og
rådgiver
rettet mot
samfunnsplanlegging
prosjektering.
verdensledende innen design, fabrikasjon og
salg av systemer og komponenter til den globale
energiindustrien.
NorgesGruppen er l
daglige forbruksvar
Nedre Skøyen vei
Vestfjordgaten
4 2, 0276 Oslo
Postboks
265 Skøyen, 0213 Oslo
1338
Sandvika
E-post: multiconsult@multiconsult.no
Kontakt:
Janniche R. Johansen
Telefon:jrj@norconsult.no
21 58 50 00
E-post:
Web: multiconsult.no/must
Telefon:
67 57 13 85 / 454 01 385
Web: www.norconsult.no
Postboks 401
lundsiden
4604 Kristiansand
E-post: norway@nov.com
Telefon: 38 19 20 00
Web: www.nov.com
Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved
Nordea
Norge
å tilby Bank
et vidt
spekter av produkter, tjenester og
løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og
Middelthunsgate
17, Majorstua
forsikring.
Postboks 1166, sentrum
0107
Oslo
Middelthunsgate 17
E-post:
hr.service.norway@nordea.com
0368 Oslo
Telefon:
Telefon:222248
4850
5000
00
Web:
Web:www.nordea.no
www.nordea.no
2 og 55
Mer informasjon side 48
Mer informasjon side 54 og 93
nes. Som
program og
av Helgelands
Kongsberg
leverer
systemer til
jM konsernet
er enhøyteknologiske
av Nordens ledende
oljeog gassproduksjon,
offshore,
handelsflåten,
boligutviklere.
virksomheten
fokuserer
på nybygg
forsvar
og romfart.
på attraktive
steder.
jotun A/S er en av verdens ledende produsenter
av maling og pulverlakker med virksomhet i over
80 land.
Postboks 2021
3202 Sandefjord
Telefon: 33 45 70 00
Web: www.jotun.no
m
Kirkegårdsveien
45 Rud
Bærumsveien 473,
Postboks
Postboks1000
33, 1306 Bærum Postterminal
3601
Kongsberg
Kontakt:
Anine Ruud Olsen
E-post:
E-post:careers@kongsberg.com
anine.olsen@jm.no
Web:
www.kongsberg.com
Telefon:
934 14 095
Web: www.jm.no
Mer
Merinformasjon
informasjonside
side46
17
Mer informasjon på side 58
Sørkedalsveien 6
Kompetanseorganisasjon
for autoriserte
0363 Oslo
regnskapsførere.
Kontakt: Senior HR-konsulent Siv laila fristad
E-post:
siv.laila.fristad@kpmg.no
Øvre
Vollgate
13
Telefon:
0158
Oslo406 39 091
Web: www.kpmg.no
E-post:
post@narf.no
Telefon: 23 35 69 00
Web: www.narf.no/karriere
Prosjektansvarlig for Kandidat Helgeland som
er en regional traineeordning med et unikt
kompetansprogram.
vi jobber for å utvikle Helgeland!
nal
with the
print in
urrent
t.
ktør innenfor
Mer informasjon sid
Mer informasjon side 49
NBIM
provides
opportunities
in an
As manager
ofexciting
one of the
world’s largest
international
environment
for professional
funds, NBIM provides
exciting
opportunities
achievers.
for professional achievers in an international
environment.
Bankplassen 2
0107
Oslo
Bankplassen
2
Kontakt:
0107 OsloNBIM HR
E-post:
vacancies@nbim.no
E-mail: vacancies@nbim.no
Telefon:
2407
0730
3000
00
Phone: 24
Web:
www.nbim.no
www.nbim.no
NorgesGruppen er landets største aktør innenfor
daglige forbruksvarer.
Karenslyst allé 12-14
Postboks 300 Skøyen
0213 Oslo
Telefon: 24 11 31 00
Web: www.norgesgruppen.no
Strandveien 4, 1326 lysaker
Telefon: 67 52 64 00
Web: www.pgs.com
Mer
www.karrieremagasinet.no
Merinformasjon
informasjonpå
side
53
Mer informasjon side 31
Mer informasjon side 52 og 91
96
0213 kaleidoskopet.indb 96
Skeppsbron 18, Box
SE-103 13 Stockholm
Kontakt: Recruitme
trainees
E-post: trainee@mt
Telefon: +46 8 562 0
Web: www.mtg.se/e
Keysers gate 5
0165 Oslo
Telefon: 22 03 34 00
E-post: post@natur
Web: www.naturvite
Karenslyst allé 12-1
Postboks 300 Skøye
0213 Oslo
Telefon: 24 11 31 00
Web: www.norgesg
Mer informasjon sid
PGS er et av verdens største geofysikkselskap og
tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter
innen marin seismikk.
95
29.08.13 12:33
Web: www.rsmh
E-post: camilla.skogstad@ramboll.no
Telefon:
Telefon:
936936
58 58
152152
Web:
www.ramboll.no
Web:
www.ramboll.no
rrieremagasinet.no
rrieremagasinet.no
ådgiver innen
rådgiver
innen plan,
plan,
Rambøll
Rambøll en
en sterk
sterk lokal
lokal
darbeidere fordelt
edarbeidere
fordelt på
på
står
står av
av nesten
nesten 10.000
10.000
enn
enn 20
20 land.
land.
dd
mboll.no
mboll.no
Mer
Mer informasjon
informasjon side
side 99
Offentlig
revisjon.
Offentligrevisjon
revisjon.
Offentlig
Pilestredet
42
Pilestredet42
42
Pilestredet
Postboks
8130
Dep
Postboks8130
8130Dep,
Dep 0032 Oslo
Postboks
0032
0032 Oslo
Oslo
Kontakt:
personalseksjonen
Kontakt:
personalseksjonen
Kontakt:
personalseksjonen
E-post:
riksrevisjonen@riksrevisjonen.no
E-post:
E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no
riksrevisjonen@riksrevisjonen.no
Telefon:
22 24 13 91 / 22 24 10 00
Telefon:
22
Telefon:
22 24
24 13
13 91
91 // 22
22 24
24 10
10 00
00
Web:
www.riksrevisjonen.no
Web:
Web: www.riksrevisjonen.no
www.riksrevisjonen.no
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
83
Mer
informasjon
side
2 283
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
52 52
Mer
informas
Mer
informasjon
Akademikerforeningen
for
samfunnsvitere
RSM
Hasner
av
Samfunnsviterne
er enfor
arbeidstakerorganisasjon
RSM
Hasner er
er totalleverandør
totalleverandør
av
Akademikerforeningen
samfunnsvitere
og og
humanister.
Vi hjelper
– både
i studietiden
revisjonstjenester,
samt
og
for
alle medVisamfunnsvitenskapelig/humanistisk
revisjonstjenester,
samt
økonomisk
og
humanister.
hjelper
degdeg
–økonomisk
både
i studietiden
og og
i arbeidslivet!
skattemessig
rådgivning.
utdannelse
på master/hovedfagsnivå.
skattemessig
rådgivning. Du
Du kan
kan regne
regne med
med oss!
oss!
i arbeidslivet!
Schlumberger
is
the
leading
provider
of technical
Schibsted
er is
etthe
skandinavisk
mediekonsern
med
Schlumberger
leading
provider
of technical
services
toom
the
exploration
ambisjoner
bliand
ledende
i Europa.and
Etand
selskap
services
to the
oilåoil
and
gasgas
exploration
i production
bevegelse
–industry.
i en bransje som forandrer seg
production
industry.
radikalt.
Kontakt:
NSG
Recruiting
Kontakt:
NSG
Recruiting
E-post:
recruiting@stavanger.oilfield.slb.com
Postboks
490 Sentrum
E-post:
recruiting@stavanger.oilfield.slb.com
Telefon:
51
94
0105 Oslo
Telefon:
51 94 60 60
00 00
Web:
www.slb.com/careers
Telefon:
23 10 66 00
Web:
www.slb.com/careers
Web: www.schibsted.no
Siemens
er eg
Siemens
er en
høyteknologi
høyteknologiske
industri,
ene
industri, energi
Mer
informas
Mer
informasjon
Kristian
Augusts
gate
Vollsveien
13
Kristian
Augusts
gate
Vollsveien
13 CC gate
Kristian
Augusts
99 9
0164
Oslo
1366
Lysaker
0164
Oslo
1366
Lysaker
0164
Oslo
E-post:
post@samfunnsviterne.no
Kontakt:
Helga
Kontakt:
Sondre
Hole
Hveding
Kontakt:
Helga Wilhelmsen
Wilhelmsen
E-post:
post@samfunnsviterne.no
Telefon:
22
19 00
E-post:
helga.wilhelmsen@rsmhasner.no
E-post:
post@samfunnsviterne.no
E-post:
helga.wilhelmsen@rsmhasner.no
Telefon:
22
03 03
19 00
Web:
www.samfunnsviterne.no
Telefon:
67
52
89
40
Telefon:
22
00
Telefon:
6703
5219
89
40
Web:
www.samfunnsviterne.no
Web:
www.rsmhasner.no
Web:
Web:www.samfunnsviterne.no
www.rsmhasner.no
Østre
Aker
Østre
Aker
veive
9
Postboks
Postboks
1 1
0613
Oslo
0613 Oslo
Kontakt:
KjetP
Kontakt:
Kjetil
E-post:
kjetil
E-post:
kjetil.po
Telefon:
Telefon:
22 22
63 63
3
Web:
www.si
Web:
www.siem
Mer
informasjon
side
52
Merinformasjon
informasjonside
side 51
52
Mer
Mer
informasjon
side
informasjon
på
Mer
informasjon
side
3 3
Mer
informasjon
på
www.karrieremagasinet.no
Mer
informasjon
side
3www.karrieremagasinet.no
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
53 53
Schlumberger
is
the
provider
Schlumbergerer
isverdens
the leading
leading
provider of
of technical
technical
Schlumberger
ledende
services
gas
and
services to
to the
the oil
oil and
and
gas exploration
exploration
and
oljeserviceselskap.
vi leverer
avansert teknologi
production
industry.
production
industry.
og
kompetanse
til kunder i petroleumsindustrien.
Siemens
en
aktør
som
utvikler
SINTEF
erer
Skandinavias
største
uavhengige
Siemens
erverdens
en global
global
aktør
som
utvikler
Som
en
ledende
energibedrifter,
SINTEF
er av
Skandinavias
største
uavhengige
høyteknologiske
og
innovative
løsninger
forskningskonsern.
Vi
skaper
gjennom
høyteknologiske
ogskaper
innovative
løsninger
for
spiller
Shell en sentral
rolleverdier
i åverdier
bidra
til
å for
dekke
forskningskonsern.
Vi
gjennom
industri,
energi
og
helse.
kunnskap,
forskning
og
innovasjon.
Vi utvikler
industri,
energi
ogog
helse.
verdens
økende
energibehov
på ansvarlige
måter.
kunnskap,
forskning
innovasjon.
Vi utvikler
løsninger
teknologi
som
i bruk.
løsninger
og og
teknologi
som
tastas
i bruk.
Østre
Østre Aker
Aker1vei
vei 90
90
Tankvegen
Postboks
114760
Postboks
Sluppen
Postboks
Postboks
40,
4098
Tananger
Postboks
4760
Sluppen
0613
Oslo
7465
Trondheim
0613
Oslo
Kontakt:
Cathrine Dysjaland
7465
Trondheim
Kontakt:
Kjetil
E-post:
info@sintef.no
Kontakt:
Kjetil Porsbøll
Porsbøll
E-post:
cathrine.dysjaland@shell.com
E-post:
info@sintef.no
E-post:
Telefon:
7369
59
30
00
E-post:
kjetil.porsboell@siemens.com
Telefon:
51
Telefon:
73kjetil.porsboell@siemens.com
59
3030
0000
Telefon:
22
63
30
Web:
www.sintef.no
Telefon:
22 63 30 00
00
Web:
www.shell.no/jobb
Web:
www.sintef.no
Web:
www.siemens.com
Web: www.siemens.com
hovedoppgave
å fastsette
I Skatteetatens
Skatteetaten
arbeider
om lag
6.500
ansatte
Skatteetatens
hovedoppgave
er åer
fastsette
og og
kreve
skatter
avgifter.
med
ettinn
felles
samfunnsoppdrag:
Bidra til å sikre
kreve
inn
skatter
og og
avgifter.
finansiering av velferdssamfunnet. vi ansetter
Adresse:
oversikt
over
hvor
Skattetaten
har
fra
de fleste
utdanningsretninger,
og har et
av
Adresse:
forfor
oversikt
over
hvor
Skattetaten
har
kontorer,
www.skatteetaten.no
Norges
største
IT-miljøer.
kontorer,
se se
www.skatteetaten.no
Web:
www.skatteetaten.no/jobb
Web:
www.skatteetaten.no/jobb
Se skatteetaten.no for oversikt over
kontoradresser
Web: www.skatteetaten.no
Web: Twitter: @skattenmin
Web: facebook.com/skattenmin
Web: linkedin.com/company/skatteetaten
SpareBank
1
SpareBank
1 Gru
forsikring,
fa
forsikring,
facto
investerin
og og
investeringst
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
på
www.karrieremagasinet.no
Mer
side
54
Mer
informasjon
554
Mer
informasjon
påside
www.karrieremagasinet.no
Mer
informasjon
side
55
Mer
informasjon
side
Mer
informasjon
side
5549
Mer
informas
Mer
informasjon
Skatteetaten
Skatteetaten
amfunnsvitere
amfunnsvitere og
og
både
både ii studietiden
studietiden og
og
Kontakt:
Kontakt: NSG
NSG 3Recruiting
Recruiting
Risabergveien
E-post:
recruiting@stavanger.oilfield.slb.com
E-post:
recruiting@stavanger.oilfield.slb.com
4056
Tananger
Telefon:
Telefon: 51
51 94
94 60
60 00
00Department
Kontakt:
Recruiting
Web:
Web: www.slb.com/careers
www.slb.com/careers
E-post:
Recruiting-Stavanger@slb.com
Telefon: 51 94 60 00
Web: www.careers.slb.com
rne.no
rne.no
.no
e.no
Mer
informasjon
side
53
Merinformasjon
informasjonside
side50
53
Mer
Hammersbor
Hammersborgga
0181
Oslo
0181
Oslo
Kontakt:
Bred
Kontakt:
Brede
E-post:
brede
E-post:
brede.kr
Telefon:
Telefon:
479479
06 0
Web:
www.sp
Web:
www.spar
9696
Skatteetaten
Skatteetaten
ste
ste uavhengige
uavhengige
r verdier
verdier gjennom
gjennom
vasjon.
vasjon. Vi
Vi utvikler
utvikler
as
i
bruk.
as i bruk.
SpareBank
1 Gruppen
har virksomheter
innenog
Skatteetatens
hovedoppgave
er
Skatteetatens
hovedoppgave
er åå fastsette
fastsette
og
forsikring,
factoring,
kreve
og
avgifter.
kreve inn
inn skatter
skatter
og inkasso,
avgifter. fondsforvaltning og
investeringstjenester.
Adresse:
Adresse: for
for oversikt
oversikt over
over hvor
hvor Skattetaten
Skattetaten har
har
Hammersborggata
2
kontorer,
kontorer, se
se www.skatteetaten.no
www.skatteetaten.no
0181
Oslo
Web:
www.skatteetaten.no/jobb
Web: www.skatteetaten.no/jobb
Kontakt: Tor Espen Borgersen
Telefon: 917 81 801
E-post: trainee@sparebank1.no
Web: www.sparebank1.no/trainee
SpareBank
11 Gruppen
innen
Statistisk
sentralbyrå
en virksomheter
institusjon
som
teller
SpareBank
Gruppen–har
har
virksomheter
innen
forsikring,
forsikring, factoring,
factoring, inkasso,
inkasso, fondsforvaltning,
fondsforvaltning,
og
Oslo:
og investeringstjenester.
investeringstjenester.
Kongens gate 6, 0157 Oslo
Hammersborggata
Kongsvinger:
Hammersborggata 22
0181
Oterveien
0181 Oslo
Oslo 23, 2225 Kongsvinger
Kontakt:
Postadresse:
Kontakt: Brede
Brede Borgen
Borgen Kristiansen
Kristiansen
E-post:
Postboks
8131 Dep, 0033 Oslo
E-post: brede.kristiansen@sparebank1.no
brede.kristiansen@sparebank1.no
Telefon:
479
Web:
www.ssb.no/omssb/karriere
Telefon:
479 06
06 402
402
Web:
Web: www.sparebank1.no/trainee
www.sparebank1.no/trainee
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi
og arbeider for å møte verdens behov for ren
energi.
rieremagasinet.no
rrieremagasinet.no
Mer
Mer
informasjon
side
55
Merinformasjon
informasjonside
side48
55
Mer
informasjon
side
56
Mer informasjon
informasjonside
side25
56
Mer informasjon side 47 og 93
Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det
norske kraftnettet. vi binder Norge sammen.
Statoil is an international energy company with
40 years of experiences in oil & gas production.
Sweco er et av landets ledende rådgiverselskap
innen teknikk og miljø.
Nydalen Allé 33
0484 OSlO
Kontakt: Anders Dolve
E-post: anders.dolve@statnett.no
Telefon: 23 90 30 33
Web: www.statnett.no
forusbeen 50
4035 Stavanger
Telefon: 51 99 00 00
Web: www.statoil.com
fornebuveien 11
Postboks 400
1327 lysaker
Kontakt: se www.sweco.no
Telefon: 67 12 80 00
Web: www.sweco.no
Mer informasjon side 46
lilleakerveien 6A
0216 Oslo
E-post: recruitment@statkraft.com
Telefon: 24 06 70 00
Web: www.statkraft.com
Mer informasjon side 45
97
0213 kaleidoskopet.indb 97
29.08.13 12:33
|Jobb|
KlE DEG
SMART
slIK fÅR DU MaKsIMalT UT aV
fORElEsNINGEN
Lytt: Du skal ikke skrive ordrett
ned det som foreleseren sier. vent
med å notere til du skjønner hva
han eller hun prøver å formidle.
DAGEN føR Du SKAl
På INTERvju ER DET
GARANTERT éN TING Du
KOMMER TIl å luRE På:
HvA SKAl jEG HA På MEG?
Hvordan du bør kle deg avhenger av
typen jobb du har søkt på, hvordan
folk kler seg i bedriften og i yrket - og
hva du selv føler deg vel i. Generelt er
det bedre at du heller kler deg litt for
pent enn motsatt. Er du i tvil så se på
bildene på bedriftens hjemmeside,
finn bilder av ansatte for eksempel på
LinkedIn, snakk med noen du kjenner
i bedriften eller i bransjen.
En av Norges største næringsmiddelbedrifter og
leverandør av kjente merkevarer som jarlsberg,
Norvegia, yT, litago og Piano.
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 25
0051 Oslo
Kontakt: vibeke Gulaker
E-post: vibeke.gulaker@tine.no
Telefon: 03080
Web: www.tine.no
Vurder: Ikke alt som foreleseren
sier er like viktig. Samtidig som du
lytter er det nødvendig å vurdere
det som foreleseren sier.
Noter: Skriv korte og konsise
setninger som er lett å forstå, også
flere dager etter forelesningen.
Formuler: Når du klarer å gjengi
i egen språkdrakt det foreleseren
har villet formidle, vet du at du har
forstått det som har blitt sagt.
Ill.foto: Colourbox
Total E&P Norge AS er en av de aller største
aktørene på norsk sokkel. Total E&P Norge AS er
en del av Total-gruppen, et av verdens største
olje- og gasselskap med virksomhet i over 130
land.
Postboks 168
4001 Stavanger
Web: www.total.no
Mer informasjon side 13 og 44
Mer informasjon side 43
Regionalt traineeprogram for masterutdannede
som ønsker karriere på Sørlandet.
Postboks 8114 Dep
0032 Oslo
Kontakt: Rekrutteringsseksjonen
v/Siren Namtvedt
Telefon: 23 95 02 06
Web: www.aspirant.mfa.no
Web: www.regjeringen.no
Gimlemoen 19
4635 Kristiansand
Kontakt: Anna Gunningberg
E-post: post@traineesor.no
Telefon: 472 87 300
Web: www.traineesor.no
Mer informasjon side 37
Norges største regionale traineeprogram i
Hedmark og Oppland som gir nyutdannede
stjernekandidater en stjernestart på karrieren.
Postboks 14
2391 Moelv
Kontakt: Kjersti Granaasen
E-post: kjersti.granaasen@oppfrisk.no
Telefon: 480 52 856
Web: www.traineeinnlandet.no
Mer informasjon side 40
Den ledende rekrutteringsløsningen.
Tevlingveien 23
1081 Oslo
Kontakt: leif I. Nordhus
E-post: leif@webcruiter.no
Telefon: 959 19 625
Web: www.webcruiter.no
Mer informasjon Baksiden
98
98
0213 kaleidoskopet.indb
98
29.08.13 12:33
mustthink
spesialtilbud til studenter:
Abonner på Personal og Ledelse for kun 299 kroner per år.
Personal og Ledelse utgis
8 ganger i året og er et nyttig
fagblad for deg som sikter mot
en karriere innen ledelse eller HR.
I tillegg til Personal og Ledelse
får du tilsendt Kaleidoskopet 2
ganger per år.
Tilbudet gjelder kun for
studenter. Send bestilling
merket «Kaleidoskopet» til
norun@askmedia.no.
Følg oss også på våre nettsider:
Ledernett.no
Pen
P
e
l
r
a
s
o
ra
n
o
so
s
ln
r
e
P
www.
lede
rnet
t.no
ww
w.
le
de
rn
et
t.
no
.no
ett
ern
.led
www
og led og
elseled
se
l
e
d
el
e
l
Nr.3
og
Intranet
t:
Fra veggav
sosial po is til
rtal
r
ting fo
n
Tøff tes jobb2
e
e god se0
råd for
niorpolitik
drømm
k
201
2
N r. 2
Tem
Innle a:
arbe ie av
idsk
raft
Dia
l
som og
verk
tøy
se
20 13
al
Nr
.4
20
13
Skan
grü dinavis
nde k
r i In
dia
:
Nyjenssideigreieflytter
G
er dem
– Vi følg til mål
fra start
ogene:
Psykol
dialog
Bedre ppen
ru
rg
e
d
le
i
brukned
ær
y
ve
a
r
a
d
f
nsat
psy
t
På jobbLa
g elræ
fo ett
r
ring gir
Inklude
mindre
ring
sar
ena
er
te
WE ARE HOME OF THE
YOUNG PROFESSIONALS.
Dine iDeer vil
foranDre fremtiDen
Derfor tør vi å påstå at vi er den selvsagte samarbeidspartneren
for deg som er i begynnelsen av din karriere.
Multiconsult har forandret fremtiden
i mer enn 100 år. Det handler om å
se muligheter der andre ser hindre.
Det handler om å sprenge grenser
fremfor å gå rundt dem.
Om du i tillegg er en av de som kjemper deg gjennom et ingeniør- eller IT-studie, ja da
er du i en helt særegen posisjon som en av Norges mest ettertraktede jobbkandidater!
Vi i Academic Work tilbyr både heltids- og deltidsjobber, på engasjement og fast stilling.
Våre oppdragsgivere er blant landets fremste innenfor sine felt og vi vil gjøre det vi kan
for å skaffe deg en spennende stilling enten du er midt i studiene eller ferdig utdannet.
Spørsmålet er bare – hvor vil du?
Som et av landets ledende miljøer
innen rådgivning og prosjektering er
vi helt avhengige av nye tanker for å
utvikle oss.
Besøk oss på www.academicwork.no og les mer om oss og dine muligheter!
Vi har derfor et bredt tilbud til deg
som er student, enten du akkurat
har startet studiene eller snart skal få
deg jobb.
Must er Multiconsult for studenter:
www.multiconsult.no/must
omslagsform.indd 2
29.08.13 12:59
Finn
drømmejobben!
26
Nr. 2 2013
bedriftspresentasjoner:
UTDANNING
Finn din nye
arbeidsgiver!
nSlik takler du
jobbintervjuet
powered by webcruiter
nToppledernes
karrieretips
Jucan.no
nSommerjobb
i Sierra Leone
n Internasjonal
karriere i Brussel
PoPulært sPringbrett:
Trainee i nord
omslagsform.indd 1
29.08.13 12:59